Rapport 2014:14. Långsiktiga finansiella spartjänster till konsument. underlag till bedömningar av åtgärdsmöjligheter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport 2014:14. Långsiktiga finansiella spartjänster till konsument. underlag till bedömningar av åtgärdsmöjligheter"

Transkript

1 Rapport 2014:14 Långsiktiga finansiella spartjänster till konsument underlag till bedömningar av åtgärdsmöjligheter

2 2014:14 Långsiktiga finansiella spartjänster till konsument underlag till bedömningar av åtgärdsmöjligheter Konsumentverket 2014 Utredare: Carl Magnus Berglund

3 Förord Konsumenter är en förutsättning för att konsumentmarknader ska uppstå i en marknadsekonomi. För att marknaderna ska fungera som medel för att tillgodose konsumenternas behov och för att fördela samhällets resurser på ett effektivt sätt är det nödvändigt med starka konsumenter. De behöver också reella valmöjligheter samt tillräcklig och tillförlitlig information. Dessutom är det nödvändigt att konsumenterna känner tillit, vilket uppnås genom förtroendefullt agerande från marknadens aktörer samt med ett effektivt konsumentskydd. Starka konsumenter främjar konkurrensen på marknaden, vilket i sin tur kan leda till innovationer. Sammantaget är det därför både från marknadsekonomiskt och konsumentnyttoperspektiv angeläget att skapa goda förutsättningar för konsumenterna. Med andra ord, förutsättningar som ger starka, väl och tillförlitligt informerade konsumenter. Konsumentverket har i uppdrag att bevaka och analysera marknaderna ur ett konsumentperspektiv samt vid behov vidta eller föreslå åtgärder. Den samlade analysen på området har, bland annat, visat att relativt nästan alla andra konsumentmarknader framstår marknaden för finansiella tjänster som problematisk, i synnerhet när det gäller långsiktigt finansiellt sparande. Under 2011 genomförde Konsumentverket en kartläggning av synen på verkets uppdrag och uppgifter. Den gjordes både internt och externt. Därutöver gjordes en inventering av samhällsförändringar och trender som kan förväntas påverka konsumenter och konsumtion. Detta mynnande ut i en uppsättning strategiska ställningstaganden och prioriterade utvecklingsområden. Ett strategiskt ställningstagande är att öka och stärka arbetet inom det finansiella området. Mot den här bakgrunden påbörjade Konsumentverket under 2013 en fördjupad analys av marknaden för långsiktiga finansiella spar- och placeringstjänster till konsument. Vi har valt att fokusera åtgärdsanalysen på relationen mellan konsument och finansiella rådgivare. På den svenska marknaden erbjuds finansiell rådgivning framförallt av banker och andra finansiella institut. Bakgrunden är konsumenternas önskan om att kunna lämna över ett svårt beslut till finansiella rådgivare samtidigt som dessa agerar med ett företags och sina egna intressen som utgångspunkt. Det uppstår därmed en skillnad mellan konsumenternas intressen och rådgivarnas. De åtgärdsmöjligheter som vi har tittat närmare på har i betydande utsträckning som syfte att reducera denna skillnad. Vi har i samarbete med Ramböll Management Consulting genomfört en inventering av åtgärder som genomförts i fem andra länder under de senaste dryga tio åren. Därutöver har vi tillsammans med KTH gjort en experimentell studie där vi testade fem åtgärdsmöjligheter för att förbättra förutsättningarna för konsumenterna att fatta bra beslut för de egna behoven. Ramböll Management Consulting och KTH ansvarar för innehållet i respektive redovisning och de tolkningar och slutsatser som görs i studierna står de båda uppdragstagarna för. För att säkra kvaliteten på det framtagna underlaget genomfördes en workshop inför slutredovisningen av Rambölls uppdrag. Vid den deltog, förutom Konsumentverket och Ramböll, Finansinspektionen och Konkurrensverket. Med stöd av rapportens innehåll och slutsatser diskuterades också vid workshopen åtgärder och annat arbete i ett framåtblickande perspektiv.

4 Konsumentverket vill tacka Finansinspektionen och Konkurrensverket för mycket värdefulla bidrag i samband med workshopen! Till KTH:s projekt kopplades två referensgrupper för att säkerställa relevans och kvalitet. Konsumentverket och KTH genomförde fem samråd med respektive referensgrupp. Referensgrupperna bestod av Finansinspektionen, Fondbolagens förening, Fondhandlarnas förening, Konkurrensverket, Konsumenternas Bank och Finansbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå, Pensionsmyndigheten, Svenska Bankföreningen och Sveriges Konsumenter. Efter utförda experiment genomfördes även en workshop där deltagarna diskuterade resultaten. Konsumentverket vill rikta ett mycket stort tack till samtliga för värdefulla bidrag i referensgruppsarbetet! Konsumentverket kommer framöver att använda de båda underlagen för ytterligare analyser och annat arbete för att från ett konsumentperspektiv utveckla och förbättra marknaden för långsiktigt finansiellt sparande.

5 5 (120) Innehållsförteckning Del 1 1. Sammanfattning Inledning Om studien Kartläggningens genomförande Uppdragets fokus och avgränsningar Introduktion till de studerade länder Nederländerna Norge Storbritannien Tyskland Finland Identifierade insatser Marknadsreglerande insatser kring rådgivning, Marknadsreglerande insatser kring placeringsinformation Övriga marknadsreglerande insatser Ej marknadsreglerande insatser kring rådgivning Marknadsgranskande insatser Kunskapshöjande insatser Reflektioner Reflektioner från datainsamlingen kring de studerade länderna Rambölls reflektioner inför det fortsatta arbetet Bilaga 1 Referenser Bilaga 2 Förteckning över intervjupersoner Bilaga 3 Exempel på test från Stiftung Warentest...53 Del 2 1. Inledning Konsumentverkets uppdrag Potentiella problem i branschen Sammanblandning av rådgivning och försäljning Informations- och kunskapsunderläge Beslut tas under tidspress Behov av en oberoende rådgivare Disposition Experimenten...59

6 6 (120) 2.1 Design Treatment Basfallet Ingen rådgivare Inga incitament Säljare Tidsfördröjning Oberoende expert Mer information Genomförande Beskrivande statistik Resultat Basfallet Effektiva fronten Kundernas val av enskilda fonder Fond A Fond B Fond C Övriga fonder Analys av hela fondportföljen Förväntad avkastning Förväntad risk Förväntad bankavgift Förväntad riskjusterad avkastning Sammanfattning och slutsatser Policyåtgärder Byta namn på yrkesrollen: från rådgivare till säljare Information och kunskap Tidsfördröjning Införa en kompletterande oberoende rådgivare Ingen rådgivare Rådgivare utan incitament Sammantaget Referenser Appendix...95 Bilaga Intyg gällande KTH:s studie

7 Del 1 Internationell kartläggning av insatser riktade mot långsiktigt sparande Uppdragstagare: Ramböll Management Consulting

8 8 (120) 1. Sammanfattning Konsumentverket har gett Ramböll Management Consulting (fortsättningsvis Ramböll) i uppdrag att genomföra en kartläggning av hur fem europeiska länder Storbritannien, Nederländerna, Finland, Norge och Tyskland arbetar med att stärka konsumenternas ställning på marknaden för långsiktiga finansiella spartjänster. Uppdraget går ut på att identifiera och beskriva insatser genomförda i de studerade länderna. Kartläggningen genomfördes under september och oktober månad Denna rapport presenterar resultatet och slutsatserna från arbetet. I uppdraget har Ramböll genom dokumentstudier och 20 intervjuer med företrädare för centrala aktörer i de studerade länderna identifierat och beskrivit 24 insatser. Insatserna har översiktligt delats in i sex olika kategorier: marknadsreglerande insatser kring rådgivning, marknadsreglerande insatser kring placeringsinformation, övriga marknadsreglerande insatser, ej marknadsreglerande insatser kring rådgivning, marknadsgranskande insatser, samt kunskapshöjande insatser. Utifrån den genomförda kartläggningen har Ramböll också ställt samman följande reflektioner gjorda från datainsamlingen som kan utgöra inspel till det fortsatta arbetet med att stärka konsumentens ställning och skydd på marknaden för långsiktiga spartjänster i Sverige: Ta ett helhetsgrepp kring problematiken på marknaden genom att utgå från ett problem- och systemorienterat synssätt med fokus på dynamiken mellan marknadens olika aktörer Stimulera till ansvarsfullt agerande bland marknadens aktörer genom insatser som skapar interna incitament och nytta för aktörerna Motivera och stimulera till ansvarstagande för marknadens aktörer genom att involvera dem i en dialog om problem och lösningar Samverka mellan finans- och konsumentmyndigheter för att säkerställa att tänkta åtgärder harmonierar Utforma åtgärder som utgår från konsumentens konsumtionssituation genom att främja enkla och igenkännbara beslutsmiljöer Arbeta proaktivt med att identifiera kommande problem och marknadsmisslyckanden Prioritera insatser som påverkar utbudet på marknaden snarare än efterfrågan Arbeta vidare utifrån internationell best practice men säkerställ ett implementeringsperspektiv genom att utgå från svenska förutsättningar

9 9 (120) 2. Inledning 2.1 Om studien Konsumentverket har i uppdrag att värna konsumenternas ställning och förbättra funktionssätten för ett antal svenska marknader för privatkonsumtion. Myndigheten inledde 2009 på uppdrag från regeringen ett arbete med att göra en samlad analys av konsumentproblemen på de svenska marknaderna. Konsumentverket har idag ett löpande uppdrag att en gång per år följa upp, analysera och rapportera om konsumenteranas situation på marknaderna och vidta och föreslå åtgärder. I fokus för detta arbete ligger särskilt följande områden: Tillgång och tillgänglighet till information som konsumenten behöver för att göra informerade val Transparens i bemärkelsen att konsumenten ges möjlighet att jämföra olika alternativ kopplat till enskilda prisuppgifter Inlåsningseffekter för konsumenter i relation till leverantörer Att leverantörer inte säljer på ett sätt så att konsumenten inte förstår sina framtida preferenser Konsumentrapporten från 2013 pekar på att det finns betydande brister inom ett stort antal av dessa marknader utifrån såväl ett marknads- som konsumtionsperspektiv. I konsumentrapporten pekas tio marknader ut som särskilt problematiska. En av dessa är marknaden för bank- och finanstjänster. Denna marknad präglas enligt rapporten av särskilt hög andel missnöjda konsumenter. Under 2011 togs ett internt myndighetsbeslut att fram till 2015 särskilt prioritera denna marknad. Mot bakgrund av denna problembild har Konsumentverket ett intresse av att hämta in kunskap och inspiration kring hur man arbetar med att stärka konsumentens ställning i andra länder. Av denna anledning gav Konsumentverket i uppdrag till Ramböll att genomföra en kartläggning av fem europeiska länder: Storbritannien, Nederländerna, Finland, Norge och Tyskland. I fokus för studien ligger marknaden för långsiktiga finansiella spartjänster. Studien genomfördes under september och oktober månad Denna rapport presenterar resultatet och slutsatserna från arbetet.

10 10 (120) 3. Kartläggningens genomförande Ramböll har genomfört uppdraget i tre på varandra följande steg. Ett uppstartsmöte ägde rum den 11 september Uppdragets datainsamling ägde rum under påföljande 4 veckor. En slutworkshop arrangerades tillsammans med Konsumentverket den 28 oktober. Nedan illustreras uppdragets övergripande arbetsförlopp. Figur 1 Uppdragets övergripande arbetsförlopp I uppdragets första steg fastställde Ramböll tillsammans med Konsumentverket studiens frågeställningar, fokus och analysram. Analysramen utgjorde ramverket för den information som senare samlades in i datainsamlingen. Nedan presenteras analysramen. Tabell 1 Analysram för genomförande av insatskartläggning Analysram Åtgärd - Vad består insatsen av? Syfte - Vad syftar insatsen att uppnå och för vilka? Bakgrund - Varför genomfördes insatsen? Finns det några bakomliggande orsaker/faktorer som föranledde insatsen? Ägarskap - Vem initierade respektive drev igenom insatsen? Finansiering - Vilka kostnader eller andra resurser är förknippade med insatsen och vem står för dem? Implementering - Hur genomfördes insatsen? Resultat - Hur ser kunskapsläget ut kring insatsen och dess resultat/effekter? Källor? Lärdomar - Vilka lärdomar går att dra från insatsen? Överförbarhet - Hur låter sig lärdomarna från insatsen överföras till ett svenskt sammanhang? Efter uppstarten påbörjade Ramböll datainsamlingen i de fem valda länderna. Datainsamlingen pågick i totalt 4 veckor. Studiens datainsamling har huvudsakligen skett genom intervjuer med experter och företrädare för centrala offentliga aktörer i respektive undersökt land. Utan på förhand givna kontaktingångar till respektive lands aktörer har Ramböll tillämpat ett så kallat snöbollsurval. Det har inneburit att Ramböll har försökt identifiera nyckelpersoner i respektive land och genom dessa försökt skapa vidare ingångar till nya intervjupersoner. Totalt har Ramböll varit i kontakt med 74 personer i de fem studerade länderna och genomfört intervjuer med 20 personer. Dessa fördelar sig som följer över de fem studerade länderna:

11 11 (120) Tabell 2 Förteckning över kontaktade intervjupersoner fördelat över studerade länder Genomförda intervjuer Totalt Tyskland 6 14 Finland 6 21 Nederländerna 3 14 Norge 4 12 Storbritannien 1 13 Tillgången till intervjupersoner har varierat kraftigt mellan länderna men kan på en övergripande nivå beskrivas som begränsad. Svårigheterna att få tillgång till relevanta intervjupersoner har varit särskilt stora i Storbritannien. Som komplement till den intervjubaserade datainsamlingen har Ramböll löpande följt upp med dokumentstudier av skriftlig dokumentation kopplat till de studerade insatserna. Detta är också något som efterfrågats i respektive intervju. Evidens kopplade till insatsernas resultat har genomgående visat sig svår att få fram. Uppdraget avslutades med att Ramböll ställde samman resultaten, slutsatserna och lärdomarna från kartläggningen, samt analyserade de övergripande dragen/mönstren/slutsatserna, i en preliminär rapport. Den preliminära rapportversionen låg sedan till grund för den slutworkshop som arrangerades tillsammans med Konsumentverket den 28 oktober. Utifrån diskussionerna vid denna workshop gjorde Ramböll en slutlig justering av rapporten. 3.1 Uppdragets fokus och avgränsningar Att definiera och avgränsa konsumentrelaterade insatser inom marknaden för långsiktiga spartjänster låter sig inte helt enkelt göras. I samband med uppstarten av uppdraget diskuterade Ramböll tillsammans med Konsumentverket ett flertal frågeställningar, exempelvis: När den finansiella tjänsten är att betrakta som långsiktig? Bör insatsen rikta sig direkt mot konsumenten (efterfrågesidan) eller är även tillsynsåtgärder och regelverk riktade mot säljarna av de finansiella tjänsterna (utbudssidan) relevanta? Är enbart offentligt initierade och/eller finansierade insatser av intresse? Utifrån en inledande diskussion slogs följande grundläggande principer och avgränsningar för uppdraget fast: Uppdraget avser uteslutande långsiktiga spartjänster, inte i första hand som framgår av den ursprungliga offertförfrågan De studerade insatserna ska ha genomförts under de senaste åren Nya insatser som ej hunnit träda ikraft är också av intresse Särskild vikt bör läggas vid åtgärdernas direkta resultat och ev. bieffekter (resultat), samt vad som orsakade insatsens implementering (bakgrund).

12 12 (120) Utvärderingar av insatser, samt policyutredningar, särskilt kring rationalen bakom insatserna, är extra intressanta. Dessa principer och avgränsningar har i stort varit giltiga för hela uppdragsperioden men har löpande varit föremål för mindre justeringar och förtydliganden. Mot bakgrund av uppdragets övergripande syfte att få inspiration kring hur staten kan arbeta för att stärka konsumenternas ställning och marknadens funktionssätt har det varit såväl Konsumentverkets som Rambölls ambition att försöka göra en så bred kartläggning som möjligt.

13 13 (120) 4. Introduktion till de studerade länder Detta inledande kapitel syftar till att teckna en översiktlig bild över vilka offentliga aktörer som arbetar för att stärka konsumenternas ställning på marknaden för långsiktiga spartjänster i de respektive studerade länderna. Kapitlet försöker också översiktligt och i varierande utsträckning beskriva de konsumentpolitiska utmaningar och traditioner som är förknippade med marknaden i respektive land. Syftet med kapitlet är att försöka ge en kontextuell ingång till de olika beskrivna insatserna. Tyngdpunkterna i de respektive beskrivningarna skiljer sig delvis åt beroende på vad Ramböll har sett som värdefullt att lyfta fram, samt efter tillgång till relevant information. 4.1 Nederländerna I Nederländerna har konsumentskydd länge varit en viktig politisk fråga. Regleringen av marknaden för långsiktiga finansiella tjänster påbörjades på allvar under 2006 och 2007 i samband implementeringen av en rad EU-direktiv, särskilt IMD och MiFID. Under dessa år påbörjades också ett arbete bland regleringsaktörerna att analysera problemen på marknaden. Vad de såg var att samtliga aktörer på marknaden produktutvecklarna, banker, försäkringsbolag, rådgivare och konsumenter på olika sätt bidrog till att skapa en dynamik mellan sig och ett system som inte gynnade konsumenternas långsiktiga intressen. Utpräglande för det konsumentpolitiska arbetet i Nederländerna har länge varit den tradition av samverkan som allt sedan 1930-talet existerat mellan olika aktörer såsom branschorganisationer, regeringen, producenter, familje- och konsumentorganisationer. Detta synsätt präglade också arbetet med att reglera den finansiella konsumentmarknaden där marknadens olika aktörer involverades i processen. Nederländerna valde också att gå längre än harmoniseringsdirektiven och implementera MiFID tvärsektoriellt inom alla delsektorer, inte bara inom bank- och finanssektorn utan även vad gäller investeringar, vilket enligt MiFID blir aktuellt först under Detta för att skapa en tydlighet kring vad som gäller för framför allt konsumenterna i deras mellanhavanden med marknadsaktörerna. Huvudansvaret för konsumentskyddet är idag fördelat mellan näringsdepartementet (Ministry of Economic Affairs), justitiedepartementet, hälsodepartementet och finansdepartementet. Finansdepartementet inledde år 2008 ett samarbete med ett 40-tal olika aktörer inom den finansiella sektorn, regeringen, offentliga informations- och konsumentorganisationer och akademin för att utveckla en strategi kring hur man skulle kunna bidra till en stabil finansiell marknad genom att öka konsumenternas kunskap och kompetenser om marknaden. Resultatet av samarbetet blev den digitala plattformen Wijzer in geldzaken (The Money Wise Platform) som fungerar både som en kunskaps-, data- och resursbank för konsumenter och aktörer och som en plattform där konsumenter kan få praktisk information och vägledning på ett interaktivt sätt kring hur man ska tänka kring både långsiktigt- och kortsiktigt sparande, investeringar, lån, försäkringar, etc. Plattformen utpekas av flera personer som Ramböll talat med i denna studie som ett av de viktigaste initiativen för att stärka konsumenterna på den finansiella marknaden. The Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM) arbetar som en självständig aktör under Finansdepartementet, som även finansierar verksamheten. Myndigheten grundades i Mars 2002 som efterträdare till Securities Board of the Netherlands (STE) och fick i samband med detta också ett utvidgat ansvar för tillsyn av alla finansiella produkter. Myndighetens uppdrag

14 14 (120) är att reglera marknadens samtliga aktörer. AFM arbetar också för att stärka konsumenten på den finansiella marknaden genom att förse både den enskilde konsumenten och företagen på marknaden med användbara verktyg och tips. The Ministry of Economic Affairs har under de senaste åren börjat arbeta mer aktivt för att stärka konsumenterna genom att erbjuda information och utbildning. Myndigheten för konsumenter och marknader (Authority for Consumers and markets (ACM)), som sorterar under The Ministry of Economic Affairs, har utvecklat en webbsida, ConsuWijzer, som syftar till att ge konsumenter information och råd om konsumenternas rättigheter. Utöver information, tips och råd kan konsumenten direkt via hemsidan rapportera om man upplever att man har problem med ett företag. ACM har befogenhet att ställa ut vite på de företag som inte följer reglerna. I Nederländerna finns idag också ett relativt stort antal mindre konsumentorganisationer som fokuserar på olika frågor. Endast en av dem har statlig finansiering och regeringens mandat att arbeta med dessa frågor, nämligen Consumentbond. Consumentbond arbetar inom fem olika områden varav Pengar och försäkringar är ett område. Verksamheten drivs som en förening och dess främsta uppgift är att främja konsumenternas intressen och förenkla deras val. En kultur av debatt, konsensus och samarbete i den nederländska politiken har gjort att konsumentorganisationer, med Consumentbond i spetsen, är en stark och viktiga aktör inom den nederländska politiken och där frågan om konsumentskydd fortsatt prioriteras högt idag. 4.2 Norge I Norge ansvarar Finanstilsynet för tillsynen av aktörerna på den finansiella marknaden, så som banker, finansbolag, hypoteksinstitut, försäkringsbolag, pensionsfonder, värdepappersföretag, börser och auktoriserade marknadsplatser, fastighetsmäklare, inkassobyråer, m.m. Finanstilsynets arbete syftar till att bidra till finansiell stabilitet genom tillsyn och övervakning för att konsumenterna ska kunna känna sig trygga i sina val av finansiella tjänster. Finanstillsynet är också ansvarig för tillsyn av den lagstiftning som rör finansmarknaden i Norge, där konsumentskyddande lagstiftning utgör en viktig del. Forbrukerrådet i Norge är en oberoende intresseorganisation som arbetar med att främja konsumenternas intressen i Norge. Rådet är statligt finansierat och arbetar med konsumentrådgivning samt att stärka konsumenters ställning genom att få upp konsumentfrågor på den politiska agendan. Organisationen har tre huvudspår: Konsumentrådgivning, lobbying och politisk påverkan på nationell- och EU-nivå samt Finansportalen som är en viktig del av den kommunikationen med konsumenter. Forbrukerrådet fokuserar på 6 olika marknader varav finans är en, där man jobbar med långsiktigt sparande, långa och korta krediter, sparkonton, försäkringar och pensioner. Rådet ansvarar både för tillsyn och för konsumentskydd. Tidigare låg tyngdpunken på tillsyn men fokus på konsumentskydd har ökat på senare år. Den enskilt största insatsen som Forbrukerrådet ansvarar för är upprättandet av Finansportalen, en digital informationsplattform där konsumenter kan jämföra olika typer av finansiella tjänster från olika banker och kreditgivare. Genom att standardiserat presentera information om exempelvis olika fonder och spartjänster ges konsumenten förutsättningar att göra välgrundade val gällande sin privatekonomi. Syftet med portalen är att göra långsiktigt sparande, och andra

15 15 (120) tjänster som syftar till långsiktigt agerande, mer transparant för konsumenter. Finansportalen omfattar idag inte pensioner även om planer på detta finns i framtiden. Forbrukerombudet är den myndighet i Norge som arbetar i konsumenters intresse med övervakning av näringsidkares marknadsföring och att deras avtalsvillkor följer marknadsföringslagen. Forbrukerombudets mål är att arbeta för en enklare och tryggare marknad för konsumenterna. Finansiella tjänster utgör ett av Forbrukerombudets högst prioriterade områden år Ett flertal problem pekas ut för marknaden för finansiella tjänster, bland annat att de tjänster som erbjuds är komplicerade och utgör en stor kostnad för hushåll vid val av felaktiga tjänster, m.m. Mellan åren präglades Norge och den norska finansiella marknaden av en mycket kraftig expansion av nya finansiella produkter, vilket gjorde att norrmännen gav sig in på den finansiella marknaden utan att ha rätt kunskap eller verktyg för att ta välgrundade beslut, någonting som många aktörer på marknaden utnyttjade. Under mitten av 2000-talet skedde en mycket aggressiv försäljning av så kallade strukturerade lånefinansierade sparprodukter. Grunden till detta var att många norrmän tidigare hade bränt sig på vanliga aktiefonder och nu letade efter säkrare placeringar som möjliggjorde hävstång men samtidigt erbjöd säkerhetsgarantier kring maximala förluster. Dessa produkter såldes ofta in som säkert sparande. Under 2007 började alltfler klagomål komma in på dessa produkter och den rådgivning som givits i samband av köp. Det mynnade ut i flertalet medialt uppmärksamma skandaler. I den mest uppmärksammade skandalen förlorade nyligen DNB Norges största bank mot privatkonsumenten Ivar Petter Røeggen som hade köpt lånefinansierade strukturerade sparprodukter för en halv miljon norska kronor. Fallet som avgjordes i högsta domstolen tidigare i vår är prejudicerande för tusentals kunder som nu kräver ersättning från banken (se vidare beskriven insats). Från och fram till idag har de norska konsumenterna radikalt ändrat sitt sparbeteende. Marknaden för mer komplexa finansiella sparprodukter för konsumenter har i stort dött ut. Norrmännen har blivit mycket försiktiga med mer komplicerade sparprodukter. Idag betalar norrmännen huvudsakligen av på sina bolån, samt sparar i sparkonton och vanliga aktiefonder. I samband med den finansiella krisen blev de dåliga investeringarna särskilt uppenbara och ett tryck på ökad reglering följde som i stort kvarstått sedan dess. Uppfattningen från de personer i Norge som har intervjuats för denna studie är att Norge valt en mycket sträng tolkningslinje av tillämpade regelverk som MiFID. En viss liberalisering och uppluckring av tolkningen av regelverken kan emellertid nu noteras. Ett exempel på detta är den arbetsgrupp som arbetar med implementering av EU-direktivet för alternativa investeringar (AIFMD) som har föreslagit att förbudet mot att sälja hedgefonder till privatkonsumenter hävs och att hedgefonder istället ska tillåtas efter godkännande från Finanstillsynen.

16 16 (120) Ett annat exempel på en viss liberalisering är den stora omläggningen av pensionssystemet som pekar i en riktning mot, dels, ökad valfrihet kring placering och riskprofil, dels, ökad andel privat pensionssparande. Även om pensionsreformen kommer att rullas ut någon gång under 2014 har Forbrukerombudet redan avtalet med Finanstillsynen om att initiera tidiga åtgärder kring att granska marknadsaktörernas kommande marknadsföring av pensionsprodukter. 4.3 Storbritannien Undersökningar i Storbritannien pekar på att mer än hälften av den brittiska befolkningen har en ansträngd privat ekonomi där lönen stundtals inte räcker månaden ut. 1 P.g.a. detta har många britter idag svårt att planera sin ekonomi långsiktigt. 2 Trots, eller möjligen som en följd av, detta är konsumentskyddsfrågor kopplade till den långsiktiga sparmarkanden ändå prioriterade. HM Treasury, dvs. ekonomiska och finansiella departementet, har det övergripande ansvaret för reglering av den finansiella marknaden och har till uppgift att främja en ansvarsfull och hållbar finansiell marknad. HM Treasury ansvarar för policyutveckling inom följande tre områden: skapande och upprätthållande av starkare och säkrare banker, reglering av den finansiella marknaden för att skydda konsumenter och ekonomin, samt förenkling av individens tillgång till den finansiella marknaden genom upprättande av en konkurrenskraftig marknad. Det brittiska handels- och industridepartementet innehar det generella ansvaret för utvecklingen av konkurrenslagen och regelverken kring konsumentskydd. Office of Fair Trading (OFT) är den brittiska konsument- och konkurrensmyndigheten vars uppdrag är att säkerställa att marknaderna, även så den finansiella marknaden, fungerar väl ur ett konsumentperspektiv. OFT följer som en tillsynsmyndighet olika lagar, så som Financial Services and Markets Act 2000, för att säkerställa att aktörerna på marknaden spelar efter spelreglerna. Kommer det till OFTs kännedom att en aktör bryter mot lagar eller riktlinjer är OFT skyldigt att rapportera detta till bl.a. HM Treasury och FCA/PRA (se nedan) och har även vissa befogenheter att utföra påtryckningar på aktörer som regleras genom lag. Utöver tillsynsbefogenheter har OFT utredningsbefogenheter och har till uppgift att studera marknaden och rekommendera åtgärder där dessa är nödvändiga. OFT är även en viktig regelpåverkande part och sitter med vid förhandlingar och utarbetandet av nya policies. Financial Conduct Authority (FCA) är en regleringsmyndighet som ansvarar för att reglera aktörerna på den finansiella marknaden. Verksamheten finansieras av dess medlemmar som genom lag är skyldiga att ansluta sig till FCA. FCA har reglerande-, utredande- och verkställande befogenheter och verksamhetens mål är att hjälpa företag på den finansiella marknaden att sätta sina kunders intressen och marknadens integritet i fokus. FCA jobbar främst inom tre områden: konsumentskydd, effektiv konkurrens, samt skydd och utveckling av integriteten på den finansiella marknaden. De finansiella produkterna som regleras av FCA är spar- och investeringstjänster, bostadslån, försäkringar och privat pension (tjänstepensionen regleras av myndigheten The Pensions Regulator). Vid utarbetandet av en ny policy tar FCA emot information och åsikter från branschorganisationer och konsumentorganisationer så som The Financial Services Consumer Panel som har till uppgift att säkerställa att konsumenternas 1 Money Advice Service, The Financial Capability of the UK. S 2 2 Ibid.

17 17 (120) intressen tillgodoses i policyutvecklingen. Panelen består av experter inom konsumentrådgivning, journalistik, kommunikation, marknadsforskning, den finansiella industrin, EU frågor, pensioner, etc. Prudential Regulation Authority (PRA) utgör en del av Bank of England och ansvarar för tillsyn av banker, hypoteksinstitut, kreditföretag, försäkringsbolag och stora värdepappersföretag. PRA:s lagstadgade mål är, dels, att säkerställa att aktörerna på den finansiella marknaden erbjuder säkra och sunda tjänster som bidrar till en stabilitet på den finansiella marknaden, dels, att säkerställa att försäkringsbolagen erbjuder en lämplig skyddsnivå till försäkringstagarna. FCA och PRA utgjorde tidigare en del av Financial Services Authority (FSA) som ansvarade både för regleringen och tillsynen av den finansiella marknaden. Som en följd av bl.a. ett antal regleringsincidenter av banker under den finansiella krisen , som av många bedöms vara ett resultat av att en och samma myndighet ansvarade både för tillsynen och regleringen av marknaden och lade för stora resurser på reglering och konsumentskydd istället för tillsyn, avskaffades FSA genom lag, Financial Services Act 2012, under våren april 2013 inrättades istället FCA och PRA med tydlig ansvarsfördelning kring reglering och tillsyn av den finansiella marknaden, enligt den så kallade Twin Peaks -modellen. 3 Storbritannien var bland de första länderna i Europa med att utveckla en nationell strategi för att öka medvetenheten bland allmänheten kring den finansiella marknaden. Financial Services Authority (FSA) ansvarade tidigare för utvecklingen och implementeringen av en första strategi, Strategy for Financial Capability som gällde mellan åren Arbetet övertogs 2011 av Money Advise Service en oberoende aktör/tjänst initierad av regeringen som idag både driver utvecklingen och implementering av strategin och driver en webbaserad tjänst där konsumenter kan få information, tips, beräkningsverktyg, m.m. för att få bättre koll på både kortsiktigt och långsiktigt sparande. Arbetet med att ändra befolkningens attityder och beteende på den finansiella marknaden baseras på ett helhetsgrepp där man inte enbart utgår från antagandet att utbildning och information kan ändra beteenden utan att faktorer som attityder, motivation och möjligheter också bidrar till att ändra folks beteenden. Genom att utgå från detta antagande har Money Advice Service utvecklat en metod för att bättre förstå vilka åtgärder riktade mot konsumenten som fungerar bra och mindre bra och vilka satsningar man ska utveckla eller fortsätta satsa på. 4.4 Tyskland I Tyskland arbetar en stor mängd aktörer med konsumentskyddsfrågor på olika nivåer. Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV), har det övergripande ansvaret på central nivå. Ministeriet består av sex avdelningar varav konsumentfrågor utgör en avdelning. Denna avdelning arbetar för att konsumenter ska ha tillgång till information och är den instans som ytterst ansvarar för stiftandet och införandet av nya lagar och förordningar. Den myndighet som arbetar med konsumentsskydd kallas för BVL (Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit). På regional nivå är delstaterna ansvariga för 3 Forprosjetrapport: Kredittilsynets bidrag till forbrukerbeskyttelse og informasjon,2009. S 17

18 18 (120) genomförandet av europeiska och nationella direktiv samt förordningar. Finansministerierna på delstatsnivå bär också ansvaret för viss finansinspektion av t.ex. regionala börser och sparbanker (s.k. Sparkassen). Under finanskrisen var det många tyska småsparare som förlorade stora delar av sina besparingar och deras förtroende för det finansiella systemet urholkades. För att möta detta urholkade förtroende och för att öka konsumenternas tillgång till information initierade den dåvarande konsumentministern Ilse Aigner Qualitätsoffensive Verbraucherfinananzen (kvalitetsoffensiv för finansieringsprodukter för konsumenter) år Kvalitetsoffensiven är nu inne på sitt fjärde år och så långt har ministeriet genomdrivit nya regler och förordningar gällande bl.a. rådgivning (att rådgivare ska vara åtalbara vid felrådgivning upp till tio år), bättre jämförbarhet för konsumentkrediter och att kreditprövningar ska vara transparenta för kredittagaren. Under det senaste året har rådgivningsprotokollet (Beratungsprotokoll), informationsbladet (Produktinformationsblatt) och regleringen av den gråa kapitalmarknaden varit centrala teman för kvalitetsoffensiven. Dessa beskrivs mer ingående som separata insatser senare i rapporten. Utöver kvalitetsoffensiven bedriver BMELV projektet arvodesrådgivning och genom myndigheten Bundesantalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) s.k. konsumentlotsar. BMELV är också initiativtagare till utbildningssatsningen Altervorsorge macht Schule (ung. Pensionsskolan). BLE är den myndighet som står närmast BMELV. Bundesanstalt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) ansvarar för att EU-direktiv efterlevs. På delstatsnivå arbetar nationella med regionala myndigheter för att införa förordningar och lagar. Det behövs inget tillstånd för att grunda och driva en konsumentsskyddsorganisation i Tyskland. Därför finns det heller inga offentliga konsumentsskyddsorganisationer som arbetar med konsumenternas intressen. Den konsumentsskyddsorganisation som har starkast ställning i Tyskland är de s.k. Verbraucherzentralen 4 (konsumentcentraler). Dessa finansieras till stor del av skattemedel och erbjuder en rad tjänster direkt till konsumenter (mot betalning) samt genomför en rad projekt för att skydda konumenternas intressen (däribland Finanzmarktwächter - se beskrivning nedan). Det finns en Verbraucherzentrale i varje delstat (totalt alltså 16 stycken) och en central (Verbraucherzentrale Bundesverband). Stiftung Warentest är en oberoende stiftelse som också den delvis finansieras av offentliga medel från BMELV. Stiftung Warentest genomför sedan 1964 oberoende tester av bl.a. finansiella produkter, försäkringar och pensionsförsäkringar mm. Testerna går att ladda ner för cirka 3 EUR och fungerar som oberoende information för de konsumenter som är intresserade av att samla in information. I dagsläget (oktober 2013) kan nämnas att 194 test finns att ladda ner gällande fondsparande. Den tyska motsvarigheten till finansinspektionen heter Bundesanstalt für Finanzdiensleistungsaufsicht (BAFIN). BAFIN är en oberoende myndighet som har till uppgift att övervaka finansiella aktörer och säkerställa ett välfungerande, integrerat och stabilt finanssystem. Totalt övervakar BAFIN (januari 2012) 1854 banker, 681 finansinstitutioner, 592 försäkringsfirmor och 30 pensionsfonder, nationella fonder och 78 4 En överblick över de aktörer som ingår i Verbraucherzentrale Bundesverband finns under: Verb%C3%A4nde.htm

19 19 (120) kapitalplaceringsföretag. BAFIN:s direkta arbete med konsumenter är begränsat men inkluderar bl.a. den månatliga konsumenttidsskriften BAFIN journal. Det finns utöver de aktörer som nämns här även en rad andra initiativ och aktörer som arbetar med att informera konsumenter och/eller att driva konsumenters särintressen. Exempel inkluderar Verbraucherinitiative e.v. och Deustche Konsumentenbund. 4.5 Finland På ett övergripande plan kan de konsumentrelaterade problemen kopplade till marknaden för finansiella spartjänster i Finland beskrivas som små relativt andra nordiska länder. Finland har inte upplevt skandaler kopplat till försäljning och rådgivning av finansiella spartjänster i samma utsträckning som flera av de andra länderna i studien. Det finns fall som anmälts till FINE (se nedan) där konsumenter upplevet att de fått felaktig information, framför allt muntligen, men dessa fall är få och gäller mindre rådgivningsbolag. De finska bankerna har inte i någon större utsträckning varit aggressiva i sin försäljning. Det långsiktiga sparandet i Finland präglas av lägre risktagande än övriga nordiska länder. En stor del av sparandet sker i form av traditionella sparkonton med låg ränta eller genom investeringar i fast egendom. Särskilt utbrett är investeringar i skog och skogsfastigheter. Statliga obligationer är även fortsatt en utbredd långsiktigt sparform. Vad gäller pensioner finns i Finland idag tjänstepension och garantipension för de med låg inkomst. Från politiskt håll försöker man uppmuntra konsumenterna att själva spara till pension då det finns farhågor kring att ökad medellivslängd kommer göra att pensionerna kommer att sjunka i framtiden. I ett försök att få fler att komplettera tjänstepensionen med privat sparande infördes för fem år sedan en ny sparform kallat bundet långsiktigt sparande, vilken kan ses som en form av pensionssparande, då konsumenten binder upp sina pengar fram till dagen de går i pension. Sparformen regleras på samma sätt som frivilliga individuella pensionsförsäkringar. För de båda sparformerna finns möjlighet till skattereduktion då premierna är avdragsgilla. Även om pengarna är bundna så har konsumenten möjlighet att flytta kapitalet mellan olika tjänsteleverantörer. Den nya sparformen syftade till att öka konkurrensen mellan tjänsteleverantörer men i realiteten har regleringen kring sparformen behövt göras om ett flertal gånger vilket nu har lett till att sparformen ej längre är speciellt fördelaktig för konsumenten. Ett stort problem här är att konsumenten inte kan veta när man får tillgång till kapitalet när pensionsåldern i Finland ändras. Som följd av detta tecknas inte längre spartjänsten i någon större utsträckning och flera banker uppger att de inte längre vill erbjuda tjänsten. Enligt de personer som Ramböll har varit i kontakt med för denna studie och troligen som en konsekvens av att problembilden i Finland kring marknaden för långsiktigt spararande skiljer sig från exempelvis Sverige har relativt lite gjorts i Finland för att stärka konsumenterna på marknaden för långsiktiga finansiella spartjänster. Det finska konsumentpolitiska arbetet har sedan 2009 också präglats av stora organisatoriska förändringar. Sedan 2009 har ett flertal myndigheter och organisationer gått samman, exempelvis Konkurrens- och konsumentverket (tidigare Konsumentverket och Konkurrensverket) och Finansinspektionen (tidigare Finansinspektionen och Försäkringsinspektionen).

20 20 (120) Idag ansvarar den finska Finansinspektionen för finans- och försäkringstillsynen i landet. Myndigheten ansvarar för tillsyn av banker, försäkringbolag, värdepappersföretag, fondbolag etc. och arbetar för att upprätthålla finansiell stabilitet i Finland. Finansinspektionen arbetar för att skydda konsumenter och investerare 5. Myndigheten bildades 2009 och tog då över de flesta uppgifter från dåvarande Finansinspektion och Försäkringsinspektion 6. Syftet med sammanslagningen av nya FI var att skapa förutsättningar för en stabilare finansmarknad och öka förtroendet för finansmarknaden. På websidan samlar Finansinspektionen information till konsumenter om olika tjänster på finansmarknaden. Man ger dock inga placeringsråd eller tjänste-/produktrekommendationer till konsumeter 7. Under 2009 bildades FINE som är en sammanslagning av Konsumenternas försäkringsbyrå, Försäkringsnämnden, Bankbranschens kundrådgivning och Värdepappersnämnden. En del av FINE:s uppdrag är att fungera som en kundrådgivningsbyrå som tillhandahåller avgiftsfria rådgivningstjänster. Byrån ska främja finanskunnandet och sammanställa informationsmaterial till konsumenter 8. Ytterligare en viktig aktör i Finland är Konkurrens- och konsumentverket (KKV) som bildades i januari 2013 genom en sammanslagning av dåvarande Konsumentverket och Konkurrensverket. Myndigheten har till uppgift att trygga konsumenters rättsliga och ekonomiska ställning och att verkställa såväl nationell som europeisk konkurrensreglering. KKV arbetar bland annat för att främja konsumentupplysning, genomföra initiativ för att främja konkurrens, göra branschrelaterade utredningar samt följa den utveckling som påverkar konsumenters ställning 9. Ett av huvudsyftena med sammanslagningen till KKV var att stärka betydelsen av konkurrensoch konsumentfrågorna i det finska samhället genom bättre koordinering. Inom marknaden för finansiella tjänster är det emellertid fortsatt FI som har det huvudsakliga ansvaret för konsumentskyddet organisation&item=206 9

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid finansiell rådgivning. Dir. 2012:98. Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012.

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid finansiell rådgivning. Dir. 2012:98. Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012. Kommittédirektiv Konsumentskydd vid finansiell rådgivning Dir. 2012:98 Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012. Sammanfattning Finansiell rådgivning har blivit allt mer efterfrågad och vanligt

Läs mer

Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling. 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4

Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling. 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4 Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 Avgränsningar 3 RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN 3 Produkter och intäkter 3

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Konsumentskydd i samband med pensionsprodukter inom den tredje pelaren. Consumer protection in third pillar retirement products

Konsumentskydd i samband med pensionsprodukter inom den tredje pelaren. Consumer protection in third pillar retirement products Dokument Sida SAMRÅDSDOKUMENT 1 (6) TCO Datum Referens: Lena Orpana 2013-07-16 Direkttel: 08-782 92 94 E-post: lena.orpana @tco.se TCOs svar på kommissionens frågor Konsumentskydd i samband med pensionsprodukter

Läs mer

Hur påverkas Skandia av IMD2

Hur påverkas Skandia av IMD2 Hur påverkas Skandia av IMD2 Louise Sander, Försäljningschef och VD Skandia Försäljning 2012-08-27 1 Skandia försäljningsorganisation idag Ca 400 personer totalt i försäljning och säljsupport Vår egen

Läs mer

1. Sammanfattning. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0031. Till Finansdepartementet. Fi2007/9001

1. Sammanfattning. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0031. Till Finansdepartementet. Fi2007/9001 R-2008/0031 Stockholm den 13 mars 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9001 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Finansinspektionens rapport

Läs mer

Kommittédirektiv. Telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter. Dir. 2014:11. Beslut vid regeringssammanträde den 30 januari 2014

Kommittédirektiv. Telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter. Dir. 2014:11. Beslut vid regeringssammanträde den 30 januari 2014 Kommittédirektiv Telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter Dir. 2014:11 Beslut vid regeringssammanträde den 30 januari 2014 Sammanfattning Problem i samband med telefonförsäljning av varor

Läs mer

2004-03-15 REMISSYTTRANDE. Finansinspektionen. Box 6750 113 85 Stockholm

2004-03-15 REMISSYTTRANDE. Finansinspektionen. Box 6750 113 85 Stockholm 2004-03-15 REMISSYTTRANDE Finansinspektionen Box 6750 113 85 Stockholm Yttrande över Finansinspektionens förslag till föreskrifter och allmänna råd om finansiell rådgivning till konsumenter (Fi Dnr. 03-8290-450)

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008 ARBETSDOKUMENT om förbättrad konsumentutbildning och höjd medvetenhet när det gäller kredit och finans Utskottet

Läs mer

Finansplats Stockholm

Finansplats Stockholm PROMEMORIA Datum 2006-06-30 FI Dnr 05-7920-000 Finansplats Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Vägval för premiepensionen (Ds 2013:35)

Vägval för premiepensionen (Ds 2013:35) 2013-09-09 REMISSVAR Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen FI Dnr 13-6130 103 33 Stockholm Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35

Läs mer

Det här är Finansinspektionen FI. Vår vision

Det här är Finansinspektionen FI. Vår vision Vårt uppdrag Det här är Finansinspektionen FI FI är en myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. Riksdag och regering har gett oss i uppdrag att bidra till att det finansiella systemet fungerar

Läs mer

sfei tema - högfrekvenshandel

sfei tema - högfrekvenshandel Kort fakta om högfrekvenshandel Vad är högfrekvenshandel? Högfrekvenshandel är en form av datoriserad handel med målsättning att skapa vinster genom att utföra ett mycket stort antal, oftast mindre affärer

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi PROMEMORIA Kommunikationsstrategi MARS 2015 mars 2015 Dnr 15-1722 INNEHÅLL Varför en kommunikationsstrategi? 3 Vårt uppdrag och vilka är vi till för 4 Vilka vi är och hur vi ska vi arbeta 5 Vårt löfte

Läs mer

Beskrivning av Carnegie Pension & Försäkring

Beskrivning av Carnegie Pension & Försäkring Beskrivning av Carnegie Pension & Försäkring Allmänt Carnegie Pension & Försäkring är en enhet inom Carnegie Investment Bank AB (publ) ( Carnegie ). Vi verkar på den svenska pensionsmarknaden med målsättningen

Läs mer

Finansinspektionen tillsynsmyndighet för finansoch försäkringssektorn

Finansinspektionen tillsynsmyndighet för finansoch försäkringssektorn Finansinspektionen tillsynsmyndighet för finansoch försäkringssektorn Varför finns Finansinspektionen? Finansinspektionen (FI) arbetar för att kunder i Finland tryggt ska kunna sköta sina ärenden hos tjänsteleverantörer

Läs mer

Kommittédirektiv. Användarna i delningsekonomin. Dir. 2015:136. Beslut vid regeringssammanträde den 17 december 2015

Kommittédirektiv. Användarna i delningsekonomin. Dir. 2015:136. Beslut vid regeringssammanträde den 17 december 2015 Kommittédirektiv Användarna i delningsekonomin Dir. 2015:136 Beslut vid regeringssammanträde den 17 december 2015 Sammanfattning Den s.k. delningsekonomin har många fördelar såväl för enskilda individer

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 1 oktober 2015 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 1 oktober 2015 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 1 oktober 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2015/0226 (COD) 12601/15 ADD 2 EF 183 ECOFIN 743 SURE 24 CODEC 1291 IA 10 FÖLJENOT från: till: Komm. dok. nr: Ärende:

Läs mer

Nordisk försäkringstidskrift 2/2014. Berättelsen om Konsumenternas Försäkringsbyrå. www.nft.nu. Allmänna principer för rådgivningen

Nordisk försäkringstidskrift 2/2014. Berättelsen om Konsumenternas Försäkringsbyrå. www.nft.nu. Allmänna principer för rådgivningen Berättelsen om Konsumenternas Försäkringsbyrå Statens konsumentråd avgav 1972 betänkandet Konsumentupplysning om försäkringar (SOU 1972:29). I betänkandet konstaterades bl a att det fanns behov av en aktiverande

Läs mer

Stabilitet ger trygghet

Stabilitet ger trygghet Stabilitet ger trygghet Finansmarknadsminister Peter Norman Finansliv den 13 mars 2013 - Subprime sector kollapsar i USA - Global kreditåtstramning börjar - Am staten tar över Fannie Mae & Freddie Mac

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Kommittédirektiv. Statliga finansieringsinsatser. Dir. 2015:21. Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015

Kommittédirektiv. Statliga finansieringsinsatser. Dir. 2015:21. Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015 Kommittédirektiv Statliga finansieringsinsatser Dir. 2015:21 Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska kartlägga behovet av statliga marknadskompletterande

Läs mer

2010-05-26. Till Pensionsgruppen Pensionsmyndigheten

2010-05-26. Till Pensionsgruppen Pensionsmyndigheten 2010-05-26 Till Pensionsgruppen Pensionsmyndigheten 2K kompletterande kanaler förslag till fortsatt inriktning Synpunkter från Fondbolagens förening på de två alternativen i Pensionsmyndighetens rapport

Läs mer

Nöjda och trygga kunder konsumentinformation inom försäkring

Nöjda och trygga kunder konsumentinformation inom försäkring Särtryck ur Svensk Försäkrings rapportserie 2013:2 Nöjda och trygga kunder konsumentinformation inom försäkring En sammanfattning Denna sammanfattning utgör ett särtryck ur rapporten Nöjda och trygga kunder

Läs mer

2 RIKTLINJER FÖR REGLERING AV HUVUDAVSNITT UPPFÖRANDEREGLER

2 RIKTLINJER FÖR REGLERING AV HUVUDAVSNITT UPPFÖRANDEREGLER 1 (5) 2 RIKTLINJER FÖR REGLERING AV HUVUDAVSNITT UPPFÖRANDEREGLER Syfte, bakgrund och rättsgrund I sina uppföranderegler för tillhandahållande av finansiella tjänster har Finansinspektionen som mål att

Läs mer

VÅRA TILLSTÅND SOM FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARE

VÅRA TILLSTÅND SOM FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARE VÅR VISION Centrum Pensions vision är att förändra marknaden för pensioner och försäkringar i grunden. Något som är svårt, tråkigt och jobbigt ska kännas inspirerande, spännande men framför allt tryggt.

Läs mer

I sitt yttrande kommenterar och föreslår Aktiespararna följande:

I sitt yttrande kommenterar och föreslår Aktiespararna följande: Finansdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Rapport från Finansinspektionen. Aktionsplan för småsparare - en handlingsplan i tio punkter (2007:20) Fi2007/9001 Sammanfattning Den finansiella marknadens

Läs mer

Konsten att få pengar att växa - presentation vid Stockholm universitets Forskardagar 6-7 oktober 2010

Konsten att få pengar att växa - presentation vid Stockholm universitets Forskardagar 6-7 oktober 2010 Konsten att få pengar att växa - presentation vid Stockholm universitets Forskardagar 6-7 oktober 2010 Fredric Korling Stockholm Centre for Commercial Law Juridiska fakulteten Slutsatser: 1. Människor

Läs mer

Konsumenten är i underläge mer komplicerade finansiella tjänster stora privatekonomiska konsekvenser

Konsumenten är i underläge mer komplicerade finansiella tjänster stora privatekonomiska konsekvenser 1 Konsumenten är i underläge mer komplicerade finansiella tjänster stora privatekonomiska konsekvenser Tvingad valfrihet tvingade till valfrihet viktigt med bra icke-val Rådgivare eller försäljare? svårt

Läs mer

Konsumentskyddet inom det finansiella området

Konsumentskyddet inom det finansiella området Civilutskottets betänkande 2006/07:CU5 Konsumentskyddet inom det finansiella området Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet Riksrevisionens styrelses framställning till riksdagen angående

Läs mer

Det måste gå att lita på konsumentskyddet (SOU 2014:4)

Det måste gå att lita på konsumentskyddet (SOU 2014:4) 2014-05-19 REMISSVAR Justitiedepartementet Konsumentenheten FI Dnr 14-3638 103 33 Stockholm (Anges alltid vid svar) Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax

Läs mer

Yttrande över betänkande av Utredningen om framtidens stöd till konsumenter, SOU 2012:43

Yttrande över betänkande av Utredningen om framtidens stöd till konsumenter, SOU 2012:43 2012-10-12 REMISSVAR Justitiedepartementet FI Dnr 12-7536 103 33 Stockholm (Anges alltid vid svar) Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35

Läs mer

Grönbok om finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag på den inre marknaden

Grönbok om finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag på den inre marknaden Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm E-post: registrator@finance.ministry.se Grönbok om finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag på den inre marknaden (Aktiespararna)

Läs mer

Rådgivningsmarknaden

Rådgivningsmarknaden Rådgivningsmarknaden Pressträff 18 januari 2011 Malin Björkmo, avdelningschef Försäkring och fond Fredric Korling, jur. dr. i civilrätt RÅDGIVNING ELLER MARKNADSFÖRING ANALYS AV FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARES

Läs mer

Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken. Nu blir det ännu tryggare att spara och placera

Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken. Nu blir det ännu tryggare att spara och placera Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken Nu blir det ännu tryggare att spara och placera Från 1 november 2007 blir ditt kundskydd ännu starkare Den 1 november 2007 får vi nya

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Finansiella kunskapsluckor

Finansiella kunskapsluckor Finansiella kunskapsluckor Finansförbundet och Finansinspektionen Enkätsammanställning Under våren 2011 utförde Finansinspektionen och Finansförbundet en undersökning med syftet att kartlägga hur den finansiella

Läs mer

Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering

Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering AUGUSTI 2015 augusti 2015 Dnr 15-7266 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Finansinspektionens tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering

Läs mer

Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR SOU 2015:2

Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR SOU 2015:2 1 YTTRANDE 2015-05-11 Finansdepartementet Fi2015/578 103 33 Stockholm Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR SOU 2015:2 InsureSec AB (InsureSec) har beretts möjlighet att lämna synpunkter på Värdepappersmarknadsutredningens

Läs mer

Ett förstärkt ramverk för finansiell stabilitet

Ett förstärkt ramverk för finansiell stabilitet 2013-08-26 Finansdepartementet Ett förstärkt ramverk för finansiell stabilitet Regeringen har för avsikt att besluta att: ett formaliserat stabilitetsråd inrättas som ska bedöma finansiell stabilitet och

Läs mer

Schyssta Pengar. Strategi för finansiella tjänster

Schyssta Pengar. Strategi för finansiella tjänster Schyssta Pengar Strategi för finansiella tjänster Bakgrund 1985 beslöt Sveriges Riksbank att avreglera den svenska kreditmarknaden. Det innebar bland annat att bankerna i princip fick låna ut obegränsat

Läs mer

SVENSK FÖRSÄKRING SID 1

SVENSK FÖRSÄKRING SID 1 SVENSK FÖRSÄKRING VD HAR ORDET Christina Lindenius SID 2 Försäkringar skapar trygghet och bidrar till ett robust och hållbart samhälle. Vi lever i ett samhälle som är i ständig förändring. Vid sidan av

Läs mer

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 121.2 och 148.4,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 121.2 och 148.4, 29.7.2014 SV Europeiska unionens officiella tidning C 247/127 RÅDETS REKOMMENDATION av den 8 juli 2014 om Finlands nationella reformprogram 2014, med avgivande av rådets yttrande om Finlands stabilitetsprogram

Läs mer

rapport om statens tillsyn av information på tjänstepensionsmarknaden

rapport om statens tillsyn av information på tjänstepensionsmarknaden Civilutskottets betänkande 2012/13:CU18 Riksrevisionens rapport om statens tillsyn av information på tjänstepensionsmarknaden Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens skrivelse 2012/13:91

Läs mer

Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU 2015:16)

Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU 2015:16) Näringsdepartementet Enheten för innovation och forskning 103 33 Stockholm Stockholm Vår referens Dnr 2015-06-08 Ulrica Dyrke N2015/2421/IF Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU

Läs mer

Förköpsinformation. Enligt gällande regelverk gäller bland annat:

Förköpsinformation. Enligt gällande regelverk gäller bland annat: Information om försäkringsförmedling i enlighet med lagen (2005:405) om försäkringsförmedling (LFF) och i förekommande fall om rådgivning och förmedling enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Läs mer

Investeringssparkonto (ISK)

Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto hos Strukturinvest Fondkommission Samla ditt sparande i strukturerade placeringar och fonder. Med ett investeringssparkonto (ISK) kan du enkelt omplacera

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Styrelsen för Redeye AB ( Bolaget ) har mot bakgrund av 8 kap. 21 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och 11 kap. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

Läs mer

Granskning av marknadsföring i poddradio

Granskning av marknadsföring i poddradio Konsument verket KO Otto Johansson Hansson Malin Fors PM Datum 2016-11-28 2016/1385 Granskning av marknadsföring i poddradio Bakgrund Konsumentverket har uppmärksammat att det är vanligt förekommande med

Läs mer

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas.

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas. Dnr: Fi S 2014:19/2015/23 2015-05-18 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten Fi S 2014:19 Förslag till ändringar i instruktion för Konkurrensverket Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161)

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av nytt EU-direktiv om paketresor och översyn av resegarantisystemet. Dir. 2015:69

Kommittédirektiv. Genomförande av nytt EU-direktiv om paketresor och översyn av resegarantisystemet. Dir. 2015:69 Kommittédirektiv Genomförande av nytt EU-direktiv om paketresor och översyn av resegarantisystemet Dir. 2015:69 Beslut vid regeringssammanträde den 25 juni 2015. Sammanfattning EU väntas inom kort besluta

Läs mer

jimmy hollén unni mannerheim

jimmy hollén unni mannerheim 1 jimmy hollén unni mannerheim Riksrevisionen på 30 sekunder Vad är Riksrevisionen? 2 Vad gör Riksrevisionen? Vem ger Riksrevisionen uppdrag? 3 Vår granskning: Vem tar ansvar? Hur kom vi på idén att granska

Läs mer

Stärkta konsumenter på finansmarknaden

Stärkta konsumenter på finansmarknaden Stärkta konsumenter på finansmarknaden Statssekreterare Johanna Lybeck Lilja 4 september 2012 Konsumenten i underläge Komplicerade finansiella tjänster och produkter Konsumenten har i dag ett allt större

Läs mer

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017 Detta är Swedbank 2 februari, 2017 Sverige, Estland, Lettland och Litauen är våra hemmamarknader 16,2 miljoner invånare 7,3 miljoner privatkunder 650 000 företagskunder 389 bankkontor 13 700 medarbetare

Läs mer

Utkast till lagrådsremiss om förslag till ändringar i premiepensionssystemet

Utkast till lagrådsremiss om förslag till ändringar i premiepensionssystemet Finansdepartementet Fi2005/5690 Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Drottninggatan 21 Utkast till lagrådsremiss om förslag till ändringar i premiepensionssystemet Sammanfattning: Aktiespararna är

Läs mer

Svårnavigerat? Premiepensionssparande på rätt kurs (SOU 2005:87)

Svårnavigerat? Premiepensionssparande på rätt kurs (SOU 2005:87) Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm Fi2005/5690 Svårnavigerat? Premiepensionssparande på rätt kurs (SOU 2005:87) Inledning (Aktiespararna) har inbjudits att lämna synpunkter på Svårnavigerat?

Läs mer

Kunden har alltid rättigheter

Kunden har alltid rättigheter Utredningen om konsumentskydd vid finansiell rådgivning SOU 2014:4 Thomas Norling Särskild utredare Kunden har alltid rätt Kunden har alltid rättigheter 1 Uppdraget En särskild utredare ska: föreslå åtgärder

Läs mer

Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser.

Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser. Marknadsföringsmaterial En del produkter från Deutsche AWM är inte tillgängliga i vissa områden och regioner beroende på lokala regulatoriska restriktioner och krav. Gateway to SEK. Läs mer om hur du kan

Läs mer

Kvinnor och män som fondsparare 2012

Kvinnor och män som fondsparare 2012 och män som fondsparare 2012 Fondbolagens förening Oktober 2012 Följande rapport grundar sig på en fondspararundersökning som på uppdrag av Fondbolagens förening har genomförts av TNS Sifo Prospera under

Läs mer

Investeringssparkonto (ISK)

Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto hos Strukturinvest Fondkommission Samla ditt sparande i strukturerade placeringar, fonder och aktier. Med ett investeringssparkonto (ISK) kan du enkelt

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM7. Meddelande om förnyad strategi för EU:s industripolitik. Sammanfattning. Näringsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM7. Meddelande om förnyad strategi för EU:s industripolitik. Sammanfattning. Näringsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om förnyad strategi för EU:s industripolitik Näringsdepartementet 2017-10-17 KOM (2017) 479 Communication from the Commission to the European Parliament, the

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

Magnusson The Baltic Sea Region Law Firm

Magnusson The Baltic Sea Region Law Firm SIMPLIFYING MATTERS Magnusson The Baltic Sea Region Law Firm Nya informations- och produktutbudsregler för investeringsrådgivare hur påverkas Bankerna? 24 maj 2015 MiFID II Bakgrund och introduktion till

Läs mer

01.2 Valberedningspolicy

01.2 Valberedningspolicy 01.2 Valberedningspolicy Styrdokument: Gäller för: Beslutad av: Datum för beslut om fastställande: Datum för beslut om revidering senast: Dokumentägare: Tillhandahållande: Konfidentiell status: Rättslig

Läs mer

Konkurrens betyder inte alltid mer pension för alla. Terminsstart Pension 2011-02-08 Staffan Grefbäck

Konkurrens betyder inte alltid mer pension för alla. Terminsstart Pension 2011-02-08 Staffan Grefbäck Konkurrens betyder inte alltid mer pension för alla Terminsstart Pension 2011-02-08 Staffan Grefbäck Ingen verklig konkurrens utan konsumentnytta Ofta framförda argument: De stora upphandlingarna inom

Läs mer

Bankens styrelse har fastställt denna policy vid sammanträde den 14 september 2011.

Bankens styrelse har fastställt denna policy vid sammanträde den 14 september 2011. Ersättningspolicy för Kinda-Ydre Sparbank, nedan benämnd Banken. Bankens styrelse har fastställt denna policy vid sammanträde den 14 september 2011. Inledning. Banken skall ha en ersättningspolicy som

Läs mer

Historik för Ägarföreningen ProSkandia. Det här är ett utdrag ur Programförklaringen mars 2015.

Historik för Ägarföreningen ProSkandia. Det här är ett utdrag ur Programförklaringen mars 2015. Historik för Ägarföreningen ProSkandia Det här är ett utdrag ur Programförklaringen mars 2015. Inledning Skandia är ett kundägt ömsesidigt bolag med ett fullmäktige som högsta instans. Detta ger 1.4 miljoner

Läs mer

Ersättning till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag Bilaga 1: Aktiespararnas ägarstyrningspolicy 2007

Ersättning till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag Bilaga 1: Aktiespararnas ägarstyrningspolicy 2007 Justitiedepartementet Rosenbad 4 103 33 Stockholm E-postadress: Ju.L1@justice.ministry.se Dnr Ju2009/3395/L1 Ersättning till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag Bilaga 1: Aktiespararnas ägarstyrningspolicy

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om information som gäller försäkring och tjänstepension

Nya föreskrifter och allmänna råd om information som gäller försäkring och tjänstepension BESLUTSPROMEMORIA Datum: 2011-06-13 FI dnr 10-2144 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Nya föreskrifter

Läs mer

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2013 LÅNGSIKTIG FINANSIERING AV EUROPAS EKONOMI

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2013 LÅNGSIKTIG FINANSIERING AV EUROPAS EKONOMI SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2013 8 APRIL 2013 Utges av Svenska Fondhandlareföreningens Service AB Ansvarig utgivare: Kerstin Hermansson Innehåll LÅNGSIKTIG FINANSIERING AV EUROPAS

Läs mer

Viktiga frågor för fondbolagen

Viktiga frågor för fondbolagen ANFÖRANDE Datum: 2015-06-04 Talare: Martin Noréus Möte: Fondbolagens förening Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

FI:s arbete i de europeiska tillsynsmyndigheterna. 10 juni 2014

FI:s arbete i de europeiska tillsynsmyndigheterna. 10 juni 2014 FI:s arbete i de europeiska tillsynsmyndigheterna 10 juni 2014 1 Agenda Välkommen, Martin Noréus De europeiska tillsynsmyndigheterna; översikt och uppdrag, Christina Ohlén Riktlinjernas tillämplighet i

Läs mer

Kommittédirektiv. Betaltjänster, förmedlingsavgifter och grundläggande betalkonton. Dir. 2015:39. Beslut vid regeringssammanträde den 1 april 2015

Kommittédirektiv. Betaltjänster, förmedlingsavgifter och grundläggande betalkonton. Dir. 2015:39. Beslut vid regeringssammanträde den 1 april 2015 Kommittédirektiv Betaltjänster, förmedlingsavgifter och grundläggande betalkonton Dir. 2015:39 Beslut vid regeringssammanträde den 1 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

Vår ersättning. Information om ersättningar (incitament) till Global Invest

Vår ersättning. Information om ersättningar (incitament) till Global Invest Vår ersättning 2017 Information om ersättningar (incitament) till Global Invest Denna information ges ut av Global Invest Finansförmedling Sverige AB Kontaktuppgifter Global Invest (HK) Stora Torget 3

Läs mer

Konsumenternas Bank- och finansbyrå

Konsumenternas Bank- och finansbyrå Konsumenternas Bank- och finansbyrå Konsumenternas Bank- och finansbyrå Verksamhet: Gratis och oberoende information och vägledning Kontakt via telefon, e-post och brev 5 400 ärenden (2015) Återkopplar

Läs mer

Johan Hansing o Lena Barkman 2009-01-09

Johan Hansing o Lena Barkman 2009-01-09 Johan Hansing o Lena Barkman 2009-01-09 1 Olika initiativ samma mål Finansplats Stockholm samarbetsprojekt på branschens initiativ 2005 Finansmarknadsrådet tillsatt av regeringen med uppdraget att främja

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk. R-2008/0032 Stockholm den 28 januari 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9999 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers

Läs mer

Yttrande över betänkandet Beskattning av incitamentsprogram (SOU 2016:23)

Yttrande över betänkandet Beskattning av incitamentsprogram (SOU 2016:23) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Remissvar EU-kommissionens meddelande Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten (Ju2016/00084/L3)

Remissvar EU-kommissionens meddelande Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten (Ju2016/00084/L3) Film&TV-Producenterna YTTRANDE 2016-02-26 Remissvar EU-kommissionens meddelande Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten (Ju2016/00084/L3) Om Film&TV-Producenterna Film&TV-Producenterna

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

STRUKTURERADE PLACERINGAR I SVERIGE

STRUKTURERADE PLACERINGAR I SVERIGE STRUKTURERADE PLACERNGAR Fi2015/578 Stockholm den 11 maj 2015 Värdepappersmarknadsutredningens betänkande SOU 2015:2 Strukturerade Placeringar i Sverige (SPS) lämnar härmed synpunkter på Värdepappersmarknadsutredningens

Läs mer

It-stabilitet i otakt. 10 december 2008 DNR :19

It-stabilitet i otakt. 10 december 2008 DNR :19 It-stabilitet i otakt 10 december 2008 DNR 08-7951 2008:19 INNEHÅLL SLUTSATSER 1 AVBROTT I VÄSENTLIGA SYSTEM 2 De finansiella företagen och avbrott i väsentliga system 2 Resultat och analys 3 INTRÅNG I

Läs mer

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid telefonförsäljning. Dir. 2013:95. Beslut vid regeringssammanträde den 31 oktober 2013

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid telefonförsäljning. Dir. 2013:95. Beslut vid regeringssammanträde den 31 oktober 2013 Kommittédirektiv Konsumentskydd vid telefonförsäljning Dir. 2013:95 Beslut vid regeringssammanträde den 31 oktober 2013 Sammanfattning Problem i samband med telefonförsäljning av varor och tjänster har

Läs mer

PTK Rådgivningstjänst funktion och hur råden tas fram

PTK Rådgivningstjänst funktion och hur råden tas fram Datum 2010-04-08 PTK Rådgivningstjänst funktion och hur råden tas fram 1. Bakgrund PTK Rådgivningstjänst hjälper dig att säkerställa att du har ett pensionssparande och ett försäkringsskydd som motsvarar

Läs mer

Investeringssparkonto (ISK)

Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto hos Strukturinvest Fondkommission Samla ditt sparande i strukturerade placeringar och fonder. Med ett investeringssparkonto (ISK) kan du enkelt omplacera

Läs mer

Policy Ersättning. Ersätter Ersättningspolicy, fastställd av styrelsen 2014-11-20

Policy Ersättning. Ersätter Ersättningspolicy, fastställd av styrelsen 2014-11-20 Policy Ersättning Ersätter Ersättningspolicy, fastställd av styrelsen 2014-11-20 Dokumentnamn Policy Ersättning Ägare Styrelsen Ramverksnummer 720.001 Ansvarig för implementering 1:a försvarslinjen Gäller

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM22. Förordning om naturgas- och elprisstatistik. Dokumentbeteckning. Sammanfattning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM22. Förordning om naturgas- och elprisstatistik. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om naturgas- och elprisstatistik Finansdepartementet 2015-12-18 Dokumentbeteckning KOM (2015) 496 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk

Läs mer

Kvinnor och män som fondsparare

Kvinnor och män som fondsparare och män som fondsparare Rapportförfattare: Fredrik Hård af Segerstad, Fondbolagens förening December 2010 Om undersökningen: Följande rapport grundar sig på en fondspararundersökning som på uppdrag av

Läs mer

Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ)

Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ) Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ) Ersa ttningspolicy Fastställd av: Styrelse Tillgänglighet: Samtliga anställda Att fastställas: 2016-04-21 Rättslig grund: FFFS 2011:1 (FFFS 2014:22) Fastställs:

Läs mer

Utmaningar med innovationsprocesser i byggsektorn. Anna Kadefors, inst för teknikens ekonomi och organisation Paula Femenías, inst för Arkitektur

Utmaningar med innovationsprocesser i byggsektorn. Anna Kadefors, inst för teknikens ekonomi och organisation Paula Femenías, inst för Arkitektur Utmaningar med innovationsprocesser i byggsektorn Anna Kadefors, inst för teknikens ekonomi och organisation Paula Femenías, inst för Arkitektur Upplägg 1. Varför behöver byggherrar engagera sig i utvecklingsarbete

Läs mer

Bilaga 1: Riskanalys för ersättningspolicy

Bilaga 1: Riskanalys för ersättningspolicy Prognosia AB Bilaga 1: Riskanalys för ersättningspolicy Fastställd i styrelsen 2012-08-30, uppdaterad 2013-10-02 1(4) Bakgrund I enlighet med Finansinspektionens föreskrift om ersättningssystem i värdepappersbolag

Läs mer

Ersättningspolicy i Avida Finans AB. Version 5 Fastställd av Avida AB:s styrelse [2015-03-20]

Ersättningspolicy i Avida Finans AB. Version 5 Fastställd av Avida AB:s styrelse [2015-03-20] Ersättningspolicy i Avida Finans AB Version 5 Fastställd av Avida AB:s styrelse [2015-03-20] 1. INNEHÅLL Denna policy ska fungera som stöd för Avida Finans AB ( Avida eller Bolaget ) när det gäller frågor

Läs mer

KF som konsumenternas röst

KF som konsumenternas röst Konsumentplattform KF som konsumenternas röst Konsumentkooperationens uppgift är att skapa ekonomisk nytta och samtidigt göra det möjligt för medlemmen att med sin konsumtion bidra till hållbar utveckling.

Läs mer

Fondsparandet i Europa och Sverige

Fondsparandet i Europa och Sverige Fondsparandet i Europa Fondbolagens Förening 8124 Fondsparandet i Europa och Sverige Nyligen publicerade EFAMA (European Fund and Asset Management Association) Fact Book 28 som innehåller en sammanställning

Läs mer

Finansiering av resolutionsreserven - Bankföreningens förslag på avgiftsstruktur

Finansiering av resolutionsreserven - Bankföreningens förslag på avgiftsstruktur FRAMSTÄLLAN 1 (5) 2016-12-13 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm fi.registrator@regeringskansliet.se Finansiering av resolutionsreserven - Bankföreningens förslag på avgiftsstruktur

Läs mer

Stärkt konsumentskydd inom premiepensionen

Stärkt konsumentskydd inom premiepensionen 1 Stärkt konsumentskydd inom premiepensionen Fonddagen 15 maj 2017 Katrin Westling Palm Generaldirektör Pensionsmyndigheten 2 3 Behövs premiepensionen? Internränta, procent 10 8 6 4 2 Premiepension, Inkomstpension,

Läs mer

Byggherrens roll för innovationer i byggsektorn. Construction Management

Byggherrens roll för innovationer i byggsektorn. Construction Management Byggherrens roll för innovationer i byggsektorn Innovationsbegreppet Innovationsprocess Idé/uppfinning + Utveckling + Implementering = Innovation Innovationer Brett spann på vad innovationer är Radikala

Läs mer

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB FAKTA Mobilis Kapitalförvaltning AB Stortorget 13 252 20 HELSINGBORG Tel. 042-13 44 04 (vxl) Fax. 042-13 44 09 E-post info@mobiliskapital.se Hemsida

Läs mer

5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande

5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande 5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande Fondbolagens förening Oktober 2011 STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE, FONDBOLAGEN.SE

Läs mer

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Depåförsäkring Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Gillar du enkelhet och smidighet när det handlar om ditt sparande? Då har vi en god nyhet. Nu kan du samla ditt sparande i strukturerade

Läs mer