SPRINGERKLUBBEN FULLMÄKTIGEMÖTE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SPRINGERKLUBBEN FULLMÄKTIGEMÖTE 2004 03 27"

Transkript

1 SPRINGERKLUBBEN FULLMÄKTIGEMÖTE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2003 BALANS-OCH RESULTATRÄKNING 2003 REVISIONSRAPPORT 2003 VERKSAMHETSPLAN 2004 BUDGET 2004 MOTIONER

2 Springerklubbens ordinarie fullmäktigemöte Lövuddens Konferens och Vandrarhem i Västerås. AGENDA Mötets öppnande a Fastställande av röstlängden b Val av ordförande och vice ordförande för mötet. c Meddelande om styrelsens val av sekreterare för mötet d Val av två justerare, tillika rösträknare, att tillsammans med mötesordföranden justera protokollet. e Fråga om fullmäktigeledamöterna har blivit stadgeenligt kallade. f Fastställande av dagordning g Val av tre personer som skall förbereda en valberedning enl. punkt s h Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse inklusive redogörelse för arbetet med avelsfrågor i Föredragning av revisorns berättelse samt fastställande av balans- och resultaträkning samt bokslut för verksamhetsåret. j Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen k Styrelsens förslag till verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret.

3 l Styrelsens förslag till budget för det kommande verksamhetsåret, samt fastställande av avgifter. m Fastställande av reseersättningar och traktamenten för styrelsen, revisorer och fullmäktigeledamöter. n Val av ordförande för styrelsen för ett år o Val av övriga ledamöter i styrelsen, varav en ansvarig för avelsfrågor p Val av suppleanter för ett år q Val av två revisorer och två revisorssuppleanter r Val eller beslut om att uppdra åt styrelsen att välja ledamöter till SSRK s fullmäktige, jämte suppleanter det år ordinarie fullmäktige skall hållas. s Val av valberedning varav en sammankallande t Föredragning av SJUM delrapport Funktionsbeskrivning u Föredragning av RAS och val av fem representanter som tillsammans med avelsansvarig skall arbeta vidare med RAS. v Behandling av frågor som senast 1 december anmälts till styrelsen eller av denna underställts mötet. x Övriga frågor y Avslutning.

4 Verksamhetsberättelse för Springerklubben år 2003 Funktionärer Huvudstyrelse Ordförande Bengt Norrving Vice ordförande/ Sigrun Wallqvist Avelsansvarig Sekreterare Torbjörn Chemnitz Kassör Kristina Törnberg Jaktansvarig Anna Lindh Informationsansvarig Mikael Rollmar PR/reklam Jens Karlsson Suppleant Markku Moilanen Suppleant Christina Daniels Arbetsutskott Avelskommitté Ordförande Valphänvisning Medlemsregister Ordförande, sekreterare och kassör Sigrun Wallqvist Anne-Maj Muhrén Ingrid Norrving Materialförvaltare Revisorer Ordinarie Ordinarie Suppleant Suppleant Valberedning Kristina Törnberg Nils-Erik Andersson Marika Kroppegård Christina Filén Pia Axelsson Anette Erlandsson, sammankallande Tina Kaupinen Lotta Nyman Redaktör Anna Åberg t.o.m nr Linda Holmgren Webmaster Kristina Dahlberg

5 Allmänt om verksamhetens inriktning Huvudstyrelsen har under 2003 arbetat med de uppdrag fullmäktigemötet gav styrelsen. I huvudsak handlar det om att öka medlemsantalet, förbättra informationen och lyfta fram de jaktliga egenskaperna hos engelsk springer spaniel. Till detta kommer de uppdrag SKK gett rasklubbarna i fråga om rasspecifik avelspolicy (RAS) och förberedelse för domarkonferens Därutöver har Club-Show och Springerfullmäktige genomförts. Springerfullmäktige Springerfullmäktige sammanträdde på Lövudden i Västerås den 5 april. Den påföljande dagen hölls en konferens med representanter för lokalavdelningarna kring Springertidnignens utformning och informationsfrågor i allmänhet. Styrelsesammanträden Huvudstyrelsen har sammanträtt 6/4, 29-30/6, 2/8 och 25/10 Arbetsutskottet har sammanträtt 26/4, 23/5, 26/8, 10/12 Medlemmar Vid utgången av 2003 hade Springerklubben 1550 medlemmar en ökning med ca 200. Dessa fördelar sig enligt följande: 1250 är fullbetalande medlemmar, en ökning med 50 st. under året. Familjemedlemmarna är 120, en ökning med 40. Den äldre ordningen där uppfödare kunde anmäla valpköpare för 30 kr, vilket innefattade ett nummer av Springertidningen avvecklades under året, men 20 sådana medlemskap betalades under året jämfört med 65 under år Ett nytt s.k. valpköparmedlemskap för 100 kr. infördes. Under året har 160 sådana medlemskap tecknats. Under året har medlemsregistret överförts till modern utrustning och utnyttjar modern programvara. Detta har möjliggjort en bättre service till lokalavdelningarna bl.a.i form av etiketter för medlemsutskick och aktuella medlemsförteckningar. Nya rutiner för avisering av medlemsavgiften har införts genom faktura med förfallodatum och påminnelser. En successiv skärpning har gjorts i fråga om kontroll av medlemskap där sådant erfordras, t.ex. vid valpförmedling och för uppfödarlista. Nya medlemmar får ett välkomstbrev med Springerklubbens folder och information om sin lokalavdelnings aktiviteter. Ekonomi Springerklubbens ekonomiska ställning framgår av bokslut avseende år I en till bokslutet fogad ekonomisk förvaltningsberättelse kommenteras resultatet.

6 Club-Show Club-Show anordnades traditionsenligt på Lövudden I Västerås den 13 juli. Tyvärr var antalet anmälda hundar ca 50 färre än föregående år, vilket på ett klart negativt sätt påverkade det ekonomiska resultatet. Springertidningen Springertidningen har utkommit med fyra nummer under året. Vid halvårsskiftet skedde ett byte av redaktör för tidningen. Från och med nummer 3 fick Springertidningen ett nytt format och trycks i färg. Under året har tidningen beviljats utgivningsbevis och antagits som posttidning. Därigenom har distributionskostnaden väsentligt minskats. Broschyr om springerrasen och Springerklubben Den broschyr över springerrasen och Springerklubben som togs fram i slutet av 2002 har spridits till uppfödare och vid mässor och utställningar. Jaktanlagsprov Verksamheten med inofficiella jaktanlagsprov efter norsk modell har fortsatt efter starten år Tre provtillfällen har anordnats under hösten: Örebro, Västerås och Tierp med sammantaget ca 20 deltagare. En utbildning av svenska domare för jaktanlagsprov har inletts. Fullmäktige 2002 uppdrog åt styrelsen att arbeta för att officiellt jaktanlagsprov införs i Sverige. Kontakter hålls fortlöpande med SSRK i detta syfte. Funktionsbeskrivning för engelsk springer spaniel Arbetsgruppen för funktionsbeskrivning har under året avlämnat rapport över sitt arbete. Rasspecifik avelspolicy och raskonferenser SKK har initierat ett arbete med rasspecifik avelspolicy (RAS) där ambitionen är att det för huvuddelen av raserna skall föreligga policies under Under året har arbetet med RAS fortskridit. Samtliga hos SKK registrerade uppfödare av engelsk springer spaniel tillställdes underlagsmaterial och inbjöds att lämna synpunkter. Lokalavdelningarna har haft tillgång till samma material och anordnat egna aktiviteter i några fall. Huvudstyrelsen anordnade två konferenser en i Jönköping (augusti) och en i Gävle (september) - och lokalavdelning Syd tog initiativet till en konferens i början av året. Underlaget från dessa konferenser har arbetats in i förslaget till RAS. I oktober inbjöds företrädare för lokalavdelningarna till en konferens i Örebro för att diskutera utkastet till RAS. Med utgångspunkt i vad där framkom och senare inlämnade slutförde avelsansvarig arbetet med ett utkast till RAS vilket förelåg vid utgången av verksamhetsåret. Avelsansvarig/avelskommittée Avelsansvarig avger särskild rapport från verksamheten i avelskommittén och vad som i övrigt hör till detta verksamhetsområde

7 Representantskap, konferenser m.m. Den 24 maj företrädde Anna Lindh Springerklubben vid SSRK:s hearing rörande jakthundsfrågor. Den 20 september deltog Anna Lindh i en av SKK anordnad information kring domarkonferensen Sigrun Wallqvist representerade Springerklubben på SKK:s raskonferens den 14 juni Bengt Norrving företrädde Springerklubben vid SSRK:s representantskap den 16 november. Samarbetsavtal med Agria Springerklubben har samarbetsavtal med Agria med i huvudsak samma inriktning som tidigare år. Valpförmedling Under året har 58 kullar förmedlats, vilket är en ökning med 23 jämfört med år För huvudstyrelsen Bengt Norrving Ordförande..

8 Verksamhetsplan för Springerklubben år Allmänt Det långsiktiga uppdraget för Springerklubben är att främja utvecklingen av Engelsk Springer Spaniel. En målsättning är att Springerklubben skall vara den naturliga organisationstillhörigheten för alla som är aktiva med engelsk Springer Spaniel. Mot denna bakgrund föreslår huvudstyrelsen att följande aktiviteter ges prioritet i Springerklubbens verksamhet under år Avelsfrågor Avelsfrågor bör stå i centrum för klubbens verksamhet under Utgångspunkten för satsningen är den rasspecifika avelsstrategin (RAS). En kommitté med representation från huvudstyrelsen bör få uppdraget att leda arbetet. Raskonferenser bör anordnas för att föra ut RAS bland medlemmar och uppfödare samt för att få underlag för revidering av RAS. Veterinärmedicinska aspekter på engelsk springer spaniel bör lyftas fram i informationen. Information om provresultat avseende PRA, fuccosidosis etc. skall sammanställas och föras ut. Jaktlig verksamhet Arbetet med att införa officiellt jaktanlagsprov fortsätter. Inofficiella prov anordnas. Funktionärsutbildning för jaktanlagsprov fortsätter. Jaktinstruktörsutbildning genomförs. Rekrytering av nya medlemmar. Medlemsrekrytering med stöd av framtaget material fortsätter. Prioritet ges åt att engagera lokalavdelningarna i kontakter med nya medlemmar samt att få nya medlemmar att förbli medlemmar. Springertidningen. Springertidningen ges ut med fyra nummer. Prioritet ges åt att försälja kommersiella annonser. Informationsflöde mellan central och lokal nivå Ett fungerande ömsesidigt informationsflöde mellan medlemmar-lokalavdelningarhuvudstyrelse etableras. Club-Show och symposium Club-Show genomförs i juli tillsammans med ett internationellt symposium kring engelsk springer spaniel. Ekonomi Klubbens ekonomi bör konsolideras efter de investeringar som gjorts på informationsområdet och ifråga om medlemsregister. En häjning av medlemsavgiften bör övervägas.

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat.

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat. Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 28-29 mars 2015 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 20-21 mars 2010 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby

Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 20-21 mars 2010 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 1 Mötets öppnande. Huvudstyrelsens ordförande Maria Hansson hälsade alla välkomna, förklarade mötet öppnat varefter mötet inleddes med en parentation till minne av styrelseledamoten Kristina Eriksson,

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Enköping 2008 05 24/25

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Enköping 2008 05 24/25 14.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson Anna-Greta Lingebrandt, Hans-Gunnar Leytman 24.5

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21 21.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt Hans-Gunnar Leytman, Veronica

Läs mer

Labrador Retrieverklubben 6/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-09-07 Plats: Broby gård, Märsta 152-185

Labrador Retrieverklubben 6/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-09-07 Plats: Broby gård, Märsta 152-185 Labrador Retrieverklubben 6/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-09-07 Plats: Broby gård, Märsta 152-185 Närvarande: Dan Ericsson, Katarina Ramberg, Monica Damell Modin, Susanne Rehlin, Ninni Ericsson,

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby Sidan 1 av 5 PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby 1) Mötets öppnande Björn Bjuggren hälsade alla hjärtligt välkomna.

Läs mer

Årsmötesprotokoll 4 mars 2012 för Svenska Lancashire Heeler klubben Vilsta Sporthotell Eskilstuna, klockan 10:00

Årsmötesprotokoll 4 mars 2012 för Svenska Lancashire Heeler klubben Vilsta Sporthotell Eskilstuna, klockan 10:00 Årsmötesprotokoll 4 mars 2012 för Svenska Lancashire Heeler klubben Vilsta Sporthotell Eskilstuna, klockan 10:00 &1 Klubbordförande Susanne Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg.

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. 1 (5) Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. Årsmötets öppnande Ordförande Jesper Lienau önskade välkommen och förklarade årsmötet

Läs mer

DAGORDNING SASKs ÅRSMÖTE 8 MARS 2015 Sven ska Au s t ral ian Shepher dklu b ben (SA SK)

DAGORDNING SASKs ÅRSMÖTE 8 MARS 2015 Sven ska Au s t ral ian Shepher dklu b ben (SA SK) DAGORDNING SASKs ÅRSMÖTE 8 MARS 2015 1 Årsmötets öppnande 2 Utdelande av SASK utmärkelser och priser för: a) erhållna championat b) Årets Aussie 2014. 3 Fastställande av röstlängden. 4 Val av mötesordförande.

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Labrador Retrieverklubben 7/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-10-10-11 Plats: Scandic hotell, Upplands Väsby 186-217

Labrador Retrieverklubben 7/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-10-10-11 Plats: Scandic hotell, Upplands Väsby 186-217 Labrador Retrieverklubben 7/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-10-10-11 Plats: Scandic hotell, Upplands Väsby 186-217 Närvarande: Dan Ericsson, Katarina Ramberg, Monica Damell Modin, Ninni Ericsson,

Läs mer

SRRS kallar härmed till FULLMÄKTIGEMÖTE 2012. Den 21 april 2012 klockan 11:00 i Jönköping Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige

SRRS kallar härmed till FULLMÄKTIGEMÖTE 2012. Den 21 april 2012 klockan 11:00 i Jönköping Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige SRRS kallar härmed till FULLMÄKTIGEMÖTE 2012 Den 21 april 2012 klockan 11:00 i Jönköping Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige FULLMÄKTIGEMÖTE 2012 INNEHÅLL 1. KALLELSE... 3 2. DELEGATER... 3 3. DAGORDNING...

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötets ordförande skall justera protokollet.

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötets ordförande skall justera protokollet. SHIBA-NO-KAI ÅRSMÖTE Ösmo den 20 april 2015 Dagordning 1. Justering av röstlängden. 2. Val av ordförande för mötet 3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet. 4. Val av två justeringsmän tillika

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Svenska Australian Shepherdklubben, SASK Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2013. Styrelse

Läs mer

STADGAR. för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun.

STADGAR. för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun. STADGAR för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun. Föreningen bildades 1943 under namnet Bolinder Munktells Musikkår. Stadgarna senast fastställda av extraårsmöte

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Stadgar Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Helsingborg. Antagna vid Årsmöte 2007-04-24. Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Helsingborg med hemort i Helsingborgs kommun.

Läs mer

Välkommen till Cairnterrierklubbens årsmöte 2013-02-23

Välkommen till Cairnterrierklubbens årsmöte 2013-02-23 Välkommen till Cairnterrierklubbens årsmöte 2013-02-23 Förslag till dagordning för årsmötet 2013-02-23 1. Årsmötet öppnas 2. Justering av röstlängd 3. Val av ordförande för mötet 4. Val av sekreterare

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte 10-12 januari 2014, Scandic Hotell, Upplands Väsby

Protokoll fört vid styrelsemöte 10-12 januari 2014, Scandic Hotell, Upplands Väsby Protokoll fört vid styrelsemöte 10-12 januari 2014, Scandic Hotell, Upplands Väsby Beslutande: Owe Rindstrand Anita Ohlson Sigvard Eriksson 85-90, 98-102 Lena Ohlsson 91-97 Janet Johansson Eva Arnell Ek

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Stadgar för Villaägarnas Riksförbund fastställda av 2011 års kongress

Stadgar för Villaägarnas Riksförbund fastställda av 2011 års kongress Stadgar för Villaägarnas Riksförbund fastställda av 2011 års kongress Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

32 Föregående protokoll Protokoll från föregående möte 20080426-27 godkänns och läggs till handlingarna.

32 Föregående protokoll Protokoll från föregående möte 20080426-27 godkänns och läggs till handlingarna. Protokoll fört vid styrelsemöte 20080603 Telefonmöte kl: 19.00 Närvarande: Ordinarie ledamöter: Carsten Sörensen Catarina Hultgren Britt-Louis Hjalmarsson Birgitta Abrahamsson Mia Hansson Maria Bergman

Läs mer

ÅRSMÖTESDAGORDNING. Medicine Studerandes Förbund Skåne torsdagen den 9 februari klockan 17.30

ÅRSMÖTESDAGORDNING. Medicine Studerandes Förbund Skåne torsdagen den 9 februari klockan 17.30 ÅRSMÖTESDAGORDNING Medicine Studerandes Förbund Skåne torsdagen den 9 februari klockan 17.30 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av dagordning 3. Val av mötesordförande 4 Val av sekreterare 5 Val av

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Labrador Retrieverklubben 9/2013 Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-09-28-29 Plats: Öster Malma, Nyköping 176-217

Labrador Retrieverklubben 9/2013 Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-09-28-29 Plats: Öster Malma, Nyköping 176-217 Labrador Retrieverklubben 9/2013 Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-09-28-29 Plats: Öster Malma, Nyköping 176-217 Närvarande: Dan Ericsson, Monica Damell Modin, Ninni Ericsson, Susanne Rehlin, Peter

Läs mer

Svenska Eurasierklubben

Svenska Eurasierklubben Svenska Eurasierklubben Årsmöte 15/3 2015 SVENSKA EURASIERKLUBBEN Dagordning för årsmöte 2015-03-15 1. Mötets öppnande 2. Justering av röstlängd 3. Val av årsmötesordförande. 4. Styrelsens anmälan av protokollförare.

Läs mer