antaget av kommunfullmäktige den 15 december 1988, 313, med senaste ändring den 27 mars 2012, 31-32

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "antaget av kommunfullmäktige den 15 december 1988, 313, med senaste ändring den 27 mars 2012, 31-32"

Transkript

1 ARVODESREGLEMENTE antaget av kommunfullmäktige den 15 december 1988, 313, med senaste ändring den 27 mars 2012, Arvodesprinciper Det enskilda arvodesbeloppet fastställs med hänsyn till uppdragets omfattning och innehåll till viss procentandel av ett basarvode. Basarvodet fastställs enligt det belopp som utges till ledamöterna vid Sveriges Riksdag. Avstämning sker vid det tillfälle som Riksdagens arvodesnämnd fastställer detta arvode. Det då fastställda arvodet träder i kraft 1 januari året därpå. Årsarvodet för 2013 är kronor och månadsarvodet är kronor Tillämpningsområde 1 Där inte annat sägs nedan gäller reglementet för kommunens förtroendevalda, vilka innehar förtroendeuppdrag enligt följande: - Ledamot och ersättare i kommunfullmäktige. - Ledamot i kommunal nämnd. Kommunstyrelsen är en sådan nämnd. - Ledamot i kommunal bolagsstyrelse. - Ledamot i av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen tillsatt kommitté eller beredning. - Ledamot i kommunal nämnds utskott eller beredning i den mån detta organ uttryckligen inrättats genom beslut i kommunfullmäktige. - Ledamot i en av en nämnd utsedd tillfällig kommitté vald bland nämndens ledamöter och ersättare. Tillfällig kommitté med ledamöter och ersättare från flera nämnder utsedd av kommunstyrelsen. - Ledamot av delegation som utsetts att bevaka kommunens rätt i bolag och övriga företag där kommunen har intressen liksom partirepresentant som kommunen enligt bolagsordning, konsortialavtal eller annan överenskommelse utsett att närvara vid bolagsstämma. - Ledamot i kommungemensam nämnd. - Kommunens revisorer, lekmannarevisorer i bolag och dess ersättare. - Ersättare, som ej tjänstgör i ledamots ställe, vid sammanträde med kommunal nämnd och kommunal bolagsstyrelse; dock icke ersättare för revisor i andra fall än då dennes närvaro är erforderlig på grund av gällande föreskrifter om närvaroskyldighet

2 Dessa bestämmelser gäller även - Representanter för organisationer/intressegrupper i organ som är obligatoriska för kommunen att inrätta. Ersättningsformer 2 Enligt detta reglemente kan följande slag av ersättningar utgå: a) Arvode i form av årsarvode, grundarvode, sammanträdesarvode och förrättningsarvode. b) Kostnadsersättning i form av traktamente, reseersättning och övriga ersättningar enligt och 15 nedan. c) Ersättning för förlorad arbetsförtjänst. d) Ersättning för förlorad pensionsförmån. Årsarvode och grundarvode 3 Årsarvode utgår enligt kommunfullmäktiges särskilda beslut (Bilagor A och B). Grundarvode utgår till ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnd, bolagsstyrelse eller permanent kommitté enligt kommunfullmäktiges särskilda beslut (Bilaga C). Avgår förtroendevald, som har årsarvode och/eller grundarvode, under tjänstgöringsperioden, fördelas arvodet mellan denne och den som träder i dennes ställe, i förhållande till den tid, varunder var och en av dem innehaft uppdraget. Kommunråd 4 Årsarvode utgår till kommunråd i enlighet med Bilaga A. Kommunråd erhåller ej annat kommunalt arvode än sitt årsarvode jämte tillägg därtill som motsvarar semesterdagstillägg för arbetstagare anställda i kommunen. Även deltidsråd äger rätt till sådant semesterdagstillägg. Detta tillägg utbetalas utan samband med uttagen ledighet vid kalenderårets slut. Skulle heltidsengagerat kommunråd inneha ordförandeuppdrag för vilket särskilt arvode enligt bilaga B är fastställt, ska detta arvode ej utgå. Deltidsråd äger ej rätt till grundarvode, ersättning för deltagande i sammanträde eller förrättning berörande kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. För deltidsråd med ordförandeuppdrag med årsarvode ska ersättningen sammantaget inte överstiga ersättningen för heltidsengagerat kommunråd

3 För heltidsengagerade förtroendevalda och deltidsråd gäller att de är berättigade till ledighet som motsvarar semester för arbetstagare anställda i kommunen med motsvarande ålder. Heltidsengagerad förtroendevald och deltidsråd är vidare tillförsäkrad ett socialt försäkringsskydd jämte grupplivförmåner som motsvarar det som gäller för arbetstagare anställda i kommunen. Kommunen har antagit särskilt pensionsreglemente för förtroendevalda. För förtroendevald med årsarvode enligt Bilaga B ska, vid bortovaro över 14 kalenderdagar, frågan om reducering av arvodet prövas av kommunstyrelsen Ordförande/vice ordförande 5 Årsarvode utgår till ordförande och vice ordförande enligt Bilaga B. Förtroendevald ordförande och vice ordförande har ej rätt till grundarvode, annat arvode, arvode för sammanträde (varken inom eller utom kommunen) eller arvode för förrättning inom kommunen, som berör samma nämnd eller kommitté som årsarvodet avser. Vid deltagande i utbildning (med utbildning avses exempelvis kommunens ledardag, jämställdhetsdag, omvärldsbevakningsdag) utgår alltid förrättningsarvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Vid förrättning som sker utom kommunen får ordförande och vice ordförande förrättningsarvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Vid deltagande i ordförande- respektive vice ordförande- konferenser som genomförs med högst 10 halvdagar per år utgår ersättning med sammanträdesarvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Då kommunstyrelsens ledamöter och ersättare deltager i ordförande respektive vice ordförande- konferenser utgår ersättning med sammanträdesarvode och förlorad arbetsförtjänst. För förtroendevald med årsarvode enligt Bilaga B ska, vid bortovaro mer än tre månader, frågan om reducering av arvodet prövas av personalutskottet eller vederbörande nämnds hörande. Ledamot i kommunstyrelse som utses att vara utskottsordförande får arvode enligt Bilaga A. Ordförande (ej kommunråd eller deltidsråd) i något av kommunstyrelsens utskott har vid sammanträde med kommunstyrelsen rätt till sammanträdesarvode, grundarvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst

4 För ordförande som också är utskottsordförande i samma nämnd är båda uppdragen inkluderade i arvodet som ordförande. För ledamot som är utskottsordförande i samma nämnd fastställer personalutskottet arvodets storlek. Årsarvode till ordförande inkluderar ersättning för ansvaret att verksamheten i respektive kommunala organ bedrives på ur allmän synpunkt tillfredsställande sätt. Till kategorin ordförandeuppgifter hör regelbundna besök på respektive förvaltningskontor, samråd och kontinuerliga överläggningar med tjänstemän, förberedelser till sammanträden, protokollsjustering, verksamhetsberedningar eller förlängda beredningar med kommunstyrelsen, sammanträffande med företrädare för myndigheter, andra kommunala nämnder samt med revisionen. Ledamot och ersättare 6 Grundarvode utgår till ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnd, bolagsstyrelse eller permanent kommitté enligt Bilaga C. Grundarvode är avsett att utgöra ersättning för gruppsammanträde, inläsning av sammanträdeshandlingar och förberedelser inför sammanträdet. Förtroendevald som uppbär grundarvode får dessutom såväl sammanträdes- som förrättningsarvode. Gruppledararvode 7 Till utsedda gruppledare för respektive parti, som är företrädda i kommunfullmäktige, utgår gruppledararvode med 10 % av basarvodet per år och per parti. Varje parti, enligt ovan, anmäler till kommunfullmäktige namn på en eller två personer som gruppledare. Sammanträdesarvode 8 För varje påbörjat sammanträde inom kommunen utgår ersättning med ett fast belopp uppgående till 1,2 % av basarvodets månadsbelopp, detta oavsett hur långt sammanträdet är eller om det går över dygnsbryt, vilket motsvarar 700 kronor i 2013 års nivå.. För kommunfullmäktiges budgetsammanträde som pågår mer än 7 timmar utgår dubbelt arvode

5 För ledamot i valnämnd utgår dubbelt sammanträdesarvode på valdagen. Vid deltagande i flera sammanträden som påbörjats under ett och samma dygn är ersättningen maximerad till två sammanträdesarvoden. Sammanträdesarvode utgår inte vid protokollsjustering. Sammanträdesarvode utgår inte vid sammanträde med valberedning i omedelbar anslutning till kommunfullmäktiges sammanträde. Sammanträdesarvode utgår inte heller vid sammanträde med arbetsutskott, beredning och dylikt i omedelbar anslutning till respektive nämnds sammanträde. Förrättningsarvode 9 Vid deltagande i förrättning utgår förrättningsarvode 1,2 % av basarvodets månadsbelopp, oavsett förrättningens längd och antal förrättningar per dygn. Med dygn avses härvidlag kl Den som åtnjuter årsarvode har samma rätt till förrättningsarvode för förrättning utom kommunen som övriga förtroendevalda. Heltidsengagerad förtroendevald erhåller dock inte sådant förrättningsarvode. Vid både sammanträde och förrättning under ett och samma dygn för samma organ utgår endast ett arvode på 1,2 % av basarvodets månadsbelopp vilket motsvarar 700 kronor i 2013 års nivå. Den sammanlagda förrättnings- och sammanträdesersättningen under ett och samma dygn kan högst uppgå till två arvoden. (Avser deltagande i sammanträde eller förrättning för olika organ). Med förrättning menas utbildning, planeringsdagar och dylikt. Vissa förrättningar (kontaktverksamhet o dyl) 10 Nämnd kan i begränsad omfattning ge ledamöter och ersättare rätt till efter egen bedömning utföra förrättningar i form av kontaktverksamhet, studier av verksamhet och dylikt. Respektive nämnd har att besluta om hur många sådana förrättningar som skall tillåtas per kalenderår. Antalet förrättningar med ersättning får dock ej överskrida 6 heldagar alternativt 12 halvdagar per kalenderår och förtroendevald. Respektive nämnd skall närmare utforma regler för denna verksamhet. Verksamheten skall rymmas inom respektive nämnds budget. Vid deltagande i förrättning enligt ovan utgår förrättningsarvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst

6 Traktamente 11 Traktamente vid förrättning utom kommunen ska utgå enligt de grunder som fastställts i för kommunens arbetstagare gällande Traktamentsavtal. Reseersättning 12 Ersättning för resa och parkeringsavgift i samband med sammanträde inom kommunen. Endast en reseersättning utgår vid två eller flera omedelbart på varandra följande sammanträden eller förrättningar. Ersättning för resa utgår även vid protokollsjustering. För resa i samband med sammanträde eller förrättning utgår reseersättning enligt det för kommunens arbetstagare gällande kommunala reseavtalet. Kommunråd och deltidsråd äger rätt till ersättning för resor enligt samma regler som gäller för kommunens arbetstagare. Rådhuset betraktas som fast arbetsplats. I övrigt hänvisas till av kommunfullmäktige antagna reseriktlinjer. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst 13 Vid sammanträde inom kommunen eller förrättning utgår ersättning för förlorad arbetsförtjänst. För egen företagare ska årsinkomsten utgöra underlag för beräkning av förlorad arbetsförtjänst. I den mån årsinkomst (lön) ej kan fastställas ska förlorad arbetsförtjänst fastställas genom jämförelse med normallöner i respektive bransch. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår till ledamot även vid justering av kommunfullmäktiges protokoll. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst är maximerad till 10 timmar/dygn med högst 0,6 % av basarvodets månadsbelopp/timme vilket motsvarar 350 kronor i 2013 års nivå.. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår ej till kommunråd. Ej heller till deltidsråd för uppdrag inom kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår ej heller till förtroendevald som åtnjuter årsarvode enligt bilaga B för sammanträde eller förrättning inom kommunen som berör samma nämnd eller kommitté som årsarvodet avser. Vid deltagande i utbildning utgår alltid ersättning för förlorad arbetsförtjänst

7 Ersättning för förlorad pensionsförmån 14 (KF 32, ) Förtroendevald äger rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån. Ersättning för förlorad tjänstepensionsförmån utgår schabloniserat på så sätt att kommunen tillhandahåller en traditionell pensionsförsäkring för den förtroendevalde. Avgiften uppgår till den procentsats (f n 4,5 %) som gäller som avgift i överenskommelse om kollektivavtalad pension till kommunens arbetstagare (KAP-KL). Avsättning till pensionsförsäkring beräknas på erhållen ersättning för förlorad pensionsförmån. Förtroendevald ordförande och vice ordförande äger rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån. Ersättning för förlorad tjänstepensionsförmån utgår schabloniserat på så sätt att kommunen tillhandahåller en traditionell pensionsförsäkring för den förtroendevalde. Avgiften uppgår till den procentsats (f.n. 4,5 %) som gäller som avgift i överenskommelsen om kollektivavtalad pension till kommunens arbetstagare (KAP-KL). Avsättning till pensionsförsäkring beräknas schablonmässigt på 35 procent av gällande årsarvode enligt Bilaga B. De ordförande och vice ordförande vars förlorade tjänstepension ej täcks av den schablonmässiga ersättningen, kan inkomma med styrkt anspråk på ytterligare kompensation för förlorad tjänstepension. Blankett för begäran om förlorad pensionsförmån utdelas en gång per år och ska inlämnas i den mån den förtroendevalde önskar ersättning. Arvode till överförmyndare 15 Till av kommunfullmäktige utsedd överförmyndare utges arvode med 7 % av basarvodet och till av kommunfullmäktige utsedd ersättare för överförmyndare utges arvode med 55 % av överförmyndarens arvode. Arvode till begravningsofficiant 16 Till av kommunen utsedda begravningsofficianter utges ersättning med 1,2 % av basarvodets månadsbelopp per begravning

8 Arvode till vigselförrättare 17 Till av länsstyrelsen förordnade vigselförrättare utges ersättning med 0,6 % av basarvodets månadsbelopp för första vigseln och 0,3 % till därpå följande vigslar, dock kan högst 1,2 % av basarvodets månadsbelopp utges per dag. Arvode till vigselförrättare utges både till förordnade förtroendevalda och tjänstemän. Arvode till kommunråd och tjänstemän som är vigselförrättare utges enbart vid vigslar på icke kontorstid. Arvode till Handikapprådet och Pensionärsrådet (KF 31, ) 18 Handikapprådet Till ledamöter i Handikapprådet som utsetts av kommunfullmäktige utges ersättning enligt Bilaga C, sammanträdesarvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst vid deltagande i sammanträde. Till representanter för Handikapporganisationerna utges sammanträdesarvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst vid deltagande i sammanträde med Handikapprådet, deltagande i arbetsutskott samt deltagande i möte med tillgänglighetsgrupp Då representanter för Handikapporganisationer, inför sammanträde i Handikapprådet eller på grund av särskild kallelse från kommunen, deltager i referensgrupp utges ersättning med 0,2 procent av basarvodets månadsbelopp per tillfälle. Pensionärsrådet Till ledamöter i Pensionärsrådet som utsetts av kommunfullmäktige utges ersättning enligt Bilaga C, sammanträdesarvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst vid deltagande i sammanträde. Till representanter för Pensionärsorganisationerna utges sammanträdesarvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst vid deltagande i sammanträde med Pensionärsrådet. Då representanter för Pensionärsorganisationer, på grund av särskild kallelse från kommunen, deltager i informations- och samrådsutskott utges ersättning med 0,2 procent av basarvodets månadsbelopp per tillfälle

9 Övriga ersättningar 19 Barntillsynskostnader Ersättning utgår för styrkta kostnader som föranletts av uppdraget. Vid vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes familj utgår ersättning till och med den månad barnet fyller 12 år. Ersättning utgår inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av sammanboende och inte heller för tid, då barnet vistas i kommunal eller annan alternativ barnomsorg. Förtroendevald som önskar ersättning för barntillsyn meddelar stadskontoret vem man anlitat för barntillsyn. Den personen ersätts av kommunen för uppdraget med ett arvode per timme samt i förekommande fall ersättning för obekväm tid. Vård av funktionshindrad Ersättning utgår för särskilda kostnader som föranletts av uppdraget vis vård och tillsyn av funktionshindrad person, som vistas i den förtroendevaldes bostad. Ersättning utgår inte för tillsyn, som utföres av egen familjemedlem eller av sammanboende. Funktionshindrad förtroendevald Ersättning utgår till handikappad förtroendevald för de särskilda kostnader som föranletts av uppdraget. Häri ingår kostnader för resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning av handlingar och liknande. Ersättning skall för att utgå anses skälig med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. För att kunna få ersättning enligt 15 ska den förtroendevalde vid varje tillfälle då ersättning begärs, anmäla detta till sekreteraren i vederbörande kommunala organ. Tolkning av arvodesreglemente 20 Kommunstyrelsens personalutskott beslutar om tolkningen och tillämpningen av dessa bestämmelser samt utfärdar i förekommande fall tillämpningsanvisningar Översyn av reglemente 21 Arvodesreglementet ska, inför varje ny mandatperiod, bli föremål för översyn

10 Nya arvodesbelopp fr o m Det enskilda arvodesbeloppet fastställs med hänsyn till uppdragets omfattning och innehåll till viss procentandel av ett basarvode. Basarvodet fastställs enligt det belopp som utges till ledamöterna vid Sveriges Riksdag. Avstämning sker vid det tillfälle som Riksdagens arvodesnämnd fastställer detta arvode. Det då fastställda arvodet träder i kraft 1 januari året därpå. Årsarvodet för 2013 är kronor och månadsarvodet är kronor. Sammanträdes- och förrättningsarvodena är 1,2 % av basarvodets månadsbelopp vilket motsvarar 700 kronor. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst är maximerad till 10 timmar/dygn med högst 0,6 % av basarvodets månadsbelopp per timme, vilket motsvarar 350 kronor

11 Bilaga A Förteckning över årsarvoden till heltidsengagerade förtroendevalda och deltidsråd samt utskottsordförande i kommunstyrelsen. För kommunråd utgår utöver arvoden semesterdagsstillägg utan samband med uttagen ledighet. % av basarvode Arvode/månad Motsvarar årsarvode i 2013 års nivå Kommunråd som tillika är kommunstyrelsens ordförande Övriga kommunråd (deltidsråd enligt tjänstgöringsgrad) kr/mån kr kr/mån kr Kommunråd som tillika är ordförande i lednings- och styrningsutskottet, tillägg med kr/mån kr Kommunråd som tillika är ordförande i samhällsbyggnadsutskottet, tillägg med kr/mån kr Kommunråd som tillika är ordförande o personalutskottet, tillägg med kr/mån kr Ledamot i kommunstyrelsen som är ordförande i samhällsbyggnadsutskottet kr/mån kr Ledamot i kommunstyrelsen som är ordförande i personalutskottet kr/mån kr Den maximala ersättningen till kommunstyrelsens ordförande är 110 % av basarvodet. Den maximala ersättningen till övriga kommunråd är 100 % av basarvodet

12 Bilaga B Förtroendevald ordförande med årsarvode Årsarvode utgår med nedanstående procentsats beräknat på basarvodets årsbelopp Motsvarar årsarvode i 2013 års nivå Vice ordförande 55 % av ordförandes årsarvode i 2013 års nivå Kommunfullmäktiges ordförande 15 % :e vice ordf 35 % av KF:s ordförandes arvode 2:e vice ordf 25 % av KF:s ordförandens arvode Socialnämnd inkl individutskott 32 % Barn- och ungdomsnämnd 32 % Hemvårdsnämnd 32 % Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd inkl individutskott 32 % Teknik- och fritidsnämnd 24 % Byggnadsnämnd 22 % Fastighetsnämnd 18 % Kulturnämnd 19 % Miljö- o hälsoskyddsnämnd 19 % Revisionsgrupp 12 % Servicenämnd 10 % Räddningsnämnd 10 % Laholmsbuktens VA-nämnd 10 % Valnämnd, valår 6 % Valnämnd, ej valår 1 % Valnämnd, två val samma år 12 % Handikapprådet 1 % Pensionärsrådet 1 % Halmstads Energi och Miljö AB 20 % Halmstads Fastighets AB 20 % Halmstad & Co AB 13 % Halmstads Energi och Miljö Nät AB 6 % Halmstads Stadsnät AB 8 % Halmstads Näringslivs AB 6 % Halmstad Flygplats AB 6 % Industristaden AB 6 % Till ledamöterna i KB Gamletull resp KB Gamletull komplementär ska inga fasta arvoden utgå. Dock skall arvodesreglementets bestämmelser i övrigt gälla

13 Bilaga C Förteckning över grundarvoden till av kommunen utsedda ledamöter och suppleanter i fullmäktige, kommunstyrelse, nämnder, utskott, kommittéer och bolagsstyrelse Kommunfullmäktige 1,5 % Kommunstyrelse 1,5 % Lednings- och styrningsutskott 1 % Samhällsbyggnadsutskott 1 % Personalutskott 1 % Förhandlingsdelegation 1 % Socialnämnd 1 % Socialnämndens individutskott 0,5 % Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd 1 % Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd individutskott 0,5 % Barn- och ungdomsnämnd 1 % Byggnadsnämnd 1 % Fastighetsnämnd 1 % Handikapprådet* 1 % Pensionärsrådet* 1 % Hemvårdsnämnd 1 % Kulturnämnd 1 % Miljö- och hälsoskyddsnämnd 1 % Revisorer 1 % Teknik- och fritidsnämnd 1 % Räddningsnämnd 1 % Servicenämnd 1 % Valnämnd, valår 0,5 % Aktiebolag 0,5 % Lekmannarevisor i bolag 0,5 % Kommungemensam nämnd 0,5 % Ledamöter och ersättare *Arvode enligt bilaga C utgår endast till de av kommunfullmäktige utsedda ledamöterna i handikapp- respektive pensionärsrådet

14 Tidigare gjorda ändringar i reglementet Den 21 oktober 1992, 168, den 21 december 1989, 281, den 24 oktober 1991, 202, den 25 mars 1993, 39, den 23 juni 1993, 101, den 16 december 1993, 179, den 25 augusti 1994, 115, den 8 december 1994, 185, den 23 maj 1996, 68, den 19 december 1996, , den 24 september 1998, , den 27 maj 1999, 86, den 27 april , den 29 september 2000, 141, den 22 mars 2001, 22-25, den 29 november 2001, , den 20 december 2001, 146, den 24 januari 2002, 11, den 30 januari 2003, 13, den 27 mars 2003, 23-24, den 18 juni 2003, 79, den 27 november 2003, den 25 november 2004, 126, den 16 juni 2005, 91, den 21 december 2005, 179, den 26 januari 2006, 9, den 27 april 2006, 46, den 27 september 2007, , den 19 december 2007, 189, den 28 oktober 2010, 110 och den 22 mars 2011,

ARVODESBESTÄMMELSER TILL HALMSTADS KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA

ARVODESBESTÄMMELSER TILL HALMSTADS KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA ARVODESBESTÄMMELSER TILL HALMSTADS KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA antaget av kommunfullmäktige den 15 december 1988, 313, med senaste ändring den 24 februari 2015, 11 Arvodesprinciper Det enskilda arvodesbeloppet

Läs mer

Arvodesbestämmelser 2015

Arvodesbestämmelser 2015 Arvodesbestämmelser 2015 Arvodesbeloppen - uppdragets omfattning och innehåll - procent av basarvodet (riksdagsmännens arvode) Årsarvodet: 732 000 kronor Månadsarvodet: 61 000 kronor Ersättningsformer

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling

HÖRBY KOMMUN Författningssamling REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA 1 Grundläggande bestämmelser Reglementet gäller för kommunens förtroendevalda, som avses i 4 kap. 1 kommunallagen (1991:900) d.v.s. ledamöter och ersättare

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA 1 Grundläggande bestämmelser Reglementet gäller för kommunens förtroendevalda, som avses i 4 kap. 1 kommunallagen

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda FÖRFATTNING 5.1 Antagen av kommunfullmäktige 101/10 Ändring av kommunfullmäktige 211/12, 120/13, 181/14 Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda Bestämmelser om ersättningar till kommunalt

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16 Arvodesreglemente för Kungsörs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2007-06-18, 167 Reviderat av kommunfullmäktige - 2007-11-26, 215-2010-10-25, 72 (arvode till valnämndens ordförande) - 2011-02-28, 82

Läs mer

Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2014

Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2014 Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2014 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för ledamöter och tjänstgörande ersättare i nämnder och fullmäktigeberedningar

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING G 1 1(7) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1201 024 Antagen: kommunfullmäktige 1991-12-16 och ändrad senast 2014-12-15 143 (ersätter: KS AU 2014-11-05 216) Bestämmelser

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL KOMMUNALA FÖRTROENDEVALDA

REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL KOMMUNALA FÖRTROENDEVALDA REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL KOMMUNALA FÖRTROENDEVALDA Reglementet är antaget av kommunfullmäktige 1992-02-24, 3 att gälla fr o m 1992-01-01 Reviderat av kommunfullmäktige 2014-12-10, 171 1 Bestämmelser

Läs mer

Beslutade av kommunfullmäktige den 19 juni 2006, 91 och reviderat av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 94, och den 2 maj 2012, 128.

Beslutade av kommunfullmäktige den 19 juni 2006, 91 och reviderat av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 94, och den 2 maj 2012, 128. 1 (8) Gäller från och med KF 294.2014 2016-04-01 KF 128.2012 Beslutade av kommunfullmäktige den 19 juni 2006, 91 och reviderat av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 94, och den 2 maj 2012, 128. Arvodesprinciper

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16 Arvodesreglemente för Kungsörs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2007-06-18, 167 Reviderat av kommunfullmäktige - 2007-11-26, 215-2010-10-25, 72 (arvode till valnämndens ordförande) - 2011-02-28, 82

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda FÖRFATTNING 5.1 Antagen av kommunfullmäktige 126/06 Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda att tillämpas fr o m 2007-01-01,

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS FÖRTROENDE- VALDA ATT GÄLLA MANDATPERIODEN 2015-2018

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS FÖRTROENDE- VALDA ATT GÄLLA MANDATPERIODEN 2015-2018 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2015-05-18 94 Ansvarig: Kommunchef Revideras: Valår Följas upp: Vid behov BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS

Läs mer

Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018

Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018 Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-06-30 76. 1 Bestämmelser om ekonomiska förmåner till kommunalt förtroendevalda för mandatperioden

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (7) REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA Tillämpningsområde 1 Reglementet gäller för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder samt i beredningar,

Läs mer

a) sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen och övriga nämnder, kommittéer samt revisorernas sammanträden

a) sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen och övriga nämnder, kommittéer samt revisorernas sammanträden -1-2011 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA Antagna av kommunfullmäktige 2006-12-12 322 att gälla fr o m 2007-01-01. Personalutskottets beslut 2010-12-06 51- uppräkning med 2,47%.

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2011:12 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2011:40 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för ersättning till förtroendevalda med flera Antagna av fullmäktige 2010-12-15, 136 att gälla fr.o.m. 2011-01-01 Reviderade av fullmäktige 2011-06-15, 90 att gälla fr.o.m. 2011-07-01 Reviderade

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun Fastställda av kommunfullmäktige 2015-06-01, 48. 1. Allmänna bestämmelser 2. Ersättningsformer 3. Ersättningsberättigade

Läs mer

Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun

Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE ARVODESBESTÄMMELSER 2014-09-18 Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om ersättning

Läs mer

REGLER OM ERSÄTTNING TILL REGION GOTLANDS FÖRTROENDEVALDA

REGLER OM ERSÄTTNING TILL REGION GOTLANDS FÖRTROENDEVALDA REGLER OM ERSÄTTNING TILL REGION GOTLANDS FÖRTROENDEVALDA Antagna av kommunfullmäktige 1991-12-16. Ändringar 1994-12-12, 1998-12-14, 2002-12-16, 2006-11-27, 2008-11-24, 2010-02-22, 2010-03-29, 2010-12-13,

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 108/04 2005-04-01 Kf 7 1. Kf 172/10 BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 108/04 2005-04-01 Kf 7 1. Kf 172/10 BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 108/04 2005-04-01 Kf 7 1 2006-04-01 Ändring Kf 63/06 Kf 89/06 Klu 173/09 Kf 171/10 Kf 172/10 Kf 184/13 Kf 29/15 2006-05-29 Ändring 2006-11-06 Ändring 2007-01-01

Läs mer

Ersättningsreglemente

Ersättningsreglemente Ersättningsreglemente 1. Årsarvode 1.1 Årsarvode utgår till ordf/vice ordf i styrelser, nämnder och dess utskott samt fullmäktige. 1.2 Arvodet utgår med av fullmäktige fastställd procentsats beräknad utifrån

Läs mer

Lidingö stads författningssamling F 18 / Reglemente om ekonomiska villkor för förtroendevalda

Lidingö stads författningssamling F 18 / Reglemente om ekonomiska villkor för förtroendevalda Lidingö stads författningssamling F 18 / 2016 Reglemente om ekonomiska villkor för förtroendevalda antaget av kommunfullmäktige den 14 december 2015 och gällande från den 1 januari 2016 REGLEMENTE OM EKONOMISKA

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 6.1

Laholms kommuns författningssamling 6.1 Laholms kommuns författningssamling 6.1 Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Laholms kommun; antagna av kommunfullmäktige den 25 februari 2014, 26 och 27, med ändring den 30 september

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) IJ. 1 REGLER FÖR ARVODEN M. M TILL FÖRTROENDEVALDA I LOMMA KOMMUN 1 GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER Dessa regler gäller för förtroendevalda, som avses i 4 kap. 1 kommunallagen och

Läs mer

Reglemente med bestämmelser om ersättningar för förtroendevalda år 2011-2014

Reglemente med bestämmelser om ersättningar för förtroendevalda år 2011-2014 1 Författningssamling Antagen av kommunstyrelsen: 30 november 2010 234 Reviderad: Reglemente med bestämmelser om ersättningar för förtroendevalda år 2011-2014 Tillämpningsområde 1 Dessa bestämmelser gäller

Läs mer

Burlövs kommun. Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda

Burlövs kommun. Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda 1 Burlövs kommun Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda Antagna av kommunfullmäktige 1994-12-19, 145 Reviderade 1998-12-21, 142, 1999-06-21, 64, 2002-12-16, 130, 2006-08-21, 69, 2007-10-15,

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA Personalsektionen 2013-01-08 1(6) BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA Enligt beslut i kommunfullmäktige 207/06 gäller från och med 1 januari 2007. Reviderad 2013-03-04 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Bestämmelser om ersättningar och arvoden till förtroendevalda i Varbergs kommun

Bestämmelser om ersättningar och arvoden till förtroendevalda i Varbergs kommun 1 (6) 2014-05-27 Bestämmelser om ersättningar och arvoden till förtroendevalda i Varbergs kommun 2015 2018 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 i kommunallagen (1991:900).

Läs mer

-1- BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA Antagna av kommunfullmäktige 2014-11-11 184 att gälla fr.o.m. 2015-01-01.

-1- BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA Antagna av kommunfullmäktige 2014-11-11 184 att gälla fr.o.m. 2015-01-01. -1-2015 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA Antagna av kommunfullmäktige 2014-11-11 184 att gälla fr.o.m. 2015-01-01. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

Läs mer

Bestämmelser. om arvoden och andra ersättningar. till förtroendevalda i. Lysekils kommun

Bestämmelser. om arvoden och andra ersättningar. till förtroendevalda i. Lysekils kommun Bestämmelser om arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda i Lysekils kommun Antagna av kommunfullmäktige 2008-12-18, 191 Bestämmelser om arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda i

Läs mer

Regler för ersättning till förtroendevalda med flera läsanvisningar och räkneexempel

Regler för ersättning till förtroendevalda med flera läsanvisningar och räkneexempel Regler för ersättning till förtroendevalda med flera läsanvisningar och räkneexempel 1 Tillämpningsområde 1.1 Dessa bestämmelser gäller för a. Ledamöter och ersättare i fullmäktige beredning som utsetts

Läs mer

Inledande bestämmelser

Inledande bestämmelser Inledande bestämmelser 1 Ersättningsformer Ersättningar till förtroendevalda i kommunala organ utbetalas i enlighet med dessa bestämmelser i form av årsarvode, sammanträdesarvode, förrättningsarvode, resekostnadsersättning

Läs mer

Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun. Fastställd KF 2014-11-05, 110 dnr 2014/160

Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun. Fastställd KF 2014-11-05, 110 dnr 2014/160 Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun Fastställd KF 2014-11-05, 110 dnr 2014/160 2 Giltighetstid 1 Dessa bestämmelser gäller från och med 2015-01-01. Tillämpningsområde

Läs mer

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun. Reviderat KF 2014-11-27

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun. Reviderat KF 2014-11-27 Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun Reviderat KF 2014-11-27 Tyresö kommun / 2014-10-13 2 (8) Innehållsförteckning Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna...

Läs mer

Bestämmelser. om arvoden och ersättningar. till kommunalt förtroendevalda i Laxå kommun. Fr.o.m

Bestämmelser. om arvoden och ersättningar. till kommunalt förtroendevalda i Laxå kommun. Fr.o.m Bestämmelser om arvoden och ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Laxå kommun Fr.o.m. 2001-01-01 Fastställd av kommunfullmäktige 21 september 2016, 118 Bestämmelser om arvoden och ersättningar

Läs mer

Ersättningar. Ersättning till kommunalt förtroendevalda 2012-12-17 KS-838/2012 024. Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17. Ersätter KS-688/2010

Ersättningar. Ersättning till kommunalt förtroendevalda 2012-12-17 KS-838/2012 024. Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17. Ersätter KS-688/2010 Ersättningar 2012-12-17 Ersättning till kommunalt förtroendevalda KS-838/2012 024 Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17. Ersätter KS-688/2010 Detta dokument innehåller bestämmelser om ersättning till

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2004-06-04 68 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-11-12 182 Gäller från och med 2012-07-17 1 Tillämpningsområde

Läs mer

REGLEMENTE RÖRANDE ARVODEN, ERSÄTTNINGAR MM TILL GRÄSTORPS KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA

REGLEMENTE RÖRANDE ARVODEN, ERSÄTTNINGAR MM TILL GRÄSTORPS KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA Grästorps kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Utsändning nr 22 Avsnitt 6.2 REGLEMENTE RÖRANDE ARVODEN, ERSÄTTNINGAR MM TILL GRÄSTORPS KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA 2014-12-19 Dnr 250/2014 Fastställt av kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Grums kommun för tiden

Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Grums kommun för tiden REGLEMENTE Datum Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad datum Paragraf 85 1(7) Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Grums kommun för tiden 2015-2018 2(7) Reglemente för ersättning till förtroendevalda

Läs mer

Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun

Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun Antagna av kommunfullmäktige 2011-03-14, KF 20 Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA Personalsektionen 2013-01-08 1(9) BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA Enligt beslut i kommunfullmäktige 207/06 gäller från och med 1 januari 2007. Reviderad 2013-03-04 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018 Kommunledningsförvaltningen 2014-10-27 1 (10) Personalenheten Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26, 146. 1 Förtroendevalda som

Läs mer

Bestämmelser rörande arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Landskrona stad

Bestämmelser rörande arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Landskrona stad Bestämmelser rörande arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Landskrona stad Gällande fr o m 2015-01-01 Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Sid 1 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till Vimmerby kommuns förtroendevalda med giltighet fr o m

Bestämmelser om ersättning till Vimmerby kommuns förtroendevalda med giltighet fr o m Id 49478 Bestämmelser om ersättning till Vimmerby kommuns förtroendevalda med giltighet fr o m 2016-03-01 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-02-29 35 1 Innehåll ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 4 1 FÖRTROENDEUPPDRAG

Läs mer

REGLER FÖR ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA

REGLER FÖR ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA Dnr KS 2010-37 Rev. KF 2012-12-20 92 REGLER FÖR ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

Reglemente. Ersättning till förtroendevalda 2015-01-01 2018-12-31 KS14-269 003. Föreskrifter. Plan. Policy. Program. Riktlinjer. Strategi.

Reglemente. Ersättning till förtroendevalda 2015-01-01 2018-12-31 KS14-269 003. Föreskrifter. Plan. Policy. Program. Riktlinjer. Strategi. KS14-269 003 Ersättning till förtroendevalda 2015-01-01 2018-12-31 Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2014-09-09 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 65 Giltighetstid

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15, 263 Gäller fr o m 2012-01-01 Arvodesbestämmelser för förtroendevalda Att vara ledamot i en nämnd eller styrelse är ett förtroendeuppdrag

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ersätter Utbytt den Sign 1:1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 kommunallagen (1991:900). För förtroendevalda

Läs mer

Ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda m fl mandatperioden

Ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda m fl mandatperioden 1 ULRICEHAMNS KOMMUN Ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda m fl mandatperioden 2015-2018 Fastställda av kommunfullmäktige 2014-09-29, 91 1 Tillämpningsområde Dessa bestämmelser äger tillämpning

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda vid regionförbundet södra Småland från 2011

Arvodesreglemente för förtroendevalda vid regionförbundet södra Småland från 2011 2010-12-22 Dnr: 07/0125 Arvodesreglemente för förtroendevalda vid regionförbundet södra Småland från 2011 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE FÖR GULLSPÅNGS KOMMUN

ARVODESREGLEMENTE FÖR GULLSPÅNGS KOMMUN ARVODESREGLEMENTE FÖR GULLSPÅNGS KOMMUN Antaget av fullmäktige 2014-01-27, 7 Reviderat 2015-02-23, Kf 30 ARVODESREGLEMENTE FÖR FÖRTROENDEVALDA I GULLSPÅNGS KOMMUN FÖR MANDATPERIODEN 2015-2018 ALLMÄNNA

Läs mer

REGLEMENTE. Hemsida: www.dalsed.se E-post: kommun@dalsed.se

REGLEMENTE. Hemsida: www.dalsed.se E-post: kommun@dalsed.se REGLEMENTE ARVODEN Antaget av kommunfullmäktige 2001-05-16, 44 Revidering av kommunfullmäktige 2007-06-13, 57 Revidering av kommunfullmäktige 2009-06-17, 51 Revidering av kommunfullmäktige 2012-12-19,

Läs mer

Förlorad arbetsförtjänst samt sammanträdesarvode för presidiemöten

Förlorad arbetsförtjänst samt sammanträdesarvode för presidiemöten Handläggare: Sara Mellander Kulturnämnden Förlorad arbetsförtjänst samt sammanträdesarvode för presidiemöten Enligt Arvodesreglerna för förtroendevalda i Malmö, 6, kategoriseras ett presidiemöten som förrättning

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE FÖR KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA

ARVODESREGLEMENTE FÖR KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA ARVODESREGLEMENTE FÖR KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA Gällande från den 1 januari 2011 Fastställt av kommunfullmäktige den 18 oktober 2010, 165 1. GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER Detta reglemente gäller för förtroendevalda

Läs mer

Dnr KK15/158. Arvodesreglemente för förtroendevalda i Nyköpings kommun

Dnr KK15/158. Arvodesreglemente för förtroendevalda i Nyköpings kommun Dnr KK15/158 Arvodesreglemente för förtroendevalda i Nyköpings kommun Dnr KK15/158 2/7 1 Giltighet Dessa bestämmelser gäller förtroendevalda i kommunfullmäktige, revisionen, nämnder, styrelse, utskott,

Läs mer

Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda och för styrelseledamöter i kommunens helägda bolag

Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda och för styrelseledamöter i kommunens helägda bolag REGLEMENTE Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige 124/2014 Dnr 14/544-024 1(8) Slutbetänkande Arvodesberedningen Författningssamling MBLAFS 2014:1 Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda och

Läs mer

Svedala Kommuns 5:04 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 5:04 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Reglemente rörande sammanträdesersättning m m till kommunalt förtroendevalda i Svedala kommun antaget av kommunfullmäktige 2014-06-09, 80 Gäller från 2015-01-01 1 Förtroendeuppdrag

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA

REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA 1 Tillämpningsområde Detta reglemente gäller för: a) Kommunfullmäktige b) Av kommunfullmäktige vald ledamot i kommunal styrelse, nämnd, kommitté, beredningsorgan,

Läs mer

Reglemente för förtroendevalda

Reglemente för förtroendevalda REGLEMENTE Dokumentets syfte För alla förtroendevalda i Nacka kommun gäller följande gemensamma bestämmelser. I begreppet nämnd innefattas även kommunstyrelsen, annan nämnd benämnd styrelse samt i tillämpliga

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda 2011-2014

Arvodesreglemente för förtroendevalda 2011-2014 Arvodesreglemente för förtroendevalda 2011-2014 Gäller från och med 2011-07-01 (Ersättning för förlorad arbetsförtjänst enligt reglementets anvisningar gäller fr o m 2011-01-01.) Reviderad och kompletterad

Läs mer

Arvodesbestämmelser m m för förtroendevalda

Arvodesbestämmelser m m för förtroendevalda Styrande dokument Arvodesbestämmelser m m för förtroendevalda Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentnamn Arvodesbestämmelser mm för förtroendevalda Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige, 2015-04-21, 81

Läs mer

ARVODESREGLER. Arvodesregler för Håbo kommun för mandatperioden

ARVODESREGLER. Arvodesregler för Håbo kommun för mandatperioden ARVODESREGLER Arvodesregler för Håbo kommun för mandatperioden 2014-2018 REGLEMENTE 2 Arvodesregler för Håbo kommun 1 Tillämpningsområde Dessa bestämmelser gäller för: Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 006.5

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 006.5 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 006.5 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 1991-11-25 108 1992-01-01 1991/556-024 Kf 2007-01-29 7 2007-01-01 2007/40-006 Kf 2015-05-25 103 2015-06-01

Läs mer

Revidering av regler för ekonomisk ersättning för förtroendevalda i Karlsborgs kommun mandatperioden

Revidering av regler för ekonomisk ersättning för förtroendevalda i Karlsborgs kommun mandatperioden 2017-01-04 Kommunstyrelsen Revidering av regler för ekonomisk ersättning för förtroendevalda i Karlsborgs kommun mandatperioden 2015-2018 Beredningens förslag Kommunfullmäktige beslutar att fastställa

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Hofors kommun reviderad av KF 62/2013-06-10 Reviderad av KF 81/2013-09-16 Arvodesreglementet gäller från och med 2014-01-01 1

Läs mer

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Lilla Edets kommun

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Lilla Edets kommun Bestämmelser om arvoden och ersättningar till i Lilla Edets kommun Tillämpningsområde 1 Dessa bestämmelser gäller för som avses i 4 kapitlet 1 kommunallagen. 2 Ersättningar till enligt dessa bestämmelser

Läs mer

Arvodesregler för Kalmar kommuns förtroendevalda

Arvodesregler för Kalmar kommuns förtroendevalda Arvodesregler för Kalmar kommuns förtroendevalda Beslutade av kommunfullmäktige den 19 juni 2006, 138 med ändringar och tillägg den 29 januari 2007, 12, den 28 maj 2007, 114, den 25 augusti 2008, 13, den

Läs mer

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda Arvodesbestämmelser för förtroendevalda Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 22 maj 2014, 70 Reviderad av kommunfullmäktige den 26 mars 2015, 25 Reviderad av kommunfullmäktige den

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda. Regler för partistöd 2015-2018

Arvodesreglemente för förtroendevalda. Regler för partistöd 2015-2018 Arvodesreglemente för förtroendevalda Regler för partistöd 2015-2018 Antaget av kommunfullmäktige 2014-10-28, 119, Tolkning 23 beslutat av KsAu 2014-12-01, 231 Allmänna bestämmelser 1 Förtroendeuppdrag

Läs mer

Ersättningsreglemente för Töreboda kommuns förtroendevalda mandatperioden

Ersättningsreglemente för Töreboda kommuns förtroendevalda mandatperioden Ersättningsreglemente för Töreboda kommuns förtroendevalda mandatperioden 2011-2014. 1 Tillämpningsområde Dessa bestämmelser gäller för förtroendevald som avses i 4 kap 1 kommunallagen (SFS 1991.900) det

Läs mer

REGLER FÖR ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA. från och med 1 januari 2015

REGLER FÖR ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA. från och med 1 januari 2015 REGLER FÖR ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA från och med 1 januari 2015 Kommunledningsförvaltningen januari 2015 Regler för ersättningar till förtroendevalda Antagna av kommunfullmäktige den 2014-11-24

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar mm till förtroendevalda i Mora kommun

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar mm till förtroendevalda i Mora kommun Ersättningsregler 2010-09-07 1 (8) Dnr 2010/287 101 Bestämmelser om ekonomiska ersättningar mm till förtroendevalda i Mora kommun Beslut i kommunfullmäktige 2010-09-27, att gälla fr o m 2011-01-01. Allmänna

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA 1 LINDESBERGS KOMMUN Författningssamling BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA Antagen av kommunfullmäktige 117 2010-12-13, reviderad av kommunfullmäktige 92 2013-06-25 Redaktionellt

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 108/ Kf 7 1. Kf 172/10 BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 108/ Kf 7 1. Kf 172/10 BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 108/04 2005-04-01 Kf 7 1 2006-04-01 Ändring Kf 63/06 Kf 89/06 Klu 173/09 Kf 171/10 Kf 172/10 Kf 184/13 Kf 29/15 Kf 225/15 Kf 18/16 Kf 87/16 2006-05-29 Ändring

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 kommunallagen (1991:900). För

Läs mer

Ersättning till förtroendevalda KS 2014/0512 024

Ersättning till förtroendevalda KS 2014/0512 024 Ersättning 2014-08-25 Ersättning till förtroendevalda KS 2014/0512 024 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-08-25. Ersätter KS-838/2012 024 Bestämmelserna gäller för alla förtroendevalda som har utsetts

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN TILL FÖRTROENDEVALDA I FALKENBERGS KOMMUN

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN TILL FÖRTROENDEVALDA I FALKENBERGS KOMMUN BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN TILL FÖRTROENDEVALDA I FALKENBERGS KOMMUN 2015-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-06-24 235 med ändring 2014-12-16 235 BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN

Läs mer

Årlig ändring i Bestämmelser om ersättningar och arvoden till förtroendevalda i Falkenbergs kommun och dess bolag. KS

Årlig ändring i Bestämmelser om ersättningar och arvoden till förtroendevalda i Falkenbergs kommun och dess bolag. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsgivarutskott i Falkenberg 2016-12-14 68 Årlig ändring i Bestämmelser om ersättningar och arvoden till förtroendevalda i Falkenbergs kommun

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA 2015-2018

BESTÄMMELSER OM ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA 2015-2018 BESTÄMMELSER OM ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-16 40 Reviderat av kommunfullmäktige 2015-05-25 45 Sidan 1 1 Tillämpningsområde...

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA I VANSBRO KOMMUN

REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA I VANSBRO KOMMUN REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA I VANSBRO KOMMUN att gälla fr.o.m. 2016-02-15 Fastställt av fullmäktige den 2016-02-15 11 REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING FÖR FÖRTROENDEVALDA 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda 2015 2018

Arvodesreglemente för förtroendevalda 2015 2018 Arvodesreglemente för förtroendevalda 2015 2018 Inklusive tillämpningsföreskrifter Kommunfullmäktige 2014-10-06, 49/14 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖR FÖRTROENDEVALDA... 1 2015 2018... 1 ARVODESBESTÄMMELSER

Läs mer

Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Fagersta kommun

Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Fagersta kommun 1 (6) Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Fagersta kommun Antagen av kommunfullmäktige (KF) i Fagersta den 26 april 2005, 36, att gälla från 2005-06-01. Ändringar antagna av KF 2006-12-19,

Läs mer

Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Dokumenttyp Riktlinje Dokumentansvarig Kanslichef Dokumentinformation Fastställt av Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2014-09-24 74 Förvaring Castor

Läs mer

Arvodesregler för förtroendevalda i Burlövs kommun

Arvodesregler för förtroendevalda i Burlövs kommun Författningssamling BKFS 2014:7 Arvodesregler för förtroendevalda i Burlövs kommun Antagna av kommunfullmäktige 2014-12-15, 107 Träder i kraft 2015-01-01 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 1 MOTALA KOMMUN 06/KS 185 KFS 2007:03 Ers KFS 2007:01 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA I MOTALA KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 26 mars 2007, 87 gäller fr

Läs mer

6 Dnr 12K0403 024 Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning

6 Dnr 12K0403 024 Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2013-02-18 10(28) Kommunfullmäktige 6 Dnr 12K0403 024 Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning Inom socialnämnden har en diskussion förts kring

Läs mer

Bestämmelser om ekonomisk kompensation till förtroendevalda

Bestämmelser om ekonomisk kompensation till förtroendevalda Bestämmelser om ekonomisk kompensation till förtroendevalda Antagen i kommunfullmäktige 2014-12-04 Allmänna bestämmelser 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för

Läs mer

BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER 6:04:1-10 TILL FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER 6:04:1-10 TILL FÖRTROENDEVALDA BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER 6:04:1-10 TILL FÖRTROENDEVALDA Fastställda av kommunfullmäktige 2006-08-29, 70 med ändring 2006-11-28, 100 o 106, att gälla fr o m 2007-01-01 samt ändring 2010-12-21,

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda

Arvodesreglemente för förtroendevalda Antagen av Kommunfullmäktige 2014 11 26, 168. Dnr: KS 1623/14 903 Gäller fr.o.m. 2015 01 01 Arvodesreglemente för förtroendevalda Förtroendemän Reglemente för ersättningar BESTÄMMELSER FÖR EKONOMISKA FÖRMÅNER

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Årsarvoden för förtroendevalda med flera för mandatperioden 2015-2018 Antagna av fullmäktige 2014-12-10 203, Dnr 2014/0496 KS. 143 Gäller från och med 2015-01-01. Där procentsats anges avser den vid

Läs mer

Bestämmelser om ekonomisk kompensation till förtroendevalda i Rättviks kommun 1(7)

Bestämmelser om ekonomisk kompensation till förtroendevalda i Rättviks kommun 1(7) Bestämmelser om ekonomisk kompensation till förtroendevalda i Rättviks kommun 1(7) Stab och serviceförvaltningen Kanslienheten Webbredaktör webmaster@rattvik.se 2013-11-15 Antagen KF 2010-12-09, 104 Allmänna

Läs mer

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för arvoden och ersättningar i Nykvarns kommun Ändringar antagna av kommunfullmäktige den 11 februari 2016, 11 Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 2 2 Definitioner... 2 3 Arvoden...

Läs mer

Dnr KS 25-2013/42. Arvodesreglemente. Antaget av kommunfullmäktige 126/2014-11-24

Dnr KS 25-2013/42. Arvodesreglemente. Antaget av kommunfullmäktige 126/2014-11-24 Dnr KS 25-2013/42 Arvodesreglemente Antaget av kommunfullmäktige 126/2014-11-24 Innehåll Arvodesregler för förtroendevalda i Degerfors kommun... 3 Årsarvoderad förtroendevald... 3 Pension... 4 Fasta arvoden...

Läs mer

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda Tillämpningsområde 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda i Vellinge kommun, med vilka avses ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige,

Läs mer

Antagna av kommunfullmäktige Reviderat , 28, , Reviderat , 6, ,

Antagna av kommunfullmäktige Reviderat , 28, , Reviderat , 6, , 1 (11) BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA Antagna av kommunfullmäktige 1994-12-19 175. Reviderat 1999-02-22, 28, 2000-08-28 128, Reviderat 2003-01-27, 6, 2006-12-18 269, 2010-12-20

Läs mer

Regler för ersättning till förtroendevalda

Regler för ersättning till förtroendevalda Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från: 1 januari 2015 Antagen KF: KF 63/2011, KF 89/2011, KF 99/2014 Allmänna bestämmelser Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Dessa

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 006.5

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 006.5 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 006.5 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 1991-11-25 108 1992-01-01 1991/556-024 Kf 2007-01-29 7 2007-01-01 2007/40-006 Kf 2013-06-17 109 2013-07-01

Läs mer

Förtroendemän - Reglemente för ersättningar

Förtroendemän - Reglemente för ersättningar Antagen av Kommunfullmäktige den 8 december 2010, 198 Dnr: KS 1142/10 903 Tillägg av Kommunfullmäktige den 27 februari 2013, 29 Dnr: KS 99/13 903 Förtroendemän - Reglemente för ersättningar BESTÄMMELSER

Läs mer