Protokoll. Tid: torsdag 9 december 2010 kl 12:15 Plats: Svampen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Tid: torsdag 9 december 2010 kl 12:15 Plats: Svampen"

Transkript

1 Tid: torsdag 9 december 2010 kl 12:15 Plats: Svampen Närvarande ledamöter Gunnar Andersson (M), ordförande Charlotte Edberger Jangdin (C), 1:e vice ordförande Anette Carlsson (M) Ingrid Tvelin (KD) Ia Malmqvist (MP) Margareta Johansson (S) 2:e vice ordförande Yvonne Nordström (S) Erling Häggström (S) Kurt Hörk (S) Johnny Johansson (S) Svetlana Menhem (V) Tjänstgörande ersättare Anders Brandén (M) Hans Lindenius (FP) Ghjon-Marko Berisha (KD) Lars Norling (S) Närvarande ersättare Nils Edwertz (C) Liza Sörberg (MP) Yvonne Andersson (V) Närvarande tjänsteman Åsa Bellander Jenny Bengtsson Justerare Margareta Johansson Ersättare Charlotte Edberger Jangdin Sekreterare Anette Jonson 1

2 128 Meddelanden Presidium Delegationsärenden Diarienummer Tn 2739/2010 Handläggare Anette Jonson Handlingar cirkulerar under nämndsammanträdet. Informationen om delegationsbeslut lades till handlingarna. 130 Informationsärenden Under dagens beredningsmöte informerades om följande ärenden: Kritik på teknik Parkeringsplatser Olaigatan/Slottsgatan Drottninggatan, redogörelse Överklagande av Tn 377/2010 skadeståndskrav Uteserveringar Avtal El-Kretsen NBÅ Ekonomisk månadsrapport Upphandling lastbil för park- och gatuunderhåll Tekniska nämnden lade informationen till handlingarna. 131 Avskrivning av 2009 års utestående fordringar i EMS/Future Diarienr: Tn 2569/2010 Handläggare: Carina Sandell Bakgrund Enligt god redovisningssed ska en osäker fordran ej tas upp som en tillgång. Detta innebär att kommunens tillgångar i bokslutet endast skall innehålla fordringar som det är troligt att få betalt för. Erfarenheterna visar möjligheterna att få in betalningar på fakturor efter att sedvanliga kravåtgärder är ytterst små. God redovisningssed inom detta område innebär därför att fakturor med förfallodatum som ligger längre än ett år från balansdatum skall anses som osäkra tillgångar. Dessa 2

3 fakturor måste således föras bort ur bokföringen för att kommunens räkenskaper skall vara rättvisande. Nämnderna skall inför varje bokslut ta beslut om avskrivningar av dessa osäkra fordringar. Ärendet Förvaltningen har tagit fram en förteckning över utestående fordringar med förfallodatum eller äldre. Dessa fordringar uppgår till , 62 kr exklusive inkassoavgifter. Observera dock att fordran på den enskilde kvarstår och att planerade åtgärder för betalningen skall fullföljas. Fakturor enligt till ärendet bilagd förteckning avskrivs på grund av att fordran ej längre anses som säker enligt god redovisningssed. 132 Granskningsrapport internkontroll 2010 Diarienr: Tn 2731/2010 Handläggare: Kim Lindberg Ärende Tekniska nämnden beslutade om en granskningsplan för den interna kontrollen Valet av granskningsåtgärder i granskningsplanen har föregåtts av en dokumenterad riskanalys. Internkontrollen är nu genomförd och resultatet redovisas i granskningsrapport Granskningen visar att inom avtalsområdet externa avtal med kund råder en generellt god ordning och rutinerna fungerar. Enstaka avtal har inte kunnat återfinnas i diariet. Inga brister påträffades i granskningen av debiteringsrutiner. Inom personal påvisas att rutin för introduktion av nya chefer saknas. Utvecklingssamtal pågår under hösten Kompetensutvecklingsplanen finns med som en del av samtalet. Verksamheterna saknar rutiner för att säkerställa uppdaterad och korrekt information till Kundtjänst. Informationen är inte alltid korrekt och uppdaterad och systematiskt informationsutbyte saknas. De flesta verksamheter lever inte upp till servicegarantin för klagomål. Det brister i återkoppling i ärendet till medborgaren. Målet för handläggningstiden markupplåtelse av uteserveringar uppnås men krögarna är missnöjda med kvalitetskraven. Målet för handläggningstiden kundfakturering uppnås inte för nuvarande. Miljökraven vid upphandling av gatsten från Portugal uppfylls i stort. 3

4 Det finns förbättringspotential inom alla områden men högsta prioritet får utvecklingen av klagomålshanteringen. En handlingsplan för åtgärder tas fram under våren Granskningsrapport 2010 inom Tekniska nämnden godkändes och överlämnas tillsammans med nämndens beslut till kommunledningskontoret senast december Granskningsplan inklusive riskanalys internkontroll 2011 Diarienr: Tn 2732/2010 Handläggare: Kim Lindberg Ärende Riktlinjen för intern kontroll kompletterar lagstiftningen och syftar till att säkerställa att nämnderna upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll. Detta innebär att säkerställa att följande mål uppnås: En ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Tillförlitlig rapportering och information om verksamheten Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m m. Nämnderna ska inför varje år besluta om en granskningsplan för uppföljning av den interna kontrollen. Valet av granskningsåtgärder i granskningsplanen ska föregås av en dokumenterad analys av sannolikhet och konsekvens. Kommungemensamma granskningsåtgärder 2011: Inom ekonomiområdet Beställningsprocessen. Nämndernas rutiner för att granska efterlevnaden av policy och riktlinjer för representation. Inom personaladministrativa området Personalförsörjningsprocessen. Tillförlitliga data i kommunens personaladministrativa system. Verksamhetsspecifika granskningsåtgärder 2011: Förvaltningen föreslår dessutom sex egna granskningsområden: 4

5 Inom ekonomiområdet Köptrohet mot ramavtalsleverantörer. Uppföljning hur beställning och inköpsarbetet bedrivs och rutinerna. Inom personaladministrativa området Rekryteringsprocessen använder vi rätt rekryteringskanaler och rekryteringsverktyg? Är lönen begränsande för rekryteringen. Har vi rätt kravprofil? Inom verksamheterna Servicegarantierna klarar vi garantierna? Har vi ändamålsenliga rutiner som efterföljs? Miljökrav på entreprenader, Avfallsprocessen. Uppföljning av kriterierna angivna vid upphandling. Miljörevision hur fungerar miljöledningssystemet? Hur säkerställs miljöledningssystemets funktion? Kundfakturering Park och Gata uppföljning av handläggningstiden för fakturering. 1. Tekniska nämnden gav Tekniska förvaltningen i uppdrag att genomföra granskning enligt Kommunstyrelsens beslut och förvaltningens förslag. 2. Tekniska förvaltningen ska avge rapport till Tekniska nämnden i december Sammanträdestider 2011 Handläggare: Åsa Bellander Ärende Förvaltningen har tagit fram förslag på tider för presidiemöten och nämndsammanträden för år Ordinarie presidiemöten för Tekniska nämnden ska under år 2011 hållas torsdagar den 27 januari, 3 mars, 31 mars, 5 maj, 26 maj, 11 augusti, 8 september, 29 september, 3 november, 24 november. 5

6 Ordinarie nämndsammanträden för Tekniska nämnden ska under år 2011 hållas torsdagar den 13 januari, 10 februari, 17 mars, 14 april, 18 maj, 9 juni, 25 augusti, 22 september, 13 oktober, 17 november och 8 december. 135 Jämställdhetsarbete Diarienr: Tn 2364/2010 Handläggare: Julia Runesson Ärendebeskrivning Jämställdhetsdelegationen har uppdraget att samordna uppföljning och utvärdering av kommunens jämställdhetsarbete och årligen redovisa resultaten för kommunstyrelsen. Med anledning av uppföljningsuppdraget vill delegationen få svar på fem frågor för att få en bild av jämställdhetsarbetet bland samtliga nämnder och kommunala bolag. Svar på frågorna finns i sin helhet i tjänsteskrivelsen. Jämställdhetsdelegationen vill få svar på följande fem frågor: 1. Kan din verksamhet garantera service på lika villkor oavsett kön? 2. Hur arbetar ni för att perspektiven barn, genus och mångfald genomsyrar er planering och ert beslutsfattande? 3. Hur kommer ni att behandla beslutsunderlag som saknar konsekvensbedömning av de tre perspektiven? 4. Hur använder ni könsuppdelad statistik? 5. Vad har er förvaltning/ ert bolag konkret gjort för att främja jämställdheten för brukare och medborgare i er verksamhet under 2010? Sammanfattningsvis så strävar förvaltningen alltid efter att garantera god service oavsett kön. Mycket av den service som förvaltningen tillhandahåller är oberoende av kön, det handlar om en kund som är beställare av exempelvis avfallshämtning eller vatten och avlopp. I all vår planering och beslutsfattande strävar vi efter att de tre perspektiven barn, genus och mångfald ska tillgodoses. På förvaltningen finns exempelvis två teknik- och miljöpedagoger som arbetar med Hållbar utveckling i skolan som är Örebro kommuns stödresurs inom miljö, natur och trafik som erbjuds förskolor, skolor och SFI. Ett förbättringsområde är att tydliggöra hur vi arbetar med perspektiven. Könsuppdelad statistik används till viss del, exempelvis den stora kundenkäten Kritik på teknik 2010 och i utvärderingen av snöröjning och halkbekämpning. Ett förbättringsområde på förvaltningen är att ha mer könsuppdelad statistik där det är möjligt. Tekniska förvaltningen har sedan 1 januari 2010 en ny organisation som har ett ännu tydligare kundfokus vilket kommer främja både kvinnor och män. 6

7 sunderlag Jämställdhetsdelegationens fem uppföljningsfrågor. Tjänsteskrivelsen Uppföljning av jämställdhetsarbetet 2010 Tekniska nämnden lämnar svar till jämställdhetsdelegationen som uppföljning av jämställdhetsarbetet i enlighet med tjänsteskrivelsen daterad Detaljplan för kv Ladugården i Olaus Petri församling Diarienr: Tn 2571/2010 Handläggare: Gösta Eriksson Syfte Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av två flerbostadshus i fem våningar inne på gården i kvarteret Ladugården. Synpunkter Förvaltningen har synpunkter gällande takbeklädnaden på de nya husen, träden på kvartersmark samt bestämmelsen om bulleråtgärder. Tekniska nämnden beslutade att förvaltningens förslag till yttrande ska utgöra Tekniska nämndens yttrande över rubricerad detaljplan. 137 Detaljplan för kv Tegelmästaren 6 (område vid Markbackens centrum) Diarienr: 2426/2010 Handläggare: Gösta Eriksson Syfte Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ett allaktivitetshus för ungdomar i Markbackens centrum. Synpunkter Förvaltningen har synpunkter på träden som försvinner, kostnaden för att flytta Örnsköldsgatan och gång- och cykelvägen samt ombyggnad av Lertagsgatan till gångfartsområde. Vidare har förvaltningen synpunkter på föreslaget övergångsställe över Ekersvägen, cykel- och bilparkering, vatten- och avloppsledningar samt beskrivningen om dagvattenåtgärder. 7

8 Tekniska nämnden beslutade att förvaltningens förslag till yttrande ska utgöra Tekniska nämndens yttrande över rubricerad detaljplan. 138 Upphandling vattenledning Hovsta-Lillån Diarienummer Tn 1649/2010 Handläggare: Göran Duberg Ärende Anbudsinbjudan daterad har annonserats via OPIC och åtta entreprenörer har lämnat anbud. Sista anbudsdag var den 30 november. Utvärdering har skett med avseende på lägsta pris och att entreprenören uppfyller uppställda skallkrav avseende kvalitet, miljö och ekonomi, till exempel att anbudssumman inte får överstiga 50 procent av företagets eller gruppens senaste årsomsättning. Omfattningen av entreprenaden, längd 1,8 km och dimension 225 mm PE-ledning har redovisats för Tekniska nämnden i november Tekniska nämnden antog anbud från Brogrund Mark AB med en anbudssumma av kr. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 139 Upphandling vattenledning Ormesta-Hjälmarsberg Diarienummer Tn 1648/2010 Handläggare: Göran Duberg Anbudsinbjudan daterad har annonserats via OPIC och sex entreprenörer har lämnat anbud. Sista anbudsdag var den 30 november. Utvärderingen har skett med avseende på lägsta pris och att entreprenören uppfyller ställda skallkrav avseende kvalitet, miljö och ekonomi, till exempel att anbudssumman inte får överstiga 50 procent av företagets eller gruppens senaste årsomsättning. Omfattningen av entreprenaden, längd 2,6 km och dimension 225 mm PE-ledning har redovisats för Tekniska nämnden i november Tekniska nämnden antog anbud från NCC Construction Sverige AB med en anbudssumma av kr. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 8

9 140 Osund konkurrens Mätarservice Diarienr: Tn 465/2010 Handläggare: Thomas Juhlin Bakgrund Samtliga nämnder fick i uppdrag av Kommunstyrelsen att inventera om det förekom någon osund konkurrens inom verksamheten. Nämnden fick en redovisning av detta i mars och beslutet var att särskilt titta på fyra fall av tveksamheter som framkom i den tidigare inventeringen varav kontroll och revision av vattenmätare var ett fall. Tekniska förvaltningens mätarservice är sedan 1995 ett ackrediterat kontrollorgan för kontroll och revision av kallvattenmätare. I samband med ackrediteringen har Mätarservice anlitats av andra kommuner som inte har egna resurser för kontroll och revision av dessa anläggningsdelar. Omfattning Kommunerna som anlitar Mätarservice är dels länets kommuner och dels Kristinehamn, Grums, Arvika, Mariestad, Götene, Borås och Kalmar kommuner. Revisionsvolymerna är cirka 40 % egna mätare och cirka 60 % externa mätare. Mätarrenoveringsgruppen har 2 heltidsanställda mätarrenoverare och 0,5- tidstjänst som mätarrengörare. Omsättningen är cirka 0,8 miljoner kr/år för egna mätare och cirka 1,2 miljoner kr/år för externa mätare. Arbetet bedrivs i ändamålsenliga lokaler och utrustning. Den externa revisionsverksamhetens ekonomiska resultat vid uppföljningstillfället 31oktober 2010 var intäkterna kr, kostnaderna kr, som ger en nettokostnad av kr. Syfte Syftet att utföra mätarrevisioner åt andra kommuner på ett affärsmässigt sätt har varit att - utnyttja produktionskapacitet i befintliga provbänkar - öka intäkterna till VA-verksamheten - på ett enklare sätt (learning by doing) bevara och förbättra medarbetarnas kompetens och upprätthålla ackrediteringen för mätarrevisionen - bidra till samarbete och överföra erfarenheter kommuner emellan. Bedömning Vår uppfattning är att volymen externa mätarrevisioner idag är för stor. De större kommunerna som idag köper tjänster av oss kommer inom en 9

10 snar framtid att gå ut och upphandla kontroll och mätarrevision enligt LOU. Här kan Tekniska nämnden bestämma sig för olika förhållningssätt. Antingen lämnar Örebro kommun anbud på de upphandlingar som kommer ut eller så avstår man utifrån önskan att minimera konfliktytorna med de privata aktörerna. Kvar finns de kommuner som fortfarande kan direktupphandla p g a lågt upphandlingsbelopp. Om man väljer att minimera konfliktytorna så bör avvecklingen av säljverksamheten ske successivt så att den privata marknaden hinner växa samt att prisbilden inte drivs upp p g a kapacitetsproblem. 1. Kontroll och mätarrevision ska tydligt redovisas skilt från annan verksamhet i bokslut under Förvaltningens bedömning att rättsläget är oklart beträffande osund konkurrens, men att volymen externa mätarrevisioner är för stor, godkändes. 3. Konfliktytorna mot de privata aktörerna ska minimeras och mätarrevisionerna av externa vattenmätare ska successivt avvecklas under en tid av ca 5 år. 4. Förvaltningen fick i uppdrag att undersöka möjligheterna till ett personalövertagande (avknoppning) av mätarrevisionsverksamheten. 141 Inköp av Glycerol för Fordonsgasproduktion Diarienummer Tn 2865/2010 Handläggare Jan Rönnkvist Ärendet Underskottet av fordonsgas i Örebro är, enligt SBI, m 3 gas per år baserat på aktuellt uttag. Biogasbussarna överskrider avtalade mängder med m 3 /år och stadens två mackar överskrider bedömt behov med m 3 /år. Resten av underskottet beror på ökad efterfrågan i Stockholm. Underskottet täcks idag av LNG (flytande naturgas). Vid användande av naturgas påförs Örebro kommun en förhöjd avgift samt en koldioxidskatt. För att minska underskottet kan den outnyttjade kapaciteten vid reningsverket i Skebäck användas. SBI har erbjudit Örebro kommun att köpa glycerol, ett substrat som erhålls som biprodukt vid framställning av syntetisk diesel av skogsråvara. SBI använder själv denna produkt vid sin gröngasanläggning i Örebro. Fördelas kostanden för glycerolen mellan skattekollektivet, ägare av uppgraderingsanläggningen, och VA med förhållandet 25%/75% blir 10

11 produktionsresultatet för båda parter oförändrat mot budget enligt marginalkostnadskalkyl. Den stora vinsten kommer genom mindre användning av fossil naturgas i Örebro och de kostnader det medför. Tekniska förvaltningen fick i uppdrag att köpa glycerol i den omfattning som erbjuds från SBI, dock maximalt upp till gällande tillstånd (20 Gwh). 142 Uppsägning av avtal ang gasleveranser till Scan (fd Swedish Meats) Diarienummer Tn 1372/2010 Handläggare Jonas Fintling Ärendet Tekniska förvaltningen har sedan 2005 levererat deponigas till Scan. Grundavtalet löpte till med en förlängning på ett år i taget om uppsägning inte sker från endera avtalspart. Ingen part har sagt upp avtalet varvid detta för närvarande gäller till Under avtalstiden har gasproduktionen vid Atle minskat beroende på avklingande aktivitet i deponin. Hur stor mängd som kommer att produceras i framtiden kan inte sägas med säkerhet. Under avtalstiden har en produktion av fordonsgas vid Skebäck startats vilket lett till att Atle idag förser USÖ, Scan, Naturens hus, Skebäck och Atle med gas för uppvärmning och ångproduktion. Idag räcker inte vår deponigas till alla kunder, vilket leder till en prioritering, med följden att gas som är ämnad till fordonsgas säljs som bränngas. För att klara situationen köps dessutom externt material in till Skebäck för att framställa gas, vilket är en förlustaffär för Tekniska förvaltningen. Teknisk förvaltningen fick i uppdrag att säga upp avtalet med Scan angående leverans av gas för att kunna omförhandla detta till rådande situation. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 11

12 143 Flytt av torghandeln på Stortorget under vecka Diarienr: Tn 2812/2010 Handläggare: Magnus Eriksson Bakgrund Ansökan har inkommit från Polismyndigheten i Örebro län angående ianspråktagande av offentlig plats. I ansökan framgår att sökanden avser arrangera en snowboardtävling på Stortorget lördagen den 8 januari Detta arrangemang beräknas få stor genomslagskraft i snowboardvärlden och åkare i världsklass är inbjudna att medverka varav en är örebroaren Kalle Olsson som är snowboardproffs. För att kunna bygga en backe samt ett mässområde krävs att Stortorget stängs av mellan Drottninggatan och Kungsgatan hela första veckan i januari och att torghandeln flyttas från den delen av Stortorget till ytan vid Stortorget 11 (Holmqvist optik). Onsdagen den 1 december 2010 träffade Tekniska förvaltningen och City Örebro representanter för torghandlarna på Stortorget och diskuterade förslaget, vilket torghandlarna ställde sig positiva till. Tekniska nämnden beslutade att torghandeln flyttas från mellandelen av Stortorget till ytan vid Stortorget 11 under vecka 1, Kvalitetsprogram för uteserveringar delegation Tekniska nämnden beslutade att delegera beslutanderätt över kvalitetsprogram för uteserveringar till ett utskott bestående av Gunnar Andersson (M), Margareta Johansson (S) och Charlotte Edberger Jangdin (C)

13 Vid protokollet Anette Jonson, sekreterare Justerat den 16 december Gunnar Andersson, ordförande Margareta Johansson, justerare Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 17 december

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 237/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin (S) Fisun

Läs mer

Protokoll Ks 1365/2009. Närvarande ersättare Susanne Lindholm (KD) tänstgörande 313

Protokoll Ks 1365/2009. Närvarande ersättare Susanne Lindholm (KD) tänstgörande 313 Protokoll Ks 1365/2009 Kommunstyrelsen Datum: 2009-12-15 Klockan: 15:00 15.35 Plats: Dialogen Närvarande ledamöter Staffan Werme (FP) ordförande Inger Högström-Westerling (M) Lena Baastad (S) Lotta Olsson

Läs mer

Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun

Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun Genomförd på uppdrag av kommunrevisionen 19 mars 2008 Conny Mathiesen Sammanfattning På uppdrag av kommunrevisionen har Ernst & Young

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23 Plats Kvarnkullen Tid Torsdagen, den 23 april 2015, kl. 16:00-22:00 (Observera tiden! Start kl. 16:00) Elisabeth Mattsson (FP) Ordförande Fredrik Skreberg Sekreterare

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Översiktlig granskning av intern kontroll år 2011

Översiktlig granskning av intern kontroll år 2011 Revisionsrapport Översiktlig granskning av intern kontroll år 2011 Kurt Westerback Cert. kommunal revisor Lars Wigström Cert. kommunal revisor Irene Deravian Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

EY Building a better working world. Alingsås kommun. Fördjupad granskning av intern kontroll inom inköp och upphandling

EY Building a better working world. Alingsås kommun. Fördjupad granskning av intern kontroll inom inköp och upphandling Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Januari 2015 Alingsås kommun Fördjupad granskning av intern kontroll inom inköp och upphandling EY Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. 2.1. 2.2. 2.3.

Läs mer

KUNGÖRELSE. 3. Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Charlotte Eriksson (FP) 4. Renova AB:s framställan om beslutad dotterbolagsbildning

KUNGÖRELSE. 3. Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Charlotte Eriksson (FP) 4. Renova AB:s framställan om beslutad dotterbolagsbildning KALLELSE till ledamöter 1(1) Underrättelse till ersättare KUNGÖRELSE Öckerö kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 21 maj 2015 kl 18.15 i Öckerösalen, Kommunhuset, för behandling av följande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-12-04

Kommunstyrelsen 2012-12-04 Kommunstyrelsen 2012-12-04 Ks 209 Svar på medborgarförslag om vatten och avlopp... 2 Ks 210 Förslag till avfallsplan 2013-2017 för Säters kommun... 3 Ks 211 Rapport om förbättrat företagsklimat, Förenkla

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 1(55) Plats och tid Rinmansalen, klockan 15:00-15:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S)

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 10 november 2010, kl.14.00-17.00. Plats Sessionssalen Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9

Protokoll. Tid Onsdagen den 10 november 2010, kl.14.00-17.00. Plats Sessionssalen Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9 Tid Onsdagen den 10 november 2010, kl.14.00-17.00 Plats Sessionssalen Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9 Närvarande ledamöter Maria Magnusson (FP), ordf Åsa Thor-Gustafsson (C), 1:e vice ordf, jäv 155,156

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla vid Stadshuset. Organ

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla vid Stadshuset. Organ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Tid och plats Torsdagen den 12 februari 2009 kl. 07.30-11.50 Ernemar avloppsreningsverk, Oskarshamn Närvarande Ledamöter Lars Aronsson (s) Ingmar Hjalmarsson (v) Bertil Almquist

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF l l (38) Sammanträde den 6 februari 2012 i Rådhnssalen, Rådhuset

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF l l (38) Sammanträde den 6 februari 2012 i Rådhnssalen, Rådhuset KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF l l (38) Kommunfullmäktige 2012-02-06 Sammanträde den 6 februari 2012 i Rådhnssalen, Rådhuset Kommunfullmäktige består av 51 ledamöter och ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kommunrevisionens verksamhet och förvaltning 2009

Kommunrevisionens verksamhet och förvaltning 2009 B i l a g a 1 t i l l r e vi s i o n s b e r ä t t e l s e n f ö r å r 2 0 0 9 2010-04-20 Kommunfullmäktige Sid 1 (15) Dnr 10rek9 Kommunrevisionens verksamhet och förvaltning 2009 Innehåll 1. Verksamhetsberättelse

Läs mer

Sven-Ingvar Borgquist Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare. Beslutsärenden Sid

Sven-Ingvar Borgquist Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare. Beslutsärenden Sid 2 KALLELSE 2013-01-17 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2 (3) Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset Ängelholm, 2013-01-17, kl. 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Öppna sammanträdet börjar kl. 8.15 Ärende 1-28, Ärenden 29-33 ej

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 119 Plats och tid Orrefors skola, matsalen, klockan 18.00-20.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande Björn Hult, 1:e vice ordförande Nils Grönqvist, 2:e vice ordförande Markus Lund Brith-Louise

Läs mer

2012-04-26. Kungälvs Transporttjänst AB yrkar kompensation för GRYAAB: s prishöjningar för 2011 och framåt (Dnr KS2012/555).

2012-04-26. Kungälvs Transporttjänst AB yrkar kompensation för GRYAAB: s prishöjningar för 2011 och framåt (Dnr KS2012/555). Tjänsteskrivelse 1(1) Handläggarens namn Arne Alfredsson 2012-04-26 Kungälvs Transporttjänst AB yrkar kompensation för GRYAAB: s prishöjningar för 2011 och framåt (Dnr KS2012/555). Sammanfattning GRYAAB

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

KALLELSE 2013-02-21. Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun, Rum: Grå, 2013-02-21, kl 17:00. Sekreterare

KALLELSE 2013-02-21. Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun, Rum: Grå, 2013-02-21, kl 17:00. Sekreterare KALLELSE 2013-02-21 1 (2) Tekniska nämnden Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun, Rum: Grå, 2013-02-21, kl 17:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Christer Örning Ordförande Nermina Sukurica

Läs mer