Utbildningsnämndens delegeringsordning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsnämndens delegeringsordning"

Transkript

1 Styrdokument Utbildningsförvaltningen Dokumenttyp: Delegeringsordning Handläggare: Månsson, Tina Fastställare: utbildningsförvaltningen Dokumentnummer [STYR00314] Upprättad: Reviderad: , antagen av utbildningsnämnden , , , , , av utbildningsnämnden Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden Se även bilagt dokument Delegering av beslutanderätt inom nämnd

2 UTBILDNINGSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING Antagen av utbildningsnämnden Ansvarsområde: Förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, särskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning (Komvux), svenskundervisning för invandrare (SFI), särskild utbildning för vuxna (Särvux), skolhälsovård. Utbildningsnämnden överlåter sin beslutanderätt till arbetsutskottet, ordförande och tjänstemän inom respektive ansvarsområde enligt den av nämnden antagna delegeringsordningen. Vidaredelegering en får uppdra åt annan anställd att besluta i sitt ställe Sådana beslut skall rapporteras till förvaltningschefen som i sin tur bör återrapportera till nämnden. Firmatecknare för mandatperioden Senast reviderat av kommunstyrelsen Från 7 mars 2016 t o m 31/ ska avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av kommunstyrelsen undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Lars Molin eller vid förhinder för honom kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Sören Görgård eller av 2:e vice ordförande Markus Evensson. Kontrasignation skall göras av kommunchef Claes Rydberg, av ekonomichef Nicklas Bremefors, av socialchef Mikael Björk, av tf. samhällsutvecklingschef Lasse Norin eller av skolchef Monica Hallquist. Hänvisning till följande styrdokument görs i delegeringsordningen Skollagen SFS 2010:800 (SL) Skolförordning SFS 2011:185 (Skolf) Gymnasieförordning SFS 2010:2039 (Gyf) Förordning om kommunal vuxenutbildning SFS 2011:1108 (Vuxf) Diskrimineringslagen SFS 2008:567 (DL) 2 (17)

3 1 ALLMÄNT 1.1 Deltagande i kurser och konferenser för ledamöter och ersättare i utbildningsnämnden Ordförande 1.2 Beslut i brådskande ärende som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. Ordförande KL 6: Arkivansvarig Beslut om smärre ändringar i dokumenthanteringsplan. Ändringar anmäls till utbildningsnämnden. Vägran att lämna ut allmän handling till enskild eller annan myndighet och utlämnade av handling med förbehåll Förskolechef TF 2:14, OSL 6:2, 10:4, 13-14, 12:2 Beslut av UN Beslut om att lämna ut handling fattas av den som har handlingen i sin vård om inte viss befattningshavare enligt arbetsledning eller särskilt beslut ska göra detta Beslut om rättelse av beslut som blivit fel på grund av förbiseende och som är uppenbart oriktigt (självrättelse) Prövning av om överklagande skett i rätt tid och avvisning av överklagande som kommit in för sent Delegaten i ursprungsbeslutet FvL 26 Förskolechef FvL 24 Avser beslut fattade med stöd av skollag och med stöd av delegation och där överklagande kan ske enligt förvaltningsbesvär 1.8 Avge yttrande i överklagningsärenden 1.9 Avge yttrande i ärenden gällande anmälan till annan myndighet (t ex Skolverket, BEO m.fl.) 1.10 Beslut om behandling enligt PuL samt att utse ombud för personuppgifter inom nämndens verksamhetsområde PUL 3 och Beslut om att inte lämna ut information till den registrerade PUL Beslut om att anställa obehöriga lärare och förskollärare längre tid än 6 månader och längst 1 år SL 2: (17)

4 2 AVTAL Från reglemente för styrelsen och nämnder: Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen eller nämnderna ska undertecknas av ordf. eller vid förfall för denne vice ordf. och kontrasigneras av anställd som styrelsen eller nämnd bestämt. 2.1 Godkännande av avtal för uppdragsutbildning UC 2.2 Samverkansavtal (ej kollektivavtal) 2.3 Interna hyresavtal (externa hyresavtal tecknar fastighetschefen) 2.4 Inom sitt verksamhetsområde teckna avtal med årlig kostnadsram på ett prisbasbelopp 2.5 Övriga avtal inom utbildningsnämndens verksamhetsområde Förskolechef Chef Elevhälsa Kvalitetschef 3 EKONOMI Beslut om medverkan i projekt med extern finansiär med en projektinsats upp till 3 prisbasbelopp eller en heltidstjänst inom ram Beslut gällande ansökningar om bidrag upp till 1 prisbasbelopp inom budget 3.3 Utse beslutsattestanter och ersättare för dessa 3.4 Beslut om utdelning ur fonder Lagrum: SL 8:17, 22-23, 9:16, 20-21, 10:34, 38-39, 11:33, 36, 38, 14:14, 16-27, 16:53-54, 17:22-26, 32-34, 19:43-44, 46-48, 20:15, 25:10-12, Beslut om bidrag och/eller ersättning för fristående verksamheter samt interkommunal ersättning i enlighet med nämndens internbudget och resursfördelningsmodell Lagrum: SL 8:21, 9:19, 10:37, 11:36, 14:15, 16:52, 17:31 eller 35 19:45, 25:13 Beslut om tilläggsbelopp Chef Elevhälsa Skollagen, se hänvisning till paragrafer här intill Skollagen, se hänvisning till paragrafer här intill Gäller skolfonder som förvaltningsbesvär 3.7 Beslut om ansökan om statsbidrag 4 (17)

5 4 SKOLSKJUTSAR 4.1 Lagrum: SL 10:32-33, 11:31-32, lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor samt SL 18:30-18:31 Beslut om skolskjuts grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola Skolskjutshandläggare Skollagen, se hänvisning till paragrafer här intill Första stycket 10:32, 10:33, 11:31, 11:32, 18:30, 18:31 kan överklagas som förvaltningsbesvär 4.2 Beslut om skolskjuts för elever i gymnasiesärskola med enskild huvudman SL 18: Skolskjutsinspektion, åtgärder 5 LÄSÅRSTIDER 5.1 Fastställande av läsårstider 6 ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Skolskjutshandläggare Skolf 3:2-3 Gyf 3:2-1 Alla skolformer (vuxenutbildning ska bedrivas kontinuerligt under hela året) Ansvara för att åtgärder vidtas (genomförs) för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling. Ansvara för att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever Ansvara för att skyndsamt utreda omständigheterna och vidta åtgärder mot kränkande behandling, trakasserier eller sexuella trakasserier Förskolechef SL 6:7 Alla skolformer Förskolechef SL 6:8 Alla skolformer 6.3 Anmälan om att barn eller elev anser sig blivit utsatt för kränkande behandling ska göras till huvudman Förskolechef SL 6:10 DL 2:7 Alla skolformer 5 (17)

6 7 FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG Beslut om förtur till förskola och annan pedagogisk omsorg av särskilda skäl Förskolechef SL 8:14, 15 SL 25:2 Beslut om nedsättning eller befrielse från avgift för förskola vid individuell prövning Kvalitetschef SL 8:16 Avstängning från förskoleplats med anledning av obetald barnomsorgsavgift Kvalitetschef SL 8: Beslut om mottagande av barn i förskola från annan kommun SL 8: Tillsyn över förskola vars huvudman kommunen har godkänt och pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag. Kvalitetschef SL 26:4 8 FRITIDSHEM 8.1 Beslut om placering i fritidshem av särskilda skäl SL 14: Beslut om nedsättning eller befrielse från avgift för fritidshem vid individuell prövning Kvalitetschef SL 14:12 Avstängning från fritidshemsplats med anledning av obetald barnomsorgsavgift Kvalitetschef SL 14: Tillsyn över fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt Kvalitetschef SL 26:4 9 FÖRSKOLEKLASS 9.1 Placering av barn i förskoleklass SL 9:5 9.2 Beslut om mottagande av barn i förskoleklass från annan kommun 9.3 Beslut om placering av elev i förskoleklass vid annan skolenhet än den vårdnadshavaren önskat SL 9:13 SL 9:15 9:15 andra stycket kan överklagas 6 (17)

7 10 GRUNDSKOLA 10.1 Beslut om mottagande av elev på försök i annan skolform mottagande skola SL 7:8 I samråd mellan berörda rektorer 10.2 Integrering av elev i annan skolform mottagande skola SL 7: Uppskjuten skolplikt SL 7:10 7:10 andra stycket kan överklagas 10.4 Mottagande av elev vid 6 års ålder SL 7: Skolpliktens förlängning SL 7: Skolpliktens tidigare upphörande SL 7: Pröva frågan om rätt att slutföra skolgången SL 7: Beslut om elevens val SL 10: Beslut om mottagande av elev i grundskola från annan kommun Åtgärder för en elev som inte bor hemma Beslut om placering av elev i grundskola vid annan skolenhet än den vårdnadshavaren önskat Medgivande att fullgöra skolplikten på annat sätt eller återkallande av sådant medgivande SL 10:25 SL 10:29 SL 10:30 SL 24: :29 tredje stycket till 10:30 andra stycket kan överklagas som förvaltningsbesvär Begränsning till fyra skoldagar i veckan för åk 1-2 vid särskilda skäl Skolf. 3: Pröva frågan om mottagande av barn bosatta i utlandet Skolf. 4: Beslut om ytterligare undervisningstid utöver den garanterade undervisningstiden Skolf. 9: Fördelning av undervisningstiden mellan årskurserna Skolf. 9: Fastställande av vilka språk som ska erbjudas som språkval Skolf. 9: Beslut om byte av skolplacering vid särskilda skäl Efter samråd med berörda rektorer och i förekommande fall skolskjutshandläggare 7 (17)

8 11 GRUNDSÄRSKOLA 11.1 In- och utskrivning av elev i grundsärskola 11.2 SL 7:5 SL 29:8 Beslut om att elev inte tillhör grundsärskolans målgrupp om en utredning enligt SL 7 kap. 5 a visar detta SL 7:5b 11.3 Beslut om mottagande av elev på försök i annan skolform mottagande skola SL 7:8 7:5 kan överklagas I samråd mellan berörda rektorer 11.4 Integrering av elev i annan skolform mottagande skola SL 7: Uppskjuten skolplikt SL 7: Mottagande av elev vid 6 års ålder SL 7: Skolpliktens förlängning SL 7: Skolpliktens tidigare upphörande SL 7: Pröva frågan om rätt att slutföra skolgången SL 7: Beslut om elevens val SL 11: Beslut om elev huvudsakligen ska läsa ämnen eller ämnesområden SL 11: Beslut om mottagande av elev i grundsärskola från annan kommun Beslut om placering av elev i grundsärskola vid annan skolenhet än den vårdnadshavaren önskat SL 11:25 SL 11:29 11:29 andra stycket kan överklagas Pröva frågan om mottagande av barn bosatta i utlandet Skolf. 4: Beslut om ytterligare undervisningstid utöver den garanterade undervisningstiden Skolf. 10: Fördelning av undervisningstiden mellan årskurserna Skolf. 10:3 8 (17)

9 12 GYMNASIUM 12 A Antagning 12.1 A Antagning av elever till årskurs 1 SL 15:12-14, 18:12 Gyf. 7: A Meddela hemkommunen när elev börjar eller slutar gymnasieskolan SL 15: A Dispens från betyget godkänt i engelska vid ansökan till nationellt program SL 16: A Vidarebefordra ansökningshandlingar A Beslut om behörighet och mottagande på nationella program och på introduktionsprogram i gymnasieskolan IKEsamordnare SL 16:35 IKEsamordnare SL 16:36, 17:14, 19:29 16:36, 17:14, 19:29 första stycket kan överklagas till 12.6 A Elevers rätt att fullfölja utbildningen SL 16:37-40, 17:15, 19: A Beslut om mottagande av elev från annan kommun (utöver 43) SL 16: A Avge yttrande till mottagande kommun för elev som söker utbildning i annan kommun IKEsamordnare IKEsamordnare SL 16: A Rätt att fullfölja utbildningen för elev som flyttar SL 16: A Urval till platser på programinriktat individuellt val och yrkesintroduktion Gyf 6: A Beslut om antal platser som ingår i fri kvot vid urval till utbildning Gyf 7: A Beslut om hänsyn till speciella färdigheter inom det estetiska området vid urval till utbildning Gyf 7: A Antagning vid en senare tidpunkt Gyf 7: A Pröva rätten till utbildning för personer som avses i SL 29:2-4 SL 29:2-5 Gyf 12:11 29:2 andra stycket 3 kan överklagas till 9 (17)

10 12 B Gymnasium övrigt 12.1 B Besluta om elever ska hålla sig med enstaka egna hjälpmedel SL 15: B Beslut om ekonomiskt stöd till inackordering gymnasieskola IKEsamordnare SL 15:32 som förvaltningsbesvär 12.3 B Beslut om avvikelse från nationellt program, anpassat program SL 16: B Fastställande av undervisningstid för kurser samt dess fördelning över läsår SL 16:18, Gyf. 4: B Beslut om utbildningens omfattning på introduktionsprogram i gymnasieskola, preparandutbildningen SL 17: B Minskning av omfattning av utbildning på introduktionsprogram SL 17: B Beslut om plan för utbildning på introduktionsprogram SL 17: B Beslut om vilka kurser som ska erbjudas som programfördjupning Gyf 4: B Beslut om vilka kurser som ska erbjudas som individuellt val Gyf 4: B B Beslut om arbetsplatsförlagt lärande på högskoleförberedande program och i vilken omfattning Gyf 4:12 Beslut om att byta arbetsplatsförlagd utbildning mot motsvarande utbildning förlagd till skolan. Gyf 4: B Skolförläggning av yrkesintroduktion Gyf 6: B Byte av studieväg Gyf 7:9 SL 16: B Förlängd undervisning Gyf 9:7 13 GYMNASIESÄRSKOLA 13.1 Pröva om elev tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan Grundsärskolen SL 18:5 och 7 29:8 18:5 och 7 kan överklagas till 13.2 Beslut om inackordering gymnasiesärskola Innan beslut fattas ska samråd ske med det lokala programrådet. SL 18:32 som förvaltningsbesvär 13.3 Vidarebefordra ansökningshandlingar Grundsärskolan SL 19: Avge yttrande till mottagande kommun för elev som söker utbildning i annan kommun Grundsärskolan SL 19:41 10 (17)

11 14 KOMVUX 14.1 Beslut att en avgift kan tas ut för böcker och andra lärverktyg SL 20: Beslut om upphörande av utbildningen för en elev i kommunal vuxenutbildning samt att på nytt bereda kommunal vuxenutbildning SL 20: Beslut om mottagande grundläggande Komvux SL 20:13, Beslut om mottagande och antagning till Komvux gymnasial nivå SL 20:22, 20:9, andra och tredje stycket kan överklagas till 20:13, 20:14, andra stycket kan överklagas till 20:22 kan överklagas 14.5 Beslut om vilka nationella kurser som ska ges Vuxf 2:9 15 SÄRVUX 15.1 Beslut att en avgift kan tas ut för böcker och andra lärverktyg SL 21: Beslut om mottagande och antagning i Särvux SL 21: Beslut om upphörande av utbildningen för en elev i särvux samt på nytt bereda särskild utbildning för vuxna SL 21:9 21:7, tredje stycket kan överklagas till 21:9, andra och tredje stycket kan överklagas till 16 Svenska för invandrare (SFI) 16.1 Beslut om att elever ska hålla sig med enstaka egna hjälpmedel SL 22: Mottagande av elev SL 22: Beslut om upphörande av utbildningen för en elev i svenska för invandrare samt på nytt bereda utbildning i svenska för invandrare SL 22:16,17 till 22:16, andra stycket, 22:17 kan överklagas till 11 (17)

12 17 Kommunal vuxenutbildning, Särvux, Svenska för invandrare (SFI) gemensamt 17.1 Överlämna myndighetsutövning, som hör till rektors uppgifter, för kommunal vuxenutbildning, särskild undervisning för vuxna och SFI SL 23:6 12 (17)

13 Bilaga Delegering av beslutanderätt inom nämnd 13 (17)

14 1 Delegering av beslutanderätt inom nämnd (6 kap kommunallagen) 1. Vad innebär delegering? Delegering enligt kommunallagen (KL) innebär att beslutanderätten, i ett visst ärende eller i en ärendegrupp, flyttas över till någon annan (delegaten). Delegaten träder in helt i nämndens ställe. Ett beslut av delegaten ses som ett nämndbeslut och kan överklagas genom laglighetsprövning se punkt Nämnden kan inte ändra delegatens beslut men kan återkalla delegeringsuppdraget. Nämnden kan också genom eget handlande föregripa ett beslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över ärendet och fatta beslut i det, t ex då ett ärende oförmodat fått en principiell vikt. Nämnden har redovisningsansvaret men delegaten har det juridiska ansvaret ( t e x tjänstefel, skadestånd etc.). 2. Förutsättningar för nämndens delegeringsrätt Delegering inom en nämnd kräver beslut i två led. Först måste kommunfullmäktige, via reglemente eller särskilt beslut, uppdra till nämnden att hantera ett visst verksamhetsområde eller besluta i vissa ärenden eller ärendegrupper. Därefter kan nämnden om den vill besluta om delegering av beslutanderätten. Det är nämnden själv som bestämmer vilka ärenden eller ärendegrupper som ska delegeras. 3. Vad kan delegeras? (6 Kap 34 KL) 3.1 Nämndens delegeringsrätt- delegeringsförbud Nämnden får inte delegera beslutanderätten i följande ärendetyper: 1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet 2. framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige 3. yttranden med anledning av att fullmäktiges beslut överklagats 4. yttranden med anledning av att nämndens egna beslut överklagats 5. ärenden som rör myndighetsutövning mot andra, om ärendet är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 6. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter bl. a inom socialområdet Ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt är alltså förbehållna nämnden. Ofta handlar det om ärenden som får stora konsekvenser för kommunen och där politiska bedömningar är avgörande. Någon klar gräns för vad som är delegerbart eller inte 14 (17)

15 finns inte, man får se på hur ofta ärendena förekommer, kommunstorlek, budgetomslutning, förvaltningens storlek m m. 3.2 Delegering och ren verkställighet Kännetecknande för ett beslut i kommunallagens mening är i första hand att det finns möjlighet till alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. I den kommunala verksamheten vidtas en mängd åtgärder som inte kan anses som beslut i lagens mening. Man talar om rent förberedande åtgärder eller rent verkställande åtgärder. Praktiskt sett kan en mycket stor del av den kommunala verksamheten höra till området ren verkställighet. Gränsen mellan vad som hör till beslut i lagens mening och ren verkställighet kan ibland vara svår att dra. Finns det tydliga mål för verksamheten torde många av de vardagliga åtgärderna i verksamheten, som tidigare rättsligt sett har ansetts som beslut, hänföras till ren verkställighet, även om de innefattar ett visst mått av självständigt ställningstagande. 3.3 Delegering av överklaganderätt Beslut att överklaga dom av allmän förvaltningsdomstol går att delegera, liksom beslut att begära inhibition (= innebär att verkställigheten av ett beslut skjuts upp. Ofta fattas beslut om inhibition om ett beslut har överklagats till högre rätt och det ännu är oklart om det kommer att verkställas efter överprövningen eller inte). En förutsättning är att det överklagade beslutet i sig är delegerbart. Ett bemyndigande ska vara försett med förbehållet, att vad gäller ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda får delegering inte omfatta ärenden av principiell betydelse eller annars av större vikt. 3.4 Beslut utan delegeringsuppdrag Om en anställd fattar ett beslut utan stöd av ett delegeringsuppdrag kan ett sådant beslut inte överklagas genom laglighetsprövning eftersom beslutet inte kan sägas existera i kommunallagens mening. Kommunen kan dock bli civilrättsligt bunden av beslutet om mottagaren är i god tro och det rör civilrättsliga förhållanden. Mottagaren kan i sådant fall även driva ärendet via allmän domstol. 4. Vem kan man delegera till? (6 kap 33 KL) En nämnd kan lämna delegeringsuppdrag åt - ett utskott under nämnden - en ledamot eller ersättare i nämnden - en anställd i kommunen Det är inte tillåtet att lämna delegeringsuppdrag till - flera anställda i grupp - till anställd tillsammans med ledamot eller ersättare, s k blandad delegering - anställd i kommunalt företag 15 (17)

16 Det bör också vara klart, genom delegeringsordningen eller på annat sätt, vem som går in i en delegats ställe vid delegatens frånvaro. 5. Vidaredelegering (6 kap 37 KL) Enligt kommunallagen kan en nämnd om den uppdrar till en utbildningschef inom den egna nämndens verksamhetsområde att fatta vissa beslut, även medge att utbildningschefen i sin tur får överlåta sin beslutanderätt till annan anställd inom kommunen. Detta kallas vidaredelegering. En förutsättning för vidaredelegering är att nämnden i ett beslut tillåtit detta. Beslut som fattats på grund av vidaredelegering ska anmälas till utbildningschefen. Något uttrycklig skyldighet för utbildningschefen att anmäla dessa beslut till nämnden föreligger däremot inte, men nämnden kan sätta upp sådana krav som villkor för delegeringen. Vidaredelegering kan endast ske i ett led. 6. Delegering av beslutanderätten i brådskande ärenden där nämndens avgörande inte kan avvaktas (6 kap 36 KL) En nämnd får enligt kommunallagen uppdra åt ordföranden eller en annan ledamot i nämnden att besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Det rör sig alltså om ärenden som absolut måste avgöras. Vilka beslut som kan delegeras och om det finns några begränsningar framgår inte av lagtexten. Ärenden som avgjorts med stöd av denna bestämmelse ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. Denna typ av beslut anses som ett beslut av nämnden. 7. Anmälan om delegeringsbeslut (6 kap KL) Beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till nämnden. Nämnden bestämmer själv när och hur det ska ske. Syftet med anmälan är bl. a att nämndernas informations- och kontrollbehov ska tillgodoses. Dessutom kan det ha betydelse för beslutets laga kraftsvinnande. Ett beslut vinner laga kraft tre veckor efter det att det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att det protokollförda sammanträdet justerats. Antingen kan delegaten skriva ett särskilt protokoll över beslutet som anslås eller så räknas klagotiden från den dag, då anslag skedde om justering av protokollet från det sammanträde vid vilket beslutet anmäldes hos nämnden. ** Allmänna bestämmelser för utbildningsnämndens delegeringsordning Genom antagande av denna delegeringsordning fastställs att inom utbildningsnämndens ansvarsområden ska gälla nedanstående regler 1. Vid förfall för utbildningsnämndens ordförande Vid förfall för utbildningsnämndens ordförande inträder vice ordförande. 16 (17)

17 2. Vid förfall för övriga delegater Vid förfall för övriga delegater inträder vikarie/ställföreträdare som delegat om inte annat anges. Beslut om vidaredelegering och förteckning över olika delegaters ersättare ska förvaras i särskild pärm tillsammans med delegeringsordningen. Om ordinarie delegat (inklusive vikarie och ställföreträdare) har förfall och beslut inte bör dröja ska ärendet avgöras av delegatens chef, om inget annat anges under respektive punkt. ** 17 (17)

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Reviderad 2012-04-18: Punkt 7.3 Reviderad 2012-05-23: Punkt 10.4 Reviderad 2012-06-20: Punkt 5.7, punkt 14.1, ägg med två

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2015-06-10 BoU 56 2015.04 Tillägg: A18 2015-10-14 BoU 100 2015.04 Tillägg: A19 Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Generella bestämmelser DELEGATIONSORDNING

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 1 (8) DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 2 (8) 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Barn- och utbildningsnämnden avgör i vilken utsträckning man ska överlåta sin

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden FÖRFATTNING 1.3.2 1(9) Antagen av barn- och utbildningsnämnden 91/14 2014-BUN-102 Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Denna delegationsordning ersätter tidigare beslutade angivna ärendekategorier.

Läs mer

UTBILDNINGSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. BESLUTAD AV UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-24, reviderad 2014-03-19

UTBILDNINGSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. BESLUTAD AV UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-24, reviderad 2014-03-19 1 UTBILDNINGSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING BEUTAD AV UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-24, reviderad 2014-03-19 2 DELEGERING Det är de förtroendevalda som har det politiska ansvaret för kommunens verksamhet. Beslut

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens delegeringsförteckning

Barn- och utbildningsnämndens delegeringsförteckning Barn- och utbildningsnämndens delegeringsförteckning Reviderad 2015-09-15 Dokumenttyp: Dokumentnamn: Diarienummer: BUN 2015/0207 Beslutad av: Beslutsdatum: Giltig till och med: BUN 2015-04-29, 51 Gäller

Läs mer

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Fastställd Barn- och utbildningsnämnden 2011-08-31, 106 Reviderad 2012-11-21, 128 Reviderad 2015-06-17, 85 Diarienummer BUN 2015:86 Delegationsordning

Läs mer

Delegationsordning 2013 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH SKOLNÄMNDENS VERKSAMHETER

Delegationsordning 2013 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH SKOLNÄMNDENS VERKSAMHETER Delegationsordning 2013 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH SKOLNÄMNDENS VERKSAMHETER Fastställd av barn- och skolnämnden 2013-01-30, 11 Gäller från 2013-02-12 skolnämnden delegerar beslutanderätt enligt

Läs mer

Delegeringsordning. Bildningsnämnden Gäller fr.o.m 2013-08-01

Delegeringsordning. Bildningsnämnden Gäller fr.o.m 2013-08-01 Delegeringsordning Bildningsnämnden Gäller fr.o.m 2013-08-01 Antaget av Bildningsnämnden 2011-08-30 77 Reviderad av Bildningsnämnden 2013-03-05 19 Reviderad av Bildningsnämnden 2014-02-04 6 Reviderad av

Läs mer

Ekonomifrågor enligt ekonomipolicyn Uppdatering av beslutsattestantförteckning Beslut om löpande uppdateringar av den av nämnden årligen fastställda förteckningen av beslutsattestanter. Attestfrågor enligt

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2015-06-10 BoU 56 2015.04 Tillägg: A18 2015-10-14 BoU 100 2015.04 Tillägg: A19 2015-12-09 BoU 130 2015.04 Tillägg: C13, D9, D10 Korrigering av punkt D1 Tidigare punkt

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden i Gävle

Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden i Gävle 2011-05-13 Sid 1 (6) Dnr 11BUN9-7 Handläggare Curt-Ingvar Hamrén Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden i Gävle Bakgrund Från 1 juli 2011 tillämpas ny skollag (2011:800) och ny skolförordning

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C 2.1 VIDAREDELEGATION FÖR FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID SKOLA/FÖRSKOLA Övergripande ärenden 1 1:1 Beslut i fall som är så brådskande att nämndens beslut

Läs mer

Delegationsordning. för Barn- och ungdomsnämnden. Haparanda stad

Delegationsordning. för Barn- och ungdomsnämnden. Haparanda stad Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden Haparanda stad 1 Delegationens innebörd Att delegera innebär att lämna över beslutanderätt. Den som fått beslutanderätt kallas delegat. Delegaten kan sägas

Läs mer

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-11-24, 78 Dnr 95/2013.002 1 av 6 Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 27 augusti 2012. 1. Delegeringsförbud Nämnden delegerar beslutanderätten

Läs mer

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2011-06-09

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2011-06-09 DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2011-06-09 Kah Slenning Carlstam Barn- och ungdomsdirektör Innehållsförteckning Barn- och ungdomsnämndens beslutsordning 3 Förkortningar

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för utbildningsnämnden

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING Delegationsordning för utbildningsnämnden Dokumentets syfte Delegationsordningen anger vilka som är delegater inom utbildningsnämndens ansvarsområden Dokumentet gäller för All verksamhet

Läs mer

Delegationsordning för Bildningsnämnden

Delegationsordning för Bildningsnämnden 1 Utbildningsförvaltningen Delegationsordning för Bildningsnämnden Beslutad i nämnd 2011-06-16, rev. 2013-06-19, rev. 2015-05-28 Gäller för utbildning inom n och n som påbörjas efter den 1 juli 2011. Gäller

Läs mer

Författningssamling. Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Juridiska förutsättningar för delegering

Författningssamling. Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Juridiska förutsättningar för delegering Författningssamling Antagen av barn- och utbildningsnämnden: 2005-02-09 Reviderad: 2014-12-10 141, 2015-06-16 97 Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN. o o o

NORDMALINGS KOMMUN. o o o Generella bestämmelser om delegation för barn och utbildningsförvaltningens verksamhet Enl. bestämmelser i kommunallagen ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter.

Läs mer

DELEGERINGSORDNING FÖR HÄLSINGLANDS UTBILDNINGSFÖRBUND

DELEGERINGSORDNING FÖR HÄLSINGLANDS UTBILDNINGSFÖRBUND Överföring av beslutanderätt Regler om delegering inom nämnd finns i Kommunallagen 6 kap 33-38. Där anges att nämnd kan uppdra åt en anställd att besluta på nämndens vägnar i visst ärende eller viss grupp

Läs mer

Delegationsförteckning för utbildningsnämnden

Delegationsförteckning för utbildningsnämnden Styrdokument, reglemente Sida 1(13) Delegationsförteckning för utbildningsnämnden Begreppsförklaringar och tillämpning Utbildningsnämndens ansvar och uppgifter Utbildningsnämndens ansvar och uppgifter

Läs mer

Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden

Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2016-06-22, 63/2016 Gäller från 2016-08-01 0 (9) Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden.

Läs mer

Delegationsordning Barn- och ungdomsnämnden

Delegationsordning Barn- och ungdomsnämnden Delegationsordning ungdomsnämnden Beslutad i nämnd 2011-06-22, reviderad 2015-05-28 A. Allmän del A Ärende/ärendegrupp Författning Delegat Noteringar/Villkor A:1 Beslut i brådskande 6 kap. 36 KL Efter

Läs mer

Utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING. Antagen av utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING. Antagen av utbildningsnämnden Utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-08 1 FÖR EXTRAORDINÄRA HÄNDELS DELEGATIONSORDNING Med delegationsordning avses en förteckning över ärenden som visar vilka ärenden

Läs mer

Delegationsförteckning för utbildningsnämnden

Delegationsförteckning för utbildningsnämnden Sida 1(13) Delegationsförteckning för utbildningsnämnden Begreppsförklaringar och tillämpning Utbildningsnämndens ansvar och uppgifter Utbildningsnämndens ansvar och uppgifter framgår av reglemente fastställt

Läs mer

Delegationsordning för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Delegationsordning för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Delegationsordning för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Förkortningar: SFS Svensk författningssamling Sl Skollagen Gf Gymnasieförordningen Vf Vuxenutbildningsförordningen Ärenden Lagrum Delegat Anmärkning

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden , 8

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden , 8 Barn d Datum 2009-02-13 1 (5) BUN/2009:20-600 Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden 2009-02-12, 8 Ärende Delegat A. Skollagens föreskrifter 3 kap. Skolplikt och motsvarande

Läs mer

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning för vuxenutbildningen

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning för vuxenutbildningen Delegationsordning 2015-09-17 Arbetsmarknads- och snämndens delegationsordning för en AVN 2015/0098-4 002 Antagen av arbetsmarknads- och snämnden den 17 september 2015 75 UTBILDNINGSKONTORET NORRKÖPINGS

Läs mer

Delegeringsordning. Kultur- och fritidsnämnden Gäller fr.o.m. 2016-01-22. Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-01-18, 5

Delegeringsordning. Kultur- och fritidsnämnden Gäller fr.o.m. 2016-01-22. Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-01-18, 5 Delegeringsordning Kultur- och fritidsnämnden Gäller fr.o.m. 2016-01-22 Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-01-18, 5 Delgeringsordning 2016-01-18 Kultur- och fritidsnämnden Innehållsförteckning

Läs mer

Utbildningsnämndens delegationsförteckning Antagen av Utbildningsnämnden den 20 januari 2015, Un 7

Utbildningsnämndens delegationsförteckning Antagen av Utbildningsnämnden den 20 januari 2015, Un 7 1 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 3.6.1 U12 Ersätter 3.6.1 U11 Gäller fr.o.m. 2015-01-20 Utbildningsnämndens delegationsförteckning Antagen av Utbildningsnämnden den 20 januari 2015, Un 7 2(11) Innehåll Inledning...

Läs mer

Delegation och delegering

Delegation och delegering Denna delegationsordning ersätter tidigare beslutade angivna ärendekategorier. Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i kommunallagen möjlighet att

Läs mer

Delegationsordning Bildningsnämnden. Beslutad i nämnd: Reviderad Gäller från Linköpings kommun linkoping.

Delegationsordning Bildningsnämnden. Beslutad i nämnd: Reviderad Gäller från Linköpings kommun linkoping. Delegationsordning Bildningsnämnden Beslutad i nämnd: 2016-06-16 Reviderad 2017-06-15 Gäller från 2016-08-01 Linköpings kommun linkoping.se Bilaga 1 innehåller delegationsordning för utbildning inom kommunal

Läs mer

Delegationsordning Barn- och utbildningsnämnden Götene kommun

Delegationsordning Barn- och utbildningsnämnden Götene kommun Delegationsordning Barn- och utbildningsnämnden Götene kommun Upprättad: 2015-01-01 Antagen av: Barn- och utbildningsnämnden 5 2015-01-07 Reviderad av: Barn- och utbildningsnämnden den 6 2015-01-20 Kontaktperson:

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden i Mullsjö kommun.

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden i Mullsjö kommun. 1(6) Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden i Mullsjö kommun. Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden den 10 november 2011, 155 Reviderad av Barn- och utbildningsnämnden den 15 mars 2012,

Läs mer

Delegationsordning för barnoch ungdomsnämnden BUN 2014/0387

Delegationsordning för barnoch ungdomsnämnden BUN 2014/0387 2014-02-27 Delegationsordning för barnoch ungdomsnämnden BUN 2014/0387 Reviderad och beslutad av barn- och ungdomsnämnden den 27 februari 2014. Ersätter den tidigare delegationsordningen med datum 2013-12-18

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Författningssamling Antaget av styrelsen för Nässjö lärcenter: 2013-03-20 12 Reviderad: 2015-02-18 17 Styrelsens för Nässjö lärcenter delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska

Läs mer

Delegationsordning för Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden

Delegationsordning för Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden ionsordning för Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden Reviderad den 2015-06-03 Antagen den 2015-06-03 UAIN14/39 1 Innehållsförteckning 1 Anmälan av delegationsbeslut... 3 2 Rätt att besluta...

Läs mer

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Det är upp till det beslutande organet att avgöra i vilken utsträckning man ska överlåta sin beslutsrätt. Möjligheterna att delegera beslutanderätten

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FOKUS-förvaltningen

DELEGATIONSORDNING FOKUS-förvaltningen Revideras 2016-11-15, 103 Reviderad 2016-09-20, 84 Reviderad 2014-03-12, 25 Reviderad 2013-10-02, 78 Reviderad 2011-12-14, 102 Reviderad 2011-11-09, 88 Reviderad 2009-01-28, 7 Reviderad 2008-12-10, 140

Läs mer

Lagrum Kommentar/Villkor Delegat

Lagrum Kommentar/Villkor Delegat 1 Delegationsordning för utbildningsnämnden Beslutad 2015-11-25 89 A A1 A2 A3 A4 Allmänt Beslut i ärenden av så brådskande karaktär att nämndens beslut inte kan inväntas. Pröva utlämnande av allmän handling,

Läs mer

Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Ärendenr: 2016/45 Fastställd: 2016-04-28 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden 2/19 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden. Vidaredelegering fastställd 2012-02-22 Reviderad 2012-04-19 samt 2013-02-21, 2013-06-04 och 2013-10-03

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden. Vidaredelegering fastställd 2012-02-22 Reviderad 2012-04-19 samt 2013-02-21, 2013-06-04 och 2013-10-03 DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2012-02-22 Reviderad 2012-04-19 samt 2013-02-21, 2013-06-04 och 2013-10-03 2013-09-09 1 (15) Innehåll BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDENS BESLUTSORDNING...

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. Reviderad

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. Reviderad KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING Reviderad 2016-11-03 Delegering Det är de förtroendevalda som har det politiska ansvaret för kommunens verksamhet. Beslut enligt Kommunallagen kan endast

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen UR NYA SKOLLAGEN Tillämpas från den 1/7 2011 Mer om Överklaganden enligt skollagen Nyheter Fler beslut än tidigare kan överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet En

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Överklaganden enligt skollagen I skollagen kan fler beslut än tidigare överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER

DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER 2013-10-08 Dnr UTN 2013/196 DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER Fastställd av Utbildningsnämnden 2011-04-19. ionsordningen gäller från och med 2011-07-01. Reviderad 2013-10-08 Utbildningsnämnden

Läs mer

Skolfrågor Dammsdal SKOLLAGEN

Skolfrågor Dammsdal SKOLLAGEN H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Eva Andrén 2015-02-16 KN-KUS15-0024 Skolfrågor Dammsdal SKOLLAGEN Uppgift Lagrum Beslutsrätt Delegeras Anm. 1 kap Inledande bestämmelser 2 kap Huvudmän och

Läs mer

1(14) Delegeringsordning. för. Barn- och utbildningsnämnden. Giltig fr o m 2013-02-27

1(14) Delegeringsordning. för. Barn- och utbildningsnämnden. Giltig fr o m 2013-02-27 1(14) Delegeringsordning för Barn- och utbildningsnämnden Giltig fr o m 2013-02-27 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2(14) DEL 1 Allmänt om delegering Sida 3 Beslutsfattande 3 Ersättare för delegat 4 älan om beslut

Läs mer

Delegationsförteckning

Delegationsförteckning Delegationsförteckning för barn- och grundskolenämnden Skellefteå kommun Dokumentnamn Delegationsförteckning barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Stabschef Fastställd/upprättad/reviderad Nämndsbeslut

Läs mer

DELEGERINGSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN

DELEGERINGSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN DELEGERINGSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN Dnr 2012/UN158 dpl 002 Reviderad av utbildningsnämnden 2015-10-01, 2016-06-02, 2016-09-01, 2017-01-26, 2017-03- 09 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Anvisningar 3 Rutiner

Läs mer

Kommunallagen reglerar möjligheten att delegera beslutsfattandet inom kommunens verksamhet.

Kommunallagen reglerar möjligheten att delegera beslutsfattandet inom kommunens verksamhet. Ersätter Utbytt den Sign 1:9 INFORMATION Allmänt om delegationer Kommunallagen reglerar möjligheten att delegera beslutsfattandet inom kommunens verksamhet. KL kap 6 33 En nämnd får uppdra åt ett utskott,

Läs mer

Delegationsordning för grund- och förskolenämnden

Delegationsordning för grund- och förskolenämnden Delegationsordning för grund- och förskolenämnden Antagen av grund- och förskolenämnden 2011-06-22, senast reviderad 2015-10-21 Utgångspunkter Ansvaret för verksamhet, budget och personal bör vara delegerat

Läs mer

Delegeringsordning för humanistiska nämnden i Trosa kommun

Delegeringsordning för humanistiska nämnden i Trosa kommun Delegeringsordning för humanistiska nämnden i Trosa kommun Verksamhetsområde Barnomsorg Utbildning Reviderad av: Humanistiska nämnden, 2017-01-24, 7, HN 2015/7 Antagen av: Humanistiska nämnden 2015-01-27,

Läs mer

Riktlinjer för delegation 1

Riktlinjer för delegation 1 STYRDOKUMENT GRUNDDOKUMENT BILAGA L Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 Riktlinjer för delegation 1 1 Allmänt Att "delegera" innebär att flytta över rätten

Läs mer

Delegationsordning utbildningsnämnden. Gäller från 2014-10-01

Delegationsordning utbildningsnämnden. Gäller från 2014-10-01 Delegationsordning utbildningsnämnden Gäller från 2014-10-01 Utbildningsnämndens delegationsordning Utbildningsnämnden har i beslut av den 23 september 2014 uppdragit till chefen för utbildningsförvaltningen

Läs mer

Delegationsordning Grundskolenämnden 2015. Bilagor Tjänsteskrivelse- Delegationsordning som styrdokument Delegationsordning för grundskolenämnden

Delegationsordning Grundskolenämnden 2015. Bilagor Tjänsteskrivelse- Delegationsordning som styrdokument Delegationsordning för grundskolenämnden Rossana Rothstein - bunrr01 E-post: rossana.rothstein@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2015-03-11 Dnr: 2015/138-GSN-002 Grundskolenämnden Delegationsordning Grundskolenämnden 2015 Förslag

Läs mer

Delegeringsordning. Personal- och organisationsfrågor Gäller fr.o.m Antagen av Kommunstyrelsen , 165

Delegeringsordning. Personal- och organisationsfrågor Gäller fr.o.m Antagen av Kommunstyrelsen , 165 Delegeringsordning Personal- och organisationsfrågor Gäller fr.o.m. 2017-01-01 Antagen av Kommunstyrelsen 2016-09-14, 165 Delgeringsordning 2016-09-14 Personal- och organisationsfrågor Innehållsförteckning

Läs mer

KALIX KOMMUN DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN. Beslutad 2012-01-13. Reviderad senast 2015-04-17

KALIX KOMMUN DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN. Beslutad 2012-01-13. Reviderad senast 2015-04-17 KALIX KOMMUN DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN Beslutad 2012-01-13 Reviderad senast 2015-04-17 Delegationsordning för utbildningsnämnden, Kalix kommun Allmänt om delegering Delegeringsordningen

Läs mer

Delegationsordning för näringslivsnämnden

Delegationsordning för näringslivsnämnden ut om vidaredelegation fattat av sektorschef för samhällsbyggnads- och tillväxtsektorn 2015-01-01 Delegationsordning för näringslivsnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Utbildningsnämnden Växjö kommun

DELEGATIONSORDNING. Utbildningsnämnden Växjö kommun DELEGATIONSORDNING Utbildningsnämnden Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentnamn Delegationsordning för utbildningsnämnden Fastställd/Upprättad Utbildningsnämnden 2015-01-07 11 Senast ändrad

Läs mer

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-01-29 Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden Antagen 2014-01-29, BUN 4/14 Delegeringsbesluten skickas till nämndsekreteraren för anmälan till barn-

Läs mer

Utbildningsnämndens delegationsförteckning Antagen av Utbildningsnämnden den 20 januari 2015, UN 7

Utbildningsnämndens delegationsförteckning Antagen av Utbildningsnämnden den 20 januari 2015, UN 7 1 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 3.6.1 U15 Ersätter 3.6.1 U14 Gäller fr.o.m. 2016-04-12 Utbildningsnämndens delegationsförteckning Antagen av Utbildningsnämnden den 20 januari 2015, UN 7 Rev. 2015-12-01 UN 112

Läs mer

Delegationsordning mandatperioden 2015-2018

Delegationsordning mandatperioden 2015-2018 Barn- och utbildningsförvaltningen Vår beteckning BOU2014/14 nr 2015.3336 Fastställd av barn- och utbildningsnämnden ( 85), att gälla från och med 1 juli 2015 Delegationsordning mandatperioden 2015-2018

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ängelholms Kommun KFS Antagen: Kommunfullmäktige 20 september 1999 80 Gäller fr o m: 1 oktober 1999 Reviderad KF 2007-10-29 179, KF 2009-02-23, 34. 211 A REGLEMENTE FÖR BARN-

Läs mer

Dnr BUN16/24. Delegationsordning för Barnoch ungdomsnämnden. Antagen

Dnr BUN16/24. Delegationsordning för Barnoch ungdomsnämnden. Antagen Dnr BUN16/24 Delegationsordning för Barnoch ungdomsnämnden Antagen 2016-06-07 Dnr BUN16/24 2/13 Innehållsförteckning Allmänt om delegering... 3 Grundprinciper... 3 Vidaredelegering och anmälan... 4 Verkställighet...

Läs mer

Undertecknande av handlingar i landstingsstyrelsens namn

Undertecknande av handlingar i landstingsstyrelsens namn 1 DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN Fastställd den 17 december 2002, 253, kompletterad och ändrad den 17 juni 2003, 146, den 16 mars 2004, 75, den 14 december 2004, 331, den 13 mars 2007, 46,

Läs mer

Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden En nämnd får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende (KL

Läs mer

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Beslutad av Barn- och ungdomsnämnden den 14 april 2016. Ersätter Barn- och ungdomsnämndens tidigare delegeringsordningar Delegeringsordning 2016-03-31 Sida 2

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling UTBILDNINGSNÄMNDEN ISSN 2000-043X HebyFS 2015:02 Infördes i författningssamlingen den 27 januari 2015 Utbildningsnämnden beslutade 1 den 9 januari 2015 om följande delegationsordning.

Läs mer

Delegationsordning för grund- och förskolenämnden

Delegationsordning för grund- och förskolenämnden Delegationsordning för grund- och förskolenämnden Antagen av grund- och förskolenämnden 2011-06-22, senast reviderad 2016-05-23 Utgångspunkter Ansvaret för verksamhet, budget och personal bör vara delegerat

Läs mer

SKN Verkställighetsbeslut, exempel på, 150128

SKN Verkställighetsbeslut, exempel på, 150128 ilaga 4 A 10 ALLMÄNNA ÄRENDEN A 13 Pröva fråga om en skrivelse med överklagande inkommit i rätt tid. SL 29 kap. 11 och FL 24 D / Enhetschef - vid vidaresändning A 19 Utdelning av stipendier och bidrag

Läs mer

Valnämndens delegeringsordning

Valnämndens delegeringsordning SID 1(6) Valnämndens delegeringsordning Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se SID 2(6) Innehållsförteckning 1 Principer för beslut med stöd av delegeringsbestämmelser...3

Läs mer

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, ÖSTERSUNDS KOMMUN

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, ÖSTERSUNDS KOMMUN Sida: 1 (13) DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, ÖSTERSUNDS KOMMUN har under de förutsättningar som anges i 6 kap 33-38 kommunallagen rätt att delegera beslutanderätt i ett visst

Läs mer

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 delegeringsordning Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 PRINCIPER FÖR BESLUT MED STÖD AV DELEGERINGSBESTÄMMELSER Innebörd Att fatta beslut med stöd av delegeringsbestämmelser

Läs mer

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning avgör i vilken utsträckning man ska överlåta sin beslutsrätt. Möjligheterna att delegera beslutanderätten har följande två syften: att avlasta det politiska

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

Lagrum Kommentar/Villkor Delegat

Lagrum Kommentar/Villkor Delegat 1 Delegationsordning för utbildningsnämnden Beslut UN 2016-09-07 56 A A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 Allmänt Beslut i ärenden av så brådskande karaktär att nämndens beslut inte kan inväntas. Pröva utlämnande av

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning

Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning s delegationsordning Beslutat av barn- och utbildningsnämnden Gäller från och med 1 juli 2015. Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. En nämnd har enligt 6 kap 33-38 i kommunallagen

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Antagen 2010-xx-xx

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Antagen 2010-xx-xx DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Antagen 2010-xx-xx 1. Sammanfattning:... 2 2. Regler kring delegering... 2 2.1 Inledning... 2 2.2 Ej delegeringsbara ärenden... 3 2.3 Delegering i brådskande

Läs mer

Delegationsordning för fastighetsnämnden

Delegationsordning för fastighetsnämnden FN 2016/0135 1 för fastighetsnämnden Delegationens syfte Fastighetsnämndens ansvar och befogenheter regleras i fastighetsnämndens reglemente fastställt av kommunfullmäktige. Nämnden har möjligheten att

Läs mer

Delegeringsordning för barnoch utbildningsnämnden

Delegeringsordning för barnoch utbildningsnämnden Barn & Utbildning Datum 2015-03-12 Ärendenr 2014-000152 002 Delegeringsordning för barnoch utbildningsnämnden Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2015-06-09, BUN 61 Gäller från 2015-07-01 Tibro kommun

Läs mer

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-08 GN-2013/294.111 1 (2) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Antagen av barn- och ungdomsnämnden 2016-04-28 Innehållsförteckning A. Delegation barn- och ungdomsnämnden... 2 B. Anmälan av delegationsbeslut... 2 C. Särskilda

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BILDNINGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR BILDNINGSNÄMNDEN DELEGATIONSORDNING FÖR BILDNINGSNÄMNDEN 2007-08-01 Bildningsnämnden 2007-06-12 61 Reviderad 2007-08-28 85 Sammanträdeshandling BIN 10-2007 1 Innehållsförteckning Sid Förkortningar 3 Allmänna föreskrifter

Läs mer

Bildningsnämndens Delegationsordning

Bildningsnämndens Delegationsordning Bildningsnämndens Delegationsordning Beslutat av Bildningsnämnden 2013-12-11 107 Dnr 2013-116 2 Innehållsförteckning Generella bestämmelser för delegering av beslutsrätt... 2 Delegeringsförbud... 2 Anmälan

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: Kommunfullmäktige 2015-04-29, 62 Ansvarig: Skolchefen Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden Följas upp: Minst

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Delegationsbestämmelser för direktionen 2011-2014 Dnr 153-2011 Delegationsbestämmelser för direktionen i Jämtlands Gymnasieförbund Delegationsbestämmelser för Jämtlands Gymnasieförbund

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Delegationsbestämmelser för direktionen 2011-2014 Dnr 153-2011 j! Delegationsbestämmelser 1 Delegationsbestämmelser för direktionen i Jämtlands Gymnasieförbund Delegationsbestämmelser

Läs mer

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi Åstorps kommuns Kommunikationsstrategi 1 2 Innehållsförteckning Generella bestämmelser för delegering av beslutsrätt... 3 Delegeringsförbud... 3 Anmälan av delegationsbeslut... 3 Vidaredelegation... 4

Läs mer

Delegationsförteckning

Delegationsförteckning Delegationsförteckning för barn- och grundskolenämnden Skellefteå kommun Dokumentnamn Delegationsförteckning barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Reviderad Stabschef 2014-11-24 Fastställd/upprättad/reviderad

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för barn- och, reviderat oktober 2014 1 (6) 2014-10-27 Reglemente för barn- och Antaget av kommunfullmäktige 152/2013-11-25. Reviderat av kommunfullmäktige med avseende på antalet ledamöter

Läs mer

UtbN Förteckning över lägsta nivå för delegation Ärendegrupp/ärende Lagrum m.m. Lägsta nivå Kommentar. Ec EPR. Ec EPR

UtbN Förteckning över lägsta nivå för delegation Ärendegrupp/ärende Lagrum m.m. Lägsta nivå Kommentar. Ec EPR. Ec EPR 4. Skolplikt och rätt till utbildning. Särskilda utbildningsformer Skollagen 7, 24 kap. Punkterna följer i huvudsak den ordning de kommer i skollagen 401 Beslut om mottagande av barn i grundsärskolan Beslut,

Läs mer

Delegationsordning för näringslivsnämnden

Delegationsordning för näringslivsnämnden Delegationsordning för näringslivsnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 eglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas

Läs mer

4. Skolplikt och rätt till utbildning. Särskilda utbildningsformer 2 6. Grundskola, Grundsärskola, Fritidshem/Öppen fritidsverksamhet 3 7.

4. Skolplikt och rätt till utbildning. Särskilda utbildningsformer 2 6. Grundskola, Grundsärskola, Fritidshem/Öppen fritidsverksamhet 3 7. 4. Skolplikt och rätt till utbildning. Särskilda utbildningsformer 2 6. Grundskola, Grundsärskola, Fritidshem/Öppen fritidsverksamhet 3 7. mnasieskola, mnasiesärskola 4 9. Ansvar inom delar av hälso- och

Läs mer

Delegationsordning för räddningsnämnden

Delegationsordning för räddningsnämnden 1(12) Datum: 7 januari 2015 Delegationsordning för räddningsnämnden Gemensam nämnd för Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner 2(12) Innehållsförteckning 1 Kommunallagens regler om delegering av ärenden

Läs mer

Delegationsförteckning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsförteckning för kultur- och fritidsnämnden Sida 1(9) Delegationsförteckning för kultur- och fritidsnämnden Begreppsförklaringar och tillämpning Kultur- och fritidsnämndens ansvar och uppgifter Kultur- och fritidsnämndens ansvar och uppgifter framgår

Läs mer

Delegationsbestämmelser för Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning

Delegationsbestämmelser för Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Delegationsbestämmelser för Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Delegationsbestämmelser för Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och Riktlinjer

Läs mer