Avgifter/taxor 2013 LUDVIKA KOMMUN 1 (14) Vård- och omsorgsförvaltningen Rev

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avgifter/taxor 2013 LUDVIKA KOMMUN 1 (14) Vård- och omsorgsförvaltningen 2013-03-22 Rev 2013-04-12"

Transkript

1 LUDVIKA KOMMUN 1 (14) Avgifter/taxor Vårdtaxa Hemtjänst i ordinärt boende och särskilt boende utan helinackordering Hemsjukvård för personer med beslut om hemsjukvård, dvs man kan inte själv ta sig till vårdcentralen. Hemtjänst i särskilt boende med helinackordering Serviceavgift för boende med helinackordering Korttidsboende enligt socialtjänstlagen Dagverksamhet för demenshandikappade Matdistribution/servering Portabla trygghetslarm Avgift i bostad med särskild service för barn och ungdom Avgift för transport av avlidna 2. Regler för färdtjänst och taxa för egenavgifter (bilaga 1) Vid frågor kontakta ekonom Håkan Almquist

2 LUDVIKA KOMMUN 2 (14) Vård- och omsorgsavgifter år 2013 Hemtjänstavgift i ordinärt boende och särskilt boende utan helinackordering Per insatstimme ska avgift tas ut med ett belopp om 10 % av maxbeloppet. År 2013 innebär detta 178 kr/insatstimme varje månad. Tiden avrundas till närmaste halvtimme: Under 15 min = 0 min, min = 30 min. Hemtjänstavgift vid särskilt boende med helinackordering För hemtjänst vid helinackorderingsboende ska varje brukare betala högsta maxbeloppet per månad, vilket år 2013 innebär kr/månad. Serviceavgift för boende med helinackordering kr/månad (ersättning för mat) Korttidsboende enligt socialtjänstlagen SoL 80 kr/dygn Dagverksamhet för demenshandikappade 60 kr/dag Matdistribution/servering 45 kr/portion Trygghetslarm 200 kr/månad Förbehållsbelopp år 2013 Vid särskilt boende med helinackordering förbehålls brukaren minst kr, övriga brukare i ordinärt eller särskilt boende minst kr för ensamstående och kr/person för sammanlevande. Begränsning av avgift Maxtaxa SFS 2001:847 Maxbeloppet i taxan avgörs av prisbasbeloppet vilket år 2013 är kr. En brukares sammanlagda vårdavgifter, för t ex hemtjänst, trygghetslarm m m, under en månad får enligt lag aldrig överstiga en tolftedel av 48 % av gällande prisbasbelopp, år 2013 = kr. Om summan av avgifter för vård överstiger maxbeloppet ska detta jämkas. Vid en insats om 10 tim/ månad har man uppnått detta maxbelopp. I det ingår inte hyror eller t ex kostråvaror som får debiteras separat. Besvär Varje individuellt beslut om taxesättning avgifter eller förbehållsbelopp som rör den enskilde kan överklagas i form av förvaltningsbesvär till länsrätten.

3 LUDVIKA KOMMUN 3 (14) Reduktion av avgift Maxtaxa SFS 2001:847 Enligt lag ska hemtjänstavgift vid behov jämkas, kommunerna får frivilligt jämka mer. Ludvika kommun jämkar av tradition mer än vad lagen föreskriver bland annat när det gäller hyror och serviceavgift vid helinackorderingsboende där lagen inte föreskriver jämkning. En avgift kan dock aldrig jämkas nedåt till att bli mindre än 0 kr. Boende i ordinärt boende eller i särskilt boende utan helinackordering (servicehus) Förbehållsbelopp belopp kvar i plånboken, exempel för ensamboende brukare i ordinärt boende. Generellt minimibelopp avsett för ensamboende är kr (2013). Exempel: kr hyresbelopp per månad, varierande från person till person. Den summa förehåll brukare, fyllda 65 år eller äldre, ska ha kvar efter att ha betalt avgift är kr ( ). Har man endast kr reduceras hemtjänstavgiften med 523 kr. Hyran betalas alltid separat av den enskilde. Jämkning Fördelning görs efter publicering av uppgifterna, årliga förändringar beroende på Socialstyrelsens och Konsumentverkets norm. Prioriteringsordningen vid jämkning följer uppställningen nedan. Nr 1 jämkas först och innebär att den enskilde betalar detta sist. 1. Hemtjänstavgift 2. Hemsjukvård ssk 3. Hemsjukvård rehab 4. Trygghetslarm 5. Korttidsboende enligt SoL 6. Dagverksamhet för demenshandikappade 7. Matdistribution/servering

4 LUDVIKA KOMMUN 4 (14) Fördelning år 2013 Varav kan jämkas Varav jämkas inte % % kr/tim kr/mån kr/dygn 19* 61* 4 60 kr/dag 29* 31* 5 45 kr/portion 24* 21* De delar som delvis jämkas ändras inte förrän normerna är publicerade från Socialstyrelsen/Konsumentverket,siffrorna gäller föregående år. *Siffrorna gäller innevarande år. För att jämka en avgift krävs att det finns ett beslut om insats enligt socialtjänstlagen. Servering föregås sällan av sådant beslut och jämkas därför sällan. Eventuellt återstående behov för att uppnå förbehållsbeloppet får sökas i form av försörjningsstöd.

5 LUDVIKA KOMMUN 5 (14) Hemsjukvård För hembesök av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast i ordinärt boende (hemsjukvård) ska en avgift på 150 kronor tas ut. Vid besök av flera professioner under samma dygn tas en avgift ut för varje profession om inte samordning skett på vårdgivarens initiativ. Avgift för hemsjukvård får maximalt uppgå till 450 kronor per person och månad. Barn och ungdomar under 20 år betalar ingen avgift. Avgift för hemsjukvård ska ingå i kommunens maxtaxa. Tillämpning Vid behandling av familj under ett dygn, oavsett hur många hembesök som gjorts och oavsett hur många personer i familjen som varit föremål för behandling ska endast en avgift tas ut. Om vårdgivaren samordnar besök av flera professioner samtidigt (sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast) ska detta räknas som en avgift. I övriga fall ska avgift beräknas per profession. Om ett av vårdgivaren samordnat besök sker tillsammans med personal från Landstinget, till exempel en läkare, tas avgift ut från båda huvudmännen. Som besök räknas också utprovning/inställning/justering av hjälpmedel om det sker i hemmet av ovan professioner. Tekniska hjälpmedel Avgift om 150 kr ska tas ut vid utlämnande av komplett hjälpmedel inklusive tillbehör. Avgift om 150 kr ska tas ut för varje kompletterande tillbehör vid efterkommande bedömningar. Barn och ungdomar under 20 år betalar ingen avgift för hjälpmedel. Avgift för tekniska hjälpmedel ingår inte i kommunens maxtaxa. Tillämpning/information Hjälpmedelsavgift betalas inte för inkontinenshjälpmedel, förskrivna förbrukningsartiklar eller för reservdelar. Den enskilde betalar själv för förbrukningsartiklar och för eventuell arbetskostnad för byte av till exempel däck eller slang till rullstol, batterier till hörapparater och lysrör till optik. Den enskilde betalar för rengöring av hjälpmedel om det inte rengjorts innan det lämnas in för reparation. För borttappade eller förstörda hjälpmedel kräver kommunen ersättning om nytt motsvarande hjälpmedel skall lånas ut, om inte särskilda skäl talar för annat. Den enskilde bör kontrollera sin hemförsäkring så att den täcker aktuella hjälpmedel.

6 LUDVIKA KOMMUN 6 (14) Transporter, ned- och uppmontering av hjälpmedel vid flytt inom ordinärt boende i kommunen Vid flyttning och demontering/montering av fast monterade hjälpmedel mellan bostäder i ordinärt boende inom kommunen kontaktar förskrivaren LD Hjälpmedel för detta uppdrag. Den enskilde skall betala den faktiska kostnaden för demontering, transport och eventuell uppmontering. Detta gäller även hjälpmedel som inte är fast monterade, men som måste monteras isär för att kunna flyttas, till exempel en säng.

7 LUDVIKA KOMMUN 7 (14) Boende i särskilt boende med helinackordering Förbehållsbeloppet ska vara minst kr för personliga behov. Exempel (avgift/mån) ensamboende brukare i särskilt boende med helinackordering (2013 års belopp) Hemtjänstavgift Serviceavgift - kost Hyresbelopp/mån varierande från person till person I detta exempel ska den enskilde ha minst kr/månad kvar när räkning på kr är betald. Skulle den enskilde endast ha kr kvar ska hemtjänstavgiften minskas med 500 kr. Hemtjänstavgift, serviceavgift och hyra debiteras på samma räkning. Fördelning år 2013 Avgift/hyra Kan jämkas Jämkas inte % % Hemtjänstavgift kr 100 Hyra för boende vid helinackordering. Varierande hyreskostnad enligt separat hyresavtal x kr 100 Serviceavgift (kostråvaror) för boende vid helinackordering kr 100 Prioriteringsordning vid jämkning av avgifter vid helinackordering Hemtjänstavgift jämkas först - betalas sist - om det finns pengar kvar till det. Serviceavgiften jämkas som andra steg. Sist jämkas hyresbeloppet - detta betalas alltså först av den enskilde. Avgiften jämkas maximalt ner till 0 kr/månad, eventuellt återstående behov för att uppnå förbehållsbeloppet får sökas i form av försörjningsstöd.

8 LUDVIKA KOMMUN 8 (14) Minimibelopp Minimibelopp ska täcka normalkostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, förbrukningsvaror, resor, vissa möbler, husgeråd och läkemedel. Konsumentverkets beräkningar för ensamstående i ålder 61+ ska vara normerande. Generellt minimibelopp i ordinärt boende och servicehus Totalt ska minimibeloppet lägst per månad utgöra en tolftedel av 1,3546 gånger prisbasbeloppet för ensamstående eller 1,1446 gånger prisbasbeloppet för var och en av sammanlevande make/maka. I krontal är detta för ensamstående för enskild sammanlevande make/maka kr kr Generellt minimibelopp vid helinackordering När avgifter och hyra är betald ska den som bor i helinackordering förbehållas minst kr varje månad, avgifterna/hyran kan max sättas ned till 0 kr i helinackorderingsboende, den enskilde får ingen fyllnadsbetalning för att uppnå förbehållet kr. Individuellt minimibelopp (förbehållsbelopp) Om särskilda omständigheter föreligger för ett varaktigt och väsentligt behov av högre förbehållsbelopp, ska kommunen individuellt öka förbehållsbeloppet i skälig omfattning. Individuell bedömning ska göras för att se om en enskilde har högre kostnader för sin livsföring än Konsumentverkets norm anger. Detta kan till exempel vara kostnader för god man, specialkost eller annat varaktigt behov som innebär väsentliga merkostnader. Övriga och individuella förbehållsbelopp - minimibelopp Yngre funktionshindrade Brukare under 65 år får ett individuellt tillägg med 10 % av det generella minimibeloppet, det vill säga 502 kr/mån år Eventuell handikappersättning ska beaktas i detta sammanhang. God man Eventuell kostnad för god man tilldelas den enskilde som individuellt minimibelopp. Allergier m m Om den enskilde har styrkta, varaktiga och väsentligt högre kostnader för sin livsföring på grund av allergier eller annat kan den enskilde få individuellt minimibelopp för att kompensera merkostnaden.

9 LUDVIKA KOMMUN 9 (14) Kvarboendeskydd Avgifter kan också jämkas/reduceras för att eventuellt kvarboende make/ maka eller sambo inte ska få oskäligt försämrad ekonomi på grund av make/maka/sambos flytt till särskilt boende med helinackordering oavsett eget behov av vård/omsorg. Den kvarboende maken ska förebehållas minst kr (år 2013) utöver bostadskostnaden. Hyra Den enskilde ska alltid förbehållas medel så att bostadskostnaden kan betalas. Schablonhyror får inte tillämpas utan det är den faktiska hyran som ska användas vid avgiftsbeslut. Eventuellt bostadsbidrag räknas alltid som inkomst. Hyran tillsammans med det generella och det individuella förbehållsbeloppet ska utgöra den enskildes totala förbehållsbelopp.

10 LUDVIKA KOMMUN 10 (14) Avgiftsunderlag Avgiftsunderlag är den inkomst den enskilde kan antas komma att få de närmaste tolv månaderna fördelat med lika belopp varje månad. Avgiftsunderlaget för den enskilde ska beräknas på det sätt som lagstiftningen stadgar. Avgiftsunderlaget är den totala nettosumman av den enskildes inkomster enligt inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital. Inkomstslaget kapital ska vara den faktiska inkomsten den 31 december året eller två år innan avgift ska tas ut, de övriga inkomstslagen ska beräknas för en tolvmånadersperiod framåt. Förmögenhet påverkar endast genom att dess avkastning räknas som inkomst (av kapital) och skatten medräknas i summa total skatt som minskar ner bruttoinkomsterna till nettoinkomst. Avgiftsunderlaget används för att kunna tillförsäkra den enskilde att han/hon har tillräckliga medel till bostad och den dagliga livsföringen i övrigt, samt för att därmed kunna jämka avgifterna. Undantag Undantag görs i Ludvika kommun genom att inte ta med realisationsvinst efter försäljning av fastighet vid avgiftsberäkningen. Makepar-beräkning 1a I ett gemensamt hushåll bor två makar, endast den ena personen har omvårdnad. Två principer för beräkning ska användas, dels beräkning av den enskildes egna inkomster, dels sammanslagning av makarnas inkomster delat med två. Den mest förmånliga principen för den enskilde ska väljas. Förbehållsbeloppet är för gemensamt hushåll delat med 2. Makepar-beräkning 1b I ett gemensamt hushåll bor två makar, bägge makarna har omvårdnad och/eller städning. Inkomsterna beräknas genom sammanslagning av hushållets inkomster delat med två för vardera parten. Förbehållsbeloppet är för gemensamt hushåll delat med två för vardera parten, maxtaxebelopp för vardera parten. Makepar-beräkning 2a Olika hushåll (särskilt boende - säbo, respektive ordinärt boende) endast säbon har omvårdnad och/eller städning. Säbon beräknas utifrån sina inkomster och eget högt förbehåll och kvarvarande maka ordinärt boende beräknas så att det inte uppstår en oskäligt försämrad ekonomi för den kvarvarande. Eventuell överföring av resurser, se beräkning 2b. Makepar-beräkning 2b Olika hushåll (säbo respektive ordinärt) bägge makarna har omvårdnad och/eller städning. Makarna har sina respektive inkomster och förbehållsbelopp beräknas för separata hushåll. Eventuell överföring av resurser ska beräknas så att personen vid ordinärt boende uppnår sitt förbehållsbelopp.

11 LUDVIKA KOMMUN 11 (14) Larm, portabelt Om makepar i gemensamt hushåll är beviljade larm gemensamt ska larmet registreras endast på den person som har den högsta inkomsten. Sammanboende Personer som varaktigt sammanlever under äktenskapsliknande förhållanden utan att vara gifta ska i avgiftsfrågor likställas med makepar och registrerade partners. Föreningsavgifter till religiösa samfund Som allmän princip gäller att begravningsavgift räknas som skatt. Föreningsavgifter till religiösa samfund som före den 1 juli 2002 medräknats som skatt oavsett tillhörighet ska inte ingått vid beräkning av nettoinkomster. Dock har staten i sin lagstiftning upphävt denna princip genom att ange att preliminär skattetabellsmodell ska användas vid beräkningen och då förekommer ett antal religiösa samfunds föreningsavgift i de angivna skattesummorna. Enligt dom i kammarrätten räknas dessa automatiskt som skatt. Helinackordering Förfallodag Frånvaroavdrag Dubbel bosättning Bruten vårdmånad Sjukhusavdrag Hemtjänst i övrigt Förfallodag Timberäkning 1 Timberäkning 2 Timberäkning 3 Avgift förfaller till betalning för period en månad i efterskott. 8 dagar eller mer sammanhängande frånvaro minskar hemtjänstavgiften och serviceavgiften med 50 %. Kostnaden för den gamla bostaden dras av från avgift i max 3 månader oavsett fastighetsägare. Betalning sker för det antal dagar man fått/ nyttjat vård/service respektive bostad. Avdrag för kostnad vid sjukhusvistelse ska göras med aktuellt belopp. Avgift förfaller till betalning för period en månad i efterskott. Insatstid är den tid vård ges hos brukaren Restid, dokumentationstid m m räknas inte in. Under den första vårdmånaden får en tillfällig beräkning av insatstiden göras av biståndsbedömaren. Om utförd insats skiljer sig från förhandsbedömd insats i tid måste detta regleras genom ett nytt biståndsbeslut. Insatsberäkning görs endast per halvtimme. Avrundningar görs så att först när minst 15 minuter utförts räknas det som halvtimme vid sammanhängande vårdtid.

12 LUDVIKA KOMMUN 12 (14) Timberäkning 4 Timberäkning 5 Timberäkning 6 Vård med bara upprepade korta tidsinsatser, mindre än 15 minuter, ska räknas ihop till skälig tidsinsats per månad. Vård/insatser som kräver dubbelbemanning t e x tunga lyft eller annat räknas som om insatsen utförts av en person. Successivt införande av elektronisk beräkning av utförd tid per månad, summan av tiden avrundas till närmaste halvtimme. Städinsats Vid insatsen städning räknas persontimmar - gäller inte i kombination med personlig omvårdnad. Dubbel bosättning Hyreskostnad Vid flytt från ordinärt boende till särskilt boende (servicehus) - hänsyn tas till dubbel bokostnad under högst 3 månader. Den enskilde tar första fastighets-/bostadsrättsägare alternativt Ludvika Hem. Skälig och verifierad kostnad för snöskottning, vägsamfällighetsavgift, trädgårdsskötsel räknas in i hyran.

13 LUDVIKA KOMMUN 13 (14) Avgift i bostad med särskild service för barn och ungdom 2013 För kost i bostad med särskild service för barn och ungdomar ska tas ut en avgift på 0,12 % av aktuellt års prisbasbelopp = kr/månad. Tillämpas även för vuxna i skolgång utanför kommunen. För logi i bostad med särskild service för barn och ungdomar ska tas ut en avgift på 0,12 % av aktuellt års prisbasbelopp = kr/månad, om den enskilde har någon form av inkomst, t ex aktivitetsersättning, i avsikt att kunna försörja sig. Tillämpas även för vuxna i skolgång utanför kommunen. Vid logi räknas en månad alltid som 30 kalenderdagar, det vill säga kr/månad. Prisbasbelopp år 2013 är kr, 0,12 % = kr/månad 37,83 kr Ett dygns måltider under skollunch-dygn 53,40 kr Ett dygns måltider, ej skoldygn 26,70 kr 50,00 % vid frånvaro till viss del, då det är oskäligt att betala för hela dygnet 15,58 kr Avdrag skollunchdagar 0,035 % av basbeloppet 0 kr Hel frånvaro, -100 % frånvaro, borta på semester, hos föräldrar eller liknande.

14 LUDVIKA KOMMUN 14 (14) Avgift för transport av avlidna Enligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL, innefattas i hälso- och sjukvård att ta hand om den som avlider. Kommunen har ansvar för att ta hand om den som avlider i särskilt boende. I ansvaret åligger det kommunen att ansvara för förvaring av avlidna i avvaktan på kistläggning och bisättning. Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar upphör när kroppen lämnas ut för kistläggning eller motsvarande, beroende på traditioner i olika trosinriktningar. Anhöriga/närstående eller den som ordnar med begravningen ska själv kontakta begravningsbyrå eller få transporten utförd på annat sätt från det särskilda boendet till bårhus, eller om önskemål finns om att kistläggning ska ske på rummet/lägenheten. Om anhöriga/närstående eller annan behörig eller kommunen på uppdrag av behörig gjort beställning av transport ska kostnaden faktureras direkt från entreprenören till dödsboet. I de fall behöriga som skulle kunnat ordna med transporten saknas, träder kommunens ansvar in och ordnar transporten till närmaste bårhus på vårdoch omsorgsförvaltningens bekostnad. Vård- och omsorgsförvaltningen ska därefter ta ut avgift av dödsboet för att täcka kostnaden. Avgiften ska vara full kostnad enligt självkostnadsprincipen. Denna avgift är ingen vårdavgift. Den ingår inte i högkostnadsskyddet och jämkas inte enligt lagen om max-taxa.

Avgifter/taxor 2012 LUDVIKA KOMMUN 1 (11) Vård- och omsorgsförvaltningen Reviderad

Avgifter/taxor 2012 LUDVIKA KOMMUN 1 (11) Vård- och omsorgsförvaltningen Reviderad LUDVIKA KOMMUN 1 (11) Avgifter/taxor 2012 1. Vårdtaxa Hemtjänst i ordinärt boende och särskilt boende utan helinackordering Hemtjänst i särskilt boende med helinackordering Serviceavgift för boende med

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) F 1.1 AVGIFTS- OCH TAXESYSTEM FÖR INSATSER INOM VERKSAMHETEN HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG FR.O.M. 2012-03-01 1. Inledning Kommunen får, enligt 8 kap Socialtjänstlagen (SoL), ta ut avgifter

Läs mer

AVGIFTER. inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service. insatser i Boxholms kommun. Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015. och ersätter tidigare taxor

AVGIFTER. inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service. insatser i Boxholms kommun. Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015. och ersätter tidigare taxor AVGIFTER inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service insatser i Boxholms kommun Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015 och ersätter tidigare taxor 2 (8) Information om avgifter. Riksdagsbeslut reglerar vad kommunen

Läs mer

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 706:1 Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-12-15 Reviderad

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Antaget i Socialnämnden 2007-02-21. Antaget i Kommunfullmäktige 2007-04-24.

Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Antaget i Socialnämnden 2007-02-21. Antaget i Kommunfullmäktige 2007-04-24. 1 (5) 2007-03-12 Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Antaget i Socialnämnden 2007-02-21. Antaget i Kommunfullmäktige 2007-04-24. I juli 2002 kom nya regler i socialtjänstlagen

Läs mer

Sammandrag av 8 kap. socialtjänstlagen (SoL) om avgifter

Sammandrag av 8 kap. socialtjänstlagen (SoL) om avgifter Bilaga 1 Sammandrag av 8 kap. socialtjänstlagen (SoL) om avgifter Infördes den 1 juli 2002 (inkomstberäkning den 1 januari 2003) Baseras på prisbasbeloppet som fastställs av regeringen varje år (enl. lagen

Läs mer

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 706:1 Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-12-15 Reviderad

Läs mer

Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014

Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014 Tillämpningsanvisningar 20131203 11 Fastställd av omsorgsnämnden 20131218 Gäller 1 april 2014 t.o.m 31 mars 2015 Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014 2 2 Tillämpningsanvisningar för

Läs mer

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL)

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL) Avgifter inom Vård & Omsorg Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun (SoL och HSL) 2007 Riksdagen beslutade i november 2001 om nya regler för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Allmänt Riktlinjer för avgifter i vård och omsorg Melleruds kommun fr.o.m. Avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och bostad i särskilt boende regleras i 8 kap socialtjänstlagen

Läs mer

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 2 Innehållsförteckning Avgifter inom äldreomsorgen i Skara kommun... 4 Avgiftsunderlag... 4 Förbehållsbelopp... 5 Särskild prövning av förbehållsbelopp... 6

Läs mer

Policy Avgifter. för avgiftssystemet inom äldre- och handikappomsorgen. [Skriv text]

Policy Avgifter. för avgiftssystemet inom äldre- och handikappomsorgen. [Skriv text] Policy Avgifter för avgiftssystemet inom äldre- och handikappomsorgen [Skriv text] INNEHÅLL 1 Allmänt... 3 Lagrum... 3 Huvudprinciper i avgiftssystemet... 3 Högkostnadsskydd... 3 Avgiftsutrymme... 4 2

Läs mer

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg 1(6) Vård, och IFO Antagen av Kommunstyrelsen 2014.356 730 171/14 Riktlinjer Avgifter inom vård och 2 Innehåll Riktlinjer Avgifter inom vård och... 1 Inledning... 3 Grunderna vid beslut om avgift... 3

Läs mer

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Information kring avgifter och beräkningar enligt maxtaxan Gäller fr o m 2015-03-01-2016-02-29 Maxtaxa gällande avgifter för vård och omsorg och avgifter för

Läs mer

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eslövs kommun 2008

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eslövs kommun 2008 Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eslövs kommun 2008 Allmänt om avgifter Kommunens möjlighet att ta ut avgifter inom äldre- och handikappomsorg regleras i social-tjänstlagens 8:e kapitel. Kommunfullmäktige

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 Avgiften för hemtjänst är inkomstrelaterad och beror på vilka insatser du är beviljad och hur mycket du kan betala.

Läs mer

Om du väljer att avstå från att lämna uppgifter innebär detta att du får betala full avgift enligt kommunens taxa.

Om du väljer att avstå från att lämna uppgifter innebär detta att du får betala full avgift enligt kommunens taxa. Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) Hur mycket du betalar är individuellt och beror på din ekonomi. För att kunna göra en sådan bedömning behöver omsorgsförvaltningen veta vilka inkomster

Läs mer

AVGIFTER. inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård. Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor

AVGIFTER. inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård. Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor AVGIFTER inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor Information om avgifter inom äldreomsorg Riksdagen beslutade den 14 november

Läs mer

Socialförvaltningen Verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder. Omsorgsavgifter 2015. För äldre och personer med funktionsnedsättning

Socialförvaltningen Verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder. Omsorgsavgifter 2015. För äldre och personer med funktionsnedsättning Socialförvaltningen Verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder Omsorgsavgifter 2015 För äldre och Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) Hur mycket du betalar är individuellt och

Läs mer

AVGIFTER I SÄRSKILDA BOENDEFORMER OCH ORDINÄRT BOENDE...

AVGIFTER I SÄRSKILDA BOENDEFORMER OCH ORDINÄRT BOENDE... 1-6 Innehållsförteckning AVGIFTER I SÄRSKILDA BOENDEFORMER OCH ORDINÄRT BOENDE.... 2 Bakgrund... 2 Maxtaxa... 2 Förbehållsbeloppet... 2 Minimibelopp... 3 Höjning av minimibeloppet.... 3 Beräkning av avgiftsunderlag...

Läs mer

Avgifter och tillämpningsanvisningar

Avgifter och tillämpningsanvisningar Avgifter och tillämpningsanvisningar för hemtjänst, hyror och måltidskostnader Gäller fr o m 2010-01-01 HEMTJÄNSTAVGIFT Vem skall betala hemtjänstavgift? Avgift erläggs för bistånd enligt 4 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg

Avgifter för äldreomsorg Avgifter för äldreomsorg 2015 Göteborg Stad tar ut avgifter för service, stöd och omvårdnad inom äldreomsorgen. Din kostnad beror på vilken inkomst du har, samt hur mycket och vilken slags hjälp du får.

Läs mer

Avgifter. Vård och Omsorg

Avgifter. Vård och Omsorg Stenungsunds kommun Avgifter för Vård och Omsorg År 2015 Innehållsförteckning OLIKA TYPER AV AVGIFTER... 3 AVGIFTSUNDERLAG... 4 FÖRBEHÅLLSBELOPP... 5 HÖGSTA AVGIFT FÖR OMSORG, MAXTAXA... 6 VAD INGÅR I

Läs mer

Avgifter 2015. omsorg/hemtjänst kommunal hälso- och sjukvård

Avgifter 2015. omsorg/hemtjänst kommunal hälso- och sjukvård Avgifter 2015 omsorg/hemtjänst kommunal hälso- och sjukvård 2 Innehåll Inledning... 4 Avgiftsunderlag... 5 Levnadsomkostnader... 6 Bostadskostnad... 7 Omsorgsavgift... 8 Omsorgstaxan... 9 Övriga avgifter...

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015. Särskilt boende

Avgifter för vård och omsorg 2015. Särskilt boende Avgifter för vård och omsorg 2015 Särskilt boende Avgifter för särskilt boende 2015 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Dessa avgifter

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDRADEOMSORGEN. Förenklad version

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDRADEOMSORGEN. Förenklad version TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDRADEOMSORGEN Förenklad version 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid SOCIALTJÄNSTLAGEN 3 DEN ENSKILDES AVGIFT 3 FÖRBEHÅLLSBELOPPET 3 MINIMIBELOPPET 3 HYRA OCH BOENDEAVGIFT

Läs mer

Minimibeloppet för 2014 är för ensamstående 5012 kr och för makar/sammanboende 4235 kr/person Detta skall täcka normalkostnader för följande poster:

Minimibeloppet för 2014 är för ensamstående 5012 kr och för makar/sammanboende 4235 kr/person Detta skall täcka normalkostnader för följande poster: Borgholms kommuns taxor 2014 SOCIALNÄMNDEN Avgifter för vård och omsorg Inkomstbegrepp Avgiftsunderlaget beräknas utifrån de aktuella förvärvs- och kapitalinkomster som är skattepliktiga enligt inkomstskattelagstiftningen.

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN 2010 Inledning Omsorgsavgift är ett samlingsbegrepp för avgift som betalas för hjälp i hemmet omvårdnad trygghetslarm matdistribution

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2014. Särskilt boende

Avgifter för vård och omsorg 2014. Särskilt boende Avgifter för vård och omsorg 2014 Särskilt boende Avgifter för särskilt boende 2014 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Dessa avgifter

Läs mer

Avgifter Vård och stöd. Gäller från

Avgifter Vård och stöd. Gäller från Avgifter Vård och stöd Gäller från 2017-01-01 Allmänt om avgifter inom vård och omsorg Bestämmelserna kring avgiftssystemet finns i Socialtjänstlagen kap 8 kap 2-9 och gäller avgift för vård, omsorg,

Läs mer

Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014

Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014 Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014 Information kring avgifter och beräkningar av avgiftsutrymme Fastställd av kommunfullmäktige den 25 mars 2013, 51. Revidering av belopp för Maxtaxa och minimibelopp

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN.

Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Inledning Kommunfullmäktige har i juni 2012 beslutat om ny taxa och tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Information om 2012 års avgifter för insatser till personer med funktionsnedsättning under 65 år

Information om 2012 års avgifter för insatser till personer med funktionsnedsättning under 65 år Information om 2012 års avgifter för insatser till personer med funktionsnedsättning under 65 år För insatser till personer med funktionsnedsättning såsom hemtjänst, dagverksamhet, trygghetslarm och bostad

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för avgifter i Norrtälje kommun enligt Socialtjänstlagen (SoL) för äldre och funktionshindrade i Norrtälje kommun

Tillämpningsanvisningar för avgifter i Norrtälje kommun enligt Socialtjänstlagen (SoL) för äldre och funktionshindrade i Norrtälje kommun Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun Tillämpningsanvisningar för avgifter i Norrtälje kommun enligt Socialtjänstlagen (SoL) för äldre och funktionshindrade i Norrtälje kommun Gäller från 2014-01-01

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER ÄLDREOMSORG OMSORG FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HÄLSO-OCH SJUKVÅRD. Gäller från 150101

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER ÄLDREOMSORG OMSORG FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HÄLSO-OCH SJUKVÅRD. Gäller från 150101 SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER ÄLDREOMSORG OMSORG FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HÄLSO-OCH SJUKVÅRD 2012 Gäller från 150101 Inledning Omsorgsavgift är ett samlingsbegrepp för avgift

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2014. Hemtjänst

Avgifter för vård och omsorg 2014. Hemtjänst Avgifter för vård och omsorg 2014 Hemtjänst Avgifter för hemtjänst 2014 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Hemtjänst kan de som behöver

Läs mer

Avgifter inom Vård och omsorg

Avgifter inom Vård och omsorg Sunne kommun Avgifter inom Vård och omsorg Information från Socialförvaltningen i Sunne kommun (SoL och HSL) 2015 Innehållsförteckning. Taxa. Avgifter inom eget boende, särskilt boende. 1. Lagrum 2. Så

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015. Hemtjänst

Avgifter för vård och omsorg 2015. Hemtjänst Avgifter för vård och omsorg 2015 Hemtjänst Avgifter för hemtjänst 2015 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Hemtjänst kan de som behöver

Läs mer

Avgifter och tillämpningsanvisningar för vård och omsorg

Avgifter och tillämpningsanvisningar för vård och omsorg Avgifter och tillämpningsanvisningar för vård och omsorg Gäller from 2015-01-01 (Reviderad ändring maxbelopp år 2015) Beslutad av Kommunfullmäktige 2012-12-17 100 HEMTJÄNST Avgifter för beviljade insatser

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling

Katrineholms kommuns författningssamling Vård- och omsorgsnämndens förslag till ändringar är markerade med röd över- respektive understruken text. Vård- och omsorgsnämndens handling nr 29/2009 Katrineholms kommuns författningssamling Avgifter

Läs mer

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad.

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad. Sida 1(5) Avgifter för hemtjänst i eget boende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom hemtjänsten. I denna skrift kan du läsa

Läs mer

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 Avgifter inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 1 Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och funktionsnedsatta betalar du en avgift. Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

Avgifter Vård och omsorg

Avgifter Vård och omsorg Avgifter Vård och omsorg Gäller från och med 2013-10-01 Innehåll: Avgifter Vård och omsorg...1 Innehåll:...2 Ordlista...2 Om avgifter i korthet...3 Individuellt avgiftsbeslut...4 Inkomster...4 Förbehållsbelopp...5

Läs mer

Avgifter. Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014

Avgifter. Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014 STORFORS KOMMUN Avgifter Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014 Välfärdsnämnden Vård och omsorg Hemvårdstaxa broschyr 2014 1 Hemvårdstaxa broschyr 2014 2 HUR MYCKET KOSTAR DET? Hälso- och sjukvård

Läs mer

Avgifter. inom äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård. i Lessebo kommun, år 2016

Avgifter. inom äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård. i Lessebo kommun, år 2016 Avgifter inom äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård i Lessebo kommun, år 2016 Avgifter i Lessebo kommun Kommunens möjlighet att ta ut avgifter inom äldreomsorgen regleras i socialtjänstlagens (SoL)

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun

Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och personer med funktionsnedsättning tar kommunen ut avgifter. Kommunfullmäktige

Läs mer

Avgiftsutrymmet beräknas enligt följande:

Avgiftsutrymmet beräknas enligt följande: AVGIFTER FÖR VÅRD, OMSORG OCH SOCIALT STÖD ENLIGT SOCIAL- TJÄNSTLAGEN OCH HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSLAGEN Föreliggande avgiftsbestämmelser utgår från Riksdagens beslut den 14 november 2001 om nya regler för

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL TAXA AVSEENDE INSATSER FÖR ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE I HÄRRYDA KOMMUN

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL TAXA AVSEENDE INSATSER FÖR ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE I HÄRRYDA KOMMUN 2012-02-27 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL TAXA AVSEENDE INSATSER FÖR ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE I HÄRRYDA KOMMUN Inledning... 2 Avgiften (8 kap 2 SoL)... 2 Boendekostnad... 4 Inkomstbegreppet (8 kap. 4

Läs mer

FÖR DIG SOM HAR HEMTJÄNST OCH SOM BOR I HÅBO KOMMUN. Avgifter för äldreomsorg 2017

FÖR DIG SOM HAR HEMTJÄNST OCH SOM BOR I HÅBO KOMMUN. Avgifter för äldreomsorg 2017 FÖR DIG SOM HAR HEMTJÄNST OCH SOM BOR I HÅBO KOMMUN Avgifter för äldreomsorg 2017 Vad påverkar din avgift? För service, vård och omsorgsinsatser inom äldreomsorgen tar Håbo kommun ut en avgift. Avgifterna

Läs mer

Avgifter för omsorg om äldre och funktionshindrade 2016

Avgifter för omsorg om äldre och funktionshindrade 2016 Avgifter för omsorg om äldre och funktionshindrade 2016 Till den som av olika skäl inte kan klara sig själv ges service, omvårdnad och omsorg. Det här dokumentet handlar i korthet om Tierps kommuns omsorgsavgifter

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN OCKELBO KOMMUN TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN inkl TILLÄMPNINGSANVISNINGAR 2011 KF 56/04 Reviderad SN 86/05 Reviderad SN 104/05 Reviderad SN 86/06 Reviderad SN 56, 68/08 Reviderad SN 47,

Läs mer

Avgifter inom äldreomsorgen. Gäller from 1 april 2017

Avgifter inom äldreomsorgen. Gäller from 1 april 2017 2017 Avgifter inom äldreomsorgen Gäller from 1 april 2017 1 Avgifter Äldreomsorgen i Bollebygds kommun kan erbjuda dig som inte kan klara dig själv personlig och/eller social omvårdnad och service. Vi

Läs mer

Avgifter äldreomsorg, omsorg funktionsnedsatta samt hemsjukvård Omsorgs- och socialförvaltningen

Avgifter äldreomsorg, omsorg funktionsnedsatta samt hemsjukvård Omsorgs- och socialförvaltningen Avgifter 2017 äldreomsorg, omsorg funktionsnedsatta samt hemsjukvård 2017-03-01 Omsorgs- och socialförvaltningen Information om avgifter inom äldreomsorg Riksdagen beslutade den 14 november 2001 om regler

Läs mer

Uppgifter om aktuella pensioner och bostadstillägg hämtas direkt från Riksförsäkringsverket. Alla betalar hyres- och matkostnad, oavsett inkomst.

Uppgifter om aktuella pensioner och bostadstillägg hämtas direkt från Riksförsäkringsverket. Alla betalar hyres- och matkostnad, oavsett inkomst. Innehåll INLEDNING...3 AVGIFTSBERÄKNING...3 Förbehållsbeloppet...4 Rätt att överklaga...5 HEMTJÄNSTAVGIFT...6 Hemtjänstavgift (omvårdnad)...6 Serviceinsatser (städ, tvätt och inköp)...7 Mat...7 Utkörning

Läs mer

Socialförvaltningen informerar Avgifter

Socialförvaltningen informerar Avgifter Socialförvaltningen informerar Avgifter Information om avgifter inom äldreomsorgen och området för funktionsnedsatta Allmän information Riksdagen har beslutat om maxtaxa för vård- och omsorgsavgifter inom

Läs mer

AVGIFTSKONSTRUKTION AVSEENDE OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER

AVGIFTSKONSTRUKTION AVSEENDE OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T BILAGA Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2014/332 2015/317 2015-01-01 2016-01-01 Kf 2014-12-15 138 Kf 2016-02-08 5 AVGIFTSKONSTRUKTION AVSEENDE OMSORGSNÄMNDENS

Läs mer

Avgifter för. omsorg/hemtjänst och kommunal hälso- och sjukvård 2010

Avgifter för. omsorg/hemtjänst och kommunal hälso- och sjukvård 2010 Avgifter för omsorg/hemtjänst och kommunal hälso- och sjukvård 2010 2 Innehåll Inledning... 4 Avgiftsunderlag... 5 Levnadsomkostnader... 6 Bostadskostnad... 7 Omsorgsavgift... 8 Omsorgstaxan... 9 Övriga

Läs mer

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning För dig som är under 65 år och bosatt i Stockholms stad och har hemtjänst, bostad med särskild service, dagverksamhet, trygghetslarm

Läs mer

Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Gäller från 1 januari 2015

Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Gäller från 1 januari 2015 Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Gäller från 1 januari 2015 Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Detta är avgiftsbelagt Hemtjänst i ordinärt boende utfört

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun. 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd

Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun. 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd KINDA KOMMUN Socialförvaltningen, vård och omsorg 2011-01-01 Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd 1.2 Förbehållsbelopp 2 Kinda kommuns taxor och avgifter

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER. Äldreomsorg Omsorg för personer med funktionsnedsättning Hälso- och sjukvård. Gäller från

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER. Äldreomsorg Omsorg för personer med funktionsnedsättning Hälso- och sjukvård. Gäller från SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER Äldreomsorg Omsorg för personer med funktionsnedsättning Hälso- och sjukvård 2012 Gäller från 160101 Inledning Riksdagen har beslutat om ett högkostnadsskydd

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg i Eskilstuna kommun

Avgifter inom vård och omsorg i Eskilstuna kommun Avgifter inom vård och omsorg i Eskilstuna kommun Gäller från och med 2012-02-01 Denna broschyr vänder sig till dig som har behov av kommunal vård och omsorg. Här informerar vi om avgifterna för service

Läs mer

INFORMATION OM AVGIFTER. Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende

INFORMATION OM AVGIFTER. Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende INFORMATION OM AVGIFTER Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende 2013 Innehåll Information om avgifter... 3 Avgiftsutrymme... 3 Avgift omsorg i hemmet... 4 Trygghetslarm... 4 Matleverans...

Läs mer

Avgifter inom Vård och omsorg år 2010

Avgifter inom Vård och omsorg år 2010 Avgifter inom Vård och omsorg år 2010 1(8) Förbehållsbelopp Kommunen ska besluta om den enskildes förbehållsbelopp genom att beräkna levnadskostnader med ledning av ett minimibelopp. Den faktiska boendekostnaden

Läs mer

Hylte kommuns avgifter inom - särskilt boende - kortidsvistelse - omsorg i hemmet

Hylte kommuns avgifter inom - särskilt boende - kortidsvistelse - omsorg i hemmet Hylte kommuns avgifter inom - särskilt boende - kortidsvistelse - omsorg i hemmet mars 2017 februari 2018 Omsorgsavgift i Hylte kommun I socialtjänstlagen regleras vilken som är den högsta avgiften en

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Tillhör kfs 50:2 Rev 2002-12-11 1(9)

EKERÖ KOMMUN Tillhör kfs 50:2 Rev 2002-12-11 1(9) Rev 2002-12-11 1(9) Kommentarer till HEMTJÄNSTTAXA Taxan är insats- och inkomstrelaterad samt innehåller "golv" och "tak" i form av lägsta och högsta avgifter. Taxan innehåller bl a bestämmelser för inkomstberäkning

Läs mer

AVGIFTER 2015 för äldre- och handikappomsorgen i Mörbylånga kommun

AVGIFTER 2015 för äldre- och handikappomsorgen i Mörbylånga kommun AVGIFTER 2015 för äldre- och handikappomsorgen i Mörbylånga kommun Avgifter för äldre och funktionshindrade 1 juli 2002 infördes maxtaxa för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Maxtaxan är knutet

Läs mer

Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård.

Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård. Hemvård Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård. Avgiften för hemvård betalas månadsvis, 12 månader om året. Räkningen skall betalas senast den siste i månaden. Även om du anlitar en annan

Läs mer

Social- och omsorgskontoret Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Social- och omsorgskontoret Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Social- och omsorgskontoret Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 februari 2015 Innehåll Om kommunens avgifter... 3 Avgifter för dig som bor i eget/ordinärt boende... 4

Läs mer

Datum Sida 12-11-06 1(9) Avgifter inom Vård- och omsorg 2012-02-01

Datum Sida 12-11-06 1(9) Avgifter inom Vård- och omsorg 2012-02-01 Datum Sida 12-11-06 1(9) Avgifter inom Vård- och omsorg 2012-02-01 2(9) Innehåll Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen... 3 Avgiftsutrymme... 3 Allmän omprövning... 3 Inkomst... 3 Förbehållsbelopp...

Läs mer

Avgifter och svarsblankett

Avgifter och svarsblankett Avgifter och svarsblankett för äldreomsorgen i Stockholms stad 2013 Till dig som har stöd från Äldre omsorgen i Stockholms stad För service-, vård- och omsorgsinsatser inom äldre omsorgen, exempelvis hemtjänst,

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Taxa för hemvårdsavgift Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Taxa Socialnämnden Socialtjänsten Antagen 2012-11-12, Kf 87/12 Ansvar Socialchefen Hemvård Hemtjänst och

Läs mer

Information gällande 2012 års avgifter inom Stockholms stads äldreomsorg

Information gällande 2012 års avgifter inom Stockholms stads äldreomsorg Information gällande 2012 års avgifter inom Stockholms stads äldreomsorg För insatser inom äldreomsorg, såsom hemtjänst, dagverksamhet, trygghetslarm och vård- och omsorgsboende, tar staden ut en avgift.

Läs mer

Avgifter hemvården. - from 1 juli 2016

Avgifter hemvården. - from 1 juli 2016 Avgifter hemvården - from 1 juli 2016 Hemvård Avgiften för hemvård och servicetjänster betalas månadsvis, 12 månader om året. Räkningen skall betalas senast den siste i månaden. Även om du anlitar en

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen. Vård och omsorg

Avgifter inom socialförvaltningen. Vård och omsorg Avgifter inom socialförvaltningen Vård och omsorg 2015 2 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd 1.2 Förbehållsbelopp 2 Kinda kommuns taxor och avgifter 2.1 Omsorgsavgifter ordinärt boende 2.2 Omsorgsavgifter

Läs mer

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2014 Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning För dig som är under 65 år och bosatt i Stockholms stad och har hemtjänst, bostad med särskild service, dagverksamhet, trygghetslarm

Läs mer

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning För dig som är under 65 år och bosatt i Stockholms stad och har hemtjänst, bostad med särskild service, dagverksamhet, trygghetslarm

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för beräkning av avgift för hjälp i hemmet och hemsjukvård

Tillämpningsföreskrifter för beräkning av avgift för hjälp i hemmet och hemsjukvård Tjänsteskrivelse 1 (5) 2013-11-14 SN 2013.0209 Handläggare: Lisa Kihl Socialnämnden Tillämpningsföreskrifter för beräkning av avgift för hjälp i hemmet och hemsjukvård Sammanfattning Socialnämnden ska

Läs mer

Avgifter 2013. Avgifter inom vård och omsorg. Socialförvaltningen informerar

Avgifter 2013. Avgifter inom vård och omsorg. Socialförvaltningen informerar Avgifter 2013 Avgifter inom vård och omsorg Socialförvaltningen informerar Riksdagen beslutade i november 2001 om nya regler för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen (prop. 2000/01:149). Riksdagsbeslutet

Läs mer

Avgifter inom Vård och omsorg år 2013

Avgifter inom Vård och omsorg år 2013 Avgifter inom Vård och omsorg år 2013 1(8) Förbehållsbelopp Kommunen ska besluta om den enskildes förbehållsbelopp genom att beräkna levnadskostnader med ledning av ett minimibelopp. Den faktiska boendekostnaden

Läs mer

Riktlinje för taxor och avgifter inom äldreomsorgen

Riktlinje för taxor och avgifter inom äldreomsorgen DATUM UTSKRIFT 2015-01-13 SIDA 1/7 KAPITEL MYNDIGHETSUTÖVNING AVSNITT TAXOR OCH AVGIFTER GILTIGT INOM SOCIALTJÄNSTEN, VALLENTUNA KOMMUN GODKÄNT DATUM DOKUMENTANSVARIG MONIKA FERNLUND GODKÄNT AV SOCIALNÄMNDEN

Läs mer

Äldre- och handkappomsorgen 2012

Äldre- och handkappomsorgen 2012 Avgifter för Äldre- och handkappomsorgen 2012 Prästbron vid Bollebygdsskolan Gesebolssjön Hembygdsgården i Bollebygd Bollebygds Kyrka Äldreomsorg Äldre- och handikappomsorgen i Bollebygds kommun kan erbjuda

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL TAXA AVSEENDE INSATSER FÖR ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE I HÄRRYDA KOMMUN

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL TAXA AVSEENDE INSATSER FÖR ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE I HÄRRYDA KOMMUN 2015-11-01 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL TAXA AVSEENDE INSATSER FÖR ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE I HÄRRYDA KOMMUN Inledning... 2 Avgiften (8 kap. 2 SoL)... 2 Boendekostnad... 4 Inkomstbegreppet (8 kap. 4

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL TAXA AVSEENDE INSATSER FÖR ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE I HÄRRYDA KOMMUN

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL TAXA AVSEENDE INSATSER FÖR ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE I HÄRRYDA KOMMUN 2017-10-10 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL TAXA AVSEENDE INSATSER FÖR ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE I HÄRRYDA KOMMUN Inledning... 2 Avgiften (8 kap. 2 SoL)... 2 Boendekostnad... 4 Inkomstbegreppet (8 kap. 4

Läs mer

AVGIFTER VÅRD OCH OMSORG

AVGIFTER VÅRD OCH OMSORG AVGIFTER VÅRD OCH OMSORG GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Maxtaxa 3 Prisbasbelopp 3 Avgiftsutrymme 4 Minimibelopp/förbehållsbelopp 5 Hemtjänst/omvårdnadsavgift 6 Timtaxa 6 Dagverksamhet

Läs mer

Avgifter I denna broschyr finner du information om våra avgifter inom vård och omsorg.

Avgifter I denna broschyr finner du information om våra avgifter inom vård och omsorg. Avgifter 2016 I denna broschyr finner du information om våra avgifter inom vård och omsorg. Avgifter Båstads kommun 2016 För att alla, oavsett inkomst, ska ha möjlighet till hemvård, hemsjukvård- och omvårdnadsinsatser

Läs mer

ALLMÄNT Prisbasbelopp Maxtaxan (Högkostnadsskydd) För år 2017 motsvarar det kr per månad. Minimibelopp Minimibelopp, ensamboende

ALLMÄNT Prisbasbelopp Maxtaxan (Högkostnadsskydd) För år 2017 motsvarar det kr per månad. Minimibelopp Minimibelopp, ensamboende 1 ALLMÄNT För service, vård och omsorgsinsatser tar Surahammars kommun ut en avgift. Kommunen måste enligt lag, försäkra sig om att du har ekonomiskt utrymme för att betala innan vi tar ut avgift. Flera

Läs mer

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2017

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2017 Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2017 Information kring avgifter och beräkningar enligt maxtaxan Gäller fr o m 2017-03-01 2018-02-28 Maxtaxa gällande avgifter för vård och omsorg/boendestöd. Taxan

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen. Gäller från och med 1 januari 2017

Avgifter inom socialförvaltningen. Gäller från och med 1 januari 2017 Avgifter inom socialförvaltningen Gäller från och med 1 januari 2017 Maxtaxa i socialförvaltningen Den högsta sammanlagda avgift som Haninge kommun kan ta ut för vård, service och larm är 2 013 kronor

Läs mer

Avgifter 2015. För dig som har insatser från: Äldreomsorgen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Hemsjukvården

Avgifter 2015. För dig som har insatser från: Äldreomsorgen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Hemsjukvården Avgifter 2015 För dig som har insatser från: Äldreomsorgen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Hemsjukvården I Västerviks kommun finns en avgift för hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm och

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 1 MOTALA KOMMUN KFS 2006:9 05/KS 0219 Ers KFS 2004:14 TAXOR INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN I MOTALA KOMMUN (Antagen av kommunfullmäktige den 29 augusti 2005, 77 och kompletterad den 27 februari 2006,

Läs mer

Skurups kommun Avgifter inom Vård & Omsorg 2016

Skurups kommun Avgifter inom Vård & Omsorg 2016 Skurups kommun Avgifter inom Vård & Omsorg 2016 LAGEN/RIKTLINJERNA... 2 AVGIFTSBERÄKNING... 3 INKOMSTER... 4 BOENDEKOSTNAD... 5 Hyres- eller bostadsrätt... 5 Egen fastighet... 5 FÖRBEHÅLLSBELOPP... 6 Minimibelopp

Läs mer

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2016

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2016 Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2016 Information kring avgifter och beräkningar enligt maxtaxan Gäller fr o m 2016-03-01 Lagförändring har skett gällande maxtaxan. Strömstad kommun har inte beslutat

Läs mer

Vård- och omsorgstaxa

Vård- och omsorgstaxa Vård- och omsorgstaxa Gäller från och med 1:a januari 2015 1 Innehåll Förutsättningar vid beräkning av avgifter 3 Garanterad levnadsnivå Individuella tillägg på förbehållsbeloppet 4 Avdrag på förbehållsbeloppet

Läs mer

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 706:1 Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-12-15 16 Reviderad

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg

Avgifter för äldreomsorg 2016 Avgifter för äldreomsorg För dig som är 65 år och äldre, är bosatt i Stockholms stad och har trygghetslarm, hemtjänst, dagverksamhet, korttidsvård eller bor i servicehus eller vårdoch omsorgsboende.

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2011-03-01 2012-02-28

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2011-03-01 2012-02-28 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2011-03-01 2012-02-28 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

Avgifter inom äldreomsorgen inklusive tillämpningsanvisningar

Avgifter inom äldreomsorgen inklusive tillämpningsanvisningar Avgifter inom äldreomsorgen inklusive tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2014-09-22, 63 1. Allmänt...3 2. Begreppsdefinitioner...3 2.1 Förkortningar... 3 2.2 Prisbasbelopp... 3 2.3 Förbehållsbelopp...

Läs mer

Avgiftsregler gällande för särskilt och ordinärt boende från och med 2014-04-01. LANDSKRONA STAD Omsorgsförvaltningen 261 80 LANDSKRONA

Avgiftsregler gällande för särskilt och ordinärt boende från och med 2014-04-01. LANDSKRONA STAD Omsorgsförvaltningen 261 80 LANDSKRONA 12 Avgiftsregler gällande för särskilt och ordinärt boende från och med 2014-04-01 LANDSKRONA STAD Omsorgsförvaltningen 261 80 LANDSKRONA 2 11 Denna broschyr är en översiktlig redovisning av avgiftsreglerna

Läs mer

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2002:7-730 Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Antagen av kommunfullmäktige 2002-05-30 52 Uppräknad per 2003-07-01 Reviderad av kommunfullmäktige 2003-08-28 58 Reviderad

Läs mer