Revisionsplan Kommunrevisionen Karlskrona kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsplan 2012. Kommunrevisionen Karlskrona kommun"

Transkript

1 Revisionsplan 2012 Kommunrevisionen Karlskrona kommun

2 1. Inledning Revisionsplanen är revisionens verksamhetsplan för Den har tagits fram med stöd av den väsentlighets- och riskanalys som genomfördes i januari 2012 efter att ha träffat nämndspresidierna samt utifrån de samlade granskningserfarenheterna från mandatperioden. Revisionsplanen behandlar: Grundläggande granskning Fördjupade granskningar Fördelning av arvodet till sakkunniga 2. Grundläggande granskning 2.1 Löpande granskning av nämndernas interna styrning och kontroll förvaltningsrevision Revisionen följer löpande nämndernas arbete. Bevakningsansvaret är fördelat mellan revisorerna. träffar nämnderna under året. Vid träffarna när delårsbokslutet behandlas kommer nedanstående frågor tas upp. Nämnderna får information om vad revisorerna vill ha för information i god tid innan mötena så att de har förutsättningar att vara väl förberedda. Kommunstyrelsen o Följa arbetet med att göra Karlskrona till årets kvalitetskommun 2015 o Följa arbetet med Navigationscentrum o Följa arbetet med upprättande av nätverk för företag och näringsliv enligt modellen Expansiva Växjö, samt hur dubbelarbeten undviks med andra lokala och regionala aktörer o Följa arbetet med att göra Karlskrona Kommun mer tillgänglig för medborgarna genom dels E-tillgänglighet och dels genom fysisk närvaro o Följa arbetet med kommunens IT organisation och dess uppdrag Barn och ungdomsnämnden o Utredning och eventuellt införande av ett 10:e skolår för att öka behörighetsnivåer till gymnasiet o Utredning och eventuellt införande av modellskola inspirerad av professor Kroksmark där lärarna ges möjlighet att doktorera o Följa arbetet med framtagandet av en handlingsplan som ska leda till ökad psykisk hälsa för barn och ungdomar frågan åter återkommande för flera berörda nämnder Äldrenämnden o Följa arbetet med införandet av pargaranti för äldre med behov av särskilda boenden o Följa arbetet med användandet av EU bidrag för aktivitetsstöd 1

3 Idrott och Fritidsnämnden o Följa arbetet med att öka antalet besökare till sport, sim- och idrottshallar Socialnämnden o Följa arbetet med framtagandet av konkreta åtgärder för att nå en genusneutral missbruksvård. o Följa arbetet med att reducera minska ekonomiskt bistånd o Följa arbetet med framtagandet av en handlingsplan som ska leda till ökad psykisk hälsa för barn och ungdomar frågan åter återkommande för flera berörda nämnder Utbildningsnämnden o Följa arbetet med att öka andelen elever som fullföljer utbildningar i gymnasiet o Följa arbetet med att öka andelen elever med godkända betyg o Följa arbetet med framtagandet av en handlingsplan som ska leda till ökad psykisk hälsa för barn och ungdomar frågan åter återkommande för flera berörda nämnder Kulturnämnden o Följa arbetet med att reducera Kulturskolans kö o Regelverk kommunala bidrag Mötena ger, tillsammans med andra granskningsaktiviteter, underlag till ansvarsprövningen. De ger också underlag till att uppdatera väsentlighets- och riskanalysen och planeringen av revisionsarbetet kommande år. Ernst & Young svarar för dokumentation och sammanfattning av möten kronor 2.2 Information En viktig del i revisionens granskning är att följa verksamheten inom områden som bedöms väsentliga. Att bjuda in ansvariga tjänstemän för information är en del av den löpande granskningen. Under 2012 planeras följande punkter att behandlas på revisionssammanträdena: Utbildningsnämnden o Den nya gymnasiereformen samt reducerade statsbidrag ställer höga krav på effektivisering av verksamheten, hur arbetar verksamheten med denna utmaning? o Med bakgrund i gymnasiereformen och den nya Skollagen, hur arbetar verksamheten med den förändrade ansvarsfördelningen mellan rektorer och nämnd? Socialnämnden o Har nämnden upprättat ändamålsenliga kontroller för att säkerställa att verkställda beslut på ärendenivå följer normer och praxis? o Hur ser utgångspunkten ut för införandet av ett ledningssystem för kvalitet som är ett krav enligt ny förordning? Kommunstyrelsen o Upprättande av gemensamma kontaktcentra 2

4 Träffarna förbereds av och dokumenteras av det sakkunniga biträdet kronor. 2.3 Studiebesök Att genomföra studiebesök för att få ökad kunskap om verksamheters förutsättningar och specifika frågor är också en del i den löpande granskningen. Följande studiebesök planeras 2012: Blekinge Health Arena för redogörelse av arbetet med planen för folkhälsoarbetet BTH för fördjupade diskussioner av Hållbarhetsbegreppet (eventuellt inbjudan till Kommunstyrelsen att delta på studiebesöket) De förtroendevalda revisorerna tar initiativ till studiebesöken och det sakkunniga biträdet sammanfattar studiebesöken i kort dokumentation kronor. 2.4 Uppföljning av tidigare granskningar En väsentlig del i revisionens arbete är att följa upp tidigare granskningar för att se vilka resultat granskningarna givit. Under 2012 kommer följande granskningar som genomfördes 2010 att följas upp: FA-10 Basgranskning Serviceförvaltningen FB-10 Budgetprocess och ekonomistyrning FC-10 Projektstyrning i Karlskrona kommun FD-10 Hemmaplanslösningar FF-10 Granskning av inköp i Karlskrona kommun FG-10 Ekonomi i balans avseende Utbildningsnämnden FH -10 Kontanthantering Östersjöskolan kronor. 2.5 Löpande granskning av nämndernas interna styrning och kontroll Granskningen av intern kontroll i redovisningsrevisionen syftar till att kontrollera om rutiner och kontroller finns som säkerställer att den löpande redovisningen och årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. I planeringsfasen sker en dokumenterad väsentlighets- och riskanalys avseende den ekonomiska redovisningen. Med hjälp av analysen inriktas revisionen mot de områden där risken för väsentliga fel är störst. Utvalda rutiner granskas genom intervjuer och stickprovskontroller. Utöver denna granskning sker ett antal andra granskningsinsatser t ex: 3

5 Kontroll av väsentliga förändringar i redovisningsprinciperna jämfört med tidigare år Översiktlig granskning av skatter och avgifter Analys av konton genom stickprov. Exempel på konton som granskas är: - konton med stora/oväntade budgetavvikelser eller där risken för fel kan vara stor t ex förbrukningsinventarier - känsliga konton (t ex konsultkostnader, representation, resor) - andra intressanta konton (t ex juridiska konsultationer) Granskning av att räkenskapsmaterialet uppfyller de krav som ställs i lagstiftningen 2.6 Granskning av delårsbokslut Från och med år 2005 riktas krav på revisionen att granska en delårsrapport omfattande minst 6 månader, högst 8 månader, enligt proposition 2003/04:105 God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting. För kommunens del innebär de nya kraven att såväl finansiella som verksamhetsmässiga mål av betydelse för den ekonomiska hushållningen skall fastställas i budgeten. Granskningen inriktas på att bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med fullmäktiges mål för den ekonomiska förvaltningen. Granskningen innefattar även kontroller av att kommunens delårsrapport överensstämmer med anvisningarna i lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från rådet för kommunal redovisning. Granskningsresultaten vid delårsbokslutet utgör en viktig information inför granskningen av årsbokslutet. Resultat från granskningen sammanfattas i skriftlig presentation och ett underlag för uttalande om delårsrapporten till fullmäktige. 2.7 Granskning av årsbokslut och koncernredovisning Granskning av årsredovisningen syftar till att pröva om årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat och ställning d v s att tillgångar och skulder existerar och avser kommunen tillgångar och skulder värderats och klassificerats rätt kommunens samtliga tillgångar och skulder redovisats inkomster och utgifter i allt väsentligt periodiserats korrekt och avser verksamhetsåret årsredovisningen är upprättad enligt lag om kommunal redovisning och god redovisningssed enligt de regler och anvisningar som finns för kommuner Granskningen syftar även till att bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med fullmäktiges beslutade mål med avseende god ekonomisk hushållning. Granskningen omfattar: Förvaltningsberättelse och nämndernas verksamhetsberättelser Resultaträkning Balansräkning 4

6 Finansieringsanalys Investeringsredovisning Sammanställd redovisning Utgångspunkter är den väsentlighets- och riskanalys som upprättas i vid granskning av internkontroll. Resultat från granskningen sammanfattas i skriftlig rapport och i det slutliga uttalandet i den årliga revisionsberättelsen. för 2.5, 2.6, kronor 3. Fördjupade granskningar 3.1 Målstyrning I budgeten för 2012 har målstrukturen förändrats. Tidigare formulerade kommunfullmäktige specifika mål för respektive nämnd. I år är målen sektorsövergripande vilket innebär att merparten av målen rör flera nämnder och ibland även bolagen. Syftet med denna granskning är att granska hur kommunstyrelsen säkerställer att de övergripande målen och verksamhetsmålen får en styreffekt. Granskningen belyser om nämnderna och bolagen har tydliga åtaganden i förhållande till målen samt att det står klart vad respektive nämnd och bolag ska bidra med för att målen ska uppfyllas. Denna granskning omfattar således samtliga nämnder och bolag kronor 3.2 Arena Rosenholm Arena Rosenholm är ett begrepp som ofta dyker upp i olika sammanhang, nämnder, Kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. Syftet med granskningen är att klargöra hur de olika aktörerna samverkar med konceptet Arena Rosenholm. En genomgång av hur styrning, ledning och kontroll utförs för att säkerställa ett för kommunen ändamålsenligt utnyttjande av arenan och dess verksamhet kronor 3.3 Personalpolitik Karlskrona kommun har höga ambitioner som arbetsgivare. I budget 2012 finns nio verksamhetsmål som handlar om kommunen som arbetsgivare och dess personalpolitik. I denna granskning granskas hur kommunstyrelsen och förvaltningarna arbetar för att uppfylla dessa mål samt om arbetet sker systematiskt kronor 3.4 Kommunstyrelsens uppsikt I kommunallagen framgår att kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet samt över 5

7 kommunal verksamhet som bedrivs av kommunala företag. Styrelsen ska utöva sin kontrollfunktion även om det inte finns någon konkret anledning till granskning. Kommunstyrelsen bestämmer själv formerna för hur tillsynen ska gå till. Denna granskning belyser följande: kommunstyrelsens strategi för genomförandet av sin uppsikt gentemot nämnder och bolag, vilka direktiv kommunstyrelsen ger som bolagen och nämnderna har att följa, hur uppsikten genomförs i praktiken, om kommunstyrelsen uppsikt är tillräckligt och ändamålsenlig Uppskattad kostad kronor 3.5 Strategi för att öka befolkningen Ett mål i budgeten 2012 är att kommunen under ska öka sin befolkning med minst 500 personer per år. Syftet med denna granskning är att granska kommunens strategi för att uppnå detta mål och om det bedrivs ett strukturerat arbete i samverkan med andra aktörer såsom ALMI och BTH kronor 3.6 Efterlevnad av riktlinjer för investeringar Kommunfullmäktige tog beslut om Riktlinjer för investeringar i Karlskrona Kommun. Indikationer finns på att upprättade investeringsbudgetar är svagt underbyggda vilket dels leder till att investeringar fördröjs, skjuts upp eller inte genomförs. Dels innebär de svaga underlagen svårigheter för beslutsfattare att prioritera mellan olika investeringsprojekt med bakgrund i kommunens arbete mot ändamålsenlighet och kostnadseffektivitet. Granskningen syftar till att undersöka efterlevnaden av investeringspolicyn kronor 6

8 4. Fördelning av arvodet till sakkunniga Grundläggande granskning Lagstadgad revision av Karlskrona Kommuns bolag, inklusive granskning av räkenskaper, styrelsens förvaltning, intern kontroll, måluppfyllelse och granskning av delårsbokslut Kronor Granskning av Karlskrona Kommun stiftelser Förvaltningsrevision - Löpande granskning av nämndernas interna styrning och kontroll Förvaltningsrevision information Förvaltningsrevision studiebesök Uppföljning av tidigare granskningar Redovisningsrevision - Löpande granskning av nämndernas interna styrning och kontroll, granskning av delårsbokslut, granskning av årsbokslut Granskning av Räddningstjänsten Fördjupade granskningar Kronor Målstyrning Arena Rosenholm Personalpolitiskt program KS uppsikt och policys Strategi för befolkningsökning Investeringsbudget TOTAL UPPSKATTAD KOSTNAD

2014-06-12 LERUMS KOMMUN REVISORERNA

2014-06-12 LERUMS KOMMUN REVISORERNA 2014-06-12 LERUMS KOMMUN REVISORERNA Revisionsplan 2014 E 1 Revisionsplan för Lerums kommun 2014. Förslag till revisionsplan baseras på årets väsentlighets- och riskanalys, genomförda granskningar 2012

Läs mer

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Rev Revisionsplan 2014 Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Revisionens övergripande inriktning och arbetssätt I vårt arbete strävar vi efter effektivitet och mervärde. Revisionens arbete fokuserar

Läs mer

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys Kommunens revisorer s redogörelse 2011 Vi har under året granskat den verksamhet som bedrivits inom Kommunstyrelsens och övriga nämnders ansvarsområden enligt särskild granskningsplan. PwC har biträtt

Läs mer

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 Söderhamn kommun Kommunrevisionen Bilaga till revisionsberättelsen Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 1. Inledning revisorernas uppdrag Kommunrevisionen arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige och

Läs mer

Revisionsplan 2014 för Uddevalla kommun och dess helägda bolag och stiftelser

Revisionsplan 2014 för Uddevalla kommun och dess helägda bolag och stiftelser Revisionsplan 2014 för Uddevalla kommun och dess helägda bolag och stiftelser 1. Uppdrag Revisorerna är kommunfullmäktiges organ för kontroll av och stöd till nämnderna och syftar ytterst till ansvarsprövning

Läs mer

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2007 Väsentlighets- och riskanalys

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2007 Väsentlighets- och riskanalys Kommunens revisorer s redogörelse 2007 Vi har under året granskat den verksamhet som bedrivits inom Kommunstyrelsens och övriga nämnders ansvarsområden enligt särskild granskningsplan. Komrev inom Öhrlings

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av årsredovisning

Granskning av årsredovisning www.pwc.se Anna Gröndahl Kim Gustafsson Kerstin Svensson Cert. kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2013 Vingåker kommun mars-april 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport April 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...6 3.1 Verksamhetens

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor.

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor. Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Vallentuna kommun 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal yrkesrevisor Frida Enocksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. Bokenäs Bygdegård

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. Bokenäs Bygdegård KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 8 april 2015 Bokenäs Bygdegård Meddelande l (l) 2015-03-30 D nr: Handläggare Förvaltningssekreterare Annica Åberg Telefon 0522-69 6048 annica.aberg@uddevalla.se Tillledamöter

Läs mer

Revisionsplan 2015. Fastställd den 18 februari av revisorsgrupp 1

Revisionsplan 2015. Fastställd den 18 februari av revisorsgrupp 1 Fastställd den 18 februari av revisorsgrupp 1 Dnr 3.1.1-115/2015 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs i nämnder och bolagsstyrelser. Stadsrevisionen

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting. (utkast/november 2013)

Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting. (utkast/november 2013) Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting (utkast/november 2013) Förord till vägledning i redovisningsrevision i kommuner och landsting SKYREV har som ett led i sin strävan att säkra

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015 Örnsköldsviks kommun Granskning av årsredovisning 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 3 Syftet

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport April 2010 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.3 Bakgrund... 5 2.4 Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Revisionsplan 2011 Sollefteå kommun

Revisionsplan 2011 Sollefteå kommun Sollefteå kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Uppdrag 1 2 Revisionsuppdraget 1 3 Revisionsplanering 1 3.1 Bedömning av väsentlighet och risk 1 3.2 Revisionsprojekt

Läs mer

Kommunrevisorerna i Nora kommun har granskat kommunens årsredovisning för år 2014.

Kommunrevisorerna i Nora kommun har granskat kommunens årsredovisning för år 2014. NORA KOMMUN 2015-03-26 Revisorerna Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Revisionsrapport över årsredovisning 2014 Kommunrevisorerna i har granskat kommunens årsredovisning för år 2014.

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun

Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun www.pwc.se Inger Andersson Certifierad kommunal revisor Daniel Johansson godkänd revisor Mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknads nämnden

Utbildnings- och arbetsmarknads nämnden www.pwc.se Revisionsrapport Rebecca Andersson Carl-Magnus Stenson Cert. kommunal revisor Utbildnings- och arbetsmarknads nämnden Halmstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Rebecca Lindström Jean Odgaard Kerstin Sikander Carl-Magnus Stenehav Mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Region Halland Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund... 3 2.2.

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Avesta kommun April 2009 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Vetlanda kommun Granskning av budgetprocessen Sammanfattning och slutsatser... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och avgränsning...

Läs mer

Revisorernas redogörelse för verksamhetsåret 2012

Revisorernas redogörelse för verksamhetsåret 2012 1(8) s redogörelse för verksamhetsåret 2012 Under verksamhetsåret 2012 har Järfälla kommuns revisorer granskat den verksamhet som bedrivs inom kommunstyrelsen och övriga nämnders ansvarsområden. Utgångspunkten

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Söderhamns kommun April 2009 Robert Heed Josefin Loqvist Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Ekonomiska styrprinciper för mandatperioden

Ekonomiska styrprinciper för mandatperioden Eslövs kommun Ekonomiska styrprinciper för mandatperioden 2015-2018 Antagna av Kommunfullmäktige 2015-03-30, omprövning sker vid behov under mandatperioden Inledning Syfte De ekonomiska styrprinciperna

Läs mer

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2009. Arboga kommun

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2009. Arboga kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2009 Arboga kommun 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Avgränsning... 3 2.3 Syfte... 3 2.4 Tillvägagångssätt... 4 3 Intern kontroll...

Läs mer