Årsbokslut Teknik- och servicenämnden. Version till TSN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsbokslut 2012. Teknik- och servicenämnden. Version till TSN 2013-01-31"

Transkript

1 Årsbokslut 2012 Teknik- och servicenämnden Version till TSN

2 2012 var ett år där vi både bromsade och gasade, ofta samtidigt. Anledningen var kommunens befarade underskott tillsammans med många uppdrag att utföra. Belastningen har i många fall varit tydlig med sjunkande frisktal och oroliga medarbetare som följd. Att fortsätta utvecklingen mot att leverera det som förväntas och samtidigt vara en positiv och attraktiv arbetsplats kommer vara några av de stora utmaningarna för våra chefer och medarbetare under Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut (47)

3 Innehållsförteckning 1 Verksamhet Verksamhetsberättelse/Viktiga händelser Uppföljning av uppdrag Måluppföljning Hållbara förutsättningar för boende och företagsamhet Goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar Trygghet vid behov av omsorg och stöd i vardagen Hållbar personalförsörjning Hållbar ekonomi och finansiering Uppföljning av Barnkonventionen Uppföljning av miljöhänsyn Produktionsmått Vatten- och avloppsförsörjning Avfallshantering Gator, vägar och parker Lokalförsörjning Kost- och städservice Verksamhetsservice Uppföljning - Internkontroll Vatten- och avloppsförsörjning Avfallsverksamhet Trafik Grön miljö Lokalförsörjning Måltidsförsörjning Lokalvård Kompetensförsörjning Ekonomiservice Uppföljning serviceåtaganden Vatten- och avloppsförsörjning Avfallshantering Uppföljning av synpunkter och avvikelser Uppföljning Vatten- och avloppsförsörjningsverksamheten Uppföljning av avslutningsåtgärder på nedlagda tippar Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut (47)

4 Bilagor Bilaga 1: Statistik Arbetsgivarområdet 2012 Bilaga 2: Slutredovisning Investeringsprojekt Energieffektivisering Gatubelysning Bilaga 3: Årsredovisning Vatten och Avloppsförsörjning Bilaga 4: Årsredovisning Avfallsverksamheten Symbolförklaring till Indikator/nyckeltal Trendpil, uppåtgående trend Trendpil, oförändrad trend Trendpil, nedåtgående trend Färgsymbol (Grön), visar måluppfyllelse Färgsymbol (Gul), visar måluppfyllelse Färgsymbol (Röd), visar måluppfyllelse Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut (47)

5 1 Verksamhet 1.1 Verksamhetsberättelse/Viktiga händelser Vatten och avlopp, avfallshantering, gator, vägar och parker. Det är de stora ansvarsområdena för teknik- och servicenämnden. Dessutom har nämnden ansvar för service inom kommunens egen organisation. Det gäller exempelvis lön- och ekonomiadministration, fordon, lokaler, fritidsanläggningar, städning och den kost som serveras i förskolor, skolor samt inom äldreomsorgen var ett år där regn, vatten och fukt skulle stå i fokus. I slutet på året skedde ett skred vid Häggån med en avstängd gång- och cykelväg som följd. Den troliga orsaken är höga vattenflöden någon månad tidigare som förändrat strandbrinkens bärighet. En undersökning av skredrisker i området är nödvändig innan vägen kan byggas upp och åter öppnas, och kommer att genomföras under våren I flera skollokaler konstaterades fuktrelaterade problem och behov av tillfälliga lokaler. En av de mer omfattande fuktskadorna var i Lyckeskolan där flera klassrum stängdes. Genom ett intensivt samarbete mellan flera förvaltningar var klassrum i paviljonger på plats tre månader senare. När enheten för lärande och arbetsmarknad delades tillfördes teknik- och servicenämnden ytterligare en verksamhet: Naturvårdslaget. Här arbetar personalen med exempelvis röjningsarbete i skogar, underhåll av badplatser, snickeriarbeten och andra liknande arbetsuppgifter. Ombyggnaden av Kinna centrum som påbörjades 2009 har fortsatt under Tillsammans med näringslivsorganisationer genomfördes en invigning med tal och tårta under hösten. I det mest centrala området återstår nu bara mindre detaljer. De arbeten som samtidigt pågår från Sätraplan upp mot kommunhuset kommer att slutföras under våren Projekteringen av en ny återvinningscentral vid Skene skog har inletts. Med nämndens värdegrund Trygghet, Tillgänglighet och Trivsel som ledstjärna kommer vi om några år kunna lämna skräp och uttjänta prylar i en miljö som är trygg och säker för både medborgare, entreprenörer och vår egen personal. Två stora miljö- och samhällsutvecklingsprojekt pågår. Täckningen av den gamla soptippen i Skene skog är i sitt slutskede och projekteringen av överföringsledningar för vatten och avlopp Skene, via Hyssna och Sätila, till Ubbhult är genomförd. Teknik- och servicenämnden har också genomfört flera andra åtgärder för att minska kommunens miljöpåverkan. De fordon som kommunen använder byts efter hand ut och nu uppgår andelen miljöbilar till 60 procent. För att minska vår bränsleförbrukning har 50 medarbetare inom hela kommunen fått genomföra utbildning i miljöanpassad körning, Ecodriving. Energieffektivisering av lokaler har fortsatt bland annat genom att effektiva styrsystem för belysning och ventilation installerats. Portionsförpackade måltider, Gomidda från Lindäng, har varit mycket populära och behovet är större än vår kapacitet. Äldre kommuninvånare kan varje vecka komponera sin egen meny från ett urval på nio huvudrätter och sju desserter som varieras över tiden. På allt fler skolor erbjuds vegetariskt lunchalternativ och kundnöjdheten har ökat med två procentenheter till 73 % av eleverna som är nöjda eller mycket nöjda. Ytterligare ett bevis på den höga kvaliteten på skolmaten i Mark är den hedrande fjärdeplaceringen i tävlingen Skolmatsgastro. Under de senaste åren har det blivit allt tydligare att underhållet av fastigheter, gator, vägar samt vatten-och avloppsledningsnätet är eftersatt och behöver ökas avsevärt. Kommunens positiva ekonomiska resultat möjliggjorde 5 mnkr i extra resurser för asfaltering. Dessa utnyttjades bland annat till Industrigatan och Hedbovägen i Skene, Hedevägen i Kinna samt till ett stort antal mindre lagningsarbeten på andra ställen i kommunen. Trots denna satsning behöver kommunen utföra avsevärt mer asfalteringsarbeten om standarden på gator och vägar ska kunna behållas och de långsiktiga kostnaderna hållas nere. Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut (47)

6 2 Uppföljning av uppdrag Uppdraget uppfyllt Helt I hög grad Delvi s I låg grad Inte alls Kommentar Vatten- och avlopp x Eftersatt underhåll på ledningsnäten, låg förnyelsetakt, stora mängder ovidkommande avloppsvatten, bräddningar, förelägganden från miljönämnden är några exempel på att uppdraget inte kan anses uppfyllt. Avfallshantering x Verksamheten har fungerat bra med ett fåtal anmärkningar. Uppdraget helt uppfyllt. Gator, vägar, parker x Resultatredovisningen visar på att ramen för skattefinansierade verksamheten gata/park inte är tillräcklig för att uppfylla det uppdrag som kommunfullmäktige beslutat om. Vägstandarden försämras och utgör bitvis redan en fara för trafikanterna. Allt fler grönytor har fått ändra karaktär från gräsmattor till naturmark vilket upplevs som vanskötsel av brukarna. Vakanta tjänster för administration och handläggning har påverkat nämndens möjligheter till att genomföra en bra verksamhet med risker för onödiga kostnader och bristande kontroll. Intern service exklusive Lokalförsörjning x Den interna servicen når i de flesta fallen upp till de målsättningar som är fastställda för perioden. Kapaciteten att genomföra upphandlingar är dock begränsad. Intern service - Lokalförsörjning x Underhållsnivån på våra fastigheter är låg och möjliggör inte att statusen bibehålls eller förbättras. Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut (47)

7 3 Måluppföljning 3.1 Hållbara förutsättningar för boende och företagsamhet Nämnden uppnår i stort alla målsättningar för hållbara förutsättningar för boende och företagsamhet. Brister finns inom VA-verksamheten där vattenläckor och avbrott har sänkt servicenivån Kommunal service med god tillgänglighet och kvalitet Indikator Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2012 Mål 2012 Antal timmar/vecka som avfallsanläggningen vid Skene skog har öppet utöver tiden vardagar 10 timmar 13 timmar 13 timmar minst 11 timmar Andel fullgjorda hämtningar av hushållsavfall 99,9 % 99,57 % 99,59 % 100 % NöjdBrukareIndex - Avfallsverksamhet 92 % 92 % 92 % 90 % Avbrottstid på det kommunala VAnätet räknat i minut per brukare och år 12 minuter 10 minuter 12 minuter högst 12 minuter NöjdBrukareIndex - Vatten- och avloppsförsörjning Antal nyanslutna fastigheter till det kommunala VA-nätet Antal ärenden som prövats av statens VA-nämnd 92 % 92 % 92 % minst 86 % 19 st 28 st 6 st minst 50 st 0 ärenden 2 ärenden 3 ärenden 0 ärenden Kvalitets-, service- och miljöindex för VA-verksamheten 531 poäng 580 poäng 523 poäng minst 700 poäng Andel hushåll som är utan vatten mer än 15 timmar 0,11 % 0 % 0 % 0 % NöjdBrukareIndex - Gator 56 % 56 % 56 % 60 % Andel felanmälningar, gällande infrastrukturen, som sker via internetportal Mark.se Andel e-fakturor av totalt antal skickade fakturor Andel av identifierade hinder i publika lokaler som har avhjälpts Andel av de nya, tillkommande lokalerna enl. lokalplanen som har tillhandahållits i rätt tid 4 % 26 % 24 % minst 30 % 5 % 8 % 11 % minst 40 % 50 % 75 % 100 % minst 80 % 100 % 95 % 95 % 100 % Antal timmar/vecka som avfallsanläggningen vid Skene skog har öppet utöver tiden vardagar Öppettider från och med 1 september 2011 är måndag till torsdag 7-18, fredag-lördag 9-14, tisdag april-september Andel fullgjorda hämtningar av hushållsavfall Antal överhopp ligger på ungefär samma nivå som tidigare år. Problem med dåligt snöröjda vägar under årets andra månad som resulterade i en marginell ökning av överhoppen. Till och med november hämtades kärl varav 732 st blev överhoppade. Av dessa hämtades 439 st en arbetsdag efter anmälan. Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut (47)

8 NöjdBrukareIndex - Avfallsverksamhet Brukarundersökningar genomförs vart tredje år av SKL (Kritik på teknik) och den senaste undersökningen genomfördes Rapporterat resultat avser förhållandena år 2010.Nästa undersökning påbörjas i början på I den nyligen genomförda medborgarundersökningen fick sophämtningen som sköts av kommunen bra omdömen. Återvinningsstationer som sköts av FTI fick en något sämre bedömning. Avbrottstid på det kommunala VA-nätet räknat i minut per brukare och år Nyckeltalet är beroende på antalet vattenläckor på såväl distributionsledningar som serviser. Antalet läckor har ökat jämfört med tidigare år och är nästan dubbelt så höga per km ledning som genomsnittet i Sverige. Tillgängligheten är dock större än 99,8% NöjdBrukareIndex - Vatten- och avloppsförsörjning Brukarundersökningen genomförs av SKL (Kritik på teknik) vart tredje år. Senaste undersökningen genomfördes 2010 och rapporterat värde avser således förhållandet år Nästa undersökning påbörjas i början av I den nyligen genomförda medborgarundersökningen erhåll VA-försörjningen ett relativt bra omdöme. Antal nyanslutna fastigheter till det kommunala VA-nätet Antalet nyanslutna villafastigheter under 2012 är 6 stycken. I hyreshus har 6 tillkommande lägenheter tillkommit. Konjunktur, ökade varsel samt ökade svårigheter att få lån är troligtvis en förklaring till att man inte når kommunens målsättning. Antal ärenden som prövats av statens VA-nämnd Tre ärenden har avgjorts hos Statens VA-nämnd. Två ärenden rörde anläggningsavgifter och ett ärende tillkommande lägenhetsavgift. I VA-nämnden avgjordes ärendena till kommunens fördel. Kvalitets-, service- och miljöindex för VA-verksamheten Ökat antal källaröversvämningar, stor tillrinning till avloppsverken (inläckage) och ett större antal läckor påverkar indikatorn negativt. För att förbättra indextalet så krävs stora satsningar på förnyelse av ledningsnätet samt ökad underhållspolning av avloppsledningarna vilket det saknats resurser för de senaste åren genom besparingskrav mm. I jämförelse med andra kommuner är värdet för Mark otillfredsställande. Andel hushåll som är utan vatten mer än 15 timmar Inget hushåll har varit utan vatten mer än 15 timmar. I några fall har vatten distribuerats via tank/dunk. NöjdBrukareIndex - Gator Någon undersökning av NöjdBrukarindex är inte gjord under Däremot gjorde SCB en Medborgarundersökning under Där betygsindex för Gång- och cykelvägar samt Gator och vägar är 51 vilket är något under genomsnittet av Sveriges kommuner som är 54. Rapporten anger att dessa verksamheter bör prioriteras för att höja kommunens Nöjd- Medborgar-Index. Andel felanmälningar, gällande infrastrukturen, som sker via internetportal Mark.se Andelen felanmälningar via internetportalen mark.se ligger kvar på samma nivå som tidigare år. Arbetet fortlöper med att förbättra de interna rutinerna kring felanmälan samt att marknadsföra lösningen tydligare mot våra medborgare. Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut (47)

9 Andel e-fakturor av totalt antal skickade fakturor Andelen e-fakturor ökar långsamt trots att viss marknadsföring gjorts under hösten. Målsättningen är fortfarande klart högre och kommer att kräva fortsatta insatser för att påverka medborgarna till att ansluta sig till e-faktura. Andel av identifierade hinder i publika lokaler som har avhjälpts Under 2012 har alla identifierade enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler åtgärdats. Andel av de nya, tillkommande lokalerna enl. lokalplanen som har tillhandahållits i rätt tid Lokaler och lokalanpassningsåtgärder har utförts enligt årsplanen för Några få byggprojekt under året har avvikit från ursprunglig tidplan Trygg, hälsosam och säker miljö Indikator Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2012 Mål 2012 Andel vattenprover utan anmärkning på kommunalt dricksvatten Antal olyckor med dödlig utgång på kommunala gator, vägar och GCMvägar Andel felanmälningar som åtgärdats inom en vecka då tre eller fler belysningspunkter i rad inte lyser Andel kommunala gator och GCMvägar som är farbara 8 timmar efter snöröjningens påbörjande och snöröjda 24 timmar efter snöfallets upphörande Allvarliga fel på belysningsnätet som kan orsaka skada skall åtgärdas omedelbart. Enstaka fel på belysningsnätet åtgärdas i mån av tid inom en fyra veckors period eller i anslutning med besiktningsrundor 97 % 94,7 % 93,6 % 97 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 % 100 % 100 % 100 % 93 % 97 % 97 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Andel vattenprover utan anmärkning på kommunalt dricksvatten Totalt har 143 kemiska analyser utförts under året enligt kontrollprogrammet varav 6,3 % bedömts som tjänlig med anmärkning. Antalet mikrobiologiska analyser under året har uppgått till 248 st varav 6,5 % har bedömts som tjänlig med anmärkning. Ingen analys har bedömts som otjänlig. Antalet anmärkningar på kemiska analyser är högre jämfört med tidigare år. Mikrobiologiska analyserna uppvisar en ökning men ligger fortfarande på en något för hög nivå. Dålig vattenomsättning är en trolig orsak. Databeräkningar har påbörjats för att fastställa hur ofta spolning bör göras i kritiska punkter på ledningsnätet för att upprätthålla en bra vattenkvalitet. Ökad underhållsspolning av vattenledningarna samt rutinmässig luftvattenspolning enligt tidigare underhållsplaner är prioriterade åtgärder för att antalet anmärkningar ska minskas. Antal olyckor med dödlig utgång på kommunala gator, vägar och GCM-vägar Inga olyckor med dödlig utgång har inträffat på kommunala gator, vägar eller GCM-vägar. Andel felanmälningar som åtgärdats inom en vecka då tre eller fler belysningspunkter i rad inte lyser Felanmälningar där tre eller flera belysningspunkter varit ur drift har åtgärdats inom en vecka efter att kommunen fått kännedom om felen. Även enstaka belysningspunkter som prioriteras ur trafiksäkerhetssynpunkt åtgärdas inom en vecka. Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut (47)

10 Andel kommunala gator och GCM-vägar som är farbara 8 timmar efter snöröjningens påbörjande och snöröjda 24 timmar efter snöfallets upphörande Kraftiga snöfall i Januari och Februari gjorde att vi i enstaka områden inte kunde uppfylla vårt åtagande fullt ut. Allvarliga fel på belysningsnätet som kan orsaka skada skall åtgärdas omedelbart. Allvarliga fel, som kan orsaka person- eller egendomsskada, har åtgärdats omedelbart efter att felet blivit känt. Enstaka fel på belysningsnätet åtgärdas i mån av tid inom en fyra veckors period eller i anslutning med besiktningsrundor När fel riskerar trafiksäkerheten, till exempel vid övergångsställen och gatukorsningar, har de åtgärdats så snart som möjligt efter att felet blivit känt. I övriga fall har de åtgärdats under ordinarie besiktningsrundor. Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut (47)

11 3.2 Goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar Resultatet gällande den indikator som riktas mot målet goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar har förbättrats men målsättningarna nås inte helt Trygga, hälsosamma och stimulerande miljöer Indikator Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2012 Mål 2012 NöjdBrukarIndex - andel brukare som ger högst eller näst högst betyg på skolmåltiden 71 % 71 % 73 % minst 85 % NöjdBrukarIndex - andel brukare som ger högst eller näst högst betyg på skolmåltiden Årets undersökning gjordes under april och maj och visar en ökning av NKI för bemötande som har varit ett fokusområde sedan förra årets undersökning. Generellt är eleverna i årskurs fem mindre nöjda än eleverna i årskurs åtta. 3.3 Trygghet vid behov av omsorg och stöd i vardagen Bedömningen är att målsättningarna för de indikatorer som är knutna till målet trygghet vid behov av omsorg och stöd i vardagen, har uppnåtts. Brukare i särskilt boende och hemtjänst är mycket nöjda med hur maten smakar God service och kvalitet Indikator Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2012 Mål 2012 NöjdBrukarIndex - Andel brukare i särskilt boende som är nöjda med hur maten smakar. Nöjd Brukar Index - Andel brukare i hemtjänst som är nöjda med hur maten smakar 60 % 65 % 73 % minst 65 % 33 % 76 % 76 % minst 65 % NöjdBrukarIndex - Andel brukare i särskilt boende som är nöjda med hur maten smakar. Indikatorn beskriver procentandel i särskilt boende, i åldersgruppen 65 år och äldre, som var mycket eller ganska nöjda med hur maten smakar. Indikatorn har förbättrats även i år vilket tydliggör att ett målinriktat arbete med maten inom äldreomsorgen ger önskad effekt. Nöjd Brukar Index - Andel brukare i hemtjänst som är nöjda med hur maten smakar Inga nya värden är rapporterade för Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut (47)

12 3.4 Hållbar personalförsörjning Måluppfyllnaden gällande hållbar personalförsörjning nås ej då sjukfrånvaron fortsätter att öka. Besparingsåtgärder och svårigheter att rekrytera till strategiskt viktiga tjänster medför brist på kompetens i organisationen och därmed ökade kostnader i form av konsultarvoden samt en ökad belastning på befintlig personal. Vakanser och pensionsavgångar inom den tekniska verksamheten i kombination med en generell brist på ingenjörer kommer ställa krav på ett ökat fokus på rekryteringsarbetet de kommande åren. Ledarskapet och förutsättningar att skapa den goda arbetsplatsen ses som viktiga verktyg i konkurrensen om arbetskraft och i arbetet med att nå en ökad hälsa och lägre sjukfrånvaro Friska medarbetare Indikator Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2012 Mål 2012 Sjukfrånvaron ska uppgå till högst 4 procent. 4,1 % 5,5 % 6,3 % högst 4 % Sjukfrånvaron ska uppgå till högst 4 procent. Nämnden når inte målet om 4 % sjukfrånvaro. Vid årets slut uppgår nämndens totala sjukfrånvaro till 6,3 %, vilket kan jämföras med föregående års sjukfrånvaron om 5,5 %. Sjukfrånvaron för kommunen som helhet uppgår till 5,2 %, att jämföras med föregående års sjukfrånvaro om 4,7 %. Av den totala sjukfrånvaron uppgår långtidssjukfrånvaron till 50,1 %, vilket motsvarar cirka 20 medarbetare varav åtta arbetar i begränsad omfattning. Kommunen som helhet liksom riket i övrigt visade på en ökad sjukfrånvaro under årets första kvartal. En kontinuerlig uppföljning pågår och ett arbete med åtgärdsplan för att nå en ökad hälsa har påbörjats Systematisk kompetensutveckling Indikator Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2012 Mål 2012 Alla tillsvidareanställda ska ha en plan för sin kompetensutveckling 94% 100% 100% 100% Alla tillsvidareanställda ska ha en plan för sin kompetensutveckling Medarbetarnas kompetensutvecklingsplaner revideras och fastställs årligen i samband med medarbetarsamtalet. Ekonomiska begränsningar under året har påverkat tidplanen för planerad kompetensutveckling Flexibla arbetstider med rätt till heltid och möjlighet till deltid Indikator Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2012 Mål 2012 Andel nyanställda som kan få önskad sysselsättningsgrad Andel tillsvidareanställda som kan få begäran om ändrad sysselsättningsgrad tillgodosedd 91 % 74 % 80 % 97 % 50 % 44 % 57 % minst 50 % Andel nyanställda som kan få önskad sysselsättningsgrad Indikatorn mäter andel utlysta tjänster som avser 100 % tjänstgöringsgrad. Under året har 15 tjänster utlysts i rekryteringsverktyget offentliga jobb, varav tre på deltid, i omfattning 75-87%. Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut (47)

13 Andel tillsvidareanställda som kan få begäran om ändrad sysselsättningsgrad tillgodosedd Den genomsnittliga sysselsättningsgraden inom nämnden uppgår till 89,5 procent. Majoriteten av nämndens medarbetare arbetar enligt önskad sysselsättningsgrad. Deltidsanställda återfinns främst inom kost- och städservice. I samband med medarbetarsamtal förs en dialog om önskad sysselsättning. Förteckningen över medarbetare som önskar förändrad sysselsättningsgrad justeras löpande utifrån medarbetarnas önskemål. Vid vakanser sker en kontinuerlig översyn av möjligheten att utöka sysselsättningsgraden för deltidsanställda. I dagsläget är medarbetare föremål för översyn gällande sysselsättningsgrad när vakansutrymme uppstår Viktiga händelser Begränsad ekonomi har ställt krav på organisationsöversyn och medfört långdragna rekryteringsprocesser. Besparingsåtgärder och svårigheter att rekrytera till strategiskt viktiga tjänster har medfört brist på kompetens i organisationen. Det har även inneburit begränsade resurser för verksamhets- och kompensutveckling och en viss oro bland personal. Som en följd av föregående års medarbetarenkät har arbete med åtgärdsplaner pågått under året. Förvaltningens främsta åtgärder är att säkerställa en effektiv organisation med tydliga uppdrag och rimlig arbetsbelastning, arbetet pågår fortlöpande. Härutöver finns också målet att öka vi-känslan inom förvaltningen genom bland annat information om vad som sker i de olika verksamheterna. Förvaltningens interna hemsida har utvecklats med mer information och ett förvaltningsövergripande informationsblad har utgetts kvartalsvis under året. Inom området värdegrund och struktur finns behov av att kommunicera gemensamma mål, rutiner och regler samt att förbättra bemötandet gentemot kund/brukare. Som en konsekvens av besparingar har genomförandet av planerade utbildningar skjutits fram och därmed också arbetet med att revidera den förvaltningsövergripande kompetensförsörjningsplanenen. Chefer har utbildats i konflikthantering och svåra samtal. Inför medarbetarsamtalen genomfördes en utvecklingsdag för samtliga chefer med syfte att uppnå en ökad kvalité i medarbetarsamtalen Personal med anställningsstöd i nämndens verksamhet Antal personer med anställningsstöd 1 November November 2011 Förändring i antal Totalt Teknik- och serviceförvaltningen Varav Kost- och städverksamheten Varav Gata/Parkverksamheten Varav Vatten- och avloppsförsörjning Särskilda insatser som gjorts för att öka antalet Antalet medarbetare med anställningsstöd har ökat med tre individer som en effekt av omorganisation där delar av tidigare lärande- och arbetsmarknadsenheten tillförts nämndens verksamhetsområde med placering inom sektor gata park. Under pågående organisationsöversyn och en anpassad budget har det inte skett några särskilda insatser för att öka antalet medarbetare med anställningsstöd under innevarande år. Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut (47)

14 3.4.6 Tillbud och Arbetsskador Verksamhet Tillbud Arbetsskador Ledning 1 0 VA/Avfall 13 3 Gata/Park 3 0 Verksamhetsservice 10 1 Lokalförsörjning 1 2 Kost- och städservice 20 3 Totalt Teknik- och servicenämnden tillbud handlar om allergiska reaktioner kopplade till inom husklimatet varav 14 med arbetsplats i Kinnaström och ett från Lyckeskolan. 13 stycken avser tillbud där medarbetare på något sätt stött i hop med främmande föremål varav fem gällande kemikalier. 5 fallolyckor varav två med anledning av halka utomhus vintertid, 1 klämskada, 2 brännskador, 3 skärskador, 4 tillbud i trafik varav ett upplevs som hot, 5 övriga tillbud såsom trasig ruta, glassplitter efter trasig ruta, öppen lucka vid pumpsump, regnat in genom taket med vattenansamling intill elektrisk enhet, tung lucka på sopcontainer. En arbetsskada relaterar till höga ljud i telefonväxeln, övriga arbetsskador berör klämda fingrar i dörr, kemikalier i öga, skärskada, två fallolyckor och tre tunga lyft. Uppföljning av tillbud och arbetsskador görs vid varje samverkansmöte. Antalet tillbud och arbetsskador har minskat något jämfört med föregående år (55 st tillbud respektive 11 st arbetsskador 2011). Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut (47)

15 3.5 Hållbar ekonomi och finansiering Sammantaget redovisar nämnden ett underskott gällande driftredovisningen och ett överskott gällande investeringar. Det är flera viktiga målsättningar som inte kan uppnås. De mest allvarliga är den låga underhållsnivån på fastigheter, gator och VA-ledningsnät. När kommunens verksamheter under våren visade en prognos på ett stort underskott ställde kommunstyrelsen krav på att nämnden inte skulle förbruka ursprunglig budget utan istället bidra till att minimera underskottet. Under hösten stod det klart att kommunen skulle erhålla engångsersättningar om knappt 40 mnkr vilket gjorde att man istället tilldelade teknik- och servicenämnden 5 mnkr för utökat beläggningsunderhåll och möjliggjorde fastighetsunderhåll för 1,7 mnkr som tidigare var avsatt som besparingsåtgärd. De utökade underhållsresurserna förbättrar statusen något men det eftersatta underhållsbehovet bedöms fortfarande till omkring 50 mnkr vardera för gator och fastigheter. Nämnden förbrukade inte hela investeringsbudgeten vilket i huvudsak beror på senareläggning av projekten Torestorpsskolan samt Ny återvinningscentral Positiva ekonomiska resultat Indikator Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2012 Mål 2012 God följsamhet mot budget - skattefinansierad verksamhet God följsamhet mot budget - vattenoch avloppsförsörjningsverksamheten God följsamhet mot budget - avfallsverksamheten God följsamhet mot budget - kost- och städverksamheten God följsamhet mot budget - lokalförsörjningsverksamheten tkr tkr tkr tkr tkr tkr 340 tkr -585 tkr 489 tkr -41 tkr tkr 0 tkr 562 tkr 305 tkr tkr 0 tkr 446 tkr tkr -842 tkr 0 tkr God följsamhet mot budget - skattefinansierad verksamhet De skattefinansierade verksamheterna redovisar ett underskott om 3 mnkr. Huvudverksamheterna gata och park redovisar ett underskott om ca 5,8 mnkr varav 2,2 beror på avtal gällande utbyggnad av GCM-väg i Hyssna, 1,7 mnkr avser vinterväghållning, 0,6 mnkr belysning samt 0,7 mnkr parker. Övriga skattefinansierade verksamheter redovisar överskott främst på grund av lägre personalkostnader som en följd av besparingskrav och vakanser. God följsamhet mot budget - vatten- och avloppsförsörjningsverksamheten Vatten- och avloppsförsörjningsverksamheten redovisar ett bättre resultat än budget. Det budgeterade underskottet om 585 tkr motsvarar kapitalkostnaderna för överföringsledningarna. Utfallet för dessa kapitalkostnader uppgår i bokslutet till 391 tkr. Ett stort antal källaröversvämningar försämrar verksamhetens resultat men andra poster såsom ökade intäkter för lakvatten samt minskade kapitalkostnader och minskat underhåll på avloppsledningar gör att verksamhetens ekonomiska resultat är betydligt bättre än budgeterat. God följsamhet mot budget - avfallsverksamheten Avfallsverksamheten redovisar ett resultat om tkr i förhållande till budget. Underskottet beror främst på en ökad kostnad för lakvattenhantering, plastpåsar samt behandling. Kostnadsökningarna täcks till viss del med sänkta kapitalkostnader då planerad investering inte kommit igång på grund av försenad upphandling. Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut (47)

16 God följsamhet mot budget - kost- och städverksamheten Kost- och städverksamheten redovisar ett stort överskott. Genomförda anpassningsåtgärder från 2011 samt besparingskrav från årets början har påverkat verksamhetens resultat där både kostnaderna för personal och livsmedel har minskat i förhållande till föregående års redovisning. Resultatet beror dessutom på ett ökat antal portioner i förhållande till planering. God följsamhet mot budget - lokalförsörjningsverksamheten Lokalförsörjningsverksamheten redovisar ett resultat om tkr. Utfallet gällande energikostnader och snöröjning blev högre i december än vad verksamheten tidigare hade prognostiserat med och därav budgetöverskridandet. I enlighet med ks beslut ökade verksamheten underhållet på lokalerna med ca 1,3 mnkr i förhållande till budget Effektivt resursutnyttjande Indikator Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2012 Mål 2012 Städkostnad/kvm för förvaltningsfastigheter 130 kr/m2 127 kr/m2 132 kr/m2 135 kr/m2 Städkostnad per kvm för grundskola 260 kr/m2 258 kr/m2 260 kr/m2 265 kr/m2 Städkostnadsförändringen (kostnad per m2) i förhållande till förändringen på branschens städindex 0 1 0,32 mindre än 1 Drift- och administrationskostnadsnivå lokaler Energimängd per förvaltad area, kwh/m2 Fastighetsbeståndets storlek relativt invånarantalet 245 kr/m2 237 kr/m2 244 kr/m2 158 kwh/m2 147 kwh/m2 132 kwh/m2 6,06 m2/inv 6,11 m2/inv 6,1 m2/inv högst 253 kr/m2 högst 156 kwh/m2 högst 6,35 m2/inv Städkostnad/kvm för förvaltningsfastigheter Sänkt kostnad på grund av lägre administrationskostnader. I värdet ingår även tillfällig städning av Rydals museum med 40000kr. Städkostnad per kvm för grundskola Sänkta kostnader för administration ger lägre kostnader per kvadratmeter. Städkostnadsförändringen (kostnad per m2) i förhållande till förändringen på branschens städindex Kostader 2011 var 232 kr per kvm och 2012 var den 230 kr per kvm. Detta motsvarar en sänkning av kostnaderna med 1 % att jämföra med branschens städindex som beräknar ökade kostnader med 3,1 % Drift- och administrationskostnadsnivå lokaler Vakanta tjänster inom administration har under året medfört en ökad konsultation för byggnation och utredning. Samtidigt har effektiviseringar gjorts inom driftverksamheten. Energimängd per förvaltad area, kwh/m2 Energimängden per förvaltad area för 2012 ligger under målet och det beror framför allt på effekter av energiinvesteringar över tid. Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut (47)

17 3.5.3 God förvaltning av kommunens egendom Indikator Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2012 Mål 2012 Förnyelsetakt VA-ledningsnät 0,1 % 0,2 % 0,11 % 0,5 % Beläggningsunderhåll - faktisk vägstandard i förhållande till optimal vägstandard 86 % 80 % 75 % minst 89 % Underhållsnivå lokaler, kr/m2 56 kr/m2 73 kr/m2 77 kr/m2 minst 80 kr/m2 Förnyelsetakt VA-ledningsnät En förnyelsetakt på 0,11 % innebär att det skulle ta ca 900 år att byta ut hela ledningsnätet. I Sverige är den genomsnittliga förnyelsetakten ca 0,8-1,0 % vilket innebär att Mark har en nivå som är avsevärt lägre. Kommunen har ett stort antal läckor, hög tillrinning av ovidkommande vatten i avloppsverken samt en förhållandevis hög bräddning av orenat avloppsvatten vilket indikerar ett behov av att förnyelsetakten ökas till 0,5-1,0 % under en period på år. Beläggningsunderhåll - faktisk vägstandard i förhållande till optimal vägstandard Redovisning av vägstandard har inte skett under 2012 utan sker i februari De extra resurser om 5 mnkr som tilldelades nämnden har förbättrat standarden något men det eftersatta underhållet bedöms fortfarande till ca 50 mnkr. Underhållsnivå lokaler, kr/m2 Tillgängliga resurser för 2012 har inte möjliggjort underhållsåtgärder i önskad omfattning även om resultatet förbättrades då medel som var avsatta som besparingsåtgärd omfördes till underhåll under senare delen av Medel för det planerade underhållet har tvingats omprioriteras till akut underhåll då detta har ökat med 50% (0,8 mnkr) i förhållande till budget. Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut (47)

18 3.5.4 Driftredovisning - Uppföljning och analys Teknik- och servicenämndens totala nettokostnadsram uppgår till 47,0 mnkr efter den senaste revideringen. Nettokostnadsutfallet för helåret uppgår till 47,6 mnkr. Årets resultat innebär underskott i förhållande till budget om ca 0,6 mnkr. I förhållande till budgeten så har personalkostnaderna minskat med knappt 10 mnkr som en följd av nämndens vakanser och anställningsstopp. I nämndens resultat ingår en kostnad om 2,2 mnkr gällande bidrag till byggnation av GCM-väg i Hyssna i enlighet med avtal med Trafikverket. De taxefinansierade verksamheterna redovisar ett resultat om totalt - 0,9 mnkr. Inom avfallsverksamheten är resultatet ca - 1,2 mnkr sämre än budget främst på grund av ökade kostnader för lakvatten och plastpåsar. VA-verksamhetens resultat är bättre än budgeterat resultat och landar på ett överskott om 0,3 mnkr i förhållande till budgeterat underskott om 0,6 mnkr. Överskottet beror främst på ökade intäkter gällande lakvatten samt minskade kostnader för ränta och avskrivning. Kapitalkostnader gällande överföringsledningsnätet belastar verksamheten med knappt 0,4 mnkr. Avvikelser inom VA/Avfall balanseras mot tidigare års resultat. Helårsutfallet för de skattefinansierade verksamheterna visar på ett totalt underskott om 3,0 mnkr. Budgeten för beläggningsunderhåll ökades under året med 5 mnkr till 8 mnkr utifrån beslut i kommunstyrelsen. Hela budgeten för beläggningsunderhåll är förbrukad. Kostnaden för vinterväghållning har varit högre än budget och likaså utfallet för skötsel av grönområden. De internfinansierade verksamheterna redovisar ett totalt överskott om 2,5 mnkr som främst härrörs till minskade personalkostnader samt ökade intäkter inom kostverksamheten. Lokalförsörjningen redovisar ett underskott då energiförbrukningen ökade mer i december än beräknat samtidigt som verksamheten, utifrån beslut i kommunstyrelsen nyttjade prognostiserade minskade kostnader för bland annat fastighetsskötsel (personal) och energi till ett ökat underhåll. Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut (47)

19 Teknik- och servicenämnden (tkr) Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2012 Reviderad Budget 2012 Budgetavvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader Taxefinansierad huvudverksamhet Vatten- och avloppsförsörjning Reglering mot balanserade resultat VA Avfallshantering Reglering mot balanserat resultat Avfall Nettokostnader taxefinansierad vht Skattefinansierad huvudverksamhet Gator och vägar Grön miljö Övrig skattefinansierad verksamhet Ledning, adm, vv-förbund Nämndverksamhet Brandposter Naturvårdslaget- Arbetsmarknadsåtgärd Kostnadsställe Gata/Park/VA Kostnadsställe Verkstad/förråd/fordon Nettokostnader skattefinansierad verksamhet Stödverksamheter - Internservice Redovisning, Löner, Upphandling, Repro IT Lokalförsörjning Kost- o städservice Nettokostnader internfinansierad vht Nettokostnad totalt TSN Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut (47)

20 Ledning, administration och nämnd Utfallet för ledning och administration är lägre än budget främst till följd av vakant controllertjänst då ordinarie befattningshavare varit tf lokalförsörjningschef. Konsekvensen är att utveckling av processer och intern kontroll varit mycket begränsad. Nettokostnaden för nämndens verksamhet är något lägre jämfört med budget på grund av ökade intäkter och minskade personalkostnader Vatten- och avloppsförsörjning Årets resultat för VA-verksamheten är ett överskott om totalt 0,3 mnkr som balanseras mot eget kapital. Intäkter från hushåll och industrier har minskat något samtidigt som intäkten för lakvattenbehandling har ökat med 1,1 mnkr vilket resulterat i en nettoökning av intäkterna med ca 0,8 mnkr. Kostnader för att ta hand om rens och avvattnat slam blev ca 0,5 mnkr dyrare eftersom detta inte får deponeras på Skene skog. Kemikaliekostnaden har ökat med ca 0,3 mnkr delvis till följd av ökad volym med anledning av inläckage i ledningssystem. Kostnaderna för avskrivning och ränta blir ca 1,1 mnkr lägre jämfört med budget främst till följd av senarelagda investeringar samt en något lägre räntesats än budgeterat. Avledning av avloppsvatten har blivit ca 0,6 mnkr billigare främst genom att vissa underhållsåtgärder inte hunnits med. Akvedukten i Hedbo har allvarliga korrosionsskador och måste ersättas med en ny akvedukt. Pågående utredning beräknas bli klar i början av Kontroll av skadorna på akvedukterna vid Industrigatan kommer att utredas och omfattningen av åtgärderna kan för närvarande inte bedömas. Hur stor investeringsutgiften för en ny akvedukt blir kan för närvarande inte bedömas. Det har under 2012 inträffat nio källaröversvämningar varav tre berör skador till följd av vattenläckor. Översvämningarna beror till stor del på eftersatt underhåll av avloppsledningsnätet respektive ett åldrande vattenledningsnät. Årets kostnad för abonnentskador gällande självrisker och regresskrav uppgår till 0,4 mnkr. Jämfört med föregående år är intäkterna högre vilket beror på dels taxeökning och dels ökade mängder lakvatten. När det gäller kostnader så har dessa ökat jämfört med 2011 på grund av ett ökat antal vattenläckor, ökad mängd ovidkommande vatten samt ett större antal källaröversvämningar. Kostnaden för vattenproduktion har minskat jämfört med 2011 då man gjorde extra insatser gällande rensning av grundvattenbrunnar. Kostnaden för reservoarer har också minskat på grund av den renovering som genomfördes under Avfallshantering Årets resultat för avfallsverksamheten är ett underskott om ca 1,2 mnkr som täcks av balanserade medel. Intäkterna har minskat marginellt. Årets kostnader för behandling av lakvatten är ca 1 mnkr högre än beräknat medan övriga kostnader för Skene skog blir lägre och nettot på Skene skog därmed sammanlagt redovisar ett mindre underskott om ca 0,4 mnkr. Behandlingen av hushållsavfall, grovavfall och farligt avfall blir totalt 0,1 mnkr dyrare jämfört med budget bland annat till följd av eftersläpande debitering av träavfall och stubbar från tidigare år. Inköp av plastpåsar blir ca 0,5 mnkr dyrare. Ränte- och avskrivningskostnaden för den nya återvinningscentralen är ca 0,2 tkr lägre än budgeterat till följd av att upphandlingen gällande projekteringen blivit försenad och investeringsprojektet därmed inte kommit igång enligt plan. Under året har upphandling av insamling av hushållsavfall, slamtömning och återvinningsmaterial genomförts. Eftersom huvuddelen av verksamheten bedrivs på entreprenad så blir inga större skillnader jämfört med 2011 förutom indexuppräkningar och variation av behandlad mängd avfall mellan åren. Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut (47)

21 Gata/Park Gatuverksamheten gör ett underskott på drygt 5,2 mnkr i förhållande till budget vilket är något sämre än tidigare prognoser. Budgeten överskrids främst på grund av kommunens delfinansiering av en gång- och cykelväg som Trafikverket bygger i Hyssna. Utöver detta har det förbrukats mer medel än budget för vinterväghållning, dikesrensning samt städning av torg och gatumiljöer. Kommunstyrelsen beslutade om en ökad ram för beläggning i samband med delårsbokslutet. Kostnaden för beläggningsunderhåll uppgår till 8,1 mnkr vilket innebär ett mindre budgetöverskridande i förhållande till den totala budgeten som uppgick till ca 8 mnkr efter ett ökat anslag med 5 mnkr. Beläggningarna är i sämre skick än beräknat och detta upptäcks oftast när arbetena påbörjas. Även kostnaden för gatubelysning har ökat mer än beräknat och budgeten överskrids med totalt 0,5 mnkr. Detta beror på att skador på belysningsanläggningarna har ökat och att verksamheten inte har egen kompetens för att åtgärda skadorna utan istället måste anlita externa entreprenörer. Vakanser inom administration förbättrar den totala utfallet med ca 0,5 mnkr. Parkverksamheten gör ett underskott på 0,7 mnkr i förhållande till budget. Underskottet beror främst på en ökad skötsel gällande grönområden parker, tätortsnära naturmark samt ökade administrationskostnader Verksamhetsservice Helårsutfallet för sektor Verksamhetsservice visar ett överskott på 2,1 mnkr jämfört med budget varav 0,6 mnkr hänförs till verksamheter finansierade av kommunstyrelsen. 1,3 mnkr förklaras av vakanser och anpassningsåtgärder. Tjänsterna som upphandlare och enhetschef har varit vakanta större delen av året. En halvtidstjänst inom växel och reception samt tjänsten som verksamhetsutvecklare är insparade. Konsekvensen av anpassningsåtgärderna blir framförallt att utvecklingsarbetet inom sektorn begränsas och att fler får dela på kvarvarande arbetsuppgifter. Fordonen visar ett överskott på 0,5 mnkr då antalet bilar har minskat under året samt att bilparken åldras vilket ger lägre leasingkostnader. Jämfört med budget är även kostnaden för skatt och försäkring lägre. Fortsatt dialog förs med förvaltningarna för att byta äldre fordon mot nyare miljövänliga och mer trafiksäkra fordon. Besparingar som genomfördes under 2011 har lett till en lägre kostnadsnivå jämfört med föregående år. Bland annat har antalet chefer minskat med 1 tjänst, friskvårdsuppdraget har försvunnit samt att bemanningen för skanning har minskat något. Ytterligare besparingsåtgärder under året tillsammans med en allmän återhållsamhet har medfört lägre kostnader. Volymmässigt har tryckeriverksamheten minskat med drygt 10 % jämfört med 2011 vilket ger minskade intäkter. Personalresurserna har i motsvarande omfattning kunnat styras mot fordonsadministration och annat arbete inom sektorn Lokalförsörjning Lokalförsörjningen redovisar ett resultat som avviker från budget med -0,8 mnkr. Avvikelsen mot budget beror främst på ökade kostnader för akut underhåll, byggledning och konsultation. Verksamheten redovisar minskade kostnader för fastighetsskötsel (drift och tillsyn), vaktmästeritjänster, myndighetsbesiktningar samt avskrivning och ränta i förhållande till budget. Minskade kostnader har möjliggjort ett ökat planerat underhåll på lokalerna om 1,3 mnkr. Åtgärder för underhåll och drift av kommunens lokaler har under året varit svårplanerade. Året började med anpassningsåtgärder samt anställnings- och inköpsstopp för första kvartalet, en allmän återhållsamhet för det andra och tredje kvartalet. Under det fjärde kvartalet hade kommunens resultat förbättrats varvid kommunstyrelsen beslutade att prognostiserat överskott för lokalförsörjning på 1,7 mnkr skulle nyttjas som underhåll på lokalerna. Köldtoppar i december medförde att den prognostiserade besparingen gällande energi uteblev och verksamhetens totala budget överskreds. Utfallet gällande energi ligger dock inom budget. Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut (47)

22 Kostnaden för akuta underhållsåtgärder uppgår till 3,2 mnkr och överstiger därmed budgeten med 1 mnkr. Den totala planerade underhållskostnaden uppgår till 12,6 mnkr vilket är 1,3 mnkr högre än budget men 2,4 mnkr lägre jämfört med utfallet Detta motsvarar en underhållskostnad om 77 kr/m2. Verksamhetens personalkostnader är lägre än budgeterat på grund av vakanser. Ej tillsatta tjänster och avbrutna rekryteringar har inneburit lägre kostnader om 2,2 mnkr. Utfallet för ersättningslokaler redovisas till 1 mnkr och överskrider budget med ca 0,3 mnkr då delar av Tingvallaskolan, Lyckeskolan och Knalleskolan ersatts med temporära lokaler. I jämförelse med bokslut 2011 avviker resultatet för lokalförsörjning med ca -3,2 mnkr. Anpassningsåtgärder för 2011 medförde lägre kostnader för ledning, fastighetsskötsel (drift och tillsyn), markskötsel och tomställda lokaler Kost- och städservice Kost- och städservice redovisar ett överskott på 3,3 mnkr. Detta beror framförallt på ökade intäkter och lägre personalkostnader gentemot såväl budget som föregående år. Fler portioner matlåda och inom gymnasieskolan ger högre rörliga intäkter än budgeterat. Även övriga portioner inom socialförvaltningen ligger på en högre nivå än förväntat. Detta beror troligtvis på att omvandlingen från vård- och omsorgsplatser till trygghetsboende tar något längre tid än förväntat. Dessa portioner bör dock till viss del medföra ökat antal matlådor i stället. Lägre personalkostnader uppvisas framförallt inom administrationen där deltidsfrånvaro och indragning av verksamhetsutvecklartjänster givit lägre kostnader. Även servicepoolen, som inte varit fullt bemannad har lägre personalkostnader. Sammanlagt 1,4 mnkr lägre kostnader jämfört med budget och 0,8 mnkr lägre jämfört med föregående år. Livsmedelskostnaderna har sänkts med 0,6 mnkr från föregående år trots ett ökat antal portioner. Årets livsmedelsbudget var dock väl optimistisk och överskreds med 0,4 mnkr. Kapitalkostnader har sjunkit markant mellan året bland annat till följd av viss avvaktan med investeringar i väntan på beslut om större renovering av Kunskapens hus. Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut (47)

23 3.5.5 Investeringsredovisning - Uppföljning och analys Teknik- och servicenämndens totala investeringsram inklusive ombudgeteringar uppgår till 97,6 mnkr varav 27,3 mnkr VA & Avfall, 9,5 mnkr Gator, vägar och parker samt 60,8 mnkr Internservice. Årets utfall uppgår till 70,4 mnkr eller 72 % av den totala budgeten. Budgetavvikelser förekommer främst inom Internservice där projektet ombyggnation av Torestorpsskolan inte genomförs enligt ursprunglig tidplan. Även projektet ny återvinningscentral på Skene Skog är framflyttad och utgifter gällande VA-investeringar i exploateringsområden har inte fallit ut enligt ursprunglig budget. Den totala utgiften gällande överföringsledningar 2012 följer i stort budget men utfallet inom respektive projekt varierar något Vatten- och avloppsförsörjning & Avfall Projekt Urspru nglig kalkyl Aktuell Projekt total Ack. utfall tom 2011 Budget 2012 Utfall 2012 Avvikelse 2012 Begärd ombudge tering Utbyggnad av nya anläggningar Utbyggnad va-ledning Ubbhult Hägnen Utbyggnad va-ledning Sjödal D, Solsätersvägen, Berghem Ombyggnad och förbättring av befintliga anläggningar Omläggning/flyttning va-ledning Stationsvägen, Horred Servisledning Bosgården/Ridhuset Förnyelse VA-ledning Gästgivaregatan Omläggning VA Enebergsvägen Flytt av utloppsledning Skene ARV Va-verk, mask o elinstallationer R R R Utbyte av pumpar R R R Förnyelse av va-ledningar R R R Nya projekt Flytt ledn.rondell Gbg-krysset Sanering Kvarng/Skördegatan Grusfilterbrunn Ramslätt Grusfilterbrunn Risäng Säkerhetsåtgärder Brandposter Omb Örby VA-verk - Mangan Om- och tillbyggnad Skene ARV Exploateringsinvesteringar Anslutningsinvesteringar till exploateringsområden VA-investeringar i exploateringsområden R R R R R R Summa VA-investeringar exkl överföringsledningar Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut (47)

24 Projekt Urspru nglig kalkyl Aktuell Projekt total Ack. utfall tom 2011 Budget 2012 Utfall 2012 Avvikelse 2012 Begärd ombudge tering Utbyggnad av överföringsledningar och tillhörande projekt Överföringsledning Skene Skog- Hajomskrysset Överföringsledning Hajomskrysset-Hyssna Överföringsledning Sätila-Sjödal Överföringsledning inom Sätila tätort Överföringsledning Sjödal- Ubbhult Överföringsledning Ubbhult- Hägnen Överföringsledning Hyssna - Sätila Pumpstationer Sätila-Ubbhult Pumpstationer Skene-Hyssna Pumpstationer Sätila-Blåsås Tryckstegringsstationer Sätila- Hägnen Tryckstegringsstationer Hyssna- Sätila Ombyggnad av vattenverken Ubbhult o Hyssna till Tr Ombyggnad avloppsverken Sätila och Hyssna till pumpstation Utjämningsbassäng och pumpstation Skene skog Summa Överföringsledningar Summa Vatten och Avlopp Avfallshantering Ny ÅVC Skene Skog Summa Avfallshantering Några mindre projekt som skulle blivit färdigställda 2012 har blivit försenade bland annat till följd av att upphandlingen dragit ut på tiden, väderförhållanden, myndighetsbeslut mm. De projekt som berörs är Enebergsvägen, flyttning av va-ledning Göteborgskrysset, Skene, sanering Kvarngatan/Skördegatan, grusfilterbrunnar i Ramslätt och Risäng. Projekten kommer att fortsätta nästa år. Utbyggnaden av VA-ledningar i Ubbhult och Sjödal begärs ombudgeterade till Marklösen för överföringsledningen har tagit längre tid än beräknat. Upphandling av etappen Skene - Hyssna kan påbörjas i början av 2013 villkorat att miljödomstolen fattar ett beslut avseende vattenverksamheten. Huvuddelen av projekteringen av överföringsledningen är klar men kan inte slutföras helt förrän alla markfrågor är klara. Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut (47)

Årsbokslut 2010. Teknik- och servicenämnden TSN 2011-02-03

Årsbokslut 2010. Teknik- och servicenämnden TSN 2011-02-03 Årsbokslut 2010 Teknik- och servicenämnden TSN 2011-02-03 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsberättelse... 3 2 Uppföljning av uppdrag... 5 3 Måluppföljning... 6 4 Uppföljning av produktionsmått... 27 5

Läs mer

TEKNIK OCH SERVICENÄMNDEN ÅRSREDOVISNING VATTEN OCH AVLOPPSFÖRSÖRJNINGEN

TEKNIK OCH SERVICENÄMNDEN ÅRSREDOVISNING VATTEN OCH AVLOPPSFÖRSÖRJNINGEN TEKNIK OCH SERVICENÄMNDEN ÅRSREDOVISNING VATTEN OCH AVLOPPSFÖRSÖRJNINGEN 2014 1(7) vatten och avloppsförsörjningen 2014 Inledning Enligt Lag om allmänna vattentjänster ska VA-verksamheten särredovisas

Läs mer

Tekniska nämnden, VA 2013

Tekniska nämnden, VA 2013 Tekniska nämnden, VA 2013 Ordförande: Dan Gabrielsson Förvaltningschef: Patrick Nohlgren Verksamhet Dricksvattenförsörjning, spillvatten- och dagvattenhantering för abonnenter anslutna till VA-kollektivet

Läs mer

Årsbokslut 2013. Teknik- och servicenämnden. Beslut TSN 2014-01-23, 2.

Årsbokslut 2013. Teknik- och servicenämnden. Beslut TSN 2014-01-23, 2. Årsbokslut Teknik- och servicenämnden Beslut TSN 2014-01-23, 2. Nämnden har under uppfyllt sina uppdrag i varierande grad där brister i underhåll och handläggningskapacitet drar ner nivåerna samtidigt

Läs mer

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 4 1.3 Prognos med ekonomiskt

Läs mer

Nyckeltal 2008 VA verksamheten Tierps kommun

Nyckeltal 2008 VA verksamheten Tierps kommun Nyckeltal 2008 VA verksamheten Tierps kommun I VA Web samlas alla nyckeltal i en databas som är tillgänglig via Internet. Nyckeltalen värderas systematiskt och används till att årligen analysera och följa

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 Miljönämnden 1 Miljönämnden Brukar/medborgarperspektiv Under 2010 har en riskbaserad tillsyn av hälsoskyddsverksamheter inletts i projektform för att 2011 utökas till alla

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015 -04-30 Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april KS -188 Innehåll Sida 2 av 7 3. Sektor Samhällsbyggnad... 3 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 3.2 Viktiga händelser... 3 3.3 Ekonomi... 3 3.3.1 Driftsredovisning...

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014 Tekniska nämnden Verksamhetsberättelse 2014 Måluppfyllelse Tekniska nämnden 2014 Uppdrag Hållbar utveckling, miljö Fossilbränslefri kommun 2030 Genomförda åtgärder Inga alternativa bränslen har funnits

Läs mer

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten Årsredovisning 211 VA-verksamheten Rev 12316 Innehållsförteckning VA-verksamheten 3 Bakgrund 3 VA-verksamheten i Kinda 3 Mål och måluppfyllelsen 3 Årets verksamhet 3 Drift och underhåll 4 Investeringar

Läs mer

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden Oktoberrapporten är en avstämning av verksamhetsförändringar och av den ekonomiska prognos som lämnades i delårsrapporten efter augusti. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden har på grund

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Verksamhetsrapport Tertial 2 2012 Servicesektorn

Verksamhetsrapport Tertial 2 2012 Servicesektorn Verksamhetsrapport Tertial 2 2012 Servicesektorn 2(13) Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 3 2 Sammanfattning... 4 3 Volymer... 6 3.1 Måltidsservice... 6 4 Måluppföljning... 7 4.1 Strategiska

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2014-11-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2014-11-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Tid Kl 13.30 14.35 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande M Pär-Erik Johansson FP Ulf Eriksson KD Henry Piirainen S Tuula Vähäniemi, tjänstgör för Bo Petersson (S) 94-96

Läs mer

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad Årsredovisning 2011 Teknisk verksamhet - skattefinansierad Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning...3 Årets händelser...3 Mål och måluppfyllelse...4 Ekonomi...4 Framtid...5 Kommentarer till

Läs mer

VA-ENHETEN, RIKTLINJER OCH STYRPRINCIPER 1(6)

VA-ENHETEN, RIKTLINJER OCH STYRPRINCIPER 1(6) VA-ENHETEN, RIKTLINJER OCH STYRPRINCIPER 1(6) INLEDNING Götene kommun införde från och med den 1 januari 1995 en balansräkningsmodell för tekniska kontorets VA-enhet (balansräkningsenhet). Införandet av

Läs mer

KS 2014-250. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

KS 2014-250. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 388 Kommunstyrelsens månadsrapport för november 2014. KS 2014-250 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Mål beslutade av nämnden Nuläges nivå Målnivå Uppföljningsintervall

Mål beslutade av nämnden Nuläges nivå Målnivå Uppföljningsintervall Teknisk Nämnd Avstämning förvaltningsmål Mål beslutade av nämnden Nuläges nivå Målnivå Uppföljningsintervall Tekniska kontoret ska upprätthålla god tillgänglighet och en säker trafik- och gatumiljö. 20

Läs mer

Kommunstyrelsens bokslut 2014. KS 2014-250

Kommunstyrelsens bokslut 2014. KS 2014-250 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-10 32 Kommunstyrelsens bokslut 2014. KS 2014-250 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Läs mer

Resultat 22 442 8 835

Resultat 22 442 8 835 Bilaga 4 Resultat och balansräkning va-verket år 2014 Resultaträkning (Redovisning i tkr) Verksamhetens intäkter 2014 2013 Brukningsavgifter 155 555 131 071 Anläggningsavgifter 30 200 69 906 Anläggningsavgifter

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNAD. Löpande uppföljning. Strategiska mål. Prioriterade mål. Datum: 2008-05-16

SAMHÄLLSBYGGNAD. Löpande uppföljning. Strategiska mål. Prioriterade mål. Datum: 2008-05-16 Löpande uppföljning Datum: 2008-05-16 Period (månad) Tertial 1 2008 Från (sektor, enhet/namn) Samhällsbyggnad Till (nämnd, delegation etc) Samhällsbyggnadsdelegationen Strategiska mål Kommentarer från

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Budget 2016 med plan 2017-2018. Vatten och avlopp

Budget 2016 med plan 2017-2018. Vatten och avlopp Budget 2016 med plan 2017-2018 Vatten och avlopp Innehållsförteckning 1 Vatten och avlopp... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Ekonomi (budget)... 5 1.4 Förslag till budget 2016... 6 1.5 Utmaningar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 - kortversion

Verksamhetsberättelse 2013 - kortversion Bilaga 1 Verksamhetsberättelse 2013 - kortversion Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 3 1.3 Måluppfyllelse verksamhet...

Läs mer

Månadsuppföljning. September 2008

Månadsuppföljning. September 2008 A Månadsuppföljning September 2008 Månadsuppföljning 1 januari - 30 september 2008 Jämfört med budget visar skatteprognosen att skatteintäkterna beräknas bli 3,4 mkr lägre. Vad gäller de generella statsbidragen

Läs mer

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015 Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Investeringsredovisning... 4 2 Viktiga händelser i verksamheten...

Läs mer

Årsredovisning 2012. VA-verksamheten. Rev 120316

Årsredovisning 2012. VA-verksamheten. Rev 120316 Årsredovisning 2012 VA-verksamheten Rev 120316 Innehållsförteckning VA-verksamheten... 3 Bakgrund... 3 VA-verksamheten i Kinda... 3 Årets verksamhet... 3 Drift och underhåll... 3 Framtid... 4 Mål och måluppfyllelse...

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Bilaga 1. Åtgärdsprogram VA

Bilaga 1. Åtgärdsprogram VA Bilaga 1. Åtgärdsprogram VA VA 2050 År 2009 Verksamhetsplan VA 2050 samlar ALLA mål som gäller för VA - verksamheten inom Borlänge Energi. Planen utgår från de företagsövergripande målen. Kontaktperson:

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Vatten- och avloppsledningsnätets underhåll

Vatten- och avloppsledningsnätets underhåll Revisionsrapport Vatten- och avloppsledningsnätets underhåll och förnyelse Torsås kommun 29 september 2010 Caroline Liljebjörn Elisabeth Rye Andersson 2010-09-29 Caroline Liljebjörn Åsa Bejvall Innehållsförteckning

Läs mer

SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT

SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-21 Handläggare: Joel Westergren Till Kommunstyrelsens arbetsutskott SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT 10013 Anslutning av kommunalt vatten och avlopp för Rävsnäs-Gräddö omr

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Värdering av kvalitet, service, relativ kostnadseffektivitet och långsiktighet för vatten- och avloppsledningsnät

Värdering av kvalitet, service, relativ kostnadseffektivitet och långsiktighet för vatten- och avloppsledningsnät Värdering av kvalitet, service, relativ kostnadseffektivitet och långsiktighet för vatten- och avloppsledningsnät Värdering av en verksamhet sker genom benchmarking Benchmarking är ett hjälpmedel för att

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Tekniska nämnden, VA. Nettokostnader 1931-649 -1 291 Budget 500 500. Verksamhet. Ekonomi. Bokslut Bokslut Bokslut

Tekniska nämnden, VA. Nettokostnader 1931-649 -1 291 Budget 500 500. Verksamhet. Ekonomi. Bokslut Bokslut Bokslut Tekniska nämnden, VA Ordförande: Dan Gabrielsson Förvaltningschef: Patrick Nohlgren Exempel på dokumentation av VA-ledningar. Verksamhet Dricksvattenförsörjning, spillvatten- och dagvattenhantering för

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Sammanställd åtgärdsplan Budget i balans 2016

Sammanställd åtgärdsplan Budget i balans 2016 Datum -10-12 Sammanställd åtgärdsplan Budget i balans Tkr Prognos Åtgärder Tekniska förvaltningen -2 050 +8 300 Socialförvaltningen -25 000 +23 800 Serviceförvaltningen -2 000 +2 000 Överförmyndarförvalt

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25.

Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25. Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25. Arvika Teknik AB, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon: 0570-816 00 E-post: arvika.teknik@arvika.se

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Granskning av investeringsprocessen. Kommun

Granskning av investeringsprocessen. Kommun Granskning av investeringsprocessen i Jönköpings Kommun Jönköping december 2004 Björn Lindblad (1) 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Syfte... 4 2.3 Metod... 4 2.4 Avgränsning...

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Tyresö kommun Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Uppföljning strategiska mål Livskvalitet - den attraktiva kommunen Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24

Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24 Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24 K = Kommunen S = Samfälligheten E = Entreprenör 1. Varför bygger Norrtälje kommun ut ledningsnätet i Räfsnäs men inte i Östernäs? K svarar: Området mellan

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

TEKNIK OCH SERVICENÄMNDEN

TEKNIK OCH SERVICENÄMNDEN TEKNIK OCH SERVICENÄMNDEN ÅRSREDOVISNING VATTEN OCH AVLOPPSFÖRSÖRJNINGEN 2012 vatten och avloppsförsörjning 2011 enligt TSN Au 2/2013 1(22) vatten och avloppsförsörjningen 2012 Inledning Enligt Lag om

Läs mer

Riktlinjer för uppföljning. Motala kommun

Riktlinjer för uppföljning. Motala kommun Riktlinjer för uppföljning Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 11/KS 0157 Datum: 2011-08-22 Paragraf: KF 111 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf: Gäller från: 2011-09-01

Läs mer

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00 Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott Myndighetsnämnden för teknik och miljö Plats och tid för sammanträdet Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

Årsredovisning 2013 VA-verksamheten

Årsredovisning 2013 VA-verksamheten Årsredovisning 2013 VA-verksamheten Nära i Kinda - Året om Årsredovisning 2013 VA-verksamheten - 1 VA-verksamheten 3 Bakgrund 3 VA-verksamheten i Kinda 3 Årets verksamhet 3 Drift och underhåll 3 Ekonomi

Läs mer

Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning

Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning Verksamhetsberättelse för VA-avdelningen 2014 Uppdrag C4 Teknik jobbar för ett kranvatten som är hälsosamt och rent, för skyddat

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan Antagen av KF 2013-09-23 Investeringsplan 2014-2016 2013-09-10 Lizanne Byström, Ekonomichef Helena Luthman, Ekonom Investeringsnivåer Investeringsnivåerna har under 2000-talet legat på i genomsnitt 54

Läs mer

Miljö och folkhälsa.

Miljö och folkhälsa. Hållbarhet hos oss. Nyköpings kommun: jobbar för en ekonomi i balans en förutsättning för att kunna leverera god service även i framtiden är en av Sveriges främsta kommuner med 37 förskolor och skolor

Läs mer

't( 1. Tjänsteskrivelse: Förslag som säkerställer ett positivt resultat zor3 2. Bilaga Förslag på åtgärder VALLENTUNA KOMMUN

't( 1. Tjänsteskrivelse: Förslag som säkerställer ett positivt resultat zor3 2. Bilaga Förslag på åtgärder VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m manträdesprotokol I 20L3-O2-t4 t4 (t7) 926 Förslag som säkerställer ett positivt resultat 2013 (KS 2012.580) Beslut Arbetsutskottet ställer sig

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Lomma kommun Våren 2013 genomförde

Läs mer

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016 Nämndsbudget 2014-2016 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 5 PERSONAL... 5 VISION... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida TEKNISKA NÄMNDEN 2007-08-29 TEKNISKANÄMNDENS PRESIDIE 2007-09-10 TEKNISKA NÄMNDEN 2007-11-14 2 TN 52 Dnr 2007.205-35 TN:s presidie 3 TN 53 Installation av slamavvattning med kringutrustningar vid Lessebo

Läs mer

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den 10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Föremål för bolagets

Läs mer

Statusrapport. Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14

Statusrapport. Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14 Statusrapport Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14 R Wallin Telefon 011-23 05 34 roger.wallin@se.ey.com Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Syfte... 2 2.2 Revisionsfrågor...

Läs mer

INVESTERINGSPOLICY FÖR GRÄSTORPS KOMMUN

INVESTERINGSPOLICY FÖR GRÄSTORPS KOMMUN Grästorps kommun Styrdokument 19 2012-06-14 INVESTERINGSPOLICY FÖR GRÄSTORPS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-14, 40 Innehållsförteckning Allmänt om investeringar... 3 Anskaffningsvärde... 3

Läs mer

17/09 Bilaga 1 Avrapportering mål och specifika uppdrag 2009 Handikapp & Habilitering och Sjukresor Habilitering & Hjälpmedel och Sjukresor 1) Måluppfyllelse 3 Målet är helt uppfyllt (vid tidpunkten för

Läs mer

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ordförande: Peter Melinder Förvaltningschef: Ingela Lundqvist Vårt uppdrag Vi arbetar med Miljö- och hälsoskydd Naturvård Fysisk planering, bygglov och kartor Gator,

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Månadsrapport Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT

Månadsrapport Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 3 2. UTFALL FÖR PERIODEN JANUARI - AUGUSTI 2007... 4 2.1. INTÄKTER PERIODENS UTFALL... 4 2.2.

Läs mer

Månadsbokslut mars 2013

Månadsbokslut mars 2013 2013-04-15 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/156-040 Kommunstyrelsen Månadsbokslut mars 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar månadsbokslut för mars 2013. Sammanfattning Årsprognosen för årets

Läs mer

Innehållsförteckning Bilaga 2. Volymer och nyckeltal 2

Innehållsförteckning Bilaga 2. Volymer och nyckeltal 2 Innehållsförteckning Bilaga 2. Volymer och nyckeltal 2 i. Barn- och ungdom 2 ii. Utbildning, arbetsmarknad och integration 3 iii. Kultur och fritid 4 iv. Vård och omsorg 5 v. Social omsorg 6 vi. Bygg och

Läs mer

Vatten Vattenreningsverk finns i Bockara, Fredriksberg (Oskarshamn), Fårbo och Kristdala.

Vatten Vattenreningsverk finns i Bockara, Fredriksberg (Oskarshamn), Fårbo och Kristdala. VA-redovisning 2010 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VA-VERKSAMHETEN 2010-12-31 Tekniska kontoret ansvarar för det dricksvatten som produceras och levereras till abonnenterna och för rening av det förbrukade avloppsvattnet

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

Målområden 2016-2017

Målområden 2016-2017 Målområden 2016-2017 Vision för Lessebo kommun Vi är en kommun med engagerade och stolta invånare och med ett kreativt näringsliv, en kommun och miljö som man vill bo, verka i och besöka. Vårt läge i en

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun

Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun www.pwc.se Inger Andersson Certifierad kommunal revisor Daniel Johansson godkänd revisor Mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2.

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2. 2013-09-03 Rev 2013-10-15 Mats Falås VA- och renhållningschef 08 560 39 336 Mats.falas@ekero.se PM VA-taxa 2014 (KFS 13:2) Dnr KS13/228-346 Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som

Läs mer