Inkludering deluxe. Ett verktyg för inkluderingsarbete i CISV Sweden. Bakgrund. Varför mångfald?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inkludering deluxe. Ett verktyg för inkluderingsarbete i CISV Sweden. Bakgrund. Varför mångfald?"

Transkript

1 Inkludering deluxe Ett verktyg för inkluderingsarbete i CISV Sweden Det har blivit dags för inkluderingsgruppen att ta farväl! Vårt mandat har kommit till sitt slut. Vi lämnar därför över ett litet kit, som vi hoppas ska fungera som ett verktyg för att fortsätta inkluderingsarbetet i lokalföreningarna. Stort tack för det förtroende vi fått! Vi hoppas att verktygen som presenteras här kan komma till stor användning i lokalföreningarna. Nedan hittar du en kort text om varför mångfald och inkludering är viktigt, ett rekryteringsverktyg och fyra workshops som vi hoppas att ni använder flitigt de kommande åren för att ständigt hålla diskussionen om mångfald och inkludering levande i CISV! Bakgrund Inkluderingsarbetsgruppen tillsattes 2006 som en del av satsningen på att uppnå de utvecklingsstrategiska mål som sattes för CISV. Verksamheten var tidsbestämd till fyra år, för att sedan integreras med lokalföreningars och kommittéers arbete. Gruppen har främst arbetat med delmål tre i den strategiska planeringen: - En organisation som tar tillvara samhällets mångfald och har en öppen atmosfär - Identifiera exkluderande strukturer och föreslå åtgärder på dessa - Större flexibilitet i utförande, genomförande och planering av verksamhet - Mångfaldstänkande som genomsyrande metod för skapande av grupper - Säkerställa att diskussionen om organisationens mångfald alltid hålls levande - Tillvarata externa erfarenheter inom mångfald och inkludering Varför mångfald? Denna text innehåller förklaringar till olika begrepp som förekommer i inkluderingsarbete, och hur inkludering kan förstås i CISV Sweden. Definitionerna och tankesätten kommer från CISV:s inkluderingsgrupp och är ett resultat av flera års internt arbete. Varför mångfald används internt i CISV för att förklara vår ståndpunkt och vårt sätt att arbeta med inkludering, hur vi gör prioriteringar och hur vi planerar vår verksamhet. Detta dokument ska inte vara en policy, utan en hjälp för lokalföreningar och kommittéer i det dagliga arbetet med inkludering. En mångfald av bakgrund, intressen, idéer och perspektiv är avgörande för att skapa universell förståelse och fred. Vi behöver arbeta aktivt med inkludering för att effektivt leverera kvalitativ fredsutbildning. Vad är inkludering? Inkludering kan ses som ett samlingsbegrepp av tre olika delar: - Fysisk tillgänglighet - Social tillgänglighet - Normfokus

2 Fysisk tillgänglighet handlar om att oberoende av funktionsfömåga kunna delta fullt ut. Social tillgänglighet handlar om att ha strukturer för att ta emot nya medlemmar och skapa en samvaro som tar tillvara allas olika egenskaper. Normfokus handlar om självkritik, att ständigt granska vilka normer som formar vårt sätt att organisera oss och vår verksamhet vad förväntar vi oss av varandra? Vilka förväntningar ställs på oss utifrån våra strukturer? Vad är mångfald? Mångfald kan beskrivas utifrån två huvudsakliga sätt: mångfald som representation och mångfald som individuella skillnader. Mångfald som representation: - Någon representerar en uppsättning egenskaper utifrån en grupptillhörighet, till exempel kön, könsidentitet, ålder, sexuell läggning, etnicitet, religion eller funktionsförmåga. - Någon ses som en exotisk krydda som tillför mångfald till gruppen. Detta perspektiv är problematiskt då det lätt leder till stereotypisering och att någon tvingas representera sin grupp. Perspektivet riskerar också att befästa grupper, att vi fortsätter att dela in människor. Det innebär att vi inte blir sedda som individer. Mångfald som individuella skillnader: - Olika grupper och individer, kompetenser och erfarenheter är blandade. Individer deltar som individer. Varje individ tillåts ha en unik uppsättning intressen, erfarenheter och kunskaper och blir inte uppdelad i en grupp. - Vi värdesätter olika perspektiv som kommer fram när alla får vara olika. - Blandningen av grupper och individer sker på lika villkor och alla är lika värdefulla. En normperson är också del av mångfalden! Mötet mellan grupperna/individerna sker i ömsesidighet. Detta perspektiv kräver en större dos reflektion än ovanstående. Det är till exempel lättare att se vilken hudfärg eller vilket kön som är överrepresenterat i en grupp, snarare än kunskaper, perspektiv och intressen. Mångfalden blir dock mycket mer intressant och givande för gruppen eller organisationen i slutändan när man ser mångfald som individuella skillnader. Mångfald kan vara både arrangerad och spontan. Arrangerad mångfald innebär att vi kan medvetet sätta ihop grupper utifrån olika identifierade kompetenser och bakgrunder. Spontan mångfald handlar om att all mångfald inte är synlig. Du behöver vara uppmärksam på att du lätt osynliggör individer om du talar om att din grupp är homogen. Därför innebär spontan mångfald att erkänna de olikheter som faktiskt finns i en grupp. Varför ska vi ha mångfald i CISV? Fredsutbildning bygger på att vi är många olika människor som skapar ömsesidig förståelse och samarbetar. För att uppnå det bör vi fokusera på att en mångfald av perspektiv och erfarenheter genomsyrar hela organisationen. Vi måste alltså leva som vi lär. Upplevelsebaserat lärande bygger på mänskliga resurser och diskussion. Därför är en mångfald av individer och olika perspektiv av stor vikt i just vår verksamhet. Det bidrar till en

3 mer hållbar utveckling av organisationen. Man utvecklas för att fler perspektiv och idéer kommer till tals det bidrar till en variation av fredsutbildning. Varför skapar inkludering effektivitet? Genom ett aktivt arbete med inkludering skapar vi möjligheter att ta tillvara på den kompetens, och de intressen och perspektiv som finns i gruppen eller organisationen. Dessutom är det lättare att locka nya medlemmar till en organisation som tydligt visar och har strukturer för att ta tillvara alla. Inkludering handlar alltså inte främst om att vara schysst, utan om att skapa en långsiktig utveckling i organisationen och att lättare uppfylla våra mål. Medlemmarna känner sig trygga, välkomna, värdefulla och delar med sig av sina perspektiv det leder till utveckling och skapar ett mer hållbart och effektivt arbete i organisationen. Normkritik och mångfald Normkritik handlar om att granska och ifrågasätta normer. Det kan gälla såväl normer kring kön och religion som kring ledarstil och mötesteknik. Vi måste börja med att granska vår organisations normer. Vem välkomnar vi genom vår marknadsföring? Genom vårt sätt att utforma verksamheten? Genom kostnaden på våra aktiviteter? Genom de lokaler vi använder? och så vidare. Först senare är det dags att vända oss till nya grupper, de som tidigare uteslutits. Genom de starka normer som omger organisationen kommer inte alla individer fram. Risken är stor att några döljer sidor som inte passar in, eller anpassar sig efter de normer som finns. Eller att några inte ens kommer till organisationen och verksamheten. Det dödar mångfalden. Det är viktigt att alla arbetar med att granska och ifrågasätta normer. Den som eventuellt avviker från majoriteten i gruppen behöver inte vara den som ska försvara sina rättigheter att delta på lika villkor. Det är viktigt att alla jobbar för ett öppet klimat. Rekryteringsverktyg Nedan finner du ett verktyg som kan hjälpa dig i rekryteringen av ledare och deltagare till CISV:s program. Målet är att CISV ska bli en mer inkluderande organisation som tar tillvara på samhällets mångfald. Det behöver vi alla hjälpas åt med! En viktigt steg i rätt riktning är att fundera över hur vi rekryterar. Hoppas du har användning för detta rekryteringsverktyg! Rekrytering av ledare 1. Kvalifikationer. Gör en lista på kvalifikationer som är nödvändiga och kvalifikationer som inte är nödvändiga för uppdraget, till exempel enligt nedan. Lista på kvalifikationer som ledare måste ha. (Undvik att lista onödiga krav som gynnar vissa, exempelvis tidigare medlemmar) - Fyllt 21 år (inte för alla program) - Ingen anmärkning i polisens register över brott mot barn.

4 -Vilja arbeta för vision och mål med CISV, exempelvis för att de barn och ungdomar som deltar i våra läger och projekt ska få ökat självförtroende, ökad självkänsla och många nya vänner, samtidigt som de utvecklar en interkulturell kompetens av attityder, kunskaper och färdigheter för ett aktivt medborgarskap i ett mångkulturellt samhälle, globalt som lokalt. - Tid för programmet och förberedelser, samt förstå syftet med dessa. Lista gärna exakt vilka förberedelser som krävs för att undvika att rekrytera en ledare som inte har tid, eller att folk skräms bort för att det tar för mycket tid. Syftet kan uppnås på flera olika sätt hur kan arbetas fram i samråd mellan barn, ledare, föräldrar och gärna en representant från styrelsen. Önskvärd kvalifikation: Grundläggande engelskkunskaper. Lista på kvalifikationer som inte behövs (men som vi ofta tar för givet) - Ledarerfarenhet. ( Detta krävs inte då CISV ska erbjuda ledarutbildning.) - CISV-erfarenhet. (Detta krävs inte då CISV ska erbjuda utbildning) - Gitarrkunskap. - Karismatisk och utåtriktad. - Behöver inte gilla eller kunna vara med på springlekar. - Behöver inte kunna representera en svensk kultur. 2. Arbetsbeskrivning. Gör en arbetsbeskrivning till uppdraget, så att den som söker vet vad som faktiskt förväntas. Exempel: - Kort om programmet, hur det är upplagt och målen med det. - Programmets längd. - Förberedelser som krävs, till exempel skapandet av en scrap book, förberedelse av national night, och syftet med dessa. - Du kommer att vara på en lägergård (du kommer inte kunna turista i landet) - Du har X antal barn som du har personligt ansvar för och du kommer vara en del av en grupp på X antal personer med ansvar för det pedagogiska innehållet. - Du har ansvar för att hålla kontakt med barnens föräldrar under lägret och i samråd med föräldrarna och barnen innan lägret bestämma hur kontakten under lägret ska se ut. 3. Skriv annons. Tänk på tilltalet i annonsen och vem som attraheras av det. Försök hålla tilltalet så öppet som möjligt, ju öppnare skrivet ju fler intresserade ledare kommer ni att få. Kom ihåg att marknadsföra CISV:s syfte och inte de metoder vi använder. Vi vill locka ledare som är intresserade av CISV:s syfte och inte bara av en resa. 4. Sprid annonsen, välj era metoder Diskutera hur ni brukar sprida information och var. Lista 15 nya ställen eller sätt där ni skulle kunna sprida informationen. Fundera sedan på om dessa är en mångfald av platser, där olika målgrupper finns. Tänk gärna på motsatser till platser ni normalt annonserar eller sprider information på. 5. Gå igenom ansökningarna.

5 Ha gärna en grupp från lokalföreningen med olika funktioner (t.ex. en förälder, en gammal ledare och delegationsansvarig). Detta för att kunna plocka fram olika kvalitéer och få olika perspektiv på den sökande. Använd gärna ett anonymt förfaringssätt. Vik t.ex. undan namnet på de sökande. Det är då lättare att objektivt ta ställning till innehållet i ansökan. Välj sedan någon som verkar intresserad av målet med programmet och med CISV. Tänk också gärna på att om ni ska ha en grupp ledare (för att ni har många program) så välj gärna en grupp som är olika förebilder, har olika intressen och bakgrund och kan bidra med nya saker till lokalföreningen. Det är också viktigt att ledarna får växa genom CISV. Rekrytering av deltagare till läger 1. Kvalifikationer. Lista på kvalifikationer som en deltagare bör ha. Akta för att lista onödiga krav som gynnar vissa - Deltagarna behöver inga kvalifikationer, de är här för att utvecklas. - Förälder/föräldrar som har viss tid och engagemang till delegationsarbetet. Önskvärd kvalifikation: - Våga sova borta en eller flera nätter. Lista på kvalifikationer som inte behövs (men som vi ofta tar för givet): - Vara utåtriktad - Ha familjemedlemmar som varit/är aktiva inom CISV. 2. Aktivitetsbeskrivning. Beskriv aktiviteten/programmet så att deltagaren och föräldrarna vet vad de tar ställning till. Exempel: - Kort om programmet - Programmets längd - Förberedelser som krävs, till exempel skapandet av en scrap book, förberedelse av national night, och syftet med dessa. - Du kommer att vara på en lägergård (du kan inte turista) - Det finns många både barn och vuxna runt omkring dig, ni kommer att leva som en familj under lägret. - Du kommer att ha begränsad kontakt med din förälder/föräldrar under lägret. 3. Skriv annons, tänk på tilltal och kanaler Diskutera hur ni brukar sprida information och var. Lista 15 nya ställen eller sätt där ni skulle kunna sprida informationen. Fundera sedan på om dessa är en mångfald av platser, där olika målgrupper finns. Tänk gärna på motsatser till platser ni normalt annonserar eller sprider information på. 4. Gå igenom ansökningarna. Ofta lottar vi till barnby, det är en bra idé. Det kan dock vara vits att lotta vilka som ska få åka och vilka som inte får, men att sedan göra ett mer medvetet urval kring vilka som ska åka ihop. Sedan kan även grupperna lottas till vilket läger de får åka (detta är förstås bara möjligt om ni har flera delegationer). När ni ska sätta ihop

6 delegationer kan ni tänka på saker som vilket område/ort barnen kommer ifrån, deras inställning till CISV, om familjen varit med innan eller inte eller andra kriterier som ni finner viktiga för att ta tillvara samhällets mångfald. Workshops Nedan hittar du fyra stycken workshops som inkluderingsgruppen tagit fram. Vi hoppas de kan ett vara ett verktyg för dig när du vill diskutera inkludering med andra! Workshop 1 I CISV Sweden de senaste åren diskuterats om inkludering och vikten av detta. Begreppet har diskuterats mycket brett, vilket kan ha lett till att det varit svårt att ta det till sig inkludering och arbeta med det. det kan vara lätt att säga, både inom CISV och i samhället, att inkludering är viktigt utan att riktigt veta vad vi menar med det och vad som krävs för att vara inkluderande. Inkluderingsgruppen har i diskussion både externt och internt i CISV Sweden försökt konkritisera begreppet och kommit fram till tre olika delar av inkludering. Vi hoppas att ni med denna workshop känner att ni får kött på benen angående inkluderingsbegreppet. Därför presenterar inkluderingsgruppen stolt: Vad är inkludering? Mål A: Känslan av att inkludering inte är något abstrakt utan konkret, viktigt och enkelt S: Förmåga att urskilja de tre olika delarna av inkludering K: Kunskap om vad de tre olika delarna av inkludering innebär Övergripande plan 1. Introducera de tre olika delarna av inkludering 2. Låt gruppen bekanta sig med de olika delarna Detaljerad plan 1. Börja med att fråga gruppen varför inkludering är viktigt. Låt de komma med sina svar. Presentera de tre olika delarna av inkludering. Kom med många exempel. Låt även gruppen själva komma med exempel på inkludering eller exkludering och hur man kan jobba med detta inom varje del. Ett kort svar på frågan Vad är inkludering är enligt inkluderingsgruppen att alla kan delta på sina villkor. Men de tre olika delarna är: 1. Fyskisk tillgänglighet

7 Att faktiskt kunna delta. Att använda hjälpmedel till personer med funktionsnedsättningar för att inte funktionshindra dem. Om inte alla förstår samma språk finns det tolkar (både olika talade språk och teckenspråk). Att ha en lokal där alla kommer in och kan röra sig fritt i. (för fler exempel, se inkluderingsgruppens checklista på ) 2. Social tillgänglighet Att mötestekniken gör att alla i gruppen känner sig bekväma och värdefulla. Med möten menar vi även utbildningar, diskussioner, träffar osv. Alltså möten mellan människor. Exempelvis. Ett styrelsemöte som är fullt fysiskt tillgängligt. Alla har kunnat komma dit, alla förstår och hör vad som sägs och alla kan prata. Men det är ändå bara tre personer pratar. Vad kan detta bero på? Vad kan behöva ändras på i mötestekniken för att möjliggöra för fler personer att aktivt delta? (för tips på olika mötestekniker, se boken Mer kreativa möten. Finns att beställa på 3. Normmedvetenhet Be gruppen förklara vad en norm är. (osynlig regel som alla antas att följa) Denna del av inkludering är en attityd som vi tycker behövs för att kunna jobba med de andra två delarna. Den innebär att vara öppensinnad, att inte anta att alla tillhör normen gör att det inte blir en så big deal om någon avviker ifrån normen. Problemet ligger inte i den som avviker, utan strukturer som skapar avvikare. Exempel 1: Ni har planerat en rätt med mjölk i. En ledare eller deltagare på lägret är mjölkallergiker. Då kan ni välja att antingen se personen med allergi som problem, eller att ni har skapat ett problem genom att ha planerat en mjölkrätt. När vi har mat som alla tål skapas inga avvikare. Exempel 2: Ni har planerat aktivitet, en parmiddag med tjejer och killar, där ni förutsatt att alla är heterosexuella. Någon blir ledsen och upprörd över detta. Antingen kan ni välja att den personen är ett problem för att den avviker från heteronormen, eller att aktiviteten har skapat avvikare. För att kunna jobba med de tidigare punkterna är det viktigt att vara medveten om vad vi förutsätter att människor kan, vill och gillar. Att vara medveten om normer som finns i samhället och även i vår organisation är grundläggande för att alla ska kunna delta på så lika villkor som möjligt. 2. Be gruppen om olika exempel på: - Vad fysisk tillgänglighet är - Vad social tillgänglighet - Vad normmedvetenhet är

8 Om gruppen har exempel på exkluderande strukturer eller situationer, diskutera gärna lösningar och metoder för att vara mer inkluderande. Identifiera gärna också vilken av de tre olika inkluderingsdelarna som exemplet tillhör. Workshop 2 CISV är en organisation med många fina anor och traditioner. Många av oss känner säkert igen den fantastiska känslan av att ha deltagit i en välgenomförd och välplanerad aktivitet som vi går ifrån med nya perspektiv och kunskaper. Vi vill sedan få andra deltagare i CISV att uppleva samma sak. Ibland passar inte aktiviteten till gruppen som vi vill föra vidare vår kunskap till, då behöver vi tänka på vad målet med aktiviteten är och inte själva utförandet av aktiviteten. Därför presenterar inkluderingsgruppen stolt: Att jobba med målfokus Mål A: Vilja att använda sina nya kunskaper och färdigheter S: Förmåga att kunna identifiera vad målet med en aktivitet är Förmåga att ändra metod för att nå det uppsatta målet K: Kunskap om vad målfokus innebär Övergripande plan 1. Presentera dina mål för workshopen. 2. Introducera vad målfokuserat arbete går ut på. 3. Låt gruppen öva på egna exempel. 4. Utvärdering Detaljerad plan 1. Börja med att presentera dina mål för workshopen. (Vi har nedan skrivit exempel på vad målen skulle kunna vara, lägg gärna till, ändra eller ta bort som det känns bra för dig) Attidudes: Detta måste vi använda för att vårt projekt ska bli ännu fetare och för att vi ska ha det roligare ihop! Viljan att använda sina nya kunskaper och färdigheter Knowledge: Förmåga att kunna identifiera vad målet med en aktivitet är. Förmåga att ändra metod för att nå det uppsatta målet. Skills: Veta hur vi praktiskt skall kunna använda oss av våra nya kunskaper i vårt projekt och planeringen av det. Kunskap om vad målfokus innebär. 2. Berätta om inkludergrupens exempel på målfokuserat arbete. Du får självklart ta en annan historia som känns närmare dig men som har samma poäng.

9 När inkluderingsgruppen hösten 2008 skulle bestämma tid för kommittémöte satte vi oss alla ner med våra fulla kalendrar för att bestämma en passande helg. Dock var det en av oss som jobbade alla helger och kunde därför inte vara med. Vi sa, nähä, då får väl vi andra träffas utan dig och hittade en bra helg. Men sedan var det någon som kom på måste vi ha mötet på en helg?. Vi andra insåg då att vi alla har möjlighet att träffas under veckodagar och att det faktiskt inte är tvång på att ha möte en helg. Vårt mål var att träffas ostört under tre dagar. Vi ändrade metoden från att ses en helg till att ses under tre veckodagar. Just detta är något som inkluderingsgruppen anser vara en av de enklaste och viktigaste sätten att vara inkluderande i vår verksamhet. Vad är målet? Hur uppnår vi det? Detta gäller allt från styrelsemöte, mosaikprojekt, internationella läger, praktisk planering av matinköp och val av lokal. 3. Låt gruppen själv komma på vad målet är för olika aktiviteter. Här är två exempel för gruppen att öva på (anpassa gärna exemplen efter gruppen och vad den ska genomföra) Exempel 1. Ni har planerat att spela fotboll på ett läger men tre av er har stukade fötter. Vad är målet? Exempelvis ha kul, samarbeta, få frisk luft, röra på oss Hur uppnår vi det? En samarbetsövning utomhus där alla inte behöver springa. Exempel 2. Ni har ett mosaikprojekt där ni gör en studiecirkel om mänskliga rättigheter. Ni har valt att läsa Nelson Mandelas bok men flera av deltagarna har grav dyslexi och kan inte läsa. Vad är målet? Här är ett exempel på vad målen med den påhittade studiecirkeln kan vara. Du kan låta gruppen själv bestämma målen. Attitudes: en vilja att sprida information om de mänskliga rättigheterna Knowledge: Vilka de mänskliga rättigheterna är, hur det känns när de inte följs Skills: att kunna koppla rättigheterna till det vardagliga livet i staden Hur uppnår vi det?

10 Dela upp gruppen i två grupper och låt dem brainstorma på frågan hur uppnår vi det, uppmuntra dem att komma på så många metoder som möjligt. Låt sedan de två grupperna mötas i en battle där den grupp som kommit på flest metoder. 4. Utvärdera Du kan såklart utvärdera hur du vill. Ett tips är att helt enkelt fråga gruppen om de känner att de har uppnått målen med "att jobba med målfokus"-sessionen, som du presenterade i början av sessionen. Attidudes: Detta måste vi använda för att vårt projekt ska bli ännu fetare och för att vi ska ha det roligare ihop! Viljan att använda sina nya kunskaper och färdigheter. Känner ni så? Skills: Förmåga att kunna identifiera vad målet med en aktivitet är. Förmåga att ändra metod för att nå det uppsatta målet. Känner ni att ni kan det? Knowledge: Veta hur vi praktiskt skall kunna använda oss av våra nya kunskaper i vårt projekt och planeringen av det. Kunskap om vad målfokus innebär. Be deltagarna sammanfatta med egna ord: vad innebär målfokus? Workshop 3 Normer är osynliga regler som styr vårt samhälle och berättar hur vi ska vara, vad vi ska göra och vad vi ska gilla. Detta gör att människor som inte är, gör eller gillar det som normen säger blir avvikare. Konsekvenser på detta kan vara t.ex. utanförskap, diskriminering, mobbing osv. Det kan också leda till att människor medvetet eller omedvetet är, gör eller gillar saker bara för att följa normen. En norm är oftast osynlig tills vi synliggör den, genom att t.ex. prata om den. Därför presenterar inkluderingsgruppen stolt: Att jobba med normfokus Mål A: Viljan att se strkturer som problem, inte människor. Viljan att se alla människor som lika värda S: Förmåga att kunna se de normer och strukturer som skapar exkludering. K: Kunskap om vad normfokus innebär. Kunskap om skillnaden mellan normfokus och tolerans. Övergripande plan 1. Diskutera med gruppen vad tolerans betyder för dem.

11 2. Genomför övningen jag tolererar dig från metodmaterialet BRYT. 3. Presentera vad det innebär att jobba med normfokus. 4. Låt gruppen diskutera andra normer. 5. Utvärdering Detaljerad plan 1.Diskutera kort med gruppen vad ordet tolerans betyder för dem. 2. Genomför övningen jag tolererar dig från metodmaterialet BRYT[1]. Steg 1: Be deltagarna gå ihop två och två. Person A ska nu kommentera sådant som är synligt hos person B utan att lägga en värdering i det. Alltså ska A EJ säga fin skjorta eller snygga skor, utan bara konstatera yttre detaljer."du har bruna skor", "Du har en skjorta" Steg 2: Person A ska nu säga att hon/han tolererar detta. Ex. Du har glasøgon. Jag tolererar det." Person B ska efter varje påstående tacka. Byt roller. Steg 3: Efter att paren bytt roller ska A välja något av påståendena och utveckla detta. Hon/han understryker nu att B är bra»trots detta«, att det»inte gör någonting«. A är så välvillig som hon/han bara kan. B fortsätter att säga»tack«. Byt återigen roller inom paren. Bryt parövningen efter en stund och samtala i helgrupp om hur det var och kändes. "Du har bruna skor och jag har inga problem med det. Jag tolererar det verkligen." Se upp! Den här övningen kan leda till starka reaktioner och det är viktigt att genomföra den fullt ut och se till att reda ut eventuella konflikter och känslor som kommer fram. Övningen kan även göras i mingelform. Det betyder att deltagarna istället går runt i rummet och kommenterar sådant som är synligt hos varandra. Detta innebär också att två personer tillsammans kan tolerera en tredje. Steg 4: Låt alla säga något om övningen och hur det känns att tolerera och att bli tolererad. Diskutera vilka grupper av människor som tolererar och vilka som blir tolererade. Diskutera återigen ordet tolerans och hur gruppen nu ställer sig till det. Har de ändrat uppfattning kring ordet tolerans? 3. Att jobba med normfokus

12 Om vi säger att på våra läger kan det finnas homosexuella och det måste vi tolerera, vad gör vi då? Jo, för det första pekar vi ut homosexuella som en grupp. Dessutom pratar vi i termer om vi och dom. På det säger vi att det inte finns några homosexuella i rummet, vi antar alltså att alla som är i rummet är heterosexuella. Genom att säga att homosexuella är okej förutsätter vi att en del inte tycker det. De som tidigare inte såg olika sexualiteter som ett problem kanske börjar göra det nu, i och med vårt påstående. Vi säger också att vi heterosexuella har ett maktläge över homosexuella, då vi har tagit oss friheten att tolerera någon annan. Hur kan vi istället diskutera sexualitet på t.ex. läger? Istället för att problemet ska ligga hos de som bryter mot normen, alltså de som avviker från det som anses normalt, menar vi att problemet är just den trånga normen. Vi kan ifrågasätta den starka heteronormen i CISV. Varför tas det för givet att alla är heterosexuella tills de säger att de har en annan sexuell läggning? Varför ska andra sexuella läggningar än hetero behöva blir tolererade och godkända? Vad spelar det för roll vad folk har för sexuell läggning? Om vi istället diskuterar sådana frågor, alltså fokuserar på normen, är det betydligt mindre risk att någon känner sig utpekad. Det är inte heller alls lika stor risk att någon kränker en annan. Om man diskuterar t.ex. heteronormen diskuterar man en struktur och inte en person, detta gör också att man undviker att kränka någon. 4. Låt gruppen diskutera andra normer. Hur de tar sig i uttryck och vilka konsekvenser de kan få? Normer kan leda till att människor medvetet eller omedvetet är, gör eller gillar saker bara för att följa normen. När begränsades du senast av en norm? 5. Utvärdering Fråga gruppen: Hur kan ni använda er av era nya kunskaper? Vad bör man tänka på kring normer när man befinner i t.ex. en ny grupp? [1]http://rfslungdom.se/bryt-andra-upplagan

13 Workshop 4 CISV är en fredsutbildningsorganisation. Det som är fredsutbildning ska ha mål och passa in i något av de fyra områdena, mänskliga rättigheter, hållbar utveckling, konflikthantering eller mångfald. Det är alltså detta vi ska rekrytera till. Om vi ska ha medlemmar till föreningen måste det finnas en verksamhet. Det är inte rekryteringen som är målet, utan fredsutbildning. Att ha fler aktiva medlemmar är en metod för att nå målet. Därför presenterar inkluderingsgruppen stolt: Rekrytera för fredsutbildning, mångfald som metod för rekrytering Mål A: Vilja att rekrytera på ett nytt sätt S: Förmåga att göra en rekryteringsplan K: Kunskap om varför målfokus är viktigt vid rekrytering Övergripande plan 1. Läs exemplet från blatteförmedlingen 2. Diskutera frågorna Detaljerad plan Läs ett exempel på misslyckad som Ivan Daza från berättat. En organisation i USA insåg att väldigt stor del av landets befolkning är spansktalande men att nästan ingen i deras organisation var det. De ville att organisationen skulle spegla samhället och startade en stor kampanj där de tryckte upp broschyrer på spanska och informerade om organisationen i områden där det bor många spansktalande. De fick till slut många nya spansktalande medlemmar. Härligt! Eller? Problemet var att de inte hade funderat över varför de ville ha dessa nya medlemmar till organisationen. De hade inte ändrat någon av sin verksamhet som fortfarande var uteslutande på engelska. De hade inte heller bjudit in tolkar. Hur tror ni att det gick? De behöll inte sina nyvärvade medlemmar som inte ens förstod vad som sades på mötena De hade alltså inte funderat över vad målet med rekryteringen var, eller vad personerna rekryterade till för verksamhet. De var inte heller inkluderande när de nya medlemmarna väl var på plats. Ta nu en fråga nedanför i taget och diskutera de kommentarer som finns skriva under. Utmana er själva att utveckla ert projekt! Vad för verksamhet rekryterar vi till? CISV är en fredsutbildningsorganisation. Det som är fredsutbildning ska ha mål och passa in i något av de fyra områdena, mänskliga rättigheter, hållbar utveckling, konflikthantering eller mångfald. Det är alltså detta vi ska rekrytera till. Om vi ska ha medlemmar till föreningen måste det finnas en verksamhet. Det är inte rekryteringen som är målet, utan fredsutbildning. Att ha fler aktiva medlemmar är en metod för att nå målet.

14 Exempelvis, om jag vill börja spela gitarr och anmäler mig till en kurs vill jag ju främst lära känna instrumentet, inte de andra deltagarna i kursen. Att göra en gruppaktivitet (exempelvis baka bullar) är kanske en metod för att gruppen ska bli mer avslappnad och kunna lära sig instrumentet lättare, men det får inte bli bullbaket som den huvudsakliga verksamheten. Då kommer jag ju sluta på kursen eftersom jag inte lär mig någon gitarr. Samma sak är det med CISV. Det kan lätt bli att vi mest hänger och vill ha fler medlemmar att ha kul med. Men vi bör vara ärliga med vad vår verksamhet ska vara, nämligen fredsutbildning. Det är det vi ska locka till. Sen att vi lär känna nya vänner är ju ett stort stort plus, men det kan inte vara målet. I så fall finns det andra föreningar man kan göra det i. Så var tydliga med vad målet med ert projekt är. Behöver vi kompetens som inte finns inom vår förening? Samma gäller här, det är viktigt att tänka igenom vad målet med att samarbeta med andra föreningar är. Innan ni väljer eventuell samarbetspartner, ha då en projektplan uttänkt så ni vet vad ni inbjuder till. Se därefter utifrån era behov. Behöver vi någon som har vana av att anordna föreläsningar? Jobba normkritiskt? Är expert på någon av de fyra delarna av fredsutbildning? Låt detta styra valet av samarbetspartner istället för vilken förening ni redan känner folk i. Om ni bjuder in till en tydlig projektidé och är inkluderande kommer säkert föreningar där ni inte känner folk också vara intresserade. Vi vet ju att CISV är en fett bra fredsutbildnande organisation, klart att folk vill sammarbeta med oss! Fortsätt med resten av punkterna på rekryteringsmallen. Lycka till med det fortsatta inkluderingsarbetet! Mars 2011, Cecilia Elmqvist, Stockholm Freja Lina Huhle, Oslo Lisa Nissen, Malmö Frida Nilsson, Lund

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

TANKEBANKEN Ett studiecirkelmaterial om normer, makt och förändring

TANKEBANKEN Ett studiecirkelmaterial om normer, makt och förändring KA IG TANKEBANKEN Ett studiecirkelmaterial om normer, makt och förändring Projektledare och författare: Milena Kraft Formgivning och illustration: Emili Svensson Textbearbetning: Malin Österman Stort tack

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer. Ideell mångfald Att välkomna alla i vår verksamhet

En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer. Ideell mångfald Att välkomna alla i vår verksamhet En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer 2 Inledning Vill ni ha fler volontärer till er verksamhet? Vill ni ha nya idéer och synsätt på hur ni kan driva er verksamhet och nå nya grupper?

Läs mer

ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet

ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet respekt integritet delaktighet vara trygg känna självkänsla må bra lika värde och villkor ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet synas finnas var våga

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet

ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet Forum för levande historia RFSL Ungdom TREDJE UPPLAGAN BRYT! ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet Forum

Läs mer

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln En skrift om hur vi involverar fler i vår verksamhet Volontärrekrytering - din GPS i volontärsamordningsdjungeln 2 Inledning Den ideella kraften är stor. Faktiskt så stor att den kan omräknas till cirka

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet

ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet Forum för levande historia RFSL Ungdom ANDRA UPPLAGAN BRYT! ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet Forum

Läs mer

Bättre möten! En guide i hur elevrådet håller bättre och mer effektiva möten

Bättre möten! En guide i hur elevrådet håller bättre och mer effektiva möten Bättre möten! En guide i hur elevrådet håller bättre och mer effektiva möten INLEDNING Läs det här dokumentet för att få tips om hur ni kan förbättra elevrådsmöten och andra möten. Ibland fastnar vi i

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

FRÅN ENGAGEMANG TILL INFLYTANDE

FRÅN ENGAGEMANG TILL INFLYTANDE FRÅN ENGAGEMANG TILL INFLYTANDE INSPIRATIONSHANDBOK FÖR KVINNOR MED UTLÄNDSK BAKGRUND I FÖRENINGSLIVET FRÅN ENGAGEMANG TILL INLFYTANDE Boken är framtagen av Byrån mot diskriminering i Östergötland som

Läs mer

Allas delaktighet inom idrotten

Allas delaktighet inom idrotten Undersökning 2010 Allas delaktighet inom idrotten oavsett sexuell läggning Foton från: FreeDigitalPhotos.net Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Bakgrund... 6 2.1 Syfte... 6 2.2 Avgränsning...

Läs mer

En utvärdering av projektet. 101 tillsammans. ett normkritiskt projekt med fokus på jämställdhet, mångfald och rättigheter.

En utvärdering av projektet. 101 tillsammans. ett normkritiskt projekt med fokus på jämställdhet, mångfald och rättigheter. En utvärdering av projektet 101 tillsammans ett normkritiskt projekt med fokus på jämställdhet, mångfald och rättigheter Anna Tulin Brett INNEHÅLL Sammanfattning 3 Inledning 5 Utvärderingens utgångspunkter

Läs mer

Handledning för dig som ska genomföra ett Fritt Fram-pass

Handledning för dig som ska genomföra ett Fritt Fram-pass Handledning för dig som ska genomföra ett Fritt Fram-pass Den här handledningen vänder sig främst till dig som planerar att hålla i en Fritt Fram-utbildning på en arbetsplats. Materialet som ligger till

Läs mer

Studiehandledning Läxläsning 1. Studiehandledning

Studiehandledning Läxläsning 1. Studiehandledning Studiehandledning Läxläsning 1 Studiehandledning Alla barn ska klara sina läxor Alla barn är allas barn Alla barn ska klara sina läxor. Det är ett mål som Unga Örnar och ABFs projekt Jämlika barn har som

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Citat från arbetet med Värdegrundsboken

Citat från arbetet med Värdegrundsboken Värdegrundsboken Mars 2015, 5,000 ex För att kunna förändra något, behöver jag börja med mig själv. För att kunna förändra en helhet behöver jag börja med en liten del. Förändring startar med insikt. Insikt

Läs mer

Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra

Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra En översättning, tolkning och bearbetning av Hillary Rettigs bok The Lifelong Activist Malte Lindstam Innehållsförteckning: Förord...1 Introduktion...1

Läs mer

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0 ARBETA I PROJEKTFORM 5 5.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 5.1 Behovsanalys tänk nytt sid 4 5.2 En början och ett slut projektets liv sid 5 5.3 Vart ska vi och varför mål och syfte sid 6 5.4 Ett arbetssätt

Läs mer

SCUF för Mångfald. Redovisning 1/10 2010 1/5 2012. Nathalie Henriksson. Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar!

SCUF för Mångfald. Redovisning 1/10 2010 1/5 2012. Nathalie Henriksson. Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar! Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar! Redovisning 1/10 2010 1/5 2012 SCUF för Mångfald Ett processorienterat inkluderingsprojekt för att förebygga rasism och intolerans

Läs mer

Utbildningsguide Normkritisk skola, nu! Rädda Barnens Ungdomsförbund

Utbildningsguide Normkritisk skola, nu! Rädda Barnens Ungdomsförbund Utbildningsguide Normkritisk skola, nu! Rädda Barnens Ungdomsförbund Att utbilda För att Rädda Barnens Ungdomsförbund ska bli en starkare barnrättsaktör måste vi veta vad vi snackar om och det är där du

Läs mer

FoU Välfärd Region Västerbotten Joyn Service Design. En guide till Min Plan

FoU Välfärd Region Västerbotten Joyn Service Design. En guide till Min Plan Min Plan 2015 FoU Välfärd Region Västerbotten En guide till Min Plan Min Plan 2015 FoU Välfärd Region Västerbotten Min Plan är samskapad av brukare och personal i Vännäs, Robertsfors och Umeå kommuns daglig

Läs mer

O/LIKA. Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering

O/LIKA. Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering O/LIKA Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering Innehåll Inledning 3 Kom igång 8 Hela havet stormar med mångfaldstema 9 Mångfaldstermometern 12 Med silversked i mun 14 Grupper 17 Vem är? 18 Osynliga

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se

Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se Självklart! Det handlar om rättigheter Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och

Läs mer

RASISMEN I SKOLAN. - Elevers syn på rasism och likabehandlingsarbete i skolan

RASISMEN I SKOLAN. - Elevers syn på rasism och likabehandlingsarbete i skolan RASISMEN I SKOLAN - Elevers syn på rasism och likabehandlingsarbete i skolan En enkätundersökning genomförd av Ungdom Mot Rasism 2010 1. Sammanfattning Det är fyra år sedan regeringen antog lagförslaget

Läs mer

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Jag och Du Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Författare Översättningav ett material från WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) Our Rights Our Responsibilities Översättning

Läs mer