VÄNERSBORGS KOMMUN POLITIKERHANDBOK. Handbok för politiker i Vänersborgs kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄNERSBORGS KOMMUN POLITIKERHANDBOK. Handbok för politiker i Vänersborgs kommun"

Transkript

1 VÄNERSBORGS KOMMUN POLITIKERHANDBOK Handbok för politiker i Vänersborgs kommun Reviderad oktober 2014

2 V Ä N E R S B O R G S K O M M U N Handbok för politiker i Vänersborgskommun

3 Innehåll K A P I T E L 1 Inledning 1 K A P I T E L 8 Från stoppdag till behandling i 22 Kommunfullmäktige K A P I T E L 2 Politiska fakta 3 K A P I T E L 9 Från kallelse till justerat protokoll 25 K A P I T E L 3 Lagar och styrande dokument Lagar Styrande dokument Andra styrande dokument 8 K A P I T E L 10 Vad händer efter ett allmänt val till 28 Kommunfullmäktige 10.1 Första Kommunfullmäktige efter 29 ett val K A P I T E L 4 Vänersborgs kommuns 9 nämndorganisation 10.2 Efter första sammanträdet med 31 Kommunfullmäktige 10.3 Val till styrelseuppdrag i bolagen 32 K A P I T E L 5 Vänersborgs kommuns förvaltnings- 11 K A P I T E L 11 Första gången i Kommunfullmäktige 33 organisation 5.1 Kommunstyrelseförvaltningen 12 K A P I T E L 1 2 Vad är motion, interpellation m m 39 K A P I T E L 6 Kommunens engagemang i bolag, 16 kommunalförbund och föreningar K A P I T E L 13 Bra att veta Kommunala bolag Kommunalförbund och andra 18 sammanslutningar K A P I T E L 1 4 Liten ordlista 51 K A P I T E L 7 Vad är en handling, vad är ett ärende 20 K A P I T E L 1 5 Utbildning 54 K A P I T E L Bilagor

4 P O L I T I K E R H A N D B O K Kapitel 1 Inledning Vision Vänersborg V änersborgs kommun attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet. Av Kommunfullmäktige beslutade inriktningsmål Fler invånare upplever livskvalitet, välbefinnande och trygghet Fler invånare ska bli delaktiga i utbudet av kultur, idrott, rekreation och föreningsliv Fler invånare ska vara nöjda med kommunens service och hur behov och förväntningar tillgodoses Fler invånare anser att kommunen har en öppen dialog med invånare, företag och föreningar Kommunens attraktionskraft ska öka inom näringsliv, regional- och statlig förvaltning, utbildning, kultur och turism Fler attraktiva och energieffektiva boenden i hela kommunen Fler mötesplatser som är till för alla i hela kommunen Det ska vara enklare för företag att etablera sig och verka i kommunen. Nämnderna ska hantera beslutade budgetmedel rationellt och effektivt, så att de gör mesta möjliga nytta för kommuninvånarna utifrån de uppgifter som Kommunfullmäktige delegerat till dem Kommunens tillgångar och skulder ska förvaltas på ett betryggande och effektivt sätt 1

5 Vänersborgs kommun ska i alla sammanhang ha en välskött ekonomi. All verksamhet ska bedrivas i en anda av god ekonomisk hushållning och i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut om finansiella mål och ramar. Medarbetarnas delaktighet, innovationskraft och kompetens ska stödjas och utvecklas Verksamheten ska i ökad grad utformas så att den inkluderar alla Vänersborgs kommun upplevs i högre grad som en attraktiv arbetsgivare Det dagliga arbetet i kommunen utgår från denna vision och de av Kommunfullmäktige beslutade inriktningsmålen. Som politiker är du bärare av kommunmedlemmars åsikter. Att vara politiker är ett viktigt arbete som ställer stora krav. Denna handbok är tänkt vara en praktisk hjälp i detta arbete. Handboken riktar sig i första hand till politiker som återfinns i Kommunfullmäktige och Kommunstyrelse men kan användas av alla med politiska uppdrag i kommunen. I handboken finns information om bland annat lagtexter och styrande dokument samt hänvisningar till var man finner dessa. I denna politikerhandbok finns också lite bra ha - information och en ordlista. Till handboken hör en bilagedel. Bilagorna är färskmaterial och revideras över tid. Kontrollera därför gärna med den web-adress som anges, för att vara säker på att få senaste versionen av det material du önskar använda. Innehållet i handboken är säkert väl känt hos många politiker men för den som känner sig osäker finns här en sammanställning av det som är användbart i det dagliga politikerarbetet. Handboken är på intet sätt ett fullödigt material utan kan ses som en handbok att hämta information ur. Handboken har lästs och kommenterats av revisionen, politiker, tjänstemän och studerande. Synpunkterna har tagits tillvara och handboken har reviderats utifrån dessa synpunkter. Saknar du information är du alltid välkommen att höra av dig. Oktober 2014 Gunnar Lidell Kommunstyrelsens ordförande mandatperioden Marie Dahlin Kommunstyrelsens ordförande mandatperioden Maud Rudquist Kommunsekreterare 2

6 Kapitel 2 Politiska fakta N edan redovisas de partier som under mandatperioden återfinns i Kommunfullmäktige i Vänersborg. Mandatfördelningen i procent samt antal mandat hänför sig till mandatperioden På kommunens hemsida finns uppdaterad information. Partier och mandatfördelning FIG 1 partier och mandatfördelning i procent samt antal mandat. (mandatperioden ) FIG 2 antal ledamöter per parti i Kommunfullmäktige 3

7 Kapitel 3 Lagar och styrande dokument D et politikiska arbetet i kommunen bygger dels på lagar dels också på styrande dokument som beslutats och antagits av den egna kommunen. Nedan följer några exempel på lagar och styrande dokument som är byggstenar i det politiska arbetet. Lagar och styrande dokument ändras över tid varför det alltid är bra att kontrollera eventuella revideringar. Hänvisningarna till nätet är angivna med blått. 4

8 Kapitel 3.1 Lagar Här finner jag lagtexter Det är riksdagen som beslutar om lagar. Nedan ges exempel på lagar som är grundläggande för bland annat det politiska arbetet Kommunallagen med bland annat Kommunernas befogenheter Kommunernas organisation och verksamhetsformer Kommunfullmäktiges uppgifter Förvaltningslagen med bland annat Serviceskyldighet mot allmänheten Handläggning av ärenden Yttrandefrihetsgrundlag med bland annat Grundläggande bestämmelser Anonymitet Personuppgiftslagen med bland annat Behandling av personuppgifter Förhållande till tryck- och yttrandefriheten Förhållande till offentlighetsprincipen 5

9 Kapitel 3.2 Styrande dokument Här finner jag styrande dokument Utöver det som stadgas i kommunallag och annan lagstiftning, gäller de bestämmelser som återfinns i av kommunen antagna styrande dokument. Nedan finner du exempel på av kommunen beslutade, styrande dokument Arbetsordning för Kommunfullmäktige I arbetsordning för Kommunfullmäktige finns bland annat Beslut om antal ledamöter Regler för tid och plats för sammanträden Ärenden och handlingar till sammanträdena Reglemente för Kommunstyrelsen med bland annat Ledningsfunktionen Styrfunktionen Ekonomisk förvaltning Personalpolitiken Reglemente med föreskrifter om styrelsens och nämndernas arbetsformer med bland annat Nämndernas sammansättning Ersättare för ordföranden Ersättarnas tjänstgöring Delegationsordning för Kommunstyrelsen I delegationsordningen framgår till vem nämnden har delegerat beslutanderätten. En nämnd kan delegera till 1. ett utskott 2. en ledamot eller ersättare i nämnden 3. en tjänsteman att fatta beslut på nämndens vägnar. 6

10 Av delegationsordningen framgår bland annat Allmänt om delegation Delegation i brådskande ärende Anmälan av delegationsbeslut Regler för förtroendevalda Här finns bestämmelser om partistöd, ekonomisk ersättning till förtroendevalda m. m. Attestanvisningar Avgångsersättning Bestämmelser om partistöd och utbildningsstöd Bestämmelser om arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda Förlorad arbetsinkomst Pensionsbestämmelser 7

11 Kapitel 3.3 Andra styrande dokument På kommunens intranät finns under rubriken styrande dokument användbar information. Nedan ges exempel som återfinns på intranätet. Finanspolicy för Vänersborgs kommun Informationssäkerhetspolicy Säkerhetspolicy Representation och uppvaktningar riktlinjer Reglemente för intern kontroll Förutom ovanstående finns på hemsida och intranät ett antal policys och riktlinjer som styr kommunens verksamhet. 8

12 Kapitel 4 Vänersborgs kommuns nämndorganisation E n kommun har möjlighet att besluta om sin egen organisation. Av kommunallagen framgår vilka nämnder som måste finnas i en kommuns organisation. Vänersborgs kommun har valt att ha en organisation i enlighet med nedanstående. På kommunens hemsida framgår varje nämnds ansvarsområde. Inför en ny mandatperiod görs en översyn av den politiska organisationen. Beslut om hur organisationen ska se ut under kommande mandatperiod tas i Kommunfullmäktige innan valdagen. FIG 3 Vänersborgs kommuns nämndorganisation. Siffrorna i figuren anger antalet ledamöter. 9

13 Kommunens hemsida Kommunfullmäktige utses genom direkta val. Den politiska fördelningen speglar utfallet i de allmänna valen. Kommunfullmäktige fattar beslut i ärenden som rör mål och riktlinjer för de kommunala verksamheterna, kommunens budget, den kommunala skattesatsen, taxor och avgifter, stora investeringar, stadsplanering och andra viktiga och övergripande frågor för kommunen. Valberedning utses av Kommunfullmäktige. Valberedningen arbetar fram förslag till vem/vilka som ska inneha olika uppdrag i nämnder och styrelser. I valet till uppdrag i styrelse och nämnder, ger valberedningen även förslag till ordförande samt förste vice, och i förekommande fall, andre vice ordförande. Valberedningen föreslår och Kommunfullmäktige beslutar. Valberedningens sammanträden protokollförs och arbetet i beredningen kan följas genom protokollen. Utskott, råd och beredningar. En nämnd har möjlighet att besluta om att inrätta ett utskott, beredning, råd eller liknande. Det är den egna nämnden som beslutar om antal ledamöter och ersättare i en sådan underavdelning samt utser ledamöter och ersättare. Så har exempelvis Kommunstyrelsen ett Kommunstyrelsens arbetsutskott och ett Personal- och förhandlingsutskott, som bereder ärenden till styrelsen. Gymnasienämnden har övergått till ett Kommunalförbund Kommunfullmäktigeförsamlingarna i Vänersborgs kommun och Trollhättans stad, bildade den 1 januari 2013 ett gemensamt kommunalförbund för gymnasiefrågor, kallat Kunskapsförbundet Väst. Detta medförde att gymnasienämnden upphört. Samtliga gymnasiefrågor tillhör nu det nya kommunalförbundet som alltså inte längre är en del av Vänersborgs kommuns organisation. Kommunenens representanter i kommunalförbundet utses, i enlighet med stadgar för kommunalförbundet, av respektive kommuns Kommunfullmäktigeförsamlingar. Information om Kunskapsförbundet Väst finns på 10

14 Kapitel 5 Vänersborgs kommuns förvaltningsorganisation N edan visas kommunens förvaltningsorganisation. Förvaltningen är tjänstemannadelen av kommunens verksamhet i motsats till den politiska nämndorganisationen. En organisation är alltid föremål för översyn varför bilden nedan ska ses som en bild i förändring. På kommunens hemsida finns senaste upplagan av organisationen. Här finns också respektive förvaltnings ansvarsområde samt kontaktpersoner. I början av en mandatperiod informeras Kommunfullmäktige om samtliga förvaltningar och dess verksamhetsområden genom sina respektive chefstjänstemän. Rättelse. Barn- och utbildningsnämnd respektive barn- och utbildningsförvaltning. Kultur- och fritidsnämnd respektive kultur och fritidsförvaltning. FIG 4 I organisationstablån är tjänstemannaorganisationen gulmarkerad medan omarkerade funktioner tillhör den politiska organisationen. 11

15 Kapitel 5.1 Kommunstyrelseförvaltningen Av förvaltningarna presenteras endast kommunstyrelseförvaltningen närmare. Kommunstyrelseförvaltningen är den förvaltning som övergripande arbetar med bland annat ekonomi- och personalfrågor. Det är också här nämndadministrationen ligger för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige Kommundirektören är den högsta tjänstemannen i kommunen. Han är chef över samtliga kontorschefer på Kommunstyrelseförvaltningen liksom samtliga förvaltningschefer. Kommundirektören deltar vid alla sammanträden med Kommunstyrelsens arbetsutskott, Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige. Inom Kommunstyrelseförvaltningen finns följande avdelningar/kontor Kommunkansliet leds av en kanslichef Kanslichefen deltar vid alla sammanträden med Kommunstyrelsens arbetsutskott, Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige. Kanslifunktionens arbetsområden bereder ärenden som ska behandlas av bland andra Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige registrerar alla handlingar inom Kommunstyrelseförvaltningen ställer samman och sänder ut en postlista över under dagen inkomna och/ eller upprättade handlingar. Till kommunkansliet kan du anmäla ditt intresse av att få del av postlistan skriver kallelse, gör utskick samt skriver protokoll till Kommunstyrelsens arbetsutskott, Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige. tar upp anmälan om förhinder att delta vid de sammanträden som nämnts ovan, samt kallar ersättare svarar på juridiska spörsmål 12

16 handhar arkivfrågor valsamordnare vid allmänna val Kansli för överförmyndarfrågor kontinuerligt arbete med frågor inom kansliets ansvarsområde bereder frågor inför nämnd granskar årsredovisningar från godemän och förvaltare samt betalar ut ersättningar Budget- och skuldrådgivning rådgivning till privatpersoner ger råd om budget och lägger upp avbetalningsplaner informerar i förebyggande syfte om frågor inom det egna ansvarsområdet Konsumentrådgivning konsumentrådgivning informerar i förebyggande syfte om frågor inom det egna ansvarsområdet Utvecklingskontoret leds av en utvecklingschef Utvecklingskontoret har kompetens inom områden som säkerhet internationellt arbete folkhälsa kommunikation information webutveckling ledningssystem miljösamordning IT-frågor 13

17 Ekonomikontoret leds av en ekonomichef Ekonomikontoret arbetar med frågor som budget månadsuppföljning delårsrapporter bokslut internrevision uppföljning fakturahantering upphandling FIG 5 Ekonomikalender över ett år Personalkontoret leds av en personalchef Personalkontoret arbetar med frågor som arbetsmiljö och hälsa lönefrågor anställningsfrågor arbetstider 14

18 arbetsskador rehabilitering företagshälsovård personaladministrativa system jämställdhet ledarskap personalenkät personalhandbok Näringslivskontoret leds av en näringslivschef Näringslivsenheten arbetar med kontakter utåt med näringslivet näringslivsråd företagsbesök kontaktpunkt inåt för näringsidkare marknadsföring 15

19 Kapitel 6 Kommunens engagemang i bolag, kommunalförbund och föreningar V änersborgs kommun är helt eller delvis ägare till ett antal aktiebolag. Kommunen är också engagerad i Kommunalförbund och föreningar samt andra sammanslutningar. När en ny mandatperiod startar utser kommunen representanter som deltar i styrelsens arbete i de olika bolagen, kommunalförbunden och föreningarna. Kommunen utser ombud som deltar vid de olika bolagsstämmorna och föreningsstämmorna och som där bevakar och för fram kommunens synpunkter. 16

20 Kapitel 6.1 Kommunala bolag Kommunen har helägda bolag samt ett antal bolag där kommunen äger en del av bolaget. Nedan följer en redovisning av de helägda bolagen samt exempel på bolag där kommunen äger en viss del. Kommunen har fyra helägda bolag. Dessa bolag är AB Vänersborgsbostäder Fastighets AB Vänersborg Vattenpalatset Vänerparken AB Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum AB FIG 6 Hel- och delägda kommunala bolag. Procentsatsen visar kommunens ägarandel. Förutom de helägda kommunala bolagen återfinns kommunen i styrelser för ett antal delägda bolag. Nedan redovisas några exempel. Nätaktiebolaget Biogas Brålanda Dalslands Kanal AB Fyrstads Flygplats AB Visit Trollhättan Vänersborg AB Dalslands Turist AB Vänerhamn AB 17

21 Kapitel 6.2 Kommunalförbund och andra sammanslutningar Kommunen återfinns i ett antal styrelser för kommunalförbund och andra sammanslutningar. Ett kommunalförbund är en offentligrättslig form för samverkan mellan kommuner, som är reglerad i kommunallagen (3 kap ). I ett kommunalförbund har ägarkommunerna fört över myndighetsutövningen till förbundet. Vänersborgs kommun är delägare i tre kommunalförbund Fyrbodals Kommunalförbund Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) Kunskapsförbundet Väst Fyrbodals Kommunalförbund Fyrbodals kommunalförbund är ett av fyra regionala kommunalförbund i Västra Götalands län. Fyrbodal är en samarbetsorganisation för 14 kommuner och har i uppgift att arbeta för en sammanhållen, enkel och rationell hantering av de mellankommunala frågorna. Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) är ett kommunalförbund som omfattar Färgelanda, Mellerud, Trollhättan och Vänersborgs kommuner. Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund ansvarar för den kommunala räddningstjänsten samt förebyggande åtgärder mot brand. Kunskapsförbundet Väst Kunskapsförbundet Väst är ett kommunalförbund som ägs av Vänersborgs kommun och Trollhättans stad. Från och med 1 januari 2013 ansvarar Kunskapsförbundet Väst för den gymnasieutbildning som tidigare skedde i kommunens regi samt för vuxenutbildningen i Vänersborgs kommun och Trollhättans stad. 18

22 Andra sammanslutningar Förutom kommunala bolag och kommunalförbund återfinns politiska representanter för Vänersborgs kommun i en lång rad sammanslutningar. Nedanstående är exempel på sammanslutningar där Vänersborgs kommun ingår. Samarbetskommittén för Trollhättan och Vänersborg Vänersborgs föreningsarkiv Stiftelsen Bergagården Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd Companion Cooperativ utveckling Fyrbodal Leader Göta Älv Leader Dalsland Årjäng Åttersruds Bygdegårdsförening Information om olika sammanslutningar finns på nätet. Nedan informeras om ett av exemplen ovan. Leader har funnits i Sverige under tre av EU:s programperioder Leaderarbetet sker i ett trepartnerskap där den offentliga sektorn, ideella sektorn och den privata sektorn tillsammans beslutar om och genomför projekt. Leader är en experimentverkstad, där de boende på landsbygden själva uppmuntras till möjligheten att genomföra de satsningar som de anser viktiga för sin bygd. Leader Göta Älv är en del av landsbygdsprogrammet som arbetar med att skapa en levande landsbygd inom delar av Vänersborg, Trollhättan, (stadskärnorna ingår inte) och hela Lilla Edets och Ale kommuner. Leader är en metod som gör det möjligt för boende, föreningar, företag och offentlig sektor att arbeta med lokal utveckling utifrån de behov som finns på landbygden. Målsättningen för Leader Göta Älv är att: Skapa ekonomisk tillväxt och arbetstillfällen Utvecklingen sker efter lokala förutsättningar Samverkan mellan offentliga, företagare och föreningsliv nätverk Ge folk möjlighet att bo kvar och utveckla sin bygd. 19

23 Kapitel 7 Vad är en handling, vad är ett ärende V ad är en handling och vad är ett ärende. Hur bereds ett ärende och var beslutas det. En handling är information som är lagrad på något underlag, exempelvis på ett papper, en hårddisk eller ett magnetband. I lagen beskrivs en handling som en framställning i skrift eller bild samt en upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med hjälp av tekniska hjälpmedel. En handling kan lämnas till kommunkansliet som avgör om ärendet ska registreras eller hållas samlat på annat sätt, eller kanske kastas. Exempel på handlingar som kan kastas är reklam samt inbjudningar till en del kurser och konferenser. En handling kan lämnas in av en privatperson, exempelvis ansökan om bygglov eller medborgarförslag. På kommunens hemsida finns uppgift om hur man gör när man lämnar in ett medborgarförslag. En handling kan också initieras av kommunen själv, exempelvis en översyn av kommunens Översiktsplan. Den kan också vara en motion som lämnas in av en politiker som är ledamot i exempelvis Kommunfullmäktige. Ett ärende registreras i diariet. Av diariebilden kan man bland annat få information om vem som initierat ett ärende och vad det handlar om. Här finns också information om vilka handlingar som kommit in i ärendet och hur dessa behandlats inom kommunen. FIG 7 I diariet kan man följa vad som händer med ett registrerat ärende. 20

24 När en handling registrerats får den ett handlingsnummer. Flera handlingar bildar ett ärende och har då ett gemensamt diarienummer. I princip alla handlingar i kommunen är offentliga. Alla kan begära att få se en handling utan att behöva uppge vem man är eller vad man ska använda handlingen till. I vissa, enstaka fall, kan man nekas få se hela eller delar av en handling. Ett sådant nekande ska alltid följas av ett beslut där det framgår varför man inte fått se handlingen. Beslutet, som ska hänvisa till en lagparagraf, är möjligt att överklaga. Kommunkansliet ställer varje dag samman en postlista över de handlingar som kommit in. Till Kommunkansliet anmäler man intresse av att få del av postlistan. Det är också möjligt att ringa till registratorn vid Kommunkansliet och begära få en handling sänd med e-post alternativt med post. Kommunen har en kopieringstaxa när man begär att få handlingar i pappersform. 21

25 Kapitel 8 Från stoppdag till behandling i Kommunfullmäktige V i följer ett ärende och använder i tillämpliga delar en motion som exempel från att den lämnas in vid ett sammanträde med Kommunfullmäktige till dess det återkommer dit med ett förslag till beslut. Vad händer med ett ärende - vi tar motionen som exempel En ledamot i Kommunfullmäktige har möjlighet att lämna in en motion till Kommunfullmäktige. Motionären har möjlighet att under två minuter presentera sin motion. Därefter föreslår ordföranden och Kommunfullmäktige beslutar, om hur motionen ska remitteras. En motion som lämnats in till Kommunfullmäktige ska också beslutas i Kommunfullmäktige. Remiss En motion kan remitteras till flera nämnder. Kommunkansliet gör det praktiska arbetet med att remittera motionen och har också ärendet under bevakning för att det så snart som möjligt ska kunna tas upp till beslut i Kommunfullmäktige. Solfjädersremiss En motion som sänts till flera nämnder för yttrande, så kallad solfjädersremiss, behandlas i respektive nämnds förvaltning. Förvaltningen upprättar ett tjänsteutlåtande samt redovisar i förekommande fall, underlagsmaterial. Allt redovisas för berörd nämnd som fattar beslut om motionen och överlämnar protokollsutdrag och underlagsmaterial till kommunkansliet. Sammanvägning av inkomna yttranden Om en motion remitterats till flera nämnder görs en sammanvägning av de inkomna yttrandena från nämnderna. Denna sammanvägning görs oftast av utvecklingskontoret. Stoppdag När en stoppdag närmar sig, meddelar registratorn vid kommunkansliet de olika förvaltningarna att det är dags att anmäla ärenden som ska behandlas i Kommunstyrelsens arbetsutskott och kanske gå vidare till Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige. 22

26 Registratorn vid kommunkansliet ställer samman en ärendelista och överlämnar denna tillsammans med ärendena, för att behandlas vid en presidieöverläggning. FIG 8 Sammanträdesdagarna fastställs minst ett år i förväg. Tabellen ovan gäller 2014 Presidiemöte S, M och Kommunstyrelsens presidiemöte består av Kommunstyrelsens ordförande samt förste och andre vice ordförandena, det vill säga kommunalråden. Vid presidiemötet deltar också företrädare för kommunstyrelseförvaltningen. Här görs en första kontroll av de ärenden med tillhörande handlingar, som ska behandlas i Kommunstyrelsens arbetsutskott, Kommunstyrelse och eventuellt även i Kommunfullmäktige. För mandatperioden har i skrivande stund ännu inte beslutats vilka partier som kommer att ingå i Kommunstyrelsens presidium Kommunstyrelsens arbetsutskott S, M och C och V Kommunstyrelsens arbetsutskott består av Kommunstyrelsens presidium (se ovan), samt ytterligare två valda ledamöter. Kommunstyrelsens arbetsutskott gör en politisk bedömning och formulerar det beslutsförslag som redovisas för Kommunstyrelsen. För mandatperioden har i skrivande stund ännu inte beslutats vilka partier som kommer att ingå i Kommunstyrelsens arbetsutskott. Personal- och förhandlingsutskottet S, M och Personal- och förhandlingsutskottet (PFU) är ytterligare ett utskott under Kommunstyrelsen. Är motionen av den art att den ska beredas av Personal- och förhandlingsutskottet går motionen direkt från PFUs behandling till Kommunstyrelsen utan att passera Kommunstyrelsens arbetsutskott. Vilka ärenden som ska beslutas av PFU framgår av Kommunstyrelsens delegationsordning. För mandatperioden har i skrivande stund ännu inte beslutats vilka partier som kommer att ingå i Personaloch förhandlingsutskottet. 23

27 Kommunstyrelsen I Kommunstyrelsen bereds motionen. Här diskuteras och slutligen beslutas om det förslag till beslut som kommer att lämnas vidare till Kommunfullmäktige för slutligt ställningstagande och beslut. Kommunfullmäktige I Kommunfullmäktige beslutas slutligen i motionsärendet. 24

28 Kapitel 9 Från kallelse till justerat protokoll I detta avsnitt beskrivs gången från kallelse till justerat protokoll, från Kommunstyrelsens arbetsutskott via Kommunstyrelsen till Kommunfullmäktige. Ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott och Kommunstyrelse har utrustats med ipad. Detta gör att kallelse och handlingar till dessa sammanträden endast redovisas för ledamöter och ersättare genom publicering på kommunens hemsida. När kallelse och handlingar lagts på kommunens hemsida är det möjligt för politiker, media och alla som så önskar, att ta del av materialet. När ett ärende ska behandlas i Kommunstyrelsens arbetsutskott redovisas detta i en kallelse. Det är ordföranden som avgör vilka ärenden som ska tas med i kallelsen. Det är också ordföranden som avgör vilka underlagshandlingar som ska redovisas. Ordföranden äger kallelse och protokoll Kallelse och handlingar i de ärenden som ska behandlas av exempelvis Kommunstyrelsens arbetsutskott, publiceras på kommunens hemsida. Till varje ärende publiceras underlagsmaterial samt en försättssida. Denna försättssida är början till protokollet och i paragrafförslaget görs en redovisning av ärendet så att det ska vara lätt att följa ärendet, även för en person som inte är helt insatt i det. I paragrafförslaget redovisas också ett förslag till beslut. Att prenumerera på kallelse Även om du inte är ledamot eller ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott kan du genom en prenumeration på nätet, få kunskap om när kallelse och handlingar har publicerats. På kommunens hemsida, där kallelsen för respektive nämnd publiceras, finns en ruta för prenumeration. När du kryssat i denna, får du information i anslutning till att något nytt läggs ut på just denna sida. Prenumerationen är kostnadsfri 25

29 FIG 9 Prenumeration på en, flera eller alla nämnder Inför ett sammanträde är det ordföranden som avgör i vilka ärenden som tjänstemän ska kallas in för att ge information. Det är också ordföranden som avgör hur lång tid varje föredragande får till sin presentation. Jag kan inte komma till sammanträdet Har du förhinder att delta vid ett sammanträde ska detta meddelas till den kontaktperson som finns angiven i kallelsen. När det gäller Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige är det kommunkansliet som kallar in ersättare. Vid varje sammanträde beslutar nämnden/styrelsen att ge en ledamot i uppdrag att vara justerare. Vid fullmäktige utses två justerare. Att vara Att bli utsedd justerare innebär att man tillsammans med ordföranden, när till justerare protokollet skrivits, ska godkänna detta. Godkännandet sker genom underskrift på första sidan samt att signera varje övrig sida, inklusive eventuella bilagor. När det gäller Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige blir den som ska utses till justerare av sekreteraren tillfrågad om detta uppdrag före sammanträdet. För att underlätta vid justeringen sänds, med e-post efter sammanträdet, ett förslag till protokoll till ordföranden och den ledamot som utsetts till justerare. Man kan då i lugn och ro läsa igenom protokollet och ge förslag till ändringar alternativt godkänna. Därefter kommer ledamoten in till kommunhuset för själva justeringen. När ett protokoll justerats, sänds protokollsutdrag till dem som i första hand har intresse av vad som beslutats. Dessa personer, nämnder eller myndigheter anges i protokollet. En kopia av protokollets förstasida, anslagsdelen, sätts, efter justeringen, upp på kommunens anslagstavla. Där ska den hänga i minst tre Besluten vinner veckor. Under denna tid kan de ärenden som beslutats vid laga kraft sammanträdet, överklagas. När de tre veckorna gått tas protokollstalongen ned. Om ingen under denna tid överklagat de fattade besluten, har dessa vunnit laga kraft. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kallelse och handlingar till Kommunstyrelsens arbetsutskott publiceras på hemsidan cirka fyra dagar före sammanträdet. En del av de ärenden som behandlats vid sammanträde med Kommunstyrelsens arbetsutskott avslutas efter 26

30 beslut i arbetsutskottet. Andra ärenden anses ha beretts för att därefter gå vidare till Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Kallelse och handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde publiceras på hemsidan minst fyra dagar före sammanträdet. Ordföranden avgör vilka ärenden som ska tas upp och även vilka handlingar som ska publiceras på hemsidan. En del av de ärenden som behandlas i Kommunstyrelsen, beslutas och avslutas i denna instans. En del ärenden går dock vidare för att behandlas av Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige Kallelse till Kommunfullmäktiges sammanträden behandlas på något annorlunda sätt än som tidigare angetts. Det är fortfarande ordföranden som äger kallelse och protokoll men handhavandet är på ett annat sätt. En kallelse till ett Kommunfullmäktiges sammanträde kallas kungörelse. Denna ska redovisas genom att den sätts upp på kommunens anslagstavla minst en vecka före sammanträdet. Den ska också annonseras i lokaltidningar. Kommunfullmäktiges sammanträden är, till skillnad från styrelse- och nämndssammanträden, öppna för allmänheten. Fråga om öppna nämndssammanträden är föremål för utredning. Justering av ett protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde skiljer sig från andra justeringar. När det gäller justering av kommunfullmäktiges protokoll ska två justerare utses av Kommunfullmäktige vid respektive sammanträde. De ska tillsammans med ordföranden sammanstråla för justering på tid och plats som beslutats vid Kommunfullmäktiges sammanträde. Under avsnittet 10.1 framgår hur beslut sker vad gäller fastställande av sammanträdesdatum, annonsering mm. FIG 10 Från stoppdag till behandling i Kommunfullmäktige 27

31 Kapitel 10 Vad händer efter ett allmänt val till Kommunfullmäktige R edan på kvällen, samma dag som val skett till Kommunfullmäktige finns en uträkning av mandatfördelningen i Kommunfullmäktige. Efter en ändring i kommunallagen gäller att det nya Kommunfullmäktige tillträder den 15 oktober, valåret. I Vänersborgs kommun brukar första sammanträdet med det nyvalda Kommunfullmäktige äga rum så snart det är möjligt efter att det nya kommunfullmäktige har tillträtt. Vart fjärde år är det val till Kommunfullmäktige De uppdrag till styrelse och nämnder m m, som gällt fram till det allmänna valet, gäller även fortsättningsvis fram till och med den 31 december, valåret. Kommunfullmäktige och i vissa fall Kommunstyrelsen förrättar val till nämnder, utskott och beredningar. De nyvalda träder in i sina uppdrag från årsskiftet, valåret. När det gäller val till styrelseuppdrag i föreningar och bolag gäller som regel att valda ledamöter sitter mandatperioden ut och fortsätter även in på följande år, fram till föreningsstämman/bolagsstämman året efter valåret. 28

32 Kapitel 10.1 Första Kommunfullmäktige efter ett val Den nya kommunfullmäktigeförsamlingen sammanträder för första gången snarast efter den 15 oktober Första sammanträdet efter 15 oktober, valåret Kommunfullmäktige sammanträder i kommunens sessionssal. Till den första kallelsen till sammanträdet finns ett förslag till placeringsordning. Det är ordföranden som, efter samråd med förste och andre vice ordföranden, beslutar om placeringsordningen. Beslutet redovisas för Kommunfullmäktige vid det konstituerande sammanträdet eller snarast därefter. Eftersom det inte finns någon utsedd ordförande vid det första sammanträdet, är det ålderspresidenten som inleder sammanträdet. Ålderspresidenten är den ledamot som har längst tid som förtroendevald i Kommunfullmäktige. Om två eller flera ledamöter har samma antal år, går uppdraget till den som är till ålder, äldst. Vid det första sammanträdet finns ett antal punkter på dagordningen. Som exempel kan nämnas Val av ordförande för Kommunfullmäktige Val av förste och andre vice ordförande för Kommunfullmäktige Val av valberedning Beslut om sammanträdesdagar och tid för återstående av innevarande år samt det därpå följande året Beslut om annonsering i media av Kommunfullmäktiges sammanträden I bilagedelen till handboken finns exempel på placeringsordning 29

33 Det nyvalda Kommunfullmäktige har, förutom de ovan nämnda, ytterligare ett antal frågor att ta ställning till. Bland annat ska, den tidigare under året beslutade Mål- och resursplanen, åter tas upp till behandling och beslut. FIG 11 Kungörelse till Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 oktober Av kallelsen/kungörelsen framgår att Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten och att de direktsänds via närradion, se nedan Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Handlingar i de ärenden som ska behandlas finns tillgängliga på kommunkansliet, Sundsgatan 29, Vänersborg, samt på kommunens bibliotek. Kallelsen finns också på kommunens hemsida Kommunfullmäktiges sammanträde sänds via Trollhättans Närradio på 90,6 Mhz med början kl Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. 30

34 Kapitel 10.2 Efter första sammanträdet med Kommunfullmäktige Nu startar valberedningen sitt arbete. Det är en intensiv tid när förslag ska tas fram över vem som ska föreslås till olika uppdrag Vad händer efter första sammanträdet med nya Kommunfullmäktige Valberedningen startar sitt arbete direkt efter att Kommunfullmäktige utsett ordförande samt ledamöter och ersättare i valberedningen. Valberedningen ska ge förslag till Kommunfullmäktige vad gäller ledamöter och ersättare till Kommunstyrelsen samt till kommunens olika nämnder. Valberedningen föreslår också vem som ska få uppdrag i exempelvis Kommunalförbund, kommunala aktiebolag samt föreningar m m. När valberedningen sammanträtt, återkommer den till Kommunfullmäktige med förslag till ledamöter och ersättare att ha uppdrag i bland annat styrelse och nämnder i kommunen. Av förslagen framgår också vem som föreslås som ordförande och förste vice ordförande, och i förekommande fall, även andre vice ordförande. Kommunfullmäktige ska före årsskiftet fatta beslut om vilka som ska inneha uppdrag i nämnder m m. Valen gäller i princip hela mandatperioden. Nedan redovisas när olika uppdrag startar efter ett val ledamöter och ersättare i Kommunfullmäktige ledamöter och ersättare i styrelse och nämnder i kommunen kommunala bolag den 15 oktober valåret den 1 januari året efter valår bolagsstämman året efter valår Mandatperiod för uppdrag i Kommunalförbund och föreningar m m framgår av respektive förbundsordning och förenings stadgar. 31

35 Kapitel 10.3 Styrelseuppdrag i bolagen Ett kommunalt aktiebolag följer aktiebolagslagen. Det gör även ledamöter och ersättare i styrelsen vilket är en skillnad mot att vara ledamot i en nämnd Val till styrelseuppdrag i bolagen görs, efter förslag från Valberedningen, av Kommunfullmäktige. Dessa val sträcker sig fram till bolagsstämman året efter valåret. Uppdraget att vara ledamot eller ersättare i ett bolags styrelse är annorlunda mot att vara ledamot eller ersättare i en kommuns nämndorganisation. Ett bolag följer Aktiebolagslagen vilket också styrelsens ledamöter och ersättare gör. Bolagsdag med de helägda kommunala bolagen Bolagsstämma med de helägda kommunala bolagen En gång per år, i mars eller april månad, anordnar Kommunstyrelsen en bolagsdag. Denna bolagsdag är en del i ett sammanträde med Kommunstyrelsen. Då kommer representanter för de helägda kommunala bolagen, både tjänstemän och politiker, till Kommunstyrelsen för att informera om verksamheten, årsbokslut och övrig information som är av vikt för Kommunstyrelsen. Handlingar överlämnas till Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare liksom en kallelse till årsstämman. Kommunstyrelsen utser ett ombud med ersättare att representera kommunen vid respektive bolags bolagsstämma. Kommunstyrelsen beslutar också vad ombudet ska rösta för vid bolagsstämman. Vid bolagsstämman avgörs frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören avseende det gångna verksamhetsåret. Från och med 2013 ligger bolagsstämmorna i anslutning till Kommunstyrelsens sammanträde i april eller maj månad. Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare har möjlighet att som ägare, närvara som åhörare vid bolagsstämmorna. Frågor om bolagens verksamhet kan dock inte ställas vid bolagsstämman utan får ställas vid bolagsdagen. Kommunstyrelsen utser även kommunens ombud till bolagsstämmor med de delägda aktiebolagen. Som exempel på delägda bolag kan nämnas Fyrstads Flygplats AB. 32

36 Kapitel 11 Första gången i Kommunfullmäktige K ommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten och direktsänds i närradion. Det är mycket att hålla ordning på första gången en politiker deltar i ett sammanträde med Kommunfullmäktige. I det här avsnittet ges en bild av vad du kan förvänta dig. På kommunens hemsida finns uppgift om sammanträdesdagar för Kommunfullmäktige, kommunstyrelse samt nämnder. Före sammanträdet Hur vet jag när sammanträdet äger rum Som ledamot och ersättare i Kommunfullmäktige får du, cirka en vecka före sammanträdesdagen, en kungörelse samt handlingar till de ärenden som ska behandlas. Kungörelsen och handlingarna kan lämnas på olika sätt, se nedan. Om du, förutom ditt uppdrag i Kommunfullmäktige, också finns med i Kommunstyrelsen eller en nämnd som använder sig av läsplatta eller om du av annan anledning har tillgång till läsplatta, får du bara en kungörelse på papper i ett kuvert. Du laddar själv ner handlingarna som publicerats på kommunens hemsida. Har du inte tillgång till läsplatta, kan du få kungörelse och handlingar på ett USBminne som sänds till dig med post. För att spara pengar och papper undviker kommunen att sända handlingar i pappersform. Handlingar i pappersformat sänds som regel i svart/vitt och i vissa fall endast som sammanfattningar eller utdrag. Om du prenumererar på Kommunfullmäktiges del av hemsidan får du ett e-postmeddelande när denna del av hemsidan uppdaterats. Se fig 9, under avsnitt 9. Kungörelsen/ kallelsen till fullmäktiges sammanträde redovisas på många sätt Kungörelse om att Kommunfullmäktige sammanträder annonseras i ortstidning. Annonsen visar vilken dag, tid och plats sammanträdet äger rum samt vilka ärenden som ska behandlas. På kommunens bibliotek finns tillgång till kungörelse och handlingar. På kommunens hemsida, under rubriken Kommun & politik, finns också kungörelse och samtliga handlingar. 33

37 På kommunens anslagstavla, i kommunhusets entré, sätts upp en kungörelse med information om dag, tid och plats samt vilka ärenden som ska behandlas vid Kommunfullmäktiges kommande sammanträde. Denna sätts upp minst en vecka före utsatt sammanträdesdag. Inför ett sammanträde med Kommunfullmäktige får du information om gruppmöten. Det är partipolitiska möten där man exempelvis kan gå igenom de ärenden som ska behandlas vid ett kommande sammanträde. Denna information sänds till dig tillsammans med kungörelsen. Om jag inte kan komma Om du har förhinder att delta i hela eller delar av ett sammanträde ska du så snart som möjligt, anmäla detta till den person som finns angiven på kallelsen/kungörelsen. När en anmälan om förhinder kommit in till kommunen, kallas en ersättare in för tjänstgöring. I Kommunfullmäktige kallas ersättare in att tjänstgöra bara inom det egna partiet. Om en ledamot lämnat förhinder eller lämnar sammanträdet och någon ersättare i det egna partiet inte finns närvarande, kommer denna plats att stå tom. Någon ersättare från annat parti sätts alltså inte in när det gäller sammanträde i Kommunfullmäktige. Noteras att vid nämndmöten sker inkallandet av ersättare enligt den inkallelseordning som varje parti föreslagit och Kommunfullmäktige tagit beslut om. Det vill säga, om en ledamot i ett parti lämnar förhinder och någon ersättare i samma parti inte kan tjänstgöra, går frågan över till ersättare i andra partier. Se kapitel 12, under rubriken Ordning för inkallande av ersättare När sammanträde med Kommunfullmäktige börjar Var sitter jag Kommunfullmäktige tar vid sitt första sammanträde beslut om var varje ledamot ska sitta. Som ledamot får du en anvisad, numrerad plats, i sessionssalen, se bilagedelen. Ersättarna sitter i sessionssalen på stolarna mellan entrédörrarna. Noteras Hanteringen av kallelser och handlingar inför sammanträden, är under utredning och kan komma att ändras. Inledning av sammanträde med Kommunfullmäktige Ordföranden som äger sammanträdet öppnar mötet, varefter det sker ett upprop. Namnet på alla ledamöter och ersättare ropas upp och Kommunallagens 58 vederbörande svarar ja. När uppropet avslutats, vet sekreteraren vem som inte har haft möjlighet att delta vid sammanträdet. Då föreslås, för varje icke närvarande ledamot, en närvarande ersättare att gå in som tjänstgörande ledamot och sekreteraren meddelar vilken plats ersättaren ska inta. Av Kommunallagens 5 kap 58 framgår att protokollet ska redovisa vilka ledamöter och ersättare som tjänstgjort och vilka ärenden som fullmäktige har handlagt. 34

38 Om du inte har möjlighet att komma när sammanträdet öppnar alternativt måste gå innan sammanträdet avslutats, ska detta meddelas genom skriftlig anmälan till sekreteraren, se bilagedelen. Ett sådant byte sker mellan två ärenden. Om ett ärende kräver lång tid, kan byte ske under behandlingstiden. Den skriftliga informationen lämnas till sekreteraren som, efter ordförandens avgörande, sätter in en ersättare för ledamot. Även ersättare ska anmäla om man endast deltar under del av sammanträdet. Längst fram i sessionssalen, på podiet, sitter Kommunfullmäktiges presidium, det vill säga ordförande samt förste och andre vice ordförande. Här finns också kanslichefen som kan hjälpa till i juridiska spörsmål samt kommunsekreteraren som för anteckningar för protokollet. Vid sammanträde med Kommunfullmäktige utses två justerare. Justerare Se kapitel 9, Från kallelse till justerat protokoll. Justerarna får vid sammanträdets början en omröstningslista med de då aktuella närvarande ledamöterna. Om en tjänstgörande ledamot lämnar sammanträdet och därmed byte sker under sammanträdets gång, meddelas detta av sekreteraren. Det är justerarens uppgift att hålla omröstningslistan aktuell. Kommunfullmäktige är enda sammanträdet där justeringstid och plats beslutas. Detta innebär att den ledamot som utses till justerare i Kommunfullmäktige har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst samt reseersättning. Justeringen brukar ligga cirka en vecka efter sammanträdet. När sammanträdet pågår Ordföranden har frihet att utforma sitt ordförandeskap på det sätt han/hon finner lämpligt. Ordföranden kan redovisa varje ärende genom att läsa upp bakgrund och vad som tillförts ärendet fram till dess att det lämnas till Kommunfullmäktige för beslut. Ordföranden kan också välja att endast redovisa det förslag till beslut som Kommunstyrelsen föreslagit vid sin beredning av ärendet. Det är bara ledamöterna som har rätt att begära ordet i Kommunfullmäktige Om jag vill säga något När man begär ordet i Kommunfullmäktige, räcker man upp handen. Ordföranden fördelar ordet utifrån den ordning han/hon uppfattar. Ledamoten väntar in att ordföranden meddelar att man står i tur att tala. Den ledamot som får ordet går till talarstolen. Det finns ingen begränsning i talartid när man begärt ordet, men det som sägs från talarstolen ska beröra det ärende som är under behandling. Om man som lyssnande ledamot, under ett anförande, vill kommentera det som sägs, sträcker man upp ett papper i luften. Ordföranden Replik uppfattar detta som att man vill ha en replik. När anförandet två minuter avslutats är det dags för repliken. En replik får ta höst två minuter och ledamoten sitter kvar på sin plats och använder mikrofonen som finns framför varje ledamot. Den som haft ordet har rätt att svara under högst två 35

39 minuter. Har flera ledamöter begärt replik ska dessa av ordföranden ges möjlighet att tala i tur och ordning med rätt för den talare som föranlett replikskiftet, att efter varje inlägg, svara under högst två minuter. Vid varje ledamots plats, finns små skyltar med O Jag begär ordet, på ena sidan och R, Jag begär replik, på den andra. Dessa kan med fördel användas vid sammanträdet. Ett yrkande måste vara berett Ledamot kan i sina inlägg yrka olika saker. Det är viktigt att ledamoten i sitt inlägg säger ordet yrkande så att inlägget uppfattas som ett yrkande/förslag och inte endast som en synpunkt. I protokollet ska yrkanden redovisas, medan synpunkter inte antecknas. Yrkandet kan vara bifall till Kommunstyrelsens förslag. Det kan också vara ett förslag som går emot Kommunstyrelsens förslag. Det är dock viktigt att det yrkande som läggs, måste vara av sådant slag att det inte behöver beredas före beslut. Man kan yrka bifall eller avslag till hela eller delar av ett förslag. Ledamot kan också yrka på återremiss eller bordläggning. Se kapitel 12, "Bra att veta, vad som gäller för återremiss respektive bordläggning. Ett yrkande bör, förutom att det sägs i talarstolen, även lämnas skriftligt till ordföranden eller sekreteraren. Noteras att ledamoten, förutom yrkandet, även antecknar sitt namn. Hur vet jag att det är dags att fatta beslut Det är dags att fatta beslut när ordföranden meddelar att talarlistan är blank eller på annat sätt tillkännager att det inte finns någon ytterligare ledamot som begärt ordet eller en replik. Ordföranden redovisar nu de olika yrkanden som ledamöterna lämnat samt vem som yrkat bifall alternativt avslag till de framlagda förslagen. Återremiss 36 eller Kommunallagen bordläggning Klubban i bordet Har en ledamot yrkat att ett ärende ska återremitteras alternativt bordläggas, tas alltid dessa förslag först. Alla andra förslag är ju beroende av om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller om ärendet ska avgöras vid ett annat tillfälle. Ett yrkande om bordläggning eller återremiss ska i Kommunfullmäktige följas av en motivering. I 36 Kommunallagen sägs att ett ärende ska återremitteras om det begärs av minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna. Om ärendet varit bordlagt eller återremitterat tidigare, krävs enkel majoritet. Det kan ha yrkats flera motiveringar till en bordläggning eller återremiss. Dessa ställer ordföranden mot varandra för att få fram den motivering som de flesta av ledamöterna står bakom. Om ledamöterna beslutat att ett ärende ska avgöras vid dagens sammanträde är det dags att titta på de olika yrkandena. Ibland finns bara ett förslag, Kommunstyrelsens förslag, men ibland finns flera yrkanden om ändringar eller tillägg. Under beslutsdelen är det ordföranden som föreslår och Kommunfullmäktige som beslutar. Varje delbeslut av Kommunfullmäktige, fastställs genom ett klubbslag. 36

40 Ordföranden redovisar vilka förslag som lagts fram och vilka som yrkat bifall respektive avslag till dessa. Därefter redovisar ordföranden hur Proposition han/hon tänkt ställa de olika förslagen mot varandra, och propositionsordning, för att slutligen komma fram till ett enda acklamation förslag som ska gälla som Kommunfullmäktiges beslut. Ett första steg i beslutsdelen, kan vara att ordföranden ställer flera förslag mot varandra. Ledamöterna ger sin åsikt tillkänna genom att säga ja till det förslag som ledamoten anser bäst, acklamation. Ordföranden avgör vilket förslag han/hon ansett fått flest ja-röster. När ordföranden redovisat vilket förslag han/hon ansett fått flest röster, kan en ledamot ha en annan uppfattning och begär då omröstning. Tidigare användes ordet votering. Vid en omröstning föreslår ordföranden två förslag som ska ställas mot varandra. Det ena är ett ja-förslag och det andra är ett nej-förslag. I omröstningen säger sekreteraren varje tjänstgörande ledamots namn och denne meddelar om han/hon röstar ja eller nej. En ledamot kan också avstå från att rösta. Sekreteraren räknar samman rösterna och meddelar röstetalen för Kommunfullmäktige. Ordföranden redovisar att det förslag som fått flest röster därmed har vunnit. Det kan finnas flera förslag som ska ställas mot varandra. I det läget föreslår ordföranden ett förslag som utses till huvudförslag och därefter startar en process för att ta fram ett motförslag till huvudförslaget. Denna process inleds med att ordföranden föreslår en kontrapropositionsordning till slutomröstningen. Märk att ordföranden i alla lägen föreslår och det är alltid Kommunfullmäktigeförsamlingen som beslutar. Nedan visas processen hur tre förslag ska mynna i ett beslut. FIG 12 Omröstning med kontraproposition 37

41 I anslutning till behandling av ett ärende När ett ärende ska tas upp till behandling kan en ledamot anmäla jäv se kapitel 12, Bra att veta. Ledamot kan av ordföranden medges rätt att lämna protokollsanteckning Ledamot kan anmäla att han/hon reserverar sig mot ett beslut. Detta kan göras som en anmälan till protokollet alternativt att ledamoten lämnar in en skriftlig reservation. Detta ska anmälas vid sammanträdet. En skriftlig reservation ska ha lämnats in senast fem dagar efter sammanträdet. Ledamot kan anmäla att han/hon inte deltar i beslutet Sammanträdet avslutas När samtliga punkter behandlats förklarar ordföranden med ett klubbslag, att sammanträdet avslutats. Denna tidpunkt antecknas i protokollet. Ersättning för att man deltar i ett sammanträde En kungörelse till Kommunfullmäktiges sammanträde eller kallelse till annat sammanträde kan ge rätt för den som kallats att få ersättning i form av arvode, ersättning för förlorad arbetsinkomst samt reseersättning. Vid Kommunfullmäktiges sammanträde cirkulerar en lista där varje ledamot och ersättare antecknar om man önskar ersättning för förlorad arbetsinkomst och/eller reseersättning, se kapitel 16, bilagor. Anteckning om närvaron görs av sekreteraren i samband med protokollsskrivningen som utgör underlag för utbetalning av arvode. Noteras att varje ledamot och ersättare själv ansvarar för att meddela lönekontoret inkomst av tjänst samt när denna ändras. Vid en inbjudan ges som regel ingen ersättning. 38

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG HELSINGBORGS STAD 1 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG Antagen av kommunfullmäktige 1991-12-18, 258. Reviderad 1996-09-24 124, 1998-02-24, 27, 1999-12-14, 210, 2005-12-14 185, 2006-12-14

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-28, 91 Gäller fr o m 2011-04-28 Arbetsordning för kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är det direkt folkvalda parlamentet i Värnamo kommun.

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

arbetsmarknadsnämnden

arbetsmarknadsnämnden Reglemente för arbetsmarknadsnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2014-12-11 238 Ansvar för revidering: kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Arbetsmarknadsnämndens

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2014:12 Infördes i författningssamlingen den 4 april 2014 Kommunfullmäktiges arbetsordning Kommunfullmäktige beslutade 1 den 12

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 10 1(6) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1404 003 Antagen: kommunfullmäktige 1995-10-30 154 och ändrad senast i kommunfullmäktige 2014-12- 15 140 (ersätter: KF 2011-03-28

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 195, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en

Läs mer

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 32 Reglementee för kommunstyrelsen och kommun, allmän del nämnder i Sävsjö Allmän del Den allmänna delen kompletterar det nämnds- och styrelsespecifika

Läs mer

Vad innebär det att leda fullmäktiges arbete?

Vad innebär det att leda fullmäktiges arbete? Vad innebär det att leda fullmäktiges arbete? - Ordförandes roller och uppgifter - Kommunallagen - Sammanträdet - Lagen och arbetsordningen - Sammanträdets gång; innan, under och efter mötet. Kommunallagen

Läs mer

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer.

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. 1 (6) REGLEMENTE Gäller från och med 2013-03-25 KF 85.2013 Antagen av kommunfullmäktige den 25 mars 2013. Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter

Läs mer

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt 2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2004-01-19, 10 reviderad KF 2007-09- 24, 87, 2007-12-10, 142, 2011-02-21 34, 2015-03-30 65. Utöver det som föreskrivs om

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Reglemente. Social- och fritidsnämnden

Reglemente. Social- och fritidsnämnden Reglemente Social- och fritidsnämnden Hudiksvalls kommun 2010 Regelmente för social- och fritidsnämnd Utöver vad Kommunallagen säger om nämnder i 6 kap skall följande gälla för Hudiksvalls kommuns social-

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Helsingborg

Reglemente för socialnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för socialnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 196, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en gemensam vision

Läs mer

Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN. Innehållsförteckning

Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN. Innehållsförteckning Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN Innehållsförteckning Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2010-05-24 51 Ansvarig: Samhällsbyggnadschefen Revideras:

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Reglemente för samverkansnämnden

Reglemente för samverkansnämnden Reglemente för samverkansnämnden Samverkansnämnden är en gemensam nämnd för Forshaga och Kils kommuner. Nämnden ingår Kils kommuns organisation. Kommunallagens regler om nämnder tillämpas även på gemensamma

Läs mer

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Antal sidor 11 Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Utarbetat av: Strategi och näringslivsavdelningen, Annette Lauritzen Karlsson Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 2010 11 30 133 Reviderad,

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2002-12-03, 18 Reviderad enl. kommunfullmäktige 76/2005 (bostadsanpassningsbidrag) Reviderad enl. kommunfullmäktige 92/2007 (flyktingfrågor m m) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen, tillika arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd i Järfälla kommun 1

Reglemente för kommunstyrelsen, tillika arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd i Järfälla kommun 1 1 (6) Reglemente för kommunstyrelsen, tillika arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd i Järfälla kommun 1 1 Mandattid Styrelsens mandattid ska räknas fr.o.m. det sammanträde då valet förrättas och intill

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Reglemente för Tekniska nämnden

Reglemente för Tekniska nämnden Nummer: 25:1 Blad: (1) Reglemente för Tekniska nämnden A Tekniska nämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Tekniska nämndens ansvarsområde och uppgifter regleras i detta reglemente. Tekniska nämnden ansvarar

Läs mer

Reglemente för individnämnden i Leksands kommun

Reglemente för individnämnden i Leksands kommun Reglemente för individnämnden i Leksands kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-10 69 Gäller från och med 2013-07-01 2 Reglemente för individnämnden i Leksands kommun fr.o.m. 2013-07-01 Antaget av

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KFS 074 revision 03 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: 431/2008,- 495/2007,- 369/2004,-

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015.

Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015. Dokumentnamn: Reglemente för socialnämnden Sida: 1 (6) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015. NÄMNDENS VERKSAMHET Verksamhetsområde

Läs mer

Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen

Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen Antaget av regionfullmäktige 19 oktober 2010, 159 Ändringar enligt RF 177/10 har införts. Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen Regionstyrelsens organisation och övergripande uppgifter

Läs mer

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo REGLEMENTE Samverkansnämnden personal Tranemo kommun och Svenljunga kommun Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo Reglementet antogs 2014-12-15, 150 av kommunfullmäktige i Svenljunga

Läs mer

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för Vård- och omsorgsnämnden S FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2007 Ändringar införda till och med KF, 57/2011 Innehållsförteckning 1 Nämndens ansvarsområde...

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Överförmyndarnämndens reglemente

Överförmyndarnämndens reglemente Överförmyndarnämndens reglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2005-03-30, 20 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: Kommunfullmäktige 2007-01-31,

Läs mer

Utöver det som är föreskrivet i kommunallagen eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som är föreskrivet i kommunallagen eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente kommunstyrelsen Utöver det som är föreskrivet i kommunallagen eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente. KOMMUNSTYRELSENS UPPGIFTER Kommunstyrelsens övergripande uppgifter

Läs mer

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Reglemente Tekniska nämnden Mariestad Töreboda Gullspång Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Datum: 2012-01-13 Dnr: TN2007/0261 Sida: 2 (9) Reglemente

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden

Reglemente för tekniska nämnden 1 (7) Ärendenummer KS2013/16 Reglemente för tekniska nämnden Antaget av kommunfullmäktige den 11 juni 2013, paragraf 55, ärendenummer KS2013/16. 1 Nämndens ansvarsområden 1.1 Verksamhetsområde och speciella

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet)

Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet) 1(5) Antagen av kommunfullmäktige 2014 12 17, 213. Dnr: KS 1632/14 901 Gäller fr.o.m. den 1 januari 2015 Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet) Utöver det som föreskrivs i kommunallagen

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

REGLEMENTE. Barn- och utbildningsnämndens reglemente

REGLEMENTE. Barn- och utbildningsnämndens reglemente REGLEMENTE Barn- och utbildningsnämndens reglemente REGLEMENTE antas av kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer reglemente och överlämnar därmed åt nämnderna att ansvara för skilda verksamhetsområden,

Läs mer

Riktlinjer för delegation 1

Riktlinjer för delegation 1 STYRDOKUMENT GRUNDDOKUMENT BILAGA L Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 Riktlinjer för delegation 1 1 Allmänt Att "delegera" innebär att flytta över rätten

Läs mer

Reglemente för bygg- och trafiknämnden

Reglemente för bygg- och trafiknämnden Reglemente för bygg- och trafiknämnden Fastställt av kommunfullmäktige 18 maj 1995, 78 Reviderat av kommunfullmäktige 29 mars 2007, 54 3 september 2009, 134 23 februari 2012, 38 1(6) Reglemente för bygg-

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun

Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun 2010-04-26 Diarienummer 2010/19 700 Britta Söderberg 0431-871 53 britta.soderberg@engelholm.se Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun Antaget av Kommunfullmäktige den 26 april 2010, 57 Utöver

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen i Höörs kommun

Reglemente för kommunstyrelsen i Höörs kommun Sida 1 av 9 Reglemente för kommunstyrelsen i Höörs kommun Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen (1991:900) gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsens uppgifter 1

Läs mer

Reglemente för nämnden för myndighetsutövning

Reglemente för nämnden för myndighetsutövning Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från : 1 januari 2015 Antagen: KF 120/2014 Författningssamling Reglemente för nämnden för myndighetsutövning Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

Kommunal Författningssamling Reglemente

Kommunal Författningssamling Reglemente Kommunal Författningssamling Reglemente 2008 Nr 10 Reglemente för sociala myndighetsnämnden Antaget av kommunfullmäktige den 9 oktober 2008 227 Gäller fr.o.m. den 1 november 2008 Reviderad KF 2007-03-01

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Bolagsordning för Länsförsäkringar Älvsborg

Bolagsordning för Länsförsäkringar Älvsborg Bolagsordning Antagen av Bolagsstämman 11 april 2012 Fastställd av Finansinspektionen 31 augusti 2012 Bolagsordning för Länsförsäkringar Älvsborg 1 Bolaget vars firma är Länsförsäkringar Älvsborg, har

Läs mer

Reglemente för landstingets revisorer

Reglemente för landstingets revisorer Reglemente för landstingets revisorer Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 145 2014-10-29--30 14LS7144 2(7) REGLEMENTE FÖR LANDSTINGET VÄSTERNORRLANDS REVISORER

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MYNDIGHETSNÄMND FÖR SOCIALTJÄNST OCH SKOLA

REGLEMENTE FÖR MYNDIGHETSNÄMND FÖR SOCIALTJÄNST OCH SKOLA REGLEMENTE FÖR MYNDIGHETSNÄMND FÖR SOCIALTJÄNST OCH SKOLA Fastställd av kommunfullmäktige 2002-11-11 76 Dnr KS 2002/0111 Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta

Läs mer

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3)

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) I II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet 000015 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) Dnr LD13/03336 Uppdnr 705 2014-01-20 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

Reglemente Avfallsnämnden

Reglemente Avfallsnämnden Reglemente Avfallsnämnden Mariestad och Gullspång Datum: 2012-01-18 Dnr: Sida: 2 (5) Avfallsnämndens verksamhetsområden 1 Avfallsnämnden har hand om avfallshanteringen i Gullspångs och Mariestads kommuner.

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2010-11-16

ÅMÅLS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2010-11-16 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2010-11-16 KOMMUNFULLMÄKTIGE i Åmåls kommun kallas härmed till sammanträde i Stadshuset onsdagen den 24 november 2010, kl 18.30 för behandling av nedanstående ärenden: - Hälsningsanförande

Läs mer

Mötesordning. Tidigare ordning har varit gällande under fullmäktigemöten och årsmöten:

Mötesordning. Tidigare ordning har varit gällande under fullmäktigemöten och årsmöten: Mötesordning SENAST UPPDATERAD: 28 FEBRUARI 2015 Nedan följer en genomgång av den ordning som gäller under fullmäktigemöten och årsmöten. Ordningen är baserad på organisationens tidigare praxis vid formella

Läs mer

Reglemente. Tekniska nämden

Reglemente. Tekniska nämden Reglemente Tekniska nämden Hudiksvalls kommun 2010 Reglemente för tekniska nämnden Utöver vad kommunallagen säger om nämnder i 6 kap skall följande gälla för Hudiksvalls kommuns tekniska nämnd Verksamhetsområden

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (14) Jon Forsärla, (MP)

Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (14) Jon Forsärla, (MP) 2015-01-07 Sida 1 (14) Plats och tid KS-salen, 13:15-15:15 Beslutat Bo Akterin, (M) Ordförande Anders Karlsson, (S) Vice ordförande Jon Forsärla, (MP) Ledamot Lars Karlsson, (S) Ledamot Ingegerd Polbring,

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Kommunstyrelsens reglemente Dokumenttyp Dokumentnamn Nämnd Förvaltning Reglemente Kommunstyrelsens reglemente Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen Kommunfullmäktige 2014-11-24

Läs mer

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Örebro Läns Orienteringsförbund (ÖLOF) skall främja, utveckla och samordna orienteringsidrotten i distriktet samt arbeta i enlighet

Läs mer

Leader Södertälje Landsbygd Stad och Land i Samverkan för Hållbar Utveckling

Leader Södertälje Landsbygd Stad och Land i Samverkan för Hållbar Utveckling Stadgar antagna av grundande möte 5 juni 2009 1 Föreningens namn och firma Föreningens namn och firma är Leader Södertälje Landsbygd ideell förening. 2 Ändamål Leader Södertälje Landsbygd är en allmännyttig,

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte

Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte Årsmöten skall genomföras stadgeenligt riktigt och i en demokratisk ordning. Det finns en hel del att tänka på inför, under och efter årsmötet!

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Reglemente för landstingsstyrelsen

Reglemente för landstingsstyrelsen Reglemente för landstingsstyrelsen Reglemente för landstingsstyrelsen i Norrbottens läns landsting. Fastställt att landstingsfullmäktige den 19-20 november 2014, Utöver vad som föreskrivs om landstingsstyrelse

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting; SFS 2003:1210 Utkom från trycket den 30 december

Läs mer

Svedala Kommuns 4:20 Författningssamling 1(7)

Svedala Kommuns 4:20 Författningssamling 1(7) Författningssamling 1(7) Reglemente för myndighetsnämnden för socialtjänst och skola antaget av kommunfullmäktige 1998-12-09, 105, med viss ändring Gäller från 1999-03-10, 21 1999-01-01 För nämnden gäller

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen 1(9) Gäller från och med den 1 januari 2015 Reglemente för kommunstyrelsen Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE

Läs mer

Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare

Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare 1 Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare 1 Föreningens firma Föreningens firma är LEADER Terra et Mare. 2 Föreningens ändamål Föreningen har som mål att genomföra EU-programmet LEADER Terra et Mare

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUNS 3.21 FÖRFATTNINGSSAMLING. REGLEMENTE FÖR HJÄLPMEDELSNÄMNDEN I HALLAND godkänt av kommunfullmäktige 2001-10-25 123 2001-11-01

FALKENBERGS KOMMUNS 3.21 FÖRFATTNINGSSAMLING. REGLEMENTE FÖR HJÄLPMEDELSNÄMNDEN I HALLAND godkänt av kommunfullmäktige 2001-10-25 123 2001-11-01 REGLEMENTE FÖR HJÄLPMEDELSNÄMNDEN I HALLAND godkänt av kommunfullmäktige 2001-10-25 123 Gäller fr o m 2001-11-01 Landstinget Halland samt Kungsbacka, Varbergs, Falkenbergs, Halmstads, La- Dnr 2001:238

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun 2007-04-16 1(6) Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2007-01-31 18 och gäller från och med 2007-02-01. Ersätter Kommunfullmäktige beslut 2003-03-26 106. Revisionens

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Övergripande uppgifter 1 Ledningsfunktionen Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Kommunen

Läs mer

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet.

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet. BRÄCKE KOMMUN 2007-08-28 1(5) Reglemente för Bräcke kommuns revisorer Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars

Läs mer