Sammanfattning av remissvar och Boverkets kommentarer angående förslag till ändring av BBR:s energihushållningskrav 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning av remissvar och Boverkets kommentarer angående förslag till ändring av BBR:s energihushållningskrav 2015"

Transkript

1 Diarienummer: /2014 Datum: Sidnr 1 av 7 Sammanfattning av remissvar och er angående förslag till ändring av BBR:s energihushållningskrav 2015 Detta dokument är en sammanfattning av remissvaren för Boverkets förslag till ändring av föreskrifter och allmänna råd om energihushållning, avsnitt 9 i Boverkets byggregler (BBR). Sammanfattningen tar upp de vanligast förekommande synpunkterna sorterade inom åtta olika områden. på synpunkterna lämnas inom varje område. Målgruppen för dokumentet är framförallt de berörda remissinstanserna. Remisstiden gick ut den 5 september och det var 100 instanser som svarade. Fullständiga remissvar finns arkiverade hos Boverkets registratur, diarienummer / Kravnivåns läge Den vanligaste synpunkten, företrädd av 26 remissinstanser, är att man önskar en skarpare skärpning. Många föreslår den nivå som SKL föreslagit i sin promemoria (70 kwh/m2, år i zon III för annan värmekälla än el). De 26 remissinstanserna är: EnergiEffektiviseringsFöretagen, Energimyndigheten, EnergiRådgivarna, Isoleringsfirmornas Förening, Karlstads kommun, LTH, Länsstyrelsen Dalarna, Länsstyrelsen i Hallands län, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Länsstyrelsen i Skåne län, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Länsstyrelsen i Örebro län, Länsstyrelsen Jönköping, Naturvårdsverket, NCC, Statens fastighetsverk, Stockholms stad, Swedisol, Svensk ventilation, Svenska kyl- och värmepumpföreningen, Sveriges centrum för nollenergihus, VVS-företagen, Örebro kommun och Östersunds kommun. Fastighetsägarna, SABO, Sveriges byggindustrier och Veidekke tycker att energikraven är på en lagom nivå. Skanska och Sveriges Byggindustrier är uttalat positiva till den föreslagna skärpningen. EnergiEffektiviseringsFöretagen ser det problematiskt med en definition av låg energianvändning som relaterar till BBR. De menar att resultatet blir att vi har lågenergibyggnader med olika energianvändning beroende på när de byggdes eller byggdes om. MKB Fastighets AB anser att förslaget med en högsta energinivå i lokalbyggnader på 60 kwh/m2, år för klimatzon IV är för skarpt. De lokaler som MKB uppför och förvaltar är oftast inkluderade i övriga bostadsprojekt, vilket gör det komplicerat att särskilja energinivåerna. Energinivån för lokaler måste då appliceras även på bostadsdelen. Dock tillstyrker MKB nivån 70 kwh/m2, år för flerbostadshus i zon IV. Stockholms stad och Swedisol föreslår att det borde finnas fler nivåer, i form av en klassning eller ett spann, att använda sig av för de som frivilligt vill bygga bättre än kraven. Det är tekniskt möjligt att bygga mer energisnålt än gällande kravnivå. Däremot är det inte alltid den mest kostnadsoptimala nivån. Boverkets förslag till skärpning är baserade på resultat från fastighetsekonomiska kalkyler som indikerar vilka nivåer som är kostnadsoptimala. Önskemål om skarpare skärpningar kan komma att tas i beaktande i framtida revideringar. Frågan ses över i regeringsuppdraget där Boverket ska föreslå definition och kvantitativa riktlinjer avseende energihushållningskrav för nära-nollenergibyggnader (N2014/75/E). Nedan benämnt NNE-uppdraget.

2 Sidnr 2 av 7 Andra önskemål om fler nivåer eller klassningar som går utöver vad BBR kräver, har i detta fall legat utanför uppdragets syfte. 2. Differentiering av regler för nybyggnad och ändring/ombyggnad 13 av remissinstanserna har framfört att det är svårare att uppnå nybyggnadskraven vid ombyggnad och renovering av byggnader. Man vill därför ha en differentiering av energikraven för dessa olika fall. De som på något sätt uttryckt detta är: Byggmaterialindustrierna, Isoleringsfirmornas Förening, Riksantikvarieämbetet, SABO, SKL, Skogsindustrierna, Statens fastighetsverk, Swedisol, Svensk ventilation, Svenska kyl- och värmepumpföreningen, Sveriges byggindustrier, Veidekke och VVS-företagen. Fastighetsägarna efterlyser kompletterande konsekvensutredning som omfattar inverkan av ändringarna på befintliga byggnader i samband med ombyggnad eller ändring av byggnad. Med dagens regelverk på plan- och byggområdet ska energikraven för nybyggnad också eftersträvas vid renovering och ombyggnad. Vid ändring av en byggnad får kraven anpassas och avsteg från kraven göras med hänsyn till ändringens omfattning samt med hänsyn till byggnadens förutsättningar och till bestämmelserna om varsamhet och förbud mot förvanskning (8 kap. 7 plan- och bygglagen [2010:900]). Ett framtida förtydligande samt eventuell tydligare och diversifierad kravnivå kan vara aktuell. Detta behöver dock analyseras mer. 3. Viktningsfaktorer för el och övriga energikällor Det finns en uppfattning i 14 remissyttranden att värmepumpar med dagens regelverk gynnas jämfört med framförallt fjärrvärme. De vill därför att viktningsfaktorn mellan de eluppvärmda och de icke eluppvärmda byggnaderna ska höjas. Följande 14 instanser har på något sätt uttryckt detta: E.ON, EnergiEffektiviseringsFöretagen, EnergiRådgivarna, Göteborg Energi, Karlstads kommun, SKL, Svensk energi, Svensk fjärrvärme, Sveriges Byggindustrier, Sveriges centrum för nollenergihus, Veidekke, Örebro kommun och Östersunds kommun. LTH framför att nuvarande brister som styr mot elvärmda byggnader (värmepumplösningar) bör ses över. Länsstyrelsen i Skåne län vill vikta el som värdefullare än övrig värme. Även Svensk fjärrvärme önskar att förhållandet mellan elvärmda och icke elvärmda byggnader justeras. Remissinstansen föreslår, bland annat, att avrundningarna bör göras till närmaste heltal, istället för närmaste fem- eller tiotal. Argument för ovanstående synpunkter är bland annat att man inte anser att reglerna idag är teknikneutrala, att en byggnad borde bedömas utifrån hur mycket energi byggnaden behöver oavsett värmesystem samt att reglerna går emot grundtanken i EG:s energieffektiviseringsdirektiv (2006/32/EG) där minskad användning av högkvalitativ energi såsom elenergi ska eftersträvas, speciellt för uppvärmningsbehov. Länsstyrelsen i Dalarnas län, Länsstyrelsen i Skåne län, NCC, Swedisol och Veidekke önskar att primärenergifaktorer ska införas i BBR.

3 Sidnr 3 av 7 Sveriges centrum för nollenergihus anser att byggnader som inte kommer att omfattas av elvärmeklassningen genom att spetsa med fjärrvärme borde definieras som icke elvärmda om installerad icke elvärmeeffekt överstiger viss angiven effekt per Atemp. Uppdragets syfte var att föreslå en skärpning av energikraven i byggreglerna. Detta utan att förändra de förhållanden/viktningsfaktorer som har funnits i hittills gällande regelverk, mellan olika uppvärmningssätt. De föreslagna kravnivåerna för byggnader i den nya fjärde klimatzonen innebar dock ett förändrat förhållande mellan elvärmda och icke elvärmda byggnader. Boverket har därför justerat kravnivåerna uppåt för icke elvärmda flerbostadshus respektive lokaler i klimatzon IV. Boverket har således tagit till sig av synpunkter som framfördes i remissen. Justeringen har gjorts i det slutgiltiga ändringsförslaget av energikraven i BBR. I NNE-uppdraget ingår att se över om andra systemgränser än de nuvarande skulle vara mer ändamålsenliga i samband med införandet av nära-noll-energibyggnader. Frågan om primärenergifaktorer undersöks också i nämnda uppdrag. 4. Systemgränser Av remissinstanserna är det 15 stycken som på något sätt har framfört synpunkter på att reglerna bör reglera byggnadsskalet och själva byggnadens egenskaper, utom värmesystemet och brukaren. Argument som används är att byggnaden kommer att leva under en mycket lång period varför värmesystemet kommer hinna bytas ut flertalet gånger och därmed ändra den ursprungliga specifika energianvändningen. Med dagens regler kan ett utbyte av värmekällan även innebära en högre energianvändning än den ursprungliga. De 15 är: Avdelningen för installationsteknik på Chalmers, E.ON, Energimyndigheten, Göteborg Energi, Karlstads kommun, Länsstyrelsen i Dalarnas län, Länsstyrelsen i Gävleborgs län, Länsstyrelsen i Hallands län, Länsstyrelsen i Skånes län, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Malmö stad, Norrköpings kommun, Statens fastighetsverk, Swedisol och Örebro kommun. GEOTEC tycker att definitionen köpt energi är bra och vill behålla den. Skanska tycker att kraven som ställs på byggnadens köpta energi kan leda till suboptimeringar. Skanska ser gärna en bredare systemsyn som inbegriper säsongslager och byggnadslösningar som, i kombination med infrastrukturlösningar, innebär hög energi- och klimateffektivitet. Statens fastighetsverk föreslår att kraven ställs på byggnadens nettoenergi. Boverket anser att det är relevant att utreda olika möjligheter till systemgränsdragningar. Detta är ett av målen med NNE-uppdraget. 5. Uppdelning i typer och storlekar av byggnader Ingen remissinstans emotsätter sig indelningen av småhus och flerbostadshus. Byggmaterialindustrierna, Energimyndigheten, EnergiRådgivarna, Fastighetsägarna, Göteborg Energi, HSB Riksförbund, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Myresjöhus AB, SABO, Svensk energi, Svensk fjärrvärme och Swedisol stödjer uttryckligen den nya indelningen.

4 Sidnr 4 av 7 Energimyndigheten, Länsstyrelsen i Gotlands län, Länsstyrelsen i Gävleborgs län, Länsstyrelsen i Hallands län, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Statens fastighetsverk och Stockholms stad önskar en ytterligare indelning i byggnadskategorier, främst för lokaler. Länsstyrelserna i Dalarnas, Hallands, Jönköpings, Kronobergs, Örebros respektive Västra Götalands län anser att även fritidshus ska ha energikrav. Elva remissinstanser, EnergiRådgivarna, Formas, Luleå kommun, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Länsstyrelsen i Örebro län, NCC, SKL, Stockholms stad, Swedisol och VVSföretagen, ifrågasätter att hus med mindre lägenheter skulle behöva ha en högre specifik energianvändning på grund av det ökade behovet av varmvatten och ventilationsflöden. De tycker istället att behovet av extra ventilation och varmvatten i mindre lägenheter skulle kunna lösas på annat sätt, så att likvärdiga krav som för övriga byggnader gäller för klimatskalet. Ett exempel som ges är att om tappvarmvattenanvändningen överstiger ett visst värde är det att betrakta som onormalt brukande, och att man därmed får korrigera den specifika energianvändningen efter det. Peab Sverige tycker att hotell också har samma problematik med varmvattenanvändning som mindre hus och lägenheter. Myresjöhus AB, NCC, Nibe AB, SCN, Sveriges centrum för nollenergihus, Örebro kommun och Östersunds kommun varnar för att risken för styrning mot större hus på ett sådant sätt att det blir enklare att uppnå kraven i ett större småhus än i ett mindre. Anledningen är att mindre småhus, och eventuellt också mindre flerbostadshus, ofta har en sämre formfaktor. SKL påpekar att nuvarande och föreslagna byggregler främjar större bostadsenheter. För att undvika det hade det varit önskvärt att skilja ut varmvattenförbrukningen. Mark - och miljööverdomstolen noterar att definitioner av begreppen småhus och flerbostadshus inte införs. Det är önskvärt med en precisering av begreppen så att gränsdragningsproblematik inte uppstår. Boverket anser att önskemålet om en differentiering av de olika lokalkategorierna är relevant. Underlaget för att kunna utforma en sådan differentiering var dock för litet i denna revidering. Att bygga små småhus blir allt svårare ju skarpare kraven blir, då klimatskalets area för dessa byggnader är större i förhållande till boarean. Regler för olika storlek av småhus kan därför komma att beaktas i kommande utredningar. Flera viktiga samhällsmål behöver beaktas och balanseras inom bostads- och byggnadspolitiken. Mot bakgrund av regeringsuppdraget om bostäder för unga och studenter, infördes därför lättnader i energikrav för hus med mindre lägenheter. Begreppet småhus eller en- och tvåbostadshus är inte definierat i PBL eller i PBF. Boverket har föreskriftsrätt för att skriva tillämpningsföreskrifter. Av BBR 1:6 framgår att när det gäller definitionen småhus i BBR så gäller den definition som finns i publikationen Plan och byggtermer 1994, av TNC 95. Boverket har inte uppfattat att distinktionen mellan småhus/enoch tvåbostadshus och flerbostadshus har vållat några tolkningsproblem.

5 Sidnr 5 av 7 6. Klimatzonsindelning Förslaget om den nya zonindelningen stöds av Byggmaterialindustrierna, EnergiRådgivarna, Fastighetsägarna, HSB Riksförbund, Göteborg Energi, Luleå kommun, Länsstyrelsen i Skånes län, MKB Fastighets AB, Myresjöhus AB, Naturvårdsverket, SABO, Statens fastighetsverk, Stockholms stad, Sveriges byggindustrier, Svensk energi, Svensk fjärrvärme, Swedisol och Veidekke. Energimyndigheten, Länsstyrelsen i Uppsala län, NCC (men med översyn av faktorer), Projektengagemang Energi & klimatanalys, SKL och Örebro kommun, Östersunds kommun anser att skillnaderna inom zonerna är för stora och önskar därför att fler zoner, eller att andra lösningar, införs. Man för fram förslag på olika lösningar på zonindelningen, till exempel Boverkets tidigare förslag, SVEBY:s indelning eller SMHI:s normalårskorrigering eller energiindex. Energimyndigheten anser att det är önskvärt att arbetet med att införa geografiska klimatfaktorer, istället för klimatzoner, prioriteras. Sveriges centrum för nollenergihus vill istället ha endast en referensort. Peab Sverige påpekar att Gotland i zon III har gynnsammare klimat än Kalmar som tillhör zon IV. E.ON motsäger sig att införa en extra zon, då de föreslagna nivåerna i klimatzon 4 accentuerar konkurrenssnedvridningen mellan olika system för uppvärmning. Boverket anser att olika möjligheter till geografiska indelningar är relevanta att beakta. Frågan kommer att ses över framöver. 7. Ändringsfrekvens av BBR Byggmaterialindustrierna, E.ON, Fastighetsägarna, HSB Riksförbund, Länsstyrelsen i Dalarnas län, Länsstyrelsen i Gävleborgs län, Länsstyrelsen i Hallands län, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Länsstyrelsen i Örebro län,. Skanska, Svenska kyl- och värmepumpföreningen, Svensk ventilation, Sveriges byggindustrier, Swediso och Veidekke har på något sätt uttryckt att energikraven har ändrats för ofta under de senaste åren. Några av dessa uttrycker önskemål om att få en långsiktigare plan på hur reglerna kommer att se ut i framtiden. Önskemål framförs också om att skärpningen som nu görs borde samköras med det kommande uppdraget om nära-nollenergihus. En del av remissinstanserna har dessutom uttryckt önskemål om att det i högre utsträckning ska samköras när andra delar av BBR ska ändras. Argument för detta behov är att branschen behöver tid på sig att ställa om sina processer och dessutom krävs det av dem att efter varje regeländring vara påläst om vad som gäller. Önskemål om tidshorisont sträcker sig alltifrån en plan fram till 2020 till en plan så långt fram som till Boverket ser synpunkterna som relevanta men i nuvarande fall var uppdraget tydligt formulerat att Boverket skulle föreslå en skärpning av reglerna.

6 Sidnr 6 av 7 8. Övriga synpunkter a. Antaganden i de fastighetsekonomiska kalkylerna Tio remissinstanser har synpunkter på olika sorters kostnader eller andra antaganden i beräkningarna: EnergiRådgivarna, Isoleringsfirmornas Förening, LTH, Naturvårdsverket, NCC, Peab Sverige, Sveriges centrum för nollenergihus, Swedisol, VVS-företagen och Örebro kommun. Boverket har använt sig utav kostnadsunderlag tillhandahållet av konsultfirman Wikells. I utredningen har strävan varit att redovisa de bedömningar och antaganden som gjorts i de fastighetsekonomiska så tydligt som möjligt. Känslighetsanalyser av olika kostnadsnivåer kan vara aktuella att inkludera i framtida utredningar. b. Uppföljning av kraven Tretton remissinstanser har synpunkter på hur dagens uppföljning görs samt påpekar vikten av att mäta och följa upp resultatet för att energikraven ska uppnås. Dessa är: Energimyndigheten, Luleå kommun, Länsstyrelsen i Dalarnas län, Länsstyrelsen i Gotlands län, Länsstyrelsen i Gävleborgs län, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Länsstyrelsen i Hallands län, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Länsstyrelsen i Örebro län, MKB Fastighets AB, Peab Sverige, SABO och Skanska. Vissa av de ovan nämnda remissinstanserna framhåller också att energikraven i BBR bör följas upp gentemot de nationella energi- och klimatpolitiska målen. Att följa upp hur energikraven i byggreglerna tillämpas och följs är viktigt, men det var inte syftet med detta uppdrag. Det också är av betydelse att följa upp energikravens bidrag till relevanta samhällsmål. En sådan analys ingick dock inte heller i uppdragets syfte. c. Lufttäthet, täthet och uteluftsflöden Swedisol har uttryckt önskemål om mätbara krav på täthet och Villaägarnas riksförbund efterfrågar kvantitativa täthetskrav även för byggnader som är större än 50 kvm. Stockholms stad önskar att begreppet lufttäthet/luftläckage förtydligas. NCC anser att kravet på täthet kan ifrågasättas då det i realiteten innebär att byggnaden ska täthetsprovas för kontroll av att kravet uppfyllt, vilket i praktiken sannolikt inte kommer ske. Fastighetsägarna, Sveriges byggindustrier och Länsstyrelsen i Örebro län har uttryckt sig positiva till införandet av krav på täthet. Tillägg för utökade uteluftsflöden bör vara olika för olika zoner enligt Astma- och allergiförbundet och Svensk ventilation.

7 Sidnr 7 av 7 Boverket har noterat inkomna synpunkter. d. Varmvattenförbrukning NCC, Projektengagemang Energi & klimatanalys och Skanska vill hänvisa till SVEBY vad gäller normalt brukande, främst av varmvatten. MKB, NCC, SABO och SKL uttrycker önskemål om att energi för varmvattenförbrukning ska brytas ut ur byggnadens specifika energianvändning och särredovisas. Boverket har noterat inkomna synpunkter.

Nya energikrav i BBR. Peter Johansson FSB:s Informations- och utbildningsdagar 30 maj 2012, Gävle

Nya energikrav i BBR. Peter Johansson FSB:s Informations- och utbildningsdagar 30 maj 2012, Gävle Nya energikrav i BBR Peter Johansson FSB:s Informations- och utbildningsdagar 30 maj 2012, Gävle BBR 19 (BFS 2011:26) 5. Brandskydd 9. Energihushållning Regler för ändring av byggnader 2012-06-18 Sida

Läs mer

Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning

Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning Några nyheter i BBR avsnitt 9 Energihushållning Skärpning av kraven på specifik energianvändning för byggnader med annat uppvärmningssätt än elvärme.

Läs mer

Miljö- och energidepartementet. Boverkets rapport Förslag till svensk tillämpning av näranollenergibyggnader

Miljö- och energidepartementet. Boverkets rapport Förslag till svensk tillämpning av näranollenergibyggnader Handläggare HDa Datum Diarienummer 2015-08-28 M2015/2507/Ee 1 (5) Miljö- och energidepartementet Boverkets rapport Förslag till svensk tillämpning av näranollenergibyggnader Hyresgästföreningen har beretts

Läs mer

2013-05-03. Storgatan 19 Box 5501 114 85 Stockholm telefon 08-783 84 21 info@byggmaterialindustrierna.se

2013-05-03. Storgatan 19 Box 5501 114 85 Stockholm telefon 08-783 84 21 info@byggmaterialindustrierna.se Remissvar avseende Energimyndighetens rapport Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet, Energimyndighetens beräkningar och förslag med kompletteringar och Finansdepartementets promemoria

Läs mer

SKL:s rekommendation och läget

SKL:s rekommendation och läget Kommunala energikrav på byggande - hinder eller drivkraft? SKL:s rekommendation och läget andreas.hagnell@skl.se www.skl.se/byggkrav Förbud mot kommunala tekniska egenskapskrav i PBL föreslås Prop. 2013/12:126

Läs mer

2013-09-19 S2013/6411/PBB

2013-09-19 S2013/6411/PBB Remiss 2013-09-19 S2013/6411/PBB Socialdepartementet Plan-, bygg- och bostadsenheten Ludvig Lundgren Telefon 08-405 32 57 Remiss av promemorian Tekniska egenskapskrav och kommunala markanvisningar Remissinstanser:

Läs mer

Förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader

Förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader YTTRANDE Vårt dnr: 2015-08-28 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Andreas Hagnell Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm m.registrator@regeringskansliet.se m.remisser-energi@regeringskansliet.se

Läs mer

Referensgruppsmöte 2 NNE-krav

Referensgruppsmöte 2 NNE-krav 1(10) Datum 2015-01-20 Diarienummer 10150-214/2014 Referensgruppsmöte 2 NNE-krav Det här är en sammanfattning av den andra omgången av de referensgruppsmöten som genomförts i arbetet med regeringsuppdraget

Läs mer

2011-12-23 N2011/7477/E

2011-12-23 N2011/7477/E Remiss 2011-12-23 N2011/7477/E Näringsdepartementet Energi Per Högström Telefon +46 8 405 18 27 Förslag avseende genomförande av det omarbetade EU-direktivet om byggnaders energiprestanda m.m. Promemoria

Läs mer

Aktuellt om energi i BBR och energideklarationer. Thomas Johansson Boverket

Aktuellt om energi i BBR och energideklarationer. Thomas Johansson Boverket Aktuellt om energi i BBR och energideklarationer Thomas Johansson Boverket Aktuellt om energi i BBR Skärpta energikrav i BBR 2011 Reviderat EU-direktiv om byggnaders energiprestanda 2011-10-27 Sida 2 Bostäder

Läs mer

Remissvar avseende Näringsdepartementets promemoria avseende omarbetat direktiv om byggnaders energiprestanda. N2011/5600/E daterad 2011-09-22

Remissvar avseende Näringsdepartementets promemoria avseende omarbetat direktiv om byggnaders energiprestanda. N2011/5600/E daterad 2011-09-22 Conny Pettersson 2011-11-24 Remissvar avseende Näringsdepartementets promemoria avseende omarbetat direktiv om byggnaders energiprestanda. N2011/5600/E daterad 2011-09-22 Remisslämnare Organisation Swedisol

Läs mer

Validitetskontroll energideklaration 2014

Validitetskontroll energideklaration 2014 Validitetskontroll energideklaration 2014 2 Validitetskontroll energideklaration 2014 Titel: Validitetskontroll energideklaration 2014 Utgivare:, juli 2015 Dnr: 1554-2015 Process: 3.4.1 Validitetskontroll

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Remissvar Förslag till svensk tillämpning av näranollenergibyggnader

Remissvar Förslag till svensk tillämpning av näranollenergibyggnader 2015-08- 31 M2015/2507/Ee Miljö- och energidepartementet m.registrator@regeringskansliet.se m.remisser- energi@regeringskansliet.se Remissvar Förslag till svensk tillämpning av näranollenergibyggnader

Läs mer

Remissvar Förslag till svensk tillämpning av NNE-byggnader

Remissvar Förslag till svensk tillämpning av NNE-byggnader 2015-08-31 M2015/2507/Ee Miljö- och energidepartementet m.registrator@regeringskansliet.se m.remisser-energi@regeringskansliet.se Remissvar Förslag till svensk tillämpning av NNE-byggnader Undertecknad

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Remiss. 5. Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen 6. Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen

Remiss. 5. Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen 6. Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen ~ 1-. REGERI NGSKANSLIET Remiss 2013-01-24 S2012/ 8708/ PBB (S2013/249/PBB) Socialdepartementet Plan-, bygg- och bostadsenheten Ludvig Lundgren Telefon 08-4053257, I Remiss av två betänkanden Ökat bostadsbyggande

Läs mer

Förnybar energi och Boverkets byggregler

Förnybar energi och Boverkets byggregler 2012-02- 09 1 Förnybar energi och Boverkets byggregler Sammanfattning En granskning av Boverkets rapport om byggreglernas påverkan på förnybar energi tillsammans med kompletterande analyser ger följande

Läs mer

Remissyttrande över Boverkets rapport: Piska och Morot Boverkets utredning om energieffektivisering i byggnader (M2005:4831/Bo)

Remissyttrande över Boverkets rapport: Piska och Morot Boverkets utredning om energieffektivisering i byggnader (M2005:4831/Bo) Remissyttrande över Boverkets rapport: Piska och Morot Boverkets utredning om energieffektivisering i byggnader (M2005:4831/Bo) Miljö- och samhällsbyggnads- Sollentuna den 9 januari 2006 departementet

Läs mer

Konsekvensutredning. Boverket föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration av byggnader, BED 5

Konsekvensutredning. Boverket föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration av byggnader, BED 5 Konsekvensutredning Boverket föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration av byggnader, BED 5 Boverket juli 2012 Titel: Konsekvensutredning Boverket föreskrifter

Läs mer

Promemoria. Omarbetat direktiv om byggnaders energiprestanda. Del II Bedömningar och förslag avseende nära-nollenergibyggnader

Promemoria. Omarbetat direktiv om byggnaders energiprestanda. Del II Bedömningar och förslag avseende nära-nollenergibyggnader Promemoria Omarbetat direktiv om byggnaders energiprestanda Del II Bedömningar och förslag avseende nära-nollenergibyggnader 1 Innehållsförteckning 1 Ärendet och dess beredning... 4 2 Nationell handlingsplan

Läs mer

2013-04-22. Litteraturstudie på uppdrag av Fortum Värme och SABO http://du.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:558864

2013-04-22. Litteraturstudie på uppdrag av Fortum Värme och SABO http://du.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:558864 Vägar och irrvägar till energieffektivisering i samhället -Vägvalet är politiskt Tomas Persson Daniel Hägerby Högskolan Dalarna Avdelningen för energi, skog och byggteknik tel:023-77 87 17 tpe@du.se www.du.se

Läs mer

Konsekvensutredning BBR 2015. Ändring av Boverkets byggregler (BBR) avsnitt 9 Energihushållning

Konsekvensutredning BBR 2015. Ändring av Boverkets byggregler (BBR) avsnitt 9 Energihushållning Konsekvensutredning BBR 2015 Ändring av Boverkets byggregler (BBR) avsnitt 9 Energihushållning Boverket juni 2014 Titel: Konsekvensutredning BBR 2015. Ändring av Boverkets byggregler (BBR) avsnitt Utgivare:

Läs mer

Fönster - Vilka energikrav gäller idag och vilka kan komma gälla i framtiden?

Fönster - Vilka energikrav gäller idag och vilka kan komma gälla i framtiden? Fönster - Vilka energikrav gäller idag och vilka kan komma gälla i framtiden? Mats Rönnelid Energi och miljöteknik Högskolan Dalarna Presentation vid nätverksträff 1 februari 2012 Fönster viktiga för byggnadens

Läs mer

2012-10-05 M2012/2031/R

2012-10-05 M2012/2031/R Remiss 2012-10-05 M2012/2031/R Miljödepartementet Rättssekretariatet Leo Jager Telefon 08-405 12 20 leocard.jager@environment.ministry.se Promemoria Följdändringar med anledning av ändringar i 6 kap. miljöbalken

Läs mer

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2013

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2013 FAKTA Sveriges bostadsrättsföreningar 2013 Statistiken och uppgifterna är sammanställda av Hittabrf.se. Uppgifterna får fritt användas så länge källhänvisning framgår. Titta gärna in på http://www.hittabrf.se/

Läs mer

2012-08-17 M2012/2031/R

2012-08-17 M2012/2031/R Remiss 2012-08-17 M2012/2031/R Miljödepartementet Promemoria Identifiering, beskrivning och bedömning av miljökonsekvenser Remissinstanser: 1. Svea hovrätt Mark- och miljööverdomstolen 2. Förvaltningsrätten

Läs mer

W REGERINGSKANSLIET 2013-06-07 N2013/2837/E

W REGERINGSKANSLIET 2013-06-07 N2013/2837/E \åi\äi W REGERINGSKANSLIET Remiss 2013-06-07 N2013/2837/E Näringsdepartementet Energi Kansliråd Fredrik von Malmborg Telefon 08-405 19 59 E-post fredrik.von-malmborg@regeringskansliet.se Remiss av promemorian

Läs mer

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2014

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2014 FAKTA Sveriges bostadsrättsföreningar 2014 Statistiken och uppgifterna är sammanställda av Hittabrf.se. Uppgifterna får fritt användas så länge källhänvisning framgår. Titta gärna in på http://www.hittabrf.se/

Läs mer

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2015

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2015 FAKTA Sveriges bostadsrättsföreningar 2015 Statistiken och uppgifterna är sammanställda av Hittabrf.se. Uppgifterna får fritt användas så länge källhänvisning framgår. Titta gärna in på http://www.hittabrf.se/

Läs mer

Yttrande över förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader M2015/2507/Ee

Yttrande över förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader M2015/2507/Ee 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY VERKETS YTTRANDE 2015-08-22 Ärendem: NV-04294-15 Miljö-och energidepartementet 103 33 Stockhohn m.registrator@regeringskansliet.se Yttrande över förslag till

Läs mer

Konsekvensutredning. Revidering av avsnitt 9 Energihushållning i Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:6)

Konsekvensutredning. Revidering av avsnitt 9 Energihushållning i Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:6) Konsekvensutredning Revidering av avsnitt 9 Energihushållning i Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:6) Boverket oktober 2011 Titel: Konsekvensutredning - Revidering av avsnitt 9 Energihushållning i Boverkets

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Enkätundersökning om länsstyrelsens roll i kommunal avfallsplanering

Enkätundersökning om länsstyrelsens roll i kommunal avfallsplanering Bilaga 4 PM Enkätundersökning om länsstyrelsens roll i kommunal avfallsplanering 1 Bakgrund Naturvårdsverket arbetar med revidering av föreskrifter och allmänna råd om innehållet i kommunal avfallsplan.

Läs mer

Konsekvensutredning BBR. Ändring av Boverkets byggregler (BBR) avsnitt 9 Energihushållning

Konsekvensutredning BBR. Ändring av Boverkets byggregler (BBR) avsnitt 9 Energihushållning Konsekvensutredning BBR Ändring av Boverkets byggregler (BBR) avsnitt 9 Energihushållning Boverket februari 2015 Titel: Konsekvensutredning BBR Ändring av Boverkets byggregler, avsnitt 9 Utgivare: Boverket

Läs mer

Konsekvensutredning. Revidering av avsnitt 9 Energihushållning i Boverkets byggregler, BBR (BFS 1993:57)

Konsekvensutredning. Revidering av avsnitt 9 Energihushållning i Boverkets byggregler, BBR (BFS 1993:57) Konsekvensutredning Revidering av avsnitt 9 Energihushållning i Boverkets byggregler, BBR (BFS 1993:57) Boverket oktober 2010 Titel: Konsekvensutredning - Revidering av avsnitt 9 Energihushållning i Boverkets

Läs mer

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 7443 EN ISO/IEC 17020 Energideklaration M AJ E L D E N 22 Storsvängen 34 602 43 Norrköping Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 Energiexpert: Niklas Sjöberg Certifierad

Läs mer

1:7. Hur Sverige ska nå energi- och klimatmålen inom bebyggelsen

1:7. Hur Sverige ska nå energi- och klimatmålen inom bebyggelsen 1:7 Hur Sverige ska nå energi- och Vi står inför vår tids största utmaning att på kort tid ställa om vår energianvändning till en nivå som skapar förutsättningar för ett långsiktigt hållbart samhälle.

Läs mer

Energiutmaningar. Med metodiken Totalprojekt sparar vi 50% av energianvändningen i våra byggnader med lönsamhet. Karlskrona 19 november 2012

Energiutmaningar. Med metodiken Totalprojekt sparar vi 50% av energianvändningen i våra byggnader med lönsamhet. Karlskrona 19 november 2012 Energiutmaningar Med metodiken Totalprojekt sparar vi 50% av energianvändningen i våra byggnader med lönsamhet Karlskrona 19 november 2012 pe.nilsson@cit.chalmers.se www.energy-management.se Dagens Presentation

Läs mer

Sveriges handlingsplan för förnybar energi

Sveriges handlingsplan för förnybar energi Sveriges handlingsplan för förnybar energi Eva Centeno López Energienheten/Näringsdepartementet SEROs Energidag 2010-05-07 Remissförfarande I Underlag från Energimyndigheten (STEM) inkom den 1 februari

Läs mer

Exploateringsnämndens handlingsplan. Stadens energikrav vid markanvisningar

Exploateringsnämndens handlingsplan. Stadens energikrav vid markanvisningar Exploateringsnämndens handlingsplan Stadens energikrav vid markanvisningar Bakgrund Staden ska vara pådrivande i utvecklingen av en hållbar stadsutveckling genom sitt eget agerande och genom att samarbeta

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar Länsstyrelsernas handläggningstider skl granskar Förord Den 2 maj 2011 fick Sverige en ny plan- och bygglag. Målet var att reglerna för bygglov och planering skulle förenklas. Man ville snabba upp bygglovsprocessen

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd; BFS 2015:xx BBR xx Utkom från trycket den 0 månad 2015 beslutade den 0 månad

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

ENERGIHUSHÅLLNING OCH VÄRMEISOLERING

ENERGIHUSHÅLLNING OCH VÄRMEISOLERING ENERGIHUSHÅLLNING OCH VÄRMEISOLERING En handbok i anslutning till Boverkets byggregler Arne Elmroth Förlag och distribution AB Svensk Byggtjänst 113 87 Stockholm Tel 08-457 10 00 www.byggtjanst.se 2015

Läs mer

Vägen till ett energieffektivare Sverige (SOU 2008:110) Systemperspektivet som en grundläggande princip

Vägen till ett energieffektivare Sverige (SOU 2008:110) Systemperspektivet som en grundläggande princip Till: Näringsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSYTTRANDE Vägen till ett energieffektivare Sverige (SOU 2008:110) SABOs synpunkter Systemperspektivet som en grundläggande princip SABO håller med om att

Läs mer

Göteborg Energis synpunkter på Boverkets Förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader, Rapport 2015:26

Göteborg Energis synpunkter på Boverkets Förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader, Rapport 2015:26 Diarienr 10-2015-0719 Vårt datum/our date 2015-08-31 Vår referens/our reference Lars Holmquist Ert datum/your date Miljö- och Energidepartementet 103 33 Stockholm Boverketm.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Till: Energimyndigheten Box 310 631 04 Eskilstuna REMISSYTTRANDE Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag SABOs synpunkter Allmänt SABOs medlemsföretag de allmännyttiga kommunala

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-05-15 LS-LED06-159 47 Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land - En översyn. Remissvar Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 NATURVÅRDSVERKET 2 Förord Naturvårdsverket beslutade om denna redovisning i mars 2014. NATURVÅRDSVERKET 3 Innehåll INLEDNING 4 Uppdraget

Läs mer

VAD ÄR LÅGENERGIHUS?

VAD ÄR LÅGENERGIHUS? VAD ÄR LÅGENERGIHUS? Tryggad försörjning, ekonomi Börje Göransson, Vd Finnvedsbostäder - väljer passivhus för framtida byggande Erfarenheter kv Oxtorget Värme Beräknat: Utfall: 13 kwh/m2 9 kwh/m2 Varmvatten

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Hearing. #renoveringsstrategi WIFI: birgerjarl birgerjarl

Hearing. #renoveringsstrategi WIFI: birgerjarl birgerjarl Hearing #renoveringsstrategi WIFI: birgerjarl birgerjarl Bakgrund Energieffektiviseringsdirektivets artikel 4 En första version av strategin ska offentliggöras senast den 30 april 2014 Strategin kommer

Läs mer

STYRDOKUMENT ENERGI OCH BYGG

STYRDOKUMENT ENERGI OCH BYGG Reviderad: Fastställd: 2008-04-08 : STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun 2 (5) INNEHÅLL 1 ALLMÄNT 4 2 ENERGIBEHOV 4 3 U-VÄRDEN 4 4 TÄTHET 5 5 ÖVRIGT 5 3 (5) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Svensk energi & Svensk fjärrvärme

Svensk energi & Svensk fjärrvärme Svensk energi & Svensk fjärrvärme Energieffektivisering och energitjänster Göteborg 2014-05-22 Per-Erik Nilsson CIT Energy Management pe.nilsson@cit.chalmers.se www.energy-management.se Byggnader i Sverige

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Remiss avseende skogsstyrelsens Förstudie om ett nationellt skogsprogram för Sverige- Förslag och ställningstaganden (Meddelande 5 2013)

Remiss avseende skogsstyrelsens Förstudie om ett nationellt skogsprogram för Sverige- Förslag och ställningstaganden (Meddelande 5 2013) - -- R E G E R l N G S KAN S L l E T 2013-11-25 L2013/2767/LB Remiss Landsbygdsdepartementet Skogs- och lantbruksenheten Remiss avseende skogsstyrelsens Förstudie om ett nationellt skogsprogram för Sverige-

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Askims Kyrkväg 23A, 436 51 Hovås Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1977 Energideklarations-ID: 643866

ENERGIDEKLARATION. Askims Kyrkväg 23A, 436 51 Hovås Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1977 Energideklarations-ID: 643866 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Askims Kyrkväg 23A, 436 51 Hovås Göteborgs stad Nybyggnadsår: 1977 Energideklarations-ID: 643866 Energiprestanda: 87 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare. I

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Västergårdsvägen 24, 433 31 Partille Partille kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1994 Energidekarations-ID: 584010

ENERGIDEKLARATION. Västergårdsvägen 24, 433 31 Partille Partille kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1994 Energidekarations-ID: 584010 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Västergårdsvägen 24, 433 31 Partille Partille kommun Nybyggnadsår: 1994 Energidekarations-ID: 584010 Energiprestanda: 92 /m² och år Energideklarationen i sin helhet

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Tillsynsvägledning av OVK- regelverk. Tillsynsvägledningsdag, Länsstyrelsen, Jönköping 15 januari 2015, Wanda Rydholm

Tillsynsvägledning av OVK- regelverk. Tillsynsvägledningsdag, Länsstyrelsen, Jönköping 15 januari 2015, Wanda Rydholm Tillsynsvägledning av OVK- regelverk Tillsynsvägledningsdag, Länsstyrelsen, Jönköping 15 januari 2015, Wanda Rydholm Vägledning till Boverkets nya webb och kunskapsbanken Den nya webben från 30 september:

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 26976

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 26976 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.1 548661 Byggnaden - Identifikation Län Skåne Kommun Båstad Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Svenstorp 3:152 Husnummer 1 Adress Kabyssgränd 7A Prefix byggnadsid

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Käglinge Bygata 10, 238 43 Oxie Malmö stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1984 Energideklarations-ID: 660616

ENERGIDEKLARATION. Käglinge Bygata 10, 238 43 Oxie Malmö stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1984 Energideklarations-ID: 660616 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Käglinge Bygata 10, 238 43 Oxie Malmö stad Nybyggnadsår: 1984 Energideklarations-ID: 660616 Energiprestanda: 31 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]:

Läs mer

2015-06-22 S2015/2282/FS

2015-06-22 S2015/2282/FS Remiss 2015-06-22 S2015/2282/FS Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård SOU 2015:32 Nästa fas i e-hälsoarbetet Remissinstanser: 1. Riksdagens ombudsmän (JO) 2. Riksrevisionen 3. Justitiekanslern

Läs mer

Remissvar avseende lagpromemoria Tekniska egenskapskrav och kommunala markanvisningar

Remissvar avseende lagpromemoria Tekniska egenskapskrav och kommunala markanvisningar Trosa Swedisol AB 2013-11-19 Villagatan 17A 619 35 Trosa Conny Pettersson, vd +46 705 94 62 10 Remissvar avseende lagpromemoria Tekniska egenskapskrav och kommunala markanvisningar Sammanfattning Swedisol

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Sandövägen 259, 434 94 Vallda Kungsbacka kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1990 Energideklarations-ID: 669045

ENERGIDEKLARATION. Sandövägen 259, 434 94 Vallda Kungsbacka kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1990 Energideklarations-ID: 669045 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Sandövägen 259, 434 94 Vallda Kungsbacka kommun Nybyggnadsår: 1990 Energideklarations-ID: 669045 Energiprestanda: 81 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

Går det att klara nära nollenergikrav vid ombyggnad av flerbostadshus?

Går det att klara nära nollenergikrav vid ombyggnad av flerbostadshus? Går det att klara nära nollenergikrav vid ombyggnad av flerbostadshus? Åsa Wahlström, CIT Energy Management Energimyndighetens nationella strategi och Boverkets kommande ombyggnadsregler kommer sannolikt

Läs mer

Handledning. Svebys material är gratis och finns för fri nedladdning på hemsidan: www.sveby.org

Handledning. Svebys material är gratis och finns för fri nedladdning på hemsidan: www.sveby.org Handledning 20140901 Sveby står för Standardisera och verifiera energiprestanda i byggnader och är ett branschöverskridande initiativ för att ta fram frivilliga hjälpmedel för överenskommelser om energianvändning.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2013:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Energideklarationsrapport Fastighetsbeteckning: Nol 2:482. Adress: Bäckvägen 3B, 449 42 Nol. Friliggande villa, uppvärmd yta (A temp): 139 m 2, byggår: 2008. Värmesystem: Frånluftsvärmepump Nibe 360P,

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Värmlands län Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Västerbottens län Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Energikrav för lokalbyggnader

Energikrav för lokalbyggnader Tidigare versioner: Version 1, Augusti 2006 Version 2, Januari 2008 Energikrav för lokalbyggnader Version 3, Augusti 2011 Bakgrund Beställargruppen lokaler, BELOK, är en av Energimyndigheten initierad

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 SMHI/SGI-seminarium Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 Länsstyrelsernas nätverk om klimatanpassning Diskussion och workshop om framtida samarbetsområden Klimatanpassningssamordnarnas

Läs mer

Sant och falskt om PBL. Yvonne Svensson rättschef

Sant och falskt om PBL. Yvonne Svensson rättschef Sant och falskt om PBL Yvonne Svensson rättschef Varför finns det regler? Vilka regler finns? Vem bestämmer vad reglerna ska innehålla? 2014-02-14 Sida 2 av xx Regeringsformen en av våra grundlagar 1 kap.

Läs mer

Förslag till kriterier för småhus som NNE-byggnader samt förväntat resultat för olika klimatskal och uppvärmningssystem. Svein Ruud SP Energiteknik

Förslag till kriterier för småhus som NNE-byggnader samt förväntat resultat för olika klimatskal och uppvärmningssystem. Svein Ruud SP Energiteknik Förslag till kriterier för småhus som NNE-byggnader samt förväntat resultat för olika klimatskal och uppvärmningssystem Svein Ruud SP Energiteknik En NNE-byggnad är (artikel 2.2) en byggnad som har en

Läs mer

Remissvar till Boverkets Förslag till svensk tillämpning av näranollenergibyggnader

Remissvar till Boverkets Förslag till svensk tillämpning av näranollenergibyggnader 2015-08-25 1 Remissvar till Boverkets Förslag till svensk tillämpning av näranollenergibyggnader Innehållsförteckning 1. Effektiv energianvändning, central del i systemsynen... 2 2. Teknikneutralitet...

Läs mer

Remiss av ändringsreglerna, dnr: 1101-751/2009

Remiss av ändringsreglerna, dnr: 1101-751/2009 Remiss av ändringsreglerna, dnr: 1101-751/2009 Svar mailas till registraturen@boverket.se Datum 2011-01-31 Remisslämnare Organisation Kontaktperson E-postadress Adress Telefon Swedisol Conny Pettersson

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Gjutaregatan 14, 281 51 Hässleholm Hässleholms kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1954 Energideklarations-ID: 660977

ENERGIDEKLARATION. Gjutaregatan 14, 281 51 Hässleholm Hässleholms kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1954 Energideklarations-ID: 660977 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Gjutaregatan 14, 281 51 Hässleholm Hässleholms kommun Nybyggnadsår: 1954 Energideklarations-ID: 660977 Energiprestanda: 168 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

REGION SKÅNE Koncernkontoret

REGION SKÅNE Koncernkontoret , _ Remiss R E G E R l N G S KAN S L 1 E T 2013-01-23 Miljödepartementet REGION SKÅNE Koncernkontoret Jon Kahn 2013-01- 2 4 Telefon: 08-405 21 28 Dnr /30(5. Dok.nr / Remittering av rapporten om klimatfärdplan

Läs mer

Rekorderlig Renovering (RR) lägesrapport 121127

Rekorderlig Renovering (RR) lägesrapport 121127 RR avslutade projekt Rekorderlig Renovering (RR) lägesrapport 121127 Per Levin Projektengagemang Energi & klimatanalys Herrgårdsgatan, Vidingehem efter etapp 1 Orrholmen, Karlstad efter etapp 3 Rosengatan,

Läs mer

Bjärka 1, 532 94 Skara Skara kommun

Bjärka 1, 532 94 Skara Skara kommun sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Bjärka 1, 532 94 Skara Skara kommun Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: 672472 Energiprestanda: 142 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass

Läs mer

Senaste informationen om BBR-krav samt presentation av TMF-programmet. Svein Ruud SP Energiteknik

Senaste informationen om BBR-krav samt presentation av TMF-programmet. Svein Ruud SP Energiteknik Senaste informationen om BBR-krav samt presentation av TMF-programmet Svein Ruud SP Energiteknik Mål med revideringen (BBR16, fr.o.m. 2010-01-01) Målsättning är att de reviderade reglerna ska styra mot

Läs mer

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress. Mellanliggande

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress. Mellanliggande Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: Byggnaden - Identifikation Län Uppsala Kommun Uppsala Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Sävja 109:30 Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning

Läs mer