VÄNERSBORGS KOMMUN POLITIKERHANDBOK. Handbok för politiker i Vänersborgs kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄNERSBORGS KOMMUN POLITIKERHANDBOK. Handbok för politiker i Vänersborgs kommun"

Transkript

1 VÄNERSBORGS KOMMUN POLITIKERHANDBOK Handbok för politiker i Vänersborgs kommun Reviderad oktober 2014

2 V Ä N E R S B O R G S K O M M U N Handbok för politiker i Vänersborgskommun

3 Innehåll K A P I T E L 1 Inledning 1 K A P I T E L 8 Från stoppdag till behandling i 22 Kommunfullmäktige K A P I T E L 2 Politiska fakta 3 K A P I T E L 9 Från kallelse till justerat protokoll 25 K A P I T E L 3 Lagar och styrande dokument Lagar Styrande dokument Andra styrande dokument 8 K A P I T E L 10 Vad händer efter ett allmänt val till 28 Kommunfullmäktige 10.1 Första Kommunfullmäktige efter 29 ett val K A P I T E L 4 Vänersborgs kommuns 9 nämndorganisation 10.2 Efter första sammanträdet med 31 Kommunfullmäktige 10.3 Val till styrelseuppdrag i bolagen 32 K A P I T E L 5 Vänersborgs kommuns förvaltnings- 11 K A P I T E L 11 Första gången i Kommunfullmäktige 33 organisation 5.1 Kommunstyrelseförvaltningen 12 K A P I T E L 1 2 Vad är motion, interpellation m m 39 K A P I T E L 6 Kommunens engagemang i bolag, 16 kommunalförbund och föreningar K A P I T E L 13 Bra att veta Kommunala bolag Kommunalförbund och andra 18 sammanslutningar K A P I T E L 1 4 Liten ordlista 51 K A P I T E L 7 Vad är en handling, vad är ett ärende 20 K A P I T E L 1 5 Utbildning 54 K A P I T E L Bilagor

4 P O L I T I K E R H A N D B O K Kapitel 1 Inledning Vision Vänersborg V änersborgs kommun attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet. Av Kommunfullmäktige beslutade inriktningsmål Fler invånare upplever livskvalitet, välbefinnande och trygghet Fler invånare ska bli delaktiga i utbudet av kultur, idrott, rekreation och föreningsliv Fler invånare ska vara nöjda med kommunens service och hur behov och förväntningar tillgodoses Fler invånare anser att kommunen har en öppen dialog med invånare, företag och föreningar Kommunens attraktionskraft ska öka inom näringsliv, regional- och statlig förvaltning, utbildning, kultur och turism Fler attraktiva och energieffektiva boenden i hela kommunen Fler mötesplatser som är till för alla i hela kommunen Det ska vara enklare för företag att etablera sig och verka i kommunen. Nämnderna ska hantera beslutade budgetmedel rationellt och effektivt, så att de gör mesta möjliga nytta för kommuninvånarna utifrån de uppgifter som Kommunfullmäktige delegerat till dem Kommunens tillgångar och skulder ska förvaltas på ett betryggande och effektivt sätt 1

5 Vänersborgs kommun ska i alla sammanhang ha en välskött ekonomi. All verksamhet ska bedrivas i en anda av god ekonomisk hushållning och i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut om finansiella mål och ramar. Medarbetarnas delaktighet, innovationskraft och kompetens ska stödjas och utvecklas Verksamheten ska i ökad grad utformas så att den inkluderar alla Vänersborgs kommun upplevs i högre grad som en attraktiv arbetsgivare Det dagliga arbetet i kommunen utgår från denna vision och de av Kommunfullmäktige beslutade inriktningsmålen. Som politiker är du bärare av kommunmedlemmars åsikter. Att vara politiker är ett viktigt arbete som ställer stora krav. Denna handbok är tänkt vara en praktisk hjälp i detta arbete. Handboken riktar sig i första hand till politiker som återfinns i Kommunfullmäktige och Kommunstyrelse men kan användas av alla med politiska uppdrag i kommunen. I handboken finns information om bland annat lagtexter och styrande dokument samt hänvisningar till var man finner dessa. I denna politikerhandbok finns också lite bra ha - information och en ordlista. Till handboken hör en bilagedel. Bilagorna är färskmaterial och revideras över tid. Kontrollera därför gärna med den web-adress som anges, för att vara säker på att få senaste versionen av det material du önskar använda. Innehållet i handboken är säkert väl känt hos många politiker men för den som känner sig osäker finns här en sammanställning av det som är användbart i det dagliga politikerarbetet. Handboken är på intet sätt ett fullödigt material utan kan ses som en handbok att hämta information ur. Handboken har lästs och kommenterats av revisionen, politiker, tjänstemän och studerande. Synpunkterna har tagits tillvara och handboken har reviderats utifrån dessa synpunkter. Saknar du information är du alltid välkommen att höra av dig. Oktober 2014 Gunnar Lidell Kommunstyrelsens ordförande mandatperioden Marie Dahlin Kommunstyrelsens ordförande mandatperioden Maud Rudquist Kommunsekreterare 2

6 Kapitel 2 Politiska fakta N edan redovisas de partier som under mandatperioden återfinns i Kommunfullmäktige i Vänersborg. Mandatfördelningen i procent samt antal mandat hänför sig till mandatperioden På kommunens hemsida finns uppdaterad information. Partier och mandatfördelning FIG 1 partier och mandatfördelning i procent samt antal mandat. (mandatperioden ) FIG 2 antal ledamöter per parti i Kommunfullmäktige 3

7 Kapitel 3 Lagar och styrande dokument D et politikiska arbetet i kommunen bygger dels på lagar dels också på styrande dokument som beslutats och antagits av den egna kommunen. Nedan följer några exempel på lagar och styrande dokument som är byggstenar i det politiska arbetet. Lagar och styrande dokument ändras över tid varför det alltid är bra att kontrollera eventuella revideringar. Hänvisningarna till nätet är angivna med blått. 4

8 Kapitel 3.1 Lagar Här finner jag lagtexter Det är riksdagen som beslutar om lagar. Nedan ges exempel på lagar som är grundläggande för bland annat det politiska arbetet Kommunallagen med bland annat Kommunernas befogenheter Kommunernas organisation och verksamhetsformer Kommunfullmäktiges uppgifter Förvaltningslagen med bland annat Serviceskyldighet mot allmänheten Handläggning av ärenden Yttrandefrihetsgrundlag med bland annat Grundläggande bestämmelser Anonymitet Personuppgiftslagen med bland annat Behandling av personuppgifter Förhållande till tryck- och yttrandefriheten Förhållande till offentlighetsprincipen 5

9 Kapitel 3.2 Styrande dokument Här finner jag styrande dokument Utöver det som stadgas i kommunallag och annan lagstiftning, gäller de bestämmelser som återfinns i av kommunen antagna styrande dokument. Nedan finner du exempel på av kommunen beslutade, styrande dokument Arbetsordning för Kommunfullmäktige I arbetsordning för Kommunfullmäktige finns bland annat Beslut om antal ledamöter Regler för tid och plats för sammanträden Ärenden och handlingar till sammanträdena Reglemente för Kommunstyrelsen med bland annat Ledningsfunktionen Styrfunktionen Ekonomisk förvaltning Personalpolitiken Reglemente med föreskrifter om styrelsens och nämndernas arbetsformer med bland annat Nämndernas sammansättning Ersättare för ordföranden Ersättarnas tjänstgöring Delegationsordning för Kommunstyrelsen I delegationsordningen framgår till vem nämnden har delegerat beslutanderätten. En nämnd kan delegera till 1. ett utskott 2. en ledamot eller ersättare i nämnden 3. en tjänsteman att fatta beslut på nämndens vägnar. 6

10 Av delegationsordningen framgår bland annat Allmänt om delegation Delegation i brådskande ärende Anmälan av delegationsbeslut Regler för förtroendevalda Här finns bestämmelser om partistöd, ekonomisk ersättning till förtroendevalda m. m. Attestanvisningar Avgångsersättning Bestämmelser om partistöd och utbildningsstöd Bestämmelser om arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda Förlorad arbetsinkomst Pensionsbestämmelser 7

11 Kapitel 3.3 Andra styrande dokument På kommunens intranät finns under rubriken styrande dokument användbar information. Nedan ges exempel som återfinns på intranätet. Finanspolicy för Vänersborgs kommun Informationssäkerhetspolicy Säkerhetspolicy Representation och uppvaktningar riktlinjer Reglemente för intern kontroll Förutom ovanstående finns på hemsida och intranät ett antal policys och riktlinjer som styr kommunens verksamhet. 8

12 Kapitel 4 Vänersborgs kommuns nämndorganisation E n kommun har möjlighet att besluta om sin egen organisation. Av kommunallagen framgår vilka nämnder som måste finnas i en kommuns organisation. Vänersborgs kommun har valt att ha en organisation i enlighet med nedanstående. På kommunens hemsida framgår varje nämnds ansvarsområde. Inför en ny mandatperiod görs en översyn av den politiska organisationen. Beslut om hur organisationen ska se ut under kommande mandatperiod tas i Kommunfullmäktige innan valdagen. FIG 3 Vänersborgs kommuns nämndorganisation. Siffrorna i figuren anger antalet ledamöter. 9

13 Kommunens hemsida Kommunfullmäktige utses genom direkta val. Den politiska fördelningen speglar utfallet i de allmänna valen. Kommunfullmäktige fattar beslut i ärenden som rör mål och riktlinjer för de kommunala verksamheterna, kommunens budget, den kommunala skattesatsen, taxor och avgifter, stora investeringar, stadsplanering och andra viktiga och övergripande frågor för kommunen. Valberedning utses av Kommunfullmäktige. Valberedningen arbetar fram förslag till vem/vilka som ska inneha olika uppdrag i nämnder och styrelser. I valet till uppdrag i styrelse och nämnder, ger valberedningen även förslag till ordförande samt förste vice, och i förekommande fall, andre vice ordförande. Valberedningen föreslår och Kommunfullmäktige beslutar. Valberedningens sammanträden protokollförs och arbetet i beredningen kan följas genom protokollen. Utskott, råd och beredningar. En nämnd har möjlighet att besluta om att inrätta ett utskott, beredning, råd eller liknande. Det är den egna nämnden som beslutar om antal ledamöter och ersättare i en sådan underavdelning samt utser ledamöter och ersättare. Så har exempelvis Kommunstyrelsen ett Kommunstyrelsens arbetsutskott och ett Personal- och förhandlingsutskott, som bereder ärenden till styrelsen. Gymnasienämnden har övergått till ett Kommunalförbund Kommunfullmäktigeförsamlingarna i Vänersborgs kommun och Trollhättans stad, bildade den 1 januari 2013 ett gemensamt kommunalförbund för gymnasiefrågor, kallat Kunskapsförbundet Väst. Detta medförde att gymnasienämnden upphört. Samtliga gymnasiefrågor tillhör nu det nya kommunalförbundet som alltså inte längre är en del av Vänersborgs kommuns organisation. Kommunenens representanter i kommunalförbundet utses, i enlighet med stadgar för kommunalförbundet, av respektive kommuns Kommunfullmäktigeförsamlingar. Information om Kunskapsförbundet Väst finns på 10

14 Kapitel 5 Vänersborgs kommuns förvaltningsorganisation N edan visas kommunens förvaltningsorganisation. Förvaltningen är tjänstemannadelen av kommunens verksamhet i motsats till den politiska nämndorganisationen. En organisation är alltid föremål för översyn varför bilden nedan ska ses som en bild i förändring. På kommunens hemsida finns senaste upplagan av organisationen. Här finns också respektive förvaltnings ansvarsområde samt kontaktpersoner. I början av en mandatperiod informeras Kommunfullmäktige om samtliga förvaltningar och dess verksamhetsområden genom sina respektive chefstjänstemän. Rättelse. Barn- och utbildningsnämnd respektive barn- och utbildningsförvaltning. Kultur- och fritidsnämnd respektive kultur och fritidsförvaltning. FIG 4 I organisationstablån är tjänstemannaorganisationen gulmarkerad medan omarkerade funktioner tillhör den politiska organisationen. 11

15 Kapitel 5.1 Kommunstyrelseförvaltningen Av förvaltningarna presenteras endast kommunstyrelseförvaltningen närmare. Kommunstyrelseförvaltningen är den förvaltning som övergripande arbetar med bland annat ekonomi- och personalfrågor. Det är också här nämndadministrationen ligger för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige Kommundirektören är den högsta tjänstemannen i kommunen. Han är chef över samtliga kontorschefer på Kommunstyrelseförvaltningen liksom samtliga förvaltningschefer. Kommundirektören deltar vid alla sammanträden med Kommunstyrelsens arbetsutskott, Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige. Inom Kommunstyrelseförvaltningen finns följande avdelningar/kontor Kommunkansliet leds av en kanslichef Kanslichefen deltar vid alla sammanträden med Kommunstyrelsens arbetsutskott, Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige. Kanslifunktionens arbetsområden bereder ärenden som ska behandlas av bland andra Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige registrerar alla handlingar inom Kommunstyrelseförvaltningen ställer samman och sänder ut en postlista över under dagen inkomna och/ eller upprättade handlingar. Till kommunkansliet kan du anmäla ditt intresse av att få del av postlistan skriver kallelse, gör utskick samt skriver protokoll till Kommunstyrelsens arbetsutskott, Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige. tar upp anmälan om förhinder att delta vid de sammanträden som nämnts ovan, samt kallar ersättare svarar på juridiska spörsmål 12

16 handhar arkivfrågor valsamordnare vid allmänna val Kansli för överförmyndarfrågor kontinuerligt arbete med frågor inom kansliets ansvarsområde bereder frågor inför nämnd granskar årsredovisningar från godemän och förvaltare samt betalar ut ersättningar Budget- och skuldrådgivning rådgivning till privatpersoner ger råd om budget och lägger upp avbetalningsplaner informerar i förebyggande syfte om frågor inom det egna ansvarsområdet Konsumentrådgivning konsumentrådgivning informerar i förebyggande syfte om frågor inom det egna ansvarsområdet Utvecklingskontoret leds av en utvecklingschef Utvecklingskontoret har kompetens inom områden som säkerhet internationellt arbete folkhälsa kommunikation information webutveckling ledningssystem miljösamordning IT-frågor 13

17 Ekonomikontoret leds av en ekonomichef Ekonomikontoret arbetar med frågor som budget månadsuppföljning delårsrapporter bokslut internrevision uppföljning fakturahantering upphandling FIG 5 Ekonomikalender över ett år Personalkontoret leds av en personalchef Personalkontoret arbetar med frågor som arbetsmiljö och hälsa lönefrågor anställningsfrågor arbetstider 14

18 arbetsskador rehabilitering företagshälsovård personaladministrativa system jämställdhet ledarskap personalenkät personalhandbok Näringslivskontoret leds av en näringslivschef Näringslivsenheten arbetar med kontakter utåt med näringslivet näringslivsråd företagsbesök kontaktpunkt inåt för näringsidkare marknadsföring 15

19 Kapitel 6 Kommunens engagemang i bolag, kommunalförbund och föreningar V änersborgs kommun är helt eller delvis ägare till ett antal aktiebolag. Kommunen är också engagerad i Kommunalförbund och föreningar samt andra sammanslutningar. När en ny mandatperiod startar utser kommunen representanter som deltar i styrelsens arbete i de olika bolagen, kommunalförbunden och föreningarna. Kommunen utser ombud som deltar vid de olika bolagsstämmorna och föreningsstämmorna och som där bevakar och för fram kommunens synpunkter. 16

20 Kapitel 6.1 Kommunala bolag Kommunen har helägda bolag samt ett antal bolag där kommunen äger en del av bolaget. Nedan följer en redovisning av de helägda bolagen samt exempel på bolag där kommunen äger en viss del. Kommunen har fyra helägda bolag. Dessa bolag är AB Vänersborgsbostäder Fastighets AB Vänersborg Vattenpalatset Vänerparken AB Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum AB FIG 6 Hel- och delägda kommunala bolag. Procentsatsen visar kommunens ägarandel. Förutom de helägda kommunala bolagen återfinns kommunen i styrelser för ett antal delägda bolag. Nedan redovisas några exempel. Nätaktiebolaget Biogas Brålanda Dalslands Kanal AB Fyrstads Flygplats AB Visit Trollhättan Vänersborg AB Dalslands Turist AB Vänerhamn AB 17

21 Kapitel 6.2 Kommunalförbund och andra sammanslutningar Kommunen återfinns i ett antal styrelser för kommunalförbund och andra sammanslutningar. Ett kommunalförbund är en offentligrättslig form för samverkan mellan kommuner, som är reglerad i kommunallagen (3 kap ). I ett kommunalförbund har ägarkommunerna fört över myndighetsutövningen till förbundet. Vänersborgs kommun är delägare i tre kommunalförbund Fyrbodals Kommunalförbund Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) Kunskapsförbundet Väst Fyrbodals Kommunalförbund Fyrbodals kommunalförbund är ett av fyra regionala kommunalförbund i Västra Götalands län. Fyrbodal är en samarbetsorganisation för 14 kommuner och har i uppgift att arbeta för en sammanhållen, enkel och rationell hantering av de mellankommunala frågorna. Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) är ett kommunalförbund som omfattar Färgelanda, Mellerud, Trollhättan och Vänersborgs kommuner. Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund ansvarar för den kommunala räddningstjänsten samt förebyggande åtgärder mot brand. Kunskapsförbundet Väst Kunskapsförbundet Väst är ett kommunalförbund som ägs av Vänersborgs kommun och Trollhättans stad. Från och med 1 januari 2013 ansvarar Kunskapsförbundet Väst för den gymnasieutbildning som tidigare skedde i kommunens regi samt för vuxenutbildningen i Vänersborgs kommun och Trollhättans stad. 18

22 Andra sammanslutningar Förutom kommunala bolag och kommunalförbund återfinns politiska representanter för Vänersborgs kommun i en lång rad sammanslutningar. Nedanstående är exempel på sammanslutningar där Vänersborgs kommun ingår. Samarbetskommittén för Trollhättan och Vänersborg Vänersborgs föreningsarkiv Stiftelsen Bergagården Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd Companion Cooperativ utveckling Fyrbodal Leader Göta Älv Leader Dalsland Årjäng Åttersruds Bygdegårdsförening Information om olika sammanslutningar finns på nätet. Nedan informeras om ett av exemplen ovan. Leader har funnits i Sverige under tre av EU:s programperioder Leaderarbetet sker i ett trepartnerskap där den offentliga sektorn, ideella sektorn och den privata sektorn tillsammans beslutar om och genomför projekt. Leader är en experimentverkstad, där de boende på landsbygden själva uppmuntras till möjligheten att genomföra de satsningar som de anser viktiga för sin bygd. Leader Göta Älv är en del av landsbygdsprogrammet som arbetar med att skapa en levande landsbygd inom delar av Vänersborg, Trollhättan, (stadskärnorna ingår inte) och hela Lilla Edets och Ale kommuner. Leader är en metod som gör det möjligt för boende, föreningar, företag och offentlig sektor att arbeta med lokal utveckling utifrån de behov som finns på landbygden. Målsättningen för Leader Göta Älv är att: Skapa ekonomisk tillväxt och arbetstillfällen Utvecklingen sker efter lokala förutsättningar Samverkan mellan offentliga, företagare och föreningsliv nätverk Ge folk möjlighet att bo kvar och utveckla sin bygd. 19

23 Kapitel 7 Vad är en handling, vad är ett ärende V ad är en handling och vad är ett ärende. Hur bereds ett ärende och var beslutas det. En handling är information som är lagrad på något underlag, exempelvis på ett papper, en hårddisk eller ett magnetband. I lagen beskrivs en handling som en framställning i skrift eller bild samt en upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med hjälp av tekniska hjälpmedel. En handling kan lämnas till kommunkansliet som avgör om ärendet ska registreras eller hållas samlat på annat sätt, eller kanske kastas. Exempel på handlingar som kan kastas är reklam samt inbjudningar till en del kurser och konferenser. En handling kan lämnas in av en privatperson, exempelvis ansökan om bygglov eller medborgarförslag. På kommunens hemsida finns uppgift om hur man gör när man lämnar in ett medborgarförslag. En handling kan också initieras av kommunen själv, exempelvis en översyn av kommunens Översiktsplan. Den kan också vara en motion som lämnas in av en politiker som är ledamot i exempelvis Kommunfullmäktige. Ett ärende registreras i diariet. Av diariebilden kan man bland annat få information om vem som initierat ett ärende och vad det handlar om. Här finns också information om vilka handlingar som kommit in i ärendet och hur dessa behandlats inom kommunen. FIG 7 I diariet kan man följa vad som händer med ett registrerat ärende. 20

24 När en handling registrerats får den ett handlingsnummer. Flera handlingar bildar ett ärende och har då ett gemensamt diarienummer. I princip alla handlingar i kommunen är offentliga. Alla kan begära att få se en handling utan att behöva uppge vem man är eller vad man ska använda handlingen till. I vissa, enstaka fall, kan man nekas få se hela eller delar av en handling. Ett sådant nekande ska alltid följas av ett beslut där det framgår varför man inte fått se handlingen. Beslutet, som ska hänvisa till en lagparagraf, är möjligt att överklaga. Kommunkansliet ställer varje dag samman en postlista över de handlingar som kommit in. Till Kommunkansliet anmäler man intresse av att få del av postlistan. Det är också möjligt att ringa till registratorn vid Kommunkansliet och begära få en handling sänd med e-post alternativt med post. Kommunen har en kopieringstaxa när man begär att få handlingar i pappersform. 21

25 Kapitel 8 Från stoppdag till behandling i Kommunfullmäktige V i följer ett ärende och använder i tillämpliga delar en motion som exempel från att den lämnas in vid ett sammanträde med Kommunfullmäktige till dess det återkommer dit med ett förslag till beslut. Vad händer med ett ärende - vi tar motionen som exempel En ledamot i Kommunfullmäktige har möjlighet att lämna in en motion till Kommunfullmäktige. Motionären har möjlighet att under två minuter presentera sin motion. Därefter föreslår ordföranden och Kommunfullmäktige beslutar, om hur motionen ska remitteras. En motion som lämnats in till Kommunfullmäktige ska också beslutas i Kommunfullmäktige. Remiss En motion kan remitteras till flera nämnder. Kommunkansliet gör det praktiska arbetet med att remittera motionen och har också ärendet under bevakning för att det så snart som möjligt ska kunna tas upp till beslut i Kommunfullmäktige. Solfjädersremiss En motion som sänts till flera nämnder för yttrande, så kallad solfjädersremiss, behandlas i respektive nämnds förvaltning. Förvaltningen upprättar ett tjänsteutlåtande samt redovisar i förekommande fall, underlagsmaterial. Allt redovisas för berörd nämnd som fattar beslut om motionen och överlämnar protokollsutdrag och underlagsmaterial till kommunkansliet. Sammanvägning av inkomna yttranden Om en motion remitterats till flera nämnder görs en sammanvägning av de inkomna yttrandena från nämnderna. Denna sammanvägning görs oftast av utvecklingskontoret. Stoppdag När en stoppdag närmar sig, meddelar registratorn vid kommunkansliet de olika förvaltningarna att det är dags att anmäla ärenden som ska behandlas i Kommunstyrelsens arbetsutskott och kanske gå vidare till Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige. 22

26 Registratorn vid kommunkansliet ställer samman en ärendelista och överlämnar denna tillsammans med ärendena, för att behandlas vid en presidieöverläggning. FIG 8 Sammanträdesdagarna fastställs minst ett år i förväg. Tabellen ovan gäller 2014 Presidiemöte S, M och Kommunstyrelsens presidiemöte består av Kommunstyrelsens ordförande samt förste och andre vice ordförandena, det vill säga kommunalråden. Vid presidiemötet deltar också företrädare för kommunstyrelseförvaltningen. Här görs en första kontroll av de ärenden med tillhörande handlingar, som ska behandlas i Kommunstyrelsens arbetsutskott, Kommunstyrelse och eventuellt även i Kommunfullmäktige. För mandatperioden har i skrivande stund ännu inte beslutats vilka partier som kommer att ingå i Kommunstyrelsens presidium Kommunstyrelsens arbetsutskott S, M och C och V Kommunstyrelsens arbetsutskott består av Kommunstyrelsens presidium (se ovan), samt ytterligare två valda ledamöter. Kommunstyrelsens arbetsutskott gör en politisk bedömning och formulerar det beslutsförslag som redovisas för Kommunstyrelsen. För mandatperioden har i skrivande stund ännu inte beslutats vilka partier som kommer att ingå i Kommunstyrelsens arbetsutskott. Personal- och förhandlingsutskottet S, M och Personal- och förhandlingsutskottet (PFU) är ytterligare ett utskott under Kommunstyrelsen. Är motionen av den art att den ska beredas av Personal- och förhandlingsutskottet går motionen direkt från PFUs behandling till Kommunstyrelsen utan att passera Kommunstyrelsens arbetsutskott. Vilka ärenden som ska beslutas av PFU framgår av Kommunstyrelsens delegationsordning. För mandatperioden har i skrivande stund ännu inte beslutats vilka partier som kommer att ingå i Personaloch förhandlingsutskottet. 23

27 Kommunstyrelsen I Kommunstyrelsen bereds motionen. Här diskuteras och slutligen beslutas om det förslag till beslut som kommer att lämnas vidare till Kommunfullmäktige för slutligt ställningstagande och beslut. Kommunfullmäktige I Kommunfullmäktige beslutas slutligen i motionsärendet. 24

28 Kapitel 9 Från kallelse till justerat protokoll I detta avsnitt beskrivs gången från kallelse till justerat protokoll, från Kommunstyrelsens arbetsutskott via Kommunstyrelsen till Kommunfullmäktige. Ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott och Kommunstyrelse har utrustats med ipad. Detta gör att kallelse och handlingar till dessa sammanträden endast redovisas för ledamöter och ersättare genom publicering på kommunens hemsida. När kallelse och handlingar lagts på kommunens hemsida är det möjligt för politiker, media och alla som så önskar, att ta del av materialet. När ett ärende ska behandlas i Kommunstyrelsens arbetsutskott redovisas detta i en kallelse. Det är ordföranden som avgör vilka ärenden som ska tas med i kallelsen. Det är också ordföranden som avgör vilka underlagshandlingar som ska redovisas. Ordföranden äger kallelse och protokoll Kallelse och handlingar i de ärenden som ska behandlas av exempelvis Kommunstyrelsens arbetsutskott, publiceras på kommunens hemsida. Till varje ärende publiceras underlagsmaterial samt en försättssida. Denna försättssida är början till protokollet och i paragrafförslaget görs en redovisning av ärendet så att det ska vara lätt att följa ärendet, även för en person som inte är helt insatt i det. I paragrafförslaget redovisas också ett förslag till beslut. Att prenumerera på kallelse Även om du inte är ledamot eller ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott kan du genom en prenumeration på nätet, få kunskap om när kallelse och handlingar har publicerats. På kommunens hemsida, där kallelsen för respektive nämnd publiceras, finns en ruta för prenumeration. När du kryssat i denna, får du information i anslutning till att något nytt läggs ut på just denna sida. Prenumerationen är kostnadsfri 25

29 FIG 9 Prenumeration på en, flera eller alla nämnder Inför ett sammanträde är det ordföranden som avgör i vilka ärenden som tjänstemän ska kallas in för att ge information. Det är också ordföranden som avgör hur lång tid varje föredragande får till sin presentation. Jag kan inte komma till sammanträdet Har du förhinder att delta vid ett sammanträde ska detta meddelas till den kontaktperson som finns angiven i kallelsen. När det gäller Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige är det kommunkansliet som kallar in ersättare. Vid varje sammanträde beslutar nämnden/styrelsen att ge en ledamot i uppdrag att vara justerare. Vid fullmäktige utses två justerare. Att vara Att bli utsedd justerare innebär att man tillsammans med ordföranden, när till justerare protokollet skrivits, ska godkänna detta. Godkännandet sker genom underskrift på första sidan samt att signera varje övrig sida, inklusive eventuella bilagor. När det gäller Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige blir den som ska utses till justerare av sekreteraren tillfrågad om detta uppdrag före sammanträdet. För att underlätta vid justeringen sänds, med e-post efter sammanträdet, ett förslag till protokoll till ordföranden och den ledamot som utsetts till justerare. Man kan då i lugn och ro läsa igenom protokollet och ge förslag till ändringar alternativt godkänna. Därefter kommer ledamoten in till kommunhuset för själva justeringen. När ett protokoll justerats, sänds protokollsutdrag till dem som i första hand har intresse av vad som beslutats. Dessa personer, nämnder eller myndigheter anges i protokollet. En kopia av protokollets förstasida, anslagsdelen, sätts, efter justeringen, upp på kommunens anslagstavla. Där ska den hänga i minst tre Besluten vinner veckor. Under denna tid kan de ärenden som beslutats vid laga kraft sammanträdet, överklagas. När de tre veckorna gått tas protokollstalongen ned. Om ingen under denna tid överklagat de fattade besluten, har dessa vunnit laga kraft. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kallelse och handlingar till Kommunstyrelsens arbetsutskott publiceras på hemsidan cirka fyra dagar före sammanträdet. En del av de ärenden som behandlats vid sammanträde med Kommunstyrelsens arbetsutskott avslutas efter 26

30 beslut i arbetsutskottet. Andra ärenden anses ha beretts för att därefter gå vidare till Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Kallelse och handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde publiceras på hemsidan minst fyra dagar före sammanträdet. Ordföranden avgör vilka ärenden som ska tas upp och även vilka handlingar som ska publiceras på hemsidan. En del av de ärenden som behandlas i Kommunstyrelsen, beslutas och avslutas i denna instans. En del ärenden går dock vidare för att behandlas av Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige Kallelse till Kommunfullmäktiges sammanträden behandlas på något annorlunda sätt än som tidigare angetts. Det är fortfarande ordföranden som äger kallelse och protokoll men handhavandet är på ett annat sätt. En kallelse till ett Kommunfullmäktiges sammanträde kallas kungörelse. Denna ska redovisas genom att den sätts upp på kommunens anslagstavla minst en vecka före sammanträdet. Den ska också annonseras i lokaltidningar. Kommunfullmäktiges sammanträden är, till skillnad från styrelse- och nämndssammanträden, öppna för allmänheten. Fråga om öppna nämndssammanträden är föremål för utredning. Justering av ett protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde skiljer sig från andra justeringar. När det gäller justering av kommunfullmäktiges protokoll ska två justerare utses av Kommunfullmäktige vid respektive sammanträde. De ska tillsammans med ordföranden sammanstråla för justering på tid och plats som beslutats vid Kommunfullmäktiges sammanträde. Under avsnittet 10.1 framgår hur beslut sker vad gäller fastställande av sammanträdesdatum, annonsering mm. FIG 10 Från stoppdag till behandling i Kommunfullmäktige 27

31 Kapitel 10 Vad händer efter ett allmänt val till Kommunfullmäktige R edan på kvällen, samma dag som val skett till Kommunfullmäktige finns en uträkning av mandatfördelningen i Kommunfullmäktige. Efter en ändring i kommunallagen gäller att det nya Kommunfullmäktige tillträder den 15 oktober, valåret. I Vänersborgs kommun brukar första sammanträdet med det nyvalda Kommunfullmäktige äga rum så snart det är möjligt efter att det nya kommunfullmäktige har tillträtt. Vart fjärde år är det val till Kommunfullmäktige De uppdrag till styrelse och nämnder m m, som gällt fram till det allmänna valet, gäller även fortsättningsvis fram till och med den 31 december, valåret. Kommunfullmäktige och i vissa fall Kommunstyrelsen förrättar val till nämnder, utskott och beredningar. De nyvalda träder in i sina uppdrag från årsskiftet, valåret. När det gäller val till styrelseuppdrag i föreningar och bolag gäller som regel att valda ledamöter sitter mandatperioden ut och fortsätter även in på följande år, fram till föreningsstämman/bolagsstämman året efter valåret. 28

32 Kapitel 10.1 Första Kommunfullmäktige efter ett val Den nya kommunfullmäktigeförsamlingen sammanträder för första gången snarast efter den 15 oktober Första sammanträdet efter 15 oktober, valåret Kommunfullmäktige sammanträder i kommunens sessionssal. Till den första kallelsen till sammanträdet finns ett förslag till placeringsordning. Det är ordföranden som, efter samråd med förste och andre vice ordföranden, beslutar om placeringsordningen. Beslutet redovisas för Kommunfullmäktige vid det konstituerande sammanträdet eller snarast därefter. Eftersom det inte finns någon utsedd ordförande vid det första sammanträdet, är det ålderspresidenten som inleder sammanträdet. Ålderspresidenten är den ledamot som har längst tid som förtroendevald i Kommunfullmäktige. Om två eller flera ledamöter har samma antal år, går uppdraget till den som är till ålder, äldst. Vid det första sammanträdet finns ett antal punkter på dagordningen. Som exempel kan nämnas Val av ordförande för Kommunfullmäktige Val av förste och andre vice ordförande för Kommunfullmäktige Val av valberedning Beslut om sammanträdesdagar och tid för återstående av innevarande år samt det därpå följande året Beslut om annonsering i media av Kommunfullmäktiges sammanträden I bilagedelen till handboken finns exempel på placeringsordning 29

33 Det nyvalda Kommunfullmäktige har, förutom de ovan nämnda, ytterligare ett antal frågor att ta ställning till. Bland annat ska, den tidigare under året beslutade Mål- och resursplanen, åter tas upp till behandling och beslut. FIG 11 Kungörelse till Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 oktober Av kallelsen/kungörelsen framgår att Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten och att de direktsänds via närradion, se nedan Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Handlingar i de ärenden som ska behandlas finns tillgängliga på kommunkansliet, Sundsgatan 29, Vänersborg, samt på kommunens bibliotek. Kallelsen finns också på kommunens hemsida Kommunfullmäktiges sammanträde sänds via Trollhättans Närradio på 90,6 Mhz med början kl Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. 30

34 Kapitel 10.2 Efter första sammanträdet med Kommunfullmäktige Nu startar valberedningen sitt arbete. Det är en intensiv tid när förslag ska tas fram över vem som ska föreslås till olika uppdrag Vad händer efter första sammanträdet med nya Kommunfullmäktige Valberedningen startar sitt arbete direkt efter att Kommunfullmäktige utsett ordförande samt ledamöter och ersättare i valberedningen. Valberedningen ska ge förslag till Kommunfullmäktige vad gäller ledamöter och ersättare till Kommunstyrelsen samt till kommunens olika nämnder. Valberedningen föreslår också vem som ska få uppdrag i exempelvis Kommunalförbund, kommunala aktiebolag samt föreningar m m. När valberedningen sammanträtt, återkommer den till Kommunfullmäktige med förslag till ledamöter och ersättare att ha uppdrag i bland annat styrelse och nämnder i kommunen. Av förslagen framgår också vem som föreslås som ordförande och förste vice ordförande, och i förekommande fall, även andre vice ordförande. Kommunfullmäktige ska före årsskiftet fatta beslut om vilka som ska inneha uppdrag i nämnder m m. Valen gäller i princip hela mandatperioden. Nedan redovisas när olika uppdrag startar efter ett val ledamöter och ersättare i Kommunfullmäktige ledamöter och ersättare i styrelse och nämnder i kommunen kommunala bolag den 15 oktober valåret den 1 januari året efter valår bolagsstämman året efter valår Mandatperiod för uppdrag i Kommunalförbund och föreningar m m framgår av respektive förbundsordning och förenings stadgar. 31

35 Kapitel 10.3 Styrelseuppdrag i bolagen Ett kommunalt aktiebolag följer aktiebolagslagen. Det gör även ledamöter och ersättare i styrelsen vilket är en skillnad mot att vara ledamot i en nämnd Val till styrelseuppdrag i bolagen görs, efter förslag från Valberedningen, av Kommunfullmäktige. Dessa val sträcker sig fram till bolagsstämman året efter valåret. Uppdraget att vara ledamot eller ersättare i ett bolags styrelse är annorlunda mot att vara ledamot eller ersättare i en kommuns nämndorganisation. Ett bolag följer Aktiebolagslagen vilket också styrelsens ledamöter och ersättare gör. Bolagsdag med de helägda kommunala bolagen Bolagsstämma med de helägda kommunala bolagen En gång per år, i mars eller april månad, anordnar Kommunstyrelsen en bolagsdag. Denna bolagsdag är en del i ett sammanträde med Kommunstyrelsen. Då kommer representanter för de helägda kommunala bolagen, både tjänstemän och politiker, till Kommunstyrelsen för att informera om verksamheten, årsbokslut och övrig information som är av vikt för Kommunstyrelsen. Handlingar överlämnas till Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare liksom en kallelse till årsstämman. Kommunstyrelsen utser ett ombud med ersättare att representera kommunen vid respektive bolags bolagsstämma. Kommunstyrelsen beslutar också vad ombudet ska rösta för vid bolagsstämman. Vid bolagsstämman avgörs frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören avseende det gångna verksamhetsåret. Från och med 2013 ligger bolagsstämmorna i anslutning till Kommunstyrelsens sammanträde i april eller maj månad. Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare har möjlighet att som ägare, närvara som åhörare vid bolagsstämmorna. Frågor om bolagens verksamhet kan dock inte ställas vid bolagsstämman utan får ställas vid bolagsdagen. Kommunstyrelsen utser även kommunens ombud till bolagsstämmor med de delägda aktiebolagen. Som exempel på delägda bolag kan nämnas Fyrstads Flygplats AB. 32

36 Kapitel 11 Första gången i Kommunfullmäktige K ommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten och direktsänds i närradion. Det är mycket att hålla ordning på första gången en politiker deltar i ett sammanträde med Kommunfullmäktige. I det här avsnittet ges en bild av vad du kan förvänta dig. På kommunens hemsida finns uppgift om sammanträdesdagar för Kommunfullmäktige, kommunstyrelse samt nämnder. Före sammanträdet Hur vet jag när sammanträdet äger rum Som ledamot och ersättare i Kommunfullmäktige får du, cirka en vecka före sammanträdesdagen, en kungörelse samt handlingar till de ärenden som ska behandlas. Kungörelsen och handlingarna kan lämnas på olika sätt, se nedan. Om du, förutom ditt uppdrag i Kommunfullmäktige, också finns med i Kommunstyrelsen eller en nämnd som använder sig av läsplatta eller om du av annan anledning har tillgång till läsplatta, får du bara en kungörelse på papper i ett kuvert. Du laddar själv ner handlingarna som publicerats på kommunens hemsida. Har du inte tillgång till läsplatta, kan du få kungörelse och handlingar på ett USBminne som sänds till dig med post. För att spara pengar och papper undviker kommunen att sända handlingar i pappersform. Handlingar i pappersformat sänds som regel i svart/vitt och i vissa fall endast som sammanfattningar eller utdrag. Om du prenumererar på Kommunfullmäktiges del av hemsidan får du ett e-postmeddelande när denna del av hemsidan uppdaterats. Se fig 9, under avsnitt 9. Kungörelsen/ kallelsen till fullmäktiges sammanträde redovisas på många sätt Kungörelse om att Kommunfullmäktige sammanträder annonseras i ortstidning. Annonsen visar vilken dag, tid och plats sammanträdet äger rum samt vilka ärenden som ska behandlas. På kommunens bibliotek finns tillgång till kungörelse och handlingar. På kommunens hemsida, under rubriken Kommun & politik, finns också kungörelse och samtliga handlingar. 33

37 På kommunens anslagstavla, i kommunhusets entré, sätts upp en kungörelse med information om dag, tid och plats samt vilka ärenden som ska behandlas vid Kommunfullmäktiges kommande sammanträde. Denna sätts upp minst en vecka före utsatt sammanträdesdag. Inför ett sammanträde med Kommunfullmäktige får du information om gruppmöten. Det är partipolitiska möten där man exempelvis kan gå igenom de ärenden som ska behandlas vid ett kommande sammanträde. Denna information sänds till dig tillsammans med kungörelsen. Om jag inte kan komma Om du har förhinder att delta i hela eller delar av ett sammanträde ska du så snart som möjligt, anmäla detta till den person som finns angiven på kallelsen/kungörelsen. När en anmälan om förhinder kommit in till kommunen, kallas en ersättare in för tjänstgöring. I Kommunfullmäktige kallas ersättare in att tjänstgöra bara inom det egna partiet. Om en ledamot lämnat förhinder eller lämnar sammanträdet och någon ersättare i det egna partiet inte finns närvarande, kommer denna plats att stå tom. Någon ersättare från annat parti sätts alltså inte in när det gäller sammanträde i Kommunfullmäktige. Noteras att vid nämndmöten sker inkallandet av ersättare enligt den inkallelseordning som varje parti föreslagit och Kommunfullmäktige tagit beslut om. Det vill säga, om en ledamot i ett parti lämnar förhinder och någon ersättare i samma parti inte kan tjänstgöra, går frågan över till ersättare i andra partier. Se kapitel 12, under rubriken Ordning för inkallande av ersättare När sammanträde med Kommunfullmäktige börjar Var sitter jag Kommunfullmäktige tar vid sitt första sammanträde beslut om var varje ledamot ska sitta. Som ledamot får du en anvisad, numrerad plats, i sessionssalen, se bilagedelen. Ersättarna sitter i sessionssalen på stolarna mellan entrédörrarna. Noteras Hanteringen av kallelser och handlingar inför sammanträden, är under utredning och kan komma att ändras. Inledning av sammanträde med Kommunfullmäktige Ordföranden som äger sammanträdet öppnar mötet, varefter det sker ett upprop. Namnet på alla ledamöter och ersättare ropas upp och Kommunallagens 58 vederbörande svarar ja. När uppropet avslutats, vet sekreteraren vem som inte har haft möjlighet att delta vid sammanträdet. Då föreslås, för varje icke närvarande ledamot, en närvarande ersättare att gå in som tjänstgörande ledamot och sekreteraren meddelar vilken plats ersättaren ska inta. Av Kommunallagens 5 kap 58 framgår att protokollet ska redovisa vilka ledamöter och ersättare som tjänstgjort och vilka ärenden som fullmäktige har handlagt. 34

38 Om du inte har möjlighet att komma när sammanträdet öppnar alternativt måste gå innan sammanträdet avslutats, ska detta meddelas genom skriftlig anmälan till sekreteraren, se bilagedelen. Ett sådant byte sker mellan två ärenden. Om ett ärende kräver lång tid, kan byte ske under behandlingstiden. Den skriftliga informationen lämnas till sekreteraren som, efter ordförandens avgörande, sätter in en ersättare för ledamot. Även ersättare ska anmäla om man endast deltar under del av sammanträdet. Längst fram i sessionssalen, på podiet, sitter Kommunfullmäktiges presidium, det vill säga ordförande samt förste och andre vice ordförande. Här finns också kanslichefen som kan hjälpa till i juridiska spörsmål samt kommunsekreteraren som för anteckningar för protokollet. Vid sammanträde med Kommunfullmäktige utses två justerare. Justerare Se kapitel 9, Från kallelse till justerat protokoll. Justerarna får vid sammanträdets början en omröstningslista med de då aktuella närvarande ledamöterna. Om en tjänstgörande ledamot lämnar sammanträdet och därmed byte sker under sammanträdets gång, meddelas detta av sekreteraren. Det är justerarens uppgift att hålla omröstningslistan aktuell. Kommunfullmäktige är enda sammanträdet där justeringstid och plats beslutas. Detta innebär att den ledamot som utses till justerare i Kommunfullmäktige har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst samt reseersättning. Justeringen brukar ligga cirka en vecka efter sammanträdet. När sammanträdet pågår Ordföranden har frihet att utforma sitt ordförandeskap på det sätt han/hon finner lämpligt. Ordföranden kan redovisa varje ärende genom att läsa upp bakgrund och vad som tillförts ärendet fram till dess att det lämnas till Kommunfullmäktige för beslut. Ordföranden kan också välja att endast redovisa det förslag till beslut som Kommunstyrelsen föreslagit vid sin beredning av ärendet. Det är bara ledamöterna som har rätt att begära ordet i Kommunfullmäktige Om jag vill säga något När man begär ordet i Kommunfullmäktige, räcker man upp handen. Ordföranden fördelar ordet utifrån den ordning han/hon uppfattar. Ledamoten väntar in att ordföranden meddelar att man står i tur att tala. Den ledamot som får ordet går till talarstolen. Det finns ingen begränsning i talartid när man begärt ordet, men det som sägs från talarstolen ska beröra det ärende som är under behandling. Om man som lyssnande ledamot, under ett anförande, vill kommentera det som sägs, sträcker man upp ett papper i luften. Ordföranden Replik uppfattar detta som att man vill ha en replik. När anförandet två minuter avslutats är det dags för repliken. En replik får ta höst två minuter och ledamoten sitter kvar på sin plats och använder mikrofonen som finns framför varje ledamot. Den som haft ordet har rätt att svara under högst två 35

39 minuter. Har flera ledamöter begärt replik ska dessa av ordföranden ges möjlighet att tala i tur och ordning med rätt för den talare som föranlett replikskiftet, att efter varje inlägg, svara under högst två minuter. Vid varje ledamots plats, finns små skyltar med O Jag begär ordet, på ena sidan och R, Jag begär replik, på den andra. Dessa kan med fördel användas vid sammanträdet. Ett yrkande måste vara berett Ledamot kan i sina inlägg yrka olika saker. Det är viktigt att ledamoten i sitt inlägg säger ordet yrkande så att inlägget uppfattas som ett yrkande/förslag och inte endast som en synpunkt. I protokollet ska yrkanden redovisas, medan synpunkter inte antecknas. Yrkandet kan vara bifall till Kommunstyrelsens förslag. Det kan också vara ett förslag som går emot Kommunstyrelsens förslag. Det är dock viktigt att det yrkande som läggs, måste vara av sådant slag att det inte behöver beredas före beslut. Man kan yrka bifall eller avslag till hela eller delar av ett förslag. Ledamot kan också yrka på återremiss eller bordläggning. Se kapitel 12, "Bra att veta, vad som gäller för återremiss respektive bordläggning. Ett yrkande bör, förutom att det sägs i talarstolen, även lämnas skriftligt till ordföranden eller sekreteraren. Noteras att ledamoten, förutom yrkandet, även antecknar sitt namn. Hur vet jag att det är dags att fatta beslut Det är dags att fatta beslut när ordföranden meddelar att talarlistan är blank eller på annat sätt tillkännager att det inte finns någon ytterligare ledamot som begärt ordet eller en replik. Ordföranden redovisar nu de olika yrkanden som ledamöterna lämnat samt vem som yrkat bifall alternativt avslag till de framlagda förslagen. Återremiss 36 eller Kommunallagen bordläggning Klubban i bordet Har en ledamot yrkat att ett ärende ska återremitteras alternativt bordläggas, tas alltid dessa förslag först. Alla andra förslag är ju beroende av om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller om ärendet ska avgöras vid ett annat tillfälle. Ett yrkande om bordläggning eller återremiss ska i Kommunfullmäktige följas av en motivering. I 36 Kommunallagen sägs att ett ärende ska återremitteras om det begärs av minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna. Om ärendet varit bordlagt eller återremitterat tidigare, krävs enkel majoritet. Det kan ha yrkats flera motiveringar till en bordläggning eller återremiss. Dessa ställer ordföranden mot varandra för att få fram den motivering som de flesta av ledamöterna står bakom. Om ledamöterna beslutat att ett ärende ska avgöras vid dagens sammanträde är det dags att titta på de olika yrkandena. Ibland finns bara ett förslag, Kommunstyrelsens förslag, men ibland finns flera yrkanden om ändringar eller tillägg. Under beslutsdelen är det ordföranden som föreslår och Kommunfullmäktige som beslutar. Varje delbeslut av Kommunfullmäktige, fastställs genom ett klubbslag. 36

40 Ordföranden redovisar vilka förslag som lagts fram och vilka som yrkat bifall respektive avslag till dessa. Därefter redovisar ordföranden hur Proposition han/hon tänkt ställa de olika förslagen mot varandra, och propositionsordning, för att slutligen komma fram till ett enda acklamation förslag som ska gälla som Kommunfullmäktiges beslut. Ett första steg i beslutsdelen, kan vara att ordföranden ställer flera förslag mot varandra. Ledamöterna ger sin åsikt tillkänna genom att säga ja till det förslag som ledamoten anser bäst, acklamation. Ordföranden avgör vilket förslag han/hon ansett fått flest ja-röster. När ordföranden redovisat vilket förslag han/hon ansett fått flest röster, kan en ledamot ha en annan uppfattning och begär då omröstning. Tidigare användes ordet votering. Vid en omröstning föreslår ordföranden två förslag som ska ställas mot varandra. Det ena är ett ja-förslag och det andra är ett nej-förslag. I omröstningen säger sekreteraren varje tjänstgörande ledamots namn och denne meddelar om han/hon röstar ja eller nej. En ledamot kan också avstå från att rösta. Sekreteraren räknar samman rösterna och meddelar röstetalen för Kommunfullmäktige. Ordföranden redovisar att det förslag som fått flest röster därmed har vunnit. Det kan finnas flera förslag som ska ställas mot varandra. I det läget föreslår ordföranden ett förslag som utses till huvudförslag och därefter startar en process för att ta fram ett motförslag till huvudförslaget. Denna process inleds med att ordföranden föreslår en kontrapropositionsordning till slutomröstningen. Märk att ordföranden i alla lägen föreslår och det är alltid Kommunfullmäktigeförsamlingen som beslutar. Nedan visas processen hur tre förslag ska mynna i ett beslut. FIG 12 Omröstning med kontraproposition 37

41 I anslutning till behandling av ett ärende När ett ärende ska tas upp till behandling kan en ledamot anmäla jäv se kapitel 12, Bra att veta. Ledamot kan av ordföranden medges rätt att lämna protokollsanteckning Ledamot kan anmäla att han/hon reserverar sig mot ett beslut. Detta kan göras som en anmälan till protokollet alternativt att ledamoten lämnar in en skriftlig reservation. Detta ska anmälas vid sammanträdet. En skriftlig reservation ska ha lämnats in senast fem dagar efter sammanträdet. Ledamot kan anmäla att han/hon inte deltar i beslutet Sammanträdet avslutas När samtliga punkter behandlats förklarar ordföranden med ett klubbslag, att sammanträdet avslutats. Denna tidpunkt antecknas i protokollet. Ersättning för att man deltar i ett sammanträde En kungörelse till Kommunfullmäktiges sammanträde eller kallelse till annat sammanträde kan ge rätt för den som kallats att få ersättning i form av arvode, ersättning för förlorad arbetsinkomst samt reseersättning. Vid Kommunfullmäktiges sammanträde cirkulerar en lista där varje ledamot och ersättare antecknar om man önskar ersättning för förlorad arbetsinkomst och/eller reseersättning, se kapitel 16, bilagor. Anteckning om närvaron görs av sekreteraren i samband med protokollsskrivningen som utgör underlag för utbetalning av arvode. Noteras att varje ledamot och ersättare själv ansvarar för att meddela lönekontoret inkomst av tjänst samt när denna ändras. Vid en inbjudan ges som regel ingen ersättning. 38

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-03-16 Sida 1(2) Kommunstyrelsen Ärende Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243 Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 54 Utsändningsdag: Fredagen den 4 september 2015 V 38 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Kommunfullmäktige Onsdag 16 September Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 16 september

Läs mer

Svensk författningssamling 1991:900

Svensk författningssamling 1991:900 Svensk författningssamling 1991:900 Kommunallag (1991:900) - riks... 1 av 33 2013-01-21 19:17 Startsidan / Dokument & lagar / Lagar / Svensk författningssamling / Kommunallag (1991:900) Svensk författningssamling

Läs mer

Elektroniskt utskick av kallelse och övriga handlingar till fullmäktige innefattande ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning (HKF 9000)

Elektroniskt utskick av kallelse och övriga handlingar till fullmäktige innefattande ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning (HKF 9000) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 8 Paragraf Diarienummer KS-2015/188.919 Elektroniskt utskick av kallelse och övriga handlingar till fullmäktige innefattande

Läs mer

ÄRENDEHANDBOKEN. Anvisningar för handläggning och dokumentation av ärenden i Malung-Sälens kommun. Fastställd av kommunstyrelsen 2014-09-10 128

ÄRENDEHANDBOKEN. Anvisningar för handläggning och dokumentation av ärenden i Malung-Sälens kommun. Fastställd av kommunstyrelsen 2014-09-10 128 ÄRENDEHANDBOKEN Anvisningar för handläggning och dokumentation av ärenden i Malung-Sälens kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2014-09-10 128 Malung-Sälens kommun Box 14, 782 21 Malung Tfn: 0280 181 00

Läs mer

Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn

Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn Kallelse 2012-09-04 Kallelse kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 12 september 2012 kl. 08.30 Plats Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn Ordförande Mats Abrahamsson Ärende öppet sammanträde Dnr Föredragande

Läs mer

RIKTLINJER Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun

RIKTLINJER Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun RIKTLINJER Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun Dokumentansvarig: Kanslichef RIKTLINJER 2 RIKTLINJER... 1 Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun... 1 1. Administrativa roller... 5 1.1. Ordförande...

Läs mer

Regler och riktlinjer för effektiv ärendehantering och nämndadministration i Lilla Edets kommun

Regler och riktlinjer för effektiv ärendehantering och nämndadministration i Lilla Edets kommun Regler och riktlinjer för effektiv ärendehantering och nämndadministration i Lilla Edets kommun Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-03-05, 25 sid 2/33 Innehåll Innehåll... 3 1. Varför behövs en handbok?...

Läs mer

Ärendehandbok. Ärendehandbok. Kommunledningsförvaltningen Datum Diarienummer Kommunledningsförvaltningen 2011-06-16

Ärendehandbok. Ärendehandbok. Kommunledningsförvaltningen Datum Diarienummer Kommunledningsförvaltningen 2011-06-16 1 Ärendehandbok Avsnitt 1 Inledning Avsnitt 2 Administrativa roller Avsnitt 3 Kommunens grafiska profil Avsnitt 4 Offentlighet och sekretess Avsnitt 5 Personuppgiftslagen PuL Avsnitt 6 Mallar Avsnitt 7

Läs mer

KALLELSE. Datum 2015-07-16. Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 14.30.

KALLELSE. Datum 2015-07-16. Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 14.30. KALLELSE Datum 2015-07-16 Sida 1(3) Mathias Brandt Kommunstyrelsen kallas härmed till sammanträde 2015-08-25 kl. 9.30 11.30 i Björskogsnäs, från kl 13.00 i Kommunhuset, Plenisalen för att behandla följande

Läs mer

RUTINER FÖR ÄRENDEHANTERING I ÄLVSBYNS KOMMUN

RUTINER FÖR ÄRENDEHANTERING I ÄLVSBYNS KOMMUN 1(30) STYRDOKUMENT DATUM 2013-06-17 RUTINER FÖR ÄRENDEHANTERING I ÄLVSBYNS KOMMUN Dokumentet innehåller en beskrivning av de rutiner och regler som styr ärendehanteringen i Älvsbyns kommun. Begrepp och

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum Onsdagen den 10 september 2014 Tid Plats Kl. 08.30 Sammanträde Kl. 11.45 Gemensam lunch för de ordinarie ledamöterna. Samtidigt avtackning av den konstnärlige

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:70 1 (23) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Slutrapport från beredningen för översyn av landstingsfullmäktiges arbetsordning Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Beredningen

Läs mer

Ärendehandbok. Administrativa ärenden inom Landstinget Dalarna. LF 2011-11-21- -22 Dnr LD11/02896 Rev. 2011:2

Ärendehandbok. Administrativa ärenden inom Landstinget Dalarna. LF 2011-11-21- -22 Dnr LD11/02896 Rev. 2011:2 Ärendehandbok Administrativa ärenden inom Landstinget Dalarna LF 2011-11-21- -22 Dnr LD11/02896 Rev. 2011:2 Innehåll Ärendehantering i Landstinget Dalarna...3 Kap 1 Inledning...4 Kap 2 Organisation...5

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG HELSINGBORGS STAD 1 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG Antagen av kommunfullmäktige 1991-12-18, 258. Reviderad 1996-09-24 124, 1998-02-24, 27, 1999-12-14, 210, 2005-12-14 185, 2006-12-14

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning

Innehållsförteckning. Inledning Innehållsförteckning Inledning 1. Lagar och styrdokument. s.2 2. Allmän handling s.3 3. Postöppning. s.5 4. Registrering av post. s.5 5. Dokument- och ärenderegistrering s.6 6. Beredning.. s.7 7. Kallelse

Läs mer

KONTORSHANDBOKEN. för Falkenbergs kommun

KONTORSHANDBOKEN. för Falkenbergs kommun KONTORSHANDBOKEN för Falkenbergs kommun 1 Produktionsansvarig: Henrik Lundahl, Kanslichef Grafisk formgivning: Rosanna Dalibor Beijer, kommunikatör Källa foto: Falkenbergs kommun, Jesper Anhede, Christel

Läs mer

Dokument- och ärendehantering i Kungälvs kommun Riktlinjer antagna av kommunstyrelsen 2000-09-06

Dokument- och ärendehantering i Kungälvs kommun Riktlinjer antagna av kommunstyrelsen 2000-09-06 KUNGÄLVS KOMMUN Dokument- och ärendehantering i Kungälvs kommun Riktlinjer antagna av kommunstyrelsen 2000-09-06 2 Innehåll Inledning...3 Inriktning...4 Rutiner...6 1. Övergripande inriktning...6 2. Postöppning...7

Läs mer

- Kaffe och frukt kommer att finnas under sammanträdet. 1 Val av justerare samt kungörande av tid för protokollets justering

- Kaffe och frukt kommer att finnas under sammanträdet. 1 Val av justerare samt kungörande av tid för protokollets justering BORLÄNGE KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats: Stadshuset, Sessionssalen, Borlänge Tid: Tisdagen den 3 mars klockan 13.30 Arbetsordning - Kaffe och frukt kommer att finnas under sammanträdet

Läs mer

Riksstämmohandlingar Göteborg 2015

Riksstämmohandlingar Göteborg 2015 Riksstämmohandlingar Göteborg 2015 Innehåll 1. Välkommen till riksstämman 2015 1. Välkommen till riksstämman 2015 2. Program 3. Logi och resor 4. Karta över Göteborg 5. Övrig information om riksstämman

Läs mer

Handbok för dokument- och ärendehantering inom

Handbok för dokument- och ärendehantering inom Handbok för dokument- och ärendehantering inom Antagen av kommunstyrelsen 2014-04-09, 48. Inledning I den här handboken finns anvisningar om hur Mellerud kommun och dess bolag ska hantera och registrera

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Landstingsfullmäktiges regler 2013. Förslag till landstingsstyrelsen 1 november 2012

Landstingsfullmäktiges regler 2013. Förslag till landstingsstyrelsen 1 november 2012 Landstingsfullmäktiges regler 2013 Förslag till landstingsstyrelsen 1 november 2012 Läsanvisning Det gemensamma regelverket inleds med de regler som har fastställts av landstingsfullmäktige den 21 22 november

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

Anvisningar för dokument- och ärendehantering Beslutad av ledningsrådet: 15 november 2010

Anvisningar för dokument- och ärendehantering Beslutad av ledningsrådet: 15 november 2010 Anvisningar för dokument- och ärendehantering Beslutad av ledningsrådet: 15 november 2010 KOMMUNLEDNINGSSEKTOR ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-190 35 E-POST kommun@ kungalv.se

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer