Viktig information att känna till före förskrivning av sevelamerkarbonat. Information till förskrivande läkare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Viktig information att känna till före förskrivning av sevelamerkarbonat. Information till förskrivande läkare"

Transkript

1 Denna information är framtagen för att förtydliga de riskfaktorer som förknippas med användning av sevelamerkarbonat. Därför bör följande särskilt uppmärksammas: Riskfaktorer för och förebyggande av komplikationer vid platsen för arteriovenös fistel (AV-fistel) hos hemodialyspatienter Sid 1 av 7

2 För vidare information, läs produktresumén före förskrivning av sevelamerkarbonat Arteriovenös fistel (AV-fistel) vid hemodialys (HD) Hemodialys används för vård av patienter med framskriden/kronisk njursvikt (CKD). För att genomföra hemodialys krävs access till blodomloppet, vanligen via intern kärlaccess. Detta beror på att en intern access, till skillnad från extern access, löper mindre risk att drabbas av komplikationer såsom infektion eller propp. Planering av kärl-access bör inledas vid efter det att patienten når CKD stadium 4. 1,2,3 Autolog AV-fistel är vedertagen "guldstandard" för användning vid upprepad kärlaccess för hemodialys vad beträffar överlevnad, patientmorbiditet och sjukvårdskostnader. 3 AV-fisteln anläggs kirurgiskt genom att en artär ansluts till en ven i en extremitet och därigenom skapas en plats för långsiktig access som har höga blodflöden. Accessen måste först ges tillfälle att utvecklas och mogna under en tid innan den används. Därför görs AV-fisteln som regel minst tre månader innan hemodialys inleds och högst ett år från det förväntade dialysdatumet. 1,2,3 AV-fistelns kvalitet bör vara lämplig för upprepad punktion och medge ett högt blodflöde för högeffektiv dialys med minimala komplikationer. Dialyspersonalen bör vara väl förtrogen med att lokalisera lämplig kärlaccess i förhållande till AV-fisteln och det bör finnas ett etablerat program av korrigerande åtgärder. 2 Sid 2 av 7

3 Riskfaktorer som påverkar öppenheten hos AV-fistlar vid HD Det är viktigt att kontrollera om tidiga kliniska symtom på dysfunktion hos AV-fistel finns i syfte att förebygga och på ett lämpligt sätt behandla potentiella komplikationer. Patientrellaterade riskfaktorer kan påverka resultatet av AV-fisteln och de faktorer som kan modifieras ska åtgärdas om möjligt. Faktorer som inte kan modifieras kan påverka val av plats eller kirurgisk teknik för att skapa AV-fisteln. 4 Faktorerna i diagrammet nedan bör beaktas vid val av accessplats eller kärl, kirurgisk teknik, adjuvanta behandlingar och uppföljning av den anlagda AV-fisteln. 4 Riskfaktorer som påverkar öppenheten hos AV-fistlar vid hemodialys Modifierbara faktorer Icke-modifierbara faktorer Anastomostyp Antitrombocytbehandling "Tidig" remiss Flödesutvärderingar Far infrared (FIR) terapi (elektromagnetisk strålning) Behandling med GTN-plåster (glyceryltrinitrat) Infektion (runt området för AV-fisteln) Fetma (BMI > 30) Rökning Systemisk heparinanvändning Tidpunkt för första kanylering Ultraljudsundersökning Kärlagraffer/-clips Arteriellt flöde Arterioskleros Artärdiameter Kanylering Diabetes Kvinna Hypotoni Hög ålder Vendiameter Vendistension Sid 3 av 7

4 Komplikationer vid AV-fistel och strategier för förebyggande Huvudmålsättning är att få en fungerande AV-fistel vid hemodialys och att minska komplikationer som är en ledande orsak till sjukhusvård. Komplikationer kan förebyggas genom att tillhandahålla en högkvalitativ vård samt genom att tidigt identifiera problem, vilket kan minska morbiditetsrisken, förbättra livskvaliteten och minska kostnaderna för sjukvården. Många av de problem som uppstår i samband med patientens kärlaccess kan upptäckas tidigt genom noggrann undersökning. UK Renal Association rekommenderar att kärlaccess undersökning utförs regelmässigt varje gång AV-fisteln används. "Pyramid"-metoden förespråkas och involverar observation (se, känn och lyssna) av platsen för AV-fisteln, kontroll att dialysen är adekvat samt användning av avancerad övervakningsteknik för att bedöma blodflödet i fisteln. En lokal standardmetod ska användas för intervention och prevention av komplikationer av AV-fistel med användning av vedertagna tekniker. Detta bör inkludera ett undervisningsprogram för patienterna om hur de ska sköta sin kärlaccess, när de bör söka läkare och när uppföljning kommer att ske. 2,3 De strategier som beskrivs i nedanstående tabell baseras huvudsakligen på UK Renal Associations kliniska riktlinjer för hemodialys och kärlacces för hemodialys. 1,2,3 Läs dessa riktlinjer/rekommendationer eller lokala riktlinjer för ytterligare information. Komplikationer av AV-fistel Accessinfektioner och relaterad bakteriemi Symtom: Tecken på lokal infektion (calor, dolor och rubor) med eller utan systemiska manifestationer Svår infektion kan orsaka bakteriemi Aneurysm (pseudoaneurysm) Symtom: Diffus progressiv degenerering av hela AV-fisteln. Tecken på blödning, infektion eller ulceration. Strategier för förebyggande Tunnellerade teknik bör vara att fördra till alla patienter. Sjukhusen bör granska alla infektioner och bakteriemiepisoder (t.ex. bör frekvensen Staphylococcus aureus-bakteriemi vara färre än 2,5 episoder per 100 HD-patienter och färre än 1,0 för meticillinresistent Staphylococcus aureus under en period av två år) Användning av venkateter bör utgöra en sista utväg för kärlaccess under längre tid. Aseptisk teknik ska vara obligatoriskt vid all katetermanipulation. Kateterns utgångsläge bör rengöras med klorhexidin 2 % och täckas med ett icke-ocklusivt förband mellan dialyssessionerna. Vid varje dialyssession ska utgångsplatsen granskas av en sjukvårdsleverantör. Användning av antimikrobiellt eller antibiotiskt kärlkateterlås Instruktion till patienterna om rapportering av eventuella problem vid exit site (utgångsstället). God stickteknik (börja distalt och förflytta nålen proximalt i den icke-dominanta armen), buttonhole-teknik är det alternativ som föredras. Alla sjukvårdsleverantörer som tillhandahåller predialys och dialys bör utbildas om bevarande av venerna i underarmen och predialysvård bör utgöra en del av vårdpaketet Sid 4 av 7

5 Komplikationer av AV-fistel Omedelbart efter operation Symtom: Blödning, lågt venöst flöde, hematom, handsvullnad Ischemisk neuropati (lokal neurologisk skada) Symtom: Svår smärta distalt om anastomosen, känselförlust, svaghet i handen och fingrarna och så småningom förlamning av de muskler som innerveras av n. radialis, n. ulnaris och n. medianus Lymfödem Symtom: Svår eller kontinuerlig svullnad av hela armen eller lymfkörtlarna Lymfkörtlarna utmed extremitetens median kan kan rubbas eller inflammeras 6 Steal-fenomen Symtom: Blek/blå och/eller kall hand utan smärta/eller smärta vid motion och/eller hemodialys. Ischemisk smärta vid vila, ulceration, nekros och gangrän Trombos: Symtom: Svår smärta vid accessen, palpering av tromb, tremor och förlust av känsel Stenos Symtom: Svårigheter vid kanylering, smärtsamt ödem i armen, utdragen blödningstid efter kanylering eller efter borttagning av dialysnålen Venös hypertoni Symtom: finger- och handödem, begränsad mobilitet i handen, gangrän 7 Strategier för förebyggande Regelbunden övervakning av AV-fisteln efter operation samt snabbt insatta åtgärder vid alla komplikationer som noteras av sjukvårdsleverantören. Övervakningsintervaller bör följas enligt sjukhusets lokala metoder/standardmetoder Tidig undersökning av kärlkirurg för att möjliggöra proaktiv intervention för att förhindra uppkomst av gangrän eller behov av amputation. Undersökning varje gång accessen används och noggrann samverkan med kollegor inom kärlradiologi och kirurgi för att hjälpa till att ta fram lokala strategier för förebyggande. Kontrollera armen för ödem vid varje användning av AV-fisteln Upphöjning av den drabbade armen innan tillståndet förvärras. Noga uppmärksamhet på accessstället 6 Inspektion varje gång AVF-accessen används eftersom det kan vara uppenbart av symtom och klinisk undersökning (OBS! vanligare i proximalt anlagda fistlar, hos diabetiker, äldre och patienter med ateroskleros) Minska högt blodflöde med banding eller distal arteriell förlängning och distal revaskulärisering samt intern ligation eller övergång till PD Växla till alternativ modalitet eller alternativ access innan svåra följder uppstår (t.ex. ulceration, nekros eller gangrän) Användning av antitrombotiskt kärlkateterlås (inga evidens för att antikoagulantia eller antitrombocytbehandling minskar risken på lång sikt) Rutinmässiga åtgärder som screeninghjälpmedel för blodflöde genom accessen med användning av olika tekniker (ett extrakorporealt blodflöde som är mindre än 300 ml/min måste undersökas) Inspektion varje gång accessen används åtföljt av palpering och auskultation. Rutinmässig mätning av accessens blodflöde med användning av duplexultraljud eller flödesdilution med ultraljud (Transonic hemodialysmätare) (t.ex. efter varje användning av AV-fisteln) Detektion av ändrad pulskaraktär eller förändrat brus i utflödesvenen bör övervakas och tidig intervention ska göras om det är lämpligt Rutinmässig fysisk undersökning, palpering och auskultation för detektion av blodflödets riktning Rutinmässig mätning av accessens blodflöde med användning av duplexultraljud eller flödesdilution med ultraljud (Transonic hemodialysmätning) (t.ex. efter varje användning av AV-fisteln) Kirurgiskt ingrepp innan gangrän uppstår 7 Sid 5 av 7

6 Referenser 1. Renvela (sevelamer carbonate) Educational Material-Important Messages for Patients Who Take sevelamer Carbonate. Genzyme Europe B.V UK Renal Association. Clinical Practice Guidelines-Vascular Access for Haemodialysis : 5 th Edition 3. UK Renal Association. Clinical Practice Guidelines- Haemodialysis. 2009: 5 th Edition 4. Smith G, Chetter I. Factors affecting the patency of arteriovenous fistulas for dialysis access. J Vasc Surg. 2012;55: Stolic R. Most important chronic Complications of Arteriovenous Fistulas for Hemodialysis. Med Princ Pract. 2013; 22: Padberg F, Calligaro K, Sidway A. Complications of Arteriovenous Haemodialysis Access: Recognition and Management. J Vasc Surg. 2008:48; 55s-80s 7. Bachleda P, Kojecky Z, Utikal P et al. Peripheral Venous Hypertension after the Creation of Arteriovenous Fistula for Haemodialysis. Biomed Papers. 2004;148(1): Sid 6 av 7

7 Ytterligare information Om du har frågor om användningen av sevelamerkarbonat eller behöver ytterligare information, kontakta Teva Sweden Telefonnummer: E-post: Rapportering av misstänkta biverkningar Det är viktigt att alltid rapportera misstänkta biverkningar och speciellt viktigt är det på ett nytt läkemedel. Det möjliggör fortsatt övervakning av det nya läkemedlets fördelar i förhållande till dess risker. Hälso- och Sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket antingen via Läkemedelverkets e-tjänst för biverknings rapportering: https://eservice.lakemedelsverket.se/formservice/formdownload?servicename=biverkningsrapport_tr_lakemedels verket eller dokument se Du kan också rapportera eventuella biverkningar (både sådana som räknas upp i produktresumén och de som inte gör det) direkt till Teva Sweden AB via till Information om innehavare av godkännande för försäljning Teva Sweden AB, Box 1070, Sweden. Tel Sid 7 av 7

Information för patienter som använder Sevelamer Sandoz 800 mg tabletter

Information för patienter som använder Sevelamer Sandoz 800 mg tabletter Information för patienter som använder Sevelamer Sandoz 800 mg tabletter För patienter Utbildningsmaterial om riskfaktorer för peritonit och förebyggande av det hos patienter som genomgår peritoneal dialys

Läs mer

Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och lunga. Patientinformation

Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och lunga. Patientinformation 1 Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och lunga Patientinformation Innehållsförteckning Vad är en blodpropp?... 5 Vad är venösa blodproppar, djup ventrombos och lungemboli?... 5 Varför

Läs mer

Råd till Dig. som skall få eller har arteriovenös fistel eller graft

Råd till Dig. som skall få eller har arteriovenös fistel eller graft Råd till Dig som skall få eller har arteriovenös fistel eller graft P E R F O R M A N C E b y d e s i g n Innehållsförteckning Liten ordlista...2 Till dig som ska få hemodialys...3 Kateter...4 AV-fistel,

Läs mer

Nationella riktlinjer för diabetesvård. Stöd för styrning och ledning Preliminär version

Nationella riktlinjer för diabetesvård. Stöd för styrning och ledning Preliminär version Nationella riktlinjer för diabetesvård Stöd för styrning och ledning Preliminär version Artikelnummer 2014-6-19 Foto Matton Publicerad www.socialstyrelsen.se, juni 2014 Förord I dessa nationella riktlinjer

Läs mer

KURSANTECKNINGAR PATIENTUTBILDNING. KURS: Bröstcancer

KURSANTECKNINGAR PATIENTUTBILDNING. KURS: Bröstcancer KURSANTECKNINGAR PATIENTUTBILDNING KURS: Bröstcancer Publicerad i maj 2003 Kursinformation Manus Välkommen till patientutbildningens kurs om bröstcancer. Denna kurs presenteras av AstraZeneca. Innan du

Läs mer

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Information till dig som har en sjukdom i hjärtats kranskärl. Reviderad version mars 2001 A Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning

Läs mer

Utbildning som preventiv åtgärd för att förebygga fotsår hos vuxna personer med diabetes mellitus En litteraturstudie

Utbildning som preventiv åtgärd för att förebygga fotsår hos vuxna personer med diabetes mellitus En litteraturstudie Örebro Universitet Institutionen för hälsovetenskap och medicin Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå Examensarbete Magister, 15 högskolepoäng Höstterminen 2012 Utbildning som preventiv åtgärd för att förebygga

Läs mer

Att förstå cervikal dystoni och din behandling med Neurobloc

Att förstå cervikal dystoni och din behandling med Neurobloc Patientguide Information till personer som ordinerats botulintoxin B (Neurobloc ) för cervikal dystoni. Att förstå cervikal dystoni och din behandling med Neurobloc Denna guide tillhandahålls av Eisai

Läs mer

Svenska riktlinjer för första hjälpen

Svenska riktlinjer för första hjälpen Svenska riktlinjer för första hjälpen Version: 1.0 Fastställda: 2013-02-22 Redaktörer: Lars Adamsson, Andreas Claesson, Johan Skogmalm et al. I Svenska Första hjälpen-rådet ingår: Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Hjärtklaffsjukdom. En skrift om skador och sjukdomar i hjärtats klaffar

Hjärtklaffsjukdom. En skrift om skador och sjukdomar i hjärtats klaffar Hjärtklaffsjukdom En skrift om skador och sjukdomar i hjärtats klaffar Den här skriften är en del av Hjärt-Lungfondens arbete med att sprida information om hjärt-, kärloch lungsjukdomar. Den är möjlig

Läs mer

GUIDE FÖR NJURPATIENTER

GUIDE FÖR NJURPATIENTER 1 GUIDE FÖR NJURPATIENTER Innehåll Inledning...4 Njursjukdomar kräver uppföljning...4 Njurarna och deras funktion...5 Kronisk njursvikt...5 Behandling av njursvikt...5 Vilka sjukdomar ger njursvikt?...6

Läs mer

Stroke. En temaskrift om slaganfall och TIA

Stroke. En temaskrift om slaganfall och TIA Stroke En temaskrift om slaganfall och TIA Denna temaskrift är en del av Hjärt- Lungfondens arbete med att sprida information om hjärt- och lungsjukdomar. Den är möjlig tack vare gåvor från privatpersoner

Läs mer

Regionalt Vårdprogram

Regionalt Vårdprogram Medicinskt programarbete Regionalt Vårdprogram Omvårdnad vid cancersjukdom med inriktning bröstcancer Stockholms läns landsting 2006 Regionalt Vårdprogram Omvårdnad vid cancersjukdom med inriktning bröstcancer

Läs mer

Stroke. En skrift om slaganfall och TIA

Stroke. En skrift om slaganfall och TIA Stroke En skrift om slaganfall och TIA Den här skriften är en del av Hjärt- Lungfondens arbete med att sprida information om hjärt- och lungsjukdomar. Den är möjlig att ta fram tack vare gåvor från privatpersoner

Läs mer

Din rätt att må bra vid diabetes

Din rätt att må bra vid diabetes Din rätt att må bra vid diabetes Svenska Diabetesförbundet om Din rätt att må bra Vi tycker att du har rätt att må bra! För att du ska må bra måste du få rätt förutsättningar att sköta din egenvård. Grunden

Läs mer

DIAGNOS OCH BEHANDLING AV DUCHENNES MUSKELDYSTROFI EN FAMILJEGUIDE

DIAGNOS OCH BEHANDLING AV DUCHENNES MUSKELDYSTROFI EN FAMILJEGUIDE DIAGNOS OCH BEHANDLING AV DUCHENNES MUSKELDYSTROFI EN FAMILJEGUIDE INNEHÅLL VIKTIG INFORMATION 1 1. INLEDNING 2 2. SÅ HÄR ANVÄNDS GUIDEN 3 3. DIAGNOS 7 4. NEUROMUSKULÄR BEHANDLING - bibehållande av styrka

Läs mer

Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2008. Beslutsstöd för prioriteringar

Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2008. Beslutsstöd för prioriteringar Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2008 Beslutsstöd för prioriteringar Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är Nationella riktlinjer för vård, behandling och omsorg.

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsprogram. Hälsa Sjukvård Tandvård. Rapport nr 2 2006. Hjärt- och kärlsjukdomar. Hypertoni, Kranskärlssjukdom och Hjärtsvikt

Hälso- och sjukvårdsprogram. Hälsa Sjukvård Tandvård. Rapport nr 2 2006. Hjärt- och kärlsjukdomar. Hypertoni, Kranskärlssjukdom och Hjärtsvikt Hälsa Sjukvård Tandvård H J Ä R T- O C H K Ä R L S J U K D O M A R Hälso- och sjukvårdsprogram Rapport nr 2 2006 Hjärt- och kärlsjukdomar Hypertoni, Kranskärlssjukdom och Hjärtsvikt 45 H Ä L S O - O C

Läs mer

Det här häftet innehåller information till dig som blivit ordinerad Eliquis

Det här häftet innehåller information till dig som blivit ordinerad Eliquis Det här häftet innehåller information till dig som blivit ordinerad Eliquis Eliquis patientbroschyr finns på 8 olika språk, fråga din sköterska eller läkare. Om du vill ha en fördjupad kunskap gällande

Läs mer

Socialstyrelsens riktlinjer för vård av blodpropp/venös tromboembolism 2004. Faktadokument och beslutsstöd för prioriteringar

Socialstyrelsens riktlinjer för vård av blodpropp/venös tromboembolism 2004. Faktadokument och beslutsstöd för prioriteringar Socialstyrelsens riktlinjer för vård av blodpropp/venös tromboembolism 2004 Faktadokument och beslutsstöd för prioriteringar Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är

Läs mer

Årsplan Geriatrik 2011

Årsplan Geriatrik 2011 Sektorsrådet Geriatrik Årsplan Geriatrik 2011 Inledning Hos äldre har hälsan förbättrats de senaste decennierna om man ser till upplevda hälsoproblem och funktionsförmåga, men försämrats i fråga om långvariga

Läs mer

Bipacksedel: Information till patienten. Revlimid 25 mg hårda kapslar. Revlimid 15 mg hårda kapslar

Bipacksedel: Information till patienten. Revlimid 25 mg hårda kapslar. Revlimid 15 mg hårda kapslar Bipacksedel: Information till patienten Revlimid 2,5 mg hårda kapslar Revlimid 5 mg hårda kapslar Revlimid 7,5 mg hårda kapslar Revlimid 10 mg hårda kapslar Revlimid 15 mg hårda kapslar Revlimid 20 mg

Läs mer

Informerat samtycke Rekonstruktionskirurgi av bröstvårtan Instruktioner Allmän information Alternativa behandlingar

Informerat samtycke Rekonstruktionskirurgi av bröstvårtan Instruktioner Allmän information Alternativa behandlingar Informerat samtycke Rekonstruktionskirurgi av bröstvårtan Instruktioner Detta är ett dokument om informerat samtycke som har förberetts för att hjälpa din kirurg att informera dig om rekonstruktionskirurgi

Läs mer

Insulinpumpbehandling

Insulinpumpbehandling Ett bakgrundsmaterial om Insulinpumpbehandling Augusti 2004 Ett material för media framtaget av Medtronic Minimed i samarbete med GCI Stockholm. Vid frågor kontakta Karin Centerlind eller Annelie Victorzon

Läs mer

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens

Läs mer

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT Välkommen till oss Inom verksamhetsområde Ortopedi har vi stor erfarenhet av att behandla sjukdomar och skador i rörelseorganen. Vårt mål är alltid att med god omvårdnad och rehabilitering

Läs mer

Balansera rätt. Faktaunderlag om fall och fallrelaterade skador bland äldre personer

Balansera rätt. Faktaunderlag om fall och fallrelaterade skador bland äldre personer Balansera rätt Faktaunderlag om fall och fallrelaterade skador bland äldre personer 2 Balansera rätt - Faktaunderlag om fall och fallrelaterade skador Författare: Lillemor Lundin Olsson, Umeå Universitet

Läs mer

Handlingsplan Trycksår. takes the pressure off 1

Handlingsplan Trycksår. takes the pressure off 1 Handlingsplan Trycksår takes the pressure off 1 Care of Sweden medicinteknik sedan 1992. På Care of Sweden marknadsför och utvecklar vi medicintekniska produkter och tjänster för vården. Vi är specialiserade

Läs mer

Lungcancervård vårdprocess resultat i öppna jämförelser följsamhet till nationellaa riktlinjer mm

Lungcancervård vårdprocess resultat i öppna jämförelser följsamhet till nationellaa riktlinjer mm Revisionsrapport Lungcancervård vårdprocess resultat i öppna jämförelser följsamhet till nationellaa riktlinjer mm Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Januari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer