Hemma Annonsbyrå/Jupiter Reklam. Foto: Kari Kohvakka.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hemma Annonsbyrå/Jupiter Reklam. Foto: Kari Kohvakka."

Transkript

1 Riksbyggen Verksamhet 2007

2 Hemma Annonsbyrå/Jupiter Reklam. Foto: Kari Kohvakka.

3 Riksbyggens verksamhet 2007 Verksamhetsberättelse Rum för hela livet 3 Vision och verksamhetsidé 4 Vd 7 Förvaltning 16 Byggnation 23 Fastigheter 27 Föreningsverksamhet 33 Medarbetare 41 Miljö 45 Bolagsstyrningsrapport 47 Styrelsen 52 Års- och koncernredovisning Förvaltningsberättelse 55 Koncernen 59 Moderföreningen 65 Noter 71 Revisionsberättelse 99

4 KOLUMNTITEL 2

5 Rum för hela livet Riksbyggen bygger bostäder med rum för hela livet. Vi förvaltar och utvecklar trygga bostäder, miljöer och mötesplatser tillsammans med bostadsrättsföreningar och fastighetsägare. Våra nybyggda lägenheter, radhus och villor finns runt om i hela Sverige. Vår fastighetsförvaltning omfattar allt från pålitlig daglig skötsel till avancerad analys inom energi, drift och ekonomi. Vi utvecklar ständigt nya tjänster, och förbättrar redan etablerade, för att tryggt och effektivt kunna tillmötesgå myndigheternas krav och våra uppdragsgivares önskemål. Sedan starten 1940 har vi utvecklats från att vara ett renodlat byggherreföretag till att bli ett allsidigt serviceföretag. Vi arbetar också aktivt för att påverka samhällsutvecklingen med målet att alla ska kunna bo tryggt och bra till ett rimligt pris. Idag är vi cirka medarbetare i Sverige som arbetar mot samma mål att vara ledande i utveckling, produktion och förvaltning av attraktiva boendemiljöer med bostadsrätt. Kort och gott, bostäder med rum för hela livet. 3

6 VÅR VISION Vision och verksamhetsidé Vår vision är att Riksbyggen med sin kooperativa värde grund ska vara ledande i utveckling av attraktiva boendemiljöer med bostadsrätt. Vi skapar rum för hela livet. Riksbyggens verksamhetsidé är att utveckla attraktiva boendemiljöer genom att erbjuda: Nyproduktion av bostäder med, i första hand, bostadsrätt. Ombyggnationer åt Riksbyggens bostadsrätts föreningar. Ett brett utbud av förvaltningstjänster för Riksbyggens bostadsrättsföreningar. Väl anpassad service till andra kunder på fastighetsmarknaden. Bevakning av Riksbyggenföreningarnas intressen. Fakta koncernen Nettoomsättning: mkr. Årets resultat: 345 mkr. Eget kapital: mkr. Soliditet: 37 %. Likvida medel: mkr. Utdelning till andelsägare: 600 kr per andel. Medelantal årsanställda: Moderföreningen, st. Dotterbolag, 34 st. 4

7 VÅR VISION 5

8 6

9 VD Vd Sten-Åke Karlsson: Miljöansvar och kompetensutveckling Riksbyggen har under de senaste åren presterat mycket goda ekonomiska resultat. Hur länge kan den här utvecklingen fortsätta? Vår ambition är att gå vidare på den inslagna vägen, dels genom att öka kvaliteten på produkter och tjänster, dels genom en fortsatt organisk tillväxt. Det har vi ingående beskrivit i den strategiska plan som styrelsen lagt fast. Är det verkligen realistiskt? Det menar jag. Men vi är, i likhet med övriga företag, beroende av den allmänna konjunkturen, ränteläget och annat som vi inte kan styra över. Skulle det hända drastiska saker med samhällsekonomin, då är det naturligt att man får se över sina planer och strategier. Och visst finns det just nu skäl till en särskild vaksamhet kring riskerna i bostadsbyggandet med tanke på bland annat bolånekrisen i USA och dess konsekvenser för finanssektorn och ekonomin i stort. Dessutom vet vi att de förändringar som skett beträffande fastighets- och reavinstbeskattning kommer att påverka boendeekonomi och byggförutsättningar. Av bokslutet för 2007 framgår att vinsten blev nästan en halv miljard kronor före skatt. Det måste vara ett av de bästa åren i Riksbyggens historia! Om man ser till affärsverksamheten och bortser från stora engångsintäkter som vi haft vid några tidigare tillfällen, i samband med försäljningar, så är det företagets bästa resultat någonsin. Och det känns väldigt roligt. Våra affärsområden står stadigt på egna ben och kan prestera goda överskott. Det innebär att vi kan fortsätta att investera inom strategiska och prioriterade områden, men också lämna en bra utdelning till våra ägare på deras andelskapital och vilket känns bra för ett kooperativt företag ge återbäring till Riksbyggens bostadsrättsföreningar, baserat på deras köp av förvaltningstjänster. För 2007 har styrelsen beslutat föreslå fullmäktige att utdelningen ska bli hela 600 kronor per andel, eller 719 miljoner kronor. Bakgrunden är att vi under fem år upparbetat sammanlagt nästan 1,4 miljarder kronor i överskott från framför allt den finansiella förvaltningen och reavinster i samband med att vi sålt verksamheter och fastig heter som ligger vid sidan av våra kärn- Sten-Åke Karlsson, vd. 7

10 VD områden. Det viktiga är att vi också efter denna rekordutdelning kan fortsätta en offensiv satsning ifråga om markför värv för nybyggnad, köp av förvaltningsfastigheter, satsningar på vårt 40-punktsprogram för miljön och kompetenshöjning bland med arbetarna. Att vara fortsatt välkonsoliderad har varit centralt för styrelsen när man beslutat om denna utdelning. Styrelsen har dessutom beslutat utöka ramen för resultat premien till Riksbyggens personal, från 20 miljoner kronor till 30 miljoner. Du nämnde strategiska och prioriterade områden. Vad tänkte du då närmast på? Med utgångspunkt i vår strategiska plan så har vi ett antal prioriterade utvecklingsområden, där jag särskilt vill nämna två: miljön och kompetensutvecklingen. När det gäller miljön så är det ju mer och mer uppenbart att alla, lokalt och globalt, måste ta ett gemensamt ansvar för att minska koldioxidutsläppen och i övrigt motverka ökade miljöpåfrestningar. Det är ett stort ansvar som vi alla, efter förmåga, måste vara med och bära. Vd Affärsområde Bygg 4 Byggregioner 14 Byggområden Koncerngemensamt Affärsområde Förvaltning 6 Förvaltningsregioner 31 Marknadsområden Affärsorganisation Kan du ge exempel på vad Riksbyggen har att bidra med? Jodå, vi har lagt fast ett 40-punktsprogram som vi successivt kommer att genomföra. Det handlar om åtgärder i den företagsinterna verksamheten, i affärsverksamheten och vad vi kan åstadkomma tillsammans med våra bostadsrättsföreningar. Det finns beräkningar som visar att bostadssektorn svarar för en betydande del av koldioxidut släppen. Det kan vi inte blunda för och det ger oss en särskild roll och ett stort ansvar. Därför kommer vi att arbeta mot målet att bli ett klimatneutralt företag. Vår verktygslåda innehåller allt från att ställa tydliga krav på produktionsmetoder, energilösningar och material i byggverksamheten till att få alla i Riksbyggenfamiljen att tänka miljö i sin vardag. Inom förvaltningsverksamheten ska vi bara använda miljövänliga produkter och våra 600 servicebilar ska gå att köras på förnyelsebart bränsle. I den rent företagsinterna verksamheten så har vi som mål att minska energiförbrukningen i våra verksamhetslokaler och egna fastigheter. Vi ser också över vår resepolicy och annat som gör att vi kan bidra till en bättre miljö. Är inte detta bara ett utslag av politisk korrekthet? Verkligen inte! I Riksbyggen finns en djupt förankrad ambition att bli ett miljöföretag i frontlinjen. Vi är inte där idag. Men vi kommer målmedvetet och mycket tydligt att navigera oss åt det hållet. Miljöhotet är en levande realitet och det är bara vi människor som kan vända utvecklingen. Det är inte minst ett ansvar som vi har gentemot kommande generationer. 8

11 VD Du nämnde att också kompetensutveckling är ett prioriterat område. Det stämmer. Och här har vi redan kommit ganska långt. Som ett kvitto på tidigare insatser så kan jag berätta att vi 2006 fick utmärkelsen Årets Kompetensföretag i Sverige. Helt nyligen har vi också, som det första företaget i Sverige, blivit kompetens diplomerade enligt en ny svensk standard. De här utmärkelserna är uttryck för att vår medvetna och allt mer systematiserade kompetensutveckling både uppmärksammats och gett resultat. I Riksbyggen finns en djupt förankrad ambition att bli ett miljöföretag i frontlinjen. Vi är inte där idag. Men vi kommer målmedvetet och mycket tydligt att navigera oss åt det hållet. Sten-Åke Karlsson, vd. Kan du beskriva mer konkret vad ni gör för att utveckla personalen? Det gör jag gärna. Ett exempel på sådana här satsningar är en utbildning som vi kallar KUL. Det står för kompetensutveckling för ledamöter. I de bostadsrättsföreningar som är medlemmar i Riksbyggen har vi en styrelserepresentation. Historiskt sett har den utgjorts av ekonomer eller förvaltare. Eftersom det i huvudsak varit begränsat till dessa två yrkeskategorier så har många av de berörda medarbetarna fått en ganska stor arbetsbörda, ofta med kvällstjänstgöring. Genom KUL-utbildning breddar vi gruppen som utgör Riksbyggens styrelse representation. Vad som är särskilt positivt med KUL är att många av deltagarna är fastighetsskötare. Därigenom uppnår vi två positiva resultat: dels lättar vi på arbetsbördan för de som sitter med i styrelser, dels ger vi fastighetsskötare en mycket spännande möjlighet till karriär och utveckling. Ett annat exempel är våra årliga utvecklingssamtal och vårt system med personliga utvecklingsplaner för alla medarbetare. Har du fler exempel? Ja, utbildningar för våra kundansvariga så att de ännu bättre kan tillgodose våra förvaltningskunders behov i vardagen. Vi har också ett par mycket ambitiösa satsningar på framtidens ledare och de som redan idag har chefsskap av olika slag. Allt det här gör vi för att bli ett företag som producerar produkter och tjänster av absolut bästa kvalitet och vilket är otroligt viktigt bli ännu attraktivare som arbetsgivare. Den aspekten är alltid i centrum när vi formar våra program för kompetensutveckling. Hur har utvecklingen varit på byggsidan? Den har i allt väsentligt gått bra. De bostäder som vi produ cerar är uppskattade och efterfrågade. Vi har bara ett fåtal osålda färdigställda lägenheter. Det är för övrigt väldigt roligt att vi har en produktion som sträcker sig utanför de tre storstadsregionerna. Vi bygger bostadsrätter i Luleå, Strängnäs och Trelleborg, bara för att ta några exempel. Under 2007 byggstartades 971 Riksbyggenlägenheter. 9

12 VD Men självfallet finns de stora nybyggnadsvolymerna i och omkring Stockholm, Göteborg och Malmö. I sammanhanget vill jag understryka att vi också har en betydande ombyggnadsverksamhet som ett stöd till våra bostadsrättsföreningar. Under 2007 omsatte den för Riksbyggens del nästan 670 miljoner kronor. Det är en hög nivå, som dels är kopplad till att många av Riksbyggens bostadsrättsföreningar tillhör en ålderskategori som behöver göra ganska omfattande åtgärder såsom takomläggningar, stam- och fönsterbyten, fasadrenoveringar, hissinstallationer, energiåtgärder och även större förändringar av gårdsmiljöer, dels att många föreningar har en stark och välskött ekonomi vilket innebär att de kan investera och planmässigt underhålla sina fastigheter Inget smolk i bägaren, alltså? Det skulle i så fall vara att vi under 2007 kom igång med ett par hundra lägenheter färre i nyproduktion än vi räknat med. Anledningen är att olika skeden i planerings-, projekteringsoch produktionsprocesserna tagit längre tid än vi förutsett. Ett enskilt exempel på fördröjande inslag i verksamheten är alla överklaganden som idag är mer regel än undantag. Vi har under senare tid sett en viss minskning i efter frågan på nyproducerade bostäder. Det är inte något dramatiskt, men i genomsnitt tar det lite längre tid att sälja bostäderna nu än det gjorde för inte alls länge sedan. Om det här är en tillfällig tendens eller något annat, det får den närmaste framtiden utvisa. Riksbyggen förvaltar cirka lägenheter över hela landet. Hur är intresset för bosparandet? Antalet sparare i Riksbyggen BoSpar ökar och uppgår nu till drygt Det är glädjande att fler inser betydelsen av att förbereda ett kommande boende med en sparad slant, men också av att kunna utnyttja förtursmöjligheten till en nyproducerad Riksbyggenbostad. Förvaltningsverksamheten, som en del brukar kalla den grå vardagen, hur utvecklas den? Jag vänder mig emot benämningar som grå vardag. Jag har själv längre tillbaka arbetat med förvaltningsfrågor, både som chef för ett distriktskontor men också som chef för affärsområde Förvaltning. Jag vet därför hur mycket spännande det finns inom den verksamheten och hur väsentlig den är för våra kunder. Vi strävar efter att all vår personal i någon mening ska vara fastighetsspecialister. Alla som arbetar inom affärsområde Förvaltning har viktiga och strategiska uppgifter som samman taget ska bidra till välskötta fastigheter och nöjda kunder. Det gäller såväl fastighetsskötare som ekonomer eller energiingenjörer. 10

13 VD Genom de satsningar på kompetensutveckling som jag nämnde tidigare så har vi idag en mycket slagkraftig förvaltningsorganisation som på ett bra sätt kan ta hand om såväl bostadsrättsföreningar som andra fastighetsägare. Föreningsverksamheten, det vill säga de aktiviteter som sker inom bostadsrättsföreningar, intresseföreningar och lokalföreningar, hur fungerar den? Det varierar naturligtvis, men rent allmänt har vi uppfattningen att aktivitetsnivån snarare ökat än minskat. Vi ser också exempel på många håll att fler yngre engagerar sig, vilket är oerhört positivt. Jag tror det är viktigt att vi har en bra blandning av åldrar och kön, men också att vi blir bättre på att engagera personer som har ett annat etniskt ursprung. Inom Riksbyggen förfogar vi årligen över ett anslag på en miljon kronor som föreningar kan söka bidrag ur för att utveckla nya och innovativa verksamhetsformer. Där har vi de senaste åren delat ut en del pengar som gått till projekt med syfte att engagera yngre personer, men också specifikt kvinnor och bostadsrättsinnehavare med invandrarbakgrund. Och vi kan redan nu avläsa att det gett resultat. Riksbyggen har sedan flera år varit engagerat i biståndsverksamhet. Vad är bakgrunden till detta? För det första: Riksbyggen har i över 40 år varit medlem i biståndsorganisationen Kooperation Utan Gränser och därigenom bidragit till många positiva insatser i olika utvecklingsländer inte minst i Afrika. En av Riksbyggens uppgifter är att samarbeta med och stödja internationell kooperation. Därför är vi också med i den världs omspännande organisationen International Co-operative Alliance och Cecodhas, en europeisk samarbetsorganisation som bevakar bostadsfrågor utifrån ett EU-perspektiv. Världen är idag så globaliserad att inget företag, även om man har sin verksamhet inom Sveriges gränser, kan blunda för omvärlden. När det gäller biståndsaktiviteterna så är det något vi är verkligt stolta över och vi ser det som en verklig förmån att få ingå i den kooperativa biståndsgemenskap som ryms inom Kooperation Utan Gränser. Inom ramen för vårt medlemskap i Kooperation Utan Gränser driver vi en egen insamling som vi kallar Bygga&Bo. Det är vårt sätt att försöka uppmärksamma och stimulera kooperativt byggande i framför allt Vietnam och El Salvador. Hittills har den insamlingen inbringat nästan nio miljoner kronor. Genom det samarbetsavtal som Kooperation Utan Gränser har med Sida så har dessa pengar kunnat mångfaldigas och skapat mycket gott för fattiga människor i skilda delar av världen, däribland bostadskooperatörer i Vietnam och El Salvador. Med utgångspunkt i vår strategiska plan så har vi ett antal prioriterade utveck lingsområden, där jag särskilt vill nämna två: miljön och kompetensutvecklingen. Sten-Åke Karlsson, vd. Ett aktivt föreningsliv är en av grundstenarna i Riksbyggen. 11

14 VD Genom Bygga&Bo bidrar Riksbyggen till att de här barnen i El Salvador ska få ett värdigt boende. Det här låter nästan som ett samhällsansvar som sträcker sig lite utanför bostadssektorn. Eller Corporate Social Responsibility CSR som många företag pratar om idag. Se det gärna så. Riksbyggen är ett företag med en ägarstruktur som på sätt och vis utgör både ett ansvar och en förpliktelse. Medan en del andra företag söker efter någon slags identitet i samhällsfrågor så har vi den med oss på ett naturligt sätt. Det är bland annat därför det är så spännande att arbeta inom Riksbyggen. När vi brukar prata om våra olika nyttor så är samhällsnyttan en av dessa. Den ligger också väldigt nära de nyttor som vi kallar ägarnytta och kundnytta. Det innebär att Riksbyggen har ett ansvar för att följa och bevaka samhällsfrågor. Men också att ikläda sig rollen som opinionsbildare. Därför arbetar vi ständigt med att bearbeta myndigheter och politiker i olika frågor, allt med syfte att värna bostadsrätten och en sund bostads- och fastighetsmarknad. Har det varit några viktiga opinionsbildande aktiviteter under 2007? Det pågår ständigt olika insatser. Men för att nämna något så kan jag lyfta fram den så kallade Nils Holgersson-undersökningen som vi gör tillsammans med en del andra aktörer inom bostadssektorn. Med den har vi årligen under mer än tio år påvisat att det finns väldigt stora och omotiverade skillnader i taxor för fjärrvärme, el och vatten/avlopp mellan de svenska kommunerna. Undersökningen ger oss ett viktigt underlag för att göra olika aktiviteter, men också fakta som kan användas av bostadsrättsföreningar och intresseföreningar i diskussioner med bland andra kommunföreträdare och representanter för energiföretag. Vi har också, ibland på egen hand och emellanåt med andra aktörer inom fastighetsbranschen, gjort uppvaktningar och skrivit debattartiklar i frågor som gäller postboxar, priskontroll på fjärrvärme och fastighetsskatten, för att ta några ytterligare exempel. Om du, slutligen, med några ord skulle sammanfatta vad du vill att Riksbyggen ska förknippas med under det kommande året, vad säger du då? Vid fullmäktige 2007 sammanfattade jag Riksbyggens utmaningar och möjligheter. Ser man till var vi står nu så har vi onekligen hunnit en bra bit på väg i den färdriktning som styrelsen pekat ut i den strategiska planen. Kanske skulle man kunna sammanfatta arbetet framåt och hur vi ser på omvärlden och vår egen verksamhet med orden Utveckling och Ansvar. 12

15 13 VD

16 KOLUMNTITEL Det är viktigt att ha goda relationer med kunderna och vara lyhörd för deras behov. Cathrine Lejonheim, förvaltare på Riksbyggen i Norrköping. 14

17 K0LUMNTITEL 15

18 FÖRVALTNING Lyhördhet och långsiktighet i förvaltningen ökar värdet, både i själva boendet och på hela fastigheten. Vi har bott här sedan 2000 och stortrivs. Hela huset renoverades från källare till tak i samband med stambytet för ett par år sedan, och vi har ett mycket bra samarbete med Riksbyggen om förvaltningen. Det är inga problem att få saker gjorda och de tar alltid hänsyn till våra förslag, säger Boban Ivanovic. Läget är också suveränt, mitt i centrala Norrköping. Det enda jag egentligen saknar är inglasad balkong, fortsätter Violeta Ivanovic. Jag är länken mellan bostads rätts föreningarna och vår egen service personal, och ingen dag är den andra lik. Det är både spännande och utvecklande. Cathrine Lejonheim, förvaltare på Riksbyggen i Norrköping. Boban och Violeta Ivanovic bor med sina två söner Marko och Jovan i en trea på tredje våningen i huset på Styrmansgatan. Fastigheten med 128 lägenheter byggdes 1960, och Riksbyggen har skött förvaltningen från början. På något konstigt sätt har jag alltid känt mig hemma i kvarteren. För ett par år sedan kom jag på varför. Jag bodde ju här för 30 år sedan med mina föräldrar, i ett hus som är rivet idag. Så jag har sprungit och lekt här som 5-åring, berättar Boban Ivanovic som sitter med i styrelsen för bostadsrättsföreningen Norrköpingshus 7. Familjens lägenhet är en av cirka lägenheter som Riksbyggen förvaltar i Norrköping. Drygt av dem har förvaltaren Cathrine Lejonheim ansvaret för. Som förvaltare ger jag förslag och idéer till bostadsrättsföreningarna om förbättringar och åtgärder som är nödvändiga. Ofta handlar det om åtgärder som ökar värdet på fastigheterna och bidrar till trivsel och trygghet, säger Cathrine Lejonheim. Det är viktigt att ha goda relationer med kunderna och vara lyhörd för deras behov, fortsätter hon. 16

19 K0LUMNTITEL Vi har satsat på en egen miljöstuga, med mycket avancerad källsortering. Nu är det aktuellt att göra en energideklaration för hela fastigheten och då får vi reda på vad vi kan göra för att minska energiförbrukningen. Jag tycker Riksbyggen är en seriös förvaltare som tar sitt ansvar, både för oss som bor här och för större frågor som miljön. Boban Ivanovic, styrelseledamot i bostadsrättsföreningen Norrköpingshus 7. 17

20 FÖRVALTNING Den nya organisationen gör att vi blir mer enhetliga och kan arbeta mer processinriktat. Vi kan också bättre utnyttja det faktum att vi är ett stort företag med hela Sverige som arbetsfält. Carl-Johan Hansson, chef affärsområde Förvaltning. Utveckling av försäljning och organisation I dagsläget förvaltar Riksbyggen cirka lägenheter i hela Sverige. Vi erbjuder långsiktig förvaltning med målet att skapa mervärde, både ekonomiskt och i form av trivsel och trygghet, för bostadsrättsföreningarna. Under 2007 har utvecklingen för affärsområde Förvaltning varit stabil, försäljningen har ökat något och resultatet ligger på ungefär samma nivå som Vi har samtidigt haft stort fokus på att förbättra organisationen och utveckla nya arbetssätt för att möta kundernas behov Under 2007 har sju förvaltningsregioner koncentrerats till sex och 34 marknadsområden har blivit 31. Förändringarna kommer, tillsammans med satsningarna på nya centers för kommunikation och ekonomi som startade 2006, innebära att kunderna får ännu bättre service. Marknadssatsningar på våra stora kundsegment Bostadsrättsföreningarna är affärsområde Förvaltnings största kundsegment. Under 2007 har vi gjort en utvecklingssatsning för tjänster i samband med ombildning från hyresrätt till bo stadsrätt. Detta leder ofta till att vi även får förvaltningsuppdrag. Det andra kundsegmentet är kommersiella och offentliga fastighetsägare. Här finns en bra marknad, samtidigt som konkurrensen är hård. Nu har vi fattat ett strategiskt beslut att satsa mer på dessa kunder än vad vi har gjort tidigare. Vi gör det genom att erbjuda det vi är bäst på, fastighetsförvaltning. Det innebär att vi arbetar mycket med att hjälpa kunder med värdeskapande fastighetsförvaltning. Dock är vi inte en renodlad tillgångsförvaltare, men kan gärna samarbeta med sådana i ett helhetskoncept för kunden. Utvecklande samarbeten Ett samarbete har inletts med tillgångsförvaltaren Aberdeen Property Investor Services. Vi köpte deras fastighetsservicebolag och utför fastighetsskötsel och drift åt Aberdeen och deras kunder. Det som framför allt gjorde att Aberdeen ville inleda ett samarbete med oss är att vi finns i hela landet och erbjuder likvärdiga tjänster överallt. En annan ny kommersiell kund som valde Riksbyggen under 2007 är ICA-fastigheter där vi förvaltar 20-talet butiker runt om i landet. Kompetensutveckling för bättre miljö Nya arbetssätt och utvecklade tjänster kräver kontinuerlig kompetensutveckling. Under året har vi förstärkt vår kompetens på energi- och miljöområdet genom både nyrekrytering och kompetensförstärkning. 18

21 FÖRVALTNING Ett 20-tal medarbetare har utbildats till oberoende energiexperter och vi är nu ett ackrediterat kontrollorgan för att utföra energideklarationer enligt gällande lagstiftning. Arbetet med att energi deklarera har startat i alla regioner. Detta är ett viktigt led i Riksbyggens miljösatsning. Dessutom ska företaget bli certifierat enligt miljöstandarden ISO Det är ett arbete som påbörjades under 2007 och som enligt planerna ska resultera i en miljöcertifiering för hela företaget under hösten Under 2007 slutfördes också kompetensutvecklingen av marknadsområdeschefer, med fokus på strategiska frågeställningar. Kundansvarigrollen har utvecklats och majoriteten av de kundansvariga har utbildats för att kunna möta de nya kraven på ökat ansvar. Dessutom startade en andra omgång av utvecklingsprogrammet Framtidens ledare där flera medarbetare från affärsområde Förvaltning deltar Resultatutveckling Förvaltning ,27% 5,29% 8,12% Totalt 8,18% 5,79% 9,86% 50 år eller äldr Sjukfrå Fördela Förvaltningstjänster fördelade enligt omsättning 65% Fastighetsservice 17% Fastighetsdrift 13% Fastighetsekonomi 5% Övriga tjänster Förvaltningsuppdrag fördelade enligt omsättning 64% Bostadsrättsföreningar 21% Ägare av bostadsfastigheter 15% Ägare av fastigheter och anläggningar inom service och infrastruktur 19

22 KOLUMNTITEL 20

23 BYGGNATION Läget är helt perfekt, nära vattnet och centralt. Det är jättefint här på sommaren. Kristina Kinnander, på grunden till sitt blivande hus, tillsammans med dottern Klara och Kenneth Carlsson, sälj ledare från Riksbyggen. 21

24 KOLUMNTITEL När man säljer en bostad är det viktigt att man är öppen och ärlig, och inte pushar på för mycket. Jag tänker långsiktigt, jag vill kunna möta mina kunder om två år och fortfarande ha en bra och förtroendefull relation med dem. Kenneth Carlsson, säljledare på Riksbyggen, byggregion Öst. 22

25 BYGGNATION Med höga krav på kvalitet och bra relationer med blivande boende bygger vi förtroende och trygghet. När Kristina Kinnander kom upp från stranden på Kreta hade hon ett telefonmeddelande från Kenneth Carlsson på Riksbyggen. Du får köpa trean på femte våningen, ditt förstahandsval. Jag blev verkligen överlycklig. Fast det var lite svårt att ta in att jag skulle få köpa min drömlägenhet hemma i Västervik, jag var ju på semester i Grekland. Men på kvällen gick vi ut och firade med en god middag och dagen efter ringde jag Kenneth och tackade ja, berättar Kristina Kinnander. Bostadsrättsföreningen Tändsticksasken och systerföreningen Tändsticksberget har bästa läget i stan, med utsikt över Skeppsbrofjärden och Västervik bortom Slottsruinen. Bara fem minuters cykeltur från centrum och ett stenkast till närmaste båtbrygga. På marken där den gamla tändsticksfabriken tidigare låg har Riksbyggen byggt 60 lägenheter i fyra hus som redan är klara och inflyttade. Ytterligare 48 lägenheter i två hus är planerade och på gång att säljas. I december går flyttlasset I december 2008 är det dags för Kristina Kinnander och dottern Klara att flytta in i lägenheten på femte våningen i det högsta huset i området. Läget är helt perfekt, nära vattnet och centralt. Det är jätte- Det är första gången jag flyttar in i en helt ny lägenhet, det är jättehäftigt. Men jag har haft lite svårt att föreställa mig hur det kommer att se ut, man får ingen riktig känsla av en ritning. Fast jag tror att vi har gjort rätt tillval, vi har också fått många goda råd av Riksbyggen. Kristina Kinnander med dottern Klara, blivande bostadsrättsinnehavare i nya området Tändsticksasken i Västervik. 23

26 BYGGNATION fint här på somrarna med alla båtarna och vi bor granne med naturområdet Gränsö. Vi kan sitta på balkongen och lyssna på musiken från Visfestivalen, säger Kristina Kinnander. Jag tycker också att området är så otroligt snyggt och genomtänkt. Det smälter verkligen in i omgivningen på ett bra sätt. Framgångsrik försäljning Det här är de första flerfamiljshusen som byggs i Västervik på tio år. Det är verkligen roligt att både bygget och försäljningen gått så bra, säger Kenneth Carlsson, säljledare på Riksbyggen, byggregion Öst. Men i början tror jag att Västerviksborna var lite skeptiska till att det skulle bli av. I den första etappen kom 80 procent av köparna från andra kommuner. Men nu, i tredje etappen, är majoriteten från Västervik, fortsätter han. Om efterfrågan håller i sig finns det ytterligare mark i området där Riksbyggen har möjlighet att bygga ännu ett hus med drygt 20 lägenheter. Alla med samma fantastiska utsikt som Kristina och Klara Kinnander kommer att ha från sin. 60 lägenheter är färdiga i Tändsticksområdet och nu byggs ytterligare 48 lägenheter i bostadsrättsföreningen Tändsticksasken och i systerföreningen Tändsticksberget. I december 2008 flyttar Kristina Kinnander in i sin trea. Händelser i omvärlden påverkar efterfrågan Intresset för nybyggda lägenheter påverkas av många olika faktorer. Läget och priset påverkar självklart, men också händelser i omvärlden som till exempel den skakiga bolånemarknaden i USA. Den ränteoro som präglade 2007, och de skatteförändringar som aviserades, gjorde att efterfrågan på nya lägenheter mattades av under andra halvåret. För Riksbyggens del innebär det att vi fick en del förskjutningar av byggstarter. Under 2007 startade Riksbyggen bygget av totalt 971 nya lägenheter i bostadsrätt och småhus med äganderätt. I jämförelse med 2006 är det något färre byggstarter, men då var situationen också annorlunda med gynnsammare ränteläge och större intresse för nya bostäder. Förändrade bidragsvillkor tidigarelade också några projekt från 2007 till Mkr Resultatutveckling Bygg Mindre miljöpåverkan med Riksbyggenbostaden Arbetet med att utveckla Riksbyggenbostaden, som inleddes 2004, fortsätter. Utgångspunkten är våra högt ställda krav på kvalitet, tillgänglighet, funktionalitet, arkitektur, estetik och miljö. Totalt omfattar vår egen kravspecifikation för en god bostad 250 olika krav som tar hänsyn både till de boendes önskemål och till samhällets krav på till exempel energieffektivitet. Alla nya bostäder vi producerar planeras och projekteras med målet att förbruka 30 procent mindre energi för uppvärmning än vad nuvarande norm säger. Vi satsar bland annat Mkr Resultat 24

27 BYGGNATION på tjockare isolering i väggarna, bättre kvalitet på fönstren, ventilation, värmeåtervinning och individuella mätningar av värme och energi. Vi använder också material som har så liten påverkan på miljön som möjligt. Våra egna miljökrav går hand i hand med de krav som ställs för att Riksbyggen ska bli certifierade enligt miljöstandarden ISO Det är ett arbete som påbörjades under 2007 och som enligt planerna ska resultera i en miljöcertifiering för hela företaget under hösten Mer trygghet för konsumenter och boende Trygghetstänkandet löper som en röd tråd genom hela processen från det första spadtaget till inflyttningen och vardagslivet som sedan tar vid för de boende. När vi planerar en ny fastighet eller ett bostadsområde tittar vi särskilt på placering och utformning av gemensamma utrymmen som till exempel gårdar, lekplatser, tvättstugor, garage och parkeringsplatser. I samband med marknadsföring och försäljning redovisar vi långsiktiga kalkyler, informerar om vad bostadsrätt innebär och erbjuder utbildning i viktiga frågor. Allt för att styrelse och de boende ska få en bra plattform för sitt fortsatta arbete i bostadsrättsföreningen. Genom vårt Riksbyggenavtal får bostadsrättsföreningarna ett fast pris på nybyggnadsprojektet och full kontroll över kostnaderna. Om någon lägenhet inte är såld när den är inflyttningsklar åtar vi oss, efter en fastställd tidsperiod, att köpa lägenheten. I avtalet ingår också en 5-årig garanti på bygget. BoSpar ska bli mer tillgängligt Idag sparar cirka i BoSpar och nu har vi fattat beslut om att utveckla BoSpar-systemet och göra det mer tillgängligt för spararna. Riksbyggens BoSpar är ett av marknadens mest förmånliga bosparande som ger förtur till alla våra nyproducerade bostäder. Alla sparmedel är placerade i värdepapper utfärdade av staten, svenska bostadsinstitut, svenska banker eller på annat betryggande sätt. Concordia bästa Riksbyggenprojektet 2007 Bostadsrättsföreningen Concordia i Malmö har utsetts till bästa Riksbyggenprojekt Concordia prisas för både helheten och detaljerna, för exteriören och den vackra gården och för lägenheternas utformning. Bostadsrättsföreningarna Margrete dal i Lund, Caravellen i Göteborg och Seraphis i Lidköping får hedersomnämnanden av juryn som består av Claes Caldenby, professor vid Chalmers Arkitektur och Ann-Kristin Myrman, frilansskribent. Vi har haft ett mycket bra 2007, med ett resultat på 270 miljoner. Men vi har fått en del förskjutningar i byggstarter på grund av en något avmattad efterfrågan. Nu fortsätter vi satsningarna på att göra våra lägenheter så attraktiva som möjligt, bland annat genom att bli ännu mer lyhörda för blivande boendes önskemål. Roger Pohjanen, chef affärsområde Bygg Påbörjade Färdigställda Påbörjade och färdigställda lägenheter

28 KOLUMNTITEL Folktandvårdsmottagningen är viktig för stadsdelen. På samma sätt som skolan och all annan service gör den området till ett bra ställe att bo på. Roger Ohlson, marknadsområdeschef, Riksbyggen i Linköping. 26

29 FASTIGHETER Fastigheterna är en långsiktig investering och vårt mål är att vara en bra hyresvärd för både familjer och företag. Varje dag tar Folktandvården i stadsdelen Ekholmen, Linköping, emot uppåt 100 patienter, både vuxna och barn. Riksbyggen byggde fastigheten för 35 år sedan och äger den fortfarande. Nu är det dags för en totalrenovering som planerats av Folktandvården och Riksbyggen tillsammans. Det kommer att bli ett lyft för både patienterna och personalen, säger klinikchef Lena Tegnér. Folktandvårdsmottagningen är viktig för stadsdelen. På samma sätt som skolan och all annan service gör mottagningen området till ett bra ställe att bo på. Jag är glad att de vill stanna kvar här och det var inget svårt beslut att satsa på en totalrenovering, säger Roger Ohlson, marknadsområdeschef, Riksbyggen i Linköping. Det är lätt att samarbeta med Riksbyggen, de har lyssnat på oss och tagit hänsyn till våra behov. Vi har ju bland annat särskilda miljökrav där varje tandläkarstol måste ha ett eget avlopp, säger Lena Tegnér. Vi började med att göra en probleminventering där alla 23 anställda fick säga sitt. Därefter kopplades arkitekt och entreprenörer in. Nu kommer vi att få fler behandlingsrum och bättre an passade personalutrymmen utan att fastighetens yta ökar, fort sätter hon. Stadsdelen Ekholmen i Linköping är Riksbyggens största bostadsområde med lägenheter med hyresrätt och bostadsrätter. De första lägenheterna byggdes 1968 och sedan dess har stadsdelen vuxit med fler lägenheter, dagis och skola, Riksbyggen koncernen areatyper 79% Bostäder 13% Lokaler 7% Övrigt 1% Butiker Riksbyggen koncernen area 54% Linköping 31% Jönköping 5% Stockholm 3% Norrköping 4% Södertälje 2% Skellefteå 1% Västerås 27

30 FASTIGHETER Vår ambition är att erbjuda alla hyresgäster väl anpassade, underhållna och trivsamma lägenheter och lokaler där minskad miljöpåverkan är ett ledord. Målet är att vi ska kunna sätta upp skylten GreenBuilding* på alla våra fastigheter. Per-Olov Gatu, fastighetschef. äldreboende, kyrka, inomhuscentrum, vårdcentral och folktandvård. Det senaste tillskottet är den kvadratmeter stora skateboardparken Fun Skatepark som Riksbyggen har varit med och sponsrat. De flesta av Riksbyggens fastigheter finns i Linköping och Jönköping. Men vi hel- och deläger också fastigheter i bland annat Stockholm, Karlstad, Södertälje, Östersund, Skövde, Umeå, Skellefteå och Ronneby. Under 2007 har inga fastigheter köpts eller sålts. Den sammanlagda ytan på de helägda fastigheterna är cirka kvm, varav kvm är bostadsfastigheter. Det bokförda värdet på fastigheterna är cirka 1 miljard kronor och marknadsvärdet bedöms över stiga bokfört värde med cirka 900 miljoner kronor. Att äga fastigheter är med andra ord en mycket bra kapitalplacering för Riksbyggen. I alla egna fastigheter sköter också Riksbyggen underhåll och förvaltning och här är miljöfrågorna ständigt aktuella. Under 2007 startade vi arbetet med att inventera våra fastigheters energiförbrukning och miljöpåverkan. Inventeringen fort sätter under 2008 då vi också planerar att energideklarera hela beståndet, berättar Per-Olov Gatu, fastighetschef på Riksbyggen. I fastigheten på Kungsbron i Stockholm har vi investerat i en helt ny styr- och reglerutrustning som kommer att minska energiförbrukningen avsevärt. I fastigheterna i Skellefteå och Norrköping har vi investerat i förbättrad ventilation och värmeåtervinning. För att få lägsta möjliga energiförbrukning görs kontinuerliga uppföljningar av förbrukningen i alla fastigheter, och vid behov så justeras anläggningarna för optimal drift av våra duktiga drifttekniker, fortsätter Per-Olov Gatu. * GreenBuilding är ett helt nytt system för märkning av energieffektivisering i byggnader som nyligen har lanserats av EU. För att bli GreenBuilding Partner och få GreenBuilding-märket ska fastighetsägaren införa ett energiledningssystem och börja med att effektivisera energianvändningen med minst 25 procent i åtminstone en av sina byggnader. 28

31 FASTIGHETER 29

32 FASTIGHETER Nu storsatsar vi på att öka miljömedvetenheten genom utbildning och andra aktiviteter. Idén till temasatsningen fick vi förra året och nu känns det verkligen roligt att vi är igång. Henrik Gustafsson, ordförande i Intresseföreningen i Halland. 30

33 31

34 KOLUMNTITEL Ett mål är att få fler boende att engagera sig i föreningarna. Därför jobbar vi lite annorlunda än tidigare. Per Lidetun, marknadsområdeschef, Riksbyggen i Halland. 32

35 FÖRENINGSVERKSAMHET Alla är varmt välkomna att engagera sig i Riksbyggens föreningsliv. Ju fler desto bättre. Bussen avgår från Halmstad 9.15 på lördag morgon och anländer till Falkenberg tjugo minuter senare. Med på resan är ett 60-tal nyfikna styrelsemedlemmar från olika bostadsrättsföreningar i Halland som ska besöka bostadsrättsföreningen Falkenbergshus 6. Det är en förening som satsat mycket arbete och pengar på trygghet och miljö. På eftermiddagen väntar en presentation av Klimatskolan och föreläsning med TV4-meteorologen Anders Nylund. Målet är att öka intresset för miljöfrågorna och inspirera deltagarna till miljösatsningar i de egna bostadsområdena. Bussresan är startskottet för Det gröna året, en temasatsning som Intresseföreningen i Halland och Riksbyggen har tagit initiativ till, och som delvis finansieras genom bidrag från Riksbyggens så kallade folkrörelsemiljon. Nu storsatsar vi på att öka miljömedvetenheten genom utbildning och andra aktiviteter. Idén till temasatsningen fick vi förra året och nu känns det verkligen roligt att vi är igång, berättar Henrik Gustafsson, ordförande i Intresseföreningen i Halland. Miljömålet är att minska energiförbrukningen med fem procent under 2008 och tio procent under Vi är medvetna om att det är ett ambitiöst mål, men minsta förändring är ett steg på vägen, säger Per Lidetun, marknadsområdeschef för Riksbyggen i Halland. Ett annat mål är att få fler boende att engagera sig i föreningarna. Därför jobbar vi lite annorlunda än tidigare, fortsätter han. Det är första gången vi har ett tema under ett helt år, och vi vänder oss inte bara till styrelserna utan även till alla boende. Går det bra kommer vi att fortsätta jobba så här. Om 100 år kommer Falkenberg att ha samma klimat som Paris har idag, berättade TV4-meteorologen Anders Nylund. 33

36 FÖRENINGSVERKSAMHET Miljöfrågorna på dagordningen Intresseföreningen i Halland hoppas locka minst 500 deltagare till Klimatskolan som genomförs i samarbete med ABF i Halland. Samtidigt satsar Riksbyggen centralt också på att underlätta för föreningarna att lyfta miljöfrågorna. Vid 2007 års rikskonferens för intresse- och lokalföreningarna, med temat Utmaningar och möjligheter, delades Al Gore-filmen En obekväm sanning ut. Filmen har även skickats till ordförande i alla Riksbyggens bostadsrättsföreningar. Syftet med de årliga konferenserna är att skapa dialog mellan förtroendevalda och Riksbyggens ledning och att ge tillfälle till erfarenhetsutbyte mellan förtroendevalda. Här erbjuds också konkreta verktyg som underlättar det vardagliga arbetet i föreningarna. Medan intresseföreningarna framför allt fokuserar på utbildningsaktiviteter är lokalföreningarna mer koncentrerade på själva byggandet. För det mesta finns det representanter för lokalföreningarna i de byggande styrelserna och här är miljön en viktig fråga. Ja, det gäller att hänga med i utvecklingen på miljö- och energiområdet, det är stora och viktiga områden. Här går det verkligen att påverka, i synnerhet om vi som är förtroendevalda kommer in redan i början, på planeringsstadiet. Målet är förstås att minska energibehovet och miljöpåverkan utan Vid trygghetsinventeringen visade det sig att folk tyckte att det var mörkt i området, svårt att hitta, att det kändes otryggt i tvättstugan och att det saknades inlåsningsmöjligheter för bilarna. Då bestämde vi oss för att ta ett helhetsgrepp och integrera trygghet och miljöfrågor invigde vi fyra nya miljöhus, den nya tvättstugan, det nybyggda parkeringshuset och den helt omgjorda utemiljön. Tommie Karlsson, ordförande i bostadsrättsföreningen Falkenbergshus 6. 34

37 FÖRENINGSVERKSAMHET Bostadsrättsföreningar Lokala fackliga och andra folkrörelseorganisationer Riksorganisationer Intresseföreningar Lokalföreningar Fullmäktige Styrelse Föreningsverksamhet Bostadsrättsföreningar Lokala fackliga och andra folkrörelseorganisationer Riksorganisationer Intresseföreningar Lokalföreningar Fullmäktige Styrelse Föreningsverksamhet 6,15% 4,65% 5,53% att minska kvaliteten i byggandet, säger Mats Arnsmar, ombudsman på Byggnads och ordförande i lokalföreningen i Göteborg. Hög kompetens med bra utbildningar Att lyfta aktuella frågor, som till exempel klimathotet, är ett sätt att få fler aktiva i föreningarna. Lika viktigt är det att erbjuda professionella utbildningar och redskap som underlättar arbetet för de förtroendevalda. Under 2007 har utbildningsplatsen på utvecklats och arbetet fortsätter under Under förra året började fler intresseföreningar att samarbeta kring olika utbildningar. Målet är nu att intresseföreningarnas och Riksbyggens utbildningar ska bli mer likvärdiga, med en sorts Riksbyggenstandard i hela landet. Vårt signum ska vara kunniga förtroendevalda och vi ska bara erbjuda de bästa utbildningarna. Det hoppas jag också ska locka fler att bli aktiva, säger Christa Löwl, koordinator av Riksbyggens föreningsverksamhet. Andelsinnehav 47,2% Intresseföreningar 41,13% LO-förbund 5,3% Lokalföreningar 2,51% KF 1% Den Goda Staden 0,67% Folksam 0,19% Swedbank Fler unga förtroendevalda är välkomna Framtidens förtroendevalda är ett helt nytt projekt som startade 2007, där ett 30-tal yngre förtroendevalda och yngre Riksbyggen-medarbetare deltar. Gruppens uppgift är att arbeta fram konkreta förslag på hur bostadsrättsföreningarna ska 35

38 FÖRENINGSVERKSAMHET Inflytande är en av grundstenarna i Riksbyggen. Vi fortsätter jobba för att få fler yngre att engagera sig i föreningsverksamheten, både i de lokala bostadsrättsföreningarna och i intresseföreningarna. Det finns ett stort samhällsintresse bland unga människor och det intresset måste vi möta på olika sätt, bland annat genom att utveckla det stöd och de utbildningar vi erbjuder. Christa Löwl, koordinator av föreningsverksamheten. kunna locka fler yngre att engagera sig i föreningslivet. Gruppen träffades första gången i maj förra året och på höstens Rikskonferens höll de ett uppskattat seminarium. Jag tror att det bristande engagemanget bland yngre ofta beror på okunskap. Man vet helt enkelt inte att man har rätt och möjlighet att påverka. Här är det viktigt att styrelsen är öppen, synlig och konkret i sitt arbete. Äldre styrelsemedlemmar skulle också kunna fungera som mentorer för yngre, säger Sissi Nilsson, suppleant i bostadsrättsföreningen Kungahusen i Trelleborg och deltagare i Framtidens förtroendevalda. Ett problem kan vara att det brister i kommunikationen, att de äldre i styrelsen inte riktigt vet hur de ska närma sig yngre och väcka intresse för olika uppdrag. Här är det personliga mötet allra bäst, det behövs inte e-post eller snygga hemsidor för att nå yngre, vilket många tror. Mitt råd är att ringa på dörren och vara beredd på att svara på frågor, säger Jimmy Bergman, kundansvarig för kommersiell förvaltning i Malmö och deltagare i Framtidens förtroendevalda. Stort engagemang för bättre boende i världen Ett projekt som till skillnad från Framtidens förtroendevalda har pågått i många år är Bygga&Bo där Riksbyggen tillsammans med Kooperation Utan Gränser stödjer bostadskooperativ i El Salvador och Vietnam. Här finns ett stort engagemang från boende i bostadsrättsföreningar, andelsägare och medarbetare runt om i landet. Ett engagemang som har ökat markant de senaste åren. För varje krona som samlas in mångdubblar dessutom Sida beloppet. Jag kan verkligen intyga att pengarna kommer fram och gör skillnad, säger Monica Gottberg, kostkonsulent vid Uppsala kommun och medlem i Riksbyggens biståndsgrupp. Hon reste i januari 2007 till El Salvador för att besöka några av bostadskooperativen som får stöd genom Bygga&Bo. I dagsläget finns sju kooperativ på landsbygden och i storstadsområdena, men det startar nya hela tiden. Jag är oerhört imponerad över den vilja, kraft och ork som människorna har trots sina fattiga och kämpiga liv. Jag är också positivt överraskad över att så många av kvinnorna där har så pass mycket makt, berättar Monica Gottberg. 36

39 FÖRENINGSVERKSAMHET Jag flyttade hit 1980 och trivs jättebra. Det är en aktiv förening och vi spelar boule och gör andra trevliga saker tillsammans. Jag var lite skeptisk till miljösatsningarna i början, men nu är det toppen, i synnerhet den nya tvättstugan. Marianne Pettersson och dottern Ros-Marie i den gemensamma lokalen i bostadsrättsföreningen Falkenbergshus 6, inför Mariannes 70-årsfest. 37

40 KOLUMNTITEL Jag tycker det är starkt av Riksbyggen att satsa så mycket på ledarskap. Det är oerhört viktigt att vi säkrar intern ledarförsörjning inför framtiden. Vi har ett stort rekryteringsbehov under de kommande åren och alla nya ledare kan inte hämtas utifrån. Anita Nordqvist, marknadsområdeschef i Skaraborg och mentor i Framtidens ledare. 38

41 K0LUMNTITEL 39 Fotograferat på Mocco, Kungsholmen i Stockholm.

42 MEDARBETARE 40

43 MEDARBETARE Den breda satsningen på kompetensutveckling är en investering i både medarbetarnas och företagets framtid. Det är viktigt att låta alla ta sitt ansvar. Som chef är jag företagets förlängda arm och min uppgift är att få med alla på tåget, säger Anita Nordqvist, marknadsområdeschef i Skaraborg och mentor i ledarutvecklingsprogrammet Framtidens ledare. Just vikten av att delegera för att få medarb e- tarna att växa blev så uppenbart för mig under praktiken ute i verksamheten, säger Sofia Nagander som deltar i Framtidens ledare. Framtidens ledare genomfördes första gången med gott resultat. Majoriteten av deltagarna har gått vidare till en ledarroll inom Riksbyggen. Hösten 2007 startade den andra omgången med sexton deltagare, åtta kvinnor och åtta män från olika verksamheter inom företaget. Målet med programmet är att säkerställa Riksbyggens behov av framtida professionella ledare. Praktiken är en viktig del i ledarutvecklingsprogrammet. Sofia Nagander har skuggat två chefer i olika verksamheter inom Riksbyggen och Anita Nordqvist har haft flera skuggor. Jag har lärt mig oerhört mycket under utbildningen, både om ledarskap och om företagets olika verksamheter. Jag har till exempel fått möta slutkunderna, vilket jag inte gör i mitt vanliga jobb, säger Sofia Nagander som är systemansvarig för Riksbyggens uppföljnings- och rapporteringsssystem. Jag tycker det är starkt av Riksbyggen att satsa så mycket på ledarskap. Det är oerhört viktigt att vi säkrar intern ledarförsörjning inför framtiden. Vi har ett stort rekryteringsbehov Jag har haft olika chefsroller, i olika företag, sedan början av 90-talet. Ledarrollen har förändrats mycket under den här tiden. Idag handlar mitt jobb mycket mer om att skapa förtroende och bra samarbetsklimat, att få medarbetarna att känna sig delaktiga i besluten. Anita Nordqvist, marknadsområdeschef i Skaraborg och mentor i Framtidens ledare. 41

44 MEDARBETARE Ålderstrappa arbetare Ålderstrappa tjänstemän Kvinnor arbetare Kvinnor Tjänstemän Män arbetare Män Tjänstemän 12,79% 17,38% 48,14% 21,69% Fördelning arbetare/tjänstemän/kvinnor/män 7,27% under de kommande åren och alla nya ledare kan inte hämtas utifrån, säger Anita Nordqvist. 5,29% 8,12% Totalt Kvinnor Män 5,79% 9,86% 5,79% 50 år eller äldre år 29 år eller yngre Sjukfrånvaro 2006 Mer enhetlig och professionell rekrytering Fram till 2015 kommer Riksbyggen att behöva rekrytera nya medarbetare. Konkurrensen om arbetskraften är hård vilket kräver professionell och enhetlig rekrytering från vår sida. Vi måste också profilera oss som en attraktiv arbets givare på marknaden, med målet att bli ett självklart alternativ för arbetssökande. Under 2007 har vi tagit flera viktiga steg för att ytterligare förstärka kompetensförsörjningsprocessen. Som hjälpmedel för att uppnå kompetensbaserad rekrytering, som utgår från Riksbyggens verksamhetsmål, använder vi numera digitala portaler. I november 2007 lanserades vårt nya webbaserade rekryteringsverktyg och arbetet med att utveckla hemsidan pågår för fullt. En viktig del i kompetensförsörjningsprocessen är också att identifiera de medarbetare som finns internt och som vill utveckla sin yrkesroll, till exempel genom Framtidens ledare, KUL-utbildningen eller KUA-utbildningen. KUL-utbildningen (KompetensUtveckling för Ledamöter) vänder sig till alla medarbetare som sitter som ledamöter i någon av Riksbyggens bostadsrättsföreningars styrelse eller som vill göra det i framtiden. 250 medarbetare har hittills gått KUL. KUA-utbildningen är ett kompetensutvecklingsprogram för kundansvariga och fokuserar på områden som försäljning, affärsmannaskap och teamledning. 200 medarbetare har hittills gått KUA och ytterligare 100 går under våren ,27% 7,27% 5,29% 5,29% 8,12% 8,18% 8,18% 7,27% Fördelat på ålder 7,27% 5,29% Totalt Kvinnor Män 5,79% 9,86% 5,79% 8,12% 8,18% 50 år eller äldre år 29 år eller yngre Sjukfrånvaro 2006 Fördelat på ålder 7,27% 5,29% Totalt Kvinnor Män 5,79% 9,86% 5,79% 50 år eller äldre år 29 år eller yngre Sjukfrånvaro 2006 Fördelat på ålder 5,29%

45 MEDARBETARE Fler ska välja Riksbyggen Våren 2007 deltog Riksbyggen för första gången i Företagsbarometern, en årlig attitydundersökning bland studenter som Universum Communications genomför. Ekonomistudenterna rankade Riksbyggen på plats 74 av 140, teknologstudenterna på plats 90 av 140. Vårt mål är att Riksbyggen ska klättra 30 placeringar fram till 2010 och då krävs det att vi aktivt fortsätter arbeta med att stärka vår arbetsgivarprofil. Ytterst handlar det om att vara en arbetsgivare som både lockar, behåller och utvecklar medarbetare det goda medarbetarföretaget och att göra det känt för fler på arbetsmarknaden. Undersökningar visar vägen Under våren 2008 kommer vi att närmare undersöka vilka faktorer som är viktiga i valet av arbetsgivare, både internt bland befintliga medarbetare och externt bland studenter. Resultaten kommer att ligga till grund för vårt fortsatta arbete med arbetsgivarprofil och kompetensförsörjning Ett annat redskap är medarbetarundersökningen som genomförs i samarbete med Synovate. De områden som mäts är arbets organisation, personlig arbetssituation, organisationsklimat, kund orientering, handlingskraft och ledarskap. I 2007 års undersökning behåller vi det starka resultatet från 2006, där 83 procent av medarbetarna säger att de trivs bra eller mycket bra. Ålderstrappa tjänstemän Riksbyggen har blivit kompetensdiplomerat För två år sedan utsågs Riksbyggen till Årets Kompetensföretag av KompetensGruppen i Sverige AB. Bakom utmärkelsen låg bland annat ett långsiktigt, strukturerat och strategiskt arbete med kompetensförsörjning fick vi ytterligare en utmärkelse. I december blev Riksbyggen som första rikstäckande företag diplomerat* enligt svensk standard Ledningssystem för kompetensförsörjning SS Bakom diplomeringen står Meritea, ett helägt dotterbolag till Göteborgsregionens kommunalförbund, tillsammans med Business Region Göteborg. Diplomeringsprocessen har pågått under 2007 och i den genomgripande revisionen har framför allt marknadsområde Norrköping, Kronan och Uppland, samt Byggrupp Nordöstra Götaland deltagit. Revisionen grundar sig på intervjuer med chefer och medarbetare, liksom granskning av bland annat policys, rutiner, statistik och vår webbaserade kompetensportal. 6,15% 7,15% 5,78% 4,65% 7,20% 3,65% 50 år eller äldre år 29 år eller yngre 5,53% 8,81% 3,62% Totalt Kvinnor Män Sjukfrånvaro 2006 Fördelat på ålder Kompetensdiplomeringen är ett bevis på att Riksbyggen har en väl genomtänkt process för att uppnå rätt kompetens på rätt plats, vid rätt tid. Vi är mycket stolta över den nya utmärkelsen och vi får den bara ett år efter att vi blev utsedda till Årets Kompetensföretag. Det är ytterligare ett erkännande för att vi hela tiden gör framsteg i arbetet med kompetensförsörjningen. Mari Broman, vice vd och ansvarig för övergripande koncernstöd. 7,27% 8,12% 5,29% 5,79% Total *Revisorernas motivering till Riksbyggens kompetensdiplomering: Det finns en stark och tydlig kompetenskultur i Riksbyggen. Medarbetarna upplever att företaget satsar på deras utveckling och att det finns mycket generösa möjligheter att gå utbildningar etc. Riksbyggen har ett implementerat tänk och arbetssätt kring roller. De väl definierade rollerna gör att det blir tydligt för medarbetarna vad företaget förväntar sig av dem. Medarbetarna vet också inom vilka områden de behöver utvecklas för att motsvara kraven på sin roll. Riksbyggen har också en ambitiös och väl fungerande struktur i arbetet med utvecklingssamtal, där Kompass upplevs som ett användbart och bra verktyg, främst för dokumentation av utvecklingsplanen men även för gap-analyser. 43

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Välkommen till din nya bostad!

Välkommen till din nya bostad! Välkommen till din nya bostad! KORT OM BOSTADSRÄTT Din bostadsrättsförening en ekonomisk förening Du och dina grannar bildar tillsammans en ekonomisk förening, er bostadsrättsförening. Varje medlem har

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Bostads AB Poseidon 2010

Bostads AB Poseidon 2010 2010 Detta är Poseidon Vår vision är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Hos oss bor drygt 40 000 personer nästan var tionde göteborgare. Fastighetsbeståndet omfattar 326 bostadsfastigheter med 23 780

Läs mer

Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5

Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5 Styrelsen visar riktningen för IBAB Uno Jöelaid, styrelseordförande i Industribyggnader i Borås AB, ser med stolthet och glädje tillbaka på vad som har åstadkommits under det senaste året. Bolaget står

Läs mer

BOSTADS AB POSEIDON. Kort om Bostads AB Poseidon

BOSTADS AB POSEIDON. Kort om Bostads AB Poseidon 2014 KORT OM BOSTADS AB POSEIDON Kort om Bostads AB Poseidon 2 Kort om Bostads AB Poseidon Vi bygger det hållbara samhället för Framtiden Bostads AB Poseidon är ett helägt dotterbolag till Förvaltnings

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 1 594 kvm Välkommen till Diligentia Västra Varvsgatan 19 På Västra Varvsgatan 19 kan vi erbjuda en kontorslokal på 1594 kvadratmeter. Yta Våning 1 594 kvm plan 3 Husets karaktär

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Hemma Annonsbyrå/Jupiter Reklam. Foto: Kari Kohvakka, Johnér.

Hemma Annonsbyrå/Jupiter Reklam. Foto: Kari Kohvakka, Johnér. Riksbyggen Verksamhet 2008 Hemma Annonsbyrå/Jupiter Reklam. Foto: Kari Kohvakka, Johnér. Riksbyggens verksamhet 2008 Verksamhetsberättelse Rum för utveckling 2 Vision och verksamhetsidé 5 Vd sammanfattar

Läs mer

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm Rumsindelat Representativt kontor Garage i huset Nacka Strand Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm LOKALEN Representativt kontor centralt i området Kontorsyta 622 kvm Antal arbetsplatser 30 arbetsplatser

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

Riksbyggens verksamhet 2006

Riksbyggens verksamhet 2006 Riksbyggen Verksamhet 2006 Riksbyggens verksamhet 2006 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Rum för hela livet 3 Vd 7 Förvaltning 15 Byggnation 20 Fastigheter 26 Föreningsverksamhet 30 Medarbetare 35 Bolagsstyrningsrapport

Läs mer

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING NÅGRA AV FÖRDELARNA MED ATT BO I EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING Du kan själv vara med att påverka dina egna boendekostnader Du kan själv utforma din egen bostadsstandard

Läs mer

Över en halv miljon medlemmar kan inte ha fel

Över en halv miljon medlemmar kan inte ha fel Över en halv miljon medlemmar kan inte ha fel Störst på bostadsrätt HSB är Sveriges främsta boende aktör och har över 90 års erfarenhet av bostadsmarknaden. HSB är en kooperativ organisation, vilket innebär

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning Ljus Alviks Strand Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 1 550 5 000 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

Pro forma våren 2010. Pro forma. SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ)

Pro forma våren 2010. Pro forma. SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) Pro forma våren 2010 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) Pro forma räkenskaper är framtagna för att ge vägledning om hur det nya SBC:s balansräkning och därmed finansiella ställning kan komma att

Läs mer

Delårsrapport RIKSBYGGENKONCERNEN 1 JANUARI- 31 AUGUSTI 2013. Positiv utveckling för Riksbyggen

Delårsrapport RIKSBYGGENKONCERNEN 1 JANUARI- 31 AUGUSTI 2013. Positiv utveckling för Riksbyggen Delårsrapport RIKSBYGGENKONCERNEN 1 JANUARI- 31 AUGUSTI 2013 Positiv utveckling för Riksbyggen Intäkterna ökade 17 procent jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet ökade till 29 mkr (-5)

Läs mer

Riksbyggens Renoveringsverkstad

Riksbyggens Renoveringsverkstad Riksbyggens Renoveringsverkstad Jan Kristoffersson 2011-09-21 Sustainable Innovation Utveckling inom energieffektivisering www.sust.se 1 Sustainable Innovation Startade 2008 Kontor i Stockholm, åtta anställda

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bo bra på äldre dar 1 Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bakgrund 2 Nästan 20% av Sveriges befolkning har fyllt 65 år och antal och andel

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4 INFORMATIONSMÖTE 100224 Brf Svavlet 4 Rikard Johansson Bjurfors & Thörner AB Vi hjälper föreningen. Kontakta oss för alla typer av frågor om ombildningen Syfte med dagens möte Informera om ombildningen

Läs mer

Huge Fastigheter AB april 2010

Huge Fastigheter AB april 2010 Åsa Hedenberg VD Uppsalahem AB (2001-2010) AP Fastigheter AB, Hiby, SEB Fastighetsförvaltning, Skanska Diverse styrelseuppdrag Husbyggnadsvaror HBV förening, vice ordf. Fastigo Byggherrarna Stockholms

Läs mer

Några ord om att bo i bostadsrätt

Några ord om att bo i bostadsrätt Några ord om att bo i bostadsrätt 2 3 Ditt boende, vår angelägenhet Att köpa ny bostad är ett stort beslut och det finns naturligtvis mycket att ta ställning till. Genom den här broschyren vill vi på NCC

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Kort Information. 3 Definition av grundläggande begrepp. Vad påverkar en bostadsrättförening? Vad är en bostadsrätt? Föreningens medlemmar

Kort Information. 3 Definition av grundläggande begrepp. Vad påverkar en bostadsrättförening? Vad är en bostadsrätt? Föreningens medlemmar Kort Information Kort om vad det innebär att bo i bostadsrätt Hur är föreningens organisation uppbyggd Vem är Riksbyggen? 3 Definition av grundläggande begrepp Med bostadsrätt avses den rätt i föreningen

Läs mer

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras!

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras! Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF Samtal pågår men dialogen kan förbättras! En undersökning kring hur ekonomer uppfattar sin situation angående

Läs mer

Delårsrapport januari - augusti 2010

Delårsrapport januari - augusti 2010 Delårsrapport januari - augusti 2010 Verkställande direktören lämnar på styrelsens uppdrag följande delårsrapport för Riksbyggen ekonomisk förening, org.nr 702001-7781, och konsoliderade bolag/föreningar.

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

Fastighetsbranschen. En hotad framtidsbransch

Fastighetsbranschen. En hotad framtidsbransch Fastighetsbranschen En hotad framtidsbransch Framtidsbranschen? Hur ser framtidsutsikterna ut för fastighetsbranschen? Vad kan hota vår tillväxt och vilka möjligheter bör vi försöka ta tillvara? Det finns

Läs mer

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Gustavslundsvägen 129, Plan 3, 1 tr, 380 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 380 kvm Antal arbetsplatser 20

Läs mer

Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande:

Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande: Hyresadministratör Carolina blev erbjuden arbete redan innan hon var klar! Carolina Pålssson har läst programmet fastighetsföretagande. Efter utbildningen fick hon arbete som hyresadministratör - ett yrke

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Vad är det för skillnad. bostadsrätt?

Vad är det för skillnad. bostadsrätt? Vad är det för skillnad mellan hyresrätt och bostadsrätt? Vem äger huset? Hyresrätt Företag eller privat hyresvärd Bostadsrätt Bostadsrättsföreningen = medlemmarna i bostadsrättsföreningen Vem sköter huset?

Läs mer

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm vill sticka ut! Showroom och kontor för dig som Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm LOKALEN Showroom och kontor för dig som vill sticka ut Kontorsyta 443 kvm Antal arbetsplatser 10-40 Adress

Läs mer

Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand

Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand Solna strandväg 74 plan 7, 834 kvm LOKALEN Kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Kontorsyta 834 kvm Antal arbetsplatser 30-45

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Allmänt om bostadsrätt som boendeform

Allmänt om bostadsrätt som boendeform Sidan 1 av 5 Allmänt om bostadsrätt som boendeform Det finns idag några olika boendeformer. Man kan bl.a. bo i villa, radhus, ägarlägenhet, bostadsrätt eller hyresrätt. Det finns även andra boendeformer

Läs mer

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Drottninggatan 38, plan 5, 205 kvm LOKALEN Charmig lokal i gårdshus Kontorsyta 205 kvm Antal arbetsplatser Ca 10-12 Välkommen till en charmig lokal

Läs mer

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet 2015-06-11 1 Sollentuna kommuns ekonomiska situation Sollentuna kommun har en välskött ekonomi vilket gör att det med rätt prioriteringar går

Läs mer

Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff

Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff Lingonets styrelse 2014-11-12 Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff Genom att fastställa en verksamhetsplan för tre år, 2015-2017ff, vill styrelsen förbättra förutsättningarna

Läs mer

2012 AFFÄRSPLAN 2016

2012 AFFÄRSPLAN 2016 2012 AFFÄRSPLAN 2016 AB Stora Tunabyggens affärsplan är framtagen av företagets styrelse och ledningsgrupp. Affärsplanen är beslutad i AB Stora Tunabyggens styrelse 2012-06-20 och gäller för åren 2012-2016.

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen.

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (30) 2014-02-10 Ks 8. Bolagsordningar för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB,

Läs mer

KORT OM BOSTADS AB POSEIDON

KORT OM BOSTADS AB POSEIDON 2013 KORT OM BOSTADS AB POSEIDON Bostads AB Poseidon är ett helägt dotterbolag till Förvaltnings AB Framtiden som i sin tur ägs av Göteborgs Stad. Huvudkontoret ligger i Angered. Poseidon är Göteborgs

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

Minnet bästa läget centralt på Väster

Minnet bästa läget centralt på Väster Minnet bästa läget centralt på Väster Stadsdelen Väster från ovan. Från Minnet tar du dig snabbt in till city. Lummigt och lugnt på Regementsgatan. Nytt boende i gammal stadsdel I utkanten av Väster, med

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Sundbybergsvägen 1, hus C plan 10, 530 kvm LOKALEN Kontor med skyltläge Kontorsyta 530 kvm Antal arbetsplatser 30-35 Adress Sundbybergsvägen 1 Topfloor; På eget

Läs mer

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3 etapp 1 pråmgatan 3 Nya Finlandshusen 32 moderna bostäder nära centrum och mitt i naturen invid Tivoliparken och Helge å, i första hand avsedda för sökande över 60 år. Området nära till allt Att bo centralt

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg Välkommen hem Äppelträdgården är inget vanligt bostadsområde, hastigt hoprafsat för att tjäna snabba pengar. Så vill vi inte jobba. Därför började vi med att verkligen tänka efter: hur ser ett optimalt

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

Amiralsgatan 17. Malmö 509 kvm

Amiralsgatan 17. Malmö 509 kvm Amiralsgatan 17 Malmö 509 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11)

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) 2 (11) Sammanfattning Hyresgästföreningen har, i samarbete med branschorganisationerna SABO och Fastighetsägarna, kommit fram till

Läs mer

PROTOKOLL 1(7) Datum 2007-05-24

PROTOKOLL 1(7) Datum 2007-05-24 Slag av sammanträde Fullmäktigesammanträde PROTOKOLL 1(7) Plats World Trade Center, Stockholm Sekreterare Ingvar Högström Protokolljusterare Lars Karlsson och Irene Morgan Styrelsens ordförande Hans Tilly

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Grönt Byggindex 2011. Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20. Publik information

Grönt Byggindex 2011. Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20. Publik information Grönt Byggindex 2011 Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20 Syfte med Grönt Byggindex Ge en bild av grönt byggande i Sverige, hur marknaden ser ut idag,

Läs mer

Enköping Hyresbostäder

Enköping Hyresbostäder Enköping Hyresbostäder Nya lägenheter i kvarteret Älgen Enköping Sveriges närmaste stad AB Enköpings Hyresbostäder Enköping är en expansiv småstad som kan erbjuda ett trivsamt boende för den som söker

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Ett nytt bostadsområde med det lilla extra som gör boendet till ett nöje!

Ett nytt bostadsområde med det lilla extra som gör boendet till ett nöje! Södervallen - Ett nytt bostadsområde med det lilla extra som gör boendet till ett nöje! Södervallen på Trandared är AB Bostäders senaste nyproduktion. Här bygger vi 42 lägenheter i ett helt nytt bostadsområde

Läs mer

KF i korthet 2005 Kooperativa Förbundet (KF)

KF i korthet 2005 Kooperativa Förbundet (KF) KF i korthet 2005 Kooperativa Förbundet (KF) Detta är KF Kooperativa Förbundet är förbund för landets 58 konsumentföreningar med sammanlagt drygt tre miljoner medlemmar. Kooperativa Förbundet (KF) har

Läs mer

högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm

högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm LOKALEN PLANRITNING Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm FLeXiBeL och effektiv LokaL kontorsyta 240 kvm

Läs mer

Centrum. Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm. Ditt nästa kontor?

Centrum. Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm. Ditt nästa kontor? Centrum Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 30-34, Centrum Ledig yta Typ: kontor 230 m 2 Antal arbetsplatser: 12 15 Tillträde: omgående Restaurang Utsikt Buss 10 m Ett stenkast

Läs mer

Januari 2009. Boföreningen Russinet i Lund, gården. Förteckning över boföreningar med SABO-företag som fastighetsägare

Januari 2009. Boföreningen Russinet i Lund, gården. Förteckning över boföreningar med SABO-företag som fastighetsägare Januari 2009 Boföreningen Russinet i Lund, gården Förteckning över boföreningar med SABO-företag som fastighetsägare Inledning Denna förteckning innehåller korta beskrivningar av de föreningar som finns

Läs mer

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna.

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna. STADGAR FÖR WE EFFECT 1 ÄNDAMÅL We Effect är en ideell förening som i samverkan med sina medlemsorganisationer arbetar för att skapa engagemang, bilda opinion, mobilisera resurser och vinna människors

Läs mer

PROTOKOLL 1(6) Datum 2005-06-09

PROTOKOLL 1(6) Datum 2005-06-09 PROTOKOLL 1(6) Slag av sammanträde Fullmäktigesammanträde Plats World Trade Center, Stockholm Sekreterare Ingvar Högström Protokolljusterare Rickard Hellmark och Roland Schüler Styrelsens ordförande Hans

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

Vi bygger bättre boenden för de många människorna

Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi måste bygga mer Det råder stor brist på bostäder och det måste byggas mer, det vet vi alla. Sedan början av 90-talet, då vi senast hade balans, har

Läs mer

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Projektledare Harry Jonsson Individuell mätning är en del av Life+projektet Green Citizens of Europe, Sustainable living

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

Amiralsgatan 17. Malmö 245 kvm

Amiralsgatan 17. Malmö 245 kvm Amiralsgatan 17 Malmö 245 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar 1 (6) Handläggare Datum PS 2014-01-13 Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar Bostadsbeskattningskommittén har nu lämnat sitt betänkande (SOU 2014:1). Bostadsbeskattningskommittén

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2013

MILJÖREDOVISNING 2013 MILJÖREDOVISNING 2013 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

NÄR DU VILL VETA VILKA DINA KUNDER ÄR

NÄR DU VILL VETA VILKA DINA KUNDER ÄR U R B A N I S E R I N G VA R B O R M A N? NÄR DU VILL VETA VILKA DINA KUNDER ÄR Consumer classification PA R 1 PAR ingår i Bisnodekoncernen Bisnode är en av Europas största leverantörer av digital affärsinformation.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 ÅRSSTÄMMA 2011 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 AGENDA: En kort presentation av Wallenstam Resultat 2010 Wallenstamaktien Våra marknader Första kvartalet 2011 Framtida projekt Sammanfattning DET HÄR ÄR WALLENSTAM

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Pinneberget i Lysekil

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Pinneberget i Lysekil Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Pinneberget i Lysekil Org.nr: 716444-6382 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt.

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. FRÅN HYRESRÄTT BOSTADSRÄTT Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. Den här broschyren vänder

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Stadgar för Dataföreningen i Sverige

Stadgar för Dataföreningen i Sverige Stadgar för Dataföreningen i Sverige Sida 1 av 6 Stadgar för Dataföreningen i Sverige Stadgar antagna av Dataföreningen i Sverige vid ordinarie Föreningsstämmor; första gången 29:e mars 2012 samt andra

Läs mer

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter Etnisk mångfald 1 ETNISK OCH KULTURELL MÅNGFALD I STATLIGA MYNDIGHETER

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Baltzarsgatan 25. Malmö 41 kvm

Baltzarsgatan 25. Malmö 41 kvm Baltzarsgatan 25 Malmö 41 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

Nyrenoverat. ljust kontor. i Tornet. Nacka Strand. Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm

Nyrenoverat. ljust kontor. i Tornet. Nacka Strand. Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm Nyrenoverat ljust kontor i Tornet Nacka Strand Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm LOKALEN Nyrenoverat ljust kontor i tornet I Tornet i Nacka Strand erbjuder vi en ljus och fin lokal på femte våningen.

Läs mer

SVENSKA LUFTSLOTT OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN

SVENSKA LUFTSLOTT OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN Mäklarsamfundet granskar trögrörligheten på bostadsmarknaden JULI 2015 VI HAR FRÅGAT DE ÄLDRE VAD DE SJÄLVA VILL! FAKTA OM GRANSKNINGEN TNS Sifo har ställt

Läs mer

Fantastiskt cityläge Nyrenoverat kontor. Utsikt mot Nybroviken. City. Hamngatan 2, 5 tr, 1 023 kvm

Fantastiskt cityläge Nyrenoverat kontor. Utsikt mot Nybroviken. City. Hamngatan 2, 5 tr, 1 023 kvm Fantastiskt cityläge Nyrenoverat kontor Utsikt mot Nybroviken City Hamngatan 2, 5 tr, 1 023 kvm LOKALEN Nyrenoverat med fritt läge högst upp i huset Kontorsyta 1 023 kvm Adress Hamngatan 2 På Hamngatan

Läs mer

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Färögatan 33, hus D, våning 6, 107 kvm LOKALEN EFFEKtiv KOntORslOKal i vårt FÖREtagsHOtEll Kontorsyta 107 kvm + gemensamma ytor antal arbetsplatser

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer