Maj 2013 Revisorsnämnden SVARSMALL REVISORSEXAMEN Del II

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Maj 2013 Revisorsnämnden 2013. SVARSMALL REVISORSEXAMEN Del II"

Transkript

1 Maj 2013 Revisorsnämnden 2013 SVARSMALL REVISORSEXAMEN Del II

2 Deluppgift 3.1 Enligt BFN R 1 Redovisning av forsknings- och utvecklingsarbeten ska vissa villkor vara uppfyllda för att utvecklingsutgifter ska kunna aktiveras: Utgifterna för utvecklingsarbetet ska vara klart avgränsade Utvecklingsarbetet ska ha en bestämd tillämpning i sikte Produkten ska vara avsedd för försäljning eller direkt användning i den egna verksamheten Sannolikt att en på förhand kalkylerad intäkt eller kostnadsbesparing uppstår Resurser ska finnas för att kunna slutföra utvecklingsarbetet och marknadsföra produkten Under dessa villkor får direkta och indirekta kostnader avseende utvecklingsarbetet aktiveras. Direkta kostnader kan bestå av material, löner och ersättningar samt köpta tjänster avseende utvecklingsarbetet. Indirekta kostnader kan bestå av ett skäligt pålägg för allmänna administrationskostnader. Samma principer bör tillämpas som gäller för egentillverkade materiella anläggningstillgångar. Direkta kostnader är hela lönekostnaden för Klas och den del av Annas lön som avser utvecklingsarbete, material för prototyper och patentavgifter. Dessa utgifter kan aktiveras. Indirekta kostnader som kan aktiveras är en andel av administrationsomkostnader så som en andel av Annas lön som avser administration, en andel av lokalkostnaden och en andel av redovisningsbyråns kostnader. Räntan på utvecklingslånet för att finansiera utvecklingsarbetet får räknas in i anskaffningsvärdet till den del räntan hänför sig till utvecklingsperioden, 4 kap. ÅRL 3. Deluppgift 3.2 a) Villkoren för aktivering ska bedömas vid varje räkenskapsårs utgång. Om villkoren inte längre är uppfyllda ska erforderlig nedskrivning ske. BFN R1 punkt 20. Bolaget behöver göra en nedskrivningsprövning av de aktiverade utvecklingskostnaderna. I denna nedskrivningsprövning jämförs bokfört värde med förväntade merintäkter från försäljning av produkten. I prövningen ingår att bedöma om det finns resurser att färdigställa produkten. b) Jag behöver ta del av nedskrivningsprövningen. Nedskrivningsprövningen innehåller bedömningar om framtida förhållanden som kan vara svåra för mig som revisor att ha en uppfattning om. Jag måste dock bilda mig en uppfattning om rimligheten i de antaganden som använts och utvärdera den modell som använts. Jag bör också överväga att använda en specialist. Jag begär att företagsledningens uttalande innehåller ett uttalande avseende värdet på de aktiverade utvecklingskostnaderna. ISA 540 Granskning av uppskattningar i redovisningen m.m.

3 Deluppgift 3.3 a) Jag behöver ta del av bolagets likviditetsbudget/kassaflödesprognos för 12 månader från balansdagen. I denna behöver jag dels bedöma rimligheten i löpande utbetalningar och dels säkerställa att inbetalningar är säkrade genom t ex undertecknade finansieringsavtal, beslut om nyemission eller liknande bindande beslut om finansiering. Jag behöver också inhämta skriftligt uttalande från företagsledningen avseende framtida planer och företagsledningens bedömning av fortsatt drift. ISA 570 punkt 16. b) Om jag kommer fram till att bolaget saknar förmåga till fortsatt drift kommer jag att i revisionsberättelsen behöva skriva en Upplysning av särskild betydelse, ett Uttalande med reservation eller ett Uttalande med avvikande mening. Utformningen av revisionsberättelsen är beroende av hur bolaget beskriver situationen i förvaltningsberättelsen. Deluppgift 3.4 För att komma fram till vilken form av granskningsuppdrag detta kan vara läser jag Fars kommentarer till Ramverket vid utförande av granskningsuppdrag i Sverige. Den standard som jag bedömer som mest lämpad för granskningsuppdraget är SÖG Villkoren för granskningsuppdraget anges först i ett uppdragsbrev. Granskning sker enligt denna standard, vilket bland annat innebär att jag ska identifiera de olika typer av väsentliga fel som kan inträffa. Jag ska även välja de förfrågningar, analytiska och andra granskningsåtgärder som jag bedömer erforderliga för att kunna dra en slutsats om det finns några omständigheter som ger anledning att anse att delårsrapporten inte är upprättad enligt BFNAR 2007:1 (Frivillig delårsrapportering). Granskningsåtgärderna består till stor del av förfrågningar och intervjuer med företagsledningen och analytiska granskningsåtgärder i form av jämförelse med budget, föregående perioder etc. Jag tar in ett uttalande från företagsledningen. Jag skriver en rapport enligt p 4.2 i SÖG 2410 vilket är ett uttalande med begränsad säkerhet uttryckt i en negativ form. Om jag kommer fram till att det behövs en högre grad av säkerhet i mitt uttalande är en alternativ standard för granskningen ISA 700 eller ISA 800/805.

4 Deluppgift 4.1 Förvaltningsfastigheter kan redovisas enligt två metoder under IFRS. Verkligt värde redovisning eller Redovisning till anskaffningsvärde. Detta regleras i IAS 40 och IAS 16. Verkligt värde redovisning innebär att samtliga bolagets fastigheter, med undantag av bolagets egen rörelsefastighet, redovisas till verkligt värde. Avskrivningar görs inte och värdeförändringar redovisas i resultaträkningen. Redovisning till anskaffningsvärde innebär att ursprungligt förvärvspris (inkl kostnader för förvärv) utgör anskaffningsvärde och bokfört värde förändras löpande med avskrivningar och med eventuella nedskrivningar samt med tillkommande investeringar. Fastigheterna ska uppdelas i betydande komponenter till grund för avskrivning. Deluppgift 4.2 Hemtrevligt AB har tidigare upplåtit en lokal i en av sina fastigheter till en tandläkarpraktik vars verksamhet inte är momspliktig. Detta har sannolikt inneburit att Hemtrevligt AB inte har varit så kallat frivilligt skattskyldig för sin uthyrning till den tidigare hyresgästen. Den nya hyresgästen kommer att driva en momspliktig verksamhet och har skrivit ett kontrakt med Hemtrevligt AB på en hyrestid om 10 år. Hemtrevligt AB kan registrera den uthyrda lokalen för moms (frivilligt skatteskyldig) och bli skattskyldig tidigast från när ansökan inkommit till Skatteverket, men inte före den dag hyresgästen tillträder lokalen enligt hyresavtalet. ML 9 kap. Hugo Hugosson har nu två alternativ att ta ställning till. 1. Under tiden som renoveringen/ombyggnaden sker kan Hemtrevligt AB ansöka om att bli frivilligt skattskyldig under uppförandeskedet. Detta innebär att Hemtrevligt AB kan få avdrag löpande för ingående moms under ombyggnadstiden. Kravet är dock att Hemtrevligt AB kan påvisa att man ämnar hyra ut lokalen till en framtida momspliktig verksamhet. Avdrag får medges tidigast när ansökan har inkommit till Skatteverket. Detta innebär att Hemtrevligt AB inte får avdrag för eventuell ingående moms för tid före ansökningsdagen. Genom jämkning kan även moms för perioden före ansökan inkommit bli avdragsgill. Detta alternativ innebär att bolaget löpande får ingående moms tillbaka vilket kommer att påverka bolagets likviditet positivt. 2. Vänta med att ansöka om frivillig skattskyldighet tills renoveringen/ombyggnaden är klar men innan man låtit hyresgästen ta lokalen i anspråk och då ansöka om frivillig skattskyldighet för moms. Bolaget får då avdrag för all moms på renoveringen/ombyggnaden i efterhand. Under renovering och ombyggnadstiden kan bolagets likviditet komma att påverkas negativt då bolaget under denna tid inte får avdrag för den ingående momsen löpande.

5 Deluppgift 4.3 Att bygga in terrassen samt utbyggnaden på baksidan är att betrakta som en tillbyggnad och samtliga utgifter som tillhör denna del ska i sin helhet aktiveras som byggnad. Avskrivningar ska göras. Utgifter för att riva väggar, flytta dörrar och dra om avlopp samt ändring av fönster - och entrédörrspartier och av fasaden betraktas vanligen som reparation och underhåll och ska kostnadsföras. Enligt BFNAR 2001:3 ska tillkommande utgifter efter anskaffningstidpunkten aktiveras om prestandan (funktionen) förbättrats jämfört med den nivå som gällde då byggnaden ursprungligen uppfördes. Sannolikt utgör ingen av ovanstående poster en sådan förbättring. Dessa utgifter ska därför redovisas som kostnader när de uppkommer. Om utgifterna däremot kan anses utgöra en prestandaförbättring, genom att hyresnivåerna kan ökas som en följd av att åtgärderna görs, kan aktivering motiveras. Golvet kommer att genomgå en mer omfattande förändring. Frågan är om höjningen av golvet och beläggningen av marmor kan betraktas som en förbättring av prestandan. Vad gäller själva golvet bör de åtgärder som vidtagits betraktas som en reparation. Vad gäller den nya beläggningen från plastmatta till marmor skulle denna utgift kunna betraktas som en förbättring baserat på att den slits betydligt långsammare. Aktivering borde därför kunna motiveras. Avskrivningar ska göras. Deluppgift 4.4 a) Då den tidigare kollegan och arbetskamraten varit personvald ska detta kommenteras i revisionsberättelsen under rubriken övriga upplysningar om inte särskilda skäl föreligger. RevR709 punkt 31. Far anser att ett sådant skäl är byten mellan revisorer i samma revisionsföretag, således behöver upplysning ej lämnas. Om upplysning ändå lämnas ska det framgå av upplysningen för vilket räkenskapsår som tidigare kollegan reviderade bolaget samt när revisionsberättelsen var daterad och om uttalandena var enligt standardutformningen eller avvikit från den. b) Bolaget uppfyller inte de villkor som banken ställt vilket fått till följd att banken sagt upp sina krediter hos bolaget med förfallodag i mars Bolaget har inte lyckats att hitta annan finansiering. Någon upplysning avseende dessa omständigheter framgår inte av förvaltningsberättelsen. Det föreligger en betydande osäkerhet avseende bolagets förmåga att fortsätta sin verksamhet. Eftersom fastighetslånen har sagts upp av banken och därmed förfaller till betalning inom ett år borde skulden per balansdagen redovisats som en kortfristig skuld i årsredovisningen och inte som en långfristig skuld. Med hänsyn till att kortfristiga och långfristiga skulder inte blivit korrekt klassificerade i årsredovisningen ger den inte en rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per Revisorn ska i revisionsberättelsen lämna ett uttalande med avvikande mening om revisorn anser att årsredovisningen inte ger en rättvisande bild. Under rubriken Grund för uttalande med avvikande mening anger revisorn orsaken till sin avvikande mening och därefter ska revisorn lämna sitt uttalande. I detta fall görs det under rubriken Uttalande med avvikande mening respektive uttalande. Eftersom revisorn anser att betydelsefull

6 information saknas i årsredovisningen i Grund för uttalande med avvikande mening bedöms inte årsredovisningen ge en rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen kan inte anses vara upprättad i överensstämmelse med årsredovisningslagens övriga delar. Som en konsekvens av att moderbolaget och koncernen felklassificerat sina skulder föreslår revisorn årsstämman att avstyrka moderbolagets balansräkning och koncernens balansräkning men fastställer moderbolagets och koncernens resultaträkning då dessa får anses vara korrekt upprättade. c) Då det endast rör sig om en för sent inlämnad arbetsgivardeklaration och en betalning som inte skett i tid bedöms inte revisionsberättelsens utformning påverkas. Misstaget har upptäckts och rättats till. Vad gäller den förseningsavgift och de kostnadsräntor som bolaget har åsamkats bör dessa inte vara så väsentliga att de allvarligt kan ha skadat bolaget.

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Nedskrivningar UTKAST (juni 2003) Innehållsförteckning Inledning... 1 Sammanfattning... 1 Bakgrund... 2 Skatterätt... 2 Annan normgivning... 2 Lagregler och allmänt råd...

Läs mer

REVISORSEXAMEN Svarsmall

REVISORSEXAMEN Svarsmall REVISORSEXAMEN small December 2005 Revisorsnämnden 2006 1. Teknisk byggnation i Malmö AB (50 p) Deluppgift 1.1 a. Moderföretaget Teknisk byggnation i Malmö AB redovisar för räkenskapsåret 2004/05 en vinst

Läs mer

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa...

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa... Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA Berättelsen du inte får missa... Ny utformning av revisionsberättelsen Från och med 2011 tillämpas ISA Känner du inte riktigt igen revisionsberättelsen

Läs mer

Maj 2008. REVISORSEXAMEN Svarsmall

Maj 2008. REVISORSEXAMEN Svarsmall Maj 2008 REVISORSEXAMEN small small, Revisorsexamen, maj 2008 Deluppgift 1.1 a. Vägledning finns i BFNAR 2001:3 Redovisning av materiella anläggningstillgångar. Kommentarer till 2007 års anskaffningar:

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Materiella anläggningstillgångar

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Materiella anläggningstillgångar Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Materiella anläggningstillgångar i Inledning Innehåll Sid Introduktion Tillämpning och inriktning 1 Civilrätt och skatterätt 1 Annan svensk normgivning 2 Internationell normgivning

Läs mer

SVARSMALL REVISORSEXAMEN Del I

SVARSMALL REVISORSEXAMEN Del I SVARSMALL REVISORSEXAMEN Del I December 2013 Revisorsnämnden 2013 Svar deluppgift 1.1 a) Ja, enligt punkt 10.22 i BFNAR 2008:1 får avskrivningsplanen omprövas om planen är uppenbart felaktig och eftersom

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

Dnr 2007-1056 2009-06-11 D 22/09

Dnr 2007-1056 2009-06-11 D 22/09 Dnr 2007-1056 2009-06-11 D 22/09 D 22/09 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit en underrättelse från Skatteverket avseende godkände revisorn A-son. Underrättelsen rör dennes uppdrag som vald revisor

Läs mer

Övergång till K3 2014-09-29

Övergång till K3 2014-09-29 Övergång till K3 Innehåll Introduktion 2 Det första året med K3 2 Tillämpning 3 Jämförelsetal 3 Upplysningar avseende förvaltningsfastigheter 4 Ingångsbalansräkning 4 Retroaktiv tillämpning 5 Ej tillåten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1 Bolagets resultaträkning och rapport över totalresultat 5 Bolagets rapport

Läs mer

RFR 2. Uppdaterad januari 2015 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER

RFR 2. Uppdaterad januari 2015 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER RFR 2 Uppdaterad januari 205 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 4 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 7 HUVUDREGEL 7 UNDANTAG FRÅN OCH TILLÄGG TILL IFRS 8 IFRS Första gången International

Läs mer

Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet

Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet Tillämpningsområde 11.1. Detta kapitel ska tillämpas vid redovisning av finansiella instrument av företag som inte har valt att värdera

Läs mer

SVARSMALL. REVISORSEXAMEN Del I. November 2012

SVARSMALL. REVISORSEXAMEN Del I. November 2012 SVARSMALL REVISORSEXAMEN Del I November 2012 Revisorsnämnden 2012 Deluppgift 1.1 a) En franchisetagare får mot en avgift till den som äger ett varumärke använda ett beprövat affärskoncept för att sälja

Läs mer

REVISORSEXAMEN Svarsmall

REVISORSEXAMEN Svarsmall REVISORSEXAMEN Svarsmall Maj 2002 1 Uppgift 1 Arkitektkontoret AB (32 p) Deluppgift 1:1 (8 p) a) Möjligheter till skattemässigt direktavdrag för bolagets utgifter hos Datagrossisten AB. Anskaffningskostnaden

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Upprättande av årsredovisning (K3) Komplettering av utkast Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet... 3 Tillämpningsområde... 3 Definitioner...

Läs mer

FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning, enligt K3

FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning, enligt K3 1 FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning, enligt K3 Antagna av FRIIs styrelse 27 maj 2014 2 Innehållsförteckning FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning, enligt K3 1 Förord 4 FRIIs Redovisningsråd

Läs mer

K2 - Årsredovisning i mindre aktiebolag

K2 - Årsredovisning i mindre aktiebolag K2 - Årsredovisning i mindre aktiebolag Innehållsförteckning Förord 4 1. Inledning 5 1.1 Vilken kompletterande normgivning ska tillämpas? 6 1.2 BFN:s K-projekt 6 1.3 Tidsplan för införande av K-regler

Läs mer

Frivillig skattskyldighet för moms vid uthyrning av lokaler

Frivillig skattskyldighet för moms vid uthyrning av lokaler SKV 563 utgåva 4 Frivillig skattskyldighet för moms vid uthyrning av lokaler Om du ska ta ut moms av dina hyresgäster och ha rätt att dra av momsen på dina kostnader för lokaler som du hyr ut räcker det

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner... 10 Vilka företag

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Uppdaterad 2014-11-17 Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner...

Läs mer

SVARSMALL. REVISORSEXAMEN Del I. November 2010

SVARSMALL. REVISORSEXAMEN Del I. November 2010 SVARSMALL REVISORSEXAMEN Del I November 2010 Revisorsnämnden 2010 1. Bo-Boom AB Svar Deluppgift 1.1 a) Ja, ett företag kan byta från alternativregeln till huvudregeln. Detta är då fråga om byte av redovisningsprincip

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

Håll dig informerad. Besök www.pwcinform.com. Koncernredovisning 2012 Exempel enligt IFRS

Håll dig informerad. Besök www.pwcinform.com. Koncernredovisning 2012 Exempel enligt IFRS Håll dig informerad. Besök www.pwcinform.com Koncernredovisning 2012 Exempel enligt IFRS Koncernredovisning 2012 Exempel enligt IFRS har utformats enbart i syfte att ge allmän vägledning i vissa frågor,

Läs mer

Redovisning av leasingavtal

Redovisning av leasingavtal 1 (13) Redovisning av leasingavtal Tillämpning och inriktning Introduktion Bokföringsnämnden (BFN) har i sina allmänna råd om redovisning av leasingavtal (BFNAR 2000:4) angett hur Redovisningsrådets rekommendation

Läs mer

Bild 1. Årsredovisningen En sanning med variation

Bild 1. Årsredovisningen En sanning med variation Bild 1 Årsredovisningen En sanning med variation Bild 2 Bokföringsnämndens K-projekt Sedan 2004 arbetar bokföringsnämnden med att ta fram fyra kategorier av samlade regelverk (K1, K2, K3 och K4). När regelpaketen

Läs mer

RR 9 INKOMSTSKATTER REDOVISNINGSRÅDET

RR 9 INKOMSTSKATTER REDOVISNINGSRÅDET RR 9 INKOMSTSKATTER REDOVISNINGSRÅDET JULI 1999 1 Innehållsförteckning INLEDNING 3 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 4 DEFINITIONER 5 Skattemässigt värde 5 AKTUELLA SKATTESKULDER OCH AKTUELLA SKATTEFORDRINGAR 6 UPPSKJUTNA

Läs mer

KONCERN- REDOVISNING

KONCERN- REDOVISNING RR 1:00 KONCERN- REDOVISNING REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 (inkl. ändring av RR okt. 2003 samt BFNAR 2005:1) Innehållsförteckning INLEDNING 5 REKOMMENDATIONENS TlLLÄMPNlNGSOMRÅDE 5 DEFINITIONER 6 ALLMÄNNA

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut 2010-11-18 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2010:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning...

Läs mer

Styrande riktlinjer för årsredovisning

Styrande riktlinjer för årsredovisning 1 (44) Styrande riktlinjer för årsredovisning December 2012 Utarbetade på uppdrag av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd FRII av redovisningsspecialist Eva Törning i samarbete med en arbetsgrupp inom

Läs mer

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR REDOVISNINGSRÅDET DECEMBER 1999 1 2 Innehållsförteckning Sid INLEDNING 5 DEFINITIONER 5 NÄR SKALL EN MATERIELL ANLÄGGNINGSTILLGÅNG REDOVISAS SOM TILLGÅNG I BALANSRÄKNINGEN?

Läs mer