Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Sekreterare: Ulf Bergsten. Ordförande: Sven-Erik Bodén.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Sekreterare: Ulf Bergsten. Ordförande: Sven-Erik Bodén."

Transkript

1 1 (41) : Sammanträdestid: Kl Sammanträdesplats: Beslutande: Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga deltagande: Bengt-Åke Biller, kommunchef, Ulf Bergsten, sekreterare, Ingela Hahlin, kulturstipendiat, 100 Mikael Wiklund, mottagare av hederstecken, 101 Plats och tid för justering: Kommunstyrelseförvaltningen , kl Underskrifter: Sekreterare: Ulf Bergsten Ordförande:. Sven-Erik Bodén Justerare:. John Åberg. Jörgen Åslund

2 2 (41) BEVIS OM JUSTERING Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla i kommunhuset, entréplan. Myndighet: Datum när anslaget sätts upp: Datum när anslaget tas ner: Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen, kommunhuset, Sollefteå Underskrift:... Ulla Johansson

3 3 (41) Närvaro- och omröstningslista PARTI När- Tjg. RESERVATION OMRÖSTNING ANTECKNING Namn varo ers. SOCIALDEMOKRATERNA - Ordinarie (21) Ja Nej Ja Nej Elisabet Lassen Jäv 118 Mikael Sjölund Annelie Markemo John Åberg Åsa Sjödén Gunder Lidén Linnéa Stenklyft Sven-Göran Johansson Lillemor Edholm Marie-Louise Andersson Sven-Erik Bodén Jerry Pehrsson Cathrine Näsmark Birgitta Forsberg Tommy Svensson Gudrun Svensson Rolf Granquist Åsa Nilsson - Sture Ragnarsson Lennart Önblad Angelica Holmberg - Ersättare Curt Noppa Susanne Lindahl 118 Reza Alborzi - Katrin Tjärnberg - Ann Runesson - Morgan Pierre - Monika Mähler - Nils Michael Eriksson Kenneth Modén - Britha Gillisson Lars-Olof Holmlund -

4 4 (41) PARTI När- Tjg. RESERVATION OMRÖSTNING ANTECKNING Namn varo ers. VÄNSTERPARTIET - Ordinarie (3) Lars Enberg - Thomas Tejle Maj-Lis Andersson - Ersättare (2) Birgitta Lind Marie Hansson MODERATA SAMLINGSPARTIET - Ordinarie (7) Bengt Sörlin R R Lena Asplund R R Kerstin Franzén R R Sven-Olov Gradin - Folke Lindgren R R Daniel Fäldt R R Inger Eriksson R R - Ersättare (4) Hans Tenglund - Kerstin Svensson - Patrick Sundelin - Assar Kallin R R CENTERPARTIET - Ordinarie (4) Maria Wennberg R R Ingemar Jonsson R R Paul Höglund R R Monica Tirri R R R - Ersättare (2) Nils-Erik Bodin Elisabeth Tängdén Ja Nej Ja Nej

5 5 (41) PARTI När- Tjg. RESERVATION OMRÖSTNING ANTECKNING Namn Varo ers. KRISTDEMOKRATERNA - Ordinarie (1) Göran Solsjö R R R - Ersättare (2) Gunlög Jacobsson Malin Skarin FOLKPARTIET - Ordinarie (2) Leif Östberg R R Eva Halling R - Ersättare (2) Ewa Höglund Leif Palmberg MILJÖPARTIET DE GRÖNA - Ordinarie (2) Tonny Molander R R Lo Högberg - - Ersättare (2) Svenerik Eriksson Ja Nej Ja Nej Malin Spjuth R R VÄSTRAINITIATIVET FÖR SOLLEFTEÅ KOMMUNS BÄSTA - Ordinarie (4) Mattias Ahlenhed - Gunilla Fluur R R Jörgen Åslund R R Lars Jonasson R R T.o.m Ersättare Karin Jansson Borg R R Roger Johansson Fr.o.m. 117 SVERIGEDEMOKRATERNA - Ordinarie (1) Zarah Månsson - - Ersättare (2) Gösta Karlsson - Hans Karlsson R

6 6 (41) Ärende Sida 1 Val av justerare 2 Upprop 3 Framträdande av Solgårdskören 4 Utdelning av kulturstipendium år Utdelning av hederstecken år Medborgarförslag Samrådsplan om vindkraftsutbyggnad Medborgarförslag Vårdplatser för yngre dementa Motion - Upprättande av översiktsplan för vindkraft över hela kommunen Motion Behåll Vallänge servicehus i Grillom Information av kommunchefen Ändring av stadgan för Folketshusstiftelsen Hullsta Gård Medborgarförslag - Badhusets nyttjande till ungdomsverksamhet i Sollefteå 13 Medborgarförslag Raketförbud (ändring lokala ordningsföreskrifter) Motion Uppsägning av avtalet med Migrationsverket Medborgarförslag Djurtestade produkter, upphandling och inköp av produkter 16 Motion - Upprustning av järnvägsstationsområdet i Långsele Motion Upphandlingsreglementet i Sollefteå kommun 113

7 7 (41) 18 Motion - Ökad tillgänglighet i kommunhus/ medborgarkontor 19 Förslag till måldokument med handlingsplaner för år Jämställdhetsarbetet år 2011, utvärdering Förslag till Övergripande verksamhetsplan med budget år Beslut om ansvarsfrihet år 2011 för direktionen i Partnerskap inland Akademi Norr Överlämnande av skolhälsovårdsjournaler år Interpellation med anledning av en motion om förutsättningarna för införande av LOV i Sollefteå kommun Interpellation om läraryrkets status Utgår 26 Valärenden Delgivningar 122 Val av justerare Till justerare väljs John Åberg (S) och Jörgen Åslund (VISKB)

8 8 (41) 100 Utdelning av kulturstipendium år 2012 Mikael Sjölund, ordförande i kultur-, utbildnings- och fritidsnämnden, delar ut 2012 års kulturstipendium till Ingela Hahlin. Ingela Hahlin har i sin ansökan beskrivit sig själv som en konstnärlig pysslare i Näsåker, som brinner för gladkonst, kreativa uttryck, Norrlands inland och glesbygdsfrågor. Hon vill använda stipendiet till att genomföra ett projekt där hon kombinerar serietecknande, fotografi, film och klädsömnad till en utställning om livet i glesbygd i Norrlands inland, för att belysa glesbygdsfrågor och samtidigt inspirera andra unga att våga välja något annat än livet i storstäder. Kommunens kulturstipendium delas ut årligen och är avsett att stödja och uppmuntra verksamhet inom skilda kulturområden som skönlitteratur, teater, musik, bildkonst, fotografi, konsthantverk, kulturvård och andra jämförbara områden. Kultur-, utbildnings- och fritidsnämnden fattade beslut , 118, om vem som skulle tilldelas stipendiet.

9 9 (41) 101 Utdelning av hederstecken år 2012 Mikael Sjölund, ordförande i kultur-, utbildnings- och fritidsnämnden, delar ut 2012 års hederstecken till Mikael Wiklund med följande motivering: Mikael har stort bidragit till bevarandet av vår bygdekultur genom sina filmer och dokumentärer där han med värme och humor sätter fokus på det specifika och inspirerar människor berätta på sitt eget sätt. Till de större produktionerna hör filmer som På min breda fula dialekt om och med Nicke Sjödin, Spelmansstämman bakom kulisserna Filmen från Rafnastämman i Ramsele, Mitt liv i storskogen En kulturbevarande film om det gamla skogsarbetarlivet och dess utveckling fram till idag samt Vittror och oknytt som handlar om folktrons väsen Hederstecken utdelas ett varje år för värdefulla kulturella insatser inom kommunen. Hederstecken kan utdelas till person, grupp, förening eller organisation verksam inom kommunen. Nomineringar till hederstecken lämnas till kultur-, utbildnings- och fritidsnämnden före april månads utgång. Kultur-, utbildnings- och fritidsnämnden fattade beslut , 119, om vem som skulle tilldelas hederstecknet.

10 10 (41) 102 KS 160/2012 (20) Medborgarförslag Samrådsplan om vindkraftsutbyggnad s beslut Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Ärendebeskrivning Arbetsgruppen för Livsmiljö i Sollefteå har inkommit med följande medborgarförslag: Vi är ett antal medborgare som är mycket oroade över hur planeringen för vindkraftutbyggnader handläggs inom kommunen. Under arbetet med den Vindbruksplan som antogs 2008 förekom visst samråd med befolkningen i olika kommundelar. I efterhand kan vi konstatera att detta samråd inte var tillfyllest. Vi anser att det är särskilt viktigt att alla de personer som bor inom ett närområde ägnas extra omsorg när det gäller samråd. Vi föreslår att en samrådsplan upprättas och delges samtliga fastighetsägare och boende inom den kommundel som berörs när det gäller aktiverade projekt som handläggs enligt Vindbruksplan Vi är också mycket oroade av den till synes ensidiga inriktningen mot en massiv utbyggnad av vindkraft inom Sollefteå kommun. Det finns en rad andra intressen som inte kommer till tals när planeringen sköts på det sätt som nu varit fallet. Länsstyrelsen har också vid upprepade tillfällen ställt krav på en översiktsplan för hela kommunen. Vi ställer nu samma krav. Vi föreslår att den gamla översiktsplanen från 1990 revideras i samarbete med kommunmedborgarna så att alla olika intressen kommer till tals. En samrådsplan för detta arbete upprättas enligt samma modell som ovan. Innan en ny översiktsplan föreligger anser vi att inga projekt för ny vindkraft får tillstyrkas. Vi föreslår också att kommunen upprättar en rapportering som ger oss medborgare en möjlighet att följa alla aktiviteter som har med vindkraft att göra. Från planering till godkänt byggtillstånd. Vi har inget emot vindkraft som sådan men utbyggnader måste ske på sådant sätt att olika intressen kan vägas mot varandra och i detta sammanhang anser vi att tillgången till en ostörd miljö också är en viktig resurs för framtiden. Beslutsunderlag Medborgarförslag från Arbetsgruppen för Livsmiljö i Sollefteå.

11 11 (41) 103 KS 159/2012 (19) Medborgarförslag Vårdplatser för yngre dementa s beslut Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Ärendebeskrivning Bo Nilsson har inkommit med följande medborgarförslag: Sollefteå kommun bör med det snaraste tillgodose det allt större behovet av vårdplatser för yngre dementa. För närvarande så saknas detta, så att de som har drabbats eller drabbas av demens i yngre ålder är hänvisade till det boende där man vårdar äldre dementa, detta är inte acceptabelt, de yngre som drabbas av olika stadier av demens har helt andra behov av aktivitet och sysselsättning än de äldre dementa, de yngre dementas behov måste man tillgodose för att personen skall få ett värdigt och bra liv. Jag har tagit del av uppgifter från Sundsvall där man öppnat upp ett antal platser för yngre dementa på Skottsundsbackens äldreboende i Kvissleby, där man på många sätt försöker aktivera patienterna på ett bra sätt (läs bilaga). Detta medför att patienten mår bättre och i viss mån bromsar upp sjukdomen och får en meningsfullare livssituation och tillvaro. Ett flertal kommuner runt om i Sverige hor insett att detta är ett ökande behov och öppnat upp platser för unga dementa, för att ge dem möjlighet till ett värdigt liv. Sollefteå kommun har ju visat att man vill hålla sig väl framme i demensvård och därför satsat på att utbilda ett antal sjuksköterskor i den typ av vård de dementa behöver, så mitt förslag bör ju ligga i kommunens intresse. Sollefteå kommun bör om det inte redan är gjort läsa regeringens förslag om vård av yngre dementa där man påpekar vikten av att det inte är lämpligt att vårda yngre dementa tillsammans med äldre dementa, det framgår också att fysisk och mental aktivitet är väldigt viktigt särskilt för de yngre dementa. Jag föreslår. Att: Kommunen på lämplig plats öppnar upp ett boende för yngre dementa. Att: Kommunen utser lämplig personal för ändamålet.

12 12 (41) Att: Kommunen tar fram program ang. lämplig sysselsättning och aktiviteter för yngre dementa Jag ställer mitt hopp till styrande i Sollefteå kommun att de snarast tittar på problemet. Beslutsunderlag Medborgarförslag från Bo Nilsson.

13 13 (41) 104 KS 165/2012 (20) Motion Upprättande av översiktsplan för vindkraft över hela kommunen s beslut Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Ärendebeskrivning Tonny Molander (MP) har inkommit med följande motion: Sollefteå kommun har en historia där anläggningsarbeten utgör ett betydande inslag. Kommunen har även en historia där stora bolag varit viktiga arbetsgivare. De stora bolagen har sedan dess utvecklats till globala företag som är viktiga för Sverige men där betydelsen som lokal arbetsgivare har minimerats. Sollefteå kommun är en viktig råvaruproducent och exploateringen av älvarna och skogen är kanske störst i landet. Vi står nu inför ännu en anläggningsepok. Storskalig vindkraftsutbyggnad. Förmodligen kommer det att innebära en del arbetstillfällen under byggperioden men vi tror att det är viktigt att se längre än så eftersom det kommer att innebära att påverkan på landskapet kommer att bli stor och långvarig. Alltfler människor känner oro över den snabba exploateringen som sker. Besluten kommer så snabbt att det är nästintill omöjligt att få en överblick över vad som sker. Och det gäller både stora vindkraftparker och enskilda objekt. Oron gäller olika områden och inte bara den förändrade landskapsbilden utan omfattar även ljud och ljuspåverkan. I södra Sverige är oppositionen mot vindkraften stor trots att det är där som den förnybara energin behövs mest. Nu invaderas i stället vår del av landet av svenska och utländska vindkraftsföretag, stora och små. Här finns än så länge ingen opposition utan landskapet ligger öppet och hopp om arbetstillfällen och inflyttning överskuggar allt annat. På vägen till Hämösand finns en vindkraftpark. Den består av 4 kraftverk på drygt 150 meter och vi tror att de flesta människor inte har något emot utbyggnader av den storleken. Men så ser det ju inte etableringarna ut här. De planerade verken kommer att vara drygt 200 meter höga och här pratar vi om kanske 700 verk i vår kommun som är planerade idag (?). Och etableringen norr om Näsåker gäller över 160 verk (önskad omfattning).

14 14 (41) Tvivel finns även när det gäller nyttan av etableringen. Kommer den producerade elen att bidra till omställning eller kommer den endast att bidra till ökad elkonsumtion vilket varken är önskvärt eller hållbart. Kommer produktionen att kunna transfereras till södra Sverige utan en kraftig utbyggnad av kraftledningama och är en sådan planerad. Hur mycket går förlorat vid överföringen? Är det sant att av planerade vindkraftverk i Västernorrland ligger 70 % i vår kommun och av dessa planeras 16 % i Fängsjöområdet. Ett fritidsområde för Näsåker med omnejd med bad, fiske och fritidshus. Och hur rimmar det i sa fall det med kommunens uttalade satsning på turism. Här utbyggdes varje fors under vattenkraftsepoken och det mesta av skogen består av föryngringsytor som i ett internationellt perspektiv skulle kallas plantager. Kommer nu varje horisont att bestå av blinkande fyrar? Vi oroar oss även över vad som händer när vindkraftverken tjänat ut. Vilka garantier finns att de bolag både svenska och utländska tar sitt ansvar for återställande av mark och hur ska det i så fall se ut. Går staten in om ägarna struntar i skrotade vindkraftparker. Avsätts kapital till detta? Vi kräver: att kommunen upprättar en översiktsplan över hela kommunen, att en planering finns över hur mycket vindkraft som bör finnas i kommunen med hänsyn tagen till lokal opponion, det vill säga att utbyggnaden sker med måtta och i en takt så att vi som bor i Sollefteå får en chans att vara med och påverka, att all utbyggnad stoppas inklusive utbyggnaden i området Fängsjö/Storsjöhöjden tills dess att dessa villkor är uppfyllda och Sollefteå kommuns innevånare har fått sina frågor besvarade. Beslutsunderlag Motion från Tonny Molander (MP)

15 15 (41) 105 KS 162/2012 (19) Motion Behåll Vallänge servicehus i Grillom s beslut Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Ärendebeskrivning Maria Wennberg (C) har inkommit med följande motion: Motverka glesbygdsdöden - Behåll Vallänge servicehus i Grillom Avfolkning, utflyttning, glesare glesbygd är Sollefteå kommuns största problem_ Ju färre människor som betalar skatt ju mindre budget. Den onda spiralen går att vända. Det går att tänka offensivt istället för att snöra åt och snöra av. Vallänge servicehus i Grillom är ett sådant exempel där kommunledningen tänker fel. Vård- och äldrenämnden under ledning av John Åberg vill lägga ner och centralisera. För dyrt att driva är argumentet. Besparingen är under en miljon kronor. En sådan besparing är att bita sig själv i svansen. Förutom att en arbetsplats och en trygghet för äldre att vårdas i sin hemmamiljö försvinner undergräver man också glesbygdsdöden och avfolkningen. I Boteåbygden kämpar många ideella krafter för att samhället ska utvecklas. Ta vara på dessa krafter istället för att motverka dem. Tänk om. Slopa miljonkostnaden 35-timmarsveckan och satsa på utveckling istället. Tänk framtid. Behåll Vallänget. Jag föreslår att Vallänget serviceboende i Grillom behålls. Beslutsunderlag Motion från Maria Wennberg (C).

16 16 (41) 106 KS 6/2012 (2.2) Information s beslut Informationen noteras. Bengt-Åke Biller önskar kommunfullmäktiges ledamöter en trevlig sommar.

17 17 (41) 107 KS 128/2012 (2) Ändring av stadgan för Folketshusstiftelsen Hullsta Gård s beslut beslutar att: - Godkänna Folketshusstiftelsen Hullsta Gårds ansökan om ändring (permutation) av stiftelsens stadgar. - Initiera genomförandet av en total översyn av Folketshusstiftelsen Hullsta Gårds stadgar för eventuell ytterligare permutation av stadgarna. Reservationer Bengt Sörlin, Lena Asplund, Kerstin Franzén, Folke Lindgren, Daniel Fäldt, Inger Eriksson och Assar Kallin (M), Maria Wennberg, Ingemar Jonsson, Paul Höglund och Monica Tirri (C), Göran Solsjö (KD), Leif Östberg och Eva Halling (FP) och Tonny Molander och Malin Spjuth (MP). Ärendebeskrivning Folkets Husstiftelsen ansöker om kommunens godkännande till ändring (permutation) av stiftelsens stadgar. Ändringarna framgår av bifogade ansökningar som inlämnas till Kammarkollegiet för ändring av stiftelsens ändamål 2, som utökas till att också bedriva egen verksamhet och till länsstyrelsen avseende 10 utökning av firmatecknare och 13 där ett tillägg gjorts att stiftelsen om möjligt ska sätta priser som förutom kostnadstäckning också ska redovisa överskott som möjliggör underhåll och reparationer. En ytterligare förändring avser tillsyn, 19, och följer lagstiftningen som innebär att stiftelsen står under tillsyn av länsstyrelsen. Förvaltningens bedömning Ändringen av stiftelsens ändamål är en anpassning till hur verksamheten hittills bedrivits. Övriga ändringar har inte någon inverkan på de villkor som idag gäller för den verksamhet som bedrivs. Förvaltningens bedömning är därför att ändringarna kan godkännas. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

18 18 (41) - Godkänna Folketshusstiftelsen Hullsta Gårds ansökan om ändring (permutation) av stiftelsens stadgar. - Initiera att en total översyn av Folketshusstiftelsen Hullsta Gårds stadgar görs för eventuell ytterligare permutation. Förslag under sammanträdet Lillemor Edholm (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Bengt Sörlin (M) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag att kommunfullmäktige ska godkänna ansökan om ändring av stiftelsens stadgar (första strecksatsen). Han tillstyrker kommunstyrelsens förslag om att kommunfullmäktige ska initiera en total översyn av stiftelsens stadgar (andra strecksatsen). Han vill att det antecknas i protokollet att moderaterna kommer att skriva till Kammarkollegiet om Folketshusstiftelsen Hullsta Gård. Daniel Fäldt (M) gör gällande att kommunfullmäktige saknar beslutanderätt över Folketshusstiftelsen Hullsta Gårds angelägenheter och därför inte kan besluta över stiftelsens framställan. Ordföranden ställer kommunstyrelsens och Bengt Sörlins förslag mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Bengt Sörlin, Lena Asplund, Kerstin Franzén, Folke Lindgren, Daniel Fäldt, Inger Eriksson och Assar Kallin (M), Maria Wennberg, Ingemar Jonsson, Paul Höglund och Monica Tirri (C), Göran Solsjö (KD), Leif Östberg och Eva Halling (FP), Tonny Molander och Malin Spjuth (MP) reserverar sig till förmån för Bengt Sörlins förslag. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll , 100 Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Skrivelse från Folketshusstiftelsen Hullsta Gård

19 19 (41) 108 KS 50/2012 (17) Medborgarförslag - Badhusets nyttjande till ungdomsverksamhet i Sollefteå s beslut avslår medborgarförslaget. Ärendebeskrivning/sammanfattning Ett medborgarförslag har inkommit om att kommunen, istället för att riva badhuset, ska utnyttja byggnaden till ungdomarna i Sollefteå. Vid kommunstyrelsens sammanträde , 30, beslöts att anta upprättad Lokalförsörjningsplan där en av åtgärderna är att riva Sollefteå badhus. Förvaltningens bedömning Kommunstyrelseförvaltningen ser inget skäl att ändra bedömningen avseende rivning av badhuset. Byggnadstekniskt är det en stor utmaning att bedöma status på gamla badhus varför ett behållande av fastigheten kan innebära stora ekonomiska åtaganden för kommunen. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. Förslag under sammanträdet Bengt Sörlin (M) yrkar avslag till medborgarförslaget. Förslagsställaren bör dock ges information om att det, enligt en antagen motion, pågår arbete inom Sollefteå kommun med att före år 2016 kunna erbjuda en lämplig lokal för ungdomsverksamhet. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll , 102 Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Medborgarförslag från Markus Modéen

20 20 (41) 109 KS 74/2012 (1.8) Medborgarförslag Raketförbud inom tätorterna i Sollefteå kommun s beslut avslår medborgarförslaget. Ärendebeskrivning Lasse Eriksson föreslår i ett medborgarförslag att kommunfullmäktige ska besluta om ett raketförbud i kommunens tätorter. Motivet till förslaget är att hundar och andra husdjur kan fara illa av användandet av raketer. Samhällsbyggnadskontoret har yttrat sig över förslaget. Användandet av fyrverkeripjäser med avseende på allmän ordning och säkerhet regleras i ordningslagen (OL). Av 3 kap.7 OL framgår att användandet av pyrotekniska varor kräver polisens tillstånd om användandet med hänsyn till tidpunkt, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom. I 3 kap. 9 OL ges kommunen möjlighet att meddela de ytterligare föreskrifter för kommunen eller del av denna som behövs för att förhindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användning av pyrotekniska varor. Sådan föreskrift kan gälla särskilt känsliga platser där risken för detta är påtaglig. Sådan plats ska namnges och vara mycket begränsad geografiskt sett. Förvaltningens bedömning Av vad som sägs ovan framgår att kommunen inte kan fatta ett generellt beslut avseende hela tätorter och användning av pyrotekniska varor. Med anledning av detta bör förslaget avslås. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att avslå medborgarförslaget. Förslag under sammanträdet Tomas Tejle (V) yrkar bifall till medborgarförslaget. Leif Östberg (FP) yrkar avslag på medborgarförslaget. Jörgen Åslund (VISKB) tillstyrker Tomas Tejles förslag.

21 21 (41) Lillemor Edholm (S) tillstyrker Leif Östbergs förslag. Ordföranden ställer Tomas Tejles yrkande om bifall till medborgarförslaget mot kommunstyrelsens förslag att avslå medborgarförslaget mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll , 103 Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Samhällsbyggnadskontorets yttrande Medborgarförslag från Lasse Eriksson

22 22 (41) 110 KS 95/2012 (2.7) Motion Uppsägning av avtal med Migrationsverket s beslut avslår motionen. Ärendebeskrivning/sammanfattning Sverigedemokraterna har gett in en motion om att Sollefteå kommun snarast ska avsluta ett ingånget avtal med Migrationsverket om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande. Motivet för förslaget är att det, enligt Sverigedemokraternas uppfattning, för närvarande saknas förutsättningar för en lyckad assimilation av nyanlända i Sollefteå. Förvaltningens bedömning Förvaltningen finner inget skäl som talar för att säga upp ingånget avtal med Migrationsverket varför förvaltningens förslag till kommunstyrelsen blir att avslå motionen. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen. Förslag under sammanträdet Hans Karlsson (SD) yrkar bifall till motionen. Tonny Molander (MP) yrkar avslag på motionen. Lena Asplund (M) yrkar avslag på motionen i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Elisabet Lassen (S) tillstyrker Lena Asplunds förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll , 104 Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Motion från Zarah Månsson, Sverigedemokraterna

23 23 (41) 111 KS 20/2012 (16) Medborgarförslag Djurtestade produkter, upphandling och inköp av produkter s beslut bifaller medborgarförslaget. Reservationer Bengt Sörlin, Lena Asplund, Kerstin Franzén, Folke Lindgren, Daniel Fäldt, Inger Eriksson och Assar Kallin (M), Monica Tirri (C), Göran Solsjö (KD), Leif Östberg (FP), Gunilla Fluur, Jörgen Åslund, Lars Jonasson och Karin Jansson Borg (VISKB). Ärendebeskrivning/sammanfattning Lise-Lott Järvklint Griph har inkommit med ett medborgarförslag om att Sollefteå kommun ska fatta ett beslut om att, av djuretiska skäl, i första hand välja att upphandla eller köpa in produkter som inte är testade på djur. Förvaltningens bedömning Medborgarförslaget syftar till att etiska hänsyn ska tas vid upphandlingar. Sollefteå kommun antog en ny upphandlingspolicy i vilken bl.a. anges att etiska krav ska ställas i upphandlingar där det är möjligt. Enligt förvaltningens bedömning täcker den skrivningen i upphandlingspolicyn det Lise-Lott Järvklint Griph vill uppnå med medborgarförslaget. Mot den bakgrunden och då ett policydokument bör vara allmänt hållet för att kunna tillämpas på olika situationer, bör medborgarförslaget avslås. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå medborgarförslaget. Förslag under sammanträdet Tomas Tejle (V) yrkar bifall till medborgarförslaget. Lillemor Edholm (S) tillstyrker Tomas Tejles förslag. Bengt Sörlin (M) yrkar avslag på medborgarförslaget. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Tomas Tejles förslag.

24 24 (41) Bengt Sörlin, Lena Asplund, Kerstin Franzén, Folke Lindgren, Daniel Fäldt, Inger Eriksson och Assar Kallin (M), Monica Tirri (C), Göran Solsjö (KD), Leif Östberg (FP), Gunilla Fluur, Jörgen Åslund, Lars Jonasson Karin Jansson Borg (VISKB) reserverar sig till förmån för Bengt Sörlins förslag. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll , 105 Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Medborgarförslag från Lise-Lott Järvklint Griph

25 25 (41) 112 KS 28/2012 (20.5) Motion Upprustning av järnvägsområdet i Långsele s beslut bifaller motionen. Ärendebeskrivning Bengt Sörlin (M) har gett in en motion om upprustning av järnvägsområdet i Sollefteå. Mot bakgrund av pågående arbete med nytt kollektivtrafikprogram och en i dagsläget bristfällig miljö för resenärer vid Långsele järnvägsstation, föreslår han i motionen att Sollefteå kommun tar ansvar för upprustning av järnvägsområdet i Långsele. Motionen har följande slutliga lydelse: Vi har precis startat arbetet med nytt trafikavtal för kollektivtrafiken i Västernorrland. Detta arbete skall vara klart juni 2014 när trafikstarten är beräknad att ske. Förutom detta arbete så måste kommunerna själva ta tag i många andra delar runt kollektivtrafiken inte minst hållplatser och bytespunkter. En plats som för närvarande inte uppfyller förväntningarna resenärerna har på en bytespunkt eller väntplats är Järnvägsstationen i Långsele. Som i många andra situationer är det flera olika aktörer som bär ansvar där verksamheter möts, detta är inte ovanligt och får inte utgöra hinder för utveckling. Just i fallet med järnvägsstationen i Långsele kan man anse att Sollefteå kommun utifrån sitt delansvar i kommande kollektivtrafikprogram bär ett stort ansvar i att platsen utformas utifrån resenärens behov i enlighet med nya kollektivtrafiklagen. Därför föreslår jag fullmäktige besluta att Sollefteå kommun tar ansvar för att kommunens område omkring Järnvägsstationen i Långsele rustas upp och utformas till en modern och attraktiv del i framtidens kollektivtrafik. Detta arbete kan med fördel vara klart juni Förvaltningens bedömning Det aktuella området med järnvägsstationen ägs till en del av det statliga fastighetsbolaget Jernhusen Fastigheter AB och till en del av Trafikverket. Stationslokalerna hyrs av länstrafiken som för ändamålet får ersättning från Sollefteå kommun. Kommunen har således inget ägande eller annat direkt engagemang i stationsområdet. Även om det ur ett kommunalt perspektiv är viktigt med en välkomnande och funktionell väntplats, anser förvaltningen därför inte att kommunen kan åta sig något formellt ansvar för upprustningen

26 26 (41) av området. Det hindrar inte att kommunen ändå kan ta initiativ till att föra samman intressenterna på området för en diskussion om möjliga åtgärder. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. Förslag under sammanträdet Bengt Sörlin (M) yrkar bifall till motionen. Elisabet Lassen (S) och Paul Höglund (C) tillstyrker Bengt Sörlins förslag. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll , 106 Pensionärsrådets protokoll , 11 Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Motion av Bengt Sörlin (M)

27 27 (41) 113 KS 28/2012 (20.5) Motion Upphandlingsreglementet i Sollefteå kommun s beslut beslutar att motionen får anses besvarad med det befintliga upphandlingsreglementet. Reservationer Gunilla Fluur, Jörgen Åslund, Lars Jonasson, Karin Jansson Borg (VISKB), Maria Wennberg, Ingemar Jonsson, Paul Höglund och Monica Tirri (C), Göran Solsjö (KD), Hans Karlsson (SD). Ärendebeskrivning Västra Initiativet för Sollefteås Bästa (VISKB) och miljöpartiet (MP) har gett in en motion om ändring i kommunens upphandlingsreglemente och liknande policydokument. Bakgrunden till motionen är kammarrättens i Stockholm dom i mål nr om krav i en upphandling på djurskydd som går längre än vad EU-rätten kräver. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att upphandlingsreglementet - avseende vissa etiska och ekologiska krav - skyndsamt utreds gällande legitimitet och praktik i kommunstyrelseförvaltningen, och att samma fråga skyndsamt uppdras till upphandlingsansvariga i kommunen, för att skapa ett vidare underlag till kommunstyrelseförvaltningen, för dess beredning och svar. Med anledning av motionen har synpunkter inhämtats från kommunens upphandlingsansvarige. Förvaltningens bedömning Utifrån de synpunkter som lämnats av upphandlingsansvarig bedömer förvaltningen att kommunens upphandlingsreglemente och upphandlingspolicy - vilka för övrigt reviderades så sent som år ger möjligheter att ställa ekologiska och etiska krav i livsmedelsupphandlingen i linje med vad motionslämnarna åsyftar. Förvaltningen anser därför att ingen särskild utredning i frågan är motiverad. Motionen bör därför avslås. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

28 28 (41) Förslag under sammanträdet Gunilla Fluur (VISKB), Tomas Tejle (V), Maria Wennberg och Ingemar Jonsson (C), Tonny Molander och Malin Spjuth (MP), Göran Solsjö (KD) yrkar bifall till motionen. Kerstin Franzén (M) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att motionen får anses besvarad med det befintliga upphandlingsreglementet. Lillemor Edholm (S) tillstyrker Kerstin Franzéns yrkande. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kerstin Franzéns förslag. Gunilla Fluur, Jörgen Åslund, Lars Jonasson Karin Jansson Borg (VISKB), Maria Wennberg, Ingemar Jonsson, Paul Höglund och Monica Tirri (C), Göran Solsjö (KD), Hans Karlsson (SD) reserverar sig till förmån för bifall till motionen. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll , 107 Motion av Mattias Ahlenhed (VISKB) och Tonny Molander (MP) Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Upphandlingsfunktionens yttrande

29 29 (41) 114 KS 47/2012 (2) Motion Ökad tillgänglighet i kommunhus/medborgarkontor s beslut bifaller motionen. Ärendebeskrivning/sammanfattning Kristdemokraterna i Sollefteå/Ramsele lokalavdelning har gett in en motion om - att installera dörröppnare vid entrédörrarna på respektive våning i kommunhus/medborgarkontor för att underlätta för besökare och anställda med funktionsnedsättning, - att installera talsyntes i hissarna och - att genomföra en kontroll av tillgängligheten på medborgarkontoren och vidtagande av erforderliga förbättringar. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. Förslag under sammanträdet Göran Solsjö (KD) yrkar bifall till motionen. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll , 108 Pensionärsrådets protokoll , 11 Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Motion av Göran Solsjö (KD)

30 30 (41) 115 KS 25/2012 (2) Måldokument med handlingsplaner för år s beslut fastställer måldokumentet. Ärendebeskrivning Med utgångspunkt i kommunvisionen och det övergripande verksamhetsmålet Attraktiv kommun att bo och leva i, fastställde kommunfullmäktige fyra fokusområden med ett antal inriktningsmål för kommunens verksamheter. Den nya målstrukturen, som ska gälla från och med år 2013, förutsattes samtidigt kompletteras med handlingsplaner för vart och ett av de totalt 12 inriktningsmålen. Under våren har ett antal arbetsgrupper tagit fram förslag till handlingsplaner med ett antal aktiviteter att prioritera i kommunens arbete för att nå målen. Arbetet med handlingsplanerna har löpande stämts av i kommunstyrelsens arbetsutskott och i förvaltningschefsgruppen. Mål och handlingsplaner har nu sammanställts i dokumentet Måldokument med handlingsplaner för år Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa måldokumentet. Förslag under sammanträdet Leif Palmberg (FP) ställer sig frågande till hur återrapportering enligt måldokumentet ska ske. Bengt Sörlin (M) yrkar att kommunfullmäktige fastställer måldokumentet. Åsa Sjödén, Linnéa Stenklyft och John Åberg (S) och Leif Östberg (FP) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. Underlag Kommunstyrelsens protokoll , 109 Måldokument med handlingsplaner för år

31 31 (41) 116 KS 60/2012 (10.7) Jämställdhetsarbetet Utvärdering s beslut beslutar att: - Godkänna uppföljningen av jämställdhetsarbetet för år 2011, - Uppmana förvaltningarna att aktivt fortsätta med jämställdhetsarbetet genom utbildning, information och uppdatering av planer och rutiner, - Utvidga uppföljningen av jämställdhetsarbetet för år 2012 till att också omfatta förvaltningarnas mångfaldsarbete. Bakgrund Kommunstyrelsen har ansvaret för kommunens jämställdhetsarbete och för att en jämställdhetspolicy upprättas och hålls uppdaterad. Jämställdhet bildar grunden för allt personalpolitiskt arbete i kommunen. Kunskap och förståelse för jämställdhetsfrågor ska finnas på alla nivåer och i alla sammanhang i organisationen. Varje förvaltning upprättar en jämställdhetsplan för sin verksamhet. Förvaltningarna ska i sin verksamhetsplanering aktivt arbeta med jämställdhetsåtgärder utifrån den inriktning som fastställs i kommunens jämställdhetspolicy Enligt Diskrimineringslagens 3: e kap 13 ska arbetsgivaren varje år upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete och den ska innehålla en översikt över de åtgärder enligt 4 9 jämställdhetslagen som behövs på arbetsplatsen och en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som arbetsgivaren avser att påbörja eller genomföra under det kommande året. Enligt 13 ska det även göras en redovisning och en utvärdering av hur de planerade åtgärderna genomförts Centrala samverkansgruppen har sammanfattat redovisningen från förvaltningarnas jämställdhetsarbete 2011 enligt nedan:

32 32 (41) Sammanfattning 4 Arbetsgivaren ska genomföra sådana åtgärder som med hänsyn till arbetsgivarens resurser och omständigheter i övrigt kan krävas för att arbetsförhållandena skall lämpa sig för både kvinnor och män. Utvärderingen visar att det inte finns några större hinder vare sig för kvinnor eller män att arbeta i Sollefteå kommun. Arbetet med den psykosociala arbetsmiljön kan utvecklas ytterligare genom att jämställdhetsperspektivet finns med i planeringen, beslutsfattandet och i genomförandet. 5 Arbetsgivaren ska underlätta för både kvinnliga och manliga arbetstagare att få stöd i att förena förvärvsarbete och föräldraskap. Utvärderingen visar att detta i stort fungerar inom samtliga förvaltningar. Att förena förvärvsarbete och föräldraskap kan utvecklas ytterligare genom exempelvis att anpassa och skapa förutsättningar för flexibilitet i arbetet vad gäller till tid och rum. Rutiner för kontakt och information till föräldralediga har förbättras. 6 Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att någon arbetstagare utsätts för trakasserier på grund av kön, sexuella trakasserier eller repressalier enligt denna lag. Utvärderingen visar att en anmälning på IOF har inkommit. Anmälan hanterades skyndsamt enligt de riktlinjer om kränkande särbehandling som finns vid Sollefteå kommun. Viktigt är att organisationen fortsätter arbetet med fortsatt information ut till våra anställda, vad det gäller kommunens riktlinjer, vad kränkande särbehandling och sexuella trakasserier är och hur man ska gå tillväga om man blir utsatt för detta. Det är viktigt att dessa frågor når samtliga som arbetar inom Sollefteå kommun, framför allt vid nyrekrytering och i medarbetarsamtal. Organisationen upplever att man fått hjälp med att hantera frågorna på arbetsplatser genom handboken som skapades i samband med projektet Mera Mångfald - Jämställd Jämt. 7 Arbetsgivaren ska verka för att personer oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning ges möjlighet att söka lediga anställningar. Arbetsgivaren verka för att lediga anställningar söks av både kvinnor och män. Ett verktyg för att rekrytera utan att diskriminera är det webb-baserade rekryteringsverktyget Offentliga Jobb som gör att alla ansökningar tas emot på att standardiserat sätt.

33 33 (41) 8 Arbetsgivaren ska genom utbildning, kompetensutveckling och andra lämpliga åtgärder främja en jämn fördelning mellan kvinnor och män i skilda typer av arbete och inom olika kategorier av arbetstagare. Utvärderingen visar att förvaltningarna arbetar med kompetensutveckling, främst i dialog med medarbetarna i medarbetarsamtalet, där inventering och dokumentering sker. 9 När det på en arbetsplats inte råder en i huvudsak jämn fördelning mellan kvinnor och män i en viss typ av arbete eller inom en viss kategori av arbetstagare, skall arbetsgivaren vid nyanställningar särskilt anstränga sig för att få sökande av det underrepresenterade könet och söka se till att andelen arbetstagare av det könet efter hand ökar. Första stycket skall dock inte tillämpas, om särskilda skäl talar emot sådana åtgärder eller att åtgärderna rimligen inte kan krävas med hänsyn till arbetsgivarens resurser och omständigheter i övrigt. Utvärderingen visar att förvaltningarna aktivt arbetar och strävar efter att få en jämnare fördelning mellan kvinnor och män vid nyanställningar samt att det vid intervjuer deltar personer av båda könen där så är möjligt Slutsats Sammantaget visar utvärderingarna att förvaltningarnas arbete inom jämställdhetsområdet har utvecklats och blivit till det bättre jämfört med tidigare år. Främst ökad kännedom och kunskap inom lagstiftning samt förvaltningarnas rutiner har skett, mycket med hjälp av projektet Mera Mångfald Jämställd Jämt och handboken med arbetsplatsprogram och övningar. I december -11, hölls en mycket uppskattad inspirationsdag om mångfald och jämställdhet med ett flertal föreläsare och den typen av aktiviteter bör fortsätta. Viktigt nu är, att vi fortsätter på denna inslagna väg med stöd av jobbet som bedrevs under projekttiden med fortsatt utbildning, information, uppdatering av rutiner, planer samt ett aktivt arbete i och på arbetsplatsträffar samt i förvaltningarnas samverkansgrupper. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: - Godkänna uppföljningen av jämställdhetsarbetet för år 2011, - Uppmana förvaltningarna att aktivt fortsätta med jämställdhetsarbetet genom utbildning, information och uppdatering av planer och rutiner, - Utvidga uppföljningen av jämställdhetsarbetet för år 2012 till att också omfatta förvaltningarnas mångfaldsarbete.

34 34 (41) Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll , 115 Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Dokumentet Prioriterade områden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet

35 35 (41) 117 Förslag till Övergripande verksamhetsplan med budget s beslut Ärendet bordläggs. Förslag under sammanträdet Elisabet Lassen (S) föreslår att ärendet bordläggs. Bengt Sörlin (M) tillstyrker Elisabet Lassens yrkande. Ordföranden ställer mot varandra förslaget om bordläggning av ärendet och avgörande av ärendet vid dagens sammanträde, och finner att kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

36 36 (41) 118 KS 140/2012 (4) Ansvarsfrihet för direktionen i Partnerskap Inland Akademi Norr år 2011 s beslut beviljar ansvarsfrihet för förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i Partnerskap Inland Akademi Norr för år Jäv På grund av jäv deltar inte Elisabet Lassen (S) i handläggningen av detta ärende. Ärendebeskrivning Fråga om ansvarsfrihet prövas av varje medlemskommuns kommunfullmäktige. Årsredovisning 2011 för kommunalförbundet Partnerskap Inland Akademi Norr har fastställts av direktionen. Revisorerna har i sin granskning angett att de verksamhetsmål som angetts för god ekonomisk hushållning är uppfyllda medan de finansiella målen inte är det. Det är samma förhållande som år Revisorerna har i sitt yttrande tillstyrkt att direktionen och de förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll , 118 Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Kommunalförbundet Partnerskap Inland Akademi Norr, årsredovisning 2011

37 37 (41) 119 KS 150/2012 (13) Överlämnande av skolhälsovårdsjournaler 2012/2013 s beslut För elever som övergår till friskola eller annan huvudmans skola läsåret 2012/2013 ska hälsovårdsjournalen följa eleven och överlämnas som kopia. Ärendebeskrivning/sammanfattning Under elevs grundskole- och gymnasietid ska det föras skolhälsovårdsjournal. Kommuner måste ta ställning till i vilken form journalinformation ska överföras när en elev flyttar från en kommun till en annan eller till annan huvudmans skola. Den lagstiftning som är tillämplig på skolhälsovårdsjournaler är patientjournallagen (1958:562), arkivlagen (1990:782) och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). I tryckfrihetsförordningen (omtryckt 2002:908) definieras begreppet allmän handling. Förvaltningens bedömning Kommunstyrelseförvaltningen bedömning är att förvaltningens förslag till beslut väl svarar upp mot gällande lagstiftning inom området. Kommunstyrelsen kan därför besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att för elever som övergår till friskola eller annan huvudmans skola läsåret 2012/2013, ska hälsovårdsjournalen följa eleven och överlämnas som kopia. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, att för elever som övergår till friskola eller annan huvudmans skola läsåret 2012/2013, ska hälsovårdsjournalen följa eleven och överlämnas som kopia. Vårdnadshavares/elevs samtycke ska inhämtas Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll , 119 Kommunstyrelseförvaltningens yttrande

38 38 (41) 120 KS 232/2009 (19) Interpellation Införande av LOV, lagen (2008:962) om valfrihetssystem s beslut Interpellationen anses som besvarad med de skriftliga och muntliga svar som lämnats. Ärendebeskrivning Leif Östberg (FP) har lämnat följande interpellation: Nämndsordförandena är inom sina verksamhetsområden ansvariga för att kommunfullmäktiges beslut genomförs. I vissa fall när motion antagits av kommunfullmäktige har i beslutsparagrafen inget slutdatum angetts för redovisning till fullmäktige. Som fullmäktigeledamot och motionsinlämnare förutsätter jag och övriga motionsinlämnare att efter det att beslut tagits i fullmäktige och uppdrag getts, skall ärendet behandlas skyndsamt av berörd eller berörda förvaltningar och återrapportering till kommunfullmäktige ske så snart som möjligt biföll Motion om att utreda förutsättningar för att tillämpa Lagen om valfrihet inom äldre- och handikappomsorgen i Sollefteå. Beslutsmeningen var enligt följande: bifaller motionen och uppdrar till berörda fackförvaltningar att i samverkan genomföra utredningen. Ärendebeskrivning I motionen föreslås att Sollefteå kommun utreder hur vi inom ramen för lagen om valfrihet (LOV) kan utveckla valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorgen i kommunen. Med valfrihetssystem enligt LOV avses ett förfarande där den enskilde har rätt att välja tjänsteutförare bland ett antal leverantörer som en upphandlande myndighet godkänt och tecknat kontrakt med. Den upphandlande myndigheten behöver inte tillämpa samma valfrihetssystem inom alla berörda områden. Vård- och äldrenämnden anför i yttrande att det för ett eventuellt framtida ställningstagande om införande enligt LOV är av värde att Sollefteå kommun utreder hur ett sådant system kan införas och inom vilka områden det är möjligt att införa. Nämnden instämmer i motionsställarens förslag men uttrycker även att man inte tar ställning till om valfrihetssystem ska införas.

39 39 (41) Individ- och omsorgsnämnden föreslår i yttrande att behovet av kompetensförstärkningar inför ett möjligt införande av LOV utreds och att personal som kan komma att beröras utbildas. Man föreslår också att försök i liten skala tillåts innan ställning tas för införande för kommunens hela verksamhetsområde. Kommunstyrelseförvaltningen delar de synpunkter som framförts av vård- och äldrenämnden, och har inget att erinra mot att en utredning enligt förslaget i motionen genomförs. De förslag som framförs av individ- och omsorgsnämnden bör hanteras inom ramen för utredningsarbetet Nu har det gått drygt två år sedan uppdraget gavs och nu ställer jag följande frågor: Hur ser arbetsläget ut beträffande ovan givna uppdrag vid berörda förvaltningar? När kan berörda förvaltningar återrapportera uppdraget till kommunfullmäktige? Beslutsunderlag Interpellation från Leif Östberg Skriftligt svar från John Åberg ( ) och Linnéa Stenklyft ( ). Muntligt svar från John Åberg och Linnéa Stenklyft

40 40 (41) 121 KS 2012/7 (18.5) Val av ledamot i kommunfullmäktiges demokratiberedning Fullmäktiges beslut Inger Eriksson (M) väljs till ledamot i kommunfullmäktiges demokratiberedning. Ärendebeskrivning Folke Lindgren (M) föreslår att Inger Eriksson väljs till ledamot i kommunfullmäktiges demokratiberedning.

41 41 (41) 122 KS 5/2012 (1.3) Delgivningar s beslut Delgivningarna noteras och läggs till handlingarna. 1. PWC Revisionsplan Ungdomsdelegationens protokoll

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (11) Datum Tid Kl. 11.00 11.50 Ajournering Kl. 11.35-11.45 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Tomas Alsfjell, stf kommunchef Lena

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (53) Datum: Tid: Kl. 14.00 17.15 Plats: Beslutande: A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Övriga närvarande: Tomas Alsfjell, vikarierande kommunchef, 97-124 Ulf Bergsten,

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (9) Datum Tid Kl. 13.00 15.40 Plats ande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Ali Qadir, Hyresgästföreningen Norrland, 33 närvarande Niklas Nordén, förvaltningsekonom,

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (9) Datum Tid Kl. 13.00 16.00 Plats ande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Johnny Högberg, kommunchef 27 närvarande Björn Osberg, organisationskonsulent 28 Ulla

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-10-20 Dnr KS 2015/0342 Till Kommunfullmäktige Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Sammanfattning Arbetet med lika rättigheter

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för Unga och Lärande

Kommunstyrelsens utskott för Unga och Lärande 1 (10) Datum: Tisdag Tid: 12:00-14:15 Plats: Beslutande: Ramselerummet, kommunhuset Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Övriga Guniris Jonasson Sekreterare närvarande: Siv Sjödin Kvalitet-

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista. Ordförande... Elisabet Lassen. Justerare... Bengt Sörlin

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista. Ordförande... Elisabet Lassen. Justerare... Bengt Sörlin 1 (16) Datum Tid Kl. 14.00 17.00 Plats Beslutande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Övriga närvarande Bengt-Åke Biller, kommunchef, 184-194 Britta Själander, sekreterare,

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (9) Datum Tid Kl. 13.00 15.55 Plats ande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Gert Persson, chef socialförvaltningen 27-28 närvarande Ulf Jonasson, ekonom 27-28 Ulla

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 Hofors kommun fastställd av, KF 61/2013-06-10 Jämställdhetsplanen gäller från och med 2013-08-31 Revideras 2016-08-31 0 Inledning Enligt 13 i diskrimineringslagen

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(9) Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 Område Styrning och ledning Fastställd KSAU 2012-08-28 118 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (9) Datum Tid Kl. 13.00 16.05 Plats ande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Gert Persson, chef socialförvaltningen 3 närvarande Jerry Mähler, äldreomsorgschef 3

Läs mer

B-salen kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (8) Datum Tid Kl. 13.00-15.35 Plats Beslutande B-salen kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Kollektivtrafikmyndigheten 14: närvarande Hans Fälldin administrativ chef Sture

Läs mer

Sollefteå kommun Individ- och omsorgsnämnden

Sollefteå kommun Individ- och omsorgsnämnden 1 (10) Datum Tid Kl. 14.00 - Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ann-Katrin Lundin, verksamhetschef HO Mia

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Österåkers Kommun 2015-2017 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Personalstatistik... 4 Förvärvsarbete och föräldraskap... 8 Trakasserier... 9 Lediga

Läs mer

Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan

Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan 06 Jämställdhetsplan sid 1 av 6 Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan 06 Jämställdhetsplan sid 2 av 6 Diskrimineringslagen Lagens ändamål 1 Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Mångfald... 4 Syfte...

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli juli 2018

Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli juli 2018 JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Datum Antagen av Kommunstyrelsen Reviderad datum Paragraf 37 1(11) Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli 2015 1 juli 2018 2(11) Innehåll Inledning... 3 Plan

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (10) Datum Tid Kl. 14.00 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ann-Katrin Lundin, verksamhetschef FS/IFO

Läs mer

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Inledning Jämställdhetslagen 1991:433 har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i arbetslivet. Jämställdhet i arbetslivet innebär

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2015-09-17, 90, Dnr 2014/0523 KS Innehållsförteckning Inledning... 2 Definitioner... 2 Ett område i kommunens personalpolicy...

Läs mer

Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Ordförande... John Åberg. Justerare... Anita Garefelt

Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Ordförande... John Åberg. Justerare... Anita Garefelt 9919 1 (9) Datum Tid Kl. 13.00 15.35 Plats Beslutande B-salen, kommunhuset Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Jerry Mähler, vård- och äldreförvaltningen 1 Närvarande Mikael Holmsten, kommunstyrelseförvaltningen

Läs mer

A-salen, Kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, Kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1(12) Datum Tid Kl. 14.00 15.00 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, Kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Hans-Åke Eriksson, förvaltningschef Carina Loftbacken, sekreterare

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (8) Datum Tid Kl. 09.00 11.00 Plats Beslutande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Ulf Jonasson, ekonom socialförvaltningen 14 närvarande Ulla Fors Nilsson, chefsekonom

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Sollefteå kommun Kommunfullmäktige

Sollefteå kommun Kommunfullmäktige 1(36) Sammanträdestid kl. 14.00-17.40 Sammanträdesplats Beslutande Markusgården, Näsåker Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga närvarande Bengt-Åke Biller, kommunchef, 68-91 Fredrik Granholm, vikarierande

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 Länsstyrelsen i Västernorrlands län PROTOKOLL 2014-09-18 09-22 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2014-09-14 Kommun: SOLLEFTEÅ Plats: Sessionssalen, Nybrogatan 15 Dnr:

Läs mer

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden 1(11) Datum Tid 13.00 14.00 Plats Beslutande Övriga närvarande Justerare A-salen, kommunhuset Sollefteå Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ulf Jonasson, ekonom Jerry

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (9) Datum Tid Kl. 13.00 16.10 Plats ande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Mari Runesson, anhörigkonsulent, administrativt servicecenter 3 närvarande Lotta Berglund,

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Fredagen den 11 april 2014 Klockan 13.00-14.15 Beslutare Tjänstgörande ersättare Ingela Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 22 maj 2006 kl 18.30 19.30 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Sten Persson

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014. ljusdal.se BESLUT I KS 2011-10-06

Jämställdhetsplan. för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014. ljusdal.se BESLUT I KS 2011-10-06 Jämställdhetsplan för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014 ljusdal.se Inledning Jämställdhetslagen pekar i 4-11 ut de områden där alla arbetsgivare är skyldiga att vidta så kallade aktiva åtgärder för

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (7) Datum Tid Kl. 13.00-14.00 Plats ande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga närvarande Underskrifter Sekreterare... Ulla Johansson Ordförande... Birgitta Forsberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-04-20 Ärendelista Sid nr Justering...2 597 Information om arbetet med E4 Sundsvall...3 598 Information om utställning av förslag till kustplan för Sundsvalls kommun...4

Läs mer

Sollefteå kommun Individ- och omsorgsnämnden

Sollefteå kommun Individ- och omsorgsnämnden 1 (10) Datum Tid Kl. 14.00 15.30 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ann-Katrin Lundin, verksamhetschef

Läs mer

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136.

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136. Jämställdhetsplan 2016 Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober 2016. Dnr 2016/1136. 1(7) Innehåll Vad säger diskrimineringslagen om jämställdhet?... 2 Arbetsförhållanden... 2 Rekrytering... 2 Lönefrågor...

Läs mer

Pär Palmgren (M) ordförande Lars-Göran W i berg (C) Lena Wallentheim (S)

Pär Palmgren (M) ordförande Lars-Göran W i berg (C) Lena Wallentheim (S) ,!!!'0' l SA.tvfMANTRÄDESPROTOKOll 1 (8) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, personalavdelningen, 2014-11-27 kl 08:30-10:00 Pär Palmgren (M) ordförande Lars-Göran W i berg (C) Lena Wallentheim

Läs mer

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Monika Nordh Cangemark 2014-09-11 SFN 2014/0757 0480-450406 Servicenämnden Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (10) Datum Tid Kl. 13.00 16.10 Plats ande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Ulf Nilsson och Leif Svensson Vasallen AB 8 närvarande Ulla Ullstein, kommunplanerare

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31

JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Jämställdhetspolicy för Emmaboda kommun... 1 Vision... 1 Definition... 1 Emmaboda kommun som arbetsgivare...

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, onsdagen den 8 februari 2017 kl 18:30 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 19.00 21.10 Beslutande Wilhelmsson, Anders (S) Gavrilids, Georgios (S) Åkerman, Lizette (S) Berglund, Tony (S) Cimpoeru, Ioana (S) Persson, Leif

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari Ljusnarsbergs kommuns Mångfaldsplan Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll 2000-12-11 Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari 2016 30 Mångfaldsplan 2016-01-27 Mångfaldsplan Inledning Sverige och

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden 1(8) Datum Tid 13.00 14.30 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset Sollefteå Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ulf Jonasson, ekonom Jerry Mähler,

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 193-217 Tid: 2016-12-12, kl: 10:00-16:40 Plats: Regionens Hus, sal A 198 Regionfullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av

Läs mer

SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN

SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN INLEDNING Svenska Basketbollförbundet vill att anställda, föreningsaktiva, eller inhyrd personal ska känna att de har lika värde, oavsett kön,

Läs mer

PROTOKOLL Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533

PROTOKOLL Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533 Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2015-10-19 215 Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-12-03 34(45) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00 21:45 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) vice ordf. There Palm (S)

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 2.3 Sid 1 (7) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2014/327 2016/282 2015-01-01 2017-01-01 Kf 2014-12-15 141 Kf 2016-11-21 135 REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden 1(15) Datum Tid 09.00 14.15 Plats Beslutande Övriga Närvarande Justerare A-salen, kommunhuset Sollefteå Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ulf Jonasson, ekonom Lena

Läs mer

Ann Ohlsson, Folkpartiet Liberalerna

Ann Ohlsson, Folkpartiet Liberalerna Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-17.20 ande Rolf Eriksson, Socialdemokraterna, ordf Susanna Johansson, Socialdemokraterna, ersätter Daniel Blomqvist (S) Améle Jaiem, Socialdemokraterna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Ramselerummet, Sollefteå kommunhus. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista. Ordförande:... Marie-Louise Andersson. Justerare: Helen Palm

Ramselerummet, Sollefteå kommunhus. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista. Ordförande:... Marie-Louise Andersson. Justerare: Helen Palm 1 (9) Datum och tid: kl. 10:15-11:45 Plats Beslutande Ramselerummet, Sollefteå kommunhus Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Övriga Guniris Jonasson Sekreterare närvarande Underskrifter Sekreterare:...

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten Tjänsteskrivelse 2005-02-16 Dnr 05KS/0139 Handläggare: Jonas Rydberg Tel: 08/570 383 38 Kommunstyrelsen Jämställdhetspolicy respektive jämställdhetsplan 2005 vid Värmdö

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

Handlingsplan för äldrenämndens jämställdhetsarbete avseende förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare Bilaga 3

Handlingsplan för äldrenämndens jämställdhetsarbete avseende förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare Bilaga 3 Handlingsplan för äldrenämndens jämställdhetsarbete avseende förhållandet mellan arbetsgivare arbetstagare 2015. Bilaga 3 Nämndens uppdrag till förvaltningen Prioriterat mål: De som vill arbeta heltid

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Kultur- och utbildningsnämnden

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Kultur- och utbildningsnämnden VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Plats och tid Vilhelmina Folkets hus, rum 1, 2011-04-14 Kl 13.00-16.00 Beslutande Viveka Abramsson, Ordförande (S) Birgitta Ohlsson, (S) Joakim Sandqvist, (S) Bengt Göran

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-11-25 SN 2015.0188 Handläggare Anders Hedåberg Socialnämnden Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Sammanfattning Enligt diskrimineringslagen så ska arbetsgivaren

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 26 november 2014, 09.00-11.15. ande Övriga närvarande Kent Persson (V), ordförande, Åsa Eriksson (S), vice ordförande,

Läs mer

Mats Falk Lomma kommunhus, Paragrafer Adam Edvinsson. Alf Michelsen

Mats Falk Lomma kommunhus, Paragrafer Adam Edvinsson. Alf Michelsen Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Örestads golfklubb, Stora konferensrummet Tid Måndagen den 12 december 2016, kl. 18.40-19:50 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) Lennart Månsson (M) Rune Netterlid

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (13) Datum Tid Kl. 14.00 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ann-Katrin Lundin, verksamhetschef FS/IFO

Läs mer

Kommunstyrelsen - information (6)

Kommunstyrelsen - information (6) Kommunstyrelsen - information 2006-11-06 1 (6) Plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke, måndagen den 6 november 2006 kl 16.00 20.30 Paragrafer 325-329 Beslutande s Ing-Marie Samuelsson, ordf fp Göran Hildén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan 2015-2017 Tyresö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för såväl kvinnor som män. Alla individer ska ges lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön. Det ska finnas

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer