Landstingets konsultkostnader. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstingets konsultkostnader. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret"

Transkript

1 Landstingets konsultkostnader Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER

2 REV 2(11) Sammanfattning Syftet med granskningen är att, i form av en förstudie, kartlägga omfattningen av konsultanvändningen och bedöma om användningen av externa konsulttjänster, i förhållande till gällande regelverk och verksamhetens behov och ekonomi, sker på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Granskningen omfattar på ett övergripande plan samtliga förvaltningar. Vi har konstaterat att konsultanvändningen i landstinget, såväl totalt sett som inom olika delområden, legat på en relativt oförändrad nivå under de föregående tre åren medan det preliminära resultatet för helåret 2013 pekar mot en minskning med 16 procent. Fokus i denna granskning har legat på nyttjandet av organisationskonsulter i de planerings- och omställningsarbeten som beslutats centralt i landstinget. Av granskningen framgår att organisationskonsulter nyttjas i relativt begränsad omfattning och i väl definierade, långa projekt. Vi har inte kunnat finna någon policy, fastställt regelverk eller några anvisningar för användningen av konsulter. Vi föreslår ett framtagande av styrdokument (regler/anvisningar) för beredning och beslut när konsulttjänster upphandlas för större förändringsarbeten i landstingets organisation. På så sätt kan Landstingsstyrelsen säkerställa den interna kontrollen och att ett efterföljande uppföljnings- och utvärderingsarbete kan genomföras. Även om de flesta uppdrag ute i verksamheterna är begränsade och ofta av rent exekutiv karaktär bör anvisningar för konsultanvändning övervägas, knutna till chefsuppdragen. Motivet är också här att möjliggöra en god intern kontroll. Organisationskonsulterna är få och de relativt stora uppdragen har i bakgrunden en politisk process med senare upphandling och, som vi kan se, har långa avtal favoriserats. Vi har inte funnit att avsteg från regler för upphandling har förekommit.

3 REV 3(11) Innehållsförteckning 1 Bakgrund 4 2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 4 3 Revisionskriterier 4 4 Metod 5 5 Resultat av granskningen Övergripande kostnadsutveckling Verksamhetskonsulter Tekniska konsulter Administrativa konsulter Juridiska konsulter Organisationskonsulter 9 6 Revisionella bedömningar 10

4 REV 4(11) 1 Bakgrund Under senare år har landstingets ekonomi försämrats och ökade krav ställts på åtgärder för att få verksamhet och ekonomi i balans. Förvaltningar med ekonomiska underskott arbetar med åtgärdsprogram för att sänka kostnaderna. Konsultanvändningen har inte varit i fokus på samma sätt. 2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning Syftet med granskningen är att, i form av en förstudie, kartlägga omfattningen av konsultanvändningen och bedöma om användningen av externa konsulttjänster, i förhållande till gällande regelverk och verksamhetens behov och ekonomi, sker på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Granskningen har dock inte ambitionen att bedöma värdet av konsultanvändning för verksamheterna eller resultatet av konsulternas arbete. Följande revisionsfrågor utgör grund för granskningen: - Hur stora är kostnaderna för nyttjandet av konsulttjänster? - Hur ser fördelningen ut mellan olika typer av konsulttjänster? - Hur har konsultkostnaderna utvecklats under senare år? - Hur är följsamheten mot regler och lagstiftning avseende upphandling av konsulttjänster? - Vilka anvisningar finns för anlitande av konsulter? Granskningen omfattar på ett övergripande plan samtliga förvaltningar. Konsultanvändningen redovisas per verksamhetsområde. Genomgång av fakturor avgränsas till Studien fördjupas avseende Landstingsstyrelsens förvaltning, dvs den centrala administrationens nyttjande av konsulter inom ramen för verksamhetsutveckling. När det gäller tekniska konsulter så dominerar IT-tjänster. IT-tjänster är ofta så integrerade att det är svårt att avgöra konsulttjänsternas andel i exempelvis köp av system och granskas därmed inte närmare. 3 Revisionskriterier I kommunallagens 8 kap. 1 anges att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som drivs genom andra juridiska personer. Det är också nämndernas ansvar att till att verksamheten bedrivs i enlighet med de eventuella föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnden, i detta fall Landstingsstyrelsen, ska dessutom se till att den interna kontrollen är tillräcklig.

5 REV 5(11) 4 Metod Granskningen har skett med stöd av systemet för analys och uppföljning. Konsultkostnader återfinns på konto 755 med underkonton. Vi kan dock inte utesluta att konsultkostnader har felkonterats och kan förekomma på andra ställen i landstingets bokföring. Särskilt fokus har legat på organisationskonsulter, konsulter för utveckling av landstingets centrala funktioner och övergripande processer. Leverantörsfakturor har studerats för att särskilja konsultkostnader från övriga kostnader. Serviceförvaltningen utgör ett specialfall, konsulttjänsterna utgör i huvudsak ITdriftkostnader och kan inte på ett enkelt sätt urskiljas från ordinarie verksamhet. Serviceförvaltningen har medtagits i den totala sammanställningen medan ITtjänsterna inte omfattas av bedömningarna. Intervjuer har genomförts med förvaltningschef i landstingsdirektörens stab och den tidigare ekonomidirektören. 5 Resultat av granskningen Av tabeller i de följande avsnittet återges hur kostnaderna för konsulttjänster totalt och för respektive konsultgrupper har utvecklats sedan år Övergripande kostnadsutveckling Tabell 1 Konsultkostnader totalt, miljoner kr jan-okt Primärvården* 0,7 0,2 Länssjukhuset* 6,7 1,1 0,8 Sollefteå sjh* 3,3 0,8 1,3 Örnsköldsviks sjh* 1,4 0,9 0,9 Specialistvård fr ,9 Tandvård 0,4 0,1 0,3 0,1 Reg utveckling 0,9 1,2 1,9 0,6 Landstingsservice* 23,9 31,5 30,0 4,4 Landstingsstyrelse* 24,8 21,5 22,8 31,9 Revision 0,3 0,9 0,2 Laboratoriemedicin 1,5 1,4 1,7 1,6 Rättspsykiatri 0,4 0,6 1,0 0,8 Finansförvaltn 0,1 0,5 1,1 0,3 Sum 64,4 60,5 62,0 41,8 *Obs! 2013 ej jämförbart med tidigare. Samlad administrativ struktur med ny organisatorisk redovisning av bland annat ekonomi.

6 REV 6(11) Konsultkostnaderna har legat på ungefär samma nivå, drygt 60 miljoner kr, de tre senaste åren men ser ut att bli väsentligt lägre under En jämförelse bakåt i tiden ger en likartad bild, ca en procent av landstingets totala omslutning. Tabellen ger dock inte en nyanserad bild. När IT-konsulttjänster frånräknas så närapå halveras verksamheternas konsultanvändning. En mer adekvat siffra för bör därför anges till miljoner kr, eller i underkant av 0,5 procent av landstingets totalomslutning. Kommentar Utvecklingen för de tio första månaderna år 2013 pekar mot minskade kostnader. En kontroll mot det prognoticerade helårsresultat som nu föreligger bekräftar en minskning med ca 10 miljoner kr eller 16 procent. I intervju framhålls att den samlade administrativa strukturen har medverkat till detta genom en noggrann prövning av konsultbehoven. Vi kan inte utesluta att centraliseringen av funktioner och beslut har medverkat till minskade kostnader. 5.2 Verksamhetskonsulter Man brukar skilja på strategiska och operativa verksamhetskonsulter. Exempel på uppdrag för de strategiska verksamhetskonsulterna är utveckling av processer eller analyser för val av exempelvis IT-system. Vanliga uppdrag för de operativa verksamhetskonsulterna är införande av system, förändringsarbete eller projektledarskap i strategiska projekt. Tabell 2 Verksamhetskonsulter, miljoner kr jan-okt Primärvården 0,1 Länssjukhuset 3,5 0,9 0,7 Sollefteå sjh 2,6 0,1 0,2 Örnsköldsviks sjh 0,1 Specialistvård fr ,4 Tandvård 0,1 Reg utveckling 0,3 0,3 0,1 0,2 Landstingsservice 2,5 3,4 0,8 1,2 Landstingsstyrelse 4,6 6,4 11,8 6,2 Revision 0,1 Laboratoriemedicin Rättsspsykiatri 0,1 0,3 0,1 Finansförvaltn Sum 13,8 11,5 13,6 8,2 Den största enskilda aktören inom ramen för verksamhetskonsulttjänster är CGI/ Logica, ca 2 miljoner kr. Utbildningsstöd inom IT har upphandlats från konsultföretaget Evry för drygt 0,3 miljoner kr. Serviceförvaltningen har haft ett löpande

7 REV 7(11) avtal med bemanningsföretaget Clustera, utgörande större delen av förbrukningen. Detta, nu avslutade uppdrag, avsåg enligt uppgift upphandlingschef under tiden ny rekrytering pågick. Projektet för överförande av hemsjukvård har kostat ca 1,1 miljoner kr. Påpekas bör att ytterligare en faktura om kr inom samma projekt konterats på administrativa konsulter. Här har också kostnader för kombinationstjänster mellan landstinget och Umeå universitet bokförts, ca 0,8 miljoner kr (tjänsten är knuten till universitetet som arbetsgivare medan delar av tjänst utförs i landstinget). Kommentar De allra flesta köp av verksamhetskonsulter kan betecknas som enstaka (något tillfälle per enhet), begränsade i tid (studiedag, handledning etc under en eller ett par dagar) och till en kostnad om kr, vilka upphandlats av respektive verksamhetschef. 5.3 Tekniska konsulter IT-konsulter arbetar med installation av hård- och mjukvara inom IT. Arbetsuppgifterna innefattar att planera, installera, driftsätta och genomföra felsökningar inom ramen för IT-infrastrukturen. Tabell 3 Tekniska konsulter, miljoner kr jan-okt Primärvården Länssjukhuset 0,1 0,1 Sollefteå sjh 0,1 0,7 Örnsköldsviks sjh Specialistvård fr 2013 Tandvård Reg utveckling 0,1 0,8 0,4 Landstingsservice* 21,3 27,8 28,0 1,7 Landstingsstyrelse 14,5 11,1 4,5 20,9 Revision Laboratoriemedicin 1,5 1,4 1,7 1,6 Rättspsykiatri Finansförvaltn 0,2 0,9 Sum 37,3 40,8 36,7 24,6 * Notera samlad administrativ struktur med ny organisatorisk ekonomiredovisning från 2013 Kostnaderna för tekniska konsulter har varierat något över åren, beroende på hur och när olika system tas i bruk. Någon egentlig kostnadsökning kan inte utläsas. De stora konsultföretagen inom detta segment är Koneo, CGI/Logica och Tieto, vilka tillsammans står för ca 90 procent av kostnaderna. I övrigt rör konsulttjäns-

8 REV 8(11) terna mindre, väl definierade insatser såsom provtagningar (Smittskyddsinstitutet), ackreditering av laboratorieverksamheten mfl. Kommentar IT-konsulttjänster dominerar nyttjandet av tekniska konsulter. Redan inledningsvis har vi bedömt att svårigheterna att särskilja utveckling och drift inom detta område särskiljer IT-tjänster från konsultanvändning i stort. Genomförandet av olika IT-projekt följer en samlad, flerårig planering som budgeteras och beslutas centralt i landstinget, vilket visats i tidigare granskningar av IT-kostnadsutveckling. 5.4 Administrativa konsulter Tabell 4 Administrativa konsulter, miljoner kr jan-okt Primärvården Länssjukhuset 0,2 0,1 Sollefteå sjh 0,7 0,6 0,4 Örnsköldsviks sjh 1,5 0,9 0,9 Specialistvård fr ,0 Tandvård 0,3 0,1 0,3 0,1 Reg utveckling 0,4 0,8 1,0 Landstingsservice 0,1 0,3 0,1 0,3 Landstingsstyrelse 3,3 2,9 2,0 1,4 Revision Laboratoriemedicin Rättspsykiatri 0,3 0,2 0,6 0,5 Finansförvaltn Sum 6,8 5,9 5,3 3,3 Samtliga administrativa konsultinsatser, med något undantag (IT-stöd), hamnar under 0,1 miljoner kr. En stor mängd hamnar inom intervallet kr. I huvudsak rör insatserna handledning och utbildning. Det tycks som om BUP, vuxenpsykiatri och Rättspsykiatriska kliniken väljer kontering av administrativa konsulter medan andra verksamheter använt samma konsulter, i samma syfte, men har ansett dem vara verksamhetskonsulter. I ett fall har en månadsfaktura om 0,3 miljoner kr från Wisco analys, egentligen organisationskonsult, konterats som administrativ konsult. Kommentar Den översiktliga genomgången av fakturor från administrativa konsulter ger vid handen att besluten faller inom ramen för verksamhetschefers/enhetschefers man-

9 REV 9(11) dat. Det undantag som återfinns beror på felkontering. Fakturan borde ha konterats på kontot för organisationskonsult. Betalningsattest har i det fallet gjorts av behörig. 5.5 Juridiska konsulter Ett fåtal större insatser av juridiska konsulter har genomförts under år Biträde vid tvist inom fastighetsverksamheten har kostat ca 1,5 miljoner kr. Biträde vid tvister med trafikverket uppgår till drygt 0,6 miljoner kr. Biträde vid bussupphandling och konsulttjänster avseende Norrtåg har ett samlat värde om drygt 0,4 miljoner kr. 5.6 Organisationskonsulter Organisationskonsulter har oftast till uppgift utveckla huvudmannens organisation. En organisationskonsult leder utvecklingsprogram och "lagbyggen" eller "teambuilding i avsikt att minska konflikter och öka samarbetet inom och mellan olika verksamheter i organisationen. Tabell 5 Organisationskonsulter, miljoner kr jan-okt Primärvården 0,1 Länssjukhuset 3,0 Specialistvård fr ,4 Tandvård 0,1 Reg utveckling 0,1 Landstingsstyrelse 2,4 1,0 3,3 2,5 Revision 0,3 0,9 0,2 Sum 5,8 2,0 3,5 3,0 Så som framgår av tabellen ovan så är användningen av denna typ av konsulter relativt begränsad. Den senaste större användningen av organisationskonsulter i ordinarie verksamhet avslutades år 2010 i och med Mantecs arbete vid länssjukhuset. Centralt i landstinget är det framförallt fempunktsprogrammet, under 2013 med inriktning på ekonomistyrningsprojektet som dominerar kostnadsbilden. Konsult är Wisco Analys: 2,5 miljoner kr 2012 respektive 1,6 miljoner kr under januari-oktober Hit bör läggas felkonteringar (administrativ- respektive verksamhetskonsultkontot) om ytterligare 0,5 miljoner kr. En betydande kostnadspost utgörs vidare av översyn vid operationsenheten vid länssjukhuset, enligt uppgift inför senare beslut om investeringar i nya operationssalar, ca 0,6 miljoner kr år I övrigt rör nyttjandet begränsade och enstaka analyser, exempelvis förtroendemannautredning, i något fall en primärvårdsenhet med flera områden. Revisionens användning av konsulter har medtagits för korrekt totalkostnad i landstinget.

10 REV 10(11) Kommentar Vi har inte funnit att upphandlingen av organisationskonsulter över tid visat på några egentliga problem. Vad gäller Wisco Analys dominans under senare år så är den knuten till de analyser av landstingets organisation och förutsättningar som genomfördes redan under Det samarbete som följde medgav förlängning av avtalsförhållandet för genomförandefasen av omställningsarbetet i landstinget. En granskning av fakturor från Wisco Analys visar på genomsnittliga resekostnader, förutom bilresor, om cirka kr per månad under I september 2013 har landstinget inköpt ett Travelpass kort för kr för Sandro Scoccos räkning, vilket pekar mot väsentligt fördyrade resekostnader. Anledningen till detta uppges vara en väsentligt högre grad av deltagande på plats under hösten och man har bedömt att lösningen med ett kort för flygresorna inte ökar utan snarare minskar landtingets kostnad. 6 Revisionella bedömningar Konsultkostnader/kostnadsutveckling Vi har konstaterat att konsultanvändningen i landstinget, såväl totalt sett som inom olika delområden, legat på en relativt oförändrad nivå under de föregående tre åren medan det preliminära resultatet för helåret 2013 pekar mot en minskning med 16 procent. En närmare granskning av ett stort antal fakturor under 2013 ger inte anledning att misstänka något överutnyttjande av konsulter, dvs något som eventuellt skulle ersätta ordinarie verksamhet. Fakturorna kan relativt lätt härledas till exempelvis handledning, studiedagar, provtagningar, ackreditering, projekteringsstöd, juridiskt stöd vid tvister. I några enstaka fall har konsulter anlitats för genomlysningar av specifika verksamheter. De flesta konsultköp inom landstinget handlar om mindre definierade uppdrag och torde genomgående ligga inom ramen för enskilda verkställighetsbeslut. Därtill kommer ett antal stora uppdrag av löpande karaktär inom IT, både som teknikkonsulter och verksamhetskonsulter. De stora aktörerna är CGI/Logica och Koneo. IT-verksamheten har, som framgått av tidigare granskningar, till stora delar karaktären av projekt, vilka kostnadsberäknas inför framtagande av landstingsplan och senare rapporteras i styrelsen inför igångsättning. Fokus i denna granskning har legat på nyttjandet av organisationskonsulter i de planerings- och omställningsarbeten som beslutats centralt i landstinget. Av granskningen framgår att organisationskonsulter nyttjas i relativt begränsad omfattning och i väl definierade, långa projekt.

11 REV 11(11) Regler och anvisningar Vi har inte kunnat finna någon policy, något fastställt regelverk eller anvisningar för användningen av konsulter. Regler och anvisningar, utöver chefsinstruktioner, torde inte vara nödvändiga för de många små uppdragen. Däremot menar vi att det vore värdefullt med tydliga anvisningar för beredning och beslut om konsultutnyttjande avseende större utvecklingsarbeten för sektorer eller hela landstinget. Dessa uppdrag ligger nära de politiska besluten om landstingets utveckling. Vi föreslår ett framtagande av styrdokument (regler/anvisningar) för beredning och beslut när konsulttjänster upphandlas för större förändringsarbeten i landstingets organisation. På så sätt kan Landstingsstyrelsen säkerställa den interna kontrollen och att ett efterföljande uppföljnings- och utvärderingsarbete kan genomföras. Även om de flesta uppdrag ute i verksamheterna är begränsade och ofta av rent exekutiv karaktär bör anvisningar för konsultanvändning övervägas, knutna till chefsuppdragen. Motivet är också här att möjliggöra en god intern kontroll. Beträffande följsamhet mot regelverk avseende upphandling har vi inte genomfört någon djupare analys. De många små uppdragen, inom ramen för exekutiva beslut, har inte granskats i detta avseende. De stora uppdragen inom IT har en lång historia med en nära relation mellan landstinget och uppdragstagarna. Beslut om olika projekt: igångsättning, drifttagande och stödprocesser bereds och tidsätts i samband med budget och landstingsplan med senare beslut i styrelsen. Organisationskonsulterna är få och de relativt stora uppdragen har i bakgrunden en politisk process med senare upphandling och, som vi kan se, har långa avtal favoriserats. Vi har inte funnit att avsteg från regler för upphandling har förekommit. En eventuell fördjupad granskning av konsultanvändningen i landstinget kan med fördel inriktas mot upphandlingsprocessen inom ett begränsat urval av tjänsteköp, i avvaktan på ett regelverk mot vilket konsultanvändning i en vidare mening kan prövas. Härnösand den 15/ Certifierad kommunal revisor

Granskning av konsultanvändningen i Västra Götalandsregionen

Granskning av konsultanvändningen i Västra Götalandsregionen Granskning av konsultanvändningen i Västra Götalandsregionen Dnr: Rev 22-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Kari Aartojärvi Behandlad av Revisorskollegiet den 21 mars 2012 1 Innehåll 1. Inledning... 3

Läs mer

Inhyrd personal - läkarförsörjning

Inhyrd personal - läkarförsörjning Revisionsrapport Inhyrd personal - läkarförsörjning Augusti 2013 Landstinget Gävleborg Annika Smedman Karin Magnusson Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Uppdrag och

Läs mer

Granskning av Landstinget Dalarnas upphandling av konsulter

Granskning av Landstinget Dalarnas upphandling av konsulter www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av Landstinget Dalarnas upphandling av konsulter Lars-Åke Ullström Göran Persson- Lingman Malin Liljeblad Fredrik Andrén November 2014 Innehåll 1. Sammanfattande

Läs mer

Chef i landstinget förutsättningar för chefsuppdraget. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Chef i landstinget förutsättningar för chefsuppdraget. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Chef i landstinget förutsättningar för chefsuppdraget Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2014 03 19 14REV30 2(27) Sammanfattning I landstingets personalpolitiska plattform 2007 2015 framhålls vikten

Läs mer

PROJEKTRAPPORT NR 06/2013. Konsultanvändningen i trafiknämndens projekt

PROJEKTRAPPORT NR 06/2013. Konsultanvändningen i trafiknämndens projekt PROJEKTRAPPORT NR 06/2013 N Konsultanvändningen i trafiknämndens projekt Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder och bolagsstyrelser.

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering Revisionsrapport/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013 Sundbybergs stad Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering 2013 Innehåll 1. Sammanfattning...2

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av. Räkenskapsmaterial vissa kostnadsslag. Norrbottens läns landsting. Oktober 2005

Revisionsrapport. Granskning av. Räkenskapsmaterial vissa kostnadsslag. Norrbottens läns landsting. Oktober 2005 Revisionsrapport Granskning av Räkenskapsmaterial vissa kostnadsslag Norrbottens läns landsting Oktober 2005 Namn Carina Olausson Certifierad kommunal revisor Hans Rinander Certifierad kommunal revisor

Läs mer

Region Skåne. Projektredovisning Granskningsrapport. KPMG AB Offentlig sektor 7 januari 2015 Antal sidor: 12

Region Skåne. Projektredovisning Granskningsrapport. KPMG AB Offentlig sektor 7 januari 2015 Antal sidor: 12 KPMG AB Offentlig sektor 7 januari 2015 Antal sidor: 12 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4.

Läs mer

EY Building a better working world. Alingsås kommun. Fördjupad granskning av intern kontroll inom inköp och upphandling

EY Building a better working world. Alingsås kommun. Fördjupad granskning av intern kontroll inom inköp och upphandling Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Januari 2015 Alingsås kommun Fördjupad granskning av intern kontroll inom inköp och upphandling EY Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. 2.1. 2.2. 2.3.

Läs mer

Strategisk kompetens- försörjning

Strategisk kompetens- försörjning Strategisk kompetens- försörjning Kerstin Svensson Cert. kommunal revisor Hallsbergs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning 1 2. Uppdrag och bakgrund 3 2.1. Revisionsfråga

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 2.1 Syfte och revisionsfråga

Läs mer

Granskning av tre hälsocentraler. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Granskning av tre hälsocentraler. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Granskning av tre hälsocentraler Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-04 14REV38 2(16) Sammanfattning De omstruktureringar som genomfördes vid sjukhusen under 2009-2012 grundades bland aannat

Läs mer

Outsourcing av it-tjänster i kommuner

Outsourcing av it-tjänster i kommuner Outsourcing av it-tjänster i kommuner Publikationsnummer MSB728 Augusti 2014 2 3 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Informationssäkerhet och upphandling av it-relaterade tjänster.

Läs mer

664flO Mona Nyberg Ordförande. / Jöns Broström Vice ordförande. IT-säkerhet och Logghantering 1 (2) Dnr REV11 112009. Landstingets revisorer

664flO Mona Nyberg Ordförande. / Jöns Broström Vice ordförande. IT-säkerhet och Logghantering 1 (2) Dnr REV11 112009. Landstingets revisorer 1 (2) Landstingets revisorer Dnr REV11 112009 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27 Certifierad revisor Ulf Rubensson, 063-14 75 29 IT-säkerhet och Logghantering Revisionskontoret har på vårt uppdrag

Läs mer

Granskning av anlitandet av bemanningsföretag vid sjukvårdsenheter i Region Skåne

Granskning av anlitandet av bemanningsföretag vid sjukvårdsenheter i Region Skåne Granskning av anlitandet av bemanningsföretag vid sjukvårdsenheter i Region Skåne INREGIA AB på uppdrag av Revisorerna Region Skåne Paula Bucht och Olle Löfgren November 2002 Sammanfattning Inregia har

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Växjö Kommun. Intern kontroll 2008 Projektredovisning Tekniska nämnden

Växjö Kommun. Intern kontroll 2008 Projektredovisning Tekniska nämnden e Växjö Kommun Intern kontroll 2008 Projektredovisning Tekniska nämnden Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisionen i Växjö Kommun Kristina Lindstedt Åke Andersson Innehållsförteckning 1 INLEDNING...5

Läs mer

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning 1 (36) Uppföljning av samverkan och finansiell samordning Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga - Återrapportering enligt regleringsbrevet 1 2 (36) Sammanfattning För 2011 har regeringen beslutat

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Avesta kommun April 2009 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

Umeå kommun Granskning av internkontroll kopplat till ekonomiadministrativa rutiner

Umeå kommun Granskning av internkontroll kopplat till ekonomiadministrativa rutiner Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Maj 2012 Umeå kommun Granskning av internkontroll kopplat till ekonomiadministrativa rutiner Innehåll 1 Slutsats och sammanfattning... 3 2 Bakgrund...

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering Revisionsrapport/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2014 Sundbybergs stad Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2

Läs mer

KONTROLL AV FAKTUROR FRÅN EXTERNA VÅRDGIVARE

KONTROLL AV FAKTUROR FRÅN EXTERNA VÅRDGIVARE Utförd på uppdrag av Region Skånes Revisorer KONTROLL AV FAKTUROR FRÅN EXTERNA VÅRDGIVARE 2011-01-25 Bo Anderson Dag Ström BDO Consulting Group AB SAMMANFATTNING Revisorerna i Region Skåne har gett BDO

Läs mer

1. RAPPORTENS DISPOSITION... 3

1. RAPPORTENS DISPOSITION... 3 Landstinget Kronoberg Granskning av årsredovisning, bokslut och intern kontroll för år 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011 Innehållsförteckning 1. RAPPORTENS DISPOSITION... 3 2. GRANSKNING

Läs mer

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING 2014-09-21 Rapporten är framtagen för uppdragsgivaren, och täcker enbart avtalade ändamål. All annan distribution och nyttjande sker på uppdragsgivarens

Läs mer

Redovisning av resor vid studiebesök, kurser och konferenser m m

Redovisning av resor vid studiebesök, kurser och konferenser m m 1 (2) Landstingets revisorer 2006-12-19 Dnr REV/30/06 Revisionschef Lennart Ledin Tfn: 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen Redovisning av resor vid studiebesök, kurser och konferenser m m Revisionskontoret

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (6)

Stockholms läns landsting 1 (6) Stockholms läns landsting 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning Direktören strategisk IT TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-09 LS 2015-0344 Handläggare: Vesna Lucassi Landstingsstyrelsens innovationsberedning Yttrande

Läs mer

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning PM 5 Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Landstinget Gävleborg Mars 2013 Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av kvalitet i redovisningen Jonas Skoglund Elin Möllborg Richard Vahul Botkyrka kommun

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av kvalitet i redovisningen Jonas Skoglund Elin Möllborg Richard Vahul Botkyrka kommun www.pwc.se Revisionsrapport Jonas Skoglund Elin Möllborg Richard Vahul Granskning av kvalitet i redovisningen Botkyrka kommun Granskning av kvalitet i redovisningen Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Finspångs kommun Jukka Törrö Verkställighet och återrapportering av beslut Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Uppdrag och

Läs mer

Redovisa hur landstinget arbetar med att återbesätta vakanta tjänster

Redovisa hur landstinget arbetar med att återbesätta vakanta tjänster 1. Uppdrag...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte, revisionsfrågor...2 1.3 Avgränsning...2 1.4 Metod...3 2. Förutsättningar...3 2.1 Anställda...4 2.2 Ålder, kön...5 2.3 Frånvaro...6 2.4 Pensionsavgångar...8 2.5

Läs mer