Avgifter/taxor 2013 LUDVIKA KOMMUN 1 (14) Vård- och omsorgsförvaltningen Rev

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avgifter/taxor 2013 LUDVIKA KOMMUN 1 (14) Vård- och omsorgsförvaltningen 2013-03-22 Rev 2013-04-12"

Transkript

1 LUDVIKA KOMMUN 1 (14) Avgifter/taxor Vårdtaxa Hemtjänst i ordinärt boende och särskilt boende utan helinackordering Hemsjukvård för personer med beslut om hemsjukvård, dvs man kan inte själv ta sig till vårdcentralen. Hemtjänst i särskilt boende med helinackordering Serviceavgift för boende med helinackordering Korttidsboende enligt socialtjänstlagen Dagverksamhet för demenshandikappade Matdistribution/servering Portabla trygghetslarm Avgift i bostad med särskild service för barn och ungdom Avgift för transport av avlidna 2. Regler för färdtjänst och taxa för egenavgifter (bilaga 1) Vid frågor kontakta ekonom Håkan Almquist

2 LUDVIKA KOMMUN 2 (14) Vård- och omsorgsavgifter år 2013 Hemtjänstavgift i ordinärt boende och särskilt boende utan helinackordering Per insatstimme ska avgift tas ut med ett belopp om 10 % av maxbeloppet. År 2013 innebär detta 178 kr/insatstimme varje månad. Tiden avrundas till närmaste halvtimme: Under 15 min = 0 min, min = 30 min. Hemtjänstavgift vid särskilt boende med helinackordering För hemtjänst vid helinackorderingsboende ska varje brukare betala högsta maxbeloppet per månad, vilket år 2013 innebär kr/månad. Serviceavgift för boende med helinackordering kr/månad (ersättning för mat) Korttidsboende enligt socialtjänstlagen SoL 80 kr/dygn Dagverksamhet för demenshandikappade 60 kr/dag Matdistribution/servering 45 kr/portion Trygghetslarm 200 kr/månad Förbehållsbelopp år 2013 Vid särskilt boende med helinackordering förbehålls brukaren minst kr, övriga brukare i ordinärt eller särskilt boende minst kr för ensamstående och kr/person för sammanlevande. Begränsning av avgift Maxtaxa SFS 2001:847 Maxbeloppet i taxan avgörs av prisbasbeloppet vilket år 2013 är kr. En brukares sammanlagda vårdavgifter, för t ex hemtjänst, trygghetslarm m m, under en månad får enligt lag aldrig överstiga en tolftedel av 48 % av gällande prisbasbelopp, år 2013 = kr. Om summan av avgifter för vård överstiger maxbeloppet ska detta jämkas. Vid en insats om 10 tim/ månad har man uppnått detta maxbelopp. I det ingår inte hyror eller t ex kostråvaror som får debiteras separat. Besvär Varje individuellt beslut om taxesättning avgifter eller förbehållsbelopp som rör den enskilde kan överklagas i form av förvaltningsbesvär till länsrätten.

3 LUDVIKA KOMMUN 3 (14) Reduktion av avgift Maxtaxa SFS 2001:847 Enligt lag ska hemtjänstavgift vid behov jämkas, kommunerna får frivilligt jämka mer. Ludvika kommun jämkar av tradition mer än vad lagen föreskriver bland annat när det gäller hyror och serviceavgift vid helinackorderingsboende där lagen inte föreskriver jämkning. En avgift kan dock aldrig jämkas nedåt till att bli mindre än 0 kr. Boende i ordinärt boende eller i särskilt boende utan helinackordering (servicehus) Förbehållsbelopp belopp kvar i plånboken, exempel för ensamboende brukare i ordinärt boende. Generellt minimibelopp avsett för ensamboende är kr (2013). Exempel: kr hyresbelopp per månad, varierande från person till person. Den summa förehåll brukare, fyllda 65 år eller äldre, ska ha kvar efter att ha betalt avgift är kr ( ). Har man endast kr reduceras hemtjänstavgiften med 523 kr. Hyran betalas alltid separat av den enskilde. Jämkning Fördelning görs efter publicering av uppgifterna, årliga förändringar beroende på Socialstyrelsens och Konsumentverkets norm. Prioriteringsordningen vid jämkning följer uppställningen nedan. Nr 1 jämkas först och innebär att den enskilde betalar detta sist. 1. Hemtjänstavgift 2. Hemsjukvård ssk 3. Hemsjukvård rehab 4. Trygghetslarm 5. Korttidsboende enligt SoL 6. Dagverksamhet för demenshandikappade 7. Matdistribution/servering

4 LUDVIKA KOMMUN 4 (14) Fördelning år 2013 Varav kan jämkas Varav jämkas inte % % kr/tim kr/mån kr/dygn 19* 61* 4 60 kr/dag 29* 31* 5 45 kr/portion 24* 21* De delar som delvis jämkas ändras inte förrän normerna är publicerade från Socialstyrelsen/Konsumentverket,siffrorna gäller föregående år. *Siffrorna gäller innevarande år. För att jämka en avgift krävs att det finns ett beslut om insats enligt socialtjänstlagen. Servering föregås sällan av sådant beslut och jämkas därför sällan. Eventuellt återstående behov för att uppnå förbehållsbeloppet får sökas i form av försörjningsstöd.

5 LUDVIKA KOMMUN 5 (14) Hemsjukvård För hembesök av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast i ordinärt boende (hemsjukvård) ska en avgift på 150 kronor tas ut. Vid besök av flera professioner under samma dygn tas en avgift ut för varje profession om inte samordning skett på vårdgivarens initiativ. Avgift för hemsjukvård får maximalt uppgå till 450 kronor per person och månad. Barn och ungdomar under 20 år betalar ingen avgift. Avgift för hemsjukvård ska ingå i kommunens maxtaxa. Tillämpning Vid behandling av familj under ett dygn, oavsett hur många hembesök som gjorts och oavsett hur många personer i familjen som varit föremål för behandling ska endast en avgift tas ut. Om vårdgivaren samordnar besök av flera professioner samtidigt (sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast) ska detta räknas som en avgift. I övriga fall ska avgift beräknas per profession. Om ett av vårdgivaren samordnat besök sker tillsammans med personal från Landstinget, till exempel en läkare, tas avgift ut från båda huvudmännen. Som besök räknas också utprovning/inställning/justering av hjälpmedel om det sker i hemmet av ovan professioner. Tekniska hjälpmedel Avgift om 150 kr ska tas ut vid utlämnande av komplett hjälpmedel inklusive tillbehör. Avgift om 150 kr ska tas ut för varje kompletterande tillbehör vid efterkommande bedömningar. Barn och ungdomar under 20 år betalar ingen avgift för hjälpmedel. Avgift för tekniska hjälpmedel ingår inte i kommunens maxtaxa. Tillämpning/information Hjälpmedelsavgift betalas inte för inkontinenshjälpmedel, förskrivna förbrukningsartiklar eller för reservdelar. Den enskilde betalar själv för förbrukningsartiklar och för eventuell arbetskostnad för byte av till exempel däck eller slang till rullstol, batterier till hörapparater och lysrör till optik. Den enskilde betalar för rengöring av hjälpmedel om det inte rengjorts innan det lämnas in för reparation. För borttappade eller förstörda hjälpmedel kräver kommunen ersättning om nytt motsvarande hjälpmedel skall lånas ut, om inte särskilda skäl talar för annat. Den enskilde bör kontrollera sin hemförsäkring så att den täcker aktuella hjälpmedel.

6 LUDVIKA KOMMUN 6 (14) Transporter, ned- och uppmontering av hjälpmedel vid flytt inom ordinärt boende i kommunen Vid flyttning och demontering/montering av fast monterade hjälpmedel mellan bostäder i ordinärt boende inom kommunen kontaktar förskrivaren LD Hjälpmedel för detta uppdrag. Den enskilde skall betala den faktiska kostnaden för demontering, transport och eventuell uppmontering. Detta gäller även hjälpmedel som inte är fast monterade, men som måste monteras isär för att kunna flyttas, till exempel en säng.

7 LUDVIKA KOMMUN 7 (14) Boende i särskilt boende med helinackordering Förbehållsbeloppet ska vara minst kr för personliga behov. Exempel (avgift/mån) ensamboende brukare i särskilt boende med helinackordering (2013 års belopp) Hemtjänstavgift Serviceavgift - kost Hyresbelopp/mån varierande från person till person I detta exempel ska den enskilde ha minst kr/månad kvar när räkning på kr är betald. Skulle den enskilde endast ha kr kvar ska hemtjänstavgiften minskas med 500 kr. Hemtjänstavgift, serviceavgift och hyra debiteras på samma räkning. Fördelning år 2013 Avgift/hyra Kan jämkas Jämkas inte % % Hemtjänstavgift kr 100 Hyra för boende vid helinackordering. Varierande hyreskostnad enligt separat hyresavtal x kr 100 Serviceavgift (kostråvaror) för boende vid helinackordering kr 100 Prioriteringsordning vid jämkning av avgifter vid helinackordering Hemtjänstavgift jämkas först - betalas sist - om det finns pengar kvar till det. Serviceavgiften jämkas som andra steg. Sist jämkas hyresbeloppet - detta betalas alltså först av den enskilde. Avgiften jämkas maximalt ner till 0 kr/månad, eventuellt återstående behov för att uppnå förbehållsbeloppet får sökas i form av försörjningsstöd.

8 LUDVIKA KOMMUN 8 (14) Minimibelopp Minimibelopp ska täcka normalkostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, förbrukningsvaror, resor, vissa möbler, husgeråd och läkemedel. Konsumentverkets beräkningar för ensamstående i ålder 61+ ska vara normerande. Generellt minimibelopp i ordinärt boende och servicehus Totalt ska minimibeloppet lägst per månad utgöra en tolftedel av 1,3546 gånger prisbasbeloppet för ensamstående eller 1,1446 gånger prisbasbeloppet för var och en av sammanlevande make/maka. I krontal är detta för ensamstående för enskild sammanlevande make/maka kr kr Generellt minimibelopp vid helinackordering När avgifter och hyra är betald ska den som bor i helinackordering förbehållas minst kr varje månad, avgifterna/hyran kan max sättas ned till 0 kr i helinackorderingsboende, den enskilde får ingen fyllnadsbetalning för att uppnå förbehållet kr. Individuellt minimibelopp (förbehållsbelopp) Om särskilda omständigheter föreligger för ett varaktigt och väsentligt behov av högre förbehållsbelopp, ska kommunen individuellt öka förbehållsbeloppet i skälig omfattning. Individuell bedömning ska göras för att se om en enskilde har högre kostnader för sin livsföring än Konsumentverkets norm anger. Detta kan till exempel vara kostnader för god man, specialkost eller annat varaktigt behov som innebär väsentliga merkostnader. Övriga och individuella förbehållsbelopp - minimibelopp Yngre funktionshindrade Brukare under 65 år får ett individuellt tillägg med 10 % av det generella minimibeloppet, det vill säga 502 kr/mån år Eventuell handikappersättning ska beaktas i detta sammanhang. God man Eventuell kostnad för god man tilldelas den enskilde som individuellt minimibelopp. Allergier m m Om den enskilde har styrkta, varaktiga och väsentligt högre kostnader för sin livsföring på grund av allergier eller annat kan den enskilde få individuellt minimibelopp för att kompensera merkostnaden.

9 LUDVIKA KOMMUN 9 (14) Kvarboendeskydd Avgifter kan också jämkas/reduceras för att eventuellt kvarboende make/ maka eller sambo inte ska få oskäligt försämrad ekonomi på grund av make/maka/sambos flytt till särskilt boende med helinackordering oavsett eget behov av vård/omsorg. Den kvarboende maken ska förebehållas minst kr (år 2013) utöver bostadskostnaden. Hyra Den enskilde ska alltid förbehållas medel så att bostadskostnaden kan betalas. Schablonhyror får inte tillämpas utan det är den faktiska hyran som ska användas vid avgiftsbeslut. Eventuellt bostadsbidrag räknas alltid som inkomst. Hyran tillsammans med det generella och det individuella förbehållsbeloppet ska utgöra den enskildes totala förbehållsbelopp.

10 LUDVIKA KOMMUN 10 (14) Avgiftsunderlag Avgiftsunderlag är den inkomst den enskilde kan antas komma att få de närmaste tolv månaderna fördelat med lika belopp varje månad. Avgiftsunderlaget för den enskilde ska beräknas på det sätt som lagstiftningen stadgar. Avgiftsunderlaget är den totala nettosumman av den enskildes inkomster enligt inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital. Inkomstslaget kapital ska vara den faktiska inkomsten den 31 december året eller två år innan avgift ska tas ut, de övriga inkomstslagen ska beräknas för en tolvmånadersperiod framåt. Förmögenhet påverkar endast genom att dess avkastning räknas som inkomst (av kapital) och skatten medräknas i summa total skatt som minskar ner bruttoinkomsterna till nettoinkomst. Avgiftsunderlaget används för att kunna tillförsäkra den enskilde att han/hon har tillräckliga medel till bostad och den dagliga livsföringen i övrigt, samt för att därmed kunna jämka avgifterna. Undantag Undantag görs i Ludvika kommun genom att inte ta med realisationsvinst efter försäljning av fastighet vid avgiftsberäkningen. Makepar-beräkning 1a I ett gemensamt hushåll bor två makar, endast den ena personen har omvårdnad. Två principer för beräkning ska användas, dels beräkning av den enskildes egna inkomster, dels sammanslagning av makarnas inkomster delat med två. Den mest förmånliga principen för den enskilde ska väljas. Förbehållsbeloppet är för gemensamt hushåll delat med 2. Makepar-beräkning 1b I ett gemensamt hushåll bor två makar, bägge makarna har omvårdnad och/eller städning. Inkomsterna beräknas genom sammanslagning av hushållets inkomster delat med två för vardera parten. Förbehållsbeloppet är för gemensamt hushåll delat med två för vardera parten, maxtaxebelopp för vardera parten. Makepar-beräkning 2a Olika hushåll (särskilt boende - säbo, respektive ordinärt boende) endast säbon har omvårdnad och/eller städning. Säbon beräknas utifrån sina inkomster och eget högt förbehåll och kvarvarande maka ordinärt boende beräknas så att det inte uppstår en oskäligt försämrad ekonomi för den kvarvarande. Eventuell överföring av resurser, se beräkning 2b. Makepar-beräkning 2b Olika hushåll (säbo respektive ordinärt) bägge makarna har omvårdnad och/eller städning. Makarna har sina respektive inkomster och förbehållsbelopp beräknas för separata hushåll. Eventuell överföring av resurser ska beräknas så att personen vid ordinärt boende uppnår sitt förbehållsbelopp.

11 LUDVIKA KOMMUN 11 (14) Larm, portabelt Om makepar i gemensamt hushåll är beviljade larm gemensamt ska larmet registreras endast på den person som har den högsta inkomsten. Sammanboende Personer som varaktigt sammanlever under äktenskapsliknande förhållanden utan att vara gifta ska i avgiftsfrågor likställas med makepar och registrerade partners. Föreningsavgifter till religiösa samfund Som allmän princip gäller att begravningsavgift räknas som skatt. Föreningsavgifter till religiösa samfund som före den 1 juli 2002 medräknats som skatt oavsett tillhörighet ska inte ingått vid beräkning av nettoinkomster. Dock har staten i sin lagstiftning upphävt denna princip genom att ange att preliminär skattetabellsmodell ska användas vid beräkningen och då förekommer ett antal religiösa samfunds föreningsavgift i de angivna skattesummorna. Enligt dom i kammarrätten räknas dessa automatiskt som skatt. Helinackordering Förfallodag Frånvaroavdrag Dubbel bosättning Bruten vårdmånad Sjukhusavdrag Hemtjänst i övrigt Förfallodag Timberäkning 1 Timberäkning 2 Timberäkning 3 Avgift förfaller till betalning för period en månad i efterskott. 8 dagar eller mer sammanhängande frånvaro minskar hemtjänstavgiften och serviceavgiften med 50 %. Kostnaden för den gamla bostaden dras av från avgift i max 3 månader oavsett fastighetsägare. Betalning sker för det antal dagar man fått/ nyttjat vård/service respektive bostad. Avdrag för kostnad vid sjukhusvistelse ska göras med aktuellt belopp. Avgift förfaller till betalning för period en månad i efterskott. Insatstid är den tid vård ges hos brukaren Restid, dokumentationstid m m räknas inte in. Under den första vårdmånaden får en tillfällig beräkning av insatstiden göras av biståndsbedömaren. Om utförd insats skiljer sig från förhandsbedömd insats i tid måste detta regleras genom ett nytt biståndsbeslut. Insatsberäkning görs endast per halvtimme. Avrundningar görs så att först när minst 15 minuter utförts räknas det som halvtimme vid sammanhängande vårdtid.

12 LUDVIKA KOMMUN 12 (14) Timberäkning 4 Timberäkning 5 Timberäkning 6 Vård med bara upprepade korta tidsinsatser, mindre än 15 minuter, ska räknas ihop till skälig tidsinsats per månad. Vård/insatser som kräver dubbelbemanning t e x tunga lyft eller annat räknas som om insatsen utförts av en person. Successivt införande av elektronisk beräkning av utförd tid per månad, summan av tiden avrundas till närmaste halvtimme. Städinsats Vid insatsen städning räknas persontimmar - gäller inte i kombination med personlig omvårdnad. Dubbel bosättning Hyreskostnad Vid flytt från ordinärt boende till särskilt boende (servicehus) - hänsyn tas till dubbel bokostnad under högst 3 månader. Den enskilde tar första fastighets-/bostadsrättsägare alternativt Ludvika Hem. Skälig och verifierad kostnad för snöskottning, vägsamfällighetsavgift, trädgårdsskötsel räknas in i hyran.

13 LUDVIKA KOMMUN 13 (14) Avgift i bostad med särskild service för barn och ungdom 2013 För kost i bostad med särskild service för barn och ungdomar ska tas ut en avgift på 0,12 % av aktuellt års prisbasbelopp = kr/månad. Tillämpas även för vuxna i skolgång utanför kommunen. För logi i bostad med särskild service för barn och ungdomar ska tas ut en avgift på 0,12 % av aktuellt års prisbasbelopp = kr/månad, om den enskilde har någon form av inkomst, t ex aktivitetsersättning, i avsikt att kunna försörja sig. Tillämpas även för vuxna i skolgång utanför kommunen. Vid logi räknas en månad alltid som 30 kalenderdagar, det vill säga kr/månad. Prisbasbelopp år 2013 är kr, 0,12 % = kr/månad 37,83 kr Ett dygns måltider under skollunch-dygn 53,40 kr Ett dygns måltider, ej skoldygn 26,70 kr 50,00 % vid frånvaro till viss del, då det är oskäligt att betala för hela dygnet 15,58 kr Avdrag skollunchdagar 0,035 % av basbeloppet 0 kr Hel frånvaro, -100 % frånvaro, borta på semester, hos föräldrar eller liknande.

14 LUDVIKA KOMMUN 14 (14) Avgift för transport av avlidna Enligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL, innefattas i hälso- och sjukvård att ta hand om den som avlider. Kommunen har ansvar för att ta hand om den som avlider i särskilt boende. I ansvaret åligger det kommunen att ansvara för förvaring av avlidna i avvaktan på kistläggning och bisättning. Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar upphör när kroppen lämnas ut för kistläggning eller motsvarande, beroende på traditioner i olika trosinriktningar. Anhöriga/närstående eller den som ordnar med begravningen ska själv kontakta begravningsbyrå eller få transporten utförd på annat sätt från det särskilda boendet till bårhus, eller om önskemål finns om att kistläggning ska ske på rummet/lägenheten. Om anhöriga/närstående eller annan behörig eller kommunen på uppdrag av behörig gjort beställning av transport ska kostnaden faktureras direkt från entreprenören till dödsboet. I de fall behöriga som skulle kunnat ordna med transporten saknas, träder kommunens ansvar in och ordnar transporten till närmaste bårhus på vårdoch omsorgsförvaltningens bekostnad. Vård- och omsorgsförvaltningen ska därefter ta ut avgift av dödsboet för att täcka kostnaden. Avgiften ska vara full kostnad enligt självkostnadsprincipen. Denna avgift är ingen vårdavgift. Den ingår inte i högkostnadsskyddet och jämkas inte enligt lagen om max-taxa.

AVGIFTER. inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service. insatser i Boxholms kommun. Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015. och ersätter tidigare taxor

AVGIFTER. inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service. insatser i Boxholms kommun. Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015. och ersätter tidigare taxor AVGIFTER inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service insatser i Boxholms kommun Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015 och ersätter tidigare taxor 2 (8) Information om avgifter. Riksdagsbeslut reglerar vad kommunen

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) F 1.1 AVGIFTS- OCH TAXESYSTEM FÖR INSATSER INOM VERKSAMHETEN HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG FR.O.M. 2012-03-01 1. Inledning Kommunen får, enligt 8 kap Socialtjänstlagen (SoL), ta ut avgifter

Läs mer

Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014

Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014 Tillämpningsanvisningar 20131203 11 Fastställd av omsorgsnämnden 20131218 Gäller 1 april 2014 t.o.m 31 mars 2015 Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014 2 2 Tillämpningsanvisningar för

Läs mer

AVGIFTER. inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård. Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor

AVGIFTER. inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård. Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor AVGIFTER inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor Information om avgifter inom äldreomsorg Riksdagen beslutade den 14 november

Läs mer

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Allmänt Riktlinjer för avgifter i vård och omsorg Melleruds kommun fr.o.m. Avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och bostad i särskilt boende regleras i 8 kap socialtjänstlagen

Läs mer

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Information kring avgifter och beräkningar enligt maxtaxan Gäller fr o m 2015-03-01-2016-02-29 Maxtaxa gällande avgifter för vård och omsorg och avgifter för

Läs mer

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL)

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL) Avgifter inom Vård & Omsorg Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun (SoL och HSL) 2007 Riksdagen beslutade i november 2001 om nya regler för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg 1(6) Vård, och IFO Antagen av Kommunstyrelsen 2014.356 730 171/14 Riktlinjer Avgifter inom vård och 2 Innehåll Riktlinjer Avgifter inom vård och... 1 Inledning... 3 Grunderna vid beslut om avgift... 3

Läs mer

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eslövs kommun 2008

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eslövs kommun 2008 Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eslövs kommun 2008 Allmänt om avgifter Kommunens möjlighet att ta ut avgifter inom äldre- och handikappomsorg regleras i social-tjänstlagens 8:e kapitel. Kommunfullmäktige

Läs mer

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 2 Innehållsförteckning Avgifter inom äldreomsorgen i Skara kommun... 4 Avgiftsunderlag... 4 Förbehållsbelopp... 5 Särskild prövning av förbehållsbelopp... 6

Läs mer

Avgifter och tillämpningsanvisningar

Avgifter och tillämpningsanvisningar Avgifter och tillämpningsanvisningar för hemtjänst, hyror och måltidskostnader Gäller fr o m 2010-01-01 HEMTJÄNSTAVGIFT Vem skall betala hemtjänstavgift? Avgift erläggs för bistånd enligt 4 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 Avgiften för hemtjänst är inkomstrelaterad och beror på vilka insatser du är beviljad och hur mycket du kan betala.

Läs mer

Avgifter. Vård och Omsorg

Avgifter. Vård och Omsorg Stenungsunds kommun Avgifter för Vård och Omsorg År 2015 Innehållsförteckning OLIKA TYPER AV AVGIFTER... 3 AVGIFTSUNDERLAG... 4 FÖRBEHÅLLSBELOPP... 5 HÖGSTA AVGIFT FÖR OMSORG, MAXTAXA... 6 VAD INGÅR I

Läs mer

Om du väljer att avstå från att lämna uppgifter innebär detta att du får betala full avgift enligt kommunens taxa.

Om du väljer att avstå från att lämna uppgifter innebär detta att du får betala full avgift enligt kommunens taxa. Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) Hur mycket du betalar är individuellt och beror på din ekonomi. För att kunna göra en sådan bedömning behöver omsorgsförvaltningen veta vilka inkomster

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015. Särskilt boende

Avgifter för vård och omsorg 2015. Särskilt boende Avgifter för vård och omsorg 2015 Särskilt boende Avgifter för särskilt boende 2015 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Dessa avgifter

Läs mer

Socialförvaltningen Verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder. Omsorgsavgifter 2015. För äldre och personer med funktionsnedsättning

Socialförvaltningen Verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder. Omsorgsavgifter 2015. För äldre och personer med funktionsnedsättning Socialförvaltningen Verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder Omsorgsavgifter 2015 För äldre och Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) Hur mycket du betalar är individuellt och

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN.

Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Inledning Kommunfullmäktige har i juni 2012 beslutat om ny taxa och tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Avgifter 2015. omsorg/hemtjänst kommunal hälso- och sjukvård

Avgifter 2015. omsorg/hemtjänst kommunal hälso- och sjukvård Avgifter 2015 omsorg/hemtjänst kommunal hälso- och sjukvård 2 Innehåll Inledning... 4 Avgiftsunderlag... 5 Levnadsomkostnader... 6 Bostadskostnad... 7 Omsorgsavgift... 8 Omsorgstaxan... 9 Övriga avgifter...

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun

Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och personer med funktionsnedsättning tar kommunen ut avgifter. Kommunfullmäktige

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg

Avgifter för äldreomsorg Avgifter för äldreomsorg 2015 Göteborg Stad tar ut avgifter för service, stöd och omvårdnad inom äldreomsorgen. Din kostnad beror på vilken inkomst du har, samt hur mycket och vilken slags hjälp du får.

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN 2010 Inledning Omsorgsavgift är ett samlingsbegrepp för avgift som betalas för hjälp i hemmet omvårdnad trygghetslarm matdistribution

Läs mer

Avgifter och tillämpningsanvisningar för vård och omsorg

Avgifter och tillämpningsanvisningar för vård och omsorg Avgifter och tillämpningsanvisningar för vård och omsorg Gäller from 2015-01-01 (Reviderad ändring maxbelopp år 2015) Beslutad av Kommunfullmäktige 2012-12-17 100 HEMTJÄNST Avgifter för beviljade insatser

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER ÄLDREOMSORG OMSORG FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HÄLSO-OCH SJUKVÅRD. Gäller från 150101

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER ÄLDREOMSORG OMSORG FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HÄLSO-OCH SJUKVÅRD. Gäller från 150101 SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER ÄLDREOMSORG OMSORG FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HÄLSO-OCH SJUKVÅRD 2012 Gäller från 150101 Inledning Omsorgsavgift är ett samlingsbegrepp för avgift

Läs mer

Minimibeloppet för 2014 är för ensamstående 5012 kr och för makar/sammanboende 4235 kr/person Detta skall täcka normalkostnader för följande poster:

Minimibeloppet för 2014 är för ensamstående 5012 kr och för makar/sammanboende 4235 kr/person Detta skall täcka normalkostnader för följande poster: Borgholms kommuns taxor 2014 SOCIALNÄMNDEN Avgifter för vård och omsorg Inkomstbegrepp Avgiftsunderlaget beräknas utifrån de aktuella förvärvs- och kapitalinkomster som är skattepliktiga enligt inkomstskattelagstiftningen.

Läs mer

Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014

Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014 Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014 Information kring avgifter och beräkningar av avgiftsutrymme Fastställd av kommunfullmäktige den 25 mars 2013, 51. Revidering av belopp för Maxtaxa och minimibelopp

Läs mer

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad.

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad. Sida 1(5) Avgifter för hemtjänst i eget boende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom hemtjänsten. I denna skrift kan du läsa

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015. Hemtjänst

Avgifter för vård och omsorg 2015. Hemtjänst Avgifter för vård och omsorg 2015 Hemtjänst Avgifter för hemtjänst 2015 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Hemtjänst kan de som behöver

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL TAXA AVSEENDE INSATSER FÖR ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE I HÄRRYDA KOMMUN

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL TAXA AVSEENDE INSATSER FÖR ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE I HÄRRYDA KOMMUN 2012-02-27 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL TAXA AVSEENDE INSATSER FÖR ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE I HÄRRYDA KOMMUN Inledning... 2 Avgiften (8 kap 2 SoL)... 2 Boendekostnad... 4 Inkomstbegreppet (8 kap. 4

Läs mer

Avgifter Vård och omsorg

Avgifter Vård och omsorg Avgifter Vård och omsorg Gäller från och med 2013-10-01 Innehåll: Avgifter Vård och omsorg...1 Innehåll:...2 Ordlista...2 Om avgifter i korthet...3 Individuellt avgiftsbeslut...4 Inkomster...4 Förbehållsbelopp...5

Läs mer

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 Avgifter inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 1 Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och funktionsnedsatta betalar du en avgift. Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

Avgifter inom Vård och omsorg

Avgifter inom Vård och omsorg Sunne kommun Avgifter inom Vård och omsorg Information från Socialförvaltningen i Sunne kommun (SoL och HSL) 2015 Innehållsförteckning. Taxa. Avgifter inom eget boende, särskilt boende. 1. Lagrum 2. Så

Läs mer

Avgifter. Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014

Avgifter. Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014 STORFORS KOMMUN Avgifter Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014 Välfärdsnämnden Vård och omsorg Hemvårdstaxa broschyr 2014 1 Hemvårdstaxa broschyr 2014 2 HUR MYCKET KOSTAR DET? Hälso- och sjukvård

Läs mer

Avgiftsutrymmet beräknas enligt följande:

Avgiftsutrymmet beräknas enligt följande: AVGIFTER FÖR VÅRD, OMSORG OCH SOCIALT STÖD ENLIGT SOCIAL- TJÄNSTLAGEN OCH HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSLAGEN Föreliggande avgiftsbestämmelser utgår från Riksdagens beslut den 14 november 2001 om nya regler för

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN OCKELBO KOMMUN TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN inkl TILLÄMPNINGSANVISNINGAR 2011 KF 56/04 Reviderad SN 86/05 Reviderad SN 104/05 Reviderad SN 86/06 Reviderad SN 56, 68/08 Reviderad SN 47,

Läs mer

Social- och omsorgskontoret Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Social- och omsorgskontoret Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Social- och omsorgskontoret Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 februari 2015 Innehåll Om kommunens avgifter... 3 Avgifter för dig som bor i eget/ordinärt boende... 4

Läs mer

Vård- och omsorgstaxa

Vård- och omsorgstaxa Vård- och omsorgstaxa Gäller från och med 1:a januari 2015 1 Innehåll Förutsättningar vid beräkning av avgifter 3 Garanterad levnadsnivå Individuella tillägg på förbehållsbeloppet 4 Avdrag på förbehållsbeloppet

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun. 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd

Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun. 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd KINDA KOMMUN Socialförvaltningen, vård och omsorg 2011-01-01 Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd 1.2 Förbehållsbelopp 2 Kinda kommuns taxor och avgifter

Läs mer

Datum Sida 12-11-06 1(9) Avgifter inom Vård- och omsorg 2012-02-01

Datum Sida 12-11-06 1(9) Avgifter inom Vård- och omsorg 2012-02-01 Datum Sida 12-11-06 1(9) Avgifter inom Vård- och omsorg 2012-02-01 2(9) Innehåll Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen... 3 Avgiftsutrymme... 3 Allmän omprövning... 3 Inkomst... 3 Förbehållsbelopp...

Läs mer

Avgifter inom Vård och omsorg år 2010

Avgifter inom Vård och omsorg år 2010 Avgifter inom Vård och omsorg år 2010 1(8) Förbehållsbelopp Kommunen ska besluta om den enskildes förbehållsbelopp genom att beräkna levnadskostnader med ledning av ett minimibelopp. Den faktiska boendekostnaden

Läs mer

Uppgifter om aktuella pensioner och bostadstillägg hämtas direkt från Riksförsäkringsverket. Alla betalar hyres- och matkostnad, oavsett inkomst.

Uppgifter om aktuella pensioner och bostadstillägg hämtas direkt från Riksförsäkringsverket. Alla betalar hyres- och matkostnad, oavsett inkomst. Innehåll INLEDNING...3 AVGIFTSBERÄKNING...3 Förbehållsbeloppet...4 Rätt att överklaga...5 HEMTJÄNSTAVGIFT...6 Hemtjänstavgift (omvårdnad)...6 Serviceinsatser (städ, tvätt och inköp)...7 Mat...7 Utkörning

Läs mer

INFORMATION OM AVGIFTER. Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende

INFORMATION OM AVGIFTER. Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende INFORMATION OM AVGIFTER Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende 2013 Innehåll Information om avgifter... 3 Avgiftsutrymme... 3 Avgift omsorg i hemmet... 4 Trygghetslarm... 4 Matleverans...

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg i Eskilstuna kommun

Avgifter inom vård och omsorg i Eskilstuna kommun Avgifter inom vård och omsorg i Eskilstuna kommun Gäller från och med 2012-02-01 Denna broschyr vänder sig till dig som har behov av kommunal vård och omsorg. Här informerar vi om avgifterna för service

Läs mer

AVGIFTER 2015 för äldre- och handikappomsorgen i Mörbylånga kommun

AVGIFTER 2015 för äldre- och handikappomsorgen i Mörbylånga kommun AVGIFTER 2015 för äldre- och handikappomsorgen i Mörbylånga kommun Avgifter för äldre och funktionshindrade 1 juli 2002 infördes maxtaxa för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Maxtaxan är knutet

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2011-03-01 2012-02-28

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2011-03-01 2012-02-28 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2011-03-01 2012-02-28 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Gäller från 1 januari 2015

Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Gäller från 1 januari 2015 Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Gäller från 1 januari 2015 Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Detta är avgiftsbelagt Hemtjänst i ordinärt boende utfört

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen. Vård och omsorg

Avgifter inom socialförvaltningen. Vård och omsorg Avgifter inom socialförvaltningen Vård och omsorg 2015 2 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd 1.2 Förbehållsbelopp 2 Kinda kommuns taxor och avgifter 2.1 Omsorgsavgifter ordinärt boende 2.2 Omsorgsavgifter

Läs mer

Riktlinje för taxor och avgifter inom äldreomsorgen

Riktlinje för taxor och avgifter inom äldreomsorgen DATUM UTSKRIFT 2015-01-13 SIDA 1/7 KAPITEL MYNDIGHETSUTÖVNING AVSNITT TAXOR OCH AVGIFTER GILTIGT INOM SOCIALTJÄNSTEN, VALLENTUNA KOMMUN GODKÄNT DATUM DOKUMENTANSVARIG MONIKA FERNLUND GODKÄNT AV SOCIALNÄMNDEN

Läs mer

Avgifter inom Vård och omsorg år 2013

Avgifter inom Vård och omsorg år 2013 Avgifter inom Vård och omsorg år 2013 1(8) Förbehållsbelopp Kommunen ska besluta om den enskildes förbehållsbelopp genom att beräkna levnadskostnader med ledning av ett minimibelopp. Den faktiska boendekostnaden

Läs mer

Avgifter 2013. Avgifter inom vård och omsorg. Socialförvaltningen informerar

Avgifter 2013. Avgifter inom vård och omsorg. Socialförvaltningen informerar Avgifter 2013 Avgifter inom vård och omsorg Socialförvaltningen informerar Riksdagen beslutade i november 2001 om nya regler för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen (prop. 2000/01:149). Riksdagsbeslutet

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 1 MOTALA KOMMUN KFS 2006:9 05/KS 0219 Ers KFS 2004:14 TAXOR INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN I MOTALA KOMMUN (Antagen av kommunfullmäktige den 29 augusti 2005, 77 och kompletterad den 27 februari 2006,

Läs mer

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning För dig som är under 65 år och bosatt i Stockholms stad och har hemtjänst, bostad med särskild service, dagverksamhet, trygghetslarm

Läs mer

Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård.

Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård. Hemvård Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård. Avgiften för hemvård betalas månadsvis, 12 månader om året. Räkningen skall betalas senast den siste i månaden. Även om du anlitar en annan

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Taxa för hemvårdsavgift Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Taxa Socialnämnden Socialtjänsten Antagen 2012-11-12, Kf 87/12 Ansvar Socialchefen Hemvård Hemtjänst och

Läs mer

Svedala Kommuns 2:09 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 2:09 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Avgifter inom äldre- och handikappomsorg antagen av kommunfullmäktige 2002-08-14, 59 Förbehållsbelopp Gäller från 2002-07-01 Kommunen skall besluta om den enskildes förbehållsbelopp

Läs mer

Avgifter och matkostnader 2015. inom Hemvårdsförvaltningen

Avgifter och matkostnader 2015. inom Hemvårdsförvaltningen Avgifter och matkostnader 2015 inom Hemvårdsförvaltningen Avgiftsbroschyr_tryck.indd 1 2015-03-26 08:39 Innehållsförteckning Information om avgifter...3 Avgiftsuttag...3 Maxtaxa...4 Faktura/betalning...4

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Tillhör kfs 50:2 Rev 2002-12-11 1(9)

EKERÖ KOMMUN Tillhör kfs 50:2 Rev 2002-12-11 1(9) Rev 2002-12-11 1(9) Kommentarer till HEMTJÄNSTTAXA Taxan är insats- och inkomstrelaterad samt innehåller "golv" och "tak" i form av lägsta och högsta avgifter. Taxan innehåller bl a bestämmelser för inkomstberäkning

Läs mer

Avgifter. inom äldreomsorgen. och enheten för. funktionsnedsättning. Jokkmokks Kommun

Avgifter. inom äldreomsorgen. och enheten för. funktionsnedsättning. Jokkmokks Kommun Avgifter inom äldreomsorgen och enheten för funktionsnedsättning 2015 Jokkmokks Kommun Socialtjänsten erbjuder insatser efter biståndsbedömning till äldre och yngre psykiskt eller fysiskt funktionshindrade.

Läs mer

Mönsterås kommun. Socialförvaltningen

Mönsterås kommun. Socialförvaltningen Mönsterås kommun Socialförvaltningen Taxor och avgifter Fr.o.m. 1 januari 2014 0 1 Kontaktuppgifter Vid behov av hemtjänst, trygghetslarm med mera, kontakta biståndshandläggarna: Tel: 0499-170 00 växel

Läs mer

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2012-03-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2012-03-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2012-03-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN Avgifterna gäller fr.o.m. 1 januari 2012 Inledning I denna broschyr får Du information om kommunens avgifter

Läs mer

ommuns författningssamling

ommuns författningssamling Vård- och omsorgsnämndens förslaq till ändrinqar är markerade med överrespektive understruken text Kommunstyrelsens handling nr 1 U/ UU~ V~r'~=-Qçb_QJILSQJ9 s n~itd_cj.i~_ha n dl i ng.ol3.2 -O~ I ommuns

Läs mer

Avgifter. för vård, omsorg samt stöd och service

Avgifter. för vård, omsorg samt stöd och service Avgifter för vård, omsorg samt stöd och service 2012 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg, stöd och service till äldre och till personer med funktionsnedsättning, samt utför hälso- och vårdinsatser.

Läs mer

Avgifter inom äldreomsorgen inklusive tillämpningsanvisningar

Avgifter inom äldreomsorgen inklusive tillämpningsanvisningar Avgifter inom äldreomsorgen inklusive tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2014-09-22, 63 1. Allmänt...3 2. Begreppsdefinitioner...3 2.1 Förkortningar... 3 2.2 Prisbasbelopp... 3 2.3 Förbehållsbelopp...

Läs mer

Avgifter för Hemtjänst 2011

Avgifter för Hemtjänst 2011 Avgifter för Hemtjänst 2011 Vad baseras avgiften på? Hemtjänstinsatserna i Härnösand: hemtjänst insatser i form av: - matdistribution - trygghetslarm Dessa insatser har en avgift enligt en särskild taxa,

Läs mer

Avgifter 2015. För dig som har insatser från: Äldreomsorgen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Hemsjukvården

Avgifter 2015. För dig som har insatser från: Äldreomsorgen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Hemsjukvården Avgifter 2015 För dig som har insatser från: Äldreomsorgen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Hemsjukvården I Västerviks kommun finns en avgift för hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm och

Läs mer

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2014 Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning För dig som är under 65 år och bosatt i Stockholms stad och har hemtjänst, bostad med särskild service, dagverksamhet, trygghetslarm

Läs mer

Gullspångs kommun. Äldreomsorgsavgifter

Gullspångs kommun. Äldreomsorgsavgifter Gullspångs kommun Äldreomsorgsavgifter 2012 Kommunfullmäktige har 2011-12-12 152 fattat beslut om följande avgifter inom äldreomsorgen Hemvård Förbehållsbelopp Förbehållsbeloppet består av hyra, minimibelopp

Läs mer

Avgifter 2014 inom äldre- och handikappomsorg

Avgifter 2014 inom äldre- och handikappomsorg Avgifter 2014 inom äldre- och handikappomsorg HEMVÅRDSFÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning Information om avgifter 4 Maxtaxa 4 Förbehållsbelopp 6 Hemtjänst 8 Hemtjänstinsatser 8 Avsägning av hemtjänstinsatser

Läs mer

Avgifter. inom äldre- och handikappomsorgen. Gäller till och med 31 december 2014. Socialförvaltningen

Avgifter. inom äldre- och handikappomsorgen. Gäller till och med 31 december 2014. Socialförvaltningen Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Gäller till och med 31 december 2014 Socialförvaltningen Bakgrund Regeringens regler från 2002 innebär att ingen ska behöva betala så höga avgifter att de har

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg Avgift betalas alltid av varje person som erhåller en insats, inte per hushåll.

Avgifter inom vård och omsorg Avgift betalas alltid av varje person som erhåller en insats, inte per hushåll. Avgifter inom Vård och Omsorg 2014 Avgifter inom vård och omsorg Avgift betalas alltid av varje person som erhåller en insats, inte per hushåll. Hemtjänstavgift Hemtjänstavgift beräknas på beviljade timmar

Läs mer

Avgifterna inom Socialförvaltningen är fastställda av Kommunfullmäktige. Det görs en uppdatering av maxtaxan efter prisbasbeloppet varje år.

Avgifterna inom Socialförvaltningen är fastställda av Kommunfullmäktige. Det görs en uppdatering av maxtaxan efter prisbasbeloppet varje år. 2014 Avgifterna inom Socialförvaltningen är fastställda av Kommunfullmäktige. Det görs en uppdatering av maxtaxan efter prisbasbeloppet varje år. Taxan är inkomst- och insatsreglerad. Som grund för avgiften

Läs mer

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2015-01-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2015-01-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2015-01-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN Avgifterna gäller fr.o.m. 1 januari 2012 Inledning I denna broschyr får Du information om kommunens avgifter

Läs mer

Avgifter. Vård och omsorg. Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71. Telefon växel 0410-73 30 00

Avgifter. Vård och omsorg. Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71. Telefon växel 0410-73 30 00 Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71 Telefon växel 0410-73 30 00 Öppettider Måndag - torsdag 8-16.30 Fredag 8-15.30 E-post: socialforvaltningen@trelleborg.se Hemsida:

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015

Avgifter för vård och omsorg 2015 Avgifter för vård och omsorg 2015 Avgifter för vård och omsorg, 2015 I kommunen erbjuds en rad tjänster och insatser inom vård och omsorg. För insatserna tar kommunen ut en omsorgsavgift. Avgifterna för

Läs mer

Avgifter för hjälp i hemmet samt hälso- och sjukvård Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i ordinärt boende eller servicehus

Avgifter för hjälp i hemmet samt hälso- och sjukvård Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i ordinärt boende eller servicehus Avgifter för hjälp i hemmet samt hälso- och sjukvård Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i ordinärt boende eller servicehus 2 Denna broschyr är uppdaterad 29 december 2014. Du kan

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg

Avgifter för vård och omsorg Avgifter för vård och omsorg i Sundsvalls kommun 2014 Alla människor i Sverige har rätt att ansöka om stöd och service från kommunen när de behöver det. För den hjälp du blir beviljad, sedan du fått dina

Läs mer

INFORMATION OM AVGIFTER

INFORMATION OM AVGIFTER INFORMATION OM AVGIFTER inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård i 2015 års taxor Gäller från och med 1 januari 2015 och ersätter tidigare taxor VADSTENA KOMMUN Senast reviderad 2015-01-15

Läs mer

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe.

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe. Sida 1(5) Omsorgsavgifter i äldreboende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom kommunens äldreboenden. I denna skrift kan du

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

Avgifter 2015 för vård och omsorg

Avgifter 2015 för vård och omsorg Taxe- och avgiftsnämnden INFORMERAR Avgifter 2015 för vård och omsorg Gäller från 2015-03-01 2 Hemtjänstavgift Allmänt Avgiften är baserad enligt Socialtjänstlagen 8 kap. 5. I lagen regleras hur hög hemtjänstavgift

Läs mer

INFORMATION OM AVGIFTER. Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende

INFORMATION OM AVGIFTER. Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende INFORMATION OM AVGIFTER Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende Mars 2014 Februari 2015 Innehåll Information om avgifter... 3 Avgift omsorg i hemmet... 3 Trygghetslarm... 3 Matleverans...

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 700.3

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 700.3 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 700.3 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2003-12-19 170 2004-02-01 2003/425-730 Kf 2013-11-25 192 2015-01-01 2013/654 AVGIFTER, ALLMÄNNA RIKTLINJER

Läs mer

och sammanboende. För år 2014 motsvarar det 5 012 respektive 4 235 per månad.

och sammanboende. För år 2014 motsvarar det 5 012 respektive 4 235 per månad. 1(7) Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala serviceförvaltningen Börje Klintbo Dnr BAS 2014/150 Avgifter och taxor inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Bakgrund Bas-förvaltningen

Läs mer

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen.

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen. TAXA 2010 1(7) Avgifter inom äldre och handikappomsorgen. Avgiften baseras på varje enskild persons avgiftsutrymme som beräknas enligt följande: 1. Inkomst 2. Minimibelopp 3. Eventuell sänkning av minimibelopp

Läs mer

Avgifter vård och omsorg. Gäller från 1 januari 2015

Avgifter vård och omsorg. Gäller från 1 januari 2015 Avgifter vård och omsorg Gäller från 1 januari 2015 Omsorgsgarantier grundregler för sociala insatser av hög kvalitet Omsorgsgarantierna som antagits av socialnämnden är viktiga grundregler för sociala

Läs mer

ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGSTAXA 2011

ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGSTAXA 2011 ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGSTAXA 2011 HAGFORS KOMMUN 1 (6) Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Maxtaxan inom äldre- och handikappomsorgen infördes den 1 juli 2002 och regleras enligt Socialtjänstlagen,

Läs mer

AVGIFTER INOM VÅRD OCH ÄLDREOMSORGEN. Från 1 januari 2015

AVGIFTER INOM VÅRD OCH ÄLDREOMSORGEN. Från 1 januari 2015 AVGIFTER INOM VÅRD OCH ÄLDREOMSORGEN Från 1 januari 2015 AVGIFTER FÖR OMVÅRDNADSINSATSER Gäller i både ordinärt boende (eget hem) och särskilt boende (äldreboende). Avgift betalas alltid av varje person

Läs mer

Ändrad avgift för kost på gruppbostaden Brinkebo

Ändrad avgift för kost på gruppbostaden Brinkebo SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-09-24 15 (xx) Dnr SN 2010/171 Ändrad avgift för kost på gruppbostaden Brinkebo Sammanfattning Socialnämnden fastställde vid sitt sammanträde 2014-12-18

Läs mer

Avgifter 2015. Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade

Avgifter 2015. Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade Avgifter 2015 Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade Avgifter inom vård och omsorg Hjo kommun tar ut en avgift för den hjälp du får, antingen i form av hemvård, särskilt boende, dagverksamhet

Läs mer

OMVÅRDnad GÄVLE. Maxtaxa 2015. Hjälp i hemmet

OMVÅRDnad GÄVLE. Maxtaxa 2015. Hjälp i hemmet OMVÅRDnad GÄVLE Maxtaxa 2015 Hjälp i hemmet Maxtaxa 2015 Hjälp i hemmet Gävle kommun har en övre gräns för hur mycket omvårdnaden får kosta varje person per månad. Det kallas maxtaxa och beloppet är 1

Läs mer

Information om taxor och avgifter

Information om taxor och avgifter Information om taxor och avgifter inom särskilt boende i Nynäshamns kommun 2007 Den här broschyren beskriver avgifterna för dig som bor med omsorg dygnet runt i s k särskilt boende. I denna broschyr får

Läs mer

Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende

Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende 2015-02-01 Ersätter avgifter inom hemtjänst och särskilt boende 2014-02-01 Avgiftshandläggare: Tfn 0620/68 20 00 vx 88180 Sollefteå Riksdagen har beslutat om

Läs mer

Avgifter 2014 Version 1.0 20080610 Vård och Omsorg Version 4.1 20140103 Vård och Omsorg

Avgifter 2014 Version 1.0 20080610 Vård och Omsorg Version 4.1 20140103 Vård och Omsorg Avgifter 2014 Version 1.04.1 20080610 20140103 Vård Vård och och Omsorg Omsorg Avgiftsbeslutet Insatserna benämns omvårdnad/service oavsett boendeform. Trosa kommun tillämpar maxtaxan enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Hemsjukvård/Rehabilitering 250 kr / månad Ledsagning enligt socialtjänstlagen per tillfälle inklusive första timmen 50 kr per halvtimme därefter

Hemsjukvård/Rehabilitering 250 kr / månad Ledsagning enligt socialtjänstlagen per tillfälle inklusive första timmen 50 kr per halvtimme därefter Avgifter Omsorgsförvaltningen Trollhättan 2015 Avgift Hemtjänst och Boendestöd Nivå 1 534 kr / månad Nivå 2 890 kr / månad Nivå 3 1246 kr / månad Nivå 4 1780 kr / månad Korttidsvistelse 59 kr / dygn Trygg

Läs mer

Information om taxor och avgifter inom hemtjänsten m m i Nynäshamns

Information om taxor och avgifter inom hemtjänsten m m i Nynäshamns Information om taxor och avgifter inom hemtjänsten m m i Nynäshamns kommun Från och med den 1 augusti 2004 har Nynäshamns kommun ändrat avgiftsystemet för äldreomsorg i särskilt boende och för hemtjänst

Läs mer

Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning

Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Avgifter för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 juni 2015 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg, stöd och service till äldre och till personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Innehåller även information om omsorgsgaranti. för äldreboende och hemtjänst. Avgifter. för vård, omsorg och service.

Innehåller även information om omsorgsgaranti. för äldreboende och hemtjänst. Avgifter. för vård, omsorg och service. Innehåller även information om omsorgsgaranti för äldreboende och hemtjänst Avgifter för vård, omsorg och service Foto: Scandinav 2015 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg och service till äldre och

Läs mer