Innehåll. Förord Sid 4. 1 Kulturnämnd och kulturförvaltning Sid 6. 2 Malmö Konsthall Sid Malmö Konstmuseum Sid Malmö Kulturskola Sid 40

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Förord Sid 4. 1 Kulturnämnd och kulturförvaltning Sid 6. 2 Malmö Konsthall Sid 24. 3 Malmö Konstmuseum Sid 32. 4 Malmö Kulturskola Sid 40"

Transkript

1 Malmö kulturen 2012

2 Malmö kulturen

3 Innehåll Förord Sid 4 1 Kulturnämnd och kulturförvaltning Sid 6 2 Malmö Konsthall Sid 24 3 Malmö Konstmuseum Sid 32 4 Malmö Kulturskola Sid 40 5 Malmö Museer Sid 46 6 Stadsarkivet Sid 54 7 Stadsbiblioteket Sid 62 8 Malmö Stadsteater Sid 70 9 Malmö SymfoniOrkester Sid Malmö Opera Sid Skånes Dansteater Sid 94 Omslagsbild: Sommarscen Malmö. Foto: Rickard Grönkvist. Grafisk form, bildbearbetning & original: Melvyn Lundholm, Medvind Reklam & Info Prepress & Tryck: TMG Öresund, Malmö Maj Malmö som kulturstad Sid 102 3

4 Foto: Matso Pamucina dialoger hölls under hösten; Kulturens roll för stadens attraktivitet, Kulturens roll för en håll bar utveckling och Digitaliseringens roll för kulturlivet. Kulturförvaltningen arbetar med att förstärka den kulturella infrastrukturen i Malmö. Ett led är att se till att samtliga kulturinstitutioners lokaler är i bra och långsiktigt hållbart skick. Konst hallen, en av Malmös ikonbyggnader från 1975, har under året renoverats, till exempel är de 526 glasfönstren i taket utbytta för att få stopp på tidigare takläckage. Konstmuseet drabbades av ett takras i höstas och har under reperationstiden öppnat upp sidogallerierna och fått en uppfräschning av ytskiktet. Satsningen på ett nytt akvarium i Malmö Museer har också inneburit att frågor som ökad tillgänglighet till Slottet och förbättrade entréfunktioner behandlats. Samlingarna flyttas till betydligt klimatvänligare och säkrare lokaler, samtidigt som möjligheterna till digitalisering och tillgänglighet på nätet görs möjlig genom att samtliga föremål/verk fotograferas och registreras digitalt. Förord Malmö är staden som ständigt får nya invånare från alla delar av världen, det är en transitstad där många passerar och många väljer att stanna. Här talas många olika språk, mer än 170 nationaliteter möts i en till ytan tät och kompakt stad, med cykelavstånd till det mesta. Malmö är känt för sitt kultur- och konstliv, för det djärva, spänstiga och utmanande. Men också för stabila institutioner som producerar publikdragande utställningar och uppsättningar. Den årliga publiken 2012 uppgick till cirka 2,4 miljoner besök, räknas bolagen in blir det en sammanlagd publik på cirka 2,8 miljoner. Det senaste året har antalet besök till museerna ökat med 22 procent och uppgår till drygt Orsaken? Naturligtvis intressanta utställningar men också resultatet av ökade öppettider, fri entré till och med 19 år, och ett ökat publikarbete. Stadsbiblioteket hade nästan en miljon besök under 2012 och utökade sina öppettider under helgerna. Balagan, den nya avdelningen för barn mellan nio och tolv år, invigdes i juni och är ett bra exempel på hur man kan arbeta tillsammans med barn och skapa ett eget biblioteksrum utifrån barnens behov och önskemål. Arbetet med att ta fram en Kulturstrategi för Malmö påbörjades under Strate gin tas fram i dialog med kulturlivet, malmöborna och staden som organisation. Tre stora Film är en viktig profilfråga för Malmö, här sker många filmfestivaler årligen men också en stark produktion av kort- och dokumentärfilm. I kvarteret Dimman i tidningen Arbetets gamla loka ler, bygger kulturförvaltningen nu en tresalongsbiograf som kommer att drivas av Folkets Bio. Malmö kommer bli först i Sverige med att bygga en barnbiograf. Den nyligen släppta slutrapporten från Malmökommissionen visar på stora ojämlikheter i Malmö: till exempel skiljer det sju år i medellivslängd mellan invånare i olika delar av staden. Det sociala utanförskapet är en stor utmaning där kultur kan göra skillnad. Därför är det viktigt att öppna såväl kulturinstitutionerna som det fria kulturlivet för en ny publik. Att inte nöja sig med de besökare som redan kommer, utan nå nya målgrupper och öka delaktigheten. Kulturförvaltningen arbetar med att sänka trösklar och undanröja de hinder som kan finnas; ekonomiska, sociala eller kulturella. Goda exempel är kulturförvaltningens arbete med Områdesprogrammen (ett arbete med fokus på områdena Lindängen, Holma-Kroksbäck, Herrgården, Seved och Segevång), Stadsteaterns teaterkurser och Konsthallens arbete med funktionshindrade. Inte minst är satsningen på El Sistema i Malmö en tydlig markering där flickor och pojkar i Malmö får en möjlighet att i sin närmiljö spela instrument och delta i en musikalisk gemenskap. Projektet är ett samarbete mellan Kulturskolan och Malmö SymfoniOrkester. Malmös kulturliv blomstrar, det är en stad som många dras till, vill verka i och stannar kvar i. Har Malmös snabba omvandling också skapat ett ökat utrymme för nyskapande, för möten och nya samarbeten och konstellationer? Eller har det varit en nödvändighet? Kanske är det spännande konst- och kulturklimatet ett resultat av just detta. Välkommen att läsa mer om året som gått! Elisabeth Lundgren Kulturdirektör 4 M a l m ö k u lt u r e n 2012 F ö r o r d 5

5 Dialog med tema Kulturens roll för stadens attraktivitet på Moriska Paviljongen, inom ramen för arbetet med Kulturstrategi Foto: Jessica Blohmé 1 KULTURNÄMND OCH KULTURFÖRVALTNING 6 M a l m ö k u lt u r e n 2012 M a l m ö Kons t h a l l 7

6 Kulturnämnden är det samlade politiska beslutsorganet för kultur frågor och består av nio ledamöter och nio ersättare. Ordförande i kulturnämnden är Dani el Sestrajcic (V), förste vice ordförande är Marcelo Arce Castillo (S) och andre vice ordförande är Peter Österlin (M). Kulturnämndens resultat för 2012 visar ett överskott på tkr. Den större delen av över skottet, tkr avser fondintäkter från inköp av konst under året. Kulturnämndens fak tiska resultat för institutionerna/verksamheterna uppgår till + 95 tkr. Kulturförvaltningen består av sex institutioner: Malmö Konsthall, Malmö Konstmuseum, Malmö Kulturskola, Malmö Museer, Stadsarkivet och Stadsbiblioteket. Enheterna Kulturstöd, Sommarscen Malmö och Kultur för barn och unga ingår i kulturkansliet som är den centrala administrationen för kulturförvaltningen. Här presenteras några av de större satsningar och utvecklingsfrågor som nämnden och förvaltningen arbetade med under Tillgänglighet Kulturnämnden har sedan flera år bedrivit ett systematiskt utvecklingsarbete för att öka Foto: Peter Westrup Illustration: Emma Erlandsson Kreatur Design KULTUR FÖR BARN OCH UNGA SOMMARSCEN MALMÖ MALMÖ KONSTMUSEUM MALMÖ KULTURSKOLA MALMÖ KULTURNÄMND KULTURDIREKTÖR MALMÖ STADSBIBLIOTEK MALMÖ SYMFONIORKESTER AB MALMÖ STADSARKIV Organisationsskiss över kulturnämnd och kulturförvaltning. MALMÖ MUSEER MALMÖ KONSTHALL KULTURKANSLI KULTURSTÖD MALMÖ STADSTEATER AB Ur föreställningen Krifs krafs hoho plask på Teater 23. tillgängligheten och vidga deltagandet i kulturinstitutionernas och det fria kultur livets verk samheter. Målsättningen har varit att skapa möjligheter för fler att delta i kul tur livet, både som publik och utöva re oav sett sociala, kulturella, ekonomiska förut sätt ningar eller funktionshinder. Under året har Stadsbiblioteket, Malmö Muse er och Malmö Konstmuseum utökat öppet - tiderna för att tillgängliggöra verksamheten för ännu fler malmöbor. Nya basutställningar ha invigts på både Malmö Museer och Malmö Konstmuseum vilket har bidragit till ett ökat intresse bland besökarna blev ett rekordår vad gäller antalet besök på museerna. Besöken ökade med 22 % till totalt Kulturförvaltningens institutioner har arbetat aktivt med brukarinvolvering och dialog i sitt strategiska förnyelsearbete genom att stimulera till ett mer aktivt deltagande i idéskapandet och genomförandet av kulturprocesser. Även arbetet med utvärdering och uppföljning av verksamheterna har forsatt att utvecklas. Malmö Museer har under året fortsatt sitt strategiska arbete i dialog med malmöborna. Inom Stadsbiblioteket påbörjades ett nytt projekt med uppdraget att hitta former för kontinuerlig dialog med malmöborna och sätt att involvera dem i bibliotekets fortsatta utveckling. Barn och unga Kulturförvaltningens satsning på barn och unga har fortsatt under Två exempel på det ta är invigningen av Balagan, Stadsbiblio te kets avdelning för 9-12 åringar, och planering en inför uppstarten av Malmö Kultur skolas El Sistema, där flickor och pojkar i Mal mö får en möjlighet att i sin närmiljö spela instrument och delta i en musikalisk gemenskap. Även övriga institutioner/verk- 8 Malmökult u r e n 2012 Kult u r n ä m n d o c h Kult u r f ö r v a lt n i n g 9

7 Foto: Jessica Blohmé Deltagare delar med sig av sina tankar och synpunkter via Bambuser på dialog #2 Kulturens roll för stadens hållbarhet, en del av arbetet med Kulturstrategi samheter har haft fokus på barn och unga under verksamhetsåret vilket inneburit att det riktade programutbudet till målgruppen har varit mycket stort. en grund för innehållet i nulägesanalys, vision och strategi som skapar förankring och uppmärksamhet inför det framtida ge nomförandet av strategin. Foto: Hanna Sjöberg Designområdet är starkt i Malmö med Form/ Design Center som en samlande mötes plats. Här finns en lång tradition med såväl nationella som internationella kontakter. Form/ Design Center ligger mitt i Malmö, mitt i Öresundsregionen, tillgängligt för såväl allmänhet som bransch och akademi. MINT-gruppen är ett kommungemensamt samrådsorgan i frågor som berör Malmö som en attraktiv upplevelsestad och destination för besökare. MINT-gruppen har gett kulturförvaltningen i uppdrag att tillsammans med arrangemangenheten på gatukontoret presentera en förstudie med en långsiktig handlingsplan för Design som profilområde för Malmö. Kommunfullmäktige gav i budget 2012 kulturnämnden ett uppdrag att utveckla kombi nerade Kultur- och naturbussar i syfte att göra det möjligt och enkelt för lärare att arbe ta med kultur och natur i sin undervisning. Och att ge alla stadens barn möjlighet till kultur- och naturupplevelser. Den nya Kultur- och naturbussen började gå under slutet av september 2012, och trots den korta säsongen har drygt barn och unga åkt med den. Intresset för kultur- och naturbussen har varit stort från förskola och skola. Malmö Museer har tillsammans med miljöförvaltningen fått medel ur EU:s regionala utvecklingsfond till utvecklandet av ett Science Center på Malmö Museer, en unik mötesplats med både levande djur, föremål och installationer. Genom satsningen vill Malmö Museer skapa engagemang och intresse för hållbarhet, naturvetenskap och teknik. Nya uppdrag och utveckling Arbetet med Kulturstrategi sattes igång på allvar i mars 2012 då en ansvarig kulturstrateg kom på plats. Kulturstrategin ska tydliggöra Malmö stads ambitioner på kulturområdet samt stödja och tydliggöra kulturnämndens prioriteringar i förhållande till övriga verksamheter inom Malmö stad. Strategin kommer också att fungera som förhandlingsunderlag för kommande kultursamverkansprocesser med regionen. Strategin tas fram med kulturlivet, malmöborna och staden som organisation. Under hösten genomfördes därför tre öppna dialoger med olika teman där totalt 320 personer deltog. De genomförda aktiviteterna 2012 är Kulturnämnden har under året beviljat medel till en ny biograf på Typografgatan/ Friisgatan. Stadsarkivet ska få nya lokaler i samma kvarter och vissa delar ska kunna samutnyttjas med biografverksamheten. Preliminärt väntas inflyttning i de nya lokalerna kunna ske vid halvårsskiftet Arbete med referensgrupper för biografens profil som Barnens biograf och som arrangemangs- och kvalitetsfilmbiograf har satts igång under Kultur för barn och unga (KBU) har under 2012 tagit över ansvaret för skolbioverksamheten från Framtidens Mötesplats AB (Biograf Spegeln) och arbetar med att utveckla en plan för att bedriva skolbio i samarbete med flera av Malmös filmaktörer. Kulturbussen hämtar upp barn utanför Mazettihuset. 10 M a l m ö k u lt u r e n 2012 K u lt u r n ä m n d o c h Kult u r f ö r v a lt n i n g 11

8 Under 2012 har förvaltningen påbörjat arbetet med jämställdhetsintegrering enligt Malmö stads utvecklingsplan och kommit en god bit på vägen. Förvaltningen har genomfört en inventering och sammanställning av könsuppdelad statistik inom verksamheten, en institution har påbörjat en jämställdhetsanalys och samtliga medarbetare har erbjudits kompetensutveckling. Områdesprogrammen är en femårig investering för att förbättra levnadsvillkoren, öka trygg heten och skapa fler jobb i de områ den i Malmö där välfärden är som lägst. Kom munstyrelsen tog beslut om Områdesprogrammen 2010 och involverar alla Malmös förvaltningar. Områdena som pro gram met berör är Herrgården, Holma/Kroks bäck, Seved, Lindängen och Segevång. Kulturförvaltningen har en aktiv roll i arbe tet med Områdesprogrammen. Ett syfte är att bidra till att kulturaktiviteter lockar män ni skor från hela Malmö till de fem områdena. Genom att tillsammans med respek tive Om rådesprogram utgå från behov, utmaning ar och möjligheter har ett antal kultur aktiviteter genomförts under 2012 med särskilt fokus på barn och unga. Fokus på lokaler Kulturförvaltningens lokaler har varit i fokus under året. En del har gällt planerade och långsiktiga projekt, bland dessa kan nämnas projekteringen av det nya Stadsarkivet på Bergsgatan och den nya biografen på Typografgatan/Friisgatan samt projekteringen av Akvariet på Malmö Museer. Det nya specialanpassade målerimagasinet har blivit färdigt och flytten av samlingarna har påbörjats. Malmö Konsthall har under året genomgått en större renovering för att klara dagens krav på utställningslokaler. Organisationsförändring inom kulturförvaltningen Under hösten 2012 upphörde institutionen Malmö Kulturstöd. De tre enhe terna Sommarscen Malmö, Kultur för barn och unga och Kulturstödet blev direkt underställda kulturdirektören i en större gemensam central organisation. Det tidigare rent ad mi nistrativa kulturkansliet fick därmed ett bre da re uppdrag. Ett syfte med organisationsförändringen har varit att effektivisera och utveckla det förvaltningsövergripande arbetet. I kapitlet presenteras statistiken för enheterna gemensamt. Kulturstödet Kulturstödet har till uppgift att fördela olika former av stöd till det fria kulturlivet i Malmö. Det fria kulturlivet omfattar fristående kulturorganisationer och konstnärliga utövare inom alla konstområden som är verksamma utanför kulturinstitutionerna. Under 2012 nåd de verksamheter och projekt med kulturstöd cirka besökare i Malmö. Därtill kommer studieförbundens omfattande verksamhet, som till stor del har kulturprofil. Den ordinarie budgeten för projektstöd utökades med 700 tkr, och anslaget för projekt i Folkets Park förstärktes med 250 tkr, riktat till projekt i samarbete med Re:Orient. Antalet projektansökningar har ökat generellt och många kulturorganisationer har sökt sig till Moriska Paviljongen och övriga spelplatser i Folkets Park för att genomföra projekt, inte minst under sommaren. På uppdrag av kulturnämnden påbörjade Kulturstödet ett arbete med genomlysning av stödprocesser och stödformer, som fortsätter Kulturstödet arbetade också fram särskilda Foto: Karin Lei Årets kulturprisceremoni för 2012 års vinnare Katja Geiger (Katja of Sweden) på Rådhuset. rikt linjer för stöd till projekt inom Områdesprogrammen, som antogs av kulturnämnden. 500 tkr fördelades under hösten Under 2012 avslutades den första tvååriga peri oden inom Fristadsprogrammet. Poeten och journalisten Naeimeh Doostdar Sanaye från Iran utsågs till ny fri stadsförfattare i sam råd med pro gram mets nationella och internationella nätv erk. Under den andra stipendieperioden har ansvaret för koordineringen övergått till Malmö stadsbibliotek. Kulturhändelser i urval Varietéteatern Barbès genomförde den andra delen av ett samarbete med Insite genom föreställningen Richard III och Teaterrepubliken fortsatte sin skärskådning av samhällets struktur med föreställningen Jimmie Åkesson & den utomeuropeiska invandringen. Scenkonst gruppen PotatoPotato genomförde flera projekt i Malmö och på turné, bland annat föreställningarna Historia A och Pi- Richard III, ett samarbete mellan Teater InSite och Varietéteatern Barbés. 12 M a l m ö k u lt u r e n 2012 K u lt u r n ä m n d o c h Kult u r f ö r v a lt n i n g 13

9 Foto: Peter Westrup Teater 23:s Legenden om Sally Jones belönades med Thalia-priset. Malmö Folkmusikförening deltog i vårens nationella Folk- och världsmusikgala som detta år genomfördes i Malmö, och de fick också pris som landets bästa arrangör. Bland nya musiksatsningar kan nämnas Klubb Krinolin, som vill nå en ny publik inom kammarmusik genom konserter i krogmiljö. Ljud lek fick stöd för att pröva interaktiva ljudkonstinstalruett för kannibaler. Statsteatern spelade under året en utomhusföreställning i Slottsträdgården. Teater 23 deltog i barnteaterbiennalen Bibu i Lund med Det började som en skakning (i samarbete med Varietéteatern Barbès) och belönades även med Thalia-priset för pro duktionen Legenden om Sally Jones, ett sam arbete med Memory Wax. Expressteatern och Obanteatern hade premiär på nya pro duktioner under året. Moomsteatern genom förde ett samarbete med Göteborgs stads teater, Jag vill få vara mamma, som spelades både i Göteborg och i Malmö. Dansstationens turnékompani fortsatte under året att spela Made in på flera platser utomlands och hade premiär på föreställningen Lövet, i samarbete med Månteatern i Lund. Dessutom arrangerades dansfestivalen Salto. Memory Wax visade föreställningen Trash på Bibu och hade premiär med en ny produktion Still Shivering. Koreografen Kham lane Halsackda (Rörelsen) genomförde projektet Yellow card. BUFF filmfestival ägde rum för 29:onde gången och Malmö stads barnfilmpris (nu med prissumman höjd till kr) gick till den svenska filmen Isdraken i regi av Martin Högdahl. MAFF (Malmö Arab filmfestival) arrangerades för andra gången, och arbetet med filmfestivalen Nordisk Panorama inletts inför festivalens genomförande i Malmö september Foto: Gabriel Flores Jair lationer i Folkets Park, vilket lockade både barn och vuxna. Många arrangörer inom det fria kulturlivet arbetar medvetet med ökad jämställdhet mellan män och kvinnor och under 2012 har initiativ som Ladyfest och Popkollo varit specifikt inriktade på att bryta de gängse mönstren. Arbetet med konstmanifestationen Malmö Nordic 2013 inleddes under året och ett antal gallerier och fria aktörer deltar aktivt, i samarbete med institutionerna. Performanceverket A Message of Peace from Sweden genomfördes utomhus i Folkets Park i december. Galleri Rostrum genomförde det kringresande konstprojektet Artbus och besökte ett flertal olika områden i Malmö och visade konst samt bjöd in till Gallerinatten. Smockadoll Förlag genomförde ett antal Språka-program på olika scener i Malmö varav flera på Babel medan förlaget Rámus avslutade sitt arbete med litteraturbaren Stanza på Inkonst. Författarcentrum Syd har genomfört ett antal olika litterära arrangemang i sin nya lokal Poeten på hörnet. Seriefrämjandet arrangerade i november seriebiennalen ALT COM för vuxna med temat No Borders. Biennalen innehöll utställningar, samtal, internationella gäster och en seriemarknad. Under 2012 firade romerna i Sverige 500-års jubileum, och för att manifestera det anordnade Romska ungdomsförbundet program på Moriska Paviljongen och Malmö Romska Idécenter arrangerade en minnesdag. Bland övriga romska projekt kan nämnas Ung domscentralen med programmet Barn i Fokus och produktion av en dokumentärfilm om romer i Sverige och Europa. Flera romska föreningar samarbetade kring höstens romska vecka med se mi narier, musik och dans. Både romska före ningar och enskilda romer deltog i arbetet med Malmö Museers nya romska utställning. Malmö stads fristadsförfattare Naeimeh Doostdar Sanaye deltog i samtalskvällen Här lever Iran. Arrangör: Smockadoll. 14 M a l m ö k u lt u r e n 2012 K u lt u r n ä m n d o c h Kult u r f ö r v a lt n i n g 15

10 Foto: Linda Kapusta Kulturstipendiaterna Övre raden fr v: Steve Grahn, Lisa Tagesson, Mika Forsling, Nadin Al khalidi, Marciej Kalymon. Nedre raden fr v: Loana Ibarra, Sara Granér, Caroline Karpinska, Linda Forsell, Elizabeth Thun, Hilde Selander, Lina Linde. Malmö stads kulturstipendier delades traditionsenligt ut i Rådhuset i maj. Stipendier för konstnärlig utveckling gick till filma ren Maciej Kalymon, transmediaproducenten Lina Linde, konstnärerna Elizabet Thun och Loana Ibarra, designern Lisa Tagesson, musikerna Nadin Al Khalidi, Mika Forsling och Caroline Karpinska, serietecknaren Sara Granér och regissören Linda Forsell. Stipendierna för värdefulla insatser tilldelades musikern Steve Grahn och producenten och projektledaren Hilde Selander. Kultur för barn och unga Kultur för barn och unga (KBU) arbetar för att alla barn och ungdomar i Malmö ska få möjlighet att ta del av ett brett och kvalitativt kulturutbud inom många olika konstformer. KBU:s främsta uppdrag är att väcka lust och nyfikenhet för olika konstformer hos Malmös alla barn och unga. Detta genom att erbjuda ett brett kulturutbud inom bildkonst, dans, teater, film, litteratur, musik samt cirkus. KBU erbjuder kostnadsfria kulturevenemang till Malmös samtliga förskolor och sko lor bestod KBU av fem verksamheter: Kulturförmedling, filmpedagogik, pedagogisk utlåning, Kul turbussarna samt Lagret. Verksamheter na bedrivs och utvecklas i samarbete med många olika aktörer inom Malmö stad, Regi on Skåne och ibland internationellt. Samarbetet med stadsdelarnas förskolor och skolor sker genom de så kallade kultursamordnarna och kulturombuden samt med hjälp av det digitala fördelningssystemet Kulturproceduren. Med hjälp av Kulturproceduren kan KBU hantera och följa eve- Foto: Roland Bengtsson ne mangen från fördelning till bokning, besöksstatistik och uppföljning. Fler och fler institutioner inom kulturförvaltningen och kulturbolag samarbetar med KBU för att för dela sitt utbud genom Kulturproceduren. Några av årets teaterföreställningar var Ska du ha stryk ditt jävla Pucko med efterföljande samtal, samt klassrumsföreställningen Did I Really. Bland konstprojekten kan nämnas Nu är det konst samt Färgkonstruktioner, det senare i samarbete med Malmö Konsthall. Inom musikområdet märks bland annat Jag känner mig blå, en uppsökande musikföreställning riktad till förskolan och inom litteraturområdet har femton högstadieklasser deltagit i kurser i kreativt skrivande med författarbesök av Mårten Melin. KBU utnämnde 2012 till Dansens år och satsade stort på Danslarm som nådde 20 sko lor i Malmö. Detta innebar att alla klassrum fick Teaterföreställningen Ska du ha stryk ditt jävla Pucko på Öresundsteatern. överraskan de besök av dansare som presenterade olika dansstilar och dagen avslutades med en gemensam skolgårdsföreställning. Den filmpedagogiska verksamheten arbetar med eget skapande av film för barn och unga. Filmpedagogerna har under året arbetat med workshops för förskola (3-5 år), samt grundskolans årskurs 5 och 8. Under hösten erbjöds också särskola och förberedelseklasser ett större antal workshops specialanpassade för målgruppen. Medföljande pedagoger fick fortbildning för att fortsätta arbetet i skolan med hjälp av animationsteknik som från och med nästa år lånas ut av KBU. Under året medverkade filmpedagogerna också i fem Skapande skola-projekt utöver det ordinarie utbudet. I dessa projekt har KBU kontrakterat flera filmare som samarbetat med tolv deltagande skolor i stadsdelarna Husie, Limhamn-Bunkeflo och Centrum. 16 M a l m ö k u lt u r e n 2012 K u lt u r n ä m n d o c h Kult u r f ö r v a lt n i n g 17

11 Foto: Rickard Grönkvist KBU har ett sinnenas bibliotek för Malmös förskolor, dagbarnvårdare, modersmålslärare och specialpedagoger. Här kan man låna pedagogiskt lekmaterial som språkpåsar, bildmaterial, spel och annat material som på olika sätt hjälper barnen i deras utveckling av språk och sinnen har den pedagogiska utlåningen ökat jämfört med föregående år. Det har också tillkommit en hel del nya låntagare i form av nya förskolor som behöver inspiration innan de själva köper in material. Dessutom har fler resurspedagoger och specialpedagoger besökt sinnenas bibliotek mer regelbundet. Utlån sker genom utlåningssystemet SELMA, som också används av Centrum för pedagogisk inspiration (CPI). Detta ger pedagogerna möjlighet att hålla sig uppdaterade om vad som finns att låna. La Meute, Pildammsteatern, Sommarscen Malmö. Tuttifruttihuset utvecklades i samarbete med designbyrån Kidding. Syftet var att skapa ett hus med berättarlek som tema, med målgrupp 3-5-åringar. Det skapades en ramberättelse och fem karaktärer, Fruttarna, som barnen kan identifiera sig med. Lagret genomförde under sommaren projektledarutbildning för unga entreprenörer. Från och med den 1 oktober 2012 finns Lagret inte längre som verksamhet hos KBU utan tillhör istället kulturförvaltningens utvecklingsenhet. Under året har KBU erbjudit malmöbarnen 99 olika produktioner. 82 produktioner planerades och fördelades inom ramen för kulturförmedling och filmpedagogik och 17 inom ramen för skolbiouppdraget. Totalt deltog barn och unga i aktiviteterna. Detta innebär bland annat att varje barn i förskolan har erbjudits minst en kulturupplevelse under det gångna året inom verksamheten för KBU. Sommarscen Malmö Sommarscen Malmö presenterar varje år scen- Foto: Rickard Grönkvist Hedvig Mollestad Trio, Hedmanska gården, Sommarscen Malmö. program utomhus för barn, unga och vuxna på 40 platser runtom i Malmö, alltid med fri entré. Sammanlagt ges upp till 200 föreställningar och konserter med allt från dans, film, musik och teater till olika genre överskridande scenkonstformer som ut manar. Under nio sommarveckor 2012 presenterade Sommarscen Malmö scenprogram utomhus för barn, unga och vuxna på 43 olika platser runtom i hela Malmö. Sammanlagt framfördes 197 av 202 planerade program (5 program fick ställas in på grund av väder och sjukdom) med allt från parkourshow i Rosengård Centrum, dramatik i Hyllies vattenpark och Colombiansk Cumbia på Pildammsteatern till film bland Kroksbäcksparkens kullar. Sommarscen Malmö hade besök under de 58 dagar då över 700 artister av olika slag presenterat sig för malmöborna och dess besökare. Enligt den kvantitativa undersökningen (genomförd av SKOP på uppdrag av Sommarscen Malmö) bland malmöborna, känner 2 av 3 malmöbor efter säsongen 2012 till Sommarscen Malmö. Av dem som hört talas om Sommarscen Malmö säger 9 av 10 att utbudet håller hög kvalitet. Kvalitetsbetyget ligger därmed kvar på samma höga nivå som tidigare år. Nya spelplatser för 2012 var RoCents parkering vid Rosengårds Centrum samt Stadsbibliotekets entré där Team JiYo inledde programmet med två parkour- och dansshower, Hamnparken där det visades film, Hyllie vatten park där det presenterades teater samt de ambulerande spelplatserna inom programkoncepten Musikslingan och Littera- Turen. En återupptagen plats var Ljudkullen vid Scaniaparken och platser som Sommar- 18 M a l m ö k u lt u r e n 2012 K u lt u r n ä m n d o c h Kult u r f ö r v a lt n i n g 19

12 scen Malmö återkom till och jobbade vidare för att etablera var till exempel Enskifteshagen, Vänskapsparken och Sibbarp. Flera nya samarbeten inleddes under 2012, bland annat Malmö Arab Film Festival, Urban Balkan Klubb, Teater Insite, Ryska Posten och scen konstkollektivet PotatoPotato. Fortsatta goda samarbeten har genomförts med Skånes Dans teater, Folkets Bio, Jazz i Malmö, Malmö Folk musikförening, Studio Belcanto, RGRA- Rörelsen Gatans Röst och Ansikte, Sveriges Ra dio och Malmö SymfoniOrkester. Med en helt ny utomhusmiljö kring Vattentornet i Hyllie som scenografi spelade Teater Insite och Varietéteatern Barbès den platsspecifika vandringsföreställningen Alla dessa hål i livet Recycled. Föreställningen presenterades i samarbete med Gatukontorets exploateringsarbete i Hyllie. Barn- och familjeprogrammet växte och fyra stora föreställningar på Pildammsteatern spelades för en barnpublik i form av Alla kan tralla allsång för barn med Katta och Mange och modern dans med hyllade Carrasco Dans Company. På turné befann sig bland andra malmögruppen Teater Foratt med sin trespråkiga föreställning Ja- LaDa, dans och musik för småbarn med rutinerade Minna Krook Dans och clown och mimik med Clownen Manne. Årets filmprogram utökades till det dubbla och bjöd på alltifrån iranskt drama i Vänskapsarken och animerad äventyrsfilm på Sevedsplan till subversiv dokumentär i Hamn parken. I nytt samarbete med Malmö Arab Filmfestival, en ny filmaktör i Malmö som bidragit till att stärka och bredda Malmö som filmstad, presenterades Cairo Exit, ett egyptiskt kärleksdrama som spelades in precis innan den arabiska revolutionen. Film visningen ägde rum i Sibbarp och fick exklusivt besök av Ahmed Bider, en av skåde spelaren i filmen och en stjärna inom arabiskspråkig film. Pildammsteatern och Hedmanska gården fylldes med historier från världens alla hörn, med bland andra hyllade Gregory Porter från USA som bjöd på jazz, soul och blues, algeriska Karima Nayt vars sånger handlar om kvinnors roll och ungdomar som söker lyckan i Europa, svenska popnoveller av Linnea Olsson och italienska renässansnoveller med Romeo & Julia Kören från Dramaten i Stockholm. Andra exempel ur årets musikaliska program på Pildammsteatern var cumbiadrottningen Toto La Momposina från Colombia, Theresa Andersson, Fatoumata Diawara, Cookies N Beans samt Södra Bergens Balalaikor och klubb- och gatudansfenomenet Shangaan Elec tro från Sydafrika. Sommarscen Malmö har, i enlighet med Mal - mö stads övergripande mål, fortsatt arbe ta målmedvetet med programmet ur ett jäm ställdhets perspek tiv. Resultatet efter säsongen visar att antal kvinn liga akter (majoritet kvinnor på scen eller kvinna som huvudartist) uppgick till 41 % och manliga motsvariga till 29 %. Res ten var jämställt på så sätt att lika många kvinnor som män tog plats på scen. Bland fil mer na som visades var 43 % av regissörerna kvinnor. Sommarscen Malmö har under 2012 års säsong även arbetat med interna mål vad gäller säker het och miljö. Samtliga av de cirka 30 tillfäll igt an ställda personalen under säsong har genomgått såväl evenemangssäkerhetsutbildning och grundläggande hjärt- och lung räddning. Det ta i ett samarbete med Kulturkraft Syd. Foto: Rickard Grönkvist Foto: Rickard Grönkvist Teater Insite och Varietéteatern Barbès, Hyllie vattenpark, Sommarscen Malmö. Carrasco Dance Company, Pildammsteatern, Sommarscen Malmö. 20 M a l m ö k u lt u r e n 2012 K u lt u r n ä m n d o c h Kult u r f ö r v a lt n i n g 21

13 Antalet anställda inom kulturförvaltningen Anställnings- Antal Omräknat Antal Omräknat form anställda till heltid anställda till heltid Tillsvidare ,512 Visstidsanställning 43 34, ,975 Totalt , ,487 Varav Kvinnor , ,756 Män , ,756 RESULTAT INSTITUTION Resultat 2011 Resultat 2012 i tkr i tkr Malmö Stadsbibliotek Malmö Kulturskola Malmö Museer inkl arkeologenheten Malmö Konstmuseum Malmö Konsthall Malmö Stadsarkiv Malmö Kulturstöd Kulturkansliet SUMMA Stödet till det fria kulturlivet Stöd (tkr) Verksamhetsstöd Projektstöd Ateljéstöd och stipendier Stöd till studieförbunden Regionalfinansierat stöd Specialdestinerade stöd Summa: Verksamhetsstatistik för Kulturstödet, Sommarscen Malmö och KBU Ekonomi (tkr) Kostnader Intäkter Kommunbidrag Verksamhet Kulturstödet¹ KBU, antal besök² Sommarscen Malmö, antal besök Sommarscen Malmö, antal aktiviteter ³ Kulturbussarna Resultat Resultat Diff RESULTATRÄKNING (tkr) % TOTALA INTÄKTER Lönekostnader PO-pålägg Övriga personalkostnader Totalt Personalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar TOTALA ÖVRIGA KOSTNADER NETTOKOSTNAD exklusive finansnetto Kommunbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader RESULTAT NETTOKOSTNAD ¹total publik på arrangemang inom fria kulturlivet med stöd (exklusive studieförbunden). ²totalt antal bokade besök (inklusive publika arrangemang, skapande aktiviteter, filmworkshops och verksamhet på Lagret). ³av 202 planerade arrangemang genomfördes ställdes in på grund av väder samt sjukdom bland artister. 4 totalt antal bokade platser. 22 M a l m ö k u lt u r e n 2012 K u lt u r n ä m n d o c h Kult u r f ö r v a lt n i n g 23

14 Foto: Helene Toresdotter Tauba Auerbach, Tetrachromate. 2 MalmöKonsthall 24 M a l m ö k u lt u r e n 2012 M a l m ö Kons t h a l l 25

15 Gerhard Nordströms och Francisco Goyas utställningar fortsatte in i det nya året. Gerhard Nordström mottog under året Malmö stads kulturpris. Utställningen med Goyas grafiska serie, Krigets fasor (Los Desastres de la Guerra), gjordes i samarbete med Norrköpings Konstmuseum. Foto: Helene Toresdotter Vårens utställningar bestod av den i New York verksamma konstnären Tauba Auerbachs Tetra chromat och en utställning av Alexander Gutke, som bor och verkar i Malmö. Tauba Auerbach har i sina senaste verk intresserat sig för ytan speciellt ytans form, dess topo logi och människans färgseende. Hon arbetar med både digital och äldre hantverksteknik. Ut ställningen producerades av Bergen Kunst hall och genomfördes i samarbete med WIELS Contemporary Art Centre, Bryssel. Alexander Gutke arbetar i en konceptuell och minimalistisk tradition. I sitt skapande använder han sig huvudsakligen av kameror, film- och diaprojektorer för att utforska rymd, ljus, skugga, mörker och tomrummets oändlighet. Under sommaren genomfördes konst projektet SHOW OFF i det offentliga rummet. Verk av sex internationellt verk sam ma konstnärer/konstnärsgrupper vi sa des på billboardtavlor runtom i Mal mö. Med ver kande konstnärer var Haris Epa mi nonda (Cypern), Meriç Al gün Ringborg (Turkiet/Sverige), Nevin Ala dağ (Tur kiet/tyskland), Olivia Plender (Eng land), Runo Lagomarsino (Sverige) och Superflex (Danmark). Foto: Lisa Anne Auerbach Foto: Malmö Konsthall Lisa Anne Auerbach, Freedom, Med Magnus Ólafsson. Foto: Leif Holmstrand MönsterMONSTER, projekt för förberedelseklasser. Gerhard Nordström, delar av sviten Sommaren Show Off, Rosengård Centrum. 26 M a l m ö k u lt u r e n 2012 M a l m ö Kons t h a l l 27

16 SHOW OFF var ett samarbete med Point Centre for Contemporary Art på Cypern, där utställningen även visades. Mike Nelsons utställning 408 ton ofullständig geometri öppnades i augusti. I detta nya verk skapat för Malmö Konsthall blev tusentals betongblock gjutna utanför konsthallen. Sedan de torkat bars de in och lades ut på golvet i ett geometriskt mönster. Nelson var intresserad av att göra processen transparent, att framhäva det som faktiskt fanns där: 408 ton ofullständig geometri inom Malmö Konsthalls arkitektur. I november öppnade Thea Djordjadze sin utställning our full. Thea Djordjadze arbetar rumsligt och platsspecifikt. Hon skapar skulp turer, organismer och obestämbara land skap spår och avtryck av något otids- enligt. Till sina installationer använder hon en rad olika material som gips, textil, trä med mera. Utställningen gick vidare till Kunst verein Lingen Kunsthalle, Tyskland, och till Mudam Luxembourg. Thea Djordjadze är född i Tbilisi, Georgien, och verksam i Berlin. Lisa Anne Auerbachs utställning Chicken Strikken öppnade samtidigt. Den bestod av 25 handstickade tröjor och bars av Malmö Konsthalls personal under hela ut ställningsperioden. Auerbach, bosatt i Los Angeles, stickar tröjor med ord, slogans och grafiska symboler som kommenterar samtiden på ett rättframt, satiriskt och politiskt sätt. Sticktekniken, som heter Hønse strik, uppfanns och namngavs i Dan mark på 70-talet. I samband med Malmö festivalen, som hade stickning som tema, bjöds Auerbach in att Foto: Andreas Larsson Foto: Malmö Konsthall Workshop på Malmöfestivalen. Miniträff med minstingen i 408 ton ofullständig geometri av Mike Nelson göra en in stal la tion på Konstgatan/Hamngatan. Delar av den visa des i Kreativa Hörnet. Under hösten presenterades en rad utställning ar med film i C-salen; Judith Hopf, Liz Magic Laser In Camera, CPH:DOX, Nathaniel Mellors Ourhouse och Pablo Pinjappel Fontenay-aux-Roses. Pedagogik och program Malmö Konsthall är en öppen och välkomnande institu tion med gratis dagliga visningar, barn visningar samt verkstads- och lovaktivi teter. Satsningar för att nå nya målgrupper inkluderar Miniträffar med minstingen, Mönsterhöst i samarbete ABF Malmö och KKV Gra- fik. Dessutom arrangerades work shop under Malmöfestiv alen, i sam band med billboardprojektet SHOW OFF (för ungdomar i Rosengård) och för skol lovs lediga ungdomar (i samarbete med Skå nes Dansteater och Malmö Kulturskola). Gratis skolvisningar och sex olika verk stads - projekt (i samarbete med Malmö Kul turskola och/eller Kultur för Barn och Unga) har erbjudits Malmö skolor och förskolor. Tre Skapande skola projekt har engagerat: ut ställningen De 231 huvudena i C-salen med Fosie stadsdelsförvaltning, Mitt Malmö när jag är 25 år med Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning som avslutades med en utställning i Hyllie Arena, samt Självporträtt för alla årskurs 1 och 2 i Södra 28 M a l m ö k u lt u r e n 2012 M a l m ö Kons t h a l l 29

17 innerstadens stadsdelsförvaltning. I Malmö Konsthalls workshops involveras ofta samtidskonstnärer från Malmö och regionen. Nya projekt är Konst som uttrycksmedel för unga personer med Alzheimers sjukdom (i samarbete med Club Cefalon och Minneskliniken Malmö, SUS) och MönsterMONSTER workshops för för be re delse klasser med fokus på språk och textil. MönsterMONSTER har genomförts med stöd från Region Skåne och kommer att resul tera i ett regionalt konstpedagogiskt paket för förberedelseklasser. Övrig programverksamhet inkluderar konstnärssamtal, konsertserien Krigets fasor (ensembler från Malmö högskola), Smak på Dans (samarbetspartner Danscentrum Syd & Arbetsförmedlingen Kultur/Media), konsert med Dirty Beaches (Music Doc & CPH:- DOX), filmvisningar (CPH:DOX) samt föreläsningar. Huset Malmö Konsthall är till stor del omringad av stängsel på grund av ombyggnaden av Tri angelområdet, som väntas vara slut förd under Bygget skapar problem för besökare att nå in sti tutionens entréer. Stadsfastigheter har under som maren slutfört renoveringen av ut ställ nings hallens tak men viss komplettering återstår. Foto: Andreas Larsson Foto: Mathias Söderlund Lisa Anne Auerbachs installation på Hamngatan. Verksamhetsstatistik Ekonomi (tkr) Kostnader Intäkter Kommunbidrag Verksamhet Antal besök Antal utställningar Antal guidade visningar Antal visningar för barn och unga Skapande skola-projekt för årskurs 5, SDF Limhamn-Bunkeflo. ¹varav 336 var offentliga, ingår även lärarvisningar och övriga visningar för vuxna 30 M a l m ö k u lt u r e n 2012 M a l m ö Kons t h a l l 31

18 Foto: Anna Gullmark Malmö Konstmuseum 3 MalmöKonstmuseum Utställningen Lars Lerin En viss mängd ljus. 32 M a l m ö k u lt u r e n 2012 M a l m ö Kons t h a l l 33

19 Utmanande och ange läget, underbart gränslöst och fritt. Så sammanfattade Malmö konstmuseums nya chef Cecilia Widenheim läget in om samtidskonsten då hon tillträdde tjän s ten 15 oktober Den tidigare chefen Göran Christenson gick i pension i juni efter 25 framgångsrika år som museichef vilket innebar att året 2012 på Malmö Konstmuseum utmärktes av chefsbyte samt förändringar och utmaningar. Foto: Anna Gullmark Malmö Konstmuseum bilder är hyllningar till kvinnan, som för honom var en sällsam hy brid av vision och verklighet. Under året visades också följande ut ställning ar och presentationer i museets projektrum: Samtida med Carl Fredrik Hill, Gunnar Norrman Gråtoner, Surrealism Imaginism Cobra. I december öppnade två utställningar. Fade to Black, där den malmöbaserade design duon Apokalyps Labotek bjöds in för att ge stalta en utställning med ett 50-tal ljus sta kar ur museets samling. Barbro Bäck ström i dialog med sju stipendiater. I den na utställning presenterades skulpturer av Bar bro Bäckström tillsammans med konst verk av de sju stipendiater efter Barbro Bäck ström ( ) som fram tills idag tagit emot Barbro och Holger Bäckströms stora stipendium. Foto: Matso Pamucina Malmö Konstmuseum Göran Christenson efter sitt avskedstal 10 juni Utställningar Året inleddes med separatutställningen Sophie Tottie White Lines, som öppnade i november Därefter följde tre sepa rat utställningar. Den första utställningen, Carl Fredrik Hill Maximus Pic tor, upp märksammade en av Sveriges mest fas ci ne ran de konstnärer som dog för 101 år sedan. Nästa utställning, Lars Lerin En viss mängd ljus, fick besökare att köa till museet. Lars Lerin, som räknas till Sveriges främsta akvarellmålare, har under 30 års tid sökt fånga det nordiska landskapet och ljuset i väldiga bilder. Sommarutställningen Max Walter Svanberg Mellan dröm och verklighet öppnade i juni för att fira hundraårsdagen av konstnärens födelse. Malmökonstnärens Renovering I september 2012 stängde konstmuseet utställ ningslokalen på tredje våningen i åtta må nader för renovering av innertaket samt all män uppfräschning av lokalen. Sam tidigt passade man på att renovera och öpp na upp intilliggande rum, som tidigare an vänts som magasin, vilket ger utökade ut ställningsmöjligheter. Internationella projekt och utställningssamarbeten Malmö Konstmuseum deltar sedan oktober 2012 i webbportalen Google Art Project där 62 konstverk ur samlingen presenteras med bilder och nyproducerade texter. Med Google Indoor Maps kan man även hitta rätt inne på museet. Utställningen Fade to Black. Ljusstakar från sex sekler gestaltade av Apokalyps Labotek. 34 M a l m ö k u lt u r e n 2012 M a l m ö Kons t m u s e u m 35

20 Foto: Andreas Rasmusson Malmö Konstmuseum Scenkostym av Max Walter Svanberg visad i utställningen Mellan dröm och verklighet, sommaren Utställningssamarbeten gjordes med Lunds Konsthall, slottet Hovdala utanför Hässleholm, Åbo Konstmuseum, Prins Eu gens Waldemarsudde i Stockholm samt Vandalorum, Värnamo. Förmedling Under 2012 drev Malmö Konstmuseum två projekt inom ramen för Skapande Skola. Se och Teckna med samtliga elever i årskurs 2 från stadsdelen Fosie, där eleverna fick teckna av skilda konstföremål i olika tekniker inne i museets permanenta utställning. Samt Konstdetektiverna letar på konstmuseet, där 24 visningar hölls med 15 elever per visning. Totalt deltog 360 elever i projektet. Till utställningar i konstgalleriet och den permanenta utställningen erbjöds olika peda gogiska program till skolan och andra intresserade grupper. I museets permanenta utställning, Från 1500 till Nu, lyftes under 2012 fram fem målningar ur museets ryska samling med nya texter. För att synliggöra konsten i våra magasin producerades Den dolda konsten, 10 korta filmer om konstnärer representerade i museets samling. Filmerna visades i ett av museets projektrum under sommaren Samlingen Tack vare generösa, privata donationer av mal mö bor till Malmö Konstmuseum kan muse et idag köpa in mest samtidskonst i Nor d en. Till museets samling förvärvades 2012; 50 konstverk, konsthantverk och konst industriföremål av 18 kvinnliga och 32 manliga konstnärer. Av dessa var 11 föremål gåvor till museet. Bland nyförvärven kan nämnas: videoverket Afghan Hound av Lili beth Cuenca Rasmussen, skulpturen Still, stand av Magnus Thierfelder och Foto: Ola Myrin Malmö Konstmuseum installationen Lazy Man s Guide to En lightment av Sofia Hultén. Ett årslångt flyttprojekt av museets sam ling påbörjades hösten 2012 då de nya kli mati serade konstmagasinen blev klara i kulturförvaltningens centralmagasin. De nya maga sinen innebär större tillgänglighet till sam lingen samt att museiförmålen bevaras säk rare och bättre. Tre projektanställda samt flera ur museets personal deltar i processen att inventera, fotografera och packa målning ar och konsthantverksföremål. Runt 600 konstverk flyttades av totalt cirka verk under årets tre sista månader. De mindre magasinen på tredje våningen töm des i samband med renoveringen av konst galle riet. Löpande har omvårdnad av föremålen skett framförallt i samband med utlån och flytten av samlingen från Slottsholmen till Tekniker Anders Lindsjö hänger upp en målning i museets magasin. nya magasin i kulturförvaltningens centralmagasin. Bland annat verk av Ernst Billgren, Annika Eriksson och Max Walter Svanberg. En större måleri teknisk undersökning samt röntgen av en av museets dyrgripar Alexander Roslins Självporträtt från 1790 har även slutförts under våren En hel reno vering genomfördes också av en av konst - museets största målningar, Porträtt av Karl XI:s familj, , av David Klöcker Ehren strahl, som visas i museets permanenta utställning Från 1500 till Nu. Renoveringen ge nom fördes med bidrag från Malmö Förskö nings- och Planteringsförening. Utlån ur museets samling till andra svenska och utländska konstinstitutioner är en viktig del för att göra museets samling mer tillgänglig. Museet har ett formellt lånestopp från och med den 1 april 2012 fram till 1 september 2013 på grund av flytten till nya 36 M a l m ö k u lt u r e n 2012 M a l m ö Kons t m u s e u m 37

21 magasin men några lån har ändå beslutats efter lånestoppet börjat gälla. Bland utlånen 2012 kan nämnas konstverk till Déjà vu på Åbo Konstmuseum, Carl Larsson på Konstmuseet Ateneum, Helsingfors, The Male Nude på Leopold Museum, Wien samt Nordic Art: The Modern Breakthrough på Groninger Museum, Holland. Andra utlån gick till konstbiennalerna i São Paulo, Brasilien och Rennes, Frankrike. Malmö Konstmuseum fortsatte under 2012 sitt arbete med att granska samlingen och museets verksamhet utifrån ett genus och mångfaldsperspektiv. Genom att ifrågasätta maktordningar inom konstvärlden kan jobbmöjligheter, status och stora pengar på verkas mot en större jämlikhet. Statistik togs fram från de senaste 12 åren till genus forskaren Anna Klerby för att sammanställa en gender budget analys som ska vara klar våren Stipendier Ett viktigt stöd till Malmös och Skånes konstnärer är de stipendier och bidrag som Mal mö Konstmuseum delar ut. Stipendier gör det möjligt för konstnärer att kunna för d jupa och utveckla sin konstnärliga verksam het. Under 2012 sökte 149 konst närer sti pendier och 62 konstnärer sökte bidrag delades totalt ut kro nor från de tre konststipendie- och bi drags fonder som Malmö Konstmuseum för valtar. Övrigt Sedan många år tillbaka framförs omtyckta kam marmusikkonserter i Skovgaardsalen i sam arbete med Musikhögskolan i Malmö. Under 2012 framfördes nio konserter med musik av både 150-årsjubilaren Debussy som skickliga kvinnliga tonsättare som till ex em pel Laura Netzel. Foto: Anna Sandberg-Falk Wanås utställningar Utställningen Barbro Bäckström i dialog. Foto: Andreas Nilsson Malmö Konstmuseum Verksamhetsstatistik Ekonomi (tkr) Kostnader Intäkter Kommunbidrag Verksamhet Malmö Konstmuseum presenterar 2012 års konststipendiater. Från vänster, Anika Schwarzlose, Danilo Stankovic, Ella Tillema, Kajsa Dahlberg, Zardasht Faraj och Andreas Johansson. Antal besök Antal tillfälliga utställningar Antal guidade visningar varav antal visningar för barn och unga Antal förvärvade konstverk Antal konstverk/föremål i samlingarna Antal deponerade/utlånade konstverk/föremål inventering pågår 38 M a l m ö k u lt u r e n 2012 M a l m ö Kons t m u s e u m 39

22 Foto: Jenny Leyman Animerad film, bild och form, dans, musikinstrument, sång, serieteckning och teater är Malmö Kulturskolas konstformer. 4 MalmöKulturskola 40 M a l m ö k u lt u r e n 2012 M a l m ö Kons t h a l l 41

23 Malmö Kulturskola erbjuder alla barn och unga mellan 7 19 år i Malmö möjlighet att utveckla sina talanger och uttrycka sig kreativt på friti den. Animerad film, bild och form, dans, musikinstrument, sång, serieteckning och teater är Malmö Kulturskolas konst former. Utöver lek tionerna kan alla som vill medverka i en sembler, or kes trar, körer, utställningar, föreställningar, konserter och andra kulturprojekt. El Sistema Under 2012 påbörjades arbetet och planeringen inför uppstarten av Malmö Kulturskolas El Sistema. I El Sistema-verksamheten får barn en möjlighet att i sin närmiljö spela instrument och delta i en musikalisk gemenskap. Kommunfullmäktige tog sommaren 2012 beslutet att öka Malmö Kultur skolas ram med 2 miljoner per år för El Sistema i Hyllie. En processledare har rekry terats under hösten, medan övriga lärare rekryteras under januari/februari Tvåornas Kör Kulturskolans verksamhet introduceras för Malmös alla ettor och tvåor genom PrövaPåverksamhet och Tvåornas Kör. Med PrövaPå får alla ettor möta och uppleva kultur på ett lek fullt sätt genom egenproducerade före ställningar och workshops. Med Tvåornas Kör sjunger alla tvåor gemensamt material och samlas sedan till storkonserter med barn från alla stadsdelar. Foto: Mia Widén Foto: Janny Leyman Dans- och teaterkurs på Malmö Kulturskola. Pappersfigurer tillverkade under serieteckningskurs. Under året har Tvåornas Kör för första gången körts i full skala och genomfört ett antal konsertkvällar på Moriska Paviljongen. Grand final för bar nen i Tvåornas Kör blev del tagandet i Mal mö festivalen framför Stora Scenen den 23 augusti. En fest med 800 barn. Festen upp märksammades i media och fick stort genomslag. Fortsatt utbyggnad av körverksamheten Jag bor i Malmö-kören är ett nytt samarbete med Spiritus Mundi som startat I kören medverkar barn från hela Malmö, och bland de skolor som finns med i samarbetet är Sofielundsskolan, Västra Skolan och Örtagårdsskolan. Pianofestival, Konserthuskonsert och säsongsavslutning Under januari månad 2012 arrangerades ett Pianomaraton på Palladium. Arrangör var en tonsättarförening som ville göra en mani fest a tion för det akustiska pianot. Elever och lärare från bland annat Musikhögskolan i Malmö och musik utbild ning en i Ingesund deltog, till sam mans med Malmö Kulturskolas elever. Kultur skolans elever, från de yngsta till de äldsta spelade, och tre av de mest avancerade elever hade se dan tidigare valts ut att framföra spe cial kom p o- nerade verk tillsammans med en pro fes sionell pianist. 42 M a l m ö k u lt u r e n 2012 M a l m ö Kult u r s k o l a 43

Utfallsprognos 1 2015

Utfallsprognos 1 2015 Utfallsprognos 1 2015 Kulturnämnden Foto: Johanna Rylander/Malmö Museer Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Uppföljning av ekonomin... 4 2.1 Prognos... 4 2.2 Investeringsram... 5 Kulturnämnden,

Läs mer

Förslag till fördelning av kulturnämndens kommunbidrag och investeringsram 2014

Förslag till fördelning av kulturnämndens kommunbidrag och investeringsram 2014 Kulturnämnden Förslag till fördelning av kulturnämndens kommunbidrag och investeringsram 2014 Förslag till hur kulturnämndens kommunbidrag och investeringsram för 2014 ska fördelas per institution. Fördelningen

Läs mer

VERKSAMHETSMÅTT DR2 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND

VERKSAMHETSMÅTT DR2 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND STADSBIBLIOTEKET Budget Budget Budget Utfall Utfall Utfall Prognos 2014 2014 2014 jan-aug jan-aug jan-aug 2014 Antal öppettimmar per vecka: Kvinnor Män Kvinnor Män Stadsbiblioteket

Läs mer

godkänna rapporten av utvecklingsprocessen för Kultur för barn och unga

godkänna rapporten av utvecklingsprocessen för Kultur för barn och unga Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (6) Datum 2014-08-27 Vår referens Hanna Sjöberg Enhetschef Kultur för barn och unga Hanna.sjoberg@malmo.se Tjänsteskrivelse Utvecklingsprocess Kultur för barn och unga

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Kommunbidragsfördelning Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta

Tjänsteskrivelse. Kommunbidragsfördelning Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (4) Datum 2015-10-05 Vår referens Anne Mattsson Ekonomichef Anne.mattsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Kommunbidragsfördelning 2016 Sammanfattning Kommunfullmäktige har i

Läs mer

Mål Kulturstrategin ska:

Mål Kulturstrategin ska: Mål Kulturstrategin ska: utgöra en långsiktig kulturpolitisk plattform tas fram i samråd med kulturlivet, malmöborna och staden som organisation, det vill säga lyssnas av och förankras brett; processen

Läs mer

Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset

Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset Sida 1 (5) 2016-05-09 Handläggare Susanne Lundström 08-508 033 60 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset Förvaltningens förslag till beslut Stadsdelsnämnden beslutar

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Skolbioplan. 2013-05-07 Vår referens. Malena Sandgren Enhetschef KBU KN-KFÖ-2013-01205

Tjänsteskrivelse. Förslag till Skolbioplan. 2013-05-07 Vår referens. Malena Sandgren Enhetschef KBU KN-KFÖ-2013-01205 Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (1) Datum 2013-05-07 Vår referens Malena Sandgren Enhetschef KBU Tjänsteskrivelse Förslag till Skolbioplan KN-KFÖ-2013-01205 Sammanfattning Kulturförvaltningen inrättar

Läs mer

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18 PM Sida 1 (5) 2017-11-16 Skapande skola för läsåret 17/18 Den här informationen riktar sig endast till pedagoger inom Stockholms stads kommunala grundskolor samt kulturaktörer som samverkar med dessa.

Läs mer

VERKSAMHETSMÅTT DR1 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND

VERKSAMHETSMÅTT DR1 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND KULTURNÄMND STADSBIBLIOTEKET Budget Budget Budget Utfall Utfall Utfall Prognos 2014 2014 2014 Jan-april Jan-april Jan-april 2014 Antal öppettimmar per vecka: Kvinnor Män Kvinnor Män Stadsbiblioteket 66,5

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av jag bor i Malmö

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av jag bor i Malmö Malmö stad Kulturförvaltning 1 (7) Datum 2014-10-21 Vår referens Genti Cifliku Projektledare genti.cifliku@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av jag bor i Malmö KN-2014-2396 Sammanfattning Kulturförvaltningens

Läs mer

Kulturstrategi för Finspångs kommun

Kulturstrategi för Finspångs kommun Kulturstrategi för Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-01-29 11 Kulturstrategi Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats:

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Kulturkartan. Läsåret 16 / 17. Kultur i förskola & skola

Kulturkartan. Läsåret 16 / 17. Kultur i förskola & skola Kulturkartan Läsåret 16 / 17 Kultur i förskola & skola MALMÖS BARN HAR RÄTT TILL ALLA SPRÅK ÄVEN DE ESTETISKA Malmö har ett rikt kulturliv och en stor del riktar sig till barn. Konst och kultur är lustfyllt

Läs mer

VISION, HUVUDMÅL, LEDSTJÄRNOR OCH VERKSAMHETSIDÉ för Kulturen i Malmö

VISION, HUVUDMÅL, LEDSTJÄRNOR OCH VERKSAMHETSIDÉ för Kulturen i Malmö VISION, HUVUDMÅL, LEDSTJÄRNOR OCH VERKSAMHETSIDÉ för Kulturen i Malmö Malmö kulturnämnds uppdrag är att företräda och ha det samlade ansvaret för kommunens kulturverksamhet, främja samordning och utveckling

Läs mer

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti.

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti. Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans och gemenskap. Kultur skapar förutsättningar för både eftertanke

Läs mer

Ökat stöd till det fria kulturlivet

Ökat stöd till det fria kulturlivet Kulturförvaltningen Kulturstrategiska staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2015-02-11 Handläggare Monica Christensen Luotsinen Birgitta Granbacka Niclas Lindblad Nadja Åhlström Till Kulturnämnden 2015-02-17

Läs mer

Biblioteket verkar i olika sammanhang och ska vara en klok, spännande och intressant samarbetspartner både i närområdet och utanför.

Biblioteket verkar i olika sammanhang och ska vara en klok, spännande och intressant samarbetspartner både i närområdet och utanför. 1 Inledning 1.1 VISION, VÄRDEGRUND OCH VERKSAMHETSIDÉ Lindängenbiblioteket ska vara en attraktiv mötesplats som tidigt bygger relationer med närområdets medborgare och stödjer dessa till lärande, utveckling

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Fördelning av kultur- och utvecklingsstöd till det fria kulturlivet från 2013

Fördelning av kultur- och utvecklingsstöd till det fria kulturlivet från 2013 KULTURFÖRVALTNINGEN KULTURSTRATEGISKA ST ABEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2012-10-29 Handläggare: Monica Christensen Luotsinen Nadja Åhlström Kerstin Gustafsson Robert Brodén Christoffer Reichenberg Andersson

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun 2014-2015 Kulturgarantin för Vimmerby kommun I Vimmerby kommun

Läs mer

Datum Dnr Omdisponeringar inom ramen för budget 2014

Datum Dnr Omdisponeringar inom ramen för budget 2014 Kulturnämnden Vesna Weber Ekonomicontroller 040-675 37 33 Vesna.Weber@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-11-28 Dnr 1302588 1 (5) Kulturnämnden Omdisponeringar inom ramen för budget 2014 Ordförandens förslag

Läs mer

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Handlingsplan för kulturen Kulturplan

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Handlingsplan för kulturen Kulturplan Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Handlingsplan för kulturen 2015-2016 Kulturplan 2013-2014 - 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen

Läs mer

SKAPANDE SKOLA 2015-16

SKAPANDE SKOLA 2015-16 2015-16 Nu finns möjlighet att under läsåret 15-16 göra Skapande skola-projekt på Din skola. Falkenbergs kommun har av Kulturrådet beviljats medel för att genomföra konstnärliga projekt för årskurs F-9

Läs mer

diagrambilaga skapande skola

diagrambilaga skapande skola diagrambilaga skapande skola Del 1 Här presenteras resultaten från sammanställningen av redovisningar. 1. Deltagande barn elever per år, antal År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 0 10 000 20 000 30 000 40 000

Läs mer

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Regionteater Väst, 2015-2017

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Regionteater Väst, 2015-2017 1 (11) Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Regionteater Väst, 2015-2017 Beslutat av Västra Götalandsregionens kulturnämnd 23 oktober 2014, dnr. KUN 175-2014. Postadress: Besöksadress: Telefon: Webbplats:

Läs mer

Kulturgaranti. för barn och unga

Kulturgaranti. för barn och unga Kulturgaranti för barn och unga Kulturplan för barn och unga I Varbergs kommun samarbetar skolor, förskolor och kulturverksamheter för att göra kultur till en del av barnens vardag. Vi ser kultur som en

Läs mer

Alla barn och ungdomar i Skövde kommun skall ges möjlighet att ta del av och själva delta i kulturella sammanhang.

Alla barn och ungdomar i Skövde kommun skall ges möjlighet att ta del av och själva delta i kulturella sammanhang. Ur Skövde kommuns Kulturpolitiska vision: Alla medborgare oavsett kön, ålder och etnicitet har möjlighet att utöva och uppleva mångsidig kultur Alla barn och ungdomar i Skövde kommun skall ges möjlighet

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Handlingsplan avseende Skapande skola år i Gislaveds kommun

Handlingsplan avseende Skapande skola år i Gislaveds kommun 2014-01-31 1 [5] Handlingsplan avseende Skapande skola år 2014-2015 i Gislaveds kommun Gislaveds kommuns handlingsplan har sin utgångspunkt i läroplanen och barnoch utbildningsförvaltningens strategi,

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015 1(7) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

DINKYTOWN. en kreativ fristad

DINKYTOWN. en kreativ fristad DINKYTOWN en kreativ fristad Dinkytown är en nyskapande och konstöverskridande samlingsplats där musik, poesi, konst och foto möts på en och samma plats för att framföras och visas i en gemytlig atmosfär

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Alingsås kommun

Kulturplan för barn och unga i Alingsås kommun Datum: 16-01-20 Till Kultur- och Fritidsnämnden Handläggare: Birgitta Westergren Lenken Direktnr: 0322 616 364 Beteckning: Uppdaterad Kulturplan för barn och unga 2016-01-20 Kulturplan för barn och unga

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2016

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2016 1(5) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

Bestämmelser för kulturstöd i Malmö

Bestämmelser för kulturstöd i Malmö Senast reviderade av Malmö kulturnämnd 2014-03-26 Bestämmelser för kulturstöd i Malmö Målsättning Malmö kulturnämnd ska genom att stödja det utominstitutionella kulturlivet möjliggöra kultur- och bildningsverksamhet

Läs mer

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga. Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm remissvar

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga. Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm remissvar ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING FÖRSKOLA OCH FRITID TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2008-11-19 Handläggare: Agneta Stenborg Telefon: 076-12 90 199 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Kultur

Läs mer

Program för kultur - barn och unga i Vara kommun

Program för kultur - barn och unga i Vara kommun Program för kultur - barn och unga i Vara kommun Kulturplan för Vara kommun 2017-2021 Bilaga 1 Antagen av kommunfullmäktige 2017-02-27 8 unga i Vara kommun Sidan 1 Innehållsförteckning Inriktningsmål...

Läs mer

NY MUSIK GÖTEBORG våren 2016

NY MUSIK GÖTEBORG våren 2016 NY MUSIK GÖTEBORG våren 2016 NY MUSIK GÖTEBORG - våren 2016 Sedan hösten 2014 har vi, ett antal arrangörer av ny musik i Göteborg, träffats för att diskutera hur vi tillsammans kan arbeta för att sprida

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos 1, fastställa kulturnämndens utfallsprognos 1, 2014, enligt förslag i ärendet Vår referens

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos 1, fastställa kulturnämndens utfallsprognos 1, 2014, enligt förslag i ärendet Vår referens Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (1) Datum 2014-03-26 Vår referens Anne Mattsson Ekonomichef Anne Mattsson Tjänsteskrivelse Utfallsprognos 1, 2014 KN-KFÖ-2014-01059 Sammanfattning Kulturnämndens prognos

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Kulturprogram för barn och ungdom Kulturprogram för barn och ungdom 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 16 oktober 2003 Reviderad den:

Läs mer

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft.

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Länskulturen en del av Regionförbundet Jämtlands län Egna verksamheter Estrad Norr Scenkonstinstitution för musik, teater, musikteater, dans Filmpool Jämtland

Läs mer

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 dansfunk [dansfunk ] s. -en -er förk. av dans & funktionsnedsättningar KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 Skånes Dansteater har sedan

Läs mer

Tre frågor till partidistrikten Stockholms län om Kultursamverkansmodellen.

Tre frågor till partidistrikten Stockholms län om Kultursamverkansmodellen. Tre frågor till partidistrikten Stockholms län om Kultursamverkansmodellen. 1. Hur avser ert parti att driva frågan om att implementera kultursamverkansmodellen i Huvudstadsregionen, i vår gemensamma Stockholmsregion?

Läs mer

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Vision, mål, inriktning, prioriteringar och handlingsplan för att Spela samman! Visionen Spela samman! Vår vision för vår verksamhet är att den ska bidra till

Läs mer

Film och rörlig bild

Film och rörlig bild Film och rörlig bild UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

HANDLINGSPLAN SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2016/17

HANDLINGSPLAN SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2016/17 1 HANDLINGSPLAN SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2016/17 Organisation kring Skapande skola Skolledning och Kultur på kommunen fastställer tillsammans riktlinjer för skapande skola. Arbetet är förankrat hos rektorerna

Läs mer

plan modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Barnkulturplan för Svenljunga kommun ... Beslutat av: Kommunfullmäktige

plan modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Barnkulturplan för Svenljunga kommun ... Beslutat av: Kommunfullmäktige plan modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2016-09-12 119 Ansvarig: Kulturchef Revideras: Vid behov Följas

Läs mer

Återrapport kulturförvaltningens arbete med områdesprogrammen

Återrapport kulturförvaltningens arbete med områdesprogrammen Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (6) Datum 2014-01-29 Vår referens Dick Fredholm Kommunikationschef Dick.fredholm@malmo.se Tjänsteskrivelse Återrapport kulturförvaltningens arbete med områdesprogrammen

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Politiskt måldokument Kulturnämnden

Politiskt måldokument Kulturnämnden Politiskt måldokument Kulturnämnden Bakgrund Kulturnämnden tillsatte 2011 03 01 en arbetsgrupp för att arbeta fram nya mål för Kulturnämnden i Karlskrona. Gruppen bestod av Sophia Ahlin (m) (Sammankallande),

Läs mer

SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2016/17:

SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2016/17: SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2016/17: That s revolting (åk 8 & 9) RESPEKT - att se sig själv & andra genom mim (åk 4-6) Att Mima Hösten (förskolan & åk F) Kroppens fantasi (åk 2-6) Did I Really? (åk 4-6) Hej!

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

UPPROP FÖR DEN FRIA SCENKONSTEN

UPPROP FÖR DEN FRIA SCENKONSTEN UPPROP FÖR DEN FRIA SCENKONSTEN DEN FRIA SCENKONSTEN ÄR HOTAD Det svenska samhället står idag inför stora utmaningar. Konsten och kulturen erbjuder en arena för dialog och fördjupade samtal som kan bidra

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kulturprojekt i Utsikter

Kulturprojekt i Utsikter Kulturprojekt i Utsikter Inledning Sedan 2009 har Utsikter bedrivit kulturprojekt på sju skolor i Helsingborg och Landskrona. Genom ett nära samarbete med städernas kulturinstitutioner har skolorna implementerat

Läs mer

KULTUR OCH FRITIDSPOLITISKT PROGRAM 2006

KULTUR OCH FRITIDSPOLITISKT PROGRAM 2006 INLEDNING Fri tid är den tid, då du själv väljer vad du vill göra. Föreningslivet i Malmö - vid sidan av våra stora Kulturinstitutioner och det fria kultur- och idrottslivet - har mycket att erbjuda medborgarna.

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Konstepidemin utökar!

Konstepidemin utökar! Konstepidemin utökar! Konstepidemin i Göteborg har nu existerat i 20 år. Förutom att vara en arbetsplats för 100-talet konstnärer som verkar lokalt, regionalt, nationellt och internationellt, drivs också

Läs mer

Handlingsplan Skapande skola Borås Stad

Handlingsplan Skapande skola Borås Stad Handlingsplan Skapande skola Borås Stad Barn har rätt till alla sina språk- även sina estetiska. Barn och unga ska ha lika möjligheter att uppleva ett rikt utbud av professionellt utövad kultur och själva

Läs mer

Kvinna 21 år. Kvinna 17 år. Kvinna, 44 år

Kvinna 21 år. Kvinna 17 år. Kvinna, 44 år Skälet till att jag gillar teater är väl att jag alltid har haft livlig fantasi. Eller, det är vad folk säger. Och då har väl jag känt att teater har varit lite som en verklighetsflykt när jag har haft

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK

PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK BAKGRUND År 2009 köpte Emmaboda kommun de omfattande glassamlingarna från Boda Glasbruk, Kosta Glasbruk samt Åfors Glasbruk, och i juni 2011 invigdes The Glass Factory

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

AVRAPPORTERING NU! BLEKINGE DANSFESTIVAL 2013

AVRAPPORTERING NU! BLEKINGE DANSFESTIVAL 2013 AVRAPPORTERING NU! BLEKINGE DANSFESTIVAL 2013 Blekinges första (oss veterligen) dansfestival gick av stapeln den 16 22 september 2013. Det var ett omtumlande, spännande och överraskande event för både

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs skolor och barnomsorg?

Varför kultur i Falkenbergs skolor och barnomsorg? Tjänsteskrivelse Datum 2010-06-23 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Producenten Administratör eller konstnär?

Producenten Administratör eller konstnär? Producenten Administratör eller konstnär? En rapport av Gustav Åvik Kulturverkstan KV08 Maj 2010 Bakgrund En fråga har snurrat runt i mitt huvud sen jag började Kulturverkstan, vill jag arbeta som teaterproducent?

Läs mer

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga UPPLEVELSEN ÄR DIN Om att se dans tillsammans med barn och unga Den här foldern vänder sig till dig som vill uppleva dansföreställningar tillsammans med barn och unga. Du kanske är lärare, leder en studiecirkel

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2017

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2017 1(6) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

Verksamhetsplan för Kulturnämnden

Verksamhetsplan för Kulturnämnden Verksamhetsplan 1 (8) Datum 2014-09-01 KN Dnr. 2014/74 Verksamhetsplan för Kulturnämnden Inledning Kulturnämndens uppdrag är att driva kommunens stora kulturinstitutioner som Biblioteken, Kulturskolan,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ESKILSTUNA KONSTMUSEUM

VÄLKOMMEN TILL ESKILSTUNA KONSTMUSEUM VÄLKOMMEN TILL ESKILSTUNA KONSTMUSEUM Denna handledning är framtagen med förhoppning att ge pedagogiska ingångar till våra tillfälliga utställningar. Handledningen finns tillgänglig på eskilstuna.se/konstmuseet

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Projektfinal 21-27 november 2015

Projektfinal 21-27 november 2015 Projektfinal 21-27 november 2015 Projektet Olika avtryck har genomförts i Arvika, Eda och Årjäng under åren 2013-2015. Arvsfonden har finansierat projektet och de samverkande organisationerna har varit

Läs mer

FÖRSLAG TILL NYA REGLER OCH VILLKOR FÖR KULTURBIDRAG INOM REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

FÖRSLAG TILL NYA REGLER OCH VILLKOR FÖR KULTURBIDRAG INOM REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN av dokumentet FÖRSLAG TILL NYA REGLER OCH VILLKOR FÖR KULTURBIDRAG INOM REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN VERSION: 1 BESLUTSINSTANS: REGIONFULLMÄKTIGE 2(9) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av

Läs mer

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret Politisk styrgrupp Malmö Live Projektorganisation Projektledning Stadskontoret Operativ projektgrupp Projektledare: Anders Hultgren, Serviceförvaltn. Mikael Derving - MSO Teknik Meta Alm - MSO Programplanering

Läs mer

Barn- och ungdomskulturplan för Gullspångs kommun 2010-2015

Barn- och ungdomskulturplan för Gullspångs kommun 2010-2015 Barn- och ungdomskulturplan för Gullspångs kommun 2010-2015 Barn- och ungdomskulturplan Gullspångs kommun Gullspångs kommun har reviderat sin barn- och ungdomskulturplan och den nya planen sträcker sig

Läs mer

Skarpnäcks Kulturhus 30 år 4-6 december!

Skarpnäcks Kulturhus 30 år 4-6 december! Skarpnäcks Kulturhus 30 år 4-6 december! CLEO EN AV SVERIGES FRÄMSTA RAPPARE UPPTRÄDER NÄKTERGALNINGARNA MARKNAD KULTURKVÄLL CHORUS STOCKHOLMIA SCREENTRYCK MUSIKWORKSHOPS UTSTÄLLNING FRAMTIDENS SKARPNÄCKS

Läs mer

FÖRENINGEN POPKOLLO GÖTEBORGs VERKSAMHETSPLAN 2016-2018. Mål

FÖRENINGEN POPKOLLO GÖTEBORGs VERKSAMHETSPLAN 2016-2018. Mål FÖRENINGEN POPKOLLO GÖTEBORGs VERKSAMHETSPLAN 2016-2018 Popkollo Göteborg är en förening som bedriver musikverksamhet för tjejer/transpersoner. Vi är en del i den rikstäckande organisationen Popkollo,

Läs mer

Kulturpoli skt program för Gävle Kommun

Kulturpoli skt program för Gävle Kommun Kulturpoli skt program för Gävle Kommun Kulturell Allemansrä Kultur är, och ska vara, en allmän rättighet, en naturlig del i vardagen för alla. Kultur skapas där människor möts kultur skapar möten mellan

Läs mer

Kultur för en hållbar stadsutveckling

Kultur för en hållbar stadsutveckling Kultur för en hållbar stadsutveckling Barcelona, New York, London Folk vill inte pendla längre de vill vara fria, de vill cykla Ett bra urbant liv i en levande stad? Bra kollektivtrafik Bra samhällsservice

Läs mer

Remissvar på Motion (2013:71) av Mats Berglund m.fl. om en ambulerande världskulturfestival i stadens yttre stadsdelar

Remissvar på Motion (2013:71) av Mats Berglund m.fl. om en ambulerande världskulturfestival i stadens yttre stadsdelar Kulturförvaltningen Kulturstrategiska staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-01-21 Handläggare Monica Christensen Loutsinen Telefon: 08-508 31921 Till Kulturnämnden 2014-02-04 Nr 7 Remissvar på Motion

Läs mer

- 1 - Projektbeskrivning Delade fioler. Sammanfattning

- 1 - Projektbeskrivning Delade fioler. Sammanfattning - 1 - Sammanfattning Ett samarbete mellan tonsättare, kultur- och musikskolor och professionella musiker. Ny musik komponeras och framförs av elever och proffs tillsammans. Delade fioler är en fristående

Läs mer

Arvika läser Tove Jansson

Arvika läser Tove Jansson Projektbeskrivning Arvika läser Tove Jansson Syfte Projektet "Arvika läser Tove Jansson" avser att lyfta fram skönlitteraturen på olika sätt, med olika aktörer i Arvika kommun, och visa på att litteratur

Läs mer

Tjänsteskrivelse Samarbetsavtal med teaterförening

Tjänsteskrivelse Samarbetsavtal med teaterförening VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KULTURFÖRVALTNING 2013-02-13 DNR KN 2013.004 ANDERS DAHLGREN SID 1/2 ENHETSCHEF KULTUR 08-587 853 65 ANDERS.DAHLGREN@VALLENTUNA.SE KULTURNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Samarbetsavtal

Läs mer

Vår åsikt om den övergripande prioriteringen av dans och konst.

Vår åsikt om den övergripande prioriteringen av dans och konst. Vår åsikt om den övergripande prioriteringen av dans och konst. Grupp 1 Det är bra att det läggs vikt på dans och konst, men det flesta ungdomar vill ha mer musiksatsningar. Konst och dans är förmodligen

Läs mer

SAMRÅD OM: FÖRSLAG TILL KULTURSTÖD

SAMRÅD OM: FÖRSLAG TILL KULTURSTÖD K KULTURFÖRVALTNINGEN KULTURSTRATEGISKA AVDELNINGEN FÖRSLAG SID 1 (14) 2011-08-30 SAMRÅD OM: FÖRSLAG TILL KULTURSTÖD INLEDNING Detta dokument är kulturförvaltningens förslag till system för kulturstöd.

Läs mer

Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2015 Q2

Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2015 Q2 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2015 Q2 Genomförd av CMA Research AB Maj 2015 Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2015 Q2, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta

Läs mer

Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET

Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET Välkommen till Norrköpings kommunala förskola I Norrköpings förskolor är alla välkomna. Alla barn har rätt att möta en likvärdig förskola

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

NÖJESPARKEN PROJEKTBESKRIVNING FÖR ÄLDREOMSORG. Martin Ellborg Anna Lahmer. Peder Nabo

NÖJESPARKEN PROJEKTBESKRIVNING FÖR ÄLDREOMSORG. Martin Ellborg Anna Lahmer. Peder Nabo NÖJESPARKEN PROJEKTBESKRIVNING FÖR ÄLDREOMSORG Martin Ellborg Anna Lahmer Peder Nabo BAKGRUND Med utgångspunkt i en modell som sedan 2007 med stor framgång spelats runt om i Skåne, presenterar Byteatern

Läs mer

KULTURPLAN. Bibliotek Allmänkultur - Kulturarv

KULTURPLAN. Bibliotek Allmänkultur - Kulturarv KULTURPLAN Bibliotek Allmänkultur - Kulturarv 2011 FÖRORD Kulturen är näring för själen. Kulturen ger oss medel att lära känna oss själva, växa, utvecklas, förändra, öppnar våra sinnen, ger nya perspektiv

Läs mer

Barn- och ungdomsbokslut 2015 Kulturnämnden

Barn- och ungdomsbokslut 2015 Kulturnämnden Barn- och ungdomsbokslut 2015 Kulturnämnden Kulturnämnden Kulturnämnden ska i sin verksamhet prioritera barn och ungdomar. Flera av nämndens verksamheter riktar sig direkt till barn och ungdomar, medan

Läs mer

ESTETISKA LÄROPROCESSER & SKAPANDE SKOLA 2015 KULTURSKOLAN

ESTETISKA LÄROPROCESSER & SKAPANDE SKOLA 2015 KULTURSKOLAN ESTETISKA LÄROPROCESSER & SKAPANDE SKOLA 2015 KULTURSKOLAN DANDERYDS KULTURSKOLA Noragårdsvägen 27, 182 34 DANDERYD 08-568 910 96 kulturskolan@danderyd.se www.danderyd.se/kulturskolan 1 Äntligen! Musik

Läs mer

Kultur- och fritidsförvaltningen Simrishamns kommun. Bibliotekets verksamhetsplan 2016. Analys och årsberättelse

Kultur- och fritidsförvaltningen Simrishamns kommun. Bibliotekets verksamhetsplan 2016. Analys och årsberättelse Kultur- och fritidsförvaltningen Simrishamns kommun Bibliotekets verksamhetsplan 2016 Analys och årsberättelse Årsberättelse Förutsättningar för en mobil biblioteksverksamhet i Simrishamns kommun utreddes

Läs mer

Projekt. Aktivitetsprogram september - november 2017

Projekt. Aktivitetsprogram september - november 2017 Projekt Delaktig Kultur Aktivitetsprogram september - november 2017 Aktivitet Nu är det dags för kultur! I projektet Delaktig Kultur arrangerar vi kulturaktiviteter som ökar förutsättningarna för delaktighet

Läs mer