Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2011-06-21 50-60"

Transkript

1 Vård- och äldreomsorgsnämnden

2 Vård och äldreomsorgsnämnden sammanträde Information och överläggningar 50. Yttrande angående Alingsås energieffektiviseringsstrategi Yttrande angående Alingsås energiplan Sociala medier 53. Revidering av regler och tillämpningsföreskrifter för färdtjänst tillåtelse att medföra sällskapsdjur vid färdtjänstresa 54. Ansökan om statsbidrag till Omvårdnadslyftet 55. Remissvar: Risk och sårbarhetsanalys 56. Jämförelseprojektet LUFSA Kvalitetsgranskning Anmälan av delegationer 59. Övriga frågor 60. Meddelanden

3 Vård och äldreomsorgsnämnden Sida 1 Plats och tid Vård och äldreomsorgsförvaltningen, Kungsgatan 9 Kl 16:00 19:15 Paragrafer Beslutande Övriga deltagare Niklas Hellgren (KD) ordf Anders Sandberg (S) v. ordf Britt Andersson Näsman (S) Anita Bergström (S) Gurli Ericsson (S) Vanja Larsson (V) Börje Lindberg (M) Ing Marie Molander (C) Alf Olofsson (MP) Astrid Olsson (FP), tjänstgör för Kenneth Olsson (FP) Gunilla Wennö (FP) Marianne Wikström (M) Carin Östh (M) Kristina Lindmark (S) Khidir Salaei (S) Novak Vasic (MP) Pernilla Melin, nämndsekreterare 52 Magnus Haggren, förvaltningschef Catharina Johansson, administrativ chef Information: Charlotte Karlsson, controller KLK 56 Andreas Hasselteg, controller 56 Ingela Funegård, närståendesamordnare 52 Utses att justera Anders Sandberg Justeringens plats och tid Vård och äldreomsorgsförvaltningen, 27 juni 2011 Sekreterare Ordförande Justerande Pernilla Melin Niklas Hellgren Anders Sandberg Anslag / Bevis et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Vård och äldreomsorgsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Vård och äldreomsorgsförvaltningen, Kungsgatan 9, Alingsås Pernilla Melin

4 Vård och äldreomsorgsnämnden Sida 2 Information och överläggningar A/ Jämförelseprojektet LUFSA, Charlotte Karlsson och Andreas Hasselteg B/ Ekonomi, Andreas Hasselteg ekonomisk uppföljning lönekostnadsutveckling kommunalt och privata utförda hemtjänsttimmar budgetförutsättningar 2012 C/ Befolkningsprognos, Andreas Hasselteg D/ Beräkningsgrund av insatsbehov utifrån åldersintervall, Andreas Hasselteg E/ Utveckling av särskilt boende, historik 2004, 2007 och 2011, Andreas Hasselteg F/ Äldreutveckling särskilt boende utifrån befolkningsstatistik, Andreas Hasselteg G/ Visning av IT stöd: GAPET och Anhörigträffen, Ingela Funegård

5 Vård och äldreomsorgsnämnden Sida 3 VÄN 50 Dnr Yttrande angående Alingsås energieffektiviseringsstrategi Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige antog den 21 juni 2006 Alingsås energiplan Under 2009 startade ett projekt för utveckling av en ny energiplan. Alingsås energiplan skall ta avstamp i de övergripande målsättningarna i Alingsås miljömål som antogs av kommunfullmäktige den 24 november I energiplanen bryts de 10 åriga målsättningarna ned i ambitioner för kommunen på tre års sikt. Energieffektiviseringsstrategin utgör ett underdokument till energiplanen. Den bryter ned energieffektiviseringsmål 13 som lyder: Den totala energianvändningen för Alingsås kommuns byggnader, transporter, gatubelysning och VA verksamhet ska minska med i genomsnitt 8 % fram till 2013 jämfört med Syftet med energieffektiviseringsstrategin är: Att ge en översiktlig bild av kommunorganisationens interna energianvändning. Att analysera viktiga sektorer/områden där den interna energianvändningen inom kommunorganisationen är särskilt stor Fastställa mål för energieffektivisering/energibesparing inom den kommunala organisationen, inklusive de kommunala bolagen, fram till 2013, 2014, 2019 och 2020 med 2009 som referensår. Målen skall ta sin utgångspunkt i kommunens energiplan. Fastställa en handlingsplan för åtgärder för minskad energianvändning i kommunens interna organisation. Förslag på åtgärder i handlingsplanen i vilka vård och äldreomsorgsförvaltningen har särskilt angivet ansvar i är följande: Byggnader. Energitävlingar inom exempelvis äldreboenden och förskolor. Transporter Kommunanställda väljer tåg eller buss i samtliga fall där det är praktiskt möjligt och inte innebär onödig tidsförlust. Samordning av kommunala transporter Där det är möjligt ersätta korta resor med fjärrmöten

6 Vård och äldreomsorgsnämnden Sida 4 VÄN 50 Dnr Yttrande Byggnader Vård och äldreomsorgsförvaltningen hyr till största delen äldregårdarna av AB Alingsåshem. Under senare år har energibesparande åtgärder i form av fjärrvärme, källsortering, byte av armaturer för lågenergibelysning, tvätt och diskmaskiner som kopplas till varmvatten mm införts i samband med att de behövt bytas ut. Förvaltningens policy är att i de fall där en förändring kan genomföras utan att försämra kvaliteten för de äldre boende, så skall miljövänliga alternativ väljas. Äldregårdarna består till största delen av bostäder för äldre personer där även de gemensamma utrymmena utgör den äldres hem. I diskussioner om energieffektivisering miljö/energiaspekter på äldregårdarna måste dessa ställas mot säkerheten för vårdtagaren. Ett äldreboende skall vara både ljust och varmt för att uppnå god kvalitet och säkerhet för den äldre som bor där. Satsningar för att minska energiåtgång bör därför, som hittills, genomföras i första hand på systemnivå. En eventuell energitävling inom äldreomsorgen, som föreslås i handlingsprogrammet, måste utformas på ett sådant sätt att inte den äldre på något sätt blir drabbad. Till en eventuell tävling bör en utbildningsinsats kopplas som inrymmer kvalitet och säkerhetsaspekter för den äldre, såväl som energiaspekter och möjligen skall den begränsas till lokaler som inte utgör någon enskilds hem. Samtidigt är det är viktigt att verka för en ökad miljö/energimedvetenhet hos den enskilde i en så stor verksamhet som vård och äldreomsorgen utgör. Transporter Vård och äldreomsorgsförvaltningen har genom miljögruppen påpekat att antalet tunga transporter till äldregårdarna ökat på senare år, främst på grund av att inköp idag sker från fler leverantörer än tidigare. En positiv utveckling på denna problematik vore, om möjligt, att genom samordnad upphandling av fler varor minska ned antalet tunga transporter. Förvaltningen har en bilpark om 57 fordon och med det stor energipåverkan i samband med bilkörning. I takt med att förvaltningens bilpark byts ut väljs miljövänligare alternativ enligt rekommendation som ges från tekniska kontoret. De flesta fordonen finns i den kommunala hemtjänsten som idag utgör idag 75 procent av all hemtjänst i kommunen. Den rådande trenden är att allt fler väljer externa utförare av hemtjänst och det innebär idag att den kommunala hemtjänsten minskar sitt kundunderlag, något som kan komma att påverka antalet hemtjänstresor i intern verksamhet. Handlingsplanen tar upp energibesparing genom ruttoptimering som en metod och anger att 30 procent av resorna i hemtjänsten skulle kunna gå att ta bort på detta sätt. Miljögruppen i förvaltningen ställer sig tveksam till denna uppgift eftersom man redan idag arbetar med att optimera rutterna i hemtjänsten samt att öka samåkningen. Kostnaderna för vikarier i samband med utbildning i ecodriving gör att förvaltningen saknat ekonomiska förutsättningar och endast skickat ett mindre antal medarbetare på utbildning. Hemtjänsten är den personalgrupp som kör mest och där en utbildning skulle ge störst effekt. Enbart i hemtjänsten finns 170 personer som omfattas av handlingsplanens förslag. Vikariekostnader i samband med utbildning i ecodriving för denna grupp uppgår till kr. Att utbilda över 1000 anställda i ecodriving ställer sig förvaltningen mycket tveksam till då en stor volym av vårdpersonalen som arbetar i de särskilda boendena sällan eller aldrig använder bil i tjänsten.

7 Vård och äldreomsorgsnämnden Sida 5 VÄN 50 Dnr Förvaltningen vill arbeta för att stärka förutsättningar för att cykla i tjänsten. Att enkelt kunna placera cykeln under tak invid sin arbetsplats kan vara en sak som ger en positiv inverkan på cykelanvändningen och idag saknas sådana möjligheter på många ställen. Tillgång till el cykel har efterfrågats och förvaltningen avser att pröva om detta kan vara ett alternativ till bil ibland, på ställen där det finns en säker förvaring av cykeln. För att nå goda hållbara resultat både vad gäller byggnader, transporter; inköp av produkter, IT användning mm krävs samverkan med andra förvaltningar och bolag. Beslut som kräver budgetmedel för att genomföra hanteras i samband med nämndens budgetberedning. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 juni Vård och äldreomsorgsnämndens beslut Vård och äldreomsorgsnämnden antar förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget. Exp. KS

8 Vård och äldreomsorgsnämnden Sida 6 VÄN 51 Dnr Yttrande angående Alingsås energiplan Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige antog den 21 juni 2006 Alingsås energiplan Under 2009 startade ett projekt för utveckling av en ny energiplan. Alingsås energiplan skall ta avstamp i de övergripande målsättningarna i Alingsås miljömål som antogs av kommunfullmäktige den 24 november I energiplanen bryts de 10 åriga målsättningarna ned i ambitioner för kommunen på tre års sikt. Energiplanen är uppbyggd i fyra delar: Beslutsdel som anger Alingsås kommuns målsättningar på energi och klimatområdet inom den närmaste treårsperioden. Bilaga 1: Bakgrundsdel med nulägesbeskrivning, analys och relevant energi och växthusgasstatistik för Alingsås kommun. Bilaga 2: Åtgärdsförslag Bilaga 3: Miljöbedömning av energiplanen. Målsättningarna för delas i tre områden och målformuleringarna finns under rubrikerna hållbara energisystem, hållbara transporter och energieffektiviseringar. Till varje mål finns ansvariga nämnder/bolag kopplade. Vård och äldreomsorgsnämnden enda ansvarsområde återfinns tillsammans med alla andra nämnder och bolag under rubriken energieffektivisering mål 13. Den totala energianvändningen för Alingsås kommuns byggnader, transporter, gatubelysning och VAverksamhet ska minska med i genomsnitt 8% fram till 2013 jämfört med Mål 13. bryts sedan ned i ett eget dokument, energieffektiviseringsstrategin. Yttrande Förvaltningen ställer sig bakom förslaget till energiplan och bidrar med möjliga åtaganden. Som framgår av energiplanen, har vård och äldreomsorgsförvaltningen ingen central roll när det gäller målarbetet och påverkan på energifrågor på systemnivå. Energifrågorna behandlas i förvaltningen främst som åtgärder för miljön och arbetet drivs av miljögruppen i förvaltningen. Då förslag på åtgärder främst redovisas i energieffektiviseringsstrategin, lämnas kommentarer i yttrande gällande energieffektiviseringsstrategin. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 juni Vård och äldreomsorgsnämndens beslut Vård och äldreomsorgsnämnden antar förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget. Exp. KS

9 Vård och äldreomsorgsnämnden Sida 7 VÄN 52 Dnr Sociala medier Ärendebeskrivning Vård och äldreomsorgsnämndens arbetsutskott lämnade vid sitt sammanträde den 8 mars 11 ett uppdrag till förvaltningen att utreda risker och möjligheter med ett införande av sociala medier inom vård och äldreomsorgsförvaltningen. En arbetsgrupp tillsattes i vård och äldreomsorgsförvaltningen för att utreda frågan. För att fånga upp så många perspektiv som möjligt kom sammansättningen av gruppen att bestå av personer med olika kompetenser och bakgrunder. Utredningen ville belysa olika aspekter av användningen av sociala medier. Dels ur ett anhörigperspektiv, brukarperspektiv men också utifrån ett rent IT perspektiv. Vidare ville förvaltningen undersöka möjligheterna att använda sociala medier som ett rekryteringsverktyg. Slutligen var det lämpligt att även fånga upp och beakta ett åtagande av sociala medier ur ett juridiskt perspektiv. Beredning Sociala medier är ett samlingsbegrepp för publika interaktiva tjänster på internet där användarna genererar innehållet. Exempel på sådana tjänster är bloggar, Facebook, Youtube och Twitter. Sociala medier kan användas som komplement till förvaltningens övriga informationskanaler. Ett socialt medium kan användas för att marknadsföra aktiviteter som riktar sig till kommuninvånare och brukare, eller för att informera om verksamheten. Det kan också användas för att kommunicera med enskilda individer eller med kollegor inom kommunen samt kollegor i andra kommuner eller organisationer. Det blir mer och mer vanligt att myndigheter använder sig av sociala medier. I november 2010 genomförde Sveriges kommun och landsting (SKL) en undersökning om användandet av sociala medier bland kommuner, landsting och regioner. Undersökningen visade att 60 % använde någon form av sociala medier. Dialogen med medborgarna samt möjligheten till att hitta en ny kanal för att nå ut med nyheter angavs vara det främsta skälet för användandet. Vidare visar SKL:s undersökning att de sociala medierna främst används bland verksamhetsområdena skola, kultur och fritid. Denna tendens visar sig även stämma in på Alingsås kommun där det främst är olika skolor som använder sociala medier. Det är således fortfarande inte vanligt att socialtjänsten använder sig av de traditionella sociala medierna. Det finns alltså många positiva ändamål och möjligheter med att använda sociala medier men det kan också innebära vissa risker. Kommunstyrelsen har antagit särskilda riktlinjer för hur användandet av sociala medier skall gå till (KS 1 november ). I riktlinjerna belyser man bl a hur man bör agera utifrån offentlighets och sekretesslagen samt personuppgiftslagen.

10 Vård och äldreomsorgsnämnden Sida 8 VÄN 52 Dnr Sociala medier inom vård och äldreomsorgsförvaltningen Arbetsgruppen frågade sig om förvaltningen skulle kunna starta någon form av ett socialt medium så som exempelvis en facebooksida för ett särskilt boende. Genom det sociala mediet skulle det särskilda boendet kunna informera anhöriga om verksamheten och vad man gör på boendet under dagarna. Informationen skulle kunna innehålla bilder på olika aktiviteter och ersätta de informationsblad i papper som vissa särskilda boenden lämnar till anhöriga redan idag. Arbetsgruppen kunde snart konstatera att idén var tilltalande men att en sådan facebooksida skulle kunna komma att medföra att den enskildes person och sekretessuppgifter riskerade att röjas. Det är viktigt att komma ihåg att offentlighets och sekretesslagen och personuppgiftslagen omfattar även de sociala medierna. För vård och äldreomsorgsförvaltningens verksamhetsområde, vilken omfattas av både sekretessuppgifter samt känsliga personuppgifter, innebär det att man bör vara extra restriktiv med hur man verkar på ett socialt medium. Mot bakgrund av detta anser arbetsgruppen att de traditionella sociala medierna inte bör införas i nämndens regi då det är förenat med för stora risker. Istället enades gruppen om att den redan befintliga hemsidan bör kunna utvecklas och uppdateras i större utsträckning. Dock utan att personuppgifter röjs. Andra tekniska lösningar Arbetsgruppen började istället att titta på alternativa tekniska lösningar för att ändå uppnå målet med ökad information och kommunikation mellan olika grupper trots eventuella känsliga sekretess eller personuppgifter. Valen föll på två system som vardera når olika målgrupper. Gemensamt för dessa IT lösningar är att de inte är publika, dvs. det krävs inloggningsuppgifter för att få tillgång till informationen. På så vis möjliggör man kommunikation som kan innehålla känsliga sekretess eller personuppgifter. Dessa båda system kan dessutom byggas ut och användas av flera förvaltningar och användare bortom vård och äldreomsorgsförvaltningens regi. Sedan tidigare vet vi att det finns önskemål från dels anhöriga som vill kunna kommunicera med andra anhöriga dels önskemål från anhöriga som vill kunna kommunicera med personalen. Med olika IT stöd kan en sådan kommunikation bli möjlig. En annan fördel med dessa system är dess flexibilitet, man kan använda systemet när som helst under dygnet och man blir således inte bunden till fasta tider. Anhörigstödet GAPET är ett IT baserat anhörigstöd vilket bygger på att anhöriga som vårdar en närstående kan hålla kontakten med en kontaktperson i kommunen eller med andra anhöriga i övriga landet. Den anhörige som av olika anledningar inte önskar ta del av kommunens olika anhörigaktiviteter kan i det fallet ändå kommunicera med andra som är i en liknande situation. I detta system kan man också välja att vara anonym. Anhörigträffen är också det ett IT baserat system. Denna IT lösning möjliggör kommunikation mellan personalen i äldreboendet/hemtjänsten och den anhörige. Informationen kan exempelvis innehålla nyhetsbrev från personalen, en kalenderfunktion som visar vad som är på gång, den kan även visa bildarkiv.

11 Vård och äldreomsorgsnämnden Sida 9 VÄN 52 Dnr Rekrytering av personal via sociala medier Arbetsgruppen såg även de sociala medierna som ett potentiellt rekryteringsverktyg. I framtiden kommer äldreomsorgen att stå inför ett massivt rekryteringsbehov. Äldreomsorgen bör därför hitta nya kanaler för att nå de individer som är morgondagens arbetstagare. För den yngre generationen utgör de sociala medierna en naturlig källa till information. Genom att synas på den arena där den yngre generationen verkar kan vård och äldreomsorgen marknadsföra sin verksamhet på ett nytt sätt. Arbetsgruppen initierade därför frågan om rekrytering via sociala medier bland kommunens personalsekreterare. Gensvaret var positivt och kommunens personalavdelning kommer nu att undersöka om sociala medier skall vara en rekryteringskanal för hela kommunen i framtiden. Sammanfattning IT baserade teknikstöd utgör en utmärkt kanal för olika former av information och kommunikation för äldre och anhöriga. Idag går den tekniska utvecklingen inom äldreomsorgsområdet snabbt framåt. Det är därför förvaltningens mening att man idagsläget bör satsa på dessa olika teknikstöd, vilka är inriktade på just äldreomsorgen. Detta utgör en mer fruktbar lösning för kommunikation och information än att införa någon form av traditionella sociala medier. Mot bakgrund av detta lämnar förvaltningen följande förslag till beslut: Nämnden ställer sig bakom rapporten att inte införa traditionella sociala medier i nämndens regi. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med att undersöka om IT lösningar så som GAPET och Anhörigträffen bör införas. Vid arbetsutskottets sammanträde den 7 juni 40 yrkade samtliga ledamöter, i ett tilläggsyrkande, att föreslå nämnden att anta följande yrkande: Nämnden ger kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta rutiner för att införa och använda sociala medier som ett rekryteringsverktyg i Alingsås kommun. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 juni Vård och äldreomsorgsnämndens beslut Nämnden ställer sig bakom rapporten att inte införa traditionella sociala medier i nämndens regi. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med att undersöka om IT lösningar så som GAPET och Anhörigträffen bör införas. Nämnden ger kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta rutiner för att införa och använda sociala medier som ett rekryteringsverktyg i Alingsås kommun. Exp. KS

12 Vård och äldreomsorgsnämnden Sida 10 VÄN 53 Dnr Revidering av regler och tillämpningsföreskrifter för färdtjänst tillåtelse att medföra sällskapsdjur vid färdtjänstresa Ärendebeskrivning Vård och äldreomsorgsnämndens arbetsutskott lämnade vid sitt sammanträde den 10 maj i uppdrag till förvaltningen att se över gällande riktlinjer för färdtjänst så att möjlighet medges för resenärer att medföra sällskapsdjur vid färdtjänstresa. Vid nämndens sammanträde den 24 maj beslutade man att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en fördjupad analys över vilka praktiska och ekonomiska effekter ett beslut om tillåtelse att medföra sällskapsdjur vid färdtjänstresa kan medföra. Vidare beslutade man att ge förvaltningen i uppdrag att inför ordinarie nämndsammanträde i juni 2011 redovisa resultatet av utredningen samt föreslå nödvändiga förändringar av tillämpningsföreskrifterna. Beredning Vid arbetsutskottets sammanträde den 7 juni var den fördjupade analysen eller förändringarna av tillämpningsföreskrifterna inte klar. Samtliga ledamöter i arbetsutskottet var dock eniga om att tillåta att sällskapsdjur får medföras vid färdtjänstresa. Man beslutade därför att förslå att vård och äldreomsorgsnämndens vid sitt sammanträde den 21 juni 2011 skulle besluta att sällskapsdjur skall medfölja vid färdtjänstresor samt att förvaltningen till nämndens sammanträde i augusti skall utarbeta tillämpningsanvisningar gällande detta beslut. Vård och äldreomsorgsnämndens beslut Sällskapsdjur får medfölja vid färdtjänstresor. Förvaltningen får i uppdrag att till nämndens sammanträde i augusti utarbeta tillämpningsanvisningar gällande detta. Exp. Ann Cajvert och Magnus Haggren

13 Vård och äldreomsorgsnämnden Sida 11 VÄN 54 Dnr Ansökan om statsbidrag till Omvårdnadslyftet Ärendebeskrivning Behovet av kompetens hos personalen ökar kontinuerligt. Att bemötas med respekt av kompetent personal inom både vård och omsorg är viktigt för att äldre personer ska uppleva sin tillvaro som värdig och trygg. Kvaliteten i vården och omsorgen uppstår i det enskilda mötet mellan människor. Regeringen genomför därför Omvårdnadslyftet en tidsbegränsad utbildningssatsning för äldreomsorgens medarbetare. Satsningen syftar till att stimulera huvudmännens långsiktiga arbete med att stärka kompetensen inom äldreomsorgen och ge medarbetarna möjlighet att växa i sina yrkesroller Omvårdnadslyftet syftar till att stärka både den grundläggande kompetensen för undersköterskor och vårdbiträden och den kompetens som behövs för specialiserade uppgifter. Omvårdnadslyftet omfattar såväl kommunen som enskild verksamhet. Beredning Socialstyrelsen ges i uppdrag att förbereda, administrera och löpande följa upp den tidsbegränsade satsningen Omvårdnadslyftet under åren Under förutsättning att riksdagen beviljar medel är det regeringens avsikt att satsningen ska pågå till och med För satsningen får Socialstyrelsen 2011 rekvirera kronor från Kammarkollegiet, anslag 5.1, anslagspost 22. Av dessa medel får Socialstyrelsen använda kronor för sina uppgifter inom satsningen. Endast kommuner kan söka detta bidrag. En första ansökan lämnas till Socialstyrelsen senast den 1 juli Alingsås kan söka maximalt kr för Medlen kan användas till utbildning som utgår från kurserna i det nya vård och omsorgsprogrammet inom gymnasieskolan. Satsningarna 2011 riktar sig enbart mot basutbildning och genomförs i form av upphandlad uppdragsutbildnings motsvarande gymnasieskolan. Från och med den 1 juli 2012 kan utbildning ske via anordnare av kommunal vuxenutbildning och omfattar då även utbildning för personer som arbetar med specialiserade uppgifter. Statsbidrag utgår för betygsatta kunskaper. Kommunen får tillgodoräkna sig 50 kr per redovisad gymnasiepoäng. Sökande kommun ska senast den 30 april 2012 göra en inventering av undersköterskors och vårdbiträdens utbildning. Socialstyrelsen utbetalar statsbidraget så snart godkänd ansökan inkommit till myndigheten. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 juni Vård och äldreomsorgsnämndens beslut Vård och äldreomsorgsnämnden godkänner ansökan om statsbidrag till Omvårdnadslyftet. Exp. Socialstyrelsen

14 Vård och äldreomsorgsnämnden Sida 12 VÄN 55 Dnr Remissvar: Risk och sårbarhetsanalys Ärendebeskrivning Enligt lagen SFS 2006:544 skall kommunen upprätta en Risk och sårbarhetsanalys som tydliggör vilka risker som finns i kommunen som kan föranleda en extraordinär händelse. Den nu gällande Risk och sårbarhetsanalysen fastställdes av kommunfullmäktige , 5156, och är aktuell för revidering. Kommunens Risk och sårbarhetsanalys skall aktualiseras av kommunfullmäktige varje ny mandatperiod och ligga till grund för samhällsplanering på alla de områden som omfattas av kommunens verksamheter. En arbetsgrupp, med deltagare från förvaltningar och kommunala bolag, har i samverkan med säkerhetssamordnaren gått igenom inventeringen av risker och sådant som kan göra kommunen sårbar. Ur analysen skall också varje förvaltning och bolag välja ut de risker man bedömer utgör en sådan påfrestning att särskilda åtgärder måste vidtas. Analysen skall också utgöra en grund för Handlingsprogram till skydd mot olyckor. Synpunkter på förslaget till Alingsås kommuns Risk och sårbarhetsanalys skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast Förvaltningens remissyttrande Vård och äldreomsorgsnämndens verksamhet berörs i hög grad av flera av de risker som beskrivs i analysen. Verksamhet bedrivs i alla kommunens geografiska delar och förvaltningen är beroende av samverkan med flera aktörer inom kommunen och regionalt. För nämnden och dess verksamheter är det därför viktigt att det finns en fungerande samordning mellan dessa aktörer på strategisk nivå. Avseende andra och tredje stycket i avsnitt A.6 föreslås en omformulering. Nuvarande formulering lyder: Ett avståndstagande och brist på engagemang i samhällsfrågor från befolkningen på grund av negativa politiska händelser och tilldragelser i några större företag kan ses som ett hot mot demokratin. Svårigheten att rekrytera politiker kan bidra till att kvalitén på det politiska arbetet sjunker med politikerförakt som följd. Många politiker utsätts också för hot och våld vilket menligt kan påverka den politiska processen. Utomparlamentariska aktioner kan hota det demokratiska samhället om förtroendet för systemet sviktar.

15 Vård och äldreomsorgsnämnden Sida 13 VÄN 55 Dnr Följande formulering föreslås ersätta ovanstående: Ett avståndstagande och brist på engagemang i samhällsfrågor från befolkningen kan ses som ett hot mot demokratin. Hot och våld mot politiker och andra aktioner kan leda till att förtroendet för systemet sviktar och demokratin riskerar att urholkas I avsnitt C.2, under rubriken Föreningsliv, föreslås sista stycket utgå då det i sin nuvarande utformning inte kan anses som relevant för risk och sårbarhetsanalysen. Nuvarande formulering lyder: Det händer allt oftare att våldsamma händelser som inträffar runt om i världen har sitt ursprung i religiösa motsättningar eller utförs med religion som täckmantel. Nedbrutet på lokal nivå kan sådana motsättningar skapa instabilitet i samhället genom att konflikten fortplantar sig till sympatiserande grupper. Även generationsmotsättningar kan tänkas skapa oro. För övrigt har förvaltningen inga synpunkter på förslaget. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 juni Vård och äldreomsorgsnämndens beslut Vård och äldreomsorgsnämnden antar förvaltningens förslag till remissvar som sitt eget. Exp. KS

16 Vård och äldreomsorgsnämnden Sida 14 VÄN 56 Dnr Jämförelseprojektet LUFSA 2011 Ärendebeskrivning Jämförelseprojektet med arbetsnamnet LUFSA genomfördes initialt under våren 2009 och var en jämförande studie av äldreomsorgens verksamhet mellan kommunerna Lidköping, Ulricehamn, Falköping, Lilla Edet, Vårgårda och Alingsås. Jämförelseprojektet skedde ursprungligen på initiativ av SKL (Sveriges kommuner och landsting) i samarbete med Finansdepartementet och RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser). Under 2011 bestämde jämförelseprojektets kommuner att genomföra en uppföljning av jämförelseprojektet. Under arbetets gång har Ulricehamn och Vårgårda valt att avstå deltagande i jämförelseprojektet. Rapporten 2011 baseras på samma metoder och mätningar som ursprungsrapporten. Vissa fördjupningar kring personaltäthet på särskilt boende, kostnader för lokaler samt kostnader för kostverksamheten har kompletterats rapporten. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 juni Vård och äldreomsorgsnämndens beslut Nämnden beslutar att godkänna jämförelseprojektets rapport och lägga rapporten till handlingarna.

17 Vård och äldreomsorgsnämnden Sida 15 VÄN 57 Dnr Kvalitetsgranskning 2011 Ärendebeskrivning En bred verksamhet som vård och äldreomsorg har krav riktade mot sig från flera håll. Lagkrav, nationella krav samt lokala målsättningar skapar en gemensam plattform eller kvalitet som all verksamhet skall nå upp till. I takt med att verksamheten idag inte enbart utförs i egen regi utan tillsammans med fler aktörer är det angeläget att all uppföljning och granskning följer en fastställd struktur på ett producentneutralt sätt. I de nationella mätningar som genomförs årligen av såväl Socialstyrelsen som Sveriges kommuner och Landsting står sig Alingsås kommuns vård och äldreomsorg väl i konkurrens med andra kommuner. Det existerar brister och förbättringsområden men rent generellt kan konstateras att vård och äldreomsorgsverksamheten i Alingsås bedrivs med god kvalitet. Den granskning som nu genomförts är en del i det lokala uppföljningsarbete som beskrivs i uppföljningsrutiner fastställda av vård och äldreomsorgsnämnden. Beredning Den granskning som genomförts under våren 2011 omfattar verksamhet/kvalitet och personal. Uppföljningen har riktats till all verksamhet oavsett utförare. Granskningen har utförts i form av webbenkät, samtal med chefer och personal. Ansvarig för granskningen har varit Linda Bergholtz, kvalitetsansvarig, Margareta Mökander, MAS samt Christine Sjökvist, utredare. Resultaten presenteras i separata rapporter till varje chef kompletterat med specifika verksamhetsrapporter för t ex hemtjänstverksamhet. En övergripande rapport som sammanfattar de avvikelser eller brister som uppmärksammats har lämnats till förvaltningschef. Sammantaget kan konstateras att det förekommer brister i vår verksamhet utifrån de krav som ställs upp för verksamheten. De flesta av de påtalade bristerna är av den karaktär att de bäst åtgärdas direkt i verksamheten men det förekommer även brister av mer strukturell karaktär som spänner över flera verksamheter. Förslag till åtgärd Utifrån granskningen är det angeläget att åtgärda de brister som uppmärksammats. Förvaltningen kommer därför att åtgärda allvarliga brister omedelbart samt i enlighet med de direktiv som lämnats i rapporten utarbeta åtgärdsplaner för övriga brister. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 juni Vård och äldreomsorgsnämndens beslut Vård och äldreomsorgsnämnden godkänner kvalitetsgranskning 2011.

18 Vård och äldreomsorgsnämnden Sida 16 VÄN 58 Dnr Anmälan av delegationer Ärendebeskrivning Delegering av ärenden inom en nämnd regleras i Kommunallagen 6 kap Vårdoch äldreomsorgsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till ordförande, viceordförande, vård och äldreomsorgsnämndens arbetsutskott och enskilda kommunala tjänstemän enligt nämndens delegationsförteckning. Dessa beslut skall anmälas till vård och äldreomsorgsnämnden. Beredning Följande delegater har fattat följande beslut enligt delegationsförteckningen under den aktuella perioden: Kategori: förvaltning allmänt Magnus Haggren, förvaltningschef Nedsättning av eller befrielse från avgift inom ramen för gällande riktlinjer, 30st Semesterlista, ersättare för förvaltningschef under semester Kategori: förvaltningschefens vidaredelegation Anställningar Karin Grund, enhetschef Visstidsanställning, 1 st 100% (höjning av tjänstgöringsgrad) Visstidsanställningar, sommarvikariat sjuksköterskor Pernilla Andersson, enhetschef Visstidsanställning, 4st Heidi Juntoft Jonasson, enhetschef Visstidsanställning, semestervikariat Yvonne Svensson, enhetschef Visstidsanställning, 1st Linda Stenfeldt, enhetschef Visstidsanställning, 8 st

19 Vård och äldreomsorgsnämnden Sida 17 VÄN 58 Dnr Linda Brunnegård, enhetschef Visstidsanställning, 3 st (1 st höjning av tjänstgöringsgrad, 2 st månadsvikariat) Stefan Hagengrinder, enhetschef Visstidsanställningar (19 st sommarvikarier) Yvonne Svensson, enhetschef Visstidsanställning, 12 st Helen Gillquist, avdelningschef Visstidsanställning, 1 st 50% Tarja Andersson, enhetschef Visstidsanställning, 7 st Birgitta Carlsson, enhetschef Tillsvidareanställning, 1 st 100% (arbetsterapeut Övrigt Helen Gillquist, avdelningschef Kassation av trasiga möbler på Brunnsgården Vård och äldreomsorgsnämndens beslut Redovisning av anmälda delegationsbeslut godkänns.

20 Vård och äldreomsorgsnämnden Sida 18 VÄN 59 Övriga frågor Ing Mari Molander (C) och Vanja Larsson (V) lämnar rapport från förtroenderådet på Ginstgården den 1 juni Dnr Anders Sandberg (S) frågar hur det nya larmsystemet på Brunnsgården fungerar. Catharina Johansson svarar att det i början av införandet fanns en del handhavandeproblem men dessa problem är nu avhjälpta. Nu är tanken att man skall gå vidare att införa det nya larmsystemet i övriga verksamheter. Anders Sandberg (S) frågar om det finns någon övertalighet inom förvaltningens administration. Magnus Haggren svarar att man inför det kommande budgetarbetet undersöker många olika delar. Vanja Larsson (V) informerar om att man skulle ha haft ett förtroenderåd på Ängabogården men att detta möte avbokades av Ängabogården då det var för få anmälda. Kan man agera så frågar sig Vanja Larsson. Ett nytt förtroenderåd är bokat till september. Catharina Johansson svarar att man vid senaste avtalsuppföljningen med Attendo Care tog upp frågan. Man poängterade idén med dessa möten, att det är en möjlighet att träffa nämndens politiker. Att det var för få anmälda vid senaste förtroenderådet tror Attendo Care beror på att det under senaste tiden har varit så mycket informationsmöten på Ängabogården. Vanja Larsson (V) vill poängtera hur viktigt det är med läkemedelsgenomgångar. Magnus Haggren informerar om att vård och äldreomsorgsförvaltningen och socialförvaltningen har beviljats 5,5 miljoner kr i EU stöd till ett gemensamt projekt som ska ge omvårdnadspersonal möjlighet att validera sina informella kunskaper. Projektet startar den 1 september och pågår under 2 år. Ordförande Niklas Hellgren (KD) avslutar med att önska alla en glad sommar.

21 Vård och äldreomsorgsnämnden Sida 19 VÄN 60 Meddelanden Nämndsnytt från HSN 6 sammanträde den 7juni, nyhetsblad Ekonomiska ramar 2012 och 2013, plan år 2014 för Alingsås kommun, KS Ombudgetering med anledning av genomförd lönekartläggning, KF Styrmodell för Alingsås, KF Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun, cirkulär 11:29 från Sveriges kommuner och landsting. Dnr

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden Vård- och äldreomsorgsnämnden 2011-01-11 1-3 Vård och äldreomsorgsnämnden sammanträde Information och överläggningar 1. Val av ledamöter och ersättare till arbetsutskottet 2011 2014 samt val av ordförande

Läs mer

Vård- och äldreomsorgsnämnden Protokoll

Vård- och äldreomsorgsnämnden Protokoll 1 Vård- Omedelbar justering 33 2 Information överläggningar 33.Våruppföljning ekonomi 2014 34. Ansökan föreningsbidrag 2014 35. KPR vill sänka åldersgränsen för nyttjande av fixartjänsten till 65 år 36.

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2014-03-24 20-26

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2014-03-24 20-26 Vård- och 20-26 2 Information och överläggningar 20. Anmälan av delegationsbeslut från februari 21. Kvalitetskrav för hemtjänst, särskilt boende och hemsjukvård 22. Införande av kvalitetsledningssystem

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden Vård- och äldreomsorgsnämnden 65-72 Vård- och äldreomsorgsnämnden sammanträde Information och överläggningar 65. Anmälan av delegationer 66. Statistik per månad 2013 augusti 67. Fråga om avtalsförlängning

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2011-09-27 72-78

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2011-09-27 72-78 Vård- och äldreomsorgsnämnden 72-78 Vård- och äldreomsorgsnämnden sammanträde Information och överläggningar 72. Förändrad hälso- och sjukvårdsavgift 73. Förändrad matdistributionsersättning inom hemtjänsten

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2014-09-22 52-57

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2014-09-22 52-57 Vård- 52-57 2 Information överläggningar Delårsbokslut 2014... 6 Ej verkställda beslut 2014... 7 Anmälan av delegationsbeslut från 2014... 8 Statistik 2014... 13 Övriga frågor...14 Meddelanden...15 3 Plats

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden Vård- och äldreomsorgsnämnden 84-91 Vård- och äldreomsorgsnämnden sammanträde Information och överläggningar 84. Förfrågningsunderlag för entreprenad avseende Ängabogården och Kaptenens äldreboenden 85.

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2014-04-22 27-32

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2014-04-22 27-32 Vård- 27-32 2 Information överläggningar 27. Införande av valfrihetssysten (LOV) inom särskilda boendeformer för äldre 28. Patientsäkerhetsberättelse 2013 29. Revidering av delegationsförteckning 30. Anmälan

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2015-01-12 1-5

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2015-01-12 1-5 Vård- 1-5 2 Information 1. Val av ledamöter ersättare till arbetsutskottet samt av ordförande vice ordförande i detsamma 2015-2018...6 2. Val av ledamöter ersättare till Kommunala pensionärsrådet 2015-2018...7

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2014-12-15 74-81

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2014-12-15 74-81 Vård- och 74-81 2 Information och överläggningar 74. Förfrågningsunderlag avseende hemtjänst och delegerad hälso- och sjukvård enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV)... 6 75.Verksamhetsuppföljning av hemtjänst

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2014-06-16 44-51

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2014-06-16 44-51 Vård- 44-51 2 44. Verksamhetsuppföljning 2014... 6 45.Förfrågningsunderlag för ny upphandling av kost på äldreboende... 8 46.Organiserande av en gemensam bemanningsenhet... 11 47.Kommunernas hjälpmedelsförsörjning

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden Vård- och 12-19 2 Information och överläggningar 12. Lokalförsörjningsplan 2014 13. Specificerat förslag av vård- och s åtaganden för främjande av social gemenskap i framtida trygghetsboende i Stadsskogen

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM Utbildningsnämnden sammanträde 66. Ekonomisk uppföljning efter oktober år 2010 67. Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden Vård- och äldreomsorgsnämnden 2010-09-28 63-71 Vård och äldreomsorgsnämnden sammanträde Information och överläggningar 63. Ekonomisk uppföljning 64. Kostnader för införandet av valfrihetssystem och entreprenad

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden Vård- och äldreomsorgsnämnden 36-44 Vård- och äldreomsorgsnämnden Sammanträde Plats och tid Vård- och äldreomsorgsförvaltningen, Kungsgatan 9 kl 16:00-17:50 Paragrafer 36-44 Beslutande Niklas Hellgren

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2012-01-24 1-12

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2012-01-24 1-12 Vård- och äldreomsorgsnämnden 1-12 Vård- och äldreomsorgsnämnden sammanträde Information och överläggningar 1. Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från vård- och äldreomsorgsnämnden till Förvaltningschefen

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden Vård- och äldreomsorgsnämnden 2010-08-24 57-62 Vård och äldreomsorgsnämnden sammanträde Information och överläggningar 57. Delårsbokslut 2010 58. Kommunbudget 2011 59. Tillämpning av avgångsstimulans 60.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2012-04-19 46 Plats och tid Garvaren röd, kl. 13.15-16.55 Beslutande Ledamöter Sten Fransson (S), ordförande Maria Rönnehäll (S) Hans Forssell (S) Sara Andersson (MP) Börje Wahlund

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-10

Sammanträdesdatum Sida 1-10 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Socialnämnden 2012-04-18 Plats och tid Kommunstyrelserummet, Kommunhuset, Mora, kl 08.15-09:15 ande Övriga deltagare Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden Vård- och äldreomsorgsnämnden 2009-01-27 1-10 Vård och äldreomsorgsnämnden sammanträde Information 1. Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 och rapportering enligt 16 kap 6f socialtjänstlagen 2. Yttrande

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25 Kultur- fritidsnämnden 20-25 Kulturfritidsnämnden 2 20 Information överläggningar...5 21 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...6 22 Meddelande 2015...7 23 Delegation 2015...8 24 Informationsuppdrag till

Läs mer

Sammanträde med Vård- och äldreomsorgsnämndens arbetsutskott

Sammanträde med Vård- och äldreomsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Vård- och äldreomsorgsnämndens arbetsutskott Tid: Måndag den 9 Januari 2017, kl 16:00 Plats: Kungsgatan 9, Vård- och äldreomsorgsförvaltningen, lokal Silvia Information

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden 2015-12-15 102-107

Protokoll. Utbildningsnämnden 2015-12-15 102-107 Utbildningsnämnden 102-107 2 102 Information och överläggningar......5 103 Remiss från Kommunstyrelsen - Kvalitetsstrategi för Alingsås kommun...6 104 Utbildningsnämndens Flerårsstrategi 2016-2018...8

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2012-06-19 52-59

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2012-06-19 52-59 Vård- och äldreomsorgsnämnden 52-59 Vård- och äldreomsorgsnämnden sammanträde Plats och tid kl 16:00-19:00 Paragrafer 52-59 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Niklas Hellgren (KD) Anders Sandberg

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2013-01-22 4-8

Protokoll. Socialnämnden 2013-01-22 4-8 Socialnämnden 4-8 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om arbetsmarknadsfrågor 5 Redovisning av verksamhet för personligt ombud 6 Samverkansavtal med Arken 7 Återrapportering till

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

PROTOKOLL. Samhällsbyggnadsnämnden

PROTOKOLL. Samhällsbyggnadsnämnden Tekniska nämndens arbetsutskott Sida 1 2012-08-20 PROTOKOLL Samhällsbyggnadsnämnden 1-1 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämnden sammanträde den 11 februari 2013 1 Remiss - Ramverk för krisberedskapsprocessen...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och tid Norra Bergens äldreboende, Askersund, den 22 februari 2010 kl 13.00-17.10 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande

Läs mer

Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 10 december 2009, kl. 13.00 17.15.

Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 10 december 2009, kl. 13.00 17.15. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (20) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 10 december 2009, kl. 13.00 17.15. Thomas Lindberg (c) ordförande Ingrid Hugosson

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige

Protokoll. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 115-121 2 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Johanna Frisk (V)... 5 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot av kommunfullmäktige - Annika Qarlsson (C)...

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Socialnämnden 2011-06-21 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 59 Ekonomisk rapport socialnämndens verksamheter 60 Budget 2012 socialnämndens verksamheter 61 Socialnämndens verksamheter,

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden Vård- och äldreomsorgsnämnden 2011-08-23 61-71 Vård och äldreomsorgsnämnden sammanträde Information och överläggningar 61. Strategi för framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun 62. Projektrapporten Trygga

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens 23-27 2 23 Tillfällig senareläggning av beslut om flerårsstrategi...4 24 Översyn av föreningsbidragen i kommunen som helhet...5 25 Kommunens samlade åtaganden 2013-2015, utifrån nämndernas

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- fritidsnämnden 1-5 2 1.Information överläggningar... 5 2. Kultur- fritidsnämndens flerårsstrategi 2017-2019... 6 3. Inriktning för Alingsås museum... 8 4. Fyllnadsval av ordförande vice ordförande

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00-11.45 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C) Ulf Mattsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2008-09-24 76 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.00 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Annelie

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= = = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= = Socialnämndens sammanträde Information om förslaget till ny styrmodell för Alingsås kommun 3 Information om alkohollagen 4 Återkallelse av serveringstillstånd

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden

Protokoll. Socialnämnden Socialnämnden 4-7 2 4 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd - Harrys Alingsås...4 5 Ansökan om utvecklingsmedel för insatser mot våld i nära relationer...5 6 Ansökan om statsbidrag för verksamhet

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden Vård- och äldreomsorgsnämnden 60-66 Vård- och äldreomsorgsnämnden Sammanträde Plats och tid Kungsgatan 9, kl 16:00-17:35 Paragrafer 60-66 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Niklas Hellgren(KD)

Läs mer

2011-02-10 S2011/1512/FST (delvis) Socialstyrelsen 106 30 Stockholm. 1 bilaga

2011-02-10 S2011/1512/FST (delvis) Socialstyrelsen 106 30 Stockholm. 1 bilaga Regeringsbeslut II:2 2011-02-10 S2011/1512/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag om Omvårdnadslyftet 1 bilaga Regeringens beslut Socialstyrelsen ges i uppdrag att förbereda,

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-04-22 31-38

Protokoll. Socialnämnden 2014-04-22 31-38 Socialnämnden 31-38 2 31 Information om projektet Plug In...4 32 Ansökan om serveringstillstånd - Amvrosia, Alingsås...5 33 Ansökan om serveringstillstånd - MX Rockbar, Alingsås...6 34 Ansökan om serveringstillstånd

Läs mer

Plats och tid Utvecklingscentret, tisdagen 24 maj 2011 kl 13:30 16:00

Plats och tid Utvecklingscentret, tisdagen 24 maj 2011 kl 13:30 16:00 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2011-05-24 Plats och tid Utvecklingscentret, tisdagen 24 maj 2011 kl 13:30 16:00 Beslutande Övriga närvarande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson (s) vice ordf Britt-Marie

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Datum Plats och tid KS-salen, Rådhuset, Köping kl. 13.15 15.30 ande Andreas Trygg (V) ordförande Carl-Inge Westberg (S) Ann-Marie Lundin (S) Abdul Qorbani (S) Birgitta Hedblom

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14 Miljöskyddsnämnden 11-14 2 Information och överläggningar... 6 Årsplanering 2015 (Miljöreda 2015-0171)... 7 Flerårsstrategi (Miljöreda 2015-0038)... 8 Verksamhetsberättelse 2014 (Miljöreda 2014-0650)...

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11)

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Plats och tid Beslutande Hörsalen 13:15-15:30 Gunnel Johansson (S) ordförande Dorothea Nilsson (M) Ingemar Steneteg (C) Alexander Engman (FP) Karl-Gustav Lindbäck (KV)

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-07 1-4

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-07 1-4 Socialnämnden 1-4 2 1 Utökat tillstånd för alkoholservering till allmänheten 2015 - First Hotel Grand...5 2 Alingsås Ljusplan...6 3 Val av ledamöter och ersättare till socialnämndens arbetsutskott 2015-2018...7

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJNMJOR= = =NNVJNOS= = =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJNMJOR= = =NNVJNOS= = = pçåá~äå ãåçéå OMNNJNMJOR NNVJNOS Socialnämndens sammanträde Information om jämförelser med andra kommuners insatser för vuxna med beroendeproblematik 3 Information om arbetet med handlingsplanen för budget

Läs mer

2012-03-09. Kolabacken, kommunhuset

2012-03-09. Kolabacken, kommunhuset 1(15) 2012-03-09 Nämndsekreterare Josefine Storm Tfn 040-42 5244 Sammanträdesdatum Plats Kolabacken, kommunhuset Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Anna Mannfalk (M) (ordföranden) Kristina Fredin

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-09-23 86-90

Protokoll. Socialnämnden 2014-09-23 86-90 Socialnämnden 86-90 2 86 Information om målgruppsanalys inom beroende och missbruk...5 87 Information om handlingsplan för ej verkställda beslut...6 88 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete...7

Läs mer

Socialnämnden 2012.12.12 1

Socialnämnden 2012.12.12 1 Socialnämnden 2012.12.12 1 Plats och tid Sammanträdesrum Verandan, kommunhuset kl 13.30-14.30 Beslutande Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan Karlsson (C) Charlotte

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 14.30 16.00 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Eva Olofsson (C) Pernilla Ekelund (FP) Susanne Rosenström,

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2010-12-14 89-97

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2010-12-14 89-97 Vård- och äldreomsorgsnämnden 2010-12-14 89-97 Vård och äldreomsorgsnämnden sammanträde Information och överläggningar 89. Nämndbudget 2011 för vård och äldreomsorgsnämnden 90. Kvalitetsmål inom vård och

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-01-07 1(10)

Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-01-07 1(10) 2015-01-07 1(10) Plats och tid KS-salen kl. 13:00-14:20 Beslutande Ewa Arvidsson (S), ordförande Birgit Karlsson (MP) Cecilia Gustafsson (S) Christina Wallin (V) Rolf Lindström (S) Barbro Spjuth (M) Kurt

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17) 2012-02-21 1 (17) Plats och tid Älmhults kommunhus 21 februari kl. 8:30 11:20 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Berith Krook (M), förste vice ordförande Lars Ingvert (S) Ingrid Bergström (S) Viktor

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Samrehabnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Samrehabnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Skene lasarett, konferenscenter Arne Aldman, kl 09:30-10:45 M MP S C S ChrisTina Yngvesson, Västra Götalandsregionen Göran Larsson, Västra Götalandsregionen

Läs mer

Bengt-Göran Henningsson (S) Anita Carlsson (C), tjänstgörande ersättare. Justeringstid Socialkontoret 2013-12-17 kl. 16.30 Paragrafer 73-80

Bengt-Göran Henningsson (S) Anita Carlsson (C), tjänstgörande ersättare. Justeringstid Socialkontoret 2013-12-17 kl. 16.30 Paragrafer 73-80 Sida 1 Sammanträdesdatum 2013-12-11 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 14.00 15.00 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Anita Carlsson (C), tjänstgörande

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Nämnden för Förskola & Grundskola

Nämnden för Förskola & Grundskola KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Omsorgens Hus Klockan 15:00.16:20 ande Ledamöter Anders Ekström (M), ordförande Jan Eric Knutas (L), 1:a vice ordförande Maj-Britt Rane

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 1 (8) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-12:00 Beslutande Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Övriga Eva Pettersson, sekreterare Monica Hammar, socialchef Carina

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2011-03-22 20-31

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2011-03-22 20-31 Vård- och äldreomsorgsnämnden 2011-03-22 20-31 Vård och äldreomsorgsnämnden sammanträde Information och överläggningar 20. Remissvar gällande förslag till ny styrmodell för Alingsås kommun 21. Underlag

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2014-06-13 12-19

Protokoll. Förbundsdirektionen 2014-06-13 12-19 Förbundsdirektionen 12-19 2 12 Godkännande av dagordning... 5 13 Utseende av justeringsperson... 6 14 Vår vision... 7 15 Ekonomiuppföljning per den 30 april, tertialrapport... 8 16 Budget 2015 och ramar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid Stadshuset kl.14.00 16.30 Beslutande Tjänstgörande ers Ersättare Klas Håkanson (M) Lennart Lööw (S) Börje Wilsborn (C) Marie Johansson (KD) Magnus Olofsgård (FP) Nils-Erik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (10)

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Arvika Näringslivscenter, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander,

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Socialförvaltningens kontor, Stadshuset

Socialförvaltningens kontor, Stadshuset 2011-11-01 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, kl. 13:00-16:10 Beslutande Marianne Kjellquist (S) ordförande Emelie Olsson (V) 1: e vice ordförande Björn Fagerlund (M) 2: e vice ordförande Leif

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJMNJNT= = =NJP

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJMNJNT= = =NJP = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJMNJNT= = =NJP Utbildningsnämnden sammanträde 1. Val av ledamöter och ersättare till utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-2014 2. Val av representanter till skolkonferens,

Läs mer

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens 340-344 2 340 Handlingsplan för att ha ekonomi och verksamhet i balans 2016...6 341 Utredning av socialnämndens prognostiserade underskott...7 342 Avveckling av Mjörngatans serviceboende...8

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02 2011-01-11 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 11 januari 2011 kl. 9.00 11.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2012-04-26 33-43

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2012-04-26 33-43 Vård- och äldreomsorgsnämnden 33-43 Vård- och äldreomsorgsnämnden sammanträde Information och överläggningar 33. Redovisning och sammanställning av remissvar gällande handlingsplan för projektet Trygga

Läs mer

Socialnämnden 2012.03.20 1

Socialnämnden 2012.03.20 1 Socialnämnden 2012.03.20 1 Plats och tid Sammanträdesrum Ladan, kommunhuset kl 13.30-17.20 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordf Lina Persson (S) Anders Palm-Lundin (S) tjg ers Håkan Karlsson

Läs mer

Protokoll Sida 1 av 23

Protokoll Sida 1 av 23 Protokoll Sida 1 av 23 Plats och tid Polstjernan 9:00-11.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S) Elisabeth

Läs mer

Mattias Wärnsberg, s Sture Persson, m. Sture Persson 82 Gunilla Aronsson Underskrifter Paragrafer

Mattias Wärnsberg, s Sture Persson, m. Sture Persson 82 Gunilla Aronsson Underskrifter Paragrafer 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Revelj onsdag kl 14.00 17.35. ande Mattias Wärnsberg, s Sture Persson, m Gunilla Larsson, s Ingela Gustavsson, m Maria Knutsson, s Marianne Leijon, c Stig Andersson, s Gunilla

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden 2013-05-14 20-25

Protokoll. Utbildningsnämnden 2013-05-14 20-25 Utbildningsnämnden 20-25 2 Ekonomisk uppföljning per månad 2013...7 Programutbud 2014/2015...8 Riktlinjer integrationsarbetet...9 Nationell idrottsutbildning - Gymnastik...10 Meddelanden 2013...12 Delegationsbeslut

Läs mer

Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27

Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 1 (6) Tid: Kl 10.00-11.30 Plats: Selet Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 Ledamöter Helena Öhlund, KS ordförande Anita Karlsson, PRO Birgit P-Hedman, Hjärt o Lung Majvor Hellström, SKPF Ulla-Britt Lindbäck,

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-02 1-12

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-02 1-12 Socialnämnden 2015-01-02 1-12 Plats och tid Sammanträdesrum Fävren, kv. Postmästaren kl. 11.00-12.00 Beslutande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Kommunkontoret, fredag 6 september 2013, kl 13.00. Sekreterare Paragrafer 12-16 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, fredag 6 september 2013, kl 13.00. Sekreterare Paragrafer 12-16 ANSLAG/BEVIS - KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00 11.30 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M) Anne-Charlotte Mattsson (FP) Larry

Läs mer

Protokoll. Överförmyndarnämnden

Protokoll. Överförmyndarnämnden Överförmyndarnämnden 17-21 2 17 Frågor till nämnder inför årlig granskning 2016...4 18 Vitesföreläggande enligt 16:13 Föräldrabalken...7 19 Vitesföreläggande enligt 16:13 Föräldrabalken...8 20 Vitesföreläggande

Läs mer

Roger Eklund (S), ordförande Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S) Madeleine Jansson (S) ...

Roger Eklund (S), ordförande Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S) Madeleine Jansson (S) ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 14.00 16.30 ande Roger Eklund (S), ordförande Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S) Madeleine

Läs mer

Protokoll. Tekniska nämnden 2010-06-01 58-59

Protokoll. Tekniska nämnden 2010-06-01 58-59 Tekniska nämnden 58-59 Tekniska nämnden sammanträde Information och överläggningar 58 Permutation för Vandrarhemmet i Plantaget 59 Startanmälan för VA/gatuarbeten på Stenvägen Tekniska nämnden Sida 1 Plats

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden Vård- och 32-39 2 Information 32. Redovisning av sjukfrånvarostatistik och resultat från medarbetarenkäten 2014...7 33. Riktlinjer för dokumentation...8 34. Redovisning av klagomål och synpunkter 2014...9

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden 2014-02-18 1-8

Protokoll. Utbildningsnämnden 2014-02-18 1-8 Utbildningsnämnden 1-8 2 Information från skolhälsovårdens verksamhetschef Petra Lernås om skolhälsovårdens verksamhetsberättelse för 2013...5 Information och överläggningar...5 Ansökan om Teknikcollege...6

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden Vård- och äldreomsorgsnämnden 93-102 Vård- och äldreomsorgsnämnden Sammanträde Plats och tid Vård- och äldreomsorgsförvaltningen, Kungsgatan 9 kl 16:00-17:45 Paragrafer 93-102 Beslutande Niklas Hellgren

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Måndagen den 24 oktober 2016 kl 16:00-18.00 ande Bengt Andersson (C), Ordförande Siw Malmsten (L), 1:e vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Bengt Ferm (S) Eva Hallberg (V)

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer