Ärende 1 Bilagor RUN Detaljbudget 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärende 1 Bilagor RUN Detaljbudget 2013"

Transkript

1 Ärende 1 Bilagor RUN Detaljbudget 2013

2 1 (19) Bilaga 1 Dnr Bilaga till regionutvecklingsnämndens detaljbudget Verksamhets-/Processperspektivet Stimulera nyskapande Den globala konkurrensen blir allt tuffare och det västsvenska näringslivet står inför stora utmaningar. Med utgångspunkt i visionen och tillväxtprogrammet drivs olika utvecklingsprocesser, program och projekt i nära samverkan med ett stort antal aktörer lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Regionala utvecklingsinsatser skall bidra till fler jobb, ett diversifierat och klimatsmart näringsliv och ge förutsättningar för en hållbar utveckling i regionens alla delar. Arbetet inriktas på att stimulera entreprenörskap och företagande, bidra till förnyelse och innovationer i små och medelstora företag och stärka samarbeten mellan företag, akademi och samhälle inom regionala styrkeområden. Ett prioriterat mål i Västra Götalandsregionens övergripande budget är att attrahera nationella och europeiska forskningsresurser till regionen. Regionutvecklingsnämndens strategi för att bidra till detta mål, bygger på att rikta insatser mot forskningsområden där Västra Götalands företag och lärosäten är konkurrenskraftiga idag eller har möjlighet att bli imorgon. Fokus ligger även på att FoU-resurserna ska komma till nytta och bidra till företagens konkurrenskraft men också till att lösa utmaningar i samhället, t e x inom transport, energi och hälsaområdet. Regionfullmäktiges prioriterade mål Forskningsresurserna till Västra Götaland från nationella och europeiska forskningsprogram ska öka Regionala utvecklingsinsatser ska bidra till fler jobb i Västra Götaland Andelen entreprenörer som är kvinnor som nås av regionala stödinsatser ska öka Regionala utvecklingsinsatser ska leda till ett breddat och hållbart näringsliv Regionutvecklingsnämndens prioriteringar för att uppnå målen redovisas nedan. Omställning och förnyelse i Trollhättan och övriga Fyrbodal Med anledning av Saabs konkurs och pågående strukturförändringar i Fyrbodal görs en särskild satsning på omställning och förnyelse i Fyrbodal. Under en treårsperiod

3 2 (19) satsar regeringen totalt 75 mnkr på att först och främst stärka Innovatums arbete men också extra resurser till Omställningskontoret +. Regeringens satsning hanteras av regionutvecklingsnämnden. Regionen bidrar under samma period med 90 mnkr. Dessa resurser skall främst användas till satsningar på energi och klimatteknik samt till pendling/kollektivtrafik. Entreprenörskap och nyföretagande (inkl social ekonomi) Attityder Arbetet med entreprenöriella attityder i skolan går vidare på flera sätt och Västra Götalandsregionen agerar främst genom riktade verksamhetsstöd till entreprenörskapsfrämjande aktörer för olika åldrar som t.ex. Framtidsfrön, Ung Företagsamhet, Drivhuset, Venture Cup och entreprenörsutbildningar vid högskolorna. För de äldre åldrarna kombineras attitydarbetet med tydligt fokus på nyföretagande. Utifrån en samlad utvärdering av regionens insatser inom området initieras även under 2013 riktade satsningar mot ungdomar på yrkesinriktade skolor och på landsbygden. Ungdomars företagsamhet och teknikintresse stimuleras även via de sex science center som finns i Västra Götaland och som Regionutvecklingsnämnden stödjer. Under 2013 genomförs den europeiska konferensen för science centers Ecsite - i Göteborg. Universeum är värd och samverkan sker med de andra verksamheterna. Ambitionen är att på en internationell arena visa upp de metoder och verktyg som man framgångsrikt tillämpar i Västra Götaland för att väcka nyfikenhet och experimentlusta hos barn och ungdomar. Nyföretagande Ett högt nyföretagande är bra för sysselsättningen och dynamiken i näringslivet. Under första kvartalet 2012 minskade nyföretagandet något, men trots minskningen, går utvecklingen åt rätt håll. Det gäller särskilt unga entreprenörer som enligt den senaste statistiken visar att 40 procent av de nya företagen startats av personer under 25 år. Kvinnors andel av nyföretagandet är i stort sett oförändrad, dvs ca 30 procent. Insatser för att stimulera ökat nyföretagande hos kvinnor är fortsatt prioriterat. Västra Götalandsregionen hanterar delar av regeringens satsning på att främja kvinnors företagande med fokus på kvinnor som vill att företaget ska växa, exempelvis på en större inhemsk eller internationell marknad. En annan prioriterad grupp är utrikes födda eftersom nyföretagande bidrar till att skapa nya ingångsjobb. Särskilt viktiga insatser för denna målgrupp är tillgång till kapital och rådgivningsservice på de största minoritetsspråken i stadsdelar med hög andel utrikes födda. Resultatet av den förstudie som gjordes 2011/12 för att undersöka hur kunskaper om genus, jämställdhet och kvinnors företagande kan integreras i företagsfrämjande stödstrukturer, visade på flera utvecklingsbehov. Några av de förbättringsområden som lyftes fram är ett mer genusmedvetet arbetssätt, ett bättre bemötande och en bättre styrning genom tydliga krav. För att kunna genomföra dessa förbättringar, krävs att aktörerna får ett ökat handlingsutrymme och mer kompetensutveckling. Innovationer inom hälso- sjukvården Arbetet med att ta tillvara innovationskraften inom hälso- och sjukvården fortlöper under 2013 genom initiativet Innovationsslussen. Målet är att 100 idéer ska komma in till slussen under 2013 (under 2012 var siffran drygt 60) varav 25 ska ha potential att vidareförädlas. De s.k. idétransportörerna är avgörande för att stimulera och fånga idéer idétransportörerna är personer som finns ute i verksamheten och stödjer sina kollegor i att utveckla idéer. Idag finns idétransportörer på SKAS, NÄL, SÄS, SU/Mölndal och SU i Innovationsslussens regi. Under året ska de genom fortsatt utbildning och stöd ges ytterligare möjlighet att nå ut i sina organisationer. Vidare ska IT-verktyget Idéfabriken lanseras på Innovationsslussens

4 3 (19) hemsida och ge möjlighet till öppen innovation, dvs alla medarbetare kan via Idefabriken båda presentera problem och bidra till lösningar. Verksamheten är idag organiserad som ett projekt där RUN och VINNOVA är finansiärer. I augusti avslutas projektet och ska då utvärderas. Innovationslussens arbete leds av ett särskilt tillsatt innovationsråd med representanter från Västra Götalandsregionens verksamheter inom hälso- sjukvård, regional utveckling samt juridik. Social ekonomi Satsningar inom social ekonomi genomförs i samverkan med Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) och utifrån handlingsprogrammet för Social ekonomi. I samråd med SER prioriteras följande insatser år 2013: genomföra utlysningar inom socialt entreprenörskap för att stödja nya innovativa entreprenöriella projekt bland föreningar, kooperativ och stiftelser. verka för fler insatser och större kunskap om alternativa finansieringsmetoder och mät- och utvärderingsmetoder för social ekonomi. arbeta med den regionala överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och sociala ekonomins aktörer. Ett aktivt deltagande för nationell och internationell samhandling för social ekonomi, civilsamhället och social innovation kommer också att prioriteras. Riktat verksamhetsstöd ges till Coompanion i Fyrbodal, Sjuhärad, Skaraborg och Göteborg för entreprenörsfrämjande aktiviteter och fler företag genom kooperativ och inom föreningar. Innovation och förnyelse i små och medelstora företag Innovationsstöd Västra Götaland behöver fler innovativa företag som kan bidra till att skapa ett näringsliv med både bredd och spets. Fokus i arbetet ligger på att stimulera start av fler innovativa teknikoch kunskapsbaserade företag utifrån den tradition och kunskap som finns i regionen. En ökad fokusering på kunskap, innovation, kapital och internationalisering ger förutsättningar för att nya innovativa företag ska kunna växa och att konkurrenskraften i de befintliga små och medelstora företag ska stärkas. Västra Götalandsregionen bidrar finansiellt till byggandet av en regional infrastruktur för innovation där Science Park med bl.a. sina inkubatorer är viktiga beståndsdelar. Dessutom har Västra Götalandsregionen möjlighet att ge förstudiemedel och riskfinansiering genom kapitalandelslån och såddfinansiering till företagen i inkubatorerna. Under 2013 inriktas arbetet framförallt på att kvalitetssäkra inkubatorernas verksamhet och vidareutveckla de olika finansieringsmöjligheter som riktar sig mot företag. Tillgången till riskvilligt kapital behöver öka. Västra Götalandsregionen medverkar till att skapa strukturer som kan stimulera till att riskkapitalfonder och affärsänglar gör investeringar i tidigare skeden i en affärsutvecklingsprocess än vad som sker idag. Ett utvecklingsarbete för att synliggöra riskkapitalet på ett bättre sätt har påbörjats tillsammans med Västsvenska handelskammaren, Almi, Connect Väst, Innovationsbron och Business Region Göteborg. Innovation och forskning i små- och medelstora företag Regionutvecklingsnämnden medverkar i arbetet med att utveckla ett regionalt system för kunskapsöverföring till små och medelstora företag. Samarbetet mellan regionens högskolor, universitet, industriforskningsinstitut och industriella utvecklingscentra behöver fortsatt stärkas. Industriell Dynamik är ett sammanhållet system för innovationssupport till små och medelstora industriföretag i Västra Götaland. Konceptet är framgångsrikt och utvecklas successivt allteftersom nya behov uppstår. Under 2013 kommer särskilda ansträngningar att

5 4 (19) göras för att stärka innovationsstödet till små- och medelstora företag i Sjuhärad och Fyrbodal med modell från IDC i Skaraborg. För att ytterligare bidra till att höja kunskapsintensiteten i små och medelstora företag har Västra Götalandsregionen utvecklat forskningsprogrammet FoU-kortet. Nya utlysningar av FoU-kortet kommer att genomföras. För att nå målet om 80 ansökningar måste FoU-kortet synliggöras och spridas på ett effektivare sätt, bl.a. genom finansieringsseminarier och ett ökat samarbete mellan aktörerna inom innovationsstödsystemet. Dessutom planeras även riktade utlysningar till några styrkeområden. Internationalisering är en viktig del i arbetet för att små och medelstora företag ska bli mer innovativa. EU:s ramprogram för forskning och utveckling (FP7) samt ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation (CIP) utgör viktiga finansieringskällor för små och medelstora företag. Svenska småföretag deltar dock relativt sett i lägre utsträckning i ramprogrammen än företag från andra deltagarländer. För att öka deltagandet i det 7:e ramprogrammet och EUs kommande program Horisont 2020, vidareutvecklar vi under 2013 särskilda insatser riktade mot små- och medelstora företag. Företagsfinansiering De företagsstöd som Västra Götalandsregionen förfogar över används i huvudsak till såddfinansiering (villkorslån), konsultcheckar, FoU-kort samt av regionalpolitiska skäl till investeringar i stödområdet och i skärgården (bidrag). De bidrar till företagsutveckling för inkubatorsföretagen och i omställningsprocesser. De regionala medlen, via det statliga anslaget, samverkar och kompletterar andra offentliga satsningar som t ex Tillväxtverkets produktutvecklingsmedel. Under 2013 görs en översyn av regionens finansieringsinstrument till små och medelstora företag i syfte att underrätta och tydliggöra de erbjudanden som finns. Västra Götalandsregionen är delägare och medfinansiär av Almi Väst som erbjuder lånefinansiering till företag som passerat såddstadiet och behöver finansiering för att växa. De Almiägda riskkapitalbolagen Start Invest och Almi Invest Västsverige investerar i små och medelstora företag i såväl tidig kommersiell fas som i andra avgörande utvecklingsfaser. Fr. o.m kommer Almi Företagspartner och Innovationsbron ingå i samma koncern. Regionala styrkeområden Det västsvenska näringslivet karakteriseras av internationellt konkurrenskraftiga kluster inom en rad områden som t.ex. life science, energi, hållbara transporter, IT, livsmedel, kemi, textil, trä, kultur-, besöks- och upplevelsenäringen samt den maritima sektorn. För att Västra Götaland även i framtiden ska hävda sig som en ledande kunskapsdriven region, behöver vi miljöer där akademin möter näringslivets utveckling och tillämpning. Insatserna syftar till att fortsatt positionera dessa områden på en global marknad. Samtidigt måste det finnas förutsättningar för nya kunskapskluster att växa sig starka. Arbetet är främst inriktat på affärsutveckling, innovationer, kompetensförsörjning, forskningssamarbeten och internationalisering. Under kommer särskilt fokus ligga på att utveckla och genomföra handlingsprogram för life science, energi och klimatteknik, hållbara transporter och livsmedel/gröna näringar. EU-samarbeten kommer att utgöra en viktig del av handlingsprogrammen. Satsningen på regionala plattformar för företagande och innovation kommer fortsatt att vara starkt prioriterad. Science Parks med sina öppna arenor för samproduktion utgör en viktig infrastruktur för att mobilisera och samla aktörer kring strategiska satsningar inom våra

6 5 (19) styrkeområden. Under 2013 fortsätter utvecklingsarbete kopplat till Science Parks 1 i Västra Götaland. Dels genom medverkan i två EU finansierade Interreg 4C projekt Next Generation Science Parks och Science Parks Without Walls och dels genom ett gemensamt utvecklingssamarbete mellan parkerna. Life Science Life Science är en stark näring i Västra Götaland och Sverige. Under de senaste åren har sektorn dock genomgått stora förändringar. Bolag har omstrukturerat, blivit uppköpta och i vissa fall flyttat ägande och verksamhet från Sverige. Västra Götalandsregionen bedriver sedan flera år ett aktivt arbete med att stärka sektorn med olika former av initiativ. Det sker i nära samverkan med kommuner, lärosäten, institut och företag. Västra Götalandsregionens kombinerade uppdrag för hälso- sjukvård och regional utveckling är en tillgång i det arbetet. Regionutvecklingsnämndens insatser samlas nu i ett handlingsprogram för life science som pekar ut de strategiskt viktiga frågorna och definierar insatserna. Utredningen Utmaningar och möjligheter för life science sektorn i Västra Götaland (2011) som genomfördes av tidigare statministern Ingvar Carlsson ligger till grund för handlingsprogrammet. Under riktas insatserna huvudsakligen till följande områden: Stödja förutsättningar för den kliniska forskningen och prövningen bl.a. genom stöd till Gothia Forum för klinisk forskning. Bidra till utvecklingen av konkurrenskraftiga forsknings- och innovationsmiljöer och samarbeten inom prioriterade områden, såsom biomaterial, hjärta-kärl och hälsoteknik. Öka effekten och nyttan av innovationsstödet till life science sektorn. Utveckla innovationsupphandling som verktyg för utveckling och tillväxt. Vidareutveckla strategiska samarbeten nationellt och internationellt. Ett arbete har inletts tillsammans med Stockholm, Uppsala och Skåne med att ta fram en nationell strategi för life science. Vidare läggs särskild tonvikt vid samarbeten och möjlighet till finansiering från EUs forskningsprogram.det sker t ex genom deltagande i en arbetsgrupp (EUSO) inom ramen för SwedenBio, med målet att underlätta för småföretag att delta i Horizon 2020 samt att påverka kommande arbetsprogram kopplade till Hälsa och Bioteknik. Samarbetet med mellan Oslo och Göteborg ska vidareutvecklas och via nätverket Scanbalt stärks samarbetet med regioner i bl.a Östersjöområdet. Klusterinitiativet GöteborgBIO är en viktig motor och infrastruktur för genomförandet av handlingsprogrammet. Hållbara transporter Fordons- och transportsektorn representerar två viktiga näringsgrenar vilka står inför en omställningsproblematik. Handlingsprogrammet för hållbara transporter har som syfte att formulera och positionera en framtidsinriktad strategi för insatser på regional nivå inom prioriterade områden. Elektrifiering av fordonens drivsystem, utbyggnad av laddinfrastruktur och elektrifiering av vägar är jämte fossilfria bränslen centrala lösningar med stor framtida tillväxtpotential. Nya små och medelstora företag växer för närvarande fram inom det område som kallas e-mobility, men ekosystemet måste stärkas för att bli långsiktigt konkurrenskraftigt. Regionala styrkor inom IKT (informations- och kommunikationsteknologi) har relevans för kommande nya säkerhetslösningar inom aktiv säkerhet, och kommer även att spela en viktig roll för utveckling av nya lösningar för resenärscentrerade persontransporter och effektivare godstransporter. Stora kollektivtrafiksatsningar pågår eller är planerade. Västra Götalandsregionen har mål för 1 Johanneberg Science Park (Göteborg), Lindholmen Science Park (Göteborg), Sahlgrenska Science Park (Göteborg), Gothia Science Park (Skövde), Innovatum teknikpark (Trollhättan).

7 6 (19) kollektivtrafiken vilka innebär att omfattande forskning, test och demonstration kommer att behövas som komplement till innovationsupphandling och mer reguljär upphandling. Västsvenska paketet omfattar integrationen av byggande av både samhälle och transportlösningar. Flera av de utvecklingsprocesser vilka startar eller accelereras under 2013 (FoI-centrum för kollektivtrafik, de VINNOVA-finansierade projekten GoSmart, SendSmart, m fl) tar sin utgångspunkt i att denna integration är möjlig. Arbetet med SAGE (Safe and Green Road Vehicles), fortlöper under året. Västra Götalandsregionen har koordinatorrollen för detta EU-projekt inom 7:e ramprogrammet, vilket syftar till att samordna regionens fordonskluster med ett flertal andra kluster i Europa. Koordinering och rollfördelning behöver utvecklas mellan lokala, regionala och nationella aktörer. Västra Götalandsregionen skall även fortsättningsvis vara aktiv part i det nybildade nationellt initiativet Forum för innovation inom transportområdet. Hållbar stadsutveckling Hållbar stadsutveckling är ett långsiktigt initiativ som sedan 2010 får finansiering av MISTRA (Stiftelsen för Miljöstrategisk forskning). Västra Götalandsregionen medverkar långsiktigt med finansiering och genom att medarbetare deltar i utvecklingsarbetet. Parterna bakom centrat 2 är Chalmers, Göteborgs universitet, IVL, Göteborgs Stad, Göteborgsregionernas kommunalförbund, Länsstyrelsen Västra Götaland och Västra Götalandsregionen. Under 2013 kommer centret driva flertalet projekt där regionen aktivt medverkar i och leder flera av satsningarna, bland annat med inriktning på socialt hållbar stad och klimatomställning. Kopplingar finns till många processer inom regionen så som infrastruktur, kollektivtrafik, rättighetsfrågor, folkhälsa, näringsliv och sjukhus. Under 2013 ska vi också aktivt arbete för utbyte med andra regioner i Sverige angående arbete med hållbar stadsutveckling samt arbeta för att knyta kontakter mellan Mistra Urban Futures internationella plattformar och de internationella partnerskap som regionen verkar inom. Energi och klimat Energi är ett av de viktigaste framtidsområdena med stor betydelse för omställning och förnyelse av den västsvenska industrin. Västra Götaland har antagit ett mål för klimatpolitiken som innebär att regionen skall vara fossiloberoende år Regionutvecklingsnämnden och miljönämnden samarbetar i arbetet med ett handlingsprogram för området Genom en kraftfull satsning på förnybar energi lämnas ett aktivt bidrag till klimatmålet samtidigt som näringslivet ställer om och utrymmet för innovationer inom förnybar energi ökar. Viktiga pågående initiativ på energiområdet är Power Väst som drivs tillsammans med miljönämnden och har fokus på näringslivsutveckling inom vindkraftsområdet. Västra Götalandsregionen medverkar i Energimyndighetens och industrins centrumbildning för vindteknik på Chalmers. Även inom det maritima området pågår flera satsningar som är energirelaterade. Innovationsbolag inom våg-, strömnings- och tidvattenenergi samarbetar med forskning inom Ocean Energy Centre, som är placerat på Chalmers och stöds av Västra Götalandsregionen. Industrin i Västra Götaland bedöms ha goda förutsättningar att etablera sig som leverantörer till havsbaserad vindkraft. Livsmedel/gröna näringar Västra Götaland är ett av de största jordbrukslänen i Sverige och har en betydande livsmedelsindustri. Regionutvecklingsnämnden stödjer aktivt verksamheterna inom Livsmedel i Västs tre dotterbolag som omfattar centrala utvecklingsområden för livsmedelssektorn dvs. primärproduktion (Agroväst), småskalig livsmedelförädling (Lokalproducerat i Väst) och kommersialisering av forskning (Food & Health Concept Center). Under 2012 tas ett handlingsprogram för livsmedel/gröna näringar fram i samarbete 2 Mistra Urban Futures the Göteborg Center of Excellence for Sustainable Urban Futures

8 7 (19) med miljönämnden. Handlingsprogrammets prioriteringar kommer att styra framtida regionala satsningar som t.ex. utbildning och kompetensförsörjning, forskning och innovation, internationalisering. Arbetet fortgår även kring Region Skånes initiativ Food Best Sweden, som syftar till att formera en nationell samverkansgrupp inom livsmedelsområdet. Målet är att få till ett europeiskt konsortiesamarbete inom EUs 7ramprogram. Textil Tillsammans med Högskolan i Borås, företag och samhällsaktörer medverkar Västra Götalandsregionen i den 10-åriga satsningen Smart Textiles. Smart Textiles utsågs 2008 till en av vinnarna av VINNOVA:s Vinnväxt-program för utveckling av framgångsrika innovationssystem, vilket innebär en årlig medfinansiering på 8 mnkr. Man strävar efter att skapa ett väl fungerande innovationssystem där akademi, industri och samhälle möts genom forskning och utveckling av nästa generations textila produkter. Västra Götalandregionen har dessutom medverkat till att koppla Smart Textiles mot EUs forskningsprogram genom projektet Crosstexnet där även andra textila kluster inom EU deltar. CrossTexNet avslutas i april 2013 då en utvärdering kommer att genomföras som utgångspunkt för nya framtida gemensamma satsningar på EU-samarbeten inom textilområdet. Kopplat till området textil gör Västra Götalandsregionen även insatser kopplat till hållbart mode och återvinning. Hållbar kemi Keminäringen har sitt svenska centrum på västkusten, framför allt i Stenungssund där stora företag är verksamma inom ett integrerat produktionscentrum. Globalt står branschen inför stora utmaningar på hållbarhetsområdet. I dagsläget är näringen beroende av fossila råvaror och levererar produkter som är fossilbaserade. Kemiindustriklustret har samlat sig kring visionen Hållbar kemi 2030 som delvis är inspirerad av Västra Götalands mål att vara fossiloberoende år Tillsammans med Chalmers, SP, Västra Götalandsregionen och Business Region Göteborg har industrin utarbetat ett samverkansprojekt som syftar till att underlätta övergången till produktion som baseras på biomaterial. Den första treårsperioden inom området Hållbar kemi inleddes år Marina sektorn Den maritima sektorn är ett viktigt profilområde i Västra Götaland och har en stor utvecklingspotential. Inom ramen för Västra Götalands maritima strategi pågår kontinuerligt samarbete med aktörer inom Östersjö- och Nordsjöregionen liksom övriga Europa. Ambitionen under 2013 är att följa upp den internationella och nationella samling som skedde i Göteborg i maj 2012 inom ramen för European Maritime Day. Den maritima klusteranalysen skall följas upp med fokus på de nya verksamheter och affärsområden inom den maritima sektorn som identifierats. Västra Götalandsregionen satsar på plattformar för maritim innovation, främst Lighthouse (Chalmers/Handelshögskolan), Vattenbrukscentrum Väst och Mare Novum (Göteborgs Universitet) samt Svenskt Marintekniskt Forum. Dessutom medverkar Västra Götalandsregionen i enskilda utvecklings- och innovationsprojekt inom t ex fiske, marin miljöteknik, hållbar turism samt kust- och havsförvaltning. Besöksnäring Besöksnäringen är en av Sveriges nya basnäringar. Målet i näringens nya nationella strategi är en fördubblad omsättning till Västra Götaland tillhör de regioner som har förutsättningar att bidra till att det nationella målet nås. Bl.a. behövs det fler hållbara turistdestinationer som är internationellt konkurrenskraftiga. Bohuslän ingår som ett av fem områden i en nationell satsning på att utveckla till hållbara destinationer ( ).. Västsvenska Turistrådet AB (VTR) är Västra Götalandsregionens helägda dotterbolag för utveckling och marknadsföring av Västra Götaland som destination. Med inriktning på ökad exportmognad och fler internationella besökare i hela regionen krävs en

9 8 (19) destinationsutveckling av besöksmål och boendeanläggningar samt tillgänglighet genom utbyggd kollektivtrafik och anpassade biljettsystem. Kulturella och kreativa näringar Kulturnämndens och regionutvecklingsnämndens gemensamma handlingsprogram för att näringslivsutveckla kultursektorn håller på att slutföras. Programmet har bl.a. omfattat insatser för att utveckla entreprenörsutbildningar, kultursystem, mötesplatser och thinktank. Inom ramen för programmet drivs även EU-projektet Kvintessensen som ger rådgivning och stöd till nyföretagare och entreprenörer inom sektorn. Utvärderingar och resultat av insatserna kommer att analyseras under 2013 och ligga till grund för framtida satsningar på området. Film i Västs verksamhet i Trollhättan och Göteborg är fortsatt en stor del av Västra Götalandsregionens insatser för att utveckla kulturella och kreativa näringar i regionen. Konkurrensen om de stora filmprojekten hårdnar. Det är därför viktigt att Västra Götalandsregionen tillsammans med Trollhättan och Göteborg och andra relevanta aktörer medverkar till att förutsättningarna för produktion i regionen stärks. Europeiskt samarbete inom forskning och innovation Regionutvecklingsnämnden har som mål att stimulera västsvenska aktörer att både öka sin medverkan och stärka sin påverkan på EU:s forsknings- och innovationsprogram. Västra Götalandsregionen tar även en aktiv roll i att själva driva utvecklingsfrågor och program inom europeisk forskningspolitik. Under 2013 startar upptakten på allvar inför EUs nya forskningsoch innovationsprogram Horisont 2020 som lanseras Regionutvecklingsnämnden kommer därför att öka sina insatser för att säkra hög medverkan och påverkan i programmen från ett västsvenskt perspektiv. Insatserna riktas huvudsakligen mot små och medelstora företag samt mot partnerskap inom strategiskt viktiga forskningsområden. Förutsättningarna för regionutvecklingsnämndens extra satsning ska formuleras i ett särskilt program som lanseras under våren. Den ökade satsningen på medverkan i EUs program är även en viktig del av genomförande av regionutvecklingsnämndens handlingsprogram för styrkeområden. Samarbete ska ske med nationella myndigheter såsom VINNOVA som ansvarar för den nationella EU-strategin för forskning och innovation Ledande i kunskap och kompetens Hög kvalitet i utbildning och forskning tillsammans med en effektiv kompetensförsörjning är grundförutsättningar för att positionera Västra Götaland som en ledande kunskapsregion. I december 2009 fick Västra Götalandsregionen i uppdrag av regeringen att etablera en sk Kompetensplattform. Syftet med kompetensplattformen är att skapa förutsättningar för bättre matchning mellan arbetslivets behov och utbudet av utbildning och kompetensutveckling. Under har Västra Götalandsregionen och kommunalförbunden tagit fram inriktning för arbetet samt formerna för samverkan. Under 2013 intensifieras arbetet. Högskolelandskapet är inne i en period av omställning. För att klara omvärldsförändringar såsom ökade kvalitetskrav och minskande studentkullar söker flera lärosäten fördjupade samarbeten. Västra Götalandsregionen kommer under 2013 fortsatt att stödja de processer som stärker samarbete mellan lärosätena i Västra Götaland. Kompetensplattform Västra Götaland Under 2010 utvecklade Västra Götalandsregionen en handlingsplan för arbetet med kompetensplattformen i samverkan med kommunalförbund och andra relevanta aktörer,

10 9 (19) vilken antogs av regionfullmäktige Arbetet med Kompetensplattform Västra Götaland är inriktat på sex målområden. Under 2013 läggs fokus huvudsakligen på följande insatser; Inventera, synliggöra och förbättra informationen om utbudet av offentligt finansierade utbildningar i Västra Götaland Under 2012 tog regionutvecklingsnämnden beslut om att medfinansiera utvecklingen av ett IT-verktyg för utbildningsplanering. Göteborgsregionen (GR) leder arbetet i nära samverkan med kommunalförbunden och Västra Götalandsregionen. Under första halvåret 2013 ska verktyget vara klart att tas i bruk. Verktyget syftar till att underlätta matchningen av kommande behov av kompetens inom olika områden mot dagens utbildningsproduktion och därmed skapa förutsättningar för en proaktiv utbildningsplanering för såväl ungdoms- som vuxenutbildning. Etablera en kontinuerlig dialog med näringsliv och organisationer i Västra Götaland samt med myndigheter och departement med ansvar för uppdraget Inom ramen för kompetensplattformsarbetet bygger vi vidare på redan befintliga forum för samverkan, t ex nätverk kopplat till de sex science parks som finns i Västra Götaland. I vissa sammanhang krävs dock nya arbetsformer. Utveckling av sk branschråd inom viktiga sektorer är ett område som kommer att utvecklas under Ett annat utvecklingsområde är studieoch yrkesvägledningen som behöver få en starkare koppling till utvecklingen på arbetsmarknaden. Tillvarata och utveckla hela arbetskraftens potential En effektiv validering är en förutsättning för en välfungerande arbetsmarknad och utbildningssektor. I Västra Götaland har arbetet med att utveckla funktionella former för validering bedrivits i samverkan mellan näringslivet, kommunal vuxenutbildning och arbetsförmedlingen sedan länge. Under 2012 genomfördes på uppdrag av beredningen för hållbar utveckling en utredning som tog fram förslag på utformningen av en regional stödstruktur för validering som omfattar hela Västra Götaland. Ambitionen är att under 2013 få denna stödstruktur på plats. Viktigt är att de regionala insatserna för validering knyter an till det nationella system som håller på att tas fram och de standarder som utformas på europeisk nivå (t.ex. EQF/NQF). Internationalisering Vårt beroende av omvärlden blir allt mer påtagligt även gällande kompetensförsörjning. Därför ska Västra Götalandsregionen fortsatt vara aktiv på den internationella arenan och stärka samverkan med andra regioner. Samarbeten genom organisationer och nätverk som till exempel EARLALL (European Association of Regions and Local Authorities for Lifelong Learning) och ERY (European Regions for Youth) möjliggör erfarenhetsutbyten, metodutveckling och gemensam bevakning av kompetensfrågor. Det ger oss också möjlighet att tillsammans med andra regioner påverka kommande socialfondsprogram, strukturfonder och policys och gör att vi effektivare kan nyttja dem. Införandet av den europeiska kvalifikationsramen (EQF) pågår runt om i Europa och i den kommande implementeringen i Sverige (NQF) ska Västra Götalandsregionen ligga i framkant. Samverkan mellan universitet och högskolor för ökad konkurrenskraft och attraktivitet Universitet och högskolor i Västra Götaland är centrala för regionens utvecklingskraft. Vid sidan av att hålla en hög kvalitet på utbildning och forskning, har lärosätena en viktig roll för insatser kopplat till livslångt lärande och ett gott innovationsklimat. Högskolelandskapet i Sverige är inne i en period av förändring där man söker olika lösningar för att möta de utmaningar som ökade kvalitetskrav och konkurrenstryck innebär. I Västra Götaland pågår processer mellan exempelvis Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde.

11 Regionutvecklingsnämnde kommer att stödja detta arbete, bl a genom att bidra till utvecklingen av starka gemensamma forskningsmiljöer. 10 (19) En annan viktig insats under 2013 är att underlätta för strategiska forskningsmiljöer att attrahera unga och seniora forskare. Under 2013 kommer Västra Götalandsregionen i dialog med lärosäten, centrumbildningar, forskningsinstitut och företag att vidta konkreta åtgärder i detta syfte. En möjlig väg är att med hjälp av EU-finansiering från programmet Marie Curie starta ett mobilitetsprogram i Västra Götaland för erfarna forskare. VGRs egna verksamheter Gymnasiestyrelsen Uppdraget till gymnasiestyrelsen för 2013 avser särskilt utvecklingen av utbildningsorganisationen för vuxenutbildningen. Behovsanpassade och branschspecifika utbildningar inom komvux och yrkeshögskolan är av strategisk betydelse för gröna näringars kompetensutveckling. Genom att naturbruksgymnasierna har ett regionalt huvudmannaskap kommer dessa att ingå i ett gemensamt utvecklingsarbete. Ambitionen ska vara att skolorna blir en aktiv del i näringarnas kompetensutveckling och ett stöd för regionens utveckling. Åtgärder för att uppfylla målsättningarna i gymnasieskolan behöver ytterligare belysas och naturbruksstyrelsen ska ta initiativ till en fördjupad översyn av framtidsfrågor för verksamheten. Detta ska redovisas till regionutvecklingsnämnden inför budgetprocessen 2014 och genomföras i dialog med regionutvecklingssekretariatet. Stiftelsen Stenebyskolan Stiftelsen Stenebyskolan får för sin verksamhet ett särskilt uppdrag av Bengtsfors kommun och Västra Götalandsregionen. Stiftelsen ska verka för att hålla samman alla de aktiviteter som finns vid skolan och utveckla en stark roll som huvudman för olika verksamheter. Göteborgs universitet och övriga samverkansparter för att understödja långsiktiga gemensamma mål med verksamheten och utvecklingen vid skolan. Mångfald Regionens långsiktiga arbete med att främja integration och mångfald fortsätter, bl a genom samarbetet med Länsstyrelsen och ett flertal myndigheter. Ett resultat av samarbetet är utvecklingen av en etableringsportal, Syftet med portalen är att underlätta nyanlända flyktingars och andra invandrargruppers etablering i arbetsliv och samhälle genom att tillhandahålla samhällsinformation på de största minoritetsspråken. Portalen ägs av Länsstyrelsen, men utvecklingen har bl.a. delfinansierats av regionutvecklingsnämnden. Portalen kan bli ett bra komplement till TillgänglighetsDatabasen, vilket kommer att undersökas under året. För att stimulera ökad mångfald på landsbygden samarbetar regionen med Hushållningssällskapet genom projektet Grön Integration. Denna satsning har visat sig vara framgångsrik när det gäller att skapa nya arbetstillfällen och utveckla nya kunskaper om jordbruk mm. Samarbetet fortsätter även 2013 och utvidgas till att även omfatta ett utbyte mellan stad och landsbygd tillsammans med Utveckling Nordost AB. Samarbetet med Rotary fortsätter också i syfte att öppna dörrar till arbetslivet för akademiker med utländsk utbildning och yrkeskompetens. Ett arbete som sker inom ramen för projektet Yrkesmentorer. Föreningen CSR (Corporate Social Responsibility)Västsverie startade på initiativ av Västra Götalandsregionen. De arbetar aktivt med mångfald och socialt ansvarstagande genom riktade kompetensutvecklingsinsatser till näringslivsaktörer, akademi, offentliga verksamheter och

12 11 (19) föreningsliv. Vidare ska CSR Västsverige verka för ett positivt innovationsklimat mellan ovan nämnda sektorer Utveckla infrastruktur och IT bredband Övergripande uppdrag Västra Götaland är Nordens främsta transportregion och en motor för svensk ekonomi. Transportsystemet är viktigt för människors möjligheter till arbete, utbildning mm. Västra Götaland ska utvecklas som internationellt transportnav, ha en hållbar och konkurrenskraftig infrastruktur och en kollektivtrafik för en gemensam region. Vi ska dessutom vara en ITregion i internationell tätposition. En väl fungerande infrastruktur för gods- och persontransporter samt för IT ska ge möjligheter för ett konkurrenskraftigt näringsliv, en effektiv offentlig verksamhet och leda till en attraktiv region med stora möjligheter för invånarna att kunna bo och arbeta där man vill, att ha en aktiv fritid och ett väl fungerande socialt liv. Västra Götalandsregionen har ett ansvar för att medverka till att infrastrukturen för vägar, järnvägar och kollektivtrafik byggs ut och att företag och hushåll i hela länet får möjlighet till internetuppkoppling med god kvalitet och kapacitet. Förutsättningarna handlar förstås mycket om finansiella resurser både egna och andras men också om samverkan med kommuner, staten och olika intressenter. Viktiga moment är också att utveckla kunskapsunderlag och strategier som kan ligga till grund för inriktningar, prioriteringar samt argumentation och konkret agerande. Bland styrande dokument för regionutvecklingsnämndens och beredningsgruppens för hållbar utveckling arbete inom dessa områden finns ett antal dokument som beslutats av regionstyrelse eller regionfullmäktige. Här kan nämnas regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland , avtal om medfinansiering av transportövergripande infrastrukturåtgärder i Västsverige, strategier och målbilder för tågtrafik, regionbussar, K2020, verksamhetsplan för Västtrafik samt strategin för utbyggnad av IT-infrastrukturen. Regionfullmäktiges prioriterade mål De funktionella arbetsmarknadsregionerna ska utvidgas och sammanfogas Västra Götalands satsningar på infrastruktur ska vara hållbara Investeringar som förbättrar samordningen av transportslag ska prioriteras Vad gäller de funktionella arbetsmarknaderna är det på sikt och förutsatt vissa infrastrukturutbyggnader rimligt att planera för att Göteborgs funktionella arbetsmarknad ska täcka större delen av länet samt delar av Jönköpings och Hallands län. Samtidigt är det viktig att förbättra arbetspendlingsmöjligheterna i ett antal olika riktningar och relationer med prioritet för tillgängligheten till och mellan större arbetsplatsorter inom länet och motsvarande orter i grannregionerna. Västra Götalandsregionens och kommunernas inriktning vad gäller infrastrukturutbyggnaden är att denna till stor del måste ske genom utbyggnad av järnvägsnätet och genom en förbättrad infrastruktur för kollektivtrafiken. Detta innebär utifrån dagens resmönster en tydlig jämställdhetsinriktning. Utvecklingen av infrastruktur, kollektivtrafik och IT-bredband har också betydelse för målsättningen att minska användningen av fossil energi samt påverkar tillgängligheten till olika verksamheter som finansieras av regionen.

13 12 (19) Verksamhetsprioriteringar inför 2013 Västra Götalandsregionen har varit starkt drivande i arbetet för att få till stånd ett avtal om stora och strategiskt viktiga infrastruktursatsningar i Västsverige genom Västsvenska paketet. Västra Götalandsregionen har ett ansvar för att se till att avtalet genomförs på ett sätt som tillgodoser parternas intressen. Detta kommer fortsatt att kräva arbetsinsatser under ett flertal år. Samtidigt har aviserats att den nationella investeringplanen kommer att revideras så att en ny plan upprättas för perioden Detta förutsätter ett intensivt arbete under 2013 där regionen har all anledning att försöka påverka utfallet så att prioritet ges åt viktiga infrastrukturutbyggnader i länet. Här kan det också bli aktuellt med ekonomiska åtaganden exempelvis för utbyggnad av icke-mötesseparerade sträckor på E20. Även de regionala investeringsplanerna kommer att revideras, dock sannolikt med ett års förskjutning, d v s med ett troligt fastställande av en ny regional investeringsplan under våren Detta innebär att Västra Götalandsregionen under 2013 behöver bedriva ett arbete med att inledningsvis ta fram ett kunskapsunderlag som kan ligga till grund för politiska diskussioner om prioriteringar mellan åtgärdsområden, samfinansiering med nationell plan och beställning av effektbeskrivningar och kalkylunderlag för specificerade behov och åtgärder. Inom IT-området sker en stark utveckling av efterfrågan på snabbare överföring av allt större informationsmängder, en utveckling som indikerar att både fibernät och mobilt bredband behöver byggas ut. Till detta kommer den beslutade nedläggningen av små, kopparanslutna telestationer. Det snabbt växande behovet av bättre IT-infrastruktur för hushåll och företag i hela länet understryker behovet av att Västra Götalandsregionen i samverkan med kommunerna arbetar för att genomföra den beslutade strategin för utbyggnad av ITinfrastrukturen. Regionutvecklingsnämnden har anslagit medel för att Västra Götalandsregionen tillsammans med kommunerna ska kunna arbeta vidare med genomförandet av utbyggnadsstrategin och åstadkomma en önskad utbyggnad av infrastrukturen för IT-bredband. Denna möjlighet till fiberutbyggnad/förtätning i områden där det kommersiella underlaget inte finns har väckt stort intresse och arbete med att ta fram utbyggnadsunderlag/program pågår eller har redan resulterat i påbörjade utbyggnader i flertalet kommuner. Inriktningen är att satsningen ska pågå t o m Den trånga sektorn är f n det kompletterande stöd (landsbygdsstöd alternativt kanalisationsstöd) som byalag och föreningar behöver för utbyggnaden av accessnätet som ansluter till de enskilda fastigheterna. Här finns en stor brist på tillgängliga statliga medel. Den tekniska utvecklingen är också snabb vilket aktualiserat ett behov att se över och revidera den IT-bredbandsstrategi som regionstyrelsen beslutade om Detta arbete kommer till stor del att göras under Västra Götalandsregionen har också tillsammans med regeringen undertecknat en avsiktsförklaring om att vi tillsammans med andra lokala och regionala intressenter vill verka för att bättre utnyttja de möjligheter som den digitala tekniken ger. Arbetsnamnet är Regional digital agenda för Västra Götaland och kommer att pågå under ett par års tid. Ytterst handlar detta om att genomföra förändringar som ger mervärden för länets invånare och företag genom ökad tillgänglighet, förbättrad kvalitet och nya utvecklingsmöjligheter.

14 4.0.4 Landsbygdsprogram och regionalt serviceprogram Regionutvecklingsnämnden har sedan 2007 medfinansierat EUs landsbygdsprogram med ca 5 mnkr per år. Prioriterade områden är: småskalig livsmedelsindustri, landsbygdsturism och service på landsbygden. Miljönämnden medverkar med medfinansiering till främst energi- och livsmedelssatsningar. Medfinansiering av landsbygdsprogrammet kommer att fortsätta med samma omfattning även under (19) Västra Götalandsregionen har på uppdrag av regeringen tagit fram ett regionalt serviceprogram som har till syfte att bidra till en god tillgänglighet till kommersiell och offentlig service för medborgare och näringsliv i gles-, landsbygd och skärgårdsområden. Genomförandet av det regionala serviceprogrammet fortsätter under 2013 genom projektfinansiering och partnerskapsmöten. Prioriterade insatser och projekt sker bland annat inom följande områden: modeller för samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor och ideell sektor, förbättrad logistik för livsmedelsföretag och behovsanalys för delårsboende. Arbetet genomförs i bred samverkan mellan regionala, kommunala, statliga, ideella och kommersiella aktörer. Under 2013 ska Västra Götalandsregionen verka för utbyte och erfarenhetsspridning av arbetssätt och verktyg för ökad tillgänglighet till kommersiell och offentlig service bland kommuner och delregioner i Västra Götaland. Nationellt utbyte sker genom möten med Tillväxtverket, Näringsdepartementet och övriga länsstyrelser/regioner i Sverige Delregionala tillväxtprogram Tillväxtprogram anger lokala och regionala prioriteringar för att stödja en långsiktigt stark hållbar tillväxt. Nuvarande tillväxtprogram omfattas av ett regionövergripande program och fyra delregionala program för Fyrbodal, Göteborgsregionen, Sjuhärad och Skaraborg. Regionstyrelsen gav i december 2011 regionutvecklingssekretariatet i uppdrag att utarbeta en ny tillväxt/utvecklingsstrategi för Västra Götaland som skall vara på plats då det nuvarande tillväxtprogrammet löper ut vid årsskiftet Den nya strategin ska vara en sammanhållen strategi för territoriet Västra Götaland och benämns Gemensam strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland Strategin tas fram i en bred process och arbetet förankras såväl internt som externt med kommunalförbunden och övriga delar av det regionala partnerskapet. Strategin ska beslutas av Regionfullmäktige i september I och med den nya tillväxt/utvecklingsstrategin kommer även formerna för hanteringen av de delregionala medlen att ses över. Ingen förändring av nuvarande arbetsordning kommer dock att ske under Externa relationer I förarbetena till nytt tillväxtprogram identifieras fyra externa utmaningar för Västra Götaland: att stå stark i den globala konkurrensen; att hävda sig i det europeiska flernivåstyret; att utnyttja europeiska och nationella verktyg för tillväxt; att utveckla grannrelationerna för att dra fördel av sitt geografiska läge. Allt detta är en integrerad del av tillväxtarbetet på område efter område. Men det kräver också regiongemensam systematik, samordning och politiskt engagemang. Västra Götalands globala konkurrenskraft för att attrahera investeringar, företag, forskning, kvalificerad arbetskraft och besökare är en huvudfråga för hela tillväxtarbetet och behandlas huvudsakligen i andra delar av denna budget. Även arbetet med externa tillväxtverktyg, till exempel sammanhållningspolitiken och EU:s forskningsprogram, beskrivs på annat håll.

15 14 (19) Flernivåstyret innebär att utvecklingen i Västra Götaland i hög grad påverkas av nationella och europeiska beslut och att Västra Götalandsregionen i sin tur behöver bevaka och påverka dessa beslut, formellt och informellt, dels på egen hand, dels i samverkan med andra aktörer i och utanför Västra Götaland. Mycket av bevakningen sker genom europeiska organisationer och nätverk och genom svar på remisser och samråd. Men det krävs också ett aktivt eget arbete i både Bryssel och Stockholm. Brysselkontoret, som i dag består av en tjänsteman på deltid, ska från 2013 vara bemannat varje vardag. Uppdraget är som förut intressebevakning, nätverksbyggande, stöd till förtroendevalda, rapportering och marknadsföring. Till det kommer att hantera och medverka i olika besök från Västra Götaland. Ambitionen på längre sikt är ett kontor med flera personer. Under 2013 genomförs seminarier och andra aktiviteter i Stockholm för att stärka kommunikationen med nationella beslutsfattare och tjänstemän. På sikt kan det bli aktuellt med ett Västra Götalandskontor även där. Västra Götalands geografiska läge mellan Oslo och Öresund, mellan Nordsjön och Östersjön, är en styrka. Regionen fortsätter att verka genom olika projekt och organisationer för att få bort legala och mentala gränshinder och stärka transportsystem så att handel, turism och pendling över gränserna underlättas i korridoren Oslo-Öresund. Västra Götalandsregionen är också fortsatt aktiv i samarbetsorganisationer och projekt kring Nordsjön och Östersjön. Inriktningen för det internationella arbetet beskrivs mer detaljerat i regionstyrelsens årliga handlingsplan EU-program Västra Götalandsregionen ansvarar i första hand för delar av genomförandet i sex EUprogram som gäller perioden Mål 2: Regionala programmet för Konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige (Västra Götaland och Halland). Mål 2: Regionala planen för socialfonden i Västsverige. Interreg IV B Nordsjön. Nationell subkommitté för Sverige Interreg IV B Östersjön. Informationsnod Västsverige Interreg IV A Öresund-Kattegatt-Skagerack (ÖKS/KASK). Information Västra Götaland Interreg IV A Sverige-Norge. Beredningssekretariat Fyrbodal Verksamheten styrs av riktlinjerna för EU:s sammanhållningspolitik , de olika programdokumenten och även av nationella riktlinjer, t ex den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning. I de olika beslutsorganen har Västra Götalandsregionen politiskt utsedda representanter. Alla EU-program har i princip samma förvaltningsstruktur med statliga myndigheter för förvaltning, utbetalning och revision. Beslut fattas av övervakningskommittéer, beslutsdelegationer, styrkommittéer eller i vissa fall av tjänstemän. EU-programgruppens verksamhet finansieras i huvudsak av externa medel; statliga anslag och EU-medel (s.k. teknisk assistans). Västra Götalandsregionen är värdorganisation för det västsvenska regionala strukturfondspartnerskapet. Uppgiften är att prioritera bland, av förvaltningsmyndigheterna godkända, ansökningar inom regionalfonden och socialfonden (Mål 2). Under 2013 planeras för avslutning av samtliga program där Västra Götalandsregionen har någon form av administrativ funktion. Samtidigt skrivs de EU-program som kommer att gälla

16 15 (19) för åren Till grund för Västra Götalandsregionens prioriteringar i den planerade programskrivningen, ligger strategin Europa 2020, partnerskapsöverenskommelsen mellan staten och EU-kommissionen samt den med kommunerna gemensamma regionala utvecklingsstrategin för Västra Götalandsregionen, som nu tas fram. Jämställdhet är ett prioriterat mål i EU-programmen. En särskild prövning görs av de horisontella målen. Krav ställs på aktiva insatser, avseende jämställdhets-, miljö- och integrationsaspekterna, för att EU-medel skall beviljas. Insatserna följs upp löpande Analys och uppföljning Kunskap om regionens utvecklingsförutsättningar kan påverka investeringar och beslut bland enskilda invånare, företag, institutioner och organisationer. Västra Götalandsregionen bidrar till att öka kunskapen om Västra Götaland genom att ta fram statistik och genomföra analyser inom områden som påverkar regionens utveckling. I detta ingår t ex kontinuerlig bevakning av arbetsmarknadsläget, näringslivsstrukturen, kompetensförsörjning, konjunkturläget och demografiska förutsättningar. Analyser för verksamhetens egna behov utgår från de frågor som direkt eller indirekt påverkar utformningen av program, insatser och projekt. Ansvaret för den regionala kompetensplattformen ställer krav på kunskapsunderlag inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet. Under de senaste två åren har flera analyser genomförts inom ramen för kompetensplattformen, bl.a. har prognoser på tillgång och efterfrågan för utbildningsgrupper och analyser av högutbildades flyttmönster till och från Västra Götaland. Under hösten 2012 och våren 2013 planeras ytterligare fördjupningar göras kring nyutexaminerades flyttmönster. Under året planeras även en analys av integrationen på arbetsmarknaden och av vilka åtgärder som kan genomföras på regional nivå för ett ökat tillvaratagande av nyanländas kompetens. Under 2013 kommer regionutvecklingssekretariatet att genomföra en analys av hur branscher i Västra Götaland är relaterade till varandra kunskapsmässigt, s.k. skill relatedness. Genom att kartlägga hur branscher delar beroendet av olika typer av kompetensbehov kan näringslivet i Västra Götaland beskrivas utifrån kompetenskluster. Med denna metod kan man bl.a. analysera förutsättningarna för framtida kompetensförsörjning inom nya branscher. Regionutvecklingsnämnden satsningarna ska kontinuerligt följas upp och utvärderas. År 2013 införs en ny process för ärendehantering och ett ärendehanteringssystem som kommer att förbättra och effektivisera resultatuppföljningen av projekt. I den nya processen ingår även en mer strukturerad modell för att sprida och dra lärdomar från uppföljningar och utvärderingar av avslutade projekt. Under 2013 kommer beslutas om en nytt tillväxt- och utvecklingsstrategi för Västra Götaland som ska gälla för perioden I strategin anges konkreta och mätbara mål för vad som ska uppnås inom perioden. Under 2013 kommer Västra Götalandsregionen tillsammans med kommunalförbunden ta fram lämpliga indikatorer för att mäta hur satsningarna bidrar till strategins mål. Övriga områden som ska prioriteras är under 2013 är: framtagande av analysunderlag till arbetet med den regionala infrastrukturplanen, bl.a. GIS-analyser med den s.k. tillgänglighetsmodellen; lansering av en gemensam statistikportal för Västra Götalandsregionen; analyser av gränsregionen samt analysunderlag till de kommande strukturfondsprogrammen.

Detaljbudget för regionutvecklingsnämnden 2014

Detaljbudget för regionutvecklingsnämnden 2014 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2013-10-15 Förvaltning/enhet Handläggare: Karin Stadig Roswall Telefon: 010-44 11 623 E-post: karin.stadig-roswall@vgregion.se Till regionutvecklingsnämnden Detaljbudget för

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 29 januari 2015

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 29 januari 2015 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 29 januari 2015 1 (4) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 29 januari 2015 (föregås av utbildningsdag 28 januari) Plats:

Läs mer

Handlingar. till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 2010-01-29

Handlingar. till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 2010-01-29 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 2010-01-29 VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde 2010-01-29 Kl. 08.30 14.00 (inkl. lunch) Obs tiden!

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Rapport till Näringsdepartementet om Region Hallands arbete med den regionala tillväxtpolitiken 2014

Rapport till Näringsdepartementet om Region Hallands arbete med den regionala tillväxtpolitiken 2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum Diarienummer 2015-02-11 RS130540 Claes Norell Regionkontoret, Analys och samordning 035-17 98 24 claes.norell@regionhalland.se Regionstyrelsen Rapport till Näringsdepartementet

Läs mer

Innovationssystemet i Västra Götaland

Innovationssystemet i Västra Götaland RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2008:02 Innovationssystemet i Västra Götaland En analys av utbud och efterfrågan Innehåll FÖRORD... 3 SAMMANFATTNING... 4 1 INLEDNING... 7 UPPDRAGET... 7 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram. konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013

Regionalt strukturfondsprogram. konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Bilaga 4 till regeringsbeslut 2007-01-18 I 5 N2006/9001/RUT Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige 2007-2013 Förslag till operativt program Västsverige:

Läs mer

Verksamhetsåret 2014 samt budget

Verksamhetsåret 2014 samt budget DEL 2 Verksamhetsåret 2014 samt budget I denna del finns en ettårsbudget och beskrivningar av vår verksamhet för att belysa vår roll och insatser inom olika projekt och områden. Denna del innehåller: sid:

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-04-07 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Datum Dnr 2014-11-25 14-102 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Box 325, 611 27 Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: 0155-778 90 E-post: info@region.sormland.se Hemsida: www.region.sormland.se

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige 2007-2013

Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige 2007-2013 Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige 2007-2013 Västsverige: Hallands län Västra Götalands län CCI 2007SE162PO 2 1. INLEDNING... 3 2. ANALYS... 5

Läs mer

2013-05-24. Verksamhetsinriktning

2013-05-24. Verksamhetsinriktning 2013-05-24 Verksamhetsinriktning och Budget för GR år2014 Index Age management och Employer branding...13 Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag...11 Arena för innovation...25 Barn och unga...20 Behovsstyrda

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Slutrapport U 2020 en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Förstudien U2020 är finansierad av EU:s regionala fond, Mål 2 Östra Mellansverige,

Läs mer

Innovationsstrategi Västerbotten

Innovationsstrategi Västerbotten Innovationsstrategi Västerbotten 2014 2020 Kunskap, kreativitet och mod drivkraft för regionens utveckling Nya produkter, tjänster, metoder eller nya sätt att organisera sig ska ge tillväxt, fler arbetstillfällen

Läs mer

Regionalt tillväxtarbete i Halland 2011

Regionalt tillväxtarbete i Halland 2011 1(13) Claes Norell Regionkontoret, Samhällsanalys 035-17 98 24 claes.norell@regionhalland.se Datum Diarienummer 2012-02-27 RS110002 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Regionalt tillväxtarbete i Halland

Läs mer

Producerad av Näringsdepartementet Foto Maria Nilsson Tryck Danagårds grafiska Artikelnummer N6051

Producerad av Näringsdepartementet Foto Maria Nilsson Tryck Danagårds grafiska Artikelnummer N6051 En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007 2013 Producerad av Näringsdepartementet Foto Maria Nilsson Tryck Danagårds grafiska Artikelnummer N6051 TU1UT

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Utvecklingsstrategi för västerbottens län

RUS 2014 2020 Regional Utvecklingsstrategi för västerbottens län RUS 2014 2020 Regional Utvecklingsstrategi för västerbottens län Förord Remissversion 2013-06-17 3 innehåll Inledning... 5 Utgångspunkter för Västerbottens tillväxtarbete... 9 Integrerade teman... 9 Europa

Läs mer

Övergripande analysunderlag för regional tillväxtpolitik i Halland 2014-2020 För en hållbar tillväxt och utveckling

Övergripande analysunderlag för regional tillväxtpolitik i Halland 2014-2020 För en hållbar tillväxt och utveckling Övergripande analysunderlag för regional tillväxtpolitik i Halland 2014-2020 För en hållbar tillväxt och utveckling 1 Tolv sammanfattande slutsatser Denna analys utgör underlag för den regionala tillväxtpolitiken

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 för Småland med öarna

Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 för Småland med öarna Bilaga 9 till regeringsbeslut 2007-01-18 I 5 N2006/9256/RUT Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 för Småland med öarna (Jönköpings, Kronobergs, Kalmar

Läs mer

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 strategiska val och prioriteringar för regional tillväxtpolitik i halland 2014 2020 Innehåll Förord...4 En tillväxtstrategi för Halland...6 Det strategiska ramverket...8

Läs mer

Framtid Västernorrland!

Framtid Västernorrland! Framtid Västernorrland! Regional utvecklingsstrategi för länet 2011-2020 N W E S 2020 Visionsformulering Ett stolt Västernorrland med funktion och attraktivitet Återföring - lärande Övergripande mål o.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011

VERKSAMHETSPLAN 2011 VERKSAMHETSPLAN 2011 1 Innehållsförteckning Inledning...2 Uppdrag...2 Värdegrund...3 Vision...3 Vägen till visionen...4 Verksamhets- och kvalitetsstyrning...4 Region Värmlands planerade insatser och verksamhetsaktiviteter

Läs mer

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 EN REGION O R B E R ÖR TEGI FÖ A R T S S KLING UTVEC IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 september 2010 Förord I din hand har du förslag på hur vi i regionen ska nå

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunsstyrelsen tillstyrker upprättat förslag till verksamhetsplan och budget 2015 för kommunalförbundet Fyrbodal.

TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunsstyrelsen tillstyrker upprättat förslag till verksamhetsplan och budget 2015 för kommunalförbundet Fyrbodal. TJÄNSTESKRIVELSE Datum: 2014-08-25 Handläggare: Lena Fischer Telefon: 0523-61 31 19 E-post: lena.fischer@lysekil.se VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET FYRBODAL 2015 Dnr: LKS 2014-286-041

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI

INTERNATIONELL STRATEGI INTERNATIONELL STRATEGI STRATEGI FÖR INTERNATIONELLT TILLVÄXT- OCH UTVECKLINGSARBETE I GISLAVEDS KOMMUN 1 Sammanfattning Strategin för internationellt tillväxt- och utvecklingsarbete klargör hur Gislaveds

Läs mer

Regionalt Program Mellersta Norrland för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 2014 2020.

Regionalt Program Mellersta Norrland för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 2014 2020. Sida 1 av 2 2013-06-28 Dnr. 304-1272-2013 Regionalt Program Mellersta Norrland för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 2014 2020. Bifogat översänds följande handlingar 1. Utkast till Regionalt Program

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 26 mars 2015

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 26 mars 2015 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 26 mars 2015 1 (5) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 26 mars 2015 Plats: Regionens hus, Norra Hamngatan 14, Göteborg

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 10 juni 2015, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 10 juni 2015, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2015-06-01 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 10 juni 2015, kl 09.00 Kaffe serveras från kl.

Läs mer