INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN IFO - SOC

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN IFO - SOC"

Transkript

1 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN IFO - SOC

2 Individ- och familjeomsorgen Individ- och familjeomsorgschef Utvecklingsledare Sektionen för råd och stöd Sektionen för nyanlända Sektionen för familjestöd Sektionen för missbruksstöd Sektionen för försörjningsstöd Mottagare Arbete med våldsutsatta kvinnor och män Samverkande socialsekr. Familjerådgivning Flyktingmottagning Boende för ensamkommande flyktingbarn Utredningsgrupp barn och ungdom 0-20 år Inklusive socialsekreterare med målgrupp ensamkommande flyktingbarn Familjehemsgrupp Stödteam Informatör Behandlingsteam Utredningsteam Drogförebyggare Alkoholhandläggare Socialsekreterare 1,0 soc.sekr. i Arbetsrehabsteam 1,0 soc.sekr.på Arbetsmarknadsavd. Plantaget Familjeförskola Administration Familjecentral Socialsekr. Barnahuset/IFO Familjerättsgrupp Uppsökande arbete i ungdomsmiljöer Avtal med Trollhättan -skyddat boende för kvinnor och barn -kriscentrum för män -Barnahuset

3 Drygt 110 anställda Budget: MKr netto

4 Budget 2015 Gemensamt; ,00; 7% Familjestöd; ,00; 30% Försörjningsstöd; ,00; 41% Råd och stöd; ,00; 10% Missbruksstöd; ,00; 12% Familjestöd Råd och stöd Missbruksstöd Försörjningsstöd Gemensamt

5 Målgrupp Alla kommuninvånare i Vänersborgs kommun som någon gång kan vara i behov av hjälp och stöd

6 Vårt uppdrag Individ- och familjeomsorgen (IFO) ansvarar för den del av socialtjänsten som omfattar i första hand tillfällig eller i tid avgränsad omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som inte kan tillgodose sina behov på annat sätt.

7 Vad styr oss? Lagstiftning - Socialtjänstlagen - SoL - Lagen om vård av missbrukare - LVM - Lagen om vård av unga - LVU - Föräldrabalken FB - Lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare LuL Socialnämndens inriktningsmål Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, riktlinjer, förordningar Riktlinjer för försörjningsstöd antagna av socialnämnden Delegationsordning Beslutade strategiska planer/policy/dokument

8 Samarbete Samverkan Vänersborg POSOM Västbus LÖK:en MST Krami Lokal psykiatrigrupp

9 Nöjd-Kund-Undersökning % upplever sig väl och rättssäkert bemötta 80% är nöjda med hur man blir respekterad 90% tycker att personalen lyssnar på vad man har att säga 70% är nöjda eller mycket nöjda med hjälpen i sin helhet 60% tycker att sin situation har förbättrats något eller mycket tack vare hjälpen man fått

10 Sektionen för familjestöd

11 Individ- och familjeomsorgschef Sektionen för familjestöd Sektionschef Utredningsgrupp barn och ungdom 0-20 år 2,0 1:e socialsekreterare 10,0 socialsekreterare 2,0 soc.sekr. ensamkommande flyktingbarn Familjehemsgrupp 1,0 1:e socialsekreterare 3,0 barnsekreterare 4,0 familjehemssekreterare

12 ANMÄLNINGAR 0-18 ÅR

13 Sektionen för råd och stöd

14 Individ- och familjeomsorgschef Sektionen för råd och stöd Sektionschef 1,0 1:e socialsekreterare 1,0 superanvändare/familjebehandlare 1,0 1:e socialsekreterare 2,0 mottagare familj/missbruk 2,5 familjerättssekreterare 1,0 socialsekreterare i arbete med kvinnor och män som utsattas för våld 1,0 samverkande socialsekreterare Avtal med Trollhättan -skyddat boende för kvinnor och barn -kriscentrum för män -Barnahuset 7,0 familjebehandlare 1,5 familjerådgivare fördelade med 1,0 för Vänersborg och 0,5 för Dalslandskommunerna 1,0 socialsekreterare i arbete med barn och unga som varit utsatt för våld och/eller övergrepp 1,0 uppsökande arbete i ungdomsmiljöer 1,0 föräldrarådgivare

15

16 Organisationsöversikt Sektionen för Missbruksstöd Drogförebyggare Alkoholhandläggare Sektionschef Utredningsteam Psykosocial behandling Psykosocialt stöd Utredning & uppföljning enl. SoL & LVM Språngbrädans behandlingsenhet Marierovägens träningsboende & Akutlogi Kyrkängen 1:e socialsekreterare & Socialsekreterare 1:e behandlingssekreterare & Behandlingssekreterare Beroendestödsteam Verksamhetsledare & Boendestödjare

17 Drogförebyggare/alkoholhandläggare Drogförebyggande samordnare arbetar med det förebyggande arbetet vad gäller alkohol, narkotika, tobak och doping mot våra ungdomar. Det drogpolitiska handlingsprogrammet är grunden för detta arbete. Alkoholhandläggaren arbetar med att ta emot ansökningar om alkoholtillstånd samt utreda detta enl. gällande delegation. Hon arbetar också med tillsyn i de beviljade alkoholtillstånden samt utbildar krögare i ansvarsfull alkoholservering.

18 Psykosocialt stöd, Träningsboende På Marierovägens träningsboende erhåller personer stöd i att på sikt klara eget boende utifrån sin missbruksproblematik. Stödet kan vara både pedagogiskt och praktiskt vad gäller själva boendet men personalen har också en stor stödjande funktion i vardagen vad gäller missbruket och annan social problematik. Målet är alltid att den enskilde ska gå vidare till eget boende.

19 Akutlogi Kyrkängen Kommunens akutlogi för personer som saknar tak över huvudet. Mycket undermåligt i dagsläget och en ny akutlogi är under diskussion Personalens funktion är idag in och utsläpp samt viss städning och rengöring.

20 Psykosocialt stöd, Beroendestödsteam Detta är en stödjande insats för personer med missbruksproblematik som har eget boende i kommunen. Stödet kan vara både pedagogiskt och praktiskt utifrån boendet men personalen har också en stor stödjande funktion i vardagen vad gäller missbruket och annan social problematik samt ibland också ett stöd i att kunna genomföra en behandling vid vår behandlingsenhet. Målet med stödet är att den enskilde ska erhålla/återta förmågor för att förbättra sin boendesituation och sitt missbruk.

21 Psykosocial behandling, Språngbrädan Här genomförs psykosocial behandling för personer med missbruksproblematik. Behandlingen bygger på de nationella riktlinjerna i missbruksvård och metoder mm uppdateras och ses över vid behov. Här genomförs all samtalsbehandling samt gruppverksamhet för målgruppen. Anhörigstöd Stödjande samtal

22 Träffpunkten En daglig Träffpunkt för målgruppen på vår sektion i Språngbrädans lokaler varje vardag. Sköts av Språngbrädans personal tillsammans med Beroendestödsteamet. Syftet är att erbjuda kaffe och smörgås till självkostnadspris, kontakt med personal vid sektionen för rådgivning och stöd samt en social aktivitet.

23 Tanke, metod och mål Vi har mycket goda specialiserade insatser i vår kommun för personer med missbruks-/beroendeproblematik både utifrån resurser och kompetens. Vi vet att insatser på hemmaplan är att föredra vad gäller långsiktiga resultat för målgruppen (samt budget). Ibland krävs placering i extern vård (HVB) och då handlar det oftast om att klienten är i behov av omfattande skydd/stöd dygnet runt. Tvångsåtgärder enligt LVM i de fall ett fortgående missbruk gett mycket allvarliga konsekvenser och klienten ej medverkar till frivillig vård och stöd- och/eller behandlingsinsatser.

24 Sektionen för försörjningsstöd

25 Individ- och familjeomsorgschef Sektionen för försörjningsstöd Sektionschef 2,0 1:e socialsekreterare Arbetsmarknadsavdelning 1,0 socialsekreterare Informatör 2,0 socialsekreterare Arbetsrehabteam 1,0 socialsekreterare 12 socialsekreterare 1,0 socialpedagog Administration 1,0 systemadministratör/ samordningsansvarig 1,0 systemadministratör 1,0 utredningssekreterare 5,0 assistenter

26 Sektionen har två grupper Försörjningsstöd Administration

27 Administration De ger stöd och service åt hela IFO genom hantering av post, fakturor, ekonomisystem och procapita De är ansiktet utåt och möter kommuninvånare i reception och via besök och telefon De arbetar med dödsboanmälningar och utreder förutsättningar för bistånd enligt 4:1 SoL till begravningskostnader i de fall dödsboets tillgångar inte räcker till

28 Försörjningsstöd Socialtjänstens uppdrag Socialtjänstlagen (SoL) ger socialtjänsten två uppdrag; huvuduppgiften och målet är att hjälpa den enskilde så att han eller hon kan klara sig utan ekonomiskt bistånd hjälp till självförsörjning I väntan på att detta blir möjligt har den enskilde under vissa förutsättningar och efter en individuell behovsprövning rätt till ekonomiskt bistånd hjälp med försörjningen

29 Ekonomiskt bistånd Rätt till bistånd enligt 4:1 SoL finns bara om den enskilde inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på något annat sätt För att ha rätt till bistånd ska den enskilde göra vad han eller hon kan för att bidra till sin egen försörjning, bl.a. genom att söka arbete, arbeta med sitt mående, söka andra ersättningar som är möjliga

30 Vi har möjlighet att ställa krav på sysselsättning genom 4:4 SoL, kompetenshöjande insatser. Dessa insatser återfinns inom AMA Prövningen av ekonomiskt bistånd ska vara individuell och ta hänsyn till omständigheterna i det specifika fallet

31 Den enskildes eget ansvar En viktig princip i socialtjänstlagen är att den enskilde i första hand har ett eget ansvar för sitt liv. I förarbetena framhålls särskilt att socialtjänsten inte får frånta den enskildes ansvar Socialtjänstens uppgift är att förstärka och komplettera människors egna resurser

32 Komplement till socialförsäkringarna Ekonomiskt bistånd är välfärdssystemens yttersta skyddsnät. Det ska vara ett komplement till socialförsäkringarna och ge hjälp när generella stödformer är otillräckliga eller inte kan lämnas Biståndets uppgift är att träda in tillfälligtvis vid korta perioder av försörjningsproblem

33 Ansökan om ekonomiskt bistånd Informatör Socialsekreterare - Utredning kring den sociala och ekonomiska situationen - Bedömning och beslut - Planering för att nå självförsörjning

34 Vuxna Ensamstående Sammanboende Livsmedel alla måltider Kläder/skor Fritid/lek Hygien SUMMA Barn &Ungd 0 1 år 1 2 år 3 år 4 6 år 7 10 år år år år Livsmedel alla måltider Kläder/skor Fritid/lek Hygien Barn & Ungdförsäkring SUMMA Antal personer Förbrukningsvaror dagstidn, telefon & tv licens SUMMA

35 Utgifter utanför riksnormen Hyra El Hemförsäkring Fackavgift Arbetsresor Barnomsorg

36 Olika individuella planeringar Arbetsförmedlingens insatser Jobbtorg/ AMA Sjukvården Försäkringskassan Övriga instanser och frivilligorganisationer

37 Samverkan Den enskilde har ofta kontakt med flera olika instanser Samverkan är viktig för att effektivt samla resurser Samverkan gör det hanterbart och meningsfullt för den enskilde

38 Sektionen för nyanlända

39 Individ- och familjeomsorgschef Sektionen för nyanlända Sektionschef 4,0 socialsekreterare 1,0 assistent för återsökningar 1,0 receptionist/assistent Boende för ensamkommande flyktingbarn

40 Flyktingmottagande Överenskommelse med Länsstyrelsen - 40 platser för nyanlända som anvisas plats i kommunen av Migrationsverket platser för nyanlända som bosätter sig själva gick ansvaret för etableringen över till Arbetsförmedlingen Kommunens ansvar: - Glapp-pengar - Boendefrågan - SFI och Samhällsorientering - Personer med nedsatt arbetsförmåga, mindre än 25% - Skola och förskola

41 Ensamkommande flyktingbarn Ny lagstiftning 1/1-14 möjligt att anvisa till alla kommuner Överenskommelse med Migrationsverket Boende för ensamkommande flyktingbarn startades 1/5-14 för pojkar år 16 asylplatser 8 put-platser

42 Framtidens utmaningar Volymökningar Personalförsörjning Bostadsfrågan Integration

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun 2014-01-20 Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun I socialtjänstlagen har man skrivit in att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. Handbok för socialtjänsten

Ekonomiskt bistånd. Handbok för socialtjänsten Ekonomiskt bistånd Handbok för socialtjänsten Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 1 2003-03-21 STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 Bakgrund Individ- och familjeomsorgen i kommunen styrs på många sätt av den nationella lagstiftning som finns. Till

Läs mer

Utvecklingsplan för Individ- och Familjeomsorgen Ljusdals kommun 2011 2015. Fastställd av Omsorgsnämnden den 26 augusti 2010.

Utvecklingsplan för Individ- och Familjeomsorgen Ljusdals kommun 2011 2015. Fastställd av Omsorgsnämnden den 26 augusti 2010. Utvecklingsplan för Individ- och Familjeomsorgen Ljusdals kommun 2011 2015 Fastställd av Omsorgsnämnden den 26 augusti 2010 Omsorgsnämnden Innehåll Rubrik Sidan Visioner. 3 Inledning.. 3 Övergripande mål

Läs mer

SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST

SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST Sektorschef Lena Lager Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS Administration Funktionshinder Vård och omsorg Hälsa och bistånd Kvalitet och utveckling Individ- och familjeomsorg

Läs mer

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument 1(20) Myndighetsbeslut - LSS Styrdokument 2(20) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-12-02 Dokumentansvarig Områdeschef, Inger Höglund Reviderad 3(20) Innehållsförteckning

Läs mer

LSS, LVU,LVM och Socialtjänstlag Socialtjäns en tlag,

LSS, LVU,LVM och Socialtjänstlag Socialtjäns en tlag, LSS, LVU,LVM och Socialtjänstlagen, LVM LVU SoL LSS Men hur och när? SoL LSS LVU LVM LVU och LVM Tvångslagar på samma sätt som LPT Det är svårt att omhändertaga någon Dessa lagar tas till när det mesta

Läs mer

INDIVID & FAMILJEOMSORG. Nämnd. budget

INDIVID & FAMILJEOMSORG. Nämnd. budget INDIVID & FAMILJEOMSORG Nämnd budget Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens

Läs mer

Granskning av missbruksvården

Granskning av missbruksvården www.pwc.se Revisionsrapport Lena Brönnert Granskning av missbruksvården Motala kommun Innehållsförteckning 1. Revisorerna bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga... 2 2.3.

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt

Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-01-07 Diarienummer AMN-2015-0067 Arbetsmarknadsnämnden Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt Förslag till

Läs mer

Innehållsförteckning (rev mars 2013)

Innehållsförteckning (rev mars 2013) Innehållsförteckning (rev mars 2013) 1. INLEDNING... 9 1.1 Befogenhet att utfärda riktlinjer... 9 1.2 IFO: s inriktning... 9 1.2.1 Kvalitet... 9 1.3 Riktlinjernas syfte och tillämpning... 10 1.4 Utgångspunkter

Läs mer

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094 NÄMNDPLAN Socialnämnden -11-26, 1094 Tyresös vision Strategiska målområden och mål VISION STRATEGISKA MÅLOMRÅDEN KOMMUNENS MÅL SOCIALNÄMNDENS MÅL Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Läs mer

Ekonomiskt bistånd Riktlinjer

Ekonomiskt bistånd Riktlinjer Ekonomiskt bistånd Riktlinjer Antagna av Kommunfullmäktige 163, 2014-08-27 E K O N O M I S K T B I S T Å N D Riktlinjer Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

KALLELSE. BM - - Muntligt Nr Ärenden Dnr Handl. Sid 5. Revidering av socialnämndens

KALLELSE. BM - - Muntligt Nr Ärenden Dnr Handl. Sid 5. Revidering av socialnämndens KALLELSE Datum SOCIALNÄMNDEN 2015-02-10 Sammanträdande organ Socialnämnden Tid Onsdagen den 18 februari 2015, 15:00 Plats Solrosen, Västgötagatan 18 Katrineholm Nr Formalia Dnr Handl. Sid 1. Upprop - -

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar 1 Det här är tredje upplagan (redigerad mars 2014) av vägledningen Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg. 25 frågor och svar. Vägledningen

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. 2 Vad innefattar det ekonomiska stödet... 5. 3 Riksnorm... 5 3.1 Förhöjning av normen... 6 3.2 Minskning av normen...

Ekonomiskt bistånd. 2 Vad innefattar det ekonomiska stödet... 5. 3 Riksnorm... 5 3.1 Förhöjning av normen... 6 3.2 Minskning av normen... RIKTLINJER Ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning 1 Allmänt om uppdraget... 2 1.1 Kontaktcenter... 2 1.2 Handläggningen av ekonomiskt bistånd ska präglas av följande principer... 3 1.3 Våld i nära relationer...

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Slutrapport från en nationell tillsyn 2012 2013 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Socialnämndens verksamhetsplan 2015-2017

Socialnämndens verksamhetsplan 2015-2017 1 (39) Dnr: SN/2014:82 Socialnämndens verksamhetsplan 2015-2017 Södertull, foto: Maria Rasmusson Socialtjänsten Administrativa avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81 UDDEVALLA Stadshuset

Läs mer

Kommunrevisorerna granskar

Kommunrevisorerna granskar Kommunrevisorerna granskar UMEÅ KOMMUN Granskning av verksamheten för 2013-11-06 ABCD Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...3 1 Inledning...5 1.1 Bakgrund...5 1.1.1 Definition... 5 1.2 Syfte...5

Läs mer

Tillämpningsregler för myndighetsutövning

Tillämpningsregler för myndighetsutövning Förslag 2010-11-16 Tillämpningsregler för myndighetsutövning enligt SOL och LSS för äldre och personer med funktionsnedsättning Dnr 2010/328 2010-11-16 2010-11-16 1 (55) Innehåll 1. INLEDNING...4 1.1.

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS BOKSLUT MED VERKSAMHETSBERÄTTELSE

SOCIALNÄMNDENS BOKSLUT MED VERKSAMHETSBERÄTTELSE SOCIALNÄMNDENS BOKSLUT MED VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum 2009-01-28 Socialnämndens bokslut och verksamhetsberättelse 2008 Det ekonomiska utfallet

Läs mer

2007-04-16. Dnr SÄN 2007/149. Riktlinjer. Insatser till personer med funktionshinder

2007-04-16. Dnr SÄN 2007/149. Riktlinjer. Insatser till personer med funktionshinder 2007-04-16 Dnr SÄN 2007/149 Riktlinjer Insatser till personer med funktionshinder Nacka kommun Innehåll INLEDNING...1 LAGSTIFTNING...1 KOMMUNENS UTGÅNGSPUNKTER...2 HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION...3 SAMVERKAN...4

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden. Reviderad 2014-01-29, 1001

NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden. Reviderad 2014-01-29, 1001 NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden Reviderad 2014-01-29, 1001 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Socialnämnden... 2 1.2 Gemensam omvärldsanalys... 2 1.3 Socialnämndens budget 2014... 3 2 Socialnämndens

Läs mer

Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn

Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn Rekommendationer från tio kommuner och Barnombudsmannen i en dialog den 8 december 2010 Dnr 9.5:0874/ 10 Barnombudsmannen Box

Läs mer

Information om Barn och familj Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun

Information om Barn och familj Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun Information om Barn och familj Individ- och familjeomsorgen i Åstorps kommun Mottagningssekreterare kontaktuppgiter Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:77

Regeringens proposition 2012/13:77 Regeringens proposition 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården Prop. 2012/13:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars

Läs mer