Halland en liten region med stora möjligheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Halland en liten region med stora möjligheter"

Transkript

1 Årsredovisning 2010

2

3 region halland årsredovisning 2010 förord Halland en liten region med stora möjligheter 2010 präglades av ett intensivt förberedelsearbete för att förena regionförbundet Region Halland och Landstinget Halland till en gemensam organisation. Från och med 2011 är vi en av fyra regioner i Sverige med ansvar för såväl regional utveckling som hälso- och sjukvård. Med regionbildningen får vi nya möjligheter att ta ett samlat grepp om alla de frågor som påverkar hur det är att leva och verka i Halland, att tillsammans verka mot visionen Halland bästa livsplatsen. Vi ser redan nu fördelarna med att vara en till ytan liten region, eftersom det underlättar ett nära samarbete med kommunerna, att fatta snabba beslut och lokal förankring. Halland har stora möjligheter att vara en både nationellt och internationellt konkurrenskraftig region. Med en väl utbyggd infrastruktur och fungerande kommunikationer kan vi erbjuda hallänningarna en stor arbetsmarknad, samtidigt som näringslivet får tillgång till en utökad marknad för sina varor och tjänster. En oerhört viktig pusselbit handlar om tågtrafiken på Västkustbanan, där vi länge arbetat för att få till stånd en utbyggnad till dubbelspår genom Varberg. Under 2010 kom det efterlängtade beskedet att Varbergsetappen ingår i regeringens infrastruktursatsningar under Under året påbörjades också arbetet med det så kallade västsvenska paketet, som innebär betydande satsningar på en effektivare tåg- och kollektivtrafik i hela Västsverige. Region Halland är med och finansierar satsningarna, som inte minst kommer att förbättra pendlingsmöjligheterna för de många hallänningar som arbetar i Göteborgsområdet. I Halland är vi också övertygade om att kulturen spelar en viktig roll i arbetet med att göra Halland till den bästa livsplatsen. Kulturlivet påverkar såväl vår hälsa och vårt välbefinnande som Hallands förmåga att attrahera besökare och företag. Därför är det glädjande att Halland under 2010 utsågs till en av fyra pilotregioner som ingår i en ny samverkansmodell med staten. Vi får nu nya möjligheter att påverka fördelningen av de statliga kulturpengarna utifrån de behov som finns i Halland. Under hösten antog regionstyrelsen Hallands kulturplan som tagits fram i nära samverkan med Hallands kommuner, kulturorganisationer, ideella föreningar och kulturskapare. Med planen har Halland fått ett starkt instrument för utveckling och förnyelse av kulturen under de närmaste tre åren. Göran Karlsson (c) Regionstyrelsens ordförande

4

5 region halland årsredovisning 2010 innehållsförteckning Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Måluppfyllelse... 6 Resultaträkning...12 Resultat per verksamhet Balansräkning Investeringsredovisning Personalredovisning...20 Redovisningsprinciper...25 Revisionsberättelse för år

6 måluppfyllelse region halland årsredovisning 2010 Måluppfyllelse Region Hallands verksamhet utgår från den regionala utvecklingsstrategin Halland bästa livsplatsen. Här definieras fyra övergripande målområden för vårt arbete: Skapa fördelar av läget Stärka grundläggande förutsättningar Bygga företag med kunskap Förverkliga bodrömmar Skapa fördelar av läget INDIKATOR Antal gränsöverskridande projekt tillsammans med andra regioner, i Sverige och övriga Europa I vårt arbete ska vi dra nytta av vårt läge genom att samarbeta över gränserna. Tillsammans med andra regioner inom EU bedriver vi 19 utvecklingsprojekt. Projekten medfinansieras av EU:s olika program Nordsjöprogrammet, Östersjöprogrammet, Öresund Kattegat - Skagerrakprogrammet, Interreg IV C och Fiskefonden. Projekten berör näringsliv, arbete och kompetens, energi och miljö, infrastruktur och boende, folkhälsa, kultur samt skola och utbildning. Stärka grundläggande förutsättningar INDIKATORER Ohälsotal I jämförelse med flertalet andra regioner har Halland låga ohälsotal. Bara Stockholms län hade under 2010 lägre ohälsotal än Halland. I Halland låg i december 2010 ohälsotalet på totalt 26,7 dagar per person, att jämföra med riksgenomsnittet på 29,5 dagar. Det är fortfarande en stor skillnad mellan könen. För kvinnor var ohälsotalet 31,7 och för män 21,7. Utsläpp av växthusgaser (Text från Miljömålsportalen, Enligt de senaste tillgängliga siffrorna har utsläppen av växthusgaser i Hallands län minskat med 14 procent mellan åren 1990 och Målet är därför redan uppnått. Minskningen i Halland är större än genomsnittet för riket som ligger på 12 procent. Minskningen består till största delen av minskade utsläpp från energiförsörjningen. Detta beror främst på en övergång från uppvärmning med olja till biobränsle samt en ökande andel fjärrvärme. Även utsläppen från avfallssektorn och jordbruket har minskat. För första gången sedan 1990 så kan vi också se en liten minskning av utsläppen från transportsektorn jämfört med föregående år. Det är framförallt personbilar som står för minskningen. Totalt sett sedan jämförelseåret 1990 har dock utsläppen från transporter ökar. Dock är den utsläppsminskning som målet avser på 4 procent till 2010 en alldeles för blyg- 6

7 region halland årsredovisning 2010 måluppfyllelse sam siffra om vi ska minska den mänskliga påverkan på klimatet. Utsläppen måste minska mer och i högre takt om vi ska kunna uppnå det övergripande miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. Bygga företag med kunskap INDIKATORER Antal nystartade företag per 1000 invånare Enligt statistik från Nyföretagarcentrum ökade antalet nya företag starkt under I Halland ökade antalet företag med drygt 20 procent, som är en av de största ökningarna i landet. Etableringsfrekvensen, uttryckt som antal nya företag per tusen invånare, ökade också under Halland har med 6,3 nya företag per 1000 invånare den femte högsta etableringsfrekvensen i landet. Allra högst är etableringsfrekvensen (antal startade företag per 1000 invånare) i Stockholms län med 10,7 nya företag per 1000 invånare. FoU-investeringar Halland har få sysselsatta i branscher med stort teknik- och kunskapsinnehåll och inom företagstjänster. Dominansen av mindre företag och det begränsade inslaget av kunskapsintensiva branscher i regionen får till följd att det bedrivs förhållandevis lite forskning i det halländska näringslivet. Dessa strukturellt betingade brister i den halländska näringslivsstrukturen bekräftas av den statistik som beskriver investeringar i forskning och utveckling. Det halländska näringslivets FoU-investeringar är mycket små jämfört med riksgenomsnittet. År 2008 investerade företagen i Halland i genomsnitt knappt kronor per sysselsatt. Riksgenomsnittet är mer än tio gånger större, kronor per sysselsatt. Det finns en risk för att den begränsade tillgången till avancerade företagstjänster och små investeringarna i forskning och utveckling kan bli hinder för tillväxt. Halland har goda utvecklingsförutsättningar när det gäller faktorer som kan kopplas till inflyttning, demografisk utveckling och nyföretagande medan faktorer som beror på näringslivets struktur är svagt utvecklade. Arbetskraftsbrist enligt Småföretagsbarometern Enligt Småföretagsbarometern, som ges ut av Företagarna och Swedbank två gånger per år, är bristen på arbetskraft ett viktigt hinder för tillväxt i många små företag i Halland. Denna indikator är dock starkt konjunkturberoende. Från att närmare 30 procent av företagen uppgav bristen på arbetskraft som ett viktigt hinder för tillväxt har andelen sjunkit till som lägst 7 procent våren Därefter har den upplevda bristen på arbetskraft ökat i takt med att konjunkturen. Hösten 2010 uppger 18 procent av företagen i Halland att brist på arbetskraft är ett hinder för tillväxt. 7

8 måluppfyllelse region halland årsredovisning Andel företag som uppger BRIST PÅ ARBETSKRAFT som ett hinder för tillväxt Källa: Småföretagsbarometern Riket Halland 0 Våren 2000 Hösten 2000 Våren 2001 Hösten 2001 Våren 2002 Hösten 2002 Våren 2003 Hösten 2003 Våren 2004 Hösten 2004 Våren 2005 Hösten 2005 Våren 2006 Hösten 2006 Våren 2007 Hösten 2007 Våren 2008 Hösten 2008 Våren 2009 Hösten 2009 Våren 2010 Hösten 2010 Förverkliga bodrömmar INDIKATORER Befolkningsförändringar, in- och utflyttning Halland har en mycket stark folkmängdsutveckling, trots att den ekonomiska krisen inte är helt över. Bara Stockholms, Uppsala och Skåne län hade en starkare procentuell utveckling under Befolkningsökningen i Halland på personer (0,90 procent) under 2010 är något mindre än Det innebär att det vid årsskiftet fattades 516 personer till invånare. Sannolikt kommer denna gräns att passeras under våren Alla hallandskommunerna utom Hylte ökade sin folkmängd under Mest ökade Kungsbacka med personer följt av Halmstad med 713 och Varberg med

9 region halland årsredovisning 2010 måluppfyllelse Folkmängdsförändring under 2010 Länsnamn Folkmängd Folk- Folk- Kommunnamn 2010 ökning ökning Procent Stockholm ,74 Uppsala ,20 Skåne ,00 Halland ,90 Riket ,80 Västra Götaland ,69 Södermanland ,63 Östergötland ,59 Västmanland ,56 Örebro ,48 Kronoberg ,42 Blekinge ,42 Västerbotten ,29 Jönköping ,24 Dalarna ,21 Gävleborg ,10 Gotland ,08 Jämtland ,02 Värmland ,00 Kalmar ,04 Norrbotten ,16 Västernorrland ,17 Falkenberg ,66 Halmstad ,78 Hylte ,97 Kungsbacka ,47 Laholm ,19 Varberg ,12 INDIKATOR Antal och andel elever som varje år får en musik-, teater- eller dansaktivitet (2009 års siffror inom parentes). Musik: 43 % (41 %) eller (14 400) elever i grundskolan har fått uppleva en professionell konsert. Dans: 9 % (26 %) eller (9 267) elever i grundskolan har fått uppleva en professionell dansföreställning. Teater: 67 % (55 %) eller (19 276) elever har fått uppleva professionell teater genom Teater Halland eller andra teatergrupper. 9

10 måluppfyllelse region halland årsredovisning 2010 Besök Länsmuseerna: 62 % (53 %) eller (18 440) av regionens grundskoleelever har gjort ett besök på något av de båda länsmuseerna. (Fördelningen är (14 000) på Länsmuseet Varberg och (4 440) på Länsmuseet Halmstad). Antalet besökare vid Teater Halland, Musik i Halland, Hallands länsmuséer Musik i Halland: (65 962) personer besökte Musik i Hallands arrangemang runt om i regionen. Teater Halland: (16 012) personer besökte Teater Hallands arrangemang runt om i regionen. Länsmuseet Varberg: ( ) personer. Länsmuseet Halmstad: (27 839) personer. MÅLUPPFYLLELSE EGNA SKOLOR Naturbruk Halland. Livslångt lärande Den årliga kvalitetsuppföljningen visar en svag försämring när det gäller elevernas uppfattning om inflytande över undervisningen, mest på Plönningegymnasiet, vilket kan ha sin grund i det tematiska arbetssättet som initialt blir uppstyrt. Båda skolorna är nöjda med kvaliteten undervisningen, vilket inte innebär att vi inte arbetar vidare för att bli än bättre. Indikatorer på entreprenörskap Entreprenörskap är ett förhållningssätt som skall prägla all undervisning. Genom att stödja och utmana elever kommer de att lära sig att hitta kreativa vägar i alla utmaningar. Konkreta exempel på projekt i samarbete med branscher och näringar finns det ett tiotal där vissa har gått så långt att de blivit produkter och finns på marknaden. Indikatorer på hälsa Temadagar med miljö har genomförts både när det gäller fysisk och psykosocial inriktning, antidroginformation ges enligt fastställt schema. Barnmorskeinformation 1 gång per månad och idrottsdagar inom Idrott och hälsa är andra exempel. Indikatorer på kultur Elevernas redovisningar av olika projektarbeten har stora inslag av kultur där modevisningen av kläder, gjorda av växtmaterial och designade av floristelever, är ett årligt uppskattat evenemang på Munkagårdsgymnasiet. Eleverna i åk 1 har ett kulturtema med framförande av korta pjäser och besök i Varberg på Teater Hallands föreställningar. Båda skolorna har aktiva skolbibliotek och estetisk verksamhet på schemat. 10

11 region halland årsredovisning 2010 måluppfyllelse KATRINEBERGS FOLKHÖGSKOLA Indikatorer på livslångt lärande Allmän kurs Allmän kurs i Halmstad Praktisk linje (Funktionshindrade) Kontakttolkkurser (Distanskurs 25 %) Resultatet blev deltagarveckor. Indikatorer på hälsa Idrottsledarskap & Hälsa, Friskvård & Hälsa Personlig tränare. (Enterminskurs) Resultatet blev deltagarveckor. Indikatorer på kultur Teaterlinjen Filmlinjen. Resultatet blev deltagarveckor. LÖFTADALENS FOLKHÖGSKOLA Indikatorer på livslångt lärande Allmän kurs Turism Resultat blev deltagarveckor. Indikatorer på hälsa Kreativt fokus Arbetsmarknadsutbildningar Resultatet blev deltagarveckor. Indikatorer på kultur Konst- och konsthantverk Dans Resultatet blev deltagarveckor. Sammanlagt resultat för båda folkhögskolorna (mål inom parentes): Livslångt lärande deltagarveckor (6 500) Kultur deltagarveckor (2 900) Hälsa deltagarveckor (2 400) Skolorna har tillsammans genomfört 25 kulturarrangemang 11

12 resultaträkning 2010 region halland årsredovisning 2010 Resultaträkning 2010 Resultaträkning 2010 Utfall Utfall Utfall Budget Avvikelse (tkr) Not Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Medlemsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat Not 1 Verksamhetens intäkter och kostnader är exklusive interna affärer enligt nedan. Med interna affärer avses affärer mellan Region Hallands enheter. Utfall Utfall Utfall Budget (tkr) Verksamhetens intäkter Enl res.räkning kon - därav internt Region Halland Enl res.räkning kon Intäkter enligt resultaträkningen Enl res.räkning kon Verksamhetens kostnader Enl res.räkning kon - därav internt Region Halland Enl res.räkning kon Kostnader enligt resultaträkningen Enl res.räkning kon Finansiella intäkter därav internt Region Halland Kug 843, analysrapp Finansiella intäkter enligt resultaträkningen Finansiella kostnader därav internt Region Halland Kug 853, analysrapp Finansiella kostnader enligt resultaträkningen Not 2 Intern ränta mellan Region Hallands enheter har tagits bort. Utfall Utfall Utfall Finansiella intäkter (tkr) Ränteintäkter 1 376,9 519,4 454,0 Kug 842, analysrapp Värdeökning placeringar 1 193,4 740,7 23,0 kug 872, uppskrivn a Reavinst försäljning finansiella placeringar 618,0 Kug 845, 618 tkr rea Övrigt 80,6 53,4 98,0 Summa 2 650, , ,0 Not 3 Intern ränta mellan Region Hallands enheter har tagits bort. Rad 2, Vad avs och 2009)? 12 Utfall Utfall Utfall Finansiella kostnader (tkr) Räntor på lån -103,5-54,6-21,7 kug 852 Nedskrivning -741,7-45,4-144,7 kug 882 Övrigt -57,9-72,4-59,3 Summa -903,1-172,4-225,7

13 Not 2 Intern ränta mellan Region Hallands enheter har tagits bort. region halland årsredovisning 2010 resultaträkning 2010 Utfall Utfall Utfall Finansiella intäkter (tkr) Ränteintäkter 1 376,9 519,4 454,0 Kug 842, analysrapp Värdeökning placeringar 1 193,4 740,7 23,0 kug 872, uppskrivn a Reavinst försäljning finansiella placeringar 618,0 Kug 845, 618 tkr rea Övrigt 80,6 53,4 98,0 Summa 2 650, , ,0 Rad 2, Vad avs och 2009)? Not 3 Intern ränta mellan Region Hallands enheter har tagits bort. Utfall Utfall Utfall Finansiella kostnader (tkr) Räntor på lån -103,5-54,6-21,7 kug 852 Nedskrivning -741,7-45,4-144,7 kug 882 Övrigt -57,9-72,4-59,3 Summa -903,1-172,4-225,7 Justerat resultat Årets resultat enligt resultaträkningen 1 026, , ,2 Orealiserade reaförluster i placeringsmedel 711,0 0,0 0,0 Justerat resultat 1 737, , ,2 13

14 resultat region halland årsredovisning 2010 Resultat Region Hallands resultat för 2010 uppgår till -8,2 mnkr, vilket är 6,3 mnkr sämre än budget. I resultatet för 2010 finns några poster som särskilt kan nämnas: Kostnad för avgångsvederlag -9,5 mnkr Kostnad för direktavskrivning av intranät Reavinst i samband med att placeringar för pensionsåtagande har sålts 0,6 mnkr. Resultat per verksamhet Utfall Utfall Budget Avvikelse (tkr) Regionkansliet Förtroendevalda och revision be47 Naturbruk Halland vo42 Folkhögskolorna vo32 Resultat Huvudsakliga förklaringar till ovanstående budgetavvikelser: vo48 Regionkansliet redovisar en negativ avvikelse mot budget med 6,1 mnkr. Regionkansliets och Region Hallands negativa resultat och budgetavvikelse beror på det avgångsvederlag som erbjöds de anställda som inte ville följa med till nya Region Halland. Kostnaden för avgångsvederlaget uppgår till 9,6 mnkr för Livsmiljöenheten redovisar en ökad andel beviljade projekt där finansiering sker med EU-medel och att projekt finansieras i högre utsträckning med externa medel än vad som budgeterats, vilket har resulterat i en budgetavvikelse med 1,6 mnkr. Enheten för Halländsk tillväxt redovisar en budgetavvikelse med 1,8 mnkr. Förtroendevalda & revision redovisar en positiv avvikelse mot budget med 0,8 mnkr. Under 2010 pågick omorganisationen till nya Region Halland, varför omfattningen av regionstyrelsens arbete minskade och utrymmet för nya initiativ var begränsat, vilket förklarar den positiva avvikelsen. Naturbruk Halland redovisar en negativ avvikelse mot budget med -0,3 mnkr. En förklaring till underskottet är att en hel del inköp av material och tjänster har tidigarelagts och genomförts under

15 region halland årsredovisning 2010 resultat Folkhögskolorna Katrinebergs folkhögskola redovisar en negativ avvikelse mot budget med -1,0 mnkr. Störst underskott finns inom personalkostnader (-0,7 mnkr), bland annat anställdes två lärare under tre månader för att genomföra en kurs för arbetslösa ungdomar, men ett lågt deltagarantal medförde en nettoförlust på knappt 0,3 mnkr. Löftadalens folkhögskola redovisar ett negatiwwvt resultat uppgående till -0,5 mnkr. Interkommunala ersättningar för folkhögskoleutbildning redovisar ett plusresultat på 0,8 mnkr, vilket beror på att regionens folkhögskolor har haft ovanligt många utomlänselever under

16 balansräkning region halland årsredovisning 2010 Balansräkning dec 31-dec Förändring (tkr) Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd Fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Stor m balan -51,4 gör a trots EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar för pensioner & liknande förpliktelser Summa avsättningar Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR O SKULDER Ansvarsförpliktelser Pensionsåtaganden Borgensåtaganden Not 4 Maskiner och inventarier Ingående balans , ,7 Årets investeringar 2 755, ,8 Årets avskrivningar , ,3 Nedskrivning vid avyttring -373,0 0,0 Utgående balans , ,3 16 Maskiner och inventarier Anskaffningsvärde - ingående balans , ,2 Ackumulerade avskrivningar - ingående balans , ,5 Bokfört värde - ingående balans , ,7 Anskaffningsvärde - utgående balans , ,4

17 Ansvarsförpliktelser Pensionsåtaganden Borgensåtaganden region halland årsredovisning 2010 balansräkning Not 4 Maskiner och inventarier Ingående balans , ,7 Årets investeringar 2 755, ,8 Årets avskrivningar , ,3 Nedskrivning vid avyttring -373,0 0,0 Utgående balans , ,3 Maskiner och inventarier Anskaffningsvärde - ingående balans , ,2 Ackumulerade avskrivningar - ingående balans , ,5 Bokfört värde - ingående balans , ,7 Anskaffningsvärde - utgående balans , ,4 Ackumulerade avskrivningar - utgående balans , ,1 Bokfört värde - utgående balans , ,3 Not 5 Finansiella anläggningstillgångar Aktiekapital ALMI 490,0 490,0 Aktiekapital Teater Halland 402,6 402,6 Aktiekapital Svensk Turism AB 0,3 0,3 Aktiekapital Hallands Konstmuseum AB Halmstad 51,0 Aktiekapital Hallands Kulturhistoriska museum AB Varberg 51,0 Insatskapital 1 403, ,7 Placering för pensionsåtagande 7 863, ,7 Sålt av förutom p Utgående balans , ,2 stiftelse SKL Not 66. Förråd avser främst jordbruksprodukter, läromedel, råvaror i restauranger etc. vid skolorna. Förråd avser främst jordbruksprodukter, läromedel, råvaror i restauranger, etc. vid skolorna. Huvuddelen av bokfört värde på förråd avser själva djuren, samt foder etc. för själva djurhållningen. Huvuddelen av bokfört värde på förråd avser själva djuren, samt foder etc. för själva djurhållningen. Förråd Förråd Löftadalens Folkhögskola 905,3 942,4 Förråd Munkagårdsgymnasiet 3 223, ,2 Förråd Plönningegymnasiet 2 299, ,0 Förråd Hästar Naturbruk Halland 1 955, ,8 Utgående balans 8 383, ,2? not 7, i bo fanns kundf miljö med bara 0 Finns förklar Not 7 Fordringar Konto 1510 Kund Kundfordringar , ,2 från tkr ti Övriga kortfristiga fordringar 2 166, ,0 Interimsfordringar , ,5 Konto 1731 perio Utgående balans , ,7 MEA från t Not 8 Kassa och bank Förskottskassor 31,3 13,3 Bank , ,2 Konto 1942 Nord Plusgiro , ,5 Konto 1921 Plusg Utgående balans , ,0 Not 99. Summa Det egna eget kapitalet minskar med 8,2 mnkr. Det egna kapitalet minskar med 8,2 mnkr. Plusgiro K mnkr hög UB 2009, Not 10 Avsättningar för pensioner & liknande förpliktelser Intjänade före , ,0 Uppdelning 17 från Avsatt till pensioner exkl. ÖK-SAP , ,0 Rapp. KPA Löneskatt 4 073, ,0 Summa , ,0

18 Plusgiro Bank ,3 606, ,5 933,2 Konto Plusg Nord Utgående Plusgiro balans ,0 730, ,0 109,5 Konto 1921 Plusg balansräkning Utgående balans ,0 Plusgiro K region ,0 halland årsredovisning 2010 Not 9 Summa eget kapital mnkr Plusgiro högk Det Not egna 9 Summa kapitalet eget minskar kapital med 8,2 mnkr. UB mnkr 2009, hög Det egna kapitalet minskar med 8,2 mnkr. UB 2009, Not 10 Avsättningar Not 10 för pensioner & liknande förpliktelser Intjänade Avsättningar före för 1998 pensioner & liknande förpliktelser 4 191, , Uppdelning från Avsatt Intjänade till pensioner före 1998 exkl. ÖK-SAP ,0 599, ,0 554,0 Uppdelning Rapp. KPA från Löneskatt Avsatt till pensioner exkl. ÖK-SAP ,3 599, ,0 554,0 Rapp. KPA Summa Löneskatt ,3 073, ,0 540,0 Summa , ,0 Region Halland har hela pensionsskulden i balansräkningen, även den del av skulden Region Halland som intjänats har hela före pensionsskulden i balansräkningen, även den del av skulden som intjänats före Not 11 Långfristiga Not Långfristiga skulder består skulder av ett består lån från av Landstinget ett lån från Halland. Landstinget Den del som Halland. Den del som förfaller inom ett förfaller Långfristiga år redovisas inom skulder ett år består som redovisas av ett en kortfristig som lån kortfristig från Landstinget skuld. skuld. Halland. Den del som förfaller inom ett år redovisas som kortfristig skuld. Konto 2 seringar Konto 2 riktigt seringar 62 riktigt mnkin jämfört 62 mnk Men jämfört hu Not 12 Kortfristiga Not 12 skulder motsvar Men hu Leverantörsskulder Kortfristiga skulder , , bokats? motsvar Mervärdesskatt Leverantörsskulder ,6 0, ,9 0,0 bokats? Personalens Mervärdesskatt skatter och avgifter 2 608,1 0, ,8 0,0 Interimsskulder Personalens skatter och avgifter ,1 608, ,0 698,8 Konto 2980 Perio Övriga Interimsskulder kortfristiga skulder ,1 756, ,0 408,3 Konto 2980 Perio Utgående Övriga kortfristiga balans skulder ,3 756, ,0 408,3 Utgående balans , ,0 Soliditetsmål I budget och verksamhetsplan för 2010 fastställdes ett soliditetsmål för Region Halland om 15 procent. Soliditeten per den 31 december uppgick till 19,3 procent, vilket innebär att målet uppfylls. 18

19 region halland årsredovisning 2010 investeringsredovisning 2010 Investeringsredovisning 2010 Investeringsredovisning 2010 Investeringar per Utfall Utfall Utfall Budget Budget enhet (tkr) avvikelse Regionkansliet Kansli 109,7 337, , ,0 319,0 Utbildning/skolverksamhet Uppgraderingsanläggning 2 311,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Naturbruk Halland 2 055, , ,1 950,0-346,1 Katrinebergs folkhögskola 484,2 690,2 791,9 960,0 168,1 Löftadalens folkhögskola 704,3 660,2 841, ,0 488,2 TOTAL 5 664, , , ,0 629,2 Investeringsredovisning Under 2010 har Region Halland investerat 4,1 mnkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse med 0,6 mnkr. Störst investeringar har skett inom Naturbruk Hallands verksamhet med 1,3 mnkr, vilket innebär en negativ budgetavvikelse med 0,3 mnkr. Som exempel på större investeringar kan nämnas: Intranät Region Halland Foderkök, Naturbruk Halland Datorer, Löftadalen 883 tkr 770 tkr 396 tkr , Investeringsredovisning

20 personalredovisning region halland årsredovisning 2010 Personalredovisning Antal anställda och anställningstyp Region Halland har 349 tillsvidareanställda. De flesta, 268 personer, är anställda på folkhögskolorna och naturbruksgymnasierna. På regionkansliet finns det 81 personer, som är tillsvidareanställda. Region Halland har 56 personer anställda på viss tid och av dessa är 30 personer knutna till regionkansliet i olika projekt. De övriga med tidsbegränsade anställningar, arbetar som vikarier inom skolverksamheten. Det finns även ett 50-tal personer som under året har arbetat som timanställda inom verksamheterna i olika omfattning. Den största delen är skolungdomar, som under året arbetar inom driftverksamheterna på naturbruksgymnasierna. Både antal personer med tillsvidareanställning och personer med tidsbegränsade anställningar har ökat under året. Ökningen av antalet tillsvidareanställda och minskat antal anställda på viss tid, beror till största delen på anställningar som efter två år har övergått från allmän visstidsanställning till tillsvidareanställning. Utveckling av antal anställda Tillsvidareanställda Visstidsanställda därav anställda inom projekt vid regionkansliet Totalt

21 region halland årsredovisning 2010 personalredovisning Könsfördelning Könsfördelningen för den tillsvidareanställda personalen är relativt jämn, 63,0 procent kvinnor och 37,0 procent män, om man jämför med kommuner och landsting i riket där cirka 80 procent av de anställda är kvinnor. Könsfördelningen bland den personal som är anställda på viss tid är 55,4 procent kvinnor och 44,6 procent män. Totalt för samtliga anställda är könsfördelningen 62,0 procent kvinnor och 38,0 procent män. Inom de olika verksamheterna finns yrkesgrupper som har en traditionell könsfördelning. Samtliga som är anställda som måltidspersonal och lokalvårdare är kvinnor och samtliga hantverkare, tekniker och vaktmästare är män. De största yrkesgrupperna, handläggare och lärare, har en könsneutral fördelning. Även inom yrkesgrupperna arbetsledare inom drift och service, kock/kokerska, trädgårdsarbetare samt djurskötare och jordbruksarbetare finns en könsneutral fördelning. Könsfördelning bland de anställda Tillsvidareanställda Antal % Kvinnor ,0 Män ,0 Totalt 349 Visstidsanställda Antal % Kvinnor 31 55,4 Män 25 44,6 Totalt 56 Totalt anställda Antal % Kvinnor ,0 Män ,0 Totalt 405 Åldersstruktur Av kvinnorna är 60,2 procent yngre än 50 år och motsvarande siffra för männen är 50,6 procent. 13,9 procent av kvinnorna och 21,4 procent av männen tillhör åldersgruppen 60 år och äldre. Av samtliga anställda är 6,7 procent under 30 år. Medelåldern för kvinnor är 46,5 år och medelåldern för män är 48,3 år. Medelåldern för samtliga anställda är 47,2. 21

22 personalredovisning region halland årsredovisning 2010 Åldersfördelning bland de anställda -29 år år år år 60- år Antal Kvinnor Män Totalt Sjukfrånvaro För att skapa ett material som är jämförbart över sektorsgränser ska arbetsgivare den offentliga sektorn redovisa uppgifter om sjukfrånvaro i förvaltningsberättelsen. De nyckeltal som ska redovisas är den totala sjukfrånvaron, sjukfrånvaro för tid av 60 dagar eller mer, sjukfrånvaro för kvinnor respektive män samt sjukfrånvaro i åldersgrupper. Sjukfrånvaron ska anges i procent av gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid. Med sjukfrånvaro avses frånvaro där den anställde har rätt till sjuklön från arbetsgivaren samt sjukpenning, tidsbegränsad sjukersättning, aktivitetsersättning och rehabiliteringsersättning från försäkringskassan. Ordinarie arbetstid är arbetstid enligt kollektivavtal eller annat avtal mellan arbetsgivaren och den anställde och med hänsyn tagen till hur den anställde faktiskt arbetar. Den ordinarie arbetstiden är också rensad från frånvaroorsaker utan ekonomiskt värde under ledighetstiden som till exempel fristående föräldraledighet och övrig frånvaro utan lön. Nyckeltal i procent för sjukfrånvaron för samtliga anställda inom Region Halland under perioden Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro 3,92 3,58 4,37 4,14 4,56 5,15 6,37 Långtidssjukfrånvaro 60 57,56 70,68 70,07 67,82 48,31 40,04 40,75 dagar eller mer utifrån total sjukfrånvaro Sjukfrånvaro för kvinnor 4,38 3,78 4,59 4,18 4,90 6,00 8,14 Sjukfrånvaro för män 3,24 3,29 4,04 4,07 4,02 3,77 3,72 Sjukfrånvaro i åldersgruppen 2,30 1,13 0,90 1,24 2,11 1,04 0,81 29 år eller yngre Sjukfrånvaro i åldersgruppen 4,35 4,03 5,51 4,88 6,11 6,10 6, år Sjukfrånvaro i åldersgruppen 50 år eller äldre 3,77 3,53 3,73 3,88 3,61 4,82 6,60 Under 2010 har den totala sjukfrånvaron ökat något från 3,58 procent till 3,92 procent. För kvinnorna har sjukfrånvaron ökat från 3,78 procent till 4,38 procent. Sjukfrånvaron för männen har minskat marginellt från 3,29 procent till 3,24 procent. 22

23 region halland årsredovisning 2010 personalredovisning I åldersgruppen 50 år eller äldre ökar sjukfrånvaron 3,53 procent till 3,77 procent. I åldersgruppen 29 år och yngre fortsätter sjukfrånvaron att öka från 1,13 procent till 2,30 procent. Den högsta sjukfrånvaron finns i åldersgruppen år. I denna grupp har sjukfrånvaron ökat från 4,03 procent till 4,35 procent. Långtidsfrånvaron, mer än 60 dagar, har minskat markant. Från föregående år har långtidsfrånvaron sjunkit från 70,68 procent av den totala sjukfrånvaron och till 57,56 procent. Den största delen av långtidsfrånvaron kommer från medarbetare som har tidsbegränsad sjukersättning på hel- eller deltid. Jämställdhet Region Halland har en fastställd jämställdhetspolicy samt en policy och handlingsplan för att förebygga och förhindra sexuella trakasserier. Utifrån de gemensamma målen och en analys av den egna verksamheten tar skolorna och regionkansliet årligen fram lokala mål och åtgärder för jämställdhetsarbetet. Inför löneöversynen 2010 har Region Halland gjort en kartläggning och en analys av lönerna för anställda i Region Halland. Resultatet är en av utgångspunkterna i prioriteringarna inför den kommande löneöversynen. Jämställdhetslagen anger också att arbetsgivaren ska kartlägga och analysera löner och anställningsvillkor i syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män. Region Hallands kartläggning visar lönerelationer och lönespridning inom olika yrkesgrupper och mellan kvinnor och män. Pensionsvillkor De anställda har tjänstepension enligt pensionsavtalet KAP-KL och Region Halland har inget ansvar för några särskilda avtals-pensioner för personalen. Den avgiftsbestämda delen av tjänstepensionen betalas ut till pensionsförvaltaren KPA som hanterar personalens individuella pensionskonton. Det är den anställde som har valt hur den individuella delen ska förvaltas. Utöver detta finns en tjänstepensionsdel för dem som tjänar över 7,5 gånger basbeloppet, förmånsbestämd ålderspension. Denna del utgör Region Hallands pensionsskuld till personalen. Samtliga fackliga organisationer har erbjudits möjligheten att teckna avtal för sina medlemmar om att göra löneväxling till förmån för förstärkt tjänstepension. Löneväxlingen innebär att man avstår från en del av nuvarande bruttolön till förmån för förstärkt tjänste-pension i framtiden. Tre fackliga organisationer tecknat avtal. Region Halland har en förtroendevald på deltid, 45 %, vilket innebär att pension och avgångsersättning kan utgå enligt Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda, PBF. Om pension utgår kommer den att samordnas med framtida förvärvsinkomst enligt avtalet. Eventuell pension kommer att utgå tills innehavaren uppnår 67 års ålder. Övriga förtroendevalda som har uppdrag som understiger 40 %, vilket innebär att de förtroendevalda får ersättning för förlorande tjänstepensionsförmåner enligt interimsstyrelsens beslut 20/02. 23

24 personalredovisning region halland årsredovisning 2010 Övergång till nya Region Halland I samband med verksamhetsövergång till nya Region Halland valde 43 medarbetare att inte följa med till den nya organisationen. Olika förhandlingslösningar har träffats med dessa medarbetare, som slutar vid olika tidpunkter under våren med individuella avgångslösningar. De sista slutar den 30 juni

25 region halland årsredovisning 2010 redovisningsprinciper Redovisningsprinciper Allmänt Region Halland följer kommunal redovisningslag. Dock uppfyller regionen inte helt kraven som finns i 2:8 angående dokumentation av redovisningssystemet. Ett arbete kring detta har påbörjats. Region Halland följer Landstinget Hallands anvisningar angående utrustningens ekonomiska livslängd. Hela pensionsskulden har tagits upp som en avsättning (skuld) i balansräkningen, det vill säga även den del av skulden som intjänats före år Tillämpade principer Pensionsskuld - då Region Halland är en ny organisation belastar pensionsskulden resultaträkningen fullt ut, vilket innebär att skulden räknas upp med nyintjänad pension och ränta på befintlig pensionsskuld. Pensionsskulden är beräknad hos KPA enligt nya beräkningsgrunder i RIPS07. Löner och löneförmåner - löner och övriga löneförmåner redovisas i huvudsak enligt kontantprincipen. Detta med undantag för semesterskuld, ferie- och uppehållslöner samt intjänad kompensationsledighet, som bokas upp vid intjänandet. Finansiella långfristiga tillgångar - finansiella anläggningstillgångar är bokförda till det lägsta av anskaffningsvärde eller marknadsvärde på balansdagen. Maskiner och inventarier - maskiner och inventarier är upptagna till anskaffningsvärde, efter avdrag för planenlig värdeminskning. Projekt - Region Halland bedriver en stor del av sin verksamhet i projektform. Det finns i princip fyra olika sorters projekt (och blandningar av dessa sorter); Finansieringspartner, Samarbetspartner, Huvudpartner och Egenfinansierade projekt som vi är projektägare till (projekt som delfinansieras av Region Halland, projekt med finansiering med staten och projekt med finansiering av EU medel). I alla projekt bokförs kostnaderna löpande. För externfinansierade projekt bokas en intäkt upp motsvarande upparbetad del av beslutad finansiering från staten eller EU och en fordran bokförs. Värdeminskning - avskrivningar görs månadsvis och de planenliga avskrivningstiderna följer samma plan som Landstinget Halland tillämpar. Leasing - vid redovisning av hyror/leasing har nominella värden angivits. 25

26 revisionsberättelse för år 2010 region halland årsredovisning 2010 Revisionsberättelse för år

27 region halland årsredovisning 2010 revisionsberättelse för år

28 Box 517, Halmstad

region hallands organisation

region hallands organisation årsredovisning 2009 region hallands organisation REGIONFULLMÄKTIGE Revisorer Skolutskott REGIONSTYRELSE PRESIDIUM SKOLORNA Naturbruk Halland - Munkagårdsgymnasiet - plönningegymnasiet REGIONKANSLIET Enheten

Läs mer

Årsredovisning 2013 MORA KOMMUN

Årsredovisning 2013 MORA KOMMUN Årsredovisning MORA KOMMUN INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunstyrelsens ordförande 4 Förvaltningsberättelse 5 Måluppfyllelse 7 Ekonomisk analys 12 Personalredovisning 17 Energi- och klimatplan 19

Läs mer

på väg mot Halland bästa livsplatsen

på väg mot Halland bästa livsplatsen på väg mot Halland bästa livsplatsen årsredovisning 2013 innehåll För morgondagens välfärd...5 Viktiga politiska beslut med invånarna i fokus...6 Händelser...13 Sammanfattning...14 Sammanfattning av måluppfyllelse...16

Läs mer

Ärende 17 RS 2012-03-21. Bästa Livsplatsen. Årsredovisning

Ärende 17 RS 2012-03-21. Bästa Livsplatsen. Årsredovisning Bästa Livsplatsen 2011 Årsredovisning INNEHÅLLsföRteckninG INLEDninG 6 REGIOnsstyrelsens ORDförande och REGIONdirektören har ORDet Gösta Bergenheim (M) och Catarina Dahlöf skriver om 2011 ett framgångsrikt

Läs mer

Innehållsförteckning. Båstad 2010... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys...

Innehållsförteckning. Båstad 2010... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys... Årsredovisning Innehållsförteckning Båstad... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys... 16 Kommunens redovisning Resultaträkning... 18 Finansieringsanalys...

Läs mer

Årsredovisning 2013 Mörbylånga kommun DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 5 SAMMANFATTNING... 7

Årsredovisning 2013 Mörbylånga kommun DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 5 SAMMANFATTNING... 7 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 5 SAMMANFATTNING... 7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 8 KONJUNKTUREN VÄNDER UPP... 8 FÖRUTSÄTTNINGAR MÖRBYLÅNGA KOMMUN... 9 ANALYS AV

Läs mer

Innehållsförteckning. Hur finansieras verksamheten?

Innehållsförteckning. Hur finansieras verksamheten? Årsredovisning 214 2 Årsredovisning 214 Översikt och politik Innehållsförteckning 7 19 Årsredovisningen är kommunstyrelsens redogörelse över 214 års verksamhet till kommunfullmäktige och övriga intressenter.

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun Budget 2011 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslaget: Lerum ska i all kommunal verksamhet arbeta aktivt med bemötande ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Det innebär bland annat

Läs mer

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943 ÅRSREDOVISNING 2011 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 FEMÅRSÖVERSIKT 4 FÖRDELNING AV SKATTEPENGARNA 5 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 6 OMVÄRLDSANALYS 7 HUSHÅLLNING OCH MÅLUPPFYLLELSE

Läs mer

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 4 SAMMANFATTNING... 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Årsredovisning 2013 Vännäs kommun

Årsredovisning 2013 Vännäs kommun Årsredovisning 2013 Vännäs kommun Innehåll Inledning Årsredovisningens struktur Förord från kommunstyrelsens ordförande Organisationsschema Vännäs kommun koncern 4 5 7 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse

Läs mer

Orust kommuns årsredovisning 2011 Producerad av kommunens förvaltningar. Tryck IT Grafiska AB, Kungälv. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen

Orust kommuns årsredovisning 2011 Producerad av kommunens förvaltningar. Tryck IT Grafiska AB, Kungälv. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen ÅRSREDOVISNING 2011 Orust kommuns årsredovisning 2011 Producerad av kommunens förvaltningar Tryck IT Grafiska AB, Kungälv Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 100 ex Omslagfoto Skolfartyget

Läs mer

BRÄCKE KOMMUNS ORGANISATION

BRÄCKE KOMMUNS ORGANISATION ÅRSREDOVISNING 2014 BRÄCKE KOMMUNS ORGANISATION Politisk organisation Kommunfullmäktige Revision Bygg- och miljönämnd Kommunstyrelse Överförmyndarnämnd Valnämnd Näringslivsutskottt Kommunens samlade verksamhet

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2011

Delårsrapport Januari - augusti 2011 Delårsrapport Januari - augusti 2011 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Övergripande kommentar Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse Driftsredovisning 7 Investeringsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2007. Sollefteå kommun

Årsredovisning 2007. Sollefteå kommun Årsredovisning 2007 Sollefteå kommun innehållsförteckning Övergripande Kommunalrådet har ordet... 3 Kommunens målarbete... 4 Fem år i sammandrag... 9 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys... 10 Finansiell

Läs mer

Årsredovisning 2013. Fastställd av Kommunfullmäktige 2014 06 02 94 Dnr 2014:144/04

Årsredovisning 2013. Fastställd av Kommunfullmäktige 2014 06 02 94 Dnr 2014:144/04 Årsredovisning 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014 06 02 94 Dnr 2014:144/04 Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Kommunstyrelsen ordförande har ordet... 3 Viktiga händelser under året... 4 Mål för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 HAGFORS KOMMUN SIDA 1 AV 76

ÅRSREDOVISNING 2013 HAGFORS KOMMUN SIDA 1 AV 76 SIDA 1 AV 76 , ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 2 Kommunstyrelsens ordförande 3 Fakta om Hagfors kommun 4 Kommunens organisation 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärld, befolkning

Läs mer

Det ljusnar för näringslivet. Vindkraften lyfter. Nya attraktiva lägenheter. Stabil ekonomisk utveckling i kommunen. Bredband till alla

Det ljusnar för näringslivet. Vindkraften lyfter. Nya attraktiva lägenheter. Stabil ekonomisk utveckling i kommunen. Bredband till alla Årsredovisning 2009 2009 Vindkraften lyfter Den energiomställning som påbörjats i vårt land och som handlar om att ta tillvara den förnyelsebara energin kommer att märkas i vår kommun, eftersom det till

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2012 Verksamhetsplan Årsredovisning 1 Omslaget: Under 2012 lanserades En hållbar matkasse som är en recepttjänst från Lerums kommun med tips på klimatsmart mat. En möjlighet att både

Läs mer

Årsredovisning 2008 - Ludvika kommun

Årsredovisning 2008 - Ludvika kommun 1 Allmän översikt Utveckling i kommunen Ekonomiskt resultat Kommunens resultat är svagt positivt, plus 1,5 mnkr. Detta är 9,8 mnkr under budgeterad nivå. Orsaken finns att söka i högre kostnader i driften

Läs mer

ÅRSREDO VISNING 2007 Årsredovisning TJÖRNS K OMMUN

ÅRSREDO VISNING 2007 Årsredovisning TJÖRNS K OMMUN Årsredovisning 2007 Kommunalråden om 2007 Succé för Pilane skulpturutställning Över sextiotusen människor besökte den monumentala skulpturutställningen på Pilane gravfält sommaren 2007. En av invigningstalarna

Läs mer

Årsredovisning 2014 för Gnosjö kommun

Årsredovisning 2014 för Gnosjö kommun Årsredovisning 2014 för Gnosjö kommun Balansomslutning Investeringar Resultat Antal årsarbetare 31/12 2014 Invånare 31/12 2014 496,0 mnkr 27,5 mnkr -5,4 mnkr 806 st 9 509 st Utdebitering 22:24 Innehållsförteckning

Läs mer

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 Hit gick skattepengarna 2011 100 kr i skatt till Orsa kommun fördelades så här 2011 2010 28,10 kr 29,57 kr Äldre- och handikappomsorg 20,64 kr 21,27 kr Grundskola och fritidsverksamhet

Läs mer

Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010

Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010 Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010 2 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 4 SAMMANFATTNING... 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 7 OMVÄRLDSANALYS... 7

Läs mer

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Alvesta under fem år 2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Kommunens skattesats (total kommunal skattesats 2006

Läs mer

Gagnefs kommun. Årsredovisning 2012. Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-06-10 84. Dnr: 2013:154/04

Gagnefs kommun. Årsredovisning 2012. Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-06-10 84. Dnr: 2013:154/04 Gagnefs kommun Årsredovisning 2012 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-06-10 84 Dnr: 2013:154/04 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunstyrelsens ordförande har ordet...3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...4

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life Årsredovisning 2014 Kommunfullmäktige 46, 20150427 A different Kinda life Kinda kommun 2014 Leva och bo i Rimforsa 17:e maj arrangerade Kinda kommun tillsammans med företag med anknytning till Kinda, en

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer