Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1 april Paragraf Diarienummer KS-2014/ Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Markavtal mellan Huddinge kommun och Svensk Infrastruktur Förvaltning AB rörande kommunens allmänna platsmark godkänns i enlighet med kommun-styrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 27 februari Sammanfattning Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till ett generellt markavtal mellan Huddinge kommun och Svensk Infrastruktur Förvaltning AB berörande förläggning av kanalisation för ett öppet fibernät i kommunens allmänna platsmark. Företaget erbjuder fibernät till hushåll. Avtalet reglerar vad som gäller mellan parterna vid lednings-förläggning. Svensk Infrastruktur ersätter kommunen årligen för den faktiska markupp-låtelsen med 4.50 kronor/-löp-meter. Upplåtelsen bidrar till att uppfylla målen i kommunens bredbands-strategi. Beslutet delges Svensk Infrastruktur Förvaltning AB Natur- och byggnadsnämnden

2 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (2) HANDLÄGGARE Helena Sundström Kommunstyrelsen Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Markavtal mellan Huddinge kommun och Svensk Infrastruktur Förvaltning AB rörande kommunens allmänna platsmark godkänns i enlighet med kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 27 februari Sammanfattning Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till ett generellt markavtal mellan Huddinge kommun och Svensk Infrastruktur Förvaltning AB berörande förläggning av kanalisation för ett öppet fibernät i kommunens allmänna platsmark. Företaget erbjuder fibernät till hushåll. Avtalet reglerar vad som gäller mellan parterna vid ledningsförläggning. Svensk Infrastruktur ersätter kommunen årligen för den faktiska markupplåtelsen med 4.50 kronor/löpmeter. Upplåtelsen bidrar till att uppfylla målen i kommunens bredbandsstrategi. Beskrivning av ärendet Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till ett generellt markavtal mellan Huddinge kommun och Svensk Infrastruktur Förvaltning AB berörande förläggning av kanalisation för ett öppet fibernät i kommunens allmänna platsmark, se bilaga 1. Svensk Infrastruktur bygger, underhåller och förnyar ett fibernät till flerbostadshus och småhus. Upplåtelsen innebär en ökad möjlighet för fler hushåll att få leverans av fibernät och bidrar därmed till att uppfylla målen i kommunens bredbandsstrategi. Kommunen har markavtal med flera leverantörer av fibernät och avtalsförslaget har samma villkor som dessa. Markavtalet innebär att Huddinge kommun upplåter allmän platsmark, där kommunen är fastighetsägare, till ledningsägaren för ledningsändamål. Avtalet reglerar vad som gäller mellan parterna vid ledningsförläggning. För upplåtelse i kommunens övriga fastigheter, både inom kvartersmark och utom POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (2) plan, ska särskild överenskommelse träffas. Vid varje anläggningstillfälle krävs schakttillstånd och kommunens godkännande för lokalisering. Parterna ska gemensamt verka för samordning i ärenden där ledningarna kan beröras, i syfte att så långt om möjligt undvika flytt av ledningarna. Om flytt ändå är nödvändig ska den part som begär det som huvudregel bekosta åtgärden. Avtalet löper på 10 år med möjlighet till förlängning 2 år i taget. Ledningsägaren betalar en årlig ersättning om 4.50 kronor/löpmeter för den faktiska markupplåtelsen till kommunen. Ersättningen är marknadsmässig och är samma för andra leverantörer av fibernät som kommunen har markavtal med. För mer detaljerad beskrivning av ärendet, se miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens PM, bilaga 2. Förvaltningens synpunkter Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att förslaget till markavtal mellan kommunen och Svensk Infrastruktur AB godkänns. Vesna Jovic Kommundirektör Gunilla Wastesson Planeringsdirektör Bilagor Bilaga 1: Förslag till markavtal Bilaga 2: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens PM Beslutet delges Svensk Infrastruktur Förvaltning AB Natur- och byggnadsnämnden

4 1(6) Markavtal Följande avtal om markupplåtelse för ledningsändamål i Huddinge kommun har ingåtts mellan Kommunen och Ledningsägaren: Kommunen Huddinge kommun Huddinge Org nr Nedan kallad Kommunen. Ledningsägaren Svensk Infrastruktur Förvaltning AB Stockholm Org nr Nedan kallad Ledningsägaren. Kommunen och Ledningsägaren benämns gemensamt nedan som Parterna. Detta avtal ersätter alla tidigare avtal och andra överenskommelser avseende ledningsägarens ledningar i kommunens allmänna platsmark samt i annan kommunen tillhörig mark. Avtalet innehåller inga definitioner. Termer och begrepp som används i avtalet ska ha den innebörd som följer av branschpraxis och relevant lagstiftning. 1 Avtalets tillämpningsområde Detta avtal omfattar upplåtelse av markområde för ledningsändamål. Kommunen upplåter allmän platsmark där Kommunen är fastighetsägare till Ledningsägaren för ledningsändamål på de villkor som följer av avtalet. För upplåtelse i Kommunens övriga fastigheter ska särskild skriftlig överenskommelse upprättas. Sådan överenskommelse ska följa detta avtal utom i de delar som avser ersättning, där ska värdering ske utefter rätt värderingsförhållande för aktuellt markslag. Upplåtelsen avser utrymme för bibehållande av befintliga samt anläggande och bibehållande av nya ledningar av följande slag: Teleledningar och tomrör (kanalisation) inom det upplåtna utrymmet. Med teleledningar avses i detta avtal alla kablar och ledningar genom vilka överförs signaler för ljud, text, bild, data eller information i övrigt. Upplåtelsen avser även utrymme som är nödvändigt för att anlägga och bibehålla tillbehör till ledning, såsom block, brunnar (< 15 m²), skåp, stolpar, tunnlar och andra tillbehör, samt rätt att disponera det utrymme som behövs för att utföra anläggnings- och underhållsarbeten. Den exakta sträckningen av ledningar och placeringen av tillbehör ska godkännas av kommunens gatu- och parkdriftsavdelningen och bestäms i schakttillstånd. Kommunen har alltid rätt att neka upplåtelse oavsett anledning. Om kommunen ska neka upplåtelse ska detta ske skriftlien 2 veckor innan anläggningsarbetet. Ledningsägarens rätt enligt detta avtal utgör inget hinder för Kommunen eller annan anläggningsägare att disponera marken eller utföra arbete i eller på marken.

5 2(6) 2 Giltighet Detta avtal blir för parterna bindande endast under förutsättning - att Huddinge kommunfullmäktige godkänner detsamma senast Skulle ovanstående förutsättningar inte uppfyllas är avtalet förfallet i sin helhet utan ersättningsskyldighet för någondera parten. Undanröjs kommunfullmäktiges beslut att godkänna detta avtal efter överklagande och har avtalet dessförinnan helt eller delvis verkställts ska verkställigheten rättas i den utsträckning detta är möjligt. Oberoende av om rättelse kan ske har ingendera parten rätt till skadestånd av den andra parten med anledning av det inträffade. 3 Avtalstider Detta avtal gäller i 10 år räknat från och med att avtalet har undertecknats av Parterna. Om ingen av Parterna säger upp avtalet senast 2 år före avtalstidens utgång är avtalet förlängt tills vidare, med 2 års uppsägningstid och på i övrigt oförändrade villkor. 4 Ersättning Ledningsägaren ska betala en årlig ersättning för upplåtelsen samt det besvär och arbete som upplåtelsen åsamkar Kommunen. Ersättningen beräknas utifrån ianspråktaget utrymme och utgör 4.50 kr per längdmeter ledning oberoende av antalet kablar och rör inom det upplåtna området. Kommunen har, förutom schablonersättningen enligt stycket ovan, rätt till ersättning för ökade framtida underhållskostnader i samband med Ledningshavarens schaktarbeten. Ersättning ska utgå med ett engångsbelopp om 55 kr per kvadratmeter återställd beläggningsyta i körbana. Ersättningen ska endast beräknas på Ledningsägarens utförda schaktarbeten i asfalterad körbana, gäller ej GCM-väg, grönytor samt grusade ytor. Ytorna uppmätes gemensamt av Parterna. Ersättningarna ovan är anpassade till konsumentprisindex för oktober månad år 2008 (bastalet). Den totala ersättningen ska årligen per den 1 januari justeras med det procenttal varmed indextalet föregående oktobermånad har förändrats i förhållande till bastalet. Ersättningen kan dock aldrig bli lägre än grundbeloppen i föregående stycke. Ersättningen beräknas per kalenderår och betalas årligen i efterskott inom 30 dagar efter fakturering. Fakturering ska ske av kommunens gatu- och parkdriftsavdelningen senast den 1 februari varje år. Förorsakar Ledningshavarens grävningsarbete sättning eller annan synlig försvagning av beläggningen bekostar Ledningshavaren erforderliga underhållsarbeten under två år efter det att arbetet godkänts. 5 Tillträde och tillstånd Grävningsarbeten eller arbeten som på annat sätt innebär ingrepp i kommunens allmänna platsmark kräver särskilt tillstånd (schakttillstånd) av kommunen.

6 3(6) Akuta reparationsarbeten får utföras utan tillstånd. Sådana arbeten ska anmälas till kommunens gatu- och parkdriftsavdelningen senast första vardagen efter påbörjat arbete. Arbeten som påbörjas i strid med detta avtal debiteras enligt bifogad särskild á-prislista. Regler och rutiner för schakttillstånd framgår av kommunens vid varje tid gällande anvisningar. Avgift för tillstånd uttages enligt av kommunen särskilt fastställd taxa. Användning av offentlig plats för t.ex. upplag eller uppställning av bodar och containers kan kräva tillstånd av polismyndigheten enligt 3 kap 1 ordningslagen. Det ankommer på ledningsägaren att i förekommande fall inhämta sådant tillstånd. För användningen uttas särskild avgift enligt de grunder som beslutats av kommunfullmäktige. Det ankommer på ledningsägaren att iaktta gällande lagar och föreskrifter och att inhämta och vidmakthålla eventuellt erforderliga tillstånd för åtgärderna och att göra eventuellt erforderliga anmälningar. 6 Anmälan Ledningsägaren ska senast den 31 januari varje år, lämna uppgifter om arbeten som planeras under det kommande året. Uppgifterna ska skriftligen lämnas till Kommunens gatu- och parkdriftsavdelningen. Tillkommer arbeten ska anmälan göras i god tid innan arbetenas utförande. Kommunens gatu- och parkdriftsavdelningen ska senast den 31 januari varje år, lämna uppgifter om lednings eller gatuarbeten som planeras under det kommande året till Ledningsägaren. 7 Samråd och samordning Vid planarbete i områden där Ledningshavaren är lokaliserad ska Kommunen samråda med Ledningshavaren. Samrådet syftar bl.a. till att undvika flyttning eller ändring av anläggningar. Kommunen avgör dock slutligen om ledningsägarens anläggningar kan ligga kvar eller inte. Parterna ska tillvarata möjligheterna att samordna lednings- och vägarbeten i syfte att minimera kostnader och olägenheter. Parterna ska årligen, eller med det mellanrum som annars överenskommes, träffas för att planera och utvärdera samordningen av gatu- och ledningsarbeten tillsammans med övriga i kommunen verksamma ledningsägare. Kommunens gatu- och parkdriftsavdelningen ansvarar för att sammankalla mötet. Part ska, i samband med egna arbeten, bereda andra parten möjlighet att samtidigt förlägga ledning och/eller kanalisation eller utföra andra arbeten på sina anläggningar. De praktiska detaljerna kring arbetet ska överenskommas vid varje enskilt tillfälle. Utnyttjar part sin rätt att samförlägga/samordna arbetena, ska de kostnadsbesparingar som därigenom uppstår fördelas mellan parterna efter vad som är skäligt. Ledningsägaren är skyldig att på kommunens begäran och när inga väsentliga hinder möter, samförlägga planerade ledningar med annan ledningsägares planerade ledningar eller kanalisation och därvid medverka till att gemensamma anläggningskostnader fördelas efter vad som är skäligt.

7 4(6) 8 Kartor och kabelvisning Part ska på begäran av den andra parten utan ersättning tillhandahålla de kartor avseende sina ledningar och tillhörande anläggningar som parten innehar och som den andra parten behöver för att planera och utföra egna arbeten. Ledningsägarens nyttjande av kommunens kartor och stomnät för projektering, byggande och dokumentation av ledningar och tillbehör ska regleras i separat MBK-avtal. Ledningsägaren ska svara för inmätning av nyanlagda ledningars verkliga läge i enlighet med kommunens kvalitetsanvisningar. Ledningsägaren ska snarats redovisa nyanlagda ledningars läge digitalt i av kommunen använt vektorbaserat filformat och referenssystem i plan och höjd. Data ska skickas till kommunens GIS-avdelning. Vid parts arbete ska den andra parten senast 3 arbetsdagar efter uppmaning kostnadsfritt på marken visa de egna ledningarnas lägen eller tillhandahålla denna information i form av utdrag ur kartor. Visning ska i första hand ske genom ledningskollen. Den part som uppmanar om visning har tolkningsföreträde vad avser om visning på marken ska ske eller ej. Kabelvisningar som uppenbarligen är onödiga behöver ej utföras. Parterna ska komma överens om hur kabelvisning ska hanteras vid akuta arbeten. 9 Arbetets bedrivande Ledningsägarens arbeten ska utföras skyndsamt och så att olägenheter för kommunen, andra anläggningsägare och allmänheten minimeras. Friläggs anläggning får återfyllning inte äga rum förrän den part som äger anläggningen fått tillfälle att kontrollera den. Låter part utföra arbete på entreprenad är parten ansvarig för att entreprenören iakttar villkoren i detta avtal. Ledningsägarens arbeten ska i övrigt ske i enlighet med kommunens handbok för gata och vid varje tid gällande föreskrifter (Föreskrifter och anvisningar för arbeten på eller som berör offentlig plats i Huddinge kommun) och i enlighet med vad som föreskrivits i schakttillståndet. Föreskrifterna innehåller information om vilka viten som kan bli aktuella. Ledningsägaren har ansvar att själv återställa arbetsområdet. Återställningen ska ske enligt kommunens handbok för gata och övriga föreskrifter. Ledningsägaren svarar för och bekostar avhjälpande av sprickor, sättningar och andra brister som framträder under garantitid enligt AMA/AB04 räknat på dagen för godkänd slutbesiktning. Om arbetena inte bedrivs med skyndsamhet eller enligt de anvisningar som gäller har kommunen rätt att utföra återställning av arbetsområdet till ett skick likvärdigt med det området hade innan arbetet påbörjades på Ledningsägarens bekostnad. Återställningen ska utföras vid lämpligt tillfälle i så nära anslutning till grävningsarbetet som möjligt. Ersättningen för kommunens arbeten ska baseras på kommunens självkostnader och debiteras efter utfört arbete. Om Ledningsägaren schaktar i belagd yta inom 3 år efter att ytan belagts ska ledningsägaren till kommunen utge en ersättning motsvarande kostnaden för beläggning av hela ytans bredd (gatubredden) alternativt utför ledningsägaren beläggning av hela ytans bredd enligt kommunens gällande anvisningar. Vid krav på schakt senare än 3 år efter att ytan är belagd gäller återställning i enlighet med kommunens handbok för gata alternativt träffas annan överenskommelse i samband med schakttillståndet. Vid schaktning i gång- och cykelväg ska alltid hela bredden asfalteras vid återställning.

8 5(6) 10 Flyttning av anläggning Blir det ändå nödvändigt att flytta eller ändra en anläggning som tillhör den andra parten ska den part som begärt åtgärden ersätta de kostnader som uppkommer för den andra parten om inte annat följer nedan Flyttning av ledningar för elektronisk kommunikation: Har mer än 3 men mindre än 5 år förflutit från det att kommunen gett tillstånd till ledningsägarens anläggningsåtgärd till dess att kommunen begär att anläggningen flyttas/ändras betalar parterna hälften var av kostnaden. Har mer än 5 år förflutit betalar ledningsägaren hela kostnaden. I fråga om större åtgärder ska särskild överenskommelse träffas om arbetenas omfattning och utförande. Part ska utföra mindre anpassningsarbeten på egen bekostnad. Vid en flytt av ledningar ska ledningsägaren på sin bekostnad tillse att befintliga rättigheter som ledningen avser ändras eller upphävs. 11 Skadeståndsskyldighet Vid skada på parts anläggning gäller skadeståndslagen och allmänna skadeståndsrättliga regler. Ersättning ska dock inte lämnas för skadestånd och viten som part kan bli tvungen att utge till tredje man till följd av avtal. Kommunen är i inget fall ersättningsskyldig för skada som orsakats av markens beskaffenhet, grundvattenförändringar, tredje mans eller allmänhetens utnyttjande av markområdet eller liknande omständigheter. 12 Information till tredje man Ger kommunen tillstånd till tredje man att utföra arbete som medför risk för skada på ledningsägarens anläggningar enligt detta avtal, bör kommunen tillse att ledningsägaren kontaktas innan arbetet påbörjas. Kommunen ska kräva att sådana arbeten utförs i enlighet med kommunens anvisningar enl. 8. Motsvarande gäller när kommunen ska utföra egna arbeten som medför risk för skada på ledningsägarens anläggningar enligt detta avtal. 13 Debiteringsgrunder Kostnad eller ersättning som part debiterar den andra parten ska inte överstiga partens självkostnad. Sådan kostnad kan beräknas schablonmässigt. 14 Ändrade förhållanden Om Kommunens eller Ledningsägarens anvisningar eller föreskrifter omarbetas eller byts ut mot annan publikation med motsvarande innebörd ska den nya versionen tillställas den andra parten.

9 6(6) 15 Överlåtelse av markområde Avser kommunen att överlåta och/eller genom planändring ändra användningen av ett markområde där ledningsägaren har anläggningar med stöd av detta avtal ska kommunen samråda med ledningsägaren i syfte att undvika flyttning eller ändring av anläggningen. Kommunen avgör dock slutligen om anläggningen kan ligga kvar eller inte. Om anläggningen ändå behöver flyttas eller ändras tillämpas 11. Kan anläggningen ligga kvar i oförändrat läge ska kommunen, när det är lämpligt, medverka till att ledningsägaren erhåller ledningsrätt eller avtalsrättighet utan ny ersättning för den del av anläggningen som berörs av överlåtelsen. 16 Överlåtelse av avtalet Vid överlåtelse av verksamheten enligt detta avtal från Ledningsägaren till annan, ska ny part tillförbindas detta avtal. 17 Tvist Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras av svensk allmän domstol. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. Huddinge Stockholm För Huddinge kommun För Svensk Infrastruktur Förvaltning AB. Charlotta Thuresson Giberg Mark- och exploateringschef. Torgny Nyström VD Svensk Infrastruktur. Gustav Hector Exploateringsingenjör Bilaga 1 Förseningsavgifter mm Dnr KS-2014/ GH

10 Förseningsavgifter, taxa mm. l Då föreskriven öppningsanmälan saknas vid arbete påbötjan utgår vite med kronor per objekt. Vite utgår inte vid arbeten av akut- eller katastrofkaraktär, som fordrar omedelbart ingripande, om anmälan görs vid snarast möjliga tidpunkt därefter. Då arbetet inte påbötjats vid i öppningsanmälan angiven tidpunkt, måste ny anmälan inlämnas. Om så inte sker, gäller tidigare anmälan vid tillämpning av denna taxa. Då arbetet inte är färdigställt vid ingången av andra veckan i öppningsanmälan angiven färdigställandetidpunkt utgår vite efter skriftlig påtalan med kronor för vatje påbötjad vecka till dess att bolaget anmält arbetsplatsen till slutbesiktning.

11 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM SIDA 1 (3) DATUM 16-februari-2015 DIARIENUMMER Dnr KS-2014/ HANDLÄGGARE Gustav Hector Markavtal mellan Huddinge kommun och Svensk infrastruktur AB berörande teleledningar i kommunens allmänna platsmark. Sammanfattning Huddinge kommun ska teckna ett generellt markavtal med Svensk infrastruktur AB om förläggning av kanalisation för ett öppet fibernät i kommunens allmänna platsmark. Avtalet reglerar vad som gäller mellan parterna vid förläggning av kanalisation i allmän platsmark, däremot krävs schakttillstånd och kommunens godkännande av bl.a. lokalisering vid varje anläggningstillfälle. Avtalet löper på 10 år med möjlighet till förlängning 2 år i taget. Svensk infrastruktur ansvarar och bekostar återställande efter anläggning och ska följa kommunens handbok och föreskrifter. Parterna ska informera varandra årligen om kommande arbeten. Vidare ska samråd ske i ärenden där ledningarna kan beröras i syfte att inte behöva flytta ledningar. Om flytt ändå är nödvändig ska den som begär flyttning av ledning som huvudregel bekosta åtgärden. Som ersättning för markupplåtelsen erhåller Huddinge kommun en årlig marknadsmässig ersättning. Markavtalet innebär i slutändan att hushåll i Huddinge kommun kan teckna avtal med Svensk infrastruktur AB för leverans av ett öppet fibernät. Markavtalet bidrar till att uppfylla målen i kommunens bredbandsstrategi. Bakgrund Svensk infrastruktur AB kontaktade Huddinge kommun under hösten 2014 i avsikt att få till ett markavtal för att etablera sig som leverantör av ett öppet fibernät till hushåll i kommunen. Svensk infrastruktur AB är sedan tidigare etablerade i flera andra kommuner i Stockholmsområdet, exempelvis Haninge, Nacka och Södertälje. Företaget bygger, underhåller och förnyar ett öppet fibernät till flerbostadshus och småhus. Huddinge kommun har en bredbandsstrategi ( ) där målet är följande: Genom att främja och underlätta externa aktörers bredbandsutbyggnad på kommersiella villkor ska Huddinge kommun få ett POSTADRESS Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Mark- och exploateringsavdelningen Huddinge BESÖKSADRESS Sjödalsvägen 29 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

12 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM SIDA 2 (3) DATUM 16-februari-2015 DIARIENUMMER Dnr KS-2014/ bredband i toppklass. Främjandet av bredbandsutbyggnad utgör en av de aktiviteter som kommunen vidtar i syfte att nå den övergripande visionen om att bli en av de tre mest populära kommunerna i länet. Huddinge kommuns målsättning är att 90 procent av alla hushåll och företag i kommunen ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år Beskrivning av ärendet Markavtalet är ett generellt avtal och gäller i Huddinge kommuns fastigheter i de delar som är allmän plats enligt detaljplan. Behöver Svenska infrastruktur AB nyttja annan mark, exempelvis kvartersmark eller mark utanför detaljplan, krävs särskilt skriftligt avtal. Svensk infrastruktur AB s slutkunder är hushåll och för de som är intresserade tecknas särskilda avtal med respektive beställande hushåll, dels för markupplåtelsen och schaktarbete och dels för leveransen av fibernät. För varje särskild anläggningsåtgärd från Svensk infrastruktur AB krävs att de i enlighet med markavtalet söker schakttillstånd. Kommunen ska då på sedvanligt sätt ge tillstånd och godkänna lokalisering mm. Svensk infrastruktur AB ska återställa markområdet i enlighet med kommunens handbok för gata och övriga föreskrifter. Avtalet löper på 10år från och med att avtalet undertecknas av parterna med möjlighet till förlängning med 2 år i taget om avtalet inte sägs upp. Parterna ska informera varandra årligen om kommande arbeten. Informationen ska ge parterna möjlighet till samförläggning av kanalisation och på så sätt minska schaktarbetena. Vidare ska samråd ske i ärenden där ledningarna kan beröras i syfte att inte behöva flytta ledningar. Om flytt ändå är nödvändig ska den som begär flyttning av ledning som huvudregel bekosta åtgärden. Om ledning behöver flyttas inom 3 år från det att kommunen givit tillstånd till ledningen ska den som begär flytten bekosta åtgärden. Om mer än 3 år men mindre än 5 år förflutit ska kostnaden delas lika mellan parterna. Har längre tid än 5 år förflutit ska ledningsägaren stå för hela kostnaden. Som ersättning för den faktiska upplåtelsen som sker ska Svensk infrastruktur AB till kommunen erlägga en ersättning om 4,50kr/löpmeter årligen. Utöver denna ersättning tillkommer annan ersättning för framtida underhåll mm. Ersättningen är densamma som för andra markavtal vi har med andra leverantörer av fibernät. Förslaget till markavtal innebär att ytterligare en leverantör kan erbjuda medborgarna i Huddinge kommun fibernät på liknande villkor gentemot kommunen som övriga leverantörer. Att ytterligare en leverantör tillåts att

13 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM SIDA 3 (3) DATUM 16-februari-2015 DIARIENUMMER Dnr KS-2014/ anlägga kanalisation torde innebära en ökad konkurrens till fördel för medborgarna. Markavtalet bidrar till att uppfylla målen i kommunens bredbandsstrategi. Mark- och exploateringsavdelningen föreslår att föreliggande förslag till markavtal med Svensk infrastruktur AB godkänns. Charlotta Thureson Mark- och exploateringschef Bilagor Markavtal Gustav Hector Exploateringsingenjör

Kommunstyrelsen beslutar Godkänner markavtalet med Skanova och att motsvarande avtal tecknas med övriga ledningsägare.

Kommunstyrelsen beslutar Godkänner markavtalet med Skanova och att motsvarande avtal tecknas med övriga ledningsägare. Tjänsteutlåtande Samhällsbyggnadsförvaltningen Datum 2014-10-28 Dnr KS 2014/0298-267 Till Kommunstyrelsen Markavtal med Skanova Sammanfattning Markavtal med ledningsägare som har ledning i kommunal gata

Läs mer

MARKUPPLÅTELSEAVTAL 2015-06-03

MARKUPPLÅTELSEAVTAL 2015-06-03 MARKUPPLÅTELSEAVTAL 2015-06-03 Mellan Eslövs kommun, 212000-1173 nedan kallad Kommunen och Teleservice Bredband Skåne AB, Box 123 275 23 Sjöbo, 556352-6903, nedan kallat Bolaget har följande markupplåtelseavtal

Läs mer

Markupplåtelseavtal för fiberoptisk kommunikationsledning i mark Rev 191014

Markupplåtelseavtal för fiberoptisk kommunikationsledning i mark Rev 191014 Ekonomiska föreningen Flöghults Fiber Sida 1 (5) Mellan Ekonomiska föreningen Flöghults Fiber, org. nr 769624-1327, (nedan kallad Ledningsägaren) och nedan benämnda fastighetsägare (nedan kallad Fastighetsägare)

Läs mer

Markupplåtelseavtal avseende markförlagd fiberoptisk ledning för bredbandskommunikation (nedan kallad ledningen).

Markupplåtelseavtal avseende markförlagd fiberoptisk ledning för bredbandskommunikation (nedan kallad ledningen). Markupplåtelseavtal avseende markförlagd fiberoptisk ledning för bredbandskommunikation (nedan kallad ledningen). Avtal mellan fastighetsägare: Namn: Person/Org. Nr. Ovan benämnda Fastighetsägare Avseende

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Sida 1 av 5 EXEMPEL 7A Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark 20xx-xx-xx Detta avtal gäller markupplåtelse för nedläggning av kommunikationsledning i mark (nedan kallad Ledningen) på nedanstående

Läs mer

Mellan Nässjö kommun, nedan kallad kommunen, och Nässjö Affärsverk AB, nedan kallat bolaget, har träffats följande

Mellan Nässjö kommun, nedan kallad kommunen, och Nässjö Affärsverk AB, nedan kallat bolaget, har träffats följande Författningssamling Antaget av kommunfullmäktige 2007-05-31 (KF 157), Mellan Nässjö kommun, nedan kallad kommunen, och Nässjö Affärsverk AB, nedan kallat bolaget, har träffats följande Samarbetsavtal 1

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark 1(4) Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Avtal Mellan undertecknad/e, nedan benämnda Fastighetsägaren respektive Ledningsägaren är följande överenskommelse träffad. Fastighetsägare Namn

Läs mer

Mall för avtal fi berförening markupplåtelse

Mall för avtal fi berförening markupplåtelse Mall för avtal fi berförening markupplåtelse Mallen ska ses som förslag till avtal och reglerar relation mellan fastighetsägaren och ledningsägaren i fråga gällande markupplåtelse. Avtalet bör ses i relation

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark 2014-05-15 Detta avtal gäller markupplåtelse för nedläggning av kommunikationsledning i mark (nedan kallad Ledningen) på nedanstående fastighet (nedan

Läs mer

Villkor för upplåtelse av mark för kommunikationsledning i mark

Villkor för upplåtelse av mark för kommunikationsledning i mark 1 Villkor för upplåtelse av mark för kommunikationsledning i mark Undertecknad, nedan kallad fastighetsägaren, upplåter härmed, på nedan angivna villkor, mark för ledningsdragning till Lau Fiber ekonomisk

Läs mer

Södra Fräkne Fiberförening Sida 1 av 6

Södra Fräkne Fiberförening Sida 1 av 6 Södra Fräkne Fiberförening Sida 1 av 6 Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Mellan undertecknande, Fastighetsägaren/Väghållaren(vägförening eller dylikt) nedan benämnda fastighetsägare

Läs mer

Tillägg till köpekontrakt avseende försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe

Tillägg till köpekontrakt avseende försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-12-01 KS-2014/1193.213 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Tillägg till köpekontrakt avseende försäljning

Läs mer

Ändring av taxa för upplåtelse av offentlig plats (HKF 1210)

Ändring av taxa för upplåtelse av offentlig plats (HKF 1210) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-15 KS-2014/598.184 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Ändring av taxa för upplåtelse av offentlig

Läs mer

Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal för fastigheten Orren 7 i Stuvsta

Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal för fastigheten Orren 7 i Stuvsta KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 44 Paragraf Diarienummer KS-2012/1144.214 Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal

Läs mer

Markupplåtelseavtal för fiberoptisk ledning i mark

Markupplåtelseavtal för fiberoptisk ledning i mark Markupplåtelseavtal för fiberoptisk ledning i mark Mellan Dragsmark Fiber Ekonomisk Förening organisationsnummer 769624-0584, nedan benämnd Ledningsägaren, och undertecknade ägare, nedan benämnd Fastighetsägaren,

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark (Nedan kallad 'ledningen')

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark (Nedan kallad 'ledningen') Markupplåtelseavtal Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark (Nedan kallad 'ledningen') Detta avtal skall skrivas under av alla ägare till mark, som berörs av nergrävd fiberledning. Det gäller

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-02 KS-2014/1038.210 1 (3)

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-02 KS-2014/1038.210 1 (3) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-02 KS-2014/1038.210 1 (3) HANDLÄGGARE Gunilla Wastesson 08-535 313 81 gunilla.wastesson@huddinge.se Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark 2014-01- 01 Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Detta avtal gäller markupplåtelse för nedläggning av kommunikationsledning i mark (nedan kallad Ledningen) på nedanstående fastighet (nedan

Läs mer

Köp av fastigheterna Palmen 3, Palmen 4, Olivträdet 2, Olivträdet 4, Hörningsnäs 1:26 och Hörningsnäs 1:27 i Storängen

Köp av fastigheterna Palmen 3, Palmen 4, Olivträdet 2, Olivträdet 4, Hörningsnäs 1:26 och Hörningsnäs 1:27 i Storängen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-03 KS-2014/1413.211 1 (2) HANDLÄGGARE Gustav Hector 08-535 313 99 gustav.hector@huddinge.se Kommunstyrelsen Köp av fastigheterna

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Norra Vadsbo Fiber ekonomisk förening

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Norra Vadsbo Fiber ekonomisk förening Avtal Mellan undertecknad/e, nedan benämnda Fastighetsägaren respektive Ledningsägaren, är följande överenskommelse träffad. Fastighetsägare Namn och adress: Pers./Org.-nummer: Fastighetsbeteckning: Ledningsägare

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Sida 1 av 6 Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark 2013-04-04 Detta avtal gäller markupplåtelse för nedläggning av kommunikationsledning i mark (nedan kallad Ledningen) på nedanstående fastighet

Läs mer

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2015 17 Paragraf Diarienummer KS-2014/857.359 Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt

Läs mer

Södra Fräkne Fiberförening Sida 1 av 5

Södra Fräkne Fiberförening Sida 1 av 5 Södra Fräkne Fiberförening Sida 1 av 5 Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Mellan undertecknande, nedan benämnda Fastighetsägaren och Ledningsägaren, är följande överenskommelse träffad.

Läs mer

Försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe

Försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-03 KS-2014/1193.213 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe

Läs mer

Mellan Danderyds kommun, nedan kallad Kommunen, och Affärsverket svenska kraftnät, nedan kallad Svenska kraftnät, har träffats följande

Mellan Danderyds kommun, nedan kallad Kommunen, och Affärsverket svenska kraftnät, nedan kallad Svenska kraftnät, har träffats följande Mellan Danderyds kommun, nedan kallad Kommunen, och Affärsverket svenska kraftnät, nedan kallad Svenska kraftnät, har träffats följande Genomförandeavtal avseende genomförande av detaljplan för del av

Läs mer

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2013/294.709 1 (3) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Ändring av egenavgiften för familjerådgivning Förslag till

Läs mer

Optionsavtal för del av Vårby gård 1:1 i Vårby

Optionsavtal för del av Vårby gård 1:1 i Vårby KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 augusti 2013 6 Paragraf Diarienummer KS-2013/582.217 Optionsavtal för del av Vårby gård 1:1 i Vårby Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Ramavtal mellan Huddinge kommun och Lissma Gård Fastighets AB och planuppdrag för del av Lissma 4:84

Ramavtal mellan Huddinge kommun och Lissma Gård Fastighets AB och planuppdrag för del av Lissma 4:84 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-05-26 Dnr KS-2014/96.214 Dnr KS-2014/785.313 1 (4) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Ramavtal

Läs mer

Överenskommelse om överlåtelse av mark- och. exploateringsavtalet mellan Huddinge kommun och

Överenskommelse om överlåtelse av mark- och. exploateringsavtalet mellan Huddinge kommun och KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENUMMER 10 februari 2015 Dnr KS-2015/387.214 SIDA 1 (4) HANDLÄGGARE Juan Pinones Arce 08-535 365 70 juan.pinones@huddinge.se Kommunstyrelsen Överenskommelse

Läs mer

Avtal om ändring och tillägg till ramavtal mellan Huddinge kommun och Espa Invest Oy rörande del av fastigheten Kvadraten 3 i Kungens kurva

Avtal om ändring och tillägg till ramavtal mellan Huddinge kommun och Espa Invest Oy rörande del av fastigheten Kvadraten 3 i Kungens kurva KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 augusti 2014 14 Paragraf Diarienummer KS-2014/842.214 Avtal om ändring och tillägg till ramavtal mellan Huddinge kommun och Espa Invest

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2017-01-25 11 KS 414/16 Markavtal fiberutbyggnad Mölndals stad Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige godkänner

Läs mer

MARKUPPLÅTELSEAVTAL Optofiber byalag

MARKUPPLÅTELSEAVTAL Optofiber byalag Varje upplåtelse är unik. Det finns i många fall skäl att anpassa innehållet med hänsyn till omständigheterna i projektet eller det enskilda fallet. Läs därför informationsmaterialet viktiga punkter att

Läs mer

MARKUPPLÅTELSEAVTAL Optofiber stamnät

MARKUPPLÅTELSEAVTAL Optofiber stamnät Varje upplåtelse är unik. Det finns i många fall skäl att anpassa innehållet med hänsyn till omständigheterna i projektet eller det enskilda fallet. Läs därför informationsmaterialet viktiga punkter att

Läs mer

Markavtal. mellan. VA SYD och Eslövs kommun NN Vägförening

Markavtal. mellan. VA SYD och Eslövs kommun NN Vägförening 1(6) Markavtal mellan VA SYD och Eslövs kommun NN Vägförening Mellan VA-SYD och Eslövs kommun finns ett samverkansavtal daterat i januari 2012. 1 Avtalets syfte och parter Detta avtals syfte är att klargöra

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Sida 1 av 7 Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark 2016-06-30 Detta avtal gäller markupplåtelse för nedläggning av kommunikationsledning i mark (nedan kallad Ledningen) på nedanstående fastighet

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Sida 1 av 6 Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark 20xx-xx-xx Detta avtal gäller markupplåtelse för nedläggning av kommunikationsledning i mark (nedan kallad Ledningen) på nedanstående fastighet

Läs mer

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 april 2013 9 Paragraf Diarienummer KS-2013/294.709 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1.Egenavgiften för familjerådgivningens

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Sida 1 av 6 Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark 2016- - Detta avtal gäller markupplåtelse för nedläggning av kommunikationsledning i mark (nedan kallad Ledningen) på nedanstående fastighet

Läs mer

(7) FÖRSLAG version 1.4. Mellan x kommun (kommunen) och Y bolaget AB, org nr , (licenstagaren) har denna dag träffats följande

(7) FÖRSLAG version 1.4. Mellan x kommun (kommunen) och Y bolaget AB, org nr , (licenstagaren) har denna dag träffats följande 2011-11-25 2 (7) Mellan x kommun (kommunen) och Y bolaget AB, org nr 000000 0000, (licenstagaren) har denna dag träffats följande Förutsättningar GEODATAAVTAL Avtalsbeteckning xxxxx/xxxx Kommunen har det

Läs mer

Markupplåtelseavtal. Personnummer, organisationsnummer eller födelsedatum. Postnummer Postort Land (om inte Sverige) Postnummer

Markupplåtelseavtal. Personnummer, organisationsnummer eller födelsedatum. Postnummer Postort Land (om inte Sverige) Postnummer Avtal Detta avtal gäller markupplåtelse för nedläggning av kommunikationsledning i mark (nedan kallad Ledningen) på nedanstående fastighet (nedan kallad Fastigheten) till ledningsägaren Rindö Fiber ek.

Läs mer

Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva

Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 15 Paragraf Diarienummer KS-2014/240.214 Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i vägområdet för enskild väg inom Hemmesjö-Billa Vägsamfällighet

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i vägområdet för enskild väg inom Hemmesjö-Billa Vägsamfällighet Sida 1 av 6 Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i vägområdet för enskild väg inom Hemmesjö-Billa Vägsamfällighet 2013- - Detta avtal gäller markupplåtelse för nedläggning av kommunikationsledning

Läs mer

Tekniska förvaltningen. Anvisningar till och ansökan för att gräva i gata

Tekniska förvaltningen. Anvisningar till och ansökan för att gräva i gata Tekniska förvaltningen Anvisningar till och ansökan för att gräva i gata I detta dokument finns de regler som gäller avseende grävning och återställning av allmän platsmark. Här finns även typexempel för

Läs mer

Godkännande av arrendeavtal mellan Kalmar kommun och Kalmar Golfklubb på del av fastigheterna Kläckeberga 10:1 och 10:2 m.fl.

Godkännande av arrendeavtal mellan Kalmar kommun och Kalmar Golfklubb på del av fastigheterna Kläckeberga 10:1 och 10:2 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Klara Johansson 2015-10-21 KS 2015/0927 50265 Kommunfullmäktige Godkännande av arrendeavtal mellan Kalmar kommun och Kalmar Golfklubb på del av fastigheterna

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Detta avtal gäller markupplåtelse för nedläggning av kommunikationsledning i mark (nedan kallad Ledningen) på nedanstående fastighet (nedan kallad Fastigheten)

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL KONCEPT

MARKANVISNINGSAVTAL KONCEPT 1 (6) Mellan Oskarshamns kommun genom dess kommunfullmäktige, nedan kallad Kommunen, och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx-xxxx]), nedan kallat Bolaget, har under förutsättning som anges i 9 nedan träffats

Läs mer

Bestämmelser för nyttjande av kommunal mark i Skövde kommun

Bestämmelser för nyttjande av kommunal mark i Skövde kommun Dnr 12-25 Bestämmelser för nyttjande av kommunal mark i Skövde kommun Antagen av tekniska nämnden 2012-04-24, 31 Förord Arbeten som utförs i trafikerade ytor innebär ofta en stor risk för den personal

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

AVSIKTSFÖRKLARING. nedan kallad kommunen å ena sidan

AVSIKTSFÖRKLARING. nedan kallad kommunen å ena sidan AVSIKTSFÖRKLARING 1 PARTER Lidköpings kommun nedan kallad kommunen å ena sidan 88 Lidköping, å AB Bostäder i Lidköping(556040-9848), Box 2204, 02 Lidköping och Frenbo Sockerbruksgatan 40 Lidköping andra

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Sida 1 av 9 Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark 2016-09-27 Detta avtal gäller markupplåtelse för nedläggning av kommunikationsledning i mark (nedan kallad Ledningen) på nedanstående fastighet

Läs mer

Regler för grävning och utnyttjande av allmän platsmark för ledningar mm

Regler för grävning och utnyttjande av allmän platsmark för ledningar mm 2014-09-05 Diarienr 2014.101 1(5) Regler för grävning och utnyttjande av allmän platsmark för ledningar mm Följande tillämpningsanvisningar gäller vid grävning i gatu- och parkmark inom Staffanstorps kommun,

Läs mer

MARKUPPLÅTELSEAVTAL Boberg-Dotetorps V.A.F Ekonomisk förening

MARKUPPLÅTELSEAVTAL Boberg-Dotetorps V.A.F Ekonomisk förening MARKUPPLÅTELSEAVTAL Boberg-Dotetorps V.A.F Ekonomisk förening PARTER Fastighetsägare/ Upplåtare:......... nedan kallad fastighetsägaren Pers.nr:.. Berörd fastighet (fastighetsbeteckning):.. Ledningsägare:....

Läs mer

grävning i allmän mark

grävning i allmän mark Lokala anvisningar för grävning i allmän mark Innehåll Gemensamma förutsättningar...2 Tillstånd...2 Förbesiktning...2 Ledningsförläggning...2 Arbetsplatsinformation...2 Schakter, transporter, renhållning

Läs mer

SAMARBETSAVTAL Mall 21.10.2009

SAMARBETSAVTAL Mall 21.10.2009 1 P:\ARK\TEMI\FI-TE\yhteistoimintasopimus.doc SAMARBETSAVTAL Mall 21.10.2009 Avtalsparter: 1) Kommun 2) Företag Syftet med och föremålet för avtalet Med detta avtal har avtalsparterna kommit överens om

Läs mer

Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark i Vetlanda kommun

Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark i Vetlanda kommun 1 (17) Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark i Vetlanda kommun Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Tekniska nämnden (2016-04-21 ) Gäller för: Tekniska kontoret, entreprenörer

Läs mer

Markanvisningsavtal mellan Knivsta Kommun och Magnolia Bostad AB, avseende del av Ängby 1:1 KS-2015/488

Markanvisningsavtal mellan Knivsta Kommun och Magnolia Bostad AB, avseende del av Ängby 1:1 KS-2015/488 Kommunstyrelsens arbetsutskott 145 Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2015-09-07 Markanvisningsavtal mellan Knivsta Kommun och Magnolia Bostad AB, avseende del av Ängby 1:1 KS-2015/488 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 13 Paragraf Diarienummer KS-2014/760.109 Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring

Läs mer

Kommunstyrelsen 16 juni 2014 6

Kommunstyrelsen 16 juni 2014 6 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 6 Paragraf Diarienummer KS-2014/541.214 Ramavtal mellan Huddinge kommun och Veidekke Bostad AB, Sångfågeln 2 Mark AB (HSB

Läs mer

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-07-08 SN-2014/2829.751 1 (3) HANDLÄGGARE Zara Kvist Lindgren 08-535 316 69 zara.kvist-lindgren@huddinge.se Socialnämnden

Läs mer

Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136

Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-10-31 KS- 2013/1067.213 1 (4) HANDLÄGGARE Helena Sundström Helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136 Förslag

Läs mer

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1 Bilaga 2 1 (7) Mellan Danderyds kommun genom dess kommunstyrelse, nedan kallad Kommunen, och NYAB UNÄT Stocksunds Fastighetsutveckling AB (org.nr. 556990-9715), nedan kallat Bolaget, har under de förutsättningar

Läs mer

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Öresundskastellet Fastighets AB, org.nr 556978-8788, nedan kallad Fastighetsägaren, har träffats följande EXPLOATERINGSAVTAL

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunstyrelsen ISSN 2000-043X HebyFS 2014:04 Infördes i författningssamlingen den 19 februari 2014 Riktlinjer och handlingsplan för bredbandsplan för Heby kommun Kommunstyrelsen

Läs mer

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst 1 (7) Anslutningsavtal för Leverantör av eid-tjänst inom Identitetsfederationen för offentlig sektor 2 (7) 1. Avtalsparter Detta anslutningsavtal ( Avtalet ) har träffats mellan 1. E-legitimationsnämnden,

Läs mer

REGION SKÅNE OCH REGION SKÅNE DEPÅ HÄSSLEHOLM AB AVTAL OM TILLHANDAHÅLLANDE AV FASTIGHET [DATUM]

REGION SKÅNE OCH REGION SKÅNE DEPÅ HÄSSLEHOLM AB AVTAL OM TILLHANDAHÅLLANDE AV FASTIGHET [DATUM] REGION SKÅNE OCH REGION SKÅNE DEPÅ HÄSSLEHOLM AB AVTAL OM TILLHANDAHÅLLANDE AV FASTIGHET [DATUM] Avtal om tillhandhållande av fastigheten Hässleholm Kärråkra 114:19 Detta avtal har denna dag träffats mellan

Läs mer

KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL

KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL 1 Parter 11 Statkraft SCA Vind AB, orgnr 556706-3507, med adress c/o Statkraft Sverige AB, Hitech Building 92, 101 52 Stockholm (nedan Vindkraftsparksinnehavaren ); 12 Dalakraft

Läs mer

Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest

Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 mars 2014 10 Paragraf Diarienummer KS-2013/1642.185 Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest Kommunstyrelsens

Läs mer

Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12

Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2013/1254.194 Ändring av regeln i 11 i kommunstyrelsens reglemente om kommunalråd, beslut

Läs mer

Rätt att underteckna handlingar med mera inom kommunstyrelsens verksamhetsområde

Rätt att underteckna handlingar med mera inom kommunstyrelsens verksamhetsområde TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-10-03 KS-2016/210.111 1 (1) HANDLÄGGARE Sundblad, Maria Maria.Sundblad@huddinge.se Kommunstyrelsens arbetsutskott Rätt att underteckna handlingar med mera inom kommunstyrelsens verksamhetsområde

Läs mer

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 23 augusti 2016

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 23 augusti 2016 Kalmar Kommunbolag AB Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 23 augusti 2016 58 Kalmar Öland Airports arrendeavtal med Kalmar Energi Värme AB avseende del av Barkestorp 3:1 Handlingar Tjänsteskrivelse

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING OCH LEDNINGSFÖRLÄGGNING I OFFENTLIG MARK

ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING OCH LEDNINGSFÖRLÄGGNING I OFFENTLIG MARK Sida 1av 5 ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING OCH LEDNINGSFÖRLÄGGNING I OFFENTLIG MARK Offentlig plats används till anläggningar som gator, parker, torg etc samt även för ledningar av olika slag som är till nytta

Läs mer

Gatukostnadsersättning för Utsälje 1:48 m fl inom kommundelen Snättringe - beslut om granskning

Gatukostnadsersättning för Utsälje 1:48 m fl inom kommundelen Snättringe - beslut om granskning KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 14 januari 2015 9 Paragraf Diarienummer KS-2014/786.358 Gatukostnadsersättning för Utsälje 1:48 m fl inom kommundelen

Läs mer

Mark- och exploateringsavtal för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva

Mark- och exploateringsavtal för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-06-27 KS-2014/668.214 1 (3) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Mark- och exploateringsavtal

Läs mer

Aktieägaravtal mellan Österåkers kommun, Norrtälje kommun och Östhammars kommun avseende Visit Roslagen AB

Aktieägaravtal mellan Österåkers kommun, Norrtälje kommun och Östhammars kommun avseende Visit Roslagen AB Tjänsteutlåtande 0 Österåker Näringslivs- och utvecklingsenheten Till Kommunfullmäktige Datum 2016-01-18 Dnr KS 2016/0025 Aktieägaravtal mellan Österåkers kommun, Norrtälje kommun och Östhammars kommun

Läs mer

Markupplåtelseavtal för fiberoptisk ledning i mark

Markupplåtelseavtal för fiberoptisk ledning i mark Markupplåtelseavtal för fiberoptisk ledning i mark PARTER Fastighetsägare/Delägare: Upplåtare 1:.. Pers.nr: Adress... Postnummer och Ort. Tel.. Mobil.. Email..@... Upplåtare 2:.. Pers.nr: Adress... Postnummer

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

AVTAL OM ARRENDE MELLAN BORLÄNGE KOMMUN OCH LENNHEDEN VATTEN AB

AVTAL OM ARRENDE MELLAN BORLÄNGE KOMMUN OCH LENNHEDEN VATTEN AB AVTAL OM ARRENDE MELLAN BORLÄNGE KOMMUN OCH LENNHEDEN VATTEN AB 1 Detta avtal om arrende ( Avtalet ) har denna dag träffats mellan 1. Borlänge kommun, 212000-2239 ( Kommunen ) 2. Lennheden Vatten AB, 556765-4750

Läs mer

Allmänna bestämmelser vid nedläggning av svagströmsledningar och fiberoptiska ledningar i vägområde, ABSF 09

Allmänna bestämmelser vid nedläggning av svagströmsledningar och fiberoptiska ledningar i vägområde, ABSF 09 1 ALLMÄNT Det som föreskrivs i dessa allmänna bestämmelser reglerar det närmare förhållandet mellan å ena sidan sådan ledningsinnehavare som erhållit tillstånd enligt väglagen (1971:948) att dra svagströmsledningar

Läs mer

Ledning för grävning i Tyresö

Ledning för grävning i Tyresö Ledning för grävning i Tyresö Samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-01-08 Inledning Anvisningarna har tagits fram av samhällsbyggnadsförvaltningen för att ge vägledning till de som arbetar på eller i kommunens

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

Markanvisning, Ängby 1:1 KS-2014/95

Markanvisning, Ängby 1:1 KS-2014/95 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Anders Carlquist Datum KS-2014/95 2014-02-27 Kommunstyrelsen Markanvisning, Ängby 1:1 KS-2014/95 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 20 oktober 2014

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 20 oktober 2014 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 KS-2014/1203.111 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Gerrby 08-535 30173 Helena.Gerrby@huddinge.se Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut

Läs mer

Kommunstyrelsen 28 januari 2015 10

Kommunstyrelsen 28 januari 2015 10 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2015 10 Paragraf Diarienummer KS-2014/1038.210 Avsiktsförklaring för fastigheterna Palmen 3, 4, Olivträdet 2, 4, Hörningsnäs

Läs mer

Allmänna bestämmelser vid nedläggning av elektriska starkströmsledningar i vägområde, ABEL 06

Allmänna bestämmelser vid nedläggning av elektriska starkströmsledningar i vägområde, ABEL 06 Dessa allmänna bestämmelser är utarbetade med utgångspunkt från vad som förekommit vid förhandlingar mellan Vägverket [orgnr 202100-0639], å ena sidan, och Svensk Energi [orgnr 8020000-7590], å den andra.

Läs mer

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever - svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever - svar på motion väckt av Marie Fors (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 april 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2012/844.629 Gratis SL-kort till alla gymnasieelever - svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Läs mer

Bergs Fiber ekonomisk förening. Berörd fastighet: kommun. Adress Postnr. Postort. Namn:... Pers.nr/org.nummer:

Bergs Fiber ekonomisk förening. Berörd fastighet: kommun. Adress Postnr. Postort. Namn:... Pers.nr/org.nummer: MARKUPPLÅTELSEAVTAL Bergs Fiber ekonomisk förening PARTER Berörd fastighet: kommun Adress Postnr. Postort. Fastighetsägare/Upplåtare: (nedan kallad fastighetsägaren) (make/maka skall också anges ovan eftersom

Läs mer

Tomträttsavtal, del av Rotebro 4:10 och Rotebro 4:54, Sollentuna

Tomträttsavtal, del av Rotebro 4:10 och Rotebro 4:54, Sollentuna Tomträttsavtal, del av Rotebro 4:10 och Rotebro 4:54, Sollentuna Parter Sollentuna kommun, org.nr. 212000-0134, 191 86 Sollentuna, ("Kommunen"), och Italian Grill KB, org.nr. 969718-7160, ("Tomträttshavaren")

Läs mer

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal)

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) 1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) Nedanstående avtal har tecknats mellan följande parter Kommunen Drottninggatan 32 651 84 Karlstad Org.nr 212000-1850 Leverantören Företagsnamn Adress

Läs mer

Avgift för elektroniskt utlämnande av allmän handling remissvar

Avgift för elektroniskt utlämnande av allmän handling remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 18 augusti 2014 AN-2014/271.184 1 (3) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 Lars.Axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Avgift

Läs mer

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN 2014-01-21 TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN BILAGA 3 AF AMA REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN A Allm 14-01-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UTFÖRANDEENTREPRENAD... 4 INLEDNING Denna skrift ansluter till

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

Genomförandeavtal mellan Huddinge kommun och Stockholm Vatten VA AB avseende Tangentvägens förlängning i Kungens kurva

Genomförandeavtal mellan Huddinge kommun och Stockholm Vatten VA AB avseende Tangentvägens förlängning i Kungens kurva KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 13 Paragraf Diarienummer KS-2014/1269.220 Genomförandeavtal mellan Huddinge kommun och Stockholm Vatten VA AB avseende

Läs mer

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 2014-08-19 KS 2012/0379 50126 Kommunstyrelsen Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen Förslag till

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

G GRÄVNING I ALLMÄN PLATSMARK

G GRÄVNING I ALLMÄN PLATSMARK Grävning i allmän platsmark Arbetsgång Version: 1.2 Datum: 2009-06-09 Grävning i allmän platsmark Arbetsgång Ansökan till kommunen Remissrunda till berörda anläggningsägare - VA-avdelningen - Park - El

Läs mer

Ändring av exploateringsavtal för Ölandshamnen (Eldaren 1, 6 och del av Kvarnholmen 2:6)

Ändring av exploateringsavtal för Ölandshamnen (Eldaren 1, 6 och del av Kvarnholmen 2:6) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 205-04-2 KS 203/058 5026 Rev 205-04-30 Kommunfullmäktige Ändring av exploateringsavtal för Ölandshamnen (Eldaren, 6 och del av Kvarnholmen

Läs mer

Avgifter och viten vid ledningsförläggning och arbete på offentlig mark (grävtillstånd, TA-planer, markavtal)

Avgifter och viten vid ledningsförläggning och arbete på offentlig mark (grävtillstånd, TA-planer, markavtal) 7 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Frohm Jöran Lindström Roger Datum 2015-08-04 Diarienummer GSN-2015-1796 Gatu- och samhällsmiljönämnden Avgifter och viten vid ledningsförläggning och arbete på

Läs mer

avseende markupplåtelse mm för uppförande av bostadsbebyggelse inom fastigheten Prästhopen 2:2 i Frösjö strand, Gnesta kommun.

avseende markupplåtelse mm för uppförande av bostadsbebyggelse inom fastigheten Prästhopen 2:2 i Frösjö strand, Gnesta kommun. Mellan Gnesta kommun, org nr 212000-2965, Västra storgatan 15, 646 80 Gnesta, ( Kommunen ), och XXXXXXXXX, org nr: xxxxxxxxxx, med adress xxxxxxxxxxxxx, ( Bolaget ), har träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL

Läs mer

Remiss: Förslag till Bredbandsprogram 2013-2020 för Uppsala kommun

Remiss: Förslag till Bredbandsprogram 2013-2020 för Uppsala kommun KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Astrid Nyström 2013-08-22 UAN-2013-0393.04 Henrik Boström Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Remiss: Förslag till Bredbandsprogram

Läs mer

Norra Länna industriområde, upphandling av entreprenad för gatuutbyggnad och markberedning av kvartersmark

Norra Länna industriområde, upphandling av entreprenad för gatuutbyggnad och markberedning av kvartersmark KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2014-12-03 KS-2014/1557.183 1 (3) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Norra Länna industriområde, upphandling

Läs mer