C-RAD AB (publ) Registreringsdokument

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "C-RAD AB (publ) Registreringsdokument"

Transkript

1 Inbjudan till förvärv av aktier i C-RAD AB (publ) Registreringsdokument Upprättat i samband med Bolagets nyemission och upptagande till handel på AktieTorget

2 Innehållsförteckning Inledning Riskfaktorer Styrelsens försäkran Revisorer Utvald finansiell information Kort om C-RAD AB (publ) Anläggningstillgångar Sammanfattande beskrivning av verksamheten Organisationsstruktur Bolagets rörelse och finansiella situation Forskning och utveckling, patent och licenser Styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare35 Styrelsens arbetsformer Ersättningar och förmåner Anställda Större aktieägare Transaktioner med närstående Historisk finansiell information Ytterligare information Väsentliga avtal Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion Innehav av aktier eller andelar Ordförklaringar BILAGA 1 - IFRS

3 Inledning Det här Registreringsdokumentet utgör tillsammans med Värdepappersnoten och Sammanfattningen det Prospekt där C-RAD AB (publ) med organisationsnummer , även benämnt "Bolaget", erbjuder aktier till förvärv. Hela Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida Prospektet har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG i fråga om informationen i prospekt, utformningen av dessa, införlivande genom hänvisning samt offentliggörande av prospekt och spridning av annonser. Prospektet har godkänts av och registrerats vid Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännandet och registreringen innebär inte någon garanti från Finansinspektionen om att sakuppgifterna i Prospektet är korrekta eller fullständiga. Erbjudandet enligt detta prospekt riktar sig inte till allmänheten i något annat land än Sverige, och inte heller till personer vars deltagande förutsätter ytterliggare prospekt, registreringsåtgärder, eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt. Prospektet får inte distribueras i USA, Kanada eller något annat land där distributionen eller Erbjudandet kräver ytterliggare åtgärder enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land. En investering i C-RAD AB (publ) är förenad med risk. Den som överväger att investera uppmanas att noggrant studera Prospektet i dess helhet, inklusive bilagor. Uttalanden om framtiden i detta Prospekt är gjorda av styrelsen i C-RAD AB (publ) och är baserade på nuvarande marknadsförhållanden. Dessa uttalanden är väl genomarbetade, men läsaren bör vara medveten om att dessa är förenade med osäkerhet. Läsaren uppmanas att ta del av den samlade informationen i Prospektet och samtidigt ha i åtanke att resultat och framgång kan skilja sig från Bolagets förväntningar. Prospektet innehåller information om C- RAD ABs bransch, inklusive historik, tendenser, verksamhet m.m. Bolaget har hämtat information från marknadsrapporter, statistik från IAEA (International Atomic Energy Agency, Internetsida samt årsredovisningar för Varian, Elekta och RaySearch Laboratories AB. Informationen grundar sig även på de kunskaper som styrelsen och VD Erik Hedlund besitter efter sina mångåriga erfarenheter inom branschen, inklusive personliga intervjuer med branschfolk. Delar av avsnittet "Cancervård och marknaden" härstammar med godkännande från RayClinic ABs prospekt, mars För Prospektet gäller svensk rätt. Tvister rörande innehållet i Prospektet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol. 3

4 Riskfaktorer En investering i C-RAD AB (publ) utgör en affärsmöjlighet men är också förenat med ett risktagande. Ett antal externa liksom interna faktorer påverkar och kommer att påverka Bolagets resultat och finansiella ställning. Effekterna av dessa faktorer är svåra att bedöma. Faktorerna kan verka både i positiv och i negativ riktning för Bolaget. Det finns en risk att hela eller delar av det investerade kapitalet kan gå förlorat. Vid en bedömning av bolagets framtida utveckling är det av vikt att också beakta relevanta risker. Ett antal av de risker, som kan få betydelse för den framtida utvecklingen har utan prioritetsordning listats nedan. Varje potentiell aktieägare måste göra sin egen bedömning av effekten av dessa risker, av övrig information från emissionsprospektet samt annan tillgänglig information. Tekniska risker Bolaget har produkter, som både är i kommersialiseringsfasen och i tidig utvecklingsfas. Även om omfattande arbete har lagts ner på verifiering av valda tekniska lösningar, så kan utvecklingsarbetet leda till tekniska bakslag, där nya lösningar måste väljas. Detta kan leda till fördyrad utveckling samt till försenad marknadsintroduktion. Marknadsacceptans Bolaget utvecklar nya innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. Det finns en risk att dessa lösningar ej får en bred marknadsacceptans. Marknaden kan komma att preferera lösningar med andra pris/prestanda. Lösningar, som idag ej är kända kan introduceras. Marknad Marknaden för avancerad strålterapi är i stark tillväxt framför allt i USA. Det finns en risk att denna tillväxt avstannar och att marknaden i övriga världen ej utvecklas i samma takt. En sådan negativ utveckling kan påverka Bolagets möjligheter till kommersiella framgångar. Konkurrenter inom acceleratorområdet Bolaget är beroende av ett väl fungerande samarbete med de etablerade tillverkarna av acceleratorer för strålbehandling. Skulle sådana samarbeten ej komma till stånd, så kommer Bolaget att få svårt att realisera uppgjorda planer. Bristande produktkvalitet Inom det medicinsktekniska området och speciellt för produkter med anknytning till terapi är hög produktkvalitet en kritisk faktor. Initiala kvalitetsproblem för ett nystartat bolag, även om dessa snabbt löses, kan få förödande konsekvenser. Behov av kapital Förväntade intäkter i inledningsskedet kommer ej att kunna täcka bolagets investeringar i utveckling och i marknadsföring och försäljning. Det kapital som nu skall tillföras kommer till största del att användas för vidare produktutveckling och marknadsaktiviteter. Fördyringar eller förseningar av dessa kan komma att kräva ytterligare kapitaltillskott. Bolaget har efter de inledande produktintroduktionerna ytterligare behov av kapital. Det finns ingen garanti för att C-RAD AB (publ) kan anskaffa nödvändigt kapital eller att detta kan genomföras till gynnsamma villkor för befintliga aktieägare. Det allmänna marknadsläget på de finansiella marknaderna kommer att vara av stor betydelse. 4

5 Beroende av nyckelpersoner C-RAD ABs framgång baseras på kompetensen hos sina medarbetare. Skulle några av Bolagets nyckelmedarbetare välja att sluta, så kan detta resultera i temporära förseningar och högre kostnader. Specifika risker gällande dotterbolaget C-RAD Positioning AB C-RAD Positioning AB kommer för sin försäljning att vara beroende av ett väl fungerande distributionsnät. Processen att bygga upp denna organisation är tidsödande och kräver stora utbildningsinsatser samt gemensamma besök till nyckelkunder i inledningsskedet. Risken finns att försäljningen fördröjs. Dessutom finns på vissa marknader speciella godkännandeförfaranden. Strålbehandlingsklinikerna är ofta försiktiga med att introducera nya metoder och tekniker. Detta kan ytterligare försena försäljningen av Positioner-systemet. Ett samarbetsavtal har tecknats med det tyska företaget LAP BmbH Laser Applikationen. Båda parter har stora förväntningar på detta samarbete. Innan LAPs introduktion av systemet är det svårt att upprätta tillförlitliga prognoser. Det finns en risk att båda bolagen, framförallt på mindre marknader, kan komma att störa varandras verksamheter. Specifika risker gällande dotterbolaget C-RAD Imaging AB En viktig förutsättning för att genomföra planerna för C-RAD Imaging AB är ett avtal med åtminstone ett ledande företag inom strålterapiområdet. Bolaget skall kunna visa kliniska data som överträffar vad man kan uppnå med existerande system. Dessutom skall ett projekt passa in i de planer som utarbetats av de olika aktörerna inom området. Detta synkroniseringsförfarande kan ibland vara kort, men ibland också bli tidsödande. Specifika risker gällande dotterbolaget C-RAD Innovation AB Betydande investeringar krävs för att utveckla ett första Orbiter- eller BioArtistsystem. Två förutsättningar måste vara uppfyllda för att påbörja en sådan utveckling. Avtal med en eller flera VCaktörer samt avtal med en industriell aktör. En industriell partner bör också aktivt kunna delta i utvecklingsarbetet. Dessa projekt har betydande tekniska och kommersiella risker. 5

6 Styrelsens försäkran Prospektet har upprättats av styrelsen vid C-RAD AB (publ) med anledning av nyemission. Styrelsen för C-RAD AB (publ) är ansvarig för innehållet. Härmed försäkras att styrelsen vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerhetsställa att uppgifterna i Prospektet överensstämmer med faktiska förhållanden och ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka Prospektets innebörd. Bolagets revisor har granskat och godkänt den information som lämnas i Prospektet. Uppsala den 20 april 2007 C-RAD AB (publ) Ulf Ericsson, Styrelseordförande Erik Hedlund, VD Bengt Lind Anders Brahme Roger Svensson Revisorer Företagets auktoriserade revisor är Thomas Lindgren som är ansluten till FAR SRS, branschorganisationen för revisorer och rådgivare. Thomas Lindgren valdes till Bolagets revisor på en extra bolagsstämma den 11 januari 2007 och han arbetar för Lindeberg Grant Thornton Box 3053, Uppsala Tidigare auktoriserade revisorer har varit: Leonard Daun från Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, Box 179, Uppsala, och Björn Ohlsson från Ernst & Young, Box 23036, Uppsala, som båda är medlemmar i FAR SRS. Det ska nämnas att bytet av revisorer inte har föranletts av meningsskiljaktigheter angående utförda revisioner. 6

7 Utvald finansiell information Nedanstående sammanställning i C-RAD AB (publ) gäller för åren och är upprättad i enlighet med de nya redovisningsreglerna, IFRS. Materialet är granskat av företagets revisor. Det fullständiga materialet återfinns i Bilaga 1. Koncernen 2006 (IFRS) 2005 (IFRS) 2004 (IFRS) Nettoomsättning, ksek 0 88,4 128,2 Omsättningsförändring, % Rörelseresultat, ksek , ,6-204,6 Resultat före skatt, ksek , ,7-292,9 Rörelsemarginal, % (1) Neg. Neg. Neg. Avkastning på eget kapital, % (2) Neg. Neg. Neg. Avkastning på tot. kapital, % (3) Neg. Neg. Neg. Anläggningstillgångar, ksek 8 307, , ,8 Omsättningstillgångar, ksek 2 960, , ,6 Eget kapital, ksek 5 002, , ,7 Långfristiga skulder, ksek 2 450,0 65,6 396,6 Kortfristiga skulder, ksek 3 815, ,0 923,1 Soliditet, % (4) 44,4 54,3 74,2 Balansomslutning , , ,4 Investeringar, ksek , ,7 468,7 Medelantal anställda Utdelning, kr/aktie Tabell 1. Utvald finansiell information för perioden (1) Rörelseresultat / Nettoomsättning (2) Resultat efter skatt / Genomsnittligt justerat kapital (3) (Rörelseresultat + ränteintäkter) / Genomsnittlig balansomslutning (4) Justerat eget kapital / Balansomslutning 7

8 Kommentarer till den utvalda finansiella informationen Nettoomsättning Nettoomsättningen för 2006 uppgick till 0 SEK. Säljaktiviteterna har påbörjats inom dotterbolaget C-RAD Positioning AB. De första fem systemen har sålts till ett ordervärde på 2,0 MSEK. Dessa redovisas under Resultat före skatt C-RAD koncernen har under perioden 2004 till 2006 uppvisat negativt resultat. Den samlade förlusten för perioden uppgick till ksek. Dotterbolagen har investerat i produktutveckling samt bedrivit viss marknadsföring. Anläggningstillgångar Anläggningstillgångarna uppgick till totalt ksek. Den största posten är aktiverade utvecklingsarbeten i de två dotterbolagen med ksek. Inventarier uppgår till 428 ksek och patent har bokförts till 932 ksek. Omsättningstillgångar Omsättningstillgångarna uppgick till ksek. Största delen består av likvida medel med ksek. I övrigt har färdiga varor bokförts till 497 ksek och de kortfristiga fordringarna till 510 ksek. Eget kapital Det egna kapitalet uppgick till ksek. Investeringarna i produktutveckling och marknadsföring har till övervägande del finansierats genom nyemissioner. Under perioden november 2004 till januari 2007 har sammanlagt 9 emissioner genomförts. Dessa har totalt inbringat ksek. Skulder Av de långfristiga skulderna på ksek är ksek ett konvertibellån från Norrlandsfonden. Det resterande beloppet på 350 ksek är ett lån från ALMI Företagspartner Uppsala AB till C-RAD Positioning AB för finansiering av ny hårdvarudesign. De kortfristiga skulderna på ksek består av leverantörsskulder ksek, förutbetalda intäkter och upplupna kostnader med 804 ksek och övriga kortfristiga skulder på ksek. Soliditet Soliditeten har under treårsperioden sjunkit från 74,2 % 2004 till 43,2 % Detta är främst att hänföra till den kraftiga ökningen av balansomslutningen från ksek år 2004 till ksek år Det egna kapitalet har under motsvarande period ökat med 26,8 % från ksek till ksek. Soliditeten är således fortfarande god. Antal anställda Sedan 2005 har bolaget haft 11 anställda. 5 personer vardera i de båda dotterbolagen i Uppsala och Östersund. Moderbolaget C- RAD AB har haft en person anställd. Utdelning Bolaget har ej lämnat någon utdelning. Kommande rapporter Delårsrapporter kommer att offentliggöras vid följande datum: 27 augusti november

9 Kort om C-RAD AB (publ) Historik och utveckling C-RAD bolagen grundades under åren 2003 till 2004 av en grupp forskare vid Karolinska Institutet, KI, och Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, tillsammans med medarbetare från Karolinska Sjukhuset, KS, och ett par personer med industriell erfarenhet från strålterapibranschen. Dessutom gick Karolinska Institutet Holding AB, KIHAB, in med ett mindre belopp vid grundandet. Aktiefördelningen mellan grundarna är sammanställd i Tabell 2. Bolaget består av moderbolaget C-RAD AB (publ) med organisationsnummer samt tre helägda dotterbolag C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C- RAD Innovation AB. Bolaget bedriver sin verksamhet enligt aktiebolagslagen ABL 2005:551. C-RAD AB (publ) (med tidigare namn: Advanced Radiation Therapy ART AB) registrerades och har sitt säte och huvudkontor i Uppsala på adress: C-RAD AB (publ) Kungsängsvägen Uppsala Telefon: Moderbolaget C-RAD AB (publ) förvärvade dotterbolagen C-RAD Positioning AB och C-RAD Imaging AB i september Dessa dotterbolag hette tidigare RayTherapy Positioning AB respektive RayTherapy Imaging AB, men ett namnbyte registrerades för att undvika sammanblandning med det börsnoterade företaget RaySearch Laboratories AB antog C-RAD AB (publ) sitt namn Namn A- B- Kapital Kapital Röster aktier aktier Erik ,2 % 32,5 % Hedlund Anders ,8 % 25,4 % Brahme Bengt ,1 % 18,8 % Lind Roger ,2 % 14,9 % Svensson Janina ,1 % 2,8 % Östling Bengt-Eric ,9 % 1,8 % Rösth Mats ,9 % 1,8 % Danielsson KIHAB ,0 % 1,5 % Ingemar ,8 % 0,5 % Näslund Tabell 2. Grundarna och deras aktieägarfördelning vid Bolagets registrering. från det tidigare registrerade namnet Advanced Radiation Therapy ART AB. I mars 2007 genomfördes förvärvet av Pencil Beam Technologies AB, som har namnändrats till C-RAD Innovation AB. Orsaken till uppdelningen av verksamheten i tre dotterbolag är att olika tekniska, marknadsmässiga och finansiella förutsättningar råder för de olika produkterna, se Tabell 3. C-RAD Imaging AB har sin verksamhet i Jämtland och lokaliseringen dit är långsiktig och företagsekonomiskt motiverad. Tre faktorer har varit avgörande för beslutet: Tillgång till personal med hög teknisk kompetens och mångårig erfarenhet från strålningsfysik. Tillgång till nybyggt renrum och avancerad instrumentering till gynnsamma villkor. Fördelaktiga finansiella förutsättningar. Övriga bolag är lokaliserade till Uppsala. 9

10 C-RAD Positioning AB C-RAD Imaging AB Produkter C-RAD Positioner C-RAD Visioner Utveckling Marknad/ Försäljning Första version frisläppt Leverans av de första systemen Samarbete med partner Prototyp utvecklad och testad Kliniskt system 2008 Bearbetning av strålterapiföretag under 2007 C-RAD Innovation AB C-RAD Orbiter C-RAD BioArtist Förstudier på Karolinska Institutet Bearbetning av industriella och finansiella partners Tid till marknad Försäljning påbörjad 1,5 år Mer än 3 år Marknadspotential (skattning av C-RAD AB) 200 MSEK/år 1000 MSEK/år Mer än MSEK/år Investeringsbehov Lågt Medel Högt Tabell 3. Skillnader i förutsättningar mellan de tre dotterbolagen. Investeringar De huvudsakliga investeringar som C-RAD AB (publ) har gjort sedan bildandet är: 2004 Förvärv av RayTherapy Positioning ABs (som senare ändrade namn till C-RAD Positioning AB) samtliga aktier till ett belopp av kronor. Förvärv av RayTherapy Imaging ABs (som senare ändrade namn till C-RAD Imaging AB) samtliga aktier till ett belopp av kronor. Aktiverade utvecklingskostnader om totalt 0,57 MSEK enligt koncernredovisning IFRS Totala aktiverade utvecklingskostnader om 1,96 MSEK enligt koncernredovisning IFRS Totala aktiverade utvecklingskostnader om 6,74 MSEK enligt koncernredovisning IFRS Förvärv av Pencil Beam Technologies AB (namnet har ändrats till C-RAD Innovation AB), till ett belopp av kronor. Pågående mindre investeringar sker kontinuerligt i utveckling och framtagning av produkterna inom dotterbolagen C-RAD Positioning AB och C-RAD Imaging AB. Dessa finansieras med företagens egna medel. Det finns inga framtida investeringar som ledningsorganen redan har gjort klara åtaganden om. 10

11 Viktiga händelser i C-RAD ABs utveckling 2001: RayTherapy Scandinavia AB grundas. 2003: Företagen RayTherapy Positioning AB och RayTherapy Imaging AB registreras. 2004: Moderbolaget med dåvarande namn Advanced Radiation Therapy ART AB registreras. Detta förvärvar de båda bolagen RayTherapy Positioning AB och RayTherapy Imaging AB. Personal rekryteras och verksamheten startar i Bolaget. 2004: C-RAD Imaging AB blir partner i EUprojektet BioCare inom 6:e ramprogrammet. 2005: Bolaget medverkar vid utställningen ESTRO (European Society for Therapeutic Radiology and Oncology) i Lissabon, Portugal, samt vid utställningen ASTRO (American Society for Therapeutic Radiology and Oncology) i Denver, Colorado, USA. 2005: Dotterbolagen byter namn till C-RAD Positioning AB och C-RAD Imaging AB. 2006: Positioner-systemet blir CE-certifierat. 2006: Moderbolaget byter namn till C-RAD AB. 2006: Samarbetsavtal med det tyska företaget LAP GmbH Laser Applikationen. 2006: Första fem order på Positioner, två till Akademiska Universitetssjukhuset i Uppsala och tre till LAP. 2007: C-RAD AB (publ) förvärvar Pencil Beam Technologies AB, som namnändras till C-RAD Innovation AB. 2007: Positioner-systemet blir FDA-godkänt. Figur 1. Snabb och exakt positionering av patienten sker med hjälp av laserskannern Positioner. Två system har sålts till Akademiska Universitetssjukhuset i Uppsala och tre system till LAP i Tyskland. 11

12 Anläggningstillgångar Det finns inga väsentliga materiella anläggningstillgångar i Bolaget. Sammanfattande beskrivning av verksamheten Verksamhet C-RAD AB (publ) är ett holdingbolag utan egna produkter. Moderbolaget ansvarar för ekonomi/redovisning och marknadsföring/försäljning av Bolagets produkter och system. All produktutveckling sker i dotterbolagen. Affärsidé Med djup kunskap om kundbehoven skall vi tillhandahålla produkter för positionering, tumörlokalisering och strålbehandling. Våra slutkunder är främst strålbehandlingsavdelningar på sjukhus över hela världen, men även diagnostikavdelningarna kan komma i fråga framöver. Syftet är att bidra till högre kvalitet och ökad effektivitet hos kunden. Våra produkter kännetecknas av innovativa lösningar, vilket vi uppnår genom nära samarbeten med framstående forskningsinstitut och genom att bygga upp en hög kompetens inom viktiga nyckelområden som t ex programvaruutveckling och detektorteknologi för strålningsfysik. Bakgrund Cancer är en sjukdom som i dag drabbar ca en tredjedel av västvärldens befolkning, vilket betyder ca 10 miljoner nya cancerfall per år, och cancerincidenserna fortsätter att öka med ca 3 % per år. Trots detta så lyckas man bota en allt större andel av cancerfallen, vilket främst beror på förbättringar inom diagnostik och behandlingsmetoder. De huvudsakliga behandlingsmetoderna är kirurgi, strålbehandling och kemoterapi. En behandling består ofta av en kombination av dessa metoder. Botningsfrekvensen för de olika metoderna är ca 30 % för kirurgi, 15 % för strålbehandling och 5 % för kemoterapi, d v s totala botningsfrekvensen är ca 50 %. Produkter Bolaget har fyra produkter i sin produktportfölj: Positioner - ytskannande lasersystem för patientpositionering, utvecklat i C-RAD Positioning AB Visioner - bildplatta för tumörlokalisering, under utveckling i C-RAD Imaging AB Orbiter - strålbehandlingsmaskin för effektiv strålterapi, skall utvecklas i C-RAD Innovation AB BioArtist - system för radiobiologiskt optimerad strålbehandling, skall utvecklas i C-RAD Innovation AB Nya produkter och innovationer kommer att inledningsvis utvecklas i C-RAD Innovation AB. Flera nya idéer är under utveckling tillsammans med Karolinska Institutet. 12

13 Förenklad översiktsbild av strålbehandlingsområdet och C-RAD ABs produkter Ultraljud Biopsi MR CT Röntgen PET Underlag för diagnos Regelbunden kontroll /Adaptiv behandling Läkare Behandlingsplan Dosplanering Dosplan Eventuellt Simulering Godkänd plan Kirurgi Kemoterapi Strålbehandling Positioner Behandling genomförd Orbiter Visioner Figur 2. Från diagnos till behandling av cancerpatienter. Förkortningarna är beskrivna i stycket "Ordförklaringar". 13

14 Patientbehandling En patient kan diagnostiseras med hjälp av en mängd olika metoder, exempelvis ultraljud, biopsi, MR, CT, röntgen, PET m fl, se Figur 2. Läkaren (onkologen) bestämmer en behandlingsplan för patienten, där kirurgi, kemoterapi och strålterapi är de behandlingsmetoder som används. När strålterapi ingår i planen så fastställs en dosplan baserat på bland annat tumörens typ, storlek och läge. För att säkerställa att strålfälten gentemot patientens position följer dosplanen, så visualiseras dessa i en simulator i vissa situationer. Det kan ske både med hjälp av datorsimuleringar samt röntgenstrålning. När planen är godkänd så strålas patienten i enlighet med denna. Behandlingen kan vara allt från enstaka stråltillfällen till en hel behandlingsserie på 5-7 veckor med dagliga stråldoser. När patienten är färdigbehandlad så följer läkaren kontinuerligt hur sjukdomen utvecklar sig med hjälp av de diagnostiska metoder som finns. Antingen återkommer cancern och patienten måste behandlas på nytt, eller som i 50 % av fallen (genomsnittliga botningsfrekvensen för alla behandlingsmetoder) så friskförklaras patienten efter en femårsöverlevnad. Kundnytta Positioner Det ställs allt högre krav på patientpositioneringen idag vid strålbehandling eftersom ett mindre positioneringsfel kan innebära att delar av tumören får för lite dos samtidigt som kringliggande vävnad kan få för hög dos. Idag går positioneringen till så att man vid simuleringsfasen ritar markeringar på patienten som sedan används för upplinjering i behandlingsrummet. Erfarenheten har visat att positioneringsfelet Figur 3. Laserskannern Positioner. vid detta förfarande kan uppgå till ca 1 cm, vilket inte är acceptabelt vid nya avancerade behandlingar, exempelvis IMRT, där det behövs en positioneringsnoggrannhet på 3 mm eller bättre. Upplinjeringen av patienten är en mycket tidsödande process. Positioner är ett nytt avancerat positioneringssystem som bygger på laserteknologi, vilket ger bästa tänkbara noggrannhet av patientens läge inför strålbehandlingen, se Figur 3. En av de viktigaste faktorerna för att nå framgång med en ny produkt som skall användas vid positionering av patienter är att den inte tillför fler arbetsmoment för terapiassistenterna. Därför har utvecklingen av Positioner-systemet fokuserats på att minimera den interaktion som krävs av 14

15 användarna. För kunden innebär detta att positioneringen i de flesta fall kan göras både snabbare och noggrannare än med existerande metoder. Tidsbesparingen vid positionering beräknas till ca 3-4 minuter. Normalt behandlar man 4-5 patienter per timme och behandlingsrum, vilket betyder att man skulle kunna öka patientgenomströmningen med ca en patient per timme, d v s man skulle kunna behandla åtminstone 20 % fler patienter. Det är dock inte självklart att man önskar öka genomströmningen, det kan också vara så att man ser en fördel i att få lite mer tid för varje patient i stället. Positioner löser samtidigt problemet att öka noggrannheten vid upplinjering och snabbare upplinjering. Andningsrörelser är ett stort problem för tumörer i thorax-regionen som är den vanligaste tumörtypen i världen. En liten tumör i t ex lungan med en utbredning på ca 1-5 cm kräver idag centimeterstora marginaler för att strålen ska träffa rätt då patienten strålas vilket innebär att känslig normalvävnad får onödiga skador. Positioner känner av dessa rörelser och kan synkronisera strålen efter dessa. Den viktigaste vidareutvecklingen av Positioner är att ta fram en applikation för respiratory gating, d v s att kunna anpassa strålbehandlingen till andningsrörelserna. Då kan strålen aktiveras endast vid specifika lägen av andningsrörelserna och därigenom minska stråldosen till frisk vävnad och öka tumörkontrollen. Detta är en applikation som efterfrågas alltmer i och med introduktionen av IMRT, samtidigt som acceleratorleverantörernas lösningar är klart begränsade. Gating-funktionalitet kommer att introduceras under Utöver detta så finns en mycket stor potential inom diagnostikområdet där systemet skulle kunna användas för image fusion, d v s för att överlagra och kombinera bilder och information från olika diagnostiska system (CT, MR, PET, o s v). Det betyder att ett gemensamt koordinatsystem införs för olika diagnostikmetoder som befinner sig i skilda rum. Utveckling av funktionaliteten kommer att påbörjas under senare delen av Vid adaptiv strålterapi kan en kommande behandlingsserie anpassas, adapteras, till resultatet från den dittills genomförda behandlingen. Positioner kan t ex ha mätt upp att patienten har legat några millimeter fel under strålningen vid de första fem behandlingarna, och då kan dosplanen inför den kommande behandlingsserien korrigeras utifrån den informationen. Specifikationen för denna funktionalitet kommer att tas fram i början på Figur 4. Bildplattan Visioner. Visioner Visioner är en ny bildplatta, se Figur 4, med unika egenskaper som gör den speciellt lämpad för de nya tillämpningar som acceleratortillverkarna fokuserar på idag, att kunna identifiera tumörens läge precis innan strålbehandlingen med hjälp av Cone beam CT-bilder och att verifiera strålens träffyta under behandling med hjälp av EPID-bilder. För att ytterligare optimera behandlingen så bör tumörens position inuti patienten verifieras vid behandlingstillfället. På grund av att t ex urinblåsa och tarmar tar olika stor plats vid olika tidpunkter så kan tumörens 15

16 position ha förflyttats, utan att patientens läge eller yttre kontur har förändrats. Aktuellt läge för inre organ och tumörområde fås med hjälp av Cone beam CT-bilder av patienten precis innan terapin påbörjas. De system som erbjuds av de tre största acceleratortillverkarna idag bygger alla på kiselteknologi. Ett problem är dock att med kiselteknologi krävs det två olika bildplattor för att ta CT-bilder respektive EPID-bilder. Med Visioners patenterade teknik som bygger på GEM-teknologin, är det möjligt att använda en enda bildplatta för båda typerna av bilder. Detta reducerar inte bara investerings- och ägandekostnaderna, utan minskar också mängden skrymmande utrustning kring patienten. Den patenterade tekniken möjliggör också att EPID-bilderna kommer att ha en väsentligt förbättrad bildkvalitet, t ex en ökad kontrast vilket gör det enklare att identifiera anatomiska strukturer i bilderna. Jämfört med dagens bildplattor så har Visioner en mycket hög utläsningshastighet, med 200 bilder per sekund. Maximal hastighet hos konkurrerande system är 15 bilder per sekund. Det innebär stora fördelar vid insamling av Cone Beam CT data, speciellt vid en implementering av helintegrerade strålbehandlingssystem som tillåts rotera med hastigheter högre än 1 varv per minut (t ex Orbiter). Strålbehandlingsapparater idag begränsas av att ett öppet gantry, d v s den rörliga delen av strålbehandlingsapparaten, ej får rotera snabbare p g a kollisionsrisk med patienten. En annan fördel med den snabba utläsningen är möjligheten till realtidsövervakning av strålens och patientens position under pågående behandling. Utöver dessa unika egenskaper har bildplattan fördelen att inget halvledarmaterial exponeras för strålning inom den effektiva detektionsarean. Konkurrenternas kiselbaserade bildplattor bryts successivt ned av den högenergetiska strålen när de används i terapiläge. I Visioner däremot placeras all elektronik utanför detektionsarean och kan därmed bättre skyddas mot strålskador, detta förlänger livslängden och sänker livstidskostnaderna för systemet väsentligt. Dessutom kan systemet användas kontinuerligt för s k QA (Quality Assurance) vid IMRT-behandlingar vilket idag är den största orsaken till att IMRT tar lång tid. Orbiter Orbiter är ett helt nytt system för extern strålbehandling, se Figur 5. Viktiga karakteristika är: Snabbt och exakt system för intensitetsmodulerad strålbehandling, IMRT. Noggrann patientpositionering med hjälp av den inbyggda laserkameran Positioner. Inbyggda bildplattan Visioner möjliggör bildstyrd strålterapi. Dynamisk intensitetsmodulering med en ny typ av kollimator. Ingen risk för kollision mellan patient och gantryt. Hög tillförlitlighet till en låg kostnad per behandling. Gantryt roterar med en hastighet av tio varv per minut att jämföra med dagens konventionella system som roterar med ett varv per minut. Systemet designas för snabb acceleration och inbromsning. Gantryt har inget stopp utan kan hela tiden förflyttas det kortaste avståndet. Detta kommer att spara tid i patientbehandlingen. 16

17 Orbiter kommer att anslutas till de vanligaste dosplanerings- och verifikationssystemen på marknaden. Figur 5. Konstruktionsskiss Orbiter. I en första version av systemet kommer en konventionell multibladskollimator för IMRT att monteras. En kollimators uppgift är att forma strålfältet så att det anpassas till det planerade målområdet i patienten. Möjlig fältstorlek kommer att vara minst 30 cm x 40 cm, men tekniken kan generera ännu större strålfält än så. Hastigheten hos bladen i multikollimatorn kommer att vara minst 25 mm per sekund för att snabbt kunna genomföra IMRT-behandlingar. I framtiden kommer systemet att kunna utrustas med en ny patentansökt variant av kollimator. I och med att gantryt är helt inneslutet föreligger ej någon risk för kollision med patienten. Genom att bordet är upphängt i båda ändar så ökar stabiliteten och patienten kan enkelt behandlas från alla gantryvinklar. BioArtist En ny terapistrategi, som går under namnet BIO-ART, som är en förkortning för "Biologically Optimised 3D-in vivo predictive Assay based Radiation Therapy", är under utveckling. Konceptet baseras på bilder från PET-CT på tumören innan strålterapin och på ett tidigt stadium av IMRT-behandlingen för att registrera tumörens respons på strålbehandlingen. Baserat på denna information adapteras sedan behandlingen för att ge maximalt resultat. BioArtist-systemet har utvecklats för en implementering av BIO-ART-konceptet, se Figur 6. I systemet integreras en terapimaskin för precis och snabb IMRTbehandling med smala skannade fotonstrålar och en PET-CT-kamera för diagnostik. Ett sådant system kommer att i realtid kunna följa upp tumörspridningen, strålkänsligheten och levererad dos för optimering av den adaptiva behandlingen. En ny typ av ultra-snabb IMRT kollimator anpassad för detta system är inlämnat som provisoriskt patent i USA. Genom användning av BIO-ART-konceptet kommer strålbehandlingen att bli en så gott som exakt vetenskap där tumördosen, tumörens respons på strålbehandlingen och celltätheten, kan bestämmas in vivo och användas för att bestämma den optimalt kurativa dosen för patienten. Visioner-systemet är en integrerad del av systemet. Därmed blir det möjligt att generera EPID- och CT-bilder av hög kvalitet i realtid. 17

18 Figur 6. Modell av BioArtist. Status Positioner Positioner är den produkt som kommit längst i utvecklingsarbetet. Tekniken verifierades under 2004 genom utvärderingar på Karolinska Sjukhuset i Stockholm och Akademiska Sjukhuset i Uppsala. En ny programvara anpassad speciellt för den kliniska tillämpningen togs fram under Systemet har presenterats på två av de viktigaste utställningarna i Europa och USA, ESTRO respektive ASTRO. Under 2006 har företaget deltagit vid ESTRO mötet. Vid dessa tillfällen och vid direkta kundbesök hos svenska kunder har mottagandet varit allmänt positivt och speciellt har det visat sig att satsningen på användarvänlighet har varit helt rätt. Den slutliga valideringen av systemet genomfördes under första kvartalet 2006 och hårdvaran har vidareutvecklats under hösten 2006 för att underlätta monteringen av systemet. Produkten är klar att säljas på Europamarknaden sedan september 2006 då företaget erhöll sitt CEcertifikat, och även på USA-marknaden sedan februari 2007 då produkten blev 510(k)-godkänd av FDA (Food and Drug Administration) i USA. De första fem systemen har sålts och levererats, två till Akademiska Sjukhuset i Uppsala och tre till företaget LAP i Tyskland. Utvecklingsarbetet har sedan det kom igång i januari 2005 i huvudsak inriktats på utveckling av den kliniska applikationsprogramvaran. Hårdvaran och en del hårdvarunära programvara var redan utvecklad av företaget Latronix AB i Täby som företaget nu har ett samarbetsavtal med. Den del av programvaran som licensieras från Latronix, är den del som utför själva mätningen, d v s kommunicerar med hårdvaran samt beräknar de tredimensionella koordinaterna för punkterna i patientytan. 18

19 C-RAD Positioning AB har en option att köpa rättigheterna till den programvaran. En patentansökan har lämnats in till det amerikanska patentverket för att skydda användningen av laserteknologi för den här tillämpningen, och möjligtvis också användningen av ett sådant här system i flera modaliteter (CT, PET, MR, Accelerator, o s v). Patentansökan har ännu inte godkänts. Visioner Bildplattan Visioner kräver mer utvecklingsarbete innan det är en färdig produkt. Slutkunder och möjliga samarbetspartners har visat mycket stort intresse för dess unika egenskaper. På grund av företagets finansiella situation har utvecklingsarbetet inte kunnat bedrivas i den takt som önskats. Trots det så har konstruktionen i form av en prototyp i begränsad storlek kunnat verifieras i såväl diagnostikenergier som terapienergier. För närvarande pågår systemdesign av hårdvara och hårdvarunära programvara för en fullstor bildplatta (40 cm x 40 cm). Konceptuella ritningar för olika mekaniska lösningar för både bildplattan och dess montering på strålbehandlingssystemet har också tagits fram. Då Visioner är en produkt som är hårt integrerad med strålbehandlingssystemet i övrigt, är det en stor fördel att i ett tidigt skede etablera samarbete med en eller flera av tillverkarna av dessa system. Det är idag av största strategiska vikt att C-RAD Imaging AB lyckas etablera ett samarbete med minst en acceleratortillverkare, som industrikund för Visioner-systemet. Tanken är att denna industrikund köper (finansierar) framtagandet av nästa generation prototyper. Vidare är även strategin att huvuddelen av försäljningen av Visioner skall ske via acceleratortillverkare. Även här är naturligtvis ett nära samarbete med en acceleratortillverkare en grundförutsättning. En viktig komponent i bildplattan Visioner är en specifik elektronikkrets. Denna krets finns tillgänglig endast via en underleverantör idag, men flera parallellspår undersöks för att hitta alternativa leverantörer. Den unika teknologin i Visioner systemet är skyddad av tre godkända amerikanska patent, som ägs av C-RAD Imaging AB. Ansökningar om Europa-patent för samtliga patent är inskickade. BioArtist och Orbiter De två sistnämnda produkterna, BioArtist och Orbiter, är acceleratorsystem speciellt optimerade för nya avancerade strålbehandlingsmetoder. Produkterna ligger än så länge i en väldigt tidig utvecklingsfas, forskning och förstudier bedrivs på avdelningen Medicinsk strålningsfysik på Karolinska Institutet och inom dess Kompetenscentrum. BioArtists utveckling sker inom ramen för det EU-finansierade projektet BioCare. Betydande investeringar krävs för att utveckla nya acceleratorkoncept. Produktutveckling kommer först att starta när företaget har fått en eller flera industriella eller finansiella partners, som är villiga att investera i denna utveckling. Teknologin för Orbiter är skyddad av tre amerikanska patent och en patentansökan. 19

20 Milstolpar En förutsättning för att dessa milstolpar skall kunna uppnås är att finansiering erhålls enligt plan. C-RAD AB (publ) Genomföra planerad nyemission, 2007 Distributörsavtal för Positioner på nyckelmarknader, dec 2007 Genomföra planerad nyemission, 2008, se Värdepappersnot s. 6 C-RAD Positioning AB Gating-funktionalitet, oktober 2007 Specifikation av image fusionfunktionalitet, dec 2007 Specifikation av funktionalitet för adaptiv strålterapi, andra kvartalet 2008 C-RAD Imaging AB Underlag för tillverkning av fullskaleprototyp klart, sept 2007 Leverans av första fullskalesystem, maj 2008 Klinisk systemtestning av det första systemet, sept 2008 C-RAD Innovation AB Presentation av affärsplan för investerare och tänkbara industriella partners, Cancervård och marknaden Delar av texten under denna rubrik har med godkännande kopierats från RayClinic ABs prospekt, daterad till mars Behovet av cancervård Ungefär var tredje person i västvärlden kommer att insjukna i cancer. Denna andel ökar och ungefär varannan idag ung människa beräknas någon under sin livstid att insjukna i cancer, som därmed beräknas bli en av världens stora folksjukdomar. Behovet av avancerad cancervård är enormt och förväntas öka kontinuerligt. International Agency for Research on Cancer uppskattar antalet cancerfall till mer än tio miljoner per år i världen. Utbudet av cancervård De viktigaste metoderna för cancerbehandling är kirurgi, strål- och kemoterapi. Endast hälften av de insjuknade i västvärlden kan idag kureras. Framgången för nämnda metoder skattas till 30 procent för kirurgi, 15 procent för strålterapi och 5 procent för kemoterapi. Totalt strålbehandlas cirka hälften av patienterna, antingen med enbart strålterapi eller i kombination med kirurgi eller kemoterapi (källa: SBU). Idag finna cirka kliniker i världen, där de mindre endast har mycket enkla metoder att tillgå. Uppskattningsvis behövs i hela världen år 2020 cirka behandlingsrum, d v s en tredubbling, om inte genomströmningen av patienter ökar. Detta innebär teoretiskt, att cirka nya behandlingsrum per år borde byggas. Om de nya efterfrågade metoderna introduceras i stor skala, kommer kapaciteten att minska betydligt, eftersom de är betydligt mer resurskrävande. 20

21 Strålbehandling i Sverige I Sverige uppgick antalet nya cancerfall till drygt under Antalet fall bland män har ökat med 1,5 procent årligen under de senaste 20 åren. Motsvarande ökningstakt för kvinnor är 1,1 procent (Källa: Socialstyrelsen, Cancer Incidence in Sweden 2004). Eftersom cancer framförallt drabbar äldre förklaras en stor del av ökningen av den ökande livslängden och den allt större andelen äldre. Cirka 2/3 av alla cancerfall diagnostiseras hos personer som är äldre än 65 år (Källa: Cancerfonden, Cancer i siffror). I Sverige har det på senare år skett en kraftig ökning av cancer i prostata, som också är den vanligaste cancerformen hos män. Ökningen beror till stor del på tidig upptäckt med PSA-prover. Dock är den vanligaste cancern i världen lungcancer, följt av magsäckscancer, bröstcancer och tjock/ändtarmscancer. De vanligaste cancertyperna bland männen i Sverige är prostatacancer och bland kvinnorna bröstcancer, se Figur 7. Kvinnor Bröst Tjocktarm Luftstrupe, bronker, lunga Hud (utom melanom) Livmoder Hud malignt melanom Övrigt/ Ospecificerat Ändtarm och anus Äggstockar, äggledare och ligament Malignt lymfom 7,8 6,1 5,9 5,6 4,3 4 3,8 3,4 3,1 29,5 Män Prostata Hud (utom melanom) Luftstrupe, bronker, lunga Tjocktarm Urinvägsorgan (exkl. njurar) Ändtarm och anus Hud malignt melanom Malignt lymfom Non-Hodgins lymfom Övrigt/ Ospecificerat ,5 7 6,6 6,3 4,3 3,5 3,4 2,7 2,5 36, Figur 7. Fördelning av cancertyper per kön (Källa: Socialstyrelsen, Cancer Incidence in Sweden 2004). 21

22 År 2001 uppgick resurserna för radioterapi i Sverige till 59 acceleratorer enligt SBU, motsvarande en apparat per cirka 780 nya cancerfall. Mer än 40 procent (24) av acceleratorerna hade installerats för 10 år sedan eller tidigare. Volymen av och kapaciteten för strålbehandling uppskattades år 2001 vara i stort sett densamma som i andra västländer. Sedan 2001 har antalet acceleratorer ökat något. Samtliga acceleratorer för strålbehandling av cancer drivs av offentliga vårdgivare. Avancerade IMRT-tekniker är ej implementerade i klinisk rutin, men drivs dock småskaligt på de större sjukhusen. En orsak till bristen är den ökade resurs- och tidsåtgången för sådana behandlingar. Antalet strålbehandlingar per år ökade med över 50 procent från 1992 till Andelen patienter med cancersjukdom, vilka någon gång under sin sjukdom hade fått strålbehandling ökade från 32 procent 1991 till 47 procent Med nuvarande (2001) behandlingskapacitet per cancerincidens krävs att antalet behandlingsrum ökas till 65 st år 2010 jämfört med 59 st år 2001 enligt SBU. För introduktion av ny behandlingsteknik, som IMRT, krävs minst en 10-procentig ökning av den totala behandlingskapaciteten. Detta baseras på att lågt räknat cirka 30 procent av patienterna skulle behandlas med IMRT och behandlingstiden per patient optimistiskt räknat kommer att ta cirka 30 procent längre tid i rutin. Med andra ord skulle det i Sverige behövas 12 nya rum till år Detta motsvarar den totala kapaciteten för all strålbehandling i Stockholms Län idag. Då är inte hänsyn tagen till att strålbehandling är en underutnyttjad behandlingsform. Kostnaden för radioterapi uppgår till cirka 430 MSEK (år 2000), motsvarande närmare sex procent av den totala kostnaden på MSEK för cancersjukvård, innefattande sjukvård, läkemedel och omvårdnad i kommunerna. Den direkta kostnaden för en strålbehandling uppgår i genomsnitt till cirka kronor för en kurativt syftande behandlingsserie med konventionell behandlingsteknik och cirka kronor för en motsvarande serie palliativ behandling, med syfte att ge smärtlindring (Källa: SBU, Strålbehandling vid cancer, 2003). Notera att kostnaden beräknats med ledning av den befintliga utrustningen och den mix av behandlingar som getts. Utveckling av cancervård Strålterapin har utvecklats starkt under de senaste decennierna, med förbättringar inom alla länkar i behandlingskedjan. Tumördiagnostik är den första och viktigaste länken i kedjan. Datortomografi (CT) och MR-kameror har revolutionerat kartläggningen av tumörområdet, med exakta, anatomiska avbildningar. Dessutom kan tumörer diagnostiseras funktionellt med en PET- eller SPECT-kamera, som avbildar tumörens aktivitet genom märkning med en radioaktiv substans. Den funktionella PET tekniken är idag på kraftig frammarsch och integreras med anatomisk diagnostik, s k PET-CT diagnostik. Med dessa nya diagnostiska metoder kan primära tumörer lokaliseras bättre, upptäckas i ett tidigare stadium och metastaser diagnostiseras innan de blir ett problem. Nästa länk i kedjan är planeringen av strålbehandlingen, där tredimensionell dosplanering och den radiobiologiskt optimerade strålbehandlingen - IMRTtekniken - fått sitt genomslag. Detta innebär att stråfälten moduleras för att öka 22

23 stråldosen i tumören och minska den i omgivande känsliga organ. Den tredje länken, strålterapin, utvecklas ständigt. Här utvecklas såväl behandlingsapparatur som verifikationssystem och fixturer. Inom en 10-års period kommer troligtvis så kallade adaptiva tekniker att bli allt vanligare; där man under behandlingsperioden med diagnostiska metoder kontinuerligt återkopplar patientens medicinska reaktioner på behandlingen. Målet att optimera behandlingen för varje patient och samtidigt nå kostnadseffektivitet är idag långtifrån uppnått. Den s k IGRT-tekniken har nu blivit populär, vilket innebär att man utnyttjar sig av skiktröntgen inne i behandlingsrummet för att bättre avgöra var tumören befinner sig under behandlingsläget. En annan kompletterande metod är att med hjälp av en laserkamera avgöra patientens position och med samma kamera registrera patientens rörelser och andningsrörelse on-line och på så sätt bättre kontrollera behandlingen. Strålbehandlingskliniker runt om i världen behandlar idag alla typer av tumörer i olika stadier, volymer och lokaliseringar. Infrastrukturen är av kostnadsskäl baserad på metoder för de största tumörgrupperna och därmed de vanligaste behandlingsmetoderna. Mer avancerade behandlingsmetoder får därmed inte det utrymme de skulle få om behandlingen istället vore optimerad. Idag behandlas merparten patienter i världen med konventionell teknik som inte förändrats nämnvärt de senaste decennierna. Cancerbehandling i framtiden Utvecklingen inom molekylärbiologin och sekvensieringen av det mänskliga genomet kommer troligen att ge nya möjligheter att mer framgångsrikt behandla cancer med tumörsökande, smarta droger (tumörspecifik kemoterapi) eller genterapi och även förebygga cancer med vacciner. Metoderna kan troligen nå viss framgång för vissa, men långt ifrån alla tumörtyper. Strålbehandling, och särskilt avancerad sådan, är den enda metod där man kan med adaptiva tekniker dosera en definierad volym med en noggrannhet på en procent. Vi kommer förmodligen också att se ytterligare ökning av strålbehandling för indikationer där sådan behandling tidigare inte varit möjlig. Utvecklingen inom molekylärbiologin och den funktionella genometiken kommer förhoppningsvis också att leda till att det blir möjligt att förutsäga individens strålkänslighet och på så sätt skräddarsy behandlingen. Marknadsdrivande faktorer och aktörernas agerande på marknaden Det finns ett antal faktorer som driver både efterfrågan, utbudet och aktörernas agerande på marknaden. Några av de viktigaste är följande: Ökande antal cancerfall i världen samt behov av att använda modern strålterapi i både kurativt och smärtstillande syfte ökar efterfrågan på cancervård i stort. Introduktionen av och ökad medvetenhet om ny och effektiv strålbehandlingsteknik, IMRT och IGRT, driver efterfrågan mot avancerade behandlingsmetoder. Även utbudet av den nya tekniken kommer att öka. Politiska beslut gällande den offentliga sektorns tilldelning av resurser till cancervård i sin helhet, mellan olika typer av cancervård samt offentliga och privata vårdgivare påverkar nivån och sammansättningen av utbudet av cancervård. 23

24 Världsmarknaden Strålterapimarknaden har utvecklats mycket kraftigt under de senaste åren, främst på grund av introduktionen av Intensity Modulated Radiation Therapy (IMRT), en metod som gör det möjligt att leverera högre stråldoser till tumörområdet samtidigt som stråldoserna till kringliggande frisk vävnad minskas. Metoden innebär att det är ännu viktigare att bestråla rätt område än tidigare då man använde större marginaler, vilket lett till ett ökat intresse för system för såväl patientpositionering som tumörlokalisering. Den totala världsmarknaden för strålterapiutrustningar och system uppskattades för 2005 uppgå till ca 2000 MUSD efter ett par år av kraftig tillväxt. Marknaden växer med 12 % årligen. Inom området för avancerad strålbehandling har tillväxten varit upp till 20 % årligen. Denna ökning i tillväxt kan hänföras till introduktionen av system med diagnostisk funktionalitet, vilket gör det möjligt för klinikerna att begära ersättning för CTstudier med dessa system. Tre företag, Varian, Elekta och TomoTherapy dominerar detta nya marknadssegment och de har redan sålt 300, 150 respektive 100 sådana system. Marknaden har tidigare regionalt fördelats med 40 % Nordamerika, 30 % Europa och 30 % övriga världen, men den snabba utvecklingen av avancerade strålbehandlingsmetoder och de ekonomiska incitamenten i USA har ytterligare ökat betydelsen av denna marknad. År 2005 utgjorde Nordamerika nära 50 % av världsmarknaden. Resten av marknaden bedöms fortfarande vara jämnt fördelad mellan Europa och Asien, även om den ostasiatiska marknaden förväntas öka i betydelse inom de närmaste åren. Konkurrerande metoder Positioneringssystem Det börjar komma fram ett flertal mer eller mindre nya metoder för att öka positioneringsnoggrannheten vid behandling. I princip kan metoderna delas upp i tre huvudgrupper, som inte nödvändigtvis konkurrerar sinsemellan. De är rumslasrar, ytmätningssystem samt bildgivande system. Rumslasrar Rumslasrar finns idag i varje behandlingsrum, inklusive simulatorrummet, och även om nya metoder kommer att införas så kommer rumslasrarna inte att ersättas inom överskådlig framtid, eftersom de fortfarande kommer att användas vid enklare behandlingar och troligtvis även fungera som säkerhet, d v s de kommer att användas för grov positionering och rimlighetskontroll. Marknaden för rumslasrar uppskattas till 3000 st/år och domineras av det tyska företaget LAP som har minst 30 % av marknaden (nyförsäljning) följt av amerikanska Gammex med knappt 20 %. Ytmätningssystem Ytmätningssystem är en ny typ av positioneringssystem som bygger på det faktum att det finns en god överensstämmelse mellan en patients ytstruktur och dess underliggande benstruktur, vilket gör metoden lämplig för alla tumörer som inte rör sig alltför mycket i förhållande till benstrukturer. Den största fördelen som ytmätningssystemen erbjuder är kostnadseffektivitet. Systemen erbjuder en snabb och noggrann positionering till en betydligt lägre kostnad än avancerade bildgivande system. 24

Inbjudan till förvärv av aktier i. C-RAD AB (publ) Del 1 av 3 Sammanfattning

Inbjudan till förvärv av aktier i. C-RAD AB (publ) Del 1 av 3 Sammanfattning Inbjudan till förvärv av aktier i C-RAD AB (publ) Del 1 av 3 Sammanfattning Upprättat i samband med Bolagets nyemission 2008 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Riskfaktorer 4 Styrelsens försäkran 4 Ledning

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

Resultat efter finansiella poster uppgick till (-1 118) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till (-1 381) KSEK

Resultat efter finansiella poster uppgick till (-1 118) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till (-1 381) KSEK AroCell AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 402 (-1 118) KSEK Resultat per aktie uppgick till -0,10

Läs mer

Om C-RAD Verksamheterna i C-RAD gruppen baseras på forskning och utveckling, som har sitt ursprung ifrån Karolinska Institutet och Karolinska

Om C-RAD Verksamheterna i C-RAD gruppen baseras på forskning och utveckling, som har sitt ursprung ifrån Karolinska Institutet och Karolinska Årsredovisning 2008 1 2 Om C-RAD Verksamheterna i C-RAD gruppen baseras på forskning och utveckling, som har sitt ursprung ifrån Karolinska Institutet och Karolinska Sjukhuset i Solna samt Kungliga tekniska

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september Resultat efter finansiella poster uppgick till (-2 202) KSEK

Delårsrapport 1 januari 30 september Resultat efter finansiella poster uppgick till (-2 202) KSEK AroCell AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 610 (-2 202) KSEK Resultat per aktie uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Resultat efter finansiella poster uppgick till (-1 588) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till (-1 807) KSEK

Resultat efter finansiella poster uppgick till (-1 588) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till (-1 807) KSEK AroCell AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 751 (-1 588) KSEK Resultat per aktie uppgick till -0,12

Läs mer

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31 55697-5782 Delårsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 55697-5782 Aptahem kvartalsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 Sammanfattning av kvartalsrapport Tre månader (215-1- 1 215-3- 31)! Rörelsens intäkter uppgick

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr)

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Stockholm den 21 maj 2014 Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan39 B SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com

Läs mer

ScandiDos AB (publ) (556613-0927)

ScandiDos AB (publ) (556613-0927) ScandiDos AB (publ) (556613-0927) Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 2014 30 april 2015 Perioden 1 maj 2014 30 april 2015 Ny försäljningschef på plats i juni 2014 Första order på Delta 4 Discover från

Läs mer

Resultat efter finansiella poster uppgick till (-868) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till (-706) KSEK

Resultat efter finansiella poster uppgick till (-868) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till (-706) KSEK AroCell AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 118 (-868) KSEK Resultat per aktie uppgick till -0,06

Läs mer

Stockholm den 25 Februari Bokslutskommuniké Nanexa AB (publ)

Stockholm den 25 Februari Bokslutskommuniké Nanexa AB (publ) Stockholm den 25 Februari 2016 Bokslutskommuniké 2015 Nanexa AB (publ) Sammanfattning av rapportperioden 1 oktober - 31 december 2015 Omsättningen uppgick till: 313 (0) KSEK Rörelseresultatet (EBIT) uppgick

Läs mer

Delårsrapport. Första kvartalet Medfield Diagnostics AB (publ)

Delårsrapport. Första kvartalet Medfield Diagnostics AB (publ) Delårsrapport Första kvartalet 2015 Medfield Diagnostics AB (publ) 556677-9871 Sammanfattning av rapportperioden 1 januari 31 mars 2015 Omsättningen uppgick till 282 (138) KSEK Resultat efter finansiella

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Delårsrapport Januari september Nanexa AB (publ) Nanexa AB (publ) Virdings Allé 32B SE Uppsala +46 (0) nanexa.

Delårsrapport Januari september Nanexa AB (publ) Nanexa AB (publ) Virdings Allé 32B SE Uppsala +46 (0) nanexa. Delårsrapport Januari september 2016 Nanexa AB (publ) Nanexa AB (publ) Virdings Allé 32B SE-75450 Uppsala +46 (0) 18 100 300 nanexa.se Nanexa AB (PUBL) Nanexa AB är ett högteknologiskt forskningsföretag

Läs mer

Årsredovisning 2009 1

Årsredovisning 2009 1 Årsredovisning 2009 1 Om C-RAD Verksamheterna i C-RAD gruppen baseras på forskning och utveckling, som har sitt ursprung ifrån Karolinska Institutet och Karolinska Sjukhuset i Solna samt Kungliga Tekniska

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016

Kvartalsrapport Q1 2016 Kvartalsrapport Q1 2016 Resultat och ställning Kvartal 1 i sammandrag 2016 (2015), i tkr Nettoomsättning 0 (0) Summa rörelseintäkter 678 (650) Resultat efter finansiella poster 3 043 (-1 489) Av- och nedskrivningar

Läs mer

MICROPOS MEDICAL. MICROPOS MEDICAL AB (publ) org nr 556648-2310 Göteborg 25 augusti 2011 DELÅRSRAPPORT

MICROPOS MEDICAL. MICROPOS MEDICAL AB (publ) org nr 556648-2310 Göteborg 25 augusti 2011 DELÅRSRAPPORT MICROPOS MEDICAL MICROPOS MEDICAL AB (publ) org nr 556648-2310 Göteborg 25 augusti DELÅRSRAPPORT Januari-juni delårsrapport januari-juni - Resultat efter finansiella poster 2,7 MSEK (-2,0) - Soliditet

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

TILLÄGG TILL PROSPEKT I ANLEDNING AV NOTERING AV C-RAD AB (PUBL) PÅ NASDAQ STOCKHOLM

TILLÄGG TILL PROSPEKT I ANLEDNING AV NOTERING AV C-RAD AB (PUBL) PÅ NASDAQ STOCKHOLM TILLÄGG TILL PROSPEKT I ANLEDNING AV NOTERING AV C-RAD AB (PUBL) PÅ NASDAQ STOCKHOLM 1 Innehållsförteckning Tillägg till Prospekt i anledning av notering av C-RAD AB (publ) på Nasdaq Stockholm... 3 Uppdateringar

Läs mer

Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 046 (-2 546) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 793 (-2 793) KSEK

Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 046 (-2 546) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 793 (-2 793) KSEK AroCell AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 046 (-2 546) KSEK Resultat per aktie uppgick till -0,17

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

GLYCOREX TRANSPLANTATION AB (publ)

GLYCOREX TRANSPLANTATION AB (publ) GLYCOREX TRANSPLANTATION AB (publ) Pressmeddelande 2005-08-26 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI JUNI 2005 Glycorex Transplantation är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling och

Läs mer

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701 Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31 Vivoline Medical AB 556761-1701 Med bolaget eller Vivoline avses Vivoline Medical AB med organisationsnummer 556761-1701. Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet

Läs mer

Bokslutskommuniké Nanexa AB (publ) Nanexa AB (publ) Virdings Allé 32B SE Uppsala +46 (0) nanexa.se

Bokslutskommuniké Nanexa AB (publ) Nanexa AB (publ) Virdings Allé 32B SE Uppsala +46 (0) nanexa.se Bokslutskommuniké 2016 Nanexa AB (publ) Nanexa AB (publ) Virdings Allé 32B SE-75450 Uppsala +46 (0) 18 100 300 nanexa.se Nanexa AB (PUBL) Nanexa AB är ett högteknologiskt forskningsföretag som utvecklar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2010-09-01 till 2011-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år): 4:e kvartalets

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Delårsrapport kvartal 1

Delårsrapport kvartal 1 Delårsrapport kvartal 1 2012 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 7,3 MSEK (7,0) Rörelseresultatet uppgick till 0,3 MSEK (0,0) Resultatet efter skatt blev 0,2 MSEK (-0,1) Resultatet efter skatt

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 1998

Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Sidan 1 av 4 Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Framgångsrik omstrukturering har gett önskad effekt Fördubblade intäkter och kraftigt förbättrat resultat Rörelseintäkterna ökade med 100 procent

Läs mer

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 (publ) Bokslutskommuniké 2006 År 2006 i korthet Intäkterna uppgick till 4 889 TSEK (4 066 TSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 203 TSEK (-996 TSEK) Avskrivningarna uppgick till 628 TSEK

Läs mer

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Omsättningen för perioden uppgick till 214 Tkr (125) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 733 Tkr (-1 759) Resultatet per aktie uppgick till

Läs mer

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program.

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Finansinspektionens diarienummer: 16-12748 Stockholm 16 september 2016 Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2011 Koncern Q3, 1 juli 30 september 2011 Nettoomsättning 2 802 KSEK Resultat efter skatt 1 431 KSEK inklusive upplösning av negativ goodwill med 96 KSEK Resultat per aktie

Läs mer

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet. MIRIS HOLDING AB (publ) - Delårsrapport per 2008-03-31 Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Läs mer

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -706 (-918) KSEK. Nya rön innebär en ändrad prioritering mot solida tumörer

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -706 (-918) KSEK. Nya rön innebär en ändrad prioritering mot solida tumörer AroCell AB (publ) Delårsrapport 1 januari mars 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -868 (-721) KSEK Resultat per aktie uppgick till -0,06 (-0,09)

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2012

Bokslutskommuniké januari december 2012 Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Januari - December 2012 1 Rörelsens intäkter för perioden i bolaget uppgick till 4,7 (17,7) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 1 008,0 (- 1 886,2) tkr Årets

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 Stockholm 2016-02-24 Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 1 jan 31 dec 2015 Nettoomsättningen ökade till 1,4 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (-0,6) MSEK Resultatet efter skatt uppgick

Läs mer

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport Delårsrapport Juli-September 2016 Computer Innovation i Växjö AB (publ) För perioden 2016-07-01 2016-09-30 Computer Innovation i Växjö AB (publ) www.compinn.se 556245-1269 Juli-September 2016 Ne5oomsä5ning

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002 Adcore AB, nuvarande Klövern AB Delårsrapport, januari juni Föreliggande delårsrapport är den sista i Adcores gamla struktur. Från och med den 1 juli är Adcore uppdelat i två från varandra helt fristående

Läs mer

Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet för första kvartalet uppgick till -1,9 (-4,2) MSEK

Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet för första kvartalet uppgick till -1,9 (-4,2) MSEK AGELLIS Group AB (publ.) Delårsrapport januari-mars 2008 Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet för första kvartalet uppgick till -1,9 (-4,2) MSEK Resultatet

Läs mer

Tekniken som möjliggör att fler cancerpatienter kan botas

Tekniken som möjliggör att fler cancerpatienter kan botas Denna trycksak medföljer som bilaga i tidningen Aktiespararen. Allt ansvar för dess innehåll vilar på C-RAD Tekniken som möjliggör att fler cancerpatienter kan botas Inbjudan till teckning av nya aktier

Läs mer

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( )

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( ) Delårsrapport Januari - juni (2011-01-01 2011-06-30) TiTANA Sammanfattning av delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 (6 mån) Nettoomsättning uppgick till 321 227 SEK Rörelseresultatet uppgick till 1 347 896

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2016

Halvårsrapport januari juni 2016 Stockholm 2016-08-23 Halvårsrapport januari juni 2016 1 januari 30 juni 2016 Nettoomsättningen ökade till 16,7 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 2,7 (-0,1) MSEK Resultatet efter skatt uppgick för

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2011-09-01 till 2012-08-31 I den ursprungliga rapporten, publicerat

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Årsredovisning 2009 1

Årsredovisning 2009 1 Årsredovisning 2009 1 Om C-RAD Verksamheterna i C-RAD gruppen baseras på forskning och utveckling, som har sitt ursprung ifrån Karolinska Institutet och Karolinska Sjukhuset i Solna samt Kungliga tekniska

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2005-09-01 2006-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILLÄGG TILL PROSPEKT... 3 SAMMANFATTNING... 4 FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG...

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Bokslutskommuniké till Medfield Diagnostics AB (publ)

Bokslutskommuniké till Medfield Diagnostics AB (publ) Bokslutskommuniké 2016-01-01 till 2016-12-31 Medfield Diagnostics AB (publ) 556677-9871 Helåret 2016 Omsättningen uppgick till 6 362 (7 576) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 437 (-4

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Förstärkt försäljningsorganisation. Positiv studie om prostatacancer.

Förstärkt försäljningsorganisation. Positiv studie om prostatacancer. Förstärkt försäljningsorganisation. Positiv studie om prostatacancer. Finansiell utveckling Första kvartalet Nettoomsättning: 1 837 (2 557) TSEK Resultatet efter finansiella poster: -1 728 (-46) TSEK Resultatet

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) Perioden

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) Perioden Senzime AB (publ) 1 (7) Bokslutskommuniké för Senzime AB (publ) Perioden 2007-09-01 2008-12-31 Senzime AB (publ) 2 (7) Senzime AB (publ) får härmed avge bokslutskommuniké för det förlängda verksamhetsåret

Läs mer

Rapport för första kvartalet 2008

Rapport för första kvartalet 2008 Kvartalssrapport januari mars 2008 Rapport för första kvartalet 2008 Omsättning var 8,2 MSEK (17,5) för kvartalet. Rörelseresultat -1,8 MSEK (-2,2) för kvartalet. Resultat efter skatt för kvartalet -1,9

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2011. Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 432 (-1 556) KSEK

Delårsrapport 1 januari 30 september 2011. Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 432 (-1 556) KSEK AroCell AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Nettoomsättningen uppgick till 0 (13) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 432 (-1 556) KSEK Resultat per aktie uppgick till

Läs mer

Delårsrapport för tiden 2015-01-01 till 2015-09-30

Delårsrapport för tiden 2015-01-01 till 2015-09-30 Delårsrapport för tiden 2015-01-01 till 2015-09-30 Perioden i sammandrag: Nettoomsättning uppgick till 174 tsek. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 404 tkr. Resultaten per aktie uppgick

Läs mer

PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012

PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012 PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012 Perioden januari-mars i sammandrag Periodens resultat uppgick till - 9 277 Tkr (-2 847 Tkr) Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 1 124 (859) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 2 844 (- 4 418) tkr Kassaflödet

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr)

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

Resultat efter finansiella poster uppgick till (-2 402) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till (-3 255) KSEK

Resultat efter finansiella poster uppgick till (-2 402) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till (-3 255) KSEK AroCell AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 842 (-2 402) KSEK Resultat per aktie uppgick till -0,10

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i. Senzime AB (publ) Sammanfattning

Inbjudan till förvärv av aktier i. Senzime AB (publ) Sammanfattning Inbjudan till förvärv av aktier i Senzime AB (publ) Sammanfattning Upprättat i samband med nyemission våren 2008 och upptagande till handel på AktieTorget www.senzime.com www.senzime.com Innehållsförteckning

Läs mer

HÄNDELSER INTRÄFFADE EFTER PERIODENS SLUT

HÄNDELSER INTRÄFFADE EFTER PERIODENS SLUT Delårsrapport januari - september 2003 Optoventkoncernen Optovent AB (publ) är ett medicintekniskt företag, vars affärsidé är att utveckla och marknadsföra innovativa system och teknikplattformar för säker

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Prebona AB (publ) Delårsrapport Q Prebona AB (publ) Rapportperiod 1 juli 30 september 2016

Prebona AB (publ) Delårsrapport Q Prebona AB (publ) Rapportperiod 1 juli 30 september 2016 Delårsrapport Q3 2016 Prebona AB (publ) Rapportperiod 1 juli 30 september 2016 Rörelsens nettointäkter uppgick till 55 332 (30 422) SEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 143 406 (- 388

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI SEPTEMBER 2005

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI SEPTEMBER 2005 Pressmeddelande 2005-10-28 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI SEPTEMBER 2005 Glycorex Transplantation AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling och försäljning inom framförallt

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2006

Bokslutskommuniké januari december 2006 Bokslutskommuniké januari december 2006 Nordic Campings tillväxt fortsätter och nettoomsättningen ökade med 40 % jämfört med föregående år. Rörelseresultatet för 2006 uppgick till 1 180 KSEK vilket är

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 20 tkr (25 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 540 tkr (-3 563tkr)

Nettoomsättningen uppgick till 20 tkr (25 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 540 tkr (-3 563tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org. nr 556671-3607 Isafjordsgatan39 B SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari september 2012 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1)

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1) Delårsrapport 1 januari 30 september Nettoomsättningen uppgick till 4,3 MSEK (3,2) Rörelseresultatet blev - 5,4 MSEK (- 5,7) Rörelsemarginalen blev - 127 % (- 176 %) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8)

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8) Qualisys Bokslutsrapport från Qualisys AB för verksamhetsåret 2000. Omsättningen blev 21 Mkr Resultatet efter skatt blev 2 Mkr Rörelseresultatet blev -39 Mkr, varav 25 Mkr är kostnader för satsningar i

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/ Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/ Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31. Org.nr 556529-9293 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/12 2006 Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31. Moderbolagets fakturering uppgick till 5,7 MSEK (7,3 MSEK) vilket

Läs mer