Motioner angående ersättningar och arvoden 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motioner angående ersättningar och arvoden 10"

Transkript

1 Dagordningspunkt 10: Motioner Innehåll Motioner med förslag till stadgeändringar 2 Helsingborgs och Hässleholms nämndemannaföreningar Årsmöte varje år i stället för kongress vart fjärde år 2 Ta bort rösträtten för styrelsens ledamöter på årsmöte och extra årsmöte 3 Minska styrelsens ledamöter 4 Valordning av ledamöter 5 Öka föreningarnas representation på årsmötet 6 Inlämning av motioner senast den 28 februari 7 Motion angående medlemsavgiften till NRF 8 Stockholms Nämndemannaförening Motioner angående ersättningar och arvoden 10 Motion ang. ersättningar och arvoden 10 Lycksele tingsrätts nämndemannaförening Motion angående ersättning tjänstgöring domstol kvällstid 10 Gotlands nämndemannaförening Motion ang Arvodering av nämndemän 11 Södertälje nämndemannaförening Motion ang. nämndemännens tjänstgöring vid annan domsaga 13 Södertälje nämndemannförening Ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom 14 domstolsväsendet m.m. Kronobergs nämndemannaförening

2 Motioner med förslag till stadgeändringar Förbundsstyrelsens yttrande Motionen föreslår att kongressen vart fjärde år ska ersättas av ett årsmöte varje år. Förbundsstyrelsen (FS) delar motionärernas uppfattning att fyra år är en alltför lång period mellan kongresserna för att fatta beslut i viktiga frågor som resultat- och balansräkning, revisionsberättelse, ansvarsfrihet för styrelsen, medlemsavgift m.m. Inför det förslag till nya stadgar som FS tagit fram till kongressen har därför övervägts vilken periodicitet som skulle vara lämplig. Att ha årsmöten varje år vore naturligtvis önskvärt men har inte ansetts möjligt med hänsyn till de ökade kostnader som detta skulle dra med sig och som i förhållande till tillgängliga resurser inte skulle kunna finansieras. FS har därför stannat vid att föreslå två år som en lämplig period mellan de stämmor som föreslagits ersätta kongressen enligt 5. Redan detta kan visa sig bli en finansiell påfrestning men har ansetts nödvändigt. Förbundsstyrelsen delar motionärernas uppfattning att fyra år är en alltför lång period mellan kongresserna. Att införa årsmöte varje år har av kostnadsskäl inte ansetts möjligt utan förbundsstyrelsen har föreslagit att kongressen ska ersättas med stämman vartannat år. Förbundsstyrelsen föreslår att kongressen beslutar att motionen därmed är besvarad. 2

3 I motionen föreslås att rösträtten tas bort för förbundsstyrelsens ledamöter på de föreslagna årsmötena. Motionärerna anser att styrelsen har en i förhållande till ombuden alltför stor andel av rösterna vilket sätter demokratin ur spel. Förbundsstyrelsen delar motionärernas uppfattning. Rösträtten för styrelsens ledamöter om de inte samtidigt är ombud för sina föreningar - har således tagits bort i förbundsstyrelsens förslag till nya stadgar i 5 med avseende på förbundsstämman. Förbundsstyrelsen delar motionärernas uppfattning och föreslår att kongressen beslutar tillstyrka att rösträtten för styrelsens ledamöter enligt 5 tas bort med avseende på förbundsstämman. 3

4 Motionen föreslår att förbundsstyrelsen minskas från femton till elva personer, dvs ska framledes bestå av nio ledamöter samt två ersättare. Som en följd av en minskad styrelse föreslås dessutom att förbundsstyrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller när fem ledamöter så begär. Idag krävs sex ledamöter för detta. Motionen föreslår att förbundets stadgar ändras i enlighet med förslaget. Förbundsstyrelsen instämmer i motionärernas motiv att deras förslag har såväl praktiska som ekonomiska fördelar samtidigt som olika regioner kan representeras i styrelsen. Men i styrelsens förslag till nya stadgar har vi valt att gå ännu längre och föreslår att styrelsen ska minskas till ordförande, kassör samt sju ledamöter och två ersättare. Detta har ansetts nödvändigt för att kunna effektivisera styrelsearbetet. Det ger ändå tillräckligt utrymme för att olika regioners representativitet kan tillgodoses. Som en följd av att styrelsen minskas föreslås att vid kallelse till förbundsstyrelsesammanträde skall det räcka med att fyra ordinarie ledamöter så begär. Förbundsstyrelsen delar motionärernas motiv för en minskning av förbundsstyrelsen men har i sitt förslag till nya stadgar beslutat gå ännu längre än motionen. Styrelsen föreslår att kongressen beslutar att motionen därmed är besvarad. 4

5 I motionen förslås en förändrad valordning mot bakgrund av att årsmöten enligt motionärerna skulle ersätta kongressen. Som en konsekvens av att förbundsstyrelsen i stället valt att föreslå att kongressen ersätts av stämman som möts med två års mellanrum är förslaget till ny valordning inte tillämpligt. Förbundsstyrelsen har dock i sitt förslag till nya stadgar anpassat valordningen för alla val till att gälla under en två-års period i 6 och 7. Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att besluta avslå motionen om en förändrad valordning 5

6 I motionen föreslås att NRF:s föreningar ska ha rätt att till årsmötet skicka ett ombud för varje påbörjat 50-tal medlemmar att jämföra med dagens ett ombud för varje påbörjat 100-tal medlemmar. Förbundsstyrelsen delar motionärernas uppfattning att detta skulle öka den representativa demokratin och bli en sporre för föreningarnas engagemang. Förbundsstyrelsen har således i sitt förslag till nya stadgar ändrat 10 i enlighet därmed så att föreningarna vid stämman får ett ombud för varje påbörjat femtiotal betalande medlemmar den 31 december föregående år. Förbundsstyrelsen föreslår kongressen om att besluta tillstyrka motionen om att öka föreningarnas representation vid stämman. 6

7 Motionen föreslår en stadgeändring så att motioner till kongress skall vara FS tillhanda senast 28 februari mot nu gällande senast under mars månad. Förbundsstyrelsen anser att nu gällande inlämningstid under mars månad bör bibehållas så att eventuella motioner från lokalföreningarna ska hinna förankras hos medlemmarna på deras årsmöten, som i regel äger rum under mars månad. Tiden är ändå fullt tillräcklig för att FS ska hinna behandla inkomna motioner. FS har rutiner för samverkan och arbetsfördelning så att någon ändring inte behövs. FS vill värna om enskilda medlemmars och nämndemannaföreningars demokratiska möjligheter att påverka. Att tidigarelägga inlämningstiden går i fel riktning. Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta att avslå motionen. 7

8 Motion angående medlemsavgiften till NRF Medlemsavgiften till NRF är alldeles för hög Till kongressen i Karlskrona 2011 motionerade SNF om sänkt medlemsavgift till NRF vilket inte vann kongressens gehör. Sedan dess har vi varje år till årsmötet fått en motion om att vi skall avsluta vårt medlemskap i NRF på grund av den höga medlemsavgiften. Ett antal föreningar står utanför NRF av samma skäl bl.a. Nämndemannaföreningen vid Förvaltningsrätten i Stockholm. Stockholms Nämndemannaförening (SNF) har en medlemsavgift på 250:- per år varav 175:- går direkt till NRF. För de 75:- vi har kvar ska vi hålla möten, utbildningar, studiebesök och studieresor, både externa och interna. Det händer att vi kan få bidrag från Domstolsverket via NRF för hyra av buss vid externa studiebesök och från NRF för kostnader i samban med föreningsmöten. NRF ska alltså besluta om vi har råd att disponera våra redan inbetalda pengar. Vi tappar medlemmar. Vi har svårt att motivera våra medlemmar att vara med i föreningen, de anser att avgiften per medlem vi betalar till NRF är alltför hög. Vi har svårt att argumentera i frågan vad de får tillbaka i form av förbättrade villkor och bättre utbildning. Villkoren dikterar Domstolsverket och domstolarna utför introduktionsutbildningen. Att NRF påverkar våra villkor i positiv riktning är bara delvis sant. Vi arrangerar seminarier och studiebesök, ibland tillsammans med andra lokalföreningar av vilka alla inte är med i NRF. Vi diskuterar sinsemellan på lokal nivå och fungerar som remissinstans i för oss olika viktiga frågor. Vår förening vill vara en del av NRF. Vi anser att tillsammans är vi starkare. Det blir en tydligare gemensam röst gentemot Regeringen, Domstolsverket och övriga myndigheter vad gäller våra anställningsvillkor, skyldigheter och rättigheter. Subventionera medlemsavgifter? Nu blir en del föreningar som inte är anslutna till NRF erbjudna rabatterade medlemsavgifter för att ansluta sig eller återansluta sig vilket är märkligt. Det innebär att vi som betalar full avgift subventionerar deras medlemsavgifter. Detta strider mot kongressens tidigare beslut att inte göra några undantag vad gäller avgiftens storlek. Vi vinner på att ha låga avgifter. Det måste vara mycket bättre att ha många medlemmar som var och en med glädje betalar en för individen relevant medlemsavgift än att ha ett färre antal som överväger att lämna föreningen på grund av missnöje med medlemsavgiftens storlek till NRF. Vi yrkar att medlemsavgiften sänks till en för medlemmarna acceptabel nivå och att den redovisas i detalj årligen vad gäller arvoden, resor, aktiviteter, kongresser och liknande. Vi ser fram emot ett positivt mottagande för vår motion och därmed ett ökat medlemsantal i vår egen och andra lokalföreningar. Enligt beslut på årsmötet den 17 mars 2015 Stockholms Nämndemannaförening SNF Gerd Augustsson Jan-Åke Porserud 8

9 I motionen framförs synpunkter på att den årliga medlemsavgiften till NRF är alldeles för hög och lämnar för liten del kvar till SNF för möten och aktiviteter. SNF yrkar därför att medlemsavgiften sänks. Det ifrågasätts också varför SNF från inbetalda medlemsavgifter sedan ska kunna ansöka om och erhålla bidrag för olika aktiviteter efter beslut av NRF. Förbundsstyrelsen har förståelse för att detta kan uppfattas som en rundgång i systemet som bara medför onödiga kostnader för administration. Den höga avgiften anses också bidra till att nämndemannaföreningen tappar medlemmar. Förbundsstyrelsen kan inte utesluta att avgiftens höjd kan vara en bidragande orsak till att medlemsutvecklingen inom de till NRF anslutna föreningarna i stort varit negativ under senare år även om den till en del kan förklars av en allmän trend i samhället att antalet medlemmar i föreningslivet minskar. Det kan handla om att många anser medlemsavgiften för hög i förhållande till vad ett medlemskap ger. Nämndemannatidningen får man ändå, hemsidan är tillgänglig för alla och icke medlemmar kan ofta inte utestängas från aktiviteter i lokalföreningarnas regi i den mån de erhållit verksamhetsstöd från kommuner och landsting. Det är därför tänkbart att NRF skulle kunna få fler medlemmar om avgiften sänks och fler lokalföreningar skulle välja att ansluta sig. Den negativa medlemsutvecklingen har satt press på NRFs ekonomi men genom de förslag till stadgeändringar som förbundsstyrelsen lagt fram slimmas organisationen för att kunna hålla kostnaderna nere. Om förslaget går igenom kommer dessutom kongressavgiften - som för närvarande utgör 25 kr av den årliga medlemsavgiften på 175 kr - att avvecklas. Stämmorna kommer att finansieras genom deltagaravgifter. Särskild finansiering får övervägas för de lokalföreningar som har lång resväg och begränsade resurser. SNFs yrkande om en detaljerad redovisning har redan tillgodosetts. Hur medlemsavgifterna används framgår av NRFs årliga verksamhetsberättelser som också innehåller en årsredovisning. Dessa skickas ut varje år till ordförandena för anslutna lokalföreningar och finns tillgängliga för alla under fliken dokument på NRFs hemsida (www.nmrf.se). Under förutsättning att kongressen beslutar genomföra de av förbundsstyrelsen föreslagna ändringarna av 5 och 7 i stadgarna föreslår förbundsstyrelsen kongressen att besluta tillstyrka motionen om en sänkning av medlemsavgiften till NRF med 25 kr till 150 kr per medlem och år. 9

10 Motioner angående ersättningar och arvoden Motion ang. ersättningar och arvoden Många är vi som funderar över hur vi skall kunna rekrytera unga nämndemän/kvinnor till att ta på sig detta viktiga uppdrag. Jag tror att ersättningsnivåerna både vad gäller dagsarvodet och resersättningar är för låga. Det måste finnas en morot och lönsamhet för unga att ta ledigt från sitt arbete med det besvär som det medför. Dagens arvode 500 kr för hel dag, och 3 timmar och mindre 250 kr är för lågt. Resersättningen på den skattefria delen motiverar inte dom kostnader man har för att köra egen bil, inte ovanligt att man har upp till 15 mil för att ta sig till tingsstället. Jag föreslår att dagsarvodet höjs till 700 kr/dag och att man slopar reduceringen för 3 timmarsregeln. Att resersättningen följer det statliga reglementet det gäller även traktamentsersättningen. Jag föreslår att kongressen beslutar i enlighet med ovannämnda förslag och ger styrelsen i uppdrag att föreslå detta till beslutande församling som är riksdagen. Lycksele tingsrätts nämndemannaförening. Per-Erik Holmlund/ordförande Motionen behandlades på årsmötet den 12 januari Mötet beslöt att anta motionen som föreningens egen. Motion angående ersättning tjänstgöring domstol kvällstid. Förhandling vid domstol kan ibland dra ut på tiden till efter klockan ibland efter en lång dags tjänstgöring. Förslag: Att nämndemännens riksförbund driver frågan gentemot Domstolsverket om övertidsersättning för nämndemän om man tvingas tjänstgöra efter klockan Lämplig ersättning kan vara ytterligare halvdagsersättning 250 kr om övertiden överstiger 30 minuter. Visby Nämndemannaföreningen Gotland Sture Gardell Ordförande 10

11 Motion ang Arvodering av nämndemän 11

12 Lycksele, Gotlands och Södertälje nämndemannaföreningar Förbundsstyrelsen (FS) delar den uppfattning som framförs i motionerna från Lycksele, Södertälje och Gotlands nämndemannaföreningar att hel- och halvdagsarvoden till nämndemännen ligger på en orimligt låg nivå och måste höjas. Det gäller också yrkandena om att någon form av övertidsersättning för tjänstgöring efter kl behöver införas. Förbundsstyrelsen har under årens lopp gjort flera uppvaktningar av Justitiedepartement, Domstolsverk, riksdagsledamöter m.fl. för att framföra nämndemännens missnöje med arvodesfrågorna. Senast har arvodesfrågorna behandlats av Nämndemannautredningen där NRF genom förbundsordförande Lars Lassinantti hade möjlighet att driva frågan. I utredningen föreslogs således en dubblering av hel- och halvdagsarvodena till 1000 kr respektive 500 kr liksom även att extra ersättning med 250 kr skulle utgå för tjänstgöring efter kl I sitt remissvar på utredningen gav NRF sitt stöd för detta förslag som mer än väl skulle ha tillgodosett alla de yrkanden som nu framförts i de aktuella motionerna. Statskontoret har också i sin nyligen presenterade utredning om den fria kvoten förordat en höjning av arvodena i enlighet med Nämndemannautredningens förslag för att kunna åstadkomma en föryngring av nämndemannakåren. Arvodesfrågan har dessvärre nu hamnat på regeringens väntelista mot bakgrund av att nämndemannautredningens övriga förslag om att begränsa nämndemännens medverkan i domstolarna - som kulle ha bidragit till finansieringen av de höjda arvodena - inte antogs av regeringen. Justitieminister Morgan Johansson har nyligen uttalat att han därför för närvarande inte kan utlova en höjning av arvodena men hoppas kunna återkomma med förslag senare under mandatperioden. En angelägen uppgift för FS är således att genom fortsatta uppvaktningar av Justitiedepartement och Domstolverk kraftfullt verka för att Nämndemannautredningens förslag till höjda arvoden inte hamnar i stå utan genomförs så snart som möjligt. Att arvodena nu legat på samma nivå sedan 2006 gör att problemet fortsätter växa tills en förändring sker. Vi måste sluta se nämndemannauppdraget som ideellt arbete. Det handlar om en ansvarsfull samhällsinsats som ska ersättas på ett anständigt sätt. Detta har dessutom en avgörande betydelse för rekryteringen av nämndemän och för att kunna uppnå de förändringar av ålderssammansättningen i nämndemannakåren som man vill uppnå. Lycksele nämndemannaförening berör i sin motion också frågan om ersättningar för resor och föreslår att även traktamenten ska följa det statliga reglementet. Av 4 i förordning 1982:814 framgåratt de bestämmelser som gäller för statstjänstemän också avser nämndemän vad gäller både reseersättningar och traktamenten. Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att besluta bifalla motionerna att förbundet genom uppvaktningar av Justitiedepartementet och Domstolsverket kraftfullt ska verka för förbättringar av nämndemännens arvoden och ersättningar. Utgångspunkt ska vara Nämndemannautredningens förslag till höjda arvoden. 12

13 Motion ang. nämndemännens tjänstgöring vid annan domsaga 13

14 När heldagsarvodet bestämdes till 500 kr kan det inte ha varit avsikten att nämndemännen skulle tjänstgöra vid annan domsaga med längre arbetsdagar med långa restider till samma arvode dvs 500 kr för hel dag som gäller vid den egna domsagan. Den arvodering som gäller idag försvårar i allra högsta grad rekrytering av nämndemän som är verksamma i näringslivet och dessutom skall tjänstgöra med långa arbetsdagar och med långa restider som en följd av att förhandlingen är förlagd till en annan domsaga. Förbundsstyrelsen ställer sig bakom förslagen som framställs i motionen om ändrad arvodering alternativt rätt till traktamente vid tjänstgöring i annan domsaga och förslår kongressen besluta bifalla motionen och att förbundsstyrelsen får i uppdrag att framföra kravet till Domstolsverket för åtgärd i enlighet med motionens krav. Ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m Förordning 1982:814 Kronobergs nämndemannaförening har fått många synpunkter från de nya nämndemännen, angående våra arvoden. Vi vet att förbundet arbetar mot regering och domstolsverk för att förbättra dessa. Vi vill ändå framföra vårt missnöje med nuvarande system. Är det rimligt att Domstolsverket ej betalar in individuell tjänstepension för den del som ersätts med förlorad arbetsförtjänst. För att uppdraget ska bli attraktivt även för yngre nämndemän, måste det bli bättre på den här punkten. Vi yrkar därför att: Förbundet ska verka för att Domstolsverket betalar in individuell tjänstepension för all ersättning som betalas ut för förlorad arbetsförtjänst. Detta kan lämpligen ske via statens pensionsavtal via Kåpan Kronobergs Nämndemannaförening E/U Tomas Jakopsohn Förbundsstyrelsens yttrande Förbundsstyrelsen (FS) delar den uppfattning som framförs i motionen att det inte är rimligt att individuell tjänstepension inte betalas in för den del som ersätts med förlorad arbetsförtjänst. För att uppdraget ska bli attraktivt även för yngre nämndemän, måste det bli bättre på den här punkten. I förarbetena till regeringens förordning 1982:214 kan man läsa att vid förlorad arbetsinkomst skall inte ersättning för förlorad avtalspension utgå. Här vill FS därför ta initiativ i motionens anda. Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att bifalla motionen och besluta att förbundet ska verka för att även förlorad avtalspension ska ingå i ersättningen för förlorad arbetsinkomst 14

Stadgar för Nämndemännens Riksförbund NRF antagna vid kongressen i Örebro 2015

Stadgar för Nämndemännens Riksförbund NRF antagna vid kongressen i Örebro 2015 Stadgar för Nämndemännens Riksförbund NRF antagna vid kongressen i Örebro 2015 1. Namn, säte och ändamål Nämndemännens Riksförbund NRF är en svensk riksorganisation för nämndemannaföreningar, direktanslutna

Läs mer

Nämndemännens Riksförbunds stadgar antagna vid kongressen i Karlskrona 2011

Nämndemännens Riksförbunds stadgar antagna vid kongressen i Karlskrona 2011 Nämndemännens Riksförbunds stadgar antagna vid kongressen i Karlskrona 2011 1. Namn, säte och ändamål Förbundet är en svensk riksorganisation för nämndemannaföreningar, direktanslutna nämndemän, jurymän

Läs mer

Dagordningspunkt 10: Motioner

Dagordningspunkt 10: Motioner 1 Dagordningspunkt 10: Motioner Innehåll Motioner från Hans Andersson, Eskilstuna Strängnäs NF: Bättre förutsättningar för att få jämnare ålders och social fördelning av nämndemännen 2 En mer dynamisk

Läs mer

Pro Resultat Antal c SA A N D SD N/A B Ä 13 13 22 a/ Endast två nämndemän behövs 1 0 1 7 4 0 0 0 SA D SD D D D SD D SD SD D D N a2/ Om en nämndeman

Pro Resultat Antal c SA A N D SD N/A B Ä 13 13 22 a/ Endast två nämndemän behövs 1 0 1 7 4 0 0 0 SA D SD D D D SD D SD SD D D N a2/ Om en nämndeman Pro Resultat Antal c SA A N D SD N/A B Ä 13 13 22 a/ Endast två nämndemän behövs 1 0 1 7 4 0 0 0 SA D SD D D D SD D SD SD D D N a2/ Om en nämndeman får förhinder räcker det med en 0 1 0 4 8 0 0 0 A D SD

Läs mer

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper.

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper. FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004, förbundsstämman 14 april 2007 samt vid förbundsstämman

Läs mer

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING Dessa stadgar har blivit initialt antagna vid föreningsmöte den 28 mars 1996. Revidering har beslutats och införts vid årsmöte: I. Den 9 mars 2008. II. Den 11 mars

Läs mer

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Centralstyrelsen föreslår Riksstämman att avslå motionen med motivering att: För närvarande har vi inga problem att rekrytera deltagare till grundkurs 1. Syftet

Läs mer

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning STADGAR FÖR FUB föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Dessa stadgar gäller från och med 31 augusti 2013 och ersätter tidigare stadgar STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET Riksförbundet för barn,

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

4.1 Unga Republikaner är en riksorganisation. Verksamheten består av - Kongress - Förbundsstyrelse - Lokalföreningar - Arbetsgrupper

4.1 Unga Republikaner är en riksorganisation. Verksamheten består av - Kongress - Förbundsstyrelse - Lokalföreningar - Arbetsgrupper 1 Förbundets namn 1.1 Förbundets namn är Unga Republikaner. 2 Ändamål 2.1 Unga Republikaner är en partipolitisk obunden förbund som skall verka för att Sverige skall införa ett demokratiskt valt statsskick.

Läs mer

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM Antagna av ordinarie årsmöte 2002-03-21 samt bekräftade av extra årsmöte 2002-10-10. 1 Namn och verksamhetsområde Mom 3 Föreningens namn är Epilepsiföreningen

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 samt vid förbundsstämman 14 april 2007 samt vid

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM VERKSAMHETSOMRÅDE: STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SAMT GOTLAND OCH ÅLAND Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM Antagna på extra årsmöte den 20 november 2011.

Läs mer

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 Föreningsstadgar Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 HRF, Hörselskadades förening i Stockholm Instrumentvägen 19, 126 53 Hägersten Telefon 08-462 24 30, texttelefon 08-462 24 35,

Läs mer

Stadgar för Miljöpartiet de Gröna i Varberg. Antagna 20xx-yy-zz

Stadgar för Miljöpartiet de Gröna i Varberg. Antagna 20xx-yy-zz Stadgar för Miljöpartiet de Gröna i Varberg Antagna 20xx-yy-zz 1 Föreningens namn Föreningens namn är Miljöpartiet de Gröna i Varberg. 2 Ändamål Föreningens ändamål är att bedriva politisk utveckling i

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERN REGIONALT

NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERN REGIONALT NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERN REGIONALT Antagna på Riksteaterns kongress den 10 maj 2015 Dispens 17 antaget av nationella styrelsen 11 maj 2016 Inledande bestämmelser 1 Riksteatern regionalt, internt benämnd

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift.

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift. Stadgar för Länsföreningen Parkinson Jönköping En förening inom ParkinsonFörbundet 1. FÖRENINGEN Föreningens namn är: Parkinson Jönköping och är en förening inom ParkinsonFörbundet, som är en ideell och

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

Motion 57 Motion 58 Motion 59 Motion 60. med utlåtanden

Motion 57 Motion 58 Motion 59 Motion 60. med utlåtanden Motion 57 Motion 58 Motion 59 Motion 60 med utlåtanden 150 Motion 57 En demokratisk organisation där allas engagemang uppskattas, på riktigt. För att en enskild medlem ska kunna skicka en motion till stämman,

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

Översyn av förbundsstyrelsens arvoden

Översyn av förbundsstyrelsens arvoden Översyn av förbundsstyrelsens arvoden Sammanfattning Förbundsstämman 2012 gav förbundsstyrelsen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp för att se över arvodena i förbundet. Efter en genomgång av ordförandes

Läs mer

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund 0 Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund (baserade på Förbundets Normalstadga för förening) Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010 ÄNDRING AV STADGAR Huvuddelen av dessa ändringar av stadgar är en konsekvensändring i och med att vi på kongressen 2009 ändrade tidsram för när vi ska hålla kongressen. Dessutom är det en ändring vad gäller

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige

Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige 1 Lokalföreningens namn Föreningens namn är Afasiföreningen i. och ansluten till läns-/regionföreningen i.. län/region och därigenom är den

Läs mer

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3 Stadgar INNEHÅLL Innehåll... 2 1 Föreningens namn... 3 2 Målsättning... 3 3 Säte... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Firmateckning... 3 6 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 7 Stadgeändring... 3 8 Upplösning

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar Stadgar för Alla ska kunna bo kvar 1. Firma Föreningens namn är Alla ska kunna bo kvar 2. Syfte Föreningens syfte är att sätta fokus på de sociala aspekter som finns när fastighetsägare höjer hyrorna kraftigt

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

STADGAR FÖR HIV-SVERIGE RIKSFÖRBUNDET FÖR HIVPOSITIVA

STADGAR FÖR HIV-SVERIGE RIKSFÖRBUNDET FÖR HIVPOSITIVA STADGAR FÖR HIV-SVERIGE RIKSFÖRBUNDET FÖR HIVPOSITIVA Hiv-Sverige 2013 Stadgar för Hiv-Sverige Riksförbundet för hivpositiva Antagna den 21 april 2013 Stadgarna består av 21 paragrafer Hiv-Sverige Tjurbergsgatan

Läs mer

Stadgar RFSU. 1 Ändamål. 2 Organisation och ansvar. 3 Medlemskap. Reviderade och antagna av kongressen 2015

Stadgar RFSU. 1 Ändamål. 2 Organisation och ansvar. 3 Medlemskap. Reviderade och antagna av kongressen 2015 Stadgar RFSU Reviderade och antagna av kongressen 2015 1 Ändamål Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden ideell förening. RFSU utgår från övertygelsen

Läs mer

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet 1 Riksförbundet Svenska Kattskyddsförbundet är ett rikstäckande förbund som erkänner alla katters lika värde och rätt till ett gott liv. Svenska Kattskyddsförbundet

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

NÄMNDEMÄNNENS RIKSFÖRBUND NRF

NÄMNDEMÄNNENS RIKSFÖRBUND NRF NÄMNDEMÄNNENS RIKSFÖRBUND NRF VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 N R F Verksamhetsberättelse 2014 Sida1 av 12 RIKSFÖRBUNDETS SAMMANSÄTTNING 2014 Förbundsstyrelsen (FS) Arbetsutskottet (AU) Lars Lassinantti

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Gör din röst hörd! KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Norrköping oktober

Gör din röst hörd! KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Norrköping oktober Gör din röst hörd! KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Norrköping 20-22 oktober 2017 1 Gör din röst hörd! Det är här ett material för att förenkla arbetet med att lämna förslag till KFUM Sveriges Riksombudsmöte.

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

1. Företagarna Organisation och beslutsnivåer Ändamål Medlemskap... 3

1. Företagarna Organisation och beslutsnivåer Ändamål Medlemskap... 3 Innehåll 1. Företagarna... 3 1.1 Organisation och beslutsnivåer... 3 1.2 Ändamål... 3 1.3 Medlemskap... 3 1.4 Anslutning och uteslutning av lokalförening... 3 1.5 Anslutning och uteslutning av branschförbund...4

Läs mer

Eskilstuna-Strängnäs- NÄMNDEMANNAFÖRENING. Välkommen att bli medlem hos oss!

Eskilstuna-Strängnäs- NÄMNDEMANNAFÖRENING. Välkommen att bli medlem hos oss! Eskilstuna-Strängnäs- NÄMNDEMANNAFÖRENING Välkommen att bli medlem hos oss! SEX GODA SKÄL ATT VARA MED I VÅR FÖRENING Eskilstuna-Strängnäs- NÄMNDEMANNAFÖRENING är en av femtio nämndemannaföreningar i landet.

Läs mer

Stadgar för Hälsingekatten ansluten till SVERAK Bildad 20 maj 1993

Stadgar för Hälsingekatten ansluten till SVERAK Bildad 20 maj 1993 Stadgar för Hälsingekatten ansluten till SVERAK Bildad 20 maj 1993 1 Benämning, tillhörighet och syfte 1.1 Klubben är en ideell förening och dess namn är Hälsingekatten, vilket förkortas HÄK. 1.2 Klubben

Läs mer

NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den oktober 2006)

NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den oktober 2006) NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den 20-22 oktober 2006) 1 Lokalföreningens namn Föreningens namn är Afasiföreningen i Södertälje/Nykvarn och föreningen är ansluten till

Läs mer

Stadgar för Helsingborgsavdelningen av TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Stadgar för Helsingborgsavdelningen av TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen Stadgar för Helsingborgsavdelningen av TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen AVDELNINGEN 1 Avdelningen är ansluten till fackförbundet TULL-KUST Avdelningen skall i enlighet

Läs mer

Den framtida rekryteringen av nämndemän

Den framtida rekryteringen av nämndemän Datum Dnr 2002-11-25 1335-2002 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över betänkandet Framtidens nämndemän (SOU 2002:61) (Ert diarienummer Ju2002/4974) Sammanfattning Domstolsverket avstyrker

Läs mer

Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening

Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening Styrelse i Göteborgs Ornitologiska Förening (GOF) föreslår årsmötet att anta nya stadgar vid ordinarie årsmöte 2017-04-02. För att dessa ska

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERFÖRENING

NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERFÖRENING NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERFÖRENING Antagna på Riksteaterns kongress den 22 maj 2011 Inledande bestämmelser 1 Riksteaterföreningen., är medlem i Riksteatern genom både ändamåls- och demokratiparagraf.

Läs mer

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Ursprungliga stadgar 1 november 1996, Stockholm Antagna 22 april 2007, Stockholm Reviderade 19 april 2008, Helsingborg Reviderade 19 april 2009, Stockholm Reviderade

Läs mer

Stadgar. Riksförbundet Djurskyddet Sverige

Stadgar. Riksförbundet Djurskyddet Sverige Stadgar Riksförbundet Djurskyddet Sverige September 2010 Stadgar för Djurskyddet Sveriges riksförbund antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman 10 maj 2014

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg en patientförening med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är en ideell förening med eget organisationsnummer som

Läs mer

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar i förbundet är njursjuka, njurdonatorer,

Läs mer

ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande Eleonor Högström, Stockholm, hälsar alla deltagare välkomna och förklarar mötet öppnat.

ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande Eleonor Högström, Stockholm, hälsar alla deltagare välkomna och förklarar mötet öppnat. PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 23 FEBRUARI 2015 Plats Östermalms föreningsråd, Fältöversten, Stockholm Tid kl.17.30 19.30 Bilagor: 1. Årsredovisning 2. Verksamhetsplan 3. Motion

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

STADGAR. Antagna av förbundsmötet 2011

STADGAR. Antagna av förbundsmötet 2011 STADGAR Antagna av förbundsmötet 2011 Stadgar för S-kvinnors förbund Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Grundstadgar för S-kvinnors klubbar/föreningar Stadgar för S-kvinnors förbund FÖRBUND 1 Ändamål

Läs mer

RFSU Stockholms stadgar

RFSU Stockholms stadgar RFSU Stockholms stadgar 1 Namn Föreningens namn är Riksförbundet för sexuell upplysning Stockholm och förkortas RFSU Stockholm. 2 Säte Föreningens säte är Stockholm. 3 Ändamål Föreningen utgår från övertygelsen

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2012-04-21) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

S T A D G A R för Göteryd Delary fiber öst ek. för.

S T A D G A R för Göteryd Delary fiber öst ek. för. 1 S T A D G A R för Göteryd Delary fiber öst ek. för. Antagna av föreningens konstituerande stämma 2012-05-15 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Göteryd Delary fiber öst ek. för. 2 ÄNDAMÅL och VERKSAMHET

Läs mer

Höja hyran för aktiveter som t ex Carina och Studiofrämjandet ( betalar idag 500: /gång)

Höja hyran för aktiveter som t ex Carina och Studiofrämjandet ( betalar idag 500: /gång) Byalaget extra möte den 26 november 2009 11 26 Förslag, mina funderingar Vi jobbar för att behåller ovanvåningen! Har haft samtal idag med Stefan, att få ner hyran till 5.000: /månad dom dom 6 förste månaderna

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KRISTNA RÅD (UKR)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KRISTNA RÅD (UKR) STADGAR FÖR Antagna den 06 oktober 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet), förkortat UKR, är en kristen- och en ekumenisk organisation, är en ideell, opolitisk förening och ett samarbetsorgan för Trossamfundet

Läs mer

Stadgar för Sveriges Guideförbund

Stadgar för Sveriges Guideförbund Stadgar för Sveriges Guideförbund Antagna på SveGuides 31:a förbundsstämma den 29 mars 2014 i Kramfors 1 Förbundets firma och ändamål Sveriges Guideförbund, SveGuide är en organisation för auktoriserade

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Ungdomsorganisationens namn är Reacta och har sitt säte i Stockholm. Organisationen är en sammanslutning av ungdomar i hela Sverige.

Ungdomsorganisationens namn är Reacta och har sitt säte i Stockholm. Organisationen är en sammanslutning av ungdomar i hela Sverige. Reactas stadgar 1. ORGANISATIONENS NAMN Ungdomsorganisationens namn är Reacta och har sitt säte i Stockholm. 2. MÅLGRUPP Organisationen är en sammanslutning av ungdomar i hela Sverige. 3. ÄNDAMÅL Organisationen

Läs mer

Betänkandet Nämndemannauppdraget breddad rekrytering och kvalificerad medverkan (SOU2013:49)

Betänkandet Nämndemannauppdraget breddad rekrytering och kvalificerad medverkan (SOU2013:49) Yttrande Förbundsordförande 2013-10-11 Lars Lassinantti Mobil:070-2777757 E-post:lars.lassinantti@telia.com Vice förbundsordförande Justitiedepartementet Marika af Winklerfelt 103 33 Stockholm Mobil: 070-3451542

Läs mer

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige Stadgar för Afasiförbundet i Sverige 1 Förbundets namn Förbundets namn är Afasiförbundet i Sverige, kallat Afasiförbundet. 2 Förbundets syfte Afasiförbundet är en ideell intresseorganisation som är demokratiskt

Läs mer

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 Stadgar SV Halland Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 1 Avdelning 12 Avdelning SVs basorganisation utgörs av avdelningar. Nya avdelningar samt sammanläggningar eller delning av avdelning ska godkännas

Läs mer

Centerstudenters stadgar

Centerstudenters stadgar Centerstudenters stadgar 5 10 15 fastställda av förbundsstämman i april 1984 reviderade vid förbundsstämman 1992 reviderade vid förbundsstämman 1997 reviderade vid förbundsstämman 2000 reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Motion angående ändringar av Svenska Kendoförbundets stadgar. Denna motion avser ändringar i Svenska Kendoförbundets stadgar på sex områden.

Motion angående ändringar av Svenska Kendoförbundets stadgar. Denna motion avser ändringar i Svenska Kendoförbundets stadgar på sex områden. Till Svenska Kendoförbundet 2012-01-02 Från Rembukan Jodoklubb Leif Sunje Motion angående ändringar av Svenska Kendoförbundets stadgar Denna motion avser ändringar i Svenska Kendoförbundets stadgar på

Läs mer

Föreningsstadgar för Matteröds fiber Antagna av föreningens konstituerande stämma 2015-08-11.

Föreningsstadgar för Matteröds fiber Antagna av föreningens konstituerande stämma 2015-08-11. Sida 1 av 6 Bilaga 2 Föreningsstadgar för Matteröds fiber Antagna av föreningens konstituerande stämma 2015-08-11. 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Matteröds fiber ekonomisk förening 2 Ändamål

Läs mer

STADGAR för S-kvinnors förbund GRUNDSTADGAR för S-kvinnors distrikt GRUNDSTADGAR för S-kvinnors klubbar

STADGAR för S-kvinnors förbund GRUNDSTADGAR för S-kvinnors distrikt GRUNDSTADGAR för S-kvinnors klubbar STADGAR för S-kvinnors förbund GRUNDSTADGAR för S-kvinnors distrikt GRUNDSTADGAR för S-kvinnors klubbar Stadgar antagna av förbundsmötet 2015. Förbundsstyrelsens förslag till revidering av stadgar till

Läs mer

11. Kongress för Unga Hörselskadade

11. Kongress för Unga Hörselskadade Heldag, station 1 11. Kongress för Unga Hörselskadade Förslag om kongress vartannat år lagt av Riksstyrelsen. Bakgrund Riksstyrelsen vill effektivisera och skapa ett mer långsiktigt arbete inom Unga Hörselskadade.

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN Punkt 1 Stämman öppnas Punkt 2 Val av ordförande och vice ordförande vid stämman till ordförande vid stämman utse Christer Persson, Mossebo till vice ordförande

Läs mer

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter.

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. 1 Stadgar för Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. Antagna vid förbundsmöte 17 april 1988, med ändringar gjorda vid extra förbundsmöte den 27 maj 1989, vid förbundsmöten den 18

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

STADGAR FASTSTÄLLDA

STADGAR FASTSTÄLLDA STADGAR FASTSTÄLLDA STADGAR VATTENFALLS IDROTTS- OCH FRITIDSFÖRBUND 1 Vattenfalls Idrotts- och Fritidsförbund är en sammanslutning av föreningar som finns till för dig som arbetar inom Vattenfallskoncernen.

Läs mer

STADGAR för Villaföreningen Solbacken

STADGAR för Villaföreningen Solbacken STADGAR för Villaföreningen Solbacken Fastställda av årsmöte 2011-03-03 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaföreningen Solbacken nedan kallad föreningen är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

STADGAR FÖR LANDSKRONA MUSIK & TEATER En del av Riksteatern

STADGAR FÖR LANDSKRONA MUSIK & TEATER En del av Riksteatern STADGAR FÖR LANDSKRONA MUSIK & TEATER En del av Riksteatern Normalstadgar - Antagna på Riksteaterns kongress den 10 maj 2015 Inledande bestämmelser 1 Riksteaterföreningen Landskrona Musik & Teater en del

Läs mer

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening VOOV, Veterinär Omtanke om Våldsutsatta, är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening i Sverige. 1 Förening, namn och säte Veterinär

Läs mer

SPF Jarlabanke i Täby Stadgar årsmötet 2015 Sidan 1 av 5 STADGAR. När medlem flyttar till en annan förening ska överföring ske senast den 1 december.

SPF Jarlabanke i Täby Stadgar årsmötet 2015 Sidan 1 av 5 STADGAR. När medlem flyttar till en annan förening ska överföring ske senast den 1 december. Sidan 1 av 5 STADGAR 1 Namn Föreningens namn är SPF Seniorerna Jarlabanke Täby inom Stockholmsdistriktet av SPF Seniorerna. Föreningens organisationsnummer är 816000-2807. Föreningen är ideell och partipolitiskt

Läs mer

Stadgar. Stadgar för förbundet sid 2-5. Normalstadgar för distrikt sid 6-8. Normalstadgar för föreningar sid 9-11. Antagna av kongressen 2015

Stadgar. Stadgar för förbundet sid 2-5. Normalstadgar för distrikt sid 6-8. Normalstadgar för föreningar sid 9-11. Antagna av kongressen 2015 Stadgar Antagna av kongressen 2015 Stadgar för förbundet sid 2-5 Normalstadgar för distrikt sid 6-8 Normalstadgar för föreningar sid 9-11 1 FÖRBUND 1 Ändamål HBT Socialdemokrater (HBT-S) Sverige är ett

Läs mer

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Förbundets stadgar antogs vid Riksstämman i Kiruna den 24 maj 2003. Senast reviderad vid Riksstämman i Stockholm/Sollentuna 25-26 maj 2013. Brottsofferjoure

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Stadgar. Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening

Stadgar. Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening Stadgar Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening STADGAR 1. FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2.1 Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening är en allmännyttig

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer