UTREDNING NYBÖRJARUTBILDNINGEN 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTREDNING NYBÖRJARUTBILDNINGEN 2007"

Transkript

1 UTREDNING NYBÖRJARUTBILDNINGEN 2007

2 Innehållsförteckning Sid Inledning..3 Sammanfattning och förslag 4 Bakgrund/Direktiv...6 Nybörjarutbildningen modell Kapitel 1: Översyn av innehållet i dagens nybörjarutbildning från nybörjarens perspektiv, med särskild fokus på ungdomar. Vad behöver göras för att hjälpa, stimulera och förenkla inträdet i golfen? A. Frågeenkät till golfklubb och association 8 B. Examensarbete Golfens nybörjarutbildning - Hur upplevs den av nybörjare och tränare?... 9 C. Utbildningsmaterial och prov..10 D. Särskild fokus på ungdomar 11 Kapitel 2: Fungerar systemet med auktorisation av anläggning och utbildare tillfredställande?...16 Kapitel 3: Den enskilda GK:s/anläggningens engagemang. Är nybörjarutbildningen en klubbangelägenhet? Kapitel 4: Ledarfrågan; vilka ska, bör och kan vara delaktiga i utbildningen av nybörjare? Källförteckning Bilagor Bilaga 1: Bilaga 2: Bilaga 3: Bilaga 4: Bilaga 5: Bilaga 6: Enkätfrågor och redovisning av svar i procent Ändringsförslag; text i nybörjarlitteratur Ändringsförslag; prov nr. 3 Golfetikett, Golfregler Centrala Ungdomssektionen, Ridsportförbundet Auktorisationsmanual och blanketter Adress- och telefonlista till utredningens ledamöter 2

3 Inledning Det finns både tradition och värden inom golfen som gör den unik i jämförelse med andra idrotter. Spelet bygger på hög grad av etik och moral. Det handlar om att hitta balans mellan att å ena sidan bevara och vårda tradition och värden, vilket för en del kan uppfattas onödigt krångligt, och å andra sidan att det ska vara enkelt, roligt och inte särskilt ansträngande att lära sig spela golf. Svenska Golfförbundet (SGF) har det samlade ansvaret i Sverige för golfens utveckling. I det ansvaret ryms också att bevara och vårda både traditionen och spelet. Nybörjarutbildningen, golfens gemensamma introduktion, är ett hjälpmedel för SGF och klubbarna (GK). Nybörjarutbildningen är en fråga som berör många. Det finns en rad anledningar till det. Alla börjar spela någon gång och utbildningen och omhändertagandet är ofta det första mötet med idrotten. När vi väl har erhållit officiellt handicap ska vi samsas om tillgängligheten på banorna med nya nybörjare. Ett kärt ämne golfspelare emellan är att diskutera nybörjare och deras agerande, bra som mindre bra, samtidigt som vi jämför med hur det var när vi själva började spela. När grannar, goda vänner och kanske även barn och barnbarn hittar till golfen får vi anledning att engagera oss i nybörjarutbildningen igen. Engagemanget är stort! År 2004 passerade Sveriges golfklubbar tillsammans registrerade medlemmar efter många år av oavbruten tillströmning av nya golfspelare. Under åren hade golfen ett nettotillskott på personer. Eftersom medlemmar, under samma period, gått ur klubbar eller gjort uppehåll är antalet nya golfspelare betydligt fler. Med en så stor tillströmning blev det uppenbart att omhändertagandet av den nya golfspelaren i alltför stor utsträckning blev satt på undantag. Nya spelmönster och efterfrågan på olika spelrättsformer ställde krav på anpassning i tiden. Det fanns vid den tiden många goda skäl till att se över, utveckla och förbättra både innehåll och struktur i nybörjarutbildningen. Önskemål om ett enhetligt utbildningspaket för SGF:s klubbar med särskilda och grundläggande kvalitetskrav på anläggning och tränare var stort. SGF nybörjarutbildning tog sin nuvarande form Ett enhetligt utbildningsmaterial, auktorisation av både anläggning och tränare tillkom för att kvaliteten på utbildningen skulle säkras. 3

4 Sammanfattning och förslag Sammanfattning 2006 tillsattes, på uppdrag av Förbundsmötet (FM), en utredning av SGF:s Förbundsstyrelse (FS) med uppdrag att göra en översyn av SGF:s nybörjarutbildning. Utredningens sammansättning och direktiv fastställdes den 29 september Arbetet inleddes med att sända en frågeenkät till ansvariga på klubbar och associationer, anslutna till SGF. Resultatet är ett bra underlag för utredningens arbete och kommer att bearbetas ytterligare på golfdistriktsförbundsnivå (GDF). Utredningen har tagit del av ett examensarbete med enkätsvar från 377 nybörjare vilka genomgått utbildningen. I syfte att bibehålla god kvalitet föreslås att en obligatorisk och nationell utvärderingsenkät kopplas till utbildningen. Förändringar, förbättringar och en annan pedagogik behövs i utbildningsmaterial och tillhörande teoretiska prov. Det finns många tillgängliga rekryteringsverktyg för att locka fler ungdomar till golfen; Golf i skolan, Skandia Scramble och Junior Park, Handslaget, Juniorvänlig anläggning, Ledarutbildningar, Golfgymnasium och Ungdomsrådet är exempel som lyfts fram. Utbildningssystemet är utformat med auktorisation av både GK/anläggning och tränare med avsikt att uppnå en kvalitetssäkring. Uppföljningen av auktorisationsförfarandet är bristfälligt på en del håll och varierar mycket mellan GDF. SGF:s styrgrupp för nybörjarutbildningen har till uppgift att handha ärenden som inte kan klaras ut på GK - eller GDF - nivå. Utredningen understryker vikten av styrgruppens arbete så att förväntningar och ambitioner med utbildningen kan uppnås. Nybörjarutbildningen är GK:s/anläggningens eget ansvar, en klubbangelägenhet, och vilar på klubbens engagemang, konstaterar utredningen. Utbildningen betraktas i ett större perspektiv som en del i GK:s/anläggningens medlemsvård. Med ett bra omhändertagande från första början ökar chansen att personen blir medlem och stannar kvar i klubben. Fem faktorer listas; Tid, Pengar, Förmåga, Familjeaktivitet och Social samvaro som avgörande för klubbens utveckling. Kunskapen och förståelsen för syftet med en enhetlig nybörjarutbildning är bristfällig på många håll inom SGF, GDF och GK. Detta leder till missnöje och rykten som inte är positiva ur rekryteringssynpunkt. Utredningen lyfter fram behov av utbildning, information och det goda exemplet. Slutligen vill utredningen framhålla att en nationell nybörjarutbildning fyller flera funktioner. Den syftar till att lära människor att spela golf, få officiellt handicap och att föra vidare en månghundraårig tradition. Glömmer vi det samtidigt som fler och fler börjar spela golf utan en enhetlig utbildning, riskerar golfen att förändras på ett sätt som inte är önskvärt. 4

5 Förslag Utredningens sammanfattande förslag är: Att Att Att Att Att Att Att en nationell utvärderingsenkät produceras. Enkäten ska fyllas i av alla personer som genomgått nybörjarutbildningen och lämnas till klubben. allt publicerat material tillhörande nybörjarutbildningen systematiskt gås igenom och att förändringar, språkliga förbättringar och förenklingar genomförs, med bl.a. utredningens slutsatser och bilaga 2 och 3 som utgångspunkt. - Särskilt fokusera på Skandia Junior Golf:s rekryteringsverktyg för att få fler ungdomar till golfen. - Skandia Junior Golf och Bättre golf för alla utvecklar samarbetet mellan GK, GDF, SGF och PGA för att tillsammans lyfta fram rekryteringsverktyg som ska locka fler ungdomar till golfen. - Auktorisationen, som verktyg för kvalitetssäkring, behålls i nuvarande form. - SGF via styrgrupp och ansvariga tjänstemän ger GDF stöd i prioriteringen av resurser så att en kvalitativ uppföljning av auktorisationen kan ske. nybörjarutbildningen i grunden är klubbens eget ansvar, således en klubbangelägenhet och vilar på klubbens engagemang. - Informationsmaterial om nybörjarutbildningen produceras, anpassat till de målgrupper som är och bör vara delaktiga i utbildning av nybörjare. - Kontinuerlig information och utbildning om nybörjarutbildningen ska prioriteras i samband med träffar, möten och konferenser. alla utredningsförslag som leder till extra kostnader finansieras av aktuellt verksamhetsområde i Golfens Hus, inom ramen för SGF:s budget. 5

6 Bakgrund/Direktiv FS har efter en motion från Surahammars GK och Västmanlands GDF fått i uppdrag av FM den 29 april 2006 att tillsätta en utredningsgrupp med uppdrag att göra en översyn av SGF:s nybörjarutbildning. Vid sammanträde den 29 september 2006 beslutade FS om direktiv och bemanning av utredningen. I direktiven valde FS att ge utredningen för nybörjarutbildningen i uppdrag att behandla följande frågeställningar: att att att att att se över innehållet i dagens nybörjarutbildning med särskild tonvikt på att från nybörjarens perspektiv, med särskild fokus på ungdomar, komma in i golfen och att se vad som bör göras för att hjälpa, stimulera och förenkla inträdet i golfen. utreda om dagens system med auktorisation av anläggning och utbildare fungerar tillfredställande. utreda klubbens engagemang i frågan, och hur man kan återgå till att detta är en klubbangelägenhet. se över ledarfrågan, det vill säga vilka ska, bör och kan vara inblandad i utbildningen av nybörjare. ta fram konkreta förslag till FS, inklusive en kostnads- och konsekvensanalys av dessa. Ledamöter i utredningen för nybörjarutbildningen har varit: Leif-Gunnar Stenlund, FS (Ordförande i utredningen) Bengt Olsson, Ljunghusens GK Birgitta Eriksson, Södermanlands GDF Enno Sjölund, Degerfors GK (deltagit i utredningens arbete under tiden 11 december februari 2007) Göran Näslund, Viksjö GK Johan Kannerberg, SGF (sakkunnig) Maria Nygårdh, Ungdomsrådet Marie Wennersten-From, Lunds Akademiska GK Mikael Sorling, Professional Golfers Association of Sweden (PGA) Patrik Nilsson, Hallands GDF och SGF Thomas Bergman, SGF (sekreterare) Fullständig adress- och telefonlista till ledamöterna finns som bilaga i utredningen. Utredningen påbörjade sitt arbete den 9 november 2006 och hade sitt avslutande möte den 26 mars Utredningen har haft arbetsmöten sammanlagt sju heldagar och mellan dessa genomfört olika utredningsuppdrag med varierande gruppsammansättning i syfte att få en mer allsidig belysning av frågeställningarna. 6

7 Nybörjarutbildningen modell 2004 Efter försöksverksamhet under 2003, med nybörjare på 50 GK i fyra GDF, fastställde FS golfens nya nybörjarutbildning med start säsongen Den består av Grönt kort på väg till hcp 36, Golfvett för roligare golf och tillhörande studieplan på CD med pedagogiska hjälpmedel. Barnens nybörjarutbildning Golfäventyret kom Nybörjarutbildningen modell 2004 har följande utformning: - Syftet är att varje nybörjare, med ett gott omhändertagande, ska nå officiell hcp inom två år. Spelaren ska tidigt i sin utbildning få prova på golfen i dess rätta miljö och få möjligheten att öva på banvärderad bana. - Nybörjaren tar numera Grönt Kort från 150 meter, gul/svart utslagsplats, genom att i genomsnitt gå två slag över par på en par 3 bana och bli godkänd på ett regelprov och ett praktiskt prov. - Möjligheten att öva närspel och ta Grönt Kort kan göras på en särskilt iordningställd par 3 bana om minst tre hål. Banan ska godkännas av SGF eller GDF. - Närspelets betydelse för hcp-utvecklingen poängteras genom spel från en ny utslagsplats, grön/vit, mellan 150 m och röd tee på banvärderad bana, där nybörjaren ska kunna spela på minst två slag över hålets par. Därefter kan han/hon ta steget till röd tee. - Det är fortfarande från röd tee som nybörjaren kvalificerar sig för officiell hcp. Genom övning i närspel ökar möjligheten att nå officiell hcp tidigare. Nybörjarutbildningen modell 2004 har följande intentioner: - För att uppleva största möjliga nytta ska nybörjaren mötas av ett omhändertagande med fokus på livslångt lärande och ett upplevt mervärde. Spelaren ska också bibringas ett antal färdigheter kopplat till golfspelet. Helgkurser, snabbutbildningar och liknande ska inte blandas ihop med Grönt Kortutbildning, som i de flesta fall tar längre tid än 2-4 dagar. - Nybörjaren som för sin utbildning vanligtvis betalar kr, ska få professionell vägledning. Kompetenta instruktörer och bra utbildningsmiljöer ska eftersträvas. - Till sin hjälp har GK en steg 4 utbildad tränare, i enlighet med tränarutbildning (TU), och en utbildad administratör som ska vara väl insatta i nybörjarutbildningen. - En halvering av antalet regelfrågor och definitioner gjordes inför reformen Nybörjarutbildningen ska ses som en av flera utbildningar under en golfspelares aktiva tid. - GK kan samarbeta med annan utbildningsanläggning (ex. icke medlem i SGF) men ska alltid stå som huvudman för verksamheten. - GK, ansluten till SGF, ansvarar för att nybörjarens utbildningsplan följer auktorisationsbestämmelser och intentioner. 7

8 Kapitel 1 Översyn av innehållet i dagens nybörjarutbildning, från nybörjarens perspektiv, med särskild fokus på ungdomar. Vad behöver göras för att hjälpa, stimulera och förenkla inträdet i golfen? Inledning I arbetet med den här delen i direktivet valde utredningen att via en frågeenkät ta reda på klubbarnas erfarenheter av och synpunkter på nybörjarutbildningen genom att tillfråga ansvarig administratör respektive ansvarig tränare för utbildningen. Utredningen tog del av en examensuppsats som bl.a. innehåller nybörjarnas erfarenheter av och synpunkter på nybörjarutbildningen hämtade från intervjuer med 377 personer. Utbildningsmaterial med tillhörande prov har gåtts igenom. Tillgängliga och möjliga rekryteringsverktyg för att locka fler ungdomar till golfen har utredningen också fokuserat på. Dessa delar presenteras i avsnitten A-D nedan, allt i syfte att se över vad som behöver göras för att hjälpa, stimulera och förenkla inträdet i golfen. A. Frågeenkät till golfklubb och association Frågeenkäten sändes ut veckan före jul Av landets 493 klubbar och associationer svarade 240, d.v.s. 48,7%. Utredningens syfte med enkäten var att skapa en bild över hur dagens utbildningssystem upplevs av ansvariga administratörer respektive ansvariga tränare på klubbnivå. Enkäten utformades delvis utifrån de direktiv gruppen fått av FS och delades in i fem huvudområden. Utredningen sökte följande svar: 1. Ska nybörjarutbildningen ha nationellt gemensamma färdighetsmål. 2. Värdering av nybörjarutbildningens innehåll, spelprov, teoriprov och pedagogik. 3. Om klubben erbjuder utbildning för icke medlemmar och om klubben använder det särskilt framtagna utbildningsmaterialet som riktar sig till barn och ungdom. 4. Värdering av auktorisation av anläggning och tränare. 5. Klubbens engagemang. Bilaga 1: Enkätfrågor och redovisning av svar i procent. Sammanställning: 1. Enkätsvaren med kommentarer visar på en majoritet för en utbildning med nationellt fastställda färdighetskrav, 91 % svarar ja på den frågan. Även de största kritikerna nämner någon form av obligatoriska idrottsprogram som klubben ska sända till PGA eller GDF. 2. Utbildningens innehåll tillsammans med det material som används upplevs HJÄLPA till %, STIMULERA till % och FÖRENKLA till %, inträdet i golfen i hög grad. De delar som rör banvärdering och hcp, golfbanan - en del av naturen har något lägre siffror. Teoriprovet är den del som återkommande får kritik; ändra formuleringar av frågor, färre och enklare, kortare, mer morot än piska är några kommentarer. Mellan % av svaren värderar teoriprovet dåligt eller mycket dåligt. Spelprovet får en del kritik också; för höga krav, lätt att tappa motivationen, stressande är några återkopplingar. 8

9 Mellan % av svaren värderar spelprovet dåligt eller mycket dåligt. Pedagogiken med spel på kortare bana har slagit väl ut. 93 % upplever att det är bra eller mycket bra med svart/gul och grön/vit utslagsplats. Vidare upplever 48 % att det går fortare att komma ner till officiellt handicap jämfört med tidigare utbildningssystem % erbjuder utbildning för både medlem och icke medlem. 30 % använder inte det särskilt framtagna utbildningsmaterialet som riktar sig till barn och ungdom % anser att auktorisation av anläggningen fungerar bra eller mycket bra. Motsvarande siffra för utbildarna är 77 %, men en vanlig synpunkt är att det ofta saknas en effektiv och bra uppföljning. 5. Endast hälften av klubbstyrelserna upplevs som engagerade och anses ha kunskap om nybörjarutbildningen. Enkätsvaren visar vidare att det nästan är uteslutande anställda, tränare och kanslipersonal som möter och hanterar nybörjarna på klubbarna och att ideell ledare, utbildnings- och medlemskommitté eller liknande bör bli mer insatta och ha ett större engagemang i nybörjarutbildningen. Slutsats: Enkätsvaren är ett bra underlag och utgångspunkt i diskussionen om de förslag som utredningen lämnar till FS. Utredningen avser att överlämna alla inkomna svar till ansvariga personer på distriktsnivå för vidare analys och bearbetning i syfte att föra en dialog med ansvariga administratörer och tränare på klubbar inom respektive GDF. B. Examensarbete Golfens nybörjarutbildning Hur upplevs den av nybörjare och tränare? Daniel Olsson och Markus Turtiainen har i sitt specialarbete som avslutar deras tränarutbildning steg 4, TU , gjort den enda kända undersökningen av vad nybörjaren tycker. Enkätundersökningen omfattar 377 nybörjare, som redovisas här, men även 220 tränare. Under säsongen 2006 lämnades 377 enkäter ut till nybörjare på följande klubbar: Björkliden- Bromma, Vellinge, Falsterbo, Araslöv, Bodaholm och Rönnebäck. 377 svar kom in. Enkäterna besvarades i samband med teoriprovet. Syftet med enkäten var att undersöka hur det svenska utbildningssystemet för golf uppfattas av tränare och nybörjare. Är det så att det finns ett missnöje, eller är det bara ett fåtal missnöjda som hörs mycket? Vad är man i så fall missnöjd med? Sammanställning: - Drygt hälften av nybörjarna kommer i kontakt med golfen via kompisar. - Nära 80 % av de 377 undersökta kontaktade GK/anläggning via telefon % av nybörjarna upplevde informationen från GK/anläggning angående kursinnehåll som bra % upplevde informationen som dålig. - Drygt 75 % svarade nej på frågan om informationen de fick av GK/anläggning var enkel att förstå % svarade nej på frågan om GK/anläggning tog sig tid att svara på nybörjarens frågor. 9

10 - Hela 78 % svarade nej på frågan om utbildningen motsvarade informationen som erhölls innan utbildningen startade % svarade nej på frågan om nybörjaren anser att det är svårt att börja spela golf - Avslutningsvis svarar 99 % av de 377 nybörjarna i undersökningen ja på frågan att de skulle rekommendera sin kompis att börja spela golf. Författarnas egna slutsatser på enkätsvaren: - Det finns brister i hur nybörjaren har informerats om kursen. Noterbart är att det kan ha varit kanslipersonal men även tränaren som stått för denna information. - Att så många tycker att kursen sålts in dåligt finner författarna alarmerande. Man måste här poängtera att de som svarat trots allt valt att gå kursen. Man kan fråga sig hur de som låtit bli att gå uppfattade införsäljningen och presentationen. - Den dåliga presentationen av kursen bör rimligtvis hämma tillströmningen av nya golfare. Författarna ställer sig frågan om det är brist på intresse eller att berörd personal tycker att upplägget är krångligt och svårt att presentera. - Regeldelen uppfattas av en klar majoritet av nybörjarna som dålig medan golfvett uppfattas som bra. Möjligen är regeldelen tung och svår att ta till sig. Det kan även tänkas att vikten av att kunna regler inte har klargjorts tillräckligt. Slutsats: Utredningen har inte haft tillgång till annan utredning eller annat material om nybörjarens synpunkter och erfarenheter än detta examensarbete. Utvärderingsenkäter har ett stort värde för både tränare och GK/anläggning för att bibehålla god kvalitet. Utredningen vill därför föreslå att en obligatorisk och nationell enkät tas fram. Enkätsvaren är också en bra grund för kommande utvärderingar och förbättringar av nybörjarutbildningen. För GK/- anläggning bör det inte innebära en tung administrativ belastning. Det är numer en standardprocedur att hantera utvärderingsenkäter i samband med utbildning/kurser. Vidare anser utredningen att det vore värdefullt för GK/anläggning att i Golfens IT system kunna registrera den nybörjare som har genomgått utbildning, men inte blivit medlem i klubb. Förslag: Att en nationell utvärderingsenkät produceras. Enkäten ska fyllas i av alla personer som genomgått nybörjarutbildningen och lämnas till klubben. C. Utbildningsmaterial och prov Utbildningsmaterial Utredningsgruppen beslutade att gå igenom tryckt utbildningsmaterial och bilägger ett ändringsförslag. Bilaga 2: Ändringsförslag; text i nybörjarlitteratur. Slutsats: Förändring och justering behöver göras i syfte att undanröja alla språkliga svårigheter och göra informationen mer användarvänlig och begriplig. I boken Grönt kort - på väg till 36 står att det gröna kortet gäller i 24 månader. Efter den tiden ska nybörjaren ha spelat ner sig till hcp 36. Utredningen föreslår att formuleringarna i det avsnittet ändras så att de inte upplevs stressande för nybörjaren. Prov Utredningen har gått igenom prov nr. 3 golfetikett, golfregler och bilägger ett ändringsförslag. Bilaga 3: Ändringsförslag; i prov nr. 3 golfetikett, golfregler. 10

11 Slutsats: För att golf ska fortsätta att bevara traditionen är det viktigt att nya golfspelare lär sig spelet golf som det är tänkt att spelas. En del i att lära sig spelet golf är regel- och etikettutbildningen med tillhörande prov och är en viktig del i nybörjarutbildningen. Dagens regel- och etikettfrågor upplevs av nybörjaren många gånger som svåra att förstå. Ibland är frågorna på en onödigt avancerad nivå och innehåller många negationer. Nybörjaren ska bedöma om ett påstående är rätt eller fel både under träning och i provet. Förutom att det leder till att nybörjaren har svårt att förstå frågan är det ur en pedagogisk synvinkel inte bra att det står på pränt något som inte är riktigt. Risken finns att nybörjaren minns det felaktiga påståendet. Frågorna i utbildningsdelen och i proven bör ändras till enklare regelfrågor. Det finns exempel på frågor på distriktsdomarnivå. Utredningen anser att det är viktigt att lära sig att slå och hitta i regelboken. Ändringsförslagen innehåller delvis en ny pedagogisk inriktning både när det gäller utbildningsdelen och i proven. Förslag: Att allt publicerat material tillhörande nybörjarutbildningen systematiskt gås igenom och att förändringar, språkliga förbättringar och förenklingar genomförs, med bl.a. utredningens slutsatser och bilaga 2 och 3 som utgångspunkt. D. Särskild fokus på ungdomar Inom SGF finns rekryteringsverktyg som kan användas och redan idag används för att rekrytera fler till golfen. I det här avsnittet redogörs för de som är speciellt riktade mot rekrytering av ungdomar. Samma tankar med lite annat upplägg kan givetvis appliceras på rekrytering av seniorer också. Skandia School Golf i skolan Skandia School arrangerar ett antal kurser för idrottslärare, Golf i skolan. Syftet är att inspirera idrottslärare så att de på hemmaplan - i skolan - låter eleverna få prova på golf. En kursdag omfattar både praktik och teori. Utbildningen fokuserar på förståelse, förtrogenhet, färdighet och fakta. Idrottslärarna får under utbildningen prova på det långa spelet och närspelet med både chip och putt. Det långa spelet genomförs på drivingrangen. Det korta spelet vid en övningsgreen och puttningen sker på klubbens puttinggreen. Utbildningen hålls på en golfklubb där det finns tillgång till övningsområden och instruktörer. Golfens grunder såsom grepp, balans, svingtempo, bollträff m.m. gås igenom av de instruktörer som håller i utbildningen. Ofta avslutas dagen med "Djungelgolf", en enkel golfbana på tre till fyra hål och spel med gummiboll, för att lärarna ska få tips på hur de gör lektionerna inspirerande och roliga! Golf i Skolan inleder teoripasset med en presentation av sin verksamhet och framför allt vad de kan hjälpa till med vid så kallade skolbesök. Det berättas om hur golf kan bedrivas i skolan såväl inomhus som utomhus. Hur idrottshallen kan förvandlas till olika roliga golfstationer och hur enkelt skolområdet kan göras om till en "Djungelgolfbana". Golf i Skolan har tagit fram en väska med material till skollektionerna. Väskan finns att köpa alternativt hyra under några dagar för att genomföra golflektioner i skolan. Kursen för 11

12 idrottslärarna är kostnadsfri, Golf i Skolan står för kursinnehållet. Idrottslärarna avsätter sin tid. För att göra lektionerna med golf så roliga som möjligt måste idrottslärarna får tips och idéer på vad de kan göra under lektionerna så att det upplevs spännande och inspirerande. Samarbete med skolan är en mycket viktigt del i arbetet med rekrytering av ungdomar till golfen. Slutsats: Skapa samverkan mellan SGF och distrikten genom att bygga nätverk. Inom samtliga 21 distrikt bör det finnas en ansvarig person. Dessa får kännedom om var och när det görs skolbesök eller ordnas kurser för idrottslärare. Distriktens kontakt informerar berörda klubbar som får möjlighet att finnas på plats för att marknadsföra både klubben och idrotten golf. Skandia Scramble Skandia Scramble är den enda tävlingen inom svensk golf där ungdomar ges möjlighet att spela på fullvärdig bana utan att vara medlem i en klubb. Skandia Scramble är en tävling med syfte att rekrytera, utveckla och behålla tjejer och killar som golfspelare. Tävlingen var tidigare enbart för tjejer, då golfen var i stort behov av nyrekrytering av just tjejjuniorer. I dagsläget är det viktigt att även rekrytera killar till golfen. Därför spelas Skandia Scramble numera med både tjejer och killar. Värdegrund: Glädje, gemenskap och uppmuntran. Tävlingen är öppen för alla ungdomar även om de inte är medlemmar i en svensk golfklubb. Tävlingen är en breddtävling som vänder sig till tjejer och killar som spelat golf en tid men framför allt till dem som nyligen börjat. Enda kravet är att man måste vara under 17 år. Värdegrunden glädje, gemenskap och uppmuntran är tävlingens viktigaste beståndsdel. Aktiv medlem har rätt att delta på sin hemmaklubb tillsammans med tjejer och killar som ännu inte har någon hemmaklubb. På så sätt skapas en stor möjlighet för klubbarna att rekrytera nya ungdomar till sin verksamhet. Medlemskap behövs således inte för att delta. Tävlingen genomförs i tre steg; klubbkval, regionkval och riksfinal. Riksfinalen spelas i september och är utöver själva tävlingen en stor happening för de deltagande lagen, inte bara som golftävling. I samband med riksfinalen 2006 anordnades det ledarkväll och ungdomskväll för deltagarna, ledare och medföljande föräldrar. Slutsats: Uppdra åt ansvarig för Skandia Scramble och Tjejer och Golfs nätverk att förstärka marknadsföringen av Skandia Scramble Tjejer och Killar. För klubbarna poängtera möjligheten att låta icke-medlemmar delta i tävlingen. Få klubbar har insett vilket utmärkt tillfälle Skandia Scramble är för nyrekrytering av ungdomar. Skandia Junior Park En verksamhet som låter barn och ungdomar prova på golf. Verksamheten dyker upp ute i landet med en rad olika event. 12

13 Under november 2006 besökte Skandia Junior Park tre platser: Aktiv fritid i Västerås, två dagars mässa där höstlovslediga barn kunde prova på olika idrotter. IDA-mässan i Göteborg. Träningsdagarna 2006 i Stockholm, två mässor med idrotts- och träningstema där även vuxna gavs möjlighet att testa på golf på barnens vis. Slutsats: Samverkan mellan golfklubbar, GDF och SGF för att medverka vid och se till att fler dagar kommer till, där även ungdomar från andra idrotter ges möjlighet att prova på golf. Hemsidan - skandiajunior.golf.se På Skandia Junior Golfs hemsida finns mycket information om idrotten golf, små tävlingar, bilder på redan golfspelande ungdomar och var och när de tillsammans med andra ungdomar kan prova på att spela golf. Viktigast på sidan är den klickbara rutan börja spela golf. För de ungdomar som letar runt på sidan och tycker det verkar intressant och spännande ska lätt kunna se hur de ska gå tillväga för att börja. Slutsats: Uppmana klubbar att på hemsidan göra reklam för sina nybörjarutbildningar för juniorer och för sina prova-på-timmar på klubben. Handslaget Handslaget är en satsning från regeringshåll på svensk idrott via Riksidrottsförbundet (RF). En miljard svenska kronor är ämnat för idrotten under en 4 års period. Pengarna ska gå till förbättringar inom fyra olika områden: 1. Öppna dörrar för fler. 2. Hålla tillbaka avgifterna. 3. Delta i kampen mot droger. 4. Intensifiera samarbetet med skolorna. Slutsats: Punkterna 1, 2 och 4 syftar alla till att rekrytera fler ungdomar till idrotten och i SGF:s fall till golfen. Fokusera på områden som skapar möjlighet att rekrytera ungdomar som kanske annars inte kommer i kontakt med golfen. Juniorvänlig golfanläggning En sammanställning är gjord med ett 60-tal förslag på vad golfklubben kan göra för att vara en juniorvänlig golfanläggning. En del punkter är riktade direkt mot rekrytering genom prova på verksamhet på anläggningen. T.ex. arrangera en prova-på-golf dag för juniorer och knattar i närområdet. En juniorvänlig golfanläggning ger en ökad rekrytering av ungdomar till golfen genom att den skapar en attraktiv miljö för ungdomarna. På ungdomsrådets hemsida ligger ytterligare tips och idéer som inte finns med i sammanställningen, men som även de syftar till att skapa en kreativ miljö för ungdomarna att utvecklas i på golfbanan. 13

14 Slutsats: Sammanställningen och klubbarnas egna idéer för en juniorvänlig golfanläggning finns på Internet och är givetvis tillgänglig för alla klubbar. Förslagen skulle kunna göras mer tillgängliga genom att skickas ut till respektive golfklubb. Ledar och tränarutbildningar, Golf för barn/golf för ungdom Inom golfen finns ledarutbildningar som är bra för att ge ledaren/tränaren verktyg för omhändertagande av juniorer på klubben. Utbildningen sker i två steg med tillhörande bok. - Steg 1 Golf för barn + cd-skivan Golfskoj. - Steg 2 Golf för ungdom + häftet Lekövningar för barn och ungdom. Utbildningarna ges av GDF samt på alla 21 auktoriserade golfgymnasier. Utbildningsstegen som är öppen för alla ser ut som följer (SGF/PGA i samarbete): För amatörer/professionella För professionella - Steg 3 Mot lägre scorer Prestation Tränarassistentutbildning (TAU) - Steg 4 Coach 1 Tränarutbildning (TU) - Steg 5 Coach 2 Vidaretränarutbildning (VTU) Specialtränarutbildning (STU) Ett bra omhändertagande av juniorer på klubben innebär att träningarna blir roligare vilket leder till ett intresse från kompisar och andra ungdomar. Chansen ökar då att ungdomarna stannar kvar i golfen till senioråldern. Golf för barn och Golf för ungdom ger inte bara duktiga ledare utan ger även en stor verktygslåda när det gäller övningar för att göra golfträningarna roliga och spännande. Slutsats: Informera och utbilda deltagarna som går ledarutbildningar samt senare ledar/tränarutbildningar om de rekryteringsverktyg som finns för att locka fler ungdomar till golfen. Golfgymnasier I Sverige har vi 21 auktoriserade golfgymnasier varav ett med riksintag. Det ger drygt 400 golfgymnasieelever i undervisning varje år. Utbildningen består dels av eget golfspelande dels av ledarskap för att hjälpa andra med sin golf. Dessutom genomgår golfgymnasieeleverna ledarutbildningarna Golf för barn och Golf för ungdom. En del av eleverna blir framtida ledare och en del blir framtida elitspelare. Oavsett vilket kommer alla att fungera som ambassadörer för golfen. Ledaren mer direkt genom kontakt med nya potentiella golfspelare och elitspelaren indirekt genom att de lyfter fram golfen som idrott och lockar nya personer att prova på. Slutsats: Utbilda golfgymnasieeleverna till goda ambassadörer för golfen. Låt de förstå att de är förebilder oavsett om de sysslar med golf efter studietiden. 14

15 Ungdomsrådet Golfen har ett ungdomsråd som i jämförelse med många andra idrotter har kommit långt med sin verksamhet, dock finns det mycket kvar att förbättra och lära av andra. Det ungdomsråd som har kommit längst med sitt arbete är Centrala Ungdomssektionen inom Svenska Ridsportsförbundet. Bilaga 4: Centrala Ungdomssektionen, Ridsportförbundet. Ungdomsråden hos Specialidrottsförbunden (SF) bidrar till ett ökat ungdomsengagemang och en förbättrad verksamhet för barn och ungdomar inom respektive idrott. De skapar ett intresse för sin idrott genom sina försök att förbättra verksamheten. Ungdomsrådets vision inom golfen är: Öka ungdomarnas inflytande i Golfsverige, ge dem möjligheten att vara med och utveckla verksamheten samt att inspirera unga till ledarskap. Ungdomsrådets främsta rekryteringsverktyg är juniorvänlig golfanläggning, se tidigare avsnitt. Vidare jobbar ungdomsrådet på olika områden för att förbättra för juniorer på landets golfklubbar. Ungdomsrådet bjuder årligen in till ungdomsforum, där unga ledare får en möjlighet att träffa likasinnade och byta tanker, tips och idéer. Att fundera på Golfen skiljer sig från många andra idrotter på det sättet att det krävs en utbildning för att till fullo utöva idrotten. Inga hinder finns för att delta i träningar i klubbens regi men för att tillåtas komma ut på banan och spela finns vissa grundläggande säkerhets- och färdighetskrav. Av det skälet kan många andra idrotter upplevas som mer lättillgängliga för ungdomar. Förslag: - Att särskilt fokusera på Skandia Junior Golfs rekryteringsverktyg för att få fler ungdomar till golfen. - Att Skandia Junior Golf och Bättre golf för alla utvecklar samarbetet mellan GK, GDF, SGF och PGA för att tillsammans lyfta fram rekryteringsverktyg som ska locka fler ungdomar till golfen. 15

16 Kapitel 2 Fungerar systemet med auktorisation av anläggning och utbildare tillfredställande? Inledning I den senaste utvecklingen av nybörjarutbildningen är det inslaget av auktorisation som väckt mest uppmärksamhet. Tidigare fanns det inget som indikerade att en tränare eller klubb/anläggning tog ansvar för utbildningens innehåll eller kvalitet. Många klubbar/anläggningar överlät ansvar och utbildning på tränaren utan uppföljning eller kontroll. Standarden varierade från utmärkt undervisning med goda färdigheter hos eleven till medioker eller en ren formalitet i försäljning av grönt kort till personer utan någon kunskap om golf. Auktorisationen av klubb/anläggning och tränare tillkom för att kvalitén i utbildningen skulle säkras. Alla som vill börja spela golf ska kunna lita på att få en likvärdig utbildning. Varje klubb/anläggning som önskar auktorisation av sin nybörjarutbildning ska ha en slopad bana eller likställda övningshål, låta en ansvarig administratör genomgå en särskild utbildning, vara medveten om sitt ansvar för utbildningsplaner, föra register över sina nybörjare och anlita en auktoriserad tränare, som i sin tur ska ha godkänd svensk tränarutbildning och följa fastställda utbildningsplaner. Klubben/anläggningen ansvarar för att den erbjudna nybörjarundervisningen är av god kvalitet, att den ger nybörjaren grundläggande färdigheter i golfsporten. Tillräckliga kunskaper som är till glädje för elev, klubb/anläggning och dess medlemmar och gäster. Missbrukas utbildningen eller om kraven inte längre uppfylls kan det innebära att auktorisation inte lämnas eller att den återkallas. Utredningen valde att lista de fördelar respektive nackdelar som är förknippade med auktorisationsförfarandet samt att presentera och beskriva styrgruppens tillkomst och uppdrag. Auktorisation Fördelar 1. Kvalitetssäkring - värdet på utbildningen bibehålls Genom auktorisationen förbinder sig klubben/anläggningen och tränaren att använda kursmaterialet och att följa beslutade utbildningsplaner. 2. Visar att det är allvar att utbilda nya golfare Klubben/anläggningen har ansvaret för nybörjarutbildningen och måste engagera sig i att tränaren har tillräckliga kvalifikationer. 3. Ger värde åt de gröna och blå märkena Klubben/anläggningen ansvarar för att tränaren ger tillräcklig undervisning innan eleven tilldelas grönt eller blått märke. 16

17 4. Minskar risken att gröna och blå märken blir handelsvara Tidigare kunde det förekomma att tränare sålde grönt kort utan att känna till köparens kunskaper i golf. Men nu kan klubbens/anläggningens auktorisation ifrågasättas eller återkallas om inte relevant undervisning erbjuds. 5. Vem som helst kan inte utbilda nybörjare enligt SGF:s nybörjarutbildning För att bli auktoriserad måste såväl klubb/anläggning som tränare uppfylla uppställda krav. 6. Kursmaterial och manualer används på rätt sätt För alla administratörer och tränare erbjuds utbildning i hur manualer och material används i nybörjarundervisningen. 7. Kraven på administratör ger möjlighet att mäta antalet nybörjare För att förbli auktoriserad krävs att klubben/anläggningen för register över sina nybörjare. 8. Ger anledning till bevakning av in- och utträde över en längre tidsperiod I kontakten med personer i nybörjarutbildningen kan administratören (eller tränaren) få reda på intresse för medlemskap på kort eller lång sikt. 9. Hjälper anläggningen att arbeta aktivt med rekrytering av nya golfspelare En auktoriserad klubb/anläggning som önskar nya medlemmar har möjlighet att erbjuda nybörjarundervisning i sin marknadsföring. 10. Bidrar till anläggningens positiva varumärke Att vara auktoriserad visar att klubben/anläggningen är vaken och erbjuder en kvalificerad tränare. 11. Backar upp anläggningen ekonomiskt Intäkter från undervisningen kommer både klubben/anläggningen och tränaren tillgodo. 12. Undviker dålig medial publicitet Att vara auktoriserad har en god klang i de allra flesta sammanhang och medför sällan negativa omdömen i press eller media. 13. Klubben/anläggningen behöver inte uppfinna ett eget utbildningskoncept Ett mycket detaljerat och genomarbetat utbildningsmaterial finns för tränare och elev. Materialet är utformat så att undervisningen kan anpassas efter elevens förkunskaper. 14. Bidrar till att klubben/anläggningen engagerar sig i att tränaren har godkänd utbildning För att bli auktoriserad ska klubben/anläggningen ha en tränare med rätt utbildning. Saknar tränaren rätt utbildning kan klubben medverka till att utbildning erhålls. 15. Bidrar till att klubben/anläggningen och tränaren arbetar tillsammans Auktorisationen är ett delat och gemensamt ansvar, där båda parter måste sköta sin del. 17

18 16. Höjer kvaliteten på tränarkåren För att bli auktoriserad måste tränaren ha genomgått svensk tränarutbildning. Det kan efter hand bli svårt att få arbete utan sådan utbildning på svenska golfklubbar/ anläggningar. Auktorisation Nackdelar 1. Ökad byråkrati - blanketter att fylla i och register att föra Årligen måste en ny ansökan om auktorisation sändas till GDF. Löpande ska register uppdateras med deltagare i klubbens/anläggningens nybörjarundervisning. 2. Binder upp klubbar som vill vara självständiga Formella krav måste uppfyllas och undervisningsmaterialet användas. Dock ges stora möjligheter att anpassning till klubbens/anläggningens egen verksamhet och mål. 3. Kontroll upplevs negativt GDF är den instans som övervakar nybörjarundervisningen. En särskild styrgrupp inom SGF är tillsatt för att hjälpa GK/anläggning och GDF i auktorisationsfrågor. I vissa fall bereds sanktionsfrågor för FS. 4. GK/anläggning som inte uppfyller kriterierna känner utanförskap GK/anläggning som inte har en slopad bana, rätt utbildad tränare eller av annan anledning inte kan eller vill uppfylla auktorisationskraven står utanför en del av gemenskapen i svensk golfsport och det kan upplevas negativt. 5. Uppföljningen är bristfällig På de flesta håll inom GDF och SGF - saknas resurser för att övervaka att undervisningen håller önskad standard, men missförhållanden kan sällan hållas hemliga och når snart grannklubbar och GDF. Bilaga 5: Auktorisationsmanual och blanketter. Styrgruppen för nybörjarutbildning Under nybörjarutbildningens första år, kom en del sammansatta frågeställningar upp, som berörde olika intresseområden inom golfen. Det gällde främst regelverk, auktorisation och information. En samordning sågs som angelägen. Vid IdrottsUtbildarGruppens möte i november 2005 lades ett förslag fram om att skapa en styrgrupp för Nybörjarutbildningen. Gruppen föreslogs bestå av sju personer och skulle träffas 3-4 gånger om året. I april 2006 bildades styrgruppen och hade sitt första sammanträde i mitten av maj. Gruppens sammansättning fastställdes av FS i juni samma år och består av representanter från SGF, GDF, GK, PGA samt GIT. Styrgruppen är ett operativt arbetsutskott som rapporterar till SGF:s Idrottsavdelning. Uppdraget är att se till att nybörjarutbildningen fungerar på klubbnivå och att kvaliteten på utbildningen bibehålls. Styrgruppens arbetsverktyg är information, auktorisation, delegering av operativt arbete till distrikten och eventuella sanktioner. Sanktioner beslutas emellertid av FS. 18

19 Slutsats: Utbildningssystemet som det föreslagits och utformats, med auktorisation av både anläggning och tränare, förutsätter att klubbarna ser behovet och vill ha en kvalitetssäkring. Systemet bygger också på ett fungerande samarbete mellan GDF och GK, eftersom GDF har rollen att planera och genomföra utbildning samt att administrera auktorisationen för klubbarna inom GDF. Det är också viktigt att SGF bär ansvaret för tillsynen. SGF gör det genom styrgruppen som rapporterar till SGF:s Idrottsavdelning. GDF och GK ska vända sig till styrgruppen med ärenden, som inte reds ut på GK - eller GDF - nivå. Två av frågorna i enkäten till GK/anläggning, som redovisas i kapitel 1A, handlade om auktorisationen. Ansvarig administratör och tränare ombads värdera hur väl systemet med auktorisation av anläggning respektive tränare fungerar. 85 % av klubbarna svarade bra eller mycket bra och 15 % dåligt eller mycket dåligt avseende anläggningen och motsvarande siffror avseende tränaren var 77 % respektive 23 %, se bilaga 1. Det går inte att bortse från att var 6:e (avseende anläggningen) eller nästan var 4:e (avseende tränaren) klubb anser att auktorisationen är dålig eller mycket dålig. En återkommande synpunkt är att kvaliteten på uppföljning på GDF-nivå varierar kraftigt. Utredningen konstaterar dock att en klar majoritet av de klubbar som svarat upplever auktorisationen som bra eller mycket bra och tolkar det som att dessa klubbar ser ett värde i auktorisationen och stöder syftet bakom. Resultatet är också en tydlig signal om viljeinriktning och ett uttryck för att golfen behöver ett gemensamt förhållningssätt när det gäller färdigheter och utbildningsmaterial för nybörjarutbildning. Utredningen vill understryka vikten av styrgruppens fortsatta arbete för att auktorisationen och nybörjarutbildningen i sin helhet ska motsvara allas förväntningar och ambitioner. Styrgruppen är nyckeln till att föra en konstruktiv dialog med de klubbar som ogillar dagens enhetliga introduktion till golfen. Förslag: - Att auktorisationen, som verktyg för kvalitetssäkring, behålls i nuvarande form. - Att SGF vis styrgrupp och ansvariga tjänstemän ger GDF stöd i prioriteringen av resurser så att en kvalitativ uppföljning av auktorisationen kan ske. 19

20 Kapitel 3 Den enskilda GK:s/anläggningens engagemang. Är nybörjarutbildningen en klubbangelägenhet? Inledning När utträde av medlemmar är större än nyrekrytering framhålls ibland nybörjarutbildningens upplägg som orsak till klubbens problem med profilering och verksamhet. Visst finns exempel där nybörjarutbildningen inte fungerar. I sådana fall är den en del av klubbens problem. Av det skälet valde utredningen i den här delen av direktivet att betrakta nybörjarutbildningen i ett större perspektiv. Nybörjarutbildningen är en introduktion till golfen men också en viktig del i klubbens utveckling i övrigt. En väl fungerande och genomförd nybörjarutbildning borde skapa goda förutsättningar för en aktiv medlemsvård och en positiv utveckling för klubben vilket kommer alla medlemmar till del. Frågorna utredningen ställde sig var: Kris i golfen, eller inte? Hur tar klubben hand om sina medlemmar? Vilka är de avgörande faktorerna? Hur ska klubben möta tidens krav och leverera medlemsvärden? Kris i golfen, eller inte? kom, lämnade. Svensk golf blev 5000 medlemmar färre år Varför? Är det början på en kris? Eller är det en naturlig utveckling? Alla golfnationer når förr eller senare en uppbromsning i sin medlemsutveckling. En golfboom varar inte hur länge som helst. Både USA och Storbritannien, med en längre golftradition än vår, har upplevt nedgångar eller stagnationer i sin utveckling. Därför är det knappast överraskande att även Sverige får en nedgång i antal golfspelare. Men oavsett om det vi upplever är en väntad fas i golfens utveckling, är det viktigt att fundera över varför folk överger golfen. Är det tid, pengar eller förmåga? I USA har gjorts flera undersökningar för att ta reda på orsakerna till att en del slutar spela, spelar mindre eller provar att spela golf under en tid men slutar. Här följer de viktigaste skälen: 1. Tid. Det tar för lång tid att ta sig till och från banan. Rondtiderna är för långa. Planering och lång framförhållning krävs för att spela på attraktiva tider eller tider som passar. 2. Pengar. Även om det är billigare att spela golf i Sverige än i USA eller i Storbritannien måste den ekonomiska faktorn beaktas. För en familj blir årsavgiften och aktie/inträdesavgift/medlemslån kännbar. Golfen konkurrerar om utgifter till hus, bil, båt, resor, andra fritidsaktiviteter o.s.v. 3. Förmåga. I de senaste undersökningarna i USA kommer förmåga på tredje plats bland skälen till att man slutar spela golf. Golf är svårt och en del har inte självförtroende eller tålamod nog att fortsätta när det tar emot. En betydande del av de som svarade ansåg att ökad förmåga att spela golf skulle vara överbryggande och väga tungt i jämförelse med tid och pengar. 20

21 Fem avgörande faktorer Tid. Pengar. Förmåga. Familjeaktivitet. Social samvaro. Om de här fem kriterierna är avgörande bör vi tänka på hur vi kan påverka i rätt riktning, vilket mervärde vi kan erbjuda en klubbmedlem och hur vi kan marknadsföra golfen. Tre mycket olika grupper Äldre golfare. Den normala svenska golfklubben domineras av män födda på 30- och 40-talet. De dominerar årsmötena. De spelar överlägset flest ronder. De motsätter sig ofta en höjning av årsavgiften. Barnfamiljerna. Denna yngre generation, som är viktig för golfens framtid, har helt andra förutsättningar och behov. Båda föräldrarna arbetar. Ofta har båda kvalificerade jobb. De har barn som bor hemma. De vill ha en fritidsaktivitet som passar hela familjen. Tidpunkten och tidsåtgången ska passa in i det sociala mönstret. De vill prova många olika saker. Tid är en bristvara för dem. Äldre barn och ungdomar. De idrottar för att det är roligt. De är aktiva, vill vara i centrum, testa nytt och göra framsteg. Ungdomar är individualister i högre grad än förr, men kompisarna är oerhört viktiga. De tröttnar snabbt på en fritidsaktivitet som kompisgänget inte gillar. Klubblivet betyder att det är där kompisarna finns. Att vinna kommer längre ner på listan än man kanske kan tro. Ungdomar lever i ett stressigare, snabbare samhälle och är vana vid påverkan från reklam och marknadsföring. De har lärt sig att hantera konsumtionssamhället. Uppfyller en aktivitet inte deras krav köper de inte produkten. Hur kan golfen möta kraven? Tiden: På 60-talet tog en golfrond 3 timmar, på 80-talet fyra timmar och på 2000-talet alltför ofta bortåt fem timmar. Slutsats: Det krävs krafttag för snabbare spel. Pengarna: Inträdesavgifter och årsavgifter är betungande för unga familjer. Men samtidigt är dessa beredd att betala för träningskort, semesterresor och liknande. Pengar finns ofta. Frågan är hur familjerna fördelar och prioriterar. 21

22 Slutsats: Mervärdet med ett medlemskap i GK och vad medlemmen får för pengarna måste beskrivas och säljas bättre. Förmågan: Golfen bygger på prestation och umgänge. Golf precis som andra spel går ut på att mäta sig med andra spelare. Förståelse för spelets idé ger spelet mening. När klubben får nya medlemmar måste de tas väl omhand. Nybörjaren ska uppnå förståelse för spelet och erbjudas teknikträning från grunden. Slutsats: Rätta grunderna ger långsiktig stabilitet och utveckling. Familjeaktivitet: Den vanlige golfspelaren spelar ca. 10 ronder per år. På varje klubb finns också grupper som spelar mer än 100 ronder, ibland ända upp till 200 ronder, på hemmaklubben. En av de största farorna för golfen är att för många ronder spelas av samma spelare! Slutsats: En förändrad fördelning av starttider bland medlemmarna kan vara ett verktyg att skapa mervärde för klubbens medlemmar. Det kan göra det möjligt för familjer att få starttider så att de kan bedriva sin fritidsverksamhet tillsammans. Möjliga åtgärder/idéer: Definiera vilka tider som är låg-, mellan- eller högfrekventa. Fastställ antalet ronder som ingår i medlemsavgiften. Fördela antalet ronder per person mellan tidskategorierna låg, mellan och hög. Ta betalt för extraronder som en medlem kan köpa till. Social samvaro: I svenska golfklubbar finns i genomsnitt ca 1200 medlemmar. GK blir då lätt mer en spelplats än en klubb med klubbkänsla, samvaro och gemenskap. Golfens språk, traditioner och klubbanda är borta på många klubbar. Ett årsmöte, ett tävlingsprogram, en städdag, en dag för slyröjning är vad som erbjuds. Ofta deltar alltför få i dessa sammankomster. Slutsats: Nya idéer behövs för att utveckla klubblivet, så att familjerna och ungdomarna känner sig hemma och engagerade i klubben och golfen. Slutsats Nybörjarutbildningen är det perfekta upplägget, om klubbens styrelse och anställda personal tar det på allvar och inser värdet i ett större perspektiv. I examensarbetet som refereras till i kapitel 1B framgår att nära 80% av de 377 nybörjare som deltog i enkäten kontaktade GK/anläggningen via telefon. Det är rimligt att anta att det många gånger är andra än tränaren som tar emot samtalen och ger nybörjaren det första intrycket av golfen, klubben och nybörjarutbildningen. Är de som svarar på frågor pålästa och ger ett gott intryck finns en stor potential att personen blir medlem just där. Omhändertagande och välkomnande är nyckelord i fråga om medlemsvård. En naturlig fortsättning för de som vill fortsätta att utveckla sitt golfspel efter nybörjarutbildningen är SGF:s Bättre golf för alla. Nybörjarutbildningen är klubbens eget ansvar, således en klubbangelägenhet och vilar på klubbens engagemang. Förslag: Att nybörjarutbildningen i grunden är klubbens eget ansvar, således en klubbangelägenhet och vilar på klubbens engagemang. 22

Grönt kort på väg till hcp 36. Teoriutbildning - 2009

Grönt kort på väg till hcp 36. Teoriutbildning - 2009 Grönt kort på väg till hcp 36 Teoriutbildning - 2009 1 2009 Grundläggande golfutbildning Teori Cirka 8-10h Teoretiskt prov Praktik Cirka 8-10h Praktiska prov Åskådarrond Fadderrond 2 Grundläggande golfutbildning

Läs mer

TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR OCH UTBILDAR INOM GRÖNT KORT

TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR OCH UTBILDAR INOM GRÖNT KORT TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR OCH UTBILDAR INOM GRÖNT KORT Du kan vara klubbchef, ordförande, tränare, utbildare i golfvett, fadder, SISU-konsulent - Hur får vi nya spelare att trivas i golfen? - Hur får vi

Läs mer

Efter första bollträffen är du såld på golfen

Efter första bollträffen är du såld på golfen Efter första bollträffen är du såld på golfen Den dag du står på övningsbanan och träffar bollen helt rent, ser den lyfta mot skyn i en hög båge det är då du förstår. Förstår tjusningen med golfen. Förstår

Läs mer

FORTSÄTT UTVECKLA! VARFÖR? KONSEKVENSER?

FORTSÄTT UTVECKLA! VARFÖR? KONSEKVENSER? Arbetsunderlag för att bearbeta vad SGF ska fortsätta utveckla inom målområdet Spelarutveckling junior, bredd och elit. Bord 1 FORTSÄTT UTVECKLA! VARFÖR? KONSEKVENSER? Lämna elitsatsningen orörd, fortsätt

Läs mer

Helena Brobeck, ansvarig barn- och ungdomsutbildningar SGF E-mail: helena.brobeck@sgf.golf.se

Helena Brobeck, ansvarig barn- och ungdomsutbildningar SGF E-mail: helena.brobeck@sgf.golf.se SVENSKA GOLFFÖRBUNDET OCH golfens hus v: a 3 h c o 2, 1 g e t Information om S R A D LE G NIN D IL B T U svenska golfförbundet 3 Välkommen till världens roligaste uppdrag! Grattis till möjligheten att

Läs mer

1$} i laaa 3. Verksamhetsplan juniorer WASA GK 2014

1$} i laaa 3. Verksamhetsplan juniorer WASA GK 2014 1$} i laaa 3 Verksamhetsplan juniorer WASA GK 2014 VERKSAMHETSIDÉ Wasa Golf erbjuder barn och ungdomar unik golfskola: en chans att lära sig golf, ta del av golfens positiva egenskaper inom bl.a. inom

Läs mer

SKANDIA SCRAMBLE TJEJER SKANDIA SCRAMBLE KILLAR TÄVLINGSLEDARMANUAL 2007

SKANDIA SCRAMBLE TJEJER SKANDIA SCRAMBLE KILLAR TÄVLINGSLEDARMANUAL 2007 2007-03-16 Skandia Scramble 1 (6) SKANDIA SCRAMBLE TJEJER och SKANDIA SCRAMBLE KILLAR TÄVLINGSLEDARMANUAL 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 1. Övergripande tävlingsbestämmelser 2 2. Klubbkval 2 3. Regionkval

Läs mer

Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november

Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november Vad kan du göra för att rekrytera och behålla barn och ungdomar till din klubb? Vilka verktyg har du i dag för att kunna rekrytera och behålla barn och ungdomar

Läs mer

Idrottsprogram för Dalsjö GK

Idrottsprogram för Dalsjö GK DALSJÖ GOLFKLUBB Idrottsprogram för Dalsjö GK 2015-2019 Ett handlingsprogram för hela klubben Styrelsen 2015-03-05 Inledning, inriktning, vision, övergripande mål, delmål, långsiktiga mål, aktiviter, utbildning,

Läs mer

Karlskoga GK. Junior och Elit utveckling. Värderingar och mål Styrdokument

Karlskoga GK. Junior och Elit utveckling. Värderingar och mål Styrdokument Karlskoga GK Junior och Elit utveckling Värderingar och mål Styrdokument 1 Innehåll VERKSAMHETSIÈ 3 VÄRDEGRUND 3 VISION 3 VERKSAMHETEN I KORTHET 4 VÅRA GRUPPER 4-6 TRÄNINGSGRUPPER GOLFKUL 7 JUNIOR CLUB

Läs mer

utgåva 3. uppdaterad 2013 02 12 välkommen till

utgåva 3. uppdaterad 2013 02 12 välkommen till R A D LE 1 G NIN D IL B T U s n e lf o G r je n li Rikt utgåva 3. uppdaterad 2013 02 12 välkommen till SVENSKA GOLFFÖRBUNDET OCH golfens hus Riktlinjer Golfens ledarutbildning 1 SYFTE Säkert är att barn

Läs mer

Tränar- och ledarutveckling

Tränar- och ledarutveckling Tränar- och ledarutveckling Presentation och diskussion under ledning av Johan Kannerberg Mikael Sorling SGF PGA SGF:s vision Alla som vill skall få möjlighet att spela golf efter sina förutsättningar

Läs mer

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål.

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål. Innehåll Verksamhetsplan Junior- och Elitverksamheten vid Sölvesborgs GK...3 Vision...3 Målsättning t o m 2015...3 Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål....3 Värdegrund...4 Handlingsplan

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 Led motiv 3G klubben Golf, Glädje och Gemenskap. Detta är ledmotivet i verksamheten för ledare och juniorer. Golfen skall alltid stå i fokus vi skall premiera

Läs mer

Proposition. Verksamhetsöversyn i dialog med Golfsverige

Proposition. Verksamhetsöversyn i dialog med Golfsverige Sverigeresan Proposition Verksamhetsöversyn i dialog med Golfsverige Komplettera Sverigeresan om Demokrati med frågeställningar kring Genomförande, Verksamhetsinnehåll och Kostnad/Finansiering - Att genomföra

Läs mer

Riktlinjer Golfens. välkommen till. utgåva 2. uppdaterad 2010 06 01

Riktlinjer Golfens. välkommen till. utgåva 2. uppdaterad 2010 06 01 Riktlinjer Golfens LEDAR välkommen till SVENSKA GOLFFÖRBUNDET OCH golfens hus UTBILDNING 2 utgåva 2. uppdaterad 2010 06 01 Riktlinjer Golfens ledarutbildning 2 Syfte Säkert är att ungdomar framför allt

Läs mer

GRÖNT LJUS JUNIORVERKSAMHET SOM GER RESULTAT. Golfdistriktsförbunden. Golfklubb, styrelse, junior- och elitkommitté, ledare och tränare

GRÖNT LJUS JUNIORVERKSAMHET SOM GER RESULTAT. Golfdistriktsförbunden. Golfklubb, styrelse, junior- och elitkommitté, ledare och tränare Golfklubb, styrelse, junior- och elitkommitté, ledare och tränare GRÖNT LJUS juniorverksamhet som ger resultat. JUNIORVERKSAMHET SOM GER RESULTAT Golfdistriktsförbunden 2 svenska golfförbundet Fakta Grönt

Läs mer

Välkommen till Golftinget 17 18 APRIL 2015

Välkommen till Golftinget 17 18 APRIL 2015 Välkommen till Golftinget 17 18 APRIL 2015 Välkommen till Golftinget 2015 Fredag 17 april klockan 12.00 till lördag 18 april klockan 12.00 Best Western Täby Park Hotell Schema fredag 17 april 12.00 Lunch

Läs mer

Välkommen till Södermanlands Golfförbund.

Välkommen till Södermanlands Golfförbund. UTBILDNINGSPROGRAM 2015 1 Välkommen till Södermanlands Golfförbund. Vi ger service till våra golfklubbar i Södermanland och deras medlemmar. Vår främsta uppgift är att genomföra olika seriespel och utbilda

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

Medlemsundersökning Hagge GK 8 28 Oktober, Standardrapport Del 2

Medlemsundersökning Hagge GK 8 28 Oktober, Standardrapport Del 2 Medlemsundersökning Hagge GK 8 28 Oktober, 2011 Standardrapport Del 2 1 Kön Kvinna 29,8% 134 Man 70,2% 315 Svarande 449 Inget svar 0 2 Ålder Yngre än 21 år 3,1% 14 21-30 år 5,6% 25 31-40 år 11,1% 50 41-50

Läs mer

Rockatorp Golfklubb styrdokumet

Rockatorp Golfklubb styrdokumet Rockatorp Golfklubb styrdokumet 2004-10-12 1. Syfte GK har som ändamål att verka för att medlemmar kan utöva golfspel i enlighet med idrottens verksamhetsidé. 1.1 Idrottens verksamhetsidé Idrott är fysisk

Läs mer

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra.

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. Nybörjarkurser "Grönt Kort" 2014! Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. FairWay Golf Ulriksdals golftränare under 2014 är Gustaf Ehrnrooth

Läs mer

Alvesta Gk Spelutveckling Barn och Ungdom

Alvesta Gk Spelutveckling Barn och Ungdom Alvesta 2016-02-10 Alvesta Gk Spelutveckling Barn och Ungdom 2016-2020 1. Inledning, bakgrund och riktlinjer RiksidrottsFörbundet.1-3 2. Alvesta GK syn på Barn och ungdomsverksamheten 4-6 3. Vision.. 7

Läs mer

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdoms och juniorverksamhet 1. Vision PITEÅ GOLFKLUBB SKA ERBJUDA DEN BÄSTA BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN I KOMMUNEN, ALLA KATEGORIER

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Inledning Verksamhetsplanen är ett styrande dokument för Södermanlands Golfförbunds (SöGDF) verksamhet under år 2015. I stora drag styrs dokumentet av fattade beslut på Svenska Golfförbundets

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

SGF ungdomstävlingar Tävlingsmanual 2007

SGF ungdomstävlingar Tävlingsmanual 2007 SGF ungdomstävlingar Tävlingsmanual 2007 Innehåll Sida Innehållsförteckning 1 2 Förord 3 Presentation av Skandia Junior Golf 4 Gemensamma tävlingsbestämmelser för SGF:s ungdomstävlingar Deltagarålder Anmälan/Registrering

Läs mer

Professional Golfers Association of Sweden

Professional Golfers Association of Sweden Professional Golfers Association of Sweden Vilka kompetenser ser ni att Er/era Professionals kan utveckla för att möta era behov? Marknadsföring, projektledning, ekonomi Ligga steget före med nya idéer,

Läs mer

Inbjudan till JUNIORTRÄNING

Inbjudan till JUNIORTRÄNING Inbjudan till JUNIORTRÄNING 2015 JUNIORTRÄNING 2015 Nu är det dags att boka upp sig på årets knatte- och juniorträning på Ingarö GK. Säsongen startar den startar den 20 april och avslutas den 27 september.

Läs mer

Verksamhetsplan för Kalix Golfklubb år 2015

Verksamhetsplan för Kalix Golfklubb år 2015 Verksamhetsplan för Kalix Golfklubb år 2015 Inledning: Verksamhetsplanen är det dokument som skall visa våra verksamhetsmål samt planerna för hur vi ska nå dessa mål. Syftet med dokumentet är att vara

Läs mer

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 NVGF Juniorprojektet 2013 Sida 1 (8) NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 Allmänt I samband med Norr- och Västerbottens golfförbunds planeringskonferens i Piteå den 21-22 november 2009 tog ordförande

Läs mer

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Åtta enkla, konkreta och varsamma verktyg som bygger broar mellan människor i och utan funktionssvårigheter Det ska vara lätt att leva i Lund för alla

Läs mer

Inför FÖRBUNDSMÖTET 2014

Inför FÖRBUNDSMÖTET 2014 Inför FÖRBUNDSMÖTET 2014 VERKSAMHETSINRIKTNING 2015 VERKSAMHETSINRIKTNING 2015-2016 Verksamhetsinriktningen behandlar : Uppdrag Värdegrund Vision Verksamhetsidé Långsiktiga verksamhetsstrategier Verksamhetsinriktning

Läs mer

NVGF projektplan för juniorutveckling 2012

NVGF projektplan för juniorutveckling 2012 Sida 1 (9) NVGF projektplan för juniorutveckling 2012 Allmänt I samband med Norr- och Västerbottens golfförbunds planerinskonferens i Piteå den 21-22 november 2009 tog ordförande för distriktets klubbar

Läs mer

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER En rapport om hur kvinnor kan uppmuntras och introduceras till tyngdlyftningssporten Till Svenska Tyngdlyftningsförbundet och Västerbottens Idrottsförbund Av Lucy Rist och Frida

Läs mer

Juniorkommittén, kontaktuppgifter

Juniorkommittén, kontaktuppgifter Välkommen Vi skall inspirera juniorer att söka sig till tävlingsverksamheten som vänder sig till alla kunskapsnivåer och är en del av gemenskapen. Utöver detta skall det ges möjlighet till utveckling och

Läs mer

Juniorkommittén Verksamhetsplan Karlshamns Gk 2017

Juniorkommittén Verksamhetsplan Karlshamns Gk 2017 Juniorkommittén Verksamhetsplan Karlshamns Gk 2017 Karlshamns Gol,lubb Verksamhetsplan för juniorverksamheten 2017 Innehåll 1. Målsä(ningar för juniorverksamheten 2. Juniorkommi(é: sammansä(ning och arbetsordning

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd Värdegrund Våra

Läs mer

Verksamhetsplan för. Isaberg Golfklubb

Verksamhetsplan för. Isaberg Golfklubb Verksamhetsplan för Isaberg Golfklubb 2012 Inledning Verksamhetsplanen är ett dokument som behandlar kort- och långsiktiga mål och aktiviteter, samt vision och strategier. Syftet med dokumentet är att

Läs mer

Visions och målprogram för Junior och Idrottskommittén Haverdals GK

Visions och målprogram för Junior och Idrottskommittén Haverdals GK Visions och målprogram för Junior och Idrottskommittén Haverdals GK Upprättad datum: 2010 04 12 Reviderad datum: Innehåll Bakgrund... 3 Riktlinjer och utgångspunkter... 3 RF:s riktlinjer för barnidrott...

Läs mer

Grupp Inriktning Avgifter Golfkul 5-7 år Första kontakten med golf 500 kr (ink medlemskap)

Grupp Inriktning Avgifter Golfkul 5-7 år Första kontakten med golf 500 kr (ink medlemskap) Juniorgolf 2018 Hammarö GK Golf ska vara kul för alla. Det finns de som vill spela golf bara för att det är så himla kul och det finns de som drömmer om att bli lika bra som Jonas Blixt eller Anna Nordqvist.

Läs mer

Närvarorätt 16 Upplåtaren har närvaro- och yttranderätt vid klubbens styrelsemöten vid gemensamma ärenden.

Närvarorätt 16 Upplåtaren har närvaro- och yttranderätt vid klubbens styrelsemöten vid gemensamma ärenden. Avtal Mellan Upplåtaren Björnhults Golfbana (Björnhult Golf AB) och Klubben Björnhults GK och dess enskilda medlemmar har träffats följande avtal om upplåtelse för golfspel på Björnhults Golfbanas 18 +

Läs mer

Verksamhetsplan Juniorer 2014

Verksamhetsplan Juniorer 2014 Verksamhetsplan Juniorer 2014 Syfte Tanken med detta dokument är att uttrycka en långsiktig strategi för Gumbaldes juniorverksamhet, definiera vad som behöver göras samt säkra resurser så möjligheten finns

Läs mer

Sammanställning av inkomna remissvar och yttranden samt FS synpunkter och förslag över Ag-medlem

Sammanställning av inkomna remissvar och yttranden samt FS synpunkter och förslag över Ag-medlem 1 Sammanställning av inkomna remissvar och yttranden samt FS synpunkter och förslag över Ag-medlem Svar har inkommit från följande GDF: Bohuslän-Dal, Gotland, Göteborg, Halland, Medelpad, Norr-Västerbotten,

Läs mer

Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013

Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013 Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013 (Revideras 2013) INNEHÅLLSFÖRTECKNING GOLF ÄR IDROTT! Inledning... 3 Bakgrund

Läs mer

Håkan Edvardsson Birgitta Ljung 4, 5, 14-16 Per Malmrup Erik Åkerlund 4, 5, 14-16 Mia Reich - Sjögren Gun Nilsson

Håkan Edvardsson Birgitta Ljung 4, 5, 14-16 Per Malmrup Erik Åkerlund 4, 5, 14-16 Mia Reich - Sjögren Gun Nilsson 2002-12-18 ANy FS 13/2002 PROTOKOLL Från möte med förbundsstyrelsen Tid Måndagen den 16 december 2002 Plats Närvarande Golfens Hus, Danderyd Christer Örning Håkan Edvardsson Birgitta Ljung 4, 5, 14-16

Läs mer

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK VIKSJÖ GK NYHETSBREV NR 1, 2013 JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK Nu finns alla grupper för golfkul, knatte och junior 12-21 år upplagda på på hemsidan. Där kan ni också se tider och dagar för respektive grupp.

Läs mer

Skapa utbildning i världsklass! Face to face. Skapa utbildning i världsklass skapa världens bästa idrott!

Skapa utbildning i världsklass! Face to face. Skapa utbildning i världsklass skapa världens bästa idrott! Skapa utbildning i världsklass! Idrottsrörelsen har drygt 3 miljoner medlemmar i Sverige och är landets största och kanske viktigaste folkrörelse. Idrottens vision är: Svensk idrott världens bästa! Visionen

Läs mer

Verksamhetsseminarierna 2016. Ledningspasset

Verksamhetsseminarierna 2016. Ledningspasset Verksamhetsseminarierna 2016 Ledningspasset Ledningspasset - programmet Tid Programpunkt Föredragshållare 10:15 Nya klubbrådgivningen Bo Bengtsson GAF: arbetsmiljö & nyckeltal Stig Persson Två grupper

Läs mer

Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2015

Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2015 Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2015 Bryngfjordens GK samarbetar på olika vis med Bryngfjorden Golf AB som äger och förvaltar golfbanan, Bryngfjordens Fastighets AB som förvaltar klubbhuset samt krögaren

Läs mer

Vår framtid som golfnation en satsning på idrotten golf 2011-2017

Vår framtid som golfnation en satsning på idrotten golf 2011-2017 Proposition till extra Förbundsmöte 21 februari 2010 Vår framtid som golfnation en satsning på idrotten golf 2011-2017 Bakgrund På några decennier gick golf från att vara en överklassport utan förankring

Läs mer

Verksamhetsplan. Sommarro Junior Golfklubb Rev

Verksamhetsplan. Sommarro Junior Golfklubb Rev Verksamhetsplan Sommarro Junior Golfklubb 2016 Rev 160316 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Nulägesanalys... 3 3 Mål 2015... 4 4 Mål 2019... 4 5 Vision... 4 6 Värdegrund/Förhållningssätt... 5 6.1 Värdegrund

Läs mer

Vår framtid. En satsning på idrotten golf

Vår framtid. En satsning på idrotten golf Vår framtid som golfnation En satsning på idrotten golf 2011 2017 SGF:s syfte & mål med projektet Tillsammans med klubbar och distrikt samla Golfsverige i en satsning som främjar golfintresset, verkar

Läs mer

Enkätsvar. Tack till alla som tog sig tid att svara och fortsätt gärna komma med förbättringsförslag eller nya idéer!

Enkätsvar. Tack till alla som tog sig tid att svara och fortsätt gärna komma med förbättringsförslag eller nya idéer! Enkätsvar Under hösten 2013 skickades en enkät ut till de som valt att inte förnya sin B-licens vid Solängets travsällskap mellan åren 2000-2010. Detta för att försöka förstå anledningen till varför man

Läs mer

Höstmötet HaningeStrand

Höstmötet HaningeStrand Höstmötet 2015 1 En golfsäsong Ett år Årsplan Varför? 2 Nyår En golfsäsong Ett år Årsplan Höstmöte Stämma Upptaktskonferens Kommittéer Höstmöte Kommittéer Konferens Plan nästa år Budget nästa år Avgifter

Läs mer

Förbundsstyrelsens yttrande över motion från Hallands GDF Utökad verksamhetsrevision

Förbundsstyrelsens yttrande över motion från Hallands GDF Utökad verksamhetsrevision Version 28 feb 2015 MOTION NR 3/2015 Förbundsstyrelsens yttrande över motion från Hallands GDF Utökad verksamhetsrevision Motionen Motionären föreslår att antalet verksamhetsrevisorer utökas från två till

Läs mer

Verksamhetsplan UEK 2014-2016

Verksamhetsplan UEK 2014-2016 Verksamhetsplan UEK 2014-2016 Detta dokument innefattar Växjö Golfklubbs Ungdoms och Elitkommités verksamhetsplan. Den täcker tre år framöver. Det ska användas som ett arbetsdokument med en tydling inriktning

Läs mer

Golf - Idrott, folkrörelse och friskvård!

Golf - Idrott, folkrörelse och friskvård! Golf - Idrott, folkrörelse och friskvård! Golfen i Sverige 450 golfklubbar 574 471 medlemmar Ökar med ca 25 000 aktiva per år Näst största idrotten totalt i Sverige Största individuella idrotten Bara England

Läs mer

Program. styrelse. seminarier

Program. styrelse. seminarier Program styrelse seminarier ANMÄL DIG TILL ÅRETS VIKTIGASTE KOMPETENS- UTVECKLINGSKVÄLLAR 2012 Till dig som är aktiv i en styrelse eller har annat uppdrag på en golfanläggning: Så skapar du en attraktivare

Läs mer

Agenda Informationsmöte

Agenda Informationsmöte JSM GULD 2014 Agenda Informationsmöte Presentation JEK och tränare 2014 bra och mindre bra Vad händer för nytt 2015? Information om träningen (när, var, hur, vem) Information om träningsavgift Golfskola

Läs mer

Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte. Vallda G&CC 2011-01-23

Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte. Vallda G&CC 2011-01-23 Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte Vallda G&CC 2011-01-23 Agenda 1. Pågående aktiviteter 2. Vallda Golf Junior- och Elitklubb 3. Juniorverksamheten 2011 4. Tävling 5. Vägen mot officiellt hcp 6. Samarbete

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2017

Verksamhetsplan 2016-2017 Sida 1 av 7 Verksamhetsplan 2016-2017 Nynäshamns GK är en klubb med trevlig atmosfär och med en bana som rekommenderas av alla. Idrott och Tävling Vi vill arbeta så att alla som så önskar, oavsett etnisk

Läs mer

VISION OCH MÅL 2014-2017. Söderköpings GK

VISION OCH MÅL 2014-2017. Söderköpings GK VISION OCH MÅL 2014-2017 Söderköpings GK SÖDERKÖPINGS GOLFKLUBB (SgGK) SYFTE MED DOKUMENTET Dokumentet beskriver VAD klubben ska genomföra på både lång och kort sikt. erna ska spegla vision och mål. Dokumentet

Läs mer

GOLFENS KLUBBCHEFS UTBILDNING

GOLFENS KLUBBCHEFS UTBILDNING G O L F - Y O U R G A M E - O U R P A S S I O N Väx genom golfen! HAR DU AMBITIONEN att bli klubbchef? Är du redan klubbchef och vill utvecklas? Finns du inom annan verksamhet och attraheras av golfanläggningen

Läs mer

Idrottsprogram Torreby GK 2005

Idrottsprogram Torreby GK 2005 Idrottsprogram Torreby GK 2005 Inledning... 2 Barn- och ungdomsverksamheten på Torreby GK... 3 Vår värdegrund... 3 Vision, inriktning, mål och riktlinjer... 4 A) Torreby Junior klubb...5 B) Introduktion

Läs mer

Arbetsplan för olika verksamheter i Kalix GK under 2016

Arbetsplan för olika verksamheter i Kalix GK under 2016 Arbetsplan för olika verksamheter i Kalix GK under 2016 Bakgrund Arbetsplanen är det årliga dokument som ska styra vår verksamhet. Den har utformats utifrån det dokument som beskriver mål, strategier och

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd med tyngdpunkt

Läs mer

Ändamålsbeskrivning för behandling av personuppgifter i GIT

Ändamålsbeskrivning för behandling av personuppgifter i GIT Dokumenttyp Legalt dokument Utarbetat av Område/sändlista Datum Version Bo Bengtsson Allmän handling 2008-09-18 2.1 SGF Golfsystem AB Ändamålsbeskrivning för behandling av personuppgifter i GIT Version

Läs mer

Idéer från Albatrossmötet

Idéer från Albatrossmötet Idéer från Albatrossmötet Idéer netto och efter innehåll Tävling Träning Organisation/Ledare Rekrytering Information/marknadsföring Kostnader/greenfee Övrigt Effekt och tidshorisont Stor effekt och kort

Läs mer

Svenska Golfförbundet. Vision

Svenska Golfförbundet. Vision Allmänt Jämtland-Härjedalens Golfdistriktsförbunds huvuduppgift är att verka på de anslutna klubbarnas uppdrag och, i enlighet med RF:s och SGF:s stadgar såsom SGF:s regionala organ, ha ett samlat ansvar

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Vad är det som föranlett en övergång till spelrätter på Hammarö GK? Klubben har fått fler utträdesansökningar än vanligt och vi har ingen kö för

Läs mer

Golfäventyret i skolan.

Golfäventyret i skolan. Golfäventyret i skolan. GOLF PÅ BARNS VILLKOR. Glädje! Det är kul och enkelt att skapa en lektion i golf! Golfäventyret i skolan. Med fantasi och Golfäventyret i skolan-väskan kan du skapa banor och övningar

Läs mer

Visioner och mål för juniorverksamheten 2015-17 framtagen jan - april 2014

Visioner och mål för juniorverksamheten 2015-17 framtagen jan - april 2014 Visioner och mål för juniorverksamheten 2015-17 framtagen jan - april 2014 Vision Brevikens golfklubb skall vara en attraktiv, naturlig och familjär mötesplats för golfintresserade ungdomar. Värdegrund

Läs mer

Vad? Hur? Vem? När? Föräldrabrottning. Klubben. Prova att sitta fast Regler Låt nybörjarna se. Klubben

Vad? Hur? Vem? När? Föräldrabrottning. Klubben. Prova att sitta fast Regler Låt nybörjarna se. Klubben Föräldrabrottning en Prova att sitta fast Regler Låt nybörjarna se en Se äldre/duktigare träna Regler samma oavsett ålder? Skicka fler tränare på utbildningar så att alla känner trygghet. Distriktsförbundet

Läs mer

TÄBY GOLFCENTER GRÖNTKORT

TÄBY GOLFCENTER GRÖNTKORT TÄBY GOLFCENTER GRÖNTKORT Välkommen till Gröntkort på Täby Golfcenter (TGC) och Jarlabanke Gk Vår gröntkort utbildning kan ske både privat eller i grupp. Den vanligaste formen är att gå i grupp, och där

Läs mer

PROTOKOLL från möte med Idrottsutbildargruppen

PROTOKOLL från möte med Idrottsutbildargruppen 2006-06-29 IUG 2/06 PROTOKOLL från möte med Idrottsutbildargruppen Tid 14 juni 2006 Kl 10.00 16.00 Plats Golfens Hus, Danderyd Deltagande Ingemar Nyman, ordförande IN IUG Walle Danewid WD Johan Kannerberg

Läs mer

Herrljunga GK LÅNGTIDSPLAN MED STRATEGISKA MÅL FÖR HERRLJUNGA GOLFKLUBB Postadress : Telefon : Telefax : Reg.nr : Bankgiro : Postgiro :

Herrljunga GK LÅNGTIDSPLAN MED STRATEGISKA MÅL FÖR HERRLJUNGA GOLFKLUBB Postadress : Telefon : Telefax : Reg.nr : Bankgiro : Postgiro : Herrljunga GK LÅNGTIDSPLAN MED STRATEGISKA MÅL FÖR HERRLJUNGA GOLFKLUBB 2016-2020 Postadress : Telefon : Telefax : Reg.nr : Bankgiro : Postgiro : Trollabo, Hudene 0513-23910 0513-23913 864000-8333 716-3652

Läs mer

Golfens klubbchefsutbildning I SAMARBETE MED IHM BUSINESS SCHOOL

Golfens klubbchefsutbildning I SAMARBETE MED IHM BUSINESS SCHOOL Golfens klubbchefsutbildning 2016 2018. I SAMARBETE MED IHM BUSINESS SCHOOL En utbildning till nytta för dig och arbetsgivaren. I dag konkurrerar golfen inte i första hand med andra golfanläggningar utan

Läs mer

KRITERIER OCH IDÉBANK FÖR JUNIORVÄNLIG GOLFANLÄGGNING

KRITERIER OCH IDÉBANK FÖR JUNIORVÄNLIG GOLFANLÄGGNING KRITERIER OCH IDÉBANK FÖR JUNIORVÄNLIG GOLFANLÄGGNING KRITERIER OCH IDÉBANK FÖR JUNIORVÄNLIG GOLFANLÄGGNING JUST NU: EN MÖJLIGHET FÖR KLUBBEN Kriterier och idébank för juniorvänlig golfanläggning är ett

Läs mer

Revisionsrapport. Lunds kommun. *connectedthinking

Revisionsrapport. Lunds kommun. *connectedthinking Revisionsrapport Analys avseende om de budgetansvariga i verksamheterna har rätt kunskap och insikt i ekonomi- och verksamhetsstyrningen? Lunds kommun 2007-11-12 Stefan Tengberg Rådgivare *connectedthinking

Läs mer

Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan

Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan Styrelsen Verksamhetsidén Skånes Brottningsförbunds styrelse och kommittéer vill på alla nivåer bedriva brottningens idé så att den utvecklar människor

Läs mer

Idrottsprogram Nicklastorp. Golfklubb 2005. Framtaget av Idrottsteamet:

Idrottsprogram Nicklastorp. Golfklubb 2005. Framtaget av Idrottsteamet: Idrottsprogram Nicklastorp Golfklubb 2005 Framtaget av Idrottsteamet: Lars Remröd, instruktör, medarbetare i utbildningskommittén, marknadskommittén, junior/elitkommittén, adjungerad i styrelsen. Huvudansvarig

Läs mer

ATT VARA UTBILDNINGSANSVARIG I KLUBBEN

ATT VARA UTBILDNINGSANSVARIG I KLUBBEN ATT VARA UTBILDNINGSANSVARIG I KLUBBEN Utveckling av klubbens verksamhet SVEMO utbildningsmaterial Kontaktpersoner Håll dig uppdaterad genom att se på SVEMO utbildningssida www.svemo.se/utbildning SVENSKA

Läs mer

En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00.

En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00. En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00. AGENDA Inledning Bakgrund Marknadsutveckling Utveckling medlemmar, intäkter och resultat

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016

VERKSAMHETSPLAN 2016 1 VERKSAMHETSPLAN 2016 Styrelsen har i samarbete med Idrottslyftet under 2014 utarbetat en verksamhetsplan för juniorverksamheten. Denna och den under hösten 2014 genomförda enkäten är utgångspunkten för

Läs mer

Agenda Informationsmöte

Agenda Informationsmöte Agenda Informationsmöte Presentation JEK och tränare Information om träningen (när, var, hur, vem) Information om träningsavgift Golfskola Tävlingsinfo Hemsidan Övrig info och frågor Tröjprovning Träning

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING FÖR SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 2013-

VERKSAMHETSINRIKTNING FÖR SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 2013- VERKSAMHETSINRIKTNING FÖR SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 2013-1. INLEDNING Den verksamhetsinriktning som föreläggs Förbundsmötet (FM) omfattar alla verksamheter inom SGF. Förbundsstyrelsen (FS) är styrelse och

Läs mer

Tips för en lyckad Golfens dag

Tips för en lyckad Golfens dag Tips för en lyckad Golfens dag Arbetet med Golfens dag är i full gång både nationellt och ute hos de drygt 250 klubbar som anmält sig. Nu är det dags att börja detaljplanera enligt de tre faserna vi identifierat

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN

VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSPLAN 2017-2021 Landskrona Golfklubb VÅR VISION Golf tillgänglig för alla, livskvalité och hälsa i en stimulerande miljö SÅ HÄR VILL VI UPPFATTAS Välkomnande, Engagerande och Utvecklande KLUBBENS

Läs mer

Nyhetsbrev Årjängs Golfklubb

Nyhetsbrev Årjängs Golfklubb 2016 11 20 Nyhetsbrev Nu närmar sig året sitt slut och det är hög tid att sammanfatta verksamhetsåret. Vill man så kan man fortsätta att spela golf i vår otroligt fina golfhall. Perfekt nu när det blir

Läs mer

En nyhet inför årets säsong blir att klubbstyrelsen tar ett större operativt ansvar för klubbens verksamhetsområden.

En nyhet inför årets säsong blir att klubbstyrelsen tar ett större operativt ansvar för klubbens verksamhetsområden. Verksamhetsplan för Arlandastad GK 2015. Övergripande inriktning Verksamheten i Arlandastad Golfklubb bedrivs inom ramen för två huvudprogram, medlemsprogrammet respektive junior- och elitprogrammet. Verksamhetsplanen

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

BÄTTRE GOLF FÖR ALLA SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSION

BÄTTRE GOLF FÖR ALLA SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSION BÄTTRE GOLF FÖR ALLA SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSION Lund 11 november 2006 1 Golf för alla Plats på bana Många klubbar har fortfarande köer vilket gör att vissa utestängs från golfen. På många banor

Läs mer

Landskrona Golfklubb. Idrottsprogram. Reviderat 2013-01-15

Landskrona Golfklubb. Idrottsprogram. Reviderat 2013-01-15 Landskrona Golfklubb Idrottsprogram Reviderat 2013-01-15 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Idrottsprogram för Barn och Ungdom 3 2.1 Långsiktiga mål 3 2.2 Syfte 3 3. Föräldraengagemang 4 4. Organisation

Läs mer

Nyhetsbrev #7 Årets medlem enkätresultat rapport från Höstmötet Adressändring? God Jul

Nyhetsbrev #7 Årets medlem enkätresultat rapport från Höstmötet Adressändring? God Jul Nyhetsbrev #7 Årets medlem enkätresultat rapport från Höstmötet Adressändring? God Jul Sida 1 av 5 Vänner, Så kom vintern till slut, även om vi när vädret tillåter, fortfarande spelar golf på vår linksbana.

Läs mer

FÄKTNINGEN INFÖR FRAMTIDEN. Ett diskussions- och planeringsmaterial för föreningarna om mål och nyckeltal 2014

FÄKTNINGEN INFÖR FRAMTIDEN. Ett diskussions- och planeringsmaterial för föreningarna om mål och nyckeltal 2014 FÄKTNINGEN INFÖR FRAMTIDEN Ett diskussions- och planeringsmaterial för föreningarna om mål och nyckeltal 2014 Förord Förbundsmötet 2004 antog programmet Fäktningen inför framtiden efter en bred remissverksamhet

Läs mer

VERKSAMHETSPLANER 2016

VERKSAMHETSPLANER 2016 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLANER 2016 Distriktets verksamhetsinriktning 2016 2-3 Bankommittén 4 Damkommittén 4 Seniorkommittén 5 Juniorkommittén 5 Tävlingskommittén 5 Utbildningskommittén 6-8 budget 2016

Läs mer

Arbetsunderlag för att bearbeta vad SGF ska fortsätta utveckla inom målområdet Kommunikation. Bord 1 FORTSÄTT UTVECKLA! VARFÖR? KONSEKVENSER?

Arbetsunderlag för att bearbeta vad SGF ska fortsätta utveckla inom målområdet Kommunikation. Bord 1 FORTSÄTT UTVECKLA! VARFÖR? KONSEKVENSER? Arbetsunderlag för att bearbeta vad SGF ska fortsätta utveckla inom målområdet Kommunikation. Bord 1 FORTSÄTT UTVECKLA! VARFÖR? KONSEKVENSER? Tillgängliggöra golfen i media Golf & Affärer och golf.se Utveckla

Läs mer

Förslag till seriespel för ungdomar 2015

Förslag till seriespel för ungdomar 2015 Förslag till seriespel för ungdomar 2015 Vad gör 10 13 åringarna helst på sin fritid? Ø A" träffa kompisar är mest populäraste fri3dssysselsä"ningen Ø Fotboll är den största sporten både bland tjejer och

Läs mer