Hemma Annonsbyrå/Jupiter Reklam. Foto: Kari Kohvakka.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hemma Annonsbyrå/Jupiter Reklam. Foto: Kari Kohvakka."

Transkript

1 Riksbyggen Verksamhet 2007

2 Hemma Annonsbyrå/Jupiter Reklam. Foto: Kari Kohvakka.

3 Riksbyggens verksamhet 2007 Verksamhetsberättelse Rum för hela livet 3 Vision och verksamhetsidé 4 Vd 7 Förvaltning 16 Byggnation 23 Fastigheter 27 Föreningsverksamhet 33 Medarbetare 41 Miljö 45 Bolagsstyrningsrapport 47 Styrelsen 52 Års- och koncernredovisning Förvaltningsberättelse 55 Koncernen 59 Moderföreningen 65 Noter 71 Revisionsberättelse 99

4 KOLUMNTITEL 2

5 Rum för hela livet Riksbyggen bygger bostäder med rum för hela livet. Vi förvaltar och utvecklar trygga bostäder, miljöer och mötesplatser tillsammans med bostadsrättsföreningar och fastighetsägare. Våra nybyggda lägenheter, radhus och villor finns runt om i hela Sverige. Vår fastighetsförvaltning omfattar allt från pålitlig daglig skötsel till avancerad analys inom energi, drift och ekonomi. Vi utvecklar ständigt nya tjänster, och förbättrar redan etablerade, för att tryggt och effektivt kunna tillmötesgå myndigheternas krav och våra uppdragsgivares önskemål. Sedan starten 1940 har vi utvecklats från att vara ett renodlat byggherreföretag till att bli ett allsidigt serviceföretag. Vi arbetar också aktivt för att påverka samhällsutvecklingen med målet att alla ska kunna bo tryggt och bra till ett rimligt pris. Idag är vi cirka medarbetare i Sverige som arbetar mot samma mål att vara ledande i utveckling, produktion och förvaltning av attraktiva boendemiljöer med bostadsrätt. Kort och gott, bostäder med rum för hela livet. 3

6 VÅR VISION Vision och verksamhetsidé Vår vision är att Riksbyggen med sin kooperativa värde grund ska vara ledande i utveckling av attraktiva boendemiljöer med bostadsrätt. Vi skapar rum för hela livet. Riksbyggens verksamhetsidé är att utveckla attraktiva boendemiljöer genom att erbjuda: Nyproduktion av bostäder med, i första hand, bostadsrätt. Ombyggnationer åt Riksbyggens bostadsrätts föreningar. Ett brett utbud av förvaltningstjänster för Riksbyggens bostadsrättsföreningar. Väl anpassad service till andra kunder på fastighetsmarknaden. Bevakning av Riksbyggenföreningarnas intressen. Fakta koncernen Nettoomsättning: mkr. Årets resultat: 345 mkr. Eget kapital: mkr. Soliditet: 37 %. Likvida medel: mkr. Utdelning till andelsägare: 600 kr per andel. Medelantal årsanställda: Moderföreningen, st. Dotterbolag, 34 st. 4

7 VÅR VISION 5

8 6

9 VD Vd Sten-Åke Karlsson: Miljöansvar och kompetensutveckling Riksbyggen har under de senaste åren presterat mycket goda ekonomiska resultat. Hur länge kan den här utvecklingen fortsätta? Vår ambition är att gå vidare på den inslagna vägen, dels genom att öka kvaliteten på produkter och tjänster, dels genom en fortsatt organisk tillväxt. Det har vi ingående beskrivit i den strategiska plan som styrelsen lagt fast. Är det verkligen realistiskt? Det menar jag. Men vi är, i likhet med övriga företag, beroende av den allmänna konjunkturen, ränteläget och annat som vi inte kan styra över. Skulle det hända drastiska saker med samhällsekonomin, då är det naturligt att man får se över sina planer och strategier. Och visst finns det just nu skäl till en särskild vaksamhet kring riskerna i bostadsbyggandet med tanke på bland annat bolånekrisen i USA och dess konsekvenser för finanssektorn och ekonomin i stort. Dessutom vet vi att de förändringar som skett beträffande fastighets- och reavinstbeskattning kommer att påverka boendeekonomi och byggförutsättningar. Av bokslutet för 2007 framgår att vinsten blev nästan en halv miljard kronor före skatt. Det måste vara ett av de bästa åren i Riksbyggens historia! Om man ser till affärsverksamheten och bortser från stora engångsintäkter som vi haft vid några tidigare tillfällen, i samband med försäljningar, så är det företagets bästa resultat någonsin. Och det känns väldigt roligt. Våra affärsområden står stadigt på egna ben och kan prestera goda överskott. Det innebär att vi kan fortsätta att investera inom strategiska och prioriterade områden, men också lämna en bra utdelning till våra ägare på deras andelskapital och vilket känns bra för ett kooperativt företag ge återbäring till Riksbyggens bostadsrättsföreningar, baserat på deras köp av förvaltningstjänster. För 2007 har styrelsen beslutat föreslå fullmäktige att utdelningen ska bli hela 600 kronor per andel, eller 719 miljoner kronor. Bakgrunden är att vi under fem år upparbetat sammanlagt nästan 1,4 miljarder kronor i överskott från framför allt den finansiella förvaltningen och reavinster i samband med att vi sålt verksamheter och fastig heter som ligger vid sidan av våra kärn- Sten-Åke Karlsson, vd. 7

10 VD områden. Det viktiga är att vi också efter denna rekordutdelning kan fortsätta en offensiv satsning ifråga om markför värv för nybyggnad, köp av förvaltningsfastigheter, satsningar på vårt 40-punktsprogram för miljön och kompetenshöjning bland med arbetarna. Att vara fortsatt välkonsoliderad har varit centralt för styrelsen när man beslutat om denna utdelning. Styrelsen har dessutom beslutat utöka ramen för resultat premien till Riksbyggens personal, från 20 miljoner kronor till 30 miljoner. Du nämnde strategiska och prioriterade områden. Vad tänkte du då närmast på? Med utgångspunkt i vår strategiska plan så har vi ett antal prioriterade utvecklingsområden, där jag särskilt vill nämna två: miljön och kompetensutvecklingen. När det gäller miljön så är det ju mer och mer uppenbart att alla, lokalt och globalt, måste ta ett gemensamt ansvar för att minska koldioxidutsläppen och i övrigt motverka ökade miljöpåfrestningar. Det är ett stort ansvar som vi alla, efter förmåga, måste vara med och bära. Vd Affärsområde Bygg 4 Byggregioner 14 Byggområden Koncerngemensamt Affärsområde Förvaltning 6 Förvaltningsregioner 31 Marknadsområden Affärsorganisation Kan du ge exempel på vad Riksbyggen har att bidra med? Jodå, vi har lagt fast ett 40-punktsprogram som vi successivt kommer att genomföra. Det handlar om åtgärder i den företagsinterna verksamheten, i affärsverksamheten och vad vi kan åstadkomma tillsammans med våra bostadsrättsföreningar. Det finns beräkningar som visar att bostadssektorn svarar för en betydande del av koldioxidut släppen. Det kan vi inte blunda för och det ger oss en särskild roll och ett stort ansvar. Därför kommer vi att arbeta mot målet att bli ett klimatneutralt företag. Vår verktygslåda innehåller allt från att ställa tydliga krav på produktionsmetoder, energilösningar och material i byggverksamheten till att få alla i Riksbyggenfamiljen att tänka miljö i sin vardag. Inom förvaltningsverksamheten ska vi bara använda miljövänliga produkter och våra 600 servicebilar ska gå att köras på förnyelsebart bränsle. I den rent företagsinterna verksamheten så har vi som mål att minska energiförbrukningen i våra verksamhetslokaler och egna fastigheter. Vi ser också över vår resepolicy och annat som gör att vi kan bidra till en bättre miljö. Är inte detta bara ett utslag av politisk korrekthet? Verkligen inte! I Riksbyggen finns en djupt förankrad ambition att bli ett miljöföretag i frontlinjen. Vi är inte där idag. Men vi kommer målmedvetet och mycket tydligt att navigera oss åt det hållet. Miljöhotet är en levande realitet och det är bara vi människor som kan vända utvecklingen. Det är inte minst ett ansvar som vi har gentemot kommande generationer. 8

11 VD Du nämnde att också kompetensutveckling är ett prioriterat område. Det stämmer. Och här har vi redan kommit ganska långt. Som ett kvitto på tidigare insatser så kan jag berätta att vi 2006 fick utmärkelsen Årets Kompetensföretag i Sverige. Helt nyligen har vi också, som det första företaget i Sverige, blivit kompetens diplomerade enligt en ny svensk standard. De här utmärkelserna är uttryck för att vår medvetna och allt mer systematiserade kompetensutveckling både uppmärksammats och gett resultat. I Riksbyggen finns en djupt förankrad ambition att bli ett miljöföretag i frontlinjen. Vi är inte där idag. Men vi kommer målmedvetet och mycket tydligt att navigera oss åt det hållet. Sten-Åke Karlsson, vd. Kan du beskriva mer konkret vad ni gör för att utveckla personalen? Det gör jag gärna. Ett exempel på sådana här satsningar är en utbildning som vi kallar KUL. Det står för kompetensutveckling för ledamöter. I de bostadsrättsföreningar som är medlemmar i Riksbyggen har vi en styrelserepresentation. Historiskt sett har den utgjorts av ekonomer eller förvaltare. Eftersom det i huvudsak varit begränsat till dessa två yrkeskategorier så har många av de berörda medarbetarna fått en ganska stor arbetsbörda, ofta med kvällstjänstgöring. Genom KUL-utbildning breddar vi gruppen som utgör Riksbyggens styrelse representation. Vad som är särskilt positivt med KUL är att många av deltagarna är fastighetsskötare. Därigenom uppnår vi två positiva resultat: dels lättar vi på arbetsbördan för de som sitter med i styrelser, dels ger vi fastighetsskötare en mycket spännande möjlighet till karriär och utveckling. Ett annat exempel är våra årliga utvecklingssamtal och vårt system med personliga utvecklingsplaner för alla medarbetare. Har du fler exempel? Ja, utbildningar för våra kundansvariga så att de ännu bättre kan tillgodose våra förvaltningskunders behov i vardagen. Vi har också ett par mycket ambitiösa satsningar på framtidens ledare och de som redan idag har chefsskap av olika slag. Allt det här gör vi för att bli ett företag som producerar produkter och tjänster av absolut bästa kvalitet och vilket är otroligt viktigt bli ännu attraktivare som arbetsgivare. Den aspekten är alltid i centrum när vi formar våra program för kompetensutveckling. Hur har utvecklingen varit på byggsidan? Den har i allt väsentligt gått bra. De bostäder som vi produ cerar är uppskattade och efterfrågade. Vi har bara ett fåtal osålda färdigställda lägenheter. Det är för övrigt väldigt roligt att vi har en produktion som sträcker sig utanför de tre storstadsregionerna. Vi bygger bostadsrätter i Luleå, Strängnäs och Trelleborg, bara för att ta några exempel. Under 2007 byggstartades 971 Riksbyggenlägenheter. 9

12 VD Men självfallet finns de stora nybyggnadsvolymerna i och omkring Stockholm, Göteborg och Malmö. I sammanhanget vill jag understryka att vi också har en betydande ombyggnadsverksamhet som ett stöd till våra bostadsrättsföreningar. Under 2007 omsatte den för Riksbyggens del nästan 670 miljoner kronor. Det är en hög nivå, som dels är kopplad till att många av Riksbyggens bostadsrättsföreningar tillhör en ålderskategori som behöver göra ganska omfattande åtgärder såsom takomläggningar, stam- och fönsterbyten, fasadrenoveringar, hissinstallationer, energiåtgärder och även större förändringar av gårdsmiljöer, dels att många föreningar har en stark och välskött ekonomi vilket innebär att de kan investera och planmässigt underhålla sina fastigheter Inget smolk i bägaren, alltså? Det skulle i så fall vara att vi under 2007 kom igång med ett par hundra lägenheter färre i nyproduktion än vi räknat med. Anledningen är att olika skeden i planerings-, projekteringsoch produktionsprocesserna tagit längre tid än vi förutsett. Ett enskilt exempel på fördröjande inslag i verksamheten är alla överklaganden som idag är mer regel än undantag. Vi har under senare tid sett en viss minskning i efter frågan på nyproducerade bostäder. Det är inte något dramatiskt, men i genomsnitt tar det lite längre tid att sälja bostäderna nu än det gjorde för inte alls länge sedan. Om det här är en tillfällig tendens eller något annat, det får den närmaste framtiden utvisa. Riksbyggen förvaltar cirka lägenheter över hela landet. Hur är intresset för bosparandet? Antalet sparare i Riksbyggen BoSpar ökar och uppgår nu till drygt Det är glädjande att fler inser betydelsen av att förbereda ett kommande boende med en sparad slant, men också av att kunna utnyttja förtursmöjligheten till en nyproducerad Riksbyggenbostad. Förvaltningsverksamheten, som en del brukar kalla den grå vardagen, hur utvecklas den? Jag vänder mig emot benämningar som grå vardag. Jag har själv längre tillbaka arbetat med förvaltningsfrågor, både som chef för ett distriktskontor men också som chef för affärsområde Förvaltning. Jag vet därför hur mycket spännande det finns inom den verksamheten och hur väsentlig den är för våra kunder. Vi strävar efter att all vår personal i någon mening ska vara fastighetsspecialister. Alla som arbetar inom affärsområde Förvaltning har viktiga och strategiska uppgifter som samman taget ska bidra till välskötta fastigheter och nöjda kunder. Det gäller såväl fastighetsskötare som ekonomer eller energiingenjörer. 10

13 VD Genom de satsningar på kompetensutveckling som jag nämnde tidigare så har vi idag en mycket slagkraftig förvaltningsorganisation som på ett bra sätt kan ta hand om såväl bostadsrättsföreningar som andra fastighetsägare. Föreningsverksamheten, det vill säga de aktiviteter som sker inom bostadsrättsföreningar, intresseföreningar och lokalföreningar, hur fungerar den? Det varierar naturligtvis, men rent allmänt har vi uppfattningen att aktivitetsnivån snarare ökat än minskat. Vi ser också exempel på många håll att fler yngre engagerar sig, vilket är oerhört positivt. Jag tror det är viktigt att vi har en bra blandning av åldrar och kön, men också att vi blir bättre på att engagera personer som har ett annat etniskt ursprung. Inom Riksbyggen förfogar vi årligen över ett anslag på en miljon kronor som föreningar kan söka bidrag ur för att utveckla nya och innovativa verksamhetsformer. Där har vi de senaste åren delat ut en del pengar som gått till projekt med syfte att engagera yngre personer, men också specifikt kvinnor och bostadsrättsinnehavare med invandrarbakgrund. Och vi kan redan nu avläsa att det gett resultat. Riksbyggen har sedan flera år varit engagerat i biståndsverksamhet. Vad är bakgrunden till detta? För det första: Riksbyggen har i över 40 år varit medlem i biståndsorganisationen Kooperation Utan Gränser och därigenom bidragit till många positiva insatser i olika utvecklingsländer inte minst i Afrika. En av Riksbyggens uppgifter är att samarbeta med och stödja internationell kooperation. Därför är vi också med i den världs omspännande organisationen International Co-operative Alliance och Cecodhas, en europeisk samarbetsorganisation som bevakar bostadsfrågor utifrån ett EU-perspektiv. Världen är idag så globaliserad att inget företag, även om man har sin verksamhet inom Sveriges gränser, kan blunda för omvärlden. När det gäller biståndsaktiviteterna så är det något vi är verkligt stolta över och vi ser det som en verklig förmån att få ingå i den kooperativa biståndsgemenskap som ryms inom Kooperation Utan Gränser. Inom ramen för vårt medlemskap i Kooperation Utan Gränser driver vi en egen insamling som vi kallar Bygga&Bo. Det är vårt sätt att försöka uppmärksamma och stimulera kooperativt byggande i framför allt Vietnam och El Salvador. Hittills har den insamlingen inbringat nästan nio miljoner kronor. Genom det samarbetsavtal som Kooperation Utan Gränser har med Sida så har dessa pengar kunnat mångfaldigas och skapat mycket gott för fattiga människor i skilda delar av världen, däribland bostadskooperatörer i Vietnam och El Salvador. Med utgångspunkt i vår strategiska plan så har vi ett antal prioriterade utveck lingsområden, där jag särskilt vill nämna två: miljön och kompetensutvecklingen. Sten-Åke Karlsson, vd. Ett aktivt föreningsliv är en av grundstenarna i Riksbyggen. 11

14 VD Genom Bygga&Bo bidrar Riksbyggen till att de här barnen i El Salvador ska få ett värdigt boende. Det här låter nästan som ett samhällsansvar som sträcker sig lite utanför bostadssektorn. Eller Corporate Social Responsibility CSR som många företag pratar om idag. Se det gärna så. Riksbyggen är ett företag med en ägarstruktur som på sätt och vis utgör både ett ansvar och en förpliktelse. Medan en del andra företag söker efter någon slags identitet i samhällsfrågor så har vi den med oss på ett naturligt sätt. Det är bland annat därför det är så spännande att arbeta inom Riksbyggen. När vi brukar prata om våra olika nyttor så är samhällsnyttan en av dessa. Den ligger också väldigt nära de nyttor som vi kallar ägarnytta och kundnytta. Det innebär att Riksbyggen har ett ansvar för att följa och bevaka samhällsfrågor. Men också att ikläda sig rollen som opinionsbildare. Därför arbetar vi ständigt med att bearbeta myndigheter och politiker i olika frågor, allt med syfte att värna bostadsrätten och en sund bostads- och fastighetsmarknad. Har det varit några viktiga opinionsbildande aktiviteter under 2007? Det pågår ständigt olika insatser. Men för att nämna något så kan jag lyfta fram den så kallade Nils Holgersson-undersökningen som vi gör tillsammans med en del andra aktörer inom bostadssektorn. Med den har vi årligen under mer än tio år påvisat att det finns väldigt stora och omotiverade skillnader i taxor för fjärrvärme, el och vatten/avlopp mellan de svenska kommunerna. Undersökningen ger oss ett viktigt underlag för att göra olika aktiviteter, men också fakta som kan användas av bostadsrättsföreningar och intresseföreningar i diskussioner med bland andra kommunföreträdare och representanter för energiföretag. Vi har också, ibland på egen hand och emellanåt med andra aktörer inom fastighetsbranschen, gjort uppvaktningar och skrivit debattartiklar i frågor som gäller postboxar, priskontroll på fjärrvärme och fastighetsskatten, för att ta några ytterligare exempel. Om du, slutligen, med några ord skulle sammanfatta vad du vill att Riksbyggen ska förknippas med under det kommande året, vad säger du då? Vid fullmäktige 2007 sammanfattade jag Riksbyggens utmaningar och möjligheter. Ser man till var vi står nu så har vi onekligen hunnit en bra bit på väg i den färdriktning som styrelsen pekat ut i den strategiska planen. Kanske skulle man kunna sammanfatta arbetet framåt och hur vi ser på omvärlden och vår egen verksamhet med orden Utveckling och Ansvar. 12

15 13 VD

16 KOLUMNTITEL Det är viktigt att ha goda relationer med kunderna och vara lyhörd för deras behov. Cathrine Lejonheim, förvaltare på Riksbyggen i Norrköping. 14

17 K0LUMNTITEL 15

18 FÖRVALTNING Lyhördhet och långsiktighet i förvaltningen ökar värdet, både i själva boendet och på hela fastigheten. Vi har bott här sedan 2000 och stortrivs. Hela huset renoverades från källare till tak i samband med stambytet för ett par år sedan, och vi har ett mycket bra samarbete med Riksbyggen om förvaltningen. Det är inga problem att få saker gjorda och de tar alltid hänsyn till våra förslag, säger Boban Ivanovic. Läget är också suveränt, mitt i centrala Norrköping. Det enda jag egentligen saknar är inglasad balkong, fortsätter Violeta Ivanovic. Jag är länken mellan bostads rätts föreningarna och vår egen service personal, och ingen dag är den andra lik. Det är både spännande och utvecklande. Cathrine Lejonheim, förvaltare på Riksbyggen i Norrköping. Boban och Violeta Ivanovic bor med sina två söner Marko och Jovan i en trea på tredje våningen i huset på Styrmansgatan. Fastigheten med 128 lägenheter byggdes 1960, och Riksbyggen har skött förvaltningen från början. På något konstigt sätt har jag alltid känt mig hemma i kvarteren. För ett par år sedan kom jag på varför. Jag bodde ju här för 30 år sedan med mina föräldrar, i ett hus som är rivet idag. Så jag har sprungit och lekt här som 5-åring, berättar Boban Ivanovic som sitter med i styrelsen för bostadsrättsföreningen Norrköpingshus 7. Familjens lägenhet är en av cirka lägenheter som Riksbyggen förvaltar i Norrköping. Drygt av dem har förvaltaren Cathrine Lejonheim ansvaret för. Som förvaltare ger jag förslag och idéer till bostadsrättsföreningarna om förbättringar och åtgärder som är nödvändiga. Ofta handlar det om åtgärder som ökar värdet på fastigheterna och bidrar till trivsel och trygghet, säger Cathrine Lejonheim. Det är viktigt att ha goda relationer med kunderna och vara lyhörd för deras behov, fortsätter hon. 16

19 K0LUMNTITEL Vi har satsat på en egen miljöstuga, med mycket avancerad källsortering. Nu är det aktuellt att göra en energideklaration för hela fastigheten och då får vi reda på vad vi kan göra för att minska energiförbrukningen. Jag tycker Riksbyggen är en seriös förvaltare som tar sitt ansvar, både för oss som bor här och för större frågor som miljön. Boban Ivanovic, styrelseledamot i bostadsrättsföreningen Norrköpingshus 7. 17

20 FÖRVALTNING Den nya organisationen gör att vi blir mer enhetliga och kan arbeta mer processinriktat. Vi kan också bättre utnyttja det faktum att vi är ett stort företag med hela Sverige som arbetsfält. Carl-Johan Hansson, chef affärsområde Förvaltning. Utveckling av försäljning och organisation I dagsläget förvaltar Riksbyggen cirka lägenheter i hela Sverige. Vi erbjuder långsiktig förvaltning med målet att skapa mervärde, både ekonomiskt och i form av trivsel och trygghet, för bostadsrättsföreningarna. Under 2007 har utvecklingen för affärsområde Förvaltning varit stabil, försäljningen har ökat något och resultatet ligger på ungefär samma nivå som Vi har samtidigt haft stort fokus på att förbättra organisationen och utveckla nya arbetssätt för att möta kundernas behov Under 2007 har sju förvaltningsregioner koncentrerats till sex och 34 marknadsområden har blivit 31. Förändringarna kommer, tillsammans med satsningarna på nya centers för kommunikation och ekonomi som startade 2006, innebära att kunderna får ännu bättre service. Marknadssatsningar på våra stora kundsegment Bostadsrättsföreningarna är affärsområde Förvaltnings största kundsegment. Under 2007 har vi gjort en utvecklingssatsning för tjänster i samband med ombildning från hyresrätt till bo stadsrätt. Detta leder ofta till att vi även får förvaltningsuppdrag. Det andra kundsegmentet är kommersiella och offentliga fastighetsägare. Här finns en bra marknad, samtidigt som konkurrensen är hård. Nu har vi fattat ett strategiskt beslut att satsa mer på dessa kunder än vad vi har gjort tidigare. Vi gör det genom att erbjuda det vi är bäst på, fastighetsförvaltning. Det innebär att vi arbetar mycket med att hjälpa kunder med värdeskapande fastighetsförvaltning. Dock är vi inte en renodlad tillgångsförvaltare, men kan gärna samarbeta med sådana i ett helhetskoncept för kunden. Utvecklande samarbeten Ett samarbete har inletts med tillgångsförvaltaren Aberdeen Property Investor Services. Vi köpte deras fastighetsservicebolag och utför fastighetsskötsel och drift åt Aberdeen och deras kunder. Det som framför allt gjorde att Aberdeen ville inleda ett samarbete med oss är att vi finns i hela landet och erbjuder likvärdiga tjänster överallt. En annan ny kommersiell kund som valde Riksbyggen under 2007 är ICA-fastigheter där vi förvaltar 20-talet butiker runt om i landet. Kompetensutveckling för bättre miljö Nya arbetssätt och utvecklade tjänster kräver kontinuerlig kompetensutveckling. Under året har vi förstärkt vår kompetens på energi- och miljöområdet genom både nyrekrytering och kompetensförstärkning. 18

21 FÖRVALTNING Ett 20-tal medarbetare har utbildats till oberoende energiexperter och vi är nu ett ackrediterat kontrollorgan för att utföra energideklarationer enligt gällande lagstiftning. Arbetet med att energi deklarera har startat i alla regioner. Detta är ett viktigt led i Riksbyggens miljösatsning. Dessutom ska företaget bli certifierat enligt miljöstandarden ISO Det är ett arbete som påbörjades under 2007 och som enligt planerna ska resultera i en miljöcertifiering för hela företaget under hösten Under 2007 slutfördes också kompetensutvecklingen av marknadsområdeschefer, med fokus på strategiska frågeställningar. Kundansvarigrollen har utvecklats och majoriteten av de kundansvariga har utbildats för att kunna möta de nya kraven på ökat ansvar. Dessutom startade en andra omgång av utvecklingsprogrammet Framtidens ledare där flera medarbetare från affärsområde Förvaltning deltar Resultatutveckling Förvaltning ,27% 5,29% 8,12% Totalt 8,18% 5,79% 9,86% 50 år eller äldr Sjukfrå Fördela Förvaltningstjänster fördelade enligt omsättning 65% Fastighetsservice 17% Fastighetsdrift 13% Fastighetsekonomi 5% Övriga tjänster Förvaltningsuppdrag fördelade enligt omsättning 64% Bostadsrättsföreningar 21% Ägare av bostadsfastigheter 15% Ägare av fastigheter och anläggningar inom service och infrastruktur 19

22 KOLUMNTITEL 20

23 BYGGNATION Läget är helt perfekt, nära vattnet och centralt. Det är jättefint här på sommaren. Kristina Kinnander, på grunden till sitt blivande hus, tillsammans med dottern Klara och Kenneth Carlsson, sälj ledare från Riksbyggen. 21

24 KOLUMNTITEL När man säljer en bostad är det viktigt att man är öppen och ärlig, och inte pushar på för mycket. Jag tänker långsiktigt, jag vill kunna möta mina kunder om två år och fortfarande ha en bra och förtroendefull relation med dem. Kenneth Carlsson, säljledare på Riksbyggen, byggregion Öst. 22

25 BYGGNATION Med höga krav på kvalitet och bra relationer med blivande boende bygger vi förtroende och trygghet. När Kristina Kinnander kom upp från stranden på Kreta hade hon ett telefonmeddelande från Kenneth Carlsson på Riksbyggen. Du får köpa trean på femte våningen, ditt förstahandsval. Jag blev verkligen överlycklig. Fast det var lite svårt att ta in att jag skulle få köpa min drömlägenhet hemma i Västervik, jag var ju på semester i Grekland. Men på kvällen gick vi ut och firade med en god middag och dagen efter ringde jag Kenneth och tackade ja, berättar Kristina Kinnander. Bostadsrättsföreningen Tändsticksasken och systerföreningen Tändsticksberget har bästa läget i stan, med utsikt över Skeppsbrofjärden och Västervik bortom Slottsruinen. Bara fem minuters cykeltur från centrum och ett stenkast till närmaste båtbrygga. På marken där den gamla tändsticksfabriken tidigare låg har Riksbyggen byggt 60 lägenheter i fyra hus som redan är klara och inflyttade. Ytterligare 48 lägenheter i två hus är planerade och på gång att säljas. I december går flyttlasset I december 2008 är det dags för Kristina Kinnander och dottern Klara att flytta in i lägenheten på femte våningen i det högsta huset i området. Läget är helt perfekt, nära vattnet och centralt. Det är jätte- Det är första gången jag flyttar in i en helt ny lägenhet, det är jättehäftigt. Men jag har haft lite svårt att föreställa mig hur det kommer att se ut, man får ingen riktig känsla av en ritning. Fast jag tror att vi har gjort rätt tillval, vi har också fått många goda råd av Riksbyggen. Kristina Kinnander med dottern Klara, blivande bostadsrättsinnehavare i nya området Tändsticksasken i Västervik. 23

26 BYGGNATION fint här på somrarna med alla båtarna och vi bor granne med naturområdet Gränsö. Vi kan sitta på balkongen och lyssna på musiken från Visfestivalen, säger Kristina Kinnander. Jag tycker också att området är så otroligt snyggt och genomtänkt. Det smälter verkligen in i omgivningen på ett bra sätt. Framgångsrik försäljning Det här är de första flerfamiljshusen som byggs i Västervik på tio år. Det är verkligen roligt att både bygget och försäljningen gått så bra, säger Kenneth Carlsson, säljledare på Riksbyggen, byggregion Öst. Men i början tror jag att Västerviksborna var lite skeptiska till att det skulle bli av. I den första etappen kom 80 procent av köparna från andra kommuner. Men nu, i tredje etappen, är majoriteten från Västervik, fortsätter han. Om efterfrågan håller i sig finns det ytterligare mark i området där Riksbyggen har möjlighet att bygga ännu ett hus med drygt 20 lägenheter. Alla med samma fantastiska utsikt som Kristina och Klara Kinnander kommer att ha från sin. 60 lägenheter är färdiga i Tändsticksområdet och nu byggs ytterligare 48 lägenheter i bostadsrättsföreningen Tändsticksasken och i systerföreningen Tändsticksberget. I december 2008 flyttar Kristina Kinnander in i sin trea. Händelser i omvärlden påverkar efterfrågan Intresset för nybyggda lägenheter påverkas av många olika faktorer. Läget och priset påverkar självklart, men också händelser i omvärlden som till exempel den skakiga bolånemarknaden i USA. Den ränteoro som präglade 2007, och de skatteförändringar som aviserades, gjorde att efterfrågan på nya lägenheter mattades av under andra halvåret. För Riksbyggens del innebär det att vi fick en del förskjutningar av byggstarter. Under 2007 startade Riksbyggen bygget av totalt 971 nya lägenheter i bostadsrätt och småhus med äganderätt. I jämförelse med 2006 är det något färre byggstarter, men då var situationen också annorlunda med gynnsammare ränteläge och större intresse för nya bostäder. Förändrade bidragsvillkor tidigarelade också några projekt från 2007 till Mkr Resultatutveckling Bygg Mindre miljöpåverkan med Riksbyggenbostaden Arbetet med att utveckla Riksbyggenbostaden, som inleddes 2004, fortsätter. Utgångspunkten är våra högt ställda krav på kvalitet, tillgänglighet, funktionalitet, arkitektur, estetik och miljö. Totalt omfattar vår egen kravspecifikation för en god bostad 250 olika krav som tar hänsyn både till de boendes önskemål och till samhällets krav på till exempel energieffektivitet. Alla nya bostäder vi producerar planeras och projekteras med målet att förbruka 30 procent mindre energi för uppvärmning än vad nuvarande norm säger. Vi satsar bland annat Mkr Resultat 24

27 BYGGNATION på tjockare isolering i väggarna, bättre kvalitet på fönstren, ventilation, värmeåtervinning och individuella mätningar av värme och energi. Vi använder också material som har så liten påverkan på miljön som möjligt. Våra egna miljökrav går hand i hand med de krav som ställs för att Riksbyggen ska bli certifierade enligt miljöstandarden ISO Det är ett arbete som påbörjades under 2007 och som enligt planerna ska resultera i en miljöcertifiering för hela företaget under hösten Mer trygghet för konsumenter och boende Trygghetstänkandet löper som en röd tråd genom hela processen från det första spadtaget till inflyttningen och vardagslivet som sedan tar vid för de boende. När vi planerar en ny fastighet eller ett bostadsområde tittar vi särskilt på placering och utformning av gemensamma utrymmen som till exempel gårdar, lekplatser, tvättstugor, garage och parkeringsplatser. I samband med marknadsföring och försäljning redovisar vi långsiktiga kalkyler, informerar om vad bostadsrätt innebär och erbjuder utbildning i viktiga frågor. Allt för att styrelse och de boende ska få en bra plattform för sitt fortsatta arbete i bostadsrättsföreningen. Genom vårt Riksbyggenavtal får bostadsrättsföreningarna ett fast pris på nybyggnadsprojektet och full kontroll över kostnaderna. Om någon lägenhet inte är såld när den är inflyttningsklar åtar vi oss, efter en fastställd tidsperiod, att köpa lägenheten. I avtalet ingår också en 5-årig garanti på bygget. BoSpar ska bli mer tillgängligt Idag sparar cirka i BoSpar och nu har vi fattat beslut om att utveckla BoSpar-systemet och göra det mer tillgängligt för spararna. Riksbyggens BoSpar är ett av marknadens mest förmånliga bosparande som ger förtur till alla våra nyproducerade bostäder. Alla sparmedel är placerade i värdepapper utfärdade av staten, svenska bostadsinstitut, svenska banker eller på annat betryggande sätt. Concordia bästa Riksbyggenprojektet 2007 Bostadsrättsföreningen Concordia i Malmö har utsetts till bästa Riksbyggenprojekt Concordia prisas för både helheten och detaljerna, för exteriören och den vackra gården och för lägenheternas utformning. Bostadsrättsföreningarna Margrete dal i Lund, Caravellen i Göteborg och Seraphis i Lidköping får hedersomnämnanden av juryn som består av Claes Caldenby, professor vid Chalmers Arkitektur och Ann-Kristin Myrman, frilansskribent. Vi har haft ett mycket bra 2007, med ett resultat på 270 miljoner. Men vi har fått en del förskjutningar i byggstarter på grund av en något avmattad efterfrågan. Nu fortsätter vi satsningarna på att göra våra lägenheter så attraktiva som möjligt, bland annat genom att bli ännu mer lyhörda för blivande boendes önskemål. Roger Pohjanen, chef affärsområde Bygg Påbörjade Färdigställda Påbörjade och färdigställda lägenheter

28 KOLUMNTITEL Folktandvårdsmottagningen är viktig för stadsdelen. På samma sätt som skolan och all annan service gör den området till ett bra ställe att bo på. Roger Ohlson, marknadsområdeschef, Riksbyggen i Linköping. 26

29 FASTIGHETER Fastigheterna är en långsiktig investering och vårt mål är att vara en bra hyresvärd för både familjer och företag. Varje dag tar Folktandvården i stadsdelen Ekholmen, Linköping, emot uppåt 100 patienter, både vuxna och barn. Riksbyggen byggde fastigheten för 35 år sedan och äger den fortfarande. Nu är det dags för en totalrenovering som planerats av Folktandvården och Riksbyggen tillsammans. Det kommer att bli ett lyft för både patienterna och personalen, säger klinikchef Lena Tegnér. Folktandvårdsmottagningen är viktig för stadsdelen. På samma sätt som skolan och all annan service gör mottagningen området till ett bra ställe att bo på. Jag är glad att de vill stanna kvar här och det var inget svårt beslut att satsa på en totalrenovering, säger Roger Ohlson, marknadsområdeschef, Riksbyggen i Linköping. Det är lätt att samarbeta med Riksbyggen, de har lyssnat på oss och tagit hänsyn till våra behov. Vi har ju bland annat särskilda miljökrav där varje tandläkarstol måste ha ett eget avlopp, säger Lena Tegnér. Vi började med att göra en probleminventering där alla 23 anställda fick säga sitt. Därefter kopplades arkitekt och entreprenörer in. Nu kommer vi att få fler behandlingsrum och bättre an passade personalutrymmen utan att fastighetens yta ökar, fort sätter hon. Stadsdelen Ekholmen i Linköping är Riksbyggens största bostadsområde med lägenheter med hyresrätt och bostadsrätter. De första lägenheterna byggdes 1968 och sedan dess har stadsdelen vuxit med fler lägenheter, dagis och skola, Riksbyggen koncernen areatyper 79% Bostäder 13% Lokaler 7% Övrigt 1% Butiker Riksbyggen koncernen area 54% Linköping 31% Jönköping 5% Stockholm 3% Norrköping 4% Södertälje 2% Skellefteå 1% Västerås 27

30 FASTIGHETER Vår ambition är att erbjuda alla hyresgäster väl anpassade, underhållna och trivsamma lägenheter och lokaler där minskad miljöpåverkan är ett ledord. Målet är att vi ska kunna sätta upp skylten GreenBuilding* på alla våra fastigheter. Per-Olov Gatu, fastighetschef. äldreboende, kyrka, inomhuscentrum, vårdcentral och folktandvård. Det senaste tillskottet är den kvadratmeter stora skateboardparken Fun Skatepark som Riksbyggen har varit med och sponsrat. De flesta av Riksbyggens fastigheter finns i Linköping och Jönköping. Men vi hel- och deläger också fastigheter i bland annat Stockholm, Karlstad, Södertälje, Östersund, Skövde, Umeå, Skellefteå och Ronneby. Under 2007 har inga fastigheter köpts eller sålts. Den sammanlagda ytan på de helägda fastigheterna är cirka kvm, varav kvm är bostadsfastigheter. Det bokförda värdet på fastigheterna är cirka 1 miljard kronor och marknadsvärdet bedöms över stiga bokfört värde med cirka 900 miljoner kronor. Att äga fastigheter är med andra ord en mycket bra kapitalplacering för Riksbyggen. I alla egna fastigheter sköter också Riksbyggen underhåll och förvaltning och här är miljöfrågorna ständigt aktuella. Under 2007 startade vi arbetet med att inventera våra fastigheters energiförbrukning och miljöpåverkan. Inventeringen fort sätter under 2008 då vi också planerar att energideklarera hela beståndet, berättar Per-Olov Gatu, fastighetschef på Riksbyggen. I fastigheten på Kungsbron i Stockholm har vi investerat i en helt ny styr- och reglerutrustning som kommer att minska energiförbrukningen avsevärt. I fastigheterna i Skellefteå och Norrköping har vi investerat i förbättrad ventilation och värmeåtervinning. För att få lägsta möjliga energiförbrukning görs kontinuerliga uppföljningar av förbrukningen i alla fastigheter, och vid behov så justeras anläggningarna för optimal drift av våra duktiga drifttekniker, fortsätter Per-Olov Gatu. * GreenBuilding är ett helt nytt system för märkning av energieffektivisering i byggnader som nyligen har lanserats av EU. För att bli GreenBuilding Partner och få GreenBuilding-märket ska fastighetsägaren införa ett energiledningssystem och börja med att effektivisera energianvändningen med minst 25 procent i åtminstone en av sina byggnader. 28

31 FASTIGHETER 29

32 FASTIGHETER Nu storsatsar vi på att öka miljömedvetenheten genom utbildning och andra aktiviteter. Idén till temasatsningen fick vi förra året och nu känns det verkligen roligt att vi är igång. Henrik Gustafsson, ordförande i Intresseföreningen i Halland. 30

33 31

34 KOLUMNTITEL Ett mål är att få fler boende att engagera sig i föreningarna. Därför jobbar vi lite annorlunda än tidigare. Per Lidetun, marknadsområdeschef, Riksbyggen i Halland. 32

35 FÖRENINGSVERKSAMHET Alla är varmt välkomna att engagera sig i Riksbyggens föreningsliv. Ju fler desto bättre. Bussen avgår från Halmstad 9.15 på lördag morgon och anländer till Falkenberg tjugo minuter senare. Med på resan är ett 60-tal nyfikna styrelsemedlemmar från olika bostadsrättsföreningar i Halland som ska besöka bostadsrättsföreningen Falkenbergshus 6. Det är en förening som satsat mycket arbete och pengar på trygghet och miljö. På eftermiddagen väntar en presentation av Klimatskolan och föreläsning med TV4-meteorologen Anders Nylund. Målet är att öka intresset för miljöfrågorna och inspirera deltagarna till miljösatsningar i de egna bostadsområdena. Bussresan är startskottet för Det gröna året, en temasatsning som Intresseföreningen i Halland och Riksbyggen har tagit initiativ till, och som delvis finansieras genom bidrag från Riksbyggens så kallade folkrörelsemiljon. Nu storsatsar vi på att öka miljömedvetenheten genom utbildning och andra aktiviteter. Idén till temasatsningen fick vi förra året och nu känns det verkligen roligt att vi är igång, berättar Henrik Gustafsson, ordförande i Intresseföreningen i Halland. Miljömålet är att minska energiförbrukningen med fem procent under 2008 och tio procent under Vi är medvetna om att det är ett ambitiöst mål, men minsta förändring är ett steg på vägen, säger Per Lidetun, marknadsområdeschef för Riksbyggen i Halland. Ett annat mål är att få fler boende att engagera sig i föreningarna. Därför jobbar vi lite annorlunda än tidigare, fortsätter han. Det är första gången vi har ett tema under ett helt år, och vi vänder oss inte bara till styrelserna utan även till alla boende. Går det bra kommer vi att fortsätta jobba så här. Om 100 år kommer Falkenberg att ha samma klimat som Paris har idag, berättade TV4-meteorologen Anders Nylund. 33

36 FÖRENINGSVERKSAMHET Miljöfrågorna på dagordningen Intresseföreningen i Halland hoppas locka minst 500 deltagare till Klimatskolan som genomförs i samarbete med ABF i Halland. Samtidigt satsar Riksbyggen centralt också på att underlätta för föreningarna att lyfta miljöfrågorna. Vid 2007 års rikskonferens för intresse- och lokalföreningarna, med temat Utmaningar och möjligheter, delades Al Gore-filmen En obekväm sanning ut. Filmen har även skickats till ordförande i alla Riksbyggens bostadsrättsföreningar. Syftet med de årliga konferenserna är att skapa dialog mellan förtroendevalda och Riksbyggens ledning och att ge tillfälle till erfarenhetsutbyte mellan förtroendevalda. Här erbjuds också konkreta verktyg som underlättar det vardagliga arbetet i föreningarna. Medan intresseföreningarna framför allt fokuserar på utbildningsaktiviteter är lokalföreningarna mer koncentrerade på själva byggandet. För det mesta finns det representanter för lokalföreningarna i de byggande styrelserna och här är miljön en viktig fråga. Ja, det gäller att hänga med i utvecklingen på miljö- och energiområdet, det är stora och viktiga områden. Här går det verkligen att påverka, i synnerhet om vi som är förtroendevalda kommer in redan i början, på planeringsstadiet. Målet är förstås att minska energibehovet och miljöpåverkan utan Vid trygghetsinventeringen visade det sig att folk tyckte att det var mörkt i området, svårt att hitta, att det kändes otryggt i tvättstugan och att det saknades inlåsningsmöjligheter för bilarna. Då bestämde vi oss för att ta ett helhetsgrepp och integrera trygghet och miljöfrågor invigde vi fyra nya miljöhus, den nya tvättstugan, det nybyggda parkeringshuset och den helt omgjorda utemiljön. Tommie Karlsson, ordförande i bostadsrättsföreningen Falkenbergshus 6. 34

37 FÖRENINGSVERKSAMHET Bostadsrättsföreningar Lokala fackliga och andra folkrörelseorganisationer Riksorganisationer Intresseföreningar Lokalföreningar Fullmäktige Styrelse Föreningsverksamhet Bostadsrättsföreningar Lokala fackliga och andra folkrörelseorganisationer Riksorganisationer Intresseföreningar Lokalföreningar Fullmäktige Styrelse Föreningsverksamhet 6,15% 4,65% 5,53% att minska kvaliteten i byggandet, säger Mats Arnsmar, ombudsman på Byggnads och ordförande i lokalföreningen i Göteborg. Hög kompetens med bra utbildningar Att lyfta aktuella frågor, som till exempel klimathotet, är ett sätt att få fler aktiva i föreningarna. Lika viktigt är det att erbjuda professionella utbildningar och redskap som underlättar arbetet för de förtroendevalda. Under 2007 har utbildningsplatsen på utvecklats och arbetet fortsätter under Under förra året började fler intresseföreningar att samarbeta kring olika utbildningar. Målet är nu att intresseföreningarnas och Riksbyggens utbildningar ska bli mer likvärdiga, med en sorts Riksbyggenstandard i hela landet. Vårt signum ska vara kunniga förtroendevalda och vi ska bara erbjuda de bästa utbildningarna. Det hoppas jag också ska locka fler att bli aktiva, säger Christa Löwl, koordinator av Riksbyggens föreningsverksamhet. Andelsinnehav 47,2% Intresseföreningar 41,13% LO-förbund 5,3% Lokalföreningar 2,51% KF 1% Den Goda Staden 0,67% Folksam 0,19% Swedbank Fler unga förtroendevalda är välkomna Framtidens förtroendevalda är ett helt nytt projekt som startade 2007, där ett 30-tal yngre förtroendevalda och yngre Riksbyggen-medarbetare deltar. Gruppens uppgift är att arbeta fram konkreta förslag på hur bostadsrättsföreningarna ska 35

38 FÖRENINGSVERKSAMHET Inflytande är en av grundstenarna i Riksbyggen. Vi fortsätter jobba för att få fler yngre att engagera sig i föreningsverksamheten, både i de lokala bostadsrättsföreningarna och i intresseföreningarna. Det finns ett stort samhällsintresse bland unga människor och det intresset måste vi möta på olika sätt, bland annat genom att utveckla det stöd och de utbildningar vi erbjuder. Christa Löwl, koordinator av föreningsverksamheten. kunna locka fler yngre att engagera sig i föreningslivet. Gruppen träffades första gången i maj förra året och på höstens Rikskonferens höll de ett uppskattat seminarium. Jag tror att det bristande engagemanget bland yngre ofta beror på okunskap. Man vet helt enkelt inte att man har rätt och möjlighet att påverka. Här är det viktigt att styrelsen är öppen, synlig och konkret i sitt arbete. Äldre styrelsemedlemmar skulle också kunna fungera som mentorer för yngre, säger Sissi Nilsson, suppleant i bostadsrättsföreningen Kungahusen i Trelleborg och deltagare i Framtidens förtroendevalda. Ett problem kan vara att det brister i kommunikationen, att de äldre i styrelsen inte riktigt vet hur de ska närma sig yngre och väcka intresse för olika uppdrag. Här är det personliga mötet allra bäst, det behövs inte e-post eller snygga hemsidor för att nå yngre, vilket många tror. Mitt råd är att ringa på dörren och vara beredd på att svara på frågor, säger Jimmy Bergman, kundansvarig för kommersiell förvaltning i Malmö och deltagare i Framtidens förtroendevalda. Stort engagemang för bättre boende i världen Ett projekt som till skillnad från Framtidens förtroendevalda har pågått i många år är Bygga&Bo där Riksbyggen tillsammans med Kooperation Utan Gränser stödjer bostadskooperativ i El Salvador och Vietnam. Här finns ett stort engagemang från boende i bostadsrättsföreningar, andelsägare och medarbetare runt om i landet. Ett engagemang som har ökat markant de senaste åren. För varje krona som samlas in mångdubblar dessutom Sida beloppet. Jag kan verkligen intyga att pengarna kommer fram och gör skillnad, säger Monica Gottberg, kostkonsulent vid Uppsala kommun och medlem i Riksbyggens biståndsgrupp. Hon reste i januari 2007 till El Salvador för att besöka några av bostadskooperativen som får stöd genom Bygga&Bo. I dagsläget finns sju kooperativ på landsbygden och i storstadsområdena, men det startar nya hela tiden. Jag är oerhört imponerad över den vilja, kraft och ork som människorna har trots sina fattiga och kämpiga liv. Jag är också positivt överraskad över att så många av kvinnorna där har så pass mycket makt, berättar Monica Gottberg. 36

39 FÖRENINGSVERKSAMHET Jag flyttade hit 1980 och trivs jättebra. Det är en aktiv förening och vi spelar boule och gör andra trevliga saker tillsammans. Jag var lite skeptisk till miljösatsningarna i början, men nu är det toppen, i synnerhet den nya tvättstugan. Marianne Pettersson och dottern Ros-Marie i den gemensamma lokalen i bostadsrättsföreningen Falkenbergshus 6, inför Mariannes 70-årsfest. 37

40 KOLUMNTITEL Jag tycker det är starkt av Riksbyggen att satsa så mycket på ledarskap. Det är oerhört viktigt att vi säkrar intern ledarförsörjning inför framtiden. Vi har ett stort rekryteringsbehov under de kommande åren och alla nya ledare kan inte hämtas utifrån. Anita Nordqvist, marknadsområdeschef i Skaraborg och mentor i Framtidens ledare. 38

41 K0LUMNTITEL 39 Fotograferat på Mocco, Kungsholmen i Stockholm.

42 MEDARBETARE 40

43 MEDARBETARE Den breda satsningen på kompetensutveckling är en investering i både medarbetarnas och företagets framtid. Det är viktigt att låta alla ta sitt ansvar. Som chef är jag företagets förlängda arm och min uppgift är att få med alla på tåget, säger Anita Nordqvist, marknadsområdeschef i Skaraborg och mentor i ledarutvecklingsprogrammet Framtidens ledare. Just vikten av att delegera för att få medarb e- tarna att växa blev så uppenbart för mig under praktiken ute i verksamheten, säger Sofia Nagander som deltar i Framtidens ledare. Framtidens ledare genomfördes första gången med gott resultat. Majoriteten av deltagarna har gått vidare till en ledarroll inom Riksbyggen. Hösten 2007 startade den andra omgången med sexton deltagare, åtta kvinnor och åtta män från olika verksamheter inom företaget. Målet med programmet är att säkerställa Riksbyggens behov av framtida professionella ledare. Praktiken är en viktig del i ledarutvecklingsprogrammet. Sofia Nagander har skuggat två chefer i olika verksamheter inom Riksbyggen och Anita Nordqvist har haft flera skuggor. Jag har lärt mig oerhört mycket under utbildningen, både om ledarskap och om företagets olika verksamheter. Jag har till exempel fått möta slutkunderna, vilket jag inte gör i mitt vanliga jobb, säger Sofia Nagander som är systemansvarig för Riksbyggens uppföljnings- och rapporteringsssystem. Jag tycker det är starkt av Riksbyggen att satsa så mycket på ledarskap. Det är oerhört viktigt att vi säkrar intern ledarförsörjning inför framtiden. Vi har ett stort rekryteringsbehov Jag har haft olika chefsroller, i olika företag, sedan början av 90-talet. Ledarrollen har förändrats mycket under den här tiden. Idag handlar mitt jobb mycket mer om att skapa förtroende och bra samarbetsklimat, att få medarbetarna att känna sig delaktiga i besluten. Anita Nordqvist, marknadsområdeschef i Skaraborg och mentor i Framtidens ledare. 41

44 MEDARBETARE Ålderstrappa arbetare Ålderstrappa tjänstemän Kvinnor arbetare Kvinnor Tjänstemän Män arbetare Män Tjänstemän 12,79% 17,38% 48,14% 21,69% Fördelning arbetare/tjänstemän/kvinnor/män 7,27% under de kommande åren och alla nya ledare kan inte hämtas utifrån, säger Anita Nordqvist. 5,29% 8,12% Totalt Kvinnor Män 5,79% 9,86% 5,79% 50 år eller äldre år 29 år eller yngre Sjukfrånvaro 2006 Mer enhetlig och professionell rekrytering Fram till 2015 kommer Riksbyggen att behöva rekrytera nya medarbetare. Konkurrensen om arbetskraften är hård vilket kräver professionell och enhetlig rekrytering från vår sida. Vi måste också profilera oss som en attraktiv arbets givare på marknaden, med målet att bli ett självklart alternativ för arbetssökande. Under 2007 har vi tagit flera viktiga steg för att ytterligare förstärka kompetensförsörjningsprocessen. Som hjälpmedel för att uppnå kompetensbaserad rekrytering, som utgår från Riksbyggens verksamhetsmål, använder vi numera digitala portaler. I november 2007 lanserades vårt nya webbaserade rekryteringsverktyg och arbetet med att utveckla hemsidan pågår för fullt. En viktig del i kompetensförsörjningsprocessen är också att identifiera de medarbetare som finns internt och som vill utveckla sin yrkesroll, till exempel genom Framtidens ledare, KUL-utbildningen eller KUA-utbildningen. KUL-utbildningen (KompetensUtveckling för Ledamöter) vänder sig till alla medarbetare som sitter som ledamöter i någon av Riksbyggens bostadsrättsföreningars styrelse eller som vill göra det i framtiden. 250 medarbetare har hittills gått KUL. KUA-utbildningen är ett kompetensutvecklingsprogram för kundansvariga och fokuserar på områden som försäljning, affärsmannaskap och teamledning. 200 medarbetare har hittills gått KUA och ytterligare 100 går under våren ,27% 7,27% 5,29% 5,29% 8,12% 8,18% 8,18% 7,27% Fördelat på ålder 7,27% 5,29% Totalt Kvinnor Män 5,79% 9,86% 5,79% 8,12% 8,18% 50 år eller äldre år 29 år eller yngre Sjukfrånvaro 2006 Fördelat på ålder 7,27% 5,29% Totalt Kvinnor Män 5,79% 9,86% 5,79% 50 år eller äldre år 29 år eller yngre Sjukfrånvaro 2006 Fördelat på ålder 5,29%

45 MEDARBETARE Fler ska välja Riksbyggen Våren 2007 deltog Riksbyggen för första gången i Företagsbarometern, en årlig attitydundersökning bland studenter som Universum Communications genomför. Ekonomistudenterna rankade Riksbyggen på plats 74 av 140, teknologstudenterna på plats 90 av 140. Vårt mål är att Riksbyggen ska klättra 30 placeringar fram till 2010 och då krävs det att vi aktivt fortsätter arbeta med att stärka vår arbetsgivarprofil. Ytterst handlar det om att vara en arbetsgivare som både lockar, behåller och utvecklar medarbetare det goda medarbetarföretaget och att göra det känt för fler på arbetsmarknaden. Undersökningar visar vägen Under våren 2008 kommer vi att närmare undersöka vilka faktorer som är viktiga i valet av arbetsgivare, både internt bland befintliga medarbetare och externt bland studenter. Resultaten kommer att ligga till grund för vårt fortsatta arbete med arbetsgivarprofil och kompetensförsörjning Ett annat redskap är medarbetarundersökningen som genomförs i samarbete med Synovate. De områden som mäts är arbets organisation, personlig arbetssituation, organisationsklimat, kund orientering, handlingskraft och ledarskap. I 2007 års undersökning behåller vi det starka resultatet från 2006, där 83 procent av medarbetarna säger att de trivs bra eller mycket bra. Ålderstrappa tjänstemän Riksbyggen har blivit kompetensdiplomerat För två år sedan utsågs Riksbyggen till Årets Kompetensföretag av KompetensGruppen i Sverige AB. Bakom utmärkelsen låg bland annat ett långsiktigt, strukturerat och strategiskt arbete med kompetensförsörjning fick vi ytterligare en utmärkelse. I december blev Riksbyggen som första rikstäckande företag diplomerat* enligt svensk standard Ledningssystem för kompetensförsörjning SS Bakom diplomeringen står Meritea, ett helägt dotterbolag till Göteborgsregionens kommunalförbund, tillsammans med Business Region Göteborg. Diplomeringsprocessen har pågått under 2007 och i den genomgripande revisionen har framför allt marknadsområde Norrköping, Kronan och Uppland, samt Byggrupp Nordöstra Götaland deltagit. Revisionen grundar sig på intervjuer med chefer och medarbetare, liksom granskning av bland annat policys, rutiner, statistik och vår webbaserade kompetensportal. 6,15% 7,15% 5,78% 4,65% 7,20% 3,65% 50 år eller äldre år 29 år eller yngre 5,53% 8,81% 3,62% Totalt Kvinnor Män Sjukfrånvaro 2006 Fördelat på ålder Kompetensdiplomeringen är ett bevis på att Riksbyggen har en väl genomtänkt process för att uppnå rätt kompetens på rätt plats, vid rätt tid. Vi är mycket stolta över den nya utmärkelsen och vi får den bara ett år efter att vi blev utsedda till Årets Kompetensföretag. Det är ytterligare ett erkännande för att vi hela tiden gör framsteg i arbetet med kompetensförsörjningen. Mari Broman, vice vd och ansvarig för övergripande koncernstöd. 7,27% 8,12% 5,29% 5,79% Total *Revisorernas motivering till Riksbyggens kompetensdiplomering: Det finns en stark och tydlig kompetenskultur i Riksbyggen. Medarbetarna upplever att företaget satsar på deras utveckling och att det finns mycket generösa möjligheter att gå utbildningar etc. Riksbyggen har ett implementerat tänk och arbetssätt kring roller. De väl definierade rollerna gör att det blir tydligt för medarbetarna vad företaget förväntar sig av dem. Medarbetarna vet också inom vilka områden de behöver utvecklas för att motsvara kraven på sin roll. Riksbyggen har också en ambitiös och väl fungerande struktur i arbetet med utvecklingssamtal, där Kompass upplevs som ett användbart och bra verktyg, främst för dokumentation av utvecklingsplanen men även för gap-analyser. 43

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Välkommen till din nya bostad!

Välkommen till din nya bostad! Välkommen till din nya bostad! KORT OM BOSTADSRÄTT Din bostadsrättsförening en ekonomisk förening Du och dina grannar bildar tillsammans en ekonomisk förening, er bostadsrättsförening. Varje medlem har

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG?

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? För företag som vill öka synlighet och profilering och attrahera jobbsökande i fastighets- och samhällbyggnadssektorn. För jobbsökande som vill kunna jämföra samma slags tjänster

Läs mer

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag.

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag. ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 35 C ÄGARDIREKTIV FÖR ESLÖVS BOSTADS AB Godkända av kommunfullmäktige 2011-12-19, antagna på bolagsstämma Bakgrund Eslövs kommun är en relativt stor aktör på bostadsmarknaden

Läs mer

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal nya möten på historisk mark 1 STIFTELSEN STOR A SKÖNDAL VISION FÖR STADSBYGGANDE I STOR A SKÖNDAL GULLMARSPLAN GLOBEN Ett nytt område med nya möjligheter Innehåll

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD TILLSAMMANS är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. Cirka 345 000 av medlemmarna bor i HSBs bostadsrättsföreningar,

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm Rumsindelat Representativt kontor Garage i huset Nacka Strand Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm LOKALEN Representativt kontor centralt i området Kontorsyta 622 kvm Antal arbetsplatser 30 arbetsplatser

Läs mer

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras!

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras! Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF Samtal pågår men dialogen kan förbättras! En undersökning kring hur ekonomer uppfattar sin situation angående

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5

Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5 Styrelsen visar riktningen för IBAB Uno Jöelaid, styrelseordförande i Industribyggnader i Borås AB, ser med stolthet och glädje tillbaka på vad som har åstadkommits under det senaste året. Bolaget står

Läs mer

Vad är det för skillnad. bostadsrätt?

Vad är det för skillnad. bostadsrätt? Vad är det för skillnad mellan hyresrätt och bostadsrätt? Vem äger huset? Hyresrätt Företag eller privat hyresvärd Bostadsrätt Bostadsrättsföreningen = medlemmarna i bostadsrättsföreningen Vem sköter huset?

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Lönsam energieffektivisering 2015

Lönsam energieffektivisering 2015 Lönsam energieffektivisering 2015 Galären tolkar hållbarhet Våra fastigheter skall utmana staden invändigt och utvändigt, arkitektoniskt, tekniskt och socialt. Men vi måste göra det långsiktigt hållbart.

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

Över en halv miljon medlemmar kan inte ha fel

Över en halv miljon medlemmar kan inte ha fel Över en halv miljon medlemmar kan inte ha fel Störst på bostadsrätt HSB är Sveriges främsta boende aktör och har över 90 års erfarenhet av bostadsmarknaden. HSB är en kooperativ organisation, vilket innebär

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4 INFORMATIONSMÖTE 100224 Brf Svavlet 4 Rikard Johansson Bjurfors & Thörner AB Vi hjälper föreningen. Kontakta oss för alla typer av frågor om ombildningen Syfte med dagens möte Informera om ombildningen

Läs mer

Allmänt om bostadsrätt som boendeform

Allmänt om bostadsrätt som boendeform Sidan 1 av 5 Allmänt om bostadsrätt som boendeform Det finns idag några olika boendeformer. Man kan bl.a. bo i villa, radhus, ägarlägenhet, bostadsrätt eller hyresrätt. Det finns även andra boendeformer

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Handbok. För entreprenörer

Handbok. För entreprenörer Handbok För entreprenörer 1 Innehåll Vår vision och värdegrund 4 Välkommen 6 Om oss 8 Uppdrag och mål 10 Vårt varumärke 13 Vi tillsammans 14 Minneslista 15 Gott bemötande 16 Snyggt och städat 19 Sekretess

Läs mer

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken!

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken! Vision Skövde 2025 Att förverkliga en vision med gemensamma krafter Skövderegionen ska blomstra till glädje för alla invånare, besökare och verksamhetsidkare. Vi behöver en tydlig färdriktning och en gemensam

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ARVIKA

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ARVIKA FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ARVIKA 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2016-09-07 Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun Priserna på bostadsrätter har de senaste åren stigit markant i hela landet. De låga räntorna och en generell bostadsbrist

Läs mer

Bostads AB Poseidon 2010

Bostads AB Poseidon 2010 2010 Detta är Poseidon Vår vision är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Hos oss bor drygt 40 000 personer nästan var tionde göteborgare. Fastighetsbeståndet omfattar 326 bostadsfastigheter med 23 780

Läs mer

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning Ljus Alviks Strand Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 1 550 5 000 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 1 594 kvm Välkommen till Diligentia Västra Varvsgatan 19 På Västra Varvsgatan 19 kan vi erbjuda en kontorslokal på 1594 kvadratmeter. Yta Våning 1 594 kvm plan 3 Husets karaktär

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING ÄGARDIREKTIV FÖR MARKS BOSTADS AB 1. Ägaruppdrag Kf 2012-04-26, 35 Blad 1(5) Avsikten med Marks Bostads AB, nedan kallad Bolaget, är att det på samma sätt som de kommunala nämnderna och övriga kommunala

Läs mer

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING NÅGRA AV FÖRDELARNA MED ATT BO I EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING Du kan själv vara med att påverka dina egna boendekostnader Du kan själv utforma din egen bostadsstandard

Läs mer

Granne med fåglarna i parken och 10 minuter från centrum!

Granne med fåglarna i parken och 10 minuter från centrum! Granne med fåglarna i parken och 10 minuter från centrum! Välkommen till kvarteret Lampan i Helsingborg. Perfekt läge i Olympiakvarteren. Välkommen hem till kvarteret Lampan! Tänk dig att cykla ner till

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bo bra på äldre dar 1 Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bakgrund 2 Nästan 20% av Sveriges befolkning har fyllt 65 år och antal och andel

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET UDDEVALLA

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET UDDEVALLA FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET UDDEVALLA 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Nu bygger vi om i Akalla

Nu bygger vi om i Akalla Nu bygger vi om i Akalla Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Akalla Hus för hus Det tar omkring

Läs mer

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Drottninggatan 38, plan 5, 205 kvm LOKALEN Charmig lokal i gårdshus Kontorsyta 205 kvm Antal arbetsplatser Ca 10-12 Välkommen till en charmig lokal

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Öppen planlösning. Industrihus Egen lastport. Nacka Strand. Automobilgatan 12-14, markplan, 345 kvm

Öppen planlösning. Industrihus Egen lastport. Nacka Strand. Automobilgatan 12-14, markplan, 345 kvm Öppen planlösning Industrihus Egen lastport Nacka Strand Automobilgatan 12-14, markplan, 345 kvm LOKALEN Kontor och showroom i äldre industrihus Kontorsyta 345 kvm Antal arbetsplatser 20 arbetsplatser

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET TROLLHÄTTAN

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET TROLLHÄTTAN FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET TROLLHÄTTAN 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

s. 1 BIL AGA 4 projektorganisation och referenser sveafastigheter BostAd

s. 1 BIL AGA 4 projektorganisation och referenser sveafastigheter BostAd s. 1 BILAGA 4 projektorganisation och referenser Sveafastigheter Bostad Bakgrund s. 2 Sveafastigheter är verksamma inom utveckling och förvaltning av bostads och handels fastigheter sedan 2003. I Sveafastigheter

Läs mer

Vardagen blir roligare i kollektivhus

Vardagen blir roligare i kollektivhus Vardagen blir roligare i kollektivhus Mer gemenskap, större delaktighet, billigare boende och roligare vardag. Det är några av de faktorer som lockade Mathilda Andersson Nwachukwu och Rafael Jensen att

Läs mer

Våra viktigaste tips

Våra viktigaste tips Våra viktigaste tips Projektteamen bakom utvecklingsprojektet Hållbara Hökarängen har sammanfattat sina viktigaste lärdomar och tips för andra som vill jobba med hållbarhetprojekt och stadsdelsutveckling.

Läs mer

Hållbarhetspolicy C. 2 Version 2.0 Konfidentialitetsgrad: Klass 0 Publik information 12 december 2016 Upprättad av: Chef Public Affairs och

Hållbarhetspolicy C. 2 Version 2.0 Konfidentialitetsgrad: Klass 0 Publik information 12 december 2016 Upprättad av: Chef Public Affairs och C. 2 Version 2.0 Konfidentialitetsgrad: Klass 0 Publik information 12 december 2016 Upprättad av: Chef Public Affairs Fastställd av: Styrelsen i Landshypotek Bank Innehållsförteckning 1 Bankens affärsmodell...

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET JÖNKÖPING

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET JÖNKÖPING FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET JÖNKÖPING 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Segregation en fråga för hela staden

Segregation en fråga för hela staden Segregation en fråga för hela staden Segregationen finns inte bara i områden som brukar kallas utsatta. Hela Göteborg är segregerat, och frågan är en angelägenhet för hela staden. Det var ett av budskapen

Läs mer

Fastighetsbranschens efterfrågan påarbetskraft

Fastighetsbranschens efterfrågan påarbetskraft Fastighetsbranschens efterfrågan påarbetskraft -en behovsanalys 2009-2021 En undersökning genomförd av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd. Stockholm i September 2009 www.utbildningsnamnden.se Innehållsförteckning

Läs mer

Riksbyggens Renoveringsverkstad

Riksbyggens Renoveringsverkstad Riksbyggens Renoveringsverkstad Jan Kristoffersson 2011-09-21 Sustainable Innovation Utveckling inom energieffektivisering www.sust.se 1 Sustainable Innovation Startade 2008 Kontor i Stockholm, åtta anställda

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet Projektet Varumärket Grästorp Bakgrund s verksamhetsmål för 2013 är att förbättra profileringen av Grästorp. För att skapa förutsättningar för en framgångsrik marknadsföring krävs att alla som finns och

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1

Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1 Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1 1 Antagen på kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september 2011, 270 och fastställt på bolagsstämman den 25 november 2011. 1 Ägardirektiv

Läs mer

Analys av utvecklingen i Skövde

Analys av utvecklingen i Skövde 1 Handeln 2009 Analys av utvecklingen i Skövde 2 Analys av handelns utveckling i Skövde 2009 Skövde toppar nationella handelssiffror - överträffar högt ställda förväntningar Skövdes totala handelsindex

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Gustavslundsvägen 129, Plan 3, 1 tr, 380 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 380 kvm Antal arbetsplatser 20

Läs mer

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Projektledare Harry Jonsson Individuell mätning är en del av Life+projektet Green Citizens of Europe, Sustainable living

Läs mer

Pro forma våren 2010. Pro forma. SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ)

Pro forma våren 2010. Pro forma. SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) Pro forma våren 2010 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) Pro forma räkenskaper är framtagna för att ge vägledning om hur det nya SBC:s balansräkning och därmed finansiella ställning kan komma att

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för Intresseföreningen i Södra Småland

Verksamhetsplan 2015 för Intresseföreningen i Södra Småland Verksamhetsplan 2015 för Intresseföreningen i Södra Småland INNEHÅLLSFÖRTECKNING RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENINGARS INTRESSEFÖRENING...3 INTRESSEFÖRENINGEN SÖDRA SMÅLAND.3 VISION...4 VERKSAMHETSIDÉ 4

Läs mer

Annika Hentila med dottern Ellie ägarombud Coop Konsum Brickebacken. Ägarombud. medlemmarnas röst

Annika Hentila med dottern Ellie ägarombud Coop Konsum Brickebacken. Ägarombud. medlemmarnas röst Annika Hentila med dottern Ellie ägarombud Coop Konsum Brickebacken Ägarombud medlemmarnas röst Den första kooperativa butiken öppnade i Gävle redan 1898 Det hela började redan i slutet av 1800-talet.

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET VÄRNAMO

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET VÄRNAMO FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET VÄRNAMO 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Huge Fastigheter AB april 2010

Huge Fastigheter AB april 2010 Åsa Hedenberg VD Uppsalahem AB (2001-2010) AP Fastigheter AB, Hiby, SEB Fastighetsförvaltning, Skanska Diverse styrelseuppdrag Husbyggnadsvaror HBV förening, vice ordf. Fastigo Byggherrarna Stockholms

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Bostäder och framtidens Väsby

Bostäder och framtidens Väsby Väsbymoderaten Tidning från Moderaterna i Upplands Väsby, #1, 2014 Ansvarig utgivare: Christer Derger Bostäder och framtidens Väsby I vårt Väsby ska alla ha möjlighet att förverkliga drömmen vi vill bygga

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

PERSONAL. Kan, vill och vågar. Tema: En andra chans? Få delar ägarskap och vinst trots förtjänster

PERSONAL. Kan, vill och vågar. Tema: En andra chans? Få delar ägarskap och vinst trots förtjänster PERSONAL FACKTIDNINGEN FÖR PERSONALANSVARIGA #5 2012 & L E D A R S K A P Kan, vill och vågar Jernhusen tror att människor med god självinsikt driver företag framåt. Ulrika Frisk och Angela Rossi hjälper

Läs mer

Förord. Maria Lönnbark VD

Förord. Maria Lönnbark VD Varumärkesbok Förord I varje möte med omvärlden bygger vi tillsammans bilden av Folktandvården Gävleborg. För att vi ska kunna skapa en tydlig och attraktiv bild finns en varumärkesplattform som ger oss

Läs mer

Vad innebär det att bo i bostadsrätt?

Vad innebär det att bo i bostadsrätt? Vad innebär det att bo i bostadsrätt? Vad är en bostadsrätt? Äger jag min lägenhet? Många som köpt en bostadsrätt tror också att de äger lägenheten. Onekligen lätt att tro, med tanke på priset man får

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Sundbybergsvägen 1, hus C plan 10, 530 kvm LOKALEN Kontor med skyltläge Kontorsyta 530 kvm Antal arbetsplatser 30-35 Adress Sundbybergsvägen 1 Topfloor; På eget

Läs mer

BOSTADS AB POSEIDON. Kort om Bostads AB Poseidon

BOSTADS AB POSEIDON. Kort om Bostads AB Poseidon 2014 KORT OM BOSTADS AB POSEIDON Kort om Bostads AB Poseidon 2 Kort om Bostads AB Poseidon Vi bygger det hållbara samhället för Framtiden Bostads AB Poseidon är ett helägt dotterbolag till Förvaltnings

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

För att närma oss vår vision så har vi formulerat en mission eller en affärsidé. Det här är vårt erbjudande.

För att närma oss vår vision så har vi formulerat en mission eller en affärsidé. Det här är vårt erbjudande. Ebba Petterssons Privatskola Vad är det som gör att man väljer en skola egentligen? Läget, pedagogiken, lärarna eller kompisarna? Och vad är det som gör att man väljer Ebba Petterssons Privatskola? För

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

Hemma Annonsbyrå/Jupiter Reklam. Foto: Kari Kohvakka, Johnér.

Hemma Annonsbyrå/Jupiter Reklam. Foto: Kari Kohvakka, Johnér. Riksbyggen Verksamhet 2008 Hemma Annonsbyrå/Jupiter Reklam. Foto: Kari Kohvakka, Johnér. Riksbyggens verksamhet 2008 Verksamhetsberättelse Rum för utveckling 2 Vision och verksamhetsidé 5 Vd sammanfattar

Läs mer

Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand

Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand Solna strandväg 74 plan 7, 834 kvm LOKALEN Kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Kontorsyta 834 kvm Antal arbetsplatser 30-45

Läs mer