Delårsrapport. med årsprognos

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport. med årsprognos 2012-08-31"

Transkript

1 Delårsrapport med årsprognos

2 Innehåll & förord Innehåll Inledning: Förord av kommunchefen Delårskommentarer: Delårsresultat Årsprognos Investeringar Redovisningsprinciper Koncern Personal Målstyrning: Kommunstyrelsen, nämnden Barn- och utbildningsnämnden Tekniska nämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Kulturnämnden Delårsrapport 1 jan - 31 augusti 2012: Resultaträkning Nämndernas delårsresultat med årsprognos Balansräkning Kommunchefens kommentar I november 2011 tog kommunfullmäktige beslut om att ett omfattande sparprogram för år skulle genomföras i Mariestads kommun. Motivet var att vissa verksamheter inom kommunen under en följd av år redovisade stora underskott i såväl prognoser som bokslut samt att redovisningen fram för allt saknade en tydlighet och trygghet så att beslutade sparprogram samt skattehöjningar kunde få avsedd effekt. Utöver sparpaketet så påbörjades även ett åtgärdsprogram för att stärka styrningen av den ekonomiska redovisningen. Maria Vaziri fick under våren ansvar för kommunledningskontoret och har organiserat upp - draget på ett tydligt sätt och har i sin tur delegerat ansvaret till grupperingar med tydligt chef och ledaransvar. Detta har medfört att rätt resurser har satts in på de områden som tidigare visade stora avvikelser, samt att den personliga utvecklingen inom organisationen har stimu - lerats. Kommunens ekonomi är fortsatt ansträngd men vi kan nu se ett trendbrott inom de större förvaltningarna där prognoserna för första halvåret 2012 visar en stabilitet i redovisningen. Detta medför att man nu kan skapa en trygghet i underlag för mer långsiktiga och strategiska beslut. Obekvämt och mödosamt arbete återstår med att genom föra sparpaket samt ytterligare vässa vår ekonomiska styrning. Därefter kan kommunen i budgetarbetet inför 2014 mer fokusera på kvalitets- och strategiska frågor. Grundarbetet har lagts under våren Mycket fokus och energi har styrts mot kommunens inre arbete och det är helt nödvändigt att man har en stabil verksamhet för att våga och orka satsa offensivt och utåtriktat. För att kvalitetssäkra och även framöver ge kommunen den inre trygghet och stabilitet som krävs skapas nu en funktion med spetskompetens inom projektstyrning och kvalitets - arbete, direkt underställd chefen för kommunledningskontoret. Vi kan nu även att styra vårt engagemang utåt och mot ökad samverkan och stöd till näringsliv, föreningar och medborgare samt initiera satsningarna för ökad tillväxt. Begreppet ska inte enbart ses mot kvantitet dvs. att vi ska bli fler utan även mot kvalitativ tillväxt genom t.ex. kompetenshöjning. Vi gör detta genom en så kallad högskoleplattform där vi har som mål att tillsammans med bl a Göteborgs Universitet skapa 1000 eftergymnasiala utbildningsplatser. Vi har även inlett en mycket strategisk arbete genom att närma oss och inleda olika former av samverkan med övriga Skaraborgskommun - er. Detta genom att aktivt medverka i studier och utredningar nu närmast om eventuell gemensam räddningstjänst och om framtidens gymnasie- skola inom Skaraborg. Redan nu kan vi även peka på en mycket väl fungerande inledande dialog med kommunledningen i Skövde inom ett flertal strategiska framtidsfrågor. Infrastrukturens betydelse för vår framtid i Skaraborg har också sedan en tid högsta prioritet och där har Mariestad en ledande roll genom Kristofer Svensson. Inför bokslutet Vi ska nu med förenade krafter ta ansvar för vårt uppdrag och lotsa verksamheterna och ekonomin mot kommande bokslut. Vi ska göra det med den professionalism som våra barn, ungdomar, omsorgstagare samt övriga kommuninnevånare och politiska företrädare har rätt att kräva av oss. Mariestad Lars Arvidsson Kommunchef 2 Mariestad Delårsrapport

3 Delårskommentarer Delårskommentarer Ekonomiskt resultat Delårsresultatet per 31/ är betydligt bättre för kommunen än föregående år. Det uppgår till 26,2 mnkr jämfört med 9,4 mnkr Helårsprognosen är 16,6 mnkr vilket är 10,3 mnkr högre än det budgeterade resultatet för Den främsta anledningen till den bättre prognosen är att skatteprognosen ger ett överskott på 9,6 mnkr mot budget och en återbetalning av premier från AFA-försäkring för 2007 och 2008 på 24,3 mnkr. Dessa positiva delar i resultatet beror på externa faktorer som ligger utanför kommunens egna verksamheter. Invånarantalet i Mariestad är relativt stabilt de senaste åren. Invånarantalet som budget 2012 baseras på är personer vilket är en minskning med 24 personer jämfört med året före. Mariestad har fått en ökning med 8 personer under första halvåret Varje invånare motsvarar ett årsbelopp på ca 46 tkr i form av skatteintäkter och statsbidrag. Kommunen gör stora satsningar på nya attraktiva bostadsområden för att locka fler invånare. Balanskrav och finansiella mål Kommunallagen föreskriver att intäkterna ska vara större än kostnaderna. Om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, ska det negativa resultatet regleras och återställas under de närmast följande tre åren. Kommunens justerade resultat 2011 visade ett överskott på 14,9 miljoner kronor (mnkr). Från tidigare år finns inget belopp att reglera och det innebär att inför 2012 uppnås balanskravet. I och med resultatet på ca 16 mnkr klarar kommunen inte det finansiella målet på ett resultat som motsvarar 2,0 % av skatt och statsbidrag. För att uppnå målet behöver resultatet uppgå till ca 22 mnkr. Kommunen klarar troligtvis inte heller målet om ökad soliditet på grund av den höga investeringsnivån som hittills i år har medfört nyupplåning om 40 mnkr. Soliditeten ser ut att ligga på samma nivå som bokslutet 2011 dvs. ca 40 %. Det är oroväckande att kommunen inte heller under 2012 når de finansiella målen då skatteintäkterna även i år ger ett stort överskott mot budget. God ekonomisk hushållning och verksamhetsmål Riksdagen har fattat beslut om god ekonomisk hushållning i kommuner och landsting. För verksamheten och för ekonomin ska anges mål och riktlinjer, som har betydelse för god ekonomisk hushållning. För 2012 används kommunens nya målstyrningsmodell med Vision 2030 som grund där varje nämnd anger fem mål och fokusområden. Konjunktur Sverige har blivit allt känsligare för vad som händer i resten av världen. En förvärrad skuldkris i Sydeuropa och den försvagade globala konjunkturen påverkar. Trots starkare krona och svagare internationell konjunktur har svensk export utvecklats snabbare än importen. Det förbättrade exportnettot är en viktig orsak till att svensk ekonomi och den svenska tillväxten under första halvåret i år ändå gått så bra. Även statens och kommunsektorns finanser är för tillfället i relativt gott skick. Ekonomin bromsar in Allt fler varningssignaler i omvärlden ger dock prognoser som visar att den svenska ekonomin nu kommer att bromsa in och föra med sig en ökad arbetslöshet. Räntorna förväntas därmed vara fortsatt låga och en sådan utveckling håller också tillbaka lönerna. Nästa år beräknas lönerna öka med 2,9 procent jämfört med 3,4 procent i år. Om konjunkturen viker och sysselsättningen faller innebär detta lägre skatteintäkter för kommunerna. SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) reviderade i augusti upp vårens skatteunderlagsprognos för 2012 med 0,3 procent och sänkte den för 2013 med 0,4 procent. Mindre skatteintäkter än förväntat framöver För Mariestad innebär detta ett plus på cirka 10 miljoner kronor 2012 jämfört med budget. Men nedskrivningen för 2013 innebär endast en ökning med 15 miljoner kronor till 2013 vilket inte ens räcker till kommunens förväntade löneökningar. Ekonomisk beredskap krävs Ett avgörande villkor för SKL:s prognos är att skuldkrisen i Europa löser sig under ordnade former och att oron för ett finansiellt sammanbrott gradvis lättar annars blir kommunens skatteintäkter ännu lägre. För att vara förberedda och kunna möta detta är det därför absolut nödvändigt att Mariestads kommun fortsätter att skapa utrymme för en central buffert. Åtgärdspaketet för en långsiktigt hållbar ekonomi Fullmäktige beslutade i november 2011 om att minska kommunens kostnader med 60 mnkr under en fyraårsperiod. Detta berör samtliga anställda, nämnder, politiker och även kommuninvånare. Under första halvåret har mycket jobb lagts ner för att hitta omställningar som gäller både på kortare och på längre sikt. Effekter som uppnås på kort sikt är åtgärder som personalförändringar, samordning av tjänster, ändrade taxor och föreningsbidrag. Åtgärder som tar längre tid att genomföra är fastighetsförsäljningar, att använda egna lokaler mer effektivt, att hitta alternativa driftsformer samt sänkta investeringar. Under hösten 2012 kommer vissa delar i åtgärdspaketet att omprövas för att säkerställa möjligheterna i tidigare beslut. Av budgeterad nivå på 10 mnkr 2012 beräknas nästan 9 mnkr att nås. Pensioner Kommunens pensionsskuld är 633 mnkr inklusive löneskatt. Tidigare beslut om att kommunfullmäktige ska avsätta 80 % av Delårsresultat Delårsresultat per 31 juli för åren och per 31 augusti Årets resultat För åren bokslut, för 2012 helårsprognos. Mnkr ,2 Mnkr ,0 18,9 16,5-5,6 3,9 9, ÅR 9,4-4,8 6, ÅR 8,9 10,5 Mariestad Delårsrapport

4 Delårskommentarer Delårskommentarer prognostiserat resultatet vid prognos 4 per 31 oktober varje år har ändrats och nu ska medel avsättas årligen utifrån förutsättningar vid aktuellt år (ksau augusti 2012). Utan årliga inbetalningar beräknas kostnader varje år att öka åtminstone ytterligare 10 år. Under 2011 sänktes diskonteringsräntan för pensioner och diskussioner förs inom SKL om att sänka den ytterligare vilket i så fall ökar pensionsskulden. Enligt uppgift från KPA i augusti 2012 är skulden i stort sett oförändrad per , 642 mnkr, för att sedan minska något under resten av 2012 och nästkommande år beräknas skulden/ansvarsförbindelsen vara 630 mnkr. Kostnaden i år beräknas till 78 mnkr och enligt samma uppgifter ökar den årliga utbetalningen till 80 mnkr Kommentarer till delårsresultatet Kommunstyrelsen Inriktningen för Kommunledningskontorets (klk) interna arbete är att leda, samordna och utveckla. För att kvalitetssäkra de interna processerna har en rad åtgärder genomförts under det första halvåret Några av dessa är: Framtagning av ett verktyg för att fördela kommunens budget efter demografiska behov och en kommungemensam projektmodell med tillhörande handbok och utbildning. Den sistnämnda har redan fått genomslag på flera av klk:s pågående projekt; som arbetet med ett nytt intranät samt på arbetet med att ta fram en handbok i målstyrning; ett viktigt steg för att kvalitetssäkra arbetet med målstyrningen och att nå Vision En annan förändring i samma anda är att nämndssekreteraren i socialförvaltningen har gått över till den administrativa enheten. Strävan är att bygga upp en enhet som omfattar det nämndsadministrativa arbetet i samtliga nämnder, för att på så sätt kunna leda, samordna och utveckla arbetet tydligare. Flera satsningar på arbetsmiljön har genomförts, bland annat en arbetsmiljöutbildning, ett projekt för att fånga ohälsa i ett tidigt skede, införandet av ett rehabiliteringssystem samt ett arbetsverktyg för hantering av korttidsfrånvaro. En medarbetarenkät har också genomförts bland kommunens alla anställda. Vid sidan av detta har ett annonsoch rekryteringsverktyg införts för att få effektivare rekryteringsprocesser. Vidare har e-faktura till kund införts, vilket ökar kundservicen betydligt. Arbetet fortsätter också med att ansluta leverantörer till e-handel. Ytterligare en fråga som berör kommunens kunder är anpassning och utbildning till nya förutsättningar i medborgarkontoret, där nu växel, reception och turistbyrå ingår. Klk:s externa arbete omfattar många områden. Ett stort arbete under 2012 handlar om den fördjupade översiktsplanen för Mariestads tätort. Den har varit ute på samråd liksom detaljplanen för Inre hamnen. Detaljplanering har även skett när det gäller närheten av Vänerns stränder och ett gestaltningsprogram för Stockholmsvägen har tagits fram. Flera försäljningar har skett, några av dessa är Strandgården, Torsö skola samt sista etappen av kvarteret Livbåten. Andra stora frågor under året har varit utredningen om ett gemensamt arbetssätt med näringslivet kring handelsfrågorna i Mariestad, satsningar inom kollektivtrafiken och deltagande i utredning kring E20. Arbetet med West Swedens WEPA-process har satt fokus på långsiktiga utvecklingsmål med stöd från EU:s programfinansiering och kommunstyrelsen har gjort ett viktigt ställningstagande kring högre utbildningar i Mariestad, genom att överta ansvaret för de frågorna och dess utveckling. Kommunfullmäktige antog energieffektiviseringsstrategin Ett grönt och skönt MTG. Strategin innehåller mål för kommunernas fastigheter och transporter till år 2014 och år Inom turismen har Göta kanal och Biosfärområdet varit i fokus genom samarbeten med grannkommunerna. Under sommaren har omtyckta satsningar för både turister och mariestadsbor varit båtturer på Vänern och korggungor i stadsparken. Tekniska nämnden En mindre översyn av organisationen har påbörjats med målet att öka samarbetet inom avdelningen. Syftet är att lösa bemanningen vid sjukdom, ledighet efter beredskap m.m. Medarbetarnas ansvarsområden kommer i samband med detta att tydliggöras för att underlätta kontakten med våra kunder, övriga förvaltningar, tillsynsmyndigheter, intressenter m.m. VA-strategiplanen har lyfts till nästa fas där vi brutit ner nödvändiga åtgärder till kommunnivå. En handlingsplan kommer att under hösten läggas fram för beslut i respektive kommunstyrelse. I Mariestad har arbetet med VA-sanering avslutats för Norra vägen och etapp ett på Grangärdesgatan. Sedan december 2011 har personalstyrkan på Byggnadsavdelningen minskat från 4,5 personer till 1,5 person. Personalminskningen täcks upp med hjälp av konsulter. Avdelningen arbetar med följande investeringsprojekt i Mariestad: ombyggnad av Marieholmsskolan och Österåsens skola till förskolor; nybyggnad av bollhall, murgård och trädgårdsmästeri; energisparåtgärder på Vadsbogymnasiet och Termitens förskola samt tillbyggnad av omklädningsrum på ishallen. Gatuavdelningen har under våren färdigställt VA-arbeten i Lugnås på uppdrag av VA-avdelningen. I Mariestad har en ställplats för husbilar byggts i hamnen, gång och cykelvägen utmed Katthavsvägen har färdigställts samt avslutande arbeten kring Stationsområdet har utförts. I beläggningsprogrammet har Strandvägen, Muggebovägen och Katthavsvägen asfalterats och även delar av Västra skogen har asfalterats. Nettoinvesteringar För 2012 visas årsprognos. Mnkr ÅR 138 Nettokostnadernas andel inkl. finansnetto av skatt och statsbidrag i procent. Från 2011 har kommunfullmäktige antagit en målsättning på 98,0%, vilket visas av den röda linjen. Tidigare nivå 98,5 %. För 2012 visas årsprognos. % ,6 99,4 98, ÅR 99,1 99,0 99,1 4 Mariestad Delårsrapport

5 Delårskommentarer Delårskommentarer Projektering av en mindre cirkulationsplats i enklare utförande i korsningen Göteborgsvägen-Hermansgårdsvägen har utförts efter att andra alternativ uteslutits. Fastighetsavdelningen i Mariestad har under första halvåret i huvudsak gjort invändiga renoveringar på Ankaret, Teatern och Lockerudsskolan. Vadsbogymnasiets långsiktiga uppgradering fortskrider med invändig klassrumsrenovering. På Lekevi idrottsplats har en klubblokal byggts åt Mariestad Bois damer. Utvändig renovering sker på förskolorna Flugsvampen och Hertigen samt att ett energiprojekt med solvärmeanläggning har påbörjats vid Ekuddens utbad. En bristande infästning av innertakskonstruktion medförde i augusti ett takras i ett klassrum på Lockerudsskolan. Inom städverksamheten i Mariestad har införts varannandagsstädning i klassrummen och vissa andra utrymmen för att minska städkostnaderna, detta efter förhandling med grundskolan. Detta innebar en personalminskning med 1,5 tjänst som har lösts genom pensionsavgångar. Inom samtliga gemensamma MTG-områden har arbeten genomförts i Töreboda och Gullspång på uppdrag av tekniska nämnden MTG. Avfallsnämnden Efter samråd med Länsstyrelsen sker fortsatt provtagning av Bångahagens pilotytor för sluttäckningsförsök med aska som tätskikt. Inläckage av vatten i pilotytans undre skikt har fördröjt arbetet. En utvärdering är att vänta under hösten 2012 och efter godkännande av Länsstyrelsen kan sluttäckningen påbörjas. Bångahagens återvinningscentral har möblerats om och fått nya skyltar. En separat yta har anlagts för återvinning av förpackningsmaterial. Trafiksituationen har blivit bättre med större utrymme och anvisade körfiler på sorteringsrampen. Två återvinningsstationer i staden kommer att åtgärdas och byggas om varefter FTI (förpacknings- och tidningsinsamling) får bygglov för förändringarna. Informationsarbetet till allmänheten fortsätter. Bångahagen har fått ny skyltning och alla hushåll i kommunen har fått en broschyr hemskickad med information om nyheter på återvinningscentralen. Den periodiska besiktning av deponin i november 2011 har lett fram till ett åtgärdsprogram om 18 punkter som följs och redovisas till Länsstyrelsen i september De åtgärder som inte hinner avslutas läggs in i en tidplan. Sopmängderna ligger hittills på 2011-års nivå. Priser på återvinningsmaterial har varit stabila under året för att under sommaren gå ned något. Arbetet med att hämta kommuninvånarnas sopor pågår varje vardag. Återvinningscentralen är välbesökt och uppskattad både vardagar och lördagar. Kulturnämnden Kulturförvaltningens verksamhet har under det första halvåret präglats av genomförandet av kommunens sparbeting. Skulpturen Rosa eko - inre eld invigdes i maj i Norrqvarn. Skulpturen är en del av konstprojektet Visioner vid Vatten - som gör Göta kanal till en av Sveriges längsta konstvägar. Under maj-juni genomfördes projektet Mural Fyra mexikanska muralmålare tillbringade 2 månader i Västra Götaland för att arbeta med lokala yrkesverksamma konstnärer samt ungdomar för att gemensamt undersöka städerna och gestalta dessa via väggmålningar i det offentliga rummet. Projektet är ett samarbete mellan Mariestad, Götene, Lidköping och Skövde kommuner. Kulturnämnden står som arrangör för Nationaldagsfirande samt deltar i årligen återkommande arrangemang som Valborgsfirande och Skörde- och kulturfesten. Vadsbo museum har under det senaste året arbetat med framtagning av en ny basutställning i Östra flygeln för att visa bredden och mångfalden i museets samlingar. Utöver basutställningar har Vadsbo museum löpande program och utställningsverksamhet speciellt kan nämnas sommarens utställning Slöjdglädje Mexiko. Utvecklingen av det nationella besöksmålet med Marieholm och Vadsbo Museum arbetas vidare med. Mariestads teater har löpande uthyrning av teaterns lokaler till föreningar och intresseorganisationer. Förändring av teaterverksamheten är en del av sparbetinget och en utredning om hur förändringen ska genomföras pågår. Många olika arrangemang har anordnats under våren för barn, unga och vuxna. Några kan särskilt nämnas. I februari arrangerades en uppskattad motorcykel/mc-månad, med flera olika utställningar, bland annat med en riktig MC, fotografier, MC-modeller och barnteckningar. I mars uppmärksammades Bror Kronstrand med en föreläsning av Kjell Fristedt samt avtäckning av en gipsbyst föreställande Kronstrand. Under våren har också Stadsbiblioteket varit engagerade i Mural 2012 och anordnat författarbesök med Monica Zak, föreläsning om mural-måleri m.m. Barn- och utbildningsnämnden Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. (Skollagen) Som en följd av skollagens nya krav har skolforskning och inte minst det pedagogiska ledarskapet inom skolans verksamheter betonats. Huvudfokus är hur elevernas resultat ska förbättras! Förskolan är en egen skolform sedan juli Under våren har implementeringsarbetet av den reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö 98) fortskridit. Vårens kvalitetsarbete har varit att synliggöra barnens lärprocesser och höja pedagogernas kompetens inom området. Förskolan har klarat lagkravet att erbjuda förskoleplats inom garantitiden 4 månader genom att öppna tillfälliga avdelningar, Lingonets förskola och Högelidsgården. Organisationen utökades under våren med 115 barn från 1035 till 1150 placerade barn. Målet i förskolans mätning av trygghet har inte uppnåtts fullt ut. Orsakerna kan vara ökande gruppstorlekar, minskade specialpedagogiska insatser samt besparing på personalförstärkning till de förskolor som har flera barn med annat modersmål än svenska. Implementeringsinsatser för Skola 2011 fortgår i alla verksamheter inom grundskolan. Detta innebär kompetensutvecklingsinsatser för att bl.a. implementera ny skollag, ny läroplan, nya kursplaner och ett nytt betygssystem. Särskilt fokus under vårterminen 2012 har varit arbete med likvärdig bedömning avseende Nationella Prov i svenska och matematik samt systematiskt kvalitetsarbete och kvalitetsverktyg. Inför läsåret har grundskolan, under våren 2012, genomdrivit en rad organisationsförändringar till följd av sjunkande elevtal och minskade ekonomiska ramar. Detta har i första hand påverkat insatser för elever i behov av särskilt stöd, skolornas organiserande, samt mot fritidshemmens verksamhet. Mariestads utbildningscentrum (MUC) har under våren 2012 arbetat med att få en budget i balans. Stor vikt har lagts vid att anpassa Mariestad Delårsrapport

6 Delårskommentarer Delårskommentarer verksamheterna utifrån nya förutsättningar. Elevtalen sjunker i gymnasieåldrarna, vilket medför att konkurrensen om eleverna är stor. Vadsbogymnasiets attraktionskraft är god inte minst bland kommunens egna ungdomar. Vadsbogymnasiet har två program färre inför höstterminen, för att anpassa utbildningarna efter kommande elevtal. Sammanslagningen av Komvux och Vadsbogymnasiet till en enhet innebär att all vuxenutbildning på Marieholmskolan flyttar till Vadsbogymnasiet. Komvux har minskat sitt kursutbud och därmed antalet utbildningsplatser. MUC har påbörjat ett visionsarbete kring sammanslagningen av två verksamheter med arbetsnamnet Hela skolan tillsammans!. Socialnämnden Socialnämnden har under det första halvåret vidtagit en rad åtgärder för att komma i ekonomisk balans. Från och med är nämndens verksamhetsområde uppdelat i två förvaltningar under ansvar av tidigare avdelningschefer. Individ- och familjeomsorgsförvaltningen För att få ekonomin i balans har ett antal åtgärder vidtagits förutom besparingen i ledningsfunktionen. Socialtjänstens del i Rondellen, en särskild undervisningsgrupp, har avvecklats. Detta har inneburit att eleverna och deras familjer fått ett minskat stöd, socialt och i skolarbetet. Familjecentralen, ungdomsmottagningen och familjebehandlingen har tillsammans gått från sju till sex tjänster vilket medfört en minskad omfattning på insatserna inom alla tre verksamheterna. Främst är det generellt inriktat arbete som minskat. Den psykosociala enheten har förändrat strukturen på sina boenden så att lågtröskelboende numera erbjuds i ett antal mindre enheter och Krontorp har gjorts om till särskilt boende på hemmaplan för klienter med psykisk problematik och ett stort vådbehov. Det har medfört att ett antal personer kunnat flytta hem till Mariestad istället för att ha sitt vårdboende på annan ort. Beslut om en ny riktlinje inom beroendevården begränsar behandlingshemsvistelse till en månad utom vid särskilda behov. Samtidigt har ett behandlingsalternativ för spelberoende tagits fram. Parallellt med detta har alla enheter jobbat med att kunna erbjuda bra stöd och behandling på hemmaplan och det målinriktade arbetet har resulterat i att förvaltningen förväntas landa på ett ekonomiskt överskott vid året slut. Vård och omsorgsförvaltningen Ett planeringssystem för hemtjänsten har införts till stora delar och kommer att slutföras under hösten Även ett nyckelsystem har upphandlats och inköpts och systemet kommer att tas i bruk under hösten Inom LSS har en ny grupp ungdomar slutat fyraårsprogrammet och påbörjat daglig verksamhet. Detta har medfört vissa förändringar av verksamheten. Verksamheten inom särskilt boende har under första halvåret fungerat som tidigare. Den stora förändringen har varit inom korttidsverksamheten som under våren 2012 flyttat från Kolarebacken till Myran och korttidsverksamheten riktat mot dementa har flyttat in på Mariegärde. Detta innebär att antalet platser inom särskilt boende har minskat. Korttidsplatserna på Mariegärde är i nuläget fem men kommer över tid bli nio platser enligt tidigare beslut. Miljö- och byggnadsnämnden Verksamheten bedrivs huvudsakligen i linje med uppsatta mål men kvalitén och servicenivån kan bli ännu bättre. Uppsatta kvalitetsmål synes dock kunna uppfyllas på en tillfredsställande nivå. En satsning på utbildning av administrativ och tillsynspersonal sker inom ramen för ett EU-finansierat projekt kallat Tillsynsutveckling i Väst. Även personalen på byggavdelningen genomgår fördjupningsutbildningar i handhavande av den nya plan- och bygglagen. Administrativt pågår det ett fortsatt arbete med att åtgärda gamla ärenden, att rationalisera och förbättra tillgängligheten genom en ökad digitalisering. Arbetet enligt den nya plan- och bygglagen (PBL) har funnit sina former. Dock finns det en farhåga att servicenivån under hösten kan bli sämre i och med den personalsituation som idag råder på byggavdelningen. Miljöbalkstillsynen bedrivs i linje med verksamhetsplaneringen. Även här finns det en personalsituation som påverkar resultatet. Detta ska kunna lösas genom att ytterligare förstärka personalens kompetens och tillgänglighet. Viss rekrytering har gjorts för att ersätta långtids - ledig personal men även viss tillfällig personal har anlitats. En relativt stor satsning sker inom området enskilda avlopp och en satsning på att minska jordbrukets miljöpåverkan måste göras men det får anstå till dess en finansiering blir möjlig. Tillsynen över köldmediehantering har intensifierats och har nu en god nivå. Gemensamma nämnder För Mariestad, Töreboda och Gullspång (MTG) finns förutom den tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden med Mariestad som värdkommun även lönenämnden MTG och IT-nämnden. Lönenämnden MTG ansvarar för löneadministrationen för kommunerna med Gullspång som ansvarig kommun IT-nämndens ansvar är IT-verksamhet med Töreboda som ansvarig kommun. Årsprognos Enligt prognos 3 tom augusti månad blir årets resultat för Mariestads Kommun 16,6 mnkr. Det är 10,4 mnkr bättre än budgeterat. Det är främst två poster som är anledningen till den positiva avvikelsen. Skatteintäkterna beräknas bli 9,6 mnkr bättre än budgeterat vilket beror på en stark utveckling på arbetsmarknaden under 2012 samt en återbetalning från AFA-försäkringar på 24,3 mnkr avseende premier för åren 2007 och Anledningen till återbetalningen är lägre kostnader för sjukersättning vilket lett till ett stort överskott inom AFA Sjukförsäkring. Verksamheternas nettokostnad prognostiseras till minus 23,5 mnkr. De största avvikelserna är inom barn- och utbildningsnämnden minus 9,5 mnkr samt tekniska nämnden, skattefinansierad del minus 4,1 mnkr. Socialnämnden prognostiserar ett underskott på 8,3 mnkr varav försörjningsstöd är minus 4,5 mnkr. Kommunledningskontoret inom kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott på 1,5 mnkr. Avsatta medel för löneökningar 2012 visar ett underskott på 8,0 mnkr. Kostnadsökningen 2012 jämfört med bokslut 2011 är 3,3 % och skatteintäkterna beräknas öka med 0,9 %. 6 Mariestad Delårsrapport

7 Delårskommentarer Delårskommentarer Kommunstyrelsen Totalt ett överskott mot budget på 1,5 mnkr. Kommunledningskontoret ger ett överskott på i första hand vakanser och därmed lägre personalkostnader inom flera enheter. Även fysisk planering och lägre utnyttjande av konsulttjänster ger överskott. Underskott finns inom skoltrafiken (skolkort), nytt personalsystem samt engångskostnad för förändrad politisk majoritet. Tekniska nämnden MTG Visar ett underskott på 4,1 mnkr för den skattefinansierade verksamheten i Mariestad och ett överskott på 1,3 mnkr för VA-verksamheten som är taxefinansierad. Den negativa avvikelsen inom skattefinansierad verksamhet beror främst på högre kostnader för underhåll inom gatuavdelningen 2,9 mnkr samt bostadsanpassning och underhåll hos fastighetsavdelningen 1,5 mnkr. Den taxefinansierade verksamheten regleras mot VA-fond och den avvikelsen beror i första hand på högre anslutningsavgifter till VA-nätet än budgeterat men även personalkostnader. Avfallsnämnden Totalt 0,6 mnkr i överskott. Avser senareläggning med arbete för sluttäckning av aska inom deponin. Över- respektive underskott inom nämnden regleras mot fonder. Kulturnämnden Visar ingen avvikelse mot budget. Barn- och utbildningsnämnden Visar totalt ett underskott på 9,5 mnkr där grundskolan följer budget och central förvaltning gör ett överskott. Förskola, gymnasieskola och vuxenutbildning visar underskott där köp/försäljning av skolplatser (interkommunala ersättningar) inom gymnasiet visar det största enskilda underskottet på 3,3 mnkr. I nämndens underskott ingår även personalanpassning inom gymnasieskolan på 8,0 mnkr, där har centrala budgetmedel tillskjutits med 7,8 mnkr. Socialnämnden Prognosen visar ett underskott på 8,3 mnkr varav 4,4 mnkr gäller försörjningsstödet. Volymökning inom hemtjänsten ger ett underskott med 6,1 mnkr mot budget. Överskott finns på administration inom vård och omsorg 1,3 mnkr samt hos individ och familjeomsorgen och barn/ungdom genom mer lösningar på hemmaplan 1,0 mnkr. Miljö- och byggnadsnämnden Visar ett överskott mot budget på 0,3 mnkr. Avvikelsen beror främst på personalkostnader. De gemensamma nämnderna: Lönenämnden MTG och IT-nämnden redovisar ingen avvikelse mot budget varken vid delårsbokslut eller för årsprognosen. Investeringar och låneskuld Kommunens totala låneskuld uppgår till 350 mnkr per den 31/8. Med anledning av hög investeringsnivå har nya lån på 40 mnkr tagits hittills under året. Investeringsbudgeten uppgår till 113 mnkr varav 9 mnkr är ombudgeteringar från tidigare år. Bokförda investeringar till och med augusti är 41 mnkr. En beräknad årsprognos är 114 mnkr. Att årsprognosen är högre än budgeten beror på att ett antal större projekt har budget under både 2012 och Byggnationen sker i år och underskotten nu täcks med budgetmedel De största investeringarna hittills är följande (mnkr): Österåsens skola 8,5 Kombihall, idrott-utbildning 8,2 Murgård, gärdesparken 6,9 VA, omläggning befintligt nät 3,1 VA, Norra vägen 1,7 Redovisningsprinciper Kommunens delårsrapport har upprättats enligt Kommunala redovisningslagen (KRL). Kommunen följer i stort de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning I enlighet med Rådet för kommunal redovisnings rekommendation nr 4.2 från december 2007 har kommunalskatten periodiserats enligt den prognos som lämnas från Sveriges kommuner och landsting aktuellt år. Pensionsskulden t.o.m redovisas utanför balansräkningen. I skulden ingår löneskatt. Pensioner från 1998 återfinns i balansräkningen under raderna avsättningar för pensioner och kortfristiga skulder. Kommunen har beslutat att årligen, från 1998, utbetala hela intjänandet av pensionen till de anställda. Värdering av pensionsförpliktelser görs med tillämpning av RIPS07. Semesterlöneskulden har inte periodiserats i redovisningen. Anläggningstillgångarna har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet med avdrag för planenliga avskrivningar. Avskrivningar påbörjas månaden efter att investeringen ianspråktages. Återbetalning av premier från AFA försäkring för 2007 och 2008 redovisas som en jämförelsestörande post. Koncernen Koncernens delårsresultat visar ett plus på 34,3 mnkr och en årsprognos på 23,7 mnkr. Koncernen omfattas förutom av kommunen av det helägda bolaget Mariehus fastigheter AB och till 88 % av Mariestad Töreboda Energi AB (MTEAB). Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) är ett kommunalförbund och ingår i koncernen med 26,27 % ägarandel. RÖS ingår inte i delårsresultat och årsprognos. För Mariehus fastigheter AB avser delårsresultatet siffror per , årsprognosen avser siffror per För Mteab görs delårsbokslutet per , siffrorna för delårsresultat och årsprognos avser en lämnad prognos i augusti. Koncernens delårsresultat (Belopp tkr) Delårsresultat Årsprognos Mariestads kommun Mariehus fastigheter AB Mariestad Töreboda Energi AB Totalt: Kommentarer till delårsresultatet för bolagen: Mariehus: Antalet lediga lägenheter har ökat något. Den 30 juni var 15 lägenheter lediga, vilket är 9 st. fler än vid årsskiftet. Arbetet med relining i kv. Humlan i området Marieholm har fortsatt och det låga elpriset gör prognosen bättre än budget. Mariestad Töreboda Energi: Ett antal driftstörningar hos Katrinefors Kraftvärme AB (KKAB) under vintern har föranlett en pris- Mariestad Delårsrapport

8 Delårskommentarer Delårskommentarer höjning för MTEAB. Årskostnaden beräknas öka med cirka 3 mkr i Mariestad och 1 mkr i Töreboda. Låga elpriser på den nordiska elbörsen har gett möjlighet till att säkra elpriserna på en lägre nivå än budgeterat, detta inverkar positivt på affärsområde Elnät. Personal Kommentar till delårsrapport Merparten av kommunens utgifter är löner. Under 2012 beräknas lönekostnaderna öka med ca 2,9 % jämfört med ca 2,5 % för 2011 och ca 3 % för Ökningen med 2,9 % 2012 motsvarar cirka 18,5 miljoner kronor (mnkr). Om en löneökning på 1,0 % för läraravtalen tillkommer medför detta ytterligare 3,0 mnkr i lönekostnad. I slutet på augusti har medling mellan parterna påbörjats. Delårsresultat Det hälsofrämjande arbetet fortsätter att visa stabila resultat. Hälsotalen för kommunens anställda är jämfört med motsvarande period föregående år något sämre. Sjukfrånvaron har totalt sett ökat något. Personal - sjukfrånvaron Januari - juni Total sjukfrånvaro 5,4 % 5,3 % 5,8 % Frånvarotid långtidssjuksjuka av total frånvarotid 36,5 % 35,9 % 52,1 % Sjukfrånvarotid -29 år av ordinarie arbetstid 3,8 % 2,7 % 6,2 % Sjukfrånvarotid år av ordinarie arbetstid 5,1 % 4,2 % 4,8 % Sjukfrånvarotid 50 - år av ordinarie arbetstid 6,1 % 6,2 % 6,7 % Av tabellen, som gäller för samtliga anställda i kommunen, kan vi utläsa att den totala sjukfrånvaron för flertalet mätgrupper ligger på en något högre nivå än föregående års period. Främst är det frånvaron i åldergrupperna upp till 50 år som ökat. Åtgärder för att kartlägga orsaker och för att kunna sätta in åtgärder har påbörjats. Antal tillsvidareanställda Kommunstyrelsen Tekniska nämnden Kulturnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Totalt Timvikarier Kostnaderna för timvikarier är beroende på behovet av korttidsvikarier pga. sjukfrånvaro, annan frånvaro och andra tillfälliga behov. En mycket stor del av timvikarierna och därmed kostnaderna hänger samman med de semestervikarier som anställs inom främst socialförvaltningen och delar av tekniska förvaltningens verksamheter under sommar - semestrarna. Under första halvåret 2012 har antalet vikarietimmar minskat. Kostnad timvikarier Januari juni (tkr) Total Från och med 2012 redovisas kostnaderna för timvikarier i huvudsak inom kommunledningskontorets bemanningsenhet, för att senare fördelas på respektive beställande förvaltning. Det är i huvudsak vård- och omsorgsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen som berörs. Av kostnaden för timvikarier hör cirka 65 % till socialnämnden och 25 % till barn- och utbildningsnämnden. Totalt sett har kostnaderna för timvikarier minskat med ca 1 mnkr jämfört med första halvåret Sjuklön Kostnaderna för sjuklön har ökat marginellt första halvåret 2012 jämfört med motsvarande period Detta beror främst på ökade lönekostnader. Kostnad sjuklön Januari - juni (tkr) Kommunstyrelsen Tekniska nämnden Kulturnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Totalt Antal tillsvidareanställda Antalet tillsvidareanställda och antalet årsarbetare har minskat sedan föregående halvårsskifte. Förändringarna beror i huvudsak på uppsägningar samt att vakanser inte ersatts med nya tillsvidareanställningar. Vissa av förändringarna beror på flytt av verksamheter mellan förvaltningarna. AME (arbetsmarknadsenheten) och kostavdelningen har flyttat från kommunstyrelsen till barn- och utbildningsförvaltningen, det berör totalt 93 anställda. 8 Mariestad Delårsrapport

9 Målstyrning Målstyrning 2012 Vision 2030 är en bild av hur vi vill att vår kommun ska se ut i framtiden. Den är beslutad av Kommunfullmäktige. En av våra viktigaste strategier för att nå dit är vår målstyrning och från och med 2012 kan kommunens nya målstyrningsmodell användas fullt ut. Kommunstyrelsen har beslutat att följande fokusområden ska gälla under mandatperioden: Boende Kommunikationer Ungdomar Lärande Besöksmål Inom dessa fokusområden ska varje nämnd årligen sätta upp fem mål för hur nämnden vill bidra till förverkliga Vision Dessa mål är alltid ettåriga men kan utgöra etappmål för mer långsiktiga mål. Nämnden kan välja att ha fler än ett mål per fokusområde så länge det totala antalet mål är fem stycken. Måluppföljningen i denna delårsrapport baseras på respektive förvaltnings bedömning av huruvida målet kommer att vara uppnått Svarsalternativen är tre: Kommer att klara målet Kommer delvis att klara målet Kommer inte att klara målet För varje mål som uppnås tar vi ett kliv närmare Vision 2030! Kommunstyrelsens mål för 2012 Vision 2030: Mål 1: Antalet registrerade öppet arbetslösa ungdomar ska minska med 50 procent, jämfört med år 2011, genom offensiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder Mål 2: Dacapos högskoleplattform ska starta. Med detta avses att en verksamhetsledare ska vara anställd efter genomfört utredningsarbete. Mål 3: Delar av stamnät för bredband på landsbygden ska vara i drift. Mål 4: Tillsammans med Västra Götalandsregionen, Trafikverket och berörda kommuner påbörjat utredning för upprustning, modernisering och elektrifiering av Kinnekullebanan. Mål 5: Attraktivt och sjönära boende i centralorten och på landsbygden. Detaljplan för Nolskogen etapp 1 antagen och arbetet med grundläggande infrastruktur ha påbörjats. Fokusområde: Till vilket/vilka fokusområden är målet kopplat? Ungdomar Lärande Kommunikationer Kommunikationer Boende Realism: Bedöms målet fortfarande vara realistiskt i förhållande till aktuella förutsättningar? Välj JA eller NEJ och kommentera. Prognos måluppfyllelse: Hur bedöms möjlighet - en till att målet är uppnått 31/ ? Välj ett av följande alternativ och kommentera bedömningen. oja Nej Ja o Nej Ja o Nej Ja o Nej oja Nej Mycket ambitiöst mål utifrån dagens konjunktur. Inga medel anslagna för att skapa nya tjänster Som målet är formulerat räcker det inte med insatser som praktikplatser utan det handlar om riktiga jobb. Se ovan Enligt AFs statistik för juli har den relativa arbetslösheten bland ungdomar minskat något i Mariestad. Organisationsutredning pågår, strukturen ska stödja ett samlat grepp om arbetslöshetsfrågan från gymnasiet, komvux, AME och IFO ungdom. Detta ger bättre förutsättningar att komma vidare men skapar inga nya ungdomsjobb. Medel är budgeterade. Etapp 1 Lyrestad-Töreboda beräknas vara fullt färdig hösten 2012 och även etapp 2 har inletts. upp - upp - upp - upp - fyllas: fyllas: fyllas: fyllas: o Ja 7 Nej o Delvis Ja onej odelvis Ja onej odelvis oja onej Delvis oja Nej odelvis Utredningen är beslutad och vi kommer anställa en verksamhetsledare före årsskiftet. Diskussion pågår med VGR om möjlighet att initiera utredning. Regionen kommer starta utredning om Kinnekullebanan men fokus är troligtvis mer på möjlig omläggning av trafiken än på upprustning och elektrifiering. Målet har visat sig vara svårare att uppnå än vi trodde. DYRT med berg, avvattningsfrågor, obefintlig infrastruktur. Dessutom har personella resurser saknats för att driva detta. Se ovan Diskussion pågår om att minska planområdet. Vi behöver ta beslut om omtag och få en ny stra - tegisk inriktning under hösten. Mariestad Delårsrapport

10 Målstyrning Målstyrning 2012 Barn- och utbildningsnämndens mål för 2012 Vision 2030: Mål 1: Inget barn/ingen elev ska känna sig rädd eller otrygg i kommunens verksamheter års etappmål: Den årliga enkäten ska under avsnitt Trygghet nå resultat 9,0. Mål 2: Öka andelen legitimerade lärare samt öka andelen lärare som är behöriga i de ämnen de undervisar i. Mål 3: Öka andelen elever som slutför grundskolan med behörighet till gymnasie - skolan års etappmål: Minst 88 % av eleverna i årskurs 9 ska uppnå behörighet till gymnasiestudier. Meritpoängen ska uppnå ett snitt på minst 210 poäng. Mål 4: Öka andelen elever som klarar gymnasieexamen års etappmål: Minst 97 % av eleverna ska uppnå grundläggande behörighet till högskolestudier. Betygspoängen ska uppnå ett snitt på minst 14,5 poäng. Mål 5: Bättre kommunikationer till Vadsbogymnasiet) Fokusområde: Till vilket/vilka fokusområden är målet kopplat? Ungdomar Lärande Lärande Lärande Kommunikationer Realism: Bedöms målet fortfarande vara realistiskt i förhållande till aktuella förutsättningar? Välj JA eller NEJ och kommentera. Nej Mycket ambitiöst mål. Av redan inlämnade resultat vet vi att endast familjedaghemmen når målet. Ja (sett på lång sikt) Hela processen med legitimering av lärare är för - senad. Några lärare går nu utbildningar inom Lärar - lyftet II och bidrar efterhand till bättre resultat. Vid nyanställningar och tjänstefördelningar tas hänsyn till Skollagens krav vilket påverkar resultatet i målets riktning, om än långsamt. Nej Mycket ambitiöst mål. Vi har tidigare legat på de resultaten, men betygen som sattes våren 2012 når inte målet annat än delvis. Nej Av redan framräknade resultat vet vi att målet inte nås fullt ut. Nej Nämnden har beslutat att ta bort detta mål eftersom vår organisation inte kan påverka bussturerna. Prognos måluppfyllelse: Hur bedöms möjlighet - en till att målet är uppnått 31/ ? Välj ett av följande alternativ och kommentera bedömningen. Delvis Enkäterna 2012 genomfördes i slutet av vårterminen. Resultat: Familjedaghem 9,7 Förskola 8,9 Fritidshem 8,5 F-3 8, , ,4 Gymnasiet 8,3 Många olika aktiviteter pågår för att öka tryggheten men målet är väldigt ambitiöst formulerat. Delvis Det är ovisst hur många lärare som kommer att få legitimation i år. Det resultat som nu finns är från oktober 2011 och kan jämföras med resultat från oktober Grundskolan har i den jämförelsen försämrats från 87,1 % till 86 % med pedagogisk utbildning och gymnasieskolan från 68,8 % till 68,1 % års resultat kommer i slutet av året. Det är stora svårig - heter att rekrytera behörig personal framför allt i praktiskt-estetiska ämnen och i yrkesämnen. Utbildningar och nyanställningar bör i alla fall medföra att målsättningen lokalt kan uppnås. Delvis 2012 sattes slutbetygen i årskurs 9 fortfarande enligt den gamla betygsskalan. Båda högstadie-skolorna uppnår minst 88 % behöriga till gymnasiestudier, men ingen når merit - poängen 210. Vet ej 93 % av satta slutbetyg ger grundläggande behörighet till högskolestudier. Ännu finns ingen redovisning från Vadsbogymnasiet som visar 2012 års betygspoäng. Vi får invänta den nationella statistiken som kommer i december. 10 Mariestad Delårsrapport

11 Målstyrning Målstyrning 2012 Tekniska nämndens mål för 2012 Vision 2030: Mål 1: Gästhamnen ska erbjuda tillräckligt antal båtplatser samt tillhandahålla god service. Med detta avses att befintliga och presumtiva båtplatsinnehavare är nöjda med kommunens service. Mål 2: Utveckla möjligheter till god service och försäljningsställen i inre hamnen för att öka antalet besökare. Med detta avses att erbjuda möjligheter till ytterligare försäljningsställen i inre hamnen. Mål 3: Minska den förbrukade energimängden med 1,5 % med bibehållen inomhusmiljö. Målet avser förbrukning per kvadratmeter i kommunens egna samt förhyrda lokaler. Jämförelsen ska vara graddags - korrigerad. Mål 4: Utöka helgstädningen i centrum. Med detta avses att städning ska utföras samtliga helger då det är barmark. Mål 5: Främja ett levande centrum genom säsongsanpassade åtgärder för biltrafiken i syfte att skapa ett levande gatuliv med plats för uteserveringar. Fokusområde: Till vilket/vilka fokusområden är målet kopplat? Realism: Bedöms målet fortfarande vara realistiskt i förhållande till aktuella förutsättningar? Välj JA eller NEJ och kommentera. Prognos måluppfyllelse: Hur bedöms möjlighet - en till att målet är uppnått 31/ ? Välj ett av följande alternativ och kommentera bedömningen. Boende, kommunikationer, ungdomar, besöksmål Behov av antalet båtplatser tillgodoses, kommande enkäts resultat kommer utvisa kundens nöjdhet. Beror på enkätens utfall. Besöksmål En ny bod har uppförts. Ekonomiskt mål Hittills har det varit fler antal graddagar än en normalsäsong, vilket talar för en bibehållen energi - besparing på minst 1,5 %. o o Ja onej odelvis Ja onej odelvis Se ovan. Se ovan. Boende, besöksmål llmänna besparingar kan göra så att målet inte uppfylls. Se ovan. Boende, besöksmål Ja o Nej Ja o Nej Ja o Nej oja Nej Ja o Nej oja onej Delvis Ja Nej Delvis Det pågår ett arbete att utveckla antalet uteserveringar. Tekniska har rutiner som innebär snabb och effektiv handläggning då ansökningar kommer in. o o o 7 Ja Nej Delvis Beslut är inte taget men arbete med att öka antalet uteserveringar pågår. Försök att etablera restaurangtorg på Gamla torget har gjorts 2012 men det har inte funnits medel till ett genomförande. Mariestad Delårsrapport

12 Målstyrning Målstyrning 2012 Socialnämndens mål för 2012 Vision 2030: Mål 1: 100 % av ungdomar under 25 år som får försörjningsstöd ska ha en plan upprättad Mål 2: Fem aktiviteter per vecka som passar både kvinnor och män i socialförvaltningens boenden Mål 3: 95 % av beviljade insatser inom IFO (exkl. försörjningsstöd) ska ske i egen regi Mål 4: Kartläggning av anställdas kompetens Mål 5: De som bor i ordinärt boende ska få en plan upprättad inom två veckor och de boende på särskilt boende ska få en plan upprättad inom tre veckor efter det att insatsen påbörjats. Fokusområde: Till vilket/vilka fokusområden är målet kopplat? Ungdomar Boende Boende Lärande Kommunikation Realism: Bedöms målet fortfarande vara realistiskt i förhållande till aktuella förutsättningar? Välj JA eller NEJ och kommentera. Ja Vid mätningen i mars hade vi uppnått 97 % och vi bedömer att vi kommer att ha uppnått målet vid oktober månads mätning Ja Aktiviteterna noteras i boendena och målet bedöms vid prognos 3 uppfyllas. Nej Då vi satte upp målet gjordes beräkningen på felaktig grund och det är mer realistiskt och utmanande med ett mål på 90 % inkl. försörjningsstöd. Ja Enhetscheferna kommer under året att göra en inventering som ska vara klar i december samt ta hjälp av personalsekreteraren. Nja Pga att brukare åker fram och tillbaka på sjukhus kan 100 % vara svårt men för den arbetsgrupp där alla brukare inte har planer fortsätter arbetet med att få planer för samtliga brukare. Prognos måluppfyllelse: Hur bedöms möjlighet - en till att målet är uppnått 31/ ? Välj ett av följande alternativ och kommentera bedömningen. Ja Vi kommer att ha uppnått målet i slutet av året med undantag för personer där det är uppenbart onödigt med en plan. Ja Bedömningen är att målet ska uppfyllas 31/12, dels med kommunala aktiviteter samt med stöd av frivilliga aktiviteter. Nej I mars månad uppnår vi 89, 65 %, i maj 90,32%, i juli 90,10%. Ja Tidsmässigt anses kartläggning kunna vara klar tills 31/ och all anställd personals kompetens är då dokumenterad. Delvis Se ovan. Kulturnämndens mål för 2012 Vision 2030: Mål 1: Nationellt besöksmål Marieholm Vadsbo museum Ny verksamhets-/handlingsplan för framtidens Vadsbo museum Mål 2: Biblioteket som mötesplats Öka antalet besökare med 4% Mål 3: Fristående mötesplats grönt och kulturellt Genomföra ett projekt eller aktivitet Mål 4: Ungdomars kreativitet Arbeta med ökad sysselsättning bland ungdomar i kommunen i form av samarbetsprojekt. Mål 5: Verka för internationellt samarbete Genomför ett projekt med internationell inriktning. Fokusområde: Till vilket/vilka fokusområden är målet kopplat? Besöksmål Besöksmål Besöksmål Ungdomar Lärande Realism: Bedöms målet fortfarande vara realistiskt i förhållande till aktuella förutsättningar? Välj JA eller NEJ och kommentera. Prognos måluppfyllelse: Hur bedöms möjlighet - en till att målet är uppnått 31/ ? Välj ett av följande alternativ och kommentera bedömningen. oja Nej Ja o Nej Ja o Nej Ja o Nej Ja o Nej Personalnedskärningar gör att målet inte kan uppnås. Digitaliseringen bra för att effektivisera verksamheten och bidra till målet. Minskad effektivitet i organisationen pga osäkerheten kring ev biblioteks- flytt. Minskat arbete med planering av föredrag och utställningar. Men i mindre format än ursprungstanken. o o Arbete sker i liten skala integrerat i projekt. Ungdomsperspektivet prioriterat oja Nej odelvis oja onej Delvis Ja Nej Delvis Ja Nej Delvis o o Ja onej odelvis Påbörjar projekt hösten 2012 Viktigt att öka beröringspunkterna med världen 2 projekt under Mariestad Delårsrapport

13 Målstyrning Målstyrning 2012 Miljö- och byggnadsnämndens mål för 2012 Vision 2030: Mål 1: Fortsätta VA-planering inom MTGkommunerna. Målet för år 2012 är att minst ett saneringsområde som identifierats i resp. kommun kan lösa sina VA-problem. Detta ska kunna ske antingen genom att möjliggöra anslutning till kommunalt VA-nät eller genom enskilda eller gemensamma anläggningar. Mål 2: Agera och medverka för att minst ett vattenskyddsområde fastställs inom resp. kommun under 2012 Mål 3: Hygien i skolor och förskolor - lokalt projekt Målet är att samtliga skolor och förskolor ska ha besökts senast under år 2012 i syfte att garantera en god egenkontroll med målet att inne- och utemiljön för eleverna ska vara god. Med detta avses bland annat god ventilation, bra tillgänglighet, god hygien (städning m.m.), bra avfallshantering Mål 4: Minskad nedskräpning! Fortsätta att handlägga klagomål på nedskräpning i naturen och vanvårdade fastigheter i de tre kommunerna under 2012 i syfte att ge besökarna ett gott intryck vid sina besök. Målet är att minst 5 ärenden ska ha avslutats i varje kommun under Mål 5: Välskötta badplatser! Kontrollera samtliga, även icke officiella, strandbad i de tre kommunerna under badsäsongen 2012 i syfte att se till att besöksmålen är välskötta och hygieniskt bra. Mål 6: Goda övernattningsmöjligheter! Kontrollera att campingplatserna i kommunerna är välskötta i syfte att ge besökarna ett bra tillfälligt boende med bl.a. bra hygien och bra avfallshantering. Mål 7: Glasskontroll sommaren Kontroll (inkl. provtagning) av glassförsäljningen i de tre kommunerna i syfte att minska riskerna för matförgiftning bl.a. för glassätande besökare. Fokusområde: Till vilket/vilka fokusområden är målet kopplat? Boende Kommunikationer Lärande Besöksmål Besöksmål Besöksmål Besöksmål Realism: Bedöms målet fortfarande vara realistiskt i förhållande till aktuella förutsättningar? Välj JA eller NEJ och kommentera. Ja o Nej Arbetet är prioriterat av Miljö- och byggnadsnämnden och hos Miljö- och byggnadsförvaltningen är det avsatt 1.5 årsarbets- tjänst för att uppfylla målet. Dock är resultatet i högsta grad beroende av arbetet med den övergripande VA-strategin för MTG-kommunerna och av de resurser som tillgängliga hos VA-avdelningen hos MTG Kommunal-teknik. Betydelsefullt är också eventuell satsning på kretsloppsanpassade toa letter i något eller några områden. oja Nej I och med att MTG Kommunaltekniks personalsituation finns det risk att arbetet blir eftersatt. Även hos Miljö- och byggnadsförvaltningen finns det en risk att tillgången på personal för att arbeta inom området minskar. Ja o Nej Det finns förutsättningar för att målet ska kunna uppfyllas under Ja o Nej Målet är redan uppfyllt. Ja o Nej Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer att tillsynen kan utföras om det finns personal tillgänglig. Ja o Nej Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer att tillsynen kan utföras om det finns personal tillgänglig. Ja o Nej Miljöoch byggnadsförvaltningen bedömer att kontrollen kan utföras om det finns personal tillgänglig. Prognos måluppfyllelse: Hur bedöms möjlighet - en till att målet är uppnått 31/ ? Välj ett av följande alternativ och kommentera bedömningen. oja onej Delvis Måluppfyllelsen är delvis beroende av kommunens arbete i övrigt. Det finns dock möjlighet att något områden löses under hösten. oja onej Delvis Det kan finnas viss tveksamhet till att verkligen kommunerna kommer att kunna få fram tillräckliga underlag så att Länsstyrelsen kan besluta om vattenskyddsområdena och deras skyddsföreskrifter. Arbetet pågår dock. oja onej Delvis Samtliga skolor kommer att ha besökts under året. Därefter sker uppföljning. Sedan blir det aktuellt att besöka förskolorna. Ja onej odelvis Det har redan under året avslutats fem ärenden per kommun. Ja onej odelvis Samtliga campingplatser har redan besökts. Nu återstår att följa upp besöken med rapporter och ev. beslut om krav på åtgärder. Ja onej odelvis Samtliga campingplatser har redan besökts. Nu återstår att följa upp besöken med rapporter och ev. beslut om krav på åtgärder. Ja onej odelvis Samtliga försäljningsställen har besökts under sommaren. Nu återstår att få se resultatet av all provtagning som utförts. Än så länge är alla resultat bra. Mariestad Delårsrapport

14 Finansiella rapporter Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Resultaträkning (externredovisning) Belopp i tkr Delårsresultat Delårsresultat Årsbudget 2012 Årsprognos Budget- Bokslut not Netto avvikelse Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter not Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Redovisat resultat före extraordinära poster Jämförelsestörande post not Redovisat resultat Nämndernas delårsresultat samt årsprognos Belopp i tkr Delårsresultat Delårsresultat Årsbudget 2012 Årsprognos Budget- Nämnd/förvaltning Netto avvikelse Kommunstyrelsen: Kommunledn. kontoret Räddningstjänsten Försörjningsenheten Pott för löneökningar KS till förfogande Åtgärdspaketet Revisionen Överförmyndare Övrigt (förgävesprojekt, reaförlust, fsg. fastigh.) Tekniska nämnden Avfallsnämnden Kulturnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden exkl försörjningsstöd Försörjningsstöd Miljö- och byggnadsnämnden Delsumma: Internränta Arbetsgivaravgifter o pensioner: Delsumma: Verksamheternas nettokostnad Mariestad Delårsrapport

15 Finansiella rapporter Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Balansräkning Belopp i tkr Delårsrapport Delårsrapport Bokslut not Anläggningstillgångar not Omsättningstillgångar Summa tillgångar Årets-/delårsresultat not Allmänt eget kapital not Summa eget kapital Avsättningar för pensioner Långfristiga skulder not Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder Panter och ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna Borgensåtaganden varav borgen till kommunägda företag Noter till delårsresultatet 1. Skatteintäkter tkr Kommunalskatt Slutavräkning år Slutavräkning år Avräkning år Summa Jämförelsestörande post tkr AFA-försäkring, återbet. av premie 2007 och Summa Anläggningstillgångar Mark, byggnader, tekniska anläggningar, maskiner och inventarier tkr Markreserv Verksamhetsfastigheter och publika fastigheter Fastigheter för affärsverksamhet Gata, vägar och park Övriga fastigheter Maskiner och inventarier Summa utgående bokfört värde Finansiella anläggningstillgångar Summa Avskrivning sker med följande tider (år): Mark Ingen avskrivning Markanläggningar Byggnader Maskiner och inventarier Eget kapital Eget kapital / Resultat Ingående balans Föregående års resultat Resultat- och regleringsfonder Delårsresultat Maskiner och inventarier Summa Resultat- och regleringsfonder Avfallsfond Bångahagen Avfallsfond affärsdrivande Sophämtningsfond VA-fond Fastighetsfond Summa Summa Eget kapital Långfristiga skulder Ingående balans Återläggning kortfristig del Nya lån Amortering Lösen av gamla lån Avgår kortfristig del Långfristig del av pensionsavtal Återläggning kortfristig del av pensionsavtal Summa Mariestad Delårsrapport

16 Mariestads kommun, Mariestad. Tel: Fax: E-post: Internet:

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av delårsrapport 2013 Katrineholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015 -04-30 Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april KS -188 Innehåll Sida 2 av 7 3. Sektor Samhällsbyggnad... 3 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 3.2 Viktiga händelser... 3 3.3 Ekonomi... 3 3.3.1 Driftsredovisning...

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport April 2010 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.3 Bakgrund... 5 2.4 Revisionsfråga och metod...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisonskonsult Granskning av årsredovisning 2014 Kalix kommun Mars 2015 Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor.

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor. Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Vallentuna kommun 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal yrkesrevisor Frida Enocksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Granskning av bokslut 2012 RappOIi

Granskning av bokslut 2012 RappOIi Värmlands läns Vårdförbund Granskning av bokslut 01 RappOIi Audjt KPMGAB Antal sidor: 6 II Rapport 0 1 V årdförbundet.docx 013 KPMG AB, a Swedish limited liahility company and a member firm oflhe KPMG

Läs mer

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden Oktoberrapporten är en avstämning av verksamhetsförändringar och av den ekonomiska prognos som lämnades i delårsrapporten efter augusti. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden har på grund

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Orsa kommun 2008-05-06 Hans Stark Certifierad kommunal revisor Johan Skeri *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

För en levande kommun. Mariestad

För en levande kommun. Mariestad För en levande kommun Mariestad Handlingsprogram 2011-2014 Vår vision Mariestad ska vara en säker och trygg kommun för alla. Mariestad ska vara en kommun där människor vill leva och bo. Den service kommunen

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2014-08-31 Uddevalla Kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2014-08-31 Uddevalla Kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2014-08-31 Uddevalla Kommun September 2014 September 2014 Harald Jagner, Pernilla Lihnell Innehåll Sammanfattning och kommentarer 1 1. Inledning 4 2. Iakttagelser

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

't( 1. Tjänsteskrivelse: Förslag som säkerställer ett positivt resultat zor3 2. Bilaga Förslag på åtgärder VALLENTUNA KOMMUN

't( 1. Tjänsteskrivelse: Förslag som säkerställer ett positivt resultat zor3 2. Bilaga Förslag på åtgärder VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m manträdesprotokol I 20L3-O2-t4 t4 (t7) 926 Förslag som säkerställer ett positivt resultat 2013 (KS 2012.580) Beslut Arbetsutskottet ställer sig

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1

Läs mer

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMND Politisk organisation Ordförande: Sven Edström (s) Vice ordförande: Mona Eriksson (s) Verksamhet Mandatfördelningen i bygg-

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning)

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) Kommunstyrelsen 1 (6) Kommunledningskontoret Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) 1. Allmänt Sveriges kommuner står inför två mandatperioder av demografiska

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Tjörn Möjligheternas ö Ingress Kommunkansliet är kommunstyrelsens förvaltning och ska i denna roll utgöra den politiska ledningens verktyg för styrning och ledning

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer