Årsbokslut Teknik- och servicenämnden. Version till TSN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsbokslut 2012. Teknik- och servicenämnden. Version till TSN 2013-01-31"

Transkript

1 Årsbokslut 2012 Teknik- och servicenämnden Version till TSN

2 2012 var ett år där vi både bromsade och gasade, ofta samtidigt. Anledningen var kommunens befarade underskott tillsammans med många uppdrag att utföra. Belastningen har i många fall varit tydlig med sjunkande frisktal och oroliga medarbetare som följd. Att fortsätta utvecklingen mot att leverera det som förväntas och samtidigt vara en positiv och attraktiv arbetsplats kommer vara några av de stora utmaningarna för våra chefer och medarbetare under Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut (47)

3 Innehållsförteckning 1 Verksamhet Verksamhetsberättelse/Viktiga händelser Uppföljning av uppdrag Måluppföljning Hållbara förutsättningar för boende och företagsamhet Goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar Trygghet vid behov av omsorg och stöd i vardagen Hållbar personalförsörjning Hållbar ekonomi och finansiering Uppföljning av Barnkonventionen Uppföljning av miljöhänsyn Produktionsmått Vatten- och avloppsförsörjning Avfallshantering Gator, vägar och parker Lokalförsörjning Kost- och städservice Verksamhetsservice Uppföljning - Internkontroll Vatten- och avloppsförsörjning Avfallsverksamhet Trafik Grön miljö Lokalförsörjning Måltidsförsörjning Lokalvård Kompetensförsörjning Ekonomiservice Uppföljning serviceåtaganden Vatten- och avloppsförsörjning Avfallshantering Uppföljning av synpunkter och avvikelser Uppföljning Vatten- och avloppsförsörjningsverksamheten Uppföljning av avslutningsåtgärder på nedlagda tippar Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut (47)

4 Bilagor Bilaga 1: Statistik Arbetsgivarområdet 2012 Bilaga 2: Slutredovisning Investeringsprojekt Energieffektivisering Gatubelysning Bilaga 3: Årsredovisning Vatten och Avloppsförsörjning Bilaga 4: Årsredovisning Avfallsverksamheten Symbolförklaring till Indikator/nyckeltal Trendpil, uppåtgående trend Trendpil, oförändrad trend Trendpil, nedåtgående trend Färgsymbol (Grön), visar måluppfyllelse Färgsymbol (Gul), visar måluppfyllelse Färgsymbol (Röd), visar måluppfyllelse Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut (47)

5 1 Verksamhet 1.1 Verksamhetsberättelse/Viktiga händelser Vatten och avlopp, avfallshantering, gator, vägar och parker. Det är de stora ansvarsområdena för teknik- och servicenämnden. Dessutom har nämnden ansvar för service inom kommunens egen organisation. Det gäller exempelvis lön- och ekonomiadministration, fordon, lokaler, fritidsanläggningar, städning och den kost som serveras i förskolor, skolor samt inom äldreomsorgen var ett år där regn, vatten och fukt skulle stå i fokus. I slutet på året skedde ett skred vid Häggån med en avstängd gång- och cykelväg som följd. Den troliga orsaken är höga vattenflöden någon månad tidigare som förändrat strandbrinkens bärighet. En undersökning av skredrisker i området är nödvändig innan vägen kan byggas upp och åter öppnas, och kommer att genomföras under våren I flera skollokaler konstaterades fuktrelaterade problem och behov av tillfälliga lokaler. En av de mer omfattande fuktskadorna var i Lyckeskolan där flera klassrum stängdes. Genom ett intensivt samarbete mellan flera förvaltningar var klassrum i paviljonger på plats tre månader senare. När enheten för lärande och arbetsmarknad delades tillfördes teknik- och servicenämnden ytterligare en verksamhet: Naturvårdslaget. Här arbetar personalen med exempelvis röjningsarbete i skogar, underhåll av badplatser, snickeriarbeten och andra liknande arbetsuppgifter. Ombyggnaden av Kinna centrum som påbörjades 2009 har fortsatt under Tillsammans med näringslivsorganisationer genomfördes en invigning med tal och tårta under hösten. I det mest centrala området återstår nu bara mindre detaljer. De arbeten som samtidigt pågår från Sätraplan upp mot kommunhuset kommer att slutföras under våren Projekteringen av en ny återvinningscentral vid Skene skog har inletts. Med nämndens värdegrund Trygghet, Tillgänglighet och Trivsel som ledstjärna kommer vi om några år kunna lämna skräp och uttjänta prylar i en miljö som är trygg och säker för både medborgare, entreprenörer och vår egen personal. Två stora miljö- och samhällsutvecklingsprojekt pågår. Täckningen av den gamla soptippen i Skene skog är i sitt slutskede och projekteringen av överföringsledningar för vatten och avlopp Skene, via Hyssna och Sätila, till Ubbhult är genomförd. Teknik- och servicenämnden har också genomfört flera andra åtgärder för att minska kommunens miljöpåverkan. De fordon som kommunen använder byts efter hand ut och nu uppgår andelen miljöbilar till 60 procent. För att minska vår bränsleförbrukning har 50 medarbetare inom hela kommunen fått genomföra utbildning i miljöanpassad körning, Ecodriving. Energieffektivisering av lokaler har fortsatt bland annat genom att effektiva styrsystem för belysning och ventilation installerats. Portionsförpackade måltider, Gomidda från Lindäng, har varit mycket populära och behovet är större än vår kapacitet. Äldre kommuninvånare kan varje vecka komponera sin egen meny från ett urval på nio huvudrätter och sju desserter som varieras över tiden. På allt fler skolor erbjuds vegetariskt lunchalternativ och kundnöjdheten har ökat med två procentenheter till 73 % av eleverna som är nöjda eller mycket nöjda. Ytterligare ett bevis på den höga kvaliteten på skolmaten i Mark är den hedrande fjärdeplaceringen i tävlingen Skolmatsgastro. Under de senaste åren har det blivit allt tydligare att underhållet av fastigheter, gator, vägar samt vatten-och avloppsledningsnätet är eftersatt och behöver ökas avsevärt. Kommunens positiva ekonomiska resultat möjliggjorde 5 mnkr i extra resurser för asfaltering. Dessa utnyttjades bland annat till Industrigatan och Hedbovägen i Skene, Hedevägen i Kinna samt till ett stort antal mindre lagningsarbeten på andra ställen i kommunen. Trots denna satsning behöver kommunen utföra avsevärt mer asfalteringsarbeten om standarden på gator och vägar ska kunna behållas och de långsiktiga kostnaderna hållas nere. Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut (47)

6 2 Uppföljning av uppdrag Uppdraget uppfyllt Helt I hög grad Delvi s I låg grad Inte alls Kommentar Vatten- och avlopp x Eftersatt underhåll på ledningsnäten, låg förnyelsetakt, stora mängder ovidkommande avloppsvatten, bräddningar, förelägganden från miljönämnden är några exempel på att uppdraget inte kan anses uppfyllt. Avfallshantering x Verksamheten har fungerat bra med ett fåtal anmärkningar. Uppdraget helt uppfyllt. Gator, vägar, parker x Resultatredovisningen visar på att ramen för skattefinansierade verksamheten gata/park inte är tillräcklig för att uppfylla det uppdrag som kommunfullmäktige beslutat om. Vägstandarden försämras och utgör bitvis redan en fara för trafikanterna. Allt fler grönytor har fått ändra karaktär från gräsmattor till naturmark vilket upplevs som vanskötsel av brukarna. Vakanta tjänster för administration och handläggning har påverkat nämndens möjligheter till att genomföra en bra verksamhet med risker för onödiga kostnader och bristande kontroll. Intern service exklusive Lokalförsörjning x Den interna servicen når i de flesta fallen upp till de målsättningar som är fastställda för perioden. Kapaciteten att genomföra upphandlingar är dock begränsad. Intern service - Lokalförsörjning x Underhållsnivån på våra fastigheter är låg och möjliggör inte att statusen bibehålls eller förbättras. Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut (47)

7 3 Måluppföljning 3.1 Hållbara förutsättningar för boende och företagsamhet Nämnden uppnår i stort alla målsättningar för hållbara förutsättningar för boende och företagsamhet. Brister finns inom VA-verksamheten där vattenläckor och avbrott har sänkt servicenivån Kommunal service med god tillgänglighet och kvalitet Indikator Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2012 Mål 2012 Antal timmar/vecka som avfallsanläggningen vid Skene skog har öppet utöver tiden vardagar 10 timmar 13 timmar 13 timmar minst 11 timmar Andel fullgjorda hämtningar av hushållsavfall 99,9 % 99,57 % 99,59 % 100 % NöjdBrukareIndex - Avfallsverksamhet 92 % 92 % 92 % 90 % Avbrottstid på det kommunala VAnätet räknat i minut per brukare och år 12 minuter 10 minuter 12 minuter högst 12 minuter NöjdBrukareIndex - Vatten- och avloppsförsörjning Antal nyanslutna fastigheter till det kommunala VA-nätet Antal ärenden som prövats av statens VA-nämnd 92 % 92 % 92 % minst 86 % 19 st 28 st 6 st minst 50 st 0 ärenden 2 ärenden 3 ärenden 0 ärenden Kvalitets-, service- och miljöindex för VA-verksamheten 531 poäng 580 poäng 523 poäng minst 700 poäng Andel hushåll som är utan vatten mer än 15 timmar 0,11 % 0 % 0 % 0 % NöjdBrukareIndex - Gator 56 % 56 % 56 % 60 % Andel felanmälningar, gällande infrastrukturen, som sker via internetportal Mark.se Andel e-fakturor av totalt antal skickade fakturor Andel av identifierade hinder i publika lokaler som har avhjälpts Andel av de nya, tillkommande lokalerna enl. lokalplanen som har tillhandahållits i rätt tid 4 % 26 % 24 % minst 30 % 5 % 8 % 11 % minst 40 % 50 % 75 % 100 % minst 80 % 100 % 95 % 95 % 100 % Antal timmar/vecka som avfallsanläggningen vid Skene skog har öppet utöver tiden vardagar Öppettider från och med 1 september 2011 är måndag till torsdag 7-18, fredag-lördag 9-14, tisdag april-september Andel fullgjorda hämtningar av hushållsavfall Antal överhopp ligger på ungefär samma nivå som tidigare år. Problem med dåligt snöröjda vägar under årets andra månad som resulterade i en marginell ökning av överhoppen. Till och med november hämtades kärl varav 732 st blev överhoppade. Av dessa hämtades 439 st en arbetsdag efter anmälan. Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut (47)

8 NöjdBrukareIndex - Avfallsverksamhet Brukarundersökningar genomförs vart tredje år av SKL (Kritik på teknik) och den senaste undersökningen genomfördes Rapporterat resultat avser förhållandena år 2010.Nästa undersökning påbörjas i början på I den nyligen genomförda medborgarundersökningen fick sophämtningen som sköts av kommunen bra omdömen. Återvinningsstationer som sköts av FTI fick en något sämre bedömning. Avbrottstid på det kommunala VA-nätet räknat i minut per brukare och år Nyckeltalet är beroende på antalet vattenläckor på såväl distributionsledningar som serviser. Antalet läckor har ökat jämfört med tidigare år och är nästan dubbelt så höga per km ledning som genomsnittet i Sverige. Tillgängligheten är dock större än 99,8% NöjdBrukareIndex - Vatten- och avloppsförsörjning Brukarundersökningen genomförs av SKL (Kritik på teknik) vart tredje år. Senaste undersökningen genomfördes 2010 och rapporterat värde avser således förhållandet år Nästa undersökning påbörjas i början av I den nyligen genomförda medborgarundersökningen erhåll VA-försörjningen ett relativt bra omdöme. Antal nyanslutna fastigheter till det kommunala VA-nätet Antalet nyanslutna villafastigheter under 2012 är 6 stycken. I hyreshus har 6 tillkommande lägenheter tillkommit. Konjunktur, ökade varsel samt ökade svårigheter att få lån är troligtvis en förklaring till att man inte når kommunens målsättning. Antal ärenden som prövats av statens VA-nämnd Tre ärenden har avgjorts hos Statens VA-nämnd. Två ärenden rörde anläggningsavgifter och ett ärende tillkommande lägenhetsavgift. I VA-nämnden avgjordes ärendena till kommunens fördel. Kvalitets-, service- och miljöindex för VA-verksamheten Ökat antal källaröversvämningar, stor tillrinning till avloppsverken (inläckage) och ett större antal läckor påverkar indikatorn negativt. För att förbättra indextalet så krävs stora satsningar på förnyelse av ledningsnätet samt ökad underhållspolning av avloppsledningarna vilket det saknats resurser för de senaste åren genom besparingskrav mm. I jämförelse med andra kommuner är värdet för Mark otillfredsställande. Andel hushåll som är utan vatten mer än 15 timmar Inget hushåll har varit utan vatten mer än 15 timmar. I några fall har vatten distribuerats via tank/dunk. NöjdBrukareIndex - Gator Någon undersökning av NöjdBrukarindex är inte gjord under Däremot gjorde SCB en Medborgarundersökning under Där betygsindex för Gång- och cykelvägar samt Gator och vägar är 51 vilket är något under genomsnittet av Sveriges kommuner som är 54. Rapporten anger att dessa verksamheter bör prioriteras för att höja kommunens Nöjd- Medborgar-Index. Andel felanmälningar, gällande infrastrukturen, som sker via internetportal Mark.se Andelen felanmälningar via internetportalen mark.se ligger kvar på samma nivå som tidigare år. Arbetet fortlöper med att förbättra de interna rutinerna kring felanmälan samt att marknadsföra lösningen tydligare mot våra medborgare. Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut (47)

9 Andel e-fakturor av totalt antal skickade fakturor Andelen e-fakturor ökar långsamt trots att viss marknadsföring gjorts under hösten. Målsättningen är fortfarande klart högre och kommer att kräva fortsatta insatser för att påverka medborgarna till att ansluta sig till e-faktura. Andel av identifierade hinder i publika lokaler som har avhjälpts Under 2012 har alla identifierade enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler åtgärdats. Andel av de nya, tillkommande lokalerna enl. lokalplanen som har tillhandahållits i rätt tid Lokaler och lokalanpassningsåtgärder har utförts enligt årsplanen för Några få byggprojekt under året har avvikit från ursprunglig tidplan Trygg, hälsosam och säker miljö Indikator Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2012 Mål 2012 Andel vattenprover utan anmärkning på kommunalt dricksvatten Antal olyckor med dödlig utgång på kommunala gator, vägar och GCMvägar Andel felanmälningar som åtgärdats inom en vecka då tre eller fler belysningspunkter i rad inte lyser Andel kommunala gator och GCMvägar som är farbara 8 timmar efter snöröjningens påbörjande och snöröjda 24 timmar efter snöfallets upphörande Allvarliga fel på belysningsnätet som kan orsaka skada skall åtgärdas omedelbart. Enstaka fel på belysningsnätet åtgärdas i mån av tid inom en fyra veckors period eller i anslutning med besiktningsrundor 97 % 94,7 % 93,6 % 97 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 % 100 % 100 % 100 % 93 % 97 % 97 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Andel vattenprover utan anmärkning på kommunalt dricksvatten Totalt har 143 kemiska analyser utförts under året enligt kontrollprogrammet varav 6,3 % bedömts som tjänlig med anmärkning. Antalet mikrobiologiska analyser under året har uppgått till 248 st varav 6,5 % har bedömts som tjänlig med anmärkning. Ingen analys har bedömts som otjänlig. Antalet anmärkningar på kemiska analyser är högre jämfört med tidigare år. Mikrobiologiska analyserna uppvisar en ökning men ligger fortfarande på en något för hög nivå. Dålig vattenomsättning är en trolig orsak. Databeräkningar har påbörjats för att fastställa hur ofta spolning bör göras i kritiska punkter på ledningsnätet för att upprätthålla en bra vattenkvalitet. Ökad underhållsspolning av vattenledningarna samt rutinmässig luftvattenspolning enligt tidigare underhållsplaner är prioriterade åtgärder för att antalet anmärkningar ska minskas. Antal olyckor med dödlig utgång på kommunala gator, vägar och GCM-vägar Inga olyckor med dödlig utgång har inträffat på kommunala gator, vägar eller GCM-vägar. Andel felanmälningar som åtgärdats inom en vecka då tre eller fler belysningspunkter i rad inte lyser Felanmälningar där tre eller flera belysningspunkter varit ur drift har åtgärdats inom en vecka efter att kommunen fått kännedom om felen. Även enstaka belysningspunkter som prioriteras ur trafiksäkerhetssynpunkt åtgärdas inom en vecka. Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut (47)

10 Andel kommunala gator och GCM-vägar som är farbara 8 timmar efter snöröjningens påbörjande och snöröjda 24 timmar efter snöfallets upphörande Kraftiga snöfall i Januari och Februari gjorde att vi i enstaka områden inte kunde uppfylla vårt åtagande fullt ut. Allvarliga fel på belysningsnätet som kan orsaka skada skall åtgärdas omedelbart. Allvarliga fel, som kan orsaka person- eller egendomsskada, har åtgärdats omedelbart efter att felet blivit känt. Enstaka fel på belysningsnätet åtgärdas i mån av tid inom en fyra veckors period eller i anslutning med besiktningsrundor När fel riskerar trafiksäkerheten, till exempel vid övergångsställen och gatukorsningar, har de åtgärdats så snart som möjligt efter att felet blivit känt. I övriga fall har de åtgärdats under ordinarie besiktningsrundor. Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut (47)

11 3.2 Goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar Resultatet gällande den indikator som riktas mot målet goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar har förbättrats men målsättningarna nås inte helt Trygga, hälsosamma och stimulerande miljöer Indikator Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2012 Mål 2012 NöjdBrukarIndex - andel brukare som ger högst eller näst högst betyg på skolmåltiden 71 % 71 % 73 % minst 85 % NöjdBrukarIndex - andel brukare som ger högst eller näst högst betyg på skolmåltiden Årets undersökning gjordes under april och maj och visar en ökning av NKI för bemötande som har varit ett fokusområde sedan förra årets undersökning. Generellt är eleverna i årskurs fem mindre nöjda än eleverna i årskurs åtta. 3.3 Trygghet vid behov av omsorg och stöd i vardagen Bedömningen är att målsättningarna för de indikatorer som är knutna till målet trygghet vid behov av omsorg och stöd i vardagen, har uppnåtts. Brukare i särskilt boende och hemtjänst är mycket nöjda med hur maten smakar God service och kvalitet Indikator Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2012 Mål 2012 NöjdBrukarIndex - Andel brukare i särskilt boende som är nöjda med hur maten smakar. Nöjd Brukar Index - Andel brukare i hemtjänst som är nöjda med hur maten smakar 60 % 65 % 73 % minst 65 % 33 % 76 % 76 % minst 65 % NöjdBrukarIndex - Andel brukare i särskilt boende som är nöjda med hur maten smakar. Indikatorn beskriver procentandel i särskilt boende, i åldersgruppen 65 år och äldre, som var mycket eller ganska nöjda med hur maten smakar. Indikatorn har förbättrats även i år vilket tydliggör att ett målinriktat arbete med maten inom äldreomsorgen ger önskad effekt. Nöjd Brukar Index - Andel brukare i hemtjänst som är nöjda med hur maten smakar Inga nya värden är rapporterade för Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut (47)

12 3.4 Hållbar personalförsörjning Måluppfyllnaden gällande hållbar personalförsörjning nås ej då sjukfrånvaron fortsätter att öka. Besparingsåtgärder och svårigheter att rekrytera till strategiskt viktiga tjänster medför brist på kompetens i organisationen och därmed ökade kostnader i form av konsultarvoden samt en ökad belastning på befintlig personal. Vakanser och pensionsavgångar inom den tekniska verksamheten i kombination med en generell brist på ingenjörer kommer ställa krav på ett ökat fokus på rekryteringsarbetet de kommande åren. Ledarskapet och förutsättningar att skapa den goda arbetsplatsen ses som viktiga verktyg i konkurrensen om arbetskraft och i arbetet med att nå en ökad hälsa och lägre sjukfrånvaro Friska medarbetare Indikator Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2012 Mål 2012 Sjukfrånvaron ska uppgå till högst 4 procent. 4,1 % 5,5 % 6,3 % högst 4 % Sjukfrånvaron ska uppgå till högst 4 procent. Nämnden når inte målet om 4 % sjukfrånvaro. Vid årets slut uppgår nämndens totala sjukfrånvaro till 6,3 %, vilket kan jämföras med föregående års sjukfrånvaron om 5,5 %. Sjukfrånvaron för kommunen som helhet uppgår till 5,2 %, att jämföras med föregående års sjukfrånvaro om 4,7 %. Av den totala sjukfrånvaron uppgår långtidssjukfrånvaron till 50,1 %, vilket motsvarar cirka 20 medarbetare varav åtta arbetar i begränsad omfattning. Kommunen som helhet liksom riket i övrigt visade på en ökad sjukfrånvaro under årets första kvartal. En kontinuerlig uppföljning pågår och ett arbete med åtgärdsplan för att nå en ökad hälsa har påbörjats Systematisk kompetensutveckling Indikator Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2012 Mål 2012 Alla tillsvidareanställda ska ha en plan för sin kompetensutveckling 94% 100% 100% 100% Alla tillsvidareanställda ska ha en plan för sin kompetensutveckling Medarbetarnas kompetensutvecklingsplaner revideras och fastställs årligen i samband med medarbetarsamtalet. Ekonomiska begränsningar under året har påverkat tidplanen för planerad kompetensutveckling Flexibla arbetstider med rätt till heltid och möjlighet till deltid Indikator Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2012 Mål 2012 Andel nyanställda som kan få önskad sysselsättningsgrad Andel tillsvidareanställda som kan få begäran om ändrad sysselsättningsgrad tillgodosedd 91 % 74 % 80 % 97 % 50 % 44 % 57 % minst 50 % Andel nyanställda som kan få önskad sysselsättningsgrad Indikatorn mäter andel utlysta tjänster som avser 100 % tjänstgöringsgrad. Under året har 15 tjänster utlysts i rekryteringsverktyget offentliga jobb, varav tre på deltid, i omfattning 75-87%. Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut (47)

13 Andel tillsvidareanställda som kan få begäran om ändrad sysselsättningsgrad tillgodosedd Den genomsnittliga sysselsättningsgraden inom nämnden uppgår till 89,5 procent. Majoriteten av nämndens medarbetare arbetar enligt önskad sysselsättningsgrad. Deltidsanställda återfinns främst inom kost- och städservice. I samband med medarbetarsamtal förs en dialog om önskad sysselsättning. Förteckningen över medarbetare som önskar förändrad sysselsättningsgrad justeras löpande utifrån medarbetarnas önskemål. Vid vakanser sker en kontinuerlig översyn av möjligheten att utöka sysselsättningsgraden för deltidsanställda. I dagsläget är medarbetare föremål för översyn gällande sysselsättningsgrad när vakansutrymme uppstår Viktiga händelser Begränsad ekonomi har ställt krav på organisationsöversyn och medfört långdragna rekryteringsprocesser. Besparingsåtgärder och svårigheter att rekrytera till strategiskt viktiga tjänster har medfört brist på kompetens i organisationen. Det har även inneburit begränsade resurser för verksamhets- och kompensutveckling och en viss oro bland personal. Som en följd av föregående års medarbetarenkät har arbete med åtgärdsplaner pågått under året. Förvaltningens främsta åtgärder är att säkerställa en effektiv organisation med tydliga uppdrag och rimlig arbetsbelastning, arbetet pågår fortlöpande. Härutöver finns också målet att öka vi-känslan inom förvaltningen genom bland annat information om vad som sker i de olika verksamheterna. Förvaltningens interna hemsida har utvecklats med mer information och ett förvaltningsövergripande informationsblad har utgetts kvartalsvis under året. Inom området värdegrund och struktur finns behov av att kommunicera gemensamma mål, rutiner och regler samt att förbättra bemötandet gentemot kund/brukare. Som en konsekvens av besparingar har genomförandet av planerade utbildningar skjutits fram och därmed också arbetet med att revidera den förvaltningsövergripande kompetensförsörjningsplanenen. Chefer har utbildats i konflikthantering och svåra samtal. Inför medarbetarsamtalen genomfördes en utvecklingsdag för samtliga chefer med syfte att uppnå en ökad kvalité i medarbetarsamtalen Personal med anställningsstöd i nämndens verksamhet Antal personer med anställningsstöd 1 November November 2011 Förändring i antal Totalt Teknik- och serviceförvaltningen Varav Kost- och städverksamheten Varav Gata/Parkverksamheten Varav Vatten- och avloppsförsörjning Särskilda insatser som gjorts för att öka antalet Antalet medarbetare med anställningsstöd har ökat med tre individer som en effekt av omorganisation där delar av tidigare lärande- och arbetsmarknadsenheten tillförts nämndens verksamhetsområde med placering inom sektor gata park. Under pågående organisationsöversyn och en anpassad budget har det inte skett några särskilda insatser för att öka antalet medarbetare med anställningsstöd under innevarande år. Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut (47)

14 3.4.6 Tillbud och Arbetsskador Verksamhet Tillbud Arbetsskador Ledning 1 0 VA/Avfall 13 3 Gata/Park 3 0 Verksamhetsservice 10 1 Lokalförsörjning 1 2 Kost- och städservice 20 3 Totalt Teknik- och servicenämnden tillbud handlar om allergiska reaktioner kopplade till inom husklimatet varav 14 med arbetsplats i Kinnaström och ett från Lyckeskolan. 13 stycken avser tillbud där medarbetare på något sätt stött i hop med främmande föremål varav fem gällande kemikalier. 5 fallolyckor varav två med anledning av halka utomhus vintertid, 1 klämskada, 2 brännskador, 3 skärskador, 4 tillbud i trafik varav ett upplevs som hot, 5 övriga tillbud såsom trasig ruta, glassplitter efter trasig ruta, öppen lucka vid pumpsump, regnat in genom taket med vattenansamling intill elektrisk enhet, tung lucka på sopcontainer. En arbetsskada relaterar till höga ljud i telefonväxeln, övriga arbetsskador berör klämda fingrar i dörr, kemikalier i öga, skärskada, två fallolyckor och tre tunga lyft. Uppföljning av tillbud och arbetsskador görs vid varje samverkansmöte. Antalet tillbud och arbetsskador har minskat något jämfört med föregående år (55 st tillbud respektive 11 st arbetsskador 2011). Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut (47)

15 3.5 Hållbar ekonomi och finansiering Sammantaget redovisar nämnden ett underskott gällande driftredovisningen och ett överskott gällande investeringar. Det är flera viktiga målsättningar som inte kan uppnås. De mest allvarliga är den låga underhållsnivån på fastigheter, gator och VA-ledningsnät. När kommunens verksamheter under våren visade en prognos på ett stort underskott ställde kommunstyrelsen krav på att nämnden inte skulle förbruka ursprunglig budget utan istället bidra till att minimera underskottet. Under hösten stod det klart att kommunen skulle erhålla engångsersättningar om knappt 40 mnkr vilket gjorde att man istället tilldelade teknik- och servicenämnden 5 mnkr för utökat beläggningsunderhåll och möjliggjorde fastighetsunderhåll för 1,7 mnkr som tidigare var avsatt som besparingsåtgärd. De utökade underhållsresurserna förbättrar statusen något men det eftersatta underhållsbehovet bedöms fortfarande till omkring 50 mnkr vardera för gator och fastigheter. Nämnden förbrukade inte hela investeringsbudgeten vilket i huvudsak beror på senareläggning av projekten Torestorpsskolan samt Ny återvinningscentral Positiva ekonomiska resultat Indikator Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2012 Mål 2012 God följsamhet mot budget - skattefinansierad verksamhet God följsamhet mot budget - vattenoch avloppsförsörjningsverksamheten God följsamhet mot budget - avfallsverksamheten God följsamhet mot budget - kost- och städverksamheten God följsamhet mot budget - lokalförsörjningsverksamheten tkr tkr tkr tkr tkr tkr 340 tkr -585 tkr 489 tkr -41 tkr tkr 0 tkr 562 tkr 305 tkr tkr 0 tkr 446 tkr tkr -842 tkr 0 tkr God följsamhet mot budget - skattefinansierad verksamhet De skattefinansierade verksamheterna redovisar ett underskott om 3 mnkr. Huvudverksamheterna gata och park redovisar ett underskott om ca 5,8 mnkr varav 2,2 beror på avtal gällande utbyggnad av GCM-väg i Hyssna, 1,7 mnkr avser vinterväghållning, 0,6 mnkr belysning samt 0,7 mnkr parker. Övriga skattefinansierade verksamheter redovisar överskott främst på grund av lägre personalkostnader som en följd av besparingskrav och vakanser. God följsamhet mot budget - vatten- och avloppsförsörjningsverksamheten Vatten- och avloppsförsörjningsverksamheten redovisar ett bättre resultat än budget. Det budgeterade underskottet om 585 tkr motsvarar kapitalkostnaderna för överföringsledningarna. Utfallet för dessa kapitalkostnader uppgår i bokslutet till 391 tkr. Ett stort antal källaröversvämningar försämrar verksamhetens resultat men andra poster såsom ökade intäkter för lakvatten samt minskade kapitalkostnader och minskat underhåll på avloppsledningar gör att verksamhetens ekonomiska resultat är betydligt bättre än budgeterat. God följsamhet mot budget - avfallsverksamheten Avfallsverksamheten redovisar ett resultat om tkr i förhållande till budget. Underskottet beror främst på en ökad kostnad för lakvattenhantering, plastpåsar samt behandling. Kostnadsökningarna täcks till viss del med sänkta kapitalkostnader då planerad investering inte kommit igång på grund av försenad upphandling. Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut (47)

16 God följsamhet mot budget - kost- och städverksamheten Kost- och städverksamheten redovisar ett stort överskott. Genomförda anpassningsåtgärder från 2011 samt besparingskrav från årets början har påverkat verksamhetens resultat där både kostnaderna för personal och livsmedel har minskat i förhållande till föregående års redovisning. Resultatet beror dessutom på ett ökat antal portioner i förhållande till planering. God följsamhet mot budget - lokalförsörjningsverksamheten Lokalförsörjningsverksamheten redovisar ett resultat om tkr. Utfallet gällande energikostnader och snöröjning blev högre i december än vad verksamheten tidigare hade prognostiserat med och därav budgetöverskridandet. I enlighet med ks beslut ökade verksamheten underhållet på lokalerna med ca 1,3 mnkr i förhållande till budget Effektivt resursutnyttjande Indikator Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2012 Mål 2012 Städkostnad/kvm för förvaltningsfastigheter 130 kr/m2 127 kr/m2 132 kr/m2 135 kr/m2 Städkostnad per kvm för grundskola 260 kr/m2 258 kr/m2 260 kr/m2 265 kr/m2 Städkostnadsförändringen (kostnad per m2) i förhållande till förändringen på branschens städindex 0 1 0,32 mindre än 1 Drift- och administrationskostnadsnivå lokaler Energimängd per förvaltad area, kwh/m2 Fastighetsbeståndets storlek relativt invånarantalet 245 kr/m2 237 kr/m2 244 kr/m2 158 kwh/m2 147 kwh/m2 132 kwh/m2 6,06 m2/inv 6,11 m2/inv 6,1 m2/inv högst 253 kr/m2 högst 156 kwh/m2 högst 6,35 m2/inv Städkostnad/kvm för förvaltningsfastigheter Sänkt kostnad på grund av lägre administrationskostnader. I värdet ingår även tillfällig städning av Rydals museum med 40000kr. Städkostnad per kvm för grundskola Sänkta kostnader för administration ger lägre kostnader per kvadratmeter. Städkostnadsförändringen (kostnad per m2) i förhållande till förändringen på branschens städindex Kostader 2011 var 232 kr per kvm och 2012 var den 230 kr per kvm. Detta motsvarar en sänkning av kostnaderna med 1 % att jämföra med branschens städindex som beräknar ökade kostnader med 3,1 % Drift- och administrationskostnadsnivå lokaler Vakanta tjänster inom administration har under året medfört en ökad konsultation för byggnation och utredning. Samtidigt har effektiviseringar gjorts inom driftverksamheten. Energimängd per förvaltad area, kwh/m2 Energimängden per förvaltad area för 2012 ligger under målet och det beror framför allt på effekter av energiinvesteringar över tid. Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut (47)

17 3.5.3 God förvaltning av kommunens egendom Indikator Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2012 Mål 2012 Förnyelsetakt VA-ledningsnät 0,1 % 0,2 % 0,11 % 0,5 % Beläggningsunderhåll - faktisk vägstandard i förhållande till optimal vägstandard 86 % 80 % 75 % minst 89 % Underhållsnivå lokaler, kr/m2 56 kr/m2 73 kr/m2 77 kr/m2 minst 80 kr/m2 Förnyelsetakt VA-ledningsnät En förnyelsetakt på 0,11 % innebär att det skulle ta ca 900 år att byta ut hela ledningsnätet. I Sverige är den genomsnittliga förnyelsetakten ca 0,8-1,0 % vilket innebär att Mark har en nivå som är avsevärt lägre. Kommunen har ett stort antal läckor, hög tillrinning av ovidkommande vatten i avloppsverken samt en förhållandevis hög bräddning av orenat avloppsvatten vilket indikerar ett behov av att förnyelsetakten ökas till 0,5-1,0 % under en period på år. Beläggningsunderhåll - faktisk vägstandard i förhållande till optimal vägstandard Redovisning av vägstandard har inte skett under 2012 utan sker i februari De extra resurser om 5 mnkr som tilldelades nämnden har förbättrat standarden något men det eftersatta underhållet bedöms fortfarande till ca 50 mnkr. Underhållsnivå lokaler, kr/m2 Tillgängliga resurser för 2012 har inte möjliggjort underhållsåtgärder i önskad omfattning även om resultatet förbättrades då medel som var avsatta som besparingsåtgärd omfördes till underhåll under senare delen av Medel för det planerade underhållet har tvingats omprioriteras till akut underhåll då detta har ökat med 50% (0,8 mnkr) i förhållande till budget. Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut (47)

18 3.5.4 Driftredovisning - Uppföljning och analys Teknik- och servicenämndens totala nettokostnadsram uppgår till 47,0 mnkr efter den senaste revideringen. Nettokostnadsutfallet för helåret uppgår till 47,6 mnkr. Årets resultat innebär underskott i förhållande till budget om ca 0,6 mnkr. I förhållande till budgeten så har personalkostnaderna minskat med knappt 10 mnkr som en följd av nämndens vakanser och anställningsstopp. I nämndens resultat ingår en kostnad om 2,2 mnkr gällande bidrag till byggnation av GCM-väg i Hyssna i enlighet med avtal med Trafikverket. De taxefinansierade verksamheterna redovisar ett resultat om totalt - 0,9 mnkr. Inom avfallsverksamheten är resultatet ca - 1,2 mnkr sämre än budget främst på grund av ökade kostnader för lakvatten och plastpåsar. VA-verksamhetens resultat är bättre än budgeterat resultat och landar på ett överskott om 0,3 mnkr i förhållande till budgeterat underskott om 0,6 mnkr. Överskottet beror främst på ökade intäkter gällande lakvatten samt minskade kostnader för ränta och avskrivning. Kapitalkostnader gällande överföringsledningsnätet belastar verksamheten med knappt 0,4 mnkr. Avvikelser inom VA/Avfall balanseras mot tidigare års resultat. Helårsutfallet för de skattefinansierade verksamheterna visar på ett totalt underskott om 3,0 mnkr. Budgeten för beläggningsunderhåll ökades under året med 5 mnkr till 8 mnkr utifrån beslut i kommunstyrelsen. Hela budgeten för beläggningsunderhåll är förbrukad. Kostnaden för vinterväghållning har varit högre än budget och likaså utfallet för skötsel av grönområden. De internfinansierade verksamheterna redovisar ett totalt överskott om 2,5 mnkr som främst härrörs till minskade personalkostnader samt ökade intäkter inom kostverksamheten. Lokalförsörjningen redovisar ett underskott då energiförbrukningen ökade mer i december än beräknat samtidigt som verksamheten, utifrån beslut i kommunstyrelsen nyttjade prognostiserade minskade kostnader för bland annat fastighetsskötsel (personal) och energi till ett ökat underhåll. Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut (47)

19 Teknik- och servicenämnden (tkr) Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2012 Reviderad Budget 2012 Budgetavvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader Taxefinansierad huvudverksamhet Vatten- och avloppsförsörjning Reglering mot balanserade resultat VA Avfallshantering Reglering mot balanserat resultat Avfall Nettokostnader taxefinansierad vht Skattefinansierad huvudverksamhet Gator och vägar Grön miljö Övrig skattefinansierad verksamhet Ledning, adm, vv-förbund Nämndverksamhet Brandposter Naturvårdslaget- Arbetsmarknadsåtgärd Kostnadsställe Gata/Park/VA Kostnadsställe Verkstad/förråd/fordon Nettokostnader skattefinansierad verksamhet Stödverksamheter - Internservice Redovisning, Löner, Upphandling, Repro IT Lokalförsörjning Kost- o städservice Nettokostnader internfinansierad vht Nettokostnad totalt TSN Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut (47)

20 Ledning, administration och nämnd Utfallet för ledning och administration är lägre än budget främst till följd av vakant controllertjänst då ordinarie befattningshavare varit tf lokalförsörjningschef. Konsekvensen är att utveckling av processer och intern kontroll varit mycket begränsad. Nettokostnaden för nämndens verksamhet är något lägre jämfört med budget på grund av ökade intäkter och minskade personalkostnader Vatten- och avloppsförsörjning Årets resultat för VA-verksamheten är ett överskott om totalt 0,3 mnkr som balanseras mot eget kapital. Intäkter från hushåll och industrier har minskat något samtidigt som intäkten för lakvattenbehandling har ökat med 1,1 mnkr vilket resulterat i en nettoökning av intäkterna med ca 0,8 mnkr. Kostnader för att ta hand om rens och avvattnat slam blev ca 0,5 mnkr dyrare eftersom detta inte får deponeras på Skene skog. Kemikaliekostnaden har ökat med ca 0,3 mnkr delvis till följd av ökad volym med anledning av inläckage i ledningssystem. Kostnaderna för avskrivning och ränta blir ca 1,1 mnkr lägre jämfört med budget främst till följd av senarelagda investeringar samt en något lägre räntesats än budgeterat. Avledning av avloppsvatten har blivit ca 0,6 mnkr billigare främst genom att vissa underhållsåtgärder inte hunnits med. Akvedukten i Hedbo har allvarliga korrosionsskador och måste ersättas med en ny akvedukt. Pågående utredning beräknas bli klar i början av Kontroll av skadorna på akvedukterna vid Industrigatan kommer att utredas och omfattningen av åtgärderna kan för närvarande inte bedömas. Hur stor investeringsutgiften för en ny akvedukt blir kan för närvarande inte bedömas. Det har under 2012 inträffat nio källaröversvämningar varav tre berör skador till följd av vattenläckor. Översvämningarna beror till stor del på eftersatt underhåll av avloppsledningsnätet respektive ett åldrande vattenledningsnät. Årets kostnad för abonnentskador gällande självrisker och regresskrav uppgår till 0,4 mnkr. Jämfört med föregående år är intäkterna högre vilket beror på dels taxeökning och dels ökade mängder lakvatten. När det gäller kostnader så har dessa ökat jämfört med 2011 på grund av ett ökat antal vattenläckor, ökad mängd ovidkommande vatten samt ett större antal källaröversvämningar. Kostnaden för vattenproduktion har minskat jämfört med 2011 då man gjorde extra insatser gällande rensning av grundvattenbrunnar. Kostnaden för reservoarer har också minskat på grund av den renovering som genomfördes under Avfallshantering Årets resultat för avfallsverksamheten är ett underskott om ca 1,2 mnkr som täcks av balanserade medel. Intäkterna har minskat marginellt. Årets kostnader för behandling av lakvatten är ca 1 mnkr högre än beräknat medan övriga kostnader för Skene skog blir lägre och nettot på Skene skog därmed sammanlagt redovisar ett mindre underskott om ca 0,4 mnkr. Behandlingen av hushållsavfall, grovavfall och farligt avfall blir totalt 0,1 mnkr dyrare jämfört med budget bland annat till följd av eftersläpande debitering av träavfall och stubbar från tidigare år. Inköp av plastpåsar blir ca 0,5 mnkr dyrare. Ränte- och avskrivningskostnaden för den nya återvinningscentralen är ca 0,2 tkr lägre än budgeterat till följd av att upphandlingen gällande projekteringen blivit försenad och investeringsprojektet därmed inte kommit igång enligt plan. Under året har upphandling av insamling av hushållsavfall, slamtömning och återvinningsmaterial genomförts. Eftersom huvuddelen av verksamheten bedrivs på entreprenad så blir inga större skillnader jämfört med 2011 förutom indexuppräkningar och variation av behandlad mängd avfall mellan åren. Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut (47)

21 Gata/Park Gatuverksamheten gör ett underskott på drygt 5,2 mnkr i förhållande till budget vilket är något sämre än tidigare prognoser. Budgeten överskrids främst på grund av kommunens delfinansiering av en gång- och cykelväg som Trafikverket bygger i Hyssna. Utöver detta har det förbrukats mer medel än budget för vinterväghållning, dikesrensning samt städning av torg och gatumiljöer. Kommunstyrelsen beslutade om en ökad ram för beläggning i samband med delårsbokslutet. Kostnaden för beläggningsunderhåll uppgår till 8,1 mnkr vilket innebär ett mindre budgetöverskridande i förhållande till den totala budgeten som uppgick till ca 8 mnkr efter ett ökat anslag med 5 mnkr. Beläggningarna är i sämre skick än beräknat och detta upptäcks oftast när arbetena påbörjas. Även kostnaden för gatubelysning har ökat mer än beräknat och budgeten överskrids med totalt 0,5 mnkr. Detta beror på att skador på belysningsanläggningarna har ökat och att verksamheten inte har egen kompetens för att åtgärda skadorna utan istället måste anlita externa entreprenörer. Vakanser inom administration förbättrar den totala utfallet med ca 0,5 mnkr. Parkverksamheten gör ett underskott på 0,7 mnkr i förhållande till budget. Underskottet beror främst på en ökad skötsel gällande grönområden parker, tätortsnära naturmark samt ökade administrationskostnader Verksamhetsservice Helårsutfallet för sektor Verksamhetsservice visar ett överskott på 2,1 mnkr jämfört med budget varav 0,6 mnkr hänförs till verksamheter finansierade av kommunstyrelsen. 1,3 mnkr förklaras av vakanser och anpassningsåtgärder. Tjänsterna som upphandlare och enhetschef har varit vakanta större delen av året. En halvtidstjänst inom växel och reception samt tjänsten som verksamhetsutvecklare är insparade. Konsekvensen av anpassningsåtgärderna blir framförallt att utvecklingsarbetet inom sektorn begränsas och att fler får dela på kvarvarande arbetsuppgifter. Fordonen visar ett överskott på 0,5 mnkr då antalet bilar har minskat under året samt att bilparken åldras vilket ger lägre leasingkostnader. Jämfört med budget är även kostnaden för skatt och försäkring lägre. Fortsatt dialog förs med förvaltningarna för att byta äldre fordon mot nyare miljövänliga och mer trafiksäkra fordon. Besparingar som genomfördes under 2011 har lett till en lägre kostnadsnivå jämfört med föregående år. Bland annat har antalet chefer minskat med 1 tjänst, friskvårdsuppdraget har försvunnit samt att bemanningen för skanning har minskat något. Ytterligare besparingsåtgärder under året tillsammans med en allmän återhållsamhet har medfört lägre kostnader. Volymmässigt har tryckeriverksamheten minskat med drygt 10 % jämfört med 2011 vilket ger minskade intäkter. Personalresurserna har i motsvarande omfattning kunnat styras mot fordonsadministration och annat arbete inom sektorn Lokalförsörjning Lokalförsörjningen redovisar ett resultat som avviker från budget med -0,8 mnkr. Avvikelsen mot budget beror främst på ökade kostnader för akut underhåll, byggledning och konsultation. Verksamheten redovisar minskade kostnader för fastighetsskötsel (drift och tillsyn), vaktmästeritjänster, myndighetsbesiktningar samt avskrivning och ränta i förhållande till budget. Minskade kostnader har möjliggjort ett ökat planerat underhåll på lokalerna om 1,3 mnkr. Åtgärder för underhåll och drift av kommunens lokaler har under året varit svårplanerade. Året började med anpassningsåtgärder samt anställnings- och inköpsstopp för första kvartalet, en allmän återhållsamhet för det andra och tredje kvartalet. Under det fjärde kvartalet hade kommunens resultat förbättrats varvid kommunstyrelsen beslutade att prognostiserat överskott för lokalförsörjning på 1,7 mnkr skulle nyttjas som underhåll på lokalerna. Köldtoppar i december medförde att den prognostiserade besparingen gällande energi uteblev och verksamhetens totala budget överskreds. Utfallet gällande energi ligger dock inom budget. Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut (47)

22 Kostnaden för akuta underhållsåtgärder uppgår till 3,2 mnkr och överstiger därmed budgeten med 1 mnkr. Den totala planerade underhållskostnaden uppgår till 12,6 mnkr vilket är 1,3 mnkr högre än budget men 2,4 mnkr lägre jämfört med utfallet Detta motsvarar en underhållskostnad om 77 kr/m2. Verksamhetens personalkostnader är lägre än budgeterat på grund av vakanser. Ej tillsatta tjänster och avbrutna rekryteringar har inneburit lägre kostnader om 2,2 mnkr. Utfallet för ersättningslokaler redovisas till 1 mnkr och överskrider budget med ca 0,3 mnkr då delar av Tingvallaskolan, Lyckeskolan och Knalleskolan ersatts med temporära lokaler. I jämförelse med bokslut 2011 avviker resultatet för lokalförsörjning med ca -3,2 mnkr. Anpassningsåtgärder för 2011 medförde lägre kostnader för ledning, fastighetsskötsel (drift och tillsyn), markskötsel och tomställda lokaler Kost- och städservice Kost- och städservice redovisar ett överskott på 3,3 mnkr. Detta beror framförallt på ökade intäkter och lägre personalkostnader gentemot såväl budget som föregående år. Fler portioner matlåda och inom gymnasieskolan ger högre rörliga intäkter än budgeterat. Även övriga portioner inom socialförvaltningen ligger på en högre nivå än förväntat. Detta beror troligtvis på att omvandlingen från vård- och omsorgsplatser till trygghetsboende tar något längre tid än förväntat. Dessa portioner bör dock till viss del medföra ökat antal matlådor i stället. Lägre personalkostnader uppvisas framförallt inom administrationen där deltidsfrånvaro och indragning av verksamhetsutvecklartjänster givit lägre kostnader. Även servicepoolen, som inte varit fullt bemannad har lägre personalkostnader. Sammanlagt 1,4 mnkr lägre kostnader jämfört med budget och 0,8 mnkr lägre jämfört med föregående år. Livsmedelskostnaderna har sänkts med 0,6 mnkr från föregående år trots ett ökat antal portioner. Årets livsmedelsbudget var dock väl optimistisk och överskreds med 0,4 mnkr. Kapitalkostnader har sjunkit markant mellan året bland annat till följd av viss avvaktan med investeringar i väntan på beslut om större renovering av Kunskapens hus. Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut (47)

23 3.5.5 Investeringsredovisning - Uppföljning och analys Teknik- och servicenämndens totala investeringsram inklusive ombudgeteringar uppgår till 97,6 mnkr varav 27,3 mnkr VA & Avfall, 9,5 mnkr Gator, vägar och parker samt 60,8 mnkr Internservice. Årets utfall uppgår till 70,4 mnkr eller 72 % av den totala budgeten. Budgetavvikelser förekommer främst inom Internservice där projektet ombyggnation av Torestorpsskolan inte genomförs enligt ursprunglig tidplan. Även projektet ny återvinningscentral på Skene Skog är framflyttad och utgifter gällande VA-investeringar i exploateringsområden har inte fallit ut enligt ursprunglig budget. Den totala utgiften gällande överföringsledningar 2012 följer i stort budget men utfallet inom respektive projekt varierar något Vatten- och avloppsförsörjning & Avfall Projekt Urspru nglig kalkyl Aktuell Projekt total Ack. utfall tom 2011 Budget 2012 Utfall 2012 Avvikelse 2012 Begärd ombudge tering Utbyggnad av nya anläggningar Utbyggnad va-ledning Ubbhult Hägnen Utbyggnad va-ledning Sjödal D, Solsätersvägen, Berghem Ombyggnad och förbättring av befintliga anläggningar Omläggning/flyttning va-ledning Stationsvägen, Horred Servisledning Bosgården/Ridhuset Förnyelse VA-ledning Gästgivaregatan Omläggning VA Enebergsvägen Flytt av utloppsledning Skene ARV Va-verk, mask o elinstallationer R R R Utbyte av pumpar R R R Förnyelse av va-ledningar R R R Nya projekt Flytt ledn.rondell Gbg-krysset Sanering Kvarng/Skördegatan Grusfilterbrunn Ramslätt Grusfilterbrunn Risäng Säkerhetsåtgärder Brandposter Omb Örby VA-verk - Mangan Om- och tillbyggnad Skene ARV Exploateringsinvesteringar Anslutningsinvesteringar till exploateringsområden VA-investeringar i exploateringsområden R R R R R R Summa VA-investeringar exkl överföringsledningar Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut (47)

24 Projekt Urspru nglig kalkyl Aktuell Projekt total Ack. utfall tom 2011 Budget 2012 Utfall 2012 Avvikelse 2012 Begärd ombudge tering Utbyggnad av överföringsledningar och tillhörande projekt Överföringsledning Skene Skog- Hajomskrysset Överföringsledning Hajomskrysset-Hyssna Överföringsledning Sätila-Sjödal Överföringsledning inom Sätila tätort Överföringsledning Sjödal- Ubbhult Överföringsledning Ubbhult- Hägnen Överföringsledning Hyssna - Sätila Pumpstationer Sätila-Ubbhult Pumpstationer Skene-Hyssna Pumpstationer Sätila-Blåsås Tryckstegringsstationer Sätila- Hägnen Tryckstegringsstationer Hyssna- Sätila Ombyggnad av vattenverken Ubbhult o Hyssna till Tr Ombyggnad avloppsverken Sätila och Hyssna till pumpstation Utjämningsbassäng och pumpstation Skene skog Summa Överföringsledningar Summa Vatten och Avlopp Avfallshantering Ny ÅVC Skene Skog Summa Avfallshantering Några mindre projekt som skulle blivit färdigställda 2012 har blivit försenade bland annat till följd av att upphandlingen dragit ut på tiden, väderförhållanden, myndighetsbeslut mm. De projekt som berörs är Enebergsvägen, flyttning av va-ledning Göteborgskrysset, Skene, sanering Kvarngatan/Skördegatan, grusfilterbrunnar i Ramslätt och Risäng. Projekten kommer att fortsätta nästa år. Utbyggnaden av VA-ledningar i Ubbhult och Sjödal begärs ombudgeterade till Marklösen för överföringsledningen har tagit längre tid än beräknat. Upphandling av etappen Skene - Hyssna kan påbörjas i början av 2013 villkorat att miljödomstolen fattar ett beslut avseende vattenverksamheten. Huvuddelen av projekteringen av överföringsledningen är klar men kan inte slutföras helt förrän alla markfrågor är klara. Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut (47)

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

Anmäls i Gatunämnden 15 april 2013 Dnr 521/11. Verksamhetsberättelse 2012 Gatunämnden

Anmäls i Gatunämnden 15 april 2013 Dnr 521/11. Verksamhetsberättelse 2012 Gatunämnden Anmäls i Gatunämnden 15 april 2013 Dnr 521/11 Verksamhetsberättelse 2012 Gatunämnden Bilder: Tobias Berntsson, Kenneth Molin, Lena Lundqvist (sid 40), Lena Martinsson, m fl. Innehållsförteckning Gatukontorets

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport Orsa kommun 130731

Delårsrapport Orsa kommun 130731 Delårsrapport Orsa kommun 130731 2 Delårsrapport Orsa kommun 130731 INNEHÅLLSFÖRTECKNING De första sju månaderna 4 Kommentarer till delårsresultatet 5 Kommunens bolag 6 Driftredovisning 7 Prognos för verksamhetsåret

Läs mer

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS)

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) 2(38) 1 Inledning... 3 2 Volymer... 4 2.1 Verksamhet... 4 3 Uppföljning av KS Resultatmål... 6 3.1 Strategiska förutsättningar... 6 3.2 God och trygg livsmiljö...

Läs mer

Aprilrapport 2015. Delårsbokslut per april

Aprilrapport 2015. Delårsbokslut per april Aprilrapport Delårsbokslut per april Årsprognos för Innehåll Innehåll... 2 Del 1. Inledning och sammanfattning... 3 Rapportens struktur... 4 Del 2. Förvaltningsberättelse... 5 Ekonomiska trender... 5 Driftredovisning...

Läs mer

Årsredovisning 2012. Service- och tekniknämnden

Årsredovisning 2012. Service- och tekniknämnden Årsredovisning 2012 Service- och tekniknämnden Innehållsförteckning 1 Service- och teknikförvaltningen... 3 1.1 Ansvarsområden och verksamhetsfakta... 3 2 Förvaltningsberättelse... 4 2.1 God ekonomisk

Läs mer

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 KOMMUNMÅL... 3 Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort

Läs mer

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun 2(39) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Uppföljning av KS Resultatmål...4 2.1 Strategiska förutsättningar... 4 2.2 God livsmiljö... 8 2.3 Hållbar

Läs mer

Delårsrapport 1 2012

Delårsrapport 1 2012 Delårsrapport 1 2012 januari - april Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, förbund och bolag 15 Ekonomi 20 Personalresursen

Läs mer

Delårsrapport 2012 Godkänd av Kommunfullmäktige 2012-10-17 141

Delårsrapport 2012 Godkänd av Kommunfullmäktige 2012-10-17 141 Delårsrapport 2012 Godkänd av Kommunfullmäktige 2012-10-17 141 Innehållsförteckning Inledning.... 4 Måluppfyllelse koncernmål.. 5 Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv

Läs mer

Tertialuppföljning, september 2010

Tertialuppföljning, september 2010 Tertialuppföljning, september 2010 Delårsrapport 1-8/2010 Prognos 2/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tertialuppföljning, september 2010 Sid Förvaltningsberättelse samt kommunledningskontorets kommentarer 1 Prognos

Läs mer

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Alvesta under fem år 2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Kommunens skattesats (total kommunal skattesats 2006

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2014

Delårsrapport Januari - augusti 2014 Delårsrapport Januari - augusti 2014 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 7 Balanserad

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2012

Delårsrapport Januari - augusti 2012 Delårsrapport Januari - augusti 2012 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 7 Balanserad

Läs mer

Delårsrapport 2 2013

Delårsrapport 2 2013 Delårsrapport 2 2013 januari - augusti Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, bolag och förbund 17 Ekonomi 21 Personalresursen

Läs mer

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN OCH BOLAGEN

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN OCH BOLAGEN ÅRSREDOVISNING 2014 INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo och dess omvärld 6 Hushållning och kvalitet 11 Kommunstyrelsens uppsikt 18 Ekonomi 21 Personalresursen

Läs mer

Mjölby kommun Årsredovisning 2011

Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till 34,4 mkr mot ett budgeterat resultat på 11,4 mkr. Nämnderna visar ett underskott jämfört med budget på -1,8 mkr.

Läs mer

Delå rsråpport 2012-08-31

Delå rsråpport 2012-08-31 Delå rsråpport 2012-08-31 3 (70) INNEHÅLL INLEDNING... 5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 5 Snabbfakta, 4 år i sammandrag... 9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 10 Viktiga händelser... 10 Ekonomisk översikt...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24

ÅRSREDOVISNING 2013 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013 2 Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24 Innehåll Sida Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 Viktiga händelser 2013 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna?

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Driftredovisning och resultatprognos helår...16

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Driftredovisning och resultatprognos helår...16 Delårsrapport 2011 FLENS KOMMUN DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1 Driftredovisning och resultatprognos helår...16 Investeringsredovisning...17 Resultaträkning...18

Läs mer

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-augusti 2013 för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-augusti 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 5

Läs mer

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Ansvarig utgivare : Ekonomiavdelningen Foto: Ingrid Wall, Susanne Nilsson, Erik Roman, Johanna Wahlberg, Lena Mattsson Mårtensson (sid

Läs mer

Årsredovisningsgranskning 2012. Reglementen och delegation Flik 6

Årsredovisningsgranskning 2012. Reglementen och delegation Flik 6 Revisorernas redogörelse för 2012 Flik 1 Årsredovisningsgranskning 2012 Flik2 Delårsrapport 2012 Flik3 Överförmyndarverksamheten Flik4 Externt penetrationstest - publik version Fliks Reglementen och delegation

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Delårsrapport 2 2012

Delårsrapport 2 2012 Delårsrapport 2 2012 januari - augusti Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, förbund och bolag 16 Ekonomi 22 Personalresursen

Läs mer

isning 2013 Årsredov

isning 2013 Årsredov Årsredovisning 2013 Svalövs kommuns årsredovisning 2013 I detta avsnitt beskrivs årsredovisningens struktur. Här ger kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande sin syn på året som gått. Du hittar

Läs mer

BUDGETRAPPORT BUDGET 2013 MED EFP

BUDGETRAPPORT BUDGET 2013 MED EFP MÖNSTERÅS KOMMUN BUDGETRAPPORT BUDGET 2013 MED EFP 2014 2015 Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17 Sidan 1 MÖNSTERÅS KOMMUN Ekonomiavdelningen Fredrik Johansson Datum 2013-01-08 Dokumentnamn Budgetrapport

Läs mer

Årsredovisning 2010 SIMRISHAMNS KOMMUN

Årsredovisning 2010 SIMRISHAMNS KOMMUN Foto: Eva Kvant Olsson, Ivar Svensson och Tina Thornberg Årsredovisning 2010 SIMRISHAMNS KOMMUN Inledning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE I BALANS 2010 DAGS FÖR VISIONSARBETE Bokslutet för 2010 visar ett

Läs mer