Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 (29) Tid: kl , ajournerat kl Plats: Tunet, Folkets Hus Beslutande Peter Pedersen (V) Bjarne Rasmussen (S) Roland Halvarsson (V) Anita Bohlin-Neuman (V) Annika Engelbrektsson (S) Anne Lindberg (V) Marianne Högberg (S) Mauri Sukuvaara (V) Lenny Karlsson (M) Monica Littorin (V) Birgitta Höijer (C) Franz Maretta (S) Gertowe Thörnros (V) Cathrine Pedersen (V) Jeannette Rasko (S) Ingvar Eriksson (V) Jan Ask (V), ordförande Patrik Renberg (S) Ulla Andersson (V) Johan Nordström (M) Eje Johansson (V) Per-Gunnar Bråtner (C) Torbjörn Holm (V) Bernt Vitans (V) Per-Olow Linder (V) Pernilla Stolt (S) Lars-Gunnar Hedenquist (FP) Stina Borjo (V) Leif Grönberg (V) Ove Gunnarsson (S) Anneli Mylly (V) Björn Berglund (M) Yvonne Karlsson (S) Markus Sukuvaara (V) Tom stol (SD) Anna Carin Westerlund (V) Lennart Johansson (S) Övriga deltagande Annica Blomgren (S), revisor Tjänstgörande ersättare Lasse Liden (MP) (för Björn Nordenhaag (MP)) Nils Björk (KD) (för Siv Karlsson (KD)) Lars-Erik Karlsson (S) (för Gisela Lindh (S)) Anita Birath (S) (för Thomas Andersson (S)) Tjänstemän Maria Eriksson, kanslichef Utses att justera: Annika Engelbrektsson och Cathrine Pedersen Justeringens tid och plats: Måndag den 5 december kl på Kansliavdelningen Paragrafer UNDERSKRIFTER Sekreterare: Maria Eriksson Ordförande: Jan Ask Justerande: Annika Engelbrektsson Cathrine Pedersen

2 (29) Organ: Anslag/bevis Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: Datum när anslaget sattes upp: Datum när anslaget tas ner: Protokollet förvaras vid: Underskrift: Kommunkansliet Marianne Andersson

3 (29) Innehållsförteckning Fastställande av föredragningslista... 5 KF 83 Dnr: Skattesats KF 84 Dnr: Tilläggsanslag Investeringar Stora Valla IP... 9 KF 85 Dnr: Investering ventilationsaggregat Ungdomens hus (Stora Vallahallens aerobiclokal) KF 86 Dnr: Arbetstidsmodell/resurspool KF 87 Dnr: Vikarieanskaffning inom socialförvaltningen KF 88 Dnr: Policy mot mutor och jäv KF 89 Dnr: Omställningsavtal KOM-KL KF 90 Dnr: Sammanträdestider KF 91 Dnr: Svar på motion: Tillsätt en kriskommission gällande studieresultaten i kommunens skolor KF 92 Dnr: Svar på medborgarförslag: Terränghinderbana KF 93 Dnr: Medborgarförslag: Elljusspår Ramshöjden... 22

4 (29) KF 94 Dnr: Anmälan av medborgarförslag: Hundburk i korsningen mellan Vinkingagatan och Godtemplargatan i Strömtorp KF 95 Dnr: Anmälan av medborgaförslag: Seniorer för arbetslösa ungdomar KF 96 Dnr: Anmälan av medborgarförslag: Finsktalande vårdpersonal och vårdtagare på samma avdelning KF 97 Dnr: Val av nämndeman och erättare i Degerforsbolagen AB KF 98 Dnr: Rapport - Ej verkställda beslut inom socialnämndens verksamhetsområde 27 KF 99 Dnr: Anmälan av medborgarförslag: Cykelbana/hopp (mountainbike, BMX-cykel) på Kapellområdet på Bruket KF 100 Dnr: Anmälan av medborgarförslag: Någonstans att vara på helgerna... 29

5 (29) Fastställande av föredragningslista Beslut Föredragningslistan fastställdes med tillägg av följande ärenden: Anmälan av medborgarförslag: Cykelbana/hopp (mountainbike, BMX-cykel) på Kapellområdet på Bruket Anmälan av medborgarförslag: Någonstans att vara på helgerna

6 (29) KF 83 Dnr: Skattesats 2012 Beslut (i enlighet med kommunstyrelsens förslag) Skattesatsen för 2012 ska höjas med 50 öre, det vill säga uppgå till 22,67. (När den beslutade skatteväxlingen om 34 öre med lanstinget i Örebro län avseende kollektivtrafik. kommer Degerfors kommuns kommunalskatt efter höjning med 50 öre och skatteväxling om -34 öre uppgå till 22,33 kr.) Enligt kommunallagen, kap 8, skall kommunstyrelsen innan oktober månads utgång föreslå kommunfullmäktige besluta om skattesats för kommande verksamhetsår. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer inte detta som möjligt utan kommunstyrelsen får behandla ärende om skattesats på sitt sammanträde Bedömning Nedan angivna områden sammanvägt ligger till grund för det förslag till skattesats som presenteras. Kommunfullmäktige har beslutat i de finansiella målen för att skattesatsen skall vara oförändrad, d.v.s. 22,17 kr. Resultatet för planperioden ska enligt beslut i fullmäktige uppgå till minst o ,5 mkr o ,2 mkr o ,8 mkr (1 %) Efter analys av skatteunderlagsprognosen under hösten och bedömning av verksamheternas omfattning behövs en intäktsförstärkning för att klara fullmäktiges resultatmål för 2012 och resten av planperioden. Med en intäktsförstärkning om 50 öre per skattekrona bedöms resultatnivån 2012 klaras. I dagsläget uppgår resultatet för 2012 till +3,8 mkr. För att klara resultatnivåerna för 2013 och 2014 behövs även ytterligare kostnadsanpassningar. Med utgångspunkt från ovanstående föreslås att kommunalskatten för 2012 ska höjas med 50 öre, det vill säga uppgå till 22,67. (När den beslutade skatteväxlingen om 34 öre med lanstinget i Örebro län avseende kollektivtrafik. kommer Degerfors kommuns kommunalskatt efter höjning med 50 öre och skatteväxling om -34 öre uppgå till 22,33 kr.) Yrkanden Roland Halvarsson (V), Ingvar Eriksson (V), Johan Nordström (M), Peter Pedersen (V), Lars-Gunnar Hedenquist (FP) och Birgitta Höijer (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

7 (29) KF 83 (forts.) Dnr: Annika Engelbrektsson (S), Bjarne Rasmussen (S) och Jeannette Rasko (S) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag med följande motivering: Orsaken till ställningstagandet är att en skattehöjning bara löser problemen kortsiktigt och att vi skjuter stora nedskärningar till 2013 och 2014, inga förslag finns från majoriteten att lösa den långsiktiga kostnadssituationen. Vi har begärt att kommunen skall göra en analys över vilka åtgärder som behövs, men den begäran har röstats ner. Hade majoriteten gått med på att göra en åtgärdsplan, då hade vi kunnat gå med på en skattehöjning. Propositionsordning Det finns två olika yrkanden. Ordföranden meddelar sin avsikt att ställa yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäktige har bifallit kommunstyrelsens förslag. s beredning Kommunstyrelsen 181/ Reservationer Samtliga närvarande ledamöter från (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Annika Engelbrektssons m.fl. yrkande. Protokollsanteckning Samtliga närvarande ledamöter från (M), (C), (FP) och (KD) önskar få följande anteckning förd till protokollet: Alliansen accepterar den föreslagna skattehöjningen på 50 öre/skattekrona. Ett tungt vägande skäl är att förstärkningen av ekonomin behövs för att vi ska kunna tillhandahålla en kommunal service av god kvalitet med fokus på utbildning och äldreomsorg. Vi godtar dock inte skattehöjningen reservationslöst. Den ger oss bara en tillfällig frist måste därför bli ett år då Degerfors kommun avslutar vissa engagemang samtidigt som organisationen anpassas den till den befolkningsminskning som skett och prognostiseras. Vår grundläggande syn på hur denna anpassning till 2012 och planperioden ska ske innebär att: Degerfors kommun avbryter sitt engagemang vad gäller upprustningen av Stora Valla IP. De 6-7 miljoner som satsats får vara nog Den skattehöjning som nu accepteras får som framgår av långtidsplanen inte följas av ytterligare skattehöjningar med tanke på konsekvenserna för låginkomsttagare och att kommunen attraktivitet som inflyttningsort minskar Det genomförs en genomlysning av den kommunala verksamheten av extern kompetens typ vad som skett och 2010 av SKL. Möjligheterna till att fördjupa samverkan med grannkommuner främst Karlskoga intensifieras. Samverkan ska även gälla de kommunala bolagen. Upprustningsarbetena på Strömtorpsskolan avbryts och skolan förbereds för nedläggning.

8 (29) KF 83 (forts.) Dnr: Skolorganisationen kvalitetssäkras för att vi ska kunna nå de mål som kommunfullmäktige har antagit om att alla elever som lämnar grundskolans årskurs 9 ska vara godkända för vidare studier på gymnasienivå. Sysselsättning och expansion främjas genom en kraftfull satsning på kommunens näringslivsverksamhet. Vi i Alliansen tror att kommunen kan hävda sig väl i konkurrensen om nya företag. Ekonomichef

9 (29) KF 84 Dnr: Tilläggsanslag Investeringar Stora Valla IP Beslut (i enlighet med kommunstyrelsens förslag) 1. Tilläggsanslag om tkr 2011 för Stora Valla IP godkänns. 2. Den slutliga finansieringen ska behandlas i samband med fastställandet av budget Tilläggsanslaget ska betraktas som ett förskott av de medel som finns år 2012 och 2013 i budget Projektbudgeten för Stora Valla IP ska ej totalt överstiga tkr. Kommunfulläktige har i investeringsbudget 2011 avsatt tkr för åtgärder inom Stora Valla IP. I planen för 2012 och 2013 finns ytterligare tkr med fördelningen mkr/år. Inför beslutet om investeringsplan framfördes i kommunfullmäktige att kommunens maximala insats på Stora Valla IP ska vara högs tkr. Under 2011 har arbetet med konstgräsplan färdigställts. Det gäller underlagsarbete, dränering, nya värmerör samt läggning och limning av konstgräset. På vilket sätt konstgräsplan ska värmas upp är inte slutligt bestämt. Hittills uppgår investeringarna för 2011 till tkr och prognosen är att utgifterna för nu gjorda åtgärder kommer att överstiga tkr. Detta prognostiserade underskott presenterades även i delårsrapporten för För att konstgräsplanen ska kunna användas under vintern 2011/2012 behöver följande åtgärder göras: Investering i teknikbyggnad med tillhörande värmeväxlare tkr Iordningställande av 6 belysningsmaster, 200 Lux 620 tkr Traktor med redskap 500 tkr Mål, målnät och avbytarbås 55 tkr Nytt bollnät på kortsida mot Stora Halla. Nät finns hos DIF 25 tkr Summa tkr Några av ovanstående utgifter är tillkommande det gäller främst belysningen. Degerfors Energi behöver dessutom inom sin verksamhet gräva ned fjärrvärmerör till Stora Valla IP till en kostnad motsvarande tkr. Anledningen till fjärrvärme-alternativet är att möjligheter finns att kunna tillvarata spillvärme från ett stort lokalt företag och att de lösningar med alternativ uppvärmning kan behöva fjärrvärmetillskott under den kallaste tiden. Under hösten har olika alternativ för iordningsställande av A-plan för att klara 2014-reglerna diskuterats. Alternativa sätt att lägga ned värmerören i marken har prövats. Lyckas detta sätt innebär det att nuvarande A-plan ej behöver läggas om från grunden och det innebär dessutom kostnaderna

10 (29) KF 84 (forts.) Dnr: för att få värme i A-plan kan komma att understiga tkr. Diskussioner pågår om en kostnad om 600 tkr för rördragning samt frysmedel. Finansiering Den utgift som finns för Stora Vallas IP prognostiseras hittills att överskridas med tkr. Tillsammans med de åtgärder om för konstgräsplan och 600 tkr för Rörläggning på A-plan uppgår det sammanlagda behovet av tilläggsanslag för 2011 till tkr. Om tidigareläggningen av investeringsutgifterna kräver nyupplåning redan 2011 är osäkert. De slutliga beslutet om finansiering får därför ske i samband med fastställandet av budget Tilläggsanslaget ska betraktas som ett förskott av de medel som finns år 2012 och 2013 i budget Projektbudgeten för Stora Valla IP ska ej totalt överstiga tkr. Yrkanden Roland Halvarsson (V) och Annika Engelbrektsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Johan Nordström (M) yrkar att tkr, istället för tkr, beviljas i tilläggsanslag. Propositionsordning Det finns två yrkanden. Ordföranden meddelar sin avsikt att ställa yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäktige har bifallit kommunstyrelsens förslag. s beredning Kommunstyrelsen 183/ Reservationer Samtliga närvarande ledamöter från (M), (C), (FP) och (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Johan Nordströms yrkande. Protokollsanteckning Samtliga närvarande ledamöter från (S) önskar få följande anteckning förd till protokollet: Vi säger ja till att flytta investeringspengarna, men gör det under protest eftersom de investeringarna har inget med de krav som svensk fotboll kräver. Ekonomichef

11 (29) KF 85 Dnr: Investering ventilationsaggregat Ungdomens hus (Stora Vallahallens aerobiclokal) Beslut (i enlighet med kommunstyrelsens förslag) Investeringsutgiften om sammantaget kr i nya ventilationsaggregat finansieras inom kommunens egna kapital. Kommunstyrelsen beslöt , KS 166/2011, att förslå kommunfullmäktige besluta om nya ventilationsaggregat i Ungdomens hus och Stora Vallahallens aerobicslokal. Investeringsutgiften har beräknats till sammanlagt kr. I kommunstyrelsens förslag till beslut hänsköts finansieringsfrågan till kommunstyrelsens möte Finansiering Investeringsutgiften om sammantaget kr i nya ventilationsaggregat finansieras inom kommunens egna kapital. s beredning Kommunstyrelsen 182/ Ekonomichef Servicechef Kulturchef

12 (29) KF 86 Dnr: Arbetstidsmodell/resurspool Beslut (i enlighet med kommunstyrelsens förslag) 1. Införande av ny arbetstidsmodell inom kommunens verksamheter, enligt förslag från socialförvaltningen, genomförs ej eftersom det initialt innebär omfattande kostnader vilket inte kan finansieras inom ram för kommande års budget. Möjlighet till önskad sysselsättningsgrad medför dock flera fördelar för kommunen och kommunens medarbetare, därför skall ärendet återupptas inom ett par års tid då nytt beslut fattas. 2. Kommunstyrelseförvaltningen uppdras återuppta ärendet och inkomma med förslag till beslut inför budgetår Socialnämnden har överlämnat ärende till kommunstyrelsen gällande införande av arbetstidsmodell där syftet är att minska behov av vikarier och samtidigt ge tillsvidareanställda medarbetare möjlighet att önska sysselsättningsgrad (se vidare information i bilagor). Socialnämnden lämnar över ärendet med frågeställningarna: 1. Ska möjlighet till önskad sysselsättningsgrad omfatta alla kommunens anställda? 2. Hur finansieras möjligheten till önskad sysselsättningsgrad? Det finns förväntade positiva effekter med införande av önskad sysselsättningsgrad. Arbetsgivaren ska sträva efter höjda sysselsättningsgrader och arbetar redan idag aktivt för detta. Det är framförallt inom socialförvaltningen och kultur- och utbildningsförvaltningen som medarbetare arbetar deltid och där arbetsgivaren med nuvarande modell för planering av verksamhet inte har möjlighet att erbjuda valfri sysselsättningsgrad. Ett införande av ny arbetstidsmodell för kommunens verksamheter skulle initialt, enbart för socialförvaltningens verksamheter, kosta cirka 2-2,5Mkr under en treårsperiod. Möjlighet till finansiering inom ram för socialförvaltningens budget, likväl inom ram för kommunstyrelseförvaltningens budget saknas. Därför kan verksamheterna, med nuvarande ekonomiska prioriteringar, inte arbeta med införandet av ny arbetstidsmodell enligt förslag från socialförvaltningen. Med anledning av de fördelar som införandet av ny arbetstidsmodell med önskad sysselsättningsgrad medför, bör kommunen dock återuppta ärendet. Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för att ärendet återupptas och att inkomma med nytt förslag till beslut inför budgetår Yrkanden Annika Engelbrektsson (S) yrkar att ärendet ska återremitteras för att kontakt ska tas med Laxå och andra kommuner för att få reda på deras erfarenheter innan beslut fattas. Anita Bohlin-Neuman (V) yrkar att ärendet ska avgöras idag samt bifall till kommunstyrelsens förslag.

13 (29) KF 86 (fort.) Dnr: Propositionsordning Det finns ett yrkanden om bifall och avslag till återremiss, samt yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden meddelar att han först tänker ställa yrkandet om återremis under proposition bifall eller avslag, för att sedan ställa yrkandet om bifall till kommunstyrelsens förslag under proposition. Ordföranden finner att kommunstyrelsen har beslutat att avslå yrkandet om återremiss samt att bifalla kommunstyrelsens förslag. s beredning Kommunstyrelsen 186/ Personalchef Socialnämnden

14 (29) KF 87 Dnr: Vikarieanskaffning inom socialförvaltningen Beslut (i enlighet med kommunstyrelsens förslag) Vikarieanskaffning inom socialförvaltning flyttas från socialförvaltningen till kommunstyrelseförvaltningen, ekonomi- och personalavdelning. Personella och ekonomiska resurser överförs i sin helhet till kommunstyrelseförvaltningen i samband med årsskiftet Socialförvaltningen har dagligen ett behov av ett stort antal vikarier, många tillsätts med mycket kort varsel och kort administrativ handläggningstid. Det administrativa arbetet med vikarieanskaffning inom socialförvaltningen utförs idag av socialförvaltningen. Arbetet föreslås istället utföras av kommunstyrelseförvaltningen. Genom denna förändring kommer kompetensen inom området att stärkas genom ett nära samarbete mellan vikarieanskaffare, löneadministratörer och personalhandläggare. Socialförvaltningen kan fokusera på kärnuppdraget och överlåta supportfunktion till kommunstyrelseförvaltningen. En bra planering av bemanning är av stor vikt både för verksamhetens möjlighet att utföra uppdrag och sett ur ett ekonomiskt perspektiv ger en bra planering en effektivare organisation med lägre kostnader för drift av verksamhet. Kommunen samverkar idag med ett antal olika kommuner och organisationer för att hitta former för effektivare organisationer och säkerställandet av hög kvalitet i den kommunala servicen. I kommunen finns också möjlighet att arbeta med inomkommunal samverkan. På sikt kan en central bemanningsenhet som hanterar hela kommunens vikarieanskaffning motiveras av att vi uppnår en effektivare intern organisation, att vi har möjlighet att förstärka våra kompetenser inom respektive kunskapsområde. I nuläget är det dock enbart vikarieanskaffning för socialförvaltningen som berörs av detta förslag. I arbetet med vikarieanskaffning krävs kompetens inom LAS (Lagen om anställningsskydd), ATL (Arbetstidslagen), lokala kollektivavtal samt andra lagar och avtal. Arbetet utförs med stöd av Win Las, Time Pool, Personec och vårt rekryteringsverktyg Offentliga jobb. Kompetens inom ovanstående finns hos vikarieanskaffare, löneadministratörer samt personalsekreterare. Samarbetet mellan dessa funktioner är därför nödvändigt. Vikarieanskaffning för socialförvaltningen med utförande inom kommunstyrelseförvaltningen innefattas främst av följande arbetsuppgifter: Ta emot sjukanmälan och friskanmälan Vikarieanskaffning (genom Time Pool) Administrativt stöd vid schemaläggning i Time Care Huvudadministratör för Time Care och Time Pool

15 (29) KF 87 (forts.) Dnr: Kontrollera och följa upp företräden, konverteringar, LAS, sysselsättningsgrader mm Skicka ut LAS listor och företrädeslistor månadsvis Rådgivning och stöd åt chefer i organisationen inom ovanstående områden. Finansiering Befintlig budget för vikarieanskaffning inom socialförvaltningen flyttas till kommunstyrelseförvaltningen med nedanstående belopp: Lön inkl PO kr + uppräkning 2,2 % 2012 Vikarieanslag för semester kr + uppräkning 2,2 % 2012 Licenskostnad Time Care/Time Pool samt kostnad för SMS trafik kr TOTALT kr s beredning Kommunstyrelsen 187/ Personalchef Socialchef Ekonomiavdelningen

16 (29) KF 88 Dnr: Policy mot mutor och jäv Beslut (i enlighet med kommunstyrelsens förslag) Policy gällande mutor och jäv inom Degerfors kommunkoncern antas. Respektive förvaltning har möjlighet att utöver policyn utforma mer verksamhetsnära riktlinjer. Kommunen saknar idag en policy gällande mutor och jäv. Inom den offentliga förvaltningen arbetar vi på medborgarnas uppdrag och i deras intresse. Demokrati, rättssäkerhet och effektivitet är grundläggande värden för all offentlig verksamhet. Medborgarnas förtroende för den offentliga förvaltningen fordrar att vi som verkar i denna inte låter oss påverkas av ovidkommande önskemål eller hänsyn i vårt arbete. Det är lätt att skada förtroendet för en verksamhet, men mödosamt och tidsödande att bygga upp det. En anställd eller förtroendevald inom det offentliga får aldrig missbruka sin ställning. Vi har alla ett ansvar mot våra uppdragsgivare medborgarna att bekämpa korrupt beteende var det än må förekomma. På så sätt försvarar vi och stärker rättssamhället. Men vad är korrupt beteende? Var går gränsen för muta eller jäv? Lagen ger oss inte alltid så tydliga anvisningar. Ett personligt ansvarstagande och den egna förmågan att göra etiska val måste många gånger ta vid. Vår policy ska vara ett stöd för detta. Den ska också stimulera till givande diskussioner på våra arbetsplatser. I ett samarbete mellan Finansdepartementets avdelning för offentlig förvaltning och Sveriges kommuner och Landsting har ett vägledningsdokument inom området arbetats fram. Detta dokument kan användas i sin helhet som policy för enskilda arbetsgivare och föreslås så göras av Degerfors kommunkoncern. Vägledningsdokumentet återfinns i bilaga 1. Utöver föreslagen policy finns utrymme för respektive förvaltning att arbeta fram mer verksamhetsnära riktlinjer. s beredning Kommunstyrelsen 188/ Personalchef Förvaltningschefer

17 (29) KF 89 Dnr: Omställningsavtal KOM-KL Beslut (i enlighet med kommunstyrelsens förslag) Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pactas respektive styrelser rekommenderar med anledning av Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL, träffad den 7 december 2010, var och en av sina respektive medlemmar kommunen/landstinget/regionen/ kommunalförbundet besluta att anta Lokalt kollektivavtal KOM-KL som lokalt kollektivavtal, med den utformning och det innehåll som framgår av bilaga 5 i den Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL som de centrala parterna träffat den 7 december 2010, och att lämna protokollsutdrag över beslutet till de berörda arbetstagarorganisationer som begär det. Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta inledde förhandlingar med samtliga centrala motparter om ett omställningsavtal redan år Bakgrunden till förhandlingarna var bland annat att utredningen Omställningsavtal ett aktivare stöd till uppsagda (SOU 2002:59), uppmärksammat på vikten av omställningsavtal och särskilt pekat på frånvaron av ett sådant avtal i kommun- och landstingssektorn. Genom att överenskommelsen om Omställningsavtal KOM-KL träffats har målet nåtts att åstadkomma ett omställningsavtal för samtliga medlemmar, gemensamt med samtliga motparter, samtidigt som AGF-KL upphör att gälla. Genom överenskommelse om ändringar av AB har målet nåtts att förkorta uppsägningstiderna. Därutöver har en separat överenskommelse träffats om Särskild ersättning för äldre arbetstagare som sägs upp på grund av arbetsbrist i kommun, landsting eller region. Omställningsavtalets viktigaste delar kan sammanfattas i nedanstående punkter. Omställningsavtalet stödjer och hjälper en arbetstagare som sägs upp på grund av arbetsbrist i hans eller hennes omställning till ett nytt arbete. En arbetstagares möjligheter att få ett nytt arbete ska öka genom avtalets aktiva omställningsarbete. Sådant arbete är framgångsrikt om arbetslöshet kan undvikas eller upphöra genom ett nytt arbete. Avtalet bygger på att arbetstagaren själv aktivt verkar för att få ett nytt arbete. Det aktiva omställningsarbetet finansieras genom en obligatorisk premie från arbetsgivaren. Kollektivavtalsstiftelsen Omställningsfonden ansvarar för avtalets aktiva omställningsinsatser. Avtalets ekonomiska förmåner för anställda hos kommun, landsting, region eller kommunalförbund betalas av arbetsgivaren när kostnaden uppstår. Avtalets ekonomiska förmåner för anställda hos Pactaarbetsgivare, dock inte kommunalförbund, finansieras genom en premie från arbetsgivaren. Kollektivavtalsstiftelsen Omställningsfonden ansvarar för avtalets ekonomiska förmåner för anställda hos Pactaarbetsgivare.

18 (29) KF 89 (forts.) Dnr: KOM-KL träder i kraft den 1 januari Avtalet gäller tills vidare men kan sägas upp med tre månaders uppsägningstid, så att det upphör vid ingången av ett kalenderår. Avtalet kan dock tidigast upphöra den 1 januari När KOM-KL träder i kraft upphör AGF-KL att gälla. En arbetstagare som blir uppsagd på grund av arbetsbrist före den 1 januari 2012 omfattas inte av omställningsavtalet. Det innebär att för en arbetstagare som sägs upp före den 1 januari 2012 gäller AGF-KL. AGF-KL gäller därutöver för en arbetstagare som vid denna tidpunkt får förmåner enligt AGF-KL eller som omfattas av dess efterskydd. Efterskyddet gäller förutsatt att arbetstagaren inte har rätt till förmån från annan trygghetsfond. s beredning Kommunstyrelsen 189/ Personalchef

19 (29) KF 90 Dnr: Sammanträdestider 2012 Beslut (i enlighet med kommunstyrelsens förslag) Sammanträdestider för 2012 fastställs. Stopp KSAU KS KF Kommentar 30 november 12 december 9 januari (30 januari) 11 januari 23 januari 6 februari 27 februari 8 februari 20 februari 5 mars (26 mars) 7 mars 19 mars 10 april (tisdag) 23 april Årsredovisning 11 april 23 april 7 maj (28 maj) 9 maj 21 maj 4 juni 18 juni Ramar 30 maj 11 juni 13 augusti (27 augusti) 8 augusti 20 augusti 3 september 24 september Delårsrapport 5 september 17 september 8 oktober (29 oktober) 10 oktober 22 oktober 5 november 26 november Skattesats, budget 7 november 19 november 3 december 17 december Ev. budget 28 november 10 december januari 2013 (januari 2013) I budget för 2012 anslås medel för åtta kommunfullmäktigesammanträden under Sex av dessa möten planeras in enligt ovan och två av dem kan vid behov läggas ut på de datum som är inom parentes. Enligt kommunallagen och våra egna rutiner för budgetarbete måste kommunfullmäktige sammanträda i april (årsredovisning), juni (ramar), september (delårsrapport), november (skattesats och budget) och december (ev. budget och vid valår val till nämnder). För att inte få ett för långt glapp mellan januari och april planeras ett möte i februari. s beredning Kommunstyrelsen 190/ Kanslichef

20 (29) KF 91 Dnr: Svar på motion: Tillsätt en kriskommission gällande studieresultaten i kommunens skolor Beslut (i enlighet med kommunstyrelsens förslag) Motionen avslås. Från Alliansen i Degerfors kommun har inkommit en motion med rubriken, "Tillsätt en kriskommission gällande studieresultaten i kommunens skolor". Motionen har beretts av kultur- och utbildninsgnämnden. Motionen konstaterar de låga studieresultat som eleverna i åk 9 (nio) rtesterar i främst matematik. Motionen konstaterar också att det finns en ansträngd skolorganisation samt att trots åtgärder och hårt arbete verkar problemen svårlösta. Motionen konstaterar vidare att det är en realitet att det finns problem med studieresultaten i kommunen och att de grundläggande problemen till detta nu måste identifieras och lösas. För att hantera problemområdet finns i motionen följande yrkanden: Att kommunfullmäktige tillsätter en kriskommission bestående av lokala företrädare och extern kompetens för att få en fullgod skola med bra kunskapsresultat och värdegrundsarbete. Att kommissionen utarbetar konkreta förslag till åtgärder. Att arbetet påbörjas snarast. Yrkanden Johan Nordström (M) och Birgitta Höijer (C) yrkar bifall till motionen, d.v.s. avslag till kommunstyrelsens förslag. Peter Pedersen (V) och Annika Engelbrektsson (S) yrkar att motionen avslås, d.v.s. bifall till kommunstyrelsens förslag, då förbättringsarbete redan pågår gällande studieresultaten inom ramen för befintlig skolorganisation. Propositionsordning Det finns två yrkanden. Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att fullmäktige har bifallit kommunstyrelsens förslag. s beredning Kommunstyrelsen 194/ Reservationer Samtliga närvarande ledamöter från (M), (C), (FP) och (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Johan Nordströms och Birgitta Höijers yrkande.

21 (29) KF 92 Dnr: Svar på medborgarförslag: Terränghinderbana Beslut (i enlighet med kommunstyrelsens förslag) Medborgarförslaget avslås. Ett medborgarförslag har inkommit avseende att anlägga en terränghinderbana vid kulturcentrat Berget. Finansiering Finansiering för anläggande av föreslagen terränghinderbana saknas. Bedömning Idén med anläggandet aven terränghinderbana är god, dock görs bedömningen att föreslagen plats är olämplig. En dylik anläggning bör vägas in i planerandet av området kring Stora Vallahallen där skolan tidigare haft liknande ideer som förslagsställaren men saknat finansieringsmöjligheter. Yrkanden Annika Engelbrektsson (S) yrkar på återremiss för att en kostnadsberäkning ska göras innan beslut fattas. Peter Pedersen (V) yrkar att ärendet ska avgöras idag samt avslag till medborgarförslaget, d.v.s. bifall till kommunstyrelsens förslag. Propositionsordning Det finns ett yrkande om återremiss, ett yrkande om att ärendet ska avgöras idag, samt ett yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden meddelar att han först tänker ställer yrkandet om återremiss under proposition bifall eller avslag, för att sedan ställa kommunstyrelsens förslag under proposition, bifall eller avslag. Ordföranden finner att fullmäktige har bifall kommunstyrelsens förslag. s beredning Kommunstyrelsen 195/ Förslagsställaren

22 (29) KF 93 Dnr: Medborgarförslag: Elljusspår Ramshöjden Beslut (i enlighet med kommunstyrelsens förslag) Medborgarförslaget avslås. Göran Björndal har i medborgarförslag föreslagit att kommunen bör rusta upp f.d. elljusspåret på Ramshöjden så att rörelsehindrade kan använda spårsystemet. Medborgarförslaget har behandlats i Kultur- och utbildningsnämnden, varvid förslaget återfördes till kommunstyrelsen för bedömning om en upprustning av elljusspåret är förenligt med naturreservatsföreskrifterna för Degernäs Ramhöjden. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade ( 61) att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att utreda vilka regler som gäller inom naturreservatet samt att kommunicera med förslagsställaren att säkerställa dennes intentioner i medborgarförslaget. Kommunikation Miljö- och samhällsbyggnadschefen kontaktade förslagsställaren per telefon, varvid framkom att förslaget endast omfattar ytterligare handikappanpassning av befintligt strövstigsystem inom naturreservatet Degernäs Ramshöjden och primärt det f.d. elljusspåret. Förlaget omfattar inte återskapande av elbelysning. Bedömning Reservatsföreskrifterna stödjer att strövstigssystemet handikappanpassas. I samband med reservatsbildningen och det LONA-stöd som beviljats för iordningställandet har delar av stigsystemet inom reservatet handikappanpassats. Vilka stigar som gjorts handikappvänliga finns markerade i kommunens folder över naturreservatet. Det stigsystem som omnämns i medborgarförlaget och som är beläget högt uppe på Ramshöjden har dels bedömts allt för svårtillgängligt och kuperat för att handikappanpassas dels för resurskrävande. s beredning Kommunstyrelsen 196/ Förslagsställaren

23 (29) KF 94 Dnr: Anmälan av medborgarförslag: Hundburk i korsningen mellan Vinkingagatan och Godtemplargatan i Strömtorp Beslut Medborgarförslaget har överlämnats till kommunstyrelsens för beredning. Ett medborgarförslag har inkommit med följande förslag: En hundburk ska sättas upp i korsningen mellan Vikingagatan och Godtemplargatan i Strömtorp, samt en vid Strömtorpsskolan. s beredning Medborgarförslag inkommet Kanslichef

24 (29) KF 95 Dnr: Anmälan av medborgaförslag: Seniorer för arbetslösa ungdomar Beslut Medborgarförslaget har överlämnats till kommunstyrelsens för beredning. Ett medborgarförslag har inkommit med följande förslag: Samla pensionärer och arbetslösa ungdomar så att pensionärerna kan förmedla sin yrkeskunskap till ungdomarna. s beredning Medborgarförslag inkommet Kanslichef

25 (29) KF 96 Dnr: Anmälan av medborgarförslag: Finsktalande vårdpersonal och vårdtagare på samma avdelning Beslut Medborgarförslaget har överlämnats till kommunstyrelsens för beredning. Ett medborgarförslag har inkommit med följande förslag: Finsktalande vårdpersonal och vårdtagare ska samlas på samma avdelning. s beredning Medborgarförslag inkommet Kanslichef

26 (29) KF 97 Dnr: Val av nämndeman och erättare i Degerforsbolagen AB Beslut 1. Peter Glavå (V) väljs till nämndeman efter Michael Fernkvist. 2. Muris Beslagic (S) väljs till ersättare i Degerforsbolagen AB efter Bjarne Rasmussen. Peter Glavå Muris Beslagic Tingsrätten i Örebro Degerforsbolagen Kanslichef

27 (29) KF 98 Dnr: Rapport - Ej verkställda beslut inom socialnämndens verksamhetsområde Beslut Kommunfullmäktige tackar för informationen. Kvartalsrapport av gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från beslutsdatum. Aktuellt kvartal: 3, 2011 Kvartalsrapporten skickas till Socialstyrelsen. En avidentifierad sammanställning lämnas kommunfullmäktige för kännedom. Finns gynnande beslut som inte verkställs inom 3 månader från beslutsdatum? Ja Nej Antal x SoL ÄO, äldreomsorg x SoL OF, omsorg om personer med funktionsnedsättning x SoL IFO, individ- och familjeomsorg x LSS OF, omsorger om personer med funktionsnedsättning 2 Finns avbrott i gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från beslutsdatum? Ja Nej Antal x LSS OF, omsorger om personer med funktionsnedsättning 1 Typ av bistånd/insats Antal Korttidsvistelse 1 Har erbjudits korttidsboende men avböjt. Kontaktperson 2 Lämplig person saknas för närvarande för uppdraget.

28 (29) KF 99 Dnr: Anmälan av medborgarförslag: Cykelbana/hopp (mountainbike, BMX-cykel) på Kapellområdet på Bruket Beslut Medborgarförslaget har överlämnats till kommunstyrelsens för beredning. Ett medborgarförslag har inkommit med följande förslag: Bygg en cykelbana/hopp (mountainbike, BMX-cykel) på Kapellområdet på Bruket. s beredning Medborgarförslag inkommet Kanslichef

29 (29) KF 100 Dnr: Anmälan av medborgarförslag: Någonstans att vara på helgerna Beslut Medborgarförslaget har överlämnats till kommunstyrelsens för beredning. Ett medborgarförslag har inkommit med följande förslag: Någonstans för ungdomar att vara på helgerna. s beredning Medborgarförslag inkommet Kanslichef

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V)

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Kommunfullmäktige 2009-02-23 Sida 1 av 21 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.25 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Rekrytering kommunchef

Rekrytering kommunchef Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 2011-09-05 35(36) KS 159 Dnr: 60-2011 Rekrytering kommunchef Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsens beslut KS 77/2011-05-09 pkt 2 upphävs.

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) KS041206

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) KS041206 Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 15.50 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annica Blomgren (s) Ove Torpman (s) Jeannette Rasko

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2013-04-09 1 (57) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.40 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Kerstin Stenquist (C) Fredrik Andersson (C) 80-120,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2009-04-08

Sammanträdesprotokoll 2009-04-08 Sammanträdesprotokoll 2009-04-08 Kommunstyrelsen Plats och tid Kumlarummet, 2009-04-08, klockan 16:00-18:20 Beslutande Lennart Eriksson (S) Elisabeth Berglund (V) Annica Eriksson (S) Torbjörn Ahlin (C)

Läs mer

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund 2009-12-14 Paragrafer 548 Kommunstyrelsens ärendelista 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS 550 Finspångs samordningsförbund 551 Taxor idrotts- och fritidsanläggningar 2010 552 Slutrapport till Länsstyrelsen

Läs mer

STORFORS KOMMUN KALLELSE. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet.

STORFORS KOMMUN KALLELSE. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet. STORFORS KOMMUN Datum 2015-03-23 Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till sammanträde. Tid: Måndagen den 30 mars 2015 kl. 08.15. Plats: Sammanträdesrum Kerimäki,

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning och öppnande av sammanträdet 44. Arbetsordning 45. Medborgarförslag Rekreationsplats vid Kattögletjärn, Bjurträsk 46

Innehållsförteckning. Inledning och öppnande av sammanträdet 44. Arbetsordning 45. Medborgarförslag Rekreationsplats vid Kattögletjärn, Bjurträsk 46 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 1(57) Innehållsförteckning Paragraf Inledning och öppnande av sammanträdet 44 Arbetsordning 45 Medborgarförslag Rekreationsplats vid Kattögletjärn, Bjurträsk 46 Medborgarförslag

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2014 kl 08.30

Kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2014 kl 08.30 2014-10-21 Ledamöter i kommunstyrelsen, för kännedom till: ersättare i kommunstyrelsen, övriga mottagare av kommunstyrelsehandlingar Kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2014 kl 08.30 Detta material

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21. Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00

KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21. Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00 KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Växjö Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00 Ledamöter Adersjö Tobias, MP Agiulera Patricia,

Läs mer

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare.

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare. Kommunfullmäktige 26 november 2009 1 (40) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-21.05 Ajournering 19.50-20.05, 20.45-20.50 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Karl-Erik Brobäck

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 85...2-3 * Frågor, 86,...4-5 * Allmänhetens frågestund, 87... 6 * Medborgarförslag om helt ny

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 2

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 2 Kommunstyrelsen 2015-02-10 1 (38) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.40 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irené Homman (S) ordförande Ann-Gret Olsson (S) Tomas Fredén (S) Lars-Erik

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (49) Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 15.00-19.35 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Britt Olsson, sekreterare Elin Svensson 74 Mats Stenström

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer