Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1 april Paragraf Diarienummer KS-2014/ Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Markavtal mellan Huddinge kommun och Svensk Infrastruktur Förvaltning AB rörande kommunens allmänna platsmark godkänns i enlighet med kommun-styrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 27 februari Sammanfattning Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till ett generellt markavtal mellan Huddinge kommun och Svensk Infrastruktur Förvaltning AB berörande förläggning av kanalisation för ett öppet fibernät i kommunens allmänna platsmark. Företaget erbjuder fibernät till hushåll. Avtalet reglerar vad som gäller mellan parterna vid lednings-förläggning. Svensk Infrastruktur ersätter kommunen årligen för den faktiska markupp-låtelsen med 4.50 kronor/-löp-meter. Upplåtelsen bidrar till att uppfylla målen i kommunens bredbands-strategi. Beslutet delges Svensk Infrastruktur Förvaltning AB Natur- och byggnadsnämnden

2 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (2) HANDLÄGGARE Helena Sundström Kommunstyrelsen Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Markavtal mellan Huddinge kommun och Svensk Infrastruktur Förvaltning AB rörande kommunens allmänna platsmark godkänns i enlighet med kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 27 februari Sammanfattning Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till ett generellt markavtal mellan Huddinge kommun och Svensk Infrastruktur Förvaltning AB berörande förläggning av kanalisation för ett öppet fibernät i kommunens allmänna platsmark. Företaget erbjuder fibernät till hushåll. Avtalet reglerar vad som gäller mellan parterna vid ledningsförläggning. Svensk Infrastruktur ersätter kommunen årligen för den faktiska markupplåtelsen med 4.50 kronor/löpmeter. Upplåtelsen bidrar till att uppfylla målen i kommunens bredbandsstrategi. Beskrivning av ärendet Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till ett generellt markavtal mellan Huddinge kommun och Svensk Infrastruktur Förvaltning AB berörande förläggning av kanalisation för ett öppet fibernät i kommunens allmänna platsmark, se bilaga 1. Svensk Infrastruktur bygger, underhåller och förnyar ett fibernät till flerbostadshus och småhus. Upplåtelsen innebär en ökad möjlighet för fler hushåll att få leverans av fibernät och bidrar därmed till att uppfylla målen i kommunens bredbandsstrategi. Kommunen har markavtal med flera leverantörer av fibernät och avtalsförslaget har samma villkor som dessa. Markavtalet innebär att Huddinge kommun upplåter allmän platsmark, där kommunen är fastighetsägare, till ledningsägaren för ledningsändamål. Avtalet reglerar vad som gäller mellan parterna vid ledningsförläggning. För upplåtelse i kommunens övriga fastigheter, både inom kvartersmark och utom POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (2) plan, ska särskild överenskommelse träffas. Vid varje anläggningstillfälle krävs schakttillstånd och kommunens godkännande för lokalisering. Parterna ska gemensamt verka för samordning i ärenden där ledningarna kan beröras, i syfte att så långt om möjligt undvika flytt av ledningarna. Om flytt ändå är nödvändig ska den part som begär det som huvudregel bekosta åtgärden. Avtalet löper på 10 år med möjlighet till förlängning 2 år i taget. Ledningsägaren betalar en årlig ersättning om 4.50 kronor/löpmeter för den faktiska markupplåtelsen till kommunen. Ersättningen är marknadsmässig och är samma för andra leverantörer av fibernät som kommunen har markavtal med. För mer detaljerad beskrivning av ärendet, se miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens PM, bilaga 2. Förvaltningens synpunkter Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att förslaget till markavtal mellan kommunen och Svensk Infrastruktur AB godkänns. Vesna Jovic Kommundirektör Gunilla Wastesson Planeringsdirektör Bilagor Bilaga 1: Förslag till markavtal Bilaga 2: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens PM Beslutet delges Svensk Infrastruktur Förvaltning AB Natur- och byggnadsnämnden

4 1(6) Markavtal Följande avtal om markupplåtelse för ledningsändamål i Huddinge kommun har ingåtts mellan Kommunen och Ledningsägaren: Kommunen Huddinge kommun Huddinge Org nr Nedan kallad Kommunen. Ledningsägaren Svensk Infrastruktur Förvaltning AB Stockholm Org nr Nedan kallad Ledningsägaren. Kommunen och Ledningsägaren benämns gemensamt nedan som Parterna. Detta avtal ersätter alla tidigare avtal och andra överenskommelser avseende ledningsägarens ledningar i kommunens allmänna platsmark samt i annan kommunen tillhörig mark. Avtalet innehåller inga definitioner. Termer och begrepp som används i avtalet ska ha den innebörd som följer av branschpraxis och relevant lagstiftning. 1 Avtalets tillämpningsområde Detta avtal omfattar upplåtelse av markområde för ledningsändamål. Kommunen upplåter allmän platsmark där Kommunen är fastighetsägare till Ledningsägaren för ledningsändamål på de villkor som följer av avtalet. För upplåtelse i Kommunens övriga fastigheter ska särskild skriftlig överenskommelse upprättas. Sådan överenskommelse ska följa detta avtal utom i de delar som avser ersättning, där ska värdering ske utefter rätt värderingsförhållande för aktuellt markslag. Upplåtelsen avser utrymme för bibehållande av befintliga samt anläggande och bibehållande av nya ledningar av följande slag: Teleledningar och tomrör (kanalisation) inom det upplåtna utrymmet. Med teleledningar avses i detta avtal alla kablar och ledningar genom vilka överförs signaler för ljud, text, bild, data eller information i övrigt. Upplåtelsen avser även utrymme som är nödvändigt för att anlägga och bibehålla tillbehör till ledning, såsom block, brunnar (< 15 m²), skåp, stolpar, tunnlar och andra tillbehör, samt rätt att disponera det utrymme som behövs för att utföra anläggnings- och underhållsarbeten. Den exakta sträckningen av ledningar och placeringen av tillbehör ska godkännas av kommunens gatu- och parkdriftsavdelningen och bestäms i schakttillstånd. Kommunen har alltid rätt att neka upplåtelse oavsett anledning. Om kommunen ska neka upplåtelse ska detta ske skriftlien 2 veckor innan anläggningsarbetet. Ledningsägarens rätt enligt detta avtal utgör inget hinder för Kommunen eller annan anläggningsägare att disponera marken eller utföra arbete i eller på marken.

5 2(6) 2 Giltighet Detta avtal blir för parterna bindande endast under förutsättning - att Huddinge kommunfullmäktige godkänner detsamma senast Skulle ovanstående förutsättningar inte uppfyllas är avtalet förfallet i sin helhet utan ersättningsskyldighet för någondera parten. Undanröjs kommunfullmäktiges beslut att godkänna detta avtal efter överklagande och har avtalet dessförinnan helt eller delvis verkställts ska verkställigheten rättas i den utsträckning detta är möjligt. Oberoende av om rättelse kan ske har ingendera parten rätt till skadestånd av den andra parten med anledning av det inträffade. 3 Avtalstider Detta avtal gäller i 10 år räknat från och med att avtalet har undertecknats av Parterna. Om ingen av Parterna säger upp avtalet senast 2 år före avtalstidens utgång är avtalet förlängt tills vidare, med 2 års uppsägningstid och på i övrigt oförändrade villkor. 4 Ersättning Ledningsägaren ska betala en årlig ersättning för upplåtelsen samt det besvär och arbete som upplåtelsen åsamkar Kommunen. Ersättningen beräknas utifrån ianspråktaget utrymme och utgör 4.50 kr per längdmeter ledning oberoende av antalet kablar och rör inom det upplåtna området. Kommunen har, förutom schablonersättningen enligt stycket ovan, rätt till ersättning för ökade framtida underhållskostnader i samband med Ledningshavarens schaktarbeten. Ersättning ska utgå med ett engångsbelopp om 55 kr per kvadratmeter återställd beläggningsyta i körbana. Ersättningen ska endast beräknas på Ledningsägarens utförda schaktarbeten i asfalterad körbana, gäller ej GCM-väg, grönytor samt grusade ytor. Ytorna uppmätes gemensamt av Parterna. Ersättningarna ovan är anpassade till konsumentprisindex för oktober månad år 2008 (bastalet). Den totala ersättningen ska årligen per den 1 januari justeras med det procenttal varmed indextalet föregående oktobermånad har förändrats i förhållande till bastalet. Ersättningen kan dock aldrig bli lägre än grundbeloppen i föregående stycke. Ersättningen beräknas per kalenderår och betalas årligen i efterskott inom 30 dagar efter fakturering. Fakturering ska ske av kommunens gatu- och parkdriftsavdelningen senast den 1 februari varje år. Förorsakar Ledningshavarens grävningsarbete sättning eller annan synlig försvagning av beläggningen bekostar Ledningshavaren erforderliga underhållsarbeten under två år efter det att arbetet godkänts. 5 Tillträde och tillstånd Grävningsarbeten eller arbeten som på annat sätt innebär ingrepp i kommunens allmänna platsmark kräver särskilt tillstånd (schakttillstånd) av kommunen.

6 3(6) Akuta reparationsarbeten får utföras utan tillstånd. Sådana arbeten ska anmälas till kommunens gatu- och parkdriftsavdelningen senast första vardagen efter påbörjat arbete. Arbeten som påbörjas i strid med detta avtal debiteras enligt bifogad särskild á-prislista. Regler och rutiner för schakttillstånd framgår av kommunens vid varje tid gällande anvisningar. Avgift för tillstånd uttages enligt av kommunen särskilt fastställd taxa. Användning av offentlig plats för t.ex. upplag eller uppställning av bodar och containers kan kräva tillstånd av polismyndigheten enligt 3 kap 1 ordningslagen. Det ankommer på ledningsägaren att i förekommande fall inhämta sådant tillstånd. För användningen uttas särskild avgift enligt de grunder som beslutats av kommunfullmäktige. Det ankommer på ledningsägaren att iaktta gällande lagar och föreskrifter och att inhämta och vidmakthålla eventuellt erforderliga tillstånd för åtgärderna och att göra eventuellt erforderliga anmälningar. 6 Anmälan Ledningsägaren ska senast den 31 januari varje år, lämna uppgifter om arbeten som planeras under det kommande året. Uppgifterna ska skriftligen lämnas till Kommunens gatu- och parkdriftsavdelningen. Tillkommer arbeten ska anmälan göras i god tid innan arbetenas utförande. Kommunens gatu- och parkdriftsavdelningen ska senast den 31 januari varje år, lämna uppgifter om lednings eller gatuarbeten som planeras under det kommande året till Ledningsägaren. 7 Samråd och samordning Vid planarbete i områden där Ledningshavaren är lokaliserad ska Kommunen samråda med Ledningshavaren. Samrådet syftar bl.a. till att undvika flyttning eller ändring av anläggningar. Kommunen avgör dock slutligen om ledningsägarens anläggningar kan ligga kvar eller inte. Parterna ska tillvarata möjligheterna att samordna lednings- och vägarbeten i syfte att minimera kostnader och olägenheter. Parterna ska årligen, eller med det mellanrum som annars överenskommes, träffas för att planera och utvärdera samordningen av gatu- och ledningsarbeten tillsammans med övriga i kommunen verksamma ledningsägare. Kommunens gatu- och parkdriftsavdelningen ansvarar för att sammankalla mötet. Part ska, i samband med egna arbeten, bereda andra parten möjlighet att samtidigt förlägga ledning och/eller kanalisation eller utföra andra arbeten på sina anläggningar. De praktiska detaljerna kring arbetet ska överenskommas vid varje enskilt tillfälle. Utnyttjar part sin rätt att samförlägga/samordna arbetena, ska de kostnadsbesparingar som därigenom uppstår fördelas mellan parterna efter vad som är skäligt. Ledningsägaren är skyldig att på kommunens begäran och när inga väsentliga hinder möter, samförlägga planerade ledningar med annan ledningsägares planerade ledningar eller kanalisation och därvid medverka till att gemensamma anläggningskostnader fördelas efter vad som är skäligt.

7 4(6) 8 Kartor och kabelvisning Part ska på begäran av den andra parten utan ersättning tillhandahålla de kartor avseende sina ledningar och tillhörande anläggningar som parten innehar och som den andra parten behöver för att planera och utföra egna arbeten. Ledningsägarens nyttjande av kommunens kartor och stomnät för projektering, byggande och dokumentation av ledningar och tillbehör ska regleras i separat MBK-avtal. Ledningsägaren ska svara för inmätning av nyanlagda ledningars verkliga läge i enlighet med kommunens kvalitetsanvisningar. Ledningsägaren ska snarats redovisa nyanlagda ledningars läge digitalt i av kommunen använt vektorbaserat filformat och referenssystem i plan och höjd. Data ska skickas till kommunens GIS-avdelning. Vid parts arbete ska den andra parten senast 3 arbetsdagar efter uppmaning kostnadsfritt på marken visa de egna ledningarnas lägen eller tillhandahålla denna information i form av utdrag ur kartor. Visning ska i första hand ske genom ledningskollen. Den part som uppmanar om visning har tolkningsföreträde vad avser om visning på marken ska ske eller ej. Kabelvisningar som uppenbarligen är onödiga behöver ej utföras. Parterna ska komma överens om hur kabelvisning ska hanteras vid akuta arbeten. 9 Arbetets bedrivande Ledningsägarens arbeten ska utföras skyndsamt och så att olägenheter för kommunen, andra anläggningsägare och allmänheten minimeras. Friläggs anläggning får återfyllning inte äga rum förrän den part som äger anläggningen fått tillfälle att kontrollera den. Låter part utföra arbete på entreprenad är parten ansvarig för att entreprenören iakttar villkoren i detta avtal. Ledningsägarens arbeten ska i övrigt ske i enlighet med kommunens handbok för gata och vid varje tid gällande föreskrifter (Föreskrifter och anvisningar för arbeten på eller som berör offentlig plats i Huddinge kommun) och i enlighet med vad som föreskrivits i schakttillståndet. Föreskrifterna innehåller information om vilka viten som kan bli aktuella. Ledningsägaren har ansvar att själv återställa arbetsområdet. Återställningen ska ske enligt kommunens handbok för gata och övriga föreskrifter. Ledningsägaren svarar för och bekostar avhjälpande av sprickor, sättningar och andra brister som framträder under garantitid enligt AMA/AB04 räknat på dagen för godkänd slutbesiktning. Om arbetena inte bedrivs med skyndsamhet eller enligt de anvisningar som gäller har kommunen rätt att utföra återställning av arbetsområdet till ett skick likvärdigt med det området hade innan arbetet påbörjades på Ledningsägarens bekostnad. Återställningen ska utföras vid lämpligt tillfälle i så nära anslutning till grävningsarbetet som möjligt. Ersättningen för kommunens arbeten ska baseras på kommunens självkostnader och debiteras efter utfört arbete. Om Ledningsägaren schaktar i belagd yta inom 3 år efter att ytan belagts ska ledningsägaren till kommunen utge en ersättning motsvarande kostnaden för beläggning av hela ytans bredd (gatubredden) alternativt utför ledningsägaren beläggning av hela ytans bredd enligt kommunens gällande anvisningar. Vid krav på schakt senare än 3 år efter att ytan är belagd gäller återställning i enlighet med kommunens handbok för gata alternativt träffas annan överenskommelse i samband med schakttillståndet. Vid schaktning i gång- och cykelväg ska alltid hela bredden asfalteras vid återställning.

8 5(6) 10 Flyttning av anläggning Blir det ändå nödvändigt att flytta eller ändra en anläggning som tillhör den andra parten ska den part som begärt åtgärden ersätta de kostnader som uppkommer för den andra parten om inte annat följer nedan Flyttning av ledningar för elektronisk kommunikation: Har mer än 3 men mindre än 5 år förflutit från det att kommunen gett tillstånd till ledningsägarens anläggningsåtgärd till dess att kommunen begär att anläggningen flyttas/ändras betalar parterna hälften var av kostnaden. Har mer än 5 år förflutit betalar ledningsägaren hela kostnaden. I fråga om större åtgärder ska särskild överenskommelse träffas om arbetenas omfattning och utförande. Part ska utföra mindre anpassningsarbeten på egen bekostnad. Vid en flytt av ledningar ska ledningsägaren på sin bekostnad tillse att befintliga rättigheter som ledningen avser ändras eller upphävs. 11 Skadeståndsskyldighet Vid skada på parts anläggning gäller skadeståndslagen och allmänna skadeståndsrättliga regler. Ersättning ska dock inte lämnas för skadestånd och viten som part kan bli tvungen att utge till tredje man till följd av avtal. Kommunen är i inget fall ersättningsskyldig för skada som orsakats av markens beskaffenhet, grundvattenförändringar, tredje mans eller allmänhetens utnyttjande av markområdet eller liknande omständigheter. 12 Information till tredje man Ger kommunen tillstånd till tredje man att utföra arbete som medför risk för skada på ledningsägarens anläggningar enligt detta avtal, bör kommunen tillse att ledningsägaren kontaktas innan arbetet påbörjas. Kommunen ska kräva att sådana arbeten utförs i enlighet med kommunens anvisningar enl. 8. Motsvarande gäller när kommunen ska utföra egna arbeten som medför risk för skada på ledningsägarens anläggningar enligt detta avtal. 13 Debiteringsgrunder Kostnad eller ersättning som part debiterar den andra parten ska inte överstiga partens självkostnad. Sådan kostnad kan beräknas schablonmässigt. 14 Ändrade förhållanden Om Kommunens eller Ledningsägarens anvisningar eller föreskrifter omarbetas eller byts ut mot annan publikation med motsvarande innebörd ska den nya versionen tillställas den andra parten.

9 6(6) 15 Överlåtelse av markområde Avser kommunen att överlåta och/eller genom planändring ändra användningen av ett markområde där ledningsägaren har anläggningar med stöd av detta avtal ska kommunen samråda med ledningsägaren i syfte att undvika flyttning eller ändring av anläggningen. Kommunen avgör dock slutligen om anläggningen kan ligga kvar eller inte. Om anläggningen ändå behöver flyttas eller ändras tillämpas 11. Kan anläggningen ligga kvar i oförändrat läge ska kommunen, när det är lämpligt, medverka till att ledningsägaren erhåller ledningsrätt eller avtalsrättighet utan ny ersättning för den del av anläggningen som berörs av överlåtelsen. 16 Överlåtelse av avtalet Vid överlåtelse av verksamheten enligt detta avtal från Ledningsägaren till annan, ska ny part tillförbindas detta avtal. 17 Tvist Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras av svensk allmän domstol. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. Huddinge Stockholm För Huddinge kommun För Svensk Infrastruktur Förvaltning AB. Charlotta Thuresson Giberg Mark- och exploateringschef. Torgny Nyström VD Svensk Infrastruktur. Gustav Hector Exploateringsingenjör Bilaga 1 Förseningsavgifter mm Dnr KS-2014/ GH

10 Förseningsavgifter, taxa mm. l Då föreskriven öppningsanmälan saknas vid arbete påbötjan utgår vite med kronor per objekt. Vite utgår inte vid arbeten av akut- eller katastrofkaraktär, som fordrar omedelbart ingripande, om anmälan görs vid snarast möjliga tidpunkt därefter. Då arbetet inte påbötjats vid i öppningsanmälan angiven tidpunkt, måste ny anmälan inlämnas. Om så inte sker, gäller tidigare anmälan vid tillämpning av denna taxa. Då arbetet inte är färdigställt vid ingången av andra veckan i öppningsanmälan angiven färdigställandetidpunkt utgår vite efter skriftlig påtalan med kronor för vatje påbötjad vecka till dess att bolaget anmält arbetsplatsen till slutbesiktning.

11 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM SIDA 1 (3) DATUM 16-februari-2015 DIARIENUMMER Dnr KS-2014/ HANDLÄGGARE Gustav Hector Markavtal mellan Huddinge kommun och Svensk infrastruktur AB berörande teleledningar i kommunens allmänna platsmark. Sammanfattning Huddinge kommun ska teckna ett generellt markavtal med Svensk infrastruktur AB om förläggning av kanalisation för ett öppet fibernät i kommunens allmänna platsmark. Avtalet reglerar vad som gäller mellan parterna vid förläggning av kanalisation i allmän platsmark, däremot krävs schakttillstånd och kommunens godkännande av bl.a. lokalisering vid varje anläggningstillfälle. Avtalet löper på 10 år med möjlighet till förlängning 2 år i taget. Svensk infrastruktur ansvarar och bekostar återställande efter anläggning och ska följa kommunens handbok och föreskrifter. Parterna ska informera varandra årligen om kommande arbeten. Vidare ska samråd ske i ärenden där ledningarna kan beröras i syfte att inte behöva flytta ledningar. Om flytt ändå är nödvändig ska den som begär flyttning av ledning som huvudregel bekosta åtgärden. Som ersättning för markupplåtelsen erhåller Huddinge kommun en årlig marknadsmässig ersättning. Markavtalet innebär i slutändan att hushåll i Huddinge kommun kan teckna avtal med Svensk infrastruktur AB för leverans av ett öppet fibernät. Markavtalet bidrar till att uppfylla målen i kommunens bredbandsstrategi. Bakgrund Svensk infrastruktur AB kontaktade Huddinge kommun under hösten 2014 i avsikt att få till ett markavtal för att etablera sig som leverantör av ett öppet fibernät till hushåll i kommunen. Svensk infrastruktur AB är sedan tidigare etablerade i flera andra kommuner i Stockholmsområdet, exempelvis Haninge, Nacka och Södertälje. Företaget bygger, underhåller och förnyar ett öppet fibernät till flerbostadshus och småhus. Huddinge kommun har en bredbandsstrategi ( ) där målet är följande: Genom att främja och underlätta externa aktörers bredbandsutbyggnad på kommersiella villkor ska Huddinge kommun få ett POSTADRESS Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Mark- och exploateringsavdelningen Huddinge BESÖKSADRESS Sjödalsvägen 29 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

12 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM SIDA 2 (3) DATUM 16-februari-2015 DIARIENUMMER Dnr KS-2014/ bredband i toppklass. Främjandet av bredbandsutbyggnad utgör en av de aktiviteter som kommunen vidtar i syfte att nå den övergripande visionen om att bli en av de tre mest populära kommunerna i länet. Huddinge kommuns målsättning är att 90 procent av alla hushåll och företag i kommunen ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år Beskrivning av ärendet Markavtalet är ett generellt avtal och gäller i Huddinge kommuns fastigheter i de delar som är allmän plats enligt detaljplan. Behöver Svenska infrastruktur AB nyttja annan mark, exempelvis kvartersmark eller mark utanför detaljplan, krävs särskilt skriftligt avtal. Svensk infrastruktur AB s slutkunder är hushåll och för de som är intresserade tecknas särskilda avtal med respektive beställande hushåll, dels för markupplåtelsen och schaktarbete och dels för leveransen av fibernät. För varje särskild anläggningsåtgärd från Svensk infrastruktur AB krävs att de i enlighet med markavtalet söker schakttillstånd. Kommunen ska då på sedvanligt sätt ge tillstånd och godkänna lokalisering mm. Svensk infrastruktur AB ska återställa markområdet i enlighet med kommunens handbok för gata och övriga föreskrifter. Avtalet löper på 10år från och med att avtalet undertecknas av parterna med möjlighet till förlängning med 2 år i taget om avtalet inte sägs upp. Parterna ska informera varandra årligen om kommande arbeten. Informationen ska ge parterna möjlighet till samförläggning av kanalisation och på så sätt minska schaktarbetena. Vidare ska samråd ske i ärenden där ledningarna kan beröras i syfte att inte behöva flytta ledningar. Om flytt ändå är nödvändig ska den som begär flyttning av ledning som huvudregel bekosta åtgärden. Om ledning behöver flyttas inom 3 år från det att kommunen givit tillstånd till ledningen ska den som begär flytten bekosta åtgärden. Om mer än 3 år men mindre än 5 år förflutit ska kostnaden delas lika mellan parterna. Har längre tid än 5 år förflutit ska ledningsägaren stå för hela kostnaden. Som ersättning för den faktiska upplåtelsen som sker ska Svensk infrastruktur AB till kommunen erlägga en ersättning om 4,50kr/löpmeter årligen. Utöver denna ersättning tillkommer annan ersättning för framtida underhåll mm. Ersättningen är densamma som för andra markavtal vi har med andra leverantörer av fibernät. Förslaget till markavtal innebär att ytterligare en leverantör kan erbjuda medborgarna i Huddinge kommun fibernät på liknande villkor gentemot kommunen som övriga leverantörer. Att ytterligare en leverantör tillåts att

13 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM SIDA 3 (3) DATUM 16-februari-2015 DIARIENUMMER Dnr KS-2014/ anlägga kanalisation torde innebära en ökad konkurrens till fördel för medborgarna. Markavtalet bidrar till att uppfylla målen i kommunens bredbandsstrategi. Mark- och exploateringsavdelningen föreslår att föreliggande förslag till markavtal med Svensk infrastruktur AB godkänns. Charlotta Thureson Mark- och exploateringschef Bilagor Markavtal Gustav Hector Exploateringsingenjör

MARKUPPLÅTELSEAVTAL 2015-06-03

MARKUPPLÅTELSEAVTAL 2015-06-03 MARKUPPLÅTELSEAVTAL 2015-06-03 Mellan Eslövs kommun, 212000-1173 nedan kallad Kommunen och Teleservice Bredband Skåne AB, Box 123 275 23 Sjöbo, 556352-6903, nedan kallat Bolaget har följande markupplåtelseavtal

Läs mer

Markupplåtelseavtal för fiberoptisk ledning i mark

Markupplåtelseavtal för fiberoptisk ledning i mark Markupplåtelseavtal för fiberoptisk ledning i mark Mellan Dragsmark Fiber Ekonomisk Förening organisationsnummer 769624-0584, nedan benämnd Ledningsägaren, och undertecknade ägare, nedan benämnd Fastighetsägaren,

Läs mer

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2015 17 Paragraf Diarienummer KS-2014/857.359 Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt

Läs mer

Försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe

Försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-03 KS-2014/1193.213 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe

Läs mer

Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva

Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 15 Paragraf Diarienummer KS-2014/240.214 Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Kommunstyrelsen 16 juni 2014 6

Kommunstyrelsen 16 juni 2014 6 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 6 Paragraf Diarienummer KS-2014/541.214 Ramavtal mellan Huddinge kommun och Veidekke Bostad AB, Sångfågeln 2 Mark AB (HSB

Läs mer

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1 Bilaga 2 1 (7) Mellan Danderyds kommun genom dess kommunstyrelse, nedan kallad Kommunen, och NYAB UNÄT Stocksunds Fastighetsutveckling AB (org.nr. 556990-9715), nedan kallat Bolaget, har under de förutsättningar

Läs mer

Regler för grävning och utnyttjande av allmän platsmark för ledningar mm

Regler för grävning och utnyttjande av allmän platsmark för ledningar mm 2014-09-05 Diarienr 2014.101 1(5) Regler för grävning och utnyttjande av allmän platsmark för ledningar mm Följande tillämpningsanvisningar gäller vid grävning i gatu- och parkmark inom Staffanstorps kommun,

Läs mer

grävning i allmän mark

grävning i allmän mark Lokala anvisningar för grävning i allmän mark Innehåll Gemensamma förutsättningar...2 Tillstånd...2 Förbesiktning...2 Ledningsförläggning...2 Arbetsplatsinformation...2 Schakter, transporter, renhållning

Läs mer

Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136

Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-10-31 KS- 2013/1067.213 1 (4) HANDLÄGGARE Helena Sundström Helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136 Förslag

Läs mer

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 13 Paragraf Diarienummer KS-2014/760.109 Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring

Läs mer

Norra Länna industriområde, upphandling av entreprenad för gatuutbyggnad och markberedning av kvartersmark

Norra Länna industriområde, upphandling av entreprenad för gatuutbyggnad och markberedning av kvartersmark KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2014-12-03 KS-2014/1557.183 1 (3) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Norra Länna industriområde, upphandling

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

Mark- och exploateringsavtal för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva

Mark- och exploateringsavtal för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-06-27 KS-2014/668.214 1 (3) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Mark- och exploateringsavtal

Läs mer

Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest

Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 mars 2014 10 Paragraf Diarienummer KS-2013/1642.185 Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest Kommunstyrelsens

Läs mer

Allmänna bestämmelser vid nedläggning av svagströmsledningar och fiberoptiska ledningar i vägområde, ABSF 09

Allmänna bestämmelser vid nedläggning av svagströmsledningar och fiberoptiska ledningar i vägområde, ABSF 09 1 ALLMÄNT Det som föreskrivs i dessa allmänna bestämmelser reglerar det närmare förhållandet mellan å ena sidan sådan ledningsinnehavare som erhållit tillstånd enligt väglagen (1971:948) att dra svagströmsledningar

Läs mer

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Öresundskastellet Fastighets AB, org.nr 556978-8788, nedan kallad Fastighetsägaren, har träffats följande EXPLOATERINGSAVTAL

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunstyrelsen ISSN 2000-043X HebyFS 2014:04 Infördes i författningssamlingen den 19 februari 2014 Riktlinjer och handlingsplan för bredbandsplan för Heby kommun Kommunstyrelsen

Läs mer

Genomförandeavtal mellan Huddinge kommun och Stockholm Vatten VA AB avseende Tangentvägens förlängning i Kungens kurva

Genomförandeavtal mellan Huddinge kommun och Stockholm Vatten VA AB avseende Tangentvägens förlängning i Kungens kurva KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 13 Paragraf Diarienummer KS-2014/1269.220 Genomförandeavtal mellan Huddinge kommun och Stockholm Vatten VA AB avseende

Läs mer

SAMARBETSAVTAL Mall 21.10.2009

SAMARBETSAVTAL Mall 21.10.2009 1 P:\ARK\TEMI\FI-TE\yhteistoimintasopimus.doc SAMARBETSAVTAL Mall 21.10.2009 Avtalsparter: 1) Kommun 2) Företag Syftet med och föremålet för avtalet Med detta avtal har avtalsparterna kommit överens om

Läs mer

Genomförandeavtal mellan Huddinge kommun och Stockholm Vatten VA AB avseende Tangentvägens förlängning i Kungens kurva

Genomförandeavtal mellan Huddinge kommun och Stockholm Vatten VA AB avseende Tangentvägens förlängning i Kungens kurva KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-10-28 KS-2014/1269.220 1 (4) HANDLÄGGARE Gunilla Sundström 08-535 313 86 Gunilla.Sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Genomförandeavtal

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom fastigheten Gustavsberg 1:192 i Gustavsberg, Värmdö kommun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson

Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-02-27 KS-2012/672.809 1 (4) HANDLÄGGARE Katarina Persson 08-53531397 Katarina.Persson2@huddinge.se Kommunstyrelsen Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson

Läs mer

KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL

KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL 1 Parter 11 Statkraft SCA Vind AB, orgnr 556706-3507, med adress c/o Statkraft Sverige AB, Hitech Building 92, 101 52 Stockholm (nedan Vindkraftsparksinnehavaren ); 12 Dalakraft

Läs mer

Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss från finansdepartementet

Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss från finansdepartementet 2013-04-02 KS-2013/371.441 1 (5) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss

Läs mer

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 2014-08-19 KS 2012/0379 50126 Kommunstyrelsen Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen Förslag till

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136

Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 12 (59) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 november 2013 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/1067.213 Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136 Kommunstyrelsens

Läs mer

Remiss: Förslag till Bredbandsprogram 2013-2020 för Uppsala kommun

Remiss: Förslag till Bredbandsprogram 2013-2020 för Uppsala kommun KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Astrid Nyström 2013-08-22 UAN-2013-0393.04 Henrik Boström Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Remiss: Förslag till Bredbandsprogram

Läs mer

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN 2014-01-21 TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN BILAGA 3 AF AMA REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN A Allm 14-01-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UTFÖRANDEENTREPRENAD... 4 INLEDNING Denna skrift ansluter till

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-22 KS- 2014/1677.109 1 (5) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB,

Läs mer

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT 1.Formalia 1.1 Parter Mellan kommun, nämnden nedan kallad kommunen och nedan kallad föreningen. 1.2 Avtalets huvudsakliga innehåll Kommunen upplåter härmed nyttjanderätten/hyresrätten

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 20 oktober 2014

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 20 oktober 2014 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 KS-2014/1203.111 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Gerrby 08-535 30173 Helena.Gerrby@huddinge.se Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom del av fastigheten Hälsinggården 24:1 i Falun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan Virestad Fiber Ekonomisk förening med organisationsnummer 769626-1648(i fortsättningen kallad Föreningen)

Läs mer

Bötfäll de individer som skräpar ned runt sopstationerna mm svar på medborgarförslag väckt av Henrik Holst

Bötfäll de individer som skräpar ned runt sopstationerna mm svar på medborgarförslag väckt av Henrik Holst KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-11-03 KS-2014/124.539 1 (4) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng, viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Bötfäll de individer som skräpar ned runt sopstationerna mm svar

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Avtal om fullständig fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber efter en förberedande anslutning.

Avtal om fullständig fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber efter en förberedande anslutning. Avtal om fullständig fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber efter en förberedande anslutning. Avtalet är upprättat mellan nedanstående ekonomiska förening (i fortsättningen kallad Föreningen)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar; SFS 2004:875 Utkom från trycket den 16 november 2004 utfärdad den 4 november 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-12-23 KS-2014/1679.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

AVTAL/ÖVERENSKOMMELSE AVSEENDE UTVECKLING AV ESLÖVS CENTRUM SAMT UPPHÄVANDE AV SERVITUTSAVTAL AVSEENDE KÖPMANNEN 11

AVTAL/ÖVERENSKOMMELSE AVSEENDE UTVECKLING AV ESLÖVS CENTRUM SAMT UPPHÄVANDE AV SERVITUTSAVTAL AVSEENDE KÖPMANNEN 11 AVTAL/ÖVERENSKOMMELSE AVSEENDE UTVECKLING AV ESLÖVS CENTRUM SAMT UPPHÄVANDE AV SERVITUTSAVTAL AVSEENDE KÖPMANNEN 11 Fastigheten Köpmannen 11 (idag hotellet Stensson) är en väsentlig del av miljön kring

Läs mer

Kv. Gasen - AF Bygg Syd AB försäljning - ändring av detaljplan

Kv. Gasen - AF Bygg Syd AB försäljning - ändring av detaljplan HALMSTADS KOMMUN Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Utdrag ur PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-06-05 KSU 126 KS 2012/0264 Kv. Gasen - AF Bygg Syd AB försäljning - ändring av detaljplan Beslut 1.

Läs mer

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV JAKT

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV JAKT 2013 AVTAL OM UPPLÅTELSE AV JAKT Fastighetsägare: (nedan kallad Fastighetsägaren) Jakträttshavare: (nedan kallad Jakträttshavaren) Är Jakträttshavaren förening eller annan juridisk person skall detta anges.

Läs mer

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV JAKT

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV JAKT AVTAL OM UPPLÅTELSE AV JAKT Fastighetsägare: (nedan kallad namn namn Fastighetsägaren)...... Nyttjanderättshavare: (nedan kallad Nyttjande- namn namn rättshavaren)...... Är nyttjanderättshavaren förening,

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för den beställare (försäkrade) som angivits i försäkringsbrevet. 2. Vad försäkringen gäller

Läs mer

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-02-20 KS-2014/141 185 1 (2) HANDLÄGGARE Fredrik Berg 08-535 301 39 fredrik.berg@huddinge.se Kommunstyrelsen Utökad borgensram, SRV

Läs mer

BILAGA LEVERANSER 1 under Avtal mellan Skanova Access och Kunden om tillgång till Skanova Access produkter

BILAGA LEVERANSER 1 under Avtal mellan Skanova Access och Kunden om tillgång till Skanova Access produkter BILAGA LEVERANSER 1 LEVERANSER 1 Allmänt 1.1 Omfattning Denna bilaga omfattar rutiner för beställning och leverans av Produkter. Villkoren i bilagan gäller, från den dag de tillförts Avtalet, i stället

Läs mer

AVTAL Automatiska brandlarm

AVTAL Automatiska brandlarm Dnr: AVTAL Automatiska brandlarm Syftet med avtalet är att parterna i samverkan ska minska de onödiga larmen samt säkerställa anläggningens funktion. Genom avtalet regleras också det ansvar och krav som

Läs mer

Avgift för elektroniskt utlämnande av allmän handling remissvar

Avgift för elektroniskt utlämnande av allmän handling remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 18 augusti 2014 AN-2014/271.184 1 (3) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 Lars.Axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Avgift

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 mars 2014 11 Paragraf Diarienummer KS-2014/141.185 Utökad borgensram, SRV Återvinning AB Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag

Läs mer

Riktlinjer för förvaltning av pensionsmedel Huddinge kommun

Riktlinjer för förvaltning av pensionsmedel Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 april 2013 16 Paragraf Diarienummer KS-2013/293.189 Riktlinjer för förvaltning av pensionsmedel Huddinge kommun Kommunstyrelsens förslag

Läs mer

Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64) svar på remiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64) svar på remiss från Arbetsmarknadsdepartementet 2014-02-14 KS-2013/1648.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björn Rosborg 08-535 302 09 bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64)

Läs mer

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL LEDN l NGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-09-30

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL LEDN l NGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-09-30 l SALA KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL LEDN l NGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2014-09-30 13 (36) 177 Dnr 2014/987 INLEDNING i Sala kommun redogör för kommunstyrelsens strategi och handlingsplan för bredbandsfrågor.

Läs mer

BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare

BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare Dokumenttyp Datum. Sida Vår referens D-nr: 07-6365 2015-04-14 1 (5) Version C BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare Användarvillkor för Ledningskollen.se Ledningskollen.se är en webbtjänst som syftar

Läs mer

Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S)

Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1 april 2015 7 Paragraf Diarienummer KS-2011/961.389 Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S) Kommunstyrelsens

Läs mer

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Allmänna villkor för Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Gäller fr.o.m 2009-10-01 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och juridisk person nedan kallad

Läs mer

Uppsala kommun Bredbandsprogram

Uppsala kommun Bredbandsprogram Uppsala kommun Bredbandsprogram 2013 2020 Stora möjligheter att bygga ut bredband Uppsala kommun strävar efter att infrastruktur för elektronisk kommunikation ska vara öppen och leverantörsoberoende samt

Läs mer

Dnr: 89-15-945 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FIBERANSLUTNING Till Munkfors kommuns Fibernät

Dnr: 89-15-945 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FIBERANSLUTNING Till Munkfors kommuns Fibernät 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller när du som Fastighetsägare tecknar avtal med Munkfors kommun (benämnd som leverantören i detta dokument), org nr 212000-1801, med adress Smedsgatan

Läs mer

Fiber och Avlopp i N. Härene, Hovby och Kartåsen, 2012-02-16

Fiber och Avlopp i N. Härene, Hovby och Kartåsen, 2012-02-16 Fiber och Avlopp i N. Härene, Hovby och Kartåsen, 2012-02-16 Dagordning extra stämma 120216 1. Val av ordförande att leda förhandlingarna 2. Anmälan om styrelsens val av protokollförare inklusive information

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Bilaga 1

MARKANVISNINGSAVTAL. Bilaga 1 Bilaga 1 Mellan Värmdö kommun, org nr 212000-0035, 134 81 Gustavsberg, ( Kommunen ), och Företaget, org nr xxxxxx-xxxx, adress, ( Bolaget ), har träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL avseende upplåtelse

Läs mer

Bakgrund EXPLOATERINGSAVTAL

Bakgrund EXPLOATERINGSAVTAL Bakgrund 1.(5) DSV i Sverige hade år 2007 en omsättning på ca 6,5 miljarder kronor inom sina tre divisioner Road, Air&Sea och Solutions. Bolaget önskar uppföra en ny anläggning i Landskrona för att ersätta

Läs mer

'l:: \:) ) l \. i..---"\,

'l:: \:) ) l \. i..---\, Kommunstyrelsens handling nr 12/2011 _1)-'".I'" "" ~.. IZatrineholms kommun " j) /.- /' /ll~j1 -j i 1 l t - r:j.: i,j 'l:: \:) ) l \. i..---"\, Sid 1(4) Mellan Katrineholms kommun, 212000-0340, 641 80

Läs mer

Optionsavtal för bostadsbebyggelse avseende fastigheterna Skolbänken 21-24, i Mölnbo

Optionsavtal för bostadsbebyggelse avseende fastigheterna Skolbänken 21-24, i Mölnbo 2015-05-06 Tjänsteskrivelse Dnr VM 15/25 Dnr TN-2015-00290-251 Kontor Samhällsbyggnadskontoret Handläggare Martin Ivarsson martin.ivarsson@sodertalje.se Tekniska nämnden Optionsavtal för bostadsbebyggelse

Läs mer

Bättre hantering av politiska handlingar - motion väckt av Birgitta Ljung (MP) och Marica Lindblad (MP)

Bättre hantering av politiska handlingar - motion väckt av Birgitta Ljung (MP) och Marica Lindblad (MP) 2015-07-27 NBN-2015/1864.90 1 (3) HANDLÄGGARE Balic, Johanna Johanna.Balic@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Bättre hantering av politiska handlingar - motion väckt av Birgitta Ljung (MP) och Marica

Läs mer

Yttrande. Remiss från Näringsdepartementet avseende promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät

Yttrande. Remiss från Näringsdepartementet avseende promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät Malmö stad Tekniska nämnden 1 (5) Datum 2015-04-1302 Adress August Palms plats 1 Diarienummer TN-2015-786 Yttrande Till Kommunstyrelsen Remiss från Näringsdepartementet avseende promemorian Billigare utbyggnad

Läs mer

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj 2014

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj 2014 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-29 KS-2014/713.111 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Gerrby 08-535 30173 Helena.Gerrby@huddinge.se Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut

Läs mer

~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l

~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l ~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Silvana Enelo-Jansson 1 (1) 2014-09-24 DIARIENR: 2014/ 987 MISSIV SALA KOMMUN s förvaltning Ink. 2014-09- 2 4 Oiarienr 2 0 J4 JOJfJ"J_

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan nedanstående ekonomiska förening (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska

Läs mer

Tekniska nämndens delegationsordning

Tekniska nämndens delegationsordning FÖRFATTNING 1.3.6 Antagen av tekniska nämnden 20/15 Tekniska nämndens delegationsordning Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i Kommunallagen möjlighet

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber.

Avtal om fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber. Avtal om fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber. Avtalet är upprättat mellan nedanstående ekonomiska förening (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska person

Läs mer

194 80 Upplands Väsby. nedan kallad arrendatorn

194 80 Upplands Väsby. nedan kallad arrendatorn s. 1 (4) ARRENDEKONTRAKT (anläggningsarrende) Jordägare Carl de Geer 451225-0533 Stora Wäsby 194 37 Upplands Väsby nedan kallad jordägare Arrendator (org.nr: 212000-0019) nedan kallad arrendatorn Arrendeområde

Läs mer

Ramavtal och planuppdrag för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva

Ramavtal och planuppdrag för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-05-29 KS-2011/1019.214 KS-2013/544.313 1 (3) HANDLÄGGARE Sundström, Gunilla 08-535 313 86 Gunilla.Sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunfullmäktige ISSN 2000-043X HebyFS 2014:03 Infördes i författningssamlingen den 19 februari 2014 Bredbandsplan för Heby kommun Kommunfullmäktige beslutade 12 februari

Läs mer

Ärende 10. Riktlinjer för att motverka jäv. Kommunstyrelsen

Ärende 10. Riktlinjer för att motverka jäv. Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende 10 DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-31 KS-2013/1421.112 1 (3) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för att

Läs mer

Revidering av plan- och bygglovtaxan (HKF 2210)

Revidering av plan- och bygglovtaxan (HKF 2210) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-12 KS-2015/271.184 1 (6) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Revidering av plan- och

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 268 Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från:

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från: Villkor Gäller: KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR Giltig från: 2013-04-01 Sida 1 av 5 1. Allmänt 1.1 Kroppslyftet i Stockholm är en registrerad bifirma till Carnebro Invest AB, 556853-7368, nedan kallad Kroppslyftet.

Läs mer

Remiss från Näringsdepartementet avseende promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät. Svar senast 5 juni 2015

Remiss från Näringsdepartementet avseende promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät. Svar senast 5 juni 2015 Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (5) Datum 2015-05-27 Adress August Palms Plats 1 Diarienummer STK-2015-325 Yttrande Till Näringsdepartementet Remiss från Näringsdepartementet avseende promemorian Billigare

Läs mer

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Läs mer

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-02-26 59 Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Version 1.0, 12-10-07

Version 1.0, 12-10-07 Ramavtal avtalspaket avseende svartfiber och andra tjänster som kan tillhandahållas av stadsnät tillhörande Svenska Stadsnätsföreningen Detta ramavtal ( Ramavtalet ) har ingåtts mellan (1) Svenska Stadsnätsföreningen

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Avtal om tillhandahållande av information ur Lantmäteriets digitala arkiv - Arken

Avtal om tillhandahållande av information ur Lantmäteriets digitala arkiv - Arken L A N T M Ä T E R I E T 1 (5) AVTAL Arken 20 - Dnr Avtal om tillhandahållande av information ur Lantmäteriets digitala arkiv - Arken Mellan Staten genom Lantmäteriverket (org.nr 202100-4888), 801 82 Gävle,

Läs mer

Remiss - Avgift för elektroniskt utlämnande av allmän handling

Remiss - Avgift för elektroniskt utlämnande av allmän handling BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-07-22 GSN-2014/313.184 1 (4) HANDLÄGGARE Steinmo, Conny Conny.Steinmo@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss - Avgift för elektroniskt utlämnande av allmän handling

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

Samarbetsavtal med Kalmar City

Samarbetsavtal med Kalmar City TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2014-05-12 KS 2014/0334 50044 Kommunstyrelsen Samarbetsavtal med Kalmar City Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner avtal om driftbidrag

Läs mer