Avgifter/taxor 2013 LUDVIKA KOMMUN 1 (14) Vård- och omsorgsförvaltningen Rev

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avgifter/taxor 2013 LUDVIKA KOMMUN 1 (14) Vård- och omsorgsförvaltningen 2013-03-22 Rev 2013-04-12"

Transkript

1 LUDVIKA KOMMUN 1 (14) Avgifter/taxor Vårdtaxa Hemtjänst i ordinärt boende och särskilt boende utan helinackordering Hemsjukvård för personer med beslut om hemsjukvård, dvs man kan inte själv ta sig till vårdcentralen. Hemtjänst i särskilt boende med helinackordering Serviceavgift för boende med helinackordering Korttidsboende enligt socialtjänstlagen Dagverksamhet för demenshandikappade Matdistribution/servering Portabla trygghetslarm Avgift i bostad med särskild service för barn och ungdom Avgift för transport av avlidna 2. Regler för färdtjänst och taxa för egenavgifter (bilaga 1) Vid frågor kontakta ekonom Håkan Almquist

2 LUDVIKA KOMMUN 2 (14) Vård- och omsorgsavgifter år 2013 Hemtjänstavgift i ordinärt boende och särskilt boende utan helinackordering Per insatstimme ska avgift tas ut med ett belopp om 10 % av maxbeloppet. År 2013 innebär detta 178 kr/insatstimme varje månad. Tiden avrundas till närmaste halvtimme: Under 15 min = 0 min, min = 30 min. Hemtjänstavgift vid särskilt boende med helinackordering För hemtjänst vid helinackorderingsboende ska varje brukare betala högsta maxbeloppet per månad, vilket år 2013 innebär kr/månad. Serviceavgift för boende med helinackordering kr/månad (ersättning för mat) Korttidsboende enligt socialtjänstlagen SoL 80 kr/dygn Dagverksamhet för demenshandikappade 60 kr/dag Matdistribution/servering 45 kr/portion Trygghetslarm 200 kr/månad Förbehållsbelopp år 2013 Vid särskilt boende med helinackordering förbehålls brukaren minst kr, övriga brukare i ordinärt eller särskilt boende minst kr för ensamstående och kr/person för sammanlevande. Begränsning av avgift Maxtaxa SFS 2001:847 Maxbeloppet i taxan avgörs av prisbasbeloppet vilket år 2013 är kr. En brukares sammanlagda vårdavgifter, för t ex hemtjänst, trygghetslarm m m, under en månad får enligt lag aldrig överstiga en tolftedel av 48 % av gällande prisbasbelopp, år 2013 = kr. Om summan av avgifter för vård överstiger maxbeloppet ska detta jämkas. Vid en insats om 10 tim/ månad har man uppnått detta maxbelopp. I det ingår inte hyror eller t ex kostråvaror som får debiteras separat. Besvär Varje individuellt beslut om taxesättning avgifter eller förbehållsbelopp som rör den enskilde kan överklagas i form av förvaltningsbesvär till länsrätten.

3 LUDVIKA KOMMUN 3 (14) Reduktion av avgift Maxtaxa SFS 2001:847 Enligt lag ska hemtjänstavgift vid behov jämkas, kommunerna får frivilligt jämka mer. Ludvika kommun jämkar av tradition mer än vad lagen föreskriver bland annat när det gäller hyror och serviceavgift vid helinackorderingsboende där lagen inte föreskriver jämkning. En avgift kan dock aldrig jämkas nedåt till att bli mindre än 0 kr. Boende i ordinärt boende eller i särskilt boende utan helinackordering (servicehus) Förbehållsbelopp belopp kvar i plånboken, exempel för ensamboende brukare i ordinärt boende. Generellt minimibelopp avsett för ensamboende är kr (2013). Exempel: kr hyresbelopp per månad, varierande från person till person. Den summa förehåll brukare, fyllda 65 år eller äldre, ska ha kvar efter att ha betalt avgift är kr ( ). Har man endast kr reduceras hemtjänstavgiften med 523 kr. Hyran betalas alltid separat av den enskilde. Jämkning Fördelning görs efter publicering av uppgifterna, årliga förändringar beroende på Socialstyrelsens och Konsumentverkets norm. Prioriteringsordningen vid jämkning följer uppställningen nedan. Nr 1 jämkas först och innebär att den enskilde betalar detta sist. 1. Hemtjänstavgift 2. Hemsjukvård ssk 3. Hemsjukvård rehab 4. Trygghetslarm 5. Korttidsboende enligt SoL 6. Dagverksamhet för demenshandikappade 7. Matdistribution/servering

4 LUDVIKA KOMMUN 4 (14) Fördelning år 2013 Varav kan jämkas Varav jämkas inte % % kr/tim kr/mån kr/dygn 19* 61* 4 60 kr/dag 29* 31* 5 45 kr/portion 24* 21* De delar som delvis jämkas ändras inte förrän normerna är publicerade från Socialstyrelsen/Konsumentverket,siffrorna gäller föregående år. *Siffrorna gäller innevarande år. För att jämka en avgift krävs att det finns ett beslut om insats enligt socialtjänstlagen. Servering föregås sällan av sådant beslut och jämkas därför sällan. Eventuellt återstående behov för att uppnå förbehållsbeloppet får sökas i form av försörjningsstöd.

5 LUDVIKA KOMMUN 5 (14) Hemsjukvård För hembesök av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast i ordinärt boende (hemsjukvård) ska en avgift på 150 kronor tas ut. Vid besök av flera professioner under samma dygn tas en avgift ut för varje profession om inte samordning skett på vårdgivarens initiativ. Avgift för hemsjukvård får maximalt uppgå till 450 kronor per person och månad. Barn och ungdomar under 20 år betalar ingen avgift. Avgift för hemsjukvård ska ingå i kommunens maxtaxa. Tillämpning Vid behandling av familj under ett dygn, oavsett hur många hembesök som gjorts och oavsett hur många personer i familjen som varit föremål för behandling ska endast en avgift tas ut. Om vårdgivaren samordnar besök av flera professioner samtidigt (sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast) ska detta räknas som en avgift. I övriga fall ska avgift beräknas per profession. Om ett av vårdgivaren samordnat besök sker tillsammans med personal från Landstinget, till exempel en läkare, tas avgift ut från båda huvudmännen. Som besök räknas också utprovning/inställning/justering av hjälpmedel om det sker i hemmet av ovan professioner. Tekniska hjälpmedel Avgift om 150 kr ska tas ut vid utlämnande av komplett hjälpmedel inklusive tillbehör. Avgift om 150 kr ska tas ut för varje kompletterande tillbehör vid efterkommande bedömningar. Barn och ungdomar under 20 år betalar ingen avgift för hjälpmedel. Avgift för tekniska hjälpmedel ingår inte i kommunens maxtaxa. Tillämpning/information Hjälpmedelsavgift betalas inte för inkontinenshjälpmedel, förskrivna förbrukningsartiklar eller för reservdelar. Den enskilde betalar själv för förbrukningsartiklar och för eventuell arbetskostnad för byte av till exempel däck eller slang till rullstol, batterier till hörapparater och lysrör till optik. Den enskilde betalar för rengöring av hjälpmedel om det inte rengjorts innan det lämnas in för reparation. För borttappade eller förstörda hjälpmedel kräver kommunen ersättning om nytt motsvarande hjälpmedel skall lånas ut, om inte särskilda skäl talar för annat. Den enskilde bör kontrollera sin hemförsäkring så att den täcker aktuella hjälpmedel.

6 LUDVIKA KOMMUN 6 (14) Transporter, ned- och uppmontering av hjälpmedel vid flytt inom ordinärt boende i kommunen Vid flyttning och demontering/montering av fast monterade hjälpmedel mellan bostäder i ordinärt boende inom kommunen kontaktar förskrivaren LD Hjälpmedel för detta uppdrag. Den enskilde skall betala den faktiska kostnaden för demontering, transport och eventuell uppmontering. Detta gäller även hjälpmedel som inte är fast monterade, men som måste monteras isär för att kunna flyttas, till exempel en säng.

7 LUDVIKA KOMMUN 7 (14) Boende i särskilt boende med helinackordering Förbehållsbeloppet ska vara minst kr för personliga behov. Exempel (avgift/mån) ensamboende brukare i särskilt boende med helinackordering (2013 års belopp) Hemtjänstavgift Serviceavgift - kost Hyresbelopp/mån varierande från person till person I detta exempel ska den enskilde ha minst kr/månad kvar när räkning på kr är betald. Skulle den enskilde endast ha kr kvar ska hemtjänstavgiften minskas med 500 kr. Hemtjänstavgift, serviceavgift och hyra debiteras på samma räkning. Fördelning år 2013 Avgift/hyra Kan jämkas Jämkas inte % % Hemtjänstavgift kr 100 Hyra för boende vid helinackordering. Varierande hyreskostnad enligt separat hyresavtal x kr 100 Serviceavgift (kostråvaror) för boende vid helinackordering kr 100 Prioriteringsordning vid jämkning av avgifter vid helinackordering Hemtjänstavgift jämkas först - betalas sist - om det finns pengar kvar till det. Serviceavgiften jämkas som andra steg. Sist jämkas hyresbeloppet - detta betalas alltså först av den enskilde. Avgiften jämkas maximalt ner till 0 kr/månad, eventuellt återstående behov för att uppnå förbehållsbeloppet får sökas i form av försörjningsstöd.

8 LUDVIKA KOMMUN 8 (14) Minimibelopp Minimibelopp ska täcka normalkostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, förbrukningsvaror, resor, vissa möbler, husgeråd och läkemedel. Konsumentverkets beräkningar för ensamstående i ålder 61+ ska vara normerande. Generellt minimibelopp i ordinärt boende och servicehus Totalt ska minimibeloppet lägst per månad utgöra en tolftedel av 1,3546 gånger prisbasbeloppet för ensamstående eller 1,1446 gånger prisbasbeloppet för var och en av sammanlevande make/maka. I krontal är detta för ensamstående för enskild sammanlevande make/maka kr kr Generellt minimibelopp vid helinackordering När avgifter och hyra är betald ska den som bor i helinackordering förbehållas minst kr varje månad, avgifterna/hyran kan max sättas ned till 0 kr i helinackorderingsboende, den enskilde får ingen fyllnadsbetalning för att uppnå förbehållet kr. Individuellt minimibelopp (förbehållsbelopp) Om särskilda omständigheter föreligger för ett varaktigt och väsentligt behov av högre förbehållsbelopp, ska kommunen individuellt öka förbehållsbeloppet i skälig omfattning. Individuell bedömning ska göras för att se om en enskilde har högre kostnader för sin livsföring än Konsumentverkets norm anger. Detta kan till exempel vara kostnader för god man, specialkost eller annat varaktigt behov som innebär väsentliga merkostnader. Övriga och individuella förbehållsbelopp - minimibelopp Yngre funktionshindrade Brukare under 65 år får ett individuellt tillägg med 10 % av det generella minimibeloppet, det vill säga 502 kr/mån år Eventuell handikappersättning ska beaktas i detta sammanhang. God man Eventuell kostnad för god man tilldelas den enskilde som individuellt minimibelopp. Allergier m m Om den enskilde har styrkta, varaktiga och väsentligt högre kostnader för sin livsföring på grund av allergier eller annat kan den enskilde få individuellt minimibelopp för att kompensera merkostnaden.

9 LUDVIKA KOMMUN 9 (14) Kvarboendeskydd Avgifter kan också jämkas/reduceras för att eventuellt kvarboende make/ maka eller sambo inte ska få oskäligt försämrad ekonomi på grund av make/maka/sambos flytt till särskilt boende med helinackordering oavsett eget behov av vård/omsorg. Den kvarboende maken ska förebehållas minst kr (år 2013) utöver bostadskostnaden. Hyra Den enskilde ska alltid förbehållas medel så att bostadskostnaden kan betalas. Schablonhyror får inte tillämpas utan det är den faktiska hyran som ska användas vid avgiftsbeslut. Eventuellt bostadsbidrag räknas alltid som inkomst. Hyran tillsammans med det generella och det individuella förbehållsbeloppet ska utgöra den enskildes totala förbehållsbelopp.

10 LUDVIKA KOMMUN 10 (14) Avgiftsunderlag Avgiftsunderlag är den inkomst den enskilde kan antas komma att få de närmaste tolv månaderna fördelat med lika belopp varje månad. Avgiftsunderlaget för den enskilde ska beräknas på det sätt som lagstiftningen stadgar. Avgiftsunderlaget är den totala nettosumman av den enskildes inkomster enligt inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital. Inkomstslaget kapital ska vara den faktiska inkomsten den 31 december året eller två år innan avgift ska tas ut, de övriga inkomstslagen ska beräknas för en tolvmånadersperiod framåt. Förmögenhet påverkar endast genom att dess avkastning räknas som inkomst (av kapital) och skatten medräknas i summa total skatt som minskar ner bruttoinkomsterna till nettoinkomst. Avgiftsunderlaget används för att kunna tillförsäkra den enskilde att han/hon har tillräckliga medel till bostad och den dagliga livsföringen i övrigt, samt för att därmed kunna jämka avgifterna. Undantag Undantag görs i Ludvika kommun genom att inte ta med realisationsvinst efter försäljning av fastighet vid avgiftsberäkningen. Makepar-beräkning 1a I ett gemensamt hushåll bor två makar, endast den ena personen har omvårdnad. Två principer för beräkning ska användas, dels beräkning av den enskildes egna inkomster, dels sammanslagning av makarnas inkomster delat med två. Den mest förmånliga principen för den enskilde ska väljas. Förbehållsbeloppet är för gemensamt hushåll delat med 2. Makepar-beräkning 1b I ett gemensamt hushåll bor två makar, bägge makarna har omvårdnad och/eller städning. Inkomsterna beräknas genom sammanslagning av hushållets inkomster delat med två för vardera parten. Förbehållsbeloppet är för gemensamt hushåll delat med två för vardera parten, maxtaxebelopp för vardera parten. Makepar-beräkning 2a Olika hushåll (särskilt boende - säbo, respektive ordinärt boende) endast säbon har omvårdnad och/eller städning. Säbon beräknas utifrån sina inkomster och eget högt förbehåll och kvarvarande maka ordinärt boende beräknas så att det inte uppstår en oskäligt försämrad ekonomi för den kvarvarande. Eventuell överföring av resurser, se beräkning 2b. Makepar-beräkning 2b Olika hushåll (säbo respektive ordinärt) bägge makarna har omvårdnad och/eller städning. Makarna har sina respektive inkomster och förbehållsbelopp beräknas för separata hushåll. Eventuell överföring av resurser ska beräknas så att personen vid ordinärt boende uppnår sitt förbehållsbelopp.

11 LUDVIKA KOMMUN 11 (14) Larm, portabelt Om makepar i gemensamt hushåll är beviljade larm gemensamt ska larmet registreras endast på den person som har den högsta inkomsten. Sammanboende Personer som varaktigt sammanlever under äktenskapsliknande förhållanden utan att vara gifta ska i avgiftsfrågor likställas med makepar och registrerade partners. Föreningsavgifter till religiösa samfund Som allmän princip gäller att begravningsavgift räknas som skatt. Föreningsavgifter till religiösa samfund som före den 1 juli 2002 medräknats som skatt oavsett tillhörighet ska inte ingått vid beräkning av nettoinkomster. Dock har staten i sin lagstiftning upphävt denna princip genom att ange att preliminär skattetabellsmodell ska användas vid beräkningen och då förekommer ett antal religiösa samfunds föreningsavgift i de angivna skattesummorna. Enligt dom i kammarrätten räknas dessa automatiskt som skatt. Helinackordering Förfallodag Frånvaroavdrag Dubbel bosättning Bruten vårdmånad Sjukhusavdrag Hemtjänst i övrigt Förfallodag Timberäkning 1 Timberäkning 2 Timberäkning 3 Avgift förfaller till betalning för period en månad i efterskott. 8 dagar eller mer sammanhängande frånvaro minskar hemtjänstavgiften och serviceavgiften med 50 %. Kostnaden för den gamla bostaden dras av från avgift i max 3 månader oavsett fastighetsägare. Betalning sker för det antal dagar man fått/ nyttjat vård/service respektive bostad. Avdrag för kostnad vid sjukhusvistelse ska göras med aktuellt belopp. Avgift förfaller till betalning för period en månad i efterskott. Insatstid är den tid vård ges hos brukaren Restid, dokumentationstid m m räknas inte in. Under den första vårdmånaden får en tillfällig beräkning av insatstiden göras av biståndsbedömaren. Om utförd insats skiljer sig från förhandsbedömd insats i tid måste detta regleras genom ett nytt biståndsbeslut. Insatsberäkning görs endast per halvtimme. Avrundningar görs så att först när minst 15 minuter utförts räknas det som halvtimme vid sammanhängande vårdtid.

12 LUDVIKA KOMMUN 12 (14) Timberäkning 4 Timberäkning 5 Timberäkning 6 Vård med bara upprepade korta tidsinsatser, mindre än 15 minuter, ska räknas ihop till skälig tidsinsats per månad. Vård/insatser som kräver dubbelbemanning t e x tunga lyft eller annat räknas som om insatsen utförts av en person. Successivt införande av elektronisk beräkning av utförd tid per månad, summan av tiden avrundas till närmaste halvtimme. Städinsats Vid insatsen städning räknas persontimmar - gäller inte i kombination med personlig omvårdnad. Dubbel bosättning Hyreskostnad Vid flytt från ordinärt boende till särskilt boende (servicehus) - hänsyn tas till dubbel bokostnad under högst 3 månader. Den enskilde tar första fastighets-/bostadsrättsägare alternativt Ludvika Hem. Skälig och verifierad kostnad för snöskottning, vägsamfällighetsavgift, trädgårdsskötsel räknas in i hyran.

13 LUDVIKA KOMMUN 13 (14) Avgift i bostad med särskild service för barn och ungdom 2013 För kost i bostad med särskild service för barn och ungdomar ska tas ut en avgift på 0,12 % av aktuellt års prisbasbelopp = kr/månad. Tillämpas även för vuxna i skolgång utanför kommunen. För logi i bostad med särskild service för barn och ungdomar ska tas ut en avgift på 0,12 % av aktuellt års prisbasbelopp = kr/månad, om den enskilde har någon form av inkomst, t ex aktivitetsersättning, i avsikt att kunna försörja sig. Tillämpas även för vuxna i skolgång utanför kommunen. Vid logi räknas en månad alltid som 30 kalenderdagar, det vill säga kr/månad. Prisbasbelopp år 2013 är kr, 0,12 % = kr/månad 37,83 kr Ett dygns måltider under skollunch-dygn 53,40 kr Ett dygns måltider, ej skoldygn 26,70 kr 50,00 % vid frånvaro till viss del, då det är oskäligt att betala för hela dygnet 15,58 kr Avdrag skollunchdagar 0,035 % av basbeloppet 0 kr Hel frånvaro, -100 % frånvaro, borta på semester, hos föräldrar eller liknande.

14 LUDVIKA KOMMUN 14 (14) Avgift för transport av avlidna Enligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL, innefattas i hälso- och sjukvård att ta hand om den som avlider. Kommunen har ansvar för att ta hand om den som avlider i särskilt boende. I ansvaret åligger det kommunen att ansvara för förvaring av avlidna i avvaktan på kistläggning och bisättning. Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar upphör när kroppen lämnas ut för kistläggning eller motsvarande, beroende på traditioner i olika trosinriktningar. Anhöriga/närstående eller den som ordnar med begravningen ska själv kontakta begravningsbyrå eller få transporten utförd på annat sätt från det särskilda boendet till bårhus, eller om önskemål finns om att kistläggning ska ske på rummet/lägenheten. Om anhöriga/närstående eller annan behörig eller kommunen på uppdrag av behörig gjort beställning av transport ska kostnaden faktureras direkt från entreprenören till dödsboet. I de fall behöriga som skulle kunnat ordna med transporten saknas, träder kommunens ansvar in och ordnar transporten till närmaste bårhus på vårdoch omsorgsförvaltningens bekostnad. Vård- och omsorgsförvaltningen ska därefter ta ut avgift av dödsboet för att täcka kostnaden. Avgiften ska vara full kostnad enligt självkostnadsprincipen. Denna avgift är ingen vårdavgift. Den ingår inte i högkostnadsskyddet och jämkas inte enligt lagen om max-taxa.

Taxor, avgifter och ersättningar. inom. äldre- och handikappomsorgen. uppdateras årligen

Taxor, avgifter och ersättningar. inom. äldre- och handikappomsorgen. uppdateras årligen Datum 2015-01-07 Sida 1(12) Taxor, avgifter och ersättningar inom äldre- och handikappomsorgen uppdateras årligen c:\users\laisan64\desktop\taxor och avgifter äo och ho 2015.doc E-post Organisationsnr

Läs mer

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Allmänt Riktlinjer för avgifter i vård och omsorg Melleruds kommun fr.o.m. Avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och bostad i särskilt boende regleras i 8 kap socialtjänstlagen

Läs mer

Avgiftssystem och tillämpningsföreskrifter för avgiftsberäkning för insatser beviljade enligt Socialtjänstlagen inom vård och omsorg

Avgiftssystem och tillämpningsföreskrifter för avgiftsberäkning för insatser beviljade enligt Socialtjänstlagen inom vård och omsorg HEDEMORA KOMMUN VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2002-04-29 reviderad 2006-10-09 reviderad 2009-04-21 reviderad 2009-10-01 reviderad 2011-09-20 reviderad 2012-04-01 reviderad 2013-01-07 Avgiftssystem och

Läs mer

Tillämpningsanvisning

Tillämpningsanvisning Till Tillämpningsanvisning 2014-12-19 Tillämpningsanvisningar 2015 för taxesystem - SoL-insatser och hemsjukvård - avgifter och ersättningar till kommunen i samband med insatser enligt LSS Dnr VON 2014/0998

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för avgiftssystemet inom vård- och omsorgsverksamheten.

Tillämpningsanvisningar för avgiftssystemet inom vård- och omsorgsverksamheten. 1 Antagen av kommun fullmäktige 2007-11-07, Dnr 83/07.706 Tillämpningsanvisningar för avgiftssystemet inom vård- och omsorgsverksamheten. Inledning Riksdagen fattade beslut om ändring i socialtjänstlagen

Läs mer

Riktlinjer angående avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Riktlinjer angående avgifter inom äldre- och handikappomsorgen 1 (10) Antagen av Kommunfullmäktige den 28 november 2012, 245 Dnr: KS 1082/10 906 Riktlinjer angående avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Kommunen har rätt att själv besluta om vilka avgifter som

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för avgifter inom äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning i Växjö kommun från och med 2015-01-01

Tillämpningsanvisningar för avgifter inom äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning i Växjö kommun från och med 2015-01-01 Tillämpningsanvisningar för avgifter inom äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning i Växjö kommun från och med 2015-01-01 Beslutade av omsorgsnämnden 2014-11-17 Innehållsförteckning Kapitel 1. Avgifter

Läs mer

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-27 Uppdaterad 2013-01-07 1 Åstorps kommuns avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

Avgiftsutrymmet beräknas enligt följande:

Avgiftsutrymmet beräknas enligt följande: AVGIFTER FÖR VÅRD, OMSORG OCH SOCIALT STÖD ENLIGT SOCIAL- TJÄNSTLAGEN OCH HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSLAGEN Föreliggande avgiftsbestämmelser utgår från Riksdagens beslut den 14 november 2001 om nya regler för

Läs mer

REGLEMENTE. Omsorgsnämndens beslut 2002-05-02. Fastställt i Kommunfullmäktige 2002-06-11.

REGLEMENTE. Omsorgsnämndens beslut 2002-05-02. Fastställt i Kommunfullmäktige 2002-06-11. -1-2011 REGLEMENTE för avgifter enligt socialtjänstlagen avseende insatser till vårdtagare i ordinärt och i särskilt boende i Kristianstads kommun gällande från och med 2011-04-01 Omsorgsnämndens beslut

Läs mer

Riktlinjer. - för handläggning av taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. Styrdokument, riktlinjer 2014-11-11

Riktlinjer. - för handläggning av taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. Styrdokument, riktlinjer 2014-11-11 Styrdokument, riktlinjer 2014-11-11 Dnr SÄN/2014:248 Riktlinjer - för handläggning av taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från och med 2015-05-01 Nivå:

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter. avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Falu kommun från och med 2015

Tillämpningsföreskrifter. avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Falu kommun från och med 2015 Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Falu kommun från och med 2015 Avgifterna är beslutade av kommunfullmäktige 2002-06-13 86 och reviderade 2003-09-04 152, 2004-11-25

Läs mer

AVGIFTER. inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service. insatser i Boxholms kommun. Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015. och ersätter tidigare taxor

AVGIFTER. inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service. insatser i Boxholms kommun. Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015. och ersätter tidigare taxor AVGIFTER inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service insatser i Boxholms kommun Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015 och ersätter tidigare taxor 2 (8) Information om avgifter. Riksdagsbeslut reglerar vad kommunen

Läs mer

HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT?

HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT? Information till den enskilde HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT? Äldre- och handikappomsorgen Hemtjänst Ledsagning till sjukvård Trygghetslarm Dagverksamhet Avlösning i hemmet Matdistribution Särskilt boende med

Läs mer

HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT?

HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT? Information till den enskilde HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT? Äldre- och handikappomsorgen Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Avlösning i hemmet Matdistribution Särskilt boende med heldygnsomsorg Tillfälligt

Läs mer

Socialförvaltningen Gislaveds kommun

Socialförvaltningen Gislaveds kommun Tillämpningsanvisningar avseende uttagande av avgifter i samband med insatser enligt socialtjänstlagen och lagen om särskilda insatser för funktionshindrade för 2013. Reviderade 2013-02.06 1 Innehåll Inledning....3

Läs mer

Äldrenämnden. Revidering av tillämpningsregler för avgifter inom omsorgerna om äldre och funktionsnedsatta i Uppsala kommun

Äldrenämnden. Revidering av tillämpningsregler för avgifter inom omsorgerna om äldre och funktionsnedsatta i Uppsala kommun Uppsala * "KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VÅRD OCH OMSORG a K/ Handläggare Datum Diarienummer EvaElmegren 2014-11-20 ALN-2014-0405.11 Äldrenämnden Revidering av tillämpningsregler för avgifter inom omsorgerna

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN OCKELBO KOMMUN TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN inkl TILLÄMPNINGSANVISNINGAR 2011 KF 56/04 Reviderad SN 86/05 Reviderad SN 104/05 Reviderad SN 86/06 Reviderad SN 56, 68/08 Reviderad SN 47,

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2012/303 706 KFS 2013:05 Föreskrifter för avgifter inom äldreoch handikappomsorgen i Falköpings kommun (Antagna av kommunfullmäktige den 26 november

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN Höörs kommun 2008-01-01

AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN Höörs kommun 2008-01-01 AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN Höörs kommun 2008-01-01 Beslutat av kommunfullmäktige 2007-11-28 Senaste revidering: Beslutat av kommunfullmäktige 2012-03-28 Senaste uppdatering 2015-04-16 Höörs

Läs mer

RIKTLINJER AVGIFTER FÖR ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

RIKTLINJER AVGIFTER FÖR ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING SOCIALFÖRVALTNINGEN 2014 RIKTLINJER AVGIFTER FÖR ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Fastställda av socialnämnden 2014-04-23 61. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Avgifter inom Vård och Omsorg

Avgifter inom Vård och Omsorg FÖRFATTNING 4.6.5 Antagen av kommunfullmäktige 126/05, 132/06, 153/07, 43/09, 44/09, 64/10, 74/11, 75/11 Redaktionella ändringar samt uppdatering av avgiftsbelopp 2014-01-01, 2015-01-01 Avgifter inom Vård

Läs mer

AVGIFTER. inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård. Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor

AVGIFTER. inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård. Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor AVGIFTER inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor Information om avgifter inom äldreomsorg Riksdagen beslutade den 14 november

Läs mer

INFORMATION OM AVGIFTER

INFORMATION OM AVGIFTER INFORMATION OM AVGIFTER inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård i 2015 års taxor Gäller från och med 1 januari 2015 och ersätter tidigare taxor VADSTENA KOMMUN Senast reviderad 2015-01-15

Läs mer

2011-05-23. Dnr SÄN/2011:27. Social- och äldrenämnden

2011-05-23. Dnr SÄN/2011:27. Social- och äldrenämnden 2011-05-23 Dnr SÄN/2011:27 Social- och äldrenämnden Taxor och avgifter inom äldre- och handikappomsorg Gäller från och med 2012-01-01 Avgifter som justeras utifrån prisbasbeloppet kommer årligen att justeras

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen

Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen 1 Innehållsförteckning Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård

Läs mer

Riktlinjer för avgiftshandläggning. Antagna av Vård- och omsorgsnämnden att tillämpas från 2015-06-16

Riktlinjer för avgiftshandläggning. Antagna av Vård- och omsorgsnämnden att tillämpas från 2015-06-16 Riktlinjer för avgiftshandläggning Antagna av Vård- och omsorgsnämnden att tillämpas från 2015-06-16 Innehållsförteckning Riktlinjer för avgiftshandläggning... 1 Biståndsbeslut grunden för avgiftsbeslut...

Läs mer

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg 1(6) Vård, och IFO Antagen av Kommunstyrelsen 2014.356 730 171/14 Riktlinjer Avgifter inom vård och 2 Innehåll Riktlinjer Avgifter inom vård och... 1 Inledning... 3 Grunderna vid beslut om avgift... 3

Läs mer

Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014

Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014 Tillämpningsanvisningar 20131203 11 Fastställd av omsorgsnämnden 20131218 Gäller 1 april 2014 t.o.m 31 mars 2015 Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014 2 2 Tillämpningsanvisningar för

Läs mer

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 2 Innehållsförteckning Avgifter inom äldreomsorgen i Skara kommun... 4 Avgiftsunderlag... 4 Förbehållsbelopp... 5 Särskild prövning av förbehållsbelopp... 6

Läs mer