SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden Blad 1 (2)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-24 Blad 1 (2)"

Transkript

1 A Socialnämnden Blad 1 (2) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Åse Ehnberg (M) Verner Hammar (S) Marie Gabrielsson (S) Ulf Sjölén (S) Deanne Edin (S) Kent Wassdahl (S) Mona Olofsson (V) Mats Gärd (C) Marianne Eriksson (C) Eva Sjölander (M) Övriga närvarande Berit Nordkvist, sekreterare Monica Lundgren, socialchef Utses att justera Åse Ehnberg Justeringens plats och tid Kommunhuset, vård- och socialförvaltningen, Underskrifter Sekreterare... Paragraferna 75 Berit Nordkvist Organ Ordförande... Karin Näsmark Justerare... Åse Ehnberg ANSLAG/BEVS A Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden Datum då anslag Datum då anslag sätts upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Vård- och socialförvaltningen Underskrift... Berit Nordkvist

2 A Socialnämnden Blad 1 (19) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Åse Ehnberg (M) Verner Hammar (S) Marie Gabrielsson (S) Ulf Sjölén (S) Deanne Edin (S) Kent Wassdahl (S) Mona Olofsson (V) Mats Gärd (C) Marianne Eriksson (C) Eva Sjölander (M) Övriga närvarande Se nästa sida Utses att justera Åse Ehnberg Justeringens plats och tid Kommunhuset, vård- och socialförvaltningen, Underskrifter Sekreterare... Paragraferna Berit Nordkvist Organ Ordförande... Karin Näsmark Justerare... Åse Ehnberg ANSLAG/BEVS A Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden Datum då anslag Datum då anslag sätts upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Vård- och socialförvaltningen Underskrift... Berit Nordkvist

3 Socialnämnden Övriga Berit Nordkvist, sekreterare närvarande Barbro Ohlsson, personalchef Anders Andersson, kommunchef Monica Lundgren, socialchef Christian Kamrup, ekonom Magnus Ahlstrand, FO-chef 86 Nancy Kvemo, Socialsekreterare 77

4 Socialnämnden Dnr Yttrande över Socialdepartementets remiss SOU 2015:20, Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård Vid socialnämndens sammanträde den 15 april 2015 fick vård- och socialförvaltningen i uppdrag att yttra sig över Socialdepartementets remiss till arbetsutskottets sammanträde den 9 juni Förslag till beslut Yttrande till Socialdepartementet lämnas enligt bilaga. Yrkande Ordföranden yrkar att socialnämnden beslutar enligt förslag till beslut. Socialnämndens beslut 1. Yttrande till Socialdepartementet lämnas enligt bilaga. 2. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. Beslutsexpediering Socialdepartementet

5 Socialnämnden Godkännande av föredragningslista Extraärende: riktlinjer för matdistribution. Socialnämnden beslutar att godkänna föredragningslistan.

6 Socialnämnden nformation Arbetsmarknadsenheten- jobbcenter Arbetsmarknadsenheten (AME) startade sin permanenta verksamhet den 1 april AME är ett resultat av de två tidigare projekten Arbetskraftskoordinator och På väg. AME jobbar internt i samarbete med Socialförvaltningen och har även ett nära samarbete med Arbetsförmedling och Försäkringskassa. Målsättningen är att stärka och stimulera varje individ att så snabbt som möjlig komma till egen försörjning. En del av AME:s verksamhet bedrivs på Jobbcenter, tidigare Kommunfix. dagsläget är 10 personer anställda hos kommunen genom en offentlig skyddad anställning. (OSA- anställning). Behovet av en sådan anställning är dock större. Förutom dessa personer har AME fler personer i åtgärder genom praktik, arbetsträning, arbetsförmågeutredningar, rehabiliteringsärenden och samhällstjänst. Yrkande Ordföranden föreslår att socialnämnden tar del av informationen Socialnämndens beslut Tar del av informationen

7 Socialnämnden nformation Bemanningsenheten Vid förra årsskiftet påbörjades uppstart av kommunens bemanningsenhet, ett samlingsbegrepp för rekrytering och bemanning. Beträffande framtida personalförsörjning, oavsett i vilken form eller på vilket sätt, så har arbetet riktats mot två delar. En del som betecknas som ansökningsenhet med en väg in, en länk i vårt rekryteringsverktyg där den som är intresserad av kortare eller längre anställning kan anmäla sitt intresse och en del mot bemanningsverksamhet av korttidsvikarier som avser stöd till verksamheterna. arbetet med att starta upp bemanningsverksamhet har fokus hittills legat på att stötta vård och socialförvaltningen (VSF) i användandet av de tekniska redskap man har för att följa upp användandet av personalresurser i förhållande till verksamhetsbehov, för att kunna utvärdera hur personalen används och hur mycket vikarier som bör rekryteras utifrån detta. En del av vikariebemanningen styrs också av företräde och Lagen om anställningsskydd, vilket är en bemanning som direkt sköts ute i verksamheten. avvaktan på den pågående organisationsförändringen inom VSF och för att kunna arbeta fram bra rutiner och arbetssätt så utgör Barn Kultur och Utbildning( BKU) lite av ett pilotprojekt nu. Från den 1 juni sköts rekrytering till förskolorna i Strömsunds tätort s av bemanningsenheten, i övrigt sker än så länge rekrytering av korttidsvikarer som tidigare. Redan anställda vikarier kan också redan idag via våra system lägga in att de är bokningsbara för arbete. All rekrytering ligger idag hos varje enhet, men kommer succesivt att skötas av bemanningsenheten. Vikarieanskaffning inom VSF kommer successivt att starta via bemanningsenheten under senare delen av hösten 2015 Yrkande Ordföranden föreslår att socialnämnden tar del av informationen Socialnämndens beslut Tar del av informationen

8 Socialnämnden nformation Migrationscenter Föreningen Svenska Migrationscentret, tidigare Sverige Amerika Centret har som syfte att verka som ett kunskapscentrum för migration och integration i en riksomfattande verksamhet. Man erbjuder bl.a. digitala tjänster. Centret vill bygga vidare på tidigare erfarenheter och utveckla samarbetet med Sverige och Svenskamerika. Föreningen bedriver sedan något år dokumentverksamhet på ett antal platser i landet. Strömsund blir den första orten i Jämtland som kommer att ha kontor. Möjligheten att etablera verksamheten i Strömsund är god. Starkt bidragande är erfarenhet från Kulturarvslyftet och liknande verksamhet samt närheten till de arkiv som finns i Ramsele och det faktum att även Sollefteå kommun beslutat att bidra till etablering och drift av ett kontor. Verksamheten bygger på statlig finansiering via Arbetsförmedlingen i form av olika typer av lönestöd och lokal medfinansiering från den kommun där kontor etableras. Satsningen kommer att ge ca 20 nya arbetstillfällen för de som står långt från arbetsmarknaden. Verksamheten i Strömsund kommer att starta inom en snar framtid, det pågår rekrytering av projektledare Migrationscenter ska inte förväxlas med Migrationsverket som är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka bo eller söka skydd i Sverige eller bi svenska medborgare Yrkande Ordföranden föreslår att socialnämnden tar del av informationen Socialnämndens beslut Tar del av informationen

9 Socialnämnden Aktuell information Konferens i Östersund om socialt utsatta EU-medborgare. Socialnämndens ordförande informerar från konferens i Östersund den 15 juni om socialt utsatta EU-medborgare.

10 Socialnämnden Dnr Verksamhetsprognos maj 2015 Redovisning lämnas över verksamhetsprognos för maj Yrkande Ordföranden yrkar att socialnämnden tar del av verksamhetsprognosen samt att nämnden ser positivt på att underskottet har minskat i förhållande till bokslut Nämnden ser fortfarande allvarligt på prognosticerat underskott och ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta se över kostnaderna. Socialnämndens beslut 1. Tar del av verksamhetsprognosen, bilaga. 2. Socialnämnden ser positivt på att underskottet har minskat i förhållande till bokslut Nämnden ser fortfarande allvarligt på prognosticerat underskott och ger förvaltningen fortsatt uppdrag att se över kostnaderna.

11 Socialnämnden Dnr Budget 2016 information Socialchef informerade om kommunfullmäktiges beslut från den 10 juni 54 om budgetdirektiv och budgetramar Yrkande Ordföranden föreslår att socialnämnden tar del av informationen Socialnämndens beslut Tar del av informationen

12 Socialnämnden Dnr Våld i nära relationer Sociala samrådsgruppen (SocSam)beslutade vid sammanträde den 22 maj 2015 att rekommendera kommunerna att godkänna förslag till avtal för Kvinnojouren, att till Kvinnojouren anslå kronor för år 2016 enligt fördelningsnyckel samt att till Centrum mot våld (CMV) anslå kronor för 2016 enligt fördelningsnyckel. Den politiska referensgruppen och arbetsgruppen i SocSam ska: Utveckla förslag till samarbetsavtal med CMV. Ta fram samarbetsavtal mellan kommunerna och regionen om ambitionerna kring våld i nära relationer. Återkomma med förslag till avtal med Kvinnojouren angående SoL-placeringar. Förslag till beslut 1. Godkänna förslag till avtal för Kvinnojouren, bilaga 2. Anslå medel till Kvinnojouren enligt fördelningsnyckel totalt kr för länets kommuner gemensamt, bilaga 3. Anslå medel till CMV enligt fördelningsnyckel totalt kr för länets kommuner gemensamt, bilaga. Yrkande Ordföranden yrkar att socialnämnden beslutar enligt förslag till beslut. Socialnämndens beslut 1. Godkänna förslag till avtal för Kvinnojouren, bilaga 2. Anslå medel till Kvinnojouren enligt fördelningsnyckel totalt kr för länets kommuner gemensamt, bilaga 3. Anslå medel till CMV enligt fördelningsnyckel totalt kr för länets kommuner gemensamt, bilaga.

13 Socialnämnden (forts.) Beslutsexpediering Region Jämtland Härjedalen Kvinnojouren Centrum mot våld

14 Socialnämnden Dnr Redovisning av genomförda åtgärder med anledning av kommunstyrelsens beslut om Matpolicy Kommunfullmäktige fastställde den 16 november 2011, 128, en matpolicy gällande för alla verksamheter i Strömsunds kommun. Kommunstyrelsen fastställde den 25 mars 2014, 72, strategier och mål för perioden Kommunstyrelsen beslutade den 31 mars att uppmana socialnämnden att se över utformningen och spridningen av måltider inom äldreomsorgens särskilda boenden. Motivet till besluten grundar sig på uppföljningen av målen för Socialchefen lämnar redovisning Yrkande Ordföranden yrkar att socialnämnden återremiterar ärendet till socialnämnden i augusti för tydligare beskrivning av åtgärder och tidplan för att nå redan beslutade mål för måltidsspridning och minskad nattfasta Socialnämndens beslut Ärendet återremitteras till socialnämnden i augusti för tydligare beskrivning av åtgärder och tidplan för att nå redan beslutade mål för måltidsspridning och minskad nattfasta Beslutsexpediering Kommunstyrelsen Vård- och socialförvaltningen

15 Socialnämnden Dnr Riktlinjer för matdistribution Ett specifikt individärende gällande matdistribution har påvisat att det finns ett behov av att se över rådande riktlinjer för matdistribution. Bedömningen är att det är skäligt att vårdtagare får beställa upp till två portioner färdiglagad mat per dag Riktlinjer idag: Matdistribution Den som inte själv förmår planera, eller tillaga varm mat kan få färdiglagad mat levererad till hemmet i form av matdistribution. annat fall rekommenderas inköp av halvfabrikat som lätt kan värmas upp. Den som inte på egen hand klarar av att värma, servera, frukost, lunch, mellanmål eller kvällsmål kan få hjälp med det. Hjälp med att diska kan vid behov beviljas en gång per dag. Riktlinje efter föreslagen ändring: Matdistribution Matdistribution är ett alternativ till att hemtjänstpersonalen lagar maten i den enskildes bostad. Den som inte själv förmår planera, eller tillaga varm mat kan, mot en subventionerad kostnad, få färdiglagad mat levererad till hemmet i form av matdistribution. normalfallet beviljas upp till två portioner per dag, vilket bedöms tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå. Den som inte på egen hand klarar av att värma, servera, frukost, lunch, mellanmål eller kvällsmål kan få hjälp med det. Hjälp med att diska kan vid behov beviljas en gång per dag. Förslag till beslut Riktlinjer för matdistribution ändras enligt förslag Beredning AU 41/2015 Yrkande Ordförande yrkar att socialnämnde beslutar enligt förslag till beslut och ger vård- och socialförvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till

16 Socialnämnden (forts.) revidering av Riktlinjer för handläggning enligt socialtjänstlagen till arbetsutskottets sammanträde den 2 december 2015 Socialnämndens beslut 1. Riktlinjer för matdistribution ändras enligt förslag. 2. Vård- och socialförvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag till revidering av riktlinjer för handläggning enligt socialtjänstlagen till arbetsutskottets sammanträde den 2 december 2015 Beslutsexpediering Vård och socialförvaltningen

17 Socialnämnden Dnr Uppföljning av aktiviteter i handlingsplan för anhörigstöd Enligt socialnämndens internkontrollplan för 2015 ska uppföljning ske av genomförda aktiviteter utifrån handlingsplan anhörigstöd. Uppföljning ska ske två gånger per år och redovisas i socialnämnden i juni och i december. Arbetet med anhörigstöd i Strömsunds kommun har under 2015 pågått och följt handlingsplanen som fastställdes Kontaktpersonerna för anhörigstöd har dagligen gett stöd, råd och information till anhörigvårdare. Biståndsenheten har efter ansökan fattat beslut om avlösning som verkställts genom att den närstående vistats på korttidsboendet Gästis i Strömsund. Avlösning har också skett i hemmet med hjälp av personal från hemtjänsten. Den 29 april anordnades en anhörigdag i Strömsund med inriktning på anhörigstöd och hälsa. Formulär för anhörigstöd kan beställas hos kommunen och finns även på kommunens hemsida där det är möjligt att fylla i uppgifter och anmäla behov av kontakt. Yrkande Ordföranden yrkar att socialnämnden tar del av redovisningen men återremitterar ärendet för mer detaljerad redovisning enligt handlingsplan till nämndens sammanträde 26 augusti Socialnämndens beslut 1. Tar del av redovisningen 2. Återremitterar ärendet för mer detaljerad redovisning enligt handlings plan till nämnden sammanträde 26 augusti Beslutsexpediering Vård och socialförvaltningen

18 Socialnämnden Dnr Delade turer och arbete varannan helg i hemtjänst och särskilt boende Enligt fastställd internkontrollplan för 2015 så ska redovisning ske om delade turer och arbete varannan helg i hemtjänst och särskilt boende fyra gånger per år, i mars, juni, oktober och december. Vård och socialförvaltningen Jobbar vidare med att minska antalet delade turer inom de olika distrikten inom VSF Yrkande Ordföranden yrkar att socialnämnden tar del av redovisningen enligt bilaga Socialnämndens beslut Tar del av redovisningen enligt bilaga

19 Socialnämnden Anmälan av arbetsutskottets delegeringsbeslut enligt sammanträdesprotokoll 9 juni 2015 Socialnämndens beslut Delegeringsbesluten läggs till handlingarna.

20 Socialnämnden Beslut enligt socialnämndens delegationslista Vård och socialförvaltningens delegationsbeslut för maj 2015 redovisas. Socialnämndens beslut Delegeringsbesluten läggs till handlingarna.

21 Socialnämnden Delgivningar 1. Beslut D A10 den 6 maj 2015, tillståndsbevis för servering av alkoholdrycker vid Dunderhallen den 9 maj Beslut D A11 den 27 maj 2015, begäran om handlingar från Restaurang & Bar, Lövbergavägen 2, Strömsund. 3. Beslut D 292 den 29 maj 2015, fastställande av årlig avgift för livsmedelskontroll, Solbackens sjukhem avd Beslut D 291 den 29 maj 2015, fastställande av årlig avgift för livsmedelskontroll, Solbacken sjukhem, avd Beslut D A13 den 10 juni 2015, tillståndsbevis för servering av alkoholdrycker vid logen i Brattbäcken den 19 juni och 8 augusti Datainspektionens meddelande den 18 maj 2015 om att drönar-dom överklagas. 7. Datainspektionens meddelande den 26 maj 2015 om att granskning inleds av Google. 8. Tillgänglighetsrådets protokoll den 18 maj Socialnämndens beslut Delgivningarna läggs till handlingarna.

22 r ~ Strornsunds va - ~ Kommun J u;. a Straejmlen lfielle Forvaltning/avdelning:.Y~~~.-,?~~..~~<?!~!~~y.<:,~!~_i_~~...._. Verksamhetsprognos driftbudget (exkl kapitalkostnad) Budget (belopp tkr) Prognos helar (belopp tkr) Nettoavvikelse Koslnader (inkl lntakter (inkl Foreqaende tillaqqsbudqet) tillaqqsbudqet) Nettoram Koslnader lntakter Netto Prognos helar prognos VERKSAMHETSPROGNOS 2015 Prognos baserad pa redovisning t.o.rn: D Februari D April D Augusti D Oktober o Mars o Maj D September D November A. Forvaltnings-/avdelningschefs kommentar om nulaqet Vi har inte helt hunnit anpassa verksamheten till beslutad budget pga regler for schemalaggning, dvs inom sarskilt boende gallde det gamla schemat tom 25/1 och i ett fall tom 23/2 vilket stor siffrorna. Den okade kostnaden for DB, jour och beredskap inom forvaltningen blir hogre an den budgeterade okningen pa 10% ca -2400tkr. a rl a ~ B. Atgard/forslag for att komma inom budgetram ~eaktad i Kraver poli- Behandling i Besluts- Kravs - _.. prognos tiskt beslut narnnd, datum paragraf beslut 1. -PQr't~attg:eh0rnga'i1~m,ea sa.:_ni,ti'ga:,ehe.f.~r :ihdtn 'al~re9,fj~sj~,n~e;1fi an!5,a ejy a:~r:m'ai" - -- forhallande till budgeterade timmar Oversyn av bemanningen inom omsorg om personer med funktionsnedsattning D g NejD J0 Nej D KO K i D g NejD J0 Nej D K[J KF --, 1 D G NejD JD Nej D KO KF , " 11: D G NejD G Nej D K[J KF 4. :. -., " C. Kommentar till avvikelse i forhallande till foreqaende prognos --

23 Prognos -8 Str6msunds, -WS4 - Kommun.ut Straejmlentjelte Forvaltning/avd: _Y.~~9_~ ~g~ ~~g!9._!f.~_':y._~_!~~~_~~l _ Vbl.KSAV.aETSPROGNOS Prognos baserad pa redovisning t.o.rn: o FJ:l MD Pl;} Maj o AQ Sep d:j Nov DRFTBUDGET 201 Andamal Kostnader (b~loppi tkr)_. i ntakter (belopp i tkr) Kommentarer Budget 1 Prognostiserat Budget Prognos Prognostiserat Netto-! (inklta*) helar over/underskott (inklta*) i helar :over/underskott avvikelse 007 Namnd dagar mot 10 dagar 2014_Utbildningsdagar. 197 Ledn 0 adm Vakanta tianster storsta orsaken. lntakterna ar projektmedel som i daqslaqet bedorns forbrukas till 100% 700 Bistandsenhet 2565j 2565! 711 Bost.s.serv.vuxna i! Nagot hoqre personalkostnader dock inte samtliga enheter men det vags upp av lagre ovriga kostnader. 713 Dagverksamh LSS! Hoqre personalkostnader bla pga omplacering_ Vags till viss del upp av lonebidraq samt lagre ovriga kostnader bla for leasingbil 717 Personlig ass Valdiqt osakert med personalkostnaderna med bla utokninq 0,65 tj samt andrade beslut pa timbelopp, standiqa omprovningar av forsakrinqskassan. En avslutad grupp i forhallande till budget battrar pa proqnosen. 718 Stodinsatser Budgeterat for 11 platser i daqslaqet finns 12 st samt ny stodfarnif sedan november. 752 Ekonomienhet! varav utbet torsorjn.s! Vuxenenhetl oppenvard ! varav instiunionsverd st idag mot budget 9 sf. Transport

24 -8 Str6msunds _~ - a - Kommun.. V Q, $ pa Straejmlen tfelte Forvaltn ing/avd:.y~~9.~..?~~..~?g~9...f.~.~.~.!~~.i.~g. V&aKSAV.aeTSPROGNOS Prognos baserad pa redovisning t.o.m: D FJ:l MD ~ Maj D AQ Sep dj Nov DRFTBUDGET 201 Andamal K()_stnader (belopp i tkr) lntakter (belopp i tkr) Kommentarer Transport 756 Familjecentralen.Budqet Prognos i Prognostiserat i Budget Proqnos Prognostiserat Nettoi(inkTA*) helar i Over/underskoll (inkl TA *) lhelar over/underskott avvikelse! Barn och familj Vakanta tianster ger laqre personalkostnader men hoqre resekostnader samt institutionskostnader gor anda att andarnalet gor ett underskott., - varav institutionsverd st p/aceringar idag mot budgeterade 20 st men even,,!, i neqo! dyrare p/aceringar an budget. 759 Farniljeratt 804' Personalkostnad over budget troligen felkonterad on som hor till barn och familj. 770 Projektmedel Sarskilt boende Genornqaende hog korttldsfranvaro samt att gamla schemat gallde tom 25/1 och i ett fall 23/2, en kvarstaende osakerhet i kring antal schemalagda timmar i forhallande till, budgeterade. Ornstallnlnqskostnad till 0,63 blir enl prognos ca 700 tkr men naqra enheter ser inte ut att komma ner till budgeterad bemanningsgrad, vi marker dock en positiv trend med tanke pa att verksamheten reducerats med ca 1Otianster i forhallande till l.onebidraqen okar med 490tkr. 776 Nattlag , i Svaranalyserad da alia kostnader inte ligger ratt, nattlag har brutits ut fran bade andarnal 771 och 781 men alia loner inte rattade an. i 778 Trygghetsboende 1453' i!,

25 8 ~tr6msunds.~ 7 ~ ~ l\..ommun.. Straejmlen tj"ielte ns;auii Forvatning/avd: 'y'~~9.~.~~..~?g~~.!f.9..~~.!~~.i.~g. V&a.KSAN.aETSPROGNOS D D Prognos baserad pa redovisning t.o.m: FJ:l MD ~ Maj AQ Sep co Nov DRFTBUDGET 201 Andamfll Kostnader (b~l~pp i tkr)!ntakter (belopp i tkr) Kommentarer :Budget 'Proqnos Prognostiserat.Budget.Prognos i Prognostiserat Netto- (ink TA*) helar 6ver/underskott (inkl TA *) helar i 6ver/underskott avvikelse Transport !

26 ~ Str6msunds v- --.ua - Kommun q a Straejrnlen tj"ielte Forvaltning/avd:..y"~~9.~.~~..~~g~~.!f.~.~~.!~~.i.~g. V~KSAV~TSPROGNOS Prognos baserad pa redovisning t.o.m: D FJ:l MD Pl;2} Maj D AQ Sep dj Nov DRFTBUDGET 201 Andamal l~ostnader (belopp i tkr) llntakter (belopp i tkr) Kommentarer i Budget Prognos! Prognostiserat Budget 1Prognos i Prognostiserat Netto- (inkl TA*) helar 'over/underskott '(inkl TA *) helar Dver/underskott avvikelse Transport Hernvard Trygghetslarm dyrare an budget med 300 tkr, naqot laqre, intakter men frarnst stor osakerhet kring personalkostnaderna. 782 Hernsjukvard Personalkostnaderna hoqre tillfoljd av extra anstallninq men aven da 08 och jourersattningen hoqre an budgeterad. 785 Kommunrehab Lagre personalkostnader an budget, en leasing bil mindre an budget. l.onebidraq pa ca200tkr okar intakterna. i Summa i * TA=tlilaggsanslag/-budget

27 Kostnadsfördelning Kvinnojouren

28 Kostnadsfördelning Kvinnojouren

29 Kostnadsfördelning Centrum mot Våld

30 Dnr Bilaga SN Process/rutin Beslut om delade turer och varannan helgarbete i hemtjänst och i särskilt boende. Vad kontrolleras/kontrollmoment Delade turer och varannan helgarbete i hemtjänst och i särskilt boende ska fortsätta att minska. Frekvens 4 ggr/år. Kontrollansvar Enhetschef rapporterar till områdeschef. Metod/Hur sker kontrollen Manuell kontroll genom checklista som enhetschef lämnar till områdeschef som sammanställer. Resultat/Utfall Hemtjänst Delade turer Delade turer Varannan helg Antal/vardag Antal/helg Backe/Rossön N N N Hoting J J Tåsjödalen J J Nordöstra N N N Strömbacka N N J Sydvästra N N J Hammerdal J J J Frostviken J J Särskilt boende

31 Dnr Bilaga SN Delade turer Delade turer Varannan helg Antal/vardag Antal/helg Brismarksgården N N N Granbacken N N N Levinsgården J J J Solbacken J N N Tåsjögården J J N Åshamra J J J Älvgården N N N Analys/kommentar Vid redovisning för februari månad gjordes en utförlig beskrivning med analys och kommentarer kring resultatet. Den beskrivningen är fortfarande aktuell och därför bifogas i denna redovisning för maj månad enbart nya kommentarer som enhetschefer lämnat vid detta tillfälle och som kan spegla situationen kring schemaplanering. Hemtjänst: Vi har var tredje helg förutom en anställd som arbetar varannan helg. Många medarbetare väljer att arbeta varannan helg, ibland även två helger i rad. Några i personalgruppen har själva valt att arbeta varannan helg, övriga jobbar var tredje. Delad schematur vardag blir i snitt 1 per/dag, flera har under perioden valt korta turer eller börjat kl 1300, vi försöker jobba med schemat så det ej är statiskt. Helgarbete förläggs med fem helger på en tolvveckors period, dvs omväxlande varannan och var tredje. Det är inte lätt det här med delade turer, det ska finnas personal när det behövs och verksamheten styr, inte enbart veckodagar utan även på helger kan vårdtagare vilja duscha. Särskilt boende: Vi har ändrat från förra mättillfället så från och med maj jobbar personalen två helger av fem. Möjlighet finns för personal att under måndag till fredag själva lägga delad tur då vi har både en kort morgontur och kort kvällstur. De få tillfällen detta görs är det för att få fler lediga dagar. Schema just nu är på 5-veckors. Man kan säga att vi jobbar varannan/var tredje helg per period. Det är två helger på fem veckor plus en lördag eller söndag kväll var 10 vecka.

32 Dnr Bilaga SN På helgen arbetar några delad tur antingen lördag eller söndag, en person har ingen delad tur och det är den personen som arbetar sin bonushelg, vilket de ska göra två helger per år för att täcka upp alla helger. Förutom bonushelgen arbetar man var tredje helg. Omvärldsbevakning andra kommuner En omvärldsbevakning kring delade turer och helgarbete i hemtjänst och särskilt boende har gjorts under april-maj genom att ett antal kommuner i norra regionen har besvarat ett antal frågor. Svaren har sammanställts och ger en översiktlig bild. För ytterligare analys behöver mer bearbetning av materialet ske. Det inkom 17 svar varav alla inte besvarat alla frågor. Det finns överlag stora likheter med den situation vi själva har kartlagt där delade turer förekommer både vardag och helg i många kommuner i olika omfattning. Några har beslut att minska antal delade turer. Mer än hälften av de svarande har inget sådant beslut. Helgarbete uppvisar variation i stor utsträckning på liknande sätt som i Strömsund. Endast en kommun har svarat att man har beslut att minska arbete varannan helg. Bedömning Enheter inom hemtjänst och särskilt boende arbetar efter bästa förmåga att uppnå beslutade mål inom sina ansvarsområden. Enhetschefer tillsammans med vårdpersonal lägger stor kraft på att få en väl fungerande verksamhet där schema är ett bland flera verktyg. Vissa enheter har kunnat göra förändringar i enlighet med nämndens beslut att minska förekomst av delade turer och arbete varannan helg vilket kan ses i tabeller ovan. Målet att minska antalet delade turer är förvisso möjligt att nå genom att förlägga mycket långa eller mycket korta turer på schemat, delade turer kan undvikas helt genom många olika sorts kortare schematurer och målet att minska arbete varannan helg är möjligt att nå genom att förlägga arbete var tredje helg. Fortfarande behöver den bilden kompletteras av de avvägningar som sker utifrån både personalens behov i deras arbetsmiljö och vårdtagares behov av insatser. De som arbetar deltid har valt att jobba deltid för att få fler lediga dagar och önskar oftast fler långa turer. Med många korta arbetspass är det svårt för heltidsarbetande att lägga schema och få ut sina arbetstider. En ekvation som inte går ihop helt utifrån personalen önskemål. bland läggs/väljs delad tur på vardagar för att personal ska kunna fördela ut sin tjänstgöringstid, få ytterligare någon ledig dag och finnas i tjänst när verksamheten som bäst behöver. Majoriteten av personalen vill jobba var tredje helg vilket innebär helger med många timmar. Det blir en negativ påverkan på arbetsmiljön med långa pass, många komplexa arbetsuppgifter och beslut och svårt för personal att orka med i längden. Det finns även några som vill jobba varannan helg vilket innebär helger med färre timmar, kortare pass men även upplevs som negativ påverkan på arbetsmiljön med färre lediga helgdagar.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 11.00 16.30 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Åse

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20.

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) 54-65, 67-82 Per Gunnar Larsson (S) Mona Wandel

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40 Sammanträdesprotokoll 1(20) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 17.40 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD 111-121 Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD, 111-121

Läs mer

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 OBS! Heldag

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS BOKSLUT MED VERKSAMHETSBERÄTTELSE

SOCIALNÄMNDENS BOKSLUT MED VERKSAMHETSBERÄTTELSE SOCIALNÄMNDENS BOKSLUT MED VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum 2009-01-28 Socialnämndens bokslut och verksamhetsberättelse 2008 Det ekonomiska utfallet

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl. 08-16.00 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande Susanne Hansson (s) Lennart Oscarsson (s) Birgitta

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

1(26) Sammanträdesprotokoll 2014-01-28. Socialnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 30. Beslutande

1(26) Sammanträdesprotokoll 2014-01-28. Socialnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 30. Beslutande Sammanträdesprotokoll 1(26) 2014-01-28 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 30 ande Kristina Valtersson (C) Ersättare: Birgitta Larsson (RP) Monica Jansson (S) tjänstgörande

Läs mer

Socialnämnden beslutar

Socialnämnden beslutar ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2011-03-01 24 Sn 17 Dnr 00031/2011 042 Bokslut år 2010 Bokslut för socialnämnden år 2010 har upprättats. beslutar./. att godkänna redovisningen

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 210-238 Maria Hjärtmyr Varav sekretess 235-237. Ordförande... Markus Evensson

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 210-238 Maria Hjärtmyr Varav sekretess 235-237. Ordförande... Markus Evensson Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-17:10 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S) tjänstgörande ersättare för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2008-11-25 Blad 1 (46 )

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2008-11-25 Blad 1 (46 ) Kommunstyrelsen 2008-11-25 Blad 1 (46 ) Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 08.00-16.10 Jan-Olof Andersson (m), ordförande Lennart Oscarsson (s) Mikael Stedt

Läs mer

Information om nya upphandlingsregler

Information om nya upphandlingsregler VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 2010-08-26 83 2 Information om nya upphandlingsregler Upphandlingsspecialist Staffan Källström informerar om nya upphandlingsregler som gäller från den 15 juli 2010. Under informationen

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014 Socialförvaltningen

Kvalitetsbokslut 2014 Socialförvaltningen Kvalitetsbokslut 2014 Socialförvaltningen Innehåll Sid 1. Inledning 5 2. Förvaltningsövergripande... 5 2.1 Systematiskt kvalitetsarbete. 5 2.2 Samverkan 6 2.3 Processer och rutiner 7 2.4 Personalens medverkan

Läs mer

Hemvårdsnämnden 2014-02-13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED BOKSLUT

Hemvårdsnämnden 2014-02-13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED BOKSLUT 2014-02-13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED BOKSLUT 2013 Hemvårdsnämnden 2013 2013 har varit ett år där den kommunala verksamheten arbetat med värdegrunden. I värdegrund 2.0 pratar vi om att vi KAN och VILL

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

TILLÄGGSKALLELSE 2014-12-02. Socialnämnden 2014-12-02. Tilläggskallelse

TILLÄGGSKALLELSE 2014-12-02. Socialnämnden 2014-12-02. Tilläggskallelse TILLÄGGSKALLELSE 2014-12-02 Socialnämnden SN 2014-12-02 Tilläggskallelse 1 TILLÄGGSKALLELSE 2014-12-02 Socialnämnden Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-12-02, klockan 14:00 Ärenden: Enligt

Läs mer

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-10-29 334 Inrättande av K-center i. KS 2013-267 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande:

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande: KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-04-21 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Säven, Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5, tisdagen den 21 april,

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2014-09-24, kl 09.00 14.00

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2014-09-24, kl 09.00 14.00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2014-09-24, kl 09.00 14.00 Beslutande Patrik Persson (C) Monika Beije (M) Håkan Rombe partilös fd (Fp) Allan Forsberg (KD)

Läs mer