Rapport om åtgärder mot diskriminering 2012 Utbildningsförvaltningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport om åtgärder mot diskriminering 2012 Utbildningsförvaltningen"

Transkript

1 Rapport om åtgärder mot diskriminering 2012 Utbildningsförvaltningen Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: Therese Herrman, Mattias Holmesson Utbildningsförvaltningen UF kansli

2 Innehållsförteckning 1 Uppföljning och redovisning En arbetsmarknad fri från diskriminering En skola fri från diskriminering Rätten till delaktighet Stöd vid diskriminering Utbildningsförvaltningen

3 1 Uppföljning och redovisning Likabehandling är en grundläggande mänsklig rättighet. Skolans likabehandlingsarbete regleras av diskrimineringslagen och skollagen. Skolan ska arbeta för barns och elevers lika rättigheter och möjligheter och mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Varje skola ska årligen upprätta två planer för likabehandlingsarbetet, en likabehandlingsplan och en plan mot kränkande behandling. Planerna kan sammanföras till en, så länge innehållet uppfyller lagarnas krav. I september 2010 antog Malmö stads kommunfullmäktige en handlingsplan mot diskriminering. Malmö stads verksamheter har ett ansvar för att främja de mänskliga rättigheterna och likabehandling. I planen anges ett antal uppdrag och dessa är fördelade på förvaltningarna utifrån deras verksamhetsansvar. Jämställdhetsberedningen beslutade under våren 2011 att prioritera vissa områden för uppföljning i samband med årsredovisningen för detta år. Områdena är: En arbetsmarknad fri från diskriminering, en bostadsmarknad fri från diskriminering och en skola fri från diskriminering. I planen står angett att verksamheterna ska redovisa sina uppdrag enligt planen och det samlade resultatet ska redovisas till kommunfullmäktige varje år i samband med årsredovisning och bokslut. Nedan redovisas utbildningsnämndens insatser enligt uppdragen i handlingsplanen. 2 En arbetsmarknad fri från diskriminering Kommunen ska med aktiva insatser främja möjligheter för människor med fysisk och psykisk funktionsnedsättning att få arbetsplatsträning och anställning i första hand inom den egna förvaltningen. Utbildningsförvaltningen tar emot medarbetare via trygghetsanställningar och andra åtgärder för personer med funktionsnedsättningar, i den utsträckning en minskande verksamhet tillåter. En viktig del i att möjliggöra anställningar är att synliggöra normer och strukturer som kan begränsa ett yrkesliv utifrån de egna förutsättningarna. Utbildningsförvaltningen har sedan 2009 drivit utvecklingsprojektet JobbNu med stöd av ESF. Syftet har varit att förbereda och kompetenshöja personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning för ett inträde på arbetsmarknaden. En viktig del har varit att få fram fler praktikplatser för projektets målgrupp, inte minst i den kommunala sektorn. Projektet slutförs i april Arbetet med att utveckla individanpassade yrkesutbildningar som står i paritet med arbetsmarknadens behov fortsätter inom ramen för den ordinarie verksamheten inom Särvux på Komvux Malmö Södervärn. 3 Utbildningsförvaltningen

4 Kommunen ska främja ett öppet i och inkluderande klimat på kommunens arbetsplatser genom att stödja nätverk startade utifrån diskrimineringsgrunderna. Utbildningsförvaltningen är representerad i de två kommuncentrala nätverk som utgår från diskrimineringsgrunderna. Varje enhet ska fullgöra sitt ansvar inom jämställdhetsfrågor med ett aktivt arbete där medarbetare är delaktiga och har möjlighet till kompetens- och erfarenhetsutbyte enheterna emellan, bla genom att dela goda exempel, metoder eller föreläsningar som berör jämställdhet- och mångfaldfrågor. Kommunen ska delta i nätverk med privata företag och andra organisationer för att motverka diskriminering i arbetslivet. Utbildning och erfarenhetsutbyte i syfte att motverka diskriminering i arbetslivet, sker inom HR-området i HR-nätverk och möten på temat. Genom Malmö stads jämställdhet- och mångfaldsnätverk, ges möjlighet att ta del av utbildningar och möten arrangerade av andra organisationer i regionen. Viktigt är att utveckla rekryteringsverktyg- och vägar, i syfte nå ett bredare urval av sökande till utannonserade tjänster. 3 En skola fri från diskriminering Den pedagogiska verksamheten ska drivas och organiseras samt innehålla utbildningsmaterial som främjar inkludering av alla. Läromedlen i skolan ska vara fria från fördomar och diskriminerande föreställningar. Alla skolor arbetar målmedvetet med det främjande och förebyggande arbetet kopplat till diskrimineringsgrunderna samt annan kränkande behandling. Olika kompetensutvecklande insatser görs kontinuerligt. Det jämställdhetspedagogiska arbetet är ett viktigt bidrag till skolans plan. Att främja elevers lika rättigheter handlar bland annat om att ge flickor och pojkar lika stort inflytande över verksamheten och lika stort utrymme. Utbildningsförvaltningen har hösten 2011 startat ett genuspedagogiskt utvecklingsarbete inom gymnasieskolan. Det består av informationsinsatser samt en kompetensutvecklingsinsats i genuspedagogik. Arbetet utgår från slutbetänkandet från Delegationen för jämställdhet i skolan, DEJA. En utvecklingssamordnare möter personal på samtliga skolor och presenterar rapporten. Förvaltningens genuspedagoger presenterar kompetensutvecklingsinsatsen. Detta påbörjades under hösten 2011 och har fortsatt under Kompetensutvecklingsinsatsen, Det komplexa genuspusslet, genomförs under läsåret 2011/12 av förvaltningens två genuspedagoger. Samtliga kommunala gymnasieskolor ges möjlighet att skicka 1-3 deltagare till utbildningen som omfattar sex halvdagar och ett internat. Deltagarna blir genuspedagoger som under läsåret 2012/13 ska vara drivande i arbetet med att implementera genuspedagogiska metoder och förhållningssätt på skolorna. Genuspedagogerna stöttar med handledning. Inom utbildningsförvaltningen råder nolltolerans mot våld, hot och kränkningar. Därför finns ett ständigt behov av förbättringar i 4 Utbildningsförvaltningen

5 likabehandlingsarbetet. Utbildningsförvaltningens ledning har under början av 2012 utarbetat en ny utvecklingsstrategi. Fokusområden är relationer, systematiskt kvalitetsarbete och lärarens/skolledarens uppdrag. Samtliga dessa delar berör skolornas likabehandlingsarbete. Under våren implementeras ett nytt kvalitetssystem för hela förvaltningen där likvärdighet, tillgänglighet och delaktighet är centrala delar. Personal och elever i skolan och förskolan ska stödjas i sitt i engagemang kring mänskliga rättigheter och antidiskrimineringsfrågor. Ett exempel kan vara genom att bjuda in föreningar som bildar opinion i frågorna. Den förvaltningsövergripande likabehandlingsgruppen som består av representanter från alla gymnasieskolor och komvuxenheter fungerar som ett nätverk och samordnas av avdelningen för Ekonomi och kvalitet. Gruppen ger stöd åt enheternas likabehandlingsarbete, utgör en referensgrupp och initierar kompetensutveckling på området. Centrum för Pedagogisk Inspiration, CPI, ansvarar bland annat för SåSant, ett projekt som syftar till att utveckla skolornas sex- samlevnadsundervisning. Arbetet mynnar ut i en konkret formulerad plan för sex- och samlevnadsundervisning med en tydlig koppling till de nationella styrdokumenten. SåSant tar även fram metodmaterial för pedagoger kring sexualitet, relationer och jämställdhet. Alla skolor har en likabehandlingsgrupp som består av en skolledare, kurator och representanter för olika personalkategorier och i några fall även elever. Information om planerna delges vid föräldramöten och utvecklingssamtal. Skolorna arbetar med introduktionsaktiviteter i år 1 i syfte att skapa trivsel och samhörighet mellan eleverna, något som är väldigt uppskattat bland eleverna. Skolan ska ha tillgång till ett undervisningsmaterial med metoder och verktyg för att arbeta mot diskriminering och kränkningar och för värderingar som värnar allas lika värde. Skolorna arbetar kontinuerligt med kartläggning och analys av nuläget för att kunna identifiera behov och svagheter i arbetet för att förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Utifrån de specifika behov och utvecklingsområden som identifierats på skolan formuleras mål och åtgärder som genomförs och utvärderas. Behov av förvaltningsövergripande stöd och samordning ventileras i förvaltningens likabehandlingsgrupp. Ett viktigt verktyg när det gäller att upptäcka behov av exempelvis metoder och verktyg för att arbeta mot diskriminering och kränkningar och för värderingar som värnar allas lika värde är den förvaltningsövergripande elevenkäten som genomförs årligen på uppdrag av utbildningsnämnden. Enkäten har fokus på bland annat trivsel, trygghet och kränkande behandling. Den senaste enkäten genomfördes under mars 2011 En del skolor kompletterar med egna enkäter. Uppföljning och utvärdering har också skett i klassråd, på mentorstid för elever och personalkonferenser för all personal. 5 Utbildningsförvaltningen

6 Centrum för pedagogisk inspiration, CPI, ger operativt stöd i skolornas arbete med relationer och likabehandling. Enhetens verksamhetsplan för 2012 innehåller bland annat följande insatser: - Utforma ett stödmaterial för jämställdhetsarbetet i skolan - Lyfta fram aktuell och relevant forskning inom sexualitet, genus, interkulturalitet och normer - Utveckla metoder i arbetet mot rasism och främlingsfientlighet - Genomföra föreläsningar och workshops kopplat till genus, sexualitet och likabehandling. Parkskolan på Tuborg, för elever inom gymnasiesärskolan, arbetar med DO:s mall och utvecklar sin plan mot kränkande behandling i en särskilt tillsatt grupp, likabehandlingsgruppen. Syftet är att planen ska bli bättre förankrad och anpassad till skolans förhållanden. På Malmö latinskola får alla klasser ta fram sin egen likabehandlingsplan utifrån skolans övergripande plan. På så sätt säkerställer skolan att de frågor eleverna själva upplever som relevanta blir kartlagda. Exempel på elevernas planer ställs ut i biblioteket som inspiration. Arbetet utvärderas under vårterminen Norra Sorgenfri gymnasium tar fram en ny likabehandlingsplan utifrån skolans situation och förutsättningar. Den nya likabehandlingsgruppen, som leds av personal i elevhälsoteamet, ansvarar för arbetet. Inom gymnasiesärskolan fortsätter arbetet med livskunskap. Information om läroplaner, skolans arbete och elevens utveckling ska vara tillgänglig på ett språk och i en form som kan förstås av de berörda, som föräldrar/vårdnadshavare. Skolan har ett tydligt uppdrag att tydliggöra mål och betygskriterier för elever och studerande. Alla delar i undervisningen ska anpassas efter elevens behov, förutsättningar och intressen. Skolornas arbets- och ämneslag har under 2011 arbetat målinriktat med utveckling kring bland annat formativ bedömning, former och innehåll för utvecklingssamtal samt konkretisering av betygskriterier. Utbildningsförvaltningens kansli utarbetar en gemensam elevbok för alla gymnasieskolor med bland annat information på lätt svenska om skolans skyldigheter och elevens rättigheter. Denna kommer att distribueras till alla elever i år 1 från och med höstterminen Malmö Borgarskola har under hösten 2011 förtydligat information kring vart elever och personal vänder sig om något sker på skolan: - Tydligare hänvisning på hemsidan - Riktad information till klasserna och inför utvecklingssamtal - Tydligare struktur i händelsekedjan anmälan, utredning och återkoppling - Förtydligande i elevkatalog. På Pauli gymnasium är skolans regler väl förankrade hos både personal och elever. Personalen arbetar målmedvetet med informationen kring regelverket dels vid mottagandet av eleverna i år 1, bland annat genom tryckt material, dels inom ramen för undervisningen i livskunskap och lärarnas mentorskap med eleverna. 6 Utbildningsförvaltningen

7 Skolverkets webbplats Utbildningsinfo.se erbjuder elevanpassade texter om de nya gymnasieprogrammen, översatta till 15 språk. 4 Rätten till delaktighet Kommunens verksamheter ska göra en behovsanalys med syfte att kartlägga det egna arbetet mot diskriminering och kränkningar och för värderingar som värnar allas lika värde. Varje skola är skyldig att bedriva ett målinriktat arbete för att förebygga och förhindra diskriminering och kränkande behandling. Arbetet ska vara förankrat hos elever, vårdnadshavare och personal och anpassat till skolans förhållanden. Alla skolor har en likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling som innehåller: - uppföljning av fjolårets åtgärder - klara och tydliga mål för likabehandlingsarbetet - redovisning av de åtgärder som behövs för att främja likabehandling och förebygga och förhindra trakasserier och kränkande behandling - redogörelse för de åtgärder som ska påbörjas eller genomföras under året - rutiner för akuta åtgärder, uppföljande insatser och hur händelser och åtgärder ska dokumenteras. Planen upprättas årligen. Kommunens personal ska få stöd för att arbeta med och uppmärksamma bemötande och förhållningssätt i mötet med malmöborna. Kompetensutvecklande insatser görs kontinuerligt inom utbildningsnämndens verksamheter. Förvaltningens övergripande likabehandlingsgrupp ger stöd åt enheternas likabehandlingsarbete, utgör en referensgrupp och initierar kompetensutveckling på området. Hösten 2011 genomförde ledare inom utbildningsförvaltningen, exempelvis gymnasie- och vuxchefer, en studieresa till England och Skottland. Det ingick bland annat ett besök på Alperton Community School, en mångfaldsskola i Wembley, London. Deltagarna blev mycket inspirerade av de goda relationerna på skolan, lärarnas högt ställda förväntningar på eleverna, den systematiska uppföljningen av kunskapsresultat, trivsel och delaktighet samt den höga måluppfyllelsen. Förvaltningen planerar nu ett utbytesprojekt med Alperton Community School kring kompetensutveckling för skolledare och pedagoger. Granskningar av kvaliteten i kommunens verksamhet ska göras så diskriminering uppmärksammas. Våren 2012 inför utbildningsförvaltningen en gemensam plattform för skolornas och vuxenutbildningsenheternas kvalitetsarbete. Qualis är en infrastruktur med ett antal kvalitetsområden knutna till de nationella styrdokumenten. Skolorna får ett bättre verktyg för självvärdering, analys och planering gällande exempelvis likabehandling och antidiskriminering. Qualis ger förutsättningar för ökad likvärdighet och delaktighet i skolornas kvalitetsarbete. 7 Utbildningsförvaltningen

8 Alla malmöbor ska ha tillgång till samhällsinformation på ett språk och i en form som främjar deras möjlighet att få tillgång till service på lika villkor. Det viktigaste mötet är interaktionen mellan lärare och elev/studerande i undervisningssituationen. Skolan är skyldig att kontinuerligt och systematiskt utvärdera och anpassa undervisningen efter elevens behov och förutsättningar. Det innebär att man i olika verksamheter arbetar på olika sätt för att ge information och service på lika villkor. Utbildningsförvaltningens avdelning för Information och kommunikation arbetar fortlöpande med att utveckla informationen till ungdomar och vuxna, i eller på väg in i studier, via trycksaker, webbapplikationer etc. SYV-chatten på Skångy.se, där blivande gymnasieelever i hela Skåne och västra Blekinge kan få en personlig kontakt med en studie- och yrkesvägledare via chatt, är ett exempel på hur förvaltningen arbetar för att hitta nya sätt att tillgodose behoven. Utbildningsförvaltningen har ett pågående samarbete med modersmålsenheten i syfte att gemensamt kvalitetssäkra arbetet med studiehandledning på modersmålet. Heleneholms gymnasium är ett exempel på en skola med en medveten strategi kring studiehandledning på modersmålet. Skolan har hittat nya vägar att tillgodose elevernas behov, bland annat genom att anställa flerspråkiga pedagoger. Kommunens lokaler ska inte bara vara tillgängliga utan också användbara för alla oavsett funktionsnedsättning. Tillgängligheten har hög prioritet i alla de lokalanpassningar och omflyttningar som sker bland utbildningsnämndens verksamheter. Nya skolor, till exempel nya Malmö latinskola som öppnar hösten 2013, måste vara fullt ut anpassade till behoven i elevgruppen, som omfattar såväl gymnasieskola som gymnasiesärskola. Sommaren 2012 flyttar utbildningsförvaltningen till nya lokaler. Dessa anpassas för att vara tillgängliga och funktionella för såväl medarbetare som besökare. Kommunens verksamheter ska arbeta för att även andra familjebildningar än den traditionella kärnfamiljen lyfts fram och synliggörs. Utbildningsförvaltningens utvecklingsarbete kring genusmedveten pedagogik är ett av flera exempel där skolan bidrar till att synliggöra och utmana normer. Förvaltningen utbildar genuspiloter vid samtliga gymnasieskolor som gemensamt utvecklar kunskap och metoder för att integrera genusmedveten pedagogik i all slags undervisning. Kommunens informationsmaterial och blanketter ska ses över ur antidiskrimineringssynpunkt. Materialet ska vara könsneutralt. Avdelningen för Ekonomi och kvalitet erbjuder stöd och samordning utifrån verksamheternas behov och aktuella forskningsrön. Här ingår bland annat produktion och översyn av gemensamma blanketter, mallar, manualer och annat stödmaterial. Avdelningen har bland annat tagit fram rutiner vid 8 Utbildningsförvaltningen

9 kränkande behandling, en lathund för skolans interna utvecklingsarbete och ett beslutsstöd för rektor gällande utredning om särskilt stöd inför upprättande av åtgärdsprogram. Arbetet sker utifrån ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Hösten 2012 startar utbildningsförvaltningen ett utvecklingsarbete kring jämställdhetsintegrering där syftet är att utveckla verktyg för självvärdering. Målet är att jämställdhetsperspektivet ska genomsyra all verksamhet planering, beslut, genomförande, uppföljning, utvärdering och analys inom förvaltningen. Kommunen ska inte hyra ut lokaler till organisationer som i sina stadgar ger uttryck för diskriminering i strid med gällande lagstiftning. Utbildningsnämndens verksamheter hyr inte ut lokaler till organisationer som i sina stadgar ger uttryck för diskriminering i strid med gällande lagstiftning. 5 Stöd vid diskriminering Kommunen stödjer och uppmuntrar lokala fristående och frivilliga organisationer och instanser som jobbar mot och hanterar diskrimineringsfrågor. Utbildningsnämndens verksamheter har ett gott samarbete med och välkomnar föreningar, myndigheter och andra organisationer som verkar för de demokratiska värdena. Det tar sig bland annat uttryck i föreläsningar, paneldiskussioner, temadagar, studiebesök, elevers deltagande i föreningsaktiviteter etc. 9 Utbildningsförvaltningen

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola VO programmet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 16/17

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 16/17 Malmö Stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Valdemarsro Gymnasium LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 16/17 Innehållsförteckning 1. Inledning sid 3

Läs mer

Övergripande plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017

Övergripande plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Barn- och utbildningsnämnden Övergripande plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Postadress: E-post: barn.utbildningsforvaltningen@askersund.se Askersunds kommun Tel.nr.: 0583-810 00

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling Solbackens förskola

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling Solbackens förskola Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling 2016-2017 Solbackens förskola Reviderad 2017-02 INNEHÅLL Ledningsdeklaration Styrdokument Upprättande av plan Definitioner Kartläggning Förebyggande

Läs mer

Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Planen gäller från 2015-05-01 till 2015-12-31 Ansvariga för planen Helena Palmquist, Norsborg Yvonne Åkerblad, Östermalm Vision På vår skola ska ingen

Läs mer

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Lärcentrum Malung-Sälen Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Mål Skolväsendet vilar på demokratins grund och alla som jobbar och finns inom skolan skall jobba för

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Stigtomta förskolor 2015/2016 Innehållsförteckning 1. Grunduppgifter 2. Syfte 3. Bakgrund 4. Centrala begrepp 5. Förskolans vision 6. Delaktighet 7.

Läs mer

Musik Förskolan Fridhemsgatan 11. Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Musik Förskolan Fridhemsgatan 11. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Musik Förskolan Fridhemsgatan 11 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Vår vision: Vår målsättning är att med barnen i fokus erbjuda en trygg, lustfylld och lärorik verksamhet. För

Läs mer

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Storumans kommun Förskolan Gungan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Bakgrund.1 Definitioner.2 Mål och ansvar 3 Kartläggning, förebyggande åtgärder,

Läs mer

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Introduktionsprogrammen a för planen Bitr. rektor är ytterst ansvarig för planen.

Läs mer

Likabehandlingsplan för barn- och utbildningsförvaltningen 2010-2012

Likabehandlingsplan för barn- och utbildningsförvaltningen 2010-2012 Likabehandlingsplan för barn- och utbildningsförvaltningen 2010-2012 Barnkonventionen sätter barnperspektivet och rätten till likabehandling i fokus. Konventionen bygger på perspektivet att barnets bästa

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2014/2015

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2014/2015 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2014/2015 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

Djuptjärns förskola. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2017

Djuptjärns förskola. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2017 Djuptjärns förskola Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2017 1 Innehåll Ledningsdeklaration Styrdokument Upprättande av likabehandlingsplan Definitioner Främjande arbete Kartläggning Förebyggande

Läs mer

Spekeröds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Spekeröds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Spekeröds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2017/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

Ängstugans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ängstugans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängstugans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechefen samt förskolans barnutvecklingsgrupp.

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan

Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan 2014-01-09 Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan Transtenskolan arbetar utifrån fyra ledord, kunskap, lust, bemötande och respekt. Skolan har två uppdrag enligt läroplanen, ett demokratiuppdrag

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen 2015-2016 Vision ALLA på vår förskola ska känna sig trygga, sedda, bekräftade, respekterade, bemötas och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Samt Likabehandlingsplan 2014/2015. Muskötens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Samt Likabehandlingsplan 2014/2015. Muskötens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Samt Likabehandlingsplan 2014/2015 Muskötens förskola Förskola Musköten Ansvariga för planen Det övergripande ansvaret för planen ligger på förskolechef

Läs mer

Skogsbackens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skogsbackens plan mot diskriminering och kränkande behandling Skogsbackens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 14-15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen 2016-2017 Vision ALLA på vår förskola ska känna sig trygga, sedda, bekräftade, respekterade, bemötas och

Läs mer

Landbo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Landbo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Landbo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Landbo Förskola Ansvariga för planen: Förskolechef och personalen på Landbo förskola. Vår vision:

Läs mer

Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling.

Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling. Inledning Enligt Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn, också kallad barn och elevskyddslagen (1 april 2006), skall en plan mot diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012 Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012 Den här planen har tagits fram för att stödja och synliggöra arbetet med att främja barns och elevers lika

Läs mer

Planen gäller T o m

Planen gäller T o m Handlingsplan Likabehandling Planen gäller 2015-08-17 T o m 2016-06-12 Framställd av Rektor i samråd med personal och elever Flik nr Utvärderingsdatum 2016-06-12 Utvärderingsform Enkät till elever, AP-träffar

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Vångens förskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1 Vision 2 Bakgrund och syfte 3 Likabehandling 4 Diskrimineringslagen 5 Kommunikation

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN för förskolan i Surahammars kommun

LIKABEHANDLINGSPLAN för förskolan i Surahammars kommun LIKABEHANDLINGSPLAN för förskolan i Surahammars kommun 2013-05-28 Styrdokument: Skollagen (14 a kapitlet) Förskolans huvudman ska se till att förskolan: - bedriver ett målinriktat arbete för att motverka

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt Likabehandlingsplan 2014/2015. Mariagårdens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt Likabehandlingsplan 2014/2015. Mariagårdens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt Likabehandlingsplan 2014/2015 Mariagårdens förskola Förskola Mariagården Ansvariga för planen Det övergripande ansvaret för planen ligger på förskolechef

Läs mer

Korallens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Korallens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Korallens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår 2014-2015 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Munkebergs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Munkebergs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Munkebergs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola 1-5 år Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Barnens förskola 2016-2017 Innehållsförteckning 1 Vision 2 Bakgrund och syfte 3 Likabehandling 4 Diskrimineringslagen 5 Kommunikation

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Falköpings kommun Förskolan Fyren Stenstorp

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Falköpings kommun Förskolan Fyren Stenstorp Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falköpings kommun Förskolan Fyren Stenstorp 2015/2016 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Fyren i Stenstorp Lagstiftning Förskolan

Läs mer

Riktlinje. Arbete mot diskriminering och kränkande behandling i förskola, skola och fritidsverksamhet UN 2016/4001

Riktlinje. Arbete mot diskriminering och kränkande behandling i förskola, skola och fritidsverksamhet UN 2016/4001 Riktlinje 2016-12-14 Arbete mot diskriminering och kränkande behandling i förskola, skola och fritidsverksamhet UN 2016/4001 Antagen av Utbildningsnämnden den 14 december 2016. Dokumentet ersätter tidigare

Läs mer

Duveholms gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Duveholms gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Duveholms gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Den här planen har tagits fram för att stödja och synliggöra arbetet med att främja barns och elevers lika

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola LIKABEHANDLINGSPLAN Bjurtjärns Skola 2011-2012 1. Inledning Likabehandlingsplanen handlar om att skapa en skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Rätten till likabehandling

Läs mer

Likabehandlingsplan. Läsåret 09/10 Farkostens gymnasium

Likabehandlingsplan. Läsåret 09/10 Farkostens gymnasium Likabehandlingsplan Läsåret 09/10 Farkostens gymnasium Innehållsförteckning 2 Målsättning 3 Planens syfte 3 Definitioner vad betyder orden? 3 Förebyggande arbete 4 Att upptäcka 4 Att utreda 4 Att åtgärda

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Visborgsstaden Förskolechefens ställningstagande

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Visborgsstaden Förskolechefens ställningstagande Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Visborgsstaden 2014-2015 Förskolechefens ställningstagande På förskolorna på Lyckåkers förskoleområde ska det finnas möjligheter och tillfällen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Förskolan Kyrkberget Lindesbergs kommun 2014

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Förskolan Kyrkberget Lindesbergs kommun 2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Kyrkberget Lindesbergs kommun 2014 Bakgrund Diskrimineringslagen och skollagen förbjuder diskriminering och kränkande behandling och ställer krav

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

Kärralundsgatan 19 plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Kärralundsgatan 19 plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Kärralundsgatan 19 Kärralundsgatan 19 plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Planen gäller förskoleverksamhet Förskolechef: Johan Forsstrand

Läs mer

Förskolan Lindsdal Barn och ungdomsförvaltningen Adress Spelarvägen 11, Kalmar Tel vx Fax

Förskolan Lindsdal Barn och ungdomsförvaltningen Adress Spelarvägen 11, Kalmar Tel vx Fax Handläggare Datum Förskolan Lindsdal Lindeberga Sjöängens Plan för att förebygga diskriminering, kränkande behandling och främja likabehandling. Gäller från 20110901 till 20120901 Vision: Barn, föräldrar

Läs mer

Likabehandlingsplanen

Likabehandlingsplanen 1 Likabehandlingsplanen 1. Inledning 1.1 Verksamhetens ställningstagande 1.2 Till dig som vårdnadshavare 2. Syfte och åtgärder 2.1 Syftet med lagen 2.2 Aktiva åtgärder 2.3 Ansvarsfördelning 2.4 Förankring

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Uddevalla Gymnasiesärskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Uddevalla Gymnasiesärskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Uddevalla Gymnasiesärskola 2016-2017 Innehållsförteckning Handlingsplan... 0 Bakgrund...2 Lagar och styrdokument...2 Definitioner och begrepp... 3 Gymnasiesärskolans

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (9) Rev 2016-04-29 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Förskolan Ragvald En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling RUDSÄNGENS FÖRSKOLA Smörblomman/Diamanten november 2012- november 2013 1. Vision

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Barn- och skolförvaltning Lunds stad Skolområde Centrum Torn Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gällande för förskolorna Holken & Kobjer Ansvarig förskolechef: Gunilla Cederholm Inledning

Läs mer

Förskolan Västanvinden

Förskolan Västanvinden Förskolan Västanvinden PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition av centrala begrepp (enligt JämO) Ansvarsfördelning

Läs mer

Sollefteå Gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret

Sollefteå Gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret Sollefteå Gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2017-01-01 2017-08-31. Innehållsförteckning 1. Likabehandlingsplanen 2. Skolans likabehandlingsarbete 3. Rutiner för

Läs mer

Brännans förskoleområde

Brännans förskoleområde Del 1 Brännans förskoleområde Orkesterns förskola avd Näktergalen Förskolans namn Läsåret 2015-2016 2015-08-10 Gemensam plan för Brännans förskoleområde Mobackens förskolor, Sjungande Dalens förskolor,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen i Helsingborgs stad 2014

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen i Helsingborgs stad 2014 UTVECKLINGSNÄMNDENS FÖRVALTNING SID 1(5) INFORMATION Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen i Helsingborgs stad 2014 Denna plan syftar till att främja vuxenstuderandes

Läs mer

Pedagogisk omsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Pedagogisk omsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Pedagogisk omsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Pedagogisk omsorg Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan Hammarns förskola, Hjo Läsåret 2015/2016

Likabehandlingsplan Hammarns förskola, Hjo Läsåret 2015/2016 Likabehandlingsplan Hammarns förskola, Hjo Läsåret 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN, HAMMARNS FÖRSKOLA läsåret 2015/2016 Vår vision på Hammarns förskola är att vi ska vara en arbetsplats för barn och vuxna

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 15/16. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling och för likabehandling. Alfabo och Kvarnliden

Likabehandlingsplan läsåret 15/16. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling och för likabehandling. Alfabo och Kvarnliden Datum 2016-05-18 Sida 1/9 Likabehandlingsplan läsåret 15/16 Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling och för likabehandling Alfabo och Kvarnliden Förskola Anne Hall Till förvaltningen

Läs mer

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola årskurs 4-9 samt fritidshem 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Gläntans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Gläntans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gläntans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Förskolechef

Läs mer

Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. December 2013, utvärderad september 2014 Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling MAJÅKERS FÖRSKOLE OMRÅDE MAJÅKERS FÖRSKOLA

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling MAJÅKERS FÖRSKOLE OMRÅDE MAJÅKERS FÖRSKOLA Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling MAJÅKERS FÖRSKOLE OMRÅDE MAJÅKERS FÖRSKOLA 2014/2015 Innehållsförteckning 1. Vad gäller för dig som förälder? 2. Vår definition av diskrimineringsgrunderna

Läs mer

Gimo Skolområde. Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Förskolan Rubinen

Gimo Skolområde. Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Förskolan Rubinen Gimo Skolområde Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Förskolan Rubinen Verksamhetsår 2016 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen (2010:800 6 kap. 6-10 ) förbjuder

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015

Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Sida 1 (10) 2015-03-12 Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 INLEDNING Förskolan Skeppet En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn

Läs mer

Alla barn är lika olika

Alla barn är lika olika Alla barn är lika olika Plan mot diskriminering och kränkande behandling Regnbågens förskola Alla barn på förskolan skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla. Förskolans ledning och personal

Läs mer

Förskolan Barnens värld 2012/2013

Förskolan Barnens värld 2012/2013 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Förskolan Barnens värld 2012/2013 Inledning Vår förskola ska vara en plats för glädje, lek och utveckling. Vi ska ge varje barn de bästa möjligheterna

Läs mer

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Planens syfte: Förbud mot diskriminering och trakasserier regleras i Diskrimineringslagen (2008:567) och förbud mot kränkande behandling

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014. Bofinkens förskola Medåker

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014. Bofinkens förskola Medåker Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Bofinkens förskola Medåker 2012 Styrdokument Skollagen (6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling) Förskolans huvudman ska se till att förskolan:

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

Kristina Munther Rektor, Gymnasiesärskolan, Särskild utbildning för vuxna Telefon: 0586-617 31 E-post: kristina.munther@karlskoga.

Kristina Munther Rektor, Gymnasiesärskolan, Särskild utbildning för vuxna Telefon: 0586-617 31 E-post: kristina.munther@karlskoga. Kristina Munther Rektor, Gymnasiesärskolan, Särskild utbildning för vuxna Telefon: 0586-617 31 E-post: kristina.munther@karlskoga.se Markus Karlsson Samordnare, Särskild utbildning för vuxna Telefon: 0586-614

Läs mer

Jörgensgårdens, Eriksgårdens och Lilla dag och natts förskolors Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Jörgensgårdens, Eriksgårdens och Lilla dag och natts förskolors Plan mot diskriminering och kränkande behandling Jörgensgårdens, Eriksgårdens och Lilla dag och natts förskolors Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola och pedagogisk omsorg Läsår: 2016-2017

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling för på förskolan Tjädern

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling för på förskolan Tjädern Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling för 2010-2011 på förskolan Tjädern Barn och alla som verkar inom förskolan har rätt att känna trygghet på sin arbetsplats. I lagstiftningen av 1 januari

Läs mer

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen El- och energiprogrammet Läsår 2016-2017 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

PRAKTISKA KIRUNA. Giltighet 2012-09-01 2013-06-10

PRAKTISKA KIRUNA. Giltighet 2012-09-01 2013-06-10 PRAKTISKA KIRUNA Giltighet 2012-09-01 2013-06-10 1 Innehållsförteckning 1. Inledning & Syfte... 3 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 3 3. Vision mot kränkande behandling... 3 4. Delaktighet...

Läs mer

Jörlanda förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Jörlanda förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 5 Jörlanda förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Samtliga pedagoger på Jörlanda förskola

Läs mer

Stenbitens förskola. Likabehandlingsplan. Stenbitens förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gäller 2014.12.05 2015.12.

Stenbitens förskola. Likabehandlingsplan. Stenbitens förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gäller 2014.12.05 2015.12. Likabehandlingsplan Stenbitens förskola 2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller 2014.12.05 2015.12.05 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition av diskriminering, trakasserier

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (7) Rev 2016-05-18 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Bullerbyns förskola En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Kronan F-6 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR SMEDBY FÖRSKOLA

TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR SMEDBY FÖRSKOLA 2016-09-06 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR SMEDBY FÖRSKOLA 2016-2017 2016-09-06 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vår vision... 3 Bakgrund... 3 Tydliga roller...

Läs mer

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK. Dokumentansvarig Pedagogista/bitr. förskolechef Charlotte Larsson

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK. Dokumentansvarig Pedagogista/bitr. förskolechef Charlotte Larsson KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Förskolechef Ann Ståhlberg Dokumentansvarig Pedagogista/bitr. förskolechef Charlotte Larsson Datum 2014-01-03 1 (5) Lindöskolans förskolors plan mot diskriminering

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Lyrfågelskolans förebyggande och åtgärdande arbete mot diskriminering och kränkande behandling för fritidshemmet Futurum

Lyrfågelskolans förebyggande och åtgärdande arbete mot diskriminering och kränkande behandling för fritidshemmet Futurum Lyrfågelskolans förebyggande och åtgärdande arbete mot diskriminering och kränkande behandling för fritidshemmet Futurum Datum för upprättande 161031 Planen gäller för läsåret 2016/2017 VISION Vår vision

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN För att främja likabehandling och motverka diskriminering och annan kränkande behandling

LIKABEHANDLINGSPLAN För att främja likabehandling och motverka diskriminering och annan kränkande behandling LIKABEHANDLINGSPLAN För att främja likabehandling och motverka diskriminering och annan kränkande behandling. 2012 2013 Backsippans förskola Gullvivans förskola Junibackens förskola Mariebergs förskola

Läs mer

Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015

Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015 Attendo Individ och Familj AB - Box 28-575 21 Eksjö Tel. 0730-660 116 - - lisbeth.lindstrom@attendo.se 1. Mål och Vision Mål: Skolan ska ha en likabehandlingsplan

Läs mer

Rumskulla skola och fritidshem

Rumskulla skola och fritidshem Barn- och utbildningsförvaltningen Rumskulla skola och fritidshem Område VÄST PLAN MOT DISKRIMNERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Rumskulla skola och fritidshem Läsåret 2014/2015 Innehåll: 1.

Läs mer

Social och utbildningsförvaltningen 2014-08-11 Ludvika kommun Håksbergs förskola. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014-2015

Social och utbildningsförvaltningen 2014-08-11 Ludvika kommun Håksbergs förskola. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014-2015 Förskolans vision är att: Skapa en förskola som stödjer sig på våra fyra grundstenar: Trygghet alla barn ska känna sig trygga Gemenskap att

Läs mer

Nattugglans. förskola och fritidshem. Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling (10)

Nattugglans. förskola och fritidshem. Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling (10) Nattugglans förskola och fritidshem Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016-2017 1 (10) Enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn ska varje verksamhet

Läs mer

Vuxenutbildningens plan för likabehandling och mot kränkande behandling 2013

Vuxenutbildningens plan för likabehandling och mot kränkande behandling 2013 Vuxenutbildningens plan för likabehandling och mot kränkande behandling 2013 Vision En dynamisk vuxenutbildning där man kan studera vad man vill, när man vill och hur man vill förutsätter att ingen diskrimineras,

Läs mer

Likabehandlingplan Finningeskolan Strängnäs kommun

Likabehandlingplan Finningeskolan Strängnäs kommun Likabehandlingplan Finningeskolan 2014-15 2014-09-18 Strängnäs kommun 1 Innehåll Inledning... 3 Del 1... 4 1.1 Värdegrund, vision och mål... 4 1.2 Förankring och ansvar... 4 1.3 Utvärdering av föregående

Läs mer

Likabehandlingsplan - Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Likabehandlingsplan - Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Likabehandlingsplan - Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Landalaskolan läsår 2015/2016 Landalaskolan Södra Viktoriagatan 48-52 Göteborg Hemsida: www.centrum.goteborg.se

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Förskolan Lövhyddans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Lövhyddans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Lövhyddans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Furulidens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Furulidens plan mot diskriminering och kränkande behandling Furulidens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechefen Vår vision Alla i förskolan, barn, föräldrar,

Läs mer

Hållänget förskolas likabehandlingsplan

Hållänget förskolas likabehandlingsplan Hållänget förskolas likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Alla på vår förskola ska visa respekt för varandra Verksamhetsåret 2014-2015 2014-09-10 Till dig med barn på

Läs mer

Withalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Withalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2015/2016 Dokumentsansvarig och godkänd av; Magnus Maars, rektor. magnus.maars@vetlanda.se Withalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsår 2015/2016 Upprättad i augusti 2015

Läs mer

ABF Komvux Stockholm. Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling

ABF Komvux Stockholm. Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling 1 Gäller t.o.m. 2014-06-30 ABF Komvux Stockholm Läsåret 2013/2014 Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Inledning Vision ABF Komvux Stockholm rustar eleverna för framtiden. I detta ingår

Läs mer

Bryggans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bryggans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bryggans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för

Läs mer