Ärende 1 Bilagor RUN Detaljbudget 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärende 1 Bilagor RUN Detaljbudget 2013"

Transkript

1 Ärende 1 Bilagor RUN Detaljbudget 2013

2 1 (19) Bilaga 1 Dnr Bilaga till regionutvecklingsnämndens detaljbudget Verksamhets-/Processperspektivet Stimulera nyskapande Den globala konkurrensen blir allt tuffare och det västsvenska näringslivet står inför stora utmaningar. Med utgångspunkt i visionen och tillväxtprogrammet drivs olika utvecklingsprocesser, program och projekt i nära samverkan med ett stort antal aktörer lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Regionala utvecklingsinsatser skall bidra till fler jobb, ett diversifierat och klimatsmart näringsliv och ge förutsättningar för en hållbar utveckling i regionens alla delar. Arbetet inriktas på att stimulera entreprenörskap och företagande, bidra till förnyelse och innovationer i små och medelstora företag och stärka samarbeten mellan företag, akademi och samhälle inom regionala styrkeområden. Ett prioriterat mål i Västra Götalandsregionens övergripande budget är att attrahera nationella och europeiska forskningsresurser till regionen. Regionutvecklingsnämndens strategi för att bidra till detta mål, bygger på att rikta insatser mot forskningsområden där Västra Götalands företag och lärosäten är konkurrenskraftiga idag eller har möjlighet att bli imorgon. Fokus ligger även på att FoU-resurserna ska komma till nytta och bidra till företagens konkurrenskraft men också till att lösa utmaningar i samhället, t e x inom transport, energi och hälsaområdet. Regionfullmäktiges prioriterade mål Forskningsresurserna till Västra Götaland från nationella och europeiska forskningsprogram ska öka Regionala utvecklingsinsatser ska bidra till fler jobb i Västra Götaland Andelen entreprenörer som är kvinnor som nås av regionala stödinsatser ska öka Regionala utvecklingsinsatser ska leda till ett breddat och hållbart näringsliv Regionutvecklingsnämndens prioriteringar för att uppnå målen redovisas nedan. Omställning och förnyelse i Trollhättan och övriga Fyrbodal Med anledning av Saabs konkurs och pågående strukturförändringar i Fyrbodal görs en särskild satsning på omställning och förnyelse i Fyrbodal. Under en treårsperiod

3 2 (19) satsar regeringen totalt 75 mnkr på att först och främst stärka Innovatums arbete men också extra resurser till Omställningskontoret +. Regeringens satsning hanteras av regionutvecklingsnämnden. Regionen bidrar under samma period med 90 mnkr. Dessa resurser skall främst användas till satsningar på energi och klimatteknik samt till pendling/kollektivtrafik. Entreprenörskap och nyföretagande (inkl social ekonomi) Attityder Arbetet med entreprenöriella attityder i skolan går vidare på flera sätt och Västra Götalandsregionen agerar främst genom riktade verksamhetsstöd till entreprenörskapsfrämjande aktörer för olika åldrar som t.ex. Framtidsfrön, Ung Företagsamhet, Drivhuset, Venture Cup och entreprenörsutbildningar vid högskolorna. För de äldre åldrarna kombineras attitydarbetet med tydligt fokus på nyföretagande. Utifrån en samlad utvärdering av regionens insatser inom området initieras även under 2013 riktade satsningar mot ungdomar på yrkesinriktade skolor och på landsbygden. Ungdomars företagsamhet och teknikintresse stimuleras även via de sex science center som finns i Västra Götaland och som Regionutvecklingsnämnden stödjer. Under 2013 genomförs den europeiska konferensen för science centers Ecsite - i Göteborg. Universeum är värd och samverkan sker med de andra verksamheterna. Ambitionen är att på en internationell arena visa upp de metoder och verktyg som man framgångsrikt tillämpar i Västra Götaland för att väcka nyfikenhet och experimentlusta hos barn och ungdomar. Nyföretagande Ett högt nyföretagande är bra för sysselsättningen och dynamiken i näringslivet. Under första kvartalet 2012 minskade nyföretagandet något, men trots minskningen, går utvecklingen åt rätt håll. Det gäller särskilt unga entreprenörer som enligt den senaste statistiken visar att 40 procent av de nya företagen startats av personer under 25 år. Kvinnors andel av nyföretagandet är i stort sett oförändrad, dvs ca 30 procent. Insatser för att stimulera ökat nyföretagande hos kvinnor är fortsatt prioriterat. Västra Götalandsregionen hanterar delar av regeringens satsning på att främja kvinnors företagande med fokus på kvinnor som vill att företaget ska växa, exempelvis på en större inhemsk eller internationell marknad. En annan prioriterad grupp är utrikes födda eftersom nyföretagande bidrar till att skapa nya ingångsjobb. Särskilt viktiga insatser för denna målgrupp är tillgång till kapital och rådgivningsservice på de största minoritetsspråken i stadsdelar med hög andel utrikes födda. Resultatet av den förstudie som gjordes 2011/12 för att undersöka hur kunskaper om genus, jämställdhet och kvinnors företagande kan integreras i företagsfrämjande stödstrukturer, visade på flera utvecklingsbehov. Några av de förbättringsområden som lyftes fram är ett mer genusmedvetet arbetssätt, ett bättre bemötande och en bättre styrning genom tydliga krav. För att kunna genomföra dessa förbättringar, krävs att aktörerna får ett ökat handlingsutrymme och mer kompetensutveckling. Innovationer inom hälso- sjukvården Arbetet med att ta tillvara innovationskraften inom hälso- och sjukvården fortlöper under 2013 genom initiativet Innovationsslussen. Målet är att 100 idéer ska komma in till slussen under 2013 (under 2012 var siffran drygt 60) varav 25 ska ha potential att vidareförädlas. De s.k. idétransportörerna är avgörande för att stimulera och fånga idéer idétransportörerna är personer som finns ute i verksamheten och stödjer sina kollegor i att utveckla idéer. Idag finns idétransportörer på SKAS, NÄL, SÄS, SU/Mölndal och SU i Innovationsslussens regi. Under året ska de genom fortsatt utbildning och stöd ges ytterligare möjlighet att nå ut i sina organisationer. Vidare ska IT-verktyget Idéfabriken lanseras på Innovationsslussens

4 3 (19) hemsida och ge möjlighet till öppen innovation, dvs alla medarbetare kan via Idefabriken båda presentera problem och bidra till lösningar. Verksamheten är idag organiserad som ett projekt där RUN och VINNOVA är finansiärer. I augusti avslutas projektet och ska då utvärderas. Innovationslussens arbete leds av ett särskilt tillsatt innovationsråd med representanter från Västra Götalandsregionens verksamheter inom hälso- sjukvård, regional utveckling samt juridik. Social ekonomi Satsningar inom social ekonomi genomförs i samverkan med Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) och utifrån handlingsprogrammet för Social ekonomi. I samråd med SER prioriteras följande insatser år 2013: genomföra utlysningar inom socialt entreprenörskap för att stödja nya innovativa entreprenöriella projekt bland föreningar, kooperativ och stiftelser. verka för fler insatser och större kunskap om alternativa finansieringsmetoder och mät- och utvärderingsmetoder för social ekonomi. arbeta med den regionala överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och sociala ekonomins aktörer. Ett aktivt deltagande för nationell och internationell samhandling för social ekonomi, civilsamhället och social innovation kommer också att prioriteras. Riktat verksamhetsstöd ges till Coompanion i Fyrbodal, Sjuhärad, Skaraborg och Göteborg för entreprenörsfrämjande aktiviteter och fler företag genom kooperativ och inom föreningar. Innovation och förnyelse i små och medelstora företag Innovationsstöd Västra Götaland behöver fler innovativa företag som kan bidra till att skapa ett näringsliv med både bredd och spets. Fokus i arbetet ligger på att stimulera start av fler innovativa teknikoch kunskapsbaserade företag utifrån den tradition och kunskap som finns i regionen. En ökad fokusering på kunskap, innovation, kapital och internationalisering ger förutsättningar för att nya innovativa företag ska kunna växa och att konkurrenskraften i de befintliga små och medelstora företag ska stärkas. Västra Götalandsregionen bidrar finansiellt till byggandet av en regional infrastruktur för innovation där Science Park med bl.a. sina inkubatorer är viktiga beståndsdelar. Dessutom har Västra Götalandsregionen möjlighet att ge förstudiemedel och riskfinansiering genom kapitalandelslån och såddfinansiering till företagen i inkubatorerna. Under 2013 inriktas arbetet framförallt på att kvalitetssäkra inkubatorernas verksamhet och vidareutveckla de olika finansieringsmöjligheter som riktar sig mot företag. Tillgången till riskvilligt kapital behöver öka. Västra Götalandsregionen medverkar till att skapa strukturer som kan stimulera till att riskkapitalfonder och affärsänglar gör investeringar i tidigare skeden i en affärsutvecklingsprocess än vad som sker idag. Ett utvecklingsarbete för att synliggöra riskkapitalet på ett bättre sätt har påbörjats tillsammans med Västsvenska handelskammaren, Almi, Connect Väst, Innovationsbron och Business Region Göteborg. Innovation och forskning i små- och medelstora företag Regionutvecklingsnämnden medverkar i arbetet med att utveckla ett regionalt system för kunskapsöverföring till små och medelstora företag. Samarbetet mellan regionens högskolor, universitet, industriforskningsinstitut och industriella utvecklingscentra behöver fortsatt stärkas. Industriell Dynamik är ett sammanhållet system för innovationssupport till små och medelstora industriföretag i Västra Götaland. Konceptet är framgångsrikt och utvecklas successivt allteftersom nya behov uppstår. Under 2013 kommer särskilda ansträngningar att

5 4 (19) göras för att stärka innovationsstödet till små- och medelstora företag i Sjuhärad och Fyrbodal med modell från IDC i Skaraborg. För att ytterligare bidra till att höja kunskapsintensiteten i små och medelstora företag har Västra Götalandsregionen utvecklat forskningsprogrammet FoU-kortet. Nya utlysningar av FoU-kortet kommer att genomföras. För att nå målet om 80 ansökningar måste FoU-kortet synliggöras och spridas på ett effektivare sätt, bl.a. genom finansieringsseminarier och ett ökat samarbete mellan aktörerna inom innovationsstödsystemet. Dessutom planeras även riktade utlysningar till några styrkeområden. Internationalisering är en viktig del i arbetet för att små och medelstora företag ska bli mer innovativa. EU:s ramprogram för forskning och utveckling (FP7) samt ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation (CIP) utgör viktiga finansieringskällor för små och medelstora företag. Svenska småföretag deltar dock relativt sett i lägre utsträckning i ramprogrammen än företag från andra deltagarländer. För att öka deltagandet i det 7:e ramprogrammet och EUs kommande program Horisont 2020, vidareutvecklar vi under 2013 särskilda insatser riktade mot små- och medelstora företag. Företagsfinansiering De företagsstöd som Västra Götalandsregionen förfogar över används i huvudsak till såddfinansiering (villkorslån), konsultcheckar, FoU-kort samt av regionalpolitiska skäl till investeringar i stödområdet och i skärgården (bidrag). De bidrar till företagsutveckling för inkubatorsföretagen och i omställningsprocesser. De regionala medlen, via det statliga anslaget, samverkar och kompletterar andra offentliga satsningar som t ex Tillväxtverkets produktutvecklingsmedel. Under 2013 görs en översyn av regionens finansieringsinstrument till små och medelstora företag i syfte att underrätta och tydliggöra de erbjudanden som finns. Västra Götalandsregionen är delägare och medfinansiär av Almi Väst som erbjuder lånefinansiering till företag som passerat såddstadiet och behöver finansiering för att växa. De Almiägda riskkapitalbolagen Start Invest och Almi Invest Västsverige investerar i små och medelstora företag i såväl tidig kommersiell fas som i andra avgörande utvecklingsfaser. Fr. o.m kommer Almi Företagspartner och Innovationsbron ingå i samma koncern. Regionala styrkeområden Det västsvenska näringslivet karakteriseras av internationellt konkurrenskraftiga kluster inom en rad områden som t.ex. life science, energi, hållbara transporter, IT, livsmedel, kemi, textil, trä, kultur-, besöks- och upplevelsenäringen samt den maritima sektorn. För att Västra Götaland även i framtiden ska hävda sig som en ledande kunskapsdriven region, behöver vi miljöer där akademin möter näringslivets utveckling och tillämpning. Insatserna syftar till att fortsatt positionera dessa områden på en global marknad. Samtidigt måste det finnas förutsättningar för nya kunskapskluster att växa sig starka. Arbetet är främst inriktat på affärsutveckling, innovationer, kompetensförsörjning, forskningssamarbeten och internationalisering. Under kommer särskilt fokus ligga på att utveckla och genomföra handlingsprogram för life science, energi och klimatteknik, hållbara transporter och livsmedel/gröna näringar. EU-samarbeten kommer att utgöra en viktig del av handlingsprogrammen. Satsningen på regionala plattformar för företagande och innovation kommer fortsatt att vara starkt prioriterad. Science Parks med sina öppna arenor för samproduktion utgör en viktig infrastruktur för att mobilisera och samla aktörer kring strategiska satsningar inom våra

6 5 (19) styrkeområden. Under 2013 fortsätter utvecklingsarbete kopplat till Science Parks 1 i Västra Götaland. Dels genom medverkan i två EU finansierade Interreg 4C projekt Next Generation Science Parks och Science Parks Without Walls och dels genom ett gemensamt utvecklingssamarbete mellan parkerna. Life Science Life Science är en stark näring i Västra Götaland och Sverige. Under de senaste åren har sektorn dock genomgått stora förändringar. Bolag har omstrukturerat, blivit uppköpta och i vissa fall flyttat ägande och verksamhet från Sverige. Västra Götalandsregionen bedriver sedan flera år ett aktivt arbete med att stärka sektorn med olika former av initiativ. Det sker i nära samverkan med kommuner, lärosäten, institut och företag. Västra Götalandsregionens kombinerade uppdrag för hälso- sjukvård och regional utveckling är en tillgång i det arbetet. Regionutvecklingsnämndens insatser samlas nu i ett handlingsprogram för life science som pekar ut de strategiskt viktiga frågorna och definierar insatserna. Utredningen Utmaningar och möjligheter för life science sektorn i Västra Götaland (2011) som genomfördes av tidigare statministern Ingvar Carlsson ligger till grund för handlingsprogrammet. Under riktas insatserna huvudsakligen till följande områden: Stödja förutsättningar för den kliniska forskningen och prövningen bl.a. genom stöd till Gothia Forum för klinisk forskning. Bidra till utvecklingen av konkurrenskraftiga forsknings- och innovationsmiljöer och samarbeten inom prioriterade områden, såsom biomaterial, hjärta-kärl och hälsoteknik. Öka effekten och nyttan av innovationsstödet till life science sektorn. Utveckla innovationsupphandling som verktyg för utveckling och tillväxt. Vidareutveckla strategiska samarbeten nationellt och internationellt. Ett arbete har inletts tillsammans med Stockholm, Uppsala och Skåne med att ta fram en nationell strategi för life science. Vidare läggs särskild tonvikt vid samarbeten och möjlighet till finansiering från EUs forskningsprogram.det sker t ex genom deltagande i en arbetsgrupp (EUSO) inom ramen för SwedenBio, med målet att underlätta för småföretag att delta i Horizon 2020 samt att påverka kommande arbetsprogram kopplade till Hälsa och Bioteknik. Samarbetet med mellan Oslo och Göteborg ska vidareutvecklas och via nätverket Scanbalt stärks samarbetet med regioner i bl.a Östersjöområdet. Klusterinitiativet GöteborgBIO är en viktig motor och infrastruktur för genomförandet av handlingsprogrammet. Hållbara transporter Fordons- och transportsektorn representerar två viktiga näringsgrenar vilka står inför en omställningsproblematik. Handlingsprogrammet för hållbara transporter har som syfte att formulera och positionera en framtidsinriktad strategi för insatser på regional nivå inom prioriterade områden. Elektrifiering av fordonens drivsystem, utbyggnad av laddinfrastruktur och elektrifiering av vägar är jämte fossilfria bränslen centrala lösningar med stor framtida tillväxtpotential. Nya små och medelstora företag växer för närvarande fram inom det område som kallas e-mobility, men ekosystemet måste stärkas för att bli långsiktigt konkurrenskraftigt. Regionala styrkor inom IKT (informations- och kommunikationsteknologi) har relevans för kommande nya säkerhetslösningar inom aktiv säkerhet, och kommer även att spela en viktig roll för utveckling av nya lösningar för resenärscentrerade persontransporter och effektivare godstransporter. Stora kollektivtrafiksatsningar pågår eller är planerade. Västra Götalandsregionen har mål för 1 Johanneberg Science Park (Göteborg), Lindholmen Science Park (Göteborg), Sahlgrenska Science Park (Göteborg), Gothia Science Park (Skövde), Innovatum teknikpark (Trollhättan).

7 6 (19) kollektivtrafiken vilka innebär att omfattande forskning, test och demonstration kommer att behövas som komplement till innovationsupphandling och mer reguljär upphandling. Västsvenska paketet omfattar integrationen av byggande av både samhälle och transportlösningar. Flera av de utvecklingsprocesser vilka startar eller accelereras under 2013 (FoI-centrum för kollektivtrafik, de VINNOVA-finansierade projekten GoSmart, SendSmart, m fl) tar sin utgångspunkt i att denna integration är möjlig. Arbetet med SAGE (Safe and Green Road Vehicles), fortlöper under året. Västra Götalandsregionen har koordinatorrollen för detta EU-projekt inom 7:e ramprogrammet, vilket syftar till att samordna regionens fordonskluster med ett flertal andra kluster i Europa. Koordinering och rollfördelning behöver utvecklas mellan lokala, regionala och nationella aktörer. Västra Götalandsregionen skall även fortsättningsvis vara aktiv part i det nybildade nationellt initiativet Forum för innovation inom transportområdet. Hållbar stadsutveckling Hållbar stadsutveckling är ett långsiktigt initiativ som sedan 2010 får finansiering av MISTRA (Stiftelsen för Miljöstrategisk forskning). Västra Götalandsregionen medverkar långsiktigt med finansiering och genom att medarbetare deltar i utvecklingsarbetet. Parterna bakom centrat 2 är Chalmers, Göteborgs universitet, IVL, Göteborgs Stad, Göteborgsregionernas kommunalförbund, Länsstyrelsen Västra Götaland och Västra Götalandsregionen. Under 2013 kommer centret driva flertalet projekt där regionen aktivt medverkar i och leder flera av satsningarna, bland annat med inriktning på socialt hållbar stad och klimatomställning. Kopplingar finns till många processer inom regionen så som infrastruktur, kollektivtrafik, rättighetsfrågor, folkhälsa, näringsliv och sjukhus. Under 2013 ska vi också aktivt arbete för utbyte med andra regioner i Sverige angående arbete med hållbar stadsutveckling samt arbeta för att knyta kontakter mellan Mistra Urban Futures internationella plattformar och de internationella partnerskap som regionen verkar inom. Energi och klimat Energi är ett av de viktigaste framtidsområdena med stor betydelse för omställning och förnyelse av den västsvenska industrin. Västra Götaland har antagit ett mål för klimatpolitiken som innebär att regionen skall vara fossiloberoende år Regionutvecklingsnämnden och miljönämnden samarbetar i arbetet med ett handlingsprogram för området Genom en kraftfull satsning på förnybar energi lämnas ett aktivt bidrag till klimatmålet samtidigt som näringslivet ställer om och utrymmet för innovationer inom förnybar energi ökar. Viktiga pågående initiativ på energiområdet är Power Väst som drivs tillsammans med miljönämnden och har fokus på näringslivsutveckling inom vindkraftsområdet. Västra Götalandsregionen medverkar i Energimyndighetens och industrins centrumbildning för vindteknik på Chalmers. Även inom det maritima området pågår flera satsningar som är energirelaterade. Innovationsbolag inom våg-, strömnings- och tidvattenenergi samarbetar med forskning inom Ocean Energy Centre, som är placerat på Chalmers och stöds av Västra Götalandsregionen. Industrin i Västra Götaland bedöms ha goda förutsättningar att etablera sig som leverantörer till havsbaserad vindkraft. Livsmedel/gröna näringar Västra Götaland är ett av de största jordbrukslänen i Sverige och har en betydande livsmedelsindustri. Regionutvecklingsnämnden stödjer aktivt verksamheterna inom Livsmedel i Västs tre dotterbolag som omfattar centrala utvecklingsområden för livsmedelssektorn dvs. primärproduktion (Agroväst), småskalig livsmedelförädling (Lokalproducerat i Väst) och kommersialisering av forskning (Food & Health Concept Center). Under 2012 tas ett handlingsprogram för livsmedel/gröna näringar fram i samarbete 2 Mistra Urban Futures the Göteborg Center of Excellence for Sustainable Urban Futures

8 7 (19) med miljönämnden. Handlingsprogrammets prioriteringar kommer att styra framtida regionala satsningar som t.ex. utbildning och kompetensförsörjning, forskning och innovation, internationalisering. Arbetet fortgår även kring Region Skånes initiativ Food Best Sweden, som syftar till att formera en nationell samverkansgrupp inom livsmedelsområdet. Målet är att få till ett europeiskt konsortiesamarbete inom EUs 7ramprogram. Textil Tillsammans med Högskolan i Borås, företag och samhällsaktörer medverkar Västra Götalandsregionen i den 10-åriga satsningen Smart Textiles. Smart Textiles utsågs 2008 till en av vinnarna av VINNOVA:s Vinnväxt-program för utveckling av framgångsrika innovationssystem, vilket innebär en årlig medfinansiering på 8 mnkr. Man strävar efter att skapa ett väl fungerande innovationssystem där akademi, industri och samhälle möts genom forskning och utveckling av nästa generations textila produkter. Västra Götalandregionen har dessutom medverkat till att koppla Smart Textiles mot EUs forskningsprogram genom projektet Crosstexnet där även andra textila kluster inom EU deltar. CrossTexNet avslutas i april 2013 då en utvärdering kommer att genomföras som utgångspunkt för nya framtida gemensamma satsningar på EU-samarbeten inom textilområdet. Kopplat till området textil gör Västra Götalandsregionen även insatser kopplat till hållbart mode och återvinning. Hållbar kemi Keminäringen har sitt svenska centrum på västkusten, framför allt i Stenungssund där stora företag är verksamma inom ett integrerat produktionscentrum. Globalt står branschen inför stora utmaningar på hållbarhetsområdet. I dagsläget är näringen beroende av fossila råvaror och levererar produkter som är fossilbaserade. Kemiindustriklustret har samlat sig kring visionen Hållbar kemi 2030 som delvis är inspirerad av Västra Götalands mål att vara fossiloberoende år Tillsammans med Chalmers, SP, Västra Götalandsregionen och Business Region Göteborg har industrin utarbetat ett samverkansprojekt som syftar till att underlätta övergången till produktion som baseras på biomaterial. Den första treårsperioden inom området Hållbar kemi inleddes år Marina sektorn Den maritima sektorn är ett viktigt profilområde i Västra Götaland och har en stor utvecklingspotential. Inom ramen för Västra Götalands maritima strategi pågår kontinuerligt samarbete med aktörer inom Östersjö- och Nordsjöregionen liksom övriga Europa. Ambitionen under 2013 är att följa upp den internationella och nationella samling som skedde i Göteborg i maj 2012 inom ramen för European Maritime Day. Den maritima klusteranalysen skall följas upp med fokus på de nya verksamheter och affärsområden inom den maritima sektorn som identifierats. Västra Götalandsregionen satsar på plattformar för maritim innovation, främst Lighthouse (Chalmers/Handelshögskolan), Vattenbrukscentrum Väst och Mare Novum (Göteborgs Universitet) samt Svenskt Marintekniskt Forum. Dessutom medverkar Västra Götalandsregionen i enskilda utvecklings- och innovationsprojekt inom t ex fiske, marin miljöteknik, hållbar turism samt kust- och havsförvaltning. Besöksnäring Besöksnäringen är en av Sveriges nya basnäringar. Målet i näringens nya nationella strategi är en fördubblad omsättning till Västra Götaland tillhör de regioner som har förutsättningar att bidra till att det nationella målet nås. Bl.a. behövs det fler hållbara turistdestinationer som är internationellt konkurrenskraftiga. Bohuslän ingår som ett av fem områden i en nationell satsning på att utveckla till hållbara destinationer ( ).. Västsvenska Turistrådet AB (VTR) är Västra Götalandsregionens helägda dotterbolag för utveckling och marknadsföring av Västra Götaland som destination. Med inriktning på ökad exportmognad och fler internationella besökare i hela regionen krävs en

9 8 (19) destinationsutveckling av besöksmål och boendeanläggningar samt tillgänglighet genom utbyggd kollektivtrafik och anpassade biljettsystem. Kulturella och kreativa näringar Kulturnämndens och regionutvecklingsnämndens gemensamma handlingsprogram för att näringslivsutveckla kultursektorn håller på att slutföras. Programmet har bl.a. omfattat insatser för att utveckla entreprenörsutbildningar, kultursystem, mötesplatser och thinktank. Inom ramen för programmet drivs även EU-projektet Kvintessensen som ger rådgivning och stöd till nyföretagare och entreprenörer inom sektorn. Utvärderingar och resultat av insatserna kommer att analyseras under 2013 och ligga till grund för framtida satsningar på området. Film i Västs verksamhet i Trollhättan och Göteborg är fortsatt en stor del av Västra Götalandsregionens insatser för att utveckla kulturella och kreativa näringar i regionen. Konkurrensen om de stora filmprojekten hårdnar. Det är därför viktigt att Västra Götalandsregionen tillsammans med Trollhättan och Göteborg och andra relevanta aktörer medverkar till att förutsättningarna för produktion i regionen stärks. Europeiskt samarbete inom forskning och innovation Regionutvecklingsnämnden har som mål att stimulera västsvenska aktörer att både öka sin medverkan och stärka sin påverkan på EU:s forsknings- och innovationsprogram. Västra Götalandsregionen tar även en aktiv roll i att själva driva utvecklingsfrågor och program inom europeisk forskningspolitik. Under 2013 startar upptakten på allvar inför EUs nya forskningsoch innovationsprogram Horisont 2020 som lanseras Regionutvecklingsnämnden kommer därför att öka sina insatser för att säkra hög medverkan och påverkan i programmen från ett västsvenskt perspektiv. Insatserna riktas huvudsakligen mot små och medelstora företag samt mot partnerskap inom strategiskt viktiga forskningsområden. Förutsättningarna för regionutvecklingsnämndens extra satsning ska formuleras i ett särskilt program som lanseras under våren. Den ökade satsningen på medverkan i EUs program är även en viktig del av genomförande av regionutvecklingsnämndens handlingsprogram för styrkeområden. Samarbete ska ske med nationella myndigheter såsom VINNOVA som ansvarar för den nationella EU-strategin för forskning och innovation Ledande i kunskap och kompetens Hög kvalitet i utbildning och forskning tillsammans med en effektiv kompetensförsörjning är grundförutsättningar för att positionera Västra Götaland som en ledande kunskapsregion. I december 2009 fick Västra Götalandsregionen i uppdrag av regeringen att etablera en sk Kompetensplattform. Syftet med kompetensplattformen är att skapa förutsättningar för bättre matchning mellan arbetslivets behov och utbudet av utbildning och kompetensutveckling. Under har Västra Götalandsregionen och kommunalförbunden tagit fram inriktning för arbetet samt formerna för samverkan. Under 2013 intensifieras arbetet. Högskolelandskapet är inne i en period av omställning. För att klara omvärldsförändringar såsom ökade kvalitetskrav och minskande studentkullar söker flera lärosäten fördjupade samarbeten. Västra Götalandsregionen kommer under 2013 fortsatt att stödja de processer som stärker samarbete mellan lärosätena i Västra Götaland. Kompetensplattform Västra Götaland Under 2010 utvecklade Västra Götalandsregionen en handlingsplan för arbetet med kompetensplattformen i samverkan med kommunalförbund och andra relevanta aktörer,

10 9 (19) vilken antogs av regionfullmäktige Arbetet med Kompetensplattform Västra Götaland är inriktat på sex målområden. Under 2013 läggs fokus huvudsakligen på följande insatser; Inventera, synliggöra och förbättra informationen om utbudet av offentligt finansierade utbildningar i Västra Götaland Under 2012 tog regionutvecklingsnämnden beslut om att medfinansiera utvecklingen av ett IT-verktyg för utbildningsplanering. Göteborgsregionen (GR) leder arbetet i nära samverkan med kommunalförbunden och Västra Götalandsregionen. Under första halvåret 2013 ska verktyget vara klart att tas i bruk. Verktyget syftar till att underlätta matchningen av kommande behov av kompetens inom olika områden mot dagens utbildningsproduktion och därmed skapa förutsättningar för en proaktiv utbildningsplanering för såväl ungdoms- som vuxenutbildning. Etablera en kontinuerlig dialog med näringsliv och organisationer i Västra Götaland samt med myndigheter och departement med ansvar för uppdraget Inom ramen för kompetensplattformsarbetet bygger vi vidare på redan befintliga forum för samverkan, t ex nätverk kopplat till de sex science parks som finns i Västra Götaland. I vissa sammanhang krävs dock nya arbetsformer. Utveckling av sk branschråd inom viktiga sektorer är ett område som kommer att utvecklas under Ett annat utvecklingsområde är studieoch yrkesvägledningen som behöver få en starkare koppling till utvecklingen på arbetsmarknaden. Tillvarata och utveckla hela arbetskraftens potential En effektiv validering är en förutsättning för en välfungerande arbetsmarknad och utbildningssektor. I Västra Götaland har arbetet med att utveckla funktionella former för validering bedrivits i samverkan mellan näringslivet, kommunal vuxenutbildning och arbetsförmedlingen sedan länge. Under 2012 genomfördes på uppdrag av beredningen för hållbar utveckling en utredning som tog fram förslag på utformningen av en regional stödstruktur för validering som omfattar hela Västra Götaland. Ambitionen är att under 2013 få denna stödstruktur på plats. Viktigt är att de regionala insatserna för validering knyter an till det nationella system som håller på att tas fram och de standarder som utformas på europeisk nivå (t.ex. EQF/NQF). Internationalisering Vårt beroende av omvärlden blir allt mer påtagligt även gällande kompetensförsörjning. Därför ska Västra Götalandsregionen fortsatt vara aktiv på den internationella arenan och stärka samverkan med andra regioner. Samarbeten genom organisationer och nätverk som till exempel EARLALL (European Association of Regions and Local Authorities for Lifelong Learning) och ERY (European Regions for Youth) möjliggör erfarenhetsutbyten, metodutveckling och gemensam bevakning av kompetensfrågor. Det ger oss också möjlighet att tillsammans med andra regioner påverka kommande socialfondsprogram, strukturfonder och policys och gör att vi effektivare kan nyttja dem. Införandet av den europeiska kvalifikationsramen (EQF) pågår runt om i Europa och i den kommande implementeringen i Sverige (NQF) ska Västra Götalandsregionen ligga i framkant. Samverkan mellan universitet och högskolor för ökad konkurrenskraft och attraktivitet Universitet och högskolor i Västra Götaland är centrala för regionens utvecklingskraft. Vid sidan av att hålla en hög kvalitet på utbildning och forskning, har lärosätena en viktig roll för insatser kopplat till livslångt lärande och ett gott innovationsklimat. Högskolelandskapet i Sverige är inne i en period av förändring där man söker olika lösningar för att möta de utmaningar som ökade kvalitetskrav och konkurrenstryck innebär. I Västra Götaland pågår processer mellan exempelvis Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde.

11 Regionutvecklingsnämnde kommer att stödja detta arbete, bl a genom att bidra till utvecklingen av starka gemensamma forskningsmiljöer. 10 (19) En annan viktig insats under 2013 är att underlätta för strategiska forskningsmiljöer att attrahera unga och seniora forskare. Under 2013 kommer Västra Götalandsregionen i dialog med lärosäten, centrumbildningar, forskningsinstitut och företag att vidta konkreta åtgärder i detta syfte. En möjlig väg är att med hjälp av EU-finansiering från programmet Marie Curie starta ett mobilitetsprogram i Västra Götaland för erfarna forskare. VGRs egna verksamheter Gymnasiestyrelsen Uppdraget till gymnasiestyrelsen för 2013 avser särskilt utvecklingen av utbildningsorganisationen för vuxenutbildningen. Behovsanpassade och branschspecifika utbildningar inom komvux och yrkeshögskolan är av strategisk betydelse för gröna näringars kompetensutveckling. Genom att naturbruksgymnasierna har ett regionalt huvudmannaskap kommer dessa att ingå i ett gemensamt utvecklingsarbete. Ambitionen ska vara att skolorna blir en aktiv del i näringarnas kompetensutveckling och ett stöd för regionens utveckling. Åtgärder för att uppfylla målsättningarna i gymnasieskolan behöver ytterligare belysas och naturbruksstyrelsen ska ta initiativ till en fördjupad översyn av framtidsfrågor för verksamheten. Detta ska redovisas till regionutvecklingsnämnden inför budgetprocessen 2014 och genomföras i dialog med regionutvecklingssekretariatet. Stiftelsen Stenebyskolan Stiftelsen Stenebyskolan får för sin verksamhet ett särskilt uppdrag av Bengtsfors kommun och Västra Götalandsregionen. Stiftelsen ska verka för att hålla samman alla de aktiviteter som finns vid skolan och utveckla en stark roll som huvudman för olika verksamheter. Göteborgs universitet och övriga samverkansparter för att understödja långsiktiga gemensamma mål med verksamheten och utvecklingen vid skolan. Mångfald Regionens långsiktiga arbete med att främja integration och mångfald fortsätter, bl a genom samarbetet med Länsstyrelsen och ett flertal myndigheter. Ett resultat av samarbetet är utvecklingen av en etableringsportal, Syftet med portalen är att underlätta nyanlända flyktingars och andra invandrargruppers etablering i arbetsliv och samhälle genom att tillhandahålla samhällsinformation på de största minoritetsspråken. Portalen ägs av Länsstyrelsen, men utvecklingen har bl.a. delfinansierats av regionutvecklingsnämnden. Portalen kan bli ett bra komplement till TillgänglighetsDatabasen, vilket kommer att undersökas under året. För att stimulera ökad mångfald på landsbygden samarbetar regionen med Hushållningssällskapet genom projektet Grön Integration. Denna satsning har visat sig vara framgångsrik när det gäller att skapa nya arbetstillfällen och utveckla nya kunskaper om jordbruk mm. Samarbetet fortsätter även 2013 och utvidgas till att även omfatta ett utbyte mellan stad och landsbygd tillsammans med Utveckling Nordost AB. Samarbetet med Rotary fortsätter också i syfte att öppna dörrar till arbetslivet för akademiker med utländsk utbildning och yrkeskompetens. Ett arbete som sker inom ramen för projektet Yrkesmentorer. Föreningen CSR (Corporate Social Responsibility)Västsverie startade på initiativ av Västra Götalandsregionen. De arbetar aktivt med mångfald och socialt ansvarstagande genom riktade kompetensutvecklingsinsatser till näringslivsaktörer, akademi, offentliga verksamheter och

12 11 (19) föreningsliv. Vidare ska CSR Västsverige verka för ett positivt innovationsklimat mellan ovan nämnda sektorer Utveckla infrastruktur och IT bredband Övergripande uppdrag Västra Götaland är Nordens främsta transportregion och en motor för svensk ekonomi. Transportsystemet är viktigt för människors möjligheter till arbete, utbildning mm. Västra Götaland ska utvecklas som internationellt transportnav, ha en hållbar och konkurrenskraftig infrastruktur och en kollektivtrafik för en gemensam region. Vi ska dessutom vara en ITregion i internationell tätposition. En väl fungerande infrastruktur för gods- och persontransporter samt för IT ska ge möjligheter för ett konkurrenskraftigt näringsliv, en effektiv offentlig verksamhet och leda till en attraktiv region med stora möjligheter för invånarna att kunna bo och arbeta där man vill, att ha en aktiv fritid och ett väl fungerande socialt liv. Västra Götalandsregionen har ett ansvar för att medverka till att infrastrukturen för vägar, järnvägar och kollektivtrafik byggs ut och att företag och hushåll i hela länet får möjlighet till internetuppkoppling med god kvalitet och kapacitet. Förutsättningarna handlar förstås mycket om finansiella resurser både egna och andras men också om samverkan med kommuner, staten och olika intressenter. Viktiga moment är också att utveckla kunskapsunderlag och strategier som kan ligga till grund för inriktningar, prioriteringar samt argumentation och konkret agerande. Bland styrande dokument för regionutvecklingsnämndens och beredningsgruppens för hållbar utveckling arbete inom dessa områden finns ett antal dokument som beslutats av regionstyrelse eller regionfullmäktige. Här kan nämnas regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland , avtal om medfinansiering av transportövergripande infrastrukturåtgärder i Västsverige, strategier och målbilder för tågtrafik, regionbussar, K2020, verksamhetsplan för Västtrafik samt strategin för utbyggnad av IT-infrastrukturen. Regionfullmäktiges prioriterade mål De funktionella arbetsmarknadsregionerna ska utvidgas och sammanfogas Västra Götalands satsningar på infrastruktur ska vara hållbara Investeringar som förbättrar samordningen av transportslag ska prioriteras Vad gäller de funktionella arbetsmarknaderna är det på sikt och förutsatt vissa infrastrukturutbyggnader rimligt att planera för att Göteborgs funktionella arbetsmarknad ska täcka större delen av länet samt delar av Jönköpings och Hallands län. Samtidigt är det viktig att förbättra arbetspendlingsmöjligheterna i ett antal olika riktningar och relationer med prioritet för tillgängligheten till och mellan större arbetsplatsorter inom länet och motsvarande orter i grannregionerna. Västra Götalandsregionens och kommunernas inriktning vad gäller infrastrukturutbyggnaden är att denna till stor del måste ske genom utbyggnad av järnvägsnätet och genom en förbättrad infrastruktur för kollektivtrafiken. Detta innebär utifrån dagens resmönster en tydlig jämställdhetsinriktning. Utvecklingen av infrastruktur, kollektivtrafik och IT-bredband har också betydelse för målsättningen att minska användningen av fossil energi samt påverkar tillgängligheten till olika verksamheter som finansieras av regionen.

13 12 (19) Verksamhetsprioriteringar inför 2013 Västra Götalandsregionen har varit starkt drivande i arbetet för att få till stånd ett avtal om stora och strategiskt viktiga infrastruktursatsningar i Västsverige genom Västsvenska paketet. Västra Götalandsregionen har ett ansvar för att se till att avtalet genomförs på ett sätt som tillgodoser parternas intressen. Detta kommer fortsatt att kräva arbetsinsatser under ett flertal år. Samtidigt har aviserats att den nationella investeringplanen kommer att revideras så att en ny plan upprättas för perioden Detta förutsätter ett intensivt arbete under 2013 där regionen har all anledning att försöka påverka utfallet så att prioritet ges åt viktiga infrastrukturutbyggnader i länet. Här kan det också bli aktuellt med ekonomiska åtaganden exempelvis för utbyggnad av icke-mötesseparerade sträckor på E20. Även de regionala investeringsplanerna kommer att revideras, dock sannolikt med ett års förskjutning, d v s med ett troligt fastställande av en ny regional investeringsplan under våren Detta innebär att Västra Götalandsregionen under 2013 behöver bedriva ett arbete med att inledningsvis ta fram ett kunskapsunderlag som kan ligga till grund för politiska diskussioner om prioriteringar mellan åtgärdsområden, samfinansiering med nationell plan och beställning av effektbeskrivningar och kalkylunderlag för specificerade behov och åtgärder. Inom IT-området sker en stark utveckling av efterfrågan på snabbare överföring av allt större informationsmängder, en utveckling som indikerar att både fibernät och mobilt bredband behöver byggas ut. Till detta kommer den beslutade nedläggningen av små, kopparanslutna telestationer. Det snabbt växande behovet av bättre IT-infrastruktur för hushåll och företag i hela länet understryker behovet av att Västra Götalandsregionen i samverkan med kommunerna arbetar för att genomföra den beslutade strategin för utbyggnad av ITinfrastrukturen. Regionutvecklingsnämnden har anslagit medel för att Västra Götalandsregionen tillsammans med kommunerna ska kunna arbeta vidare med genomförandet av utbyggnadsstrategin och åstadkomma en önskad utbyggnad av infrastrukturen för IT-bredband. Denna möjlighet till fiberutbyggnad/förtätning i områden där det kommersiella underlaget inte finns har väckt stort intresse och arbete med att ta fram utbyggnadsunderlag/program pågår eller har redan resulterat i påbörjade utbyggnader i flertalet kommuner. Inriktningen är att satsningen ska pågå t o m Den trånga sektorn är f n det kompletterande stöd (landsbygdsstöd alternativt kanalisationsstöd) som byalag och föreningar behöver för utbyggnaden av accessnätet som ansluter till de enskilda fastigheterna. Här finns en stor brist på tillgängliga statliga medel. Den tekniska utvecklingen är också snabb vilket aktualiserat ett behov att se över och revidera den IT-bredbandsstrategi som regionstyrelsen beslutade om Detta arbete kommer till stor del att göras under Västra Götalandsregionen har också tillsammans med regeringen undertecknat en avsiktsförklaring om att vi tillsammans med andra lokala och regionala intressenter vill verka för att bättre utnyttja de möjligheter som den digitala tekniken ger. Arbetsnamnet är Regional digital agenda för Västra Götaland och kommer att pågå under ett par års tid. Ytterst handlar detta om att genomföra förändringar som ger mervärden för länets invånare och företag genom ökad tillgänglighet, förbättrad kvalitet och nya utvecklingsmöjligheter.

14 4.0.4 Landsbygdsprogram och regionalt serviceprogram Regionutvecklingsnämnden har sedan 2007 medfinansierat EUs landsbygdsprogram med ca 5 mnkr per år. Prioriterade områden är: småskalig livsmedelsindustri, landsbygdsturism och service på landsbygden. Miljönämnden medverkar med medfinansiering till främst energi- och livsmedelssatsningar. Medfinansiering av landsbygdsprogrammet kommer att fortsätta med samma omfattning även under (19) Västra Götalandsregionen har på uppdrag av regeringen tagit fram ett regionalt serviceprogram som har till syfte att bidra till en god tillgänglighet till kommersiell och offentlig service för medborgare och näringsliv i gles-, landsbygd och skärgårdsområden. Genomförandet av det regionala serviceprogrammet fortsätter under 2013 genom projektfinansiering och partnerskapsmöten. Prioriterade insatser och projekt sker bland annat inom följande områden: modeller för samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor och ideell sektor, förbättrad logistik för livsmedelsföretag och behovsanalys för delårsboende. Arbetet genomförs i bred samverkan mellan regionala, kommunala, statliga, ideella och kommersiella aktörer. Under 2013 ska Västra Götalandsregionen verka för utbyte och erfarenhetsspridning av arbetssätt och verktyg för ökad tillgänglighet till kommersiell och offentlig service bland kommuner och delregioner i Västra Götaland. Nationellt utbyte sker genom möten med Tillväxtverket, Näringsdepartementet och övriga länsstyrelser/regioner i Sverige Delregionala tillväxtprogram Tillväxtprogram anger lokala och regionala prioriteringar för att stödja en långsiktigt stark hållbar tillväxt. Nuvarande tillväxtprogram omfattas av ett regionövergripande program och fyra delregionala program för Fyrbodal, Göteborgsregionen, Sjuhärad och Skaraborg. Regionstyrelsen gav i december 2011 regionutvecklingssekretariatet i uppdrag att utarbeta en ny tillväxt/utvecklingsstrategi för Västra Götaland som skall vara på plats då det nuvarande tillväxtprogrammet löper ut vid årsskiftet Den nya strategin ska vara en sammanhållen strategi för territoriet Västra Götaland och benämns Gemensam strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland Strategin tas fram i en bred process och arbetet förankras såväl internt som externt med kommunalförbunden och övriga delar av det regionala partnerskapet. Strategin ska beslutas av Regionfullmäktige i september I och med den nya tillväxt/utvecklingsstrategin kommer även formerna för hanteringen av de delregionala medlen att ses över. Ingen förändring av nuvarande arbetsordning kommer dock att ske under Externa relationer I förarbetena till nytt tillväxtprogram identifieras fyra externa utmaningar för Västra Götaland: att stå stark i den globala konkurrensen; att hävda sig i det europeiska flernivåstyret; att utnyttja europeiska och nationella verktyg för tillväxt; att utveckla grannrelationerna för att dra fördel av sitt geografiska läge. Allt detta är en integrerad del av tillväxtarbetet på område efter område. Men det kräver också regiongemensam systematik, samordning och politiskt engagemang. Västra Götalands globala konkurrenskraft för att attrahera investeringar, företag, forskning, kvalificerad arbetskraft och besökare är en huvudfråga för hela tillväxtarbetet och behandlas huvudsakligen i andra delar av denna budget. Även arbetet med externa tillväxtverktyg, till exempel sammanhållningspolitiken och EU:s forskningsprogram, beskrivs på annat håll.

15 14 (19) Flernivåstyret innebär att utvecklingen i Västra Götaland i hög grad påverkas av nationella och europeiska beslut och att Västra Götalandsregionen i sin tur behöver bevaka och påverka dessa beslut, formellt och informellt, dels på egen hand, dels i samverkan med andra aktörer i och utanför Västra Götaland. Mycket av bevakningen sker genom europeiska organisationer och nätverk och genom svar på remisser och samråd. Men det krävs också ett aktivt eget arbete i både Bryssel och Stockholm. Brysselkontoret, som i dag består av en tjänsteman på deltid, ska från 2013 vara bemannat varje vardag. Uppdraget är som förut intressebevakning, nätverksbyggande, stöd till förtroendevalda, rapportering och marknadsföring. Till det kommer att hantera och medverka i olika besök från Västra Götaland. Ambitionen på längre sikt är ett kontor med flera personer. Under 2013 genomförs seminarier och andra aktiviteter i Stockholm för att stärka kommunikationen med nationella beslutsfattare och tjänstemän. På sikt kan det bli aktuellt med ett Västra Götalandskontor även där. Västra Götalands geografiska läge mellan Oslo och Öresund, mellan Nordsjön och Östersjön, är en styrka. Regionen fortsätter att verka genom olika projekt och organisationer för att få bort legala och mentala gränshinder och stärka transportsystem så att handel, turism och pendling över gränserna underlättas i korridoren Oslo-Öresund. Västra Götalandsregionen är också fortsatt aktiv i samarbetsorganisationer och projekt kring Nordsjön och Östersjön. Inriktningen för det internationella arbetet beskrivs mer detaljerat i regionstyrelsens årliga handlingsplan EU-program Västra Götalandsregionen ansvarar i första hand för delar av genomförandet i sex EUprogram som gäller perioden Mål 2: Regionala programmet för Konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige (Västra Götaland och Halland). Mål 2: Regionala planen för socialfonden i Västsverige. Interreg IV B Nordsjön. Nationell subkommitté för Sverige Interreg IV B Östersjön. Informationsnod Västsverige Interreg IV A Öresund-Kattegatt-Skagerack (ÖKS/KASK). Information Västra Götaland Interreg IV A Sverige-Norge. Beredningssekretariat Fyrbodal Verksamheten styrs av riktlinjerna för EU:s sammanhållningspolitik , de olika programdokumenten och även av nationella riktlinjer, t ex den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning. I de olika beslutsorganen har Västra Götalandsregionen politiskt utsedda representanter. Alla EU-program har i princip samma förvaltningsstruktur med statliga myndigheter för förvaltning, utbetalning och revision. Beslut fattas av övervakningskommittéer, beslutsdelegationer, styrkommittéer eller i vissa fall av tjänstemän. EU-programgruppens verksamhet finansieras i huvudsak av externa medel; statliga anslag och EU-medel (s.k. teknisk assistans). Västra Götalandsregionen är värdorganisation för det västsvenska regionala strukturfondspartnerskapet. Uppgiften är att prioritera bland, av förvaltningsmyndigheterna godkända, ansökningar inom regionalfonden och socialfonden (Mål 2). Under 2013 planeras för avslutning av samtliga program där Västra Götalandsregionen har någon form av administrativ funktion. Samtidigt skrivs de EU-program som kommer att gälla

16 15 (19) för åren Till grund för Västra Götalandsregionens prioriteringar i den planerade programskrivningen, ligger strategin Europa 2020, partnerskapsöverenskommelsen mellan staten och EU-kommissionen samt den med kommunerna gemensamma regionala utvecklingsstrategin för Västra Götalandsregionen, som nu tas fram. Jämställdhet är ett prioriterat mål i EU-programmen. En särskild prövning görs av de horisontella målen. Krav ställs på aktiva insatser, avseende jämställdhets-, miljö- och integrationsaspekterna, för att EU-medel skall beviljas. Insatserna följs upp löpande Analys och uppföljning Kunskap om regionens utvecklingsförutsättningar kan påverka investeringar och beslut bland enskilda invånare, företag, institutioner och organisationer. Västra Götalandsregionen bidrar till att öka kunskapen om Västra Götaland genom att ta fram statistik och genomföra analyser inom områden som påverkar regionens utveckling. I detta ingår t ex kontinuerlig bevakning av arbetsmarknadsläget, näringslivsstrukturen, kompetensförsörjning, konjunkturläget och demografiska förutsättningar. Analyser för verksamhetens egna behov utgår från de frågor som direkt eller indirekt påverkar utformningen av program, insatser och projekt. Ansvaret för den regionala kompetensplattformen ställer krav på kunskapsunderlag inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet. Under de senaste två åren har flera analyser genomförts inom ramen för kompetensplattformen, bl.a. har prognoser på tillgång och efterfrågan för utbildningsgrupper och analyser av högutbildades flyttmönster till och från Västra Götaland. Under hösten 2012 och våren 2013 planeras ytterligare fördjupningar göras kring nyutexaminerades flyttmönster. Under året planeras även en analys av integrationen på arbetsmarknaden och av vilka åtgärder som kan genomföras på regional nivå för ett ökat tillvaratagande av nyanländas kompetens. Under 2013 kommer regionutvecklingssekretariatet att genomföra en analys av hur branscher i Västra Götaland är relaterade till varandra kunskapsmässigt, s.k. skill relatedness. Genom att kartlägga hur branscher delar beroendet av olika typer av kompetensbehov kan näringslivet i Västra Götaland beskrivas utifrån kompetenskluster. Med denna metod kan man bl.a. analysera förutsättningarna för framtida kompetensförsörjning inom nya branscher. Regionutvecklingsnämnden satsningarna ska kontinuerligt följas upp och utvärderas. År 2013 införs en ny process för ärendehantering och ett ärendehanteringssystem som kommer att förbättra och effektivisera resultatuppföljningen av projekt. I den nya processen ingår även en mer strukturerad modell för att sprida och dra lärdomar från uppföljningar och utvärderingar av avslutade projekt. Under 2013 kommer beslutas om en nytt tillväxt- och utvecklingsstrategi för Västra Götaland som ska gälla för perioden I strategin anges konkreta och mätbara mål för vad som ska uppnås inom perioden. Under 2013 kommer Västra Götalandsregionen tillsammans med kommunalförbunden ta fram lämpliga indikatorer för att mäta hur satsningarna bidrar till strategins mål. Övriga områden som ska prioriteras är under 2013 är: framtagande av analysunderlag till arbetet med den regionala infrastrukturplanen, bl.a. GIS-analyser med den s.k. tillgänglighetsmodellen; lansering av en gemensam statistikportal för Västra Götalandsregionen; analyser av gränsregionen samt analysunderlag till de kommande strukturfondsprogrammen.

17 4. 1 Regionutvecklingsnämndens mål 16 (19) GENVÄG (Guide för entreprenörer i Västra Götaland ) är en attraktiv och välbesökt webbplats som lotsar besökaren till rätt hjälp Styrtal: - Antal besökare på GENVÄG per månad Måltal: - > 1000 besökare per månad Styrtal: Måltal - Ökning av antal registrerade rådgivningsaktörer - Ytterligare tio rådgivningsaktörer ansluter sig Aktiviteter: GENVÄG lanseras i slutet av 2012 och i början av Det kommer att ske i samverkan med projekt Kvintessensen och entreprenörskapsfrämjande aktörer. Annonsering görs främst genom sociala medier. Inloggning till GENVÄG kommer även att kunna ske in via FB, LinkedIn och Twitter. Nya funktioner utvecklas och lanseras kontinuerligt för att se hur olika användargrupper reagerar på utformning och innehåll. Förra året riktade vi oss till Kulturella och Kreativa näringar. Under 2013 kommer vi lansera GENVÄG till en bredare målgrupp. Nya företag startas och befintliga företag utvecklas inom ramen för programmet (kvinnors företagande) under perioden Styrtal: - Antal nystartade företag under programperioden Måltal: - Minst 100 nya företag startas Styrtal: Måltal: Styrtal: Måltal: - Andel deltagande deltidsföretagare som blir heltidsföretagare - >50% av deltagande deltidsföretagare blir heltidsföretagare - Andel deltagande företag i exportsatsningen drivs av kvinnor - >50% av deltagande företag i exportsatsningen drivs av kvinnor Aktiviteter: Västra Götalandsregionen hanterar delar av regeringens satsning på att främja kvinnors företagande med fokus på start av nya företag som drivs av kvinnor samt kvinnliga företagare som vill att företaget ska växa, exempelvis på en större inhemsk eller internationell marknad. Pilotsatsningen på s k utvecklingscheckar för att stimulera internationell handel fortsätter även Denna satsning är även ett led i målet att ha en jämn fördelning av regionala stödinsatser för mellan kvinnor och män. Föreningar och kooperativ är aktiva i genomförandet av programmet för Social ekonomi Styrtal: Föreningar/kooperativ deltar i initiativ Måltal: 140 föreningar och kooperativ är aktiva i initiativ som genomförs genom programmet Aktiviteter: - Genomföra två utlysningar på projekt inom socialt entreprenörskap. - Genomföra en pilotsatsning med inriktning på mätmetoder och analyser av sociala värden i samverkan med enheten för folkhälsofrågor, enheten för rättighetsfrågor och Kultursekretariatet.

18 17 (19) - Sprida goda exempel på lokala finansieringslösningar och öka kompetensen inom området bland sociala ekonomins aktörer, genom t ex nyhetsbrev eller seminarium. - Kompetensutveckling och stöd till sociala ekonomins aktörer för idéutveckling (nya tjänster, produkter, verksamheter) och projektansökningar. Ett ökat ungt entreprenörskap Styrtal: Procentuell andel av elever i årskullen som deltar i UF-företag Antal nya företag som startas genom Drivhuset - Antal unika företagsidéer inom Venture Cup, - Antal kommuner och antal skolor som är anslutna till Framtidsfröns verksamhet Måltal: - UF-företagande ökar från 19 till 21 % andel av eleverna i årskullen nya företag startas genom Drivhusen unika företagsidéer anmäls till Venture Cup - 15 kommuner med ca 350 skolor är anslutna till Framtidsfröns verksamhet Aktiviteter: - Regionala utvecklingsmedel ges till organisationerna Ung Företagsamhet, Drivhus, Venture Cup och Framtidsfrön. - Ett brett urval av aktörer inom ungt entreprenörskap möts till ett eller flera rådslag för att formulera samsyn och gemensamma strategier. - En särskild riktad satsning på ungt entreprenörskap på landsbygden Fler kunskapsintensiva innovativa företag Styrtal: - Antal nya företag/projekt som bildas i inkubatorerna Måltal: nya företag/projekt under 2013 Styrtal: - Procentuell fördelning av kvinnor i inkubatorstyrelserna Måltal: % av ledamöterna i inkubatorstyrelserna skall vara kvinnor under 2013 Aktiviteter: Arbeta enligt den beslutade Inkubatorstrategin bl.a. genom kvalitetssäkring och vidareutveckling av de olika finansieringsmöjligheter som riktar sig mot företag. Ökat intresse för FoU investeringar i små och medelstora företag Styrtal: Ansökningar till Västra Götalandsregionens FoU-kort Måltal: Minst 80 ansökningar Aktiviteter: - Nya utlysningar av FoU-kortet - Synliggörande och spridning bl a genom finansieringsseminarier - Bidra till ett ökat samarbete mellan aktörerna innom innovationsstödssystemet. - Riktade utlysningar till några styrkeområden

19 18 (19) Ökad sysselsättning i de företag som får företagsfinansiering Styrtal: Procentuell ökning av antalet sysselsatta i företagen tre år efter avslutat projekt Måltal: > 5 proc Aktiviteter: De företagsstöd som Västra Götalandsregionen förfogar över används i huvudsak till såddfinansiering (villkorslån), konsultcheckar, FoU-kort samt av regionalpolitiska skäl till investeringar i stödområdet och i skärgården (bidrag). Under 2013 görs en översyn av regionens finansieringsinstrument till små och medelstora företag i syfte att underrätta och tydliggöra de erbjudanden som finns. Företagsfinansiering kommer även att kopplas till handlingsprogrammen för livsmedel/gröna näringar, hållbara transporter, energi och klimatteknik samt life science. Stärka innovationsklimatet inom hälso- sjukvården Styrtal: Antal ideer som hanteras av Initiativet Innovationsslussen Måltal: 100 bearbetas varav 25 går vidare för kommersialisering eller nyttigörande direkt i hälso-sjukvården. Aktiviteter: Syftet med initiativet Innovationsslussen är stimulera till att innovativa ideer utvecklas inom hälso-sjukvården och att dessa kommer till nytta. Innovationslussen arbetar bl.a. via sk idetransportörer, dvs medarbetare inom hälso-sjukvården som stödjer kollegor med utveckling av innovativa ideer. Samverkan sker med Sahlgrenska science park och andra innovationsaktörer när ideer ska kommersialiseras. Attrahera FoU-resurser till västra Götaland Styrtal: Regionutvecklingsnämndens medel ska i ökad utsträckning växlas upp med nationella eller europeiska forskningsresurser. Måltal: minst 50% medfinansiering av RUNS resurser i FoU-satsningar. Aktiviteter: RUNs strategi för att attrahera FoU- resurser till regionen bygger på en specialisering och profilering av FoU- områden där Västra Götaland är konkurrenskraftiga internationellt eller har potential att bli. Fokus ligger dessutom på att FoU resurserna ska bidra till förnyelse inom företag samt ny kunskap som bidrar till att lösa samhällsutmaningar inom t ex miljö och hälsa. Handlingsprogrammen är viktiga verktyg för RUN att implementera denna strategi. Öka västsvensk medverkan i och påverkan på Europeiska forsknings- och innovationsprogram Styrtal: Antal ansökningar till europeiska FoI-program som Regionutvecklingsnämnden medverkar till. Måltal: 15 planeringsanslag/ansökningar. Aktiviteter: Planeringsanslag för att utveckla ansökningar, med fokus på små- och medelstora företag samt styrkeområden. Medfinansiering av strategiskt viktiga projekt och internationella

20 19 (19) samarbeten. Medverkan i europeiska projekt såsom ERA-net där utlysningar görs för små-och medelstora företag. Medfinansiering av Europe Enterprise Network som arbetar med information om EU-program till små och medelstora företag. Medfinansiering av klusterinitiativ som initierar och driver europeiska forskningssamarbeten. Science parks i västra Götaland har även uppgiften att stimulera till relevanta europeiska och internationella forskningsprojekt.

Livskraftigt näringsliv

Livskraftigt näringsliv 1 Livskraftigt näringsliv Två huvuduppdrag Hälso- och sjukvård Tillväxt och utveckling Ca 50 000 anställda. 2 Bredd i uppdraget Helhetssyn - Utmaningar Infrastruktur Kollektivtrafik Näringsliv FoU Kunskap

Läs mer

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör En kunskapsdriven regional utveckling Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör Vision Västra Götaland Ett livskraftigt och hållbart näringsliv Västra Götalands utveckling beror i hög grad av utvecklingskraften

Läs mer

2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN. Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020

2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN. Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020 2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020 Innehåll Planen som verktyg... 3 Framtagande av Planen... 4 Samarbetsparter... 4 Lokala

Läs mer

Det västsvenska innovationssystemet - En plattform för EU-samarbete

Det västsvenska innovationssystemet - En plattform för EU-samarbete Det västsvenska innovationssystemet - En plattform för EU-samarbete Regionutvecklingssekretariatet Västra Götalandsregionen Hållpunkter Regionala prioriteringar och arbetssätt Operationellt program Mål

Läs mer

kraftsamling för miljö, energi och hållbara

kraftsamling för miljö, energi och hållbara kraftsamling för miljö, energi och hållbara transportlösningar Game seminarium 13 oktober 2009 Västsvenska satsningar på framtidens energi- och miljöteknik Bertil Törsäter Två ansvarsområden Tillväxt och

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet VERSION 2015-05-05 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet Inledning I Strategin En Nationell strategi för hållbar regional

Läs mer

Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten.

Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten. Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten En ledande industriregion Ett uttalat politiskt mål att Västra Götaland är och fortsatt ska vara en ledande industriregion Industrin har

Läs mer

- ett västsvenskt perspektiv

- ett västsvenskt perspektiv Nya möjligheter för små och medelstora företag - ett västsvenskt perspektiv Informationsdag, VINNOVA 27 november 2009 Helena L Nilsson, Enhetschef, h FoU, Regional utveckling 1 Näringslivets satsning på

Läs mer

SUMMERING STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Remissversion

SUMMERING STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Remissversion SUMMERING VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 Remissversion Strategin gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram Högskolan i Borås 7 mars 2017 Andreas Catoni EU:s Struktur-och investeringsfonder EU:s Struktur-och investeringsfonder Regionalfonden, ERUF Socialfonden, ESF (Sammanhållningsfond)

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Kompetensförsörjning för tillväxt och utveckling

Kompetensförsörjning för tillväxt och utveckling Kompetensförsörjning för tillväxt och utveckling Marja-Leena Lampinen Frågor i fokus idag Kompetensplattform - vad har det lett till? Strategi för tillväxt- och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 -

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2537 av Gunilla Carlsson m.fl. (S) Näringspolitiken i Västsverige

Motion till riksdagen 2015/16:2537 av Gunilla Carlsson m.fl. (S) Näringspolitiken i Västsverige Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:2537 av Gunilla Carlsson m.fl. (S) Näringspolitiken i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om näringspolitik

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin 1(5) Datum Diarienummer Region Västerbotten 2013-09-13 Vårt dnr 1.6.2-2013-2621 Box 443 Ert dnr 12RV0136-16 Dokumenttyp 901 09 UMEÅ REMISSVAR Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Regionutvecklingsnämndens beslut i korthet Vänersborg

Regionutvecklingsnämndens beslut i korthet Vänersborg Regionutvecklingsnämndens beslut i korthet Vänersborg 2015-03-17 Projektbeslut från regionutvecklingsnämndens sammanträde 17 mars Regionutvecklingsnämnden medfinansierar satsningar för att främja tillväxt

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten.

Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten. Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten Så fungerar Västra Götalandsregionen Politiskt styrd VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs

Läs mer

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Erik Joachimsson Kompetensförsörjningsdagarna 20 oktober 2015 En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 Regeringens mål EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 Då behövs

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman En smak av EU 2015 Lena Johansson-Skeri Anneli Norman 1 Dagens program Vad gör vi på Tillväxtverket? Vad är ett EU-projekt? Vad är ett regionalfondsprojekt? Hur ansöker man om stöd från regionalfonden?

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND 1. BAKGRUND Den sociala ekonomin utgörs av verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN och BUDGET Fyrbodals kommunalförbund Kommunalförbundets roll. Till Direktionsmötet den 9 december 2005

VERKSAMHETSPLAN och BUDGET Fyrbodals kommunalförbund Kommunalförbundets roll. Till Direktionsmötet den 9 december 2005 Till Direktionsmötet den 9 december 2005 VERKSAMHETSPLAN och BUDGET Fyrbodals kommunalförbund 2006 Kommunalförbundets roll Den geografiska närheten och medlemskommunernas i många hänseenden starka inbördes

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Programförslag Att tänka på / nyheter 2014-11-06 1 Senaste nytt! Programbeslut 15 dec. 2014??

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

Västra Götalandsregionen Horisont 2020 och strukturfonder

Västra Götalandsregionen Horisont 2020 och strukturfonder Västra Götalandsregionen Horisont 2020 och strukturfonder Västra Götalandsregionens tre huvuduppgifter Hälso- sjukvård Sjukhus, vårdcentraler, tandvård mm Kollektivtrafik Västtrafik Tillväxt & utveckling

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

Nätverksträff Skolmatsakademin 2015-11-17. Marja-Leena Lampinen, Koncernstab Västra Götalandsregionen, Regional utveckling

Nätverksträff Skolmatsakademin 2015-11-17. Marja-Leena Lampinen, Koncernstab Västra Götalandsregionen, Regional utveckling Nätverksträff Skolmatsakademin 2015-11-17 Marja-Leena Lampinen, Koncernstab Västra Götalandsregionen, Regional utveckling VÄSTRA GÖTALAND 1,6 milj invånare. 49 kommuner Lång tradition inom industri och

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Analys s.9, Processen kring programframtagandet: I partnerskapet ingår den offentliga, ideella

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Promemoria 2007-01-18 Näringsdepartementet Enheten för regional utveckling och turism Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Bakgrund Den europeiska

Läs mer

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 Kort om oss Så fördelas pengarna Vad vi erbjuder Vi investerar 2,7 MILJARDER KRONOR varje år i runt 2400 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROJEKT.

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Länsstyrelsens länsuppdrag

Länsstyrelsens länsuppdrag Uppgradering av RUP Länsstyrelsens länsuppdrag I startblocken mot nästa programperiod Ny strategi med vissa kvantitativa mål blir styrande Dialogmöten Innovation och förnyelse Tillgänglighet Kompetensförsörjning

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020. Sara Persson, Region Skåne

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020. Sara Persson, Region Skåne Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020 Sara Persson, Region Skåne 1 Vad är strukturfonderna? EU-perspektiv - Ekonomiska styrmedel för

Läs mer

Europeiska och regionala prioriteringar

Europeiska och regionala prioriteringar www.regionvasterbotten.se och regionala prioriteringar NS forum 2014 05 06 www.regionvasterbotten.se Regionala prioriteringar Regionala och prioriteringar samspelar! Norrbottens och Västerbottens regionala

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer

AFFÄRSDRIVEN MILJÖUTVECKLING I FYRBODAL

AFFÄRSDRIVEN MILJÖUTVECKLING I FYRBODAL 2013-02-04 AFFÄRSDRIVEN MILJÖUTVECKLING I FYRBODAL Under de kommande två åren kommer Fyrbodals Kommunalförbund inom ramen för satsningen på Affärsdriven Miljöutveckling prioritera enligt följande programskrivning.

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Ideell förening

Sydsvensk REGION BILDNING. Ideell förening Sydsvensk REGION BILDNING Ideell förening Upplägg av arbetet och tolkning av direktivet samt vilka som deltagit i arbetet Arbetsgruppen för Hållbar Regional Utveckling En redovisning till arbetsutskottet

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Syfte Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Programmet ska stärka de små och medelstora företagens möjligheter att: konkurrera på globala marknader

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Övre Norrland

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Övre Norrland Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Övre Norrland SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 39, Kapital: En grundläggande förutsättning för tillväxtmöjligheterna i en region är en

Läs mer

- Strategiska satsningar för innovationskraft

- Strategiska satsningar för innovationskraft - Strategiska satsningar för innovationskraft Innovationskraftsseminarium Göteborg 26 oktober 2010 1 Helena L Nilsson Enhetschef Forskning och utveckling Regional utveckling, Västra Götalandsregionen 2

Läs mer

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden 2014 2020 EU nivå Europa 2020 Gemensamt strategiskt ramverk för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden Nationell nivå Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond,

Läs mer

vgregion.se/vg2020 kraft. Scen från föreställningen West Side Story på GöteborgsOperan. Foto: Mats Bäcker vgregion.se/vg

vgregion.se/vg2020 kraft. Scen från föreställningen West Side Story på GöteborgsOperan. Foto: Mats Bäcker vgregion.se/vg kraft. Scen från föreställningen West Side Story på GöteborgsOperan. Foto: Mats Bäcker Regionutvecklingssekretariatet, Västra Götalandsregionen 2013 vgregion.se/vg2020 www... www... www... www... www...

Läs mer

Lanseringskonferens av EU:s fonder. Välkomna!

Lanseringskonferens av EU:s fonder. Välkomna! Lanseringskonferens av EU:s fonder Välkomna! Strukturfondspartnerskap Ordförande Kommuner och Landsting (tio) Arbetsmarknadens organisationer (fem) Länsstyrelser (tre) Arbetsförmedling/Försäkringskassa

Läs mer

Överblick: FNs mål för hållbar utveckling Kartläggning mot VGRs verksamhetsområden Betydelse av FNs hållbarhetsmål för VGR Identifierade gap

Överblick: FNs mål för hållbar utveckling Kartläggning mot VGRs verksamhetsområden Betydelse av FNs hållbarhetsmål för VGR Identifierade gap VGR har kartlagt organisationens arbete med hållbar utveckling som det beskrivs i budget 2016 och övergripande styrdokument i relation till FNs hållbarhetsmål Överblick: FNs mål för hållbar utveckling

Läs mer

Stockholmsregionens styrkor och utmaningar. Mats Hedenström, Tillväxtdirektör

Stockholmsregionens styrkor och utmaningar. Mats Hedenström, Tillväxtdirektör Stockholmsregionens styrkor och utmaningar Mats Hedenström, Tillväxtdirektör Det går bra för Stockholms län Ur ett tillväxtperspektiv står sig Stockholm i varje jämförelse 24 000 nystartade företag 2011

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Information Nationella Regionalfondsprogrammet

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Information Nationella Regionalfondsprogrammet Information Nationella Regionalfondsprogrammet 1 1 Regionalfonden 2014-2020 Nio program i Sverige 6 2 3 4 5 Åtta regionala strukturfondsprogram 1. Övre Norrland 2. Mellersta Norrland 3. Norra Mellansverige

Läs mer

Regional utveckling med fokus på integration

Regional utveckling med fokus på integration Regional utveckling med fokus på integration David Norman 2015-01-01 Verksamhetsövergång från Regionförbundet och Länsstyrelsen. Region Gävleborg är nu regionalt utvecklingsansvarig. Lagen (2010:630) om

Läs mer

Smart industri. en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet. Foto: ABB

Smart industri. en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet. Foto: ABB Smart industri en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Foto: ABB Industrin är större än de producerande företagen Insatsproduktion Företagstjänster Transporter Finansiering Industriföretag 550 000

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 171-186 Tid: 2015-11-02, kl 13:00-15:30 Plats: Regionens Hus, sal A 181 RJL2015 /1943 Internationell policy Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

KORTVERSION. VÄSTRA GÖTALAND 2020 Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland #vg2020

KORTVERSION. VÄSTRA GÖTALAND 2020 Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland #vg2020 KORTVERSION VÄSTRA GÖTALAND 2020 Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 #vg2020 Den gemensamma vägvisaren för Västra Götalands utveckling Västra Götaland 2020 strategi för tillväxt

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen.

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. 1 Näringslivsplan för Melleruds Kommun 2015-2018 I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. Syfte och mål

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018

Verksamhetsplan 2015-2018 Verksamhetsplan 2015-2018 FÖR SKARABORGS KOMMU NALFÖRBUND ANTAG EN AV SKARAB ORGS FÖRBUN D S FU LLMÄKTIG E 2015 04 24 Utgångspunkter för verksamheten Utmaningar Skaraborg står inför att hantera flera påtagliga

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet 22 augusti Syfte med arbetsgruppens arbete Främja social hållbarhet i Göteborgsregionen Detta sker genom kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och metodutveckling Vad

Läs mer

NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2008

NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2008 NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2008 Antagen av North Swedens ägarråd 19 december 2007 Innehåll Introduktion...3 1. Bakgrund...3 1.1 Historik...3 1.2 Mål...3 1.3 Organisation... 3 2.

Läs mer

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland?

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Varje år dör 1.600 personer i förtid på grund av ojämlikheter i hälsa. Detta medför ett produktionsbortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor en förlust

Läs mer

Bilagor till Näringslivsstrategi

Bilagor till Näringslivsstrategi Bilagor till Näringslivsstrategi 2016-2020 På landet, i staden och mittemellan - här kan företag gro och växa. Precis som för tusen år sedan. och i tusen till. För där människor trivs blomstrar affärerna.

Läs mer

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Vi har i Fyrbodal ett nytt tillväxtprogram för perioden 2008 2013, framtaget i dialog mellan kommunerna och partnerskapen. Där har våra gemensamma prioriteringar

Läs mer

Godstransportstrategi. Västra Götaland

Godstransportstrategi. Västra Götaland Godstransportstrategi Västra Götaland 2015-06-12 Vårt uppdrag Underlag till en godsstrategi Ett arbete i flera steg Sammanställa och konkretisera befintliga mål och visioner inom godstransprotområdet i

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne Koncernkontoret Regional utveckling Område samhällsplanering Ann-Christine Lundqvist Strateg 044-309 32 38 ann-christine.lundkvist@skane.se Datum 2015-11-02 1 (5) Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

Regionalfonden Västsverige

Regionalfonden Västsverige Regionalfonden Västsverige 2014-2020 Thanos Pinakas Linnea Hagblom 1 Politiska styrmedel EU 2020 Östersjöstrategin Partnerskapsöverenskommelsen Nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft

Läs mer

Guide till EU-stöd i Skåne

Guide till EU-stöd i Skåne Guide till EU-stöd i Skåne Öka din konkurrenskraft EU och offentliga organisationer satsar cirka 3 miljarder kronor i Skåne-Blekinge 2007-2013 för att motverka social utslagning, få fler människor i arbete

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012

Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012 17 september 2012 Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012 Helsingborgs stad behöver fokusera arbetet kring högre utbildning, forskning och attraktiv studentstad för att stärka

Läs mer

VINNOVAs roll i strukturfonderna. Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI

VINNOVAs roll i strukturfonderna. Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI VINNOVAs roll i strukturfonderna Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI Uppdrag: Nationella programmet Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket, Energimyndigheten och Verket för innovationssystem

Läs mer

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda Initiativ för att stärka handeln En strategisk forskningsagenda Om Handelsrådet Handelsrådet är en kollektivavtalsstiftelse med övergripande syfte att förena parterna inom handeln i en strävan att stärka

Läs mer

LLU i nordöstra Göteborg

LLU i nordöstra Göteborg LLU i nordöstra Göteborg Hållbar utveckling mellan stad och land Peter Rundkvist Projektledare Utveckling Nordost Business Region Göteborg Bakgrund Hösten 2013: Gamla Leader Göta Älv Vänersborg, Trollhättan,

Läs mer

Social ekonomi. Maria Johansson

Social ekonomi. Maria Johansson Social ekonomi Maria Johansson Organisation Program för social ekonomi i Västra Götaland Regionstyrelsen, Regionutvecklingsnämnden, Kulturnämnden, Folkhälsokommittén, Kommittén för rättighetsfrågor Sociala

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

2008-05-13 /Förslag till handlingsprogram. Lust att lära. kulturen som kraftkälla i det livslånga lärandet

2008-05-13 /Förslag till handlingsprogram. Lust att lära. kulturen som kraftkälla i det livslånga lärandet 2008-05-13 /Förslag till handlingsprogram Lust att lära kulturen som kraftkälla i det livslånga lärandet Inledning Kulturen som kraftkälla i det livslånga lärandet Kraftkälla för medborgare och lärande

Läs mer