Etablerat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Etablerat 1912 2 0 0 9"

Transkript

1 Etablerat

2 Innehåll: Sida VD har ordet 4 Detta är CA Fastigheter 5 Fastighetsmarknaden 6-7 Hyresgästundersökning 8-9 Finansiell styrka Karta över etableringsorter 12 Organisation 13 Region Borås Region Jönköping Region Kalmar Region Karlskrona Region Nordöstra Skåne Region Stockholm Region Växjö Region Berlin & Estland Region S:t Petersburg Projektutveckling Styrelse och företagsledning 35 Bolagsorganisation Resultaträkning 40 Balansräkning Fastighetsförteckning Adresser 48 Omslagsbild: Västerlånggatan, Borås. Fastigheten heter Medea 1.

3 VD har ordet: CA Fastigheter blir allt mer unikt! Vi såg en vändning i konjunkturen redan under senare delen av 2007, med en oro på finansmarknaden som slog igenom med full kraft under hösten Den turbulens som nu präglar världsekonomin har för fastighetsmarknaden främst inneburit att antal och volym av transaktioner i marknaden minskat kraftfullt medan resultat från förvaltning av fastigheter är fortsatt god. Dels på grund av lägre räntenivåer och att vakansgraderna är fortsatt låga. Att bibehålla hög uthyrningsgrad kommer att bli de närmaste årens stora utmaning för fastighetsbolag. I en skiftande omvärld blir Claesson & Anderzén AB, med operativa bolaget CA Fastigheter samt dotterbolag allt mer unikt. Grunden för vår affärsidé lades vid bolagets bildande i Kalmar 1912 och har sedan dess förvaltats och utvecklats av samma ägare, nu i tredje genera tionen. Utmärkande för CA-koncernen är en stark lokal närvaro på de orter där vi verkar. Vår närhet till kunderna gör oss lyhörda för marknadens förändrade behov. Trots att vi sammantaget är stora, har vi det lilla företagets förmåga att snabbt byta kurs och satsa där behov och möjligheter finns. CA Fastigheter är en del av det lokala samhället och vår lönsamhet ligger i nöjda kunder. Trots ett något sämre resultat för år 2008, främst på grund av engångsposter, har vi en fortsatt god likviditet och i övrigt stark finansiell ställning. Det innebär att CAkoncernen har en ambition att fortsätta utveckla verksamheten, både gen om förvärv och utveckling av befintlig projektportfölj. Detta är CA Fastigheter CA Fastigheters verksamhet startades 1912 i Kalmar av nuvarande ägares farfar, Claes Johansson. Verksamheten utgjordes då främst av byggnation av bostadsfastigheter antogs namnet Claesson & Anderzén då sonen Edvin Claesson övertog rörelsen tillsammans med kompanjonen K-G Anderzén. Byggverksamheten fortsatte med såväl externa upp dragsgivare som byggnation för egen förvaltning. De fastigheter som byggdes i egen regi under denna period ägs fortfarande av CA-koncernen och utgör delar av stommen i dagens fastighetsbestånd. Idag ägs koncernen av tredje generationen Claesson, bröderna Magnus och Johan. Den egna byggverksamheten avvecklades 1992 och sedan dess är verksamheten inriktad på fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling främst i Sverige men även i Tyskland, Estland och Ryssland. Vid utgången av 2008 ägde CA-koncernen fastigheter med en yta om nästan kvm. Av detta bestånd utgörs drygt 35% av bostäder medan resterande ytor utgörs av kommersiella lokaler, såväl butiks-, kontors-, hotell- som lagerytor. Inriktningen är främst centralt belägna fas tigheter med god standard. Förvaltningen sker till största delen med egen personal för att ge hyresgästerna bästa tänkbara service. Genom att vara lyhörda för hyresgästernas önskemål ska CA-koncernen skapa värden för de samma, vilket i sin tur bygger värden i koncernen. Fastighetsutveckling sker av såväl fastigheter i befintlig fastighetsportfölj som fastigheter som förvärvas. För tillfället är det främst utveckling av bostads- och handelsfastigheter som genomförs. Johan Damne VD 4 5

4 fastighetsmarknaden Transaktionsmarknaden minskar i volym Som en följd av den kris som uppstod i finansmarknaden på grund av så kallade sub-prime krediter i USA har vi nu, efter många år av stark prisutveckling och stora transaktionsvolymer, fått se en kraftig inbromsning på fastighetsmarknaden i hela Europa. Finanskrisen har inneburit en kraftigt vikande konjunktur i hela världen och tycks omfatta i stort sett alla marknader och branscher. Främsta anledningen till en kraftigt minskad volym på transaktionsmarknaden inom fastigheter är kreditgivarnas åtstramning av kreditutbudet till nya affärer. Därtill har konkurrensen på kreditmarknaden minskat i många länder då de internationella kreditgivarna i stor utsträckning dragit sig tillbaka till sina respektive hemmamarknader. Samtidigt har lägre marknadsräntor bidragit till att lönsamheten i fastighetsbolag, bortsett från eventuella värdejusteringar, upprätthålls. Några effekter på fastighetsbolagen på grund av av minskad lönsamhet hos dess kunder har ännu inte synts till, vilket möjligen kan bero på den efter släpning som finns genom fleråriga hyreskontrakt. Ett fortsatt starkt kundfokus kommer sannolikt att vara än viktigare på en eventuellt svagare marknad. Bild överst vänster: Körsbärsträdet 1, Borås Mitten vänster: Svetsaren 3, Växjö Nedan vänster: Kärnan 7, Jönköping Bild på vänster sida: Kakelmakaren 1, Kalmar 7

5 HYRESGÄSTUNDERSÖKNING Servicekvaliteten Fångar in vad kunderna upplever i sanningens ögonblick i mötet med företagets medarbetare, tjänster och produkter. Där mäts om kunderna upp lever sig tagna på allvar, om det är tryggt och säkert, rent och snyggt samt om kunderna får den felavhjälpande service de efterfrågar. Produktkvaliteten Avser egenskaper hos lägenheterna och fastigheten i övrigt såväl inne som ute. Profil Företagets profil påverkas av hur bedömningen av service och produkt utfaller, samtidigt som ett starkt varu märke höjer förväntningarna. Attraktivitet Kundernas egna samlade bedömning av bostadens läge, tillgången på service och områdets ryckte sammanfattas i nyckeltalet attraktivitet. Nöjda kunder CA Fastigheter har lång erfarenhet som hyresvärd och fastighetsförvaltare. Men erfarenhet är inte alltid ett kvitto på bra service och nöjda hyresgäster. För att kontinuerligt mäta vårt arbete och vårt produktutbud så genomför vi vart tredje år en hyresgästunder sökning, där vi ger våra hyresgäster möjlighet att tycka till om vår service, tala om vad som är bra eller vad som är dåligt och framför allt vad som kan göras bättre. Undersökningen genomförs tillsammans med AktivBo AB, ett företag som jobbar med både kommunala och privata bolag såsom Stenafastigheter, Vasakronan, Svenska Bostäder samt många fler. AktivBo AB har många års erfarenhet av hyresgästundersökningar och blev utnämnt till Gasellföretag 2008 av Dagens Industri. Frågorna omfattar produkt, service, profil och attraktivitet. Sammantaget har CA Fastigheter fått utmärkt omdöme av sina hyresgäster. För samtliga kategorier får CA Fastigheter bättre betyg än de flesta fastighetsbolag som ingår i undersökningen. Trend Serviceindex Ta kunden på allvar Trygghet Rent och snyggt Hjälp när det behövs Profil Attraktivitet Prisvärdhet Produktindex Lägenheten Allmänna utrymmen Utemiljön Bild ovan höger: Jonas Kristiansson arbetar som affärsutvecklare på NCC i Kalmar. I sitt letande efter nya lokaler med attraktivt läge, fastnade han för CA Fastigheters välvårdade gula hus vid centralstationen. Efter en kort tids väntan fick NCC tillträde till övervåningen och lokalerna ställdes i ordning efter önskemål. 76% Serviceindex Serviceindex 83% Produktindex Produktindex 72% 77% 78% 73% Profil Profil 84% Attraktivitet 79% Attraktivitet 87% Bild mitten höger: Göran Andersson har lång erfarenhet av sportbranschen, så när Intersport i Karlskrona var till salu förvärvade Göran företaget. Butiken ligger i Wachtmeistergallerian, med toppläge i stadens livligaste handelscentrum där han trivs väldigt bra. I dagarna skriver Göran ett långtidskontrakt med CA Fastigheter. Bild nedan höger: Hans Frohlund arbetar som begravningsentreprenör i Jönköping. I oktober förra året flyttade han tillsammans med sin fru in i det charmiga gamla huset på Klostergatan 43. Hans är nöjd med både lägenheten och dess centrala läge. 69% 89% 63% 83% Vi kan med stor stolthet konstatera att våra hyresgäster överlag är väldigt nöjda med både CA Fastigheter och vad vi erbjuder våra hyresgäster i form av boende, lokal, omgivning och service. Naturligtvis finns det även saker som vi kan göra bättre. Sammanlagt mäter AktivBo AB 46 bolag med sammanlagt lägenheter i hela Sverige. Här presenteras några utvalda diagram hur CA Fastigheter står sig gentemot andra fastighetsägare. 59% 92% 87% 68% 96% 93% Den gröna kvartilen visar de 25% bästa företag som mättes under 2007 med AktivBo AB. Den orange kvartilen visar de 25% sämsta företag som mättes under 2007 med AktivBo AB. Resten ligger i den gula kvartilen. Pilen visar resultatet för CA Fastigheter

6 Finansiell styrka Resultat 2008 CA-koncernens resultat för 2008 har starkt påverkats av den finanskris som framförallt gav effekter under hösten Detta har inneburit nedskrivningar av koncernens finansiella placeringar. Kärnverksamheten, förvaltning och utveckling av befintlig fastighetsportfölj, fortsätter dock att leverera stabila resultat. Hyresintäkterna minskade något under 2008 jäm fört med föregående år, på grund av de försäljningar som gjordes Totalt uppgick hyresintäkterna till 394 MKr (413). Driftsöverskottet minskade som en följd av detta till 225 MKr (247). Resultat efter finansiella poster uppgick till -63 MKr (419). Under 2008 förvärvades knappt 30% i Scribona AB (publ), numera noterat på First North. Bolaget hade fram till våren 2008 verksamhet inom IT-sektorn. Denna verksamhet är nu såld och bolaget har inriktat sig på investeringar inom finans och fastigheter. Härutöver förvärvade CA-koncernen, tillsammans med samarbetspartners, en jord bruksverksamhet i Ukraina. Fastighetsverksamheten har främst varit fokuserad på utveckling och vidareförädling av befintlig fastighetsportfölj. Några mindre fastighetsförvärv har genomförts. Balansomslutningen uppgick vid årsskiftet till MKr med ett eget kapital om MKr innebärande en soliditet om 29,4%. Då CA-koncernen är ett privat onoterat bolag görs ingen värdering av koncernens tillgångar. CAkoncernen står därmed väl rustat för att dra nytta av framtida marknadsläge, genom såväl traditionella fastig hetsförvärv som förvärv och utveckling av olika typer av fastighetsprojekt. Hyresintäkter Driftsöverskott 100% Uthyrningsgrad yta % % % 94% 92% 94,7% 95,1% 94,4% 95,9% 96,1% % Ytor per förvaltning Fördelning av ytor (totalt kvm) Borås 12,34% Utland 32,53% Jönköping 11,60% Fastighetsprojekt 28,49% Bostäder 30,88% Övrigt 0,16% Karlskrona 7,35% Stockholm 4,31% N:ö Skåne 2,27% Växjö 10,14% Kalmar 19,29% Övrigt 5,89% Lager 5,62% Hotell & Rest. 2,41% Butiker 15,08% Kontor 9,87% Bild till vänster: Pegasus 3, Borås. 11

7 Etableringsorter Organisation Regionkontor Fastighetsinnehav utan utan kontor kontor VD Johan Damne Ekonomichef Eje Wictorson Byggchef Johan Frostberg S:t Petersburg Affärsutveckling Mikael Holmgren Andreas Claesson Arboga Stockholm Tallinn Narva Sverige Utland Jönköping Borås Västervik Borgholm Växjö Kalmar Hässleholm Osby Karlskrona Kristianstad Bromölla Lomma Region Borås Christer Södeliden Region Jönköping Anders Gustafsson Region Kalmar Johan Frick Berlin Andreas Claesson Estland Andreas Claesson S:t Petersburg Jan Borekull Region Karlskrona Ulf Åberg Berlin Region N:ö Skåne Gun Christensson Region Stockholm Jan Dahlberg Region Växjö Claus Holmgren 12

8 region borås Bild ovan mitten: Hallbergsgatan 8, LenHud, Borås. Ovan höger: Restaurang Eest, Stora Brogatan/Västerlånggatan, Borås. Nedan vänster: Knalle land, Borås. Bild på vänster sida: Entré Västerlånggatan 26, Borås. Det ljusnar... I finanskrisens spår med varsel så ser det ut som Borås och Sjuhäradsbygden har klarat sig bättre än vår omgivning i västra Sverige. En bidragande orsak kan vara att partioch detaljhandel är den största sysselsättnings sektorn samt att man fortfarande har en positiv befolknings tillväxt. Men det är helt klart för tidigt att blåsa faran över men faran ska inte heller överdrivas. Under året har CA Fastigheter slutfört ombyg g naden i handelsområdet Knalleland. En upprustning som förhöjer områdets allmänna intryck. Gen om sam verkan med Knallelandsgruppen och Knalle lands Park er ings HB har man tagit fram en gemensam mark nadsplatt form. Den skall ligga till grund för att öka antalet besökande, samt utveckla samarbetet med de upplevelseanläggningar som finns runt Knalleland. Borås Event är det samlade namnet där man förenar shopping och upp levelse. Man har under 2008 påbörjat arbetet med ett antal nya anläggningar. Borås Simarena, som kommer att stå klar maj Klätterskogen som beräknas vara klar maj 2009 och en anläggning med spännande äventyrs bana som byggs upp i anslutning till Borås Djurpark. För regionens bestånd av centrala bostäder i Borås så har vakansgraden varit i princip 0% under Detta på visar att efterfrågan fortfarande finns, då det råder en brist på centrala hyresrätter i Borås. Med en stark lokalförankring och gott samarbete med våra kunder och leverantörer ser vi med spänning fram emot att utveckla vårt befintliga fastighetsbestånd, men även utöka med nyförvärv under det kommande året. När rubriken säger att det ljusnar så gäller det både den annalkande våren och det faktum att vi är väl anpassade att finna nya affärsmöjligheter och klara utmaningarna för Christer Södeliden Regionchef Borås 15

9 region jönköping Bild ovan vänster: Örnnästet 2, Jönköping. Ovan mitten: Juvelen 3, Jönköping. Ovan höger: Apeln 29, Jönköping. Bild på vänster sida: Knapen 1, Jönköping. Jönköpings kommun växer Under 2008 ökade folkmängden i Jönköping med personer och uppgår nu till drygt Detta kräver en stad som utvecklas, en levande stad, en stadskärna med tilltalande innehåll och som är välkomnande för besökare och för oss som invånare. CA Fastigheter är en del av detta som medlem av Stads - byggnadsvisionens intressentgrupp. Målsättningen är att Jönköpings stadskärna ska bli Skandinaviens mest att raktiva i sin storlek. Även CA Fastigheter vill växa, vårt långsiktiga mål är att äga och förvalta minst kvm i egen regi inom regionen. För att klara detta söker vi ständigt nya affärsmöjligheter för att uppnå en spännande mix av lokaler och bostäder. Även om finanskrisen sätter sina spår så pågår arbete med att utveckla flera av våra fastigheter. Bl.a. så har Mekonomen valt att växa med CA Fastigheter och dubblar sina verkstadslokaler på Herkulesvägen. I dags läget pågår även diskussioner med intressenter om nyproduktion av fastig heten Överdraget 1 utmed Herkulesvägen. Bredband installeras nu i våra bostadsfastigheter och hyresgästen väljer själv hastighet genom att teckna avtal direkt med leverantören. Detta tillsammans med att CA Fastigheter förvaltar fastigheterna med egen personal hoppas vi bi drar till att vi är en attraktiv hyresvärd. Anders Gustafsson Regionchef Jönköping 17

10 region kalmar Bild ovan vänster: Lärlingen 6, Kalmar. Ovan höger: Rockan 7, Kalmar. Nedan vänster: Dryaden 1, Kalmar. Nedan höger: Kvarnen 12, Kalmar. Bild på vänster sida: Klyvaren 12, Kalmar. Kalmar i medvind Kalmar med omnejd har, med sin folkmängd på drygt invånare, haft en mycket positiv utveckling under flera år i form av flerfaldiga nyetabler ingar och nybyggnationer. Även på den sportsliga sidan har utvecklingen varit positiv. Kalmar FF:s mångåriga utveckling och lagbygge som utmynnande i att man spelade hem det allsvenska guldet Från att Kalmar tidigare befunnit sig på skuggsidan beträffande investeringar så har många kända varumärken kommit att bli angelägna att etablera sig i staden. Hansa City är det område i Kalmar som expanderar mest just nu. IKEA etablerade sig här 2006 och det sista året har bl.a. Mediamarkt, CityGross och Bauhaus slagit upp portarna i nya lokaler. Fler aktörer ligger i startgroparna att öppna under I CA Fastigheter har vi tagit del av nyetableringarna och under de sista åren haft en positiv utveckling av uthyrningsgraden av våra kommersiella ytor. Vi har sänkt vakansgraden till en mycket låg nivå en positiv och glädjande trend. Vi har fortsatt stor efterfrågan på våra drygt lägenheter i regionen och vi förvaltar dessa med omsorg, glädje och stolthet av egen personal allt för att ge högsta personliga service till våra hyresgäster. Under 2008 genomförde CA Fastigheter sin första rot- och stamrenovering av 99 lägenheter i Kv. Safiren 1. En renovering som omfattade bl.a. helt nya badrum och kök och som genomfördes med kvarboende. Tack vare en bra planering och gott samarbete med vår entreprenör så blev slutresultatet över förväntan. På Varvsholmens sydöstra del, är vi mitt uppe i byggandet av 16 radhus. Dessa kommer stå inflyttningsklara den 1 juli 2009 med ett bedårande läge mot Kalmarsund och Öland. I centrala Kalmar är Kvarnholmen en naturlig mötesplats med sin sjönära och historiska miljö. Kalmars långa och intressanta historia rymmer både Kalmarunionen och Gustav Vasa. I 800-åriga Kalmar slott är precis ett avtal tecknat rörande en storsatsning på utvecklandet av verksamheten för att öka aktiviteter och tillgänglighet. Tillsammans så kommer dessa ytterligare stärka Kalmar som besöksmål och upplevelsedestination. I denna historiska miljö har CA Fastigheter flertalet attraktiva fastigheter som inrymmer såväl kontor, butiker som bostäder. Johan Frick Regionchef Kalmar 19

11 region karlskrona Bild ovan vänster: Wachmeister 57, Karlskrona. Ovan höger: Magistraten 5, Karlskrona. Nedan vänster: Wachtmeister 57, Karlskrona. Nedan höger: Wachtmeister 57, Karlskrona. Bild på vänster sida: Loke 25, Karlskrona. Vind i seglen I den marina världsarvsstaden Karlskrona har CA Fastigheter sitt fokus på centralt belägna butikslokaler, kontor och bostäder. CA Fastigheter är den ledande handelsaktören i centrum med närmare kvm butiksyta. Den största enheten är Wachtmeister Galleria som svarar för drygt halva ytan. Under 2008 breddades fastighetsportföljen till att innehålla även industrifastigheter. CA Fastigheter förvärvade en välbelägen industrifastighet i Kv. Bokbindaren intill Österleden som är den viktigaste infarten till Karlskrona Centrum. I fastigheten har tidigare inrymts anrika Axel Abrahamssons Tryckeri AB. Tryckpressarna har stannat sedan en tid tillbaka men fastighetens utformning och läge gör den väl lämpad för hantverksföretag, lättare industri och handel. Denna typ av förädling är ett exempel på hur CA Fastigheter expanderar på den lokala marknaden. Under 2009 ligger regionkontorets fokus på att utveckla centrala bostadsprojekt i Karlskrona, förädla Kv. Bokbindaren, samarbeta för att vidareutveckla stadskärnan i Karlskrona samt att jobba vidare med Trummenäs och de markområden som där står inför detaljplanering. Även energifrågan står i fokus främst av miljöskäl. Ulf Åberg Regionchef Karlskrona 21

12 region nordöstra skåne Bild ovan vänster: Predikanten 1, Osby. Ovan höger: Predikanten 1, Osby. Nedan vänster: Klockaren 10, Osby. Nedan höger: Predikanten 1, Osby. Bild på vänster sida: David Nyborg 8, Kristianstad. En attraktiv del av Skåne Nordöstra Skåne har blivit ett mycket attraktivt område. Bron över Öresund och utökat antal tågförbindelser har förvandlat nordöstra Skåne till en del av Örestad, det förenade Malmö och Köpenhamn, som tillsammans är störst i Norden. Pågatågens framfart kommer inom några år ytterligare att binda ihop de olika delarna av Skåne. Inflyttningarna ökar, handeln blomstrar och nybyg g - na tioner etableras på olika platser. Vakanser på bostadssidan existerar inte. Samhällena längs stambanan expanderar och vårt bestånd i bl.a. Hässleholm och Osby är mycket attraktivt tack vare läget, CA Fastigheters höga servicegrad och bostädernas komfort. CA Fastigheter erbjuder lägenheter lämpliga för äldre i Osby, Hässleholm, Kristianstad och Bromölla. Standarden är hög och de flesta lägenheter har tillgång till hiss. I Osby äger och förvaltar vi en av kommunens karaktärsbyggnader. Det är affärskvarteret Predikanten. Bygg naden är uppförd 1958 och utbyggd I denna byggnad återfinns ett flertal av Osbys handelsbutiker samt Osby Näringslivscenter. Mer centralt finns inte i Osby som numera är en del av Örestad, den ledande storstadsregionen i Norden. Gun Christensson Regionchef Nordöstra Skåne 23

13 region stockholm Bild ovan vänster: Veddesta 2:18, Järfälla. Ovan höger: Vreten 12, Stockholm. Nedan vänster: Våglängden 9, Huddinge. Bild på vänster sida: Vreten 12, Stockholm. Här är det självklara ett mervärde I Sverige, förutom Stockholm, är det en självklarhet att CA Fastigheter har egen förvaltning med hög servicegrad. I huvudstaden är det ett stort och många gånger oväntat mervärde för hyresgästerna. Är det problem, ring CA Fastigheter så kommer fastighetsskötaren samma dag. Andra har lagt ut förvaltningen på entreprenad och kundmottagningen sköts av anonyma call centers. I Stockholm äger CA Fastigheter två större markområden. Den ena är på kvm och ligger i Järfälla nära E18, med bra kommunikationer för kontor, distribution och handel. Här finns idag DSV Solutions AB med en logistikanläggning. Av fastigheten återstår ca kvm mark för framtida exploatering. Under 2009 kommer ett detaljplanearbete att starta, som ska möjliggöra verksamheter/handel inklusive dagligvaruhandel. I Upplands Väsby norr om Stockholm äger CA Fastigheter kvm mark i omedelbar anslutning till E4, med förstklassigt skyltläge mellan Stockholm och Arlanda. Vår fastighet Vreten 12 i Västberga, tidigare Bernats Bil, ska utvecklas med verksamheter som handel, lätt industri eller kontor. Fastigheten har ett utmärkt skyltläge vid Essingeleden. Jan Dahlberg Regionchef Stockholm 25

14 region växjö Bild ovan vänster: Fries 9, Växjö. Ovan höger: Svetsaren 5, Växjö. Nedan vänster: Tullen 8, Växjö. Nedan höger: Björnen 10, Växjö. Bild på vänster sida: Torven 5, Växjö. Den positiva utvecklingen fortsätter Växjö fortsätter att växa och vi har under 2008 passerat invånare. Detta är något vi inom CA Fastigheter gläds mycket åt. Vi har fortsatt stor efterfrågan på våra bostadslägenheter, en trend som fortgått under flera år och som vi tror är en följd av CA Fastigheters långsiktighet. Vårt arbete med att utveckla och förbättra våra centralt belägna bostäder och lokaler pågår hela tiden. Vi har under året bl.a. fått fiber, med en hastighet på 100 mbit/ sek indraget i alla våra bostadshus, detta för att öka kvalitén till våra hyresgäster och vi tror att framtiden ligger i fiberbaserat fastighetsnät för Tv-Telefoni och bredband. Vi fortsätter, som medlem i Växjö City samverkan, vårt arbete för att tillsammans med övriga fastighetsägare, kommun och handel vidareutveckla stadskärnan tillsammans med övriga aktörer i Växjö. Vi har under året sett flera nya hyresgäster flytta in i våra kontorslokaler i de olika delarna av Växjö. Vi har även här ett ständigt pågående arbete med att försöka förbättra och på så sätt tillgodose våra hyresgäster med väl anpassade och trivsamma lokaler. I vårt kontorshus på Sandvägen har en ny och modern anläggning för ett bättre inomhusklimat installerats vilket mottagits mycket positivt i fastigheten. Vi har sedan något år tillbaka även några industrifastigheter i vårt bestånd i Växjö. En av dessa genomgår nu en rejäl om- och tillbyggnad för att på så sätt tillgodose en av våra kunders växande behov av bättre anpassade ytor för den ökande produktionen. Vi inom CA Fastigheter är mycket glada åt att på detta sätt kunna hjälpa våra kunder till gemensam framgång och utveckling. Vårt handelsområde Västerport har nu fina och bra etableringar i de skräddarsydda lokalerna. Vårt läge med närhet till centrum och övriga handelsområden gynnar oss och därmed våra kunder som på detta sätt ges goda affärsmöjligheter i Växjö Europas grönaste stad.. Claus Holmgren Regionchef Växjö 27

15 region berlin & estland Bild ovan vänster: Narva Gate. Ovan höger: Heimstrasse 10, Berlin. Nedan vänster: Sarrazinstrasse 3, Berlin. Bild på vänster sida: Abrecht Front, Berlin. Goda framtidsutsikter på historisk mark Tyskland, Berlin Berlin är Tysklands huvudstad och kulturmetropol med en minst sagt händelserik historia. Just historien har satt sina spår i stadsbilden som med all säkerhet kommer att fortsätta förändras även i framtiden. Vi bedömer Berlin som en intressant marknad för tillfället, med på sikt, goda chanser till stark tillväxt. Sedan 2005 har CA Fastigheter förvärvat bostadsfastigheter i Berlin. Fastighetsportföljen består idag av traditionella förvaltningsfastigheter. Totalt har CA Fastigheter nästan kvm bostäder i västra Berlin vilka är mycket bra belägna. Estland Estland och främst huvudstaden Tallinn har genomgått dramatiska förändringar sedan självständigheten från Sovjet unionen Tillväxten har varit hög och även om den mattats av något, så finns det fortfarande mycket kvar att göra, inte minst vad gäller fastighetsuteckling. Många fastigheter kräver renovering och nya objekt kräver projektering. Sedan mitten av 2007 så har CA Fastigheter tillsammans med en partner förvärvat nästan kvm kontors- och lagerfastigheter i Tallinn. Samtliga fastigheter är renoveringsobjekt i bra centrala lägen eller utmed inoch utfartsleder. Under 2009 slutför vi bl.a. renoveringen av Suur Sõjamäe 27 samt färdigställer ny byggnad för Elektroskandia på Paneeli 2. I slutet av 2007 förvärvades, även här tillsammans med partner, ett markområde med tillhörande fastigheter i Narva, Estland. Investeringen gjordes i ett gemensamt nybildat bolag, Narva Gate OÜ. Markområdet ligger på gränsen till Ryssland och innefattar 65 ha mark med totalt 140 byggnader fördelat på kvm av olika karaktär. Ambitionen med området är att tillsammans med berörda myndigheter utveckla en ny och modern stadsdel som inkorporeras i staden Narva. Den nya stadsdelen är tänkt att innehålla såväl bostäder, kontor och handel som industri. Under 2009 hoppas vi få klart med ny detaljplan för hela eller delar av området. Andreas Claesson Regionchef Berlin & Estland 29

16 region s:t petersburg Bild ovan vänster: Köpcenter utvecklingsprojekt. Ovan höger: Köpcenter utvecklingsprojekt. Bild på vänster sida: Svenska konsulatet. Stor potential på trög marknad! Under 2008 genomförde vi vår första direktinvestering genom att förvärva 49% av aktierna i affärscentrum Sweden House, eller Dom Shvetsii, med ett helt fantastiskt läge i hjärtat av S:t Petersburg. Övriga aktieägare är svenska staten och S:t Petersburg stad. Fastigheten har stark historisk anknytning till Sverige och Ryssland. Under 1994 rekonstruerades byggnaden i sin helhet och fungerar nu som kommersiellt och kulturellt centrum med fokus på att stärka banden mellan Ryssland och Sverige. Byggnadens totalyta är på kvm. Två tredjedelar av ytan består av förstklassiga kontorsutrymmen, resten av exklusiva lägenheter. Största hyresgästen är Sveriges Gene ralkonsulat. Bland övriga hyresgäster finns exempelvis Nordiska ministerrådet, British Airways, Finnair, If försäkring, Imtech, Royal Bank of Scotland och flera andra välkända internationella företag. Projekteringen för de två markområden som sedan tidigare ägs, i närheten av IKEA MEGA Mall, fortsätter. För en av dessa har vi bildat joint venture med ett finskt byg g nadsföretag, Hansa Stroi, i syfte att stegvis bygga upp ett affärskomplex på cirka kvm. Till det andra markområdet söker vi lämpliga hyresgäster för skräddarsydd konstruktion. Trots konjunkturnedgången är efterfrågan stor på olika typer av fastigheter. På grund av svårigheter att låna upp pengar har fastighetsmarknaden nästan stannat av helt. Bankerna får in allt fler högt belånade fastigheter och priserna på befintliga byggnader faller snabbt. Detta resulterar i att det finns goda möjligheter att förvärva egendom med bra läge. Vi fokuserar på ett positivt kassaflöde, starka hyresgäster och en attraktiv prissättning. Tack vare att vi har en egen, lokal organisation med väl etablerade kontakter och kunskaper är vi redo att dra fördel av dagens marknadssituation. Jan Borekull Regionchef S:t Petersburg 31

17 Projektutveckling Projektutveckling är en viktig del av CA-koncernens verksamhet och har så alltid varit. Detta innebär att erfarenhet och kompetens har byggts upp för alla typer av projekt, allt från bostäder, kontor, handel till lager och industri. Omfattningen av projektportföljen förändras från tid till annan främst beroende på marknadssituationen. Här följer en kortfattad beskrivning av de projekt som nu pågår. Varvsholmen, Kalmar Den lilla ön i Kalmarsund har förvandlats från båtvarv till exklusivt bostadsområde med inslag av diverse kontorshus. CA Fastigheter har avslutat ett flertal bostads projekt sedan byggstarten år 2000 och har uppfört såväl bo - stads rätter, parhus, radhus samt hyresrätter. Under sommaren 2009 är det inflyttningsdags för 16 st. radhus i kv. Tåget och Knopen med tomter som går ända ner till havet och med egen brygga! CA Fastigheters byggnation på Varvsholmen fortsätter och kommer att innefatta såväl fler bostadsrätter som hyresrätter framledes. Varvsholmen är historia, nutid och framtid! Läs mer på Lomma Hamn, Lomma CA Fastigheter kommer att uppföra tre bostadsområden i Lomma Hamn med olika karaktärer. Gemensamt för samtliga tre områden är det unika läget i hjärtat av Öresundsregionen. Områdena kommer att erbjuda boende i friliggande villor, radhus samt strandnära bostadsrätter i fler familjshus, samtliga med omedelbar närhet till Öresund och fantastisk sandstrand. Totalt planeras ca 450 bostadsenheter inom området. Vår första etapp kommer att bli uppförandet av de tre bostadsrättshus inom Strandfuret, belägna i den sydvästra delen av området, även kallade strandvillorna. Läs mer på Trummenäs, Karlskrona På en halvö i Karlskrona skärgård har CA Fastigheter tre markområden med tänkt utveckling av småhusbebyg gelse. Första området omfattande 22 tomter är färdigplanerat och flertalet tomter är sålda. Härutöver planeras detaljplanearbeten för de övriga områdena med målsättningen att tillföra ytterligare ett hundratal tomter/bostadsenheter. Narva Gate, Narva Estland Markområde i centrala Narva om ca 65 ha med en stor mängd befintlig industribyggnation från förra sekelskiftet. Området har potential att på sikt utvecklas till en ny stadsdel i Narva med såväl bostäder, kontor, handel som hotell. Arbetet med ny detaljplan är påbörjat Veddesta, Järfälla Markområde om ca kvm som planeras för handel. Detaljplanearbete förväntas påbörjas under våren 2009 för att kunna påbörja byggnation under hösten Parnas, S:t Petersburg Ryssland Markområden om totalt ca 15 ha i anslutning till IKEA:s MEGA Mall i Parnas beläget i nordöstra S:t Petersburg. Projektet planeras utvecklas till ett kontors- och sällanköpscenter som komplement till intilliggande MEGA Mall

18 STYRELSE OCH FÖRETAGSLEDNING styrelse OCH FÖRETAGSLEDNING BolagsORGANISATION resultat- & Balansräkningar fastighetsförteckning Johan Claesson Född 1951, Civ. ek. Ordförande Styrelseledamot Borås Wäfverier, K3 Technology Group PLC, Leeds Group, Scribona AB m.m. Johan Claesson är tredje generationens ägare till CA-koncernen. Magnus Claesson Född 1949, Jur. kand. Styrelseledamot Magnus Claesson är tredje generationens ägare till CA-koncernen. Anders Ek Född 1948, fil. kand. Stockholms universitet. Styrelseledamot Styrelseledamot i Catella KAG, styrelseledamot i East Capital Explorer samt styrelseordförande i Sparinstitutens Pensionskassa. Leif Andersson Född 1965, Civ.ing, EMBA Styrelseledamot Ägare och VD i AREIM AB. Partner och delägare i Jarl Asset Management AB, Operating Partner för The Blackstone Group i Skandinavien. Styrelseledamot i INREV, the European Association for Investors in non Listed Real Estate Vehicles. Johan Damne Född 1963, Civ. ek. VD, Styrelseledamot VD för CA-koncernen sedan år Tidigare vvd. Anställd sedan Styrelseledamot i Scribona AB (publ.) samt Kalmar FF. Eje Wictorson Född 1958, Civ. ek. Ekonomichef Anställd år Tidigare auktoriserad revisor och partner i Deloitte. 35

19 BOLAGSORGANISATION BOLAGSORGANISATION CA Fastigheter AB Claesson & Anderzén AB CA Fastighetsutveckling AB Fastighets AB Sergeanten KB CA i Upplands Väsby CA Rådjursvägen AB Systratorpsvägens Fastighets AB HB Lea HB Altner & Co KB Hästbacken KB Kängurun Boklådan Fastighets AB Fastighets AB Korpralen KB Fältherren KB Fältherren KB Fältherren KB Fältherren HB Nornan Fastighets AB Fanjunkaren KB Majo KB Majo KB Majo HB Förvaltarna KB Trummenäs KB Rockan KB Majo Varvsholmens Fastighets AB CA Entreprenad AB HB Jägaren Fastighets AB Juvelen Handels AB i Ousby Sätra HB Claesson & Anderzén Hotellfastighets AB Claesson & Press AB Crete Estate Hotel and Tourist Enterprises S.A. Ierapetra S.A. CA i Växjö AB Vemo Industri AB CA i Huskvarna AB CA i Estland AB Letona Properties Ou (51%) Narva Gate Ou (50%) Fastighets AB Fölungen KB Fölungen KB Majo KB Majo KB Majo Fastighetsbolaget Kalmarkomplementären AB (70%) KoronAgro (10%) Harvest Moon East KoronAgro (40%) CA Hotellinvest AB Ukrainian Agreculture AB (57,1%) Grain Alliance Claesson & Anderzén HB Gerdéns Byggnads AB Gerdéns Fastighets KB CA Lomma Hamn KB Fast bol Strandhotellet KB CA Hotels KB Smålandsbyggen AB HB Jordsläta 3: Majo Hotellinvest AB Hantverkscentrum AB KB Ringvägen 59 (50%) Scribona AB (29,23%) Fastighets AB Ankarjärnet x) Dotterbolag se nästa uppslag Fastighets AB Sadeltaket y) Dotterbolag se nästa uppslag Claesson & Anderzén Invest AB Fojobo Fastighets AB Clania Byggtjänst HB CA Industrifastigheter i Jönköping AB CA i Karlskrona AB Bengt Wall HB CA i Stockholm AB CA i Osby AB Hällaflundran i Kalmar HB KB Sillesund Fastigheter KB Bremerhus & Co CA Property Holding AB CA Progress Kalmar AB CA Progress December I AB CA Progress December II AB CA i Jönköping AB Örtenhus i Jönköping AB CA Fastighetsservice AB CA Holding AB KB Brynäs 18:6 Gävle KB Vreten 12 Sthlm KB ArconaTrumman Ph Trollhättan Bil AB Stinsen Shoppingcenter AB Evidentia Consult AB KB Hemsta 9:6 Gävle Philipson Bil AB Jönköpings Industrifastigheter 1 AB Jönköpings Industrifastigheter Ädelkorallen 6 AB Jönköpings Industrifastigheter Öronskyddet Jönköpings Industrifastigheter Fridhem AB CA Bostäder i Växjö AB KB Spetsamossen Majoplus AB Majovation AB CA Sankt Petersburg (Ryskt bolag) TREB Prop Holding AB CA Real Estate AB CA Parnass Holding AB M.A.R.K i Upplands Väsby AB Ladoga Holding AB Dom Shvetsii (49%) (Ryskt bolag) Parnas Park Holding AB (37%) PCH Investment AB (37%) Philipson Sthlm Bil AB Philipson Syd Bil AB Philipson Bilprodukter AB Philipson Lastbilar Gbg AB Bileleganten AB

20 Bolagsorganisation Forts. x) Fastighets AB Ankarjärnet Ulvarboett Fastighets AB HB Semele HB Malvan Borås City Fastigheter AB KB Nettovägen (83%) CA på Norrmalm KB (83%) KB Herkulesvägen (83%) Fastighets AB Gåshöjden HB Sadelett HB Jungfrulinet HB Trätrean Kurorten 3 i Varberg KB Kurorten 7 i Varberg KB Kurorten 10 i Varberg KB Fast.bol Brunnshotellet KB HB Fönsterett HB Vivan Ulvarboett AB HB Harren HB Myrspoven KB Kinnarumma F 2: HB Torparen Forts. y) Fastighets AB Sadeltaket Ulvarboett Management AB HB Marelden HB Jaken HB Resexan HB Ripan Fastighets AB Ålen HB Getbocken CA Management AB KB Nettovägen (17%) CA på Norrmalm KB (17%) KB Herkulesvägen (17%) 38

21 Resultaträkning BALANSRÄKNING (belopp i kkr) (belopp i kkr) Claesson & Anderzén AB Koncernen Claesson & Anderzén AB Koncernen Hyresförvaltning Hyresintäkter, förvaltningsintäkter Driftskostnader Underhåll, hyresgästanpassning Fastighetsskatt Driftsöverskott Avskrivningar, nedskrivningar fastigheter Avskrivningar maskiner och inventarier Bruttoresultat Försäljningar och projektverksamhet Fastighetsförsäljningar Projektverksamhet Försäljningar och projektverksamhet Annan verksamhet Hotellverksamhet Jordbruksverksamhet Resultat annan verksamhet Förvaltnings- och administrationskostnader Rörelseresultat Finansiella poster Resultat från andelar i intressebolag Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Ränteintäkter och liknande poster Räntekostnader Övriga finansiella poster Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Aktuell skatt Uppskjuten skatt Minoritetens andel av resultatet TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Övriga immateriella tillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader, mark, markanläggning * * Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intressebolag Andra aktier och andelar Reversfordringar Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Färdiga varor och handelsvaror Omsättningsfastigheter Exploateringsfastigheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordran - 17 Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningtillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Årets resultat * Koncernen tillämpar inte redovisningsrekommendation enligt International Financial Reporting Standards (IFRS) vilket medför att koncernens fastighetsinnehav inte marknadsvärderas

22 BALANSRÄKNING (belopp i kkr) Claesson & Anderzén AB Koncernen EGET KAPITAL OCH SKULDER Bundet eget kapital Aktiekapital, aktier á nom 100: Bundna reserver Fritt eget kapital Fria reserver Årets resultat Eget kapital Minoritetsandel Avsättningar Avsättning för pensioner - 46 Uppskjuten skatt Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Övriga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Företagsinteckningar Fastighetsinteckningar Aktier, andelar i dotterbolag Övriga ställda säkerheter Deponerade värdepapper

23 Region Borås FASTIGHETSFÖRTECKNING Ytor kvm Tax.värde Beteckning Adress Ort Totalt Bostäder Kontor Butiker Hotell/Rest. Lager Övr.lokaler (kkr) Braxen 13 Industrigatan 28 Arboga Armbåga 3 Ålgårdsvägen 5-23 Borås Getängen 26 Getängsvägen 29 Borås Gullvivan 1 Alvestagatan Borås Körsbärsträdet 1 Katrinebergsg. 21 Borås Körsbärsträdet 3 Furugatan 5 Borås Körsbärsträdet 5 Katrinebergsg. 23 Borås Luna 7 Hallbergsgatan 8 Borås Mars 10 Stora Brogatan 9 Borås Medea 1 Stora Brogatan 15 Borås Ottar 3 Allégatan 37 Borås Pegasus 3 Allégatan 52 Borås Resedan 23 & 33 Elinsdalsgatan 2 & 6 Borås Semele 5 Allégatan 66 Borås Sexdalern 1 Trandaredsg. 202 Borås Trud 4 & 8 Kungsgatan 50 Borås Valhall 1 Allégatan 43 Borås Ålgårdsängen 2 Getängsvägen 40 Borås Summa Region Borås: Region Jönköping Ytor kvm Tax.värde Beteckning Adress Ort Totalt Bostäder Kontor Butiker Hotell/Rest. Lager Övr.lokaler (kkr) Apeln 29 Smedjegatan Jönköping Ekorren 1 Eriksgatan Jönköping Hymnen 4 Trädgårdsg. 14 A-E Jönköping Härolden 4 Oxtorpsgatan 14 Jönköping Juvelen 3 Brunnsgatan 20 Jönköping Knapen 1 Berzeliigatan 10 A-B Jönköping Kärnan 7 Myntgatan Jönköping Myran 12 Sjöbogatan Jönköping Möckeln 23 Brahegatan Jönköping Nötskrikan 8 Fornkullegatan 3 A-B Jönköping Raststället 1 Dalviksringen 20 Jönköping Rosengård 15 & 16 Rosenborgsg Jönköping Rustmästaren 2 Trädgårdsg Jönköping Ädelkorallen 6 Bultvägen 1 Jönköping Ädelmetallen 3 Kabelvägen 12 Jönköping Ämbaret 4 Fridhemsvägen 25 C Jönköping Öggestorp 1:7 Öggestorp 18 Jönköping Öggestorp 3:66 Revirvägen 4-8 Jönköping Örnnästet 4 Herkulesvägen 3 Jönköping Öronlappen 2 Bangårdsgatan 7 Jönköping Öronskyddet 6 Granitvägen 3 Jönköping Örontofsen 10 Gnejsvägen 4 Jönköping Örten 7 Herkulesvägen 16 Jönköping Överdraget 1 Bangårdsgatan 2 Jönköping Överkastet 5 Porfyrvägen 2 Jönköping Summa Region Jönköping: Region Kalmar FASTIGHETSFÖRTECKNING Ytor kvm Tax.värde Beteckning Adress Ort Totalt Bostäder Kontor Butiker Hotell/Rest. Lager Övr.lokaler (kkr) Antilopen 12 Dahléng. 3/Polhemsg. 15 Kalmar Antilopen 26 Polhemsgatan 17 Kalmar Dryaden 1 Tullbron 1 Kalmar Fallskärmen 2 Flygplatsvägen 21 Kalmar Framsta 2 Unionsgatan 6 Kalmar Furan 4 Frejag. 3 A-E/Vegagatan 7 Kalmar Furan 5, 50% Vegagatan 9 Kalmar Fårtickan 1 Tegelviksvägen 9 Kalmar Fårtickan 4 Nyslottsgatan 1-3 Kalmar Guldsmeden 11 Storgatan 9 Kalmar Gösen 11 Wernskjöldsgatan 12 A-C Kalmar Hackspetten 7 Tegnérgatan 4-6/Nygatan 14 Kalmar Hattmakaren 13 Larmgatan 14 Kalmar Hattmakaren 3 Storgatan 10 Kalmar Herden 1 Arvid Västgötes gata 1-3/ Jacob Smålännings gata 4, 6 Kalmar Hälleflundran 1 Norra v. 44 A-B/Erik Dahlbergs v. 9 Kalmar Jungfrun 2 Banérgatan 3-5 Kalmar Jungfrun 3 Riddaregatan 12, 14, 16 Kalmar Kajan 1 Smålandsgatan 15 Kalmar Kajan 6 Linnégatan 16 A-C Kalmar Kajan 13 Linnégatan 14 Kalmar Kakelmakaren 1 S:a Långgatan Kalmar Klyvaren 6 Sparregatan 11 Kalmar Klyvaren 12 Gripgatan 6-12 Kalmar Kvarnen 12 Skeppsbrogatan 49 Kalmar Landshövdingen 2 S:a Långgatan 20 Kalmar Landshövdingen 15 Ölandsgatan 9-11 Kalmar Laxöringen 28 Trädgårdsgatan Kalmar Linet 6 Wismarsvägen 8-10 Kalmar Linet 8 Lybecksvägen 2-36 Kalmar Lärlingen 6 Strömgatan Kalmar Löjan 2 Erik Dahlbergs Väg 3 Kalmar Mallvinden 1 Bredbandet 2 Kalmar Mästaren 26, 80% Fiskaregatan 18 Kalmar Rockan 7 Lindölundsgatan 3-11 Kalmar Rockan 10 Norra vägen Kalmar Safiren 1 Daléngatan Dr. Kristinas väg 4 Kalmar Sillen 1 Borgmästaregatan 12 Kalmar Simpan 10 Magistratsgatan 1 Kalmar Simpan 11 Magistratsgatan 3 Kalmar Simpan 12 Magistratsgatan 5 Kalmar Spättan 1 Kämnärsg. 8 A-B/Tolvmannag. 3A-B Kalmar Stadsträdgården 2 Kungsgårdsvägen 7-13 Kalmar Stadsträdgården 5 Kungsgårdsvägen Kalmar Termiten 13 Timmermansgatan 33 Kalmar Termiten 18 Kaptensgatan 2 A-B Kalmar Trossen 1 Bredbandet 6, 8, 10 Kalmar Borgehage 1:73 Borgehage by Borgholm Byxelkrok 1:1 Borgholm Jordsläta 3:6-9 Borgholm Kamelen 6 V:a Kyrkogatan 17 Borgholm Verdandi 3, 5 S.Långgatan 2/Verdandi gränd Borgholm Åkaren Markgatan 21-33/Storgatan 56 Borgholm Residenset 24 Storgatan 3 Västervik Residenset 29 Kvarngatan 4 Västervik Summa Region Kalmar:

24 Region Karlskrona FASTIGHETSFÖRTECKNING Ytor kvm Tax.värde Beteckning Adress Ort Totalt Bostäder Kontor Butiker Hotell/Rest. Lager Övr.lokaler (kkr) Bokbindaren 2 Gulbernavägen 2 Karlskrona Hantverkaren 22 Hantverkaregatan 47 Karlskrona Kastbyn 1 Valhallavägen 8 Karlskrona Loke 24 Rådhusgatan 9-13 Karlskrona Loke 25 Borgmästaregatan 20 Karlskrona Magistraten 5 Ronnebygatan 43 Karlskrona Nordstjärnan 32 Ronnebygatan 52 Karlskrona Skydraget 1 & 2 Snappehanevägen Karlskrona Spårvägen 9 Polhemsgatan 41 Karlskrona Sunnanvinden 2 & 3 Gyllenstjärnas väg Karlskrona Säby 4:14 Karlskrona Tersmeden 13 Bredgatan 3 A-B Karlskrona Urmakaren 56 Norra Kungsgatan Karlskrona Wachtmeister 57 Hantverkaregatan 2-10 Karlskrona Östen 1 Muraregatan 2 Karlskrona Summa Region Karlskrona: Region Växjö FASTIGHETSFÖRTECKNING Ytor kvm Tax.värde Beteckning Adress Ort Totalt Bostäder Kontor Butiker Hotell/Rest. Lager Övr.lokaler (kkr) Björnen 10 V:a Esplanaden 1 Växjö Blända 11 Sandgärdsgatan 16 Växjö Fries 9 Storgatan Växjö Flodhästen 4 Rådjursvägen 9 Växjö Gravören 17 Verkstadsgatan 14 A Växjö Klockbojen 7 Systratorpsvägen 14 Växjö Plåtslagaren 5 Verkstadsgatan 1 Växjö Stenbock 1 Bäckgatan 22 A-C Växjö Svetsaren 3 Smedjegatan 4 Växjö Svetsaren 5 Storgatan 70 Växjö Torven 5 Sandvägen 2 Växjö Tullen 8 Storgatan 30 Växjö Tvinnaren 3 Arabygatan 13 Växjö Tvinnaren 4 Arabygatan 9 Växjö Tvinnaren 5 Arabygatan 11 Växjö Ödman 10, 12 & 13 Sandgärdsgatan Växjö Summa Region Växjö: Region Nordöstra Skåne Ytor kvm Tax.värde Beteckning Adress Ort Totalt Bostäder Kontor Butiker Hotell/Rest. Lager Övr.lokaler (kkr) Disponenten 10 Kvarngatan 22 & 25 Osby Disponenten 14 Västra Storgatan 49 Osby Gamleby 31 Åkervägen 55 Osby Idet 14, 17 Hässleholm Klockaren 5 Idrottsgatan 56 Osby Klockaren 10 Idrottsgatan 58 Osby Predikanten 1 Västra Storgatan 26 Osby Skogvaktaren 7 Parkgatan 17 Osby Väktaren 1 Klockaregatan 5 Osby Väktaren 3 Skogsgatan 12 Osby Allarp 4:1 Bromölla Gullvivan 5 Hagagatan 3 Bromölla Hackspetten 11 Frejagatan 1-3 Bromölla Liljan 21 Hagagatan Bromölla Maskrosen 22 Hermansens gata 1-7 Bromölla David Nyborg 8 Östra Boulevarden 8/J H Dahlsg. 7 A-B Kristianstad Ringbrynjan 1 & 2 Göingegatan 14, 16 Hässleholm Summa Region Nordöstra Skåne: Region Stockholm Ytor kvm Tax.värde Beteckning Adress Ort Totalt Bostäder Kontor Butiker Hotell/Rest. Lager Övr.lokaler (kkr) Brynäs 18:6 S Skeppsbron Gävle Våglängden 9 Vretavägen 13 Huddinge Veddesta 2:18 Nettovägen 2-4 Järfälla Veddesta 2:83 Nettovägen 2-4 Järfälla Vreten 12 Västberga allé 3 Stockholm Hammarby-Smedby 2:20 Upplands-Väsby Kapellet 1:21 Upplands-Väsby Glädjen 1:1 Upplands-Väsby Summa Region Stockholm: Övriga Sverige Ytor kvm Tax.värde Beteckning Adress Ort Totalt Bostäder Kontor Butiker Hotell/Rest. Lager Övr.lokaler (kkr) Lomma 25:1 m.fl. Brohusvägen Lomma Summa Övriga Sverige: Utlandet Ytor kvm Tax.värde Beteckning Adress Ort Totalt Bostäder Kontor Butiker Hotell/Rest. Lager Övr.lokaler (kkr) Bozener Strasse 2 Berlin Lauterstrasse 28 Berlin Kluck Strasse 25 Berlin Frege Strasse 35 Berlin Handjery Strasse 14 Berlin Handjery Strasse 15/Saarazinsstrasse Berlin Heimstrasse 10 Berlin Albrecht Strasse 115 Berlin Joala 17, 50% Narva Joala 20, 50% Narva Joala 21, 50% Narva Joala 23, 50% Narva Joala 28, 50% Narva Joala 40, 50% Narva Kose 12, 16 50% Narva Kulgu 8, 50% Narva Kulgu sadam 3, 50% Narva Puuvilla 3, 5, 50% Narva Spordi 2, 6 50% Narva Tehase 3, 50% Narva Tehase 4, 6 50% Narva kp-11.Korabselki Mark S:t Petersburg Paneeli 2 Tallinn Pärnu Maantee 4 Tallinn Suur Sõjamäe tn 35 Tallinn Summa Utlandet: Summa för koncernen:

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

Halvårsrapport Acrinova AB (publ) Tåstrupsgatan Ängelholm. Halvårsrapport Sida 1 av 8

Halvårsrapport Acrinova AB (publ) Tåstrupsgatan Ängelholm. Halvårsrapport Sida 1 av 8 Acrinova AB (publ) Tåstrupsgatan 2 262 63 Ängelholm Halvårsrapport 2016 Sida 1 av 8 Sammanfattning av halvårsrapport (koncernen) Styrelsen och verkställande direktören för Acrinova AB (publ) avger härmed

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Företagspresentation. Omslagsbild. Ekonomisk information

Företagspresentation. Omslagsbild. Ekonomisk information Presentation 2014 1 Omslagsbild Bilden visar ett trappräcke från gamla Arby Mejeri. En byggnad från Claes Johanssons hemtrakt som betydde mycket för honom och vårt företags utveckling. Bilden visar ett

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Företagspresentation. Ekonomisk information

Företagspresentation. Ekonomisk information Presentation 2013 1 Företagspresentation Klicka på rubrikerna för att komma till önskad sida på en gång! VD har ordet 4-5 Detta är CA Fastigheter 6-7 Finansiell oro i Europa 8-9 Resultat 2012 10-11 Organisation

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008 Active PropertiesAB AB info@activeproperties.se infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé och övergripande mål Active Properties affärsidé

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( )

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( ) Delårsrapport Januari - juni (2011-01-01 2011-06-30) TiTANA Sammanfattning av delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 (6 mån) Nettoomsättning uppgick till 321 227 SEK Rörelseresultatet uppgick till 1 347 896

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Active Properties AB info@activeproperties.se www.activeproperties.se Active Properties AB infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7)

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 1 (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 SAMMANFATTNING Rörelseresultatet före avskrivningar för perioden jan juni 2016 uppgick till 15 340 ksek jämfört med -6 524 ksek för

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Genline AB - året som gått

Genline AB - året som gått PRESSMEDDELANDE 2007-02-28 Genline AB Rökerigatan 5 121 62 Johanneshov Phone +46 8 600 33 10 Fax +46 8 600 33 20 E-mail info@genline.se www.genline.se Bokslutskommuniké från Genline AB (publ.) för 2006

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2005-09-01 2006-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 Koncernen Intäkterna för första kvartalet uppgick till 105,8 (132,2) mkr Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Kvartal 4 2015. Jefast Holding. org. nr 556721-2526. Sammanfattning oktober december 2015

Kvartal 4 2015. Jefast Holding. org. nr 556721-2526. Sammanfattning oktober december 2015 Jefast Holding org. nr 556721-2526 Kvartal 4 2015 Sammanfattning oktober december 2015 Nettoomsättningen uppgick till 65,3 mkr (Q4 2014: 47,6) Rörelseresultatet uppgick till 11,2 mkr (Q4 2014: 8,4) Kvartalets

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2015

Bokslutskommuniké januari-december 2015 Bokslutskommuniké januari-december 2015 Koncernen 2015 2014 Hyresintäkter, Mkr 39,1 0,7 Driftsöverskott, Mkr 22,3-0,6 Förvaltningsresultat, Mkr 11,5-0,3 Årets resultat, Mkr 23,8-0,7 Resultat per aktie,

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Bosjö Fastigheter AB (publ)

Bosjö Fastigheter AB (publ) Bosjö Fastigheter AB (publ) Halvårsrapport 2016-07-01-2016-12-31 Bosjö Fastigheter AB (publ) 559042-6259 Jacob Anderlund + 46 8 402 53 84 jacob.anderlund@paretosec.com Bosjö Fastigheter AB (publ) c/o Pareto

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden 1(6) Nordanstigs Bostäder Aktiebolag Org nr 556410-7745 Delårsrapport för perioden 2015-01-01-2015-06-30 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 Om inte annat särskilt

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 ICT Norden Fastigheter AB (publ) Org.nr: 556711-9069 Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (publ) avger härmed delårsrapport för perioden

Läs mer

Link Prop Investment AB (publ) Halvårsrapport

Link Prop Investment AB (publ) Halvårsrapport Link Prop Investment AB (publ) Halvårsrapport REDOGÖRELSE FÖR HALVÅRET 1 JANUARI - 30 JUNI 2016 Hyresintäkterna uppgick till 14 003 594 kr (2 351 328) Driftsöverskottet uppgick till 11 730 198 kr (2 224

Läs mer

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget med dotterbolag Bokslutskommuniké för 2014 Omsättningen för januari-december 2014 uppgick till 11 082 KSEK Rörelseresultatet före engångshändelser och omvärderingar

Läs mer

Lokala värden. Per Johansson, VD

Lokala värden. Per Johansson, VD Lokala värden Per Johansson, VD Lokala värden Stockholm Corporate Finance, 19 september 2017 En attraktiv fastighetsportfölj med stabila kassaflöden skapar fortsatt tillväxt Dagens agenda Vår affär lokala

Läs mer

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län.

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Verksamhetspresentation 2016 Affärsidé Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Övergripande mål Målsättningen är att uppnå en kritisk

Läs mer

Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB

Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB 1(7) PRESSMEDDELANDE 2003-02-18 Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB Fortsatt starkt resultat från den löpande verksamheten Framgångsrik verksamhet i Finland andelen finska affärer ökar Nya affärer

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Östra Orgeln Bostäder AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Mars 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Januari - mars 213 Viktig utveckling av WTG under en svag konjunktur Framtidsbedömning 2 Vd-kommentar Om Wonderful Times Group Omsättning

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2004-09-01 2005-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Verksamheten i siffror

Verksamheten i siffror Verksamheten i siffror 1998 1999 2000 2001 2002 Försäljning (Mkr) 17 835 16 807 19 271 19 682 19 271 Resultat efter finansnetto (Mkr) 1 424 467 1 870 913 816 Investeringar i anläggningar (Mkr) 2 035 1

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

Delårsrapport. LunchExpress i Sverige AB (PUBL) januari - juni 2010

Delårsrapport. LunchExpress i Sverige AB (PUBL) januari - juni 2010 26 augusti 2010 Göteborg, Sverige Delårsrapport LunchExpress i Sverige AB (PUBL) januari - juni 2010 * Nettoomsättning för perioden 10,4 Mkr (5,6 Mkr) * Resultat efter finansnetto -3,2 Mkr (-2,6 Mkr) *

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 Kvartalet, juli september 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,9 (-0,7)

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Kvartalsrapport Tre månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Kvartalsrapport Tre månader i korthet avseende Garpcokoncernen Kvartalsrapport 2009-01-01 2009-03-31 Tre månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % och uppgick till 36 909 tkr (41 500 tkr). Rörelseresultatet (EBITDA) minskade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2006-09-01 2007-05-31 (9 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Öppning av BrandWorld i Halmstad och Löddeköpinge Nettoomsättningen minskade med 13,5 %, 30.405 TSEK (35.140 TSEK) Resultat per aktie uppgick

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli 2013-30 juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning perioden 1 juli 2013 30 juni 2014 Företagets

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( )

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (1998-12-01 -- 1999-11-30) H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 32.977 (MSEK 26.650), en ökning med 24% jämfört med föregående år Försäljningen i jämförbara butiker ökade på samtliga

Läs mer

Solnaberg Property AB (publ), org.nr Bokslutskommuniké 2016

Solnaberg Property AB (publ), org.nr Bokslutskommuniké 2016 Solnaberg Property AB (publ), org.nr 559042-2464 Bokslutskommuniké 2016 REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 16 DECEMBER 2015-31 DECEMBER 2016 Hyresintäkterna uppgick till 12 468 669 kr Driftsöverskottet uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning för Granitporten AB

Årsredovisning för Granitporten AB Årsredovisning för Granitporten AB Räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30 Granitporten AB 1(7) Styrelsen för Granitporten AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport 3,

Delårsrapport 3, Delårsrapport 3, 2006-2007 Juli 2006-Mars 2007, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 3 941 (4 919) Tkr. Resultatet för perioden uppgår till 525 (443) Tkr efter skatt. Resultat per

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Västerås Gävle Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2013 Nettoomsättning för perioden uppgick till 21,0 (33,2) MSEK Bruttoresultat för perioden uppgick till 5,9 (9,5)

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014 St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli 2013 31 december 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning av bokslutskommuniké Räkenskapsåret

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars 2008 Omsättningen 13 804 Tkr Resultat efter finansiella poster -157 Tkr Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnummer 556681-9149 Godsvägen

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014 Göteborg 2014-08-15 Delårsrapport perioden januari-juni 2014 Kvartal 2 (april juni) 2014 Omsättningen uppgick till 13,4 (15,8) Mkr, en minskning med 2,4 Mkr eller 14,9 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Tranås Linköping Delårsrapport januari Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Juli Nettoomsättning för perioden uppgick till 131,6 Nettoomsättning för perioden

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2012 Kvartalet oktober - 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till 126,2 (146,9) MSEK Bruttoresultat

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31 Styrelsen och verkställande direktören för Stureguld AB (publ) avger härmed följande kvartalsrapport för perioden 2012-01-01-2012-03-31. * Periodens intäkter under första kvartalet uppgick till 47,8 MSEK,

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...

Innehåll. Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport... ÅRSREDOVISNING 2013 Träbiten 2 Innehåll Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...11 2 Lena Drangel, Roland Kärrman,

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Den installerade effekten är 19.6 MW och produktionskapaciteten ca 50 GWh/år.

Den installerade effekten är 19.6 MW och produktionskapaciteten ca 50 GWh/år. Slättens Vind AB (publ) Org nr: 559022-2583 Delårsbokslut för perioden 2017-01-01-2017-03-31 Verksamheten År 2015 beslutade årsstämman att låta ombilda den ekonomiska föreningen till ett publikt aktiebolag.

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

experter inom Vi är fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före.

experter inom Vi är fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före. Vi är experter inom fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före. 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Bokslutskommuniké 2014 Modity Energy Trading AB VD

Läs mer