BOKSLUT. Sunnersbergs församling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BOKSLUT. Sunnersbergs församling"

Transkript

1 BOKSLUT Sunnersbergs församling År 2010

2 Svenska kyrkan i Sunnersbergs församling Besöks och leveransadress: Kyrkans gård-lockörn Gamla Läckövägen LIDKÖPING Tel Fax Organisationsnummer Förvaltningsberättelse Församlingens huvuduppgift är att fira gudstjänst bedriva undervisning och utöva mission och diakoni. Detta uttrycks i församlingsinstruktionen som närmare beskriver målsättningen för arbetet. Arbetet bedrivs utifrån fem verksamhetsområden: Gudstjänst- musik, Barn och ungdom, Vuxen-Diakoni, Förskolan Pärlan och Kyrkor-Kyrkogårdar-Lokaler. För dessa finns verksamhetsberättelser för det gångna året. Folkmängden uppgick 31/12 till och antal kyrkotillhöriga uppgick till 5 243, vilket utgör 81,9% av befolkningen. Detta är en minskning från 2009 med 2 personer. Under året var det 43 personer som begärde utträde vilket kan jämföras med 43 personer Två personer begärde inträde i församlingen. Resultat och ställning Bokslutet visar ett resultat efter avskrivningar på kronor vilket är kronor högre än budget. Detta kan bl.a. hänföras till minskade kostnader för musiker då vår organist AnnaCarin Johansson har varit tjänstledig och bl.a. flera pensionärer har vikarierat för henne. Dessutom är det flera tjänsteinnehavare som har en 100%-ig tjänst arbetar deltid. Vi har också fått ett högre kyrkobyggnadsbidrag än budgeterat. Även intäkterna från kyrkoavgiften har överstigit budget. Begravningsverksamhetens uppvisar ett överskott på kronor. Församlingens skuld till begravningsverksamheten uppgår till Föregående år uppgick församlingens fordran på begravningsverksamheten till Personal Personalsituationen har varit stabil under Sunnersbergs församling kan glädjas åt att ha en kompetent och initiativrik personal. De förändringar som har skett är att AnnaCarin Johansson har varit föräldraledig från sin organisttjänst. Hennes tjänst har uppehållits av flera personer och det har gått alldeles utmärkt. Under året har även förskolan Pärlans chef slutat och det har rekryterats en ny föreståndare, Cecilia Jonsson. Den fjärde prästtjänsten togs bort vid utgången av året och Mikael Kjell arbetar nu 15% i församlingen med i huvudsak Pilgrimsarbete. Marita Berggren har gått i pension och Stina Andreae har anställts som kyrkvaktmästare. Investeringar Den kvarvarande kostnaden för det nya personalutrymmet på Strö kyrkogård uppgick till kr. Minneslunden på Otterstads kyrkogård har byggts om för kr. Ny diskmaskin till Kyrkans gård: kr. Förslag till behandling av årets överskott Föreslås läggas till kapitalet. Monica Göransson, Kyrkoherde

3 Sunnersbergs församling Resultaträkning Belopp i tkr Not Verksamhetens intäkter Kyrkoavgift Begravningsavgift Ekonomisk utjämning Utdelning från prästlönetillgångar Erhållna gåvor och bidrag Övriga verksamhetsintäkter Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster Övriga externa kostnader 5, Personalkostnader Av- och nedskrivning av materiella anläggningstillgångar Summa verksamhetens kostnader Förändring av ändamålsbestämda medel Eliminering av begravningsverksamhetens resultat Verksamhetens resultat Resultat från finansiella investeringar 8 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter -1-2 Resultat efter finansiella poster ÅRETS RESULTAT

4 Sunnersbergs församling Balansräkning TILLGÅNGAR, tkr Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Skattefordran Övriga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

5 Balansräkning EGET KAPITAL OCH SKULDER, tkr Not Eget kapital 12 Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Ändamålsbestämda medel Avsättningar Långfristiga skulder Gravskötselskuld Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skuld till begravningsverksamheten Leverantörsskulder Gravskötselskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

6 Sunnersbergs församling Kassaflödesanalys Belopp i tkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Av- och nedskrivningar Ökning(+)/minskning(-) av avsättningar Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar Övriga poster som inte ingår i kassaflödet -1 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet Kassaflöde från förändring i rörelsekapital, långfristig Minskning(+)/ökning(-) av åkortfristiga fordringar Ökning(+)/minskning(-) av kortfristiga skulder Ökning(+)/minskning(-) av långfristig gravskötselskuld Ökning(+)/minskning(-) av ändamålsbestämda medel 2-96 Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar 63 Kassaflöde från investeringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Specifikation av likvida medel vid årets slut Kassa och bank

7 Sunnersbergs församling Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Grunder för upprättande Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år, om inget annat anges Årsredovisning Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554), begravningslagen (1990:1144) och Bokföringsnämndens (BFN) allmänna råd. Vidare tillämpas rekommendationer utgivna av Svenska Kyrkans Redovisningskommitté (KRED). Värderingsgrund Tillgångar och skulder värderas till anskaffningsvärde om inget annat anges. Belopp Samtliga belopp är angivna i tusentals kr (tkr) om inget annat anges. Beloppen inom parentes anger föregående års värden. Intäktsredovisning Intäkter redovisas till det verkliga värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas Kyrkoavgift och begravningsavgift Svenska kyrkans huvudintäkt utgörs av kyrkoavgiften. Staten svarar för uppbörd, taxering och indrivning av kyrkoavgiftsmedlen. Det slutliga utfallet av kyrkans avgiftsunderlag erhålls först två år efter avgiftsgrundande år och därför är Svenska kyrkan berättigad att uppbära ett förskott från staten, fördelat med en tolftedel per månad. Samtidigt med utbetalningen av förskottet erhålls en avräkning av det slutliga avgiftsunderlaget två år tillbaka. Kyrkoavgiften intäktsredovisas i takt med utbetalningarna från staten. Begravningsavgiften intäktsredovisas på motsvarande sätt. Erhållna gåvor Erhållna gåvor redovisas enligt BFNAR 2002:10, Redovisning av gåvor i ideella föreningar och registrerade trossamfund, vilket innebär att de intäktsredovisas i den period de har mottagits. Intäkten motsvarar tillgångens anskaffningsvärde. För ändamålsbestämda gåvor tillämpas KRED:s rekommendation, Redovisning av ändamålsbestämda gåvor, vilket innebär att under året erhållna men ej förbrukade gåvor, tillsammans med under året förbrukade gåvor erhållna under tidigare år, redovisas i resultaträkningen på raden Förändring av ändamålsbestämda medel. Se vidare under rubriken Ändamålsbestämda medel. En ändamålsbestämd gåva innehåller ett av givaren, i samband med överlämnandet av gåvan, angivet villkor för användningen, vilket innebär att den har ett rättsligt skydd och inte får användas till annat ändamål. Erhållna bidrag Erhållna bidrag redovisas enligt BFNAR 2002:11, Redovisning av bidrag av likvida medel till ideella föreningar och registrerade trossamfund från offentligrättsliga organ, vilket innebär att intäkten ställs mot den kostnad bidraget är avsett att täcka. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärdet efter avdrag för avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över den bedömda nyttjandeperioden. Mark, utöver kyrkogårdsmark, skrivs inte av, då nyttjandeperioden är obegränsad. Följande avskrivningstider tillämpas: Kyrkogårdsmark Markanläggning Byggnader Bilar Datautrustning Övriga inventarier, installationer och verktyg 50 år år år 5 år Direktavskrivning 5-10 år Vid varje balansdag sker en prövning av anläggningstillgångens värde och den skrivs ned ifall den bedöms ha ett lägre värde än bokfört värde och det kan antas att värdenedgången är bestående. Om det inte längre finns skäl för nedskrivningen återförs den. Nedskrivningen och återföringen redovisas i resultaträkningen.

8 Statliga stöd Statligt stöd som avser förvärv av anläggningstillgång och omsättningstillgång redovisas enligt BFN R 5, Redovisning av statliga stöd, vilket innebär att de reducerar tillgångens anskaffningsvärde. Tillgången redovisas följaktligen till nettoanskaffningsvärde, vilket även utgör grund för beräkning av avskrivningarnas storlek. Finansiella instrument Finansiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar i form av aktier, obligationer och andra långfristiga värdepappersinnehav redovisas till anskaffningsvärdet minskat med eventuell nedskrivning. Vid varje balansdag sker en prövning av anläggningstillgångens värde och den skrivs ned ifall den bedöms ha ett lägre värde än bokfört värde och det kan antas att värdenedgången är bestående eller om värdenedgången bedöms vara väsentlig. Om det inte längre finns skäl för nedskrivningen återförs den. Nedskrivningen och återföringen redovisas i resultaträkningen. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta Kortfristiga placeringar Kortfristiga placeringar värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde, det vill säga marknadsvärdet. Ändamålsbestämda medel Ändamålsbestämda medel redovisas enligt KREDs rekommendation, Redovisning av ändamålsbestämda gåvor. Enligt BFNAR 2002:10, Redovisning av gåvor i ideella föreningar och registrerade trossamfund, ska ej förbrukade ändamålsbestämda medel ingå i årets resultat och eget kapital. Svenska kyrkan finner det dock angeläget att gentemot givare och andra intressenter tydligt visa att erhållna medel hålls åtskilda från övriga medel och inte är möjliga att använda för andra ändamål. För att uppnå detta görs en avvikelse från BFNAR 2002:10 som består i att ej förbrukade ändamålsbestämda medel redovisas i särskild post i balansräkningen mellan eget kapital och avsättningar och att förändringen av denna post redovisas i resultaträkningen. Anpassningen av uppställningsformen för balans- och resultaträkningen har skett med stöd i Årsredovisningslagens 2 kap. 3 och 3 kap. 4 3 st. Genom den tillämpade redovisningsprincipen anser Svenska kyrkan att arten av ej förbrukade ändamålsbestämda medel tydligare markeras och att redovisningen av förändringen av ej förbrukade ändamålsbestämda medel i resultaträkningen ger bättre information till en läsare än om BFNAR 2002:10

9 Not 1 Begravningsverksamhet Sunnersbergs församling är huvudman för begravningsverksamheten inom församlingens geografiska område. Begravningsverksamheten finansieras av begravningsavgiften. Begravningsavgiften får inte användas till annat än de uppgifter som anges i begravningslagen. Begravningsverksamhetens resultatsammanställning Belopp i tkr Verksamhetens intäkter Begravningsavgift Övriga intäkter Verksamhetens kostnader Övriga kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar Finansiella poster Ränteintäkter 1 2 Räntekostnader BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS RESULTAT Begravningsverksamhetens ackumulerade resultat Ingående ackumulerat resultat Årets resultat för begravningsverksamheten Utgående ackumulerat resultat Resultat och ställning Utgående ackumulerat resultat i förhållande till begravningsavgiften ,8% 0,5% Församlingens skuld till begravningsverksamheten uppgår till 207 (13) tkr. Not 2 Ekonomisk utjämning Alla församlingar och kyrkliga samfälligheter omfattas av ett inomkyrkligt utjämningssystem. Syftet med utjämningen är att omfördela en del av kyrkoavgiften och därigenom bibehålla möjligheten till en rikstäckande kyrklig verksamhet. Kyrkomötet beslutar om kriterierna för utjämningen. Not 3 Utdelning från prästlönetillgångar Församlingen har 1,847 (1,847) andelar i avkastningen från de stiftsvis förvaltade prästlönetillgångarna. Prästlönetillgångarna är stiftelseliknande förmögenheter. Minst 50 % av avkastningen går till andelsägande församlingar och samfälligheter och resterande går till det inomkyrkliga utjämningssystemet. Andelarna innebär inget inflytande i förvaltningen och går ej heller att överlåta.

10 Not 4 Erhållna gåvor och bidrag Bidrag Kyrkobyggnadsbidrag Inomkyrkligt bidrag från stiftet Driftbidrag till kyrkans förskola Övriga bidrag Ändamålsbestämda medel Ingående värde Erhållna gåvor under året 11 4 Ianspråktagna gåvor Utgående värde Specifikation av utgående värde Sunnersbergs församlings verksamhet Gösslunda församlings verksamhet Rackeby församlings verksamhet Strö församlings verksamhet Otterstads församlings verksamhet 4 2 Otterstads församlingshems verksamhet 1 1 Strö kyrkas verksamhet Skalunda kyrkas verksamhet 1 1 Belopp vid årets utgång Not 5 Leasing Församlingen har under året haft leasingkostnader på 28 (0) tkr. Not 6 Arvode och kostnadsersättning till revisorer Kvalificerade revisorer PwC Revisionsuppdrag Övriga tjänster Övriga valda revisorer Revisionsuppdrag Med revisionsuppdrag avses arbetsuppgifter som det enligt lag ankommer på församlingens revisorer att utföra, rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådana arbetsuppgifter samt verksamhetsrevision och granskning av kollekträkenskaper enligt kyrkoordningen. Allt annat är andra uppdrag. Not 7 Personal Arvoden till förtroendevalda redovisas från och med 2006 under personalkostnader. Tidigare redovisades dessa under övriga externa kostnader. Medelantalet anställda Kvinnor Män I medelantalet anställda ingår inte anställda som uppburit ersättning som understiger ett halvt prisbasbelopp, kr ( kr). Detta har gjorts med stöd av BFNAR 2002:9.

11 Könsfördelning i kyrkoråd Kvinnor 45% 45% Män 55% 55% Löner, arvoden och andra ersättningar Ledamöter i kyrkoråd och övriga nämnder* Anställda I uppgiften om löner och arvoden ingår inte anställda som uppburit ersättning som understiger ett halvt prisbasbelopp, kr ( kr). Församlingen har betalt ut sådan ersättning med totalt 163 (24) tkr vilket inte har tagits med i uppgiften om löner och andra ersättningar. Detta har gjorts med stöd av BFNAR 2002:9. Ersättning till ordföranden i kyrkoråd *Till ordföranden i kyrkorådet har ersättning utgått med 18 (18) tkr. Pensionskostnader och andra sociala avgifter** Pensionskostnader, anställda Andra sociala avgifter enligt lag och avtal ** I 2010 års pensionskostnader för anställda ingår en kostnad om 3 tkr avseende skillnaden mellan fakturerat och tidigare avsatt belopp för förmånsbestämd ålderspension. Löneskatten för denna kostnad påverkar posten Andra sociala avgifter enligt lag och avtal. Församlingen har inga övriga utfästelser om pensioner eller avgångsvederlag till personer i ledande ställning. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron har uppgått till 683 (1577) timmar, varav 41 (6) % avser lång sjukfrånvaro (mer än 60 dagar). Den sammanlagda ordinarie arbetstiden uppgick till (54524) timmar. Sjukfrånvaro i olika grupper (sjukfrånvaro/ord.arb.tid) Kvinnor 1% 2% Män 1% 47% 0-29 år - 2% år 2% 4% 50 och äldre 1% - Församlingens sammanlagda sjukfrånvaro i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid 1% 3% Not 8 Resultat från finansiella placeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntor Not 9 Byggnader och mark Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Inköp under året Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående bokfört värde

12 Taxeringsvärden Mark Byggnader Not 10 Inventarier, verktyg och installationer Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Inköp under året Försäljningar och utrangeringar -229 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Försäljningar och utrangeringar 166 Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående bokfört värde Not 11 Kassa och bank Försmlingen har ej någon checkräkningskredit Not 12 Eget kapital Enligt Kyrkoordningen ska kyrkofullmäktige fastställa ett mål för det egna kapitalets storlek. Församlingens målkapital uppgår till (17000) tkr. Not 13 Avsättningar Förmånsbestämd ålderspension inkl löneskatt Enligt kyrkans tjänstepensionsavtal har anställda med en månadslön överstigande cirka 32 tkr (2010) under vissa förutsättningar rätt till förmånsbestämd tjänstepension.försäkring av intjänad pensionsrätt sker året efter inkomståret.vid upprättande av denna årsredovisning är premiekostnaden inte känd för inkomståret 2010 varför den förmånsbestämda tjänstepensionen redovisas som en avsättning. Not 14 Gravskötselskuld Långfristig gravskötselskuld Begravningsverksamhetens åtaganden Församlingens åtaganden (serviceverksamhet) Kortfristig gravskötselskuld Begravningsverksamhetens åtaganden Församlingens åtaganden (serviceverksamhet) Andel av gravskötselskulden som förfaller senare än 5 år efter balansdagen Begravningsverksamhetens åtaganden Församlingens åtaganden (serviceverksamhet)

13 Skötselåtaganden påbörjade före år 2000 utgör begravningsverksamhet medan åtaganden påbörjade från år 2000 utgör församlingens åtaganden (serviceverksamhet). Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Upplupna okompenserad övertid Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Ort Söen Jönsson kyrkorådets ordförande Inger Jonsson Gunnar Hjort Hanna Hjalmarsson.Bohren Lennart Williamsson Lars-Olof Bårström Gertrud Ulleryd Monica Andersson Birgitta Bridholm Conny Jonsson Monica Göransson Kyrkoherde Vår revisionsberättelse har avgivits Britt Tagesson Sören Pettersson Ingela Larsson, auktoriserad revisor

14 Sunnersbergs församling Flerårsöversikt Allmänna förutsättningar Tillhöriga per den 31 december (antal) Tillhöriga per den 31 december (andel av inv %) 83% 84% 85% 87% Kyrkoavgift exkl begravningsavgift (%) 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% Begravningsavgift (%) 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% Medelantalet anställda Intäkts- och kostnadsanalys (tkr) Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Förändring av ändamålsbestämda medel Eliminering av begravningsverksamhetens resultat Verksamhetens resultat Resultat från finansiella poster Årets resultat Kyrkoavgift exkl begravnings- och stiftsavgift (tkr) varav slutavräkning (tkr) Personalkostnader/verksamhetens intäkter (%) 63% 67% 66% 57% 59% Av- och nedskrivningar/verksamhetens intäkter (%) 7% 8% 8% 8% 8% Ekonomisk ställning Fastställt mål för det egna kapitalets storlek (tkr) Eget kapital (tkr) Soliditet (%) 85% 86% 86% 84% 85% Värdesäkring av eget kapital (%) 2% -1% 1% 4% 1% Förändring Framtida utveckling 2011 % 2010 Kyrkoavgift exkl begravningsavgift (tkr) ,4% Begravningsavgift (tkr) ,0% Ekonomisk utjämning (tkr) -2-97,7% -87

VÄSTANFORS-VÄSTERVÅLA FÖRSAMLING

VÄSTANFORS-VÄSTERVÅLA FÖRSAMLING VÄSTANFORS-VÄSTERVÅLA FÖRSAMLING Årsredovisning och verksamhetsuppföljning 2008 www.svenskakyrkan.se/vastanfors Innehållsförteckning ÅRSREDOVISNING Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning koncernen...

Läs mer

Oscars församling ÅRSREDOVISNING 2014

Oscars församling ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Organisationsnummer 252000-0585 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Uppgift 3 Verksamheten Noterat under året 3 Gudstjänster, kyrkliga handlingar 4 Föreningar och frivilliga

Läs mer

INFORMATION OM OCH ANVISNINGAR TILL EKONOMISK REDOGÖRELSE 2013 FÖR FÖRSAMLINGAR/SAMFÄLLIGHETER

INFORMATION OM OCH ANVISNINGAR TILL EKONOMISK REDOGÖRELSE 2013 FÖR FÖRSAMLINGAR/SAMFÄLLIGHETER INFORMATION OM OCH ANVISNINGAR TILL EKONOMISK REDOGÖRELSE 2013 FÖR FÖRSAMLINGAR/SAMFÄLLIGHETER Förord Välkommen till årets upplaga av ekonomisk redogörelse! Var ute i god tid! I likhet med förra året är

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning TvÅTUsenToLv

Årsredovisning TvÅTUsenToLv Årsredovisning TVÅTUSENTOLV 2 förvaltningsberättelse 4 resultaträkning 5 balansräkning 6 ställda säkerheter & ansvarsförbindelser 7 kassaflödesanalys 8 tilläggsupplysningar 14 underskrifter VD HAR ordet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR LILLA EDETS INDUSTRI & FASTIGHETS AB 2013

ÅRSREDOVISNING FÖR LILLA EDETS INDUSTRI & FASTIGHETS AB 2013 1 ÅRSREDOVISNING FÖR LILLA EDETS INDUSTRI & FASTIGHETS AB 2013 Telefon: 0520-49 41 00 E-post: info@leifab.se Org.nr. 556206-2777 2 VD har ordet För Lilla Edets industri & fastighets AB är det en självklarhet

Läs mer

Årsredovisning och kontoplan

Årsredovisning och kontoplan Årsredovisning och kontoplan Författare Kristina Andersson, Irén Frändå och Lena Härelind Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Sveriges Frikyrkosamråd INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Exempel på årsredovisning för

Läs mer

Einar Mattsson Byggnads AB

Einar Mattsson Byggnads AB Einar Mattsson Byggnads AB i siffror 2011 innehåll 4 Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 10 noter 15 Revisionsberättelse Projektledning: Björn Raunio Information

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ)

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ) Årsredovisning och Koncernredovisning för Vindico Security AB (publ) 556405-9367 Räkenskapsåret 2008 Förvaltningsberättelse...2 s resultaträkning...4 s balansräkning...5 s kassaflödesanalys...7 s resultaträkning...8

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten HomeMaid Hemservice AB (publ), org.nr. 556543-8883, startade sin verksamhet under slutet av 1997. Bolaget har rörelsedrivande filialer på flera platser i

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 1(19) Dignitana AB (publ.) Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Styrande riktlinjer för årsredovisning

Styrande riktlinjer för årsredovisning 1 (44) Styrande riktlinjer för årsredovisning December 2012 Utarbetade på uppdrag av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd FRII av redovisningsspecialist Eva Törning i samarbete med en arbetsgrupp inom

Läs mer

OK KÖPING EKONOMISK FÖRENING

OK KÖPING EKONOMISK FÖRENING ÅRSREDOVISNING 2011 OK KÖPING EKONOMISK FÖRENING 1(15) OK Köping ekonomisk förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Årsredovisning 2014 1 Fastum UBC Förvaltning AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31. för. Svenska Orienteringsförbundet 802002-5758. Årsredovisningen omfattar:

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31. för. Svenska Orienteringsförbundet 802002-5758. Årsredovisningen omfattar: ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31 för Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Tilläggsupplysningar 7 Sid 2 (10) ÅRSREDOVISNING FÖR SVENSKA ORIENTERINGSFÖRBUNDET

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter Resultaträkningar

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut 2010-11-18 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2010:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning...

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 1(24) Örebroporten Fastigheter AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning, enligt K3

FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning, enligt K3 1 FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning, enligt K3 Antagna av FRIIs styrelse 27 maj 2014 2 Innehållsförteckning FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning, enligt K3 1 Förord 4 FRIIs Redovisningsråd

Läs mer

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154 Räkenskapsåret 2013 1 1 Styrelsen för Stiftelsen Haparandabostäder f$ rhärmed avge $rsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Utformning av tilläggsupplysningar 2013. vägledning och exempel

Utformning av tilläggsupplysningar 2013. vägledning och exempel Utformning av tilläggsupplysningar 2013 vägledning och exempel 2 Förord Resultat- och balansräkningarna i årsredovisningen ska visa kommunens samtliga intäkter, kostnader, tillgångar och skulder i sammandrag

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Karlshamn Energi Elförsäljning AB får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kopparberg Mineral AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2006-09-01 -- 2007-08-31. Innehåll Sida VD HAR ORDET

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2009 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2009 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer