Övergripande jämställdhetsplan för Växjö kommunkoncern

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Övergripande jämställdhetsplan för Växjö kommunkoncern 2012-2014"

Transkript

1 Styrande dokument Senast ändrad Övergripande jämställdhetsplan för Växjö kommunkoncern Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Dokumentnamn Övergripande jämställdhetsplan för Växjö kommunkoncern / Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige Tidigare ändringar Senast ändrad / Dnr KS/2012:218 Giltighetstid Till och med 2014 Dokumentinformation Ersätter tidigare övergripande jämställdhetsplan

2 Övergripande jämställdhetsplan för Växjö kommunkoncern Inledning Fr.o.m. 1 januari 2009 gäller diskrimineringslag (2008:567). Detta är en sammanhållen lagstiftning för diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Bakgrund Enligt diskrimineringslagen ska arbetsgivare med 25 arbetstagare eller fler vart tredje år upprätta en jämställdhetsplan där arbetsgivaren presenterar en översikt över nödvändiga åtgärder för sitt jämställdhetsarbete och när dessa åtgärder avses genomföras. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande plan. Jämställdhetsplanen är ett verktyg för att arbetsgivaren ska kunna bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete. Den övergripande jämställdhetsplanen ska fungera som en ram för Växjö kommunkoncern som arbetsgivare. Förvaltningar och bolag ska sedan utforma specifika jämställdhetsplaner utifrån de egna verksamheterna. Jämställdhetsarbetet ska beröra alla nivåer av organisationen. Enligt 13 diskrimineringslagen ska arbetsgivaren upprätta en jämställdhetsplan för sitt jämställdhetsarbete i enlighet med bestämmelserna i 4-9. Planen ska också innehålla en översikt över handlingsplan för jämställda löner som arbetsgivaren ska göra enligt 11. Jämställdhetsplanen utgår från perspektivet arbetsgivare arbetstagare. Planen omfattar således endast den personalpolitiska delen av verksamheten. Det övergripande styrdokumentet för jämställdhetsfrågorna är Växjö kommuns Mångfaldsprogram som är bredare än jämställdhet och dessutom omfattar medborgarperspektivet. Jämställdhetsplanen och mångfaldsprogrammet ska ligga till grund för alla nämnders och styrelsers jämställdhetsarbete. Korta fakta om Växjö kommunkoncern och dess organisation Växjö kommun har drygt invånare och är centralt belägen i Kronobergs län. Växjö kommunkoncern sysselsätter ca personer. Den huvudsakliga verksamheten är vård, omsorg och utbildning. Växjö kommun består av nio förvaltningar. I kommunkoncernen ingår hel- och delägda bolag. Växjö Energi AB, Hyresbostäder i Växjö AB, Växjöhem AB, Videum AB, Vidingehem AB och Växjö Fastighetsförvaltning AB (Vöfab) är helägda bolag och ingår i Växjö kommunföretag AB (VKAB). Växjö Teater AB är helägt av kommunen. Övriga bolag som ingår i kommunkoncernen är Smaland Airport AB, Regionteatern Blekinge Kronoberg, Kulturparken Småland AB samt Arenastaden i Växjö AB. Kommunkoncernen består också av Värends Räddningstjänstförbund som är ett kommunalförbund mellan Alvesta och Växjö kommun. 1

3 Förvaltning, bolag Tabell 1: Uppdelning per förvaltning och bolag, antal tillsvidareanställda Kvinnor Män Totalt % kvinnor Totalt sett är könsfördelningen i Växjö kommun ca 79 % kvinnor och ca 21 % män. Sett över kommunkoncernen är fördelningen 74,8 % kvinnor och 25,2 % män. % män Omsorgsförvaltningen ,8% 11,2% Skol- och barnomsorgsförvaltningen ,4% 15,7% Gymnasieförvaltningen ,6% 38,4% Tekniska förvaltningen ,2% 78,8% Kommunledningsförvaltningen ,2% 42,8% Kultur och fritidsförvaltningen % 33 % Arbete och välfärd ,3% 28,7% Stadsbyggnadskontoret ,3% 53,7% Miljö- och hälsoskyddskontoret ,4% 29,6% VKAB % 70% Värends Räddningstjänstförbund ,6 91,4% Regionteatern Blekinge-Kronoberg ,5% 54,5% Smaland Airport AB ,7% 70,3% Växjö Teater AB Kulturparken Småland AB ,5% 45,6% Arenastaden AB Totalt ,8% 25,2% 2

4 Arbetsförhållanden Enligt diskrimineringslagen ska arbetsgivaren genomföra åtgärder med hänsyn till resurser och andra omständigheter för att arbetsförhållandena ska lämpa sig för alla medarbetare oavsett kön. Detta innebär att såväl den fysiska som den psykosociala arbetsmiljön ska vara utformad för att passa både kvinnor och män. Nuvarande situation Arbetstider Växjö kommun strävar efter att ha flexibla arbetstider inom de verksamheter där detta är möjligt. Flexibla arbetstider innebär att medarbetarna har stor möjlighet att själva påverka förläggningen av arbetstid. För den som önskar finns möjlighet att arbeta hemifrån, efter godkännande av chef, under förutsättning att verksamheten tillåter och att servicen till medborgarna inte försämras. Växjö kommun har tecknat ett ramavtal för flexibel arbetstid. Ramavtalet ger berörda medarbetare större möjligheter till flexibel arbetstid. Förvaltningarna kan med ramavtalet som grund teckna förvaltningsspecifika överenskommelser för flexibel arbetstid. Inom Växjö kommun förekommer deltidsanställningar. 16,8% (för de kommunalt anställda) av kvinnorna har en sysselsättningsgrad som är 99 % eller lägre vilket är en minskning med 1,4 procentenheter sedan Motsvarande andel bland männen är 6,6 %, vilket är en ökning med 0,8 procentenheter. Bland de medarbetare som arbetar deltid är det okänt hur stor andel som har valt detta frivilligt. För de huvudsakligen kvinnodominerade personalgrupperna inom Omsorgsförvaltningen ger årsarbetstidsavtalet samtliga berörda heltidsanställning. Samtidigt förekommer det att man trots heltidsanställningen väljer att jobba deltid har skol- och barnomsorgsnämnden beslutat att bryta ut delar av lokalvården ur serviceorganisationen och lägga den på entreprenad. Detta skulle kunna leda till minskad andel heltidsanställningar inom denna kvinnodominerade personalgrupp. Hälsa Växjö kommun subventionerar friskvård enligt Skatteverkets regler. Förekomsten varierar dock då det styrs av respektive nämnd/bolag. Sedan 2008 finns hälsorepresentanter på varje arbetsplats. Dessa har till uppgift att inspirera och engagera arbetskamrater i hälso- och friskvårdsfrågor. Under 2011 påbörjades en översyn av kommunens arbete med hälso- och friskvårdsarbete. Översynen syftar till att ta fram en modell som kan gälla för kommunen som helhet i dessa frågor och utifrån tillgängliga resurser. Arbetsgruppen kommer presentera förlag på åtgärder under Andelen anställda med frisknärvaro (de som inte har haft någon sjukdag den senaste 12-månadersperioden) har successivt minskat den senaste treårsperioden. Korttidssjukfrånvaron (upp till 14 dagar) har successivt ökat någon tiondels 3

5 procentenhet och då främst bland kvinnor, vilka även är överrepresenterade när det gäller förekomsten av 6 sjukfall eller mer per år. Den övergripande bilden av sjukfrånvaron (sjukdagar per snittanställd) har dock minskat kraftigt och så även skillnaderna mellan män och kvinnor. (Se diagram 1-4.) Den långa sjukfrånvaron - 60 dagar eller längre - utgör 57,5% av den totala sjukfrånvaron (74 % 2008). För bolagen är sjukstatistiken för 2011 enligt tabell 2. Bilden av Växjö kommuns sjukfrånvaro stämmer väl överens med den bild som visas i rapporten från projektet Hälsa och framtid från 2008 (ett samarbetsprojekt mellan Stockholms läns landsting, Karolinska institutet, Uppsala universitet samt flera arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer). Rapportens statistik från 2006 för exempelvis hälso- och sjukvårdsområdet visar att männen har strax över 10 dagar och kvinnor uppemot 20 sjukfrånvarodagar per år. Detta stämmer överens med den dåvarande bilden hos Växjö kommun. Projektets rapport visar även på att trots denna generellt stora skillnad mellan kvinnors och mäns sjukfrånvaro, så finns det organisationer där det inte är någon skillnad mellan mäns och kvinnors sjukfrånvaro. Diagram 1: Frisknärvaro (ingen sjukfrånvaro) Diagram 2: Korttidssjukfrånvaro (upp till 14 dagar) Diagram 3: Antal medarbetare med 6 sjukfall eller mer per Diagram 4: Antal sjukdagar per snittanställd tolvmånadersperiod. (Växjö kommun har ca 80% kvinnor anställda, andelen kvinnor i diagram 3 är ca 90%) 4

6 Bolag Sjukdagar per snittanställd VKAB 7,4 9,6 Värends Räddningstjänst 6,5 2,6 Smaland Airport AB 8,0 4,9 Regionteatern Blekinge-Kronoberg Ej redovisat nyckeltalet 10,7 Kulturparken Småland AB Ej redovisat nyckeltalet - Tabell 2: Sjukdagar per snittanställd inom bolagen i Växjö kommunkoncern. Bolag utan anställda, eller bolag som upphört senast 2011 redovisas inte. Mål Arbetsförhållanden Växjö kommun har satt upp följande mål för att bli en mer jämställd arbetsgivare. Några mål är kortsiktiga medan andra kan uppfyllas först på längre sikt. Mål Åtgärd Ansvar Uppföljning Sänk Övergripande analys. Identifiera de 2012 kvinnornas sjukfrånvaro till som mest 13 sjukdagar per snittanställd och år innan bolag/förvaltningar där behoven är störst. Respektive förvaltning/bolag identifierar/tar fram aktiviteter för att minska korttidssjukfrånvaron, med särskilt fokus på kvinnornas sjukfrånvaro. Respektive förvaltning/ bolag Årligen från och med 2013 Genomför aktiviteter för de bolag/förvaltningar som har störst behov. Årligen Utveckla mätmetoder Översyn av innehållet i medarbetarenkätens rapport avseende jämförelse mellan grupper kön, samt identifiera de förvaltningar/bolag/enheter som har möjlighet att få denna typ av rapport. Inför enkät

7 Föräldraskap Arbetsgivaren ska skapa förutsättningar för att både män och kvinnor ska kunna förena familj och arbetsliv. Nuvarande situation Föräldraledighet Av försäkringskassans statistik kan utläsas att ledighet med föräldrapenning huvudsakligen tas ut av kvinnor (77,7% för hela Växjö kommun). (OBS! Statistiken avser ej Växjö kommun som arbetsgivare.) Det har dock skett en viss ökning av männens andel (+2,2 procentenheter) mellan 2008 och Männens andel av uttagna dagar av tillfälliga föräldrapenningen ligger däremot stadigt på ca 38 % under perioden (endast uppgift för riket). Flexibla arbetstider tillämpas inom flera förvaltningar och bolag vilket bidrar till förbättrade möjligheter att kombinera arbetet och barnomsorg. Av medarbetarenkäten framgår att huvuddelen av medarbetarna anser det vara helt accepterat att vara föräldraledig (index 4,7 av 5). Av jämförelse mellan kön framgår att denna uppfattning är lika mellan män och kvinnor. Hur dessa uppfattningar ser ut inom respektive förvaltning/bolag går inte att se på alla enheter eftersom det krävs att populationen är 50 kvinnor och 50 män för att rapporten ska belysa skillnader mellan kön. Mål föräldraskap Mål Åtgärd Ansvar Uppföljning Konkretisera hur Växjö kommunkoncern ger förutsättningar för att föräldrar ska kunna förena familj och arbetsliv. Minska skillnader mellan könen i berörda personalgrupper avseende uttag av föräldrarelaterad ledighet. Arbetsgrupp uppdaterar Växjö kommuns babykontrakt. (Skriva om till riktlinje?) Ta fram mätmetod. Identifiera aktiviteter/åtgärder som leder till minskade skillnader

8 Trakasserier Arbetsgivaren är skyldig att förebygga sexuella trakasserier även om det inte finns anledning att tro att det förekommer på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ska ha en policy mot sexuella trakasserier, och en handlingsplan för hur uppkomna trakasserier ska hanteras. Arbetsgivaren har en skyldighet att utreda omständigheterna då det kommer till arbetsgivarens kännedom att någon medarbetare har utsatts för sexuella trakasserier. Nuvarande situation Antal kända anmälningar av sexuella trakasserier inom Växjö kommunkoncern är få, vilket också bekräftats av resultaten i medarbetarenkäterna. För 2011 var resultatet 1% (även 2009), vilket är den lägsta siffran som kan anges i resultatredovisningen. Det går dock inte att utläsa om trakasserierna är mellan anställda eller anställda-brukare Mål trakasserier Mål Åtgärd Ansvar Uppföljning Ingen medarbetare ska utsättas för sexuella trakasserier. Utveckla medarbetarenkäten så att vi kan utskilja trakasserier mellan personal respektive mellan personal-brukare. Uppdatera utbildningar i arbetsmiljö så att trakasserier tas upp. Identifiera de förvaltningar/bolag där sexuella trakasserier förekommit och erbjuda stöd i att åtgärda. /respektive förvaltning /bolag Inför nästa undersökning Efter varje medarbetar-enkät 7

9 Rekrytering Arbetsgivaren ska verka för en jämnare könsfördelning inom de yrkesområden som domineras av ett kön. Jämn könsfördelning anses gälla vid fördelningen mellan könen är minst 40/60 %. Detta kan ske dels genom intern rörlighet dels genom extern rekrytering. Vid rekrytering ska könsfördelningen kartläggas och arbetsgivaren ska verka för att det underrepresenterade könet söker arbetet. Nuvarande situation Inom Växjö kommun råder inom vissa yrkesgrupper en ojämn fördelning av kvinnor och män. Att hitta mönsterbrytare är därför en viktig fråga som bör prioriteras i samband med rekrytering. Rekrytering sker på respektive förvaltning. Det är därför viktigt att det finns övergripande riktlinjer för tillvägagångssättet i rekryteringsprocessen. Platsannonsering sker genom ett kommungemensamt rekryteringsverktyg och samordnas centralt av personalkontoret. Växjö kommun har ca 330 chefer. Chefsgruppen är indelad i sex nivåer, A, A1, B, B1, C och L (bolagen finns inte i AID-systemet). Nivå A utgörs av förvaltningschef. A1 är chef med koncernövergripande ansvar t.ex. planeringschef och ekonomichef. B är chef som är direkt underställd förvaltningschef och chef för andra chefer t.ex. verksamhetschef, distriktschef eller chefsrektor. B1 är chef som är direkt underställd förvaltningschef och chef för andra chefer t.ex. avdelningschef inom omsorgsförvaltningen och resultatenhetschef i skol- och barnomsorgsförvaltningen. C är första linjens chefer med verksamhets-, ekonomi-, och personalansvar och ett övergripande ansvar inom sitt område exempelvis rektorer och enhetschefer. Nivå L är arbetstagare med begränsat ledningsansvar d.v.s. en eller två av verksamhets-, ekonomi-, och personalansvar, t.ex. biträdande rektorer. Inom hela chefsgruppen är könsfördelningen i princip jämn (59% kvinnor) men nedbrutet per nivå är fördelningen ojämn där männen är i majoritet inom nivå A1 (75%) och kvinnor i majoritet inom C (69%). % kvinnor Ansvarskod A 25% 50% A1 20% 25% B 40% 43% B1 50% 55% C 72% 69% L 42% 44% Totalt 59% 59% Andel kvinnor i ansvarskod C per förvaltning % kvinnor Arbete & Välfärd 81,0% 69,6% Gymnasieförvaltningen 52,6% 57,9% Kommunledningsförvaltningen 70,0% 60,0% Kultur- och fritidsförvaltningen 0,0% 0,0% Omsorgsförvaltningen 87,0% 86,1% Skol- och barnomsorgsförv. 63,0% 64,4% Tekniska förvaltningen 14,3% 0,0% 8

10 Mål rekrytering Mål Åtgärd Ansvar Uppföljning Rekryteringsrutiner /metoder bidrar till jämnare könsfördelning inom mans-/ kvinnodominerade yrken. Förvaltningar/ bolag har satt mål för jämnare könsfördelning samt identifierat och planerat åtgärder. I samband med ordinarie granskning/ utveckling av rekryteringsrutiner tas även med frågan om hur dessa bäst bidrar till en jämnare könsfördelning. Rekryteringsutbildning för chefer höst 2012/ våren Respektive förvaltning/ bolag

11 Lönefrågor Enligt diskrimineringslagen ska arbetsgivare vart tredje år göra en kartläggning och analys av eventuella löneskillnader mellan kvinnor och män. Kartläggningen ska innefatta jämförelse mellan kvinnor och män som anses ha lika arbete, men också likvärdiga arbeten. Inom Växjö kommunkoncern ska lönekartläggning och handlingsplan för jämställda löner göras varje år för att förhindra osakliga löneskillnader. Nuvarande situation Lönekartläggningen genomförs i samverkan med fackliga organisationer. Lönekartläggning 2011 och tillhörande handlingsplan för jämställda löner för perioden beslutas särskilt av kommunfullmäktige. I samband med löneöversyner görs en analys av löneläget i olika yrkesgrupper. Arbetet med en ny arbetsvärdering, enligt systemet BAS, av samtliga yrkesgrupper i Växjö kommun är slutfört på förvaltningsnivå och kommer att slutligt sammanställas och redigeras av en kommuncentral värderingsgrupp hösten Värderingen ska fastställas av KSOP för att kunna bilda underlag från löneöversyn 2013 Mål lönefrågor (se handlingsplan för jämställda löner lönekartläggning 2011) Mål Åtgärd Ansvar Uppföljning Osakliga löneskillnader på grund av kön förekommer inte. Genomföra lönekartläggning med handlingsplan för att justera eventuella löneskillnader. Görs i samverkan med fackliga organisationer., partsgemensam arbetsgrupp I samband med löneöversyn 10

12 Instruktioner till förvaltningar och bolag angående de specifika jämställdhetsplanerna Upprättande av förvaltnings- och bolagsspecifik jämställdhetsplan Då den övergripande planen fungerar som ram för de förvaltnings- och bolagsspecifika planerna är det nödvändigt att mål formuleras utifrån den egna verksamheten. Det är viktigt att målen är mätbara, tidsangivna och syftar till minskade skillnader mellan män och kvinnor. Målen kan vara satta på både lång och kort sikt. Förvaltningarnas och bolagens jämställdhetsplaner kan vara integrerade i mångfaldsplanerna. Dessa ska då formuleras på ett sådant sätt att diskrimineringslagens regler om jämställdhetsplan uppfylls. Förvaltningarnas och bolagens jämställdhetsplaner (mångfaldsplaner) ska delges kommunstyrelsen och personalkontoret. Utvärdering av jämställdhetsplan Den koncernövergripande jämställdhetsplanen följer kalenderåret och gäller över tre år. En avstämning ska dock göras under perioden, senast 30 september Den koncernövergripande jämställdhetsplanen följs upp centralt av personalkontoret. Bolags och förvaltningars jämställdhetsplaner ska följas upp enligt ovan. Är jämställdhetsplanen integrerad i mångfaldsplanen sker uppföljning årligen. Inför arbetet med internbudgeten för 2015 ska förvaltningarna och bolagen utvärdera aktuell plan och stämma av målsättningarna. Jämställdhetsplanen för nästkommande treårsperiod ska tas upp i respektive nämnd och styrelse samtidigt som budget för kommande år. Vid utvärdering ska målen följas upp och resultatet redovisas. För mer långsiktiga mål kan ett delresultat presenteras. Mål som inte har uppnåtts ska ingå i nästkommande jämställdhetsplan och skälen till att målen inte uppnåtts ska finnas med. Om det vid utvärdering framkommer att ett mål inte kunnat uppnås inom den angivna tiden, och detta beror på att målet i sig har en felaktig formulering, ska målet revideras. 11

13 Styrande dokument Senast ändrad Bilaga 1 till Jämställdhetsplan för Växjö kommunkoncern Slutavstämning - Jämställdhetsplan Avstämning Avstämning görs av de mål som är mätbara genom personalstatistik eller andra statistiska uppgifter. Om inget annat anges är statistikuppgifterna hämtade från årsbokslut 2009 samt Mål Bokslut 2009 Bokslut 2011 Kommentar Andelen frisknärvaro ökar till 44 % för kvinnor och till 62 % för männen Kvinnor 38,7 % Män 54,1 % Kvinnor 36,8% Män 52,7% Under perioden har frisknärvaron sjunkit för både kvinnor och män. Trenden med successivt sjunkande frisknärvarotal har pågått några år vilket bedöms kräva närmare granskning. Antalet sjukdagar per snittanställd minskar med lägst 5 % per år tills slutmålet 15 sjukdagar per snittanställd och år är uppnått. Beslut KF Kvinnor 19,9 dagar Män 11,1 dagar Kvinnor 16,1 dagar Män 11,6 dagar Totalt 15,2 dagar Minskningen fortsatte stadigt genom hela perioden. Skillnaden i antalet sjukdagar per snittanställd mellan kvinnor och män har minskat avsevärt under perioden. Korttidssjukfrånvaron minskar. Rutiner för korttidssjukfrånvaro tas fram. Medarbetare som önskar arbeta heltid ges möjlighet att göra detta. Kvinnor 1,81 % Män 1,28 % Andelen heltidsanställda Kvinnor 82,1 % Män 93,9 % Kvinnor 1,92 % Män 1,26 % Andelen heltidsanställda Kvinnor 85 % Män 93,7% Viss ökning av kvinnornas korttidssjukfrånvaro över perioden. Flödesschema för hantering av korttidssjukfrånvaro framtaget Under perioden har andelen kvinnor med heltidsanställning ökat något. Omsorgsförvaltningens arbete med årsarbetstid kan ha påverkat resultatet positivt. 12

14 Samtliga medarbetare har en tillfredsställande arbetsmiljö Resultatet i medarbetarenkäten 2009 visar att NMI-värdet för kommunen ökat från 3,68 till 3,85. Likabehandling 4,4. Hållbart arbetsliv 3,7. Resultatet i medarbetarenkäten 2011 visar att NMI-värdet för kommunkoncernen sjunkit med 0,05 till 3,80. Likabehandling 4,4. Hållbart arbetsliv 3,7. Handlingsplaner utifrån resultatet i medarbetarenkäten 2009 togs fram på kommun-, förvaltnings-, och arbetsplatsnivå. Utbildning i arbetsmiljö för chefer och skyddsombud görs årligen. Nytt samverkansavtal för arbetsmiljö och hälsa tillämpas i hela kommunen sedan april Incidenter och arbetsskador minskar rapporter om tillbud och incidenter rapporter om tillbud och incidenter. Rapporteringen av incidenter har minskat. Det finns ingen könsuppdelad statistik. Könsuppdelad statistik är idag möjlig att ta fram. Familjeliv och arbete kan förenas. Åtgärd: Omarbeta Babykontraktet och sprida information om det i organisationen Presentera Babykontraktet som en del i utbildning för nya chefer Omarbetning av Babykontraktet har inte slutförts. (Enbart layout, inte innehåll) Babykontraktet presenteras inom Introduktion för nya chefer sedan november Andelen manliga medarbetare som tar ut föräldraledighet och tillfällig föräldrapenning Statistik från Växjö kommun som geografiskt Modell för mätning avseende anställd 13

15 ökar. Ingen medarbetare utsätts för sexuella trakasserier. Mönsterbrytare rekryteras. - Aktivt rekrytera sökande av det underrepresenterade könet. område visar att mäns uttag av föräldrapenning ökar men i långsam takt. Resultatet i medarbetarenkäten visar att 1 % av medarbetarna upplever att de utsatts för sexuella trakasserier. har inte fått in anmälningar om sexuella trakasserier under perioden. Resultatet för medarbetarenkäten 2011 visar att 1% upplever att de utsatts för sexuella trakasserier. har inte fått in anmälningar om sexuella trakasserier under perioden. Inga mätningar genomförs avseende rekryteringsprocessen. personal bör tas fram. Då det kommer till arbetsgivarens kännedom görs en utredning av händelsen. Policy för att förebygga och hantera sexuella trakasserier presenteras inom Introduktion för nya chefer sedan november

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(9) Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 Område Styrning och ledning Fastställd KSAU 2012-08-28 118 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136.

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136. Jämställdhetsplan 2016 Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober 2016. Dnr 2016/1136. 1(7) Innehåll Vad säger diskrimineringslagen om jämställdhet?... 2 Arbetsförhållanden... 2 Rekrytering... 2 Lönefrågor...

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Österåkers Kommun 2015-2017 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Personalstatistik... 4 Förvärvsarbete och föräldraskap... 8 Trakasserier... 9 Lediga

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan 2015-2017 Tyresö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för såväl kvinnor som män. Alla individer ska ges lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön. Det ska finnas

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Mångfald... 4 Syfte...

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-10-20 Dnr KS 2015/0342 Till Kommunfullmäktige Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Sammanfattning Arbetet med lika rättigheter

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 Hofors kommun fastställd av, KF 61/2013-06-10 Jämställdhetsplanen gäller från och med 2013-08-31 Revideras 2016-08-31 0 Inledning Enligt 13 i diskrimineringslagen

Läs mer

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128 MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015 Dnr 2012:128 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen 2 Förord Kommunens mångfalds- och jämställdhetsplan 2012 2015 beskriver inriktningen

Läs mer

Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011. Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008

Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011. Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008 Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011 Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008 Fotograf: Mikael Sjöberg Konstnär: Hans Kündig Skulpturen Rondo, 4 meter bred och 4 meter hög, stod på plats till

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Inledning och bakgrund Syftet med Sollentuna kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnor och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och

Läs mer

295 (236 Kvinnor 61 Män) Undersköterskor 23 291 23 289 23 577 23 425 21 350 21 030 24 600 24 850

295 (236 Kvinnor 61 Män) Undersköterskor 23 291 23 289 23 577 23 425 21 350 21 030 24 600 24 850 sid 1 (10) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsförvaltningens jämställdhetsoch mångfaldsplan 2014-2016 Dnr VON-2014-19 Dpl 08 Inledning och bakgrund Jämställdhet och mångfald är en förutsättning

Läs mer

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-11-25 SN 2015.0188 Handläggare Anders Hedåberg Socialnämnden Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Sammanfattning Enligt diskrimineringslagen så ska arbetsgivaren

Läs mer

Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017

Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 2016-10-18 Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 Förslag till beslut i styrelsen att anteckna Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 Jämställdhet och mångfaldsplan 2017 1. Inledning Diskrimineringslagen

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött SN 2016/

Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött SN 2016/ TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött 2016-01-08 SN 2016/0022.01.01 0480-45 09 31 Socialnämnden Jämställdhetsplan Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna Jämställdhetsplan.

Läs mer

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete Jämställdhetsplan Antagen 2014-xx-xx Framtagen av Vendela Muhrén, Annika Ekberg och Magnus Dahlberg, Kommunledningsförvaltningen Revideras vart tredje år Innehåll 2 (12) Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete...

Läs mer

SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING.

SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING. FÖR Vilka är de? Jämställdhetsplan 2013 SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING malm SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING DNR 1280-2012-1.1 SID 1 (10) JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN 2013-2015... 2 Inledning... 2

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Sid 1 (10) Dokumenttyp Policy/plan Dokumentansvarig Personalchef Beslutad av (datum och ) KF, 2016-03-21, 21 Gäller för Alla kommunens verksamheter Giltig fr o m 2016-03-21 Senast reviderad Jämställdhetsplan

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten Tjänsteskrivelse 2005-02-16 Dnr 05KS/0139 Handläggare: Jonas Rydberg Tel: 08/570 383 38 Kommunstyrelsen Jämställdhetspolicy respektive jämställdhetsplan 2005 vid Värmdö

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Kf 2012-09-27, 116 Blad 1(9) PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Inledning Samhället präglas allt mer av mångfald, med människor från exempelvis olika

Läs mer

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Inledning Jämställdhetslagen 1991:433 har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i arbetslivet. Jämställdhet i arbetslivet innebär

Läs mer

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad 2016-04-30 Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv Försvarsutbildarna Ystad 2016 1 Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Lagar Fr.o.m. 1 januari 2009 gäller, Diskrimineringslag, (2008:567). Lagen

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan PLAN Jämställdhetsplan 2016 2018 Fastställd av regionfullmäktige Framtagen av ledningskontoret Datum 2015-10-12 Gäller 2016 2018 Ärendenr RS 2015/71 Innehåll Region Gotlands Likabehandlingspolicy... 2

Läs mer

PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER

PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER Ledningskontoret 2012-04-10 1(5) PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER Fastställd av Kommunstyrelsen den 10 april 2012, 31 BAKGRUND Diskrimineringslagen gäller från den 1 januari

Läs mer

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Monika Nordh Cangemark 2014-09-11 SFN 2014/0757 0480-450406 Servicenämnden Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2017

Likabehandlingsplan 2015-2017 Antagen ks 227/2014 Sida 1(5) Kommunledningskontoret Anna Olsson anna.olsson@osby.se Likabehandlingsplan 2015-2017 Likabehandlingsplanen beskriver och ger struktur åt likabehandlingsarbetet i kommunens

Läs mer

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Sid 1 (10) 2015-12-09 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016 stockholm.se Sid 2 (10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Samverkan... 4 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1 FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1 LIKABEHANDLINGSPOLICY Likabehandlingspolicy plan för lika rättigheter och möjligheter hos Härjedalens kommun 1. Inledning Syftet

Läs mer

Antagen av Kommunfullmäktige , 78. Jämställdhetsplan Uppvidinge kommun

Antagen av Kommunfullmäktige , 78. Jämställdhetsplan Uppvidinge kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-08-30, 78 Jämställdhetsplan Uppvidinge kommun 2016-2018 Sida 2 av 10 Innehåll INLEDNING... 3 Varför behövs en jämställdhetsplan?... 3 Vad är ett gott jämställdhetsarbete?...

Läs mer

Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare

Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare 1 (13) Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare 2 (13) Inledning Hultsfreds kommun ser mångfalden som ett uttryck för att alla rättigheter, möjligheter

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31

JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Jämställdhetspolicy för Emmaboda kommun... 1 Vision... 1 Definition... 1 Emmaboda kommun som arbetsgivare...

Läs mer

Jämställdhetsplan 2011-2014

Jämställdhetsplan 2011-2014 Flik 6.1 1 (13) Jämställdhetsplan 2011-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2010-12-13, 127 VK300S v1.0 040416, Flik 6.1 Jämställdhetsplan 2011-2014 Ekonomi- och personalförvaltningen Vingåkers kommun, 643

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Jämställdhetsplan. Jämställdhetsplan för Vilhelmina kommun 2013-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-14

Jämställdhetsplan. Jämställdhetsplan för Vilhelmina kommun 2013-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-14 Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan för Vilhelmina kommun 2013-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-14 1 Innehållsförteckning 1. Inledning sid 1 2. Vilhelmina kommuns utgångspunkter för jämställdhetsarbete

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Bakgrund Stadsbyggnadsförvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan har sin utgångspunkt i Diskrimineringslagen (2008:567) och

Läs mer

Avseende period 2016

Avseende period 2016 Stadsarkivet Sid 1 (10) 2017-01-17 Stadsarkivet Uppföljningsrapport Jämställdhetsoch mångfaldsplan Avseende period 2016 stockholm.se Sid 2 (10) 1 Inledning Jämställdhet och mångfald är ett förbättrings-

Läs mer

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY HSB Skåne 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande mål 3. Definition av begrepp 3 2 Rekrytering 4 3 Löner 4 4 Utbildning och kompetensutveckling 5 5 Arbetsmiljö och arbetsförhållanden

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014. ljusdal.se BESLUT I KS 2011-10-06

Jämställdhetsplan. för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014. ljusdal.se BESLUT I KS 2011-10-06 Jämställdhetsplan för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014 ljusdal.se Inledning Jämställdhetslagen pekar i 4-11 ut de områden där alla arbetsgivare är skyldiga att vidta så kallade aktiva åtgärder för

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Jämställdhetsplan

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Jämställdhetsplan ÖREBRO LÄNS LANDSTING Jämställdhetsplan 2013 2015 1 Örebro läns landsting 2013 Grafisk form: LoVS Kommunikation. Foto: Nina Hellström Papper: inlaga, Multi design smooth white, 130 g, omslag, Multiart

Läs mer

2(15) Handläggare: Kristoffer Seydlitz, HR-partner Antaget av Kommunstyrelsen: KS 140, Ärendenummer: 2016/100 Reviderad:

2(15) Handläggare: Kristoffer Seydlitz, HR-partner Antaget av Kommunstyrelsen: KS 140, Ärendenummer: 2016/100 Reviderad: 2(15) Handläggare: Kristoffer Seydlitz, -partner Antaget av Kommunstyrelsen: KS 140, 2016-11-09 Ärendenummer: 2016/100 Reviderad: 3(15) Inledning Det finns en lagstadgad skyldighet enligt Diskrimineringslagen

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret sid 1 (7) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlanderg 8 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax:

Läs mer

Handlingsplan för äldrenämndens jämställdhetsarbete avseende förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare Bilaga 3

Handlingsplan för äldrenämndens jämställdhetsarbete avseende förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare Bilaga 3 Handlingsplan för äldrenämndens jämställdhetsarbete avseende förhållandet mellan arbetsgivare arbetstagare 2015. Bilaga 3 Nämndens uppdrag till förvaltningen Prioriterat mål: De som vill arbeta heltid

Läs mer

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan Kommunledningskontoret, HR-avdelningen Kontaktperson: Mattias Wirsén, tfn 13 55 23 Likabehandlingsplan 2016-2019 För lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet Antagen av Kommunstyrelsen 2016-05-25.

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETPLAN

JÄMSTÄLLDHETPLAN Administrativa enheten NOK 671-2010 JÄMSTÄLLDHETPLAN 2010-2011 JÄMIX Jämställdhetsdelen i Likabehandlingsplanen för 2010-2011 utgår i huvudsak ifrån NyckeltalsInstitutet AB:s jämställdhetsindex JÄMIX men

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari Ljusnarsbergs kommuns Mångfaldsplan Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll 2000-12-11 Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari 2016 30 Mångfaldsplan 2016-01-27 Mångfaldsplan Inledning Sverige och

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2015-09-17, 90, Dnr 2014/0523 KS Innehållsförteckning Inledning... 2 Definitioner... 2 Ett område i kommunens personalpolicy...

Läs mer

Olika men ändå lika" Jämställdhetsredovisning för 2008

Olika men ändå lika Jämställdhetsredovisning för 2008 Olika men ändå lika" Jämställdhetsredovisning för 2008 Vad är jämställdhet? Jämställdhet i arbetslivet innebär att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter till utveckling

Läs mer

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 1 (8) Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 2013-2015 Inledning Trafikkontorets styrgrupp för mångfalds- och jämställdhetsgrupp, med representanter från alla avdelningar, de fackliga organisationerna

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 Jämställdhetsplan för anställda 2008-2009 Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 1(4) 2008-12-22 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för anställda 2008-2009 INLEDNING Högskolan i Gävle ser jämställdhet

Läs mer

BILAGA 3. MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN

BILAGA 3. MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN MILJÖFÖRVALTNINGEN 2007-10-11 SID 1 (5) Kontaktperson Ingegärd Bergsmark BILAGA 3. MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN Inledning Arbetet med mångfald och jämställdhet styrs av lagstiftning och stadens interna

Läs mer

Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan

Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan 06 Jämställdhetsplan sid 1 av 6 Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan 06 Jämställdhetsplan sid 2 av 6 Diskrimineringslagen Lagens ändamål 1 Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan Dokumenttyp Plan Fastställd/upprättad 2012-12-20 av Kommunfullmäktige, 96 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Kommunövergripande Giltighetstid 2013-2015 Dokumentansvarig

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karlshamns kommun

Likabehandlingsplan för Karlshamns kommun Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KS 48, 2009-03-24 Reviderad: KS 96, 2012-04-24 Karlshamns kommun 1. Inledning Alla har olika bakgrund, erfarenheter

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli juli 2018

Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli juli 2018 JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Datum Antagen av Kommunstyrelsen Reviderad datum Paragraf 37 1(11) Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli 2015 1 juli 2018 2(11) Innehåll Inledning... 3 Plan

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

jämställdhet -policy -handlingsplan

jämställdhet -policy -handlingsplan jämställdhet -policy -handlingsplan 2008 1. Inledning Den här planen är upprättad utifrån Jämställdhetslagens bestämmelser. Enligt Jämställdhetslagen skall alla arbetsgivare bedriva ett målinriktat arbete

Läs mer

Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012

Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012 Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012 Stockholms universitet ska vara ett jämlikt och jämställt universitet där alla studenter och anställda behandlas likvärdigt och på ett respektfullt sätt. Vårt förhållningssätt

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Kumla kommun

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Kumla kommun 1(10) 2015-06-17 KS 2015/156 Kommunstyrelsen Plan för lika rättigheter och möjligheter i Kumla kommun 2015-2018 2(10) Innehåll Plan för lika rättigheter och möjligheter i Kumla kommun 2015-2018... 1 1.

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan

Jämställdhets och mångfaldsplan Jämställdhets och mångfaldsplan 2015-2017 Mariestad Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-03-30 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringslagen... 4 Definitioner... 4 Jämställdhet... 4 Mångfald...

Läs mer

Jämställdhetsplan för Oskarshamns kommun 2013-2015

Jämställdhetsplan för Oskarshamns kommun 2013-2015 Jämställdhetsplan för Oskarshamns kommun 2013-2015 Fastställd av kommunstyrelsen 2013-03-19 KS 80 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1 Jämställdhet... 1 1.2 Kön och organisation... 1 1.3 Jämställdhet

Läs mer

Tillväxtverkets likabehandlingsplan

Tillväxtverkets likabehandlingsplan Datum Dessa riktlinjer beslutades 140212 Version Översyn 150901 Texten har lagts in nya mall 161001. Ej andra ändringar. Godkänd av Tony Schmidt Tillväxtverkets likabehandlingsplan 2014 2016 Tillväxtverket

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 Hässleholms kommuns värdegrund Medborgaren i fokus Med respekt för individen Kvalitet som syns Hässleholms kommuns

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 Tillväxt- och regionplaneförvaltningen 2 (13) Gäller från: 2015 01-01 2017-12-31 Reviderad: 2016-05-13 Framtagen: av HR avdelningen Beslutad av: förvaltningschefen

Läs mer

SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN

SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN INLEDNING Svenska Basketbollförbundet vill att anställda, föreningsaktiva, eller inhyrd personal ska känna att de har lika värde, oavsett kön,

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-09-04, KS/2013:377 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringsgrunderna... 3 Mål och aktiva åtgärder... 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 1 Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2010 2 SYFTE OCH MÅL MED JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLANEN Arena Personal AB eftersträvar att bibehålla en jämn könsfördelning i verksamheten och rekryterar gärna personer

Läs mer

Farsta stadsdelsförvaltning JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN

Farsta stadsdelsförvaltning JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Farsta stadsdelsförvaltning JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN 2013-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Lagar 1 2. Bakgrund och inledning 3 3. Utvärdering av 2010 2012 års plan 3 4. Arbetsförhållanden 5 Kartläggning

Läs mer

Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare

Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare S MARIA - GAMLA STANS STADSDELSFÖRVALTNING BILAGA VERKSAMHETSPLAN 2007 DNR 102-719/2006 SID 1 (5) LIKABEHANDLINGSPLAN 2007 Utgångspunkter Målet med jämställdhets- integrations och mångfaldsarbetet är att

Läs mer

JÄMställdhet bygger vi tillsammans

JÄMställdhet bygger vi tillsammans JÄMställdhet bygger vi tillsammans Jämställdhetsplan 2008 - Mersiha Isa Inledning Enligt jämställdhetslagen skall alla arbetsgivare bedriva ett aktivt och målinriktat jämställdhetsarbete. Jämställdhetslagens

Läs mer

Robertsfors kommun. Robertsfors kommuns jämställdhetsplan

Robertsfors kommun. Robertsfors kommuns jämställdhetsplan Robertsfors kommun Robertsfors kommuns jämställdhetsplan Perioden 2017-2019 Robertsfors kommuns jämställdhetsplan 2017-2019 1. Inledning Robertsfors kommuns definition av jämställdhet är att kvinnor och

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för teknik- och fastighetsförvaltningen

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för teknik- och fastighetsförvaltningen Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för teknik- och fastighetsförvaltningen Dnr TFN-2013-1773 Dpl 16 Bakgrund Syftet med jämställdhetsarbetet är att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett

Läs mer

Likabehandlingsplan - ur ett arbetsgivarperspektiv

Likabehandlingsplan - ur ett arbetsgivarperspektiv Likabehandlingsplan - ur ett arbetsgivarperspektiv 2013-2015 Gäller från 2013 t.o.m. 2015 Dnr CK 2012-0246 Ansvarig HR-direktör Innehåll 1. Syfte och mål 2. Bakgrund 3. Definitioner och begrepp 4. Samverkan

Läs mer

Likabehandlingsplan för Tyresö kommun 2013-2016. Antagen av kommunstyrelsen 2013-03-26

Likabehandlingsplan för Tyresö kommun 2013-2016. Antagen av kommunstyrelsen 2013-03-26 Likabehandlingsplan för Tyresö kommun 2013-2016 Antagen av kommunstyrelsen 2013-03-26 1 Likabehandlingspolicy för Tyresö kommun Tyresö kommun och dess verksamheter ska kännetecknas av ett respektfullt

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017

Samhällsbyggnadsförvaltningen Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 Samhällsbyggnadsförvaltningen Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 Daterad 2015-06-05 Framtagen 2014 Reviderad juni 2015 Beslutad av samhällsbyggnadsnämnden 2015-06-24 Arbetsgrupp Linda Nilsson,

Läs mer

Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007

Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007 Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007 Antagen av xxxxxxx Innehållsförteckning Inledning 3 Nulägesanalys 4 Organisation 4 Fysiska, psykiska och sociala frågor 4 Rekryteringsprocess 4 Sexuella

Läs mer

Plan för jämställd personalpolitik

Plan för jämställd personalpolitik Plan för jämställd personalpolitik Plan för jämställd personalpolitik Innehållsförteckning Inledning 3 Planens roll i förhållande till arbetet med jämställdhetsintegrering 4 Vision 5 Förutsättningar för

Läs mer

PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER OCH MÖJLIGHETER

PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER OCH MÖJLIGHETER PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER OCH MÖJLIGHETER Arbetsförhållanden Utveckling och lönefrågor Rekrytering Trakasserier 2016-2018 DISKRIMINERINGSLAGEN SFS 2008:567, KAP 3, 13 Inledning Räddningstjänsten SÖRFs

Läs mer

guide Guide till Likabehandlingsplan

guide Guide till Likabehandlingsplan guide Guide till Likabehandlingsplan Olikheter är en styrka Förvaltningens årliga arbete med likabehandlingsplanen Guidens syfte är att ge konkreta tips och vägledning i framtagandet av aktiviteter utifrån

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN

JÄMSTÄLLDHETSPLAN Barn- och utbildningsförvaltningen JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2010-2012 för personal, barn och elever inom Barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamns kommun ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Lilla Rådmansgatan

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion Jämställdhets och mångfaldsplan 2011 2013 Kortversion 2(8) Övergripande mål är att alla medarbetare ska ha kunskap om Staffanstorps kommuns arbete med jämställdhet och mångfald samt att detta arbete ska

Läs mer

PLAN FÖR LIKA BEHANDLING

PLAN FÖR LIKA BEHANDLING PLAN FÖR LIKA BEHANDLING PLAN FÖR LIKA BEHANDLING MÅL Haninge kommun är en jämlik kommun där medarbetarnas olikheter betraktas som en tillgång i den dagliga verksamheten och bidrar till ökad tillgänglighet

Läs mer

Jämställdhetsplan Haparanda stad

Jämställdhetsplan Haparanda stad Jämställdhetsplan Haparanda stad Antagen av Kommunfullmäktige 2008-12-15, 69 Innehållsförteckning 1. INTRODUKTION... 3 1.1 JÄMSTÄLLDHET OCH JÄMLIKHET... 3 1.2 JÄMSTÄLLDHET I ARBETSLIVET... 3 1.3 KARTLÄGGNING

Läs mer

Jämställdhetsplan 2005-2007

Jämställdhetsplan 2005-2007 Jämställdhetsplan 2005-2007 Socialförvaltningen Falköpings kommun Antagen av socialnämnden 2005-06-12, 81 Socialförvaltningens jämställdhetsplan 2005 2007 Vad säger lagen? Den nuvarande lagen trädde i

Läs mer

Jämställdhetsplan 2008 för

Jämställdhetsplan 2008 för Vård- och omsorgsnämndens handling nr 29/2007 Jämställdhetsplan 2008 för vård- och omsorgsförvaltningen 2007-09-20 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2007-10-11, 136 Dnr VON/2007:94-029 Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av kommunens jämställdhetsarbete samt förvaltningarnas och bolagens jämställdhetsplaner 2008

Granskning av kommunens jämställdhetsarbete samt förvaltningarnas och bolagens jämställdhetsplaner 2008 Granskning av kommunens jämställdhetsarbete samt förvaltningarnas och bolagens jämställdhetsplaner 2008 Genomförd på uppdrag av Växjö kommuns revisorer Innehållsförteckning Sammanfattning...2 1. Inledning...3

Läs mer

TILLÄMPNING. Jämställdhet. Hudiksvalls kommun

TILLÄMPNING. Jämställdhet. Hudiksvalls kommun TILLÄMPNING Jämställdhet i Hudiksvalls kommun Jämställdhet Jämställdhet handlar om förhållandet mellan kvinnor och män. Diskriminerings lagens syfte vad gäller förbudet att diskriminera på grund av kön,

Läs mer

JÄMLIKHETSPLAN/JÄMSTÄLLDHETSPLAN

JÄMLIKHETSPLAN/JÄMSTÄLLDHETSPLAN JÄMLIKHETSPLAN/JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2016-2018 GULLSPÅNGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26, 147 Dnr: KS 2016/407 Innehåll Gullspångs kommuns jämlikhets-/jämställdhetspolicy... 3 Utvärdering av

Läs mer

Jämställdhetsprogram för Mönsterås kommun och de kommunala bolagen

Jämställdhetsprogram för Mönsterås kommun och de kommunala bolagen Jämställdhetsprogram för Mönsterås kommun och de kommunala bolagen 1 Gällande lagar och regler i Sverige visar inte några påtagliga skillnader när det gäller rättigheter och skyldigheter för kvinnor och

Läs mer

LIKA RÄTTIGHETER LIKA MÖJLIGHETER. Jämställdhets- och mångfaldsplan

LIKA RÄTTIGHETER LIKA MÖJLIGHETER. Jämställdhets- och mångfaldsplan LIKA RÄTTIGHETER LIKA MÖJLIGHETER Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING OCH BAKGRUND... 3 2. JÄMSTÄLLDHET... 4 2.1 Arbetsmiljö... 4 2.2 Förena arbete och föräldraskap...

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016 Sid 1(6) JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016 För allas lika värde, rättigheter och möjligheter i jobbet Sid 2(6) 1 Inledning och bakgrund Jämställdhets-

Läs mer

Aktiva åtgärder för jämställdhet

Aktiva åtgärder för jämställdhet Aktiva åtgärder för jämställdhet Sida 2 av 13 Innehåll Bakgrund... 3 En jämställd arbetsplats... 3 Arbetssätt... 3 Handlingsplaner och dokumentation... 4 Prioriterade områden... 5 Nyckeltal... 5 Dagsläget...

Läs mer

Upplands Väsby kommuns policy för likabehandling

Upplands Väsby kommuns policy för likabehandling Styrdokument Kommunledningskontoret 2016-09-12 Viktoria Färm 08 590 971 06 Dnr viktoria.farm@upplandsvasby.se KS/2016:214 Upplands Väsby kommuns policy för likabehandling Nivå: Kommungemensamt styrdokument

Läs mer