Strukturer för framgångsrik rökavvänjning vilka är drivkrafterna?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strukturer för framgångsrik rökavvänjning vilka är drivkrafterna?"

Transkript

1 Rökningen förvärrar eller orsakar en lång lista av följdsjukdomar som t ex: aorta aneurism, cerebrovaskulär sjukdom, perifer kärlsjukdom, vaskulär demens, lunginflammation, astmaanfall, kirurgiska komplikationer, osteoporos, tuberkulos, typ II-diabetes, magsår, makuladegeneration, cataract, hörselnedsättning, plötslig spädbarnsdöd, spontan abort, dödfödsel, låg födelsevikt, barnlöshet... Strukturer för framgångsrik rökavvänjning vilka är drivkrafterna? Varje år dör cirka personer i Sverige av orsaker som kan hänföras till rökning. Storbritannien är världsledande vad gäller rökavvänjning och budskapet var att titta på och lära av den framgångsrika brittiska modellen för rökavvänjning. Mötet, som arrangerades av läkemedelsföretaget Pfizer, avhandlades under den tobaksfria veckan i november Medicinkonsult, Zvi Wirschubsky, ger här en sammanställning av mötets viktigaste budskap. Cirka 1 miljard människor i världen röker. I Sverige röker omkring 13 procent av befolkningen (1 miljon personer) och det sker en ökning av rökare bland ungdomar. Cirka 3,5 miljoner människor dör varje år av rökning i världen vilket har beräknats förkorta livslängden med 10 år. Rökstopp ger i medeltal åtta år mer i livsländ. Storbritannien är världsledande vad gäller rökavvänjning och ett av mötets huvudbudskap var att titta på och lära av den framgångsrika brittiska modellen för rökavvänjning. Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Socialstyrelsen har nyligen tagit fram nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder när det gäller t ex tobak, alkohol, fysisk aktivitet och matvanor. Riktlinjerna riktar sig mot politiker, tjänstemän och verksamhetschefer och ska vara stöd för styrning och ledning för vård- och omsorgspersonal som kan söka i riktlinjerna på webben. Patienter, brukare och anhöriga kan informera sig i en patientversion av riktlinjerna. Varför finns det nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder? Hälften av alla kvinnor och 65 procent av alla män har minst en ohälsosam levnadsvana som t ex rökning, snusning, alkohol, stillasittande, lite frukt och grönt, cannabis, spel och fetma. En femtedel av sjukdomsbördan, DALYs (Disability Adjusted Life Years) i Sverige beror på ohälsosamma levnadsvanor. Tobak står för 9,2 procent av sjukdomsbördan jämfört med alkohol 4,9 procent, fysisk inaktivitet 3,7 procent och lågt intag av frukt och grönt; 3 procent för män och 1,9 procent för kvinnor Dessa levnadsvanor står för över hälften av den sjuklighet som kan behandlas. Trots detta finns det ingen enhetlig praxis i sjukvården. Socialt utsatta oftare har ohälsosamma levnadsvanor. Förekomsten av ohälsosamma levnadsvanor är ojämnt fördelad i befolkningen. Det finns fyra gånger fler lågutbildade än högutbildade kvinnor som röker. Personer med kort utbildning och ekonomiska problem har också sämre matvanor och är mindre fysiskt aktiva än personer med lång utbildning och en god ekonomisk situation. Att ha flera ohälsosamma levnadsvanor samtidigt är vanligare om en person har ekonomiska problem, är utan sysselsättning eller är född utanför Sverige. Hur vanliga är de ohälsosamma levnadsvanorna? 13 procent eller ca en miljon av befolkningen röker dagligen. 14 procent har riskabla alkoholvanor medan 35 procent har otillräcklig fysisk aktivitet. 20 procent har ohälsosamma matvanor. De ohälsosamma levnads-» 19

2 vanorna ger ökad risk för bl.a. högt blodtryck, övervikt/fetma, diabetes, hjärtkärlsjukdom, cancer, leverskador, olycksfall, psykisk ohälsa, alkoholberoende. Riktlinjernas rekommendationer Rekommendationerna består av någon form av rådgivning som delas upp i tre nivåer: kort rådgivning, rådgivning och kvalificerad rådgivning. Vilken rådgivning som ges beror på tid, innehåll och personalens kvalifikationer. Det är generellt bättre effekt med högre nivå. Kort rådgivning innebär mycket korta, standardiserade råd eller rekommendationer som maximalt tar tio minuter. Rådgivningen har ingen särskild uppföljning men kan eventuellt kompletteras med skriftlig information. Rådgivning är ofta mer omfattande i tid (10 30 minuter). Här har rådgivningen mer en karaktär av patientcentrerat samtal eller dialog. Rådgivning kan kompletteras med verktyg och hjälpmedel och med särskild uppföljning. Patientcentrering innebär att innehållet i rådgivning kring levnadsvanor anpassas med utgångspunkt från den enskilda patientens förutsättningar med avseende på ålder, hälsa, risknivåer, etc. Kvalificerad rådgivning tar ofta ännu längre tid. Den är patientcentrerad och strukturerad/teoribaserad, t ex motiverande samtal (MI) och KBT. Personalen har särskild utbildning och rådgivningen kan kompletteras med verktyg och hjälpmedel och med särskild uppföljning Vilka omfattas av riktlinjerna? Riktlinjerna och rekommendationerna riktar sig främst till vuxna med ohälsosamma levnadsvanor eller vid särskilda tillstånd t ex inför operation, vid graviditet, vid amning och när man är förälder. Andra målgrupper är s k högriskgrupper dvs personer med ökad risk för negativa hälsomässiga konsekvenser, t.ex. rökning hos vuxen med lungsjukdom Ekonomiska konsekvenser Socialstyrelsen bedömer att införlivandet av rekommendationerna leder till en kostnadsökning jämfört med idag i bl a i form av tid som personalen behöver avsätta för sin kompetenshöjning och fortbildning Störst kostnadsökning har mat och rökning, mindre för alkohol och fysisk aktivitet. Finansiella aspekter En del av kostnadsökningen finansieras redan från början med lägre vårdkostnader, operation, graviditet, läkemedel, olyckor. På lång sikt finansieras kostnadsökningen till större delen av lägre vårdkostnader. Exempel är rökstopp som inför operation minskar risken för komplikationer och förbättrar läkningsprocessen. Gravida som slutar röka minskar risken för fostret. Fysisk aktivitet och matvanor sparar läkemedelskostnader (högt blodtryck och blodfettsrubbningar) och minskat alkoholintag leder till färre olyckor Kvalitetsindikatorer Kvalitetsindikatorer möjliggör uppföljning och jämförelser som kan initiera förbättringar på både lokal, regional och nationell nivå. Socialstyrelsen planerar uppföljningar av hur riktlinjerna påverkar praxis ca 1-2 år efter att en riktlinje publicerats. Publicerade jämförelser stimulerar till förbättringar. Goda erfarenheter av rökavvänjningsarbete i Storbritannien Andy McEwen, PhD, University College London & Cancer Research UK, (samt chef för NHS Centre for Smoking Cessation and training) gav i sitt föredrag en översikt av det brittiska rökavvänjningsprogrammet som varit i gång ett antal år. Rökningens skador Varje år dör cirka personer i Sverige av orsaker som kan vad hänföras till rökning dvs kranskärlssjukdom, cancer och Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL). Rökning förkortar i medeltal livslängden med tio år. Men eftersom detta endast drabbar cirka 50 procent av rökarna så förkortas livslängden med hela 20 år hos den andra hälften av rökarna. Rökningen förvärrar eller orsakar en lång lista av följdsjukdomar som t ex: Aorta aneurism Cerebrovaskulär sjukdom Perifer kärlsjukdom Vaskulär demens Lunginflammation Astmaanfall Kirurgiska komplikationer Andy McEwen, PhD, University College London & Cancer Research UK, (samt chef för NHS Centre for Smoking Cessation and training) gav i sitt föredrag en översikt av det brittiska rökavvänjningsprogrammet som varit i gång ett antal år. 20 Medicinsk access nummer

3 Osteoporos Tuberkulos Typ II-diabetes Magsår Makuladegeneration Cataract Hörselnedsättning Plötslig spädbarnsdöd Spontan abort Dödfödsel Låg födelsevikt Barnlöshet Fördelar med rökstopp Att sluta röka är det allra viktigaste beteendet som en person kan göra för att förbättra sina nuvarande och framtida hälsa. Rökstopp halverar risken för lungcancer, bromsar progress av olika hjärtsjukdomar, och minskar försvagning av lungfunktion. Rökstopp lägger inte bara år till livet, utan lägger till livskvalitet till åren. Rökare som upphört kan inte bara förvänta sig ett längre liv än de som fortsätter att röka, men även ett hälsosammare liv också. Tidigare rökare upplever färre sjukdagar än nuvarande rökare, de har bättre kondition och känner sig mycket friskare än rökare. Rökningens beroendeframkallande karaktär Rökare i norra Europa är mycket medvetna om tobakens skadeverkningar. Ungefär 70 procent av rökarna säger att de vill upphöra men mindre än 5 procent lyckas. Nikotin är mer beroendeframkallande än kokain och heroin. Missbruk är aktiviteter som orsakas av ett dysfunktionellt motivationssystem. Beroendet relaterar sig till olika typ av sjukdom. Det varierar från individ till individ och beteende till beteende. Synen på rökare och deras missbruk har ofta varit att människan är en rationell beslutsfattare. Men människan är också i högsta grad en känslomässig beslutsfattare där självbeskrivning och uppfattning är viktiga källor till motivation. Människan varierar även i sina personlighetsdrag och benägenhet att vara impulsiv, ha ångest osv. Våra beteenden härrör även från sociala erfarenheter och beteenden som grundar sig i hur vi konstruerar vår värld. Ett annat perspektiv är att människan ses som djur dvs att våra vanor är resultat av positiv förstärkning (belöning) eller och negativ förstärkning (smärta). Denne teori utgår från att beteenden grundar sig på biologiska imperativ Tobaksberoende visar sig som starka önskningar och begär efter att röka när rökare försöker sluta. Rökare är oftast mycket otåliga och har orealistiska förväntningar på rökstopp. Dessa går tillsammans med känslor av aggression, nedstämdhet, ökad aptit, rastlöshet och koncentrationssvårigheter som försvagar viljan att inte röka. Problemet är oftast starkast i de första veckorna efter stoppet och avtar i efterhand. Ibland kvarstår viljan och lusten att röka som kan utlösas månader eller år efter rökstopp. Det brittiska rökavvänjningsprogrammet Den inkommande Labourregeringen fastslog 1997 att rökning är den enskilt största förebyggande orsaken till för tidig död i landet ( per år med en genomsnittlig livsförkortning av 10 år). Rökning är den största orsaken till ojämlikhet i hälsa mellan rika och fattiga. De flesta rökare försöker sluta många gånger med mycket begränsad framgång eftersom cigaretter är beroendeframkallande. Beteendestöd och läkemedel är mycket kostnadseffektiva evidensbaserade metoder som leder till mer rökstopp och räddar därmed liv. Bakgrund Redan 1998 publicerades riktlinjer för rökavvänjning i Storbritannien. Samma år publicerade myndigheten Institutionen för hälsa (DH) en rapport med rubriken Rökning dödar och de första rökavvänjningstjänsterna inrättades i fattiga områden. Året därefter inrättades liknande tjänster i hela England. Idag finns omkring 150 rökavvänjningscentra runt om i Storbritannien. National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) publicerade från och med år 2000 till 2008 riktlinjer och rekommendationer om Nicotine replacement therapy (NRT), Zyban, Champix och om hur man ska förmå rökare att sluta skapades NHS Centre for Smoking Cessation and Training (NCSCT) och förra året kom ny policy för tobakskontroll som betonar ökad tillgång till effektiv hjälp med rökavvänjning. Samma år kom den första nationella utvärderingen och certifiering av rökavvänjare. Idag arbetar cirka 5000 personer inom det engelska rökavvänjningsprogrammet. Rökavvänjning lönar sig De totala kostnaderna för att behandla tobaksrelaterade sjukdomar i Storbritannien har uppskattats till 580 miljarder euro. Dessa utgifter inkluderar inte indirekta kostnader, som förlorad produktivitet och informell vård, eller kostnader för att behandla sjukdomar som orsakas av passiv rökning. I jämförelse är kostnaderna för allmänläkares rådgivning, medicinering och rökstoppstjänster låg, cirka 265 miljoner euro. Förskrivning av läkemedel för rökstopp kostar varje år 73 miljoner euro. En internationell översikt har beräknat att samhällets kostnader för över 300 medicinska ingrepp är engelska pund per vunnet levnadsår. Kostnaden per vunnet levnadsår för rökavvänjningsinsatser i Storbritannien är i intervallet från 212 till 837 engelska pund. Kort rådgivning All vårdpersonal (särskilt läkare) håller ett uppdaterat register över rökvanor och rekommenderar alla rökare att sluta minst en gång om året. Man erbjuder hjälp med de mest effektiva metoderna. Kommunikation och social marknadsföring För att nå rökare med budskapet att sluta röka användes betald reklam i t ex TV, radio, affischer och tryckta medier. Man arbetade med opinionsbildning i media i form av presskonferenser och nyhetsinslag. Samtidigt» 21

4 ordnades specifika kampanjer t ex som en dag där man slutar röka. Myndigheten National Health Services (NHS) hemsida förmedlar budskapet om rökstopp. Andra sätt att nå ut med budskapet var via relationsmarknadsföring t ex e-post till kända kontakter. Läkemedel över disk Alla former av nikotinläkemedel finns till allmän försäljning över disk. Det finns ett stort utbud av produkter till varierande priser. Alla rökavvänjningsprogram presenteras av tillverkarna genom t ex deras webbplatser. Förskrivna läkemedel NRT, bupropion och vareniklin förskrivs av allmänläkare och är subventionerade eller till minimal kostnad. Rökavvänjningsmyndigheten finansieras med allmänna skattemedel och levereras genom ca 150 lokala rökavvänjningsenheter som beställts av Primary Care Trusts (PCT). Varje tjänst följer ett årligt mål för antalet rökare som slutar efter fyra veckors behandling. Vissa patienter slutar röka i grupp. Handläggningen bör involvera flera sessioner av rökavvänjningsprogram med utbildade utövare. Beteendestöd En session genomförs 1-2 veckor innan rökstopp. En annan session genomförs vid rökstopp och sedan varje vecka t o m fyra veckor efter rökstopp. Det är viktigt att fastställa ett definitivt sluta röka datum och en rökning förbjuden -regel där rökning inte är ett alternativ. Läkemedel används optimalt för att minska behovet av att röka. Kolmonoxiduppföljning används som ett motiverande verktyg. Särskild uppmärksamhet ges åt inrättande av en god relation med rökare så att de mår så bra att kan komma tillbaka tala om att de inte har rökt. Sjukvården bör argumentera mot föreställningar som rökare brukar ha t ex myten om att rökning hjälper mot stress. som uppnått rökstopp har gjort det med hjälp av NHS rökavvänjningstjänster. Nyckelfrågor Rökavvänjningstjänsterna är mycket kostnadseffektiva och McEwen menar därför att det ändå finns många fler rökare som kan dra nytta av behandlingen. NHS Centre for Smoking Cessation and Training (NCSCT) bör verka för större spridning av nationella standarder för leverans och uppföljning. Myndigheten bör också säkerställa effektiva system för remiss från resten av sjukvården och för tillräcklig marknadsföring av kommunikation och social marknadsföring. Slutsats Det brittiska rökavvänjningsprogrammet har hitintills behandlat över rökare per år, vilket ger färre rökare till en kostnad av mindre än euro per ex-rökare. Man har framgång hos 54 procent av patienterna som behandlas enskilt och hos 63 procent av patienterna som behandlas i grupp. Detta innebär att rökavvänjningsprogrammet är en av de mest tillgängliga kostnadseffektiva kliniska interventioner som finns. Tobaksbruk är fortfarande det största hotet mot folkhälsan och typen av beroende gör det mycket svårt att sluta röka. Det finns ett brådskande behov av att öka antalet personer som slutar röka och att öka andelen framgångsrika av dem som gör ett försök att sluta. Element av omfattande tobaksbruk reklamförbud Det finns en reglering av tobaksreklam inom EU förbjöds all TV-reklam. Reklam blev förbjudet i tryckta medier, radio, internet och sponsring av gränsöverskridande idrottsevenemang Undantag är biografer, affischer och skyltar, indirekt reklam, tryckt media som publiceras utanför EU och försäljningsställen Prioriteringar för tobaksreklam och marknadsföring Avsluta alla tobaksreklam och sponsring i hela Europa, särskilt vid ställen för försäljning av tobak och cigaretter och vid varuautomater. Skydda barn och ungdomar från att röka via bildspråk i filmer och etermedier. Åtgärda missbruk av sponsringsförbud (t ex Marlboro). Hälsovarningar Varningstext på framsidan och bak- Utförandet av tjänster Högsta andelen framgångsrika rökare International Comparisions visar internationella jämförelser av rökavvänjningsprogram. Sverige hamnar på en föga smickrande 19:plats. 22 Medicinsk access nummer

5 sidan av förpackningar behövs i alla EU-länder Hälsofrämjande kampanjer Hjälpkampanjer genomförs via återkommande besök av webbplatsen över tiden, via hälsovarningar på cigarettpaket och i form av generiska förpackningar. Information om rökstopp bör finnas på alla tobak förpackningar. Slagkraftiga, innovativa och ihållande massmediekampanjer bör genomföras. Rökfri policy Prioriteringar bör göras för rökförbud och för att skydda barn från passiv rökning. Detta kan genomföras via omfattande rökförbud överallt. Man kan med fördel utnyttja ett växande stöd för rökstopp utomhus och vid privata platser. Det behövs nya metoder för att uppmuntra föräldrar att göra bostäder rökfria och för att föra ut budskapet att barn bäst skyddas genom att hindra vuxna rökare. Prioriteringar för pris och rimliga priser Priset är underutnyttjat som tobakskontrollerande åtgärd i Europa. McEwen presenterade data som visade att priset korrelerar med en viss sjukdomsprevalens. Politiskt ledarskap krävs för att hantera smuggling. Prioriteringar för skademinskning Det finns idag cirka 100 miljoner rökare i Europa. Endast nikotin substitution fungerar inte för de som inte kan sluta röka utan bara i kombination med beteendestöd. Marknaden för nikotinläkemedel bör liberaliseras och produktinnovation bör uppmuntras. Priskonkurrensen kan med fördel användas för tobakskontroll tillsammans utbredd ersättning för rökning. Lagstiftningsreformer möjliggör förändring och skyddar det allmänna. Slutsatser Rökning är fortfarande den enskilt största orsaken till dödsfall. En övergripande politik för tobakskontroll kan minska tobakens följdverkningar och sjukdomar. Det är rätt tid för att detta ska göras nu, avslutade McEwen. Zvi Wirschubsky Medicinsk konsult 23

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens

Läs mer

Vårdprogram Levnadsvanor

Vårdprogram Levnadsvanor Version 1.1 130416 Vårdprogram Levnadsvanor för vuxna Ett regionalt vårdprogram är ett styrande dokument som utförare av hälsooch sjukvård i ska följa. Regionala vårdprogram tas fram av medarbetare i nära

Läs mer

Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården

Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården En kunskapssammanställning med praktiska råd och verktyg för hälso- och sjukvårdspersonal 2007 Statens folkhälsoinstitut i samarbete med Socialstyrelsen statens

Läs mer

Regionalt vårdprogram

Regionalt vårdprogram Regionalt vårdprogram för hälsofrämjande levnadsvanor 2015 Hälsofrämjande levnadsvanor 1 Regionalt vårdprogram för hälsofrämjande levnadsvanor 2015 IBSN 91-976391-2-5 RV 2015:01 Det medicinska programarbetet

Läs mer

ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR

ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR ett sätt att optimera hälso- och sjukvårdens insatser HFS Den här skriften är framtagen av Nätverket Hälso främjande hälso- och sjukvård i samarbete

Läs mer

Öppna jämförelser folkhälsa 2009 Nacka

Öppna jämförelser folkhälsa 2009 Nacka Öppna jämförelser folkhälsa 2009 Nacka En sammanfattning av rapporten och en presentation av Nackas siffror jämfört med kommuner i länet med liknande befolkningsmängd I den här rapporten sammanfattas delar

Läs mer

FÖREBYGGA eller BOTA CDUST. Om kostnadseffektiva sjukdomsförebyggande metoder i hälso- och sjukvård

FÖREBYGGA eller BOTA CDUST. Om kostnadseffektiva sjukdomsförebyggande metoder i hälso- och sjukvård FÖREBYGGA eller BOTA CDUST. Om kostnadseffektiva sjukdomsförebyggande metoder i hälso- och sjukvård Redaktionen Lars Hagberg Samhällsmedicinska enheten Örebro läns landsting 019-602 58 00 lars.hagberg@orebroll.se

Läs mer

KUNSKAPSUNDERLAG FÖR LEVNADSVANOR

KUNSKAPSUNDERLAG FÖR LEVNADSVANOR Landstinget Sörmland Hälsofrämjande landsting KUNSKAPSUNDERLAG FÖR LEVNADSVANOR Tobak Innehåll 1. Tobaksfrågans betydelse för hälsan Tobaksvanor Stora vinster med att sluta röka Kostnader för tobaksbruk

Läs mer

Om utmaningar i vården av personer med kronisk sjukdom

Om utmaningar i vården av personer med kronisk sjukdom Rapport 2014:2 VIP i vården? Om utmaningar i vården av personer med kronisk sjukdom Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad på www.vardanalys.se Beställning

Läs mer

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Handledning till tidningen Fimpa Nu! bli rök och snusfri Mathias Jansson, Matz Larsson & Margareta Pantzar Förord Den här skriften är en vägledning

Läs mer

Rökavvänjning med hjälp av läkemedel samt Individuellt stöd

Rökavvänjning med hjälp av läkemedel samt Individuellt stöd Rökavvänjning med hjälp av läkemedel samt Individuellt stöd Mozhgan Bastanipour St-läkare i allmänmedicin Mölnlycke vårdcentral 2005 Handledare : Mille Milakovic Bakgrund Mer än 1 miljon svenskar har slutat

Läs mer

Rökavvänjning inom företags hälsovård och arbets- och miljömedicin

Rökavvänjning inom företags hälsovård och arbets- och miljömedicin Om att arbeta med Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Rökavvänjning inom företags hälsovård och arbets- och miljömedicin De flesta läkare träffar nästan dagligen patienter

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Aktivitetsplan 2011 2013

Aktivitetsplan 2011 2013 Aktivitetsplan 2011 2013 Hälsa 2020 Aktivitetsplan 2011 2013 Västerbottens läns landsting har en vision som siktar högt: År 2020 har Västerbotten världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning.

Läs mer

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar 2014 2017 Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Tryck: Elanders 2014 Omslagsfoto: Johnér Artikelnr: S2014.005 Innehåll Därför

Läs mer

Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010. Stöd för styrning och ledning

Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010. Stöd för styrning och ledning Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010 Stöd för styrning och ledning Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010 stöd för styrning och ledning 1 ISBN: 978-91-86301-88-0 Artikelnr: 2010-2-2 Omslag:

Läs mer

Vägen till ett rökfritt liv

Vägen till ett rökfritt liv HANDLEDNING FÖR LÄKARE OCH ANNAN SJUKVÅRDSPERSONAL Vägen till ett rökfritt liv De flesta rökare vill sluta röka. Du kan hjälpa dem. L KARE mot TOBAK Vägen till ett rökfritt liv Handledning för läkare och

Läs mer

Patienten eller landstinget vem ska ha makten i svensk sjukvård? Rapport från Kommissionen för jämlik vård

Patienten eller landstinget vem ska ha makten i svensk sjukvård? Rapport från Kommissionen för jämlik vård Patienten eller landstinget vem ska ha makten i svensk sjukvård? Rapport från Kommissionen för jämlik vård Innehåll Förord...3 Sammanfattning...4 Inledning...6 Ojämlikhet i hälsa...7 Ojämlikhet i sjukvården...8

Läs mer

Nationella riktlinjer för diabetesvård. Stöd för styrning och ledning Preliminär version

Nationella riktlinjer för diabetesvård. Stöd för styrning och ledning Preliminär version Nationella riktlinjer för diabetesvård Stöd för styrning och ledning Preliminär version Artikelnummer 2014-6-19 Foto Matton Publicerad www.socialstyrelsen.se, juni 2014 Förord I dessa nationella riktlinjer

Läs mer

En rapport om mänskliga och ekonomiska vinster

En rapport om mänskliga och ekonomiska vinster oro ledsen aggressiv deprimerad tvångstankar apa ti sömnlös självmordsbenägen stress nedstämd skam missbruk vanmakt hot skilsmässa dödsbesked olyck utarbetad ätstörning mobbning tonårsproblem trots pu

Läs mer

tobaksberoende Allmänna synpunkter

tobaksberoende Allmänna synpunkter Tobaksberoende tobaksberoende I första hand nikotinersättningsmedel I andra hand vareniklin Champix Allmänna synpunkter Tobaksberoende orsakat av rökning leder till komplikationer i flera olika organsystem.

Läs mer

Välfärdsbokslut 2011. Utdrag: Goda levnadsvanor

Välfärdsbokslut 2011. Utdrag: Goda levnadsvanor Välfärdsbokslut 211 Utdrag: Goda levnadsvanor Innehåll Inledning Sammanfattning 1 Förutsättningar för god hälsa på lika villkor 1.1 Ekonomiska och sociala förutsättningar 1.1.1 Utbildning 1.1.2 Inkomst

Läs mer

Rökfriheten en självklar del av livet SLUTA RÖKA & SNUSA. Följ Sluta-röka-linjen till ett liv utan tobak VINN!

Rökfriheten en självklar del av livet SLUTA RÖKA & SNUSA. Följ Sluta-röka-linjen till ett liv utan tobak VINN! ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED ANNONS Nr 3 NOVEMBER 2013 SLUTA RÖKA & SNUSA Missa inte TOBAKSAVVÄNJNING Få hjälp på traven via din vårdcentral 10 VIKTIGA STEG

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM ÖVERVIKT OCH FETMA 2010 2013. beställarunderlag Vårdprogram Samhällsinriktat hälsoarbete

HANDLINGSPROGRAM ÖVERVIKT OCH FETMA 2010 2013. beställarunderlag Vårdprogram Samhällsinriktat hälsoarbete 104 HANDLINGSPROGRAM ÖVERVIKT OCH FETMA 2010 2013 beställarunderlag Vårdprogram Samhällsinriktat hälsoarbete 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 Handlingsprogram övervikt och fetma 2010 2013

Läs mer

Distriktssköterskors erfarenheter av att arbeta med rökavvänjning på hälsocentral.

Distriktssköterskors erfarenheter av att arbeta med rökavvänjning på hälsocentral. Vårdvetenskap Självständigt arbete 15 hp Avancerad nivå Distriktssköterskors erfarenheter av att arbeta med rökavvänjning på hälsocentral. Författare: Fast, Malin & Jernhag Eva Handledare: Kristina Schildmeijer

Läs mer

Tillsammans. En handledning för en tobaksfri skola

Tillsammans. En handledning för en tobaksfri skola Tillsammans mot tobak En handledning för en tobaksfri skola 1 Inledning Tobak är ett av vår tids största folkhälsoproblem. Det här materialet handlar om hur vi, tillsammans, kan göra något åt det. Vi vänder

Läs mer

Kunskap & kvalitet nr 8. Tobaksprevention

Kunskap & kvalitet nr 8. Tobaksprevention Kunskap & kvalitet nr 8 Tobaksprevention Innehåll Sida Förord 1 1. Tandvårdens unika roll 3 2. Orala risker vid tobaksbruk 4 3. Andra medicinska risker vid tobaksbruk 5 4. Orala effekter av att sluta bruka

Läs mer

Att sluta eller inte sluta?

Att sluta eller inte sluta? Att sluta eller inte sluta? En litteraturstudie om tobaksavvänjningsmetoder Karin Bjellman Lärarhögskolan i Stockholm Institutionen för Samhälle, Kultur och lärande Examensarbete 10p Hälsopedagogik Magisterexamen

Läs mer

Tobaksvanor 2006. Tobaksvanor bland Vårdförbundets medlemmar, styrelsemedlemmar samt anställda

Tobaksvanor 2006. Tobaksvanor bland Vårdförbundets medlemmar, styrelsemedlemmar samt anställda Tobaksvanor 2006 Tobaksvanor bland Vårdförbundets medlemmar, styrelsemedlemmar samt anställda VÅRDFÖRBUNDET RAPPORT 2006 Namn: Susanna Hammarberg Tobaksvanor 2006 2 Förord Tobak och dess hälsofarliga effekter

Läs mer

Handlingsprogram övervikt och fetma 2010-2013

Handlingsprogram övervikt och fetma 2010-2013 1 (214) Utvecklingsavdelningen Förslag till Handlingsprogram övervikt och fetma 2010 - 2 (214) 3 (214) Ett livsstilsproblem... Övervikt eller fetma innebär ett växande folkhälsoproblem och leder till medicinska

Läs mer