E-förvärv Folkbibliotek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E-förvärv 2013. Folkbibliotek"

Transkript

1 E-förvärv 2013 Folkbibliotek

2 Omslagsbild Stockholms stadsbibliotek, Kulturhuset, foto C Ranemo E-förvärv 2013 Publikationen kan kopieras fritt och citeras. Vid citering uppge källan. Dnr: 232-KB Ansvarig utgivare: Kungliga biblioteket Förfrågningar: Cecilia Ranemo, KB, tel. +46 (0) eller Anna Lundén, KB, tel. +46 (0) Kungliga biblioteket, Box 5039, Stockholm, Swden, e-post: webb: blogg: 2

3 E-förvärv 2013 Sammanfattning Örebro Stadsbibliotek, foto C Ranemo Folkbiblioteken i Sverige har besvarat en enkät om sin tillgång till e-resurser och kostnaderna för dessa. Tre fjärdedelar av alla folkbibliotek besvarade enkäten. I genomsnitt har folkbiblioteken i Sverige tillgång till 9,6 licenser på e-resurser (t.ex. databaser, e-tidskrifter och e-böcker). De betalar i genomsnitt 167 tusen kronor årligen för dessa. Uppskattningsvis är hälften av kostnaderna för e-resurser nedladdning av e-böcker. Uppskattningsvis har folkbiblioteken tillsammans närmare e-resurslicenser uppdelat på ett femtiotal olika produkter från närmare ett trettiotal leverantörer. Tillsammans betalar folkbiblioteken omkring 43 miljoner kronor för dessa e-resurser, vilket, skattat, utgör 10 procent av deras totala budget för medier. Resultat på läns- och kommunnivå presenteras i xls-format på Ett stort tack till alla som besvarade frågorna! 3

4 Kulturhuset i Stockholm, foto C Ranemo Undersökningens genomförande Folkbiblioteken i samtliga 290 kommuner tillfrågades via en webbaserad enkät under våren Eftersom de flesta kommuner fortfarande har en folkbiblioteksorganisation som består av ett huvudbibliotek samt filialer, tillfrågades den person vid huvudbiblioteket som vanligen lämnar uppgifter till Sveriges officiella biblioteksstatistik, om hela kommunens förvärv av e-resurser till folkbiblioteken. Sju kommuner har frångått organisationsformen med huvudbibliotek; Botkyrka, Ekerö, Nacka, Upplands-Bro, Heby, Vellinge och Gullspång. Undersökningen bestod av två frågeställningar: 1. Vilka e-resurser förvärvas på folkbiblioteket/folkbiblioteken i er kommun? 2. I den mån ni har tillgång till prisuppgifter, vänligen ange pris för 2013 i SEK exkl. moms. Som diskussionsstöd i enkätutformandet och analysen har KB haft en referensgrupp bestående av fyra deltagare: Eva Matsson (Västerås stadsbibliotek), Monica Moberg (Södersjukhusets bibliotek), Lotta Trosell Svender (Ljusdals bibliotek), samt Elisabeth Erikson (Kultur i Väst), tidigare verksam inom KULDA-konsortiet. Totalt sett besvarade 213 folkbibliotek enkäten, svarsfrekvensen är därmed 73 procent. 4

5 E-förvärv 2013 Stockholms stadsbibliotek, Odengatan, foto C Ranemo Förvärv av e-resurser I genomsnitt uppger de svarande folkbiblioteken att de förvärvar 9,6 olika e-resurser som på olika sätt görs tillgängliga för bibliotekets användare. Antalet e-resurser varierar dock mellan folkbiblioteken i olika kommuner. Flest har Göteborgs Stadbibliotek som ger tillgång till 26 stycken e-resurser. Det framkommer också på olika sätt att alla e- resurser som kommunernas biblioteksverksamhet använder, inte alltid ingår i svaren. Olika kommuner organiserar sig på olika sätt och vilken del av kommunens förvaltning som betalar/beställer e- resurser till skolbiblioteken varierar, oavsett om de är integrerade med folkbiblioteket eller inte. I vissa kommuner köper varje skolbibliotek självt in de e- resurser som används och i andra kommuner upphandlas vissa licenser för alla bibliotek centralt inom kommunen, oavsett om de är folkbibliotek eller skolbibliotek. I 193 kommuner i Sverige, 67 procent, är skolbibliotek på olika sätt integrerade med folkbiblioteket genom ett politiskt beslut. Med integrering avses vanligen att serviceställen fungerar både som folkbibliotek och skolbibliotek på en och samma gång med de olika funktioner som förväntas av respektive bibliotekstyp. Skolbibliotek har ofta ett lite annat behov av e-resurser än vad folkbiblioteken har, varför det i sådana kommuner kan förväntas att antalet e-resurser är något högre. I vissa län förekommer det också att det är länseller regionbiblioteket som förvärvar några av e- resurserna och att folkbiblioteken i kommunerna antingen helt utan kostnad eller för en reducerad kostnad kan erhålla tillgång till läns- /regionsamarbetets e-resurser. 5

6 I enkäten var 43 av de mest vanliga e-resurserna förutskrivna för att underlätta för de svarande när de skulle markera sitt innehav. Det fanns också möjlighet att lägga till egna svar om listan inte täckte in alla de e-resurser som folkbiblioteket tillhandahåller. Totalt sett noterades närmare 50 olika produkter vilka kom från ett 30-tal leverantörer. Den i särklass vanligaste e-resursen som folkbiblioteken betalar för är Elib, det vill säga tillgång till att ladda ned e-böcker via bibliotekets webbplats. Totalt sett uppger 92 procent av de svarande folkbiblioteken att de har tillgång till Elib, vilket är en något högre andel än andelen folkbibliotek som kan lämna uppgift om e- boksutlåning till den officiella biblioteksstatistiken, 85 procent. Näst vanligast är Alex författarlexikon, totalt sett uppger 83 procent av de svarande folkbiblioteken att de har tillgång till detta. Den tredje vanligaste e-resursen är Global grant, 81 procent av de svarande folkbiblioteken uppger att de har tillgång till denna tjänst som ger möjlighet att söka bland stipendier och bidrag runt om i världen. Tre fjärdedelar av folkbiblioteken har tillgång till släktforskningsresursen Genline, det vill säga svenska kyrkböcker online som används för släktforskning. Hälften av de svarande uppger att de har tillgång till den utländska tjänsten Library PressDisplay vilket kan förklara att antalet tryckta utländska tidningsoch tidskriftsprenumerationer har minskat under de senaste åren på landets folkbibliotek. Om antagandet görs att de folkbibliotek som inte besvarat enkäten har tillgång till e- resurser i ungefär samma utsträckning som de svarande kan konstateras att folkbiblioteken sammanlagt har närmare licenser på e-resurser. Folkbiblioteken redovisar databaslicenser till Sveriges officiella biblioteksstatistik, varav medger extern åtkomst via bibliotekets webbplats. Tabell 1: Skattat antal folkbibliotek i landet som förvärvar respektive e-resurs. Antal svarande som förvärvar, skattad andel folkbibliotek som förvärvar och skattat totalantal folkbibliotek som har respektive e-resurs. Topp fem är markerade i fet stil. Svarar Andel som har Skattad förekomst Affärsdata 4 2% 5 Agent % 1 Artikelsök 45 21% 61 Alex % 241 Arkiv Digital % 189 CREDO 6 3% 8 EBSCOhost MasterFILE Elite 35 16% 48 EBSCOhost MasterFile Premier 29 14% 39 EBSCOhost Novelist 53 25% 72 EBSCO Biography Reference 10 5% 14 Center EBSCO Literary Reference 12 6% 16 Center EBSCO Science Reference 11 5% 15 Center Elib % 268 Encyclopaedia Britannica 14 7% 19 Energi och Miljöfakta 5 2% 7 GALE Literature Resource Center 11 5% 15 GALE Science in Context 14 7% 19 GALE Virtual Reference Library 2 1% 3 GALE Global Issues in Context 8 4% 11 GALE Biography in Context 15 7% 20 GALE LitFinder 1 0% 1 GALE GREENR 3 1% 4 Genline % 215 Global Grant % 236 IPS Inter Press Service 8 4% 11 Landguiden % 189 Library pressdisplay % 155 Lyrics (BTJ) 20 9% 27 Mediearkivet % 170 Mediejukeboxen 26 12% 35 Musikwebb 44 21% 60 Nationalencyklopedin % 162 Naxos Music Library 40 19% 54 Naxos Spoken Words 19 9% 26 Naxos Video 3 1% 4 Newsline Arkiv (f.d. PressText) 58 27% 79 Norstedts Juridik 0 0% 0 Politike.se 18 8% 25 Svenska djur/ Världens djur 4 2% 5 Svar % 150 Thomson/ Reuters rättsdatabaser 1 0% 1 Worldbook online 3 1% 4 Zeteo - Sveriges Rikes Lag 21 10% 29 Vanligaste annat svar: Emiweb 24 11% 33 Annan % 14 Annan 3 8 4% 11 Totalt Det är dock känt att vissa leverantörer, till exempel Musikwebb levererar till fler folkbibliotek än vad som redovisas i skattningen. Samtliga delresultat redovisas per kommun i en xls-fil på 6

7 E-förvärv 2013 Kostnader för e-resurser Stockholms stadsbibliotek, Sveavägen, foto P Ranemo Folkbibliotekens årliga kostnader för e- resurser är uppskattningsvis 43 miljoner kronor. De ekonomiska uppgifterna om vad folkbiblioteken totalt sett betalar för sina inköp av e-resurser är bara en skattning eftersom det förekommer både interna och externa bortfall av svar på frågorna om de ekonomiska uppgifterna i undersökningen. De flesta större kommuner har besvarat enkäten. Detta påverkar beräkningarna av medelkostnaden för folkbibliotekens sammanlagda utgifter för e- resurserna betydligt eftersom de oftast har flest licenser på e-resurser. Den beräknade medelkostnaden för de 73 procent av folkbiblioteken som besvarat frågan om vad de betalar för sina e-resurser är närmare 167 tusen kronor exklusive mervärdesskatt. De mindre befolkningsrika kommunerna har dock sällan möjlighet att köpa e-resurser för mer än kronor. E-resurser 10 procent av mediebudget I genomsnitt uppger de folkbibliotek som besvarat frågorna att kostnaden för e-resurser utgör 7 procent av den totala mediekostnad som de lämnat till Sveriges officiella biblioteksstatistik som också sammanställs av Kungliga biblioteket. Andelen är dock troligen lite högre, det förekommer många bortfall av delsvar. Det förekommer att folkbibliotek uppgett att de har tillgång till en viss e-resurs men de har inte kunnat lämna uppgift om hur mycket de 7

8 betalar för denna. Görs en uppräkning utifrån den genomsnittliga kostnaden som de svarande folkbiblioteken lämnar är det troligt att kostnaden för folkbibliotekens e-resurser egentligen är i genomsnitt 10 procent av deras mediebudget. Denna utgör sammanlagt dryg 430 miljoner kronor. Flera folkbibliotek uttrycker också att de skulle teckna fler licenser om de hade ekonomisk möjlighet. E-böcker för 22 miljoner I många kommuner är kostnaderna för nedladdning av e-böcker från Elib dominerande för deras e- resurskostnader. Därför har två separata skattningar gjorts för att beräkna de troliga kostnaderna för vad folkbiblioteken betalar till denna leverantör. Den ena beräkningen har gjorts utifrån de utlåningsuppgifter som lämnats till den officiella statistiken gällande år Den andra har gjorts utifrån den genomsnittliga kostnaden för dem som lämnat uppgifter i denna undersökning samt uppräknat till alla de som troligtvis också anlitar Elib. Båda beräkningssätten visar att den sammanlagda kostnaden för folkbibliotekens nedladdningar från Elib är omkring 22 miljoner kronor/år. Samtidigt som e-boksutlåningen på folkbiblioteken ökat med 289 procent sedan 2009 har många folkbibliotek måst begränsa e-bokslånen av kostnadsskäl. Varje nedladdning från Elib kostar 20 kronor och låntagaren har då möjlighet att läsa boken i 28 dagar varefter boken stängs automatiskt för vidare läsning. I beräkningarna finns felkällan att det förekommer att folkbibliotek lånar ut e-böcker som inte tillhandahålls just via Elib, fritt tillgängliga böcker eller som distribueras via andra leverantörer. Den utlåningen bedöms dock kunna rymmas inom felmariginalen för beräkningarna eftersom det också förekommer ett visst bortfall i utlåningsstatistiken av e-böcker. Tabell 2: Grov skattning av folkbibliotekens kostnader för olika e-resurser. Kronor exklusive mervärdesskatt. Topp fem är markerade i fetstil. Skattad totalkostnad för Sveriges folkbibliotek Affärsdata Agent 25 Uppgift saknas Artikelsök Alex Arkiv Digital CREDO Uppgift saknas EBSCOhost MasterFILE Elite EBSCOhost MasterFile Premier EBSCOhost Novelist EBSCO Biography Reference Center EBSCO Literary Reference Center EBSCO Science Reference Center Elib Encyclopaedia Britannica Energi och Miljöfakta GALE Literature Resource Center GALE Science in Context GALE Virtual Reference Library GALE Global Issues in Context GALE Biography in Context GALE LitFinder Uppgift saknas GALE GREENR Uppgift saknas Genline Global Grant IPS Inter Press Service Landguiden Library pressdisplay Lyrics (BTJ) Mediearkivet Mediejukeboxen Musikwebb Nationalencyklopedin Naxos Music Library Naxos Spoken Words Naxos Video Newsline Arkiv (f.d. PressText) Norstedts Juridik Uppgift saknas Politike.se Svenska djur/ Världens djur Svar Thomson/ Reuters rättsdatabaser Uppgift saknas Worldbook online Zeteo - Sveriges Rikes Lag Annat svar Annat svar Annat svar Totalt kr De uppgifter som redovisas i tabell 2 är skattningar gjorda utifrån antagandet att en lika stor andel av de folkbibliotek som inte besvarat enkäten också har 8

9 E-förvärv 2013 tillgång till respektive e-resurs som den andel har som har besvarat den. De ekonomiska uppgifter som de svarande folkbiblioteken lämnat summerar endast till 25 miljoner kronor på grund av interna svarsbortfall. Uppgifterna om vilka som har tillgång till respektive e-resurs bedöms dock vara av bättre kvalitet än de uppgifter om kostnader som lämnats. Därför har en skattning/uppräkning gjorts med hjälp av uppgifter om tillgång samt medelkostnaden för de som lämnat ekonomiska uppgifter. De folkbibliotek som besvarat undersökningen har i genomsnitt 9,6 e-resurser. De flesta folkbibliotek har mellan 5 och 12 e-resurser. Diagram 1: Antal e-resurser som de 213 svarande folkbiblioteken uppger att de har

10 De svarande folkbibliotekens kommentarer I det följande redovisas de kommentarer som de svarande gett i enkäten för att förtydliga sina svar. Texterna återges som de skrivits in i enkäten. Svaren presenteras i läns- och kommunnummerordning. Alla svarande folkbibliotek i de olika kommunerna har inte gjort någon kommentar till de lämnade uppgifterna, varför alla kommuner inte förekommer i uppställningen: Stockholms län Botkyrka Haninge Huddinge Järfälla Sollentuna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Vaxholm Värmdö Uppsala län Enköping Tierp Uppsala Älvkarleby Södermanlands län Genline och Global grant köps via Stockholm kulturförvaltning. Siffrorna är för 2012 Det är en del siffror från 2012 eftersom fakturorna för 2013 ännu ej kommit och i vissa fall har jag avrundat kostnaden till närmaste hundratal. E-lib - vi har ett tak på SEK i år och det går, som ni säkert är medvetnao om, inte att veta i förväg hur mycket det verkligen kommer att kosta. Kostnaderna är de senast kända, vissa gäller 2012, andra elib är förstås svårbedömt, den redovisade kostnaden gäller 2012, men den kan antas bliv betydligt högre 2013 Annan än ovan 1: Emiweb. De allra flesta ingår i samköp via Regionbiblioteket i Stockholm. Priserna är i huvudsak baserade på 2012 års siffror. Arkiv Digital har vi 2 licenser på (sammanlagt 2400 kr). Global Grant samt Ebsco i samköp med regionbiblioteket, Annan...1. Kompass, Annan...2. UC Select (2 år), Annan...3.Rättsbanken Infotorg Alex, A-sök och Mediearkivet delas med Utbildningsförvaltningen för skolbiblioteken, vår del av kostn ovan, totalkostnad: Alex kr, A-sök kr, Mediearkivet kr Prisuppgifterna är från EBSCO har vi via Regionbiblioteket. Summan gällande e-lib är baserad på utlån från Arkiv Digital 2 licenser. BURK-sök (för internt bruk); Kostnad 2012: kr EBSCO Masterfile + Novelist samfaktureras (Via Regionbibliotek Stockholm) Elib 18 kr/lån Kostnad 2012: kr (Via Regionbibliotek Stockholm) Emiweb; 2 licenser 3 kvartal: 2700 kr Folke Bernadottearkivet; Gratis (Via Regionbibliotek Stockholm)GenLine 2 licenser Internetguiden (för internt bruk) 1900 kr (Betalat för år 3800 kr) IPS + 3 gymnasier 5100 kr SVAR 2 licenser Vissa kostnader fördelas internt Södertälje med kommundelar, gymnasie- och grundskolebibliotek e-böckerna gäller 2012 Via Regionbiblioteket 3700 per år för olika Ebsco databaser, inklusive Enc Brit? På Newsline hittar jag ingen faktura. E bokskostnaderna avser år 2012 hur mkt de kostade E-lib blir ju bara en uppskattning. Genline, global grant, elib avtal via regionbibliotek. E-lib är en beräknad kostnad, som innebär en 50% ökning jämfört med Genline, Arkiv digital, mediearkivet, E-lib och Library pressdisplay är länsabonnemang. De flesta är länsgemensamt och vi tycks inte fått räkningarna från Uppsalaläns lansting ännu. Har tyvärr inte tillgång till prisuppgifter. Samtliga databaser utom NE är ett samköp genom länsbiblioteket. Ingen komment från någon kommun 10

11 E-förvärv 2013 Östergötlands län Linköping Mjölby Vadstena Valdemarsvik Ydre Åtvidaberg Jönköpings län Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Värnamo Kronobergs län Vårt förvärv av alla dessa e-resurser sker centralt via vårt länsgemensamma biblioteksdatastystem Götabiblioteken. 1 avser Databas Sofie Västerbotten museum; 2 avser InfoTorg; 3 avser BTJ Newsline link; 2012 års siffror är Politiken.se; SVAR; InfoTorg Artikelsök delas med gymnasierna Alex delas 50 % med gymnasierna Arkiv Digital är 2 licenser E-lib är 20 kronor/lån Länsabonnemang Arkiv Digital; E-lib; Genline; Global Grant; Library Press Display; Musikwebb; Politiken Mediearkivet: biblioteken betalar grundabonnemang och länsbiblioteket betalar för åtkomst hemifrån Övrig info från länsbiblioteket: Politiken.se, subventioneras Global Grant, subventioneras musikwebb, subventioneras? genline, ingen subventionering arkiv digital, ingen subventionering elib, ingen subventionering Fick siffrorna idag och ser att jag har inte fått siffror till allt. Olika uppgiftslämnare ger olika uppgifter. Jag hoppas det är till någon hjälp. Lpd betalas av länsbiblioteket, som också delfinansierar mediearkivet. Samköp med länsbiblioteket Östergötland Som sagt, samköp via länsgemensamma biblioteksdatasystemet Götabiblioteken. Länsbiblioteket samköper Arkiv Digital, Genline, Musikwebben, Global Grant. E-böckerna administreras via Länsbiblioteket. I de fält som inte är ifyllt något belopp (på de databaser vi har) har vi länsabonnemang och vi har inte blivit debiterade ännu. Annan än ovan 1 = BURK Lyrics betalar vi för den fullpost vi tittar på. Newsline arkiv har via via Artikelsök. Länsabonnemang Global Grant, Genline. E-lib har ingen förutsägbar kostnad för året Redovisat Samköp via länsbibliotek Jönköping elib är 20 kr/lån, Alex har vi ett stort kommunabonnemang som delas mellan stadsbiblioteket och gymnasieskolan totala summan ligger på ca :-, Genline har vi 2 licenser på, vet inte vad vi betalar för Library press display men det avtalet har vi med länsbiblioteket. Övriga har jag gjort en uppskattning på vad jag har för mig att vi betalar för. Library pressdisplay - sponsring av Länsbibliotek Jönköping E-lib - Samköp via Länsbibliotek Jönköping Global Grant - Samköp via Länsbibliotek Jönköping E-lib, Library press display, Musikwebb (2013-) - Regionförbundet Östsam. Genline, Global Grant - Länsbibliblioteket Jönköping. Nationalencyklopedin - kommunabonnemang Har inte tillgång till prisuppgifter. E-lib samkörs via Jönköpings stadsbibliotek i länet. Global grant och Library Press Display via Länsbibliotek Jönköping och Landguiden och Newline ihop med skolor i kommunen. kostnaden för Elib kan inte beräknas för 2013 förrän året är slut kostade det 42380kr. Saknar prisuppgift för global grant. E-lib har vi genom ett samarbete med flera bibliotek i Länsbibliotek Sydost. Även Global grant, Zeteo, Arkiv Digital, Library Press Display och Zeteo ingår i ett samarbete (Lilla nättjänstpaketet) med Länsbibliotek Sydost. Alvesta Länsabbonemang Lessebo Lessebo har abonnemang via Länsbibliotek Sydost och betalar 4900:- totalt för Zeteo, Global Grant, Arkiv Digital, Library Press Display per år. LS subventionerar avtalet, total summa för 13 bibliotek= varav LS betalar och 13 bibliotek betalar Zeteo= 70000, GG= 60774, AD= 30960, LPD=85985, Musikwebb=35500 Ljungby Stora Nättjänstpaketet 2013 från Länsbibliotek sydost (Zeteo,Global Grant,Arkiv Digital, Library press Display, Musikwebb)+Extra licens Arkiv digital = Markaryd Samköp Länsbibliotek Sydost Zeteo,Global Grant, Library Press display E-lib budgeterat

12 Uppvidinge Växjö Via länsbibliotek sydost har vi följande databaser: Zeteo, LIbrary Press Display, Global Grant och Arkiv digital. Årsavgift för dessa fyra är 4900 kr - resten subventioneras av länsbiblioteket Elib: nedladdningskostnad under 2012: 3860 LPD, Arkiv digital, Musikwebb, Zeteo och Global Grant subventioneras av Länsbibliotek Sydost. Älmhult Kalmar län Annan ovan är för Webselect. Samköp via länsbibliotek Sydost gällande Arkiv Digital ( SEK) Global Grant ( SEK) Library Press Display ( USD/ca SEK) Zeteo ( SEK) Summorna är totalsummor för biblioteken i Sydost. Vårt bibliotek (Älmhult) betalar en klumpsumma för dessa tillsammans på 4900 kr för E-lib 20 kr/lån Högsby Samprenumeration med Regionbibliotek Kalmar Kalmar Elib: Kostnad 2012 ca :-. Global Grant, Musikwebb, Arkiv Digital, SVAR, Press Display via vårt regionbibliotek, total kostnad :-. Alex stort kommunabonnemang. Mönsterås Mörbylånga Nybro Torsås Vimmerby Västervik Region Gotland Blekinge län Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Region Skåne Bromölla Burlöv Eslöv Hörby Klippan Samköp via Regionbibliotek Kalmar län. Genline IPAR = kr(annars 2400kr). Kostnaden för Elib beror på antalet nedladdningar och fördelas via Regionbiblioteket. Samköp med Kalmar Regionbibliotek av Svar, Arkiv Digital, Genline som vi betalar 7060 kr för och e-lib där vi betalar 20 kr/nedladdning och som för 2012 blev kronor Presstext,NE,Internetguiden/ITpedagogen Landguiden-pris kommunabonemang Lärande- och kulturförvaltningen betalar from 2013 Samköp via regionbibliotek-arkiv Digital, Genline, Library Press Display,E-lib, Svar, Global Grant E-lib per nedladdning. Samköp med Regionbiblioteket, Kalmar. SVAR, Arkiv Digital och e-lib är samköp i länet. Jag har svårt att ange kostnaderna eftersom det är löpande prenumerationer, kostnaderna ökar succesivt, men vi ser dem inte förrän fakturan kommer. Samköp via regionbiblioteket av Arkiv Digital, Global Grant och Library Pressdisplay samt E-lib. E-lib går på löpande räkning och summan kan för 2013 uppskattas till ca Inga kommenter E-lib har vi genom ett samarbete med flera bibliotek i Länsbibliotek Sydost. Även Global grant, Zeteo, Arkiv Digital, Library Press Display och Zeteo ingår i ett samarbete (Lilla nättjänstpaketet) med Länsbibliotek Sydost. Länsbiblioteks sydost nätpaket - för vår del ingår Arkiv Digital, Zeteo, Global Grant och Library Press Display och för dem betalar vi för (Har satt - på 3 av dem och totalsumman på 1). I år betalar vi endast för lånen på E-lib. Artikelsök har vi tillsammans med gymnasiet, vi interndebiterar dem (så egentligen betalar vi ) Zeteo, Global Grant, Library pressdisplay samt Arkiv Digital ingår i Stora Nättjänstpaketet som sponsras av Länsbibliotek Sydost. För dessa fyra databaser betalar vi 17400:- I kostnaden för Artikelsök ingår Presstext. Arkiv Digital, Global Grant, Library Pressdisplay, Zeteo ingår i Lilla nättjänstpaketet (Länsbibliotek Sydost) - totalpris= 4900 kr e-lib är en löpande kostnad beroende på hur många lån som görs (2012 = ca 8200 kr) I kostnaden för GALE Literature Resource Center ingår GALE Science in Context och GALE: Biography in Context. Samköp via länsbibliotek Sydost: Vi betalar 9000kr för Arkiv digital, Global grant, Library press display och Zeteo. Samköp via regionbibliotek av: Library Press Display, Arkiv digital, Zeteo och Global grant Landguiden har vi tillsammans med skolorna. Library Press display köps i samarbete med fler kommuner, bl a svedala. NE betalas av centrala pengar i kommunen. elib - vi räknar med 3500 nerladdningar, SVAR ca 800kr/mån i genomsnitt Annan = Mediejukeboxen appen. Mango languages 12

13 E-förvärv 2013 Kristianstad Lomma Lund Osby Simrishamn Staffanstorp Tomelilla Vellinge Ängelholm Örkelljunga Region Halland Falkenberg Några databaser delar vi kostnaderna med skolorna i Kristianstad kommun; Alex, Artikelsök, Landguiden, Newsline. Library pressdisplay delar vi med Svedala bibliotek, Landguiden delar vi med 3 skolor, vi betalar 2/5 Annan 1= Kompass kr, annan 2= Webselect kr, annan 3= Largest companies kr. I totalkostnaden finns även inräknat Danbib 7500 kr o Emiweb 2000 kr. Newsline betalas ihop med Artikelsök och Library press display ihop med Enc Britannica. Siffrorna för Alex o Landguiden är våra andelar av ett kommunabonnemang. Siffrorna för Elib och Musikwebben är skattade då vi ännu inte vet summorna för 2013 (är eg år siffror). E-lib gemensamt i Skåne Nordost 20:-/ per lånad bok (8780:- år 2012).Denna kostnad finns ej med i totalkostnaden! Library pressdisplay delas med Tomelilla och Ystad, UC Webselect tillhandahålles genom kommunen. Library Press Display - vi har gått samman med tre andra kommuner. E-lib - vi har gått samman med en annan kommun. Elib: Elib-sösk ingår biblioteken Tomelilla, Simrishamn, Ystad, Sjöbo och Skurup. Den totala kostnaden för oss är ca :-. Bibliotekens kostnad är baserad på antal invånare i kommunen. Tomelillas kostnad är ca 26600:-. Library Pressdisplay samverkar Tomelilla, Simrishamn och Ystad. Totalkostnad 20779:-. För vissa databaser finns kommunabonnemang där även de kommunala skolorna är med: Artikelsök, Alex, Landguiden, Newsline Arkiv. Har inte summan för NE. Summan för Elib är skattad. annan: Mango De flesta databaser kommer att upphandlas via Bibliotek Skåne NordVäst, när nu tecknade abbonemang går ut, för att pressa priserna för enskilda bibliotek. Biblioteken i Halland samarbetar kring den digitala bibliografin med Hallandslitteratur med högskolebiblioteket i Halmstad och Regionbibliotek Halland som motor. Global Grant via Region Halland. Laholm Region Västra Götaland Alingsås För Nationalencyklopedien redovisas hela kostnaden, delas mellan skola och folkbibliotek. inga samköp längre, Lpd och E-lib samköp västra götalandregionen, Ebsco och Gale global issues..., sponsas av Vg-regionen. E-lib är ej medräknad i totalkostnaden eftersom kostnaden för 2013 beräknas efter antal lån. Kostnaden för E-lib 2012 var :- Bengtsfors Ebsco, Elib och Global Grant via regionbiblioteket Essunga E-lib samköp via Regionbiblioteket. EBSCO sponsrad av av Regionbiblioteket. Falköping Alex delar vi med grundskolor, gymnasie och Lärcenter. Alla betalar 1/4 var. EBSCO sponsrades av Kultur i Väst 2012, har inget pris för GALE sponsras en av Kultur i Väst. Global Grant, Kultur i Väst sponsrar 1/3 Landguiden delar vi med grundskolor, gymnasiet och Lärcenter. Alla betalar 1/4 var. Grästorp EBSCO Master Flie Elite tas via Regionbibliotekte Västra Götaland Göteborg 1. Notisum Götene Landguiden + NE = kommunavtal. Övriga via "Kulda". EBSCO pris? Elib = nedladdningar för 2012 Herrljunga Kostnaden för E-lib är för år Samköp/sponsrade av Kultur i Väst: Arkiv Digital, EBSCOhost MasterFILE Permier, EBSCOhost Novelist, Global Grant. Hjo Vi är nyanslutna till Elib via regionavtal - har inte inte aktiverat funktionen. Priset beror på antal nedladdningar. I nuläget omöjligt att veta var vi landar. Härryda priser för 2012 Arkiv digital/ebsco/genline genom "sponsring" via regionbibioteket Global Issue gratis via regionbiblioteket Kungälv Annan än ovan 1: Emiweb Ebsco och Global Issues in Context sponsras av Kultur i Väst. Kommunabonnemang på Landguiden betalas av skolenheten. Har inte fått fram prisuppgift för 2013 för Global Grant, och Newsline Arkiv. Kostnaden för Elib gäller Lerum Elib 20 kr/lån,gale-databaserna sponsras av Kultur i Väst, NE betalas av gymnasiet Lysekil Reg.bibl betalar Ebscodatabaserna. Alex och Landguiden delas med gymnasiebiblioteket. Mariestad vi har ett samarbete med Mareistads Släktforskarförening vilket gör att de betalar en del av licenskostnaderna för databaserna, SVAR, Genline och Arkiv digital. Vi har haft Kulda-avtal gällande Global grant, vet inte vad som händer nu. Vi har nyligen sagt upp NE och landguiden. Jag antar ni menar Retriever research när ni skriver Mediearkivet? Mark Samtliga är samköp alternativt sponsring från regionbiblioteket förutom NE. 13

14 Mellerud Skara Sotenäs Stenungsund Tibro Tidaholm Tjörn Trollhättan Töreboda Ulricehamn Vara Vårgårda Vänersborg Åmål Värmlands län EBSCO sponsras av Kultur i Väst (regionbiblioteket) E-lib vet ej exakta kostnaden ännu Arkiv Digital, EBSCO, GALE och Global Grant via Kultur i Väst. GALE 1848 kr Global Grant 1457 kr Kostnaden för E-Lib är maxbelopp med nuvarande parametrar. Arkiv Digital sponsras av släktforskarföreningen, Global Grant och E-lib har vi via Västra Götalands regionen. Ebsco sponsras av Kultur i Väst Nationalencyklopedin och Landguiden är ett samköp mellan folkbiblioteket och kommunens skolor. Har angett hur mycket kommunbiblioteket består med i kostnad. Ebsco och Gale är ett samköp via VästraGötalandsRegionen. Global Grant - samköp Region Väst,Arkiv Digital - samköp Region Väst, Elib-samköp via Region Väst, LibraryPresssamköp via Region Väst, Credo och EBSCO paket via "Kultur i Väst". Affärsdata och UC Webselect via Näringslivsenheten, Tjörn. E-lib samköp med " Bibliotek i Väst",(biblioeken i Ale, Kungälv, Stenungsund, Orust, Tjörn, Öckerö)Kostnad: 20 kronor/utlån. Ej medräknad i summan ovanför. Vi har budgeterat e-bokslån för 180 tkr för Sponstrat från regionbiblioteket: Ebsco Masterfile Elit och Novelist, Global Grant, Arkiv Digital, Gale: Biography in context Librarypressdisplay: samköp med gymnasiebiblioteket via regionbibliotek Västra Götaland. Globalgrant:via Regionbiblioteket. Landguiden, Ne skola - betalas av kommunen. EBSCO: sponsras av Regionbibliotek Västra Götaland CREDO och EBSCO host helt sponsrade av Kultur i Väst E-lib gemensamt med andra bibliotek i Västra Götaland vi betal 20 kr för varje lånad bok Arkiv Digital, E-lib och Global Grant samköps via regionbiblioteket, Ebsco sponsras av regionbiblioteket E-lib gemensamt med andra bibliotek i Västra Götaland vi betal 20 kr för varje lånad bok Forshaga Pressdisplay betalas av regionbiblioteket. Elib är kostnader för e-böcker 2012 Grums Nationalencyklopedin betalas som ett kommunabonnemang. Globel grant, Genline genom Länsbiblioteket. Library pressdisplay i samarbete bibliotek Värmland Hagfors Landguiden (länsabonnemang) Har inga aktuella siffror för Genline och Global Grant, kan inte kolla i ekonomisystem eftersom det ligger nere under en veckas tid. Hammarö Landguiden: samköp via länsbiblioteket Karlstad E-lib: Kostnad för hela Bibliotek Värmland, EmiWeb 2000 kr, Länsabonnemang på Library Press display. Jag har inga siffror tillgängliga just nu för Naxos Music Library Kristinehamn E-lib, Genline, Global grant, Landguiden och Library pressdisplay är länsabonnemang. Har inga uppgifter om pris för E- lib och Library pressdisplay. Kan därför inte räkna ut totalsumman. Munkfors Allt är länsabonnemang. Vad Elib kommer kosta beror väl på hur mång nedladdningar det blir, förra året betalade vi ca tror jag. LPD kommer väl börja kosta snart, vet dock ej när el. hur mycket. Alla prisuppgifter är uppskattningar. Sunne E-lib, Landguiden, Genline och Global Grant är Länsabbonemang Säffle Elib och Naxos music är gemensamt för Bibliotekvarmland Torsby Vi betalar inte för Library press display detta året, Länsbiblioteket står för den kostnaden. Örebro län Askersund Laxå Lekeberg Nora Örebro Västmanlands län Arboga Alex - boktips Genline via Örebro länsbibliotek, ej fakturerat för 2013, troligen ca 1500 kr. Elib: antar att e-böcker avses, faktureras kvartalsvis från Örebro länsbibliotek. Kostnad 2012 var ca 8000 kr. Totalkostnad 2013 skattad inkl e-boksutlåning. Kostnaden för E-lib beror på hur många lån som görs. 20 kr per lånad bok. Därför går det inte att redovisa resultatet. E-lib genom länsbiblioteket örebro län Mobila mediajukeboxen Prisuppgifter för Arkiv digital, Genline samt Svar gäller Övriga

15 E-förvärv 2013 Fagersta Hallstahammar Kungsör Köping Västerås Dalarnas län Falun Gävleborgs län Bollnäs Hofors Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Söderhamn Västernorrlands län Härnösand Jämtlands län Berg Bräcke Vi har två licenser på Arkiv digital. Library Press Display har vi genom Landstinget Västmanland. Licensen delas med tre andra bibliotek: Kungsör, Köping och Sala. Vi har ett kommunabonnemang på NE. Alex boktips tillkommer separat från BTJ, 4200 Artikelsök har vi kommunabonnemang på. Kostnaden delas med skolan. Naxos: vi har 5 licenser á 900 kr/st. E-lib; länsabonemang, betalar för varje nedladdning E-LIB, betalar 20kr/nedladdning. Årskostnaden vet vi ju ej ännu. e-lib går ej att beräkna kostnaderna. Library press display, Genline och Global grant har ett länsbiblioteksabonnemang. Prisuppgifterna är från Genom länsbiblioteket har vi E-lib, Genline, Global Grant & Library pressdisplay. Beräknad kostnad E-lib kr. OBS! Kostnaderna gäller faktisk kostnad 2012, okänt om prisökningar för e-resurser 2013 E-libs kostnader för 2013 ser vi vid bokslutet, men 2012 uppgick de till kr. Genline och Global Grant samköps/sponsras av Länsbibliotek Dalarna. Global Grant, Musikwebben, Library Press Display, Politiken.se, Genline, NE utgör länsabonnemang som betalas av Länsbibliotek Gävleborg. När det gäller Elib har biblioteken i länet en gemensam ingångssida via men själva lånen betalas av varje enskild kommun. Enligt en fördelningsnyckel. En del är samköp md HelGebiblioteken och endel är sponsrad av länsbiblioteket Gävleborg Abonnemangen är gemensamma för hela Gävleborgs län Följande är länsabonnemang (länets totala kostnad):arkiv Digital (vet ej kostnad), Global Grant, Library Press Dispaly,Musikwebben, NE, Naxos Music Library (vet ej kostnad), Politiken.se (vet ej kostnad). Uppgiften för Genline är de ytterligare abonnemang Ljusdal betalar för. När det gäller Elib är siffran en uppskattning av vad lånen kommer att kosta enbart Ljusdal under Baserat på antal utlån kvartal 1 (2013) och enligt den fördelningsnyckel som gäller för biblioteken i HelGe-samarbetet. Jag har räknat med 20:- per Elib-lån. Alex stort kommunabonnemang. Övriga databaser genom länsbiblioteket. Vi har ett gemensamt avtal i HelGebiblioteken (via länsbiblioteket Gävleborg) Alex och Landguiden betalar Ovanåkers kommun själv. Genline betalar vi en licens själv, en betalar länsbiblioteket. Övriga databaser betalar länsbiblioteket. E-böcker och E-ljudböcker betalas inom HelGesamarbetet enligt fördelningsnyckel baserat på invånarantal. Länsavtal för HelGebiblioteken finns. Kostnaderna för dessa kan ej särredovisas. Följande resurser ingår: Elib (kostnaden fördelas mellan biblioteken efter HelGes fördelningsnyckel/invånarantal) Genline (Söderhamns bibliotek förfogar över två licenser varav en licens ingår i länsavtalet och en betalas därutöver av biblioteket själv. Kostnaden för den egna licensen redovisas ovan) Global Grant Library Press Display Musikwebben Nationalencyklopedin Politiken.se Skogsfinsk bibliografi (Gratis) Library press display, Global grant E-lib samordnas via Länsbiblioteket Västernorrland EBSCOhost: MasterFILE Elit, EBSCOhost: Novelist, GALE: Literature Rosource Center, GALE: science in Context, GALE: Biography in Context: Betalas och administraras av Regional-biblioteksverksamhet. Global Grant: administreras och sponsras av Regional biblioteksverksamhet vi betalar 1000:-/år. Library Press Disply: Administreras av Regional biblioteksverksamhet vi betalar ca 8000:-/år Följande databaser är gratis för vårt bibliotek, den regionella biblioteksverksamheten står för kostnaden: EBSCOhost:Master File Elite, EBSCOhost: Novelist, GALE: Biography in Context, GALE: Science in Context, GALE: Literature Resource Center Vidare samarbetar vi i länet kring Global Grant och Library Pressdisplay.Dessutom har vi elib tillsammans. Genline har vi beslutat att alla kommuner i länet ska ha, men vi administrerar och betalar dem själva.vi har 2 uppkopplingar. De databaser vi har alldeles själv är: Alex, Landguiden och SVAR. 15

16 Ragunda Strömsund Åre Östersund Västerbottens län Bjurholm Dorotea Lycksele Skellefteå Sorsele Umeå Vindeln Åsele Norrbottens län Gällivare Jokkmokk Luleå Övertorneå När det gäller Alex betalar vi både för författarlexikonet och Alex boktips. EBSCO och GALE databasvärdar, Library press display, genline och global grant är länsabonnemang, vi betalar endast för Genline och Global grant 1.Betalas och administreras av den regionala biblioteksverksamheten. 2. Administreras och sponsras av den regionala biblioteksverksamheten, kommunen betalar /år. 3.Administreras av den regionala biblioteksverksamheten, kommunen betalar ca /år. länsabonnemang på Ebsco, Gales databaser, Genline och LPD EBSCO Gale Global Grant betalar den regionala biblioteksverksamheten. Global Grant betalar Östersunds kommun kr för resten den regionala verksamheten. Samköp via Länsbiblioteket på de övriga Via Region Västerbotten - E-lib inkl. Mediearkivet(betalar bara nedladdningar, 4960 kr år 2012), Genline (delbetaln), Ebsco (ingen kostn), Zeteo (bet efter inv.antal), Naxos (ingen kostn) Samköp med V8-biblioteken: Musikwebb Annan: Enskilt köp: Internetguiden (IT-pedagogen Umeå) Enskilt köp: SVAR, Alex Övriga databaser bekostas av Länsbiblioteket i Västerbotten EbscoHost MFE + Novelist samt Mediearkivet och LIbrary Pressdisplay betalas av Länsbiblioteket, Indiko - ej kostnadsuppgift; Kostnaderna - en blandning av priser för 2012 och Genline+ Arkiv digital - osäkra uppgifter. Kostnaderna för E-lib kan bli högre. Viss sponsring via länsbiblioteket i Västerbotten samt samköp via bibliotekssamarbetet V8-biblioteken.se som Sorsele bibliotek ingår i. Vi har en gemensam hemsida och samköper alla de förkryssade databaserna förutom Alex som endast vissa bibliotek inom V8 har valt att köpa. Samtliga priser gäller regionssamarbete i 6 kommuner. Kostnaden för e-lib är den upskattade och budgeterade kostnaden för Ebsco, Mediearkivet och Pressdisplay bekostas av Länsbiblioteket. Alla databaser samköps med Länsbiblioteket i Västerbotten och Umeåregionens bibliotek. Länsbiblioteket betalar: Ebsco, Novelist, Pressdisplay, Mediearkivet Elibs siffror gäller år 2012, vi betalar 20 kr/lån, kostnaden för 2013 kommer att vara högre Svar genom infotorg samköp Norrbotten E-libs avgift varierar beroende på hur många nedladdningar som görs (20:-/st) vi samköper tillsammans med alla Norrbottens folkbibliotek. Kostnaden för E-lib vet vi inte, skulle tro att det blir närmare Vissa baser är s.k. kommunab. med remote access. E-lib är samköp via Norrbottens länsbibliotek. Vi betalar 20 kr per nedladdad/streamad bok. Under 2012 betalade vi 7980 kr netto. Vi har inga siffror för 2013 ännu. Övriga kommentarer som handlar om vilka andra, förutom de uppräknade e-resurserna, som folkbiblioteken har tillgång till: Demografisk databas; Dödboken ; Emiwebb; Sveriges befolkning 1970,1980,1990; Begravda i Sverige; Kinda dödbok; Lantmäteriets terrängkarta över Östergötland; Databas Sofie Västerbotten museum; BTJ Newsline link; Häradsekonomisk kartan från slutet av 1800-talet; Svenska ortnamn; Kugelbergs klippsamling; Svenska gods och gårdar; Släkt och hävd Vi har fr o m 2013 sparat bort databaser (Alex, Landguiden, Mediearkivet) BTJ:s digitala häfte och gamla Burksök, dvs recensioner och BTJ:s webshop kostar oss ca Syndetics extratjänst till Arena opac kostar ca 7000/år. Tillägg till Alex för att koppla författarinfo till Arena opac ca 500:-/år. UC, 2. Kompass, 3. Mango languages Vi har haft flera databaser innan: EBSCO Elite, Asök, Library Pressdisplay, Mediearkivet och Retriever textarkiv, Lyrics. Vi har övervägt Landguiden. Anledningen till att våra prenumerationer upphört på databaserna beror på sviktande intresse i kombination med höga priser. Hade abonnemanget kostat mindre hade vi sannolikt fortsatt med vissa, ex ASÖK. Det är 16

17 E-förvärv 2013 viktigt att ASÖK inte försvinner för då har vi inget som täcker svenska tidskriftsartiklar! Under en period samarbetade vi med Högskolan i Kristianstad och hade då studerandeaccess till Högskolans baser. Det var väldigt uppskattat av de studerande som då fick hjälp av bibliotekarier på hemmaplan att gå in och söka i materialet. Det hade varit en grej att lansera nationellt! Vi har även Danbib, Ebsco A-Z, Emiwebb, Kompass, Largest companies, Webselect Mango Languages, Web select, Ebrary, Overdrive (överväger 2013) 1.Mango. 2. Sveriges dödbok Sofie GALE: Grzimek s Animal Life heter numera Virtual Reference Library. Värdelöst namn som inte säger något om vad det handlar om. 1 Notisum 2. Kompass 3. Webselct Affärsdata ingår i vårt abonnemang Newsline link Ligger i startgroparna för e-lib. Det finns fler databaser som används till släktforskning. T ex Emigranten, NAD, Släktdata, Svars databaser mm. Mediejukeboxen är uppsagd till , kostnaden nedan är därför för 4 månader. Nationalencyklopedin (kommunabonnemang). Biblioteket har ett tilläggsab. som gör att kommunens låntagare når NE hemifrån (7700:-) Mobila mediajukeboxen 2. Folke Bernadotte (gratis). Tillkommer också BURK och Inköpsvägledning (ej för allmänheten). På vår enhet Vasagymnasiet finns dessutom Encyclopaedia Britannica och Energi och Miljöfakta. Databasen för Råd & Rön ingår i abonnemanget för tidningen. IT-pedagogen Alex - endast skolbiblioteken Ingen av dessa. Vi har BTJ:s Bibliografisk service och där ingår B-sök. Eftersom vi delar biblioteket med Mittuniversitetet har vi det väldigt billigt med databaser eftersom walk in use gäller och MIUN har avtal med så många databaser. Nackdelen är att våra låntagare ej har tillgång till vissa baser hemifrån. Vi har också Libary Press display men där står Länsbiblioteket för kostnaden. Vi ser just över vilka databaser vi själva måste överta när vi flyttar isär om 3? år. Det kan gälla Ne, SVAR, Landguiden, Global grant i första hand EBSCO och GALE databasvärdar, Library press display, Genline och Global grant är länsabonnemang. Annan: Internetguiden (IT-pedagogen) 17

18 Bilaga 1: Undersökningens frågeformulär Till svenska folkbibliotek (enligt sändlista) Kungliga biblioteket har tillsatt en arbetsgrupp med uppdrag att kartlägga förvärv av e-resurser (t.ex. databaser, e-tidskrifter och e- böcker) på svenska folkbibliotek med hjälp av en enkät. Arbetet syftar till att bistå Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) enligt Litteraturutredningens förslag (se s. 419) i uppbyggnaden av en förhandlingsorganisation för folkbiblioteken. I arbetsgruppen ingår tre representanter från expertgruppen för informationsförsörjning och resursdelning inom KB:s inflytandestruktur: Eva Matsson (Västerås stadsbibliotek), Lotta Trosell Svender (Ljusdals bibliotek) och Monica Moberg (Södersjukhusets bibliotek), samt Elisabeth Erikson (Kultur i Väst), tidigare verksam inom KULDA-konsortiet. Från Kungliga biblioteket medverkar Anna Lundén och Britt Sagnert. Enkäten skickas ut till samtliga kommuner med målsättningen att få ett högt svarsresultat för att därmed kunna överlämna ett bra underlag till SKL. Senast den 22 april önskar vi ditt svar. När du besvarat de två frågorna, tryck på knappen Skicka längst ned i enkäten. För ev. frågor vänligen skicka e-post till: eller ring Tack på förhand för din medverkan! Med vänlig hälsning, Anna Lundén och Britt Sagnert Kungliga biblioteket, avdelningen för samordning och utveckling 1. Vilka e-resurser förvärvas på folkbiblioteket/folkbiblioteken i er kommun? Affärsdata Agent 25 Artikelsök Alex Arkiv Digital CREDO EBSCOhost: MasterFILE Elite EBSCOhost: MasterFile Premier 18

19 E-förvärv 2013 EBSCOhost: Novelist EBSCO Biography Reference Center EBSCO Literary Reference Center EBSCO Science Reference Center Elib Encyclopaedia Britannica Energi och Miljöfakta GALE: Literature Resource Center GALE: Science in Context GALE: Grzimek s Animal Life GALE: Global Issues in Context GALE: Biography in Context GALE: LitFinder GALE: GREENR Genline Global Grant IPS Inter Press Service Landguiden Library pressdisplay Lyrics (BTJ) Mediearkivet Mediejukeboxen Musikwebb Nationalencyklopedin Naxos Music Library Naxos Spoken Words Naxos Video Newsline Arkiv (f.d. PressText) Norsteds Juridik Politiken.se Svenska djur/världens djur Svar Thomson/Reuters rättsdatabaser Worldbook online Zeteo - Sveriges Rikes Lag 19

20 Annan än ovan 1 - vänligen ange titel i textfältet nedan Annan än ovan 2 - vänligen ange titel i textfältet nedan Annan än ovan 3 - vänligen ange titel i textfältet nedan Vet ej Om annan, specificera: Kommentarer 2. I den mån ni har tillgång till prisuppgifter, vänligen ange pris för 2013 i SEK exkl. moms. Upplysningar om t.ex. samköp eller sponsring via läns-/regionbibliotek eller liknande kan anges i kommentarsfältet längst ner på sidan. Pris i SEK exkl. moms 2013 Affärsdata Agent 25 Artikelsök Alex Arkiv Digital CREDO EBSCOhost: MasterFILE Elite EBSCOhost: MasterFile Premier EBSCOhost: Novelist EBSCO Biography Reference Center EBSCO Literary Reference Center EBSCO Science Reference Center Elib Encyclopaedia Britannica Energi och Miljöfakta GALE: Literature Resource Center 20

21 E-förvärv 2013 Pris i SEK exkl. moms 2013 GALE: Science in Context GALE: Grzimek s Animal Life GALE: Global Issues in Context GALE: Biography in Context GALE: LitFinder GALE: GREENR Genline Global Grant IPS Inter Press Service Landguiden Library pressdisplay Lyrics (BTJ) Mediearkivet Mediejukeboxen Musikwebb Nationalencyklopedin Naxos Music Library Naxos Spoken Words Naxos Video Newsline Arkiv (f.d. PressText) Norsteds Juridik Politiken.se Svenska djur/världens djur Svar Thomson/Reuters rättsdatabaser Worldbook online Zeteo - Sveriges Rikes Lag 21

22 Pris i SEK exkl. moms 2013 Annan än ovan 1 - vänligen ange titel i textfältet nedan Annan än ovan 2 - vänligen ange titel i textfältet nedan Annan än ovan 3 - vänligen ange titel i textfältet nedan Totalkostnad exkl. moms Kommentarer (t.ex. upplysningar om samköp eller sponsring via läns-/regionbibliotek) Stort tack för att du besvarade enkäten! 22

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Skåne län 4 34 Täby kommun Stockholms län 6 33 Karlstads

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2012

Biografstatistik per län och kommun 2012 Blekinge Karlshamn 31 179 37 245 3 218 161 843 1,2 Blekinge Karlskrona 61 844 116 167 11 012 837 5 339 1,9 Blekinge Olofström 13 355 8 060 576 570 460 0,6 Blekinge Ronneby 28 443 32 180 2 790 282 830 1,1

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2010

Biografstatistik per län och kommun 2010 Blekinge Karlshamn 31 179 0,5 16 404 1 208 545 443 Blekinge Karlskrona 61 844 1,6 96 441 8 613 737 5 082 Blekinge Olofström 13 355 0,4 5 928 331 158 337 Blekinge Ronneby 28 443 0,8 23 418 1 929 096 603

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2014 Avser besök per kalenderår

Biografstatistik per län och kommun 2014 Avser besök per kalenderår Blekinge Karlshamn 31 598 37 009 3 177 775 868 1,2 Blekinge Karlskrona 64 348 103 926 10 452 215 5 237 1,6 Blekinge Olofström 13 031 7 731 587 425 511 0,6 Blekinge Ronneby 28 221 33 392 2 882 393 834 1,2

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2015 Avser besök per kalenderår

Biografstatistik per län och kommun 2015 Avser besök per kalenderår Blekinge Karlshamn 31 846 39 678 3 560 301 899 1,2 Blekinge Karlskrona 65 380 107 703 11 186 418 5 210 1,6 Blekinge Olofström 13 170 9 357 770 512 448 0,7 Blekinge Ronneby 28 697 39 474 3 566 726 877 1,4

Läs mer

Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn , Blekinge Karlskrona

Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn , Blekinge Karlskrona Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn 31 179 0,8 26 010 1 914 506 638 Blekinge Karlskrona 61 844 1,5 95 169 8 139 414 3 132 Blekinge Olofström 13 355

Läs mer

Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009

Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009 Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009 1 Stockholms län Upplands Väsby 2 Stockholms län Nynäshamn 3 Stockholms län Södertälje 4 Stockholms län Sundbyberg 5 Stockholms län Huddinge 6 Stockholms län Sigtuna

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2011

Biografstatistik per län och kommun 2011 Blekinge Karlshamn 31 185 25 711 2 044 902 588 0,8 Blekinge Karlskrona 64 215 109 223 10 150 960 5 380 1,7 Blekinge Olofström 12 876 5 394 317 497 281 0,4 Blekinge Ronneby 27 910 29 841 2 515 778 856 1,1

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2013

Biografstatistik per län och kommun 2013 Blekinge Karlshamn 31 272 34 985 3 019 484 875 1,1 Blekinge Karlskrona 63 912 103 549 9 937 396 5 322 1,6 Blekinge Olofström 12 902 7 318 568 592 538 0,6 Blekinge Ronneby 27 871 31 951 2 762 789 895 1,1

Läs mer

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng Klimatindex 2010 Ranking kommuner totalpoäng Kommun Kommuntyp Län Poäng Ranking Östersund 3. Större städer Jämtlands län 69 1 Stockholm 1. Storstäder Stockholms län 66 2 Malmö 1. Storstäder Skåne län 65

Läs mer

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Moderaterna Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Förändring män kvinnor Samtliga män kvinnor Samtliga sedan 2009 Antal Antal Antal % % % %-enheter kod kommun typ av nämnd

Läs mer

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall)

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall) småhusägarnas sina Ale 5-10 cm Alingsås Inga snönivåer tillämpas Alvesta Aneby Inga snönivåer tillämpas Arboga 5-10 cm Arjeplog Arvidsjaur Arvika Vid annan snönivå, nämligen: Askersund Inga snönivåer tillämpas

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Barn berörda av avhysning

Barn berörda av avhysning Sida 1 av 14 Barn berörda av avhysning Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2013 till 504 stycken. Det är en minskning med ca 11 procent jämfört med 2012 då antalet uppgick till 569

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Belopp att återfå vid månadsavstämningen i juni 2015 i samband med debitering av slutlig skatt Kommuner i alfabetisk ordning

Belopp att återfå vid månadsavstämningen i juni 2015 i samband med debitering av slutlig skatt Kommuner i alfabetisk ordning BLEKINGE OLOFSTRÖM 5 531 37 138 812 BLEKINGE KARLSKRONA 24 700 179 124 282 BLEKINGE RONNEBY 11 428 82 523 879 BLEKINGE KARLSHAMN 12 716 89 504 689 BLEKINGE SÖLVESBORG 6 578 49 924 222 DALARNA VANSBRO 2

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

0583 Östergötland Motala Östergötland Vadstena Östergötland Mjölby Jönköping Aneby Jönköp

0583 Östergötland Motala Östergötland Vadstena Östergötland Mjölby Jönköping Aneby Jönköp 0114 Stockholm Upplands Väsby 19 568 518 0115 Stockholm Vallentuna 4 198 337 0117 Stockholm Österåker 7 957 864 0120 Stockholm Värmdö 6 570 278 0123 Stockholm Järfälla 34 381 294 0125 Stockholm Ekerö 4

Läs mer

LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas

LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas län Borlänge 10 Dalarnas län Falun 26 Dalarnas län Gagnef

Läs mer

Bilaga till regeringens beslut den 17 december 2015 (dnr Fi/05568/K)

Bilaga till regeringens beslut den 17 december 2015 (dnr Fi/05568/K) Blekinge Karlshamn 37 277 425 Blekinge Karlskrona 65 482 402 Blekinge Olofström 34 636 079 Blekinge Ronneby 57 466 492 Blekinge Sölvesborg 14 630 758 Dalarna Avesta 69 685 586 Dalarna Borlänge 49 427 614

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2336 3148 BLEKINGE KARLSKRONA 4056 5379 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1082 1441 BLEKINGE RONNEBY

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

Antal personer som har e-deklarerat i varje kommun till och med 5 maj 2014

Antal personer som har e-deklarerat i varje kommun till och med 5 maj 2014 STOCKHOLMS LÄN UPPLANDS VÄSBY 23931 31563 3 75,82 6352 3115 5964 4436 3326 738 75,24 STOCKHOLMS LÄN VALLENTUNA 16718 23261 29 71,87 5615 2352 3636 2300 2249 566 71,27 STOCKHOLMS LÄN ÖSTERÅKER 21734 30581

Läs mer

Lokala siffror för län och kommun inkomstdeklarationen 2016

Lokala siffror för län och kommun inkomstdeklarationen 2016 Lokala siffror för län och kommun inkomstdeklarationen 2016 Län Kommun Antal % Blekinge KARLSHAMN 25592 68,85% Blekinge KARLSKRONA 50526 68,93% Blekinge OLOFSTRÖM 10785 69,84% Blekinge RONNEBY 22643 70,95%

Läs mer

Kostnaden för elevhälsa per elev 2016 Källa: Skolverket Sorterat efter kostnad.

Kostnaden för elevhälsa per elev 2016 Källa: Skolverket Sorterat efter kostnad. Kostnaden för elevhälsa per elev 2016 Källa: Skolverket Sorterat efter kostnad. Län Kommun Kostnad elevhälsa per elev, kr Västerbottens län Nordmaling 1520 Kronobergs län Alvesta 1550 Uppsala län Heby

Läs mer

Antal som ska deklarera enskild näringsverksamhet LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM BLEKINGE KARLSKRONA BLEKINGE RONNEBY 2 716

Antal som ska deklarera enskild näringsverksamhet LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM BLEKINGE KARLSKRONA BLEKINGE RONNEBY 2 716 Antal som ska deklarera enskild näringsverksamhet 927 175 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 1 321 BLEKINGE KARLSKRONA 5 774 BLEKINGE RONNEBY 2 716 BLEKINGE KARLSHAMN 2 646 BLEKINGE SÖLVESBORG 1 633 DALARNA

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av värdepapper (K4) Taxeringsår LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 989 BLEKINGE KARLSKRONA 3

Antal personer som ska deklarera försäljning av värdepapper (K4) Taxeringsår LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 989 BLEKINGE KARLSKRONA 3 Antal personer som ska deklarera försäljning av värdepapper (K4) Taxeringsår 2015 601 277 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 989 BLEKINGE KARLSKRONA 3 506 BLEKINGE RONNEBY 1 412 BLEKINGE KARLSHAMN 1 704

Läs mer

Hundstatistik Antal hundägare och hundar per län och kommun

Hundstatistik Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2364 3223 BLEKINGE KARLSKRONA 4208 5536 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1105 1459 BLEKINGE RONNEBY 2503 3370

Läs mer

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)?

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)? Ale NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Alingsås NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Aneby NEJ NEJ Arboga NEJ NEJ Arjeplog JA NEJ, men det är på gång Arvidsjaur NEJ NEJ Arvika NEJ

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2014

Barn berörda av avhysning 2014 Sida 1 av 13 Barn berörda av avhysning 2014 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2014 till 459 stycken. Det är en minskning med ca 9 procent jämfört med 2013 då antalet uppgick till

Läs mer

Tomtmark Bostadsbyggnad Tomtmark och bostadsbyggnad Länskod kod

Tomtmark Bostadsbyggnad Tomtmark och bostadsbyggnad Länskod kod Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar tomt och byggnad per kommun (prognos) s 01 Stockholms 14 Upplands Väsby 5348 1038 1127 9% 1084 1202 11% 2122 2328 10% 01 Stockholms 15 Vallentuna 6760

Läs mer

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun Utkast/Version PRESSMEDDELANDE 1 (5) 2017-08-07 Nu får 153 800 invånare chans att tycka till om sin kommun Nu är det dags för årets omgång av SCB:s medborgarundersökning. I dagarna får 153 800 invånare

Läs mer

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR 1 BOTKYRKA 48 51 3 89 422 2 TROLLHÄTTAN 46 50 4 57 095 3 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 4 KRISTIANSTAD 44 45 1 82 513 5 LANDSKRONA 43 45 2 43 966 6 GÖTEBORG 43 44 1 548 197 7 ÖREBRO 42 44 2 144 192 8 HUDDINGE

Läs mer

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2 Upplands Väsby 5 500 5 790 2 156 3 190 2 595 122 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 103-864 Vallentuna 5 505 6 741 2 286 3 305 1 829 0 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 416-551 Österåker 5 140 6 478 2 214 2 886 1 891

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 BLEKINGE KARLSKRONA 1 357 BLEKINGE RONNEBY 510 BLEKINGE

Läs mer

HÄR ÖKADE SEGREGATIONEN MEST DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

HÄR ÖKADE SEGREGATIONEN MEST DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR RESEARCH 1 UPPVIDINGE 7 33 26 9 317 2 VÄNNÄS 12 35 23 8 591 3 NORSJÖ 9 31 22 4 172 4 BERG 14 32 18 7 026 5 ÖVERKALIX 13 31 18 3 398 6 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 7 OVANÅKER 15 32 17 11 474 8 AVESTA 15 31

Läs mer

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen Ale 43 18 61 60 78 33 88 1 53 68 48 63 1 23 42 190 95 35 279 148 Alingsås 185-12 220 234 244 160 217 105 56 158 210 266 53 79 120 134 93 80 131 99 Alvesta 221-42 224 218 263 180 179 8 94 161 268 238 183

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Typ ROT RUT TOTALT Antal företag, riket 54 023 13 488 67 511 Antal företag per län 2013-01-01 2013-06-30 Län Typ Antal företag BLEKINGE ROT 836 BLEKINGE RUT

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostadsrätt (K6) Taxeringsår 2015 132 627 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 64 BLEKINGE KARLSKRONA

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostadsrätt (K6) Taxeringsår 2015 132 627 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 64 BLEKINGE KARLSKRONA Antal personer som ska deklarera försäljning av bostadsrätt (K6) Taxeringsår 2015 132 627 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 64 BLEKINGE KARLSKRONA 494 BLEKINGE RONNEBY 102 BLEKINGE KARLSHAMN 258 BLEKINGE

Läs mer

Statistik hundregistret 2015

Statistik hundregistret 2015 Antal hundar per län och kommun BLEKINGE KARLSHAMN 3633 KARLSKRONA 5947 OLOFSTRÖM 1593 RONNEBY 3710 SÖLVESBORG 2301 BLEKINGE Summa 17184 DALARNA AVESTA 2233 BORLÄNGE 3830 FALUN 4807 GAGNEF 1224 HEDEMORA

Läs mer

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Län Kommun Typ Antal köpare okänt okänt RUT 511 okänt okänt ROT 882 BLEKINGE KARLSHAMN RUT 1 572 BLEKINGE KARLSHAMN ROT 3 803 BLEKINGE KARLSKRONA RUT

Läs mer

UTGÅNGSLÄGET OM RÄNTA UPP 1 % OM EL UPP 50 % EN ARBETAR 75 % KVAR ATT LEVA PÅ

UTGÅNGSLÄGET OM RÄNTA UPP 1 % OM EL UPP 50 % EN ARBETAR 75 % KVAR ATT LEVA PÅ Rangordnat efter kvar till övrigt vid den nya förutsättningen. Förändringen anger hur "kvar till övrigt" påverkats av räntehöjning, elkostnadshöjning eller 75 % arbete jämfört med utgångsläget. UTGÅNGSLÄGET

Läs mer

Statistiken som presenteras här gäller inledda rekonstruktioner och inledda konkurser januari till november 2009.

Statistiken som presenteras här gäller inledda rekonstruktioner och inledda konkurser januari till november 2009. Statistiken som presenteras här gäller inledda rekonstruktioner och inledda konkurser januari till november 2009. Län Topp 5 kommuner - rekonstruktioner Hela Sverige 239 6 242 1. Stockholm 63 Stockholm

Läs mer

Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997

Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997 Upplands Väsby 44 023 397 3,00-64 36 368-2 328 Vallentuna 27 675 642 3,89-64 23 621-1 512 Österåker 39 372 169 5,06-64 32 560-2 084 Värmdö 31 908 454 5,82-64 27 189-1 740 Järfälla 75 557 254 2,88-64 58

Läs mer

Statistik rot och rut antal utförare per län 2012

Statistik rot och rut antal utförare per län 2012 Skatteverket Statistik rot och rut 2012 2013-01-11 1 (15) Statistik rot och rut antal utförare per län 2012 Typ Antal utförare riket RUT 16 811 ROT 67 912 okänt ROT 148 BLEKINGE RUT 212 BLEKINGE ROT 1

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012 Bollnäs 1 29 11 15 3 1 Hällefors 2 42 19 10 13 2 Ragunda 3 59 36 22 1 3 Ludvika 4 63 21 24 18 9 Kramfors 5 69 4 24 41 6 Strömsund 5 69 33 15 21 7 Ånge 7 76 14 15 47 5 Söderhamn 8 83 24 15 44 29 Piteå 9

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011 Bollnäs 1 40 20 17 3 5 Hällefors 2 46 24 8 13 1 Ragunda 3 61 30 30 1 30 Norberg 4 71 3 52 15 18 Ånge 5 70 5 22 43 3 Kramfors 6 74 2 32 40 7 Strömsund 7 78 33 22 22 13 Skinnskatteberg 8 84 11 42 30 50 Ludvika

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

2012-06-20 Antal insatser

2012-06-20 Antal insatser 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0 47 83 38 01 0162

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar:

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Sidan 1 av 13 Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Andel med nettoskuld %: 1 Sundbyberg 31 2 Göteborg 28 3 Malmö 27 4 Landskrona 26 5 Örebro 26 6 Ljusnarsberg

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

Kommuner, partidistrikt och stift inom Svenska kyrkan

Kommuner, partidistrikt och stift inom Svenska kyrkan Kommuner, partidistrikt och stift inom Svenska kyrkan Kommun Partidistrikt Stift Ale Norra Älvsborg Göteborgs Alingsås Norra Älvsborg Skara Alvesta Kronoberg Växjö Aneby Jönköping Linköpings Arboga Västmanland

Läs mer

Totala kommunala skattesatser år 2004 Bilaga 3

Totala kommunala skattesatser år 2004 Bilaga 3 0114 Upplands Väsby 31,85 19,58 12,27 0,65 0115 Vallentuna 31,45 19,18 12,27 0,50 0,65 0117 Österåker 32,50 20,23 12,27 0,65 0120 Värmdö 32,73 20,46 12,27 0,65 0123 Järfälla 31,40 19,13 12,27 0,65 0125

Läs mer

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Län Kommunnamn Antal Dekl Antal förslag Stockholms Upplands Väsby 218

Läs mer

Här är företagen som betalar högst snittlön i din kommun

Här är företagen som betalar högst snittlön i din kommun Härärföretagensombetalarhögstsnittlönidinkommun 10 i topplistan Härärkommunernadärföretagenbetalarhögstsnittlön. Källa:affärs ochinformationsföretagetcreditsafe KOMMUN FÖRETAG SNITTLÖNTkr ANSTÄLLDA Malmö

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 3 Tabeller 1. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utjämningsåret 2013 2. Inkomstutjämning 2013 3. Kostnadsutjämning 2013 Bilagor 1. Kommunalekonomisk

Läs mer

DALARNA TOTALT GOTLAND GOTLAND

DALARNA TOTALT GOTLAND GOTLAND Sida 1 av 5 Antal pågående skuldsaneringsbeslut län och kommun, Totalt Källa: Kronofogden BLEKINGE KARLSHAMN 78 98 119 121 124 132 BLEKINGE KARLSKRONA 97 115 117 120 118 117 BLEKINGE OLOFSTRÖM 14 21 29

Läs mer

Insamlade däck per län och kommun

Insamlade däck per län och kommun Karlshamn 268 Karlskrona 479 Olofström 205 Ronneby 218 Sölvesborg 188 Blekinge 1 359 Avesta 316 Borlänge 625 Falun 355 Gagnef 38 Hedemora 202 Leksand 124 Ludvika 242 Malung-Sälen 118 Mora 233 Orsa 41 Rättvik

Läs mer

Förändring i kommunal fastighetsavgift

Förändring i kommunal fastighetsavgift 2016-04-29 1 2008-2016 ift 2008 2016 Värden i kronor Kod Namn inv 1/11 2007 Basvärde 2008 1314,52*inv 1/11 2007 2008 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2011 Intäkt av 2011 114 Upplands Väsby 38 027 49 987 184

Läs mer

Creditsafes kommunstatistik

Creditsafes kommunstatistik Creditsafes kommunstatistik Antal aktiebolagskonkurser i Sverige uppdelat per kommun: Kommun Januari-September 2015 Januari-September 2014 Januari-September 2013 ALE 5 4 3 ALINGSÅS 10 10 12 ALVESTA 5 6

Läs mer

StatistikHusarbete Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster ROT-arbete

StatistikHusarbete Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster ROT-arbete Page 1 of 15 * Skatteverket StatistikHusarbete2011-01-01--2011-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 257.142 ROT-arbete 503.682 760.824 Län Blekinge län Blekinge län Dalarnas län Dalarnas

Läs mer

Bästa skolkommun 2011

Bästa skolkommun 2011 Bästa skolkommun 2011 Utbildade Lärartäthet Arvidsjaur 1 975 47 13 29 52 131 13 2 15 48 5 16 222 135 205 1 Lomma 2 1042 139 36 203 94 50 68 67 3 28 6 99 4 1 5 6 Piteå 3 1049 47 6 57 162 138 22 67 62 187

Läs mer

2012 antal bemannade. Förändring

2012 antal bemannade. Förändring Stockholms län 14 568 827 14 704 272 14 776 856 14 555 177-0,1% -1,5% 5 7,2 7,2 7,1 6,8-5,4% -3,1% Botkyrka 525 950 574 390 498 278 494 774-5,9% -0,7% 0 6,5 7,0 5,9 5,7-11,8% -2,5% Danderyd 232 788 256

Läs mer

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj)

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj) Stockholms län Norrtälje 32 805 6 468 8 547 884-21 894 Nynäshamn 32 940 7 131 8 019 887-107 984 Södertälje 32 801 7 298 7 713 884-362 1 236 Botkyrka 32 801 7 358 7 653 884-214 1 088 Nykvarn 32 884 7 525

Läs mer

Tabell 2, Boendeskatter 2006

Tabell 2, Boendeskatter 2006 Stockholms län 162 Danderyd 1 892 1 281 986 3 173-694 117 108-577 186 Lidingö 1 390 1 231 985 2 620-941 109 108-832 184 Solna 1 305 1 235 1 012 2 540-905 108 108-797 187 Vaxholm 1 241 1 278 986 2 518-519

Läs mer

Kulturverksamhet År 2007, löpande priser. Allmän kulturverksamhet, Andel nettokostnader för kultur. Kommunernas totala nettokostander.

Kulturverksamhet År 2007, löpande priser. Allmän kulturverksamhet, Andel nettokostnader för kultur. Kommunernas totala nettokostander. Stockholms län 89 174 119 285 554 942 366 714 038 185 360 076 925 1 803 175 2,5 37 636 1 949 516 Upplands Väsby 52 1 963 235 8 953 263 10 022 149 5 670 699 26 608 2,0 35 380 38 055 Vallentuna 13 367 97

Läs mer

Antal gäldenärer 18-25 år, län och kommun per 2011-12-31 Källa: Kronofogden

Antal gäldenärer 18-25 år, län och kommun per 2011-12-31 Källa: Kronofogden Antal gäldenärer 18-25 år, län och kommun per 2011-12-31 Källa: Kronofogden Län Kommun Antal gäldenärer Aktiv totalskuld BLEKINGE KARLSHAMN 120 2 419 773 BLEKINGE KARLSKRONA 243 5 673 064 BLEKINGE OLOFSTRÖM

Läs mer

Antal registreringar/kommun

Antal registreringar/kommun registreringar/kommun Perioden: -1 till -31 E-mail: bpsd.sus@skane.se Blekinge län Perioden: -1 till -31 7 6 5 4 3 2 1 445 21 37 32 18 46 61 64 34 52 53 11 16 Karlshamn 114 4 17 4 3 11 2 6 1 9 29 1 Karlskrona

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

Uppdaterad: Kommunvis redovisning av inkomna rävspillningar Övervakning av dvärgbandmask i Sverige Blekinge län.

Uppdaterad: Kommunvis redovisning av inkomna rävspillningar Övervakning av dvärgbandmask i Sverige Blekinge län. Blekinge län antal Karlshamn 10 7 Ja Karlskrona 10 15 Olofström 4 5 Ronneby 15 12 Ja Sölvesborg 5 3 Ja Dalarnas län antal Avesta 22 9 Ja Borlänge 13 9 Ja Falun 29 29 Ja Gagnef 11 11 Ja Hedemora 24 12 Ja

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp SORSELE VÄSTERBOTTEN VINDELN VÄSTERBOTTEN

Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp SORSELE VÄSTERBOTTEN VINDELN VÄSTERBOTTEN Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp 73 795 015 632 895 79 648 128 SORSELE VÄSTERBOTTEN 5 316 49 0 BJURHOLM VÄSTERBOTTEN 6 670 57 15 307 STORFORS 7 548 156 2 709 VINDELN VÄSTERBOTTEN 8 420 58 334

Läs mer

Att få tillbaka vid månadsavstämningen i juni 2007 i samband med debitering av slutlig skatt.

Att få tillbaka vid månadsavstämningen i juni 2007 i samband med debitering av slutlig skatt. 0114 Upplands-Väsby 10 470 62 600 516 0115 Vallentuna 5 617 38 906 600 0117 Österåker 8 425 66 983 059 0120 Värmdö 7 018 54 608 725 0123 Järfälla 16 081 94 919 428 0125 Ekerö 5 017 39 845 672 0126 Huddinge

Läs mer

Stockholms län. Kommun dec-03 dec-04 dec-05 dec-06 dec-07 dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 dec-14

Stockholms län. Kommun dec-03 dec-04 dec-05 dec-06 dec-07 dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 dec-14 Stockholms län Upplands Väsby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vallentuna 14 14 12 10 9 8 8 7 6 6 5 4 Österåker 4 4 4 4 4 3 2 1 0 0 0 0 Värmdö 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Järfälla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ekerö 4 4

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2016

Barn berörda av avhysning 2016 Sida 1 av 12 Barn berörda av avhysning 2016 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2015 till 387 stycken. Det är en minskning med ca 18 procent jämfört med 2015 då antalet uppgick till

Läs mer

Antal registreringar/kommun

Antal registreringar/kommun registreringar/kommun Perioden: -1 till -3 E-mail: bpsd.sus@skane.se Blekinge län Perioden: -1 till -3 7 6 5 4 3 2 1 493 18 46 61 64 34 52 53 11 17 58 35 44 Karlshamn 124 3 11 2 6 1 9 29 1 22 1 12 Karlskrona

Läs mer

DALARNA TOTALT 10 345 1 311 701 043 10 234 1 292 911 252 10 312 1 403 887 859 10 383 1 365 526 369 9 969 1 321 297 725 GOTLAND GOTLAND

DALARNA TOTALT 10 345 1 311 701 043 10 234 1 292 911 252 10 312 1 403 887 859 10 383 1 365 526 369 9 969 1 321 297 725 GOTLAND GOTLAND Sida 1 av 8 Sammanställning av samtliga restförda fysiska personer uppdelat på län och kommun Källa: Kronofogden 2010-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2014-12-31 BLEKINGE KARLSHAMN 1 106 173 162

Läs mer

Kostnadsutjämning år 2002, kronor per invånare Bilaga 4

Kostnadsutjämning år 2002, kronor per invånare Bilaga 4 Stockholms län Botkyrka 4 926 7 800 2 703 3 630 4 520 0 747 0 44 577 0 0 0 176 0 0 25 123 525 Danderyd 5 836 6 784 2 139 7 226 1 261 0 0 0 44 577 0 0 0 176 0 0 24 043-555 Ekerö 6 353 9 198 2 577 3 857

Läs mer