SAMMANFATTNING EKONOMI

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANFATTNING EKONOMI"

Transkript

1 Kommunstyrelsens Årsredovisning 2009

2 SAMMANFATTNING EKONOMI Kommunfullmäktiges nettokostnader uppgår till 5,7 mkr år 2009, vilket innebär ett underskott med 0,1 mkr jämfört med budget, framförallt beroende på högre arvodeskostnader än budgeterat, samt annons- och tryckkostnader. Kommunstyrelsens nettokostnader uppgår till 79,8 mkr, vilket innebär ett överskott jämfört med budget på 5,0 mkr. Kommunstyrelsen har under året haft det ekonomiska ansvaret för vårdnadsbidraget hos barn- och utbildningsnämnden, vilket i bokslutet motsvaras av 1,8 mkr. Med detta beaktat blir överskottet 3,2 mkr. Överskottet förklaras bland annat av vakanta tjänster, högre intäkter och något högre statsbidrag. Jämfört med 2008 har nettokostnaderna ökat med 7,6 mkr. Verksamhetens intäkter uppgår till 46,8 mkr och kostnaderna till 126,7 mkr. En jämförelse med föregående års bokslut visar att årets intäkter ökat med 3,3 mkr och kostnaderna med 10,9 mkr. Ökningen beror främst på att kommunstyrelsens nettobudget för 2009 ökade med 11,4 mkr jämfört med föregående år, framförallt för strategiska utvecklingsprojekt inom staden och för fortsatt utveckling av stadens IT- och informationsverksamhet. Under 2009 har staden investerat i IT och stadens webbplats. Nettoinvesteringarna uppgår till 7,5 mkr, vilket innebär ett överskott i förhållande till budget på 4,6 mkr. Av de medel som inte nyttjats har 3,8 mkr begärts överförda till Nedan redovisas ett sammandrag av kommunstyrelsens nettobudget och utfall Verksamhet Budget 2009 Redovisat 2009 Politisk verksamhet: Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Övriga politiska organ Kommunala handikapprådet Internationella kommittén Jämställdhetskommittén Allmänna val Valnämnden Övrigt administrativt kommunstyrelsen Charlottenburg Gåvor - inköp av mm 0 14 Gemensam verksamhet Div bidrag kommunstyrelsen

3 Stöd till partierna Kommunalt partistöd Politiska sekreterare m.m Stadsledningsförvaltningen: Stadsdirektören Stadsdirektörens kansli Kapitalkostnader Kommunstyrelsens utvecklingsavdelning Utvecklingsavdelningen Näringsliv Solna Forum - besökscenter Besöksnäring/Turism- verksamhetskostnader EUs Ordförandeskapshalvår Kommunikation Evenemang Internationella sekretariatet Omvärldsbevakning och analys Samordning och utveckling Webb Kommunstyrelsens kansli Kommunstyrelsens kansli Arkiv Överförmyndarnämnden Växel Försäkring Kommunstyrelsens kontor Kommunstyrelsens kontor Företagshälsovård Facklig verksamh Sommarjobb Kompetensutv Skakis Minnesgåvor Informationsportal E-handelsavgift kontoret Industriverken Totalt/Budgetram

4 POLITISK VERKSAMHET Inledning I kommunstyrelsens budgetram innefattas ett antal politiska verksamheter. Det är budgeten för: Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen, med ett antal beredningar/kommittéer/råd som arvodeskommitté, kommunala handikapprådet, jämställdhetskommitté, internationell kommitté Kontant partistöd Partistöd i form av resurser som politiska sekreterare Utöver dessa politiska verksamheter så omfattar kommunstyrelsens budgetram också medel för Valnämndens och Överförmyndarnämndens verksamheter i de delar som inte avser personalkostnader. Den politiska verksamheten inom kommunfullmäktige och kommunstyrelsen domineras av arvoden och ersättningar till förtroendevalda. Politikerarvodena för 2009 räknades upp enligt gällande index med några procent mer än vad som budgeterades. En kort redovisning för respektive område lämnas nedan. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är stadens högst beslutande organ. Fullmäktige har 61 ledamöter och 33 ersättare, som fattar beslut i övergripande frågor av principiell karaktär. Alla ledamöter och ersättare är utsedda i allmänna val. Årligen planeras elva möten varav ett är budgetmötet i november månad. Under 2009 har också elva sammanträden genomförts. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen är stadens regering och ledamöter och ersättare är utsedda av fullmäktige. Styrelsen består av nio ledamöter och nio ersättare. Samtliga partier i kommunfullmäktige är representerade i kommunstyrelsen. Alla ärenden som ska behandlas av kommunfullmäktige, utom valärenden, ska beredas av kommunstyrelsen som ska lämna ett förslag till beslut. Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen har ett övergripande ansvar för den kommunala koncernens utveckling och ekonomiska ställning, leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter, samt ansvarar för samordningen inom den kommunala koncernen. Det omfattar också bland annat samordning av den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten, informationsverksamheten, personalpolitiken, arbetet med att effektivisera administrationen, den övergripande väg- och trafikplaneringen, mm. Årligen planeras elva möten och under 2009 har också tolv sammanträden genomförts. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen har i sin tur delegerat beslutanderätten för vissa ärenden till ett utskott som består av presidiet. Det största området avser personalpolitiken där arbetsutskottet är kommunens personalorgan. Vissa bidragsärenden och yttranden i tex frågor om kameraövervakning ingår också bland utskottets uppgifter. Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder vid behov, vilket under 2009 har inneburit 17 protokollförda möten.

5 Råd och kommittéer Kommunstyrelsen har även utsett ett antal råd och kommittéer. Råden och kommittéerna är utsedda för att rådgöra i vissa frågor eller bevaka utvecklingen av några specifika frågor. Inget råd och inga kommittéer har någon beslutanderätt, utan den ligger formellt hos kommunstyrelsen. Kommunala handikapprådet Handikapprådets kommunala representanter utses av kommunstyrelsen. Utöver dessa är handikapporganisationerna representerade i rådet. Rådets huvuduppgift är att samråda i frågor som rör målgrupperna. Ett uppdrag för rådet är att svara för den övergripande bevakningen av nämnders och förvaltningars arbete med frågor för funktionshindrade. En viktig uppgift under 2009 har därför varit att följa arbetet med och ha synpunkter på den nya handikapplanen för Solna stad. Planen antogs av kommunstyrelsen under Rådet har en egen rambudget att användas för arvoden och aktiviteter. Omvårdnadsnämndens ordförande är också ordförande i rådet. Kommunala pensionärsrådet Pensionärsrådets kommunala representanter utses av kommunstyrelsen. Utöver dessa är pensionärsorganisationerna representerade i rådet. Rådets huvuduppgift är att samråda i frågor som rör målgrupperna. Rådet administreras och finansieras av omvårdnadsförvaltningen. Omvårdnadsnämndens ordförande är också ordförande i rådet. Jämställdhetskommittén Kommunstyrelsen har utsett en jämställdhetskommitté för att driva på det tvärsektoriella arbetet inom kommunen, som styrelsen ansvarar för. Kommittén består av sju ledamöter. För att öka kunskapen och insikten inom jämställdhetsområdet har utbildnings- och informationsinsatser genomförts under året. Internationella kommittén Kommunstyrelsen har utsett en internationell kommitté för att stimulera internationell samverkan och utbyte. Internationella kommittén består av sju ledamöter. Kommittén följer stadens internationella arbete och ger visst stöd till internationellt utbyte tex inom skolområdet. Till hjälp i sitt arbete har kommittén anställa inom stadslednings-förvaltningen. Arvodeskommittén Kommittén har till uppgift att bereda frågan om arvodesregler för förtroendevalda i staden. Arvodeskommittén har inte haft sammanträden under 2009, eftersom befintliga arvodesregler gäller mandatperioden ut. Partistöd Partistödet är fastlagt i en överenskommelse mellan partierna i kommunfullmäktige och därefter fastställda av fullmäktige. Stödet är uppdelat i två delar, dels ett kontantstöd, dels ett administrativt stöd. Kontantstödet omfattar dels ett grundstöd (50tkr) och ett demokratistöd (50tkr) som är lika för alla partier i kommunfullmäktige, dels ett allmänt mandatbundet stöd på 60tkr/mandat och ett demokratistöd med 6tkr/mandat, baserat på hur många mandat respektive parti har i kommunfullmäktige. Kontantstödet uppgår totalt sett till tkr, vilket var utfallet Det administrativa stödet består bland annat av att varje politiskt parti har rätt till kontorsrum i Solna stadshus med telefon, mobiltelefon, dator, stadens programvaror, nyttjande av sammanträdeslokaler för partiinterna möten, kontorsmaterial och viss kopiering. Partier utan

6 kommunalråd har dessutom rätt till ett gruppledararvode. Partier med 1-3 mandat i kommunfullmäktige har rätt till en resurs som politisk sekreterare på motsvarande 30% av heltid, partier med minst 4 mandat har en resurs som motsvarar 75% av heltid och partier med kommunalråd har rätt till en resurs på heltid. Budgeterat belopp för verksamheten 2009 överskreds med ca 200 tkr främst på grund av ökade IT-avgifter och att ersättningarna/arvodena till politiska sekreterare ökade avsevärt mer än budgeterat till följd av indexuppgången. Valnämnd Valnämnden ansvarar för planering och genomförande av allmänna val och folkomröstningar. Nämnden består av sju ledamöter och lika många ersättare en från varje parti i kommunfullmäktige. Under juni månad 2009 genomfördes Europaparlamentsvalet. I uppgifterna ingick bland annat anskaffning av vallokaler och valmaterial, rekrytering och utbildning av valförrättare samt preliminär rösträkning dels på valkvällen/natten, dels vid den så kallade onsdagsräkningen. Målet var att genomföra administrationen av valet utan att några formella komplikationer uppstår. Målet uppfylldes. Överförmyndarnämnd Överförmyndarnämnden ansvarar för tillsyn över godmanskap, förvaltarskap och förmynderskap. Nämnden består av tre ledamöter och lika många ersättare. Ärenden rörande godmanskap är i stort sett konstant jämfört med föregående år, utom vad gäller ensamkommande barn vars ärenden ökar stadigt. För denna hantering får överförmyndarnämnden inte längre någon särskild ersättning från Migrationsverket. Budgeten för nämnden återfinns under kommunstyrelsens kansli. Överförmyndarkansliet hade följande mål för 2009: - Granskning av års- respektive sluträkningar ska ske inom tre månader från det datum då årsräkningen inkom till kansliet om inte särskilda skäl föranleder annat. - Ansökningar respektive anmälningar om behov av god man eller förvaltare ska handläggas så att de kan avslutas alternativt skickas vidare till tingsrätten inom en månad från det att ansökan/anmälan inkom till kansliet om inte särskilda skäl föranleder annat. MÅLEN är uppfyllda.

7 STADSDIREKTÖREN inklusive kapitalkostnader Verksamheten Stadsdirektörens huvuduppgift är att biträda kommunstyrelsen i det övergripande uppdraget att leda, styra och samordna kommunens gemensamma angelägenheter. Stadsdirektören biträds i sin tur av stadsledningsförvaltningens kontor och kansli, liksom av utvecklingsavdelningen, som inrättades den 1 januari Utvecklingsavdelningen leds av den biträdande stadsdirektören har övertagit ansvaret för vissa frågor som tidigare låg direkt under stadsdirektören. Till utvecklingsavdelningens ansvarsområde hör kommunikation, besöksnäring/turism, näringsliv, internationella frågor och interna samordnings- och utvecklingsfrågor inom förvaltningen och staden. Stadsdirektörens arbete under 2009 har i hög grad präglats av de stora utbyggnads- och infrastrukturprojekt, som planeras och pågår i staden. Det handlar exempelvis om Arenastaden med den nya nationalarenan, Swedbank Arena, KI/KS-området med det nya universitetssjukhuset, Nya Karolinska Solna och förlängningen av tvärbanan från Solna Business Park till Solna station. Samordningen har internt i staden i övrigt skett i förvaltningschefsgruppen. Samordningen av koncernfrågor har skett huvudsakligen genom kontakter med berörda representanter för respektive bolag, förbund etcetera. Uppföljningen av uppdragen i 2009 års budget har också skett i förvaltningschefsgruppen. Kommunstyrelsens mål för stadsdirektören Utifrån kommunfullmäktiges mål fastställer kommunstyrelsen följande mål: Stadsdirektören ska tillse att uppsikt över nämnder, styrelser och kommunens bolag sker enligt fastställda rutiner. I samband med fullgörandet av uppsiktsplikten ska kansliet särskilt beakta om samordnings- och samverkansmöjligheter i koncernen tillvaratagits. Dessa frågor har hanterats inom ramen för det beslut kommunstyrelsen tidigare tagit avseende uppsiktsplikten. Till de mer formella forumen kan nämnas att förvaltningschefsmöten har genomförts varje månad. Vid behov har VD i kommunala företag kallats till avstämningsmöten. Ledningssystemet, som omfattar samtliga ledningsgrupper i stadens förvaltningar, har genomförts vid fyra tillfällen under Målet är uppfyllt. Stadsdirektören ska uppmärksamma goda exempel från stadens verksamhet och sprida kunskap om detta internt och/eller externt. Goda exempel från stadens verksamheter har exempelvis redovisats i samband med ledningssystemen. Det har också externt hållits seminarier såväl lokalt som regionalt, nationellt och internationellt på olika teman anknutna till Solna stad. Det gjordes inte minst under andra halvåret 2009, då Sverige var ordförande i EU och hälften av de svenska EU-mötena hölls i Solna. På Solna stads webbplats har också ett stort antal goda exempel kunnat redovisas löpande under året. Målet är uppfyllt.

8 Ekonomi Stadsdirektören redovisar ett underskott med 180 tkr. Underskottet grundar sig huvudsakligen på rekryterings- och annonskostnader hänförliga till rekryteringar av förvaltningschefer genomförda såväl 2008 som Kapitalkostnader Kostnaderna har blivit lite lägre än budgeterat. Framtiden Mandatperioden präglas av de uppdrag som Solna stads politiska majoritet angett i sitt politiska program för Med detta som grund arbetar tjänstemannaorganisationen med att fullgöra uppdragen. I övrigt dominerar arbetet med planering och genomförande av de stora utbyggnads- och infrastrukturprojekten i Solna.

9 Kommunstyrelsens utvecklingsavdelning Verksamheten Kommunstyrelsens utvecklingsavdelning inrättades den 1 januari Inom ramen för utvecklingsavdelningens ansvarsområde ligger kommunikation (inklusive Solna Forum), besöksnäring/turism, näringsliv, internationella frågor samt interna samordnings- och utvecklingsfrågor inom förvaltningen och staden. Under 2009 har arbetet, inom näringslivsområdet, med att utveckla Solna stads kontakter med näringslivet fortsatt genom företagsbesök, frukostbrickor och nyhetsbrev. Staden har också fortsatt arbetet med att utveckla näringslivsservicen utifrån den serviceundersökning, som genomfördes bland företag i Solna inom ramen för kommunsamarbetet Stockholm Business Alliance. Även stadens företagsservice på webben har förstärkts. Vidare fortsatte arbetet med att utveckla Solna som företagsplats. Solna stad blev medlem i Stiftelsen Vetenskapsstaden, som har till uppgift att marknadsföra och utveckla området runt Karolinska Institutet och Karolinska Sjukhuset till ett världsledande life science-område. Inom kommunikationsområdet antogs under året ett nytt regelverk för Solna stads kommunikation i form av ny kommunikationspolicy och grafisk profil. Dessutom utvecklades kanalerna för kommunikation genom revideringen och utvecklingen av webbplatsen solna.se med fler informationstjänster, tydligare målgruppsinformation, en mer genomtänkt informationsstruktur och ny design. I övrigt har staden arbetat med utveckla Solna Forum till ett modernt besöks- och informationscenter. Parallellt med utvecklingsarbetet har staden arbetat med information till medborgarna via dagens befintliga webb, affischtavlor, annonsering mm. Inom det internationella området har Solna stad varit engagerad i ett 20-tal internationella projekt inom de områden som prioriteras i den internationella policyn och ett 50-tal övriga internationella aktiviteter. Under det svenska ordförandeskapet anordnades informationsaktiviteter för att öka Solnabornas kunskap om EU. De cirka EU-delegater som besökte Solna under ordförandeskapet fick information om Solna, möjlighet att ta del av Solnas kulturskatter och en personlig hälsning från ett barn/en ungdom i Solna i form av en EUROEMOTION - en teckning på Europatemat. Sju EU-relaterade konferenser/seminarier genomfördes liksom ett Europeiskt nätverksmöte och två EU-projektmöten. Under 2009 har arbetet med att marknadsföra och utveckla Solna som turiststad fortsatt. Syftet är att öka privat- och affärsresandet till Solna och tillhandahålla turistservice. En viktig utgångspunkt för arbetet är det turistråd med representanter för besöksnäringen, som har byggts upp, för att utveckla Solna som besöksdestination. Utifrån samarbetet har ett antal utvecklingsprojekt för specifika besöksmål genomförts såsom exempelvis audioguiden för Hagaparken. En satsning gjorde också på att marknadsföra Solna som besöksort på TUR-mässan i Göteborg. Dessutom har turistservicen förstärkts genom satsningar på webben och på produktion och distribution av olika typer av tryckt turistmaterial. Under 2009 har ett stadsövergripande förnyelse- och utvecklingsprojekt startats upp inom ramen för utvecklingsavdelningen. Projektet syftar till att utveckla mål- och verksamhetsstyrningen, kvalitets- och verksamhetsutvecklingen, stadens tillgänglighet och bemötande samt Solna stads ställning som arbetsgivare. Arbetet inleddes under hösten 2009, efter beslut i kommunstyrelsen, och kommer att drivas intensivt under 2010.

10 Personal Utvecklingsavdelningen har under 2009 haft 8 anställda, 7 kvinnor och 1 män. Medelåldern är 45,8 år och sjukfrånvaron har uppgått till 3,6 %, varav en person har omfattats av en långtidssjukskrivning. Ekonomiskt utfall Budgeten för kommunstyrelsens utvecklingsavdelning uppgår till 14,5 mkr. Nettokostnaderna uppgår till 14,0 mkr, vilket innebär ett budgetöverskott på 0,5 mkr. Överskottet beror till stor del på att befattningar inte har varit besatta under hela året, men också på att vissa delar av utvecklingsarbetet har startats upp under året. Framtiden Under 2010 ligger fokus på att vidareutveckla kontakterna med näringslivet i Solna, förbättra stadens näringslivsservice och att utveckla Solna som företagsplats. Ett förvaltningsövergripande arbete kommer att startas upp med denna inriktning. Detta arbete kommer också att i vissa delar ske samordnat med det stadsövergripande förnyelse- och utvecklingsarbetet. Under 2010 är också inriktningen att bygga vidare på Solnas ställning som besöksdestination med fotbolls- och arenastaden, filmstaden och kungliga nationalstadsparken. Ett särskilt fokus kommer att ligga på att utveckla de kungliga parkerna, Haga och Ulriksdal, till attraktiva besöksmål. Inom kommunikationsområdet fortsätter arbetet med att implementera kommunikationspolicyn/strategin och den grafiska profilen samt att utveckla kanalerna för kommunikationen. Den nya webbplatsen Solna.se ska vidareutvecklas och förstärkas med ytterligare informationstjänster. Inom det internationella området kommer fokus att ligga på att utveckla det internationella arbetet som metod för kvalitets- och verksamhetsutveckling i Solna stad. Detta kommer att göras inom ramen för det stadsövergripande förnyelse- och utvecklingsarbetet. Under 2010 kommer också fokus att ligga på att ta tillvara de möjligheter som Sveriges ordförandeskap i EU har givit för att visa upp Solna och stadens arbete inom viktiga områden.

11 Kommunstyrelsens kansli Kommunstyrelsens kansli är ett av styrelsens kontor. Kansliet svarar för service och administration åt kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Därutöver omfattar kansliet olika specialistfunktioner och verksamheter som; stadsjurist, äldreombudsman/handikappkonsulent, stadsarkivarie och säkerhetssamordnare. I kontoret finns också valkansliet och överförmyndarkansli. Kommunstyrelsens kansli samordnar också tills vidare telefonväxel, som är upphandlad verksamhet på entreprenad. Ansvaret för försäkringshanteringen och konsumentrådgivningen, samt samordningen och administrationen av Trygghetsrådet inryms hos kansliet. Verksamhet 2009 Kommunstyrelsens kansli har löpande hanterat 213 ärenden hos kommunstyrelsen. Under året har kansliet registrerat 386 nya ärenden, 12 kommunstyrelsemöten med kallelser, handlingar och protokoll, 11 kommunfullmäktigemöten med kallelser, handlingar och protokoll, 17 möten med kommunstyrelsens arbetsutskott. Stadsarkivet i Solna är en liten guldgruva som ingår i kommunstyrelsens kansli. Här finns en stor del av Solnas historia och moderna tid bevarad i arkivalier från bl a landskommunens, municipalsamhällenas, stadens och nuvarande kommunala förvaltning, vissa kommunala bolag, enskilda företag samt föreningsarkiv. Omkring 300 förfrågningar expedieras per år. Under året planerades en start av ett e-arkiveringsprojekt. Detta har inte genomförts, utan förskjutits till En ny handikapplan har redovisats under Den har beretts av KHR och i samråd med samtliga förvaltningar. Kommunstyrelsen har antagit den nya planen. Kansliet svarar för administrationen av KHR:s verksamhet. Hos stadens äldreombudsman har äldre och anhöriga möjlighet att ta kontakt med en från verksamheterna fristående funktion för att lämna synpunkter eller framföra problem kopplade till äldre. Det som framförs avser alla tänkbara frågor som inte sällan rör helt andra huvudmän än de kommunala. Äldreombudsmannens mer frekventa ärenden handlar därför om att hjälpa äldre och anhöriga att hitta rätt instans att vända sig till. Valkansliet har förberett och genomfört valen till EU-parlamentet i juni månad. I samarbete med stadens förvaltningar har ett förslag till trygghetsplan med konkreta samarbetsprojekt tagits fram för redovisning till trygghetsrådet. Trygghetsrådet har i början av 2010 godkänt programmet och därefter antagits av kommunstyrelsen. Övning och metodutbildning i krisledning genomförs årligen för att utveckla stadens krishanteringssystem. Under 2009 satsades på krisledningsmetodik med kommunledning, förvaltningschefer och stödfunktioner som målgrupper. Fortbildning har även skett av stadens krisgrupp POSOM-gruppen. Under våren år 2009 aktualiserades frågan om smittspridning i och med utbrottet av en ny influensa i Asien - influensa A H1N1. Staden gjorde förarbete som grundade sig på tidigare riskanalyser. En pandemigrupp bildades med representanter från förvaltningarna, skolhälsovård och medicinskt ansvarig sjuksköterska med följande fokus: Samordning av informationsinsatser externt och internt

12 Lägesavstämning av sjukfrånvaro och verksamhetspåverkan Bedöma behov av övergripande beslut för att underlätta operativa insatser Planering, genomförande och uppföljning av vaccinationsprogram Stadens försäkring har under 2009 legat kvar hos Trygg Hansa. Det har inte skett någon höjning av premien, vilket troligtvis beror på att staden inte har skador i någon större omfattning. Det har dock inträffat skador som täckts av internförsäkringen. Internförsäkringen har inte gett det incitament som var avsett och ett nytt system ska därför tas fram under I det förebyggande arbetet har totalt ca160 medarbetar från förskolor, skolor, omvårdnadsboenden, fritidsverksamhet och från socialförvaltningen deltagit i utbildningarna brandskydd och egenkontroll av brandskydd, första hjälpen och HLR under 2009 Valkansliet ansvarar för planering och genomförande av allmänna val och folkomröstningar. Under juni månad 2009 genomfördes Europaparlamentsvalet. I uppgifterna ingick bland annat anskaffning av vallokaler och valmaterial, rekrytering och utbildning av ca 250 valförrättare samt preliminär rösträkning dels på valkvällen/natten, dels vid den så kallade onsdagsräkningen. Överförmyndarkansli har tillsyn över ca 500 godmanskap, förvaltarskap och förmynderskapsärenden. Utöver dessa har kansliet ett stort antal ärenden med ensamkommande barn som har särskilt godmanskap, vilka i perioder genererar mycket merarbete. Tillsynen består huvudsakligen i granskning av årsräkningar och sluträkningar. Under 2009 prövades xx nyansökningar om godmanskap och/eller förvaltarskap. Gode män och förvaltare har rätt till arvode för sina insatser. Överförmyndarkansliet sammanställer en egen verksamhetsrapport som redovisas till nämnden. I den rapporten framgår det tex hur många ärenden mm som är aktuella. Ekonomi Nettobudgeten för kommunstyrelsens kansli uppgår till 6 mkr. Nettokostnaderna uppgår till 5,3 mkr vilket innebär ett överskott på 700 tkr. Överskottet beror till viss del av att vakanta befattningar inte varit tillsatta under hela året, men även på intäkter i form av statsbidrag och interna avgifter blivit högre än planerat i budgeten. Personal Kansliet har under 2009 haft 14 anställda (varav en vikarie), nio kvinnor och fem män. Efter årsskiftet 2009/2010 har ytterligare två kvinnor anslutit till kansliet. Medelåldern är 49 år och sjukfrånvaron har uppgått till 2%, varav en person har omfattats av en långtidssjukskrivning. Mål 2009 Målen i kommunstyrelsens budget för 2009 framgår nedan där utfallet för 2009 också redovisas: Avseende kommunstyrelsens sekretariat: - Staden ska ha ett gemensamt diarie- och ärendehanteringssystem. Systemet ska vara tillgängligt för alla inom organisationen som behöver det för att underlätta sitt arbete. Utvecklingen av LEX-systemet ska pågå kontinuerligt för att underlätta handläggarnas arbete. Staden har ett gemensamt diarie- och ärendehanteringssystem LEX. Denna del av målsättningen är uppfylld. LEX är tillgängligt för alla verksamheter i staden. Även denna del av målsättningen får anses vara uppfylld. Ärendehanteringssystemet LEX har däremot inte fungerat tillfredställande i den nya plattformen, vilket inte varit bra. Det har även funnits brister i LEX som system. Målet kan inte anses vara uppfyllt.

13 - Svar på motioner ska beredas så att de återredovisas till kommunstyrelsen och fullmäktige inom ett år från det de avlämnades i fullmäktige om inte särskilda skäl föranleder annat. I huvudsak återredovisas motioner inom 12 månader från det de lagts i kommunfullmäktige. I några fall har det dock inte uppfyllts, vilket beror på särskilda omständigheter i de enskilda fallen. Redovisning av obesvarade motioner 2009 har lämnats till kommunfullmäktige. Målet är delvis uppfyllt. Avseende överförmyndarkansliet: - Granskning av års- respektive sluträkningar ska ske inom tre månader från det datum då årsräkningen inkom till kansliet om inte särskilda skäl föranleder annat. En första och i de flesta fall definitiv granskning har skett inom tre månader från det att årsräkningen inkommit till kansliet. I några fall har kompletteringar av underlaget behövts och då kan den slutliga granskningen ha tagit något längre tid. Målet är uppfyllt. - Ansökningar respektive anmälningar om behov av god man eller förvaltare ska handläggas så att de kan avslutas alternativt skickas vidare till tingsrätten inom en månad från det att ansökan/anmälan inkom till kansliet om inte särskilda skäl föranleder annat. Ansökningar och anmälningar handläggs så de avslutas alternativt skickas vidare inom en månad. Kansliet har en överenskommelse med Omvårdnadsförvaltningen att inte avskriva ärenden som kräver kompletteringar förrän tre månader har gått, eftersom omvårdnadsförvaltningen vill ha den tiden på sig för att få fram kompletteringar till ansökningar (där den vanligaste kompletteringen är ett läkarintyg som styrker behovet). Målet är uppfyllt. Framtiden Kansliet kommer att ha en viktig roll i arbetet med att utveckla och integrera kommunens styrning och uppföljning tillsammans med övriga delar av stadsledningsförvaltningen och kommunen. I arbetet med att utveckla stödprocesserna så är tex frågan om e-arkiv en förutsättning. Men också säkerhetsfrågorna och ett bredare anslag som innefattar såväl den fysiska säkerheten som informationssäkerheten, med en uppgradering av kunskaperna om offentlighet- och sekretess. Ett nytt lagförslag kan ge möjlighet för det gemensamma försäkringsbolaget Stockholmsregionens Försäkrings AB (SRF) möjlighet att försäkra ägarkommunerna utan krav på upphandling. Det har påbörjats ett arbete som måste slutföras före årsskiftet då nuvarande försäkringslösningar löper ut. Eftersom staden idag har en mycket förmånlig premie, så gäller det att bevaka stadens intresse i denna del. Under självrisknivån så ska ett nytt system för förebyggande åtgärder arbetas fram under våren En viktig och omfattande fråga är hanteringen av och genomförandet av de allmänna valen Ett särskilt valkansli har inrättats för denna fråga.

14 Kommunstyrelsens kontor Verksamheten Händelser av betydelse Den övergripande inriktningen från 2009 och framåt är att tydligare än hittills integrera och utveckla kontorets verksamhet tillsammans med övriga delar av stadsledningsförvaltningen. Detta har bl.a. gjorts genom gemensamma möten för all SLF-personal, gemensam verksamhetsplanering och styrning samt genom stadens förnyelseprojekt. Vid sidan av verksamhetsförändringar föranledda av ovanstående ansats har även några organisatoriska förändringar gjorts. Controller- och Finansfunktionerna har förts samman till Ekonomifunktionen, där en funktionschef har rekryterats. Under slutet av 2009 initierades en översyn av stadens IT-arbete och även en översyn av stadens arbete inom attraktiv arbetsgivare är på gång. Inom förnyelseprojektet har även ett utvecklingsarbete gjorts kring verksamhets- och ekonomistyrning, kvalitetsfrågor samt kring tillgänglighets- och bemötandefrågor. I alla dessa delar är medarbetare från kontoret djupt involverade. Arbetet fortsätter under Vid sidan av dessa utvecklingsfrågor har även det löpande stabsarbetet bedrivits inom kontorets olika verksamhetsområden: ekonomi, finans, personal, lön, IT och upphandling. Ekonomi Nettobudgeten för kommunstyrelsens kontor uppgår till 36,6 mkr. Nettokostnaderna uppgår till 32,5 mkr vilket innebär ett budgetöverskott på 4,1 mkr. Överskottet beror till stor del på att befattningar som inte varit tillsatta under hela året men även på effektiviseringar samt på lägre kapitalkostnader. Personal Antalet anställda i kommunstyrelsens kontor har varit 35 (föregående år: 36) personer. Fördelningen är 8 män och 27 kvinnor. Medelåldern inom kontoret är 50,7 (48,9) år. Den totala sjukfrånvaron i procent av tillgänglig arbetstid uppgick till 1,9 (1,5) %. Framtiden Kontorets funktioner kommer att ha en viktig roll i att utveckla och integrera kommunens verksamhets-, ekonomi- och personalstrategiska arbete för att uppnå en mer integrerad styrning och uppföljning tillsammans med övriga delar av stadsledningsförvaltningen och kommunen. Förnyelseprojektet tillsammans med ett större utvecklingsprogram inom IT och e-förvaltning kommer att vara de större satsningarna, men även inom attraktiv arbetsgivare, säkerhet, stödprocesser och analysarbetet kommer större satsningar att göras. Ekonomifunktionen Under året har controllerfunktionen och finansfunktionen slagits samman till ekonomifunktionen. Ekonomifunktionen har ansvaret för samordningen av stadens budgetarbete, budgetuppföljning, bokslut, årsredovisning och delårsrapporter. Funktionen är också med och utvecklar stadens verksamhetsuppföljning när det gäller kvalitetsuppföljning, resursutnyttjande, måluppfyllelse och nyckeltal men ansvaret för att driva utvecklingen av stadens verksamhetsuppföljning och kvalitetsuppföljning har gått över från funktionen till förnyelseprojektet vid stadens

15 utvecklingsavdelning. Ekonomifunktionen har även det övergripande ansvaret för stadens finansverksamhet med hantering av koncernkontosystem, likviditet, in- och utbetalningar samt uppföljning och kontroll av stadens medelsförvaltning. Funktionen ansvarar även för kundfakturering, kravverksamhet och leverantörsfakturacentralen. Som systemförvaltare för ekonomisystemet svarar funktionen för utveckling och underhåll av systemet samt utbildning, råd och stöd till användarna. I funktionens ansvarsområde ingår även att tillsammans med upphandlingsfunktionen verka för att staden hanterar inköp och fakturor elektroniskt. Nedan redovisas utfall för de projekt och mål som ingick i verksamhetsplan Projektet En landsomfattande satsning på jämförelser Solna stad har deltagit i det treåriga Nationella Jämförelse-projektet som finansieras av Finansdepartementet och drivs i samverkan mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Rådet för främjande av Kommunala Analyser. Inom projektet genomfördes under våren den tredje undersökningen - Trafikmiljö ur ett medborgarperspektiv. Nätverkets slutsats är att ökad kostnadsutveckling verkar ha ett visst samband med minskad olycksfallsfrekvens. Antalet döda och svårt skadade på det kommunala vägnätet per invånare har sjunkit mest i Solna och Lerum vid en jämförelse mellan perioderna mot Solna var en av de kommuner som hade den kraftigaste nettokostnadsutvecklingen för gator och vägar samtidigt som antalet antalet allvarliga olyckor och döda i trafiken på det kommunala vägnätet har sjunkit mycket. I arbetet med trafiksäkerhet och trafikmiljö kan kommunerna lära av varandra. Tjänstegarantier och synpunktshantering är interna verktyg för att tidigt upptäcka brister i trafikmiljön, här kan Solna lära av andra kommuner. Olika framgångsfaktorer har mätts och Solna ligger i framkant inom framgångsfaktorn arbeta systematiskt. Tre undersökningar genomfördes också för att mäta medborgarnas attityder men inget samband hittades mellan kommunernas kostnader och hur nöjda medborgarna är med trafikmiljön. Vid utgången av 2009 är det Nationella Jämförelse-projektet avslutat för Solnas del. Utveckla och samordna kvalitetsuppföljningen i Solna stad Arbetet med att utveckla och samordna kvalitetsuppföljningen i Solna övergick under våren i det övergripande förnyelse- och utvecklingsprojektet under ledning av stadens biträdande statsdirektör. Se vidare redovisning under Utvecklingsavdelningen. Fler leverantörer ska sända Svefaktura till staden. Ekonomisystemet har kompletterats så det nu är ännu lättare att ta emot elektroniska fakturor av formatet Svefaktura, antingen direkt från leverantören eller via en fakturaväxel. Solna stad tar emot svefakturor från 17 stycken leverantörer. Ekonomifunktionen har inlett ett samarbete med leverantören InExchange för att bearbeta och få fler leverantörer att sända Svefaktura till staden. Förstudie gällande möjligheten att sända elektronisk faktura till företag. Elektroniska fakturor till privatpersoner sattes i drift Ingen förstudie har genomförts under 2009 gällande möjligheten att sända elektronisk faktura till företag. Detta p.g.a. att det konstaterades att det inte är tekniskt möjligt i nuvarande lösning i ekonomisystemets kundreskontra. Förstudien bör inte genomföras separat utan istället ingå i utvecklingsprojektet om stödprocesser under En förstudie om elektronisk arkivering av information från ekonomisystemet

16 Förstudien skulle kartlägga om den lösning som Logica, leverantören av ekonomisystemet Raindance, utvecklat för elektronisk arkivering motsvarade de krav som Stadsledningsförvaltningen ställer på elektronisk arkivering av räkenskapsmaterial. Förstudien skulle också svara på om e-arkivet uppfyller de krav som Solna stads IT-infrastruktur ställer på applikationen och om lösningen är möjlig att implementera i den nya IT-miljön. Logicas lösning för e-arkivering är byggt i Java och i den nya IT-miljön, som är baserad på Microsoft Office programvara, bedömdes det vara bättre att hitta en annan lösning på arkiveringsbehovet. I utvecklingsprojektet om stödprocesser som startar under 2010, är e- arkiveringen en central och prioriterad fråga. Ekonomifunktionens mål Stadens budget ska hållas inom givna ramar och prognossäkerheten ska förbättras. Målsättning Prognoserna vid delårsbokslutet för nämndernas ramar och årets resultat enligt balanskravet totalt för staden ska ligga närmare det slutliga resultatet jämfört med år Måluppfyllelse/kvalitet Alla nämnder har hållit sig inom givna budgetramar. Prognoserna vid delårsbokslutet för april och augusti för nämndernas sammantagna resultat var närmare det slutliga resultatet 2009 jämfört med Prognoserna vid delårsbokslutet för april och augusti för resultatet enligt balanskravet var längre ifrån det slutliga resultatet 2009 jämfört med Redovisningen i staden ska uppfylla kraven på en rättvisande redovisning och internkontrollen ska vara god. Stadens kvalitetsarbete ska utvecklas. Revisorerna ska tillstyrka att ansvarsfrihet beviljas ledamöterna i kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ. Målet är delvis uppfyllt I revisionsberättelsen för år 2008 tillstyrkte revisorerna ledamöterna i kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet. I delårsrapporten per augusti 2009 bedömer revisorerna att delårsrapporten uppfyller den kommunala redovisningslagens krav på innehåll. För hela verksamhetsåret 2009 är revisionen ännu inte gjord. Målet är uppfyllt Arbetet med att utveckla och samordna kvalitetsuppföljningen i Solna övergick under våren i stadens Förnyelseprojekt och redovisas under Utvecklingsavdelningen.

17 Medel som förvaltas på lång sikt för att täcka framtida investeringsbehov och/eller Solna stads pensionsåtagande skall uppnå en real avkastning som årligen överstiger inflationen med fyra procentenheter sett över en rullande femårsperiod. Andelen elektroniska fakturor från leverantörer ska öka för att kostnadseffektivisera fakturaflödet. Avkastningen skall vara inflation + 4 procentenheter sett över en rullande femårsperiod. Andelen elektroniska fakturor från leverantörer ska öka från föregående år med 100 procent. Inflationen har i genomsnitt varit 1,4 procent per år under de fem senaste fem åren, vilket gör att avkastningskravet för perioden blir 5,4 procent. Kapitalförvaltningen har under perioden genererat en årlig avkastning på 6,7 procent, vilket innebär att den har överträffat det årliga avkastningskravet för den senaste femårsperioden. Målet är uppfyllt Andelen elektroniska fakturor har ökat blygsamt, från 12,55 till 12,73 procent. Målet är inte uppfyllt Leverantörsfakturor ska betalas i rätt tid för att undvika dröjsmålsräntor och andra avgifter. Jämfört med samma period föregående år ska vi ha lägre summa betald dröjsmålsränta andel betalningspåminnelser andel fakturor som saknar referenskod Summa betald dröjsmålsränta har minskat från 69 tkr till 56 tkr jämfört med föregående år. I likhet med föregående år är andelen fakturor som saknat referenskod 3 procent och andelen fakturor som genererat betalningspåminnelse 1 procent. Kundfakturering samt kravoch inkassohantering för indrivning av förfallna kundfordringar ska vara effektiv. Jämfört med samma period föregående år ska vi ha lägre andel betalningspåminnelser andel inkassoärenden Målet är delvis uppfyllt En jämförelse mellan 2008 och 2009 visar att andelen betalningspåminnelser minskat från 4,5 till 3,9 procent. Andelen inkassoärenden har också minskat, från 1,4 till 1,3 procent. Målet är uppfyllt Personalfunktionen Uppföljning av personalfunktionens verksamhet/projekt Chefsutbildningen som pågått under 2008 och 2009 för det personliga ledarskapet, SAM - systematiskt arbetsmiljöarbete, medarbetarsamtal, missbruksfrågor på arbetsplatsen och konflikthantering är nu genomförd. Två utbildningstillfällen i SAM återstår under första delen av Fyra ledningssystem har genomförts under året med huvudtemat, förnyelseprojektet, i olika steg. Utbildning har skett om den nya diskrimineringslagen till stadens chefer. Solna stad blev beviljad 570 tkr av de av regeringen avsatta utvecklingsmedlen för jämställdhetsintegrering. Planering för utbildningen har skett under 2009 och utbildning kommer att genomföras till stadens politiker och chefer under våren Upphandling har skett av rekryteringsverktyg som kommer att implementeras under mars/april. Ett verktyg som kommer att underlätta rekryteringsförfarandet för både chef och sökanden.

18 82 procent av stadens chefer har genomgått utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete och återstoden kommer att genomgå utbildningen under våren Implementering har också skett av den återupprättade strukturen för arbetsmiljökommittéerna i staden där också skriftlig fördelning av arbetsmiljöuppgifterna har genomförts i linjeorganisationen. Omstruktureringsinsatser har genomförts genom avgångsvederlag och särskilda avtalspensioner. Uppföljning av personalfunktions mål Baseras på KF:s mål att Arbetsmiljön ska vara god och främja en god hälsa samtidigt som sjukskrivningarna ska minska. Mål i budget KS Mätbart mål Uppföljning av målen Sjukfrånvaron i staden ska Den totala sjukfrånvaron ska minska, varav långtidssjukfrånvaron särskilt minska med minst 0,5 % under ska minska kontinuerligt. Rehabiliteringsprocessen ska effektiviseras, i takt med försäkringskassans Andelen långtidssjukfrånvaro av totala sjukfrånvaron ska minska med 5 % under rehabiliteringsregler, till högst 6 månader. Alla rehabiliteringsprocesser som inleds under 2009 ska avslutas inom 6 månader. Sjukfrånvaron har minskat med 0,8 procentenheter från 8,4 till 7,6. Andelen långtidssjukfrånvaro av totala sjukfrånvaron har ökat med 0,4 procentenheter från 63,7 till 64,1. Personalfunktionen har inte full kontroll på när rehabiliteringsprocesserna avslutas då de till stor del sköts av verksamhetscheferna. Chefer och ledare ska få ökade kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) i enlighet med inriktningsdokument för Solna stads arbetsmiljöarbete. På chefsstödet ska informationen alltid vara aktuell och tillgängligheten optimal. Chefer och ledare ska utveckla det personliga ledarskapet genom coaching och tvärsamverkan. Solna stad ska ta tillvara mångfalden och fortsätta vara en jämställdhetsintegrerad organisation och tillämpa en könsneutral lönesättning. Ansöknings-, urvals- och anställningsprocessen ska vara effektiv. Årlig uppföljning och internrevision av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Kontinuerlig utvärdering av det digitala chefsstödet. Uppföljning genom nästa medarbetarundersökning Uppföljning genom nästa medarbetarundersökning Årlig lönekartläggning. Utvärdering varje år. Målen är delvis uppfyllda. Internrevision kommer att genomföras under februari/mars Målet är uppfyllt. Kontinuerlig uppdatering sker och översyn över den totala strukturen pågår. Målet är uppfyllt. Ledarskapsutbildning i det personliga ledarskapet har genomförts. Medarbetarundersökningen görs hösten Målet delvis uppfyllt Uppföljning av måluppfyllelse av jämställdhetsplanen sker i särskild ordning. Utbildning till politiker och chefer kommer att genomföras under våren Årlig lönekartläggning är genomförd. Målet delvis uppfyllt. Ett nytt rekryteringsverktyg kommer att implementeras under våren Målet är inte uppfyllt.

19 Jämställdhetskommittéens arbete under 2009 En ny diskrimineringslag infördes 1 januari 2009, som ersätter den före detta jämställdhetslagen och de olika diskrimineringslagarna. Utifrån detta har en intern översyn startats i staden både på politisk nivå och tjänstemannanivå om jämställdhetskommitténs namn och uppdrag i syfte att uppnå adekvat anpassning till den nya lagens intentioner. Översynen pågår fortfarande. Chefer och ledare har inbjudits till utbildning under året i syfte att motverka diskriminering i verksamheterna. Varje förvaltning har ambassadörer/ inspiratörer/ombud med uppdrag att medverka/sprida kunskap. Det finns ett nätverk för ombud med inriktning mot jämställdhet och ett nätverk med inriktning mot likabehandling och mångfald. Solna stad uppmärksammade den internationella kvinnodagen genom att arrangera föreläsning och utdelning av jämställdhetspris till den medarbetare som på ett förtjänstfullt sätt arbetat med jämställdhetsfrågorna. Några andra exempel på Solna stads jämställdhetsarbete är; Stafettpinnen inom skolan som riktar sig till personal och elever i en klass i årskurs 3 eller 4. Under ett år ska de arbeta aktivt med genusfrågor, bland annat genom att läsa böcker, gå på teater och se film med jämställdhets-inriktning. Nästa år vandrar stafetten vidare till en ny klass. Vittra har utsetts till 2009 års mottagare av stafettpinnen. Paketet Jämställd förskola som riktar sig riktar sig till personal och till barnen och deras föräldrar. Under året kommer de att arbeta aktivt med genusfrågor, bland annat genom att läsa böcker och gå på en filmvisning, sagostund eller teater med jämställdhetsinriktning. Nästa år vandrar paketet vidare till nästa förskoleenhet. Hagalunds förskoleenhet har utsetts till mottagare av 2009 års satsning på Jämställd förskola. Satsning på jämställdhetsintegrering. Solna stad har undertecknat europeisk deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR). Arbetet med jämställdhetsintegrering påbörjades i projektet Jämställda kommuner och fortsätter i utvecklingsprojektet Hållbar jämställdhet, som tydligt riktar sig till medborgarna. Diskrimineringslagen kräver att arbetsgivaren kartlägger och analyserar löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt och upprättar en handlingsplan för jämställda löner. Den kartläggning och analys som genomfördes 2009 visade att det inte förekom några osakliga löneskillnader på grund av kön för arbete som är att betrakta som lika eller likvärdiga i Solna stad. Solna stad har också via SKL erhållit 570 tkr från de av regeringen avsatta medlen på 100 mkr för jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting. Medlen ska användas för utbildning till chefer och politiker i staden i jämställdhetsintegrering under våren Planering för projektet har pågått under 2009.

20 Förhandlings- och lönefunktionen Verksamhet/projekt inom förhandlings- och lönefunktionen - Statistik och personalekonomi utveckla, säkra och öka tillgängligheten av statistikuppgifter inom personalområdet. Ge cheferna möjlighet att genom personalekonomiska resonemang få verktyg för att kunna utveckla personalekonomiska bokslut. - Fortsätta att utveckla och sprida Solna Lean på alla nivåer i organisationen som en metod med syfte att effektivisera olika processer. Är inte klart, ska ske en övergripande systemöversyn i staden. Nyckeltal är framtagna och används i årsredovisningen. Under 2009 har staden har utbildat ytterligare två Lean-coacher. Planering och start har skett inom ramen för förnyelseprojektet. Flera förvaltningar har anmält intresse för att starta förbättringsarbete med hjälp av Lean tanke och arbetssätt. Mål förhandlings- och lönefunktionen - Säkra personalstatistikuppgifter för att kunna utveckla personalekonomiska verktyg. - PA-systemet ska utnyttjas effektivare av rapportörer och chefer genom en ökad funktionalitet. - Löneenheten fortsätter att effektivisera sina rutiner för att öka servicegraden och minska handläggningstiden för inkomna ärenden. Nya moduler i PA-systemet har lagts ut och hantering av anställa-processen har förkortats och effektiviserats. Handläggningstiden har förkortats. Mål i budget KS Säkra personalstatistikuppgifter för att kunna utveckla personalekonomiska verktyg. Mätbart mål Aktiviteter Måluppfyllelse Ta fram fem mål för personalekonomi Ta fram 5 personalnyckeltal Bestämma och utveckla det system som ska stödja framtagandet av personalstatistik. Definiera vilka övergripande nyckeltal staden ska använda. Är inte klart, ska ske en övergripande systemöversyn. Framtaget nyckeltal som används vid årsredovisning. Säkerställa kompetens inom området. Säkerställa statistikuppgifter i ett utvecklat system. Skapa bra verktyg för att ta fram och presentera personalstatistik på olika nivåer. Sker kontinuerligt. Ska ske en övergripande systemöversyn. Ska ske en övergripande systemöversyn. Målet delvis uppfyllt

21 PA-systemet ska utnyttjas effektivare av rapportörer och chefer genom att funktionaliteten i systemet ökar. Modulen reseersättning och parkeringsavgifter införs fr.o.m i Rapportera Användarmanual: Hur använda modulen reseersättning införs på intranätet. Informera på Intranätet om bestämmelser för reseersättning och parkeringsavgifter. Informera på Intranätet om hur kvitton ska förvaras och arkiveras. Reseersättning och parkeringsavgifter kan endast ersättas på detta sätt. Är genomfört. Är genomfört. Är genomfört. Är inte genomfört. Målet delvis uppfyllt Lönefunktionen ska effektivisera sina rutiner ytterligare för att öka servicegraden och minska handläggnings-tiden för inkomna ärenden. Sista datum för pappersunderlag ändras till senast den 10 i varje månad från den 7:e i varje månad. Handläggningstiden ska i genomsnitt minska från 6,7 dagar till 6 dagar Öka rätt från början från 67% till 80% Förbättra utjämning av den dagliga ärendehanteringen. Förbättringsförslag en gång per månad som leder till kontinuerliga förbättringar och effektiviseringar. Konsekvent informera om vad och när fel uppgifter skickas in. Kontinuerligt förbättra och förenkla genom information på Intranätet. Är genomfört. Är uppfyllt. Har uppnåtts. Har uppnåtts. Målet uppfyllt IT-funktionen Projekt eplattform har byggt en helt ny infrastruktur för IT i Solna stad. Projektet avslutas under februari Staden vill använda modern teknik för att kunna erbjuda medarbetare, elever och invånare bra tjänster för deras arbete, studier och behov av kommunal service. För att det ska vara möjligt måste den tekniska infrastrukturen vara modern, genomtänkt och säker. eplattformen är nu en gemensam teknisk bas för alla IT-system i Solna stad. Den stöder de verksamhetsnära systemen men den ställer också krav på dem, t ex när det gäller säkerhet. I korthet innebär eplattformen nya versioner av Word, Excel, PowerPoint, Internet Explorer och Windows. Nytt antivirusprogram (Forefront), nytt filsystem och nytt e-postsystem (Outlook/Exchange). Ny katalog, nytt behörighetssystem, nya säkerhetssystem och nya system för lagring och säkerhetskopiering av information. Nya brandväggar och nytt sätt för leverantörer att nå stadens miljö (Terminal Server). De gamla näten (admin och edu) har avvecklats och ersatts med ett zonindelat gemensamt nät. Servrar och applikationer är virtualiserade. I juni 2008 antog Kommunstyrelsen Riktlinjer för informationssäkerhet för användare av Solna stads IT-miljö. Där fastställdes att varje användare ska underteckna en Ansvarsförbindelse. Det har eplattformens ca användare gjort. (Elever är undantagna från denna bestämmelse.) Solna stad har idag en av Sveriges mest moderna infrastrukturer. eplattformen är en välbyggd bas som ger Solna stad stora möjligheter att utveckla samtliga verksamheter.

Kommunstyrelsen. Årsredovisning 2011. Kommunstyrelsen. [Skriv text]

Kommunstyrelsen. Årsredovisning 2011. Kommunstyrelsen. [Skriv text] Årsredovisning 2011 Kommunstyrelsen Årsredovisning 2011 Kommunstyrelsen [Skriv text] Årsredovisning för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll Kommunfullmäktige... 3 Viktiga händelser... 3 Om kommunfullmäktige...

Läs mer

Reviderad budget och Verksamhetsplan

Reviderad budget och Verksamhetsplan Budget/Verksamhetsplan 2011 Kommunstyrelsen 2010-09-24 SID 1 (17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Reviderad budget och Verksamhetsplan för 2011 Kommunstyrelsen Budget/verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för kommunstyrelsen 2014

Årsredovisning för kommunstyrelsen 2014 SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen Årsredovisning för kommunstyrelsen 2014 SID 1 (1) KS/2015:122 TJÄNSTESKRIVELSE Årsredovisning för kommunstyrelsen 2014 Sammanfattning Stadsledningsförvaltningen har

Läs mer

Kommunstyrelsens reviderade budget och verksamhetsplan för 2014 med inriktning för 2015-2016

Kommunstyrelsens reviderade budget och verksamhetsplan för 2014 med inriktning för 2015-2016 SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2013-12-05 SID 1 (2) KS/2013:298 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsens reviderade budget och verksamhetsplan för 2014 med inriktning för 2015-2016 Sammanfattning Kommunfullmäktige

Läs mer

Nämndernas. tertialrapporter. den 31 augusti med

Nämndernas. tertialrapporter. den 31 augusti med Nämndernas tertialrapporter den 31 augusti med prognos för helår 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Kommunfullmäktige -------------------------------------------------------------- 3 Kommunens revisorer ------------------------------------------------------------

Läs mer

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning 1 (36) Uppföljning av samverkan och finansiell samordning Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga - Återrapportering enligt regleringsbrevet 1 2 (36) Sammanfattning För 2011 har regeringen beslutat

Läs mer

Vad menar vi med perspektivbyte?

Vad menar vi med perspektivbyte? Äldrenämnden Verksamhetsberättelse 2013 Vad menar vi med perspektivbyte? Som läsaren säkert känner till har Jönköpings kommun from den 1 januari 2013 även ansvar för hälso-och sjukvård i det ordinära

Läs mer

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL KommunKompassen ANALYS AV GRÄSTORPS KOMMUN 2014 Leif Eldås och Torkel Wadman SKL Sveriges Kommuner och Landsting 2 (34) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?...3 2 Grästorps kommun - En sammanfattande genomgång...4

Läs mer

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Revisionsrapport* Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Tyresö kommun Mars 2008 Anders Hägg Johan Karlander Helen Samuelsson-Dahlstrand *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning 2010. för Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2010. för Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen Årsredovisning 2010 för Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen Innehållsförteckning KOMMUNFULLMÄKTIGE... 3 Verksamheten i siffror... 5 KOMMUNLEDNING... 7 Verksamheten i siffror... 21 GEMENSAM SERVICE...

Läs mer

Lerums kommun. lin- 2011-04- 0 1. Årlig granskning =U ERNST &YOUNG. Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011. LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport

Lerums kommun. lin- 2011-04- 0 1. Årlig granskning =U ERNST &YOUNG. Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011. LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011 LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport 2011-04- 0 1 Diarienr. K5U.3IS" Arendetyp Lerums kommun lin- Årlig granskning =U ERNST &YOUNG s!l ERNST &YOUNG Innehåll 1.

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelser

Nämndernas verksamhetsberättelser Ariom 12-0812 Linköpings kommun Nämndernas verksamhetsberättelser 2012 Nämndernas verksamhetsberättelser 2012 Linköpings kommun linkoping.se linkoping.se INNEHÅLL Sidnr Kommunfullmäktige 3 Kommunens revisorer

Läs mer

Årsanalys 2013 för kommunstyrelsen fv 102 samt kommunfullmäktige fv 001

Årsanalys 2013 för kommunstyrelsen fv 102 samt kommunfullmäktige fv 001 SIGNERAD 2014-02-19 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-02-18 Vår referens Agneta Arnesson Controller Tjänsteskrivelse agneta.arnesson@malmo.se Årsanalys 2013 för kommunstyrelsen fv 102 samt kommunfullmäktige

Läs mer

Årsredovisning år 2013

Årsredovisning år 2013 Årsredovisning år 2013 s verksamhetsområde. Ks 2013-03-26, 45 1 (87) Arvidsjaurs kommun Bokslut 2013 10 Kommunfullmäktige inkl partistöd Tkr 2013 2012 Utfall Budget Redovisat mot budget Redovisat Utfall

Läs mer

Kommunledningskontoret. Årsrapport 2011

Kommunledningskontoret. Årsrapport 2011 Kommunledningskontoret Årsrapport 2011 Innehåll ÅRSRAPPORT FÖR KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2011... 3 VIKTIGA HÄNDELSER OCH ÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 RESULTATREDOVISNING OCH ANALYS... 5 MÅL OCH MÅLUPPFÖLJNING...

Läs mer

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen... 3 2 Byggnadsnämnden... 11 3 Fritidsnämnden... 17 4 Kulturnämnden... 24 5 Omvårdnadsnämnden... 27 6 Skolnämnden...

Läs mer

Måluppfyllelse... 43. Tjänstegarantier... 29. Uppdrag... 10 Verksamhet... 11 Ekonomi... 13 Personal... 14 Framtid... 16 Sammanfattning...

Måluppfyllelse... 43. Tjänstegarantier... 29. Uppdrag... 10 Verksamhet... 11 Ekonomi... 13 Personal... 14 Framtid... 16 Sammanfattning... Måluppfyllelse... 4 Tjänstegarantier... 9 Uppdrag... 10 Verksamhet... 11 Ekonomi... 13 Personal... 14 Framtid... 16 Sammanfattning... 17 Måluppfyllelse... 19 Tjänstegarantier... 29 Uppdrag... 30 Verksamhet...

Läs mer

Kommunens revisorer 7. Kommunstyrelsens anställningsmyndighet 39

Kommunens revisorer 7. Kommunstyrelsens anställningsmyndighet 39 INNEHÅLL Sidnr Kommunfullmäktige 3 Kommunens revisorer 7 Kommunstyrelsen 11 Kommunstyrelsens anställningsmyndighet 39 Överförmyndarnämnden 61 Valnämnden 67 Äldrenämnden 71 Omsorgsnämnden 91 Barn- och ungdomsnämnden

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-04-26

Kommunfullmäktige 2010-04-26 Kommunfullmäktige 2010-04-26 2 3 Kommunstyrelsens ordförande Året har också inneburit positiva saker för Hörby kommun. För våra insatser på idrottsområdet utsågs vi 2009 till årets Skånska Idrottskommun.

Läs mer

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT RESULTATREDOVISNING

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT RESULTATREDOVISNING Årsredovisning 2013 INNEHÅLL 2013 DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT RESULTATREDOVISNING Redovisningens disposition Kronofogdens förutsättningar Kronofogdens samlade

Läs mer

Solna stads organisation Solna stads organisation

Solna stads organisation Solna stads organisation Årsredovisning 2012 Solna stads organisation Solna stads organisation Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Valnämnden Kommunstyrelsen Stadsledningsförvaltningen Överförmyndarnämnden Stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Årsredovisning 2014 Landstinget Dalarna Dnr: LD14/03413 Landstingsstyrelsen 2015-04-13 Landstingsfullmäktige 2015-04-27 Bilaga: Måluppfyllelser 2014

Årsredovisning 2014 Landstinget Dalarna Dnr: LD14/03413 Landstingsstyrelsen 2015-04-13 Landstingsfullmäktige 2015-04-27 Bilaga: Måluppfyllelser 2014 Årsredovisning 2014 Dnr: LD14/03413 Landstingsstyrelsen 2015-04-13 Landstingsfullmäktige 2015-04-27 Bilaga: Måluppfyllelser 2014 Årsredovisningens målgrupp Landstinget Dalarnas årsredovisning lämnas av

Läs mer

Viktiga händelser under 2005

Viktiga händelser under 2005 ÅRSREDOVISNING 2005 Viktiga händelser under 2005 En ny modell för verksamhetsplanering infördes inför budgetarbetet 2006. Den 24 november firade Tyresö Kommun 40 år i vita huset med öppet hus för alla

Läs mer

Årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012. Vellinge årsredovisning 2012. Vellinge.se. Vellinge.se

Årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012. Vellinge årsredovisning 2012. Vellinge.se. Vellinge.se Vellinge kommun 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Årsredovisning Vellinge årsredovisning Vellinge.se Vellinge.se Årsredovisning Årsredovisning Grafisk form och original Guideline

Läs mer

Årsredovisning facknämnder 2014. Kommunstyrelsen

Årsredovisning facknämnder 2014. Kommunstyrelsen Årsredovisning facknämnder Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Kommunfullmäktiges och nämndens indikatorer... 3 2.1 Människor möts i Borås... 3 2.2 Företagandet växer genom samverkan...

Läs mer

Vänersborgs kommun Nämdernas verksamhetsberättelser 2006

Vänersborgs kommun Nämdernas verksamhetsberättelser 2006 Vänersborgs kommun Nämdernas verksamhetsberättelser 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Kommunstyrelsens ordförande 1 Kommunfullmäktige 2 Valnämnden 3 Revisionen 4 Överförmyndarnämnden 5 Kommunstyrelsen 6

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2009 Landstinget Kronoberg Granskning av landstingets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelser 2013. linkoping.se

Nämndernas verksamhetsberättelser 2013. linkoping.se Nämndernas verksamhetsberättelser 2013 linkoping.se INNEHÅLL Sidnr Kommunfullmäktige 3 Kommunens revisorer 7 Kommunstyrelsen 11 Kommunstyrelsens anställningsmyndighet 19 Överförmyndarnämnden 29 Valnämnden

Läs mer