Motioner angående ersättningar och arvoden 10

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motioner angående ersättningar och arvoden 10"

Transkript

1 Dagordningspunkt 10: Motioner Innehåll Motioner med förslag till stadgeändringar 2 Helsingborgs och Hässleholms nämndemannaföreningar Årsmöte varje år i stället för kongress vart fjärde år 2 Ta bort rösträtten för styrelsens ledamöter på årsmöte och extra årsmöte 3 Minska styrelsens ledamöter 4 Valordning av ledamöter 5 Öka föreningarnas representation på årsmötet 6 Inlämning av motioner senast den 28 februari 7 Motion angående medlemsavgiften till NRF 8 Stockholms Nämndemannaförening Motioner angående ersättningar och arvoden 10 Motion ang. ersättningar och arvoden 10 Lycksele tingsrätts nämndemannaförening Motion angående ersättning tjänstgöring domstol kvällstid 10 Gotlands nämndemannaförening Motion ang Arvodering av nämndemän 11 Södertälje nämndemannaförening Motion ang. nämndemännens tjänstgöring vid annan domsaga 13 Södertälje nämndemannförening Ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom 14 domstolsväsendet m.m. Kronobergs nämndemannaförening

2 Motioner med förslag till stadgeändringar Förbundsstyrelsens yttrande Motionen föreslår att kongressen vart fjärde år ska ersättas av ett årsmöte varje år. Förbundsstyrelsen (FS) delar motionärernas uppfattning att fyra år är en alltför lång period mellan kongresserna för att fatta beslut i viktiga frågor som resultat- och balansräkning, revisionsberättelse, ansvarsfrihet för styrelsen, medlemsavgift m.m. Inför det förslag till nya stadgar som FS tagit fram till kongressen har därför övervägts vilken periodicitet som skulle vara lämplig. Att ha årsmöten varje år vore naturligtvis önskvärt men har inte ansetts möjligt med hänsyn till de ökade kostnader som detta skulle dra med sig och som i förhållande till tillgängliga resurser inte skulle kunna finansieras. FS har därför stannat vid att föreslå två år som en lämplig period mellan de stämmor som föreslagits ersätta kongressen enligt 5. Redan detta kan visa sig bli en finansiell påfrestning men har ansetts nödvändigt. Förbundsstyrelsen delar motionärernas uppfattning att fyra år är en alltför lång period mellan kongresserna. Att införa årsmöte varje år har av kostnadsskäl inte ansetts möjligt utan förbundsstyrelsen har föreslagit att kongressen ska ersättas med stämman vartannat år. Förbundsstyrelsen föreslår att kongressen beslutar att motionen därmed är besvarad. 2

3 I motionen föreslås att rösträtten tas bort för förbundsstyrelsens ledamöter på de föreslagna årsmötena. Motionärerna anser att styrelsen har en i förhållande till ombuden alltför stor andel av rösterna vilket sätter demokratin ur spel. Förbundsstyrelsen delar motionärernas uppfattning. Rösträtten för styrelsens ledamöter om de inte samtidigt är ombud för sina föreningar - har således tagits bort i förbundsstyrelsens förslag till nya stadgar i 5 med avseende på förbundsstämman. Förbundsstyrelsen delar motionärernas uppfattning och föreslår att kongressen beslutar tillstyrka att rösträtten för styrelsens ledamöter enligt 5 tas bort med avseende på förbundsstämman. 3

4 Motionen föreslår att förbundsstyrelsen minskas från femton till elva personer, dvs ska framledes bestå av nio ledamöter samt två ersättare. Som en följd av en minskad styrelse föreslås dessutom att förbundsstyrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller när fem ledamöter så begär. Idag krävs sex ledamöter för detta. Motionen föreslår att förbundets stadgar ändras i enlighet med förslaget. Förbundsstyrelsen instämmer i motionärernas motiv att deras förslag har såväl praktiska som ekonomiska fördelar samtidigt som olika regioner kan representeras i styrelsen. Men i styrelsens förslag till nya stadgar har vi valt att gå ännu längre och föreslår att styrelsen ska minskas till ordförande, kassör samt sju ledamöter och två ersättare. Detta har ansetts nödvändigt för att kunna effektivisera styrelsearbetet. Det ger ändå tillräckligt utrymme för att olika regioners representativitet kan tillgodoses. Som en följd av att styrelsen minskas föreslås att vid kallelse till förbundsstyrelsesammanträde skall det räcka med att fyra ordinarie ledamöter så begär. Förbundsstyrelsen delar motionärernas motiv för en minskning av förbundsstyrelsen men har i sitt förslag till nya stadgar beslutat gå ännu längre än motionen. Styrelsen föreslår att kongressen beslutar att motionen därmed är besvarad. 4

5 I motionen förslås en förändrad valordning mot bakgrund av att årsmöten enligt motionärerna skulle ersätta kongressen. Som en konsekvens av att förbundsstyrelsen i stället valt att föreslå att kongressen ersätts av stämman som möts med två års mellanrum är förslaget till ny valordning inte tillämpligt. Förbundsstyrelsen har dock i sitt förslag till nya stadgar anpassat valordningen för alla val till att gälla under en två-års period i 6 och 7. Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att besluta avslå motionen om en förändrad valordning 5

6 I motionen föreslås att NRF:s föreningar ska ha rätt att till årsmötet skicka ett ombud för varje påbörjat 50-tal medlemmar att jämföra med dagens ett ombud för varje påbörjat 100-tal medlemmar. Förbundsstyrelsen delar motionärernas uppfattning att detta skulle öka den representativa demokratin och bli en sporre för föreningarnas engagemang. Förbundsstyrelsen har således i sitt förslag till nya stadgar ändrat 10 i enlighet därmed så att föreningarna vid stämman får ett ombud för varje påbörjat femtiotal betalande medlemmar den 31 december föregående år. Förbundsstyrelsen föreslår kongressen om att besluta tillstyrka motionen om att öka föreningarnas representation vid stämman. 6

7 Motionen föreslår en stadgeändring så att motioner till kongress skall vara FS tillhanda senast 28 februari mot nu gällande senast under mars månad. Förbundsstyrelsen anser att nu gällande inlämningstid under mars månad bör bibehållas så att eventuella motioner från lokalföreningarna ska hinna förankras hos medlemmarna på deras årsmöten, som i regel äger rum under mars månad. Tiden är ändå fullt tillräcklig för att FS ska hinna behandla inkomna motioner. FS har rutiner för samverkan och arbetsfördelning så att någon ändring inte behövs. FS vill värna om enskilda medlemmars och nämndemannaföreningars demokratiska möjligheter att påverka. Att tidigarelägga inlämningstiden går i fel riktning. Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta att avslå motionen. 7

8 Motion angående medlemsavgiften till NRF Medlemsavgiften till NRF är alldeles för hög Till kongressen i Karlskrona 2011 motionerade SNF om sänkt medlemsavgift till NRF vilket inte vann kongressens gehör. Sedan dess har vi varje år till årsmötet fått en motion om att vi skall avsluta vårt medlemskap i NRF på grund av den höga medlemsavgiften. Ett antal föreningar står utanför NRF av samma skäl bl.a. Nämndemannaföreningen vid Förvaltningsrätten i Stockholm. Stockholms Nämndemannaförening (SNF) har en medlemsavgift på 250:- per år varav 175:- går direkt till NRF. För de 75:- vi har kvar ska vi hålla möten, utbildningar, studiebesök och studieresor, både externa och interna. Det händer att vi kan få bidrag från Domstolsverket via NRF för hyra av buss vid externa studiebesök och från NRF för kostnader i samban med föreningsmöten. NRF ska alltså besluta om vi har råd att disponera våra redan inbetalda pengar. Vi tappar medlemmar. Vi har svårt att motivera våra medlemmar att vara med i föreningen, de anser att avgiften per medlem vi betalar till NRF är alltför hög. Vi har svårt att argumentera i frågan vad de får tillbaka i form av förbättrade villkor och bättre utbildning. Villkoren dikterar Domstolsverket och domstolarna utför introduktionsutbildningen. Att NRF påverkar våra villkor i positiv riktning är bara delvis sant. Vi arrangerar seminarier och studiebesök, ibland tillsammans med andra lokalföreningar av vilka alla inte är med i NRF. Vi diskuterar sinsemellan på lokal nivå och fungerar som remissinstans i för oss olika viktiga frågor. Vår förening vill vara en del av NRF. Vi anser att tillsammans är vi starkare. Det blir en tydligare gemensam röst gentemot Regeringen, Domstolsverket och övriga myndigheter vad gäller våra anställningsvillkor, skyldigheter och rättigheter. Subventionera medlemsavgifter? Nu blir en del föreningar som inte är anslutna till NRF erbjudna rabatterade medlemsavgifter för att ansluta sig eller återansluta sig vilket är märkligt. Det innebär att vi som betalar full avgift subventionerar deras medlemsavgifter. Detta strider mot kongressens tidigare beslut att inte göra några undantag vad gäller avgiftens storlek. Vi vinner på att ha låga avgifter. Det måste vara mycket bättre att ha många medlemmar som var och en med glädje betalar en för individen relevant medlemsavgift än att ha ett färre antal som överväger att lämna föreningen på grund av missnöje med medlemsavgiftens storlek till NRF. Vi yrkar att medlemsavgiften sänks till en för medlemmarna acceptabel nivå och att den redovisas i detalj årligen vad gäller arvoden, resor, aktiviteter, kongresser och liknande. Vi ser fram emot ett positivt mottagande för vår motion och därmed ett ökat medlemsantal i vår egen och andra lokalföreningar. Enligt beslut på årsmötet den 17 mars 2015 Stockholms Nämndemannaförening SNF Gerd Augustsson Jan-Åke Porserud 8

9 I motionen framförs synpunkter på att den årliga medlemsavgiften till NRF är alldeles för hög och lämnar för liten del kvar till SNF för möten och aktiviteter. SNF yrkar därför att medlemsavgiften sänks. Det ifrågasätts också varför SNF från inbetalda medlemsavgifter sedan ska kunna ansöka om och erhålla bidrag för olika aktiviteter efter beslut av NRF. Förbundsstyrelsen har förståelse för att detta kan uppfattas som en rundgång i systemet som bara medför onödiga kostnader för administration. Den höga avgiften anses också bidra till att nämndemannaföreningen tappar medlemmar. Förbundsstyrelsen kan inte utesluta att avgiftens höjd kan vara en bidragande orsak till att medlemsutvecklingen inom de till NRF anslutna föreningarna i stort varit negativ under senare år även om den till en del kan förklars av en allmän trend i samhället att antalet medlemmar i föreningslivet minskar. Det kan handla om att många anser medlemsavgiften för hög i förhållande till vad ett medlemskap ger. Nämndemannatidningen får man ändå, hemsidan är tillgänglig för alla och icke medlemmar kan ofta inte utestängas från aktiviteter i lokalföreningarnas regi i den mån de erhållit verksamhetsstöd från kommuner och landsting. Det är därför tänkbart att NRF skulle kunna få fler medlemmar om avgiften sänks och fler lokalföreningar skulle välja att ansluta sig. Den negativa medlemsutvecklingen har satt press på NRFs ekonomi men genom de förslag till stadgeändringar som förbundsstyrelsen lagt fram slimmas organisationen för att kunna hålla kostnaderna nere. Om förslaget går igenom kommer dessutom kongressavgiften - som för närvarande utgör 25 kr av den årliga medlemsavgiften på 175 kr - att avvecklas. Stämmorna kommer att finansieras genom deltagaravgifter. Särskild finansiering får övervägas för de lokalföreningar som har lång resväg och begränsade resurser. SNFs yrkande om en detaljerad redovisning har redan tillgodosetts. Hur medlemsavgifterna används framgår av NRFs årliga verksamhetsberättelser som också innehåller en årsredovisning. Dessa skickas ut varje år till ordförandena för anslutna lokalföreningar och finns tillgängliga för alla under fliken dokument på NRFs hemsida (www.nmrf.se). Under förutsättning att kongressen beslutar genomföra de av förbundsstyrelsen föreslagna ändringarna av 5 och 7 i stadgarna föreslår förbundsstyrelsen kongressen att besluta tillstyrka motionen om en sänkning av medlemsavgiften till NRF med 25 kr till 150 kr per medlem och år. 9

10 Motioner angående ersättningar och arvoden Motion ang. ersättningar och arvoden Många är vi som funderar över hur vi skall kunna rekrytera unga nämndemän/kvinnor till att ta på sig detta viktiga uppdrag. Jag tror att ersättningsnivåerna både vad gäller dagsarvodet och resersättningar är för låga. Det måste finnas en morot och lönsamhet för unga att ta ledigt från sitt arbete med det besvär som det medför. Dagens arvode 500 kr för hel dag, och 3 timmar och mindre 250 kr är för lågt. Resersättningen på den skattefria delen motiverar inte dom kostnader man har för att köra egen bil, inte ovanligt att man har upp till 15 mil för att ta sig till tingsstället. Jag föreslår att dagsarvodet höjs till 700 kr/dag och att man slopar reduceringen för 3 timmarsregeln. Att resersättningen följer det statliga reglementet det gäller även traktamentsersättningen. Jag föreslår att kongressen beslutar i enlighet med ovannämnda förslag och ger styrelsen i uppdrag att föreslå detta till beslutande församling som är riksdagen. Lycksele tingsrätts nämndemannaförening. Per-Erik Holmlund/ordförande Motionen behandlades på årsmötet den 12 januari Mötet beslöt att anta motionen som föreningens egen. Motion angående ersättning tjänstgöring domstol kvällstid. Förhandling vid domstol kan ibland dra ut på tiden till efter klockan ibland efter en lång dags tjänstgöring. Förslag: Att nämndemännens riksförbund driver frågan gentemot Domstolsverket om övertidsersättning för nämndemän om man tvingas tjänstgöra efter klockan Lämplig ersättning kan vara ytterligare halvdagsersättning 250 kr om övertiden överstiger 30 minuter. Visby Nämndemannaföreningen Gotland Sture Gardell Ordförande 10

11 Motion ang Arvodering av nämndemän 11

12 Lycksele, Gotlands och Södertälje nämndemannaföreningar Förbundsstyrelsen (FS) delar den uppfattning som framförs i motionerna från Lycksele, Södertälje och Gotlands nämndemannaföreningar att hel- och halvdagsarvoden till nämndemännen ligger på en orimligt låg nivå och måste höjas. Det gäller också yrkandena om att någon form av övertidsersättning för tjänstgöring efter kl behöver införas. Förbundsstyrelsen har under årens lopp gjort flera uppvaktningar av Justitiedepartement, Domstolsverk, riksdagsledamöter m.fl. för att framföra nämndemännens missnöje med arvodesfrågorna. Senast har arvodesfrågorna behandlats av Nämndemannautredningen där NRF genom förbundsordförande Lars Lassinantti hade möjlighet att driva frågan. I utredningen föreslogs således en dubblering av hel- och halvdagsarvodena till 1000 kr respektive 500 kr liksom även att extra ersättning med 250 kr skulle utgå för tjänstgöring efter kl I sitt remissvar på utredningen gav NRF sitt stöd för detta förslag som mer än väl skulle ha tillgodosett alla de yrkanden som nu framförts i de aktuella motionerna. Statskontoret har också i sin nyligen presenterade utredning om den fria kvoten förordat en höjning av arvodena i enlighet med Nämndemannautredningens förslag för att kunna åstadkomma en föryngring av nämndemannakåren. Arvodesfrågan har dessvärre nu hamnat på regeringens väntelista mot bakgrund av att nämndemannautredningens övriga förslag om att begränsa nämndemännens medverkan i domstolarna - som kulle ha bidragit till finansieringen av de höjda arvodena - inte antogs av regeringen. Justitieminister Morgan Johansson har nyligen uttalat att han därför för närvarande inte kan utlova en höjning av arvodena men hoppas kunna återkomma med förslag senare under mandatperioden. En angelägen uppgift för FS är således att genom fortsatta uppvaktningar av Justitiedepartement och Domstolverk kraftfullt verka för att Nämndemannautredningens förslag till höjda arvoden inte hamnar i stå utan genomförs så snart som möjligt. Att arvodena nu legat på samma nivå sedan 2006 gör att problemet fortsätter växa tills en förändring sker. Vi måste sluta se nämndemannauppdraget som ideellt arbete. Det handlar om en ansvarsfull samhällsinsats som ska ersättas på ett anständigt sätt. Detta har dessutom en avgörande betydelse för rekryteringen av nämndemän och för att kunna uppnå de förändringar av ålderssammansättningen i nämndemannakåren som man vill uppnå. Lycksele nämndemannaförening berör i sin motion också frågan om ersättningar för resor och föreslår att även traktamenten ska följa det statliga reglementet. Av 4 i förordning 1982:814 framgåratt de bestämmelser som gäller för statstjänstemän också avser nämndemän vad gäller både reseersättningar och traktamenten. Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att besluta bifalla motionerna att förbundet genom uppvaktningar av Justitiedepartementet och Domstolsverket kraftfullt ska verka för förbättringar av nämndemännens arvoden och ersättningar. Utgångspunkt ska vara Nämndemannautredningens förslag till höjda arvoden. 12

13 Motion ang. nämndemännens tjänstgöring vid annan domsaga 13

14 När heldagsarvodet bestämdes till 500 kr kan det inte ha varit avsikten att nämndemännen skulle tjänstgöra vid annan domsaga med längre arbetsdagar med långa restider till samma arvode dvs 500 kr för hel dag som gäller vid den egna domsagan. Den arvodering som gäller idag försvårar i allra högsta grad rekrytering av nämndemän som är verksamma i näringslivet och dessutom skall tjänstgöra med långa arbetsdagar och med långa restider som en följd av att förhandlingen är förlagd till en annan domsaga. Förbundsstyrelsen ställer sig bakom förslagen som framställs i motionen om ändrad arvodering alternativt rätt till traktamente vid tjänstgöring i annan domsaga och förslår kongressen besluta bifalla motionen och att förbundsstyrelsen får i uppdrag att framföra kravet till Domstolsverket för åtgärd i enlighet med motionens krav. Ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m Förordning 1982:814 Kronobergs nämndemannaförening har fått många synpunkter från de nya nämndemännen, angående våra arvoden. Vi vet att förbundet arbetar mot regering och domstolsverk för att förbättra dessa. Vi vill ändå framföra vårt missnöje med nuvarande system. Är det rimligt att Domstolsverket ej betalar in individuell tjänstepension för den del som ersätts med förlorad arbetsförtjänst. För att uppdraget ska bli attraktivt även för yngre nämndemän, måste det bli bättre på den här punkten. Vi yrkar därför att: Förbundet ska verka för att Domstolsverket betalar in individuell tjänstepension för all ersättning som betalas ut för förlorad arbetsförtjänst. Detta kan lämpligen ske via statens pensionsavtal via Kåpan Kronobergs Nämndemannaförening E/U Tomas Jakopsohn Förbundsstyrelsens yttrande Förbundsstyrelsen (FS) delar den uppfattning som framförs i motionen att det inte är rimligt att individuell tjänstepension inte betalas in för den del som ersätts med förlorad arbetsförtjänst. För att uppdraget ska bli attraktivt även för yngre nämndemän, måste det bli bättre på den här punkten. I förarbetena till regeringens förordning 1982:214 kan man läsa att vid förlorad arbetsinkomst skall inte ersättning för förlorad avtalspension utgå. Här vill FS därför ta initiativ i motionens anda. Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att bifalla motionen och besluta att förbundet ska verka för att även förlorad avtalspension ska ingå i ersättningen för förlorad arbetsinkomst 14

Pro Resultat Antal c SA A N D SD N/A B Ä 13 13 22 a/ Endast två nämndemän behövs 1 0 1 7 4 0 0 0 SA D SD D D D SD D SD SD D D N a2/ Om en nämndeman

Pro Resultat Antal c SA A N D SD N/A B Ä 13 13 22 a/ Endast två nämndemän behövs 1 0 1 7 4 0 0 0 SA D SD D D D SD D SD SD D D N a2/ Om en nämndeman Pro Resultat Antal c SA A N D SD N/A B Ä 13 13 22 a/ Endast två nämndemän behövs 1 0 1 7 4 0 0 0 SA D SD D D D SD D SD SD D D N a2/ Om en nämndeman får förhinder räcker det med en 0 1 0 4 8 0 0 0 A D SD

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Översyn av förbundsstyrelsens arvoden

Översyn av förbundsstyrelsens arvoden Översyn av förbundsstyrelsens arvoden Sammanfattning Förbundsstämman 2012 gav förbundsstyrelsen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp för att se över arvodena i förbundet. Efter en genomgång av ordförandes

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Betänkandet Nämndemannauppdraget breddad rekrytering och kvalificerad medverkan (SOU2013:49)

Betänkandet Nämndemannauppdraget breddad rekrytering och kvalificerad medverkan (SOU2013:49) Yttrande Förbundsordförande 2013-10-11 Lars Lassinantti Mobil:070-2777757 E-post:lars.lassinantti@telia.com Vice förbundsordförande Justitiedepartementet Marika af Winklerfelt 103 33 Stockholm Mobil: 070-3451542

Läs mer

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift.

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift. Stadgar för Länsföreningen Parkinson Jönköping En förening inom ParkinsonFörbundet 1. FÖRENINGEN Föreningens namn är: Parkinson Jönköping och är en förening inom ParkinsonFörbundet, som är en ideell och

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

RFSU Stockholms stadgar

RFSU Stockholms stadgar RFSU Stockholms stadgar 1 Namn Föreningens namn är Riksförbundet för sexuell upplysning Stockholm och förkortas RFSU Stockholm. 2 Säte Föreningens säte är Stockholm. 3 Ändamål Föreningen utgår från övertygelsen

Läs mer

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM VERKSAMHETSOMRÅDE: STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SAMT GOTLAND OCH ÅLAND Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM Antagna på extra årsmöte den 20 november 2011.

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Stadgar för Vikbolandets Biodlareförening anslutna Sveriges Biodlares Riksförbund

Stadgar för Vikbolandets Biodlareförening anslutna Sveriges Biodlares Riksförbund Stadgar för Vikbolandets Biodlareförening anslutna Sveriges Biodlares Riksförbund Detta är kompletterande stadgar ( 7:2) som anpassats för Vikbolandets Biodlareförening från SBR:s grundstadgar. Grundstadgarna

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

Stadgar. Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening

Stadgar. Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening Stadgar Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening STADGAR 1. FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2.1 Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening är en allmännyttig

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Med viljan att skapa förutsättningar för jämställdhet på livets alla områden och

Med viljan att skapa förutsättningar för jämställdhet på livets alla områden och Stadgar antagna den 19 april 1997 Reviderade vid SKR:s årsmöte i Göteborg 19-20 april 2008 Reviderade vid SKR:s årsmöte i Lidköping 25-26 april 2009 Reviderade vid SKR:s årsmöte i Sigtuna 16-17 april 2011

Läs mer

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R 1 ÄNDAMÅL Svenska föreningen för kognitiv psykoterapi bildades 1986 och bytte namn till Svenska föreningen för kognitiva

Läs mer

STADGAR. Hembygdsförbund Jämtland Härjedalen

STADGAR. Hembygdsförbund Jämtland Härjedalen STADGAR Hembygdsförbund Jämtland Härjedalen STADGAR FÖR HEIMBYGDA Gäller från den 29 maj 2010 1 Namn, verksamhetsområde och karaktär Heimbygda är ett regionalt hembygdsförbund. Heimbygda är medlem i Sveriges

Läs mer

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde 2 Föreningens grundsyn 3 Industrihistoriska föreningens ändamål

Läs mer

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Stadgar för Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Ändring av lydelse i 5 antagen på ordinarie årsmöten 2014-03-09 och 2015-03-01. 1. Föreningens namn och karaktär Föreningens namn är Söderbykarls

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

Stadgar för SVENSKA TANDSKÖTERSKEFÖRBUNDET Stadgarna är antagna vid förbundets representantskap den 21 mars 2015

Stadgar för SVENSKA TANDSKÖTERSKEFÖRBUNDET Stadgarna är antagna vid förbundets representantskap den 21 mars 2015 Stadgar för SVENSKA TANDSKÖTERSKEFÖRBUNDET Stadgarna är antagna vid förbundets representantskap den 21 mars 2015 STADGAR för SVENSKA TANDSKÖTERSKEFÖRBUNDET (STF) 1 Förbundets ändamål Svenska Tandsköterskeförbundet

Läs mer

Stadgar för Gränsta koloniträdgårdsförening i Västerås

Stadgar för Gränsta koloniträdgårdsförening i Västerås Stadgar för Gränsta koloniträdgårdsförening i Västerås 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Gränsta Koloniträdgårdsförening. 2 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2.1 Gränsta koloniträdgårdsförening är en allmännyttig

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande Eleonor Högström, Stockholm, hälsar alla deltagare välkomna och förklarar mötet öppnat.

ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande Eleonor Högström, Stockholm, hälsar alla deltagare välkomna och förklarar mötet öppnat. PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 23 FEBRUARI 2015 Plats Östermalms föreningsråd, Fältöversten, Stockholm Tid kl.17.30 19.30 Bilagor: 1. Årsredovisning 2. Verksamhetsplan 3. Motion

Läs mer

STADGAR. Kost & Näring

STADGAR. Kost & Näring STADGAR för Kost & Näring - en branschförening inom Ledarna Fastställda på Årsmötet 2012-03-24 Sida 1 av 7 Stadgar för Kost & Näring en branschförening inom Ledarna 1 Uppgift och syfte Kost & Näring är

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Antagna vid förbundsstämma den 24-25 maj 2013. Godkända av partistyrelsen den 6 september 2013. 1 Ändamål Partiföreningens strävan

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

11. Kongress för Unga Hörselskadade

11. Kongress för Unga Hörselskadade Heldag, station 1 11. Kongress för Unga Hörselskadade Förslag om kongress vartannat år lagt av Riksstyrelsen. Bakgrund Riksstyrelsen vill effektivisera och skapa ett mer långsiktigt arbete inom Unga Hörselskadade.

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet 1 Riksförbundet Svenska Kattskyddsförbundet är ett rikstäckande förbund som erkänner alla katters lika värde och rätt till ett gott liv. Svenska Kattskyddsförbundet

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

2. Styrelsen äger rätt att delegera teckningsrätten i enskild fråga eller inom visst ansvarsområde.

2. Styrelsen äger rätt att delegera teckningsrätten i enskild fråga eller inom visst ansvarsområde. Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Kalmar 1977-11-22, konfirmerade och reviderade vid ordinarie stämma i Skara 1979-02-17 samt reviderade vid ordinarie stämma i Linköping 1980-10-04, Örebro 1983-10-01,

Läs mer

Stadgar för kulturföreningen Ebeneser

Stadgar för kulturföreningen Ebeneser Stadgar för kulturföreningen Ebeneser Dat. 2014-03-12 Dat. 2015-03-11 Utgåva 1.0 Utgåva2.0 1 1 Kulturföreningen Ebenesers ändamål Kulturföreningen Ebeneser ska erbjuda ett mångkulturellt utbud i en inspirerande

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Föreningsstadgar för Matteröds fiber Antagna av föreningens konstituerande stämma 2015-08-11.

Föreningsstadgar för Matteröds fiber Antagna av föreningens konstituerande stämma 2015-08-11. Sida 1 av 6 Bilaga 2 Föreningsstadgar för Matteröds fiber Antagna av föreningens konstituerande stämma 2015-08-11. 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Matteröds fiber ekonomisk förening 2 Ändamål

Läs mer

Svenska Afghanistankommitténs stadgar

Svenska Afghanistankommitténs stadgar Antagna av årsmötet 2014-05-24 Svenska Afghanistankommitténs stadgar 1 Syfte 1.1 Föreningens namn är Svenska Afghanistankommittén, vilket förkortas SAK. På engelska är namnet Swedish Committee for Afghanistan

Läs mer

Stadgar för. Kallbadhusets Vänner Saltholmen. Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda. Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda

Stadgar för. Kallbadhusets Vänner Saltholmen. Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda. Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda Stadgar för Kallbadhusets Vänner Saltholmen Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda Telefon: 031-29 03 77 Bankgiro: 189-6588 Hemsida: www.saltholmenskallbadhus.se

Läs mer

PeaceWorks Swedens stadgar

PeaceWorks Swedens stadgar PeaceWorks Swedens stadgar Stadgarna antagna 1974 10-19, senast ändrade 1998-03-21, 2004-02-22, 2005-03-19, 2005-08-27 och 2007-03-18, 2008-09-14, 2009-08-30, 2010-08-22, 2011-08-28, 2012-09-01, 2014-08-30,

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Förslag till stadgeändringar

Förslag till stadgeändringar Förslag till stadgeändringar SKTFs förbundsmöte 6 Förslag till stadgeändringar Tidigare lydelse 3 Medlemskap Mom 1. Följande kan bli medlem i förbundet: Ny lydelse 3 Medlemskap Mom 1. Följande kan bli

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA 1 (6) NORMALSTADGAR för lokal förening ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (6) INNEHÅLL Normalstadgar för lokal förening 1 Inledning 12 2 Namn och ändamål 12 3 Antagande

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Stadgar för POSTEN SENIORERNA

Stadgar för POSTEN SENIORERNA Stadgar för POSTEN SENIORERNA 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Posten Seniorerna. 2 FÖRENINGENS SYFTE Föreningen är en ideell, politiskt och fackligt neutral, rikstäckande organisation med syfte

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

STADGAR. För. SRF Finnveden

STADGAR. För. SRF Finnveden STADGAR För SRF Finnveden Fastställda av SRF:s kongress 2008 Inledning SRF är en organisation som präglas av öppenhet och demokrati, där alla medlemmar kan göra sin röst hörd och allas synpunkter är välkomna.

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

Stadgar för Sveriges Biodlares Riksförbund

Stadgar för Sveriges Biodlares Riksförbund Stadgar för Sveriges Biodlares Riksförbund Antagna vid två på varandra följande riksförbundsmöten (RFM), ordinarie RFM i Växjö 2014-04- 05 och vid extra RFM i Norrköping 2014-10-11. De nya stadgarna ersätter

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING

STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING 1. FÖRENINGENS NAMN 1:1 Föreningens namn är Gröna Hägerns Odlingslandsförening. 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2:1 Gröna Hägerns Odlingslandsförening är en ideell

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN CRADLE NET S T A D G A R 2014-06-13

IDEELLA FÖRENINGEN CRADLE NET S T A D G A R 2014-06-13 IDEELLA FÖRENINGEN CRADLE NET S T A D G A R 2014-06-13 1 Föreningens namn, säte och ändamål 1.1 Namn Cradle Net ( Föreningen ). 1.2 Säte Föreningen har sitt säte i Stockholm. 1.3 Vision och Syfte Föreningens

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt Stadgar för Musikcentrum Riks 1 NAMN OCH SÄTE Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som består av musikcentrumbildningar. Det har sitt säte i Göteborg. 2 ÄNDAMÅL Musikcentrum Riks ska

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening

STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening antagna vid konstituerande föreningsstämma 2014-11-06. 1 FIRMA Föreningens namn är Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

STADGAR för Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar ekonomisk förening (FGK)

STADGAR för Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar ekonomisk förening (FGK) STADGAR för Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar ekonomisk förening (FGK) Fastställda av årsmötena 2013-03-25 och 2014-03-24. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar,

Läs mer

4. SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER

4. SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER STADGAR 1. ÄNDAMÅL Riksförbundet Svensk Trädgård är en ideell organisation religiöst och partipolitiskt obunden. Det har sitt säte där förbundskansliet är beläget. Förbundets ändamål är att främja den

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9 Antagna av kongressen 2011 Ändamålsparagraf bekräftad av förbundsårsmötet 2012 Reviderade av förbundsårsmöten 2014, 2015 Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

Stadgar. Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund

Stadgar. Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund et HjärtLung Stadgar Hjärt- och Lungsjukas 1 Hjärt- och Lungsjukas Hjärt- och Lungsjukas är en sammanslutning av hjärt och lungsjukas organisationer i Sverige. et har sitt säte i Stockholm. et är partipolitiskt

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

Att bilda förening 2 (7)

Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 3 (7) 1. Att bilda förening I Sverige råder organisationsfrihet, vilket innebär att vem som helst har rätt att bilda förening och kring vad som helst. En förening

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

STADGAR för Koloniträdgårdsföreningen Steffens Minne Karlstad

STADGAR för Koloniträdgårdsföreningen Steffens Minne Karlstad STADGAR för Koloniträdgårdsföreningen Steffens Minne Karlstad 1. FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Koloniträdgårdsföreningen Steffens Minne 2 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2.1 Koloniträdgårdsföreningen Steffens

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation i Norrköpings primärkommuns område.

Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation i Norrköpings primärkommuns område. RÖTT = strykning GULT = ändring/tillägg Arbetarekommunen ansvarar för opinionsbildning för partiets idéer och politik inom Norrköpings kommun kommunikation med väljare inom Norrköpings kommun valorganisationen

Läs mer

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 Stadgar SV Halland Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 1 Avdelning 12 Avdelning SVs basorganisation utgörs av avdelningar. Nya avdelningar samt sammanläggningar eller delning av avdelning ska godkännas

Läs mer

STADGAR FÖR Författarcentrum Öst

STADGAR FÖR Författarcentrum Öst STADGAR FÖR Författarcentrum Öst (organisationsnr: 802008-2031), antagna 20 februari 1976, 15 december 1977, 25 mars 1998, 27 mars 2006, 26 mars 2007, 18 april 2013, 31 mars 2014, 22 januari 2015 och 30

Läs mer

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF)

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Ändamål och uppgifter 1 Sveriges Universitetslärarförbunds lokalförening SULF/X, är lokal organisation för SULFs medlemmar

Läs mer

Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill underliggande länsföreningar. Medlem i länsförening är automatiskt medlem i förbundet.

Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill underliggande länsföreningar. Medlem i länsförening är automatiskt medlem i förbundet. STADGAR POLISENS HUNDFÖRARFÖRBUND 1. Förbundet har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen samt vara rådgivande organ till Svenska Polisförbundet i frågor rörande polishundtjänsten. Förbundet

Läs mer

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom:

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom: STADGAR FÖR SYRISKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 NAMN & SÄTE Namnet är Syriska Riksförbundet i Sverige förkortas till SYRF. SYRF har sitt säte i Stockholm. 2 MÅLSÄTTNING SYRF s målsättning är följande: Integration,

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Stadgar Fastställd på förbundsmötet oktober 2011

Stadgar Fastställd på förbundsmötet oktober 2011 Stadgar Fastställd på förbundsmötet oktober 2011 Allmänt 1 Grundprinciper för Förbundet Unga Rörelsehindrades organisation mom 1: Förbundet Unga Rörelsehindrade är en ideell organisation som är partipolitiskt

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län. Sats Namn Kommentar 1 Föreningens Leader Söderslätt ideell förening firma 2 Ändamål Föreningens ändamål är att inom Leader Söderslätt, som omfattar

Läs mer