Innehåll. Förord Sid 4. 1 Kulturnämnd och kulturförvaltning Sid 6. 2 Malmö Konsthall Sid Malmö Konstmuseum Sid Malmö Kulturskola Sid 40

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Förord Sid 4. 1 Kulturnämnd och kulturförvaltning Sid 6. 2 Malmö Konsthall Sid 24. 3 Malmö Konstmuseum Sid 32. 4 Malmö Kulturskola Sid 40"

Transkript

1 Malmö kulturen 2012

2 Malmö kulturen

3 Innehåll Förord Sid 4 1 Kulturnämnd och kulturförvaltning Sid 6 2 Malmö Konsthall Sid 24 3 Malmö Konstmuseum Sid 32 4 Malmö Kulturskola Sid 40 5 Malmö Museer Sid 46 6 Stadsarkivet Sid 54 7 Stadsbiblioteket Sid 62 8 Malmö Stadsteater Sid 70 9 Malmö SymfoniOrkester Sid Malmö Opera Sid Skånes Dansteater Sid 94 Omslagsbild: Sommarscen Malmö. Foto: Rickard Grönkvist. Grafisk form, bildbearbetning & original: Melvyn Lundholm, Medvind Reklam & Info Prepress & Tryck: TMG Öresund, Malmö Maj Malmö som kulturstad Sid 102 3

4 Foto: Matso Pamucina dialoger hölls under hösten; Kulturens roll för stadens attraktivitet, Kulturens roll för en håll bar utveckling och Digitaliseringens roll för kulturlivet. Kulturförvaltningen arbetar med att förstärka den kulturella infrastrukturen i Malmö. Ett led är att se till att samtliga kulturinstitutioners lokaler är i bra och långsiktigt hållbart skick. Konst hallen, en av Malmös ikonbyggnader från 1975, har under året renoverats, till exempel är de 526 glasfönstren i taket utbytta för att få stopp på tidigare takläckage. Konstmuseet drabbades av ett takras i höstas och har under reperationstiden öppnat upp sidogallerierna och fått en uppfräschning av ytskiktet. Satsningen på ett nytt akvarium i Malmö Museer har också inneburit att frågor som ökad tillgänglighet till Slottet och förbättrade entréfunktioner behandlats. Samlingarna flyttas till betydligt klimatvänligare och säkrare lokaler, samtidigt som möjligheterna till digitalisering och tillgänglighet på nätet görs möjlig genom att samtliga föremål/verk fotograferas och registreras digitalt. Förord Malmö är staden som ständigt får nya invånare från alla delar av världen, det är en transitstad där många passerar och många väljer att stanna. Här talas många olika språk, mer än 170 nationaliteter möts i en till ytan tät och kompakt stad, med cykelavstånd till det mesta. Malmö är känt för sitt kultur- och konstliv, för det djärva, spänstiga och utmanande. Men också för stabila institutioner som producerar publikdragande utställningar och uppsättningar. Den årliga publiken 2012 uppgick till cirka 2,4 miljoner besök, räknas bolagen in blir det en sammanlagd publik på cirka 2,8 miljoner. Det senaste året har antalet besök till museerna ökat med 22 procent och uppgår till drygt Orsaken? Naturligtvis intressanta utställningar men också resultatet av ökade öppettider, fri entré till och med 19 år, och ett ökat publikarbete. Stadsbiblioteket hade nästan en miljon besök under 2012 och utökade sina öppettider under helgerna. Balagan, den nya avdelningen för barn mellan nio och tolv år, invigdes i juni och är ett bra exempel på hur man kan arbeta tillsammans med barn och skapa ett eget biblioteksrum utifrån barnens behov och önskemål. Arbetet med att ta fram en Kulturstrategi för Malmö påbörjades under Strate gin tas fram i dialog med kulturlivet, malmöborna och staden som organisation. Tre stora Film är en viktig profilfråga för Malmö, här sker många filmfestivaler årligen men också en stark produktion av kort- och dokumentärfilm. I kvarteret Dimman i tidningen Arbetets gamla loka ler, bygger kulturförvaltningen nu en tresalongsbiograf som kommer att drivas av Folkets Bio. Malmö kommer bli först i Sverige med att bygga en barnbiograf. Den nyligen släppta slutrapporten från Malmökommissionen visar på stora ojämlikheter i Malmö: till exempel skiljer det sju år i medellivslängd mellan invånare i olika delar av staden. Det sociala utanförskapet är en stor utmaning där kultur kan göra skillnad. Därför är det viktigt att öppna såväl kulturinstitutionerna som det fria kulturlivet för en ny publik. Att inte nöja sig med de besökare som redan kommer, utan nå nya målgrupper och öka delaktigheten. Kulturförvaltningen arbetar med att sänka trösklar och undanröja de hinder som kan finnas; ekonomiska, sociala eller kulturella. Goda exempel är kulturförvaltningens arbete med Områdesprogrammen (ett arbete med fokus på områdena Lindängen, Holma-Kroksbäck, Herrgården, Seved och Segevång), Stadsteaterns teaterkurser och Konsthallens arbete med funktionshindrade. Inte minst är satsningen på El Sistema i Malmö en tydlig markering där flickor och pojkar i Malmö får en möjlighet att i sin närmiljö spela instrument och delta i en musikalisk gemenskap. Projektet är ett samarbete mellan Kulturskolan och Malmö SymfoniOrkester. Malmös kulturliv blomstrar, det är en stad som många dras till, vill verka i och stannar kvar i. Har Malmös snabba omvandling också skapat ett ökat utrymme för nyskapande, för möten och nya samarbeten och konstellationer? Eller har det varit en nödvändighet? Kanske är det spännande konst- och kulturklimatet ett resultat av just detta. Välkommen att läsa mer om året som gått! Elisabeth Lundgren Kulturdirektör 4 M a l m ö k u lt u r e n 2012 F ö r o r d 5

5 Dialog med tema Kulturens roll för stadens attraktivitet på Moriska Paviljongen, inom ramen för arbetet med Kulturstrategi Foto: Jessica Blohmé 1 KULTURNÄMND OCH KULTURFÖRVALTNING 6 M a l m ö k u lt u r e n 2012 M a l m ö Kons t h a l l 7

6 Kulturnämnden är det samlade politiska beslutsorganet för kultur frågor och består av nio ledamöter och nio ersättare. Ordförande i kulturnämnden är Dani el Sestrajcic (V), förste vice ordförande är Marcelo Arce Castillo (S) och andre vice ordförande är Peter Österlin (M). Kulturnämndens resultat för 2012 visar ett överskott på tkr. Den större delen av över skottet, tkr avser fondintäkter från inköp av konst under året. Kulturnämndens fak tiska resultat för institutionerna/verksamheterna uppgår till + 95 tkr. Kulturförvaltningen består av sex institutioner: Malmö Konsthall, Malmö Konstmuseum, Malmö Kulturskola, Malmö Museer, Stadsarkivet och Stadsbiblioteket. Enheterna Kulturstöd, Sommarscen Malmö och Kultur för barn och unga ingår i kulturkansliet som är den centrala administrationen för kulturförvaltningen. Här presenteras några av de större satsningar och utvecklingsfrågor som nämnden och förvaltningen arbetade med under Tillgänglighet Kulturnämnden har sedan flera år bedrivit ett systematiskt utvecklingsarbete för att öka Foto: Peter Westrup Illustration: Emma Erlandsson Kreatur Design KULTUR FÖR BARN OCH UNGA SOMMARSCEN MALMÖ MALMÖ KONSTMUSEUM MALMÖ KULTURSKOLA MALMÖ KULTURNÄMND KULTURDIREKTÖR MALMÖ STADSBIBLIOTEK MALMÖ SYMFONIORKESTER AB MALMÖ STADSARKIV Organisationsskiss över kulturnämnd och kulturförvaltning. MALMÖ MUSEER MALMÖ KONSTHALL KULTURKANSLI KULTURSTÖD MALMÖ STADSTEATER AB Ur föreställningen Krifs krafs hoho plask på Teater 23. tillgängligheten och vidga deltagandet i kulturinstitutionernas och det fria kultur livets verk samheter. Målsättningen har varit att skapa möjligheter för fler att delta i kul tur livet, både som publik och utöva re oav sett sociala, kulturella, ekonomiska förut sätt ningar eller funktionshinder. Under året har Stadsbiblioteket, Malmö Muse er och Malmö Konstmuseum utökat öppet - tiderna för att tillgängliggöra verksamheten för ännu fler malmöbor. Nya basutställningar ha invigts på både Malmö Museer och Malmö Konstmuseum vilket har bidragit till ett ökat intresse bland besökarna blev ett rekordår vad gäller antalet besök på museerna. Besöken ökade med 22 % till totalt Kulturförvaltningens institutioner har arbetat aktivt med brukarinvolvering och dialog i sitt strategiska förnyelsearbete genom att stimulera till ett mer aktivt deltagande i idéskapandet och genomförandet av kulturprocesser. Även arbetet med utvärdering och uppföljning av verksamheterna har forsatt att utvecklas. Malmö Museer har under året fortsatt sitt strategiska arbete i dialog med malmöborna. Inom Stadsbiblioteket påbörjades ett nytt projekt med uppdraget att hitta former för kontinuerlig dialog med malmöborna och sätt att involvera dem i bibliotekets fortsatta utveckling. Barn och unga Kulturförvaltningens satsning på barn och unga har fortsatt under Två exempel på det ta är invigningen av Balagan, Stadsbiblio te kets avdelning för 9-12 åringar, och planering en inför uppstarten av Malmö Kultur skolas El Sistema, där flickor och pojkar i Mal mö får en möjlighet att i sin närmiljö spela instrument och delta i en musikalisk gemenskap. Även övriga institutioner/verk- 8 Malmökult u r e n 2012 Kult u r n ä m n d o c h Kult u r f ö r v a lt n i n g 9

7 Foto: Jessica Blohmé Deltagare delar med sig av sina tankar och synpunkter via Bambuser på dialog #2 Kulturens roll för stadens hållbarhet, en del av arbetet med Kulturstrategi samheter har haft fokus på barn och unga under verksamhetsåret vilket inneburit att det riktade programutbudet till målgruppen har varit mycket stort. en grund för innehållet i nulägesanalys, vision och strategi som skapar förankring och uppmärksamhet inför det framtida ge nomförandet av strategin. Foto: Hanna Sjöberg Designområdet är starkt i Malmö med Form/ Design Center som en samlande mötes plats. Här finns en lång tradition med såväl nationella som internationella kontakter. Form/ Design Center ligger mitt i Malmö, mitt i Öresundsregionen, tillgängligt för såväl allmänhet som bransch och akademi. MINT-gruppen är ett kommungemensamt samrådsorgan i frågor som berör Malmö som en attraktiv upplevelsestad och destination för besökare. MINT-gruppen har gett kulturförvaltningen i uppdrag att tillsammans med arrangemangenheten på gatukontoret presentera en förstudie med en långsiktig handlingsplan för Design som profilområde för Malmö. Kommunfullmäktige gav i budget 2012 kulturnämnden ett uppdrag att utveckla kombi nerade Kultur- och naturbussar i syfte att göra det möjligt och enkelt för lärare att arbe ta med kultur och natur i sin undervisning. Och att ge alla stadens barn möjlighet till kultur- och naturupplevelser. Den nya Kultur- och naturbussen började gå under slutet av september 2012, och trots den korta säsongen har drygt barn och unga åkt med den. Intresset för kultur- och naturbussen har varit stort från förskola och skola. Malmö Museer har tillsammans med miljöförvaltningen fått medel ur EU:s regionala utvecklingsfond till utvecklandet av ett Science Center på Malmö Museer, en unik mötesplats med både levande djur, föremål och installationer. Genom satsningen vill Malmö Museer skapa engagemang och intresse för hållbarhet, naturvetenskap och teknik. Nya uppdrag och utveckling Arbetet med Kulturstrategi sattes igång på allvar i mars 2012 då en ansvarig kulturstrateg kom på plats. Kulturstrategin ska tydliggöra Malmö stads ambitioner på kulturområdet samt stödja och tydliggöra kulturnämndens prioriteringar i förhållande till övriga verksamheter inom Malmö stad. Strategin kommer också att fungera som förhandlingsunderlag för kommande kultursamverkansprocesser med regionen. Strategin tas fram med kulturlivet, malmöborna och staden som organisation. Under hösten genomfördes därför tre öppna dialoger med olika teman där totalt 320 personer deltog. De genomförda aktiviteterna 2012 är Kulturnämnden har under året beviljat medel till en ny biograf på Typografgatan/ Friisgatan. Stadsarkivet ska få nya lokaler i samma kvarter och vissa delar ska kunna samutnyttjas med biografverksamheten. Preliminärt väntas inflyttning i de nya lokalerna kunna ske vid halvårsskiftet Arbete med referensgrupper för biografens profil som Barnens biograf och som arrangemangs- och kvalitetsfilmbiograf har satts igång under Kultur för barn och unga (KBU) har under 2012 tagit över ansvaret för skolbioverksamheten från Framtidens Mötesplats AB (Biograf Spegeln) och arbetar med att utveckla en plan för att bedriva skolbio i samarbete med flera av Malmös filmaktörer. Kulturbussen hämtar upp barn utanför Mazettihuset. 10 M a l m ö k u lt u r e n 2012 K u lt u r n ä m n d o c h Kult u r f ö r v a lt n i n g 11

8 Under 2012 har förvaltningen påbörjat arbetet med jämställdhetsintegrering enligt Malmö stads utvecklingsplan och kommit en god bit på vägen. Förvaltningen har genomfört en inventering och sammanställning av könsuppdelad statistik inom verksamheten, en institution har påbörjat en jämställdhetsanalys och samtliga medarbetare har erbjudits kompetensutveckling. Områdesprogrammen är en femårig investering för att förbättra levnadsvillkoren, öka trygg heten och skapa fler jobb i de områ den i Malmö där välfärden är som lägst. Kom munstyrelsen tog beslut om Områdesprogrammen 2010 och involverar alla Malmös förvaltningar. Områdena som pro gram met berör är Herrgården, Holma/Kroks bäck, Seved, Lindängen och Segevång. Kulturförvaltningen har en aktiv roll i arbe tet med Områdesprogrammen. Ett syfte är att bidra till att kulturaktiviteter lockar män ni skor från hela Malmö till de fem områdena. Genom att tillsammans med respek tive Om rådesprogram utgå från behov, utmaning ar och möjligheter har ett antal kultur aktiviteter genomförts under 2012 med särskilt fokus på barn och unga. Fokus på lokaler Kulturförvaltningens lokaler har varit i fokus under året. En del har gällt planerade och långsiktiga projekt, bland dessa kan nämnas projekteringen av det nya Stadsarkivet på Bergsgatan och den nya biografen på Typografgatan/Friisgatan samt projekteringen av Akvariet på Malmö Museer. Det nya specialanpassade målerimagasinet har blivit färdigt och flytten av samlingarna har påbörjats. Malmö Konsthall har under året genomgått en större renovering för att klara dagens krav på utställningslokaler. Organisationsförändring inom kulturförvaltningen Under hösten 2012 upphörde institutionen Malmö Kulturstöd. De tre enhe terna Sommarscen Malmö, Kultur för barn och unga och Kulturstödet blev direkt underställda kulturdirektören i en större gemensam central organisation. Det tidigare rent ad mi nistrativa kulturkansliet fick därmed ett bre da re uppdrag. Ett syfte med organisationsförändringen har varit att effektivisera och utveckla det förvaltningsövergripande arbetet. I kapitlet presenteras statistiken för enheterna gemensamt. Kulturstödet Kulturstödet har till uppgift att fördela olika former av stöd till det fria kulturlivet i Malmö. Det fria kulturlivet omfattar fristående kulturorganisationer och konstnärliga utövare inom alla konstområden som är verksamma utanför kulturinstitutionerna. Under 2012 nåd de verksamheter och projekt med kulturstöd cirka besökare i Malmö. Därtill kommer studieförbundens omfattande verksamhet, som till stor del har kulturprofil. Den ordinarie budgeten för projektstöd utökades med 700 tkr, och anslaget för projekt i Folkets Park förstärktes med 250 tkr, riktat till projekt i samarbete med Re:Orient. Antalet projektansökningar har ökat generellt och många kulturorganisationer har sökt sig till Moriska Paviljongen och övriga spelplatser i Folkets Park för att genomföra projekt, inte minst under sommaren. På uppdrag av kulturnämnden påbörjade Kulturstödet ett arbete med genomlysning av stödprocesser och stödformer, som fortsätter Kulturstödet arbetade också fram särskilda Foto: Karin Lei Årets kulturprisceremoni för 2012 års vinnare Katja Geiger (Katja of Sweden) på Rådhuset. rikt linjer för stöd till projekt inom Områdesprogrammen, som antogs av kulturnämnden. 500 tkr fördelades under hösten Under 2012 avslutades den första tvååriga peri oden inom Fristadsprogrammet. Poeten och journalisten Naeimeh Doostdar Sanaye från Iran utsågs till ny fri stadsförfattare i sam råd med pro gram mets nationella och internationella nätv erk. Under den andra stipendieperioden har ansvaret för koordineringen övergått till Malmö stadsbibliotek. Kulturhändelser i urval Varietéteatern Barbès genomförde den andra delen av ett samarbete med Insite genom föreställningen Richard III och Teaterrepubliken fortsatte sin skärskådning av samhällets struktur med föreställningen Jimmie Åkesson & den utomeuropeiska invandringen. Scenkonst gruppen PotatoPotato genomförde flera projekt i Malmö och på turné, bland annat föreställningarna Historia A och Pi- Richard III, ett samarbete mellan Teater InSite och Varietéteatern Barbés. 12 M a l m ö k u lt u r e n 2012 K u lt u r n ä m n d o c h Kult u r f ö r v a lt n i n g 13

9 Foto: Peter Westrup Teater 23:s Legenden om Sally Jones belönades med Thalia-priset. Malmö Folkmusikförening deltog i vårens nationella Folk- och världsmusikgala som detta år genomfördes i Malmö, och de fick också pris som landets bästa arrangör. Bland nya musiksatsningar kan nämnas Klubb Krinolin, som vill nå en ny publik inom kammarmusik genom konserter i krogmiljö. Ljud lek fick stöd för att pröva interaktiva ljudkonstinstalruett för kannibaler. Statsteatern spelade under året en utomhusföreställning i Slottsträdgården. Teater 23 deltog i barnteaterbiennalen Bibu i Lund med Det började som en skakning (i samarbete med Varietéteatern Barbès) och belönades även med Thalia-priset för pro duktionen Legenden om Sally Jones, ett sam arbete med Memory Wax. Expressteatern och Obanteatern hade premiär på nya pro duktioner under året. Moomsteatern genom förde ett samarbete med Göteborgs stads teater, Jag vill få vara mamma, som spelades både i Göteborg och i Malmö. Dansstationens turnékompani fortsatte under året att spela Made in på flera platser utomlands och hade premiär på föreställningen Lövet, i samarbete med Månteatern i Lund. Dessutom arrangerades dansfestivalen Salto. Memory Wax visade föreställningen Trash på Bibu och hade premiär med en ny produktion Still Shivering. Koreografen Kham lane Halsackda (Rörelsen) genomförde projektet Yellow card. BUFF filmfestival ägde rum för 29:onde gången och Malmö stads barnfilmpris (nu med prissumman höjd till kr) gick till den svenska filmen Isdraken i regi av Martin Högdahl. MAFF (Malmö Arab filmfestival) arrangerades för andra gången, och arbetet med filmfestivalen Nordisk Panorama inletts inför festivalens genomförande i Malmö september Foto: Gabriel Flores Jair lationer i Folkets Park, vilket lockade både barn och vuxna. Många arrangörer inom det fria kulturlivet arbetar medvetet med ökad jämställdhet mellan män och kvinnor och under 2012 har initiativ som Ladyfest och Popkollo varit specifikt inriktade på att bryta de gängse mönstren. Arbetet med konstmanifestationen Malmö Nordic 2013 inleddes under året och ett antal gallerier och fria aktörer deltar aktivt, i samarbete med institutionerna. Performanceverket A Message of Peace from Sweden genomfördes utomhus i Folkets Park i december. Galleri Rostrum genomförde det kringresande konstprojektet Artbus och besökte ett flertal olika områden i Malmö och visade konst samt bjöd in till Gallerinatten. Smockadoll Förlag genomförde ett antal Språka-program på olika scener i Malmö varav flera på Babel medan förlaget Rámus avslutade sitt arbete med litteraturbaren Stanza på Inkonst. Författarcentrum Syd har genomfört ett antal olika litterära arrangemang i sin nya lokal Poeten på hörnet. Seriefrämjandet arrangerade i november seriebiennalen ALT COM för vuxna med temat No Borders. Biennalen innehöll utställningar, samtal, internationella gäster och en seriemarknad. Under 2012 firade romerna i Sverige 500-års jubileum, och för att manifestera det anordnade Romska ungdomsförbundet program på Moriska Paviljongen och Malmö Romska Idécenter arrangerade en minnesdag. Bland övriga romska projekt kan nämnas Ung domscentralen med programmet Barn i Fokus och produktion av en dokumentärfilm om romer i Sverige och Europa. Flera romska föreningar samarbetade kring höstens romska vecka med se mi narier, musik och dans. Både romska före ningar och enskilda romer deltog i arbetet med Malmö Museers nya romska utställning. Malmö stads fristadsförfattare Naeimeh Doostdar Sanaye deltog i samtalskvällen Här lever Iran. Arrangör: Smockadoll. 14 M a l m ö k u lt u r e n 2012 K u lt u r n ä m n d o c h Kult u r f ö r v a lt n i n g 15

10 Foto: Linda Kapusta Kulturstipendiaterna Övre raden fr v: Steve Grahn, Lisa Tagesson, Mika Forsling, Nadin Al khalidi, Marciej Kalymon. Nedre raden fr v: Loana Ibarra, Sara Granér, Caroline Karpinska, Linda Forsell, Elizabeth Thun, Hilde Selander, Lina Linde. Malmö stads kulturstipendier delades traditionsenligt ut i Rådhuset i maj. Stipendier för konstnärlig utveckling gick till filma ren Maciej Kalymon, transmediaproducenten Lina Linde, konstnärerna Elizabet Thun och Loana Ibarra, designern Lisa Tagesson, musikerna Nadin Al Khalidi, Mika Forsling och Caroline Karpinska, serietecknaren Sara Granér och regissören Linda Forsell. Stipendierna för värdefulla insatser tilldelades musikern Steve Grahn och producenten och projektledaren Hilde Selander. Kultur för barn och unga Kultur för barn och unga (KBU) arbetar för att alla barn och ungdomar i Malmö ska få möjlighet att ta del av ett brett och kvalitativt kulturutbud inom många olika konstformer. KBU:s främsta uppdrag är att väcka lust och nyfikenhet för olika konstformer hos Malmös alla barn och unga. Detta genom att erbjuda ett brett kulturutbud inom bildkonst, dans, teater, film, litteratur, musik samt cirkus. KBU erbjuder kostnadsfria kulturevenemang till Malmös samtliga förskolor och sko lor bestod KBU av fem verksamheter: Kulturförmedling, filmpedagogik, pedagogisk utlåning, Kul turbussarna samt Lagret. Verksamheter na bedrivs och utvecklas i samarbete med många olika aktörer inom Malmö stad, Regi on Skåne och ibland internationellt. Samarbetet med stadsdelarnas förskolor och skolor sker genom de så kallade kultursamordnarna och kulturombuden samt med hjälp av det digitala fördelningssystemet Kulturproceduren. Med hjälp av Kulturproceduren kan KBU hantera och följa eve- Foto: Roland Bengtsson ne mangen från fördelning till bokning, besöksstatistik och uppföljning. Fler och fler institutioner inom kulturförvaltningen och kulturbolag samarbetar med KBU för att för dela sitt utbud genom Kulturproceduren. Några av årets teaterföreställningar var Ska du ha stryk ditt jävla Pucko med efterföljande samtal, samt klassrumsföreställningen Did I Really. Bland konstprojekten kan nämnas Nu är det konst samt Färgkonstruktioner, det senare i samarbete med Malmö Konsthall. Inom musikområdet märks bland annat Jag känner mig blå, en uppsökande musikföreställning riktad till förskolan och inom litteraturområdet har femton högstadieklasser deltagit i kurser i kreativt skrivande med författarbesök av Mårten Melin. KBU utnämnde 2012 till Dansens år och satsade stort på Danslarm som nådde 20 sko lor i Malmö. Detta innebar att alla klassrum fick Teaterföreställningen Ska du ha stryk ditt jävla Pucko på Öresundsteatern. överraskan de besök av dansare som presenterade olika dansstilar och dagen avslutades med en gemensam skolgårdsföreställning. Den filmpedagogiska verksamheten arbetar med eget skapande av film för barn och unga. Filmpedagogerna har under året arbetat med workshops för förskola (3-5 år), samt grundskolans årskurs 5 och 8. Under hösten erbjöds också särskola och förberedelseklasser ett större antal workshops specialanpassade för målgruppen. Medföljande pedagoger fick fortbildning för att fortsätta arbetet i skolan med hjälp av animationsteknik som från och med nästa år lånas ut av KBU. Under året medverkade filmpedagogerna också i fem Skapande skola-projekt utöver det ordinarie utbudet. I dessa projekt har KBU kontrakterat flera filmare som samarbetat med tolv deltagande skolor i stadsdelarna Husie, Limhamn-Bunkeflo och Centrum. 16 M a l m ö k u lt u r e n 2012 K u lt u r n ä m n d o c h Kult u r f ö r v a lt n i n g 17

11 Foto: Rickard Grönkvist KBU har ett sinnenas bibliotek för Malmös förskolor, dagbarnvårdare, modersmålslärare och specialpedagoger. Här kan man låna pedagogiskt lekmaterial som språkpåsar, bildmaterial, spel och annat material som på olika sätt hjälper barnen i deras utveckling av språk och sinnen har den pedagogiska utlåningen ökat jämfört med föregående år. Det har också tillkommit en hel del nya låntagare i form av nya förskolor som behöver inspiration innan de själva köper in material. Dessutom har fler resurspedagoger och specialpedagoger besökt sinnenas bibliotek mer regelbundet. Utlån sker genom utlåningssystemet SELMA, som också används av Centrum för pedagogisk inspiration (CPI). Detta ger pedagogerna möjlighet att hålla sig uppdaterade om vad som finns att låna. La Meute, Pildammsteatern, Sommarscen Malmö. Tuttifruttihuset utvecklades i samarbete med designbyrån Kidding. Syftet var att skapa ett hus med berättarlek som tema, med målgrupp 3-5-åringar. Det skapades en ramberättelse och fem karaktärer, Fruttarna, som barnen kan identifiera sig med. Lagret genomförde under sommaren projektledarutbildning för unga entreprenörer. Från och med den 1 oktober 2012 finns Lagret inte längre som verksamhet hos KBU utan tillhör istället kulturförvaltningens utvecklingsenhet. Under året har KBU erbjudit malmöbarnen 99 olika produktioner. 82 produktioner planerades och fördelades inom ramen för kulturförmedling och filmpedagogik och 17 inom ramen för skolbiouppdraget. Totalt deltog barn och unga i aktiviteterna. Detta innebär bland annat att varje barn i förskolan har erbjudits minst en kulturupplevelse under det gångna året inom verksamheten för KBU. Sommarscen Malmö Sommarscen Malmö presenterar varje år scen- Foto: Rickard Grönkvist Hedvig Mollestad Trio, Hedmanska gården, Sommarscen Malmö. program utomhus för barn, unga och vuxna på 40 platser runtom i Malmö, alltid med fri entré. Sammanlagt ges upp till 200 föreställningar och konserter med allt från dans, film, musik och teater till olika genre överskridande scenkonstformer som ut manar. Under nio sommarveckor 2012 presenterade Sommarscen Malmö scenprogram utomhus för barn, unga och vuxna på 43 olika platser runtom i hela Malmö. Sammanlagt framfördes 197 av 202 planerade program (5 program fick ställas in på grund av väder och sjukdom) med allt från parkourshow i Rosengård Centrum, dramatik i Hyllies vattenpark och Colombiansk Cumbia på Pildammsteatern till film bland Kroksbäcksparkens kullar. Sommarscen Malmö hade besök under de 58 dagar då över 700 artister av olika slag presenterat sig för malmöborna och dess besökare. Enligt den kvantitativa undersökningen (genomförd av SKOP på uppdrag av Sommarscen Malmö) bland malmöborna, känner 2 av 3 malmöbor efter säsongen 2012 till Sommarscen Malmö. Av dem som hört talas om Sommarscen Malmö säger 9 av 10 att utbudet håller hög kvalitet. Kvalitetsbetyget ligger därmed kvar på samma höga nivå som tidigare år. Nya spelplatser för 2012 var RoCents parkering vid Rosengårds Centrum samt Stadsbibliotekets entré där Team JiYo inledde programmet med två parkour- och dansshower, Hamnparken där det visades film, Hyllie vatten park där det presenterades teater samt de ambulerande spelplatserna inom programkoncepten Musikslingan och Littera- Turen. En återupptagen plats var Ljudkullen vid Scaniaparken och platser som Sommar- 18 M a l m ö k u lt u r e n 2012 K u lt u r n ä m n d o c h Kult u r f ö r v a lt n i n g 19

12 scen Malmö återkom till och jobbade vidare för att etablera var till exempel Enskifteshagen, Vänskapsparken och Sibbarp. Flera nya samarbeten inleddes under 2012, bland annat Malmö Arab Film Festival, Urban Balkan Klubb, Teater Insite, Ryska Posten och scen konstkollektivet PotatoPotato. Fortsatta goda samarbeten har genomförts med Skånes Dans teater, Folkets Bio, Jazz i Malmö, Malmö Folk musikförening, Studio Belcanto, RGRA- Rörelsen Gatans Röst och Ansikte, Sveriges Ra dio och Malmö SymfoniOrkester. Med en helt ny utomhusmiljö kring Vattentornet i Hyllie som scenografi spelade Teater Insite och Varietéteatern Barbès den platsspecifika vandringsföreställningen Alla dessa hål i livet Recycled. Föreställningen presenterades i samarbete med Gatukontorets exploateringsarbete i Hyllie. Barn- och familjeprogrammet växte och fyra stora föreställningar på Pildammsteatern spelades för en barnpublik i form av Alla kan tralla allsång för barn med Katta och Mange och modern dans med hyllade Carrasco Dans Company. På turné befann sig bland andra malmögruppen Teater Foratt med sin trespråkiga föreställning Ja- LaDa, dans och musik för småbarn med rutinerade Minna Krook Dans och clown och mimik med Clownen Manne. Årets filmprogram utökades till det dubbla och bjöd på alltifrån iranskt drama i Vänskapsarken och animerad äventyrsfilm på Sevedsplan till subversiv dokumentär i Hamn parken. I nytt samarbete med Malmö Arab Filmfestival, en ny filmaktör i Malmö som bidragit till att stärka och bredda Malmö som filmstad, presenterades Cairo Exit, ett egyptiskt kärleksdrama som spelades in precis innan den arabiska revolutionen. Film visningen ägde rum i Sibbarp och fick exklusivt besök av Ahmed Bider, en av skåde spelaren i filmen och en stjärna inom arabiskspråkig film. Pildammsteatern och Hedmanska gården fylldes med historier från världens alla hörn, med bland andra hyllade Gregory Porter från USA som bjöd på jazz, soul och blues, algeriska Karima Nayt vars sånger handlar om kvinnors roll och ungdomar som söker lyckan i Europa, svenska popnoveller av Linnea Olsson och italienska renässansnoveller med Romeo & Julia Kören från Dramaten i Stockholm. Andra exempel ur årets musikaliska program på Pildammsteatern var cumbiadrottningen Toto La Momposina från Colombia, Theresa Andersson, Fatoumata Diawara, Cookies N Beans samt Södra Bergens Balalaikor och klubb- och gatudansfenomenet Shangaan Elec tro från Sydafrika. Sommarscen Malmö har, i enlighet med Mal - mö stads övergripande mål, fortsatt arbe ta målmedvetet med programmet ur ett jäm ställdhets perspek tiv. Resultatet efter säsongen visar att antal kvinn liga akter (majoritet kvinnor på scen eller kvinna som huvudartist) uppgick till 41 % och manliga motsvariga till 29 %. Res ten var jämställt på så sätt att lika många kvinnor som män tog plats på scen. Bland fil mer na som visades var 43 % av regissörerna kvinnor. Sommarscen Malmö har under 2012 års säsong även arbetat med interna mål vad gäller säker het och miljö. Samtliga av de cirka 30 tillfäll igt an ställda personalen under säsong har genomgått såväl evenemangssäkerhetsutbildning och grundläggande hjärt- och lung räddning. Det ta i ett samarbete med Kulturkraft Syd. Foto: Rickard Grönkvist Foto: Rickard Grönkvist Teater Insite och Varietéteatern Barbès, Hyllie vattenpark, Sommarscen Malmö. Carrasco Dance Company, Pildammsteatern, Sommarscen Malmö. 20 M a l m ö k u lt u r e n 2012 K u lt u r n ä m n d o c h Kult u r f ö r v a lt n i n g 21

13 Antalet anställda inom kulturförvaltningen Anställnings- Antal Omräknat Antal Omräknat form anställda till heltid anställda till heltid Tillsvidare ,512 Visstidsanställning 43 34, ,975 Totalt , ,487 Varav Kvinnor , ,756 Män , ,756 RESULTAT INSTITUTION Resultat 2011 Resultat 2012 i tkr i tkr Malmö Stadsbibliotek Malmö Kulturskola Malmö Museer inkl arkeologenheten Malmö Konstmuseum Malmö Konsthall Malmö Stadsarkiv Malmö Kulturstöd Kulturkansliet SUMMA Stödet till det fria kulturlivet Stöd (tkr) Verksamhetsstöd Projektstöd Ateljéstöd och stipendier Stöd till studieförbunden Regionalfinansierat stöd Specialdestinerade stöd Summa: Verksamhetsstatistik för Kulturstödet, Sommarscen Malmö och KBU Ekonomi (tkr) Kostnader Intäkter Kommunbidrag Verksamhet Kulturstödet¹ KBU, antal besök² Sommarscen Malmö, antal besök Sommarscen Malmö, antal aktiviteter ³ Kulturbussarna Resultat Resultat Diff RESULTATRÄKNING (tkr) % TOTALA INTÄKTER Lönekostnader PO-pålägg Övriga personalkostnader Totalt Personalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar TOTALA ÖVRIGA KOSTNADER NETTOKOSTNAD exklusive finansnetto Kommunbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader RESULTAT NETTOKOSTNAD ¹total publik på arrangemang inom fria kulturlivet med stöd (exklusive studieförbunden). ²totalt antal bokade besök (inklusive publika arrangemang, skapande aktiviteter, filmworkshops och verksamhet på Lagret). ³av 202 planerade arrangemang genomfördes ställdes in på grund av väder samt sjukdom bland artister. 4 totalt antal bokade platser. 22 M a l m ö k u lt u r e n 2012 K u lt u r n ä m n d o c h Kult u r f ö r v a lt n i n g 23

14 Foto: Helene Toresdotter Tauba Auerbach, Tetrachromate. 2 MalmöKonsthall 24 M a l m ö k u lt u r e n 2012 M a l m ö Kons t h a l l 25

15 Gerhard Nordströms och Francisco Goyas utställningar fortsatte in i det nya året. Gerhard Nordström mottog under året Malmö stads kulturpris. Utställningen med Goyas grafiska serie, Krigets fasor (Los Desastres de la Guerra), gjordes i samarbete med Norrköpings Konstmuseum. Foto: Helene Toresdotter Vårens utställningar bestod av den i New York verksamma konstnären Tauba Auerbachs Tetra chromat och en utställning av Alexander Gutke, som bor och verkar i Malmö. Tauba Auerbach har i sina senaste verk intresserat sig för ytan speciellt ytans form, dess topo logi och människans färgseende. Hon arbetar med både digital och äldre hantverksteknik. Ut ställningen producerades av Bergen Kunst hall och genomfördes i samarbete med WIELS Contemporary Art Centre, Bryssel. Alexander Gutke arbetar i en konceptuell och minimalistisk tradition. I sitt skapande använder han sig huvudsakligen av kameror, film- och diaprojektorer för att utforska rymd, ljus, skugga, mörker och tomrummets oändlighet. Under sommaren genomfördes konst projektet SHOW OFF i det offentliga rummet. Verk av sex internationellt verk sam ma konstnärer/konstnärsgrupper vi sa des på billboardtavlor runtom i Mal mö. Med ver kande konstnärer var Haris Epa mi nonda (Cypern), Meriç Al gün Ringborg (Turkiet/Sverige), Nevin Ala dağ (Tur kiet/tyskland), Olivia Plender (Eng land), Runo Lagomarsino (Sverige) och Superflex (Danmark). Foto: Lisa Anne Auerbach Foto: Malmö Konsthall Lisa Anne Auerbach, Freedom, Med Magnus Ólafsson. Foto: Leif Holmstrand MönsterMONSTER, projekt för förberedelseklasser. Gerhard Nordström, delar av sviten Sommaren Show Off, Rosengård Centrum. 26 M a l m ö k u lt u r e n 2012 M a l m ö Kons t h a l l 27

16 SHOW OFF var ett samarbete med Point Centre for Contemporary Art på Cypern, där utställningen även visades. Mike Nelsons utställning 408 ton ofullständig geometri öppnades i augusti. I detta nya verk skapat för Malmö Konsthall blev tusentals betongblock gjutna utanför konsthallen. Sedan de torkat bars de in och lades ut på golvet i ett geometriskt mönster. Nelson var intresserad av att göra processen transparent, att framhäva det som faktiskt fanns där: 408 ton ofullständig geometri inom Malmö Konsthalls arkitektur. I november öppnade Thea Djordjadze sin utställning our full. Thea Djordjadze arbetar rumsligt och platsspecifikt. Hon skapar skulp turer, organismer och obestämbara land skap spår och avtryck av något otids- enligt. Till sina installationer använder hon en rad olika material som gips, textil, trä med mera. Utställningen gick vidare till Kunst verein Lingen Kunsthalle, Tyskland, och till Mudam Luxembourg. Thea Djordjadze är född i Tbilisi, Georgien, och verksam i Berlin. Lisa Anne Auerbachs utställning Chicken Strikken öppnade samtidigt. Den bestod av 25 handstickade tröjor och bars av Malmö Konsthalls personal under hela ut ställningsperioden. Auerbach, bosatt i Los Angeles, stickar tröjor med ord, slogans och grafiska symboler som kommenterar samtiden på ett rättframt, satiriskt och politiskt sätt. Sticktekniken, som heter Hønse strik, uppfanns och namngavs i Dan mark på 70-talet. I samband med Malmö festivalen, som hade stickning som tema, bjöds Auerbach in att Foto: Andreas Larsson Foto: Malmö Konsthall Workshop på Malmöfestivalen. Miniträff med minstingen i 408 ton ofullständig geometri av Mike Nelson göra en in stal la tion på Konstgatan/Hamngatan. Delar av den visa des i Kreativa Hörnet. Under hösten presenterades en rad utställning ar med film i C-salen; Judith Hopf, Liz Magic Laser In Camera, CPH:DOX, Nathaniel Mellors Ourhouse och Pablo Pinjappel Fontenay-aux-Roses. Pedagogik och program Malmö Konsthall är en öppen och välkomnande institu tion med gratis dagliga visningar, barn visningar samt verkstads- och lovaktivi teter. Satsningar för att nå nya målgrupper inkluderar Miniträffar med minstingen, Mönsterhöst i samarbete ABF Malmö och KKV Gra- fik. Dessutom arrangerades work shop under Malmöfestiv alen, i sam band med billboardprojektet SHOW OFF (för ungdomar i Rosengård) och för skol lovs lediga ungdomar (i samarbete med Skå nes Dansteater och Malmö Kulturskola). Gratis skolvisningar och sex olika verk stads - projekt (i samarbete med Malmö Kul turskola och/eller Kultur för Barn och Unga) har erbjudits Malmö skolor och förskolor. Tre Skapande skola projekt har engagerat: ut ställningen De 231 huvudena i C-salen med Fosie stadsdelsförvaltning, Mitt Malmö när jag är 25 år med Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning som avslutades med en utställning i Hyllie Arena, samt Självporträtt för alla årskurs 1 och 2 i Södra 28 M a l m ö k u lt u r e n 2012 M a l m ö Kons t h a l l 29

17 innerstadens stadsdelsförvaltning. I Malmö Konsthalls workshops involveras ofta samtidskonstnärer från Malmö och regionen. Nya projekt är Konst som uttrycksmedel för unga personer med Alzheimers sjukdom (i samarbete med Club Cefalon och Minneskliniken Malmö, SUS) och MönsterMONSTER workshops för för be re delse klasser med fokus på språk och textil. MönsterMONSTER har genomförts med stöd från Region Skåne och kommer att resul tera i ett regionalt konstpedagogiskt paket för förberedelseklasser. Övrig programverksamhet inkluderar konstnärssamtal, konsertserien Krigets fasor (ensembler från Malmö högskola), Smak på Dans (samarbetspartner Danscentrum Syd & Arbetsförmedlingen Kultur/Media), konsert med Dirty Beaches (Music Doc & CPH:- DOX), filmvisningar (CPH:DOX) samt föreläsningar. Huset Malmö Konsthall är till stor del omringad av stängsel på grund av ombyggnaden av Tri angelområdet, som väntas vara slut förd under Bygget skapar problem för besökare att nå in sti tutionens entréer. Stadsfastigheter har under som maren slutfört renoveringen av ut ställ nings hallens tak men viss komplettering återstår. Foto: Andreas Larsson Foto: Mathias Söderlund Lisa Anne Auerbachs installation på Hamngatan. Verksamhetsstatistik Ekonomi (tkr) Kostnader Intäkter Kommunbidrag Verksamhet Antal besök Antal utställningar Antal guidade visningar Antal visningar för barn och unga Skapande skola-projekt för årskurs 5, SDF Limhamn-Bunkeflo. ¹varav 336 var offentliga, ingår även lärarvisningar och övriga visningar för vuxna 30 M a l m ö k u lt u r e n 2012 M a l m ö Kons t h a l l 31

18 Foto: Anna Gullmark Malmö Konstmuseum 3 MalmöKonstmuseum Utställningen Lars Lerin En viss mängd ljus. 32 M a l m ö k u lt u r e n 2012 M a l m ö Kons t h a l l 33

19 Utmanande och ange läget, underbart gränslöst och fritt. Så sammanfattade Malmö konstmuseums nya chef Cecilia Widenheim läget in om samtidskonsten då hon tillträdde tjän s ten 15 oktober Den tidigare chefen Göran Christenson gick i pension i juni efter 25 framgångsrika år som museichef vilket innebar att året 2012 på Malmö Konstmuseum utmärktes av chefsbyte samt förändringar och utmaningar. Foto: Anna Gullmark Malmö Konstmuseum bilder är hyllningar till kvinnan, som för honom var en sällsam hy brid av vision och verklighet. Under året visades också följande ut ställning ar och presentationer i museets projektrum: Samtida med Carl Fredrik Hill, Gunnar Norrman Gråtoner, Surrealism Imaginism Cobra. I december öppnade två utställningar. Fade to Black, där den malmöbaserade design duon Apokalyps Labotek bjöds in för att ge stalta en utställning med ett 50-tal ljus sta kar ur museets samling. Barbro Bäck ström i dialog med sju stipendiater. I den na utställning presenterades skulpturer av Bar bro Bäckström tillsammans med konst verk av de sju stipendiater efter Barbro Bäck ström ( ) som fram tills idag tagit emot Barbro och Holger Bäckströms stora stipendium. Foto: Matso Pamucina Malmö Konstmuseum Göran Christenson efter sitt avskedstal 10 juni Utställningar Året inleddes med separatutställningen Sophie Tottie White Lines, som öppnade i november Därefter följde tre sepa rat utställningar. Den första utställningen, Carl Fredrik Hill Maximus Pic tor, upp märksammade en av Sveriges mest fas ci ne ran de konstnärer som dog för 101 år sedan. Nästa utställning, Lars Lerin En viss mängd ljus, fick besökare att köa till museet. Lars Lerin, som räknas till Sveriges främsta akvarellmålare, har under 30 års tid sökt fånga det nordiska landskapet och ljuset i väldiga bilder. Sommarutställningen Max Walter Svanberg Mellan dröm och verklighet öppnade i juni för att fira hundraårsdagen av konstnärens födelse. Malmökonstnärens Renovering I september 2012 stängde konstmuseet utställ ningslokalen på tredje våningen i åtta må nader för renovering av innertaket samt all män uppfräschning av lokalen. Sam tidigt passade man på att renovera och öpp na upp intilliggande rum, som tidigare an vänts som magasin, vilket ger utökade ut ställningsmöjligheter. Internationella projekt och utställningssamarbeten Malmö Konstmuseum deltar sedan oktober 2012 i webbportalen Google Art Project där 62 konstverk ur samlingen presenteras med bilder och nyproducerade texter. Med Google Indoor Maps kan man även hitta rätt inne på museet. Utställningen Fade to Black. Ljusstakar från sex sekler gestaltade av Apokalyps Labotek. 34 M a l m ö k u lt u r e n 2012 M a l m ö Kons t m u s e u m 35

20 Foto: Andreas Rasmusson Malmö Konstmuseum Scenkostym av Max Walter Svanberg visad i utställningen Mellan dröm och verklighet, sommaren Utställningssamarbeten gjordes med Lunds Konsthall, slottet Hovdala utanför Hässleholm, Åbo Konstmuseum, Prins Eu gens Waldemarsudde i Stockholm samt Vandalorum, Värnamo. Förmedling Under 2012 drev Malmö Konstmuseum två projekt inom ramen för Skapande Skola. Se och Teckna med samtliga elever i årskurs 2 från stadsdelen Fosie, där eleverna fick teckna av skilda konstföremål i olika tekniker inne i museets permanenta utställning. Samt Konstdetektiverna letar på konstmuseet, där 24 visningar hölls med 15 elever per visning. Totalt deltog 360 elever i projektet. Till utställningar i konstgalleriet och den permanenta utställningen erbjöds olika peda gogiska program till skolan och andra intresserade grupper. I museets permanenta utställning, Från 1500 till Nu, lyftes under 2012 fram fem målningar ur museets ryska samling med nya texter. För att synliggöra konsten i våra magasin producerades Den dolda konsten, 10 korta filmer om konstnärer representerade i museets samling. Filmerna visades i ett av museets projektrum under sommaren Samlingen Tack vare generösa, privata donationer av mal mö bor till Malmö Konstmuseum kan muse et idag köpa in mest samtidskonst i Nor d en. Till museets samling förvärvades 2012; 50 konstverk, konsthantverk och konst industriföremål av 18 kvinnliga och 32 manliga konstnärer. Av dessa var 11 föremål gåvor till museet. Bland nyförvärven kan nämnas: videoverket Afghan Hound av Lili beth Cuenca Rasmussen, skulpturen Still, stand av Magnus Thierfelder och Foto: Ola Myrin Malmö Konstmuseum installationen Lazy Man s Guide to En lightment av Sofia Hultén. Ett årslångt flyttprojekt av museets sam ling påbörjades hösten 2012 då de nya kli mati serade konstmagasinen blev klara i kulturförvaltningens centralmagasin. De nya maga sinen innebär större tillgänglighet till sam lingen samt att museiförmålen bevaras säk rare och bättre. Tre projektanställda samt flera ur museets personal deltar i processen att inventera, fotografera och packa målning ar och konsthantverksföremål. Runt 600 konstverk flyttades av totalt cirka verk under årets tre sista månader. De mindre magasinen på tredje våningen töm des i samband med renoveringen av konst galle riet. Löpande har omvårdnad av föremålen skett framförallt i samband med utlån och flytten av samlingen från Slottsholmen till Tekniker Anders Lindsjö hänger upp en målning i museets magasin. nya magasin i kulturförvaltningens centralmagasin. Bland annat verk av Ernst Billgren, Annika Eriksson och Max Walter Svanberg. En större måleri teknisk undersökning samt röntgen av en av museets dyrgripar Alexander Roslins Självporträtt från 1790 har även slutförts under våren En hel reno vering genomfördes också av en av konst - museets största målningar, Porträtt av Karl XI:s familj, , av David Klöcker Ehren strahl, som visas i museets permanenta utställning Från 1500 till Nu. Renoveringen ge nom fördes med bidrag från Malmö Förskö nings- och Planteringsförening. Utlån ur museets samling till andra svenska och utländska konstinstitutioner är en viktig del för att göra museets samling mer tillgänglig. Museet har ett formellt lånestopp från och med den 1 april 2012 fram till 1 september 2013 på grund av flytten till nya 36 M a l m ö k u lt u r e n 2012 M a l m ö Kons t m u s e u m 37

21 magasin men några lån har ändå beslutats efter lånestoppet börjat gälla. Bland utlånen 2012 kan nämnas konstverk till Déjà vu på Åbo Konstmuseum, Carl Larsson på Konstmuseet Ateneum, Helsingfors, The Male Nude på Leopold Museum, Wien samt Nordic Art: The Modern Breakthrough på Groninger Museum, Holland. Andra utlån gick till konstbiennalerna i São Paulo, Brasilien och Rennes, Frankrike. Malmö Konstmuseum fortsatte under 2012 sitt arbete med att granska samlingen och museets verksamhet utifrån ett genus och mångfaldsperspektiv. Genom att ifrågasätta maktordningar inom konstvärlden kan jobbmöjligheter, status och stora pengar på verkas mot en större jämlikhet. Statistik togs fram från de senaste 12 åren till genus forskaren Anna Klerby för att sammanställa en gender budget analys som ska vara klar våren Stipendier Ett viktigt stöd till Malmös och Skånes konstnärer är de stipendier och bidrag som Mal mö Konstmuseum delar ut. Stipendier gör det möjligt för konstnärer att kunna för d jupa och utveckla sin konstnärliga verksam het. Under 2012 sökte 149 konst närer sti pendier och 62 konstnärer sökte bidrag delades totalt ut kro nor från de tre konststipendie- och bi drags fonder som Malmö Konstmuseum för valtar. Övrigt Sedan många år tillbaka framförs omtyckta kam marmusikkonserter i Skovgaardsalen i sam arbete med Musikhögskolan i Malmö. Under 2012 framfördes nio konserter med musik av både 150-årsjubilaren Debussy som skickliga kvinnliga tonsättare som till ex em pel Laura Netzel. Foto: Anna Sandberg-Falk Wanås utställningar Utställningen Barbro Bäckström i dialog. Foto: Andreas Nilsson Malmö Konstmuseum Verksamhetsstatistik Ekonomi (tkr) Kostnader Intäkter Kommunbidrag Verksamhet Malmö Konstmuseum presenterar 2012 års konststipendiater. Från vänster, Anika Schwarzlose, Danilo Stankovic, Ella Tillema, Kajsa Dahlberg, Zardasht Faraj och Andreas Johansson. Antal besök Antal tillfälliga utställningar Antal guidade visningar varav antal visningar för barn och unga Antal förvärvade konstverk Antal konstverk/föremål i samlingarna Antal deponerade/utlånade konstverk/föremål inventering pågår 38 M a l m ö k u lt u r e n 2012 M a l m ö Kons t m u s e u m 39

22 Foto: Jenny Leyman Animerad film, bild och form, dans, musikinstrument, sång, serieteckning och teater är Malmö Kulturskolas konstformer. 4 MalmöKulturskola 40 M a l m ö k u lt u r e n 2012 M a l m ö Kons t h a l l 41

23 Malmö Kulturskola erbjuder alla barn och unga mellan 7 19 år i Malmö möjlighet att utveckla sina talanger och uttrycka sig kreativt på friti den. Animerad film, bild och form, dans, musikinstrument, sång, serieteckning och teater är Malmö Kulturskolas konst former. Utöver lek tionerna kan alla som vill medverka i en sembler, or kes trar, körer, utställningar, föreställningar, konserter och andra kulturprojekt. El Sistema Under 2012 påbörjades arbetet och planeringen inför uppstarten av Malmö Kulturskolas El Sistema. I El Sistema-verksamheten får barn en möjlighet att i sin närmiljö spela instrument och delta i en musikalisk gemenskap. Kommunfullmäktige tog sommaren 2012 beslutet att öka Malmö Kultur skolas ram med 2 miljoner per år för El Sistema i Hyllie. En processledare har rekry terats under hösten, medan övriga lärare rekryteras under januari/februari Tvåornas Kör Kulturskolans verksamhet introduceras för Malmös alla ettor och tvåor genom PrövaPåverksamhet och Tvåornas Kör. Med PrövaPå får alla ettor möta och uppleva kultur på ett lek fullt sätt genom egenproducerade före ställningar och workshops. Med Tvåornas Kör sjunger alla tvåor gemensamt material och samlas sedan till storkonserter med barn från alla stadsdelar. Foto: Mia Widén Foto: Janny Leyman Dans- och teaterkurs på Malmö Kulturskola. Pappersfigurer tillverkade under serieteckningskurs. Under året har Tvåornas Kör för första gången körts i full skala och genomfört ett antal konsertkvällar på Moriska Paviljongen. Grand final för bar nen i Tvåornas Kör blev del tagandet i Mal mö festivalen framför Stora Scenen den 23 augusti. En fest med 800 barn. Festen upp märksammades i media och fick stort genomslag. Fortsatt utbyggnad av körverksamheten Jag bor i Malmö-kören är ett nytt samarbete med Spiritus Mundi som startat I kören medverkar barn från hela Malmö, och bland de skolor som finns med i samarbetet är Sofielundsskolan, Västra Skolan och Örtagårdsskolan. Pianofestival, Konserthuskonsert och säsongsavslutning Under januari månad 2012 arrangerades ett Pianomaraton på Palladium. Arrangör var en tonsättarförening som ville göra en mani fest a tion för det akustiska pianot. Elever och lärare från bland annat Musikhögskolan i Malmö och musik utbild ning en i Ingesund deltog, till sam mans med Malmö Kulturskolas elever. Kultur skolans elever, från de yngsta till de äldsta spelade, och tre av de mest avancerade elever hade se dan tidigare valts ut att framföra spe cial kom p o- nerade verk tillsammans med en pro fes sionell pianist. 42 M a l m ö k u lt u r e n 2012 M a l m ö Kult u r s k o l a 43

VERKSAMHETS- REDOGÖRELSE Fördjupning 2014 Kultur & Fritid

VERKSAMHETS- REDOGÖRELSE Fördjupning 2014 Kultur & Fritid VERKSAMHETS- REDOGÖRELSE Fördjupning 2014 Kultur & Fritid Kulturavdelning N3 Mötesplats för ung kultur Kronan kulturhus Trollhättans Stadsbibliotek Fritidsanläggningar Fritidsgårdar Föreningsstöd VERKSAMHETSREDOGÖRELSE

Läs mer

skapande skola en första uppföljning

skapande skola en första uppföljning skapande skola en första uppföljning Statens kulturråd 2009 Dokumentation och forskarsamtal är utförda av Amelie Tham, Ord, Ljud och Bildbyrån Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen

Läs mer

RAPPORT. Datum 2014-08-22 Dnr 1401640. Redovisning av organisationer med verksamhetsbidrag för 2013 med fördjupad redovisning av infrastruktur

RAPPORT. Datum 2014-08-22 Dnr 1401640. Redovisning av organisationer med verksamhetsbidrag för 2013 med fördjupad redovisning av infrastruktur Jan Stenfell Verksamhetscontroller Tel 040-675 37 29 jan.stenfell@skane.se RAPPORT Datum 2014-08-22 Dnr 1401640 1 (32) Redovisning av organisationer med verksamhetsbidrag för 2013 med fördjupad redovisning

Läs mer

Verksamheten 2014. Inledning. Verksamheten 2014 ABF Malmö. antogs. Ytterligare information kring verksamheten finns på vår hemsida

Verksamheten 2014. Inledning. Verksamheten 2014 ABF Malmö. antogs. Ytterligare information kring verksamheten finns på vår hemsida Verksamheten 2014 ABF Malmö Inledning Den genomförda verksamheten spänner över ett mycket brett folkbildningsfält. Vi har under 2014 arbetat med studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet, kulturprogram,

Läs mer

MUSIKVERKET EN MÖTESPLATS FÖR SCENKONST OCH KULTURARV

MUSIKVERKET EN MÖTESPLATS FÖR SCENKONST OCH KULTURARV MUSIKVERKET EN MÖTESPLATS FÖR SCENKONST OCH KULTURARV 1 2 Innehåll 3 DET NYA LEVANDEGÖR DET GAMLA 4 Ledare FRÅN POLSKA TILL QUEERTANGO 5 Uppdrag: Dansens kulturarv FRÅN IDÉ TILL VERKLIGHET 6 Elektronmusikstudion

Läs mer

Fotografi i Skåne. En förstudie om Kulturskatt skånsk fotografi gjord på uppdrag av

Fotografi i Skåne. En förstudie om Kulturskatt skånsk fotografi gjord på uppdrag av Jenny Lindhe Fotografi i Skåne En förstudie om Kulturskatt skånsk fotografi gjord på uppdrag av Region Skånes kulturförvaltning, signerad Björn Andersson och Tomas Eriksson, byggd på en enkät och ett antal

Läs mer

Kvalitativ uppföljning av samverkansmodellen i Jönköpings län 2013

Kvalitativ uppföljning av samverkansmodellen i Jönköpings län 2013 1(27) Regional utveckling Regional utveckling stab Ola Lundmark 036-32 45 46 ola.lundmark@lj.se Kulturrådet Kvalitativ uppföljning av samverkansmodellen i Jönköpings län 2013 Professionell tearterverksamhet

Läs mer

KONSTEN OCH PUBLIKEN

KONSTEN OCH PUBLIKEN KONSTEN OCH PUBLIKEN Regionalt konstpedagogiskt forum 2007: Konsten och publiken Välkommen till en dokumentation av seminariet Konsten och publiken på Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn den 19 november

Läs mer

Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2014

Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2014 Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2014 Kultur och fritid Karin Mannström, Controller Februari 2015 Kdn 2015/53 2015-02-16 2 (44) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 4 1. KULTUR OCH FRITID TOTALT... 6

Läs mer

Rapport 13:05 maj 2013

Rapport 13:05 maj 2013 Rapport 13:05 maj 2013 Volante är ett kunskapsföretag som vill bidra till en klokare och roligare värld genom att utveckla och sprida kunskap. Tobias Nielsén är kulturekonom och vd för Volante Joakim Sternö

Läs mer

REGIONAL KULTURPLAN FÖR KRONOBERGS LÄN 2012-2014 KVALITATIV UPPFÖLJNING AV FÖRDELADE STATSBIDRAG INOM KULTURSAMVERKANSMODELLEN

REGIONAL KULTURPLAN FÖR KRONOBERGS LÄN 2012-2014 KVALITATIV UPPFÖLJNING AV FÖRDELADE STATSBIDRAG INOM KULTURSAMVERKANSMODELLEN 1 REGIONAL KULTURPLAN FÖR KRONOBERGS LÄN 2012-2014 KVALITATIV UPPFÖLJNING AV FÖRDELADE STATSBIDRAG INOM KULTURSAMVERKANSMODELLEN Regionförbundet södra Småland och Landstinget Kronoberg har följt upp Regional

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo.

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo. SIGNERAD 2014-01-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-01-23 Vår referens Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef Tjänsteskrivelse Per-Erik.Ebbestahl@malmo.se Ansökan från STK-2013-1156 Sammanfattning

Läs mer

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken Innehållsförteckning Förord Om oss Året i siffror Utställningar Program och debatt Samverkan med andra myndigheter och aktörer Arkitektur- och designpolitiken Pedagogik Samlingar och bibliotek Forskning

Läs mer

Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015

Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015 Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015 Innehåll Inledning 2 Sjuhärads Profil 3 Strategi 4 Plan för kulturutveckling 6 Generella perspektiv 6 Långsiktiga mål 8 Kortsiktiga mål

Läs mer

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1 Framsidan Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008 Från triss till ess En ny förvaltning tar form Framsidan 2/2008 1 Utlåningen av böcker och annat material sjunker på de flesta

Läs mer

Dnr MM 2011-01 ÅRSREDOVISNING 2010 1(38)

Dnr MM 2011-01 ÅRSREDOVISNING 2010 1(38) ÅRSREDOVISNING 2010 Dnr MM 2011-01 ÅRSREDOVISNING 2010 1(38) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ÖVERINTENDENTENS INLEDNING...3 2. RESULTATREDOVISNING...4 2.1 INLEDNING... 4 2.1.1 Verksamhetens indelning... 4 2.1.2

Läs mer

KULTURELL MÅNGFALD BILAGA TILL KULTURRÅDETS OMVÄRLDSANALYS 2005

KULTURELL MÅNGFALD BILAGA TILL KULTURRÅDETS OMVÄRLDSANALYS 2005 KULTURELL MÅNGFALD BILAGA TILL KULTURRÅDETS OMVÄRLDSANALYS 2005 Statens kulturråd, Box 7843, 103 98 Stockholm Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se

Läs mer

Statens musikverk Årsredovisning 2013 1/45

Statens musikverk Årsredovisning 2013 1/45 Statens musikverk Årsredovisning 2013 1/45 Statens musikverk Statens musikverk är en myndighet på musikens, teaterns och dansens område som lyder under kulturdepartementet. Myndighetens verksamhet regleras

Läs mer

Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. Moderna Museet Box 16382 SE-103 27 Stockholm Sweden www.modernamuseet.se Besöksadress/ Visiting adress Skeppsholmen +46 8 5195 5200 Tel +46 8 5195 5210 Fax Dnr MM 2010-22-37 Regeringen Kulturdepartementet

Läs mer

UTVECKLINGSOMRÅDEN. Helheten är nyckeln

UTVECKLINGSOMRÅDEN. Helheten är nyckeln 2012 Vi presenterar på de följande sidorna ett representativt urval av årets verksamhet, som förmedlar en rättvis bild av Riksorganisationen Folkets Hus och Parker 2012. Upplägget har hämtats från folkrörelsens

Läs mer

Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n?

Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Seminarium på Nordiska akvarellmuseet den 20 21 november 2003 Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 1/50

ÅRSREDOVISNING 2014 1/50 ÅRSREDOVISNING 2014 1/50 FOTO: MIKI ANAGRIUS Konstverket till vänster föreställer Anna-Greta Söderholm (1914 2009), svensk operasångerska. Konstnären är okänd. Konstverket till höger är av Lennart Mörk

Läs mer

Kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet 2012

Kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet 2012 KUN 2012-09-25, p 10 Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2012-09-11 KUN 2012/422 Handläggare: Kristina Solberg Eva Englund Margaretha Häggroth Anne-Marie Mellquist Agneta

Läs mer

Stiftelsen Konsthantverkscentrum verksamhetsberättelse för 2011

Stiftelsen Konsthantverkscentrum verksamhetsberättelse för 2011 Stiftelsen Konsthantverkscentrum verksamhetsberättelse för 2011 STIFTELSEN KONSTHANTVERKSCENTRUM VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 1 Det finns mycket som talar för konsthantverket just nu. Inte minst tycks all

Läs mer

Fritids- och kulturförvaltningen

Fritids- och kulturförvaltningen Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum 2014-06-03 Referens Göran Nyström Er Referens Vår referens Kulturnämndens ledamöter och ersättare Kulturnämnden kallas till sammanträde Dag Onsdagen den 11:e

Läs mer

Ekonomisk redovisning av lokalprojektet i Kv. Dimman 11, stadsarkiv och biograf

Ekonomisk redovisning av lokalprojektet i Kv. Dimman 11, stadsarkiv och biograf Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (4) Datum 2014-04-22 Vår referens Jarl Hoffman Lokalsamordnare Jarl.hoffman@malmo.se Tjänsteskrivelse Ekonomisk redovisning av lokalprojektet i Kv. Dimman 11, stadsarkiv

Läs mer

Kulturen i Värmland 2011

Kulturen i Värmland 2011 Kulturen i Värmland 2011 Rapport nr 6, Region Värmland 2011 1 Utgiven av Region Värmland, 2011 Text och faktasammanställning: Ulf Nordström, Region Värmland Foto framsida av Mats Bäcker från Wermland Operas

Läs mer

såklartborås De har nyckeln till ett tryggt extrahem Kultur Slow Fashion på Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan

såklartborås De har nyckeln till ett tryggt extrahem Kultur Slow Fashion på Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan Politik Stabil ekonomi trots ovanligt läge Samhälle Din nya mötesplats Orangeriet såklartborås Kultur Slow Fashion på Textilmuseet Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan VÅR 2015» De har nyckeln till

Läs mer

Verksamhet 2014 DIVISION KULTUR OCH UTBILDNING

Verksamhet 2014 DIVISION KULTUR OCH UTBILDNING Verksamhet 2014 DIVISION KULTUR OCH UTBILDNING Inledning...5 Kultursamverkansmodellen...7 Organisation...9 Divisionens värdegrund...9 Projektstöd...11 Fördelning projektstöd...11 Projektstöd fördelat per

Läs mer

Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014

Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014 Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014 Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014 Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014 antogs av landstingets kulturnämnd den 25 april och av landstingsfullmäktige

Läs mer