SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden Blad 1 (2)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-24 Blad 1 (2)"

Transkript

1 A Socialnämnden Blad 1 (2) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Åse Ehnberg (M) Verner Hammar (S) Marie Gabrielsson (S) Ulf Sjölén (S) Deanne Edin (S) Kent Wassdahl (S) Mona Olofsson (V) Mats Gärd (C) Marianne Eriksson (C) Eva Sjölander (M) Övriga närvarande Berit Nordkvist, sekreterare Monica Lundgren, socialchef Utses att justera Åse Ehnberg Justeringens plats och tid Kommunhuset, vård- och socialförvaltningen, Underskrifter Sekreterare... Paragraferna 75 Berit Nordkvist Organ Ordförande... Karin Näsmark Justerare... Åse Ehnberg ANSLAG/BEVS A Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden Datum då anslag Datum då anslag sätts upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Vård- och socialförvaltningen Underskrift... Berit Nordkvist

2 A Socialnämnden Blad 1 (19) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Åse Ehnberg (M) Verner Hammar (S) Marie Gabrielsson (S) Ulf Sjölén (S) Deanne Edin (S) Kent Wassdahl (S) Mona Olofsson (V) Mats Gärd (C) Marianne Eriksson (C) Eva Sjölander (M) Övriga närvarande Se nästa sida Utses att justera Åse Ehnberg Justeringens plats och tid Kommunhuset, vård- och socialförvaltningen, Underskrifter Sekreterare... Paragraferna Berit Nordkvist Organ Ordförande... Karin Näsmark Justerare... Åse Ehnberg ANSLAG/BEVS A Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden Datum då anslag Datum då anslag sätts upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Vård- och socialförvaltningen Underskrift... Berit Nordkvist

3 Socialnämnden Övriga Berit Nordkvist, sekreterare närvarande Barbro Ohlsson, personalchef Anders Andersson, kommunchef Monica Lundgren, socialchef Christian Kamrup, ekonom Magnus Ahlstrand, FO-chef 86 Nancy Kvemo, Socialsekreterare 77

4 Socialnämnden Dnr Yttrande över Socialdepartementets remiss SOU 2015:20, Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård Vid socialnämndens sammanträde den 15 april 2015 fick vård- och socialförvaltningen i uppdrag att yttra sig över Socialdepartementets remiss till arbetsutskottets sammanträde den 9 juni Förslag till beslut Yttrande till Socialdepartementet lämnas enligt bilaga. Yrkande Ordföranden yrkar att socialnämnden beslutar enligt förslag till beslut. Socialnämndens beslut 1. Yttrande till Socialdepartementet lämnas enligt bilaga. 2. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. Beslutsexpediering Socialdepartementet

5 Socialnämnden Godkännande av föredragningslista Extraärende: riktlinjer för matdistribution. Socialnämnden beslutar att godkänna föredragningslistan.

6 Socialnämnden nformation Arbetsmarknadsenheten- jobbcenter Arbetsmarknadsenheten (AME) startade sin permanenta verksamhet den 1 april AME är ett resultat av de två tidigare projekten Arbetskraftskoordinator och På väg. AME jobbar internt i samarbete med Socialförvaltningen och har även ett nära samarbete med Arbetsförmedling och Försäkringskassa. Målsättningen är att stärka och stimulera varje individ att så snabbt som möjlig komma till egen försörjning. En del av AME:s verksamhet bedrivs på Jobbcenter, tidigare Kommunfix. dagsläget är 10 personer anställda hos kommunen genom en offentlig skyddad anställning. (OSA- anställning). Behovet av en sådan anställning är dock större. Förutom dessa personer har AME fler personer i åtgärder genom praktik, arbetsträning, arbetsförmågeutredningar, rehabiliteringsärenden och samhällstjänst. Yrkande Ordföranden föreslår att socialnämnden tar del av informationen Socialnämndens beslut Tar del av informationen

7 Socialnämnden nformation Bemanningsenheten Vid förra årsskiftet påbörjades uppstart av kommunens bemanningsenhet, ett samlingsbegrepp för rekrytering och bemanning. Beträffande framtida personalförsörjning, oavsett i vilken form eller på vilket sätt, så har arbetet riktats mot två delar. En del som betecknas som ansökningsenhet med en väg in, en länk i vårt rekryteringsverktyg där den som är intresserad av kortare eller längre anställning kan anmäla sitt intresse och en del mot bemanningsverksamhet av korttidsvikarier som avser stöd till verksamheterna. arbetet med att starta upp bemanningsverksamhet har fokus hittills legat på att stötta vård och socialförvaltningen (VSF) i användandet av de tekniska redskap man har för att följa upp användandet av personalresurser i förhållande till verksamhetsbehov, för att kunna utvärdera hur personalen används och hur mycket vikarier som bör rekryteras utifrån detta. En del av vikariebemanningen styrs också av företräde och Lagen om anställningsskydd, vilket är en bemanning som direkt sköts ute i verksamheten. avvaktan på den pågående organisationsförändringen inom VSF och för att kunna arbeta fram bra rutiner och arbetssätt så utgör Barn Kultur och Utbildning( BKU) lite av ett pilotprojekt nu. Från den 1 juni sköts rekrytering till förskolorna i Strömsunds tätort s av bemanningsenheten, i övrigt sker än så länge rekrytering av korttidsvikarer som tidigare. Redan anställda vikarier kan också redan idag via våra system lägga in att de är bokningsbara för arbete. All rekrytering ligger idag hos varje enhet, men kommer succesivt att skötas av bemanningsenheten. Vikarieanskaffning inom VSF kommer successivt att starta via bemanningsenheten under senare delen av hösten 2015 Yrkande Ordföranden föreslår att socialnämnden tar del av informationen Socialnämndens beslut Tar del av informationen

8 Socialnämnden nformation Migrationscenter Föreningen Svenska Migrationscentret, tidigare Sverige Amerika Centret har som syfte att verka som ett kunskapscentrum för migration och integration i en riksomfattande verksamhet. Man erbjuder bl.a. digitala tjänster. Centret vill bygga vidare på tidigare erfarenheter och utveckla samarbetet med Sverige och Svenskamerika. Föreningen bedriver sedan något år dokumentverksamhet på ett antal platser i landet. Strömsund blir den första orten i Jämtland som kommer att ha kontor. Möjligheten att etablera verksamheten i Strömsund är god. Starkt bidragande är erfarenhet från Kulturarvslyftet och liknande verksamhet samt närheten till de arkiv som finns i Ramsele och det faktum att även Sollefteå kommun beslutat att bidra till etablering och drift av ett kontor. Verksamheten bygger på statlig finansiering via Arbetsförmedlingen i form av olika typer av lönestöd och lokal medfinansiering från den kommun där kontor etableras. Satsningen kommer att ge ca 20 nya arbetstillfällen för de som står långt från arbetsmarknaden. Verksamheten i Strömsund kommer att starta inom en snar framtid, det pågår rekrytering av projektledare Migrationscenter ska inte förväxlas med Migrationsverket som är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka bo eller söka skydd i Sverige eller bi svenska medborgare Yrkande Ordföranden föreslår att socialnämnden tar del av informationen Socialnämndens beslut Tar del av informationen

9 Socialnämnden Aktuell information Konferens i Östersund om socialt utsatta EU-medborgare. Socialnämndens ordförande informerar från konferens i Östersund den 15 juni om socialt utsatta EU-medborgare.

10 Socialnämnden Dnr Verksamhetsprognos maj 2015 Redovisning lämnas över verksamhetsprognos för maj Yrkande Ordföranden yrkar att socialnämnden tar del av verksamhetsprognosen samt att nämnden ser positivt på att underskottet har minskat i förhållande till bokslut Nämnden ser fortfarande allvarligt på prognosticerat underskott och ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta se över kostnaderna. Socialnämndens beslut 1. Tar del av verksamhetsprognosen, bilaga. 2. Socialnämnden ser positivt på att underskottet har minskat i förhållande till bokslut Nämnden ser fortfarande allvarligt på prognosticerat underskott och ger förvaltningen fortsatt uppdrag att se över kostnaderna.

11 Socialnämnden Dnr Budget 2016 information Socialchef informerade om kommunfullmäktiges beslut från den 10 juni 54 om budgetdirektiv och budgetramar Yrkande Ordföranden föreslår att socialnämnden tar del av informationen Socialnämndens beslut Tar del av informationen

12 Socialnämnden Dnr Våld i nära relationer Sociala samrådsgruppen (SocSam)beslutade vid sammanträde den 22 maj 2015 att rekommendera kommunerna att godkänna förslag till avtal för Kvinnojouren, att till Kvinnojouren anslå kronor för år 2016 enligt fördelningsnyckel samt att till Centrum mot våld (CMV) anslå kronor för 2016 enligt fördelningsnyckel. Den politiska referensgruppen och arbetsgruppen i SocSam ska: Utveckla förslag till samarbetsavtal med CMV. Ta fram samarbetsavtal mellan kommunerna och regionen om ambitionerna kring våld i nära relationer. Återkomma med förslag till avtal med Kvinnojouren angående SoL-placeringar. Förslag till beslut 1. Godkänna förslag till avtal för Kvinnojouren, bilaga 2. Anslå medel till Kvinnojouren enligt fördelningsnyckel totalt kr för länets kommuner gemensamt, bilaga 3. Anslå medel till CMV enligt fördelningsnyckel totalt kr för länets kommuner gemensamt, bilaga. Yrkande Ordföranden yrkar att socialnämnden beslutar enligt förslag till beslut. Socialnämndens beslut 1. Godkänna förslag till avtal för Kvinnojouren, bilaga 2. Anslå medel till Kvinnojouren enligt fördelningsnyckel totalt kr för länets kommuner gemensamt, bilaga 3. Anslå medel till CMV enligt fördelningsnyckel totalt kr för länets kommuner gemensamt, bilaga.

13 Socialnämnden (forts.) Beslutsexpediering Region Jämtland Härjedalen Kvinnojouren Centrum mot våld

14 Socialnämnden Dnr Redovisning av genomförda åtgärder med anledning av kommunstyrelsens beslut om Matpolicy Kommunfullmäktige fastställde den 16 november 2011, 128, en matpolicy gällande för alla verksamheter i Strömsunds kommun. Kommunstyrelsen fastställde den 25 mars 2014, 72, strategier och mål för perioden Kommunstyrelsen beslutade den 31 mars att uppmana socialnämnden att se över utformningen och spridningen av måltider inom äldreomsorgens särskilda boenden. Motivet till besluten grundar sig på uppföljningen av målen för Socialchefen lämnar redovisning Yrkande Ordföranden yrkar att socialnämnden återremiterar ärendet till socialnämnden i augusti för tydligare beskrivning av åtgärder och tidplan för att nå redan beslutade mål för måltidsspridning och minskad nattfasta Socialnämndens beslut Ärendet återremitteras till socialnämnden i augusti för tydligare beskrivning av åtgärder och tidplan för att nå redan beslutade mål för måltidsspridning och minskad nattfasta Beslutsexpediering Kommunstyrelsen Vård- och socialförvaltningen

15 Socialnämnden Dnr Riktlinjer för matdistribution Ett specifikt individärende gällande matdistribution har påvisat att det finns ett behov av att se över rådande riktlinjer för matdistribution. Bedömningen är att det är skäligt att vårdtagare får beställa upp till två portioner färdiglagad mat per dag Riktlinjer idag: Matdistribution Den som inte själv förmår planera, eller tillaga varm mat kan få färdiglagad mat levererad till hemmet i form av matdistribution. annat fall rekommenderas inköp av halvfabrikat som lätt kan värmas upp. Den som inte på egen hand klarar av att värma, servera, frukost, lunch, mellanmål eller kvällsmål kan få hjälp med det. Hjälp med att diska kan vid behov beviljas en gång per dag. Riktlinje efter föreslagen ändring: Matdistribution Matdistribution är ett alternativ till att hemtjänstpersonalen lagar maten i den enskildes bostad. Den som inte själv förmår planera, eller tillaga varm mat kan, mot en subventionerad kostnad, få färdiglagad mat levererad till hemmet i form av matdistribution. normalfallet beviljas upp till två portioner per dag, vilket bedöms tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå. Den som inte på egen hand klarar av att värma, servera, frukost, lunch, mellanmål eller kvällsmål kan få hjälp med det. Hjälp med att diska kan vid behov beviljas en gång per dag. Förslag till beslut Riktlinjer för matdistribution ändras enligt förslag Beredning AU 41/2015 Yrkande Ordförande yrkar att socialnämnde beslutar enligt förslag till beslut och ger vård- och socialförvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till

16 Socialnämnden (forts.) revidering av Riktlinjer för handläggning enligt socialtjänstlagen till arbetsutskottets sammanträde den 2 december 2015 Socialnämndens beslut 1. Riktlinjer för matdistribution ändras enligt förslag. 2. Vård- och socialförvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag till revidering av riktlinjer för handläggning enligt socialtjänstlagen till arbetsutskottets sammanträde den 2 december 2015 Beslutsexpediering Vård och socialförvaltningen

17 Socialnämnden Dnr Uppföljning av aktiviteter i handlingsplan för anhörigstöd Enligt socialnämndens internkontrollplan för 2015 ska uppföljning ske av genomförda aktiviteter utifrån handlingsplan anhörigstöd. Uppföljning ska ske två gånger per år och redovisas i socialnämnden i juni och i december. Arbetet med anhörigstöd i Strömsunds kommun har under 2015 pågått och följt handlingsplanen som fastställdes Kontaktpersonerna för anhörigstöd har dagligen gett stöd, råd och information till anhörigvårdare. Biståndsenheten har efter ansökan fattat beslut om avlösning som verkställts genom att den närstående vistats på korttidsboendet Gästis i Strömsund. Avlösning har också skett i hemmet med hjälp av personal från hemtjänsten. Den 29 april anordnades en anhörigdag i Strömsund med inriktning på anhörigstöd och hälsa. Formulär för anhörigstöd kan beställas hos kommunen och finns även på kommunens hemsida där det är möjligt att fylla i uppgifter och anmäla behov av kontakt. Yrkande Ordföranden yrkar att socialnämnden tar del av redovisningen men återremitterar ärendet för mer detaljerad redovisning enligt handlingsplan till nämndens sammanträde 26 augusti Socialnämndens beslut 1. Tar del av redovisningen 2. Återremitterar ärendet för mer detaljerad redovisning enligt handlings plan till nämnden sammanträde 26 augusti Beslutsexpediering Vård och socialförvaltningen

18 Socialnämnden Dnr Delade turer och arbete varannan helg i hemtjänst och särskilt boende Enligt fastställd internkontrollplan för 2015 så ska redovisning ske om delade turer och arbete varannan helg i hemtjänst och särskilt boende fyra gånger per år, i mars, juni, oktober och december. Vård och socialförvaltningen Jobbar vidare med att minska antalet delade turer inom de olika distrikten inom VSF Yrkande Ordföranden yrkar att socialnämnden tar del av redovisningen enligt bilaga Socialnämndens beslut Tar del av redovisningen enligt bilaga

19 Socialnämnden Anmälan av arbetsutskottets delegeringsbeslut enligt sammanträdesprotokoll 9 juni 2015 Socialnämndens beslut Delegeringsbesluten läggs till handlingarna.

20 Socialnämnden Beslut enligt socialnämndens delegationslista Vård och socialförvaltningens delegationsbeslut för maj 2015 redovisas. Socialnämndens beslut Delegeringsbesluten läggs till handlingarna.

21 Socialnämnden Delgivningar 1. Beslut D A10 den 6 maj 2015, tillståndsbevis för servering av alkoholdrycker vid Dunderhallen den 9 maj Beslut D A11 den 27 maj 2015, begäran om handlingar från Restaurang & Bar, Lövbergavägen 2, Strömsund. 3. Beslut D 292 den 29 maj 2015, fastställande av årlig avgift för livsmedelskontroll, Solbackens sjukhem avd Beslut D 291 den 29 maj 2015, fastställande av årlig avgift för livsmedelskontroll, Solbacken sjukhem, avd Beslut D A13 den 10 juni 2015, tillståndsbevis för servering av alkoholdrycker vid logen i Brattbäcken den 19 juni och 8 augusti Datainspektionens meddelande den 18 maj 2015 om att drönar-dom överklagas. 7. Datainspektionens meddelande den 26 maj 2015 om att granskning inleds av Google. 8. Tillgänglighetsrådets protokoll den 18 maj Socialnämndens beslut Delgivningarna läggs till handlingarna.

22 r ~ Strornsunds va - ~ Kommun J u;. a Straejmlen lfielle Forvaltning/avdelning:.Y~~~.-,?~~..~~<?!~!~~y.<:,~!~_i_~~...._. Verksamhetsprognos driftbudget (exkl kapitalkostnad) Budget (belopp tkr) Prognos helar (belopp tkr) Nettoavvikelse Koslnader (inkl lntakter (inkl Foreqaende tillaqqsbudqet) tillaqqsbudqet) Nettoram Koslnader lntakter Netto Prognos helar prognos VERKSAMHETSPROGNOS 2015 Prognos baserad pa redovisning t.o.rn: D Februari D April D Augusti D Oktober o Mars o Maj D September D November A. Forvaltnings-/avdelningschefs kommentar om nulaqet Vi har inte helt hunnit anpassa verksamheten till beslutad budget pga regler for schemalaggning, dvs inom sarskilt boende gallde det gamla schemat tom 25/1 och i ett fall tom 23/2 vilket stor siffrorna. Den okade kostnaden for DB, jour och beredskap inom forvaltningen blir hogre an den budgeterade okningen pa 10% ca -2400tkr. a rl a ~ B. Atgard/forslag for att komma inom budgetram ~eaktad i Kraver poli- Behandling i Besluts- Kravs - _.. prognos tiskt beslut narnnd, datum paragraf beslut 1. -PQr't~attg:eh0rnga'i1~m,ea sa.:_ni,ti'ga:,ehe.f.~r :ihdtn 'al~re9,fj~sj~,n~e;1fi an!5,a ejy a:~r:m'ai" - -- forhallande till budgeterade timmar Oversyn av bemanningen inom omsorg om personer med funktionsnedsattning D g NejD J0 Nej D KO K i D g NejD J0 Nej D K[J KF --, 1 D G NejD JD Nej D KO KF , " 11: D G NejD G Nej D K[J KF 4. :. -., " C. Kommentar till avvikelse i forhallande till foreqaende prognos --

23 Prognos -8 Str6msunds, -WS4 - Kommun.ut Straejmlentjelte Forvaltning/avd: _Y.~~9_~ ~g~ ~~g!9._!f.~_':y._~_!~~~_~~l _ Vbl.KSAV.aETSPROGNOS Prognos baserad pa redovisning t.o.rn: o FJ:l MD Pl;} Maj o AQ Sep d:j Nov DRFTBUDGET 201 Andamal Kostnader (b~loppi tkr)_. i ntakter (belopp i tkr) Kommentarer Budget 1 Prognostiserat Budget Prognos Prognostiserat Netto-! (inklta*) helar over/underskott (inklta*) i helar :over/underskott avvikelse 007 Namnd dagar mot 10 dagar 2014_Utbildningsdagar. 197 Ledn 0 adm Vakanta tianster storsta orsaken. lntakterna ar projektmedel som i daqslaqet bedorns forbrukas till 100% 700 Bistandsenhet 2565j 2565! 711 Bost.s.serv.vuxna i! Nagot hoqre personalkostnader dock inte samtliga enheter men det vags upp av lagre ovriga kostnader. 713 Dagverksamh LSS! Hoqre personalkostnader bla pga omplacering_ Vags till viss del upp av lonebidraq samt lagre ovriga kostnader bla for leasingbil 717 Personlig ass Valdiqt osakert med personalkostnaderna med bla utokninq 0,65 tj samt andrade beslut pa timbelopp, standiqa omprovningar av forsakrinqskassan. En avslutad grupp i forhallande till budget battrar pa proqnosen. 718 Stodinsatser Budgeterat for 11 platser i daqslaqet finns 12 st samt ny stodfarnif sedan november. 752 Ekonomienhet! varav utbet torsorjn.s! Vuxenenhetl oppenvard ! varav instiunionsverd st idag mot budget 9 sf. Transport

24 -8 Str6msunds _~ - a - Kommun.. V Q, $ pa Straejmlen tfelte Forvaltn ing/avd:.y~~9.~..?~~..~?g~9...f.~.~.~.!~~.i.~g. V&aKSAV.aeTSPROGNOS Prognos baserad pa redovisning t.o.m: D FJ:l MD ~ Maj D AQ Sep dj Nov DRFTBUDGET 201 Andamal K()_stnader (belopp i tkr) lntakter (belopp i tkr) Kommentarer Transport 756 Familjecentralen.Budqet Prognos i Prognostiserat i Budget Proqnos Prognostiserat Nettoi(inkTA*) helar i Over/underskoll (inkl TA *) lhelar over/underskott avvikelse! Barn och familj Vakanta tianster ger laqre personalkostnader men hoqre resekostnader samt institutionskostnader gor anda att andarnalet gor ett underskott., - varav institutionsverd st p/aceringar idag mot budgeterade 20 st men even,,!, i neqo! dyrare p/aceringar an budget. 759 Farniljeratt 804' Personalkostnad over budget troligen felkonterad on som hor till barn och familj. 770 Projektmedel Sarskilt boende Genornqaende hog korttldsfranvaro samt att gamla schemat gallde tom 25/1 och i ett fall 23/2, en kvarstaende osakerhet i kring antal schemalagda timmar i forhallande till, budgeterade. Ornstallnlnqskostnad till 0,63 blir enl prognos ca 700 tkr men naqra enheter ser inte ut att komma ner till budgeterad bemanningsgrad, vi marker dock en positiv trend med tanke pa att verksamheten reducerats med ca 1Otianster i forhallande till l.onebidraqen okar med 490tkr. 776 Nattlag , i Svaranalyserad da alia kostnader inte ligger ratt, nattlag har brutits ut fran bade andarnal 771 och 781 men alia loner inte rattade an. i 778 Trygghetsboende 1453' i!,

25 8 ~tr6msunds.~ 7 ~ ~ l\..ommun.. Straejmlen tj"ielte ns;auii Forvatning/avd: 'y'~~9.~.~~..~?g~~.!f.9..~~.!~~.i.~g. V&a.KSAN.aETSPROGNOS D D Prognos baserad pa redovisning t.o.m: FJ:l MD ~ Maj AQ Sep co Nov DRFTBUDGET 201 Andamfll Kostnader (b~l~pp i tkr)!ntakter (belopp i tkr) Kommentarer :Budget 'Proqnos Prognostiserat.Budget.Prognos i Prognostiserat Netto- (ink TA*) helar 6ver/underskott (inkl TA *) helar i 6ver/underskott avvikelse Transport !

26 ~ Str6msunds v- --.ua - Kommun q a Straejrnlen tj"ielte Forvaltning/avd:..y"~~9.~.~~..~~g~~.!f.~.~~.!~~.i.~g. V~KSAV~TSPROGNOS Prognos baserad pa redovisning t.o.m: D FJ:l MD Pl;2} Maj D AQ Sep dj Nov DRFTBUDGET 201 Andamal l~ostnader (belopp i tkr) llntakter (belopp i tkr) Kommentarer i Budget Prognos! Prognostiserat Budget 1Prognos i Prognostiserat Netto- (inkl TA*) helar 'over/underskott '(inkl TA *) helar Dver/underskott avvikelse Transport Hernvard Trygghetslarm dyrare an budget med 300 tkr, naqot laqre, intakter men frarnst stor osakerhet kring personalkostnaderna. 782 Hernsjukvard Personalkostnaderna hoqre tillfoljd av extra anstallninq men aven da 08 och jourersattningen hoqre an budgeterad. 785 Kommunrehab Lagre personalkostnader an budget, en leasing bil mindre an budget. l.onebidraq pa ca200tkr okar intakterna. i Summa i * TA=tlilaggsanslag/-budget

27 Kostnadsfördelning Kvinnojouren

28 Kostnadsfördelning Kvinnojouren

29 Kostnadsfördelning Centrum mot Våld

30 Dnr Bilaga SN Process/rutin Beslut om delade turer och varannan helgarbete i hemtjänst och i särskilt boende. Vad kontrolleras/kontrollmoment Delade turer och varannan helgarbete i hemtjänst och i särskilt boende ska fortsätta att minska. Frekvens 4 ggr/år. Kontrollansvar Enhetschef rapporterar till områdeschef. Metod/Hur sker kontrollen Manuell kontroll genom checklista som enhetschef lämnar till områdeschef som sammanställer. Resultat/Utfall Hemtjänst Delade turer Delade turer Varannan helg Antal/vardag Antal/helg Backe/Rossön N N N Hoting J J Tåsjödalen J J Nordöstra N N N Strömbacka N N J Sydvästra N N J Hammerdal J J J Frostviken J J Särskilt boende

31 Dnr Bilaga SN Delade turer Delade turer Varannan helg Antal/vardag Antal/helg Brismarksgården N N N Granbacken N N N Levinsgården J J J Solbacken J N N Tåsjögården J J N Åshamra J J J Älvgården N N N Analys/kommentar Vid redovisning för februari månad gjordes en utförlig beskrivning med analys och kommentarer kring resultatet. Den beskrivningen är fortfarande aktuell och därför bifogas i denna redovisning för maj månad enbart nya kommentarer som enhetschefer lämnat vid detta tillfälle och som kan spegla situationen kring schemaplanering. Hemtjänst: Vi har var tredje helg förutom en anställd som arbetar varannan helg. Många medarbetare väljer att arbeta varannan helg, ibland även två helger i rad. Några i personalgruppen har själva valt att arbeta varannan helg, övriga jobbar var tredje. Delad schematur vardag blir i snitt 1 per/dag, flera har under perioden valt korta turer eller börjat kl 1300, vi försöker jobba med schemat så det ej är statiskt. Helgarbete förläggs med fem helger på en tolvveckors period, dvs omväxlande varannan och var tredje. Det är inte lätt det här med delade turer, det ska finnas personal när det behövs och verksamheten styr, inte enbart veckodagar utan även på helger kan vårdtagare vilja duscha. Särskilt boende: Vi har ändrat från förra mättillfället så från och med maj jobbar personalen två helger av fem. Möjlighet finns för personal att under måndag till fredag själva lägga delad tur då vi har både en kort morgontur och kort kvällstur. De få tillfällen detta görs är det för att få fler lediga dagar. Schema just nu är på 5-veckors. Man kan säga att vi jobbar varannan/var tredje helg per period. Det är två helger på fem veckor plus en lördag eller söndag kväll var 10 vecka.

32 Dnr Bilaga SN På helgen arbetar några delad tur antingen lördag eller söndag, en person har ingen delad tur och det är den personen som arbetar sin bonushelg, vilket de ska göra två helger per år för att täcka upp alla helger. Förutom bonushelgen arbetar man var tredje helg. Omvärldsbevakning andra kommuner En omvärldsbevakning kring delade turer och helgarbete i hemtjänst och särskilt boende har gjorts under april-maj genom att ett antal kommuner i norra regionen har besvarat ett antal frågor. Svaren har sammanställts och ger en översiktlig bild. För ytterligare analys behöver mer bearbetning av materialet ske. Det inkom 17 svar varav alla inte besvarat alla frågor. Det finns överlag stora likheter med den situation vi själva har kartlagt där delade turer förekommer både vardag och helg i många kommuner i olika omfattning. Några har beslut att minska antal delade turer. Mer än hälften av de svarande har inget sådant beslut. Helgarbete uppvisar variation i stor utsträckning på liknande sätt som i Strömsund. Endast en kommun har svarat att man har beslut att minska arbete varannan helg. Bedömning Enheter inom hemtjänst och särskilt boende arbetar efter bästa förmåga att uppnå beslutade mål inom sina ansvarsområden. Enhetschefer tillsammans med vårdpersonal lägger stor kraft på att få en väl fungerande verksamhet där schema är ett bland flera verktyg. Vissa enheter har kunnat göra förändringar i enlighet med nämndens beslut att minska förekomst av delade turer och arbete varannan helg vilket kan ses i tabeller ovan. Målet att minska antalet delade turer är förvisso möjligt att nå genom att förlägga mycket långa eller mycket korta turer på schemat, delade turer kan undvikas helt genom många olika sorts kortare schematurer och målet att minska arbete varannan helg är möjligt att nå genom att förlägga arbete var tredje helg. Fortfarande behöver den bilden kompletteras av de avvägningar som sker utifrån både personalens behov i deras arbetsmiljö och vårdtagares behov av insatser. De som arbetar deltid har valt att jobba deltid för att få fler lediga dagar och önskar oftast fler långa turer. Med många korta arbetspass är det svårt för heltidsarbetande att lägga schema och få ut sina arbetstider. En ekvation som inte går ihop helt utifrån personalen önskemål. bland läggs/väljs delad tur på vardagar för att personal ska kunna fördela ut sin tjänstgöringstid, få ytterligare någon ledig dag och finnas i tjänst när verksamheten som bäst behöver. Majoriteten av personalen vill jobba var tredje helg vilket innebär helger med många timmar. Det blir en negativ påverkan på arbetsmiljön med långa pass, många komplexa arbetsuppgifter och beslut och svårt för personal att orka med i längden. Det finns även några som vill jobba varannan helg vilket innebär helger med färre timmar, kortare pass men även upplevs som negativ påverkan på arbetsmiljön med färre lediga helgdagar.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-06-25 Blad 1 (16)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-06-25 Blad 1 (16) A Socialnämnden 2014-06-25 Blad 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 11.00-16.00 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Bengt Mickelsson (S) Eva Sjölander (M) 71-73

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden Blad 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden Blad 1 (15) A Socialnämnden 2017-06-22 Blad 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 8.15 14.00 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Kent Wassdahl (S) Deanne Edin (S) Per Hedström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-04-23 Blad 1 (13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-04-23 Blad 1 (13) A Socialnämnden 2014-04-23 Blad 1 (13) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 11.00-16.00 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Inga-Brith Nilsson (C) Bengt Mickelsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-09-24 Blad 1 (3)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-09-24 Blad 1 (3) A Socialnämnden 2014-09-24 Blad 1 (3) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 11.00-15.00 Beslutande Övriga närvarande Karin Näsmark (S), ordförande Inga-Brith Nilsson (C) Bengt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-09-23 Blad 1 (12)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-09-23 Blad 1 (12) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-09-23 Blad 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 8.15 15.40 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Åse

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad 1 (9) Kerstin sjöberg (v), ej tjg ersättare Barbro Blom, närvårdschef Stig Willman, sekreterare

Sammanträdesdatum Blad 1 (9) Kerstin sjöberg (v), ej tjg ersättare Barbro Blom, närvårdschef Stig Willman, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gemensam nämnd för närvård i Frostviken Sammanträdesdatum Blad 1 (9) 2011-11-17 Plats och tid Uddebo, Gäddede, kl. 10.00-15.00 Beslutande Ardis Lindman (s), ordförande, 34-38 Bengt

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad 1 (10)

Sammanträdesdatum Blad 1 (10) Gemensam nämnd för närvård i Frostviken Blad 1 (10) 2010-11-30 Plats och tid Uddebo, Gäddede, kl 10.00-12.15 Beslutande Bengt Bergqvist (s), ordförande Bernt Söderman (c) Susanne Hansson (s), tjg ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tillgänglighetsrådet 2014-02-17 Blad 1 (8) Plats och tid Almen, kommunkontoret i Strömsund, kl. 09.00 12.00 Beslutande Susanne Hansson (s), ordförande Björn Bloom (s) Inger Gidlöf (SRF) Inez Krånglin (DHR)

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad 1 (12)

Sammanträdesdatum Blad 1 (12) Blad 1 (12) Gemensam nämnd för närvård i Frostviken 2016-10-13 Plats och tid Forsgården, Gäddede, kl. 10.00 14.00 Beslutande Övriga närvarande Bengt Bergqvist (S), ordförande Ardis Lindman (S) Mårten Jonsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-11-19 Blad 1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-11-19 Blad 1 (2) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-11-19 Blad 1 (2) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 8.15 14.50 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 18 Utsändningsdag: Torsdagen den 7 november 2013 V 46 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Socialnämndens arbetsutskott Torsdag 14 November Socialnämndens arbetsutskott kallas till sammanträde

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-10-19, kl 0900-1435 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Maria Alldén, V Anita

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad 1 (9) Camilla Hulkki, sekreterare Barbro Blom, enhetschef hälsocentralen. Kommunkontoret, Strömsund, inom 14 dagar

Sammanträdesdatum Blad 1 (9) Camilla Hulkki, sekreterare Barbro Blom, enhetschef hälsocentralen. Kommunkontoret, Strömsund, inom 14 dagar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gemensam nämnd för närvård i Frostviken Sammanträdesdatum Blad 1 (9) 2010-05-19 Plats och tid Uddebo, Gäddede, kl 10.00-14.00 Beslutande Övriga närvarande Jan-Olof Andersson (m),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen 2016-05-16, kl 1300-1540 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Anita Sköld, M Irene

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 11.00 16.30 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Åse

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-05-21

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-05-21 1 Socialnämnden 2014-05-21 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 15.05 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Daniel Backenius (C) Inga Jonsson (C) Håkan Sjöborg (C) Britt-Marie Domeij (M) Rune Carlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-08-26 Blad 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-08-26 Blad 1 (15) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-08-26 Blad 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 8.15 15.00 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Åse

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A A Socialnämnden 2013-05-23 Blad 1 (17) Plats och tid Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl 11.00-12.00, 13.00-15.30 Beslutande Övriga Karin Näsmark (S), ordförande Gunnar Geijer (C) Bengt Mickelsson (S)

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-03-16 1(10) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.10 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Per Thorsell (M) Lise Lidbeck (FP) Gunvor Hanson

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 2010-01-28 1 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren, (s), 2:e vice ordf Ingrid Håkansson,

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj 13.00 17.00 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, Kd Sylve Rydén, S Gunilla Aronsson, C, Stig Andersson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2014-09-14, kl 0900-1530 ande Anne Niska, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Owe Pekkari, S Ann-Sofi Larsson, V Marianne

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-02-08 1(8) Plats och tid Kommunhuset, kl 14.00-18.30 ande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Gun Simonsson (S) (S) Tommy

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A. Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A. Socialnämnden Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A 2015-01-14--15 Blad 1 (21) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 11.00 15.30 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Verner Hammar (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunala pensionärsrådet (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunala pensionärsrådet (9) Kommunala pensionärsrådet 2010-02-09 1 (9) Plats och tid Kommunhuset Strömsund, Almen kl 09.30-12.15 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Lars Edin (fp), ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum. Emma-Britt Nilsson (PRO) tjänstg ersättare

Sammanträdesdatum. Emma-Britt Nilsson (PRO) tjänstg ersättare - Kommunala pensionärsrådet 2010-09-07 Blad 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Almen kl 10.00-12.00 Beslutande Lars Edin (fp) ordförande Yngve Johansson (s) Inga-Brith Nilsson (c) Anna-Lisa Palmqvist (PRO)

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Socialnämnden 2011-08-30 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 69 Ekonomisk rapport socialnämndens verksamheter 70 Prognos per juli 2011 socialnämndens verksamheter 71 Socialnämndens

Läs mer

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 1 (14) Plats och tid Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Marianne Zackrisson

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Plats och tid Mogårdens äldreboende 11-12, Kommunhuset kl.13-16, torsdagen den 9 april 2015 Beslutande Marcus Schön (M), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden 110 Avvikelserapporter från HSL-verksamheten... 2 111 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 3 112 Budgetuppföljning... 4 113 Rapport avseende ej verkställda beslut... 5 114 Redovisning

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar, ny organisation

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar, ny organisation Socialnämnden 2015-06-23 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 77 Ansökan om medgivande för adoption 78 Verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar, ny organisation Socialnämnden

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Gun-Maid Håkansson (S) Susanna Hansson (M), 16-19, Kommunkontoret, Heby, 27 mars 2013, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Gun-Maid Håkansson (S) Susanna Hansson (M), 16-19, Kommunkontoret, Heby, 27 mars 2013, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-11.30 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Maipato

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, Rådhuset, Köping kl 13.15 14.30 Beslutande Andreas Trygg (V) ordförande Carl-Inge Westberg (S) Ann-Marie Lundin (S) Abdul Qorbani (S) Ann-Charlott Pettersson

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Datum Tid kl 08.15-12.00 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Remzija Kolasinac (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset onsdagen den 21 september Justerade paragrafer

Läs mer

Medborgarkontoret, Östervåla, 26 maj 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Medborgarkontoret, Östervåla, 26 maj 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Elisabet Wollein (S) ersättare för Inga-Lill Hellgren (S) Åke

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 33 Utsändningsdag: Tisdagen den 26 november 2013 V 49 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Socialnämnden Tisdag 3 December Socialnämnden kallas till sammanträde Tisdag 3 december 2013, kl 11.00,

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 1:e vice ordförande Ann-Christin Jarl (s), 2:e vice ordförande

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 1:e vice ordförande Ann-Christin Jarl (s), 2:e vice ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 13.00 17.15 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 1:e vice ordförande Ann-Christin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2016-08-24 1 Innehållsförteckning Ärende 81 Information om projekt arbetsglädje ger bra arbetsmiljö... 3 82 Månadsuppföljning juli... 4 83 Avgifter... 5 84 Budget 2017... 6 85 Informationsärenden... 8

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00 18:00. Eric Henriksson, S Håkan Larsson, S Birgit Nilsson, C Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP. Mathias Andersson, S

Kommunkontoret, klockan 16:00 18:00. Eric Henriksson, S Håkan Larsson, S Birgit Nilsson, C Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP. Mathias Andersson, S Socialnämnden 2014-11-11 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00 18:00 ande Ledamöter Eric Henriksson, S Håkan Larsson, S Birgit Nilsson, C Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 50 Godkännande av ärendelista... 61 51 Delgivningar... 62 52 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 63 53 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 64 54 Ansökan

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C) Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Kulturchefens kontor, Kl. 15.00-16.30 Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C) Ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 35 Utsändningsdag: Onsdagen den 19 juni 2013 2013 V 21 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Socialnämnden Onsdag 26 Juni Socialnämnden kallas till sammanträde onsdagen den 26 juni 2013, kl 11.00,

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-11-22 203

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-11-22 203 2011-11-22 203 Plats och tid Häggenäs Sjukhem, kl 18.00 21.00 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Henrik Kvennberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Jessica Ashworth, (m) ledamot Knut

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Socialnämnden 2015-03-31 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 32 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 33 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 34

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-04-21 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-04-21 1 Socialnämnden 2015-04-21 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 49 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 50 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 51

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Liselott Perlhagen (M) Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Gunnel Aidemark

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 11.20 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Åsa

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 14.30 16.00 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Eva Olofsson (C) Pernilla Ekelund (FP) Susanne Rosenström,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-05-26 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-05-26 1 Socialnämnden 2015-05-26 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 63 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 64 Tertialrapport jan-april 2015 socialnämndens verksamheter

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Socialnämnden (18) Nämndrummet, kommunhuset, kl

Socialnämnden (18) Nämndrummet, kommunhuset, kl Socialnämnden 2014-11-20 1(18) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl.13.00-17.30 Beslutande Margareta Ivarsson (C) ordförande Björn Hörgren (M) Anders Westerlind (M) Barbro Thelaus(KD) Birgitta Kahn

Läs mer

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1(7) 2009-09-08 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.00 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Sven-Erik Sjölund (s) Ersättare för Stig Jonsson (s)

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Sven-Erik Sjölund (s) Ersättare för Stig Jonsson (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande

Läs mer

Josefine Petersson Lars Ottosson. Socialkontoret kl. Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt. Lars Svensson

Josefine Petersson Lars Ottosson. Socialkontoret kl. Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt. Lars Svensson 1 (9) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Karpen, kl. 14.00 15.40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Lars Svensson (S), ordförande Jenny Delén (M), 1:e vice ordf Lars Ottosson (PF), 2:e

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Miljökontoret, gamla brandstationen, Orsa Onsdagen den 17 december 2014, kl 13.00 14.30

Miljökontoret, gamla brandstationen, Orsa Onsdagen den 17 december 2014, kl 13.00 14.30 ORSA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Beslutande Miljökontoret, gamla brandstationen, Orsa Onsdagen den 17 december 2014, kl 13.00 14.30 Hans Sternbro (S), ordförande Anne-Marie Fröjdh

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-08-25 1. 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-08-25 1. 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2015-08-25 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 93 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter

Läs mer

Socialnämnden 2014-10-15

Socialnämnden 2014-10-15 2014-10-15 226 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 227 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 228 Delgivningar... 4 229 Ansökan från Adoptionscentrum,

Läs mer

Kristina Nordström, enhetschef Inger Adolfsson, förvaltningschef Inger Multanen, utvecklingsstrateg Monica Fyrhammar, nämndsekreterare

Kristina Nordström, enhetschef Inger Adolfsson, förvaltningschef Inger Multanen, utvecklingsstrateg Monica Fyrhammar, nämndsekreterare Socialnämnden 2009-06-09 47 Plats och tid Hjernet, 2009-06-09 kl: 13.30 13.55 Beslutande Monica Anderssson (s), ordförande Mosad Saker (s) Elis Karlsson (s), tj ers för Maritha Söderlund (s) Kent Nilsson

Läs mer

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande 1 (6) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl. 14.00 17.45 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

Socialnämnden (16)

Socialnämnden (16) Socialnämnden 2014-12-09 1(16) Plats och tid Beslutande Nämndrummet, kommunhuset, kl.10.00-16.30 Mötet startar med invigning av nya HVB-hemmet för ensamkommande barn på Sätter Margareta Ivarsson (C) ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00-11.45 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C) Ulf Mattsson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN PROTOKOLL Nr sida Socialnämnden 1(15) Ajournering 14:35-14:45

MELLERUDS KOMMUN PROTOKOLL Nr sida Socialnämnden 1(15) Ajournering 14:35-14:45 Nr 2006-12-19 Socialnämnden 1(15) Plats och tid Skållerudshemmet, klockan 13:00-16:00 Ajournering 14:35-14:45 Beslutande Kerstin Nordström (s) Eivor Östergren (c) Karin Fredman (fp) Erik Johansson (kd)

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-10-22 1 (16)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-10-22 1 (16) 2012-10-22 1 (16) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 oktober kl. 8.30 11.40 Beslutande Vidar Lundbäck, ordförande Berith Krook (M), vice ordförande Viktor Emilsson (M) Josefin Grenander (C) Elisabeth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-03-04 1 Innehållsförteckning Ärende 19 Godkännande av dagordning... 3 20 Redovisning av delegationsbeslut... 4 21 Information om hemteam... 5 22 Sammanställning av inkomna synpunkter 2014... 6 23

Läs mer

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 ande: Övriga: Hans Sternbro (S), ordförande Bernt Westerhagen (C), ersättare för Anne-Marie Fröjdh

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och tid Norra Bergens äldreboende, Askersund, den 22 februari 2010 kl 13.00-17.10 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande

Läs mer

Kommunkontoret kl Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande

Kommunkontoret kl Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Sida 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl 08.40 11.30 Beslutande Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Övriga deltagande Göran Olsson, förvaltningschef

Läs mer

Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Dennis Byberg (M) Maj Stenson (FP) tj ers

Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Dennis Byberg (M) Maj Stenson (FP) tj ers 1( 12) Plats och tid, Socialkontoret, Hagfors, kl 09:00-10.15 ande Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Dennis Byberg (M) Maj Stenson (FP) tj ers

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2015-02-05

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2015-02-05 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) WEBB-VERSION. Protokollet finns i sin helhet på kommunledningskontoret Plats och tid Kommunhuset, torsdagen den 5 februari 2015 kl 08.30-16.00 Beslutande Marcus

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-04-07 Innehåll 55 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 67 56 Redovisning av delegationsbeslut... 68 57 Anmälan av utskottsprotokoll...

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 84-92 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.40 ande Ej tjänstgörande Ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c) Margareta der

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Revelj 2002-08-28 kl 14.00-17.30 Beslutande Bengt Nilsson, s Åke Nilsson, kd Arne Jonsson, s Lars Eriksson, kd Mattias Wärnsberg,

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 34 Utsändningsdag: Onsdag den 16 oktober 2013 2013 V 43 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Socialnämnden Onsdag 23 Oktober Socialnämnden kallas till sammanträde Onsdag 23 oktober 2013, OBS!

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Konferensrummet Uret, kl. 13.15-15.45 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Jörgen Alkberg (S) Elisabeth Henningsson (S) Elsie-Britt Eriksson (S) Peter Agelii (S) Viveca Andersson

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet Blad 1 (10) )

Kommunala pensionärsrådet Blad 1 (10) ) - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunala pensionärsrådet 2011-02-08 Blad 1 (10) ) Plats och tid Kommunhuset, Almen kl 10.00-11.15 Beslutande Roger Kristofersson (s) ordförande Ragnar Lif (c)

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer