antaget av kommunfullmäktige den 15 december 1988, 313, med senaste ändring den 27 mars 2012, 31-32

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "antaget av kommunfullmäktige den 15 december 1988, 313, med senaste ändring den 27 mars 2012, 31-32"

Transkript

1 ARVODESREGLEMENTE antaget av kommunfullmäktige den 15 december 1988, 313, med senaste ändring den 27 mars 2012, Arvodesprinciper Det enskilda arvodesbeloppet fastställs med hänsyn till uppdragets omfattning och innehåll till viss procentandel av ett basarvode. Basarvodet fastställs enligt det belopp som utges till ledamöterna vid Sveriges Riksdag. Avstämning sker vid det tillfälle som Riksdagens arvodesnämnd fastställer detta arvode. Det då fastställda arvodet träder i kraft 1 januari året därpå. Årsarvodet för 2013 är kronor och månadsarvodet är kronor Tillämpningsområde 1 Där inte annat sägs nedan gäller reglementet för kommunens förtroendevalda, vilka innehar förtroendeuppdrag enligt följande: - Ledamot och ersättare i kommunfullmäktige. - Ledamot i kommunal nämnd. Kommunstyrelsen är en sådan nämnd. - Ledamot i kommunal bolagsstyrelse. - Ledamot i av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen tillsatt kommitté eller beredning. - Ledamot i kommunal nämnds utskott eller beredning i den mån detta organ uttryckligen inrättats genom beslut i kommunfullmäktige. - Ledamot i en av en nämnd utsedd tillfällig kommitté vald bland nämndens ledamöter och ersättare. Tillfällig kommitté med ledamöter och ersättare från flera nämnder utsedd av kommunstyrelsen. - Ledamot av delegation som utsetts att bevaka kommunens rätt i bolag och övriga företag där kommunen har intressen liksom partirepresentant som kommunen enligt bolagsordning, konsortialavtal eller annan överenskommelse utsett att närvara vid bolagsstämma. - Ledamot i kommungemensam nämnd. - Kommunens revisorer, lekmannarevisorer i bolag och dess ersättare. - Ersättare, som ej tjänstgör i ledamots ställe, vid sammanträde med kommunal nämnd och kommunal bolagsstyrelse; dock icke ersättare för revisor i andra fall än då dennes närvaro är erforderlig på grund av gällande föreskrifter om närvaroskyldighet

2 Dessa bestämmelser gäller även - Representanter för organisationer/intressegrupper i organ som är obligatoriska för kommunen att inrätta. Ersättningsformer 2 Enligt detta reglemente kan följande slag av ersättningar utgå: a) Arvode i form av årsarvode, grundarvode, sammanträdesarvode och förrättningsarvode. b) Kostnadsersättning i form av traktamente, reseersättning och övriga ersättningar enligt och 15 nedan. c) Ersättning för förlorad arbetsförtjänst. d) Ersättning för förlorad pensionsförmån. Årsarvode och grundarvode 3 Årsarvode utgår enligt kommunfullmäktiges särskilda beslut (Bilagor A och B). Grundarvode utgår till ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnd, bolagsstyrelse eller permanent kommitté enligt kommunfullmäktiges särskilda beslut (Bilaga C). Avgår förtroendevald, som har årsarvode och/eller grundarvode, under tjänstgöringsperioden, fördelas arvodet mellan denne och den som träder i dennes ställe, i förhållande till den tid, varunder var och en av dem innehaft uppdraget. Kommunråd 4 Årsarvode utgår till kommunråd i enlighet med Bilaga A. Kommunråd erhåller ej annat kommunalt arvode än sitt årsarvode jämte tillägg därtill som motsvarar semesterdagstillägg för arbetstagare anställda i kommunen. Även deltidsråd äger rätt till sådant semesterdagstillägg. Detta tillägg utbetalas utan samband med uttagen ledighet vid kalenderårets slut. Skulle heltidsengagerat kommunråd inneha ordförandeuppdrag för vilket särskilt arvode enligt bilaga B är fastställt, ska detta arvode ej utgå. Deltidsråd äger ej rätt till grundarvode, ersättning för deltagande i sammanträde eller förrättning berörande kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. För deltidsråd med ordförandeuppdrag med årsarvode ska ersättningen sammantaget inte överstiga ersättningen för heltidsengagerat kommunråd

3 För heltidsengagerade förtroendevalda och deltidsråd gäller att de är berättigade till ledighet som motsvarar semester för arbetstagare anställda i kommunen med motsvarande ålder. Heltidsengagerad förtroendevald och deltidsråd är vidare tillförsäkrad ett socialt försäkringsskydd jämte grupplivförmåner som motsvarar det som gäller för arbetstagare anställda i kommunen. Kommunen har antagit särskilt pensionsreglemente för förtroendevalda. För förtroendevald med årsarvode enligt Bilaga B ska, vid bortovaro över 14 kalenderdagar, frågan om reducering av arvodet prövas av kommunstyrelsen Ordförande/vice ordförande 5 Årsarvode utgår till ordförande och vice ordförande enligt Bilaga B. Förtroendevald ordförande och vice ordförande har ej rätt till grundarvode, annat arvode, arvode för sammanträde (varken inom eller utom kommunen) eller arvode för förrättning inom kommunen, som berör samma nämnd eller kommitté som årsarvodet avser. Vid deltagande i utbildning (med utbildning avses exempelvis kommunens ledardag, jämställdhetsdag, omvärldsbevakningsdag) utgår alltid förrättningsarvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Vid förrättning som sker utom kommunen får ordförande och vice ordförande förrättningsarvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Vid deltagande i ordförande- respektive vice ordförande- konferenser som genomförs med högst 10 halvdagar per år utgår ersättning med sammanträdesarvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Då kommunstyrelsens ledamöter och ersättare deltager i ordförande respektive vice ordförande- konferenser utgår ersättning med sammanträdesarvode och förlorad arbetsförtjänst. För förtroendevald med årsarvode enligt Bilaga B ska, vid bortovaro mer än tre månader, frågan om reducering av arvodet prövas av personalutskottet eller vederbörande nämnds hörande. Ledamot i kommunstyrelse som utses att vara utskottsordförande får arvode enligt Bilaga A. Ordförande (ej kommunråd eller deltidsråd) i något av kommunstyrelsens utskott har vid sammanträde med kommunstyrelsen rätt till sammanträdesarvode, grundarvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst

4 För ordförande som också är utskottsordförande i samma nämnd är båda uppdragen inkluderade i arvodet som ordförande. För ledamot som är utskottsordförande i samma nämnd fastställer personalutskottet arvodets storlek. Årsarvode till ordförande inkluderar ersättning för ansvaret att verksamheten i respektive kommunala organ bedrives på ur allmän synpunkt tillfredsställande sätt. Till kategorin ordförandeuppgifter hör regelbundna besök på respektive förvaltningskontor, samråd och kontinuerliga överläggningar med tjänstemän, förberedelser till sammanträden, protokollsjustering, verksamhetsberedningar eller förlängda beredningar med kommunstyrelsen, sammanträffande med företrädare för myndigheter, andra kommunala nämnder samt med revisionen. Ledamot och ersättare 6 Grundarvode utgår till ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnd, bolagsstyrelse eller permanent kommitté enligt Bilaga C. Grundarvode är avsett att utgöra ersättning för gruppsammanträde, inläsning av sammanträdeshandlingar och förberedelser inför sammanträdet. Förtroendevald som uppbär grundarvode får dessutom såväl sammanträdes- som förrättningsarvode. Gruppledararvode 7 Till utsedda gruppledare för respektive parti, som är företrädda i kommunfullmäktige, utgår gruppledararvode med 10 % av basarvodet per år och per parti. Varje parti, enligt ovan, anmäler till kommunfullmäktige namn på en eller två personer som gruppledare. Sammanträdesarvode 8 För varje påbörjat sammanträde inom kommunen utgår ersättning med ett fast belopp uppgående till 1,2 % av basarvodets månadsbelopp, detta oavsett hur långt sammanträdet är eller om det går över dygnsbryt, vilket motsvarar 700 kronor i 2013 års nivå.. För kommunfullmäktiges budgetsammanträde som pågår mer än 7 timmar utgår dubbelt arvode

5 För ledamot i valnämnd utgår dubbelt sammanträdesarvode på valdagen. Vid deltagande i flera sammanträden som påbörjats under ett och samma dygn är ersättningen maximerad till två sammanträdesarvoden. Sammanträdesarvode utgår inte vid protokollsjustering. Sammanträdesarvode utgår inte vid sammanträde med valberedning i omedelbar anslutning till kommunfullmäktiges sammanträde. Sammanträdesarvode utgår inte heller vid sammanträde med arbetsutskott, beredning och dylikt i omedelbar anslutning till respektive nämnds sammanträde. Förrättningsarvode 9 Vid deltagande i förrättning utgår förrättningsarvode 1,2 % av basarvodets månadsbelopp, oavsett förrättningens längd och antal förrättningar per dygn. Med dygn avses härvidlag kl Den som åtnjuter årsarvode har samma rätt till förrättningsarvode för förrättning utom kommunen som övriga förtroendevalda. Heltidsengagerad förtroendevald erhåller dock inte sådant förrättningsarvode. Vid både sammanträde och förrättning under ett och samma dygn för samma organ utgår endast ett arvode på 1,2 % av basarvodets månadsbelopp vilket motsvarar 700 kronor i 2013 års nivå. Den sammanlagda förrättnings- och sammanträdesersättningen under ett och samma dygn kan högst uppgå till två arvoden. (Avser deltagande i sammanträde eller förrättning för olika organ). Med förrättning menas utbildning, planeringsdagar och dylikt. Vissa förrättningar (kontaktverksamhet o dyl) 10 Nämnd kan i begränsad omfattning ge ledamöter och ersättare rätt till efter egen bedömning utföra förrättningar i form av kontaktverksamhet, studier av verksamhet och dylikt. Respektive nämnd har att besluta om hur många sådana förrättningar som skall tillåtas per kalenderår. Antalet förrättningar med ersättning får dock ej överskrida 6 heldagar alternativt 12 halvdagar per kalenderår och förtroendevald. Respektive nämnd skall närmare utforma regler för denna verksamhet. Verksamheten skall rymmas inom respektive nämnds budget. Vid deltagande i förrättning enligt ovan utgår förrättningsarvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst

6 Traktamente 11 Traktamente vid förrättning utom kommunen ska utgå enligt de grunder som fastställts i för kommunens arbetstagare gällande Traktamentsavtal. Reseersättning 12 Ersättning för resa och parkeringsavgift i samband med sammanträde inom kommunen. Endast en reseersättning utgår vid två eller flera omedelbart på varandra följande sammanträden eller förrättningar. Ersättning för resa utgår även vid protokollsjustering. För resa i samband med sammanträde eller förrättning utgår reseersättning enligt det för kommunens arbetstagare gällande kommunala reseavtalet. Kommunråd och deltidsråd äger rätt till ersättning för resor enligt samma regler som gäller för kommunens arbetstagare. Rådhuset betraktas som fast arbetsplats. I övrigt hänvisas till av kommunfullmäktige antagna reseriktlinjer. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst 13 Vid sammanträde inom kommunen eller förrättning utgår ersättning för förlorad arbetsförtjänst. För egen företagare ska årsinkomsten utgöra underlag för beräkning av förlorad arbetsförtjänst. I den mån årsinkomst (lön) ej kan fastställas ska förlorad arbetsförtjänst fastställas genom jämförelse med normallöner i respektive bransch. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår till ledamot även vid justering av kommunfullmäktiges protokoll. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst är maximerad till 10 timmar/dygn med högst 0,6 % av basarvodets månadsbelopp/timme vilket motsvarar 350 kronor i 2013 års nivå.. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår ej till kommunråd. Ej heller till deltidsråd för uppdrag inom kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår ej heller till förtroendevald som åtnjuter årsarvode enligt bilaga B för sammanträde eller förrättning inom kommunen som berör samma nämnd eller kommitté som årsarvodet avser. Vid deltagande i utbildning utgår alltid ersättning för förlorad arbetsförtjänst

7 Ersättning för förlorad pensionsförmån 14 (KF 32, ) Förtroendevald äger rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån. Ersättning för förlorad tjänstepensionsförmån utgår schabloniserat på så sätt att kommunen tillhandahåller en traditionell pensionsförsäkring för den förtroendevalde. Avgiften uppgår till den procentsats (f n 4,5 %) som gäller som avgift i överenskommelse om kollektivavtalad pension till kommunens arbetstagare (KAP-KL). Avsättning till pensionsförsäkring beräknas på erhållen ersättning för förlorad pensionsförmån. Förtroendevald ordförande och vice ordförande äger rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån. Ersättning för förlorad tjänstepensionsförmån utgår schabloniserat på så sätt att kommunen tillhandahåller en traditionell pensionsförsäkring för den förtroendevalde. Avgiften uppgår till den procentsats (f.n. 4,5 %) som gäller som avgift i överenskommelsen om kollektivavtalad pension till kommunens arbetstagare (KAP-KL). Avsättning till pensionsförsäkring beräknas schablonmässigt på 35 procent av gällande årsarvode enligt Bilaga B. De ordförande och vice ordförande vars förlorade tjänstepension ej täcks av den schablonmässiga ersättningen, kan inkomma med styrkt anspråk på ytterligare kompensation för förlorad tjänstepension. Blankett för begäran om förlorad pensionsförmån utdelas en gång per år och ska inlämnas i den mån den förtroendevalde önskar ersättning. Arvode till överförmyndare 15 Till av kommunfullmäktige utsedd överförmyndare utges arvode med 7 % av basarvodet och till av kommunfullmäktige utsedd ersättare för överförmyndare utges arvode med 55 % av överförmyndarens arvode. Arvode till begravningsofficiant 16 Till av kommunen utsedda begravningsofficianter utges ersättning med 1,2 % av basarvodets månadsbelopp per begravning

8 Arvode till vigselförrättare 17 Till av länsstyrelsen förordnade vigselförrättare utges ersättning med 0,6 % av basarvodets månadsbelopp för första vigseln och 0,3 % till därpå följande vigslar, dock kan högst 1,2 % av basarvodets månadsbelopp utges per dag. Arvode till vigselförrättare utges både till förordnade förtroendevalda och tjänstemän. Arvode till kommunråd och tjänstemän som är vigselförrättare utges enbart vid vigslar på icke kontorstid. Arvode till Handikapprådet och Pensionärsrådet (KF 31, ) 18 Handikapprådet Till ledamöter i Handikapprådet som utsetts av kommunfullmäktige utges ersättning enligt Bilaga C, sammanträdesarvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst vid deltagande i sammanträde. Till representanter för Handikapporganisationerna utges sammanträdesarvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst vid deltagande i sammanträde med Handikapprådet, deltagande i arbetsutskott samt deltagande i möte med tillgänglighetsgrupp Då representanter för Handikapporganisationer, inför sammanträde i Handikapprådet eller på grund av särskild kallelse från kommunen, deltager i referensgrupp utges ersättning med 0,2 procent av basarvodets månadsbelopp per tillfälle. Pensionärsrådet Till ledamöter i Pensionärsrådet som utsetts av kommunfullmäktige utges ersättning enligt Bilaga C, sammanträdesarvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst vid deltagande i sammanträde. Till representanter för Pensionärsorganisationerna utges sammanträdesarvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst vid deltagande i sammanträde med Pensionärsrådet. Då representanter för Pensionärsorganisationer, på grund av särskild kallelse från kommunen, deltager i informations- och samrådsutskott utges ersättning med 0,2 procent av basarvodets månadsbelopp per tillfälle

9 Övriga ersättningar 19 Barntillsynskostnader Ersättning utgår för styrkta kostnader som föranletts av uppdraget. Vid vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes familj utgår ersättning till och med den månad barnet fyller 12 år. Ersättning utgår inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av sammanboende och inte heller för tid, då barnet vistas i kommunal eller annan alternativ barnomsorg. Förtroendevald som önskar ersättning för barntillsyn meddelar stadskontoret vem man anlitat för barntillsyn. Den personen ersätts av kommunen för uppdraget med ett arvode per timme samt i förekommande fall ersättning för obekväm tid. Vård av funktionshindrad Ersättning utgår för särskilda kostnader som föranletts av uppdraget vis vård och tillsyn av funktionshindrad person, som vistas i den förtroendevaldes bostad. Ersättning utgår inte för tillsyn, som utföres av egen familjemedlem eller av sammanboende. Funktionshindrad förtroendevald Ersättning utgår till handikappad förtroendevald för de särskilda kostnader som föranletts av uppdraget. Häri ingår kostnader för resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning av handlingar och liknande. Ersättning skall för att utgå anses skälig med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. För att kunna få ersättning enligt 15 ska den förtroendevalde vid varje tillfälle då ersättning begärs, anmäla detta till sekreteraren i vederbörande kommunala organ. Tolkning av arvodesreglemente 20 Kommunstyrelsens personalutskott beslutar om tolkningen och tillämpningen av dessa bestämmelser samt utfärdar i förekommande fall tillämpningsanvisningar Översyn av reglemente 21 Arvodesreglementet ska, inför varje ny mandatperiod, bli föremål för översyn

10 Nya arvodesbelopp fr o m Det enskilda arvodesbeloppet fastställs med hänsyn till uppdragets omfattning och innehåll till viss procentandel av ett basarvode. Basarvodet fastställs enligt det belopp som utges till ledamöterna vid Sveriges Riksdag. Avstämning sker vid det tillfälle som Riksdagens arvodesnämnd fastställer detta arvode. Det då fastställda arvodet träder i kraft 1 januari året därpå. Årsarvodet för 2013 är kronor och månadsarvodet är kronor. Sammanträdes- och förrättningsarvodena är 1,2 % av basarvodets månadsbelopp vilket motsvarar 700 kronor. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst är maximerad till 10 timmar/dygn med högst 0,6 % av basarvodets månadsbelopp per timme, vilket motsvarar 350 kronor

11 Bilaga A Förteckning över årsarvoden till heltidsengagerade förtroendevalda och deltidsråd samt utskottsordförande i kommunstyrelsen. För kommunråd utgår utöver arvoden semesterdagsstillägg utan samband med uttagen ledighet. % av basarvode Arvode/månad Motsvarar årsarvode i 2013 års nivå Kommunråd som tillika är kommunstyrelsens ordförande Övriga kommunråd (deltidsråd enligt tjänstgöringsgrad) kr/mån kr kr/mån kr Kommunråd som tillika är ordförande i lednings- och styrningsutskottet, tillägg med kr/mån kr Kommunråd som tillika är ordförande i samhällsbyggnadsutskottet, tillägg med kr/mån kr Kommunråd som tillika är ordförande o personalutskottet, tillägg med kr/mån kr Ledamot i kommunstyrelsen som är ordförande i samhällsbyggnadsutskottet kr/mån kr Ledamot i kommunstyrelsen som är ordförande i personalutskottet kr/mån kr Den maximala ersättningen till kommunstyrelsens ordförande är 110 % av basarvodet. Den maximala ersättningen till övriga kommunråd är 100 % av basarvodet

12 Bilaga B Förtroendevald ordförande med årsarvode Årsarvode utgår med nedanstående procentsats beräknat på basarvodets årsbelopp Motsvarar årsarvode i 2013 års nivå Vice ordförande 55 % av ordförandes årsarvode i 2013 års nivå Kommunfullmäktiges ordförande 15 % :e vice ordf 35 % av KF:s ordförandes arvode 2:e vice ordf 25 % av KF:s ordförandens arvode Socialnämnd inkl individutskott 32 % Barn- och ungdomsnämnd 32 % Hemvårdsnämnd 32 % Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd inkl individutskott 32 % Teknik- och fritidsnämnd 24 % Byggnadsnämnd 22 % Fastighetsnämnd 18 % Kulturnämnd 19 % Miljö- o hälsoskyddsnämnd 19 % Revisionsgrupp 12 % Servicenämnd 10 % Räddningsnämnd 10 % Laholmsbuktens VA-nämnd 10 % Valnämnd, valår 6 % Valnämnd, ej valår 1 % Valnämnd, två val samma år 12 % Handikapprådet 1 % Pensionärsrådet 1 % Halmstads Energi och Miljö AB 20 % Halmstads Fastighets AB 20 % Halmstad & Co AB 13 % Halmstads Energi och Miljö Nät AB 6 % Halmstads Stadsnät AB 8 % Halmstads Näringslivs AB 6 % Halmstad Flygplats AB 6 % Industristaden AB 6 % Till ledamöterna i KB Gamletull resp KB Gamletull komplementär ska inga fasta arvoden utgå. Dock skall arvodesreglementets bestämmelser i övrigt gälla

13 Bilaga C Förteckning över grundarvoden till av kommunen utsedda ledamöter och suppleanter i fullmäktige, kommunstyrelse, nämnder, utskott, kommittéer och bolagsstyrelse Kommunfullmäktige 1,5 % Kommunstyrelse 1,5 % Lednings- och styrningsutskott 1 % Samhällsbyggnadsutskott 1 % Personalutskott 1 % Förhandlingsdelegation 1 % Socialnämnd 1 % Socialnämndens individutskott 0,5 % Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd 1 % Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd individutskott 0,5 % Barn- och ungdomsnämnd 1 % Byggnadsnämnd 1 % Fastighetsnämnd 1 % Handikapprådet* 1 % Pensionärsrådet* 1 % Hemvårdsnämnd 1 % Kulturnämnd 1 % Miljö- och hälsoskyddsnämnd 1 % Revisorer 1 % Teknik- och fritidsnämnd 1 % Räddningsnämnd 1 % Servicenämnd 1 % Valnämnd, valår 0,5 % Aktiebolag 0,5 % Lekmannarevisor i bolag 0,5 % Kommungemensam nämnd 0,5 % Ledamöter och ersättare *Arvode enligt bilaga C utgår endast till de av kommunfullmäktige utsedda ledamöterna i handikapp- respektive pensionärsrådet

14 Tidigare gjorda ändringar i reglementet Den 21 oktober 1992, 168, den 21 december 1989, 281, den 24 oktober 1991, 202, den 25 mars 1993, 39, den 23 juni 1993, 101, den 16 december 1993, 179, den 25 augusti 1994, 115, den 8 december 1994, 185, den 23 maj 1996, 68, den 19 december 1996, , den 24 september 1998, , den 27 maj 1999, 86, den 27 april , den 29 september 2000, 141, den 22 mars 2001, 22-25, den 29 november 2001, , den 20 december 2001, 146, den 24 januari 2002, 11, den 30 januari 2003, 13, den 27 mars 2003, 23-24, den 18 juni 2003, 79, den 27 november 2003, den 25 november 2004, 126, den 16 juni 2005, 91, den 21 december 2005, 179, den 26 januari 2006, 9, den 27 april 2006, 46, den 27 september 2007, , den 19 december 2007, 189, den 28 oktober 2010, 110 och den 22 mars 2011,

Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018

Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018 Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-06-30 76. 1 Bestämmelser om ekonomiska förmåner till kommunalt förtroendevalda för mandatperioden

Läs mer

Arvoden och traktamenten

Arvoden och traktamenten Arvoden och traktamenten Förtroendevalda Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-12-16 Datum: 2012-10-01 Sida: 2 (12) Bestämmelser om arvoden och traktamenten med mera till förtroendemän

Läs mer

Arvoden och traktamenten

Arvoden och traktamenten Arvoden och traktamenten Förtroendevalda Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-12-16 Reviderat av kommunfullmäktige 2015-06-15 Datum: 2015-06-15 Sida: 2 (11) Bestämmelser om arvoden och

Läs mer

Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2015-2018

Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2015-2018 Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 028:1 Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2015-2018 Antagna av Kommunfullmäktige 1991-12-12, ändrade 1992-12-17, 1995-01-19,

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16 Arvodesreglemente för Kungsörs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2007-06-18, 167 Reviderat av kommunfullmäktige - 2007-11-26, 215-2010-10-25, 72 (arvode till valnämndens ordförande) - 2011-02-28, 82

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA 2015-2018

BESTÄMMELSER OM ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA 2015-2018 BESTÄMMELSER OM ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-16 40 Reviderat av kommunfullmäktige 2015-05-25 45 Sidan 1 1 Tillämpningsområde...

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Författningssamling Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 2014-01-01 Antagen: KF 287/2014 Bestämmelser om ekonomiska Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Dessa bestämmelser gäller

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS FÖRTROENDE- VALDA ATT GÄLLA MANDATPERIODEN 2015-2018

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS FÖRTROENDE- VALDA ATT GÄLLA MANDATPERIODEN 2015-2018 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2015-05-18 94 Ansvarig: Kommunchef Revideras: Valår Följas upp: Vid behov BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA 1 Grundläggande bestämmelser Reglementet gäller för kommunens förtroendevalda, som avses i 4 kap. 1 kommunallagen

Läs mer

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun Kommunal författningssamling Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun Gäller från 1 januari 2015 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 10/KS 0147 Datum: 2010-08-23

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2004-06-04 68 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-11-12 182 Gäller från och med 2012-07-17 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Innehåll Tillämpningsområde... 4 1 Förtroendevalda... 4 Arvode... 4 2 Gemensamma bestämmelser... 4 3 Arvoden... 4 4 Månadsarvode...

Innehåll Tillämpningsområde... 4 1 Förtroendevalda... 4 Arvode... 4 2 Gemensamma bestämmelser... 4 3 Arvoden... 4 4 Månadsarvode... Innehåll Tillämpningsområde... 4 1 Förtroendevalda... 4 Arvode... 4 2 Gemensamma bestämmelser... 4 3 Arvoden... 4 4 Månadsarvode... 4 5 Kommunalråden... 5 6 Ordföranden och övriga med begränsat månadsarvode...

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Författningssamling Ekonomiska förmåner till förtroendevalda Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Gäller från 2015-01-01 Antagen: KF 2014-12-11 350 och KF 2014-12-22 359 Bestämmelser om ekonomiska förmåner

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 07:1 Blad: 1 (15) Kommunal författningssamling Utg: jan 2015 Ers: jan 2011

EKERÖ KOMMUN Nummer: 07:1 Blad: 1 (15) Kommunal författningssamling Utg: jan 2015 Ers: jan 2011 EKERÖ KOMMUN Nummer: 07:1 Blad: 1 (15) BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA OCH POLITISKA ORGANISATIONER 1 Vad bestämmelserna omfattar Dessa bestämmelser gäller för sådana förtroendevalda

Läs mer

Arvodesregler för förtroendevalda inom Region Jönköpings län

Arvodesregler för förtroendevalda inom Region Jönköpings län LF 2014-09-28 LJ2014/1114 LF 2014-12-09 Arvodesregler för förtroendevalda inom Region Jönköpings län Mandatperioden 2014-2018 Beslutade av landstingsfullmäktige 2014-09-28, 108 samt 2014-12-09, 175 Innehållsförteckning:

Läs mer

1 -Reviderad efter kommunfullmäktiges sammanträde den 22 september 2011-

1 -Reviderad efter kommunfullmäktiges sammanträde den 22 september 2011- 1 -Reviderad efter kommunfullmäktiges sammanträde den 22 september 2011- INNEHÅLLSFÖRTECKNING TOLKNING AV BESTÄMMELSERNA... 3 ÅRSARVODE... 3 Kommunalråd...3 Kommunstyrelsens ordförande...4 RÄTT TILL ERSÄTTNING

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun Fastställda av kommunfullmäktige 2015-06-01, 48. 1. Allmänna bestämmelser 2. Ersättningsformer 3. Ersättningsberättigade

Läs mer

Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun

Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun Antagna av kommunfullmäktige 2011-03-14, KF 20 Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

ARVODESREGLER 2015-2018 FÖRTROENDEVALDA

ARVODESREGLER 2015-2018 FÖRTROENDEVALDA 2014-03-03 ARVODESREGLER 2015-2018 FÖR FÖRTROENDEVALDA Fastställda av kommunfullmäktige 2014-09-08 148. Gällande för perioden 1 januari 2015-31 december 2018 Justering för år 2015, inkomstbasbelopp 58

Läs mer

Ljungby kommuns. Arvodesreglemente

Ljungby kommuns. Arvodesreglemente (2015) Ljungby kommuns Arvodesreglemente Fastställt av kommunfullmäktige 2015-01-26 5 1 Arvodesreglemente Att vara ledamot i en nämnd eller styrelse är ett förtroendeuppdrag som kräver tid och engagemang.

Läs mer

Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun. Fastställd KF 2014-11-05, 110 dnr 2014/160

Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun. Fastställd KF 2014-11-05, 110 dnr 2014/160 Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun Fastställd KF 2014-11-05, 110 dnr 2014/160 2 Giltighetstid 1 Dessa bestämmelser gäller från och med 2015-01-01. Tillämpningsområde

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 108/04 2005-04-01 Kf 7 1. Kf 172/10 BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 108/04 2005-04-01 Kf 7 1. Kf 172/10 BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 108/04 2005-04-01 Kf 7 1 2006-04-01 Ändring Kf 63/06 Kf 89/06 Klu 173/09 Kf 171/10 Kf 172/10 Kf 184/13 Kf 29/15 2006-05-29 Ändring 2006-11-06 Ändring 2007-01-01

Läs mer

Revidering av arvodesbestämmelserna 2014-2018

Revidering av arvodesbestämmelserna 2014-2018 Sida 1(1) Lovisa Vasiliou, 0550-880 09 Lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Datum 2015-01-13 Revidering av arvodesbestämmelserna 2014-2018 Sammanfattning Med anledning av att fullmäktige antog nya pensionsbestämmelser

Läs mer

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda 1 (10) Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda Kommunfullmäktige föreskriver följande. Tillämpningsområde och definitioner 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda i Vellinge kommun,

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda 1 (12) Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda Ersättning till förtroendevalda i Enköpings kommun och dess företag från och med den 1 januari 2015. Antagna av kommunfullmäktige 2014-12-16 paragraf

Läs mer

Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda ERS 11 ERS-H 11

Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda ERS 11 ERS-H 11 Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda ERS 11 ERS-H 11 Innehållsförteckning Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Uppsala kommun - ERS 11 1 Inledning... 1 2 Månadsarvode...

Läs mer

Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag

Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag Antaget av kommunfullmäktige den 24 november 2014, 85 Värdesäkrat 2014-04-01 Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun

Läs mer

Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda ERS 15 & ERS-H 15

Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda ERS 15 & ERS-H 15 Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda ERS 15 & ERS-H 15 1 Innehållsförteckning Bestämmelser om regler för ersättningar till förtroendevalda med uppdrag om högst 40 procent av heltid (sk fritidspoitiker)

Läs mer

REGLEMENTE RÖRANDE ARVODEN, ERSÄTTNINGAR MM TILL GRÄSTORPS KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA

REGLEMENTE RÖRANDE ARVODEN, ERSÄTTNINGAR MM TILL GRÄSTORPS KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA Grästorps kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Utsändning nr 22 Avsnitt 6.2 REGLEMENTE RÖRANDE ARVODEN, ERSÄTTNINGAR MM TILL GRÄSTORPS KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA 2014-12-19 Dnr 250/2014 Fastställt av kommunfullmäktige

Läs mer

om ekonomiska förmåner till förtroendevalda hos Landstinget Gävleborg

om ekonomiska förmåner till förtroendevalda hos Landstinget Gävleborg Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda hos Landstinget Gävleborg Gäller fr.o.m 1 januari 2015 Utöver dessa ändringar har arvodesbeloppen räknats upp med anledning av höjda riksdagsmannaarvoden

Läs mer