Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2011-06-21 50-60"

Transkript

1 Vård- och äldreomsorgsnämnden

2 Vård och äldreomsorgsnämnden sammanträde Information och överläggningar 50. Yttrande angående Alingsås energieffektiviseringsstrategi Yttrande angående Alingsås energiplan Sociala medier 53. Revidering av regler och tillämpningsföreskrifter för färdtjänst tillåtelse att medföra sällskapsdjur vid färdtjänstresa 54. Ansökan om statsbidrag till Omvårdnadslyftet 55. Remissvar: Risk och sårbarhetsanalys 56. Jämförelseprojektet LUFSA Kvalitetsgranskning Anmälan av delegationer 59. Övriga frågor 60. Meddelanden

3 Vård och äldreomsorgsnämnden Sida 1 Plats och tid Vård och äldreomsorgsförvaltningen, Kungsgatan 9 Kl 16:00 19:15 Paragrafer Beslutande Övriga deltagare Niklas Hellgren (KD) ordf Anders Sandberg (S) v. ordf Britt Andersson Näsman (S) Anita Bergström (S) Gurli Ericsson (S) Vanja Larsson (V) Börje Lindberg (M) Ing Marie Molander (C) Alf Olofsson (MP) Astrid Olsson (FP), tjänstgör för Kenneth Olsson (FP) Gunilla Wennö (FP) Marianne Wikström (M) Carin Östh (M) Kristina Lindmark (S) Khidir Salaei (S) Novak Vasic (MP) Pernilla Melin, nämndsekreterare 52 Magnus Haggren, förvaltningschef Catharina Johansson, administrativ chef Information: Charlotte Karlsson, controller KLK 56 Andreas Hasselteg, controller 56 Ingela Funegård, närståendesamordnare 52 Utses att justera Anders Sandberg Justeringens plats och tid Vård och äldreomsorgsförvaltningen, 27 juni 2011 Sekreterare Ordförande Justerande Pernilla Melin Niklas Hellgren Anders Sandberg Anslag / Bevis et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Vård och äldreomsorgsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Vård och äldreomsorgsförvaltningen, Kungsgatan 9, Alingsås Pernilla Melin

4 Vård och äldreomsorgsnämnden Sida 2 Information och överläggningar A/ Jämförelseprojektet LUFSA, Charlotte Karlsson och Andreas Hasselteg B/ Ekonomi, Andreas Hasselteg ekonomisk uppföljning lönekostnadsutveckling kommunalt och privata utförda hemtjänsttimmar budgetförutsättningar 2012 C/ Befolkningsprognos, Andreas Hasselteg D/ Beräkningsgrund av insatsbehov utifrån åldersintervall, Andreas Hasselteg E/ Utveckling av särskilt boende, historik 2004, 2007 och 2011, Andreas Hasselteg F/ Äldreutveckling särskilt boende utifrån befolkningsstatistik, Andreas Hasselteg G/ Visning av IT stöd: GAPET och Anhörigträffen, Ingela Funegård

5 Vård och äldreomsorgsnämnden Sida 3 VÄN 50 Dnr Yttrande angående Alingsås energieffektiviseringsstrategi Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige antog den 21 juni 2006 Alingsås energiplan Under 2009 startade ett projekt för utveckling av en ny energiplan. Alingsås energiplan skall ta avstamp i de övergripande målsättningarna i Alingsås miljömål som antogs av kommunfullmäktige den 24 november I energiplanen bryts de 10 åriga målsättningarna ned i ambitioner för kommunen på tre års sikt. Energieffektiviseringsstrategin utgör ett underdokument till energiplanen. Den bryter ned energieffektiviseringsmål 13 som lyder: Den totala energianvändningen för Alingsås kommuns byggnader, transporter, gatubelysning och VA verksamhet ska minska med i genomsnitt 8 % fram till 2013 jämfört med Syftet med energieffektiviseringsstrategin är: Att ge en översiktlig bild av kommunorganisationens interna energianvändning. Att analysera viktiga sektorer/områden där den interna energianvändningen inom kommunorganisationen är särskilt stor Fastställa mål för energieffektivisering/energibesparing inom den kommunala organisationen, inklusive de kommunala bolagen, fram till 2013, 2014, 2019 och 2020 med 2009 som referensår. Målen skall ta sin utgångspunkt i kommunens energiplan. Fastställa en handlingsplan för åtgärder för minskad energianvändning i kommunens interna organisation. Förslag på åtgärder i handlingsplanen i vilka vård och äldreomsorgsförvaltningen har särskilt angivet ansvar i är följande: Byggnader. Energitävlingar inom exempelvis äldreboenden och förskolor. Transporter Kommunanställda väljer tåg eller buss i samtliga fall där det är praktiskt möjligt och inte innebär onödig tidsförlust. Samordning av kommunala transporter Där det är möjligt ersätta korta resor med fjärrmöten

6 Vård och äldreomsorgsnämnden Sida 4 VÄN 50 Dnr Yttrande Byggnader Vård och äldreomsorgsförvaltningen hyr till största delen äldregårdarna av AB Alingsåshem. Under senare år har energibesparande åtgärder i form av fjärrvärme, källsortering, byte av armaturer för lågenergibelysning, tvätt och diskmaskiner som kopplas till varmvatten mm införts i samband med att de behövt bytas ut. Förvaltningens policy är att i de fall där en förändring kan genomföras utan att försämra kvaliteten för de äldre boende, så skall miljövänliga alternativ väljas. Äldregårdarna består till största delen av bostäder för äldre personer där även de gemensamma utrymmena utgör den äldres hem. I diskussioner om energieffektivisering miljö/energiaspekter på äldregårdarna måste dessa ställas mot säkerheten för vårdtagaren. Ett äldreboende skall vara både ljust och varmt för att uppnå god kvalitet och säkerhet för den äldre som bor där. Satsningar för att minska energiåtgång bör därför, som hittills, genomföras i första hand på systemnivå. En eventuell energitävling inom äldreomsorgen, som föreslås i handlingsprogrammet, måste utformas på ett sådant sätt att inte den äldre på något sätt blir drabbad. Till en eventuell tävling bör en utbildningsinsats kopplas som inrymmer kvalitet och säkerhetsaspekter för den äldre, såväl som energiaspekter och möjligen skall den begränsas till lokaler som inte utgör någon enskilds hem. Samtidigt är det är viktigt att verka för en ökad miljö/energimedvetenhet hos den enskilde i en så stor verksamhet som vård och äldreomsorgen utgör. Transporter Vård och äldreomsorgsförvaltningen har genom miljögruppen påpekat att antalet tunga transporter till äldregårdarna ökat på senare år, främst på grund av att inköp idag sker från fler leverantörer än tidigare. En positiv utveckling på denna problematik vore, om möjligt, att genom samordnad upphandling av fler varor minska ned antalet tunga transporter. Förvaltningen har en bilpark om 57 fordon och med det stor energipåverkan i samband med bilkörning. I takt med att förvaltningens bilpark byts ut väljs miljövänligare alternativ enligt rekommendation som ges från tekniska kontoret. De flesta fordonen finns i den kommunala hemtjänsten som idag utgör idag 75 procent av all hemtjänst i kommunen. Den rådande trenden är att allt fler väljer externa utförare av hemtjänst och det innebär idag att den kommunala hemtjänsten minskar sitt kundunderlag, något som kan komma att påverka antalet hemtjänstresor i intern verksamhet. Handlingsplanen tar upp energibesparing genom ruttoptimering som en metod och anger att 30 procent av resorna i hemtjänsten skulle kunna gå att ta bort på detta sätt. Miljögruppen i förvaltningen ställer sig tveksam till denna uppgift eftersom man redan idag arbetar med att optimera rutterna i hemtjänsten samt att öka samåkningen. Kostnaderna för vikarier i samband med utbildning i ecodriving gör att förvaltningen saknat ekonomiska förutsättningar och endast skickat ett mindre antal medarbetare på utbildning. Hemtjänsten är den personalgrupp som kör mest och där en utbildning skulle ge störst effekt. Enbart i hemtjänsten finns 170 personer som omfattas av handlingsplanens förslag. Vikariekostnader i samband med utbildning i ecodriving för denna grupp uppgår till kr. Att utbilda över 1000 anställda i ecodriving ställer sig förvaltningen mycket tveksam till då en stor volym av vårdpersonalen som arbetar i de särskilda boendena sällan eller aldrig använder bil i tjänsten.

7 Vård och äldreomsorgsnämnden Sida 5 VÄN 50 Dnr Förvaltningen vill arbeta för att stärka förutsättningar för att cykla i tjänsten. Att enkelt kunna placera cykeln under tak invid sin arbetsplats kan vara en sak som ger en positiv inverkan på cykelanvändningen och idag saknas sådana möjligheter på många ställen. Tillgång till el cykel har efterfrågats och förvaltningen avser att pröva om detta kan vara ett alternativ till bil ibland, på ställen där det finns en säker förvaring av cykeln. För att nå goda hållbara resultat både vad gäller byggnader, transporter; inköp av produkter, IT användning mm krävs samverkan med andra förvaltningar och bolag. Beslut som kräver budgetmedel för att genomföra hanteras i samband med nämndens budgetberedning. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 juni Vård och äldreomsorgsnämndens beslut Vård och äldreomsorgsnämnden antar förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget. Exp. KS

8 Vård och äldreomsorgsnämnden Sida 6 VÄN 51 Dnr Yttrande angående Alingsås energiplan Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige antog den 21 juni 2006 Alingsås energiplan Under 2009 startade ett projekt för utveckling av en ny energiplan. Alingsås energiplan skall ta avstamp i de övergripande målsättningarna i Alingsås miljömål som antogs av kommunfullmäktige den 24 november I energiplanen bryts de 10 åriga målsättningarna ned i ambitioner för kommunen på tre års sikt. Energiplanen är uppbyggd i fyra delar: Beslutsdel som anger Alingsås kommuns målsättningar på energi och klimatområdet inom den närmaste treårsperioden. Bilaga 1: Bakgrundsdel med nulägesbeskrivning, analys och relevant energi och växthusgasstatistik för Alingsås kommun. Bilaga 2: Åtgärdsförslag Bilaga 3: Miljöbedömning av energiplanen. Målsättningarna för delas i tre områden och målformuleringarna finns under rubrikerna hållbara energisystem, hållbara transporter och energieffektiviseringar. Till varje mål finns ansvariga nämnder/bolag kopplade. Vård och äldreomsorgsnämnden enda ansvarsområde återfinns tillsammans med alla andra nämnder och bolag under rubriken energieffektivisering mål 13. Den totala energianvändningen för Alingsås kommuns byggnader, transporter, gatubelysning och VAverksamhet ska minska med i genomsnitt 8% fram till 2013 jämfört med Mål 13. bryts sedan ned i ett eget dokument, energieffektiviseringsstrategin. Yttrande Förvaltningen ställer sig bakom förslaget till energiplan och bidrar med möjliga åtaganden. Som framgår av energiplanen, har vård och äldreomsorgsförvaltningen ingen central roll när det gäller målarbetet och påverkan på energifrågor på systemnivå. Energifrågorna behandlas i förvaltningen främst som åtgärder för miljön och arbetet drivs av miljögruppen i förvaltningen. Då förslag på åtgärder främst redovisas i energieffektiviseringsstrategin, lämnas kommentarer i yttrande gällande energieffektiviseringsstrategin. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 juni Vård och äldreomsorgsnämndens beslut Vård och äldreomsorgsnämnden antar förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget. Exp. KS

9 Vård och äldreomsorgsnämnden Sida 7 VÄN 52 Dnr Sociala medier Ärendebeskrivning Vård och äldreomsorgsnämndens arbetsutskott lämnade vid sitt sammanträde den 8 mars 11 ett uppdrag till förvaltningen att utreda risker och möjligheter med ett införande av sociala medier inom vård och äldreomsorgsförvaltningen. En arbetsgrupp tillsattes i vård och äldreomsorgsförvaltningen för att utreda frågan. För att fånga upp så många perspektiv som möjligt kom sammansättningen av gruppen att bestå av personer med olika kompetenser och bakgrunder. Utredningen ville belysa olika aspekter av användningen av sociala medier. Dels ur ett anhörigperspektiv, brukarperspektiv men också utifrån ett rent IT perspektiv. Vidare ville förvaltningen undersöka möjligheterna att använda sociala medier som ett rekryteringsverktyg. Slutligen var det lämpligt att även fånga upp och beakta ett åtagande av sociala medier ur ett juridiskt perspektiv. Beredning Sociala medier är ett samlingsbegrepp för publika interaktiva tjänster på internet där användarna genererar innehållet. Exempel på sådana tjänster är bloggar, Facebook, Youtube och Twitter. Sociala medier kan användas som komplement till förvaltningens övriga informationskanaler. Ett socialt medium kan användas för att marknadsföra aktiviteter som riktar sig till kommuninvånare och brukare, eller för att informera om verksamheten. Det kan också användas för att kommunicera med enskilda individer eller med kollegor inom kommunen samt kollegor i andra kommuner eller organisationer. Det blir mer och mer vanligt att myndigheter använder sig av sociala medier. I november 2010 genomförde Sveriges kommun och landsting (SKL) en undersökning om användandet av sociala medier bland kommuner, landsting och regioner. Undersökningen visade att 60 % använde någon form av sociala medier. Dialogen med medborgarna samt möjligheten till att hitta en ny kanal för att nå ut med nyheter angavs vara det främsta skälet för användandet. Vidare visar SKL:s undersökning att de sociala medierna främst används bland verksamhetsområdena skola, kultur och fritid. Denna tendens visar sig även stämma in på Alingsås kommun där det främst är olika skolor som använder sociala medier. Det är således fortfarande inte vanligt att socialtjänsten använder sig av de traditionella sociala medierna. Det finns alltså många positiva ändamål och möjligheter med att använda sociala medier men det kan också innebära vissa risker. Kommunstyrelsen har antagit särskilda riktlinjer för hur användandet av sociala medier skall gå till (KS 1 november ). I riktlinjerna belyser man bl a hur man bör agera utifrån offentlighets och sekretesslagen samt personuppgiftslagen.

10 Vård och äldreomsorgsnämnden Sida 8 VÄN 52 Dnr Sociala medier inom vård och äldreomsorgsförvaltningen Arbetsgruppen frågade sig om förvaltningen skulle kunna starta någon form av ett socialt medium så som exempelvis en facebooksida för ett särskilt boende. Genom det sociala mediet skulle det särskilda boendet kunna informera anhöriga om verksamheten och vad man gör på boendet under dagarna. Informationen skulle kunna innehålla bilder på olika aktiviteter och ersätta de informationsblad i papper som vissa särskilda boenden lämnar till anhöriga redan idag. Arbetsgruppen kunde snart konstatera att idén var tilltalande men att en sådan facebooksida skulle kunna komma att medföra att den enskildes person och sekretessuppgifter riskerade att röjas. Det är viktigt att komma ihåg att offentlighets och sekretesslagen och personuppgiftslagen omfattar även de sociala medierna. För vård och äldreomsorgsförvaltningens verksamhetsområde, vilken omfattas av både sekretessuppgifter samt känsliga personuppgifter, innebär det att man bör vara extra restriktiv med hur man verkar på ett socialt medium. Mot bakgrund av detta anser arbetsgruppen att de traditionella sociala medierna inte bör införas i nämndens regi då det är förenat med för stora risker. Istället enades gruppen om att den redan befintliga hemsidan bör kunna utvecklas och uppdateras i större utsträckning. Dock utan att personuppgifter röjs. Andra tekniska lösningar Arbetsgruppen började istället att titta på alternativa tekniska lösningar för att ändå uppnå målet med ökad information och kommunikation mellan olika grupper trots eventuella känsliga sekretess eller personuppgifter. Valen föll på två system som vardera når olika målgrupper. Gemensamt för dessa IT lösningar är att de inte är publika, dvs. det krävs inloggningsuppgifter för att få tillgång till informationen. På så vis möjliggör man kommunikation som kan innehålla känsliga sekretess eller personuppgifter. Dessa båda system kan dessutom byggas ut och användas av flera förvaltningar och användare bortom vård och äldreomsorgsförvaltningens regi. Sedan tidigare vet vi att det finns önskemål från dels anhöriga som vill kunna kommunicera med andra anhöriga dels önskemål från anhöriga som vill kunna kommunicera med personalen. Med olika IT stöd kan en sådan kommunikation bli möjlig. En annan fördel med dessa system är dess flexibilitet, man kan använda systemet när som helst under dygnet och man blir således inte bunden till fasta tider. Anhörigstödet GAPET är ett IT baserat anhörigstöd vilket bygger på att anhöriga som vårdar en närstående kan hålla kontakten med en kontaktperson i kommunen eller med andra anhöriga i övriga landet. Den anhörige som av olika anledningar inte önskar ta del av kommunens olika anhörigaktiviteter kan i det fallet ändå kommunicera med andra som är i en liknande situation. I detta system kan man också välja att vara anonym. Anhörigträffen är också det ett IT baserat system. Denna IT lösning möjliggör kommunikation mellan personalen i äldreboendet/hemtjänsten och den anhörige. Informationen kan exempelvis innehålla nyhetsbrev från personalen, en kalenderfunktion som visar vad som är på gång, den kan även visa bildarkiv.

11 Vård och äldreomsorgsnämnden Sida 9 VÄN 52 Dnr Rekrytering av personal via sociala medier Arbetsgruppen såg även de sociala medierna som ett potentiellt rekryteringsverktyg. I framtiden kommer äldreomsorgen att stå inför ett massivt rekryteringsbehov. Äldreomsorgen bör därför hitta nya kanaler för att nå de individer som är morgondagens arbetstagare. För den yngre generationen utgör de sociala medierna en naturlig källa till information. Genom att synas på den arena där den yngre generationen verkar kan vård och äldreomsorgen marknadsföra sin verksamhet på ett nytt sätt. Arbetsgruppen initierade därför frågan om rekrytering via sociala medier bland kommunens personalsekreterare. Gensvaret var positivt och kommunens personalavdelning kommer nu att undersöka om sociala medier skall vara en rekryteringskanal för hela kommunen i framtiden. Sammanfattning IT baserade teknikstöd utgör en utmärkt kanal för olika former av information och kommunikation för äldre och anhöriga. Idag går den tekniska utvecklingen inom äldreomsorgsområdet snabbt framåt. Det är därför förvaltningens mening att man idagsläget bör satsa på dessa olika teknikstöd, vilka är inriktade på just äldreomsorgen. Detta utgör en mer fruktbar lösning för kommunikation och information än att införa någon form av traditionella sociala medier. Mot bakgrund av detta lämnar förvaltningen följande förslag till beslut: Nämnden ställer sig bakom rapporten att inte införa traditionella sociala medier i nämndens regi. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med att undersöka om IT lösningar så som GAPET och Anhörigträffen bör införas. Vid arbetsutskottets sammanträde den 7 juni 40 yrkade samtliga ledamöter, i ett tilläggsyrkande, att föreslå nämnden att anta följande yrkande: Nämnden ger kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta rutiner för att införa och använda sociala medier som ett rekryteringsverktyg i Alingsås kommun. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 juni Vård och äldreomsorgsnämndens beslut Nämnden ställer sig bakom rapporten att inte införa traditionella sociala medier i nämndens regi. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med att undersöka om IT lösningar så som GAPET och Anhörigträffen bör införas. Nämnden ger kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta rutiner för att införa och använda sociala medier som ett rekryteringsverktyg i Alingsås kommun. Exp. KS

12 Vård och äldreomsorgsnämnden Sida 10 VÄN 53 Dnr Revidering av regler och tillämpningsföreskrifter för färdtjänst tillåtelse att medföra sällskapsdjur vid färdtjänstresa Ärendebeskrivning Vård och äldreomsorgsnämndens arbetsutskott lämnade vid sitt sammanträde den 10 maj i uppdrag till förvaltningen att se över gällande riktlinjer för färdtjänst så att möjlighet medges för resenärer att medföra sällskapsdjur vid färdtjänstresa. Vid nämndens sammanträde den 24 maj beslutade man att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en fördjupad analys över vilka praktiska och ekonomiska effekter ett beslut om tillåtelse att medföra sällskapsdjur vid färdtjänstresa kan medföra. Vidare beslutade man att ge förvaltningen i uppdrag att inför ordinarie nämndsammanträde i juni 2011 redovisa resultatet av utredningen samt föreslå nödvändiga förändringar av tillämpningsföreskrifterna. Beredning Vid arbetsutskottets sammanträde den 7 juni var den fördjupade analysen eller förändringarna av tillämpningsföreskrifterna inte klar. Samtliga ledamöter i arbetsutskottet var dock eniga om att tillåta att sällskapsdjur får medföras vid färdtjänstresa. Man beslutade därför att förslå att vård och äldreomsorgsnämndens vid sitt sammanträde den 21 juni 2011 skulle besluta att sällskapsdjur skall medfölja vid färdtjänstresor samt att förvaltningen till nämndens sammanträde i augusti skall utarbeta tillämpningsanvisningar gällande detta beslut. Vård och äldreomsorgsnämndens beslut Sällskapsdjur får medfölja vid färdtjänstresor. Förvaltningen får i uppdrag att till nämndens sammanträde i augusti utarbeta tillämpningsanvisningar gällande detta. Exp. Ann Cajvert och Magnus Haggren

13 Vård och äldreomsorgsnämnden Sida 11 VÄN 54 Dnr Ansökan om statsbidrag till Omvårdnadslyftet Ärendebeskrivning Behovet av kompetens hos personalen ökar kontinuerligt. Att bemötas med respekt av kompetent personal inom både vård och omsorg är viktigt för att äldre personer ska uppleva sin tillvaro som värdig och trygg. Kvaliteten i vården och omsorgen uppstår i det enskilda mötet mellan människor. Regeringen genomför därför Omvårdnadslyftet en tidsbegränsad utbildningssatsning för äldreomsorgens medarbetare. Satsningen syftar till att stimulera huvudmännens långsiktiga arbete med att stärka kompetensen inom äldreomsorgen och ge medarbetarna möjlighet att växa i sina yrkesroller Omvårdnadslyftet syftar till att stärka både den grundläggande kompetensen för undersköterskor och vårdbiträden och den kompetens som behövs för specialiserade uppgifter. Omvårdnadslyftet omfattar såväl kommunen som enskild verksamhet. Beredning Socialstyrelsen ges i uppdrag att förbereda, administrera och löpande följa upp den tidsbegränsade satsningen Omvårdnadslyftet under åren Under förutsättning att riksdagen beviljar medel är det regeringens avsikt att satsningen ska pågå till och med För satsningen får Socialstyrelsen 2011 rekvirera kronor från Kammarkollegiet, anslag 5.1, anslagspost 22. Av dessa medel får Socialstyrelsen använda kronor för sina uppgifter inom satsningen. Endast kommuner kan söka detta bidrag. En första ansökan lämnas till Socialstyrelsen senast den 1 juli Alingsås kan söka maximalt kr för Medlen kan användas till utbildning som utgår från kurserna i det nya vård och omsorgsprogrammet inom gymnasieskolan. Satsningarna 2011 riktar sig enbart mot basutbildning och genomförs i form av upphandlad uppdragsutbildnings motsvarande gymnasieskolan. Från och med den 1 juli 2012 kan utbildning ske via anordnare av kommunal vuxenutbildning och omfattar då även utbildning för personer som arbetar med specialiserade uppgifter. Statsbidrag utgår för betygsatta kunskaper. Kommunen får tillgodoräkna sig 50 kr per redovisad gymnasiepoäng. Sökande kommun ska senast den 30 april 2012 göra en inventering av undersköterskors och vårdbiträdens utbildning. Socialstyrelsen utbetalar statsbidraget så snart godkänd ansökan inkommit till myndigheten. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 juni Vård och äldreomsorgsnämndens beslut Vård och äldreomsorgsnämnden godkänner ansökan om statsbidrag till Omvårdnadslyftet. Exp. Socialstyrelsen

14 Vård och äldreomsorgsnämnden Sida 12 VÄN 55 Dnr Remissvar: Risk och sårbarhetsanalys Ärendebeskrivning Enligt lagen SFS 2006:544 skall kommunen upprätta en Risk och sårbarhetsanalys som tydliggör vilka risker som finns i kommunen som kan föranleda en extraordinär händelse. Den nu gällande Risk och sårbarhetsanalysen fastställdes av kommunfullmäktige , 5156, och är aktuell för revidering. Kommunens Risk och sårbarhetsanalys skall aktualiseras av kommunfullmäktige varje ny mandatperiod och ligga till grund för samhällsplanering på alla de områden som omfattas av kommunens verksamheter. En arbetsgrupp, med deltagare från förvaltningar och kommunala bolag, har i samverkan med säkerhetssamordnaren gått igenom inventeringen av risker och sådant som kan göra kommunen sårbar. Ur analysen skall också varje förvaltning och bolag välja ut de risker man bedömer utgör en sådan påfrestning att särskilda åtgärder måste vidtas. Analysen skall också utgöra en grund för Handlingsprogram till skydd mot olyckor. Synpunkter på förslaget till Alingsås kommuns Risk och sårbarhetsanalys skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast Förvaltningens remissyttrande Vård och äldreomsorgsnämndens verksamhet berörs i hög grad av flera av de risker som beskrivs i analysen. Verksamhet bedrivs i alla kommunens geografiska delar och förvaltningen är beroende av samverkan med flera aktörer inom kommunen och regionalt. För nämnden och dess verksamheter är det därför viktigt att det finns en fungerande samordning mellan dessa aktörer på strategisk nivå. Avseende andra och tredje stycket i avsnitt A.6 föreslås en omformulering. Nuvarande formulering lyder: Ett avståndstagande och brist på engagemang i samhällsfrågor från befolkningen på grund av negativa politiska händelser och tilldragelser i några större företag kan ses som ett hot mot demokratin. Svårigheten att rekrytera politiker kan bidra till att kvalitén på det politiska arbetet sjunker med politikerförakt som följd. Många politiker utsätts också för hot och våld vilket menligt kan påverka den politiska processen. Utomparlamentariska aktioner kan hota det demokratiska samhället om förtroendet för systemet sviktar.

15 Vård och äldreomsorgsnämnden Sida 13 VÄN 55 Dnr Följande formulering föreslås ersätta ovanstående: Ett avståndstagande och brist på engagemang i samhällsfrågor från befolkningen kan ses som ett hot mot demokratin. Hot och våld mot politiker och andra aktioner kan leda till att förtroendet för systemet sviktar och demokratin riskerar att urholkas I avsnitt C.2, under rubriken Föreningsliv, föreslås sista stycket utgå då det i sin nuvarande utformning inte kan anses som relevant för risk och sårbarhetsanalysen. Nuvarande formulering lyder: Det händer allt oftare att våldsamma händelser som inträffar runt om i världen har sitt ursprung i religiösa motsättningar eller utförs med religion som täckmantel. Nedbrutet på lokal nivå kan sådana motsättningar skapa instabilitet i samhället genom att konflikten fortplantar sig till sympatiserande grupper. Även generationsmotsättningar kan tänkas skapa oro. För övrigt har förvaltningen inga synpunkter på förslaget. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 juni Vård och äldreomsorgsnämndens beslut Vård och äldreomsorgsnämnden antar förvaltningens förslag till remissvar som sitt eget. Exp. KS

16 Vård och äldreomsorgsnämnden Sida 14 VÄN 56 Dnr Jämförelseprojektet LUFSA 2011 Ärendebeskrivning Jämförelseprojektet med arbetsnamnet LUFSA genomfördes initialt under våren 2009 och var en jämförande studie av äldreomsorgens verksamhet mellan kommunerna Lidköping, Ulricehamn, Falköping, Lilla Edet, Vårgårda och Alingsås. Jämförelseprojektet skedde ursprungligen på initiativ av SKL (Sveriges kommuner och landsting) i samarbete med Finansdepartementet och RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser). Under 2011 bestämde jämförelseprojektets kommuner att genomföra en uppföljning av jämförelseprojektet. Under arbetets gång har Ulricehamn och Vårgårda valt att avstå deltagande i jämförelseprojektet. Rapporten 2011 baseras på samma metoder och mätningar som ursprungsrapporten. Vissa fördjupningar kring personaltäthet på särskilt boende, kostnader för lokaler samt kostnader för kostverksamheten har kompletterats rapporten. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 juni Vård och äldreomsorgsnämndens beslut Nämnden beslutar att godkänna jämförelseprojektets rapport och lägga rapporten till handlingarna.

17 Vård och äldreomsorgsnämnden Sida 15 VÄN 57 Dnr Kvalitetsgranskning 2011 Ärendebeskrivning En bred verksamhet som vård och äldreomsorg har krav riktade mot sig från flera håll. Lagkrav, nationella krav samt lokala målsättningar skapar en gemensam plattform eller kvalitet som all verksamhet skall nå upp till. I takt med att verksamheten idag inte enbart utförs i egen regi utan tillsammans med fler aktörer är det angeläget att all uppföljning och granskning följer en fastställd struktur på ett producentneutralt sätt. I de nationella mätningar som genomförs årligen av såväl Socialstyrelsen som Sveriges kommuner och Landsting står sig Alingsås kommuns vård och äldreomsorg väl i konkurrens med andra kommuner. Det existerar brister och förbättringsområden men rent generellt kan konstateras att vård och äldreomsorgsverksamheten i Alingsås bedrivs med god kvalitet. Den granskning som nu genomförts är en del i det lokala uppföljningsarbete som beskrivs i uppföljningsrutiner fastställda av vård och äldreomsorgsnämnden. Beredning Den granskning som genomförts under våren 2011 omfattar verksamhet/kvalitet och personal. Uppföljningen har riktats till all verksamhet oavsett utförare. Granskningen har utförts i form av webbenkät, samtal med chefer och personal. Ansvarig för granskningen har varit Linda Bergholtz, kvalitetsansvarig, Margareta Mökander, MAS samt Christine Sjökvist, utredare. Resultaten presenteras i separata rapporter till varje chef kompletterat med specifika verksamhetsrapporter för t ex hemtjänstverksamhet. En övergripande rapport som sammanfattar de avvikelser eller brister som uppmärksammats har lämnats till förvaltningschef. Sammantaget kan konstateras att det förekommer brister i vår verksamhet utifrån de krav som ställs upp för verksamheten. De flesta av de påtalade bristerna är av den karaktär att de bäst åtgärdas direkt i verksamheten men det förekommer även brister av mer strukturell karaktär som spänner över flera verksamheter. Förslag till åtgärd Utifrån granskningen är det angeläget att åtgärda de brister som uppmärksammats. Förvaltningen kommer därför att åtgärda allvarliga brister omedelbart samt i enlighet med de direktiv som lämnats i rapporten utarbeta åtgärdsplaner för övriga brister. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 juni Vård och äldreomsorgsnämndens beslut Vård och äldreomsorgsnämnden godkänner kvalitetsgranskning 2011.

18 Vård och äldreomsorgsnämnden Sida 16 VÄN 58 Dnr Anmälan av delegationer Ärendebeskrivning Delegering av ärenden inom en nämnd regleras i Kommunallagen 6 kap Vårdoch äldreomsorgsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till ordförande, viceordförande, vård och äldreomsorgsnämndens arbetsutskott och enskilda kommunala tjänstemän enligt nämndens delegationsförteckning. Dessa beslut skall anmälas till vård och äldreomsorgsnämnden. Beredning Följande delegater har fattat följande beslut enligt delegationsförteckningen under den aktuella perioden: Kategori: förvaltning allmänt Magnus Haggren, förvaltningschef Nedsättning av eller befrielse från avgift inom ramen för gällande riktlinjer, 30st Semesterlista, ersättare för förvaltningschef under semester Kategori: förvaltningschefens vidaredelegation Anställningar Karin Grund, enhetschef Visstidsanställning, 1 st 100% (höjning av tjänstgöringsgrad) Visstidsanställningar, sommarvikariat sjuksköterskor Pernilla Andersson, enhetschef Visstidsanställning, 4st Heidi Juntoft Jonasson, enhetschef Visstidsanställning, semestervikariat Yvonne Svensson, enhetschef Visstidsanställning, 1st Linda Stenfeldt, enhetschef Visstidsanställning, 8 st

19 Vård och äldreomsorgsnämnden Sida 17 VÄN 58 Dnr Linda Brunnegård, enhetschef Visstidsanställning, 3 st (1 st höjning av tjänstgöringsgrad, 2 st månadsvikariat) Stefan Hagengrinder, enhetschef Visstidsanställningar (19 st sommarvikarier) Yvonne Svensson, enhetschef Visstidsanställning, 12 st Helen Gillquist, avdelningschef Visstidsanställning, 1 st 50% Tarja Andersson, enhetschef Visstidsanställning, 7 st Birgitta Carlsson, enhetschef Tillsvidareanställning, 1 st 100% (arbetsterapeut Övrigt Helen Gillquist, avdelningschef Kassation av trasiga möbler på Brunnsgården Vård och äldreomsorgsnämndens beslut Redovisning av anmälda delegationsbeslut godkänns.

20 Vård och äldreomsorgsnämnden Sida 18 VÄN 59 Övriga frågor Ing Mari Molander (C) och Vanja Larsson (V) lämnar rapport från förtroenderådet på Ginstgården den 1 juni Dnr Anders Sandberg (S) frågar hur det nya larmsystemet på Brunnsgården fungerar. Catharina Johansson svarar att det i början av införandet fanns en del handhavandeproblem men dessa problem är nu avhjälpta. Nu är tanken att man skall gå vidare att införa det nya larmsystemet i övriga verksamheter. Anders Sandberg (S) frågar om det finns någon övertalighet inom förvaltningens administration. Magnus Haggren svarar att man inför det kommande budgetarbetet undersöker många olika delar. Vanja Larsson (V) informerar om att man skulle ha haft ett förtroenderåd på Ängabogården men att detta möte avbokades av Ängabogården då det var för få anmälda. Kan man agera så frågar sig Vanja Larsson. Ett nytt förtroenderåd är bokat till september. Catharina Johansson svarar att man vid senaste avtalsuppföljningen med Attendo Care tog upp frågan. Man poängterade idén med dessa möten, att det är en möjlighet att träffa nämndens politiker. Att det var för få anmälda vid senaste förtroenderådet tror Attendo Care beror på att det under senaste tiden har varit så mycket informationsmöten på Ängabogården. Vanja Larsson (V) vill poängtera hur viktigt det är med läkemedelsgenomgångar. Magnus Haggren informerar om att vård och äldreomsorgsförvaltningen och socialförvaltningen har beviljats 5,5 miljoner kr i EU stöd till ett gemensamt projekt som ska ge omvårdnadspersonal möjlighet att validera sina informella kunskaper. Projektet startar den 1 september och pågår under 2 år. Ordförande Niklas Hellgren (KD) avslutar med att önska alla en glad sommar.

21 Vård och äldreomsorgsnämnden Sida 19 VÄN 60 Meddelanden Nämndsnytt från HSN 6 sammanträde den 7juni, nyhetsblad Ekonomiska ramar 2012 och 2013, plan år 2014 för Alingsås kommun, KS Ombudgetering med anledning av genomförd lönekartläggning, KF Styrmodell för Alingsås, KF Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun, cirkulär 11:29 från Sveriges kommuner och landsting. Dnr

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2011-09-27 72-78

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2011-09-27 72-78 Vård- och äldreomsorgsnämnden 72-78 Vård- och äldreomsorgsnämnden sammanträde Information och överläggningar 72. Förändrad hälso- och sjukvårdsavgift 73. Förändrad matdistributionsersättning inom hemtjänsten

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2014-12-15 74-81

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2014-12-15 74-81 Vård- och 74-81 2 Information och överläggningar 74. Förfrågningsunderlag avseende hemtjänst och delegerad hälso- och sjukvård enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV)... 6 75.Verksamhetsuppföljning av hemtjänst

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2012-01-24 1-12

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2012-01-24 1-12 Vård- och äldreomsorgsnämnden 1-12 Vård- och äldreomsorgsnämnden sammanträde Information och överläggningar 1. Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från vård- och äldreomsorgsnämnden till Förvaltningschefen

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2012-06-19 52-59

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2012-06-19 52-59 Vård- och äldreomsorgsnämnden 52-59 Vård- och äldreomsorgsnämnden sammanträde Plats och tid kl 16:00-19:00 Paragrafer 52-59 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Niklas Hellgren (KD) Anders Sandberg

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25 Kultur- fritidsnämnden 20-25 Kulturfritidsnämnden 2 20 Information överläggningar...5 21 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...6 22 Meddelande 2015...7 23 Delegation 2015...8 24 Informationsuppdrag till

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= = = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= = Socialnämndens sammanträde Information om förslaget till ny styrmodell för Alingsås kommun 3 Information om alkohollagen 4 Återkallelse av serveringstillstånd

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2011-03-22 20-31

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2011-03-22 20-31 Vård- och äldreomsorgsnämnden 2011-03-22 20-31 Vård och äldreomsorgsnämnden sammanträde Information och överläggningar 20. Remissvar gällande förslag till ny styrmodell för Alingsås kommun 21. Underlag

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-07 1-4

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-07 1-4 Socialnämnden 1-4 2 1 Utökat tillstånd för alkoholservering till allmänheten 2015 - First Hotel Grand...5 2 Alingsås Ljusplan...6 3 Val av ledamöter och ersättare till socialnämndens arbetsutskott 2015-2018...7

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-04-22 31-38

Protokoll. Socialnämnden 2014-04-22 31-38 Socialnämnden 31-38 2 31 Information om projektet Plug In...4 32 Ansökan om serveringstillstånd - Amvrosia, Alingsås...5 33 Ansökan om serveringstillstånd - MX Rockbar, Alingsås...6 34 Ansökan om serveringstillstånd

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-09-23 86-90

Protokoll. Socialnämnden 2014-09-23 86-90 Socialnämnden 86-90 2 86 Information om målgruppsanalys inom beroende och missbruk...5 87 Information om handlingsplan för ej verkställda beslut...6 88 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete...7

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17) 2012-02-21 1 (17) Plats och tid Älmhults kommunhus 21 februari kl. 8:30 11:20 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Berith Krook (M), förste vice ordförande Lars Ingvert (S) Ingrid Bergström (S) Viktor

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11)

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Plats och tid Beslutande Hörsalen 13:15-15:30 Gunnel Johansson (S) ordförande Dorothea Nilsson (M) Ingemar Steneteg (C) Alexander Engman (FP) Karl-Gustav Lindbäck (KV)

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14 Miljöskyddsnämnden 11-14 2 Information och överläggningar... 6 Årsplanering 2015 (Miljöreda 2015-0171)... 7 Flerårsstrategi (Miljöreda 2015-0038)... 8 Verksamhetsberättelse 2014 (Miljöreda 2014-0650)...

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMRJMU= = =QRJRS= = =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMRJMU= = =QRJRS= = = pçåá~äå ãåçéå OMNOJMRJMU QRJRS Socialnämndens sammanträde Ny hyressättningsmodell i Alingsås kommun - remissvar 3 Ansökan om serveringstillstånd vid restaurang China 4 Ansökan om tillfälligt utökat serveringstillstånd

Läs mer

Arne Svärm, räddningstjänstchef Yvonne Thelin Karlsson, sekreterare Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare Johan Nilsson, stf räddningschef

Arne Svärm, räddningstjänstchef Yvonne Thelin Karlsson, sekreterare Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare Johan Nilsson, stf räddningschef Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö 1 (5) Plats och tid Räddningsstationen i Gislaved, kl 14.00 15.30 Beslutande Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran Johansson (C) Åke Ljunggren (S) Stefan

Läs mer

Socialförvaltningens kontor, Stadshuset

Socialförvaltningens kontor, Stadshuset 2011-11-01 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, kl. 13:00-16:10 Beslutande Marianne Kjellquist (S) ordförande Emelie Olsson (V) 1: e vice ordförande Björn Fagerlund (M) 2: e vice ordförande Leif

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 270-283 Daniel Pichler/Ann-Britt Löfström. Ordförande... Christina Pettersson. Justerare...

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 270-283 Daniel Pichler/Ann-Britt Löfström. Ordförande... Christina Pettersson. Justerare... Plats och tid Kommunhuset i Lindesberg, klockan 14:00-16:00 Beslutande Christina Pettersson, ordförande Stig G. Andersson, SPF Nils Lidman, SPF Kaisa Lamu, SFP Henry Lindkvist, PRO Ann-Britt Eriksson,

Läs mer

Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27

Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 1 (6) Tid: Kl 10.00-11.30 Plats: Selet Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 Ledamöter Helena Öhlund, KS ordförande Anita Karlsson, PRO Birgit P-Hedman, Hjärt o Lung Majvor Hellström, SKPF Ulla-Britt Lindbäck,

Läs mer

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Samlingssalen, Hultsfreds gymnasium, Hultsfred kl. 13.30 17.20 Beslutande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Monica Bergh,

Läs mer

Tommy Edenholm ANSLAG/BEVIS

Tommy Edenholm ANSLAG/BEVIS Omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-01-15 1 (11) Plats och tid Beslutande Hörsalen Kl. 15.00-15.55 Gunnel Johansson (S) ordförande Wiveca Norén (SPI) Tommy Edenholm (KV) Övriga deltagare Cecilia Harley,

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2014-01-23 1 [7] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 19.50 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Inga-Lill Hast (M),

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2014-02-24 1 Plats och tid Beslutande Familjerättsbyrån, Industrivägen 22 B, Upplands Väsby Måndagen den

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30 Sammanträdesprotokoll 1(9) 2012-02-14 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30 17 15 ande Kristina Valtersson (c) Ersättare: Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark

Läs mer

27 Lägesbeskrivning omsorgsförvaltningen. 28 Kommunala pensionärsrådets reglemente. 29 Förslag till ny organisation, omsorgsförvaltningen

27 Lägesbeskrivning omsorgsförvaltningen. 28 Kommunala pensionärsrådets reglemente. 29 Förslag till ny organisation, omsorgsförvaltningen Tid och plats Torsdagen den 18 januari 2007, kl 17.00-18.45, i Dynamiken, Bollegården Ärenden 26-33 Ordförande Hannu Sutinen Beslutande Pensionärsorg. Lars Engstrand, SPF, till och med 28 Alf Krafve, PRO

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Jörgen Dimenäs (M) Lena Brolin (M) Yvonne Dahlqvist (KD) Kerstin Karlberg (S) Niclas Johansson (S), tjänstgörande ersättare

Jörgen Dimenäs (M) Lena Brolin (M) Yvonne Dahlqvist (KD) Kerstin Karlberg (S) Niclas Johansson (S), tjänstgörande ersättare Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-03-24 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 17.55 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Jörgen Dimenäs (M) Lena Brolin (M) Yvonne Dahlqvist (KD) Pia Fahlgren

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMRJNT= = =SVJTV=

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMRJNT= = =SVJTV= = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMRJNT= = =SVJTV= Socialnämndens sammanträde Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd Great Taste 3 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd Mangiamo 4 Ansökan om tillfälligt

Läs mer

Valnämnd. Jan Eric Knutas (FP) ersätter Alf Olofsson (S) Peter Wesley (KD) ersätter Cecilia Wiklund (V)

Valnämnd. Jan Eric Knutas (FP) ersätter Alf Olofsson (S) Peter Wesley (KD) ersätter Cecilia Wiklund (V) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Särörummet, Stadshuset Klockan 17-17.45 ande Övriga närvarande Ledamöter Christian Johansson (M), ordförande Inger Offneby (C) Lennart

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Eva Lannerö (KD) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S)

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Eva Lannerö (KD) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S) 1(5) Plats och tid Ebba Grips rum, Djursholms slott, kl 08:30-10.00 Paragrafer 120-123 Beslutande Olle Reichenberg (M), ordf. Ersättare Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Eva Lannerö (KD)

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2011-02-07 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2011-02-07 klockan 10.00 16.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Lindgren (M)

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2012-03-20 1. 32 Verksamhetsberättelser 2011 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2012-03-20 1. 32 Verksamhetsberättelser 2011 socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2012-03-20 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 30 Ekonomisk rapport socialnämndens verksamheter 31 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 32 Verksamhetsberättelser

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20.00 Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Paragrafer Björn Furugren Beselin (C), ordförande,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14)

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Sida Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1710 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP)

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP) 1(14) Plats och tid Stora Björn, Nya Kyrkogatan 21, 09.00-10.30 ande Ledamöter Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD), vice ordförande Kajsa Adolfsson (S) Bo Andersson (S) Carina Johansson (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-04-12 1(21) Plats och tid Sessionssalen Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s) Övriga deltagare Laila Bradling,

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Nr Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Plats och tid Melleruds kommunkontor och Karolinen, tisdagen den 20 december 2005, klockan 09:00 17:00 Beslutande Kerstin Nordström (s) Eivor Östergren (c) Erik Johansson

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef.

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef. Kommunstyrelsen 2011-06-16 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 15.00 16.10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Maud Jones Jans (s) Sixten

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-05 1/8 Sammanträdestid: 2014-05-05, kl. 13.00 16.10 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ann-Charlotte

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-08-25 1. 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-08-25 1. 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2015-08-25 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 93 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag M-nämnden 2009-09-15 1 (13) Plats och tid Rosentorpskolan i Vellinge, 17.00-20.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Carina Larsson, ordförande Kristina Fredin Börje Nilsson Christer Tedestål Gun

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-04-21 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-04-21 1 Socialnämnden 2015-04-21 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 49 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 50 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 51

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Robert Bengtsson. Sekreterare: Paragrafer 12-17 Gunni Heland. Robert Bengtsson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Robert Bengtsson. Sekreterare: Paragrafer 12-17 Gunni Heland. Robert Bengtsson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Servicenämnden 2011-03-01 1(9) Plats och tid: Torsgatan 1, kl 13:30-16:30 ande: Svein Henriksen (MP), ordförande Carina Persson (M) Anders Wikström (M) Sherazade Belkaid Nilsson (S) Robert Bengtsson (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2006-04-27 1(11) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus 2006-04-27 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson (fp) Sören Ståhlgren (s) Kurt Enell (kd) Gunnel

Läs mer

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 ande: Övriga: Hans Sternbro (S), ordförande Bernt Westerhagen (C), ersättare för Anne-Marie Fröjdh

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 14.00 16.30

Sammanträdesdatum Socialnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 14.00 16.30 Sida 1 Sammanträdesdatum Socialnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 14.00 16.30 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Jörgen Dimenäs (M)

Läs mer

Gymnasienämnden 2005-03-14 1 (9)

Gymnasienämnden 2005-03-14 1 (9) Sammanträdesdatum 1 (9) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 15.00-19.15 Beslutande Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande Leif Höglund (s), tjänstgörande

Läs mer

Pensionärsrådet. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2015-05-04, kl. 13:30-15:25

Pensionärsrådet. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2015-05-04, kl. 13:30-15:25 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2015-05-04, kl. 13:30-15:25 Beslutande: Övriga närvarande: Adjungerade: Susanne Jönsson, ordförande Elisabeth Sandberg Kullenberg, ledamot, kommunstyrelsen

Läs mer

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C)

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2012-04-04 1 (11) Plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl: 14.00-16.30 Beslutande Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Övriga deltagare

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Elving Andersson (C) Ordförande Said Olsson (M) 1:e vice ordförande AnnKristin Allvin (MP)

Elving Andersson (C) Ordförande Said Olsson (M) 1:e vice ordförande AnnKristin Allvin (MP) SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:50 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C) Ordförande Said Olsson (M) 1:e vice ordförande AnnKristin Allvin

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11 Plats och tid Kommunalhusets sammanträdesrum, Bergaholm, kl. 19.00 20.25 Beslutande Övriga deltagande Bo Selander (M) Agneta

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S S Pelle Pellby, kl 13.30-16.45,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-04-18 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 17.30

Sammanträdesdatum 2012-04-18 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 17.30 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-04-18 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 17.30 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande, ej 29 Bengt-Göran Henningsson (S), ordförande 29 Gunilla Ekblad

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21 Förbundsdirektionen 15-21 Förbundsdirektionen sammanträde 15. Godkännande av dagordning 16. Utseende av justeringsperson 17. Ramar och finansiella mål 2012-2014 18. Säkerhetssamordning ny uppgift för Räddningstjänstförbundet

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Samrehabnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Samrehabnämnden 2015-05-13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Sjukvårdskansliet Skene lasarett plan 4, kl 09:30-11:45 Beslutande S Hanne Jensen, Västra Götalandsregionen M Christina Yngvesson, Västra Götalandsregionen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Socialnämnden 2011-01-13. Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-10:00

Socialnämnden 2011-01-13. Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-10:00 Socialnämnden 2011-01-13 Plats och tid: Beslutande: Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-10:00 Mikaela Waltersson (M), ordförande Gullvi Johansson (S) Magnus Ackerot (M) Stefan Hansson

Läs mer

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37 1(17) Plats och tid Carl August-rummet, tisdagen den 25 augusti 2015 kl 09:00 10.25 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Birgitta Widén Blomberg (KD) Ordförande Marianne Bremer (C) Elisabeth

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. IP-paviljongen Västeråsvägen Köping kl. 15.00 16.42 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. IP-paviljongen Västeråsvägen Köping kl. 15.00 16.42 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) IP-paviljongen Västeråsvägen Köping kl. 15.00 16.42 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av Skogsborg

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M)

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 21 juni 2010, klockan 17.00-17.30. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 Beslutande Kristina Svensson Bengt Torstensson Veronica Almroth Anders Hygrell Bengt Johansson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer