Rapport 2014:14. Långsiktiga finansiella spartjänster till konsument. underlag till bedömningar av åtgärdsmöjligheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport 2014:14. Långsiktiga finansiella spartjänster till konsument. underlag till bedömningar av åtgärdsmöjligheter"

Transkript

1 Rapport 2014:14 Långsiktiga finansiella spartjänster till konsument underlag till bedömningar av åtgärdsmöjligheter

2 2014:14 Långsiktiga finansiella spartjänster till konsument underlag till bedömningar av åtgärdsmöjligheter Konsumentverket 2014 Utredare: Carl Magnus Berglund

3 Förord Konsumenter är en förutsättning för att konsumentmarknader ska uppstå i en marknadsekonomi. För att marknaderna ska fungera som medel för att tillgodose konsumenternas behov och för att fördela samhällets resurser på ett effektivt sätt är det nödvändigt med starka konsumenter. De behöver också reella valmöjligheter samt tillräcklig och tillförlitlig information. Dessutom är det nödvändigt att konsumenterna känner tillit, vilket uppnås genom förtroendefullt agerande från marknadens aktörer samt med ett effektivt konsumentskydd. Starka konsumenter främjar konkurrensen på marknaden, vilket i sin tur kan leda till innovationer. Sammantaget är det därför både från marknadsekonomiskt och konsumentnyttoperspektiv angeläget att skapa goda förutsättningar för konsumenterna. Med andra ord, förutsättningar som ger starka, väl och tillförlitligt informerade konsumenter. Konsumentverket har i uppdrag att bevaka och analysera marknaderna ur ett konsumentperspektiv samt vid behov vidta eller föreslå åtgärder. Den samlade analysen på området har, bland annat, visat att relativt nästan alla andra konsumentmarknader framstår marknaden för finansiella tjänster som problematisk, i synnerhet när det gäller långsiktigt finansiellt sparande. Under 2011 genomförde Konsumentverket en kartläggning av synen på verkets uppdrag och uppgifter. Den gjordes både internt och externt. Därutöver gjordes en inventering av samhällsförändringar och trender som kan förväntas påverka konsumenter och konsumtion. Detta mynnande ut i en uppsättning strategiska ställningstaganden och prioriterade utvecklingsområden. Ett strategiskt ställningstagande är att öka och stärka arbetet inom det finansiella området. Mot den här bakgrunden påbörjade Konsumentverket under 2013 en fördjupad analys av marknaden för långsiktiga finansiella spar- och placeringstjänster till konsument. Vi har valt att fokusera åtgärdsanalysen på relationen mellan konsument och finansiella rådgivare. På den svenska marknaden erbjuds finansiell rådgivning framförallt av banker och andra finansiella institut. Bakgrunden är konsumenternas önskan om att kunna lämna över ett svårt beslut till finansiella rådgivare samtidigt som dessa agerar med ett företags och sina egna intressen som utgångspunkt. Det uppstår därmed en skillnad mellan konsumenternas intressen och rådgivarnas. De åtgärdsmöjligheter som vi har tittat närmare på har i betydande utsträckning som syfte att reducera denna skillnad. Vi har i samarbete med Ramböll Management Consulting genomfört en inventering av åtgärder som genomförts i fem andra länder under de senaste dryga tio åren. Därutöver har vi tillsammans med KTH gjort en experimentell studie där vi testade fem åtgärdsmöjligheter för att förbättra förutsättningarna för konsumenterna att fatta bra beslut för de egna behoven. Ramböll Management Consulting och KTH ansvarar för innehållet i respektive redovisning och de tolkningar och slutsatser som görs i studierna står de båda uppdragstagarna för. För att säkra kvaliteten på det framtagna underlaget genomfördes en workshop inför slutredovisningen av Rambölls uppdrag. Vid den deltog, förutom Konsumentverket och Ramböll, Finansinspektionen och Konkurrensverket. Med stöd av rapportens innehåll och slutsatser diskuterades också vid workshopen åtgärder och annat arbete i ett framåtblickande perspektiv.

4 Konsumentverket vill tacka Finansinspektionen och Konkurrensverket för mycket värdefulla bidrag i samband med workshopen! Till KTH:s projekt kopplades två referensgrupper för att säkerställa relevans och kvalitet. Konsumentverket och KTH genomförde fem samråd med respektive referensgrupp. Referensgrupperna bestod av Finansinspektionen, Fondbolagens förening, Fondhandlarnas förening, Konkurrensverket, Konsumenternas Bank och Finansbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå, Pensionsmyndigheten, Svenska Bankföreningen och Sveriges Konsumenter. Efter utförda experiment genomfördes även en workshop där deltagarna diskuterade resultaten. Konsumentverket vill rikta ett mycket stort tack till samtliga för värdefulla bidrag i referensgruppsarbetet! Konsumentverket kommer framöver att använda de båda underlagen för ytterligare analyser och annat arbete för att från ett konsumentperspektiv utveckla och förbättra marknaden för långsiktigt finansiellt sparande.

5 5 (120) Innehållsförteckning Del 1 1. Sammanfattning Inledning Om studien Kartläggningens genomförande Uppdragets fokus och avgränsningar Introduktion till de studerade länder Nederländerna Norge Storbritannien Tyskland Finland Identifierade insatser Marknadsreglerande insatser kring rådgivning, Marknadsreglerande insatser kring placeringsinformation Övriga marknadsreglerande insatser Ej marknadsreglerande insatser kring rådgivning Marknadsgranskande insatser Kunskapshöjande insatser Reflektioner Reflektioner från datainsamlingen kring de studerade länderna Rambölls reflektioner inför det fortsatta arbetet Bilaga 1 Referenser Bilaga 2 Förteckning över intervjupersoner Bilaga 3 Exempel på test från Stiftung Warentest...53 Del 2 1. Inledning Konsumentverkets uppdrag Potentiella problem i branschen Sammanblandning av rådgivning och försäljning Informations- och kunskapsunderläge Beslut tas under tidspress Behov av en oberoende rådgivare Disposition Experimenten...59

6 6 (120) 2.1 Design Treatment Basfallet Ingen rådgivare Inga incitament Säljare Tidsfördröjning Oberoende expert Mer information Genomförande Beskrivande statistik Resultat Basfallet Effektiva fronten Kundernas val av enskilda fonder Fond A Fond B Fond C Övriga fonder Analys av hela fondportföljen Förväntad avkastning Förväntad risk Förväntad bankavgift Förväntad riskjusterad avkastning Sammanfattning och slutsatser Policyåtgärder Byta namn på yrkesrollen: från rådgivare till säljare Information och kunskap Tidsfördröjning Införa en kompletterande oberoende rådgivare Ingen rådgivare Rådgivare utan incitament Sammantaget Referenser Appendix...95 Bilaga Intyg gällande KTH:s studie

7 Del 1 Internationell kartläggning av insatser riktade mot långsiktigt sparande Uppdragstagare: Ramböll Management Consulting

8 8 (120) 1. Sammanfattning Konsumentverket har gett Ramböll Management Consulting (fortsättningsvis Ramböll) i uppdrag att genomföra en kartläggning av hur fem europeiska länder Storbritannien, Nederländerna, Finland, Norge och Tyskland arbetar med att stärka konsumenternas ställning på marknaden för långsiktiga finansiella spartjänster. Uppdraget går ut på att identifiera och beskriva insatser genomförda i de studerade länderna. Kartläggningen genomfördes under september och oktober månad Denna rapport presenterar resultatet och slutsatserna från arbetet. I uppdraget har Ramböll genom dokumentstudier och 20 intervjuer med företrädare för centrala aktörer i de studerade länderna identifierat och beskrivit 24 insatser. Insatserna har översiktligt delats in i sex olika kategorier: marknadsreglerande insatser kring rådgivning, marknadsreglerande insatser kring placeringsinformation, övriga marknadsreglerande insatser, ej marknadsreglerande insatser kring rådgivning, marknadsgranskande insatser, samt kunskapshöjande insatser. Utifrån den genomförda kartläggningen har Ramböll också ställt samman följande reflektioner gjorda från datainsamlingen som kan utgöra inspel till det fortsatta arbetet med att stärka konsumentens ställning och skydd på marknaden för långsiktiga spartjänster i Sverige: Ta ett helhetsgrepp kring problematiken på marknaden genom att utgå från ett problem- och systemorienterat synssätt med fokus på dynamiken mellan marknadens olika aktörer Stimulera till ansvarsfullt agerande bland marknadens aktörer genom insatser som skapar interna incitament och nytta för aktörerna Motivera och stimulera till ansvarstagande för marknadens aktörer genom att involvera dem i en dialog om problem och lösningar Samverka mellan finans- och konsumentmyndigheter för att säkerställa att tänkta åtgärder harmonierar Utforma åtgärder som utgår från konsumentens konsumtionssituation genom att främja enkla och igenkännbara beslutsmiljöer Arbeta proaktivt med att identifiera kommande problem och marknadsmisslyckanden Prioritera insatser som påverkar utbudet på marknaden snarare än efterfrågan Arbeta vidare utifrån internationell best practice men säkerställ ett implementeringsperspektiv genom att utgå från svenska förutsättningar

9 9 (120) 2. Inledning 2.1 Om studien Konsumentverket har i uppdrag att värna konsumenternas ställning och förbättra funktionssätten för ett antal svenska marknader för privatkonsumtion. Myndigheten inledde 2009 på uppdrag från regeringen ett arbete med att göra en samlad analys av konsumentproblemen på de svenska marknaderna. Konsumentverket har idag ett löpande uppdrag att en gång per år följa upp, analysera och rapportera om konsumenteranas situation på marknaderna och vidta och föreslå åtgärder. I fokus för detta arbete ligger särskilt följande områden: Tillgång och tillgänglighet till information som konsumenten behöver för att göra informerade val Transparens i bemärkelsen att konsumenten ges möjlighet att jämföra olika alternativ kopplat till enskilda prisuppgifter Inlåsningseffekter för konsumenter i relation till leverantörer Att leverantörer inte säljer på ett sätt så att konsumenten inte förstår sina framtida preferenser Konsumentrapporten från 2013 pekar på att det finns betydande brister inom ett stort antal av dessa marknader utifrån såväl ett marknads- som konsumtionsperspektiv. I konsumentrapporten pekas tio marknader ut som särskilt problematiska. En av dessa är marknaden för bank- och finanstjänster. Denna marknad präglas enligt rapporten av särskilt hög andel missnöjda konsumenter. Under 2011 togs ett internt myndighetsbeslut att fram till 2015 särskilt prioritera denna marknad. Mot bakgrund av denna problembild har Konsumentverket ett intresse av att hämta in kunskap och inspiration kring hur man arbetar med att stärka konsumentens ställning i andra länder. Av denna anledning gav Konsumentverket i uppdrag till Ramböll att genomföra en kartläggning av fem europeiska länder: Storbritannien, Nederländerna, Finland, Norge och Tyskland. I fokus för studien ligger marknaden för långsiktiga finansiella spartjänster. Studien genomfördes under september och oktober månad Denna rapport presenterar resultatet och slutsatserna från arbetet.

10 10 (120) 3. Kartläggningens genomförande Ramböll har genomfört uppdraget i tre på varandra följande steg. Ett uppstartsmöte ägde rum den 11 september Uppdragets datainsamling ägde rum under påföljande 4 veckor. En slutworkshop arrangerades tillsammans med Konsumentverket den 28 oktober. Nedan illustreras uppdragets övergripande arbetsförlopp. Figur 1 Uppdragets övergripande arbetsförlopp I uppdragets första steg fastställde Ramböll tillsammans med Konsumentverket studiens frågeställningar, fokus och analysram. Analysramen utgjorde ramverket för den information som senare samlades in i datainsamlingen. Nedan presenteras analysramen. Tabell 1 Analysram för genomförande av insatskartläggning Analysram Åtgärd - Vad består insatsen av? Syfte - Vad syftar insatsen att uppnå och för vilka? Bakgrund - Varför genomfördes insatsen? Finns det några bakomliggande orsaker/faktorer som föranledde insatsen? Ägarskap - Vem initierade respektive drev igenom insatsen? Finansiering - Vilka kostnader eller andra resurser är förknippade med insatsen och vem står för dem? Implementering - Hur genomfördes insatsen? Resultat - Hur ser kunskapsläget ut kring insatsen och dess resultat/effekter? Källor? Lärdomar - Vilka lärdomar går att dra från insatsen? Överförbarhet - Hur låter sig lärdomarna från insatsen överföras till ett svenskt sammanhang? Efter uppstarten påbörjade Ramböll datainsamlingen i de fem valda länderna. Datainsamlingen pågick i totalt 4 veckor. Studiens datainsamling har huvudsakligen skett genom intervjuer med experter och företrädare för centrala offentliga aktörer i respektive undersökt land. Utan på förhand givna kontaktingångar till respektive lands aktörer har Ramböll tillämpat ett så kallat snöbollsurval. Det har inneburit att Ramböll har försökt identifiera nyckelpersoner i respektive land och genom dessa försökt skapa vidare ingångar till nya intervjupersoner. Totalt har Ramböll varit i kontakt med 74 personer i de fem studerade länderna och genomfört intervjuer med 20 personer. Dessa fördelar sig som följer över de fem studerade länderna:

11 11 (120) Tabell 2 Förteckning över kontaktade intervjupersoner fördelat över studerade länder Genomförda intervjuer Totalt Tyskland 6 14 Finland 6 21 Nederländerna 3 14 Norge 4 12 Storbritannien 1 13 Tillgången till intervjupersoner har varierat kraftigt mellan länderna men kan på en övergripande nivå beskrivas som begränsad. Svårigheterna att få tillgång till relevanta intervjupersoner har varit särskilt stora i Storbritannien. Som komplement till den intervjubaserade datainsamlingen har Ramböll löpande följt upp med dokumentstudier av skriftlig dokumentation kopplat till de studerade insatserna. Detta är också något som efterfrågats i respektive intervju. Evidens kopplade till insatsernas resultat har genomgående visat sig svår att få fram. Uppdraget avslutades med att Ramböll ställde samman resultaten, slutsatserna och lärdomarna från kartläggningen, samt analyserade de övergripande dragen/mönstren/slutsatserna, i en preliminär rapport. Den preliminära rapportversionen låg sedan till grund för den slutworkshop som arrangerades tillsammans med Konsumentverket den 28 oktober. Utifrån diskussionerna vid denna workshop gjorde Ramböll en slutlig justering av rapporten. 3.1 Uppdragets fokus och avgränsningar Att definiera och avgränsa konsumentrelaterade insatser inom marknaden för långsiktiga spartjänster låter sig inte helt enkelt göras. I samband med uppstarten av uppdraget diskuterade Ramböll tillsammans med Konsumentverket ett flertal frågeställningar, exempelvis: När den finansiella tjänsten är att betrakta som långsiktig? Bör insatsen rikta sig direkt mot konsumenten (efterfrågesidan) eller är även tillsynsåtgärder och regelverk riktade mot säljarna av de finansiella tjänsterna (utbudssidan) relevanta? Är enbart offentligt initierade och/eller finansierade insatser av intresse? Utifrån en inledande diskussion slogs följande grundläggande principer och avgränsningar för uppdraget fast: Uppdraget avser uteslutande långsiktiga spartjänster, inte i första hand som framgår av den ursprungliga offertförfrågan De studerade insatserna ska ha genomförts under de senaste åren Nya insatser som ej hunnit träda ikraft är också av intresse Särskild vikt bör läggas vid åtgärdernas direkta resultat och ev. bieffekter (resultat), samt vad som orsakade insatsens implementering (bakgrund).

12 12 (120) Utvärderingar av insatser, samt policyutredningar, särskilt kring rationalen bakom insatserna, är extra intressanta. Dessa principer och avgränsningar har i stort varit giltiga för hela uppdragsperioden men har löpande varit föremål för mindre justeringar och förtydliganden. Mot bakgrund av uppdragets övergripande syfte att få inspiration kring hur staten kan arbeta för att stärka konsumenternas ställning och marknadens funktionssätt har det varit såväl Konsumentverkets som Rambölls ambition att försöka göra en så bred kartläggning som möjligt.

13 13 (120) 4. Introduktion till de studerade länder Detta inledande kapitel syftar till att teckna en översiktlig bild över vilka offentliga aktörer som arbetar för att stärka konsumenternas ställning på marknaden för långsiktiga spartjänster i de respektive studerade länderna. Kapitlet försöker också översiktligt och i varierande utsträckning beskriva de konsumentpolitiska utmaningar och traditioner som är förknippade med marknaden i respektive land. Syftet med kapitlet är att försöka ge en kontextuell ingång till de olika beskrivna insatserna. Tyngdpunkterna i de respektive beskrivningarna skiljer sig delvis åt beroende på vad Ramböll har sett som värdefullt att lyfta fram, samt efter tillgång till relevant information. 4.1 Nederländerna I Nederländerna har konsumentskydd länge varit en viktig politisk fråga. Regleringen av marknaden för långsiktiga finansiella tjänster påbörjades på allvar under 2006 och 2007 i samband implementeringen av en rad EU-direktiv, särskilt IMD och MiFID. Under dessa år påbörjades också ett arbete bland regleringsaktörerna att analysera problemen på marknaden. Vad de såg var att samtliga aktörer på marknaden produktutvecklarna, banker, försäkringsbolag, rådgivare och konsumenter på olika sätt bidrog till att skapa en dynamik mellan sig och ett system som inte gynnade konsumenternas långsiktiga intressen. Utpräglande för det konsumentpolitiska arbetet i Nederländerna har länge varit den tradition av samverkan som allt sedan 1930-talet existerat mellan olika aktörer såsom branschorganisationer, regeringen, producenter, familje- och konsumentorganisationer. Detta synsätt präglade också arbetet med att reglera den finansiella konsumentmarknaden där marknadens olika aktörer involverades i processen. Nederländerna valde också att gå längre än harmoniseringsdirektiven och implementera MiFID tvärsektoriellt inom alla delsektorer, inte bara inom bank- och finanssektorn utan även vad gäller investeringar, vilket enligt MiFID blir aktuellt först under Detta för att skapa en tydlighet kring vad som gäller för framför allt konsumenterna i deras mellanhavanden med marknadsaktörerna. Huvudansvaret för konsumentskyddet är idag fördelat mellan näringsdepartementet (Ministry of Economic Affairs), justitiedepartementet, hälsodepartementet och finansdepartementet. Finansdepartementet inledde år 2008 ett samarbete med ett 40-tal olika aktörer inom den finansiella sektorn, regeringen, offentliga informations- och konsumentorganisationer och akademin för att utveckla en strategi kring hur man skulle kunna bidra till en stabil finansiell marknad genom att öka konsumenternas kunskap och kompetenser om marknaden. Resultatet av samarbetet blev den digitala plattformen Wijzer in geldzaken (The Money Wise Platform) som fungerar både som en kunskaps-, data- och resursbank för konsumenter och aktörer och som en plattform där konsumenter kan få praktisk information och vägledning på ett interaktivt sätt kring hur man ska tänka kring både långsiktigt- och kortsiktigt sparande, investeringar, lån, försäkringar, etc. Plattformen utpekas av flera personer som Ramböll talat med i denna studie som ett av de viktigaste initiativen för att stärka konsumenterna på den finansiella marknaden. The Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM) arbetar som en självständig aktör under Finansdepartementet, som även finansierar verksamheten. Myndigheten grundades i Mars 2002 som efterträdare till Securities Board of the Netherlands (STE) och fick i samband med detta också ett utvidgat ansvar för tillsyn av alla finansiella produkter. Myndighetens uppdrag

14 14 (120) är att reglera marknadens samtliga aktörer. AFM arbetar också för att stärka konsumenten på den finansiella marknaden genom att förse både den enskilde konsumenten och företagen på marknaden med användbara verktyg och tips. The Ministry of Economic Affairs har under de senaste åren börjat arbeta mer aktivt för att stärka konsumenterna genom att erbjuda information och utbildning. Myndigheten för konsumenter och marknader (Authority for Consumers and markets (ACM)), som sorterar under The Ministry of Economic Affairs, har utvecklat en webbsida, ConsuWijzer, som syftar till att ge konsumenter information och råd om konsumenternas rättigheter. Utöver information, tips och råd kan konsumenten direkt via hemsidan rapportera om man upplever att man har problem med ett företag. ACM har befogenhet att ställa ut vite på de företag som inte följer reglerna. I Nederländerna finns idag också ett relativt stort antal mindre konsumentorganisationer som fokuserar på olika frågor. Endast en av dem har statlig finansiering och regeringens mandat att arbeta med dessa frågor, nämligen Consumentbond. Consumentbond arbetar inom fem olika områden varav Pengar och försäkringar är ett område. Verksamheten drivs som en förening och dess främsta uppgift är att främja konsumenternas intressen och förenkla deras val. En kultur av debatt, konsensus och samarbete i den nederländska politiken har gjort att konsumentorganisationer, med Consumentbond i spetsen, är en stark och viktiga aktör inom den nederländska politiken och där frågan om konsumentskydd fortsatt prioriteras högt idag. 4.2 Norge I Norge ansvarar Finanstilsynet för tillsynen av aktörerna på den finansiella marknaden, så som banker, finansbolag, hypoteksinstitut, försäkringsbolag, pensionsfonder, värdepappersföretag, börser och auktoriserade marknadsplatser, fastighetsmäklare, inkassobyråer, m.m. Finanstilsynets arbete syftar till att bidra till finansiell stabilitet genom tillsyn och övervakning för att konsumenterna ska kunna känna sig trygga i sina val av finansiella tjänster. Finanstillsynet är också ansvarig för tillsyn av den lagstiftning som rör finansmarknaden i Norge, där konsumentskyddande lagstiftning utgör en viktig del. Forbrukerrådet i Norge är en oberoende intresseorganisation som arbetar med att främja konsumenternas intressen i Norge. Rådet är statligt finansierat och arbetar med konsumentrådgivning samt att stärka konsumenters ställning genom att få upp konsumentfrågor på den politiska agendan. Organisationen har tre huvudspår: Konsumentrådgivning, lobbying och politisk påverkan på nationell- och EU-nivå samt Finansportalen som är en viktig del av den kommunikationen med konsumenter. Forbrukerrådet fokuserar på 6 olika marknader varav finans är en, där man jobbar med långsiktigt sparande, långa och korta krediter, sparkonton, försäkringar och pensioner. Rådet ansvarar både för tillsyn och för konsumentskydd. Tidigare låg tyngdpunken på tillsyn men fokus på konsumentskydd har ökat på senare år. Den enskilt största insatsen som Forbrukerrådet ansvarar för är upprättandet av Finansportalen, en digital informationsplattform där konsumenter kan jämföra olika typer av finansiella tjänster från olika banker och kreditgivare. Genom att standardiserat presentera information om exempelvis olika fonder och spartjänster ges konsumenten förutsättningar att göra välgrundade val gällande sin privatekonomi. Syftet med portalen är att göra långsiktigt sparande, och andra

15 15 (120) tjänster som syftar till långsiktigt agerande, mer transparant för konsumenter. Finansportalen omfattar idag inte pensioner även om planer på detta finns i framtiden. Forbrukerombudet är den myndighet i Norge som arbetar i konsumenters intresse med övervakning av näringsidkares marknadsföring och att deras avtalsvillkor följer marknadsföringslagen. Forbrukerombudets mål är att arbeta för en enklare och tryggare marknad för konsumenterna. Finansiella tjänster utgör ett av Forbrukerombudets högst prioriterade områden år Ett flertal problem pekas ut för marknaden för finansiella tjänster, bland annat att de tjänster som erbjuds är komplicerade och utgör en stor kostnad för hushåll vid val av felaktiga tjänster, m.m. Mellan åren präglades Norge och den norska finansiella marknaden av en mycket kraftig expansion av nya finansiella produkter, vilket gjorde att norrmännen gav sig in på den finansiella marknaden utan att ha rätt kunskap eller verktyg för att ta välgrundade beslut, någonting som många aktörer på marknaden utnyttjade. Under mitten av 2000-talet skedde en mycket aggressiv försäljning av så kallade strukturerade lånefinansierade sparprodukter. Grunden till detta var att många norrmän tidigare hade bränt sig på vanliga aktiefonder och nu letade efter säkrare placeringar som möjliggjorde hävstång men samtidigt erbjöd säkerhetsgarantier kring maximala förluster. Dessa produkter såldes ofta in som säkert sparande. Under 2007 började alltfler klagomål komma in på dessa produkter och den rådgivning som givits i samband av köp. Det mynnade ut i flertalet medialt uppmärksamma skandaler. I den mest uppmärksammade skandalen förlorade nyligen DNB Norges största bank mot privatkonsumenten Ivar Petter Røeggen som hade köpt lånefinansierade strukturerade sparprodukter för en halv miljon norska kronor. Fallet som avgjordes i högsta domstolen tidigare i vår är prejudicerande för tusentals kunder som nu kräver ersättning från banken (se vidare beskriven insats). Från och fram till idag har de norska konsumenterna radikalt ändrat sitt sparbeteende. Marknaden för mer komplexa finansiella sparprodukter för konsumenter har i stort dött ut. Norrmännen har blivit mycket försiktiga med mer komplicerade sparprodukter. Idag betalar norrmännen huvudsakligen av på sina bolån, samt sparar i sparkonton och vanliga aktiefonder. I samband med den finansiella krisen blev de dåliga investeringarna särskilt uppenbara och ett tryck på ökad reglering följde som i stort kvarstått sedan dess. Uppfattningen från de personer i Norge som har intervjuats för denna studie är att Norge valt en mycket sträng tolkningslinje av tillämpade regelverk som MiFID. En viss liberalisering och uppluckring av tolkningen av regelverken kan emellertid nu noteras. Ett exempel på detta är den arbetsgrupp som arbetar med implementering av EU-direktivet för alternativa investeringar (AIFMD) som har föreslagit att förbudet mot att sälja hedgefonder till privatkonsumenter hävs och att hedgefonder istället ska tillåtas efter godkännande från Finanstillsynen.

16 16 (120) Ett annat exempel på en viss liberalisering är den stora omläggningen av pensionssystemet som pekar i en riktning mot, dels, ökad valfrihet kring placering och riskprofil, dels, ökad andel privat pensionssparande. Även om pensionsreformen kommer att rullas ut någon gång under 2014 har Forbrukerombudet redan avtalet med Finanstillsynen om att initiera tidiga åtgärder kring att granska marknadsaktörernas kommande marknadsföring av pensionsprodukter. 4.3 Storbritannien Undersökningar i Storbritannien pekar på att mer än hälften av den brittiska befolkningen har en ansträngd privat ekonomi där lönen stundtals inte räcker månaden ut. 1 P.g.a. detta har många britter idag svårt att planera sin ekonomi långsiktigt. 2 Trots, eller möjligen som en följd av, detta är konsumentskyddsfrågor kopplade till den långsiktiga sparmarkanden ändå prioriterade. HM Treasury, dvs. ekonomiska och finansiella departementet, har det övergripande ansvaret för reglering av den finansiella marknaden och har till uppgift att främja en ansvarsfull och hållbar finansiell marknad. HM Treasury ansvarar för policyutveckling inom följande tre områden: skapande och upprätthållande av starkare och säkrare banker, reglering av den finansiella marknaden för att skydda konsumenter och ekonomin, samt förenkling av individens tillgång till den finansiella marknaden genom upprättande av en konkurrenskraftig marknad. Det brittiska handels- och industridepartementet innehar det generella ansvaret för utvecklingen av konkurrenslagen och regelverken kring konsumentskydd. Office of Fair Trading (OFT) är den brittiska konsument- och konkurrensmyndigheten vars uppdrag är att säkerställa att marknaderna, även så den finansiella marknaden, fungerar väl ur ett konsumentperspektiv. OFT följer som en tillsynsmyndighet olika lagar, så som Financial Services and Markets Act 2000, för att säkerställa att aktörerna på marknaden spelar efter spelreglerna. Kommer det till OFTs kännedom att en aktör bryter mot lagar eller riktlinjer är OFT skyldigt att rapportera detta till bl.a. HM Treasury och FCA/PRA (se nedan) och har även vissa befogenheter att utföra påtryckningar på aktörer som regleras genom lag. Utöver tillsynsbefogenheter har OFT utredningsbefogenheter och har till uppgift att studera marknaden och rekommendera åtgärder där dessa är nödvändiga. OFT är även en viktig regelpåverkande part och sitter med vid förhandlingar och utarbetandet av nya policies. Financial Conduct Authority (FCA) är en regleringsmyndighet som ansvarar för att reglera aktörerna på den finansiella marknaden. Verksamheten finansieras av dess medlemmar som genom lag är skyldiga att ansluta sig till FCA. FCA har reglerande-, utredande- och verkställande befogenheter och verksamhetens mål är att hjälpa företag på den finansiella marknaden att sätta sina kunders intressen och marknadens integritet i fokus. FCA jobbar främst inom tre områden: konsumentskydd, effektiv konkurrens, samt skydd och utveckling av integriteten på den finansiella marknaden. De finansiella produkterna som regleras av FCA är spar- och investeringstjänster, bostadslån, försäkringar och privat pension (tjänstepensionen regleras av myndigheten The Pensions Regulator). Vid utarbetandet av en ny policy tar FCA emot information och åsikter från branschorganisationer och konsumentorganisationer så som The Financial Services Consumer Panel som har till uppgift att säkerställa att konsumenternas 1 Money Advice Service, The Financial Capability of the UK. S 2 2 Ibid.

17 17 (120) intressen tillgodoses i policyutvecklingen. Panelen består av experter inom konsumentrådgivning, journalistik, kommunikation, marknadsforskning, den finansiella industrin, EU frågor, pensioner, etc. Prudential Regulation Authority (PRA) utgör en del av Bank of England och ansvarar för tillsyn av banker, hypoteksinstitut, kreditföretag, försäkringsbolag och stora värdepappersföretag. PRA:s lagstadgade mål är, dels, att säkerställa att aktörerna på den finansiella marknaden erbjuder säkra och sunda tjänster som bidrar till en stabilitet på den finansiella marknaden, dels, att säkerställa att försäkringsbolagen erbjuder en lämplig skyddsnivå till försäkringstagarna. FCA och PRA utgjorde tidigare en del av Financial Services Authority (FSA) som ansvarade både för regleringen och tillsynen av den finansiella marknaden. Som en följd av bl.a. ett antal regleringsincidenter av banker under den finansiella krisen , som av många bedöms vara ett resultat av att en och samma myndighet ansvarade både för tillsynen och regleringen av marknaden och lade för stora resurser på reglering och konsumentskydd istället för tillsyn, avskaffades FSA genom lag, Financial Services Act 2012, under våren april 2013 inrättades istället FCA och PRA med tydlig ansvarsfördelning kring reglering och tillsyn av den finansiella marknaden, enligt den så kallade Twin Peaks -modellen. 3 Storbritannien var bland de första länderna i Europa med att utveckla en nationell strategi för att öka medvetenheten bland allmänheten kring den finansiella marknaden. Financial Services Authority (FSA) ansvarade tidigare för utvecklingen och implementeringen av en första strategi, Strategy for Financial Capability som gällde mellan åren Arbetet övertogs 2011 av Money Advise Service en oberoende aktör/tjänst initierad av regeringen som idag både driver utvecklingen och implementering av strategin och driver en webbaserad tjänst där konsumenter kan få information, tips, beräkningsverktyg, m.m. för att få bättre koll på både kortsiktigt och långsiktigt sparande. Arbetet med att ändra befolkningens attityder och beteende på den finansiella marknaden baseras på ett helhetsgrepp där man inte enbart utgår från antagandet att utbildning och information kan ändra beteenden utan att faktorer som attityder, motivation och möjligheter också bidrar till att ändra folks beteenden. Genom att utgå från detta antagande har Money Advice Service utvecklat en metod för att bättre förstå vilka åtgärder riktade mot konsumenten som fungerar bra och mindre bra och vilka satsningar man ska utveckla eller fortsätta satsa på. 4.4 Tyskland I Tyskland arbetar en stor mängd aktörer med konsumentskyddsfrågor på olika nivåer. Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV), har det övergripande ansvaret på central nivå. Ministeriet består av sex avdelningar varav konsumentfrågor utgör en avdelning. Denna avdelning arbetar för att konsumenter ska ha tillgång till information och är den instans som ytterst ansvarar för stiftandet och införandet av nya lagar och förordningar. Den myndighet som arbetar med konsumentsskydd kallas för BVL (Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit). På regional nivå är delstaterna ansvariga för 3 Forprosjetrapport: Kredittilsynets bidrag till forbrukerbeskyttelse og informasjon,2009. S 17

18 18 (120) genomförandet av europeiska och nationella direktiv samt förordningar. Finansministerierna på delstatsnivå bär också ansvaret för viss finansinspektion av t.ex. regionala börser och sparbanker (s.k. Sparkassen). Under finanskrisen var det många tyska småsparare som förlorade stora delar av sina besparingar och deras förtroende för det finansiella systemet urholkades. För att möta detta urholkade förtroende och för att öka konsumenternas tillgång till information initierade den dåvarande konsumentministern Ilse Aigner Qualitätsoffensive Verbraucherfinananzen (kvalitetsoffensiv för finansieringsprodukter för konsumenter) år Kvalitetsoffensiven är nu inne på sitt fjärde år och så långt har ministeriet genomdrivit nya regler och förordningar gällande bl.a. rådgivning (att rådgivare ska vara åtalbara vid felrådgivning upp till tio år), bättre jämförbarhet för konsumentkrediter och att kreditprövningar ska vara transparenta för kredittagaren. Under det senaste året har rådgivningsprotokollet (Beratungsprotokoll), informationsbladet (Produktinformationsblatt) och regleringen av den gråa kapitalmarknaden varit centrala teman för kvalitetsoffensiven. Dessa beskrivs mer ingående som separata insatser senare i rapporten. Utöver kvalitetsoffensiven bedriver BMELV projektet arvodesrådgivning och genom myndigheten Bundesantalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) s.k. konsumentlotsar. BMELV är också initiativtagare till utbildningssatsningen Altervorsorge macht Schule (ung. Pensionsskolan). BLE är den myndighet som står närmast BMELV. Bundesanstalt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) ansvarar för att EU-direktiv efterlevs. På delstatsnivå arbetar nationella med regionala myndigheter för att införa förordningar och lagar. Det behövs inget tillstånd för att grunda och driva en konsumentsskyddsorganisation i Tyskland. Därför finns det heller inga offentliga konsumentsskyddsorganisationer som arbetar med konsumenternas intressen. Den konsumentsskyddsorganisation som har starkast ställning i Tyskland är de s.k. Verbraucherzentralen 4 (konsumentcentraler). Dessa finansieras till stor del av skattemedel och erbjuder en rad tjänster direkt till konsumenter (mot betalning) samt genomför en rad projekt för att skydda konumenternas intressen (däribland Finanzmarktwächter - se beskrivning nedan). Det finns en Verbraucherzentrale i varje delstat (totalt alltså 16 stycken) och en central (Verbraucherzentrale Bundesverband). Stiftung Warentest är en oberoende stiftelse som också den delvis finansieras av offentliga medel från BMELV. Stiftung Warentest genomför sedan 1964 oberoende tester av bl.a. finansiella produkter, försäkringar och pensionsförsäkringar mm. Testerna går att ladda ner för cirka 3 EUR och fungerar som oberoende information för de konsumenter som är intresserade av att samla in information. I dagsläget (oktober 2013) kan nämnas att 194 test finns att ladda ner gällande fondsparande. Den tyska motsvarigheten till finansinspektionen heter Bundesanstalt für Finanzdiensleistungsaufsicht (BAFIN). BAFIN är en oberoende myndighet som har till uppgift att övervaka finansiella aktörer och säkerställa ett välfungerande, integrerat och stabilt finanssystem. Totalt övervakar BAFIN (januari 2012) 1854 banker, 681 finansinstitutioner, 592 försäkringsfirmor och 30 pensionsfonder, nationella fonder och 78 4 En överblick över de aktörer som ingår i Verbraucherzentrale Bundesverband finns under: Verb%C3%A4nde.htm

19 19 (120) kapitalplaceringsföretag. BAFIN:s direkta arbete med konsumenter är begränsat men inkluderar bl.a. den månatliga konsumenttidsskriften BAFIN journal. Det finns utöver de aktörer som nämns här även en rad andra initiativ och aktörer som arbetar med att informera konsumenter och/eller att driva konsumenters särintressen. Exempel inkluderar Verbraucherinitiative e.v. och Deustche Konsumentenbund. 4.5 Finland På ett övergripande plan kan de konsumentrelaterade problemen kopplade till marknaden för finansiella spartjänster i Finland beskrivas som små relativt andra nordiska länder. Finland har inte upplevt skandaler kopplat till försäljning och rådgivning av finansiella spartjänster i samma utsträckning som flera av de andra länderna i studien. Det finns fall som anmälts till FINE (se nedan) där konsumenter upplevet att de fått felaktig information, framför allt muntligen, men dessa fall är få och gäller mindre rådgivningsbolag. De finska bankerna har inte i någon större utsträckning varit aggressiva i sin försäljning. Det långsiktiga sparandet i Finland präglas av lägre risktagande än övriga nordiska länder. En stor del av sparandet sker i form av traditionella sparkonton med låg ränta eller genom investeringar i fast egendom. Särskilt utbrett är investeringar i skog och skogsfastigheter. Statliga obligationer är även fortsatt en utbredd långsiktigt sparform. Vad gäller pensioner finns i Finland idag tjänstepension och garantipension för de med låg inkomst. Från politiskt håll försöker man uppmuntra konsumenterna att själva spara till pension då det finns farhågor kring att ökad medellivslängd kommer göra att pensionerna kommer att sjunka i framtiden. I ett försök att få fler att komplettera tjänstepensionen med privat sparande infördes för fem år sedan en ny sparform kallat bundet långsiktigt sparande, vilken kan ses som en form av pensionssparande, då konsumenten binder upp sina pengar fram till dagen de går i pension. Sparformen regleras på samma sätt som frivilliga individuella pensionsförsäkringar. För de båda sparformerna finns möjlighet till skattereduktion då premierna är avdragsgilla. Även om pengarna är bundna så har konsumenten möjlighet att flytta kapitalet mellan olika tjänsteleverantörer. Den nya sparformen syftade till att öka konkurrensen mellan tjänsteleverantörer men i realiteten har regleringen kring sparformen behövt göras om ett flertal gånger vilket nu har lett till att sparformen ej längre är speciellt fördelaktig för konsumenten. Ett stort problem här är att konsumenten inte kan veta när man får tillgång till kapitalet när pensionsåldern i Finland ändras. Som följd av detta tecknas inte längre spartjänsten i någon större utsträckning och flera banker uppger att de inte längre vill erbjuda tjänsten. Enligt de personer som Ramböll har varit i kontakt med för denna studie och troligen som en konsekvens av att problembilden i Finland kring marknaden för långsiktigt spararande skiljer sig från exempelvis Sverige har relativt lite gjorts i Finland för att stärka konsumenterna på marknaden för långsiktiga finansiella spartjänster. Det finska konsumentpolitiska arbetet har sedan 2009 också präglats av stora organisatoriska förändringar. Sedan 2009 har ett flertal myndigheter och organisationer gått samman, exempelvis Konkurrens- och konsumentverket (tidigare Konsumentverket och Konkurrensverket) och Finansinspektionen (tidigare Finansinspektionen och Försäkringsinspektionen).

20 20 (120) Idag ansvarar den finska Finansinspektionen för finans- och försäkringstillsynen i landet. Myndigheten ansvarar för tillsyn av banker, försäkringbolag, värdepappersföretag, fondbolag etc. och arbetar för att upprätthålla finansiell stabilitet i Finland. Finansinspektionen arbetar för att skydda konsumenter och investerare 5. Myndigheten bildades 2009 och tog då över de flesta uppgifter från dåvarande Finansinspektion och Försäkringsinspektion 6. Syftet med sammanslagningen av nya FI var att skapa förutsättningar för en stabilare finansmarknad och öka förtroendet för finansmarknaden. På websidan samlar Finansinspektionen information till konsumenter om olika tjänster på finansmarknaden. Man ger dock inga placeringsråd eller tjänste-/produktrekommendationer till konsumeter 7. Under 2009 bildades FINE som är en sammanslagning av Konsumenternas försäkringsbyrå, Försäkringsnämnden, Bankbranschens kundrådgivning och Värdepappersnämnden. En del av FINE:s uppdrag är att fungera som en kundrådgivningsbyrå som tillhandahåller avgiftsfria rådgivningstjänster. Byrån ska främja finanskunnandet och sammanställa informationsmaterial till konsumenter 8. Ytterligare en viktig aktör i Finland är Konkurrens- och konsumentverket (KKV) som bildades i januari 2013 genom en sammanslagning av dåvarande Konsumentverket och Konkurrensverket. Myndigheten har till uppgift att trygga konsumenters rättsliga och ekonomiska ställning och att verkställa såväl nationell som europeisk konkurrensreglering. KKV arbetar bland annat för att främja konsumentupplysning, genomföra initiativ för att främja konkurrens, göra branschrelaterade utredningar samt följa den utveckling som påverkar konsumenters ställning 9. Ett av huvudsyftena med sammanslagningen till KKV var att stärka betydelsen av konkurrensoch konsumentfrågorna i det finska samhället genom bättre koordinering. Inom marknaden för finansiella tjänster är det emellertid fortsatt FI som har det huvudsakliga ansvaret för konsumentskyddet organisation&item=206 9

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden Konsumentskyddet på finansmarknaden 15 MAJ 2014 15 maj 2014 Dnr 14-4986 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Spara och placera 4 Låna 5 Pensionsspara 6 FI OCH KONSUMENTSKYDDET 7 Konsumenterna behöver skyddas

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Kapitalförsörjning för utveckling och omställning på landsbygden

Kapitalförsörjning för utveckling och omställning på landsbygden Kapitalförsörjning för utveckling och omställning på landsbygden Ibland strömmar kapitalet åt fel håll. Källa: Nationalmuseum. Carl Gustav Hellqvists målning Valdemar Atterdag brandskattar Visby 1361.

Läs mer

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting 2011:22 Tänk efter före Om viss styrning av kommuner och landsting MISSIV DATUM DIARIENR 2011-09-26 2010/252-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-12-22 Fi2010/5805 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor En svensk modell för avdragsrätt på gåvor Ett positionspapper, mars 2011 Sektor3 - tankesmedjan för det civila samhället - synliggör, granskar och väcker debatt om förutsättningarna för och betydelsen

Läs mer

Bakgrund och Sammanfattning... 3. Förslag till åtgärder... 7. Börsens attraktionskraft... 7

Bakgrund och Sammanfattning... 3. Förslag till åtgärder... 7. Börsens attraktionskraft... 7 INNEHÅLL Bakgrund och Sammanfattning... 3 Förslag till åtgärder... 7 Börsens attraktionskraft... 7 Utökad forskning och fakta om börsens betydelse för bolagen och samhällsekonomin... 7 Förbättrad information

Läs mer

Vad vill patienten veta för att välja?

Vad vill patienten veta för att välja? Rapport 2013:4 Vad vill patienten veta för att välja? Vårdanalys utvärdering av vårdvalsinformation Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad på www.vardanalys.se

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Kundval inom äldreomsorgen

Kundval inom äldreomsorgen Kundval inom äldreomsorgen En modell i tiden ett val för framtiden? Valdemar Hansson Aktivitet inom Kompetensstegen FoU-trainee Uppsats nr 6 April 2008 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-16628 Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER?

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? Ett studie inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? rir 2014:11 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

användning av medicinteknik

användning av medicinteknik Rapport 2015:2 Mot en mer effektiv och jämlik användning av medicinteknik om nyttan med hälsoekonomiska Mot en bedömningar mer effektiv av och medicinteknik jämlik användning av medicinteknik om nyttan

Läs mer

Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor. Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013

Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor. Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013 Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013 World Trade Center Box 70380 107 24 Stockholm Tel: 08-545 132 30 info@biblioteksforeningen.org

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? rir 2014:25 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar

Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar Betänkande av Utredningen om immaterialrättens roll i innovationssystemet Stockholm 2015 SOU 2015:16 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAPSFORUM FORES LEADING HEALTH CARE. Vilken ojämlikhet. Patientinflytande och egenavgifter i svensk vård. Anders Anell UPPDRAG VÄLFÄRD

ENTREPRENÖRSKAPSFORUM FORES LEADING HEALTH CARE. Vilken ojämlikhet. Patientinflytande och egenavgifter i svensk vård. Anders Anell UPPDRAG VÄLFÄRD UPPDRAG VÄLFÄRD ENTREPRENÖRSKAPSFORUM FORES LEADING HEALTH CARE Vilken ojämlikhet är mest rättvis? Patientinflytande och egenavgifter i svensk vård Anders Anell Vilken ojämlikhet är mest rättvis? Patientinflytande

Läs mer

Företagens roll i samhället

Företagens roll i samhället 1 Företagens roll i samhället Mars 2004, reviderad februari 2006 Frågor och svar om företagens roll i samhället 1 Förord Företag är den viktigaste välståndsbyggaren i samhället. Företagen skapar de resurser

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Alla vill göra rätt för sig. Överskuldsättningens orsaker och konsekvenser

Alla vill göra rätt för sig. Överskuldsättningens orsaker och konsekvenser Alla vill göra rätt för sig Överskuldsättningens orsaker och konsekvenser Förord Uppdraget till denna undersökning kom ursprungligen från Skatteverkets Generaldirektör Mats Sjöstrand. Syftet med uppdraget

Läs mer

Ändrade fondföreskrifter m.m.

Ändrade fondföreskrifter m.m. BESLUTSPROMEMORIA Datum 2011-06-28 FI Dnr 10-5045 Ändrade fondföreskrifter m.m. Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Strukturreformer i hälsooch sjukvårdssystem

Strukturreformer i hälsooch sjukvårdssystem Rapport 2014:8 Strukturreformer i hälsooch sjukvårdssystem Erfarenheter från Danmark, Norge, England och Nederländerna Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även

Läs mer