SAMMANFATTNING EKONOMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANFATTNING EKONOMI"

Transkript

1 Kommunstyrelsens Årsredovisning 2009

2 SAMMANFATTNING EKONOMI Kommunfullmäktiges nettokostnader uppgår till 5,7 mkr år 2009, vilket innebär ett underskott med 0,1 mkr jämfört med budget, framförallt beroende på högre arvodeskostnader än budgeterat, samt annons- och tryckkostnader. Kommunstyrelsens nettokostnader uppgår till 79,8 mkr, vilket innebär ett överskott jämfört med budget på 5,0 mkr. Kommunstyrelsen har under året haft det ekonomiska ansvaret för vårdnadsbidraget hos barn- och utbildningsnämnden, vilket i bokslutet motsvaras av 1,8 mkr. Med detta beaktat blir överskottet 3,2 mkr. Överskottet förklaras bland annat av vakanta tjänster, högre intäkter och något högre statsbidrag. Jämfört med 2008 har nettokostnaderna ökat med 7,6 mkr. Verksamhetens intäkter uppgår till 46,8 mkr och kostnaderna till 126,7 mkr. En jämförelse med föregående års bokslut visar att årets intäkter ökat med 3,3 mkr och kostnaderna med 10,9 mkr. Ökningen beror främst på att kommunstyrelsens nettobudget för 2009 ökade med 11,4 mkr jämfört med föregående år, framförallt för strategiska utvecklingsprojekt inom staden och för fortsatt utveckling av stadens IT- och informationsverksamhet. Under 2009 har staden investerat i IT och stadens webbplats. Nettoinvesteringarna uppgår till 7,5 mkr, vilket innebär ett överskott i förhållande till budget på 4,6 mkr. Av de medel som inte nyttjats har 3,8 mkr begärts överförda till Nedan redovisas ett sammandrag av kommunstyrelsens nettobudget och utfall Verksamhet Budget 2009 Redovisat 2009 Politisk verksamhet: Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Övriga politiska organ Kommunala handikapprådet Internationella kommittén Jämställdhetskommittén Allmänna val Valnämnden Övrigt administrativt kommunstyrelsen Charlottenburg Gåvor - inköp av mm 0 14 Gemensam verksamhet Div bidrag kommunstyrelsen

3 Stöd till partierna Kommunalt partistöd Politiska sekreterare m.m Stadsledningsförvaltningen: Stadsdirektören Stadsdirektörens kansli Kapitalkostnader Kommunstyrelsens utvecklingsavdelning Utvecklingsavdelningen Näringsliv Solna Forum - besökscenter Besöksnäring/Turism- verksamhetskostnader EUs Ordförandeskapshalvår Kommunikation Evenemang Internationella sekretariatet Omvärldsbevakning och analys Samordning och utveckling Webb Kommunstyrelsens kansli Kommunstyrelsens kansli Arkiv Överförmyndarnämnden Växel Försäkring Kommunstyrelsens kontor Kommunstyrelsens kontor Företagshälsovård Facklig verksamh Sommarjobb Kompetensutv Skakis Minnesgåvor Informationsportal E-handelsavgift kontoret Industriverken Totalt/Budgetram

4 POLITISK VERKSAMHET Inledning I kommunstyrelsens budgetram innefattas ett antal politiska verksamheter. Det är budgeten för: Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen, med ett antal beredningar/kommittéer/råd som arvodeskommitté, kommunala handikapprådet, jämställdhetskommitté, internationell kommitté Kontant partistöd Partistöd i form av resurser som politiska sekreterare Utöver dessa politiska verksamheter så omfattar kommunstyrelsens budgetram också medel för Valnämndens och Överförmyndarnämndens verksamheter i de delar som inte avser personalkostnader. Den politiska verksamheten inom kommunfullmäktige och kommunstyrelsen domineras av arvoden och ersättningar till förtroendevalda. Politikerarvodena för 2009 räknades upp enligt gällande index med några procent mer än vad som budgeterades. En kort redovisning för respektive område lämnas nedan. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är stadens högst beslutande organ. Fullmäktige har 61 ledamöter och 33 ersättare, som fattar beslut i övergripande frågor av principiell karaktär. Alla ledamöter och ersättare är utsedda i allmänna val. Årligen planeras elva möten varav ett är budgetmötet i november månad. Under 2009 har också elva sammanträden genomförts. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen är stadens regering och ledamöter och ersättare är utsedda av fullmäktige. Styrelsen består av nio ledamöter och nio ersättare. Samtliga partier i kommunfullmäktige är representerade i kommunstyrelsen. Alla ärenden som ska behandlas av kommunfullmäktige, utom valärenden, ska beredas av kommunstyrelsen som ska lämna ett förslag till beslut. Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen har ett övergripande ansvar för den kommunala koncernens utveckling och ekonomiska ställning, leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter, samt ansvarar för samordningen inom den kommunala koncernen. Det omfattar också bland annat samordning av den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten, informationsverksamheten, personalpolitiken, arbetet med att effektivisera administrationen, den övergripande väg- och trafikplaneringen, mm. Årligen planeras elva möten och under 2009 har också tolv sammanträden genomförts. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen har i sin tur delegerat beslutanderätten för vissa ärenden till ett utskott som består av presidiet. Det största området avser personalpolitiken där arbetsutskottet är kommunens personalorgan. Vissa bidragsärenden och yttranden i tex frågor om kameraövervakning ingår också bland utskottets uppgifter. Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder vid behov, vilket under 2009 har inneburit 17 protokollförda möten.

5 Råd och kommittéer Kommunstyrelsen har även utsett ett antal råd och kommittéer. Råden och kommittéerna är utsedda för att rådgöra i vissa frågor eller bevaka utvecklingen av några specifika frågor. Inget råd och inga kommittéer har någon beslutanderätt, utan den ligger formellt hos kommunstyrelsen. Kommunala handikapprådet Handikapprådets kommunala representanter utses av kommunstyrelsen. Utöver dessa är handikapporganisationerna representerade i rådet. Rådets huvuduppgift är att samråda i frågor som rör målgrupperna. Ett uppdrag för rådet är att svara för den övergripande bevakningen av nämnders och förvaltningars arbete med frågor för funktionshindrade. En viktig uppgift under 2009 har därför varit att följa arbetet med och ha synpunkter på den nya handikapplanen för Solna stad. Planen antogs av kommunstyrelsen under Rådet har en egen rambudget att användas för arvoden och aktiviteter. Omvårdnadsnämndens ordförande är också ordförande i rådet. Kommunala pensionärsrådet Pensionärsrådets kommunala representanter utses av kommunstyrelsen. Utöver dessa är pensionärsorganisationerna representerade i rådet. Rådets huvuduppgift är att samråda i frågor som rör målgrupperna. Rådet administreras och finansieras av omvårdnadsförvaltningen. Omvårdnadsnämndens ordförande är också ordförande i rådet. Jämställdhetskommittén Kommunstyrelsen har utsett en jämställdhetskommitté för att driva på det tvärsektoriella arbetet inom kommunen, som styrelsen ansvarar för. Kommittén består av sju ledamöter. För att öka kunskapen och insikten inom jämställdhetsområdet har utbildnings- och informationsinsatser genomförts under året. Internationella kommittén Kommunstyrelsen har utsett en internationell kommitté för att stimulera internationell samverkan och utbyte. Internationella kommittén består av sju ledamöter. Kommittén följer stadens internationella arbete och ger visst stöd till internationellt utbyte tex inom skolområdet. Till hjälp i sitt arbete har kommittén anställa inom stadslednings-förvaltningen. Arvodeskommittén Kommittén har till uppgift att bereda frågan om arvodesregler för förtroendevalda i staden. Arvodeskommittén har inte haft sammanträden under 2009, eftersom befintliga arvodesregler gäller mandatperioden ut. Partistöd Partistödet är fastlagt i en överenskommelse mellan partierna i kommunfullmäktige och därefter fastställda av fullmäktige. Stödet är uppdelat i två delar, dels ett kontantstöd, dels ett administrativt stöd. Kontantstödet omfattar dels ett grundstöd (50tkr) och ett demokratistöd (50tkr) som är lika för alla partier i kommunfullmäktige, dels ett allmänt mandatbundet stöd på 60tkr/mandat och ett demokratistöd med 6tkr/mandat, baserat på hur många mandat respektive parti har i kommunfullmäktige. Kontantstödet uppgår totalt sett till tkr, vilket var utfallet Det administrativa stödet består bland annat av att varje politiskt parti har rätt till kontorsrum i Solna stadshus med telefon, mobiltelefon, dator, stadens programvaror, nyttjande av sammanträdeslokaler för partiinterna möten, kontorsmaterial och viss kopiering. Partier utan

6 kommunalråd har dessutom rätt till ett gruppledararvode. Partier med 1-3 mandat i kommunfullmäktige har rätt till en resurs som politisk sekreterare på motsvarande 30% av heltid, partier med minst 4 mandat har en resurs som motsvarar 75% av heltid och partier med kommunalråd har rätt till en resurs på heltid. Budgeterat belopp för verksamheten 2009 överskreds med ca 200 tkr främst på grund av ökade IT-avgifter och att ersättningarna/arvodena till politiska sekreterare ökade avsevärt mer än budgeterat till följd av indexuppgången. Valnämnd Valnämnden ansvarar för planering och genomförande av allmänna val och folkomröstningar. Nämnden består av sju ledamöter och lika många ersättare en från varje parti i kommunfullmäktige. Under juni månad 2009 genomfördes Europaparlamentsvalet. I uppgifterna ingick bland annat anskaffning av vallokaler och valmaterial, rekrytering och utbildning av valförrättare samt preliminär rösträkning dels på valkvällen/natten, dels vid den så kallade onsdagsräkningen. Målet var att genomföra administrationen av valet utan att några formella komplikationer uppstår. Målet uppfylldes. Överförmyndarnämnd Överförmyndarnämnden ansvarar för tillsyn över godmanskap, förvaltarskap och förmynderskap. Nämnden består av tre ledamöter och lika många ersättare. Ärenden rörande godmanskap är i stort sett konstant jämfört med föregående år, utom vad gäller ensamkommande barn vars ärenden ökar stadigt. För denna hantering får överförmyndarnämnden inte längre någon särskild ersättning från Migrationsverket. Budgeten för nämnden återfinns under kommunstyrelsens kansli. Överförmyndarkansliet hade följande mål för 2009: - Granskning av års- respektive sluträkningar ska ske inom tre månader från det datum då årsräkningen inkom till kansliet om inte särskilda skäl föranleder annat. - Ansökningar respektive anmälningar om behov av god man eller förvaltare ska handläggas så att de kan avslutas alternativt skickas vidare till tingsrätten inom en månad från det att ansökan/anmälan inkom till kansliet om inte särskilda skäl föranleder annat. MÅLEN är uppfyllda.

7 STADSDIREKTÖREN inklusive kapitalkostnader Verksamheten Stadsdirektörens huvuduppgift är att biträda kommunstyrelsen i det övergripande uppdraget att leda, styra och samordna kommunens gemensamma angelägenheter. Stadsdirektören biträds i sin tur av stadsledningsförvaltningens kontor och kansli, liksom av utvecklingsavdelningen, som inrättades den 1 januari Utvecklingsavdelningen leds av den biträdande stadsdirektören har övertagit ansvaret för vissa frågor som tidigare låg direkt under stadsdirektören. Till utvecklingsavdelningens ansvarsområde hör kommunikation, besöksnäring/turism, näringsliv, internationella frågor och interna samordnings- och utvecklingsfrågor inom förvaltningen och staden. Stadsdirektörens arbete under 2009 har i hög grad präglats av de stora utbyggnads- och infrastrukturprojekt, som planeras och pågår i staden. Det handlar exempelvis om Arenastaden med den nya nationalarenan, Swedbank Arena, KI/KS-området med det nya universitetssjukhuset, Nya Karolinska Solna och förlängningen av tvärbanan från Solna Business Park till Solna station. Samordningen har internt i staden i övrigt skett i förvaltningschefsgruppen. Samordningen av koncernfrågor har skett huvudsakligen genom kontakter med berörda representanter för respektive bolag, förbund etcetera. Uppföljningen av uppdragen i 2009 års budget har också skett i förvaltningschefsgruppen. Kommunstyrelsens mål för stadsdirektören Utifrån kommunfullmäktiges mål fastställer kommunstyrelsen följande mål: Stadsdirektören ska tillse att uppsikt över nämnder, styrelser och kommunens bolag sker enligt fastställda rutiner. I samband med fullgörandet av uppsiktsplikten ska kansliet särskilt beakta om samordnings- och samverkansmöjligheter i koncernen tillvaratagits. Dessa frågor har hanterats inom ramen för det beslut kommunstyrelsen tidigare tagit avseende uppsiktsplikten. Till de mer formella forumen kan nämnas att förvaltningschefsmöten har genomförts varje månad. Vid behov har VD i kommunala företag kallats till avstämningsmöten. Ledningssystemet, som omfattar samtliga ledningsgrupper i stadens förvaltningar, har genomförts vid fyra tillfällen under Målet är uppfyllt. Stadsdirektören ska uppmärksamma goda exempel från stadens verksamhet och sprida kunskap om detta internt och/eller externt. Goda exempel från stadens verksamheter har exempelvis redovisats i samband med ledningssystemen. Det har också externt hållits seminarier såväl lokalt som regionalt, nationellt och internationellt på olika teman anknutna till Solna stad. Det gjordes inte minst under andra halvåret 2009, då Sverige var ordförande i EU och hälften av de svenska EU-mötena hölls i Solna. På Solna stads webbplats har också ett stort antal goda exempel kunnat redovisas löpande under året. Målet är uppfyllt.

8 Ekonomi Stadsdirektören redovisar ett underskott med 180 tkr. Underskottet grundar sig huvudsakligen på rekryterings- och annonskostnader hänförliga till rekryteringar av förvaltningschefer genomförda såväl 2008 som Kapitalkostnader Kostnaderna har blivit lite lägre än budgeterat. Framtiden Mandatperioden präglas av de uppdrag som Solna stads politiska majoritet angett i sitt politiska program för Med detta som grund arbetar tjänstemannaorganisationen med att fullgöra uppdragen. I övrigt dominerar arbetet med planering och genomförande av de stora utbyggnads- och infrastrukturprojekten i Solna.

9 Kommunstyrelsens utvecklingsavdelning Verksamheten Kommunstyrelsens utvecklingsavdelning inrättades den 1 januari Inom ramen för utvecklingsavdelningens ansvarsområde ligger kommunikation (inklusive Solna Forum), besöksnäring/turism, näringsliv, internationella frågor samt interna samordnings- och utvecklingsfrågor inom förvaltningen och staden. Under 2009 har arbetet, inom näringslivsområdet, med att utveckla Solna stads kontakter med näringslivet fortsatt genom företagsbesök, frukostbrickor och nyhetsbrev. Staden har också fortsatt arbetet med att utveckla näringslivsservicen utifrån den serviceundersökning, som genomfördes bland företag i Solna inom ramen för kommunsamarbetet Stockholm Business Alliance. Även stadens företagsservice på webben har förstärkts. Vidare fortsatte arbetet med att utveckla Solna som företagsplats. Solna stad blev medlem i Stiftelsen Vetenskapsstaden, som har till uppgift att marknadsföra och utveckla området runt Karolinska Institutet och Karolinska Sjukhuset till ett världsledande life science-område. Inom kommunikationsområdet antogs under året ett nytt regelverk för Solna stads kommunikation i form av ny kommunikationspolicy och grafisk profil. Dessutom utvecklades kanalerna för kommunikation genom revideringen och utvecklingen av webbplatsen solna.se med fler informationstjänster, tydligare målgruppsinformation, en mer genomtänkt informationsstruktur och ny design. I övrigt har staden arbetat med utveckla Solna Forum till ett modernt besöks- och informationscenter. Parallellt med utvecklingsarbetet har staden arbetat med information till medborgarna via dagens befintliga webb, affischtavlor, annonsering mm. Inom det internationella området har Solna stad varit engagerad i ett 20-tal internationella projekt inom de områden som prioriteras i den internationella policyn och ett 50-tal övriga internationella aktiviteter. Under det svenska ordförandeskapet anordnades informationsaktiviteter för att öka Solnabornas kunskap om EU. De cirka EU-delegater som besökte Solna under ordförandeskapet fick information om Solna, möjlighet att ta del av Solnas kulturskatter och en personlig hälsning från ett barn/en ungdom i Solna i form av en EUROEMOTION - en teckning på Europatemat. Sju EU-relaterade konferenser/seminarier genomfördes liksom ett Europeiskt nätverksmöte och två EU-projektmöten. Under 2009 har arbetet med att marknadsföra och utveckla Solna som turiststad fortsatt. Syftet är att öka privat- och affärsresandet till Solna och tillhandahålla turistservice. En viktig utgångspunkt för arbetet är det turistråd med representanter för besöksnäringen, som har byggts upp, för att utveckla Solna som besöksdestination. Utifrån samarbetet har ett antal utvecklingsprojekt för specifika besöksmål genomförts såsom exempelvis audioguiden för Hagaparken. En satsning gjorde också på att marknadsföra Solna som besöksort på TUR-mässan i Göteborg. Dessutom har turistservicen förstärkts genom satsningar på webben och på produktion och distribution av olika typer av tryckt turistmaterial. Under 2009 har ett stadsövergripande förnyelse- och utvecklingsprojekt startats upp inom ramen för utvecklingsavdelningen. Projektet syftar till att utveckla mål- och verksamhetsstyrningen, kvalitets- och verksamhetsutvecklingen, stadens tillgänglighet och bemötande samt Solna stads ställning som arbetsgivare. Arbetet inleddes under hösten 2009, efter beslut i kommunstyrelsen, och kommer att drivas intensivt under 2010.

10 Personal Utvecklingsavdelningen har under 2009 haft 8 anställda, 7 kvinnor och 1 män. Medelåldern är 45,8 år och sjukfrånvaron har uppgått till 3,6 %, varav en person har omfattats av en långtidssjukskrivning. Ekonomiskt utfall Budgeten för kommunstyrelsens utvecklingsavdelning uppgår till 14,5 mkr. Nettokostnaderna uppgår till 14,0 mkr, vilket innebär ett budgetöverskott på 0,5 mkr. Överskottet beror till stor del på att befattningar inte har varit besatta under hela året, men också på att vissa delar av utvecklingsarbetet har startats upp under året. Framtiden Under 2010 ligger fokus på att vidareutveckla kontakterna med näringslivet i Solna, förbättra stadens näringslivsservice och att utveckla Solna som företagsplats. Ett förvaltningsövergripande arbete kommer att startas upp med denna inriktning. Detta arbete kommer också att i vissa delar ske samordnat med det stadsövergripande förnyelse- och utvecklingsarbetet. Under 2010 är också inriktningen att bygga vidare på Solnas ställning som besöksdestination med fotbolls- och arenastaden, filmstaden och kungliga nationalstadsparken. Ett särskilt fokus kommer att ligga på att utveckla de kungliga parkerna, Haga och Ulriksdal, till attraktiva besöksmål. Inom kommunikationsområdet fortsätter arbetet med att implementera kommunikationspolicyn/strategin och den grafiska profilen samt att utveckla kanalerna för kommunikationen. Den nya webbplatsen Solna.se ska vidareutvecklas och förstärkas med ytterligare informationstjänster. Inom det internationella området kommer fokus att ligga på att utveckla det internationella arbetet som metod för kvalitets- och verksamhetsutveckling i Solna stad. Detta kommer att göras inom ramen för det stadsövergripande förnyelse- och utvecklingsarbetet. Under 2010 kommer också fokus att ligga på att ta tillvara de möjligheter som Sveriges ordförandeskap i EU har givit för att visa upp Solna och stadens arbete inom viktiga områden.

11 Kommunstyrelsens kansli Kommunstyrelsens kansli är ett av styrelsens kontor. Kansliet svarar för service och administration åt kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Därutöver omfattar kansliet olika specialistfunktioner och verksamheter som; stadsjurist, äldreombudsman/handikappkonsulent, stadsarkivarie och säkerhetssamordnare. I kontoret finns också valkansliet och överförmyndarkansli. Kommunstyrelsens kansli samordnar också tills vidare telefonväxel, som är upphandlad verksamhet på entreprenad. Ansvaret för försäkringshanteringen och konsumentrådgivningen, samt samordningen och administrationen av Trygghetsrådet inryms hos kansliet. Verksamhet 2009 Kommunstyrelsens kansli har löpande hanterat 213 ärenden hos kommunstyrelsen. Under året har kansliet registrerat 386 nya ärenden, 12 kommunstyrelsemöten med kallelser, handlingar och protokoll, 11 kommunfullmäktigemöten med kallelser, handlingar och protokoll, 17 möten med kommunstyrelsens arbetsutskott. Stadsarkivet i Solna är en liten guldgruva som ingår i kommunstyrelsens kansli. Här finns en stor del av Solnas historia och moderna tid bevarad i arkivalier från bl a landskommunens, municipalsamhällenas, stadens och nuvarande kommunala förvaltning, vissa kommunala bolag, enskilda företag samt föreningsarkiv. Omkring 300 förfrågningar expedieras per år. Under året planerades en start av ett e-arkiveringsprojekt. Detta har inte genomförts, utan förskjutits till En ny handikapplan har redovisats under Den har beretts av KHR och i samråd med samtliga förvaltningar. Kommunstyrelsen har antagit den nya planen. Kansliet svarar för administrationen av KHR:s verksamhet. Hos stadens äldreombudsman har äldre och anhöriga möjlighet att ta kontakt med en från verksamheterna fristående funktion för att lämna synpunkter eller framföra problem kopplade till äldre. Det som framförs avser alla tänkbara frågor som inte sällan rör helt andra huvudmän än de kommunala. Äldreombudsmannens mer frekventa ärenden handlar därför om att hjälpa äldre och anhöriga att hitta rätt instans att vända sig till. Valkansliet har förberett och genomfört valen till EU-parlamentet i juni månad. I samarbete med stadens förvaltningar har ett förslag till trygghetsplan med konkreta samarbetsprojekt tagits fram för redovisning till trygghetsrådet. Trygghetsrådet har i början av 2010 godkänt programmet och därefter antagits av kommunstyrelsen. Övning och metodutbildning i krisledning genomförs årligen för att utveckla stadens krishanteringssystem. Under 2009 satsades på krisledningsmetodik med kommunledning, förvaltningschefer och stödfunktioner som målgrupper. Fortbildning har även skett av stadens krisgrupp POSOM-gruppen. Under våren år 2009 aktualiserades frågan om smittspridning i och med utbrottet av en ny influensa i Asien - influensa A H1N1. Staden gjorde förarbete som grundade sig på tidigare riskanalyser. En pandemigrupp bildades med representanter från förvaltningarna, skolhälsovård och medicinskt ansvarig sjuksköterska med följande fokus: Samordning av informationsinsatser externt och internt

12 Lägesavstämning av sjukfrånvaro och verksamhetspåverkan Bedöma behov av övergripande beslut för att underlätta operativa insatser Planering, genomförande och uppföljning av vaccinationsprogram Stadens försäkring har under 2009 legat kvar hos Trygg Hansa. Det har inte skett någon höjning av premien, vilket troligtvis beror på att staden inte har skador i någon större omfattning. Det har dock inträffat skador som täckts av internförsäkringen. Internförsäkringen har inte gett det incitament som var avsett och ett nytt system ska därför tas fram under I det förebyggande arbetet har totalt ca160 medarbetar från förskolor, skolor, omvårdnadsboenden, fritidsverksamhet och från socialförvaltningen deltagit i utbildningarna brandskydd och egenkontroll av brandskydd, första hjälpen och HLR under 2009 Valkansliet ansvarar för planering och genomförande av allmänna val och folkomröstningar. Under juni månad 2009 genomfördes Europaparlamentsvalet. I uppgifterna ingick bland annat anskaffning av vallokaler och valmaterial, rekrytering och utbildning av ca 250 valförrättare samt preliminär rösträkning dels på valkvällen/natten, dels vid den så kallade onsdagsräkningen. Överförmyndarkansli har tillsyn över ca 500 godmanskap, förvaltarskap och förmynderskapsärenden. Utöver dessa har kansliet ett stort antal ärenden med ensamkommande barn som har särskilt godmanskap, vilka i perioder genererar mycket merarbete. Tillsynen består huvudsakligen i granskning av årsräkningar och sluträkningar. Under 2009 prövades xx nyansökningar om godmanskap och/eller förvaltarskap. Gode män och förvaltare har rätt till arvode för sina insatser. Överförmyndarkansliet sammanställer en egen verksamhetsrapport som redovisas till nämnden. I den rapporten framgår det tex hur många ärenden mm som är aktuella. Ekonomi Nettobudgeten för kommunstyrelsens kansli uppgår till 6 mkr. Nettokostnaderna uppgår till 5,3 mkr vilket innebär ett överskott på 700 tkr. Överskottet beror till viss del av att vakanta befattningar inte varit tillsatta under hela året, men även på intäkter i form av statsbidrag och interna avgifter blivit högre än planerat i budgeten. Personal Kansliet har under 2009 haft 14 anställda (varav en vikarie), nio kvinnor och fem män. Efter årsskiftet 2009/2010 har ytterligare två kvinnor anslutit till kansliet. Medelåldern är 49 år och sjukfrånvaron har uppgått till 2%, varav en person har omfattats av en långtidssjukskrivning. Mål 2009 Målen i kommunstyrelsens budget för 2009 framgår nedan där utfallet för 2009 också redovisas: Avseende kommunstyrelsens sekretariat: - Staden ska ha ett gemensamt diarie- och ärendehanteringssystem. Systemet ska vara tillgängligt för alla inom organisationen som behöver det för att underlätta sitt arbete. Utvecklingen av LEX-systemet ska pågå kontinuerligt för att underlätta handläggarnas arbete. Staden har ett gemensamt diarie- och ärendehanteringssystem LEX. Denna del av målsättningen är uppfylld. LEX är tillgängligt för alla verksamheter i staden. Även denna del av målsättningen får anses vara uppfylld. Ärendehanteringssystemet LEX har däremot inte fungerat tillfredställande i den nya plattformen, vilket inte varit bra. Det har även funnits brister i LEX som system. Målet kan inte anses vara uppfyllt.

13 - Svar på motioner ska beredas så att de återredovisas till kommunstyrelsen och fullmäktige inom ett år från det de avlämnades i fullmäktige om inte särskilda skäl föranleder annat. I huvudsak återredovisas motioner inom 12 månader från det de lagts i kommunfullmäktige. I några fall har det dock inte uppfyllts, vilket beror på särskilda omständigheter i de enskilda fallen. Redovisning av obesvarade motioner 2009 har lämnats till kommunfullmäktige. Målet är delvis uppfyllt. Avseende överförmyndarkansliet: - Granskning av års- respektive sluträkningar ska ske inom tre månader från det datum då årsräkningen inkom till kansliet om inte särskilda skäl föranleder annat. En första och i de flesta fall definitiv granskning har skett inom tre månader från det att årsräkningen inkommit till kansliet. I några fall har kompletteringar av underlaget behövts och då kan den slutliga granskningen ha tagit något längre tid. Målet är uppfyllt. - Ansökningar respektive anmälningar om behov av god man eller förvaltare ska handläggas så att de kan avslutas alternativt skickas vidare till tingsrätten inom en månad från det att ansökan/anmälan inkom till kansliet om inte särskilda skäl föranleder annat. Ansökningar och anmälningar handläggs så de avslutas alternativt skickas vidare inom en månad. Kansliet har en överenskommelse med Omvårdnadsförvaltningen att inte avskriva ärenden som kräver kompletteringar förrän tre månader har gått, eftersom omvårdnadsförvaltningen vill ha den tiden på sig för att få fram kompletteringar till ansökningar (där den vanligaste kompletteringen är ett läkarintyg som styrker behovet). Målet är uppfyllt. Framtiden Kansliet kommer att ha en viktig roll i arbetet med att utveckla och integrera kommunens styrning och uppföljning tillsammans med övriga delar av stadsledningsförvaltningen och kommunen. I arbetet med att utveckla stödprocesserna så är tex frågan om e-arkiv en förutsättning. Men också säkerhetsfrågorna och ett bredare anslag som innefattar såväl den fysiska säkerheten som informationssäkerheten, med en uppgradering av kunskaperna om offentlighet- och sekretess. Ett nytt lagförslag kan ge möjlighet för det gemensamma försäkringsbolaget Stockholmsregionens Försäkrings AB (SRF) möjlighet att försäkra ägarkommunerna utan krav på upphandling. Det har påbörjats ett arbete som måste slutföras före årsskiftet då nuvarande försäkringslösningar löper ut. Eftersom staden idag har en mycket förmånlig premie, så gäller det att bevaka stadens intresse i denna del. Under självrisknivån så ska ett nytt system för förebyggande åtgärder arbetas fram under våren En viktig och omfattande fråga är hanteringen av och genomförandet av de allmänna valen Ett särskilt valkansli har inrättats för denna fråga.

14 Kommunstyrelsens kontor Verksamheten Händelser av betydelse Den övergripande inriktningen från 2009 och framåt är att tydligare än hittills integrera och utveckla kontorets verksamhet tillsammans med övriga delar av stadsledningsförvaltningen. Detta har bl.a. gjorts genom gemensamma möten för all SLF-personal, gemensam verksamhetsplanering och styrning samt genom stadens förnyelseprojekt. Vid sidan av verksamhetsförändringar föranledda av ovanstående ansats har även några organisatoriska förändringar gjorts. Controller- och Finansfunktionerna har förts samman till Ekonomifunktionen, där en funktionschef har rekryterats. Under slutet av 2009 initierades en översyn av stadens IT-arbete och även en översyn av stadens arbete inom attraktiv arbetsgivare är på gång. Inom förnyelseprojektet har även ett utvecklingsarbete gjorts kring verksamhets- och ekonomistyrning, kvalitetsfrågor samt kring tillgänglighets- och bemötandefrågor. I alla dessa delar är medarbetare från kontoret djupt involverade. Arbetet fortsätter under Vid sidan av dessa utvecklingsfrågor har även det löpande stabsarbetet bedrivits inom kontorets olika verksamhetsområden: ekonomi, finans, personal, lön, IT och upphandling. Ekonomi Nettobudgeten för kommunstyrelsens kontor uppgår till 36,6 mkr. Nettokostnaderna uppgår till 32,5 mkr vilket innebär ett budgetöverskott på 4,1 mkr. Överskottet beror till stor del på att befattningar som inte varit tillsatta under hela året men även på effektiviseringar samt på lägre kapitalkostnader. Personal Antalet anställda i kommunstyrelsens kontor har varit 35 (föregående år: 36) personer. Fördelningen är 8 män och 27 kvinnor. Medelåldern inom kontoret är 50,7 (48,9) år. Den totala sjukfrånvaron i procent av tillgänglig arbetstid uppgick till 1,9 (1,5) %. Framtiden Kontorets funktioner kommer att ha en viktig roll i att utveckla och integrera kommunens verksamhets-, ekonomi- och personalstrategiska arbete för att uppnå en mer integrerad styrning och uppföljning tillsammans med övriga delar av stadsledningsförvaltningen och kommunen. Förnyelseprojektet tillsammans med ett större utvecklingsprogram inom IT och e-förvaltning kommer att vara de större satsningarna, men även inom attraktiv arbetsgivare, säkerhet, stödprocesser och analysarbetet kommer större satsningar att göras. Ekonomifunktionen Under året har controllerfunktionen och finansfunktionen slagits samman till ekonomifunktionen. Ekonomifunktionen har ansvaret för samordningen av stadens budgetarbete, budgetuppföljning, bokslut, årsredovisning och delårsrapporter. Funktionen är också med och utvecklar stadens verksamhetsuppföljning när det gäller kvalitetsuppföljning, resursutnyttjande, måluppfyllelse och nyckeltal men ansvaret för att driva utvecklingen av stadens verksamhetsuppföljning och kvalitetsuppföljning har gått över från funktionen till förnyelseprojektet vid stadens

15 utvecklingsavdelning. Ekonomifunktionen har även det övergripande ansvaret för stadens finansverksamhet med hantering av koncernkontosystem, likviditet, in- och utbetalningar samt uppföljning och kontroll av stadens medelsförvaltning. Funktionen ansvarar även för kundfakturering, kravverksamhet och leverantörsfakturacentralen. Som systemförvaltare för ekonomisystemet svarar funktionen för utveckling och underhåll av systemet samt utbildning, råd och stöd till användarna. I funktionens ansvarsområde ingår även att tillsammans med upphandlingsfunktionen verka för att staden hanterar inköp och fakturor elektroniskt. Nedan redovisas utfall för de projekt och mål som ingick i verksamhetsplan Projektet En landsomfattande satsning på jämförelser Solna stad har deltagit i det treåriga Nationella Jämförelse-projektet som finansieras av Finansdepartementet och drivs i samverkan mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Rådet för främjande av Kommunala Analyser. Inom projektet genomfördes under våren den tredje undersökningen - Trafikmiljö ur ett medborgarperspektiv. Nätverkets slutsats är att ökad kostnadsutveckling verkar ha ett visst samband med minskad olycksfallsfrekvens. Antalet döda och svårt skadade på det kommunala vägnätet per invånare har sjunkit mest i Solna och Lerum vid en jämförelse mellan perioderna mot Solna var en av de kommuner som hade den kraftigaste nettokostnadsutvecklingen för gator och vägar samtidigt som antalet antalet allvarliga olyckor och döda i trafiken på det kommunala vägnätet har sjunkit mycket. I arbetet med trafiksäkerhet och trafikmiljö kan kommunerna lära av varandra. Tjänstegarantier och synpunktshantering är interna verktyg för att tidigt upptäcka brister i trafikmiljön, här kan Solna lära av andra kommuner. Olika framgångsfaktorer har mätts och Solna ligger i framkant inom framgångsfaktorn arbeta systematiskt. Tre undersökningar genomfördes också för att mäta medborgarnas attityder men inget samband hittades mellan kommunernas kostnader och hur nöjda medborgarna är med trafikmiljön. Vid utgången av 2009 är det Nationella Jämförelse-projektet avslutat för Solnas del. Utveckla och samordna kvalitetsuppföljningen i Solna stad Arbetet med att utveckla och samordna kvalitetsuppföljningen i Solna övergick under våren i det övergripande förnyelse- och utvecklingsprojektet under ledning av stadens biträdande statsdirektör. Se vidare redovisning under Utvecklingsavdelningen. Fler leverantörer ska sända Svefaktura till staden. Ekonomisystemet har kompletterats så det nu är ännu lättare att ta emot elektroniska fakturor av formatet Svefaktura, antingen direkt från leverantören eller via en fakturaväxel. Solna stad tar emot svefakturor från 17 stycken leverantörer. Ekonomifunktionen har inlett ett samarbete med leverantören InExchange för att bearbeta och få fler leverantörer att sända Svefaktura till staden. Förstudie gällande möjligheten att sända elektronisk faktura till företag. Elektroniska fakturor till privatpersoner sattes i drift Ingen förstudie har genomförts under 2009 gällande möjligheten att sända elektronisk faktura till företag. Detta p.g.a. att det konstaterades att det inte är tekniskt möjligt i nuvarande lösning i ekonomisystemets kundreskontra. Förstudien bör inte genomföras separat utan istället ingå i utvecklingsprojektet om stödprocesser under En förstudie om elektronisk arkivering av information från ekonomisystemet

16 Förstudien skulle kartlägga om den lösning som Logica, leverantören av ekonomisystemet Raindance, utvecklat för elektronisk arkivering motsvarade de krav som Stadsledningsförvaltningen ställer på elektronisk arkivering av räkenskapsmaterial. Förstudien skulle också svara på om e-arkivet uppfyller de krav som Solna stads IT-infrastruktur ställer på applikationen och om lösningen är möjlig att implementera i den nya IT-miljön. Logicas lösning för e-arkivering är byggt i Java och i den nya IT-miljön, som är baserad på Microsoft Office programvara, bedömdes det vara bättre att hitta en annan lösning på arkiveringsbehovet. I utvecklingsprojektet om stödprocesser som startar under 2010, är e- arkiveringen en central och prioriterad fråga. Ekonomifunktionens mål Stadens budget ska hållas inom givna ramar och prognossäkerheten ska förbättras. Målsättning Prognoserna vid delårsbokslutet för nämndernas ramar och årets resultat enligt balanskravet totalt för staden ska ligga närmare det slutliga resultatet jämfört med år Måluppfyllelse/kvalitet Alla nämnder har hållit sig inom givna budgetramar. Prognoserna vid delårsbokslutet för april och augusti för nämndernas sammantagna resultat var närmare det slutliga resultatet 2009 jämfört med Prognoserna vid delårsbokslutet för april och augusti för resultatet enligt balanskravet var längre ifrån det slutliga resultatet 2009 jämfört med Redovisningen i staden ska uppfylla kraven på en rättvisande redovisning och internkontrollen ska vara god. Stadens kvalitetsarbete ska utvecklas. Revisorerna ska tillstyrka att ansvarsfrihet beviljas ledamöterna i kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ. Målet är delvis uppfyllt I revisionsberättelsen för år 2008 tillstyrkte revisorerna ledamöterna i kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet. I delårsrapporten per augusti 2009 bedömer revisorerna att delårsrapporten uppfyller den kommunala redovisningslagens krav på innehåll. För hela verksamhetsåret 2009 är revisionen ännu inte gjord. Målet är uppfyllt Arbetet med att utveckla och samordna kvalitetsuppföljningen i Solna övergick under våren i stadens Förnyelseprojekt och redovisas under Utvecklingsavdelningen.

17 Medel som förvaltas på lång sikt för att täcka framtida investeringsbehov och/eller Solna stads pensionsåtagande skall uppnå en real avkastning som årligen överstiger inflationen med fyra procentenheter sett över en rullande femårsperiod. Andelen elektroniska fakturor från leverantörer ska öka för att kostnadseffektivisera fakturaflödet. Avkastningen skall vara inflation + 4 procentenheter sett över en rullande femårsperiod. Andelen elektroniska fakturor från leverantörer ska öka från föregående år med 100 procent. Inflationen har i genomsnitt varit 1,4 procent per år under de fem senaste fem åren, vilket gör att avkastningskravet för perioden blir 5,4 procent. Kapitalförvaltningen har under perioden genererat en årlig avkastning på 6,7 procent, vilket innebär att den har överträffat det årliga avkastningskravet för den senaste femårsperioden. Målet är uppfyllt Andelen elektroniska fakturor har ökat blygsamt, från 12,55 till 12,73 procent. Målet är inte uppfyllt Leverantörsfakturor ska betalas i rätt tid för att undvika dröjsmålsräntor och andra avgifter. Jämfört med samma period föregående år ska vi ha lägre summa betald dröjsmålsränta andel betalningspåminnelser andel fakturor som saknar referenskod Summa betald dröjsmålsränta har minskat från 69 tkr till 56 tkr jämfört med föregående år. I likhet med föregående år är andelen fakturor som saknat referenskod 3 procent och andelen fakturor som genererat betalningspåminnelse 1 procent. Kundfakturering samt kravoch inkassohantering för indrivning av förfallna kundfordringar ska vara effektiv. Jämfört med samma period föregående år ska vi ha lägre andel betalningspåminnelser andel inkassoärenden Målet är delvis uppfyllt En jämförelse mellan 2008 och 2009 visar att andelen betalningspåminnelser minskat från 4,5 till 3,9 procent. Andelen inkassoärenden har också minskat, från 1,4 till 1,3 procent. Målet är uppfyllt Personalfunktionen Uppföljning av personalfunktionens verksamhet/projekt Chefsutbildningen som pågått under 2008 och 2009 för det personliga ledarskapet, SAM - systematiskt arbetsmiljöarbete, medarbetarsamtal, missbruksfrågor på arbetsplatsen och konflikthantering är nu genomförd. Två utbildningstillfällen i SAM återstår under första delen av Fyra ledningssystem har genomförts under året med huvudtemat, förnyelseprojektet, i olika steg. Utbildning har skett om den nya diskrimineringslagen till stadens chefer. Solna stad blev beviljad 570 tkr av de av regeringen avsatta utvecklingsmedlen för jämställdhetsintegrering. Planering för utbildningen har skett under 2009 och utbildning kommer att genomföras till stadens politiker och chefer under våren Upphandling har skett av rekryteringsverktyg som kommer att implementeras under mars/april. Ett verktyg som kommer att underlätta rekryteringsförfarandet för både chef och sökanden.

18 82 procent av stadens chefer har genomgått utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete och återstoden kommer att genomgå utbildningen under våren Implementering har också skett av den återupprättade strukturen för arbetsmiljökommittéerna i staden där också skriftlig fördelning av arbetsmiljöuppgifterna har genomförts i linjeorganisationen. Omstruktureringsinsatser har genomförts genom avgångsvederlag och särskilda avtalspensioner. Uppföljning av personalfunktions mål Baseras på KF:s mål att Arbetsmiljön ska vara god och främja en god hälsa samtidigt som sjukskrivningarna ska minska. Mål i budget KS Mätbart mål Uppföljning av målen Sjukfrånvaron i staden ska Den totala sjukfrånvaron ska minska, varav långtidssjukfrånvaron särskilt minska med minst 0,5 % under ska minska kontinuerligt. Rehabiliteringsprocessen ska effektiviseras, i takt med försäkringskassans Andelen långtidssjukfrånvaro av totala sjukfrånvaron ska minska med 5 % under rehabiliteringsregler, till högst 6 månader. Alla rehabiliteringsprocesser som inleds under 2009 ska avslutas inom 6 månader. Sjukfrånvaron har minskat med 0,8 procentenheter från 8,4 till 7,6. Andelen långtidssjukfrånvaro av totala sjukfrånvaron har ökat med 0,4 procentenheter från 63,7 till 64,1. Personalfunktionen har inte full kontroll på när rehabiliteringsprocesserna avslutas då de till stor del sköts av verksamhetscheferna. Chefer och ledare ska få ökade kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) i enlighet med inriktningsdokument för Solna stads arbetsmiljöarbete. På chefsstödet ska informationen alltid vara aktuell och tillgängligheten optimal. Chefer och ledare ska utveckla det personliga ledarskapet genom coaching och tvärsamverkan. Solna stad ska ta tillvara mångfalden och fortsätta vara en jämställdhetsintegrerad organisation och tillämpa en könsneutral lönesättning. Ansöknings-, urvals- och anställningsprocessen ska vara effektiv. Årlig uppföljning och internrevision av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Kontinuerlig utvärdering av det digitala chefsstödet. Uppföljning genom nästa medarbetarundersökning Uppföljning genom nästa medarbetarundersökning Årlig lönekartläggning. Utvärdering varje år. Målen är delvis uppfyllda. Internrevision kommer att genomföras under februari/mars Målet är uppfyllt. Kontinuerlig uppdatering sker och översyn över den totala strukturen pågår. Målet är uppfyllt. Ledarskapsutbildning i det personliga ledarskapet har genomförts. Medarbetarundersökningen görs hösten Målet delvis uppfyllt Uppföljning av måluppfyllelse av jämställdhetsplanen sker i särskild ordning. Utbildning till politiker och chefer kommer att genomföras under våren Årlig lönekartläggning är genomförd. Målet delvis uppfyllt. Ett nytt rekryteringsverktyg kommer att implementeras under våren Målet är inte uppfyllt.

19 Jämställdhetskommittéens arbete under 2009 En ny diskrimineringslag infördes 1 januari 2009, som ersätter den före detta jämställdhetslagen och de olika diskrimineringslagarna. Utifrån detta har en intern översyn startats i staden både på politisk nivå och tjänstemannanivå om jämställdhetskommitténs namn och uppdrag i syfte att uppnå adekvat anpassning till den nya lagens intentioner. Översynen pågår fortfarande. Chefer och ledare har inbjudits till utbildning under året i syfte att motverka diskriminering i verksamheterna. Varje förvaltning har ambassadörer/ inspiratörer/ombud med uppdrag att medverka/sprida kunskap. Det finns ett nätverk för ombud med inriktning mot jämställdhet och ett nätverk med inriktning mot likabehandling och mångfald. Solna stad uppmärksammade den internationella kvinnodagen genom att arrangera föreläsning och utdelning av jämställdhetspris till den medarbetare som på ett förtjänstfullt sätt arbetat med jämställdhetsfrågorna. Några andra exempel på Solna stads jämställdhetsarbete är; Stafettpinnen inom skolan som riktar sig till personal och elever i en klass i årskurs 3 eller 4. Under ett år ska de arbeta aktivt med genusfrågor, bland annat genom att läsa böcker, gå på teater och se film med jämställdhets-inriktning. Nästa år vandrar stafetten vidare till en ny klass. Vittra har utsetts till 2009 års mottagare av stafettpinnen. Paketet Jämställd förskola som riktar sig riktar sig till personal och till barnen och deras föräldrar. Under året kommer de att arbeta aktivt med genusfrågor, bland annat genom att läsa böcker och gå på en filmvisning, sagostund eller teater med jämställdhetsinriktning. Nästa år vandrar paketet vidare till nästa förskoleenhet. Hagalunds förskoleenhet har utsetts till mottagare av 2009 års satsning på Jämställd förskola. Satsning på jämställdhetsintegrering. Solna stad har undertecknat europeisk deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR). Arbetet med jämställdhetsintegrering påbörjades i projektet Jämställda kommuner och fortsätter i utvecklingsprojektet Hållbar jämställdhet, som tydligt riktar sig till medborgarna. Diskrimineringslagen kräver att arbetsgivaren kartlägger och analyserar löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt och upprättar en handlingsplan för jämställda löner. Den kartläggning och analys som genomfördes 2009 visade att det inte förekom några osakliga löneskillnader på grund av kön för arbete som är att betrakta som lika eller likvärdiga i Solna stad. Solna stad har också via SKL erhållit 570 tkr från de av regeringen avsatta medlen på 100 mkr för jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting. Medlen ska användas för utbildning till chefer och politiker i staden i jämställdhetsintegrering under våren Planering för projektet har pågått under 2009.

20 Förhandlings- och lönefunktionen Verksamhet/projekt inom förhandlings- och lönefunktionen - Statistik och personalekonomi utveckla, säkra och öka tillgängligheten av statistikuppgifter inom personalområdet. Ge cheferna möjlighet att genom personalekonomiska resonemang få verktyg för att kunna utveckla personalekonomiska bokslut. - Fortsätta att utveckla och sprida Solna Lean på alla nivåer i organisationen som en metod med syfte att effektivisera olika processer. Är inte klart, ska ske en övergripande systemöversyn i staden. Nyckeltal är framtagna och används i årsredovisningen. Under 2009 har staden har utbildat ytterligare två Lean-coacher. Planering och start har skett inom ramen för förnyelseprojektet. Flera förvaltningar har anmält intresse för att starta förbättringsarbete med hjälp av Lean tanke och arbetssätt. Mål förhandlings- och lönefunktionen - Säkra personalstatistikuppgifter för att kunna utveckla personalekonomiska verktyg. - PA-systemet ska utnyttjas effektivare av rapportörer och chefer genom en ökad funktionalitet. - Löneenheten fortsätter att effektivisera sina rutiner för att öka servicegraden och minska handläggningstiden för inkomna ärenden. Nya moduler i PA-systemet har lagts ut och hantering av anställa-processen har förkortats och effektiviserats. Handläggningstiden har förkortats. Mål i budget KS Säkra personalstatistikuppgifter för att kunna utveckla personalekonomiska verktyg. Mätbart mål Aktiviteter Måluppfyllelse Ta fram fem mål för personalekonomi Ta fram 5 personalnyckeltal Bestämma och utveckla det system som ska stödja framtagandet av personalstatistik. Definiera vilka övergripande nyckeltal staden ska använda. Är inte klart, ska ske en övergripande systemöversyn. Framtaget nyckeltal som används vid årsredovisning. Säkerställa kompetens inom området. Säkerställa statistikuppgifter i ett utvecklat system. Skapa bra verktyg för att ta fram och presentera personalstatistik på olika nivåer. Sker kontinuerligt. Ska ske en övergripande systemöversyn. Ska ske en övergripande systemöversyn. Målet delvis uppfyllt

21 PA-systemet ska utnyttjas effektivare av rapportörer och chefer genom att funktionaliteten i systemet ökar. Modulen reseersättning och parkeringsavgifter införs fr.o.m i Rapportera Användarmanual: Hur använda modulen reseersättning införs på intranätet. Informera på Intranätet om bestämmelser för reseersättning och parkeringsavgifter. Informera på Intranätet om hur kvitton ska förvaras och arkiveras. Reseersättning och parkeringsavgifter kan endast ersättas på detta sätt. Är genomfört. Är genomfört. Är genomfört. Är inte genomfört. Målet delvis uppfyllt Lönefunktionen ska effektivisera sina rutiner ytterligare för att öka servicegraden och minska handläggnings-tiden för inkomna ärenden. Sista datum för pappersunderlag ändras till senast den 10 i varje månad från den 7:e i varje månad. Handläggningstiden ska i genomsnitt minska från 6,7 dagar till 6 dagar Öka rätt från början från 67% till 80% Förbättra utjämning av den dagliga ärendehanteringen. Förbättringsförslag en gång per månad som leder till kontinuerliga förbättringar och effektiviseringar. Konsekvent informera om vad och när fel uppgifter skickas in. Kontinuerligt förbättra och förenkla genom information på Intranätet. Är genomfört. Är uppfyllt. Har uppnåtts. Har uppnåtts. Målet uppfyllt IT-funktionen Projekt eplattform har byggt en helt ny infrastruktur för IT i Solna stad. Projektet avslutas under februari Staden vill använda modern teknik för att kunna erbjuda medarbetare, elever och invånare bra tjänster för deras arbete, studier och behov av kommunal service. För att det ska vara möjligt måste den tekniska infrastrukturen vara modern, genomtänkt och säker. eplattformen är nu en gemensam teknisk bas för alla IT-system i Solna stad. Den stöder de verksamhetsnära systemen men den ställer också krav på dem, t ex när det gäller säkerhet. I korthet innebär eplattformen nya versioner av Word, Excel, PowerPoint, Internet Explorer och Windows. Nytt antivirusprogram (Forefront), nytt filsystem och nytt e-postsystem (Outlook/Exchange). Ny katalog, nytt behörighetssystem, nya säkerhetssystem och nya system för lagring och säkerhetskopiering av information. Nya brandväggar och nytt sätt för leverantörer att nå stadens miljö (Terminal Server). De gamla näten (admin och edu) har avvecklats och ersatts med ett zonindelat gemensamt nät. Servrar och applikationer är virtualiserade. I juni 2008 antog Kommunstyrelsen Riktlinjer för informationssäkerhet för användare av Solna stads IT-miljö. Där fastställdes att varje användare ska underteckna en Ansvarsförbindelse. Det har eplattformens ca användare gjort. (Elever är undantagna från denna bestämmelse.) Solna stad har idag en av Sveriges mest moderna infrastrukturer. eplattformen är en välbyggd bas som ger Solna stad stora möjligheter att utveckla samtliga verksamheter.

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 Beslut Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2014-06-16 att anta följande handlingsplan för implementering av CEMR Jämställdhetsdeklaration

Läs mer

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018 1 Överförmyndarnämnden 2015 2016 med plan för 2017-2018 Rev 2015-05-15 Nämndens viktigaste mål för 2015 2016 Överförmyndarnämndens målarbete har rättssäkerhet och trygghet som fokusområden. Dessa begrepp

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström

Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström Innehållsförteckning Viktiga händelser... 3 Ekonomisk sammanfattning... 4 Verksamhetsuppföljning... 4 Kommunfullmäktige...

Läs mer

Årsredovisning facknämnder Överförmyndarnämnden

Årsredovisning facknämnder Överförmyndarnämnden Årsredovisning facknämnder 2013 Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nämndens egna mål... 4 2.1 Handläggningstider... 4 3 Nämndens verksamhet 1... 6 3.1 Resultat... 6 3.2 Budgetavvikelse...

Läs mer

10 februari Jämställdhetsarbetet Kalmar kommun

10 februari Jämställdhetsarbetet Kalmar kommun 10 februari 2016 Jämställdhetsarbetet Kalmar kommun Beslut Tillbakablick Jämställdhetsintegrering angavs som huvudsaklig strategi för kommunens jämställdhetsarbetet i programmet som antogs av KF 2003 Programmet

Läs mer

Nämndplan Overförmyndarnämnden , ENKÖPINGS; KOMMUN 1 (6) ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. 7c2. Orgnr Postgiro

Nämndplan Overförmyndarnämnden , ENKÖPINGS; KOMMUN 1 (6) ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. 7c2. Orgnr Postgiro , ENKÖPINGS; KOMMUN 1 (6) ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Nämndplan 2016.. Overförmyndarnämnden 7c2 Postadress Enköpings kommun 745 80 ENKÖPING Besöksadress Kungsgatan 42 Telefon, växel 0171-62 50 00 Telefax 0171-365

Läs mer

Årsrapport Överförmyndarnämnden 2015

Årsrapport Överförmyndarnämnden 2015 Årsrapport Överförmyndarnämnden 1 Verksamhet 1.1 Uppföljning av uppdrag Kommunfullmäktige har fastställt grunduppdrag för varje nämnd/styrelse. Dessa följs upp utifrån hur nämnden/styrelsen bedömer att

Läs mer

Reviderad budget och Verksamhetsplan

Reviderad budget och Verksamhetsplan Budget/Verksamhetsplan 2011 Kommunstyrelsen 2010-09-24 SID 1 (17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Reviderad budget och Verksamhetsplan för 2011 Kommunstyrelsen Budget/verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7)

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) I anslutning till vad i skollagen och socialtjänstlagen är föreskrivet om den kommunala organisationen för skolan respektive barnomsorgen skall följande gälla

Läs mer

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

Program med anvisningar för uppföljning av privata utförare i Vellinge kommun

Program med anvisningar för uppföljning av privata utförare i Vellinge kommun 1 (7) Program med anvisningar för uppföljning av privata utförare i Vellinge kommun Ikraftträdande 2017-01-01 Bakgrund Enligt kommunallagen har kommunstyrelsen och nämnderna inom sitt verksamhetsområde

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Reviderade 2011-04-26 ÄNDAMÅL 1 Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening. Föreningen ska tillhandahålla

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57,

Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57, Datum Diarienummer 2010-04-29 KS-2009/1033 Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57, 2010-04-29 Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun I anslutning till allt som

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU

RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU Sida 1(5) RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU Bakgrund Marks kommuns riktlinjer för internationellt arbete och samarbete inom EU är grunden för kommunens internationella

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Årsredovisning facknämnder Överförmyndarnämnden

Årsredovisning facknämnder Överförmyndarnämnden Årsredovisning facknämnder 2012 Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nämndens egna mål... 4 3 Nämndens verksamhet 1... 5 3.1 Resultat... 5 3.2 Budgetavvikelse... 6 3.3 Verksamhetsanalys...

Läs mer

SVENSKA. Solna stad. en introduktion

SVENSKA. Solna stad. en introduktion SVENSKA Solna stad en introduktion 1 Så styrs Solna De förtroendevalda i staden har stor frihet att besluta hur Solna ska styras inom ramen för lagar och förordningar. Den politiska visionen är att Solna

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning Härjedalens Kommun 27 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning Överförmyndarnämnd 2014

Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning Överförmyndarnämnd 2014 Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning 2014 Överförmyndarnämnd 2014 Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 Vision... 3 Kommunfullmäktiges mål... 3 All vård, skola och omsorg ska vara god

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS REGLEMENTE

KOMMUNSTYRELSENS REGLEMENTE LULEÅ KOMMUN REGLEMENTE 1 (8) Kansliet KOMMUNSTYRELSENS REGLEMENTE LULEÅ KOMMUN REGLEMENTE Dnr 2 (8) Kansliet Innehåll 1 Verksamhetsområde 3 2 Insynsplats 7 3 Kommunalrådens uppgifter och ansvarsområde

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Samordningsförbundet Västra Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Ny nämndstruktur med tillhörande förvaltningsorganisation från och med 1 januari 2015

Ny nämndstruktur med tillhörande förvaltningsorganisation från och med 1 januari 2015 2014-11-19 1 (6) Kommunstyrelsen Ny nämndstruktur med tillhörande förvaltningsorganisation från och med 1 januari 2015 Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll den 27 oktober 2014, 231 med tillhörande

Läs mer

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning 1(5) Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2014-04-24 73 Reviderad: 2014-10-30 153, 2015-09-24 116 Reglemente för socialnämnden Sammansättning 1 Socialnämnden består av elva ledamöter och elva

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12

Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12 Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12 För den verksamhet som bedrivs i Next Skövde Destinationsutveckling AB, nedan kallat Bolaget, gäller dessa

Läs mer

Årsredovisning 2014, Drätselkontoret. Årsredovisning 2014, Drätselkontoret

Årsredovisning 2014, Drätselkontoret. Årsredovisning 2014, Drätselkontoret Årsredovisning 2014, Drätselkontoret 1 Köpings kommun 2 Årsredovisning 2014, Drätselkontoret Året som gått: Det påbörjade arbetet med beslutsstödsystem har fortsatt genom att utveckla och förenkla för

Läs mer

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE. Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE. Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01 SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01 1 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Värdkommun... 3 4 Nämndens sammansättning

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Styrprinciper för Dals-Eds kommun.

Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Inledning Styrprinciperna reglerar ansvarsfördelningen i Dals-Eds kommun. Utgångspunkt för arbetet utifrån styrprinciperna ska vara decentralisering, helhetssyn och god

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten

Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten Ändamål, medlemskap 1 Kommunförbundet Norrbotten är en intresseorganisation för kommunerna i Norrbottens län. Juridiskt är förbundet en ideell förening. Förbundet

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (6) FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET BOTKYRKA, HUDDINGE OCH SALEM Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem (nedan kallat Förbundet) i Stockholms län har inrättats med stöd av Lag

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Administrativt stöd Fastställd av kommunstyrelsen 2013-03-11 INNEHÅLL SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 BEDÖMNING AV MÅLUPPFYLLELSE MED PILAR 2 SAMMANSTÄLLNING

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen. Beslutat av kommunfullmäktige i Vaxholms stad , 39

Reglemente för kommunstyrelsen. Beslutat av kommunfullmäktige i Vaxholms stad , 39 Reglemente för kommunstyrelsen Beslutat av kommunfullmäktige i Vaxholms stad 2016-06-13, 39 2 av 7 Innehåll 1 Kompletterande bestämmelser...3 Styrelsens uppgifter...3 2 Allmänt om styrelsens uppgifter...3

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Reglemente för Karlstads och Hammarö kommuners gemensamma gymnasienämnd

Reglemente för Karlstads och Hammarö kommuners gemensamma gymnasienämnd KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2015-12-15 Ersätter: 2006-12-14 Gäller fr o m: 2016-01-01 Reglemente för Karlstads och Hammarö kommuners gemensamma

Läs mer

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 AU 7:13 Dnr. KS 2014/223-750 Revidering av Arbetsmiljöpolicy Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Ägardirektiv för Växjö Energi AB

Ägardirektiv för Växjö Energi AB Styrande dokument Ägardirektiv för Växjö Energi AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjö Energi AB Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 2015-02-24

Läs mer

Program för uppföljning av privata utförare

Program för uppföljning av privata utförare Program för uppföljning av privata utförare Ks/ 2016:142 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för uppföljning av privata utförare Fastställt av kommunfullmäktige 2016-10-20

Läs mer

Arbets- och beslutsordning. Styrelsen för forskning

Arbets- och beslutsordning. Styrelsen för forskning Arbets- och beslutsordning Styrelsen för forskning Dnr 841/2012-010 Arbets- och beslutsordning Styrelsen för forskning Fastställd vid sammanträde 2012-01-30 Innehåll Inledning... 2 Övergripande ansvar

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09 Arbetsordning 2015 2018 Fastställd 2014-12-09 1 Arbetsordning för mandatperioden 2015-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Kulturhuset/Folkets Hus, Storfors. 17:00 Gruppmöte Socialdemokraterna och Vänsterpartiet Valsaren

Sammanträdesrum Valsaren, Kulturhuset/Folkets Hus, Storfors. 17:00 Gruppmöte Socialdemokraterna och Vänsterpartiet Valsaren STORFORS KOMMUN Datum 2016-03-07 Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunfullmäktige kallas till sammanträde. Tid: Onsdag den 16 mars 2016, kl. 18.00. Plats: Sammanträdesrum Valsaren,

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Reglemente för revisionen

Reglemente för revisionen Reglemente för revisionen Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2015-11-23 Ansvarig för revidering: Kommunfullmäktige Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör Diarienummer: KS 15-648 Regler 2 (6) Innehållsförteckning

Läs mer

Jämställdhetspolicy för Västerås stad

Jämställdhetspolicy för Västerås stad för Västerås stad Antagen av kommunfullmäktige den 5 december 2013 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013 Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV33 2(10) Sammanfattning Landstinget Västernorrland har fyra fullmäktigeberedningar: Arvodeskommittén,

Läs mer

Verksamhetsplan Överförmyndarnämnden

Verksamhetsplan Överförmyndarnämnden Verksamhetsplan Datum 2014-08-11 Verksamhetsplan 2015-2017 Överförmyndarnämnden Antagen i Överförmyndarnämnden 2014-09-03 Inledning Överförmyndarnämndens uppdrag är att utöva tillsyn över ställföreträdare

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

Riktlinjer för områdesutveckling

Riktlinjer för områdesutveckling Riktlinjer för områdesutveckling i Botkyrka Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS/2015:173 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den: 31 mars 2016

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Reglemente för landstingsstyrelsen, Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden och Hälsooch sjukvårdsnämnden

Reglemente för landstingsstyrelsen, Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden och Hälsooch sjukvårdsnämnden Reglemente för landstingsstyrelsen, Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden och Hälsooch sjukvårdsnämnden Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 25 26 februari 2015, 14

Läs mer

Revisionsreglemente för Malung-Sälens kommun

Revisionsreglemente för Malung-Sälens kommun Revisionsreglemente för Malung-Sälens kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-12-16 112 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Revisionens formella reglering... 3 Revisorernas antal och organisation... 3

Läs mer

Nämndsplan för valnämnden Antagen

Nämndsplan för valnämnden Antagen Nämndsplan för valnämnden Antagen 2011-08-22 1. Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunens övergripande styrdokument, verksamhetsplan 2011-2014. I planen finns, förutom den långsiktiga visionen,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Kommunala handikapprådet Verksamhetsberättelse 2010 Kommunala handikapprådet Antagen av Kommunala handikapprådet 2010-11-22 Författad av samordnare Elin Jonsson, december 2009 Kommunala handikapprådets

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Inledning och läsanvisning Kommunallagen reglerar inte arbetsuppgifter och ansvar för kommunens ledande tjänsteman kommundirektören/kommunchefen.

Läs mer

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JUNI - AUGUSTI AV. Uppdrag. Mål

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JUNI - AUGUSTI AV. Uppdrag. Mål HÖGSKOLAN I BORÅS Gemensamma förvaltningen Högskolekansliet Åsa Dryselius, avdelningschef 2012-09-20 UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JUNI - AUGUSTI AV HÖGSKOLEKANSLIETS MÅL ENLIGT VERKSAMHETSPLAN 2012 Uppföljningen

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 2011-01-01 Antagen: KF 334/2010, Rev KF 78/2011 Reglemente för Socialnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen för nämnder och dess verksamhet gäller

Läs mer

Likabehandlingspolicy för Region Skåne

Likabehandlingspolicy för Region Skåne Likabehandlingspolicy för Region Skåne Ingen är vaccinerad mot diskriminering. Att reagera på det faktum att någon är annorlunda är naturligt. Det är när man börjar agera utifrån en rädsla för det som

Läs mer

Jämställdhetspolicy. Uddevalla kommun strävar efter att leva upp till jämställdhetslagens målsättning och ambitioner.

Jämställdhetspolicy. Uddevalla kommun strävar efter att leva upp till jämställdhetslagens målsättning och ambitioner. Personalavdelningens PA-handbok Ledningsfilosofi Jämställdhetspolicy Jämställdhet Uddevalla kommun strävar efter att leva upp till jämställdhetslagens målsättning och ambitioner. Information och ständig

Läs mer

LÄNSTRAFIKEN I JÄMTLANDS LÄN AB GRANSKNINGSPROMEMORIA

LÄNSTRAFIKEN I JÄMTLANDS LÄN AB GRANSKNINGSPROMEMORIA REVISIONSKONTORET LÄNSTRAFIKEN I JÄMTLANDS LÄN AB GRANSKNINGSPROMEMORIA 2015 Revisionsrapport 2 (7) Innehållsförteckning 1 INLEDNING/BAKGRUND... 3 1.1 LEKMANNAREVISORERNAS UPPDRAG... 3 2 SYFTE... 3 2.1

Läs mer

Verksamhetsplan Budget Överförmyndarnämnden

Verksamhetsplan Budget Överförmyndarnämnden Verksamhetsplan 2018-2020 Budget 2018 Överförmyndarnämnden Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Omvärldsanalys --------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för jämställdhet Program för jämställdhet 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Program för uppföljning av privata och kommunala utförare 2015-2018

Program för uppföljning av privata och kommunala utförare 2015-2018 Program för uppföljning av privata och kommunala utförare 2015-2018 Dnr 2015/KS 0194 003 Fastställt av kommunfullmäktige 2015-06-16 Tyresö kommun / 2015-05-12 2 (7) Tyresö kommun / 2015-03-10 3 (7) Innehållsförteckning

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun 1 (8) Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun Utöver vad som är föreskrivet om Kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsen har att i samverkan

Läs mer

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Antagen av regionens revisorer 2015-01-27 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Ordförandes roll och arbetssätt... 2 3 Informell arbetsuppdelning

Läs mer

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Utskriftsdatum Sid(or) 2013-09-19 1(5) Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund 1 Samordningsförbundets bildande Förbundet är ett samordningsförbund enligt Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser,

Läs mer

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150 Budget 2016-2019, Norrköpings kommun (tkr) Antal: 35 Kommunstyrelsen Summa: 46 426 Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön 2016: 46 426 2017: 39 633 2018: 38 907

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011

Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011 Allmänna utskottet 2012 06 07 49 5 Socialnämnden 2012 06 20 103 8 Dnr 2011/645 70 Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011 Bilagor: Övergripande granskning av socialnämnden 2011 Tjänsteutlåtande

Läs mer