Stockholms stads kompetensfond

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholms stads kompetensfond"

Transkript

1 Stockholms stads kompetensfond Förvaltningschefernas och projektledarnas öppna kommentarer om attityder till samt förväntade effekter av Kompetensfondens arbete Olle Högberg Roland Almqvist STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutet för kommunal ekonomi Företagsekonomiska institutionen Stockholm, juli 2007 IKE 2007:133b

2 Inledning År 2002 beslutade Stockholms stad att investera 2 miljarder kronor i vad som kom att kallas Stockholms stads Kompetensfond. Dess uppdrag var att mellan 2003 och 2006 finansiera olika utvecklingsprojekt. Det övergripande syftet med Kompetensfonden var att göra Stockholms stad mer attraktiv som arbetsgivare samt att förbättra servicen till medborgarna. År 2005 beslutade staden att en utvärdering av Kompetensfonden skulle genomföras. Detta uppdrag gick till Institutet för kommunal ekonomi (IKE) vid företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet. Utvärderingen, som är slutförd och avrapporterad 31 juli 2007, har både en validerande och en lärande inriktning. Således undersöks i vilken grad Kompetensfondens verksamhet har lett till önskade effekter och vad berörda enheter och staden i övrigt kan lära av denna satsning för framtiden. Ett delprojekt i IKE:s utvärdering har haft som syfte att undersöka projektledarnas och förvaltningschefernas attityder samt förväntade effekter av Kompetensfondens arbete. Denna undersökning baseras på en enkätundersökning. I april månad 2006 sändes en digitaliserad enkät ut till samtliga projektledare och till samtliga förvaltningschefer, som fått projekt finansierade av Kompetensfonden. Denna undersökning är avrapporterad i IKE-rapporten Stockholms stads kompetensfond: En enkätundersökning med projektledare och förvaltningschefer om attityder och upplevda effekter av kompetensfondens arbete (IKE 2007:133). I enkäten fanns möjlighet för respondenterna att själva formulera s k öppna kommentarer. En majoritet av respondenterna valde också att göra detta. Kommentarerna utgör ett mycket rikt och intressant material avseende förvaltningschefernas och projektledarnas attityder till samt förväntade effekter av Kompetensfondens arbete. Av utrymmesskäl kunde emellertid inte alla dessa öppna kommentarer redovisas i rapporten. Följande resultatredovisning utgör således en bilaga till IKE-rapporten 2007:133 och innehåller samtliga öppna kommentarer som förvaltningscheferna och projektledarna formulerat i enkäten. Rapporten innehåller ingen analys eller slutsatser utan omfattar vad som på forskarspråk brukar kallas ren och skär data. För analys och slutsatser av undersökningen hänvisas till ovan nämnda rapport. 2

3 Layoutmässigt har projektledarnas kommentarer skrivits i Times New Roman och förvaltningschefernas i Century Gotic. 3

4 Sammanställning av projektledarnas svar på frågan Nämn tre saker som Kompetensfonden varit bra på Strategiskt tänk kring projektens långsiktiga verkningar Varit intresserade och lyssnat Helhetssyn Spridning av projekt som ska leva vidare Komp.fonden har "stöttat" och inte finnas till hands styrt. Finansieringen Stöd till projektledaren Mångfalden Stöd till projektledare;utbildningar, web mm Bredden på projekt och att blanda oss när vi träffas Projektledarträffar Informationsspridning Utbildning för projektledare Utbildning Ta hand om projektledarna Möjligheten till att kunna skapa och arbeta med projekt Utbildning Engagemang - proffessionellt jäntemot projektledarna utbildningar till de med lägst rang och kunskapsnivå Varit tillgängliga för samtal, lyhörda och flexibla Har periodvis gett projekten arbetsro. (förutom mot slutet då allt skall ske på en gång) Utbildning Hjälp med marknadsföring Uppföljning Kompetenshöja projektledarna Utbildningsinsatserna Evenemang (av typen Inspiration Stockholm) Informationsspridning information om Stadens alla möjligheter inom organisationen Erbjudit utbildning till anställda inom kompetensfondsprojekt Har gett utrymme för flexibilitet inom projektets ramar Tydlighet gentemot projektledarna information om Stadens alla möjligheter utanför organisationen Senaste Inspirationsdagarna på Norra Latin var lyckat (till skillnad från året innan i Kulturhuset. Att mitt projekt kunde förlängas eftersom vi hade pengar kvar. Utbildningsinsatser som tex KBT (för stort och för många olika yrkeskategorier i samma grupper) Inspiration Stockholm De har gett duktiga och kompetenta medarbetare ny inspration och kraft att fortsätta att utveckla sitt bidrag för stadens bästa framtidstro kurser Uppmuntran När man lärt känna KF har Stöd och hjälp till projektledarna Att vi fick projektledarutbildning. samarbetet med min handläggare gått smidigt. Projekten Information och chefskonferenser Inspiration Stockholm 2006 Information om att Enstaka projekt - tyvärr alltför få Stöd kompetensfonden finns med bestående värde. Spridandet av goda exempel utbildning och uppbackning av Spridandet av goda exempel P.l 4

5 Utbildningar i projektledning Bra gensvar vid frågor, Utbildningar i kommunikation engagemang De har omvärldsbevakat De har lyckats kraftsamla Bra kurser behov och utvecklingspotential i stadens verksamheter satsningar som lyfter staden som arbetsgivare kontaktskapande Webb Tillfällen till kunskapsutbyte nationellt och internationellt Information Höga kvalitetskrav på projekt Aktivt deltagande i projektet Styrning genom föreskrivna Inspirationsdagarna för Utbildningar document medarbetare och allmänhet Utbildning av stora Möjligheten till utbildningar seminarier personalgrupper Kontakten med ansvarig handläggare Fortbildning Informationsinsatser Tillgänglighet Samordning av arbetsmarknadsinsatser riktade Information Den har öppnat för samverkan med andra bidragsgivare (Allmänna Arvsfonden och ESFrådet) Budget till staden som arbetsgivare Tydliga Tydlighet Den har gett pengar till Kompetensutvecklingsinsatser utveckling av nya metoder för chefer och medarbetare Gett mig enskild handledning ta fram material för Utbildning marknadsföring Utbilda projektledare i Fördelat pengarna på ett rättvist Marknadsföring projektledning o sätt (it) kommunikation Stöttat projekten E-posten fungerar bra Drivet Bra informationsmöten Inbjudan till utbildningar mm utbildning för projektledare Möjliggjort i statlig/kommunal den allmänt uppmuntrande bverksamhet projekt som kostar tonen i bemötandet Administration mer än en "spottstyver". Hantering av projektansökning Det mesta kring Inspiration Stockholm skötes på ett imponerande sätt. Utbildning av projektledare Kunnighet och bra bemötande. Löpande bollplank för idéer och Utbildningsverksamhet lösningar Mycket engagerad personal. Dokumentation fortbildning projektledning Utbildning Ekonomin utbildningarna Vidareutbildningar/kompetenshöjni Projektwebben där personer från ng inom skola olika förvaltningar kan spara ner Delaktigheten och nå projektdokument. Grundutbildning för anställda Kontakten med kompetensfonden Samordna och sprida nya inom vård och omsorg utvecklingsidéer Projektledarutbildningen Kunnande initierat flera bra projekt Grundutbildningar för varit effektiva Obyråkratiskt vårdpersonal 5

6 grundutbildningar för vårdpersonal Projektstöd Bra på att informera om kurser och utbildningar och hur ansökningar skall gå till Intern marknadsföring och förankring av projektet Information om kompetensfonden Att inte detaljstyra utan se helhet kontrollen av projektmedlen Uppmuntran till nytänkande Informationsspridning Bra organiserat kontrollen av projektets Inspirationsdagarna innehåll inbjudan till olika seminarier och Ge oss pengar till projekt del II. Informationsspridning utbildningar Mycket resurser och hög Stöd till projektledaren Spridning av information till kompetens stadens invånare inbjudan till olika seminarier information om aktiviteter Erbjudande om projektledarkurs och utbildningar Öppenheten och administrationen av pengarna Informationen på nyfikenheten Kompetensfondens hemsida Gett pengar till projektet Marknadsfört Stockholm Inspiration Stockholm kommunikation med Lyhördhet och flexibilitet i Bra kurser projektledaren handläggningen av olika ärenden. stödet vad gäller rapport Att man inte detaljstyrt Initiativ Nätverksbyggande mellan snabba svar vid frågor Långsiktighet förvaltningarna Prövning av ansökningar ur Finansiering av projektet. Projektledarutbildning helhetsperspektiv och nyttoperspektiv för hela staden Tillgänglighet utbildningar för projektledare Finansiering av projektet. Snabbt gett namn på lämpliga personer att ta kontakt med Snabbt gett namn på lämpliga personer att ta kontakt med Stöd för självständighet i projektet, och vid oklarheter har det gått att föra en dialog Informationen på intranätet Bra info om vad det finns Återföra framkomna projektresultat via Inspirationsdagar Sett till att projektet fortskridit och ej stagnerat Skapat möjlighet för verksamhetsutveckling Lyft Sthlms Stad som arbetsgivare. Att vi fick ekonomiska medel för att genomföra vårt projekt Kravet på långsiktighet samt överförbart till andra Stöd av handledare verksamheter Inspirationsdagarna bra mallar för projektledning Kompetensfondswebben Fina arrangemang Långsiktighet, att satsa under flera år i sträck. Att vi fick ekonomiska medel för att genomföra vårt projekt kompetensutveckla personalen Information haft en massa resurser Informationsdagar/kompeten sdagar Kompetensutveckling (utvecklingsgrupp) 6

7 Inspiration Stockholm, erfarenhetsutbyte, där projekten berättar om sin verksamhet. möjliggöra nya utvecklingsidéer i staden projektstyrningskurser och mallar Inspiration Stockholm Snabb beslutsgång Samarbete Ambition till erfarenhetsåtervinning är bra - frukostseminarier, inbjudan till föreläsningar. uppföljning av sin egen verksamhet i enkäter som denna Tillgänglighet Stöd från handläggarna Utbildningen i projektstyrning Tydlig information Intresserade och gav sig tid Bekräfta planering att diskutera iden Samordning Ge oss pengar till projekt del I. Rejält med medel Stöd i Bidrag till utveckling av stadens Inspirationsdagarna ansökningssprocessen verksamheter Handläggaren är bra på att Öppen inställning till projektet och Samarbetsvilliga se möjligheterna låtit oss sköta det ifred Ge oss pengar till en snabbhet i beslut Tillgänglighet förstudie. Information om Kompetensfondens verksamhet Bra förslag Hög tillgänglighet på fondskansliet Personlig kontakt med Inspiration Stockholm vid två kompetensutveckling fonden tillfällen kontakten med projektledare Bra utbildningar/ föreläsningar visat intresse för mitt projekt Dialogen "inspiration Stockholm" startat många projekt Alla fortbildningar och seminarier för så många anställda i Stockholms stad Bra kontaktperson seminarier Snabb återkoppling när man sökt hjälp som projektledare Bra med vårdutbildningar till äldreomsorgens personal Bra handläggning Dialog Informationen om fonden, projekten och olika evenemang Beviljat projektet och dess fortsättning Utbildning Dialogen mellan handledare och projektledare vid initerandet av ett projekt. Personalutbildning för omvårdnadspersonal Överblick Tillhandahållandet av projektwebben Succesivt bidragit med ytterligare medel till projektet Information Uppföljningsträff med handledare och Att handläggarna varit tillgängliga vid behov Personalutbildning för chefer Ordnat bra kurser Snabbhet, professionalism och tydlighet i hantering av projektansökan. Skapat varaktiga relationer mellan olika verksamheter föreläsningsserier ang barn i behov av särskilt stöd ekonomisk möjlighet att testa olika arbetsformer delge andra - inspirationsdagarna hög ambition att sprida kunskaper och erfarenheter Nytänkande i den utåtriktade informationen ordnat arrangemang för att utbyta projekterfarenheter kompetensutvecklingsmöjlighete r (projektledning) inspirationsdagarna utvecklingsarbete - stadsövergripande 7

8 Vår kontaktperson är professionell och bra att samarbeta med Snabbhet, professionalism och tydlighet i hantering av projektansökan. Kompetensutveckling av chefer, projektledare, ledare Uppföljning Dialog Främjat och underlättat skapande av nätverk. Utbildningen i Lilla Ratten. Kom snabbt för min del och var nödvändig för att vi skulle börja prata samma språk. Information (vissa delar) Bra möjligheter för kompetensutveckling för projektledare Uppmuntrat samverkan mellan organisationer och aktörer Inspiration Stockholm Utbildningsdelarna Tillgänglighet Ordning och reda Informell hantering innan beslut Tagit fram relevanta Finansiering Ordnar bra utbildningar föreläsningar och kurser och konsulter med genomgående god kvalitét. Utbildning i projktledning/styrning inriktning på att verkligen förbättra stadens verksamhet Vilja till att skapa bestående värden Bra handläggare till vårt Bra diskussionspartner flexibilitet projekt Övergripande hålla kontakt Varit positiva och behjälpliga vid Positiv personlig utveckling med projekten starten av projektet. Handläggning Information till projektledare Positiv feedback nu och då. respons på idéer Kontinuerlig uppföljning Hög kompetens Snabb beslutshandläggning Utbildningen i "Lilla Ratten" var bra! inspiration Stockholm Spridning av en vetenskapligt metod ABA, och utbildning av 30 lärare + certifiering i den metoden Varit positiva och behjälpliga vid starten av projektet. Utbildning i Projektstyrning Uppföljning av projekten Tydlighet Tydlig information PROST-utbildningen Samla kunskap Inspiration Stockholm Engagemang och vilja att handläggning av ansökan förbättra. Organiserandet av och Lyhördhet Service. inriktningen på kompetenshöjande insatser som tex KBTutbildning matchning av projekt för ökat kunskapsutbyte Utbildning och seminarier Bra stöd för projetkledare Stöd och information Utbildning Variation Kompetensfonden har varit byråkratisk men i byråkratin har funnits en bra struktur som varit till hjälp i det fortsatta arbetet. Stor kunskap inom vårt område (funktionshinder) Påminna om vilka rapporter som ska in. Anordnat Inspiration Stockholm och liknande evenemang. Folket har fått glädje av sina egna pengar. Svar direkt från handläggarna. 8

9 Utbud! Informationsspridning, stöd och råd Bidragit till att synliggöra Stockholms stad som arbetsgivare. Skapat nätverk Utbildningar som har erbjudits har varit mycket bra Hög ambition få stor bredd på deltagande projekt Alltid tillgängliga prova nya ideer Gullers grupps utbildning Stadsövergripande syn, möjligheten att gå en kurs i De båda inspirationsmässorna kunskaper om och satsning projektstyrning på språk- och kunskapsutveckling Info & marknadsföring givit möjligheter för stadens personal att mötas över verksamhetsområden Bra och ambitiösa på att sprida erfarenheter och uppnådd kompetens. utbildningsinsatser Utbildningar De båda inspirationsmässorna. informaation och handläggning brett, stimulerande utbildningsutbud Kompetent personal inspiration Stocholmsdagarna Inspiration Stockholm vårdbiträde och undersköterskeutbildningarn a inom äldreomsorgen Projektwebbens uppdatering konferenser "förutsättningar för vässat elevhälsoarbete" information gällande kompetensfonden inget noterat chefsutvecklingen inom staden ta fram bra utbildningar, kurser bra utbildningar som genomförts direktkontakten med kontaktpersonen har fungerat mkt bra möten för olika yrkesgrupper satsningar på barnskötare/ förskolan aktivt arbetat för en nära dialog med verksamheterna Mycket (ibl väl mkt) information. Roligt och intressant men inte alltid adekvat för det egna projektet ekonomisk sponsring Uppföljning bra med gemensamt basutbud inom resp verksamhet Uppföljningar stöd i implementeringen, matchningsmöten etc bra stöd Utbildningsmöjligheter Uppmuntrat dialog Kommunikation till projektwebben handledning Informationen har varit relevant och proffsig erbjudit mig som projektledare utbildning Bra allmän information om vad som händer alla kategorier av personal har kunnat mötas över stadsdelsgränser Projektansökan Utbildning för projektledare Föreläsningar som erbjudits Gett möjlighet att få pengar till Stödet till projekten, sd m fl. Nätverksträffar projekt man velat genomföra dialog med stadsdelen Utbildning av projektledare Tillgänglighet Bra allmän information om vad som händer Chefsutveckling Snabb återkoppling (Parto Vahabi) Trevligt bemötande (i de Information och påminnelser Tillgänglihet flesta fall Erbjudit mycket utbildning Inspiration Stockholm Trevligt bemötande 9

10 Utbildning av projektledare Lättillgänglig Lilla ratten. Chefsutveckling Uppföljningsträffar Känslan av att vara utvald och medverkande i något stort har varit mycket värd, i varje fall för mig Handläggning och diskussioner ang justeringar i projektplanen Snabba beslut Att kunna påverka verksamhetsutveckling i enheten. Utbetalning av anslagna Stöd i form av utbildningar och Lätt att få kontakt med. medel seminarier Spridning av information om projekt och utbildningar stöd till projektledarna Slurapporteringen vid stora samlingar i Norra Latin och Rival. Allmän information om Positiva och lätta att samarbeta samordna och föra ut kunskaper kompetensfnden med Korta beslutsvägar lilla Ratten, projektledarubildningen Fokus på vissa kärnområden; ledarskap, barn och ungdom, språkutveckling Sprida information Smidighet Komp.fonden har kommit bra förslag, upplägg etc. inspirationsdagarna lätt tilgänglighet Utbildning för projektledaren Att vi fick genomföra projektet Samarbetsvilliga Frihet i utformning Månadsutskick till projektledare Lyhördhet öppen dialog Informativa Projektledarutbildning Förtroende i vissa lägen för utförandet och utvecklingen av projektet Information information om pågående projekt Bra feedback Studier om olika grupper i skolan, som barn i behovet av särskilt stöd Information och organisation kring kunskapsutbytet centrala satsningar för utbildningar Handläggarkontakten - mycket bra! Chefsutbildningar i ledarskapsfrågor Ett bra jobb med tanke på förutsättningarna. Att ta tillvara på spetskompetensen. Stöd Organisation Stöd till deltagande projekt Utbildning Tillgång till bra utbildning Bra feedback De beviljade pengarna. Organissation Skapa nätverk Flexibel och smidig Fortbildning handläggning Utbildning för oss Kompetensdagar för alla projektledare medarbetare Bra tillgänglighet. Totalt kunskapslyft, bl a genom Kunniga människor omfattande utbildningsinsatser. jättefina utbildningar Tillgänglighet. Utbildningar o allmänt De beviljade pengarna. kompetenshöjande åtgärder Erbjudande om Första Inspiration Stockholm i Vidareutbilda personal kompetensutveckling. Kulturhuset 10

11 Utbildningsinsatser Kommit ut bra med information på Lyhörda Webben. Handläggningen av ansökningar. Alla involverade i ett projekt har fått kunskap om att driva ett företag. Projektledarkursen Lilla ratten Erbjuda verktyg för projektstyrning - lilla ratten. Informationsspridningen (Inspiration Stockholm, filmer, nyhetsbrev Webb etcc. erbjudande om stort antal fortbildningar Dialog och kommunikation kring projekt. Kompetenshöjande utbildningar för att anställda i staden. Lyhörda Reagerat bra på fullföljöt projekt. Inspiration Stockholm Kontroll av utdelade medel Realiserat kompetensutveckling hos stadens personal. Möjliggjort utveckling av verksamheten. Pengabidraget Målsäkringen (open eye) Skriva och stödja ansökan Högt kvalificerade utbildningar erbjudna. Tydligt avgränsade projekt för att få ökad kunskap om fungerande arbetsmetoder. Lilla ratten verktyget stöd i att sprida till andra. Bra stöd och idéer när jag hade kontakt. Bra och intresserad samtalspartner. Att olika förvaltningar/stadsdelar hittat närmare till varandra i närliggande frågor och beröringsområden. Tagit vara på initiativkraften hos medarbetarna. Bra kurser. Realiserat en massa kreativa idéer Projektledarutbildning Lilla ratten Kontakten med vår företagarorganisation. Handläggningen Ledarsatsningarna. öppenheten Handlägga ansökningar Hög servicenivå halvvägs började man följa upp målen vilket är bra. Att de trodde på vårt projekt. Lilla ratten, jättebra utbildning. Lilla ratten för teknisk Handläggningen hjälp med information, folder mm Haft en kvalitetskontroll på projekten Bra information om vad KF erbjuder. lagom uppföljning mats westin bra att bolla med Tillgänglighet av personal E-postkontakten Chefsutbildningar i ledarskapsfrågor Möjligheten att få pengar från KF gjorde stor skillnad i verksamheten. Engagerade i ämnet Ett bra jobb med tanke på förutsättningarna. utbildning för projektledare Inspirationsdagar i Stockholm Kompetensutvecklingsutbudet. utdelning av medel - stor Projektstyrning Stöd vid behov frihet att utforma projekten Återkoppling till projektledare att projektet gav ett lyft, det inspirerade och gav deltagarna kraft att fortsätta med sina uppgifter Inspirationsmöten Serviceinriktade Projektstöd Enkel rapportering. Tilldelning av medel Det har funnits en röd tråd. mycket kompetens 11

12 Information Utbildningar för projektledare lyfta upp/fram staden som arbetsgivare Info via Inspiration Stockholm - dagarnas genomförande - vilket tufft jobb! Lyhördhet i och med ändrad inriktning av projektet pushat på projektledare halvvägs började man följa upp målen vilket är bra. Lilla ratten för teknisk många personalgrupper har lyfts i sin yrkesroll projektledarutbildningen Uppföljning Innehållet har varit vad verksamheterna har efterfrågat. Stöd för rapportering (Börje Marknadsföring av projekten Bra med tydliga mål föra att Lindholm) söka medel Stöd vid behov Kontroll och uppföljning Att olika förvaltningar/stadsdelar hittat närmare till varandra i närliggande frågor och beröringsområden. Förståelse för vårt projekt jättefina utbildningar Snabb feedback Att träffa andra som arbetar i andra stadsdelar och växla information med varandra. Bra mallar för dokumentation. Informationen om alla projekt och insatser kring dem. Lite längre synpunkter från projektledarna avseende Saker kompetensfonden varit bra på Tillgängligheten. Det har alltid varit lätt att få tag på ansvarig personal på kompetensfonden för att diskutera lätta eller svåra frågor. Man har gett ganska fria händer för utveckling och olika resultat. Det är nyskapande! Engagemang. Peppar och kommer med förslag/råd för hur man kan gå vidare. Tar reda på vilka andra kontakter det kan vara bra att man tar (rekommenderar andra projektledare som suttit i samma sits osv). Dialogen med mig. Handläggaren har ordnat träffar i lagom omfattning och svarat snabbt på mina mail/frågor. Överblick av andra näraliggande projekt som kan utgöra kontaktnät och synergier om man själv vill. Närmande mellan stadsdelar - förvaltningar - SLK Jag tycker att Kompetensfonden har lyckats stödja de projekt som har kunnit visa ett bra resultat, lyfter de för andra stadsdelar och ger de en chans att komma vidare över projekt som kanske inte lyckats nå resultat på samma nivå. Hjälpt till med kontakter utanför den egna förvaltningen, kanske det viktigaste för mig att inse att man uppfunnit hjulet på annat håll redan i stan. Jag visste bara inte om det i den här stora organisationen. 12

13 Förmedlat och visat på vad strategiskt personalarbete kan vara. lyft stadens personalpolitik till att omfatta annat än s.k. personaladministration. Sammanställning av förvaltnings-/bolagschefernas svar på frågan Nämn tre saker som Kompetensfonden varit bra på Stöd till projekt Chefsstöd, utbildning Marknadsföring och handledning Grundutbildning inom Ledarskapsutbildningar Informationen, vårdsektorn Kontaker Stöd och support Bra samarbete i projekten, Administration Information Man har väl känt ett tvång att göra av med alla pengar och det har därför blivit för många tveksamma projekt Inovativa projekt omfattande satsningar på grundutbildning för stora grupper Kravet på samarbete Fokus på chefsutbildning Bra information och presentationer av projekten kvalificerade projekt om ledarutveckling Kravet på uppföljning/utvärdering Fokus på en del områden osm kräver volymer Enormt informationsflöde/överstort." Inte "lagt sig i" då det inte behövts, Smidigt att få kontakt för förankring inför projektansökningarna, Information om pågående projekt, Bra prioriteringar Lyhörda Flexibel och pragmatisk inställning till projektimplementering för att nå målen Information Goda resurspersoner Koncentration/prioritering de sista åren Få igång viktiga projekt Lyhördhet och respekt för förvaltningarnas prioriteringar Information om sin verksamhet och projekten Ordnat bra aktiviteter som sprider kunskap om genomförda aktiviteter Utvärdering Prioriteringar Grundutbildning inom vårdsektorn Kontakter Administration 13

14 Utbildning stimulerat samarbete över förv.gränserna Handläggningen av projektansökningar Volymutbildningarna av t ex vårdbiträden och mellanchefer. Hanteringen av ansökningar. Bra stöd och rådgivning för att underlätta den adm processen Omfattande breddutbildning av t ex vårdbiträden óch undersköterskor. Bra skriftlig information om kompetensfonden Bidragit till att skapa nya kontaktytor mellan stadens förvaltningar. När projekten väl beslutats har stödet varit bra Satsningen på nytänkande inom olika verksamheter. Gott bemötande Nya metoder och arbetssätt har kunnat införas med stöd av kompetensfonden Skapat och genomfört breddutbildningar vilka fungerat mycket väl. Hög kompetens ang ITprojekt Information och genomförande Kompetenshöjning av personalsamarbetet länge i nuvarande position Öppenhet för att pröva nya vägar Ambitionen att få bred uppslutning ledarskapsutbildningarna Förmedlat pengar till många projekt, Information och spridning av kuskaper Evidensbaserad utvecklingsarbete inom socialtjänsten, Innovativa projekt Omfattande satsningar på grundutbildning för stora grupper IT och specialistområden har lyfts fram, Information, Alltför mycket personal Hög kompetens, Allsidighet, Utbildning, Projekt som inte sköts plockas bort, - Stöd till projekt snabbhet i beslutsprocessen 14

15 Lite längre synpunkter frånförvaltnings-/bolagscheferna avseende Saker kompetensfonden varit bra på Hanteringen har utvecklats till en rak och enkel - men ändå säker - hantering av ansökningar och beslut, Det sämsta m Kompetensfonden är dock att den upphör. Det är mycket olyckligt. Accepterat att även gamla projekt som fanns tidigare kunnat få möjlighet att ta delvis ny vändning, Relationen mellan projekt och beviljade medel är emellanåt svår för oss andra att förstå Tagit ett grepp om basutbildningarna för att höja den formella kompetensen inom vård- och omsorgen En realistisk bedömning av pengabehovet: dvs kompetensfonden har klokt nog inte prutat bort väsentliga delar. Oerhört viktigt! Fångat upp utvecklingsfrågor och hjälp till att kanalisera dessa idéer i projekt., Stort kursutbud utan analys av förvaltningarnas behov Marknadsföringen., Ibland alldeles för omständligt kring projekten, nästan i klass med en ansökan om EU-bidrag Sammanställning av projektledarnas svar på frågan Nämn tre saker som Kompetensfonden varit dålig på Dialog Uppföljning Tydlighet i regelverk Något för byråkratiskt, Första mötet var knepigt, som Plan och disk.tillfälle för att mycket papper projektledare var man inte bekant diskutera ev framtid för projektet I vissa fall otydlig kommunikation utbildning m.m. till kvalificerad administrativ personal Inte sett kopplingen mellan projekt som liknar varandra och som kunnat samordnas Alldeles för många projekt, och under för kort tid. Det var krångligt att skriva en projektansökan och med hur komp.fonden jobbar Knepiga redovisningar Projektledarstöd För stor organisation med bristande samordning mellan olika avdelningar. Inledningen otydlig, men blev allt bättre med tiden. Intresse för att få in rapporter men lågt intresse för resultat. Information om utbudet av kurser m.m. har ofta stannat hos cheferna och ej nått ut till medarbetarna En otydlighet kring vad som förväntas av projektledare kring dokumentation m.m. Motstridiga budskap från staden centralt och lokalt i vissa frågor. Vissa projekt föreföll få mycket pengar medan andra till synes viktiga projekt fick nöja sig med små medel. För många projekt 15

16 blanketterna ändrades under tiden så vi fick skriva om. Som ovan, KBT-utbildningen var en mycket stor och bred satsning som hyllas av vissa och kritiseras av andra. Svårt att hålla jämn kvalitet. Otrolig byråkrati För mycket insatser på för kort tid Oklara besked om finansiering vilket resulterade i 9 månaders försening i projektet. För få platser på viktiga områden, t ex certifiering av chefer/personalspecialister inom arbetsmiljöområdet PENG-utvärdering som tog energi och inspiration bort från projektet. Det skulle varit högra krav på närvaro för de som erbjudits delta i utvecklingsgrupper för chefer för lite av seminarier, reflektionsfora (bättre än utbildning) sena och förvirrade utskick avseende ekonomiska rapporter Samordning av projekt - här skulle vinster ha kunnat göras Ointresse när det gäller effekten på skolorna Åtgärder för att få projekt permanentade Väl mycket administration Mycket administration planera framtiden för mycket utbildning för mycket centralstyrning (KBT utb) Projektwebben inte utnyttjad optimalt KF ej anpassad till vårt projekt ekonomiuppföljning Inte kunnat träffa projektledning så ofta (men det har heller inte varit särskilt nödvändigt) De olika förgreningarna vet inte vad den andra gör Byråkratisk Jag har saknat ett aktivt intresse och stöd för vårt projekt Tidsbegränsningar, något stressad tidplan på grund av deadline. Målen för verksamheten, se ovan med att det skulle vara även någon punkt avseende att införa metoder baserat på forskning samt att effekterna för brukarna skulle vara ett prioriterat mål Projektledarkursen ett år för sent förändring/minskning av anslagsstorlek under pappershanteringsprocessen Utåtriktat arbete i syfte att knya ihop alla projekt till en helhet Projektledarna på Kompetensfonden kunde inte själva projektstyrning Kompetensfondens organisation har levt sitt eget liv istället för att vara till för- ett service organ. Sen uppföljning inspiration Stockholm 2 Ingspiration stockholm var inte värt alla de pengarna Tror inte kompetensfonden förstått behovet Saknar direkt påverkan på stadsdelsledning och nämnd nätverk för projektledarna Inte vågat ställa krav på återkoppling - är rädda att trampa förvaltningarna på tårna. Känsla av att det saknades en övergripande plan för hur pengarna skulle användas För många projekt under för kort tid. Belastat verksamheterna när personal är borta. Svårt att ta del av utbudet. Lång handläggningstid vid projektansökan De har tappat bort en redovisning jag skickade i februari. Dålig disposition (pengar kvar 2006?) 16

17 Fick ej alla pengar som söktes tidsförskjutning från preliminärt ok för anslag och slutokdatum. Marknadsföringen av Inspiration Stockholm För många personer som man ska ha kontakt med. 2. För låg kommunikation Borde haft mycket mer arbete för jämställdhet och mångfald. Både för anställda och i verksamheternas innehåll. Byråkratisk Resurstilldelningen (Vikarieersättning till deltagande skolor) Endast huvudprojektledaren träffar KF så jag får liten inblick platsen för kompetensmässan/dagarna var inte bra - projekten blev utspridda till olika lokaler - svårt att få en helhetsuppfattning Betalar ut pengar utan krav på motprestationer Dålig information om öppettider och utställares placering inför Inspiration Stockholm. För stort fokus på föreläsningarna. det har skiftat mycket kring vilka blanketter som ska användas och inte. Ibland liten förståelse för att vi faktiskt bidrar till mycket utåtriktad aktivitet men det tycks aldrig räcka Samma krav på långsiktig planering som i projekten - själva ha funderat på hur - på vilket sätt kunskaperna skulle inplementeras och kunna leva vidare Inget engagemang, ingen kontakt Luddiga projekt Koordinering, Samordning av utbildningar inspiration stockholm För många olika blanketter att fylla i. Administrationen har tagit allt för mycket tid. för stor likriktning över stan alltför styrande och pedanta tjänstemän borde nog ha varit fler personer knutna till fonden om hur ansökan, utvärderingar, dokumentation etc ska gå till dålig uppföljning av arbetet Kontakt, support Handläggning saknar mer "mixade" verksamhetsutbildningar för stort utbud av kurser p så Många personer att hålla kontakt Service kort tid. med Dåliga på att fånga uppmärksamhet för de som inte ingår i något projekt En del kurser o utbildningar har haft för lite innehåll och för dyra kostnader. Vård, skola och omsorg har dominerat totalt. Vi andra försvann Vidlyftiga i sin marknadsföring personalrekryteringar till Kompetensfonden Utskick - vet inte vilka som är målgrupp och vad som ligger på mig som projektledare Vid medverkan ett tillfälle kommit väldigt oförberedd Stöd med budgetuppföljning Ostrukturerade Projektwebben är inte alltid uppdaterad. Alldeles för många projekt!!! Vissa har haft förtur dvs har "promotats"och framhållits framför andra. Vissa som borde framhållas har på grund av okunskap hamnat i bakgrunden. förändrat förutsättningar för t ex vikarieersättning under pågående satsningar Sprida resultat av olika projekt Utbildningserbjudandena var dåligt planerade i tid. Styrt innehållet av vissa projekt. 17

18 Bristande intresse för projektet för mycket utbildningar, aktiviteter för stadsdelsförvaltningarnas personal under så kort tid, dvs. för många goda frågor samtidigt Inget För bråttom i början, beviljar projekt som inte är projekt Dålig samordning av uppföljningen från Kompetensfondens sida. Många likartade enkäter och dokumentation som efterfrågats av olika representanter för Kompetensfonden. dålig på att följa med under projektets gång Information och organisation om olika aktiviteter som komptensfondsdagar. Ibland mycket rörigt med många aktörer inblandade Ex. inspirationsdagar- alla dessa föreläsningar/kostnader till vilken nytta. För mycket pengar att fördela på för kort tid. Otroligt svårt att få kontakt med sk kontaktperson Långsam och handläggning av projektansökan. Synliggöra nyttan för staden av fonden Initieringstakten låg (år ett) Nedprioriterade de långsiktiga investeringsprojekt i början trots att dessa (med LOU) tar lång tid att implementera till förmån för mer kortsiktiga och snabbgenomförbara projekt - borde ha varit tvärtom Kompetensfondens projektplats har inte fungerat tillfredsställande. Ekonomi styrning Planering av tider för olika kurser etc. T ex för vår chef har flera viktiga forum krockat och planerats in på samma dag av fonden (nätverksträff för chefer och t ex en för dem relevant utbildning).. Skulle velat att kontaktpersonen på k-fonden tog kontakt med mig och inte bara tvärt om. Projektstöd projektledarutbildning För mycket enstaka utbildningsdagar som inte ger särskilt mycket Byråkratisk uppföljning När allt väl kom igång var det enorm tidspress med att lämna in uppgifter och delta i allt som erbjöds. Stödet i utförandet av slutrapporten Dålig information om att möjligheten att söka medel från KF fanns. styrde pengar lite väl mycket till några projekt och stadsdelar? Timing - ibland kom det för mycket på en gång. information till stadens invånare Information allmän uppföljning För mkt utbildning på en gång. uppdateringar via nätet slutfasen har inte känts riktigt seriös Brist på samordning mellan olika projekt. Stöd till projektledare Toppstyrning Byråkratiskt i vissa delar. Information och utskick dålig tidplanering av projektmöten kunde varit samordnat bättre Har sprutat ut för mycket pengar på för kort sikt. De hade kunnat använda pengarna mer långsiktigt. 18

19 För mycket diskussioner och funderingar första halvåret mycket att följa modell "lilla ratten" Ibland lång tid att få igenom projekt. Tillgänglighet efter ansökan tiden var alldeles för kort - ingen har till slut riktigt kunnat mäkta med allt som erbjuds Planeringen för utbildningsinsatser det sista året. Ketchupeffekt, allt på en gång. Därför omöjligt att ta del av intressanta utbildningsinsatser. Svara på frågor angående t inget administrativt stöd Skulle vilja ha haft mer kontakt. ex mallar De verkar inte veta att vi har långsam startsträcka - därför för Uppföljning av projekt. fått pengar till delprojekt II. många erjudanden på kort tid Det har varit för mycket information, utbildningar, koordineringen av aktiviteteter tidsplaner Hålla fortlöpande kontakt om hur arbetet fortskrider uppföljningar etc. Det tog tid innan beslut togs Ej tillräckligt insatta Ekonomihanteringen För många utbildningar under för kort tid Tillänglighet Lång tid från information om projektmedel på gång tills pengarna kom - summan förändrades dessutom till en Byråkrati (främst år ett) Beviljat medel till statliga institutioner som Tekniska museet Information till ekonomiansvariga har varit otydlig. För mycket pappersdokumentation Uppföljning av projekt Alltför påkostade arrangemang vid marknadsföringen av idén Mycket oklart hur uppföljning och budgetarbetet skulle skötas i inledningen Framförhållning när det gäller information och delgivelse av datum för t ex utredningsgrupper. handläggare som inte alltid kan svara på frågor om de mallar som används i projektet eller ger felaktiga uppgifter Svårt att få en konstruktiv dialog med handläggaren Utbudet av kurser och konferenser har varit på för låg nivå Många utskick i en något osorterad ordning. Förvirrande för både personal och skolledning. Viss "dötid" för vissa projekt (dokumentation, kunskapsutbyte). Tid är pengar, svårt att komma i från arbetet! Tidsplan för utvärdering. Ändrade slutdatum. Dålig information om detta. haft för mycket åsikter om driftsfrågor i stället för att stötta utveckling Administrativa kontakter lägre summa. mycket information först ingenting sedan allt - ketchupeffekten Uppföljningen. Förankring till rätt person i förvaltningarna Ekonomistryning Inspiration Stockholm Kort tid i slutet Inledningsvis för omständligt och tidskrävande med alla möten och all administration. misstänksamma rekryteringar till Kompetensfonden Samordna kontakt mellan projekt med liknande innehåll så att ett erfarenhetsutbyte hade kunna ske Delaktighet och intresse för mitt projekt 19

20 Inspiration Stockholm och pedagogiska rummet med Liza Fransson i spetsen. Uppföljning Samordning Att vi kom igång först under sista året med kompetensfondsfinansiering Stelbenta enkäter har skickats ut som varit svåra att besvara. Passar ej in på vårt projekt. Otydliga. Beslutsfattandet (drog ut på tiden) Blev lite besviken på "Inspiration Stockholm" upplägget. Mycket oklart vid starten, krav på utformning av ansökan tex. till en början mindre bra samordning, man kunde ställt högre krav på samarbete mellan liknande projekt. Byråkratisk projektbeskrivning I början tog det mycket lång tid innan beslut om sökta medel fattades. för mycket utbildning på kort tid för många konsulter har varit inblandade för mycket utbildningar föreläsningar Byråkratiskt tog alldeles för lång tid innan något kom igång - främst för barn i behov av särskilt stöd Rörig och svårtillgänglig information på nätet. Ofantlig mängd information av olika slag, omöjligt att ta till sig. Vissa projekt borde inte ha fått pengar. Information till samordnare kom igång sent. Sköta kontakten mellan liknande projekt. Missbedömt nyttan av projekten. Diffus information vad gäller ekonomiska frågor Kallelser till inskick av ekonomiska uppgifter samt kallelser till möten har kommit alldeles försent. samma information från olika personer lyssnade inte in vad de olika stadsdelarna ville ha och gav dem inte det... Information kring förväntad ekonomisk effekt Rekvireringen av pengar har varit för omständlig och svår att förstå och också med kort framförhållning. Pompöst Info om projektledarkurs - hade också önskat/önskar ta del av fler ledarskapskurser. Kurser pågår samtidigt - svårt med personal Kort framförhållning vid begäran av att inlämna redovisningar. Inspiration Stockholm Tidvis svårt att få kontakt med personalen i KF. Lite överdriven dokumentation för mindre projekt. för många projekt på för kort tid Mycket spretiga, ingen helhet. Ekonomiredovisning och uttag av medel Haft dåligt med tid att vara med under projektfaserna. till att börja med för korta tidsmarginaler Ekonomiuppföljning Beslut om sökta pengar har inte skickats ut automatiskt utan jag som projektledare har själv fått ringa och stöta på Underhandskontakter med projekten Efterlyser bättre info hur man uppdaterar info om projeket För många bra utbildningar för korttid så att man inte kunde njuta av dem alla man är intresserade av. Ibland styrt för mycket ( gäller de projekt som ej satts igång) kunde varit mer kritiska vid urval, många = befintlig verksamhet Inga krav på mätbara mål/nyttor samt uppföljnin dålig anpassning av utbildningssatsningarna jämfört med verksamhetens behov för stor overheadorganisation 20

21 De små projekten (som mitt) hade behövt uppföljningsstöd, kanske i gruppform tillsammans med andra projektledare otydlig beställare basutbildningarna inom personalavdeln borde ges till alla krångligt och tidskrävande ekonomisk rapportering I samband med projektansökan var det oklart vad som behövde vara med i ansökan (olika personer sa olika saker) vilket ledde till att projektstarten drog ut lite på tiden. För många personer som gör liknande arbetsuppgifter Informationen på nätet Mycket känns förhastat, dålig info om hur projektet ska utvärderas via kompfonden Hur man tillvaratar projektledarnas kompetens efter projektet Engagemang i det projekt som jag leder Lång handläggningstid för ansökan Kontakten med projektledaren har varit sporadisk Erfarenhet och bakgrund av anställdas kompetens har varit för lågt antagen Hjälp till implementering av projekten. Lilla Ratten projektledarutbildningen till att börja med dålig information om kurstider och platser information om deadlines Långa handläggningstider Kontroll av långsiktig lönsamhet i projekten. De mesta utdelade pengarna kommer sannolikt inte tillbaka. (?) Har varit lite jobbigt med redovisningarna där man deltar i projektet. Dokumentmallar för styrda och svåra att använda. ibland för basalt stöd inköpt utbildning Ingen granskning och stoppande av projekt som inte lyckas svårt med vikarier i skolorna - barnen blir oroliga. Lärare avstår för många smala satsningar saknade återkoppling till avrapportering Inte allltid helt tydlig hållning i vissa frågor Oklart exakt vad som krävs vad gäller återredovisning Jag är osäker på hur och när de vill ha leveransen ( resultatet) långbänk kom igång alldeles för sent strategier för implementering och långsiktighet i verksamhetsutvecklingen byråkratisk och vilja till detaljstyrning kommunikationsplattformen funkade inte så bra återkoppling samordningen inför inspirationsdagarna för mycket på för kort tid Uppmuntran av oss projektledare Kontakt och stöd på eget initiativ (backupp) Alltför många utvärderingar i proportion till utdelade pengar, detta är den fjärde. Ekonomi Informationen har kommit ofta och ej samordnat ojämna krav och tilldelningsnivåer mellan olika projekt bland annat utifrån deltagarantal besked huruvida vi får pengar eller inte har dragit ut på tiden 21

22 för många "ansvariga". Det har varit för många personer som har tagit kontakt och velat ha olika slags information eller varit ansvariga för samma sak. Diffusa idéer om vad vi ska bidra till andra stadsdelar trots en mängd bevisliga utåtriktade aktiviteter. Svårt veta om komp.fonden är nöjd med vår redovisning/avslut Tycker det är svårt att få reda på mer om andra projekt på webben. Vi skulle kunnat samverka mer - nyttja varandre mer mellan stadsdelarna "vart går alla pengarna?" vad kostar alla konsulter? Var lite mera bestämda mot de ledare som ska delta i studier Lite längre synpunkter från projektledarna avseende Saker Kompetensfonden varit dålig på Projektwebben är en katastrof. Eftersom få fyller i och lägger in sina dokument så finns det inte mycket att hämta. Det är också svårt att söka på webben (en kass sökfunktion) och när man väl finner något så är det inte en adekvat uppgift. Fonden har inte följt upp och ställ krav på att alla ska fylla i uppgifter på webben Jag tycker att Inspiration Stockholm i år var mindre lyckat. Det var gräsligt många affischer som såg likadana ut, det blev väldigt svårt att se, ta del av och minnas det som särskilja de och utmärker de som unika projekt för utveckling. Det var dessutom dålig besökt av våra målgrupper (skolor, utbildning). Arbeta närmare stadsdelsledning och kräva att den politiska nämden skulle ta sitt ansvar genom att kräva att stadsdelsdirektör skulle agera mera professionellt för att sprida kunskaper om Kompetensfonden till alla i Stockholm Stad Synd att vi inte kunde förlänga projekttiden då vårt projekt var ganska kort ( 1,5 år). Den här typen av verksamhet tar tid att implementera! På slutet har man kört vissa kurser som inte var planerade men som genomfördes får att "sätta sprätt" på pengarna. Det gjorde att folk tyckte att det var bortkastade pengar och man var så "projekttrött" vid det tillfället. Efterforskningen/ underlaget i sammansättningen av olika utredningsgrupper (kompetensmässigt och obalans mellan viktiga parter, t ex få eller inga deltagare från funktionshinder i de forum som både har gällt FH o Ä.). Jag vet inte om det beror på punkt 1 på så vis att flera för frågan viktiga personer inte har kunnat prioritera att komma? Eller om det har berott på minimalt förarbete av den som har varit ansvarig för att sammankalla? Jag upplever att det har lett till att en del för staden mycket viktiga långsiktiga beslut har tagits utan grundlig utredning. 22

23 Oreda från början och för mycket lyx och lullull vid presentationer, uppenbart att pengar gick till konsulter och extravagant marknadsföring på ett sätt som stack oss övriga stadsanställda i ögonen. Det förlorade de mycket trovärdighet på från början, men de handläggare jag har kommit kontakt med, och de har varit många eftersom jag är inblandad i många fler projekt än vad jag formellt är projektledare för, har varit seriösa och engagerade. För lång tid innan ansökan behandlades och när sedan beslut är fattat delges vi inte detta i skriftlig form förrän efter påtryckning. Beslutet som sedan presenteras är inte underskrivet vilket medför att det inte ser professionellt ut. Liknande projekt skulle vid ett tidigare skede fångats upp och stadsövergripande/strategisa frågeställningarna samkörts. Jag som projleare från en förvaltnign hade svårt att driva en strategis IT-fråga eller önskan om gemensam upphandling av liknande system, men kunde av Komp.Fonden kunnat drivas på et mer kraftfullt sätt. egentligen var det inte dåligt skött, men jag önskade att man kunde ha fått mer hjälp med det. Detta projekt har drunknat i det stora utbudet av projekt för skola mm. Konsekvensen har blivit att man vid båda inspirationsdagarna helt glömt bort oss. Detta trots att projektet fått stor uppmärksamhet från massmedia och våra egna toppolitiker. Ett enormt utbud av utbildningar på mkt kort tid. Nämnas kan KBT utbidlningen som håller på och där ett stort antal nu ska gå på sista utbildningen och då samtidigt planerar man en 5 p fortsättningskurs för personer inom ek. bistånd som kräver att personerna har tagit grundkursens 5 p när inte ens alla hunnit gå den. Svårighet som arbetsgivare eftersom det väldigt sällan erbjuds utbildningar för de som arbetar med ekonomiskt bistånd och så kommer det 3 st hösten 06 samtidigt som 1/3 del av personalen redan är inbokade för grundkursen i KBT. Det fungerar ju inte för verksamheterna om alla ska gå utbildningar samtidigt Rattenkursen var mer anpassad för tekniker och ekonomer, dvs verkar byggd för produktionsprojekt mer än processinriktade. inte särskild användbar. Synd här hade man kunnat sätta ett medvetet utvecklingstänk i många medarbetare. nu blev det mest blanketter, protokoll och stoppdatum, tidsintervaller och flödesdiagram - inte anpassat för lär- och utvecklingsprocesser. Hanteringen och presentationen av projekt som går tvärs igenom fondens verksamhetsområden. Dvs, projekt som rör både äldreomsorg och IoF sorterades in i antingen eller. 23

24 Sammanställning av förvaltnings-/bolagschefernas svar på frågan Nämn tre saker som Kompetensfonden varit dålig på Kanske skulle satsat på några större utbildningsprojekt För många projekt, dålig fokusering För mycket händer på samma gång för många personer Samordning kring IT-frågor med övriga delar av SLK Administrationen Brist på kompetens hos projledare har gjort att insatser missats För mycket papper lite väl glassigt i vissa fall Starten tog för lång otydlighet om val som görs Svag början med oklart syfte Alltför "lyxiga" utbildningar Ansökningsförfarandet, framför allt i början Ekon redov ut i organisationen Det har varit för många proj. på för kort tid, inte Fondens fel. Okunskap om verksamheternas villkor Spridning av goda exempel och info om projekt som var på gång i början Prioriteringsdiskussioner oklart i början hur ansökningarna skulle se ut och hur det skulle gå till vilket gjorde att vi förlorade tid tid. Många informationsmail som inte varit riktade till oss Överprövning av förvaltningarnas analyser av utvecklingsbehov. Överadministrerat erfarenhetsutbytet mellan projekten respekten för linjens ansvar saknats ibland kan inte komma på ngt För vidlyftig organisation. Kontoret har efter tilldelningsbeslut skött projekten själva men när vi bett stöd har vi kunnat få det Tveksam till en del saker som Kompetensfonden varit med och finansierat ex förvaltningschefskonferens tar tid att få svar Otydliga regler för beviljande av bidraggodtycke. Lite trögt med beslut kring vårt kompetensutvecklingsprojekt När projektet har behövts ändras under tiden har KF varit lyhörda och flexibla 24

25 Lite längre synpunkter från förvaltnings-/bolagscheferna avseende Saker kompetensfonden varit dålig på Man har byggt upp en egen organisation för att hantera många frågor, främst IT, istället för att stödja arbetet i den reguljära organisationen Med hänsyn till den relativt korta tid man haft på sig för att använda de resurser man har haft tillgängliga är det svårt att klaga på något Möjligen blev enkelheten också en nackdel: jag tycker att ansökningarna i likhet med avtalet skulle passerat förvaltningschefen. Nu har även enskilda enheter kunnat söka direkt och det blir lätt ett informationsglapp. Men i praktiken har vi kunnat hantera det. För lite pengar har satsats på åtgärder som ger långsiktiga effekter, t ex IT, sjukfrånvaro och att minska socialbidrag. Från början för mycket överprövning och ifrågasättande av projekt som redan flera nämnder och flera förvaltningschefer ställt sig bakom Det har ibland (särskilt i början) funnits en seghet inför beslut och oklarhet vem som skulle göra vad. Detta försvann dock efterhand Fonden som sådan Viktiga utvecklingsprojekt som aldrig annars hade kunnat genomföras har kommit till stånd. Mestadels bra och enkel hantering, vilket underlättat. Satsningen har inneburit att vi i någon mån och på vissa områden "kommit ikapp" omvärlden. Återstår att dra nytta av detta så att hela stadens organisation kan moderniseras och styras effektivt utan att vi tappar det lokala initiativet och utvecklingsutrymmet! Detta ställer stora krav på stadens övergripande ledning och administration. Deltagarna har varit mycket nöjda överlag men jag tror att det har motsvarat förväntningarna och att man inte funderat så mycket initialt över om det var bra med en fond eller inte Det är en mycket bra och viktig satsningen som staden gjort med Kompetensfonden. jag tycker det är fantastiskt med en rejäl satsning på stadens medarbetare och brukare, att ges och få möjlighet att utveckla nya idéer och arbetssätt för framtiden Möjliggör projekt som annars varit svårt att få med i budgeten 25

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

CHEFSUTVECKLING I STOCKHOLMS STAD. En analys av Stockholms stads kompetensfonds ledarskapsprojekt. Jan Wallenberg

CHEFSUTVECKLING I STOCKHOLMS STAD. En analys av Stockholms stads kompetensfonds ledarskapsprojekt. Jan Wallenberg CHEFSUTVECKLING I STOCKHOLMS STAD En analys av Stockholms stads kompetensfonds ledarskapsprojekt Jan Wallenberg STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutet för kommunal ekonomi Företagsekonomiska institutionen Stockholm,

Läs mer

Slutrapport Lärande utvärdering i ESF-projektet KLURA

Slutrapport Lärande utvärdering i ESF-projektet KLURA Slutrapport Lärande utvärdering i ESF-projektet KLURA Agneta Halvarsson Helena Svensson APeL FoU Oktober 2012 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Kluraprojektets syften och mål... 3 Utvärderingen...

Läs mer

Självförtroende och handlingskraft genom

Självförtroende och handlingskraft genom Självförtroende och handlingskraft genom september 2007 Stockholmsmodellen för ledarutveckling Leadership and Group Counselling Medical Management Centre Christer Sandahl Jan Edenius Helena Gustafsson

Läs mer

UTVÄRDERING AV HÄLSA OCH LÄRANDE I SKOLAN. År: 2013. Författare: Joakim Tranquist. Omslagslayout: Grassman Ord & Bild.

UTVÄRDERING AV HÄLSA OCH LÄRANDE I SKOLAN. År: 2013. Författare: Joakim Tranquist. Omslagslayout: Grassman Ord & Bild. UTVÄRDERING AV HÄLSA OCH LÄRANDE I SKOLAN År: 2013. Författare: Joakim Tranquist. Omslagslayout: Grassman Ord & Bild. UTVÄRDERARENS KOMMENTAR Tranquist Utvärdering har sedan sommaren 2012 haft i uppdrag

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag Gunnar Gillberg Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Mars 2012 Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag

Läs mer

ESF Östra Mellansverige 2007-2013: Mervärden i ett regionalt tillväxtperspektiv

ESF Östra Mellansverige 2007-2013: Mervärden i ett regionalt tillväxtperspektiv ESF Östra Mellansverige 2007-2013: Mervärden i ett regionalt tillväxtperspektiv Slutrapport 2010-10-20 Kan inte kvinnor bidra till tillväxt? Ett projekt är väl ett projekt, med en början och ett slut eller?

Läs mer

KrAftfull samverkan. Utvärdering av KrAftverk Halland. ett projekt med stöd av Växtkraft Mål 3 i Halland och KK-stiftelsens kraftprogram

KrAftfull samverkan. Utvärdering av KrAftverk Halland. ett projekt med stöd av Växtkraft Mål 3 i Halland och KK-stiftelsens kraftprogram KrAftfull samverkan Utvärdering av KrAftverk Halland ett projekt med stöd av Växtkraft Mål 3 i Halland och KK-stiftelsens kraftprogram Kjell Eriksson, Idétext feb 2004 2 (32) Utvärdering av kraftverk Halland

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Slutrapport för projekt:

Slutrapport för projekt: Tryggare och säkrare arbetsplats Projektledare Malin Johansson Version:1.0 Slutrapport Datum 2012-04-02 Sid 1 Slutrapport för projekt: Tryggare och säkrare arbetsplats i SDF Angered SLUTRAPPORT Sid 2 (30)

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Utvärdering av ESF-projekt Lärande för minskad ohälsa ett strategiskt projekt i Askersunds kommun

Utvärdering av ESF-projekt Lärande för minskad ohälsa ett strategiskt projekt i Askersunds kommun Utvärdering av ESF-projekt Lärande för minskad ohälsa ett strategiskt projekt i Askersunds kommun April 2013 Malin Ljungzell och Helena Svensson APeL FoU Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 1 INLEDNING...

Läs mer

Dokumentation av 2011 års lärkonferens för genomförandeorganisationen inom Socialfonden

Dokumentation av 2011 års lärkonferens för genomförandeorganisationen inom Socialfonden Dokumentation av 2011 års lärkonferens för genomförandeorganisationen inom Socialfonden Sollentuna 22-23 september 2011 2011-10-04 Andreas Sävenstrand, SPeL Innehåll INNEHÅLL... 2 INLEDNING ÅSA LINDH...

Läs mer

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Utvärdering av projekt Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Bakgrund Under de senaste 10 åren har mjölkproduktionen visat en nedåtgående trend i Sverige. Norra Uppland, Dalarna och Gävleborgs

Läs mer

GULDLINJEN företag och kommun i samverkan III

GULDLINJEN företag och kommun i samverkan III Slutrapport (20 maj 2011) GULDLINJEN företag och kommun i samverkan III Demokratikonsult & Samarbetspartner Norr Mälarstrand 92 112 35 Stockholm 1 Sammanfattning Projektet Guldlinjen är ett kompetensprojekt

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Gränser för samverkan

Gränser för samverkan Gränser för samverkan En lärande utvärdering av Yrkeshögskola Hälsingland 2009-2012 Maria Vallström Arbetsrapport från FoU-Söderhamn Gränser för samverkan En lärande utvärdering av Yrkeshögskola Hälsingland

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet 1 Rapport Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet Programmet genomfört av Göteborgsregionens Kommunalförbund på uppdrag

Läs mer

att ta tillvara kunskap från arbetsmetoder och processer som sannolikt kan medföra att fler personer med försörjningsstöd blir självförsörjande

att ta tillvara kunskap från arbetsmetoder och processer som sannolikt kan medföra att fler personer med försörjningsstöd blir självförsörjande knut: GENOM PARTNERSKAPET OCH ETT STRUKTURERAT SAMARBETE INOM KNUT ÄR SYFTET : att ta tillvara kunskap från arbetsmetoder och processer som sannolikt kan medföra att fler personer med försörjningsstöd

Läs mer

Med datorn som motor Skolutveckling och IT i Enköpings kommun

Med datorn som motor Skolutveckling och IT i Enköpings kommun Skolutveckling och IT i Enköpings kommun Pär Larsson och Jan Löwstedt IMIT WP: 1999_107 Datum: 1999.09 Antal sidor: 72 Institute for Management of Innovation and Technology 1996-1999 Pär Larsson & Jan

Läs mer

Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet. om kompetens, hälsa och ledarskap. Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson

Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet. om kompetens, hälsa och ledarskap. Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet om kompetens, hälsa och ledarskap Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson September 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Bakgrund och

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarrevision som Kunskapsutveckling En arbetsmetod för FoU-enheter? Författare: Anna Jakobsson Lund & David Rosenberg Rapport: nr 2007:04 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-10-6

Läs mer

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS ESF-projektet YouLearn 1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. BAKGRUND Vi är sex delvis konkurrerande företag

Läs mer

Kontaktnät i teknik II

Kontaktnät i teknik II SLUTRAPPORT 2005-05-31 Kontaktnät i teknik II Ett utvecklingsprojekt för aktivt teknikarbete i Norrbottens skolor Innehållsförteckning Bakgrund...2 Genomförande...4 Uppföljning...9 Effekter...9 Måluppföljning...9

Läs mer