Cliens Allokering Sverige. Informationsbroschyr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Cliens Allokering Sverige. Informationsbroschyr"

Transkript

1 Cliens Allokering Sverige Informationsbroschyr

2 Informationsbroschyr för nedan angivna fond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2008:11) om investeringsfonder. Värdepappersbolaget Amrego Kapitalförvaltning AB Box Stockholm Organisationsnummer: Amrego Kapitalförvaltning AB (Värdepappersbolaget) är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Fonden Informationen i denna broschyr avser Cliens Allokering Sverige. Cliens Allokering Sverige är en specialfond som står under Finansinspektionens tillsyn. Fonden startade och förvaltades fram till av Catella Fondförvaltning AB. Fondens namn var fram till och med Catella Institutionell Allokering Sverige. Fondens rättsliga ställning Fonden är ingen juridisk person och kan inte förvärva rättigheter eller ikläda sig skyldigheter. Alla andelar i Fonden är lika stora och medför lika rätt till Fondens egendom. Värdepappersbolaget företräder andelsägarna i alla juridiska och ekonomiska frågor som rör Fonden. Fonden är dock ett självständigt skattesubjekt. För Fonden finns särskilda fondbestämmelser som är godkända av Finansinspektionen. Dessa fondbestämmelser reglerar villkoren för fondspararen och är bilagda denna informationsbroschyr Förvaringsinstitut Fondens tillgångar förvaras av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), såsom förvaringsinstitut (Förvaringsinstitutet). Förvaringsinstitutets uppgift är bl.a. att ta emot och förvara Fondens egendom samt att se till att försäljning och inlösen av fondandelar sker i enlighet med gällande regler. Investeringsinriktning Fonden har som målsättning att ge andelsägarna en god absolut avkastning genom aktiv tillgångsallokering. Fondens medel skall placeras i finansiella instrument, upptagna till handel på en svensk reglerad marknad. Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, fondandelar, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument där underliggande tillgångar motsvaras av aktier samt på konto hos kreditinstitut. Vidare kan Fonden för att effektivisera förvaltningen använda derivat och ställa ut köpoptioner mot överlåtbara värdepapper i respektive bolag. Av Fondens medel skall 25 till 75 procent vara direkt placerade i aktierelaterade finansiella instrument som är upptagna till handel på svensk reglerad marknad, handlas via handelsplattform/mtf eller är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten. Av detta följer att 25 till 75 procent kan vara direkt placerat i ränterelaterade finansiella instrument. Värdepappersbolaget avgör, med hänsyn till rådande marknadssituation, vilken fördelning Fonden skall ha. Fondens medel får placeras till högst 75 procent i svenska räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument, med vilket menas bl.a. statsobligationer, bostadsobligationer, företagscertifikat, statsskuldväxlar, samt placering på konto hos kreditinstitut. Placering på konto kan komma att uppgå till maximalt 20 procent från tid till annan. Högst tio procent av Fondens medel får placeras i fondandelar i enlighet med Fondens placeringsinriktning.

3 Riskprofil Fonden mäter sin risknivå genom Value-at-Risk (VaR), vilket uppskattar den största förväntade förlusten för en given tidsperiod och sannolikhetsgrad. Fonden har som målsättning att ha ett VaR och därmed risk, som är större än svenska räntefonder men mindre än svenska aktiefonder. Andelsägarregister Värdepappersbolaget för register över andelsägare samt deras innehav. Redovisning till andelsägarna sker i form av halvårsbesked samt årsbesked. Fondandelar kan också vara förvaltarregistrerade hos bank eller värdepappersbolag vilket innebär att andelsägaren är anonym för Värdepappersbolaget. I dessa fall är det banken eller värdepappersbolaget som är ansvarigt gentemot kund för registrering av innehavet samt förmedling av information från Värdepappersbolaget. Beräkning av andelsvärde Värdering av Fondens innehav och beräkning av andelsvärdet (fondkursen) görs varje bankdag. Detta andelsvärde kallas NAV, det vill säga Net Asset Value per unit, och avser marknadsvärdet på Fondens tillgångar efter avdrag för totala förvaltningskostnader delat med antalet fondandelar. NAV kursen är den kurs till vilken du kan köpa och sälja fondandelar i våra fonder. Finansiella instrument som ingår i Fonden värderas till marknadsvärde. Härmed avses senaste betalkurs eller, om sådan saknas, senaste köpkurs. Om sådana kurser saknas eller om kurserna enligt Värdepappersbolagets bedömning är missvisande får Värdepappersbolaget fastställa värdet på objektiva grunder. Fondens upphörande eller överlåtelse av fondverksamheten Om Värdepappersbolaget beslutar att Fonden skall upphöra eller att Fondens förvaltning, efter medgivande av Finansinspektionen, skall överlåtas till annat fondbolag, kommer samtliga andelsägare att informeras om detta på sätt som Finansinspektionen anvisar. Förvaltningen skall omedelbart övertas av Förvaringsinstitutet om Finansinspektionen återkallar Värdepappersbolagets tillstånd eller Värdepappersbolaget trätt i likvidation eller försatts i konkurs. Försäljning och inlösen Fondandelar försäljes och inlöses hos Amrego Kapitalförvaltning AB eller hos någon av Värdepappersbolagets distributörer. Nya fondandelar säljes och inlöses dagligen. Inga avgifter tas ut vid försäljning eller inlösen av fondandelar. Köpanmälan skall vara Värdepappersbolaget tillhanda senast kl och avräknas till den bankdagens försäljningspris. Betalning av fondandelar skall vara Fondens bankkonto hos Förvaringsinstitutet tillhanda senast påföljande dag kl Begäran om inlösen av som kommit bolaget tillhanda senast kl avräknas till den bankdagens inlösenpris. Begäran om köp och inlösen av fondandelar som inkommer efter kl avräknas till nästa bankdags försäljnings- och inlösenpriser. Uppgifter om försäljning- och inlösenpriser för fondandel tillhandahålls dagligen av bolaget. Priset vid försäljning och inlösen är inte känt för kunden vid begäran. Anmälan om köp eller inlösen av fondandelar får endast återkallas om bolaget medger det. Minsta första insättning i fonden är SEK , därefter ingen begränsning. Värdepappersbolaget för register över samtliga innehavare av fondandelar. Begäran om nyteckning och inlösen får ej kurslimiteras. Begäran om inlösen får endast återkallas om Värdepappersbolaget medger det. Minsta första insättning är SEK , därefter ingen begränsning. Måste medel för inlösen anskaffas genom försäljning av Fondens tillgångar, skall sådan försäljning ske och inlösen verkställas snarast möjligt. Om en sådan försäljning väsentligt skulle missgynna övriga fondandelsägares intressen, får Värdepappersbolaget efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med försäljningen.

4 Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Mot bakgrund av EU-gemensam reglering rörande penningtvätt har Sverige i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism fastställt hur företag skall agera för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism. Finansinspektionen har utfärdat särskilda föreskrifter för de företag som står under Finansinspektionens tillsyn. Reglerna innebär bl.a. att företagen är skyldiga att kontrollera identiteten hos de parter som de inleder en affärsrelation med enligt en särskilt föreskriven ordning samt granska misstänkta transaktioner. Företagen är också skyldiga att rapportera misstänkta fall till Finanspolisen. Dokumentationskrav För att säkerhetsställa Värdepappersbolagets efterlevnad av regelverket måste följande dokument tillställas Värdepappersbolaget i samband med försäljning och inlösen. a) Försäljning Fysiska personer: Försäljningsanmälan i original samt en vidimerad kopia av giltig ID handling. För andra än svenska medborgare utgörs giltig identitets handling av pass. Härtill måste personer som inte är folkbokförda i Sverige bilägga kopia av två olika s.k. utility bills, det vill säga telefonräkning, vattenräkning eller liknande. Förmyndare/Gåva: För minderårigt barn där båda föräldrarna är vårdnadshavare skall vidimerad kopia på båda föräldrarnas ID-handlingar bifogas. Har en förälder ensam vårdnad behöver endast vidimerad kopia på dennes pass bifogas. Juridiska personer: Försäljningsanmälan i original, registreringsbevis, (ej äldre än sex månader) samt vidimerad kopia av behörig firmatecknares ID-handling. För firmatecknare som inte är svenska medborgare gäller samma krav avseende identitetshandlingar som för icke-svenska fysiska personer. b) Inlösen Samtliga parter: Inlösenanmälan i original. Ofullständig dokumentation enligt ovan medför att Värdepappersbolaget inte genomför begärd försäljning eller inlösen. Vid försäljning kommer redan inbetald likvid återbetalas till det avsändande kontot utan räntekompensation. Gällande avgifter Nedan anges de gällande avgifterna som Fonden tar ut vid försäljning och inlösen av fondandelar samt för förvaltning (inkluderar bl.a. kostnader för analys, administration, bokföring och registerhållning, tillsyn och revisorer och förvaring av Fonden). Försäljningsavgift: ingen försäljningsavgift Inlösenavgift: ingen inlösenavgift Årlig förvaltningsavgift 1,40 % * Till Värdepappersbolaget skall även ett prestationsrelaterat arvode utgå om 15 procent av den del av totalavkastningen i Fonden som överstiger en avkastningströskel, definierad som OMRX Treausry Bill Index (fd statsskuldväxelindex). dvs ett kort ränteindex som motsvarar den riskfria räntan. OMRX Treasury Bill Index beräknas dagligen. Den prestationsbaserade ersättningen beräknas efter avdrag för den fasta ersättningen. Prestationsarvodet beräknas dagligen och tas kollektivt ur fonden vid utgången av varje månad. I det fall fonden en dag erhållit en underavkastning, dvs. en avkastning som är lägre än avkastningströskeln OMRX Treasury Bill Index, och det under en senare dag uppstår en överavkastning, dvs. en avkastning som är högre än nämnda avkastningströskel, skall ingen prestationsbaserad ersättning erläggas förrän tidigare dag/dagars underavkastning har kompenserats. Detta gäller på kollektiv nivå vilket gör att alla andelsägare behandlas lika oavsett tidpunkt för investeringen. Någon som investerar efter att Fonden erhållit en underavkastning behöver inte betala prestationsbaserad ersättning förrän Fonden som helhet återtagit underavkastningen. Om en andelsägare löser in sina fondandelar när andelsägaren har en ackumulerad underavkastning tillgodo återbetalas inte eventuellt tidigare erlagd prestationsbaserad ersättning. På ovanstående ersättningar tillkommer eventuell mervärdeskatt. Courtage och andra kostnader hänförliga till Fondens köp och försäljning av finansiella instrument betalas direkt ur Fonden. *varav fast ersättning till Värdepappersbolaget får uppgå till högst 1,35 procent per år och beräknas månatligen på Fondens värde och ersättning till Förvaringsinstitutet får uppgå till högst 0,05 procent per år.

5 Utdelningspolicy Fonden lämnar utdelning i syfte att överföra beskattning av Fondens avkastning på andelsägarna så att avkastningen inte blir beskattad i två led. Vid utdelning från fonden innehålls preliminärskatt för fysiska personer bosatta i Sverige och svenska dödsbon, alternativt kupongskatt enligt dubbelbeskattningsavtal för den som är bosatt i utlandet. För på fondandel belöpande utdelning skall, efter ev avdragen skatt enligt ovan, Värdepappersbolaget förvärva nya fondandelar för den fondandelsägare som är registrerad för fondandelen på avstämningsdagen. Avstämningsdagen bestäms av Värdepappersbolaget och meddelas i årsberättelsen. I normalfallet återinvesteras utdelningen i Fonden, och fondandelsägarna erhåller nya fondandelar motsvarande värdet på utdelningen efter ev avdragen skatt enligt ovan. Om fondandelsägaren så önskar kan utbetalning av utdelning efter ev avdrag av skatt enligt ovan ske kontant. Utbetalning av utdelning skall ske under januari månad året efter räkenskapsårets utgång. Årsuppgift och fondrapport Värdepappersbolaget sammanställer fondrapporter, det vill säga årsberättelser och halvårsredogörelser, för Fonden. Rapporterna finns tillgängliga hos Värdepappersbolaget men andelsägare som så begär kan även få en tryckt rapport hemskickad genom att beställa detta från Värdepappersbolaget. Årsrapporterna är upprättade enligt lagen om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter samt ansluter till rekommendationerna för redovisning av värdepappersfonder. Rekommendationerna är utarbetade av Fondbolagens Förening efter samråd med Finansinspektionen. I den senaste årsberättelsen för Fonden hittar du uppgifter om Fondens historiska utveckling, fondförmögenhet, antal andelar, utdelningar och total avkastning. Där finns också uppgifter om hur mycket Fonden betalat i ersättning till Värdepappersbolaget och Förvaringsinstitutet, det vill säga den totala förvaltningskostnaden. Vid årsskiftet får du också en sammanställning över de transaktioner du gjorde under året, hur många andelar du har, värdet av andelarna och uppgifter för din deklaration. I årsbeskedet framgår också hur mycket (uttryckt i kronor) det kostat dig att placera i Fonden. Skatteregler för andelsägare Utdelningar från Fonden och kapitalvinster vid försäljning av andelar i Fonden beskattas som inkomst av kapital. Skattesatsen för sådana inkomster är f.n. 30 procent. Värdepappersbolaget är skyldigt att på utdelning till i Sverige bosatta personer och svenska dödsbon innehålla 30 procent preliminär skatt. För personer skattskyldiga i utlandet skall Värdepappersbolaget innehålla kupongskatt på utdelning. Kupongskattesatsen är 30 procent eller den lägre skattesats som följer av dubbelbeskattningsavtal med respektive land. Kontrolluppgifter Kontrolluppgifter lämnas till Skatteverket av Värdepappersbolaget på erhållen utdelning, erlagd preliminärskatt samt kapitalvinster och kapitalförluster. Behandling av personuppgifter Kunden är införstådd med att de personuppgifter som kunden lämnat eller kommer att lämna till Värdepappersbolaget används för administration och fullgörande av de tjänster som ligger till grund för kundförhållandet, samt för att Värdepappersbolaget ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag. Kunden är införstådd med att behandling av personuppgifter även kan komma att ske hos Värdepappersbolaget för ändamål som avser direkt marknadsföring. Kunden är vidare införstådd med att de uppgifter som lämnas kan komma att kompletteras och uppdateras med personuppgifter från andra privata och offentliga register, t.ex. Statens person- och adressregister, SPAR. Kunden har enligt personuppgiftslagen (1998:204) rätt att kostnadsfritt en gång per år begära besked från Värdepappersbolaget om vilka av Kundens personuppgifter som behandlas av Värdepappersbolaget. Begäran ska lämnas skriftligt. Kunden kan skriftligen begära att Värdepappersbolaget ej ska använda Kundens personuppgifter för direkt marknadsföring. Kunden kan också begära rättelse av felaktig personuppgift. Klagomålshantering Synpunkter och klagomål tas emot skriftligen. Med klagomål avses att du riktat ett konkret krav eller ersättningsanspråk mot Värdepappersbolaget. En bekräftelse på klagomålet lämnas så snart som möjligt och besked om när svar på klagomålet kan väntas inom 14 dagar. För vissa enskilda klagomål kan ytterligare tid krävas för utredning. Värdepappersbolaget kommer i dessa fall meddela när svar väntas samt en förklaring till fördröjningen. Klagomålsansvarig person registrerar och följer upp klagomål och rapporterar dessa till VD och styrelse. Klagomålsansvarig hos Värdepappersbolaget är VD.

6 Ansvarsbegränsning Av 2 kap 21 lagen om investeringsfonder framgår följande. Om en fondandelsägare tillfogas skada genom att Värdepappersbolaget överträtt lagen om investeringsfonder eller fondbestämmelserna, skall Värdepappersbolaget ersätta skadan. Om en fondandelsägare eller ett fondbolag tillfogats skada genom att Förvaringsinstitutet överträtt samma lag eller fondbestämmelserna, skall Förvaringsinstitutet ersätta skadan. Värdepappersbolaget och Förvaringsinstitutet är inte ansvariga för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott, lockout gäller även om Värdepappersbolaget eller Förvaringsinstitutet själva är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommer i andra fall skall inte ersättas av Värdepappersbolaget och/eller Förvaringsinstitutet, om normal aktsamhet har iakttagits. Värdepappersbolaget och/eller Förvaringsinstitutet ansvarar inte heller för skada som förorsakats av depåbank eller annan uppdragstagare som Värdepappersbolaget eller Förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat eller för skada som kan uppkomma i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot Värdepappersbolaget eller Förvaringsinstitutet.

7 Fondbestämmelser för Cliens Allokering Sverige 1. Fondens rättsliga karaktär Fondens namn är Cliens Allokering Sverige nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fonden riktar sig till allmänheten och fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt. Varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i Fonden. Fonden kan inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter. Inte heller kan Fonden föra talan inför domstol eller någon annan myndighet. Det fondbolag som anges i 2 företräder fondandelsägarna i alla frågor som rör Fonden, beslutar om den egendom som ingår i Fonden samt utövar de rättigheter som härrör ur egendomen. Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för värdepappersbolaget, LIF och övriga tillämpliga författningar. 2. Fondförvaltare Fonden förvaltas av Amrego Kapitalförvaltning AB, organisationsnummer , nedan kallat Värdepappersbolaget. 3. Förvaringsinstitutet och dess uppgifter Fondens tillgångar förvaras av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), org.nr , såsom förvaringsinstitut, nedan kallat Förvaringsinstitutet. Förvaringsinstitutets uppgift är bl.a. att verkställa Värdepappersbolagets beslut avseende Fonden samt ta emot och förvara Fondens tillgångar. Förvaringsinstitutet skall kontrollera att de beslut avseende Fonden som Värdepappersbolaget fattat, såsom värdering, inlösen och försäljning av fondandelar, sker i enlighet med tillämpliga författningar och dessa fondbestämmelser. 4. Fondens karaktär Fonden investerar huvudsakligen i överlåtbara värdepapper såsom aktier upptagna till handel på svensk reglerad marknad. För att generera en avkastning har Fonden en mer koncentrerad portfölj, dvs. större enskilda positioner, än en traditionell värdepappersfond. Utöver en mer koncentrerad portfölj har Fonden möjlighet att placera upp till 75 procent av kapitalet i räntebärande överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument samt på konto hos kreditinstitut. Fonden har som målsättning att ge andelsägarna en god absolut avkastning genom en aktiv tillgångsallokering. 5. Fondens placeringsinriktning Fondens medel skall till 90 procent placeras i finansiella instrument, som är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, fondandelar, penningmarknadsinstrument samt på konto hos kreditinstitut. För att effektivisera förvaltningen av Fonden får Fondens medel även placeras i finansiella instrument i form av derivatinstrument där underliggande tillgångar utgörs av aktier. Av Fondens medel skall 25 till 75 procent vara direkt placerade i aktierelaterade finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad, handlas vid en handelsplattform/mtf eller är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten. Av det följer att 25 till 75 procent kan vara direkt placerat i ränterelaterade finansiella instrument. Värdepappersbolaget avgör, med hänsyn till rådande marknadssituation, vilken fördelning Fonden skall ha. Fondens medel får placeras till högst 75 procent i räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument med vilket menas bl.a. statsobligationer, bostadsobligationer, företagscertifikat, statsskuldsväxlar, samt placering på konto hos kreditinstitut. Placering på konto kan komma att uppgå till maximalt 20 procent från tid till annan. Högst tio procent av Fondens medel får placeras i fondandelar i enlighet med Fondens placeringsinriktning. Fonden avviker från vad som gäller för värdepappersfonder enligt nedan Fonden har medgetts undantag från 5 kap. 6 första stycket LIF och får placera i överlåtbara värdepapper och finansiella instrument från en och samma emittent uppgående till maximalt 25 procent av Fondens värde. Fonden har medgetts undantag från 5 kap. 6 andra stycket första punkten LIF och får placera i obligationer eller andra skuldförbindelser som emitterats och/eller garanterats av svenska staten till högst 75 procent av fondförmögenheten, dock ej överstigande 25 procent av utgiven enskild serie. Fonden har alltså möjlighet att ha en mer koncentrerad portfölj, dvs. större enskilda positioner än en traditionell värdepappersfond. Fonden har medgetts undantag från 5 kap. 20 LIF: innehav får inte överstiga 40 procent av kapital eller röster för samtliga av en emittent utfärdade aktier, serier av konvertibla skuldebrev och skuldebrev med vidhängande optioner. Vid beräkning skall aktie, serie av konvertibla skuldebrev och skuldebrev med vidhängande optioner i samma underliggande aktie beräknas som om de konvertibla skuldebreven vore konverterade och optionerna tecknade. Sammanlagda aktieinnehav i Värdepappersbolagets fonder får uppgå till maximalt 40 procent av emittentens röster.

8 Etisk granskning Inom ramen för placeringsinriktningen skall Fonden beakta det etiska placeringsreglementet vilket bl.a. innebär att Fonden främjar ansvarsfulla företag och undviker att placera i företag vars dominerande identitet, verksamhet eller omsättning härrör från områdena vapen, tobak, alkohol och pornografi. Risknivå Fonden mäter sin risknivå genom Value-at-Risk (VaR), vilket uppskattar den största förväntade förlusten för en given tidsperiod och sannolikhetsgrad. Fonden har som målsättning att ha ett VaR och därmed en risk, som är större än OMRX TBond men mindre än SIX RX. 6. Marknadsplatser Fondens medel kommer att placeras på reglerad marknad i Sverige. Handel får även ske vid en handelsplattform/mtf eller annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten i Sverige. 7. Särskild placeringsinriktning Fondens medel får placeras i sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 första stycket LIF motsvarande ett innehav om maximalt 5 procent av Fondens värde. Fonden kan använda sig av derivatinstrument för att effektivisera förvaltningen i syfte att minska kostnader och risker i förvaltningen. Fondens placeringar i derivatinstrument kan endast ske genom att ställa ut köpoptioner mot underliggande överlåtbara värdepapper i respektive bolag (s.k. covered calls). Utställande av sådana köpoptioner får högst motsvara ett underliggande värde på maximalt 25 procent av fondförmögenheten. Fonden har inte möjlighet att placera i så kallade OTCderivat. 8. Värdering Fondens värde beräknas genom att från tillgångarna (finansiella instrument, likvida medel och andra tillgångar inklusive upplupen avkastning) dra av de skulder som avser Fonden inklusive upplupna kostnader och skatter. Finansiella instrument som ingår i Fonden värderas till marknadsvärde. Härmed avses senaste betalkurs eller, om sådan saknas, senaste köpkurs. Om sådana kurser saknas eller om kurserna enligt Värdepappersbolagets bedömning är missvisande får Värdepappersbolaget fastställa värdet på objektiva grunder. Värdet av en fondandel är Fondens värde delat med antalet utelöpande fondandelar. Värdet av en fondandel skall beräknas fortlöpande varje börsdag av Värdepappersbolaget. Marknadsvärdet avseende överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap 5 LIF fastställs på objektiva grunder enligt särskild värdering som baseras på uppgifter om senast betalt pris eller indikativ köpkurs från marketmaker om sådan finns utsedd för emittenten. Om sådan uppgift inte föreligger eller av Värdepappersbolaget bedöms som ej tillförlitlig fastställs marknadsvärdet grundat på information från oberoende mäklare eller andra externa oberoende källor. 9. Försäljning och inlösen av fondandelar Fondandelar utges av Värdepappersbolaget. Nya fondandelar säljes och inlöses dagligen. Köpanmälan av fondandelar skall vara bolaget tillhanda senast kl och avräknas till den bankdagens försäljningspris. Betalning av fondandelar skall vara fondens bankkonto hos förvaringsinstitutet tillhanda senast påföljande dag kl Begäran om inlösen av fondandelar som kommit bolaget tillhanda senast kl avräknas till den bankdagens inlösenpris. Begäran om köp och inlösen av fondandelar som inkommer efter kl avräknas till nästa bankdags försäljnings- och inlösenpriser. Försäljnings- och inlösenpriser beräknas enligt 8. Uppgifter om försäljnings- och inlösenpriser för fondandel tillhandahålls dagligen av Värdepappersbolaget. Priset vid försäljning och inlösen är inte känt för kunden vid begäran. Anmälan om köp eller inlösen av fondandelar får inte kurslimiteras. Begäran om inlösen får endast återkallas om bolaget medger det. Minsta första insättning i fonden är SEK , därefter ingen begränsning. Värdepappersbolaget för register över samtliga innehavare av fondandelar. Måste medel för inlösen anskaffas genom försäljning av Fondens tillgångar, skall sådan försäljning ske och inlösen verkställas snarast möjligt. Om en sådan försäljning väsentligt skulle missgynna övriga fondandelsägares intressen, får Värdepappersbolaget efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med försäljningen. 10. Extraordinära förhållanden Vid större rörelser på marknaden eller andra extraordinära händelser kan kurssättningen göras om för att ta hänsyn till förändrade förhållanden. Fonden kan komma att stängas för försäljning och inlösen för det fall sådana extraordinära förhållanden har inträffat som gör att en värdering av Fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt.

9 11. Avgifter och ersättning Ur Fondens medel får ersättning betalas för förvaring, förvaltning, analys, administration, bokföring och registerhållning, tillsyn samt revision av Fonden. Fondens högsta möjliga fasta avgift är 1,40 procent, varav fast ersättning till Värdepappersbolaget får uppgå till högst 1,35 procent och ersättning till Förvaringsinstitutet till högst 0,05 procent av Fondens värde per år. Avgiften beräknas och tas ut ur Fonden månatligen. Till Värdepappersbolaget skall även ett prestationsrelaterat arvode utgå om 15 procent av den del av totalavkastningen i Fonden som överstiger en avkastningströskel, definierad som OMRX Treausry Bill Index (fd statsskuldväxelindex). dvs ett kort ränteindex som motsvarar den riskfria räntan. OMRX Treasury Bill Index beräknas dagligen. Den prestationsbaserade ersättningen beräknas efter avdrag för den fasta ersättningen. Prestationsarvodet beräknas dagligen och tas kollektivt ur fonden vid utgången av varje månad. I det fall fonden en dag erhållit en underavkastning, dvs. en avkastning som är lägre än avkastningströskeln OMRX Treasury Bill Index, och det under en senare dag uppstår en överavkastning, dvs. en avkastning som är högre än nämnda avkastningströskel, skall ingen prestationsbaserad ersättning erläggas förrän tidigare dag/dagars underavkastning har kompenserats. Detta gäller på kollektiv nivå vilket gör att alla andelsägare behandlas lika oavsett tidpunkt för investeringen. Någon som investerar efter att Fonden erhållit en underavkastning behöver inte betala prestationsbaserad ersättning förrän Fonden som helhet återtagit underavkastningen. Om en andelsägare löser in sina fondandelar när andelsägaren har en ackumulerad underavkastning tillgodo återbetalas inte eventuellt tidigare erlagd prestationsbaserad ersättning På ovanstående ersättningar tillkommer eventuell mervärdesskatt. Courtage och andra kostnader hänförliga till Fondens köp och försäljning av finansiella instrument betalas direkt ur Fonden. 12. Utdelning Fonden lämnar utdelning i syfte att överföra beskattning av Fondens avkastning till fondandelsägarna, varigenom avkastningen ej blir beskattad i två led. Utdelning sker under januari månad året efter räkenskapsåret och tillkommer fondandelsägare som på av Värdepappersbolaget i årsberättelsen särskilt fastställd dag (avstämningsdagen) är registrerad för fondandel. Det utdelningsbara beloppet beräknas som Fondens resultat enligt resultaträkning för räkenskapsåret, i den mån detta utgör för Fonden beskattningsbart resultat med tillägg av den skattemässiga schablonintäkten samt i förekommande fall kvarstående utdelningsbart belopp från tidigare år. Utdelningen får ökas med upplupen utdelning som har inbetalats vid andelsförsäljning och minskas med upplupen utdelning som har utbetalats vid andelsinlösen. För på fondandel belöpande utdelning skall Värdepappersbolaget, efter avdrag för preliminär skatt, förvärva nya fondandelar för den fondandelsägares räkning som på avstämningsdagen är registrerad för fondandelen. Efter begäran till Värdepappersbolaget senast 10 bankdagar innan avstämningsdagen kan utdelning i stället utbetalas, efter avdrag för preliminär skatt, kontant till av fondandelsägare angivet bankkonto. 13. Fondens räkenskapsår Fondens räkenskapsår är kalenderår. 14. Halvårsredogörelse och årsberättelse, ändring av fondbestämmelserna Värdepappersbolaget skall upprätta halvårsredogörelse och årsberättelse för Fonden inom två respektive fyra månader efter halvårsskiftet respektive räkenskapsårets utgång. Årsberättelse och halvårsredogörelse skall hållas tillgängliga hos Värdepappersbolaget och Förvarings-institutet samt tillställas de andelsägare som begärt att erhålla detta. Beslutar Värdepappersbolagets styrelse om ändring av dessa fondbestämmelser, skall beslutet underställas Finansinspektionen för godkännande. Sedan ändringen godkänts skall beslutet offentliggöras genom att hållas tillgängligt hos Värdepappersbolaget och Förvaringsinstitutet samt tillkännages på så sätt Finansinspektionen anvisar. 15. Pantsättning och överlåtelse Pantsättning av fondandel skall skriftligen anmälas till Värdepappersbolaget. Av anmälan skall framgå vem som är fondandelsägare respektive panthavare, vilka fondandelar som omfattas av pantsättningen och eventuella begränsningar av pantsättningens omfattning. Fondandelsägare skall skriftligen underrättas om att Värdepappersbolaget gjort en anteckning om pantsättningen i registret över fondandelsägare. Pantsättningen upphör när panthavaren skriftligen meddelat Värdepappersbolaget därom, vilket då tar bort uppgiften om pantsättning i registret. Fondandelsägare kan överlåta sina fondandelar. Värdepappersbolaget äger rätt till ersättning av fondandelsägaren om maximalt 500 kr för handläggning av pantsättning.

10 16. Ansvarsbegränsning Värdepappersbolaget och Förvaringsinstitutet är inte ansvariga för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Värdepappersbolaget eller Förvaringsinstitutet själva är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i andra fall än som avses i första stycket ovan skall inte ersättas av Värdepappersbolaget eller Förvaringsinstitutet, om de varit normalt aktsamma. Värdepappers-bolaget och Förvaringsinstitutet ansvarar inte i något fall för indirekt skada och ansvarar inte heller för skada som förorsakats av depåbank eller annan uppdragstagare som Värdepappersbolaget eller Förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat eller för skada som kan uppkomma i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot Värdepappersbolaget eller Förvaringsinstitutet. Föreligger hinder för Värdepappersbolaget eller Förvaringsinstitutet att vidta åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket ovan får åtgärden skjutas upp till dess hindret upphört. I övrigt regleras Värdepappersbolagets och Förvaringsinstitutets skadeståndsansvar enligt 2 kap. 21 LIF.

11 Bilaga 1 Beräkningsexempel rörligt arvode, kollektiv modell. 15 % arvode på ackumulerad överavkastning, daglig handel. Referensränta OMRX BILL. Indexet stiger i exemplet med 0,005 % varje dag, motsvarande en ungefärlig genomsnittlig avkastning på statsskuldväxlar om 1,8 % årlig ränta Dag 0 Dag1 Dag2 Dag 3 Dag 4 Dag5 Fondens andelskurs föregående dag , , , ,14 Fondens andelskurs före beräkning av rörligt arvode *) 1006, , , , ,19 OMRX TBILL indexvärde , ,3 3000, ,6 3000,75 Fondens utveckling sedan föregående dag +0,605% 0 % -0,4% +0,4% +1% Index utvecklingen sedan föregående dag +0,005% +0,005% +0,005% +0,005% +0,005% Fondens utveckling jämfört med Indexutvecklingen Fondens ackumulerade utveckling jämfört med Indexutvecklingen sedan rörligt arvode senast togs ut (=överavkastning som underlag för arvodesuttag) Resultatbaserad avgift i % (=15% av överavkastningen) Fondens andelskurs efter beräkning av rörligt arvode +0,6% -0,005% -0,405% +0,395% +0,995% +0,6% -0,005% -0,41% -0,015% +0,98% 0,09% ,147% , , , , ,70 *) Efter avdrag för det fasta arvodet. Exemplet speglar ett skeende under 5 dagar. Dag 1 utgår resultatbaserad avgift, eftersom fonden utvecklats 0,6% bättre än indexet för referensräntan (OMRX TBILL). Kursen efter rörligt arvode blir därför 100% - 0,09% d v s 99,91% av kursen före arvode = (0,9991*1006,05) = 1005,14. Dag 2 tas ingen resultatbaserad avgift ut eftersom fondkursen ligger oförändrad medan index går upp 0,005%. Dag 3 backar fonden, varför den resultatbaserade avgiften inte heller tas ut denna dag. Nu ligger fonden 0,005+0,405=0,41 % efter indexvärdet sedan arvode senast togs ut. Dag 4 går visserligen fonden bättre än index, men någon resultatbaserad avgift får tas inte ut, eftersom fonden fortfarande släpar efter indexet med -0,015%. Först när hela eftersläpningen mot index är återhämtad får ju ny resultatbaserad avgift ut. Dag 5 går fonden upp med 1%, d vs 0,995% bättre än index. Efter att ha avräknat den eftersläpande underavkastningen -0,015 blir då underlaget för arvodesberäkning +0,98%. På detta tas arvode ut med 15%. Det procentuella arvodet blir alltså 15% av 0,98% = 0,147%, vilket sänker kursen före arvode till 1013,70 (1015,19- (0,00147*1015,19) = 1014,70. Av exemplet framgår att eftersom ett rörligt arvode belastar fonden och inte varje andelsägare enskilt, så kommer exempelvis den andelsägare som köper andelar dag 3 få en värdeökning till nästa dag utan att belastas av ett rörligt arvode. I sällsynta fall kan indexet utvecklas negativt. Om därvid även fondens andelskurs backar men med mindre relativ nedgång än indexminskningen- kan rörligt arvode komma att tas ut trots att andelsvärdet minskat.

Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift.

Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SVERIGE 1 Fondens rättsliga karaktär Fondens namn är Cliens Sverige nedan kallad Fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fonden

Läs mer

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS RÄNTEFOND KORT 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Cliens Räntefond Kort, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Kapitalförvaltning AB

Kapitalförvaltning AB FONDBESTÄMMELSER FÖR VALBAY SWEDISH EQUITY FUND 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Valbay Swedish Equity Fund, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen

Läs mer

Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift.

Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SVERIGE 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Cliens Sverige nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen (2013:561) om alternativa investeringsfonder

Läs mer

Kapitalförvaltning AB

Kapitalförvaltning AB FONDBESTÄMMELSER FÖR VALBAY NORDIC EQUITY FUND 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Valbay Nordic Equity Fund, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Plain Capital ArdenX. 4 Fondens karaktär. 1 Fondens namn och rättsliga ställning. 5 Fondens placeringsinriktning. 2 Fondförvaltare

Plain Capital ArdenX. 4 Fondens karaktär. 1 Fondens namn och rättsliga ställning. 5 Fondens placeringsinriktning. 2 Fondförvaltare Plain Capital ArdenX 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Plain Capital Ardenx. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Sverige

Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Sverige Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Sverige 1 Fondbestämmelser för GustaviaDavegårdh Sverige Godkända av Finansinspektionen 2010-03-01 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är GustaviaDavegårdh Sverige.

Läs mer

Cliens Mixfond Sverige

Cliens Mixfond Sverige Cliens Mixfond Sverige Informationsbroschyr Publicerad den 10 september 2012 Informationsbroschyr för nedan angivna fond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens

Läs mer

Fondbestämmelser för Optimus High Yield

Fondbestämmelser för Optimus High Yield Fondbestämmelser för Optimus High Yield Godkända av Finansinspektionen 2013-04-22 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Optimus High Yield, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt

Läs mer

Fondbestämmelser Select Brasilien

Fondbestämmelser Select Brasilien Fondbestämmelser Select Brasilien 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Select Brasilien, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, nedan kallad

Läs mer

2. Fondförvaltare Fonden förvaltas av Didner & Gerge Fonder AB (org nr 556491-3134), nedan kallat fondbolaget.

2. Fondförvaltare Fonden förvaltas av Didner & Gerge Fonder AB (org nr 556491-3134), nedan kallat fondbolaget. Fondbestämmelser för Didner & Gerge Aktiefond 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Didner & Gerge Aktiefond, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr. 556737-5562, nedan kallat bolaget.

FONDBESTÄMMELSER. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr. 556737-5562, nedan kallat bolaget. FONDBESTÄMMELSER 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Plain Capital BronX. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Fondförmögenheten

Läs mer

Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Kazakstan Och Centralasien

Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Kazakstan Och Centralasien Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Kazakstan Och Centralasien 1 Fondbestämmelser för GustaviaDavegårdh Kazakstan och Centralasien Godkända av Finansinspektionen 2010-03-01 1 Fondens rättsliga ställning

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Ränteallokering Plus. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Ränteallokering Plus. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg Ränteallokering Plus Fondbestämmelserna fastställda av styrelsen den 14 december 2012 Fondbestämmelserna godkända av Finansinspektionen 21 december, 12-9034 1 Fondens rättsliga

Läs mer

Investeringsfondens namn är meta world, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF).

Investeringsfondens namn är meta world, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fondbestämmelser för fonden meta world 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är meta world, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder

Läs mer

Sparbanken Aktiefond Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15.

Sparbanken Aktiefond Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. Sparbanken Aktiefond Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa

Läs mer

Fondförvaltare är Lundmark & Co Fondförvaltning AB, organisationsnummer 556703-8269, nedan kallat fondbolaget

Fondförvaltare är Lundmark & Co Fondförvaltning AB, organisationsnummer 556703-8269, nedan kallat fondbolaget World Equity Replication Fund - Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är World Equity Replication Fund, nedan kallad fonden. Fonden är en

Läs mer

Cliens Räntefond Informationsbroschyr

Cliens Räntefond Informationsbroschyr Cliens Räntefond Informationsbroschyr Publicerad 2015-03-11 CLIENS KAPITALFÖRVALTNING AB Kungsgatan 35 Box 7355 103 90 Stockholm Telefon: 08 506 503 90 Fax: 08 506 503 99 E-post: info@cliens.se Webb: www.cliens.se

Läs mer

Fondbestämmelser Spektrum

Fondbestämmelser Spektrum Fondbestämmelser Spektrum 1 SPECIALFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Spektrum, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, nedan kallad LIF, dessa

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg OBLIGATIONSFOND 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Obligationsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Fonden förvaltas av Naventi kapitalförvaltning AB, organisationsnummer 556630-8689, (nedan kallat fondbolaget ).

Fonden förvaltas av Naventi kapitalförvaltning AB, organisationsnummer 556630-8689, (nedan kallat fondbolaget ). Fondbestämmelser 1 Fonden Fondens namn är Naventi Balanserad Flex 2 (nedan kallad fonden ). Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder ( LVF ). Fonden bildas genom kapitaltillskott

Läs mer

BANCO SVENSK MILJÖ FONDBESTÄMMELSER. 1 Fondens rättsliga ställning. Fondens beteckning är Banco Svensk Miljö.

BANCO SVENSK MILJÖ FONDBESTÄMMELSER. 1 Fondens rättsliga ställning. Fondens beteckning är Banco Svensk Miljö. FONDBESTÄMMELSER BANCO SVENSK MILJÖ 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Banco Svensk Miljö. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Fondförmögenheten

Läs mer

Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15

Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa fondbestämmelser

Läs mer

Fondbestämmelser Strand Förmögenhetsfond

Fondbestämmelser Strand Förmögenhetsfond Fondbestämmelser Strand Förmögenhetsfond 1 FONDEN OCH DESS RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Strand Förmögenhetsfond. Fonden är en specialfond enligt Lag (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fonden

Läs mer

1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Sverige Plus. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder

1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Sverige Plus. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg SVERIGE PLUS 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Sverige Plus. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder Fonden riktar

Läs mer

Fondbestämmelser Ekvator Total

Fondbestämmelser Ekvator Total Fondbestämmelser Ekvator Total 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Ekvator Total, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, nedan kallad

Läs mer

Fondbestämmelser Zmart Maximal

Fondbestämmelser Zmart Maximal Fondbestämmelser Zmart Maximal 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Zmart Maximal, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Pension

Fondbestämmelser för Lannebo Pension Fondbestämmelser för Lannebo Pension 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Pension, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-04-11.

Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-04-11. Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-04-11. 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond enligt

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg PENNINGMARKNADSFOND 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

TurnPoint Asset Management AB INFORMATIONSBROSCHYR (PROSPECTUS) TURNPOINT GLOBAL ALLOCATION (FONDANDELSFOND)

TurnPoint Asset Management AB INFORMATIONSBROSCHYR (PROSPECTUS) TURNPOINT GLOBAL ALLOCATION (FONDANDELSFOND) TurnPoint Asset Management AB INFORMATIONSBROSCHYR (PROSPECTUS) TURNPOINT GLOBAL ALLOCATION (FONDANDELSFOND) Informationsbroschyr för TurnPoint Global Allocation är upprättad i enlighet med lagen (2004:46)

Läs mer

Gustavia Fonder AB FONDBESTÄMMELSER ALLRA STRATEGI LAGOM

Gustavia Fonder AB FONDBESTÄMMELSER ALLRA STRATEGI LAGOM Sida 1 av 7 Gustavia Fonder AB FONDBESTÄMMELSER ALLRA STRATEGI LAGOM 1 Värdepappersfondens rättsliga ställning Fondens namn är Allra Strategi Lagom. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Fondbestämmelser för GustaviaDavegårdh Sol, Vind & Vatten

Fondbestämmelser för GustaviaDavegårdh Sol, Vind & Vatten Fondbestämmelser för GustaviaDavegårdh Sol, Vind & Vatten 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Fondens namn är GustaviaDavegårdh Sol, Vind & Vatten. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER RETURN 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Return. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Fondförmögenheten

Läs mer

Sparbanken Global. Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2010-09-16 och godkända av Finansinspektionen 2010-01-20.

Sparbanken Global. Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2010-09-16 och godkända av Finansinspektionen 2010-01-20. Sparbanken Global. Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2010-09-16 och godkända av Finansinspektionen 2010-01-20. 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond enligt

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Pension

Fondbestämmelser för Lannebo Pension Fondbestämmelser för Lannebo Pension 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Pension, nedan kallad fonden, är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan

Läs mer

1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest SRI Global. har bolaget rådgivaravtal med Danske Capital som är en del av Danske Bank A/S.

1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest SRI Global. har bolaget rådgivaravtal med Danske Capital som är en del av Danske Bank A/S. 1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest SRI Global Denna broschyr tillsammans med fondbestämmelserna för nedan angivna fond utgör informationsbroschyren. För fonden finns även ett faktablad som innehåller

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR Cliens Sverige Fokus

INFORMATIONSBROSCHYR Cliens Sverige Fokus INFORMATIONSBROSCHYR Cliens Sverige Fokus Publicerad den 28 februari 2014 Informationsbroschyr för nedan angivna fond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens

Läs mer

Indecap Guide Hedgefond Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15.

Indecap Guide Hedgefond Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. Indecap Guide Hedgefond Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa fondbestämmelser

Läs mer

Indecap Fondguide Aktie Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-05-16

Indecap Fondguide Aktie Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-05-16 Indecap Fondguide Aktie Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-05-16 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond enligt

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER SVERIGE 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Sparbanken Global. Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15.

Sparbanken Global. Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. Sparbanken Global. Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa fondbestämmelser

Läs mer

Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Greater Russia Small/Mid Cap

Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Greater Russia Small/Mid Cap Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Greater Russia Small/Mid Cap 1 Fondbestämmelser för GustaviaDavegårdh Greater Russia Small/Mid Cap Godkända av Finansinspektionen 2010-03-01 1 Fondens rättsliga ställning

Läs mer

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till fondens egendom.

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till fondens egendom. 1 (7) Fondbestämmelser Naventi Aktie 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Fondens namn är Naventi Aktie, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Catella Hedgefond. Förvaltad av Catella Fondförvaltning AB

Catella Hedgefond. Förvaltad av Catella Fondförvaltning AB Förvaltad av Catella Fondförvaltning AB Informationsbroschyr för nedan angivna fond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2008:11) om investeringsfonder.

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder ( LVF ).

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder ( LVF ). FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER SMÅBOLAGSFOND 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Enter Småbolagsfond ( Fonden ). Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige Pro, (org.nr.504400-7127).

1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige Pro, (org.nr.504400-7127). FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER SVERIGE PRO 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige Pro, (org.nr.504400-7127). Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare

Läs mer

1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest Global Teknologi. Externa rådgivare

1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest Global Teknologi. Externa rådgivare 1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest Global Teknologi Denna broschyr tillsammans med fondbestämmelserna för nedan angivna fond utgör informationsbroschyren. För fonden finns även ett faktablad som innehåller

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Utdelningsfond

Fondbestämmelser för Lannebo Utdelningsfond Fondbestämmelser för Lannebo Utdelningsfond 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Utdelningsfond, nedan kallad fonden, är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

Fondbestämmelser Zmart Alfa

Fondbestämmelser Zmart Alfa Fondbestämmelser Zmart Alfa 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Zmart Alfa, nedan kallad fonden. Fonden förvaltas enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF, dessa

Läs mer

World Equity Replication Fund

World Equity Replication Fund World Equity Replication Fund 16 juni 2015 Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Informationsbroschyr World Equity Replication Fund... 3 Fonden och

Läs mer

Förvaringsinstitut för fonden är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081.

Förvaringsinstitut för fonden är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081. Fondbestämmelser för Lannebo High Yield Allocation Sverigeregistrerad värdepappersfond 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo High Yield Allocation, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER MAXIMAL 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Maximal. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Fondbestämmelser. Multi Strategy

Fondbestämmelser. Multi Strategy Fondbestämmelser Multi Strategy FONDBESTÄMMELSER MULTI-STRATEGY 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Fondens namn är Atlant Multi-Strategy, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till fondens egendom.

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till fondens egendom. Fondbestämmelser Naventi Aktie 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Fondens namn är Naventi Aktie, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER RETURN 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Return (org.nr. 515602-3060). Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa

Läs mer

2 Fondförvaltare Fonden förvaltas av Granit Fonder AB, 556787-7088, nedan

2 Fondförvaltare Fonden förvaltas av Granit Fonder AB, 556787-7088, nedan Fondbestämmelser Granit Basfonden 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Basfonden, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om investeringsfonder, nedan

Läs mer

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicitys fonder Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Simplicity Norden är Simplicitys flaggskepp.

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER MAXIMAL GROWTH MARKETS

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER MAXIMAL GROWTH MARKETS FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER MAXIMAL GROWTH MARKETS 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (Fonden) namn är Enter Maximal Growth Markets Fonden är en global strategifond. Enligt lagen

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR PLAIN CAPITAL LUNATIX

INFORMATIONSBROSCHYR PLAIN CAPITAL LUNATIX INFORMATIONSBROSCHYR PLAIN CAPITAL LUNATIX AIF-förvaltaren Plain Capital Asset Management Sverige AB Västra Sjögatan 13 39232 Kalmar Tel. 0480-49 99 60 Bolaget, med org. nr. 556737-5562, bildades 2007-09-03.

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av investeringsfonder, nedan kallad LAIF.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av investeringsfonder, nedan kallad LAIF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENSION 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Pension. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av investeringsfonder, nedan

Läs mer

Fondbestämmelser för JRS Growth. Fondens namn är JRS Growth (nedan kallad fonden ).

Fondbestämmelser för JRS Growth. Fondens namn är JRS Growth (nedan kallad fonden ). Fondbestämmelser för JRS Growth 1 Fonden Fondens namn är JRS Growth (nedan kallad fonden ). Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder ( LIF ). Fondverksamheten bedrivs, utöver

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR SHEPHERD ENERGY FUND

FONDBESTÄMMELSER FÖR SHEPHERD ENERGY FUND FONDBESTÄMMELSER FÖR SHEPHERD ENERGY FUND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Fondens namn är Shepherd Energy Fund, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

GRANIT FONDER AB HAR BESLUTAT OM ÄNDRINGAR I FONDBESTÄMMELSERNA FÖR BASFONDEN.

GRANIT FONDER AB HAR BESLUTAT OM ÄNDRINGAR I FONDBESTÄMMELSERNA FÖR BASFONDEN. TILL SAMTLIGA ANDELSÄGARE I BASFONDEN Stockholm den 6 juni 2015 GRANIT FONDER AB HAR BESLUTAT OM ÄNDRINGAR I FONDBESTÄMMELSERNA FÖR BASFONDEN. Införande av en ny andelsklass - En ny andelsklass C införs

Läs mer

Fondbestämmelser. Multi Strategy

Fondbestämmelser. Multi Strategy Fondbestämmelser Multi Strategy FONDBESTÄMMELSER MULTI-STRATEGY 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Atlant Multi-Strategy, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013:561) om

Läs mer

Fondbestämmelser Granit Sverige 130/30

Fondbestämmelser Granit Sverige 130/30 2013-10-27 1 Fondens rättsliga ställning Värdepappersfondens namn är Granit Sverige 130/30, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om värdepappervärdepappersfonder, nedan

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR PLAIN CAPITAL STYX

INFORMATIONSBROSCHYR PLAIN CAPITAL STYX INFORMATIONSBROSCHYR PLAIN CAPITAL STYX AIF-förvaltaren Plain Capital Asset Management Sverige AB Västra Sjögatan 13 39232 Kalmar Tel. 0480-49 99 60 Bolaget, med org. nr. 556737-5562, bildades 2007-09-03.

Läs mer

1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Maximal Pro, (org.nr. 515602-1455).

1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Maximal Pro, (org.nr. 515602-1455). FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER MAXIMAL PRO 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Maximal Pro, (org.nr. 515602-1455). Fonden är en specialfond enligt investeringsfonder, nedan

Läs mer

1 Värdepappersfondens rättsliga ställning. 2 Andelsklasser. 3 Fondförvaltare. 4 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter. 4 Fondens karaktär

1 Värdepappersfondens rättsliga ställning. 2 Andelsklasser. 3 Fondförvaltare. 4 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter. 4 Fondens karaktär 1 Värdepappersfondens rättsliga ställning Värdepappersfondens namn är Granit Global 85, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF.

Läs mer

Informationsbroschyr om Avanza +BlackRock 2015 06 02

Informationsbroschyr om Avanza +BlackRock 2015 06 02 Informationsbroschyr om Avanza +BlackRock 2015 06 02 Informationsbroschyr för nedan angivna specialfond är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och

Läs mer

Fondbestämmelser för Carlsson Norén Aktiv Allokering.

Fondbestämmelser för Carlsson Norén Aktiv Allokering. Fondbestämmelser för Carlsson Norén Aktiv Allokering. 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Carlsson Norén Aktiv Allokering. Fonden är en specialfond enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Informationsbroschyr om Avanza 75 2015 06 02

Informationsbroschyr om Avanza 75 2015 06 02 Informationsbroschyr om Avanza 75 2015 06 02 Informationsbroschyr för nedan angivna specialfond är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och Finansinspektionens

Läs mer

Fondbestämmelser QQM Equity Hedge

Fondbestämmelser QQM Equity Hedge Fondbestämmelser QQM Equity Hedge 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är QQM Equity Hedge, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa

Läs mer

Fondbestämmelser. Explora

Fondbestämmelser. Explora Fondbestämmelser Explora FONDBESTÄMMELSER EXPLORA 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Explora, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Läs mer

CASE. Informationsbroschyr över specialfonden Case

CASE. Informationsbroschyr över specialfonden Case Informationsbroschyr över specialfonden Case Informationsbroschyr över specialfonden Case Informationsbroschyr för nedan angivna fond är upprättad i enlighet med lag (2004:46) om investeringsfonder och

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension

Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension Vi har beslutat att sammanlägga

Läs mer

Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB

Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB 17 oktober 2013 Innehållsförteckning 1. Fondbolaget Fonder Uppdragsavtal Registerhållning Limitering av försäljning- och inlösenorder Fondens upphörande eller överlåtelse

Läs mer

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration.

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration. Informationsbroschyren för den angivna Fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder. Denna broschyr och fondbestämmelserna

Läs mer

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration.

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration. Informationsbroschyren för den angivna fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder. Denna broschyr och fondbestämmelserna

Läs mer

Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013

Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013 Stockholm februari 2013 1(4) Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med

Läs mer

Helena Eriksson, Head of Business Support. Investeringsfonder som bolaget förvaltar. Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne Danske Capital Sverige Beta

Helena Eriksson, Head of Business Support. Investeringsfonder som bolaget förvaltar. Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne Danske Capital Sverige Beta Söderberg & Partners Tillväxt 75 Informationsbroschyren för den angivna fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2008:11) om investeringsfonder.

Läs mer

Fonden förvaltas av Ability Asset Management Scandinavia AB, organisationsnummer 556647-1883, nedan kallat bolaget.

Fonden förvaltas av Ability Asset Management Scandinavia AB, organisationsnummer 556647-1883, nedan kallat bolaget. Fondbestämmelser 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Ability Hedge. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Den riktar sig till allmänheten och inte en avgränsad

Läs mer

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration.

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration. Danske Invest Sverige Informationsbroschyren för den angivna fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Stockholm april 2014 1(4) Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Total Return Fixed Income Sub Fund, (Absolutavkastning Ränta)

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av

Läs mer

Information till dig som sparar i Swedbank Robur Access Hedge

Information till dig som sparar i Swedbank Robur Access Hedge Stockholm oktober 2011 1 (2) Information till dig som sparar i Swedbank Robur Access Hedge Vi gör vissa förändringar i fondens fondbestämmelser, vilket delvis ändrar fondens placeringsinriktning men inte

Läs mer

1 - Fondbestämmelser Granit Kina 130/30

1 - Fondbestämmelser Granit Kina 130/30 Fondbestämmelser Granit Kina 130/30 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Granit Kina 130/30, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA Stockholm september 2012 1(3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och

Läs mer

Helena Eriksson, Head of Business Support, Risk Manager

Helena Eriksson, Head of Business Support, Risk Manager Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförvaltning Informationsbroschyren för den angivna Fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonden och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9)

Läs mer

Fondbestämmelser. Sharp

Fondbestämmelser. Sharp Fondbestämmelser Sharp FONDBESTÄMMELSER SHARP 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Sharp, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013:561) om alternativa investeringsfonder (LAIF),

Läs mer

Telefon inkl riktnummer. Postnummer Ort Fax/e-post

Telefon inkl riktnummer. Postnummer Ort Fax/e-post TECKNINGSANMÄLAN FÖR FONDER FÖRVALTADE AV CASE ASSET MANAGEMENT Casefonden, Fair Play och Safe Play Från den 15 mars 2009 gäller en ny penningtvättslag i Sverige. Lagen grundar sig på EU:s tredje penningtvättsdirektiv.

Läs mer

Viking Fonder Sverige 2015-06-25 ISEC Services AB

Viking Fonder Sverige 2015-06-25 ISEC Services AB Viking Fonder Sverige 2015-06-25 ISEC Services AB 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Informationsbroschyr Viking Fonder Sverige... 3 Fonden och fondandelarna... 3 Målsättning och

Läs mer

Aktieindexfonden AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Informationsbroschyr & fondbestämmelser

Aktieindexfonden AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Informationsbroschyr & fondbestämmelser Aktieindexfonden AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Informationsbroschyr & fondbestämmelser www.toppsverige.nu AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Detta är informationsbroschyren för Aktiespararna Topp Sverige. Den är

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank

Läs mer

Humle Kapitalförvaltningsfond

Humle Kapitalförvaltningsfond Humle Kapitalförvaltningsfond 23 Juni 2014 ISEC Services AB Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Informationsbroschyr Humle Kapitalförvaltningsfond... 3 Fonden och fondandelarna... 3

Läs mer

Informationsbroschyr över specialfonden Fair Play

Informationsbroschyr över specialfonden Fair Play Informationsbroschyr över specialfonden Fair Play Informationsbroschyr över specialfonden Fair Play Informationsbroschyr för nedan angivna fond är upprättad i enlighet med lag (2004:46) om investeringsfonder

Läs mer