Vad SPP är till för. Innehåll. SPP ska vara arbetsplatsens pensionspartner så att

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad SPP är till för. Innehåll. SPP ska vara arbetsplatsens pensionspartner så att"

Transkript

1 Innehåll Vad SPP är till för i korthet 2 VDs kommentar 4 Strategier 6 Livförsäkringsmarknaden 8 Den goda ellipsen 9 Detta är SPP 10 Fondförsäkring 12 Kapitalförvaltning 14 Riskhantering 16 Ny försäkringsrörelselag 18 Företagsmedel 20 Förvaltningsberättelse 23 Femårsöversikt 24 Resultatanalys 25 Resultaträkning 26 Balansräkning SPP ska vara arbetsplatsens pensionspartner så att vi tydligt främjar individernas ekonomiska trygghet arbetsgivarna kan attrahera rätt medarbetare och få en effektiv hantering av sina trygghetsåtaganden organisationerna kan ge sina medlemmar mervärden. Vi ska kännetecknas av trygghet och trovärdighet genom kompetens, enkelhet och partnerskap. Vår vision är att bli en ledande aktör som arbetsplatsens pensionspartner på en växande europeisk marknad. PREMIEINKOMST Fondförsäkring Traditionell livförsäkring Miljarder kronor Redovisningsprinciper 30 Noter 36 Förslag till resultatdisposition ÅTERBÄRINGSRÄNTA Genomsnittlig återbäringsränta för traditionell livförsäkring före avkastningsskatt och avdrag för driftskostnader 14 % DRIFTKOSTNADSPROCENT Driftkostnader i förhållande till premieinkomst 12,0 % 11,5 37 Revisionsberättelse 12 11,0 38 Styrelse och ledning 40 Ordlista 42 Adresser FÖRVALTNINGSKOSTNADSPROCENT Driftskostnader inklusive skaderegleringskostnader i förhållande till det genomsnittliga förvaltade kapitalet 4,0 % 10,5 10,0 9,5 9,0 2 3,5 8,5 3, ,5 8, ,0 1,5 1,0 0,5 0,

2 2001 I KORTHET i korthet SPP blev 2001 Sveriges näst största enskilda livförsäkringsbolag med en marknadsandel på 14 (13) procent mätt i nyteckningsvärde. SPP och systerbolaget Handelsbanken Liv har tillsammans 18,6 (21) procent av marknaden. Vid utgången av 2001 var det försäkringsförvaltade kapitalet 87,2 (87,4) miljarder kronor, varav traditionell livförsäkring svarade för 80,7 (83,5) miljarder kronor och fondförsäkring för 6,5 (3,9) miljarder kronor. Totalavkastningen på placeringarna inom den traditionella livförsäkringsrörelsen uppgick till 2,3 (3,0) miljarder kronor. Premieinkomsten uppgick till 12,6 (10,0) miljarder kronor. Nyteckningen mätt i årspremier blev under året 7,4 (6,4) miljarder kronor. Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat uppgick till 5,8 (0) miljarder kronor. Årets resultat redovisas till 6,6 ( 0,5) miljarder kronor. Driftskostnadsprocenten uppgick till 9,7 (9,1) procent. Ökningen beror främst på kostnader till följd av delningen från Alecta. SPPs överskott, det kollektiva konsolideringskapitalet, uppgick vid utgången av 2001 till 5,8 (13,1) miljarder kronor. Den kollektiva konsolideringsgraden minskade till 108 (119) procent. I genomsnitt under året var återbäringsräntan före avdrag för driftskostnader och avkastningsskatt 5,8 (10,9) procent. SPP blev den 7 mars 2001 ett helägt dotterbolag i Handelsbanken, vilket medför ett bredare produktutbud och långsiktiga kostnadsfördelar.

3 2 VDs KOMMENTAR Specialisten På Pensioner SPP skapades 1917 med syfte att arbetsgivarna skulle kunna ge de anställda inom den privata sektorn en bättre pension. Det blev med tiden ett framgångsrikt koncept och SPP hävdade sig väl i konkurrensen, så väl att företagets pensionsplan på 70-talet fick exklusivitetsavtal av arbetsmarknadens parter. Sedan mars 2001 är varumärket SPP åter i sin tidigare roll att i konkurrens erbjuda marknaden trygga pensioner. Uppgiften är densamma som vid starten 1917, förutom att vi nu också har en kompetens som spänner över allt från kollektivavtalade lösningar till privat pension. Dessutom har vi numera också försäkrade inom alla avtalsområden till följd av den avreglering som skett inom stora delar av tjänstepensionsmarknaden. SPP väl positionerat. Nuvarande SPP har på åtta år haft en mycket kraftig tillväxt och utvecklats till ett av de två största bolagen på livförsäkringsmarknaden, med starka relationer till kundföretag och fackliga organisationer. Vi är i dag klart marknadsledande på de områden där ITP-försäkrade får göra alternativa val. Vi har också varit framgångsrika på kommunmarknaden där vi tidigt bestämde oss för att ta en stark position. Bland allmänheten är SPP väl positionerat och behåller ställningen som ett av de tre ledande bolagen när det gäller premiepensionen och är det fjärde mest kända försäkringsbolaget. Arbetsplatsen vår marknadsplats. Den framgång vi haft är en följd av en konsekvent tillämpning av den strategi som utvecklades Målet var att bli en ledande, kompetent pensionspartner till näringsliv och organisationer. Vi valde arbetsplatsen till vår marknadsplats för att ge arbetsgivarna kvalificerat stöd och service i utvecklingen av företagens pensionslösningar. Vår övertygelse har varit att individen skulle komma att få ett ökat inflytande över sitt pensionsval. Därmed skulle man också i större utsträckning kunna påverka den finansiella risken genom val av fonder. Samtidigt har vi önskat medverka till att företag och organisationer ska kunna ge anställda och medlemmar bättre förmåner till lägre kostnader än om individen själv skulle upphandla försäkring. Detta har visat sig vara mycket framgångsrikt. De erfarenheter vi skaffat som pensionspartner till svenskt näringsliv kommer vi nu att omsätta på bredare europeisk bas genom att följa de svenska företagen utomlands. Vi fullföljer vår satsning på arbetsplatsmarknaden genom att i samarbete med kunderna skapa vinna-vinna-lösningar för företag och anställda. Till exempel kan vi hjälpa företagen med bonus- och löneväxling, där den anställde kan få en högre förmån utan att det kostar företaget något. På samma

4 VDs KOMMENTAR 3 sätt erbjuder vi olika tjänster som kan finansieras med så kallade företagsmedel. Företag som väljer vår förmånsbestämda pensionsplan kan själv bestämma hur de vill använda eventuellt överskott som uppstår i den egna Företagsfonden. Anställda och medlemmar i organisationer kan därutöver ges möjlighet att köpa privat pensionsförsäkring till lägre kostnad genom att arbetsgivaren eller organisationen medverkar i marknadsföringen. Vi ser en ny marknadslogik växa fram bland de stora företagen. Köparna blir allt mer professionella och ställer större krav på försäkringsbolagen. Individernas pensionsval sker allt oftare genom olika typer av internetportallösningar. Under fjolåret utvecklade SPP i samarbete med ett större svenskt företag en konkurrensneutral internetportal, Benefit World, för stora koncerners pensionshantering. Interaktiv rådgivning. De anställda får en neutral interaktiv rådgivning utifrån sin personliga situation och riskbenägenhet, får inriktningsförslag och kan som avslutning välja mellan olika förvaltningsalternativ. De anställda får genom företagets leverantörsupphandling lägre avgifter. Företaget spar tid och kostnad för rådgivning och administrativ hantering, något som vid till exempel tiotaggarval kan uppgå till mångmiljonbelopp. Konceptet har mottagits mycket väl av både företaget och de försäkrade. Samarbetet med Handelsbanken har också inletts på en rad områden och fungerar mycket väl. Handelsbanken och SPP tillför varandra ett utbud av kompetens, tjänster och produkter som bolagen var för sig inte tidigare har kunnat erbjuda kunderna. Detta har redan resulterat i ett antal affärer och gemensamma affärsupplägg. Genom integrationen med Handelsbanken får SPP också en rad stordriftsfördelar i produktutveckling, system och infrastruktur, som gynnsamt kommer att påverka vår kostnadsstruktur. SPP ska säkerställa och utveckla sin position på arbetsplatsmarknaden. Redan från årsskiftet övertar SPP all försäljning av tjänstepension i Handelsbanken. Samverkan sker både centralt och regionalt. Målet är att SPP ska bli ett vinstutdelande bolag inom några år och införa flytträtt på samma sätt som Handelsbanken Liv gör från och med Bolagen ska därefter slås samman och pensioner ska i Handelsbanken-koncernen marknadsföras under SPPs varumärke. Det har varit ett händelserikt år. Vi har gjort betydande systemförändringar för att möta de informationskrav som ny försäkringsrörelselag innebär. Arbetet med upplösning av samarbetet med Alecta och integrationen med vår nya ägare Handelsbanken har varit omfattande. Samtidigt har vi haft kraftiga kursförändringar på börsen och starkt fokus från massmedia på återbäring och konsolideringsfrågan. Det har också varit ett framgångsrikt år. Trots den dåliga börsutvecklingen kunde vi under 2001 ge en genomsnittlig återbäringsränta på 5,8 procent. Premieinkomsten ökade med 26 procent och har i snitt de senaste fem åren ökat med 29 procent. Våra driftskostnader är bland de lägsta i branschen. Antalet försäkringar ökade med och uppgår nu till SPP har försvarat sin marknadsposition inom konkurrensutsatt tjänstepension och är det näst största bolaget mätt i nyteckning. Framgången har främst två orsaker, personalens förmåga och kompetens att förstå kundernas behov att skapa kundanpassade lösningar. Kompetens är vår avgörande framgångsfaktor och den skattas också mycket högt. Vår bredd och spetskompetens gör att vi i dag av våra företagskunder uppfattas som Specialisten På Pensioner. Under nästa år lägger vi stor kraft på att konsolidera vår framgång genom att skapa enklare och snabbare processer, öka kundvårdsinsatserna och bli mer kostnadseffektiva, allt för att våra kunder även i fortsättningen ska känna att de i SPP har en trygg och trovärdig pensionspartner. Anders Östryd Verkställande direktör Skapa vinna-vinna-lösningar för företag och anställda.

5 4 STRATEGIER Arbetsplatsens pensionspartner Tjänstepensionsmarknaden blir allt mer avreglerad och konkurrensutsatt. Pensioner och andra förmåner utgör ett allt viktigare konkurrensmedel för att rekrytera och behålla kompetens. Individen ges allt större möjligheter till personliga val. Större krav ställs på arbetsgivarnas hantering av ett växande och komplext regelverk, även internationellt. Goda relationer med de fackliga organisationerna blir av allt större betydelse. Låga kostnader, begriplig kommunikation och elektroniska marknadsplatser blir allt viktigare. Det var bilden av framtidens marknad när SPP 1995 valde affärsstrategi. I huvudsak är drivkrafterna och strategin densamma idag. Arbetsplatsen som marknadsplats har SPP valt av flera skäl. Arbetsgivarna behöver en partner med bred och djup kompetens om helheten ur juridiskt, finansiellt, försäkringstekniskt och internationellt perspektiv. Det gäller både kollektivavtal och frågor som ansluter till eller ligger vid sidan av kollektivavtalen. Nulägesanalys är ett instrument som ofta används för att kartlägga företagets situation och som underlag för en pensionspolicy. SPPs vision är att bli ledande som arbetsplatsens pensionspartner på en växande europeisk marknad genom att följa de svenska storföretagen utomlands. SPP är sedan tidigare en ledande aktör på utlandsområdet och har två hälftenägda intressebolag; Euroben på Irland och Nordben på Guernsey. Vi har också representation i London och medverkar i två internationella nätverk för riskhantering, Insurope och IGP. Arbetsgivaren är den som betalar för tjänstepensionen, men allt fler individer får själva välja vem som ska förvalta deras kapital. Det är den del av marknaden som växer snabbast. SPPs uppgift är att hjälpa arbetsgivaren att få en rationell hantering av de val som han själv måste administrera. För större företag sker valen oftast med hjälp av någon av SPPs internetlösningar. FÖRETAGET BETALAR INDIVIDEN BETALAR FÖRETAGET BESLUTAR INDIVIDEN BESLUTAR Genom företagen når SPP individerna oavsett om det är arbetsgivaren eller individen som betalar. Bra för företaget bra för de anställda. För individerna är arbetsplatsen den naturliga platsen för pensionsinformation. Genom samarbete med SPP kan anställda och medlemmar erbjudas kompletterande attraktiva trygghetslösningar till lägre kostnader än på den öppna marknaden. Positivt för företaget och organisationer och bra för de anställda och medlemmar. En allt större del av valen görs med hjälp av internetlösningar. Stark varumärkesposition. SPP tillhandahåller administrativa hjälpmedel för olika val där individen får välja mellan flera förvaltningsalternativ. För att SPP ska vara ett konkurrenskraftigt alternativ i dessa situationer och till exempel i de val av ITPK och premiepensionen, som medarbetaren gör hemma vid köksbordet, är varumärket av central betydelse. Därför arbetar vi aktivt med varumärkesprofilering mot våra kärnmålgrupper för att bibehålla den starka varumärkespositionen.

6 STRATEGIER 5 ORGANISA- TIONER KOMMUNER KEY ACCOUNT FÖRETAG INDIVIDER Bolagets organisation är utformad i affärsområden utifrån kundernas olika behov av kompetens och service. De största företagen sköts av AO Key Account, medelstora och mindre företag av AO Företag och individerna av AO Individ. Key Account och Företag öppnar marknadsplatsen för individuella val. Bearbetningen görs av Individ. De stöds av specialister i SPP Konsult AB, Utvecklingsenheten och centrala staber. Mäklare och franchisetagare utgör viktiga försäljningskanaler. Enklare med SPP. I princip allt en försäkringskund får innan en försäkring betalas ut är skriven kommunikation. Den är i regel komplicerad och svår att förstå för en lekman på grund av den omfattning som är framtvingad av ett komplicerat regelverk. Vår arbetsgivarplan är uttryck för vår ambition att, trots de begränsningar som finns, skriva allt mer begripligt och presentera försäkring på ett enklare sätt. Trots en stor flexibilitet behöver kunderna med SPPs Arbetsgivarplan bara göra ett till tre val; hur mycket av premien som ska gå till Sjukersättning, Pension till efterlevande eller Pension till dig själv. Sedan är det klart. Med hjälp av tre symboler illustreras delarna i all kommunikation. SPPs erbjudanden Kollektivavtalade och frivilliga arbetsgivarplaner planer med förmånsoch/eller premiebestämda försäkringar SPPs arbetsgivarplan Frivillig ITP/FTP/BTP PFA PA/KL PA/KFS Pensionskompletteringar Avgångspension Kapitalpension Löne- och bonusväxling Sjukkomplettering Sjukvårdsgaranti Chefsplaner SPPs Utlandsplan Euroben Nordben Internationell riskutjämning Individuella val av kompletteringar till kollektivavtal Alternativ ITP ITPK PFA Alternativ PFA Avtalspension SN-LO Förvaltningsformer Riskhantering via Insurope och IGP Fondförsäkring Traditionell försäkring Kapitalförsäkring Resultatandelssystem Stiftelser Försäkringsföreningar Privata försäkringar PLUSpension PLUSgrupp Sjukvårdsgaranti Fortsättningsförsäkring ITP Tjänster Kapitalförvaltning Konsult- och rådgivningstjänster, till exempel skatte- och lagstiftningsfrågor, övertalighetsfrågor Administration och utbetalning av pensionsutfästelser Kapitalvärdesberäkningar Pensionsförmedling Kundkonto Sjukersättning Pension till efterlevande Pension till dig själv Internettjänster Benefit World Elektroniskt val av alternativ ITP Executive Room Ditt eget torg

7 6 LIVFÖRSÄKRINGSMARKNADEN Livförsäkringsmarknaden Den svenska livförsäkringsmarknaden kan delas in utifrån vem som beslutar och vem som betalar. Delar av marknaden är skyddad från konkurrens (exklusivitetsavtal), men en allt större del utsätts för konkurrens. Den konkurrensutsatta delen av marknaden bedöms att ha en stark tillväxt och tendensen är att individerna i allt högre grad får påverka valet av försäkringsgivare. Konkurrensutsatt tjänstepension är SPPs huvudmarknad. DEN TOTALA LIVFÖRSÄKRINGSMARKNADEN Den konkurrensutsatta livförsäkringsmarknadens tillväxt mäts i nyförsäljning, så kallat nyteckningsvärde*. Marknaden delas in i tjänstepension, privat pensionsförsäkring, kapitalförsäkring och privat sjukförsäkring. Nyteckningsvärdet har i reala tal trefaldigats de senaste fem åren. Tillväxten har under perioden varit störst inom kapitalförsäkring som under 2001 dock minskade kraftigt. Därefter har den största ökningen skett inom tjänstepensionsområdet. Trots att SPP i huvudsak bara säljer tjänstepensioner och privat pensionsförsäkring blev SPP 2001 TRENDER FÖRETAGET BESLUTAR INDIVIDEN BESLUTAR det enskilt näst största bolaget på den totala livmarknaden. Handelsbanken-koncernen (SPP och Handelsbanken Liv) var näst störst på marknaden. KONKURRENSUTSATT TJÄNSTEPENSION Ökningstakten inom denna del har tilltagit de två senaste åren med ökning med mer än 40 procent under 2001, trots att nyvalet inom PFA (kommun och landsting) inte räknas med. SPP var näst störst på denna marknad med en andel på 20 procent. Andelen fondanknuten försäkring var drygt 40 procent. Avgångspensioner utgör ett av SPPs starkaste områden och nyteckningen inom detta område bedöms de senaste fem åren ha varierat mellan tre och sex miljarder per år inklusive kontoförda lösningar. SPP beräknas de senaste två åren ha tagit cirka 60 procent av marknaden. Konkurrensutsatta kollektivavtalade planer är ett område där företagen själva kan välja leverantör. En stark ökning förväntas bland annat inom kommuner och landsting där SPP redan etablerat en stark position. Frivilliga tjänstepensioner har haft en stark tillväxt senare år. De tecknas främst av mindre företag som inte omfattas av kollektivavtal. SPP har stärkt sin position genom etablering av franchisetagare. FÖRETAGET BETALAR INDIVIDEN BETALAR Skyddad tjänstepension Successiv minskning Konkurrensutsatt tjänstepension Successiv ökning Frivillig gruppförsäkring I stort oförändrad Konkurrensutsatt tjänstepension Mycket stark ökning Privat pensionsoch livförsäkring Svag ökning Alternativ ITP, för så kallade tiotaggare, växer som marknad genom goda reallöneökningar bland högavlönade tjänstemän. Fortfarande har många tiotaggare ännu inte fått möjlighet till ett aktivt val. Av de val som hittills gjort har cirka 50 procent valt SPP. Genom att en allt större andel av tjänstepensionerna konkurrensutsatts ökar den del av marknaden där individerna själva får välja försäkringsgivare. *Så beräknas marknadsandelarna (nyteckningvärde): Försäkringsförbundet redovisar marknadsandelarna inom svensk konkurrensutsatt livförsäkring. Andelarna mäts genom en sammanvägning av engångsbetalda premier och löpande års- eller månadspremier. Det så kallade nyteckningsvärdet är lika med engångspremierna plus tio gånger årssumman av löpande premier.

8 LIVFÖRSÄKRINGSMARKNADEN 7 PRIVATBETALD LIVFÖRSÄKRING Marknaden består av pensionsförsäkring, kapitalförsäkring och sjukförsäkring. ITPK-marknaden omfattade vid årsskiftet ( ) individer. SPP är marknadsledande med 27 (27) procent av antalet försäkrade. Närmaste konkurrent är SEB Trygg Liv med 16 procent. Avtalspension SN-LO öppnades för konkurrens 1998 och har inte prioriterats av SPP. Marknadsandelen utgör cirka en procent. PFA, individvalet, omfattar cirka en miljon kommun- och landstingsanställda som hösten 2000 fick välja försäkringsgivare. Hälften av denna grupp har gjort ett val och SPPs marknadsandel uppgår till sex procent. Premiepensionsvalet 2000 blev en stor framgång för SPPs generationsfonder. Systemet tillförs årligen cirka 15 miljarder. Nytillkomna försäkrade, främst yngre, gjorde våren 2001 sitt första val. Valdeltagandet var lågt, men SPP fick motsvarande andel som i valet Tendensen är att de som väl gjort ett val endast i begränsad utsträckning ändrar det. Privat pensionsförsäkring är en betydligt mindre marknad än tjänstepensionsförsäkring. I slutet av 90-talet var det en stadig ökningstakt, under 2001 minskade dock nyteckningar med cirka 20 procent. Huvuddelen utgörs av fondförsäkring som utgjorde 60 (70) procent av nyteckningen. SPP är näst största bolag efter Skandia. Som privatperson kan man också spara till sin pension genom så kallat Individuellt pensionssparande i bank (IPS). Denna produkt har ökat stadigt sedan starten Kapitalförsäkring är en ungefär lika stor marknad som marknaden för tjänstepension. SPP har hittills haft en obetydlig andel av denna marknad, men säljer nu Handelsbanken Livs kapitalförsäkring. Handelsbanken Livs marknadsandel uppgick till 9 (14) procent. Marknaden har varit svag till följd av börsutvecklingen. Privat sjukförsäkring är en mycket liten marknad som SPP inte varit verksam inom. KUNDER Antalet premiebetalande företag uppgick vid utgången av 2001 till (17 500) och antalet försäkringar till ( ). Antalet fondförsäkringar var ( ). KONKURRENSUTSATT LIVFÖRSÄKRING Inflationsjusterat nyteckningsvärde i miljarder kronor Privat sjukförsäkring Kapitalförsäkring Privat pension Tjänstepension

9 8 DEN GODA ELLIPSEN Den goda ellipsen SPP verkar inom ett mycket brett spektrum som spänner över komplexa juridiska, ekonomiska och försäkringstekniska frågor både inom och utom Sverige. Sedan lång tid har vi eftersträvat att upprätthålla marknadens bredaste, och inom vissa områden unik kompetens, för att kunna stödja kunderna i deras utveckling. För våra företagskunder är kompetens den mest avgörande faktorn i affärsrelationen och SPP får också inom detta område det högsta betyget av kunderna. För att upprätthålla den höga nivån ska SPP attrahera, men inte minst behålla och med egen kraft utveckla kompetens, eftersom den inte går att få annat än genom kunskapsöverföring. För att säkerställa kompetensnivån har varje medarbetare en utvecklingsplan. För att överföra kompetens internt finns en affärsskola som främst svarar för den yrkesmässiga kompetensutvecklingen. För nyanställd säljande personal finns en säljskola. De främsta experterna inom bolaget medverkar som lärare. Varumärket SPP har stärkt sin mycket starka ställning bland de största företagens pensionsansvariga. Bland allmänheten har SPPs position också stärkts genom premiepensionsvalet var SPP det fjärde mest kända varumärket och hade den fjärde högsta positiva attityden. Bland höginkomsttagare rankas SPP efter Handelsbanken och Länsförsäkringar som den tredje mest betrodda aktören av banker och försäkringsbolag. Lojala kunder är en avgörande framgångsfaktor. De är grunden för långsiktig lönsamhet. Kundlojaliteten bland ITPK-försäkrade var (93) procent. Det är den andel kunder som inte övervägt alternativ leverantör. Förtjusta kunder Effektiva processer och hjälpmedel medför att kunderna ska få bra service. Inriktningen under 2001 och 2002 är att effektivisera och datorisera processerna. Målet är att en huvuddel av det administrativa flödet sker elektroniskt. Starkt varumärke Fler kunder Lojala kunder Merförsäljning Ökad premieinkomst Större förvaltat kapital Lägre driftskostnader Lönsam tillväxt Engagerad personal Gott ledarskap SPPs ledare grunden för ett bra ledarskap är viljan att leda, förmågan att hantera olika situationer och att kunna se konsekvenserna av olika beslut. Ledaren är inriktad på att göra sina medarbetare framgångsrika. I sin roll delegerar ledaren och följer upp utifrån den enskilde medarbetarens kompetens och engagemang, med inriktning på utveckling. Att arbeta genom andra är grundläggande för ett bra ledarskap. Kompetenta och engagerade anställda ansvarar för marknadsföring och administration av kvalificerade pensionslösningar. Humankapitalindex uppgick 2001 till 633 (647), vilket är sju procent högre än i branschen i genomsnitt.

10 DETTA ÄR SPP 9 Detta är SPP SPP erbjuder trygghetslösningar på den konkurrensutsatta delen av tjänstepensionsmarknaden. Därutöver erbjuds privata komplement till anställda samt medlemmar i organisationer. SPP bedriver försäkringsrörelse inom traditionell livförsäkring och fondförsäkring samt kompletterande rådgivnings- och konsultverksamhet. Därutöver marknadsförs fonder och kapitalförvaltningstjänster. SPP är från den 7 mars 2001 ett helägt dotterbolag i Handelsbanken. I samband med att SPP blir ett vinstutdelande bolag, tidigast 2004, kommer SPP att bli det varumärke i Handelsbanken som kommer att marknadsföra pensionsförsäkring. Verksamhetens huvudinriktning är oförändrad. Bolaget hade vid verksamhetsårets utgång 673 (599) anställda och finns representerat på 15 (14) orter i Sverige. Huvudkontoret finns i Stockholm. SPP äger 50 procent i Nordben Life and Pension Insurance Co Ltd och erbjuder försäkringslösningar för utlandsanställd personal i multinationella nordiska koncerner. SPP äger också 50 procent i Euroben Life and Pension Ltd som försäkrar nordiska företags lokalanställda i utlandet. SPP är representerat i Storbritannien genom filial i London. SPP är organiserat i tre affärsområden för Key Account (stora företag och kommuner), Företag och Individ. De stöds av specialister i SPP Konsult AB, Utvecklingsenheten och centrala staber.

11 10 FONDFÖRSÄKRING Fondförsäkring Att spara i fonder är ett sätt att sprida riskerna med alla de fördelar det har. Genom att välja fondsparande kan kunden själv välja den risknivå och placeringsinriktning som man vill ta som sparare. Genom ett regelbundet sparande begränsas också risken eftersom fler andelar erhålls vid lägre kurser. I tider med stora kursrörelser är ett långsiktigt pensionssparande med regelbundna inbetalningar till fonder ett bra alternativ. Fonder i ett försäkringsperspektiv. Att spara i fonder för pensionsändamål är ett fönuftigt alternativ till en traditionell pensionsförsäkring. De senaste åren har försäljning av fondförsäkringar ökat mer än försäljning av traditionell livförsäkring. Trots att det gångna året har präglats av fallande börser och ökad oro på de finansiella marknaderna fortsätter fondförsäkring att öka. Fondförsäkringskunden väljer själv inriktning och risknivå. Naturligtvis kan man byta riskprofil och inriktning när som helst. För pensionsförsäkringar är sparandet i regel mycket långsiktigt, vilket innebär att förändringar i fondernas utveckling alltid ska ses över en längre period. Exempel på fonder som speglar olika kunders placeringshorisont är SPPs generationsfonder där risknivån automatiskt anpassas till kundens ålder. I fondförsäkringsbolag förvaltas tillgångarna enligt försäkringstagarnas placeringsval. Det innebär att försäkringstagarna själva bär placeringsrisken. Pensionssparande i fonder kan ske såväl genom tjänstepensionsförsäkring som privatbetald pensionsförsäkring. Som tjänstepensionsförsäkring räknas bland annat ITPK, alternativ ITP, PFA och SN/LO. SPP Liv Fondförsäkring AB är ett helägt dotterbolag till SPP Livförsäkring AB och verkar på den konkurrensutsatta liv- och tjänstepensionsmarknaden. SPP erbjuder ett pensionssparande i fonder i kombination med försäkring. SPP Liv Fondförsäkring AB fortsätter att växa och är nu det största fondförsäkringsbolaget på ITPK-marknaden. SPP tillsammans med Handelsbanken Liv samt AMF Pension var de bolag som förra året hade den största

12 FONDFÖRSÄKRING 11 FONDFÖRMÖGENHET I SPP FONDER nettoökningen av antal kunder. Även PFA-valet har bidragit till den ökade försäljningen. Under det gångna verksamhetsåret har premieinkomsten ökat med 71 procent till (1 762) miljoner kronor och antal försäkringar var vid utgången av verksamhetsåret ( ). Fondernas verksamhet. SPP Fonders och Handelsbanken Fonders övergripande mål är att skapa en hög avkastning till kunderna i förhållande till risknivån kombinerat med en kostnadseffektiv förvaltning. Fonderna förvaltas av Handelsbanken Kapitalförvaltning vilket innebär en god kontroll och effektiv förvaltning för försäkringstagarnas räkning. SPP Fonder förvaltade vid utgången (9 181) miljoner kronor varav nytt sparande uppgick till brutto miljoner. Inom den svenska fondmarknaden uppgick förvaltat kapital vid årsskiftet till 867 (898) miljarder kronor. Fondutbud. SPP marknadsför 21 av SPP Fonders fonder, ett antal fristående förvaltares fonder samt 15 av Handelsbankens fonder Miljoner kronor Fonderna kan indelas i tre kategorier: aktiefonder, räntefonder och blandfonder i Sverige, Europa och övriga världen med olika profil ifråga om risk och avkastning Den dominerande fondtypen är SPP Generationsfonder som är mycket lämpliga för pensionssparande. Fondens placeringar anpassas till den försäkrades ålder och tiden fram till pensionen. När den försäkrade är ung är riskprofilen högre, andelen aktier är relativt stor. Efterhand som den försäkrade närmar sig pensionsåldern minskas aktieandelen och ersätts av mindre riskfyllda placeringar. Det ger ett bekvämt och tryggt pensionssparande för dem som inte själva vill arbeta aktivt med sina placeringar. Ytterligare information om fonderna finns i fondbolagens hel- och halvårsredovisningar samt på och

13 12 KAPITALFÖRVALTNING Kapitalförvaltning Handelsbanken Kapitalförvaltning har sedan den 1 april 2001 haft uppdraget att förvalta SPPs placeringstillgångar. Förvaltningsuppdraget flyttades till Handelsbanken i samband med Handelsbankens förvärv av SPP. Under årets tre första månader låg förvaltningsuppdraget hos Alecta Kapitalförvaltning. DE FEM STÖRSTA INNEHAVEN I AKTIEPORTFÖLJEN Andel av den totala SPP Livförsäkring AB Miljoner kronor aktieportföljen Telekommunikation Ericsson B ,9% Detaljhandel H&M B ,8% Läkemedel AstraZeneca 948 3,3% Bank och försäkring Nordea 785 2,7% Telekommunikation Telia 628 2,2% KAPITALAVKASTNINGSTABELL FÖRVALTNINGSINRIKTNING PÅ PORTFÖLJERNA Långsiktig placeringsstrategi. För att långsiktigt kunna täcka de garanterade åtagandena SPP har gentemot sina försäkringstagare placeras bottenplattan i förvaltningen i räntebärande värdepapper med tyngdpunkt på statspapper. Det kapital som placeras i aktier, placeras fullt ut i bolag som är noterade på börs eller auktoriserad marknadsplats. För att nå en god riskspridning av aktieplaceringarna är en stor del av portföljerna en spegelbild av de aktieindex som bolaget valt att följa. Aktieförvaltningen. Aktieportföljen är uppdelad i ett antal indexerade delportföljer med geografiska marknader som bas. Dessa marknader är Sverige, Europa, USA och Japan. Utöver detta finns det ett aktivt mandat att placera på andra marknader där världsindex utgör en investeringsbegränsning. Det aktiva mandatet följs dock upp mot indexportföljerna. Marknadsvärde Nettopla- Marknadsvärde cering 2001 Värdeförändring Direktavkastning Totalavkastning SPP Livförsäkring AB MSEK % MSEK MSEK % MSEK % MSEK % MSEK % Räntebärande, svenska ,9% ,3% ,4% ,6% ,3% Räntebärande, utländska ,8% ,1% ,7% 803 6,7% 934 7,8% Summa räntebärande ,7% ,7% ,1% ,1% ,4% Aktier, svenska ,5% ,1% ,5% 409 2,1% ,9% Aktier, utländska ,8% ,6% ,4% 205 1,3% ,3% Summa aktier ,3% ,7% ,9% 614 1,8% ,9% Summa placeringar ,0% ,5% ,0% ,7% ,8% Övrigt Totalt Utländska aktier 18% PLACERINGAR Traditionell livförsäkring AKTIEPLACERINGAR Traditionell livförsäkring Japan 6% Övriga utländska emittenter 3% RÄNTEBÄRANDE PLACERINGAR Traditionell livförsäkring Svenska aktier 18% Svenska räntebärande 57% Europa 19% Sverige 49% Övriga svenska emittenter 8% Bostadsinstitut 13% Svenska staten 69% Utländska räntebärande 7% USA 26% Utländska stater 7% Marknadsvärde miljoner kronor Marknadsvärde miljoner kronor Marknadsvärde miljoner kronor

14 KAPITALFÖRVALTNING 13 Ränteförvaltningen. Ränteförvaltningen består av två portföljer vars inriktningar är Sverige och övriga världen. Investeringarna i räntebärande värdepapper styrs utifrån förvaltarnas bedömning av ränteutvecklingen på kort och lång sikt. SPPs normala fördelning mellan olika tillgångsslag ser ut enligt följande: 45 procent aktier 55 procent räntebärande värdepapper. Marknadsvärdet av de förvaltade tillgångarna uppgick till 80,7 (83,5) miljarder kronor. Totalavkastningen uppgick till 2,8 (3,3) procent. Avkastning på aktieportföljen uppgick till 12,9 ( 3,0) och på de räntebärande placeringarna till 4,4 (9,1) procent. Anledningen till den negativa kapitalavkastningen är främst att världens aktiemarknader fortsatt att sjunka under Den svenska aktieportföljen tappade 14,9 procent och den utländska aktieportföljen tappade 10,3 procent. I detta läge är det bra att ha en stor andel räntebärande placeringar som kan hålla emot svängningarna på aktiemarknaderna. SPPs svenska ränteportfölj avkastade under året 3,3 procent och den utländska portföljen 7,8 procent. Det är mycket ovanligt att kapitalavkastningen är negativ två år i rad i en livportfölj. Detta hände senast i början av 1970-talet. MARKNADSUTVECKLING Marknadsförutsättningar blev ännu ett dramatiskt år på finansmarknaderna. Året inleddes i en positiv ton, efter en överraskande styrräntesänkning från den amerikanska centralbanken den 3 januari. Mycket snart återkom dock den dystra trenden från året innan, när det stod klart att konjunkturen avmattades både snabbare och bredare än förväntat. Den övergripande bilden fortsatte att försämras under andra och tredje kvartalet. Pessimismen nådde sin kulmen i slutet av september, någon vecka efter terroristattackerna mot World Trade Center och Pentagon. Positiva förväntningar på effekterna av förstärkningar av en redan tidigare expansiv amerikansk finans- och penningpolitik bidrog till en stabilisering under sista kvartalet. Ränte- och valutamarknader. De korta amerikanska marknadsräntorna nådde i december sina lägsta nivåer på fyra decennier. Det var en följd av en rad styrräntesänkningarna, totalt tio stycken, som genomfördes under året. Även de långa räntorna på dollar sjönk under större delen av året, för att bottna i oktober. Vid årets slut låg de på nivåer som var mycket nära de som rådde vid årets början. På övriga marknader, Japan undantaget, följde ränteutvecklingen ett likartat mönster; lägre korträntor och små förändringar av obligationsräntorna. På valutamarknaden var dollarn fortsatt stark. Kronan försvagades mot samtliga ledande valutor, men en viss återhämtning skedde under årets sista dagar. Orsaken var en allt mer positiv syn på EMU hos den svenska opinionen. Aktiemarknaderna. För andra året i följd fick samtliga ledande aktiebörser notera en negativ kursutveckling, något som inte har inträffat sedan 1970-talets lågkonjunktur. Världsindex (MSCI), omräknat till svenska kronor, backade med 8,0 procent, medan Stockholmsbörsen (SX All Share) sjönk med 14,8 procent. Utvecklingen under året var ryckig. Efter en positiv inledning fortsatte första kvartalet med kraftiga börsnedgångar, men en viss återhämtning skedde under senvåren. Under tredje kvartalet återkom pessimismen och därmed börsfallen med full kraft, inte minst veckorna efter den 11 september. Året avslutades däremot starkt och flertalet börser kunde redovisa en uppgång under det fjärde kvartalet. Utvecklingen skiljde sig markant åt mellan olika branscher. Precis som året innan gick teknologirelaterade aktier ned kraftigt, även om en viss återhämtning skedde under årets sista månader. TOTALAVKASTNING I PROCENT ÅR årssnitt Räntebärande 6,0 10,4 1,0 9,1 4,4 5,8 Aktier 31,0 21,2 51,3 3,0-12,9 17,5 Reversfordran 15,6 15,6 20,0 5,0 11,2 Totalt 14,9 15,2 19,1 3,3 2,8 9,9 SPP Livförsäkrings ABs reversfordran på Alecta Pensionsförsäkring, ömsesidigt löstes under 2000.

15 14 RISKHANTERING Riskhantering SPP har för varje del av sin verksamhet ett väl utvecklat system av analys, värdering och kontroll som begränsar de risker bolaget tar dag för dag och i de enskilda affärerna. I ett livförsäkringsbolag finns det risker såväl inom försäkringsverksamheten som inom kapitalförvaltningen. Till försäkringsverksamheten hör försäkringsrisker och administrativa risker. Inom kapitalförvaltningen är verksamheten utsatt för marknadsrisk, valutarisk samt likviditetsrisk. RISKER I FÖRSÄKRINGSRÖRELSEN Traditionell livförsäkring och riskförsäkringar. För kollektivavtalsrelaterade pensionsplaner krävs generell anslutning, vilket eliminerar urvalsrisken. För andra tjänstepensioner tillämpas hälsoprövning för sjuk- och dödsfallsrisker. Dessutom tecknas återförsäkring för större enskilda risker. Privatkunder erbjuds endast standardiserade produkter med låg risk. Premien för försäkringen sätts utifrån den bedömda försäkringsrisken och den av bolaget fastställda grundräntan. Premien kan ändras under försäkringstiden, vilket minskar bolagets risktagande. Finansiell risk med fondförsäkring. I fondförsäkringssparande står försäkringstagaren hela den finansiella risken i pensionssparandet. Värdeutvecklingen är helt kopplad till fondandelarnas marknadsvärde vid respektive tidpunkt. I fondförsäkring finns ingen garanterad lägsta ränta. och pålitlig. Utveckling av IT-system bidrar också till förbättrad effektivitet och kvalitet. Konsolideringskapitalet fungerar som en buffert för variationer i bolagets ekonomiska ställning. I konsolideringskapitalet ingår medel som reserverats för att använda om exempelvis återbäringsräntan till försäkringstagarna under en period överstiger den verkliga avkastningen. RISKER INOM KAPITALFÖRVALTNING Organisatoriskt ligger affärsbeslut, kontroll av affärsbeslut, likviditetshantering, riskmätning och rapportering på olika funktioner, vilket ökar tryggheten i kapitalförvaltningen. För att begränsa riskerna i värdepappershandeln styrs denna av lagregler, föreskrifter från Finansinspektionen samt SPPs styrelse via ett placeringsreglemente. Diversifiering mellan olika tillgångsslag sprider riskerna, och avkastningen för placeringarna jämförs med olika index. Marknadsrisk innebär att värdet på placeringsportföljen påverkas negativt av förändrade räntor, aktiekurser eller valutakurser. För att begränsa marknadsrisken arbetar SPP med en normalportfölj där det är definierat hur portföljen ska vara fördelad mellan olika tillgångsslag. Inom respektive tillgångsslag finns det ett avvikelsemandat som portföljförvaltaren måste hålla sig inom. I tillägg till detta finns definierat en maximal aktiv risk, så kallad Tracking Error, för såväl tillgångsslag som för placeringsportföljen totalt. Användning av derivatinstrument i form av svenska ränteterminer, aktiefutures, valutaterminer och valutaswappar minskar riskerna vid stora kurssvängningar och gör förvaltningen effektivare. Administrativ risk. Till administrativa risker räknas brister i organisation, i intern kontroll, i riskmätning samt i rapportering. För att begränsa dessa risker finns bland annat rutiner för intern kontroll, krav på behörighet och nivåer i system och verktyg som ska medverka till att organisationen är effektiv Aktielån. Under 2001 har SPP aktivt börjat arbeta med aktielån. Detta innebär att aktier lånas ut till ett marknadsnoterat pris och syftar till att öka avkastningen på befintligt aktieinnehav utan att öka risken.

16 RISKHANTERING 15 Känslighetsanalys. En mängd faktorer påverkar SPPs verksamhet och de förvaltade placeringarna. Om bara en enda variabel åt gången skulle förändras, vilket sällan sker i verkligheten, skulle marknadsvärdet påverkas med följande belopp: Placeringstillgångars redovisade värde Kursnedgång aktier 10 % Valutanedgång 10 % Ränteuppgång 1 % Den teoretiska förändringen avser marknadsvärdet på aktier respektive förändring av den allmänna räntenivån i Sverige, USA, EMU-området och Storbritannien avseende räntebärande placeringar. Valutarisken styrs genom att bestämma vilka tillgångsslag som ska valutasäkras och avvikelsemandaten i förhållande till normalportföljens valutaexponering. Den totala valutaexponeringen för SPP var 24,4 (17,7) procent. Likviditetsrisk är förlustrisken som följer av att en finansiell tillgång inte går att sälja omedelbart utan en betydande prisreduktion. SPP begränsar likviditetsrisken genom att främst placera i svenska och utländska statspapper samt i aktier med god likviditet. SPP har inga enskilda innehav som överstiger fem procent av balansomslutningen. Administrativ risk inom kapitalförvaltningen. Administrativ risk definieras som brister i organisation, intern kontroll, riskmätning och rapportering. Handelsbanken Kapitalförvaltning hanterar sådana risker genom strikt ansvarsfördelning och effektiva rutiner för intern kontroll. Under 2001 har ett nytt portföljhanteringssystem införts för att ytterligare säkerställa riskmätning och rapportering. VALUTAEXPONERING Valuta Exponering i miljoner kronor USD 8 944,7 GPB 2 143,3 JPY 2 964,5 EUR 4 472,2 CHF 584,1 Övriga 451,1

17 16 NY FÖRSÄKRINGSRÖRELSELAG Ny försäkringsrörelselag (FRL) En ny försäkringsrörelselag (FRL) trädde i kraft under år 2000, med krav på förändringar i livförsäkringsbolagens verksamhet från och med den 1 januari Försäkringsrörelselagen ställer bland annat krav på tydlighet i informationen till kunderna före köp om vilka villkor som gäller för försäkringen och rätten att ändra dessa. Försäkringstekniska riktlinjer och beräkningsunderlag har ersatt försäkringstekniska grunder. Livförsäkringsbolag ges också möjlighet att ombildas till vinstutdelande bolag och införa flytträtt mellan traditionell försäkring och fondförsäkring inom det egna bolaget eller till andra bolag. SPP kommer att ombildas till vinstutdelande bolag inom några år. Handelsbanken Liv ombildas redan från den 1 januari 2002 till vinstutdelande bolag och inför flytträtt. I anslutning till att SPP blir vinstutdelande införs samtidigt flytträtt. Slopade övergångsgrunder och högsta ränta. Finansinspektionen har rätt att föreskriva det högsta ränteantagande som får användas vid värdering av försäkringsbolagens bindande åtaganden. Detta högsta tillåtna ränteantagande har ändrats ett flertal gånger under senare år beroende på förändrat ränteläge för obligationer med lång löptid. De reserverade medlen ska tillsammans med den förväntade framtida avkastningen räcka till de pensioner som är utlovade. När ränteantagandet sänks måste därför försäkringsreserveringarna öka. Enligt den tidigare lydelsen av försäkringsrörelselagen var inte försäkringsbolagen tvingade att redovisa höjningen med en gång utan kunde fördela kostnaden på en period av högst tio år. SPP har utnyttjat denna möjlighet, som dock försvinner vid ingången till år Med hänsyn till det högsta ränteantagande som gällde under år 2001, tre procentenheter före avdrag för avkastningsskatt, skulle det ha återstått miljoner kronor som hade belastat år 2002 som en kostnad. Finansinspektionen har dock beslutat att från och med den 31 december 2001 medge att reserver beräknas med ränteantagandet tre och en halv procentenheter före skatt, vilket innebär att behovet av reservförstärkning stannar vid cirka en miljard kronor, se not 24. En ny återbäringsform. Förändringarna i försäkringsrörelselagen (FRL) har haft som ett av sina syften att göra försäkringsverksamheten tydligare för kunderna. Tydlighet och begriplighet är också vad SPP eftersträvar i kontakten med våra kunder.

18 NY FÖRSÄKRINGSRÖRELSELAG 17 ÅTERBÄRING OCH KONSOLIDERING Begrepp. Återbäringen i SPP fastställs med olika metoder beroende på typ av utfästelse. För i första hand de kollektivavtalsrelaterade tjänstepensionsförsäkringarna utges återbäring till de försäkrade genom pensionstillägg. Det innebär att den försäkrade under utbetalningstid var gång denna tilldelning sker får återbäringen utbetald. För ännu ej pensionerade höjs den intjänade pensionsrätten. För övriga pensioner beräknas återbäring genom att pensionskapitalet tillförs återbäringsränta. I fondförsäkring finns ingen garanterad ränta eller återbäringsränta utan försäkringstagaren står all risk. Totalavkastningen är avkastningen på försäkringsbolagets tillgångar avseende traditionell livförsäkring. Avkastningen skulle kunna jämföras med värdeförändringen på en fond. Totalavkastning är dock inte samma sak som återbäringsränta. Innan återbäringsräntan kan beräknas ska livförsäkringsbolaget sätta av till konsolidering. Konsolidering är bolagets riskbuffert och är ett gemensamt ägt kapital av alla försäkringstagare. Det är dock bolaget som beslutar över hur kapitalet ska disponeras. Den totala avkastningen minus avsättning för konsolideringen är vad som kan användas till återbäringsränta. I återbäringsräntan ingår grundränta som livförsäkringsbolaget alltid garanterar. Av nedanstående bild framgår hur kapitalavkastningen fördelas i några olika situationer. Kapitalavkastning Kapitalavkastning Ingen kapitalavkastning Konsolidering Konsolidering Konsolidering Återbäringsränta Ej garanterad ränta Ej garanterad ränta Ingen ränta utöver den garanterade Garanterad ränta Garanterad ränta Garanterad ränta Garanterad pension Inbetalda premier Inbetalda premier Inbetalda premier Normala år Kapitalavkastningen räcker till både förstärkt konsolidering, ej garanterad och garanterad ränta. Dåliga år Avkastningen räcker bara till garanterad ränta. Genom att ta av konsolideringen ges ändå ej garanterad ränta, även om den kanske sänks. Extrema år Om avkastningen en längre tid är negativ sjunker konsolideringen. Ej garanterad ränta kan då inte ges. Pengar till garanterad ränta tas från konsolideringen.

19 18 FÖRETAGSMEDEL Företagsmedel Under 1998 reserverades cirka nio miljarder kronor av SPPs överskott för kollektivavtalsrelaterade försäkringar i form av företagsmedel som kundföretagen kan använda för löpande premiebetalning och avgångspensioneringar. Det var först under 2001 som medlen kom att användas för sitt huvudsakliga syfte. Under året har miljoner kronor använts varav miljoner kronor betalades kontant och 610 miljoner kronor avsåg ITP-premier. Vid årsskiftet återstod miljoner kronor att förbruka. SPP ger företagen kvalificerad rådgivning kring användningen av företagsmedlen både på kort och lång sikt och kan erbjuda flera företagsanpassade lösningar. Eftersom det fanns viss oklarhet om regelverket i anslutning till denna reservering dröjde det till slutet av år 2000 innan medlen kunde börja användas. Regelverket innebar att företagen kunde få en initial kontant utbetalning med 20 procent, och därefter använda medel för att betala 80 procent av: Löpande ITP-premier till Alecta eller SPP ITPK-premier till Förenade Liv Premier för alternativ ITP i valfritt försäkringsbolag Engångspremier för PRI-inlösen i Alecta Premier för pensioner som inte regleras i ITPplanen till valfritt försäkringsbolag. Beslut ska fattas tillsammans med företrädare för de ITPförsäkrade på företaget. Överlåtelse av medel till annat ITP-anslutet företag, efter prövning av Alecta Ny möjlighet införs den 1 mars 2002 Istället för att använda medlen till pensionsåtgärder enligt hittills gällande regelverk, kan företagen lyfta återstående företagsanknutna medel kontant genom en direktutbetalning. Det förutsätter att arbetsgivaren har förhandlat med lokal facklig tjänstemannaorganisation och kommit överens om användning och direktutbetalning av de företagsanknutna medlen.

20 19

21 20 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för SPP Livförsäkring AB avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret SPP Livförsäkring AB med organisationsnummer har sitt säte i Stockholm. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Svenska Handelsbanken AB (publ), organisationsnummer SPP-koncernen. SPP Livförsäkring AB är moderbolag i SPP-koncernen. SPP Livförsäkring AB är ett traditionellt livförsäkringsbolag som drivs enligt ömsesidig princip, vilket innebär att överskott i rörelsen går tillbaka till försäkringstagarna och de försäkrade i form av återbäring. I koncernen ingår SPP Liv Fondförsäkring AB som bedriver fondförsäkringsverksamhet. Detta bolag har möjlighet att lämna utdelning. Försäkringsverksamheten i de båda bolagen marknadsförs under det gemensamma namnet SPP. SPP Kundcenter AB är ett helägt dotterbolag till SPP Livförsäkring AB, och har tidigare under året svarat för kontakten med försäkrade individer i SPP. Verksamheten i bolaget har under året i sin helhet förts över till SPP Livförsäkring AB och är nu vilande. I koncernen ingår också dotterbolaget SPP Liv Pensionstjänst AB och dess dotterbolag SPP Konsult AB. Verksamheten inom dessa bolag utgörs av konsult- och servicetjänster inom pensions- och trygghetsområdet. Livförsäkringsverksamhet bedrivs utomlands genom intresseföretagen Nordben Life and Pension Insurance Co Ltd och Euroben Life and Pension Ltd samt genom SPPs filial i London. Svenska Handelsbanken AB ny ägare. Den 7 mars 2001 fick SPP Livförsäkring AB ny ägare. Svenska Handelsbanken AB förvärvade SPP Livförsäkring AB, SPP Fonder AB samt namnet SPP från Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt. Under verksamhetsåret har SPP starkt fokuserat på att samordna system och organisation i den nya ägarstrukturen. SPP har fortsatt att växa på livförsäkringsmarknaden. Sammantaget innebär detta stora satsningar på utveckling av förbättrad kapacitet och kvalitet i IT-system. SPP och Handelsbanken möter kunderna gemensamt och erbjuder ett brett sortiment av sparande inom såväl pensionsförsäkring som övrigt sparande. Kunderna når hela sortimentet genom respektive bolags distributionskanaler. SPP ska tidigast om några år bli ett vinstutdelande bolag och då slås samman med Handelsbanken Liv under SPPs varumärke. SPP övertog i slutet av 2001 tjänstegrupplivförsäkringar (TGL) från Handelsbanken Liv. Samtidigt har under året förberedelser gjorts för att föra över Handelsbanken Livs försäkringsrådgivare inom tjänstepension till SPP. Rådgivarna ska dock även fortsättningsvis vara placerade på bankkontoren. VERKSAMHET Marknad och nyförsäljning. SPPs huvudmarknad är konkurrensutsatt tjänstepension. Denna marknad fortsätter att växa till följd av fortsatt avreglering av kollektivavtalsområdet och reallöneökningar. Även användning av företagsanknutna medel som återbetalats från SPP och Alecta bidrar till tillväxten. SPP har en väl etablerad ställning på denna marknad och är det näst största försäkringsbolaget. På den totala pensionsmarknaden utgörs merparten av all nyteckning av tjänstepension. Många väljer att spara i fond. SPP fortsätter att öka sin andel av ITPK-marknaden och är på detta område det största försäkringsbolaget. Nyteckningen mätt i årspremier uppgick till (6 410) miljoner kronor, vilket är en ökning med 15 procent. Av detta avser (5 290) miljoner kronor traditionell försäkring och (1 120) miljoner kronor fondförsäkring. Avregleringen av

Halvårsrapport. Januari-Juni 2003. Lite mer att leva för

Halvårsrapport. Januari-Juni 2003. Lite mer att leva för Halvårsrapport Januari-Juni 2003 Lite mer att leva för Fortsatt trygghet i traditionellt pensionssparande Under det gångna halvåret har debatten om livbolagens verksamhet fortsatt. Såväl principen om ömsesidighet

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2002

Delårsrapport januari-juni 2002 Delårsrapport januari-juni 2002 Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Alectakoncernen första halvåret 2002: Hög premieinkomst men negativ kapitalavkastning Premieinkomsten steg med 58 procent jämfört med

Läs mer

SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa

SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa Välkommen till SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB är ledande i Sverige när det gäller

Läs mer

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Mycket stora framgångar för Folksam på pensionsmarknaden. Satsningen på höstens pensionsval var lyckad för Folksam och gav 11 miljarder kr att förvalta Årets resultat påverkades

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

RAPPORT FRÅN FOLKSAM ÖMSESIDIG LIVFÖRSÄKRINGS DOTTERBOLAG

RAPPORT FRÅN FOLKSAM ÖMSESIDIG LIVFÖRSÄKRINGS DOTTERBOLAG RAPPORT FRÅN FOLKSAM ÖMSESIDIG LIVFÖRSÄKRINGS DOTTERBOLAG 2006-04-20 Rapporten omfattar följande bolag: Förenade Liv Livförsäkrings AB (publ) Förenade Liv Gruppförsäkring AB (publ) Folksam Service AB Folksam

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2003

Delårsrapport januari-juni 2003 Delårsrapport januari-juni 2003 Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Stockholm den 25 augusti 2003 Alectakoncernen första halvåret 2003: God totalavkastning och stärkt konsolidering Resultatet efter skatt

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 1(5) Bokslutskommuniké 2014 Folksam växer med allt nöjdare kunder Folksam med dotterbolag visade 2014 fortsatt ekonomisk styrka. Vi tog viktiga steg på vår väg mot ett mer modernt finansiellt företag.

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 1(5) Delårsrapport januari september 2014 Fortsatt stark premietillväxt och kundnöjdhet Folksam med dotterbolag fortsätter att utvecklas starkt, trots låga marknadsräntor och omfattande väderrelaterade

Läs mer

För- och nackdelar med pensionsstiftelse. Nackdelar. För- och nackdelar med försäkringslösning. Nackdelar

För- och nackdelar med pensionsstiftelse. Nackdelar. För- och nackdelar med försäkringslösning. Nackdelar SPP 2007-06-01 1 (7) Svar från SPP på frågor beträffande avtal om pensionsförsäkring med fortlöpande premieinbetalning och om partiell inlösen av pensionsutfästelse Omfattning av försäkringsavtalen 1.

Läs mer

Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv. December 2014

Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv. December 2014 Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv December 2014 Sammanfattning av resultatet Resultatet 2014 uppgick till 1,9 mdr. Räntorna föll under året med ca 160 bp vilket påverkade resultatet negativt.

Läs mer

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 Försäkringsbranschens Pensionskassa DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005 FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 FPK - FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS PENSIONSKASSA DELÅRSRAPPORT

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Friplan Länsplan Basplan Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har nu möjlighet

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB

Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB Förvaltningsberättelse PP Pension Fondförsäkring AB (516406-0237) startades den 1 juli 2005 och är ett helägt dotterbolag till PP Pension Försäkringsförening.

Läs mer

Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension

Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension Ett viktigt val för din framtid. Gör ett aktivt val för din pension. Per, SPP Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension Om du fick 100 000 kronor att investera, var skulle du placera dem

Läs mer

Januari Mars 2015 1:4 2:4 3:4 4:4. Folksam

Januari Mars 2015 1:4 2:4 3:4 4:4. Folksam Januari 1:4 2:4 3:4 4:4 Folksam 1 Förberedd för framtiden Folksam fortsatte att bygga sin ekonomiska styrka under årets tre första månader. Det är särskilt viktigt i dessa tider där vi, och många med oss,

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Avtalspension Kompletterande pension Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

Välkommen! Kvartalsträff Folksam med dotterföretag. Stockholm, 10 maj 2016

Välkommen! Kvartalsträff Folksam med dotterföretag. Stockholm, 10 maj 2016 Välkommen! Kvartalsträff Folksam med dotterföretag Stockholm, 10 maj 2016 1. Våra marknader Nr 1 på livförsäkringsmarknaden Nr 3 på sakförsäkringsmarknaden Folksam 16,6% LF 30,1% Skandia 13,8% If 18,2%

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet Räntan som det garanterade värdet och framtida premieinbetalningar räknas upp med sänks till 1 procent före

Läs mer

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Depåförsäkring Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Gillar du enkelhet och smidighet när det handlar om ditt sparande? Då har vi en god nyhet. Nu kan du samla ditt sparande i strukturerade

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK Faktablad Alecta Optimal Pension Avtalsområde ITP 1 och ITPK Gäller från 30 juni 2015 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30. KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30. KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544 K P A P E N S I O N S F Ö R S Ä K R I N G A B Styrelsen och verkställande direktören för KPA Pensionsförsäkring AB

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension PA 16

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension PA 16 Avtalspension PA 16 Gäller från 1 januari 2017 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser med andra försäkringsprodukter.

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Pensionsskolan. Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän)

Pensionsskolan. Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän) Pensionsskolan Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän) Pensionsskolan Introduktion I vår är det dags för de privatanställda tjänstemännen att göra ett

Läs mer

Svar på frågor från SKL beträffande avtal om pensionsförsäkring

Svar på frågor från SKL beträffande avtal om pensionsförsäkring Svar på frågor från SKL beträffande avtal om pensionsförsäkring med fortlöpande premieinbetalning och om partiell inlösen av pensionsutfästelse Inledning Det finns ett behov av ökad kunskap om de alternativ

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Privat Pension Pensionskonto LRF MedlemsPension Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya

Läs mer

Om möjligheten att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad.

Om möjligheten att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad. Om möjligheten att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad. Försäkringar under utbetalning Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2011.04 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension 1 (6) PM 215-3-27 Analysavdelningen Hans Karlsson Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension I denna promemoria visas några diagram med totala belopp för inkomstgrundad

Läs mer

Första halvåret 2014 i sammandrag

Första halvåret 2014 i sammandrag Försäkringsbranschens Pensionskassa De/årsrapport januari -juni 2014 Första halvåret 2014 i sammandrag Premieinkomsten för första halvåret uppgick till 311 (331) miljoner kronor. Första halvårets resultat

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer. för. VFF Fondförsäkring AB Org nr 516406-0518

Försäkringstekniska riktlinjer. för. VFF Fondförsäkring AB Org nr 516406-0518 Försäkringstekniska riktlinjer för VFF Fondförsäkring AB Org nr 516406-0518 Fastställda av VFF Fondförsäkring ABs styrelse 2013-12-11 1. Tillämpas från Dessa försäkringstekniska riktlinjer gäller från

Läs mer

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning Delårsrapport januari augusti 2014 Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Delårsrapport januari augusti 2014 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Förändring

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 2

Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 2 Årsredovisning 2002 Året i korthet SPP 02 Årsredovisning 2002 Året i korthet JANUARI 2002. SPP övertar försäkringsrådgivare från Handelsbanken Liv. Handelsbanken Liv är fokuserade på marknaden för privatpersoner

Läs mer

En snabblektion om pension

En snabblektion om pension 2013 Ditt ITPK-val Du har tjänstepensionen ITP 2. Det är din arbetsgivare som betalar, men du kan själv välja hur en del av de här pengarna ska förvaltas. Collectum är valcentral, det är hos oss du gör

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2010.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP

Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP Traditionell förvaltning 2007-2012 Fondförvaltning 2010-2012 Rapporten visar hur avgifter och avkastning har sett ut under fem år med upphandlingar för

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL Faktablad Alecta Optimal Pension, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL Gäller från 26 november 2015 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta

Läs mer

INFLATIONSRAPPORT 2002:3

INFLATIONSRAPPORT 2002:3 LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGEN I samband med den kraftiga nedgången på världens börser de senaste åren, har livförsäkringsbolagen och deras allt mindre värda aktietillgångar hamnat i fokus. Frågor har rests om

Läs mer

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Trygghet genom hela livet SEB erbjuder pensionsförsäkringar och trygghet under livets olika skeden för

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2008

Delårsrapport. januari juni 2008 Delårsrapport januari juni 2008 Innehåll Finansiell information för januari juni 2008 2 Vd-kommentar 3 Kommentar till moderbolagets och koncernens bokslut 4 Ekonomisk ställning och nyckeltal 5 Totalavkastningstabell

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har nu möjlighet att ändra villkor till

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening

Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening VD har ordet Det första halvåret 2015 har karaktäriserats av hårt arbete med att förstärka grunden i PP Pensions erbjudande. Vi har implementerat

Läs mer

pensionsskuldsskolan

pensionsskuldsskolan pensionsskuldsskolan försäkrin inlednin Den här pensionsskuldsskolan vänder sig till personer inom kommuner och landsting som genom sitt arbete kommer i kontakt med begreppen pensionsskuld och pensionskostnader,

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2016

Delårsrapport januari juni 2016 Delårsrapport januari juni 2016 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till -297 (488) miljoner kronor. Resultatet har framförallt påverkats av fortsatt sjunkande räntor vilket gjort att försäkringstekniska

Läs mer

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension 1 (6) PM 213-12-9 Pensionsutvecklingsavdelningen Hans Karlsson Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension I denna promemoria visas några diagram med totala belopp

Läs mer

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE Fondspara 2010 råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE 1 Välkommen till Fondspara 2010 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Alla kan genom att spara

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP och PA-KFS

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP och PA-KFS Faktablad Alecta Optimal Pension, FTP och PA-KFS Gäller från 1 januari 2014 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

PRI Pensionstjänst AB och Pensionsregistreringsinstitutet (PRI) FPG/PRI ETT FINANSIERINGSALTERNATIV INOM ITP-PLANEN

PRI Pensionstjänst AB och Pensionsregistreringsinstitutet (PRI) FPG/PRI ETT FINANSIERINGSALTERNATIV INOM ITP-PLANEN PRI Pensionstjänst AB och Pensionsregistreringsinstitutet (PRI) FPG/PRI ETT FINANSIERINGSALTERNATIV INOM ITP-PLANEN Ett finansieringsalternativ för ITPs ålderspension När företaget självt ansvarar för

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Reflex Pensionsförsäkring Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har nu möjlighet

Läs mer

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008 ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008 Resultatet Resultatet efter skatt uppgick till -291,6 (485,9) miljoner kronor. Det negativa resultatet beror främst på att kapitalavkastningen

Läs mer

Frågor och svar om Nya Trad

Frågor och svar om Nya Trad Frågor och svar om Nya Trad uppdaterade per den 18 februari 2013 1. Vad är det som kunderna kommer att erbjudas? Kunder som har Reflex pensionsförsäkringar (i steg 1) med traditionell förvaltning som inte

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG?

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? 2 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan

Läs mer

Folksam. Människor ska känna sig trygga i en hållbar värld

Folksam. Människor ska känna sig trygga i en hållbar värld Folksam Människor ska känna sig trygga i en hållbar värld Anders Sundström Koncernchef Daniel Eriksson Produktdirektör Stockholm, 17 april 2012 Vad vill jag säga idag? Regleringarna är värdelösa Sverige

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:30) om svenska livförsäkringsföretags

Läs mer

AI Plan. frivillig pensionsplan

AI Plan. frivillig pensionsplan AI Plan frivillig pensionsplan AI Pension är en försäkringsförening pension är viktigt för alla! 20150901 AI Pension, Arkitekter & Ingenjörer är en försäkringsförening som vänder sig till arkitekt- och

Läs mer

reflex livränta Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01

reflex livränta Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01 reflex livränta FÖRKÖPSINFORMATION Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01 Så fungerar Reflex Livränta Reflex Livränta är en engångsbetald kapitalförsäkring som du kan komplettera med ett återbetalningsskydd.

Läs mer

MER PENSION FÖR PENGARNA EFFEKTEN AV TRE UPPHANDLINGAR

MER PENSION FÖR PENGARNA EFFEKTEN AV TRE UPPHANDLINGAR MER PENSION FÖR PENGARNA EFFEKTEN AV TRE UPPHANDLINGAR Fondavgifterna inom tjänstepensionen ITP åren 2005 2014, jämfört med fondavgifterna på den öppna marknaden 1 INNEHÅLL SAMMANFATTNING...3 MER PENSION

Läs mer

VAD VISAR DITT VÄRDEBESKED? Värdebesked för år 2016 Folksam LO Fondförsäkrings aktiebolag (publ)

VAD VISAR DITT VÄRDEBESKED? Värdebesked för år 2016 Folksam LO Fondförsäkrings aktiebolag (publ) VAD VISAR DITT VÄRDEBESKED? Värdebesked för år 2016 Folksam LO Fondförsäkrings aktiebolag (publ) TACK FÖR ATT DU SPARAR I FOLKSAM LO PENSION Vi är glada över att du är kund hos oss i Folksam LO Pension.

Läs mer

AI Plan. frivillig pensionsplan

AI Plan. frivillig pensionsplan AI Plan frivillig pensionsplan AI Pension är en försäkringsförening AI Pension, Arkitekter & Ingenjörer är en försäkringsförening som vänder sig till arkitekt- och ingenjörsföretag. AI Pension finns för

Läs mer

Fri flytträtt - Min syn (Gustaf Rentzhog)

Fri flytträtt - Min syn (Gustaf Rentzhog) Fri flytträtt - Min syn (Gustaf Rentzhog) 1 Fördelar med att införa en fri flytträtt 93% av svenskarna vill ha det Tvingar försäkringsbolagen att skapa en rättvis prissättning mellan kundgrupperna Skärper

Läs mer

En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund. Din tjänstepension från SPP

En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund. Din tjänstepension från SPP En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund. Din tjänstepension från SPP Ett viktigt komplement till den allmänna pensionen. Du som är född 1953 eller tidigare, anställd inom kommunal verksamhet och omfattas

Läs mer

Din tjänstepension från SPP. För dig som är född 1953 eller tidigare. Jannora, SPP. En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund

Din tjänstepension från SPP. För dig som är född 1953 eller tidigare. Jannora, SPP. En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund Din tjänstepension från SPP För dig som är född 1953 eller tidigare Jannora, SPP En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund Ett viktigt komplement till den allmänna pensionen Du som är född 1953 eller

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

frivillig pensionsplan AI Plan

frivillig pensionsplan AI Plan frivillig pensionsplan AI Plan AI Pension är en försäkringsförening AI Pension, Arkitekter & Ingenjörer är en försäkringsförening som vänder sig till arkitekt- och ingenjörsföretag. AI Pension finns för

Läs mer

Omfattning av försäkringsavtalen

Omfattning av försäkringsavtalen Frågor om försäkring av pensionsåtaganden Omfattning av försäkringsavtalen 1. Vilka fördelar innebär försäkring av pensionsåtaganden jämfört med avsättning till pensionsstiftelse respektive förvaltning

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell

Läs mer

Halvårsrapport från Länsförsäkringsgruppen

Halvårsrapport från Länsförsäkringsgruppen H ALVÅRSRAPPORT L ÄNSFÖRSÄKRINGSGRUPPEN 2001 1 (6) Halvårsrapport från Länsförsäkringsgruppen Första halvåret 2001 i korthet Stor kundtillströmning till sakförsäkring och bank med ökade marknadsandelar.

Läs mer

Så här ser din försäkringssammanställning ut. Läs gärna mer på följande sidor i mappen.

Så här ser din försäkringssammanställning ut. Läs gärna mer på följande sidor i mappen. Stockholm 2010-02-23 TEST EFLY UIG3 DUMMYGATAN 99 11388 STOCKHOLM Hej! Vi på AMF är glada över att få ta hand om dina pengar, och hoppas att du känner dig trygg och nöjd med oss. Pensioner och långsiktigt

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB

Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB Fastställda av PP Pension Fondförsäkring AB:s styrelse 2010 03 23 Dessa försäkringstekniska riktlinjer träder i kraft den 24 mars 2010.

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA 1 2015 KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA Januari juni Det första halvåret av 2015 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad även om förhandlingarna

Läs mer

REKOMMENDATION. Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde

REKOMMENDATION. Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde 2015-06-10 REKOMMENDATION Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Inledning

Läs mer

Provisioner och ersättningar

Provisioner och ersättningar Provisioner och ersättningar Grunderna för hur provisioner och andra ersättningar till Fond & Finans Försäkring (F&F) räknas ut. I det följande redogör F&F för hur företaget får betalt för sitt arbete.

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Delårsrapport Januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Kommentarer till delårsrapporten januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) (SPP Fondliv) avger härmed delårsrapport

Läs mer

Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. Är man som du privatanställd tjänsteman, heter tjänstepensionen ITP 1.

Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. Är man som du privatanställd tjänsteman, heter tjänstepensionen ITP 1. 2013 Ditt ITP 1-val Du har tjänstepensionen ITP 1. Det är din arbetsgivare som betalar, men det är du som väljer hur pengarna ska förvaltas. Collectum är valcentral, det är hos oss du gör ditt val. Det

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL

FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL Region Skåne 1999 12 06 Adm. ledningsstaben Regionstyrelsen beslöt 1999-12-14 att anta föreskrifter för förvaltning av stiftelsekapital FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL 1.

Läs mer

Datum: 2008-09-17. Rubrik: Frågor och svar flytt av tjänstepensionen ITP del 2

Datum: 2008-09-17. Rubrik: Frågor och svar flytt av tjänstepensionen ITP del 2 ... 2 Så går flytten till...2 1. När kan jag flytta mitt intjänade pensionskapital?...2 2. Hur gör jag om jag vill flytta mitt kapital?...2 3. Jag vill inte göra flytten via e-legitimation på s hemsida.

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell förvaltning som tecknas hos Svensk Handel Pensionskassan

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se Fondspara 2007 råd, tips & nyheter www.fondspara.se Välkommen till Fondspara 2007 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Fonder är en fantastisk

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

2009-04. Välj din pension själv

2009-04. Välj din pension själv 6 2009-04 Välj din pension själv Välj din pension själv När du så småningom går i pension kommer den ålderspension som betalas ut till dig att komma från två håll: Allmän pension och avtals-/tjänstepension.

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

Avtalspension BTPK kompletterande ålderspension

Avtalspension BTPK kompletterande ålderspension Ett viktigt val för din framtid. Du bestämmer var pengarna ska placeras. Arbetsgivaren betalar. Linda, SPP Avtalspension BTPK kompletterande ålderspension Om du fick 100 000 kronor att investera, var skulle

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se Fondspara 2006 råd, tips & nyheter www.fondspara.se Fondspara 2006 Det är bra att spara för sin trygghet och för att förverkliga önskemål. Att spara i fonder är ett mycket bra alternativ och valfriheten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet; SFS 2017:230 Utkom från trycket den 11 april 2017 utfärdad den 30 mars 2017. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Din avtalspension KAP-KL

Din avtalspension KAP-KL Din avtalspension KAP-KL För dig som är anställd inom kommun, landsting, region, kommunalförbund och i vissa kommunala företag gäller pensionsavtalet KAP-KL. Från och med den 1 januari 2014 omfattar KAP-KL

Läs mer

Å R S B E S K E D Arbetsgivaren AB

Å R S B E S K E D Arbetsgivaren AB Å R S B E S K E D 2 0 1 5 Arbetsgivaren AB Ert pensionssparande hos Brummer & Partners Syftet med våra värdebesked är att på ett enkelt, tydligt och transparent sätt beskriva hur era medarbetares pensioner

Läs mer

3 Beräkning av försäkringstekniska avsättningar... 8. 4 Återköp, belåning och överlåtelse/flyttning av försäkring... 10

3 Beräkning av försäkringstekniska avsättningar... 8. 4 Återköp, belåning och överlåtelse/flyttning av försäkring... 10 FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT Fastställda av Alectas styrelse den 30 maj 2013 Gäller från och med den 1 juli 2013 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Bestämning

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2014 1 2014 DELÅRSRAPPORT Januari juni Verksamheten under det första halvåret 2014 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad. Totalavkastningen

Läs mer

Din avtalspension KAP-KL

Din avtalspension KAP-KL Din avtalspension KAP-KL För dig som är anställd inom kommun, landsting, region, kommunalförbund och i vissa kommunala företag gäller pensionsavtalet KAP-KL. Din avtalspension är knuten till din anställning.

Läs mer

Tryggande av förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring. produktinformation

Tryggande av förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring. produktinformation Tryggande av förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring produktinformation En arbetsgivare kan trygga kollektivavtalade förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring. Följande pensionsavtal

Läs mer

Trygghet och ett hållbart arbetsliv

Trygghet och ett hållbart arbetsliv Trygghet och ett hållbart arbetsliv Tre skäl att välja Bliwa bliwa är specialist på gruppförsäkring Bliwa är ett av få svenska försäkringsbolag som specialiserat sig på försäkring för grupper av individer.

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer. för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt

Försäkringstekniska riktlinjer. för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Försäkringstekniska riktlinjer för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Fastställda av Alectas styrelse den 30 maj 2013 Gäller från och med den 1 juli 2013 Innehåll Allmänt 3 Bestämning av premie 4 Beräkning

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer