SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden Blad 1 (2)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-24 Blad 1 (2)"

Transkript

1 A Socialnämnden Blad 1 (2) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Åse Ehnberg (M) Verner Hammar (S) Marie Gabrielsson (S) Ulf Sjölén (S) Deanne Edin (S) Kent Wassdahl (S) Mona Olofsson (V) Mats Gärd (C) Marianne Eriksson (C) Eva Sjölander (M) Övriga närvarande Berit Nordkvist, sekreterare Monica Lundgren, socialchef Utses att justera Åse Ehnberg Justeringens plats och tid Kommunhuset, vård- och socialförvaltningen, Underskrifter Sekreterare... Paragraferna 75 Berit Nordkvist Organ Ordförande... Karin Näsmark Justerare... Åse Ehnberg ANSLAG/BEVS A Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden Datum då anslag Datum då anslag sätts upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Vård- och socialförvaltningen Underskrift... Berit Nordkvist

2 A Socialnämnden Blad 1 (19) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Åse Ehnberg (M) Verner Hammar (S) Marie Gabrielsson (S) Ulf Sjölén (S) Deanne Edin (S) Kent Wassdahl (S) Mona Olofsson (V) Mats Gärd (C) Marianne Eriksson (C) Eva Sjölander (M) Övriga närvarande Se nästa sida Utses att justera Åse Ehnberg Justeringens plats och tid Kommunhuset, vård- och socialförvaltningen, Underskrifter Sekreterare... Paragraferna Berit Nordkvist Organ Ordförande... Karin Näsmark Justerare... Åse Ehnberg ANSLAG/BEVS A Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden Datum då anslag Datum då anslag sätts upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Vård- och socialförvaltningen Underskrift... Berit Nordkvist

3 Socialnämnden Övriga Berit Nordkvist, sekreterare närvarande Barbro Ohlsson, personalchef Anders Andersson, kommunchef Monica Lundgren, socialchef Christian Kamrup, ekonom Magnus Ahlstrand, FO-chef 86 Nancy Kvemo, Socialsekreterare 77

4 Socialnämnden Dnr Yttrande över Socialdepartementets remiss SOU 2015:20, Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård Vid socialnämndens sammanträde den 15 april 2015 fick vård- och socialförvaltningen i uppdrag att yttra sig över Socialdepartementets remiss till arbetsutskottets sammanträde den 9 juni Förslag till beslut Yttrande till Socialdepartementet lämnas enligt bilaga. Yrkande Ordföranden yrkar att socialnämnden beslutar enligt förslag till beslut. Socialnämndens beslut 1. Yttrande till Socialdepartementet lämnas enligt bilaga. 2. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. Beslutsexpediering Socialdepartementet

5 Socialnämnden Godkännande av föredragningslista Extraärende: riktlinjer för matdistribution. Socialnämnden beslutar att godkänna föredragningslistan.

6 Socialnämnden nformation Arbetsmarknadsenheten- jobbcenter Arbetsmarknadsenheten (AME) startade sin permanenta verksamhet den 1 april AME är ett resultat av de två tidigare projekten Arbetskraftskoordinator och På väg. AME jobbar internt i samarbete med Socialförvaltningen och har även ett nära samarbete med Arbetsförmedling och Försäkringskassa. Målsättningen är att stärka och stimulera varje individ att så snabbt som möjlig komma till egen försörjning. En del av AME:s verksamhet bedrivs på Jobbcenter, tidigare Kommunfix. dagsläget är 10 personer anställda hos kommunen genom en offentlig skyddad anställning. (OSA- anställning). Behovet av en sådan anställning är dock större. Förutom dessa personer har AME fler personer i åtgärder genom praktik, arbetsträning, arbetsförmågeutredningar, rehabiliteringsärenden och samhällstjänst. Yrkande Ordföranden föreslår att socialnämnden tar del av informationen Socialnämndens beslut Tar del av informationen

7 Socialnämnden nformation Bemanningsenheten Vid förra årsskiftet påbörjades uppstart av kommunens bemanningsenhet, ett samlingsbegrepp för rekrytering och bemanning. Beträffande framtida personalförsörjning, oavsett i vilken form eller på vilket sätt, så har arbetet riktats mot två delar. En del som betecknas som ansökningsenhet med en väg in, en länk i vårt rekryteringsverktyg där den som är intresserad av kortare eller längre anställning kan anmäla sitt intresse och en del mot bemanningsverksamhet av korttidsvikarier som avser stöd till verksamheterna. arbetet med att starta upp bemanningsverksamhet har fokus hittills legat på att stötta vård och socialförvaltningen (VSF) i användandet av de tekniska redskap man har för att följa upp användandet av personalresurser i förhållande till verksamhetsbehov, för att kunna utvärdera hur personalen används och hur mycket vikarier som bör rekryteras utifrån detta. En del av vikariebemanningen styrs också av företräde och Lagen om anställningsskydd, vilket är en bemanning som direkt sköts ute i verksamheten. avvaktan på den pågående organisationsförändringen inom VSF och för att kunna arbeta fram bra rutiner och arbetssätt så utgör Barn Kultur och Utbildning( BKU) lite av ett pilotprojekt nu. Från den 1 juni sköts rekrytering till förskolorna i Strömsunds tätort s av bemanningsenheten, i övrigt sker än så länge rekrytering av korttidsvikarer som tidigare. Redan anställda vikarier kan också redan idag via våra system lägga in att de är bokningsbara för arbete. All rekrytering ligger idag hos varje enhet, men kommer succesivt att skötas av bemanningsenheten. Vikarieanskaffning inom VSF kommer successivt att starta via bemanningsenheten under senare delen av hösten 2015 Yrkande Ordföranden föreslår att socialnämnden tar del av informationen Socialnämndens beslut Tar del av informationen

8 Socialnämnden nformation Migrationscenter Föreningen Svenska Migrationscentret, tidigare Sverige Amerika Centret har som syfte att verka som ett kunskapscentrum för migration och integration i en riksomfattande verksamhet. Man erbjuder bl.a. digitala tjänster. Centret vill bygga vidare på tidigare erfarenheter och utveckla samarbetet med Sverige och Svenskamerika. Föreningen bedriver sedan något år dokumentverksamhet på ett antal platser i landet. Strömsund blir den första orten i Jämtland som kommer att ha kontor. Möjligheten att etablera verksamheten i Strömsund är god. Starkt bidragande är erfarenhet från Kulturarvslyftet och liknande verksamhet samt närheten till de arkiv som finns i Ramsele och det faktum att även Sollefteå kommun beslutat att bidra till etablering och drift av ett kontor. Verksamheten bygger på statlig finansiering via Arbetsförmedlingen i form av olika typer av lönestöd och lokal medfinansiering från den kommun där kontor etableras. Satsningen kommer att ge ca 20 nya arbetstillfällen för de som står långt från arbetsmarknaden. Verksamheten i Strömsund kommer att starta inom en snar framtid, det pågår rekrytering av projektledare Migrationscenter ska inte förväxlas med Migrationsverket som är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka bo eller söka skydd i Sverige eller bi svenska medborgare Yrkande Ordföranden föreslår att socialnämnden tar del av informationen Socialnämndens beslut Tar del av informationen

9 Socialnämnden Aktuell information Konferens i Östersund om socialt utsatta EU-medborgare. Socialnämndens ordförande informerar från konferens i Östersund den 15 juni om socialt utsatta EU-medborgare.

10 Socialnämnden Dnr Verksamhetsprognos maj 2015 Redovisning lämnas över verksamhetsprognos för maj Yrkande Ordföranden yrkar att socialnämnden tar del av verksamhetsprognosen samt att nämnden ser positivt på att underskottet har minskat i förhållande till bokslut Nämnden ser fortfarande allvarligt på prognosticerat underskott och ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta se över kostnaderna. Socialnämndens beslut 1. Tar del av verksamhetsprognosen, bilaga. 2. Socialnämnden ser positivt på att underskottet har minskat i förhållande till bokslut Nämnden ser fortfarande allvarligt på prognosticerat underskott och ger förvaltningen fortsatt uppdrag att se över kostnaderna.

11 Socialnämnden Dnr Budget 2016 information Socialchef informerade om kommunfullmäktiges beslut från den 10 juni 54 om budgetdirektiv och budgetramar Yrkande Ordföranden föreslår att socialnämnden tar del av informationen Socialnämndens beslut Tar del av informationen

12 Socialnämnden Dnr Våld i nära relationer Sociala samrådsgruppen (SocSam)beslutade vid sammanträde den 22 maj 2015 att rekommendera kommunerna att godkänna förslag till avtal för Kvinnojouren, att till Kvinnojouren anslå kronor för år 2016 enligt fördelningsnyckel samt att till Centrum mot våld (CMV) anslå kronor för 2016 enligt fördelningsnyckel. Den politiska referensgruppen och arbetsgruppen i SocSam ska: Utveckla förslag till samarbetsavtal med CMV. Ta fram samarbetsavtal mellan kommunerna och regionen om ambitionerna kring våld i nära relationer. Återkomma med förslag till avtal med Kvinnojouren angående SoL-placeringar. Förslag till beslut 1. Godkänna förslag till avtal för Kvinnojouren, bilaga 2. Anslå medel till Kvinnojouren enligt fördelningsnyckel totalt kr för länets kommuner gemensamt, bilaga 3. Anslå medel till CMV enligt fördelningsnyckel totalt kr för länets kommuner gemensamt, bilaga. Yrkande Ordföranden yrkar att socialnämnden beslutar enligt förslag till beslut. Socialnämndens beslut 1. Godkänna förslag till avtal för Kvinnojouren, bilaga 2. Anslå medel till Kvinnojouren enligt fördelningsnyckel totalt kr för länets kommuner gemensamt, bilaga 3. Anslå medel till CMV enligt fördelningsnyckel totalt kr för länets kommuner gemensamt, bilaga.

13 Socialnämnden (forts.) Beslutsexpediering Region Jämtland Härjedalen Kvinnojouren Centrum mot våld

14 Socialnämnden Dnr Redovisning av genomförda åtgärder med anledning av kommunstyrelsens beslut om Matpolicy Kommunfullmäktige fastställde den 16 november 2011, 128, en matpolicy gällande för alla verksamheter i Strömsunds kommun. Kommunstyrelsen fastställde den 25 mars 2014, 72, strategier och mål för perioden Kommunstyrelsen beslutade den 31 mars att uppmana socialnämnden att se över utformningen och spridningen av måltider inom äldreomsorgens särskilda boenden. Motivet till besluten grundar sig på uppföljningen av målen för Socialchefen lämnar redovisning Yrkande Ordföranden yrkar att socialnämnden återremiterar ärendet till socialnämnden i augusti för tydligare beskrivning av åtgärder och tidplan för att nå redan beslutade mål för måltidsspridning och minskad nattfasta Socialnämndens beslut Ärendet återremitteras till socialnämnden i augusti för tydligare beskrivning av åtgärder och tidplan för att nå redan beslutade mål för måltidsspridning och minskad nattfasta Beslutsexpediering Kommunstyrelsen Vård- och socialförvaltningen

15 Socialnämnden Dnr Riktlinjer för matdistribution Ett specifikt individärende gällande matdistribution har påvisat att det finns ett behov av att se över rådande riktlinjer för matdistribution. Bedömningen är att det är skäligt att vårdtagare får beställa upp till två portioner färdiglagad mat per dag Riktlinjer idag: Matdistribution Den som inte själv förmår planera, eller tillaga varm mat kan få färdiglagad mat levererad till hemmet i form av matdistribution. annat fall rekommenderas inköp av halvfabrikat som lätt kan värmas upp. Den som inte på egen hand klarar av att värma, servera, frukost, lunch, mellanmål eller kvällsmål kan få hjälp med det. Hjälp med att diska kan vid behov beviljas en gång per dag. Riktlinje efter föreslagen ändring: Matdistribution Matdistribution är ett alternativ till att hemtjänstpersonalen lagar maten i den enskildes bostad. Den som inte själv förmår planera, eller tillaga varm mat kan, mot en subventionerad kostnad, få färdiglagad mat levererad till hemmet i form av matdistribution. normalfallet beviljas upp till två portioner per dag, vilket bedöms tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå. Den som inte på egen hand klarar av att värma, servera, frukost, lunch, mellanmål eller kvällsmål kan få hjälp med det. Hjälp med att diska kan vid behov beviljas en gång per dag. Förslag till beslut Riktlinjer för matdistribution ändras enligt förslag Beredning AU 41/2015 Yrkande Ordförande yrkar att socialnämnde beslutar enligt förslag till beslut och ger vård- och socialförvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till

16 Socialnämnden (forts.) revidering av Riktlinjer för handläggning enligt socialtjänstlagen till arbetsutskottets sammanträde den 2 december 2015 Socialnämndens beslut 1. Riktlinjer för matdistribution ändras enligt förslag. 2. Vård- och socialförvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag till revidering av riktlinjer för handläggning enligt socialtjänstlagen till arbetsutskottets sammanträde den 2 december 2015 Beslutsexpediering Vård och socialförvaltningen

17 Socialnämnden Dnr Uppföljning av aktiviteter i handlingsplan för anhörigstöd Enligt socialnämndens internkontrollplan för 2015 ska uppföljning ske av genomförda aktiviteter utifrån handlingsplan anhörigstöd. Uppföljning ska ske två gånger per år och redovisas i socialnämnden i juni och i december. Arbetet med anhörigstöd i Strömsunds kommun har under 2015 pågått och följt handlingsplanen som fastställdes Kontaktpersonerna för anhörigstöd har dagligen gett stöd, råd och information till anhörigvårdare. Biståndsenheten har efter ansökan fattat beslut om avlösning som verkställts genom att den närstående vistats på korttidsboendet Gästis i Strömsund. Avlösning har också skett i hemmet med hjälp av personal från hemtjänsten. Den 29 april anordnades en anhörigdag i Strömsund med inriktning på anhörigstöd och hälsa. Formulär för anhörigstöd kan beställas hos kommunen och finns även på kommunens hemsida där det är möjligt att fylla i uppgifter och anmäla behov av kontakt. Yrkande Ordföranden yrkar att socialnämnden tar del av redovisningen men återremitterar ärendet för mer detaljerad redovisning enligt handlingsplan till nämndens sammanträde 26 augusti Socialnämndens beslut 1. Tar del av redovisningen 2. Återremitterar ärendet för mer detaljerad redovisning enligt handlings plan till nämnden sammanträde 26 augusti Beslutsexpediering Vård och socialförvaltningen

18 Socialnämnden Dnr Delade turer och arbete varannan helg i hemtjänst och särskilt boende Enligt fastställd internkontrollplan för 2015 så ska redovisning ske om delade turer och arbete varannan helg i hemtjänst och särskilt boende fyra gånger per år, i mars, juni, oktober och december. Vård och socialförvaltningen Jobbar vidare med att minska antalet delade turer inom de olika distrikten inom VSF Yrkande Ordföranden yrkar att socialnämnden tar del av redovisningen enligt bilaga Socialnämndens beslut Tar del av redovisningen enligt bilaga

19 Socialnämnden Anmälan av arbetsutskottets delegeringsbeslut enligt sammanträdesprotokoll 9 juni 2015 Socialnämndens beslut Delegeringsbesluten läggs till handlingarna.

20 Socialnämnden Beslut enligt socialnämndens delegationslista Vård och socialförvaltningens delegationsbeslut för maj 2015 redovisas. Socialnämndens beslut Delegeringsbesluten läggs till handlingarna.

21 Socialnämnden Delgivningar 1. Beslut D A10 den 6 maj 2015, tillståndsbevis för servering av alkoholdrycker vid Dunderhallen den 9 maj Beslut D A11 den 27 maj 2015, begäran om handlingar från Restaurang & Bar, Lövbergavägen 2, Strömsund. 3. Beslut D 292 den 29 maj 2015, fastställande av årlig avgift för livsmedelskontroll, Solbackens sjukhem avd Beslut D 291 den 29 maj 2015, fastställande av årlig avgift för livsmedelskontroll, Solbacken sjukhem, avd Beslut D A13 den 10 juni 2015, tillståndsbevis för servering av alkoholdrycker vid logen i Brattbäcken den 19 juni och 8 augusti Datainspektionens meddelande den 18 maj 2015 om att drönar-dom överklagas. 7. Datainspektionens meddelande den 26 maj 2015 om att granskning inleds av Google. 8. Tillgänglighetsrådets protokoll den 18 maj Socialnämndens beslut Delgivningarna läggs till handlingarna.

22 r ~ Strornsunds va - ~ Kommun J u;. a Straejmlen lfielle Forvaltning/avdelning:.Y~~~.-,?~~..~~<?!~!~~y.<:,~!~_i_~~...._. Verksamhetsprognos driftbudget (exkl kapitalkostnad) Budget (belopp tkr) Prognos helar (belopp tkr) Nettoavvikelse Koslnader (inkl lntakter (inkl Foreqaende tillaqqsbudqet) tillaqqsbudqet) Nettoram Koslnader lntakter Netto Prognos helar prognos VERKSAMHETSPROGNOS 2015 Prognos baserad pa redovisning t.o.rn: D Februari D April D Augusti D Oktober o Mars o Maj D September D November A. Forvaltnings-/avdelningschefs kommentar om nulaqet Vi har inte helt hunnit anpassa verksamheten till beslutad budget pga regler for schemalaggning, dvs inom sarskilt boende gallde det gamla schemat tom 25/1 och i ett fall tom 23/2 vilket stor siffrorna. Den okade kostnaden for DB, jour och beredskap inom forvaltningen blir hogre an den budgeterade okningen pa 10% ca -2400tkr. a rl a ~ B. Atgard/forslag for att komma inom budgetram ~eaktad i Kraver poli- Behandling i Besluts- Kravs - _.. prognos tiskt beslut narnnd, datum paragraf beslut 1. -PQr't~attg:eh0rnga'i1~m,ea sa.:_ni,ti'ga:,ehe.f.~r :ihdtn 'al~re9,fj~sj~,n~e;1fi an!5,a ejy a:~r:m'ai" - -- forhallande till budgeterade timmar Oversyn av bemanningen inom omsorg om personer med funktionsnedsattning D g NejD J0 Nej D KO K i D g NejD J0 Nej D K[J KF --, 1 D G NejD JD Nej D KO KF , " 11: D G NejD G Nej D K[J KF 4. :. -., " C. Kommentar till avvikelse i forhallande till foreqaende prognos --

23 Prognos -8 Str6msunds, -WS4 - Kommun.ut Straejmlentjelte Forvaltning/avd: _Y.~~9_~ ~g~ ~~g!9._!f.~_':y._~_!~~~_~~l _ Vbl.KSAV.aETSPROGNOS Prognos baserad pa redovisning t.o.rn: o FJ:l MD Pl;} Maj o AQ Sep d:j Nov DRFTBUDGET 201 Andamal Kostnader (b~loppi tkr)_. i ntakter (belopp i tkr) Kommentarer Budget 1 Prognostiserat Budget Prognos Prognostiserat Netto-! (inklta*) helar over/underskott (inklta*) i helar :over/underskott avvikelse 007 Namnd dagar mot 10 dagar 2014_Utbildningsdagar. 197 Ledn 0 adm Vakanta tianster storsta orsaken. lntakterna ar projektmedel som i daqslaqet bedorns forbrukas till 100% 700 Bistandsenhet 2565j 2565! 711 Bost.s.serv.vuxna i! Nagot hoqre personalkostnader dock inte samtliga enheter men det vags upp av lagre ovriga kostnader. 713 Dagverksamh LSS! Hoqre personalkostnader bla pga omplacering_ Vags till viss del upp av lonebidraq samt lagre ovriga kostnader bla for leasingbil 717 Personlig ass Valdiqt osakert med personalkostnaderna med bla utokninq 0,65 tj samt andrade beslut pa timbelopp, standiqa omprovningar av forsakrinqskassan. En avslutad grupp i forhallande till budget battrar pa proqnosen. 718 Stodinsatser Budgeterat for 11 platser i daqslaqet finns 12 st samt ny stodfarnif sedan november. 752 Ekonomienhet! varav utbet torsorjn.s! Vuxenenhetl oppenvard ! varav instiunionsverd st idag mot budget 9 sf. Transport

24 -8 Str6msunds _~ - a - Kommun.. V Q, $ pa Straejmlen tfelte Forvaltn ing/avd:.y~~9.~..?~~..~?g~9...f.~.~.~.!~~.i.~g. V&aKSAV.aeTSPROGNOS Prognos baserad pa redovisning t.o.m: D FJ:l MD ~ Maj D AQ Sep dj Nov DRFTBUDGET 201 Andamal K()_stnader (belopp i tkr) lntakter (belopp i tkr) Kommentarer Transport 756 Familjecentralen.Budqet Prognos i Prognostiserat i Budget Proqnos Prognostiserat Nettoi(inkTA*) helar i Over/underskoll (inkl TA *) lhelar over/underskott avvikelse! Barn och familj Vakanta tianster ger laqre personalkostnader men hoqre resekostnader samt institutionskostnader gor anda att andarnalet gor ett underskott., - varav institutionsverd st p/aceringar idag mot budgeterade 20 st men even,,!, i neqo! dyrare p/aceringar an budget. 759 Farniljeratt 804' Personalkostnad over budget troligen felkonterad on som hor till barn och familj. 770 Projektmedel Sarskilt boende Genornqaende hog korttldsfranvaro samt att gamla schemat gallde tom 25/1 och i ett fall 23/2, en kvarstaende osakerhet i kring antal schemalagda timmar i forhallande till, budgeterade. Ornstallnlnqskostnad till 0,63 blir enl prognos ca 700 tkr men naqra enheter ser inte ut att komma ner till budgeterad bemanningsgrad, vi marker dock en positiv trend med tanke pa att verksamheten reducerats med ca 1Otianster i forhallande till l.onebidraqen okar med 490tkr. 776 Nattlag , i Svaranalyserad da alia kostnader inte ligger ratt, nattlag har brutits ut fran bade andarnal 771 och 781 men alia loner inte rattade an. i 778 Trygghetsboende 1453' i!,

25 8 ~tr6msunds.~ 7 ~ ~ l\..ommun.. Straejmlen tj"ielte ns;auii Forvatning/avd: 'y'~~9.~.~~..~?g~~.!f.9..~~.!~~.i.~g. V&a.KSAN.aETSPROGNOS D D Prognos baserad pa redovisning t.o.m: FJ:l MD ~ Maj AQ Sep co Nov DRFTBUDGET 201 Andamfll Kostnader (b~l~pp i tkr)!ntakter (belopp i tkr) Kommentarer :Budget 'Proqnos Prognostiserat.Budget.Prognos i Prognostiserat Netto- (ink TA*) helar 6ver/underskott (inkl TA *) helar i 6ver/underskott avvikelse Transport !

26 ~ Str6msunds v- --.ua - Kommun q a Straejrnlen tj"ielte Forvaltning/avd:..y"~~9.~.~~..~~g~~.!f.~.~~.!~~.i.~g. V~KSAV~TSPROGNOS Prognos baserad pa redovisning t.o.m: D FJ:l MD Pl;2} Maj D AQ Sep dj Nov DRFTBUDGET 201 Andamal l~ostnader (belopp i tkr) llntakter (belopp i tkr) Kommentarer i Budget Prognos! Prognostiserat Budget 1Prognos i Prognostiserat Netto- (inkl TA*) helar 'over/underskott '(inkl TA *) helar Dver/underskott avvikelse Transport Hernvard Trygghetslarm dyrare an budget med 300 tkr, naqot laqre, intakter men frarnst stor osakerhet kring personalkostnaderna. 782 Hernsjukvard Personalkostnaderna hoqre tillfoljd av extra anstallninq men aven da 08 och jourersattningen hoqre an budgeterad. 785 Kommunrehab Lagre personalkostnader an budget, en leasing bil mindre an budget. l.onebidraq pa ca200tkr okar intakterna. i Summa i * TA=tlilaggsanslag/-budget

27 Kostnadsfördelning Kvinnojouren

28 Kostnadsfördelning Kvinnojouren

29 Kostnadsfördelning Centrum mot Våld

30 Dnr Bilaga SN Process/rutin Beslut om delade turer och varannan helgarbete i hemtjänst och i särskilt boende. Vad kontrolleras/kontrollmoment Delade turer och varannan helgarbete i hemtjänst och i särskilt boende ska fortsätta att minska. Frekvens 4 ggr/år. Kontrollansvar Enhetschef rapporterar till områdeschef. Metod/Hur sker kontrollen Manuell kontroll genom checklista som enhetschef lämnar till områdeschef som sammanställer. Resultat/Utfall Hemtjänst Delade turer Delade turer Varannan helg Antal/vardag Antal/helg Backe/Rossön N N N Hoting J J Tåsjödalen J J Nordöstra N N N Strömbacka N N J Sydvästra N N J Hammerdal J J J Frostviken J J Särskilt boende

31 Dnr Bilaga SN Delade turer Delade turer Varannan helg Antal/vardag Antal/helg Brismarksgården N N N Granbacken N N N Levinsgården J J J Solbacken J N N Tåsjögården J J N Åshamra J J J Älvgården N N N Analys/kommentar Vid redovisning för februari månad gjordes en utförlig beskrivning med analys och kommentarer kring resultatet. Den beskrivningen är fortfarande aktuell och därför bifogas i denna redovisning för maj månad enbart nya kommentarer som enhetschefer lämnat vid detta tillfälle och som kan spegla situationen kring schemaplanering. Hemtjänst: Vi har var tredje helg förutom en anställd som arbetar varannan helg. Många medarbetare väljer att arbeta varannan helg, ibland även två helger i rad. Några i personalgruppen har själva valt att arbeta varannan helg, övriga jobbar var tredje. Delad schematur vardag blir i snitt 1 per/dag, flera har under perioden valt korta turer eller börjat kl 1300, vi försöker jobba med schemat så det ej är statiskt. Helgarbete förläggs med fem helger på en tolvveckors period, dvs omväxlande varannan och var tredje. Det är inte lätt det här med delade turer, det ska finnas personal när det behövs och verksamheten styr, inte enbart veckodagar utan även på helger kan vårdtagare vilja duscha. Särskilt boende: Vi har ändrat från förra mättillfället så från och med maj jobbar personalen två helger av fem. Möjlighet finns för personal att under måndag till fredag själva lägga delad tur då vi har både en kort morgontur och kort kvällstur. De få tillfällen detta görs är det för att få fler lediga dagar. Schema just nu är på 5-veckors. Man kan säga att vi jobbar varannan/var tredje helg per period. Det är två helger på fem veckor plus en lördag eller söndag kväll var 10 vecka.

32 Dnr Bilaga SN På helgen arbetar några delad tur antingen lördag eller söndag, en person har ingen delad tur och det är den personen som arbetar sin bonushelg, vilket de ska göra två helger per år för att täcka upp alla helger. Förutom bonushelgen arbetar man var tredje helg. Omvärldsbevakning andra kommuner En omvärldsbevakning kring delade turer och helgarbete i hemtjänst och särskilt boende har gjorts under april-maj genom att ett antal kommuner i norra regionen har besvarat ett antal frågor. Svaren har sammanställts och ger en översiktlig bild. För ytterligare analys behöver mer bearbetning av materialet ske. Det inkom 17 svar varav alla inte besvarat alla frågor. Det finns överlag stora likheter med den situation vi själva har kartlagt där delade turer förekommer både vardag och helg i många kommuner i olika omfattning. Några har beslut att minska antal delade turer. Mer än hälften av de svarande har inget sådant beslut. Helgarbete uppvisar variation i stor utsträckning på liknande sätt som i Strömsund. Endast en kommun har svarat att man har beslut att minska arbete varannan helg. Bedömning Enheter inom hemtjänst och särskilt boende arbetar efter bästa förmåga att uppnå beslutade mål inom sina ansvarsområden. Enhetschefer tillsammans med vårdpersonal lägger stor kraft på att få en väl fungerande verksamhet där schema är ett bland flera verktyg. Vissa enheter har kunnat göra förändringar i enlighet med nämndens beslut att minska förekomst av delade turer och arbete varannan helg vilket kan ses i tabeller ovan. Målet att minska antalet delade turer är förvisso möjligt att nå genom att förlägga mycket långa eller mycket korta turer på schemat, delade turer kan undvikas helt genom många olika sorts kortare schematurer och målet att minska arbete varannan helg är möjligt att nå genom att förlägga arbete var tredje helg. Fortfarande behöver den bilden kompletteras av de avvägningar som sker utifrån både personalens behov i deras arbetsmiljö och vårdtagares behov av insatser. De som arbetar deltid har valt att jobba deltid för att få fler lediga dagar och önskar oftast fler långa turer. Med många korta arbetspass är det svårt för heltidsarbetande att lägga schema och få ut sina arbetstider. En ekvation som inte går ihop helt utifrån personalen önskemål. bland läggs/väljs delad tur på vardagar för att personal ska kunna fördela ut sin tjänstgöringstid, få ytterligare någon ledig dag och finnas i tjänst när verksamheten som bäst behöver. Majoriteten av personalen vill jobba var tredje helg vilket innebär helger med många timmar. Det blir en negativ påverkan på arbetsmiljön med långa pass, många komplexa arbetsuppgifter och beslut och svårt för personal att orka med i längden. Det finns även några som vill jobba varannan helg vilket innebär helger med färre timmar, kortare pass men även upplevs som negativ påverkan på arbetsmiljön med färre lediga helgdagar.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-06-25 Blad 1 (16)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-06-25 Blad 1 (16) A Socialnämnden 2014-06-25 Blad 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 11.00-16.00 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Bengt Mickelsson (S) Eva Sjölander (M) 71-73

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-09-24 Blad 1 (3)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-09-24 Blad 1 (3) A Socialnämnden 2014-09-24 Blad 1 (3) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 11.00-15.00 Beslutande Övriga närvarande Karin Näsmark (S), ordförande Inga-Brith Nilsson (C) Bengt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 11.00 16.30 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Åse

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 18 Utsändningsdag: Torsdagen den 7 november 2013 V 46 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Socialnämndens arbetsutskott Torsdag 14 November Socialnämndens arbetsutskott kallas till sammanträde

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A A Socialnämnden 2013-05-23 Blad 1 (17) Plats och tid Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl 11.00-12.00, 13.00-15.30 Beslutande Övriga Karin Näsmark (S), ordförande Gunnar Geijer (C) Bengt Mickelsson (S)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 35 Utsändningsdag: Onsdagen den 19 juni 2013 2013 V 21 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Socialnämnden Onsdag 26 Juni Socialnämnden kallas till sammanträde onsdagen den 26 juni 2013, kl 11.00,

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-08-25 1. 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-08-25 1. 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2015-08-25 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 93 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj 13.00 17.00 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, Kd Sylve Rydén, S Gunilla Aronsson, C, Stig Andersson,

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 33 Utsändningsdag: Tisdagen den 26 november 2013 V 49 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Socialnämnden Tisdag 3 December Socialnämnden kallas till sammanträde Tisdag 3 december 2013, kl 11.00,

Läs mer

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 1 (14) Plats och tid Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Marianne Zackrisson

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-04-21 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-04-21 1 Socialnämnden 2015-04-21 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 49 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 50 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 51

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Björkdungens äldreboende, kl 16:00 19:00

Björkdungens äldreboende, kl 16:00 19:00 Socialnämnden 2015-03-08 1(11) Plats och tid Björkdungens äldreboende, kl 16:00 19:00 ande Ledamöter Eric Henriksson, S Håkan Larssson, S Martina Nilsson, C Sickan Persson, S Berit Carlsson, S Nicklas

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C) Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Kulturchefens kontor, Kl. 15.00-16.30 Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C) Ersättare Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-04 1 Innehållsförteckning Ärende 53 Godkännande av dagordning... 3 54 Besök av Anetthe Jovanovic Karlsson, enhetschef hemtjänst... 4 55 Barnahus... 5 56 Länsgemensam familjehemsrekrytering... 6

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Rapport från socialchefen 3. STAD-metoden/berusningsstudie samt åtgärdsplan 4. Habiliteringsersättning till brukare i daglig verksamhet 5

Rapport från socialchefen 3. STAD-metoden/berusningsstudie samt åtgärdsplan 4. Habiliteringsersättning till brukare i daglig verksamhet 5 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sid Rapport från socialchefen 3 STAD-metoden/berusningsstudie samt åtgärdsplan 4 Habiliteringsersättning till brukare i daglig verksamhet 5 Projektplan förstärkt

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Lennart Hognert (C), ersättare för Therese

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Liselott Perlhagen (M) Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Gunnel Aidemark

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad 1 (10) 2011-01-13. Anders Andersson, kommunchef Barbro Blom, tf närvårdschef Stig Willman, sekreterare

Sammanträdesdatum Blad 1 (10) 2011-01-13. Anders Andersson, kommunchef Barbro Blom, tf närvårdschef Stig Willman, sekreterare Gemensam nämnd för närvård i Frostviken Blad 1 (10) 2011-01-13 Plats och tid Uddebo, Gäddede, kl 10.00-14.30 ande Övriga närvarande Ardis Lindman (s), ordförande Bengt Bergqvist (s) Karin Näsmark (s) Gunnar

Läs mer

Socialnämnden 2014-10-15

Socialnämnden 2014-10-15 2014-10-15 226 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 227 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 228 Delgivningar... 4 229 Ansökan från Adoptionscentrum,

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, Rådhuset, Köping kl 13.15 14.30 Beslutande Andreas Trygg (V) ordförande Carl-Inge Westberg (S) Ann-Marie Lundin (S) Abdul Qorbani (S) Ann-Charlott Pettersson

Läs mer

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1(7) 2009-09-08 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.00 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-10-23 Blad 1 (14)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-10-23 Blad 1 (14) A Socialnämnden 2013-10-23 Blad 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl 09.00-10.00 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande 11.30-15.30 Gunnar Nord (C) Bengt Mickelsson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 ande: Övriga: Hans Sternbro (S), ordförande Bernt Westerhagen (C), ersättare för Anne-Marie Fröjdh

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Konferensrummet Uret, kl. 13.15-15.45 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Jörgen Alkberg (S) Elisabeth Henningsson (S) Elsie-Britt Eriksson (S) Peter Agelii (S) Viveca Andersson

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Socialnämnden 2008-11-12

Socialnämnden 2008-11-12 Socialnämnden 2008-11-12 254 Delgivning av protokoll...2 255 Delegationsbeslut...3 256 Delgivningar...4 257 Yttrande över Säterbostäder...5 258 Budgetuppföljning...6 259 Verksamhetsinformation...7 260

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2015-02-05

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2015-02-05 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) WEBB-VERSION. Protokollet finns i sin helhet på kommunledningskontoret Plats och tid Kommunhuset, torsdagen den 5 februari 2015 kl 08.30-16.00 Beslutande Marcus

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-14

Sammanträdesdatum Sida 1-14 Sammanträdesdatum Sida 1-14 Socialnämnden 2010-08-18 Plats och tid Kommunledningskontoret, Plenisalen, Mora, kl 08.15-09.15 ande Bernt Persson (S),ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Åke

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo måndagen den 26 maj 2014 kl 14.00 16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Gull-Britt Sandefors, v ordf (c) Charlotta Book (s) Jim Lindberg (s) Annette Åstrand

Läs mer

Socialnämnden 2012-12-05

Socialnämnden 2012-12-05 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-12-05, kl. 09.00-1615 ande Övriga deltagande Ann-Sofi Larsson, V Jan Larsson, S Owe Pekkari, S Anita Sköld, M Lena Elsasdotter

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 09.30-.30 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson (M) Lars Erik Ottosson (SPI) Mona Nihlén

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Information om projektet Närd inte tärd... 2 2 Information om bokslut 2011... 3 3 Information från projektet Mansrådgivningen ett år... 4 4 Sammanställning av bemötandeenkät Hjälp

Läs mer

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehåll Sida Bokslut investeringar 2007 3 Bokslut 2007 4 Budget 2009, plan 2010-2011 5 Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Val av ledamot till socialnämndens arbetsutskott

Läs mer

Socialnämnden 2013-11-13

Socialnämnden 2013-11-13 256 Yttrande avseende anmälan till JO (riksdagens ombudsmän) - Dnr 5118-2013... 2 257 Yttrande avseende anmälan till JO (riksdagens ombudsmän) - Dnr 4860-2013... 3 258 Yttrande avseende anmälan till JO

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal, torsdagen den 18 september 2014 kl 08.30-14.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA 2012-11-20 1(1) Plats och tid: Konferensrum, Förvaltningen för omsorg och hälsa, Gärdesvägen, Alvesta kl 13.00-14.30 Beslutande Helen Gustavsson (M) Kia Johnsson (M) Lars Andersson (FP) Margaretha Berggren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

Socialnämnden 2011.08.29 1

Socialnämnden 2011.08.29 1 Socialnämnden 2011.08.29 1 Plats och tid Sammanträdesrum Verandan, kommunhuset kl 16.25-16.40 Beslutande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordförande Thomas Hansson (S) Mohamad Rezkar (S) tjg ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m) Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl 08.15 12.00 ande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) Maria Pärssinen (s) Binita Paues (s) 1-4, 6-12 Birgit Winges (v)

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20.00 Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Paragrafer Björn Furugren Beselin (C), ordförande,

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-10-10 kl 13.00 16.45. Gunilla Aronsson, C

Kommunhuset, Revelj 2012-10-10 kl 13.00 16.45. Gunilla Aronsson, C Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 16.45 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD Stig Andersson,

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30-12.00. Ingrid Holmgren (c)

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30-12.00. Ingrid Holmgren (c) 1(21) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30-12.00 Beslutande: Ingalill Jonsson, (m) ordförande Tage Björk (s) Ingrid Holmgren (c) Övriga deltagande: Agneta Nygren, (s), ersättare Jill

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-11

Sammanträdesdatum Sida 1-11 Sammanträdesdatum Sida 1-11 Socialnämnden 2010-12-15 Plats och tid Moraparken, konferensrum Hökberg, Mora, kl 10.30-11.15 ande Bernt Persson (S), ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Marianne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2013.08.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-14.05 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordförande Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Ulla Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Socialnämnden 2004-10-20 Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 20 oktober 2004 kl 9.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Leif Peterson, ordförande (s) WiviAnne Hoffman

Läs mer

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande 1 (11) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl. 14.00 18.20 Beslutande Övriga deltagande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S),

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 november 2013, kl. 15.00-16:45

Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 november 2013, kl. 15.00-16:45 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 november 2013, kl. 15.00-16:45 Peter Krööse (C), Ordförande Inger Sundin (S) Lars-Erik Ståhl (S) Birgit Bergman-Blank (S)

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Protokoll

SOCIALNÄMNDEN Protokoll 1 (9) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-11.35 Beslutande Utses att justera Åsa Johansson (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Lena

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-16. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-16. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.30 ande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S), vice ordförande Kjell-Åke Johansson (KD) ersätter Barbro Lund (KD) Siw Malmsten (FP) Inger Strand (FP) Tomas

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid KF-salen kl 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Tjänstemän Åselotte Andersson (KD) ordf Håkan Hjelm (C) Hans Toll (S) Lisa Arvidsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet 2014-9-03 Blad 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrum Berge Folkets hus Strömsund kl. 9.30 12.00 Ledamöter i KPR Ragnar Lif, ordförande (C) Kerstin Sjölander

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 111-122 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 111-122 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 29 september kl 14.00-16.00 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson-Wiik, S, ordförande Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Margareta Nilsson, M Agneta

Läs mer

Kommunförvaltningen, B-salen

Kommunförvaltningen, B-salen PROTOKOLL 1(10) Tid: Kl 8:30: - 12:00 Plats: Kommunförvaltningen, B-salen Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s Anette Lundberg, s Gun-Britt Johansson, c Ingrid Dahlberg, Ns Lisbeth

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Socialnämnden 2009-01-08 1 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 09.00-10.30. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Tycko Johansson (s) Ylva Stråhle Andersson (s)

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och tid Konferensrummet Uret kl. 14.00-16.00 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Torbjörn Nyholm (S) ersättare för

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 27 april 2011, kl 15.00

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 27 april 2011, kl 15.00 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(13) Socialnämnden 2011-04-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 27 april 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende Dnr 1 Val av justerande 2 Föregående

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 25 september 2013 kl 14.00-16.15 ande Övriga deltagare Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Emil Wetterling (s) Anita Davoust (m) Leif

Läs mer

OBS! Extra sammanträde med socialnämnden den 2011-08-17 kl 10.00

OBS! Extra sammanträde med socialnämnden den 2011-08-17 kl 10.00 Socialnämnden 2011-06-29 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(18) Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 29 juni 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende 1 Val av justerande 2 B-lista

Läs mer

Maria Haglund, Kumla kommun. Marie Fredriksson, verkställande tjänsteman Christer Törner 13. Susanne Naeslund, sekreterare

Maria Haglund, Kumla kommun. Marie Fredriksson, verkställande tjänsteman Christer Törner 13. Susanne Naeslund, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2010-03-10 Plats och tid Kommunhuset, Kumla kl. 14.00-16.30 Ledamöter Ordförande Annica Eriksson, Kumla kommun Tommy Holmqvist, Laxå kommun Magnus Andersson, Hallsbergs kommun

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS VERKSAMHETSUTSK OTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 12.00 Beslutande David Olsson (M), or dförande Bengt Löfling (V) Dick Pettersson (C) A nne Charlotte Mattsson

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1 Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2010-01-20 kl 08.00-12.00 Beslutande Ewa Arvidsson (S) ordförande Anelia Dotcheva (C) Gunnar Dahlstrand (C) Terttu Martinsson

Läs mer