DOM Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM 2009-10-26 Stockholm"

Transkript

1 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel Stockholm Mål nr B ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 30 maj 2008 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande och motpart (Åklagare) Statsåklagaren Berndt Berger Internationella åklagarkammaren i Stockholm Klagande och motpart (Tilltalad) Thomas Jisander, c/o Advokat Leif Silbersky Box Stockholm Ombud och offentlig försvarare: Advokat Leif Silbersky Box Stockholm SAKEN Anstiftan av grov förskingring m.m. HOVRÄTTENS SLUT 1. Hovrätten fastställer tingsrättens dom. 2. Leif Silbersky tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr, varav kr avser arbete, kr avser tidsspillan, kr avser utlägg och kr avser mervärdesskatt. Denna kostnad ska Thomas Jisander betala tillbaka till staten. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 2290 Birger Jarls Torg måndag fredag Stockholm E-post: 09:00-15:00

2 2 SVEA HOVRÄTT B Avdelning 07 YRKANDEN I HOVRÄTTEN Thomas Jisander har yrkat att åtalet för anstiftan av grov förskingring alternativt anstiftan av trolöshet mot huvudman, grovt brott, ska ogillas. Åklagaren har yrkat att Thomas Jisander ska fällas till ansvar även för grovt skattebrott samt att straffet, oavsett om åtalet för skattebrott bifalls eller inte, ska skärpas. Åklagaren har i hovrätten justerat gärningsbeskrivningen i åtalspunkten 1 så att den erhållit den lydelse som framgår av bilaga B. Åklagaren har också gjort vissa språkliga ändringar av texten i gärningsbeskrivningen i åtalspunkten 2, så att den erhållit den lydelse som framgår av bilaga C. Parterna har bestritt varandras ändringsyrkanden. UTREDNINGEN I HOVRÄTTEN I hovrätten har Thomas Jisander hörts på nytt. De uppgifter som Bo Henriksson, Christer Lundqvist och Richard Djursén lämnade vid tingsrätten har redovisats genom uppspelning av tingsrättens ljudfiler. Förnyad uppspelning har skett av de inspelningar som gjorts vid bevisupptagning i London med Lindsay Smallbone, Lord Moyne och David Berney. Omfattande skriftlig bevisning har åberopats. HOVRÄTTENS SKÄL Åtalet för anstiftan av grov förskingring m.m. Parterna har i allt väsentligt angett grunder för och utvecklat sin respektive talan på väsentligen samma sätt som de gjort vid tingsrätten. Åklagaren har förklarat att han gör gällande att det presenterade avtalet mellan Thomas Jisander och Trustor AB (Trustor) rörande provision för försäljningen av Trustors aktier i AP Parts International Inc. (AP Parts) och United Parts Group N.V. (UP Parts) är en efterhandskonstruktion.

3 3 SVEA HOVRÄTT B Avdelning 07 Thomas Jisander har även i hovrätten gjort gällande att åtalet för anstiftan av grov förskingring på grund av bestämmelserna om s.k. dubbel straffbarhet (se 2 kap. 2 andra stycket brottsbalken) inte kan bifallas. Som tingsrätten angett måste London och Gibraltar anses vara gärningsorter såvitt avser detta åtal. Hovrätten finner, i likhet med tingsrätten, att den bevisning som i denna del lagts fram av åklagaren visar att handlandet som åklagaren angett i sin gärningsbeskrivning enligt den brittiska Theft Act 1968, vilken gäller även i Gibraltar, är kriminaliserat i rättsordningarna i England och i Gibraltar. Brottsbalkens regler om dubbel straffbarhet utgör därför inte något hinder mot att döma i enlighet med åtalet enligt åtalspunkten 1. För att Thomas Jisander ska kunna fällas till ansvar i enlighet med åtalet fordras att åklagaren kunnat bevisa bortom rimligt tvivel att det rent objektivt förhållit sig på det sätt som anges i gärningsbeskrivningen. Åklagaren måste också bevisa bortom rimligt tvivel att Thomas Jisander haft uppsåt till de omständigheter som anges där. Ansvar för anstiftan av visst brott förutsätter att den som anstiftar har uppsåt såväl till att han förmår någon att handla på visst sätt, som till den förmåddes efterföljande handlande i sig. Åklagaren måste alltså i detta mål i subjektivt hänseende visa att Thomas Jisander haft uppsåt dels till att han förmått Lindsay Smallbone att handla på det påstådda sättet, dels till Lindsay Smallbones handlande. Brottsbalkens bestämmelse om förskingring gäller den som på grund av avtal, allmän eller enskild tjänst eller dylik ställning fått egendom i besittning för annan med skyldighet att utge egendomen och eller att redovisa för denna. Det ska i målet prövas om detta gällt för Lindsay Smallbone i förhållande till Trustor beträffande de penningmedel som omfattas av åtalet. Genom den utredning som har förebringats av åklagaren är det visat att stora penningsummor har överförts från Trustors konto i Barclays Bank till Introcom International Ltd:s (Introcom) s.k. kronkonto i samma bank med början den 2 juli 1997, samt att en överföring den 21 oktober 1997 om 2,8 miljoner USD har skett till Yumina Trading Corporation (Yumina). Det framgår vidare att alla de medel som fanns på kontot härrörde från Trustor och som tingsrätten funnit förvaltades med redovisningsskyldig-

4 4 SVEA HOVRÄTT B Avdelning 07 het gentemot Trustor. Ingenting tyder på att medlen till någon del skulle utgöra arvode för Introcom enligt det av åklagaren åberopade avtalet mellan Introcom och Trustor. Hovrätten finner i likhet med tingsrätten att en redovisningsskyldighet för Introcom följer av det avtal mellan Introcom och Trustor som har åberopats och att Lindsay Smallbone varit den som närmast ansvarat för fullgörandet av Introcoms redovisningsskyldighet. Vidare anser hovrätten att en redovisningsskyldighet för Lindsay Smallbone i förhållande till Trustor följer redan av Lindsay Smallbones ställning som VD i Trustor i förening med dennes förfoganderätt över medlen på Introcoms konto. Den egendom som omfattas av åtalet enligt åtalspunkten 1 har i sin helhet utgjorts av banktillgodohavanden. I doktrinen har det gjorts gällande att ett banktillgodohavande inte kan vara föremål för besittning i den mening som avses 10 kap. 1 brottsbalken, och att ansvar för förskingring därför inte kan komma i fråga för den som utan att ta ut fysiska sedlar och mynt gör obehöriga överföringar från ett bankkonto som han disponerar för annans räkning. Högsta domstolen har dock i rättsfallet NJA 1994 s. 480 funnit att medel på ett postgirokonto har kunnat utgöra egendom i besittning i den mening som avses i straffstadgandet om olovligt förfogande (10 kap. 4 brottsbalken). Det ter sig enligt hovrättens mening främmande att ge besittningsbegreppet en annan innebörd enligt 10 kap. 1 brottsbalken än det sålunda har enligt 4 samma kapitel. Det faktum att den egendom som åtalet rör utgörs av ett banktillgodohavande som inte omsatts i fysiska sedlar eller mynt kan därför inte medföra att banktillgodohavandet inte kan utgöra egendom som fåtts i besittning i den mening som avses i 10 kap. 1 brottsbalken. Därför, och på grund av vad som sagts om Lindsay Smallbones ställning i Introcom och Trustor, har medlen på Introcoms konto utgjort egendom som Lindsay Smallbone fått i besittning för Trustors räkning med redovisningsskyldighet. För att ett förskingringsbrott i objektivt hänseende ska föreligga krävs vidare att den redovisningsskyldige åsidosätter vad han har att iaktta för att fullgöra sin redovisningsskyldighet och att gärningen innebär vinning för den redovisningsskyldige och skada för den berättigade. Av 23 kap. 7 brottsbalken framgår att ansvar inträder även om den redovisningsskyldige bereder någon annan än sig själv vinning. För att kunna ta ställning till om de angivna kraven är uppfyllda i målet, samt till om Thomas Jisander har haft erforderligt uppsåt, måste hovrätten pröva om Thomas Jisander som han

5 5 SVEA HOVRÄTT B Avdelning 07 själv påstått har haft rätt att erhålla de aktuella medlen eller om som åklagaren påstått betalningen av 2,8 miljoner USD har utgjort en brottslig förmögenhetsöverföring från Trustor till Thomas Jisander. Av avgörande betydelse blir därvid vad som blivit bevisat i målet dels om Thomas Jisanders roll och insikter i samband med att Lord Moyne förvärvade Per-Olov Norbergs aktiepost i Trustor, dels om det förmedlingsavtal (mediation agreement) mellan Trustor och Thomas Jisander som lagts fram som bevis. Om den utredning som har presenterats ska några påpekanden av generell karaktär göras. När det först gäller de uppgifter som Thomas Jisander har lämnat instämmer hovrätten i tingsrättens bedömning att de på flera sätt allvarligt brister i trovärdighet. Thomas Jisander har visserligen i hovrätten inte under förhandlingen lämnat uppgifter som motsäger varandra. Som tingsrätten angett kan Thomas Jisander emellertid beslås med att i detta mål ha lämnat olika uppgifter i många viktiga hänseenden i förhållande till vad han tidigare uppgett när han hörts av polis och inför rätta. I likhet med tingsrätten utgår hovrätten från att vad Thomas Jisander uppgett vid förhör hos polis och inför domstol blivit rätt nedtecknat om inte några särskilda omständigheter anförs. Det faktum att Thomas Jisander i hovrätten lämnat mycket utförliga uppgifter om förhållanden som han inte velat kommentera vid tingsrätten inverkar också negativt på hans trovärdighet. Anmärkningsvärt är särskilt att han först i hovrätten har valt att berätta om något så centralt som det avtal som enligt Thomas Jisanders uppfattning har gett honom rätt till de 2,8 miljoner USD som åtalet enligt åtalspunkten 1 avser. När det gäller den övriga muntliga bevisningen ansluter sig hovrätten till den bevisvärdering som tingsrätten har gjort. Ett viktigt påpekande i tingsrättens dom, som hovrätten instämmer i, är att uppgifterna från Lord Moyne, Lindsay Smallbone, Richard Djursén och David Berney även om de ska behandlas med försiktighet inte kan frånkännas bevisvärde, särskilt inte om de stöds av annan utredning. I fråga om vad som blivit bevisat genom den presenterade utredningen finner hovrätten till att börja med utrett att en brottsplan utmejslats och satts i verket under 1996 och 1997, med målet att med användande av Lord Moyne som bulvan förvärva en röstmajoritet i Trustor och betala för förvärvet med Trustors egna medel. Planen har ursprungligen innefattat att aktier i ett värdelöst off-shore-bolag (Lo Scoglietto Ltd.)

6 6 SVEA HOVRÄTT B Avdelning 07 skulle köpas av Trustor och att köpeskillingen för dessa värdelösa aktier skulle användas för att betala säljaren av Trustor-aktierna Per-Olov Norberg. Den skriftliga och muntliga bevisning som lagts fram visar, som tingsrätten angett, att Joachim Posener var den som tänkt ut upplägget. Frågan i målet är i vad mån Thomas Jisander kan knytas till den brottsplan som sålunda förelegat. I den utredning som lagts fram för hovrätten finns en stor mängd omständigheter som talar för att Thomas Jisander på ett tidigt stadium varit inblandad i och införstådd med planerna på att ta över Trustor med användande av dess egna medel. Tingsrätten har på ett utförligt och klargörande sätt behandlat många av dessa omständigheter i sina domskäl och hovrätten ska endast här i ett sammandrag peka på de för Thomas Jisander mest besvärande momenten. I handlingar som beslagtagits på Västeråsgatan i Stockholm, och som innehåller korrespondens rörande ett planerat förvärv av ett börsnoterat bolag i linje med vad som sedan kom att ske med Trustor, figurerar bolagsnamnen Pundonor Holding AB, Castilla Holding AB och ANERCO AB. I samtliga dessa bolag har Thomas Jisander utgjort styrelse. Thomas Jisander har invänt att Joachim Posener har registrerat honom som styrelseledamot utan hans vetskap. Thomas Jisander kan inte vara sanningsenlig i denna del. Hans namnteckning finns på en ändringsanmälan och ett bolagsstämmoprotokoll avseende Castilla Holding AB. I likhet med tingsrätten godtar hovrätten inte ett bestridande från Thomas Jisander av en underskrift när underskriften i fråga liknar andra som bevisligen måste vara hans. Vidare har han i polisförhör vidgått att han ställt upp som styrelseledamot i Pundonor Holding AB och Castilla Holding AB. Thomas Jisander hade enligt egen uppgift inte umgåtts på många år med sin kusin Joachim Posener och kände till att denne var dömd för ekonomisk brottslighet. Att Thomas Jisander då plötsligt skulle åta sig att vara ensam styrelseledamot i bolag som Joachim Posener var inblandad i utan att ha ett starkt eget intresse i och kännedom om den verksamhet som var avsedd att bedrivas av de aktuella bolagen, finner hovrätten mycket osannolikt. Som framgår bl.a. av beslagtagen korrespondens med C.P. Konsult A/S var Lord Moyne redan under 1996 en del av den ovan nämnda brottsplanen. Att lyckas med att

7 7 SVEA HOVRÄTT B Avdelning 07 engagera Lord Moyne som frontman har varit helt avgörande för ett lyckat iscensättande av planen. Av utredningen i målet framgår att Thomas Jisander har haft uppdraget att sköta det möte i London under våren 1997 vid vilket Lord Moyne skulle övertalas att ta del i Trustor-projektet. Redan det faktum att Thomas Jisander anförtrotts detta synnerligen viktiga uppdrag talar enligt hovrättens mening mycket starkt för att han varit väl införstådd med den ovan angivna brottsliga planen. Upptagandet av ett s.k. minutenlån (bridge financing) har utgjort ett annat mycket centralt moment i den brottsplan som förelegat. Med minutenlånet skulle aktierna i Trustor betalas och sedan, efter förvärvet av Trustor, skulle lånet betalas tillbaka med Trustors egna medel. Hovrätten anser att utredningen på ett flertal punkter ger belägg för att Thomas Jisander känt till konstruktionen med minutenlånet. Sålunda anges i ett dokument benämnt Agenda Meeting London att metoden i ett dokument benämnt Bridge Financing skulle penetreras och bekräftas (penetrate and confirm). Eftersom LM omtalas i dokumentet liksom London kan det hållas för visst att dokumentet avser mötet med Lord Moyne i London. Då Thomas Jisander aktivt skulle delta i detta möte kan det med en mycket hög grad av sannolikhet sägas att Thomas Jisander har känt till innebörden av den tilltänkta finansieringsmodellen. I samma riktning pekar, som tingsrätten angett, det faktum att Thomas Jisander enligt vad som finns antecknat i tingsrättens dom den 8 juni 2001 uppgett att han lämnat över dokument rörande bryggfinansieringen till Börje Melin, liksom handlingar rörande luftbolaget Lo Scoglietto Ltd. Beträffande det sistnämnda bolaget har Thomas Jisander i den tidigare tingsrättsprocessen förklarat att dess aktier skulle utgöra säkerhet för det kortfristiga lånet, precis så som var fallet enligt den ovan beskrivna brottsplanen. I detta sammanhang ska det också nämnas att Thomas Jisander, som tingsrätten beskrivit, kom att inta en mycket central roll i arbetet med att säkra en kortfristig lånefinansiering hos Ingemar Pettersson, vilket även det talar starkt för att Thomas Jisander varit väl bekant med hur förvärvet av Trustor var tänkt att ske. Thomas Jisander har förklarat att han inte känt till att några finansiärer till förvärvet av Trustor-aktierna bakom Joachim Posener inte fanns. I hovrätten har han uppgett att han förutom de finansiärer som han uppfattade stod bakom Joachim Posener också uppfattade Lord Moyne som en finansiär vid förvärvet av majoritetsposten i Trustor. I vaga

8 8 SVEA HOVRÄTT B Avdelning 07 ordalag har Thomas Jisander också, och såvitt framkommit först i hovrätten, talat om att han uppfattat en grekisk redare ingift i Lord Moynes släkt som en tänkbar finansiär. Hörd av polis har Thomas Jisander i januari 1997 kallat det en råbluff att det inte var Lord Moyne utan en anonym svensk finansiär som skulle förvärva aktierna i Trustor. Vid huvudförhandlingen vid tingsrätten 2001 har Thomas Jisander enligt domen däremot uppgett att det aldrig var tal om att Lord Moyne skulle vara finansiär. Thomas Jisander har uppenbarligen gång på gång ändrat sina uppgifter i fråga om vem han uppfattade som finansiär vid köpet av Per-Olov Norbergs aktier i Trustor. Han har också vid hovrättens huvudförhandling haft svårt att ge raka besked i frågan om vilka parter det var han medlade mellan i sin förmenta roll som mäklare. Det angivna talar enligt hovrättens mening starkt för att Thomas Jisander varit medveten om att det inte fanns några utomstående finansiärer och att Trustor-aktierna skulle betalas med Trustors egna medel. Ett annat mycket viktigt moment vid övertagandet av Trustor var överflyttningen av Trustors kassa till konton hos Barclays Bank i London. Genom vad banktjänstemannen David Berney omvittnat är det utrett att Thomas Jisander intagit en ledande roll vid kontakterna med Barclays Bank, som sedermera lett till att konton öppnats till vilka i princip alla Trustors likvida medel överfördes. Som tingsrätten angett måste Thomas Jisander ha insett att det inte kunde vara riktigt att den som betalat 241 miljoner kr för 15 procent av ett bolags värde direkt och utan samtycke från övriga aktieägare disponerade över minst 770 miljoner kr av Trustors medel i kontanter. Vidare pekar hovrätten på att Thomas Jisander vid mötet hos Richard Djursén presenterat Joachim Posener som Joe Falk. Som tingsrätten uttalat kan det inte finnas någon annan förklaring till detta faktum än att Thomas Jisander var väl insatt i det brottsliga upplägget. Avslutningsvis lyfter hovrätten i denna del fram de enorma provisioner som Thomas Jisander påstår sig ha erhållit enligt avtal träffade med Lord Moyne respektive Trustor, dels för Lord Moynes köp av Trustor-aktierna och Trustors försäljning av sina aktier i Kanthal AB (41,5 miljoner kr), dels för Trustors försäljning av aktierna UP Parts och AP Parts (21 miljoner kr). Åklagaren har gjort gällande att avtalen är efterhandskon-

9 9 SVEA HOVRÄTT B Avdelning 07 struktioner och att det förhåller sig på det sättet framgår enligt hovrättens mening klart av det material som har lagts fram. Avtalen har omnämnts av Thomas Jisander först under Vidare har Thomas Jisander, med kort tids mellanrum och kort tid innan avtalen gavs in till Fürstliches Landgericht i Liechtenstein, inför den domstolen lämnat olika uppgifter dels om den totala storleken på sin provision, dels i fråga om vad betalningen av 2,8 miljoner USD den 21 oktober 1997 från Introcom avsåg. I inlaga till Fürstliches Landgericht den 9 augusti 1999 har Thomas Jisander förklarat att han av Lord Moyne blivit garanterad ett totalt konsultarvode om 3,8 miljoner USD, samt att betalningen av 2,8 miljoner USD den 21 oktober 1997 avsåg olika konsultarvoden, medan han hörd inför Fürstliches Landgericht den 8 augusti 1999 förklarat att hans totala konsultarvode uppgått till 5,8 miljoner USD och att betalningen av 2,8 miljoner USD endast avsåg arbete med försäljningen av Trustors aktier i AP Parts och UP Parts. De arvoden som följer av avtalen måste också betraktas som fullständigt orimliga med beaktande av de blygsamma arbetsinsatser som Thomas Jisander enligt hans egna uppgifter har utfört. När det gäller försäljningen av Kanthal-aktierna har Thomas Jisander berättat att han varit med på ett möte i Sandviken. I polisförhör har han uppgett att han vid det mötet sade kanske två tre ord. När det gäller försäljningen av Trustors aktier i UP Parts och AP Parts har Thomas Jisander uppgett att han ringde några telefonsamtal till en tjänsteman på Erik Penser Corporate Finance AB samt att han deltog i ett möte på en advokatbyrå. Av utredningen framgår vidare att andra personer än Thomas Jisander, främst Lindsay Smallbone och Richard Djursén men även Christer Lundqvist, lade ner ett omfattande arbete på försäljningen av de nyss nämnda aktierna. Den redovisade utredningen talar mycket starkt mot att provisionsavtalen grundar sig på verkliga överenskommelser. Lord Moynes uppgift att han skrivit under avtalet avseende 2,8 miljoner USD och att detta avtal avsåg provision åt Thomas Jisander för försäljningen av UP Parts och AP Parts, kan inte ändra bedömningen att provisionsavtalen är efterhandskonstruktioner. Detta innebär i sin tur att Thomas Jisander har betingat sig mycket stora ersättningar från Trustor utan att lämna någon egentlig motprestation. Detta agerande låter sig inte förenas med ståndpunkten att Thomas Jisander,

10 10 SVEA HOVRÄTT B Avdelning 07 som han själv hävdat, skulle ha trott att Per-Olov Norbergs aktier i Trustor skulle förvärvas av en seriös finansiär som satsade egna pengar i transaktionen. Hovrätten finner vid en samlad bedömning av det utredningsmaterial som lagts fram att det inte finns utrymme för tvivel om att Thomas Jisander medverkat i det brottsliga övertagandet av Trustor och att han känt till att köpet av Per-Olov Norbergs Trustoraktier skulle betalas med Trustors medel. Hovrättens bedömningar ovan leder till slutsatsen att Thomas Jisander inte haft någon rätt att tillgodogöra sig de 2,8 miljoner USD som utbetalats till honom från Introcom via Yumina. Utbetalningen har därmed skett för ett ändamål som varit främmande för Trustors verksamhet, vilket betyder att utbetalningen inneburit skada för Trustor. Att den också inneburit vinning för Thomas Jisander är uppenbart. Medlen har hamnat på konton hos stiftelser där Thomas Jisander, hans bror och hans föräldrar stått som grundare. Av utredningen i målet framgår att stiftelsernas konton i tiden efter den 21 oktober 1997 tidvis varit spärrade. Ingenting i utredningen tyder emellertid på att stiftelsernas konton varit spärrade vid tidpunkten för den åtalade överföringen, och att kontona sedermera spärrats saknar relevans för frågan om utbetalningen när den genomfördes innebar vinning för Thomas Jisander. Genom överföringen har medlen som tingsrätten funnit definitivt frånhänts Trustor. Av utredningen framgår att Lindsay Smallbone genom utbetalningen av de 2,8 miljonerna USD har åsidosatt vad han haft att iaktta för att kunna fullgöra sin redovisningsskyldighet gentemot Trustor. Han har därmed objektivt sett gjort sig skyldig till förskingring. Av uppgifter som Thomas Jisander lämnat inför domstol i Liechtenstein framgår att han varit medveten om att de 2,8 miljonerna USD kommit från Trustor. Mot bakgrund av vad hovrätten funnit utrett om Thomas Jisanders roll vid övertagandet av Trustor måste han ha insett att utbetalningen inneburit skada för Trustor och vinning för honom. I likhet med tingsrätten finner hovrätten att Thomas Jisander har förmått Lindsay Smallbone att tillse att den åtalade pengaöverföringen genomfördes. Vid detta ställningstagande har hovrätten tagit fasta dels på att överföringen lett till att ifrågavarande

11 11 SVEA HOVRÄTT B Avdelning 07 2,8 miljoner USD hamnat på konton tillhöriga stiftelser i vilka Thomas Jisander och medlemmar i dennes familj stått som grundare, dels att Thomas Jisander inför domstol i Liechtenstein har förklarat att han gett instruktion om den aktuella betalningen till Yumina. Att Lindsay Smallbone åtlytt Thomas Jisanders instruktion om betalning kan som tingsrätten funnit förklaras av att Thomas Jisander av aktörerna runt Trustor uppfattades som en representant för den verklige ägaren. Thomas Jisander har genom sitt agerande gjort sig skyldig till anstiftan av Lindsay Smallbones förskingringsbrott. I likhet med tingsrätten bedömer hovrätten brottet som grovt. Åtalet för grovt skattebrott Thomas Jisander har gjort gällande att det står i strid med den rätt att inte bli lagförd eller straffad två gånger för ett brott som stadgas i artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet till Europakonventionen att fälla honom till ansvar för skattebrott, mot bakgrund av att han i lagakraftvunnet beslut av Skatteverket påförts skattetillägg avseende de medel som omfattas av åtalet. Han har i den delen hänvisat till Europadomstolens dom den 10 februari 2009 i målet Sergey Zolotukhin mot Ryssland. Thomas Jisander har yrkat att åtalet därför i första hand ska avvisas och i andra hand ogillas. Hovrätten har i beslut under rättegången funnit att det nämnda avgörandet från Europadomstolen inte utgör hinder mot att pröva åtalet för grovt skattebrott. Regeringsrätten har i dom den 17 september 2009 i mål uttalat att den ordning som råder i Sverige, enligt vilken skattetillägg kan påföras och ansvar för skattebrott utdömas avseende samma skatteundandragande, inte strider mot Europakonventionen såsom den uttolkats i det nyss nämnda avgörandet Zolotukhin mot Ryssland. Hovrätten finner inte skäl att frångå den bedömning som Regeringsrätten gjort. Stadgandet i artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet till Europakonventionen utgör därför inte hinder mot att döma Thomas Jisander för skattebrott enligt åtalet. I likhet med tingsrätten finner hovrätten att åklagaren inte förmått visa att den självdeklaration som omfattas av åtalet enligt gärningsbeskrivningens första stycke getts in till skattemyndigheten av Thomas Jisander och inte som Thomas Jisander hävdat av

12 12 SVEA HOVRÄTT B Avdelning 07 Thomas Jisanders far Hans Jisander. Åtalet enligt gärningsbeskrivningens första stycke kan således, som tingsrätten funnit, inte bifallas. När det gäller gärningsbeskrivningens andra stycke har Thomas Jisander i hovrätten liksom vid tingsrätten förnekat vad åklagaren lagt honom till last. Som grund för sin inställning har han, utöver Europakonventionens dubbelbestraffningsförbud, för det första anfört att de medel som åklagaren gjort gällande utgjort inkomster för honom inte kommit honom till del. För det andra har han anfört att företrädare för polis- och åklagarmyndigheterna under förundersökningen uppgett att de medel han erhållit från Trustor inte var skattepliktiga och att han i tron att denna uppgift var riktig underlåtit att deklarera sina inkomster. För det tredje har Thomas Jisander bestritt ansvar för skattebrott på den grunden att de omstämda medlen varit åtkomna genom brott och därför inte skattepliktiga. Thomas Jisanders invändning att han inte fått del av de aktuella medlen prövas separat i förhållande till varje delpost som ingår i det aktuella beloppet. När det gäller den invändning som Thomas Jisander i andra hand har gjort, att han fått beskedet av polis och åklagare att de pengar han fått i samband med övertagandet av Trustor inte behövde deklareras då de var brottsligt åtkomna och därmed skattefria, har någon bevisning inte förts från åklagarens sida. Thomas Jisanders uppgift är inte av den karaktären att den kan lämnas utan avseende. Det är därför inte visat att Thomas Jisander genom att underlåta att lämna självdeklaration avseende taxeringsåret 1998 uppsåtligen gett upphov till fara för att skatt undandragits det allmänna. Åtalet för skattebrott kan därför inte bifallas såvitt det avser denna underlåtenhet. Däremot kan det inte ha undgått Thomas Jisander att skattemyndigheten under eftertaxeringsförfarandet inte betraktade inkomster som erhållits i samband med övertagandet av Trustor som skattefria. Att han må ha bibringats denna uppfattning av polis och åklagare någon gång under kan därför inte befria honom från ansvar för skattebrott om det kan visas att han lämnat oriktiga uppgifter under eftertaxeringsförfarandet enligt åklagarens påstående.

13 13 SVEA HOVRÄTT B Avdelning 07 När det gäller den invändning som Thomas Jisander gjort att ifrågavarande medel kan vara åtkomna genom brott förhåller det sig så som tingsrätten antecknat, det vill säga att brottslig verksamhet som sådan inte kan utgöra någon förvärvskälla, men att brottslig verksamhet som ingår som ett led i en legal verksamhet kan ge upphov till intäkter som är skattepliktiga. För det fall de medel som omfattas av det nu behandlade åtalet ska betraktas som brottsligt åtkomna kan någon fara för skatteundandragande alltså inte ha uppkommit. Thomas Jisander har varit föremål för åtal för inblandning i Trustor-saken vid tre tillfällen, inbegripet det åtal som lett till denna dom. Av de penningmedel som nu är aktuella inom ramen för åtalet för skattebrott berördes 40,8 miljoner av åtalspunkten 2 i det åtal mot Thomas Jisander med flera för grov förskingring m.m. som kom att ogillas av Svea hovrätt i dom den 11 april Av nämnda penningmedel berördes vidare kr av det åtal mot Thomas Jisander och Richard Djursén för i första hand grov förskingring som kom att ogillas av Stockholms tingsrätt i dom den 12 juni Av intresse i detta sammanhang är vidare att Thomas Jisander, som nämnts ovan, har påförts skattetillägg avseende de medel som omfattas av det nu behandlade åtalet för skattebrott. Skatteverkets beslut fattades den 19 december 2003 och har vunnit laga kraft. Det ankommer på hovrätten att i detta mål göra en självständig prövning om det finns förutsättningar att fälla Thomas Jisander till ansvar för skattebrott. I den prövningen ingår att bedöma om de medel som åklagaren gör gällande att Thomas Jisander erhållit ska betraktas som brottsligt åtkomna och därmed inte skattepliktiga. Det förhåller sig inte så att de belopp som tidigare varit föremål för ogillade åtal för brott enligt 10 kap. brottsbalken redan och enbart därigenom ska anses vara lön eller konsultarvode som åtkommits på ett hederligt sätt. Inte heller kan enbart det faktum att Thomas Jisander inte varit misstänkt för brott beträffande visst belopp medföra att beloppet anses inte vara åtkommet genom brott vid den självständiga prövning som ska ske av åklagarens nu förda talan. När det gäller de 2,8 miljoner USD som avses med åtalet enligt åtalspunkten 1 står det klart att Thomas Jisander har tillgodogjort sig dessa. Dock innebär den bedömning

14 14 SVEA HOVRÄTT B Avdelning 07 som hovrätten har gjort av åtalet för anstiftan av grov förskingring att medlen har åtkommits genom brott och därför inte utgjort någon skattepliktig inkomst för Thomas Jisander. Åtalet för skattebrott kan därför inte bifallas såvitt det avser dessa 2,8 miljoner USD. På motsvarande sätt förhåller det sig med de 40,8 miljoner kr som Thomas Jisander erhållit och har påstått utgöra konsultarvode för Lord Moynes köp av Trustor-aktierna samt Sandviks köp från Trustor av Kanthal-aktierna. Att Thomas Jisander erhållit medlen står klart, vilket han också medgett inför domstol i Liechtenstein. Med tanke på att hovrätten funnit att provisionsavtalet avseende dessa medel har utgjort en efterhandskonstruktion och på vad hovrätten funnit bevisat om Thomas Jisanders roll vid övertagandet av Trustor måste dessa medel betraktas som brottsligt åtkomna. Även i denna del ska således åtalet för skattebrott ogillas. När det gäller de ca kr avseende privata räkningar som betalats genom användande av postväxlar har Thomas Jisander i hovrätten gjort gällande att pengarna avsåg kostnader i Trustor-projektet. Som tingsrätten funnit kan huvuddelen av betalningarna knytas till Thomas Jisander eller hans bolag Prodicon AB. Thomas Jisander har vid den huvudförhandling som ledde fram till Stockholms tingsrätts dom den 12 juni 2002, enligt vad som finns antecknat i domen, uppgett att dessa medel utgjorde lön för arbete som han utfört åt Joachim Posener. Hovrätten finner i likhet med tingsrätten att Thomas Jisander har tillgodogjort sig i vart fall kr av Trustors medel genom de aktuella betalningarna. Som tingsrätten konstaterat har Thomas Jisander i någon form under 1997 varit verksam hos Trustor. Mot bakgrund av vad hovrätten funnit bevisat om Thomas Jisanders roll vid övertagandet av Trustor kan något legitimt anställnings- eller uppdragsförhållande emellertid inte anses ha förelegat mellan Thomas Jisander och Trustor. För det fall Thomas Jisander inte medverkat till det övertagande av Trustor som skedde i juni 1997 ter det sig uteslutet att han skulle ha erhållit några medel från Trustor över huvud taget. Därför kan den nu behandlade posten om kr inte anses som hederligt åtkommen inkomst för Thomas Jisander och därmed inte heller som skattepliktig. Åtalet för skattebrott ska således ogillas även i denna del.

15 15 SVEA HOVRÄTT B Avdelning 07 Fyra betalningar om sammanlagt kr har under perioden juni-september 1997 skett till Thomas Jisanders konton hos American Express och First Card. Thomas Jisander har beträffande betalningarna till kontot hos American Express i polisförhör uppgett att dessa betalningar utgjort lön till honom. Det står enligt hovrättens mening klart att Thomas Jisander har tillgodogjort sig aktuellt belopp, att detta belopp i enlighet med vad hovrätten funnit ovan inte kan anses som hederligt åtkommen lön eller provision och att beloppet därmed inte heller kan ligga till grund för ansvar för grovt skattebrott för Thomas Jisanders del. Mot bakgrund av vad som framkommit om Thomas Jisanders inblandning vid övertagandet av Trustor finns ingen annan rimlig förklaring till de kontanta utbetalningar till Thomas Jisander om totalt kr som skett under perioden juni-september 1997 än att Thomas Jisander tillgodogjort sig beloppen i fråga. Inte heller de kan anses som hederligt förtjänta skattepliktiga inkomster och ansvar för skattebrott aktualiseras därför inte beträffande dessa medel. Även i hovrätten har Thomas Jisander påstått att de överföringar som skett till Patrik Jisanders konto i Italien om 1 miljon kr och om kr i juli respektive september 1997 har avsett den frånträdda överenskommelsen med Ingemar Pettersson om finansiering av förvärvet av Trustor-aktierna. Som tingsrätten antecknat har Thomas Jisander i polisförhör berättat att beloppen har lämnats som gåvor till Patrik Jisander och utgått ur den provision han fått. Hovrätten instämmer i tingsrättens bedömning att beloppen i fråga inte rimligen kan ha utgjort annat än gåvor från Thomas Jisander till Patrik Jisander och att Thomas Jisander har tillgodogjort sig beloppen. På samma sätt som de poster som hovrätten redan har behandlat kan dessa medel inte anses vara ärligt förtjänta skattepliktiga inkomster utan måste betraktas som åtkomna genom brott. Hovrätten kan därför inte heller i denna del bifalla åtalet för skattebrott. Vidkommande en utbetalning till Thomas Jisanders konto i Handelsbanken om kr den 1 augusti 1997 har Thomas Jisander i polisförhör uppgett att betalningen utgjort en del av en kommission. Det står klart att Thomas Jisander har tillgodogjort sig beloppet i fråga, som inte heller det kan anses hederligt åtkommet. Där-

16 16 SVEA HOVRÄTT B Avdelning 07 för kan Thomas Jisander inte heller beträffande detta belopp fällas till ansvar för skattebrott. Till Thomas Jisanders före detta flickvän Teresa Goode har kr utbetalats den 17 september Som tingsrätten funnit kan överföringen inte rimligen förklaras på annat sätt än att den varit en gåva till Teresa Goode och att Thomas Jisander genom överföringen till Teresa Goode har tillgodogjort sig beloppet. I likhet med vad som gäller för övriga belopp som hovrätten behandlat kan inte heller detta anses vara hederligt förtjänt. Åtalet för skattebrott vinner således inte bifall i denna del. När det sedan gäller de betalningar från Thomas Jisanders konto som avsett hyra av en yacht med besättning har Thomas Jisander i polisförhör uppgett att betalningarna skedde med hans kommission. Hovrätten finner att Thomas Jisander har tillgodogjort sig beloppet, som i linje med vad angetts för föregående poster inte kan anses hederligt åtkommet. Åtalet för skattebrott ska ogillas i denna del. Hovrättens bedömningar ovan innebär att Thomas Jisander har tillgodogjort sig samtliga de belopp som ingår i den totala summa som åklagaren angett i åtalet för skattebrott och att beloppen måste anses åtkomna genom brott och således inte skattepliktiga. Åtalet för grovt skattebrott ska därför, som tingsrätten funnit, ogillas i sin helhet. Sammanfattningsvis finner hovrätten att tingsrättens dom ska fastställas såvitt avser skuldfrågorna. Påföljd m.m. Hovrätten finner i likhet med tingsrätten att straffvärdet för den gärning som Thomas Jisander ska dömas för överstiger tre års fängelse. Annan påföljd än fängelse är med beaktande av det höga straffvärdet utesluten. Med tanke på den mycket långa tid som utan att Thomas Jisander kan lastas för det har förflutit sedan brottet begicks bör straffet som tingsrätten funnit i betydande mån sättas ned. Hovrätten finner att det av tingsrätten utmätta straffet är väl avvägt. Inte heller i fråga om påföljd föreligger således skäl för ändring av tingsrättens dom.

17 17 SVEA HOVRÄTT B Avdelning 07 Den av försvararen begärda ersättningen är skälig. Thomas Jisanders inkomster är sådana att han ska förpliktas att till staten återbetala kostnaderna för sitt försvar i hovrätten. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga D Överklagande senast I avgörandet har deltagit hovrättslagmannen Göran Ewerlöf, kammarrättsrådet Caroline Dyrefors Grufman och tf. hovrättsassessorn Johan Hedberg, referent, samt nämndemännen Elisabeth Falck och Bosse Östlund. Enhälligt.

18 Mål nr meddelad i Stockholm Bilaga A Sida 1 (113) PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Statsåklagare Berndt Berger Ekobrottsmyndigheten 6:e kammaren i Stockholm Tilltalad Thomas Jisander, c/o Adv Leif Silbersky Box Stockholm Offentlig försvarare: Advokat Leif Silbersky Advokatfirman Silbersky HB Box Stockholm SLUT BEGÅNGNA BROTT Anstiftan av grov förskingring LAGRUM 10 kap 3 samt 23 kap 4 brottsbalken PÅFÖLJD M. M. Fängelse 1 år 6 månader ANDRA LAGRUM SOM ÅBEROPAS 34 kap 1 1 st 2 p brottsbalken Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 8307 Fleminggatan måndag - fredag Stockholm E-post: 09:00-12:00 13:00-15:00

19 2 SÄRSKILD RÄTTSVERKAN Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 300 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. FÖLJANDE ÅTAL OGILLAS Grovt skattebrott (åtalspunkten 2) BESLUT I ÖVRIGA FRÅGOR, SKADESTÅND M. M. Advokaten Leif Silbesky tillerkänns ersättning av allmänna medel med etthundratjugofyratusenetthundra ( ) kr. Av beloppet avser kr mervärdesskatt. Thomas Jisander skall till staten återbetala hela beloppet.

20 3 INNEHÅLL Inledning s. 4 Yrkanden s. 5 Ansvar Åtalspunkten 1 s. 7 Sakframställningar Thomas Jisander s. 20 Muntlig bevisning Christer Lundqvist s. 31 Richard Djursén s. 35 Lindsay Smallbone s. 39 lord Moyne s. 62 David Berney s. 71 Tingsrättens bedömningar s. 74 Åtalspunkten 2 s. 95 Sakframställningar Thomas Jisander s. 100 Tingsrättens bedömningar s. 107 Påföljd m.m. s. 112

21 4 INLEDNING Thomas Jisander är född 1966 och har vuxit upp i Göteborg examinerades han som civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Han var därefter tillsammans med en studiekamrat verksam i ett eget bolag, Prodicon AB, som utvecklade ett kvalitetssäkringssystem för tillverkningsindustrin. Han var vid aktuell tid bosatt på Västeråsgatan 11 i Stockholm. Åklagaren har hävdat att Thomas Jisander är delaktig i brott som enligt åklagaren begåtts i samband med och i tiden efter det att den engelske medborgaren Jonathan Guiness lord Moyne den 23 maj 1997 förvärvade 15 procent av A-aktierna i Trustor AB, vilket gav röstmajoritet i bolaget. Joakim Posener, Thomas Jisander, lord Moyne och Peter Mattsson åtalades vid denna tingsrätt för bl.a. grov förskingring, trolöshet mot huvudman respektive medhjälp därtill. Sedan tingsrätten fällt de tilltalade till ansvar i dom den 8 juni 2001 ogillade Svea hovrätt åtalet. I ett nytt åtal vid denna tingsrätt yrkade åklagaren ansvar å Richard Djursén och Thomas Jisander för grov förskingring alternativt trolöshet mot huvudman, grovt brott. Åtalet gällde ett belopp om 1,2 milj. kr som de tilltalade och andra personer enligt åklagarens påstående tillägnat sig ur Trustors kassa. Tingsrätten ogillade åtalet i dom den 19 juni Domen vann laga kraft. Åklagaren har därefter under 2004 väckt åtal mot Thomas Jisander för anstiftan till grov förskingring, alternativt anstiftan till trolöshet mot huvudman, grovt brott, samt grovt skattebrott. Tingsrätten har under huvudförhandlingen tillåtit åklagaren att utvidga åtalet för grovt skattebrott till att omfatta även passivt skattebrott. Thomas Jisander har förnekat brott.

22 5 YRKANDEN 1. Anstiftan till grov förskingring, alternativt anstiftan till trolöshet mot huvudman, grovt brott. Målsägande Trustor Aktiebolag ( ). Likvidation avslutad För ej talan. Gärning Den 23 maj 1997 förvärvade formellt lord Moyne röstmajoriteten i det svenska investment-bolaget Trustor AB. Vid extra bolagsstämma den 13 juni 1997 valdes lord Moyne till styrelseordförande. Till vd utsågs samma dag Lindsay Smallbone. I realiteten förvärvade lord Moyne röstmajoriteten såsom frontman eller bulvan till förmån för en eller flera personer vilka formellt sett inte kom att inneha någon befattning i bolaget. För Moyne och Smallbone framstod Jisander som en av representanterna för de verkliga ägarna av röstmajoriteten och Jisander kom därför att bli en av dem som i realiteten erhöll ett bestämmande inflytande över Trustors medelsförvaltning. Den 23 juni 1997 öppnades ett konto i Barclays Bank, London, för Introcom International Ltd:s räkning, ett bolag kontrollerat av Smallbone. Under tiden fram till november 1997 användes kontot för förvaltningen av en del av Trustors medel. De Trustormedel som överfördes till Introcoms konto mottogs och förvaltades med redovisningsskyldighet gentemot Trustor. Smallbone var, i egenskap av Vd för Trustor och faktisk företrädare för Introcom, den som närmast ansvarade för redovisningsskyldighetens fullgörande och Smallbone hade på grund av sin förtroendeställning som vd i Trustor fått i uppgift att för bolaget sköta ekonomiska angelägenheter och övervaka skötseln därav. I oktober 1997 har Thomas Jisander, ensam eller tillsammans med och i samråd med annan, instruerat eller förmått Smallbone att tillse att 2,8 MUSD utbetalats från Introcoms konto till Yumina Trading Corporation för Jisanders räkning. Pengarna fördes vidare från Yumina till stiftelser i Lichtenstein kontrollerade av Jisander och honom närstående personer. Genom förfarandet har Smallbone förmåtts att missbruka sin förtroendeställning och att åsidosätta vad han haft att iakttaga för att kunna fullgöra sin redovisningsskyldighet. Förfarandet har inneburit vinning för Jisander och skada för Trustor. Brottet är att anse som grovt eftersom det avsett betydande värde och tillfogat huvudmannen betydande skada.

23 6 Lagrum 10 kap 1, 3 och 5 och 23 kap 4 brottsbalken 2. Grovt skattebrott Jisander har erhållit i vart fall omkring 49 miljoner kr alternativt i vart fall omkring 70 miljoner kr i form av provisioner, arvode eller lön. Jisander har i sin till skattemyndigheten i Stockholm inlämnade självdeklaration avseende taxeringsåret 1998 underlåtit att medtaga inkomsterna och därigenom lämnat oriktig uppgift, vilket givit upphov till fara för att skatt undandragits det allmänna. Då det rört sig om mycket betydande belopp är gärningen att bedöma som grovt skattebrott. Alternativt görs gällande att Jisander underlåtit att avseende taxeringsåret 1998 lämna självdeklaration till skattemyndigheten och därigenom givit upphov till fara för att skatt undandragits det allmänna samt att Jisander i eftertaxeringsförfarandet avseende taxeringsåret 1998 på annat sätt än muntligen under uppsåtligen lämnat oriktiga uppgifter till skattemyndigheten i Stockholm angående de utbetalningar som kommit Jisander till del beskattningsåret 1997, vilket givit upphov till fara för att skatt undandragits det allmänna. Då det rört sig om skattepliktiga inkomster uppgående till omkring 49 miljoner kr alternativt omkring 70 miljoner kr är gärningen att bedöma som grovt skattebrott. Lagrum 2 och 4 skattebrottslagen

24 7 ANSVAR Åtalspunkten 1 Thomas Jisander har förnekat brott. SAKFRAMSTÄLLNINGAR Åklagaren: I februari 1993 häktades Thomas Jisanders kusin Joakim Posener i Danmark misstänkt för en serie bolagsplundringar. Brottsmisstankarna avsåg omkring 25 fall där bolag köpts med sina egna tillgångar. Joakim Posener dömdes i maj 1994 av dansk domstol till sex års fängelse för grovt skattebrott och grova bedrägerier. Straffverkställigheten överflyttades sedermera till Sverige och Joakim Posener avtjänade den senare delen av straffet på Asptunaanstalten. Han frigavs i februari Under sin tid på anstalten planerade Joakim Posener nya affärer. Det framgår av anteckningar och dokument som sedermera tagits i beslag. Joakim Posener planerade att ta kontroll över ett eller flera börsnoterade bolag. Han letade efter lämpliga bolag i Sverige, Danmark och Finland. Joakim Poseners egen beteckning på lämpliga bolag var targets, d.v.s. målbolag. I första hand sökte han bolag vars aktier hade olika röstvärde och som därför kunde kontrolleras genom innehav av en post röststarka A-aktier. För att kunna genomföra sin plan behövde Joakim Posener assistans. En av de personer som Joakim Posener engagerade i sina affärsplaner var kusinen Thomas Jisander. Joakim Posener hade en rad problem att övervinna för att kunna genomföra sin plan. Han saknade eget kapital, var försatt i konkurs och hade näringsförbud. Hans

25 8 namn var inte längre gångbart i finanskretsar. Följaktligen kunde inte Joakim Posener själv stå som köpare eller företräda ett köparbolag vid förvärv av ett börsnoterat företag. Det faktum att Joakim Posener saknade eget kapital var sannolikt det minsta problemet. Hans utgångspunkt var hela tiden att använda målbolagets egen kassa för att finansiera köpet. För att lyckas med sitt upplägg behövde Joakim Posener skapa en respektabel front, en person eller ett bolag som gav sken av att det fanns tillräckliga finansiella resurser och som dolde hans egen roll. För att skapa en respektabel front var den ursprungliga planen att köpa nybildade bolag och blåsa upp balansräkningen i dessa för att ge sken av att bolagen hade tillräckliga finansiella resurser att kunna genomföra ett köp. Joakim Posener hade också planer på att använda ett nybildat bolag med uppblåst balansräkning för att dölja det hål som skulle uppstå i målbolagets kassa vid affärens genomförande. Om målbolaget på papperet köpte ett av Joakim Posener kontrollerat bolag för samma summa som tidigare tagits från målbolagets kassa skulle hålet i målbolagets balansräkning kunna döljas. På våren 1996 införskaffade Joakim Posener två nybildade svenska aktiebolag, Pundonor Holding AB och Castilla Holding AB, som han avsåg att använda som köparbolag. Båda bolagen hade kr i aktiekapital. Joakim Poseners dåvarande flickvän Kristina Jobe var styrelse och formell ägare i bolagen. Joakim Poseners plan för hur bolagen skulle presenteras för marknaden framgår av en handling (This is the Pundonor Group) som anträffades vid en husrannsakan i Västerås där den dåvarande flickvännen bodde (ab. 15 s. 4-6). Vid samma husrannsakan påträffades kvittenser och andra handlingar, enligt vilka Pundonor Holding hade 80,5 milj. kr i tillgångar. Joakim Posener anskaffade även utländska bolag, bl.a. ett bolag som fick namnet Lo Scogliotto Ltd. (LOS) och som inregistrerades i maj 1996 på Bahamas. Joakim

26 9 Posener betalade USD för bolaget och erlade dessutom en extra avgift om 950 USD som medförde att köparen av bolaget själv kunde bestämma storleken på registrerat aktiekapital, oavsett vilket det verkliga kapitalet som sattes in i bolaget var. Uppgift om storleken på registrerat aktiekapital har inte framkommit under utredningen. Enligt ett dokument som anträffades vid beslag i den lägenhet på Västeråsgatan 11 i Stockholm som var Thomas Jisanders dåvarande bostad, och där Joakim Posener tidvis uppehöll sig under våren 1997, lades LOS-aktierna i en trust. Trustens grundare var Thomas Jisander, kontaktperson för trusten var Joakim Posener och förmånstagare för trusten var Joakim Poseners dotter Carmela Posener (ab. 15 s. 7). Enligt vad som framgår av ett fax den 27 maj 1997 (s. 8) har även Thomas Jisander varit aktiv i kontakterna med förvaltaren av trusten. Faxet anträffades på Trustors kontor i London i en pärm märkt Off Shore. LOS skulle användas till att täppa igen det hål som skulle uppstå i samband med att aktielikviden togs ur målbolagets kassa. Därigenom kunde det faktum att bolaget köpts med hjälp av dess egen kassa döljas. Joakim Posener skaffade i oktober 1996 även ett irländskt bolag. Han lyckades registrera namnet UNI Storebrand Insurance Ltd, trots namnlikheten med det norska försäkringsbolaget Uni Storebrand. Bolaget kostade kr att förvärva och fick ett registrerat aktiekapital på 50 milj. GBP. I ett fax daterat den 25 oktober 1996 som anträffades vid husrannsakan på Trustors kontor i London bekräftades beställningen av det irländska bolaget (ab. 15 s. 9). På våren 1996, drygt tio månader innan Joakim Posener avtjänat sitt fängelsestraff, vände sig Joakim Posener genom ett brev till AG Bankirfirma Gyllenberg i Helsingfors. Gyllenbergs ombads i brevet att ta fram lämpliga målbolag. Köpare skulle vara Pundonorkoncernen, som bestod av ett flertal bolag med en sammanlagd kapitalbas på närmare 180 milj. kr. De försök till förvärv som gjordes genom Gyllenbergs avsåg ett investmentbolag vid namn Amer som kontrollerades av ett fåtal ägare med röststarka K-aktier,

27 10 motsvarigheten till A-aktier i Sverige. Det gjordes även försök att ta kontrollen över en finländsk bank vid namn Interbank. Försöken var dock resultatslösa. Senare, när Joakim Posener tagit kontrollen över Trustor, gjordes nya försök att med Trustor som plattform ta över dessa bolag. Dessutom gjordes försök att genom en dansk konsult, Lohmann Rasmussen hos C.P - Consult A/S, hitta lämpliga målbolag. Vid husrannsakan i Thomas Jisanders lägenhet på Västeråsgatan 11 i Stockholm, anträffades ett fax ställt till Thomas Jisander den 9 december 1996 som rörde ett danskt finansbolag vid namn Aktiv A/S (ab. 15 s. 11). Faxmeddelandet föranleddes sannolikt av ett fax daterat den 30 november 1996 från Castilla Management gällande bl.a. Pundonor med Thomas Jisanders namn (s ) som anträffades i hårddisken på en dator som beslagtogs i lägenheten på Västeråsgatan 11 i Stockholm. På hösten 1996 tog Thomas Jisander på uppdrag av Joakim Posener kontakt med Peter Mattsson, en affärsman bosatt i London med ett omfattande kontaktnät. Peter Mattsson och Thomas Jisander hade känt varandra sedan tonåren. En av personerna som Peter Mattsson hade kontakt med var lord Moyne. Kontakt etablerades med lord Moyne, en man med mycket ansträngd ekonomi, men med en tillgång i sin lordtitel och tillhörighet till släkten Guinness. Lord Moynes tilltänkta roll var att utåt framstå som köpare av målbolaget. Lord Moynes egen beskrivning var att han skulle vara de verkliga köparnas frontman. Vid husrannsakan i lägenheten på Västeråsgatan 11 anträffades ett dokument rubricerat Förvärv av Investmentbolag (ab. 15 s ) som visar att lord Moyne tilldelats rollen som frontman eller bulvan och att andra personer skulle inneha den reella makten. Det är oklart om dokumentet är ett generellt exempel eller om beskrivningen avser ett specifikt bolagsförvärv. Lord Moyne skulle m.a.o. ersätta Pundonor Holding och Castilla Holding som den respektabla fronten utåt. Sammanfattningsvis visar dokumentet att lord Moyne

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna SOLNA TINGSRÄTT meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 november 2007 B 961-07 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART RT Ombud och offentlig försvarare: Advokat TO SAKEN Medhjälp

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 5191-13 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART FL Ombud och offentlig försvarare: Advokat PG SAKEN Grovt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 4533-12 KLAGANDE IMB Ombud och offentlig försvarare: Advokat CT MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Bernth Stave Box 2070 403 12 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 9 oktober 2014 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Anna Romell Stenmark Advokatfirman Lindahl KB Box 1203 751 42 Uppsala MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun FALU TINGSRATT DOM meddelad i Falun Mål nr B 3330-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Tilltalad Tarek Malak, 840727-0555

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 december 2005 B 2448-03 KLAGANDE JW Ombud och offentlig försvarare: advokaten TM MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 STOCKHOLM SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 maj 2003 T 1480-00 KLAGANDE Timmia Aktiebolags konkursbo, 556083-6180, c/o konkursförvaltaren, advokaten L.L. Ställföreträdare: L.L.

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelad i Stockholm den 9 juni 2015 SÖKANDE AA SAKEN Resning HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE Högsta förvaltningsdomstolen avslår ansökningen om resning.

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 14 februari 2014 SÖKANDE AA SAKEN Resning HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE Högsta förvaltningsdomstolen avslår yrkandet om att

Läs mer

DOM 2009-07-29 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A

DOM 2009-07-29 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A Rotel 11 Göteborg Mål nr Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare) Vice chefsåklagaren Aleksander

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 15 mars 2016 B 5692-14 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART VD Offentlig försvarare: Advokat IN SAKEN Sexuellt ofredande

Läs mer

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott DOM Mål nr B 16214-13 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Spec Göran Hansson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad JOHAN Anders Åsman, 660612-5091

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

2009-07-03 meddelad i Alingsås

2009-07-03 meddelad i Alingsås ALINGSÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1065-09 meddelad i Alingsås 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Louise Eriksson Åklagarkammaren i Borås Målsägande Sekretess, se bilaga 1 Särskild företrädare:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 mars 2014 Ö 4211-13 SÖKANDE SR Ombud: Advokat TA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Resning TIDIGARE AVGÖRANDEN

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelad i Stockholm den 9 juni 2015 SÖKANDE AA SAKEN Resning HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE Högsta förvaltningsdomstolen avslår ansökningen om resning.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 juli 2008 B 1075-08 KLAGANDE MA Ombud och offentlig försvarare: Advokat RvB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2 AA

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 oktober 2003 B 2854-02 KLAGANDE K. S. Offentlig försvarare och ombud: advokaten P. M. MOTPART Riksåklagaren SAKEN Narkotikabrott m.m.

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 9 juni 2015 SÖKANDE AA Ombud: Advokat Stephane Pleijel Advokatfirman NOVA AB Box 55996 102 16 Stockholm SAKEN Resning HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS

Läs mer

DOM 2014-11-06 Stockholm

DOM 2014-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060209 DOM 2014-11-06 Stockholm Mål nr B 4881-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gotlands tingsrätts dom den 17 april 2014 i mål nr B 996-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare)

Läs mer

Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn

Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn Mål nr meddelad i Falun 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Niclas Eltenius Åklagarkammaren i Falun Målsägande Målsägande, se domsbilaga 1 Målsägandebiträde: Advokat Veronica Viklund

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 16 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 2 mars 2009 i mål nr 425-08, se bilaga

Läs mer

MA./. Riksåklagaren angående egenmäktighet med barn

MA./. Riksåklagaren angående egenmäktighet med barn Skrivelse Sida 1 (5) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 1075-08 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM MA./. Riksåklagaren angående egenmäktighet med barn Högsta domstolen har berett

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 4 november 2016 B KLAGANDE BS. Ombud: Advokat PS

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 4 november 2016 B KLAGANDE BS. Ombud: Advokat PS Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 november 2016 B 5650-14 KLAGANDE BS Ombud: Advokat PS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt bokföringsbrott m.m.

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 9 oktober 2015 KLAGANDE AA Ombud: BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 8 april 2015 i mål nr 1213 1215-15, se bilaga

Läs mer

DOM 2010-12-01 Stockholm

DOM 2010-12-01 Stockholm 1 Avdelning 6 Rotel 0613 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gotlands tingsrätts dom den 2 juni 2010 i mål nr B 203-10, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagare Leif

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 augusti 2004 B 3811-03 KLAGANDE Riksåklagaren, Box 5553, 114 85 STOCKHOLM MOTPART LS Offentlig försvarare och ombud: advokaten RS SAKEN

Läs mer

2012-04-04 meddelad i Hudiksvall

2012-04-04 meddelad i Hudiksvall Mål nr meddelad i Hudiksvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Helena Swahn Åklagarkammaren i Gävle Tilltalad Elsie ANN-KRISTIN Ros, 520510-3509 Renskullen 1 821 50 Bollnäs Ombud och

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 mars 2012 B 4468-11 KLAGANDE KP Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

SLUTLIGT BESLUT Mål nr B meddelat i Varberg

SLUTLIGT BESLUT Mål nr B meddelat i Varberg VARBERGS TINGSRÄTT SLUTLIGT BESLUT Mål nr B 2501-09 meddelat i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Mats Forsén Ekobrottsmyndigheten Utredningsenhet Halmstad Tilltalad Hans PETTER

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 juli 2012 B 1158-12 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART DBO Ombud och offentlig försvarare: Advokat BJ Ombud och

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 11 december 2014 KLAGANDE AA, Ombud: Advokat Hans Fritzheimer Esplanaden 11, 2 tr 852 31 Sundsvall MOTPART Transportstyrelsen 701 97 Örebro

Läs mer

2013-10-16 meddelad i Varberg

2013-10-16 meddelad i Varberg VARBERGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1754-13 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Anders Johansson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Målsägande CW Företrädd av

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 oktober 2013 Ö 3474-13 KLAGANDE 1. Företagsbilar i Stockholm Aktiebolag, 556473-7178 Box 19530 104 32 Stockholm 2. JP SAKEN Avvisande

Läs mer

2013-03-22 meddelad i VÄXJÖ. Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm

2013-03-22 meddelad i VÄXJÖ. Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Mål nr meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Tilltalad NN, 84 Norrhult Offentlig försvarare:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 april 2014 T 487-13 KLAGANDE ZP Ombud: Advokat MA MOTPART AS Ombud: Advokat AL SAKEN Fordran ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts dom 2012-12-20

Läs mer

PD m.fl../. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. (Göta hovrätts, avd. 3, dom den 21 december 2011 i mål B )

PD m.fl../. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. (Göta hovrätts, avd. 3, dom den 21 december 2011 i mål B ) YTTRANDE Sida 1 (5) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2013-06-13 B 366-12 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM PD m.fl../. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. (Göta

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM

Läs mer

DOM Malmö

DOM Malmö 1 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 3 Rotel 32 DOM 2013-10-07 Malmö Mål nr - ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Lunds tingsrätts dom den 12 september 2012 i mål nr - se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1)

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 december 2014 Ö 3428-13 SÖKANDE MDB Ombud: Advokat EA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Resning TIDIGARE AVGÖRANDEN

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 11 december 2014 KLAGANDE AA Ombud: Andreas Olsson Tre Ugglors Juristbyrå AB Hammarby Fabriksväg 29-31 120 33 Stockholm MOTPART Transportstyrelsen

Läs mer

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Högsta domstolen.

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Högsta domstolen. Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 november 2010 T 5072-06 KÄRANDE PM SVARANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN Skadestånd DOMSLUT Högsta domstolen fastställer

Läs mer

Dubbelbestraffning vad är det och vad är det som har hänt? December 2013 Ekobrottsmyndigheten

Dubbelbestraffning vad är det och vad är det som har hänt? December 2013 Ekobrottsmyndigheten Dubbelbestraffning vad är det och vad är det som har hänt? December 2013 Ekobrottsmyndigheten Datum Sida 2013-11-27 1 (4) Dnr Dubbelbestraffning Dubbelbestraffning vad är det och vad är det som har hänt?

Läs mer

2011-06-15 meddelad i Gävle

2011-06-15 meddelad i Gävle DOM Mål nr B 2305-10 2011-06-15 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Birgitta Fernlund Åklagarkammaren i Gävle 1. Målsägande 804 28 Gävle Målsägandebiträde: Advokat Bengt

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

DOM 2012-06-20 meddelad i Karlstad

DOM 2012-06-20 meddelad i Karlstad VARMLANDS TINGSRATT DOM meddelad i Karlstad Mål nr B 6180-11 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Tilltalad Oliver Teucke, 700212-50 Långban Pensionatet 682

Läs mer

DOM Göteborg

DOM Göteborg 1 Rotel 23 DOM 2011-12-21 Göteborg Mål nr B 3835-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 30 augusti 2011 i mål nr B 10414-11, bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagaren

Läs mer

DOM 2009-06-02 Stockholm

DOM 2009-06-02 Stockholm SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0714 DOM 2009-06-02 Stockholm Mål nr T 7752-08 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2008-09-15 i mål T 27302-05, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 december 2013 B 4967-12 KLAGANDE 1. ACLE Ombud och offentlig försvarare: Advokat LB 2. JE Ombud och offentlig försvarare: Advokat RE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 7 juli 2006 B 4126-03 KLAGANDE AK Ombud och offentlig försvarare: Advokat TJ MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 STOCKHOLM 2. Solna

Läs mer

DOM 2011-02-28 Stockholm

DOM 2011-02-28 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0110 DOM Stockholm Mål nr T 3073-10 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2010-03-16 i mål nr T 1419-09, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm

Läs mer

PROTOKOLL Förhandling och föredragning i Stockholm

PROTOKOLL Förhandling och föredragning i Stockholm 1 Rotel 0713 Förhandling och föredragning i Stockholm Aktbilaga 12 Mål nr RÄTTEN Hovrättsråden Sven Jönson och Gunilla Schöldström, referent, samt tf. hovrättsassessorn Lisa Nilheim FÖREDRAGANDE OCH FÖRARE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat BE. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göta hovrätts dom 2013-10-01 i mål B 519-13

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat BE. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göta hovrätts dom 2013-10-01 i mål B 519-13 Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 16 juni 2015 B 5390-13 KLAGANDE DBT Ombud och offentlig försvarare: Advokat BE MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Försök

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 november 2008 B 4684-07 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART T H Ombud och offentlig försvarare: Advokat J S SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 22 december 2005 Ö 4502-05 KLAGANDE AP Ombud och offentlig försvarare: Advokat TL MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 1 oktober 2014 Ö 4417-12 KLAGANDE RG Ombud: Jur.kand. FE MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Ansökan i hovrätt om resning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 december 2015 Ö 3996-13 SÖKANDE OCH MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SÖKANDE OCH MOTPART LB SAKEN Resning TIDIGARE

Läs mer

2013-01-03 meddelad i Varberg

2013-01-03 meddelad i Varberg Mål nr meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad Gylnara Shabanova, 720690-1147 Sjödalsvägen 17 516

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 juni 2003 B 3660-02 KLAGANDE J. S. S. Offentlig försvarare och ombud: advokaten S. B. MOTPART Riksåklagaren SAKEN Narkotikabrott m.m.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 22 december 2003 B 1437-02 KLAGANDE R L Offentlig försvarare och ombud: advokaten CGS MOTPART Riksåklagaren SAKEN Olovligt brukande ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat AL. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Västra Sveriges dom 2014-06-16 i mål B 3186-13

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat AL. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Västra Sveriges dom 2014-06-16 i mål B 3186-13 Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 november 2015 B 3645-14 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART ZZ Ombud och offentlig försvarare: Advokat AL SAKEN

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 535-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sonny Borg, 19721224-0993 c/o Tan Mercovich Visbyringen 16 Lgh 1002 163 73 SPÅNGA Medborgare i Norge Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

meddelad i Malmö

meddelad i Malmö Avdelning 4 DOM Mål nr B 7817-09 2010-06-24 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Johan Larsson Malmö åklagarkammare Tilltalad Omid Mosavi, 800908-6177 Amiralsgatan

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 16 juni 2015 KLAGANDE AA Ombud: BB MOTPART Kriminalvården 601 80 Norrköping ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 26 maj

Läs mer

2013-03-18 meddelad i Lycksele

2013-03-18 meddelad i Lycksele Mål nr 2013-03-18 meddelad i Lycksele 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Axel Holmberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Målsägande Åsele Gård AB Centralgatan 17 919 31

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 november 2016 B 3667-15 KLAGANDE ETK Ombud och offentlig försvarare: Advokat GF MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

2012-11-19 meddelad i Stockholm

2012-11-19 meddelad i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Johanna Björkman Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Tilltalad TINTIN Laurent Laurent Obinongo, 620202-6172

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 7 oktober 2013 B 2523-11 KLAGANDE SÅL Ombud och offentlig försvarare: TP MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Oredlighet

Läs mer

Begångna brott Våldtäkt mot barn

Begångna brott Våldtäkt mot barn HELSINGBORGS Avdelning 1 DOM Mål nr B 2855-10 2011-01-18 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Tom Svensson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Målsägande A

Läs mer

2013-03-28 meddelad i Norrköping. Begångna brott Brukande av falsk urkund

2013-03-28 meddelad i Norrköping. Begångna brott Brukande av falsk urkund Mål nr meddelad i Norrköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Marie Kronqvist Berg Åklagarmyndigheten Tilltalad Mustafa RAID Alhendi, 750118 Docentgatan 9 B Lgh 1201 215 52 Malmö

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 16 oktober 2009 Ö 5288-08 KLAGANDE N.B.S. Snickeri Bygg & Fastighetsservice AB i likvidation, 556204-4288 Box 5873 102 40 Stockholm Likvidator:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 mars 2012 Ö 5629-10 KLAGANDE JF Ombud och offentlig försvarare: Advokat J-ÅN MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 10 Rotel 1008 DOM 2009-11-05 Stockholm Mål nr T 9187-08 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 22 oktober 2008 i mål T 499-08, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART Landstinget

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 2 juli 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Stefan Lindh Advokatfirman Delphi Box 465 581 05 Linköping ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 29 maj 2006 Ö 1420-03 KLAGANDE International Hotel Consultant B.V. Paulus Potterstraat 6 NL-1071 C 7 Amsterdam Nederländerna Ombud:

Läs mer

SAMMANFATTNING AV DOM B 2700-12

SAMMANFATTNING AV DOM B 2700-12 1 (5) SAMMANFATTNING AV DOM B 2700-12 Bedrägeri- och bidragsbrottslighet rörande assistansersättning m.m. Bakgrund Bolaget Elma Personlig Assistans AB (fortsättningsvis Elma) startade sin verksamhet i

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM 1 Aktbilaga 42 HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 september 2012 B 1607-11 KLAGANDE 1. JN Ombud och offentlig försvarare: Advokat KN 2. EP Ombud och offentlig försvarare: Advokat

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 oktober 2004 B 1412-04 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART H.E. Offentlig försvarare och ombud: advokaten J.L., SAKEN Bokföringsbrott ÖVERKLAGADE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 juli 2009 B 1867-09 KLAGANDE YA Ombud och offentlig försvarare: Advokat PL MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. Sekretessbelagda

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 maj 2013 B 5613-11 KLAGANDE MS Ombud och målsägandebiträde: Advokat LF MOTPART JS Ombud och offentlig försvarare: Advokat PL SAKEN Olaga

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) Mål nr 1555 1556-08. meddelad i Stockholm den 28 november 2008. KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA.

REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) Mål nr 1555 1556-08. meddelad i Stockholm den 28 november 2008. KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA. 1 (5) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 28 november 2008 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Göteborg dom den 20 december 2007 i mål

Läs mer

meddelad i Nacka Strand

meddelad i Nacka Strand NACKA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1554-11 meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Helena Lif City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 maj 2007 Ö 959-07 KLAGANDE LOK Ombud och offentlig försvarare: Advokat P-ON MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas.

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas. SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM meddelad i Huddinge Mål nr B 12756-12 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Mikael Ström Åklagarmyndigheten Söderorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Radjabali

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 21 februari 2007 Ö 3049-04 KLAGANDE FA Ombud: Advokat U.G.V.T MOTPART If Skadeförsäkring AB, 516401-8102 106 80 Stockholm Ombud: Advokat

Läs mer

DOM 2005-06-15 Stockholm. Ombud: Advokaten Per Magnusson, Biblioteksgatan 6-8, 11146 Stockholm

DOM 2005-06-15 Stockholm. Ombud: Advokaten Per Magnusson, Biblioteksgatan 6-8, 11146 Stockholm ,.. SVEAHOVRATI 2005-06-15 Stockholm Malnr Sid 1 (4) OVERKIAGATAVGORANDE Stockholms tingsratts, avdelning 6, dom den 18 december 2002 i mal nr T 6-583-98, se bilaga A KLAGANDE Ryska Federationen, Ryska

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 17 december 2015 B 2351-15 KLAGANDE DKN Ombud och offentlig försvarare: Advokat BÅ MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 21. DOM meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 21. DOM meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad MAGNUS Lars Gösta Lundgren, 19840627-7858 Bergsgatan 54 Lgh 1002 852 36 Sundsvall Offentlig försvarare: Advokat Erik Hansson Hanssons

Läs mer

2014-04-02 meddelad i Göteborg

2014-04-02 meddelad i Göteborg Mål nr meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Gabriella Lundh Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad LEIF Henry Pettersson, 511009-5030 Gyllenkrooksgatan

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) Mål nr 1019 1022-08. meddelad i Stockholm den 28 november 2008 KLAGANDE AA. MOTPART Skatteverket 171 94 Solna

REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) Mål nr 1019 1022-08. meddelad i Stockholm den 28 november 2008 KLAGANDE AA. MOTPART Skatteverket 171 94 Solna 1 (6) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 28 november 2008 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm dom den 19 december 2007 i mål nr 895-06,

Läs mer

JS m.fl../. riksåklagaren ang. medhjälp till grovt bedrägeri m.m.

JS m.fl../. riksåklagaren ang. medhjälp till grovt bedrägeri m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (9) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2011-05-10 B 1673-11 Rotel 35 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JS m.fl../. riksåklagaren ang. medhjälp till grovt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 augusti 2004 B 4661-03 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART LV Offentlig försvarare och ombud: advokaten OB SAKEN Vårdslös skatteuppgift ÖVERKLAGADE

Läs mer

DOM 2013-09-05 Stockholm

DOM 2013-09-05 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 020108 DOM 2013-09-05 Stockholm Mål nr T 10060-10 KÄRANDE Ryska Federationen c/o Hans Excellens Utrikesministern 32/34 Smolenskaya Sennaya Pl 121200 Moscow G-200 Ryssland Ombud: Advokaterna

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 juli 2009 B 3676-08 KLAGANDE SK Ombud och offentlig försvarare: Advokat JM MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Narkotikabrott

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 november 2016 Ö 795-16 ANSÖKANDE STAT Republiken Turkiet MOTPART IC Offentlig försvarare: Advokat ES SAKEN Prövning enligt 18 lagen

Läs mer

DOM. Meddelad i Stockholm. Ombud: Advokaterna Sven-Åke Bergkvist och Maria Holme Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Box 1711 111 87 Stockholm

DOM. Meddelad i Stockholm. Ombud: Advokaterna Sven-Åke Bergkvist och Maria Holme Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Box 1711 111 87 Stockholm Avdelning 5 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (8) Mål nr 5044-15 KLAGANDE Skatteverket MOTPART AA Ombud: Advokaterna Sven-Åke Bergkvist och Maria Holme Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Box 1711 111 87

Läs mer