Ärende 1 Bilagor RUN Detaljbudget 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärende 1 Bilagor RUN Detaljbudget 2013"

Transkript

1 Ärende 1 Bilagor RUN Detaljbudget 2013

2 1 (19) Bilaga 1 Dnr Bilaga till regionutvecklingsnämndens detaljbudget Verksamhets-/Processperspektivet Stimulera nyskapande Den globala konkurrensen blir allt tuffare och det västsvenska näringslivet står inför stora utmaningar. Med utgångspunkt i visionen och tillväxtprogrammet drivs olika utvecklingsprocesser, program och projekt i nära samverkan med ett stort antal aktörer lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Regionala utvecklingsinsatser skall bidra till fler jobb, ett diversifierat och klimatsmart näringsliv och ge förutsättningar för en hållbar utveckling i regionens alla delar. Arbetet inriktas på att stimulera entreprenörskap och företagande, bidra till förnyelse och innovationer i små och medelstora företag och stärka samarbeten mellan företag, akademi och samhälle inom regionala styrkeområden. Ett prioriterat mål i Västra Götalandsregionens övergripande budget är att attrahera nationella och europeiska forskningsresurser till regionen. Regionutvecklingsnämndens strategi för att bidra till detta mål, bygger på att rikta insatser mot forskningsområden där Västra Götalands företag och lärosäten är konkurrenskraftiga idag eller har möjlighet att bli imorgon. Fokus ligger även på att FoU-resurserna ska komma till nytta och bidra till företagens konkurrenskraft men också till att lösa utmaningar i samhället, t e x inom transport, energi och hälsaområdet. Regionfullmäktiges prioriterade mål Forskningsresurserna till Västra Götaland från nationella och europeiska forskningsprogram ska öka Regionala utvecklingsinsatser ska bidra till fler jobb i Västra Götaland Andelen entreprenörer som är kvinnor som nås av regionala stödinsatser ska öka Regionala utvecklingsinsatser ska leda till ett breddat och hållbart näringsliv Regionutvecklingsnämndens prioriteringar för att uppnå målen redovisas nedan. Omställning och förnyelse i Trollhättan och övriga Fyrbodal Med anledning av Saabs konkurs och pågående strukturförändringar i Fyrbodal görs en särskild satsning på omställning och förnyelse i Fyrbodal. Under en treårsperiod

3 2 (19) satsar regeringen totalt 75 mnkr på att först och främst stärka Innovatums arbete men också extra resurser till Omställningskontoret +. Regeringens satsning hanteras av regionutvecklingsnämnden. Regionen bidrar under samma period med 90 mnkr. Dessa resurser skall främst användas till satsningar på energi och klimatteknik samt till pendling/kollektivtrafik. Entreprenörskap och nyföretagande (inkl social ekonomi) Attityder Arbetet med entreprenöriella attityder i skolan går vidare på flera sätt och Västra Götalandsregionen agerar främst genom riktade verksamhetsstöd till entreprenörskapsfrämjande aktörer för olika åldrar som t.ex. Framtidsfrön, Ung Företagsamhet, Drivhuset, Venture Cup och entreprenörsutbildningar vid högskolorna. För de äldre åldrarna kombineras attitydarbetet med tydligt fokus på nyföretagande. Utifrån en samlad utvärdering av regionens insatser inom området initieras även under 2013 riktade satsningar mot ungdomar på yrkesinriktade skolor och på landsbygden. Ungdomars företagsamhet och teknikintresse stimuleras även via de sex science center som finns i Västra Götaland och som Regionutvecklingsnämnden stödjer. Under 2013 genomförs den europeiska konferensen för science centers Ecsite - i Göteborg. Universeum är värd och samverkan sker med de andra verksamheterna. Ambitionen är att på en internationell arena visa upp de metoder och verktyg som man framgångsrikt tillämpar i Västra Götaland för att väcka nyfikenhet och experimentlusta hos barn och ungdomar. Nyföretagande Ett högt nyföretagande är bra för sysselsättningen och dynamiken i näringslivet. Under första kvartalet 2012 minskade nyföretagandet något, men trots minskningen, går utvecklingen åt rätt håll. Det gäller särskilt unga entreprenörer som enligt den senaste statistiken visar att 40 procent av de nya företagen startats av personer under 25 år. Kvinnors andel av nyföretagandet är i stort sett oförändrad, dvs ca 30 procent. Insatser för att stimulera ökat nyföretagande hos kvinnor är fortsatt prioriterat. Västra Götalandsregionen hanterar delar av regeringens satsning på att främja kvinnors företagande med fokus på kvinnor som vill att företaget ska växa, exempelvis på en större inhemsk eller internationell marknad. En annan prioriterad grupp är utrikes födda eftersom nyföretagande bidrar till att skapa nya ingångsjobb. Särskilt viktiga insatser för denna målgrupp är tillgång till kapital och rådgivningsservice på de största minoritetsspråken i stadsdelar med hög andel utrikes födda. Resultatet av den förstudie som gjordes 2011/12 för att undersöka hur kunskaper om genus, jämställdhet och kvinnors företagande kan integreras i företagsfrämjande stödstrukturer, visade på flera utvecklingsbehov. Några av de förbättringsområden som lyftes fram är ett mer genusmedvetet arbetssätt, ett bättre bemötande och en bättre styrning genom tydliga krav. För att kunna genomföra dessa förbättringar, krävs att aktörerna får ett ökat handlingsutrymme och mer kompetensutveckling. Innovationer inom hälso- sjukvården Arbetet med att ta tillvara innovationskraften inom hälso- och sjukvården fortlöper under 2013 genom initiativet Innovationsslussen. Målet är att 100 idéer ska komma in till slussen under 2013 (under 2012 var siffran drygt 60) varav 25 ska ha potential att vidareförädlas. De s.k. idétransportörerna är avgörande för att stimulera och fånga idéer idétransportörerna är personer som finns ute i verksamheten och stödjer sina kollegor i att utveckla idéer. Idag finns idétransportörer på SKAS, NÄL, SÄS, SU/Mölndal och SU i Innovationsslussens regi. Under året ska de genom fortsatt utbildning och stöd ges ytterligare möjlighet att nå ut i sina organisationer. Vidare ska IT-verktyget Idéfabriken lanseras på Innovationsslussens

4 3 (19) hemsida och ge möjlighet till öppen innovation, dvs alla medarbetare kan via Idefabriken båda presentera problem och bidra till lösningar. Verksamheten är idag organiserad som ett projekt där RUN och VINNOVA är finansiärer. I augusti avslutas projektet och ska då utvärderas. Innovationslussens arbete leds av ett särskilt tillsatt innovationsråd med representanter från Västra Götalandsregionens verksamheter inom hälso- sjukvård, regional utveckling samt juridik. Social ekonomi Satsningar inom social ekonomi genomförs i samverkan med Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) och utifrån handlingsprogrammet för Social ekonomi. I samråd med SER prioriteras följande insatser år 2013: genomföra utlysningar inom socialt entreprenörskap för att stödja nya innovativa entreprenöriella projekt bland föreningar, kooperativ och stiftelser. verka för fler insatser och större kunskap om alternativa finansieringsmetoder och mät- och utvärderingsmetoder för social ekonomi. arbeta med den regionala överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och sociala ekonomins aktörer. Ett aktivt deltagande för nationell och internationell samhandling för social ekonomi, civilsamhället och social innovation kommer också att prioriteras. Riktat verksamhetsstöd ges till Coompanion i Fyrbodal, Sjuhärad, Skaraborg och Göteborg för entreprenörsfrämjande aktiviteter och fler företag genom kooperativ och inom föreningar. Innovation och förnyelse i små och medelstora företag Innovationsstöd Västra Götaland behöver fler innovativa företag som kan bidra till att skapa ett näringsliv med både bredd och spets. Fokus i arbetet ligger på att stimulera start av fler innovativa teknikoch kunskapsbaserade företag utifrån den tradition och kunskap som finns i regionen. En ökad fokusering på kunskap, innovation, kapital och internationalisering ger förutsättningar för att nya innovativa företag ska kunna växa och att konkurrenskraften i de befintliga små och medelstora företag ska stärkas. Västra Götalandsregionen bidrar finansiellt till byggandet av en regional infrastruktur för innovation där Science Park med bl.a. sina inkubatorer är viktiga beståndsdelar. Dessutom har Västra Götalandsregionen möjlighet att ge förstudiemedel och riskfinansiering genom kapitalandelslån och såddfinansiering till företagen i inkubatorerna. Under 2013 inriktas arbetet framförallt på att kvalitetssäkra inkubatorernas verksamhet och vidareutveckla de olika finansieringsmöjligheter som riktar sig mot företag. Tillgången till riskvilligt kapital behöver öka. Västra Götalandsregionen medverkar till att skapa strukturer som kan stimulera till att riskkapitalfonder och affärsänglar gör investeringar i tidigare skeden i en affärsutvecklingsprocess än vad som sker idag. Ett utvecklingsarbete för att synliggöra riskkapitalet på ett bättre sätt har påbörjats tillsammans med Västsvenska handelskammaren, Almi, Connect Väst, Innovationsbron och Business Region Göteborg. Innovation och forskning i små- och medelstora företag Regionutvecklingsnämnden medverkar i arbetet med att utveckla ett regionalt system för kunskapsöverföring till små och medelstora företag. Samarbetet mellan regionens högskolor, universitet, industriforskningsinstitut och industriella utvecklingscentra behöver fortsatt stärkas. Industriell Dynamik är ett sammanhållet system för innovationssupport till små och medelstora industriföretag i Västra Götaland. Konceptet är framgångsrikt och utvecklas successivt allteftersom nya behov uppstår. Under 2013 kommer särskilda ansträngningar att

5 4 (19) göras för att stärka innovationsstödet till små- och medelstora företag i Sjuhärad och Fyrbodal med modell från IDC i Skaraborg. För att ytterligare bidra till att höja kunskapsintensiteten i små och medelstora företag har Västra Götalandsregionen utvecklat forskningsprogrammet FoU-kortet. Nya utlysningar av FoU-kortet kommer att genomföras. För att nå målet om 80 ansökningar måste FoU-kortet synliggöras och spridas på ett effektivare sätt, bl.a. genom finansieringsseminarier och ett ökat samarbete mellan aktörerna inom innovationsstödsystemet. Dessutom planeras även riktade utlysningar till några styrkeområden. Internationalisering är en viktig del i arbetet för att små och medelstora företag ska bli mer innovativa. EU:s ramprogram för forskning och utveckling (FP7) samt ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation (CIP) utgör viktiga finansieringskällor för små och medelstora företag. Svenska småföretag deltar dock relativt sett i lägre utsträckning i ramprogrammen än företag från andra deltagarländer. För att öka deltagandet i det 7:e ramprogrammet och EUs kommande program Horisont 2020, vidareutvecklar vi under 2013 särskilda insatser riktade mot små- och medelstora företag. Företagsfinansiering De företagsstöd som Västra Götalandsregionen förfogar över används i huvudsak till såddfinansiering (villkorslån), konsultcheckar, FoU-kort samt av regionalpolitiska skäl till investeringar i stödområdet och i skärgården (bidrag). De bidrar till företagsutveckling för inkubatorsföretagen och i omställningsprocesser. De regionala medlen, via det statliga anslaget, samverkar och kompletterar andra offentliga satsningar som t ex Tillväxtverkets produktutvecklingsmedel. Under 2013 görs en översyn av regionens finansieringsinstrument till små och medelstora företag i syfte att underrätta och tydliggöra de erbjudanden som finns. Västra Götalandsregionen är delägare och medfinansiär av Almi Väst som erbjuder lånefinansiering till företag som passerat såddstadiet och behöver finansiering för att växa. De Almiägda riskkapitalbolagen Start Invest och Almi Invest Västsverige investerar i små och medelstora företag i såväl tidig kommersiell fas som i andra avgörande utvecklingsfaser. Fr. o.m kommer Almi Företagspartner och Innovationsbron ingå i samma koncern. Regionala styrkeområden Det västsvenska näringslivet karakteriseras av internationellt konkurrenskraftiga kluster inom en rad områden som t.ex. life science, energi, hållbara transporter, IT, livsmedel, kemi, textil, trä, kultur-, besöks- och upplevelsenäringen samt den maritima sektorn. För att Västra Götaland även i framtiden ska hävda sig som en ledande kunskapsdriven region, behöver vi miljöer där akademin möter näringslivets utveckling och tillämpning. Insatserna syftar till att fortsatt positionera dessa områden på en global marknad. Samtidigt måste det finnas förutsättningar för nya kunskapskluster att växa sig starka. Arbetet är främst inriktat på affärsutveckling, innovationer, kompetensförsörjning, forskningssamarbeten och internationalisering. Under kommer särskilt fokus ligga på att utveckla och genomföra handlingsprogram för life science, energi och klimatteknik, hållbara transporter och livsmedel/gröna näringar. EU-samarbeten kommer att utgöra en viktig del av handlingsprogrammen. Satsningen på regionala plattformar för företagande och innovation kommer fortsatt att vara starkt prioriterad. Science Parks med sina öppna arenor för samproduktion utgör en viktig infrastruktur för att mobilisera och samla aktörer kring strategiska satsningar inom våra

6 5 (19) styrkeområden. Under 2013 fortsätter utvecklingsarbete kopplat till Science Parks 1 i Västra Götaland. Dels genom medverkan i två EU finansierade Interreg 4C projekt Next Generation Science Parks och Science Parks Without Walls och dels genom ett gemensamt utvecklingssamarbete mellan parkerna. Life Science Life Science är en stark näring i Västra Götaland och Sverige. Under de senaste åren har sektorn dock genomgått stora förändringar. Bolag har omstrukturerat, blivit uppköpta och i vissa fall flyttat ägande och verksamhet från Sverige. Västra Götalandsregionen bedriver sedan flera år ett aktivt arbete med att stärka sektorn med olika former av initiativ. Det sker i nära samverkan med kommuner, lärosäten, institut och företag. Västra Götalandsregionens kombinerade uppdrag för hälso- sjukvård och regional utveckling är en tillgång i det arbetet. Regionutvecklingsnämndens insatser samlas nu i ett handlingsprogram för life science som pekar ut de strategiskt viktiga frågorna och definierar insatserna. Utredningen Utmaningar och möjligheter för life science sektorn i Västra Götaland (2011) som genomfördes av tidigare statministern Ingvar Carlsson ligger till grund för handlingsprogrammet. Under riktas insatserna huvudsakligen till följande områden: Stödja förutsättningar för den kliniska forskningen och prövningen bl.a. genom stöd till Gothia Forum för klinisk forskning. Bidra till utvecklingen av konkurrenskraftiga forsknings- och innovationsmiljöer och samarbeten inom prioriterade områden, såsom biomaterial, hjärta-kärl och hälsoteknik. Öka effekten och nyttan av innovationsstödet till life science sektorn. Utveckla innovationsupphandling som verktyg för utveckling och tillväxt. Vidareutveckla strategiska samarbeten nationellt och internationellt. Ett arbete har inletts tillsammans med Stockholm, Uppsala och Skåne med att ta fram en nationell strategi för life science. Vidare läggs särskild tonvikt vid samarbeten och möjlighet till finansiering från EUs forskningsprogram.det sker t ex genom deltagande i en arbetsgrupp (EUSO) inom ramen för SwedenBio, med målet att underlätta för småföretag att delta i Horizon 2020 samt att påverka kommande arbetsprogram kopplade till Hälsa och Bioteknik. Samarbetet med mellan Oslo och Göteborg ska vidareutvecklas och via nätverket Scanbalt stärks samarbetet med regioner i bl.a Östersjöområdet. Klusterinitiativet GöteborgBIO är en viktig motor och infrastruktur för genomförandet av handlingsprogrammet. Hållbara transporter Fordons- och transportsektorn representerar två viktiga näringsgrenar vilka står inför en omställningsproblematik. Handlingsprogrammet för hållbara transporter har som syfte att formulera och positionera en framtidsinriktad strategi för insatser på regional nivå inom prioriterade områden. Elektrifiering av fordonens drivsystem, utbyggnad av laddinfrastruktur och elektrifiering av vägar är jämte fossilfria bränslen centrala lösningar med stor framtida tillväxtpotential. Nya små och medelstora företag växer för närvarande fram inom det område som kallas e-mobility, men ekosystemet måste stärkas för att bli långsiktigt konkurrenskraftigt. Regionala styrkor inom IKT (informations- och kommunikationsteknologi) har relevans för kommande nya säkerhetslösningar inom aktiv säkerhet, och kommer även att spela en viktig roll för utveckling av nya lösningar för resenärscentrerade persontransporter och effektivare godstransporter. Stora kollektivtrafiksatsningar pågår eller är planerade. Västra Götalandsregionen har mål för 1 Johanneberg Science Park (Göteborg), Lindholmen Science Park (Göteborg), Sahlgrenska Science Park (Göteborg), Gothia Science Park (Skövde), Innovatum teknikpark (Trollhättan).

7 6 (19) kollektivtrafiken vilka innebär att omfattande forskning, test och demonstration kommer att behövas som komplement till innovationsupphandling och mer reguljär upphandling. Västsvenska paketet omfattar integrationen av byggande av både samhälle och transportlösningar. Flera av de utvecklingsprocesser vilka startar eller accelereras under 2013 (FoI-centrum för kollektivtrafik, de VINNOVA-finansierade projekten GoSmart, SendSmart, m fl) tar sin utgångspunkt i att denna integration är möjlig. Arbetet med SAGE (Safe and Green Road Vehicles), fortlöper under året. Västra Götalandsregionen har koordinatorrollen för detta EU-projekt inom 7:e ramprogrammet, vilket syftar till att samordna regionens fordonskluster med ett flertal andra kluster i Europa. Koordinering och rollfördelning behöver utvecklas mellan lokala, regionala och nationella aktörer. Västra Götalandsregionen skall även fortsättningsvis vara aktiv part i det nybildade nationellt initiativet Forum för innovation inom transportområdet. Hållbar stadsutveckling Hållbar stadsutveckling är ett långsiktigt initiativ som sedan 2010 får finansiering av MISTRA (Stiftelsen för Miljöstrategisk forskning). Västra Götalandsregionen medverkar långsiktigt med finansiering och genom att medarbetare deltar i utvecklingsarbetet. Parterna bakom centrat 2 är Chalmers, Göteborgs universitet, IVL, Göteborgs Stad, Göteborgsregionernas kommunalförbund, Länsstyrelsen Västra Götaland och Västra Götalandsregionen. Under 2013 kommer centret driva flertalet projekt där regionen aktivt medverkar i och leder flera av satsningarna, bland annat med inriktning på socialt hållbar stad och klimatomställning. Kopplingar finns till många processer inom regionen så som infrastruktur, kollektivtrafik, rättighetsfrågor, folkhälsa, näringsliv och sjukhus. Under 2013 ska vi också aktivt arbete för utbyte med andra regioner i Sverige angående arbete med hållbar stadsutveckling samt arbeta för att knyta kontakter mellan Mistra Urban Futures internationella plattformar och de internationella partnerskap som regionen verkar inom. Energi och klimat Energi är ett av de viktigaste framtidsområdena med stor betydelse för omställning och förnyelse av den västsvenska industrin. Västra Götaland har antagit ett mål för klimatpolitiken som innebär att regionen skall vara fossiloberoende år Regionutvecklingsnämnden och miljönämnden samarbetar i arbetet med ett handlingsprogram för området Genom en kraftfull satsning på förnybar energi lämnas ett aktivt bidrag till klimatmålet samtidigt som näringslivet ställer om och utrymmet för innovationer inom förnybar energi ökar. Viktiga pågående initiativ på energiområdet är Power Väst som drivs tillsammans med miljönämnden och har fokus på näringslivsutveckling inom vindkraftsområdet. Västra Götalandsregionen medverkar i Energimyndighetens och industrins centrumbildning för vindteknik på Chalmers. Även inom det maritima området pågår flera satsningar som är energirelaterade. Innovationsbolag inom våg-, strömnings- och tidvattenenergi samarbetar med forskning inom Ocean Energy Centre, som är placerat på Chalmers och stöds av Västra Götalandsregionen. Industrin i Västra Götaland bedöms ha goda förutsättningar att etablera sig som leverantörer till havsbaserad vindkraft. Livsmedel/gröna näringar Västra Götaland är ett av de största jordbrukslänen i Sverige och har en betydande livsmedelsindustri. Regionutvecklingsnämnden stödjer aktivt verksamheterna inom Livsmedel i Västs tre dotterbolag som omfattar centrala utvecklingsområden för livsmedelssektorn dvs. primärproduktion (Agroväst), småskalig livsmedelförädling (Lokalproducerat i Väst) och kommersialisering av forskning (Food & Health Concept Center). Under 2012 tas ett handlingsprogram för livsmedel/gröna näringar fram i samarbete 2 Mistra Urban Futures the Göteborg Center of Excellence for Sustainable Urban Futures

8 7 (19) med miljönämnden. Handlingsprogrammets prioriteringar kommer att styra framtida regionala satsningar som t.ex. utbildning och kompetensförsörjning, forskning och innovation, internationalisering. Arbetet fortgår även kring Region Skånes initiativ Food Best Sweden, som syftar till att formera en nationell samverkansgrupp inom livsmedelsområdet. Målet är att få till ett europeiskt konsortiesamarbete inom EUs 7ramprogram. Textil Tillsammans med Högskolan i Borås, företag och samhällsaktörer medverkar Västra Götalandsregionen i den 10-åriga satsningen Smart Textiles. Smart Textiles utsågs 2008 till en av vinnarna av VINNOVA:s Vinnväxt-program för utveckling av framgångsrika innovationssystem, vilket innebär en årlig medfinansiering på 8 mnkr. Man strävar efter att skapa ett väl fungerande innovationssystem där akademi, industri och samhälle möts genom forskning och utveckling av nästa generations textila produkter. Västra Götalandregionen har dessutom medverkat till att koppla Smart Textiles mot EUs forskningsprogram genom projektet Crosstexnet där även andra textila kluster inom EU deltar. CrossTexNet avslutas i april 2013 då en utvärdering kommer att genomföras som utgångspunkt för nya framtida gemensamma satsningar på EU-samarbeten inom textilområdet. Kopplat till området textil gör Västra Götalandsregionen även insatser kopplat till hållbart mode och återvinning. Hållbar kemi Keminäringen har sitt svenska centrum på västkusten, framför allt i Stenungssund där stora företag är verksamma inom ett integrerat produktionscentrum. Globalt står branschen inför stora utmaningar på hållbarhetsområdet. I dagsläget är näringen beroende av fossila råvaror och levererar produkter som är fossilbaserade. Kemiindustriklustret har samlat sig kring visionen Hållbar kemi 2030 som delvis är inspirerad av Västra Götalands mål att vara fossiloberoende år Tillsammans med Chalmers, SP, Västra Götalandsregionen och Business Region Göteborg har industrin utarbetat ett samverkansprojekt som syftar till att underlätta övergången till produktion som baseras på biomaterial. Den första treårsperioden inom området Hållbar kemi inleddes år Marina sektorn Den maritima sektorn är ett viktigt profilområde i Västra Götaland och har en stor utvecklingspotential. Inom ramen för Västra Götalands maritima strategi pågår kontinuerligt samarbete med aktörer inom Östersjö- och Nordsjöregionen liksom övriga Europa. Ambitionen under 2013 är att följa upp den internationella och nationella samling som skedde i Göteborg i maj 2012 inom ramen för European Maritime Day. Den maritima klusteranalysen skall följas upp med fokus på de nya verksamheter och affärsområden inom den maritima sektorn som identifierats. Västra Götalandsregionen satsar på plattformar för maritim innovation, främst Lighthouse (Chalmers/Handelshögskolan), Vattenbrukscentrum Väst och Mare Novum (Göteborgs Universitet) samt Svenskt Marintekniskt Forum. Dessutom medverkar Västra Götalandsregionen i enskilda utvecklings- och innovationsprojekt inom t ex fiske, marin miljöteknik, hållbar turism samt kust- och havsförvaltning. Besöksnäring Besöksnäringen är en av Sveriges nya basnäringar. Målet i näringens nya nationella strategi är en fördubblad omsättning till Västra Götaland tillhör de regioner som har förutsättningar att bidra till att det nationella målet nås. Bl.a. behövs det fler hållbara turistdestinationer som är internationellt konkurrenskraftiga. Bohuslän ingår som ett av fem områden i en nationell satsning på att utveckla till hållbara destinationer ( ).. Västsvenska Turistrådet AB (VTR) är Västra Götalandsregionens helägda dotterbolag för utveckling och marknadsföring av Västra Götaland som destination. Med inriktning på ökad exportmognad och fler internationella besökare i hela regionen krävs en

9 8 (19) destinationsutveckling av besöksmål och boendeanläggningar samt tillgänglighet genom utbyggd kollektivtrafik och anpassade biljettsystem. Kulturella och kreativa näringar Kulturnämndens och regionutvecklingsnämndens gemensamma handlingsprogram för att näringslivsutveckla kultursektorn håller på att slutföras. Programmet har bl.a. omfattat insatser för att utveckla entreprenörsutbildningar, kultursystem, mötesplatser och thinktank. Inom ramen för programmet drivs även EU-projektet Kvintessensen som ger rådgivning och stöd till nyföretagare och entreprenörer inom sektorn. Utvärderingar och resultat av insatserna kommer att analyseras under 2013 och ligga till grund för framtida satsningar på området. Film i Västs verksamhet i Trollhättan och Göteborg är fortsatt en stor del av Västra Götalandsregionens insatser för att utveckla kulturella och kreativa näringar i regionen. Konkurrensen om de stora filmprojekten hårdnar. Det är därför viktigt att Västra Götalandsregionen tillsammans med Trollhättan och Göteborg och andra relevanta aktörer medverkar till att förutsättningarna för produktion i regionen stärks. Europeiskt samarbete inom forskning och innovation Regionutvecklingsnämnden har som mål att stimulera västsvenska aktörer att både öka sin medverkan och stärka sin påverkan på EU:s forsknings- och innovationsprogram. Västra Götalandsregionen tar även en aktiv roll i att själva driva utvecklingsfrågor och program inom europeisk forskningspolitik. Under 2013 startar upptakten på allvar inför EUs nya forskningsoch innovationsprogram Horisont 2020 som lanseras Regionutvecklingsnämnden kommer därför att öka sina insatser för att säkra hög medverkan och påverkan i programmen från ett västsvenskt perspektiv. Insatserna riktas huvudsakligen mot små och medelstora företag samt mot partnerskap inom strategiskt viktiga forskningsområden. Förutsättningarna för regionutvecklingsnämndens extra satsning ska formuleras i ett särskilt program som lanseras under våren. Den ökade satsningen på medverkan i EUs program är även en viktig del av genomförande av regionutvecklingsnämndens handlingsprogram för styrkeområden. Samarbete ska ske med nationella myndigheter såsom VINNOVA som ansvarar för den nationella EU-strategin för forskning och innovation Ledande i kunskap och kompetens Hög kvalitet i utbildning och forskning tillsammans med en effektiv kompetensförsörjning är grundförutsättningar för att positionera Västra Götaland som en ledande kunskapsregion. I december 2009 fick Västra Götalandsregionen i uppdrag av regeringen att etablera en sk Kompetensplattform. Syftet med kompetensplattformen är att skapa förutsättningar för bättre matchning mellan arbetslivets behov och utbudet av utbildning och kompetensutveckling. Under har Västra Götalandsregionen och kommunalförbunden tagit fram inriktning för arbetet samt formerna för samverkan. Under 2013 intensifieras arbetet. Högskolelandskapet är inne i en period av omställning. För att klara omvärldsförändringar såsom ökade kvalitetskrav och minskande studentkullar söker flera lärosäten fördjupade samarbeten. Västra Götalandsregionen kommer under 2013 fortsatt att stödja de processer som stärker samarbete mellan lärosätena i Västra Götaland. Kompetensplattform Västra Götaland Under 2010 utvecklade Västra Götalandsregionen en handlingsplan för arbetet med kompetensplattformen i samverkan med kommunalförbund och andra relevanta aktörer,

10 9 (19) vilken antogs av regionfullmäktige Arbetet med Kompetensplattform Västra Götaland är inriktat på sex målområden. Under 2013 läggs fokus huvudsakligen på följande insatser; Inventera, synliggöra och förbättra informationen om utbudet av offentligt finansierade utbildningar i Västra Götaland Under 2012 tog regionutvecklingsnämnden beslut om att medfinansiera utvecklingen av ett IT-verktyg för utbildningsplanering. Göteborgsregionen (GR) leder arbetet i nära samverkan med kommunalförbunden och Västra Götalandsregionen. Under första halvåret 2013 ska verktyget vara klart att tas i bruk. Verktyget syftar till att underlätta matchningen av kommande behov av kompetens inom olika områden mot dagens utbildningsproduktion och därmed skapa förutsättningar för en proaktiv utbildningsplanering för såväl ungdoms- som vuxenutbildning. Etablera en kontinuerlig dialog med näringsliv och organisationer i Västra Götaland samt med myndigheter och departement med ansvar för uppdraget Inom ramen för kompetensplattformsarbetet bygger vi vidare på redan befintliga forum för samverkan, t ex nätverk kopplat till de sex science parks som finns i Västra Götaland. I vissa sammanhang krävs dock nya arbetsformer. Utveckling av sk branschråd inom viktiga sektorer är ett område som kommer att utvecklas under Ett annat utvecklingsområde är studieoch yrkesvägledningen som behöver få en starkare koppling till utvecklingen på arbetsmarknaden. Tillvarata och utveckla hela arbetskraftens potential En effektiv validering är en förutsättning för en välfungerande arbetsmarknad och utbildningssektor. I Västra Götaland har arbetet med att utveckla funktionella former för validering bedrivits i samverkan mellan näringslivet, kommunal vuxenutbildning och arbetsförmedlingen sedan länge. Under 2012 genomfördes på uppdrag av beredningen för hållbar utveckling en utredning som tog fram förslag på utformningen av en regional stödstruktur för validering som omfattar hela Västra Götaland. Ambitionen är att under 2013 få denna stödstruktur på plats. Viktigt är att de regionala insatserna för validering knyter an till det nationella system som håller på att tas fram och de standarder som utformas på europeisk nivå (t.ex. EQF/NQF). Internationalisering Vårt beroende av omvärlden blir allt mer påtagligt även gällande kompetensförsörjning. Därför ska Västra Götalandsregionen fortsatt vara aktiv på den internationella arenan och stärka samverkan med andra regioner. Samarbeten genom organisationer och nätverk som till exempel EARLALL (European Association of Regions and Local Authorities for Lifelong Learning) och ERY (European Regions for Youth) möjliggör erfarenhetsutbyten, metodutveckling och gemensam bevakning av kompetensfrågor. Det ger oss också möjlighet att tillsammans med andra regioner påverka kommande socialfondsprogram, strukturfonder och policys och gör att vi effektivare kan nyttja dem. Införandet av den europeiska kvalifikationsramen (EQF) pågår runt om i Europa och i den kommande implementeringen i Sverige (NQF) ska Västra Götalandsregionen ligga i framkant. Samverkan mellan universitet och högskolor för ökad konkurrenskraft och attraktivitet Universitet och högskolor i Västra Götaland är centrala för regionens utvecklingskraft. Vid sidan av att hålla en hög kvalitet på utbildning och forskning, har lärosätena en viktig roll för insatser kopplat till livslångt lärande och ett gott innovationsklimat. Högskolelandskapet i Sverige är inne i en period av förändring där man söker olika lösningar för att möta de utmaningar som ökade kvalitetskrav och konkurrenstryck innebär. I Västra Götaland pågår processer mellan exempelvis Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde.

11 Regionutvecklingsnämnde kommer att stödja detta arbete, bl a genom att bidra till utvecklingen av starka gemensamma forskningsmiljöer. 10 (19) En annan viktig insats under 2013 är att underlätta för strategiska forskningsmiljöer att attrahera unga och seniora forskare. Under 2013 kommer Västra Götalandsregionen i dialog med lärosäten, centrumbildningar, forskningsinstitut och företag att vidta konkreta åtgärder i detta syfte. En möjlig väg är att med hjälp av EU-finansiering från programmet Marie Curie starta ett mobilitetsprogram i Västra Götaland för erfarna forskare. VGRs egna verksamheter Gymnasiestyrelsen Uppdraget till gymnasiestyrelsen för 2013 avser särskilt utvecklingen av utbildningsorganisationen för vuxenutbildningen. Behovsanpassade och branschspecifika utbildningar inom komvux och yrkeshögskolan är av strategisk betydelse för gröna näringars kompetensutveckling. Genom att naturbruksgymnasierna har ett regionalt huvudmannaskap kommer dessa att ingå i ett gemensamt utvecklingsarbete. Ambitionen ska vara att skolorna blir en aktiv del i näringarnas kompetensutveckling och ett stöd för regionens utveckling. Åtgärder för att uppfylla målsättningarna i gymnasieskolan behöver ytterligare belysas och naturbruksstyrelsen ska ta initiativ till en fördjupad översyn av framtidsfrågor för verksamheten. Detta ska redovisas till regionutvecklingsnämnden inför budgetprocessen 2014 och genomföras i dialog med regionutvecklingssekretariatet. Stiftelsen Stenebyskolan Stiftelsen Stenebyskolan får för sin verksamhet ett särskilt uppdrag av Bengtsfors kommun och Västra Götalandsregionen. Stiftelsen ska verka för att hålla samman alla de aktiviteter som finns vid skolan och utveckla en stark roll som huvudman för olika verksamheter. Göteborgs universitet och övriga samverkansparter för att understödja långsiktiga gemensamma mål med verksamheten och utvecklingen vid skolan. Mångfald Regionens långsiktiga arbete med att främja integration och mångfald fortsätter, bl a genom samarbetet med Länsstyrelsen och ett flertal myndigheter. Ett resultat av samarbetet är utvecklingen av en etableringsportal, Syftet med portalen är att underlätta nyanlända flyktingars och andra invandrargruppers etablering i arbetsliv och samhälle genom att tillhandahålla samhällsinformation på de största minoritetsspråken. Portalen ägs av Länsstyrelsen, men utvecklingen har bl.a. delfinansierats av regionutvecklingsnämnden. Portalen kan bli ett bra komplement till TillgänglighetsDatabasen, vilket kommer att undersökas under året. För att stimulera ökad mångfald på landsbygden samarbetar regionen med Hushållningssällskapet genom projektet Grön Integration. Denna satsning har visat sig vara framgångsrik när det gäller att skapa nya arbetstillfällen och utveckla nya kunskaper om jordbruk mm. Samarbetet fortsätter även 2013 och utvidgas till att även omfatta ett utbyte mellan stad och landsbygd tillsammans med Utveckling Nordost AB. Samarbetet med Rotary fortsätter också i syfte att öppna dörrar till arbetslivet för akademiker med utländsk utbildning och yrkeskompetens. Ett arbete som sker inom ramen för projektet Yrkesmentorer. Föreningen CSR (Corporate Social Responsibility)Västsverie startade på initiativ av Västra Götalandsregionen. De arbetar aktivt med mångfald och socialt ansvarstagande genom riktade kompetensutvecklingsinsatser till näringslivsaktörer, akademi, offentliga verksamheter och

12 11 (19) föreningsliv. Vidare ska CSR Västsverige verka för ett positivt innovationsklimat mellan ovan nämnda sektorer Utveckla infrastruktur och IT bredband Övergripande uppdrag Västra Götaland är Nordens främsta transportregion och en motor för svensk ekonomi. Transportsystemet är viktigt för människors möjligheter till arbete, utbildning mm. Västra Götaland ska utvecklas som internationellt transportnav, ha en hållbar och konkurrenskraftig infrastruktur och en kollektivtrafik för en gemensam region. Vi ska dessutom vara en ITregion i internationell tätposition. En väl fungerande infrastruktur för gods- och persontransporter samt för IT ska ge möjligheter för ett konkurrenskraftigt näringsliv, en effektiv offentlig verksamhet och leda till en attraktiv region med stora möjligheter för invånarna att kunna bo och arbeta där man vill, att ha en aktiv fritid och ett väl fungerande socialt liv. Västra Götalandsregionen har ett ansvar för att medverka till att infrastrukturen för vägar, järnvägar och kollektivtrafik byggs ut och att företag och hushåll i hela länet får möjlighet till internetuppkoppling med god kvalitet och kapacitet. Förutsättningarna handlar förstås mycket om finansiella resurser både egna och andras men också om samverkan med kommuner, staten och olika intressenter. Viktiga moment är också att utveckla kunskapsunderlag och strategier som kan ligga till grund för inriktningar, prioriteringar samt argumentation och konkret agerande. Bland styrande dokument för regionutvecklingsnämndens och beredningsgruppens för hållbar utveckling arbete inom dessa områden finns ett antal dokument som beslutats av regionstyrelse eller regionfullmäktige. Här kan nämnas regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland , avtal om medfinansiering av transportövergripande infrastrukturåtgärder i Västsverige, strategier och målbilder för tågtrafik, regionbussar, K2020, verksamhetsplan för Västtrafik samt strategin för utbyggnad av IT-infrastrukturen. Regionfullmäktiges prioriterade mål De funktionella arbetsmarknadsregionerna ska utvidgas och sammanfogas Västra Götalands satsningar på infrastruktur ska vara hållbara Investeringar som förbättrar samordningen av transportslag ska prioriteras Vad gäller de funktionella arbetsmarknaderna är det på sikt och förutsatt vissa infrastrukturutbyggnader rimligt att planera för att Göteborgs funktionella arbetsmarknad ska täcka större delen av länet samt delar av Jönköpings och Hallands län. Samtidigt är det viktig att förbättra arbetspendlingsmöjligheterna i ett antal olika riktningar och relationer med prioritet för tillgängligheten till och mellan större arbetsplatsorter inom länet och motsvarande orter i grannregionerna. Västra Götalandsregionens och kommunernas inriktning vad gäller infrastrukturutbyggnaden är att denna till stor del måste ske genom utbyggnad av järnvägsnätet och genom en förbättrad infrastruktur för kollektivtrafiken. Detta innebär utifrån dagens resmönster en tydlig jämställdhetsinriktning. Utvecklingen av infrastruktur, kollektivtrafik och IT-bredband har också betydelse för målsättningen att minska användningen av fossil energi samt påverkar tillgängligheten till olika verksamheter som finansieras av regionen.

13 12 (19) Verksamhetsprioriteringar inför 2013 Västra Götalandsregionen har varit starkt drivande i arbetet för att få till stånd ett avtal om stora och strategiskt viktiga infrastruktursatsningar i Västsverige genom Västsvenska paketet. Västra Götalandsregionen har ett ansvar för att se till att avtalet genomförs på ett sätt som tillgodoser parternas intressen. Detta kommer fortsatt att kräva arbetsinsatser under ett flertal år. Samtidigt har aviserats att den nationella investeringplanen kommer att revideras så att en ny plan upprättas för perioden Detta förutsätter ett intensivt arbete under 2013 där regionen har all anledning att försöka påverka utfallet så att prioritet ges åt viktiga infrastrukturutbyggnader i länet. Här kan det också bli aktuellt med ekonomiska åtaganden exempelvis för utbyggnad av icke-mötesseparerade sträckor på E20. Även de regionala investeringsplanerna kommer att revideras, dock sannolikt med ett års förskjutning, d v s med ett troligt fastställande av en ny regional investeringsplan under våren Detta innebär att Västra Götalandsregionen under 2013 behöver bedriva ett arbete med att inledningsvis ta fram ett kunskapsunderlag som kan ligga till grund för politiska diskussioner om prioriteringar mellan åtgärdsområden, samfinansiering med nationell plan och beställning av effektbeskrivningar och kalkylunderlag för specificerade behov och åtgärder. Inom IT-området sker en stark utveckling av efterfrågan på snabbare överföring av allt större informationsmängder, en utveckling som indikerar att både fibernät och mobilt bredband behöver byggas ut. Till detta kommer den beslutade nedläggningen av små, kopparanslutna telestationer. Det snabbt växande behovet av bättre IT-infrastruktur för hushåll och företag i hela länet understryker behovet av att Västra Götalandsregionen i samverkan med kommunerna arbetar för att genomföra den beslutade strategin för utbyggnad av ITinfrastrukturen. Regionutvecklingsnämnden har anslagit medel för att Västra Götalandsregionen tillsammans med kommunerna ska kunna arbeta vidare med genomförandet av utbyggnadsstrategin och åstadkomma en önskad utbyggnad av infrastrukturen för IT-bredband. Denna möjlighet till fiberutbyggnad/förtätning i områden där det kommersiella underlaget inte finns har väckt stort intresse och arbete med att ta fram utbyggnadsunderlag/program pågår eller har redan resulterat i påbörjade utbyggnader i flertalet kommuner. Inriktningen är att satsningen ska pågå t o m Den trånga sektorn är f n det kompletterande stöd (landsbygdsstöd alternativt kanalisationsstöd) som byalag och föreningar behöver för utbyggnaden av accessnätet som ansluter till de enskilda fastigheterna. Här finns en stor brist på tillgängliga statliga medel. Den tekniska utvecklingen är också snabb vilket aktualiserat ett behov att se över och revidera den IT-bredbandsstrategi som regionstyrelsen beslutade om Detta arbete kommer till stor del att göras under Västra Götalandsregionen har också tillsammans med regeringen undertecknat en avsiktsförklaring om att vi tillsammans med andra lokala och regionala intressenter vill verka för att bättre utnyttja de möjligheter som den digitala tekniken ger. Arbetsnamnet är Regional digital agenda för Västra Götaland och kommer att pågå under ett par års tid. Ytterst handlar detta om att genomföra förändringar som ger mervärden för länets invånare och företag genom ökad tillgänglighet, förbättrad kvalitet och nya utvecklingsmöjligheter.

14 4.0.4 Landsbygdsprogram och regionalt serviceprogram Regionutvecklingsnämnden har sedan 2007 medfinansierat EUs landsbygdsprogram med ca 5 mnkr per år. Prioriterade områden är: småskalig livsmedelsindustri, landsbygdsturism och service på landsbygden. Miljönämnden medverkar med medfinansiering till främst energi- och livsmedelssatsningar. Medfinansiering av landsbygdsprogrammet kommer att fortsätta med samma omfattning även under (19) Västra Götalandsregionen har på uppdrag av regeringen tagit fram ett regionalt serviceprogram som har till syfte att bidra till en god tillgänglighet till kommersiell och offentlig service för medborgare och näringsliv i gles-, landsbygd och skärgårdsområden. Genomförandet av det regionala serviceprogrammet fortsätter under 2013 genom projektfinansiering och partnerskapsmöten. Prioriterade insatser och projekt sker bland annat inom följande områden: modeller för samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor och ideell sektor, förbättrad logistik för livsmedelsföretag och behovsanalys för delårsboende. Arbetet genomförs i bred samverkan mellan regionala, kommunala, statliga, ideella och kommersiella aktörer. Under 2013 ska Västra Götalandsregionen verka för utbyte och erfarenhetsspridning av arbetssätt och verktyg för ökad tillgänglighet till kommersiell och offentlig service bland kommuner och delregioner i Västra Götaland. Nationellt utbyte sker genom möten med Tillväxtverket, Näringsdepartementet och övriga länsstyrelser/regioner i Sverige Delregionala tillväxtprogram Tillväxtprogram anger lokala och regionala prioriteringar för att stödja en långsiktigt stark hållbar tillväxt. Nuvarande tillväxtprogram omfattas av ett regionövergripande program och fyra delregionala program för Fyrbodal, Göteborgsregionen, Sjuhärad och Skaraborg. Regionstyrelsen gav i december 2011 regionutvecklingssekretariatet i uppdrag att utarbeta en ny tillväxt/utvecklingsstrategi för Västra Götaland som skall vara på plats då det nuvarande tillväxtprogrammet löper ut vid årsskiftet Den nya strategin ska vara en sammanhållen strategi för territoriet Västra Götaland och benämns Gemensam strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland Strategin tas fram i en bred process och arbetet förankras såväl internt som externt med kommunalförbunden och övriga delar av det regionala partnerskapet. Strategin ska beslutas av Regionfullmäktige i september I och med den nya tillväxt/utvecklingsstrategin kommer även formerna för hanteringen av de delregionala medlen att ses över. Ingen förändring av nuvarande arbetsordning kommer dock att ske under Externa relationer I förarbetena till nytt tillväxtprogram identifieras fyra externa utmaningar för Västra Götaland: att stå stark i den globala konkurrensen; att hävda sig i det europeiska flernivåstyret; att utnyttja europeiska och nationella verktyg för tillväxt; att utveckla grannrelationerna för att dra fördel av sitt geografiska läge. Allt detta är en integrerad del av tillväxtarbetet på område efter område. Men det kräver också regiongemensam systematik, samordning och politiskt engagemang. Västra Götalands globala konkurrenskraft för att attrahera investeringar, företag, forskning, kvalificerad arbetskraft och besökare är en huvudfråga för hela tillväxtarbetet och behandlas huvudsakligen i andra delar av denna budget. Även arbetet med externa tillväxtverktyg, till exempel sammanhållningspolitiken och EU:s forskningsprogram, beskrivs på annat håll.

15 14 (19) Flernivåstyret innebär att utvecklingen i Västra Götaland i hög grad påverkas av nationella och europeiska beslut och att Västra Götalandsregionen i sin tur behöver bevaka och påverka dessa beslut, formellt och informellt, dels på egen hand, dels i samverkan med andra aktörer i och utanför Västra Götaland. Mycket av bevakningen sker genom europeiska organisationer och nätverk och genom svar på remisser och samråd. Men det krävs också ett aktivt eget arbete i både Bryssel och Stockholm. Brysselkontoret, som i dag består av en tjänsteman på deltid, ska från 2013 vara bemannat varje vardag. Uppdraget är som förut intressebevakning, nätverksbyggande, stöd till förtroendevalda, rapportering och marknadsföring. Till det kommer att hantera och medverka i olika besök från Västra Götaland. Ambitionen på längre sikt är ett kontor med flera personer. Under 2013 genomförs seminarier och andra aktiviteter i Stockholm för att stärka kommunikationen med nationella beslutsfattare och tjänstemän. På sikt kan det bli aktuellt med ett Västra Götalandskontor även där. Västra Götalands geografiska läge mellan Oslo och Öresund, mellan Nordsjön och Östersjön, är en styrka. Regionen fortsätter att verka genom olika projekt och organisationer för att få bort legala och mentala gränshinder och stärka transportsystem så att handel, turism och pendling över gränserna underlättas i korridoren Oslo-Öresund. Västra Götalandsregionen är också fortsatt aktiv i samarbetsorganisationer och projekt kring Nordsjön och Östersjön. Inriktningen för det internationella arbetet beskrivs mer detaljerat i regionstyrelsens årliga handlingsplan EU-program Västra Götalandsregionen ansvarar i första hand för delar av genomförandet i sex EUprogram som gäller perioden Mål 2: Regionala programmet för Konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige (Västra Götaland och Halland). Mål 2: Regionala planen för socialfonden i Västsverige. Interreg IV B Nordsjön. Nationell subkommitté för Sverige Interreg IV B Östersjön. Informationsnod Västsverige Interreg IV A Öresund-Kattegatt-Skagerack (ÖKS/KASK). Information Västra Götaland Interreg IV A Sverige-Norge. Beredningssekretariat Fyrbodal Verksamheten styrs av riktlinjerna för EU:s sammanhållningspolitik , de olika programdokumenten och även av nationella riktlinjer, t ex den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning. I de olika beslutsorganen har Västra Götalandsregionen politiskt utsedda representanter. Alla EU-program har i princip samma förvaltningsstruktur med statliga myndigheter för förvaltning, utbetalning och revision. Beslut fattas av övervakningskommittéer, beslutsdelegationer, styrkommittéer eller i vissa fall av tjänstemän. EU-programgruppens verksamhet finansieras i huvudsak av externa medel; statliga anslag och EU-medel (s.k. teknisk assistans). Västra Götalandsregionen är värdorganisation för det västsvenska regionala strukturfondspartnerskapet. Uppgiften är att prioritera bland, av förvaltningsmyndigheterna godkända, ansökningar inom regionalfonden och socialfonden (Mål 2). Under 2013 planeras för avslutning av samtliga program där Västra Götalandsregionen har någon form av administrativ funktion. Samtidigt skrivs de EU-program som kommer att gälla

16 15 (19) för åren Till grund för Västra Götalandsregionens prioriteringar i den planerade programskrivningen, ligger strategin Europa 2020, partnerskapsöverenskommelsen mellan staten och EU-kommissionen samt den med kommunerna gemensamma regionala utvecklingsstrategin för Västra Götalandsregionen, som nu tas fram. Jämställdhet är ett prioriterat mål i EU-programmen. En särskild prövning görs av de horisontella målen. Krav ställs på aktiva insatser, avseende jämställdhets-, miljö- och integrationsaspekterna, för att EU-medel skall beviljas. Insatserna följs upp löpande Analys och uppföljning Kunskap om regionens utvecklingsförutsättningar kan påverka investeringar och beslut bland enskilda invånare, företag, institutioner och organisationer. Västra Götalandsregionen bidrar till att öka kunskapen om Västra Götaland genom att ta fram statistik och genomföra analyser inom områden som påverkar regionens utveckling. I detta ingår t ex kontinuerlig bevakning av arbetsmarknadsläget, näringslivsstrukturen, kompetensförsörjning, konjunkturläget och demografiska förutsättningar. Analyser för verksamhetens egna behov utgår från de frågor som direkt eller indirekt påverkar utformningen av program, insatser och projekt. Ansvaret för den regionala kompetensplattformen ställer krav på kunskapsunderlag inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet. Under de senaste två åren har flera analyser genomförts inom ramen för kompetensplattformen, bl.a. har prognoser på tillgång och efterfrågan för utbildningsgrupper och analyser av högutbildades flyttmönster till och från Västra Götaland. Under hösten 2012 och våren 2013 planeras ytterligare fördjupningar göras kring nyutexaminerades flyttmönster. Under året planeras även en analys av integrationen på arbetsmarknaden och av vilka åtgärder som kan genomföras på regional nivå för ett ökat tillvaratagande av nyanländas kompetens. Under 2013 kommer regionutvecklingssekretariatet att genomföra en analys av hur branscher i Västra Götaland är relaterade till varandra kunskapsmässigt, s.k. skill relatedness. Genom att kartlägga hur branscher delar beroendet av olika typer av kompetensbehov kan näringslivet i Västra Götaland beskrivas utifrån kompetenskluster. Med denna metod kan man bl.a. analysera förutsättningarna för framtida kompetensförsörjning inom nya branscher. Regionutvecklingsnämnden satsningarna ska kontinuerligt följas upp och utvärderas. År 2013 införs en ny process för ärendehantering och ett ärendehanteringssystem som kommer att förbättra och effektivisera resultatuppföljningen av projekt. I den nya processen ingår även en mer strukturerad modell för att sprida och dra lärdomar från uppföljningar och utvärderingar av avslutade projekt. Under 2013 kommer beslutas om en nytt tillväxt- och utvecklingsstrategi för Västra Götaland som ska gälla för perioden I strategin anges konkreta och mätbara mål för vad som ska uppnås inom perioden. Under 2013 kommer Västra Götalandsregionen tillsammans med kommunalförbunden ta fram lämpliga indikatorer för att mäta hur satsningarna bidrar till strategins mål. Övriga områden som ska prioriteras är under 2013 är: framtagande av analysunderlag till arbetet med den regionala infrastrukturplanen, bl.a. GIS-analyser med den s.k. tillgänglighetsmodellen; lansering av en gemensam statistikportal för Västra Götalandsregionen; analyser av gränsregionen samt analysunderlag till de kommande strukturfondsprogrammen.

17 4. 1 Regionutvecklingsnämndens mål 16 (19) GENVÄG (Guide för entreprenörer i Västra Götaland ) är en attraktiv och välbesökt webbplats som lotsar besökaren till rätt hjälp Styrtal: - Antal besökare på GENVÄG per månad Måltal: - > 1000 besökare per månad Styrtal: Måltal - Ökning av antal registrerade rådgivningsaktörer - Ytterligare tio rådgivningsaktörer ansluter sig Aktiviteter: GENVÄG lanseras i slutet av 2012 och i början av Det kommer att ske i samverkan med projekt Kvintessensen och entreprenörskapsfrämjande aktörer. Annonsering görs främst genom sociala medier. Inloggning till GENVÄG kommer även att kunna ske in via FB, LinkedIn och Twitter. Nya funktioner utvecklas och lanseras kontinuerligt för att se hur olika användargrupper reagerar på utformning och innehåll. Förra året riktade vi oss till Kulturella och Kreativa näringar. Under 2013 kommer vi lansera GENVÄG till en bredare målgrupp. Nya företag startas och befintliga företag utvecklas inom ramen för programmet (kvinnors företagande) under perioden Styrtal: - Antal nystartade företag under programperioden Måltal: - Minst 100 nya företag startas Styrtal: Måltal: Styrtal: Måltal: - Andel deltagande deltidsföretagare som blir heltidsföretagare - >50% av deltagande deltidsföretagare blir heltidsföretagare - Andel deltagande företag i exportsatsningen drivs av kvinnor - >50% av deltagande företag i exportsatsningen drivs av kvinnor Aktiviteter: Västra Götalandsregionen hanterar delar av regeringens satsning på att främja kvinnors företagande med fokus på start av nya företag som drivs av kvinnor samt kvinnliga företagare som vill att företaget ska växa, exempelvis på en större inhemsk eller internationell marknad. Pilotsatsningen på s k utvecklingscheckar för att stimulera internationell handel fortsätter även Denna satsning är även ett led i målet att ha en jämn fördelning av regionala stödinsatser för mellan kvinnor och män. Föreningar och kooperativ är aktiva i genomförandet av programmet för Social ekonomi Styrtal: Föreningar/kooperativ deltar i initiativ Måltal: 140 föreningar och kooperativ är aktiva i initiativ som genomförs genom programmet Aktiviteter: - Genomföra två utlysningar på projekt inom socialt entreprenörskap. - Genomföra en pilotsatsning med inriktning på mätmetoder och analyser av sociala värden i samverkan med enheten för folkhälsofrågor, enheten för rättighetsfrågor och Kultursekretariatet.

18 17 (19) - Sprida goda exempel på lokala finansieringslösningar och öka kompetensen inom området bland sociala ekonomins aktörer, genom t ex nyhetsbrev eller seminarium. - Kompetensutveckling och stöd till sociala ekonomins aktörer för idéutveckling (nya tjänster, produkter, verksamheter) och projektansökningar. Ett ökat ungt entreprenörskap Styrtal: Procentuell andel av elever i årskullen som deltar i UF-företag Antal nya företag som startas genom Drivhuset - Antal unika företagsidéer inom Venture Cup, - Antal kommuner och antal skolor som är anslutna till Framtidsfröns verksamhet Måltal: - UF-företagande ökar från 19 till 21 % andel av eleverna i årskullen nya företag startas genom Drivhusen unika företagsidéer anmäls till Venture Cup - 15 kommuner med ca 350 skolor är anslutna till Framtidsfröns verksamhet Aktiviteter: - Regionala utvecklingsmedel ges till organisationerna Ung Företagsamhet, Drivhus, Venture Cup och Framtidsfrön. - Ett brett urval av aktörer inom ungt entreprenörskap möts till ett eller flera rådslag för att formulera samsyn och gemensamma strategier. - En särskild riktad satsning på ungt entreprenörskap på landsbygden Fler kunskapsintensiva innovativa företag Styrtal: - Antal nya företag/projekt som bildas i inkubatorerna Måltal: nya företag/projekt under 2013 Styrtal: - Procentuell fördelning av kvinnor i inkubatorstyrelserna Måltal: % av ledamöterna i inkubatorstyrelserna skall vara kvinnor under 2013 Aktiviteter: Arbeta enligt den beslutade Inkubatorstrategin bl.a. genom kvalitetssäkring och vidareutveckling av de olika finansieringsmöjligheter som riktar sig mot företag. Ökat intresse för FoU investeringar i små och medelstora företag Styrtal: Ansökningar till Västra Götalandsregionens FoU-kort Måltal: Minst 80 ansökningar Aktiviteter: - Nya utlysningar av FoU-kortet - Synliggörande och spridning bl a genom finansieringsseminarier - Bidra till ett ökat samarbete mellan aktörerna innom innovationsstödssystemet. - Riktade utlysningar till några styrkeområden

19 18 (19) Ökad sysselsättning i de företag som får företagsfinansiering Styrtal: Procentuell ökning av antalet sysselsatta i företagen tre år efter avslutat projekt Måltal: > 5 proc Aktiviteter: De företagsstöd som Västra Götalandsregionen förfogar över används i huvudsak till såddfinansiering (villkorslån), konsultcheckar, FoU-kort samt av regionalpolitiska skäl till investeringar i stödområdet och i skärgården (bidrag). Under 2013 görs en översyn av regionens finansieringsinstrument till små och medelstora företag i syfte att underrätta och tydliggöra de erbjudanden som finns. Företagsfinansiering kommer även att kopplas till handlingsprogrammen för livsmedel/gröna näringar, hållbara transporter, energi och klimatteknik samt life science. Stärka innovationsklimatet inom hälso- sjukvården Styrtal: Antal ideer som hanteras av Initiativet Innovationsslussen Måltal: 100 bearbetas varav 25 går vidare för kommersialisering eller nyttigörande direkt i hälso-sjukvården. Aktiviteter: Syftet med initiativet Innovationsslussen är stimulera till att innovativa ideer utvecklas inom hälso-sjukvården och att dessa kommer till nytta. Innovationslussen arbetar bl.a. via sk idetransportörer, dvs medarbetare inom hälso-sjukvården som stödjer kollegor med utveckling av innovativa ideer. Samverkan sker med Sahlgrenska science park och andra innovationsaktörer när ideer ska kommersialiseras. Attrahera FoU-resurser till västra Götaland Styrtal: Regionutvecklingsnämndens medel ska i ökad utsträckning växlas upp med nationella eller europeiska forskningsresurser. Måltal: minst 50% medfinansiering av RUNS resurser i FoU-satsningar. Aktiviteter: RUNs strategi för att attrahera FoU- resurser till regionen bygger på en specialisering och profilering av FoU- områden där Västra Götaland är konkurrenskraftiga internationellt eller har potential att bli. Fokus ligger dessutom på att FoU resurserna ska bidra till förnyelse inom företag samt ny kunskap som bidrar till att lösa samhällsutmaningar inom t ex miljö och hälsa. Handlingsprogrammen är viktiga verktyg för RUN att implementera denna strategi. Öka västsvensk medverkan i och påverkan på Europeiska forsknings- och innovationsprogram Styrtal: Antal ansökningar till europeiska FoI-program som Regionutvecklingsnämnden medverkar till. Måltal: 15 planeringsanslag/ansökningar. Aktiviteter: Planeringsanslag för att utveckla ansökningar, med fokus på små- och medelstora företag samt styrkeområden. Medfinansiering av strategiskt viktiga projekt och internationella

20 19 (19) samarbeten. Medverkan i europeiska projekt såsom ERA-net där utlysningar görs för små-och medelstora företag. Medfinansiering av Europe Enterprise Network som arbetar med information om EU-program till små och medelstora företag. Medfinansiering av klusterinitiativ som initierar och driver europeiska forskningssamarbeten. Science parks i västra Götaland har även uppgiften att stimulera till relevanta europeiska och internationella forskningsprojekt.

Livskraftigt näringsliv

Livskraftigt näringsliv 1 Livskraftigt näringsliv Två huvuduppdrag Hälso- och sjukvård Tillväxt och utveckling Ca 50 000 anställda. 2 Bredd i uppdraget Helhetssyn - Utmaningar Infrastruktur Kollektivtrafik Näringsliv FoU Kunskap

Läs mer

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör En kunskapsdriven regional utveckling Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör Vision Västra Götaland Ett livskraftigt och hållbart näringsliv Västra Götalands utveckling beror i hög grad av utvecklingskraften

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND 1. BAKGRUND Den sociala ekonomin utgörs av verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Programförslag Att tänka på / nyheter 2014-11-06 1 Senaste nytt! Programbeslut 15 dec. 2014??

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Syfte Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Programmet ska stärka de små och medelstora företagens möjligheter att: konkurrera på globala marknader

Läs mer

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Vi har i Fyrbodal ett nytt tillväxtprogram för perioden 2008 2013, framtaget i dialog mellan kommunerna och partnerskapen. Där har våra gemensamma prioriteringar

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Insatsområden 1. Entreprenörskap och innovativt företagande Aktiviteterna skall bidra till att skapa

Läs mer

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland?

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Varje år dör 1.600 personer i förtid på grund av ojämlikheter i hälsa. Detta medför ett produktionsbortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor en förlust

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Swedish Incubators & Science Parks - den nationella medlemsorganisationen för Sveriges regionala innovationsmiljöer Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Nyttja SISP- medlemmarnas

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden 2014 2020 EU nivå Europa 2020 Gemensamt strategiskt ramverk för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden Nationell nivå Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond,

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Utbildningsråd Skövde 26 april 2012. Mariestad 21 dec 2010 1

Utbildningsråd Skövde 26 april 2012. Mariestad 21 dec 2010 1 Utbildningsråd Skövde 26 april 2012 Mariestad 21 dec 2010 1 Kopplingen mellan utbildningssystem och arbetsliv kan och måste öka. Samtliga som deltagit i intervjuer och arbetsmöten ser frågan som helt central

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket Annika Westerberg Tillväxtverket 1 2 5 Nio program i Sverige Åtta regionala strukturfondsprogram Ett nationellt regionalfondsprogram 23 Fyra Insatsområden 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Att bygga regional kapacitet Den Europeiska regionala utvecklingsfonden Märtha Puranen, programchef Madelen Nilsson, handläggare 2 Förvaltande myndigheter - Tillväxtverket (8+1 Regionalfondsprogram,

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram 2025 STOCKHOLM Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholm 2025: Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionen ska gå från nuvarande styrkeposition till att vara världens mest innovationsdrivna

Läs mer

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Datum 10 juni 2015 Dnr Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 160 miljoner i EU stöd till tolv projekt

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland

Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland Fastställd av regionfullmäktige 8 september 2009, 135 Innehåll Förslagets bakgrund och karaktär... 3 Strategi förslag i sammanfattning... 4 Klimatfrågan

Läs mer

Program. Strukturfondspartnerskapet Stockholm 2

Program. Strukturfondspartnerskapet Stockholm 2 Välkommen! Program 13.10 Resultat av förstudierna, en axplock Urban Innovation/Länsstyrelsen FIA Funktionsnedsatta i anställning genom CSR/Social Venture Network Sweden Yrkesinriktning av vuxna invandrares

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande - jämställdhetspolitisk arena - för de invandrakvinnor som vill och kan arbeta

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad (Styrelsemöte i Förvaltnings AB Framtiden 2014-12-09) Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad - Policy/riktlinjer/regler Gällande from 2014-06-05 Handläggare: Helena Mehner

Läs mer

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Christer Christensen Regional Tillväxt Näringsdepartementet Jobb och konkurrenskraft Sverige i topp i många mätningar

Läs mer

Sandra Lindeskog. Kompetenssamverkan Skåne

Sandra Lindeskog. Kompetenssamverkan Skåne Sandra Lindeskog Kompetenssamverkan Skåne Regeringsuppdraget Regeringsuppdrag till Region Skåne i januari 2010: Ökad kunskap och översikt inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet Samordning av

Läs mer

ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ÖMS operativa program för regionalfonden

ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ÖMS operativa program för regionalfonden ÖMS operativa program för regionalfonden Östra Mellansverige består av Uppsala, Örebro, Sörmland, Västmanland och Östergötlands län Beslutat i december 2014 Bygger på regionala prioriteringar gjorda i

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling.

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling. Verksamhetsplan Entreprenörsregionen 2015-2018 Entreprenörsregionen De elva kommunerna i Entreprenörsregionen har starka traditioner som en kreativ industribygd med framgångsrika företag och aktiva entreprenörer.

Läs mer

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Vi är en ideell organisation, som stöder start ups och SME-företag i tillväxtfas. Vi stöds och finansieras av det lokala Näringslivet, VGR, Tillväxtverket,

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet

Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet Näringsdepartementet Tillväxtverket 310 anställda Budget ca. 4000 miljoner SEK (Inklusive regionala fonden) VINNOVA (Verket för innovationssystem) 200 anställda

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen Västra Götaland 49 kommuner 1,6 miljoner invånare Västra Götalands län Landskap: Västergötland, Bohuslän och Dalsland Största stad: Göteborg Minsta kommun: Dals Ed Regionhuvudstad: Vänersborg 29 611 öar,

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige - ESF-rådet har cirka 130 anställda och är indelat i åtta regioner, med huvudkontor i Stockholm - En nationell handlingsplan och åtta regionala

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 Sveriges Kommuner och Landsting Är en intresse- och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Detaljbudget för regionutvecklingsnämnden 2014

Detaljbudget för regionutvecklingsnämnden 2014 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2013-10-15 Förvaltning/enhet Handläggare: Karin Stadig Roswall Telefon: 010-44 11 623 E-post: karin.stadig-roswall@vgregion.se Till regionutvecklingsnämnden Detaljbudget för

Läs mer

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING Vem ligger bakom? Den nationella strategin är näringens dokument. Strategin har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden?

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden? C-BIC Fas 3 och framtiden? 1 Tillväxtverket Ny programperiod 2014-2020 8 regionala strukturfondsprogram 1 nationellt regionalfondsprogram 945 milj euro 2 Förslag till Regionalt strukturfondsprogram för

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

Lokal näringslivsutveckling

Lokal näringslivsutveckling Lokal näringslivsutveckling Insatser för lokalt utvecklingsarbete Åsa Bjelkeby Enhetschef Regionala miljöer 1 Kort om Tillväxtverket 370 medarbetare på 9 orter Arjeplog, Gävle, Göteborg, Jönköping, Luleå,

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne. Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör

Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne. Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör Var och en har rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden

Läs mer

Handbok för klusterutveckling

Handbok för klusterutveckling Handbok för klusterutveckling Om verktyget Denna handbok är till för kluster som har eller vill ta en aktiv regional roll. Syftet med verktyget är att hjälpa till att leda processen framåt och att underlätta

Läs mer

EU-stöd, Program & fonder

EU-stöd, Program & fonder EU-stöd, Program & fonder Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen är ett informationskontor som ingår i nätverket Europe Direkt och vår uppgift är att sprida information

Läs mer

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Gordon Hahn Jobbar för en organisation som heter Serus och har varit med och tagit fram en plattform för hur man kan jobba

Läs mer

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Senaste nytt från Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Hanna Jönsson, Västra Götalandsregionen Processledare Agenda Introduktion till programmet Vad har hänt sedan 1 mars? Vad är på gång framöver?

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Innovation i södra Småland

Innovation i södra Småland Innovation i södra Småland Vad är INNOVATION? Införandet eller genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process, nya marknadsföringsmetoder, eller nya sätt att organisera affärsverksamhet,

Läs mer

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015 1(8) Verksamhetsplan 2015 Antagen vid årsmöte 1 april 2015 2(8) Föreningens ändamål Företag i Samverkan i Östhammars kommun har enligt stadgarna som ändamål att främja en god samverkan mellan de ideella

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

För framtiden i Gävleborg

För framtiden i Gävleborg RAPPORT 2008-12-05 1 (7) Regeringen Näringsdepartementet Statssekreterare Jöran Hägglund 103 33 Stockholm För framtiden i Gävleborg Gävleborg har enorma rikedomar av natur, kultur, mångfald och öppenhet.

Läs mer

Innovationskraft Stockholm Hur gör vi Stockholm mer innovativt?

Innovationskraft Stockholm Hur gör vi Stockholm mer innovativt? Tillväxt, miljö och regionplanering Innovationskraft Stockholm Hur gör vi Stockholm mer innovativt? 9.00-10.15 Charlotte Hansson, TMR hälsar välkommen Stockholmsregionens innovationsförmåga regionens styrkor

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer