Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 (29) Tid: kl , ajournerat kl Plats: Tunet, Folkets Hus Beslutande Peter Pedersen (V) Bjarne Rasmussen (S) Roland Halvarsson (V) Anita Bohlin-Neuman (V) Annika Engelbrektsson (S) Anne Lindberg (V) Marianne Högberg (S) Mauri Sukuvaara (V) Lenny Karlsson (M) Monica Littorin (V) Birgitta Höijer (C) Franz Maretta (S) Gertowe Thörnros (V) Cathrine Pedersen (V) Jeannette Rasko (S) Ingvar Eriksson (V) Jan Ask (V), ordförande Patrik Renberg (S) Ulla Andersson (V) Johan Nordström (M) Eje Johansson (V) Per-Gunnar Bråtner (C) Torbjörn Holm (V) Bernt Vitans (V) Per-Olow Linder (V) Pernilla Stolt (S) Lars-Gunnar Hedenquist (FP) Stina Borjo (V) Leif Grönberg (V) Ove Gunnarsson (S) Anneli Mylly (V) Björn Berglund (M) Yvonne Karlsson (S) Markus Sukuvaara (V) Tom stol (SD) Anna Carin Westerlund (V) Lennart Johansson (S) Övriga deltagande Annica Blomgren (S), revisor Tjänstgörande ersättare Lasse Liden (MP) (för Björn Nordenhaag (MP)) Nils Björk (KD) (för Siv Karlsson (KD)) Lars-Erik Karlsson (S) (för Gisela Lindh (S)) Anita Birath (S) (för Thomas Andersson (S)) Tjänstemän Maria Eriksson, kanslichef Utses att justera: Annika Engelbrektsson och Cathrine Pedersen Justeringens tid och plats: Måndag den 5 december kl på Kansliavdelningen Paragrafer UNDERSKRIFTER Sekreterare: Maria Eriksson Ordförande: Jan Ask Justerande: Annika Engelbrektsson Cathrine Pedersen

2 (29) Organ: Anslag/bevis Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: Datum när anslaget sattes upp: Datum när anslaget tas ner: Protokollet förvaras vid: Underskrift: Kommunkansliet Marianne Andersson

3 (29) Innehållsförteckning Fastställande av föredragningslista... 5 KF 83 Dnr: Skattesats KF 84 Dnr: Tilläggsanslag Investeringar Stora Valla IP... 9 KF 85 Dnr: Investering ventilationsaggregat Ungdomens hus (Stora Vallahallens aerobiclokal) KF 86 Dnr: Arbetstidsmodell/resurspool KF 87 Dnr: Vikarieanskaffning inom socialförvaltningen KF 88 Dnr: Policy mot mutor och jäv KF 89 Dnr: Omställningsavtal KOM-KL KF 90 Dnr: Sammanträdestider KF 91 Dnr: Svar på motion: Tillsätt en kriskommission gällande studieresultaten i kommunens skolor KF 92 Dnr: Svar på medborgarförslag: Terränghinderbana KF 93 Dnr: Medborgarförslag: Elljusspår Ramshöjden... 22

4 (29) KF 94 Dnr: Anmälan av medborgarförslag: Hundburk i korsningen mellan Vinkingagatan och Godtemplargatan i Strömtorp KF 95 Dnr: Anmälan av medborgaförslag: Seniorer för arbetslösa ungdomar KF 96 Dnr: Anmälan av medborgarförslag: Finsktalande vårdpersonal och vårdtagare på samma avdelning KF 97 Dnr: Val av nämndeman och erättare i Degerforsbolagen AB KF 98 Dnr: Rapport - Ej verkställda beslut inom socialnämndens verksamhetsområde 27 KF 99 Dnr: Anmälan av medborgarförslag: Cykelbana/hopp (mountainbike, BMX-cykel) på Kapellområdet på Bruket KF 100 Dnr: Anmälan av medborgarförslag: Någonstans att vara på helgerna... 29

5 (29) Fastställande av föredragningslista Beslut Föredragningslistan fastställdes med tillägg av följande ärenden: Anmälan av medborgarförslag: Cykelbana/hopp (mountainbike, BMX-cykel) på Kapellområdet på Bruket Anmälan av medborgarförslag: Någonstans att vara på helgerna

6 (29) KF 83 Dnr: Skattesats 2012 Beslut (i enlighet med kommunstyrelsens förslag) Skattesatsen för 2012 ska höjas med 50 öre, det vill säga uppgå till 22,67. (När den beslutade skatteväxlingen om 34 öre med lanstinget i Örebro län avseende kollektivtrafik. kommer Degerfors kommuns kommunalskatt efter höjning med 50 öre och skatteväxling om -34 öre uppgå till 22,33 kr.) Enligt kommunallagen, kap 8, skall kommunstyrelsen innan oktober månads utgång föreslå kommunfullmäktige besluta om skattesats för kommande verksamhetsår. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer inte detta som möjligt utan kommunstyrelsen får behandla ärende om skattesats på sitt sammanträde Bedömning Nedan angivna områden sammanvägt ligger till grund för det förslag till skattesats som presenteras. Kommunfullmäktige har beslutat i de finansiella målen för att skattesatsen skall vara oförändrad, d.v.s. 22,17 kr. Resultatet för planperioden ska enligt beslut i fullmäktige uppgå till minst o ,5 mkr o ,2 mkr o ,8 mkr (1 %) Efter analys av skatteunderlagsprognosen under hösten och bedömning av verksamheternas omfattning behövs en intäktsförstärkning för att klara fullmäktiges resultatmål för 2012 och resten av planperioden. Med en intäktsförstärkning om 50 öre per skattekrona bedöms resultatnivån 2012 klaras. I dagsläget uppgår resultatet för 2012 till +3,8 mkr. För att klara resultatnivåerna för 2013 och 2014 behövs även ytterligare kostnadsanpassningar. Med utgångspunkt från ovanstående föreslås att kommunalskatten för 2012 ska höjas med 50 öre, det vill säga uppgå till 22,67. (När den beslutade skatteväxlingen om 34 öre med lanstinget i Örebro län avseende kollektivtrafik. kommer Degerfors kommuns kommunalskatt efter höjning med 50 öre och skatteväxling om -34 öre uppgå till 22,33 kr.) Yrkanden Roland Halvarsson (V), Ingvar Eriksson (V), Johan Nordström (M), Peter Pedersen (V), Lars-Gunnar Hedenquist (FP) och Birgitta Höijer (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

7 (29) KF 83 (forts.) Dnr: Annika Engelbrektsson (S), Bjarne Rasmussen (S) och Jeannette Rasko (S) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag med följande motivering: Orsaken till ställningstagandet är att en skattehöjning bara löser problemen kortsiktigt och att vi skjuter stora nedskärningar till 2013 och 2014, inga förslag finns från majoriteten att lösa den långsiktiga kostnadssituationen. Vi har begärt att kommunen skall göra en analys över vilka åtgärder som behövs, men den begäran har röstats ner. Hade majoriteten gått med på att göra en åtgärdsplan, då hade vi kunnat gå med på en skattehöjning. Propositionsordning Det finns två olika yrkanden. Ordföranden meddelar sin avsikt att ställa yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäktige har bifallit kommunstyrelsens förslag. s beredning Kommunstyrelsen 181/ Reservationer Samtliga närvarande ledamöter från (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Annika Engelbrektssons m.fl. yrkande. Protokollsanteckning Samtliga närvarande ledamöter från (M), (C), (FP) och (KD) önskar få följande anteckning förd till protokollet: Alliansen accepterar den föreslagna skattehöjningen på 50 öre/skattekrona. Ett tungt vägande skäl är att förstärkningen av ekonomin behövs för att vi ska kunna tillhandahålla en kommunal service av god kvalitet med fokus på utbildning och äldreomsorg. Vi godtar dock inte skattehöjningen reservationslöst. Den ger oss bara en tillfällig frist måste därför bli ett år då Degerfors kommun avslutar vissa engagemang samtidigt som organisationen anpassas den till den befolkningsminskning som skett och prognostiseras. Vår grundläggande syn på hur denna anpassning till 2012 och planperioden ska ske innebär att: Degerfors kommun avbryter sitt engagemang vad gäller upprustningen av Stora Valla IP. De 6-7 miljoner som satsats får vara nog Den skattehöjning som nu accepteras får som framgår av långtidsplanen inte följas av ytterligare skattehöjningar med tanke på konsekvenserna för låginkomsttagare och att kommunen attraktivitet som inflyttningsort minskar Det genomförs en genomlysning av den kommunala verksamheten av extern kompetens typ vad som skett och 2010 av SKL. Möjligheterna till att fördjupa samverkan med grannkommuner främst Karlskoga intensifieras. Samverkan ska även gälla de kommunala bolagen. Upprustningsarbetena på Strömtorpsskolan avbryts och skolan förbereds för nedläggning.

8 (29) KF 83 (forts.) Dnr: Skolorganisationen kvalitetssäkras för att vi ska kunna nå de mål som kommunfullmäktige har antagit om att alla elever som lämnar grundskolans årskurs 9 ska vara godkända för vidare studier på gymnasienivå. Sysselsättning och expansion främjas genom en kraftfull satsning på kommunens näringslivsverksamhet. Vi i Alliansen tror att kommunen kan hävda sig väl i konkurrensen om nya företag. Ekonomichef

9 (29) KF 84 Dnr: Tilläggsanslag Investeringar Stora Valla IP Beslut (i enlighet med kommunstyrelsens förslag) 1. Tilläggsanslag om tkr 2011 för Stora Valla IP godkänns. 2. Den slutliga finansieringen ska behandlas i samband med fastställandet av budget Tilläggsanslaget ska betraktas som ett förskott av de medel som finns år 2012 och 2013 i budget Projektbudgeten för Stora Valla IP ska ej totalt överstiga tkr. Kommunfulläktige har i investeringsbudget 2011 avsatt tkr för åtgärder inom Stora Valla IP. I planen för 2012 och 2013 finns ytterligare tkr med fördelningen mkr/år. Inför beslutet om investeringsplan framfördes i kommunfullmäktige att kommunens maximala insats på Stora Valla IP ska vara högs tkr. Under 2011 har arbetet med konstgräsplan färdigställts. Det gäller underlagsarbete, dränering, nya värmerör samt läggning och limning av konstgräset. På vilket sätt konstgräsplan ska värmas upp är inte slutligt bestämt. Hittills uppgår investeringarna för 2011 till tkr och prognosen är att utgifterna för nu gjorda åtgärder kommer att överstiga tkr. Detta prognostiserade underskott presenterades även i delårsrapporten för För att konstgräsplanen ska kunna användas under vintern 2011/2012 behöver följande åtgärder göras: Investering i teknikbyggnad med tillhörande värmeväxlare tkr Iordningställande av 6 belysningsmaster, 200 Lux 620 tkr Traktor med redskap 500 tkr Mål, målnät och avbytarbås 55 tkr Nytt bollnät på kortsida mot Stora Halla. Nät finns hos DIF 25 tkr Summa tkr Några av ovanstående utgifter är tillkommande det gäller främst belysningen. Degerfors Energi behöver dessutom inom sin verksamhet gräva ned fjärrvärmerör till Stora Valla IP till en kostnad motsvarande tkr. Anledningen till fjärrvärme-alternativet är att möjligheter finns att kunna tillvarata spillvärme från ett stort lokalt företag och att de lösningar med alternativ uppvärmning kan behöva fjärrvärmetillskott under den kallaste tiden. Under hösten har olika alternativ för iordningsställande av A-plan för att klara 2014-reglerna diskuterats. Alternativa sätt att lägga ned värmerören i marken har prövats. Lyckas detta sätt innebär det att nuvarande A-plan ej behöver läggas om från grunden och det innebär dessutom kostnaderna

10 (29) KF 84 (forts.) Dnr: för att få värme i A-plan kan komma att understiga tkr. Diskussioner pågår om en kostnad om 600 tkr för rördragning samt frysmedel. Finansiering Den utgift som finns för Stora Vallas IP prognostiseras hittills att överskridas med tkr. Tillsammans med de åtgärder om för konstgräsplan och 600 tkr för Rörläggning på A-plan uppgår det sammanlagda behovet av tilläggsanslag för 2011 till tkr. Om tidigareläggningen av investeringsutgifterna kräver nyupplåning redan 2011 är osäkert. De slutliga beslutet om finansiering får därför ske i samband med fastställandet av budget Tilläggsanslaget ska betraktas som ett förskott av de medel som finns år 2012 och 2013 i budget Projektbudgeten för Stora Valla IP ska ej totalt överstiga tkr. Yrkanden Roland Halvarsson (V) och Annika Engelbrektsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Johan Nordström (M) yrkar att tkr, istället för tkr, beviljas i tilläggsanslag. Propositionsordning Det finns två yrkanden. Ordföranden meddelar sin avsikt att ställa yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäktige har bifallit kommunstyrelsens förslag. s beredning Kommunstyrelsen 183/ Reservationer Samtliga närvarande ledamöter från (M), (C), (FP) och (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Johan Nordströms yrkande. Protokollsanteckning Samtliga närvarande ledamöter från (S) önskar få följande anteckning förd till protokollet: Vi säger ja till att flytta investeringspengarna, men gör det under protest eftersom de investeringarna har inget med de krav som svensk fotboll kräver. Ekonomichef

11 (29) KF 85 Dnr: Investering ventilationsaggregat Ungdomens hus (Stora Vallahallens aerobiclokal) Beslut (i enlighet med kommunstyrelsens förslag) Investeringsutgiften om sammantaget kr i nya ventilationsaggregat finansieras inom kommunens egna kapital. Kommunstyrelsen beslöt , KS 166/2011, att förslå kommunfullmäktige besluta om nya ventilationsaggregat i Ungdomens hus och Stora Vallahallens aerobicslokal. Investeringsutgiften har beräknats till sammanlagt kr. I kommunstyrelsens förslag till beslut hänsköts finansieringsfrågan till kommunstyrelsens möte Finansiering Investeringsutgiften om sammantaget kr i nya ventilationsaggregat finansieras inom kommunens egna kapital. s beredning Kommunstyrelsen 182/ Ekonomichef Servicechef Kulturchef

12 (29) KF 86 Dnr: Arbetstidsmodell/resurspool Beslut (i enlighet med kommunstyrelsens förslag) 1. Införande av ny arbetstidsmodell inom kommunens verksamheter, enligt förslag från socialförvaltningen, genomförs ej eftersom det initialt innebär omfattande kostnader vilket inte kan finansieras inom ram för kommande års budget. Möjlighet till önskad sysselsättningsgrad medför dock flera fördelar för kommunen och kommunens medarbetare, därför skall ärendet återupptas inom ett par års tid då nytt beslut fattas. 2. Kommunstyrelseförvaltningen uppdras återuppta ärendet och inkomma med förslag till beslut inför budgetår Socialnämnden har överlämnat ärende till kommunstyrelsen gällande införande av arbetstidsmodell där syftet är att minska behov av vikarier och samtidigt ge tillsvidareanställda medarbetare möjlighet att önska sysselsättningsgrad (se vidare information i bilagor). Socialnämnden lämnar över ärendet med frågeställningarna: 1. Ska möjlighet till önskad sysselsättningsgrad omfatta alla kommunens anställda? 2. Hur finansieras möjligheten till önskad sysselsättningsgrad? Det finns förväntade positiva effekter med införande av önskad sysselsättningsgrad. Arbetsgivaren ska sträva efter höjda sysselsättningsgrader och arbetar redan idag aktivt för detta. Det är framförallt inom socialförvaltningen och kultur- och utbildningsförvaltningen som medarbetare arbetar deltid och där arbetsgivaren med nuvarande modell för planering av verksamhet inte har möjlighet att erbjuda valfri sysselsättningsgrad. Ett införande av ny arbetstidsmodell för kommunens verksamheter skulle initialt, enbart för socialförvaltningens verksamheter, kosta cirka 2-2,5Mkr under en treårsperiod. Möjlighet till finansiering inom ram för socialförvaltningens budget, likväl inom ram för kommunstyrelseförvaltningens budget saknas. Därför kan verksamheterna, med nuvarande ekonomiska prioriteringar, inte arbeta med införandet av ny arbetstidsmodell enligt förslag från socialförvaltningen. Med anledning av de fördelar som införandet av ny arbetstidsmodell med önskad sysselsättningsgrad medför, bör kommunen dock återuppta ärendet. Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för att ärendet återupptas och att inkomma med nytt förslag till beslut inför budgetår Yrkanden Annika Engelbrektsson (S) yrkar att ärendet ska återremitteras för att kontakt ska tas med Laxå och andra kommuner för att få reda på deras erfarenheter innan beslut fattas. Anita Bohlin-Neuman (V) yrkar att ärendet ska avgöras idag samt bifall till kommunstyrelsens förslag.

13 (29) KF 86 (fort.) Dnr: Propositionsordning Det finns ett yrkanden om bifall och avslag till återremiss, samt yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden meddelar att han först tänker ställa yrkandet om återremis under proposition bifall eller avslag, för att sedan ställa yrkandet om bifall till kommunstyrelsens förslag under proposition. Ordföranden finner att kommunstyrelsen har beslutat att avslå yrkandet om återremiss samt att bifalla kommunstyrelsens förslag. s beredning Kommunstyrelsen 186/ Personalchef Socialnämnden

14 (29) KF 87 Dnr: Vikarieanskaffning inom socialförvaltningen Beslut (i enlighet med kommunstyrelsens förslag) Vikarieanskaffning inom socialförvaltning flyttas från socialförvaltningen till kommunstyrelseförvaltningen, ekonomi- och personalavdelning. Personella och ekonomiska resurser överförs i sin helhet till kommunstyrelseförvaltningen i samband med årsskiftet Socialförvaltningen har dagligen ett behov av ett stort antal vikarier, många tillsätts med mycket kort varsel och kort administrativ handläggningstid. Det administrativa arbetet med vikarieanskaffning inom socialförvaltningen utförs idag av socialförvaltningen. Arbetet föreslås istället utföras av kommunstyrelseförvaltningen. Genom denna förändring kommer kompetensen inom området att stärkas genom ett nära samarbete mellan vikarieanskaffare, löneadministratörer och personalhandläggare. Socialförvaltningen kan fokusera på kärnuppdraget och överlåta supportfunktion till kommunstyrelseförvaltningen. En bra planering av bemanning är av stor vikt både för verksamhetens möjlighet att utföra uppdrag och sett ur ett ekonomiskt perspektiv ger en bra planering en effektivare organisation med lägre kostnader för drift av verksamhet. Kommunen samverkar idag med ett antal olika kommuner och organisationer för att hitta former för effektivare organisationer och säkerställandet av hög kvalitet i den kommunala servicen. I kommunen finns också möjlighet att arbeta med inomkommunal samverkan. På sikt kan en central bemanningsenhet som hanterar hela kommunens vikarieanskaffning motiveras av att vi uppnår en effektivare intern organisation, att vi har möjlighet att förstärka våra kompetenser inom respektive kunskapsområde. I nuläget är det dock enbart vikarieanskaffning för socialförvaltningen som berörs av detta förslag. I arbetet med vikarieanskaffning krävs kompetens inom LAS (Lagen om anställningsskydd), ATL (Arbetstidslagen), lokala kollektivavtal samt andra lagar och avtal. Arbetet utförs med stöd av Win Las, Time Pool, Personec och vårt rekryteringsverktyg Offentliga jobb. Kompetens inom ovanstående finns hos vikarieanskaffare, löneadministratörer samt personalsekreterare. Samarbetet mellan dessa funktioner är därför nödvändigt. Vikarieanskaffning för socialförvaltningen med utförande inom kommunstyrelseförvaltningen innefattas främst av följande arbetsuppgifter: Ta emot sjukanmälan och friskanmälan Vikarieanskaffning (genom Time Pool) Administrativt stöd vid schemaläggning i Time Care Huvudadministratör för Time Care och Time Pool

15 (29) KF 87 (forts.) Dnr: Kontrollera och följa upp företräden, konverteringar, LAS, sysselsättningsgrader mm Skicka ut LAS listor och företrädeslistor månadsvis Rådgivning och stöd åt chefer i organisationen inom ovanstående områden. Finansiering Befintlig budget för vikarieanskaffning inom socialförvaltningen flyttas till kommunstyrelseförvaltningen med nedanstående belopp: Lön inkl PO kr + uppräkning 2,2 % 2012 Vikarieanslag för semester kr + uppräkning 2,2 % 2012 Licenskostnad Time Care/Time Pool samt kostnad för SMS trafik kr TOTALT kr s beredning Kommunstyrelsen 187/ Personalchef Socialchef Ekonomiavdelningen

16 (29) KF 88 Dnr: Policy mot mutor och jäv Beslut (i enlighet med kommunstyrelsens förslag) Policy gällande mutor och jäv inom Degerfors kommunkoncern antas. Respektive förvaltning har möjlighet att utöver policyn utforma mer verksamhetsnära riktlinjer. Kommunen saknar idag en policy gällande mutor och jäv. Inom den offentliga förvaltningen arbetar vi på medborgarnas uppdrag och i deras intresse. Demokrati, rättssäkerhet och effektivitet är grundläggande värden för all offentlig verksamhet. Medborgarnas förtroende för den offentliga förvaltningen fordrar att vi som verkar i denna inte låter oss påverkas av ovidkommande önskemål eller hänsyn i vårt arbete. Det är lätt att skada förtroendet för en verksamhet, men mödosamt och tidsödande att bygga upp det. En anställd eller förtroendevald inom det offentliga får aldrig missbruka sin ställning. Vi har alla ett ansvar mot våra uppdragsgivare medborgarna att bekämpa korrupt beteende var det än må förekomma. På så sätt försvarar vi och stärker rättssamhället. Men vad är korrupt beteende? Var går gränsen för muta eller jäv? Lagen ger oss inte alltid så tydliga anvisningar. Ett personligt ansvarstagande och den egna förmågan att göra etiska val måste många gånger ta vid. Vår policy ska vara ett stöd för detta. Den ska också stimulera till givande diskussioner på våra arbetsplatser. I ett samarbete mellan Finansdepartementets avdelning för offentlig förvaltning och Sveriges kommuner och Landsting har ett vägledningsdokument inom området arbetats fram. Detta dokument kan användas i sin helhet som policy för enskilda arbetsgivare och föreslås så göras av Degerfors kommunkoncern. Vägledningsdokumentet återfinns i bilaga 1. Utöver föreslagen policy finns utrymme för respektive förvaltning att arbeta fram mer verksamhetsnära riktlinjer. s beredning Kommunstyrelsen 188/ Personalchef Förvaltningschefer

17 (29) KF 89 Dnr: Omställningsavtal KOM-KL Beslut (i enlighet med kommunstyrelsens förslag) Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pactas respektive styrelser rekommenderar med anledning av Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL, träffad den 7 december 2010, var och en av sina respektive medlemmar kommunen/landstinget/regionen/ kommunalförbundet besluta att anta Lokalt kollektivavtal KOM-KL som lokalt kollektivavtal, med den utformning och det innehåll som framgår av bilaga 5 i den Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL som de centrala parterna träffat den 7 december 2010, och att lämna protokollsutdrag över beslutet till de berörda arbetstagarorganisationer som begär det. Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta inledde förhandlingar med samtliga centrala motparter om ett omställningsavtal redan år Bakgrunden till förhandlingarna var bland annat att utredningen Omställningsavtal ett aktivare stöd till uppsagda (SOU 2002:59), uppmärksammat på vikten av omställningsavtal och särskilt pekat på frånvaron av ett sådant avtal i kommun- och landstingssektorn. Genom att överenskommelsen om Omställningsavtal KOM-KL träffats har målet nåtts att åstadkomma ett omställningsavtal för samtliga medlemmar, gemensamt med samtliga motparter, samtidigt som AGF-KL upphör att gälla. Genom överenskommelse om ändringar av AB har målet nåtts att förkorta uppsägningstiderna. Därutöver har en separat överenskommelse träffats om Särskild ersättning för äldre arbetstagare som sägs upp på grund av arbetsbrist i kommun, landsting eller region. Omställningsavtalets viktigaste delar kan sammanfattas i nedanstående punkter. Omställningsavtalet stödjer och hjälper en arbetstagare som sägs upp på grund av arbetsbrist i hans eller hennes omställning till ett nytt arbete. En arbetstagares möjligheter att få ett nytt arbete ska öka genom avtalets aktiva omställningsarbete. Sådant arbete är framgångsrikt om arbetslöshet kan undvikas eller upphöra genom ett nytt arbete. Avtalet bygger på att arbetstagaren själv aktivt verkar för att få ett nytt arbete. Det aktiva omställningsarbetet finansieras genom en obligatorisk premie från arbetsgivaren. Kollektivavtalsstiftelsen Omställningsfonden ansvarar för avtalets aktiva omställningsinsatser. Avtalets ekonomiska förmåner för anställda hos kommun, landsting, region eller kommunalförbund betalas av arbetsgivaren när kostnaden uppstår. Avtalets ekonomiska förmåner för anställda hos Pactaarbetsgivare, dock inte kommunalförbund, finansieras genom en premie från arbetsgivaren. Kollektivavtalsstiftelsen Omställningsfonden ansvarar för avtalets ekonomiska förmåner för anställda hos Pactaarbetsgivare.

18 (29) KF 89 (forts.) Dnr: KOM-KL träder i kraft den 1 januari Avtalet gäller tills vidare men kan sägas upp med tre månaders uppsägningstid, så att det upphör vid ingången av ett kalenderår. Avtalet kan dock tidigast upphöra den 1 januari När KOM-KL träder i kraft upphör AGF-KL att gälla. En arbetstagare som blir uppsagd på grund av arbetsbrist före den 1 januari 2012 omfattas inte av omställningsavtalet. Det innebär att för en arbetstagare som sägs upp före den 1 januari 2012 gäller AGF-KL. AGF-KL gäller därutöver för en arbetstagare som vid denna tidpunkt får förmåner enligt AGF-KL eller som omfattas av dess efterskydd. Efterskyddet gäller förutsatt att arbetstagaren inte har rätt till förmån från annan trygghetsfond. s beredning Kommunstyrelsen 189/ Personalchef

19 (29) KF 90 Dnr: Sammanträdestider 2012 Beslut (i enlighet med kommunstyrelsens förslag) Sammanträdestider för 2012 fastställs. Stopp KSAU KS KF Kommentar 30 november 12 december 9 januari (30 januari) 11 januari 23 januari 6 februari 27 februari 8 februari 20 februari 5 mars (26 mars) 7 mars 19 mars 10 april (tisdag) 23 april Årsredovisning 11 april 23 april 7 maj (28 maj) 9 maj 21 maj 4 juni 18 juni Ramar 30 maj 11 juni 13 augusti (27 augusti) 8 augusti 20 augusti 3 september 24 september Delårsrapport 5 september 17 september 8 oktober (29 oktober) 10 oktober 22 oktober 5 november 26 november Skattesats, budget 7 november 19 november 3 december 17 december Ev. budget 28 november 10 december januari 2013 (januari 2013) I budget för 2012 anslås medel för åtta kommunfullmäktigesammanträden under Sex av dessa möten planeras in enligt ovan och två av dem kan vid behov läggas ut på de datum som är inom parentes. Enligt kommunallagen och våra egna rutiner för budgetarbete måste kommunfullmäktige sammanträda i april (årsredovisning), juni (ramar), september (delårsrapport), november (skattesats och budget) och december (ev. budget och vid valår val till nämnder). För att inte få ett för långt glapp mellan januari och april planeras ett möte i februari. s beredning Kommunstyrelsen 190/ Kanslichef

20 (29) KF 91 Dnr: Svar på motion: Tillsätt en kriskommission gällande studieresultaten i kommunens skolor Beslut (i enlighet med kommunstyrelsens förslag) Motionen avslås. Från Alliansen i Degerfors kommun har inkommit en motion med rubriken, "Tillsätt en kriskommission gällande studieresultaten i kommunens skolor". Motionen har beretts av kultur- och utbildninsgnämnden. Motionen konstaterar de låga studieresultat som eleverna i åk 9 (nio) rtesterar i främst matematik. Motionen konstaterar också att det finns en ansträngd skolorganisation samt att trots åtgärder och hårt arbete verkar problemen svårlösta. Motionen konstaterar vidare att det är en realitet att det finns problem med studieresultaten i kommunen och att de grundläggande problemen till detta nu måste identifieras och lösas. För att hantera problemområdet finns i motionen följande yrkanden: Att kommunfullmäktige tillsätter en kriskommission bestående av lokala företrädare och extern kompetens för att få en fullgod skola med bra kunskapsresultat och värdegrundsarbete. Att kommissionen utarbetar konkreta förslag till åtgärder. Att arbetet påbörjas snarast. Yrkanden Johan Nordström (M) och Birgitta Höijer (C) yrkar bifall till motionen, d.v.s. avslag till kommunstyrelsens förslag. Peter Pedersen (V) och Annika Engelbrektsson (S) yrkar att motionen avslås, d.v.s. bifall till kommunstyrelsens förslag, då förbättringsarbete redan pågår gällande studieresultaten inom ramen för befintlig skolorganisation. Propositionsordning Det finns två yrkanden. Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att fullmäktige har bifallit kommunstyrelsens förslag. s beredning Kommunstyrelsen 194/ Reservationer Samtliga närvarande ledamöter från (M), (C), (FP) och (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Johan Nordströms och Birgitta Höijers yrkande.

21 (29) KF 92 Dnr: Svar på medborgarförslag: Terränghinderbana Beslut (i enlighet med kommunstyrelsens förslag) Medborgarförslaget avslås. Ett medborgarförslag har inkommit avseende att anlägga en terränghinderbana vid kulturcentrat Berget. Finansiering Finansiering för anläggande av föreslagen terränghinderbana saknas. Bedömning Idén med anläggandet aven terränghinderbana är god, dock görs bedömningen att föreslagen plats är olämplig. En dylik anläggning bör vägas in i planerandet av området kring Stora Vallahallen där skolan tidigare haft liknande ideer som förslagsställaren men saknat finansieringsmöjligheter. Yrkanden Annika Engelbrektsson (S) yrkar på återremiss för att en kostnadsberäkning ska göras innan beslut fattas. Peter Pedersen (V) yrkar att ärendet ska avgöras idag samt avslag till medborgarförslaget, d.v.s. bifall till kommunstyrelsens förslag. Propositionsordning Det finns ett yrkande om återremiss, ett yrkande om att ärendet ska avgöras idag, samt ett yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden meddelar att han först tänker ställer yrkandet om återremiss under proposition bifall eller avslag, för att sedan ställa kommunstyrelsens förslag under proposition, bifall eller avslag. Ordföranden finner att fullmäktige har bifall kommunstyrelsens förslag. s beredning Kommunstyrelsen 195/ Förslagsställaren

22 (29) KF 93 Dnr: Medborgarförslag: Elljusspår Ramshöjden Beslut (i enlighet med kommunstyrelsens förslag) Medborgarförslaget avslås. Göran Björndal har i medborgarförslag föreslagit att kommunen bör rusta upp f.d. elljusspåret på Ramshöjden så att rörelsehindrade kan använda spårsystemet. Medborgarförslaget har behandlats i Kultur- och utbildningsnämnden, varvid förslaget återfördes till kommunstyrelsen för bedömning om en upprustning av elljusspåret är förenligt med naturreservatsföreskrifterna för Degernäs Ramhöjden. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade ( 61) att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att utreda vilka regler som gäller inom naturreservatet samt att kommunicera med förslagsställaren att säkerställa dennes intentioner i medborgarförslaget. Kommunikation Miljö- och samhällsbyggnadschefen kontaktade förslagsställaren per telefon, varvid framkom att förslaget endast omfattar ytterligare handikappanpassning av befintligt strövstigsystem inom naturreservatet Degernäs Ramshöjden och primärt det f.d. elljusspåret. Förlaget omfattar inte återskapande av elbelysning. Bedömning Reservatsföreskrifterna stödjer att strövstigssystemet handikappanpassas. I samband med reservatsbildningen och det LONA-stöd som beviljats för iordningställandet har delar av stigsystemet inom reservatet handikappanpassats. Vilka stigar som gjorts handikappvänliga finns markerade i kommunens folder över naturreservatet. Det stigsystem som omnämns i medborgarförlaget och som är beläget högt uppe på Ramshöjden har dels bedömts allt för svårtillgängligt och kuperat för att handikappanpassas dels för resurskrävande. s beredning Kommunstyrelsen 196/ Förslagsställaren

23 (29) KF 94 Dnr: Anmälan av medborgarförslag: Hundburk i korsningen mellan Vinkingagatan och Godtemplargatan i Strömtorp Beslut Medborgarförslaget har överlämnats till kommunstyrelsens för beredning. Ett medborgarförslag har inkommit med följande förslag: En hundburk ska sättas upp i korsningen mellan Vikingagatan och Godtemplargatan i Strömtorp, samt en vid Strömtorpsskolan. s beredning Medborgarförslag inkommet Kanslichef

24 (29) KF 95 Dnr: Anmälan av medborgaförslag: Seniorer för arbetslösa ungdomar Beslut Medborgarförslaget har överlämnats till kommunstyrelsens för beredning. Ett medborgarförslag har inkommit med följande förslag: Samla pensionärer och arbetslösa ungdomar så att pensionärerna kan förmedla sin yrkeskunskap till ungdomarna. s beredning Medborgarförslag inkommet Kanslichef

25 (29) KF 96 Dnr: Anmälan av medborgarförslag: Finsktalande vårdpersonal och vårdtagare på samma avdelning Beslut Medborgarförslaget har överlämnats till kommunstyrelsens för beredning. Ett medborgarförslag har inkommit med följande förslag: Finsktalande vårdpersonal och vårdtagare ska samlas på samma avdelning. s beredning Medborgarförslag inkommet Kanslichef

26 (29) KF 97 Dnr: Val av nämndeman och erättare i Degerforsbolagen AB Beslut 1. Peter Glavå (V) väljs till nämndeman efter Michael Fernkvist. 2. Muris Beslagic (S) väljs till ersättare i Degerforsbolagen AB efter Bjarne Rasmussen. Peter Glavå Muris Beslagic Tingsrätten i Örebro Degerforsbolagen Kanslichef

27 (29) KF 98 Dnr: Rapport - Ej verkställda beslut inom socialnämndens verksamhetsområde Beslut Kommunfullmäktige tackar för informationen. Kvartalsrapport av gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från beslutsdatum. Aktuellt kvartal: 3, 2011 Kvartalsrapporten skickas till Socialstyrelsen. En avidentifierad sammanställning lämnas kommunfullmäktige för kännedom. Finns gynnande beslut som inte verkställs inom 3 månader från beslutsdatum? Ja Nej Antal x SoL ÄO, äldreomsorg x SoL OF, omsorg om personer med funktionsnedsättning x SoL IFO, individ- och familjeomsorg x LSS OF, omsorger om personer med funktionsnedsättning 2 Finns avbrott i gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från beslutsdatum? Ja Nej Antal x LSS OF, omsorger om personer med funktionsnedsättning 1 Typ av bistånd/insats Antal Korttidsvistelse 1 Har erbjudits korttidsboende men avböjt. Kontaktperson 2 Lämplig person saknas för närvarande för uppdraget.

28 (29) KF 99 Dnr: Anmälan av medborgarförslag: Cykelbana/hopp (mountainbike, BMX-cykel) på Kapellområdet på Bruket Beslut Medborgarförslaget har överlämnats till kommunstyrelsens för beredning. Ett medborgarförslag har inkommit med följande förslag: Bygg en cykelbana/hopp (mountainbike, BMX-cykel) på Kapellområdet på Bruket. s beredning Medborgarförslag inkommet Kanslichef

29 (29) KF 100 Dnr: Anmälan av medborgarförslag: Någonstans att vara på helgerna Beslut Medborgarförslaget har överlämnats till kommunstyrelsens för beredning. Ett medborgarförslag har inkommit med följande förslag: Någonstans för ungdomar att vara på helgerna. s beredning Medborgarförslag inkommet Kanslichef

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-03-01 1(12) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 14.45, Fotbollens Hus Robert Mörk (S), ordförande Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Annika Engelbrektsson (S) Marianne Högberg (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-12 1. ( 8 ) KS040112

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-12 1. ( 8 ) KS040112 Kommunstyrelsen 2004-01-12 ( 8 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 16.00 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annica Blomgren (s) Ove Torpman (s) Frans Maretta (s),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-08-13 1(20) Tid: kl. 13.00 14.05 Beslutande Roland Halvarsson (V), ordförande Peter Pedersen (V) Anita Bohlin-Neuman (V) Jan Ask (V) Gertowe Thörnros (V) Ulla Andersson (V) Annika Engelbrektsson (S)

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V)

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Kommunfullmäktige 2009-02-23 Sida 1 av 21 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.25 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad. Sammanträdesdatum 2005-06-07 Kultur- och utbildningsnämnden 1 (8)

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad. Sammanträdesdatum 2005-06-07 Kultur- och utbildningsnämnden 1 (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Utses att justera: Folkets Hus D-salen kl 9.00-11.00 Annika Engelbrektsson ordf. (s) Yvonne Karlsson (s) Fred Kiberu Mpiso (s) Ove

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Enligt bifogad förteckning. Ajournering 20.45 20.55. Gerhard Jansson Marianne Andersson, sekreterare. Roland Halvarsson och Yvonne Karlsson

Enligt bifogad förteckning. Ajournering 20.45 20.55. Gerhard Jansson Marianne Andersson, sekreterare. Roland Halvarsson och Yvonne Karlsson Kommunfullmäktige 2004-01-26 (16) Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 215 Beslutande: Enligt bifogad förteckning. Ajournering 20.45 20.55. Övriga deltagande: Gerhard Jansson Marianne Andersson, sekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-12-14 1(27) Tid och plats: kl. 17.30 21.00 (ajournering 19.05 19.35), Tunet, Folkets Hus BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Roland Halvarsson (V) Annika Engebrektsson (S) Franz Maretta (S) Peter

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-11-29 1(46) Tid: 18.30-20.00 (ajournerat 19.25-19.40) Plats: Tunet, Folkets Hus Beslutande Peter Pedersen (V) Bjarne Rasmussen (S) Roland Halvarsson (V) Anita Bohlin-Neuman (V) Annika Engelbrektsson

Läs mer

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) OveTorpman (s) ers för Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp)

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) OveTorpman (s) ers för Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-05-16 1. ( 21) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 16.00. Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) OveTorpman (s) ers för Annika Engelbrektsson

Läs mer

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 70 Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-17 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-04-07 1. (13)

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-04-07 1. (13) Servicenämnden 2006-04-07 1. (13) Plats och tid: Nämndhuset E-plan kl 13.15-15.20 Beslutande: Börje Jansson (s), ordförande Marianne Högberg (s) Jeannette Rasko (s) Göran Persson (s) Patrik Rehnberg (s)

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll 2013-08-27

Protokoll 2013-08-27 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-08-27, klockan 13:30 14:25 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Agneta Eriksson (S) Barbro Backlund (FP) Mats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Kristina Sandberg, förvaltningschef Marianne Andersson, sekreterare. Siv Karlsson. Underskrifter:... Sekreterare: Marianne Andersson

Kristina Sandberg, förvaltningschef Marianne Andersson, sekreterare. Siv Karlsson. Underskrifter:... Sekreterare: Marianne Andersson Socialnämnden 2007-01-11 1. (7) Plats och tid: Letälvsgårdens samlingssal, kl. 13.15 14.00. Beslutande: Bjarne Rasmussen, (s), ordförande Siv Karlsson, (kd) Mary-Anne Landberg, (s) Ingvar Näsman, (s) Anna

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 14.45 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Pernilla Ekelund

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 1(1) Plats och tid Beslutande Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 Enligt bilagor Övriga deltagande Kerstin Olefalk-Palm Gunnar Andersson, revisor Sune Philipsson, revisor Per-Arne Löfving, Ylva Söderström

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Socialnämnden 2014-04-15 1 (19)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Socialnämnden 2014-04-15 1 (19) Socialnämnden 2014-04-15 1 (19) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-13:30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Britt-Marie Wall,

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-06-03 1 (9) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Britt-Marie Kahl (M) Torbjörn Brorsson (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30 Se bilagd närvarolista Ulla Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Christer Ekendahl, ekonomichef,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V)

Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V) Servicenämndens 2009-01-30 1. ( 12 ) Plats och tid: Centralförrådet Industrigatan kl 13.00-14.00 Beslutande: Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V) Övriga deltagande: Jörgen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Nr Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Plats och tid Melleruds kommunkontor och Karolinen, tisdagen den 20 december 2005, klockan 09:00 17:00 Beslutande Kerstin Nordström (s) Eivor Östergren (c) Erik Johansson

Läs mer

Anna Hed, ordförande, c Christina Bröms, c Gösta Frost, s Malin Höglund, m, 8-9, 11-16

Anna Hed, ordförande, c Christina Bröms, c Gösta Frost, s Malin Höglund, m, 8-9, 11-16 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Sammanträdesdatum Sida 1-10 2013-03-08 Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2012-08-17, kl 08.30 11.30 ande Anna Hed, ordförande, c Christina Bröms, c Gösta Frost, s Malin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (D. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 5 Ks 61 Au 37 Dnr 53/2014-042 Kompletteringsbudget år 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23 Protokoll 1 (7) ammanträdesdatum Plats och tid Folkets Hus, kl. 17.30-17.55 Beslutande V C M KD D D ara Rudolfsson, ordf Kjell-Åke Karlsson Kaj Joelsson Patrik jöstedt ersätter Anita karphagen Karmen Björkman

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida *, 131... 2 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Almdalen, Apotekshuset, Krokom Tisdagen den 27 oktober 2009, kl 08.00 08.50 Beslutande: Övriga deltagande:

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-04 1 Innehållsförteckning Ärende 53 Godkännande av dagordning... 3 54 Besök av Anetthe Jovanovic Karlsson, enhetschef hemtjänst... 4 55 Barnahus... 5 56 Länsgemensam familjehemsrekrytering... 6

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-17. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 5 2012-10-17 08:15-11:10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-17. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 5 2012-10-17 08:15-11:10 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 5 2012-10-17 08:15-11:10 Beslutande Kristina Svensson Veronica Almroth Bengt Johansson Kerstin Gadde Anders Hygrell Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att justera

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, kl. 13.00 14.10. BESLUTANDE Ledamöter:

Plats och tid: Nämndhuset, kl. 13.00 14.10. BESLUTANDE Ledamöter: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-16 Sida 1 av 14 Blad Plats och tid: Nämndhuset, kl. 13.00 14.10 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (s), ordförande Birgitta Höijer (c) Annika Engelbrektsson (s) Bjarne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 11:35 Beslutande Övriga Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Anna Hammar (V) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Göran Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2009-06-16 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 09.00-16.30 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Sirpa Bergenstoff (s) Margaretha Johansson (s)

Läs mer

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-13 Sida 1(16) Plats och tid Sammanträdesrummet Utsikten, Hallsberg, kl 13.00 kl 16.30 Beslutande Ledamöter Siw Lunander (s) Ulf Ström (s) Suzana Madzo (s) Joakim Hedelind

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad. Servicenämnden 1 (10) kl 14.00-14.50. Göran Persson

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad. Servicenämnden 1 (10) kl 14.00-14.50. Göran Persson Sammanträdesdatum 1 (10) Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Utses att justera: Folkets Hus D-salen kl 14.00-14.50 Börje Jansson ordf. (s) Göran Persson (s) Jeannette Rasko (s) Marianne Högberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2011.01.26 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-16.20 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordförande Thomas Hansson (S) Kajsa Heed (S) Håkan Karlsson (C)

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00 Socialnämnden 2011-11-30 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(17) Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende 1 Val av justerande 2 Föregående

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

Pia Möller ekonom 13. May-Brith Jansson. Helena Andersson

Pia Möller ekonom 13. May-Brith Jansson. Helena Andersson Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Hemön, Stadshuset kl. 08:30-13:10 Beslutande Jan Hallström (FP) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Leif Johansson (S) ledamot May-Brith

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer