SVENSK CAMPING ÅR Martin Karlsson April 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011"

Transkript

1 Martin Karlsson April 2011 Viktoriagatan 13, Box 5068, SE Göteborg, Sweden, Tel , Fax ,

2 Förord Att besöksnäringen är en framtidsbransch tror jag inte längre att det är någon som tvekar över. Var och varannan dag får vi läsa i media om satsningar och fakta runt besöksnäringen som imponerar. Allt från hur många som arbetar i branschen till hur stora skatteintäkterna är för staten och hur mycket turisterna konsumerar. Vi är dock helt övertygade om att det går att göra ännu mer och därför har besöksnäringen tagit fram en nationell strategi. Vi siktar på att svensk besöksnäring skall växa betydligt fram till Det låter naturligtvis sig inte göras självt utan kräver samlade, genomtänkta och långsiktiga satsningar på alla områden från lagstiftning, infrastruktur, beskattning, marknadsföring och tillgång till kapital. Sedan krävs det hårt arbete, välutvecklat servicetänkande, entreprenörer med visioner, och stödjande och välvilliga samhällsfunktioner som underlättar utveckling på ett nationellt och lokalt plan. Alla har ett ansvar från företagare till riksdagsledamöter, kommunpolitiker och tjänstemän på länsstyrelser och andra som direkt eller indirekt kan påverka utvecklingen och vardagen för företagarna inom besöksnäringen. Man kan rimligtvis inte ställa sig vid sidan av och tro att det inte angår en, alla kan och har en skyldighet att göra sin del. Vi inom campingbranschen vill och kan. Vi tänker göra vår del av jobbet och utveckla vår bransch. Vi skall bli en av Europas främsta campingdestinationer. Vår plattform är svensk camping och vår strategi kommer vi att grunda på denna framtidsstudie Svensk camping år Utifrån denna studie kommer vi att bryta ned de kommande tio åren i konkreta planer och aktiviteter för att nå dit vi vill. Med andra ord så kommer detta att vara en levande process där vi också har ambitionen att framöver både uppdatera denna rapport och fördjupa kunskapen kring frågeställningar och delområden som i rapporten pekas ut som viktiga. Vi skall tydligt kommunicera målet och vi skall vara tydliga med att berätta vad vi behöver göra för att komma dit. Vi är övertygade om att vi åstadkommer mycket mer tillsammans med andra än vad vi gör ensamma. Därför tänker vi fortsätta att leta fruktbara samarbeten på alla nivåer och vi tänker vara lyhörda, vakna, snabbfotade och öppna för nya idéer. Göteborg i april 2011 Lars Isacson VD SCR Sveriges Camping- och Stugföretagares Riksorganisation

3 Innehållsförteckning Inledning... 1 Bakgrund och syfte... 1 Metod... 2 Turism- och besöksnäringen år Tourism Vision 2020 förväntad global utveckling... 4 Svensk Turism 2020 strategi för svensk turism- och besöksnäring... 6 Vilka faktorer i omvärlden kommer att påverka svensk camping mot år 2020?... 8 Den ekonomiska utvecklingen Den sociodemografiska utvecklingen Den tekniska utvecklingen Miljö- och klimatfrågan Lagar, regler, säkerhet och politik Säkra utvecklingstendenser mot år Strategiska osäkerheter och wildcards mot år Vad får detta för konsekvenser för svensk camping? Ökat fokus på turism- och besöksnäringen Ökad konkurrens från andra boendeformer och destinationer Alltmer krävande konsumenter Ökat fokus på mobilt Internet Vad bör svenska campinganläggningar göra för att möta framtiden? Ökat fokus på kunden Fortsatt differentiering av anläggningar Aktiva strategier kring prissättning Ökat fokus på intäkter från annat än boende Ökat fokus på hyrkoncept Ökat fokus på samverkan Ökat fokus på säsongsförlängning Källförteckning... 30

4 Inledning Framtidens camping ett samspel mellan omvärld och campingarenan Försök att föreställa dig år Hur ser världen ut då? Du kan börja med att tänka dig tillbaka till hur det såg ut runt millenniumskiftet. Mycket är sig likt men somligt har förändrats. Och en del helt nya saker har uppkommit. Om framtiden kan vi inte veta någonting säkert men det är både spännande och viktigt att fundera över den. Så hur kommer framtidens camping att se ut? Denna fråga är inte helt självklar att besvara. Framtidens camping påverkas av hur aktörer på själva campingarenan agerar; alltså campingresenärer, campingplatsägare och olika typer av leverantörer. Men den påverkas också av en rad mer svårpåverkbara yttre faktorer. Utvecklingen inom dessa områden formar tillsammans svensk campings framtid och den arena som den enskilde campingföretagaren ska verka på. Därför handlar det i huvudsak om att försöka kartlägga och besvara följande frågeställningar: Vilka faktorer i omvärlden kommer att påverka svensk camping i framtiden? Hur kommer aktörer på campingarenan att försöka forma framtiden? Bakgrund och syfte SCR är en branschorganisation och verkar som en samlande kraft för hela campingnäringen. Genom att kunna erbjuda sina medlemsföretag kunskap och stöd inom ett antal områden skapas goda förutsättningar för dessa att bedriva sin verksamhet. På så vis bidrar SCR också till det övergripande målet med verksamheten; att få fler att campa mer. En branschorganisation måste förstå sina medlemmars nuvarande och framtida behov. SCR har i dagsläget en god förståelse för sina medlemmars nuvarande behov. I huvudsak rör det sig om grundläggande frågeställningar kring områden som rör informations- och bokningsfunktioner. SCR arbetar också med generell branschmarknadsföring. Men frågan är hur morgondagens behov ser ut bland campingföretagare? Vilken typ av stöd och råd kommer dessa att behöva framöver? För att kunna ta reda på detta måste man förstå hur campingen kommer att utvecklas under kommande tioårsperiod. 1

5 Metod Det går inte att exakt sia om framtiden. Däremot kan man genom att studera trender och omvärldsfaktorer förstå vad som påverkar framtiden. Nedanstående modell har fungerat som utgångspunkt för att kartlägga frågeställningarna ovan. Arbetet med denna rapport har skett i två steg. Steg ett i detta projekts process har varit att göra en grundläggande omvärldsanalys där HUI Research dels sammanställt befintlig research (om turismnäringen generellt och camping specifikt) och dels genomfört ett antal intervjuer med svenska och internationella experter inom olika områden för att skapa ett grundmaterial att kunna arbeta vidare med. Denna del av arbetet har syftat till att besvara den första frågan: Vilka faktorer i omvärlden kommer att påverka svensk camping i framtiden?. Syftet med att analysera framtiden är som sagt inte i första hand att kunna göra en så exakt bedömning som möjligt utan att väcka tankar, skapa gemensamma bilder och försöka skapa samsyn mellan olika aktörer kring 2

6 hur framtiden kan komma att se ut. Om man lyckas med detta ökar förutsättningarna för att kunna komma överens om vad som är viktigt att prioritera framöver. Steg två var att utifrån HUI Researchs grundmaterial genomföra en workshop där följande två huvudfrågeställningar behandlades; Hur kommer aktörer på campingarenan att försöka forma framtiden? samt Vilken typ av semesterform/boende kommer framtidens resenärer att efterfråga?. Till denna sammankomst bjöds ett antal aktörer med olika perspektiv in tillsammans med representanter för SCR. Genom att i detta skede göra fler aktörer delaktiga ökar chansen att nya spännande idéer och tankar föds. Därefter har HUI Research sammanställt och bearbetat materialet och resultatet håller du i din hand. 3

7 Turism- och besöksnäringen år 2020 Innan vi tittar närmare på vilka omvärldsfaktorer som påverkar Svensk camping så börjar vi med en kort utblick och orientering kring vad det finns för andra prognoser/framskrivningar inom turism- och besöksnäringen mot år Tourism Vision 2020 förväntad global utveckling Turism- och besöksnäringen beskrivs ofta som världens största och mest växande näring. Diagrammet nedan visar den globala turismorganisationen UNWTO:s Tourism Vision 2020 som gjordes redan Ur denna bild kan man utläsa flera saker. Först och främst kan man börja med att konstatera att det globala resandet på allvar tog fart i början på 60- talet. Under andra halvan av 1900-talet skedde en stark välståndsökning och i och med detta skapades i flera av de västerländska välfärdsekonomierna nya medelklasser. Parallellt med detta skedde dessutom en successiv utvidgning av antalet semesterveckor. Semesterlagstiftningen tillkom i Sverige 1938, då alla fick rätt till två veckors semester infördes en tredje semestervecka och fyra veckors semester infördes Den femte och sista semesterveckan tillkom Och det var också under andra halvan av 1900-talet som campingen på allvar slog igenom i samband med bilismens stora genombrott. Till en början handlade det i stor utsträckning om att tälta och det var i mitten på 70-talet som husvagnen blev populär och det blev fler övernattningar i husvagn än i tält. Sedan dess har utvecklingen med nya boendeformer fortsatt och idag innebär camping också att bo i stuga eller i husbil. 4

8 Från 1950-talet och framåt har resandet alltså ökade stadigt och man kan konstatera att det över tiden har funnits och finns en korrelation mellan välståndsökning mätt i ökad BNP och ökade resevolymer. Under 2000-talet har det internationella resandet dock vid två tillfällen minskat vilket historiskt sett varit ganska ovanligt. Svensk turism har dock klarat sig bra under talet, då antalet internationella besökare har ökat. Och under den globala lågkonjunkturen i slutet av 00-talet har ett ökat tillresande från våra grannländer gjort att Sverige som ett av få länder i Europa faktiskt ökat de internationella gästnätterna talet har varit turbulent och präglats av olika kriser men kanske är det så att människan börjar vänja sig vid att leva i en tillvaro av bubblor, kriser och katastrofer? Ofta betyder en kris eller katastrof att resandeströmmarna plötsligt förändras och att allt resande kan upphöra under en viss tid till en plats, men så snart krisen klingat av så återgår resandet relativt snabbt till det normala igen. Och de flesta tycks inte avstå att resa på grund av oro i världen utan snarare styrs resandet om till en plats som för tillfället upplevs som säker. Detta är något som innebär tvära kast för de destinationer som drabbas men den underliggande drivkraften att vilja resa är dock mycket stark och kommer bara att öka i framtiden. Att resa innebär en känsla av frihet, något som de flesta människor längtar efter. Fram till år 2020 förväntas som synes i diagrammet ovan en kraftig ökning av det internationella resandet. Detta hänger i första hand ihop med två saker. För det första skapas det nu nya medelklasser i länder med stark tillväxt, t.ex. BRIC-länderna Brasilien, Ryssland, Indien och Kina, och för det andra har det blivit betydligt billigare att resa internationellt än vad det var tidigare. Det senare är en utveckling som drivits på av att flygmarknaden avreglerades och att lågprisflygen har tagit sig in på arenan med nya affärsmodeller. Enligt prognosen framöver kommer Europa fortsatt att vara den världsdel som tar emot flest turister men tillväxttakten spås vara högre i andra världsdelar. En stor del av turismen sker trots allt generellt i människors närregioner och det är rimligt att anta att människor i de nya medelklasserna i första hand börjar resa i sitt närområde. Som jämförelse kan man reflektera över att det tog ca 30 år från det att svenskarna började resa utomlands till platser som Gran Canaria och Mallorca innan man började upptäcka Thailand på 1990-talet. Och även om det kanske inte kommer att ta lika lång tid för asiater att hitta till Europa i dagens globaliserade värld så ger det ändå en hint om hur resandeströmmar utvecklas. 5

9 För de dryga 90 procent av befolkningen som trots allt haft ett jobb har de privatekonomiska förutsättningarna varit goda genom rekordlåga räntor och sänkta inkomstskatter. Svensk Turism 2020 strategi för svensk turismoch besöksnäring Svensk turism är i stadig tillväxt sedan många år tillbaka och år 2009 omsatte näringen drygt 250 miljarder SEK och skapade ca årsverken. Sedan år 2000 har det som ett resultat av turismen tillkommit nästan nya heltidsjobb, vilket är en ökning med nästan 30 procent. 1 Det kan jämföras med den totala sysselsättningen i Sverige som ökade med fyra procent under motsvarande period. Svensk turism har som sagt dessutom klarat sig bättre än många andra länder under den lågkonjunktur som varit, mycket tack vare gynnsamma valutaförutsättningar i kombination med de stora statliga stimuleringsåtgärder som genomförts för att lindra effekterna av finanskrisen. För de dryga 90 procent av befolkningen som trots allt haft ett jobb har de privatekonomiska förutsättningarna varit goda genom rekordlåga räntor och sänkta inkomstskatter. Turismen som näring betraktat röner allt högre status och idag talar de flesta politiker och tjänstemän om näringen som en viktig bransch för framtiden, både när det gäller att skapa tillväxt och att skapa sysselsättning. Under år arbetade olika företrädare för näringen fram en strategi för att spänna bågen för svensk turism mot år Resultatet av detta arbete har dels inneburit att man satt upp ett antal kvantifierbara mål, men också att man pekar på ett antal punkter som är avgörande för att målen ska uppnås. 1 Källa: Fakta om svensk turism 2009, Tillväxtverket 2 Nationell Strategi För Svensk Besöksnäring, Svensk Turism m.fl. 6

10 Målsättningen är att fördubbla omsättningen till år 2020 så att turism- och besöksnäringen omsätter 500 miljarder. Sysselsättningen ska under samma period öka med årsverken och år 2020 uppgå till årsverken. Detta är en ambitiös målsättning och kritiskt för att lyckas uppnå detta är att Sverige förmår locka till sig fler utländska besökare. Och för att göra det måste fler svenska destinationer bli exportmogna och därmed internationellt konkurrenskraftiga 3. Med exportmogen menas en kombination av flera saker men i korthet betyder det att en destination dels måste kunna erbjuda en eller flera unika upplevelser och dels bli mer professionella i hur man hanterar både sina gäster och leverantörer/återförsäljare. Det handlar alltså i grunden om ett förbättrat affärsmannaskap. Men det räcker inte med att svensk turism förmår locka till sig fler utländska besökare för att nå målen. Trots allt är det inhemska resandet klart störst och därför måste också detta utvecklas, både i volym och i omsättning, för att målsättningen ska kunna nås. Och eftersom svensk camping till stor del består av inhemskt och närregionalt resande är det viktigt att man följer med i denna utveckling, dels för att bidra till det övergripande målet och dels för att inte tappa marknadsandelar till andra boende- och semesterformer. Bland många punkter man pekar på som viktiga för att lyckas så är en att de många mindre företag som utgör stommen i svensk turism- och besöksnäring måste bli mer professionella. Effektiviteten och lönsamheten måste öka för att hela näringen ska kunna bli mer modern och mogen. Mer om detta senare i rapporten. 3 Vill du veta mer om exportmognad och testa hur exportmogen din campinganläggning är gå in på och genomför ett enkelt test. 7

11 Vilka faktorer i omvärlden kommer att påverka svensk camping mot år 2020? Utvecklingstendenser i punktform Tideravstarkförändring Samhällsförändringargårfortareäntidigareihistorien Fortsattturbulensochentrolig hackig utvecklingframöver Vi lever i en tid av stark förändring. Det kan låta som en kliché eftersom samhället har förändrats i alla tider, men man kan med fog säga att det händer mycket i omvärlden för närvarande. Man kan också konstatera att en del av de samhällsförändringar som sker har ett hastigare utvecklingsförlopp än tidigare. De senaste årtiondena har varit omvälvande på många sätt och det har poppat upp både små och stora kriser i en stadig takt. Internetbubblan, Tsunamikatastrofen, Rysslandskrisen, Terrorattackerna i USA och nu senast finanskrisen för att nämna några av de största och viktigaste. Och just nu pågår en våg av politisk förändring i Afrika och Mellanöstern samtidigt som Japan, världens tredje största ekonomi, upplever en katastrof av stora mått och många dimensioner. Många av kriserna har antingen varit av ekonomisk och politisk karaktär eller haft att göra med den tekniska revolutionen Internet eller miljö- och klimatfrågan. Alltså omvärldsfaktorer som både är svåra att förutse och att påverka. Däremot är det påtagligt hur mycket de förändrar samhället och påverkar människorna. Och i det informationssamhälle och den hypermediala värld vi lever i idag blir vi dessutom ständigt matade och påminda om allt som sker. Och det i sig är troligen en bidragande orsak till att vi upplever tillvaron så turbulent. I grunden handlar den globala turbulensen om två saker; maktförskjutning och välståndsökning. Den kraftiga tekniska utvecklingen skapar t.ex. förutsättningar för en välståndsökning, inte minst i utvecklingsländer. På samma sätt var kraschen och krisen på och 1930-talet en effekt av dåtidens stora revolution och tekniksprång. Men strukturomvandlingar tar tid och ofta måste det bli sämre innan det blir bättre igen. Ut med det gamla och in med det nya! Ska man ge sig på en generell profetia över utvecklingen de kommande tio åren är det rimligt att tro att åtminstone de närmsta fem åren fortsatt kommer 8

12 att präglas av stora förändringar och därmed upplevas som skakiga på olika sätt. Kanske kommer det att gälla för hela perioden fram till år 2020?! Det pågår stora maktförskjutningar i världen idag och vad är det egentligen som talar för att dessa inte skulle innebära nya oförutsägbara kriser och bubblor framöver? Och vad är det egentligen som talar för att effekterna av den djupa globala lågkonjunkturen skulle vara över och att de stora krisåtgärder som genomförts inte skulle påverka länders, och därmed människors, ekonomi ytterligare en tid framöver? Återhämtningen torde bli lång och smärtsam åtminstone på en del håll. Det är ingen vild gissning att tro att vi under kommande tioårsperiod får uppleva åtminstone någon ny period av recession. Varför skulle den globala stormen plötsligt bedarra och skapa stiltje i världen och varför skulle de ekonomiska chockerna plötsligt ta slut just nu? Vad som pågår är alltså strukturella förändringsprocesser som tar lång tid innan de satt sig och skapat stabilitet i världen men om man är utvecklingsoptimist, vilket man bör vara, så kommer det förstås en grön vår så småningom. Däremot är det mer tveksamt om den är så nära förestående som en del påstår och tycks tro. En rimlig bedömning är att den inte kommer förrän mot andra halvan av 10-talet eller kanske en bit in på 20-talet. Men ingen vet säkert. Framtiden är alltså minst sagt oförutsägbar när det gäller den politiska och ekonomiska utvecklingen, men därmed blir den desto viktigare att försöka förstå. Och det är också syftet med denna rapport. Och avslutningsvis kan man konstatera att en gammal branschsanning är att camping som semesterform historiskt ofta gynnats vid sämre tider. Detta är också något som bekräftas i flera av de intervjuer vi gjort med olika experter. Skulle vi få en utveckling under kommande tioårsperiod präglad av ekonomisk och politisk oro i världen så är det möjligt att svensk camping automatiskt kommer att uppleva en relativt god tillväxt. Det ter sig dock vara en riskabel strategi att enbart förlita sig på detta. 9

13 Den ekonomiska utvecklingen Utvecklingstendenser i punktform KorrelationmellanBNPochresevolymer 10talet;Asiensårtionde Ökatekonomisktvälståndledertillökadefterfrågan påkultur,fritidochresor De flesta bedömare menar att framtiden kommer att innebära en maktförskjutning när det gäller välståndsökningen i världen. På kontinenter som Europa och Nordamerika spås tillväxten bli relativt blygsam i jämförelse med stora länder i Asien och Sydamerika där välståndet kommer att öka betydligt. 50 % av världens tillväxt fram till år 2030 spås ske i Asien och det är knappast någon överdrift att utnämna 2010-talet till Asiens årtionde. 4 Och flera av framtidens förväntade tillväxtländer har som bekant mycket stora befolkningspopulationer. Därför är det rimligt att anta att det är dessa länder som kommer att står för den större delen av tillväxten i det globala resandet. Det globala turismorganet UNWTO spår att Asiatiska resenärers andel av omsättningen i det globala resandet kommer att öka från 20 till 30 procent fram till år För Europas vidkommande är en nyckelfråga den osäkra ekonomiska återhämtningen i de s.k. PIGS-länderna i Sydeuropa (Portugal, Italien, Grekland och Spanien). I Sverige har återhämtningen efter finanskrisen varit god och både företagens och hushållens framtidstro har kommit tillbaka och ligger idag på samma nivåer som före krisen. 5 4 Källa: World Report 5 Källa: Konjunkturbarometern jan 2011, Konjunkturinstitutet 10

14 Ökat välstånd innebär som regel att människor får mer pengar över till konsumtion av kultur, fritid och resor. År 2009 släppte SCB en rapport som visar på en förskjutning av svenskars konsumtion just till dessa områden 6. Det är rimligt att tro att denna utveckling kommer att fortsätta och att människor i framtiden kommer att spendera mer pengar på konsumtion kopplad till kultur, fritid och resor. 6 Källa SCB, Enheten för ekonomiskt välfärdsstatistik: Tidskriften Välfärd nr 3, 2009: Vi lägger mer pengar på fritid än mat

15 Den sociodemografiska utvecklingen Utvecklingstendenser i punktform Enökandeåldrande,välmående,befolkningivästvärlden Alltmerkräsnakonsumenter Ökatfokuspåpersonalisering/individualisering Kärnfamiljenfortfarandenorm,menfler krångliga familjebildningar Arbeteochfritidflyteralltmersamman Flerochkortaresemestrar Urbaniseringengörnaturentillenexotiskplatsföralltfler Människorivästkommervilja saktaner, människoriöstvill speedaupp Det enda vi vet om framtiden är att vi blir äldre. Och utvecklingen i flera av de västerländska välfärdsekonomierna präglas av en alltmer åldrande befolkning. Det lär t.ex. säljas fler 100-års födelsedagkort än någonsin i världen. Det är svårt att ge en generell beskrivning kring den sociodemografiska utvecklingen och hur den kommer att påverka turismen eftersom det beror på vilka marknader, målgrupper och segment man talar om. Det finns dock tecken som tyder på en utveckling mot att människor i väst i framtiden kommer att vilja sakta ner sin livsstil medan människor i öst tvärtom kommer att vilja speeda upp sina liv 7. I takt med att människor i östs välstånd ökar kommer många av dem troligen att efterfråga samma typ av materialism som vi har. Samtidigt som människor i väst i allt större utsträckning strävar efter balans i tillvaron. För människor i väst går utvecklingen mot att allt fler människor kommer att ha mer pengar men mindre tid vilket gör att efterfrågan på tjänster och service hela tiden kommer att öka. Det kommer troligen också att innebära att fler människor kommer att kunna göra kortare resor och semestrar. Det pågår för närvarande en utveckling i samhället där människor inom den växande tjänstesektorn har jobb där arbete och fritid allt mer flyter samman. 7 Källa: Föreläsning ITB Berlin i mars 2011 The World in 2050 av Dr. Ian Yeoman,European Tourism Futures Institute 12

16 Dagens och morgondagens turister är mer beresta och resvana än tidigare och ställer allt högre krav på sina upplevelser och resor. Dessa professionella och krävande konsumenter präglas av att de har: Ökatfokuspåpersonliga/individuellaönskemål Ökatfokuspåattfåupplevadetäktaochautentiska Ökatfokuspåtransformation Ökatfokuspåtid Ökatfokuspåflexibilitet Ökatfokuspåmiljöhänsyn Personalisering och individualisering är därför två ord som kraftigt kommer att påverka svensk camping i framtiden. Förutom att framtidens turister kommer att vara mer kräsna och professionella kommer de på olika sätt att ställa mer personliga och individuella krav. Camping är en livsstil och semesterform som i stor utsträckning har präglats av att de flesta haft ungefär samma preferenser, ställt ungefär samma krav och efterfrågat ungefär samma saker. Gruppen campare som grupp kan anses ha varit rätt så homogen. Men precis som inom de flesta branscher som mognar så förändras detta och efterfrågan kommer i framtiden att variera. Personalisering och individualisering är därför två ord som kraftigt kommer att påverka svensk camping i framtiden. En annan utveckling är den pågående urbaniseringen. År 2008 var det år då fler människor på global nivå bodde i urbana miljöer än på landsbygden. Det sker en ständig inflyttning till storstadsregioner och en utflyttning från landsbygden och detta förväntas fortsätta mot år Storstadsregionerna i Stockholm, Göteborg och Malmö har växt med ca människor bara under 2000-talet, mycket p.g.a. ökad inflyttning från landsbygden i kombination med en hög invandring. 8 Detta innebär också att alltfler människor får ett abstrakt förhållningssätt till naturen. Det är helt enkelt inte längre naturligt för en stor del av befolkningen att vara i naturen till vardags vilket i sin tur innebär att naturen blir en alltmer exotisk plats att besöka. Det kommer att skapa möjligheter att upplevelsefiera naturen och skapa nya produkter och tjänster. Efterfrågan på s.k. Naturen Light -upplevelser ökar idag och kommer troligen att öka än mer framöver. Med begreppet Naturen Light avses lagom tillrättalagda paketerade upplevelser i naturmiljö. 8 Källa: SCB befolkningsstatistik 13

17 Den tekniska utvecklingen Utvecklingstendenser i punktform Internetalltviktigareföralladelaravresecykeln MobiltInternetkommerattvaranormår2020 Socialamedierförstärkerkonsumentmaktenytterligare Starkproduktutvecklingavhusbilar,tältochstugor Internet har revolutionerat både samhället och turism- och besöksnäringen och spelar idag en allt viktigare roll i människors liv. Både Internetpenetrationen (alltså andelen av befolkningen som har tillgång till Internet), Internetanvändningen och försäljningen via Internet ökar hela tiden 9. Och den lågkonjunktur vi nu upplevt tycks snarast ha påskyndat denna utveckling. Internet blir därför också allt viktigare för människor i samband med att man söker information och bokar resor. Nu står vi inför nästa större tekniska omvälvning; mobilt Internet. Om 00-talet präglades av Internet och dess utveckling kommer 10-talet att vara mobilens årtionde. Mobilen är på väg att bli bland det mest personliga vi har. Det är inte längre enbart en telefon, plånbok, kamera, GPS mm. Mobilen är också på väg att bli ännu mer personligt länkad till oss som individer och den är också på väg att bli en förlängning av våra ögon, öron och röst. Denna utveckling sker redan idag och tar sig uttryck genom funktioner som Google places, Google goggles och Google translation. Och utvecklingen går i en rasande takt. Det tog ca 15 år för Internet att nå en miljard användare medan man förväntar sig att det endast kommer att ta 3-4 år för mobilt Internet att nå samma siffra. Och Google spår att år 2013 kommer antalet sålda mobila enheter att vara fler än stationära datorer och år 2015 tror man att mobilt sök kommer att passera stationärt sök. Det troliga är att dessa prognoser är felaktiga och att det sannolikt kommer att gå fortare än så. Fler av de förutsägelser som gjorts på senare år kring den tekniska utvecklingen har visat sig slå in fortare än beräknat. 9 Källor: SCB, World Internet Institute, Newmediatrendwatch, PhocusWright, Internetstatistik m.fl. 14

18 Mobilt Internet innebär att konsumenter i nuet både kan skaffa sig information, boka och berätta om sina upplevelser för sina vänner via sociala medier. Och det som är värt att berätta om är ofta det som sticker ut, antingen åt det negativa eller positiva hållet. Överträffar du kundens förväntningar kommer du att bli belönad genom att deras lojalitet ökar och att de kommer att verka som ambassadörer för din verksamhet. Precis som det alltid varit alltså, med det undantag att budskapen kommer att kunna spridas dels till fler människor och att dels att det går mycket snabbare. En besviken eller ilsken kund var förr tvungen att skicka ett brev eller skriva en insändare i en tidning för att uttrycka sig, idag och imorgon kan man reagera i affekt genom en enkel statusuppdatering på Facebook. Men mobilt Internet kommer, rätt hanterat, framför allt att vara ett effektivt verktyg för campinganläggningar och innebära nya möjligheter att kunna informera om och erbjuda plats till den mobila campinggästen i realtid baserat på var gästen befinner sig. Man kan dock konstatera att många företag inom turism- och besöksnäringen i dagsläget inte ligger i framkant kring denna teknikutveckling. Många tycks ha ett reaktivt förhållningssätt, saknar strategier och släpas därför liksom baklänges in i framtiden. Vilken campingägare skulle vilja att denna bild läggs upp på Facebook och sprids via Internet? 15

19 Miljö- och klimatfrågan Miljö- och klimatfrågans koppling till turism- och besöksnäringen kan betraktas på två olika sätt. Å ena sidan den påverkan på klimatet och miljön som turister gör, å andra sidan hur klimatförändringar påverkar och förändrar förutsättningarna för aktörer och destinationer inom turism- och besöksnäringen. Miljö- och klimatfrågan är en ödesfråga för hela mänskligheten och medvetenheten om detta är något som vuxit sig starkare i våra medvetanden sedan ca fem år tillbaka i tiden. Luftfartstyrelsen har sedan början på 90-talet gjort attitydundersökningar och mätt om svenskar tycker att flyget är ett klimatproblem eller inte. Bilden ovan visar att fram till år 2006 var det ungefär lika många som svarade ja som nej på denna fråga, därefter har kurvorna gått åt olika håll. Noterbart är också att andelen som inte har någon åsikt alls har minskat. Detta hänger delvis ihop med att Al Gores film En obekväm sanning fick stort genomslag i media runt denna tidpunkt. Medvetandet har alltså ökat runt denna fråga men än så länge har de stora massorna inte på allvar börjat agera som konsumenter. Möjligheten att koldioxidkompensera sina flygresor har funnits ett tag men andelen som gör det befinner sig fortfarande på väldigt blygsamma nivåer. Det finns ingen riktigt tillförlitlig statistik på detta, men Ving och Fritidsresor räknar med att cirka två procent av deras resenärer koldioxidkompenserar sina resor. Och på Ticket, som säljer både affärs- och privatresor, tror man att siffran egentligen är lägre Källa: Artikel i Råd och Rön

20 Vad detta beror på kan man spekulera i men det är hur som helst troligt att vi i större utsträckning på olika sätt kommer att få se människor som faktiskt röstar med fötterna i dessa frågor. Och det finns sedan några år redan ett begrepp för detta marknadssegment; LOHAS, vilket står för Lifestyle Of Health And Sustainability. 11 Det är också rimligt att tro att vi i framtiden fortsatt kommer att ifrågasätta vårt sätt att leva och därmed våra resebeteenden. Och även om det inte går så långt att vi får personliga koldioxidkonton kommer vi tänka mer på och reflektera mer över den påverkan vi som individer har på vårt klimat. Det handlar dels om de avtryck vi gör när vi reser men också om hur vi beter oss och agerar i vardagen. Är det verkligen okej att åka på semester till Nya Zeeland? Är det verkligen nödvändigt att ta bilen till jobbet varje dag? En trend som har vuxit fram som en effekt av innevarande lågkonjunktur, men som även skulle kunna drivas på av ökat miljömedvetande är staycation 12 och den är värd att bevaka även i framtiden Staycation blev ett hett begrepp i USA sommaren 2008 när bensinpriset och den ekonomiska krisen gjorde att många amerikaner inte upplevde sig ha råd att åka på semester. Även i Storbritannien och i Sverige har begreppet blivit omtalat och i skotsk media rapporteras att trenden att stanna hemma på semestern har givit mycket positiv effekt på den skotska turistsektorn. En svensk variant av detta uttryck är hemester, alltså att semestra hemma. Källa: Wikipedia 17

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål VisitSweden Kommunikationsbolag för Sverige som resmål Internationell marknadsföring Nation Branding Photo : Nicho Södling Foto Miriam Preis/imagebank.sweden.se Foto : Nicho Södling/imagebank.sweden.se

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Tillgänglighetens betydelse för besöksnäringen

Tillgänglighetens betydelse för besöksnäringen HUI RESEARCH PÅ UPPDRAG AV TRANSPORTFÖRETAGEN, SLAO OCH STF... JUNI 2015 Tillgänglighetens betydelse för besöksnäringen Case: Kirunafjällen Årefjällen GUSTAV BLOMQVIST MARTIN KARLSSON KARIN OLSSON Sammanfattning

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Hållbar Produktutveckling kan det vara något?

Hållbar Produktutveckling kan det vara något? Hållbar Produktutveckling kan det vara något? Vill ni få fler gäster? Vill ni tjäna mer pengar på besökarna? Vill ni få en större eller jämnare beläggning? Vill ni samarbeta för att öka områdets attraktion

Läs mer

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen 2015-2020 Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Innehåll Inledning Idag och framtiden Bakgrund Byggstenar 1. Varumärke och kommunikation 2. Målgrupper

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Vi brukar tala om att handelns bidrag till Sverige är 11 procent av alla sysselsatta, 11 procent

Läs mer

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Foto: Simon Paulin/Iimagebank.sweden.se Foto: Tomas Utsi/imagebank.sweden.se VERSION 1.0 DEN GLOBALA RESENÄRENS BILD AV SVERIGE INLEDNING Foto:

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2017 Förord Turisterna finns numer i många av våra städer och orter året om och våra medlemmar ser hur handelns del av den växande besöksnäringen ökar. Gamla förhållningssätt och

Läs mer

Via Nordica 2008 session 7

Via Nordica 2008 session 7 Via Nordica 2008 session 7 Lisbeth Wester Informationschef Lunds Tekniska Högskola, LTH Lunds universitet 1 Åldersgruppen 19 åringar i Sverige 1990-2020 2 Den nya generationen studenter och medarbetare.

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Handelns bidrag Procent Detaljhandelsutveckling 1991 2015 Detaljhandelns utveckling, mätt i löpande priser 1991 2015. (SCB, HUI Research) 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 5,5% 2,5%

Läs mer

Reseströmmar en översikt 2000 2012

Reseströmmar en översikt 2000 2012 Reseströmmar en översikt 2000 2012 Innehållsförteckning 15 Sammanfattning 16 Inledning 18 Utländska gästnätter på hotell i Sverige 12 Samband mellan utrikeshandel och gästnätter 16 Samband mellan växelkursens

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING Vem ligger bakom? Den nationella strategin är näringens dokument. Strategin har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Ett rekordår för svensk turism

Ett rekordår för svensk turism 2014 Ett rekordår för svensk turism Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00 Pedagogensväg 2, 831 40 Östersund T +46

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Det första jobbet - Campingars betydelse för ungdomsjobben. Det första jobbet. Campingars betydelse för ungdomsjobben

Det första jobbet - Campingars betydelse för ungdomsjobben. Det första jobbet. Campingars betydelse för ungdomsjobben Det första jobbet Campingars betydelse för ungdomsjobben 1 Inledning Få saker är så viktiga i livet som det första jobbet. Det första jobbet ger viktiga erfarenheter och referenser när man sedan ska söka

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Shoppingturism i Sverige. Dagens och morgondagens shoppingturist Shoppingturism samarbete för tillväxt

Shoppingturism i Sverige. Dagens och morgondagens shoppingturist Shoppingturism samarbete för tillväxt Shoppingturism i Sverige Dagens och morgondagens shoppingturist Shoppingturism samarbete för tillväxt 2016 Förord Turisterna finns numer i många av våra städer och orter året om och våra medlemmar ser

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015

Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015 Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015 Nationell strategi för besöksnäringen/turismen år 2020 Målsättning år 2020 Från 252 till 500 miljarder i omsättning Från 160 till 260 tusen arbetstillfällen Från

Läs mer

Turistnäringens konjunkturbarometer 2011 Rapporten är framtagen inom ramen för TRIP, Turistnäringens Utvecklingscenter

Turistnäringens konjunkturbarometer 2011 Rapporten är framtagen inom ramen för TRIP, Turistnäringens Utvecklingscenter Turistnäringens konjunkturbarometer Rapporten är framtagen inom ramen för TRIP, Turistnäringens Utvecklingscenter Turistnäringens konjunkturbarometer för visar att optimismen för den ekonomiska utvecklingen

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

SÅ FÅR VI TURISMEN I SKÅNE ATT VÄXA! STRATEGISK PLAN FÖR TURISM- OCH BESÖKSNÄRINGEN I SKÅNE ÅR 2020

SÅ FÅR VI TURISMEN I SKÅNE ATT VÄXA! STRATEGISK PLAN FÖR TURISM- OCH BESÖKSNÄRINGEN I SKÅNE ÅR 2020 SÅ FÅR VI TURISMEN I SKÅNE ATT VÄXA! STRATEGISK PLAN FÖR TURISM- OCH BESÖKSNÄRINGEN I SKÅNE ÅR 2020 Under hösten 2011 inledde Tourism in Skåne ett omfattande arbete med att samla politiker och besöksnäring

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER Flera frågor kring Nya Visit Dalarna diskuterades kring borden under Up to Date. Vad krävs av oss i Dalarna för att vi ska fördubbla omsättningen till 2020? Dalarna

Läs mer

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden Utveckling 1-2:a tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Sep Samma utfall som åren 200809 Det totala antalet gästnätter under september i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 41.000 i Uppsala.

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

Trendanalys: Vision 2020 Vad krävs för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020?

Trendanalys: Vision 2020 Vad krävs för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020? Trendanalys: Vision 2020 Vad krävs för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020? Sammanfattning Turistnäringen har gemensamt tagit fram en nationell strategi och vision att fördubbla

Läs mer

Visit Värmland. 2015-03-12 Tema Investeringsbar Susanne Olofsson. 2015-04-22 Susanne Olofsson AB 1

Visit Värmland. 2015-03-12 Tema Investeringsbar Susanne Olofsson. 2015-04-22 Susanne Olofsson AB 1 Visit Värmland 2015-03-12 Tema Investeringsbar Susanne Olofsson 2015-04-22 Susanne Olofsson AB 1 Susanne Olofsson Bakgrund: Ansvarig för Regionala Investeringar på Sjätte AP-fonden VD för Mittkapital och

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 47 i juli Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 47.000 i Västerås i juli. Det var en ökning med hela

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB År Ökning med 3 i Uppsala Det totala antalet gästnätter under i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till nästan 500.000 i Uppsala. Det var

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

Gästnätter i Västerås Juni 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000-2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Gästnätter i Västerås Juni 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000-2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 första halvåret Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 39.000 i Västerås i juni. Det var en ökning

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål. Resultat från Visit Swedens Brand Tracking

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål. Resultat från Visit Swedens Brand Tracking Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Resultat från Visit Swedens Brand Tracking 1 Foto: Simon Paulin/Iimagebank.sweden.se Innehåll Inledning...3 Associationer till Sverige...4 Kännedom,

Läs mer

RTS INDEX Q2 2010 OM RTS INDEX BESKRIVNING BAKGRUND

RTS INDEX Q2 2010 OM RTS INDEX BESKRIVNING BAKGRUND Q2 2010 RTS Index utfall för det andra kvartalet 2010 visar att det totala antalet resenärer som reser via rederier till/från våra kuster (-5 procent), via flyg (-2 procent) och via tåg (-1 procent) sjunker

Läs mer

DALARNAS BESÖKSNÄRING FRAMTIDS- SATSAR MED STARKARE SAMVERKAN

DALARNAS BESÖKSNÄRING FRAMTIDS- SATSAR MED STARKARE SAMVERKAN DALARNAS BESÖKSNÄRING FRAMTIDS- SATSAR MED STARKARE SAMVERKAN Den 14 oktober har Besöksnäringens Sverigeturné intagit Mora och träffar Dalarnas olika destinationsbolag, kommuner, Region Dalarna och andra

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 första kvartalet Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 26.000 i Västerås i mars. Det var en ökning

Läs mer

En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län.

En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län. Färdledaren En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län. Vad är färdledaren? Färdledaren är framtagen av Strategigruppen som består av representater

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Sep Minskning också i september Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 89.000 i september,

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism Ökning med 20 i maj Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 112.000 i maj, en ökning med

Läs mer

Hållbar produktutveckling Om cykelturimens betydelse för besöksnäringens utveckling. Cykelkonferensen 2017 i Jönköping

Hållbar produktutveckling Om cykelturimens betydelse för besöksnäringens utveckling. Cykelkonferensen 2017 i Jönköping Hållbar produktutveckling 2016-19 Om cykelturimens betydelse för besöksnäringens utveckling Cykelkonferensen 2017 i Jönköping Källa: Arena för Tillväxt Besöksnäringen bygger på samverkan mellan aktörer

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Feb Ökning med 4 i Uppsala i februari Det totala antalet gästnätter i februari i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till drygt 31.000 i Uppsala.

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Nov Ökning med 2 i Uppsala i november Det totala antalet gästnätter under november i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 37.500 i Uppsala.

Läs mer

Verksamhetsplan Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2016 Länsturismen Effektivitet genom samverkan 2015-12-17 Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2016 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Dec Ökning också i december Gästnätterna i summerade till 44. i december (boende på hotell, vandrarhem och i stugbyar). Hotellen ökade med 12 (till 35. gästnätter)

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 6 under januarimaj Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till drygt 53.000 i Uppsala i maj. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Nov Ökning med 10 i november Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 43.000 i Uppsala under november. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 3 januariapril Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 29.000 i Västerås i april. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Okt Hotellen upp 18 i oktober Gästnätterna i summerade till nästan 67. i oktober (boende på hotell, vandrarhem och i stugbyar). Det var en ökning med totalt 38. Hotellen

Läs mer

Tillväxtpotential bland boendeföretag i Bohuslän. Enkätundersökning genomfört under juni september 2010

Tillväxtpotential bland boendeföretag i Bohuslän. Enkätundersökning genomfört under juni september 2010 Tillväxtpotential bland boendeföretag i Bohuslän Enkätundersökning genomfört under juni september 2010 BAKGRUND! Undersökningen gjordes inom Leaderprojektet Destinationsutveckling Bohuslän.! Telefon samt

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Jan 35 000 gästnätter under januari Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 35.000 i Uppsala under januari. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 5 under januariapril Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 36.000 i Uppsala i april. Det var

Läs mer

Fokus på Sveriges ekonomi

Fokus på Sveriges ekonomi Vi står för fakta. Åsikterna får du stå för själv. Ekonomifakta är en källa till information och kunskap om Sveriges ekonomi. Näringslivets Ekonomifakta AB ägs av Svenskt Näringsliv och ska inspirera till

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Dec Ökning med 5 i Uppsala under Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 527.000 i Uppsala under. Det var en ökning

Läs mer

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012 Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Jan Ökning med 6 i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till nästan 33.000 i januari. Det var en ökning

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Mar Ökning med 7 under första kvartalet Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 107.000 i Uppsala under första

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Minskning i juli Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 52.000 i Uppsala under juli. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Jan 31 000 gästnätter under februari Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 31.000 i Uppsala under februari. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Feb Ökning med 13 i februari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till drygt 36.000 i februari. Det var en

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Aug Ökning med 3 under sommaren Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 160.000 i Uppsala under juniaugusti. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 i juni Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 32.000 i Västerås under juni. Det var en ökning med 4

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Mar Ökning med 7 första kvartalet Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till 114.000 första kvartalet. Det

Läs mer

Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Enheten för transportinfrastruktur och finansiering 103 33 Stockholm peter.kalliopuro@regeringskansliet.se 2016-03-30 Anna Wilson Föreningen Svenskt Flyg Intresse AB 0709263177 Anna.wilson@svensktflyg.se

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 7 första halvåret Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 255.000 i Uppsala under första halvåret.

Läs mer

#02 TILLVÄXTVÄRK? Kartläggning av kompetensbehovet inom hotelloch restaurangbranschen till år 2023 EN RAPPORT FRÅN

#02 TILLVÄXTVÄRK? Kartläggning av kompetensbehovet inom hotelloch restaurangbranschen till år 2023 EN RAPPORT FRÅN #02 TILLVÄXTVÄRK? Kartläggning av kompetensbehovet inom hotelloch restaurangbranschen till år 2023 2014 EN RAPPORT FRÅN 2 / TILLVÄXTVÄRK? INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 4 1/ INLEDNING 5 2/ BRANSCHEN OCH OMVÄRLDEN

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Jan Ökning med 10 i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till 36.000 i januari. Det var en ökning

Läs mer

Gästnätter i Uppsala län Juli Hotell/stugbyar/vandrarhem/camping/privata stugor/lgh

Gästnätter i Uppsala län Juli Hotell/stugbyar/vandrarhem/camping/privata stugor/lgh Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Minskning i juli Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 146.000 i juli, vilket var

Läs mer

TEM 2014 LOFSDALEN LOFSDALEN 2014. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lofsdalen 2014. Inklusive åren 2005-2013

TEM 2014 LOFSDALEN LOFSDALEN 2014. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lofsdalen 2014. Inklusive åren 2005-2013 TEM 2014 LOFSDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lofsdalen 2014 Inklusive åren 2005-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Lofsdalen 2014

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Jan 53.000 gästnätter i länet i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län summerade till

Läs mer

Delårsrapport 2013 Utvecklingen av gästnätter januari-september 2008-2013

Delårsrapport 2013 Utvecklingen av gästnätter januari-september 2008-2013 Delårsr rapport 213 Utvecklingenn av gästnätter januari-september 28-213 INLEDNING HUR LIGGER VI TILL? Varför en rapport om hur gästnätterna i Skåne har utvecklats de tre första kvartalen 213? Svaret är

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Ökning med 20 i april Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 73.000 i april, en ökning

Läs mer

Rapport 2.0 Turismen på Åland

Rapport 2.0 Turismen på Åland Rapport 2.0 Turismen på Åland Sammanställd av Visit Åland r.f. Utgiven 24.5.2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 3 2. Turismens betydelse för Åland... 3 3. Turismutvecklingen 2015... 4 4. Omvärldskunskap

Läs mer

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011 Turistnäringens Resindex och prognos Q2 Utfall Q2 jämfört med Q2 2010. Sammantaget visar turistnäringens resindex att resandet och boendet till, från och inom Sverige ökade med 3 procent jämfört med motsvarande

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Okt Ökning med 6 i Uppsala i oktober Det totala antalet gästnätter under oktober i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 42.200 i Uppsala.

Läs mer

TEM 2013 FUNÄSDALEN FUNÄSDALEN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013. Inklusive åren 2004-2012

TEM 2013 FUNÄSDALEN FUNÄSDALEN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013. Inklusive åren 2004-2012 TEM 2013 FUNÄSDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013 Inklusive åren 2004-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Funäsdalen

Läs mer

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Min Ledarskapsresa Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Dina första förebilder De första ledare du mötte i ditt liv var dina föräldrar. De ledde dig genom din barndom tills det var dags

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Feb 21 000 gästnätter i februari Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 21.000 i Västerås i februari. Det var en

Läs mer

Morgondagens turist Hur ska besöksnäringen bemöta e-generationen?

Morgondagens turist Hur ska besöksnäringen bemöta e-generationen? Morgondagens turist Hur ska besöksnäringen bemöta e-generationen? Åsa Wallström, professor industriell marknadsföring Maria Ek Styvén, bitr. professor industriell marknadsföring Vad är e-generationen?

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Okt Ökning med 9 i oktober Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 49.000 i Uppsala under oktober. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Sep Ökning med 1 i september Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 45.000 i Uppsala under september. Det var en ökning

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Ökning med 3 första halvåret Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Västmanland uppgick till

Läs mer

E-generationen börjar resan på nätet

E-generationen börjar resan på nätet E-generationen börjar resan på nätet Åsa Wallström, prof. Maria Ek Styvén, bitr. prof. Luleå tekniska universitet BAKGRUND Ökande konkurrens mellan destinationer Digitala kanaler kan vara ett kostnadseffektivt

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer