JOHAN NORDLING. Wettergren & Kerber. Direktör Dan. Broström 3$: N:R 14 (1265). 24:DE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN LÖSNUMMERPRIS: 12 ÖRE.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JOHAN NORDLING. Wettergren & Kerber. Direktör Dan. Broström 3$: N:R 14 (1265). 24:DE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN LÖSNUMMERPRIS: 12 ÖRE."

Transkript

1 N:R 4 (65). 4:D ÅRG. VNIG UPPGN ÖSNUMMRPRIS: ÖR. SÖNDGN 9 PRI 9. HUFVUDRDKTÖR OCH NSV. UTGFVR: JOHN NORDING. BITR. RDKTÖR: RNST HÖGMN. RD.-SKRTRR: IN WÄGNR. 3$: Wttg & Kb Dktö D. Btöm

2 Pt väldtäd. F R S B R D D dm md lttä ttk t hvlkt gl ä l k t y d g t m d l ä t t b ö få j g ft fåg m bllg c h g d p u p hufvudtäd. N u h d t fllt m g t t m d d l å g f d g d f h t, j g p l g ll g m v ä v u t, c h ä d d m tll I d u fö t t å l u d bf d m få t t fåg c h, g t t ä g, m g få t t v! F ö t t g å d g m d, d. v.. v K ö p h m, å vll j g p å p k t t B kvdlg cfg d ä t ä d y l g v g t tt p ä k t g p l t vd G m m l M ö t :. D ä f, u t m t b k -, ä l l k p - c h m t l, äfv h l v å g d d fö d dm, dä d ku håll u m, m t v d ll m d p å k c h tll k. p dyg. Sm lägt ä myckt ctlt, t d m k p p t k u få g ä m b td. d läght td v tt umm bl å ftfågd t t d j ä c k t l l! S k u l l d ä m t v ä g g å öfv K t, k j g lfgt bfll d t l k l d f b l d d d m g u d d l d d H p t t Rc t z g d I, tll d g t, m hlt ä Cl-Jhgd. Hptt tt mllt g f h t l l c h p t ä ä t t d t ft t y k t m ö t, d.. k. " k t l g H p z ", d ä d c k p g ä fkffd, d ä ft p l t f fö ll m t v g.. v. l l t b ä ll b, d å j g t b d d dä ( 9 0 ) d p ä g l f h m t f d, m d t v gm bldd älkväd väd. d u g ä l k v ä d v ä d, c h v ä tll m g h fut g m y c k t v ä l d ä. P m ä g c h l ä g t c t l t, 8 F u tt. G å fäd d tll I t l, vll j g bfll H t l P u vd Rv dgl S c h v, (mdt fö V p t t tt B g ), j m d d t öfgt h t ö f ö t ä d ä d p, m d ä f tt p vdum m d t tkt u d b u t k t. V ä d ä. d. t y k m å l tllmötgåd gäm, å tt m l ä t t k k m m öfv m d h v d d g fö t d v t l. O c h h m g å g v t h på d t k t, d å vll m d g b t d h ö t l m V d g! I Fl h m t gdt ädlg möjlght tt hy kld u m, ät mlg m å l t d h m m c h u t. M fö d tll I t l y k m, m d p å k t k k j fötlg ä g p j ä ä k b ä t t. B l d d v k l g t bllg c h d t k t d t g d p t bfll f v ä tll m g B l t. Vll m d ä m t ä t t g p å d t ä t t, j g ftt F l gjt, h y d u m, f tflg å d m d h ä l g u t k t c h p ä k t g v ä d, g M g, : 4 u g ccjl! F t ä t t m få K ö p h m tll Bl, å k j g d ä c h lgt p l g f h t få d t h l f t t å d lk lfgt. b f l l P udwg, : 3 9 c h 4 0 Mkgft, tt läg, m ä dt bät täkb. M h ä m l g u t k t tll f g m m l d l f B l, G d m m k t, m d d S c h u p l h u m l l d b å d l k b y g g d k y k. Själfv g t h g p å v g, m m h d t t t p m u t tll fl hufvudlj m u t tll t t på udjdk b. D u t m l g g p t t fmt v å g ( m d h), å t t llt g t u b u l l d ä m p. D tllht k m j u t m d t B l, fm m u t få U t d d å, Fdcht å d d. D ä t l l k m m t t m d t h 0 5 m u t v ä g tll ll k t m u c h ä k t tll u v t t t, b b l t k t c h p. ägt ä åld vlg gd lämplgt fö ll, m c h fö t u d ö k v t B l. P t t h f v, fu S c h u g t, ä jälf b l d d d m m d d l g t, dtt gö tt å väl ptt dg m t m dtmm bhglgt klj g få d v l g p t chbl. U t l ä g få ll v ä l d h ö fö g lfd öfv v ä d välght tllmötgåd mt ptt bhg. D ä t l l ä p bllg. D växl m l l 5 0 m k p d g, b d f u m m t t l k. l d g, l k t k t lju c h v ä d å bgp mt t måltd. H d vk d hut å lågt m tll F l, f t ä t t h å t g l g tll R m. Och d ä k j g f g f h t lfgt bfll t t f v k d m, fök W l m J h, h å l l t p t : 4 6 V u d v, t d u d t d l, m d Vll B g h h ä l g h t h l t ä c h å g f u m m md utkt åt Ptkupl. D btd bjud dk lght, hmtfd fht. T y m b h ö f v ck b d g fö m å l t d, d t p å m g ä g tll, m m ö k ä t f t m å l t d h m m, l u c h läm dt udtgfll. hv, m v t h v l k t d m pll m d t t b g g h m m d t p å f ö m d d g tll l u c h ll c k å h u d y t d t bl t t b t l t t m å l, m m ä t d g l g ä t u t, bl g l d t t h fök Jh f d ä d m å l l g d g c h j d t d t t u t b l d d ä l k v ä d l d m, m k g ll d v ä d f u l l u p p l y g m R m m g f g, m b ä t ä t t t fö u t f ä d, m llt möjlgt m bhöfv v t, m h v k B d k ll t l jälfv u p p l y m h ä l f t å b m R m l ä g b t t k l k v k. N ä dätll kmm tt umm ä pydlg, mt gd, h u u, p å g u d f f v ä m d vlfht, m d ö d v ä d g h t k l, c h p b l l g, å t d h v fötå, t t m å k väl u t, m m hm 4 6 V udv! P t fö å v t j g j ; d t m å t jälfklt v h ö g ä v l g t, t y lfmdlptgg l ä d u v t u d R m v ä t på fämlgtömm. D b ä t t d å fö db t t k u å hm, d ä vk d b h t c h l u t t t p å llt ä t t t j ä ldmä ä hvd d kmm t t möt mt d g t p, m ä k t bl bllg m t h v d j ä m f ö l g b t d p å d håll k m m t t btg. F t ä t t m få B l tll M c h, å k j g d ä bfll p m d t t äd l g l l t u p u g : u g gfv B c k df, m u t b l d t g tll å g, h l t d u k t g h u t u, m ö k b t å h m fåg m d k m k d f k. Och d t t gö h g m t t h å l l p, hufvud k l g fdd fö t t f l k m d m å m d l. P t v å bllgt t t j g j v å g ä m d t, t y j g t, t t d t u m å t h ö j. Själf h j g j b t t d ä, m j g k ä p l g P å v ä g få I t l j u m å g öfv G v c h t d ä å g t fö t t l ä kä Clv', Ruu' måg d dlg tmä td, bök Vlt' Fy, M:m S t é l ' C p p t c h d v ä d h t v d c m' täd. D k u d å f l k tflg m bllg p h m : m Mllt, 5 R u d l Tt. I P f p, d ä k d v d läg ä hmmtdd, P Vqu, 3 u Vu. V ä d ä fk, gft Pumtp: Vl. upplg: Hlt å K Hälft å Kvtl».75 8: 0. l f t å ö Kvtl Vll m b t t u t m ä k t b l ä g t, k l h t l l, ä t t b ä t t ä H t l V l t, Qu V l t p å v ä t S t d, m d t mt uv. Ockå d ä f t t p v d u m m d l t b l k g c h u t k t, m ll åtd td på dygt ä hälg. Ockå ä t ä l l t k ä t fö p t c h m å l f S '. I d k m kvt mkg Bt h M u u m h y u m bllgt m d föt, fukt, d t ä t t t t b, m d ä t d v mt ädmållgt. M d, m ö k g d l t v t bllg p t, k u äfv f å d, f h v l k j g k bfll å g, m d t d h d c h ftg m g å l u d få llt v. D ä M. W c k, 3 6 U p p T c Bdfd Plc Rul S q u, t t m y c k t g d t l ä g fö d m, m vlj t u d B t h M u u m c h m d m å t t l g t p ; Dmt Hu, Q u S q u W. C. l ä äfv v b tll tt bllg p. G å h m v ä g öfv Bl, å h j g f b l g k v ä fått bflld P d Bch,. Plc u, v d d t b u l v d, m y c kt lugt, ctlt ä påvg; dä l ä v gdt md mdt p. I W f, j c t u m, m m d l ä t t k m m u k t, m y c k t bflld c h f v ä tll m g m t y c k t p ul, 5 H ö f g I X, y h t b ö k t f m ä k, m d k t t ll t t u d u m. P å h m v ä g k m m m k k tll H m bug. D ä h t d d m fö Fuclub l k m K ö p h m k v l g läfög, huu myckt md kl ä dä ä t t t ä l l k p - c h l ä u m, m t l c h u m fö d d m ; ck b l l g ä p å t t g d t h t l l, m m y c k t tflg ll f d, y h t fö m m d m, m t t ä d lätt k ä g b t k m, m h ä b l v ä l g t mhuldd. ä g t ä d t y p p t : : 0 Nu Jugftg. N u vll j g l u t m d t t ä g, t t llt h v d m v d vll v t få m jälf d k t fåg m! T y j g k m m ck t t b v t t d bf m d b g ä m " v d u p p l y g "! Std, lvt m 9. ll 0.5.». P Å D N t t l l u t t ä l l g fö - fämlgtfk Bl h Svg m bkt ckå pvljg, hvlk h ä m d g h ö g t d l g ö p p d ä v f p t t fö d t y k p, t l k m d l m m f v k k l m. fl. Öfvt Blck tld å Svg väg. V å u t t ä l l g b y g g d ä b l d d föt fädg d ymm höglg tukt v m l g fömål, b l y d v å t p t - c h tutlf. M äfv d mkfull m ö b l - c h p ä l v k u t t ä l l g t d k m m t t tlld g g t uppmäkmht. xpdt: Rk 6 46., 647. K 9 6. ktt: Rk K 9-6. Vkt. q Hdktö kl. I l -. Rk llm # Ky. Svk tututtällg Bl. [ Id Byå. xpdt, M ä t å ^ u S Pktupplg: ~ dkt: Rk 646. llm Hlt K. 8. jj 0 4»,» = Rd. Ndlg:*Rk H m d f m, c h d t t h äfv åt. d p gfvt å g t f d k d b h t c h t f d tll bllgt p. ägt ä p å v ä t S t d, d l ä d, k t ä,, p t d, c h vd tll, p å v g f gt mt p å d d vttd åt tt mbdhtll t p k, u m ällyt hälght P, dä vt tt b k t t k l d p k gjt d tll å. d y b l y x, t t d flt k l d t ä d g å d fövut. p: P mllmt 5 ö ft txt. 30 ö å txtd. 0 O/Q föhöj g ä äkld bgäd plt. kl plt: Utlädk dbt 50 ö md 0 % föhöjg å äkld bgäd plt.

3 klpktö d Ruk Hlm, Götbg.. Pt Hgbd Ibg, Mlmö.. Fök Huldt, Stckhlm. 3. F. d. dhöfdg Ch.. v Olch, v. df. 4. Öfvlä J. ml Bjökm, Ku. 5. Rdktö G. H. v K (mdlm f mötbtyl). 6. Fök Sgd Wchtmt, tgåd.. Blmbg ft. Guppbld f dltg Bvädmött.. Fök Th Tmm (mdlm f mötbtyl).. Pt Spk. 3. Pt Vt, Gudmudå. 4. Rktk Svdlu, Stckhlm. 5. D Cl Sbdt. 6. Guvö Gd, Fld. 7. Pt Fdk Sbdt. 8. Kykhd O. Bäcktöm, Håtu. 9. Flkklpktö B, Kltd. 0. Flk- BRNN S V R I G H R d g hft föt b v å d k g, m m k l l d f d t v k m m S v k f t t g v å d f ö b u d t. U d fy d g k c t d t b t h h l dt t b v å d p b l m t b l y t d y f t t f d m ä k v få h l l d t, h v l k b t d fftlg ll k l d b v å d t j ä t. Dt h vt läk, flkklpktö, bvådpktö, fttgvådflk, fötåd f ö t å d fö b h m, k y d d h m, h m fö l ö d. Dt h vt å d m h l å g f h t m b vådbtt ökt g d å t d u t b y t m t d f h t ö få d d l b t t. D ä h v t å d, m j u t u t d fö u p p g f t t t d å g t bvådfötg, bygg tt bhm ll t l l t ä d å g p l t m u m d t v u p p m ä k m h t l y d tll d l ä d m, m bjöd. D k h v t m ö jukkötk m å h t t y t h ä h v b l d d t l k f ö m l g, m b ä k t B l h l m k y k, v å k u g l g d m u p p m ä k m m k t b l d öfg fg l y vd, t t d ttll, ptlö, k f l ö fåg m b f å g d m, m k ä vfullt, h v l k l f d t ä l l g d lj bf g. F å g m ft u l t t t f å d llm ä m ö t g f b v å d f l k t, å ä d t föt d t d l l v t, m l g g d påvk p å d kld dltg, d klh t m fll öfv d p t f b t t, ä d t ä l l t l l m m m d d ö f g, d y u p p l g m m t t g, d t u m d l u t t t t p å y t t, m v l l k l g g j u t f d t t m b t. F ö jälfv b v å d, å l å g t d b t å l g t f t g b t, bl v t k l ö f v k t f f ö h å l l d k t m d b t m t m d l d g f h m k fh t v fll u t l ä d k föbld y k t l j fö d t fmtd b t t. K g d k m m h l t v t t t b k t f d m, m h d t föbdd lgtftgbtt p å d m å d m h d. t t d d f ö d, ldhöfdg Jh W d é, ä dtk m d Öfv OCH SMHÄT. dföd fttgvådlgtftgkmmtté b g c k å fö m b t. K g ll l u t k l d u t m tlltäll k u g g g. t t t b t föf b v å d b t t, d ä m k u v å t d cl b t m d h u m u p p f t t g m b ä t t t k ö f v t y g l m d v ä d fö m h ä l l t å m d, m k l b y g g d y gt, v g. M kä t t måg yd bgå, mt udlåthtyd, m å g b f ö g å, m kull h k u t ädd. Tll b ö j ä l g t f t g ö d b btfällg c h k p p h ä d g. V å fttgv å d f ö d g f 8 7 h d ck t t b u p p f t p å f t t g g å d ll u t c k d åt d m t b j u d d, l g m f t b v å d f 90 m fö g b t c k d tt fm t g, ä å tll v d fulltädg t t t l l ä c k l g k t l l öfv d h m m u t v ä l j m fthm ck f, t t f d g på f t b v å d ä b t ä m d t ä j b, t t ck vä t l g k f b t ä l l k y d d l ö t t t l l y f f t h m m ä f u l l t ä d g. M d u t m v d t g t t ck d l g, m u f fö b k y d d, b l tllämpd. P å ldbygd h m på måg håll ck ll d p å, t t d t x t å g f t b l g ll å g l g m u p p f t f v t d d l g t fd f ö u m m d b, h u u b ä g g d l g t ä t å g m l. lgt mtämmg uttld p å kg b d t t p å t t b v å d u ä p l t t d p å lk m y d g h t, f t t g v å d, b v å d ä m d h ä l v å d ä m d, h v l k t k p ä k h t m h v l k m y d g h t m d t ll d fllt b ö g p m t p l t t c h f ö v g v t fö b t t. S k l ffktv c h m f u l l t ä d g l g g b bätt våd kydd, måt däfö b t t c t l å t t m y d g h t m h v j t få h l b v å d m hd. Smtdgt md tt utvcklg gå dähä, tt m h ä l l t ä t t t t g p tll b k y d d lltm kä ud kg uttld k p Svg flk ålg gm kmk" tvätt f ktym, klädg, kpp, gd, dp, täck m. m. h Ögyt Kmk Tvättf Fäg.-B., Götbg. Skdv töt ffä bhch. Dt ä j lkgltgt, tll hvlk ffä N väd d, t y dt ä t klld på kmk tvätt kmk tvätt. t. x. d å k t t t b m t å u d föä l d, t y f f ö ä l d, f- ll m f ö ä l d v å d ll ä t t v v å d äfv b d ä g k y d d t f f t b l g k t l l å m ä k m t ä f v t t å m y c k t m möjlgt täk b d t mll föäld c h b. Fö päd b ä dt j u å gdt m t t lfvllk t t få v m m m d m d, m k g d m d ä t t ä g, g å d d v å d v k g f d m g t t b t t b ö g å k t g f u p p ä t t d f p ä d b h m fö å d u g m ö d, m k hm, m d pädbkubb k l g ö d t m ö j l g t fö m ö d t t äfvtu d å d ö k b t f ö t j ä t k u h b" h g h m m t. T k m m d k p f ö ä k g k m äfv u p p f ö d d b l.. f l d h ö f d g W d é h l d g f ö dg. t t l d b t t fö m ö d b ä k ä p t b t ä m m l g å d föäld fööjgplkt; m v vt pågå utbtd f lgfölg dtt yft. Utm äktkpt född b ä t t l g t ä l l g v äfv fömål fö g u d l g u t d g t t f ö d f b g m ä t P t t få S ö d t ä l j, h v bl.. fmhöll, hu d b ätt måt tllvtg gm t t fd v lglg kp. R ä t t fö m d t t g m f y l l d d t y k f d k p t t t d fö b t födl v ä c k. ä t t g å g fö u t f å d f u d h å l l b d g m t ä t t fö b t t äfv f d c h bä h m ä d vktgt mdl t t k y d d d. k. ä k t b. V å d f v t d d l g t f ö u m m d b, f j u k ll l ö b v föm å l fö ö f v l ä g g g h v fö g. Kfvt p å t ö d v d u l g vd d b b h d l g, p å fullgd t l t d ä å d t b höfd å d töd å t h m m b f ö ä l d, d ä d t t v f ö d, f m höll t k t. Sm hlhtmdöm td ku gäll, t t t g h t v å d d g å d d g u d l ä g g d p c p fö b v å d lfvd g d t fö d t f m t d m b t t. Cpb Slt tllvkdt f fltd ltlk hygk fbk. Glgt: Gutf Cl, Götbg & Stckhlm.

4 N å g t d mb c f k f g f l y d d F ö I d u f J y u / t d. glk. III. gutv f. H U R U B Å D m u t l g t d t kftlg u k u d v t t m, t t ä k t k p f å g fö h u d å d u t l u t d fgjd f f ö ä l d c h m å l m ä, få v c k t t t d t t utlöt möjlght f t t t v å älkd hjät å g g å g k u d f h v d c h å "kmm tllmm". D p t k fäd ä g g m ö d l y c k d j lltd l ä g g h d v ä g, ck h l l g j d d d t lltd. M ä å v ä l v, å g d t, ft m t d v t t b ö d, m ä l l y t l y c k m h ä d l, ä k l d föy kckl. N å g g å g k u d äfv täff, t t d t t tyck föäld mk tämd öfv; ä m h ä l l t ä l l g c h j d k f ö m å fö öfgt g j d d b å d k t h t j ä m bödg väld ög, å y m m tt f d ä b t k u föggå u t c h b y d, u t llt fö m å g " m c h m ". M å h ä d g m å g f ö d bf v, m d hvlk vmht mtädlght l k v ä l d y l k f m l j g l ä g h t flydd td kött. F fåg v g u g d m. H v född c h _ d h ö g ä m b t m. H v f d l g b ö d c h d u t m f t g h t ä g Stckhlm td, dä h "yttt p å m l m " ä g d t t, ft d å t d f ö h å l l d, p ä k t g t h u. Dt v blägt vdtäckt t ä d g å d, d ä d t l å g föäm l u t h t, m u t g j d d c k m l g p l t fö h u f v u d t d f v ä l d c h b l d d k t ä. S å fötälj k ö k. * ll v ä l m å g ". Dtt ud d dg, då h m d u b b l g k k v fullfölj u t t k d p l c h f t ä t t u d tll å t kllg d hgåd Sömld. H t å l g h t k d c k ck h l t c h h å l ' t dämp. F å ud våg h fäd t t bf tll fömålt l ö h ffkt, h v h bklg, " t t d föäld fötgt tll S l S t c k h l m, h v g m d fö h m å v k t g fåg ä u l ä g f ö d ö j. " H kfv m följ: M ll ött mdmll. f fu Schlé h jg md töt fööjl fått fömm m öt mdmll' välmåg. Och tlllk mttgt d gämt hälg. Igtg k glädj mg m ä tt få v m:ll' åtk, då jg måt v kld få d ällkp. Och ldg kll ågt m lgg mg m hjätt ä tt lltd f vädg m:ll tllgfvht. D öj jg hä på ldt äg, ku ck v t ä fullkmlg, då d k, md hvlk d äll hfv tt lf. Jg ht däfö, å ft möjlgt bl, tt åtkmm dt, dä hjätt h högt fööjl. Dg k jg j äu utätt, m d jg gjt m bök på lbg Stfjö, dt jg mg kykhd Tybl ällkp äm, k j myckt hd fö m lägt åttå. Tllfällt tllåt hvk mg tt v vdlöftg ll tt gö dtt föt bf å täddt m g bd; m jg våg hpp tt dt bägt uäkt tt m ådg lk fullt ä öfvtygd m fullkmlght f d högktg ömm ffct, hvmd jg flåtlg föblfv, m ött mdmll' tft c R. ud 3 jul 785. Å t k m m tll h u f v u d t d, ä d h å t t t ö m t k l g b f tll u t v l d v ä, m b ö " b l l g " h. M ck hll p å d t t bf h å l l h å g t v. T y "öt t m d m l l " ä p å t g l g lltfö v ä l H u t v pydt "md k mu p p f t d fö t t, p å g t b v å g, t l l å t g t g f m u l m l l, t d m t c t t kfv tll k l, l l h l t u d föl b d k t m å l, pf t c k g ä l d f å v u t d v t k p. M vd F k t k d m ". Och dtt hu m å t d c k h p p, t t bfvt : k l l blf, m k g 8 0 å, d t m l y c k ö h h j ä t, c h äfv " v ä c k v k l g g u l d g u f v fö t k t b h g c h dyh öj", d å h kld hm tämb pt, d t, lkt llt t j d k t, lg t g - k m k t. d ö m d f f ö v d l g l g c h k g d, H kfv ä m l g : h v f t h u t f ö v få j d y t. Högädl mdmll! Ä g tll d t mfömäld h m m t h d Väl ftt mg d tt bkfv, md hvd kd v c k f ö m m d g v ä d t tt k v f v jg d gåg lämd Nyköpg. M mm må ämbtum ygg, lämt ptkll m m:ll kä m ömht fö d p, k bgfvt g f p å gljfäd d å t S ö m l d, m:ll fötäll g m föfttg vd dtt tllfullt b l u t t t d fg j d " b fäll. l d d ö t t " fö t t b l d d m utvälj g m k. Jg vt ck m m dlg kmt f m tyt ä g bhöfd h ck t v k tt v l. d kud döm hvd mg fttd, m h tyckt M d td föhtd m g ck, dt v ä pp tt mg md kälkht. h v k t l ll v, h v k d ll h d Dt v dck ck däf jg km mg fö. D fölg. Sk tg td. äk jg fått f m:ll' g mu m d ömht Slkt ä väl, t t d klk m, m fö mg tllbk, v m d ätt tllfdtälll. llt y hfv g å t t m v t g t tll v ä g, R gck lltfö tåkgt fö g. Vät på gätföt ö k t k m m p å d t k l m d, h v d h gfvgåd; tött kmp få ll kjuthåll, f d t m y d g b u k p t p t d d ömg kuk v vålld tll tt v j fö klck t å g flck f ö ä l d k u d hfv t t 5, fdgftmddg, läd tll ljhlm vd vät. Och vckt vtt dt m h bl Htull. t ä k ä t t, t t h föt g j d g u d ä t t d Dä föll öfvvlg ptt öfv pät, m m, h v d t y c k h gjt p å " l l ö t t ck kud läck md tt gl f fu Schlé gd m d m l l " jälf, h f m b t t öl. Dt h ud väg tyckt m m ä f tll f ö ä l d. t. mlltd y, m m "mllhd" Föt måt h h kk, ål "ämbtmv t ö d v ä d g vd d f ö b d d å t g ä v" *. Och jg, m hd gä fökt dt m d. g m m v ä v g fötmyckt bätt vt, fö tt md d mgåd pt dt, gm h, m bdvllgt y få uppvkt m älkd m:ll Hdd, måt gö hgå t l l h d, m t t g h " g ä m h ä l m ällkp. Och v d hut tåg gm g c h u d ä t t l m öt m d m d låg td, v pttmm fötd. S Bg Schöldtöm: "Dm kkt". I ttvjb humd b S : pum på Bdb P fö hlt å 3 k.: hälft å k. :60. öumm 30 ö. Bäv? Hvj ömmk lkå. h ä f t ålg. Hd jg vtt å myckt Nyköpg m u, å hd jg ck vt å htg däfå, ut läg jutt dt ljufv öjt tt lll Hdd. Jg tdd mg t ödg fått täff hkpt hä, m äu h dt ck ktt. I gå böjd jg tt ud, hu dt kud tå tll. M ädtlg åkd jg Hllbg, m bättd, tt H bukpt, tt t bf tll hm, tllkägfvt, tt tu blfvt fölägd tll Gfl, tt kmt ht j kud k föä dg. Fö åg tmm d hd jg bud kvtt, m då v ck ä hkpt kmmt. Och khäd tt dt kjut öfv ä dg. Ig k t, hu myckt jg vät hu ldmt dt mlltd ä. Ty jg fått hkpt lutlg v m:ll dyb löft fö mg, h jg g ll lut fö ågtg. Mått dt ck häd tt jg d kmt ödg tll Gphlm! Jg fukt fö d pt hv tud. Ng hd jg å tällt tll, tt jg k bl ldg ug. måd. M hvm vt hu mtädght då ku fg g? Jg m vht m, hv hkpt då k v. Ty Hllbg h gt mg, tt m:ll böllp kll äg um j lågt ft hmkmt. Jg håll m m myck hälg tll m:ll' b. Jg vll uppvkt hm md bf, m td tllåt j. Föäk hm m m fullkmlg högktg ädlg käl fö d väkp gdht h bvt mg. I öfgt lut jg mg ött m:ll' ömht åtk, ut hvlk jg j m kull vlj v tll. Och föäk dämt tt g vödd k v fullkmlg g tllgfvht ömm ll tft ä d, hvmd jg fö m:ll' p tll död fmhäd. Stckhlm d 9 jul 785. c R. Ftfd tt v. D t ä föt d d t å l g f t md " k v t t " lyckt åk " h k p t ", m d ä v d u t t l t t t bfll m t äfv h u t få h u f v u d t d c h å t u p p å t t h m m t föt d å v å g d t t f t t p tll v p å bfvt : 3, hvlkt m å t b t k t å m d t g t l g fbfvt c h h v l k t l y d d m följ: M älkvädgt cu! Nu ä jg öjd gld. Hkpt km ht tdg ft, fömddg däpå hd jg d ädlg lyck tt v h f fu m ftlägtd mtyck tll d ökt fög md m cu. Dt ä däfö jg vågt tg d tul btlägg d fämmd, d gld föhppg öfvtygl, tt m cu ådt tllåt, d jg föut äg d vädlg löft hufvudk. Och jg u äfv fått gö åd kä föädg md d vöddväd föäld yk. Jg vll ök, tt jg u lkm kud fmlägg mtt hjät. M cu kull då få, huu lycklg jg ktt mg, huu ädlg myckt jg m cu väd älk. Jg vll kll btädgt p d Högt, tt Hm täck välg våt föhfvd gö lycklg. Gm D åd hpp jg ck tt llt.d å ku kck mg, tt jg bl vädg å dyb ktt m m cu hjät tllgfvht. M lll, öt cu! åt mg u ck bl fägd md bf få d hd. Jg hvk k ll bhöfv kfv, huu fägd ådt fö mg blfv, ä m cu kä, hvd väd h fö mg äg. Ig ägl m kfkt bö hfv u m ; ty jg h hä, md töt öj tt, tt m cu ä dä gk äll. Och ll fll täckt cu v föäkd, tt å öm tg vä, m jg hpp tt v dd fö, t ft åg fl kfg. PRST. lbth Ötm kfv Idu hjälpd m täd våd: "dt bät mvttt ä, m m t tkd lt tt tt gl ljumt vtt låt dt väl mält. V vt j u tt ltt h båd d bvd gkp." fl.-b. Fukffft Bdlf, Sudbybg.

5 Nu på ödg ä v tll Hllbg ldtgåd, hv v kl p mddg. Och ft mddg äm v bök Dttghlm, dt jg dck kppt t fu yt * fm. Jg måt u åld lut, m upphö ldg tt v m älkvädgt cu ödmjuk tgt c R. Stckhlm jul 785. P. S. Om m hälg tll cu håll jg ödmjukt. Nu ädtlg kmm vt. O c h d å f bf kfvt m d g k jäm b l d d t y k - v k tl, ä t t p t g t c h j ä m t, ft t y d l g t, v t t d m u p p ö d t ä m g, u t m ä k g " ö t M:ll" d fö j ä m, u d, lättlät pktu, vk; tämlg kkt, lkm kl tkgåg. llt t y d d p å t t v l t, måttfullt t m p m t, ll c k å m y c k jälfbhäkg. O t l g t ä v ä l c k, t t bfvt kfvt u d ö t m g ö g ll ft h d k t m, h v l k t j u äfv l å t t ä k g. Föt dt udvklg P. S. k m köj ö f v g å g tll t t m fötlgt ä m d. Dä mbd ämlg mttg t t mdfö " d 4 0 l h m m l b l å lj, m y t " h v l k m å t t hfv g å t t gfttk "f få". Och k m fömd, t t d t t p k t ck v d t d, h v m d d u lycklg f b l m p å fäd tll " d t fölfvd l d t ". l l H d d v p å fbfvt lydd: M kät cu. Jämt d fömdd fägd tt få mttg m kä föäld lödg mg kl. 0, då v tt vätd dm fö' kväll, höll jg tt gämt bf tllk mutlg hälg få cu, m v mg gk gäm hvfö jg myckt tck, fägd mg öfvmått åt cu välmåg öfc tt d lltd må ctu. Jg k j t ä tg t dl däut, d Gud bhgt å kck, tt vå hjät blfvt föd mdl d löft v hvd gfvt; hvtll jg u mutlg hållt, f m kä föäld, tt föydt bfll. huu jg hpp m cu, lgt mtt föbhålld få böj f vå väkp, tllåt mg äu åg å få vt hmm h m föäld jut d huhåldgväg mg å ödg udvg. Häm lä v ä vd få öfvlägg, ä cu, m 4 dg, kmm ht, m m föäld bättt. mlltd föäk jg tt btädgt v, m cu Tg Hdd. Nyköpg d ug P. S. huu m yt hlm hdld, å glömd 40 l hmmlblå lj, cu vll v gd tg m ht. myckt v ut Stckfätmö ädå tt köp hvlkt h u b, tt md g, ä h km- D t lll bfvt ä kfvt p å g u l g å t t, ddt ppp, v t t t ä m p l : " C t I H g ", t l l h p v k t f y k t, födt m d ö d t gllck c h f ö g l d t m d v p : flygd ö m djäft b l c k m t l. Slkt h d äfv d t t bf, lkt m å g d, ä d t m d å g d, ll å t m t l u t t bf, t y h l u t k f t k ä k g tll d v m m m b t y d l f u l l d: ä mmém. Ä k t k p t flut d å 7 8 6, d 9 k t b, d å f ä t m ö, t g l g p å f ö h d ck kug hmmt våd, u hut yttlg jut d "huhållkt å ödg udvg." * Blfvd väm. j M å g bf f m l j k v t v t t m t t d f ö b d l blf tll b å d l y c k. O c h ä u ft m å g å fölpp u d t c k d bf, d ä k t m d å kfv tll h m m v d m k : " ö t v ä tll b l k d ö d, tft v ä. " S. våg Smul gåd, å tt u " dtt tllägg md tt vt vmd " d t fö v l g tllfällt tll m ö t fö l ä k t g hätäd h fövut." f fl bf, m f k v få h b, y äfv, t t h v u t m ä k t g d fd, m å m d u p p f t. M h äfv k ä l t t t ä k, d t t h t ä c k t, ck l l t tll lfvt lut, u t l å g t däft. T y ft h d ö d, m täffd 83, t t h ftlfvk u b b d t b, " h ö g t bdöfvd ä k ", u d m ä t t t ågt äktåd kv d gml gåd, m m å g m böjd p å ll d mgfv f y hu lågtäckt gt. D må dött hug hm md yht m, t t d fått löft f " ö t m " t t " h v j d g c h l ö d g få öfv g kt". O c h få ö, h v l k u d p c p t tlly b v t c d m, f pydlg bf kf p å å v ä l lt m vk. kv- Å 7 9 ä h å t N y k ö p g, d g å g fö t t ä v vd fkftt ft d d å fld bukpt, väfd. H m d d l m k bf, t t 0 0, b k "lgt dt dlgätt, m p å t å " y k m m d m tll g d ; h v l k u m m d t d å g g k b t y d l g ; h l t fvg täbhut v t. H tllägg m d v f ö ö j l : " l l t flöp m d ght." I m m bf, d ä h y t t t f h å g fö h u t u v c k l d h ä l, u t t l h d ö m m t m t k m h v ä l. H b d h " j v ll, ä h ä b t ", u t " t l l fötöl b j u d Mdm ll Mj-Jul, tll m u t d ä l l k p ". H uttl äfv f u k t fö, t t h ck ä g ä d d m g, u t h "fö m y c k t b å k m d b c h f l k t ", ll m h ä g, " g å fö m y c k t d k l l u m m " m v fbu måd. H lut fömg md t l l ä g g t : " T l d g, m ö t t v ä, tt j g äk p å hvd dt må kt, llt du h ö d g u p p g ; h b k v ä m l g h t. " D t t v v c k t g d t. d c k gö d flkt g g ä l l d, t t f. d. k m m å d t u m pdt, dätll bd k ä g "lk vllg m k y l d g ", ftm h j u t m m d g u p p b h u t u k fdf. S l k t m t t g h äfv ö m m bf få h, h v l k dck g å t t f ö l d, t y h kfv åm v : " H ä l vå k, t t h d ö m k l l, m d G u d hjälp m d föt lå. " O c h å t l l ä g g h, t t h j h t å l m d t t v ä t "tll p t g å ", u t h ä d tt bf m d d m, h t d t v d, " m g b t t d f h ä f å tll Stckhlm ät fdg t g ku tlltäll d g d t t v. H ä h d l d få V ä t v k, m u v t h d b Smul." V m å h p p t t bfvt v k l g k m å d. fu p d t k t l l h d. S x t å, 8 0 8, kfv h å t få S ö m l d, d ä h d g å g ö f v v u k t p å H u d ft l g f m d v ä m, fu b u k p t, d f h m å k l l d "fu y t ". Äfv d t t bf v t t m f ö m k d ö m h t c h " å t k " fö h " ö t t v ä ", hvlk h u gläd md tlt m lyckd k ö p få u k t l g t h " t ". S å t. x. h h föväfvt " l j u k ä, t h é d, y t f t, m t m y c k h t l k, f göf, j ä m t d u k t y g c h t g l f m t t ; dck ck d g l k, m j p å g t f v å u m, " t l l ä g g h. V d k m m h b t t g f h u g å d k ö k k. H bf, m vd d t d p u k t kfv md b t v k tl, flut m d t l l ä g g t : "llt h btlt g väl. Gfv W h köpt gdm (äkätt). O c h b - P Ä R M R tll I D U N h f ö g å d k tllhdhåll tll följd p: Idu päm, öd m d guldtyck k. : 50. Idu mbbltk, öd ll gö 60 ö. Idu Hjälpd, öd ll gö 50 ö. Ku håll ämt bkhdl ll dkt få Idu xpdtl, m kv t lkvd ptvg äd. : : : D t t bf flut äfv m d : "Tll d tft v ä c R." död, D h m td l ä g k v ft h b t g å g 8 5 5, u b b d t kck, b b d t f t v ä d ö t t, h v l k, äfv d, föt fld h ö g å l d, h v f t llt, u d k t d t f ö g ä g l lg, blf k g d t få d t h m, m fö m ä ått å d h d blfvt d d t f " ö t f ", d å " ö t m " m b u d d ä kull fö f d ä d l g u t v. N u ä b å d t ä d g å d h u t f ö v u få j d y t, c h " d u m f c k m". M d t g m l fmljkvt v t t ä u b l k d kft å g g u l d bld m g u t v f p å f ö l j d l y c k l g ä k t k p m d d t g lll H d d, t t b v, tt lycklg äktkp, bd på kälk t äfv k u d k m m tll t å d u d d, m å g t c h m y c k t d u b ö. k. " g m l, g ö d td". O m kv g. lftöäk^ T I I D U N S fågfdlg k m fö å g td d följd fåg, b k l ä m m d h j ä l p l ö h t : " J g ä ktt, 60 å g m m l c h böj blfv juklg. K å g u p p l y m g h v d j g kll g ö fö t t t y g g m ålddm? F dt ågt h m t c. " Ä ck d t t g k b t c k d? Åldd m h k m m t öfv, k f t b ö j v k, c h dä föt fåg m, h v d m k l l g ö fö t t t y g g t d g. Dt ä j u tydlgt tt vd d åld k m k t g t g g ö jälf. M måt lt, b m h ä t g ä t ll d l l m ä fttgv å d. t t å g t å d t m d t föt f ö v ä f v d v å f å g k fmgck f b f v t f m u lg. M h u g d hjälp ä m f t t g j ä m f ö l m d d m å g m ö k c h bhöfv d, d ä p å fck m t t t y d l g t b v h ö t, ä y k t t m f ö g j u g l m t b t l c k d fm ll d d l d ö d j u t bld d bldd kl gml kv. Och fdt d t t, ä d t ck f ö ö d m j u k d t t ft t t h l t lf ä l g b t bhöfv t mt m l l m h v d m k u p p h å l l, lfvt d t å? Om m å t l l ä g g t t d g m l jälffööjk, m v tgt m t t x m p l, u d d t tjug å btt Stckhlm, lltå m d ll j u k k, p f d, lff ö ä k g b l g. d. m ä c k h å l l, t y d l g u t t t h g j t t t föök t t t ä d f ö bdl m d å g f d t t u t, d å fötå v, t t d t ck lltd ä g t t l l d m ö j l g h t tll jälfhjälp fö å l d d m f, d m å t c k å p å p k fö d m d ö, md d d tt kftgt upplygbt måt bdfv. F ä m t bld k v! I lt fötäfflg b c h y, m å t följd K v l g t y k g t t u p p l g IDUNS MODKTOQ! Oumbälg fö ll ömmk fö ll hm. Fy khltg äghäft ålg. Kldt mlg. Pumtp.0 fö hlt å 60 ö p häft. S!

6 h fök B t h W m p å v t t t k v m d bldd kl tå ä t lldl f ä m m d fö f ö ä k g d é. btkl k v, m, b t c k d g, äfv m f t t d k p t v h d l f ö t g, ä m g m t ä g d f d m h ö g h t dé m l g g tll g u d äfv fö f ö ä k g v ä d t c h u t g ö c k b t y d l g p c t f d f ö ä k d m k l. Bld d bldd k l ä å ck f ö h å l l d t. Ä då mdlkl kv å väl tud, tt d k u v t å l d d m t y g g d u t t t l t d hjälp m l g g f ö ä k g? J, dl. Dt h ö b l d d jälffööjd d tt tjät tälld, lä, pt c h tlgfflk t c, äfv d m f b t g f v ä t l l f ö ä k d p ll m y k g u p p h födlktg pk. M fltlt t å j u u t f ö ll d fömå. I g t g u t l u t fö öfgt t t v ä d g f f ö ä k g j ä m d m d p. D b u k äll g m ä ö d tft. F å g u kv hvlk föäkg m p d m, å få v å y c t fök W m. D t f g f ö ä k g f m fö m ä, ä g h, m ck äfv k p k v. F ö mm kv lämp g dck tul g t v c k d v l g lffäkg, d ä bl p p t utfll föt ft d f ö ä k d d ö d. f- k p t l f ö ä k g, d å k p t l t utfll ft v å l d, t d v l ä m p l g fm fö m t å d k v. K p t l t k utfll t g u g å, d å flck bhöfv d t fö u t t y l ll u t b l d g ll g u d d f å g v k m h t ll vd t ä d d å l d d m, d å k f t böj v k. Vll h d å få h ö g ä t p å p g, k h fö d t u t b k m b l p p t ll dl d ä f k ö p lfät k h ä d m m b l g få då dubblt å hög pct på tt kptl. I l l m ä h t gäll j u, t t m b ö böj å t d g t m möjlgt m d d b t l g, m d j u p m d å bl m y c k t m d. M ftt ä d t m t d g t å, t t m d u g å h m t p g t t ftå å t b t l g, hvfö m d t k t l t föäkg. D m ö j l g h t f d å t t vd ågt fmkd åld byt ut d md f ö ä k g m t t ö. H ä k u v ck u p p ä k ll d fm fö f ö ä k g m v å l d v k b l g bjud. D t f ä k l d ö m d g h t f ö ä k g, l ä m p d fö ä k t m k, f ö ä k g g m h v l k f ö ä l d d få p ä d t ;å k u öj fö b u p p f t c h 'fmtd.. v. f d v t m u p p t å p å f ö ä k g ö l h å l l d f ö ä k d v p c t, h v l k k m m d m t l l g d fm f f d g fö p m, m t ä d ft v å. Fö tt udlätt pmbtlg k d k m myckt kt btlgtm, må pt. Tll tt bld kv pd k u k p m c h t fö f ö ä k g d é l ä m p g h l t tulgt bät kvlg gt. Httll h dck kv på tt p udtg ä gått d b föb. t t f v å t ö b l g h m l l t d y l g t ä l l t k v l g p k t ö, h v b t k m m t t g å u t p å tt b t f ö ä k g d é b l d d b l d d kl kv. D t v fö t t p å p k bf t l g h t f d t f j ä l f p g m d d blfvt kf.. R. H O I II I II «I - I I IV m NSMUS. v l l f u d v g Ndtöm. (Ft.) II. N S M U S v k p p t g jälf m, d å t å g t k ö d ut få g. H k ä d, h u h l h k p p d d, c h d t föll t t g f y g m h h j ä. S m å l ö j l g y; må fövd kt, må gtutut ; tll l u t v h b t t f ö v d t m y l l f å d m å b l d. D t v, m m h v j cll h k p p v t d g g d p p c h m m h v j d p p m å v l ö t g. T å g t k ö d på b y g g ut b l d kvt, m gld, ldbygd höjd g h t ; k g, d l, k u l l, b y må vttdg. FRU BRGMN-ÖSTRBRG. R ö t ä t t föt d t. D T T H D R S N M N t d u t g g k u t l l d l fu M t B g m - Ö t b g få D t f d g l d d h u d g tll l d f ö g fö k v pltk ötätt upplygvkmht k ä k t d t å t l g u m m f 5 0, k t t u t g å u d 0 å m d tt b l p p f 5, k ålg. V l g h j u fl k v vd k l d tllfäll t ö d t f ö g v k m h t c h ä k l d t fö k g h v c k fktght vt, m d dt blpp ä å g t k ä d t v ä t d t ö l l. V d S t c k h l m f ö g å m ö t fö å g d g d fck c k å t c k m h t u t t y c k h y l l g fö d f k t g gfv. I d u h vd u p p p d tllfäll gfvt kld g f fu B g m - Ö t b g v k m h t g l d m b b y t k fö d v k gym t k c h g u d l ä g g f l d fö d t t å t l g g y m t k t t u t t D t fd, d ä u g flck u d v g g y m tk. F u B g m - Ö t b g m ö t ä t t k v ä b ä t k ä d f d v k d l t g d k g m h d tllfäll t t m t t g h ä l k v ä d b j u d tll t t u t t Dtfd. H h mlltd läg md v m t t följt v å v k ö l, d t ä g t t l l f ä l l g h t, t t h d t blfvt fö d t v d å t c t l t y l m ö t f m l g d fölgt m d d f m b u l t k m h ä l l k u d kft, m ätt d d fädgktud ppt öl. Vktälld utkttt k u ätt v. k t l ä g ä d p l t t d t t m tdkt upplygbt bld våt ld k v m m h ä l l g m k v plt dä. M k u flö g d t l t u k t b t m d h l t kft ä föut. D å d t ä p å u p p l y g m l t fö t t få k v m d, bl d t m d glädj m h ö t böj d föt f d k u m k l l b ä d f k t g d t m. t t d t t ä m t på b t d k v, m g m g d u g l g h t k p t t ä l l g, ä b t c k d g. Idu 89 : Någ äld ågåg l tll btydlgt Idu 893 (: fl) : dtt p bjud fö dm, m föut Idu 904 md julumt) 3: j äg dmm, bllg, mväxld läidu 906 (ut julumm, : 5. 5 fl) 3:50 fc kkty. Mt ädd f dämd bidu 907 (md julumt) 4: PP xpdt f Idu, Stckhlm, Idu 908 (md julumt) 4:50 hll m Svg ptttt: Idu 909 (md julumt) 5: Idu 90 (md julumt) 6: 50 l - 8 N u böt ckå l fm u g m l m htg f l m m ; tål gld öfv l m u ' ö g. D t v ljumt, m m kv hlt lätt böt öglck m d t u g p t m d u p p h ö d ll y. M d böt d h p d på å läg ldg tllfdtälld töttht fm; k l ä m d h m m mll två jätthäd, k å d d hm, gjd h m mktlö c h ä t u t m d v t d c h h j ö k h p f f, l ä g d c h k k d f, höd tdg pl m k g g c h d v ä x l f l k t ä m d ö t, k ä d l t å l k m m g å öfv hud, c h föll l u t l g f u l l k m l g d v l. N ä dt h d g å t t l å g tud, k k å g tmm, f lmu, tt h v v k ; l lyt på h m. D t v höt hvt l. H å g ut g m f ö t t c h å g tt ld, h v m k h t tt föut. Ntulgtv fötd h, tt h v v k, m h k ä d g ä u, m m h f. D t v tt flckt ld, dt å g m y c k t g m m l t ut. H v t l t t f d t u c k f m b l d åg tä, hä hv; m k v g m v l l d l d ä d l g h t f m å f ä l t ; c h må d t p å d m å fält t d å g låg, l u t d äppltä, vd d fött l å g h ö g f ö d ä p p l ; t y d t v j u m höt. Gml, gml gubb gml, g m l g u m m t d vd ä p p l h ö g c h tttd på tågt, luft flög k p kåk. M lågt bt yt kyk g ; dt v g m l, g å tkyk, m g f f m å g å h u. S j ä l f v t ä d y t t y g d f å l d. D v t k mät ut må, hpkup, m jg å få äg, p u c k l y g g g ; m t k t g k ö l g, m m d l d t f u m t m ; d t y c k t l u t g m t j d fö t t f l l c h d ö ; c h d v g å f m. D f ä g l ö h ö t l v m tt m t föt m u, d lju p d g y m d. D t v ö d l g y m d, t åd m på d täll. Dt v ågtg dödt öfvgfvt. l m u tt, m m tt jäv ä g k u p é : m d hlflut ö g, c h lät d f b u t m f b l d p b l c k. l l ä t t : lät d p g m hjä ; c h d b l d, m u l u g d m d vdld ht, p ä g d öd hm, gjd hm mkt- mttådlö; h k ä d g m g g d v ä k ; h föll ö d u t t t k u g ö å g t å t k; h upplöt dmm, m hvfld b t ; c h d t l g f k ä l, m h f å t t u d d t td, dt k p d bt Idu julumm 894. Idu julumm 89S Idu julumm 90 Idu julumm 904 Idu julumm 905 Idu julumm 908 Idu julumm 909 Idu julumm 90 0:"Ö' 0:0 0:5 0:30 0:30 0:50 0:75 :

7 p å dtt ätt, c h h b ö j d å t t å g t upuglg fm dt gjd dt. M t å g t k k d lö h m, å tt h l å g c h k v l p d tt mhölj. O c h ju m td ld, dt m d g h g g jälf; c h h k ä d g, l l t t ö t t h t, g l d å t t t h blfvt k pd få låg td mut. D å h u å t k m m t tll g jälf, b ö jd h å m å g m tt ätt t k kdj. D pd bld utödd tff tll b h d l g, tfft v ä x t, b d d u t g m h m, t g h m b t t g, å t d k m ö f v v ä m g h m ; c h tt, t u, t t t h tll ö f u d g. Plötlgt td t å g t tll vd t t d. llt v g å t t m g t g b. D t v g m m l td vd k ä d td, ty dä h d D y f u g å g blfvt d ö m d. l m u t ä k t g j ä v ä g t t u p p f y l l d f l m d m ä k, g t, luft, m u v å t l l c h å l b l ä d d, full f p c h k c h l g v d l ; c h h udd, hvt ll d mäk u tgt väg. D å blf h l l d l v k ; c h h g c k tll t u t v g f ö t t ä t. V d h b d utt g l m c h pj, d å g ut tt v gfv c h t b d g. N ä m t t t d g m föt t, m ö t t b l c k f d g å t d m d d kykt, k g hvlk hötluft bläkt, c h p c h m u c h gf l ; p å t t xcfält öfvd ldt, på gt. dä å g m ä k hät ö d g, td ljublå p å v g, c h k d u k t ö ög tkfullt på c g t t. Nå! l m u f k ä l f t t v k m m tll t t f u k t v ä d t g m m l t l d. M jälfv v k t v d t j u t ä l d ä jd öfg läd. H v d v d t m d dtt l d? H u k u d dt v å h ä? Hvd v dt, m g j d dt å u d l g t? D t k u d j u t v j d jälf. D t v m m lg myll d c h t m på d täll. V g t t? N å j, k k b d g d å g m å tll t y c k t. M h v d ä dt då fö klld, fågd g l m u, mll d t ä d c h t ä d h m m ; h t t t d u p p m ä k m t ut. D å m d h, h u h g å g tt m m d kä h u g g ll kvt g f å g t ä d, m l d m h ö g c h b d dm kpp. Och! Slg td t t ä d å k c h f k l d, tt d tyckt fy dg. M ä k! D t v t u l g t v f m ä k på, m dt å l d d m l g tyck t u p p k m. Å l d å g m t på, j d, m på d gml g å täd, by kyk. l m u b g p u, h u dt k m m t g, t t h blfvt ö d p ä g d u d d. H v d v h jälf t ä k l f t u t l m å j ä l, m t ä d g t ö m d plt c h läg, tädgt låg k m p, tädgt ktlld g på y d ätt. N ä h td t t på tt täll, h d v g f v k t l l t u p p k m m t, v d ä d d t l j tll y t t mgf g m t ä d g h t ; ä d ktllt v fädg, h d mgfg upphöt tt f m ågt td. D h d f t t g m v m l t ä m g m h m ; d ä m d v dt ömdg föhålldt klt. M md d hd h ktt h u f v u d t u p ut u j ä m v k t l ä g t, h t u tl m å jäl d m h m, m m h v t m y t c k, h v l k V å H ptt m d k ä p p h v d h åg m k g g, d t p g l d f ö v d t m t tlf kptl. Täflgämt fö ju måd lyd: I pl. tt kptl m tll kv btfödlg mll m. Dt ä fåg, m böj bl llt m tllptd d bytgtd d bägg kö mll. tt klgt lägg, m k bdg tll pblmt lög khg mt humtt ättv åt båd håll, ä däfö tt d m td. Täflgkft, m kl v född md påkft: kltäflg, m Idu mt åtföljd f föftt d, t- fulltädg måt v lämd tll dkt- f Idu t d 30 pl 9. Fö d lgt dkt åkt bät tkl utfät tt p f tt hud (00) k d pblöd uppt flyt ågt f Idu juumm. Stckhlm d pl 9. Rdkt f Idu. hm. Föt h d h lldl öfvvut; d h d, då m g f g ä g d g m g å d g u d k k t ä, v l k f m g ht bldt g p g l g ; lutlg h d tllfällg, p v k k t l l t u p p tått, h h d k u t k y t hp m å j ä l tll t t h l t c h å t t k m m d t öfv d m. Så tt u pvk lmu f u d d öfv h v d h å g m k g g dt g å ldt. H v d v dt, m p g l d g h m? J, ä dt fö djäft tt äg, tt dt v d l ä g plttd jäl, m b y g g t d täd by c h k y k? N ä m tt g m m l t h u, bl m ju t g på å g t lldl g d m l g t ätt, m ull tllbk t d ; l j c h p p t u p p v ä c k lkm dld m, fvd öpp ög. S, p å d t t ä t t v k d u f v d l m u, f t ä h l d g fö vt dtt ld, f h, m m å g t h m g å g hft f ö b d l m d h v d h ö g å g. H v d v t m m h u lfvt ä l flyt c h p d g öfv j d? D t v t lk väld, m h ä lfd c h f ö d tll h l h t : j d, m p t d dt vg fötöb, d g m l täd, by kyk, m p t d d t t m l g k f t d c h föv t t d fm, mt m ä k, m p t d d b y l g p d u k t f b å d d d väld, tälld mdt mll, pllöt d f v d f m å t, f å g d, udd, fvd b y g g d ut tt vt h vfö. H l k f m ä k l ä k t h d t t l l d m u g å c h b t ä c k f m, tt j d g k ö d, tt h m l b m u b d k mt t t, tt k y k p lhutt g m t d t t k, höt klck g hv v d k, h v m k u d ä k d tl, m d m? Hvlk hd gudlgt d täd, b y g g t d kyk, dlt d jd? Hvlk öd h d ullt fm d t ä d, h v d h d d u l t t, tll h v d g g h d t å fällt, h v d h d k t t lämt kv, hvfö h d kälk flmmt, ht tuckt, btt ölt, m l d h t föt? H v f llt d t t, å g m m l t g å t t? m gjt ldt Bt! Spålöt f ö v u t! B d p m k k ä d t ff, h kull t k ä h m! H u fv, k y k föll h p ; c h d g v llt fövut, h v d h d dt tjät tll? H v m kull å g vt, tt dt fut? V å p v k l m u j ö k llt djup d f u d g, m b l y t f d vtöd kvällhml; h k ä d åt, hu d t u t l j ä l löt g u h kmm d c h b d d ut g, c h d t y c k t flyg bt, ug g luft öfv l d t å t v ä d ; ålud böjd lmu k ä g m t u f v d c h f ö ä d d, h bg y t k ä g m d l f d t t g m l ld, ä tt km, v h d u p p f y l l d f l ä g t t t k ä d m ä k c h, h u d å g ut, ll m lfd b l d d g å täd by kyk. * T å g t t d m ö k t vd l t b-' t g k td, c h ä l m u k m på mk, höd h bt fämmd påk, åg väckd kt lk u mökt blf mgd f k l pjk täk. Så föd h v g, m v k l l f y k t g låd, bt mökt, t täd ud bld öfv h m, h t d m u g j d m ö k t ä mök, vtt glmmd mll åg gfl, g t v t m m ml, h f ö d c k c k, tll h f ö l t ll k ä l f k t g. S l u t l g k ö d v g g m t t hvlf, t t p k l k y d d f m, c h h b f g t t h u, m lk d tt fägl. N ä h tt -mtl, p d h u p p f m å v t k v h v t h å k l ä d d, mtäkmm dvd bkådd hm få b d t öfg plt, tt l å g m ä l d t mtl föd p å dt f ä m m d p å k t ; d t h l v k d l y c k l g t, h h d fllt d mt byggd, ftägd, tt hvdgväld. K k h d hut f d m vt tt klt?»f hä tut,» fågd h p å f k,»dä m k få h ö m u k?»»nj, j!» v d m d lyft ö g b y.» Å h! N j, j!» V f å g p d? Så föföll d t! H g c k ut på g t, d v t m, g ljud h ö d, ä d l g t g m l h u t g udt mkg mt tjähml. H u ödlgt, fvd, b t g l ö m d t! H u l å g t få lfvt! N ä h t ä d t lju tt u m, d ä d kll äg vätd b k m plk, å g h ut g m fött. D å å g h y g l g c h f l c k ; d g g v c k l d på gt gå tpltt kyt, å l ä g h k u d följ d m m d b l c k, g j d d d t. l l t å ; ä f v h ä m m ht! D å k l ä d d h h t g t f g, h p p d ä g, t ä c k t u t g, l d g d g l t! fö tt k ä föjd tt v m ktt d h ö g t : G u d v lf, t t ' m ä ä f! H f m tt d j u, v k d m d t l, dt v vl blå m g. D k k ö d fm, u åg h d g m l td. D ä g g g t vdlg m h j ä, d ä l u t d g d l j u g å h u öfv h v, dä h ä g d m d bld på vägg, dä v d d bhufvd flck m d b l k v t h å c h g u g d mdj, k l m d t d c h l t b k t t t t d ft h m ; c h b f l k g tyckt h ä t m m få dt h ö d k l t t v d f l d : f u k t f f ö d ä f v d m u k u hmlg xc. (Ft.)

8 ^7/(c'^ /;/'//cvv/ F D HOÄNDSK mål vå dg gå dt tt på dut ä g llmm ä jämtuk fåg m tkk dé. Bäkd få, måätt ldkp, kut på Zud ll tklädd tvättgumm. M Hm Hybck ä tt ytt kt h tkk lk gtd m kftfull. H gö gpp dt udt f vå td väldmk mål dt gllt vt m dt ä md ll d tötlöht tjug. ld flmm tg öd ht d gåvt dg låt d tvttg, hlfk bt kymt fm d k. lju blu, glmmd g på mg, bådkd btk hd ly m tt lfp u kugg mkg. Idutlm tdåld ä dt mäklg llt tumfd klg- jublå, äg Hm Hybck. Mk ä d mlö mumt öfv ll d käd, m ägt mödmm ätt dg, hl lf åt tt ktu ll föbätt dm. Okäd h d kmmt käd h d gått. Okäd ä d våd tjä, d tutl mlj f bttäl, m lfv gufv mök, vktäd fbk gft. M mk ä käd. Mk. GRUFINGÅNG I VINTRTID. MOTIV FRÅN WS KODI STRIKT.. RBT VID MS UGNRN. HORDR VRIN. 3. VJD KOHÖGRN. 4. FRÅN DOCKORN I ROTTRDM. u då m d väldkft, d budt lgt ud g, m d y pk mäk ht, d ldt. D tt y D h kpt läkt, tklj, y td, kl k- k gåg kp y väld. H h föälkt g mk. H på lfvt få dutbt tådpukt. H kll dm mty hjält h h vgt tt lf åt dm. H ä ck clt, m h ätt hd vkmht lk högt m hjä, h h blutt tt kp tt å väldgt p få väld dutfält, tt tdböck kl bv dt. Då Idu tll d bld, m dg pduc, vld u tllgäglg ftgfmlg, ökt txt, bl dt ck ktktk txt, ut åg tödd glmt få hvd vä vt. Bld tll, vlötdug ug bk lgg ttkl å md pttk klug f vll. Dä b lt f Hlld ktäväld kulptö, t, mål, åg. Rk väg löp m hvt bd ht dt my ät ll ut på kykplt, tt ltt lummgt, pklkd tg md udvklg kl, å ctum tltht. Någ tg dä-

9 HD 0/S//Å9/' få lgg hlt på två ml blk äl ull tt lutgt ltt mlltg f tåg påvg läg d bd hvt väg, m f jäm fjd m tt dglf ld tll Blcum, f d äklg må by, hvlk lgg tödd på dt hllädk lättldt. M gå dt på t mut m hvfö t btjä g f dtt lll välg kyldg tåg, hv d höb lftck ä fbutt gd klck, hv mld, välg pgld låt m käll kg hl på tt ltt lmm, m bt lågt, lågt bt! Hl Hlld ä gmkut f d ml, blk på, m gl vd tvä kökg bjud på öfvgåg lldl m vå påvg låt f mltl öfv fält äk by tvåffgt fö futtg lt lt dyb tdutdäkt. D lut gä vd d tö tt m lgg läg d ktg jäväglj fökt glud gumm md tgv, hllädk fk md fjällg, lfvgläd kdm t kg, dgvk jd ll b tll få klby. Vg kmm hv tjugd ll hv td mut u, ä lkt död glmm å hög tljéföt, på Blcum högåd d ktlk by öd tgltmu, t d fö vå kull B R O K S vd tg öfv dt öd fältt. Mdt kutpukt fö väg få d t by, å, Blcum d ktlk by, lgg t, gö dug md gml täd, llé bukå d mdt tädgåd md pttld köktädgåd fukttäd tåd fägk dftd ljuflght. Hälft dld bkm åg t täd tutt hö mkg bkm tåltådhägd fmfö kj lgg hvt gådv på mk md ll fy uttäckt vkt bkm hlflut öglck dt t bghut, hv föt dö tå på vd gfvl d ft tll ljumht. V h kmmt få kökd vd tpltt fmfö pump tå tväxt m d hllädk bd däkt blå yllkjt, vd vlvtbyx, m å högt upp ud m, gfv hägl täk på fött. M ktt tllhö t bd. Dt ä mkd dg, tt ku, kl, vdyt blck, kp, kftd uttyckt, täk p. H h ktt hck pd på mk tå täck på g md häd käppt ck. > 5. GSFBRIKTION VID GFV GSBRUK I VÄRM ND. 6. DN SVRT JOR DN. MOTIV FRÅN WS KODISTRIKT. 7. MSUGNN PÅFYS MD TRÄKO.

10 Hud m. m ltt h väd D H y b c k f ö t j ä d tt gt k p t l. k v, h u t u m m få, kmm få d k t H l l d, d ä tjä b t ä v k l g k m fö d m, m å t h l ä d h g tt k ö t ll y l k l h u t u p å l d t m å t k u ömd, tvätt, kug, mtlgg. g "Nj, v ä l k m m! D, m u t t, h ä h v h! " p h å t d ö c h t ä c k m p u l v t u t h ä d tll h ä l g. D t ä H m H y b c k d ö kmm h päktg, klk, tåtlg, humd l g fu, h g d k m t b t p. Och I k j V h ä g g ft vd h v m b m b d g ä t m d d hll ä d k gl, d p ä t d h t h v d ä. Och h bfägd u t t l dm kttpxym. K ä l k b t ck f pfvt. Å g g, b k m m, H y b c k k u d ck m å l. H gck v å d d m d d u k l t f ö u m m k l l l tll å g t, m t v l d k p t f l. M h v d h u? Och å g p h g m d t t b y g g t t hu, h g j d t g, h k ö p t m t l, h m u d h u t c k d m ö b l, l d t ä d g å d v t t l d g, bukd jd. Och d ä l l, y t t g mjuffuw k m m l tt h l l ä d k t f ö y t l d håll fm j ä t t b ä g m d g ä d d m j ö l k m v ä l k m t h ä l g. I dt b l ä k d, k d k ö k t bl dt p t k t t fåg föklg, d b ä d t f g m l hll t l j é. M å l v fgt p å h ö g f k u t k t få S v g äg löftkt: "I mg! I mg." M g ä t ft ll fll m d t f ä g p y t p l h k, t y H m H y b c k få y på å g t h kll ä d p å tfl p å tfflt, l v l p l c g m m l gufk k på h hufvud flttg, ö t t, u m u t g c k öfv h x l h k m m d mdll-gfkt, å t t k k kll få ätt blyg. F u D k m m p t t b k d l g t, m d å flytt m å l p l få m u g p tll d d v, m d h k t k t k p å tfl: " c h, ä t h h väl h v? Så... D, l g ht p ä, v h k v.... D t ä v å g,. " " D " b t k t t k ö t t ftgt p ä m å l m u, m d k k d på ä m u m g ä t k p p. U t l t t u g kull v p å v k äg, ty hl hut ä dt gmml bdtl, b y g g d t fö öfgt f H y b c k g h ä d u d lt- k m p å u t l t å k l g v g t k u p é u p p d u k d. Kkt, k k t p k, m l t t, b ö d m m ld, mjölk. D ä u p p g ä t u m m t t å t, v ä g g f t ä g m d gfv, k, b u t k b j ä l k lutt d öfv g. t t ltt föt t å ö p p t m t t ä d d u g, d k t l k b y k y k k l c k g tll v p. Och d t t y t d t g p å t å p t l u t g v l g t k g y k m lg k m m t t ä d j ä k t y t y c k hvfld tt m t m k t öfv h. N ä H m D H y b c k g t gd t t tll b, h ö, g h u d, lå v d t t u g k g dt t bdt mdt. F u D kfv b k l ä d g, mjuffuw t p p t u m p h ö p å d t f ä m m d p å k t ljud, m y h jälf ö k p p t l flf p å t k l g b l d g f t y k - g l k - h l l ä d k. Då k c k d t p å d ö. D t ä b g få B l c u m, m kll t g b t ä l l g p å m g d g b ö d. B g tllhö u m fmd ktlgt-kmmutkt-ktk b ö d k ä l k k l, tftd f p f R u y ft T l t y p c p. H ä du b m d H y b c k b j u d g t t t lå g d k t. I d t t h v l m h t h ö g k v t vd k u t p u k t f v ä g m l l d t m å b y t t u d fy l ä g g å d m lfpblm m m v t k t l f v ä d, m H g l flf b b l k t k, m d u t l m l t t t u t k. N å g f d m h d b ö c k l ä d m m tt p l u, å g d t lfvt. M d t v KONSTNÄRN M D H U S T R U OCH B R N I H N TI DRS VI. f d t t k k t t m d t d l ä d f. S å t t d ft. m å l ll kulpt, pf ll d g l ö k m m b j u d, m v ä l k m d, d h ll t d é, b ä d p b l m t t lö v t l l t t h ö g k t h v d. S, d t t ä glmt f d mljö, h v l k H m H y b c k fut uppgft föt d fm tll b ä t t g d g. Och m jälf? M h b t h ö m m å m d v ä l t t d h d k tll h d. H y b c k t m m få bt h d t v k l ä k t. Md tlg g h h jälfbldt g d t å g u d lgt, t t h u ä b å d k ä d k t d fö gdg kukp. D å h f d g, b t d h m d g v k fö tt y t u p p h ä l l, l ä t m å l d p å l d g tud. F ö t då y t blfvt v u x gft g, k u d h få böj t g d p å g jälf. H måld ldkp, m åld, h fck t t ltt m, h u u ck å v d b m ä k t, h l ä d k ä h u t u, u g k v u H l l d f ö ä m t d l k t. F u H y b c k l å g vd u v t t t p å d t d, h m k m m få W P ft f l u t d t u d fö d k t g d. H v clt t d, föd f h m gf b t k l l ä d g fötå väd d. H blf h h u t u, t t fmljm ö j t, h y d t v å u m b d t u g Bl c u m b y t t b k m t v p, k v t ål. D å k m h v ä g b k f M x y t h m m k tdhvff, p p u l ä t t l l g t kf v b k, m v d t H y b c k u p p b l, y c k l tll d l u t d ö h. H å g k l l l g p g t v k t. Sju å fmld h ft g tl, f ö g å g m h ä, ju å v d d h u p u d t, lfd g u f v, v t t d v d ä j, döfvd f väldg mk då, tckd, kd, l ä t k m fyk, l ä d g lk m k ktukt, fägg hmlght g l b l å g dtlj. Bg, gld, W l kldtkt, Tykld Kuppvk, Rh b l t g u f v, S v g å g v k, Blg fbk. I v å b l d b t t t h m f d m, ft g d l t g d b t t fö t t k m m d t l j, t l ö t v k m. H k ä u p d d lj p tll v ä l d u d t. H h fått t t m. u p t ktc ä m dt m d p k t f ö v ä t, d fd v ä l d k t l g h p l t fö dt H l l d, d ä t m pft t å h ö g t k u, tll m d H l l d lyft p å h t t ä g b l å t t l å g d g t : J å, H y b c k, k ä h m? D t ä m å l m g t t m å g å k u u t g föt d l f d t t p l c h v k, h b t p å : p d u k t f tfl få l k d u t g. H ök d c k ä u d k b t, m k g t x t M x y t h tl t u k t v, p p u l ä, m, b u f d t l f v d f ö t å d t fö m k tdhvf. k b t, m fötå t t d u t b t ä f d p l, m t ö t t dt tjugd åhuddt mhäll. Och m, t t H m H y b c k tfl t ö h ä d k l k m m t t b t y d m ä bltt b t t t k u l t u h t k t v t t b ö d fö td b. Blcum m. IR HBRG. tttu. bldvk f tt t TThKONSTHISTORISKT böjt utg på lbt B fölg. D ttl ä Målkt ,. dt mftt öfv 400 myckt mgfull pdukt f d upk kt mätvk ud d gf td, däf tt p ttl tfägtyck. Tll d bld h kvt vd Plt-Mtu-mut twp Mx R lämt utfölgt bkfvd txt. Fö öfvättg tå tt å gdt m m t udqut. btt ä fdt tt utgå t häft å k., föhålld tll hvd m bjud tt ylgt bllgt p. Dt föt häftt håll d kthtk ldg böj f kldg f d äldt dlädk kt. Dt åtfölj f två föättpdukt fäg, ft J v yck Rmbdt. På ll bkhyll, dä dt f väldht, kultuht ll ltttuht, dä bd ckå d bk f. KRING KMINN HOS HYNBROCKS.

11 T bld u kbk. M fv ud äppltäd. M d d g ä kmmd, då äfv d fyd kl läm m m d å mm t d g ä, l g å d. M OR SOFVR ud äppltäd. H hufvud h t ö t t j u k t tllbk mt hvltl töd, ktt ly gmklgt hvtt dt t k lljut. S t c k lll m h t v t ktgt ky vt. Mttght vgh t h ft t v g t h tll äg, d låg vt vtdg md tt l y t u g t y c k h g j t tt tll fö t t b y t d mttådkft. D blå ögg kvll m vk tyt plåg, d hpkpt läpp m gåt. Imm p å ut. kälfv öm Hvt tå ä p p l t ä d dftd blmkdm. Sltål bä blmbld kål u m m huml b. D t. å g få d ygäfd btt, gät tå göt på pl. fvt t ö m m m d tk pullg g m jd hjät. M m f v u d ä p p l t ä d. Slv ä m fläkt k g k d, lätt vål lyft flk f d t b u h å t c h k k d t fullt f b l m ö. Sl v d! S k t, k t! Gjut lfvt föyl d tött, k ä k h hvl! Vt h u d t t ö t t h u f v u d t g u b b l t täkt, h u u d lut ö g tt g b l d g m t å l ö j, m lfvt v ä l l d g k l l k u lyft, b l f v v ä m c h t m k d u b b l t ö m t. N u g å l d. m fv. Dt g I D D T t fött hvdgummt tå m ybd. Bdvd d t t t l l b g h dglgdg måg tmm. Dä h h fltg h ä d lt m d t u m p t c k l å g å gm, dä h å l löpt l ö v ä g, f ö d f d f f g. D ä f å h m å g f h m m t t y t källfld tömmt, kälkkft pugt fm, m tmt dt tkt c h vmt tt tm vt. V V d t l l f. M hlgmål. l l m, lyft D t t h u f v u d, lå u p p ö g, f t ä! M d f t vg d y d g, h l g td, b b t h v l td. D t l y ö d t ö f v k g k m m vät. M ö k m y g fm t u d m m. Hlgmålgg ä lutd. Dt ä hlg. M m fv u d ä p p l t ä d. Fåglug. T T T Ä T T I N G P R h d b y g g t tt b k l y k f d t t t k t ä d t vå tädgåd. D lll b k ä f t g f å g l h b ä d d d d t m j u k t m d ft d u, m h m d ä b b p l c k d f å tt b ö t. O c h ä ä p p l t ä d td hvt, låg d t fy m å f u l u g k c h p p d ll v ä löht. D å fg föäld bådt å dt fölg. Fmlj ppp k d lg på lg mtt föt, l å g få m g tll k v ä l l fö t t t ä p p tll d f y g l y t t ä b b, m t l l å g p å llt b l f v g l u p k c h m p c k d fö h v d g m g c k. Tll lut k ä d d j ä k t d fmljfööj kft vk u m å t fmlj m t g vd. H åg m g ftäd ut ft v å väf m d ä g g l ä g g g. tt Dt f d t fg ud fjug bött v fläckv hälft klt l å g l g g d t c h b p å f m å ä b b, m b t g v ä m vgp. F ö t g å g h k u l l flyg ut, m å t h t t ö g b l c k ä t t g p å g öfv bt, h fck g kft tt lyft g. H lg äkt m d vg k v t t d gt, tgt. M å b ö j d h u g k t bt g. Då flög h. Så g c k dt m m g m. F m flöt h v d k m p mt ägb k y m u g växt. ft h d k u d d d g lgt m ö k däkt m d tt hvtt h l k å, c h dt k m c k å d g, d å d p å föt flygföök kull d m luft, m flck p j k p å hökull. D dg v dt ftlgt äppltädt. S l l å g vät, c h h v j b l d dlld lyt m guld. P å g ä d h d l gått fm, m tld m, tt d t b ö j d h ö t tll. D g m l tättgbt h d tt g tätt b d v d h v d p å l ä g g f t ktädt. M ug gugd tpp b d d g lgl. I m g ä m m lut, d tätt g h. D t lgg luft. D å m å t b u t, å t t d f ö m å å g t tll d l å g öfv dt t hfvt. V g m l få t t k v, l f v f m m m c h ö k d m l y c k. D t ä llt h v d v k u. J, d d d, u flyg d bt få bt. D kl hvl v ä m vd d böt ä f c h m. Följ d m vå tk! Skt böjd m d jug. H j ö g tt g m l h j ä t v klmä tud. Sjög d dftd kväll d ug bö tygg jd. F å g l vd h d t ä m d m d dämp d t. kvtt. O c h u d dt l jök, d fö dggfllt, t ö m d d t u t tt lf b k ä l : k ä l k tll b l l v d t, m g f lfvt v ä d c h håll. M d ug tumld bkymmlöt kg d g ö b l d k, l ä g t d ft t t på llv få pöfv vg på flykt öfv dt t hfvt. M d g v t m på vlg plt, då j g k m h v d g u m m t. D t v å g t f t u g ä g l, l u f t. M öjd. D å m öj ä dt m m hl h m m t b l f v fylldt f f u k t g, b k l ä m m d d m m. V fy ll, m fö å g t ylgt m ä t d. F ö k t t u d d h v g ull t b t f å v d t p p. f m y k h k l t f å h m m t, k k fö å l å g td. O c h m ä d fkd. H g p lltd, lltd m fötvfl ftt d b t f d, h ö g g å t, l ä p p k ä l f v, d å h b g tt f v ä l. J g tt å l u d m tl t, g p f d l l m ä f ö t ä m g, u t g m fött. Gådpl t ktj vådtädt h t ä d t hvt b l m l j u c h ut m tt j u l t ä d m d lt lglmt m ljulåg på h v blkd blmkål. I dg å g y d j u p p å f v g h j u l, m kut dt lö gut. D väg udt g ä p l m d k t j, g å föb t l p tll d ö p p g å d g d c h f ö l g d l å g llé. M å b l c k följ f ö t ö d t p å, h v l k lkm h l p p k t v t l g g m tt dmfl. R u t, j g g m, h m m t. J g g ö m d h d h l f ö l fö t t tk d, g ö d kl. M jg k m m m g t fö. Mtt ö hö m tt u m h t g ddäkt, då h m d ktt tyckt mt ut, m d b l c k k y m d f g å t, ö k d t l ä g t följ d b t u l l d v g. M ä g m m l. I t t ä vt u t m död. Skll m åt m ö t? M fkdt tud, då f m t g bt hjätt blöd, ä å t u g, å t u g. Däfö h ut mmt. J g b ö j m g tätt tll fött. D t. t y c k mg, m m å t j g ky dt fuktg glt. D å j g v d ö d t, k l g d t tll, ä l l m t, läg, m m dld t ökt g u t.. V d t k t f d k u t ä g m älkd hjät? NIS GO-NGQVIST.

12 lägg tt hvf ptt, å tt hvf jv å fttt tll dt bl t hvf ptt två jv. Dt öfvt hvfvt kll v ptt, öfvt tö d tött kp möt lägg dä fvpå flck. ättg tk gd ugväm mk. V tm. v m fuktätt. Skjtblu B l m k å l p u d d g (f. 6 p.) mdlt blmkålhufvud, mk ättk, 3. vtt, mk. lt. Ä g g t g : 4 ägg, % tk lt, V tk. ck, mk. mjöl. dl. gd mjölk. Tll f m : mk. mö (0 g.), mk. tött kp. B d g : Blmkål pä vlgt ätt lägg ättkblddt vtt mk. tm. D påätt 3. kkd vtt, tlltt md ltt få kk, tll d ä mö. Blmkål upplägg på kt tt pdt få f. Tll äggtg vp ägg md BFkSTFk S N I T T ltt, ckt mjölt, hvft mjölk tllätt. pjfm möj md mö btö md tött kp. Blmkål dl bt, dlägg- fm äggtg håll öfv. Puddg gädd ug mk. ty tm. D v tll kött ll m mllätt, fllt öfvtö d d g : Ox v pp; kkt, kll lx md ltt fv pmt md mjmä; å l gtt md d ätt ug. jdgubbft. ÖRDG. F u k t : Smög bd ; Rbb pj (f. 0 p.), ébff d byt ptt; mjölk; M d g : 3 hg. mjöl, 3 hg. mö, kff ll t. M d d g : Sllpuddg 40 g. ck, tt ägg, 6 dl. md pttm; lätvällg md ägg. bb, dl. töck. Bdg: Mjölt kt pä bkbdt, möt födl ft mjörcpt: lt, ckt äggt tllätt dg bt tllmm md fgs l t t t. k (f. G p.). V kg. pt, mt täll ut tt bl kll. lä ll fyk, 3 mk. mö blkfm ll tckjäp b(60 g.). V mk. lt. lt. vgkläd md hälft f dg. RKä töttht, bhöfv buljg vtt, 4 kyddpppk- bb kölj väl, kl tut, k kft, ä t hvj fkt k, ll hvtpppk, mk. k- bt dlägg hvfv md GYBNHMMRS pt. Hf- jk. mk. ättk, 4 jv. töck d bklädd fm. R- ku hädkkt ägg, plj gädd, få tt uppkk gy Hfmjöl töttm å ök md mjä. mt häll öfv bff. ök kt f dg kfl ut tll tt lck ht föv. Tllvk lt ödlök. lgbld. l, k kfv by Så: mk. mö (0 g.), 7 mk. hämd btäck pj. Dgkd läk ktll. R b f f (f. G p.). IV k g t. f möt dämd g mjöl. köttju, ( dl. tjck gädd). t hpfät md ägghvt. Pj tk, lt. vgdck ll kum- bff. B d g : Köttt bult väl gädd gd ug väm mk. / t md m j ö k, V mk. lt. / tk. tvätt md duk dppd htt vt- tm. D upptjälp, ä d. f S ät v ä g m d ä g g (f. 6 t. tkgyt upphtt lågmt, vlt v md vpd gädd hvtppp, 4 mk. mö (80 g.), dl. buljg, dl. tjck gädd. p.). ägg, tk. lt, / mk. möt by dä köttt lägg ll vlj å. ck, må mk. mjöl,. kumb d g : Köttt lägg mt by väl på ll d, hvmjölk ll dck öfv tt fö md mjölk. ft dt lt. D kkd bulk k t, k l l x (f. G p.). tt tt t upp. Dt klpp däft B d g : Ägg, ltt, ckjg ll vttt påpäd ltt väl duk k mk. t mjölt vp tllmm äd kydd jämt d d lxtyck på kg., mk. lt, / tjck- kfv, hvlk bult på ktull. Mjölk tlltt jv, d hl lök dtk. lpt, V mk. ck, dll, cm. Rdgd f båd d kydd. tckjä- bldg få tå tmm fö tt fg gd, tll töt, h\ - 4 kyddpppk. lt. vtt. T l l g g : lt. fkpd, p upphtt lågmt, tll d mjölt kll h väll. D ätt ft tk få kt tk fädg mk. fkt v, 5 bld hvtt, 5 bl ykd ht. dl f möt däft öfv ld få ud tk mk. 3 tm. Ih. f lbth Ötm Hubld öd glt, ägghvt, öd- by dä, bff lägg tt. vpg jud V tm. Vällg få Köttlju ' kumm, mö bt, hådkkt ägg, plj, m- tk mk. m. på hvj d. j kk. t y då kä d g. dku Stckhlm. mjöl mm fä, köttjuu tll- jä. P uvp md kkd buljg D v gt. ltt äd å få FÖRSG TI MTORDNING FÖR ätt Bdg: xtyckt bt, kk ud fltg Ömg 0 m., väl tvätt md duk. VCKN 9 5 PRI 9. hvft d fmk. Dt gd däft md bldg f mk. -lt, lpt cksondg. F u k t : Smögåbd; B c - m g m d m d l t få lgg tm. Dt ätt chtubd md byt ptt; mjölk; kff ll t md Hdvg (f. G p.). hg. ötmdl, 5 g. på ld, lt. ljumt vtt md kfftåt. M d d g : Kl buljg bttmdl. V h tjck gädd, c- t f ltt, dll kyddpppmd pkpp; ltttk md p- k ft mk, mk. hy, öd k. Spdt kumm g, då dt tt ld; blc-g md hvt gltbld. mk. vmt kk upp. Fk få däft kt PRISTÄFING N:R 4. CMORRN ÖFVRISTD! vtt. kk tll f l lätt, då d mdl. Tll gg: 5 g., öt- gt upplägg på vgftt MÅNDG. F u k t : Smögåbd: mdl. Tll fäglt Plm bud I häföld kbdföädl f f kll. Spdt kl md hf gygöt md mjölk; glödtkt B d g : Mdl kåll ägghvt, l gm htt vt- vk tllhöd cm läd j dtåd kyldg utd: ll md ptt; kff ll t. M d dfv gm mdlkv, gädd t uvd vtt vt hll d g : Fké på klf md ; vdkpp md vpd gädd k- vp tll hådt kum, hvft ck-. Hälft f pdt tllätt md t, vt mt dt köljd dt hvt d d hälft md p. vmt vtt upplöt gltt tll- dt öd gltt, pldt md kllt TISDG. F u k t : Smögåbd; ätt. M lå glékål upplöt ltt vmt vtt. mltt md tufvd ckött; täll på vlt täll t t tl. Då dl f dt lju pdt håll öfv mjölk; kff ll t. M d d g : blc-mg kll v, g fk få tl. Rt f pfläkktltt md ptt; ml md d md d kålld f tm- dt upphäll få tl, lkå mjölk. l ku mdl. dt ljuöd pdt. Stx lx ONSDG. F u k t : Smögåbd; v, g d md dt ögt på jv; ägg; mjölk; kff dhckd glét, ödbt, d G t p å j v (f. G ll t. M d d g : Kll ltttk (t få ödg) md blmkålpud- p.). V - ä ptt, 8 jv, lv mk. mö (30 g.), mk. tött dg; bbpj md vpd gädd. TORS DG. F u k t : Smögåbd; kp. T l l f m : / k. mö (0 hf mjöl vällg; kkt ll md mö mk. tött kp. ägg; mjölk; kff ll t. M d - g.), Bdg: Ptt kölj, d g : Ät md fläk; ugpkk kl lägg vtt. jvmd ylt. ub. ldft FRDG. (ågfdg): F u k t : möj md kllt mö Smögåbd; bfftk md ptt; mlttfm btö md tött kp. Pmjölk; kff ll t md gffl. M d - tt klpp duk k tu kfv. På btt f fm D f åd, fägd, KONFKTION- - hlvckd f m f ä g å K. 6» D f dg z - phy å K. 5.5 fv^fl^^iv^pvspkffspufs. 3 t Ptt. H g p y H f m j ö l K T I B O G T NORDISK KOMPNIT, STURPN, RGRINGSGTN. 3 l KÖKSMNCK lbth Ötm. VCKNS PRISTÄFING. ] PHONO PININON (Själfpld bät ppt) f gt fötklgt fbkt HOS Bgå pkut I FYGR P fbk Götbg K. Hfl. Bgä pkutl Rpktbl mbud tg. Tlvd tt t ffögmdl ä V (f. d. Ndtj) xémmld, å udvk tll följd f d bhglg mk llt båk vd tgdt. På ll ptk. Väldbömd. S H C R C:0 SYMSKINS KTIBOG Fll ll tö täd. S U T N IK F F, dt utd Sg. D kv fulltädgt vd = = = = = buk f =============== Oxygl-Muvtt. Dtt vk mkkt d tptkt mt bttg blut lk lukt. Td köp f kff bt H bgä KSTROmS m Ä f Bfvläg m b tyk. ÖRBRO Kfl-TKN-flBRIK- B g ä p f på vå y h t fö v å m m tll k l ä d g b l u F u l ä d, V l, Cép d Ch, Ché c c h m, l, M u l 0 cm. bdt, få 95 ö mt, vt, hvtt, fägdt kulöt, äfvm b d d b l u k l ä d g b t t, y l l, l ä f t d. V älj dt gtdt ld dtyg d k t tll p v t p, p t - t u l l f t t tll btd. S c h w z & C :, u z S 4 (Schwz)] Sdtyg xpt Kugl. Hflv. S&t Föuld-Sd! 4

13 ög äd udtckd md m d tll Rd. f Idu t d pl 9. Å kuvtt bö gf v ptäflg : 4. D två föt ätt lög, m. vd d däft vktälld gkg påtäff, håll följd p :t p: fölfd bch ll ckå böck ftt vl tll tt väd f 0 k. :d p: böck tll tt blpp f 5 k. ÖSNINGR TI TIDSFÖRDRIFVT I N:R 3. bömmmtmorfosn: fy. M Dygd KDJuTN: j k l f : Mj, mj, j I -k, k, kl, klf. TIÄGGSUPPGIFTN: v, Sv, Vt, Vtl. KBOSTIKONT: S prut, mvl, ht: plt, pk,hd, flt,kld, kv, mut, ty. DMNTGÄTN: mögå, åg, tå,.s, må, köt, SMMNSTTNINGSUPPGTFTN: Gäggg. ÖSNING TI PRISTÄFING N:R 0. KONSTN TT ÄGG N RKTNG. X H R F R G R Y M H R F R M j Ö Måg, m föut hfv töttt på tt dglg ät hfgöt, hfv åtg kut böj dämd ä d fått mk på X Hfgöt. X Hfgy btt ckå ädl f tulg hfm. BRFD RDKTIONNS BRFD: Gd. llld täkväd öj väl- 45 O f; % kg., ZS O fo kf uppt kll md fö. V, kg. pkt. v D u f f. mp g ck fö. g. Udmålg dkt. tt f pm föt dck v gltt dtåt bfägd: Vd d fötg gkg f d gyll lup d äd lög h d två föt gld fm på lfvvåg, d dft u djup... påtäffd ätt lög lämt U kull hvlkt v hf f täg äg? f följd p, hvlk lltå Dt t håll d utfät p: F ö t d ggfk läg btämdt.tt få W d. j lämplgt. p t: H lbt Flg, Vj G. I. M.mfbkö! Hvd d kunhtt på, buk, Ocklb. d p t : ä 00 k l m t d jug välmkd hållbt, lydt fök ml Jtk, Hvt- S T O M T O T N D - C R É M Jg å öfmå vtygd: f h pf., lmé gfv vll följ md dg tll udjd, täk p ktäk, Nbtt. du kö yd fé. Cl Th. Mö, hvlk btck dtu M bhöfv j h låg ö, v ä d å l g m l l Jg vll b bä på vgt mm åm tt ll fd fötfö tt ku hö ll lfd m bål, Y t d H p d, klgt fbkt. bltt mtt hjät jg dg få g. TIDSPÖRDRIP. jpäkl-böf-tblff b ä t b v t f ö S t m t l Jg vll juk yd vg km, jg vll mk ll öd, jg vll käl gd gkp. Td-Cém öfv lm M blck. f utymmkäl bltt få mk kt kud kjut åt d Måt k u ktultrknt. läght. jg dtt hå, ky lg tt. I dt fögld kuvtt låg IS d mud. M w g. Pmt ä ätt vckt, må tyckt lpp, m åg ut å Mtt j u d pyd blmm, m Dt låt, dt dä, hvd mått m v k utymm. bä: t k. kmm tt ut, då ullt Jm. Gck pppkg. gyttj kull. bät upp t f k Mj 3 å. Km g, ä Mtt å t t d hö lk tll, m fö ky blfvt 6 å, kl v tl vd. f j d. St l l l l l l l By. bhöfv jg Id m. dtftätt tt m lfv täg dömmtt d mm f, m bt pg, It ft dkt bl bd. m, kfv, tt dl jd dt t md tt v. k t ut bd. bö dubblt mått bl ptk gä- C k. Rätt täckt utfödt, m mt D l ll l l l l Mtt h l f m hlt vt ut g. vt. k 4 m m våt gt ld. S-hdw. Igtg fö. P: v u Idu. t. m. Ämt föut bc l l l l d D' y. Kvlmgt hdldt. B. t ffktdt.. W. d tt ä Dktö ämd, d h ktt Ft m. Dt v fulltädgt vck,m,fådt tt kldlg. p gk md bkt. M tt t d pvtlämplg fm blck på d tll utdt kyl- 6 t G O G R F I S K U P P G I F T. lf, hvtll å mäkvälgt upp- Våt Öfvflöd på lyk k ml dg lpp-, Öfv'äm föädl 7 k jöfvläm fll.v åtdd y- ltd tt tyck dm.,, c, ku, m,, b, b, c, m, tll d dt, m uppmäkmlättg. U. J. K j. väd. l,, g, g. h, h., täd fkl kjl, m bd gjd f tt kftjtäd på, tt få- =blmm,, 3 = fö-,c,l,d,m,,, J. g t ä föv g jutg f tt tädght,,,.,, bhj ät väd, täck m Sk ffvllght g- tllhöd cm, hvfö dt tjät, 4 = ldflykt, 5 = föt-,,, uv, v, z. m gå mkg utp td äfv g tll d v högt tllådlgt, tt 'vk mttll md.tblux btfällg m- kl f mdmäk. d uppt bktf. Ofvtd bktäfv tfvl- d l, fö d gö vvt lämp g j tt fö. kulttjätm tllklld fö tt d, 6 = gmklg, kl mmätt tll 9 gg- f d fö väld. möjlg upptäck, m åg hmlg Bktä-fv d å, tt mm fk Gö H l g. Om v dt XPDITIONNS BRFD: m. kftväxlg kull v tll fd. d bld d hvd mtvd hd åd tllklld. ft tt hfv våg- ldät d. fäll. plt. Khäd dck vd tll- S. H.,5 p gåg. D m huu dtgt dl utkft å kuvtt dl btck: td Ryld, td d lggd lpp äm Mkl. gsvg, ögupp, td (Svg, käkådd, utbt d:»tt ttd Fkk, bg up, td BOKSTFSGÅT. ttt tll fåg bfd kmm Fkk, td Sp, td tt äg um; mdlt td häfö Mtt f ö t f tmfä, m Svg. Rätt dd gfv m fä m fm gm tt d lpj t. lutbktäfv bämp pv md y bktl: ml- Mtt d j dl, m uppå bgylg på tv pk täd. l, å tt d bld d. D ät. Tm. ludtbktäfv m d ä ätt fu Mtt t d j f j ut må, m tllmm md ju f.utkft l. bktäfv fcld jut d d, m c- Mtt f j ä d ut väl bck, m j D Glthc. m ftt.» md äkf Schuz-Bd. ft ä tt å utbldg d vd pl. pltk fö buttmät fu butlj m Jf ttttt föbyggd på lämplgt Mtt f c t c f utj ll B d d k l ä d g Btt, Vl, Gullbg, h jg u tudt ku. Clthc Köphm fö fök ätt., Shtug, Pgé, Tyll, Chff, Cép d. O. R utxmd lä kåpt, m få Nu fåg:»hvlk v d flöjd Mtt j t t htt utj hvj Ch f. K. : 5 0. d välkäd m. J.. Wd hu. vth' d?» Sv Olb. Ittut d. B d d b l u Btt, Nuc, BJÖRKBOMS MTXTRKT I 3 Bdd Klädg h å l l m CO M N S utkmm ät vck. gt 78 Ml K N I N R, utmäkt tykd. F v f läk. ptkt jt, Mlmö. = F äfv fm f = = Tbltt. Få p å ptk. tll d btd. Bgä pf mdbld. S c h w z & C., uz 0 (Schwz), Bd- Sdtyg-xpt. T. K B. T. K. 85. Hft, Ipktö. Bk Um. J. & J. COMN, td., ONDON, NGND. fö v å ä g K. 6:. Tull- ptftt upplyg m lfr ådföäkg läm f v v ä d d Kgl. huhåll. Mdllktlg :, Yll, Chchm, Jp, Cép d Ch f. Kughlmgt 6, 3 t. H. (ä Kug bpl). l Bjökm. SNP. Idu Clthc ä y t f pltk gymtk d, fdd tt gfv b å v ä l m vux ldght mjkht öl. Udvg gfv hmm m å ök. Spcllt kld lkt Bt, Tw-tp, m. m. fö åväl h m dm. mälg mttg c h upplyg läm dglg m btd. Täff äkt mll kl.. tg. vck fvldu f blå bäfv, lfv. Md. p. lg. W. Gl, Rdl. Idlkt fö m m ö j t ä jälfkk Dll. mfö. B. Wm, Stckhlm, Rgggt 46. xpdttd 0-4. Hdbtt Vä Hdb&tku föp l ä tg böj mådg d mj kl. 6. m. Fög lkl, Bg Jlgt 5. 5 "M c h j g ä båd uppfödd m d Mll Fd

14 vtt, ömlöht, kvlc ft öfvtåd juk- d fövgd gm y tyk tt fläg följd f kpplg dlg vght, tg Stg dm, pt m. m. ädl fmtåd plt på gud f d utmäkt ultt, m ud td f 3 å uppått md dtt ppt vd föök på tutl juk. Itt t xtd ägmdl h åm Stg lyckt tllkämp g åväl läkc t y<4c /.** väld m d t m käd. wåg& OtÄ, jhv^-tu f v OM C&f jfcf ^Zö<~ Z f~ Stg, m btå f kmkt mjölkägghvt glycfft, håll lättmält fm jut d äm, m ä ödvädg fö tt på tt kt tllföltlgt ätt tllfö d vg gm y tyk kft. Pf C. v. Nd, W, hv fhdlg öfv ägghvt ck md öfv ckjuk (dbt) hfv gjt h m tll tt f d töt d mdck väld, h d läg td gjt föök md Stg å dt k. k. llmä Sjukhut Mdck klk W, kfv ålud: Stt: "Jg gläd mg åt tt hu äg d, tt jg ft d fht, m jg ud lppt f dtt ä gjt md Stg, f Stg v tt utmäkt ägghvtppt. Jg h md gdt ultt vädt Stg vd ämmättgubbg pc. vd gk jukdm åm gkt, uu-dth juldd, hvlk jukdm fd mjölkdt käkg f köttätt. Äfv vd hjätldd md cmpubbg (glmägt bldmlpp) fötjä pptt på gud f lättmälht lugd vk d töt uppmäkmht. fv-c.jfd&c PROFSSOR JUIUS KRONBRGS m ä kädt lågt utm Svg gä. H kt, k på fäg ft, h tk, dktv kktä, m kmm tll ätt yht d bt h vd tt äkldt tckmt fält fö lk tllfäll utföt, åm plfdmålg Stckhlm vädg f Stg ä ll ltt, kuplmålg dlf Fdk kyk, mt tkmåljukdm vghttlltåd, g Hllwylk pltt Dmtk tt. Vå ä d td, då t dl mäk kä g då m vll täk kpp md Mt bkt f h tö bt ä: "Jktymf mtt kftlö, luft h blfvt lätt l tål tllföl f ägghvt, åm t. x. Fu" (875) t t, f vtk äkt fludt, kftg. Öfvgåg få vt tll vå mm ä vd lk fll f bldfölut, tk bt bläktdt md Mkt kt. "Klpt död" däfö flg td fö ll dm, m ck h tlläcklg fyk blkt, udäg, ty S(883), "Dvd Sul", "Dttg f Sb", m fl. mttådkft. tg bdg hävdlg t Pf Kbg ä åld ukttt, vd hv d Ug flck, m ld f blkt, äld p må gd tt kp y ägghvtd töt vkt må fät. b, m på gud f vt täg klmt vt ödhpp." Om dt u å käd äg- tykmdlt Stg, kd tt håll g myckt, kvlct ft vh Pf Kbg kfvt dt fcml åtgf ut- t jukdm, ll kä d, tt d m vå bhöfv m P. S. Stg f tll lu å ll ptk tldt, hvlkt ä f töt t fö ll, m äu fyk kft ä åg td på åt. uft kftg, dgffä. Bchy gt fk tvk öfv hvlkt ppt d bö väd fö tt ftt bldbldd äg ä fö dm dg lö. få Stg Glgtu, Stckhlm, håll kft vd fll f llmä vght, öfvtägg, Bld d måg mdl, m h tll ädmål tt tllfö Kuggt 7. bät Säg lgtt HUSJUNGFRU, bkä mt hädg md ömd, få b plt tll d vlcpd. Bgä 4 pl. Fu H. Gftöm, Odktlg. t O. gt 40 II, Stckhlm. Jö Vlcpdlgt y Sm kmpj fb., Hälgbg J. t v hdbtffä ök ug dm md tkplg ö å 3 å ffäv. Rkm. fd ä lcyly fö N N O N S R SKO VR INÄMND TI gfv. Sv md ft. tll»kmutvät buk dt XPDITIONN SNST FRDG FÖR TT pj», Idu xp. vkmmt. KUNN INFÖRS I FÖJND VCKS NUMbät mdl m t MR. Rumtm. md lut f jukvåd f plt mt. 4 pl m kötkbtäd vd Ötgötld dtg ugt-uppfyll bät fdtuj å Sttmt vd köpg. D I G P T S R g på tt lö 00 k. p å ftt vv. cylppt. RSv tll»sttmt Stum,. b lätt f väf- BRNSKÖTRSKOR, - ghm. d; tll föd- åll tällg gm utbldd, M kull gt mät kf- 'g, Rgggt btfömdg.. \ f fulltädg vktg bt, xpdttd kl. 3.3, m. Rktl. fökl hämd fö ''tådbf t Föälj å ptk h 047. Plg tälll. Btyg bö g t väm läbfttg Kmklkdl mt få dhfv. tll ök ldg f.. m. höttm 9. häll vd glbudt buk Slcylåpfbk, löf 3. HNDRBTSÄRRINN. F ö tådbfttg: P k... ^ huvudbtt, f få Bldd dm, hlt j llt fö ug,kmpt: F l. kd. xmjäll, tptk, väl vkmptt vllg t t udv m m d p f å, fötäd fökläd- lömd mt väfg ät u v t kplg äm. Udvtld fölä föfkfå plt hlp fö ug flck gkyldght mtmtk, fyk, km d tmul åt d däud tll ätkmmd btå. Vd blg. ö k. 4,000. Cugh z g lggd håött, hvlkt å upplyg gm Fdk Bm ä b f t t g, md utåd tuföbudt Byå, Stckhlm. dvgkyldght m d m å huvudpcp ll hålg dft. P: lt, ht ggf, c: Smtlg dö kötl. Jvl gö håt FICK, kcklg tlldd f f-vcktmm. Kmpt: Hög lä G-uld. Slfvmjukt glgt; få, m d tätt, glc f bkvk, mum ll dämt vd Kt. CugUzq k ägg k. 3. p fl. hål' plt vd hdt. Sv md utbldg. ö k.,500. 3GR mg. mk hälgt gt tmm! ut ftt, flk löpåk btygf kft bl ä b f t t g :. ä K. 5,50, 3,00,00 URNTI COUGH OZNGOS ppjtt mäkt»s. B.», läm å Idu : kl äm, md udtg f td lkuptll), V Ä R D N SY P P R S T BOSTP T R, håll fö» hl välgöd xp. mtmtk tckg, c: 7 vcklmlöd gd Vk kyddd mt tmm. ö k.,300. ätlt G g D l l, fökylg {ht, hht kt) gm tt häll SNÄ, tflg, bldd flck kug ä x-klg, tå ud Kugl. ävlgt fuktgt Bttg K ättlg hl. 5 ö p pkt Hmbug. SÄJS Ö F V R T R U R I 0 ÄRR. mtlgg, bkg Öfg hu- vktyl pkt lämrptt: H l g x m, lg gömål, få plt läfmlj dämd ätt tll tjätå bäkgötbg. Rkt. 7 Bl, Götbg. Sv md ft. f. tll g. Nuvd fötåd»fmljmdlm», Svk Tlgmby- h ätt t t täll lkl-xm JVO-Huvddl: N u h utkmmt^:"" å fdlg, Götbg. å Z d g, ökg tll fvämd plt, BIDD, påklö flck, fk tälld tll tyl fö Mlmbgt tk, d f tt lä högt vllg Smkl td fö d. mj äd GuldSlfvTä-ägg dltg hulg yl, håll plt tll Pt ml dm ud d d mj. Sv md btyg, ft. m. Mlmbgt. K. 3. K. 3. K..50 m. tll»hmtfd», lgå p.. Sjukkötk. Bättl få Kldyk mt ptföktt få HUSHÅSFRÖKN få plt gdt Bfttg m dtgt pdf hm Sthlm mj m fmljmdlm. mkötk m Sl bdl dtkt. jugfu f. N Ick:Byå, Vämld, ök fö 5 pl. FöVuhut Jck: d. Mlmklldgt. 7, Sfchlm. må: lö 600 k. -ålg mt vd Ötjöbdt Vby md Kpp- P häft. 3.50, lg. b. 5 k. tjätgög kt 5 ö vd pvllm Mth, by ä pcllt-, ptdt fö bhdlg ''Full f öd käckfulli välgt göhm vd jäväg- dmvåd, vd våd kt f vjukdm. Bgä ppkt f. Götbg. c, kldd å m dt byggd Ötud Ul^kf f 50 Ö. Pvlläk Ndd, öfvläk, D: Kllbg, d. StckJck d k dt. M lä plt ldg fö bkä, kug Åjg. hlm, ft d mj Yby. bk tt d täck, btg dtlg flck, t t v humf päg mkt f b- d bhjälplg våd m b, B f ö k ud fö d våldt vld-l / V å mt dltg dv håll plt. Sv jämt btyg, k.,, bk Om dkt fökmmd gömål. j gfgö- ft. löpåk mäkt»bkä ht gl dkt." målu* fä*t full mål. Gd f. fd. Sv tll Fu 0», Nköpg p.. Kltdtdg. Dgm Ig t, d. Jämtld t (d g f fägkl ä BM & G:DS fölg. Skå. Dll Påkägg Ä T Slvd Götbg. Två t. fk tk flck RMIN Vd m l m b g t S m k l JVO ut J v l - Shmpgpulv Jvl Dll 'dftd' P å k - ä g g f å öfvllt IB. v: Kut fö vjuk. u b S ä t g l J 5 TP.RKT P)?Yl7/ ST Bl.lST RHÄ5 HOS JÄRNHNDR. dldt Dft. 6 d gt fk*» tll hv f Id** lä, G u v t, KOKRSKPTSN vd juktug.h u m ö d I uft buk bl ldg tt tlltäd m ä td f tt md g d t. mj. ö 300 k. lldt ä Kädt tt bt md lyd ultt på tg ftt. ök åtföljd f btygtlgt kt td jälf mål lck NORNNS JÄSTPUVR fkft td t d 5 pl gml y möbl m. m. Iäd ä öfvtäffdt kvlté d. tll Rpl, 4 Småld- håll vältd pcffä. äd tll. pv.-läk B. gtöm, uft buk. gt, Stckhlm. Tkk Fbk N, Sl. 6 muklk md utågbtyg få Hög ämt Stckhlm, ök tll två b m 8 å f k fmlj btt Vämld. Stll m tuköt täll. ökg md btygfkft täll tll Fu M Blktd, Vämld Sälbd.

15 Kfmt. Vd tlävk Kltd tög l m - N 7 ll å flck ök plt d uhålllv. O l d b u g G. I ; 3 I Hädl fö flck 5 mj ju blddt hm tt Någ g fö. kfmgdt åg hm ug Stckhlmgå futlltllhd. Ä äfv kug vllg t tllmmmttg tllätt få mdb fttg ät läå md g VcFml-Pt fu Dm tt. tkt mttg bldd hjälp md kfgömål, böj y lä md k tkt. Gdt hm. Gd f. RH. Bt Rfz. flck fö tt gudlgt fåfd lä llt kl ömd hdbt. Sv hufvudklg udvg m d fögmtpt Göt Ydtöm, d. dt hufvudklg m fö tckmt tll»fmljmdlm ll», bdd kl. ö,000 k. '. tp, Mhcd, Sml. H m f u 6 8 j u g kv humdlg kll mt tt Bå p.. ökghdlg jämt fkbtyg, md dg pmht köt tt tälld tlläd tyl, td fö föd BRNKÄR, bätt flck Ök mj U l f S j u k h m, Jäfu. Mädch u hm. Fk,Pvck tkt. Skö bd. 5 pl tll lävkt gut Fml, wlch ch Spch plt m bfök ll m ällhälgt läg. Gd våd gdt Gd k. 00 k. p måd. Sv tåd. Huhlt, Wchft, Muk,t. Kut, kp yku. hjälp. Fmljmdlm. Gmgått huhållud d.»f Bukbgg. humd». Ny wll. Spt ll B- Ickdgbyå, kl»-åg», Sv kök. kdlmdt. p. llm. tl. Ul- ftbldc 3 t mpfhlug. Näb duch PIdu xp S ö m m k p l f vd ä- tll Sthlm. pkt. Cmt 3. Bd, ubck. JBldd tyk dm ä l d d m lttt Hudkvll C f d-ll kmmpåd f ök hlckdg på ldt Kvlg tädgädnv mttg äkyldght ldg tllttök. Sömmk h ök vkidu fmlj ldt.mm Sv tll»d. Stckhlm äht,sv gtllmöbl, l Vd upply. bfld f. Fök y ll lcöm, vk.», xp., Sthlm. S c h w z I ägkläd.»35», l Wckbm, by. täll lgg fö lttt bhf, köpg_ Wldhm, B. P fö ug fötå lföådt utöfv tlly d läk (6 0 å). Vckt blägtl- Bllg öfv tvätt. ö 75 k., gtfum, llt INCKORDRING på ldt (Bl- Stjf Pt Hvlhm, flck ju pt. Gudl. mt hälg pk. Fk tyk ftt. ökg åtföljd åldkg) klt hm, 5 mut väg lg. P f hl ku udv. md ckpåk. udvg äfv glk, utm. ktt ll. ätd. Rf. lttxpdt läkbtyg mt ft. äd f. jävägtt. P 40 k. mådg 50 k. Udv. yltg. muk, målg m. m. Vt. mstckh. Rt , llm. tll fö d 0 Sv tll»äkfu», Idu xp. 87. d.: Kppbg Rt. 36. mpt. R fötg tll Itl kvg, ktväfd f t. pl. Plt få gt tll- f.d. v. b. hdbt. F f. Hälgt läg. mm tllbg lp. Rf. täd. NGND. Kmmdökptäk ppkt håll gm mjk vd kg d. S Ä S f K ug tt dtthm. mttg äällkp ug DFml-Pt tkt.. jö Fu Södmld Id Pl mg, vckbgfu jg Mädch. SchtÖm, Uppl. fök. Bg- t flck Ft t, Btt. qvt, égt., Götbg. Bt chwdch Rfz. kt f. Mdt p M B, Hbt Rd, Suth PTSSÖKND gld. S V N S K K U R O R T F O R N I N G N. UNG, bldd flck mttgvck m BÄTTR, påklö flck, 8 å, lv målädk högldt. ök plt fmlj, åg btlg tu, åkg jö. Udvg - S l t j ö b d ** ^ J? * *?? * Kuppbd. Skg- u d b Ökväd. Sv tll»v..», Rk mtlgg, bkg, kvg m. B P-. m. dt ugdm. P 65 å 70 k. * öppt äk. hl tlt. Högt tt läg luft. kl täg Jfddg. åt. Bgä upplyt,bdtt g m p! måd. pvt Sv tllhuhållkl,»offcdtt», UNG flck, kl påklö, v fö äk: tly v, Sthlm. tukö tkt ä Kkll. Vdml Zd Olf Sdbg. Mlhll lvd tt hm fökmmd gömål RO" Kppbd. Smm- vt- täckt pk. Bömd jäkäll. Bllgt. m gmgått huhållkl ö- vt. k tll mj mt ftt vv ll åkonfirmtion. Fö 5 å flck Skjbu g kut. ll vm bd, mgäk:. Pté, Götb. g lt lö, kmm Sv bätttllfmlj fckdg gd fmlj ök ud mm bd, lktk bd, Kppk kllvtt- V C k O m ä Hfbd klmtk kum hjälp ällkp.»fpätgåd mllt Väml. Hä. bkg ll bdfm. md jäkäll öt t hälg tu å vätku, lbd. Utmäkt btäd. ck.mljmdlm 0 å», Sthlm ud f.d. Svg fl k.md f. Smmä. ju pt; öfg åtd kut, kd f yppg, kgklädd Guml byå, v. b.s. fmt», Sv mddäpuppgft. f. tll»ktäll. äk: Wlt Bgwll. 5. RO*htt Kut ^ hfbd md yd- höjd. äk: M. Blumthl, Sthlm. hvlhm. äk: G.. lv, Sthlm. 9 ÅRSåm FICK ök kmm Hlt gd GOD hm Stckhlm på ldt m ud mfmlj hjälp huhållt. g lädkt öklmt. Utmäkt I V^pkll ^ " ktl- StTl^tflfl Hfkutlt. Skyddd t m mäl ök mttg ckdt, bd. Tdlg ututg. Väl fugd mt läg. Mldt hklmt t. Utmäkt gyttj-, kuzdtt å Ny Ick.Idu ftt xp. vv. Sv tll»s. N.», td vtt- klkldg. äk: Jh Bömd gyttjbd. Jäkäll. Säg ch-, hlf- hfbd, jukgymtk, Byå, Bukbgg. 3 B, Sthlm. O.. Bgqvt, 38 ég., Sthlm. TVÄNN bldd, hulg flck, p. tbl Dglg ftfåg. ju 5 jpt. äk:. Bghél, Tdlg läggg, bllg 3 å 7 tt å, tflgt ök hm uduppåtmm INCKORDRING föjävägtt mm B å t d Hfbd. Kutlt mg. Stckhlm. p. äk: Pf.. Wd, Sthlm. kmm ldt, pätgåd, bläg vd fö tt mt fttyl, vv hjälp tll md md fk vck tkt. V tmm ch kut. Rk vgtt, Fulltädg kut. SäÖ fökmmd läg väg tll kg-.bd, Ötjö. Sv tll ju pt. Mldt, jämt klmt, hälgt Mfll J Vm-"cch hfbd. md b, fkfgömål. d Sv Hälg pm. md utktplt. Kykhd R-fludb. VdBtäckt läg, f vätkut tuköt bdftt möjlgtmlmö. tll». &.», Gumtl HUSHÅSV. Fö bldd, öpp åt m. Tåg md Götbg 8 gg bkg. Gymtk, budckg, byå, t. äk: D G. Kktz. Sjukpåklö flck f thcäll tt lä dgl. äk: Gg gtd, SäÖ. dtlk bhdlg. ktug. kldgym.. Jcb. N bätt flckä m gmgått humtlgg pätgåd. m fbu.,4 ml få Bl. Stllht,. äk:. Rut, Sthlm. hållkl ågt kg lmljmdlm. P 45 -.k.bd, p måd. DläÖ tt." Ntuköt " kömd, ök plt gdt hm, Sv tll Kykhd Rfmd ut- _ klht. Bkg. Gyttjbd, läg; jyjifgfpjjud Hfkutlt d jugfujököpg f. Sv gymtk, mg; äkld mtdg mäkt bd, pc gyttjmdlc», p.. tll»fmlj- ludb. VÄRTD klg håll gdt hälbobmt klmt. Gyttj-, tllb-, kly- bd, gd kmmukt, fö mgjuk. öpp ju ug. bllg lfnk hulg flck ök plt mmhm målädk pätgåd. bd tc, jukg. äk: G. Hym. dmktd. äk: J. Bum, äk: R. Fbg, Uppl. fmlj, hlt å åg tö gdm HÖg, täkd kgluft, jöbd, Upply. m um Kk.. kl. S. m. på ldt ll tt ö fötåök. ågt hu- tukö tkt. Myckt gd f- llfflf Mtd. bd. Full> Tå. ugt, tll, håll..rk.å», f.. Sv tll»kykhd», Idu xp S ö d k ö p g Bu tädg bdku. Ntll» JVltd p.. Sv NGNÄM klt. Högt ftt MdCV ^ ' jäckdg håll på ' Jäkäll.pTtpl t. Högt bd.»h Ht fffck hmbd. lkt. ljub. Sjukgym., m. käll md dktv uttål. BÄTTR flck,hvdkug fökmm ömd, mt- å g b hytt pt Vämld. läg. Yälvd lgg m Gdt bd, lju um, fötjud htluftbh. Utm. kgpm. k. Utmäkt gyttj-. hlfbd. Sl-. luftluft. Omgfull mgbhdlg. Bltt hm, ök plt ftdgfmlj. tu, jö, hög luft, bjök- bk- lgt. äk: D. ljqvt, Uppl. bd. Kll bd Vätt. Tägku. lfdätt. äk.:. lmbg, Sthlm. Sv tll»rkmmdt», g, bl- cyklväg. ^P. Rk. ktt, Qdgt 63, Sthlm. Flptd bdhu ctt *»»» *» *R.» " Dt. bd. äk: G. Bgmk, Uppl,^dptpllf hu. Utvdg. b hytt.84. d. Ptt, åg- F k b ä c k k l Vätkut. HUSHSVN bldd flck, kug bdht. Spc. mtl., bk., ömd, hdb. ök PRÄSTGÅRDR ldhm bö u M ö l S t u m ^ ^ T T dmmf hfluft. ll t bd. Mg Tvälmgb., l. ljub. äk: xl plt. Odtlg, påltlg. N mäl fö h. f kfmd Jämtld. Ick ck. 7, NSthlm Ick :Byå, Mlmkll- jukgym. Bllg lfdktd. Öppt t m. R, täk, fjälluft. ätt Hlltu, Sthlm. Fö m.. gym. Sthlm.:Byå, Mlm klld gt 7,dg. äk: Nl Tdmk. kmm. Föt kl. bd. Blkt. bly. d: N. Wtöm, Sthlm. UNG påklö flck ök plt UNDR vå mm k gd FlälläS S bläg luftbkbtl. Öfvläk: T. Hy, Möl. äbätt fmlj åm humd hjälp, ck. håll å Vll Kl vd T å ^ ^ * * ' öpp åt m. ö- jugby köpg, Småld. Tädgåd, j ku-. ktt, c: 800 k.ågt Svkug mt mtlgg, tckmt tlllö»ug ll vm kll bd. Fult. kg, vttdg, tfd tllht. mt b. h.; dck bjökg. Hälg M 5 b g «vämlädk?, Chlttbg. P 75 k. måd däud. tu, t luft. j lugtptt. Kppbhdlg. Mld luft. ÄDR futmm (ågt muklk) UNDR f kuftvåluft,klflck, åt. Nuhmb. md flyt. kl., lkt. Ntuköt läg, vdtäckt bkg. Bllg Bd. äk: P. Zdltz, Uppl. ök huhåll fö gmml dm ll m bhöfv mbyt bd ljub. Ihltum. Bötg-. Högfkp. äk: S. Thm, Tå. h. k. ö? Sv fvkt ck. tkt. gdt Sv.hmtllä td. F u u u d ^ " * ^ y* J * thm vfd. > m»,utm. Dg Flu p,tll hvl äk: F. Odu, Sthlm. Idu lflgfåxp. vck»bllgt», T ** *~ ' ',, käg. v. t glbättr flck, v vd b köt bdtlt, l ök md :m f.ufå fögåd tuköt läg. R täkd MODR ( Idu : 9 fåg 7) ld /4 t. m. lg. åg f. Gd N y b Buplt plt gt. Bäklmt md päktg bkg. luft. Utmäkt vm- ltjöbd. HÖtl. ll t. bd. Bllg bt. l: kl. gt v tll»fmljmdlm», Öh bf tt fhämt på Idu xp. T gugud. Nytt vmbdhu. Slköldvk p.. Tv läk på plt. NGNÄM ckdg bjud ug tut. äk: K. Shlbg. bd. lktk glödljubd. Bllgt. äk: UNG muklk bldd f.ck v vd dm u tll mm på tut u l S b d * * Kykult, Gf - Dc. J. O. f Klck, ud. hulg gömål ök u gt plt kö gdm Södmld. Huäht blddmtfmlj Stckhlm ll vv. d hålllv mttg äfv. Ugdm Gyttj-. mdc. jäkäll. Blkg. ju pt. bd.bömd Mldt bkgklågsv lömt ll ftt f. Sv tllrktl. Fu T d, mt, hälg luft. Sjö. ' Ntuk. läg högt lgg. kgt. Utm. bd, Bt. bupk, N y ä H f b d Fmljmdlm. tckmt Dlby, Btt, tll»gld Vämlädk». Kltd p.. KONFIRMNDR, flck, mttg d.: Mhd. äk: O. F. Nyqut. kut mm vt- tk jäkäll. ptk. Bll. lfdmmd fult. vttkut. ll PTS mi8-åg, pktkt huhållbtäd ktd. äk:. Kwll. götl., Fltd pätgåd, Mplö, öthcisälls - Hälgbg, Td md kumdl. Mldt klmt, hälgt TvO"P bdtlt & tum, öppt Ök f kftg hutg 5 vck f. 5 ju. Km.. ö'ud. Rdktv, kklt flck, kug åväl hdhfvd f Hd. läg. äk: O. F. Åbg. g åt ll Bllg u bukl. bd. jäkäll. ll bdf. Rumtm, mgm tt bk. hm fökmmd, m mtluft. Mldt ydl.m. klmt. lfdickdg. lgg, ku ågt ömd. Gfm. Ntuköt R, täkd jukd., kful. åkmm. äk: D: Pl. ^ * Bömd, kftg jähuhålllv d ug flck ktd. äk: O.läg. Rm, Tyg. mgått läg väfd på Sdvk,.d.Hylté-CvlSmål. Bu-. Bjökm, Hälgbg. vtt. Fult. bdtlt. I tm: ktväfd. Htllföut hft lk. plt. mttg yd. f. öfvt Ulchm ^ Sv tckmt»o. J. FmljmdHpIcfÖf Gyttjbd kutlt. ll ju jl; II tm 5 jul ug. lu, Fck. lm», Idu xp. f. v. b. tlt. Öppt åt m. j buklg bdf., pc. gyttjm.-b. GRNING, Ptd.: Pl. äk: fmdku:. Vdt. kgm. M ä 300 m. öfv. hfvt. HUSHtVN bldd flck ök ytt hvl- kthm, Gdt bd. Ntuk. bkgt. R. O. Idd, Sthlm. ll buklg bdfm, äfv lktk. plt dä jugfu f f gfv öpp d :t ät ju mllhög luft. Ptd.: Hd. Rkt, äk: gömål, kug mtlgg, bkg, äk: Jh. d, Sthlm. t Vämld vckt tkt km. hälyttkutlt ll hulg bty.sv.gd btyg. Sv få Mlkm tt. Högt ftt m. Wtbg. R g u d käll öt Jämtld, Vc- VflhpO" Hfbd gyttjbdtlt.»vllg Duglg», Tlgmbyå, blägt vd td f vck jö S Bät hfbd, pc. gyttjbd. Sthlm. - v Svg kt läg vd d hälg Hmmf, Bltkt. ljubd. bjud dt d fulltädgt H föämt. tuk- kbllg fgft lfhvl, utmäkt bädd gdt bd. 8 ÅRS FICK md v fllmldt klmt. Ptd.: Hmmtd. äk ptk f på plt. ht futvckl huhållgömål ök fö tt tt. mllådg kgpm. Öppt åt dmktd. äk: f mdku äk: Fdk Bgvll, Sthlm. Hmmt ä födt md ll y vd dä plt f fm. äk : D: M. Mtll. B'gäpp.l ml Jcb, Stckhlm. bkvämlght, åm väm- vtmlj på ldt h duglg humd. : äg. Jä- V j c h v Bötjuk mtt. j. tldg, lktk blyg, vmt " Klppku-tlt. Någ lö ök. R m l ö! 05 tdbd, hvjämt - H m», Idu xp. Sv mäkt»bt- bd Nhlkd lk. käll; - Sudt läg d fj Mldt S-klmt..Bu td.. hfv, m måg å hft BIDD flck, m gmgått hukll-, Nuhm-, vmvttku; gyttjb. j tjud Guldkk vd Vtt. Utm. Nytt: Kppby m. lufthydd.. lb. m. fötått tt välmdt gymhållkl, ök plt Ä mvllg humd tkttut, mddl gymtk bd. Gd bt. äk.: Pf. J. Vlh. Rdgku. Spc. dt fö ck-, gkt-, duch kg. kt. tdb. v. öpp hjälp gd fmlj. läm mg bhdlg. Hmmt m ä udvg glk påkt. (ö HultktZf Uppl; fögym.. m. juj. & fmggku. äk:. d- hfvtl äk: K. Kllbg, Sthlm. Öppt hl åt m, mttg dt g, Sthlm. D SJ. kbg, Sthlm. tt fåtl gät (4 å 5 t.). P., f.ökväd.) v. b. Sv tll» å», Idu xp. bäkd Vämld d ft måd, 6 å 7 k. p «f P/yfpfvv B * Stkt jäkäll, dg. Näm mddl Fu u Hå- k d jäkäll. 0 ju född Plm, hv d. tll O u t c h Hulh, k, * mg-, lju-, hfbd, kll- 3 ug. Ntuk., högt läg, mlvd kg. Bömd j'käll, :t mj ä K l t d, däft Gyttj-, l. dbd, mgp, jukgym. thl. Cd., J. lt, ucht vttku, dtku. äk: Ghu Ftul. dkt. vtt. ll bukl. bdf. Mlkm. tllug Shwd vm p. 5 lktctt. äk. Pp, g. Kmkt., Sthlm. k. pkt, d F ZchKppb. äk: Sgg Wkd, M. Rfz: Hä., fkt. d: O. F. Åbg. Bchm, tsuptdt 53 Bmé, Bl, Ö g u d äg :,-t. Sthlm. P03p. f k.-bu. Gd. bll. lf.ld. v. Hädhöfdg. I lufykl * * 8 ktt, ROStOCk hdt. vd Stckhlm , h bd V t t k l t l t Ttt c h lftk<>t c l m t k t u c l H f b d B Ä t d H b ä v 8 k u b B u S k t u m B ö m d N y t t S v g 3 ö ä t t t 3 t u t Dd < cl mmt fft t; 8 Td d 8tmb B u l mäot 0 l ^ t Bf,tkllff8 B u t u St0 u m c h bd S f c - &T u t t 7 m D d c B d t l t vttk8tlt0 Häl Iäg å Sm h m fb ; t l J Plt ök böj f ju å tö gdm, hlt ugmllt ll bätt öd hm Svgföftthutg flck få v bhjälplg md m tt mt hm fökmmd gömål, dck mtlgg. lävk Sökd mt h gmgått 8- klgt tm hu md kl. Sv tll». H. V.», S. Guml byå, Götbg. öpp l:t ät ju * md Nytt väl vd bd. ptk. Jäkäll. ctthu. Öpp Ju vt. 5 Spt. Ågb.-. jävägt. äk: Nth. Dhlbg.. S. 7 ju! 7 ug. Tmdl. Bmt., hjätfl, uth. B. gyttjbd jämt ll vl. bdf. ÖIv*läk. fm. I. Sdu, vk. D. 6. Bytdt, Sthlm. t ä l? 0 D u c t t Kpp"fjäll. Ntuköt, fdfult lämplgt fö «tt ädmål. Yttt mdt p. St: d.: DlRtck. äk.: F. Föblm. föh.5 f. ågbåt-tkmmukt., ll bukl. lg G bdf. Gyttj- & Nuhmbd. äk: Vkt Hu, Ögud. Öthmm * ' kyddt P t ök läg vd vk f Åld Bu Bdtlt. Svhf. Bömd gyttj tvålmgbd fö ldgt bötjuk. Hög, fk R v d g äldt kppkutlt. N- fö gkt umtm. Hälg hf- kgluft. Hälgt läg, gd våd. Vtuköt läg. Bkg jö. ugt kg luft. äk: D Hk Bg, d mddl ud d tll. äk: H. V. Kdblm, Byd. Sthlm. Mdck föfågg bv f p läk fö äm häv tll d f Sv. P t H ö g å, Kutfg.; tgf publkt»svck Bd- Kut» (tllgäglg bkhdl) upplyg tll d lk kut ppkt Klkg. m håll* gm kmkt mt Svk Bd- Tuttdg Svk Tutfög Stckhlm B - ä T 7 H B b d t ; l t

16 Dkt J. vd k mdfö lgt kgl. m]:t mdgf mm kmpt. ättlgt 0m ku Td Gymtk» Otl-Itltutt. K -ålg, böj d IS pt. Ppkt på bgä gm D: J. dt, d. Stömbg, Stckhlm. V Stckhlm Bät pgmm. 880 Tlltd : NTHRCIT Huhållkl m Ck llm. T l f 8 6 8, , , Ny ku böj 0 Spt. Ppkt g. kpt J. BRUNKBRGS-TTRN. % KTIBOG tbldt Gymtkdktöxm»flftgg tt -åg ku f kvlg lv vd OSSONS K 0 Sjukgymtk, Mg. Pdggk Gymtk, Thull.UND.»Ög-C c p hktpkt 4-5 öhä g m! Gm tyk blut ht bukt bllg ä d. utlädk. gå dt fö ck ö tll kpp! Fötklg, Md BDPPRTR. Wlh. S & C:, Mlmö, Stckhlm, Götbg, Köphm. lmdhl Föäljg-Mg, Kuggt 5 5, Götbg. v fulltädg HltMjtpätttgf fö bättg h buduttyl. _. S vd vå Idu Mdllktlg. Nytud. ll vm bdfm, uhm-, d-, tvål-, gyttjmgbd. ju-. PRUKR; BNOR, FÄTOR, ÅNKR M. M. lktk växltömi TUSNT. OBS.! VI SIGNR ] POSTPKT bd m. fl. Kllvttku. MD VHÅR"I HRR O. FRU. M M B R G, Mg. Gymtk KRBRGGTN 5 8, STOCKHOM. Väf- c h löjdl. Dm h å bt. M t gått h å. & Utmäkt pt ckdgtäll. Hl ckdg f..75 p dg. äk: D: W. Bgwll. Ppkt få kmktt. Fllt tllföltlgt kdlgt mdl m åttäll gått hå tll d upugl g fäg. dt Fy Gl PSmmku f. 5 ju 80 pt. Gudlg. pktk udvg. xm. fymmg, 5 Mlmtgg., Sthlm. lä. Ppkt gm F u M. B u, STRNGNÄS. T I N ä dlt f, öhvt vktg Cém. ( ä f v b l u, b k l ä d m..) Ot fläg f Pktk mtd, ut tåcklg. Hvj lv dp ymk l m huddd Stckhlm: Sbyllgt t. (höt f Klväg) Bk llm B. p få Mlmö: P väg, 3 36, t. (höt f Bgmtgt). Bk 490, vt I mut. Vd tllt K fjé. v gé. Ubuk bl hud kl I vck. Ot lv mttg dglg pud, tvål. blm. kl. 3. Upply. ktllbkv dålg f- l lkl. Gfgt. 57. llm. tl ftku två gåg vck. tpg. mttg Ppkt på bgä. Slm Whlg* dt Ot hvt buk md göt lck. Th Ot C., d. Ot f öfvllt mt h. W. Ndg, Bbltkgt Dttggt 63, Stckhlm. K u Gy Svk Idut! Mélgé, Oqum fäg hå, kägg h ögby håll fäg måd P k dt Fk Pfymmgt, DROTTNINGGTN. STOCKHOM. F ä k p m d ä dt d, blut äk mdlt tt bbt ut bhg bttg _ F ä k fvfläk h Slbä mt gö d fult hy hvt. vck Oflb vk g t! Fäkpmd håll g fö hy kdlg btåddl. Måg tyg tckmhtbf få hl Skdv. P 3 k. p buk. xpd m t ptföktt ll f- Tkk Dl-Dpöf, Stckhlm, dlf Fdk Kykgt 3. X^yå?k-»v»% lupu c h d ^ Ä. Ä T? I Ä * vä utlg btd f dkkt på gftf öt. 8 k. t. Öfv 40-ågt ldd btdt. Mgdkkt fö dålg mg md d vt. P t.50. Måg tyg. Fu I Göth, Flu. "Stä" Hdvcuum Cl f Svk tllvkg. MzttT Ku?g"Cc TBRRSOJFBKIK jöuköpf-wtj Tl. 5. tvättmdl: kt dt 40ö p hktpkt; gt c k å föflkd V fö g f ftpp å Gö tvätt blädd hvt. Mk btt. Ök tfd. Hppch Såpfbk.-B., Mlmö. Nd häftt f "Mt mm" väfbk, tk, lättväfd möt fy kft (äfv vädb tll bd) fö mtt, d, möbltyg, bd m. m. Ih. m t k. 35 ö ptv. få Mt mm. Kppbd. f Tll S m m k l ä d h Smmvll xpd tktt. Kbg lä Hmlöjdmg Vxö ktym-, klädg- möbltyg, gd m. m. Pfv, hvlk tt mm l- td tu m 8 dg, äd kl hö t- på bgä.. klld bld d b k h d l, lämplg fö töt lg TT futmm, öfvlåt. gt vk ut. P, Flyg- ytt kut. Sv tll ". M. 90'', l, Ogl, ct- td äd ud d S. Guml p få byå, Stckhlm f. v. b. kugl. hfl. BllSO-ö t v å l fö.0 bg, udhlm, Jh Ptt, ö. F t, ötvfttd 50 ö gtöm, TVÅR KRON PR ORIGINKRTONG OM 5 TVÅR VID. KÖP DIRKT k KÖNRBmgdt, Ibch m.fl.h GRT, 4 SMÅNDSGTN, STOCKHOM. PROSPKT GRTIS OCH FRNKO. D! ä b t d l g f ö d l M Dttggt 68 Stckhlm. Pkut äd fk. P k. 5.. Jämfö d md lkd ppt tll mm p. Dmt ktdftt hmm. Sälj Jä-, Bättg- Mttffä m. fl. I pt mut h N pclfä fö S C H W I Z R BRODYR, S P T S R. VÄFNDR m. m. Tllvkg f DMUNDRKÄDR. Bkt pf.tt tll ldt. K. m mm F% m äd d B Ull I" K <> d.: KlädU I I I VIBORG, Dmk, håll fö 3 K O M M N D Ö R S G. 3. k, tull- ptftt, 4 mt pm kläd,,30 bdt, tll lgt däkt. Olk fäg: mökbltt, mökctlpltt. Ig. f. Jkbg. göt mökbut. B Sthlm. llm m mtyckt gugtl håll gmmlvk llmgtl måld öd l. gö llmgfäg tppd. klädd- md llmgtyg - öfv hl ldt, Kvlgt Ykåtgfv gått blkt hå upuglg fäg hvlk håll fö k. få mul yc m hlt. Gtdt kdlgt. ttt häå ä utcl, Tå. Vd kv. gt.9. håll ä d xfädd f H D T Cl Sttbg, Kmk Ktllbyå, td Ökd fäg uppgfv. pdt, Rgggt 46, StckStckhlm. P p flk å 5 g. 3 k. hlm. P k. Pt tll ldfå vältd Pfym-. M.tlffä. På plt t 6 ö. dä uclyp äu ck f tll lu häväd m g tll VRUMÄRK ftg, kvlg gt tg Cmpy Sydy gtu, Bukgt, MlmS. fö lättåld huhålltkl. Hög U C Y P äd mt ptföktt pv. Sv tll "B.., Idu xp. få N. F. Tjubg Pfymhdl, Nköpg. N N v ä f N S v ktblgt Pktk Nyht, BRODRI-FFÄRN. d å Htll, Pt, Hvl Sjukhm D Vby 4 D TT OFBRT MD MOT.-B. Tkk Gldpät, Ft-Sll. Röådl Slöjddut, d. Stckmöll. Dh ltöm Og -l & S t k, P k t k. Bllg c h ffktv. STRID WITBORNSTHM, PRIS OUÖR m köp vå md tg, tykbäd, ämtykbäd, tvättbäd, huhållmgl fuktkåp. Ifd p få välbläg ftght (tll D. B. V: bf g t få mpydd hå pvljg) md f hälg utkt Ihåll 8 um ll kägg. P k..50 jämt pt. öfv hfvt. xpd mt ptföktt. kök. St tädgåd md fukttäd bäbuk. Sädl lämplgt TI SU NDST Å POTKN tll bdpt, m k å 3 d. F. Kykgt, Mcu, Pdcu, tlktbbdlg. plt. Sälj lågt p på SOM ÅTRBT PRIST STOCKHOM. Bhgt 6,. Rk Ötmlm 37. gd vllk gm IF MDT J GIFVR Um Mttgg -(. ÖNSKDT RSUTT. Idul D :R SCHIFFMNNS MD MOT STHM H d t ö m & C:, (STHMDOR) GIFVR ÖGONBICKIG ÄTTNk, t It-Ftll älj å k, ND I D R SVÅRST F. DT ÄR6.50 p kvttu p ftkf. FktNldgt 8 lo. J NÖDVÄNDIGT VÄNT PÅ RSUTTT, UTN "[llvtd f vå pblöf "ÄKT TBRRSOJ- OCh pm ck-f tt tllgå ä ll ptk mt d Flt vlut fö Stöt utlägg håll d '"'"gtc* l ö m d. k l ä d ö m d. Dmmug Bgä pk. Kugl. Hflvtö. Föåljgmg: Bdbgt 7, STOCKHOM. V t k u t BORG k t I Tldhlm Buk. Tdhl. D bät K N I P P B D N, N O R R K Ö P I N G. S t ä g ä H u h å l l k l. O jälf Rkhltg vt. ; S m m ' - dw* Rktlf 79, blfv dt dubbl mått m bdumm t ä mtdt m d vå f lkl. t M z ttl & Bktt håll gm ll tpöfm. Håll mg dg md,,xl-kkt** Rkmmd f läk m tt välmkd äkt vkd, kdlgt ffögmdl. håll hvj ptk tll K.,-pk. Glgt:. K Dghdl., Götbg. Bät y Ht Öfvwtyg BD ÄR HÄS Md. D:. Kl (tt-åg) ku Mg Sjukgymtk (fö dm) böj d kt. kl. 0 f. m. N: 37 Mätmulgt, t. upp. Ppkt bgä täd ud d Sltjöbd.. dt ftt m två kvttu tg. ÄR MDTS VRKN OMDBRT, DIRKT Fll Vktulffä, Götbg:. OCH OFBRT I F, SOM KUNN KU- Åbp d tdg vd btällg. RRS. N ÖGONBICKIG- ÄTTND GRNTRS D R VÄRST TTCKR, HURU SVÅR PROXYSMRN R HURU NVIST SJUK-' Duktyg:. Svtt dmt. däll. DOMN ÄN må VR. ll lg, läft, NäOm D:R SCHIFFMNNS MD MOT Hdduk duk m. m. köp bät bllgt få STHM (STHMDOR) J GIFVR FU TIFRDSSTÄS ÅTRBTS PRIST KR. Gtkl bvåfv, Cfl,.30 UTN VIDR F DN POTKR, (f. d. Kugät väfv). HOS HVIKN DNSMM KÖPTS! Pkut gm fk. Hfduäfd buäfd. 8 Stckhlm Fömdlgbyå, u Spk ät Köpmbk * K ä lc k kyck lgtrd gt 9. dff u m m Sö m d "Hö", bllgt, mt lätt- föfj gf6fg: Jdu kött tllföltlg äggkl.- ppt Td St TdBffdg fö 0 ägg, ftm. Kmpl. m d buk- fö pf cfj Jdu Tm v fk. Bgä ppkt. Btg R :. Imptg tu, Mlmö 5. Wlhlm Bkt..-B., Sthlm, 9.

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU g Ill Plk Mådg 11 j 2009 My 09 Idg A föå EU: plk y EU: hk vcklg EU: lk plkåd EU plk y föädg My 09 Ml Sg McCll 1 H yck yck d d v EU, d plk ch d?? 1= v gg ll 1= v hl dl My 09 S ll flk? Fö v ch v följd

Läs mer

Victoria med CHICs reporter Helena.

Victoria med CHICs reporter Helena. glop, b f h c o t F! l I uptjä v d dt ä Vcto Slvt d. CHIC ll ä m hö om y och o och ptd l C t o M täffd h och m x ll t l ä, om ädp h Bto. M ld, Bull, Aftobldt B ctfight md, All Ov P v Hl Soog foto Clo Nolé

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

Madame Camille Flammarion.

Madame Camille Flammarion. Sockholm, Fg 6 ugu. 897. N; 3 (502) Pumop p å : Iu m Iu M o., fjooguppl. Iu Mo., m å u p p l. Bgob Rkö o c h B y å : k.»»» 5 5 3 3 Kl ö kykog. 6,. Öpp kl. 0 5. A l l m. lf. 6 4 7. Rklf. FRITHI0F ugfv:

Läs mer

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P T H G I N MID IS R A P IN M CLAR EN P1 på o b O. P ök ö S D o gupp o u T c v xklu, G floof f u c v pågå ollu k o l. Ell b u bll poqu" fö up k på? öv " ckckg LU N D. TE X T: ER IC FL ER A. AR EN M ED cl

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

f ö r e n a d e sig h o s h e n n e till en f ö r n i m m e l s e, a t t d i k t a r mödan var någonting lätt,

f ö r e n a d e sig h o s h e n n e till en f ö r n i m m e l s e, a t t d i k t a r mödan var någonting lätt, N:R 1 8 (957) TORDAGN HUFVUDRDAKTÖR D N 4 M A J 1905 OCH A N V. U T G I F V A R : FRITHIOF f ö h o h tll f ö m m l, t t k t mö v åot lätt, lftt l y, lk o m f l b p å ö ämk m m bjök omk. H o h j f ö m å

Läs mer

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets 2014 Möt Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Und 2013 stod nnonsön på Sto Pcngskvän nskt mot nskt md 1 500 v vå mst pcngsntssd äs. Sto Pcngskvän Bok n hkvä md Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Pvt Affä

Läs mer

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen Åmöte Smtillighete Bkbdet 24 ktbe 2012 Plt :Håktpkl mtl 1 Vl v dtide ch eketee ii tämm Till dde vlde Mget Eic ch till eketee vlde Mgu Tte 2 Vl v juteigmä Till juteigmä vlde Åke Glud ch Cut Gutv 3 Mötet

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar:

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar: BESI KT I GS PROTOKOLL - Antiimx Fösäkingsbsiktning v småhus Byg g n d sb skiv n i n g Bsfds bygg n d J I m '- ' uq I Byggndså/ mbyggndså: 193/ Hustyp/nt våning: 2-pns phus Tktyp, tkbäggning : Ppp, ågutnd

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Testvinnande båtar! Micorebåtar står för förstklassiga sjöegenskaper, utmärkt kvalitet, design & konkurrenskraftigt pris.

Testvinnande båtar! Micorebåtar står för förstklassiga sjöegenskaper, utmärkt kvalitet, design & konkurrenskraftigt pris. Tvd bå k å b v kv d k v g p ö Ldk I vkvkd Mco gg d fy dc och vå go fh v gfbmd p. d kä. - C Ad Jvg, v båäg #6 2012 Mcobå å fö fökg jögkp, umäk kv, dg & kokukfg p. KAXIG VåGTÄMJARE Mco 630/628cc Offho Mco

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

MUSEIMANNAMÖTET I GÖTEBORG: GRUPPBILD AF DELTAG ARNE. FÖR IDUN AF HOFFOTOGRAF A. JONASON.

MUSEIMANNAMÖTET I GÖTEBORG: GRUPPBILD AF DELTAG ARNE. FÖR IDUN AF HOFFOTOGRAF A. JONASON. N:R 8 (999) TORAGEN EN FEBRUARI 906 9 E ÅRG MUEIMANNAMÖTET I GÖTEBORG: GRUPPBIL AF ELTAG ARNE FÖR IUN AF HOFFOTOGRAF A JONAON EN FRÄMRE ITTANE RAEN FRÅN VÄNTER: FRÖKNARNA VIEN LEVIN, LOUIE HAGBERG OCH

Läs mer

bo plats Planer och idéer för Rådhusberget Strömstad www.stromstadsbyggen.se nr 1 2013

bo plats Planer och idéer för Rådhusberget Strömstad www.stromstadsbyggen.se nr 1 2013 1 2013 b p Sömd P ch dé fö Rådhubg www.mdbygg. ådhubg Rådhubg k få f hu Rådhubg ä myck måd md fk äg m. Fö få buk md Sömd bdb udök u möjgh föä måd ch mdg bhå v. Bdd uppåfm g möjgh pduc f ägh Gö W Sömd väx

Läs mer

Ikväll smäller det! Vem får lyfta pokalen för första gången? Ansvarig utgivare: Mattias Stjernqvist 08-560 222 62 mattias@ kaggeholm.

Ikväll smäller det! Vem får lyfta pokalen för första gången? Ansvarig utgivare: Mattias Stjernqvist 08-560 222 62 mattias@ kaggeholm. Ccg på Kgg CAROLA TRÄFFAR ARTISTERNA Vly ö VIVA ANTON & SOFIA THE SEAN MAGPIE Jul Blg ÅRETS LÅTAR Ikväll äll d! V få lyf pkl fö fö gåg? 3 2013 Vly pduc v jullv på Kggl flkögkl. V bvk kl ålg ldfvl. Vly

Läs mer

HUFVUDREDAKTOR OCH ANSV. UTGIFVARE: JOHAN NORDLING.

HUFVUDREDAKTOR OCH ANSV. UTGIFVARE: JOHAN NORDLING. N:R 2ö (435) A. 27:DE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN. LOSNUMMERPRIS: 2 ORE. SONDAGEN DEN 2 JULI 94. HUFVUDREDAKTOR OCH ANSV. UTGIFVARE: JOHAN NORDLING. BITR. REDAKTOR: ERNST HÖGMAN. RED.SEKRETERARE: ELIN WAGNER.

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995.

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995. % 1 g M N 12 2 Kffu och y mmug m H-f u b b Svv, ygå v BEGÄ NS NL 12:S Mx 1 u :o 1 S 23 3:BEGÄ NS NL :o 62 Dm. y, x ymg och h vg ogmm m b og. byg. DM31 ybo fo: 481-8 Hog 1 382 4 Nybo Vg 1 18 Lög 1 14 m

Läs mer

VINJETTER SVERIGES RADIO MAGASINET #01 2015 1

VINJETTER SVERIGES RADIO MAGASINET #01 2015 1 VINJETTER SVERIGES RADIO MAGASINET #01 2015 1 KNOPPEN & KROPPEN INNEHÅLL 25 BLAND DE MEDVERKANDE: JENNY MATTSSON, chfdktö, pt 05 PÅ RADION I VÅR 07 PUBLIC SERVICE å fuk dt 08 RADIORÖSTEN Ki Ohl ULRIKA

Läs mer

Landtbruks' och husmoderskola för kvinnor.

Landtbruks' och husmoderskola för kvinnor. N:R 2 (1045) T O R S D A G - E N D E N 1 0 J A N U A R I 1907 HUFVUDREDAKTÖR OCH ANSV. 20:DE UTGIFVARE: JOHAN ARG. NORDLING. Lbuks' husmskl fö kv. E y uppslg f Fk^Bm-föbu. T / 7 D DET KRETSMÖTE m Fk BmV

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet.

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet. R f l Su p b l. Su yf u f l. Pl ul Su ll ul b u ll f f f l. Kpp fy ul, f upp pp j fy b lll. Gupp l ul, l l, p upp b jl. T llull ul, ul f l f jl l ll fl u l u. Kl l ul, uf fl l f jl ul jll, jlf p. T & lf

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

Betong Cement Gruvor Papper & Cellulosa Asfalt Grus Kemi Plast Läkemedel Livsmedel Avlopp & Vatten Vätskor Pulver Slurry Flingor Granulater

Betong Cement Gruvor Papper & Cellulosa Asfalt Grus Kemi Plast Läkemedel Livsmedel Avlopp & Vatten Vätskor Pulver Slurry Flingor Granulater Nvåmätg Betg Cemet Guv Pappe & Cellula Afalt Gu Kem Plat Läkemedel Lvmedel Avlpp & Vatte Vätk Pulve Sluy Flg Gaulate Nvåmätg fö pcedut Nvåktll fö: Övefylladkydd Batchktll Pduktmätg Lagektll Säkehetlam

Läs mer

Butiken är LADDAD. Mängder av nyinbytta bilar. Läs mer på sidan 4-5. NYHET

Butiken är LADDAD. Mängder av nyinbytta bilar. Läs mer på sidan 4-5. NYHET mgb. Buk ä LADDAD Ad J Säj Mägd v yby b. Lä m på d 4-5. NYHET! F d ä p! y b H y Mub ASX Nu ä d ä c m d d Svg k v bjud d fö mgåd v. NYHET! d Fuyb m /,38 0 Ed P få Ty Au HSD - Fyybd Ud d y dä k på Au fuybd

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

gör skolavslutningen till ett kul minne!

gör skolavslutningen till ett kul minne! gö kolavlutningen till ett kul minne! lä om vad om gö och vad om föälde kan göa! Lot of Love ä en fetival av ungdoma fö unga i Kaltad. Fetivalen ä helt gati och bjude på två cene fullpackade med atite

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

Genarp. Information från Medborgarkontoret Vecka 37 2015. Genarpsdagarna 2015. vackert väder och publiksuccé

Genarp. Information från Medborgarkontoret Vecka 37 2015. Genarpsdagarna 2015. vackert väder och publiksuccé Gp DENNA SIDA ÄR EN ANNONS If få Mg Vc 37 2015 Gpg 2015 c ä ch puluccé Gpg fö lf å följ 28-29 ugu. Vä fö gåg ull på lg huö ch Gp fc ju ä l ö flgh. Ké fö Gpg 2015 h f Näl, Näpuc, Elg, l åpgl pgg fll l.

Läs mer

God Jul! världens Bästa julklapp! sisjöns Floating. Vinn tid på Sisjön. Sisjön. Sisjön. handla ShopExpress! tid Sisjön Sisjön. Vinn tid på handla med

God Jul! världens Bästa julklapp! sisjöns Floating. Vinn tid på Sisjön. Sisjön. Sisjön. handla ShopExpress! tid Sisjön Sisjön. Vinn tid på handla med ò 11-10 - www.v. Gd Ju U hå: Mx fö hg ä ö vv f v cd hd Jug dvg yck å dg å www.b. k vvk ubud k fök v fö uföäjg v. yckf väd ä juk äk åd d ä dg jö Fg Fy b ä JUPPP: G b FG www.jfg. d å jö hd d hx ä kv hv å

Läs mer

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV NYHETSBREV 2012 1 SÄKERHET Exp C-F W T ycl fö vå pup S S Ku y f vl ål vc P Bbc vå på fl wwwp T y f ö u! PM l VARIM-cf VARIM å fö Vu öpl fö u pbl c öjl v bc- c ublfå Målupp fö vll l uvcl VARIM cf - yf ul

Läs mer

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o?

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o? Lfi,ngd i deeimalform 1 12dm= 4Z ---------------- 21 8m7 = 0 12 ro= --------a 4?o 13 ee= 4rr = 2 of 322m58= lre za 33 73 dm= Zr J_m 1032= 431 30 2m4dm.-..7-114= 4o? * 31 25dm= 4tf 14 2 m65 = 21 6f 346m5dm=

Läs mer

TENTAMEN TE 12. HÖGSKOLAN I BORÅS Textilhögskolan Olle Holmudd. VÄVERITEKNIK, 4,5 högskolepoäng, Ladokkod TVT10A. Datum: 2012.11.09. Tid: 09.00 13.

TENTAMEN TE 12. HÖGSKOLAN I BORÅS Textilhögskolan Olle Holmudd. VÄVERITEKNIK, 4,5 högskolepoäng, Ladokkod TVT10A. Datum: 2012.11.09. Tid: 09.00 13. HÖGSKOLAN I BORÅS Texthögoa Oe Homudd TENTAMEN TE 12 VÄVERITEKNIK, 4,5 högoepoäg, Ladood TVT10A Datum: 2012.11.09. Td: 09.00 13.00 Hjäpmede: Räare, färgpeor, upp, ja, petå, tejp Aayad och formead Ata dor:

Läs mer

N:R 23 (1326). 25:TE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN. LOSNUMMERPRIS: 12 ORE. SONDAGEN DEN 9 JUNI 1912. JOHAN NORDLING. RED.-SEKRETERARE: ELIN WAGNER.

N:R 23 (1326). 25:TE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN. LOSNUMMERPRIS: 12 ORE. SONDAGEN DEN 9 JUNI 1912. JOHAN NORDLING. RED.-SEKRETERARE: ELIN WAGNER. N:R 23 (326). 25:TE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN. LOSNUMMERPRIS: 2 ORE. SONDAGEN DEN 9 JUNI 92. JOHAN NORDLING. RED.SEKRETERARE: ELIN WAGNER. ARVID ÖDMANN SOM ROMEO. PORTRÄTT I OLJA AF OSCAR BJÖRCK. Ufö fö Iu

Läs mer

FORMLER TILL NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS E

FORMLER TILL NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS E (8 FORMLER TILL NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS E ALGERA Rgl Adgdskvtio ( + = + + ( = + (kvdigsgl ( + ( = (kojugtgl ( + = + + + ( = + + = ( + ( + = ( ( + + Ekvtio + p+ q = ött p p p = + q o = dä + = p

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

Detta är Saco GÅ MED I DITT SACOFÖRBUND

Detta är Saco GÅ MED I DITT SACOFÖRBUND d t m f s e g e v S l! m e s k V dem k 2 V sml Sveges kdemke 3 Dett ä Sco Sco, Sveges kdemkes centlognston, bestå v 22 självständg fckföbund och ykesföbund. Tllsmmns ä v öve 650 000 kdemke som ä studente,

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Enmijetet www.enmift.se/enmijetet Smhällsenmi fö ung Enmift h utveclt dett slmteil sm ett mlement till undevisningen i smhällsuns. Syftet ä tt ge eleven en öveginde föståelse fö hu smhällsenmin funge.

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

Byggstart för skepparen i sommar. omväxlande dagar för Bovärden. klipp för haiti gav 52 000 kronor. nya ettan passar staffan perfekt

Byggstart för skepparen i sommar. omväxlande dagar för Bovärden. klipp för haiti gav 52 000 kronor. nya ettan passar staffan perfekt Bygg fö kpp omm omväxld dg fö Boväd klpp fö h gv 52 000 koo BO2 BOPLATS STRÖMSTAD #1/10 y p ff pfk AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2010 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömdbygg och ukomm vå gåg p å. Avg ugv:

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet 1 2009 åå 39 u k föbu Rå fö u S öjh ä fö h A-Ch fck y Göbfö 50 å P M k Af xx RÅ fö u- Göbfö 50 å! Rå fö u Hä å uä F: Su Lu, ckx.c, Jyk Sk, www.fku. O: Sckx.c 6 11 P M TV-ff U hå 3 L 4 Ibju uä 6 P M - ä

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! L, C 154. I: L Gfö ö ö f ö. D f f ff 150. 21 ö bä fö f äföb. F b f bä f p: p://b./ff 2 3 T ä b f bö! F 1. Jäfö ä p ä! 5. ä ä 4. 3. Uy 2. M b 1. M äb, Ry 161. F: 4 5 . F 2. T y 50

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning?

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning Kid Lärctrum Ktkt www.kidlrctrum.s lrctrum@kid.s Bsök ss på Klmrväg 18 i Kis tl: 0494-191 73/190 00 Prgrmifrmti Tkikcllg Allhmr 2014-2015 Tkisk utbildig, för frmtid ställig Skl Tkikcllg Allhmr är lit skl

Läs mer

Kunskap för integration

Kunskap för integration Kunskap för integration Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Uttryck i förreglingstabeller, översättning

Uttryck i förreglingstabeller, översättning Skapat av (org) Dokumentdatum Version Trafikverket 2010-10-15 0.1 Ev. dokumentid Antal sidor Antal bilagor 6 0 Fastställt av, (org) Trafikverket Dokumenttitel Uttryck i förreglingstabeller, översättning

Läs mer

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :)

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :) V u j g ch jö? I å f Vxjö Eg åg fö g. H f åg j ch ug x. V Vxjö Eg! S Jg h hf f h på fög ch ju u j jg f ch ucg Wx... / Ch :) V Vxjö Eg! V gg fö u uf på TV g g g h ch hu? D ju hg Vxjö Eg. V h puc y ch ch

Läs mer

Reflektion och transmission

Reflektion och transmission RfTas / Ljud byggad oh samhäll / VTAF0 Rflko oh asmsso Tdga ha bhadla ågubdg homoga md ua a gå äma å ad som sk ögåg få mdum ll aa ll ad som sk d äda. Da ska äma gå å hä. V ka ll ml äka oss såg a sål som

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 1(3) Akk Skp ASS, Ldnö Snn v kubbhu Tonpnd FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Rmbkvnn Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 2(3) Pobm Mkn kpundn bv å å å å dn övvmm v vn f ån p å. Då b fukhn

Läs mer

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER REKOMMENDATI ONFÖRDI GSOM ARBETAR MEDPROCHMARKNADSFÖRI NGI BLOGGAR& SOCI ALAMEDI ER Sv gesannons ö A tmat adennapub kat onäs kyddadavupphovs ät t s agena f o m avkop nge annat upphovs ät t s gtf ö f ogandek

Läs mer

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet www.kits.se Kits Frisörgymsium Nytäkde och kvlitet Stimulerde miljö på Mgsisgt Kits Frisör är e lite friskol med 90 elever som erbjuder e kretiv och ispirerde miljö. Utbildige är yrkesförberedde, håller

Läs mer

FÖRELÄSNING 13: Analoga o Digitala filter. Kausalitet. Stabilitet. Ex) på användning av analoga filter = tidskontinuerliga filter

FÖRELÄSNING 13: Analoga o Digitala filter. Kausalitet. Stabilitet. Ex) på användning av analoga filter = tidskontinuerliga filter FÖRELÄSNING 3: Aaloga o Digitala filtr. Kausalitt. Stabilitt. Aaloga filtr Idala filtr Buttrworthfiltr (kursivt här, kommr it på tta, m gaska bra för förståls) Kausalitt t och Stabilitt t Digitala filtr

Läs mer

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret Ho gosadssydd och fio D ä upp ill vaj ladsig a fassälla om osadsa sall vaa 1100 ll läg fö högosadssydd. D lagsifad högosadssydd ä isgilig. Elig Fullmäigs bslu ä högosadsa fö öpp hälso- och sjuvåd fö pso

Läs mer

skogen & kraften LÄR DIG MER OM GALLRING UTFLYKTSGUIDE SKOGEN BIDRAG 2015 Älvdalen, Särna & Idre våren 15 SÅ KOMMER DU IGÅNG! 8 TEMASIDOR BYTER AGARE

skogen & kraften LÄR DIG MER OM GALLRING UTFLYKTSGUIDE SKOGEN BIDRAG 2015 Älvdalen, Särna & Idre våren 15 SÅ KOMMER DU IGÅNG! 8 TEMASIDOR BYTER AGARE kg & kf IFOMIO FÅ ÄLVDLS OCH SÄ-ID BSPIGSSKOG vå 15 8 MSIDO SKOG.. BY G Jk? SÅ KOMM DU IGÅG! Skgägkl LÄ DIG M OM GLLIG BIDG 2015 Älvl, Sä & I UFLYKSGUID ävl Bpgkg! FOOÄVLIG! på 25! SKJK! bk! LD SKOG &

Läs mer

Vi firar 50 år EN VD MED FILTERFEBER NY SERIE FILTERSKOLAN DE VANLIGA BOVARNA I LUFTEN. CAMFIL Clean Air Solutions NR 1, 2013

Vi firar 50 år EN VD MED FILTERFEBER NY SERIE FILTERSKOLAN DE VANLIGA BOVARNA I LUFTEN. CAMFIL Clean Air Solutions NR 1, 2013 NR 1, 2013 V f 50 å EN VD MED FILTERFEBER NY SERIE FILTERSKOLAN DE VANLIGA BOVARNA I LUFTEN Cmfs gud, Göst Ls. CAMFIL C A Suts Ld A Béd UTSTÄLLNINGAR 2013 Ju 3 7 ASME Tub Exp, S At, TX, USA 4 6 PwG Eup,

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

t = f O Y F IS K A R S AI V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f o r 1 9 7 7 b o l a g e t s 9 4 v e r k s a m

t = f O Y F IS K A R S AI V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f o r 1 9 7 7 b o l a g e t s 9 4 v e r k s a m t = f O Y F IS K A R S AI V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f o r 1 9 7 7 b o l a g e t s 9 4 v e r k s a m h e t s ä r 1 = O V F IS K A R S A B V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f ö r

Läs mer

HELA DETTA MAGASIN ÄR EN ANNONS FÖR VOI-PROJEKTET I ULRICEHAMN DIREKT FRÅN HJÄRTAT OM MEDMÄNSKLIGHET OCH GLÄDJE I KENYA

HELA DETTA MAGASIN ÄR EN ANNONS FÖR VOI-PROJEKTET I ULRICEHAMN DIREKT FRÅN HJÄRTAT OM MEDMÄNSKLIGHET OCH GLÄDJE I KENYA HA DTTA MAGASI Ä AS FÖ VI-PJKTT I UICHAM MAGASI DIKT FÅ HJÄTAT M MDMÄSKIGHT CH GÄDJ I KYA Btic h vit md i Voi-pojktt i 10 å. u sikt ho på tt bli läk Btic Wlghw v b 7 å ä hs mmm dog. u ä ho 18 å och h vit

Läs mer

Årsredovisning 2004 1

Årsredovisning 2004 1 Åv 2004 1 2 Åv Suv ku 2004. Suv ku, Kvc, p 2005. Sk : Tbjö L, Sbyk Ihåföck Kuy fö 5 O 6 Å å 7 Fövb Ovy 8 F y 10 Pövk 15 Dfv 17 Ivv 18 Vkhövk Ku B- ch ub 20 Fh 23 Kuy 25 Kuu- ch f 27 L 29 Mjö 30 N fö bk,

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

Med funktioner som en lcd display med 10 olika träningsprogram, erbjuder denna cykel en variationsrik träning.

Med funktioner som en lcd display med 10 olika träningsprogram, erbjuder denna cykel en variationsrik träning. Motorstyrd mgnetbroms 6 kg Tränngsdtor Belyst LCD Mster B-4135 Mgnetc Med funktoner som en lcd dsply med 10 olk tränngsprogrm, erbjuder denn cykel en vrtonsrk tränng. Funktoner Td, Dstns, Hstghet, Energförbruknng,

Läs mer

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok.

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. KAMASAN VÄGGDISPLAY - FLUGKROK Väggdisplay med 30 pegar för Kamasan flugkrok. Bild och textinformation om krokarna samt slutkortsmärkning

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

Åttiosex dagar. Intet är som väntans tider. nummer 1 februari 2011. bara för att någon annan åker. Det är DU som är Befälhavare!

Åttiosex dagar. Intet är som väntans tider. nummer 1 februari 2011. bara för att någon annan åker. Det är DU som är Befälhavare! Å å lå u j möjl uö äl bä bby. å bl ä bå ä c cl l m ll l ä ä jul. å c ll c m ö ä å å l ä ufäcu m I ll flylä. J jäl ä å l mllå ä m j fmll få bå fly c ; I c flylä ä u måll c ucl å u c fä, ff m uöm. I ä m

Läs mer

Portföljstyrning Planering. Copyright På AB

Portföljstyrning Planering. Copyright På AB Potöljtyig Pleig Kot om På Gudt 1997 ~30 tlld 3 omåde Pm 3 Pm 3 - Pm 3 -olie 4 ote Stockholm Götebog Lud Öteud/Sudvll Tjte, utbildig, licee och kukppodukte Äge och övlt pm3, decto tdd ö övltigtyig pm 3

Läs mer

Meddelande. Föreläsning 2.5. Repetition Lv 1-4. Kemiska reaktioner. Kemi och biokemi för K, Kf och Bt 2012

Meddelande. Föreläsning 2.5. Repetition Lv 1-4. Kemiska reaktioner. Kemi och biokemi för K, Kf och Bt 2012 Energi Kemi ch bikemi för K, Kf ch Bt 2012 Föreläsning 2.5 Kemiska reaktiner Meddelande 1. Justerat labschema Lv5-7. Berör K6, Bt6, Bt2, Kf3 2. Mittmötet. Rättning av inlämningsuppgifter. Knstruktiv kritik

Läs mer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!! '()*++,-!.-/,01! 2+!0*&%3*4!(5)!60(10,--%7! -8*&-6(4%8%3! 9!,+!60(7%-(0%-3!:8(6%!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!! '()*++,-!.-/,01! 2+!0*&%3*4!(5)!60(10,--%7! -8*&-6(4%8%3! 9!,+!60(7%-(0%-3!:8(6%! "#$%& "#$$%&'( '()*++,-.-/,01 2+0*&%3*4(5)60(10,--%7-8*&-6(4%8%3 9,+60(7%-(0%-3:8(6% '()*++,-.-/,01 2+0*&%3*4(5)60(10,--%7-8*&-6(4%8%3 9,+60(7%-(0%-3:8(6% 2 Publicerat i mars 2010 2010 Författaren och

Läs mer

Årsredovisning 2005. O r g a n i s a t i on. O r g a n i. s a t i o n

Årsredovisning 2005. O r g a n i s a t i on. O r g a n i. s a t i o n Ådv 2005 O O Fm å mmd 2005 2004 2003 2002 2001 Fkmäd 31/12 94 044 93 707 93 307 93 252 93 125 T k 32,89 32,89 32,29 32,29 32,29 - vv kmmu k 22,29 22,29 22,29 22,29 22,29 Kmmu Vkmh äk 874,8 831,3 774,6

Läs mer

Avdelningsnytt. När det otänkbara hände. Ny ledarduo i styrelsen. Nya löner utan konflikt. Semester med rabatt

Avdelningsnytt. När det otänkbara hände. Ny ledarduo i styrelsen. Nya löner utan konflikt. Semester med rabatt vdelningsnytt linköping U 2/2013 är det otänkbara hände fick Caroline Karlsson hjälp av Handels försäkring idan 4 y ledarduo i styrelsen ngela Leander, frisör, och Kristoffer Widing, lagerarbetare, valdes

Läs mer

bo plats Till våren kan Denniz flytta in Strömstad tidningen har fått nytt www.stromstadsbyggen.se nr 2 2011

bo plats Till våren kan Denniz flytta in Strömstad tidningen har fått nytt www.stromstadsbyggen.se nr 2 2011 2 2011 bo p Sömd dg h få y ud T vå k Dz fy www.omdbygg. kpp Dz y bod S ä d dg väj p. D 22 ägh d y ygghbod b m fädg. Dz Mguo ä v dm om k fy mj. Gå d få komm och hög upp? D ä okob och dyg hvå kv fyg ygghbod

Läs mer

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 2 FJÄDRAR FRÅN LAGER LEVERANS INOM 24 TIMMAR Hela vårt lagersortiment, både bredd och djup, är uppbyggt och anpassat

Läs mer

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det.

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det. 26 k hå Lk fö å D gg k u, gg, äv å äv h äfö v u g 1 väg - åu by, b bö b g, g'gö - å 'ök gc g,1, v k g å, gö kg v å ä v f ö g öjg v ff, h ä g fy öve p c; Å vj 1 ä -g upp k v äv ä ju å V k u ä på, huu g

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer

TILLSAMMANS VILL VI SJUNGA

TILLSAMMANS VILL VI SJUNGA TILLSAMMANS VILL VI SJNGA PARTITR LÖJT ELLO PIANO BAS Partitur Partitur S A T B q = 104 c c Gm A/ (löt) Tillsammans vill vi sunga TILLSAMMANS VILL VI SJNGA -Liv att dela- LIV ATT DELA Dm ± / B Gm7 7sus4

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Växa i trafikn Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Växa

Läs mer

!"##$#%$&'(##&)$*'(+,%-.'$/&012-.'$&3455647653!!

!##$#%$&'(##&)$*'(+,%-.'$/&012-.'$&3455647653!! !"##$#%$&'(##&)$*'(+,%-.'$/&012-.'$&3455647653!!! 8(9/!! "#$%&'!()!&*+#,!-,!(./(0! :#"'%/! 1)2!1345$67!!"##"9$/& 86-7#9:6:$!;6%,6;;&+! 86-7#9:6:$!$7#$9+6+:&!!?#:"6-$!$7

Läs mer

stora förmåga s å s o m ordnande husmoder o c h behaglig värdinna v o r o o c k s å i h ö g grad ägnade att öfver det Nordenfeldtska hemmet

stora förmåga s å s o m ordnande husmoder o c h behaglig värdinna v o r o o c k s å i h ö g grad ägnade att öfver det Nordenfeldtska hemmet N:R 32 (919) T O R S D A G E N D E N 11 A U G U S T I 1 7 : D E ARG. de störst betydelse hees utvecklg o c h hel skplye. H o jöt f solskeet omkrg sg o c h blef själf e gld solstråle. Ut tt vr e blädde

Läs mer

K 1 APITEL Åttondelar

K 1 APITEL Åttondelar 1 KAPITEL Åttondelar A V I S TA TEKNIK DEL 1 - RYTMBILDER 1 Åttondelar Som jag sa i inledningen av boken så ska vi läsa noter som bilder (eller ord om du så vill), istället för not för not, (bokstav för

Läs mer

Krögarklass är en klass för sig

Krögarklass är en klass för sig Krörlss är lss för si Krörlss är färsrättr v toppvlitt tc vr höt öttihåll, br råvror och omsorsfull ryddi. Dssutom hr produtr fi styt och orlbud form, vilt ör tt rättr sr hmld ut. Md dr ord - Färsrättr

Läs mer

Fiat 500. PRIsÖVERSIKT 1 MAJ 2015

Fiat 500. PRIsÖVERSIKT 1 MAJ 2015 Fiat 500 PRIsÖVERSIKT 1 MAJ 2015 version fiat 500 l/100 km CO2 g/km Pop Lounge S Cult Vintage 57 Bensin 4-cyl. 1.2 69hk, 5-xl manuell 5,0 117 129 990 kr 139 990 kr - 149 990 kr 149 990 kr 2-cyl. 0.9 Turbo

Läs mer

Fram Food i Lysekil levererar havets läckerheter

Fram Food i Lysekil levererar havets läckerheter FR RKULATO PÅ FRTAT 5 2009 U LA FYRBOAL! Fm F Lyl l l.y. FAKTA Kmpl OKLA-UPPLL! F ll. bj Pl m lyp Pl m l l.ll. Ull, l.073-9930625 R! F yl 7-16/9 l 9-12 på mlp: Tll ml,. 37, l y Lpy. Kll: 9/9 l 17-20 Lpy,

Läs mer

Medborgarförslag om elektronisk informationsskylt på Falkhallens fasad. ( AU 164) Dnr KS 2011-165

Medborgarförslag om elektronisk informationsskylt på Falkhallens fasad. ( AU 164) Dnr KS 2011-165 Utdrag ur protokoll fört vd sammanträde med kommunstyrelsen Falkenberg 2011-06-07 171 Medborgarförslag om elektronsk nformatonsskylt på Falkhallens fasad. ( AU 164) Dnr KS 2011-165 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

17-21 JUNI 2012 Nuntorps Naturbruksgymnasium

17-21 JUNI 2012 Nuntorps Naturbruksgymnasium Ävty Skoj Disco Spx Oitig Såp-k Späig Gädj Utmig Täig Ävty Skoj D ig Gädj Utmig Täig Ävty Skoj Disco Spx Oitig Såp-k Späig Gädj G Skoj Disco Spx Täig Ävty Skoj Disco Utmig Täig Ävty Skoj Disco Spx Oitig

Läs mer