En granskning av marknadsföringen av privata pensionsförsäkringar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En granskning av marknadsföringen av privata pensionsförsäkringar"

Transkript

1 Rapport 2008:17 En granskning av marknadsföringen av privata pensionsförsäkringar

2 En granskning av marknadsföringen av privata pensionsförsäkringar Konsumentverket 2008

3 3 (26) Sammanfattning Marknadsföring av olika former av pensionssparande har vuxit kraftigt under de senaste åren och många människor har fått ökade valmöjligheter genom det nya pensionssystemet. Pensionsförsäkringar är ofta komplicerade produkter där marknadsföringen många gånger bygger på svårkontrollerad information. Konsumentverkets syfte är att granska att försäkringsbolags och bankers marknadsföring av privata pensionsförsäkringar överensstämmer med marknadsföringslagen (2008:486). Konsumentverket har granskat 17 bolags marknadsföring av privata pensionsförsäkringar. Konsumentverket har i en skrivelse riktad till de utvalda bolagen begärt in allt marknadsföringsmaterial för perioden 1 juli 30 september Konsumentverket har även granskat marknadsföringen av privata pensionsförsäkringar på webbplatserna mellan den 1 juli november 2008 samt marknadsföringen av de beräkningar som görs med hjälp av prognosverktyg. Rapportens resultat redovisas i tre delar; prognosverktyg, marknadsföring på webbplatser och övrigt marknadsföringsmaterial. Vid granskningen av prognosverktygen har beräkningar gjorts på 12 av bolagens webbplatser. Konsumentverket har funnit att det är komplicerat eller näst intill omöjligt för den enskilde konsumenten att kunna jämföra de olika pensionsbolagens beräkningar som görs med hjälp av olika prognosverktyg. När det gäller marknadsföring av privata pensionsförsäkringar på bolagens webbplatser kan det vara värt att notera att den information som lämnas om privata pensionsförsäkringar kan framstå som komplicerad och ibland svår att hitta. Konsumentverket har även funnit ett antal företeelser som kan anses tveksamma ur ett marknadsföringsperspektiv. Vid granskningen av övrigt marknadsföringsmaterial har Konsumentverket uppmärksammat några annonser där det finns skäl att ifrågasätta om inte dessa är vilseledande.

4 4 (26) Innehållsförteckning En granskning av marknadsföringen av... 1 privata pensionsförsäkringar... 1 Sammanfattning... 3 Innehållsförteckning Inledning Syfte Avgränsningar Tillvägagångssätt/Metod En beskrivning av produkten privat pensionsförsäkring Definitioner Gällande rätt Lagstiftning och förarbeten Praxis ICC och näringslivets egenåtgärder Granskning av bolagens marknadsföring Prognosverktyg Granskning av marknadsföring på webbplatser Granskning av övrigt marknadsföringsmaterial Slutsatser och rekommendationer Prognosverktygen Marknadsföring på webbplatser Övrigt marknadsföringsmaterial... 25

5 5 (26) 1. Inledning Konsumentverket/KO har med stöd av marknadsföringslagen (2008:486) bland annat ansvar för att bevaka att försäkringsbolags och bankers marknadsföring av privata pensionsförsäkringar överensstämmer med marknadsföringslagen (MFL). Marknadsföring av olika former av pensionssparande har vuxit under de senaste åren och många människor har fått ökade valmöjligheter genom det nya pensionssystemet. Pensionsförsäkringar är ofta komplicerade produkter där marknadsföringen många gånger bygger på svårkontrollerad information. Konsumenten har vanligtvis inte tillräcklig kunskap eller erfarenhet för att själv kunna bedöma och kontrollera om ett bolags påståenden är korrekta. Konsumenten blir därför många gånger väldigt utlämnad till den marknadsföring som lämnas av bolagen. Det är då extra viktigt att konsumenterna har möjlighet att få relevant och saklig information för att kunna göra tillförlitliga val. Det är angeläget att konsumenterna ges en så realistisk bild som möjligt av sin framtida pension för att ha möjlighet att kunna jämföra de olika privata pensionsförsäkringar som marknadsförs av bolagen. Konsumentverket har genomfört en granskning av försäkringsbolags och bankers marknadsföring av privata pensionsförsäkringar. Konsumentverket har även granskat hur bolagen använder sig av prognosverktyg på sina webbplatser i marknadsföringen av sina produkter. 1.1 Syfte Konsumentverkets syfte är att granska att försäkringsbolags och bankers marknadsföring av privata pensionsförsäkringar överensstämmer med marknadsföringslagen. 1.2 Avgränsningar Konsumentverket har valt att granska 17 bolag som tillhandahåller privata pensionsförsäkringar. Bland bolagen återfinns fristående försäkringsbolag och

6 6 (26) försäkringsbolag som ingår i bankkoncerner samt banker som är förmedlare åt försäkringsbolag. Granskningen avser inte den förköpsinformation som bolagen ska tillhandahålla konsumenten enligt försäkringsavtalslagen (2005:104). Konsumentverket har även valt att inte granska IPS (Individuellt pensionssparade) då detta är ett pensionssparande som liknar en pensionsförsäkring men som inte innehåller något försäkringsmoment. Perioden som granskningen avser är från och med den 1 juli 2008 till och med den 30 september 2008 för tryckt material samt TV-reklam. Webbplatserna är granskade under perioden 1 juli 2008 till och med den 30 november Vid granskningen av prognosverktygen och de beräkningar som görs med fiktiva personer granskas endast traditionella pensionsförsäkringar. 1.3 Tillvägagångssätt/Metod De 17 bolag som Konsumentverket har valt att granska är: AMF Pension Danica Pension Folksam ömsesidig livförsäkring Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolag KPA Pensionsförsäkring AB Livförsäkringsaktiebolaget Skandia Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag Moderna Försäkringar Liv AB Nordea Liv och Pension Försäkring Sverige AB Nordnet Pensionsförsäkringar AB PP Pension Försäkringsförening SPP Livförsäkring AB Svensk Handel Pensionskassan Swedbank AB Vital Försäkring Bolagen har valts utifrån de bolag som listas i Försäkringsförbundet kvartalsstatistik 1 samt kompletterats med de bolag som finns med i Konsumenternas försäkringsbyrås jämförelse av avgifter. 1 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik nr. 2/2008 1a kvartalet 2008

7 7 (26) Konsumentverket har i en skrivelse riktad till de utvalda bolagen begärt in allt marknadsföringsmaterial för perioden 1 juli 30 september Materialet avser direktmarknadsföring, TV-, radio- och bioreklam, affischer, dagstidningar och annan press. Samtliga bolag har inkommit med material utom Vital Försäkring som har för avsikt att inom kort upphöra med sin verksamhet i Sverige 2. Under perioden1 juli november 2008 har även bolagens webbplatser granskats. Konsumentverket har granskat marknadsföring av pensionsförsäkringar på webbplatserna samt de prognosverktyg som konsumenter kan använda sig av för att beräkna sin framtida pension och hur mycket de kan erhålla om de pensionssparar hos de aktuella bolagen. Granskningen har skett utifrån marknadsföringslagen, förarbeten och praxis. Granskningen är inte heltäckande men ger enligt Konsumentverkets bedömning en representativ bild av hur marknadsföringen av privata pensionsförsäkringar har sett ut under den aktuella perioden. I rapporten har Konsumentverket valt att dela upp det granskade marknadsföringsmaterialet i tre delar. Dessa är prognosverktyg, webbplatser samt övrigt marknadsföringsmaterial. I det sistnämnda ingår det material som bolagen skickat in till Konsumentverket. I granskningen har Konsumentverket valt att anonymisera bolagen En beskrivning av produkten privat pensionsförsäkring En pensionsförsäkring är ett sparande till konsumentens egen pension som kombineras med någon form av försäkring. En privat pensionsförsäkring, som ska utnyttja avdragsrätt och lägre avkastningsskatt, får enligt inkomstskattelagen betalas ut tidigast när den försäkrade fyller 55 år. Utbetalningarna görs ofta månadsvis och ska vara fördelade på minst fem år. En pensionsförsäkring kan tecknas antingen som traditionell försäkring eller som fondförsäkring. En traditionell försäkring är en försäkring där bolaget placerar konsumentens pengar i bl.a. aktier, räntebärande papper, och fastigheter. Bolaget ger då oftast en garanterad ränta, men det finns även traditionella försäkringar som saknar garanti. En fondförsäkring är en pensionsför- 2 Nyhetsbrevet Risk & Försäkring, Nummer 17 den 30 oktober 2008 s. 10 samt Nyhetsbrevet Pensioner & Förmåner, nummer 14 den 5 november 2008 s

8 8 (26) säkring som är knuten till fonder som förvaltas av en fondförvaltare. Det är vanligtvis konsumenten som väljer i vilka fonder pengarna ska placeras och då finns det oftast ingen garanti utan värdet på försäkringen kan stiga och sjunka med värdet på de fonder som försäkringstagaren har valt. Sparandet i pensionsförsäkringar är skattemässigt gynnat genom att premien upp till för närvarande kr per år är avdragsgill i deklarationen. En pensionsförsäkring kan innehålla ett så kallat efterlevandeskydd till förmån för personer inom familjekretsen. Efterlevandeskyddet betalas ut om försäkringstagaren avlider före en viss ålder. Försäkringstagaren kan välja att ha ett skydd för sin familj eller att ha en så kallad ren ålderspension det vill säga om försäkringstagaren avlider innan hela det sparade kapitalet har betalats ut till honom/henne delas det ut till försäkringskollektivet. Ett efterlevandeskydd kan erhållas som ett återbetalningsskydd, vilket innebär att om försäkringstagaren avlider innan han/hon själv har fått pengarna utbetalade som pension utbetalas de till förmånstagarna. Det kan också erhållas som efterlevandeskydd med ett på förhand valt belopp, vilket innebär att försäkringstagaren tecknar två försäkringar; en ren ålderspension och en livförsäkring som faller ut när försäkringstagaren avlider. Förmånstagare i en pensionsförsäkring kan endast vara egna barn, nuvarande eller före detta maka/make, sambo, registrerad partner och barn till dessa. Försäkringstagaren avgör själv om han vill att pensionen ska betalas ut temporärt eller livsvarigt Definitioner Nedan definieras några begrepp som är väsentliga för rapporten. Avkastning - Skillnaden mellan insatsen och placeringens värde när pengarna betalas ut. Inflation - Allmänna prishöjningar som innebär att penningvärdet minskar. 4 Livslängdsantagande - Antagande som bolaget gör om hur länge en person 3 Faktablad Pensionsförsäkring med och utan efterlevnadsskydd 4 Sveriges Riksbanks ordlista

9 9 (26) förväntas leva, vilket kan t.ex. bero på kön och aktuell ålder. Livslängdsantagande ligger till grund för flera beräkningar. Som exempel kan nämnas att livslängdsantaganden behövs vid fastställandet av garanterat försäkringsbelopp, vid beräkning av riskpremie och för beräkning av pensionsutbetalningarnas storlek under utbetalningstiden 5. Prognosverktyg: Räkneverktyg som ger konsumenten en bedömning av hur pensionen kan komma att se ut i framtiden. I prognosverktygen finns de parametrar och variabler som ligger till grund för beräkningarna. Parametrarna är fasta värden som endast kan ändras av bolagen, medan variablerna kan ändras av konsumenten. Ändringarna gör att konsumenten själv kan se vilka skillnader det blir om till exempel avkastningen ökar eller minskar. Prognoserna som prognosverktygen ger är en uppskattning på värdet av den framtida pensionen. Reallön - Nominell lön utan inflation, "verklig lön". Real avkastning - Den reala avkastningen motsvarar den nominella räntan minus inflationen (köpkraftsförsämringen) 6. Slutlön Är den lön man beräknas ha om man går i pension vid 65 års der 7. Återbäringsränta/Avkastningsränta - är den räntesats som används för att fördela bolagets avkastning till försäkringstagarna Gällande rätt De regler som styr marknadsföringen av pensionsförsäkringar utgörs av lagstiftning, förarbeten, praxis, ICC:s grundregler för reklam och av näringslivets egenåtgärder. 2.1 Lagstiftning och förarbeten Marknadsföring regleras i marknadsföringslagen. Från och med den 1 juli 2008 gäller en ny marknadsföringslag i Sverige. Den nya lagen bygger på 5 TNC, Pensionsorden Ordlista för ålderspension. s. 3 ff. 6 Sveriges Riksbanks ordlista 7 8 TNC, Pensionsorden Ordlista för ålderspension. s. 3 ff.

10 10 (26) EG-direktivet (2005/29/EG) om otillbörliga affärsmetoder. Huvudregeln är, enligt 5 MFL, att marknadsföring ska överensstämma med god marknadsföringssed. Om marknadsföringen strider mot god marknadsföringssed är den otillbörlig om den, enligt 6, i märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Detta innebär att marknadsföringsåtgärden ska medföra en avsevärd snedvridning av det ekonomiska beteendet i förhållande till produkten hos den genomsnittskonsument som marknadsföringen riktar sig till. Med uttrycket avsevärt snedvrida konsumentens ekonomiska beteende avses att använda en metod i syfte att i märkbar mån försämra konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat beslut och därmed få konsumenten att fatta ett annat affärsbeslut än vad som annars skulle ha varit fallet 9. I MFL finns förbud mot vilseledande marknadsföring i 10. Av bestämmelsen följer att en näringsidkare vid marknadsföring inte får använda sig av felaktiga påståenden eller andra framställningar som är vilseledande i fråga om näringsidkarens egen eller någon annans näringsverksamhet, detta gäller särskilt framställningar som rör t.ex. produktens förekomst (p.1), pris (p.4) och belöningar och utmärkelser som har tilldelats näringsidkaren (p.6). Vidare framkommer det av 3 st. att en näringsidkare inte heller får utelämna väsentlig information i marknadsföringen av sin egen eller någon annans näringsverksamhet. Med vilseledande utelämnande avses även sådana fall när den väsentliga informationen ges på ett oklart, obegripligt, tvetydigt eller annat olämpligt sätt. Marknadsföring som är vilseledande enligt 10 är otillbörlig enligt 8 om den påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. I 18 MFL regleras jämförande reklam. Enligt bestämmelsen får en näringsidkare i sin reklam, direkt eller indirekt, peka ut en annan näringsidkare eller dennes produkter under vissa förutsättningar. Detta innebär bland annat att jämförelsen inte får vara vilseledande (p. 1), att jämförelsen ska avse produkter som svarar mot samma behov eller är avsedda för samma ändamål (p. 2) 9 Prop. 2007/08:115, Ny marknadsföringslag, s. 109

11 11 (26) och att jämförelsen på ett objektivt sätt avser väsentliga, relevanta, kontrollerbara och utmärkande egenskaper hos produkten (p. 3). I bilaga I till direktivet (2005/29/EG) om otillbörliga affärsmetoder finns en uppräkning av 31 olika marknadsföringsåtgärder som under alla omständigheter ska betraktas som otillbörliga. Bland annat kan nämnas att ange eller på annat sätt skapa intryck av att det är lagligt att sälja en produkt när så inte är fallet (p.9), att i marknadsföringsmaterialet inkludera en faktura eller liknande betalningshandling som ger konsumenten intryck att han redan beställt den marknadsförda produkten när så inte är fallet (p.21) eller att ge intryck av att konsumenten inte kan lämna platsen innan ett avtal har utarbetats (p.24). Listan är uppdelad i två avsnitt med olika uttryckliga förbud mot vilseledande respektive aggressiv marknadsföring 10. Bilagan ska enligt 4 MFL gälla som lag i Sverige. 2.2 Praxis Det finns ett antal avgöranden från Marknadsdomstolen, före den nya marknadsföringslagen, som rör marknadsföring av pensionsförsäkringar. Konsumentverkets bedömning är att de principer som avgörandena ger uttryck för fortfarande, i allt väsentligt. Marknadsdomstolen har i avgörandet MD 1993:34 slagit fast att det är otillbörligt att vid marknadsföring av pensionsförsäkring illustrera en framtida värdetillväxt med nominella belopp utan att tydligt klargöra att det inte är frågan om en utfästelse eller en prognos samt att det inte är frågan om verkliga belopp utan endast illustrativa exempel och att värdet av det beloppet som kommer att utbetalas är beroende av bl.a. penningvärdets utveckling. Vidare framhöll MD att det finns många, delvis svårbestämda, faktorer att beakta när konsumenten ska bedöma ett erbjudande om pensionsförsäkring. För att konsumenten på ett korrekt sätt ska kunna avgöra ett erbjudandes värde behövs ett underlag av betydande omfattning. Vad ett underlag av betydande omfattning innebär gick MD inte närmare in på då det i målet inte var aktuellt 10 A.a. s. 107

12 12 (26) att pröva hur informationen till konsumenterna närmare bör utformas. I målet MD 1994:11, som handlar om marknadsföring av försäkringar, ansåg Marknadsdomstolen att även om jämförelser ska fylla höga krav på precision måste det, för att jämförelser inom försäkringsbranschen överhuvudtaget ska vara möjligt, i regel accepteras att samtliga förutsättningar inte kan anges. Kravet får därför begränsas till att avse de förutsättningar som har väsentlig betydelse för premiesättningen hos ett eller flera av de bolag som ingår i jämförelsen. Som exempel på uppgifter som är av väsentlig betydelse uppgav MD bland annat vid bilförsäkringar årsmodell för bil, byggår och material vid villaförsäkring samt geografiskt område för båda typerna av försäkringar. Av MD 2001:17 framgår det att det ligger i sakens natur att marknadsföring av pensionsförsäkringar i högre eller mindre grad anspelar på människors oro och farhågor för att inte ha tillräckligt med medel för en tryggad ålderdom. Beräkningar av kommande pensionsutfall bygger på vissa antaganden vilkas infrianden är osäkra. Det kan därför finnas anledning att göra människor uppmärksamma på att högre krav kan behövas ställas i fråga om anordnandet av ett eget pensionsskydd och att hjälp kan behövas för att lösa pensionsfrågorna. MD har i tidigare avgöranden (se bl.a. MD 1995:1 och MD 2000:8) uttalat att reklam inte får som det uttrycks i ICC:s grundregler för reklam utan vägande skäl spela på rädsla eller fruktan. I det aktuella fallet ansåg MD att det saknades vägande skäl för att på det överdrivna sätt som skett i den påtalade reklamfilmen förstärka människors farhågor för den egna pensionsförsörjningen. Inte heller kunde reklamfilmen sägas ha fått en tydlig humoristisk uppläggning eller innehålla humoristiska inslag som var ägnade att motverka den oro och de farhågor som filmen förmedlade. 2.3 ICC och näringslivets egenåtgärder ICC (Internationella handelskammaren) har grundregler för reklam. Tanken är att reglerna i första hand ska användas inom ramen för näringslivets egenåtgärdssystem dock utgör de också en grundläggande regel vid tolkningen av begreppet god marknadsföringssed enligt marknadsföringslagen.

13 13 (26) Näringslivet ställer själva upp vissa regler som rör marknadsföring, dessa brukar kallas näringslivets egenåtgärder. Exempel på egenåtgärder är utarbetandet av normer och etiska regler för marknadsföring 11, inrättandet av nämnder och andra organ för övervakning av efterlevnaden av sådana normer, framtagandet av standardvillkor och förhandsgranskning av marknadsföring Till exempel har Sveriges Försäkringsförbund gett ut rekommendationer och riktlinjer om bland annat god sed för försäkring på internet och en rekommendation om återbäringsränta i bolagens marknadsföring. 12 SOU 2006:76, Otillbörliga affärsmetoder, s. 152

14 14 (26) 3. Granskning av bolagens marknadsföring I detta kapitel redogörs för den granskning av bolagens marknadsföring som Konsumentverket gjort. Det är två frågor som är centrala för konsumenten; Hur mycket kan konsumenten räkna med att få i pension om han/hon väljer en viss produkt och går det att göra en relevant jämförelse mellan olika bolags privata pensionsförsäkringar? 3.1 Prognosverktyg En pensionsberäkning är ett viktigt hjälpmedel för konsumenten när han/hon ska besluta sig för att välja pensionsbolag. Idag ges konsumenter en rad möjligheter att göra en beräkning av sin framtida pension. En pensionsberäkning kan göras tillsammans med en säljare, rådgivare eller försäkringsförmedlare, personligen eller per telefon. För närvarande är det dock många bolag som väljer att ge konsumenten möjlighet att själv göra en beräkning av sin framtida pension med hjälp av ett prognosverktyg på bolagets webbplats. Detta ställer särskilda krav på tydlig och adekvat information om den produkt som marknadsförs. Innan konsumenten beslutar sig för att göra sitt pensionsval är det väsentligt att han/hon också kan jämföra bolagens olika prognoser och erbjudanden och att bolagen ger en realistisk bild av försäkringens framtida avkastning. Detta för att konsumenten ska kunna avgöra vilket bolag som erbjuder bästa möjliga pensionsförsäkring, och vilken produkt som passar konsumenten i det enskilda fallet Beräkningsgrunder Av de 16 bolag som Konsumentverket har granskat är det 12 bolag som har prognosverktyg på sin webbplats. På webbplatsen ges konsumenten möjlighet att fylla i ett formulär som är specifikt för respektive bolag. I formuläret ställs ett antal frågor som ligger till grund för pensionsberäkningen. Frågorna varierar från bolag till bolag. De oftast förekommande frågorna som ställs i beräkningsformuläret i samband med beräkningen är; ålder, nuvarande lön, antal anställningsår och pensionsålder. I några fall kan konsumenten också välja procentuell avkastning och utbetalningstid. Flera bolag ger konsumenten

15 15 (26) möjlighet att göra en beräkning av den totala pensionen där konsumenten kan välja att i beräkningen ta med eventuell tjänstepension samt det samlade sparandet som finns i PPM. Konsumentverket kan konstatera att bolagen använder sig av olika variabler och parametrar i sina prognosverktyg. De flesta bolag tar till exempel ingen hänsyn till kön i den beräkningsmodell som presenteras för konsumenten. Det finns stora skillnader mellan vilka parametrar som bolagen väjer att använda sig av vid beräkningarna, som exempel kan nämnas att vissa bolag använder sig av real avkastning och real löneutveckling, till skillnad från ett bolag som använder nominella belopp när det gäller avkastningen. Några bolag beräknar inflationen till noll medan andra beräknar den till två procent. Sammantaget innebär detta att det kan bli svårt för konsumenten att göra rättvisa bedömningar av de köpalternativ som finns på marknaden. Minsta gemensamma mängd variabler som konsumenten själv kan påverka som identifierats i granskningen är pensionsålder, nuvarande ålder, tillväxt, nuvarande lön och anställningsår. Några av variablerna är anpassade för att konsumenten själv ska kunna ändra i beräkningen och se vilka skillnader som ändringen leder till. Konsumenten kan till exempel räkna med olika hög avkastning. I samband med beräkningarna hos vissa bolag får konsumenten möjlighet att välja mellan att spara i traditionell- eller i fondförsäkring En hypotetisk beräkning utifrån tre typfall För att få en uppfattning om bolagens pensionsprognoser avseende privata pensionsförsäkringar är jämförbara har Konsumentverket tagit fram 3 fiktiva personer och fyllt i de formulär som finns att tillgå i de 12 bolagens prognosverktyg. Personerna som valts representerar inte någon "genomsnittskonsument" eller statistisk säkerställd lönegrupp inom respektive åldersgrupp. De har valts för att se vilka skillnader som erhölls vid olika antaganden samt om bolagen gav relativt likvärdiga pensionssiffror. Konsumentverket har använt följande fiktiva personer;

16 16 (26) Person 1. Kvinna, 25 år, kr/månadslön före skatt, ogift, började arbeta år 2007, går i pension vid 65 års ålder, sparar i traditionell försäkring, 5 procents avkastning, månadssparar 500 kr och är privatanställd arbetare. Bor i Göteborg. Väljer 15 års utbetalningstid. Personen har hittills sparat 2000 kr till sin pension. Person 2. Man, 35 år gammal, kr/månadslön före skatt, gift, började arbeta år 1997, går i pension vid 65 års ålder, sparar i traditionell försäkring, 5 procents avkastning, månadssparar 500 kr och är statligt anställd. Bor i Karlstad. Väljer 15 års utbetalningstid. Personen har hittills sparat 2000 kr till sin pension. Personen har inget efterlevandeskydd. Person 3. Kvinna, 40 år gammal, kr/månadslön före skatt, gift, började arbeta år 1992, går i pension vid 65 års ålder, sparar i traditionell försäkring, 5 procents avkastning, månadssparar 1000 kr och är statligt anställd. Bor i Stockholm. Väljer 15 års utbetalningstid. Personen har hittills sparat 2000 kr till sin pension. Personen har inget efterlevandeskydd. Det är svårt att redovisa en sammanfattande bild av vilka skillnader i prognosutfall som har erhållits då bolagen väljer att redovisa resultaten av beräkningarna på olika sätt. Men givet samma antaganden för varje fiktiv person har beräkningarna visat att utfallet skiljer sig ganska markan inom varje fiktiv person. Följande skillnader kan konstateras vid beräkningarna av privat pension som Konsumentverket har genomfört; Den privata pensionsdelen av den totala pensionen varierar mellan bolagen. Nedan redovisas de lägsta och högsta resultaten av den privata pensionen som erhållits vid beräkningarna.

17 17 (26) Person kr/månad kr/månad Person kr/månad kr/månad Person kr/månad 6295 kr/månad Det är 4339 kr i skillnad för person 1 mellan det högsta och lägsta resultatet som erhållits vid beräkningarna, 3105 kr i skillnad för person 2 och 4659 kr i skillnad mellan det högsta och lägsta resultatet för person 3. Bolagen presenterar även den totala pensionen i procent av slutlönen. Nedan visas skillnader i utfallen mellan bolagen. Person % % av slutlönen Person % - 89 % av slutlönen Person % - 89 % av slutlönen För person 1 skiljer det 35 % mellan det högsta och det lägsta resultatet, för person 2 är skillnaden 21 % och för person 3 är det 18 % i skillnad mellan det högsta och lägsta resultatet. De stora skillnaderna avseende månadsutbetalningarna kan bero på olika faktorer. Det kan bero på bolagens olika sätt att redovisa avgifter och utbetalningstid. Ett antal bolag väljer att göra avdrag för sina avgifter, vissa bolag har inga avgifter och slutligen väljer några bolag att inte redovisa vilka avgifter som tas ut. Bolagen använder sig av olika lång utbetalningstid i sina beräkningsmodeller, detta gör att vissa bolag redovisar vilken privat pension som konsumenten kommer att få under 5 år medan andra har 10, 15 eller 20 års utbetalningstid. Det finns även bolag som har livsvarig utbetalningstid som valbart alternativ. De skillnader i utbetalningstid som finns mellan bolagen gör att resultaten blir väldigt olika mellan bolagen. I vissa beräkningsmodeller kan konsumenten välja utbetalningstid och i några fall finns inte denna möjlighet. Resultaten presenteras antingen i kronor eller i procent av slutlönen. Två bolag redovisar resultatet både i procent av slutlönen och i kronor, vilket gör att resultatet blir mer överblickbart. Det är två bolag som endast redovisar den privata pensionen i procent av slutlönen, utan att ange vilken

18 18 (26) slutlön som ligger till grund för det procentuella resultatet. Det är också två bolag som valt att endast redovisa den privata pensionen i kronor. De flesta bolagen redovisar den privata pensionsförsäkringen som en del av den totala pensionen medan några bolag har valt att endast redovisa den del som omfattar den privata försäkringen. Skillnaderna kan också bero på vilka variabler som konsumenten väljer att fylla i, eventuella avgifter, samt vilka fasta parametrar som bolaget använder sig av i sin beräkning. Sammantaget leder alla dessa olikheter till att det är svårt för konsumenten att få ett resultat som är jämförbart. Konsumenter som gör beräkningar på flera webbplatser kommer att märka att resultatet skiljer sig markant åt mellan de olika bolagen. Olika beräkningsmodeller används också av Försäkringskassan, PPM och tjänstepensionsinstituten. Detta kan leda till att det blir svårt att få en rättvis bild av hela pensionen. Inom ramen för Pensionsrådet 13 pågår just nu ett arbete med att ta fram en strategi för hur den allmänna portalen ska kunna fungera som en gemensam kanal där konsumenter på ett lättbegripligt och adekvat sätt kan få en prognos om sin framtida ålderspension. Pensionsrådets avsikt är att den metod för "standardisering" av beräkningarna av allmän pension som håller på att tas fram också, i relevanta delar, bör gälla för tjänstepension och privat pension. Försäkringskassan och PPM har därför inlett ett gemensamt samarbete med försäkringsbranschen för att på sikt kunna komma överens om gemensamma beräkningsgrunder. Vid kontakt med Försäkringskassan har det dock framkommit att detta är ett långsiktigt arbete som förväntas pågå under flera år. Det är också viktigt med transparens för att en konsument ska kunna fatta ett välgrundat affärsbeslut. En konsument bör på ett överskådligt sätt kunna hitta de faktorer som ligger till grund för beräkningsmodellerna. Flera bolag visar vilka antaganden som har använts i beräkningarna medan några bolag har valt att placera de antaganden som använts i villkorstexten. Detta gör att konsu- 13 Samarbetsprojekt mellan Försäkringskassan, PPM, Finansinspektionen, Konsumentverket, arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer, intresseorganisationer samt representanter för försäkringsbranschen. Pensionsrådet ska bland annat verka för tydligare information om pensionens alla delar samt samordning av beräkningsgrunderna i pensionsprognoserna.

19 19 (26) mentens möjligheter att på ett klart och tydligt sätt kunna överblicka vilka förutsättningar som gäller vid beräkningarna minskar Information om att beräkningarna endast är exempel Det är viktigt för konsumenten att veta att en pensionsberäkning alltid är en prognos och inte ett löfte om en framtida avkastning. Av MD:s dom 1993:34 framkommer det att det är otillbörligt att vid marknadsföringen av pensionsförsäkringar illustrera en framtida värdetillväxt med nominella belopp utan att tydligt klargöra att det inte är fråga om en utfästelse eller en prognos samt att det inte är fråga om verkliga belopp utan endast illustrativa exempel och att värdet av det belopp som kommer att utbetalas är beroende av bland annat penningvärdets utveckling. Bolagen bör enligt Konsumentverket klart och tydligt ange att beräkningarna endast är ett antagande om en framtida avkastning. Vid granskningen har det framkommit ett exempel där det kan ifrågasättas om inte marknadsföringen utgör ett vilseledande utelämnande enligt 10 3 st. MFL. När konsumenten gjort beräkningen kommer följande text fram: Beräkningen är endast ett exempel utifrån angivna uppgifter och förutsättningar. Konsumentverkets bedömning är att texten för det första är relativt otydlig och för det andra är ganska intetsägande. Det finns en överhängande risk för att konsumenten inte ser texten och därmed kan uppfatta beräkningen som ett löfte om framtida pensionsutfall. 3.2 Granskning av marknadsföring på webbplatser Det har visat sig att de större bankerna och försäkringsbolagen som säljer privata pensionsförsäkringar inte marknadsfört dessa i någon större utsträckning på sina webbplatser under den aktuella perioden. Konsumenten hittar framför allt information om bolagens produkter. Det är värt att notera är att

20 20 (26) informationen om pensionsförsäkringen kan framstå som komplicerad och ibland är svår att hitta. I granskningen har Konsumentverket funnit ett antal företeelser som kan anses tveksamma ur ett marknadsföringsperspektiv. På en webbplats finns följande påstående: Se pensionen växa utan avgifter. När konsumenten sedan läser förköpsinformationen om privat pension framkommer det att försäkringsavtalet belastas med avgifter för driftkostnader, riskkostnader samt skatt. För övriga priser hänvisas det till gällande prislista. Av den gällande prislistan framkommer det även att andra avgifter tillkommer till exempel courtage. Att ge konsumenten intrycket av att en produkt är kostnadsfri när den inte är det kan vara vilseledande enligt 10 4 p. och kan enligt 8 MFL, anses otillbörlig om den påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. På en annan webbplats möts konsumenten av fyra diplom med olika utmärkelser när han/hon går in på bolagets webbplats och väljer området liv och pension. Det är lätt att få intrycket att bolaget är väldigt framstående och bäst i klassen, vilket man också framhåller i texten. Till två av diplomen finns det möjlighet för kunden att läsa om varför bolaget har fått ett diplom. Till de andra diplomen finns endast en mycket kortfattad förklaring som kunden inte direkt kan få bekräftad. Det finns ingen länkad information till varför försäkringsbolaget har fått diplomet. En näringsidkare får använda sig av normalt förekommande och lagligen godtagbara överdrifter. Detta gäller naturligtvis endast under förutsättning att överdriften eller framställningen i övrigt inte är vilseledande på annat sätt 14. Om en näringsidkare använder sig av påståenden som bäst och störst ska näringsidkaren kunna styrka dessa. Annars kan marknadsföringen komma att anses som vilseledande om den sannolikt påverkar konsumentens förmåga att fatta ett affärsbeslut. När det gäller påståenden om belöningar och utmärkelser som har tilldelats näringsidkaren får dessa enligt 10 6 p inte vara vilseledande. 14 Prop. 2007/08:115, Ny marknadsföringslag, s. 86

21 21 (26) Ett bolag marknadsför sig på sin webbplats med texten Det är vi som är asterisken Det är nämligen bevisat att vi förvaltar kundernas kapital bäst. Ett bolag som använder sig av värdeomdömen ska kunna styrka dessa. Annars kan marknadsföringen komma att anses som vilseledande enligt 10 MFL. På ett bolags första sida finns det en banner där det står: Dubbla din pension. Flytta den till. Klickar man på bannern kommer man till en sida som informerar om hur man flyttar sitt pensionssparande till bolaget. Från den sidan kan man klicka sig vidare till en sida där det står Dubbla din pension med!. Därefter visas det ett diagram där det aktuella bolaget jämför sig med Det stora försäkringsbolaget och kommer fram till att kunden kan dubbla sin pension genom att vara kund hos det aktuella bolaget. Diagrammet visar att hos det aktuella bolaget kommer konsumenten att få kr i pension medan konsumenten hos det stora försäkringsbolaget kommer att få kr. Anledningen till skillnaden påstås vara att det aktuella bolaget inte tar ut några avgifter medan det stora försäkringsbolaget tar ut en fast avgift på 360 kr och en årsavgift på 2,25 %. Enligt 18 MFL får en näringsidkare i sin reklam direkt eller indirekt peka ut en annan näringsidkare eller dennes produkt endast om jämförelsen inte är vilseledande. Då webbplatsen har granskats sedan den 1 juli 2008 har det upptäckts att det tidigare istället för att stå det stora försäkringsbolaget stod ett namn på en bank. I övrigt har inga uppgifter ändrats. Det kan vara så att den namngivna banken ändrat sina avgifter. Skulle det vara på det sättet måste det aktuella bolaget kunna visa att det finns ett stort försäkringsbolag som tar ut de avgifter som anges i marknadsföringen, annars ska marknadsföringen anses vilseledande. Konsumenten kan även få intrycket av att uttrycket det stora försäkringsbolaget avser alla andra jämförbara bolag vilket kan leda till att konsumenten vilseleds. 3.3 Granskning av övrigt marknadsföringsmaterial De flesta bolag har uppgivit att de under den aktuella perioden inte har haft specifika marknadsföringskampanjer rörande privata pensionsförsäkringar.

22 22 (26) Flera av bolagen har uppgivit till Konsumentverket att de helt saknar marknadsföring utöver den marknadsföring som återfinns på respektive bolags webbplats. Några av bolagen har haft tryckt marknadsföringsmaterial så som annonser och affischer, granskningen av dessa redovisas nedan. I granskningen har Konsumentverket uppmärksammat några annonser där det finns skäl att ifrågasätta om inte dessa är vilseledande. Ett av de granskade bolagen har en affisch där flytträtten marknadsförs på ett ytterst förenklat sätt. Affischen har rubriken: Se till att ditt pensionskapital inte förlorar i värde flytta det till oss. På affischen visas två staplar, där den första stapeln visar före, hos ett annat bolag. Stapeln är delad i två delar där den undre delen har texten Ditt spa- har texten på: rade belopp som är garanterat, den övre delen av stapeln Din värdetillväxt som kan öka eller minska. Den andra stapeln har rubriken Efter, hos. Den andra stapeln har samma färg som den undre delen av den första stapeln och är lika hög som den första stapelns båda delar. Texten på stapeln lyder: Ålderspension med premiegaranti. 100 % av ditt pensionskapital är nu garanterat när du går i pension. Enligt 18 MFL får en näringsidkare i sin reklam direkt eller indirekt peka ut en annan näringsidkare eller dennes produkt endast om jämförelsen inte är vilseledande. Det finns en risk för att affischens utformning när det gäller färg och stapelhöjd på den andra stapeln gör att konsumenten kan få intrycket av att det är hela det sparade beloppet inklusive eventuell framtida värdetillväxten som är garanterat om han/hon flyttar sitt sparade pensionskapital. Konsumenten kan även få intryck av att det aktuella bolaget är bäst på pen- sioner överlag.

23 23 (26) Ett annat bolag har haft en annons införd i fackpress. Annonsen har lydelsen: Genom att flytta ditt pensionssparande till får du istället marknadens lägsta avgifter. När ett bolag har påståenden som lägst avgift, bäst avkast- ning etc. måste bolaget kunna styrka dessa påståenden. Om bolaget inte kan styrka sitt påstående kan marknadsföringen anses vilseledande enligt 10 MFL. Ett av de granskade bolagen säger sig haft bäst avkastning under en viss tidsperiod. I en av deras broschyrer återfinns följande text: Byt till Sveriges bästa privata pensionssparande med garanterad ränta, Sveriges bästa återbäringsränta Ett annat bolag skriver: Ålderspension med premiegaranti har sedan starten i juni 2003 fram till årsskiftet 2007/2008 haft bäst avkastning på marknaden bättre än AMF, SPP och Länsförsäkringar. Så länge bolagen kan styrka sina påståenden kan de använda dessa uttryck i sin marknadsföring. I det första av ovanstående fall kompletteras påståendet med tabeller som styrker att återbäringsräntan har varit bäst hos bolaget under den angivna tidsperioden. Det som gör det hela lite mer komplicerat är att begreppen är olika hos bolagen och det kan vara svårt att veta vilka olika produkter som motsvarar varandra hos de olika bolagen. Det är därför svårt att veta vilka produkter det är som jämförs och det kan också ifrågasättas huruvida bolagen menar samma sak med återbäringsränta och avkastning. Konsumentverket kan även konstatera att bolagen använder många olika benämningar för samma produkt. Privata pensionsförsäkringar kallas ibland åldersspar, modern spar, spar privat, enkla pension etc. De olika benämningarna av samma produkt kan leda till begreppsförvirring, vilket medför att det blir svårt att veta vilka produkter som är jämförbara med varandra.

24 24 (26) 4. Slutsatser och rekommendationer Konsumentverket kan konstatera att den marknadsföring som ägt rum under tiden för granskningen till övervägande del har varit utan anmärkning. Kon- Det kan dessutom vara svårt för konsumenten att jämföra produkterna på sumentverket anser dock att många konsumenter idag gör val baserade på prognoser som inte är jämförbara och att marknadsföringen på bolagens webbsidor samt den marknadsföring som finns i övrigt i vissa fall är tveksam. grund av att många olika benämningar används för samma typ av produkt. Konsumentverket har funnit att det finns oklarheter vad avser marknadsföringen inom de olika områden som har granskats; prognosverktyg, webbplatser och övrigt marknadsföringsmaterial. Prognosverktygen Vid granskningen har Konsumentverket funnit att det är komplicerat eller näst intill omöjligt för den enskilde konsumenten att kunna jämföra de olika pensionsbolagens beräkningar som görs med hjälp av olika prognosverktyg. Konsumentverkets bedömning är dock i nuläget att inget enskilt bolags beräkning kan anses vara vilseledande. I dagsläget skiljer sig metoderna för att beräkna och presentera pensionspro- alldeles för mycket mellan bolagen. Det krävs att bolagen använder gnoser sig av samma parametrar eller åtminstone att övervägande delen av parametrarna är samma vid beräkningarna, och att resultatet presenteras på samma sätt för att konsumenten ska kunna göra ett aktivt och medvetet val baserat på jämförelser mellan prognoserna. Bolagen marknadsför framförallt privata pensionsförsäkringar på sina egna webbplatser. Prognosverktygen får därmed en central roll i marknadsföring- möjlighet att teckna en pensionsförsäkring direkt på bolagens webbplatser en. Ur konsumentsynpunkt är det därför angeläget att marknadsföringen inte är vilseledande framförallt med tanke på att konsumenterna många gånger har utan att någon personlig kontakt med bolaget förekommer.

25 25 (26) Konsumentverket ser med tillförsikt fram emot det arbete som har inletts inom ramen för Pensionsrådet för att ta fram en gemensam standard för hur pensionsberäkningar skall göras och hur de presenteras av enskilda bolag. Konsumentverket anser att ur konsumentsynpunkt är det oerhört viktigt att detta arbete prioriteras och att Pensionsrådet snabbt når ett tillfredställande resultat. Marknadsföring på webbplatser De flesta bolag har uppgett att de till största delen marknadsfört privata pensionsförsäkringar på sina webbplatser. När det gäller marknadsföring på webbplatser kan Konsumentverket konstatera att de flesta bolag lämnar kor- i klassen, det är nämligen bevisat att vi förvaltar kundernas kapital bäst och dubbla din pension. Ifall dessa påståenden inte är sanna kan det påver- ka konsumenten att göra val som kan leda till allvarliga ekonomiska rekt information avseende sina produkter dock kan det vara svårt för konsumenten att hitta informationen. Konsumentverket har dock funnit några webbplatser där det finns skäl att ifrågasätta marknadsföringen. Bolagen måste kunna styrka påståenden som se pensionen växa utan avgifter, bäst konsekvenser. Övrigt marknadsföringsmaterial Marknadsföringen av privata pensionsförsäkringar utanför bolagens webbplatser har som tidigare nämnts varit begränsad. Merparten av det material som granskats har Konsumentverket inte haft något att anmärka på. Konsu- produkt leder till att det blir svårare för konsumenten att jämföra produkterna eftersom konsumenten har svårt att veta vilka produkter som är jämförbara mentverket anser dock att det kan finnas skäl att titta närmare på några av bolagens marknadsföring. Det faktum att bolagen använder sig av olika benämningar för samma typ av med varandra. Vad avser marknadsföringen på webbplatser och övrigt marknadsföringsma- terial förutsätter Konsumentverket att de bolag som berörs säkerställer att

26 26 (26) deras marknadsföring överensstämmer med marknadsföringslagen. En uppföljning kommer att göras under 2009.

27 Konsumentverket Box Karlstad Telefon: Webbplats: E-post:

pp MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:6 2008: Datum 2010-02-09 Dnr C 13/09

pp MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:6 2008: Datum 2010-02-09 Dnr C 13/09 pp MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:6 2008: Datum 2010-02-09 Dnr C 13/09 KÄRANDE KPA Pensionsförsäkring AB (publ.), 106 85 Stockholm Ombud: advokaten D. T. och jur. kand. M. G., Advokatfirman Konsultbyrån för

Läs mer

Djurförsäkringar En granskning av marknadsföring och försäkringsvillkor för katt-, hund- och hästförsäkringar

Djurförsäkringar En granskning av marknadsföring och försäkringsvillkor för katt-, hund- och hästförsäkringar Rapport 2012:2 Djurförsäkringar En granskning av marknadsföring och försäkringsvillkor för katt-, hund- och hästförsäkringar 2012:2 Djurförsäkringar En granskning av marknadsföring och försäkringsvillkor

Läs mer

Granskning av marknadsföring och avtalsvillkor för vissa försäkringar riktade till konsumenter

Granskning av marknadsföring och avtalsvillkor för vissa försäkringar riktade till konsumenter Rapport 2010:16 Granskning av marknadsföring och avtalsvillkor för vissa försäkringar riktade till konsumenter Granskning av marknadsföring och avtalsvillkor för vissa försäkringar riktade till konsumenter

Läs mer

Produktförsäkringar En granskning av förköpsinformation och försäkringsvillkor

Produktförsäkringar En granskning av förköpsinformation och försäkringsvillkor Rapport 2009:4 Produktförsäkringar En granskning av förköpsinformation och försäkringsvillkor Produktförsäkringar En granskning av förköpsinformation och försäkringsvillkor Rapport 2009:4 Konsumentverket

Läs mer

vem tjänar på krångliga pensioner?

vem tjänar på krångliga pensioner? 1 vem tjänar på krångliga pensioner? Eva Adolphson, pensionsekonom Alecta Jonas Hellman, omvärldsanalytiker United Minds Innehåll Förord sid 3 1. En herrans massa papper sid 4 2. Strunta i prognosen tänk

Läs mer

KÅPAN PENSIONER. Information om din pensionsförsäkring. ...värd att spara. Kåpan och din pensionsförsäkring sid 2 3

KÅPAN PENSIONER. Information om din pensionsförsäkring. ...värd att spara. Kåpan och din pensionsförsäkring sid 2 3 KÅPAN PENSIONER Information om din pensionsförsäkring...värd att spara Kåpan och din pensionsförsäkring sid 2 3 Innehållet i din försäkring sid 4 5 Återbetalningsskydd och arvsvinst sid 6 7 Kapitalförvaltning

Läs mer

Beloppsökning under pension* Utbetalningsmodeller livslängder och prognosräntor. Bakgrund

Beloppsökning under pension* Utbetalningsmodeller livslängder och prognosräntor. Bakgrund 1 Utbetalningsmodeller livslängder och prognosräntor Beloppsökning under pension* -5 % % 5 % 1 % 15 % Analytiker: Kajsa Brundin och Christopher Tempelman Branschgenomsnitt Högsta & lägsta * Inflationsjusterad

Läs mer

Kartläggning av hur förvaltningstjänsterna. massfondbyten den 1 december 2011

Kartläggning av hur förvaltningstjänsterna. massfondbyten den 1 december 2011 Kartläggning av hur förvaltningstjänsterna ser ut efter stoppet av massfondbyten den 1 december 2011 Kartläggning av hur förvaltningstjänsterna ser ut efter stoppet av massfondbyten den 1 december 2011

Läs mer

Aktieindexobligationer

Aktieindexobligationer RAPPORT DEN 20 december 2006 DNR 06-6154-399 2006 :19 Aktieindexobligationer en utvärdering av de nya prospektreglerna INNEHÅLL BEGREPPS- OCH ORDLISTA 1 SAMMANFATTNING 3 UTGÅNGSPUNKTER 4 REGELVERK 6 UNDERSÖKNINGEN

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden Konsumentskyddet på finansmarknaden 12 MAJ 2015 12 maj 2015 Dnr 15-6895 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 FI OCH KONSUMENTSKYDDET 4 Konsumenterna behöver skyddas 4 Flera steg för stärkt konsumentskydd 6 RÅDGIVNING

Läs mer

Privat livförsäkrin i Skandia Liv

Privat livförsäkrin i Skandia Liv Privat livförsäkrin i Skandia Liv Förköpsinformation Privat livförsäkrin i Skandia Liv Den här broschyren ger en allmän beskrivning av pensions- och kapitalförsäkringar för det som händer i livet och för

Läs mer

tjänstepension i Skandia Förköpsinformation

tjänstepension i Skandia Förköpsinformation TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER tjänstepension i Skandia Förköpsinformation innehåll Försäkrin savtalet... 4 Premien och försäkrin ens värde... 5 Försäkrin

Läs mer

Privat pensionssparande

Privat pensionssparande Privat pensionssparande Fem fakta om privat pensionssparande Tecknas och betalas individuellt. Spararen ingår ett frivilligt avtal med det försäkringsbolag eller motsvarande som ska förvalta pengarna.

Läs mer

Användarhandbok. Version 5 - uppdaterad i augusti 2015. minpension.se

Användarhandbok. Version 5 - uppdaterad i augusti 2015. minpension.se Version 5 - uppdaterad i augusti 2015 minpension.se Innehållsförteckning 1. Vad är Minpension.se? 4 1.1 Information om Minpension.se på andra språk 5 1.2 För vem är Minpension.se? 5 1.2.1 Alla kan inte

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden RAPPORT DEN 31 MAJ 2007 DNR 07-4828-000 2007 : 9 Konsumentskyddet på finansmarknaden INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 2 1. UTGÅNGSPUNKTER 6 1.1 Statens och konsumenternas ansvar 7 1.2 Flera myndigheter

Läs mer

Standardvillkor för finanstjänster

Standardvillkor för finanstjänster RAPPORT DEN 31 AUGUSTI 2007 Standardvillkor för finanstjänster Rapport enligt regleringsbreven 2007 till Finansinspektionen och Konsumentverket DNR 06-11771-000 2007:15 KONSUMENTVERKET DNR 2006/5084 INNEHÅLL

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Anmälan mot Avanza Bank AB avseende vissa marknadsföringsåtgärder

Anmälan mot Avanza Bank AB avseende vissa marknadsföringsåtgärder Finansinspektionen Enheten för konsumentskydd Box 7821 103 97 Stockholm Stockholm 2014-03-19 Anmälan mot Avanza Bank AB avseende vissa marknadsföringsåtgärder (516401-6718) anmäler härmed Avanza Bank AB

Läs mer

privat livförsäkrin i Skandia Liv

privat livförsäkrin i Skandia Liv TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER privat livförsäkrin i Skandia Liv innehåll livförsäkringar är viktiga 3 bra att veta innan du väljer försäkring 4 närmare

Läs mer

Pensionsmarknad i förändring ITP-UPPHANDLINGEN. 29 september 2008 DNR 07-5286 2008:17

Pensionsmarknad i förändring ITP-UPPHANDLINGEN. 29 september 2008 DNR 07-5286 2008:17 Pensionsmarknad i förändring ITP-UPPHANDLINGEN 29 september 2008 DNR 07-5286 2008:17 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND OCH SYFTE 2 Kartläggning av en pensionsmarknad i förändring med fokus på ITP-upphandlingen

Läs mer

En villkorsstudie om försäkrat intresse i motorfordonsförsäkring

En villkorsstudie om försäkrat intresse i motorfordonsförsäkring Handelshögskolan i Göteborg Juridiska institutionen En villkorsstudie om försäkrat intresse i motorfordonsförsäkring - vilka konsekvenser får begreppen verklig ägare och huvudsaklig brukare? Sara Cronholm

Läs mer

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt Fonder 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska och finansiella frågor. Syftet

Läs mer

Skattning av byteskostnader på den svenska marknaden för pensionsförsäkringar

Skattning av byteskostnader på den svenska marknaden för pensionsförsäkringar Skattning av byteskostnader på den svenska marknaden för pensionsförsäkringar Författare: Steven Zhao och Lovisa Harryzon Handledare: Robert Östling EC6902 Kandidatuppsats i nationalekonomi VT2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Traditionell försäkring

Traditionell försäkring Förköpsinformation Fakta om AMF Pro Alternativ ITP Här beskrivs försäkringens omfattning och de valmöjligheter som finns inom försäkringen. Mot slutet finns lite fakta som mest berör arbetsgivare, men

Läs mer

PUBLICERINGSDATUM 2014-10-23 SENAST REVIDERAD 2015-05-20. Pensionstermer för konsumenter

PUBLICERINGSDATUM 2014-10-23 SENAST REVIDERAD 2015-05-20. Pensionstermer för konsumenter PUBLICERINGSDATUM 2014-10-23 SENAST REVIDERAD 2015-05-20 Pensionstermer för konsumenter 2 (25) Förord Pensionsmyndigheten och Svensk Försäkring har i samarbete med andra aktörer inom pensionsmarknaden

Läs mer

Användarhandbok minpension.se Minpension.se

Användarhandbok minpension.se Minpension.se Användarhandbok minpension.se Minpension.se Version 4 - uppdaterad i maj 2013 Användarhandbok Innehållsförteckning 1. Vad är Minpension.se? 4 1.1 Information om Minpension.se på andra språk 4 1.2 För vem

Läs mer

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå Annika Creutzer Dags att lägga pensionspusslet så tar du som kvinna ut pension på bästa sätt Av Annika Creutzer Förord Annika Creutzer 2015 Ineko AB, Stockholm 2015 ISBN 978-91-637-7764-6 Pensionerna har

Läs mer

Inledning. Marknadsföra rätt. Välkomna. Jur kand Lena Falk. 13 februari 2014 2014-02-10

Inledning. Marknadsföra rätt. Välkomna. Jur kand Lena Falk. 13 februari 2014 2014-02-10 Marknadsföra rätt Välkomna 13 februari 2014 1 Inledning Jur kand Lena Falk Fondbolagens förening Stureplan 6 114 35 Stockholm Tel: 08 506 988 00 E-post: lena.falk@fondbolagen.se Fondbolagens förening 0ch

Läs mer