Halland en liten region med stora möjligheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Halland en liten region med stora möjligheter"

Transkript

1 Årsredovisning 2010

2

3 region halland årsredovisning 2010 förord Halland en liten region med stora möjligheter 2010 präglades av ett intensivt förberedelsearbete för att förena regionförbundet Region Halland och Landstinget Halland till en gemensam organisation. Från och med 2011 är vi en av fyra regioner i Sverige med ansvar för såväl regional utveckling som hälso- och sjukvård. Med regionbildningen får vi nya möjligheter att ta ett samlat grepp om alla de frågor som påverkar hur det är att leva och verka i Halland, att tillsammans verka mot visionen Halland bästa livsplatsen. Vi ser redan nu fördelarna med att vara en till ytan liten region, eftersom det underlättar ett nära samarbete med kommunerna, att fatta snabba beslut och lokal förankring. Halland har stora möjligheter att vara en både nationellt och internationellt konkurrenskraftig region. Med en väl utbyggd infrastruktur och fungerande kommunikationer kan vi erbjuda hallänningarna en stor arbetsmarknad, samtidigt som näringslivet får tillgång till en utökad marknad för sina varor och tjänster. En oerhört viktig pusselbit handlar om tågtrafiken på Västkustbanan, där vi länge arbetat för att få till stånd en utbyggnad till dubbelspår genom Varberg. Under 2010 kom det efterlängtade beskedet att Varbergsetappen ingår i regeringens infrastruktursatsningar under Under året påbörjades också arbetet med det så kallade västsvenska paketet, som innebär betydande satsningar på en effektivare tåg- och kollektivtrafik i hela Västsverige. Region Halland är med och finansierar satsningarna, som inte minst kommer att förbättra pendlingsmöjligheterna för de många hallänningar som arbetar i Göteborgsområdet. I Halland är vi också övertygade om att kulturen spelar en viktig roll i arbetet med att göra Halland till den bästa livsplatsen. Kulturlivet påverkar såväl vår hälsa och vårt välbefinnande som Hallands förmåga att attrahera besökare och företag. Därför är det glädjande att Halland under 2010 utsågs till en av fyra pilotregioner som ingår i en ny samverkansmodell med staten. Vi får nu nya möjligheter att påverka fördelningen av de statliga kulturpengarna utifrån de behov som finns i Halland. Under hösten antog regionstyrelsen Hallands kulturplan som tagits fram i nära samverkan med Hallands kommuner, kulturorganisationer, ideella föreningar och kulturskapare. Med planen har Halland fått ett starkt instrument för utveckling och förnyelse av kulturen under de närmaste tre åren. Göran Karlsson (c) Regionstyrelsens ordförande

4

5 region halland årsredovisning 2010 innehållsförteckning Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Måluppfyllelse... 6 Resultaträkning...12 Resultat per verksamhet Balansräkning Investeringsredovisning Personalredovisning...20 Redovisningsprinciper...25 Revisionsberättelse för år

6 måluppfyllelse region halland årsredovisning 2010 Måluppfyllelse Region Hallands verksamhet utgår från den regionala utvecklingsstrategin Halland bästa livsplatsen. Här definieras fyra övergripande målområden för vårt arbete: Skapa fördelar av läget Stärka grundläggande förutsättningar Bygga företag med kunskap Förverkliga bodrömmar Skapa fördelar av läget INDIKATOR Antal gränsöverskridande projekt tillsammans med andra regioner, i Sverige och övriga Europa I vårt arbete ska vi dra nytta av vårt läge genom att samarbeta över gränserna. Tillsammans med andra regioner inom EU bedriver vi 19 utvecklingsprojekt. Projekten medfinansieras av EU:s olika program Nordsjöprogrammet, Östersjöprogrammet, Öresund Kattegat - Skagerrakprogrammet, Interreg IV C och Fiskefonden. Projekten berör näringsliv, arbete och kompetens, energi och miljö, infrastruktur och boende, folkhälsa, kultur samt skola och utbildning. Stärka grundläggande förutsättningar INDIKATORER Ohälsotal I jämförelse med flertalet andra regioner har Halland låga ohälsotal. Bara Stockholms län hade under 2010 lägre ohälsotal än Halland. I Halland låg i december 2010 ohälsotalet på totalt 26,7 dagar per person, att jämföra med riksgenomsnittet på 29,5 dagar. Det är fortfarande en stor skillnad mellan könen. För kvinnor var ohälsotalet 31,7 och för män 21,7. Utsläpp av växthusgaser (Text från Miljömålsportalen, Enligt de senaste tillgängliga siffrorna har utsläppen av växthusgaser i Hallands län minskat med 14 procent mellan åren 1990 och Målet är därför redan uppnått. Minskningen i Halland är större än genomsnittet för riket som ligger på 12 procent. Minskningen består till största delen av minskade utsläpp från energiförsörjningen. Detta beror främst på en övergång från uppvärmning med olja till biobränsle samt en ökande andel fjärrvärme. Även utsläppen från avfallssektorn och jordbruket har minskat. För första gången sedan 1990 så kan vi också se en liten minskning av utsläppen från transportsektorn jämfört med föregående år. Det är framförallt personbilar som står för minskningen. Totalt sett sedan jämförelseåret 1990 har dock utsläppen från transporter ökar. Dock är den utsläppsminskning som målet avser på 4 procent till 2010 en alldeles för blyg- 6

7 region halland årsredovisning 2010 måluppfyllelse sam siffra om vi ska minska den mänskliga påverkan på klimatet. Utsläppen måste minska mer och i högre takt om vi ska kunna uppnå det övergripande miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. Bygga företag med kunskap INDIKATORER Antal nystartade företag per 1000 invånare Enligt statistik från Nyföretagarcentrum ökade antalet nya företag starkt under I Halland ökade antalet företag med drygt 20 procent, som är en av de största ökningarna i landet. Etableringsfrekvensen, uttryckt som antal nya företag per tusen invånare, ökade också under Halland har med 6,3 nya företag per 1000 invånare den femte högsta etableringsfrekvensen i landet. Allra högst är etableringsfrekvensen (antal startade företag per 1000 invånare) i Stockholms län med 10,7 nya företag per 1000 invånare. FoU-investeringar Halland har få sysselsatta i branscher med stort teknik- och kunskapsinnehåll och inom företagstjänster. Dominansen av mindre företag och det begränsade inslaget av kunskapsintensiva branscher i regionen får till följd att det bedrivs förhållandevis lite forskning i det halländska näringslivet. Dessa strukturellt betingade brister i den halländska näringslivsstrukturen bekräftas av den statistik som beskriver investeringar i forskning och utveckling. Det halländska näringslivets FoU-investeringar är mycket små jämfört med riksgenomsnittet. År 2008 investerade företagen i Halland i genomsnitt knappt kronor per sysselsatt. Riksgenomsnittet är mer än tio gånger större, kronor per sysselsatt. Det finns en risk för att den begränsade tillgången till avancerade företagstjänster och små investeringarna i forskning och utveckling kan bli hinder för tillväxt. Halland har goda utvecklingsförutsättningar när det gäller faktorer som kan kopplas till inflyttning, demografisk utveckling och nyföretagande medan faktorer som beror på näringslivets struktur är svagt utvecklade. Arbetskraftsbrist enligt Småföretagsbarometern Enligt Småföretagsbarometern, som ges ut av Företagarna och Swedbank två gånger per år, är bristen på arbetskraft ett viktigt hinder för tillväxt i många små företag i Halland. Denna indikator är dock starkt konjunkturberoende. Från att närmare 30 procent av företagen uppgav bristen på arbetskraft som ett viktigt hinder för tillväxt har andelen sjunkit till som lägst 7 procent våren Därefter har den upplevda bristen på arbetskraft ökat i takt med att konjunkturen. Hösten 2010 uppger 18 procent av företagen i Halland att brist på arbetskraft är ett hinder för tillväxt. 7

8 måluppfyllelse region halland årsredovisning Andel företag som uppger BRIST PÅ ARBETSKRAFT som ett hinder för tillväxt Källa: Småföretagsbarometern Riket Halland 0 Våren 2000 Hösten 2000 Våren 2001 Hösten 2001 Våren 2002 Hösten 2002 Våren 2003 Hösten 2003 Våren 2004 Hösten 2004 Våren 2005 Hösten 2005 Våren 2006 Hösten 2006 Våren 2007 Hösten 2007 Våren 2008 Hösten 2008 Våren 2009 Hösten 2009 Våren 2010 Hösten 2010 Förverkliga bodrömmar INDIKATORER Befolkningsförändringar, in- och utflyttning Halland har en mycket stark folkmängdsutveckling, trots att den ekonomiska krisen inte är helt över. Bara Stockholms, Uppsala och Skåne län hade en starkare procentuell utveckling under Befolkningsökningen i Halland på personer (0,90 procent) under 2010 är något mindre än Det innebär att det vid årsskiftet fattades 516 personer till invånare. Sannolikt kommer denna gräns att passeras under våren Alla hallandskommunerna utom Hylte ökade sin folkmängd under Mest ökade Kungsbacka med personer följt av Halmstad med 713 och Varberg med

9 region halland årsredovisning 2010 måluppfyllelse Folkmängdsförändring under 2010 Länsnamn Folkmängd Folk- Folk- Kommunnamn 2010 ökning ökning Procent Stockholm ,74 Uppsala ,20 Skåne ,00 Halland ,90 Riket ,80 Västra Götaland ,69 Södermanland ,63 Östergötland ,59 Västmanland ,56 Örebro ,48 Kronoberg ,42 Blekinge ,42 Västerbotten ,29 Jönköping ,24 Dalarna ,21 Gävleborg ,10 Gotland ,08 Jämtland ,02 Värmland ,00 Kalmar ,04 Norrbotten ,16 Västernorrland ,17 Falkenberg ,66 Halmstad ,78 Hylte ,97 Kungsbacka ,47 Laholm ,19 Varberg ,12 INDIKATOR Antal och andel elever som varje år får en musik-, teater- eller dansaktivitet (2009 års siffror inom parentes). Musik: 43 % (41 %) eller (14 400) elever i grundskolan har fått uppleva en professionell konsert. Dans: 9 % (26 %) eller (9 267) elever i grundskolan har fått uppleva en professionell dansföreställning. Teater: 67 % (55 %) eller (19 276) elever har fått uppleva professionell teater genom Teater Halland eller andra teatergrupper. 9

10 måluppfyllelse region halland årsredovisning 2010 Besök Länsmuseerna: 62 % (53 %) eller (18 440) av regionens grundskoleelever har gjort ett besök på något av de båda länsmuseerna. (Fördelningen är (14 000) på Länsmuseet Varberg och (4 440) på Länsmuseet Halmstad). Antalet besökare vid Teater Halland, Musik i Halland, Hallands länsmuséer Musik i Halland: (65 962) personer besökte Musik i Hallands arrangemang runt om i regionen. Teater Halland: (16 012) personer besökte Teater Hallands arrangemang runt om i regionen. Länsmuseet Varberg: ( ) personer. Länsmuseet Halmstad: (27 839) personer. MÅLUPPFYLLELSE EGNA SKOLOR Naturbruk Halland. Livslångt lärande Den årliga kvalitetsuppföljningen visar en svag försämring när det gäller elevernas uppfattning om inflytande över undervisningen, mest på Plönningegymnasiet, vilket kan ha sin grund i det tematiska arbetssättet som initialt blir uppstyrt. Båda skolorna är nöjda med kvaliteten undervisningen, vilket inte innebär att vi inte arbetar vidare för att bli än bättre. Indikatorer på entreprenörskap Entreprenörskap är ett förhållningssätt som skall prägla all undervisning. Genom att stödja och utmana elever kommer de att lära sig att hitta kreativa vägar i alla utmaningar. Konkreta exempel på projekt i samarbete med branscher och näringar finns det ett tiotal där vissa har gått så långt att de blivit produkter och finns på marknaden. Indikatorer på hälsa Temadagar med miljö har genomförts både när det gäller fysisk och psykosocial inriktning, antidroginformation ges enligt fastställt schema. Barnmorskeinformation 1 gång per månad och idrottsdagar inom Idrott och hälsa är andra exempel. Indikatorer på kultur Elevernas redovisningar av olika projektarbeten har stora inslag av kultur där modevisningen av kläder, gjorda av växtmaterial och designade av floristelever, är ett årligt uppskattat evenemang på Munkagårdsgymnasiet. Eleverna i åk 1 har ett kulturtema med framförande av korta pjäser och besök i Varberg på Teater Hallands föreställningar. Båda skolorna har aktiva skolbibliotek och estetisk verksamhet på schemat. 10

11 region halland årsredovisning 2010 måluppfyllelse KATRINEBERGS FOLKHÖGSKOLA Indikatorer på livslångt lärande Allmän kurs Allmän kurs i Halmstad Praktisk linje (Funktionshindrade) Kontakttolkkurser (Distanskurs 25 %) Resultatet blev deltagarveckor. Indikatorer på hälsa Idrottsledarskap & Hälsa, Friskvård & Hälsa Personlig tränare. (Enterminskurs) Resultatet blev deltagarveckor. Indikatorer på kultur Teaterlinjen Filmlinjen. Resultatet blev deltagarveckor. LÖFTADALENS FOLKHÖGSKOLA Indikatorer på livslångt lärande Allmän kurs Turism Resultat blev deltagarveckor. Indikatorer på hälsa Kreativt fokus Arbetsmarknadsutbildningar Resultatet blev deltagarveckor. Indikatorer på kultur Konst- och konsthantverk Dans Resultatet blev deltagarveckor. Sammanlagt resultat för båda folkhögskolorna (mål inom parentes): Livslångt lärande deltagarveckor (6 500) Kultur deltagarveckor (2 900) Hälsa deltagarveckor (2 400) Skolorna har tillsammans genomfört 25 kulturarrangemang 11

12 resultaträkning 2010 region halland årsredovisning 2010 Resultaträkning 2010 Resultaträkning 2010 Utfall Utfall Utfall Budget Avvikelse (tkr) Not Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Medlemsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat Not 1 Verksamhetens intäkter och kostnader är exklusive interna affärer enligt nedan. Med interna affärer avses affärer mellan Region Hallands enheter. Utfall Utfall Utfall Budget (tkr) Verksamhetens intäkter Enl res.räkning kon - därav internt Region Halland Enl res.räkning kon Intäkter enligt resultaträkningen Enl res.räkning kon Verksamhetens kostnader Enl res.räkning kon - därav internt Region Halland Enl res.räkning kon Kostnader enligt resultaträkningen Enl res.räkning kon Finansiella intäkter därav internt Region Halland Kug 843, analysrapp Finansiella intäkter enligt resultaträkningen Finansiella kostnader därav internt Region Halland Kug 853, analysrapp Finansiella kostnader enligt resultaträkningen Not 2 Intern ränta mellan Region Hallands enheter har tagits bort. Utfall Utfall Utfall Finansiella intäkter (tkr) Ränteintäkter 1 376,9 519,4 454,0 Kug 842, analysrapp Värdeökning placeringar 1 193,4 740,7 23,0 kug 872, uppskrivn a Reavinst försäljning finansiella placeringar 618,0 Kug 845, 618 tkr rea Övrigt 80,6 53,4 98,0 Summa 2 650, , ,0 Not 3 Intern ränta mellan Region Hallands enheter har tagits bort. Rad 2, Vad avs och 2009)? 12 Utfall Utfall Utfall Finansiella kostnader (tkr) Räntor på lån -103,5-54,6-21,7 kug 852 Nedskrivning -741,7-45,4-144,7 kug 882 Övrigt -57,9-72,4-59,3 Summa -903,1-172,4-225,7

13 Not 2 Intern ränta mellan Region Hallands enheter har tagits bort. region halland årsredovisning 2010 resultaträkning 2010 Utfall Utfall Utfall Finansiella intäkter (tkr) Ränteintäkter 1 376,9 519,4 454,0 Kug 842, analysrapp Värdeökning placeringar 1 193,4 740,7 23,0 kug 872, uppskrivn a Reavinst försäljning finansiella placeringar 618,0 Kug 845, 618 tkr rea Övrigt 80,6 53,4 98,0 Summa 2 650, , ,0 Rad 2, Vad avs och 2009)? Not 3 Intern ränta mellan Region Hallands enheter har tagits bort. Utfall Utfall Utfall Finansiella kostnader (tkr) Räntor på lån -103,5-54,6-21,7 kug 852 Nedskrivning -741,7-45,4-144,7 kug 882 Övrigt -57,9-72,4-59,3 Summa -903,1-172,4-225,7 Justerat resultat Årets resultat enligt resultaträkningen 1 026, , ,2 Orealiserade reaförluster i placeringsmedel 711,0 0,0 0,0 Justerat resultat 1 737, , ,2 13

14 resultat region halland årsredovisning 2010 Resultat Region Hallands resultat för 2010 uppgår till -8,2 mnkr, vilket är 6,3 mnkr sämre än budget. I resultatet för 2010 finns några poster som särskilt kan nämnas: Kostnad för avgångsvederlag -9,5 mnkr Kostnad för direktavskrivning av intranät Reavinst i samband med att placeringar för pensionsåtagande har sålts 0,6 mnkr. Resultat per verksamhet Utfall Utfall Budget Avvikelse (tkr) Regionkansliet Förtroendevalda och revision be47 Naturbruk Halland vo42 Folkhögskolorna vo32 Resultat Huvudsakliga förklaringar till ovanstående budgetavvikelser: vo48 Regionkansliet redovisar en negativ avvikelse mot budget med 6,1 mnkr. Regionkansliets och Region Hallands negativa resultat och budgetavvikelse beror på det avgångsvederlag som erbjöds de anställda som inte ville följa med till nya Region Halland. Kostnaden för avgångsvederlaget uppgår till 9,6 mnkr för Livsmiljöenheten redovisar en ökad andel beviljade projekt där finansiering sker med EU-medel och att projekt finansieras i högre utsträckning med externa medel än vad som budgeterats, vilket har resulterat i en budgetavvikelse med 1,6 mnkr. Enheten för Halländsk tillväxt redovisar en budgetavvikelse med 1,8 mnkr. Förtroendevalda & revision redovisar en positiv avvikelse mot budget med 0,8 mnkr. Under 2010 pågick omorganisationen till nya Region Halland, varför omfattningen av regionstyrelsens arbete minskade och utrymmet för nya initiativ var begränsat, vilket förklarar den positiva avvikelsen. Naturbruk Halland redovisar en negativ avvikelse mot budget med -0,3 mnkr. En förklaring till underskottet är att en hel del inköp av material och tjänster har tidigarelagts och genomförts under

15 region halland årsredovisning 2010 resultat Folkhögskolorna Katrinebergs folkhögskola redovisar en negativ avvikelse mot budget med -1,0 mnkr. Störst underskott finns inom personalkostnader (-0,7 mnkr), bland annat anställdes två lärare under tre månader för att genomföra en kurs för arbetslösa ungdomar, men ett lågt deltagarantal medförde en nettoförlust på knappt 0,3 mnkr. Löftadalens folkhögskola redovisar ett negatiwwvt resultat uppgående till -0,5 mnkr. Interkommunala ersättningar för folkhögskoleutbildning redovisar ett plusresultat på 0,8 mnkr, vilket beror på att regionens folkhögskolor har haft ovanligt många utomlänselever under

16 balansräkning region halland årsredovisning 2010 Balansräkning dec 31-dec Förändring (tkr) Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd Fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Stor m balan -51,4 gör a trots EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar för pensioner & liknande förpliktelser Summa avsättningar Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR O SKULDER Ansvarsförpliktelser Pensionsåtaganden Borgensåtaganden Not 4 Maskiner och inventarier Ingående balans , ,7 Årets investeringar 2 755, ,8 Årets avskrivningar , ,3 Nedskrivning vid avyttring -373,0 0,0 Utgående balans , ,3 16 Maskiner och inventarier Anskaffningsvärde - ingående balans , ,2 Ackumulerade avskrivningar - ingående balans , ,5 Bokfört värde - ingående balans , ,7 Anskaffningsvärde - utgående balans , ,4

17 Ansvarsförpliktelser Pensionsåtaganden Borgensåtaganden region halland årsredovisning 2010 balansräkning Not 4 Maskiner och inventarier Ingående balans , ,7 Årets investeringar 2 755, ,8 Årets avskrivningar , ,3 Nedskrivning vid avyttring -373,0 0,0 Utgående balans , ,3 Maskiner och inventarier Anskaffningsvärde - ingående balans , ,2 Ackumulerade avskrivningar - ingående balans , ,5 Bokfört värde - ingående balans , ,7 Anskaffningsvärde - utgående balans , ,4 Ackumulerade avskrivningar - utgående balans , ,1 Bokfört värde - utgående balans , ,3 Not 5 Finansiella anläggningstillgångar Aktiekapital ALMI 490,0 490,0 Aktiekapital Teater Halland 402,6 402,6 Aktiekapital Svensk Turism AB 0,3 0,3 Aktiekapital Hallands Konstmuseum AB Halmstad 51,0 Aktiekapital Hallands Kulturhistoriska museum AB Varberg 51,0 Insatskapital 1 403, ,7 Placering för pensionsåtagande 7 863, ,7 Sålt av förutom p Utgående balans , ,2 stiftelse SKL Not 66. Förråd avser främst jordbruksprodukter, läromedel, råvaror i restauranger etc. vid skolorna. Förråd avser främst jordbruksprodukter, läromedel, råvaror i restauranger, etc. vid skolorna. Huvuddelen av bokfört värde på förråd avser själva djuren, samt foder etc. för själva djurhållningen. Huvuddelen av bokfört värde på förråd avser själva djuren, samt foder etc. för själva djurhållningen. Förråd Förråd Löftadalens Folkhögskola 905,3 942,4 Förråd Munkagårdsgymnasiet 3 223, ,2 Förråd Plönningegymnasiet 2 299, ,0 Förråd Hästar Naturbruk Halland 1 955, ,8 Utgående balans 8 383, ,2? not 7, i bo fanns kundf miljö med bara 0 Finns förklar Not 7 Fordringar Konto 1510 Kund Kundfordringar , ,2 från tkr ti Övriga kortfristiga fordringar 2 166, ,0 Interimsfordringar , ,5 Konto 1731 perio Utgående balans , ,7 MEA från t Not 8 Kassa och bank Förskottskassor 31,3 13,3 Bank , ,2 Konto 1942 Nord Plusgiro , ,5 Konto 1921 Plusg Utgående balans , ,0 Not 99. Summa Det egna eget kapitalet minskar med 8,2 mnkr. Det egna kapitalet minskar med 8,2 mnkr. Plusgiro K mnkr hög UB 2009, Not 10 Avsättningar för pensioner & liknande förpliktelser Intjänade före , ,0 Uppdelning 17 från Avsatt till pensioner exkl. ÖK-SAP , ,0 Rapp. KPA Löneskatt 4 073, ,0 Summa , ,0

18 Plusgiro Bank ,3 606, ,5 933,2 Konto Plusg Nord Utgående Plusgiro balans ,0 730, ,0 109,5 Konto 1921 Plusg balansräkning Utgående balans ,0 Plusgiro K region ,0 halland årsredovisning 2010 Not 9 Summa eget kapital mnkr Plusgiro högk Det Not egna 9 Summa kapitalet eget minskar kapital med 8,2 mnkr. UB mnkr 2009, hög Det egna kapitalet minskar med 8,2 mnkr. UB 2009, Not 10 Avsättningar Not 10 för pensioner & liknande förpliktelser Intjänade Avsättningar före för 1998 pensioner & liknande förpliktelser 4 191, , Uppdelning från Avsatt Intjänade till pensioner före 1998 exkl. ÖK-SAP ,0 599, ,0 554,0 Uppdelning Rapp. KPA från Löneskatt Avsatt till pensioner exkl. ÖK-SAP ,3 599, ,0 554,0 Rapp. KPA Summa Löneskatt ,3 073, ,0 540,0 Summa , ,0 Region Halland har hela pensionsskulden i balansräkningen, även den del av skulden Region Halland som intjänats har hela före pensionsskulden i balansräkningen, även den del av skulden som intjänats före Not 11 Långfristiga Not Långfristiga skulder består skulder av ett består lån från av Landstinget ett lån från Halland. Landstinget Den del som Halland. Den del som förfaller inom ett förfaller Långfristiga år redovisas inom skulder ett år består som redovisas av ett en kortfristig som lån kortfristig från Landstinget skuld. skuld. Halland. Den del som förfaller inom ett år redovisas som kortfristig skuld. Konto 2 seringar Konto 2 riktigt seringar 62 riktigt mnkin jämfört 62 mnk Men jämfört hu Not 12 Kortfristiga Not 12 skulder motsvar Men hu Leverantörsskulder Kortfristiga skulder , , bokats? motsvar Mervärdesskatt Leverantörsskulder ,6 0, ,9 0,0 bokats? Personalens Mervärdesskatt skatter och avgifter 2 608,1 0, ,8 0,0 Interimsskulder Personalens skatter och avgifter ,1 608, ,0 698,8 Konto 2980 Perio Övriga Interimsskulder kortfristiga skulder ,1 756, ,0 408,3 Konto 2980 Perio Utgående Övriga kortfristiga balans skulder ,3 756, ,0 408,3 Utgående balans , ,0 Soliditetsmål I budget och verksamhetsplan för 2010 fastställdes ett soliditetsmål för Region Halland om 15 procent. Soliditeten per den 31 december uppgick till 19,3 procent, vilket innebär att målet uppfylls. 18

19 region halland årsredovisning 2010 investeringsredovisning 2010 Investeringsredovisning 2010 Investeringsredovisning 2010 Investeringar per Utfall Utfall Utfall Budget Budget enhet (tkr) avvikelse Regionkansliet Kansli 109,7 337, , ,0 319,0 Utbildning/skolverksamhet Uppgraderingsanläggning 2 311,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Naturbruk Halland 2 055, , ,1 950,0-346,1 Katrinebergs folkhögskola 484,2 690,2 791,9 960,0 168,1 Löftadalens folkhögskola 704,3 660,2 841, ,0 488,2 TOTAL 5 664, , , ,0 629,2 Investeringsredovisning Under 2010 har Region Halland investerat 4,1 mnkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse med 0,6 mnkr. Störst investeringar har skett inom Naturbruk Hallands verksamhet med 1,3 mnkr, vilket innebär en negativ budgetavvikelse med 0,3 mnkr. Som exempel på större investeringar kan nämnas: Intranät Region Halland Foderkök, Naturbruk Halland Datorer, Löftadalen 883 tkr 770 tkr 396 tkr , Investeringsredovisning

20 personalredovisning region halland årsredovisning 2010 Personalredovisning Antal anställda och anställningstyp Region Halland har 349 tillsvidareanställda. De flesta, 268 personer, är anställda på folkhögskolorna och naturbruksgymnasierna. På regionkansliet finns det 81 personer, som är tillsvidareanställda. Region Halland har 56 personer anställda på viss tid och av dessa är 30 personer knutna till regionkansliet i olika projekt. De övriga med tidsbegränsade anställningar, arbetar som vikarier inom skolverksamheten. Det finns även ett 50-tal personer som under året har arbetat som timanställda inom verksamheterna i olika omfattning. Den största delen är skolungdomar, som under året arbetar inom driftverksamheterna på naturbruksgymnasierna. Både antal personer med tillsvidareanställning och personer med tidsbegränsade anställningar har ökat under året. Ökningen av antalet tillsvidareanställda och minskat antal anställda på viss tid, beror till största delen på anställningar som efter två år har övergått från allmän visstidsanställning till tillsvidareanställning. Utveckling av antal anställda Tillsvidareanställda Visstidsanställda därav anställda inom projekt vid regionkansliet Totalt

21 region halland årsredovisning 2010 personalredovisning Könsfördelning Könsfördelningen för den tillsvidareanställda personalen är relativt jämn, 63,0 procent kvinnor och 37,0 procent män, om man jämför med kommuner och landsting i riket där cirka 80 procent av de anställda är kvinnor. Könsfördelningen bland den personal som är anställda på viss tid är 55,4 procent kvinnor och 44,6 procent män. Totalt för samtliga anställda är könsfördelningen 62,0 procent kvinnor och 38,0 procent män. Inom de olika verksamheterna finns yrkesgrupper som har en traditionell könsfördelning. Samtliga som är anställda som måltidspersonal och lokalvårdare är kvinnor och samtliga hantverkare, tekniker och vaktmästare är män. De största yrkesgrupperna, handläggare och lärare, har en könsneutral fördelning. Även inom yrkesgrupperna arbetsledare inom drift och service, kock/kokerska, trädgårdsarbetare samt djurskötare och jordbruksarbetare finns en könsneutral fördelning. Könsfördelning bland de anställda Tillsvidareanställda Antal % Kvinnor ,0 Män ,0 Totalt 349 Visstidsanställda Antal % Kvinnor 31 55,4 Män 25 44,6 Totalt 56 Totalt anställda Antal % Kvinnor ,0 Män ,0 Totalt 405 Åldersstruktur Av kvinnorna är 60,2 procent yngre än 50 år och motsvarande siffra för männen är 50,6 procent. 13,9 procent av kvinnorna och 21,4 procent av männen tillhör åldersgruppen 60 år och äldre. Av samtliga anställda är 6,7 procent under 30 år. Medelåldern för kvinnor är 46,5 år och medelåldern för män är 48,3 år. Medelåldern för samtliga anställda är 47,2. 21

22 personalredovisning region halland årsredovisning 2010 Åldersfördelning bland de anställda -29 år år år år 60- år Antal Kvinnor Män Totalt Sjukfrånvaro För att skapa ett material som är jämförbart över sektorsgränser ska arbetsgivare den offentliga sektorn redovisa uppgifter om sjukfrånvaro i förvaltningsberättelsen. De nyckeltal som ska redovisas är den totala sjukfrånvaron, sjukfrånvaro för tid av 60 dagar eller mer, sjukfrånvaro för kvinnor respektive män samt sjukfrånvaro i åldersgrupper. Sjukfrånvaron ska anges i procent av gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid. Med sjukfrånvaro avses frånvaro där den anställde har rätt till sjuklön från arbetsgivaren samt sjukpenning, tidsbegränsad sjukersättning, aktivitetsersättning och rehabiliteringsersättning från försäkringskassan. Ordinarie arbetstid är arbetstid enligt kollektivavtal eller annat avtal mellan arbetsgivaren och den anställde och med hänsyn tagen till hur den anställde faktiskt arbetar. Den ordinarie arbetstiden är också rensad från frånvaroorsaker utan ekonomiskt värde under ledighetstiden som till exempel fristående föräldraledighet och övrig frånvaro utan lön. Nyckeltal i procent för sjukfrånvaron för samtliga anställda inom Region Halland under perioden Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro 3,92 3,58 4,37 4,14 4,56 5,15 6,37 Långtidssjukfrånvaro 60 57,56 70,68 70,07 67,82 48,31 40,04 40,75 dagar eller mer utifrån total sjukfrånvaro Sjukfrånvaro för kvinnor 4,38 3,78 4,59 4,18 4,90 6,00 8,14 Sjukfrånvaro för män 3,24 3,29 4,04 4,07 4,02 3,77 3,72 Sjukfrånvaro i åldersgruppen 2,30 1,13 0,90 1,24 2,11 1,04 0,81 29 år eller yngre Sjukfrånvaro i åldersgruppen 4,35 4,03 5,51 4,88 6,11 6,10 6, år Sjukfrånvaro i åldersgruppen 50 år eller äldre 3,77 3,53 3,73 3,88 3,61 4,82 6,60 Under 2010 har den totala sjukfrånvaron ökat något från 3,58 procent till 3,92 procent. För kvinnorna har sjukfrånvaron ökat från 3,78 procent till 4,38 procent. Sjukfrånvaron för männen har minskat marginellt från 3,29 procent till 3,24 procent. 22

23 region halland årsredovisning 2010 personalredovisning I åldersgruppen 50 år eller äldre ökar sjukfrånvaron 3,53 procent till 3,77 procent. I åldersgruppen 29 år och yngre fortsätter sjukfrånvaron att öka från 1,13 procent till 2,30 procent. Den högsta sjukfrånvaron finns i åldersgruppen år. I denna grupp har sjukfrånvaron ökat från 4,03 procent till 4,35 procent. Långtidsfrånvaron, mer än 60 dagar, har minskat markant. Från föregående år har långtidsfrånvaron sjunkit från 70,68 procent av den totala sjukfrånvaron och till 57,56 procent. Den största delen av långtidsfrånvaron kommer från medarbetare som har tidsbegränsad sjukersättning på hel- eller deltid. Jämställdhet Region Halland har en fastställd jämställdhetspolicy samt en policy och handlingsplan för att förebygga och förhindra sexuella trakasserier. Utifrån de gemensamma målen och en analys av den egna verksamheten tar skolorna och regionkansliet årligen fram lokala mål och åtgärder för jämställdhetsarbetet. Inför löneöversynen 2010 har Region Halland gjort en kartläggning och en analys av lönerna för anställda i Region Halland. Resultatet är en av utgångspunkterna i prioriteringarna inför den kommande löneöversynen. Jämställdhetslagen anger också att arbetsgivaren ska kartlägga och analysera löner och anställningsvillkor i syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män. Region Hallands kartläggning visar lönerelationer och lönespridning inom olika yrkesgrupper och mellan kvinnor och män. Pensionsvillkor De anställda har tjänstepension enligt pensionsavtalet KAP-KL och Region Halland har inget ansvar för några särskilda avtals-pensioner för personalen. Den avgiftsbestämda delen av tjänstepensionen betalas ut till pensionsförvaltaren KPA som hanterar personalens individuella pensionskonton. Det är den anställde som har valt hur den individuella delen ska förvaltas. Utöver detta finns en tjänstepensionsdel för dem som tjänar över 7,5 gånger basbeloppet, förmånsbestämd ålderspension. Denna del utgör Region Hallands pensionsskuld till personalen. Samtliga fackliga organisationer har erbjudits möjligheten att teckna avtal för sina medlemmar om att göra löneväxling till förmån för förstärkt tjänstepension. Löneväxlingen innebär att man avstår från en del av nuvarande bruttolön till förmån för förstärkt tjänste-pension i framtiden. Tre fackliga organisationer tecknat avtal. Region Halland har en förtroendevald på deltid, 45 %, vilket innebär att pension och avgångsersättning kan utgå enligt Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda, PBF. Om pension utgår kommer den att samordnas med framtida förvärvsinkomst enligt avtalet. Eventuell pension kommer att utgå tills innehavaren uppnår 67 års ålder. Övriga förtroendevalda som har uppdrag som understiger 40 %, vilket innebär att de förtroendevalda får ersättning för förlorande tjänstepensionsförmåner enligt interimsstyrelsens beslut 20/02. 23

24 personalredovisning region halland årsredovisning 2010 Övergång till nya Region Halland I samband med verksamhetsövergång till nya Region Halland valde 43 medarbetare att inte följa med till den nya organisationen. Olika förhandlingslösningar har träffats med dessa medarbetare, som slutar vid olika tidpunkter under våren med individuella avgångslösningar. De sista slutar den 30 juni

25 region halland årsredovisning 2010 redovisningsprinciper Redovisningsprinciper Allmänt Region Halland följer kommunal redovisningslag. Dock uppfyller regionen inte helt kraven som finns i 2:8 angående dokumentation av redovisningssystemet. Ett arbete kring detta har påbörjats. Region Halland följer Landstinget Hallands anvisningar angående utrustningens ekonomiska livslängd. Hela pensionsskulden har tagits upp som en avsättning (skuld) i balansräkningen, det vill säga även den del av skulden som intjänats före år Tillämpade principer Pensionsskuld - då Region Halland är en ny organisation belastar pensionsskulden resultaträkningen fullt ut, vilket innebär att skulden räknas upp med nyintjänad pension och ränta på befintlig pensionsskuld. Pensionsskulden är beräknad hos KPA enligt nya beräkningsgrunder i RIPS07. Löner och löneförmåner - löner och övriga löneförmåner redovisas i huvudsak enligt kontantprincipen. Detta med undantag för semesterskuld, ferie- och uppehållslöner samt intjänad kompensationsledighet, som bokas upp vid intjänandet. Finansiella långfristiga tillgångar - finansiella anläggningstillgångar är bokförda till det lägsta av anskaffningsvärde eller marknadsvärde på balansdagen. Maskiner och inventarier - maskiner och inventarier är upptagna till anskaffningsvärde, efter avdrag för planenlig värdeminskning. Projekt - Region Halland bedriver en stor del av sin verksamhet i projektform. Det finns i princip fyra olika sorters projekt (och blandningar av dessa sorter); Finansieringspartner, Samarbetspartner, Huvudpartner och Egenfinansierade projekt som vi är projektägare till (projekt som delfinansieras av Region Halland, projekt med finansiering med staten och projekt med finansiering av EU medel). I alla projekt bokförs kostnaderna löpande. För externfinansierade projekt bokas en intäkt upp motsvarande upparbetad del av beslutad finansiering från staten eller EU och en fordran bokförs. Värdeminskning - avskrivningar görs månadsvis och de planenliga avskrivningstiderna följer samma plan som Landstinget Halland tillämpar. Leasing - vid redovisning av hyror/leasing har nominella värden angivits. 25

26 revisionsberättelse för år 2010 region halland årsredovisning 2010 Revisionsberättelse för år

27 region halland årsredovisning 2010 revisionsberättelse för år

28 Box 517, Halmstad

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 Landstingskontoret Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 1 Landstingskontoret 2002-05-17 Avd för Arbetsgivarfrågor Jannike Wenke, tfn 08-737 51 54 Mats Perming, tfn

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Pensionsåtagande Jämtlands läns landsting Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...3 2. Revisionsfråga...4

Läs mer

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun Personalredovisning 1 2007 Personalredovisning Ängelholms kommun 2 Personalredovisning Personalredovisning för Ängelholms kommun Personalredovisningen ska utgöra underlag för vidare analys och uppföljning

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

PENSIONSENHETEN. - Pensionsenheten - Nämndernas VB 2008

PENSIONSENHETEN. - Pensionsenheten - Nämndernas VB 2008 273 PENSIONSENHETEN Sammanfattning Pensionsenheten omfattar kommunens samtliga kostnader för nyintjänade pensionsförmåner enligt KollektivAvtalad Pension KAP-KL. Därutöver ingår kostnaden för förändring

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-09-01 2007-08-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-09-01 2007-08-31 1 Flädje Nya Golfklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-09-01 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Pensioner och deltidsarbete

Pensioner och deltidsarbete Pensioner och deltidsarbete Innehåll sid 3 sid 4 sid 5 sid 6 sid 7 sid 10 sid 11 sid 12 Inledning Deltidsarbetets omfattning Deltidsarbetete per sektor Deltidsarbete per avtalsområde Regionala skillnader

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Föreningen Edsätras Vänner

Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning och leds av en styrelse som inte är arvoderad. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Här

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

region hallands organisation

region hallands organisation årsredovisning 2009 region hallands organisation REGIONFULLMÄKTIGE Revisorer Skolutskott REGIONSTYRELSE PRESIDIUM SKOLORNA Naturbruk Halland - Munkagårdsgymnasiet - plönningegymnasiet REGIONKANSLIET Enheten

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 82. Melleruds kommun

Pensionspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 82. Melleruds kommun Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 82. Melleruds kommun Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 ALLMÄNT...4 UPPDATERING...4 BESLUTSORDNING...4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...5 SÄRSKILD AVTALSPENSION

Läs mer

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 Sveriges kristna råd Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 1. Allmänt Granskning av årsbokslut samt förvaltningsrevision har utförts avseende verksamhetsåret 2014. Vårt allmänna intryck

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2010 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(7) 2010-01-01 2009-01-01 Resultaträkning Not -2010-12-31-2009-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 538 569 1 598 854 Offentligrättsliga

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2009 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(6) 2009-01-01 2008-01-01 Resultaträkning Not -2009-12-31-2008-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 598 854 1 714 786 Offentligrättsliga

Läs mer

PENSIONSPOLICY Kiruna Kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-13, 37

PENSIONSPOLICY Kiruna Kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-13, 37 PENSIONSPOLICY Kiruna Kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-13, 37 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Allmänt... 3 3. Uppdatering... 4 4. Beslutsordning... 4 5. Pension till anställda...

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190

11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190 11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190 Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsen beslutar att avge årsredovisning för år 2014 för nedanstående stiftelser Ärendet Årsredovisning

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 12 094 363 11

Läs mer

org.nr. 769623-3357 ÅRSREDOVISNING 2014

org.nr. 769623-3357 ÅRSREDOVISNING 2014 org.nr. 769623-3357 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Östergarn-Gammelgarn Fiber ekonomisk förening får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsbokslut. SV Östergötland

Årsbokslut. SV Östergötland Årsbokslut för SV Östergötland 802462-0745 Räkenskapsåret 2014 2 (9) Resultaträkning Not 2014-01-01-2014-12-31 2013-01-01-2013-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 3 119 370 2 521 346 Bidrag 1

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 1(1) 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 Nettoomsättning 1 9 224 641 8 680 668 Summa intäkter 9 224 641 8 680 668 Rörelsens kostnader Drift 2,3-6 010 197-4 902 006 Löpande

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020 (RUS)

Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020 (RUS) Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020 (RUS) Övergripande mätbara mål Regionala partnerskapet 12-01-18 Övergripande mätbara mål Negativ trend Positiv trend Målet är inte uppnått

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Sida 1 (15) Sida 2 (15) Sida 3 (15) Sida 4 (15) Sida 5 (15) Sida 6 (15) Sida 7 (15) Sida 8 (15) Sida 9 (15) Sida 10 (15) RESULTATRÄKNING 1 Not 2014 2013 Verksamhetsintäkter Medlemsavgifter 150 250 136

Läs mer

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Resultaträkning Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 1 3 784 094 4 023 771 Gåvor till 90-konto 700 4 750 Medlemsavgifter 18

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31. för. Svenska Orienteringsförbundet 802002-5758. Årsredovisningen omfattar:

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31. för. Svenska Orienteringsförbundet 802002-5758. Årsredovisningen omfattar: ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31 för Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Tilläggsupplysningar 7 Sid 2 (10) ÅRSREDOVISNING FÖR SVENSKA ORIENTERINGSFÖRBUNDET

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

!"#"$%$&'()*$%'&+&,+&( -./- 00 1/

!#$%$&'()*$%'&+&,+&( -./- 00 1/ !"#"$%$&'()*$%'&+&+&( -./- 00 1/ 22222 #3"4)*%&$&'"5%%'*' "'+*%)%"5&$& )*)&"5&$& %$*5+66*7&$&)" "'4$$8&'"5%%'*' 2! " # $ % & ' ( ) ) ' * ( + ) + ) ' * - #$ $ '. $ * / $+ " * / $ + * / +# & * / & 0* ' &

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Zetterlundsvägens Samfällighetsförening

Zetterlundsvägens Samfällighetsförening 1 (5) ÅRSBOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-09-01 2014-08-31 Org nr 716417-1956 Förslag till vinstdisposition: Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst 730 228

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Bilaga Dnr a06-1969 En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Från januari 2004 till oktober 2006 har antalet medlemmar som arbetar som personlig

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer