Protokoll. Tid: torsdag 9 december 2010 kl 12:15 Plats: Svampen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Tid: torsdag 9 december 2010 kl 12:15 Plats: Svampen"

Transkript

1 Tid: torsdag 9 december 2010 kl 12:15 Plats: Svampen Närvarande ledamöter Gunnar Andersson (M), ordförande Charlotte Edberger Jangdin (C), 1:e vice ordförande Anette Carlsson (M) Ingrid Tvelin (KD) Ia Malmqvist (MP) Margareta Johansson (S) 2:e vice ordförande Yvonne Nordström (S) Erling Häggström (S) Kurt Hörk (S) Johnny Johansson (S) Svetlana Menhem (V) Tjänstgörande ersättare Anders Brandén (M) Hans Lindenius (FP) Ghjon-Marko Berisha (KD) Lars Norling (S) Närvarande ersättare Nils Edwertz (C) Liza Sörberg (MP) Yvonne Andersson (V) Närvarande tjänsteman Åsa Bellander Jenny Bengtsson Justerare Margareta Johansson Ersättare Charlotte Edberger Jangdin Sekreterare Anette Jonson 1

2 128 Meddelanden Presidium Delegationsärenden Diarienummer Tn 2739/2010 Handläggare Anette Jonson Handlingar cirkulerar under nämndsammanträdet. Informationen om delegationsbeslut lades till handlingarna. 130 Informationsärenden Under dagens beredningsmöte informerades om följande ärenden: Kritik på teknik Parkeringsplatser Olaigatan/Slottsgatan Drottninggatan, redogörelse Överklagande av Tn 377/2010 skadeståndskrav Uteserveringar Avtal El-Kretsen NBÅ Ekonomisk månadsrapport Upphandling lastbil för park- och gatuunderhåll Tekniska nämnden lade informationen till handlingarna. 131 Avskrivning av 2009 års utestående fordringar i EMS/Future Diarienr: Tn 2569/2010 Handläggare: Carina Sandell Bakgrund Enligt god redovisningssed ska en osäker fordran ej tas upp som en tillgång. Detta innebär att kommunens tillgångar i bokslutet endast skall innehålla fordringar som det är troligt att få betalt för. Erfarenheterna visar möjligheterna att få in betalningar på fakturor efter att sedvanliga kravåtgärder är ytterst små. God redovisningssed inom detta område innebär därför att fakturor med förfallodatum som ligger längre än ett år från balansdatum skall anses som osäkra tillgångar. Dessa 2

3 fakturor måste således föras bort ur bokföringen för att kommunens räkenskaper skall vara rättvisande. Nämnderna skall inför varje bokslut ta beslut om avskrivningar av dessa osäkra fordringar. Ärendet Förvaltningen har tagit fram en förteckning över utestående fordringar med förfallodatum eller äldre. Dessa fordringar uppgår till , 62 kr exklusive inkassoavgifter. Observera dock att fordran på den enskilde kvarstår och att planerade åtgärder för betalningen skall fullföljas. Fakturor enligt till ärendet bilagd förteckning avskrivs på grund av att fordran ej längre anses som säker enligt god redovisningssed. 132 Granskningsrapport internkontroll 2010 Diarienr: Tn 2731/2010 Handläggare: Kim Lindberg Ärende Tekniska nämnden beslutade om en granskningsplan för den interna kontrollen Valet av granskningsåtgärder i granskningsplanen har föregåtts av en dokumenterad riskanalys. Internkontrollen är nu genomförd och resultatet redovisas i granskningsrapport Granskningen visar att inom avtalsområdet externa avtal med kund råder en generellt god ordning och rutinerna fungerar. Enstaka avtal har inte kunnat återfinnas i diariet. Inga brister påträffades i granskningen av debiteringsrutiner. Inom personal påvisas att rutin för introduktion av nya chefer saknas. Utvecklingssamtal pågår under hösten Kompetensutvecklingsplanen finns med som en del av samtalet. Verksamheterna saknar rutiner för att säkerställa uppdaterad och korrekt information till Kundtjänst. Informationen är inte alltid korrekt och uppdaterad och systematiskt informationsutbyte saknas. De flesta verksamheter lever inte upp till servicegarantin för klagomål. Det brister i återkoppling i ärendet till medborgaren. Målet för handläggningstiden markupplåtelse av uteserveringar uppnås men krögarna är missnöjda med kvalitetskraven. Målet för handläggningstiden kundfakturering uppnås inte för nuvarande. Miljökraven vid upphandling av gatsten från Portugal uppfylls i stort. 3

4 Det finns förbättringspotential inom alla områden men högsta prioritet får utvecklingen av klagomålshanteringen. En handlingsplan för åtgärder tas fram under våren Granskningsrapport 2010 inom Tekniska nämnden godkändes och överlämnas tillsammans med nämndens beslut till kommunledningskontoret senast december Granskningsplan inklusive riskanalys internkontroll 2011 Diarienr: Tn 2732/2010 Handläggare: Kim Lindberg Ärende Riktlinjen för intern kontroll kompletterar lagstiftningen och syftar till att säkerställa att nämnderna upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll. Detta innebär att säkerställa att följande mål uppnås: En ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Tillförlitlig rapportering och information om verksamheten Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m m. Nämnderna ska inför varje år besluta om en granskningsplan för uppföljning av den interna kontrollen. Valet av granskningsåtgärder i granskningsplanen ska föregås av en dokumenterad analys av sannolikhet och konsekvens. Kommungemensamma granskningsåtgärder 2011: Inom ekonomiområdet Beställningsprocessen. Nämndernas rutiner för att granska efterlevnaden av policy och riktlinjer för representation. Inom personaladministrativa området Personalförsörjningsprocessen. Tillförlitliga data i kommunens personaladministrativa system. Verksamhetsspecifika granskningsåtgärder 2011: Förvaltningen föreslår dessutom sex egna granskningsområden: 4

5 Inom ekonomiområdet Köptrohet mot ramavtalsleverantörer. Uppföljning hur beställning och inköpsarbetet bedrivs och rutinerna. Inom personaladministrativa området Rekryteringsprocessen använder vi rätt rekryteringskanaler och rekryteringsverktyg? Är lönen begränsande för rekryteringen. Har vi rätt kravprofil? Inom verksamheterna Servicegarantierna klarar vi garantierna? Har vi ändamålsenliga rutiner som efterföljs? Miljökrav på entreprenader, Avfallsprocessen. Uppföljning av kriterierna angivna vid upphandling. Miljörevision hur fungerar miljöledningssystemet? Hur säkerställs miljöledningssystemets funktion? Kundfakturering Park och Gata uppföljning av handläggningstiden för fakturering. 1. Tekniska nämnden gav Tekniska förvaltningen i uppdrag att genomföra granskning enligt Kommunstyrelsens beslut och förvaltningens förslag. 2. Tekniska förvaltningen ska avge rapport till Tekniska nämnden i december Sammanträdestider 2011 Handläggare: Åsa Bellander Ärende Förvaltningen har tagit fram förslag på tider för presidiemöten och nämndsammanträden för år Ordinarie presidiemöten för Tekniska nämnden ska under år 2011 hållas torsdagar den 27 januari, 3 mars, 31 mars, 5 maj, 26 maj, 11 augusti, 8 september, 29 september, 3 november, 24 november. 5

6 Ordinarie nämndsammanträden för Tekniska nämnden ska under år 2011 hållas torsdagar den 13 januari, 10 februari, 17 mars, 14 april, 18 maj, 9 juni, 25 augusti, 22 september, 13 oktober, 17 november och 8 december. 135 Jämställdhetsarbete Diarienr: Tn 2364/2010 Handläggare: Julia Runesson Ärendebeskrivning Jämställdhetsdelegationen har uppdraget att samordna uppföljning och utvärdering av kommunens jämställdhetsarbete och årligen redovisa resultaten för kommunstyrelsen. Med anledning av uppföljningsuppdraget vill delegationen få svar på fem frågor för att få en bild av jämställdhetsarbetet bland samtliga nämnder och kommunala bolag. Svar på frågorna finns i sin helhet i tjänsteskrivelsen. Jämställdhetsdelegationen vill få svar på följande fem frågor: 1. Kan din verksamhet garantera service på lika villkor oavsett kön? 2. Hur arbetar ni för att perspektiven barn, genus och mångfald genomsyrar er planering och ert beslutsfattande? 3. Hur kommer ni att behandla beslutsunderlag som saknar konsekvensbedömning av de tre perspektiven? 4. Hur använder ni könsuppdelad statistik? 5. Vad har er förvaltning/ ert bolag konkret gjort för att främja jämställdheten för brukare och medborgare i er verksamhet under 2010? Sammanfattningsvis så strävar förvaltningen alltid efter att garantera god service oavsett kön. Mycket av den service som förvaltningen tillhandahåller är oberoende av kön, det handlar om en kund som är beställare av exempelvis avfallshämtning eller vatten och avlopp. I all vår planering och beslutsfattande strävar vi efter att de tre perspektiven barn, genus och mångfald ska tillgodoses. På förvaltningen finns exempelvis två teknik- och miljöpedagoger som arbetar med Hållbar utveckling i skolan som är Örebro kommuns stödresurs inom miljö, natur och trafik som erbjuds förskolor, skolor och SFI. Ett förbättringsområde är att tydliggöra hur vi arbetar med perspektiven. Könsuppdelad statistik används till viss del, exempelvis den stora kundenkäten Kritik på teknik 2010 och i utvärderingen av snöröjning och halkbekämpning. Ett förbättringsområde på förvaltningen är att ha mer könsuppdelad statistik där det är möjligt. Tekniska förvaltningen har sedan 1 januari 2010 en ny organisation som har ett ännu tydligare kundfokus vilket kommer främja både kvinnor och män. 6

7 sunderlag Jämställdhetsdelegationens fem uppföljningsfrågor. Tjänsteskrivelsen Uppföljning av jämställdhetsarbetet 2010 Tekniska nämnden lämnar svar till jämställdhetsdelegationen som uppföljning av jämställdhetsarbetet i enlighet med tjänsteskrivelsen daterad Detaljplan för kv Ladugården i Olaus Petri församling Diarienr: Tn 2571/2010 Handläggare: Gösta Eriksson Syfte Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av två flerbostadshus i fem våningar inne på gården i kvarteret Ladugården. Synpunkter Förvaltningen har synpunkter gällande takbeklädnaden på de nya husen, träden på kvartersmark samt bestämmelsen om bulleråtgärder. Tekniska nämnden beslutade att förvaltningens förslag till yttrande ska utgöra Tekniska nämndens yttrande över rubricerad detaljplan. 137 Detaljplan för kv Tegelmästaren 6 (område vid Markbackens centrum) Diarienr: 2426/2010 Handläggare: Gösta Eriksson Syfte Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ett allaktivitetshus för ungdomar i Markbackens centrum. Synpunkter Förvaltningen har synpunkter på träden som försvinner, kostnaden för att flytta Örnsköldsgatan och gång- och cykelvägen samt ombyggnad av Lertagsgatan till gångfartsområde. Vidare har förvaltningen synpunkter på föreslaget övergångsställe över Ekersvägen, cykel- och bilparkering, vatten- och avloppsledningar samt beskrivningen om dagvattenåtgärder. 7

8 Tekniska nämnden beslutade att förvaltningens förslag till yttrande ska utgöra Tekniska nämndens yttrande över rubricerad detaljplan. 138 Upphandling vattenledning Hovsta-Lillån Diarienummer Tn 1649/2010 Handläggare: Göran Duberg Ärende Anbudsinbjudan daterad har annonserats via OPIC och åtta entreprenörer har lämnat anbud. Sista anbudsdag var den 30 november. Utvärdering har skett med avseende på lägsta pris och att entreprenören uppfyller uppställda skallkrav avseende kvalitet, miljö och ekonomi, till exempel att anbudssumman inte får överstiga 50 procent av företagets eller gruppens senaste årsomsättning. Omfattningen av entreprenaden, längd 1,8 km och dimension 225 mm PE-ledning har redovisats för Tekniska nämnden i november Tekniska nämnden antog anbud från Brogrund Mark AB med en anbudssumma av kr. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 139 Upphandling vattenledning Ormesta-Hjälmarsberg Diarienummer Tn 1648/2010 Handläggare: Göran Duberg Anbudsinbjudan daterad har annonserats via OPIC och sex entreprenörer har lämnat anbud. Sista anbudsdag var den 30 november. Utvärderingen har skett med avseende på lägsta pris och att entreprenören uppfyller ställda skallkrav avseende kvalitet, miljö och ekonomi, till exempel att anbudssumman inte får överstiga 50 procent av företagets eller gruppens senaste årsomsättning. Omfattningen av entreprenaden, längd 2,6 km och dimension 225 mm PE-ledning har redovisats för Tekniska nämnden i november Tekniska nämnden antog anbud från NCC Construction Sverige AB med en anbudssumma av kr. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 8

9 140 Osund konkurrens Mätarservice Diarienr: Tn 465/2010 Handläggare: Thomas Juhlin Bakgrund Samtliga nämnder fick i uppdrag av Kommunstyrelsen att inventera om det förekom någon osund konkurrens inom verksamheten. Nämnden fick en redovisning av detta i mars och beslutet var att särskilt titta på fyra fall av tveksamheter som framkom i den tidigare inventeringen varav kontroll och revision av vattenmätare var ett fall. Tekniska förvaltningens mätarservice är sedan 1995 ett ackrediterat kontrollorgan för kontroll och revision av kallvattenmätare. I samband med ackrediteringen har Mätarservice anlitats av andra kommuner som inte har egna resurser för kontroll och revision av dessa anläggningsdelar. Omfattning Kommunerna som anlitar Mätarservice är dels länets kommuner och dels Kristinehamn, Grums, Arvika, Mariestad, Götene, Borås och Kalmar kommuner. Revisionsvolymerna är cirka 40 % egna mätare och cirka 60 % externa mätare. Mätarrenoveringsgruppen har 2 heltidsanställda mätarrenoverare och 0,5- tidstjänst som mätarrengörare. Omsättningen är cirka 0,8 miljoner kr/år för egna mätare och cirka 1,2 miljoner kr/år för externa mätare. Arbetet bedrivs i ändamålsenliga lokaler och utrustning. Den externa revisionsverksamhetens ekonomiska resultat vid uppföljningstillfället 31oktober 2010 var intäkterna kr, kostnaderna kr, som ger en nettokostnad av kr. Syfte Syftet att utföra mätarrevisioner åt andra kommuner på ett affärsmässigt sätt har varit att - utnyttja produktionskapacitet i befintliga provbänkar - öka intäkterna till VA-verksamheten - på ett enklare sätt (learning by doing) bevara och förbättra medarbetarnas kompetens och upprätthålla ackrediteringen för mätarrevisionen - bidra till samarbete och överföra erfarenheter kommuner emellan. Bedömning Vår uppfattning är att volymen externa mätarrevisioner idag är för stor. De större kommunerna som idag köper tjänster av oss kommer inom en 9

10 snar framtid att gå ut och upphandla kontroll och mätarrevision enligt LOU. Här kan Tekniska nämnden bestämma sig för olika förhållningssätt. Antingen lämnar Örebro kommun anbud på de upphandlingar som kommer ut eller så avstår man utifrån önskan att minimera konfliktytorna med de privata aktörerna. Kvar finns de kommuner som fortfarande kan direktupphandla p g a lågt upphandlingsbelopp. Om man väljer att minimera konfliktytorna så bör avvecklingen av säljverksamheten ske successivt så att den privata marknaden hinner växa samt att prisbilden inte drivs upp p g a kapacitetsproblem. 1. Kontroll och mätarrevision ska tydligt redovisas skilt från annan verksamhet i bokslut under Förvaltningens bedömning att rättsläget är oklart beträffande osund konkurrens, men att volymen externa mätarrevisioner är för stor, godkändes. 3. Konfliktytorna mot de privata aktörerna ska minimeras och mätarrevisionerna av externa vattenmätare ska successivt avvecklas under en tid av ca 5 år. 4. Förvaltningen fick i uppdrag att undersöka möjligheterna till ett personalövertagande (avknoppning) av mätarrevisionsverksamheten. 141 Inköp av Glycerol för Fordonsgasproduktion Diarienummer Tn 2865/2010 Handläggare Jan Rönnkvist Ärendet Underskottet av fordonsgas i Örebro är, enligt SBI, m 3 gas per år baserat på aktuellt uttag. Biogasbussarna överskrider avtalade mängder med m 3 /år och stadens två mackar överskrider bedömt behov med m 3 /år. Resten av underskottet beror på ökad efterfrågan i Stockholm. Underskottet täcks idag av LNG (flytande naturgas). Vid användande av naturgas påförs Örebro kommun en förhöjd avgift samt en koldioxidskatt. För att minska underskottet kan den outnyttjade kapaciteten vid reningsverket i Skebäck användas. SBI har erbjudit Örebro kommun att köpa glycerol, ett substrat som erhålls som biprodukt vid framställning av syntetisk diesel av skogsråvara. SBI använder själv denna produkt vid sin gröngasanläggning i Örebro. Fördelas kostanden för glycerolen mellan skattekollektivet, ägare av uppgraderingsanläggningen, och VA med förhållandet 25%/75% blir 10

11 produktionsresultatet för båda parter oförändrat mot budget enligt marginalkostnadskalkyl. Den stora vinsten kommer genom mindre användning av fossil naturgas i Örebro och de kostnader det medför. Tekniska förvaltningen fick i uppdrag att köpa glycerol i den omfattning som erbjuds från SBI, dock maximalt upp till gällande tillstånd (20 Gwh). 142 Uppsägning av avtal ang gasleveranser till Scan (fd Swedish Meats) Diarienummer Tn 1372/2010 Handläggare Jonas Fintling Ärendet Tekniska förvaltningen har sedan 2005 levererat deponigas till Scan. Grundavtalet löpte till med en förlängning på ett år i taget om uppsägning inte sker från endera avtalspart. Ingen part har sagt upp avtalet varvid detta för närvarande gäller till Under avtalstiden har gasproduktionen vid Atle minskat beroende på avklingande aktivitet i deponin. Hur stor mängd som kommer att produceras i framtiden kan inte sägas med säkerhet. Under avtalstiden har en produktion av fordonsgas vid Skebäck startats vilket lett till att Atle idag förser USÖ, Scan, Naturens hus, Skebäck och Atle med gas för uppvärmning och ångproduktion. Idag räcker inte vår deponigas till alla kunder, vilket leder till en prioritering, med följden att gas som är ämnad till fordonsgas säljs som bränngas. För att klara situationen köps dessutom externt material in till Skebäck för att framställa gas, vilket är en förlustaffär för Tekniska förvaltningen. Teknisk förvaltningen fick i uppdrag att säga upp avtalet med Scan angående leverans av gas för att kunna omförhandla detta till rådande situation. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 11

12 143 Flytt av torghandeln på Stortorget under vecka Diarienr: Tn 2812/2010 Handläggare: Magnus Eriksson Bakgrund Ansökan har inkommit från Polismyndigheten i Örebro län angående ianspråktagande av offentlig plats. I ansökan framgår att sökanden avser arrangera en snowboardtävling på Stortorget lördagen den 8 januari Detta arrangemang beräknas få stor genomslagskraft i snowboardvärlden och åkare i världsklass är inbjudna att medverka varav en är örebroaren Kalle Olsson som är snowboardproffs. För att kunna bygga en backe samt ett mässområde krävs att Stortorget stängs av mellan Drottninggatan och Kungsgatan hela första veckan i januari och att torghandeln flyttas från den delen av Stortorget till ytan vid Stortorget 11 (Holmqvist optik). Onsdagen den 1 december 2010 träffade Tekniska förvaltningen och City Örebro representanter för torghandlarna på Stortorget och diskuterade förslaget, vilket torghandlarna ställde sig positiva till. Tekniska nämnden beslutade att torghandeln flyttas från mellandelen av Stortorget till ytan vid Stortorget 11 under vecka 1, Kvalitetsprogram för uteserveringar delegation Tekniska nämnden beslutade att delegera beslutanderätt över kvalitetsprogram för uteserveringar till ett utskott bestående av Gunnar Andersson (M), Margareta Johansson (S) och Charlotte Edberger Jangdin (C)

13 Vid protokollet Anette Jonson, sekreterare Justerat den 16 december Gunnar Andersson, ordförande Margareta Johansson, justerare Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 17 december

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Protokoll Tn 1755/2014 Tekniska nämnden Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Närvarande ledamöter Charlotte Edberger Jangdin (C) Leif Landén (S) Margaretha Gunhamre (S) Gösta

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 10 november 2010, kl.14.00-17.00. Plats Sessionssalen Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9

Protokoll. Tid Onsdagen den 10 november 2010, kl.14.00-17.00. Plats Sessionssalen Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9 Tid Onsdagen den 10 november 2010, kl.14.00-17.00 Plats Sessionssalen Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9 Närvarande ledamöter Maria Magnusson (FP), ordf Åsa Thor-Gustafsson (C), 1:e vice ordf, jäv 155,156

Läs mer

Protokoll. Tid torsdag 12 november 2009 Plats Tekniska förvaltningen Sektor Anläggning, matsalen

Protokoll. Tid torsdag 12 november 2009 Plats Tekniska förvaltningen Sektor Anläggning, matsalen Tid torsdag 12 november 2009 Plats Tekniska förvaltningen Sektor Anläggning, matsalen Närvarande ledamöter Gunnar Andersson (M), ordförande Charlotte Edberger Jangdin (C), 1:e vice ordförande Johan Kumlin

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-12-18. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00

Sammanträdesdatum 2014-12-18. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-12-18 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande

Läs mer

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1065/2011. Datum: 2011-05-19 Klockan: 12:10 12:30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II. Närvarande ledamöter

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1065/2011. Datum: 2011-05-19 Klockan: 12:10 12:30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II. Närvarande ledamöter Protokoll Tn 1065/2011 Tekniska nämnden Datum: 2011-05-19 Klockan: 12:10 12:30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Margareta Johansson (S) Charlotte Edberger Jangdin (C) Kurt

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd väster

Vård- och omsorgsnämnd väster Protokoll Vv 266/2010 Vård- och omsorgsnämnd väster Datum: 2011-11-17 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Lilla Hotellet, Drottninggatan 60 Närvarande ledamöter Gunhild Wallin (C) Jan Zetterqvist (S) Ia Malmqvist

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande 37-39 Lennart Månsson (M) vice ordförande 37-39 Bengt Håkansson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 8 september 2015 kl. 8:30-9:15 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 63-66 ande Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S) Bertil Dahl (V)

Läs mer

Ärendelista Snv 442/2014

Ärendelista Snv 442/2014 Ärendelista Snv 442/2014 Skolnämnd nordväst Datum: 2014-12-10 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Galoschen, Ringgatan 32 1 Protokolljusterare Förslag: Ordinarie: Liza Sörberg (MP) Ersättare: Reiny Lindqvist FP)

Läs mer

Valnämnden Protokoll 1 (9) 2014-12-02

Valnämnden Protokoll 1 (9) 2014-12-02 Valnämnden Protokoll 1 (9) Valnämnden 2014/26 Plats och tid Stadshusets sessionssal, kl 17:30-19:10 Ledamöter Urban Swahn (M), ordförande Börje Hansson (C), vice ordförande Gunnar Håkansson (MP), 2:e vice

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2015-02-06 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 08:00-09:50 Beslutande Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Övriga deltagare

Läs mer

Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för fodringsbevakning.

Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för fodringsbevakning. Karlsborgs kommun TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-08-18 Diarienummer 1(1) Anders Johansson Ekonomichef Ekonomienheten Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

Fritids- och turistnämnden

Fritids- och turistnämnden Protokoll Ft 63/2012 Fritids- och turistnämnden Datum: 2012-11-13 Klockan: 17:00-20:00 Plats: Sal 400, Stadsbiblioteket Närvarande ledamöter Lars Johansson (C) 132-146 Jonas Håård (S) 132-146 Johan Kumlin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats Utvandrarnas hus, Växjö, kl. 15.30-15.40 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 724/2013. Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 724/2013. Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 724/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Fisun Yavas (S) Thomas Esbjörnsson (S) Jan Zetterqvist (S) Ronnie

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.30 ande Valter Stenberg (S) ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt ((S) Carina Lillbacka (S) Pia Risán

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD Plats och tid: Lärcenter, torsdag 2011-05-26 klockan 15.00 16.00 Deltagare: (markerade

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

REGLER FÖR INTERN KONTROLL

REGLER FÖR INTERN KONTROLL Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument REGLER FÖR INTERN KONTROLL ANTAGET AV: KOMMUNFULLMÄKTIGE DATUM: 2015-05-28 ANSVAR UPPFÖLJNING: KOMMUNCHEF GÄLLER TILL OCH MED: 2018 Våra styrdokument

Läs mer

Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll

Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll Revisionsrapport Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll 2009-03-30 Irene Deravian Kurt Westerback, certifierad kommunal revisor INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Övergripande granskning

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson Kultur- och fritidsnämnden 2014-05-01 1 (5) Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente för kultur- och fritidsnämnden. Reglementet

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2014-12-02 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-02-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Godkännande av dagordning 2 Föregående

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2004-11-25 (Formalia reviderad 2014-06-02) Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman:

Läs mer

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-04-07 1. (13)

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-04-07 1. (13) Servicenämnden 2006-04-07 1. (13) Plats och tid: Nämndhuset E-plan kl 13.15-15.20 Beslutande: Börje Jansson (s), ordförande Marianne Högberg (s) Jeannette Rasko (s) Göran Persson (s) Patrik Rehnberg (s)

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2013-12-10 1 Plats och tid Rum 611, AVA-huset, Katrineholm kl 08.15 9.30 ande Erik Liljencrantz ordförande (M), Marie-Louise Karlsson (S) vice ordförande, Göran Ivarsson (C)

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar Antaget av/ansvarig Syfte God styrning och kontroll av Trollhättans Stads ekonomi och verksamhet. Gäller för Samtliga nämnder och förvaltningar. Referensdokument Kommunallagen. Kommunal redovisningslag

Läs mer

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen DIARIENR 2014-02-26 SBN 2014-237 1 (5) HANDLÄGGARE Åke Andersson 08-535 364 06 Ake.andersson@huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra

Läs mer

Tid Onsdagen den 3 februari 2010 kl. 14.00 16.00. Plats Lokal: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9, Örebro

Tid Onsdagen den 3 februari 2010 kl. 14.00 16.00. Plats Lokal: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9, Örebro Tid Onsdagen den 3 februari 2010 kl. 14.00 16.00. Plats Lokal: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9, Örebro Närvarande ledamöter Hannah Ljung (M), ordförande Mats Einestam (FP), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Torbjörn Stensson (S)

Torbjörn Stensson (S) Lys E K. Ls KO n N] U N SAMMANTRADESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 1 (4) Sammanträdestid: 2012-06-27 kl - 15.00 16.20 Lokal: Beslutande Ledamöter: Roland Karlsson (FP), ordf Mats Karlsson (M), 1:e vice ordf

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

Regita Hedman (KD) ersätter Kerstin Marits (M) Lena Bröms Burman (MP) ersätter Inga Westlund (V)

Regita Hedman (KD) ersätter Kerstin Marits (M) Lena Bröms Burman (MP) ersätter Inga Westlund (V) 1(1) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl 9.00-11.00 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) ordförande Per Wiman (KD) vice ordförande 1:e vice ordförande Liv Lunde Andersson (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05

Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05 Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05 Paragrafer 34-46 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun Örebro kommun 2014-09-12 KS114/2012 orebro.se 2 RIKLTLINJER FÖR INTERN KONTROLL I ÖREBRO KOMMUN PROGRAM Uttrycker

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 1 (5) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Marie Tidedal (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M)

Läs mer

Marie Tidedal (M), Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed (S)

Marie Tidedal (M), Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed (S) Blad 1(13) Plats och tid: Höganäs stadshus 18.00 19.45 Närvarande: Ordförande: Ledamöter: Pia Möller (M) Marie Tidedal (M), Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed (S)

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 2015-09-08 1 (5) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Péter Kovács (M) Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Ulf Molin (C), 1:e vice ordförande Ros-Mari Paulsson (FP)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-21. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 21 november 2013, kl. 13.00 OBS! Tiden!

Sammanträdesdatum 2013-11-21. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 21 november 2013, kl. 13.00 OBS! Tiden! TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-11-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 21 november 2013, kl. 13.00 OBS! Tiden! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Revisorernas övergripande

Läs mer

Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll

Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll 2008-03-16 Irene Deravian Kurt Westerback, certifierad kommunal revisor *connectedthinking INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

INTERN KONTROLL GULLSPÅNG KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 47 Dnr: KS 2013/45 Revideras

INTERN KONTROLL GULLSPÅNG KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 47 Dnr: KS 2013/45 Revideras INTERN KONTROLL GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 47 Dnr: KS 2013/45 Revideras Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se Innehåll

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd öster

Vård- och omsorgsnämnd öster Protokoll Vö 114/2012 Vård- och omsorgsnämnd öster Datum: 2012-04-19 Klockan: 14:00 16:50 Plats: Sessionssalen Närvarande ledamöter Marie Brorson (S), ordförande Margareta Ehnfors (KD), vice ordförande

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson 1 (5) Förslag till ny Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden Senast reviderad av kultur- och fritidsnämnden i mars 2013 Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-06-08. Folktandvårdens kansli, Falun kl 09.00-11.40

Sammanträdesdatum 2011-06-08. Folktandvårdens kansli, Falun kl 09.00-11.40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer 2011-06-08 14-22 Blad 1 (6) Plats och tid s kansli, Falun kl 09.00-11.40 Ordinarie ledamöter Thomas Ylven (v) Stina Rajalahti Bo Jönebratt (fp) Asa Björklund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

Ärendelista Mn 173/2014

Ärendelista Mn 173/2014 Ärendelista Mn 173/2014 Miljönämnden Datum: 2015-08-18 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II 1 Kallelse m.m. Ordförande förklarar dagens sammanträde med Miljönämnden öppnat. Därefter

Läs mer

Tysslinge lokala nämnd

Tysslinge lokala nämnd Protokoll Ty 60/2011 Tysslinge lokala nämnd Datum: 2012-01-17 Klockan: 14:00-16:00 Plats: Suzuki Garphyttan Närvarande ledamöter Karl-Gustav Granberg (S) Johan Fahlström (KD) Larz Lundberg (FP) Jane Karlsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

Nämnden för service och teknik

Nämnden för service och teknik SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid: Jula hotell kl. 12.50-13.50, 14.00-14.35 Beslutande: Ersättare: Karl-Gustav Bynke (FP), ordförande Clemens Nordentoft (GF), förste vice ordförande Jan-Olof Bohlin

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum, kl 13.30-15.35 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Carlsson Bo Olsson Peter Johansson Anita Widman

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun 1 Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun Antagen av tekniska nämnden 2013-09-19, 82 Delegation av beslutanderätt har ett antal syften: - Avlasta nämnderna rutinärenden för att skapa

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER 1 (5) FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER Bilaga Revisionen 9/12 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 17 april 2012 kl. 8:30 09:30 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 45-49 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anna Thore (MP) Anders Andersson (C)

Läs mer

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-17, 100 Namnet på dokumentet Innehållsförteckning Lagstiftningen och dess syfte... 1 1 Lagstiftning... 1 2 Syfte...

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 1 (3) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-01-08 2013-005797- AD Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 Reglemente för intern kontroll 1 ger anvisningar för hur intern

Läs mer

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende Antagen av Kommunstyrelsen 2007-05-21, KS 117 Inledning För att verksamheten i kommunen skall fungera och servicenivån till

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-08-20 1-6 Plats och tid: Kommunkontoret, Lessebo måndagen den 20 augusti 2012 kl 14.00-15.30 Beslutande Anders Palmengren (s) ordf Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127 Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Plats och tid Bollegården, tisdagen den 11 december 2007, kl. 16.00-18.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef.

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef. Kommunstyrelsen 2011-06-16 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 15.00 16.10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Maud Jones Jans (s) Sixten

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden 2014-10-22 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Harriesalen, 22 oktober 2014, klockan 19.00 19.55 ande Övriga deltagande Johan Ericsson (M), ordförande Sofia Lindblom (M) Larserik Johansson (S) Tommy Almström

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-12 1. ( 8 ) KS040112

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-12 1. ( 8 ) KS040112 Kommunstyrelsen 2004-01-12 ( 8 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 16.00 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annica Blomgren (s) Ove Torpman (s) Frans Maretta (s),

Läs mer

Christina Lundqvist (C), tjg ers Inga Emtell (FP) Tommy Lindgren (FP) Olov Johansson (S) Annika Casteberg (KD), tjg ers

Christina Lundqvist (C), tjg ers Inga Emtell (FP) Tommy Lindgren (FP) Olov Johansson (S) Annika Casteberg (KD), tjg ers Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Tekniska kontoret, kl. 19.02 20.11 Paragrafer 97 106 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C) Carl Bonde (M) Pelle Brandt (M), tjg

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Robin Holmberg tjg ers för Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 1(11) Plats och tid Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 Paragrafer 18-26 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C), 1:a vice ordförande Tommy Lindgren (FP), 2:a vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Bilden på omslaget är en vy över Trossö och Borgmästarkajen. Foto: Matz Arnström Innehållsförteckning 1. Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL POLICY 1 (5) Datum Bertil Wiman 2006-05-29 0589-87020, 073-7657020 bertil.wiman@arboga.se REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av Kommunfullmäktige 2006-08-31, 81 Syfte med reglementet 1 Syfte Detta

Läs mer

Översiktlig granskning av intern kontroll år 2011

Översiktlig granskning av intern kontroll år 2011 Revisionsrapport Översiktlig granskning av intern kontroll år 2011 Kurt Westerback Cert. kommunal revisor Lars Wigström Cert. kommunal revisor Irene Deravian Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig

Läs mer

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 2015-03-09 1 (14) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 Hanna Ershytt (C), ordförande Marianne Ragntoft (S), 1:e vice ordf Ingemar Kristensson

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Ärendeförteckning. 2011-05-13 Minnesanteckningar - Kommunrevisionen. Sid 1/6 78-88. 78 Mötets öppnas. kommun@ostragoinge.

Ärendeförteckning. 2011-05-13 Minnesanteckningar - Kommunrevisionen. Sid 1/6 78-88. 78 Mötets öppnas. kommun@ostragoinge. 2011-05-13 Minnesanteckningar - Kommunrevisionen Sid 1/6 Ärendeförteckning 78-88 78 Mötets öppnas 79 Fastställande av föredragningslista 80 Föregående protokoll och minnesanteckningar 81 Inkomna handlingar

Läs mer

Vidaredelegeringsordning

Vidaredelegeringsordning Tjänsteskrivelse 2014-01-21 Handläggare: Hans Lundell Vidaredelegeringsordning Sammanfattning Kommunallagen medger att en nämnd får uppdra åt ett utskott, ledamot eller ersättare i nämnd eller åt en anställd

Läs mer

2011-02-02 1 (1) Miljö- och byggnämnden

2011-02-02 1 (1) Miljö- och byggnämnden 2011-02-02 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 2 februari, kl 13:00-16.30. ande Patrik Eriksson (MP), ordförande Ylva Ivarsson (S), vice ordförande Uno Andersson (M) Gun-Marie

Läs mer

Policy fakturerings- och kravverksamhet

Policy fakturerings- och kravverksamhet Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2/2015 Policy fakturerings- och kravverksamhet 2015-01-25 1. Innehåll 2. Omfattning... 2 3. Syfte... 2 4. Målsättning... 2 5. Organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer