Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för ekonomiskt bistånd"

Transkript

1 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Fastställd av social- och arbetsmarknadsnämnden 19 december 2012, 134 Reviderad 19 juni 2013, 54 Social & Arbetsmarknad

2

3 Innehåll 1 RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND 7 Socialtjänstlagen... 7 Individuell behovsprövning... 9 Samordning med annat bistånd ALLMÄNT OM UPPDRAGET 11 Hjälp till självförsörjning Förutsättningar för rätt till försörjningsstöd Avslag på ansökan om försörjningsstöd Överklagningsrätten FÖRSÖRJNINGSSTÖD 13 Riksnorm Personliga kostnader Gemensamma kostnader Förhöjning av normen Övrigt försörjningsstöd i förekommande fall och till skälig kostnad Boende Hushållsel Hemförsäkring Avgift till fackförening och arbetslöshetskassa Arbetsresor Boendekostnader Hyresrätt Bostadsrätt eller villa Andrahandsboende Inneboenderum Delad lägenhet/hushållsgemenskap Ungdomar boende i föräldrahemmet utan egna inkomster och som tecknat hyresavtal Övriga boendeformer Försörjningsstöd vid vistelse på institution Avgift vid sjukhusvård Kriminalvård Nödprövning och akut bistånd Sökande har haft tillräckliga inkomster Personer som tillfälligt vistas i kommunen Reducerat försörjningsstöd Vid avslag/delavslag på försörjningsstöd Dagavdrag Utlandsvistelse/vistelse utanför kommunen BISTÅND TILL LIVSFÖRING I ÖVRIGT 22 Alternativ medicin Barnomsorgsavgift/fritidshemsverksamhet 0-9 år Begravningskostnad Avliden som omfattas av lag om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) Flyttkostnader Färdtjänstavgift

4 Glasögon eller kontaktlinser Hemtjänstavgift Hemutrustning Kompletterande hemutrustning Grundutrustning Begränsad grundutrustning Hel grundutrustning Spädbarnsutrustning Vitvaror Juridiska kostnader och stämpelavgifter Advokatkostnader/rättsskydd Stämpelavgifter Kläder och skor utöver vad som ingår i försörjningsstödet Klädutrustning inför institutionsvistelse, under behandling samt rehabilitering Behov av särskilda kläder eller skor Skyddskläder Legitimation/pass Läkarvård och medicinkostnader Mammografi/cellprov Psykoterapikostnader m.m Magasineringskostnad Resor 27 Semester, rekreationsresor, lägerverksamhet, koloni m.m Resa till begravning Återföreningsresor Återvandringsresor Resor i samband med umgänge med barn Akuta resor/vistas tillfälligt i kommunen Repareringskostnader och sanering av bostad Skulder Hyresskulder Hyresskulder i tidigare boende Elskulder Skuld till a-kassa Skuld till Försäkringskassan Skuld till medicin och läkarvård Studielitteratur Tandvård Akut tandvård Nödvändig tandvård Årlig undersökning Tekniska hjälpmedel Telefonabonnemang Uppehållstillstånd OLIKA GRUPPERS RÄTT TILL FÖRSÖRJNINGSSTÖD 33 Sammanfattning av socialtjänstens möjligheter att ställa krav kap 1 SoL kap 4 SoL Handläggning av bistånd till arbetslösa Att stå till arbetsmarknadens förfogande

5 Arbetslösa med otillräcklig föräldrapenning Arbetslösa med sociala och medicinska problem Sjukskrivna Personer med psykisk ohälsa Personer med missbruksproblem Studerande Vuxna studerande i grund- eller gymnasieskola/motsvarande Svenska för invandrare Studerande på gymnasienivå eller liknande/vuxna med ordinarie arbete Övriga vuxna Särskilda skäl Orienteringskurser Övriga studier/sysselsättningsprojekt Arbetsmarknadsutbildningar Sysselsättningsverksamheter Studerande som har familj Studerande under studieuppehåll Ungdomar under 21 år som går i skolan Ungdomar under 21 år som går i skolan och har eget hushåll Personer 65 år och äldre Företagare och personer med fria yrken Inskrivna för kriminalvård eller rättpsykiatrisk vård Hyreskostnad Intensivövervakning med elektronisk kontroll, s.k. fotboja Skyddstillsy med särskild behandlingsplan, s.k. kontraktsvård Samhällstjänst Inskrivna för vård eller behandling inom socialtjänsten Reskostnader Utländska medborgare Med uppehållstillstånd Utan uppehållstillstånd Asylsökande EU-medborgare Registrering och ansökan om uppehållskort Yrkesverksamma personer Arbetssökande Icke yrkesverksamma personer Tillfällig vistelse Akut nödsituation Värnpliktiga ANVISNINGAR FÖR HANDLÄGGNINGEN 47 Ansökan Kontroller Identitet och vistelse Inkomster Tillgångar Arbetslösa Inkomstberäkning Inkomster som i sin helhet reducerar försörjningsstödet Inkomster som delvis reducerarförsörjningsstödet

6 Inkomster som inte reducerar försörjningsstödet Överskjutande inkomster från tidigare månader Arbetsinkomst för skolungdomar Ekonomiskt bistånd till hushåll som har uppdrag som familjehem Tillgångar Bil 50 Bostadsrätt eller villa Fritidshus Bankmedel, aktier, obligationer Pensionssparande Barns tillgångar Utgifter Grundförutsättningar för försörjningsstöd Hushållstyper Sammanboende med hushållsgemenskap Gifta men ej sammanboende Delad bostad och ungdom som bor hemma Familjer där gymnasieungdom studerar på annan ort Inneboende Underårig som bildat familj Hushåll med underåriga barn Hushåll där barn bor växelvis hos föräldrarna Hushållsgemenskap som omfattad av etableringsreformer

7 1 RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND Socialtjänstlagen Från och med 1 januari 2002 har de paragrafer i socialtjänstlagen som specifikt berör rätten till ekonomiskt bistånd följande lydelse: 4 kap. 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. 4 kap. 2 Socialnämnden får ge bistånd utöver vad som följer av 1 om det finns skäl för det. 4 kap. 3 Försörjningsstöd lämnas för skäliga kostnader för 1. livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstidning, telefon och TV-avgift. 2. boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa. Skäliga kostnader enligt första stycket skall i enlighet med vad regeringen närmare föreskriver beräknas enligt en för hela riket gällande norm (riksnorm) på grundval av officiella prisundersökningar av olika hushållstypers baskonsumtion. Om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl, skall socialnämnden dock beräkna dessa kostnader till en högre nivå. Nämnden får också i ett enskilt fall beräkna kostnaderna till en lägre nivå, om det finns särskilda skäl för detta. 4 kap. 4 Socialnämnden får begära att den som uppbär försörjningsstöd under viss tid skall delta i av nämnden anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet om den enskilde inte har kunnat beredas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd, och 1. inte har fyllt tjugofem år, eller 2. har fyllt tjugofem år men av särskilda skäl är i behov av kompetenshöjande insatser, eller 3. följer en utbildning med tillgång till finansiering i särskild ordning men under tid för studieuppehåll behöver försörjningsstöd. Praktik eller kompetenshöjande verksamhet som avses i första stycket skall syfta till att utveckla den enskildes möjligheter att i framtiden försörja sig själv. Verksamheten skall stärka den enskildes möjligheter att komma in på arbetsmarknaden eller, där så är 7

8 lämpligt, på en fortsatt utbildning. Den skall utformas med skälig hänsyn till den enskildes individuella önskemål och förutsättningar. Socialnämnden skall samråda med länsarbetsnämnden (arbetsförmedlingen) innan beslut fattas enligt första stycket. 4 kap. 5 Om den enskilde utan godtagbart skäl avböjer att delta i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet som anvisats enligt 4, får fortsatt försörjningsstöd vägras eller nedsättas. Detsamma gäller om han eller hon utan godtagbart skäl uteblir från praktiken eller den kompetenshöjande verksamheten. 9 kap. 1 Om någon genom oriktiga uppgifter eller genom underlåtenhet att lämna uppgifter eller på annat sätt förorsakat att ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 utgetts obehörigen eller med för högt belopp, får socialnämnden återkräva vad som har betalats ut för mycket. Om någon i annat fall än som avses i första stycket tagit emot sådant ekonomiskt bistånd obehörigen eller med för högt belopp och skäligen borde ha insett detta, får socialnämnden återkräva vad som har betalats ut för mycket. 9 kap. 2 Socialnämnden får, i andra fall än som avses i 1, återkräva bistånd som den enskilde har erhållit enligt 4 kap. 1 endast om den lämnats 1. som förskott på en förmån eller ersättning, 2. till den som är indragen i arbetskonflikt, eller 3. till den som på grund av förhållanden som han eller hon inte kunnat råda över hindrats från att förfoga över sina inkomster och tillgångar. Har ekonomisk hjälp lämnats i annat fall än som avses i 4 kap. 1 får socialnämnden återkräva hjälpen om den getts under villkor om återbetalning. Ett beslut avseende ekonomisk hjälp som kan komma att återkrävas enligt denna paragraf skall vara skriftligt. Beslutet skall innehålla uppgift om den eller de omständigheter som enligt denna paragraf utgör grund för återbetalningsplikten. Beslutet skall delges den enskilde. 9 kap. 3 Vill socialnämnden föra talan om ersättning som en enskild inte återbetalar frivilligt för ekonomisk hjälp som avses i 1 eller 2 eller för kostnader som kommunen har haft enligt 8 kap. 1 första eller andra stycket, skall talan väckas hos förvaltningsrätten inom tre år från det kommunens kostnader uppkom. Talan väcks vid den förvaltningsrätt inom vars domkrets den enskilde är bosatt. Talan om ersättning får inte bifallas, om den ersättningsskyldige genom att återbetala kostnaden eller en del av denna kan antas bli ur 8

9 stånd att klara sin försörjning eller sin dagliga livsföring i övrigt eller annars synnerliga skäl talar mot bifall till ersättningsanspråket. 9 kap. 4 Socialnämnden får helt eller delvis efterge den ersättningsskyldighet som avses i 1 och 2 och i 8 kap. 1 första och andra styckena. Detta dokument innehåller riktlinjer för ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen, d.v.s. försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till livsföringen i övrigt. Vid beslut om ekonomiskt bistånd ska 4 kap. 1 användas. Beslut enligt denna paragraf kan överklagas genom förvaltningsbesvär liksom 5 i samma kapitel. Däremot kan inte 4 kap. 2 överklagas genom förvaltningsbesvär och denna paragraf ska i princip inte användas. Undantag kan vara exempelvis när rätt till bistånd inte föreligger men kommunen betalar ut ekonomisk hjälp med villkor om återbetalning. Reglerna i socialtjänstlagen innebär att var och en i första hand är skyldig att själv försöka tillgodose sitt behov och att det ekonomiska biståndet i princip ska vara en tillfällig hjälp. Huvudprincipen är att det är bättre för den enskilde att klara sin försörjning på egen hand genom lönearbete e.d. än genom bistånd. Socialtjänsten ska hjälpa den enskilde på så sätt att han eller hon kan uppnå egen försörjning. Det är bland annat detta som menas med att biståndet ska utformas så att det stärker den enskildes resurser att leva ett självständigt liv. Den sökande ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. I förarbeten till lagen sägs att nivån inte ska överstiga vad en låginkomsttagare på orten i allmänhet har råd att kosta på sig. Vad som är skäliga kostnader när det gäller de dagliga levnadsomkostnaderna (riksnormen) finns angivet i lagen. Nivån ska vara Konsumentverkets beräkningar och preciseras av regeringen årligen. När en person vistas utanför den kommun där han eller hon är folkbokförd, t.ex. genom att vara placerad på hem för vård eller boende, är det placeringskommunen som är skyldig att pröva ansökan om bistånd enligt 4 kap. 1 SoL. Vid avslutning av kriminalvård i anstalt ska folkbokföringskommunen enligt 16 kap. 2 ge tillfälligt bistånd i avvaktan att vistelsekommunen kan ta. När åtgärder rör barn ska särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver (1 kap. 2 SoL), t.ex. barns rätt till umgänge med båda föräldrarna. Enligt kommunens program för kvinnofrid ska våldsutsatta kvinnor och deras barn erbjudas stöd och hjälp från socialtjänsten. I arbetet med ekonomiskt bistånd är det viktigt att uppmärksamma det behov av hjälp som kan finnas i bidragshushållen i samband med mäns våld mot kvinnor i nära relationer och i samband med hedersrelaterat våld. Individuell behovsprövning Övergripande mål i arbetet med ekonomiskt bistånd är att varje hushåll så snart som möjligt blir oberoende av bistånd eller minskar sitt behov så mycket som möjligt genom att gå över till annan försörjning. Handläggningen ska ske med bibehållen respekt för den enskildes rättssäkerhet och integritet. Eventuella krav 9

10 på den biståndssökande ska anpassas efter hans eller hennes individuella förmåga och förutsättningar. Enligt socialtjänstlagen ska en individuell behovsprövning alltid göras. Denna behovsprövning kan i vissa fall göras ganska summarisk, t.ex. när allmänna kriterier som låg sjukpenning eller arbetslöshetsersättning föreligger. I andra fall blir den mer omfattande. Behovsprövningen får aldrig ersättas av enbart ekonomisk prövning. Grund för eventuellt avslagsbeslut är den individuella prövningen, inte att riktlinjerna är utformade på visst sätt. Om den enskilde har medverkat på begärt sätt till utredningen kan ansökan endast avslås om det står klart att han eller hon kan klara sig utan det sökta biståndet eller att behovet tillgodoses eller kunnat tillgodoses på annat sätt. Alla normer och riktlinjer ska ses mot den bakgrunden och är en hjälp i arbetet men får inte tolkas som absoluta regler. Vägledning kan även erhållas från Socialstyrelsen SOSFS 2003:5, prejudicerande domar från regeringsrätten samt Socialstyrelsens publikation Ekonomiskt Bistånd Stöd för rättstillämpning och handläggning (2003). Samordning med annat bistånd En person eller familj är aktuell hos förvaltningen. Hur förvaltningen internt organiserar sitt arbete ska inte ha någon betydelse för den enskilde. Finns det behov av flera typer av bistånd är det förvaltningens sak att samordna allt bistånd som ges. Det ska finnas en huvudansvarig handläggare som upprättar arbetsplan. Övriga handläggare ska ha tillgång till arbetsplanen för att ha möjlighet att anpassa sin insats utifrån den information och planering som finns där. 10

11 2 ALLMÄNT OM UPPDRAGET Arbetet med ekonomiskt bistånd är ett tvådelat uppdrag: Hjälpa människor att finna vägar till självförsörjning. Pröva rätten till ekonomiskt bistånd under tiden. Hjälp till självförsörjning Arbetslinjen ska gälla. Enskilda ska kunna försörja sig genom arbete och vid behov stöttas för att klara detta. Arbetslinjen innebär att individens förmågor, snarare än oförmågor, sätts i fokus. Utgångspunkten är att människor både vill och kan ta ansvar för sin egen försörjning. Därför blir verksamhetens främsta uppgift att genom aktiva insatser och genom motivations- och förändringsarbete skapa förutsättningar för den enskilde att ta detta ansvar. Enskilda kan inte välja att leva på bidrag framför att ta ett arbete. Den som inte kan arbeta ska genom samverkan med andra myndigheter erbjudas arbetsrehabilitering eller motiveras ansöka om sjukersättning om det finns förutsättningar till det. Den enskilde ska erbjudas relevanta insatser och ställas inför krav på motprestationer utifrån sina förutsättningar. Verksamma insatser ska tillhandahållas både för att rehabilitera icke arbetsföra personer och för att stärka arbetsföra personers anställningsbarhet och inträde/återinträde på arbetsmarknaden. Krav på deltagande i en viss aktivitet ska alltid föregås av en individuell bedömning av den biståndssökandes behov och förmåga. Vilka insatser som ska erbjudas är beroende av vilka hinder för självförsörjning som föreligger hos den enskilde. Förutsättningar ska skapas för den enskildes inflytande och delaktighet i planeringen. Fokus ska ligga på att undanröja försörjningshindret och på den snabbaste vägen till egen försörjning. Arbetssättet ska vara strukturerat och en handlingsplan ska alltid upprättas där det framgår vilka krav på motprestationer socialförvaltningen ställer för att försörjningsstöd ska kunna utgå. Handlingsplanen ska regelbundet följas upp och ska justeras utifrån resultat och framgång. Förutsättningar för rätt till försörjningsstöd De allra flesta som har behov av försörjningsstöd saknar ett arbete. Den största andelen av dessa personer är arbetsföra och oförhindrade att börja arbeta direkt. Den som inte har en planerad arbets- eller studiestart ska erbjudas insatser för att öka möjligheterna att få arbete. För att vara berättigad till försörjningsstöd ska den sökande stå till arbetsmarknadens förfogande. Sammanfattat innebär detta att den enskilde är inskriven på arbetsförmedlingen, aktivt söker arbete samt vid behov deltar i kompetenshöjande verksamhet, praktik, av kommunen anordnad verksamhet, svenskundervisning eller annan lämplig insats i enlighet med upprättad handlingsplan. Människor har i regel betydande resurser även om det finns hinder av olika slag. För att socialtjänsten ska ställa andra krav än de som ställs på arbetslösa ska problematiken vara allvarlig och omfattande. Sådana skäl kan vara ett allvarligt missbruk och svår psykisk ohälsa. Personer som av socialtjänsten bedöms av sociala eller medicinska skäl vara 11

12 förhindrade att arbeta har oftast behov av insatser från andra enheter inom socialtjänsten eller från landstinget. För att vara berättigad till försörjningsstöd ska dessa personer medverka till planering i syfte att bli arbetsföra eller medverka till att få ersättning ur socialförsäkringssystemet. Det är inte sjukdomen i sig som bedöms utan arbetsförmågan. För att arbetsoförmåga ska godkännas vid sjukdom ska en person ha ett relevant läkarutlåtande som styrker oförmåga att arbeta eller delta i aktiviteter. Insatser ska erbjudas i samverkan med familjeläkare, försäkringskassa och psykiatrimottagningar. Det är viktigt att personer med försörjningsstöd får samma rehabiliteringsmöjligheter som personer med sjukpenning. För att vara berättigad till försörjningsstöd ska personen medverka till behandling och rehabilitering i syfte att bli arbetsför. Vid långvarig eller kronisk sjukdom krävs medverkan till att ansöka om sjukersättning. Avslag på ansökan om försörjningsstöd Om den sökande inte bedöms uppfylla förutsättningarna för rätt till försörjningsstöd ska ansökan avslås. Överklagningsrätten Beslut om bistånd enligt 4 kap 1 är möjlig att överklaga både till innehåll och omfattning enligt Förvaltningslagen (FL). 12

13 3 FÖRSÖRJNINGSSTÖD Försörjningsstöd definieras i 4 kap. 3 SoL. Försörjningsstöd består av två delar, riksnorm och övrigt försörjningsstöd till skäliga kostnader för ett antal regelbundet återkommande behovsposter. Riksnorm Köpings Kommun följer den normnivå som regeringen årligen fastställer. Kostnaderna för de olika normposterna bygger på Konsumentverkets konsumtions- och prisstudier för olika varor och tjänster. I Köping tillämpas inte någon sänkning av beloppen för att barn 0-6 år äter lunch i förskola. Följande poster ingår i normen: Personliga kostnader Livsmedel Utgångspunkten är en näringsmässigt fullvärdig och varierad kost. Det förutsätts att all mat tillreds hemma. Vissa halvfabrikat ingår samt inköp av allt matbröd. Hänsyn har tagits till att ensamhushåll beräknas ha en något högre kostnad eftersom det kan bli dyrare med mindre förpackningar. Kläder och skor Avser att täcka det vardagliga behovet av kläder och skor under hela året. Även kostnader för skoreparationer och viss kemtvätt ingår samt vissa tillbehör som paraply, armbandsur och väskor. Ryggsäckar för barn och skolungdomar ingår. Lek och fritid Avser sådana aktiviteter som det är rimligt att alla får möjlighet till. Aktiviteterna gäller både inomhus och utomhus, viss motion och kultur. För äldre barn och vuxna ingår kostnader för att t.ex. gå på bio, lyssna på musik, läsa böcker, dansa, gå på diskotek och besöka simhall. För yngre barn ingår leksaker, spel, pussel, böcker, biobesök m.m. I posten ingår också cykel, skidutrustning för längdåkning och skridskor. För yngre barn (under skolåldern) beräknas att cykel och skridskor köps begagnade. Barn och ungdomsförsäkring Denna normpost ingår endast i normerna för barn och ungdom. Hälsa och hygien Avser kostnader för den personliga hygienen, t.ex. tvål, tandkräm, blöjor och mensskydd. Även produkter som t.ex. plåster och solskyddsmedel ingår. Kostnaderna omfattar även hårklippning. Kostnad för preventivmedel ingår inte. Gemensamma kostnader Förbrukningsvaror Avser varor som behövs för rengöring av bostaden och vård och skötsel av kläder och skor, t.ex. disk- och tvättmedel, dammsugarpåsar, glödlampor och skokräm.. 13

14 Dagstidning, telefon, TV-avgift mm. I denna post ingår kostnader för en helårsprenumeration på en dagstidning, avgift för TV-licens och kvartals- och samtalsavgift för telefon eller kostnad för mobiltelefon och mobiltelefonsamtal. Posten omfattar också vissa kostnader för att skicka kort och brev. Kostnader för internetabonnemang och dator ingår inte. Förhöjning av normen Om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl kan försörjningsstödet enligt norm beräknas till en högre nivå. Det gäller när någon har förhöjda kostnader för en eller flera av de budgetposter som ingår i riksnormen och om dessa kostnader inte täcks av annan ersättning som handikappersättning, vårdbidrag eller underhåll. Bland annat motiverar följande skäl en förhöjning av normen: Merkostnader för särskild kost vid vissa sjukdomar Skälet till behov av särskild kost ska alltid styrkas med läkarintyg. Det ska framgå av intyget hur länge läkarens bedömning gäller. Tillägg görs enligt Konsumentverkets beräkningar av merkostnader för särskild kost vid vissa sjukdomar Om den sökande har väsentligt ökade matkostnader ska möjligheten till handikappersättning undersökas. Vid vissa sjukdomar kan den sökande vara i behov av särskilt näringstillskott. I de fall näringstillskott är ordinerat av läkare kan normen höjas med merkostnaden om det inte står helt klart att näringstillskottet ersätter vanlig mat och därmed inte innebär någon merkostnad. Merkostnader beviljas inte i de fall Försäkringskassan har beviljat ersättning för extra kostnader för specialkost. Merkostnader för umgänge med barn Avser kostnader för barn som i samband med umgänge med förälder tillfälligt är medlemmar i hushållet. Tillägget beviljas maximalt för sex dagar per månad. Kostnader för umgängesperioder som överstiger fem sammanhängande dygn eller totalt sex dygn under en månad ska i första hand regleras mellan föräldrarna eller via försäkringskassan. Tillägget beviljas utifrån överenskommelse med den andra föräldern, familjerätten eller dom från Tingsrätten och beräknas utifrån riksnormen. Vid gemensam vårdnad där barnet bor växelvis hos båda föräldrarna ska normalt inkomster och utgifter som rör barnet delas lika mellan föräldrarna. Ett halvt barnbidrag och halv månadsnorm för barnet räknas in i den biståndssökande förälderns normberäkning. Ansökan om inkomstprövat underhållstöd vid växelvis boende ska göras till Försäkringskassan. Beträffande resor i samband med umgänge med barn, se avsnittet om Resor under del 4. Bistånd till livsföring i övrigt. Övrigt försörjningsstöd i förekommande fall och till skälig kostnad Vid behov ska skälig kostnad för följande budgetposter ingå i försörjningsstödet. Vid tillfälligt behov av försörjningsstöd ska den sökandes tidigare och väntade inkomster beaktas vid behovsprövning av dessa budgetposter med undantag av boendekostnad. 14

15 Boende Utgångspunkten vid bedömning av skälig kostnad och boendestandard ska vara vad en låginkomsttagare på orten normalt har möjlighet att kosta på sig. Behovsprövningen ska omfatta både kostnad och bostadsstorlek. För att förebygga uppkomsten av hyresskulder och för att rätt inkomst- och utgiftsberäkning ska göras avseende kommande månad ska sökanden styrka att föregående månads hyra är betald. Beträffande boendekostnader och boendeformer, se vidare särskilt avsnitt nedan. Hushållsel Bistånd beviljas till faktisk skälig kostnad. Vid bedömning av skälig kostnad utöver den fasta kostnaden för hushållsel ska utgångspunkten vara Konsumentverkets beräkningar. Då elpriserna varierar är det den beräknade medelförbrukningen av hushållsel för olika hushållsstorlekar enligt bilaga som är vägledande, men får inte ses som ett tak. Möjlighet till individuella bedömningar ska finnas. För att täcka in elförbrukning för egen tvättmaskin, äldre vitvaror i kök e.d. godkänns 25 % över Konsumentverkets beräkning av elförbrukning. Hemförsäkring Kostnad för hemförsäkring bedöms utifrån Konsumentverkets schablon för hushållsstorlek och bostadsort. Bistånd för grundförsäkring inklusive rättsskydd beviljas med faktisk kostnad upp till Konsumentverkets beräkning. I de fall den sökande har års- eller halvårsinbetalningar ska denne uppmanas begära månadsinbetalningar. Möjlighet till nedsatt premie via fackförening ska beaktas. Extra försäkringar såsom allrisk-, oturs- och hemplusförsäkring etc. ingår inte i vad som betecknas som grundförsäkring. Alla som är folkbokförda på en adress täcks av lägenhetsinnehavarens hemförsäkring. Det gäller personer som har någon form av hushållsgemenskap med lägenhetsinnehavaren, t.ex. unga vuxna som bor kvar hemma hos föräldrarna, syskon eller kamrater som delar lägenhet. Inneboende utgör undantag och ska uppmanas skaffa en egen hemförsäkring. Avgift till fackförening och arbetslöshetskassa Bistånd till avgift till fackförening och arbetslöshetskassa ska beviljas med det belopp som gäller för den organisation den sökande tillhör. Den sökande ska uppmanas att undersöka och återkomma med besked om möjlighet till reducerad avgift. Arbetsresor Kostnad för resor beviljas vid deltagande i daglig sysselsättning såsom arbete, praktik, arbetsträning, jobbsökarverksamheter och öppenvårdsinsatser. Vid deltagande vid verksamheter som inte är dagliga beviljas resor utifrån hur ofta man deltar i verksamheten. Bistånd till arbetsresor beviljas inte för resor inom kommunens tätorter. Bistånd beviljas med kostnaden för billigaste möjliga färdmedel. Bistånd till ersättning för arbetsresor med bil kan medges om allmänna kommunikationer saknas, turtätheten är starkt begränsad eller den sökande har oregelbundna arbetstider eller har ett funktionshinder eller sjukdom. Om sökanden är hänvisad till egen bil 15

16 måste avståndet mellan bostad och arbete/närmaste hållplats överstiga 3 kilometer. Eventuella resor till och från barnomsorg får inräknas. Milersättning som utbetalts på lön räknas inte som en inkomst då den ska täcka de faktiska driftkostnaderna för bilen. Den i kommunalskattelagen angivna schablonen för avdrag för resor med bil till och från arbetsplatsen tillämpas för beräkning av skäliga kostnader. Den godtagbara kostnaden baseras på Skatteverkets beräkningsgrund, vilket inkluderar drivmedel samt övriga kostnader för bilens drift; skatt, reparationer, försäkring och besiktning. Detta innebär att bidrag till kostnader för bil inte beviljas utöver bidraget till arbetsresor. Sökanden med höga kostnader för arbetsresor uppmanas regelmässigt söka skattejämkning. Boendekostnader Hyresrätt Skälig boendekostnad är vad en låginkomsttagare på orten har möjlighet att kosta på sig. I Köping tillämpas en högsta godtagbara hyresnivå som vägledning för bedömningen om vad som kan anses vara skälig boendekostnad. Högsta godtagbara hyresnivå beräknas årligen upp utifrån den hyreshöjning som är överenskommen mellan hyresgästföreningen och det kommunala bostadsbolaget. Möjlighet till individuella bedömningar ska dock finnas. Avgift för parkeringsplats eller garage som ingår i hyran godtas inte. Inte heller avgift för medlemskap i hyresgästförening. Kostnad för olika tillval ska inte godtas utom i de fall då den sökande inte har kunnat styra tillvalet. Hyrestillägg för tillval och underhåll som beställs under period då den sökande har bistånd ska inte godtas. Tillsammans med boendekostnaden ska även prövas om storleken på bostaden är skälig. Vägledande boendestandard, kök och vardagsrum oräknat, är ett rum per två personer, vuxen eller barn. Hänsyn bör tas till barns behov av utrymme även hos den förälder där barnet vistas vid umgänge. För ensamstående ungdomar som flyttar hemifrån till eget boende anses ett rum kök/kokvrå vara skälig storlek. Om boendekostnaden bedöms vara oskälig och behovet av försörjningsstöd bedöms vara mer än tre månader ska den sökande uppmanas sänka boendekostnaden. Innan ett hushåll ställs inför kravet att förändra sin boendesituation ska följande förhållanden beaktas: - om en barnfamilj genom att flytta tvingas bryta upp från barnomsorg, skola och socialt nätverk. - om en ensamstående vuxen t ex med funktionshinder eller sociala problem och äldre med sviktande hälsa har ett särskilt stort behov av kontinuitet i det sociala nätverket eller den fysiska miljö som hänger samman med det nuvarande boendet. - om bostaden är anpassad till en boendes funktionshinder. - om den enskilde har begränsade möjligheter att bli godkänd som hyresgäst. 16

17 Om socialförvaltningen efter ovanstående överväganden kommer fram till att sökanden ska uppmanas ändra sin boendesituation ska skäligt rådrum ges för att genomföra flyttning eller på annat sätt förbilliga boendekostnaden. Skäligt rådrum är 4 månader som kan förlängas om sökanden under denna tid påbörjat byte av bostaden. Om sökanden har oskäligt hög boendekostnad och bedöms kunna flytta men avstår från försök att sänka sin boendekostnad kan ansökan om bistånd till hyra i befintligt boende avslås. Om någon som har försörjningsstöd anser sig behöva byta bostad under pågående biståndsperiod och detta medför ökad boendekostnad ska detta ske i samråd med socialtjänsten. Om den biståndssökande flyttar till dyrare boende utan att samråda med socialtjänsten kan ny hyra helt avslås. Vid kortare biståndsbehov (kortare än tre månader) och vid nyansökningar av försörjningsstöd godtas den faktiska hyran. Beviljas skäligt rådrum för byte/försäljning av bostaden beviljas den faktiska hyran om den sökande gör vad den kan för att minska sina kostnader/avyttra bostaden. Bostadsrätt eller villa Som boendekostnad för bostadsrätt räknas månadsavgiften till bostadsrättsföreningen samt räntan på lån på lägenheten. Köpeavtal samt lånehandlingar ska uppvisas. Som boendekostnad för villa räknas ränta på lån knutna till fastigheten, eventuella kostnader för vatten, hushållsel, uppvärmning, sophämtning, försäkringar och tomträttsavgäld. Köpeavtal och lånehandlingar ska uppvisas. Under förutsättning att den sökande har möjlighet att göra skatteavdrag räknas 70 % av räntan som kostnad. Sökande med lån på bostad alltid ska uppmanas söka skattejämkning för räntekostnaden. Inte i något fall ska amortering på lån räknas in i boendekostnaden då den utgör kapitalbildning. Bostadsrätt eller villa som realiserbar tillgång, se särskilt avsnitt. Andrahandsboende För andrahandsboende gäller samma regler beträffande skälig standard, kostnad samt krav på flyttning som vid förstahandskontrakt. Ett av fastighetsägaren godkänt andrahandskontrakt, samt ett skriftligt avtal mellan sökanden och förstahandshyresgästen ska alltid uppvisas. Den sökande bör vara folkbokförd på adressen, och samma krav på ansökan om bostadsbidrag gäller som för övriga sökanden. Hyresvärden ska vara folkbokförd på annan adress. Kontraktet ska innehålla: Adress Namn på hyresvärd samt adress under tiden lägenheten hyrs ut Telefonnummer till hyresvärden Hyreskostnaden Vad ingår i hyran, el etc. Kopia på originalkontraktet och hyresspecifikation. 17

18 För att utredning om rätt till hyreskostnaden ska kunna slutföras och för att undvika felaktiga utbetalningar av försörjningsstöd behövs ett samtycke från klienten att handläggaren får kontakta den som hyr ut lägenheten (hyresvärden) för att kontrollera att hyresvärden inte erhåller försörjningsstöd till hyran. Hembesök görs för att kontrollera kontraktets riktighet. Inneboenderum Hyran för inneboenderum ska bedömas utifrån vad den sökande disponerar enligt uppvisat avtal med hyresvärden. Kostnad för boendet beviljas utifrån hur många rum den sökande disponerar i förhållande till det totala antalet rum i bostaden. Varje rum räknas som två enheter och köket som en enhet. Ex: Sökande disponerar ett rum i en bostad på fyra rum och kök. Hela bostaden består då av nio enheter. Sökandes andel blir då 2/9. Hyran delas med nio och multipliceras med två. För den sökande som är inneboende räknas inte någon hushållsgemenskap. Beräkningen görs utifrån riksnorm för ensamstående. Om avtalet mellan hyresvärden och den inneboende innebär att vissa hushållsutgifter som t ex telefon, förbrukningsvaror, ingår i hyran ska normen anpassas efter det. Den sökande bör vara folkbokförd på adressen. Kontraktet ska innehålla Namn samt telefonnummer till hyresvärden (den som bor i lägenheten) Hur många rum disponerar hyresgästen Hyreskostnaden Vad ingår i hyran, el etc. Kopia på originalkontrakt och hyresspecifikation. För att utredning om rätt till hyreskostnad ska kunna slutföras och för att undvika felaktiga utbetalningar av försörjningsstöd behövs ett samtycke från klienten att handläggaren får kontakta hyresvärden (den som bor i lägenheten) för att kontrollera att hyran inte betalas ut som försörjningsstöd till hyresvärden. Hembesök görs för att kontrollera kontraktets riktighet Personer som är inneboende kortare tid än en månad beviljas inte hyreskostnad. Delad lägenhet/hushållsgemenskap Med hushållsgemenskap menas att man mer eller mindre delar på kostnaderna i hushållet I de fall hyreskostnad beviljas beräknas den på samma sätt som för inneboende. Kamrater/syskon När syskon eller kamrater delar lägenhet ska hushållsgemenskap förutsättas om inget talar emot det. 18

19 Ungdom som avslutat skolgång men inte tidigare betalat hyreskostnad till föräldrarna Huvudregeln är att bistånd till hyreskostnad inte ska beviljas. Undantag kan göras när den unge är medlem i en familj som blir beroende av försörjningsstöd på grund av att bostadsbidraget dras in. Beräkning, se Inneboenderum. Ungdom/vuxet barn som tidigare betalt hyreskostnad till föräldrarna Hyreskostnad beviljas om den sökande tidigare i minst tre månader i direkt anslutning till ansökningsdatum själv betalt del av hyran. Sökande ska kunna visa att han/hon faktiskt haft inkomster och att hyresdelen har betalts. Bistånd beviljas med faktisk kostnad, dock med maximalt samma kostnad som för inneboenderum. Förälder boende hos barn Endast om bostaden införskaffas för att föräldern ska få plats och hyreskostnaden då ökat ska bistånd till hyresdel beviljas. Beräkning, se Inneboenderum. Ungdomar boende i föräldrahemmet utan egna inkomster och som tecknat hyresavtal Huvudregeln är att bistånd till hyreskostnad inte beviljas om hyresavtalet tecknas under period då den sökande saknar stadigvarande inkomst och inte har möjlighet att själv betala hyran. Undantag från huvudregeln kan göras om det föreligger starka sociala skäl till flytten. Övriga boendeformer Med övriga boendeformer menas tredjehandskontrakt, campingboende, hyra av stuga, husvagn, båt, inneboende hos kamrat som bor i 2:a hand, hotell, etc. Bistånd till boendekostnader ska i dessa fall prövas mycket restriktivt och beviljas endast om den sökande har mycket stora svårigheter att få annat boende och socialtjänsten inte kan erbjuda något alternativ. Försörjningsstöd vid vistelse på institution Förbehållsbelopp beviljas vid vistelse på institution eller vid en vuxenplacering i familjehem om behovet inte kan tillgodoses med egna inkomster. I förbehållsbeloppet ingår alla poster i riksnormen förutom livsmedel och förbrukningsvaror. I de fall sökanden har kvar sin bostad beviljas hyreskostnad, hushållsel samt försäkring. Avgift vid sjukhusvård Patientens egenavgift vid sjukhusvård utgör avgift för kost och logi och ryms delvis inom försörjningsstödets kostnadspost för mat. Mellanskillnaden, patientavgiften reducerad med matpengar för samma antal dagar, beviljas i form av förhöjd norm. Sjukhusvård en månad eller längre Förbehållsbelopp + sjukvårdsavgift och hyreskostnad, hushållsel samt försäkring. 19

20 Kriminalvård Personer som är häktade eller avtjänar påföljd är försörjda via Kriminalvården. Hyra kan beviljas om den faktiska strafftiden inte överstiger sex månader. Nödprövning och akut bistånd Med hänvisning till kommunens yttersta ansvar ska en nödprövning göras om den sökande hävdar att nödsituation föreligger. Ekonomiskt bistånd till akuta behov för livsuppehället kan beviljas efter individuell prövning. Vid bedömningen ska hänsyn tas till om det finns barn i hushållet och deras situation ska särskilt uppmärksammas. Akut bistånd innefattar riksnormens post för livsmedel. Sökande har haft tillräckliga inkomster Situationer kan uppstå där den sökande har haft tillräckliga inkomster till sin försörjning, antingen egna inkomster eller tidigare beviljat försörjningsstöd, men har använt dem till sådant det inte är avsett till, tappat dem eller blivit bestulen och därför saknar medel till sitt uppehälle. Efter bedömning i det enskilda fallet kan akut bistånd beviljas för att tillgodose de mest nödvändiga behoven. Bistånd ska i möjligaste mån föregås av sedvanlig utredning. Kontoöversikt och kontoutdrag med aktuell kontoställning samt senaste månadens transaktioner ska uppvisas. Är tiden mycket knapp bör följande överväganden göras: - Är det en akut nödsituation? - Finns barn i familjen? - Finns sjukdom hos sökanden som skulle kunna förvärras om han eller hon inte får ekonomisk hjälp? - Har sökanden medicinska eller sociala problem som medför svårigheter att ta eget ansvar för sin situation? - Känner sökanden till socialtjänstens normer och beräkningsgrunder och har han eller hon tidigare fått information om dem? - Kan sökanden få hjälp från underhållsskyldig? - Är behovet av ekonomisk hjälp återkommande trots egen försörjning? Akut bistånd till hushåll som regelmässigt har inkomster över försörjningsstödsnivå ska prövas restriktivt och endast beviljas för att avvärja en akut nödsituation eller om den sökande bedöms vara förhindrad att själv ta ansvar för sin ekonomi och sin livssituation. Om behovet av akut bistånd är upprepat och det finns barn i hushållet ska särskilt uppmärksammas om behovet kan vara ett uttryck för att det kan finnas anledning till oro för barnens hälsa och utveckling. Tappad plånbok är i första hand en försäkringsfråga. Kopia på polisanmälan begärs in tillsammans med kontoöversikt och aktuella kontoutdrag. Endast nödprövning görs. Sökande som upprepat tappar pengar eller blir bestulen ska informeras om hur han eller hon i fortsättningen kan förvara sina pengar så att inte samma situation uppstår igen. Om någon trots denna information åter tappar eller blir bestulen på sina pengar kan ansökan om bistånd avslås om det är uppenbart att fakta kring den beskrivna situationen inte är trovärdiga. Detta gäller även i andra fall då det är uppenbart att beskrivningen av en situation inte stämmer. 20

21 Vid upprepade nödsituationer bör en bedömning om anmälan till Överförmyndaren angående god man eller förvaltare ska göras. Personer som tillfälligt vistas i kommunen En medellös person som tillfälligt vistas i kommunen kan i en akut situation beviljas bistånd till enkel biljett till hemkommun inom Norden samt vid behov akut bistånd. Gällande utländska personer som tillfälligt vistas i kommunen, se avsnittet Utländska medborgare under del 5. Reducerat försörjningsstöd Vid avslag/delavslag på försörjningsstöd Om den sökande inte bedöms uppfylla förutsättningarna för att vara berättigad till försörjningsstöd ska ett avslagsbeslut fattas. Efter bedömning i det enskilda fallet kan reducerat försörjningsstöd beviljas för att tillgodose basala behov (posterna livsmedel och hygien). Om det är uppenbart att den enskilde inte har vissa kostnader som ingår i försörjningsstödet eller att denne inte använder biståndet till avsett ändamål, exempelvis vid aktivt missbruk, kan försörjningsstödet reduceras eller kortare utbetalningsperiod tillämpas. Reducerad norm kan också utgå som akut bistånd under ett ärendes utredningstid samt vid tillfälligt hjälpbehov som beräknas bli mycket kortvarigt (max 3 månader). Dagavdrag Dagavdrag tillämpas när sökanden är i aktivitet och utan godtagbara skäl uteblir från denna. Dagavdraget uppgår till ensamståendenorm delad med 22 arbetsdagar. Vid upprepad frånvaro utan godtagbara skäl tillämpas reducerad norm eller helt avslag. Vid prövning av reducerat försörjningsstöd ska samma överväganden göras som för nödprövning. Utlandsvistelse/vistelse utanför kommunen Invandrade ålderspensionärer kan bibehålla försörjningsstödet under vistelse i hemlandet under maximalt en månad. För övriga kan vistelse med bibehållet försörjningsstöd utanför Köping endast beviljas om det finns särskilda skäl. Detta gäller maximalt under en månad och får inte inverka på möjligheten att fullfölja arbete, studier eller annan sysselsättning. Utländsk medborgare kan beviljas försörjningsstöd i samband med nära anhörigs begravning i hemlandet, max två veckor. I dessa fall godtas inkomstbortfall med hänvisning till särskilda skäl. 21

22 4 BISTÅND TILL LIVSFÖRING I ÖVRIGT I detta avsnitt ges riktlinjer för de behov den enskilde kan ha utöver försörjningsstödet för att tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Ändamålen står i bokstavsordning. Vissa av ändamålen ingår vanligtvis i en skälig levnadsnivå om kostnaden är skälig och sökanden i övrigt uppfyller förutsättningarna för försörjningsstöd. Det gäller löpande kostnader för läkarvård, medicin, barnomsorg och färdtjänst. När det gäller rätten till bistånd till övriga ändamål krävs särskilda förutsättningar. Utgångspunkten för bedömningen är vad en låginkomsttagare i allmänhet kan kosta på sig. En noggrann prövning ska ske av om behovet kan tillgodoses på annat sätt eller till lägre kostnad. Den sökandes tidigare och väntade möjligheter att själv tillgodose behovet ska alltid beaktas vid prövningen. Alternativ medicin Kostnader för alternativ medicin beviljas inte. Kostnader beviljas endast för läkemedel som omfattas av lagen om läkemedelsförmåner m.m. och som förskrivits av behörig hälso- och sjukvårdspersonal. Barnomsorgsavgift/fritidshemsverksamhet 0-9 år Den faktiska kostnaden beviljas oavsett om barnomsorgen är inom kommunal eller enskild regi. Begravningskostnad Begravningskostnader ska i första hand täckas av tillgångar i dödsboet eller genom försörjningsskyldigas, dvs. föräldrars och efterlevande makars/registrerade partners, inkomster eller tillgångar. Begravningskostnader går före alla andra kostnader som kan belasta dödsboet. Vid bedömning av försörjningsskyldigas betalningsförmåga prövas detta mot gällande norm för försörjningsstöd. Hänsyn ska tas till tillgångar exempelvis i form av försäkringar. Begravningskostnader ska som huvudregel endast beviljas vid ansökan från dödsbodelägaren eller från den som är försörjningsskyldig för den avlidne. Alla kända tillgångar som finns på dagen för dödsfallet avräknas direkt vid ansökan om begravningskostnad, även eventuell kommande skatteåterbäring. Som huvudregel ska kända innestående inkomster ej förskotteras utan sökanden får begära avbetalning hos begravningsbyrån. För begravnings beviljas maximalt 50 % av gällande prisbasbelopp för skäliga faktiska kostnader som kan styrkas, inklusive gravsten/inskription. Med skäliga faktiska kostnader menas skäliga utgifter för: - Tjänster som begravningsbyrån utför: inkluderar kista, svepningsarbete, urna, representant vid begravningen, bärare vid bisättning, transporter samt arvoden - Bärare vid begravningsakt, dödsannons samt förtäring för de närmast anhöriga. Bistånd till kostnad för begravning av minderårig eller ofullgånget foster prövas i förhållande till vårdnadshavarens ekonomiska situation. 22

23 Bistånd beviljas ej för kostnader som tillgodoses inom ramen för begravningsavgiften. Merkostnader för att begrava den avlidne utanför Sverige ingår inte i rätten till bistånd. Kostnader för hemtransport vid dödsfall utomlands beviljas inte. Om en svensk resenär avlider på utlandsresan är det antingen personens hem- eller reseförsäkring, eller de anhöriga, som får betala kostnaden för transport av den avlidne till Sverige. Om försäkring saknas och anhöriga inte har ekonomisk möjlighet att betala för hemtransport, hjälper ambassaden till med att ordna en enkel och värdig begravning utomlands. Avliden som omfattas av lag om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) Personer som omfattas av LMA har ej rätt till ekonomiskt bistånd enligt SoL till begravning. Begravningskostnader för asylsökande är Migrationsverkets ansvar. Flyttkostnader Utgångspunkten är att de flesta människor själva organiserar sin flytt. Om den sökande bedöms vara tillförsäkrad skälig levnadsnivå i det nuvarande boendet beviljas inte flyttkostnader. Bistånd kan beviljas till sökande om behovet av att flytta är motiverat av hälsoskäl eller sociala omständigheter som att sökandens möjligheter att bli självförsörjande ökar eller att flytten skulle medföra att sökandens boendekostnader skulle minska. Kostnad beviljas för hyra av släpkärra eller mindre lastbil inklusive kostnader för bensin mot uppvisande av kvitto. Endast om medicinska eller andra särskilda skäl finns godtas anlitande av flyttfirma. Kostnadsförslag från minst två flyttfirmor ska då inlämnas. Vid flytt till annan ort av arbetsmarknadsskäl ska det utredas om behovet kan tillgodoses genom bidrag från Arbetsförmedlingen. Bistånd till kostnad för flyttning utanför Norden beviljas inte. Om behov av fast telefon finns kan kostnader för flyttning av abonnemang för telefon beviljas. Färdtjänstavgift Kostnad för färdtjänst beviljas efter behov. Bistånd till avgift för riksfärdtjänst ska bedömas på samma sätt som kostnad för andra resor som inte är lokala. Kostnad för medresenär beviljas inte. Glasögon eller kontaktlinser Den sökande ska uppvisa intyg som styrker behovet av glasögon eller nya glasögon och kostnadsförslag gällande vad som ingår i begärt pris. Skälig kostnad för glasögon är lägsta paketpris som erbjuds av optiker. Om paketpris inte finns till rimliga kostnader beviljas glasögonbågar till en kostnad om högst 2 % av basbeloppet och för glas oberoende av kostnad enligt ordination. Bistånd till vanliga läsglasögon som är avsedda för personer med avtagande synskärpa s.k. ålderssynhet beviljas ej. Behovet kan tillgodoses inom ramen för 23

24 riksnormens post för hälsa och hygien. Bistånd till specialbågar, specialslipade eller specialbehandlade glas, såsom färgade eller extra tunna glas, beviljas ej om behovet inte är styrkt av läkarordination. Kostnad för kontaktlinser godtas om det är det enda alternativet för sökanden och behovet är styrkt med läkarintyg. Hemtjänstavgift Ekonomiskt bistånd beviljas inte till kostnaden för hemtjänstavgift. Den sökande ska alltid ha medel kvar till skälig levnadsnivå när hemtjänstavgiften är beräknad. Vid ansökan om kostnader för t ex dubbelt boende, tandvård eller glasögon ska sökande hänvisas till hemtjänsten för eventuell nedsättning av avgiften. Hemutrustning Kompletterande hemutrustning Vid behov av försörjningsstöd under kortare tid än tre månader föreligger vanligen inte något behov av bistånd till kompletterande hemutrustning. Behov av möbler, husgeråd, TV och radio föreligger främst vid längre behov av försörjningsstöd. Biståndet ska omfatta den mest nödvändiga utrustningen och tillgodose ett fungerande basbehov. Bistånd till löpande komplettering och reparation av befintlig hemutrustning beviljas vid behov till sökande med mer än tre månaders behov av försörjningsstöd. Prövning av behovet ska göras i förhållande till vad som kan anses vara skälig levnadsnivå och vad en låginkomsttagare i allmänhet har råd att kosta på sig. Biståndet kan beviljas efter särskild prövning där behovet utreds vid hembesök. Vid bedömning ska den sökandes möjlighet att på sikt med egna medel komplettera hemutrustningen beaktas. Sökanden ska själv göra en kostnadsundersökning och lämna in ett förslag vid ansökan. Grundutrustning Då särskilda skäl föreligger kan bidrag till hel hemutrustning beviljas. Följande överväganden ska göras: - Är behovet akut och nödvändigt för att sökanden med kort varsel ska kunna flytta in i en anvisad bostad? - Kommer sökanden att inom rimlig tid själv kunna skaffa sig eller komplettera en hemutrustning? - Vilka möjligheter har sökanden haft att spara till eller planera för boende och hemutrustning? - Vilken hjälp kan den sökande få av sitt nätverk? Om behovet av bistånd är föranlett av en orsak som kan täckas av hemförsäkring ska detta alltid prövas i första hand. När det gäller barnfamiljer ska beaktas om särskilt behov finns hos barnen Unga människor som flyttar hemifrån ska normalt inte kunna få bistånd av samhället till grundutrustning. Ungdomar får godta en enklare standard i sitt första boende. Flyktingar eller utländska medborgare som fått uppehållstillstånd p.g.a. anknytning till flykting, ska hänvisas att ansöka om hemutrustningslån hos CSN. Utbudet av andrahandsaffärer ska rekommenderas. 24

25 Begränsad grundutrustning Begränsad hemutrustning beviljas vid behov personer som har tillfälligt behov av försörjningsstöd men inte kan vänta med inköp tills de har egen inkomst. Biståndet syftar till att den sökande ska kunna ta en lägenhet i besittning och innefattar möbler i kök och sovrum samt husgeråd. Hel grundutrustning Avser en mer omfattande grundutrustning som ska användas under lång tid. Beviljas endast till personer som inte inom överskådlig tid kommer att kunna förbättra sina inkomster och själva bekosta en grundutrustning t.ex. personer med mycket svåra psykosociala problem eller äldre med låg eller ingen pension. Hel grundutrustning består av möbler till kök, sovrum och vardagsrum, samt av lampor, husgeråd, sängutrustning, handdukar och mattor, städartiklar och dammsugare, TV och radio. I första hand beviljas hemutrustning efter behov och med maximalt 18 % av basbeloppet oavsett hushållets storlek. Om det bor fler än en person i bostaden beviljas kostnader för säng och sängutrustning för dessa personer utöver maxbeloppet. För ungdomar år beviljas maximalt 12 % av basbeloppet. Spädbarnsutrustning I samband med första barnets födelse bör i första hand behovet av nödvändig utrustning tillgodoses. Utrustning beviljas med maximalt 10 % av basbeloppet exklusive kostnad för säng, som ingår under rubriken hemutrustning, men inklusive barnvagn. Biståndet prövas utifrån det faktiska behovet och sökandes möjligheter att själv tillgodose behovet, t ex genom arv från äldre syskon. Om spädbarnsutrustning beviljats inom de tre senaste åren beviljas ingen ny utrustning utan särskild prövning. För flyktingfamiljer kan behovet tillgodoses genom kompletterande hemutrustningslån från CSN. Vitvaror Bistånd till inköp av diskmaskin/tvättmaskin beviljas endast om sökanden har starka medicinska eller sociala skäl. Behovet ska styrkas med läkarintyg och innan beslut fattas ska sökanden undersöka om behovet kan tillgodoses på annat sätt, t.ex. genom handikappersättning eller hjälp i hemmet. Bistånd till inköp av andra vitvaror ex spis, kyl/frys beviljas endast i de fall boende i bostadsrätt/villa är godtagbart och behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Juridiska kostnader och stämpelavgifter Advokatkostnader/rättsskydd I första hand ska den sökande utnyttja det rättskydd som ingår i hemförsäkringen. Detta rättsskydd gäller t.ex. för tvister angående vårdnad och underhåll men inte för tvister som rör äktenskapsskillnad, upplösning av samboförhållanden eller bodelning. I vissa fall kan rättshjälp från staten beviljas om det finns behov av 25

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Utgiven av: Omsorgsavdelningen Vellinge kommun Uppdaterad 2015-07-03 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Köpings kommun Antagen av: Social- och arbetsmarknadsnämnden 19 december 2012, 134 Reviderad 19 juni 2013 54, 25 september 2013 71 samt 30 september 2015 91. RIKTLINJER

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Köpings kommun Antagen av: Social- och arbetsmarknadsnämnden 19 december 2012, 134 Reviderad 19 juni 2013, 54 samt 25 september 2013 71 RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Du är välkommen Till Datum.Kl Om du får förhinder ring återbud, tfn 0144-350 03 eller skicka e-post till ifo@odeshog.se Postadress Besöksadress Ödeshögs kommun Storgatan

Läs mer

Om Försörjningsstöd. Utg 1501

Om Försörjningsstöd. Utg 1501 Om Försörjningsstöd Utg 1501 Vem kan få försörjningsstöd? I socialtjänstlagen 4 Kap. 1 st följande; Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till

Läs mer

Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd

Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd k Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd 2015 YDRE KOMMUN Alla personer som bor i Ydre kommun och som inte kan försörja sig och sin familj eller på något annat sätt tillgodose sin försörjning har rätt att

Läs mer

Svar på interpellation angående bostadskostnadernas andel av försörjningsstödet från Torbjörn Aronson (KD)

Svar på interpellation angående bostadskostnadernas andel av försörjningsstödet från Torbjörn Aronson (KD) Svar på interpellation angående bostadskostnadernas andel av försörjningsstödet från Torbjörn Aronson (KD) Den enskildes rätt till bistånd regleras i 4 kap. 1 SoL. I paragrafen anges att den som inte själv

Läs mer

FÖRSLAG - RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND

FÖRSLAG - RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND Rapport 2007-04-02 1(63)...Bilaga 1 FÖRSLAG - RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND 1. INLEDNING... 5 Riktlinjernas syfte och tillämpning... 5 Utgångspunkter för arbetet... 5 Barnperspektiv...

Läs mer

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se Information från Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD www.askersund.se Försörjningsstöd vad är det? Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt

Läs mer

Försörjningsstöd Socialbidrag

Försörjningsstöd Socialbidrag Försörjningsstöd Socialbidrag Vem har rätt till försörjningsstöd? Alla som vistas i kommunen har rätt till försörjningsstöd, om de själva inte kan försörja sig eller tillgodose sina behov på annat sätt.

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. Information från Tranås kommun

Ekonomiskt bistånd. Information från Tranås kommun Ekonomiskt bistånd Information från Tranås kommun Vem har rätt till ekonomiskt bistånd? Rätten till försörjningsstöd bestäms av socialtjänstlagen. Om du eller din familj har svårigheter att klara ekonomin

Läs mer

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm Rätt till ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd Beslutet innebär alltid en bedömning. Försörjningsstödet omfattar det mest grundläggande behoven som mat, boende kostnader, kläder, sjukvårds- och läkemedelskostnader,

Läs mer

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd Försörjningsstöd Försörjningsstöd är ett ekonomiskt bistånd som betalas ut av kommunens socialtjänst. Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig själva eller bli försörjda på annat sätt har rätt

Läs mer

Information om försörjningsstöd

Information om försörjningsstöd Information om försörjningsstöd Antagen av socialnämnden 2008-03-19 VAD ÄR FÖRSÖRJNINGSSTÖD? Den som inte kan försörja sig genom inkomst eller på annat sätt, har rätt till försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd. - i Hofors kommun

Information om ekonomiskt bistånd. - i Hofors kommun Information om ekonomiskt bistånd - i Hofors kommun Hofors kommun 2009 Rätten till bistånd I 4 kap. 1 Socialtjänstlagen (SoL) regleras den enskildes rätt till bistånd. Ekonomiskt bistånd är inkomst- och

Läs mer

Vid all handläggning inom arbetslivsförvaltningens enhet för försörjningsstöd gäller följande föreskrifter.

Vid all handläggning inom arbetslivsförvaltningens enhet för försörjningsstöd gäller följande föreskrifter. ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN Tillämpningsanvisningar avseende försörjningsstöd år 2009 Regeringen fattar varje år beslut om ändringar i den del av socialtjänstförordningen som behandlar riksnormen. I riksnormen

Läs mer

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning

Läs mer

Information om försörjningsstöd. socialtjänsten

Information om försörjningsstöd. socialtjänsten Information om försörjningsstöd socialtjänsten Arbetsgången vid ansökan om försörjningstöd Korrekt ifylld ansökan lämnas in Utredning & Arbetsplan Beräkning: Normbelopp minus inkomster = Försörjningsstöd

Läs mer

Arbetsmarknads- och familjenämnden 1 (64) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Arbetsmarknads- och familjenämnden 1 (64) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Arbetsmarknads- och familjenämnden 1 (64) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Eskilstuna kommun 2 (64 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 30 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Vuxenutbildning- och arbetsmarknadsnämnden Örebro kommun Box 34220 701 35 Örebro ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Att söka försörjningsstöd

Att söka försörjningsstöd Att söka försörjningsstöd Hos kommunen kan du ansöka om försörjningsstöd om du inte klarar din egen försörjning. Du får samtidigt stöd och vägledning så att du så fort som möjligt kan klara din ekonomi

Läs mer

De som gör så gôtt de kan, å ändå inte har en skälig levnadsnivå har rätt till bistånd om det inte går att ordna på nå t annat sätt.

De som gör så gôtt de kan, å ändå inte har en skälig levnadsnivå har rätt till bistånd om det inte går att ordna på nå t annat sätt. Ärende ur verkligheten berättade att hon helt plötsligt fick veta att hon inte längre skulle få ersättning från Fk, att hon fått låna pengar av sin pappa för att klara sig och att hon nu sökte ekonomiskt

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd BILD Ekonomiskt bistånd Socialnämnden Laholms kommun Besöksadress: Lantmannagatan 3 Öppettider reception: måndag-onsdag 10-16, torsdag 10-17 och fredag 10-15. Lunchstängt

Läs mer

FÖRSÖRJNINGS- STÖD. och bistånd till livsföringen i övrigt. Ett urval av frågor och svar

FÖRSÖRJNINGS- STÖD. och bistånd till livsföringen i övrigt. Ett urval av frågor och svar FÖRSÖRJNINGS- STÖD och bistånd till livsföringen i övrigt Ett urval av frågor och svar Alla som bor i Strömsunds kommun har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Den som vistas eller bor i kommunen och

Läs mer

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig eller bli försörjda på annat sätt har rätt att söka försörjningsstöd. Det betalas ut av kommunens socialförvaltning.

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd BILD Ekonomiskt bistånd Socialnämnden Besöksadress: Lantmannagatan 3 Öppettider reception: måndag-torsdag 10-16, fredag 10-15. Lunchstängt 12-13 Telefon 0430-150 00 Telefontid:

Läs mer

Studenthäfte. För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren

Studenthäfte. För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren Studenthäfte För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren Information till Studerande som söker försörjningsstöd under sommaren Du som inte har din sysselsättning och

Läs mer

FÖRSÖRJNINGSSTÖD. Information till dig som söker försörjningsstöd

FÖRSÖRJNINGSSTÖD. Information till dig som söker försörjningsstöd FÖRSÖRJNINGSSTÖD Information till dig som söker försörjningsstöd Försörjningsstöd vad är det? Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt kan ha rätt till bistånd

Läs mer

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag)

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Artikelnummer 2006-114-25 Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill ha utförligare information, ta kontakt med socialtjänsten i din kommun eller

Läs mer

Information om försörjningsstöd 2015

Information om försörjningsstöd 2015 Västerviks kommun Enheten för arbete och kompetens Nygatan 12 593 80 Västervik Tfn 0490-25 54 00 vasterviks.kommun@vastervik.se Information om försörjningsstöd 2015 Rätt till försörjningsstöd Alla som

Läs mer

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för

Läs mer

Bra att veta om ekonomiskt bistånd

Bra att veta om ekonomiskt bistånd Bra att veta om ekonomiskt bistånd Vad är ekonomiskt bistånd? Ekonomiskt bistånd är tänkt att fungera som ett sista skyddsnät för den som har tillfälliga ekonomiska problem. Du har i första hand eget

Läs mer

Vägledning för registrering av försörjningshinder och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd

Vägledning för registrering av försörjningshinder och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd Vägledning för registrering av försörjningshinder och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd Syftet med utökningen av statistiken är att fortlöpande och systematiskt kunna följa hur problem och behov

Läs mer

EKONOMISKT BISTÅND. Riktlinjer och vägledning för handläggning och dokumentation. Antagna av Socialnämnden 2016-02-09, 7

EKONOMISKT BISTÅND. Riktlinjer och vägledning för handläggning och dokumentation. Antagna av Socialnämnden 2016-02-09, 7 EKONOMISKT BISTÅND Riktlinjer och vägledning för handläggning och dokumentation Antagna av Socialnämnden 2016-02-09, 7 Götene Kommun Socialtjänsten IFO 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.INLEDNING... 5 1.1 Syfte...

Läs mer

Ekonomiskt bistånd - Riktlinjer för ärendehandläggning

Ekonomiskt bistånd - Riktlinjer för ärendehandläggning Ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ärendehandläggning Dokumenttyp Dokumentnamn Gäller från datum Riktlinjer Ekonomiskt bistånd - Riktlinjer för ärendehandläggning 2012-09-20 148 Dnr SN 40 / 2011 Beslutat

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND Staben RIKTLINJER ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE S O C I A L T J Ä N S T F Ö R V A L T N I N G E N 2007-10-01 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND 1. INLEDNING... 5 Riktlinjernas syfte och tillämpning...

Läs mer

Riktlinjer för bistånd 2012 Integrationsavdelningen Utbildningsförvaltningen Alingsås Kommun. www.alingsas.s

Riktlinjer för bistånd 2012 Integrationsavdelningen Utbildningsförvaltningen Alingsås Kommun. www.alingsas.s Riktlinjer för bistånd 2012 Integrationsavdelningen Utbildningsförvaltningen Alingsås Kommun www.alingsas.s 1 1. INLEDNING 6 Riktlinjernas syfte och tillämpning 6 Utgångspunkter för arbetet 6 Barnperspektiv

Läs mer

Information om försörjningsstöd

Information om försörjningsstöd Information om försörjningsstöd Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) K. 11 RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND I LOMMA KOMMUN Socialtjänstens mål Rätten till ekonomiskt bistånd regleras i socialtjänstlagen (2001:453). I portalparagrafen 1 kap 1 kan

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Bilaga 12:8 till kommunstyrelsens protokoll den 4 juni 2003, 10 PM 2003 RVII (Dnr 325-1603/2003) Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta

Läs mer

Riktlinjer för bistånd 2015 Integrationsavdelningen Utbildningsförvaltningen Alingsås Kommun

Riktlinjer för bistånd 2015 Integrationsavdelningen Utbildningsförvaltningen Alingsås Kommun Riktlinjer för bistånd 2015 Integrationsavdelningen Utbildningsförvaltningen Alingsås Kommun 1www.alingsas.s 1. INLEDNING 6 Riktlinjernas syfte och tillämpning 6 Utgångspunkter för arbetet 6 Barnperspektiv

Läs mer

BARNPERSPEKTIVET OCH EKONOMISKT BISTÅND - stöd för handläggning och rättstillämpning vid socialtjänsten i Söderhamn.

BARNPERSPEKTIVET OCH EKONOMISKT BISTÅND - stöd för handläggning och rättstillämpning vid socialtjänsten i Söderhamn. 1 BARNPERSPEKTIVET OCH EKONOMISKT BISTÅND - stöd för handläggning och rättstillämpning vid socialtjänsten i Söderhamn. Bakgrund Barnperspektivet och socialtjänstlagen Två av barnkonventionens huvudprinciper,

Läs mer

Välfärdssystemets yttersta skyddsnät. Ska ge hjälp när de generella systemen är otillräckliga eller när ersättning inte kan beviljas.

Välfärdssystemets yttersta skyddsnät. Ska ge hjälp när de generella systemen är otillräckliga eller när ersättning inte kan beviljas. Välfärdssystemets yttersta skyddsnät. Ska ge hjälp när de generella systemen är otillräckliga eller när ersättning inte kan beviljas. Biståndets uppgift är att träda in tillfälligtvis eller vid korta perioder

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomars försörjning

Ensamkommande barn och ungdomars försörjning PM 2015-11-11 Dnr 3.2-27697/2015 1(5) Avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten Anette Agenmark anette.agenmark@socialstyrelsen.se Ensamkommande barn och ungdomars försörjning Detta PM är en

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd i Nacka kommun. Gäller från och med den 1 juni 2009

Riktlinjer för försörjningsstöd i Nacka kommun. Gäller från och med den 1 juni 2009 1 Riktlinjer för försörjningsstöd i Nacka kommun Gäller från och med den 1 juni 2009 2 Innehåll 1. RIKTLINJERNAS SYFTE OCH TILLÄMPNING... 4 1.1 Arbetsperspektivet... 4 1.2 Låginkomstperspektivet... 4 1.3

Läs mer

REVIDERADE RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD I TRELLEBORGS KOMMUN

REVIDERADE RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD I TRELLEBORGS KOMMUN REVIDERADE RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD I TRELLEBORGS KOMMUN Komplement till Socialstyrelsens riktlinjer och JP socialnet Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Arbetsmarknadsnämnden Postadress:

Läs mer

Rutin Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Rutin Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Arbetsmarknads- och familjenämnden 1 (61) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen Rutin Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning 1 Inledning 6 Utgångspunkter

Läs mer

Barnperspektivet och ekonomiskt bistånd

Barnperspektivet och ekonomiskt bistånd Socialnämnden Barnperspektivet och ekonomiskt bistånd Socialnämnden Söderhamns Kommun Reviderade 2010-04-27 Innehåll Bakgrund 3 Barnperspektivet och socialtjänstlagen Syfte Inledning 4 Ledningsnivå Handläggarnivå

Läs mer

EKONOMISKT BISTÅND. Riktlinjer Töreboda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2012-06-20, KS 173

EKONOMISKT BISTÅND. Riktlinjer Töreboda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2012-06-20, KS 173 EKONOMISKT BISTÅND Riktlinjer Töreboda kommun Beslutad av Kommunstyrelsen 2012-06-20, KS 173 Ansvarig för uppdatering Enhetschef för Individ- och familjeomsorg EKONOMISKT BISTÅND Innehållsförteckning ALLMÄNT

Läs mer

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun.

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun. Frågor och svar om ekonomiskt bistånd lättläst Artikelnummer 2006-114-4 Här kan du läsa frågor och svar om ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd är pengar du söker från socialtjänsten så att du klarar

Läs mer

Botkyrka kommuns riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Botkyrka kommuns riktlinjer för ekonomiskt bistånd 1[51] 20141105 Dnr SN/2011:105 Botkyrka kommuns riktlinjer för ekonomiskt bistånd antagna av kommunfullmäktige 2015-03-26, 28 BOTKYRKA KOMMUN 2[51] Innehållsförteckning Allmänt om ekonomiskt bistånd...

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd SOCIAL- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Innehåll Inledning... 4 Riktlinjernas syfte och tillämpning... 4 1. Principer och ledord... 4 1.1 Helhetssyn... 4 1.2

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2013-11-25

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2013-11-25 Arbetsmarknads- och familjenämnden 1 (68) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen 2013-11-25 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2013-11-25 Eskilstuna kommun 2 (68) Eskilstuna kommun 3 (68) Riktlinjer för

Läs mer

Riktlinjer för Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB) familjehem m.m.

Riktlinjer för Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB) familjehem m.m. Riktlinjer för Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB) familjehem m.m. 1(8) Innehåll 1 Definitioner... 3 1.1 Hem för vård eller boende (HVB)... 3 1.2 Familjehem... 3 1.3

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. i Lessebo kommun

Ekonomiskt bistånd. i Lessebo kommun Ekonomiskt bistånd i Lessebo kommun Rätten till bistånd Rätten till bistånd (stöd) regleras i 4 kap, 1, Socialtjänstlagen (SoL). Rättigheten förutsätter dock att man inte själv kan tillgodose sina behov

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd i Nacka kommun. Gäller från och med den 1 januari 2012

Riktlinjer för försörjningsstöd i Nacka kommun. Gäller från och med den 1 januari 2012 1 Riktlinjer för försörjningsstöd i Nacka kommun Gäller från och med den 1 januari 2012 2 Innehåll 1. RIKTLINJERNAS SYFTE OCH TILLÄMPNING... 4 1.1 Arbetsperspektivet... 4 1.2 Låginkomstperspektivet...

Läs mer

RIKTLINJER. försörjningsstöd. för. Gäller från 2015-01-01. Beslutad av socialnämnden 2014-11-27

RIKTLINJER. försörjningsstöd. för. Gäller från 2015-01-01. Beslutad av socialnämnden 2014-11-27 RIKTLINJER för försörjningsstöd Gäller från 2015-01-01 Beslutad av socialnämnden 2014-11-27 INNEHÅLL sida INNNEHÅLLSFÖRTECKNING 2-4 1 INLEDNING 5 1.1 UTGÅNGSPUNKTER FÖR ARBETET 5 1.2 BARNPERSPEKTIV 5 1.3

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) 2010-03-23 Dnr SN/2010/0032. Birgit Kallerhult. Till socialnämnden. SOCIALNÄMNDEN Socialförvaltningen.

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) 2010-03-23 Dnr SN/2010/0032. Birgit Kallerhult. Till socialnämnden. SOCIALNÄMNDEN Socialförvaltningen. TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) 2010-03-23 Dnr SN/2010/0032 SOCIALNÄMNDEN Socialförvaltningen Birgit Kallerhult Till socialnämnden Vägledande riktlinjer för ekonomiskt bistånd till hemutrustning, spädbarnsutrustning

Läs mer

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL)

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL) Avgifter inom Vård & Omsorg Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun (SoL och HSL) 2007 Riksdagen beslutade i november 2001 om nya regler för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Gäller fr o m 2010-04-01 Information om ekonomiskt bistånd Du har tid för nybesök...dagen den... /... kl... hos... Vid förhinder ring återbud, telefon 031 792 10 00. Besöksadress: Gamla Kronvägen 34 Läs

Läs mer

Riktlinjer ekonomiskt bistånd. Innehållsförteckning 1(100)

Riktlinjer ekonomiskt bistånd. Innehållsförteckning 1(100) Riktlinjer ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 1 RIKTLINJERNAS SYFTE OCH TILLÄMPNING... 6 1.1 UTGÅNGSPUNKTER FÖR ARBETET... 6 1.2 BARNPERSPEKTIV... 7 1.3 KVINNOFRIDSPERSPEKTIV

Läs mer

Information och ansökan om ekonomiskt bistånd

Information och ansökan om ekonomiskt bistånd Information och ansökan om ekonomiskt bistånd Du har tid för nybesök...dagen den... /... kl... hos... Besöksadress: Gamla Kronvägen 34 Läs igenom denna information och fyll i ansökan innan du kommer på

Läs mer

Fastställd och godkänd av Socialnämnden 2009-12-15 164 EKONOMISKT BISTÅND. Riktlinjer, Töreboda kommun. Senast uppdaterad 2009-12-09

Fastställd och godkänd av Socialnämnden 2009-12-15 164 EKONOMISKT BISTÅND. Riktlinjer, Töreboda kommun. Senast uppdaterad 2009-12-09 Fastställd och godkänd av Socialnämnden 2009-12-15 164 EKONOMISKT BISTÅND Riktlinjer, Töreboda kommun Senast uppdaterad 2009-12-09 EKONOMISKT BISTÅND INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM EKONOMISKT BISTÅND...

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Antagna av Socialnämnden att tillämpas från 2015-06-01 1 Innehåll 1. Inledning... 10 Riktlinjernas syfte och tillämpning... 10 Utgångspunkter för arbetet... 10 Lagstiftning

Läs mer

Försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv

Försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv Försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv Försörjningsstöd Om du inte själv kan försörja dig och din familj kan du ansöka om försörjningsstöd. Försörjningsstöd Försörjningsstöd (ofta kallat socialbidrag)

Läs mer

Förslag till tillämpningsregler för egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB), familjehem m.m. (Dnr Son 2010/475)

Förslag till tillämpningsregler för egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB), familjehem m.m. (Dnr Son 2010/475) Förslag till tillämpningsregler för egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB), familjehem m.m. (Dnr Son 2010/475) Fastställd av socialnämnden 2011-xx-xx, xx, justerat. 2011-07-01 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivning Budget- och skuldrådgivning Jonas Persson 046 35 64 64 jonas.persson@lund.se Marie Magnusson 046 35 67 68 marie.magnusson@lund.se Dokumentation och sekretess Inte myndighetsutövning Kostnadsfritt Sekretess

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen. Gäller från och med 1 januari 2017

Avgifter inom socialförvaltningen. Gäller från och med 1 januari 2017 Avgifter inom socialförvaltningen Gäller från och med 1 januari 2017 Maxtaxa i socialförvaltningen Den högsta sammanlagda avgift som Haninge kommun kan ta ut för vård, service och larm är 2 013 kronor

Läs mer

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag)

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Artikelnummer 2006-114-25 Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill ha utförligare information, ta kontakt med socialtjänsten i din kommun eller

Läs mer

Vägledande riktlinjer för ekonomiskt bistånd med hänsyn till brottsoffer

Vägledande riktlinjer för ekonomiskt bistånd med hänsyn till brottsoffer TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (5) 2010-04-06 Dnr SN/2010/0035 SOCIALNÄMNDEN Socialförvaltningen Birgit Kallerhult Till socialnämnden Vägledande riktlinjer för ekonomiskt bistånd med hänsyn till brottsoffer Bakgrund

Läs mer

Förslag till riktlinjer för egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB), familjehem m.m.

Förslag till riktlinjer för egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB), familjehem m.m. 2013-01-08 1 (9) Förslag till riktlinjer för egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB), familjehem m.m. Innehåll Definitioner 2 Hem för vård eller boende (HVB) 2 Familjehem 2 Stöd-/omvårdnadsboende,

Läs mer

EKONOMISKT BISTÅND FRÅGOR OCH SVAR

EKONOMISKT BISTÅND FRÅGOR OCH SVAR BERGS KOMMUN 1 (3) EKONOMISKT BISTÅND FRÅGOR OCH SVAR Alla invånare i Bergs kommun har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Det innebär att de som vistas i Bergs kommun och som inte kan försörja sig och

Läs mer

Försörjningsstöd. Ekonomiskt stöd från kommunens socialtjänst

Försörjningsstöd. Ekonomiskt stöd från kommunens socialtjänst Försörjningsstöd Ekonomiskt stöd från kommunens socialtjänst Försörjningsstöd Om du inte har någon inkomst eller några tillgångar till din försörjning kan du ansöka om försörjningsstöd som är ett behovsprövat

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg

Avgifter för äldreomsorg Avgifter för äldreomsorg 2015 Göteborg Stad tar ut avgifter för service, stöd och omvårdnad inom äldreomsorgen. Din kostnad beror på vilken inkomst du har, samt hur mycket och vilken slags hjälp du får.

Läs mer

Studenters rätt till socialbidrag

Studenters rätt till socialbidrag Linköpings universitet Ekonomiska institutionen Statsvetenskap 1 2005-04-26 Studenters rätt till socialbidrag Paulina Bumbul Jonas Gummesson Rebecka Johansson Henrik Skagervik Innehållsförteckning SYFTE...

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Dokumentets syfte Stöd och vägledning vid handläggning av ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstelagen

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Dokumentets syfte Stöd och vägledning vid handläggning av ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstelagen RIKTLINJE Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Dokumentets syfte Stöd och vägledning vid handläggning av ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstelagen Dokumentet gäller för Arbets- och företagsenheten Diarienummer

Läs mer

FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH LIVSFÖRING I ÖVRIGT RIKTLINJER FÖR EKONOMIENHETEN

FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH LIVSFÖRING I ÖVRIGT RIKTLINJER FÖR EKONOMIENHETEN FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH LIVSFÖRING I ÖVRIGT RIKTLINJER FÖR EKONOMIENHETEN Av Socialtjänstlagen kap 4, 1 framgår: Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har

Läs mer

Information om försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd

Information om försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd Information om försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd www.norrtalje.se SOCIALKONTORET 2 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt kan ha rätt till bistånd av

Läs mer

RIKTLINJER. För handläggning av ekonomiskt bistånd i Vingåkers kommun. Reviderad upplaga 2015. Socialförvaltningen Individ- och familjeomsorgen

RIKTLINJER. För handläggning av ekonomiskt bistånd i Vingåkers kommun. Reviderad upplaga 2015. Socialförvaltningen Individ- och familjeomsorgen VK300S v1.0 040416, Riktlinjer 150203 redigerat RIKTLINJER För handläggning av ekonomiskt bistånd i Vingåkers kommun Reviderad upplaga 2015 Socialförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Vingåkers kommun,

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (7) Mål nr 887-05. meddelad i Stockholm den 23 april 2008 KLAGANDE AA

REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (7) Mål nr 887-05. meddelad i Stockholm den 23 april 2008 KLAGANDE AA 1 (7) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 23 april 2008 KLAGANDE AA MOTPART Social- och arbetsmarknadsnämnden i Södertälje kommun 151 89 Södertälje ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd i Nacka kommun DE STORA FÖRÄNDRINGARNA ÄR MARKERADE MED GUL ÖVERSTRYKNING!

Riktlinjer för försörjningsstöd i Nacka kommun DE STORA FÖRÄNDRINGARNA ÄR MARKERADE MED GUL ÖVERSTRYKNING! 1 Riktlinjer för försörjningsstöd i Nacka kommun Gäller från och med den 1 juli 2013 DE STORA FÖRÄNDRINGARNA ÄR MARKERADE MED GUL ÖVERSTRYKNING! 2 Innehåll Riktlinjer för försörjningsstöd i Nacka kommun...

Läs mer

Svar på skrivelse om individuell behovsbedömning av bistånd till elräkningar

Svar på skrivelse om individuell behovsbedömning av bistånd till elräkningar ENSKEDE ÅRSTA VANTÖR STADSDELSFÖRVALTNING ARBETE OCH BISTÅND TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2008-09-25 Handläggare: Eva Britt Lönnback Telefon: 08-508 14 152 Till Enskede- Årsta- Vantörs stadsdelsnämnd Svar

Läs mer

SOSFS 2003:5 (S) Ekonomiskt bistånd. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2003:5 (S) Ekonomiskt bistånd. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) frfattningssam ling Allmänna råd Ekonomiskt bistånd Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND 1 Februari 2006 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND 1. ALLMÄNT OM EKONOMISKT BISTÅND sid 1.1 Socialtjänstlagen 4 1.2 Individuell behovsprövning..6 1.3 Samordning med annat bistånd..6 1.4

Läs mer

SOSFS 2009:23 (S) Kungörelse. Ändring i allmänna råden (SOSFS 2003:5) om ekonomiskt bistånd. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:23 (S) Kungörelse. Ändring i allmänna råden (SOSFS 2003:5) om ekonomiskt bistånd. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) Kungörelse Ändring i allmänna råden (SOSFS 2003:5) om ekonomiskt bistånd Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter

Läs mer

Om avslaget överklagas och domstolen bedömer att den enskilde hade rätt till bistånd kan socialnämnden behöva justera beräkningarna.

Om avslaget överklagas och domstolen bedömer att den enskilde hade rätt till bistånd kan socialnämnden behöva justera beräkningarna. Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL, Förvaltningschefer Nr 7/2013 Juni 2013 Ändringar i socialtjänstlagen den 1 juli 2013 som gäller ekonomiskt bistånd Från och

Läs mer

Att registrera försörjningshinder, arbetsmarknadsinsatser och avslutsorsaker

Att registrera försörjningshinder, arbetsmarknadsinsatser och avslutsorsaker Att registrera försörjningshinder, arbetsmarknadsinsatser och avslutsorsaker Ny nationell statistik om ekonomiskt bistånd från 2017 Anette Agenmark Utgångspunkter för föredraget Vanliga frågor och missuppfattningar

Läs mer

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg 1(6) Vård, och IFO Antagen av Kommunstyrelsen 2014.356 730 171/14 Riktlinjer Avgifter inom vård och 2 Innehåll Riktlinjer Avgifter inom vård och... 1 Inledning... 3 Grunderna vid beslut om avgift... 3

Läs mer

Lättläst. Försörjningsstöd. Socialbidrag

Lättläst. Försörjningsstöd. Socialbidrag Lättläst Försörjningsstöd Socialbidrag Vad är försörjningsstöd? Försörjningsstöd är pengar som kommunen kan ge till människor som inte själva kan betala sina räkningar eller köpa mat och kläder och annat

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) F 1.1 AVGIFTS- OCH TAXESYSTEM FÖR INSATSER INOM VERKSAMHETEN HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG FR.O.M. 2012-03-01 1. Inledning Kommunen får, enligt 8 kap Socialtjänstlagen (SoL), ta ut avgifter

Läs mer

Riksnormen för ekonomiskt bistånd 2006 2016

Riksnormen för ekonomiskt bistånd 2006 2016 Riksnormen för ekonomiskt bistånd 2006 2016 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd.

Läs mer

Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014

Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014 Tillämpningsanvisningar 20131203 11 Fastställd av omsorgsnämnden 20131218 Gäller 1 april 2014 t.o.m 31 mars 2015 Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014 2 2 Tillämpningsanvisningar för

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för beräkning av avgift för hjälp i hemmet och hemsjukvård

Tillämpningsföreskrifter för beräkning av avgift för hjälp i hemmet och hemsjukvård Tjänsteskrivelse 1 (5) 2013-11-14 SN 2013.0209 Handläggare: Lisa Kihl Socialnämnden Tillämpningsföreskrifter för beräkning av avgift för hjälp i hemmet och hemsjukvård Sammanfattning Socialnämnden ska

Läs mer

Avgifter. inom äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård. i Lessebo kommun, år 2016

Avgifter. inom äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård. i Lessebo kommun, år 2016 Avgifter inom äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård i Lessebo kommun, år 2016 Avgifter i Lessebo kommun Kommunens möjlighet att ta ut avgifter inom äldreomsorgen regleras i socialtjänstlagens (SoL)

Läs mer

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Allmänt Riktlinjer för avgifter i vård och omsorg Melleruds kommun fr.o.m. Avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och bostad i särskilt boende regleras i 8 kap socialtjänstlagen

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd RIKTLINJE Dokumentets syfte Besluten ska vara rättssäkra Dokumentet gäller för Handläggning av ekonomiskt bistånd Diarienummer Fastställd/senast uppdaterad Beslutsinstans Ansvarigt politiskt organ Ansvarig

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd/ ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för försörjningsstöd/ ekonomiskt bistånd 1(30) Riktlinjer för försörjningsstöd/ ekonomiskt bistånd Socialnämnden 2014-06-18 Dnr SON 2014/84-72 2(30) Riktlinjer för försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd INNEHÅLL 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SOCIALNÄMNDENS

Läs mer

Information om 2012 års avgifter för insatser till personer med funktionsnedsättning under 65 år

Information om 2012 års avgifter för insatser till personer med funktionsnedsättning under 65 år Information om 2012 års avgifter för insatser till personer med funktionsnedsättning under 65 år För insatser till personer med funktionsnedsättning såsom hemtjänst, dagverksamhet, trygghetslarm och bostad

Läs mer

Regler för introduktionsersättning till flyktingar i Katrineholms kommun

Regler för introduktionsersättning till flyktingar i Katrineholms kommun Introduktionsenheten 1 Regler för introduktionsersättning till flyktingar i Katrineholms kommun Som försörjningsform för personer som tas emot inom ramen för den kommunala introduktionen kan en kommun

Läs mer

PAJALA KOMMUN Socialtjänsten

PAJALA KOMMUN Socialtjänsten PAJALA KOMMUN Socialtjänsten Myndighet Ansökan om Försörjningsstöd/ Ekonomiskt bistånd Vad söker du hjälp till? Försörjningsstöd Annat ekonomiskt bistånd: Ansökan avser: Månad: Period : (ex. del av månad,

Läs mer