Sammanträdesprotokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 (29) Tid: kl , ajournerat kl Plats: Tunet, Folkets Hus Beslutande Peter Pedersen (V) Bjarne Rasmussen (S) Roland Halvarsson (V) Anita Bohlin-Neuman (V) Annika Engelbrektsson (S) Anne Lindberg (V) Marianne Högberg (S) Mauri Sukuvaara (V) Lenny Karlsson (M) Monica Littorin (V) Birgitta Höijer (C) Franz Maretta (S) Gertowe Thörnros (V) Cathrine Pedersen (V) Jeannette Rasko (S) Ingvar Eriksson (V) Jan Ask (V), ordförande Patrik Renberg (S) Ulla Andersson (V) Johan Nordström (M) Eje Johansson (V) Per-Gunnar Bråtner (C) Torbjörn Holm (V) Bernt Vitans (V) Per-Olow Linder (V) Pernilla Stolt (S) Lars-Gunnar Hedenquist (FP) Stina Borjo (V) Leif Grönberg (V) Ove Gunnarsson (S) Anneli Mylly (V) Björn Berglund (M) Yvonne Karlsson (S) Markus Sukuvaara (V) Tom stol (SD) Anna Carin Westerlund (V) Lennart Johansson (S) Övriga deltagande Annica Blomgren (S), revisor Tjänstgörande ersättare Lasse Liden (MP) (för Björn Nordenhaag (MP)) Nils Björk (KD) (för Siv Karlsson (KD)) Lars-Erik Karlsson (S) (för Gisela Lindh (S)) Anita Birath (S) (för Thomas Andersson (S)) Tjänstemän Maria Eriksson, kanslichef Utses att justera: Annika Engelbrektsson och Cathrine Pedersen Justeringens tid och plats: Måndag den 5 december kl på Kansliavdelningen Paragrafer UNDERSKRIFTER Sekreterare: Maria Eriksson Ordförande: Jan Ask Justerande: Annika Engelbrektsson Cathrine Pedersen

2 (29) Organ: Anslag/bevis Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: Datum när anslaget sattes upp: Datum när anslaget tas ner: Protokollet förvaras vid: Underskrift: Kommunkansliet Marianne Andersson

3 (29) Innehållsförteckning Fastställande av föredragningslista... 5 KF 83 Dnr: Skattesats KF 84 Dnr: Tilläggsanslag Investeringar Stora Valla IP... 9 KF 85 Dnr: Investering ventilationsaggregat Ungdomens hus (Stora Vallahallens aerobiclokal) KF 86 Dnr: Arbetstidsmodell/resurspool KF 87 Dnr: Vikarieanskaffning inom socialförvaltningen KF 88 Dnr: Policy mot mutor och jäv KF 89 Dnr: Omställningsavtal KOM-KL KF 90 Dnr: Sammanträdestider KF 91 Dnr: Svar på motion: Tillsätt en kriskommission gällande studieresultaten i kommunens skolor KF 92 Dnr: Svar på medborgarförslag: Terränghinderbana KF 93 Dnr: Medborgarförslag: Elljusspår Ramshöjden... 22

4 (29) KF 94 Dnr: Anmälan av medborgarförslag: Hundburk i korsningen mellan Vinkingagatan och Godtemplargatan i Strömtorp KF 95 Dnr: Anmälan av medborgaförslag: Seniorer för arbetslösa ungdomar KF 96 Dnr: Anmälan av medborgarförslag: Finsktalande vårdpersonal och vårdtagare på samma avdelning KF 97 Dnr: Val av nämndeman och erättare i Degerforsbolagen AB KF 98 Dnr: Rapport - Ej verkställda beslut inom socialnämndens verksamhetsområde 27 KF 99 Dnr: Anmälan av medborgarförslag: Cykelbana/hopp (mountainbike, BMX-cykel) på Kapellområdet på Bruket KF 100 Dnr: Anmälan av medborgarförslag: Någonstans att vara på helgerna... 29

5 (29) Fastställande av föredragningslista Beslut Föredragningslistan fastställdes med tillägg av följande ärenden: Anmälan av medborgarförslag: Cykelbana/hopp (mountainbike, BMX-cykel) på Kapellområdet på Bruket Anmälan av medborgarförslag: Någonstans att vara på helgerna

6 (29) KF 83 Dnr: Skattesats 2012 Beslut (i enlighet med kommunstyrelsens förslag) Skattesatsen för 2012 ska höjas med 50 öre, det vill säga uppgå till 22,67. (När den beslutade skatteväxlingen om 34 öre med lanstinget i Örebro län avseende kollektivtrafik. kommer Degerfors kommuns kommunalskatt efter höjning med 50 öre och skatteväxling om -34 öre uppgå till 22,33 kr.) Enligt kommunallagen, kap 8, skall kommunstyrelsen innan oktober månads utgång föreslå kommunfullmäktige besluta om skattesats för kommande verksamhetsår. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer inte detta som möjligt utan kommunstyrelsen får behandla ärende om skattesats på sitt sammanträde Bedömning Nedan angivna områden sammanvägt ligger till grund för det förslag till skattesats som presenteras. Kommunfullmäktige har beslutat i de finansiella målen för att skattesatsen skall vara oförändrad, d.v.s. 22,17 kr. Resultatet för planperioden ska enligt beslut i fullmäktige uppgå till minst o ,5 mkr o ,2 mkr o ,8 mkr (1 %) Efter analys av skatteunderlagsprognosen under hösten och bedömning av verksamheternas omfattning behövs en intäktsförstärkning för att klara fullmäktiges resultatmål för 2012 och resten av planperioden. Med en intäktsförstärkning om 50 öre per skattekrona bedöms resultatnivån 2012 klaras. I dagsläget uppgår resultatet för 2012 till +3,8 mkr. För att klara resultatnivåerna för 2013 och 2014 behövs även ytterligare kostnadsanpassningar. Med utgångspunkt från ovanstående föreslås att kommunalskatten för 2012 ska höjas med 50 öre, det vill säga uppgå till 22,67. (När den beslutade skatteväxlingen om 34 öre med lanstinget i Örebro län avseende kollektivtrafik. kommer Degerfors kommuns kommunalskatt efter höjning med 50 öre och skatteväxling om -34 öre uppgå till 22,33 kr.) Yrkanden Roland Halvarsson (V), Ingvar Eriksson (V), Johan Nordström (M), Peter Pedersen (V), Lars-Gunnar Hedenquist (FP) och Birgitta Höijer (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

7 (29) KF 83 (forts.) Dnr: Annika Engelbrektsson (S), Bjarne Rasmussen (S) och Jeannette Rasko (S) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag med följande motivering: Orsaken till ställningstagandet är att en skattehöjning bara löser problemen kortsiktigt och att vi skjuter stora nedskärningar till 2013 och 2014, inga förslag finns från majoriteten att lösa den långsiktiga kostnadssituationen. Vi har begärt att kommunen skall göra en analys över vilka åtgärder som behövs, men den begäran har röstats ner. Hade majoriteten gått med på att göra en åtgärdsplan, då hade vi kunnat gå med på en skattehöjning. Propositionsordning Det finns två olika yrkanden. Ordföranden meddelar sin avsikt att ställa yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäktige har bifallit kommunstyrelsens förslag. s beredning Kommunstyrelsen 181/ Reservationer Samtliga närvarande ledamöter från (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Annika Engelbrektssons m.fl. yrkande. Protokollsanteckning Samtliga närvarande ledamöter från (M), (C), (FP) och (KD) önskar få följande anteckning förd till protokollet: Alliansen accepterar den föreslagna skattehöjningen på 50 öre/skattekrona. Ett tungt vägande skäl är att förstärkningen av ekonomin behövs för att vi ska kunna tillhandahålla en kommunal service av god kvalitet med fokus på utbildning och äldreomsorg. Vi godtar dock inte skattehöjningen reservationslöst. Den ger oss bara en tillfällig frist måste därför bli ett år då Degerfors kommun avslutar vissa engagemang samtidigt som organisationen anpassas den till den befolkningsminskning som skett och prognostiseras. Vår grundläggande syn på hur denna anpassning till 2012 och planperioden ska ske innebär att: Degerfors kommun avbryter sitt engagemang vad gäller upprustningen av Stora Valla IP. De 6-7 miljoner som satsats får vara nog Den skattehöjning som nu accepteras får som framgår av långtidsplanen inte följas av ytterligare skattehöjningar med tanke på konsekvenserna för låginkomsttagare och att kommunen attraktivitet som inflyttningsort minskar Det genomförs en genomlysning av den kommunala verksamheten av extern kompetens typ vad som skett och 2010 av SKL. Möjligheterna till att fördjupa samverkan med grannkommuner främst Karlskoga intensifieras. Samverkan ska även gälla de kommunala bolagen. Upprustningsarbetena på Strömtorpsskolan avbryts och skolan förbereds för nedläggning.

8 (29) KF 83 (forts.) Dnr: Skolorganisationen kvalitetssäkras för att vi ska kunna nå de mål som kommunfullmäktige har antagit om att alla elever som lämnar grundskolans årskurs 9 ska vara godkända för vidare studier på gymnasienivå. Sysselsättning och expansion främjas genom en kraftfull satsning på kommunens näringslivsverksamhet. Vi i Alliansen tror att kommunen kan hävda sig väl i konkurrensen om nya företag. Ekonomichef

9 (29) KF 84 Dnr: Tilläggsanslag Investeringar Stora Valla IP Beslut (i enlighet med kommunstyrelsens förslag) 1. Tilläggsanslag om tkr 2011 för Stora Valla IP godkänns. 2. Den slutliga finansieringen ska behandlas i samband med fastställandet av budget Tilläggsanslaget ska betraktas som ett förskott av de medel som finns år 2012 och 2013 i budget Projektbudgeten för Stora Valla IP ska ej totalt överstiga tkr. Kommunfulläktige har i investeringsbudget 2011 avsatt tkr för åtgärder inom Stora Valla IP. I planen för 2012 och 2013 finns ytterligare tkr med fördelningen mkr/år. Inför beslutet om investeringsplan framfördes i kommunfullmäktige att kommunens maximala insats på Stora Valla IP ska vara högs tkr. Under 2011 har arbetet med konstgräsplan färdigställts. Det gäller underlagsarbete, dränering, nya värmerör samt läggning och limning av konstgräset. På vilket sätt konstgräsplan ska värmas upp är inte slutligt bestämt. Hittills uppgår investeringarna för 2011 till tkr och prognosen är att utgifterna för nu gjorda åtgärder kommer att överstiga tkr. Detta prognostiserade underskott presenterades även i delårsrapporten för För att konstgräsplanen ska kunna användas under vintern 2011/2012 behöver följande åtgärder göras: Investering i teknikbyggnad med tillhörande värmeväxlare tkr Iordningställande av 6 belysningsmaster, 200 Lux 620 tkr Traktor med redskap 500 tkr Mål, målnät och avbytarbås 55 tkr Nytt bollnät på kortsida mot Stora Halla. Nät finns hos DIF 25 tkr Summa tkr Några av ovanstående utgifter är tillkommande det gäller främst belysningen. Degerfors Energi behöver dessutom inom sin verksamhet gräva ned fjärrvärmerör till Stora Valla IP till en kostnad motsvarande tkr. Anledningen till fjärrvärme-alternativet är att möjligheter finns att kunna tillvarata spillvärme från ett stort lokalt företag och att de lösningar med alternativ uppvärmning kan behöva fjärrvärmetillskott under den kallaste tiden. Under hösten har olika alternativ för iordningsställande av A-plan för att klara 2014-reglerna diskuterats. Alternativa sätt att lägga ned värmerören i marken har prövats. Lyckas detta sätt innebär det att nuvarande A-plan ej behöver läggas om från grunden och det innebär dessutom kostnaderna

10 (29) KF 84 (forts.) Dnr: för att få värme i A-plan kan komma att understiga tkr. Diskussioner pågår om en kostnad om 600 tkr för rördragning samt frysmedel. Finansiering Den utgift som finns för Stora Vallas IP prognostiseras hittills att överskridas med tkr. Tillsammans med de åtgärder om för konstgräsplan och 600 tkr för Rörläggning på A-plan uppgår det sammanlagda behovet av tilläggsanslag för 2011 till tkr. Om tidigareläggningen av investeringsutgifterna kräver nyupplåning redan 2011 är osäkert. De slutliga beslutet om finansiering får därför ske i samband med fastställandet av budget Tilläggsanslaget ska betraktas som ett förskott av de medel som finns år 2012 och 2013 i budget Projektbudgeten för Stora Valla IP ska ej totalt överstiga tkr. Yrkanden Roland Halvarsson (V) och Annika Engelbrektsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Johan Nordström (M) yrkar att tkr, istället för tkr, beviljas i tilläggsanslag. Propositionsordning Det finns två yrkanden. Ordföranden meddelar sin avsikt att ställa yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäktige har bifallit kommunstyrelsens förslag. s beredning Kommunstyrelsen 183/ Reservationer Samtliga närvarande ledamöter från (M), (C), (FP) och (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Johan Nordströms yrkande. Protokollsanteckning Samtliga närvarande ledamöter från (S) önskar få följande anteckning förd till protokollet: Vi säger ja till att flytta investeringspengarna, men gör det under protest eftersom de investeringarna har inget med de krav som svensk fotboll kräver. Ekonomichef

11 (29) KF 85 Dnr: Investering ventilationsaggregat Ungdomens hus (Stora Vallahallens aerobiclokal) Beslut (i enlighet med kommunstyrelsens förslag) Investeringsutgiften om sammantaget kr i nya ventilationsaggregat finansieras inom kommunens egna kapital. Kommunstyrelsen beslöt , KS 166/2011, att förslå kommunfullmäktige besluta om nya ventilationsaggregat i Ungdomens hus och Stora Vallahallens aerobicslokal. Investeringsutgiften har beräknats till sammanlagt kr. I kommunstyrelsens förslag till beslut hänsköts finansieringsfrågan till kommunstyrelsens möte Finansiering Investeringsutgiften om sammantaget kr i nya ventilationsaggregat finansieras inom kommunens egna kapital. s beredning Kommunstyrelsen 182/ Ekonomichef Servicechef Kulturchef

12 (29) KF 86 Dnr: Arbetstidsmodell/resurspool Beslut (i enlighet med kommunstyrelsens förslag) 1. Införande av ny arbetstidsmodell inom kommunens verksamheter, enligt förslag från socialförvaltningen, genomförs ej eftersom det initialt innebär omfattande kostnader vilket inte kan finansieras inom ram för kommande års budget. Möjlighet till önskad sysselsättningsgrad medför dock flera fördelar för kommunen och kommunens medarbetare, därför skall ärendet återupptas inom ett par års tid då nytt beslut fattas. 2. Kommunstyrelseförvaltningen uppdras återuppta ärendet och inkomma med förslag till beslut inför budgetår Socialnämnden har överlämnat ärende till kommunstyrelsen gällande införande av arbetstidsmodell där syftet är att minska behov av vikarier och samtidigt ge tillsvidareanställda medarbetare möjlighet att önska sysselsättningsgrad (se vidare information i bilagor). Socialnämnden lämnar över ärendet med frågeställningarna: 1. Ska möjlighet till önskad sysselsättningsgrad omfatta alla kommunens anställda? 2. Hur finansieras möjligheten till önskad sysselsättningsgrad? Det finns förväntade positiva effekter med införande av önskad sysselsättningsgrad. Arbetsgivaren ska sträva efter höjda sysselsättningsgrader och arbetar redan idag aktivt för detta. Det är framförallt inom socialförvaltningen och kultur- och utbildningsförvaltningen som medarbetare arbetar deltid och där arbetsgivaren med nuvarande modell för planering av verksamhet inte har möjlighet att erbjuda valfri sysselsättningsgrad. Ett införande av ny arbetstidsmodell för kommunens verksamheter skulle initialt, enbart för socialförvaltningens verksamheter, kosta cirka 2-2,5Mkr under en treårsperiod. Möjlighet till finansiering inom ram för socialförvaltningens budget, likväl inom ram för kommunstyrelseförvaltningens budget saknas. Därför kan verksamheterna, med nuvarande ekonomiska prioriteringar, inte arbeta med införandet av ny arbetstidsmodell enligt förslag från socialförvaltningen. Med anledning av de fördelar som införandet av ny arbetstidsmodell med önskad sysselsättningsgrad medför, bör kommunen dock återuppta ärendet. Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för att ärendet återupptas och att inkomma med nytt förslag till beslut inför budgetår Yrkanden Annika Engelbrektsson (S) yrkar att ärendet ska återremitteras för att kontakt ska tas med Laxå och andra kommuner för att få reda på deras erfarenheter innan beslut fattas. Anita Bohlin-Neuman (V) yrkar att ärendet ska avgöras idag samt bifall till kommunstyrelsens förslag.

13 (29) KF 86 (fort.) Dnr: Propositionsordning Det finns ett yrkanden om bifall och avslag till återremiss, samt yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden meddelar att han först tänker ställa yrkandet om återremis under proposition bifall eller avslag, för att sedan ställa yrkandet om bifall till kommunstyrelsens förslag under proposition. Ordföranden finner att kommunstyrelsen har beslutat att avslå yrkandet om återremiss samt att bifalla kommunstyrelsens förslag. s beredning Kommunstyrelsen 186/ Personalchef Socialnämnden

14 (29) KF 87 Dnr: Vikarieanskaffning inom socialförvaltningen Beslut (i enlighet med kommunstyrelsens förslag) Vikarieanskaffning inom socialförvaltning flyttas från socialförvaltningen till kommunstyrelseförvaltningen, ekonomi- och personalavdelning. Personella och ekonomiska resurser överförs i sin helhet till kommunstyrelseförvaltningen i samband med årsskiftet Socialförvaltningen har dagligen ett behov av ett stort antal vikarier, många tillsätts med mycket kort varsel och kort administrativ handläggningstid. Det administrativa arbetet med vikarieanskaffning inom socialförvaltningen utförs idag av socialförvaltningen. Arbetet föreslås istället utföras av kommunstyrelseförvaltningen. Genom denna förändring kommer kompetensen inom området att stärkas genom ett nära samarbete mellan vikarieanskaffare, löneadministratörer och personalhandläggare. Socialförvaltningen kan fokusera på kärnuppdraget och överlåta supportfunktion till kommunstyrelseförvaltningen. En bra planering av bemanning är av stor vikt både för verksamhetens möjlighet att utföra uppdrag och sett ur ett ekonomiskt perspektiv ger en bra planering en effektivare organisation med lägre kostnader för drift av verksamhet. Kommunen samverkar idag med ett antal olika kommuner och organisationer för att hitta former för effektivare organisationer och säkerställandet av hög kvalitet i den kommunala servicen. I kommunen finns också möjlighet att arbeta med inomkommunal samverkan. På sikt kan en central bemanningsenhet som hanterar hela kommunens vikarieanskaffning motiveras av att vi uppnår en effektivare intern organisation, att vi har möjlighet att förstärka våra kompetenser inom respektive kunskapsområde. I nuläget är det dock enbart vikarieanskaffning för socialförvaltningen som berörs av detta förslag. I arbetet med vikarieanskaffning krävs kompetens inom LAS (Lagen om anställningsskydd), ATL (Arbetstidslagen), lokala kollektivavtal samt andra lagar och avtal. Arbetet utförs med stöd av Win Las, Time Pool, Personec och vårt rekryteringsverktyg Offentliga jobb. Kompetens inom ovanstående finns hos vikarieanskaffare, löneadministratörer samt personalsekreterare. Samarbetet mellan dessa funktioner är därför nödvändigt. Vikarieanskaffning för socialförvaltningen med utförande inom kommunstyrelseförvaltningen innefattas främst av följande arbetsuppgifter: Ta emot sjukanmälan och friskanmälan Vikarieanskaffning (genom Time Pool) Administrativt stöd vid schemaläggning i Time Care Huvudadministratör för Time Care och Time Pool

15 (29) KF 87 (forts.) Dnr: Kontrollera och följa upp företräden, konverteringar, LAS, sysselsättningsgrader mm Skicka ut LAS listor och företrädeslistor månadsvis Rådgivning och stöd åt chefer i organisationen inom ovanstående områden. Finansiering Befintlig budget för vikarieanskaffning inom socialförvaltningen flyttas till kommunstyrelseförvaltningen med nedanstående belopp: Lön inkl PO kr + uppräkning 2,2 % 2012 Vikarieanslag för semester kr + uppräkning 2,2 % 2012 Licenskostnad Time Care/Time Pool samt kostnad för SMS trafik kr TOTALT kr s beredning Kommunstyrelsen 187/ Personalchef Socialchef Ekonomiavdelningen

16 (29) KF 88 Dnr: Policy mot mutor och jäv Beslut (i enlighet med kommunstyrelsens förslag) Policy gällande mutor och jäv inom Degerfors kommunkoncern antas. Respektive förvaltning har möjlighet att utöver policyn utforma mer verksamhetsnära riktlinjer. Kommunen saknar idag en policy gällande mutor och jäv. Inom den offentliga förvaltningen arbetar vi på medborgarnas uppdrag och i deras intresse. Demokrati, rättssäkerhet och effektivitet är grundläggande värden för all offentlig verksamhet. Medborgarnas förtroende för den offentliga förvaltningen fordrar att vi som verkar i denna inte låter oss påverkas av ovidkommande önskemål eller hänsyn i vårt arbete. Det är lätt att skada förtroendet för en verksamhet, men mödosamt och tidsödande att bygga upp det. En anställd eller förtroendevald inom det offentliga får aldrig missbruka sin ställning. Vi har alla ett ansvar mot våra uppdragsgivare medborgarna att bekämpa korrupt beteende var det än må förekomma. På så sätt försvarar vi och stärker rättssamhället. Men vad är korrupt beteende? Var går gränsen för muta eller jäv? Lagen ger oss inte alltid så tydliga anvisningar. Ett personligt ansvarstagande och den egna förmågan att göra etiska val måste många gånger ta vid. Vår policy ska vara ett stöd för detta. Den ska också stimulera till givande diskussioner på våra arbetsplatser. I ett samarbete mellan Finansdepartementets avdelning för offentlig förvaltning och Sveriges kommuner och Landsting har ett vägledningsdokument inom området arbetats fram. Detta dokument kan användas i sin helhet som policy för enskilda arbetsgivare och föreslås så göras av Degerfors kommunkoncern. Vägledningsdokumentet återfinns i bilaga 1. Utöver föreslagen policy finns utrymme för respektive förvaltning att arbeta fram mer verksamhetsnära riktlinjer. s beredning Kommunstyrelsen 188/ Personalchef Förvaltningschefer

17 (29) KF 89 Dnr: Omställningsavtal KOM-KL Beslut (i enlighet med kommunstyrelsens förslag) Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pactas respektive styrelser rekommenderar med anledning av Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL, träffad den 7 december 2010, var och en av sina respektive medlemmar kommunen/landstinget/regionen/ kommunalförbundet besluta att anta Lokalt kollektivavtal KOM-KL som lokalt kollektivavtal, med den utformning och det innehåll som framgår av bilaga 5 i den Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL som de centrala parterna träffat den 7 december 2010, och att lämna protokollsutdrag över beslutet till de berörda arbetstagarorganisationer som begär det. Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta inledde förhandlingar med samtliga centrala motparter om ett omställningsavtal redan år Bakgrunden till förhandlingarna var bland annat att utredningen Omställningsavtal ett aktivare stöd till uppsagda (SOU 2002:59), uppmärksammat på vikten av omställningsavtal och särskilt pekat på frånvaron av ett sådant avtal i kommun- och landstingssektorn. Genom att överenskommelsen om Omställningsavtal KOM-KL träffats har målet nåtts att åstadkomma ett omställningsavtal för samtliga medlemmar, gemensamt med samtliga motparter, samtidigt som AGF-KL upphör att gälla. Genom överenskommelse om ändringar av AB har målet nåtts att förkorta uppsägningstiderna. Därutöver har en separat överenskommelse träffats om Särskild ersättning för äldre arbetstagare som sägs upp på grund av arbetsbrist i kommun, landsting eller region. Omställningsavtalets viktigaste delar kan sammanfattas i nedanstående punkter. Omställningsavtalet stödjer och hjälper en arbetstagare som sägs upp på grund av arbetsbrist i hans eller hennes omställning till ett nytt arbete. En arbetstagares möjligheter att få ett nytt arbete ska öka genom avtalets aktiva omställningsarbete. Sådant arbete är framgångsrikt om arbetslöshet kan undvikas eller upphöra genom ett nytt arbete. Avtalet bygger på att arbetstagaren själv aktivt verkar för att få ett nytt arbete. Det aktiva omställningsarbetet finansieras genom en obligatorisk premie från arbetsgivaren. Kollektivavtalsstiftelsen Omställningsfonden ansvarar för avtalets aktiva omställningsinsatser. Avtalets ekonomiska förmåner för anställda hos kommun, landsting, region eller kommunalförbund betalas av arbetsgivaren när kostnaden uppstår. Avtalets ekonomiska förmåner för anställda hos Pactaarbetsgivare, dock inte kommunalförbund, finansieras genom en premie från arbetsgivaren. Kollektivavtalsstiftelsen Omställningsfonden ansvarar för avtalets ekonomiska förmåner för anställda hos Pactaarbetsgivare.

18 (29) KF 89 (forts.) Dnr: KOM-KL träder i kraft den 1 januari Avtalet gäller tills vidare men kan sägas upp med tre månaders uppsägningstid, så att det upphör vid ingången av ett kalenderår. Avtalet kan dock tidigast upphöra den 1 januari När KOM-KL träder i kraft upphör AGF-KL att gälla. En arbetstagare som blir uppsagd på grund av arbetsbrist före den 1 januari 2012 omfattas inte av omställningsavtalet. Det innebär att för en arbetstagare som sägs upp före den 1 januari 2012 gäller AGF-KL. AGF-KL gäller därutöver för en arbetstagare som vid denna tidpunkt får förmåner enligt AGF-KL eller som omfattas av dess efterskydd. Efterskyddet gäller förutsatt att arbetstagaren inte har rätt till förmån från annan trygghetsfond. s beredning Kommunstyrelsen 189/ Personalchef

19 (29) KF 90 Dnr: Sammanträdestider 2012 Beslut (i enlighet med kommunstyrelsens förslag) Sammanträdestider för 2012 fastställs. Stopp KSAU KS KF Kommentar 30 november 12 december 9 januari (30 januari) 11 januari 23 januari 6 februari 27 februari 8 februari 20 februari 5 mars (26 mars) 7 mars 19 mars 10 april (tisdag) 23 april Årsredovisning 11 april 23 april 7 maj (28 maj) 9 maj 21 maj 4 juni 18 juni Ramar 30 maj 11 juni 13 augusti (27 augusti) 8 augusti 20 augusti 3 september 24 september Delårsrapport 5 september 17 september 8 oktober (29 oktober) 10 oktober 22 oktober 5 november 26 november Skattesats, budget 7 november 19 november 3 december 17 december Ev. budget 28 november 10 december januari 2013 (januari 2013) I budget för 2012 anslås medel för åtta kommunfullmäktigesammanträden under Sex av dessa möten planeras in enligt ovan och två av dem kan vid behov läggas ut på de datum som är inom parentes. Enligt kommunallagen och våra egna rutiner för budgetarbete måste kommunfullmäktige sammanträda i april (årsredovisning), juni (ramar), september (delårsrapport), november (skattesats och budget) och december (ev. budget och vid valår val till nämnder). För att inte få ett för långt glapp mellan januari och april planeras ett möte i februari. s beredning Kommunstyrelsen 190/ Kanslichef

20 (29) KF 91 Dnr: Svar på motion: Tillsätt en kriskommission gällande studieresultaten i kommunens skolor Beslut (i enlighet med kommunstyrelsens förslag) Motionen avslås. Från Alliansen i Degerfors kommun har inkommit en motion med rubriken, "Tillsätt en kriskommission gällande studieresultaten i kommunens skolor". Motionen har beretts av kultur- och utbildninsgnämnden. Motionen konstaterar de låga studieresultat som eleverna i åk 9 (nio) rtesterar i främst matematik. Motionen konstaterar också att det finns en ansträngd skolorganisation samt att trots åtgärder och hårt arbete verkar problemen svårlösta. Motionen konstaterar vidare att det är en realitet att det finns problem med studieresultaten i kommunen och att de grundläggande problemen till detta nu måste identifieras och lösas. För att hantera problemområdet finns i motionen följande yrkanden: Att kommunfullmäktige tillsätter en kriskommission bestående av lokala företrädare och extern kompetens för att få en fullgod skola med bra kunskapsresultat och värdegrundsarbete. Att kommissionen utarbetar konkreta förslag till åtgärder. Att arbetet påbörjas snarast. Yrkanden Johan Nordström (M) och Birgitta Höijer (C) yrkar bifall till motionen, d.v.s. avslag till kommunstyrelsens förslag. Peter Pedersen (V) och Annika Engelbrektsson (S) yrkar att motionen avslås, d.v.s. bifall till kommunstyrelsens förslag, då förbättringsarbete redan pågår gällande studieresultaten inom ramen för befintlig skolorganisation. Propositionsordning Det finns två yrkanden. Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att fullmäktige har bifallit kommunstyrelsens förslag. s beredning Kommunstyrelsen 194/ Reservationer Samtliga närvarande ledamöter från (M), (C), (FP) och (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Johan Nordströms och Birgitta Höijers yrkande.

21 (29) KF 92 Dnr: Svar på medborgarförslag: Terränghinderbana Beslut (i enlighet med kommunstyrelsens förslag) Medborgarförslaget avslås. Ett medborgarförslag har inkommit avseende att anlägga en terränghinderbana vid kulturcentrat Berget. Finansiering Finansiering för anläggande av föreslagen terränghinderbana saknas. Bedömning Idén med anläggandet aven terränghinderbana är god, dock görs bedömningen att föreslagen plats är olämplig. En dylik anläggning bör vägas in i planerandet av området kring Stora Vallahallen där skolan tidigare haft liknande ideer som förslagsställaren men saknat finansieringsmöjligheter. Yrkanden Annika Engelbrektsson (S) yrkar på återremiss för att en kostnadsberäkning ska göras innan beslut fattas. Peter Pedersen (V) yrkar att ärendet ska avgöras idag samt avslag till medborgarförslaget, d.v.s. bifall till kommunstyrelsens förslag. Propositionsordning Det finns ett yrkande om återremiss, ett yrkande om att ärendet ska avgöras idag, samt ett yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden meddelar att han först tänker ställer yrkandet om återremiss under proposition bifall eller avslag, för att sedan ställa kommunstyrelsens förslag under proposition, bifall eller avslag. Ordföranden finner att fullmäktige har bifall kommunstyrelsens förslag. s beredning Kommunstyrelsen 195/ Förslagsställaren

22 (29) KF 93 Dnr: Medborgarförslag: Elljusspår Ramshöjden Beslut (i enlighet med kommunstyrelsens förslag) Medborgarförslaget avslås. Göran Björndal har i medborgarförslag föreslagit att kommunen bör rusta upp f.d. elljusspåret på Ramshöjden så att rörelsehindrade kan använda spårsystemet. Medborgarförslaget har behandlats i Kultur- och utbildningsnämnden, varvid förslaget återfördes till kommunstyrelsen för bedömning om en upprustning av elljusspåret är förenligt med naturreservatsföreskrifterna för Degernäs Ramhöjden. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade ( 61) att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att utreda vilka regler som gäller inom naturreservatet samt att kommunicera med förslagsställaren att säkerställa dennes intentioner i medborgarförslaget. Kommunikation Miljö- och samhällsbyggnadschefen kontaktade förslagsställaren per telefon, varvid framkom att förslaget endast omfattar ytterligare handikappanpassning av befintligt strövstigsystem inom naturreservatet Degernäs Ramshöjden och primärt det f.d. elljusspåret. Förlaget omfattar inte återskapande av elbelysning. Bedömning Reservatsföreskrifterna stödjer att strövstigssystemet handikappanpassas. I samband med reservatsbildningen och det LONA-stöd som beviljats för iordningställandet har delar av stigsystemet inom reservatet handikappanpassats. Vilka stigar som gjorts handikappvänliga finns markerade i kommunens folder över naturreservatet. Det stigsystem som omnämns i medborgarförlaget och som är beläget högt uppe på Ramshöjden har dels bedömts allt för svårtillgängligt och kuperat för att handikappanpassas dels för resurskrävande. s beredning Kommunstyrelsen 196/ Förslagsställaren

23 (29) KF 94 Dnr: Anmälan av medborgarförslag: Hundburk i korsningen mellan Vinkingagatan och Godtemplargatan i Strömtorp Beslut Medborgarförslaget har överlämnats till kommunstyrelsens för beredning. Ett medborgarförslag har inkommit med följande förslag: En hundburk ska sättas upp i korsningen mellan Vikingagatan och Godtemplargatan i Strömtorp, samt en vid Strömtorpsskolan. s beredning Medborgarförslag inkommet Kanslichef

24 (29) KF 95 Dnr: Anmälan av medborgaförslag: Seniorer för arbetslösa ungdomar Beslut Medborgarförslaget har överlämnats till kommunstyrelsens för beredning. Ett medborgarförslag har inkommit med följande förslag: Samla pensionärer och arbetslösa ungdomar så att pensionärerna kan förmedla sin yrkeskunskap till ungdomarna. s beredning Medborgarförslag inkommet Kanslichef

25 (29) KF 96 Dnr: Anmälan av medborgarförslag: Finsktalande vårdpersonal och vårdtagare på samma avdelning Beslut Medborgarförslaget har överlämnats till kommunstyrelsens för beredning. Ett medborgarförslag har inkommit med följande förslag: Finsktalande vårdpersonal och vårdtagare ska samlas på samma avdelning. s beredning Medborgarförslag inkommet Kanslichef

26 (29) KF 97 Dnr: Val av nämndeman och erättare i Degerforsbolagen AB Beslut 1. Peter Glavå (V) väljs till nämndeman efter Michael Fernkvist. 2. Muris Beslagic (S) väljs till ersättare i Degerforsbolagen AB efter Bjarne Rasmussen. Peter Glavå Muris Beslagic Tingsrätten i Örebro Degerforsbolagen Kanslichef

27 (29) KF 98 Dnr: Rapport - Ej verkställda beslut inom socialnämndens verksamhetsområde Beslut Kommunfullmäktige tackar för informationen. Kvartalsrapport av gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från beslutsdatum. Aktuellt kvartal: 3, 2011 Kvartalsrapporten skickas till Socialstyrelsen. En avidentifierad sammanställning lämnas kommunfullmäktige för kännedom. Finns gynnande beslut som inte verkställs inom 3 månader från beslutsdatum? Ja Nej Antal x SoL ÄO, äldreomsorg x SoL OF, omsorg om personer med funktionsnedsättning x SoL IFO, individ- och familjeomsorg x LSS OF, omsorger om personer med funktionsnedsättning 2 Finns avbrott i gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från beslutsdatum? Ja Nej Antal x LSS OF, omsorger om personer med funktionsnedsättning 1 Typ av bistånd/insats Antal Korttidsvistelse 1 Har erbjudits korttidsboende men avböjt. Kontaktperson 2 Lämplig person saknas för närvarande för uppdraget.

28 (29) KF 99 Dnr: Anmälan av medborgarförslag: Cykelbana/hopp (mountainbike, BMX-cykel) på Kapellområdet på Bruket Beslut Medborgarförslaget har överlämnats till kommunstyrelsens för beredning. Ett medborgarförslag har inkommit med följande förslag: Bygg en cykelbana/hopp (mountainbike, BMX-cykel) på Kapellområdet på Bruket. s beredning Medborgarförslag inkommet Kanslichef

29 (29) KF 100 Dnr: Anmälan av medborgarförslag: Någonstans att vara på helgerna Beslut Medborgarförslaget har överlämnats till kommunstyrelsens för beredning. Ett medborgarförslag har inkommit med följande förslag: Någonstans för ungdomar att vara på helgerna. s beredning Medborgarförslag inkommet Kanslichef

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-06-14 1(11) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 15.45, Fotbollens Hus Annika Engelbrektsson (S), ordf. Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Marianne Högberg (S) Ove Gunnarsson (S) Ulf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-11-30 1(26) Tid och plats: kl. 17.35 21.00 (grupparbete inkl. fika 18.55 19.35), Tunet BESLUTANDE Ledamöter: Tjänstgörande ersättare: ÖVRIGA DELTA- GARE Icke tjänstgörande ersättare Robert Mörk (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-09-14 1(11) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 14.25, Sammanträdesrum E-plan, Nämndhuset Birgitta Höijer (C), ordförande Annika Engelbrektsson (S) Bjarne Rasmussen (S) Roland Halvarsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119 Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 17.15 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s), ers för Annica Blomgren (s) Ahti

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-26 1(28) Tid: kl. 18.30 19.50, ajournerat 19.30 19.40 Plats: Tunet, Folkets Hus Beslutande Peter Pedersen (V) Bjarne Rasmussen (S) Roland Halvarsson (V) Anita Bohlin-Neuman (V) Anne Lindberg (V)

Läs mer

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (s) Eric Arvidsson (c) Roland Halvarsson (v) Yvonne Karlsson (s) Annika Engelbrektsson (s) Ingvar Eriksson (v)

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (s) Eric Arvidsson (c) Roland Halvarsson (v) Yvonne Karlsson (s) Annika Engelbrektsson (s) Ingvar Eriksson (v) Kommunfullmäktige 2008-05-26 Sida 1 av 14 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.40 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (s) Eric Arvidsson (c) Roland Halvarsson (v) Yvonne Karlsson (s) Annika Engelbrektsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-03-24 1(6) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Tjänstgörande ersättare: kl. 16.00-16.45, Nya Folkets Hus Karlskoga Annika Engelbrektsson ordf. (S) Lars-Gunnar Hedequist (FP) Ove Gunnarsson (S) Anita

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-11-16 1(10) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 13.30, Smedjan, Nämndhuset Robert Mörk (S), ordförande Birgitta Höijer (C) Annika Engelbrektsson (S) Roland Halvarsson (V) Tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-23 Sida 1 av 7

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-23 Sida 1 av 7 Kommunstyrelsen 2009-02-23 Sida 1 av 7 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 16.05-16.30 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S), ordf. Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Annika Engelbrektsson (S) Roland

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-12 1. ( 8 ) KS040112

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-12 1. ( 8 ) KS040112 Kommunstyrelsen 2004-01-12 ( 8 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 16.00 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annica Blomgren (s) Ove Torpman (s) Frans Maretta (s),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-03-01 1(12) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 14.45, Fotbollens Hus Robert Mörk (S), ordförande Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Annika Engelbrektsson (S) Marianne Högberg (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-04-26 1(9) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 16.00-18.05, D-salen, Folkets Hus Annika Engelbrektsson, (S), ordf. Birgitta Höijer (C) Bjarne Ramsussen (S) Franz Maretta (S) Ulf Örtegren (FP)

Läs mer

Enligt bifogad förteckning. Christina Kleemo, kommunsekreterare Marianne Andersson, sekreterare. Jeannette Rasko och Nils Björk.

Enligt bifogad förteckning. Christina Kleemo, kommunsekreterare Marianne Andersson, sekreterare. Jeannette Rasko och Nils Björk. Kommunfullmäktige 2005-12-12 1. (22) Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 21.00. Beslutande: Enligt bifogad förteckning. Övriga deltagande: Christina Kleemo, kommunsekreterare Marianne Andersson, sekreterare

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (9)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (9) Kommunstyrelsen 2006-04-10 1. (9) Plats och tid: Lärcenter, kl. 13.00 14.05. Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annica Blomgren (s) Franz Maretta (s) ersättare för Ove Torpman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-10-28 1(21) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00-15.35, Coop-huset sammanträdesrum Annika Engelbrektsson ordf. (S) Lars-Gunnar Hedenquist (FP) Ann Alvenfors (C) Ingvar Eriksson (V) Tjänstgörande

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 PROTOKOLL 2010-09-20 09-23 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2010-09-19 Kommun: DEGERFORS Plats: Länshuset Örebro Dnr: 201-04943-2010 Rösträkningen och fördelningen

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad. Sammanträdesdatum 2005-06-07 Kultur- och utbildningsnämnden 1 (8)

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad. Sammanträdesdatum 2005-06-07 Kultur- och utbildningsnämnden 1 (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Utses att justera: Folkets Hus D-salen kl 9.00-11.00 Annika Engelbrektsson ordf. (s) Yvonne Karlsson (s) Fred Kiberu Mpiso (s) Ove

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 22.00. Mötet ajournerat kl. 21.10 21.20 under 100. Enligt bifogad förteckning.

Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 22.00. Mötet ajournerat kl. 21.10 21.20 under 100. Enligt bifogad förteckning. Kommunfullmäktige 2007-11-26 1. (25) Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 22.00. Mötet ajournerat kl. 21.10 21.20 under 100. Innan det formella mötet startade hade fullmäktige deltagit i en föreläsning

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-10-04 1. (23) KS041004

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-10-04 1. (23) KS041004 Kommunstyrelsen 2004-10-04 (23) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00-15.45 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Ove Gunnarsson (s) ers för Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 20 februari 2012 kl. 13:30-15:30. Dick Lindkvist (S) Kommunkontoret i Bergsjö 2012-03-05.

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 20 februari 2012 kl. 13:30-15:30. Dick Lindkvist (S) Kommunkontoret i Bergsjö 2012-03-05. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 20 februari 2012 kl. 13:30-15:30. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Birgitta Höijer (c)

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Birgitta Höijer (c) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-02-18 1. (21) Plats och tid: Nämndhuset, E-plan, kl. 13.00 15.35. Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-10-13 1(18) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00-16.30, Fotbollens hus Ove Gunnarsson ordf. (S) Lars-Gunnar Hedenquist (FP) Anita Birath (S) Ahti Hannila (S) Gisela Lindh (S) Ann Alvenfors

Läs mer

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 7 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-08-13. Sammanträdestid 08.30-15.00

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 7 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-08-13. Sammanträdestid 08.30-15.00 1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 7 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08.30-15.00 NÄRVARANDE Ledamöter Ersättare Övr deltagare Rie Boulund, ordf. (m) Britt-Marie Jonsson (s)

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning PROTOKOLL 2014-09-17 09-22 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2014-09-14 Kommun: DEGERFORS Plats: Länshuset, Stortorget 22, Örebro Dnr: 201-5323-2014 Rösträkningen och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-08-13 1(20) Tid: kl. 13.00 14.05 Beslutande Roland Halvarsson (V), ordförande Peter Pedersen (V) Anita Bohlin-Neuman (V) Jan Ask (V) Gertowe Thörnros (V) Ulla Andersson (V) Annika Engelbrektsson (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Annika Engelbrektsson (s), ordförande Ove Gunnarsson (s) Yvonne Karlsson (s) Ingvar Eriksson (v) Eric Arvidsson (c)

Annika Engelbrektsson (s), ordförande Ove Gunnarsson (s) Yvonne Karlsson (s) Ingvar Eriksson (v) Eric Arvidsson (c) Kultur- och utbildningsnämndens 2005-12-14 1. ( 10 ) Plats och tid: Prix-huset, kl 15.00-17.00 Beslutande: Annika Engelbrektsson (s), ordförande Ove Gunnarsson (s) Yvonne Karlsson (s) Ingvar Eriksson (v)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunfullmäktige 2010 11 29 180 427 Kommunstyrelsen 2010 11 15 210 510 2010 10 18 31 4 Dnr 10.361 04 novkf15 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2011 2013 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 16 januari 2002, klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Gabrielle Boström (kd) Sandra Brännström (s) Bo Lundkvist (c) Lars-Gunnar Andersson (s)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Gabrielle Boström (kd) Sandra Brännström (s) Bo Lundkvist (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Plats och tid Kommunkontoret 2016-02-23 kl 8.00-10:30 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Gabrielle Boström (kd) Sandra Brännström (s) Bo Lundkvist (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Övriga deltagare

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-01-11 1(16) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 14.45, Fotbollens hus Robert Mörk (S),ordförande Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Marianne Högberg (S) Franz Maretta (S) Annika Engelbrektsson

Läs mer

1(13) 2014-05-20. Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

1(13) 2014-05-20. Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(13) Plats och tid Sanatoriet i Hultafors, tisdagen den 20 maj 2014, kl. 16.00-19.00 Ajournering kl. 17.35-17.45 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-02-17 1(11) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 15.00-15.45, Smältaren, Nämndhuset Per-Eric Bolinder (S), ordförande Gunnel Carlsson (FP) Jeannette Rasko (S) Bertil Persson (C) Tjänstgörande

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Annika Engelbrektsson. Roland Halvarsson (v) Birgitta Höijer (c) ordförande 45-48

Annika Engelbrektsson. Roland Halvarsson (v) Birgitta Höijer (c) ordförande 45-48 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-04-21 1. (22) B Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 15.00. Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande deltar ej 45-48 Bjarne Rasmussen (s) deltar 43-48 Annika

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2006-08-14 1. (20)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2006-08-14 1. (20) Kommunstyrelsen 2006-08-14 1. (20) Plats och tid: Lärcenter, sal 1, kl. 13.00 15.30. Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Börje Jansson (s) ersättare för Annica Blomgren (s) Ahti

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden (13) Stadshuset, sessionssalen kl

Social- och omvårdnadsnämnden (13) Stadshuset, sessionssalen kl Social- och omvårdnadsnämnden 2013-11-19 1 (13) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.45 Paragrafer 86-94 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (S) ordförande Berit Sörman (S) Bernt

Läs mer

Hälso och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum

Hälso och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Björmekullasalen, 2010-09-20, kl. 18.00-21.00 Ajournering kl. 19.55-20.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Karlsson, Gunilla (S) ordförande Wilhelmsson, Anders (S) Åkerman, Lizette

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens 117 2 117 Flerårsstrategi 2014-2016 Alingsås kommun...4 3 Plats och tid Rådslaget, Rådhuset, Alingsås kl 9.00-9.25 Paragrafer 117 Beslutande Daniel Filipsson (M), ordförande Joakim Järrebring

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Enligt bifogad förteckning. Ajournering 20.45 20.55. Gerhard Jansson Marianne Andersson, sekreterare. Roland Halvarsson och Yvonne Karlsson

Enligt bifogad förteckning. Ajournering 20.45 20.55. Gerhard Jansson Marianne Andersson, sekreterare. Roland Halvarsson och Yvonne Karlsson Kommunfullmäktige 2004-01-26 (16) Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 215 Beslutande: Enligt bifogad förteckning. Ajournering 20.45 20.55. Övriga deltagande: Gerhard Jansson Marianne Andersson, sekreterare

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30 arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Plats och tid Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30 16.30 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Censurerat Marika Bjerstedt Hansen (s) vice ordförande Oddbjörn

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef 1(7) Plats och tid Peter Rosholms tjänsterum, onsdagen den 14 januari, klockan 8.00-8.25 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter

Läs mer

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V)

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Kommunfullmäktige 2009-02-23 Sida 1 av 21 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.25 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Anna Hed, ordförande, c Christina Bröms, c Gösta Frost, s Malin Höglund, m, 8-9, 11-16

Anna Hed, ordförande, c Christina Bröms, c Gösta Frost, s Malin Höglund, m, 8-9, 11-16 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Sammanträdesdatum Sida 1-10 2013-03-08 Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2012-08-17, kl 08.30 11.30 ande Anna Hed, ordförande, c Christina Bröms, c Gösta Frost, s Malin

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Redogörelse för överenskommelsen om Omställningsavtal

Redogörelse för överenskommelsen om Omställningsavtal 2011-01-17 Redogörelse för överenskommelsen om Omställningsavtal KOM-KL m.m. Bakgrund Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta inledde förhandlingar med samtliga centrala motparter

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2008-11-11 1 (13) Plats och tid Kullingshemmet, Vårgårda, tisdagen den 11 november 2008, kl. 14.00-16.45 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande Margaretha

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-03-30 1(26) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Tjänstgörande ersättare: kl. 13.00-18.00, Folkets Hus C-salen Peter Pedersen (V) ordf. Ulla Andersson (V) Markus Sukuvaara (V) Ingvar Eriksson (V)

Läs mer

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT 2015-11-03 1 (6) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Margareta Ölwe (M) Göran Bengtsson (M) Emilie Nilsson (FP) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Göran Lock (MP) miljöchefen

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2005-02-15 1. Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) Inga-Britt Söderberg (s)

Personal- och organisationsutskottet 2005-02-15 1. Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) Inga-Britt Söderberg (s) ÅNGE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Personal- och organisationsutskottet 2005-02-15 1 Sida Plats och tid ande Kommunkontoret i Ånge, personal- och ekonomienheten, tisdag den 15 februari

Läs mer

Protokoll Nr 1 Sammanträdesdatum 2011-02-09 Sammanträdestid 12.50-16.30

Protokoll Nr 1 Sammanträdesdatum 2011-02-09 Sammanträdestid 12.50-16.30 Protokoll Nr 1 Sammanträdesdatum 2011-02-09 Sammanträdestid 12.50-16.30 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Närvarande Ledamöter Tjänstemän Stig Agnåker (c), ordförande Per-Gunnar Andersson (s), vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-05-03 1(12) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Tjänstgörande ersättare: kl. 13.00-15.00, Reningsverket Mauri Sukuvaara ordf. (V) Per-Olow Linder (V) Lotta Nordahl-Reimers (V) Bengt Arvidsson (V)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (15) Socialnämnden 1 (15) Plats och tid Norra Bergens äldreboende, Askersund, den 20 september 2006 kl 9.00-11.45 Beslutande Lennart Andersson (s), i Leif Petersons ställe Wivi-Anne Hoffman (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 4 mars 2009 klockan 08.30-10.55 Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-06-03 1 (9) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Britt-Marie Kahl (M) Torbjörn Brorsson (M)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C)

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-17 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V)

Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V) Servicenämndens 2009-01-30 1. ( 12 ) Plats och tid: Centralförrådet Industrigatan kl 13.00-14.00 Beslutande: Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V) Övriga deltagande: Jörgen

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Protokoll 2010-11-16

Protokoll 2010-11-16 2010-11-16 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2010-11-16, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Anette Friman (C) Annica Eriksson (S) Raymonda Kourie (KD) Sölve Persson (S) Linda Axäng (FP) Andreas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 70 Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2014-05-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdage den 21 maj, 2014 klockan 19.00 20.30 Beslutande Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Pajala Folkets Hus, 2014-06-16, kl 1000-1430 ande Harry Rantakyrö, S Vesa Hiltunen, S Holger Videkull, NS Kurt Wennberg, S Gotthard Patomella, S

Läs mer

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp)

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-05-17 1. (20) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 14.45 16.15 Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Måndagen den 24 oktober 2016 kl 16:00-18.00 ande Bengt Andersson (C), Ordförande Siw Malmsten (L), 1:e vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Bengt Ferm (S) Eva Hallberg (V)

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer