Guld och grus. En rapport från arbetet med folkbildningsprojektet De nio

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Guld och grus. En rapport från arbetet med folkbildningsprojektet De nio"

Transkript

1 Lars-Åke Holmgren Ättersta Sofielund Vingåker juni Guld och grus En rapport från arbetet med folkbildningsprojektet De nio Från och med den 1 juli 2011 bör projektet heta Nio folkbildare vid Åsa folkhögskola Bakgrund Projektet De nio hade sin utgångspunkt i att nio lärare inom loppet av några få år gick i pension från Åsa folkhögskola. Dessa nio lärare hade eller har tillsammans årtionden, för att inte säga århundraden (!) av erfarenheter från folkbildningsarbete. Ämneskunskaperna om matematik, fysik, biologi, kemi, geologi, litteratur, teater, film, historia, religionskunskap, idéoch kulturhistoria, samhällskunskap, psykologi, svenska, engelska och franska språken m fl ämnen har varit mycket god. Utöver detta har flera av de nio varit verksamma som författare, både av skönlitteratur och facklitteratur, skrivit och framfört dramatik, producerat radio för SR och UR, producerat film för SVT och EU, satt upp ett stort antal teaterföreställningar, arbetat med biståndsarbete, både i Sverige och i Afrika, byggt mycket avancerade musikinstrument, arbetat som lärarutbildare och mycket, mycket annat. Uppräkningen går att göra mycket längre. Till detta ska fogas att samtliga har många års erfarenheter som lärare på folkhögskola och som cirkelhandledare i studieförbund. Generationsöverföring Men hur ska all denna gedigna erfarenhet kunna tas tillvara? Vad har varit väsentligt under alla dessa år? Vad är viktigt att förmedla till andra folkbildare eller till en yngre generation? Det var några utgångspunkter för arbetet med De nio. Mycket av det väsentligaste från allas erfarenheter har fångats upp i många och långa intervjuer. Detta är projektets både styrka och svaghet. De samtal eller de goda kommunikationer som finns vid inspelningstillfällena är svåra att förmedla vid en visning via TV eller via en dator. Eftersom de intervjuade är så genomtänkta och är så välgrundade i sina analyser och utsagor sägs egentligen inget oväsentligt. Mycket guld, inget grus. Få, om ens någon, orkar dock lyssna till timslånga samtal om folkbildning, hur intressant innehållet och hur fängslande den intervjuade personligheten än är. Men redan det insamlade materialet i de ursprungliga intervjuerna innebär en förtunning. Likväl saknas alternativ: urval måste ske. De många och långa intervjuerna har därför reducerats till ca minuter per person. Det är också det för långt. För att materialet ska kunna fungera, exempelvis som streamat på en hemsida ligger smärtgränsen vid 3 5 minuter. Det säger sig självt att kvalitén i samtalet, mötet med de starka karaktärerna går förlorat i det vi inom folkbildningen så varmt omhuldar: mötet, samtalet. Å andra sidan: om materialet lockar till fördjupning och diskussion om t ex folkbildningens framtida väg så är mycket vunnet. Nyfikna kan fördjupa sitt sökande i

2 2 litteratur som t ex Lars-Erik Axelsson skrivit, man kanske kan söka upp och se en film som jag har gjort osv. Naturligtvis kan man också ta direkt kontakt med de medverkande. Jag är övertygad om att samtliga medverkande är öppna för samtal. Implicit ligger ett visst mått av tragik i hela det resonemang jag redovisar. Folkbildningsarbete är, liksom prästyrket, i hög grad ett kall. Man drivs av en ambition att göra något förmer än den rena kunskapsförmedlingen. Man drivs ofta av ett patos är göra livet meningsfullt för sina medmänniskor, inom folkbildningen oftast kursdeltagarna. Strävan att vara en god folkbildare upphör ju inte på pensionsdagen, även om själva undervisningssituationen gör det. Gösta Vestlund är, 98 år ung, fortfarande aktiv som folkbildare. Möjligen skulle de goda erfarenheterna kunna föras ut till folkhögskolor och studieförbund under en längre tid, något som skulle kunna komma både institutionerna och de enskilda folkbildarna till godo. Den tekniska processen Inspelningsarbetet gick mycket bra. Vi använde oss av en relativt bra videokamera från Sony, som vi hyrde från Scandinavian Photo. Vi spelade in på s k minneskort med HD-format i ett förhållande som kallas 16:9. Det känns märkligt att spela in på små kort, stora som tumnaglar, och ändå få en så pass hög kvalitet. Jag har arbetat med två gamla vänner, Peter Rudin som filmfotograf och Olle Andersson som redigerare. Min roll har varit producentens och intervjuarens. Vi har många års erfarenhet av produktioner för bl a SVT och EU. Vår redigering är Mac-baserad. Vi har tidigare klippt med stöd av ett redigeringsprogram som heter Media 100. Det får nu anses som föråldrat och vi har därför gått över till redigeringsprogrammet Final Cut, ett mycket bra program som rekommenderas varmt. Vi har kvar vår gamla Mac G 4. Den har visserligen fungerat, men den är seg, vilket innebär långa renderingstider. Vi hade också en del inkörningsproblem. Man bör använda en snabbare dator, en Mac G 5. Redigeringsprocessen i övrigt har varit extremt tidsödande. Mer om den tekniska processen samt en rad goda råd återfinns nedan! Annars är allting bra. Jag är relativt nöjd med det arbete vi lagt ner. Helt nöjd blir jag aldrig. Det är väl både ett karaktärsdrag och ett förhållningssätt till medier, som inkluderar den självkritiska attityden till de egna produktionerna. Men jag tror att de nio filmerna inte bara kommer att tas emot väl, jag hoppas också att de kommer att ha stor effekt för diskussioner om folkbildningens framtid. Något av detta diskuterar jag nedan. Folkbildningens föränderlighet Folkbildningen befinner sig alltid i förändring. Det är naturligt. Folkbildningen speglar i hög grad samhällets utveckling, på gott och ont. Ibland anpassar vi oss i alltför hög grad, ibland går vi före, är ett avantgarde som utvecklar både pedagogiska och sociala former. Ibland har nya idéer och ny teknik burit frukt och varit utvecklande för folkbildningen: behovet att uttrycka sig, att få berätta, har följt människan under alla tider. Ny teknik och nya medier har inte förändrat denna mänskliga drivkraft, snarare tvärtom. Jag är däremot mycket kritisk till t ex medieutbildning som ges rollen som en grundskola eller en förtunnad variant av högskoleutbildning. Vår uppgift inom folkbildningen måste vara att parallellt med undervisningen i tekniker och i konsten att berätta lyfta fram en kritisk diskussion om mediernas samhällsroll: ekonomiskt, socialt, politiskt och där frågor om jämlikhet och jämställdhet har stor plats. Det kritiska synsättet ska dominera. Gör Bechdeltestet: det innebär att två kvinnliga karaktärer i en film ska ha minst en dialog med varandra som inte handlar om en man. Har inte filmen det är det långt kvar för regissören till verklig jämställdhet!

3 3 Sociala medier Jag har under det gångna året blivit mycket kritisk till de sociala medierna i allmänhet och inom folkbildningen i synnerhet. Dock måste jag först förklara att jag genomgående är mycket positiv till den form av ny teknik som kan förbättra och underlätta våra liv inom folkbildningen. Jag anammar med glädje den demokratiska utveckling som innebär att många kan berätta med film på ett tekniskt och ekonomiskt rimligt sätt. Jag tycker de allt snabbbare datorerna är en bra utveckling. Jag bejakar de fiberoptiska kablarna osv. Men vi är inte på väg in i en bra eller en utvecklande situation, i synnerhet inte när det gäller att slå vakt om demokratiska fri- och rättigheter, ja inte ens när det handlar om grundvalen för själva demokratin. I slutet av maj kom en rapport om att en stor del av unga människor i Sverige lika gärna skulle se en diktator styra landet! En dryg femtedel av alla ungdomar kunde tänka sig att med lätthet och för en billig penning sälja ut sin röst! Forskaren som publicerade rapporten var själv orolig: vilken undervisning i praktisk demokrati ges egentligen till våra elever i grundskola och gymnasium? Och i förlängningen: vilken utbildning ges vid våra lärarhögskolor? Däremot vill jag minnas från rapporten att ungdomar var angelägna om att kunna twittra och face-booka! Var ligger USA? - I dag behöver man egentligen inte kunna någonting, har många av mina f d elever på folkhögskolan sagt. Det räcker att man kan googla. Allt finns ju på nätet. Jag avlyssnade för ett par veckor sedan ett samtal mellan tre till synes helt normala ungdomar i årsåldern. De diskuterade intensivt var USA låg. Alla var övertygade om att USA låg i Storbritannien, frågan var bara var! Grabben i sällskapet skulle leta reda på en kartbok för att få klarhet. Gösta Vestlund en framtidsman! Gösta Vestlund höll i september 2010 ett fantastiskt föredrag om folkbildningens framtid med rubriken Lyft fram folkbildningen ur tystnaden! på Tollare folkhögskola. Jag bifogar föredraget i förhoppning om att så många som möjligt ska få ta del av hans framtidstankar! De har också haft betydelse för mitt arbete med projektet De nio under det här läsåret. Sammanfattningsvis säger han så här: folkbildningen engagerar två miljoner människor varje år. Det är en folkrörelse. Men den är märkligt tyst. Låt oss alltså bryta tystnaden! Låt oss värna om människosynen! Låt oss demokratisera demokratin! Låt oss göra det mänskliga samhället mänskligare! Under den sista punkten uppmanar Gösta oss att läsa Jämlikhetsanden av Richard Wilkinson och Kate Picket! Jag skulle vilja lägga till det Göran Therborns skriver om hur allt på jorden hänger samman i boken The world. A beginner s guide. Men läs Gösta! Han är liksom jag vän av både datorer och det innehållsrika nätet! Men, som Lars-Erik Axelsson säger: - Vi måste ta makten över medierna, annars tvingas vi följa deras agenda! Sociala revolutioner Vad kom först? Hönan eller ägget? Många säger nu att de nordafrikanska revolutionerna är ett resultat av de sociala medierna. Jag är skeptisk. Det är att ge dem för stor betydelse. Jag tror snarare att bildning och utbildning för unga människor i relation till ett socialt och politiskt förtryck kom grytorna att koka över. Man har sett att en annan värld är möjlig. Det har både

4 4 unga kvinnor och män lärt sig vid högre studier, särskilt i flera av de nu revolterande arabiska staterna. Det är unga länder: befolkningen i t ex Iran har världens största andel av unga människor. De kommer att kräva sin rätt och krossa förtrycket, vare sig det är religiöst, politiskt, ekonomiskt eller socialt. Och det kommer att ske oberoende av tillgång till sociala medier eller med hjälp av Internet. För all del, de sociala medierna kan mycket väl ha kallat samman till demonstrationer. Det är väl gott och väl. Snarare tror jag att unga människor inom breda befolkningsgrupper missbrukar sociala medier. Återigen: det är i hög grad en klass- och bildningsfråga. Några exempel till: både den franska och den ryska revolutionen sprang fram ur förtyck av folket och i uppror mot överheten. Sara Lidman och Odd Uhrbom skrev boken Gruva om de eländiga förhållanden som gruvarbetarna i Malmfälten led under. Var det orsaken till gruvstrejken i Kiruna? Knappast. Men det påskyndade processen och medvetandegjorde gruvarbetarna. Ivar Lo-Johansson måste ges mycket erkänsla för sitt hårda, opinionsskapande arbete för att avskaffa det förnedrande statsystemet i Sverige. Han bidrog till avskaffandet, men hade inte förändringen kommit ändå? Jo, sannolikt. Det här resonemanget förringar inte Sara Lidmans eller Ivar Lo:s insatser. Vi måste bara hitta en balans i relationerna mellan de folkliga resningarna och opinionsbildarna. Men: vi måste samtidigt utnyttja alla tänkbara tekniker och alla möjliga kommunikationsvägar! Tidigare i år 2011 kom Evgeny Morozovs bok The net delusion med undertiteln Hur man inte befriar världen (se DN ). Morozovs tes är kärv: Internet demokratiserar inte världen, utan fungerar snarare som ett sofistikerat verktyg för auktoritära regimer. Världens ekonomiskt största företag är för närvarande Apple. Det finns en mängd andra jättelika företag inom den digitala kommunikationsbranschen, t ex Google och Samsung. De omsätter vart och ett så stora kapital att de utan vidare kan förändra de ekonomiska förutsättningarna för en rad länder. Deras omsättningar uppgår till flera hundra miljarder dollar! Även vinsterna räknas i mångmiljardbelopp. Det goda samtalet Ämneskunskaperna är viktiga. En lärare kan vara karismatisk och ha en enastående utstrålning. Utan gedigna ämneskunskaper kommer hon inte långt. I vårt arbete som folkbildare är det självklart att vi framhåller ämneskunskaperna. Vi måste få våra kursdeltagare att förstå att gedigna kunskaper är grunden både för förståelse och för möjligheten att utöva seriös kritik. Men även omfattande kunskaper om folkbildning är nödvändiga om vi rätt ska kunna hävda folkbildningens särart. Samtliga av mina deltagare i projektet De nio framhåller samtalet, ömsesidigheten som kanske det viktigaste inslaget i folkbildningsarbetet. En bra och lagom blandning av föreläsning, lektioner, grupparbeten och enskilda samtal kan vara en väg till framgång. Projektarbeten som gäller den egna livssituationen för t ex fortsatta studier, arbete och boende förbättrar på ett handfast sätt de praktiska erfarenheterna och fördjupar förståelsen för de teoretiska studierna. Närheten mellan läraren/handledaren och de studerande är viktig. Stillbildsfotografen Christer Strömholm talade om tal-avstånd och ta-avstånd. Han använde aldrig teleobjektiv eftersom han ville komma nära de personer han ville fotografera. Han ville upprätta en mycket nära kontakt, begreppet närhet blev ett signum. Det är ett fint motto, tycker jag, och kunde tjäna även för en folkbildare.

5 5 Sociala medier finns dom? Var kommer då de sociala medierna in? Som kontaktskapande, som förlängningar av våra sinnen eller som kommunikationsmedel parallellt och utvecklade ur telefonens förmåga? Allt arbete med de sociala medierna borde ytterst leda fram till att folkbildningsarbetet etableras och vidmakthålls i det personliga mötet. Många ungdomar förkastar e-post. Det är gammalt och förlegat, menar de. All kommunikation kommer att ske via mobiltelefonen eller dess tekniska utveckling, iphone, ipad eller den lilla handhållna datorn. Detta ändrar också i hög grad de sociala förutsättningarna för livet. Begreppet livskvalitet har för många kommit att innebära att man ständigt går att nå och att man ständigt kan nå vem som helst. Man är alltid uppkopplad! Men vi måste komma ihåg att det mesta av detta är en myt: livskvalitet betyder oftast något annat. Det är bättre att vara man, rik, vit och frisk än att vara kvinna, fattig, svart och sjuk, har någon tänkare formulerat. I Sverige saknar ca en miljon människor tillgång till dator och Internet. Drar man ut ytterligare konsekvenser av det här resonemanget innebär det att vi talar om en global klassklyfta. Vi ska också komma ihåg att över en miljard människor, de flesta boende söder om Sahara, lägger sig hungriga varje kväll. Knappt tre miljarder människor, spridda över hela jordklotet, saknar brännved för att kunna laga mat och hålla värmen. Vi talar alltså om ett klassiskt i-landsproblem. Å andra sidan är Indien, med miljoner fattiga, världens största producent av programvara till datorer. Indien är också världens största filmproducent. I New Delhi utexamineras nya civilingenjörer varje år! Så klassklyftorna finns dels mellan i- länder och u-länder, dels mellan öst och väst, likaväl som mellan det rika norr och det fattiga söder samt inom en rad länder. Återigen: vi har kunskaperna, vi vet hur vi ska göra i klimatoch energifrågorna liksom i frågor som rör de fysiska kommunikationerna (särskilt privatbilismen) för att förbättra villkoren på vårt klot. Vi vet och vi kan, men vi gör inte det som borde göras. Berlinmuren föll 1989 som resultatet av att en korrupt regim föll under trycket av folkets ökade medvetenhet och tilltagande ilska. Mänskligheten hade nog hoppats slippa murar mellan folken. Denna förhoppning hindrar inte att murar byggs lite överallt i världen: mellan USA och Mexiko, mellan Israel och Palestina, mellan Saudiarabien och Jemen och mellan Kina och Pakistan, för att bara nämna några exempel. Någon har sagt att detta inte är ett exempel på statsstaternas styrka utan mer på deras svaghet att hävda sin suveränitet. Slutsats: Låt oss arbeta med utbildning via nätet, men låt oss göra mötet (det fysiska och det virtuella mötet) till det främsta målet, människors genuina möte för att kunna utbyta erfarenheter. Låt oss använda sociala medier, men reducera dem till att bli redskap under en stark och medveten folkbildningsideologi. Slå vakt om ämneskunskaperna! Utveckla folkbildningskunskaperna! Om bildning över tid: guldkorn kan vaskas fram Under den tid jag arbetat med projektet har jag mycket ingående studerat folkbildningskunskap. Här finns mycket guld! Det finns en hel mängd litteratur att läsa i ämnet och jag kan bara hänvisa till de litteraturlistor som återfinns i Bernt Gustavssons böcker och i Gösta Vestlunds nya upplaga av Folkuppfostran Folkupplysning Folkbildning. Dock vill jag i det här sammanhanget nämna den serie litteratur som Nationellt centrum för flexibelt lärande gett

6 6 ut. Här återfinns en omfattande diskussion om relationen mellan folkbildningsarbetet i det fysiska rummet och folkbildningsarbete via nätet. Paul Ronges bok Sociala medier redovisar ett antal kända svenskars relation till just de sociala medierna. Efter en stor mängd intervjuer slår Ronge fast att det är bra om man vet vad man ska blogga eller twittra om! Folkbildningstankar har tydligen inte föresvävat honom! Han jämför Internet med en kniv. Kniven kan man använda till att skära upp bröd och tårta med. Den går också att använda till att skära, rispa och döda med! Bekämpa nätmobbingen, avslutar han! Det är väl bra, men en ganska lam slutsats efter nästan trehundra sidor! Det känns som en borgerlig medelklassintellektuell ståndpunkt, lite som att äta brulépudding: sött, gott och lite sladdrigt, men vad ska det egentligen vara bra för? Under våren 2011 följde jag en kurs, arrangerad av Katrineholms kommun, om sociala medier. Behållningen av den kursen var att jag med hjälp av en mycket kunnig bibliotekarie lärde mig hitta bland det enorma utbudet på nätet. Jag gick också en studiecirkel på ABF i Österåker (Vingåkers kommun) i produktion av fotoböcker. Som gammal fotolärare var det spännande att se att många s k vanliga människor kvalitativt utvecklat sitt digitala fotograferande, kanske beroende på att man nu omedelbart kan se resultatet och kan göra eventuella korrigeringar. Slående är dock att både fotograferingsarbetet och överlämnandet av fotoboken ( Semesterresan, Kalle 70 år och Bröllopet ) bygger på en mycket nära relation mellan fotografen och mottagaren. Guldet i mitt arbete med det här projektet har varit mötet med mina kollegor. Jag har fått tillfälle att i både samtalets och intervjuns form fördjupa mig och få en insikt i de f d medarbetarnas gedigna bildningssyn och deras djupgående reflektioner om tillståndet inom både folkbildningen och i världen. Jag bifogar samtliga intervjuer. Det är spännande läsning! Refererande till inledningen av den här rapporten är det mitt och mångas ansvar att föra ut den här diskussionen. Jag hoppas att det kommer att gå bra, via filmerna på olika hemsidor, att nå intresserade. Gruserfarenheter som måste bli till guld är att folkbildningens institutioner måste ta ett kraftfullt ansvar för att ge den bildning som i hög grad saknas om folkbildningsfrågor, både i samhället i stort men tyvärr även inom folkbildningens institutioner. Att ta upp de frågor som Gösta Vestlund belyser i sitt föredrag på Tollare i september 2010 är en bra början. De tankegångarna bör åtföljas av kraftfulla åtgärder, kanske utgående från Folkbildningsrådet, på folkhögskolor och inom studieförbund. Göstas förslag att inrätta en tjänst, ungefär Folkbildningsombudsman, som bedriver ett utåtriktat opinionsarbete mot i synnerhet media och politiker, kan vara ett betydelsefullt arbete. Idag har vi ju inte längre något Folkhögskoleparti i Riksdagen. Men den gedigna kunskapsgrunden måste läggas inom folkbildningen.

7 Lars-Åke Holmgren Ättersta Sofielund Vingåker Några goda råd till nuvarande och blivande filmare: Berätta! Du måste ha en historia att berätta! I filmen om De nio har jag valt att koncentrera själva berättelsens styrka på den intervjuade, den berättandes starka utsaga. (En av de bästa filmer jag någonsin sett är Min middag med André! Två medelålders män samtalar om sina yrkesliv inom teatern över en middag på en restaurang i New York! Hur kan en nästan två timmar lång film med två samtalande män vara så oavbrutet fascinerande? Det är en gåta!) Utveckla filmens konflikt! Våra filmers egentliga konflikt ligger i berättarens utsaga, det han eller hon säger. Håll kameran stadigt. Använd gärna stativ! Var noga med hur bilden ser ut. Jag är nöjd med det mesta, men det finns i varje filmavsnitt detaljer, bildelement, som ligger och slaskar. Ta mängder av långa bilder! Tag mängder av korta s k inklippsbilder! Det man saknar vid klippningen är ofta för sent att ta om. Se igenom allt i kameran eller i en separat monitor omedelbart efter inspelningen. Då kan ni avgöra om ni ska göra en omtagning. De bilder ni tar med er hem ska ni vara nöjda med! Använd alltid en HD-kamera. I dag finns det fantastiska kameror för kr. Detta räcker mycket långt för ett seriöst filmarbete i folkhögskolan eller i studieförbundet. Om du använder band (DV-CAM eller Mini-DV) eller s k minneskort spelar egentligen ingen roll. Det som kommer starkt nu är minneskorten, men begagnade DVCAM-kameror kan vara både bra och billiga. SPARA alla band eller minneskort så länge som möjligt! Gör flera backup! Vi har gjort fem stycken, som vi lagt på fem olika platser! Lägg gärna över på små, bärbara hårddiskar, som finns att köpa för några hundralappar upp till kanske 1 000:-. De kan rymma upp till 2 TB. Ovärderligt! Gör back-up-en samma dag som inspelningen. Märk allt väl! Ljuset! Lägg ner mycket tid på ljussättning! Men överarbeta inte! Alla interiörscener i filmerna om De nio är ljussatta. Vi har strävat efter att efterlikna det naturliga ljuset. Ljussättningen ska egentligen inte synas! Jag strävar efter (i den här typen av film) att få ett mjukt och diffuserat ljus. Ljudet! Lyssna! Är det en stökig ljudmiljö? Använd alltid separat mikrofon/separata mikrofoner. I samtal av den karaktär filmerna visar är s k myggor mycket användbara. Men lyssna mycket noga! Kylar, frysar och andra fläktsystem kan förstöra den finaste ljudmiljö. Undvik ljudupptagning utomhus om ni inte har tillgång till mycket högkvalitativa mikrofoner som är avsedda just för upptagning i vindbrus. Ta upp mycket extraljud, s k allmänljud, från de lokaler ni vistas i. S k tystnad existerar egentligen inte!

8 8 Det finns en mängd olika redigeringssystem. De flesta är bra. Kontakta gärna en mediefolkhögskola eller ett mediegymnasium. Deras anläggningar brukar köras så hårt att de ofta kan rekommendera vad som är bra. Om man vill använda Mac eller PC är hugget som stucket. De flesta avancerade filmredigerare vill nog köra på Mac G 5, som har en enorm kapacitet. Genomgående är nog att man inte ska pressa in för mycket filmmaterial i sin dator. Dessutom ska den dator du använder för filmredigering uteslutande användas till just redigering. Det kan rent allmänt sägas att samtliga redigeringssystem duger alldeles utmärkt för enkla produktioner på folkhögskola eller inom ett studieförbund samtidigt som alla är fullständigt tillräckliga för s k förredigering om man avser att senare göra rent professionella produktioner. Det är lätt att gå ut och Googla på de olika systemen och se datorernas och redigeringssystemens kapacitet. Här kommer en förteckning på några av de vanligaste redigeringssystemen: Pinnacle, ett lätthanterligt amatörsystem, finns i fyra olika nivåer. Det enklaste kostar ca 600:-, det dyraste under 2 000:-. Det är i grunden samma program, men det mest avancerade har en massa finesser (som man oftast inte behöver). Pinnacle äges av ett professionellt redigeringsystem som heter Avid. Avid. Det har tidigare varit mycket populärt och mycket dyrt. Det finns att köpa för :-. Skollicens finns att köpa för 2 000:-. Jag har fått uppfattningen att Avid börjar överges. Adobe Premier är en gammal klassiker, som finns för både PC och Mac. Den mest avancerade kostar ca :- och heter 5.5. Programmet After Effects är innehållsrikt och mycket eftertraktat av många. Å andra sidan ser många professionella användare Adobe Premier som ett avancerat amatörsystem. Final Cut Pro är ett mycket populärt och avancerat redigeringssystem. Det är uteslutande Macbaserat. Det finns dels i ett rent redigeringssystem, som är ganska billigt, dels ett komplett redigeringssystem med möjligheter att bearbeta ljus, färger och ljud m m. Det senare är att föredra om man ska göra relativt avancerade filmer. Det kostar drygt :-. Till detta behövs en Mac G 5, som nya kostar ca :-. Begagnade Mac-datorer finns att hitta på Blocket för ca :-. Fortsätter man att bygga ut sitt system är en högklassig monitor (en avancerad TV) att föredra, liksom ett par bra högtalare. Mac Book Pro är en avancerad bärbar dator som många elever får som sin personliga dator på vissa medieskolor. Samtliga Mac-datorer har inbyggda redigeringsprogram.

9 9 Redigera logiskt efter filmens / berättelsens förutsättningar! Det finns två risker: 1. man överskattar publiken och 2. man underskattar publiken. Båda är lika förödande. Var två som klipper eller be om en second opinion av en kurskamrat, kollega eller lärare. Sträva efter att klippa filmen naturligt efter dess eget tempo. Vi har några inklippsbilder i De nio som är för långa och några som är för korta! Slutsats: man blir aldrig nöjd! Någonstans måste tidsgränsen för det nedlagda arbetet sättas, annars kan man arbeta med sin film i åratal! Musikaliska människor med sinne för takt och ton brukar vara ganska bra klippare! Bryt mot alla regler när du känner att du behärskar dem! Ja, för all del, men gör först många filmer så att du övar upp din säkerhet. Din publik kommer inte att älska dina obegripliga formexperiment. Försök vara rak, enkel och begriplig i första hand! Se mycket film! Ingenting är så lärorikt som att se mycket film, läsa mycket om film och att göra mycket film! Analysera mycket film! 1: Hyr, köp eller spela in en film från TV 2: Skicka efter ett manus från ett filmbolag 3: Ägna dig åt close-reading! Kjell Sundstedt: Att skriva för film. Ordfront Stockholm 1999 Fredrik Lindqvist: Att skriva filmmanus. Adastra media 2009

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola Projektmaterial EN REFLEKTION ÖVER DATAUNDERVISNING OCH SAMARBETE Birkagårdens folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Mediotekets AV-medietjänster

Mediotekets AV-medietjänster SID 1 / 5 Mediotekets AV-medietjänster Medioteket erbjuder ett stort och aktuellt utbud av AV-media, lån av kameror och redigeringsstudior samt skolbioverksamhet, vilket beskrivs närmare i bifogad informationsfolder.

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

Vad är professionell kunskap? Ivor F. Goodson och Studentlitteratur 2005

Vad är professionell kunskap? Ivor F. Goodson och Studentlitteratur 2005 Del 1 Vad är professionell kunskap? Kapitel 1: Introduktion: olika former av professionell kunskap I detta inledande kapitel ges en översikt över synen på professionell kunskap med avseende på undervisning

Läs mer

Material för gymnasiet

Material för gymnasiet Material för ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och geografi. Med detta skolmaterial

Läs mer

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Skolverket per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Forskningsspridning Rektorsutb/lyft Lärarlyftet It i skolan Utlandsundervisning Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av skolans

Läs mer

Att sända live eller att spela in en videopodd, ett föredrag eller en flipp med Hanouts

Att sända live eller att spela in en videopodd, ett föredrag eller en flipp med Hanouts 2014 Att sända live eller att spela in en videopodd, ett föredrag eller en flipp med Hanouts Dan Åkerlund Karlstads universitet 2014-10-12 ATT SÄNDA LIVE ELLER ATT SPELA IN EN VIDEOPODD, ETT FÖREDRAG ELLER

Läs mer

Att skapa berättelser för Mervetande

Att skapa berättelser för Mervetande Att skapa berättelser för Mervetande En berättelse bör skapas utifrån en struktur för att ge bäst effekt. Nedan ser du ett exempel på disposition utifrån retorikens regler. Disposition 1. Väck uppmärksamhet,

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET. illustration: Fibben Hald

FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET. illustration: Fibben Hald FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET illustration: Fibben Hald Detta är ett material till dig som lärare att använda före eller efter ni sett föreställningen Ägget på Unga

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

Labbet. Slutrapport. Filmade Fysik- och Kemiexperiment. Producerat av Tibor Hajnal, Linus Griberg och Arne Oustad Dalarö Folkhögskola

Labbet. Slutrapport. Filmade Fysik- och Kemiexperiment. Producerat av Tibor Hajnal, Linus Griberg och Arne Oustad Dalarö Folkhögskola Labbet Filmade Fysik- och Kemiexperiment Slutrapport Producerat av Tibor Hajnal, Linus Griberg och Arne Oustad Dalarö Folkhögskola Digitala Studiematerial Folkbildningsrådet och Centrum för Flexibelt Lärande

Läs mer

Rektor i korstrycket. Skolledarkonferens Tylösand 27 28 sept. 2012

Rektor i korstrycket. Skolledarkonferens Tylösand 27 28 sept. 2012 Rektor i korstrycket. Skolledarkonferens Tylösand 27 28 sept. 2012 Gunnar Berg, Mittuniversitetet, gunnar.berg@miun.se Blogg: http://www.miun.se/blogg/gunnar Berg STAT KOMMUN MARKNAD FÖRÄLDRAR VÅRDNADS-

Läs mer

Skolans organisation och värdegrund. ann.s.pihlgren@utep.su.se Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet

Skolans organisation och värdegrund. ann.s.pihlgren@utep.su.se Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet Skolans organisation och värdegrund ann.s.pihlgren@utep.su.se Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet Skolans organisation Frivillig förskola 1-3 4-5 år F- 9 Gymnasiet Arbete, yrkesutbildning, universitet

Läs mer

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen RELIGIONSKUNSKAP Ämnets syfte och roll i utbildningen Religionskunskap bidrar till att utveckla förmågan att förstå och reflektera över sig själv, sitt liv och sin omgivning och utveckla en beredskap att

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Vem bestämmer vad du tänker? studiecirkel i mediekritik

Vem bestämmer vad du tänker? studiecirkel i mediekritik studiehandledning STUDIEHANDLEDNING Vem bestämmer vad du tänker? studiecirkel i mediekritik GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG 1 Vem bestämmer vad du tänker? Studiehandledning Den här studiehandledningen är ett

Läs mer

Barns tidiga språk- och matematikutveckling med bilden som utgångspunkt.

Barns tidiga språk- och matematikutveckling med bilden som utgångspunkt. Barns tidiga språk- och matematikutveckling med bilden som utgångspunkt. Rapport från Förskolan Regnbågen, Emmaboda. Emmaboda 2008-2009 1 Slutrapport/utvärdering: Barns tidiga språk- och matematikutveckling

Läs mer

Utvärdering 2012 - deltagare

Utvärdering 2012 - deltagare Utvärdering 12 - deltagare 145 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på kollo? (%) 1 8 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Det har varit kul för det är fina lokaler och bra utrustning.

Läs mer

CAS-vuxenutbildning för dig

CAS-vuxenutbildning för dig SÄRVUX- värmdö CAS-vuxenutbildning för dig Särskild utbildning för vuxna Särvux Värmdö är kommunens vuxenutbildning för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 och prel. 2016 Föreningen för folkbildningsforskning

Verksamhetsplan 2015 och prel. 2016 Föreningen för folkbildningsforskning Förslag till stämman 2015 Verksamhetsplan 2015 och prel. 2016 Föreningen för folkbildningsforskning org.-nr 802016-5315 www.folkbildningsforskning.se Fastställd av styrelsen 2015-03-23 Föreningens uppgift

Läs mer

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger - att lära av varandra".

Läs mer

IKT Plan för Hällsbo, Karusellen och Ängsbo förskolor (februari 2014)

IKT Plan för Hällsbo, Karusellen och Ängsbo förskolor (februari 2014) IKT Plan för Hällsbo, Karusellen och Ängsbo förskolor (februari 2014) Barn av idag föds in i ett mediesamhälle där IKT är en självklar del i vardagen. Förskolan ska hantera IKT som vilket annat uttrycksmedel

Läs mer

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Ämnet svenska som andraspråk behandlar olika former av kommunikation mellan människor. Kärnan i ämnet är språket och litteraturen. I ämnet ingår kunskaper om språket, skönlitteratur

Läs mer

Viktoriaskolans kursplan i Svenska I förskoleklass arbetar eleverna med:

Viktoriaskolans kursplan i Svenska I förskoleklass arbetar eleverna med: I förskoleklass arbetar eleverna med: År F - att lyssna och ta till sig enkel information i grupp (MI-tänk) - att delta i ett samtal - att lyssna på en saga och återberätta - att beskriva enklare bilder

Läs mer

Studiehandledning. Kortfilm. på dina villkor. gör en annan värld möjlig

Studiehandledning. Kortfilm. på dina villkor. gör en annan värld möjlig Studiehandledning Kortfilm på dina villkor gör en annan värld möjlig Kortfilm på dina villkor Studiehandledning Studiehandledningen är ett stöd för dig som cirkelledare och innehåller tankar om hur man

Läs mer

Framtidens välfärd och civilsamhällets roll

Framtidens välfärd och civilsamhällets roll Framtidens välfärd och civilsamhällets roll Vad menas med civilsamhället? Civilsamhället Föreningar, sällskap och organisationer utanför både offentliga sektorn och marknadssamhället Civilsamhället avgränsas

Läs mer

Intervju med Ingemar Svensson

Intervju med Ingemar Svensson 1 Intervju med Ingemar Svensson Ingemar Svensson, född 1946 i Lund. Hur kommer det sig att du hamnade i Katrineholm? Ja, det är väl en lång historia, det är det. Ja, egentligen hamnade jag först i Göteborg.

Läs mer

VIDEOBAND! Vi hjälper dig att kopiera dina filmer till ett modernt media!

VIDEOBAND! Vi hjälper dig att kopiera dina filmer till ett modernt media! RÄDDA DINA VIDEOBAND! Vi hjälper dig att kopiera dina filmer till ett modernt media! Uthyrning per dygn Videofilmning Videoredigering Videofilmer till DVD Smalfilmer till DVD Videofilmer till hårddisk

Läs mer

ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL

ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL TILL LÄRAREN Vi hälsar dig och din klass varmt välkomna till Byteatern Kalmar Länsteater och föreställningen ANTIGONE. Vi hoppas att ni kommer att få en härlig teaterupplevelse

Läs mer

Särskild undervisning för vuxna. Välkommen att studera på. Särvux. Särvux

Särskild undervisning för vuxna. Välkommen att studera på. Särvux. Särvux Särskild undervisning för vuxna 2015 2016 Välkommen att studera på Särvux Särvux 1 Välkommen till särskild utbildning för vuxna på Lidingö Du som fyllt 20 år och har en utvecklingsstörning eller en hjärnskada

Läs mer

Vägen till en NY RelationsBlueprint...

Vägen till en NY RelationsBlueprint... Vägen till en NY RelationsBlueprint... Kommer du ihåg... sist gick vi igenom den viktigaste delen som kontrollerar din lycka, framgång och tillfredsställelse i kärleksfulla och passionerade relationer

Läs mer

Valbara kurser Elevens Val Pass 1 Tisdag 13.30-14.20

Valbara kurser Elevens Val Pass 1 Tisdag 13.30-14.20 Valbara kurser Elevens Val Pass 1 Tisdag 13.30-14.20 Tala till och med varandra - Svenska Vad är väldigt många människor rädda för mest av allt? Jo, att stå inför en grupp och tala. På denna kurs kommer

Läs mer

Leksands folkhögskola 2012-12-19 mats.svensson@folkbildning.net 0247-64813

Leksands folkhögskola 2012-12-19 mats.svensson@folkbildning.net 0247-64813 Glaseramera Leksands folkhögskola 2012-12-19 mats.svensson@folkbildning.net 0247-64813 2. Projektets syfte Projektets syfte var att ta fram ett fritt och webbaserat undervisningsmaterial om keramikglasyrer.

Läs mer

Carl von Linné 300 år

Carl von Linné 300 år Carl von Linné 300 år Foto: Tommy Westberg Lena Carlstedt, Falköping, 2007 Innehåll INNEHÅLL...2 BAKGRUND...3 MÅL...4 RESURSER...4 Freemind...5 Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik...6 Växten

Läs mer

Valbara kurser Elevens Val

Valbara kurser Elevens Val Valbara kurser Elevens Val Pass 1 Tisdag 13.30-14.20 Handboll OBS! Detta val gör du till alla tre passen! Kod: ABC0 Att våga tala Svenska A26 Vad är väldigt många människor rädda för mest av allt? Jo,

Läs mer

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013 Inledning Folkbildningen i Västmanlands län är en garant för det demokratiska kvalitetsfyllda mötet och ger människor med olika bakgrund

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa FOLAC FOLKBILDNING LEARNING FOR ACTIVE CITIZENSHIP Folkhögskolornas arbete för global rättvisa 2013-02-26 Folkhögskolornas samverkansländer i världen (Gränsöverskridande folkbildning 2011) 2 Folkhögskolornas

Läs mer

NATIONEN FRAMFÖR ALLT. Förslag till Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram

NATIONEN FRAMFÖR ALLT. Förslag till Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram NATIONEN FRAMFÖR ALLT Förslag till Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram Förbundets yttersta intresse är nationens välgång och fortlevnad. Förbundet sätter nationen

Läs mer

Kort om Sociala berättelser och seriesamtal

Kort om Sociala berättelser och seriesamtal Kort om Sociala berättelser och seriesamtal Carol Gray, autismkonsulent vid Jenison Public Schools, Jenison i Michigan, USA har på 1990 talet utarbetat Social Stories och Comic Strip Conversation som pedagogiska

Läs mer

program synapsen ledarskapsdagar i Halland

program synapsen ledarskapsdagar i Halland program synapsen ledarskapsdagar i Halland 16-17 april 2015 HoTel TYlÖsaNd Målgrupp: Chefer, ledare och politiker samt specialister inom Hr. Välkommen till 2015 års upplaga av synapsen, som är en etablerad

Läs mer

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Analys- och statistiksekretariatet Arne Lund PM 1 (6) 2012-09-11 Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Vad visade Skolinspektionens granskning? Under läsåret 2011/2012 granskade Skolinspektionen

Läs mer

KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter!

KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter! KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter! Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med

Läs mer

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10 Jämställdhetsintegrerad verksamhet 5.1 Den gemensamma värdegrunden Regeringens förslag: Statens stöd till folkbildningen skall bidra till att grundläggande demokratiska värden som alla människors lika

Läs mer

Konstverket Air av Curt Asker

Konstverket Air av Curt Asker Konstverket Air av Curt Asker 1 Innehållsförteckning 1 Bakgrund...s 1 2 Syfte och mål...s 2 3 Genomförande...s 3 4 Resultat...s 4 5 Diskussion...s 5 2 1 Bakgrund Kulltorpsskolan ligger i ett villaområde

Läs mer

Uppgift 3 B. Pedagogiskt inslag

Uppgift 3 B. Pedagogiskt inslag Uppgift B. Pedagogiskt inslag Inledning Syftet med min mini-kurs var att lära ut hur man i Word 00 kan arbeta med bilder som man själv fotograferat och sen sparat i datorn. Moment som ingick var: Infoga

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

EU Barn Online II (31/03/2010) 11-16 ÅRINGAR

EU Barn Online II (31/03/2010) 11-16 ÅRINGAR KOPIERA ID- NUMMER FRÅN KONTAKTBLADET LANDSKO D STICKPROVSN UMMER ADRESSNUMMER INTERVJUARENS NAMN OCH NUMMER ADRESS: POSTNUMMER TELEFONNUMMER EU Barn Online II (31/03/2010) 11-16 ÅRINGAR HUR MAN FYLLER

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Sid 1 av 6. Medlemsbrev oktober 2014 FISK! Det handlar nu om att fotografera bilden som får hänga på Fotomässan 2014

Sid 1 av 6. Medlemsbrev oktober 2014 FISK! Det handlar nu om att fotografera bilden som får hänga på Fotomässan 2014 Sid 1 av 6 Medlemsbrev oktober 2014 FISK! Det handlar nu om att fotografera bilden som får hänga på Fotomässan 2014 Är det så här dagens stadsbarn tror att fisk ser ut? Eller är det en skröna? Foto: Jan

Läs mer

UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER

UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER , De följande sidorna är en introduktion för er som vill vara med och påverka för ett en mer klimatsmart och rättvis värld. Vi börjar nu i klassrummet! Att vända sig

Läs mer

VIDEOBAND! Vi hjälper dig att kopiera dina filmer till ett modernt media!

VIDEOBAND! Vi hjälper dig att kopiera dina filmer till ett modernt media! RÄDDA DINA VIDEOBAND! Vi hjälper dig att kopiera dina filmer till ett modernt media! 200 ÅTER- FÖRSÄLJARE Hitta din närmaste på camrent.se Uthyrning per dygn Videofilmning Videoredigering Videofilmer till

Läs mer

www.bokaflerkunder.se

www.bokaflerkunder.se För många människor underskattar vad de kan, och överskattar vad det inte kan. Nu är det dags för dig att visa vad du kan. För alla kan någonting, som ingen annan kan. av: Lotta Carlberg Lotta Carlberg

Läs mer

Att Köpa Hund. Inledning

Att Köpa Hund. Inledning Inledning At köpa hund är ett webbaserat studiematerial för den som funderar på att skaffa hund och vill veta mer om vad man ska tänka på när det gäller val av ras, hur man ska uppfostra en hund och vad

Läs mer

Utvärdering 2014 deltagare Filmkollo

Utvärdering 2014 deltagare Filmkollo Utvärdering 2014 deltagare Filmkollo 209 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 98 2 Ja Nej Varför eller varför inte? Det är väldigt professionellt och man lär sig så mycket samtidigt

Läs mer

IT-strategi. Essviks skola 2015

IT-strategi. Essviks skola 2015 IT-strategi Essviks skola 2015 Vision och mål Vision På Essviks skola ska alla elever ha möjlighet att använda digitala verktyg för ett livslångt och lustfyllt lärande. Inför framtiden ska eleverna kunna

Läs mer

skrivar LINJEN FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA

skrivar LINJEN FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA skrivar LINJEN FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA skrivar Skrivarlinjen är en utbildning för dig som har skrivit en hel del och vill bli en säkrare skribent på vägen mot publicering. Du träffar likasinnade i en kreativ

Läs mer

Standardisera teknisk miljö i allmänna salar

Standardisera teknisk miljö i allmänna salar Standardisera teknisk miljö i allmänna salar Bakgrund Under november 2014 till januari 2015 så samlade vi in information från IKTpedagoger och lärare på de olika fakulteterna. IT-avdelningen tog över ansvaret

Läs mer

Material för årskurs 4-6

Material för årskurs 4-6 Material för årskurs 4-6 ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och geografi.

Läs mer

Modellfoto utanför studion

Modellfoto utanför studion Modellfoto utanför studion Tre grunder för rätt exponering I det här dokumentet går jag igenom de tre byggstenarna för rätt exponering - bländare, slutartid och ISO. Glöm inte att prova med din kamera

Läs mer

Konsten att bedöma bilder & ge konstruktiv kritik

Konsten att bedöma bilder & ge konstruktiv kritik Konsten att bedöma bilder & ge konstruktiv kritik Varför ska vi bedöma bilder och hur kan vi som fotografer utvecklas av det? Sammanställt av Eds Fotoklubb www.edsfotoklubb.se Frågan varför och hur vi

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Hör alla tillräckligt bra i era lokaler? Comfort Digisystem - Hörselprodukter i offentliga miljöer

Hör alla tillräckligt bra i era lokaler? Comfort Digisystem - Hörselprodukter i offentliga miljöer Hör alla tillräckligt bra i era lokaler? Comfort Digisystem - Hörselprodukter i offentliga miljöer Hör alla tillräckligt bra i era lokaler? Dagligen vistas miljontals människor i offentliga miljöer som

Läs mer

Vem är jag? Carl-Olof (Calle) Strand Slåttervägen 89 gift med Anita, f d lärare på Stimmet 3 barn, 7 barnbarn Sommarhus i Piteå (min hemstad)

Vem är jag? Carl-Olof (Calle) Strand Slåttervägen 89 gift med Anita, f d lärare på Stimmet 3 barn, 7 barnbarn Sommarhus i Piteå (min hemstad) 2013-10-03 Vem är jag? Carl-Olof (Calle) Strand Slåttervägen 89 gift med Anita, f d lärare på Stimmet 3 barn, 7 barnbarn Sommarhus i Piteå (min hemstad) Pensionär efter 41 år i Postens tjänst Vice ordf

Läs mer

Henrik Asp. Allt du behöver veta för att KÖPA DATOR

Henrik Asp. Allt du behöver veta för att KÖPA DATOR Allt du behöver veta för att KÖPA DATOR Henrik Asp DEL 1 KOMPONENTER OCH PROGRAMVARA DEL 3 EFTER KÖPET 1. INTRODUKTION TILL BOKEN... 3 2. DATORNS HISTORIA... 4 A. Pc...5 B. Mac...6 C. HTPC...7 3. DATORNS

Läs mer

Material för Förskolan - årskurs 3

Material för Förskolan - årskurs 3 Material för Förskolan - årskurs 3 ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET

IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET Om hur IOGT-NTO:s arbete gör skillnad TEXT: LINA STAAV, JOHNNY FOGLANDER TRYCK: FRIDHOLM & PARTNERS, 2013 GRAFISK FORM: PASADENA STUDIO IOGT-NTO:S SOCIALA VERKSAMHET 3 I din

Läs mer

Centralt innehåll årskurs 7-9

Centralt innehåll årskurs 7-9 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

BOKEN PÅ DUKEN. Lärarhandledning

BOKEN PÅ DUKEN. Lärarhandledning BOKEN PÅ DUKEN Lärarhandledning Inledning Barn ser alltmer rörliga bilder och läser allt färre böcker men de båda medierna står inte i något motsatsförhållande till varandra. Film ger upphov till starka

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte FOTOGRAFISK BILD Fotografiet blir en allt viktigare kommunikationsform, och människor möts dagligen av meddelanden i form av fotografiska bilder med olika avsändare och varierande syften. Den digitala

Läs mer

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FOTOGRAFISK BILD Fotografiet blir en allt viktigare kommunikationsform, och människor möts dagligen av meddelanden i form av fotografiska bilder med olika avsändare och varierande syften. Den digitala

Läs mer

Hagaskolans IT-plan. Hur jobbar du med kommunikation på dina lektioner?

Hagaskolans IT-plan. Hur jobbar du med kommunikation på dina lektioner? Hagaskolans IT-plan På Hagaskolan är IT ett naturligt inslag i den pedagogiska verksamheten. Eleverna i årskurserna F-5 använder både datorer och ipads för att lära sig läsa och skriva, för att stimulera

Läs mer

- om barn till missbrukare. Verksamhetsberättelse

- om barn till missbrukare. Verksamhetsberättelse - om barn till missbrukare Verksamhetsberättelse 2 0 1 1 innehåll 1. Bakgrund 2. om De hemliga barnen 3. Om Våga Börja Prata 4. året som gått 2011 5. året som kommer 2012 6. finansiärer 7. Resultaträkning

Läs mer

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa:

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa: RESAN År 6 I år 6 är målet att du ska kunna kommunicera på mycket enkel franska. För att nå målet lär du dig ord och uttryck inom många olika områden, t.ex. familjen, djur, frukter, klockan, sporter och

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer.

Läs mer

Inledning Väcker intresse och introducerar ämnet

Inledning Väcker intresse och introducerar ämnet En muntlig informerande presentation presenterar något eller illustrerar hur något fungerar. Huvudsyftet är alltid att informera, till skillnad från en argumenterande presentation där huvudsyftet är att

Läs mer

MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA

MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA Kursutvärdering moment 2, IH1200, ht -12 1. Vad tycker du om kursens upplägg? MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA Jag är nöjd med de regelbundna föreläsningarna och seminarierna,

Läs mer

2. Skriv en sammanfattning av nyheten med dina egna ord. Välj tre olika kategorier, alltså denna termin gör du tre nyheter!

2. Skriv en sammanfattning av nyheten med dina egna ord. Välj tre olika kategorier, alltså denna termin gör du tre nyheter! Veckans nyheter Följ med i veckans nyheter och händelser genom att se på nyhetssändningar, läsa dagstidningar och lyssna på radions nyheter. Du ska välja ut sådant som har med samhällsfrågor att göra dvs

Läs mer

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Lyssna, jag känner mig enormt glad och hedrad att jag får spendera den här tiden med dig just nu och att du tar dig tid

Läs mer

Boksammanfattning. NO FEAR Ledarskap i en tid av digitala cowboys. Om författaren

Boksammanfattning. NO FEAR Ledarskap i en tid av digitala cowboys. Om författaren Boksammanfattning NO FEAR Ledarskap i en tid av digitala cowboys I den nya tidens digitala och snabbt föränderliga värld har en ny generation medarbetare, blivande chefer och kunder vuxit fram. Dagens

Läs mer

Vem kan gå på Lärvux? Syftet med Lärvux

Vem kan gå på Lärvux? Syftet med Lärvux Kurskatalog Lärvux Läsåret 2015-2016 Innehåll Innehåll... 3 Vem kan gå på Lärvux?... 1 Syftet med Lärvux... 1 Studierna... 2 Betyg... 2 Vilka ämnesområden finns på träningsskolenivå?... 3 1. Språk och

Läs mer

Vad är ett bevarat minne värt?

Vad är ett bevarat minne värt? Bröllop 2014 Vad är ett bevarat minne värt? Vad är den där absolut första kyssen som äkta makar värd? Det är svårt att svara på men det är inte svårt att komma överens om att det är en investering väl

Läs mer

Guide till effektivare möten. Världen förändras snabbt. Idag kan du och dina medarbetare hålla effektiva möten oavsett var ni befinner er.

Guide till effektivare möten. Världen förändras snabbt. Idag kan du och dina medarbetare hålla effektiva möten oavsett var ni befinner er. Guide till effektivare möten Världen förändras snabbt. Idag kan du och dina medarbetare hålla effektiva möten oavsett var ni befinner er. Tänk om du och dina medarbetare skulle kunna ha effektiva möten

Läs mer

Kurskatalog för Särvux. Särskild utbildning för vuxna

Kurskatalog för Särvux. Särskild utbildning för vuxna Kurskatalog för Särvux Särskild utbildning för vuxna Läsåret 2015-2016 Särvux Särskild utbildning för vuxna Särvux är en frivillig kommunal vuxenutbildning för dig över 20 år och som har en utvecklingsstörning

Läs mer

IKT i fokus. Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Persson, eva-lotta.persson@utb.kristianstad.se

IKT i fokus. Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Persson, eva-lotta.persson@utb.kristianstad.se IKT i fokus Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Kap 1: Skolans värdegrund och uppdrag Skolans uppdrag: Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde

Läs mer

The power of pictures

The power of pictures The power of pictures En bild lär kunna säga mer än tusen ord. I avsnittet The power of pictures får vi möta bland andra Nick Ut som tog det berömda fotografiet på en napalmskadad flicka under Vietnamkriget

Läs mer

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel Ett litet steg Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter Innehåller handledning och spel Ett litet steg Design: Carl Heath Palmecentret Palmecentrets verksamhet inspireras avoch återspeglar Olof

Läs mer

Hantverksprogrammet Frisör

Hantverksprogrammet Frisör Hantverksprogrammet Frisör Drömmer du om att bli frisör? Är du intresserad av mode och trender? Gillar du att arbeta med färg och form? Tycker du om att möta människor? Utbildningen ger dig grundläggande

Läs mer

31 tips som gör din text lättare att förstå

31 tips som gör din text lättare att förstå 31 tips som gör din text lättare att förstå Innehållsförteckning Texten 1 Det enkla raka spåret 2 Nyhetsartikeln 3 Skriv rubriker inte överskrifter 3 Glöm inte bildtexten 4 Så börjar du din text 4 Tänk

Läs mer

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04 Detta var bra 1 Precis allting! Det har verkligen varit två perfekta dagar 2 Bra övningar. Trevliga och berikande diskussioner. 4 Allting. Bra med möte ungdomar och vuxna. 5 Både föreläsningarna och de

Läs mer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer Fråga 1 6 Barnens kommentarer Detta är en sammanställning av barnens kommentarer som lämnats i enkäten. Kommentarerna har grupperats efter fråga. För bättre läsbarhet har stavfel korrigerats. Ett stort

Läs mer

Katten i Ediths trädgård

Katten i Ediths trädgård Katten i Ediths trädgård Detta arbetsmaterial syftar till att ge läraren idéer och förslag på hur man i undervisningen kan jobba med den lättlästa boken Katten i Ediths trädgård. Materialet är utarbetat

Läs mer

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 Frisk & fri Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 2. Projektets syfte Syftet är att utveckla ett material som dels ger djupare kunskaper i ämnet än vad

Läs mer