Övergripande jämställdhetsplan för Växjö kommunkoncern

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Övergripande jämställdhetsplan för Växjö kommunkoncern 2012-2014"

Transkript

1 Styrande dokument Senast ändrad Övergripande jämställdhetsplan för Växjö kommunkoncern Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Dokumentnamn Övergripande jämställdhetsplan för Växjö kommunkoncern / Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige Tidigare ändringar Senast ändrad / Dnr KS/2012:218 Giltighetstid Till och med 2014 Dokumentinformation Ersätter tidigare övergripande jämställdhetsplan

2 Övergripande jämställdhetsplan för Växjö kommunkoncern Inledning Fr.o.m. 1 januari 2009 gäller diskrimineringslag (2008:567). Detta är en sammanhållen lagstiftning för diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Bakgrund Enligt diskrimineringslagen ska arbetsgivare med 25 arbetstagare eller fler vart tredje år upprätta en jämställdhetsplan där arbetsgivaren presenterar en översikt över nödvändiga åtgärder för sitt jämställdhetsarbete och när dessa åtgärder avses genomföras. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande plan. Jämställdhetsplanen är ett verktyg för att arbetsgivaren ska kunna bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete. Den övergripande jämställdhetsplanen ska fungera som en ram för Växjö kommunkoncern som arbetsgivare. Förvaltningar och bolag ska sedan utforma specifika jämställdhetsplaner utifrån de egna verksamheterna. Jämställdhetsarbetet ska beröra alla nivåer av organisationen. Enligt 13 diskrimineringslagen ska arbetsgivaren upprätta en jämställdhetsplan för sitt jämställdhetsarbete i enlighet med bestämmelserna i 4-9. Planen ska också innehålla en översikt över handlingsplan för jämställda löner som arbetsgivaren ska göra enligt 11. Jämställdhetsplanen utgår från perspektivet arbetsgivare arbetstagare. Planen omfattar således endast den personalpolitiska delen av verksamheten. Det övergripande styrdokumentet för jämställdhetsfrågorna är Växjö kommuns Mångfaldsprogram som är bredare än jämställdhet och dessutom omfattar medborgarperspektivet. Jämställdhetsplanen och mångfaldsprogrammet ska ligga till grund för alla nämnders och styrelsers jämställdhetsarbete. Korta fakta om Växjö kommunkoncern och dess organisation Växjö kommun har drygt invånare och är centralt belägen i Kronobergs län. Växjö kommunkoncern sysselsätter ca personer. Den huvudsakliga verksamheten är vård, omsorg och utbildning. Växjö kommun består av nio förvaltningar. I kommunkoncernen ingår hel- och delägda bolag. Växjö Energi AB, Hyresbostäder i Växjö AB, Växjöhem AB, Videum AB, Vidingehem AB och Växjö Fastighetsförvaltning AB (Vöfab) är helägda bolag och ingår i Växjö kommunföretag AB (VKAB). Växjö Teater AB är helägt av kommunen. Övriga bolag som ingår i kommunkoncernen är Smaland Airport AB, Regionteatern Blekinge Kronoberg, Kulturparken Småland AB samt Arenastaden i Växjö AB. Kommunkoncernen består också av Värends Räddningstjänstförbund som är ett kommunalförbund mellan Alvesta och Växjö kommun. 1

3 Förvaltning, bolag Tabell 1: Uppdelning per förvaltning och bolag, antal tillsvidareanställda Kvinnor Män Totalt % kvinnor Totalt sett är könsfördelningen i Växjö kommun ca 79 % kvinnor och ca 21 % män. Sett över kommunkoncernen är fördelningen 74,8 % kvinnor och 25,2 % män. % män Omsorgsförvaltningen ,8% 11,2% Skol- och barnomsorgsförvaltningen ,4% 15,7% Gymnasieförvaltningen ,6% 38,4% Tekniska förvaltningen ,2% 78,8% Kommunledningsförvaltningen ,2% 42,8% Kultur och fritidsförvaltningen % 33 % Arbete och välfärd ,3% 28,7% Stadsbyggnadskontoret ,3% 53,7% Miljö- och hälsoskyddskontoret ,4% 29,6% VKAB % 70% Värends Räddningstjänstförbund ,6 91,4% Regionteatern Blekinge-Kronoberg ,5% 54,5% Smaland Airport AB ,7% 70,3% Växjö Teater AB Kulturparken Småland AB ,5% 45,6% Arenastaden AB Totalt ,8% 25,2% 2

4 Arbetsförhållanden Enligt diskrimineringslagen ska arbetsgivaren genomföra åtgärder med hänsyn till resurser och andra omständigheter för att arbetsförhållandena ska lämpa sig för alla medarbetare oavsett kön. Detta innebär att såväl den fysiska som den psykosociala arbetsmiljön ska vara utformad för att passa både kvinnor och män. Nuvarande situation Arbetstider Växjö kommun strävar efter att ha flexibla arbetstider inom de verksamheter där detta är möjligt. Flexibla arbetstider innebär att medarbetarna har stor möjlighet att själva påverka förläggningen av arbetstid. För den som önskar finns möjlighet att arbeta hemifrån, efter godkännande av chef, under förutsättning att verksamheten tillåter och att servicen till medborgarna inte försämras. Växjö kommun har tecknat ett ramavtal för flexibel arbetstid. Ramavtalet ger berörda medarbetare större möjligheter till flexibel arbetstid. Förvaltningarna kan med ramavtalet som grund teckna förvaltningsspecifika överenskommelser för flexibel arbetstid. Inom Växjö kommun förekommer deltidsanställningar. 16,8% (för de kommunalt anställda) av kvinnorna har en sysselsättningsgrad som är 99 % eller lägre vilket är en minskning med 1,4 procentenheter sedan Motsvarande andel bland männen är 6,6 %, vilket är en ökning med 0,8 procentenheter. Bland de medarbetare som arbetar deltid är det okänt hur stor andel som har valt detta frivilligt. För de huvudsakligen kvinnodominerade personalgrupperna inom Omsorgsförvaltningen ger årsarbetstidsavtalet samtliga berörda heltidsanställning. Samtidigt förekommer det att man trots heltidsanställningen väljer att jobba deltid har skol- och barnomsorgsnämnden beslutat att bryta ut delar av lokalvården ur serviceorganisationen och lägga den på entreprenad. Detta skulle kunna leda till minskad andel heltidsanställningar inom denna kvinnodominerade personalgrupp. Hälsa Växjö kommun subventionerar friskvård enligt Skatteverkets regler. Förekomsten varierar dock då det styrs av respektive nämnd/bolag. Sedan 2008 finns hälsorepresentanter på varje arbetsplats. Dessa har till uppgift att inspirera och engagera arbetskamrater i hälso- och friskvårdsfrågor. Under 2011 påbörjades en översyn av kommunens arbete med hälso- och friskvårdsarbete. Översynen syftar till att ta fram en modell som kan gälla för kommunen som helhet i dessa frågor och utifrån tillgängliga resurser. Arbetsgruppen kommer presentera förlag på åtgärder under Andelen anställda med frisknärvaro (de som inte har haft någon sjukdag den senaste 12-månadersperioden) har successivt minskat den senaste treårsperioden. Korttidssjukfrånvaron (upp till 14 dagar) har successivt ökat någon tiondels 3

5 procentenhet och då främst bland kvinnor, vilka även är överrepresenterade när det gäller förekomsten av 6 sjukfall eller mer per år. Den övergripande bilden av sjukfrånvaron (sjukdagar per snittanställd) har dock minskat kraftigt och så även skillnaderna mellan män och kvinnor. (Se diagram 1-4.) Den långa sjukfrånvaron - 60 dagar eller längre - utgör 57,5% av den totala sjukfrånvaron (74 % 2008). För bolagen är sjukstatistiken för 2011 enligt tabell 2. Bilden av Växjö kommuns sjukfrånvaro stämmer väl överens med den bild som visas i rapporten från projektet Hälsa och framtid från 2008 (ett samarbetsprojekt mellan Stockholms läns landsting, Karolinska institutet, Uppsala universitet samt flera arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer). Rapportens statistik från 2006 för exempelvis hälso- och sjukvårdsområdet visar att männen har strax över 10 dagar och kvinnor uppemot 20 sjukfrånvarodagar per år. Detta stämmer överens med den dåvarande bilden hos Växjö kommun. Projektets rapport visar även på att trots denna generellt stora skillnad mellan kvinnors och mäns sjukfrånvaro, så finns det organisationer där det inte är någon skillnad mellan mäns och kvinnors sjukfrånvaro. Diagram 1: Frisknärvaro (ingen sjukfrånvaro) Diagram 2: Korttidssjukfrånvaro (upp till 14 dagar) Diagram 3: Antal medarbetare med 6 sjukfall eller mer per Diagram 4: Antal sjukdagar per snittanställd tolvmånadersperiod. (Växjö kommun har ca 80% kvinnor anställda, andelen kvinnor i diagram 3 är ca 90%) 4

6 Bolag Sjukdagar per snittanställd VKAB 7,4 9,6 Värends Räddningstjänst 6,5 2,6 Smaland Airport AB 8,0 4,9 Regionteatern Blekinge-Kronoberg Ej redovisat nyckeltalet 10,7 Kulturparken Småland AB Ej redovisat nyckeltalet - Tabell 2: Sjukdagar per snittanställd inom bolagen i Växjö kommunkoncern. Bolag utan anställda, eller bolag som upphört senast 2011 redovisas inte. Mål Arbetsförhållanden Växjö kommun har satt upp följande mål för att bli en mer jämställd arbetsgivare. Några mål är kortsiktiga medan andra kan uppfyllas först på längre sikt. Mål Åtgärd Ansvar Uppföljning Sänk Övergripande analys. Identifiera de 2012 kvinnornas sjukfrånvaro till som mest 13 sjukdagar per snittanställd och år innan bolag/förvaltningar där behoven är störst. Respektive förvaltning/bolag identifierar/tar fram aktiviteter för att minska korttidssjukfrånvaron, med särskilt fokus på kvinnornas sjukfrånvaro. Respektive förvaltning/ bolag Årligen från och med 2013 Genomför aktiviteter för de bolag/förvaltningar som har störst behov. Årligen Utveckla mätmetoder Översyn av innehållet i medarbetarenkätens rapport avseende jämförelse mellan grupper kön, samt identifiera de förvaltningar/bolag/enheter som har möjlighet att få denna typ av rapport. Inför enkät

7 Föräldraskap Arbetsgivaren ska skapa förutsättningar för att både män och kvinnor ska kunna förena familj och arbetsliv. Nuvarande situation Föräldraledighet Av försäkringskassans statistik kan utläsas att ledighet med föräldrapenning huvudsakligen tas ut av kvinnor (77,7% för hela Växjö kommun). (OBS! Statistiken avser ej Växjö kommun som arbetsgivare.) Det har dock skett en viss ökning av männens andel (+2,2 procentenheter) mellan 2008 och Männens andel av uttagna dagar av tillfälliga föräldrapenningen ligger däremot stadigt på ca 38 % under perioden (endast uppgift för riket). Flexibla arbetstider tillämpas inom flera förvaltningar och bolag vilket bidrar till förbättrade möjligheter att kombinera arbetet och barnomsorg. Av medarbetarenkäten framgår att huvuddelen av medarbetarna anser det vara helt accepterat att vara föräldraledig (index 4,7 av 5). Av jämförelse mellan kön framgår att denna uppfattning är lika mellan män och kvinnor. Hur dessa uppfattningar ser ut inom respektive förvaltning/bolag går inte att se på alla enheter eftersom det krävs att populationen är 50 kvinnor och 50 män för att rapporten ska belysa skillnader mellan kön. Mål föräldraskap Mål Åtgärd Ansvar Uppföljning Konkretisera hur Växjö kommunkoncern ger förutsättningar för att föräldrar ska kunna förena familj och arbetsliv. Minska skillnader mellan könen i berörda personalgrupper avseende uttag av föräldrarelaterad ledighet. Arbetsgrupp uppdaterar Växjö kommuns babykontrakt. (Skriva om till riktlinje?) Ta fram mätmetod. Identifiera aktiviteter/åtgärder som leder till minskade skillnader

8 Trakasserier Arbetsgivaren är skyldig att förebygga sexuella trakasserier även om det inte finns anledning att tro att det förekommer på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ska ha en policy mot sexuella trakasserier, och en handlingsplan för hur uppkomna trakasserier ska hanteras. Arbetsgivaren har en skyldighet att utreda omständigheterna då det kommer till arbetsgivarens kännedom att någon medarbetare har utsatts för sexuella trakasserier. Nuvarande situation Antal kända anmälningar av sexuella trakasserier inom Växjö kommunkoncern är få, vilket också bekräftats av resultaten i medarbetarenkäterna. För 2011 var resultatet 1% (även 2009), vilket är den lägsta siffran som kan anges i resultatredovisningen. Det går dock inte att utläsa om trakasserierna är mellan anställda eller anställda-brukare Mål trakasserier Mål Åtgärd Ansvar Uppföljning Ingen medarbetare ska utsättas för sexuella trakasserier. Utveckla medarbetarenkäten så att vi kan utskilja trakasserier mellan personal respektive mellan personal-brukare. Uppdatera utbildningar i arbetsmiljö så att trakasserier tas upp. Identifiera de förvaltningar/bolag där sexuella trakasserier förekommit och erbjuda stöd i att åtgärda. /respektive förvaltning /bolag Inför nästa undersökning Efter varje medarbetar-enkät 7

9 Rekrytering Arbetsgivaren ska verka för en jämnare könsfördelning inom de yrkesområden som domineras av ett kön. Jämn könsfördelning anses gälla vid fördelningen mellan könen är minst 40/60 %. Detta kan ske dels genom intern rörlighet dels genom extern rekrytering. Vid rekrytering ska könsfördelningen kartläggas och arbetsgivaren ska verka för att det underrepresenterade könet söker arbetet. Nuvarande situation Inom Växjö kommun råder inom vissa yrkesgrupper en ojämn fördelning av kvinnor och män. Att hitta mönsterbrytare är därför en viktig fråga som bör prioriteras i samband med rekrytering. Rekrytering sker på respektive förvaltning. Det är därför viktigt att det finns övergripande riktlinjer för tillvägagångssättet i rekryteringsprocessen. Platsannonsering sker genom ett kommungemensamt rekryteringsverktyg och samordnas centralt av personalkontoret. Växjö kommun har ca 330 chefer. Chefsgruppen är indelad i sex nivåer, A, A1, B, B1, C och L (bolagen finns inte i AID-systemet). Nivå A utgörs av förvaltningschef. A1 är chef med koncernövergripande ansvar t.ex. planeringschef och ekonomichef. B är chef som är direkt underställd förvaltningschef och chef för andra chefer t.ex. verksamhetschef, distriktschef eller chefsrektor. B1 är chef som är direkt underställd förvaltningschef och chef för andra chefer t.ex. avdelningschef inom omsorgsförvaltningen och resultatenhetschef i skol- och barnomsorgsförvaltningen. C är första linjens chefer med verksamhets-, ekonomi-, och personalansvar och ett övergripande ansvar inom sitt område exempelvis rektorer och enhetschefer. Nivå L är arbetstagare med begränsat ledningsansvar d.v.s. en eller två av verksamhets-, ekonomi-, och personalansvar, t.ex. biträdande rektorer. Inom hela chefsgruppen är könsfördelningen i princip jämn (59% kvinnor) men nedbrutet per nivå är fördelningen ojämn där männen är i majoritet inom nivå A1 (75%) och kvinnor i majoritet inom C (69%). % kvinnor Ansvarskod A 25% 50% A1 20% 25% B 40% 43% B1 50% 55% C 72% 69% L 42% 44% Totalt 59% 59% Andel kvinnor i ansvarskod C per förvaltning % kvinnor Arbete & Välfärd 81,0% 69,6% Gymnasieförvaltningen 52,6% 57,9% Kommunledningsförvaltningen 70,0% 60,0% Kultur- och fritidsförvaltningen 0,0% 0,0% Omsorgsförvaltningen 87,0% 86,1% Skol- och barnomsorgsförv. 63,0% 64,4% Tekniska förvaltningen 14,3% 0,0% 8

10 Mål rekrytering Mål Åtgärd Ansvar Uppföljning Rekryteringsrutiner /metoder bidrar till jämnare könsfördelning inom mans-/ kvinnodominerade yrken. Förvaltningar/ bolag har satt mål för jämnare könsfördelning samt identifierat och planerat åtgärder. I samband med ordinarie granskning/ utveckling av rekryteringsrutiner tas även med frågan om hur dessa bäst bidrar till en jämnare könsfördelning. Rekryteringsutbildning för chefer höst 2012/ våren Respektive förvaltning/ bolag

11 Lönefrågor Enligt diskrimineringslagen ska arbetsgivare vart tredje år göra en kartläggning och analys av eventuella löneskillnader mellan kvinnor och män. Kartläggningen ska innefatta jämförelse mellan kvinnor och män som anses ha lika arbete, men också likvärdiga arbeten. Inom Växjö kommunkoncern ska lönekartläggning och handlingsplan för jämställda löner göras varje år för att förhindra osakliga löneskillnader. Nuvarande situation Lönekartläggningen genomförs i samverkan med fackliga organisationer. Lönekartläggning 2011 och tillhörande handlingsplan för jämställda löner för perioden beslutas särskilt av kommunfullmäktige. I samband med löneöversyner görs en analys av löneläget i olika yrkesgrupper. Arbetet med en ny arbetsvärdering, enligt systemet BAS, av samtliga yrkesgrupper i Växjö kommun är slutfört på förvaltningsnivå och kommer att slutligt sammanställas och redigeras av en kommuncentral värderingsgrupp hösten Värderingen ska fastställas av KSOP för att kunna bilda underlag från löneöversyn 2013 Mål lönefrågor (se handlingsplan för jämställda löner lönekartläggning 2011) Mål Åtgärd Ansvar Uppföljning Osakliga löneskillnader på grund av kön förekommer inte. Genomföra lönekartläggning med handlingsplan för att justera eventuella löneskillnader. Görs i samverkan med fackliga organisationer., partsgemensam arbetsgrupp I samband med löneöversyn 10

12 Instruktioner till förvaltningar och bolag angående de specifika jämställdhetsplanerna Upprättande av förvaltnings- och bolagsspecifik jämställdhetsplan Då den övergripande planen fungerar som ram för de förvaltnings- och bolagsspecifika planerna är det nödvändigt att mål formuleras utifrån den egna verksamheten. Det är viktigt att målen är mätbara, tidsangivna och syftar till minskade skillnader mellan män och kvinnor. Målen kan vara satta på både lång och kort sikt. Förvaltningarnas och bolagens jämställdhetsplaner kan vara integrerade i mångfaldsplanerna. Dessa ska då formuleras på ett sådant sätt att diskrimineringslagens regler om jämställdhetsplan uppfylls. Förvaltningarnas och bolagens jämställdhetsplaner (mångfaldsplaner) ska delges kommunstyrelsen och personalkontoret. Utvärdering av jämställdhetsplan Den koncernövergripande jämställdhetsplanen följer kalenderåret och gäller över tre år. En avstämning ska dock göras under perioden, senast 30 september Den koncernövergripande jämställdhetsplanen följs upp centralt av personalkontoret. Bolags och förvaltningars jämställdhetsplaner ska följas upp enligt ovan. Är jämställdhetsplanen integrerad i mångfaldsplanen sker uppföljning årligen. Inför arbetet med internbudgeten för 2015 ska förvaltningarna och bolagen utvärdera aktuell plan och stämma av målsättningarna. Jämställdhetsplanen för nästkommande treårsperiod ska tas upp i respektive nämnd och styrelse samtidigt som budget för kommande år. Vid utvärdering ska målen följas upp och resultatet redovisas. För mer långsiktiga mål kan ett delresultat presenteras. Mål som inte har uppnåtts ska ingå i nästkommande jämställdhetsplan och skälen till att målen inte uppnåtts ska finnas med. Om det vid utvärdering framkommer att ett mål inte kunnat uppnås inom den angivna tiden, och detta beror på att målet i sig har en felaktig formulering, ska målet revideras. 11

13 Styrande dokument Senast ändrad Bilaga 1 till Jämställdhetsplan för Växjö kommunkoncern Slutavstämning - Jämställdhetsplan Avstämning Avstämning görs av de mål som är mätbara genom personalstatistik eller andra statistiska uppgifter. Om inget annat anges är statistikuppgifterna hämtade från årsbokslut 2009 samt Mål Bokslut 2009 Bokslut 2011 Kommentar Andelen frisknärvaro ökar till 44 % för kvinnor och till 62 % för männen Kvinnor 38,7 % Män 54,1 % Kvinnor 36,8% Män 52,7% Under perioden har frisknärvaron sjunkit för både kvinnor och män. Trenden med successivt sjunkande frisknärvarotal har pågått några år vilket bedöms kräva närmare granskning. Antalet sjukdagar per snittanställd minskar med lägst 5 % per år tills slutmålet 15 sjukdagar per snittanställd och år är uppnått. Beslut KF Kvinnor 19,9 dagar Män 11,1 dagar Kvinnor 16,1 dagar Män 11,6 dagar Totalt 15,2 dagar Minskningen fortsatte stadigt genom hela perioden. Skillnaden i antalet sjukdagar per snittanställd mellan kvinnor och män har minskat avsevärt under perioden. Korttidssjukfrånvaron minskar. Rutiner för korttidssjukfrånvaro tas fram. Medarbetare som önskar arbeta heltid ges möjlighet att göra detta. Kvinnor 1,81 % Män 1,28 % Andelen heltidsanställda Kvinnor 82,1 % Män 93,9 % Kvinnor 1,92 % Män 1,26 % Andelen heltidsanställda Kvinnor 85 % Män 93,7% Viss ökning av kvinnornas korttidssjukfrånvaro över perioden. Flödesschema för hantering av korttidssjukfrånvaro framtaget Under perioden har andelen kvinnor med heltidsanställning ökat något. Omsorgsförvaltningens arbete med årsarbetstid kan ha påverkat resultatet positivt. 12

14 Samtliga medarbetare har en tillfredsställande arbetsmiljö Resultatet i medarbetarenkäten 2009 visar att NMI-värdet för kommunen ökat från 3,68 till 3,85. Likabehandling 4,4. Hållbart arbetsliv 3,7. Resultatet i medarbetarenkäten 2011 visar att NMI-värdet för kommunkoncernen sjunkit med 0,05 till 3,80. Likabehandling 4,4. Hållbart arbetsliv 3,7. Handlingsplaner utifrån resultatet i medarbetarenkäten 2009 togs fram på kommun-, förvaltnings-, och arbetsplatsnivå. Utbildning i arbetsmiljö för chefer och skyddsombud görs årligen. Nytt samverkansavtal för arbetsmiljö och hälsa tillämpas i hela kommunen sedan april Incidenter och arbetsskador minskar rapporter om tillbud och incidenter rapporter om tillbud och incidenter. Rapporteringen av incidenter har minskat. Det finns ingen könsuppdelad statistik. Könsuppdelad statistik är idag möjlig att ta fram. Familjeliv och arbete kan förenas. Åtgärd: Omarbeta Babykontraktet och sprida information om det i organisationen Presentera Babykontraktet som en del i utbildning för nya chefer Omarbetning av Babykontraktet har inte slutförts. (Enbart layout, inte innehåll) Babykontraktet presenteras inom Introduktion för nya chefer sedan november Andelen manliga medarbetare som tar ut föräldraledighet och tillfällig föräldrapenning Statistik från Växjö kommun som geografiskt Modell för mätning avseende anställd 13

15 ökar. Ingen medarbetare utsätts för sexuella trakasserier. Mönsterbrytare rekryteras. - Aktivt rekrytera sökande av det underrepresenterade könet. område visar att mäns uttag av föräldrapenning ökar men i långsam takt. Resultatet i medarbetarenkäten visar att 1 % av medarbetarna upplever att de utsatts för sexuella trakasserier. har inte fått in anmälningar om sexuella trakasserier under perioden. Resultatet för medarbetarenkäten 2011 visar att 1% upplever att de utsatts för sexuella trakasserier. har inte fått in anmälningar om sexuella trakasserier under perioden. Inga mätningar genomförs avseende rekryteringsprocessen. personal bör tas fram. Då det kommer till arbetsgivarens kännedom görs en utredning av händelsen. Policy för att förebygga och hantera sexuella trakasserier presenteras inom Introduktion för nya chefer sedan november

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128 MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015 Dnr 2012:128 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen 2 Förord Kommunens mångfalds- och jämställdhetsplan 2012 2015 beskriver inriktningen

Läs mer

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete Jämställdhetsplan Antagen 2014-xx-xx Framtagen av Vendela Muhrén, Annika Ekberg och Magnus Dahlberg, Kommunledningsförvaltningen Revideras vart tredje år Innehåll 2 (12) Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete...

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 Hofors kommun fastställd av, KF 61/2013-06-10 Jämställdhetsplanen gäller från och med 2013-08-31 Revideras 2016-08-31 0 Inledning Enligt 13 i diskrimineringslagen

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Inledning och bakgrund Syftet med Sollentuna kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnor och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Kf 2012-09-27, 116 Blad 1(9) PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Inledning Samhället präglas allt mer av mångfald, med människor från exempelvis olika

Läs mer

Jämställdhetsplan. Jämställdhetsplan för Vilhelmina kommun 2013-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-14

Jämställdhetsplan. Jämställdhetsplan för Vilhelmina kommun 2013-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-14 Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan för Vilhelmina kommun 2013-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-14 1 Innehållsförteckning 1. Inledning sid 1 2. Vilhelmina kommuns utgångspunkter för jämställdhetsarbete

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2017

Likabehandlingsplan 2015-2017 Antagen ks 227/2014 Sida 1(5) Kommunledningskontoret Anna Olsson anna.olsson@osby.se Likabehandlingsplan 2015-2017 Likabehandlingsplanen beskriver och ger struktur åt likabehandlingsarbetet i kommunens

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten Tjänsteskrivelse 2005-02-16 Dnr 05KS/0139 Handläggare: Jonas Rydberg Tel: 08/570 383 38 Kommunstyrelsen Jämställdhetspolicy respektive jämställdhetsplan 2005 vid Värmdö

Läs mer

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Inledning Jämställdhetslagen 1991:433 har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i arbetslivet. Jämställdhet i arbetslivet innebär

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Bakgrund Stadsbyggnadsförvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan har sin utgångspunkt i Diskrimineringslagen (2008:567) och

Läs mer

Granskning av kommunens jämställdhetsarbete samt förvaltningarnas och bolagens jämställdhetsplaner 2008

Granskning av kommunens jämställdhetsarbete samt förvaltningarnas och bolagens jämställdhetsplaner 2008 Granskning av kommunens jämställdhetsarbete samt förvaltningarnas och bolagens jämställdhetsplaner 2008 Genomförd på uppdrag av Växjö kommuns revisorer Innehållsförteckning Sammanfattning...2 1. Inledning...3

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för teknik- och fastighetsförvaltningen

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för teknik- och fastighetsförvaltningen Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för teknik- och fastighetsförvaltningen Dnr TFN-2013-1773 Dpl 16 Bakgrund Syftet med jämställdhetsarbetet är att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 Jämställdhetsplan för anställda 2008-2009 Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 1(4) 2008-12-22 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för anställda 2008-2009 INLEDNING Högskolan i Gävle ser jämställdhet

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-09-04, KS/2013:377 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringsgrunderna... 3 Mål och aktiva åtgärder... 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret sid 1 (7) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlanderg 8 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax:

Läs mer

Likabehandlingsplan - ur ett arbetsgivarperspektiv

Likabehandlingsplan - ur ett arbetsgivarperspektiv Likabehandlingsplan - ur ett arbetsgivarperspektiv 2013-2015 Gäller från 2013 t.o.m. 2015 Dnr CK 2012-0246 Ansvarig HR-direktör Innehåll 1. Syfte och mål 2. Bakgrund 3. Definitioner och begrepp 4. Samverkan

Läs mer

Umeå kommuns Jämställdhetsplan 2012 2014

Umeå kommuns Jämställdhetsplan 2012 2014 Umeå kommuns Jämställdhetsplan 2012 2014 Beslut i kommunfullmäktige 2012-02-27 Inledning Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom livets alla

Läs mer

Nulägesbeskrivning. -Checklista

Nulägesbeskrivning. -Checklista Nulägesbeskrivning -Checklista Gå igenom samtliga påståenden och markera i vilken utsträckning du tycker att de stämmer med verkligheten. Motivera gärna ditt svar och skriv in förslag till förbättringar.

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion Jämställdhets och mångfaldsplan 2011 2013 Kortversion 2(8) Övergripande mål är att alla medarbetare ska ha kunskap om Staffanstorps kommuns arbete med jämställdhet och mångfald samt att detta arbete ska

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR STRÖMSUNDS KOM- MUN 2006

JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR STRÖMSUNDS KOM- MUN 2006 JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR STRÖMSUNDS KOM- MUN 2006 Denna plan är en övergripande plan för kommunens alla arbetsplatser och sätter riktlinjer för de jämställdhetsplaner som varje avdelning ska arbeta fram.

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för. miljö- och räddningstjänstförvaltningen

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för. miljö- och räddningstjänstförvaltningen Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för miljö- och räddningstjänstförvaltningen antagen 26 mars 2014 av miljö- och räddningstjänstnämnden Sid 1 (19) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2009-2012

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2009-2012 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2009-2012 Kommunledningskontorets personalavdelning Så tänker vi kring jämställdhet Varje människa ska bemötas med respekt och värdighet oavsett kön, ålder, social tillhörighet, etnicitet,

Läs mer

Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007

Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007 Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007 Antagen av xxxxxxx Innehållsförteckning Inledning 3 Nulägesanalys 4 Organisation 4 Fysiska, psykiska och sociala frågor 4 Rekryteringsprocess 4 Sexuella

Läs mer

PLAN FÖR LIKA BEHANDLING

PLAN FÖR LIKA BEHANDLING PLAN FÖR LIKA BEHANDLING PLAN FÖR LIKA BEHANDLING MÅL Haninge kommun är en jämlik kommun där medarbetarnas olikheter betraktas som en tillgång i den dagliga verksamheten och bidrar till ökad tillgänglighet

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2013 2015

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2013 2015 CSK 1 Syfte Gäller för Hela Trollhättans Stad Referensdokument Diskrimineringslagen, Arbetsmiljölagen, Föräldraledighetslagen Ansvar och genomförande Uppföljning Arbetsmiljöenkät Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016 Sid 1(6) JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016 För allas lika värde, rättigheter och möjligheter i jobbet Sid 2(6) 1 Inledning och bakgrund Jämställdhets-

Läs mer

Jämställdhetspolicy på lika villkor

Jämställdhetspolicy på lika villkor Jäms spo t e h d l täl på lika villkor licy PÅ LIKA VILLKOR Jämställdhetspolicy INNEHÅLLSförteckning Strategisk arbetsgivarpolitik Varför Jämställdhetspolicy? Bakgrund Innehållet i arbetet med jämställdhet

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

Likabehandlingsplan 2012-2013

Likabehandlingsplan 2012-2013 Likabehandlingsplan 2012-2013 Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18, 60 1. Inledning Likabehandlingsplanen gäller förhållandet mellan arbetsgivare och medarbetare i Malung-Sälens kommun. Planen är ett

Läs mer

Jämställdhetsplan 2012 2014

Jämställdhetsplan 2012 2014 REGION GOTLAND Gymnasie och vuxenutbildningsförvaltningen Jämställdhetsplan 2012 2014 (Beslutad i GVN 2011 12 21) 1. Inledning Gymnasie och vuxenutbildningsförvaltningens jämställdhetsplan för 2012 till

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande:

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande: Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen och den förtydligar

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 1 (19) Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Dokumenttyp: Handlingsplan Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-12-17 192) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-01-01

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun

Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2014-08-26 Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Upphandlingsenheten Dokumentinformation - Dokumentnamn Upphandlings-

Läs mer

Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten 2012-2014 ÅM-A 2012-0296 Reviderad 2012-04-23

Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten 2012-2014 ÅM-A 2012-0296 Reviderad 2012-04-23 Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten 2012-2014 ÅM-A 2012-0296 Reviderad 2012-04-23 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 ORGANISATION... 3 3 DEFINITIONER... 3 3.1 Definition av mångfald... 3 3.2

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för lika rättigheter och möjligheter. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN MED MÅNGFALDSPERSPEKTIV för HEDEMORA KONCERN 2014-2016

JÄMSTÄLLDHETSPLAN MED MÅNGFALDSPERSPEKTIV för HEDEMORA KONCERN 2014-2016 1(20) Hedemora kommun JÄMSTÄLLDHETSPLAN MED MÅNGFALDSPERSPEKTIV för HEDEMORA KONCERN 2014-2016 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Hemsida: www.hedemora.se Box 201 Rådhuset 0225-341 60 0225-341 64

Läs mer

Antagen av Kommunfullmäktige 2012-08-27, 140

Antagen av Kommunfullmäktige 2012-08-27, 140 Antagen av Kommunfullmäktige 2012-08-27, 140 Innehållsförteckning Syfte med jämställdhetsplanen... 2 Kommunens syn på jämställdhet och jämlikhet.... 2 Kommunens målsättning... 2 Arbetsförhållanden... 4

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan Lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter hos Ronneby kommun som arbetsgivare. Antagen av KF 150617 Personalsekreterare: Johanna Spånér Diarienummer: 2014-000535026

Läs mer

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har, som facklig organisation, en betydande roll i arbetet för att främja allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. I detta dokument tydliggör vi förbundets

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Ängelholms kommuns verksamheter 2007 2009

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Ängelholms kommuns verksamheter 2007 2009 Jämställdhets- och mångfaldsplan för Ängelholms kommuns verksamheter 2007 2009 Människovärdets okränkbarhet, individens frihet, alla människors lika värde och jämställdhet mellan kvinnor och män är väsentliga

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 BUN/ 2015:360 Sid 1 (15) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 Barn och utbildningsnämnden Inledning och övergripande målsättning Eskilstuna kommuns interna jämställdhets- och mångfaldsarbete ska

Läs mer

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen BUN 2013.0138 Handläggare: Lotta Frisk, Personalavdelningen Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen Antal anställda Barn- och utbildningsförvaltningen hade 714 tillsvidareanställda personer

Läs mer

ï*'r I 5se Jämställdhets- och mångfaldspla n 2Ot2-2014 (KS 20t2.181)

ï*'r I 5se Jämställdhets- och mångfaldspla n 2Ot2-2014 (KS 20t2.181) VALLENTUNA KOMMUN Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 2012-05-03 6 (16) 5se Jämställdhets- och mångfaldspla n 2Ot2-2014 (KS 20t2.181) Beslut Arbetsutskottets frirslag: Kommunstyrelsen

Läs mer

ämställdhetsplam LOTTERI INSPEKTIONEN 2012-11-20 Diarienummer: 12LI5318 KU) Box 199 Finningevägen 54 B 645 23 Strängnäs

ämställdhetsplam LOTTERI INSPEKTIONEN 2012-11-20 Diarienummer: 12LI5318 KU) Box 199 Finningevägen 54 B 645 23 Strängnäs LOTTERI INSPEKTIONEN ämställdhetsplam KU) Fax: 0152-650 180 I fil FFR I II * I I I i I NSPEKTIONEN Innehålls förteckning 1. Inledning 3 1.1 Beskrivning av myndigheten 3 2. Ansvar för jämställdhetsarbete

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. Analys: En analys av antalet män respektive kvinnor på olika förtroendeuppdrag ska göras.

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. Analys: En analys av antalet män respektive kvinnor på olika förtroendeuppdrag ska göras. JÄMSTÄLLDHETSPLAN Klubben har efter beslut vid styrelseutvecklingen 9-10 oktober 2008 ökat arbetet kring frågeställningarna om jämställdhet och mångfald. De här frågorna blir allt viktigare inom den fackliga

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunfullmäktige. ISSN 2000-043X HebyFS 2013:2 Infördes i författningssamlingen den 20 februari 2013 Likabehandlingsplan 2012-2014 Kommunfullmäktige beslutade 1 den 13

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

Jämställdhetsplan. Företagets verksamhet. Företagets jämställdhetspolicy. Planen gäller för. Infranord AB avdelning etc.: Besöksadress: Boxadress:

Jämställdhetsplan. Företagets verksamhet. Företagets jämställdhetspolicy. Planen gäller för. Infranord AB avdelning etc.: Besöksadress: Boxadress: Strategiskt dokument Dokumentnummer 2958 Version 1.0 Jämställdhetsplan Fastställd av: Torgny Johnsson Granskad av: Lena Wikman Handläggare: Åsa Dunér Enhet: P Planen gäller för Arbetsställe, huvudkontor,

Läs mer

Handlingsplan för att främja lika rättigheter och möjligheter internt i Region Skåne 2014-2016

Handlingsplan för att främja lika rättigheter och möjligheter internt i Region Skåne 2014-2016 Handlingsplan för att främja lika rättigheter och möjligheter internt i 2014-2016 Datum 2014-01-13 Dnr 1302744 Sammanfattning Arbetsgivaren arbetar aktivt för att motverka diskriminering och trakasserier.

Läs mer

Handledning Chefer och företrädare för lika villkor

Handledning Chefer och företrädare för lika villkor Personalenheten Samordnarna för lika villkor Agnes Lundgren Jeanette Lövqvist Handledning 2014-08-19 Sid 1 (10) Handledning Chefer och företrädare för lika villkor vid institutioner och enheter Fastställd

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2016

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2016 ) Datum Sida 2013-11-05 1 (10) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2016 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28, 95 Balansacertifierad 2013-10-18 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro

Läs mer

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011 Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling I din hand har du Polismyndigheten

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Innehållsförteckning. Anvisningar 5. Arbetsförhållanden 6. Föräldraskap 7. Trakasserier 9. Rekrytering 10. Jämställdhetsanalys av löner 12

Innehållsförteckning. Anvisningar 5. Arbetsförhållanden 6. Föräldraskap 7. Trakasserier 9. Rekrytering 10. Jämställdhetsanalys av löner 12 Grundbok Enkätmall JämO Grundbok Enkätmall Innehållsförteckning Anvisningar 5 Arbetsförhållanden 6 Föräldraskap 7 Trakasserier 9 Rekrytering 10 Jämställdhetsanalys av löner 12 JämO reviderad november

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan Produktionsnämnden för vård och bildning 2007 Fastställd 2007-01-25 1 Innehållsförteckning Inledning, bakgrund, kartläggning av utgångsläget Sid 2 Uppdrag till verksamhetsområdeschefer,

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Vägledning och riktlinjer för jämställdhets- och mångfaldsplaner inom SLL

Vägledning och riktlinjer för jämställdhets- och mångfaldsplaner inom SLL Vägledning och riktlinjer för jämställdhets- och mångfaldsplaner inom SLL Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal Box 22550, 104 22 Stockholm Telefon: 08-123 130 00 LS Landstingsstyrelsens förvaltning

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Lönepolicy DOKUMENTNAMN Lönepolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2004-01-12 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KS 130211 12 DOKUMENTÄGARE Kommunstyrelsen VERSION 3.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- löneenheten

Läs mer

Kommunövergripande jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2015

Kommunövergripande jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2015 Kommunövergripande jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2015 Jämställdhet: Jämställdhet i arbetslivet innebär att kvinnor och män ska ha lika värde och lika möjligheter när det gäller anställningsvillkor,

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-1017

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-1017 Handläggare: Lillemor Humlekil 1 (1) PAN 2015-02-03 P 9 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-01-19 PaN A1412-00343-43 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-1017 Ärendet I ärendet föreligger förvaltningens jämställdhets-

Läs mer

PERSONALPOLITIKEN 2011-2014

PERSONALPOLITIKEN 2011-2014 PERSONALPOLITIKEN 2011-2014 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post: personal@karlshamn.se Internet: www.karlshamn.se

Läs mer

Jämställdhetsprogram för Kalmar kommun 2014-2020

Jämställdhetsprogram för Kalmar kommun 2014-2020 KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Kommunfullmäktige Strateg Ann-Sofie Lagercrantz 2014-06-16 1 (7) Jämställdhetsprogram för Kalmar kommun 2014-2020 Kalmar kommuns jämställdhetsprogram

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Likabehandlingsprogram

FÖRFATTNINGSSAMLING. Likabehandlingsprogram FÖRFATTNINGSSAMLING Likabehandlingsprogram 1 Likabehandlingsprogram Övergripande mål Norrtälje kommun ska vara den professionella arbetsplatsen där medarbetarna är stolta över sitt samhällsuppdrag och

Läs mer

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner.

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner. Övertorneå kommun LÖNEPOLICY Inledning Denna lönepolicy utgör en gemensam värdegrund för lönesättande chefer i Övertorneå kommun och skall bidra till kontinuitet och samsyn i lönebildningsfrågorna. n utgår

Läs mer

Jämställdhetsplan. -Handlingsplan

Jämställdhetsplan. -Handlingsplan Jämställdhetsplan -Handlingsplan 3 kap. 13 Arbetsgivaren ska vart tredje år upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete. Planen ska innehålla en översikt över de åtgärder enligt 4-9 som behövs på arbetsplatsen

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

PERSONALPOLICY 2011-2014

PERSONALPOLICY 2011-2014 2011-03-17 PERSONALPOLICY 2011-2014 Inledning Upplands-Bro kommun arbetar för att anställda i kommunen ger god service till invånarna. Kommunens uppdrag utgår från medborgarnas behov. Bemötandet och attityden

Läs mer

Riktlinjer för rekrytering

Riktlinjer för rekrytering Riktlinjer för rekrytering Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer för rekrytering 2015-02-25 Personalutskottet 2018-12-31 Dokumentansvarig Version

Läs mer

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31 Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31 Beslut: Rektor 2015-02-23 Revidering: - Dnr: DUC 2015/347/10 Gäller fr o m: 2015-03-01 Ersätter: Handlingsplan

Läs mer

2014-04-25 Ärende 900-2013/14

2014-04-25 Ärende 900-2013/14 2014-04-25 Ärende 900-2013/14 Inledning... 3 Samverkan... 3 Avgränsning... 4 Disposition... 4 Arbetsförhållanden... 5 Förvärvsarbete och föräldraskap... 7 Trakasserier... 8 Intern rörlighet... 10 Rekrytering...

Läs mer

Jämställdhetsplan Diskteknik 2007

Jämställdhetsplan Diskteknik 2007 Jämställdhetsplan Diskteknik 2007 Jämställdhetspolicy Jämställdhetsarbetet på Diskteknik handlar om att främja kvinnor och mäns möjligheter och rättigheter på arbetet. Vi vill arbeta för en mer jämställd

Läs mer

På spaning efter jämställdheten

På spaning efter jämställdheten På spaning efter jämställdheten Handlingsplan 2011 2015 Kortversion Förord Eskilstuna ska bli en av landets mest jämställda kommuner som ort, verksamhet och arbetsgivare. Eskilstuna kommun ska vara ett

Läs mer

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Växjö kommunkoncern Medarbetarundersökning 2011 Oktober 5216 respondenter 2011 Genomförd av CMA Research AB Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 1 Disposition iti och läsanvisning i I denna rapport

Läs mer

Jämställdhetsplan 09 11,ver2.0,090227,ANKA

Jämställdhetsplan 09 11,ver2.0,090227,ANKA Jämställdhetspolicy Jämställdhetsarbetet på Diskteknik handlar om att främja kvinnor och mäns möjligheter och rättigheter på arbetet. Vi vill arbete för en mer jämställd arbetsplats där vi välkomnar personer

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454 KALLELSE 2010-11-25 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Bo Lager Ordförande Peter Scharff Sekreterare

Läs mer

Personalpolicy 2012-2015

Personalpolicy 2012-2015 2012-01-02 Personalpolicy 2012-2015 Den här policyn är för dig som arbetar i Järfälla kommun. Omvärlden förändras ständigt och vi måste vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla våra verksamheter

Läs mer

Kommunen som arbetsgivare

Kommunen som arbetsgivare KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2014-04-08 Lina Helgerud, lina.helgerud@karlstad.se Kommunen som arbetsgivare Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Målområde: Arbetsgivarperspektiv

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014

Tjänsteskrivelse. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2014-01-10 Vår referens Anders Henriksson Avdelningschef Tjänsteskrivelse anders.henriksson@malmo.se Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014 SOFN-2013-290

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Ydre kommun

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Ydre kommun Plan för lika rättigheter och möjligheter i Ydre kommun Denna plan för lika rättigheter och möjligheter gäller för perioden 2012 till och med 2015. Planen gäller för Ydre kommuns verksamheter och övergripande

Läs mer

Jämlikhetsplan. Kungl. Musikhögskolan. Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan. Dnr15/211. Faställd av rektor 150420. Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009

Jämlikhetsplan. Kungl. Musikhögskolan. Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan. Dnr15/211. Faställd av rektor 150420. Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009 Jämlikhetsplan 2015-2017 Jämlikhetsplan Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan Dnr15/211. Faställd av rektor 150420 Kungl. Musikhögskolan Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009 Jämlikhetsplan 2015-2017 för KMH

Läs mer

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Antagen av: KS den 2009-06-15 138 Arbetsgivardelegationen 2009-05-29 Innehåll Värdegrund 4 Inledning 5 1 Arbetsmiljöpolicy 6 1.1 Viljeinriktning...

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

Miljöförvaltningens mångfaldsplan

Miljöförvaltningens mångfaldsplan Miljöförvaltningens mångfaldsplan 2010-2012 Inledning Med mångfaldsplanen vill vi visa vår ambition och vilja att uppnå en arbetsplats som genomsyras av acceptans och uppskattning för alla individers olikheter.

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR REGIONKANSLIET, REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET, KULTURSEKRETARIATET, MILJÖSEKRETARIATET, PATIENTNÄMNDERNAS KANSLIER OCH REVISIONSENHETEN 2006-2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Handbok 1 Jämställdhet i det fackliga arbetet. FACKLIG FEMINISM Klass och kön 2006

Handbok 1 Jämställdhet i det fackliga arbetet. FACKLIG FEMINISM Klass och kön 2006 Handbok 1 Jämställdhet i det fackliga arbetet FACKLIG FEMINISM Klass och kön 2006 Klass och kön 2006 Handbok 1 Jämställdhet i det fackliga arbetet Landsorganisationen i Sverige 2006 Omslagsfoto: Petr Svarc/Lucky

Läs mer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer ARBETSMILJÖPOLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING För

Läs mer

Mångfald är det som gör oss unika

Mångfald är det som gör oss unika Policy och handlingsplan för ökad mångfald inom Säffle kommun Mångfald är det som gör oss unika 2008-11-10 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 3 VAD MENAS MED DISKRIMINERING?... 3 2. SÄFFLE KOMMUNS MÅNGFALDSPOLICY...

Läs mer