FAMILJEVÅRDSSTADGA. Uppdaterad av styrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FAMILJEVÅRDSSTADGA. Uppdaterad av styrelsen 27.3.2009 30"

Transkript

1 FAMILJEVÅRDSSTADGA Uppdaterad av styrelsen FAMILJEVÅRD Om familjevården stadgas i socialvårdslagen (710/1982), familjevårdarlagen (312/92) och lag om ändring av 2 och 3 i familjevårdarlagen (948/2006). Andra lagar och stadgor som definierar familjevården är barnskyddslagen (417/2007), lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000), förordning om klientavgifter inom social- och hälsovården (912/1992), lag angående specialomsorger om utvecklingsstörda (519/1977), lag om service och stöd på grund av handikapp (380/1987), mentalvårdslag (1116/1990), förvaltningslag (434/2003) och förvaltningsprocesslag (586/1996), lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002), lag angående ändring av lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare (202/64). Familjevård innebär att man i privat hem eller i ett för ändamålet upprätthållet såkallat familjehem erbjuder vård, fostran eller annan omvårdnad. Personen som erbjuder vården kallas för familjevårdare. Familjevård kan erbjudas barn, unga, vuxna, utvecklingsstörda, långtidssjuka, mentalvårdspatienter och åldringar (= personer senare i texten). Det är oftast frågan om barn som är i familjevård. Familjevård rekommenderas för personer som av olika orsaker inte kan bo kvar i sitt föräldrahem. Genom familjevård kan man erbjuda personen möjlighet att knyta nära, varaktiga relationer för att sålunda få en möjligast gynnsam hemmiljö. Familjevård kan erbjudas både tillfälligt och fortgående. Familjevård kan även erbjudas personer med specialbehov som ett alternativ till boende i stödboende, gruppboende eller institution. Vården avser då att befrämja personens utveckling gällande hans/hennes självständighet. Familjevården bör kompletteras med annan verksamhet utanför hemmet såsom undervisning, sysselsättning eller arbete. Avsikten är att personen i familjevård ska ha tillgång till både boende och annan verksamhet. Fritidsaktiviteter ska även anordnas utanför hemmet. 2. INLEDANDE AV FAMILJEVÅRD Den intresserade familjevårdaren fyller i en anmälningsblankett (tillgänglig på gällande intresse av familjevård och skickar den till Kårkulla samkommun / familjevård. Efter anmälan görs ett hembesök till den intresserade familjevårdaren. Under hembesöket går man igenom ett frågeformulär tillsammans med den intresserade. Under hembesöket bedöms familjens lämplighet. Efter hembesöket görs en beskrivning av familjehemmet (relationerna i familjen, samarbetsförmågan, beaktande av personens behov, utrymme och säkerhet osv.) till samkommunen. Familjehem, både fortgående och tillfälliga ska godkännas. När uppdragsavtal görs av samkommunen godkänns familjevårdshemmet av samkommunens ledargrupp. Efter hembesök ordnas det grundutbildning för intresserade familjevårdare. Man begär även ett utlåtande om utredning av familj som önskar uppdrag inom familjevården av kommunen där familjen är bosatt i. Ett

2 straffregisterutdrag för utredning av brottslig bakgrund bör uppvisas före inledande av familjevård och den blanketten finns tillgänglig på rättsregistercentralens www-sidor. Blanketten måste familjevårdaren ansöka om personligen. Innan familjevården inleds görs en plan för samarbete. Familjevårdaren bör få nödvändig information om målsättningen med vården, arbetssätt, skyldigheter och rättigheter. Familjevårdaren och den påtänkta personen för familjevård bör få möjlighet att bekanta sig med varandra. Likaså strävar man till att familjevårdaren, föräldrar eller övriga anhöriga träffas. I ett familjehem kan maximalt placeras fyra personer. Här ingår familjevårdarens egna barn under skolåldern och även andra personer som är i behov av en mer omfattande vård. Man kan även fungera som privat företagare inom familjevården och ingå uppdragsavtal. Denna möjlighet finns såväl i familjevårdarlagen och socialvårdslagen. Som privat företagare kan man maximalt sköta sju personer i sitt familjehem och då krävs det att det finns två behöriga vårdare (enligt familjevårdarlagen 1 ). Före inledandet av familjevård förutsätts att ett omsorgsprogram eller betalningsförbindelse för den person som ska placeras har gjorts. Socialnämnden där familjevårdshemmet är beläget bör även meddelas om placering i familjevård. 2.1 Fortgående familjevård Familjevården kan vara fortgående eller tillfällig. Fortgående familjevård är i allmänhet avsedd att erbjuda personen i familjevård en långvarig placering utanför sitt eget hem. Detta gäller särskilt barn. Vuxna personer i familjevård bör erbjudas tillräckligt långvarig placering. Familjevården kan för dessa personer utgöra en varaktig lösning samtidigt som vården utgör en förberedelse för ett självständigare boende. 2.2 Tillfällig familjevård Tillfällig familjevård erbjuder personer placering för en begränsad tid. Familjevård används i form av korttidsvård för att möjliggöra familjevårdarens ledighet. Tillfällig familjevård sker i familjevårdarens hem eller i vissa fall i personens eget hem. Vuxna personer som bor i egen bostad, i gruppbostad eller på institution kan erhålla familjevård i rekreationssyfte. Tillfällig familjevård övergår till fortgående familjevård om den sammanhängande perioden överstiger 30 dagar. Tillfällig familjevård kan förekomma högst 3 mån./år. Tillfällig familjevård definieras utgående från avtal. 3. FAMILJEVÅRDARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 3.1 Uppdragsavtal Ett uppdragsavtal uppgörs mellan familjehemmet och Kårkulla samkommun, där både familjevårdarens och placerarens rättigheter och skyldigheter gä llande familjevård framgår. Familjevårdarens ställning grundar sig på uppdrag och regleras av familjevårdarlagen (312/92) och av uppdragsavtalet. Familjevårdaren står inte i anställningsförhållande till samkommunen. Uppgörelse av uppdragsavtal görs både när det handlar om fortgående eller tillfällig familjevård. Som underlag för ett avtal kan man använda kommunförbundets blankett (e /99). Parterna kommer överens om grunderna för ersättning samt eventuella tilläggskostnader. Uppdragsavtalet undertecknas av familjevårdaren och Kårkulla samkommun. Ifall familjevården sköts av ett par, görs uppdragsavtalet i allmänhet med båda parterna. I avtalet framgår till vem arvode och kostnadsersättning utbetalas. Ett uppdragsavtal som gäller familjevård görs tillsvidare eller för viss tid. Familjevårdarens pensionsskydd sköts av uppdragsgivaren via kommunernas pensionsförsäkring. Olycksfallsförsäkringslagen gäller även för familjevårdaren. Kårkulla samkommun tecknar olycksfallsförsäkring för alla som har uppdragsavtal, oberoende om arvode utbetalas eller inte.

3 Andra ansvarsförsäkringar gällande personen i familjevård är frivilligt för den placerande kommunen/samkommunen. Familjevårdaren rekommenderas att beakta personen i familjevård i familjens egen hemförsäkring. 3.2 Ersättningar Grunderna för arvode och kostnadsersättning är fastställda i familjevårdarlagen (312/92) Arvode Arvode utbetalas till familjevårdaren som ersättning för uppdraget inom familjevården. Arvodets storlek är beroende av uppdragets art. När familjehemmet erbjuder familjevård för flera personer samtidig utbetalas fullt arvode för den första personen i familjevård, därefter görs ett avdrag på 10 % för därpå följande personer. Arvodet justeras kalenderårsvis i enlighet med indexförhöjningen som årligen fastställs för tillämpningen av 9 i lagen om pension för arbetstagare (395/61). Vid tillfällig familjevård inleds och avslutas en dag kl Arvodet utbetalas till familjevårdare per dag och kommunen debiteras även per dag. Arvodet betraktas som beskattningsbar inkomst. Ifall personen som är i familjevård inte deltar i daglig verksamhet eller har skollov kan åt familjevårdaren utbetalas ett tillägg för sysselsättning. Kostnadsersättning Kostnadsersättningen är avsedd att täcka de verkliga kostnaderna som uppstår för bostad, mat, kläder, hygien, hälso- och sjukvård, resor och fritidsintressen. Ifall familjevården sker i personens eget hem (som är i familjevård) utbetalas ingen kostnadsersättning till familjevårdaren. Om fritidssysselsättning överenskommes särskilt. Ersättningen varierar beroende på ålder. För personer som medför kostnader mer än normalt kan utbetalas en särskild ersättning. Som högre kostnader än normalt kan anses blöjor, specialkläder, speciellt stort slitage av kläder och inredning, av läkare ordinerad specialdiet eller läkemedel. Om ersättning för sjukhusvård, glasögon, tandvård m.m., som inte ersätts på annat sätt, överenskommes särskilt med uppdragsgivaren. I särskilda fall kan personen i familjevård själv stå för kostnadsersättning till familjen, då utbetalar samkommunen endast ett arvode till familjevårdaren. På särskild ansökan kan ett litet bidrag för rekreation ansökas. Kostnadsersättningen justeras årligen i enlighet med ändringen av levnadskostnadsindex. Kostnadsersättningen betraktas som beskattningsbar inkomst. Vid skattedeklaration bör vårdaren ange de utgifter som uppstått under året med anledning av familjevården. Hyresersättning kan erläggas ifall familjevårdaren p.g.a. sitt uppdrag är i behov av större bostad än normalt eller ifall boendekostnaderna är extremt höga. Om reseersättningar avtalas särskilt utgående från personens behov. Resor till och från familjehemmet vid inledande och avslutande av vården ersätts enligt folkpensionsanstaltens normer. Startersättning och ersättning för speciella kostnader utbetalas om vid inledande av familjevården eller under pågående familjevård uppstår avsevärda extra kostnader, som t.ex. ändringsarbeten i hemmet, möbler, hushållsmaskiner och linnekläder. Om familjevården upphör inom ett år efter det att ovan nämnda ersättning erhållits överenskommes om återbetalning.

4 Om personen i familjevård förorsakar ekonomiska skador i familjevårdshemmet eller i sin omgivning kan ersättningen utbetalas. Familjevårdaren förutsätts att själv beakta personen som är i familjevård i sin hemförsäkring. 3.3 Utbildning Personer intresserade av uppdrag inom familjevården bör få tillräckligt med information om familjevården före själva inledandet. Enligt lagstiftningen ska kommunen eller samkommunen ansvara för nödvändig utbildning, handledning och fortbildning. Man bör även avtala om förverkligandet av stödåtgärderna. Familjevårdaren är skyldig att delta i sådan utbildning som samkommunen erbjuder. Utbildningen är kostnadsfri. Att ta emot ett uppdrag som familjevårdare medför en hel del förändringar för hela familjen. Familjevård berör hela familjen och kräver även alla familjemedlemmars godkännande. 3.4 Stöd och handledning För varje familjehem som ger familjevård förordnas en kontaktperson som besöker familjevårdshemmet regelbundet. Om antalet besöksgånger avtalas särskilt för varje familjevårdshem. Kontaktpersonerna har som uppgift att stöda och hjälpa familjevårdarna i deras uppdrag och kontinuerligt informera om aktualiteter gällande familjevård. Kontaktpersonerna bör även stöda kontakten mellan familjevårdaren och anhöriga. Serviceplan eller individuell plan granskas regelbundet och vid behov justeras eller kompletteras. 3.5 Familjevårdens upphörande Om familjevården upphör eller avbryts oberoende av familjevårdaren utbetalas vårdarvode för en månad efter det vården avbrutits eller upphört dock för högst två månader under samma kalenderår. Kostnadsersättning utbetalas endast för två veckor. Om familjevården avbryts eller upphör på grund av familjevårdarens sjukdom utbetalas vårdarvode för 7 dagar/sjukdomsfall. Kostnadsersättning utbetalas för två veckor/sjukdomsfall. Ifall familjehemmet eller vården i familjehemmet anses som olämplig eller bristfällig strävar man till en förändring enligt 5 i familjevårdarlagen; Om bristen inte avhjälps inom utsatt tid eller inte kan avhjälpas utan oskäligt besvär eller inom en skälig tid, kan uppdragsavtalet hävas omedelbart. För övrigt gäller den uppsägningstid som finns i uppdragsavtalet. Den ömsesidiga uppsägningstiden är två månader om inte annat överenskommes. 3.6 Vid insjuknande Fortgående familjevård: Ifall familjevårdaren blir oförmögen till arbete måste personen ifråga omedelbart kontakta tjänstemannen som uppdragsavtalet uppgjorts med som ordnar tillfällig familjevård eller vårdplats för personen i familjevård. Familjevårdaren bör uppvisa ett läkarintyg vid insjuknande. Tillfällig familjevård: Ifall familjevårdaren insjuknar ska han/hon själv komma överens med personen i familjevård och med hans/hennes vårdnadshavare/intressebevakare om när vårdperioden infaller. 3.7 Ledighet Familjevårdaren har rätt till avlönad årsledighet. Ledigheten för det första året som familjevårdare är två veckor, under förutsättning att familjevården inletts före utgången av juni månad föregående kalenderår. Under de följande åren är årsledigheten fyra veckor/år.

5 Ledigheten tas i en sammanhängande period före utgången av april om inte annat överenskommes. Under årsledigheten eller under den tid vårdaren är berättigad till årsledighet utbetalas vårdarvode med ev. tillägg förhöjt med 50 %. Kostnadsersättning utbetalas till hälften. Utöver årsledigheten kan familjevårdaren erhålla avlösning två dagar/månad. Denna ledighet kan sparas i högst tre månader. Familjevårdaren (fortgående familjevård) bör framlägga sitt förslag gällande ledigheten före utgången av april månad. Under ledigheterna ansvarar samkommunen för familjevården antingen genom att skaffa en ersättare eller genom att placera personen i annan lämplig vård. Vid tillfällig familjevård ersätts ledigheten i pengar i samband med utbetalning av arvode och kostnadsersättning, då familjevården varat i minst 14 dagar/månad. För sammanhängande perioder om fyra veckor eller mera ersätts den person som avlöser den ordinarie familjevårdaren enligt principerna för fortgående vård. I övriga fall utgår ersättningen enligt principerna för tillfällig vård. Gällande förverkligandet av ledigheten och utbetalningen av ersättningar överenskommes i uppdragsavtalet. 3.8 Tystnadsplikt Ett familjehem förbinder sig att iaktta: Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården ( /812) gällande tystnadsplikt och sekretess. Detta betyder att all information om personen i familjevård, dess bakgrund, föräldrar och tidigare erfarenheter är konfidentiella på livstid. Enligt lagstiftningen har man som familjehem rätt att få väsentlig information om personen. I lagstiftningen utgår man ifrån personens bästa. 4. PERSONEN I FAMILJEVÅRD, DENS STÄLLNING OCH RÄTTIGHETER Personen i familjevård med Kårkulla samkommun som uppdragsgivare är olycksfallsförsäkrad. Personen i familjevård betalar en avgift för uppehälle i enlighet med vad som är stadgat i förordning, dock högst det belopp som familjevårdaren får i kostnadsersättning. Avgiften för uppehälle granskas årligen eller då betalningsförmågan förändras. För personer i tillfällig familjevård bestäms avgiften för uppehälle utgående från antalet vårddagar. Personen själv eller hans/hennes vårdnadshavare/intressebevakare har ansvaret för de privata tillgångarna. Om personen i familjevård inte kan handha sina penningaffärer ligger ansvaret hos intressebevakaren. Familjevårdaren vägleder vid behov personen i hur hans personliga medel ska användas. Ett placerat barn eller en ungdom bör få en åldersrelaterad fickpeng. De disponibla medlen för placerat barn eller ungdomen ingår i kostnadsersättningen och familjehemmet kan själv avgöra summan/månad. Ett barn som fyllt 15 år ska få en tredjedel av eventuellt underhållsbidrag. När det handlar om andra personer i familjevård definieras disponibla medel i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (1997). För varje person i familjevård uppgörs en plan. Planen uppgörs tillsammans med personen själv, familjevårdaren, vid behov de anhöriga och övriga berörda. Planen innehåller uppgörande av följande: dagvård, undervisning, arbete, fritidssysselsättning, övriga vård-, terapi- och stödfunktioner. Planen granskas årligen. 5. GODKÄNNANDE AV FAMILJEVÅRDSSTADGAN

6 Familjevårdsstadgan har godkänts av samkommunens styrelse. Stadgan träder i kraft fr.o.m och ersätter den stadga som godkändes Vid ingående av familjevårdsavtal förbinder sig familjevårdaren och placeraren samtidigt att följa dessa direktiv.

ATT VARA FAMILJEHEM... 3 Socialnämndens åtagande:... 3 Familjehemmets åtagande:... 3

ATT VARA FAMILJEHEM... 3 Socialnämndens åtagande:... 3 Familjehemmets åtagande:... 3 2015-03-03 Innehållsförteckning ATT VARA FAMILJEHEM... 3 Socialnämndens åtagande:... 3 Familjehemmets åtagande:... 3 TVÅ LAGAR STYR PLACERINGAR AV BARN... 4 Socialtjänstlagen SoL (frivilligt bistånd)...

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS - HANDBOK TILL ARBETSGIVAREN OCH ASSISTENTEN

PERSONLIG ASSISTANS - HANDBOK TILL ARBETSGIVAREN OCH ASSISTENTEN PERSONLIG ASSISTANS - HANDBOK TILL ARBETSGIVAREN OCH ASSISTENTEN Handikappservice Kyrkslätts kommun Vård-och omsorgsväsendet 14.2.2011 Innehållsförteckning 1 ANSKAFFNING OCH ANSTÄLLNING AV ASSISTENT OCH

Läs mer

Stöd för närståendevård

Stöd för närståendevård Stöd för närståendevård Antagen av kommunstyrelsen den 9 mars 2015 32. VAD INNEFATTAR STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD? Med närståendevård avses vård av och omsorg om en äldre, handikappad eller sjuk person som

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 Social- och hälsovårdsväsendet i Vasa/Socialarbete och familjeservice/ Handikappservice PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 ALLMÄNT OM PERSONLIG

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn,unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m

Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn,unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m Bilaga till tidningen Familjehemmet nr 4 2006 2006:76 Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn,unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m Ersättningar och villkor vid familjehemsvård är av

Läs mer

Tillämpningsinstruktioner för utkomststödslagen fr.o.m. 1.1.2014

Tillämpningsinstruktioner för utkomststödslagen fr.o.m. 1.1.2014 Serviceområdet för socialarbete Serviceområdet för invandrararbete Vasa social- och hälsovårdsnämnds Tillämpningsinstruktioner för utkomststödslagen fr.o.m. 1.1.2014 godkänd 10.12.2013 justerad 10.6.2014

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

SOCIALSKYDDSGUIDE FDUV. Guide om social trygghet för personer med utvecklingsstörning

SOCIALSKYDDSGUIDE FDUV. Guide om social trygghet för personer med utvecklingsstörning FDUV SOCIALSKYDDSGUIDE 2014 Guide om social trygghet för personer med utvecklingsstörning Guiden är en översättning av Sosiaaliturvaopas 2014 utgiven av Kehitysvammaisten Tukiliitto. Guiden är uppdaterad

Läs mer

Serviceguide för synskadade 2011

Serviceguide för synskadade 2011 Asiakkaana Serviceguide för synskadade 2011 Serviceguide för synskadade 2011 Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. Synskadades Centralförbund r.f. Serviceguide för synskadade 2011 Det finska originalets

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut 2012-10-17 Ann-Christin

Läs mer

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Vägledning Sid. 1 (20) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Vägledning Sid. 1 (20) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade Sid. 1 Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: 2009-09-17 Verksamhet: Verkställighet av LSS insatser

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS

Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS 1(24) Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS Socialnämnden 2014-06-18 Dnr SON 2014/75-72 2(24) Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS 1 Inledning... 4 1.1 Lagar och föreskrifter

Läs mer

Riktlinjer för familjehemsersättningar

Riktlinjer för familjehemsersättningar Individ- och familjenämnd 2011-06-21 Sid 1 Riktlinjer för familjehemsersättningar Individ- och familjenämnd 2011-06-21 Sid 2 1. Inledning Individ- och familjenämnden har under årens lopp till största delen

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun LSS-verksamheten Kjell Handfast Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun Antagna av social- och omsorgsnämnden den 13 december 2010 www.laxa.se 2 Innehållsförteckning Med lagen

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS

Riktlinjer för handläggning enligt LSS Riktlinjer för handläggning enligt LSS Riktlinjerna är en vägledning avseende kommunens ambitionsnivå vid biståndsbedömning. Ytterst är det den enskildes behov av stöd och hjälp som är avgörande vid beslut

Läs mer

GUIDE FÖR PERSONLIG ASSISTANS

GUIDE FÖR PERSONLIG ASSISTANS GUIDE FÖR PERSONLIG ASSISTANS Kyrkslätts kommun Vård- och omsorgsväsendet Handikappservice Gäller fr.o.m. 1.5.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT - VAD ÄR PERSONLIG ASSISTANS...4 2 BEVILJANDE AV PERSONLIG

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

Dnr SN11/72. Riktlinjer för placeringar av barn och unga. Antagen av Socialnämnden

Dnr SN11/72. Riktlinjer för placeringar av barn och unga. Antagen av Socialnämnden Dnr SN11/72 Riktlinjer för placeringar av barn och unga Gäller fr o m den 1 januari 2012 Dnr SN11/72 2/13 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition av familjehem... 3 Syfte... 3 Barnperspektivet och

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Information till familjehem. Norrköpings Kommun 2012

Information till familjehem. Norrköpings Kommun 2012 Norrköpings Kommun 2012 Information till familjehem Vi hoppas att all fakta stämmer men kan inte garantera detta eftersom det hela tiden händer nya saker som påverkar familjehemsvården. Tveka inte att

Läs mer

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS)

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer fastställda 4 juni 2014 Diarienummer 2014-007125 socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 0 Innehåll Riktlinjer

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Marianne Iggmark 2014-05-15 2014-007125 1 Socialnämnden Revidering

Läs mer

Riktlinjer för handläggning. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Riktlinjer för handläggning. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Riktlinjer för handläggning enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Håbokommun Socialnämnden 2007 tisdag den 17 april 2007 2 C HABo KOMMUN Dnr SN 2007/76 nr 2007.884 Socialförvaltningen

Läs mer

2007-04-16. Dnr SÄN 2007/149. Riktlinjer. Insatser till personer med funktionshinder

2007-04-16. Dnr SÄN 2007/149. Riktlinjer. Insatser till personer med funktionshinder 2007-04-16 Dnr SÄN 2007/149 Riktlinjer Insatser till personer med funktionshinder Nacka kommun Innehåll INLEDNING...1 LAGSTIFTNING...1 KOMMUNENS UTGÅNGSPUNKTER...2 HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION...3 SAMVERKAN...4

Läs mer

Ekonomiskt bistånd Riktlinjer

Ekonomiskt bistånd Riktlinjer Ekonomiskt bistånd Riktlinjer Antagna av Kommunfullmäktige 163, 2014-08-27 E K O N O M I S K T B I S T Å N D Riktlinjer Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

Stiftelsen Kristen Familjehemsvård

Stiftelsen Kristen Familjehemsvård Stiftelsen Kristen Familjehemsvård 1 2 2 Inledning 4 Kristen familjehemsvård 4 SKFH:s Ändamål 4 Organisation 4 SKFH:s Huvudman och expedition 4 SKFH:s Styrelse 4 SKFH:s Ekonomi 4 Kristen familj 4 Vad innebär

Läs mer

Ekonomiskt bistånd 2014 - riktlinjer och anvisningar

Ekonomiskt bistånd 2014 - riktlinjer och anvisningar Ekonomiskt bistånd 2014 - riktlinjer och anvisningar Antagen av humanistiska nämnden 2014 Antagen av: Humanistiska nämnden 2014-09-16, 108 Dokumentägare: Avdelningschef Social utredning Ersätter dokument:

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

Riktlinjer LSS Hallands län Trygghetslarm inom äldre- och. Meddelande 2007:8. handikappomsorgen

Riktlinjer LSS Hallands län Trygghetslarm inom äldre- och. Meddelande 2007:8. handikappomsorgen Riktlinjer LSS Hallands län Trygghetslarm inom äldre- och Meddelande 2007:8 handikappomsorgen Länsstyrelsen Halland Meddelande 2007:8 ISSN 1101 1084 ISRN LSTY-N-M-2007/8-SE Tryckt på Länsstyrelsens Tryckeri,

Läs mer