Rapport om åtgärder mot diskriminering 2012 Utbildningsförvaltningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport om åtgärder mot diskriminering 2012 Utbildningsförvaltningen"

Transkript

1 Rapport om åtgärder mot diskriminering 2012 Utbildningsförvaltningen Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: Therese Herrman, Mattias Holmesson Utbildningsförvaltningen UF kansli

2 Innehållsförteckning 1 Uppföljning och redovisning En arbetsmarknad fri från diskriminering En skola fri från diskriminering Rätten till delaktighet Stöd vid diskriminering Utbildningsförvaltningen

3 1 Uppföljning och redovisning Likabehandling är en grundläggande mänsklig rättighet. Skolans likabehandlingsarbete regleras av diskrimineringslagen och skollagen. Skolan ska arbeta för barns och elevers lika rättigheter och möjligheter och mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Varje skola ska årligen upprätta två planer för likabehandlingsarbetet, en likabehandlingsplan och en plan mot kränkande behandling. Planerna kan sammanföras till en, så länge innehållet uppfyller lagarnas krav. I september 2010 antog Malmö stads kommunfullmäktige en handlingsplan mot diskriminering. Malmö stads verksamheter har ett ansvar för att främja de mänskliga rättigheterna och likabehandling. I planen anges ett antal uppdrag och dessa är fördelade på förvaltningarna utifrån deras verksamhetsansvar. Jämställdhetsberedningen beslutade under våren 2011 att prioritera vissa områden för uppföljning i samband med årsredovisningen för detta år. Områdena är: En arbetsmarknad fri från diskriminering, en bostadsmarknad fri från diskriminering och en skola fri från diskriminering. I planen står angett att verksamheterna ska redovisa sina uppdrag enligt planen och det samlade resultatet ska redovisas till kommunfullmäktige varje år i samband med årsredovisning och bokslut. Nedan redovisas utbildningsnämndens insatser enligt uppdragen i handlingsplanen. 2 En arbetsmarknad fri från diskriminering Kommunen ska med aktiva insatser främja möjligheter för människor med fysisk och psykisk funktionsnedsättning att få arbetsplatsträning och anställning i första hand inom den egna förvaltningen. Utbildningsförvaltningen tar emot medarbetare via trygghetsanställningar och andra åtgärder för personer med funktionsnedsättningar, i den utsträckning en minskande verksamhet tillåter. En viktig del i att möjliggöra anställningar är att synliggöra normer och strukturer som kan begränsa ett yrkesliv utifrån de egna förutsättningarna. Utbildningsförvaltningen har sedan 2009 drivit utvecklingsprojektet JobbNu med stöd av ESF. Syftet har varit att förbereda och kompetenshöja personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning för ett inträde på arbetsmarknaden. En viktig del har varit att få fram fler praktikplatser för projektets målgrupp, inte minst i den kommunala sektorn. Projektet slutförs i april Arbetet med att utveckla individanpassade yrkesutbildningar som står i paritet med arbetsmarknadens behov fortsätter inom ramen för den ordinarie verksamheten inom Särvux på Komvux Malmö Södervärn. 3 Utbildningsförvaltningen

4 Kommunen ska främja ett öppet i och inkluderande klimat på kommunens arbetsplatser genom att stödja nätverk startade utifrån diskrimineringsgrunderna. Utbildningsförvaltningen är representerad i de två kommuncentrala nätverk som utgår från diskrimineringsgrunderna. Varje enhet ska fullgöra sitt ansvar inom jämställdhetsfrågor med ett aktivt arbete där medarbetare är delaktiga och har möjlighet till kompetens- och erfarenhetsutbyte enheterna emellan, bla genom att dela goda exempel, metoder eller föreläsningar som berör jämställdhet- och mångfaldfrågor. Kommunen ska delta i nätverk med privata företag och andra organisationer för att motverka diskriminering i arbetslivet. Utbildning och erfarenhetsutbyte i syfte att motverka diskriminering i arbetslivet, sker inom HR-området i HR-nätverk och möten på temat. Genom Malmö stads jämställdhet- och mångfaldsnätverk, ges möjlighet att ta del av utbildningar och möten arrangerade av andra organisationer i regionen. Viktigt är att utveckla rekryteringsverktyg- och vägar, i syfte nå ett bredare urval av sökande till utannonserade tjänster. 3 En skola fri från diskriminering Den pedagogiska verksamheten ska drivas och organiseras samt innehålla utbildningsmaterial som främjar inkludering av alla. Läromedlen i skolan ska vara fria från fördomar och diskriminerande föreställningar. Alla skolor arbetar målmedvetet med det främjande och förebyggande arbetet kopplat till diskrimineringsgrunderna samt annan kränkande behandling. Olika kompetensutvecklande insatser görs kontinuerligt. Det jämställdhetspedagogiska arbetet är ett viktigt bidrag till skolans plan. Att främja elevers lika rättigheter handlar bland annat om att ge flickor och pojkar lika stort inflytande över verksamheten och lika stort utrymme. Utbildningsförvaltningen har hösten 2011 startat ett genuspedagogiskt utvecklingsarbete inom gymnasieskolan. Det består av informationsinsatser samt en kompetensutvecklingsinsats i genuspedagogik. Arbetet utgår från slutbetänkandet från Delegationen för jämställdhet i skolan, DEJA. En utvecklingssamordnare möter personal på samtliga skolor och presenterar rapporten. Förvaltningens genuspedagoger presenterar kompetensutvecklingsinsatsen. Detta påbörjades under hösten 2011 och har fortsatt under Kompetensutvecklingsinsatsen, Det komplexa genuspusslet, genomförs under läsåret 2011/12 av förvaltningens två genuspedagoger. Samtliga kommunala gymnasieskolor ges möjlighet att skicka 1-3 deltagare till utbildningen som omfattar sex halvdagar och ett internat. Deltagarna blir genuspedagoger som under läsåret 2012/13 ska vara drivande i arbetet med att implementera genuspedagogiska metoder och förhållningssätt på skolorna. Genuspedagogerna stöttar med handledning. Inom utbildningsförvaltningen råder nolltolerans mot våld, hot och kränkningar. Därför finns ett ständigt behov av förbättringar i 4 Utbildningsförvaltningen

5 likabehandlingsarbetet. Utbildningsförvaltningens ledning har under början av 2012 utarbetat en ny utvecklingsstrategi. Fokusområden är relationer, systematiskt kvalitetsarbete och lärarens/skolledarens uppdrag. Samtliga dessa delar berör skolornas likabehandlingsarbete. Under våren implementeras ett nytt kvalitetssystem för hela förvaltningen där likvärdighet, tillgänglighet och delaktighet är centrala delar. Personal och elever i skolan och förskolan ska stödjas i sitt i engagemang kring mänskliga rättigheter och antidiskrimineringsfrågor. Ett exempel kan vara genom att bjuda in föreningar som bildar opinion i frågorna. Den förvaltningsövergripande likabehandlingsgruppen som består av representanter från alla gymnasieskolor och komvuxenheter fungerar som ett nätverk och samordnas av avdelningen för Ekonomi och kvalitet. Gruppen ger stöd åt enheternas likabehandlingsarbete, utgör en referensgrupp och initierar kompetensutveckling på området. Centrum för Pedagogisk Inspiration, CPI, ansvarar bland annat för SåSant, ett projekt som syftar till att utveckla skolornas sex- samlevnadsundervisning. Arbetet mynnar ut i en konkret formulerad plan för sex- och samlevnadsundervisning med en tydlig koppling till de nationella styrdokumenten. SåSant tar även fram metodmaterial för pedagoger kring sexualitet, relationer och jämställdhet. Alla skolor har en likabehandlingsgrupp som består av en skolledare, kurator och representanter för olika personalkategorier och i några fall även elever. Information om planerna delges vid föräldramöten och utvecklingssamtal. Skolorna arbetar med introduktionsaktiviteter i år 1 i syfte att skapa trivsel och samhörighet mellan eleverna, något som är väldigt uppskattat bland eleverna. Skolan ska ha tillgång till ett undervisningsmaterial med metoder och verktyg för att arbeta mot diskriminering och kränkningar och för värderingar som värnar allas lika värde. Skolorna arbetar kontinuerligt med kartläggning och analys av nuläget för att kunna identifiera behov och svagheter i arbetet för att förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Utifrån de specifika behov och utvecklingsområden som identifierats på skolan formuleras mål och åtgärder som genomförs och utvärderas. Behov av förvaltningsövergripande stöd och samordning ventileras i förvaltningens likabehandlingsgrupp. Ett viktigt verktyg när det gäller att upptäcka behov av exempelvis metoder och verktyg för att arbeta mot diskriminering och kränkningar och för värderingar som värnar allas lika värde är den förvaltningsövergripande elevenkäten som genomförs årligen på uppdrag av utbildningsnämnden. Enkäten har fokus på bland annat trivsel, trygghet och kränkande behandling. Den senaste enkäten genomfördes under mars 2011 En del skolor kompletterar med egna enkäter. Uppföljning och utvärdering har också skett i klassråd, på mentorstid för elever och personalkonferenser för all personal. 5 Utbildningsförvaltningen

6 Centrum för pedagogisk inspiration, CPI, ger operativt stöd i skolornas arbete med relationer och likabehandling. Enhetens verksamhetsplan för 2012 innehåller bland annat följande insatser: - Utforma ett stödmaterial för jämställdhetsarbetet i skolan - Lyfta fram aktuell och relevant forskning inom sexualitet, genus, interkulturalitet och normer - Utveckla metoder i arbetet mot rasism och främlingsfientlighet - Genomföra föreläsningar och workshops kopplat till genus, sexualitet och likabehandling. Parkskolan på Tuborg, för elever inom gymnasiesärskolan, arbetar med DO:s mall och utvecklar sin plan mot kränkande behandling i en särskilt tillsatt grupp, likabehandlingsgruppen. Syftet är att planen ska bli bättre förankrad och anpassad till skolans förhållanden. På Malmö latinskola får alla klasser ta fram sin egen likabehandlingsplan utifrån skolans övergripande plan. På så sätt säkerställer skolan att de frågor eleverna själva upplever som relevanta blir kartlagda. Exempel på elevernas planer ställs ut i biblioteket som inspiration. Arbetet utvärderas under vårterminen Norra Sorgenfri gymnasium tar fram en ny likabehandlingsplan utifrån skolans situation och förutsättningar. Den nya likabehandlingsgruppen, som leds av personal i elevhälsoteamet, ansvarar för arbetet. Inom gymnasiesärskolan fortsätter arbetet med livskunskap. Information om läroplaner, skolans arbete och elevens utveckling ska vara tillgänglig på ett språk och i en form som kan förstås av de berörda, som föräldrar/vårdnadshavare. Skolan har ett tydligt uppdrag att tydliggöra mål och betygskriterier för elever och studerande. Alla delar i undervisningen ska anpassas efter elevens behov, förutsättningar och intressen. Skolornas arbets- och ämneslag har under 2011 arbetat målinriktat med utveckling kring bland annat formativ bedömning, former och innehåll för utvecklingssamtal samt konkretisering av betygskriterier. Utbildningsförvaltningens kansli utarbetar en gemensam elevbok för alla gymnasieskolor med bland annat information på lätt svenska om skolans skyldigheter och elevens rättigheter. Denna kommer att distribueras till alla elever i år 1 från och med höstterminen Malmö Borgarskola har under hösten 2011 förtydligat information kring vart elever och personal vänder sig om något sker på skolan: - Tydligare hänvisning på hemsidan - Riktad information till klasserna och inför utvecklingssamtal - Tydligare struktur i händelsekedjan anmälan, utredning och återkoppling - Förtydligande i elevkatalog. På Pauli gymnasium är skolans regler väl förankrade hos både personal och elever. Personalen arbetar målmedvetet med informationen kring regelverket dels vid mottagandet av eleverna i år 1, bland annat genom tryckt material, dels inom ramen för undervisningen i livskunskap och lärarnas mentorskap med eleverna. 6 Utbildningsförvaltningen

7 Skolverkets webbplats Utbildningsinfo.se erbjuder elevanpassade texter om de nya gymnasieprogrammen, översatta till 15 språk. 4 Rätten till delaktighet Kommunens verksamheter ska göra en behovsanalys med syfte att kartlägga det egna arbetet mot diskriminering och kränkningar och för värderingar som värnar allas lika värde. Varje skola är skyldig att bedriva ett målinriktat arbete för att förebygga och förhindra diskriminering och kränkande behandling. Arbetet ska vara förankrat hos elever, vårdnadshavare och personal och anpassat till skolans förhållanden. Alla skolor har en likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling som innehåller: - uppföljning av fjolårets åtgärder - klara och tydliga mål för likabehandlingsarbetet - redovisning av de åtgärder som behövs för att främja likabehandling och förebygga och förhindra trakasserier och kränkande behandling - redogörelse för de åtgärder som ska påbörjas eller genomföras under året - rutiner för akuta åtgärder, uppföljande insatser och hur händelser och åtgärder ska dokumenteras. Planen upprättas årligen. Kommunens personal ska få stöd för att arbeta med och uppmärksamma bemötande och förhållningssätt i mötet med malmöborna. Kompetensutvecklande insatser görs kontinuerligt inom utbildningsnämndens verksamheter. Förvaltningens övergripande likabehandlingsgrupp ger stöd åt enheternas likabehandlingsarbete, utgör en referensgrupp och initierar kompetensutveckling på området. Hösten 2011 genomförde ledare inom utbildningsförvaltningen, exempelvis gymnasie- och vuxchefer, en studieresa till England och Skottland. Det ingick bland annat ett besök på Alperton Community School, en mångfaldsskola i Wembley, London. Deltagarna blev mycket inspirerade av de goda relationerna på skolan, lärarnas högt ställda förväntningar på eleverna, den systematiska uppföljningen av kunskapsresultat, trivsel och delaktighet samt den höga måluppfyllelsen. Förvaltningen planerar nu ett utbytesprojekt med Alperton Community School kring kompetensutveckling för skolledare och pedagoger. Granskningar av kvaliteten i kommunens verksamhet ska göras så diskriminering uppmärksammas. Våren 2012 inför utbildningsförvaltningen en gemensam plattform för skolornas och vuxenutbildningsenheternas kvalitetsarbete. Qualis är en infrastruktur med ett antal kvalitetsområden knutna till de nationella styrdokumenten. Skolorna får ett bättre verktyg för självvärdering, analys och planering gällande exempelvis likabehandling och antidiskriminering. Qualis ger förutsättningar för ökad likvärdighet och delaktighet i skolornas kvalitetsarbete. 7 Utbildningsförvaltningen

8 Alla malmöbor ska ha tillgång till samhällsinformation på ett språk och i en form som främjar deras möjlighet att få tillgång till service på lika villkor. Det viktigaste mötet är interaktionen mellan lärare och elev/studerande i undervisningssituationen. Skolan är skyldig att kontinuerligt och systematiskt utvärdera och anpassa undervisningen efter elevens behov och förutsättningar. Det innebär att man i olika verksamheter arbetar på olika sätt för att ge information och service på lika villkor. Utbildningsförvaltningens avdelning för Information och kommunikation arbetar fortlöpande med att utveckla informationen till ungdomar och vuxna, i eller på väg in i studier, via trycksaker, webbapplikationer etc. SYV-chatten på Skångy.se, där blivande gymnasieelever i hela Skåne och västra Blekinge kan få en personlig kontakt med en studie- och yrkesvägledare via chatt, är ett exempel på hur förvaltningen arbetar för att hitta nya sätt att tillgodose behoven. Utbildningsförvaltningen har ett pågående samarbete med modersmålsenheten i syfte att gemensamt kvalitetssäkra arbetet med studiehandledning på modersmålet. Heleneholms gymnasium är ett exempel på en skola med en medveten strategi kring studiehandledning på modersmålet. Skolan har hittat nya vägar att tillgodose elevernas behov, bland annat genom att anställa flerspråkiga pedagoger. Kommunens lokaler ska inte bara vara tillgängliga utan också användbara för alla oavsett funktionsnedsättning. Tillgängligheten har hög prioritet i alla de lokalanpassningar och omflyttningar som sker bland utbildningsnämndens verksamheter. Nya skolor, till exempel nya Malmö latinskola som öppnar hösten 2013, måste vara fullt ut anpassade till behoven i elevgruppen, som omfattar såväl gymnasieskola som gymnasiesärskola. Sommaren 2012 flyttar utbildningsförvaltningen till nya lokaler. Dessa anpassas för att vara tillgängliga och funktionella för såväl medarbetare som besökare. Kommunens verksamheter ska arbeta för att även andra familjebildningar än den traditionella kärnfamiljen lyfts fram och synliggörs. Utbildningsförvaltningens utvecklingsarbete kring genusmedveten pedagogik är ett av flera exempel där skolan bidrar till att synliggöra och utmana normer. Förvaltningen utbildar genuspiloter vid samtliga gymnasieskolor som gemensamt utvecklar kunskap och metoder för att integrera genusmedveten pedagogik i all slags undervisning. Kommunens informationsmaterial och blanketter ska ses över ur antidiskrimineringssynpunkt. Materialet ska vara könsneutralt. Avdelningen för Ekonomi och kvalitet erbjuder stöd och samordning utifrån verksamheternas behov och aktuella forskningsrön. Här ingår bland annat produktion och översyn av gemensamma blanketter, mallar, manualer och annat stödmaterial. Avdelningen har bland annat tagit fram rutiner vid 8 Utbildningsförvaltningen

9 kränkande behandling, en lathund för skolans interna utvecklingsarbete och ett beslutsstöd för rektor gällande utredning om särskilt stöd inför upprättande av åtgärdsprogram. Arbetet sker utifrån ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Hösten 2012 startar utbildningsförvaltningen ett utvecklingsarbete kring jämställdhetsintegrering där syftet är att utveckla verktyg för självvärdering. Målet är att jämställdhetsperspektivet ska genomsyra all verksamhet planering, beslut, genomförande, uppföljning, utvärdering och analys inom förvaltningen. Kommunen ska inte hyra ut lokaler till organisationer som i sina stadgar ger uttryck för diskriminering i strid med gällande lagstiftning. Utbildningsnämndens verksamheter hyr inte ut lokaler till organisationer som i sina stadgar ger uttryck för diskriminering i strid med gällande lagstiftning. 5 Stöd vid diskriminering Kommunen stödjer och uppmuntrar lokala fristående och frivilliga organisationer och instanser som jobbar mot och hanterar diskrimineringsfrågor. Utbildningsnämndens verksamheter har ett gott samarbete med och välkomnar föreningar, myndigheter och andra organisationer som verkar för de demokratiska värdena. Det tar sig bland annat uttryck i föreläsningar, paneldiskussioner, temadagar, studiebesök, elevers deltagande i föreningsaktiviteter etc. 9 Utbildningsförvaltningen

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling. Fridensbergs förskola 2014-15

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling. Fridensbergs förskola 2014-15 Trygghetsplan Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fridensbergs förskola 2014-15 möjligheter samverkan BEmötande delaktighet helhetstänkande relationer dialog samsyn värdegrund 1

Läs mer

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH MOTVERKA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH MOTVERKA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Dnr 97/2014.610 PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH MOTVERKA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING ÅR 2015 Barn- och utbildningsnämnden Inledning 3 Syfte och mål 3 Värdegrund 3 Normkritiskt

Läs mer

Utbildningsförvaltningen Stockholms stad Resultatrapport Hållbar jämställdhet

Utbildningsförvaltningen Stockholms stad Resultatrapport Hållbar jämställdhet Utbildningsförvaltningen Stockholms stad Resultatrapport stockholm.se Resultatrapport projektet November 2013 Dnr: 09-112/499 Utgivare: Utbildningsförvaltningen Kontaktperson: Emma Laurin Utbildningsförvaltningen

Läs mer

Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan

Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan Upprättad Ht 2014 Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan På vår skola är det inte annorlunda att vara olika 1 Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6 Skolbarnsomsorg Planen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING WHG läsåret 14/15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 1.1 Bakgrundslagar 1.2 Definition av kränkningar 1.3 Mål med arbete och insatser 1.4 Skyldigheter

Läs mer

Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015

Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015 Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015 Förskolan ska vara en plats där alla barn ska känna trivsel och uppleva trygghet. Förskolechef och personal i verksamheten tar klart

Läs mer

Systematiskt arbete för mänskliga rättigheter

Systematiskt arbete för mänskliga rättigheter UTVECKLINGSPROJEKT Systematiskt arbete för mänskliga rättigheter EXEMPEL FRÅN SEX KOMMUNER OCH VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN 1 Förord Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) driver ett utvecklingsprojekt kring

Läs mer

Furuparksskolan. Plan för att främja trygghet, studiero och likvärdig utbildning samt motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Furuparksskolan. Plan för att främja trygghet, studiero och likvärdig utbildning samt motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Furuparksskolan Plan för att främja trygghet, studiero och likvärdig utbildning samt motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Läsåret 2014/2015 Reviderad 2014-09-04 Innehållsförteckning

Läs mer

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret Planen ger en beskrivning av hur vi arbetar mot diskriminering och kränkande behandling. Vi beskriver organisation, ansvarsfördelning och hur vi aktivt jobbar med förebyggande och främjande insatser. Likabehandlingsplan

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING möjligheter samverkan BEmötande delaktighet helhetstänkande relationer dialog samsyn värdegrund PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN RÄVGÅRDEN ÅR 2014 2010-03-08 Rev. 2013-04-03 Rev.

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling och mobbing För Malmö idrottsgrundskola FASTSTÄLLD AV Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad:

Läs mer

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011 Planer mot kränkande behandling och diskriminering Innehållsförteckning Planer mot kränkande behandling och diskriminering... 3 Inledning... 3 Definition

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2011/2012

Likabehandlingsplan för läsåret 2011/2012 Barn- och utbildningsförvaltningen Österleds rektorsområde Vretskolan DATUM 21 juni 2011 SIDA 1 (27) Likabehandlingsplan för läsåret 2011/2012 Vretskolan Österleds rektorsområde Innehåll A. ÖVERGRIPANDE

Läs mer

FÖRSKOLAN, SKOLAN OCH FRITIDSHEMMETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

FÖRSKOLAN, SKOLAN OCH FRITIDSHEMMETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 1 FÖRSKOLAN, SKOLAN OCH FRITIDSHEMMETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Plan mot diskriminering,och kränkande behandling Analysera arbetet med arbete mot diskriminering, trakasserier och

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Södervångs förskola Vellinge Granskning genomförd i september 2013 av Helena Esbjörnsson och Kerstin Forsberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning Södervångs förskola är

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

Bessemerskolan Handelsprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan Handelsprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan Handelsprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasiet Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1 2015-01-12 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Eriksgården 2015 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post 517 83 Bollebygd Ballebovägen 2 033 231300 033-231428

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

Skolplan för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare

Skolplan för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare 1 (10) Typ: Plan Giltighetstid: 2009-2014 Version: 1.0 Fastställd: KF 2013-02-20, 11 Uppdateras: Skolplan för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum 1 (36) Ert datum Er beteckning Systematiskt kvalitetsarbete Grundskola med Fritidshem 2014 Kommunövergripande kvalitetsredovisning Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas,

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Läsåret 2009/2010 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Inledning... 3 3. Sammanfattning... 3 5. Redovisning av utvärderingar 2010... 4 5.1 Rektors

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Parkskolan skolområde Östersund Södra 09/10 Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Skolans ledning

Läs mer

Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling

Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskolan Läsår: 2014/2015 Innehåll Grunduppgifter... 3 Elevernas delaktighet... 3 Vårdnadshavarnas

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Förskola: Ringarens förskola Ansvarig för planen Förskolechef Gunilla Källmark Förskolechef: Biträdande förskolechef Maria

Läs mer

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 (10) SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 Inledning Skolplanen omfattar gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särvux och SFI. Det övergripande målet är att

Läs mer

Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet

Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet 1 2011-04-19 Innehållsförteckning sida 1. Inledning 3 2. Medborgare/brukare 3 2.1 Mål 3 2.2 Arbetet i verksamheten 4 2.3 Resultat 6 2.4 Analys 9 3. Ekonomi

Läs mer