Stockholms stads kompetensfond

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholms stads kompetensfond"

Transkript

1 Stockholms stads kompetensfond Förvaltningschefernas och projektledarnas öppna kommentarer om attityder till samt förväntade effekter av Kompetensfondens arbete Olle Högberg Roland Almqvist STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutet för kommunal ekonomi Företagsekonomiska institutionen Stockholm, juli 2007 IKE 2007:133b

2 Inledning År 2002 beslutade Stockholms stad att investera 2 miljarder kronor i vad som kom att kallas Stockholms stads Kompetensfond. Dess uppdrag var att mellan 2003 och 2006 finansiera olika utvecklingsprojekt. Det övergripande syftet med Kompetensfonden var att göra Stockholms stad mer attraktiv som arbetsgivare samt att förbättra servicen till medborgarna. År 2005 beslutade staden att en utvärdering av Kompetensfonden skulle genomföras. Detta uppdrag gick till Institutet för kommunal ekonomi (IKE) vid företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet. Utvärderingen, som är slutförd och avrapporterad 31 juli 2007, har både en validerande och en lärande inriktning. Således undersöks i vilken grad Kompetensfondens verksamhet har lett till önskade effekter och vad berörda enheter och staden i övrigt kan lära av denna satsning för framtiden. Ett delprojekt i IKE:s utvärdering har haft som syfte att undersöka projektledarnas och förvaltningschefernas attityder samt förväntade effekter av Kompetensfondens arbete. Denna undersökning baseras på en enkätundersökning. I april månad 2006 sändes en digitaliserad enkät ut till samtliga projektledare och till samtliga förvaltningschefer, som fått projekt finansierade av Kompetensfonden. Denna undersökning är avrapporterad i IKE-rapporten Stockholms stads kompetensfond: En enkätundersökning med projektledare och förvaltningschefer om attityder och upplevda effekter av kompetensfondens arbete (IKE 2007:133). I enkäten fanns möjlighet för respondenterna att själva formulera s k öppna kommentarer. En majoritet av respondenterna valde också att göra detta. Kommentarerna utgör ett mycket rikt och intressant material avseende förvaltningschefernas och projektledarnas attityder till samt förväntade effekter av Kompetensfondens arbete. Av utrymmesskäl kunde emellertid inte alla dessa öppna kommentarer redovisas i rapporten. Följande resultatredovisning utgör således en bilaga till IKE-rapporten 2007:133 och innehåller samtliga öppna kommentarer som förvaltningscheferna och projektledarna formulerat i enkäten. Rapporten innehåller ingen analys eller slutsatser utan omfattar vad som på forskarspråk brukar kallas ren och skär data. För analys och slutsatser av undersökningen hänvisas till ovan nämnda rapport. 2

3 Layoutmässigt har projektledarnas kommentarer skrivits i Times New Roman och förvaltningschefernas i Century Gotic. 3

4 Sammanställning av projektledarnas svar på frågan Nämn tre saker som Kompetensfonden varit bra på Strategiskt tänk kring projektens långsiktiga verkningar Varit intresserade och lyssnat Helhetssyn Spridning av projekt som ska leva vidare Komp.fonden har "stöttat" och inte finnas till hands styrt. Finansieringen Stöd till projektledaren Mångfalden Stöd till projektledare;utbildningar, web mm Bredden på projekt och att blanda oss när vi träffas Projektledarträffar Informationsspridning Utbildning för projektledare Utbildning Ta hand om projektledarna Möjligheten till att kunna skapa och arbeta med projekt Utbildning Engagemang - proffessionellt jäntemot projektledarna utbildningar till de med lägst rang och kunskapsnivå Varit tillgängliga för samtal, lyhörda och flexibla Har periodvis gett projekten arbetsro. (förutom mot slutet då allt skall ske på en gång) Utbildning Hjälp med marknadsföring Uppföljning Kompetenshöja projektledarna Utbildningsinsatserna Evenemang (av typen Inspiration Stockholm) Informationsspridning information om Stadens alla möjligheter inom organisationen Erbjudit utbildning till anställda inom kompetensfondsprojekt Har gett utrymme för flexibilitet inom projektets ramar Tydlighet gentemot projektledarna information om Stadens alla möjligheter utanför organisationen Senaste Inspirationsdagarna på Norra Latin var lyckat (till skillnad från året innan i Kulturhuset. Att mitt projekt kunde förlängas eftersom vi hade pengar kvar. Utbildningsinsatser som tex KBT (för stort och för många olika yrkeskategorier i samma grupper) Inspiration Stockholm De har gett duktiga och kompetenta medarbetare ny inspration och kraft att fortsätta att utveckla sitt bidrag för stadens bästa framtidstro kurser Uppmuntran När man lärt känna KF har Stöd och hjälp till projektledarna Att vi fick projektledarutbildning. samarbetet med min handläggare gått smidigt. Projekten Information och chefskonferenser Inspiration Stockholm 2006 Information om att Enstaka projekt - tyvärr alltför få Stöd kompetensfonden finns med bestående värde. Spridandet av goda exempel utbildning och uppbackning av Spridandet av goda exempel P.l 4

5 Utbildningar i projektledning Bra gensvar vid frågor, Utbildningar i kommunikation engagemang De har omvärldsbevakat De har lyckats kraftsamla Bra kurser behov och utvecklingspotential i stadens verksamheter satsningar som lyfter staden som arbetsgivare kontaktskapande Webb Tillfällen till kunskapsutbyte nationellt och internationellt Information Höga kvalitetskrav på projekt Aktivt deltagande i projektet Styrning genom föreskrivna Inspirationsdagarna för Utbildningar document medarbetare och allmänhet Utbildning av stora Möjligheten till utbildningar seminarier personalgrupper Kontakten med ansvarig handläggare Fortbildning Informationsinsatser Tillgänglighet Samordning av arbetsmarknadsinsatser riktade Information Den har öppnat för samverkan med andra bidragsgivare (Allmänna Arvsfonden och ESFrådet) Budget till staden som arbetsgivare Tydliga Tydlighet Den har gett pengar till Kompetensutvecklingsinsatser utveckling av nya metoder för chefer och medarbetare Gett mig enskild handledning ta fram material för Utbildning marknadsföring Utbilda projektledare i Fördelat pengarna på ett rättvist Marknadsföring projektledning o sätt (it) kommunikation Stöttat projekten E-posten fungerar bra Drivet Bra informationsmöten Inbjudan till utbildningar mm utbildning för projektledare Möjliggjort i statlig/kommunal den allmänt uppmuntrande bverksamhet projekt som kostar tonen i bemötandet Administration mer än en "spottstyver". Hantering av projektansökning Det mesta kring Inspiration Stockholm skötes på ett imponerande sätt. Utbildning av projektledare Kunnighet och bra bemötande. Löpande bollplank för idéer och Utbildningsverksamhet lösningar Mycket engagerad personal. Dokumentation fortbildning projektledning Utbildning Ekonomin utbildningarna Vidareutbildningar/kompetenshöjni Projektwebben där personer från ng inom skola olika förvaltningar kan spara ner Delaktigheten och nå projektdokument. Grundutbildning för anställda Kontakten med kompetensfonden Samordna och sprida nya inom vård och omsorg utvecklingsidéer Projektledarutbildningen Kunnande initierat flera bra projekt Grundutbildningar för varit effektiva Obyråkratiskt vårdpersonal 5

6 grundutbildningar för vårdpersonal Projektstöd Bra på att informera om kurser och utbildningar och hur ansökningar skall gå till Intern marknadsföring och förankring av projektet Information om kompetensfonden Att inte detaljstyra utan se helhet kontrollen av projektmedlen Uppmuntran till nytänkande Informationsspridning Bra organiserat kontrollen av projektets Inspirationsdagarna innehåll inbjudan till olika seminarier och Ge oss pengar till projekt del II. Informationsspridning utbildningar Mycket resurser och hög Stöd till projektledaren Spridning av information till kompetens stadens invånare inbjudan till olika seminarier information om aktiviteter Erbjudande om projektledarkurs och utbildningar Öppenheten och administrationen av pengarna Informationen på nyfikenheten Kompetensfondens hemsida Gett pengar till projektet Marknadsfört Stockholm Inspiration Stockholm kommunikation med Lyhördhet och flexibilitet i Bra kurser projektledaren handläggningen av olika ärenden. stödet vad gäller rapport Att man inte detaljstyrt Initiativ Nätverksbyggande mellan snabba svar vid frågor Långsiktighet förvaltningarna Prövning av ansökningar ur Finansiering av projektet. Projektledarutbildning helhetsperspektiv och nyttoperspektiv för hela staden Tillgänglighet utbildningar för projektledare Finansiering av projektet. Snabbt gett namn på lämpliga personer att ta kontakt med Snabbt gett namn på lämpliga personer att ta kontakt med Stöd för självständighet i projektet, och vid oklarheter har det gått att föra en dialog Informationen på intranätet Bra info om vad det finns Återföra framkomna projektresultat via Inspirationsdagar Sett till att projektet fortskridit och ej stagnerat Skapat möjlighet för verksamhetsutveckling Lyft Sthlms Stad som arbetsgivare. Att vi fick ekonomiska medel för att genomföra vårt projekt Kravet på långsiktighet samt överförbart till andra Stöd av handledare verksamheter Inspirationsdagarna bra mallar för projektledning Kompetensfondswebben Fina arrangemang Långsiktighet, att satsa under flera år i sträck. Att vi fick ekonomiska medel för att genomföra vårt projekt kompetensutveckla personalen Information haft en massa resurser Informationsdagar/kompeten sdagar Kompetensutveckling (utvecklingsgrupp) 6

7 Inspiration Stockholm, erfarenhetsutbyte, där projekten berättar om sin verksamhet. möjliggöra nya utvecklingsidéer i staden projektstyrningskurser och mallar Inspiration Stockholm Snabb beslutsgång Samarbete Ambition till erfarenhetsåtervinning är bra - frukostseminarier, inbjudan till föreläsningar. uppföljning av sin egen verksamhet i enkäter som denna Tillgänglighet Stöd från handläggarna Utbildningen i projektstyrning Tydlig information Intresserade och gav sig tid Bekräfta planering att diskutera iden Samordning Ge oss pengar till projekt del I. Rejält med medel Stöd i Bidrag till utveckling av stadens Inspirationsdagarna ansökningssprocessen verksamheter Handläggaren är bra på att Öppen inställning till projektet och Samarbetsvilliga se möjligheterna låtit oss sköta det ifred Ge oss pengar till en snabbhet i beslut Tillgänglighet förstudie. Information om Kompetensfondens verksamhet Bra förslag Hög tillgänglighet på fondskansliet Personlig kontakt med Inspiration Stockholm vid två kompetensutveckling fonden tillfällen kontakten med projektledare Bra utbildningar/ föreläsningar visat intresse för mitt projekt Dialogen "inspiration Stockholm" startat många projekt Alla fortbildningar och seminarier för så många anställda i Stockholms stad Bra kontaktperson seminarier Snabb återkoppling när man sökt hjälp som projektledare Bra med vårdutbildningar till äldreomsorgens personal Bra handläggning Dialog Informationen om fonden, projekten och olika evenemang Beviljat projektet och dess fortsättning Utbildning Dialogen mellan handledare och projektledare vid initerandet av ett projekt. Personalutbildning för omvårdnadspersonal Överblick Tillhandahållandet av projektwebben Succesivt bidragit med ytterligare medel till projektet Information Uppföljningsträff med handledare och Att handläggarna varit tillgängliga vid behov Personalutbildning för chefer Ordnat bra kurser Snabbhet, professionalism och tydlighet i hantering av projektansökan. Skapat varaktiga relationer mellan olika verksamheter föreläsningsserier ang barn i behov av särskilt stöd ekonomisk möjlighet att testa olika arbetsformer delge andra - inspirationsdagarna hög ambition att sprida kunskaper och erfarenheter Nytänkande i den utåtriktade informationen ordnat arrangemang för att utbyta projekterfarenheter kompetensutvecklingsmöjlighete r (projektledning) inspirationsdagarna utvecklingsarbete - stadsövergripande 7

8 Vår kontaktperson är professionell och bra att samarbeta med Snabbhet, professionalism och tydlighet i hantering av projektansökan. Kompetensutveckling av chefer, projektledare, ledare Uppföljning Dialog Främjat och underlättat skapande av nätverk. Utbildningen i Lilla Ratten. Kom snabbt för min del och var nödvändig för att vi skulle börja prata samma språk. Information (vissa delar) Bra möjligheter för kompetensutveckling för projektledare Uppmuntrat samverkan mellan organisationer och aktörer Inspiration Stockholm Utbildningsdelarna Tillgänglighet Ordning och reda Informell hantering innan beslut Tagit fram relevanta Finansiering Ordnar bra utbildningar föreläsningar och kurser och konsulter med genomgående god kvalitét. Utbildning i projktledning/styrning inriktning på att verkligen förbättra stadens verksamhet Vilja till att skapa bestående värden Bra handläggare till vårt Bra diskussionspartner flexibilitet projekt Övergripande hålla kontakt Varit positiva och behjälpliga vid Positiv personlig utveckling med projekten starten av projektet. Handläggning Information till projektledare Positiv feedback nu och då. respons på idéer Kontinuerlig uppföljning Hög kompetens Snabb beslutshandläggning Utbildningen i "Lilla Ratten" var bra! inspiration Stockholm Spridning av en vetenskapligt metod ABA, och utbildning av 30 lärare + certifiering i den metoden Varit positiva och behjälpliga vid starten av projektet. Utbildning i Projektstyrning Uppföljning av projekten Tydlighet Tydlig information PROST-utbildningen Samla kunskap Inspiration Stockholm Engagemang och vilja att handläggning av ansökan förbättra. Organiserandet av och Lyhördhet Service. inriktningen på kompetenshöjande insatser som tex KBTutbildning matchning av projekt för ökat kunskapsutbyte Utbildning och seminarier Bra stöd för projetkledare Stöd och information Utbildning Variation Kompetensfonden har varit byråkratisk men i byråkratin har funnits en bra struktur som varit till hjälp i det fortsatta arbetet. Stor kunskap inom vårt område (funktionshinder) Påminna om vilka rapporter som ska in. Anordnat Inspiration Stockholm och liknande evenemang. Folket har fått glädje av sina egna pengar. Svar direkt från handläggarna. 8

9 Utbud! Informationsspridning, stöd och råd Bidragit till att synliggöra Stockholms stad som arbetsgivare. Skapat nätverk Utbildningar som har erbjudits har varit mycket bra Hög ambition få stor bredd på deltagande projekt Alltid tillgängliga prova nya ideer Gullers grupps utbildning Stadsövergripande syn, möjligheten att gå en kurs i De båda inspirationsmässorna kunskaper om och satsning projektstyrning på språk- och kunskapsutveckling Info & marknadsföring givit möjligheter för stadens personal att mötas över verksamhetsområden Bra och ambitiösa på att sprida erfarenheter och uppnådd kompetens. utbildningsinsatser Utbildningar De båda inspirationsmässorna. informaation och handläggning brett, stimulerande utbildningsutbud Kompetent personal inspiration Stocholmsdagarna Inspiration Stockholm vårdbiträde och undersköterskeutbildningarn a inom äldreomsorgen Projektwebbens uppdatering konferenser "förutsättningar för vässat elevhälsoarbete" information gällande kompetensfonden inget noterat chefsutvecklingen inom staden ta fram bra utbildningar, kurser bra utbildningar som genomförts direktkontakten med kontaktpersonen har fungerat mkt bra möten för olika yrkesgrupper satsningar på barnskötare/ förskolan aktivt arbetat för en nära dialog med verksamheterna Mycket (ibl väl mkt) information. Roligt och intressant men inte alltid adekvat för det egna projektet ekonomisk sponsring Uppföljning bra med gemensamt basutbud inom resp verksamhet Uppföljningar stöd i implementeringen, matchningsmöten etc bra stöd Utbildningsmöjligheter Uppmuntrat dialog Kommunikation till projektwebben handledning Informationen har varit relevant och proffsig erbjudit mig som projektledare utbildning Bra allmän information om vad som händer alla kategorier av personal har kunnat mötas över stadsdelsgränser Projektansökan Utbildning för projektledare Föreläsningar som erbjudits Gett möjlighet att få pengar till Stödet till projekten, sd m fl. Nätverksträffar projekt man velat genomföra dialog med stadsdelen Utbildning av projektledare Tillgänglighet Bra allmän information om vad som händer Chefsutveckling Snabb återkoppling (Parto Vahabi) Trevligt bemötande (i de Information och påminnelser Tillgänglihet flesta fall Erbjudit mycket utbildning Inspiration Stockholm Trevligt bemötande 9

10 Utbildning av projektledare Lättillgänglig Lilla ratten. Chefsutveckling Uppföljningsträffar Känslan av att vara utvald och medverkande i något stort har varit mycket värd, i varje fall för mig Handläggning och diskussioner ang justeringar i projektplanen Snabba beslut Att kunna påverka verksamhetsutveckling i enheten. Utbetalning av anslagna Stöd i form av utbildningar och Lätt att få kontakt med. medel seminarier Spridning av information om projekt och utbildningar stöd till projektledarna Slurapporteringen vid stora samlingar i Norra Latin och Rival. Allmän information om Positiva och lätta att samarbeta samordna och föra ut kunskaper kompetensfnden med Korta beslutsvägar lilla Ratten, projektledarubildningen Fokus på vissa kärnområden; ledarskap, barn och ungdom, språkutveckling Sprida information Smidighet Komp.fonden har kommit bra förslag, upplägg etc. inspirationsdagarna lätt tilgänglighet Utbildning för projektledaren Att vi fick genomföra projektet Samarbetsvilliga Frihet i utformning Månadsutskick till projektledare Lyhördhet öppen dialog Informativa Projektledarutbildning Förtroende i vissa lägen för utförandet och utvecklingen av projektet Information information om pågående projekt Bra feedback Studier om olika grupper i skolan, som barn i behovet av särskilt stöd Information och organisation kring kunskapsutbytet centrala satsningar för utbildningar Handläggarkontakten - mycket bra! Chefsutbildningar i ledarskapsfrågor Ett bra jobb med tanke på förutsättningarna. Att ta tillvara på spetskompetensen. Stöd Organisation Stöd till deltagande projekt Utbildning Tillgång till bra utbildning Bra feedback De beviljade pengarna. Organissation Skapa nätverk Flexibel och smidig Fortbildning handläggning Utbildning för oss Kompetensdagar för alla projektledare medarbetare Bra tillgänglighet. Totalt kunskapslyft, bl a genom Kunniga människor omfattande utbildningsinsatser. jättefina utbildningar Tillgänglighet. Utbildningar o allmänt De beviljade pengarna. kompetenshöjande åtgärder Erbjudande om Första Inspiration Stockholm i Vidareutbilda personal kompetensutveckling. Kulturhuset 10

11 Utbildningsinsatser Kommit ut bra med information på Lyhörda Webben. Handläggningen av ansökningar. Alla involverade i ett projekt har fått kunskap om att driva ett företag. Projektledarkursen Lilla ratten Erbjuda verktyg för projektstyrning - lilla ratten. Informationsspridningen (Inspiration Stockholm, filmer, nyhetsbrev Webb etcc. erbjudande om stort antal fortbildningar Dialog och kommunikation kring projekt. Kompetenshöjande utbildningar för att anställda i staden. Lyhörda Reagerat bra på fullföljöt projekt. Inspiration Stockholm Kontroll av utdelade medel Realiserat kompetensutveckling hos stadens personal. Möjliggjort utveckling av verksamheten. Pengabidraget Målsäkringen (open eye) Skriva och stödja ansökan Högt kvalificerade utbildningar erbjudna. Tydligt avgränsade projekt för att få ökad kunskap om fungerande arbetsmetoder. Lilla ratten verktyget stöd i att sprida till andra. Bra stöd och idéer när jag hade kontakt. Bra och intresserad samtalspartner. Att olika förvaltningar/stadsdelar hittat närmare till varandra i närliggande frågor och beröringsområden. Tagit vara på initiativkraften hos medarbetarna. Bra kurser. Realiserat en massa kreativa idéer Projektledarutbildning Lilla ratten Kontakten med vår företagarorganisation. Handläggningen Ledarsatsningarna. öppenheten Handlägga ansökningar Hög servicenivå halvvägs började man följa upp målen vilket är bra. Att de trodde på vårt projekt. Lilla ratten, jättebra utbildning. Lilla ratten för teknisk Handläggningen hjälp med information, folder mm Haft en kvalitetskontroll på projekten Bra information om vad KF erbjuder. lagom uppföljning mats westin bra att bolla med Tillgänglighet av personal E-postkontakten Chefsutbildningar i ledarskapsfrågor Möjligheten att få pengar från KF gjorde stor skillnad i verksamheten. Engagerade i ämnet Ett bra jobb med tanke på förutsättningarna. utbildning för projektledare Inspirationsdagar i Stockholm Kompetensutvecklingsutbudet. utdelning av medel - stor Projektstyrning Stöd vid behov frihet att utforma projekten Återkoppling till projektledare att projektet gav ett lyft, det inspirerade och gav deltagarna kraft att fortsätta med sina uppgifter Inspirationsmöten Serviceinriktade Projektstöd Enkel rapportering. Tilldelning av medel Det har funnits en röd tråd. mycket kompetens 11

12 Information Utbildningar för projektledare lyfta upp/fram staden som arbetsgivare Info via Inspiration Stockholm - dagarnas genomförande - vilket tufft jobb! Lyhördhet i och med ändrad inriktning av projektet pushat på projektledare halvvägs började man följa upp målen vilket är bra. Lilla ratten för teknisk många personalgrupper har lyfts i sin yrkesroll projektledarutbildningen Uppföljning Innehållet har varit vad verksamheterna har efterfrågat. Stöd för rapportering (Börje Marknadsföring av projekten Bra med tydliga mål föra att Lindholm) söka medel Stöd vid behov Kontroll och uppföljning Att olika förvaltningar/stadsdelar hittat närmare till varandra i närliggande frågor och beröringsområden. Förståelse för vårt projekt jättefina utbildningar Snabb feedback Att träffa andra som arbetar i andra stadsdelar och växla information med varandra. Bra mallar för dokumentation. Informationen om alla projekt och insatser kring dem. Lite längre synpunkter från projektledarna avseende Saker kompetensfonden varit bra på Tillgängligheten. Det har alltid varit lätt att få tag på ansvarig personal på kompetensfonden för att diskutera lätta eller svåra frågor. Man har gett ganska fria händer för utveckling och olika resultat. Det är nyskapande! Engagemang. Peppar och kommer med förslag/råd för hur man kan gå vidare. Tar reda på vilka andra kontakter det kan vara bra att man tar (rekommenderar andra projektledare som suttit i samma sits osv). Dialogen med mig. Handläggaren har ordnat träffar i lagom omfattning och svarat snabbt på mina mail/frågor. Överblick av andra näraliggande projekt som kan utgöra kontaktnät och synergier om man själv vill. Närmande mellan stadsdelar - förvaltningar - SLK Jag tycker att Kompetensfonden har lyckats stödja de projekt som har kunnit visa ett bra resultat, lyfter de för andra stadsdelar och ger de en chans att komma vidare över projekt som kanske inte lyckats nå resultat på samma nivå. Hjälpt till med kontakter utanför den egna förvaltningen, kanske det viktigaste för mig att inse att man uppfunnit hjulet på annat håll redan i stan. Jag visste bara inte om det i den här stora organisationen. 12

13 Förmedlat och visat på vad strategiskt personalarbete kan vara. lyft stadens personalpolitik till att omfatta annat än s.k. personaladministration. Sammanställning av förvaltnings-/bolagschefernas svar på frågan Nämn tre saker som Kompetensfonden varit bra på Stöd till projekt Chefsstöd, utbildning Marknadsföring och handledning Grundutbildning inom Ledarskapsutbildningar Informationen, vårdsektorn Kontaker Stöd och support Bra samarbete i projekten, Administration Information Man har väl känt ett tvång att göra av med alla pengar och det har därför blivit för många tveksamma projekt Inovativa projekt omfattande satsningar på grundutbildning för stora grupper Kravet på samarbete Fokus på chefsutbildning Bra information och presentationer av projekten kvalificerade projekt om ledarutveckling Kravet på uppföljning/utvärdering Fokus på en del områden osm kräver volymer Enormt informationsflöde/överstort." Inte "lagt sig i" då det inte behövts, Smidigt att få kontakt för förankring inför projektansökningarna, Information om pågående projekt, Bra prioriteringar Lyhörda Flexibel och pragmatisk inställning till projektimplementering för att nå målen Information Goda resurspersoner Koncentration/prioritering de sista åren Få igång viktiga projekt Lyhördhet och respekt för förvaltningarnas prioriteringar Information om sin verksamhet och projekten Ordnat bra aktiviteter som sprider kunskap om genomförda aktiviteter Utvärdering Prioriteringar Grundutbildning inom vårdsektorn Kontakter Administration 13

14 Utbildning stimulerat samarbete över förv.gränserna Handläggningen av projektansökningar Volymutbildningarna av t ex vårdbiträden och mellanchefer. Hanteringen av ansökningar. Bra stöd och rådgivning för att underlätta den adm processen Omfattande breddutbildning av t ex vårdbiträden óch undersköterskor. Bra skriftlig information om kompetensfonden Bidragit till att skapa nya kontaktytor mellan stadens förvaltningar. När projekten väl beslutats har stödet varit bra Satsningen på nytänkande inom olika verksamheter. Gott bemötande Nya metoder och arbetssätt har kunnat införas med stöd av kompetensfonden Skapat och genomfört breddutbildningar vilka fungerat mycket väl. Hög kompetens ang ITprojekt Information och genomförande Kompetenshöjning av personalsamarbetet länge i nuvarande position Öppenhet för att pröva nya vägar Ambitionen att få bred uppslutning ledarskapsutbildningarna Förmedlat pengar till många projekt, Information och spridning av kuskaper Evidensbaserad utvecklingsarbete inom socialtjänsten, Innovativa projekt Omfattande satsningar på grundutbildning för stora grupper IT och specialistområden har lyfts fram, Information, Alltför mycket personal Hög kompetens, Allsidighet, Utbildning, Projekt som inte sköts plockas bort, - Stöd till projekt snabbhet i beslutsprocessen 14

15 Lite längre synpunkter frånförvaltnings-/bolagscheferna avseende Saker kompetensfonden varit bra på Hanteringen har utvecklats till en rak och enkel - men ändå säker - hantering av ansökningar och beslut, Det sämsta m Kompetensfonden är dock att den upphör. Det är mycket olyckligt. Accepterat att även gamla projekt som fanns tidigare kunnat få möjlighet att ta delvis ny vändning, Relationen mellan projekt och beviljade medel är emellanåt svår för oss andra att förstå Tagit ett grepp om basutbildningarna för att höja den formella kompetensen inom vård- och omsorgen En realistisk bedömning av pengabehovet: dvs kompetensfonden har klokt nog inte prutat bort väsentliga delar. Oerhört viktigt! Fångat upp utvecklingsfrågor och hjälp till att kanalisera dessa idéer i projekt., Stort kursutbud utan analys av förvaltningarnas behov Marknadsföringen., Ibland alldeles för omständligt kring projekten, nästan i klass med en ansökan om EU-bidrag Sammanställning av projektledarnas svar på frågan Nämn tre saker som Kompetensfonden varit dålig på Dialog Uppföljning Tydlighet i regelverk Något för byråkratiskt, Första mötet var knepigt, som Plan och disk.tillfälle för att mycket papper projektledare var man inte bekant diskutera ev framtid för projektet I vissa fall otydlig kommunikation utbildning m.m. till kvalificerad administrativ personal Inte sett kopplingen mellan projekt som liknar varandra och som kunnat samordnas Alldeles för många projekt, och under för kort tid. Det var krångligt att skriva en projektansökan och med hur komp.fonden jobbar Knepiga redovisningar Projektledarstöd För stor organisation med bristande samordning mellan olika avdelningar. Inledningen otydlig, men blev allt bättre med tiden. Intresse för att få in rapporter men lågt intresse för resultat. Information om utbudet av kurser m.m. har ofta stannat hos cheferna och ej nått ut till medarbetarna En otydlighet kring vad som förväntas av projektledare kring dokumentation m.m. Motstridiga budskap från staden centralt och lokalt i vissa frågor. Vissa projekt föreföll få mycket pengar medan andra till synes viktiga projekt fick nöja sig med små medel. För många projekt 15

16 blanketterna ändrades under tiden så vi fick skriva om. Som ovan, KBT-utbildningen var en mycket stor och bred satsning som hyllas av vissa och kritiseras av andra. Svårt att hålla jämn kvalitet. Otrolig byråkrati För mycket insatser på för kort tid Oklara besked om finansiering vilket resulterade i 9 månaders försening i projektet. För få platser på viktiga områden, t ex certifiering av chefer/personalspecialister inom arbetsmiljöområdet PENG-utvärdering som tog energi och inspiration bort från projektet. Det skulle varit högra krav på närvaro för de som erbjudits delta i utvecklingsgrupper för chefer för lite av seminarier, reflektionsfora (bättre än utbildning) sena och förvirrade utskick avseende ekonomiska rapporter Samordning av projekt - här skulle vinster ha kunnat göras Ointresse när det gäller effekten på skolorna Åtgärder för att få projekt permanentade Väl mycket administration Mycket administration planera framtiden för mycket utbildning för mycket centralstyrning (KBT utb) Projektwebben inte utnyttjad optimalt KF ej anpassad till vårt projekt ekonomiuppföljning Inte kunnat träffa projektledning så ofta (men det har heller inte varit särskilt nödvändigt) De olika förgreningarna vet inte vad den andra gör Byråkratisk Jag har saknat ett aktivt intresse och stöd för vårt projekt Tidsbegränsningar, något stressad tidplan på grund av deadline. Målen för verksamheten, se ovan med att det skulle vara även någon punkt avseende att införa metoder baserat på forskning samt att effekterna för brukarna skulle vara ett prioriterat mål Projektledarkursen ett år för sent förändring/minskning av anslagsstorlek under pappershanteringsprocessen Utåtriktat arbete i syfte att knya ihop alla projekt till en helhet Projektledarna på Kompetensfonden kunde inte själva projektstyrning Kompetensfondens organisation har levt sitt eget liv istället för att vara till för- ett service organ. Sen uppföljning inspiration Stockholm 2 Ingspiration stockholm var inte värt alla de pengarna Tror inte kompetensfonden förstått behovet Saknar direkt påverkan på stadsdelsledning och nämnd nätverk för projektledarna Inte vågat ställa krav på återkoppling - är rädda att trampa förvaltningarna på tårna. Känsla av att det saknades en övergripande plan för hur pengarna skulle användas För många projekt under för kort tid. Belastat verksamheterna när personal är borta. Svårt att ta del av utbudet. Lång handläggningstid vid projektansökan De har tappat bort en redovisning jag skickade i februari. Dålig disposition (pengar kvar 2006?) 16

17 Fick ej alla pengar som söktes tidsförskjutning från preliminärt ok för anslag och slutokdatum. Marknadsföringen av Inspiration Stockholm För många personer som man ska ha kontakt med. 2. För låg kommunikation Borde haft mycket mer arbete för jämställdhet och mångfald. Både för anställda och i verksamheternas innehåll. Byråkratisk Resurstilldelningen (Vikarieersättning till deltagande skolor) Endast huvudprojektledaren träffar KF så jag får liten inblick platsen för kompetensmässan/dagarna var inte bra - projekten blev utspridda till olika lokaler - svårt att få en helhetsuppfattning Betalar ut pengar utan krav på motprestationer Dålig information om öppettider och utställares placering inför Inspiration Stockholm. För stort fokus på föreläsningarna. det har skiftat mycket kring vilka blanketter som ska användas och inte. Ibland liten förståelse för att vi faktiskt bidrar till mycket utåtriktad aktivitet men det tycks aldrig räcka Samma krav på långsiktig planering som i projekten - själva ha funderat på hur - på vilket sätt kunskaperna skulle inplementeras och kunna leva vidare Inget engagemang, ingen kontakt Luddiga projekt Koordinering, Samordning av utbildningar inspiration stockholm För många olika blanketter att fylla i. Administrationen har tagit allt för mycket tid. för stor likriktning över stan alltför styrande och pedanta tjänstemän borde nog ha varit fler personer knutna till fonden om hur ansökan, utvärderingar, dokumentation etc ska gå till dålig uppföljning av arbetet Kontakt, support Handläggning saknar mer "mixade" verksamhetsutbildningar för stort utbud av kurser p så Många personer att hålla kontakt Service kort tid. med Dåliga på att fånga uppmärksamhet för de som inte ingår i något projekt En del kurser o utbildningar har haft för lite innehåll och för dyra kostnader. Vård, skola och omsorg har dominerat totalt. Vi andra försvann Vidlyftiga i sin marknadsföring personalrekryteringar till Kompetensfonden Utskick - vet inte vilka som är målgrupp och vad som ligger på mig som projektledare Vid medverkan ett tillfälle kommit väldigt oförberedd Stöd med budgetuppföljning Ostrukturerade Projektwebben är inte alltid uppdaterad. Alldeles för många projekt!!! Vissa har haft förtur dvs har "promotats"och framhållits framför andra. Vissa som borde framhållas har på grund av okunskap hamnat i bakgrunden. förändrat förutsättningar för t ex vikarieersättning under pågående satsningar Sprida resultat av olika projekt Utbildningserbjudandena var dåligt planerade i tid. Styrt innehållet av vissa projekt. 17

18 Bristande intresse för projektet för mycket utbildningar, aktiviteter för stadsdelsförvaltningarnas personal under så kort tid, dvs. för många goda frågor samtidigt Inget För bråttom i början, beviljar projekt som inte är projekt Dålig samordning av uppföljningen från Kompetensfondens sida. Många likartade enkäter och dokumentation som efterfrågats av olika representanter för Kompetensfonden. dålig på att följa med under projektets gång Information och organisation om olika aktiviteter som komptensfondsdagar. Ibland mycket rörigt med många aktörer inblandade Ex. inspirationsdagar- alla dessa föreläsningar/kostnader till vilken nytta. För mycket pengar att fördela på för kort tid. Otroligt svårt att få kontakt med sk kontaktperson Långsam och handläggning av projektansökan. Synliggöra nyttan för staden av fonden Initieringstakten låg (år ett) Nedprioriterade de långsiktiga investeringsprojekt i början trots att dessa (med LOU) tar lång tid att implementera till förmån för mer kortsiktiga och snabbgenomförbara projekt - borde ha varit tvärtom Kompetensfondens projektplats har inte fungerat tillfredsställande. Ekonomi styrning Planering av tider för olika kurser etc. T ex för vår chef har flera viktiga forum krockat och planerats in på samma dag av fonden (nätverksträff för chefer och t ex en för dem relevant utbildning).. Skulle velat att kontaktpersonen på k-fonden tog kontakt med mig och inte bara tvärt om. Projektstöd projektledarutbildning För mycket enstaka utbildningsdagar som inte ger särskilt mycket Byråkratisk uppföljning När allt väl kom igång var det enorm tidspress med att lämna in uppgifter och delta i allt som erbjöds. Stödet i utförandet av slutrapporten Dålig information om att möjligheten att söka medel från KF fanns. styrde pengar lite väl mycket till några projekt och stadsdelar? Timing - ibland kom det för mycket på en gång. information till stadens invånare Information allmän uppföljning För mkt utbildning på en gång. uppdateringar via nätet slutfasen har inte känts riktigt seriös Brist på samordning mellan olika projekt. Stöd till projektledare Toppstyrning Byråkratiskt i vissa delar. Information och utskick dålig tidplanering av projektmöten kunde varit samordnat bättre Har sprutat ut för mycket pengar på för kort sikt. De hade kunnat använda pengarna mer långsiktigt. 18

19 För mycket diskussioner och funderingar första halvåret mycket att följa modell "lilla ratten" Ibland lång tid att få igenom projekt. Tillgänglighet efter ansökan tiden var alldeles för kort - ingen har till slut riktigt kunnat mäkta med allt som erbjuds Planeringen för utbildningsinsatser det sista året. Ketchupeffekt, allt på en gång. Därför omöjligt att ta del av intressanta utbildningsinsatser. Svara på frågor angående t inget administrativt stöd Skulle vilja ha haft mer kontakt. ex mallar De verkar inte veta att vi har långsam startsträcka - därför för Uppföljning av projekt. fått pengar till delprojekt II. många erjudanden på kort tid Det har varit för mycket information, utbildningar, koordineringen av aktiviteteter tidsplaner Hålla fortlöpande kontakt om hur arbetet fortskrider uppföljningar etc. Det tog tid innan beslut togs Ej tillräckligt insatta Ekonomihanteringen För många utbildningar under för kort tid Tillänglighet Lång tid från information om projektmedel på gång tills pengarna kom - summan förändrades dessutom till en Byråkrati (främst år ett) Beviljat medel till statliga institutioner som Tekniska museet Information till ekonomiansvariga har varit otydlig. För mycket pappersdokumentation Uppföljning av projekt Alltför påkostade arrangemang vid marknadsföringen av idén Mycket oklart hur uppföljning och budgetarbetet skulle skötas i inledningen Framförhållning när det gäller information och delgivelse av datum för t ex utredningsgrupper. handläggare som inte alltid kan svara på frågor om de mallar som används i projektet eller ger felaktiga uppgifter Svårt att få en konstruktiv dialog med handläggaren Utbudet av kurser och konferenser har varit på för låg nivå Många utskick i en något osorterad ordning. Förvirrande för både personal och skolledning. Viss "dötid" för vissa projekt (dokumentation, kunskapsutbyte). Tid är pengar, svårt att komma i från arbetet! Tidsplan för utvärdering. Ändrade slutdatum. Dålig information om detta. haft för mycket åsikter om driftsfrågor i stället för att stötta utveckling Administrativa kontakter lägre summa. mycket information först ingenting sedan allt - ketchupeffekten Uppföljningen. Förankring till rätt person i förvaltningarna Ekonomistryning Inspiration Stockholm Kort tid i slutet Inledningsvis för omständligt och tidskrävande med alla möten och all administration. misstänksamma rekryteringar till Kompetensfonden Samordna kontakt mellan projekt med liknande innehåll så att ett erfarenhetsutbyte hade kunna ske Delaktighet och intresse för mitt projekt 19

20 Inspiration Stockholm och pedagogiska rummet med Liza Fransson i spetsen. Uppföljning Samordning Att vi kom igång först under sista året med kompetensfondsfinansiering Stelbenta enkäter har skickats ut som varit svåra att besvara. Passar ej in på vårt projekt. Otydliga. Beslutsfattandet (drog ut på tiden) Blev lite besviken på "Inspiration Stockholm" upplägget. Mycket oklart vid starten, krav på utformning av ansökan tex. till en början mindre bra samordning, man kunde ställt högre krav på samarbete mellan liknande projekt. Byråkratisk projektbeskrivning I början tog det mycket lång tid innan beslut om sökta medel fattades. för mycket utbildning på kort tid för många konsulter har varit inblandade för mycket utbildningar föreläsningar Byråkratiskt tog alldeles för lång tid innan något kom igång - främst för barn i behov av särskilt stöd Rörig och svårtillgänglig information på nätet. Ofantlig mängd information av olika slag, omöjligt att ta till sig. Vissa projekt borde inte ha fått pengar. Information till samordnare kom igång sent. Sköta kontakten mellan liknande projekt. Missbedömt nyttan av projekten. Diffus information vad gäller ekonomiska frågor Kallelser till inskick av ekonomiska uppgifter samt kallelser till möten har kommit alldeles försent. samma information från olika personer lyssnade inte in vad de olika stadsdelarna ville ha och gav dem inte det... Information kring förväntad ekonomisk effekt Rekvireringen av pengar har varit för omständlig och svår att förstå och också med kort framförhållning. Pompöst Info om projektledarkurs - hade också önskat/önskar ta del av fler ledarskapskurser. Kurser pågår samtidigt - svårt med personal Kort framförhållning vid begäran av att inlämna redovisningar. Inspiration Stockholm Tidvis svårt att få kontakt med personalen i KF. Lite överdriven dokumentation för mindre projekt. för många projekt på för kort tid Mycket spretiga, ingen helhet. Ekonomiredovisning och uttag av medel Haft dåligt med tid att vara med under projektfaserna. till att börja med för korta tidsmarginaler Ekonomiuppföljning Beslut om sökta pengar har inte skickats ut automatiskt utan jag som projektledare har själv fått ringa och stöta på Underhandskontakter med projekten Efterlyser bättre info hur man uppdaterar info om projeket För många bra utbildningar för korttid så att man inte kunde njuta av dem alla man är intresserade av. Ibland styrt för mycket ( gäller de projekt som ej satts igång) kunde varit mer kritiska vid urval, många = befintlig verksamhet Inga krav på mätbara mål/nyttor samt uppföljnin dålig anpassning av utbildningssatsningarna jämfört med verksamhetens behov för stor overheadorganisation 20

21 De små projekten (som mitt) hade behövt uppföljningsstöd, kanske i gruppform tillsammans med andra projektledare otydlig beställare basutbildningarna inom personalavdeln borde ges till alla krångligt och tidskrävande ekonomisk rapportering I samband med projektansökan var det oklart vad som behövde vara med i ansökan (olika personer sa olika saker) vilket ledde till att projektstarten drog ut lite på tiden. För många personer som gör liknande arbetsuppgifter Informationen på nätet Mycket känns förhastat, dålig info om hur projektet ska utvärderas via kompfonden Hur man tillvaratar projektledarnas kompetens efter projektet Engagemang i det projekt som jag leder Lång handläggningstid för ansökan Kontakten med projektledaren har varit sporadisk Erfarenhet och bakgrund av anställdas kompetens har varit för lågt antagen Hjälp till implementering av projekten. Lilla Ratten projektledarutbildningen till att börja med dålig information om kurstider och platser information om deadlines Långa handläggningstider Kontroll av långsiktig lönsamhet i projekten. De mesta utdelade pengarna kommer sannolikt inte tillbaka. (?) Har varit lite jobbigt med redovisningarna där man deltar i projektet. Dokumentmallar för styrda och svåra att använda. ibland för basalt stöd inköpt utbildning Ingen granskning och stoppande av projekt som inte lyckas svårt med vikarier i skolorna - barnen blir oroliga. Lärare avstår för många smala satsningar saknade återkoppling till avrapportering Inte allltid helt tydlig hållning i vissa frågor Oklart exakt vad som krävs vad gäller återredovisning Jag är osäker på hur och när de vill ha leveransen ( resultatet) långbänk kom igång alldeles för sent strategier för implementering och långsiktighet i verksamhetsutvecklingen byråkratisk och vilja till detaljstyrning kommunikationsplattformen funkade inte så bra återkoppling samordningen inför inspirationsdagarna för mycket på för kort tid Uppmuntran av oss projektledare Kontakt och stöd på eget initiativ (backupp) Alltför många utvärderingar i proportion till utdelade pengar, detta är den fjärde. Ekonomi Informationen har kommit ofta och ej samordnat ojämna krav och tilldelningsnivåer mellan olika projekt bland annat utifrån deltagarantal besked huruvida vi får pengar eller inte har dragit ut på tiden 21

22 för många "ansvariga". Det har varit för många personer som har tagit kontakt och velat ha olika slags information eller varit ansvariga för samma sak. Diffusa idéer om vad vi ska bidra till andra stadsdelar trots en mängd bevisliga utåtriktade aktiviteter. Svårt veta om komp.fonden är nöjd med vår redovisning/avslut Tycker det är svårt att få reda på mer om andra projekt på webben. Vi skulle kunnat samverka mer - nyttja varandre mer mellan stadsdelarna "vart går alla pengarna?" vad kostar alla konsulter? Var lite mera bestämda mot de ledare som ska delta i studier Lite längre synpunkter från projektledarna avseende Saker Kompetensfonden varit dålig på Projektwebben är en katastrof. Eftersom få fyller i och lägger in sina dokument så finns det inte mycket att hämta. Det är också svårt att söka på webben (en kass sökfunktion) och när man väl finner något så är det inte en adekvat uppgift. Fonden har inte följt upp och ställ krav på att alla ska fylla i uppgifter på webben Jag tycker att Inspiration Stockholm i år var mindre lyckat. Det var gräsligt många affischer som såg likadana ut, det blev väldigt svårt att se, ta del av och minnas det som särskilja de och utmärker de som unika projekt för utveckling. Det var dessutom dålig besökt av våra målgrupper (skolor, utbildning). Arbeta närmare stadsdelsledning och kräva att den politiska nämden skulle ta sitt ansvar genom att kräva att stadsdelsdirektör skulle agera mera professionellt för att sprida kunskaper om Kompetensfonden till alla i Stockholm Stad Synd att vi inte kunde förlänga projekttiden då vårt projekt var ganska kort ( 1,5 år). Den här typen av verksamhet tar tid att implementera! På slutet har man kört vissa kurser som inte var planerade men som genomfördes får att "sätta sprätt" på pengarna. Det gjorde att folk tyckte att det var bortkastade pengar och man var så "projekttrött" vid det tillfället. Efterforskningen/ underlaget i sammansättningen av olika utredningsgrupper (kompetensmässigt och obalans mellan viktiga parter, t ex få eller inga deltagare från funktionshinder i de forum som både har gällt FH o Ä.). Jag vet inte om det beror på punkt 1 på så vis att flera för frågan viktiga personer inte har kunnat prioritera att komma? Eller om det har berott på minimalt förarbete av den som har varit ansvarig för att sammankalla? Jag upplever att det har lett till att en del för staden mycket viktiga långsiktiga beslut har tagits utan grundlig utredning. 22

23 Oreda från början och för mycket lyx och lullull vid presentationer, uppenbart att pengar gick till konsulter och extravagant marknadsföring på ett sätt som stack oss övriga stadsanställda i ögonen. Det förlorade de mycket trovärdighet på från början, men de handläggare jag har kommit kontakt med, och de har varit många eftersom jag är inblandad i många fler projekt än vad jag formellt är projektledare för, har varit seriösa och engagerade. För lång tid innan ansökan behandlades och när sedan beslut är fattat delges vi inte detta i skriftlig form förrän efter påtryckning. Beslutet som sedan presenteras är inte underskrivet vilket medför att det inte ser professionellt ut. Liknande projekt skulle vid ett tidigare skede fångats upp och stadsövergripande/strategisa frågeställningarna samkörts. Jag som projleare från en förvaltnign hade svårt att driva en strategis IT-fråga eller önskan om gemensam upphandling av liknande system, men kunde av Komp.Fonden kunnat drivas på et mer kraftfullt sätt. egentligen var det inte dåligt skött, men jag önskade att man kunde ha fått mer hjälp med det. Detta projekt har drunknat i det stora utbudet av projekt för skola mm. Konsekvensen har blivit att man vid båda inspirationsdagarna helt glömt bort oss. Detta trots att projektet fått stor uppmärksamhet från massmedia och våra egna toppolitiker. Ett enormt utbud av utbildningar på mkt kort tid. Nämnas kan KBT utbidlningen som håller på och där ett stort antal nu ska gå på sista utbildningen och då samtidigt planerar man en 5 p fortsättningskurs för personer inom ek. bistånd som kräver att personerna har tagit grundkursens 5 p när inte ens alla hunnit gå den. Svårighet som arbetsgivare eftersom det väldigt sällan erbjuds utbildningar för de som arbetar med ekonomiskt bistånd och så kommer det 3 st hösten 06 samtidigt som 1/3 del av personalen redan är inbokade för grundkursen i KBT. Det fungerar ju inte för verksamheterna om alla ska gå utbildningar samtidigt Rattenkursen var mer anpassad för tekniker och ekonomer, dvs verkar byggd för produktionsprojekt mer än processinriktade. inte särskild användbar. Synd här hade man kunnat sätta ett medvetet utvecklingstänk i många medarbetare. nu blev det mest blanketter, protokoll och stoppdatum, tidsintervaller och flödesdiagram - inte anpassat för lär- och utvecklingsprocesser. Hanteringen och presentationen av projekt som går tvärs igenom fondens verksamhetsområden. Dvs, projekt som rör både äldreomsorg och IoF sorterades in i antingen eller. 23

24 Sammanställning av förvaltnings-/bolagschefernas svar på frågan Nämn tre saker som Kompetensfonden varit dålig på Kanske skulle satsat på några större utbildningsprojekt För många projekt, dålig fokusering För mycket händer på samma gång för många personer Samordning kring IT-frågor med övriga delar av SLK Administrationen Brist på kompetens hos projledare har gjort att insatser missats För mycket papper lite väl glassigt i vissa fall Starten tog för lång otydlighet om val som görs Svag början med oklart syfte Alltför "lyxiga" utbildningar Ansökningsförfarandet, framför allt i början Ekon redov ut i organisationen Det har varit för många proj. på för kort tid, inte Fondens fel. Okunskap om verksamheternas villkor Spridning av goda exempel och info om projekt som var på gång i början Prioriteringsdiskussioner oklart i början hur ansökningarna skulle se ut och hur det skulle gå till vilket gjorde att vi förlorade tid tid. Många informationsmail som inte varit riktade till oss Överprövning av förvaltningarnas analyser av utvecklingsbehov. Överadministrerat erfarenhetsutbytet mellan projekten respekten för linjens ansvar saknats ibland kan inte komma på ngt För vidlyftig organisation. Kontoret har efter tilldelningsbeslut skött projekten själva men när vi bett stöd har vi kunnat få det Tveksam till en del saker som Kompetensfonden varit med och finansierat ex förvaltningschefskonferens tar tid att få svar Otydliga regler för beviljande av bidraggodtycke. Lite trögt med beslut kring vårt kompetensutvecklingsprojekt När projektet har behövts ändras under tiden har KF varit lyhörda och flexibla 24

25 Lite längre synpunkter från förvaltnings-/bolagscheferna avseende Saker kompetensfonden varit dålig på Man har byggt upp en egen organisation för att hantera många frågor, främst IT, istället för att stödja arbetet i den reguljära organisationen Med hänsyn till den relativt korta tid man haft på sig för att använda de resurser man har haft tillgängliga är det svårt att klaga på något Möjligen blev enkelheten också en nackdel: jag tycker att ansökningarna i likhet med avtalet skulle passerat förvaltningschefen. Nu har även enskilda enheter kunnat söka direkt och det blir lätt ett informationsglapp. Men i praktiken har vi kunnat hantera det. För lite pengar har satsats på åtgärder som ger långsiktiga effekter, t ex IT, sjukfrånvaro och att minska socialbidrag. Från början för mycket överprövning och ifrågasättande av projekt som redan flera nämnder och flera förvaltningschefer ställt sig bakom Det har ibland (särskilt i början) funnits en seghet inför beslut och oklarhet vem som skulle göra vad. Detta försvann dock efterhand Fonden som sådan Viktiga utvecklingsprojekt som aldrig annars hade kunnat genomföras har kommit till stånd. Mestadels bra och enkel hantering, vilket underlättat. Satsningen har inneburit att vi i någon mån och på vissa områden "kommit ikapp" omvärlden. Återstår att dra nytta av detta så att hela stadens organisation kan moderniseras och styras effektivt utan att vi tappar det lokala initiativet och utvecklingsutrymmet! Detta ställer stora krav på stadens övergripande ledning och administration. Deltagarna har varit mycket nöjda överlag men jag tror att det har motsvarat förväntningarna och att man inte funderat så mycket initialt över om det var bra med en fond eller inte Det är en mycket bra och viktig satsningen som staden gjort med Kompetensfonden. jag tycker det är fantastiskt med en rejäl satsning på stadens medarbetare och brukare, att ges och få möjlighet att utveckla nya idéer och arbetssätt för framtiden Möjliggör projekt som annars varit svårt att få med i budgeten 25

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)?

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)? Vi har alla tagit del av olika utbildningar mm och uppdaterat oss.man märker av en mer säkare och tryggare arbetsgrupp. se ovan. bredare kunskap Inte så mycket egentligen. Alla har relevant utbildning.

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun Kompetens Delaktighet Engagemang Bemötande Trygghet 1 Innehåll Bakgrund 3 Syfte 4 Mål och

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD

HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD INLEDNING Vi vill alla ha och behöver en chef som ser oss, som är tydlig med sina förväntningar och som inspirerar oss till att

Läs mer

Presentation Utvärdering av Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF

Presentation Utvärdering av Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF Presentation Utvärdering av Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF Robert Gustafson 28 januari 2010 Målsättning för Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt Målsättningen för projektet

Läs mer

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt VOICE 2010 Finansinspektionen Finansinspektionen 2010 VOICE index Antal svar: 209 Extern benchmark Kompetens Motivation Ansvar & Initiativ Befogenheter Samarbete Organisatorisk effektivitet Lärande Förnyelseklimat

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Sammanställning regionala projektledare

Sammanställning regionala projektledare Bilaga 1 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning regionala projektledare 1. Hur nöjd är du med att arbeta i projektet? Samtliga var nöjda med att ha jobbat i projektet och tycker att

Läs mer

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Förvaltningarnas arbete skall utvecklas och ge resultat i en högre effektivitet och bättre kommunikation med Salemsborna. Den

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Handledning för studiecirkel

Handledning för studiecirkel Handledning för studiecirkel Planering av cirkeln Som samordnare och cirkelledare är det din uppgift att tillsammans med gruppen sätta upp ramarna för träffarna och föra dem framåt. Här presenteras ett

Läs mer

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Bidragsmottagare Håll Sverige Rent Box 4155, 102 64 Stockholm Tel: 08-505 263 00 Diarienr: LS 1210-1347 Projektredovisning

Läs mer

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)?

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)? för de som gick utbildningar betydde det väldigt mycket,att få mer kuskap och att få dela med sig till kollegorna,man känner att man kan utveckla verksamheten mer med de olika kunskaper personer fått.

Läs mer

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET Utvecklingssamtalet är en årlig strukturerad dialog mellan chef och medarbetare med fokus på medarbetarens arbetsuppgifter, uppdrag, arbetsmiljö och kompetensutveckling.

Läs mer

Lokal mat för turism och förädling.

Lokal mat för turism och förädling. Utvärdering av projektet Lokal mat för turism och förädling. Hushållningssällskapet i Dalarna Gävleborg 2004-2006. Lotta Svensson, fil. dr. Utvärdering av projektet Lokal mat för turism och förädling.

Läs mer

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt?

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Budskapets innehåll Var mottagaren befinner sig kunskapsmässigt, känslor, acceptans Konsekvens av det svåra samtal, vad det ger för resultat Relationen Ämnet

Läs mer

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 2. Möte med kommunen att tänka på före, under och efter besöket Att ridklubben har en bra dialog och ett gott samarbete med sin kommun är viktigt för ridklubbens

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

Utbildningsförvaltningens. Chefs- och ledarprogram

Utbildningsförvaltningens. Chefs- och ledarprogram Utbildningsförvaltningens Chefs- och ledarprogram Tillsammans skapar vi resultat Chefs- och ledarstrategi beskriver hur du som chef skapar resultat i förhållande till mål och uppdrag. Du: har en uttalad

Läs mer

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Institutionen för psykologi Psykologprogrammet Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Lisa Haraldsson och Maria Johansson Den 3/5 2011 1 Inledning Under våren har två psykologstudenter vid Lunds universitet

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen Leader DalÄlvarna Slutrapport 1. Projekt Journalnr: 2009 7324 Projektnamn: Ledarskapsutbildning för ungdomar, förstudie Stödmottagare: Föreningen KUL, Kreativa Unga Ledare 2. Kontaktperson Jonas Wikström,

Läs mer

Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson

Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson Deltagarutvärdering 1 (7) Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson Utvärdering av utbildning i oktober 21 Miljösamverkan Stockholms län. Telefon 8 8 28 929. E-post: miljosamverkan@stockholm.se.

Läs mer

LÄRCENTRAS INTRESSENTER OCH DERAS BEHOV

LÄRCENTRAS INTRESSENTER OCH DERAS BEHOV LÄRCENTRAS INTRESSENTER OCH DERAS BEHOV Vägledning Bra lärmiljö Möten med andra Kontakt med UBA Tänka nytt Vara uppdaterad om teknikutv. Ha koll på vad som händer inom utb.omr. Servicenivå och bemötande

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: april 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från Hallstahammars

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige Program för medborgardialog Mandatperioden 2014 2018 Fastställt av kommunfullmäktige 2016-01-28 Tyresö kommun / 2015-12-14 2 (14) Tyresö kommun / 2015-08-12 3 (14) Innehållsförteckning 1 Medborgarnas delaktighet

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Utvärdering Projekt Vägen

Utvärdering Projekt Vägen Utvärdering Projekt Vägen Projektets bakgrund och utgångspunkter I Lycksele finns ett antal utrikes födda personer som idag har kontakt med alla fyra aktörer (Lycksele kommun, VLL, AF och Försäkringskassan)

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

2005-04-05. Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006

2005-04-05. Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006 PM Socialtjänstförvaltningen Yasmine Ekman Munir, Shahid Saleem, Ulla-Britt Fingal 2005-04-05 Bilaga 1 Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006 Bakgrund

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala hälso- och sjukvården.

Läs mer

Vägledning inför beställning av utvärdering vid Malmö högskola

Vägledning inför beställning av utvärdering vid Malmö högskola Vägledning inför beställning av utvärdering vid Malmö högskola 1. Vad är det övergripande motivet bakom utvärderingen vad är syftet? Varför? Detta är en av de viktigaste frågorna att ställa sig inför planeringen

Läs mer

Att förändra framgångsrikt. Exempel på planeringsmatriser till förtydligade och kompletterade områden i förskolans läroplan

Att förändra framgångsrikt. Exempel på planeringsmatriser till förtydligade och kompletterade områden i förskolans läroplan Att förändra framgångsrikt Exempel på planeringsmatriser till förtydligade och kompletterade områden i förskolans läroplan INNEHÅLL ATT FÖRÄNDRA FRAMGÅNGSRIKT 3 Så fungerar matriserna 3 Exempel förtydligade

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar Vig23119439-1 ESLÖVS KOMMUN Carin Svensson 0413-621 71 Utlåtande 2011-12-01 Vård- och omsorgsnämnden,t. INVESTOR IN PEOPLE Informationsstrategi Vård och Omsorg Förslag till beslut Förvaltningen föreslår

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE

Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE Namn: Datum: 2 Resultat- och utvecklingssamtal Syfte Resultat- och utvecklingssamtalet är en viktig länk mellan organisationens/enhetens mål och medarbetarens

Läs mer

Kompetensfond i Järfälla kommun

Kompetensfond i Järfälla kommun Dnr Kst 2015/375 Kompetensfond i Järfälla kommun Regelverk och tillämpning Fredrik Persson September 2015 2015-09-21 2 (6) Innehåll SAMMANFATTNING... 3 1. BAKGRUND... 3 2. REDOVISNING... 3 2.1. Kompetensfond

Läs mer

Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009

Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009 Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009 Workshopen inleddes med en genomgång av begreppet kompetens och bibliotekens framtida kompetensbehov med utgångspunkt

Läs mer

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde Verksamhetsplan2009-2011 för Bryggarens hemtjänstområde Reviderad 20110104 Till grund för enhetens verksamhet är Förvaltningen för omsorg och hälsas verksamhetsplan 2009-2011 Vision Vi är till för att

Läs mer

Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment

Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment Göteborg den 30 oktober 2014 Ann-Christine Gullacksen 1 Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment Göteborg den 30 oktober 2014 Ann-Christine Gullacksen 2 Delaktighetstrappan

Läs mer

för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten?

för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten? L Ö S N I N G S F O K U S E R A T O C H H Ä L S O F R Ä M J A N D E GONGGÅNG för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten? Vad är GongGång

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Syfte Syftet med arbetsplanen är att gynna samverkan kring vattenförvaltningsarbetet

Läs mer

Vad ansvarar du för vad gäller Rakel i din organisation? Du kan kryssa för flera alternativ.

Vad ansvarar du för vad gäller Rakel i din organisation? Du kan kryssa för flera alternativ. Svar på Enkät Länsstyrelseforum 2015 Genomförd april 2015 i Survey Xact Vad ansvarar du för vad gäller Rakel i din organisation? Du kan kryssa för flera alternativ. Vad ansvarar du för vad gäller Rakel

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

Att vara ambassadör i Hjärnkoll

Att vara ambassadör i Hjärnkoll Detta dokument beskriver riktlinjerna för uppgiften som i kampanjen Hjärnkoll. Det utgör grunden för en gemensam överenskommelse som sluts mellan varje enskild och Hjärnkolls projektadministration under

Läs mer

Gemensamma nämnare i nämnders SWOT-analyser

Gemensamma nämnare i nämnders SWOT-analyser 2015-12-17 Gemensamma nämnare i nämnders SWOT-analyser Interna faktorer Positiva faktorer Gemensamma styrkor för kommunen är: - Kompetent, lojal och engagerad personal - Medvetenhet om förändringsbehov

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Ansökan om projektmedel

Ansökan om projektmedel Ansökan om projektmedel Syftet med detta informationsblad och mall för ansökan är att vara ett stöd vid utvecklandet av en idé eller verksamhet. Samordningsmedel kan sökas för att helt eller delvis finansiera

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): februari 2014 1. Verksamheten

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Sammanställning av kommunernas utvärderingar av Carpe

Sammanställning av kommunernas utvärderingar av Carpe Sammanställning av kommunernas utvärderingar av Carpe Ekerö, Järfälla, Lidingö, Nacka, Nynäshamn, Salem, Sollentuna, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Värmdö och Österåker har besvarat frågorna i utvärderingen.

Läs mer

Socialsekreterare om sin arbetssituation

Socialsekreterare om sin arbetssituation Socialsekreterare om sin arbetssituation SSR: Stina Andersson Synovate: Arne Modig Marika Lindgren Åsbrink 2008-04-01 S-114862 Synovate 2008 1 Om undersökningen Synovate har på uppdrag av Akademikerförbundet

Läs mer

Lönekriterier för Universitetsservice vid Umeå universitet

Lönekriterier för Universitetsservice vid Umeå universitet Lönekriterier för Universitetsservice vid Umeå universitet Kreativitet/Problemlösning Strukturera/ organisera Saknar vilja/förmåga att planera och strukturera sitt arbete. Behöver klara direktiv och arbetsinstruktioner.

Läs mer

Deltagarnas utvärdering av 23 saker

Deltagarnas utvärdering av 23 saker Deltagarnas utvärdering av 23 saker 2008-08-19 I sammanställningen har tagits med vad alla skrivit men i de fall där flera personer skrivit samma sak eller ungefär samma sak redovisas detta endast en gång.

Läs mer

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef Chef i Mjölby kommun KS/2016:172 Dokumentansvarig: Personalchef Inledning Att vara chef är ett av de viktigaste uppdragen i Mjölby kommun. Uppdraget är utmanande och stimulerande, med fokus på att nå goda

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

Hur får man anställda att tänka dokument- & ärendehantering?

Hur får man anställda att tänka dokument- & ärendehantering? Hur får man 20 000 anställda att tänka dokument- & ärendehantering? Att få alla att arbeta mot samma mål och åstadkomma verklig förändring i verksamheten. Johanna Fransson, projektledare Stadskontoret

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt Chefer utan högskoleutbildning September 2012 1 Innehåll 1. Projekt Carpe 2... 3 2. Syfte och mål för delprojekt Chefer utan högskoleutbildning...

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Utvärdering av kulturplaneprocessen 2013, inkl förbättringsförslag

Utvärdering av kulturplaneprocessen 2013, inkl förbättringsförslag Utvärdering av kulturplaneprocessen 2013, inkl förbättringsförslag Inledning Syftet är att utvärdera arbetet med framtagandet av Region Gotland Kulturplan 2014-2016. Arbetet med kulturplanen genomfördes

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

Moment Tidpunkt Ansvarig Verktyg Kommentar Projektdokumentation: - Förstudierapport. Före Finsams styrelse

Moment Tidpunkt Ansvarig Verktyg Kommentar Projektdokumentation: - Förstudierapport. Före Finsams styrelse Projektdokumentation: - Förstudierapport Mall för förstudie - Ansökan Mall projektansökan - Projektplan - Minnesanteckningar som tillför sakuppgifter - Övrig dokumentation av tillfällig eller ringa betydelse

Läs mer

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Bakgrund Inom ramen för överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och regeringen om stöd till en evidensbaserad praktik (EBP) för god

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Hållbart Arbetsliv. Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun. Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa.

Hållbart Arbetsliv. Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun. Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa. Hållbart Arbetsliv Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa.se 070 566 49 09 Uppdraget Hållbart Arbetsliv är ett projekt som ska stärka Uddevalla

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Utvärdering av gruppledarutbildning, ACT Att hantera stress och främja hälsa VT 2013

Utvärdering av gruppledarutbildning, ACT Att hantera stress och främja hälsa VT 2013 Utvärdering av gruppledarutbildning, ACT Att hantera stress och främja hälsa VT 2013 Här kommer en sammanfattning av utvärderingar från de som gick gruppledarutbildningen under våren 2013. Deltagarnas

Läs mer

Kommungemensam handlingsplan

Kommungemensam handlingsplan FoU Fyrbodal Kommungemensam handlingsplan för FoU Fyrbodal Kommungemensam handlingsplan för FoU Fyrbodal Syfte Denna Handlingsplan är ett led i att stärka Fyrbodalskommunernas kapacitet att bedriva en

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson Slutrapport 2010 Samtalsledare och reflektionsgrupper Delprojektet har utbildat samtalsledare och startat upp reflektionsgrupper på kommunens gruppboenden för personer med en demenssjukdom. Satsningen

Läs mer

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan Rutin för ansökan om medel från Samordningsförbundet i Halland (se även bilagan till denna blankett) Den 1 januari 2004 infördes en permanent möjlighet till finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Läs mer

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Dnr: 705-17285-2008 HFÅ 2008/306 Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Samverkansprojekt Hälsofrämjande insatser för minskat tobaksbruk i Södermanland Ulrica Berglöf Regional Tobakssamordnare

Läs mer

Dokumentation från Sjöbo och Ystad kommuns Arbetsmarknadsnämndens möte 20051212

Dokumentation från Sjöbo och Ystad kommuns Arbetsmarknadsnämndens möte 20051212 Dokumentation från Sjöbo och Ystad kommuns Arbetsmarknadsnämndens möte 20051212 1 Deltagarförteckning arbetsmarknadsnämnden Stefan Lundgren Ordförande Sjöbo Kommun, kommunalråd Bo Nilsson Sjöbo Kommun

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

CHEF OCH LEDARSKAP. Sida 1

CHEF OCH LEDARSKAP. Sida 1 CHEF OCH LEDARSKAP Sida 1 GISLAVEDS KOMMUNS LEDNINGSVISION Som chef i Gislaveds kommun står du för skillnaden mellan en fungerande verksamhet och en mycket bra verksamhet. I ditt ledarskap är du modig

Läs mer

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP2 genomförande Diarienummer: 2009-3020096 Period: April

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP2 genomförande Diarienummer: 2009-3020096 Period: April Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP2 genomförande Diarienummer: 2009-3020096 Period: April 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Hela personalen på Westerqvarns

Läs mer

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun Revisionsrapport Granskning av EU-arbete inom Motala kommun November 2008 Elisabeth Björk Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Syfte och metod...4 1.3 Revisionsfråga...4

Läs mer

Lärande utvärdering i praktiken

Lärande utvärdering i praktiken Lärande utvärdering i praktiken De flesta anser att de känner till begreppet lärande utvärdering Känner aktörerna till begreppet lärande utvärdering? Vad är lärande utvärdering enligt de intervjuade? Tillvarata

Läs mer

Hållbar organisations- utveckling

Hållbar organisations- utveckling Hållbar organisations- utveckling Centrum för arbets- och miljömedicin Solnavägen 4, 113 65 Stockholm 08-123 400 00, camm@sll.se http://camm.sll.se Arbetslivet blir alltmer oförutsägbart med fler och snabbare

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN UTLYSNING DNR /2011 SID 1 (6)

SOCIALFÖRVALTNINGEN UTLYSNING DNR /2011 SID 1 (6) SOCIALFÖRVALTNINGEN UTVECKLINGSENHETEN UTLYSNING SID 1 (6) 2011-10-17 UTLYSNING AV FOU-MEDEL FÖR PROCESSUTVÄRDERING AV INFÖRANDET AV SINGLE SYSTEM DESIGN (SSD) HOS BOENDESTÖDJARE INOM UTFÖRARENHETEN SOCIALPSYKIATRIN

Läs mer

Verksamhetsplan Kommunikationsstaben

Verksamhetsplan Kommunikationsstaben KULTURFÖRVALTNINGEN KOMMUNIKATIONSSTABEN TJÄNSTEUTLÅTAND E SID 1 (7) 2012-04-11 Handläggare: Anna Klynning Telefon: 08-508 31919 Till Kulturnämnden Inledning Under 2012 kommer kommunikaitonsstaben arbeta

Läs mer

Workshop SSG Säkerhetskonferens 2013

Workshop SSG Säkerhetskonferens 2013 Workshop SSG Säkerhetskonferens 2013 1 (10) Sida Johan Jag heter Johan och jag arbetar med säkerhets- och brandskyddsfrågor på SSG, Svenska Stålgruvan AB. Jag träffade en del av er förra året på konferensen

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Röingegården Röinge Rapport 20141017 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer