Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1 april Paragraf Diarienummer KS-2014/ Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Markavtal mellan Huddinge kommun och Svensk Infrastruktur Förvaltning AB rörande kommunens allmänna platsmark godkänns i enlighet med kommun-styrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 27 februari Sammanfattning Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till ett generellt markavtal mellan Huddinge kommun och Svensk Infrastruktur Förvaltning AB berörande förläggning av kanalisation för ett öppet fibernät i kommunens allmänna platsmark. Företaget erbjuder fibernät till hushåll. Avtalet reglerar vad som gäller mellan parterna vid lednings-förläggning. Svensk Infrastruktur ersätter kommunen årligen för den faktiska markupp-låtelsen med 4.50 kronor/-löp-meter. Upplåtelsen bidrar till att uppfylla målen i kommunens bredbands-strategi. Beslutet delges Svensk Infrastruktur Förvaltning AB Natur- och byggnadsnämnden

2 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (2) HANDLÄGGARE Helena Sundström Kommunstyrelsen Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Markavtal mellan Huddinge kommun och Svensk Infrastruktur Förvaltning AB rörande kommunens allmänna platsmark godkänns i enlighet med kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 27 februari Sammanfattning Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till ett generellt markavtal mellan Huddinge kommun och Svensk Infrastruktur Förvaltning AB berörande förläggning av kanalisation för ett öppet fibernät i kommunens allmänna platsmark. Företaget erbjuder fibernät till hushåll. Avtalet reglerar vad som gäller mellan parterna vid ledningsförläggning. Svensk Infrastruktur ersätter kommunen årligen för den faktiska markupplåtelsen med 4.50 kronor/löpmeter. Upplåtelsen bidrar till att uppfylla målen i kommunens bredbandsstrategi. Beskrivning av ärendet Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till ett generellt markavtal mellan Huddinge kommun och Svensk Infrastruktur Förvaltning AB berörande förläggning av kanalisation för ett öppet fibernät i kommunens allmänna platsmark, se bilaga 1. Svensk Infrastruktur bygger, underhåller och förnyar ett fibernät till flerbostadshus och småhus. Upplåtelsen innebär en ökad möjlighet för fler hushåll att få leverans av fibernät och bidrar därmed till att uppfylla målen i kommunens bredbandsstrategi. Kommunen har markavtal med flera leverantörer av fibernät och avtalsförslaget har samma villkor som dessa. Markavtalet innebär att Huddinge kommun upplåter allmän platsmark, där kommunen är fastighetsägare, till ledningsägaren för ledningsändamål. Avtalet reglerar vad som gäller mellan parterna vid ledningsförläggning. För upplåtelse i kommunens övriga fastigheter, både inom kvartersmark och utom POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (2) plan, ska särskild överenskommelse träffas. Vid varje anläggningstillfälle krävs schakttillstånd och kommunens godkännande för lokalisering. Parterna ska gemensamt verka för samordning i ärenden där ledningarna kan beröras, i syfte att så långt om möjligt undvika flytt av ledningarna. Om flytt ändå är nödvändig ska den part som begär det som huvudregel bekosta åtgärden. Avtalet löper på 10 år med möjlighet till förlängning 2 år i taget. Ledningsägaren betalar en årlig ersättning om 4.50 kronor/löpmeter för den faktiska markupplåtelsen till kommunen. Ersättningen är marknadsmässig och är samma för andra leverantörer av fibernät som kommunen har markavtal med. För mer detaljerad beskrivning av ärendet, se miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens PM, bilaga 2. Förvaltningens synpunkter Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att förslaget till markavtal mellan kommunen och Svensk Infrastruktur AB godkänns. Vesna Jovic Kommundirektör Gunilla Wastesson Planeringsdirektör Bilagor Bilaga 1: Förslag till markavtal Bilaga 2: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens PM Beslutet delges Svensk Infrastruktur Förvaltning AB Natur- och byggnadsnämnden

4 1(6) Markavtal Följande avtal om markupplåtelse för ledningsändamål i Huddinge kommun har ingåtts mellan Kommunen och Ledningsägaren: Kommunen Huddinge kommun Huddinge Org nr Nedan kallad Kommunen. Ledningsägaren Svensk Infrastruktur Förvaltning AB Stockholm Org nr Nedan kallad Ledningsägaren. Kommunen och Ledningsägaren benämns gemensamt nedan som Parterna. Detta avtal ersätter alla tidigare avtal och andra överenskommelser avseende ledningsägarens ledningar i kommunens allmänna platsmark samt i annan kommunen tillhörig mark. Avtalet innehåller inga definitioner. Termer och begrepp som används i avtalet ska ha den innebörd som följer av branschpraxis och relevant lagstiftning. 1 Avtalets tillämpningsområde Detta avtal omfattar upplåtelse av markområde för ledningsändamål. Kommunen upplåter allmän platsmark där Kommunen är fastighetsägare till Ledningsägaren för ledningsändamål på de villkor som följer av avtalet. För upplåtelse i Kommunens övriga fastigheter ska särskild skriftlig överenskommelse upprättas. Sådan överenskommelse ska följa detta avtal utom i de delar som avser ersättning, där ska värdering ske utefter rätt värderingsförhållande för aktuellt markslag. Upplåtelsen avser utrymme för bibehållande av befintliga samt anläggande och bibehållande av nya ledningar av följande slag: Teleledningar och tomrör (kanalisation) inom det upplåtna utrymmet. Med teleledningar avses i detta avtal alla kablar och ledningar genom vilka överförs signaler för ljud, text, bild, data eller information i övrigt. Upplåtelsen avser även utrymme som är nödvändigt för att anlägga och bibehålla tillbehör till ledning, såsom block, brunnar (< 15 m²), skåp, stolpar, tunnlar och andra tillbehör, samt rätt att disponera det utrymme som behövs för att utföra anläggnings- och underhållsarbeten. Den exakta sträckningen av ledningar och placeringen av tillbehör ska godkännas av kommunens gatu- och parkdriftsavdelningen och bestäms i schakttillstånd. Kommunen har alltid rätt att neka upplåtelse oavsett anledning. Om kommunen ska neka upplåtelse ska detta ske skriftlien 2 veckor innan anläggningsarbetet. Ledningsägarens rätt enligt detta avtal utgör inget hinder för Kommunen eller annan anläggningsägare att disponera marken eller utföra arbete i eller på marken.

5 2(6) 2 Giltighet Detta avtal blir för parterna bindande endast under förutsättning - att Huddinge kommunfullmäktige godkänner detsamma senast Skulle ovanstående förutsättningar inte uppfyllas är avtalet förfallet i sin helhet utan ersättningsskyldighet för någondera parten. Undanröjs kommunfullmäktiges beslut att godkänna detta avtal efter överklagande och har avtalet dessförinnan helt eller delvis verkställts ska verkställigheten rättas i den utsträckning detta är möjligt. Oberoende av om rättelse kan ske har ingendera parten rätt till skadestånd av den andra parten med anledning av det inträffade. 3 Avtalstider Detta avtal gäller i 10 år räknat från och med att avtalet har undertecknats av Parterna. Om ingen av Parterna säger upp avtalet senast 2 år före avtalstidens utgång är avtalet förlängt tills vidare, med 2 års uppsägningstid och på i övrigt oförändrade villkor. 4 Ersättning Ledningsägaren ska betala en årlig ersättning för upplåtelsen samt det besvär och arbete som upplåtelsen åsamkar Kommunen. Ersättningen beräknas utifrån ianspråktaget utrymme och utgör 4.50 kr per längdmeter ledning oberoende av antalet kablar och rör inom det upplåtna området. Kommunen har, förutom schablonersättningen enligt stycket ovan, rätt till ersättning för ökade framtida underhållskostnader i samband med Ledningshavarens schaktarbeten. Ersättning ska utgå med ett engångsbelopp om 55 kr per kvadratmeter återställd beläggningsyta i körbana. Ersättningen ska endast beräknas på Ledningsägarens utförda schaktarbeten i asfalterad körbana, gäller ej GCM-väg, grönytor samt grusade ytor. Ytorna uppmätes gemensamt av Parterna. Ersättningarna ovan är anpassade till konsumentprisindex för oktober månad år 2008 (bastalet). Den totala ersättningen ska årligen per den 1 januari justeras med det procenttal varmed indextalet föregående oktobermånad har förändrats i förhållande till bastalet. Ersättningen kan dock aldrig bli lägre än grundbeloppen i föregående stycke. Ersättningen beräknas per kalenderår och betalas årligen i efterskott inom 30 dagar efter fakturering. Fakturering ska ske av kommunens gatu- och parkdriftsavdelningen senast den 1 februari varje år. Förorsakar Ledningshavarens grävningsarbete sättning eller annan synlig försvagning av beläggningen bekostar Ledningshavaren erforderliga underhållsarbeten under två år efter det att arbetet godkänts. 5 Tillträde och tillstånd Grävningsarbeten eller arbeten som på annat sätt innebär ingrepp i kommunens allmänna platsmark kräver särskilt tillstånd (schakttillstånd) av kommunen.

6 3(6) Akuta reparationsarbeten får utföras utan tillstånd. Sådana arbeten ska anmälas till kommunens gatu- och parkdriftsavdelningen senast första vardagen efter påbörjat arbete. Arbeten som påbörjas i strid med detta avtal debiteras enligt bifogad särskild á-prislista. Regler och rutiner för schakttillstånd framgår av kommunens vid varje tid gällande anvisningar. Avgift för tillstånd uttages enligt av kommunen särskilt fastställd taxa. Användning av offentlig plats för t.ex. upplag eller uppställning av bodar och containers kan kräva tillstånd av polismyndigheten enligt 3 kap 1 ordningslagen. Det ankommer på ledningsägaren att i förekommande fall inhämta sådant tillstånd. För användningen uttas särskild avgift enligt de grunder som beslutats av kommunfullmäktige. Det ankommer på ledningsägaren att iaktta gällande lagar och föreskrifter och att inhämta och vidmakthålla eventuellt erforderliga tillstånd för åtgärderna och att göra eventuellt erforderliga anmälningar. 6 Anmälan Ledningsägaren ska senast den 31 januari varje år, lämna uppgifter om arbeten som planeras under det kommande året. Uppgifterna ska skriftligen lämnas till Kommunens gatu- och parkdriftsavdelningen. Tillkommer arbeten ska anmälan göras i god tid innan arbetenas utförande. Kommunens gatu- och parkdriftsavdelningen ska senast den 31 januari varje år, lämna uppgifter om lednings eller gatuarbeten som planeras under det kommande året till Ledningsägaren. 7 Samråd och samordning Vid planarbete i områden där Ledningshavaren är lokaliserad ska Kommunen samråda med Ledningshavaren. Samrådet syftar bl.a. till att undvika flyttning eller ändring av anläggningar. Kommunen avgör dock slutligen om ledningsägarens anläggningar kan ligga kvar eller inte. Parterna ska tillvarata möjligheterna att samordna lednings- och vägarbeten i syfte att minimera kostnader och olägenheter. Parterna ska årligen, eller med det mellanrum som annars överenskommes, träffas för att planera och utvärdera samordningen av gatu- och ledningsarbeten tillsammans med övriga i kommunen verksamma ledningsägare. Kommunens gatu- och parkdriftsavdelningen ansvarar för att sammankalla mötet. Part ska, i samband med egna arbeten, bereda andra parten möjlighet att samtidigt förlägga ledning och/eller kanalisation eller utföra andra arbeten på sina anläggningar. De praktiska detaljerna kring arbetet ska överenskommas vid varje enskilt tillfälle. Utnyttjar part sin rätt att samförlägga/samordna arbetena, ska de kostnadsbesparingar som därigenom uppstår fördelas mellan parterna efter vad som är skäligt. Ledningsägaren är skyldig att på kommunens begäran och när inga väsentliga hinder möter, samförlägga planerade ledningar med annan ledningsägares planerade ledningar eller kanalisation och därvid medverka till att gemensamma anläggningskostnader fördelas efter vad som är skäligt.

7 4(6) 8 Kartor och kabelvisning Part ska på begäran av den andra parten utan ersättning tillhandahålla de kartor avseende sina ledningar och tillhörande anläggningar som parten innehar och som den andra parten behöver för att planera och utföra egna arbeten. Ledningsägarens nyttjande av kommunens kartor och stomnät för projektering, byggande och dokumentation av ledningar och tillbehör ska regleras i separat MBK-avtal. Ledningsägaren ska svara för inmätning av nyanlagda ledningars verkliga läge i enlighet med kommunens kvalitetsanvisningar. Ledningsägaren ska snarats redovisa nyanlagda ledningars läge digitalt i av kommunen använt vektorbaserat filformat och referenssystem i plan och höjd. Data ska skickas till kommunens GIS-avdelning. Vid parts arbete ska den andra parten senast 3 arbetsdagar efter uppmaning kostnadsfritt på marken visa de egna ledningarnas lägen eller tillhandahålla denna information i form av utdrag ur kartor. Visning ska i första hand ske genom ledningskollen. Den part som uppmanar om visning har tolkningsföreträde vad avser om visning på marken ska ske eller ej. Kabelvisningar som uppenbarligen är onödiga behöver ej utföras. Parterna ska komma överens om hur kabelvisning ska hanteras vid akuta arbeten. 9 Arbetets bedrivande Ledningsägarens arbeten ska utföras skyndsamt och så att olägenheter för kommunen, andra anläggningsägare och allmänheten minimeras. Friläggs anläggning får återfyllning inte äga rum förrän den part som äger anläggningen fått tillfälle att kontrollera den. Låter part utföra arbete på entreprenad är parten ansvarig för att entreprenören iakttar villkoren i detta avtal. Ledningsägarens arbeten ska i övrigt ske i enlighet med kommunens handbok för gata och vid varje tid gällande föreskrifter (Föreskrifter och anvisningar för arbeten på eller som berör offentlig plats i Huddinge kommun) och i enlighet med vad som föreskrivits i schakttillståndet. Föreskrifterna innehåller information om vilka viten som kan bli aktuella. Ledningsägaren har ansvar att själv återställa arbetsområdet. Återställningen ska ske enligt kommunens handbok för gata och övriga föreskrifter. Ledningsägaren svarar för och bekostar avhjälpande av sprickor, sättningar och andra brister som framträder under garantitid enligt AMA/AB04 räknat på dagen för godkänd slutbesiktning. Om arbetena inte bedrivs med skyndsamhet eller enligt de anvisningar som gäller har kommunen rätt att utföra återställning av arbetsområdet till ett skick likvärdigt med det området hade innan arbetet påbörjades på Ledningsägarens bekostnad. Återställningen ska utföras vid lämpligt tillfälle i så nära anslutning till grävningsarbetet som möjligt. Ersättningen för kommunens arbeten ska baseras på kommunens självkostnader och debiteras efter utfört arbete. Om Ledningsägaren schaktar i belagd yta inom 3 år efter att ytan belagts ska ledningsägaren till kommunen utge en ersättning motsvarande kostnaden för beläggning av hela ytans bredd (gatubredden) alternativt utför ledningsägaren beläggning av hela ytans bredd enligt kommunens gällande anvisningar. Vid krav på schakt senare än 3 år efter att ytan är belagd gäller återställning i enlighet med kommunens handbok för gata alternativt träffas annan överenskommelse i samband med schakttillståndet. Vid schaktning i gång- och cykelväg ska alltid hela bredden asfalteras vid återställning.

8 5(6) 10 Flyttning av anläggning Blir det ändå nödvändigt att flytta eller ändra en anläggning som tillhör den andra parten ska den part som begärt åtgärden ersätta de kostnader som uppkommer för den andra parten om inte annat följer nedan Flyttning av ledningar för elektronisk kommunikation: Har mer än 3 men mindre än 5 år förflutit från det att kommunen gett tillstånd till ledningsägarens anläggningsåtgärd till dess att kommunen begär att anläggningen flyttas/ändras betalar parterna hälften var av kostnaden. Har mer än 5 år förflutit betalar ledningsägaren hela kostnaden. I fråga om större åtgärder ska särskild överenskommelse träffas om arbetenas omfattning och utförande. Part ska utföra mindre anpassningsarbeten på egen bekostnad. Vid en flytt av ledningar ska ledningsägaren på sin bekostnad tillse att befintliga rättigheter som ledningen avser ändras eller upphävs. 11 Skadeståndsskyldighet Vid skada på parts anläggning gäller skadeståndslagen och allmänna skadeståndsrättliga regler. Ersättning ska dock inte lämnas för skadestånd och viten som part kan bli tvungen att utge till tredje man till följd av avtal. Kommunen är i inget fall ersättningsskyldig för skada som orsakats av markens beskaffenhet, grundvattenförändringar, tredje mans eller allmänhetens utnyttjande av markområdet eller liknande omständigheter. 12 Information till tredje man Ger kommunen tillstånd till tredje man att utföra arbete som medför risk för skada på ledningsägarens anläggningar enligt detta avtal, bör kommunen tillse att ledningsägaren kontaktas innan arbetet påbörjas. Kommunen ska kräva att sådana arbeten utförs i enlighet med kommunens anvisningar enl. 8. Motsvarande gäller när kommunen ska utföra egna arbeten som medför risk för skada på ledningsägarens anläggningar enligt detta avtal. 13 Debiteringsgrunder Kostnad eller ersättning som part debiterar den andra parten ska inte överstiga partens självkostnad. Sådan kostnad kan beräknas schablonmässigt. 14 Ändrade förhållanden Om Kommunens eller Ledningsägarens anvisningar eller föreskrifter omarbetas eller byts ut mot annan publikation med motsvarande innebörd ska den nya versionen tillställas den andra parten.

9 6(6) 15 Överlåtelse av markområde Avser kommunen att överlåta och/eller genom planändring ändra användningen av ett markområde där ledningsägaren har anläggningar med stöd av detta avtal ska kommunen samråda med ledningsägaren i syfte att undvika flyttning eller ändring av anläggningen. Kommunen avgör dock slutligen om anläggningen kan ligga kvar eller inte. Om anläggningen ändå behöver flyttas eller ändras tillämpas 11. Kan anläggningen ligga kvar i oförändrat läge ska kommunen, när det är lämpligt, medverka till att ledningsägaren erhåller ledningsrätt eller avtalsrättighet utan ny ersättning för den del av anläggningen som berörs av överlåtelsen. 16 Överlåtelse av avtalet Vid överlåtelse av verksamheten enligt detta avtal från Ledningsägaren till annan, ska ny part tillförbindas detta avtal. 17 Tvist Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras av svensk allmän domstol. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. Huddinge Stockholm För Huddinge kommun För Svensk Infrastruktur Förvaltning AB. Charlotta Thuresson Giberg Mark- och exploateringschef. Torgny Nyström VD Svensk Infrastruktur. Gustav Hector Exploateringsingenjör Bilaga 1 Förseningsavgifter mm Dnr KS-2014/ GH

10 Förseningsavgifter, taxa mm. l Då föreskriven öppningsanmälan saknas vid arbete påbötjan utgår vite med kronor per objekt. Vite utgår inte vid arbeten av akut- eller katastrofkaraktär, som fordrar omedelbart ingripande, om anmälan görs vid snarast möjliga tidpunkt därefter. Då arbetet inte påbötjats vid i öppningsanmälan angiven tidpunkt, måste ny anmälan inlämnas. Om så inte sker, gäller tidigare anmälan vid tillämpning av denna taxa. Då arbetet inte är färdigställt vid ingången av andra veckan i öppningsanmälan angiven färdigställandetidpunkt utgår vite efter skriftlig påtalan med kronor för vatje påbötjad vecka till dess att bolaget anmält arbetsplatsen till slutbesiktning.

11 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM SIDA 1 (3) DATUM 16-februari-2015 DIARIENUMMER Dnr KS-2014/ HANDLÄGGARE Gustav Hector Markavtal mellan Huddinge kommun och Svensk infrastruktur AB berörande teleledningar i kommunens allmänna platsmark. Sammanfattning Huddinge kommun ska teckna ett generellt markavtal med Svensk infrastruktur AB om förläggning av kanalisation för ett öppet fibernät i kommunens allmänna platsmark. Avtalet reglerar vad som gäller mellan parterna vid förläggning av kanalisation i allmän platsmark, däremot krävs schakttillstånd och kommunens godkännande av bl.a. lokalisering vid varje anläggningstillfälle. Avtalet löper på 10 år med möjlighet till förlängning 2 år i taget. Svensk infrastruktur ansvarar och bekostar återställande efter anläggning och ska följa kommunens handbok och föreskrifter. Parterna ska informera varandra årligen om kommande arbeten. Vidare ska samråd ske i ärenden där ledningarna kan beröras i syfte att inte behöva flytta ledningar. Om flytt ändå är nödvändig ska den som begär flyttning av ledning som huvudregel bekosta åtgärden. Som ersättning för markupplåtelsen erhåller Huddinge kommun en årlig marknadsmässig ersättning. Markavtalet innebär i slutändan att hushåll i Huddinge kommun kan teckna avtal med Svensk infrastruktur AB för leverans av ett öppet fibernät. Markavtalet bidrar till att uppfylla målen i kommunens bredbandsstrategi. Bakgrund Svensk infrastruktur AB kontaktade Huddinge kommun under hösten 2014 i avsikt att få till ett markavtal för att etablera sig som leverantör av ett öppet fibernät till hushåll i kommunen. Svensk infrastruktur AB är sedan tidigare etablerade i flera andra kommuner i Stockholmsområdet, exempelvis Haninge, Nacka och Södertälje. Företaget bygger, underhåller och förnyar ett öppet fibernät till flerbostadshus och småhus. Huddinge kommun har en bredbandsstrategi ( ) där målet är följande: Genom att främja och underlätta externa aktörers bredbandsutbyggnad på kommersiella villkor ska Huddinge kommun få ett POSTADRESS Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Mark- och exploateringsavdelningen Huddinge BESÖKSADRESS Sjödalsvägen 29 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

12 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM SIDA 2 (3) DATUM 16-februari-2015 DIARIENUMMER Dnr KS-2014/ bredband i toppklass. Främjandet av bredbandsutbyggnad utgör en av de aktiviteter som kommunen vidtar i syfte att nå den övergripande visionen om att bli en av de tre mest populära kommunerna i länet. Huddinge kommuns målsättning är att 90 procent av alla hushåll och företag i kommunen ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år Beskrivning av ärendet Markavtalet är ett generellt avtal och gäller i Huddinge kommuns fastigheter i de delar som är allmän plats enligt detaljplan. Behöver Svenska infrastruktur AB nyttja annan mark, exempelvis kvartersmark eller mark utanför detaljplan, krävs särskilt skriftligt avtal. Svensk infrastruktur AB s slutkunder är hushåll och för de som är intresserade tecknas särskilda avtal med respektive beställande hushåll, dels för markupplåtelsen och schaktarbete och dels för leveransen av fibernät. För varje särskild anläggningsåtgärd från Svensk infrastruktur AB krävs att de i enlighet med markavtalet söker schakttillstånd. Kommunen ska då på sedvanligt sätt ge tillstånd och godkänna lokalisering mm. Svensk infrastruktur AB ska återställa markområdet i enlighet med kommunens handbok för gata och övriga föreskrifter. Avtalet löper på 10år från och med att avtalet undertecknas av parterna med möjlighet till förlängning med 2 år i taget om avtalet inte sägs upp. Parterna ska informera varandra årligen om kommande arbeten. Informationen ska ge parterna möjlighet till samförläggning av kanalisation och på så sätt minska schaktarbetena. Vidare ska samråd ske i ärenden där ledningarna kan beröras i syfte att inte behöva flytta ledningar. Om flytt ändå är nödvändig ska den som begär flyttning av ledning som huvudregel bekosta åtgärden. Om ledning behöver flyttas inom 3 år från det att kommunen givit tillstånd till ledningen ska den som begär flytten bekosta åtgärden. Om mer än 3 år men mindre än 5 år förflutit ska kostnaden delas lika mellan parterna. Har längre tid än 5 år förflutit ska ledningsägaren stå för hela kostnaden. Som ersättning för den faktiska upplåtelsen som sker ska Svensk infrastruktur AB till kommunen erlägga en ersättning om 4,50kr/löpmeter årligen. Utöver denna ersättning tillkommer annan ersättning för framtida underhåll mm. Ersättningen är densamma som för andra markavtal vi har med andra leverantörer av fibernät. Förslaget till markavtal innebär att ytterligare en leverantör kan erbjuda medborgarna i Huddinge kommun fibernät på liknande villkor gentemot kommunen som övriga leverantörer. Att ytterligare en leverantör tillåts att

13 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM SIDA 3 (3) DATUM 16-februari-2015 DIARIENUMMER Dnr KS-2014/ anlägga kanalisation torde innebära en ökad konkurrens till fördel för medborgarna. Markavtalet bidrar till att uppfylla målen i kommunens bredbandsstrategi. Mark- och exploateringsavdelningen föreslår att föreliggande förslag till markavtal med Svensk infrastruktur AB godkänns. Charlotta Thureson Mark- och exploateringschef Bilagor Markavtal Gustav Hector Exploateringsingenjör

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

KLART DU SKA HA FIBER.

KLART DU SKA HA FIBER. INSTRUKTIONSGUIDE GRÄVA SJÄLV Instruktioner, rekommendationer, bestämmelser och tips till dig som valt att utföra grävningen inför din fiberanslutning själv. Innehåller även Allmänna villkor. KLART DU

Läs mer

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom Dalen 16

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom Dalen 16 1 (8) Mellan Danderyds kommun, nedan kallad Kommunen, och Strabag Projektutveckling AB (org.nr. 556812-8143), nedan kallat Bolaget, har under de förutsättningar som anges i 4.3 nedan träffats följande

Läs mer

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-02 KS-2014/1532.109 1 (13) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Prövning av om den verksamhet som kommunens heloch delägda bolag bedrivit under föregående

Läs mer

Svensk författningssamling 1987:822

Svensk författningssamling 1987:822 Startsidan / Dokument & lagar / Lagar / Svensk författningssamling / Lag (1987:822) om internationella köp Svensk författningssamling 1987:822 Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor

Läs mer

STOCKHOLMS STADSARKIV. Att. värdera och. information i stockholms stad

STOCKHOLMS STADSARKIV. Att. värdera och. information i stockholms stad STOCKHOLMS STADSARKIV Att värdera och gallra information i stockholms stad Att värdera och gallra information i stockholms stad Version 1, 2009 Författare: Martin Ståhl Innehållsförteckning inledning...1

Läs mer

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när en medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Ds 2014:31 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

Föreskrifter & anvisningar för arbeten på eller som berör offentlig plats i Huddinge kommun

Föreskrifter & anvisningar för arbeten på eller som berör offentlig plats i Huddinge kommun Natur- och Byggnadsförvaltningen NBF Gatu & Parkdriftavdelningen Föreskrifter & anvisningar för arbeten på eller som berör offentlig plats i Huddinge kommun Uppdaterad 2015-02-01 Föreskrifter & anvisningar

Läs mer

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 1 (18) Överenskommelse om kommunernas krisberedskap - Precisering av mål och ersättning för uppgifter i LEH Denna överenskommelse reglerar kommunernas ersättning för de uppgifter kommunerna har enligt

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer

LAG OCH AVTAL Lagar för offentlig sektor 2010

LAG OCH AVTAL Lagar för offentlig sektor 2010 LAG OCH AVTAL Lagar för offentlig sektor 2010 LAG OCH AVTAL LAGAR för offentliga sektorn ISBN 91 7650 256 2 Upplaga: 18 000 ex. AB Realtryck 2010 Förord Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) framställer

Läs mer

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Senast införda ändring (2010:917)

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Senast införda ändring (2010:917) Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Senast införda ändring (2010:917) Inledande bestämmelser 1 Bestämmelserna i denna lag syftar till att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren )

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) 1. DEFINITIONER I detta Avtal ska följande uttryck (liksom eventuella böjningsformer därav), såvida inte sammanhanget föranleder annat, anses ha följande

Läs mer

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Innehåll Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens

Läs mer

Utförandeskedet 3. Bestämmelser för arbeten inom gatu- och spårområden i Göteborg. (Blå Boken) 2013-04-08

Utförandeskedet 3. Bestämmelser för arbeten inom gatu- och spårområden i Göteborg. (Blå Boken) 2013-04-08 Utförandeskedet 3 Bestämmelser för arbeten inom gatu- och spårområden i Göteborg (Blå Boken) 2013-04-08 1 Förord Dessa bestämmelser har utarbetats för att trafikkontoret som väghållare och spår ägare

Läs mer

Placeringskonto för näringsidkare

Placeringskonto för näringsidkare Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER Sida 1 (4) S9635-1A ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER KUND Namn, efternamn och tilltalsnamn/firma, fullständigt namn Telefon dagtid, inkl. riktnummer Person-/Organisationsnummer Telefon mobil TJÄNSTEN

Läs mer

Boverkets Översyn nulägesbeskrivning bostadsanpassningsbidrag m.m.

Boverkets Översyn nulägesbeskrivning bostadsanpassningsbidrag m.m. regeringsuppdrag rapport 2014:27 Rapport 2014:38 Boverkets Översyn nulägesbeskrivning av lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. en del av romsk inkludering 2012 2032 Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag

Läs mer

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende andra granskningstjänster än revision som

Läs mer

Allmänna villkor om rådgivningstjänster

Allmänna villkor om rådgivningstjänster Allmänna villkor om rådgivningstjänster version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende de rådgivningstjänster som Uppdragstagaren åtar sig att utföra

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

Textil, Second Hand. Licensvillkor 2012-04-01. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval ALLMÄNNA VILLKOR 2011-04-07. 1. Definitioner

Textil, Second Hand. Licensvillkor 2012-04-01. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval ALLMÄNNA VILLKOR 2011-04-07. 1. Definitioner Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Textil, Second Hand Licensvillkor 2012-04-01 ALLMÄNNA VILLKOR 2011-04-07 1. Definitioner Ansökan: Licenstagarens ansökan om Licens, ifylld på av Svenska Naturskyddsföreningen

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:128

Regeringens proposition 2013/14:128 Regeringens proposition 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen Prop. 2013/14:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars

Läs mer

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Patientlagen Sammanfattning Den 1 januari 2015 träder patientlagen (2014:xxx) i kraft. För

Läs mer