Vad SPP är till för. Innehåll. SPP ska vara arbetsplatsens pensionspartner så att

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad SPP är till för. Innehåll. SPP ska vara arbetsplatsens pensionspartner så att"

Transkript

1 Innehåll Vad SPP är till för i korthet 2 VDs kommentar 4 Strategier 6 Livförsäkringsmarknaden 8 Den goda ellipsen 9 Detta är SPP 10 Fondförsäkring 12 Kapitalförvaltning 14 Riskhantering 16 Ny försäkringsrörelselag 18 Företagsmedel 20 Förvaltningsberättelse 23 Femårsöversikt 24 Resultatanalys 25 Resultaträkning 26 Balansräkning SPP ska vara arbetsplatsens pensionspartner så att vi tydligt främjar individernas ekonomiska trygghet arbetsgivarna kan attrahera rätt medarbetare och få en effektiv hantering av sina trygghetsåtaganden organisationerna kan ge sina medlemmar mervärden. Vi ska kännetecknas av trygghet och trovärdighet genom kompetens, enkelhet och partnerskap. Vår vision är att bli en ledande aktör som arbetsplatsens pensionspartner på en växande europeisk marknad. PREMIEINKOMST Fondförsäkring Traditionell livförsäkring Miljarder kronor Redovisningsprinciper 30 Noter 36 Förslag till resultatdisposition ÅTERBÄRINGSRÄNTA Genomsnittlig återbäringsränta för traditionell livförsäkring före avkastningsskatt och avdrag för driftskostnader 14 % DRIFTKOSTNADSPROCENT Driftkostnader i förhållande till premieinkomst 12,0 % 11,5 37 Revisionsberättelse 12 11,0 38 Styrelse och ledning 40 Ordlista 42 Adresser FÖRVALTNINGSKOSTNADSPROCENT Driftskostnader inklusive skaderegleringskostnader i förhållande till det genomsnittliga förvaltade kapitalet 4,0 % 10,5 10,0 9,5 9,0 2 3,5 8,5 3, ,5 8, ,0 1,5 1,0 0,5 0,

2 2001 I KORTHET i korthet SPP blev 2001 Sveriges näst största enskilda livförsäkringsbolag med en marknadsandel på 14 (13) procent mätt i nyteckningsvärde. SPP och systerbolaget Handelsbanken Liv har tillsammans 18,6 (21) procent av marknaden. Vid utgången av 2001 var det försäkringsförvaltade kapitalet 87,2 (87,4) miljarder kronor, varav traditionell livförsäkring svarade för 80,7 (83,5) miljarder kronor och fondförsäkring för 6,5 (3,9) miljarder kronor. Totalavkastningen på placeringarna inom den traditionella livförsäkringsrörelsen uppgick till 2,3 (3,0) miljarder kronor. Premieinkomsten uppgick till 12,6 (10,0) miljarder kronor. Nyteckningen mätt i årspremier blev under året 7,4 (6,4) miljarder kronor. Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat uppgick till 5,8 (0) miljarder kronor. Årets resultat redovisas till 6,6 ( 0,5) miljarder kronor. Driftskostnadsprocenten uppgick till 9,7 (9,1) procent. Ökningen beror främst på kostnader till följd av delningen från Alecta. SPPs överskott, det kollektiva konsolideringskapitalet, uppgick vid utgången av 2001 till 5,8 (13,1) miljarder kronor. Den kollektiva konsolideringsgraden minskade till 108 (119) procent. I genomsnitt under året var återbäringsräntan före avdrag för driftskostnader och avkastningsskatt 5,8 (10,9) procent. SPP blev den 7 mars 2001 ett helägt dotterbolag i Handelsbanken, vilket medför ett bredare produktutbud och långsiktiga kostnadsfördelar.

3 2 VDs KOMMENTAR Specialisten På Pensioner SPP skapades 1917 med syfte att arbetsgivarna skulle kunna ge de anställda inom den privata sektorn en bättre pension. Det blev med tiden ett framgångsrikt koncept och SPP hävdade sig väl i konkurrensen, så väl att företagets pensionsplan på 70-talet fick exklusivitetsavtal av arbetsmarknadens parter. Sedan mars 2001 är varumärket SPP åter i sin tidigare roll att i konkurrens erbjuda marknaden trygga pensioner. Uppgiften är densamma som vid starten 1917, förutom att vi nu också har en kompetens som spänner över allt från kollektivavtalade lösningar till privat pension. Dessutom har vi numera också försäkrade inom alla avtalsområden till följd av den avreglering som skett inom stora delar av tjänstepensionsmarknaden. SPP väl positionerat. Nuvarande SPP har på åtta år haft en mycket kraftig tillväxt och utvecklats till ett av de två största bolagen på livförsäkringsmarknaden, med starka relationer till kundföretag och fackliga organisationer. Vi är i dag klart marknadsledande på de områden där ITP-försäkrade får göra alternativa val. Vi har också varit framgångsrika på kommunmarknaden där vi tidigt bestämde oss för att ta en stark position. Bland allmänheten är SPP väl positionerat och behåller ställningen som ett av de tre ledande bolagen när det gäller premiepensionen och är det fjärde mest kända försäkringsbolaget. Arbetsplatsen vår marknadsplats. Den framgång vi haft är en följd av en konsekvent tillämpning av den strategi som utvecklades Målet var att bli en ledande, kompetent pensionspartner till näringsliv och organisationer. Vi valde arbetsplatsen till vår marknadsplats för att ge arbetsgivarna kvalificerat stöd och service i utvecklingen av företagens pensionslösningar. Vår övertygelse har varit att individen skulle komma att få ett ökat inflytande över sitt pensionsval. Därmed skulle man också i större utsträckning kunna påverka den finansiella risken genom val av fonder. Samtidigt har vi önskat medverka till att företag och organisationer ska kunna ge anställda och medlemmar bättre förmåner till lägre kostnader än om individen själv skulle upphandla försäkring. Detta har visat sig vara mycket framgångsrikt. De erfarenheter vi skaffat som pensionspartner till svenskt näringsliv kommer vi nu att omsätta på bredare europeisk bas genom att följa de svenska företagen utomlands. Vi fullföljer vår satsning på arbetsplatsmarknaden genom att i samarbete med kunderna skapa vinna-vinna-lösningar för företag och anställda. Till exempel kan vi hjälpa företagen med bonus- och löneväxling, där den anställde kan få en högre förmån utan att det kostar företaget något. På samma

4 VDs KOMMENTAR 3 sätt erbjuder vi olika tjänster som kan finansieras med så kallade företagsmedel. Företag som väljer vår förmånsbestämda pensionsplan kan själv bestämma hur de vill använda eventuellt överskott som uppstår i den egna Företagsfonden. Anställda och medlemmar i organisationer kan därutöver ges möjlighet att köpa privat pensionsförsäkring till lägre kostnad genom att arbetsgivaren eller organisationen medverkar i marknadsföringen. Vi ser en ny marknadslogik växa fram bland de stora företagen. Köparna blir allt mer professionella och ställer större krav på försäkringsbolagen. Individernas pensionsval sker allt oftare genom olika typer av internetportallösningar. Under fjolåret utvecklade SPP i samarbete med ett större svenskt företag en konkurrensneutral internetportal, Benefit World, för stora koncerners pensionshantering. Interaktiv rådgivning. De anställda får en neutral interaktiv rådgivning utifrån sin personliga situation och riskbenägenhet, får inriktningsförslag och kan som avslutning välja mellan olika förvaltningsalternativ. De anställda får genom företagets leverantörsupphandling lägre avgifter. Företaget spar tid och kostnad för rådgivning och administrativ hantering, något som vid till exempel tiotaggarval kan uppgå till mångmiljonbelopp. Konceptet har mottagits mycket väl av både företaget och de försäkrade. Samarbetet med Handelsbanken har också inletts på en rad områden och fungerar mycket väl. Handelsbanken och SPP tillför varandra ett utbud av kompetens, tjänster och produkter som bolagen var för sig inte tidigare har kunnat erbjuda kunderna. Detta har redan resulterat i ett antal affärer och gemensamma affärsupplägg. Genom integrationen med Handelsbanken får SPP också en rad stordriftsfördelar i produktutveckling, system och infrastruktur, som gynnsamt kommer att påverka vår kostnadsstruktur. SPP ska säkerställa och utveckla sin position på arbetsplatsmarknaden. Redan från årsskiftet övertar SPP all försäljning av tjänstepension i Handelsbanken. Samverkan sker både centralt och regionalt. Målet är att SPP ska bli ett vinstutdelande bolag inom några år och införa flytträtt på samma sätt som Handelsbanken Liv gör från och med Bolagen ska därefter slås samman och pensioner ska i Handelsbanken-koncernen marknadsföras under SPPs varumärke. Det har varit ett händelserikt år. Vi har gjort betydande systemförändringar för att möta de informationskrav som ny försäkringsrörelselag innebär. Arbetet med upplösning av samarbetet med Alecta och integrationen med vår nya ägare Handelsbanken har varit omfattande. Samtidigt har vi haft kraftiga kursförändringar på börsen och starkt fokus från massmedia på återbäring och konsolideringsfrågan. Det har också varit ett framgångsrikt år. Trots den dåliga börsutvecklingen kunde vi under 2001 ge en genomsnittlig återbäringsränta på 5,8 procent. Premieinkomsten ökade med 26 procent och har i snitt de senaste fem åren ökat med 29 procent. Våra driftskostnader är bland de lägsta i branschen. Antalet försäkringar ökade med och uppgår nu till SPP har försvarat sin marknadsposition inom konkurrensutsatt tjänstepension och är det näst största bolaget mätt i nyteckning. Framgången har främst två orsaker, personalens förmåga och kompetens att förstå kundernas behov att skapa kundanpassade lösningar. Kompetens är vår avgörande framgångsfaktor och den skattas också mycket högt. Vår bredd och spetskompetens gör att vi i dag av våra företagskunder uppfattas som Specialisten På Pensioner. Under nästa år lägger vi stor kraft på att konsolidera vår framgång genom att skapa enklare och snabbare processer, öka kundvårdsinsatserna och bli mer kostnadseffektiva, allt för att våra kunder även i fortsättningen ska känna att de i SPP har en trygg och trovärdig pensionspartner. Anders Östryd Verkställande direktör Skapa vinna-vinna-lösningar för företag och anställda.

5 4 STRATEGIER Arbetsplatsens pensionspartner Tjänstepensionsmarknaden blir allt mer avreglerad och konkurrensutsatt. Pensioner och andra förmåner utgör ett allt viktigare konkurrensmedel för att rekrytera och behålla kompetens. Individen ges allt större möjligheter till personliga val. Större krav ställs på arbetsgivarnas hantering av ett växande och komplext regelverk, även internationellt. Goda relationer med de fackliga organisationerna blir av allt större betydelse. Låga kostnader, begriplig kommunikation och elektroniska marknadsplatser blir allt viktigare. Det var bilden av framtidens marknad när SPP 1995 valde affärsstrategi. I huvudsak är drivkrafterna och strategin densamma idag. Arbetsplatsen som marknadsplats har SPP valt av flera skäl. Arbetsgivarna behöver en partner med bred och djup kompetens om helheten ur juridiskt, finansiellt, försäkringstekniskt och internationellt perspektiv. Det gäller både kollektivavtal och frågor som ansluter till eller ligger vid sidan av kollektivavtalen. Nulägesanalys är ett instrument som ofta används för att kartlägga företagets situation och som underlag för en pensionspolicy. SPPs vision är att bli ledande som arbetsplatsens pensionspartner på en växande europeisk marknad genom att följa de svenska storföretagen utomlands. SPP är sedan tidigare en ledande aktör på utlandsområdet och har två hälftenägda intressebolag; Euroben på Irland och Nordben på Guernsey. Vi har också representation i London och medverkar i två internationella nätverk för riskhantering, Insurope och IGP. Arbetsgivaren är den som betalar för tjänstepensionen, men allt fler individer får själva välja vem som ska förvalta deras kapital. Det är den del av marknaden som växer snabbast. SPPs uppgift är att hjälpa arbetsgivaren att få en rationell hantering av de val som han själv måste administrera. För större företag sker valen oftast med hjälp av någon av SPPs internetlösningar. FÖRETAGET BETALAR INDIVIDEN BETALAR FÖRETAGET BESLUTAR INDIVIDEN BESLUTAR Genom företagen når SPP individerna oavsett om det är arbetsgivaren eller individen som betalar. Bra för företaget bra för de anställda. För individerna är arbetsplatsen den naturliga platsen för pensionsinformation. Genom samarbete med SPP kan anställda och medlemmar erbjudas kompletterande attraktiva trygghetslösningar till lägre kostnader än på den öppna marknaden. Positivt för företaget och organisationer och bra för de anställda och medlemmar. En allt större del av valen görs med hjälp av internetlösningar. Stark varumärkesposition. SPP tillhandahåller administrativa hjälpmedel för olika val där individen får välja mellan flera förvaltningsalternativ. För att SPP ska vara ett konkurrenskraftigt alternativ i dessa situationer och till exempel i de val av ITPK och premiepensionen, som medarbetaren gör hemma vid köksbordet, är varumärket av central betydelse. Därför arbetar vi aktivt med varumärkesprofilering mot våra kärnmålgrupper för att bibehålla den starka varumärkespositionen.

6 STRATEGIER 5 ORGANISA- TIONER KOMMUNER KEY ACCOUNT FÖRETAG INDIVIDER Bolagets organisation är utformad i affärsområden utifrån kundernas olika behov av kompetens och service. De största företagen sköts av AO Key Account, medelstora och mindre företag av AO Företag och individerna av AO Individ. Key Account och Företag öppnar marknadsplatsen för individuella val. Bearbetningen görs av Individ. De stöds av specialister i SPP Konsult AB, Utvecklingsenheten och centrala staber. Mäklare och franchisetagare utgör viktiga försäljningskanaler. Enklare med SPP. I princip allt en försäkringskund får innan en försäkring betalas ut är skriven kommunikation. Den är i regel komplicerad och svår att förstå för en lekman på grund av den omfattning som är framtvingad av ett komplicerat regelverk. Vår arbetsgivarplan är uttryck för vår ambition att, trots de begränsningar som finns, skriva allt mer begripligt och presentera försäkring på ett enklare sätt. Trots en stor flexibilitet behöver kunderna med SPPs Arbetsgivarplan bara göra ett till tre val; hur mycket av premien som ska gå till Sjukersättning, Pension till efterlevande eller Pension till dig själv. Sedan är det klart. Med hjälp av tre symboler illustreras delarna i all kommunikation. SPPs erbjudanden Kollektivavtalade och frivilliga arbetsgivarplaner planer med förmånsoch/eller premiebestämda försäkringar SPPs arbetsgivarplan Frivillig ITP/FTP/BTP PFA PA/KL PA/KFS Pensionskompletteringar Avgångspension Kapitalpension Löne- och bonusväxling Sjukkomplettering Sjukvårdsgaranti Chefsplaner SPPs Utlandsplan Euroben Nordben Internationell riskutjämning Individuella val av kompletteringar till kollektivavtal Alternativ ITP ITPK PFA Alternativ PFA Avtalspension SN-LO Förvaltningsformer Riskhantering via Insurope och IGP Fondförsäkring Traditionell försäkring Kapitalförsäkring Resultatandelssystem Stiftelser Försäkringsföreningar Privata försäkringar PLUSpension PLUSgrupp Sjukvårdsgaranti Fortsättningsförsäkring ITP Tjänster Kapitalförvaltning Konsult- och rådgivningstjänster, till exempel skatte- och lagstiftningsfrågor, övertalighetsfrågor Administration och utbetalning av pensionsutfästelser Kapitalvärdesberäkningar Pensionsförmedling Kundkonto Sjukersättning Pension till efterlevande Pension till dig själv Internettjänster Benefit World Elektroniskt val av alternativ ITP Executive Room Ditt eget torg

7 6 LIVFÖRSÄKRINGSMARKNADEN Livförsäkringsmarknaden Den svenska livförsäkringsmarknaden kan delas in utifrån vem som beslutar och vem som betalar. Delar av marknaden är skyddad från konkurrens (exklusivitetsavtal), men en allt större del utsätts för konkurrens. Den konkurrensutsatta delen av marknaden bedöms att ha en stark tillväxt och tendensen är att individerna i allt högre grad får påverka valet av försäkringsgivare. Konkurrensutsatt tjänstepension är SPPs huvudmarknad. DEN TOTALA LIVFÖRSÄKRINGSMARKNADEN Den konkurrensutsatta livförsäkringsmarknadens tillväxt mäts i nyförsäljning, så kallat nyteckningsvärde*. Marknaden delas in i tjänstepension, privat pensionsförsäkring, kapitalförsäkring och privat sjukförsäkring. Nyteckningsvärdet har i reala tal trefaldigats de senaste fem åren. Tillväxten har under perioden varit störst inom kapitalförsäkring som under 2001 dock minskade kraftigt. Därefter har den största ökningen skett inom tjänstepensionsområdet. Trots att SPP i huvudsak bara säljer tjänstepensioner och privat pensionsförsäkring blev SPP 2001 TRENDER FÖRETAGET BESLUTAR INDIVIDEN BESLUTAR det enskilt näst största bolaget på den totala livmarknaden. Handelsbanken-koncernen (SPP och Handelsbanken Liv) var näst störst på marknaden. KONKURRENSUTSATT TJÄNSTEPENSION Ökningstakten inom denna del har tilltagit de två senaste åren med ökning med mer än 40 procent under 2001, trots att nyvalet inom PFA (kommun och landsting) inte räknas med. SPP var näst störst på denna marknad med en andel på 20 procent. Andelen fondanknuten försäkring var drygt 40 procent. Avgångspensioner utgör ett av SPPs starkaste områden och nyteckningen inom detta område bedöms de senaste fem åren ha varierat mellan tre och sex miljarder per år inklusive kontoförda lösningar. SPP beräknas de senaste två åren ha tagit cirka 60 procent av marknaden. Konkurrensutsatta kollektivavtalade planer är ett område där företagen själva kan välja leverantör. En stark ökning förväntas bland annat inom kommuner och landsting där SPP redan etablerat en stark position. Frivilliga tjänstepensioner har haft en stark tillväxt senare år. De tecknas främst av mindre företag som inte omfattas av kollektivavtal. SPP har stärkt sin position genom etablering av franchisetagare. FÖRETAGET BETALAR INDIVIDEN BETALAR Skyddad tjänstepension Successiv minskning Konkurrensutsatt tjänstepension Successiv ökning Frivillig gruppförsäkring I stort oförändrad Konkurrensutsatt tjänstepension Mycket stark ökning Privat pensionsoch livförsäkring Svag ökning Alternativ ITP, för så kallade tiotaggare, växer som marknad genom goda reallöneökningar bland högavlönade tjänstemän. Fortfarande har många tiotaggare ännu inte fått möjlighet till ett aktivt val. Av de val som hittills gjort har cirka 50 procent valt SPP. Genom att en allt större andel av tjänstepensionerna konkurrensutsatts ökar den del av marknaden där individerna själva får välja försäkringsgivare. *Så beräknas marknadsandelarna (nyteckningvärde): Försäkringsförbundet redovisar marknadsandelarna inom svensk konkurrensutsatt livförsäkring. Andelarna mäts genom en sammanvägning av engångsbetalda premier och löpande års- eller månadspremier. Det så kallade nyteckningsvärdet är lika med engångspremierna plus tio gånger årssumman av löpande premier.

8 LIVFÖRSÄKRINGSMARKNADEN 7 PRIVATBETALD LIVFÖRSÄKRING Marknaden består av pensionsförsäkring, kapitalförsäkring och sjukförsäkring. ITPK-marknaden omfattade vid årsskiftet ( ) individer. SPP är marknadsledande med 27 (27) procent av antalet försäkrade. Närmaste konkurrent är SEB Trygg Liv med 16 procent. Avtalspension SN-LO öppnades för konkurrens 1998 och har inte prioriterats av SPP. Marknadsandelen utgör cirka en procent. PFA, individvalet, omfattar cirka en miljon kommun- och landstingsanställda som hösten 2000 fick välja försäkringsgivare. Hälften av denna grupp har gjort ett val och SPPs marknadsandel uppgår till sex procent. Premiepensionsvalet 2000 blev en stor framgång för SPPs generationsfonder. Systemet tillförs årligen cirka 15 miljarder. Nytillkomna försäkrade, främst yngre, gjorde våren 2001 sitt första val. Valdeltagandet var lågt, men SPP fick motsvarande andel som i valet Tendensen är att de som väl gjort ett val endast i begränsad utsträckning ändrar det. Privat pensionsförsäkring är en betydligt mindre marknad än tjänstepensionsförsäkring. I slutet av 90-talet var det en stadig ökningstakt, under 2001 minskade dock nyteckningar med cirka 20 procent. Huvuddelen utgörs av fondförsäkring som utgjorde 60 (70) procent av nyteckningen. SPP är näst största bolag efter Skandia. Som privatperson kan man också spara till sin pension genom så kallat Individuellt pensionssparande i bank (IPS). Denna produkt har ökat stadigt sedan starten Kapitalförsäkring är en ungefär lika stor marknad som marknaden för tjänstepension. SPP har hittills haft en obetydlig andel av denna marknad, men säljer nu Handelsbanken Livs kapitalförsäkring. Handelsbanken Livs marknadsandel uppgick till 9 (14) procent. Marknaden har varit svag till följd av börsutvecklingen. Privat sjukförsäkring är en mycket liten marknad som SPP inte varit verksam inom. KUNDER Antalet premiebetalande företag uppgick vid utgången av 2001 till (17 500) och antalet försäkringar till ( ). Antalet fondförsäkringar var ( ). KONKURRENSUTSATT LIVFÖRSÄKRING Inflationsjusterat nyteckningsvärde i miljarder kronor Privat sjukförsäkring Kapitalförsäkring Privat pension Tjänstepension

9 8 DEN GODA ELLIPSEN Den goda ellipsen SPP verkar inom ett mycket brett spektrum som spänner över komplexa juridiska, ekonomiska och försäkringstekniska frågor både inom och utom Sverige. Sedan lång tid har vi eftersträvat att upprätthålla marknadens bredaste, och inom vissa områden unik kompetens, för att kunna stödja kunderna i deras utveckling. För våra företagskunder är kompetens den mest avgörande faktorn i affärsrelationen och SPP får också inom detta område det högsta betyget av kunderna. För att upprätthålla den höga nivån ska SPP attrahera, men inte minst behålla och med egen kraft utveckla kompetens, eftersom den inte går att få annat än genom kunskapsöverföring. För att säkerställa kompetensnivån har varje medarbetare en utvecklingsplan. För att överföra kompetens internt finns en affärsskola som främst svarar för den yrkesmässiga kompetensutvecklingen. För nyanställd säljande personal finns en säljskola. De främsta experterna inom bolaget medverkar som lärare. Varumärket SPP har stärkt sin mycket starka ställning bland de största företagens pensionsansvariga. Bland allmänheten har SPPs position också stärkts genom premiepensionsvalet var SPP det fjärde mest kända varumärket och hade den fjärde högsta positiva attityden. Bland höginkomsttagare rankas SPP efter Handelsbanken och Länsförsäkringar som den tredje mest betrodda aktören av banker och försäkringsbolag. Lojala kunder är en avgörande framgångsfaktor. De är grunden för långsiktig lönsamhet. Kundlojaliteten bland ITPK-försäkrade var (93) procent. Det är den andel kunder som inte övervägt alternativ leverantör. Förtjusta kunder Effektiva processer och hjälpmedel medför att kunderna ska få bra service. Inriktningen under 2001 och 2002 är att effektivisera och datorisera processerna. Målet är att en huvuddel av det administrativa flödet sker elektroniskt. Starkt varumärke Fler kunder Lojala kunder Merförsäljning Ökad premieinkomst Större förvaltat kapital Lägre driftskostnader Lönsam tillväxt Engagerad personal Gott ledarskap SPPs ledare grunden för ett bra ledarskap är viljan att leda, förmågan att hantera olika situationer och att kunna se konsekvenserna av olika beslut. Ledaren är inriktad på att göra sina medarbetare framgångsrika. I sin roll delegerar ledaren och följer upp utifrån den enskilde medarbetarens kompetens och engagemang, med inriktning på utveckling. Att arbeta genom andra är grundläggande för ett bra ledarskap. Kompetenta och engagerade anställda ansvarar för marknadsföring och administration av kvalificerade pensionslösningar. Humankapitalindex uppgick 2001 till 633 (647), vilket är sju procent högre än i branschen i genomsnitt.

10 DETTA ÄR SPP 9 Detta är SPP SPP erbjuder trygghetslösningar på den konkurrensutsatta delen av tjänstepensionsmarknaden. Därutöver erbjuds privata komplement till anställda samt medlemmar i organisationer. SPP bedriver försäkringsrörelse inom traditionell livförsäkring och fondförsäkring samt kompletterande rådgivnings- och konsultverksamhet. Därutöver marknadsförs fonder och kapitalförvaltningstjänster. SPP är från den 7 mars 2001 ett helägt dotterbolag i Handelsbanken. I samband med att SPP blir ett vinstutdelande bolag, tidigast 2004, kommer SPP att bli det varumärke i Handelsbanken som kommer att marknadsföra pensionsförsäkring. Verksamhetens huvudinriktning är oförändrad. Bolaget hade vid verksamhetsårets utgång 673 (599) anställda och finns representerat på 15 (14) orter i Sverige. Huvudkontoret finns i Stockholm. SPP äger 50 procent i Nordben Life and Pension Insurance Co Ltd och erbjuder försäkringslösningar för utlandsanställd personal i multinationella nordiska koncerner. SPP äger också 50 procent i Euroben Life and Pension Ltd som försäkrar nordiska företags lokalanställda i utlandet. SPP är representerat i Storbritannien genom filial i London. SPP är organiserat i tre affärsområden för Key Account (stora företag och kommuner), Företag och Individ. De stöds av specialister i SPP Konsult AB, Utvecklingsenheten och centrala staber.

11 10 FONDFÖRSÄKRING Fondförsäkring Att spara i fonder är ett sätt att sprida riskerna med alla de fördelar det har. Genom att välja fondsparande kan kunden själv välja den risknivå och placeringsinriktning som man vill ta som sparare. Genom ett regelbundet sparande begränsas också risken eftersom fler andelar erhålls vid lägre kurser. I tider med stora kursrörelser är ett långsiktigt pensionssparande med regelbundna inbetalningar till fonder ett bra alternativ. Fonder i ett försäkringsperspektiv. Att spara i fonder för pensionsändamål är ett fönuftigt alternativ till en traditionell pensionsförsäkring. De senaste åren har försäljning av fondförsäkringar ökat mer än försäljning av traditionell livförsäkring. Trots att det gångna året har präglats av fallande börser och ökad oro på de finansiella marknaderna fortsätter fondförsäkring att öka. Fondförsäkringskunden väljer själv inriktning och risknivå. Naturligtvis kan man byta riskprofil och inriktning när som helst. För pensionsförsäkringar är sparandet i regel mycket långsiktigt, vilket innebär att förändringar i fondernas utveckling alltid ska ses över en längre period. Exempel på fonder som speglar olika kunders placeringshorisont är SPPs generationsfonder där risknivån automatiskt anpassas till kundens ålder. I fondförsäkringsbolag förvaltas tillgångarna enligt försäkringstagarnas placeringsval. Det innebär att försäkringstagarna själva bär placeringsrisken. Pensionssparande i fonder kan ske såväl genom tjänstepensionsförsäkring som privatbetald pensionsförsäkring. Som tjänstepensionsförsäkring räknas bland annat ITPK, alternativ ITP, PFA och SN/LO. SPP Liv Fondförsäkring AB är ett helägt dotterbolag till SPP Livförsäkring AB och verkar på den konkurrensutsatta liv- och tjänstepensionsmarknaden. SPP erbjuder ett pensionssparande i fonder i kombination med försäkring. SPP Liv Fondförsäkring AB fortsätter att växa och är nu det största fondförsäkringsbolaget på ITPK-marknaden. SPP tillsammans med Handelsbanken Liv samt AMF Pension var de bolag som förra året hade den största

12 FONDFÖRSÄKRING 11 FONDFÖRMÖGENHET I SPP FONDER nettoökningen av antal kunder. Även PFA-valet har bidragit till den ökade försäljningen. Under det gångna verksamhetsåret har premieinkomsten ökat med 71 procent till (1 762) miljoner kronor och antal försäkringar var vid utgången av verksamhetsåret ( ). Fondernas verksamhet. SPP Fonders och Handelsbanken Fonders övergripande mål är att skapa en hög avkastning till kunderna i förhållande till risknivån kombinerat med en kostnadseffektiv förvaltning. Fonderna förvaltas av Handelsbanken Kapitalförvaltning vilket innebär en god kontroll och effektiv förvaltning för försäkringstagarnas räkning. SPP Fonder förvaltade vid utgången (9 181) miljoner kronor varav nytt sparande uppgick till brutto miljoner. Inom den svenska fondmarknaden uppgick förvaltat kapital vid årsskiftet till 867 (898) miljarder kronor. Fondutbud. SPP marknadsför 21 av SPP Fonders fonder, ett antal fristående förvaltares fonder samt 15 av Handelsbankens fonder Miljoner kronor Fonderna kan indelas i tre kategorier: aktiefonder, räntefonder och blandfonder i Sverige, Europa och övriga världen med olika profil ifråga om risk och avkastning Den dominerande fondtypen är SPP Generationsfonder som är mycket lämpliga för pensionssparande. Fondens placeringar anpassas till den försäkrades ålder och tiden fram till pensionen. När den försäkrade är ung är riskprofilen högre, andelen aktier är relativt stor. Efterhand som den försäkrade närmar sig pensionsåldern minskas aktieandelen och ersätts av mindre riskfyllda placeringar. Det ger ett bekvämt och tryggt pensionssparande för dem som inte själva vill arbeta aktivt med sina placeringar. Ytterligare information om fonderna finns i fondbolagens hel- och halvårsredovisningar samt på och

13 12 KAPITALFÖRVALTNING Kapitalförvaltning Handelsbanken Kapitalförvaltning har sedan den 1 april 2001 haft uppdraget att förvalta SPPs placeringstillgångar. Förvaltningsuppdraget flyttades till Handelsbanken i samband med Handelsbankens förvärv av SPP. Under årets tre första månader låg förvaltningsuppdraget hos Alecta Kapitalförvaltning. DE FEM STÖRSTA INNEHAVEN I AKTIEPORTFÖLJEN Andel av den totala SPP Livförsäkring AB Miljoner kronor aktieportföljen Telekommunikation Ericsson B ,9% Detaljhandel H&M B ,8% Läkemedel AstraZeneca 948 3,3% Bank och försäkring Nordea 785 2,7% Telekommunikation Telia 628 2,2% KAPITALAVKASTNINGSTABELL FÖRVALTNINGSINRIKTNING PÅ PORTFÖLJERNA Långsiktig placeringsstrategi. För att långsiktigt kunna täcka de garanterade åtagandena SPP har gentemot sina försäkringstagare placeras bottenplattan i förvaltningen i räntebärande värdepapper med tyngdpunkt på statspapper. Det kapital som placeras i aktier, placeras fullt ut i bolag som är noterade på börs eller auktoriserad marknadsplats. För att nå en god riskspridning av aktieplaceringarna är en stor del av portföljerna en spegelbild av de aktieindex som bolaget valt att följa. Aktieförvaltningen. Aktieportföljen är uppdelad i ett antal indexerade delportföljer med geografiska marknader som bas. Dessa marknader är Sverige, Europa, USA och Japan. Utöver detta finns det ett aktivt mandat att placera på andra marknader där världsindex utgör en investeringsbegränsning. Det aktiva mandatet följs dock upp mot indexportföljerna. Marknadsvärde Nettopla- Marknadsvärde cering 2001 Värdeförändring Direktavkastning Totalavkastning SPP Livförsäkring AB MSEK % MSEK MSEK % MSEK % MSEK % MSEK % Räntebärande, svenska ,9% ,3% ,4% ,6% ,3% Räntebärande, utländska ,8% ,1% ,7% 803 6,7% 934 7,8% Summa räntebärande ,7% ,7% ,1% ,1% ,4% Aktier, svenska ,5% ,1% ,5% 409 2,1% ,9% Aktier, utländska ,8% ,6% ,4% 205 1,3% ,3% Summa aktier ,3% ,7% ,9% 614 1,8% ,9% Summa placeringar ,0% ,5% ,0% ,7% ,8% Övrigt Totalt Utländska aktier 18% PLACERINGAR Traditionell livförsäkring AKTIEPLACERINGAR Traditionell livförsäkring Japan 6% Övriga utländska emittenter 3% RÄNTEBÄRANDE PLACERINGAR Traditionell livförsäkring Svenska aktier 18% Svenska räntebärande 57% Europa 19% Sverige 49% Övriga svenska emittenter 8% Bostadsinstitut 13% Svenska staten 69% Utländska räntebärande 7% USA 26% Utländska stater 7% Marknadsvärde miljoner kronor Marknadsvärde miljoner kronor Marknadsvärde miljoner kronor

14 KAPITALFÖRVALTNING 13 Ränteförvaltningen. Ränteförvaltningen består av två portföljer vars inriktningar är Sverige och övriga världen. Investeringarna i räntebärande värdepapper styrs utifrån förvaltarnas bedömning av ränteutvecklingen på kort och lång sikt. SPPs normala fördelning mellan olika tillgångsslag ser ut enligt följande: 45 procent aktier 55 procent räntebärande värdepapper. Marknadsvärdet av de förvaltade tillgångarna uppgick till 80,7 (83,5) miljarder kronor. Totalavkastningen uppgick till 2,8 (3,3) procent. Avkastning på aktieportföljen uppgick till 12,9 ( 3,0) och på de räntebärande placeringarna till 4,4 (9,1) procent. Anledningen till den negativa kapitalavkastningen är främst att världens aktiemarknader fortsatt att sjunka under Den svenska aktieportföljen tappade 14,9 procent och den utländska aktieportföljen tappade 10,3 procent. I detta läge är det bra att ha en stor andel räntebärande placeringar som kan hålla emot svängningarna på aktiemarknaderna. SPPs svenska ränteportfölj avkastade under året 3,3 procent och den utländska portföljen 7,8 procent. Det är mycket ovanligt att kapitalavkastningen är negativ två år i rad i en livportfölj. Detta hände senast i början av 1970-talet. MARKNADSUTVECKLING Marknadsförutsättningar blev ännu ett dramatiskt år på finansmarknaderna. Året inleddes i en positiv ton, efter en överraskande styrräntesänkning från den amerikanska centralbanken den 3 januari. Mycket snart återkom dock den dystra trenden från året innan, när det stod klart att konjunkturen avmattades både snabbare och bredare än förväntat. Den övergripande bilden fortsatte att försämras under andra och tredje kvartalet. Pessimismen nådde sin kulmen i slutet av september, någon vecka efter terroristattackerna mot World Trade Center och Pentagon. Positiva förväntningar på effekterna av förstärkningar av en redan tidigare expansiv amerikansk finans- och penningpolitik bidrog till en stabilisering under sista kvartalet. Ränte- och valutamarknader. De korta amerikanska marknadsräntorna nådde i december sina lägsta nivåer på fyra decennier. Det var en följd av en rad styrräntesänkningarna, totalt tio stycken, som genomfördes under året. Även de långa räntorna på dollar sjönk under större delen av året, för att bottna i oktober. Vid årets slut låg de på nivåer som var mycket nära de som rådde vid årets början. På övriga marknader, Japan undantaget, följde ränteutvecklingen ett likartat mönster; lägre korträntor och små förändringar av obligationsräntorna. På valutamarknaden var dollarn fortsatt stark. Kronan försvagades mot samtliga ledande valutor, men en viss återhämtning skedde under årets sista dagar. Orsaken var en allt mer positiv syn på EMU hos den svenska opinionen. Aktiemarknaderna. För andra året i följd fick samtliga ledande aktiebörser notera en negativ kursutveckling, något som inte har inträffat sedan 1970-talets lågkonjunktur. Världsindex (MSCI), omräknat till svenska kronor, backade med 8,0 procent, medan Stockholmsbörsen (SX All Share) sjönk med 14,8 procent. Utvecklingen under året var ryckig. Efter en positiv inledning fortsatte första kvartalet med kraftiga börsnedgångar, men en viss återhämtning skedde under senvåren. Under tredje kvartalet återkom pessimismen och därmed börsfallen med full kraft, inte minst veckorna efter den 11 september. Året avslutades däremot starkt och flertalet börser kunde redovisa en uppgång under det fjärde kvartalet. Utvecklingen skiljde sig markant åt mellan olika branscher. Precis som året innan gick teknologirelaterade aktier ned kraftigt, även om en viss återhämtning skedde under årets sista månader. TOTALAVKASTNING I PROCENT ÅR årssnitt Räntebärande 6,0 10,4 1,0 9,1 4,4 5,8 Aktier 31,0 21,2 51,3 3,0-12,9 17,5 Reversfordran 15,6 15,6 20,0 5,0 11,2 Totalt 14,9 15,2 19,1 3,3 2,8 9,9 SPP Livförsäkrings ABs reversfordran på Alecta Pensionsförsäkring, ömsesidigt löstes under 2000.

15 14 RISKHANTERING Riskhantering SPP har för varje del av sin verksamhet ett väl utvecklat system av analys, värdering och kontroll som begränsar de risker bolaget tar dag för dag och i de enskilda affärerna. I ett livförsäkringsbolag finns det risker såväl inom försäkringsverksamheten som inom kapitalförvaltningen. Till försäkringsverksamheten hör försäkringsrisker och administrativa risker. Inom kapitalförvaltningen är verksamheten utsatt för marknadsrisk, valutarisk samt likviditetsrisk. RISKER I FÖRSÄKRINGSRÖRELSEN Traditionell livförsäkring och riskförsäkringar. För kollektivavtalsrelaterade pensionsplaner krävs generell anslutning, vilket eliminerar urvalsrisken. För andra tjänstepensioner tillämpas hälsoprövning för sjuk- och dödsfallsrisker. Dessutom tecknas återförsäkring för större enskilda risker. Privatkunder erbjuds endast standardiserade produkter med låg risk. Premien för försäkringen sätts utifrån den bedömda försäkringsrisken och den av bolaget fastställda grundräntan. Premien kan ändras under försäkringstiden, vilket minskar bolagets risktagande. Finansiell risk med fondförsäkring. I fondförsäkringssparande står försäkringstagaren hela den finansiella risken i pensionssparandet. Värdeutvecklingen är helt kopplad till fondandelarnas marknadsvärde vid respektive tidpunkt. I fondförsäkring finns ingen garanterad lägsta ränta. och pålitlig. Utveckling av IT-system bidrar också till förbättrad effektivitet och kvalitet. Konsolideringskapitalet fungerar som en buffert för variationer i bolagets ekonomiska ställning. I konsolideringskapitalet ingår medel som reserverats för att använda om exempelvis återbäringsräntan till försäkringstagarna under en period överstiger den verkliga avkastningen. RISKER INOM KAPITALFÖRVALTNING Organisatoriskt ligger affärsbeslut, kontroll av affärsbeslut, likviditetshantering, riskmätning och rapportering på olika funktioner, vilket ökar tryggheten i kapitalförvaltningen. För att begränsa riskerna i värdepappershandeln styrs denna av lagregler, föreskrifter från Finansinspektionen samt SPPs styrelse via ett placeringsreglemente. Diversifiering mellan olika tillgångsslag sprider riskerna, och avkastningen för placeringarna jämförs med olika index. Marknadsrisk innebär att värdet på placeringsportföljen påverkas negativt av förändrade räntor, aktiekurser eller valutakurser. För att begränsa marknadsrisken arbetar SPP med en normalportfölj där det är definierat hur portföljen ska vara fördelad mellan olika tillgångsslag. Inom respektive tillgångsslag finns det ett avvikelsemandat som portföljförvaltaren måste hålla sig inom. I tillägg till detta finns definierat en maximal aktiv risk, så kallad Tracking Error, för såväl tillgångsslag som för placeringsportföljen totalt. Användning av derivatinstrument i form av svenska ränteterminer, aktiefutures, valutaterminer och valutaswappar minskar riskerna vid stora kurssvängningar och gör förvaltningen effektivare. Administrativ risk. Till administrativa risker räknas brister i organisation, i intern kontroll, i riskmätning samt i rapportering. För att begränsa dessa risker finns bland annat rutiner för intern kontroll, krav på behörighet och nivåer i system och verktyg som ska medverka till att organisationen är effektiv Aktielån. Under 2001 har SPP aktivt börjat arbeta med aktielån. Detta innebär att aktier lånas ut till ett marknadsnoterat pris och syftar till att öka avkastningen på befintligt aktieinnehav utan att öka risken.

16 RISKHANTERING 15 Känslighetsanalys. En mängd faktorer påverkar SPPs verksamhet och de förvaltade placeringarna. Om bara en enda variabel åt gången skulle förändras, vilket sällan sker i verkligheten, skulle marknadsvärdet påverkas med följande belopp: Placeringstillgångars redovisade värde Kursnedgång aktier 10 % Valutanedgång 10 % Ränteuppgång 1 % Den teoretiska förändringen avser marknadsvärdet på aktier respektive förändring av den allmänna räntenivån i Sverige, USA, EMU-området och Storbritannien avseende räntebärande placeringar. Valutarisken styrs genom att bestämma vilka tillgångsslag som ska valutasäkras och avvikelsemandaten i förhållande till normalportföljens valutaexponering. Den totala valutaexponeringen för SPP var 24,4 (17,7) procent. Likviditetsrisk är förlustrisken som följer av att en finansiell tillgång inte går att sälja omedelbart utan en betydande prisreduktion. SPP begränsar likviditetsrisken genom att främst placera i svenska och utländska statspapper samt i aktier med god likviditet. SPP har inga enskilda innehav som överstiger fem procent av balansomslutningen. Administrativ risk inom kapitalförvaltningen. Administrativ risk definieras som brister i organisation, intern kontroll, riskmätning och rapportering. Handelsbanken Kapitalförvaltning hanterar sådana risker genom strikt ansvarsfördelning och effektiva rutiner för intern kontroll. Under 2001 har ett nytt portföljhanteringssystem införts för att ytterligare säkerställa riskmätning och rapportering. VALUTAEXPONERING Valuta Exponering i miljoner kronor USD 8 944,7 GPB 2 143,3 JPY 2 964,5 EUR 4 472,2 CHF 584,1 Övriga 451,1

17 16 NY FÖRSÄKRINGSRÖRELSELAG Ny försäkringsrörelselag (FRL) En ny försäkringsrörelselag (FRL) trädde i kraft under år 2000, med krav på förändringar i livförsäkringsbolagens verksamhet från och med den 1 januari Försäkringsrörelselagen ställer bland annat krav på tydlighet i informationen till kunderna före köp om vilka villkor som gäller för försäkringen och rätten att ändra dessa. Försäkringstekniska riktlinjer och beräkningsunderlag har ersatt försäkringstekniska grunder. Livförsäkringsbolag ges också möjlighet att ombildas till vinstutdelande bolag och införa flytträtt mellan traditionell försäkring och fondförsäkring inom det egna bolaget eller till andra bolag. SPP kommer att ombildas till vinstutdelande bolag inom några år. Handelsbanken Liv ombildas redan från den 1 januari 2002 till vinstutdelande bolag och inför flytträtt. I anslutning till att SPP blir vinstutdelande införs samtidigt flytträtt. Slopade övergångsgrunder och högsta ränta. Finansinspektionen har rätt att föreskriva det högsta ränteantagande som får användas vid värdering av försäkringsbolagens bindande åtaganden. Detta högsta tillåtna ränteantagande har ändrats ett flertal gånger under senare år beroende på förändrat ränteläge för obligationer med lång löptid. De reserverade medlen ska tillsammans med den förväntade framtida avkastningen räcka till de pensioner som är utlovade. När ränteantagandet sänks måste därför försäkringsreserveringarna öka. Enligt den tidigare lydelsen av försäkringsrörelselagen var inte försäkringsbolagen tvingade att redovisa höjningen med en gång utan kunde fördela kostnaden på en period av högst tio år. SPP har utnyttjat denna möjlighet, som dock försvinner vid ingången till år Med hänsyn till det högsta ränteantagande som gällde under år 2001, tre procentenheter före avdrag för avkastningsskatt, skulle det ha återstått miljoner kronor som hade belastat år 2002 som en kostnad. Finansinspektionen har dock beslutat att från och med den 31 december 2001 medge att reserver beräknas med ränteantagandet tre och en halv procentenheter före skatt, vilket innebär att behovet av reservförstärkning stannar vid cirka en miljard kronor, se not 24. En ny återbäringsform. Förändringarna i försäkringsrörelselagen (FRL) har haft som ett av sina syften att göra försäkringsverksamheten tydligare för kunderna. Tydlighet och begriplighet är också vad SPP eftersträvar i kontakten med våra kunder.

18 NY FÖRSÄKRINGSRÖRELSELAG 17 ÅTERBÄRING OCH KONSOLIDERING Begrepp. Återbäringen i SPP fastställs med olika metoder beroende på typ av utfästelse. För i första hand de kollektivavtalsrelaterade tjänstepensionsförsäkringarna utges återbäring till de försäkrade genom pensionstillägg. Det innebär att den försäkrade under utbetalningstid var gång denna tilldelning sker får återbäringen utbetald. För ännu ej pensionerade höjs den intjänade pensionsrätten. För övriga pensioner beräknas återbäring genom att pensionskapitalet tillförs återbäringsränta. I fondförsäkring finns ingen garanterad ränta eller återbäringsränta utan försäkringstagaren står all risk. Totalavkastningen är avkastningen på försäkringsbolagets tillgångar avseende traditionell livförsäkring. Avkastningen skulle kunna jämföras med värdeförändringen på en fond. Totalavkastning är dock inte samma sak som återbäringsränta. Innan återbäringsräntan kan beräknas ska livförsäkringsbolaget sätta av till konsolidering. Konsolidering är bolagets riskbuffert och är ett gemensamt ägt kapital av alla försäkringstagare. Det är dock bolaget som beslutar över hur kapitalet ska disponeras. Den totala avkastningen minus avsättning för konsolideringen är vad som kan användas till återbäringsränta. I återbäringsräntan ingår grundränta som livförsäkringsbolaget alltid garanterar. Av nedanstående bild framgår hur kapitalavkastningen fördelas i några olika situationer. Kapitalavkastning Kapitalavkastning Ingen kapitalavkastning Konsolidering Konsolidering Konsolidering Återbäringsränta Ej garanterad ränta Ej garanterad ränta Ingen ränta utöver den garanterade Garanterad ränta Garanterad ränta Garanterad ränta Garanterad pension Inbetalda premier Inbetalda premier Inbetalda premier Normala år Kapitalavkastningen räcker till både förstärkt konsolidering, ej garanterad och garanterad ränta. Dåliga år Avkastningen räcker bara till garanterad ränta. Genom att ta av konsolideringen ges ändå ej garanterad ränta, även om den kanske sänks. Extrema år Om avkastningen en längre tid är negativ sjunker konsolideringen. Ej garanterad ränta kan då inte ges. Pengar till garanterad ränta tas från konsolideringen.

19 18 FÖRETAGSMEDEL Företagsmedel Under 1998 reserverades cirka nio miljarder kronor av SPPs överskott för kollektivavtalsrelaterade försäkringar i form av företagsmedel som kundföretagen kan använda för löpande premiebetalning och avgångspensioneringar. Det var först under 2001 som medlen kom att användas för sitt huvudsakliga syfte. Under året har miljoner kronor använts varav miljoner kronor betalades kontant och 610 miljoner kronor avsåg ITP-premier. Vid årsskiftet återstod miljoner kronor att förbruka. SPP ger företagen kvalificerad rådgivning kring användningen av företagsmedlen både på kort och lång sikt och kan erbjuda flera företagsanpassade lösningar. Eftersom det fanns viss oklarhet om regelverket i anslutning till denna reservering dröjde det till slutet av år 2000 innan medlen kunde börja användas. Regelverket innebar att företagen kunde få en initial kontant utbetalning med 20 procent, och därefter använda medel för att betala 80 procent av: Löpande ITP-premier till Alecta eller SPP ITPK-premier till Förenade Liv Premier för alternativ ITP i valfritt försäkringsbolag Engångspremier för PRI-inlösen i Alecta Premier för pensioner som inte regleras i ITPplanen till valfritt försäkringsbolag. Beslut ska fattas tillsammans med företrädare för de ITPförsäkrade på företaget. Överlåtelse av medel till annat ITP-anslutet företag, efter prövning av Alecta Ny möjlighet införs den 1 mars 2002 Istället för att använda medlen till pensionsåtgärder enligt hittills gällande regelverk, kan företagen lyfta återstående företagsanknutna medel kontant genom en direktutbetalning. Det förutsätter att arbetsgivaren har förhandlat med lokal facklig tjänstemannaorganisation och kommit överens om användning och direktutbetalning av de företagsanknutna medlen.

20 19

21 20 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för SPP Livförsäkring AB avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret SPP Livförsäkring AB med organisationsnummer har sitt säte i Stockholm. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Svenska Handelsbanken AB (publ), organisationsnummer SPP-koncernen. SPP Livförsäkring AB är moderbolag i SPP-koncernen. SPP Livförsäkring AB är ett traditionellt livförsäkringsbolag som drivs enligt ömsesidig princip, vilket innebär att överskott i rörelsen går tillbaka till försäkringstagarna och de försäkrade i form av återbäring. I koncernen ingår SPP Liv Fondförsäkring AB som bedriver fondförsäkringsverksamhet. Detta bolag har möjlighet att lämna utdelning. Försäkringsverksamheten i de båda bolagen marknadsförs under det gemensamma namnet SPP. SPP Kundcenter AB är ett helägt dotterbolag till SPP Livförsäkring AB, och har tidigare under året svarat för kontakten med försäkrade individer i SPP. Verksamheten i bolaget har under året i sin helhet förts över till SPP Livförsäkring AB och är nu vilande. I koncernen ingår också dotterbolaget SPP Liv Pensionstjänst AB och dess dotterbolag SPP Konsult AB. Verksamheten inom dessa bolag utgörs av konsult- och servicetjänster inom pensions- och trygghetsområdet. Livförsäkringsverksamhet bedrivs utomlands genom intresseföretagen Nordben Life and Pension Insurance Co Ltd och Euroben Life and Pension Ltd samt genom SPPs filial i London. Svenska Handelsbanken AB ny ägare. Den 7 mars 2001 fick SPP Livförsäkring AB ny ägare. Svenska Handelsbanken AB förvärvade SPP Livförsäkring AB, SPP Fonder AB samt namnet SPP från Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt. Under verksamhetsåret har SPP starkt fokuserat på att samordna system och organisation i den nya ägarstrukturen. SPP har fortsatt att växa på livförsäkringsmarknaden. Sammantaget innebär detta stora satsningar på utveckling av förbättrad kapacitet och kvalitet i IT-system. SPP och Handelsbanken möter kunderna gemensamt och erbjuder ett brett sortiment av sparande inom såväl pensionsförsäkring som övrigt sparande. Kunderna når hela sortimentet genom respektive bolags distributionskanaler. SPP ska tidigast om några år bli ett vinstutdelande bolag och då slås samman med Handelsbanken Liv under SPPs varumärke. SPP övertog i slutet av 2001 tjänstegrupplivförsäkringar (TGL) från Handelsbanken Liv. Samtidigt har under året förberedelser gjorts för att föra över Handelsbanken Livs försäkringsrådgivare inom tjänstepension till SPP. Rådgivarna ska dock även fortsättningsvis vara placerade på bankkontoren. VERKSAMHET Marknad och nyförsäljning. SPPs huvudmarknad är konkurrensutsatt tjänstepension. Denna marknad fortsätter att växa till följd av fortsatt avreglering av kollektivavtalsområdet och reallöneökningar. Även användning av företagsanknutna medel som återbetalats från SPP och Alecta bidrar till tillväxten. SPP har en väl etablerad ställning på denna marknad och är det näst största försäkringsbolaget. På den totala pensionsmarknaden utgörs merparten av all nyteckning av tjänstepension. Många väljer att spara i fond. SPP fortsätter att öka sin andel av ITPK-marknaden och är på detta område det största försäkringsbolaget. Nyteckningen mätt i årspremier uppgick till (6 410) miljoner kronor, vilket är en ökning med 15 procent. Av detta avser (5 290) miljoner kronor traditionell försäkring och (1 120) miljoner kronor fondförsäkring. Avregleringen av

Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 2

Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 2 Årsredovisning 2002 Året i korthet SPP 02 Årsredovisning 2002 Året i korthet JANUARI 2002. SPP övertar försäkringsrådgivare från Handelsbanken Liv. Handelsbanken Liv är fokuserade på marknaden för privatpersoner

Läs mer

2001 i sammandrag. Innehåll. 2 VD kommenterar

2001 i sammandrag. Innehåll. 2 VD kommenterar Årsredovisning 2001 Innehåll 2 VD kommenterar 4 Tjänstepensionen ITP 6 Från SPP till Alecta 8 Marknad 11 Förvaltningsberättelse 17 Tioårsöversikt 18 Försäkring, service och administration 21 Sjukförsäkring,

Läs mer

Innehåll. Alecta i korthet 3. Vd har ordet 4. Förvaltningsberättelse 6. Förslag till vinstdisposition 14. Tioårsöversikt 15. Resultaträkningar 16

Innehåll. Alecta i korthet 3. Vd har ordet 4. Förvaltningsberättelse 6. Förslag till vinstdisposition 14. Tioårsöversikt 15. Resultaträkningar 16 Årsredovisning 2006 Innehåll Alecta i korthet 3 Vd har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Förslag till vinstdisposition 14 Tioårsöversikt 15 Resultaträkningar 16 Resultatanalys 17 Balansräkningar 18 Kassaflödesanalyser

Läs mer

MYCKET GOTT RESULTAT Under första året som vinstutdelande kunde SPP redovisa ett mycket gott resultat på 2 217 miljoner kronor.

MYCKET GOTT RESULTAT Under första året som vinstutdelande kunde SPP redovisa ett mycket gott resultat på 2 217 miljoner kronor. ÅRSREDOVISNING Året i korthet Innehåll SPP BLEV VINSTUTDELANDE SPP ombildades den 1 januari till ett vinstutdelande livbolag. Vid ombildningen fördelades överskott ut till alla försäkringstagare som hade

Läs mer

Alecta året i korthet

Alecta året i korthet Årsredovisning 2012 Innehåll Alecta året i korthet 3 Vd-ord 4 Detta är Alecta 6 Förvaltningsberättelse 11 Femårsöversikt 22 Förslag till vinstdisposition 23 Finansiella rapporter 24 Styrelsens undertecknande

Läs mer

AMF Pension Årsredovisning 2007

AMF Pension Årsredovisning 2007 AMF Pension Årsredovisning 2007 Viktiga händelser 2007 3 VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Femårsöversikt och nyckeltal 12 Totalavkastningstabell 16 Risker och riskhantering 17 Styrelsen och dess

Läs mer

2 Års 0 red 1 ovis 1 ning

2 Års 0 red 1 ovis 1 ning 2011 Årsredovisning Innehåll Alecta i korthet 3 Vd har ordet 4 Detta är Alecta 6 Förvaltningsberättelse 11 Femårsöversikt 22 Förslag till resultatdisposition 23 Finansiella rapporter 24 Styrelsens undertecknande

Läs mer

Årsredovisning 2011 SPP Livförsäkring AB

Årsredovisning 2011 SPP Livförsäkring AB Årsredovisning 2011 SPP Livförsäkring AB Innehåll Nyckeltal...3 Året i korthet...5 Förvaltningsberättelse...6 Viktiga händelser...7 Vision och kärnvärden...8 Kapitalförvaltning...10 Marknad och försäljning...11

Läs mer

Från och med räkenskapsåret 2001 kommer den ekonomiska informationen från AMF Pension att presenteras mera utförligt på Internet.

Från och med räkenskapsåret 2001 kommer den ekonomiska informationen från AMF Pension att presenteras mera utförligt på Internet. Årsredovisning 2001 Från och med räkenskapsåret 2001 kommer den ekonomiska informationen från AMF Pension att presenteras mera utförligt på Internet. Den tryckta årsredovisningen minskas därmed i omfång.

Läs mer

Innehåll. Siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år om inte annat anges.

Innehåll. Siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år om inte annat anges. Årsredovisning 2013 Innehåll Alecta året i korthet 3 Vd-ord 4 Detta är Alecta 6 Hållbarhet är en del av affären 12 Förvaltningsberättelse 15 Femårsöversikt 25 Alternativ resultaträkning 26 Förslag till

Läs mer

årsredovisning 2008 OBS denna ruta skall stansas ut 1 mm utanför markeringslinjen!

årsredovisning 2008 OBS denna ruta skall stansas ut 1 mm utanför markeringslinjen! årsredovisning 2008 OBS denna ruta skall stansas ut 1 mm utanför markeringslinjen! Bolagsstämma hålls fredagen den 29 maj 2009 kl 11.30 i Solen, Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm. Röstberättigade

Läs mer

AMF Årsredovisning 2011

AMF Årsredovisning 2011 AMF Årsredovisning 2011 2AMF Årsredovisning 2011 Innehåll Vd har ordet 3 AMF koncernens verksamhet i korthet 4 AMF som samhällsaktör 7 Förvaltningsberättelse 10 AMFs styrning 16 Risker och riskhantering

Läs mer

Bliwa Livförsäkring. Årsredovisning 2008

Bliwa Livförsäkring. Årsredovisning 2008 Bliwa Livförsäkring Årsredovisning 2008 300 ex maj 2009 Bliwa -025 Foto, utformning och produktion: Lars Olsson, We Made It Porträtt: Mikael Röhr Tryck: Tryckerikontakten/AlfaPrint Innehåll verksamhetsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2000. Annual Report

Årsredovisning 2000. Annual Report Årsredovisning 2000 Annual Report Lite mer att leva för är inte bara mottot för AMF Pensions verksamhet. Det var också temat för den fototävling företaget anordnade 2000. 35 unga fotografer inbjöds till

Läs mer

Årsredovisning 2012. Folksam ömsesidig livförsäkring

Årsredovisning 2012. Folksam ömsesidig livförsäkring Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Koncernen Resultaträkning för koncernen... 17 Rapport över totalresultat för koncernen... 18 Balansräkning för koncernen... 18 Rapport över förändringar

Läs mer

Årsredovisning 2013 Folksam ömsesidig livförsäkring. Folksam

Årsredovisning 2013 Folksam ömsesidig livförsäkring. Folksam Folksam Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Koncern Resultaträkning 15 Rapport över totalresultat 16 Balansräkning 17 Rapport över förändringar i eget kapital 19 Kassaflödesanalys 20 Moderföretaget

Läs mer

Innehåll. Alecta i korthet 3. Vd har ordet 4. Förvaltningsberättelse 6. Förslag till vinstdisposition 15. Femårsöversikt 16. Finansiella rapporter 17

Innehåll. Alecta i korthet 3. Vd har ordet 4. Förvaltningsberättelse 6. Förslag till vinstdisposition 15. Femårsöversikt 16. Finansiella rapporter 17 Årsredovisning 2007 Innehåll Alecta i korthet 3 Vd har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Förslag till vinstdisposition 15 Femårsöversikt 16 Finansiella rapporter 17 Innehav 48 Revisionsberättelse 67 Styrelse

Läs mer

Händelserna Människorna Siffrorna

Händelserna Människorna Siffrorna Händelserna Människorna Siffrorna PP Pension Årsredovisning 2003 PP Pension i korthet PP Pension grundades 1882 och är därmed en av landets äldsta pensionskassor. PP Pension, som ägs av sina medlemmar,

Läs mer

Året i korthet. Sarah McPhee om. Strategin innebär ett betydligt bredare erbjudande för privatmarknaden. Ökad nyförsäljning och positivt resultat

Året i korthet. Sarah McPhee om. Strategin innebär ett betydligt bredare erbjudande för privatmarknaden. Ökad nyförsäljning och positivt resultat Årsredovisning 2010 Sarah McPhee om Året i korthet Ökad nyförsäljning och positivt resultat SPP har under året levererat ett resultat på 456 miljoner kronor. Resultatet omfattar ett förstärkt finansiellt

Läs mer

Arkitekternas Pensionskassa

Arkitekternas Pensionskassa Årsredovisning 2008 2 Arkitekternas Pensionskassa Nybrogatan 7, 114 34 Stockholm Hemsida: http://www.arkpen.se E-post: info@arkpen.se Organisationsnr. 802004-8008 Innehåll Förvaltningsberättelse... 4 Verksamheten

Läs mer

Skandia Liv årsredovisnin

Skandia Liv årsredovisnin Skandia Liv årsredovisnin 2006 fakta om Skandia Liv Skandia Liv är Sveriges största livbolag. Vi är verksamma inom såväl privat- som tjänstepensionsområdet och förvaltar 293 miljarder kronor åt cirka 1,3

Läs mer

Skandia Årsredovisning 2013

Skandia Årsredovisning 2013 Skandia Årsredovisning 2013 I Skandia ingår bland annat moderbolaget livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) (Skandia Liv), Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) (Skandia AB), Skandia Fonder AB samt

Läs mer

för statligt anställda Årsredovisning

för statligt anställda Årsredovisning 1 för statligt anställda Årsredovisning 2011 2 Innehåll År 2011 i korthet 3 Några ord från verkställande direktören 4 Förvaltningsberättelse 5 Femårsöversikt 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Rapport

Läs mer

Årsredovisning 2010 Folksam ömsesidig livförsäkring

Årsredovisning 2010 Folksam ömsesidig livförsäkring Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Koncern Resultaträkning... 14 Balansräkning...16 Rapport över förändringar i eget kapital...18 Moderföretaget Resultaträkning...19 Resultatanalys...21 Balansräkning...

Läs mer

Skandia Årsredovisning 2014

Skandia Årsredovisning 2014 Skandia Årsredovisning 2014 Innehåll Vill du bli kund eller komma i kontakt med Skandia? gå in på skandia.se eller ring: Skandia kundservice 0771-55 55 00 du kan också skriva till oss: Skandia 106 55 Stockholm

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011. sparinstitutens pensionskassa

ÅRSREDOVISNING 2011. sparinstitutens pensionskassa ÅRSREDOVISNING 2011 sparinstitutens pensionskassa Innehåll VDs KOMMENTARER...1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...2 FEMÅRSÖVERSIKT... 11 RESULTATRÄKNING...12 BALANSRÄKNING... 13 RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL...14

Läs mer

Ordinarie stämma Folksam ömsesidig livförsäkring torsdagen den 16 april 2015 klockan 13.00 Södra Teatern, Mosebacke torg, Stockholm

Ordinarie stämma Folksam ömsesidig livförsäkring torsdagen den 16 april 2015 klockan 13.00 Södra Teatern, Mosebacke torg, Stockholm Förslag till dagordning vid Ordinarie stämma torsdagen den 16 april 2015 klockan 13.00 Södra Teatern, Mosebacke torg, Stockholm 1. Fastställande av dagordningen 2. Val av a) ordförande vid stämman b) sekreterare

Läs mer

Årets siffror i korthet

Årets siffror i korthet Årets siffror i korthet Totalavkastning 7,3 % Skandia Livs totalavkastning uppgick till 7,3 (3,2) procent. Förvaltat kapital 302 miljarder kronor Skandia Livs förvaltade kapital uppgick till 302 (297)

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sid 1. VD-kommentar 3 2. Förvaltningsberättelse 4 3. Femårsöversikt 10 4. Förslag till vinstdisposition 11 5. Resultaträkning 12 6. Balansräkning 14 7. Rapport över förändringar i

Läs mer