Meddelanden. Meddelas och läggs till handlingarna. Protokoll från Gestalningsrådets möte nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Meddelanden. Meddelas och läggs till handlingarna. Protokoll från Gestalningsrådets möte nr 1 2010-02-15"

Transkript

1 Meddelanden Meddelas och läggs till handlingarna. Protokoll från Gestalningsrådets möte nr Gamla Vilundabadet stängs den 15 februari 2010 Tillkommande meddelande Högsta Domstolen dom angående ansökan om ändring av villkor för tillstånd till verksamhet vid Stockholm - Arlanda flygplats i Sigtuna kommun, Stockholms län.

2 Anmälan av beslut i delegationsärenden Meddelas och läggs till handlingarna. Ekonomidirektören Upplåning från AB Väsbyhem Upphandling av verksamhetssystem för barnomsorg, grundskola, kultur- och musikskola, gymnasium och VUX SFI Exploateringschefen Underrättelse enligt förköpslagen, Sanda 1:238, Vikingavägen Underrättelse enligt förköpslagen, Grimsta 5:20, Björnbärsvägen 16 Exploateringsingenjören Underrättelse enligt förköpslagen Övra Runby 2:223, Nyvägen 2A Planeringschefen Köpekontrakt, industrifastighet, Skälby 2:7 Personal Rektor Vilunda gymnasium 2 st visstidsanställningar, 1 st timavlönad Tillkommande delegationsbeslut Rektor Vilunda gymnasium 1 st timavlönad

3 Exploateringsingenjören Underrättelse enligt förköpslagen Sanda 1:145, Stubbgränd Underrättelse enligt förköpslagen, Sanda 1:138, Stubbgränd Underrättelse enligt förköpslagen; Sanda 1:248, Vikingavägen 38 Ekonomidirektören Upphandling Rekryteringsverktyg Kommundirektören Avtal parkeringsplatser inom blivande planområde Fyrkanten Exploateringschefen Underrättelse enligt förköpslagen Odenslunda 1:604, Vallentunavägen 111

4 Tjänsteutlåtande Controller/Budget Karin Holmlund Dnr: Fax KS/2009:283 Kommunstyrelsen Anvisningar till flerårsplan med budget Ärendebeskrivning Flerårsplan med budget för Upplands Väsby kommun är det viktigaste styrdokumentet som syftar till att styra utvecklingen de närmaste tre åren. För att kommunfullmäktiges mål ska uppnås finns en gemensam modell för målstyrningen i hela kommunen som underlättar omvandlingen av den politiska viljan i kommunens verksamhet. Processen som ska vara ett stöd och utgångspunkt för att utveckla verksamheten för politiker, chefer och medarbetare, finns beskriven i ledningssystemet för Upplands Väsby kommun. Utifrån ledningssystemet presenteras nedan några principer för arbetet i budgetprocessen. - Budgetprocessen ska i högre grad inriktas på uppföljning av mål och resultat med ökad inriktning på kund och medborgare samt för en hållbar utveckling i kommunen. Det övergripande målet om god ekonomisk hushållning ska eftersträvas. Detta innebär att förutom de finansiella målen ska den av kommunen finansierade verksamhetens kvalitet och ändamålsenlighet samt kostnadseffektivitet följas och mätas. - I kommunens resursfördelningssystem styrs nämndernas verksamheter genom uppdrag, mål och kommunersättning, som kommunfullmäktige beslutar om. Resursfördelningen bygger på självkostnadsprincipen med prestationer och nyckeltal som huvudsaklig grund. De ekonomiska förutsättningarna utgör grunden för finansiering av välfärdstjänsterna. Respektive nämnd ansvarar därefter för sina ersättningsmodeller och kommunstyrelsen är ansvarig för huvudprinciperna. - Flerårsplan med budget är det dokument som styr kommunens verksamhet både när det gäller verksamhet och ekonomi. Planeringsperioden sträcker sig över de närmaste tre åren. Måluppfyllelsen utifrån kommunfullmäktiges övergripande mål mäts och följs upp i styrkort som säkerställer att en helhetssyn ges i bedömningen av verksamheten. 1

5 - Kommunstyrelsen har beslutat att vidareutveckla ledningssystemet, version 2.0. Utvecklingen ska stödja den nya kommunorganisationen och samarbetet med externa leverantörer av välfärdstjänster. En annan del i utvecklingen är att öka fokus på samhällsfrågorna och miljöledningssystemet. Mot bakgrund av detta justeras perspektiven i planeringsprocessen till att omfatta: kund, samhälle & miljö, ekonomi och medarbetare. Information och utbildning i denna utveckling kommer att ges till kontoren i början på mars. Följande områden ska behandlas i respektive nämnd/kontors budgetunderlag: Analys av utfallet 2009 och det ekonomiska läget för 2010; kommer effektiviseringarna att klaras av och vilka ytterligare effektiviseringar kan ske Måluppfyllelse och lägesavstämning av nämndens verksamhetsplan Särskilda uppdrag, som nämnden erhållit från kommunfullmäktiges flerårsplan Ekonomisk översikt, med volymutveckling (demografisk utveckling) Redovisning av åtgärder enligt strategin för ekonomisk balans Konsekvenser och effekter av att pris- och lönekompensation inte tillförs kommunersättningarna Investeringar med driftkostnadskonsekvenser Kommunledningskontorets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar anta anvisningar till flerårsplan med budget Kommunledningskontoret Björn Eklundh Kommundirektör Anette Ömossa Ekonomidirektör Bilaga: Anvisningar till flerårsplan med budget , daterad

6 Bilaga Controller/Budget Karin Holmlund Dnr: Fax KS/2009:283 Kommunstyrelsen Anvisningar till flerårsplan med budget Ärendebeskrivning Flerårsplan med budget för Upplands Väsby kommun är det viktigaste styrdokumentet som syftar till att styra utvecklingen de närmaste tre åren. För att kommunfullmäktiges mål ska uppnås finns en gemensam modell för målstyrningen i hela kommunen som underlättar omvandlingen av den politiska viljan i kommunens verksamhet. Processen som ska vara ett stöd och utgångspunkt för att utveckla verksamheten för politiker, chefer och medarbetare, finns beskriven i ledningssystemet för Upplands Väsby kommun. Det viktigaste styrdokumentet Utifrån ledningssystemet presenteras nedan några principer för arbetet i budgetprocessen. - Budgetprocessen ska i högre grad inriktas på uppföljning av mål och resultat med ökad inriktning på kund och medborgare samt för en hållbar utveckling i kommunen. Det övergripande målet om god ekonomisk hushållning ska eftersträvas. Detta innebär att förutom de finansiella målen ska den av kommunen finansierade verksamhetens kvalitet och ändamålsenlighet samt kostnadseffektivitet följas och mätas. - I kommunens resursfördelningssystem styrs nämndernas verksamheter genom uppdrag, mål och kommunersättning, som kommunfullmäktige beslutar om. Resursfördelningen bygger på självkostnadsprincipen med prestationer och nyckeltal som huvudsaklig grund. De ekonomiska förutsättningarna utgör grunden för finansiering av välfärdstjänsterna. Respektive nämnd ansvarar därefter för sina ersättningsmodeller och kommunstyrelsen är ansvarig för huvudprinciperna. - Flerårsplan med budget är det dokument som styr kommunens verksamhet både när det gäller verksamhet och ekonomi. Planeringsperioden sträcker sig över de närmaste tre åren. Måluppfyllelsen utifrån kommunfullmäktiges övergripande mål mäts och följs upp i styrkort som säkerställer att en helhetssyn ges i bedömningen av verksamheten. 1

7 - Kommunstyrelsen har beslutat att vidareutveckla ledningssystemet, version 2.0. Utvecklingen ska stödja den nya kommunorganisationen och samarbetet med externa leverantörer av välfärdstjänster. En annan del i utvecklingen är att öka fokus på samhällsfrågorna och miljöledningssystemet. Mot bakgrund av detta justeras perspektiven i planeringsprocessen till att omfatta: kund, samhälle & miljö, ekonomi och medarbetare. Information och utbildning i denna utveckling kommer att ges till kontoren i början på mars. I det följande beskrivs de olika stegen i planeringsprocessen: En grundläggande förutsättning för planeringen är att se kommunen i ett omvärldsperspektiv. För kommuner liksom för företag spelar omvärlden i ett internationellt, nationellt och regionalt perspektiv en allt större roll. Framtagande av flerårsplan med budget påbörjas efter arbetet med årsredovisningen och utgår från analyser av föregående års resultat och årets budget med prognoser för året. Anvisningar till nämnders förutsättningar och budgetunderlag till kommunfullmäktiges flerårsplan tas fram centralt under februari och beslutas av kommunstyrelsen i början av mars. Nämnders budgetunderlag ska lämnas till kommunstyrelsen i mitten av april och omfattar en kortfattad beskrivning och analys av o verksamhetens måluppfyllelse för de olika perspektiven o den ekonomiska utvecklingen o risk och väsentlighet o demografisk utveckling kopplat till verksamhetsområdet (påverkan på volymer, ekonomi, investeringar, rekrytering/avveckling, planering av lokaler etc.) o demografisk utveckling i ett längre perspektiv, 5-10 år, med beskrivning av konsekvenser o övriga verksamhetsförändringar (ex lagstiftning, förändrade behov) o nämndens uppdrag, prioriteringar och ersättningsmodeller och ersättningsnivåer. Dialog om mål och resultat i planeringsförutsättningarna sker regelbundet under året, enligt fastställd tidplan, mellan budgetberedningen och nämnden/kontoret. Kommunfullmäktige beslutar om mål och uppdrag, kommunersättning, investeringar, resultatbudget och balansbudget, på sitt sammanträde i juni. Under oktober återkopplar nämnderna i sin verksamhetsplan med uppdrag, mål och kommunersättning. Återkopplingen utgör grund för överenskommelse om mål, uppdrag, resurser samt ersättningsmodeller, som ska spegla den verksamhetsplan med årsbudget som nämnden ska besluta om senast i mitten av november. Verksamhetsplanen med årsbudget delges kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 2

8 Om de ekonomiska förutsättningarna förändras väsentligt sedan budgeten i juni, fastställs den slutliga flerårsplanen med budget i november. Detta får anses vara ett undantag och påverkar även nämndernas tidsplan för arbetet med verksamhetsplan med årsbudget. Roller och uppgifter Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2008, 175, om en ny kommunorganisation från den 1 januari Ett av syftena med den förändrade organisationen är att på ett tydligare sätt framhålla roller och uppgifter med anledning av förändrat system för att tillhandahålla kommunalt finansierade välfärdstjänster. Det andra syftet är effektivisering, samordning och standardisering, eftersom den kommunala organisationen idag är betydligt mindre än tidigare. Den nya organisationen innebär att nämnderna/utskotten har lite olika uppdrag i processen att lämna budgetförutsättningar till kommunfullmäktige. Alla nämnder och utskott ska föra dialog med Stöd och Process om behov av stödtjänster. Information om kostnad erhålls från Stöd och Process, se nedan. Kundvalsnämnderna ska utifrån behov, demografi och mål, beräkna volymer för välfärdstjänster. Dessutom ska ersättningsmodeller och nivåer för de olika tjänsterna tydligt framgå i budgetmaterialet. Kundvalskontoret ska ge preliminära förhandsbesked om nivåerna till Väsby Välfärd. Utskottet för Väsby Välfärd ska göra en egen bedömning av volymer, dock i samarbete med kundvalsnämnderna. Utifrån antagna volymer ska en kostnads- och intäktsanalys göras för verksamheterna på en övergripande nivå. Utskottet för Stöd och Process ska i dialog med alla nämnder och utskott uppskatta behovet av stödtjänster. Därefter redovisas en kostnads- och intäktsanalys för verksamheterna på en övergripande nivå. Tekniska nämnden lämnar information om hyresnivåer. Omvärldsanalys Upplands Väsby i stor förändring Upplands Väsby har genomgått en stor förändring under de senaste åren. Kommunens välfärdstjänster levereras idag av andra företag/aktörer vid sidan av kommunens egen produktion. Detta gäller såväl inom förskola och skola som inom äldreomsorg och stödtjänster som matproduktion, städ, transporter m.m. Bostadssektorn inom kommunen har också genomgått en stor förändring, från ett dominerande kommunalägt hyresföretag till flera aktörer på hyresmarknaden och en ökning av andelen bostadsrätter. 3

9 Andel av verksamheten i kommunal regi År 2006 År 2009 Barnomsorg 84% 25% Grundskola 92% 61% Gymnasieskola 49% 35% Hemtjänst 99% 47% Särskilt boende, äldre 80% 58% Mat, städ och transporter ca 75% ca 0-5% Antal lägenheter i AB Väsbyhem Befolkningsutveckling En faktor, som har mycket stor betydelse för den kommunala ekonomin och verksamheten, är invånarantalet i kommunen. Enligt SCB:s uppgifter uppgick invånarantalet i kommunen per den 31 december 2009 till invånare, vilket är en ökning sedan årsskiftet 2008/2009 med 393 personer, motsvarande 1,0 %. Nedan visas en prognos som gjordes i slutet av december 2009 och är därför inte korrigerad med de slutliga värdena för Ålder/År w Summa Prognosen visar på ett vikande befolkningsunderlag för åldersgruppen 1-5 år, medan åldersgruppen 6-15 år ökar. En kraftig minskning beräknas för gymnasieåldrarna, d.v.s år. De äldre är också en grupp som behöver stöd genom kommunen i olika former. I såväl åldersgruppen år som i den äldsta gruppen, 80 år och äldre, är ökningen kontinuerlig under de närmaste åren, vilket kan väntas kräva ökade resurser. Under mars 2010 kommer en justerad befolkningsprognos att redovisas som tar hänsyn till ändrade förutsättningar jämfört med senaste prognosen. Det ekonomiska läget Omvärldens ekonomi De ekonomiska förutsättningarna har under 2009 präglats av snabba och stora förändringar till följd av den globala finanskrisen och den djupaste konjunktur- 4

10 nedgången sedan andra världskriget. Svensk ekonomi har påbörjat återhämtningen som sker från en låg nivå. Erfarenheter visar att lågkonjunkturer där finansmarknaderna har bidragit till nedgången tenderar att pågå längre och återhämtningen tar tid. Fortfarande finns finansiell oro i världen med bl.a. höjda räntor på sikt. Även om återhämtningen påbörjats kommer effekten av krisen finnas kvar ett antal år framöver innan ekonomin normaliseras. Kommunsektorn står inför strama villkor framöver även när konjunkturen nu vänder uppåt. SKL:s bedömningar och prognoser Den 17 februari 2010 kom SKL med sin senaste bedömning av utvecklingen av vissa nyckeltal för den ekonomiska utvecklingen. Dessa framgår av följande tabell, vilka ligger till grund för prognosen för skatteunderlagsutvecklingen. Ökning i procent mellan åren BNP i fasta priser -0,5-4,3 3,3 2,7 3,0 3,7 Sysselsättning, timmar 1,0-2,8-0,5 0,0 0,9 1,5 Öppen arbetslöshet, nivå 6,1 8,4 9,5 9,5 8,7 7,7 Timlön 4,8 3,1 2,3 2,3 3,0 3,5 KPI, årsgenomsnitt 3,4-0,3 0,5 1,6 2,2 2,3 Utifrån detta görs en prognos över skatteunderlagsutvecklingen på riksnivå. Av tabellen nedan ses de senaste prognoserna i procent, samt den bedömning, som användes i budgeten från december 2009 (=SKL:s oktoberprognos). Skatteunderlagsutveckling, % Prognos i budget, dec ,8 0,4 2,5 3,4 4,1 Prognos fr SKL i dec ,2 0,9 2,1 3,1 3,6 Prognos fr SKL i febr ,4 1,4 1,7 1,9 3,8 4,6 Sammanfattningsvis är således det ekonomiska läget synnerligen besvärligt och osäkert och utvecklingen de närmaste åren är svårbedömd. Man kan däremot se att konjunkturen sakta vänder och skatteintäkterna är därför något högre i den senaste prognosen jämfört med när flerårsplan med budget fastställdes i december Den senaste förbättringen beror på att ny statistik indikerar att lågkonjunkturen inte kommer att slå fullt så hårt mot arbetsmarknaden som man tidigare trott. Mildare sysselsättningsnedgång och mindre brant uppgång i arbetslösheten ger också skäl att anta större löneökningar mot slutet av perioden vilket även väntas ge större ökningar av pensionsinkomsterna. Det är viktigt att kommunens ekonomi och verksamhet planeras så att reserver finns och att beredskap finns för förändringar om den ekonomiska utvecklingen så kräver. Åtgärder måste snabbt kunna sättas in för att få en ekonomi i balans. Den senaste tidens snabba förändringar visar på betydelsen av att upprätthålla ett resultatmål för kommunen på minst 2 % av skatter, generella statsbidrag och utjämning. I slutet av april kommer en ny skatteunderlagsprognos från SKL. 5

11 Kommunens ekonomiska förutsättningar Mot bakgrund av behovet av förändring och utveckling i kommunen samt det ekonomiskt ansträngda läget med anledning av lågkonjunkturen beslutade kommunfullmäktige i juni 2009 om en MÅLBILD för 2012 enligt följande. Vi är i kapp med bostadsbyggandet och 300 lägenheter byggs varje år. Väsby stad växer fram. Ekonomin är i balans och vi har klarat av omställningsarbetet under finanskrisen. Vi har en väl fungerande organisation som anpassar sig bland annat efter de demografiska förutsättningarna. För att klara det tuffa ekonomiska läget och de framtida utmaningarna samt målbilden 2012, har en strategi för ekonomisk balans utarbetats enligt följande: 1. Ersättningsnivåer för välfärdstjänster 2. Personal och tjänstemannaorganisation 3. Politisk organisation 4. Bygg mera! 5. Fastigheter och investeringar 6. Utveckling av organisation och effektiva processer Bokslut års resultat för kommunen är positivt 6,1 Mkr. Bakom resultatet döljer sig både positiva och negativa delar. Skatteintäkterna som under 2009 försämrats kraftigt i förhållande till budget (-30,5 Mkr) samt ökade kostnader inom individ och familjeomsorg uppvägs till del av genomförda effektiviseringar och omställningar om 21,5 Mkr. Kommunfullmäktige fastställde resultatmålet till 33,2 Mkr för 2009 vilket bidragit till att balanskravet klarats. Skatteintäkter inkl utjämning Den senaste skatteprognosen innebär ökade intäkter med anledning av större befolkningsökning än tidigare prognoser samt en bedömning om bättre skatteunderlagsutveckling från SKL. Skatteintäkter med utjämning m.m. fördelas enligt följande i den senaste prognosen, siffror för 2009 avser bokslut Skatteintäkter 1 410, , , , ,5 Inkomstutjämning 68,3 74,8 80,4 88,0 96,7 Kostnadsutjämning -21,7-13,4-13,5-13,6-13,8 LSS-utjämning 20,4 20,8 21,0 21,2 21,4 Regleringsavgift* -18,7 47,5 7,3-3,3-13,4 Fastighetsavgift 53,7 54,0 54,1 54,2 54,2 Summa 1 512, , , , ,6 * varav 49,1 Mkr i tillfälliga konjunkturstöd

12 Skatteintäkterna minskar 2011 med anledning av att ett tillfälligt konjunkturstöd ges till kommunerna för Det finns idag inga nya besked om extra stöd kommer att ges Besked om detta lämnas tidigast när regeringen presenterar vårpropositionen i mitten av april Resultatmål I flerårsplan med budget som fastställdes av kommunfullmäktige i december 2009 kvarstår resultatmålet om 2 %. Nedan redovisas resultatbudget för Budget Budget Budget Mkr Verksamhetens intäkter 302,1 365,9 392,2 Verksamhetens kostnader , , ,7 Avskrivningar -61,8-65,5-69,8 Verksamhetens nettokostnad , , ,3 Skatteintäkter 1 400, , ,9 Utjämning och generellt statsbidrag 188,9 150,7 141,8 Finansiella intäkter 16,7 4,7 5,1 Finansiella kostnader -7,7-10,4-14,0 Delsumma skatteintäkter och finansnetto 1 598, , ,8 Årets resultat 31,0 31,5 32,5 Med den senaste prognosen för skatteunderlagsutveckling samt befolkning beräknas skatteintäkterna inkl utjämning förändras enligt följande jämfört med beslutad flerårsplan i december 2009: Befolkningsökning 1,1 7,2 14,4 Skatteunderlagsökning 21,8 12,0 17,4 Summa ökning 22,9 19,2 31,8 Ökad befolkning innebär även ökade kostnader för verksamheten som man måste ta hänsyn till i flerårsplanen. De ökade skatteintäkterna ska jämföras med att 1 % i ökade löner och priser motsvarar 15,5 Mkr. Löne- och prisökningar För 2010 och 2011 finns inte avsatt medel för pris- och löneökningar. Eftersom mer verksamhet har lagts ut i privat regi beräknas dessa ökningar med en procentsats på verksamheternas nettokostnader. Det innebär att 1 % i kostnadsökningar betyder ca 15,5 Mkr i ökade kommunersättningar till nämnderna. För 2012 finns avsatt 32 Mkr som motsvarar ca 2 % i kostnadsökningar. Ekonomi i balans med framtida satsningar Det ekonomiska läget är fortfarande kärvt och ovisst. Det har med de senaste bedömningarna blivit något bättre. Men som redovisats är intäkterna fortfarande läg- 7

13 re 2011 och ökningen sker långsamt de närmaste åren. Att resultatmålet fortfarande kan hållas beror dels på konjunkturstödet 2010, dels på de effektiviseringar och omställningar som redan inarbetats i flerårsplanen. Eftersom kostnadsökningar kan förväntas är det viktigt att effektiviseringarna fortsätter som planerat, att strategin för ekonomisk balans fullföljs och att en översyn av tjänsteutbud görs för att klara den ekonomiska situationen. Satsningarna på infrastrukturen och samhällsutvecklingen innebär högre investeringsnivå jämfört med tidigare år och medför behov av extern finansiering och ianspråktagande av konsumtionsutrymme. Ökningen av skatteintäkterna är dock ytterst marginell de kommande åren. Därför är det viktigt att fokusera på de kronor vi har att bedriva verksamhet för. Upplands Väsby kommun måste ha en stabil ekonomi för att klara de påfrestningar som lågkonjunkturen innebär. Samtidigt ska satsningar genomföras för utveckling av Väsby stad, förändringen i demografin samt framtida investeringar rymmas inom ekonomisk ram. För att klara detta måste de förändringar som beslutats i Flerårsplan i november 2009 om strategin för Ekonomi i balans och Målbild 2012 genomföras och få avsedd effekt. Investeringar Investeringsvolymen för åren är, enligt flerårsplan beslutad i december 2009, 511 Mkr. Till detta kommer ombudgeteringar av ej genomförda investeringar t o m Innevarande års investeringsplan, som beslutades av kommunfullmäktige i december 2009, gäller som utgångspunkt. En genomgång av investeringarna får ske under våren 2010, när 2009 års bokslut blivit klart och 2010 års investeringar bättre kan bedömas. Dessutom måste en bedömning ske av vilka investeringar som kan vara aktuella under 2013 och framåt. Klart är dock att hårda prioriteringar måste ske av investeringarna mot bakgrund av de stora investeringar som är på gång och kopplat till skatteunderlagsprognoserna under de närmaste åren. I sammanhanget kan det vara av betydelse att notera att minskade investeringar på 100 Mkr medför 8-10 Mkr i lägre kostnader per år. Pensioner Utvecklingen av pensionskostnaderna för de kommunanställda är också av stor betydelse för kommunens ekonomi och påverkar utrymmet och resurserna för att framledes utveckla de olika verksamheterna. Enligt senaste prognosen över pensionskostnadsutvecklingen från årsskiftet 2008/2009, bedöms ökningarna av pensionskostnaderna bli genomsnittligt runt 4-5 Mkr per år fram t o m Kommunersättningar Nedan redovisas preliminära kommunersättningar för nämnderna Kommunersättningarna ligger kvar på 2010 års löne- och prisnivå, d v s kommunersättningarna är de som beslutades om i flerårsplan med budget För 2013, som ännu inte behandlats, är kommunersättningarna lika som för

14 Nämnd Bokslut 2008 Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Kommunstyrelse 87,4 101,7 118,3 116,1 121,9 Räddningstjänst 26,2 26,8 26,8 26,8 26,8 Kommunrevision 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 Barn- och utbildningsnämnd 554,5 560,7 549,9 549,5 551,9 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd 175,1 175,5 174,5 169,1 162,6 Social- och äldrenämnd 507,0 512,7 555,7 549,6 550,9 Nämnd för familjerätt 2,3 2,5 2,5 2,5 2,5 Kultur- och fritidsnämnd 61,0 70,5 81,3 81,6 82,5 Teknisk nämnd 45,8 36,0 31,0 31,8 32,8 Byggnadsnämnd 12,6 12,6 12,7 13,1 12,8 Miljö- och hälsoskyddsnämnd 8,0 7,9 8,0 8,0 8,0 Summa nämnder 1 480, , , , ,7 HR För att långsiktigt klara de kommunala uppdragen krävs medvetna strategier för kompetensförsörjningen. Lågkonjunkturen gör tillfälligt rekryteringssituationen lättare i vissa yrkesgrupper samtidigt som det fortfarande råder konkurrens om andra svårrekryterade specialistfunktioner. Kommunen är inne i en period med krav på omställning och personalminskning. Ålderstruktur, pensionsavgångar och en i övrigt naturlig personalrörlighet bidrar, men det räcker bara delvis. Krav ställs på snabb omställning för att sänka kostnadsnivån så tidigt som möjligt och 2008 minskade antalet medarbetare i kommunen med sammanlagt cirka 25 %, genom verksamhetsövergångar till privata utförare. Minskningen har fortsatt även 2009 men i betydligt lägre grad. Drivkrafterna har 2009 främst varit dimensionering av och kompetensväxling till den nya kommunorganisationen och att effektivisera och dimensionera verksamheterna inför följderna av lågkonjunkturen. Sammantaget genomförs omställningsprocessen enligt de riktlinjer som finns för omställningsarbete. I vissa fall har dock arbetsbristsituationer och övertalighet funnits och uppsägningar har därför genomförts. Ett generellt anställningsstopp med särskild rekryteringsprövning gäller. Dessutom ska olika åtgärder enligt strategin för ekonomisk balans genomföras t.ex. inventering av vilka visstidsanställningar och projekt som kan avslutas, volymminskning av timavlönad arbetskraft, minskat nyttjande av externa konsulter för längre uppdrag. I den nya kommunorganisationen förutses effektivisering och professionalisering ske genom väsentligt högre grad av samordning och standardisering i gemensam- 9

15 ma stödfunktioner och processer, likväl som nya grupperingar tvärs över traditionella kompetens- och verksamhetsgränser, med väsbybornas behov i fokus. Strategierna för kompetensförsörjningen kräver att kommunens ansträngningar att utvecklas som en modern och attraktiv arbetsgivare måste fortsätta med oförminskad kraft. Även om det kortsiktiga perspektivet tar fasta på omställning och personalminskning, så är det långsiktiga varumärkesbyggandet av största vikt för att långsiktigt kunna rekrytera och behålla personal med rätt kompetens och profil samt att klara generationsväxlingen. Känslighetsanalys Syftet med att göra känslighetsanalyser är att fånga upp vad olika oförutsedda förändringar i omvärlden eller andra förutsättningar betyder för den kommunala ekonomin. I det följande redovisas några nyckeltal, som visar på effekterna om förutsättningarna förändras. Dessa kan användas vid bedömning av olika alternativa scenarier. * 1 %-enhet sämre eller bättre skatteunderlagsutveckling ger ca 14,5 Mkr i lägre eller högre skatteintäkter * 1 %-enhet i kostnadsökning (priser och löner) ger 15,5 Mkr i ökad kommunersättning till nämnderna. * 100 invånare påverkar skatteintäkter, utjämning och bidrag med ca 4,1 Mkr * En byggnadsinvestering på 100 Mkr innebär ökade kapitaltjänstkostnader med 7 Mkr första året. * En miljard i statlig satsning på kommunerna innebär för Upplands Väsby ca 4,1 Mkr * 10 öre i utdebitering påverkar skatteintäkterna med 7,4 Mkr år Anvisningar till budgetunderlagen Arbetet med framtagande av Flerårsplan med budget för åren har påbörjats. Till stöd och grund för arbetet finns flerårsplanen för perioden , som antogs av kommunfullmäktige i december 2009, och årsredovisningen för Övriga styrdokument, som beslutats av kommunfullmäktige, ska beaktas och inarbetas i flerårsplanen. Nämnderna ska årligen utarbeta en internkontrollplan i samband med verksamhetsplaneringen under hösten. Den gemensamma modellen för internkontroll ska användas. Återrapportering sker till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Nämndens ansvar framgår av internkontrollreglementet, som beslutats av kommunfullmäktige, och utgör en del av kommunens ledningssystem. Nästa steg är att nämnder och kontor tar fram underlag för det fortsatta budgetarbetet. Respektive nämnd/förvaltning ska lämna en samlad bild över utvecklingen inom sitt ansvarsområde och de särskilt viktiga verksamhetsfrågorna ska lyftas fram. Följande områden ska behandlas i respektive nämnd/kontors budgetunderlag: 10

16 Analys av utfallet 2009 och det ekonomiska läget för 2010; kommer effektiviseringarna att klaras av och vilka ytterligare effektiviseringar kan ske Måluppfyllelse och lägesavstämning av nämndens verksamhetsplan Särskilda uppdrag, som nämnden erhållit från kommunfullmäktiges flerårsplan Ekonomisk översikt, med volymutveckling (demografisk utveckling) Redovisning av åtgärder enligt strategin för ekonomisk balans Konsekvenser och effekter av att pris- och lönekompensation inte tillförs kommunersättningarna Investeringar med driftkostnadskonsekvenser Mer detaljerade tekniska anvisningar och blanketter utformas av kommunledningskontoret och skickas till berörda kontor. Beslutsverktyget Stratsys kommer att användas för redovisning av budgetförutsättningarna till kommunfullmäktige. Tidplan Anvisningarna antas av kommunstyrelsen den 8 mars Budgetunderlagen skall lämnas senast den 12 april 2010 till Kommunledningskontoret, Karin Holmlund. Nämnderna ska besluta om budgetunderlagen senast den 26 april Under april och maj sker budgetberedningar med dialog. Dialogtillfällen sker enligt tidigare fastställd tidplan. Kommunstyrelsen behandlar Flerårsplan med budget den 7 juni 2010 och kommunfullmäktige beslutar om densamma den 21 juni Kommunledningskontoret Björn Eklundh Kommundirektör Anette Ömossa Ekonomidirektör 11

17

18

19 UTKAST, YTTRANDE Stadsbyggnadskontoret Gösta Norén Dnr: Fax BN/2010:5 Kommunstyrelsen Yttrande över underlag rörande ansökan om nytt miljötillstånd för verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport i Sigtuna kommun, enligt miljöbalken. Ärendebeskrivning LFV Stockholm-Arlanda Airport har tagit fram ett underlag för samråd rörande ansökan om nytt tillstånd för verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport i Sigtuna kommun enligt miljöbalkens regelverk. LFV överväger att ansöka om ett miljötillstånd som innebär att LFV kan fortsätta operera flygplatsen i huvudsak som dagens beslut enligt miljödomstolen medger fram till Synpunkter på detta underlag skall vara LFV tillhanda senast den 15 mars Detta förslag till yttrande har utarbetats av Planeringschef Gösta Norén och Miljö- och hälsoskyddschef Hans Gustafsson. Upplands Väsby kommun kommer i detta yttrande i första hand begära kompletteringar av underlaget och i mindre grad framföra bestämda ståndpunkter innan alla utredningar och andra förutsättningar är klarlagda. Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att föreliggande yttrande daterat , som är utarbetat av Stadsbyggnadskontoret i samråd med Miljö- och hälsoskyddskontoret, lämnas in som Kommunstyrelsens eget yttrande. Bakgrund 1

20 LFV Stockholm-Arlanda Airport har tagit fram ett underlag för samråd rörande ansökan om nytt tillstånd för verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport i Sigtuna kommun enligt miljöbalkens regelverk. LFV överväger att ansöka om ett miljötillstånd som innebär att LFV kan fortsätta operera flygplatsen i huvudsak som dagens beslut enligt miljödomstolen medger fram till Synpunkter på detta underlag skall vara LFV tillhanda senast den 15 mars Detta förslag till yttrande har utarbetats av Planeringschef Gösta Norén och Miljö- och hälsoskyddschef Hans Gustafsson. Upplands Väsby kommun kommer i detta yttrande i första hand begära kompletteringar av underlaget och i mindre grad framföra bestämda ståndpunkter innan alla utredningar och andra förutsättningar är klarlagda. Stadsbyggnads- och Miljö- och hälsoskyddskontorets synpunkter. I samrådshandlingarna bör följande utvecklas. Bankapacitet mm Vid samrådet samt till viss del i handlingarna talas om andra alternativ än det grundalternativ som beskrivs i underlaget. Det ställdes även en del frågor vid samrådet den 14 och 26 januari och i den efterföljande diskussionen kom alternativa bananvändningsmönster upp. Det framgår inte tydligt av samrådsunderlaget vilken bankapacitet (viktigt vid högtrafiken, peaktid) som LFV ansöker om. I den diskussion som fördes vid samrådet uttalades det några gånger från LFV s sida att andra bananvändningsmönster än det sökta ger en minskad bankapacitet. Hur stor minskningen var i dessa alternativa mönster uppgavs inte. I ansökan måste det därför finnas resonemang kring samtliga möjliga alternativa bananvändningsmönster samt hur stor kapacitetsminskningen (eller ökningen) blir för varje beskrivet mönster. De bananvändningsmönster som diskuterades vid samrådet eller på annat sätt har framförts kan vara kurvade inflygningar, inflygning på gemensam bana mot 01L och därefter landning på 01R och 01L, landning oberoenden och parallellt norrifrån på 19L och 19R, omvänt bananvändningsmönster etc. Det finns säkert ett antal ytterligare bananvändningsalternativ att tillgå. Enligt kommunens bedömning är det inte tillräckligt att bara skriva eller säga att det blir en minskning av bankapaciteten om det sökta alternativet inte blir av. Eller att störningen ökar på andra platser. Det måste finnas en beskrivning över andelen bullerstörda och var de bullerstörda finns rent geografiskt i dessa olika mönster. Även en beskrivning av övriga miljöeffekter bör finnas. 2

21 Det är enligt kommunens uppfattning inte relevant att som på sid 37 jämföra bullereffekter av starter och inflygningar mm enbart med den minsta tätorten i Sigtuna kommun, Rosersberg på (ca 1200 inv), med Upplands Väsby C eftersom vår tätort har invånare. Enligt kommunens uppfattning bör utvecklingen vad avser flygbuller då också jämföras med vad som händer i Märsta och Sigtuna som är de större tätorterna i Sigtuna kommun. Upplands Väsby kommun anser också att de beslut som fattats av regeringen 1991, av koncessionsnämnden för miljöskydd 1993 och av miljööverdomstolen 2008 d v s att överflygningar över Upplands Väsby tätort inte är tillåtna, måste vara en grundförutsättning när flygvägar, bananvändningsmönster mm konstrueras. Kommunen kan inte se att detta är en förutsättning i den ansökan som LFV Arlanda nu samrått ikring. På sid 4 säger LFV att man arbetar med en översyn flygvägssystemet för att finna en ur miljösynpunkt optimal hantering av flygtrafiken. På sid 9 säger LFV att om inte något av dessa alternativ accepteras av miljödomstolen kan LFV tvingas att antingen kraftigt begränsa trafiken vid flygplatsen eller anlägga ytterliggare rullbanekapacitet av miljöskäl. Kommunen anser att om LFV inte kan visa, i sitt underlag för ansökan om nytt miljötillstånd, att man kan klara kravet från regeringsbeslutet 1991 om villkoren för en ny tredje bana och som senast bekräftats av miljööver-domstolen 2008, om att undvika överflygning av Väsby tätort, så bör man undersöka vad en ny rullbana parallellt med bana 2 i öst-västlig riktning skulle ge för konsekvenser av antalet bullerstörda mm. Denna belysning är relevant eftersom det är hela miljötillståndet som skall prövas för Arlanda och inte som 1991 bara för rullbana 3. Det innebär att man inte bara behöver utgå från nuvarande läge, utan som LFV själva har påpekat så är det den optimala hanteringen av flygtrafiken ur miljösynpunkt som LFV skall framlägga i sin ansökan. Det bananvändningsmönster som framgent ska användas efter domstolens beslut måste enligt kommunens uppfattning vara ett resultat av en avvägning mellan i första hand andelen bullerstörda samt uppnådd bankapacitet. Här borde det vara möjligt att hitta kompromisser och samförstånd som minimerar antalet bullerstörda i såväl Sigtuna, Upplands Väsby, Vallentuna som Knivsta kommuner. Avvikelse från SID Vid tidigare domstolsförhandlingar har denna fråga om att följa flygvägarna diskuterats livligt. Det har funnits alternativ kopplat till avståndet från banans ände samt alternativ kopplat till bullernivåer. En risk med att avvika vid en viss höjd kopplat till det aktuella flygplanets bullervärden är att marginalerna kan vara för små. Vilket kan innebära att man bullrar exakt 70 db(a) eller till och med någon till några decibel över 70 db(a). Det är önskvärt att i de fall avvikelsen från SID sker på det sätt LFV ansöker om; tillräcklig marginal i höjd eller decibel finns så att bullerhändelser över 70 db(a) aldrig inträffar vid dessa händelser. Detta naturligtvis bortsett från eventuella händelser orsakade av säkerhetssituationer. 3

22 Förlängning av bana 3 I samrådshandlingarna finns ett kort stycke som beskriver en eventuell förlängning av bana 3 norrut. Detta skulle i sin tur förflytta bullerkurvan för maximalnivåer norrut och något minska bullerstörningen över de centrala delarna av Upplands Väsby. Detta stycket borde utvecklas ytterligare dels avseende ekonomin, de tekniska lösningarna samt en redovisning var bullerkurvan hamnar och hur många boende som påverkas av förändringen. Övrigt Upplands Väsby kommun anser att det inte finns någon anledning att ändra på nattbegreppet i Sverige. Vi föreslår således att natt är mellan kl Den fortsatta processen om eventuell fördelning av trafiken på bana 1 och bana 3 bör föras med berörda medborgare i alla kommunerna. Kommunledningskontoret Stadsbyggnadskontoret Björn Eklundh Kommundirektör Per Lagheim Stadsarkitekt/Enhetschef Miljö- och Hälsoskyddskontoret Hans Gustafsson Miljö- och hälsoskyddschef 4

23

24

25

26 Val av ledamot och ny ersättare i kommunstyrelsens produktionsutskott Ärendebeskrivning Åsa Hagman (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen och kommunstyrelsens produktionsutskott. Kommunfullmäktige beviljade avsägelsen vid sitt sammanträde den 15 februari Kommunstyrelsen ska mot bakgrund av detta utse ny ledamot i kommunstyrelsen produktionsutskott. Förslag till beslut Kommunstyrelsen utser Eva Rundkvist (S) till ny ledamot och Leif Berglund (S) till ny ersättare i kommunstyrelsens produktionsutskott.

Björn Eklundh Niclas Sandberg 24 Gösta Norén 31 Marie Halldin 38 Marianne Söderkvist. Bo Callerhorn

Björn Eklundh Niclas Sandberg 24 Gösta Norén 31 Marie Halldin 38 Marianne Söderkvist. Bo Callerhorn Kommunstyrelsen 2010-03-08 1 Plats och tid Vilundarummet, Dragonvägen 86, Måndag den 8 mars 2010, klockan 18.30-20.30 Beslutande Övriga deltagande Jan Holmberg (M) Johan Hjelmstrand (M) Bo Callerhorn (M)

Läs mer

Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07

Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07 Årsredovisning I N N E H Å L L Året i korthet........................................... 04 Ordförande har ordet................................... 06 Kommundirektören har ordet.........................

Läs mer

I N N E H Å L L. Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07

I N N E H Å L L. Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07 Årsredovisning foto: Michael Folmer I N N E H Å L L Året i korthet........................................... 04 Ordförande har ordet.................................. 06 Kommundirektören har ordet.........................

Läs mer

Uppgradering/komplettering av utrustning till Vilundabadet. Överenskommelse mellan kundvalskontoret och Väsby Välfärd, i årscykel

Uppgradering/komplettering av utrustning till Vilundabadet. Överenskommelse mellan kundvalskontoret och Väsby Välfärd, i årscykel Meddelande Ärendebeskrivning Meddelas och läggs till handlingarna. Uppgradering/komplettering av utrustning till Vilundabadet Överenskommelse mellan kundvalskontoret och Väsby Välfärd, i årscykel Tillkommande

Läs mer

Budget- och verksamhetsplan

Budget- och verksamhetsplan Budget- och verksamhetsplan 2011-2013 Hjo kommun BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Organisation 1 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Innehåll Organisation 1 Innehåll 2 Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut 3 Kommunstyrelsens

Läs mer

Årsbudget 2010. Verksamhetsplan 2011-2012. Fastställd av kommunfullmäktige 2009-11-23 ( 188)

Årsbudget 2010. Verksamhetsplan 2011-2012. Fastställd av kommunfullmäktige 2009-11-23 ( 188) Årsbudget 2010 Verksamhetsplan 2011-2012 Fastställd av kommunfullmäktige 2009-11-23 ( 188) Foto: Gotlandfärjan i Oskarshamns hamn Fotograf: Lars Olofsson OSKARSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Innehållsförteckning. Strategisk plan med övergripande mål. KF protokoll 2007-10-30

Innehållsförteckning. Strategisk plan med övergripande mål. KF protokoll 2007-10-30 3 Innehållsförteckning Budget 2008 samt plan för 2009-2011 Inledande budgetskrivelse----------------------------------------------------------------------------------------- 5 Resultatplan, finansieringsplan,

Läs mer

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Ärendet I budget för 2014 och plan 2015-2016 är nämndernas kostnader uppräknade utifrån volymförändringar och justerade för löner

Läs mer

Budget 2014 med inriktning för driftbudget 2015-2016 och investeringsbudget 2015-2018

Budget 2014 med inriktning för driftbudget 2015-2016 och investeringsbudget 2015-2018 Budget 2014 med inriktning för driftbudget 2015-2016 och investeringsbudget 2015-2018 SAMMANFATTNING BUDGET Kommunfullmäktige 2013-11-19 1 Innehåll Sammanfattning av budget... 3 Bakgrund... 4 Kommunen

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2013 och plan 2014-2015

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2013 och plan 2014-2015 1 Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2013 och plan 2014-2015 Ärendet I budget för 2012 och plan 2013-2014 är nämndernas kostnader uppräknade utifrån volymförändringar och justerade för löner

Läs mer

FLERÅRSPLAN 2015-2017

FLERÅRSPLAN 2015-2017 FLERÅRSPLAN 2015-2017 MED SAMMANSTÄLLD BUDGET 2015 Regatta vid Uddevallabron Foto: Uddevalla kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Majoritetens politisk plattform 3 Flerårsplan och budget 2015-2017 6 Ekonomiska

Läs mer

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 3 Innehållsförteckning 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 Inledande budgetskrivelse från kommunstyrelsens ordförande ---------------------------------------------- 5 Förutsättningar för budgetarbetet

Läs mer

Social- och äldrenämnden Sammanträdeshandlingar

Social- och äldrenämnden Sammanträdeshandlingar Social- och äldrenämnden Sammanträdeshandlingar 2013-05-20 Informations- och frågestund Ärendebeskrivning 1. Karin Oldegård Ljunggren, enhetschef för förebyggande behandling, ifrån Väsby välfärd informerar

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

ÅRSPLAN 2016. Utblick 2017-2018. Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-17

ÅRSPLAN 2016. Utblick 2017-2018. Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-17 ÅRSPLAN 2016 Utblick 2017-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-17 Innehåll Inledning... 3 Stadsledningskontorets sammanfattning... 3 Styrning för ett hållbart Västerås... 5 Arbete mot hållbar utveckling...

Läs mer

Ettårsplan 2012. - med nämndernas åtaganden 2012

Ettårsplan 2012. - med nämndernas åtaganden 2012 Ettårsplan 2012 - med nämndernas åtaganden 2012 Innehållsförteckning Sida Kommunledningsförvaltningens skrivelse om ettårsplanen 2011 3 Resultaträkning 21 Skatteintäkter 21 Driftsammandrag 22 Investeringssammandrag

Läs mer

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013 Ettårsplan - med nämndernas åtaganden 2 Innehållsförteckning Sida Majoritetens budgetskrivelse 4 Kommunledningsförvaltningens skrivelse om Ettårsplanen för 8 Resultaträkning 26 Skatteintäkter 26 Driftsammandrag

Läs mer

2012-10-05 Ks 1037/2012. En växande kommun med nya möjligheter

2012-10-05 Ks 1037/2012. En växande kommun med nya möjligheter 2012-10-05 Ks 1037/2012 En växande kommun med nya möjligheter ÖVERGRIPANDE STRATEGIER OCH BUDGET 2013 MED PLAN FÖR 2014-2015 Innehållsförteckning Örebro en kommun i utveckling... 1 Vad innehåller detta

Läs mer

Förslag till budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007 2009 (m, fp, kd, c)

Förslag till budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007 2009 (m, fp, kd, c) Förslag till budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007 2009 (m, fp, kd, c) Inför kommunstyrelsen 2006-11-09 Budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007-2009 Förutsättningarna

Läs mer

Den planerade om- och tillbyggnaden av Rudboda skola påbörjas för att kunna möta det ökade elevantalet

Den planerade om- och tillbyggnaden av Rudboda skola påbörjas för att kunna möta det ökade elevantalet Budget 2010 Finanskrisens effekter påverkar oss alla. Därför brottas nu samtliga kommunledningar runt om i landet, oavsett partifärg, med hur man ska klara av att ge sina invånare en fortsatt bra service

Läs mer

Övergripande styrnings- och planeringsdokument för 2010

Övergripande styrnings- och planeringsdokument för 2010 Övergripande styrnings- och planeringsdokument för 2010 Inre hamnen, Uddevalla Foto: Michael Mårtensson Medie-programmet Uddevalla Gymnasieskola Vision 2020 Strategisk plan 2007-2010 Kommunfullmäktiges

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun Hofors kommun Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 4 2 Kommunchefen har ordet... 5 3 Organisation... 6 4 Kommunens vision... 8 5 Omvärldsanalys... 9 6 Målstyrning... 10 6.1 Målstyrningsmodell...

Läs mer

Kävlinge kommun. Budget 2009

Kävlinge kommun. Budget 2009 Kävlinge kommun KELP 2010-2011 Förvaltningsberättelse Kävlinge kommuns organisation 3 Koncernen 3 Omvärldsanalys 5 Balanskrav God ekonomisk hushållning 8 Kommunövergripande strategiska mål 8 Ekonomiska

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2013-2015

Strategisk plan. med budget 2013-2015 Strategisk plan med budget 2013-2015 2 Strategisk plan med budget 2013-2015 Vision Skövde 2025 Vision Skövde 2025 är Skövderegionens gemensamma vision. Här beskriver vi vår gemensamma framtidsbild för

Läs mer

Budget och verksamhetsplan 2013-2015

Budget och verksamhetsplan 2013-2015 Budget och verksamhetsplan 2013-2015 Politisk organisation 1 Förvaltningsorganisation 2 Innehåll Organisation 1 Innehåll 3 Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut 4 Kommunstyrelsens ordförande har

Läs mer

Underlag inför Mål och budget 2016 och plan 2017-2018 för äldreomsorgsnämnden

Underlag inför Mål och budget 2016 och plan 2017-2018 för äldreomsorgsnämnden SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-07 AN-2015/140.182 1 (3) HANDLÄGGARE Christina Löfberg 08 535 378 17 christina.lofberg@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

BUDGET 2015. Utblick 2016-2017. Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19

BUDGET 2015. Utblick 2016-2017. Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19 BUDGET 2015 Utblick 2016-2017 Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19 1 INNEHÅLL Budget 2015 - översikt 3 Styrsystemet i Västerås stad 4 God ekonomisk hushållning och finansiella mål 6 Strategisk plan

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattande beslut... 2 Kommunstyrelsens ordförande... 3 Budgetförslagets innehåll och uppbyggnad... 4 Så styrs Falkenberg... 4 Vision och övergripande mål... 5 Nyckeltal... 14

Läs mer