Protokoll. Tid: torsdag 9 december 2010 kl 12:15 Plats: Svampen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Tid: torsdag 9 december 2010 kl 12:15 Plats: Svampen"

Transkript

1 Tid: torsdag 9 december 2010 kl 12:15 Plats: Svampen Närvarande ledamöter Gunnar Andersson (M), ordförande Charlotte Edberger Jangdin (C), 1:e vice ordförande Anette Carlsson (M) Ingrid Tvelin (KD) Ia Malmqvist (MP) Margareta Johansson (S) 2:e vice ordförande Yvonne Nordström (S) Erling Häggström (S) Kurt Hörk (S) Johnny Johansson (S) Svetlana Menhem (V) Tjänstgörande ersättare Anders Brandén (M) Hans Lindenius (FP) Ghjon-Marko Berisha (KD) Lars Norling (S) Närvarande ersättare Nils Edwertz (C) Liza Sörberg (MP) Yvonne Andersson (V) Närvarande tjänsteman Åsa Bellander Jenny Bengtsson Justerare Margareta Johansson Ersättare Charlotte Edberger Jangdin Sekreterare Anette Jonson 1

2 128 Meddelanden Presidium Delegationsärenden Diarienummer Tn 2739/2010 Handläggare Anette Jonson Handlingar cirkulerar under nämndsammanträdet. Informationen om delegationsbeslut lades till handlingarna. 130 Informationsärenden Under dagens beredningsmöte informerades om följande ärenden: Kritik på teknik Parkeringsplatser Olaigatan/Slottsgatan Drottninggatan, redogörelse Överklagande av Tn 377/2010 skadeståndskrav Uteserveringar Avtal El-Kretsen NBÅ Ekonomisk månadsrapport Upphandling lastbil för park- och gatuunderhåll Tekniska nämnden lade informationen till handlingarna. 131 Avskrivning av 2009 års utestående fordringar i EMS/Future Diarienr: Tn 2569/2010 Handläggare: Carina Sandell Bakgrund Enligt god redovisningssed ska en osäker fordran ej tas upp som en tillgång. Detta innebär att kommunens tillgångar i bokslutet endast skall innehålla fordringar som det är troligt att få betalt för. Erfarenheterna visar möjligheterna att få in betalningar på fakturor efter att sedvanliga kravåtgärder är ytterst små. God redovisningssed inom detta område innebär därför att fakturor med förfallodatum som ligger längre än ett år från balansdatum skall anses som osäkra tillgångar. Dessa 2

3 fakturor måste således föras bort ur bokföringen för att kommunens räkenskaper skall vara rättvisande. Nämnderna skall inför varje bokslut ta beslut om avskrivningar av dessa osäkra fordringar. Ärendet Förvaltningen har tagit fram en förteckning över utestående fordringar med förfallodatum eller äldre. Dessa fordringar uppgår till , 62 kr exklusive inkassoavgifter. Observera dock att fordran på den enskilde kvarstår och att planerade åtgärder för betalningen skall fullföljas. Fakturor enligt till ärendet bilagd förteckning avskrivs på grund av att fordran ej längre anses som säker enligt god redovisningssed. 132 Granskningsrapport internkontroll 2010 Diarienr: Tn 2731/2010 Handläggare: Kim Lindberg Ärende Tekniska nämnden beslutade om en granskningsplan för den interna kontrollen Valet av granskningsåtgärder i granskningsplanen har föregåtts av en dokumenterad riskanalys. Internkontrollen är nu genomförd och resultatet redovisas i granskningsrapport Granskningen visar att inom avtalsområdet externa avtal med kund råder en generellt god ordning och rutinerna fungerar. Enstaka avtal har inte kunnat återfinnas i diariet. Inga brister påträffades i granskningen av debiteringsrutiner. Inom personal påvisas att rutin för introduktion av nya chefer saknas. Utvecklingssamtal pågår under hösten Kompetensutvecklingsplanen finns med som en del av samtalet. Verksamheterna saknar rutiner för att säkerställa uppdaterad och korrekt information till Kundtjänst. Informationen är inte alltid korrekt och uppdaterad och systematiskt informationsutbyte saknas. De flesta verksamheter lever inte upp till servicegarantin för klagomål. Det brister i återkoppling i ärendet till medborgaren. Målet för handläggningstiden markupplåtelse av uteserveringar uppnås men krögarna är missnöjda med kvalitetskraven. Målet för handläggningstiden kundfakturering uppnås inte för nuvarande. Miljökraven vid upphandling av gatsten från Portugal uppfylls i stort. 3

4 Det finns förbättringspotential inom alla områden men högsta prioritet får utvecklingen av klagomålshanteringen. En handlingsplan för åtgärder tas fram under våren Granskningsrapport 2010 inom Tekniska nämnden godkändes och överlämnas tillsammans med nämndens beslut till kommunledningskontoret senast december Granskningsplan inklusive riskanalys internkontroll 2011 Diarienr: Tn 2732/2010 Handläggare: Kim Lindberg Ärende Riktlinjen för intern kontroll kompletterar lagstiftningen och syftar till att säkerställa att nämnderna upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll. Detta innebär att säkerställa att följande mål uppnås: En ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Tillförlitlig rapportering och information om verksamheten Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m m. Nämnderna ska inför varje år besluta om en granskningsplan för uppföljning av den interna kontrollen. Valet av granskningsåtgärder i granskningsplanen ska föregås av en dokumenterad analys av sannolikhet och konsekvens. Kommungemensamma granskningsåtgärder 2011: Inom ekonomiområdet Beställningsprocessen. Nämndernas rutiner för att granska efterlevnaden av policy och riktlinjer för representation. Inom personaladministrativa området Personalförsörjningsprocessen. Tillförlitliga data i kommunens personaladministrativa system. Verksamhetsspecifika granskningsåtgärder 2011: Förvaltningen föreslår dessutom sex egna granskningsområden: 4

5 Inom ekonomiområdet Köptrohet mot ramavtalsleverantörer. Uppföljning hur beställning och inköpsarbetet bedrivs och rutinerna. Inom personaladministrativa området Rekryteringsprocessen använder vi rätt rekryteringskanaler och rekryteringsverktyg? Är lönen begränsande för rekryteringen. Har vi rätt kravprofil? Inom verksamheterna Servicegarantierna klarar vi garantierna? Har vi ändamålsenliga rutiner som efterföljs? Miljökrav på entreprenader, Avfallsprocessen. Uppföljning av kriterierna angivna vid upphandling. Miljörevision hur fungerar miljöledningssystemet? Hur säkerställs miljöledningssystemets funktion? Kundfakturering Park och Gata uppföljning av handläggningstiden för fakturering. 1. Tekniska nämnden gav Tekniska förvaltningen i uppdrag att genomföra granskning enligt Kommunstyrelsens beslut och förvaltningens förslag. 2. Tekniska förvaltningen ska avge rapport till Tekniska nämnden i december Sammanträdestider 2011 Handläggare: Åsa Bellander Ärende Förvaltningen har tagit fram förslag på tider för presidiemöten och nämndsammanträden för år Ordinarie presidiemöten för Tekniska nämnden ska under år 2011 hållas torsdagar den 27 januari, 3 mars, 31 mars, 5 maj, 26 maj, 11 augusti, 8 september, 29 september, 3 november, 24 november. 5

6 Ordinarie nämndsammanträden för Tekniska nämnden ska under år 2011 hållas torsdagar den 13 januari, 10 februari, 17 mars, 14 april, 18 maj, 9 juni, 25 augusti, 22 september, 13 oktober, 17 november och 8 december. 135 Jämställdhetsarbete Diarienr: Tn 2364/2010 Handläggare: Julia Runesson Ärendebeskrivning Jämställdhetsdelegationen har uppdraget att samordna uppföljning och utvärdering av kommunens jämställdhetsarbete och årligen redovisa resultaten för kommunstyrelsen. Med anledning av uppföljningsuppdraget vill delegationen få svar på fem frågor för att få en bild av jämställdhetsarbetet bland samtliga nämnder och kommunala bolag. Svar på frågorna finns i sin helhet i tjänsteskrivelsen. Jämställdhetsdelegationen vill få svar på följande fem frågor: 1. Kan din verksamhet garantera service på lika villkor oavsett kön? 2. Hur arbetar ni för att perspektiven barn, genus och mångfald genomsyrar er planering och ert beslutsfattande? 3. Hur kommer ni att behandla beslutsunderlag som saknar konsekvensbedömning av de tre perspektiven? 4. Hur använder ni könsuppdelad statistik? 5. Vad har er förvaltning/ ert bolag konkret gjort för att främja jämställdheten för brukare och medborgare i er verksamhet under 2010? Sammanfattningsvis så strävar förvaltningen alltid efter att garantera god service oavsett kön. Mycket av den service som förvaltningen tillhandahåller är oberoende av kön, det handlar om en kund som är beställare av exempelvis avfallshämtning eller vatten och avlopp. I all vår planering och beslutsfattande strävar vi efter att de tre perspektiven barn, genus och mångfald ska tillgodoses. På förvaltningen finns exempelvis två teknik- och miljöpedagoger som arbetar med Hållbar utveckling i skolan som är Örebro kommuns stödresurs inom miljö, natur och trafik som erbjuds förskolor, skolor och SFI. Ett förbättringsområde är att tydliggöra hur vi arbetar med perspektiven. Könsuppdelad statistik används till viss del, exempelvis den stora kundenkäten Kritik på teknik 2010 och i utvärderingen av snöröjning och halkbekämpning. Ett förbättringsområde på förvaltningen är att ha mer könsuppdelad statistik där det är möjligt. Tekniska förvaltningen har sedan 1 januari 2010 en ny organisation som har ett ännu tydligare kundfokus vilket kommer främja både kvinnor och män. 6

7 sunderlag Jämställdhetsdelegationens fem uppföljningsfrågor. Tjänsteskrivelsen Uppföljning av jämställdhetsarbetet 2010 Tekniska nämnden lämnar svar till jämställdhetsdelegationen som uppföljning av jämställdhetsarbetet i enlighet med tjänsteskrivelsen daterad Detaljplan för kv Ladugården i Olaus Petri församling Diarienr: Tn 2571/2010 Handläggare: Gösta Eriksson Syfte Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av två flerbostadshus i fem våningar inne på gården i kvarteret Ladugården. Synpunkter Förvaltningen har synpunkter gällande takbeklädnaden på de nya husen, träden på kvartersmark samt bestämmelsen om bulleråtgärder. Tekniska nämnden beslutade att förvaltningens förslag till yttrande ska utgöra Tekniska nämndens yttrande över rubricerad detaljplan. 137 Detaljplan för kv Tegelmästaren 6 (område vid Markbackens centrum) Diarienr: 2426/2010 Handläggare: Gösta Eriksson Syfte Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ett allaktivitetshus för ungdomar i Markbackens centrum. Synpunkter Förvaltningen har synpunkter på träden som försvinner, kostnaden för att flytta Örnsköldsgatan och gång- och cykelvägen samt ombyggnad av Lertagsgatan till gångfartsområde. Vidare har förvaltningen synpunkter på föreslaget övergångsställe över Ekersvägen, cykel- och bilparkering, vatten- och avloppsledningar samt beskrivningen om dagvattenåtgärder. 7

8 Tekniska nämnden beslutade att förvaltningens förslag till yttrande ska utgöra Tekniska nämndens yttrande över rubricerad detaljplan. 138 Upphandling vattenledning Hovsta-Lillån Diarienummer Tn 1649/2010 Handläggare: Göran Duberg Ärende Anbudsinbjudan daterad har annonserats via OPIC och åtta entreprenörer har lämnat anbud. Sista anbudsdag var den 30 november. Utvärdering har skett med avseende på lägsta pris och att entreprenören uppfyller uppställda skallkrav avseende kvalitet, miljö och ekonomi, till exempel att anbudssumman inte får överstiga 50 procent av företagets eller gruppens senaste årsomsättning. Omfattningen av entreprenaden, längd 1,8 km och dimension 225 mm PE-ledning har redovisats för Tekniska nämnden i november Tekniska nämnden antog anbud från Brogrund Mark AB med en anbudssumma av kr. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 139 Upphandling vattenledning Ormesta-Hjälmarsberg Diarienummer Tn 1648/2010 Handläggare: Göran Duberg Anbudsinbjudan daterad har annonserats via OPIC och sex entreprenörer har lämnat anbud. Sista anbudsdag var den 30 november. Utvärderingen har skett med avseende på lägsta pris och att entreprenören uppfyller ställda skallkrav avseende kvalitet, miljö och ekonomi, till exempel att anbudssumman inte får överstiga 50 procent av företagets eller gruppens senaste årsomsättning. Omfattningen av entreprenaden, längd 2,6 km och dimension 225 mm PE-ledning har redovisats för Tekniska nämnden i november Tekniska nämnden antog anbud från NCC Construction Sverige AB med en anbudssumma av kr. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 8

9 140 Osund konkurrens Mätarservice Diarienr: Tn 465/2010 Handläggare: Thomas Juhlin Bakgrund Samtliga nämnder fick i uppdrag av Kommunstyrelsen att inventera om det förekom någon osund konkurrens inom verksamheten. Nämnden fick en redovisning av detta i mars och beslutet var att särskilt titta på fyra fall av tveksamheter som framkom i den tidigare inventeringen varav kontroll och revision av vattenmätare var ett fall. Tekniska förvaltningens mätarservice är sedan 1995 ett ackrediterat kontrollorgan för kontroll och revision av kallvattenmätare. I samband med ackrediteringen har Mätarservice anlitats av andra kommuner som inte har egna resurser för kontroll och revision av dessa anläggningsdelar. Omfattning Kommunerna som anlitar Mätarservice är dels länets kommuner och dels Kristinehamn, Grums, Arvika, Mariestad, Götene, Borås och Kalmar kommuner. Revisionsvolymerna är cirka 40 % egna mätare och cirka 60 % externa mätare. Mätarrenoveringsgruppen har 2 heltidsanställda mätarrenoverare och 0,5- tidstjänst som mätarrengörare. Omsättningen är cirka 0,8 miljoner kr/år för egna mätare och cirka 1,2 miljoner kr/år för externa mätare. Arbetet bedrivs i ändamålsenliga lokaler och utrustning. Den externa revisionsverksamhetens ekonomiska resultat vid uppföljningstillfället 31oktober 2010 var intäkterna kr, kostnaderna kr, som ger en nettokostnad av kr. Syfte Syftet att utföra mätarrevisioner åt andra kommuner på ett affärsmässigt sätt har varit att - utnyttja produktionskapacitet i befintliga provbänkar - öka intäkterna till VA-verksamheten - på ett enklare sätt (learning by doing) bevara och förbättra medarbetarnas kompetens och upprätthålla ackrediteringen för mätarrevisionen - bidra till samarbete och överföra erfarenheter kommuner emellan. Bedömning Vår uppfattning är att volymen externa mätarrevisioner idag är för stor. De större kommunerna som idag köper tjänster av oss kommer inom en 9

10 snar framtid att gå ut och upphandla kontroll och mätarrevision enligt LOU. Här kan Tekniska nämnden bestämma sig för olika förhållningssätt. Antingen lämnar Örebro kommun anbud på de upphandlingar som kommer ut eller så avstår man utifrån önskan att minimera konfliktytorna med de privata aktörerna. Kvar finns de kommuner som fortfarande kan direktupphandla p g a lågt upphandlingsbelopp. Om man väljer att minimera konfliktytorna så bör avvecklingen av säljverksamheten ske successivt så att den privata marknaden hinner växa samt att prisbilden inte drivs upp p g a kapacitetsproblem. 1. Kontroll och mätarrevision ska tydligt redovisas skilt från annan verksamhet i bokslut under Förvaltningens bedömning att rättsläget är oklart beträffande osund konkurrens, men att volymen externa mätarrevisioner är för stor, godkändes. 3. Konfliktytorna mot de privata aktörerna ska minimeras och mätarrevisionerna av externa vattenmätare ska successivt avvecklas under en tid av ca 5 år. 4. Förvaltningen fick i uppdrag att undersöka möjligheterna till ett personalövertagande (avknoppning) av mätarrevisionsverksamheten. 141 Inköp av Glycerol för Fordonsgasproduktion Diarienummer Tn 2865/2010 Handläggare Jan Rönnkvist Ärendet Underskottet av fordonsgas i Örebro är, enligt SBI, m 3 gas per år baserat på aktuellt uttag. Biogasbussarna överskrider avtalade mängder med m 3 /år och stadens två mackar överskrider bedömt behov med m 3 /år. Resten av underskottet beror på ökad efterfrågan i Stockholm. Underskottet täcks idag av LNG (flytande naturgas). Vid användande av naturgas påförs Örebro kommun en förhöjd avgift samt en koldioxidskatt. För att minska underskottet kan den outnyttjade kapaciteten vid reningsverket i Skebäck användas. SBI har erbjudit Örebro kommun att köpa glycerol, ett substrat som erhålls som biprodukt vid framställning av syntetisk diesel av skogsråvara. SBI använder själv denna produkt vid sin gröngasanläggning i Örebro. Fördelas kostanden för glycerolen mellan skattekollektivet, ägare av uppgraderingsanläggningen, och VA med förhållandet 25%/75% blir 10

11 produktionsresultatet för båda parter oförändrat mot budget enligt marginalkostnadskalkyl. Den stora vinsten kommer genom mindre användning av fossil naturgas i Örebro och de kostnader det medför. Tekniska förvaltningen fick i uppdrag att köpa glycerol i den omfattning som erbjuds från SBI, dock maximalt upp till gällande tillstånd (20 Gwh). 142 Uppsägning av avtal ang gasleveranser till Scan (fd Swedish Meats) Diarienummer Tn 1372/2010 Handläggare Jonas Fintling Ärendet Tekniska förvaltningen har sedan 2005 levererat deponigas till Scan. Grundavtalet löpte till med en förlängning på ett år i taget om uppsägning inte sker från endera avtalspart. Ingen part har sagt upp avtalet varvid detta för närvarande gäller till Under avtalstiden har gasproduktionen vid Atle minskat beroende på avklingande aktivitet i deponin. Hur stor mängd som kommer att produceras i framtiden kan inte sägas med säkerhet. Under avtalstiden har en produktion av fordonsgas vid Skebäck startats vilket lett till att Atle idag förser USÖ, Scan, Naturens hus, Skebäck och Atle med gas för uppvärmning och ångproduktion. Idag räcker inte vår deponigas till alla kunder, vilket leder till en prioritering, med följden att gas som är ämnad till fordonsgas säljs som bränngas. För att klara situationen köps dessutom externt material in till Skebäck för att framställa gas, vilket är en förlustaffär för Tekniska förvaltningen. Teknisk förvaltningen fick i uppdrag att säga upp avtalet med Scan angående leverans av gas för att kunna omförhandla detta till rådande situation. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 11

12 143 Flytt av torghandeln på Stortorget under vecka Diarienr: Tn 2812/2010 Handläggare: Magnus Eriksson Bakgrund Ansökan har inkommit från Polismyndigheten i Örebro län angående ianspråktagande av offentlig plats. I ansökan framgår att sökanden avser arrangera en snowboardtävling på Stortorget lördagen den 8 januari Detta arrangemang beräknas få stor genomslagskraft i snowboardvärlden och åkare i världsklass är inbjudna att medverka varav en är örebroaren Kalle Olsson som är snowboardproffs. För att kunna bygga en backe samt ett mässområde krävs att Stortorget stängs av mellan Drottninggatan och Kungsgatan hela första veckan i januari och att torghandeln flyttas från den delen av Stortorget till ytan vid Stortorget 11 (Holmqvist optik). Onsdagen den 1 december 2010 träffade Tekniska förvaltningen och City Örebro representanter för torghandlarna på Stortorget och diskuterade förslaget, vilket torghandlarna ställde sig positiva till. Tekniska nämnden beslutade att torghandeln flyttas från mellandelen av Stortorget till ytan vid Stortorget 11 under vecka 1, Kvalitetsprogram för uteserveringar delegation Tekniska nämnden beslutade att delegera beslutanderätt över kvalitetsprogram för uteserveringar till ett utskott bestående av Gunnar Andersson (M), Margareta Johansson (S) och Charlotte Edberger Jangdin (C)

13 Vid protokollet Anette Jonson, sekreterare Justerat den 16 december Gunnar Andersson, ordförande Margareta Johansson, justerare Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 17 december

Protokoll. Tid torsdag 13 januari 2011, kl 12:00-12:20 Plats Tomtagatan 9, Stadsbyggnadshus II, Sessionssalen

Protokoll. Tid torsdag 13 januari 2011, kl 12:00-12:20 Plats Tomtagatan 9, Stadsbyggnadshus II, Sessionssalen Tid torsdag 13 januari 2011, kl 12:00-12:20 Plats Tomtagatan 9, Stadsbyggnadshus II, Sessionssalen Närvarande ledamöter Gunnar Andersson (M), ordförande Margareta Johansson (S) 1:e vice ordförande Charlotte

Läs mer

Protokoll. Tid: måndag 10 maj 2010 kl 13:30 Plats: Tomtagatan 9, Stadsbyggnadshus II, Sessionssalen

Protokoll. Tid: måndag 10 maj 2010 kl 13:30 Plats: Tomtagatan 9, Stadsbyggnadshus II, Sessionssalen Tid: måndag 10 maj 2010 kl 13:30 Plats: Tomtagatan 9, Stadsbyggnadshus II, Sessionssalen Närvarande ledamöter Gunnar Andersson (M), ordförande Charlotte Edberger Jangdin (C), 1:e vice ordförande Johan

Läs mer

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1282/2011. Datum: 2011-06-16 Klockan: 11:00 11:20 Plats: Vinön, Stadsbyggnadshus II. Närvarande ledamöter

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1282/2011. Datum: 2011-06-16 Klockan: 11:00 11:20 Plats: Vinön, Stadsbyggnadshus II. Närvarande ledamöter Protokoll Tn 1282/2011 Tekniska nämnden Datum: 2011-06-16 Klockan: 11:00 11:20 Plats: Vinön, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Gunnar Andersson (M) Margareta Johansson (S) Kurt Hörk (S) Håkan Schultz

Läs mer

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 4990/2016. Datum: Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 4990/2016. Datum: Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen Protokoll Tn 4990/2016 Tekniska nämnden Datum: 2016-11-17 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen Närvarande ledamöter Carl Kling (L) Charlotte Edberger Jangdin (C) Ida Eklund (S) Håkan Schultz (S) Nils-Erik

Läs mer

Protokoll. Tid: 2009-09-17 kl 14:00-14:30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II, Tomtagatan 9

Protokoll. Tid: 2009-09-17 kl 14:00-14:30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II, Tomtagatan 9 Tid: kl 14:00-14:30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II, Tomtagatan 9 Närvarande ledamöter Gunnar Andersson (M), ordförande Charlotte Edberger Jangdin (C), 1:e vice ordförande Anette Carlsson (M)

Läs mer

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Protokoll Tn 1755/2014 Tekniska nämnden Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Närvarande ledamöter Charlotte Edberger Jangdin (C) Leif Landén (S) Margaretha Gunhamre (S) Gösta

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 16.20

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 16.20 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 16.20 Berndt Björkman (C), Ordförande Anneli Örtlund (S) Kenneth Kristoffersson (C) Ivo Malmgren

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 10 november 2010, kl.14.00-17.00. Plats Sessionssalen Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9

Protokoll. Tid Onsdagen den 10 november 2010, kl.14.00-17.00. Plats Sessionssalen Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9 Tid Onsdagen den 10 november 2010, kl.14.00-17.00 Plats Sessionssalen Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9 Närvarande ledamöter Maria Magnusson (FP), ordf Åsa Thor-Gustafsson (C), 1:e vice ordf, jäv 155,156

Läs mer

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 627/2014. Datum: 2014-04-10 Klockan: 08:30-12:45 Plats: Sessionssalen, SBH 2

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 627/2014. Datum: 2014-04-10 Klockan: 08:30-12:45 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Protokoll Tn 627/2014 Tekniska nämnden Datum: 2014-04-10 Klockan: 08:30-12:45 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Närvarande ledamöter Charlotte Edberger Jangdin (C) Fredrik Persson (MP) Håkan Schultz (S) Leif

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-12-18. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00

Sammanträdesdatum 2014-12-18. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-12-18 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande

Läs mer

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 5582/2015. Datum: Klockan: 08:30 12:00 Plats: Sessionssalen

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 5582/2015. Datum: Klockan: 08:30 12:00 Plats: Sessionssalen Protokoll Tn 5582/2015 Tekniska nämnden Datum: 2016-01-21 Klockan: 08:30 12:00 Plats: Sessionssalen Närvarande ledamöter Charlotte Edberger Jangdin (C) Ida Eklund (S) Patrik Jämtvall (L) Eva Järliden (S)

Läs mer

Protokoll. Tid torsdag 12 november 2009 Plats Tekniska förvaltningen Sektor Anläggning, matsalen

Protokoll. Tid torsdag 12 november 2009 Plats Tekniska förvaltningen Sektor Anläggning, matsalen Tid torsdag 12 november 2009 Plats Tekniska förvaltningen Sektor Anläggning, matsalen Närvarande ledamöter Gunnar Andersson (M), ordförande Charlotte Edberger Jangdin (C), 1:e vice ordförande Johan Kumlin

Läs mer

Protokoll. Tid: torsdag 16 april 2009 kl 13:30-13:50 Plats: SAKAB

Protokoll. Tid: torsdag 16 april 2009 kl 13:30-13:50 Plats: SAKAB Tid: torsdag 16 april 2009 kl 13:30-13:50 Plats: SAKAB Närvarande ledamöter Gunnar Andersson (M), ordförande Charlotte Edberger Jangdin (C), 1:e vice ordförande Johan Kumlin (M) Anette Carlsson (M) Ia

Läs mer

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1065/2011. Datum: 2011-05-19 Klockan: 12:10 12:30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II. Närvarande ledamöter

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1065/2011. Datum: 2011-05-19 Klockan: 12:10 12:30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II. Närvarande ledamöter Protokoll Tn 1065/2011 Tekniska nämnden Datum: 2011-05-19 Klockan: 12:10 12:30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Margareta Johansson (S) Charlotte Edberger Jangdin (C) Kurt

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande 37-39 Lennart Månsson (M) vice ordförande 37-39 Bengt Håkansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 8 september 2015 kl. 8:30-9:15 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 63-66 ande Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S) Bertil Dahl (V)

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd väster

Vård- och omsorgsnämnd väster Protokoll Vv 266/2010 Vård- och omsorgsnämnd väster Datum: 2011-11-17 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Lilla Hotellet, Drottninggatan 60 Närvarande ledamöter Gunhild Wallin (C) Jan Zetterqvist (S) Ia Malmqvist

Läs mer

Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för fodringsbevakning.

Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för fodringsbevakning. Karlsborgs kommun TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-08-18 Diarienummer 1(1) Anders Johansson Ekonomichef Ekonomienheten Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 6184/2016. Datum: Klockan: 08: Plats: Sessionssalen, SBH2

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 6184/2016. Datum: Klockan: 08: Plats: Sessionssalen, SBH2 Protokoll Tn 6184/2016 Tekniska nämnden Datum: 2017-01-19 Klockan: 08:30 11.00 Plats: Sessionssalen, SBH2 Närvarande ledamöter Charlotte Edberger Jangdin (C) Ida Eklund (S) Carl Kling (L) Håkan Schultz

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57,

Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57, Datum Diarienummer 2010-04-29 KS-2009/1033 Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57, 2010-04-29 Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun I anslutning till allt som

Läs mer

Ändringar i revisorernas reglemente

Ändringar i revisorernas reglemente TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2017-09-21 KS 2017/0824 50044 Rev 2017-10-25 Kommunfullmäktige Ändringar i revisorernas reglemente Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Ärendelista Snv 442/2014

Ärendelista Snv 442/2014 Ärendelista Snv 442/2014 Skolnämnd nordväst Datum: 2014-12-10 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Galoschen, Ringgatan 32 1 Protokolljusterare Förslag: Ordinarie: Liza Sörberg (MP) Ersättare: Reiny Lindqvist FP)

Läs mer

Jämställdhetspolicy för Västerås stad

Jämställdhetspolicy för Västerås stad för Västerås stad Antagen av kommunfullmäktige den 5 december 2013 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås

Läs mer

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 2172/2011. Datum: 2011-09-28 Klockan: 13:00-17:10 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 2172/2011. Datum: 2011-09-28 Klockan: 13:00-17:10 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Protokoll Tn 2172/2011 Tekniska nämnden Datum: 2011-09-28 Klockan: 13:00-17:10 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Ulrika Sandberg (S) Charlotte Edberger Jangdin (C) Håkan Schultz

Läs mer

Förskolenämnden. Protokoll Fö 618/2015. Datum: Klockan: 13:30-16:30 Plats: Dojan norr, 3 tr

Förskolenämnden. Protokoll Fö 618/2015. Datum: Klockan: 13:30-16:30 Plats: Dojan norr, 3 tr Protokoll Fö 618/2015 Förskolenämnden Datum: 2016-10-18 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Dojan norr, 3 tr Närvarande ledamöter Marie Magnusson (KD) Ulrica Solver-Gustavsson (L) Kenneth Hallén (S) Gunilla Muhr

Läs mer

Grundskolenämnden. Protokoll Gn 548/2015. Datum: Klockan: 13:30-16:30 Plats: Dojan, Ringgatan 32

Grundskolenämnden. Protokoll Gn 548/2015. Datum: Klockan: 13:30-16:30 Plats: Dojan, Ringgatan 32 Protokoll Gn 548/2015 Grundskolenämnden Datum: 2015-06-11 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Dojan, Ringgatan 32 Närvarande ledamöter Jessica Ekerbring (S) Seydou Bahngoura (C) 36-43, 45-55 Maria Haglund (M)

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl Sida 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 11.25 Beslutande Kent Holmer, ordförande Leif Andersson, 1:e vice ordförande Ann-Christine Sandell, 2:e vice ordförande Lars-Göran Thulin, ledamot Martin

Läs mer

Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) Lennart Adell Kind (FP) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S)

Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) Lennart Adell Kind (FP) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson Kultur- och fritidsnämnden 2014-05-01 1 (5) Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente för kultur- och fritidsnämnden. Reglementet

Läs mer

Ärende 18. Internkontroll 2016 kommunövergripande

Ärende 18. Internkontroll 2016 kommunövergripande Ärende 18 Internkontroll 2016 kommunövergripande Tjänsteskrivelse 1 (5) KS 2015.0375 Kommunstyrelsen Internkontrollplan kommunövergripande för Karlskoga kommun 2016 Sammanfattning Syftet med internkontrollen

Läs mer

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 3947/2014. Datum: 2015-01-15 Klockan: 08:30-14:30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus 2

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 3947/2014. Datum: 2015-01-15 Klockan: 08:30-14:30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus 2 Protokoll Tn 3947/2014 Tekniska nämnden Datum: 2015-01-15 Klockan: 08:30-14:30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus 2 Närvarande ledamöter Charlotte Edberger Jangdin (C) Ida Eklund (S) Patrik Jämtvall

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Nr 1. Tid: Onsdag den 21 januari 2015, kl 10.00. Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Nr 1. Tid: Onsdag den 21 januari 2015, kl 10.00. Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Nr 1 Tid: Onsdag den 21 januari 2015, kl 10.00 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Ledamöter: Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M) ordförande Carl-Johan Schiller

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats Utvandrarnas hus, Växjö, kl. 15.30-15.40 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2015-02-06 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 08:00-09:50 Beslutande Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Övriga deltagare

Läs mer

Bo Ivarson, förvaltningschef Monica Boo, handläggare Ferman Brodrej, nämndsekreterare. Ulf Athlei (-) och Lars Andersson (S)

Bo Ivarson, förvaltningschef Monica Boo, handläggare Ferman Brodrej, nämndsekreterare. Ulf Athlei (-) och Lars Andersson (S) PROTOKOLL 1(10) Plats och tid Långön, Folkets Hus, kl 17:15-18:25 Beslutande Ledamöter Roland Leben (KD), ordf. Krister Nyström (S), vice ordf. Björn Nyström (M) Elsie-Marie Arvidsson (M) Ulf Athlei (-)

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Tid Plats Närvarande ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande tjänstemän Justerare Ersättare Sekreterare

Tid Plats Närvarande ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande tjänstemän Justerare Ersättare Sekreterare Tid Onsdagen den 3 november 2010 kl. 14.00 17.00 Plats Sessionssalen, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9, Örebro Närvarande ledamöter Hannah Ljung (M), ordförande Mats Einestam (Fp) Björn Sundin (S) Yngve

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00 Berndt Björkman (C), ordförande Jan Fallström (M), vice ordförande Maj-Britt Tibo (S) Dragan

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 9 Plats och tid Kommunkontoret Lessebo måndagen den 15 september kl 14.00 17.15 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Trudensson (s) Eva Kabanda

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD Plats och tid: Lärcenter, torsdag 2011-05-26 klockan 15.00 16.00 Deltagare: (markerade

Läs mer

Anvisningar för uppföljning av verksamhet som bedrivs av privata utförare inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde

Anvisningar för uppföljning av verksamhet som bedrivs av privata utförare inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde Barn- och utbildningsnämnden 2016-10-27 Bilaga Barn- och utbildningsförvaltningen BUN 2016:324 Handläggare: Petra Ljung 1 (3) Anvisningar för uppföljning av verksamhet som bedrivs av privata utförare inom

Läs mer

Miljönämnden. Protokoll Mn 173/2014. Datum: 2015-08-18 Klockan: 09:00-11:45 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Miljönämnden. Protokoll Mn 173/2014. Datum: 2015-08-18 Klockan: 09:00-11:45 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Protokoll Mn 173/2014 Miljönämnden Datum: 2015-08-18 Klockan: 09:00-11:45 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Per Lilja (S) Lilla Alkman (KD) Gunilla Neogard (S) Arne Bergqvist

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll sid 2 (6) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 153 Tilldelningsbeslut och begäran om anvisning av medel, förskola i Parkvillan. 154 Yttrande över

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 16 september 2009 kl Plats City Konferenscenter, Klostergatan 23, lokal: Sulan

Protokoll. Tid Onsdagen den 16 september 2009 kl Plats City Konferenscenter, Klostergatan 23, lokal: Sulan Tid Onsdagen den 16 september 2009 kl. 8.30-9.30 Plats City Konferenscenter, Klostergatan 23, lokal: Sulan Närvarande ledamöter Ronnie Palmén (M), ordförande Gunvor Olson (M) Fredrik Idevall (FP) Ingrid

Läs mer

Lars Thelén (M), vice ordförande utom 69 på grund av jäv Pär Olsson (C) Renée Sylvan (S)

Lars Thelén (M), vice ordförande utom 69 på grund av jäv Pär Olsson (C) Renée Sylvan (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Idalarummet Klockan 08:00 09.20 ande Ledamöter Lars Thelén (M), vice ordförande utom 69 på grund av jäv Pär Olsson (C) Renée Sylvan (S)

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

REGLER FÖR INTERN KONTROLL

REGLER FÖR INTERN KONTROLL Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument REGLER FÖR INTERN KONTROLL ANTAGET AV: KOMMUNFULLMÄKTIGE DATUM: 2015-05-28 ANSVAR UPPFÖLJNING: KOMMUNCHEF GÄLLER TILL OCH MED: 2018 Våra styrdokument

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Gunnel Andersson (M), ordförande Marianne Åkerblad (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT. Ledamöter: Ove Andersson (m) Ordförande Lena Hedlund (kd) Vice.

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT. Ledamöter: Ove Andersson (m) Ordförande Lena Hedlund (kd) Vice. STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 08:30 09:20 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT Plats: Sammanträdesrum Rodret Ledamöter: Ove Andersson (m) Ordförande Lena Hedlund (kd) Vice. ordförande Bo Pettersson (c) Ersättare:

Läs mer

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2004-11-25 (Formalia reviderad 2014-06-02) Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 3764/2016. Datum: Klockan: 08:00-12:00 Plats: Sessionssalen. Stadsbyggnadshus 1

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 3764/2016. Datum: Klockan: 08:00-12:00 Plats: Sessionssalen. Stadsbyggnadshus 1 Protokoll Tn 3764/2016 Tekniska nämnden Datum: 2016-09-22 Klockan: 08:00-12:00 Plats: Sessionssalen. Stadsbyggnadshus 1 Närvarande ledamöter Charlotte Edberger Jangdin (C) Ida Eklund (S) Eva Järliden (S)

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar Antaget av/ansvarig Syfte God styrning och kontroll av Trollhättans Stads ekonomi och verksamhet. Gäller för Samtliga nämnder och förvaltningar. Referensdokument Kommunallagen. Kommunal redovisningslag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

Bo Ivarson, förvaltningschef Jan Mattsson, avfallsutvecklare Ferman Brodrej, nämndsekreterare. Margot Eriksson (S) och Göran Kihlström (KD)

Bo Ivarson, förvaltningschef Jan Mattsson, avfallsutvecklare Ferman Brodrej, nämndsekreterare. Margot Eriksson (S) och Göran Kihlström (KD) PROTOKOLL 1(11) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 17:00-17:55 Beslutande Ledamöter Krister Nyström (S), ordf. Mats Hahne (M), vice ordf. Margot Eriksson (S) Lars Andersson (S) Björn Johansson

Läs mer

Reglemente för valnämnden i Gävle kommun

Reglemente för valnämnden i Gävle kommun 1(6) Reglemente för valnämnden i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Nämndens uppgifter Verksamheter 1 Valnämnden 1. är kommunens organ för

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2014-12-02 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 22 1 (8) REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Fastställt av kommunfullmäktige 2007-06-04, 56 Syfte reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och

Läs mer

Valnämnden Protokoll 1 (9) 2014-12-02

Valnämnden Protokoll 1 (9) 2014-12-02 Valnämnden Protokoll 1 (9) Valnämnden 2014/26 Plats och tid Stadshusets sessionssal, kl 17:30-19:10 Ledamöter Urban Swahn (M), ordförande Börje Hansson (C), vice ordförande Gunnar Håkansson (MP), 2:e vice

Läs mer

Miljönämnden. Protokoll Mn 174/2014. Datum: Klockan: 09:00-11:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Miljönämnden. Protokoll Mn 174/2014. Datum: Klockan: 09:00-11:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Protokoll Mn 174/2014 Miljönämnden Datum: 2015-09-15 Klockan: 09:00-11:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Per Lilja (S) Ordförande Lilla Alkman (KD) Gunilla Neogard (S) Arne

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd väster

Vård- och omsorgsnämnd väster Protokoll Vv 49/2015 Vård- och omsorgsnämnd väster Datum: 2015-10-08 Klockan: 14:00 16:45 Plats: Ringgatan 32, Dojan 3 tr Närvarande ledamöter Gunhild Wallin (C) Gun Carlestam Lewin (S) Lindha Wetterberg

Läs mer

Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP)

Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP) Tillsynsnämnden 2015-03-12 1 (8) Plats och tid Blå rummet, Storgatan 8C i Hyltebruk. Kl. 08.00-09.00 Beslutande Övriga deltagare Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP) Stefan

Läs mer

Protokoll. Tid Torsdagen den 11 december 2008 kl. 8.30-11.30. Plats Drakenbergsgatan 1 B, samlingssalen

Protokoll. Tid Torsdagen den 11 december 2008 kl. 8.30-11.30. Plats Drakenbergsgatan 1 B, samlingssalen Tid Torsdagen den 11 december 2008 kl. 8.30-11.30 Plats Drakenbergsgatan 1 B, samlingssalen Närvarande ledamöter Ronnie Palmén (M), ordförande Gunvor Olson (M) Åsa Johansson (FP) Ingrid Nilsson (KD), kl.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Örestensrummet, kommunset, Kinna klockan 13.30-17.20 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt, kl 13.30-17.00 108-115

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott (20)

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott (20) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2014-08-06 1 (20) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Barn- och ungdomskontorets sammanträdesrum Kl. 13:00-16:00 Tommy Edenholm (KV) ordförande Maria Hedin

Läs mer

Skolnämnd sydväst. Protokoll Ssv 303/2013. Datum: 2014-06-09 Klockan: 13:00-16:00 Plats: Dojan, Ringgatan 32

Skolnämnd sydväst. Protokoll Ssv 303/2013. Datum: 2014-06-09 Klockan: 13:00-16:00 Plats: Dojan, Ringgatan 32 Protokoll Ssv 303/2013 Skolnämnd sydväst Datum: 2014-06-09 Klockan: 13:00-16:00 Plats: Dojan, Ringgatan 32 Närvarande ledamöter Ewa Andersson (S) Marie Magnusson (KD) Inger Blückert (S) Conny Andersson

Läs mer

Fritids- och turistnämnden

Fritids- och turistnämnden Protokoll Ft 144/2011 Fritids- och turistnämnden Datum: 2011-12-06 Klockan: 17:00 19:45 Plats: Idrottens Hus Närvarande ledamöter Lars Johansson (C) Jonas Håård (S) Ingela Hallblom (S) Irene Tydén (S)

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN Reglemente för intern kontroll 1 Syfte Reglementet syftar till att säkerställa att styrelsen, nämnden och de kommunala bolagen upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Svar till revisorerna angående intern kontroll och återrapportering av delegationsbeslut UN-2014/

Svar till revisorerna angående intern kontroll och återrapportering av delegationsbeslut UN-2014/ Utbildningsnämnden Ordförandeförslag Diarienummer Klas Bergström (M) 2014-01-08 UN-2014/ Utbildningsnämnden Svar till revisorerna angående intern kontroll och återrapportering av delegationsbeslut UN-2014/

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 1 (3) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-01-08 2013-005797- AD Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 Reglemente för intern kontroll 1 ger anvisningar för hur intern

Läs mer

Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll

Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll Revisionsrapport Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll 2009-03-30 Irene Deravian Kurt Westerback, certifierad kommunal revisor INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Övergripande granskning

Läs mer

PROTOKOLL 1 (12)

PROTOKOLL 1 (12) PROTOKOLL 1 (12) 2016-12-14 Konsumentnämnden Plats och tid Samhällsbyggnad Ugglan kl. 10:00 11:45 Beslutande Valter Stenberg(S), ordförande Lilian Nilsson(V), vice ordförande Ann-Sofi Sehlstedt(S) Lars-Eric

Läs mer

Programnämnd Social välfärd

Programnämnd Social välfärd Protokoll Sov 20/2013 Programnämnd Social välfärd Datum: 2013-04-03 Klockan: 14:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Ia Malmqvist (MP) Susanne Lindholm (KD) Lars Elamson (M) Jan

Läs mer

Regita Hedman (KD) ersätter Kerstin Marits (M) Lena Bröms Burman (MP) ersätter Inga Westlund (V)

Regita Hedman (KD) ersätter Kerstin Marits (M) Lena Bröms Burman (MP) ersätter Inga Westlund (V) 1(1) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl 9.00-11.00 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) ordförande Per Wiman (KD) vice ordförande 1:e vice ordförande Liv Lunde Andersson (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Kjell Bornhager (KD) Ann-Charlotte Wikerud (KD) Jan Björkman (MP) Per Stenberg (MP) Pirjo Nilsson (SD) Kristina Hansson (SD)

Kjell Bornhager (KD) Ann-Charlotte Wikerud (KD) Jan Björkman (MP) Per Stenberg (MP) Pirjo Nilsson (SD) Kristina Hansson (SD) 1(6) 2014-07-02 Nämndsekreterare Lisa Wallis Tfn 040-42 5223 Sammanträdesdatum Plats Kolabacken Tid 09:30 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Anna Mannfalk (M) (ordföranden) Kristina Fredin (M) (1:e vice ordförande)

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd öster

Vård- och omsorgsnämnd öster Protokoll Vö 387/2014 Vård- och omsorgsnämnd öster Datum: 2014-11-19 Klockan: 14:00-16:15 Plats: Ringgatan 32, Dojan (3 tr) Närvarande ledamöter Marie Brorson (S), ordförande Urban Svensson (KD), vice

Läs mer

Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson 1 (5) Förslag till ny Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden Senast reviderad av kultur- och fritidsnämnden i mars 2013 Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente

Läs mer

Program för uppföljning av privata utförare

Program för uppföljning av privata utförare Program för uppföljning av privata utförare Ks/ 2016:142 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för uppföljning av privata utförare Fastställt av kommunfullmäktige 2016-10-20

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1(10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.00 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Bengt Jarring (KD) tjänstgörande ersättare Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Mikael Malm, (S) tjänstgörande

Läs mer

Protokoll. Tid Måndag 11 maj 2009, kl. 13.00 16.30. Plats Vinön, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9

Protokoll. Tid Måndag 11 maj 2009, kl. 13.00 16.30. Plats Vinön, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9 Tid Måndag 11 maj 2009, kl. 13.00 16.30 Plats Vinön, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9 Närvarande ledamöter Henrik Elamson (M) ordförande Ann-Kristin Spåls (MP) Sara Dicksen (M) Ewy Eriksson (M) Kerstin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (10)

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Arvika Näringslivscenter, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander,

Läs mer

Erik Mårtensson, ordförande (KD) Christina Pehrson (M) Johan Lavesson, väg-och trafikingenjör Lars Sparrhult, va-chef Margareta Sparrhult, sekreterare

Erik Mårtensson, ordförande (KD) Christina Pehrson (M) Johan Lavesson, väg-och trafikingenjör Lars Sparrhult, va-chef Margareta Sparrhult, sekreterare 2009-06-08 46 Plats och tid Kommunhuset kl 18.00-21.00 Beslutande Ersättare Erik Mårtensson, ordförande (KD) Christina Pehrson (M) Marie Ferrari (S) Åke Johansson (C) Fredrik Ståhlhandske (M) Roland Wheeldon

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl. 16.00-18.50 Beslutande Övriga deltagande Marie Gärdby, (C) ordförande Kent Holmer, (S) 1:e vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF) 2:e vice ordförande Mikael Malm,

Läs mer

Beslut om antagande av leverantör för transport och beställning av kylda måltider till kunder med matdistribution

Beslut om antagande av leverantör för transport och beställning av kylda måltider till kunder med matdistribution Dnr VON-2011-77 Dpl 30 sid 1 (4) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningsledningskontoret Tjänsteskrivelse 2012-03-30 Karin Frejsjö, 054-540 55 62 karin.frejsjo@karlstad.se Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Ärendelista Km 441/ Beslut: Omprioriterat budgetutrymme inom nämndens ramar

Ärendelista Km 441/ Beslut: Omprioriterat budgetutrymme inom nämndens ramar Ärendelista Km 441/2016 Kulturnämnden Datum: 2016-12-15 Klockan: 17:00 - Plats: Sessionssalen, SBH II 1 Protokolljusterare Handläggare: Rickard Bergqvist Ordinarie: Gun Kornblad (M) Ersättare: Börje Ström

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2015-09-14 Datum: 2015-08-28 Dnr: Sida: 2 (13) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för

Läs mer

Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden XX Dokumenttyp: Delegationsordning Dokumentet gäller för, personalkategori: Samtliga beslutsfattare Fastställelsedatum, nämnd, paragraf: XX Diarienummer: 2015.150

Läs mer

REGLEMENTE FÖR STAFFANSTORPS KOMMUNS REVISORER

REGLEMENTE FÖR STAFFANSTORPS KOMMUNS REVISORER Författning 1.6 Antagen av kommunstyrelsen 6/17 REGLEMENTE FÖR STAFFANSTORPS KOMMUNS REVISORER Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 13:00 16.00 Leif Andersson (S) Roger Persson (S), tjänstgörande ersättare Anna-Lena Carlsson (C)

Läs mer

Tid Onsdagen den 3 februari 2010 kl. 14.00 16.00. Plats Lokal: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9, Örebro

Tid Onsdagen den 3 februari 2010 kl. 14.00 16.00. Plats Lokal: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9, Örebro Tid Onsdagen den 3 februari 2010 kl. 14.00 16.00. Plats Lokal: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9, Örebro Närvarande ledamöter Hannah Ljung (M), ordförande Mats Einestam (FP), 1:e vice ordförande

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer