Årsredovisning 2011 Fastställd av kommunfullmäktige den 7 maj 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2011 Fastställd av kommunfullmäktige den 7 maj 2012"

Transkript

1 Årsredovisning Fastställd av kommunfullmäktige den 7 maj 2012

2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 Omvärldsanalys 3 Förutsättningar i kommunen 4 Kommunens verksamhet 6 Organisation 6 Väsentliga händelser 8 Mål och måluppfyllelse 10 Personalekonomisk redovisning 13 Integration och etnisk mångfald 15 Folkhälsoarbete 15 Miljöredovisning 15 Gröna nyckeltal 18 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 19 Teknik- och plannämndens verksamhetsberättelse 22 Miljö-, bygg- och myndighetsnämndens verksamhetsberättelse 25 Kultur- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 27 Socialnämndens verksamhetsberättelse 29 Taxe- och avgiftsnämndens verksamhetsberättelse 31 Sammanställd redovisning 32 Ekonomisk analys 35 Resultatanalys 35 Investeringar 39 Finansiell analys 40 Balanskrav och god ekonomisk hushållning 44 Drift- och investeringsredovisning 47 RESULTATRÄKNING 48 BALANSRÄKNING 49 FINANSIERINGSANALYS 50 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 51 Noter 51 Redovisningsprinciper 54 SAMMANSTÄLLD REDOVISNING 56 Resultaträkning 56 Balansräkning 57 Finansieringsanalys 58 Tilläggsupplysningar, noter 59 ORD- OCH BEGREPP 61 Bilaga 1 Revisionsberättelse Omslagsbild: Kommunalhuset Hallsberg. Foto: Inger Persson.

4

5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärldsanalys En kommun påverkas av yttre omständigheter mer eller mindre utanför dess egen kontroll. Omvärldsanalysen har till uppgift att visa vilka faktorer som kan påverka Hallsbergs kommun. Samhällsekonomi 1 Den svenska bruttonationalprodukten (BNP) mäter i princip värdet av alla varor och tjänster som under en viss tidsperiod framställs i vårt land. Nationalprodukten kan sägas ge ett samlat mått på värdet av all den produktion som sker i ekonomins olika sektorer. Sammantaget motsvarar kommunsektorns konsumtionsutgifter mer än en femtedel av BNP. Kommunalt ägda företag och affärsdrivande verk ingår inte i kommunsektorn, utan räknas till den privata sektorn. Kommunerna svarar för två tredjedelar och landstingen för en tredjedel av sektorns konsumtionsutgifter. Antalet sysselsatta i sektorn utgör ungefär en fjärdedel av det totala antalet sysselsatta i Sverige. Lönekostnadsökningar är därför den viktigaste förklaringen till varför kommunernas kostnader ökar. Löneökningarna är även den viktigaste förklaringen till skatteintäkternas utveckling. Det som gör att utrymmet kan öka realt är utvecklingen av sysselsättningen. För att tillväxten ska kunna öka är det framförallt sysselsättningen inom den privata sektorn som behöver öka. Kommunsektorn redovisar ett överskott på sammantaget cirka 8,8 miljarder kronor. Även för 2012 prognostiseras ett överskott, men något lägre än. Den ekonomiska utvecklingen har varit ytterligt svag under slutet av i stora delar av Europa. Den svaga utvecklingen har bidragit till ett påtagligt fall i svensk export och industriproduktion. Men trots den försvagning som skett uttrycker idag många industriföretag en större optimism om framtiden än tidigare. Även andra tecken tyder på att 1 Sveriges Kommuner och Landsting, Riksbanken oron för eurons framtid och risken för en akut skuldkris har lättat något. Bedömning är att tillväxten i svensk ekonomi tillfälligt stannat av, men att den snart växer igen. Tillväxten blir dock de två närmsta åren väsentligt svagare än under 2010 och. Arbetslösheten kommer därför att stiga något, men inte särskilt mycket. Lägre sysselsättning och dämpad inflation håller tillbaka skatteunderlaget, men andra faktorer som ökade pensioner verkar i motsatt riktning. Den svenska ekonomin har under en något lägre utveckling, BNP steg ifjol med 4,5 procent (5,3 procent 2010). BNP beräknas för 2012 öka med 1,3 procent samtidigt som antal arbetade timmar beräknas minska med 0,5 procent. Prognosen för svensk export beräknas öka. För många länder riskerar dock återhämtningen ta tid och tillväxttalen till en början bli måttliga. Med ökad draghjälp från exportindustrin i kombination med gynnsamma förutsättningar för inhemsk efterfrågan gör att svensk ekonomi kan växa i relativt snabb takt från och med Även sysselsättningen beräknas på sikt ta fart vilket bidrar till att arbetslösheten kan sjunka. En positiv utveckling på arbetsmarknaden kommer följaktligen föra med sig att också skatteunderlaget fortsätter växa i god takt. Det kommunala skatteunderlaget består till stor del av löneinkomster. Sysselsättningsutvecklingen och löneökningstakten är därför de faktorer som har störst betydelse för i vilken takt skatteunderlaget växer. Trots förstärkningen av resultaten kvarstår det mer långsiktiga problemet att intäkterna normalt knappast täcker de behov av verksamhet som demografi och krav på förbättringar ställer. Kommunsektorn står fortfarande inför stora omprövningar. Kommunernas ekonomiska läge Kommunernas sammanlagda resultat enligt de preliminära boksluten för uppgår till 8,8 miljarder kronor men 42 av landets 290 kommuner redovisar underskott. Det motsvarar 15 procent av kommunerna och är en försämring jämfört med år 2010 då 6 procent av kommunerna hade under- 3 Förvaltningsberättelse

6 skott. Resultatet har påverkats av en omräknad pensionsskuld. Detta är en engångseffekt och det sänker resultatet med 2 miljarder kronor. Förutom ökade skatteintäkter har sänkta avgifter för avtalsförsäkringar förbättrat resultaten för kommunerna. Förutsättningar i kommunen Befolkningen 2 Hallsbergs kommun hade vid utgången av en folkmängd på innevånare. Det är en minskning med 27 personer jämfört med föregående år. Födelsenettot var negativt, minus 38 personer. Flyttningsnettot var positivt, 899 personer flyttade till kommunen medan 888 flyttade härifrån. Kommunen hade under 2010 en positiv befolkningsutveckling. Innan dess var år 2002 det senaste året då befolkningen ökade i kommunen. Dessförinnan får man gå tillbaka till början av 1990-talet för att hitta några år med befolkningstillväxt. Fyra av länets kommuner ökade sin folkmängd under. Det var Lekeberg, Örebro, Kumla och Lindesberg. Totalt ökade länets befolkning med personer. Åldersfördelningen i Hallsberg skiljer sig något från rikssnittet. Hallsberg har en lägre andel personer i arbetsför ålder, år. Andelen barn och ungdomar samt andelen äldre är större i Hallsberg än rikssnittet. Antal invånare Arbetsmarknad 3 Befolkningsutveckling de senaste fem åren I december var 4,1 procent av befolkningen i Hallsberg arbetslösa. Det var en ökning jämfört med samma period föregående år med 0,6 procentenheter. Arbetslösheten för Örebro län uppgick till 3,9 procent och för riket totalt 3,6 procent. Utöver de personer som redovisas som öppet arbetslösa finns ett antal personer som är sysselsatta i arbetsmarknadsprogram. I Hallsbergs kommun är den siffran 4,3 procent. Arbetslösheten bland ungdomar, år, var hög i Hallsbergs kommun, 6,4 procent för. Det är en ökning jämfört med 2010, fler ungdomar är sysselsatta i arbetsmarknadsprogram. Inpendlingen till kommunen var vid senaste mätningen större än utpendlingen till andra kommuner arbetade i Hallsberg men bodde på annan ort och av Hallsbergs invånare arbetade i en annan kommun. Bostadsmarknaden Den kommunala bostadsstiftelsen HALLBO äger lägenheter och finns i fem av kommunens tätorter. I kommunen finns också ett antal privata hyresvärdar och flera bostadsrättsföreningar. Detaljplan för kvarteret Berg i centrala Hallsberg vann laga kraft under året. 2 SCB 3 Arbetsförmedlingen Förvaltningsberättelse 4

7 Ett antal större ombyggnads- och nybyggnadsprojekt har påbörjats och avslutats under året. Bland annat nybyggnation av 20 hyresrätter i Kvarteret Kopparslagaren med inflyttning i slutet av februari Näringsliv Året kännetecknades av högkonjunktur och företagen har haft fullt i orderböckerna. Kommunen har haft stora framgångar på nyetableringsfronten med rekordmånga nyregistrerade företag. Det första spadtaget för Postens nya brevterminal togs i september. Train Alliance etablering fortskrider. Vi gläds även åt Green Cargos, Dockabs, GSD:s och Go Glass expansion. En annan viktig insats är att Hallsbergs kommun har fortsatt arbetet med ESF-projekten som handlar om att stärka kompetensen i företagen. Två av projekten avslutades under året och projektet med handlarna avslutas våren Personliga företagsbesök, frukostmöten, studiebesök och arrangerade företagardagar är aktiviteter som vi har satsat på under året. Skattesatsen Den totala skattesatsen för invånarna i Hallsberg är 32:10 kronor per skattekrona. Det är samma nivå som föregående år. Kommunen har den tredje lägsta utdebiteringen i länet. Under året har arbetet med BRO, Business Region Orebro, varit intensivt. BRO är ett samarbetsprojekt där nio av länets kommuner ingår. Det gemensamma projektet Logistikregionen med Arboga, Örebro och Kumla har fortsatt på ett lyckosamt sätt. Blomplantering i Hallsbergs tätort. Foto: Björn Olsson 5 Förvaltningsberättelse

8 Kommunens verksamhet Organisation Hallsbergs kommuns organisation under framgår enligt skissen nedan. Ledning, styrning och uppföljning av kommunen beskrivs nedan. Revision Kommunfullmäktige Valberedning Ordf. Lars Billström (s) Ordf. Hans Karlsson (s) Ordf. Roland Johansson (s) Kommunstyrelse Ordf. Thomas Doxryd (s) Kommunstyrelseförvaltning Kommundirektör Torbjörn Dybeck. Teknik- och plannämnd Ordf. Inga-Britt Ritzman (s) Miljö-, bygg- och myndighetsnämnd Ordf. Anne Carlkvist Fors (s) Teknik- och planförvaltning Förvaltningschef Peter Israelsson Miljö-, bygg- och myndighetsförvaltning Förvaltningschef Leif Welander Kultur- och utbildningsnämnd Ordf. Siw Lunander (s) Socialnämnd Ordf. Magnus Andersson (s) Kultur- och utbildningsförvaltning Förvaltningschef Anders Öberg Socialförvaltning Förvaltningschef till Jan-Åke Ahlin Från och med Lena Dibbern Valnämnd Ordf. Siv Palmgren (s) Överförmyndarnämnd Ordf. Hans Bengtsson (s) Taxe- och avgiftsnämnd (Gemensam nämnd med Laxå, Lekeberg och Askersund) Ordf. Magnus Andersson (s) Förvaltningsberättelse 6

9 Politisk organisation Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige beslutade bland annat i följande ärenden: Ekonomiska ramar Budget, taxor och avgifter Bokslut Delårsrapport Slutredovisningar investeringsprojekt Deltagande i regional kollektivtrafikmyndighet Avtalet Fokus matglädje som syftar till att utveckla och lyfta måltiden i den offentliga verksamheten Förvärvning av fastigheterna Lilla Älberg 1:1 och Kumla Hult 1:3. Fullmäktige sammanträder (8 sammanträden ) som regel varje månad med uppehåll under sommaren. Sammanträdena var och är öppna för allmänheten. Antalet ledamöter i kommunfullmäktige är 45. Efter valet i september 2010 fördelades ledamöterna mellan partierna enligt följande. Centerpartiet 3 Folkpartiet Liberalerna 2 Kristdemokraterna 2 Miljöpartiet de gröna 2 Moderata samlingspartiet 7 Socialdemokraterna 23 Sverigedemokraterna 3 Vänsterpartiet 3 Kommunstyrelsen leder och samordnar den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över nämndernas arbete. Den bereder ärenden som skall behandlas av fullmäktige. Antalet ledamöter i kommunstyrelsen var 15 under. Utöver kommunstyrelsen finns olika nämnder som har ansvar för olika verksamhetsområden. Nämndordföranden för teknik- och plannämnden, kulturoch utbildningsnämnden, miljö-, bygg och myndighetsnämnden och socialnämnden ingår i kommunstyrelsen som ordinarie ledamöter. Ledning, styrning och uppföljning Kommunstyrelsen och nämnderna har till sin hjälp förvaltningar. Tre ledord gäller för kommunens verksamhet. De skall tolkas utifrån medborgarperspektivet. Demokrati: All kommunal verksamhet ska styras demokratiskt och vara ett led i utvecklingen av den kommunala demokratin. Dialog: Den kommunala verksamheten ska utvecklas i dialog mellan beslutande och kommuninvånare. Delaktighet: Alla kommuninvånare ska ges möjlighet till delaktighet i frågor som rör den kommunala verksamheten. Förvaltningarna arbetade och arbetar med förankring av ledorden och mål. På uppdrag av kommunstyrelsen har kommundirektören genomfört en omorganisation. Månatliga uppföljningar av verksamhet och ekonomi lämnas till nämnderna. Förvaltningscheferna lämnar efter samråd med respektive ordförande en kort redogörelse för verksamhet och ekonomi till varje kommunstyrelsesammanträde. Underlag för nämndernas arbete med ledning, styrning och uppföljning var bland annat kvalitetsredovisningar, revisionsrapporter och tillsyns- och granskningsrapporter från olika myndigheter. En delårsrapport per 31 juli lämnades till kommunfullmäktige. I delårsrapporten presenterades en samlad bild av kommunens verksamhet och ekonomi samt en prognos för utfall Internkontroll Ett internkontrollreglemente antogs av kommunfullmäktige, KF 74. Reglementet var upprättat i samarbete med övriga Sydnärkekommuner. 7 Förvaltningsberättelse

10 Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret att tillse att det finns en god intern kontroll. Kommunstyrelsen ska tillse att organisationen utvecklas utifrån verksamhetens kontrollbehov. Varje nämnd har en skyldighet att styra och löpande följa upp kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde. Vid brister ska förslag lämnas på åtgärder för att förbättra kontrollen. Internkontroll är inte en isolerad process utan är en del i alla styrsystem. I varje process ska finnas inbyggda kontroller så att lagar följs och mål kan uppnås. Den interna kontrollplanen är uppdelad i fyra delar; verksamhet, gemensam administration, ekonomiadministration samt personaladministration. Kommunstyrelsens interna kontrollplan omfattar totalt 21 st områden inom verksamhet och administration. Kontroller för personaladministration är utförda och rutiner fungerar enligt rutinbeskrivning. Stor del av övriga kontroller för verksamhet, gemensam administration och ekonomiadministration är ej utförda på grund av hög arbetsbelastning. Teknik- och plannämnden har fortsatt arbetet med internkontrollen under året och intern kontrollplanen har uppdaterats. Internkontrollen innebär en bevakning av att processerna fungerar inom internkontrollplanens delar enligt ovan. Planerade kontrollaktiviteter har genomförts och eventuella brister har rättats till. Ett omfattande arbete med egenkontroll bedrivs av kökens personal. Kultur- och utbildningsnämndens arbete med internkontroll ska upplevas som en naturlig del i det årliga arbetet. Nämnden har dock inte kunnat utföra avsett prioriterat internkontrollarbete under året, bland annat har inte anvisning om hur varje kontroll ska utföras skrivits. Uppföljningen av internkontrollarbetet visar att vissa rutiner inte kontrollerats, varvid de återkommer under Uppföljningen visar också vissa brister för ett antal andra rutiner, varvid de kommer att kontrolleras även under Socialnämnden har genomfört uppföljning av fastställd internkontrollplan. Inga större avvikelser har noterats, bland annat har kontroll skett av lönerutinerna. Taxe- och avgiftsnämnden arbete och uppföljning med intern kontroll har skett enligt internkontrollplanen. Inga avvikelser från internkontrollplanen har noterats i samband med uppföljningen. Miljö-, bygg och myndighetsnämnden har ej haft någon internkontrollplan för, men för år 2012 har en internkontrollplan fastställts. Väsentliga händelser Här lämnas en kortfattad beskrivning av händelser under som har betydelse för kommunen. Det första spadtaget för Postens bygge av sin brevterminal ute i Tälle togs gemensamt av Thomas Doxryd, kommunstyrelsens ordförande, Andreas Falkenmark, affärsområdeschef Meddelande på PostNord och Anders Johansson, avdelningschef på NCC. Train Alliance meddelade i juni att de valt Hallsberg som etableringsort för Europas modernaste anläggningar för service och underhåll av lok, godsvagnar och motorvagnar. I september köpte Train Alliance även Trapp- och trullhusen längs med Storgatan i Hallsberg. 84 företag registrerades, vilket är den högsta siffran sedan 2004 då man började föra denna statistik. Ökningen innebär att Hallsberg är tvåa i Sverige räknat procentuellt med en ökning på 76,7 procent. Endast Robertsfors har en större ökning (med 126,3 procent). Kommunen sålde Alléskolans lokaler till Sydnärkes utbildningsförbund. Med detta nya ägandeskap kan alla frågor och beslut tas snabbare då de inte längre behöver hanteras av både förbundets ledning samt de tidigare ägarkommunerna. Jan-Åke Ahlin valde under året att avsluta sin tjänst som socialchef. Lena Dibbern tillträdde som ny chef den 1 oktober. Förvaltningsberättelse 8

11 Projektet Attraktiva Hallsberg skapar plusvärden drevs av kommunen under större delen av. Projektets syfte var att stötta och utbilda handlarna i Hallsberg att kunna möta marknadens efterfrågan. Kommunen har deltagit i projektet Attraktiva stationer där flera aktörer på central och regional nivå deltar. Projektets mål är att identifiera områden som resenärer som besöker stationen tycker är viktiga och sedan erbjuda resenärerna utveckling och service i form av en mer attraktiv station. Hallsbergs kommun påbörjade deltagande i projektet Administrativ utveckling i Örebro län. Detta projekt kommer att pågå mellan och Syftet med projektet är bland annat att deltagarna ska höja sin kompetens så att de kan bidra till den egna och organisationens fortsatta utveckling. Utställningen Designern Vanja Brunzell genomfördes i Bergööska huset där vackra fest- och teaterkläder ställdes ut från Hallsbergsbördiga Vanja Brunzells långa karriär. Hallsbergs kommun som under 2009 utsågs att vara en Fair Trade City omdiplomerades under 2010 och nu även under. Detta innebär att kommunen har arbetat vidare med en utveckling för etisk konsumtion. 9 Förvaltningsberättelse

12 Mål och måluppfyllelse Kommunfullmäktige har fastställt sex övergripande inriktningsmål som ska genomsyra kommunens olika verksamheter. Dessa mål har sedan brutits ner till verksamhetsanpassade mål för respektive nämnd och verksamhet. De nämnder som redovisar mål är teknik- och plannämnden, kulturoch utbildningsnämnden samt socialnämnden. Kommunstyrelsen har under beslutat om nya mål att gälla för Miljö- bygg- och myndighetsnämnden är nyinrättad nämnd från. Övergripande mål Livskvalitet Kommunen ska verka för god livskvalitet hos invånarna genom verksamheter som präglas av tillgänglighet, öppenhet och omtanke. Boende Kommunen ska genom aktiv planering möjliggöra varierat boende i hela kommunen. Utbildning, omsorg, kultur och föreningsliv Kommunen ska erbjuda omsorg för alla åldrar genom flexibla lösningar utifrån invånarnas behov och önskemål. Kultur ska som ett naturligt inslag i alla verksamheter ge växtkraft och guldkant för alla. Näringsliv Näringslivspolitiken ska präglas av flexibilitet, lyhördhet och service. Den ska stärka och utveckla det befintliga näringslivet samt främja etableringar av nystartad eller inflyttad näringslivsverksamhet. Infrastruktur och kommunikation Kommunen ska aktiv verka för god och långsiktigt hållbar infrastruktur och kommunikationer. Ekonomi Kommunens ekonomi ska präglas av långsiktig och god hushållning ur både ekologisk och ekonomisk synvinkel Nedanstående är ett urval av de verksamhetsanpassade målen. Fullständig redovisning av alla mål finns i respektive nämnds verksamhetsberättelse. Nämnd Mål Måluppfyllelse Livskvalitet SN Socialförvaltningens brukare ska känna sig trygga i sin bostad (85 procent trygga) Helt SN Socialförvaltningens brukare ska vara nöjda med den sociala samvaron och de Inte sociala aktiviteter som erbjuds (60 procent nöjda) SN Socialförvaltningens medarbetare ska ha ett gott bemötande (90 procent nöjda) Helt SN Boende i särskilt boende har rätt till daglig utevistelse Inte SN Antalet medarbetare som besöker en hemtjänsttagare under 14 dagar ska minska Inte från dagens 19 stycken SN Besökare på Familjens hus ska uppleva att verksamheten är till nytta för dem (80 procent nöjda) Delvis SN SN Personer i behov av försörjningsstöd ska så snabbt som möjligt uppnå egen försörjning (självförsörjande inom 3 månader) Arbetslösa ungdomar ska så snabbt som möjligt vara i sysselsättningsåtgärder (sysselsättning inom tre månader) SN Anställda ska efter önskemål erbjudas utökning av tjänstgöringsgrad tillfälligt eller varaktigt (minst 10/år). TPN Antal besökare i Allébadet ska öka från drygt till mellan åren 2010 och Delvis Helt Helt Helt Förvaltningsberättelse 10

13 Nämnd Mål Måluppfyllelse TPN El- och värmeförbrukningen i våra fastigheter ska vara oförändrad mellan 2010 och Helt TPN Insamlat hushållsavfall ska minska från dagens 287 kg/inv till 280 kg år 2012 inte TPN Andelen ätande på Alléskolan ska öka från 83 till 84 procent mellan 2010 och Ej bedömt och på Transtenskolan från 87 till 88 procent KUN Alla barn och ungdomar i Hallsbergs kommun ska känna sig trygga, delaktiga och Delvis trivas i verksamheterna Boende SN Stöd i boendet ska utvecklas så att det blir möjligt för fler att bo i egen lägenhet i Helt ordinärt boende SN Boende i särskilt boende ska vara nöjda med sin boendemiljö (85 procent nöjda) Helt SN Alla särskilda boenden erbjuder kvarboende i livets slutskede Helt SN Parboende erbjuds vid efterfrågan Helt TPN Från och med 2013 bör försäljningen av tomter öka från dagens 7 till 8-10 st per år inte KUN Det ska finnas en väl fungerande skolskjutsverksamhet Helt KUN Behov av barnomsorg ska tillgodoses i rimlig tid Helt KUN Vårdnadshavare/elever ska i större utsträckning kunna välja förskoleverksamhet Helt och skola Utbildning, omsorg, kultur och föreningsliv SN Brukare i äldreomsorgen och LSS-enheten ska uppleva att de får en bra vård (85 Helt procent nöjda) SN Socialförvaltningens brukare ska ha inflytande över den vård och omsorg de får (80 Inte procent nöjda) SN Socialförvaltningens verksamhet ska utvecklas (minst 1 ggr/år ska förvaltningen Helt inbjuda till dialog med brukare, anhöriga, intresseorganisationer och personal) SN Socialförvaltningens medarbetare ska ha en hög kompetens (personalen ska ges Ej bedömt möjlighet till kompetensutveckling inom sitt område) TPN Kemikalieförbrukningen inom lokalvården ska minska från liter 2010 till Delvis liter KUN Alla barn och unga i Hallsbergs kommun ska få de kunskaper de har rätt till Delvis KUN Alla barn och unga i Hallsbergs kommun ska erbjudas att arbeta i ändamålsenliga Delvis och inspirerande lokaler med möjlighet att möta olika lärstilar KUN Alla barn och unga i Hallsbergs kommun ska få minst en kulturupplevelse varje år Helt inom förskolan eller skolan utöver kulturskolans verksamhet KUN Alla vårdnadshavare i Hallsbergs kommun ska få fullgod information om innehåll Delvis och utformning samt erbjudas delaktighet och inflytande i de olika verksamheterna KUN Förskolan, skolan och fritidshemmen ska utveckla samarbete med det lokala Delvis näringslivet KUN Huvudbiblioteket ska ha lördagsöppet Helt KUN Biblioteken ska samarbeta med samhällets föreningar och organisationer Helt KUN Kulturskolan ska successivt korta sina köer Delvis Näringsliv SN Öppenhet för alternativa driftsformer Helt TPN Ärenden ska handläggas snabbt och effektivt. Nämndens och förvaltningens Ej bedömt hemsida ska regelbundet uppdateras KUN Alla barn och ungdomar ska ha god kontakt med det lokala näringslivet Inte KUN Alla barn och ungdomar ska veta vilka kompetenser som behövs för att ha rimlig möjlighet att få ett arbete i Hallsbergs kommun eller någon annanstans Inte 11 Förvaltningsberättelse

14 Nämnd Mål Måluppfyllelse KUN Alla barn och ungdomar ska vara behöriga att läsa ett nationellt program på gymnasiet när de lämnar grundskolan Delvis KUN Barnomsorg ska erbjudas också på obekväm arbetstid Helt KUN Behov av barnomsorg ska tillgodoses i rimlig tid Helt KUN Biblioteket ska vara en resurs för näringslivet Delvis Infrastruktur och kommunikation SN Socialförvaltningen hemsida ska vara lätt tillgänglig för dem som söker information om förvaltningens verksamhet TPN Toppbeläggning av kommunens asfalterade gator bör ske med minst 20 års mellanrum TPN Antalet driftstopp på vatten/avlopp ska minska från 24 till 20 per år mellan 2010 och KUN Inom barnomsorg och skola har barn/elever och personal tillgång till den ITutrustning och det IT-stöd som krävs för uppfyllande av målen för verksamheten inklusive kommunikation med vårdnadshavarna Ekonomi SN Sjukfrånvaron ska minska (minst en procentenhet lägre än sjukfrånvaron 2010) Inte SN Under ska socialnämndens kostnadsutfall vara likvärdig med jämförbara Helt kommuner SN Under ska planeringsverktyg användas för att optimera restid och minska Ej bedömt bilanvändande TPN Underhållskostnaderna för kommunens byggnader ska öka med några kronor/kvm Helt och vara på minst 65 kr/kvm KUN Kultur- och utbildningsnämndens ekonomi ska präglas av långsiktig hushållning både ur ekologisk och ekonomisk synvinkel Delvis Inte Inte Helt Inte Förvaltningsberättelse 12

15 Personalekonomisk redovisning Personalen är en viktig resurs för kommunen. 54 procent av kommunens totala kostnader är personalkostnader. uppgick personalkostnaderna till 511,4 mkr. I personalkostnaderna ingår kostnader för lön, arvoden, sociala avgifter, pensionskostnader, utbildning med mera. En ökning med 3,3 procent jämfört med som är anställda enligt kollektivavtalet Allmänna bestämmelser AB. Antalet årsarbetare beräknas genom att antalet tillgängliga arbetstimmar under året delas med 2080 timmar, vilket är årsarbetstid för en heltidsanställd person. För utförligare redovisning inom området hänvisas till bilagan personalekonomisk redovisning. Nedanstående redovisning utgår från antalet anställda i kommunen. Mätningen av denna uppgift är gjord I begreppet anställda ingår alla Antal anställda Antal årsarbetare Antalet tillsvidareanställda har minskat med 11 personer. Antalet visstidsanställda med månadslön har ökat med 8 personer och antalet timavlönade med 2 jämfört med samma tidpunkt föregående år. Antal anställda fördelat på förvaltningen Antal Andel % Kommunstyrelsen 62 3,6 Teknik- och planförvaltningen Kultur- och utbildningsförvaltningen ,5 Socialförvaltningen ,3 Miljö- bygg- och myndighetsförvaltningen 11 0,6 Totalt Antal anställda fördelat på åldersgrupper Antal Andel % -29 år år , år , år år Totalt Medelåldern för kvinnor var 43,5 år och för män 47,0 år. Medelåldern oavsett kön var 44,3 år. Medelåldern för kvinnor har höjts med 0,6 år och för männen med 1,9 år jämfört med föregående år. Medelåldern för samtliga har höjts med 1,1 år sedan föregående år. 13 Förvaltningsberättelse

16 Antal tillsvidareanställda fördelat på sysselsättningsgrad och kön 0-50% 51-75% 76-99% Heltid Totalt Kvinnor Män Totalt Andel % 4,4 21,3 13,9 60,4 100 Av de anställda med sysselsättningsgrad upp till 50 procent av heltid hade 29 personer pension på deltid. Antalet anställda i denna grupp har minskat med 6 personer jämfört med föregående år. Av de anställda med sysselsättningsgrad procent av heltid hade 13 personer pension på deltid. Jämfört med föregående år har antalet heltidsanställda ökat med 36 personer. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden var 89,9 procent av heltid. För kvinnorna ökade sysselsättningsgraden med 0,41 procentenheter till 88,4 procent. För männen ökade sysselsättningsgraden med 0,1 procentenheter till 97,5 procent. Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro/sammanlagd ordinarie arbetstid 8,13 7,66 6,32 6,41 5,56 5,65 Summa tid med långtidssjukfrånvaro (>60 dagar)/ total sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro kvinnor/sammanlagd ordinarie arbetstid kvinnor Total sjukfrånvaro män/sammanlagd ordinarie arbetstid män Total sjukfrånvaro -29 år/sammanlagd ordinarie arbetstid för gruppen Total sjukfrånvaro 30-49/sammanlagd ordinarie arbetstid för gruppen Total sjukfrånvaro 50- år/sammanlagd ordinarie arbetstid för gruppen 66,26 63,10 56,58 42,77 46,30 46,37 8,85 8,47 6,93 7,01 6,13 6,17 5,22 4,43 3,58 3,57 3,18 3,45 4,02 3,65 3,48 3,51 2,98 3,64 8,28 7,68 6,00 7,96 5,72 5,8 9,01 8,75 7,20 5,75 5,95 5,97 Såväl anställningstimmar som sjukfrånvarotimmar har ökat marginellt jämfört med föregående år. Sjukfrånvaron för den yngsta gruppen har ökat något mer än för övriga. 66 procent av de anställda hade ingen eller mindre än 5 sjukdagar under året, vilket är oförändrat jämfört med föregående år. Kostnaderna för utbetald sjuklön var 3,8 mkr, en ökning med 0,1 mkr jämfört med föregående år. Korttidsfrånvaron (sjukskrivningar som omfattar 2-14 dagar) har ökat och därmed arbetsgivarens kostnader eftersom arbetsgivaren betalar sjuklön med 80 procent av lönen. Antalet personer som varit sjukfrånvarande mer än 90 dagar har minskat. Förvaltningsberättelse 14

17 Integration och etnisk mångfald En plan för Integration och etnisk mångfald fastställdes av kommunfullmäktige den 15 oktober Citat ur inledningen: Hallsbergs kommun anser att alla har rätt till en likvärdig behandling och ska ges samma möjligheter oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck, hudfärg, etnisk och kulturell bakgrund, trosbekännelse, ålder, funktionsförmåga eller sexuell läggning. Vi ser mångfald som en tillgång. Alla ska ha rätt till arbete och kunna vara aktiva i samhället. Möjligheten att ha ett arbete ger individer förutsättningar att göra egna livsval och bygga sina liv. Det finns risk att den etniska aspekten ofta hamnar i skymundan i ett jämställt och mångfaldspräglat samhälle, därför är planen avgränsad till ett etniskt perspektiv. Under våren 2008 kom en enklare variant av planen, Så arbetar vi i Hallsbergs kommun med integration och etnisk mångfald. Tanken var att denna lite lättare upplaga ska kunna användas som informationsmaterial i skolor och på arbetsplatser. Syftet var att sprida visionen om allas delaktighet i integrationsprocesser och medverka till en ökad mångfald i kommunen. Generellt gäller att introduktion och etablering för nyanlända flyktingar och dess anhöriga har ett tydligt fokus på arbetslinjen. Exempel på insatser är SFI-Svenska för invandrare, praktik på företag, jobbsökningsaktiviteter, vägledning och en omfattande samhällsinformation. Målet med verksamheten är en snabb arbetsmarknadsetablering eller högre studier för att därigenom bli självförsörjande. Inom Kultur- och utbildningsnämndens verksamhetsområde har mottagning skett av asylsökande/kommunplacerade flyktingbarn samt elever för integration i verksamheten. Alla verksamheter har upprättat planer mot kränkande behandling och diskriminering. Även verksamheterna inom kommunens bibliotek stimulerar till etnisk mångfald. Inom nämndens verksamhetsområde finns även verksamheten Kultur och förening som försöker hjälpa nyblivna svenska medborgare att engagera sig i föreningar. Inom teknik- och plannämndens verksamhetsområde finns ett bra samarbete med flyktingmottagningen och praktikanter med utländsk härkomst tas emot. Inom simundervisningen har åtgärder genomförts för att även locka till sig elever med utländsk härkomst. Informationsmaterial inom nämndens verksamhet har anpassats på olika sätt för att öka förståelsen. Inom socialnämndens verksamhetsområde har gemensamma mötesplatser i form av dagcentraler skapats. Praktikplatser har även erbjudits inom förvaltningen och individ- och familjeomsorgen samverkar dessutom med Arbetsmarknadsenheten. Nämnden uppmuntrar dessutom till deltagande i olika former av kultur- och föreningsliv. Folkhälsoarbete Inom kultur- och utbildningsnämndens verksamhetsområde har personalen erbjudits möjlighet att erhålla träningskort. Inom nämnden pågår även ett arbete med att skapa en större samsyn på barn- och elevhälsans uppdrag och arbetssätt. Teknik- och plannämnden har som ett av sina mål att arbeta för förbättrad folkhälsa i kommunen och målsättningen är att antalet sålda gymkort ska öka från 1400 per år från 2010 till en nivå på ca 1500 fram till Målet nåddes dock inte under. Ett av miljö-, bygg- och myndighetsnämndens mål är att genom aktiv tillsyn arbeta för att alkoholoch tobaksanvändningen bland unga ska minska. Tillsyn har skett enligt fastställd plan. Samarbete har skett med Polisen för insatser för minskad tobaksanvändning bland unga. Miljöredovisning Att vara en hållbar kommun med en hållbar tillväxt är två delar i kommunens vision. Enligt inriktningsmålet för Ekonomi skall kommunens ekonomi präglas av en långsiktig god hushållning ur både ekologisk och ekonomisk synvinkel. 15 Förvaltningsberättelse

18 Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden arbetar med att ta fram ett miljömålsprogram för Programmet kommer att ange de mål som bör uppnås för att miljön skall bli bättre. Det kommer också att innehålla åtgärder för att nå målen. Programmet handlar om kommunen såväl som organisation som geografiskt område. Nedan beskrivs några av de områden där miljötänkandet framgår, innehållet hämtades ur nämndernas egna verksamhetsberättelser för. Inom kommunstyrelsen kommer postbilen inom serviceavdelningen att bytas ut, ersättningen blir förmodligen en miljöklassad bil. Under infördes Open Office som primärt kontorsprogram och ett projekt med Virtualisering inleddes också. Dessa åtgärder leder till minskad energiförbrukning. Inom kultur- och utbildningsnämnden kommer de lokala miljömålen att förankras i nämnd och förvaltning när de är slutligt antagna. Nämnden har försökt att prioritera miljötänkande i samband med om- och tillbyggnader av skolor och förskolor. Miljörum har tillkommit på flera håll. I all upphandling som sker finns miljökrav med som skall villkor. Nämnden har också stött projektet Grön Flagg för att stimulera miljöarbetet genom att ge 25 tkr till de skolor/förskolor som uppfyller kraven. Framöver kommer nämnden stimulera både lärande och praktiskt arbete kring miljöfrågor. Ett projekt benämnt Klimatsmart mat kommer att fortsätta även Inom miljö-, bygg- och myndighetsnämnden deltog förvaltningen i Kemikalieinspektionens projekt om hantering av bekämpningsmedel inom lantbruket. Inventering av enskilda avlopp på landsbygden har också fortsatt. Tillsammans med Länsstyrelsen samt Askersunds och Kumla kommuner deltar Hallsbergs kommun i ett projekt Värna Tisaren som syftar till att förbättra vattenkvaliteten och tillse att sjöns värden bibehålls. I förvaltningens arbete ingår dessutom att miljödiplomera företag. En strategi för detta arbete togs fram tillsammans med näringslivsenheten under hösten. Även ett arbete med att ta fram ett miljömålsprogram påbörjades under. Inom förvaltningen har bland annat källsortering av avfall ökat, pappersförbrukning minskat och användandet av gemensamma bilar ökat. Inom socialnämnden var ett av målen att under använda planeringsverktyg inom vård och omsorg för att optimera restid och minska bilanvändande. Central planering har införts under vad gäller hemtjänsten, men det går inte att i nuläget bedöma om restiden optimerats eller om bilanvändningen minskat. Inom teknik- och plannämnden var ett av målen att minst 25 procent ska vara ekologiska livsmedelsinköp, målet har uppnåtts under. Målsättningen är att endast servera fisk som är godkänd enligt Världsnaturfondens gröna lista och MSC-märkt. Vad gäller el har det i vissa elljusspår bytts ut trästolpar till metallstolpar. Även belysningen har bytts ut till moderna lågenergilampor av typen högtrycksnatrium. Arbetet med energieffektiviseringar har fortsatt under året och bland annat så har solfångare installerats på Alléhallen. Vad gäller VA-verket har gränsvärden för utsläpp inte överskridits, även dricksvattenförsörjningen har kunnat tillgodoses med enbart tjänliga vattenprover. På Hallsbergs avloppsreningsverk har ett projekt vad gäller energieffektivisering pågått. Ett arbete med kväverening kommer att prioriteras framöver. Ytterligare åtgärder som gäller energieffektivisering är bland annat att solfångare placerats på vissa ställen. Ett arbete med sanering av VA-ledningar pågår också kontinuerligt. Detta arbete sparar både vatten, energi, kemikalier och pengar. En utbyggnad av kommunalt VA har fortsatt under, detta ersätter då enskilda avloppssystem. För att minska beroendet av de ökade oljeoch elpriserna har förvaltningen arbetat med att frångå dessa uppvärmningsformer samt att försöka minska den totala energiförbrukningen genom förbättrad styr- och reglerutrustning. Under har även ett arbete med införandet av en ny avfallsplan fortsatt. Resor i tjänsten Vid resor i tjänsten bör kommunens anställda i första hand välja att resa med tåg. Under köpte Hallsbergs kommun totalt 944 st resor av SJ. Totalt avtalspris uppgick till ca 302 tkr exklusive moms. Totalt antal resta mil uppgick till mil. Detta har lett till 0,43 kg utsläpp av koldioxid, vilket motsvarar förbränning av 0,180 liter bensin. Samma sträcka körd med bil motsvarar utsläpp på kg. Förvaltningsberättelse 16

19 Gröna nyckeltal - en metod för att jämföra kommuner Kommunen som geografiskt område 1.Energianvändning per invånare, kwh/inv (f) (b) (b) 2.Uppvärmning och elanvändning i hushåll, kwh/inv (f) 9 706(b) (b) 4.Energi för transporter, bränsleförbrukning, kwh/inv (f) (b) (b) 7.Jordbruksmark med miljöstöd för ekologisk odling, andel åkermark % 5,4 5,4 5,4 6, ,9(c) 8.Krav-jordbruk/andel åkermark, % 9.Miljövänligt skogsbruk/fsccertifierad areal, % 10.Skyddad natur/andel av kommunens yta, % 12. Kvävedioxid i tätortsluften, ug/m3 Hallsbergs nyckeltal Hallsbergs nyckeltal 2010 Hallsbergs nyckeltal 2009 Hallsbergs nyckeltal 2008 Hallsbergs nyckeltal 2007 Hallsbergs nyckeltal 2006 Hallsbergs nyckeltal ,1 0, ,3(c) e=statistik 2009,FSC 72(e) 72(e) 73(d) ,5(c) f=statistik 2008, SCB 1,6 1,03 1,03 1,03 2,55(b) 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 13.Bensen i tätortsluften, ug/m3 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 14.Godkänt slam, % a.Kadmium i slam/halt i mg/kg torrsubstans 15b.Kvicksilver i slam/halt i mg/kg torrsubstans 15c.Bly i slam/halt i mg/kg torrsubstans 16.Fosfor från slam återförd till jordbruk/växtodling, % 17.Hushållsavfall, exklusive producentansvar, kg/inv 18.Insamling/återvinning enligt producentansvar, kg/inv 19.Deponerat hushållsavfall, kg/inv 1,37 0,61 0,62 0,59 0,56 0,49 0,75 1(a) 0,47 0,35 0,27 0,46 0,25 0,27 0,54 0,8(a) , ,5 9, ,5(a) (c) ,87(c) , ,85 Rikets nyckeltal a=2006 års statistik,scb b=2007 års statistik, SCB c=2008 års statistik, SEKOM d=statistik 2006, FSC Från mätning gjord 01/02 Kommunen som organisation 20.Användning av värme i kommunens lokaler, kwh/m2 21.Användning av el i kommunens lokaler, kwh/m Förnybar energi i lokalerna, % ,6(c) 23.Transportenergi för arbetsfordon och tjänsteresor, kwh/årsarbetare (c) 25.Inköp av ekologiska livsmedel/andel av värdet, % ,8 4,7 7 2,4 1 8,33(c) 17 Förvaltningsberättelse

20 Thomas Doxryd, kommunstyrelsens ordförande i Hallsberg, Andreas Falkenmark, affärsområdeschef Meddelande på PostNord och Anders Johansson, avdelningschef på NCC tog första spadtaget för Postens etablering i september. Foto: Beatrice Arvidson Förvaltningsberättelse 18

21 KOMMUNSTYRELSEN Ordförande: Thomas Doxryd Antal ledamöter: 15 Kommundirektör: Torbjörn Dybeck Kommunstyrelsen leder och samordnar den kommunala verksamheten och ska ha uppsikt över nämndernas arbete. Kommunstyrelsen bereder ärenden som skall behandlas av fullmäktige. Kommunstyrelsens egna verksamheter omfattar central administration, näringsliv, flyktingverksamhet och arbetsmarknadsåtgärder. Kommunstyrelsen ansvarar även för transfereringar, bidrag till kommunalförbund med mera. Årets verksamhet Under har budgeten för LSS-verksamheten flyttats från socialnämnden och kultur- och utbildningsnämnden till kommunstyrelsen. LSS-verksamheten ligger kvar inom dessa nämnder. Kommentarer om LSS-verksamheten redovisas under respektive nämnd. Politisk verksamhet Den största posten avser arvoden till politiker som uppgår till tkr som ligger på samma nivå som 2009 och Kommunens medlemsavgift till Sveriges Kommuner och Landsting, SKL uppgick till 360 tkr. Beräkningen av avgiften för år baserades på medelskattekraften i riket år 2010 och medlemmens invånarantal år Medlemsavgiften till Regionförbundet Örebro Län uppgick till tkr. Infrastruktur, skydd m.m. Kommunen är en av medlemmarna i Nerikes brandkår. Kommunens ägarandel är 8,2 procent och innebar en kostnad på tkr. Pedagogisk verksamhet Sydnärkes Utbildningsförbund ansvarar för gymnasieutbildning och vuxenutbildning i Hallsberg, Laxå och Askersund. Kostnaderna fördelas enligt antal åringar i respektive kommun den 1 januari kalenderåret före budgetåret. Vård och omsorg Färdtjänstverksamheten sker i samverkan med övriga kommuner i länet. Länstrafiken ansvarar för verksamheten. Trafikavtal regleras genom index som helt eller delvis är baserat på SCB:s arbetsmarknadsindex (AKI). Särskilt riktade insatser Från och med 1 december 2010 övergick det primära mottagandet av flyktingar till Arbetsförmedlingen. Flyktingavdelningen har kvar ansvaret för bosättning, erbjuda (SFI) Svenska för invandrare och annan vuxenutbildning, reglerad samhällsinformation, skola- och barnomsorg samt praktisk hjälp och att se till att övrig kommunal service kommer nyanlända till del. Flyktingavdelningen har under totalt tagit emot 95 nyanlända personer och dess anhöriga som bosatt sig i kommunen. 27 av dessa har varit planerade enligt avtal med Migrationsverket. Arbetsmarknadsenheten har via arbetsmarknadspolitiska åtgärder sysselsatt cirka 165 personer under. Kommunikation Länstrafiken har reglerat tågkostnader för trafikering i Tåg i Bergslagen systemet under året. Administration m.m. Kommunen har installerat ett rekryteringsverktyg, HR Support, och ett nytt lönekartläggningsverktyg, MIA. IT-avdelningen har under året börjat installation av Trådlös kommunikation på alla skolor. NPÖ (Nationell Patient Översikt) har installerats. Detta är kopplat till Landstingets HSA-katalog som möjliggör beställning av smarta kort så kallade SITHS-kort. Med detta kort och inloggningsuppgifter har sjuksköterskor, distriktssköterskor och arbetsterapeuter möjlighet till åtkomst och nyttjande av NPÖ. Införande av nytt ekonomisystem har inneburit ett omfattande arbete under hela. 19 Förvaltningsberättelse

22 Verksamhetsmått Verksamhetsmåtten visar en positiv markant ökning av personer som är självförsörjande inom introduktionen. Det är ett högt ohälsotal bland nyanlända flyktingar men Hallsberg har för första gången inga personer som är långtidssjukskrivna. Volymuppgifter Antal inskrivna flyktingar Antal inskrivna flyktingar under 18 år Utflyttade flyktingar under året Andel individer som är självförsörjande under introduktionstiden Andel långtidssjukskrivna eller individer i behov av rehabiliterings insatser 34,2% 27% 46% 1,7% 2,7% 0% Antal feriearbetare åringar Kvalitetsmått Nedan presenteras resultatet av en granskning av kommunens webbplats hämtad ur Sveriges Kommuner och Landstings Information till Alla. En granskning av kommunernas information till medborgarna via webben. (290 kommuner ingår i granskningen.) Färgmarkeringar för Hallsberg anger om det är över medel, under medel eller medel. Kvalitetsnyckeltal Bäst Sämst Medel Hallsberg Öppenhet och påverkan. Kommunens övergripande information till invånarna. Det finns e-postadress till alla politiker i fullmäktige och nämnder. Kommunen har samlad information kring de vanligaste frågorna och svaren kring olika verksamheter , ,9 3 korttidsboende och personlig assistans. Överskott från 2010 har bara delvis nyttjats och där kvarstår tkr som i budget betecknas gemensamma resurser. Lönekostnaderna för ekonomi-, kansli-, personaloch serviceavdelning har blivit tkr lägre än beräknat på grund av sjukdom, vakanta tjänster samt tjänstledigheter som inte återbesatts fullt ut. Arbetsmarknadsenhetens bidrag för Merkostnadsersättning inom jobbgarantin som sysselsatt totalt 26 personer, har medfört ökade intäkter mot budget med 239 tkr. Arbetsmarknadsenhetens projektverksamhet har gått sämre än planerat och visar underskott mot budget på 437 tkr. Projekt PEKA 10, utredning av ekonomi-, personal- och lönesystem som pågått under har resulterat i ett underskott med 341 tkr. Övrigt som påverkat är kostnadsbesparingar på avdelningarna ekonomi, näringsliv, turist, arkiv, Fritidsgården C2, representation kommunstyrelsens ordförande samt fler utförda externa reproarbeten. Kommunstyrelsen Belopp i tkr Bokslut 2010 Budget Bokslut Över-/ underskott Intäkter Kostnader varav personalkostnader - varav kapitalkostnader Nettokostnad Ekonomi Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 742 tkr. Länstrafiken har återbetalat tågkostnader för trafikering i Tåg i Bergslagen systemet med tkr. Färdtjänsten går med underskott på 505 tkr. Kommunstyrelsens LSS-insatser visar på ett underskott med tkr på grund av höga kostnader för Förvaltningsberättelse 20

23 Total drift Belopp i tkr Bokslut 2010 Budget Bokslut Över-/ underskott Politisk verksamhet Infrastruktur, skydd m.m. Kultur- och föreningsverksamhet Pedagogisk verksamhet Vård och omsorg Särskilt riktade insatser Kommunikationer Administration m.m Summa nettokostnader Från 1 januari beslutade kommunfullmäktige om en ny organisation. Den innebär att planverksamheten flyttade över till teknik- och plannämnden från kommunstyrelsen. Verksamheten inom den gamla kultur- och föreningsavdelningen fördelas mellan kultur- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen. Del av LSS-verksamheten har flyttats över till kommunstyrelsen. Ingen hänsyn är tagen till detta i tabellerna ovan. Största delen av kommunstyrelsens verksamhet är transfereringar såsom medlemsavgift till Nerikes Brandkår, Länstrafiken, färdtjänst och Sydnärkes utbildningsförbund. Dessa kostnader kan kommunen inte påverka nämnbart. I det totala bidraget till Länstrafiken ingår bidrag till Örebro Flygplats med 512 tkr. Övrig verksamhet visar på högre kostnader då det ekonomiska ansvaret för LSS-insatserna personlig assistent, korttidstillsyn samt boende med särskild service flyttades över till kommunstyrelsen Framtiden Transfereringar Politisk verksamhet Övrig verksamhet Under hösten har ett beslut tagits, tillsammans med samtliga kommuner i länet, att förändra ägarförhållandet för Länstrafiken, så att landstinget ensam tar över ansvaret från och med För att genomföra detta görs en särskild skatteväxling, från och med En ny kollektivtrafiklag gäller från och med 2012, bland annat inrättas en ny kollektivtrafikmyndighet i varje län/region. Samarbete med övriga kommer i södra Närke fortsätter och ett nytt växelsystem tas i drift Den politiska verksamheten ligger på samma nivå från 2008 till. 21 Förvaltningsberättelse

24 TEKNIK- OCH PLANNÄMNDEN Antal ledamöter: 11 Ordförande: Inga-Britt Ritzman Förvaltningschef: Peter Israelsson Nämndens uppdrag omfattar arbete med den fysiska planeringen enligt plan- och bygglagen. Teknik- och plannämnden/förvaltningen ansvarar för ett mycket omfattande anläggningskapital. Nämnden fullgör uppgifter avseende kommunens vatten- och avloppsförsörjning, avfallshantering, väghållning, parker, natur- och grönområden, kommunens skogsinnehav samt fastigheter och byggnader. Nämnden ansvarar även för kommunens köp och försäljning av mark för kommunens behov samt tomtköhantering och andra markfrågor. Vidare fullgör nämnden det lokala trafiksäkerhetsarbetet i fråga om trafiksäkerhetsbefrämjande åtgärder. Teknik- och plannämnden svarar också för drift och underhåll av Familjebadet, sporthallar, ishallar, idrottsplatser, motionsspår och friluftsbad. Dessutom ansvarar teknik- och plannämnden för kommunens städverksamhet och dess måltidsverksamhet. Årets verksamhet Nämnd och förvaltningsledning Den administrativa staben har i början av året lanserat en kvalitetshandbok som beskriver flöden, processer och manualer avseende det administrativa arbetet. Syftet är att säkerställa att vi gör rätt saker på rätt sätt och samtidigt finns en koppling till internkontrollen. Hus- och bygg Ett antal om- och nybyggnadsprojekt har genomförts under året. Bland annat nya förskolelokaler i Vretstorp, ombyggnad av Apollo till fritidslokaler, lokaler för social omvårdnad i Hallsberg, nybyggnation av lägenheter i kvarteret Kopparslagaren, nytt sporthallsgolv och renoverade omklädningsrum i Alléhallen, Solfångare på Alléhallen för värme till bassängerna samt ett antal andra projekt. Måltid En fortsatt satsning på ekologiska livsmedel har skett. En översyn av köken sker för att kunna optimera driften och få en effektivare verksamhet. Städ Arbetar mycket med att få ner kemikalieförbrukningen, utbilda personalen och effektivisera verksamheten. Anläggning Visar på ett ökat antal besökare jämfört med förra året. Alléhallens bad- och gymverksamhet har under året tagit emot ca besökare. I början av juli invigdes den allra första gymanläggningen (Actic) i utomhusmiljö i Sverige. Utomhusanläggningarna liksom Sporthallen och Bollhallen har använts flitigt det första halvåret med höjdpunkter som Järnvägen Cup i handboll, som även i år genomfördes både på natur- och konstgräs. Tekniska Byggnationen av Cirkulationsplatsen Samzeliigatan-Hardemogatan är till stora delar klar med flytt av EON:s kablar samt VA-arbetet. Cirkulationsplatsen är tagen i drift men kommer att färdigställas till våren. Ett antal trafiksäkerhetsprojekt har genomförts under året. Bland annat gång- och cykelvägar Vranavägen i Sköllersta, Tegelgatan, Samzeliigatan och bro över Pryskebäcken samt refuger i gatukorsningen Stocksättersvägen-Parkvägen och tre hastighetsdämpande avsmalningar på Rabogatan i Vretstorp. Renovering och periodiskt underhåll av vattentornet i Hallsberg har genomförts. Åtgärder för att förbättra kvävereningen med utbyggnad av lagervolymer för slam är klar. En lastmaskin har köpts in som används på återvinningscentralen och för snöröjning med mera. Utredningar angående lakvattendammen vid Vissbergadeponin pågår. Förvaltningsberättelse 22

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Alléskolans matsal, Hallsberg, måndagen den 28 april för sammanträde kl 18.30. Sammanträdet inleds med information i regionfrågan.

Alléskolans matsal, Hallsberg, måndagen den 28 april för sammanträde kl 18.30. Sammanträdet inleds med information i regionfrågan. HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolans matsal, Hallsberg, måndagen den 28 april för sammanträde kl 18.30 Sammanträdet inleds med information i regionfrågan. Ärenden 1 Sammanträdets

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde den 28 januari 2014 kl 08.30

Kommunstyrelsens sammanträde den 28 januari 2014 kl 08.30 2014-01-22 Ledamöter i kommunstyrelsen, för kännedom till: ersättare i kommunstyrelsen, övriga mottagare av kommunstyrelsehandlingar Kommunstyrelsens sammanträde den 28 januari 2014 kl 08.30 Detta material

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer

Foto framsida: Flygbild över pågående arbete med badanläggningen Foto: NCC

Foto framsida: Flygbild över pågående arbete med badanläggningen Foto: NCC Årsredovisning Foto framsida: Flygbild över pågående arbete med badanläggningen Foto: NCC Innehållsförteckning Inledning Kommunstyrelsens ordförande 1 Fem år i sammandrag 2 Vad används skattepengarna till?

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Övertorneå kommun i ord, bild och siffror

ÅRSREDOVISNING 2013. Övertorneå kommun i ord, bild och siffror ÅRSREDOVISNING 2013 Övertorneå kommun i ord, bild och siffror 1 Innehållsförteckning Vår berättelse 3 Kommunalrådet har ordet 4 Kommunchefen har ordet 4 Fakta om Övertorneå kommun Fem år i siffror 5 Så

Läs mer

Delårsrapport 2010-07-31. Fastställd av KF 2010-10-28

Delårsrapport 2010-07-31. Fastställd av KF 2010-10-28 Delårsrapport -07-31 Fastställd av KF -10-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589-870 00 Organisationsnummer: 212000-2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING innehåll INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet sid 3 Året som gått med Burlövstidningen sid 4 2013 i korthet sid 6 Burlöv under 5 år sid 7 Organisationsschema sid 8 Mandatfördelning

Läs mer

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Ansvarig utgivare : Ekonomiavdelningen Foto: Ingrid Wall, Susanne Nilsson, Erik Roman, Johanna Wahlberg, Lena Mattsson Mårtensson (sid

Läs mer

Grattis Gällivare! Innehållsförteckning. Hellnerstipendiet till GSK Brottning. Bageri Baktanke, Mack SM

Grattis Gällivare! Innehållsförteckning. Hellnerstipendiet till GSK Brottning. Bageri Baktanke, Mack SM 2012 ÅRSREDOVISNING Innehållsförteckning INLEDNING 3 Årsredovisningens olika avsnitt 4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 5 Organisationsöversikt med fakta om kommunen 6 Kommunens intäkter och 100-lapp

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisningen utgör kommunstyrelsens sammanfattning och avslutning av 2014 års räkenskaper.

Årsredovisningen utgör kommunstyrelsens sammanfattning och avslutning av 2014 års räkenskaper. ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Årsredovisningen utgör kommunstyrelsens sammanfattning och avslutning av 2014 års räkenskaper. Årsredovisningen innehåller en översikt över kommunens och de kommunala

Läs mer

Årsredovisning 2012 2013-03-11

Årsredovisning 2012 2013-03-11 Årsredovisning 2012 2013-03-11 lidköpings kommun Så styrs Lidköpings kommun Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och ansvarar för de övergripande och långsiktiga målen

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2012 Verksamhetsplan Årsredovisning 1 Omslaget: Under 2012 lanserades En hållbar matkasse som är en recepttjänst från Lerums kommun med tips på klimatsmart mat. En möjlighet att både

Läs mer

Så här fördelas pengarna

Så här fördelas pengarna Malung-Sälens kommuns årsredovisning 2013 Så här fördelas pengarna Formgivning och produktion: www.tantorange.se 2014 Förskolan 8,6 % Grundskolan och fritids 19,5 % Gymnasium och vuxenutbildning 10,0 %

Läs mer

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby KALLELSE Datum 2013-04-17 Sida 1(2) Kommunfullmäktige Till kommunfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Kommunfullmäktige Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans

Läs mer

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 Hit gick skattepengarna 2011 100 kr i skatt till Orsa kommun fördelades så här 2011 2010 28,10 kr 29,57 kr Äldre- och handikappomsorg 20,64 kr 21,27 kr Grundskola och fritidsverksamhet

Läs mer

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN ÅRSREDOVISNING

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN ÅRSREDOVISNING EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN 2013 ÅRSREDOVISNING Innehållsförteckning INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande kommenterar verksamheten... 4 Emmaboda kommuns organisation... 6 Så används skattepengarna - Fem

Läs mer

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun 2(39) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Uppföljning av KS Resultatmål...4 2.1 Strategiska förutsättningar... 4 2.2 God livsmiljö... 8 2.3 Hållbar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Längst bak hit tar du Dina pengar en kor tversion av årsredovisning

ÅRSREDOVISNING 2014. Längst bak hit tar du Dina pengar en kor tversion av årsredovisning ÅRSREDOVISNING 2014 Längst bak hit tar du Dina pengar en kor tversion av årsredovisning en. 2014 I KORTA DRAG Västsveriges bästa företagsklimat igen! I Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat

Läs mer

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Inledning Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Förvaltningsberättelse Översikt över 2014 8 God ekonomisk hushållning

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2013 Verksamhetsplan Årsredovisning 1 Omslaget: För att på ett tydligt sätt visa konkreta steg som tas för att bli Sveriges ledande miljökommun har ett visionspussel tagits fram, placerat

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunens organisation 3. Kommunalrådet har ordet! 5. Förvaltningsberättelse 7.. - Kommunen 7 - Koncernen 26 Sammanställd redovisning resultaträkning/finansieringsanalys. 28 Sammanställd

Läs mer

Strategisk och ekonomisk plan åren 2012-2014

Strategisk och ekonomisk plan åren 2012-2014 Strategisk och ekonomisk plan åren 2012-2014 Fastställd av kommunfullmäktige 2011-06-16 Innehåll 1 Beslut i kommunfullmäktige 5 2 Utredningsuppdrag att hanteras av kommunstyrelsen 6 3 Förord 7 4 Kommunfullmäktiges

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24

ÅRSREDOVISNING 2013 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013 2 Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24 Innehåll Sida Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 Viktiga händelser 2013 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna?

Läs mer

Söderhamns Kommun Årsredovisning

Söderhamns Kommun Årsredovisning Söderhamns Kommun Årsredovisning 2011 3 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Organisationschema 2011 5 Ekonomi i sammanfattning 7 Drift- och investeringsredovisning 9 Förvaltningsberättelse 13 Inriktningsmål,

Läs mer

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan  verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan Verksamhetsplan 2015 2017 verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

Läs mer