E-förvärv Folkbibliotek

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E-förvärv 2013. Folkbibliotek"

Transkript

1 E-förvärv 2013 Folkbibliotek

2 Omslagsbild Stockholms stadsbibliotek, Kulturhuset, foto C Ranemo E-förvärv 2013 Publikationen kan kopieras fritt och citeras. Vid citering uppge källan. Dnr: 232-KB Ansvarig utgivare: Kungliga biblioteket Förfrågningar: Cecilia Ranemo, KB, tel. +46 (0) eller Anna Lundén, KB, tel. +46 (0) Kungliga biblioteket, Box 5039, Stockholm, Swden, e-post: webb: blogg: 2

3 E-förvärv 2013 Sammanfattning Örebro Stadsbibliotek, foto C Ranemo Folkbiblioteken i Sverige har besvarat en enkät om sin tillgång till e-resurser och kostnaderna för dessa. Tre fjärdedelar av alla folkbibliotek besvarade enkäten. I genomsnitt har folkbiblioteken i Sverige tillgång till 9,6 licenser på e-resurser (t.ex. databaser, e-tidskrifter och e-böcker). De betalar i genomsnitt 167 tusen kronor årligen för dessa. Uppskattningsvis är hälften av kostnaderna för e-resurser nedladdning av e-böcker. Uppskattningsvis har folkbiblioteken tillsammans närmare e-resurslicenser uppdelat på ett femtiotal olika produkter från närmare ett trettiotal leverantörer. Tillsammans betalar folkbiblioteken omkring 43 miljoner kronor för dessa e-resurser, vilket, skattat, utgör 10 procent av deras totala budget för medier. Resultat på läns- och kommunnivå presenteras i xls-format på Ett stort tack till alla som besvarade frågorna! 3

4 Kulturhuset i Stockholm, foto C Ranemo Undersökningens genomförande Folkbiblioteken i samtliga 290 kommuner tillfrågades via en webbaserad enkät under våren Eftersom de flesta kommuner fortfarande har en folkbiblioteksorganisation som består av ett huvudbibliotek samt filialer, tillfrågades den person vid huvudbiblioteket som vanligen lämnar uppgifter till Sveriges officiella biblioteksstatistik, om hela kommunens förvärv av e-resurser till folkbiblioteken. Sju kommuner har frångått organisationsformen med huvudbibliotek; Botkyrka, Ekerö, Nacka, Upplands-Bro, Heby, Vellinge och Gullspång. Undersökningen bestod av två frågeställningar: 1. Vilka e-resurser förvärvas på folkbiblioteket/folkbiblioteken i er kommun? 2. I den mån ni har tillgång till prisuppgifter, vänligen ange pris för 2013 i SEK exkl. moms. Som diskussionsstöd i enkätutformandet och analysen har KB haft en referensgrupp bestående av fyra deltagare: Eva Matsson (Västerås stadsbibliotek), Monica Moberg (Södersjukhusets bibliotek), Lotta Trosell Svender (Ljusdals bibliotek), samt Elisabeth Erikson (Kultur i Väst), tidigare verksam inom KULDA-konsortiet. Totalt sett besvarade 213 folkbibliotek enkäten, svarsfrekvensen är därmed 73 procent. 4

5 E-förvärv 2013 Stockholms stadsbibliotek, Odengatan, foto C Ranemo Förvärv av e-resurser I genomsnitt uppger de svarande folkbiblioteken att de förvärvar 9,6 olika e-resurser som på olika sätt görs tillgängliga för bibliotekets användare. Antalet e-resurser varierar dock mellan folkbiblioteken i olika kommuner. Flest har Göteborgs Stadbibliotek som ger tillgång till 26 stycken e-resurser. Det framkommer också på olika sätt att alla e- resurser som kommunernas biblioteksverksamhet använder, inte alltid ingår i svaren. Olika kommuner organiserar sig på olika sätt och vilken del av kommunens förvaltning som betalar/beställer e- resurser till skolbiblioteken varierar, oavsett om de är integrerade med folkbiblioteket eller inte. I vissa kommuner köper varje skolbibliotek självt in de e- resurser som används och i andra kommuner upphandlas vissa licenser för alla bibliotek centralt inom kommunen, oavsett om de är folkbibliotek eller skolbibliotek. I 193 kommuner i Sverige, 67 procent, är skolbibliotek på olika sätt integrerade med folkbiblioteket genom ett politiskt beslut. Med integrering avses vanligen att serviceställen fungerar både som folkbibliotek och skolbibliotek på en och samma gång med de olika funktioner som förväntas av respektive bibliotekstyp. Skolbibliotek har ofta ett lite annat behov av e-resurser än vad folkbiblioteken har, varför det i sådana kommuner kan förväntas att antalet e-resurser är något högre. I vissa län förekommer det också att det är länseller regionbiblioteket som förvärvar några av e- resurserna och att folkbiblioteken i kommunerna antingen helt utan kostnad eller för en reducerad kostnad kan erhålla tillgång till läns- /regionsamarbetets e-resurser. 5

6 I enkäten var 43 av de mest vanliga e-resurserna förutskrivna för att underlätta för de svarande när de skulle markera sitt innehav. Det fanns också möjlighet att lägga till egna svar om listan inte täckte in alla de e-resurser som folkbiblioteket tillhandahåller. Totalt sett noterades närmare 50 olika produkter vilka kom från ett 30-tal leverantörer. Den i särklass vanligaste e-resursen som folkbiblioteken betalar för är Elib, det vill säga tillgång till att ladda ned e-böcker via bibliotekets webbplats. Totalt sett uppger 92 procent av de svarande folkbiblioteken att de har tillgång till Elib, vilket är en något högre andel än andelen folkbibliotek som kan lämna uppgift om e- boksutlåning till den officiella biblioteksstatistiken, 85 procent. Näst vanligast är Alex författarlexikon, totalt sett uppger 83 procent av de svarande folkbiblioteken att de har tillgång till detta. Den tredje vanligaste e-resursen är Global grant, 81 procent av de svarande folkbiblioteken uppger att de har tillgång till denna tjänst som ger möjlighet att söka bland stipendier och bidrag runt om i världen. Tre fjärdedelar av folkbiblioteken har tillgång till släktforskningsresursen Genline, det vill säga svenska kyrkböcker online som används för släktforskning. Hälften av de svarande uppger att de har tillgång till den utländska tjänsten Library PressDisplay vilket kan förklara att antalet tryckta utländska tidningsoch tidskriftsprenumerationer har minskat under de senaste åren på landets folkbibliotek. Om antagandet görs att de folkbibliotek som inte besvarat enkäten har tillgång till e- resurser i ungefär samma utsträckning som de svarande kan konstateras att folkbiblioteken sammanlagt har närmare licenser på e-resurser. Folkbiblioteken redovisar databaslicenser till Sveriges officiella biblioteksstatistik, varav medger extern åtkomst via bibliotekets webbplats. Tabell 1: Skattat antal folkbibliotek i landet som förvärvar respektive e-resurs. Antal svarande som förvärvar, skattad andel folkbibliotek som förvärvar och skattat totalantal folkbibliotek som har respektive e-resurs. Topp fem är markerade i fet stil. Svarar Andel som har Skattad förekomst Affärsdata 4 2% 5 Agent % 1 Artikelsök 45 21% 61 Alex % 241 Arkiv Digital % 189 CREDO 6 3% 8 EBSCOhost MasterFILE Elite 35 16% 48 EBSCOhost MasterFile Premier 29 14% 39 EBSCOhost Novelist 53 25% 72 EBSCO Biography Reference 10 5% 14 Center EBSCO Literary Reference 12 6% 16 Center EBSCO Science Reference 11 5% 15 Center Elib % 268 Encyclopaedia Britannica 14 7% 19 Energi och Miljöfakta 5 2% 7 GALE Literature Resource Center 11 5% 15 GALE Science in Context 14 7% 19 GALE Virtual Reference Library 2 1% 3 GALE Global Issues in Context 8 4% 11 GALE Biography in Context 15 7% 20 GALE LitFinder 1 0% 1 GALE GREENR 3 1% 4 Genline % 215 Global Grant % 236 IPS Inter Press Service 8 4% 11 Landguiden % 189 Library pressdisplay % 155 Lyrics (BTJ) 20 9% 27 Mediearkivet % 170 Mediejukeboxen 26 12% 35 Musikwebb 44 21% 60 Nationalencyklopedin % 162 Naxos Music Library 40 19% 54 Naxos Spoken Words 19 9% 26 Naxos Video 3 1% 4 Newsline Arkiv (f.d. PressText) 58 27% 79 Norstedts Juridik 0 0% 0 Politike.se 18 8% 25 Svenska djur/ Världens djur 4 2% 5 Svar % 150 Thomson/ Reuters rättsdatabaser 1 0% 1 Worldbook online 3 1% 4 Zeteo - Sveriges Rikes Lag 21 10% 29 Vanligaste annat svar: Emiweb 24 11% 33 Annan % 14 Annan 3 8 4% 11 Totalt Det är dock känt att vissa leverantörer, till exempel Musikwebb levererar till fler folkbibliotek än vad som redovisas i skattningen. Samtliga delresultat redovisas per kommun i en xls-fil på 6

7 E-förvärv 2013 Kostnader för e-resurser Stockholms stadsbibliotek, Sveavägen, foto P Ranemo Folkbibliotekens årliga kostnader för e- resurser är uppskattningsvis 43 miljoner kronor. De ekonomiska uppgifterna om vad folkbiblioteken totalt sett betalar för sina inköp av e-resurser är bara en skattning eftersom det förekommer både interna och externa bortfall av svar på frågorna om de ekonomiska uppgifterna i undersökningen. De flesta större kommuner har besvarat enkäten. Detta påverkar beräkningarna av medelkostnaden för folkbibliotekens sammanlagda utgifter för e- resurserna betydligt eftersom de oftast har flest licenser på e-resurser. Den beräknade medelkostnaden för de 73 procent av folkbiblioteken som besvarat frågan om vad de betalar för sina e-resurser är närmare 167 tusen kronor exklusive mervärdesskatt. De mindre befolkningsrika kommunerna har dock sällan möjlighet att köpa e-resurser för mer än kronor. E-resurser 10 procent av mediebudget I genomsnitt uppger de folkbibliotek som besvarat frågorna att kostnaden för e-resurser utgör 7 procent av den totala mediekostnad som de lämnat till Sveriges officiella biblioteksstatistik som också sammanställs av Kungliga biblioteket. Andelen är dock troligen lite högre, det förekommer många bortfall av delsvar. Det förekommer att folkbibliotek uppgett att de har tillgång till en viss e-resurs men de har inte kunnat lämna uppgift om hur mycket de 7

8 betalar för denna. Görs en uppräkning utifrån den genomsnittliga kostnaden som de svarande folkbiblioteken lämnar är det troligt att kostnaden för folkbibliotekens e-resurser egentligen är i genomsnitt 10 procent av deras mediebudget. Denna utgör sammanlagt dryg 430 miljoner kronor. Flera folkbibliotek uttrycker också att de skulle teckna fler licenser om de hade ekonomisk möjlighet. E-böcker för 22 miljoner I många kommuner är kostnaderna för nedladdning av e-böcker från Elib dominerande för deras e- resurskostnader. Därför har två separata skattningar gjorts för att beräkna de troliga kostnaderna för vad folkbiblioteken betalar till denna leverantör. Den ena beräkningen har gjorts utifrån de utlåningsuppgifter som lämnats till den officiella statistiken gällande år Den andra har gjorts utifrån den genomsnittliga kostnaden för dem som lämnat uppgifter i denna undersökning samt uppräknat till alla de som troligtvis också anlitar Elib. Båda beräkningssätten visar att den sammanlagda kostnaden för folkbibliotekens nedladdningar från Elib är omkring 22 miljoner kronor/år. Samtidigt som e-boksutlåningen på folkbiblioteken ökat med 289 procent sedan 2009 har många folkbibliotek måst begränsa e-bokslånen av kostnadsskäl. Varje nedladdning från Elib kostar 20 kronor och låntagaren har då möjlighet att läsa boken i 28 dagar varefter boken stängs automatiskt för vidare läsning. I beräkningarna finns felkällan att det förekommer att folkbibliotek lånar ut e-böcker som inte tillhandahålls just via Elib, fritt tillgängliga böcker eller som distribueras via andra leverantörer. Den utlåningen bedöms dock kunna rymmas inom felmariginalen för beräkningarna eftersom det också förekommer ett visst bortfall i utlåningsstatistiken av e-böcker. Tabell 2: Grov skattning av folkbibliotekens kostnader för olika e-resurser. Kronor exklusive mervärdesskatt. Topp fem är markerade i fetstil. Skattad totalkostnad för Sveriges folkbibliotek Affärsdata Agent 25 Uppgift saknas Artikelsök Alex Arkiv Digital CREDO Uppgift saknas EBSCOhost MasterFILE Elite EBSCOhost MasterFile Premier EBSCOhost Novelist EBSCO Biography Reference Center EBSCO Literary Reference Center EBSCO Science Reference Center Elib Encyclopaedia Britannica Energi och Miljöfakta GALE Literature Resource Center GALE Science in Context GALE Virtual Reference Library GALE Global Issues in Context GALE Biography in Context GALE LitFinder Uppgift saknas GALE GREENR Uppgift saknas Genline Global Grant IPS Inter Press Service Landguiden Library pressdisplay Lyrics (BTJ) Mediearkivet Mediejukeboxen Musikwebb Nationalencyklopedin Naxos Music Library Naxos Spoken Words Naxos Video Newsline Arkiv (f.d. PressText) Norstedts Juridik Uppgift saknas Politike.se Svenska djur/ Världens djur Svar Thomson/ Reuters rättsdatabaser Uppgift saknas Worldbook online Zeteo - Sveriges Rikes Lag Annat svar Annat svar Annat svar Totalt kr De uppgifter som redovisas i tabell 2 är skattningar gjorda utifrån antagandet att en lika stor andel av de folkbibliotek som inte besvarat enkäten också har 8

9 E-förvärv 2013 tillgång till respektive e-resurs som den andel har som har besvarat den. De ekonomiska uppgifter som de svarande folkbiblioteken lämnat summerar endast till 25 miljoner kronor på grund av interna svarsbortfall. Uppgifterna om vilka som har tillgång till respektive e-resurs bedöms dock vara av bättre kvalitet än de uppgifter om kostnader som lämnats. Därför har en skattning/uppräkning gjorts med hjälp av uppgifter om tillgång samt medelkostnaden för de som lämnat ekonomiska uppgifter. De folkbibliotek som besvarat undersökningen har i genomsnitt 9,6 e-resurser. De flesta folkbibliotek har mellan 5 och 12 e-resurser. Diagram 1: Antal e-resurser som de 213 svarande folkbiblioteken uppger att de har

10 De svarande folkbibliotekens kommentarer I det följande redovisas de kommentarer som de svarande gett i enkäten för att förtydliga sina svar. Texterna återges som de skrivits in i enkäten. Svaren presenteras i läns- och kommunnummerordning. Alla svarande folkbibliotek i de olika kommunerna har inte gjort någon kommentar till de lämnade uppgifterna, varför alla kommuner inte förekommer i uppställningen: Stockholms län Botkyrka Haninge Huddinge Järfälla Sollentuna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Vaxholm Värmdö Uppsala län Enköping Tierp Uppsala Älvkarleby Södermanlands län Genline och Global grant köps via Stockholm kulturförvaltning. Siffrorna är för 2012 Det är en del siffror från 2012 eftersom fakturorna för 2013 ännu ej kommit och i vissa fall har jag avrundat kostnaden till närmaste hundratal. E-lib - vi har ett tak på SEK i år och det går, som ni säkert är medvetnao om, inte att veta i förväg hur mycket det verkligen kommer att kosta. Kostnaderna är de senast kända, vissa gäller 2012, andra elib är förstås svårbedömt, den redovisade kostnaden gäller 2012, men den kan antas bliv betydligt högre 2013 Annan än ovan 1: Emiweb. De allra flesta ingår i samköp via Regionbiblioteket i Stockholm. Priserna är i huvudsak baserade på 2012 års siffror. Arkiv Digital har vi 2 licenser på (sammanlagt 2400 kr). Global Grant samt Ebsco i samköp med regionbiblioteket, Annan...1. Kompass, Annan...2. UC Select (2 år), Annan...3.Rättsbanken Infotorg Alex, A-sök och Mediearkivet delas med Utbildningsförvaltningen för skolbiblioteken, vår del av kostn ovan, totalkostnad: Alex kr, A-sök kr, Mediearkivet kr Prisuppgifterna är från EBSCO har vi via Regionbiblioteket. Summan gällande e-lib är baserad på utlån från Arkiv Digital 2 licenser. BURK-sök (för internt bruk); Kostnad 2012: kr EBSCO Masterfile + Novelist samfaktureras (Via Regionbibliotek Stockholm) Elib 18 kr/lån Kostnad 2012: kr (Via Regionbibliotek Stockholm) Emiweb; 2 licenser 3 kvartal: 2700 kr Folke Bernadottearkivet; Gratis (Via Regionbibliotek Stockholm)GenLine 2 licenser Internetguiden (för internt bruk) 1900 kr (Betalat för år 3800 kr) IPS + 3 gymnasier 5100 kr SVAR 2 licenser Vissa kostnader fördelas internt Södertälje med kommundelar, gymnasie- och grundskolebibliotek e-böckerna gäller 2012 Via Regionbiblioteket 3700 per år för olika Ebsco databaser, inklusive Enc Brit? På Newsline hittar jag ingen faktura. E bokskostnaderna avser år 2012 hur mkt de kostade E-lib blir ju bara en uppskattning. Genline, global grant, elib avtal via regionbibliotek. E-lib är en beräknad kostnad, som innebär en 50% ökning jämfört med Genline, Arkiv digital, mediearkivet, E-lib och Library pressdisplay är länsabonnemang. De flesta är länsgemensamt och vi tycks inte fått räkningarna från Uppsalaläns lansting ännu. Har tyvärr inte tillgång till prisuppgifter. Samtliga databaser utom NE är ett samköp genom länsbiblioteket. Ingen komment från någon kommun 10

11 E-förvärv 2013 Östergötlands län Linköping Mjölby Vadstena Valdemarsvik Ydre Åtvidaberg Jönköpings län Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Värnamo Kronobergs län Vårt förvärv av alla dessa e-resurser sker centralt via vårt länsgemensamma biblioteksdatastystem Götabiblioteken. 1 avser Databas Sofie Västerbotten museum; 2 avser InfoTorg; 3 avser BTJ Newsline link; 2012 års siffror är Politiken.se; SVAR; InfoTorg Artikelsök delas med gymnasierna Alex delas 50 % med gymnasierna Arkiv Digital är 2 licenser E-lib är 20 kronor/lån Länsabonnemang Arkiv Digital; E-lib; Genline; Global Grant; Library Press Display; Musikwebb; Politiken Mediearkivet: biblioteken betalar grundabonnemang och länsbiblioteket betalar för åtkomst hemifrån Övrig info från länsbiblioteket: Politiken.se, subventioneras Global Grant, subventioneras musikwebb, subventioneras? genline, ingen subventionering arkiv digital, ingen subventionering elib, ingen subventionering Fick siffrorna idag och ser att jag har inte fått siffror till allt. Olika uppgiftslämnare ger olika uppgifter. Jag hoppas det är till någon hjälp. Lpd betalas av länsbiblioteket, som också delfinansierar mediearkivet. Samköp med länsbiblioteket Östergötland Som sagt, samköp via länsgemensamma biblioteksdatasystemet Götabiblioteken. Länsbiblioteket samköper Arkiv Digital, Genline, Musikwebben, Global Grant. E-böckerna administreras via Länsbiblioteket. I de fält som inte är ifyllt något belopp (på de databaser vi har) har vi länsabonnemang och vi har inte blivit debiterade ännu. Annan än ovan 1 = BURK Lyrics betalar vi för den fullpost vi tittar på. Newsline arkiv har via via Artikelsök. Länsabonnemang Global Grant, Genline. E-lib har ingen förutsägbar kostnad för året Redovisat Samköp via länsbibliotek Jönköping elib är 20 kr/lån, Alex har vi ett stort kommunabonnemang som delas mellan stadsbiblioteket och gymnasieskolan totala summan ligger på ca :-, Genline har vi 2 licenser på, vet inte vad vi betalar för Library press display men det avtalet har vi med länsbiblioteket. Övriga har jag gjort en uppskattning på vad jag har för mig att vi betalar för. Library pressdisplay - sponsring av Länsbibliotek Jönköping E-lib - Samköp via Länsbibliotek Jönköping Global Grant - Samköp via Länsbibliotek Jönköping E-lib, Library press display, Musikwebb (2013-) - Regionförbundet Östsam. Genline, Global Grant - Länsbibliblioteket Jönköping. Nationalencyklopedin - kommunabonnemang Har inte tillgång till prisuppgifter. E-lib samkörs via Jönköpings stadsbibliotek i länet. Global grant och Library Press Display via Länsbibliotek Jönköping och Landguiden och Newline ihop med skolor i kommunen. kostnaden för Elib kan inte beräknas för 2013 förrän året är slut kostade det 42380kr. Saknar prisuppgift för global grant. E-lib har vi genom ett samarbete med flera bibliotek i Länsbibliotek Sydost. Även Global grant, Zeteo, Arkiv Digital, Library Press Display och Zeteo ingår i ett samarbete (Lilla nättjänstpaketet) med Länsbibliotek Sydost. Alvesta Länsabbonemang Lessebo Lessebo har abonnemang via Länsbibliotek Sydost och betalar 4900:- totalt för Zeteo, Global Grant, Arkiv Digital, Library Press Display per år. LS subventionerar avtalet, total summa för 13 bibliotek= varav LS betalar och 13 bibliotek betalar Zeteo= 70000, GG= 60774, AD= 30960, LPD=85985, Musikwebb=35500 Ljungby Stora Nättjänstpaketet 2013 från Länsbibliotek sydost (Zeteo,Global Grant,Arkiv Digital, Library press Display, Musikwebb)+Extra licens Arkiv digital = Markaryd Samköp Länsbibliotek Sydost Zeteo,Global Grant, Library Press display E-lib budgeterat

12 Uppvidinge Växjö Via länsbibliotek sydost har vi följande databaser: Zeteo, LIbrary Press Display, Global Grant och Arkiv digital. Årsavgift för dessa fyra är 4900 kr - resten subventioneras av länsbiblioteket Elib: nedladdningskostnad under 2012: 3860 LPD, Arkiv digital, Musikwebb, Zeteo och Global Grant subventioneras av Länsbibliotek Sydost. Älmhult Kalmar län Annan ovan är för Webselect. Samköp via länsbibliotek Sydost gällande Arkiv Digital ( SEK) Global Grant ( SEK) Library Press Display ( USD/ca SEK) Zeteo ( SEK) Summorna är totalsummor för biblioteken i Sydost. Vårt bibliotek (Älmhult) betalar en klumpsumma för dessa tillsammans på 4900 kr för E-lib 20 kr/lån Högsby Samprenumeration med Regionbibliotek Kalmar Kalmar Elib: Kostnad 2012 ca :-. Global Grant, Musikwebb, Arkiv Digital, SVAR, Press Display via vårt regionbibliotek, total kostnad :-. Alex stort kommunabonnemang. Mönsterås Mörbylånga Nybro Torsås Vimmerby Västervik Region Gotland Blekinge län Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Region Skåne Bromölla Burlöv Eslöv Hörby Klippan Samköp via Regionbibliotek Kalmar län. Genline IPAR = kr(annars 2400kr). Kostnaden för Elib beror på antalet nedladdningar och fördelas via Regionbiblioteket. Samköp med Kalmar Regionbibliotek av Svar, Arkiv Digital, Genline som vi betalar 7060 kr för och e-lib där vi betalar 20 kr/nedladdning och som för 2012 blev kronor Presstext,NE,Internetguiden/ITpedagogen Landguiden-pris kommunabonemang Lärande- och kulturförvaltningen betalar from 2013 Samköp via regionbibliotek-arkiv Digital, Genline, Library Press Display,E-lib, Svar, Global Grant E-lib per nedladdning. Samköp med Regionbiblioteket, Kalmar. SVAR, Arkiv Digital och e-lib är samköp i länet. Jag har svårt att ange kostnaderna eftersom det är löpande prenumerationer, kostnaderna ökar succesivt, men vi ser dem inte förrän fakturan kommer. Samköp via regionbiblioteket av Arkiv Digital, Global Grant och Library Pressdisplay samt E-lib. E-lib går på löpande räkning och summan kan för 2013 uppskattas till ca Inga kommenter E-lib har vi genom ett samarbete med flera bibliotek i Länsbibliotek Sydost. Även Global grant, Zeteo, Arkiv Digital, Library Press Display och Zeteo ingår i ett samarbete (Lilla nättjänstpaketet) med Länsbibliotek Sydost. Länsbiblioteks sydost nätpaket - för vår del ingår Arkiv Digital, Zeteo, Global Grant och Library Press Display och för dem betalar vi för (Har satt - på 3 av dem och totalsumman på 1). I år betalar vi endast för lånen på E-lib. Artikelsök har vi tillsammans med gymnasiet, vi interndebiterar dem (så egentligen betalar vi ) Zeteo, Global Grant, Library pressdisplay samt Arkiv Digital ingår i Stora Nättjänstpaketet som sponsras av Länsbibliotek Sydost. För dessa fyra databaser betalar vi 17400:- I kostnaden för Artikelsök ingår Presstext. Arkiv Digital, Global Grant, Library Pressdisplay, Zeteo ingår i Lilla nättjänstpaketet (Länsbibliotek Sydost) - totalpris= 4900 kr e-lib är en löpande kostnad beroende på hur många lån som görs (2012 = ca 8200 kr) I kostnaden för GALE Literature Resource Center ingår GALE Science in Context och GALE: Biography in Context. Samköp via länsbibliotek Sydost: Vi betalar 9000kr för Arkiv digital, Global grant, Library press display och Zeteo. Samköp via regionbibliotek av: Library Press Display, Arkiv digital, Zeteo och Global grant Landguiden har vi tillsammans med skolorna. Library Press display köps i samarbete med fler kommuner, bl a svedala. NE betalas av centrala pengar i kommunen. elib - vi räknar med 3500 nerladdningar, SVAR ca 800kr/mån i genomsnitt Annan = Mediejukeboxen appen. Mango languages 12

13 E-förvärv 2013 Kristianstad Lomma Lund Osby Simrishamn Staffanstorp Tomelilla Vellinge Ängelholm Örkelljunga Region Halland Falkenberg Några databaser delar vi kostnaderna med skolorna i Kristianstad kommun; Alex, Artikelsök, Landguiden, Newsline. Library pressdisplay delar vi med Svedala bibliotek, Landguiden delar vi med 3 skolor, vi betalar 2/5 Annan 1= Kompass kr, annan 2= Webselect kr, annan 3= Largest companies kr. I totalkostnaden finns även inräknat Danbib 7500 kr o Emiweb 2000 kr. Newsline betalas ihop med Artikelsök och Library press display ihop med Enc Britannica. Siffrorna för Alex o Landguiden är våra andelar av ett kommunabonnemang. Siffrorna för Elib och Musikwebben är skattade då vi ännu inte vet summorna för 2013 (är eg år siffror). E-lib gemensamt i Skåne Nordost 20:-/ per lånad bok (8780:- år 2012).Denna kostnad finns ej med i totalkostnaden! Library pressdisplay delas med Tomelilla och Ystad, UC Webselect tillhandahålles genom kommunen. Library Press Display - vi har gått samman med tre andra kommuner. E-lib - vi har gått samman med en annan kommun. Elib: Elib-sösk ingår biblioteken Tomelilla, Simrishamn, Ystad, Sjöbo och Skurup. Den totala kostnaden för oss är ca :-. Bibliotekens kostnad är baserad på antal invånare i kommunen. Tomelillas kostnad är ca 26600:-. Library Pressdisplay samverkar Tomelilla, Simrishamn och Ystad. Totalkostnad 20779:-. För vissa databaser finns kommunabonnemang där även de kommunala skolorna är med: Artikelsök, Alex, Landguiden, Newsline Arkiv. Har inte summan för NE. Summan för Elib är skattad. annan: Mango De flesta databaser kommer att upphandlas via Bibliotek Skåne NordVäst, när nu tecknade abbonemang går ut, för att pressa priserna för enskilda bibliotek. Biblioteken i Halland samarbetar kring den digitala bibliografin med Hallandslitteratur med högskolebiblioteket i Halmstad och Regionbibliotek Halland som motor. Global Grant via Region Halland. Laholm Region Västra Götaland Alingsås För Nationalencyklopedien redovisas hela kostnaden, delas mellan skola och folkbibliotek. inga samköp längre, Lpd och E-lib samköp västra götalandregionen, Ebsco och Gale global issues..., sponsas av Vg-regionen. E-lib är ej medräknad i totalkostnaden eftersom kostnaden för 2013 beräknas efter antal lån. Kostnaden för E-lib 2012 var :- Bengtsfors Ebsco, Elib och Global Grant via regionbiblioteket Essunga E-lib samköp via Regionbiblioteket. EBSCO sponsrad av av Regionbiblioteket. Falköping Alex delar vi med grundskolor, gymnasie och Lärcenter. Alla betalar 1/4 var. EBSCO sponsrades av Kultur i Väst 2012, har inget pris för GALE sponsras en av Kultur i Väst. Global Grant, Kultur i Väst sponsrar 1/3 Landguiden delar vi med grundskolor, gymnasiet och Lärcenter. Alla betalar 1/4 var. Grästorp EBSCO Master Flie Elite tas via Regionbibliotekte Västra Götaland Göteborg 1. Notisum Götene Landguiden + NE = kommunavtal. Övriga via "Kulda". EBSCO pris? Elib = nedladdningar för 2012 Herrljunga Kostnaden för E-lib är för år Samköp/sponsrade av Kultur i Väst: Arkiv Digital, EBSCOhost MasterFILE Permier, EBSCOhost Novelist, Global Grant. Hjo Vi är nyanslutna till Elib via regionavtal - har inte inte aktiverat funktionen. Priset beror på antal nedladdningar. I nuläget omöjligt att veta var vi landar. Härryda priser för 2012 Arkiv digital/ebsco/genline genom "sponsring" via regionbibioteket Global Issue gratis via regionbiblioteket Kungälv Annan än ovan 1: Emiweb Ebsco och Global Issues in Context sponsras av Kultur i Väst. Kommunabonnemang på Landguiden betalas av skolenheten. Har inte fått fram prisuppgift för 2013 för Global Grant, och Newsline Arkiv. Kostnaden för Elib gäller Lerum Elib 20 kr/lån,gale-databaserna sponsras av Kultur i Väst, NE betalas av gymnasiet Lysekil Reg.bibl betalar Ebscodatabaserna. Alex och Landguiden delas med gymnasiebiblioteket. Mariestad vi har ett samarbete med Mareistads Släktforskarförening vilket gör att de betalar en del av licenskostnaderna för databaserna, SVAR, Genline och Arkiv digital. Vi har haft Kulda-avtal gällande Global grant, vet inte vad som händer nu. Vi har nyligen sagt upp NE och landguiden. Jag antar ni menar Retriever research när ni skriver Mediearkivet? Mark Samtliga är samköp alternativt sponsring från regionbiblioteket förutom NE. 13

14 Mellerud Skara Sotenäs Stenungsund Tibro Tidaholm Tjörn Trollhättan Töreboda Ulricehamn Vara Vårgårda Vänersborg Åmål Värmlands län EBSCO sponsras av Kultur i Väst (regionbiblioteket) E-lib vet ej exakta kostnaden ännu Arkiv Digital, EBSCO, GALE och Global Grant via Kultur i Väst. GALE 1848 kr Global Grant 1457 kr Kostnaden för E-Lib är maxbelopp med nuvarande parametrar. Arkiv Digital sponsras av släktforskarföreningen, Global Grant och E-lib har vi via Västra Götalands regionen. Ebsco sponsras av Kultur i Väst Nationalencyklopedin och Landguiden är ett samköp mellan folkbiblioteket och kommunens skolor. Har angett hur mycket kommunbiblioteket består med i kostnad. Ebsco och Gale är ett samköp via VästraGötalandsRegionen. Global Grant - samköp Region Väst,Arkiv Digital - samköp Region Väst, Elib-samköp via Region Väst, LibraryPresssamköp via Region Väst, Credo och EBSCO paket via "Kultur i Väst". Affärsdata och UC Webselect via Näringslivsenheten, Tjörn. E-lib samköp med " Bibliotek i Väst",(biblioeken i Ale, Kungälv, Stenungsund, Orust, Tjörn, Öckerö)Kostnad: 20 kronor/utlån. Ej medräknad i summan ovanför. Vi har budgeterat e-bokslån för 180 tkr för Sponstrat från regionbiblioteket: Ebsco Masterfile Elit och Novelist, Global Grant, Arkiv Digital, Gale: Biography in context Librarypressdisplay: samköp med gymnasiebiblioteket via regionbibliotek Västra Götaland. Globalgrant:via Regionbiblioteket. Landguiden, Ne skola - betalas av kommunen. EBSCO: sponsras av Regionbibliotek Västra Götaland CREDO och EBSCO host helt sponsrade av Kultur i Väst E-lib gemensamt med andra bibliotek i Västra Götaland vi betal 20 kr för varje lånad bok Arkiv Digital, E-lib och Global Grant samköps via regionbiblioteket, Ebsco sponsras av regionbiblioteket E-lib gemensamt med andra bibliotek i Västra Götaland vi betal 20 kr för varje lånad bok Forshaga Pressdisplay betalas av regionbiblioteket. Elib är kostnader för e-böcker 2012 Grums Nationalencyklopedin betalas som ett kommunabonnemang. Globel grant, Genline genom Länsbiblioteket. Library pressdisplay i samarbete bibliotek Värmland Hagfors Landguiden (länsabonnemang) Har inga aktuella siffror för Genline och Global Grant, kan inte kolla i ekonomisystem eftersom det ligger nere under en veckas tid. Hammarö Landguiden: samköp via länsbiblioteket Karlstad E-lib: Kostnad för hela Bibliotek Värmland, EmiWeb 2000 kr, Länsabonnemang på Library Press display. Jag har inga siffror tillgängliga just nu för Naxos Music Library Kristinehamn E-lib, Genline, Global grant, Landguiden och Library pressdisplay är länsabonnemang. Har inga uppgifter om pris för E- lib och Library pressdisplay. Kan därför inte räkna ut totalsumman. Munkfors Allt är länsabonnemang. Vad Elib kommer kosta beror väl på hur mång nedladdningar det blir, förra året betalade vi ca tror jag. LPD kommer väl börja kosta snart, vet dock ej när el. hur mycket. Alla prisuppgifter är uppskattningar. Sunne E-lib, Landguiden, Genline och Global Grant är Länsabbonemang Säffle Elib och Naxos music är gemensamt för Bibliotekvarmland Torsby Vi betalar inte för Library press display detta året, Länsbiblioteket står för den kostnaden. Örebro län Askersund Laxå Lekeberg Nora Örebro Västmanlands län Arboga Alex - boktips Genline via Örebro länsbibliotek, ej fakturerat för 2013, troligen ca 1500 kr. Elib: antar att e-böcker avses, faktureras kvartalsvis från Örebro länsbibliotek. Kostnad 2012 var ca 8000 kr. Totalkostnad 2013 skattad inkl e-boksutlåning. Kostnaden för E-lib beror på hur många lån som görs. 20 kr per lånad bok. Därför går det inte att redovisa resultatet. E-lib genom länsbiblioteket örebro län Mobila mediajukeboxen Prisuppgifter för Arkiv digital, Genline samt Svar gäller Övriga

15 E-förvärv 2013 Fagersta Hallstahammar Kungsör Köping Västerås Dalarnas län Falun Gävleborgs län Bollnäs Hofors Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Söderhamn Västernorrlands län Härnösand Jämtlands län Berg Bräcke Vi har två licenser på Arkiv digital. Library Press Display har vi genom Landstinget Västmanland. Licensen delas med tre andra bibliotek: Kungsör, Köping och Sala. Vi har ett kommunabonnemang på NE. Alex boktips tillkommer separat från BTJ, 4200 Artikelsök har vi kommunabonnemang på. Kostnaden delas med skolan. Naxos: vi har 5 licenser á 900 kr/st. E-lib; länsabonemang, betalar för varje nedladdning E-LIB, betalar 20kr/nedladdning. Årskostnaden vet vi ju ej ännu. e-lib går ej att beräkna kostnaderna. Library press display, Genline och Global grant har ett länsbiblioteksabonnemang. Prisuppgifterna är från Genom länsbiblioteket har vi E-lib, Genline, Global Grant & Library pressdisplay. Beräknad kostnad E-lib kr. OBS! Kostnaderna gäller faktisk kostnad 2012, okänt om prisökningar för e-resurser 2013 E-libs kostnader för 2013 ser vi vid bokslutet, men 2012 uppgick de till kr. Genline och Global Grant samköps/sponsras av Länsbibliotek Dalarna. Global Grant, Musikwebben, Library Press Display, Politiken.se, Genline, NE utgör länsabonnemang som betalas av Länsbibliotek Gävleborg. När det gäller Elib har biblioteken i länet en gemensam ingångssida via men själva lånen betalas av varje enskild kommun. Enligt en fördelningsnyckel. En del är samköp md HelGebiblioteken och endel är sponsrad av länsbiblioteket Gävleborg Abonnemangen är gemensamma för hela Gävleborgs län Följande är länsabonnemang (länets totala kostnad):arkiv Digital (vet ej kostnad), Global Grant, Library Press Dispaly,Musikwebben, NE, Naxos Music Library (vet ej kostnad), Politiken.se (vet ej kostnad). Uppgiften för Genline är de ytterligare abonnemang Ljusdal betalar för. När det gäller Elib är siffran en uppskattning av vad lånen kommer att kosta enbart Ljusdal under Baserat på antal utlån kvartal 1 (2013) och enligt den fördelningsnyckel som gäller för biblioteken i HelGe-samarbetet. Jag har räknat med 20:- per Elib-lån. Alex stort kommunabonnemang. Övriga databaser genom länsbiblioteket. Vi har ett gemensamt avtal i HelGebiblioteken (via länsbiblioteket Gävleborg) Alex och Landguiden betalar Ovanåkers kommun själv. Genline betalar vi en licens själv, en betalar länsbiblioteket. Övriga databaser betalar länsbiblioteket. E-böcker och E-ljudböcker betalas inom HelGesamarbetet enligt fördelningsnyckel baserat på invånarantal. Länsavtal för HelGebiblioteken finns. Kostnaderna för dessa kan ej särredovisas. Följande resurser ingår: Elib (kostnaden fördelas mellan biblioteken efter HelGes fördelningsnyckel/invånarantal) Genline (Söderhamns bibliotek förfogar över två licenser varav en licens ingår i länsavtalet och en betalas därutöver av biblioteket själv. Kostnaden för den egna licensen redovisas ovan) Global Grant Library Press Display Musikwebben Nationalencyklopedin Politiken.se Skogsfinsk bibliografi (Gratis) Library press display, Global grant E-lib samordnas via Länsbiblioteket Västernorrland EBSCOhost: MasterFILE Elit, EBSCOhost: Novelist, GALE: Literature Rosource Center, GALE: science in Context, GALE: Biography in Context: Betalas och administraras av Regional-biblioteksverksamhet. Global Grant: administreras och sponsras av Regional biblioteksverksamhet vi betalar 1000:-/år. Library Press Disply: Administreras av Regional biblioteksverksamhet vi betalar ca 8000:-/år Följande databaser är gratis för vårt bibliotek, den regionella biblioteksverksamheten står för kostnaden: EBSCOhost:Master File Elite, EBSCOhost: Novelist, GALE: Biography in Context, GALE: Science in Context, GALE: Literature Resource Center Vidare samarbetar vi i länet kring Global Grant och Library Pressdisplay.Dessutom har vi elib tillsammans. Genline har vi beslutat att alla kommuner i länet ska ha, men vi administrerar och betalar dem själva.vi har 2 uppkopplingar. De databaser vi har alldeles själv är: Alex, Landguiden och SVAR. 15

16 Ragunda Strömsund Åre Östersund Västerbottens län Bjurholm Dorotea Lycksele Skellefteå Sorsele Umeå Vindeln Åsele Norrbottens län Gällivare Jokkmokk Luleå Övertorneå När det gäller Alex betalar vi både för författarlexikonet och Alex boktips. EBSCO och GALE databasvärdar, Library press display, genline och global grant är länsabonnemang, vi betalar endast för Genline och Global grant 1.Betalas och administreras av den regionala biblioteksverksamheten. 2. Administreras och sponsras av den regionala biblioteksverksamheten, kommunen betalar /år. 3.Administreras av den regionala biblioteksverksamheten, kommunen betalar ca /år. länsabonnemang på Ebsco, Gales databaser, Genline och LPD EBSCO Gale Global Grant betalar den regionala biblioteksverksamheten. Global Grant betalar Östersunds kommun kr för resten den regionala verksamheten. Samköp via Länsbiblioteket på de övriga Via Region Västerbotten - E-lib inkl. Mediearkivet(betalar bara nedladdningar, 4960 kr år 2012), Genline (delbetaln), Ebsco (ingen kostn), Zeteo (bet efter inv.antal), Naxos (ingen kostn) Samköp med V8-biblioteken: Musikwebb Annan: Enskilt köp: Internetguiden (IT-pedagogen Umeå) Enskilt köp: SVAR, Alex Övriga databaser bekostas av Länsbiblioteket i Västerbotten EbscoHost MFE + Novelist samt Mediearkivet och LIbrary Pressdisplay betalas av Länsbiblioteket, Indiko - ej kostnadsuppgift; Kostnaderna - en blandning av priser för 2012 och Genline+ Arkiv digital - osäkra uppgifter. Kostnaderna för E-lib kan bli högre. Viss sponsring via länsbiblioteket i Västerbotten samt samköp via bibliotekssamarbetet V8-biblioteken.se som Sorsele bibliotek ingår i. Vi har en gemensam hemsida och samköper alla de förkryssade databaserna förutom Alex som endast vissa bibliotek inom V8 har valt att köpa. Samtliga priser gäller regionssamarbete i 6 kommuner. Kostnaden för e-lib är den upskattade och budgeterade kostnaden för Ebsco, Mediearkivet och Pressdisplay bekostas av Länsbiblioteket. Alla databaser samköps med Länsbiblioteket i Västerbotten och Umeåregionens bibliotek. Länsbiblioteket betalar: Ebsco, Novelist, Pressdisplay, Mediearkivet Elibs siffror gäller år 2012, vi betalar 20 kr/lån, kostnaden för 2013 kommer att vara högre Svar genom infotorg samköp Norrbotten E-libs avgift varierar beroende på hur många nedladdningar som görs (20:-/st) vi samköper tillsammans med alla Norrbottens folkbibliotek. Kostnaden för E-lib vet vi inte, skulle tro att det blir närmare Vissa baser är s.k. kommunab. med remote access. E-lib är samköp via Norrbottens länsbibliotek. Vi betalar 20 kr per nedladdad/streamad bok. Under 2012 betalade vi 7980 kr netto. Vi har inga siffror för 2013 ännu. Övriga kommentarer som handlar om vilka andra, förutom de uppräknade e-resurserna, som folkbiblioteken har tillgång till: Demografisk databas; Dödboken ; Emiwebb; Sveriges befolkning 1970,1980,1990; Begravda i Sverige; Kinda dödbok; Lantmäteriets terrängkarta över Östergötland; Databas Sofie Västerbotten museum; BTJ Newsline link; Häradsekonomisk kartan från slutet av 1800-talet; Svenska ortnamn; Kugelbergs klippsamling; Svenska gods och gårdar; Släkt och hävd Vi har fr o m 2013 sparat bort databaser (Alex, Landguiden, Mediearkivet) BTJ:s digitala häfte och gamla Burksök, dvs recensioner och BTJ:s webshop kostar oss ca Syndetics extratjänst till Arena opac kostar ca 7000/år. Tillägg till Alex för att koppla författarinfo till Arena opac ca 500:-/år. UC, 2. Kompass, 3. Mango languages Vi har haft flera databaser innan: EBSCO Elite, Asök, Library Pressdisplay, Mediearkivet och Retriever textarkiv, Lyrics. Vi har övervägt Landguiden. Anledningen till att våra prenumerationer upphört på databaserna beror på sviktande intresse i kombination med höga priser. Hade abonnemanget kostat mindre hade vi sannolikt fortsatt med vissa, ex ASÖK. Det är 16

17 E-förvärv 2013 viktigt att ASÖK inte försvinner för då har vi inget som täcker svenska tidskriftsartiklar! Under en period samarbetade vi med Högskolan i Kristianstad och hade då studerandeaccess till Högskolans baser. Det var väldigt uppskattat av de studerande som då fick hjälp av bibliotekarier på hemmaplan att gå in och söka i materialet. Det hade varit en grej att lansera nationellt! Vi har även Danbib, Ebsco A-Z, Emiwebb, Kompass, Largest companies, Webselect Mango Languages, Web select, Ebrary, Overdrive (överväger 2013) 1.Mango. 2. Sveriges dödbok Sofie GALE: Grzimek s Animal Life heter numera Virtual Reference Library. Värdelöst namn som inte säger något om vad det handlar om. 1 Notisum 2. Kompass 3. Webselct Affärsdata ingår i vårt abonnemang Newsline link Ligger i startgroparna för e-lib. Det finns fler databaser som används till släktforskning. T ex Emigranten, NAD, Släktdata, Svars databaser mm. Mediejukeboxen är uppsagd till , kostnaden nedan är därför för 4 månader. Nationalencyklopedin (kommunabonnemang). Biblioteket har ett tilläggsab. som gör att kommunens låntagare når NE hemifrån (7700:-) Mobila mediajukeboxen 2. Folke Bernadotte (gratis). Tillkommer också BURK och Inköpsvägledning (ej för allmänheten). På vår enhet Vasagymnasiet finns dessutom Encyclopaedia Britannica och Energi och Miljöfakta. Databasen för Råd & Rön ingår i abonnemanget för tidningen. IT-pedagogen Alex - endast skolbiblioteken Ingen av dessa. Vi har BTJ:s Bibliografisk service och där ingår B-sök. Eftersom vi delar biblioteket med Mittuniversitetet har vi det väldigt billigt med databaser eftersom walk in use gäller och MIUN har avtal med så många databaser. Nackdelen är att våra låntagare ej har tillgång till vissa baser hemifrån. Vi har också Libary Press display men där står Länsbiblioteket för kostnaden. Vi ser just över vilka databaser vi själva måste överta när vi flyttar isär om 3? år. Det kan gälla Ne, SVAR, Landguiden, Global grant i första hand EBSCO och GALE databasvärdar, Library press display, Genline och Global grant är länsabonnemang. Annan: Internetguiden (IT-pedagogen) 17

18 Bilaga 1: Undersökningens frågeformulär Till svenska folkbibliotek (enligt sändlista) Kungliga biblioteket har tillsatt en arbetsgrupp med uppdrag att kartlägga förvärv av e-resurser (t.ex. databaser, e-tidskrifter och e- böcker) på svenska folkbibliotek med hjälp av en enkät. Arbetet syftar till att bistå Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) enligt Litteraturutredningens förslag (se s. 419) i uppbyggnaden av en förhandlingsorganisation för folkbiblioteken. I arbetsgruppen ingår tre representanter från expertgruppen för informationsförsörjning och resursdelning inom KB:s inflytandestruktur: Eva Matsson (Västerås stadsbibliotek), Lotta Trosell Svender (Ljusdals bibliotek) och Monica Moberg (Södersjukhusets bibliotek), samt Elisabeth Erikson (Kultur i Väst), tidigare verksam inom KULDA-konsortiet. Från Kungliga biblioteket medverkar Anna Lundén och Britt Sagnert. Enkäten skickas ut till samtliga kommuner med målsättningen att få ett högt svarsresultat för att därmed kunna överlämna ett bra underlag till SKL. Senast den 22 april önskar vi ditt svar. När du besvarat de två frågorna, tryck på knappen Skicka längst ned i enkäten. För ev. frågor vänligen skicka e-post till: eller ring Tack på förhand för din medverkan! Med vänlig hälsning, Anna Lundén och Britt Sagnert Kungliga biblioteket, avdelningen för samordning och utveckling 1. Vilka e-resurser förvärvas på folkbiblioteket/folkbiblioteken i er kommun? Affärsdata Agent 25 Artikelsök Alex Arkiv Digital CREDO EBSCOhost: MasterFILE Elite EBSCOhost: MasterFile Premier 18

19 E-förvärv 2013 EBSCOhost: Novelist EBSCO Biography Reference Center EBSCO Literary Reference Center EBSCO Science Reference Center Elib Encyclopaedia Britannica Energi och Miljöfakta GALE: Literature Resource Center GALE: Science in Context GALE: Grzimek s Animal Life GALE: Global Issues in Context GALE: Biography in Context GALE: LitFinder GALE: GREENR Genline Global Grant IPS Inter Press Service Landguiden Library pressdisplay Lyrics (BTJ) Mediearkivet Mediejukeboxen Musikwebb Nationalencyklopedin Naxos Music Library Naxos Spoken Words Naxos Video Newsline Arkiv (f.d. PressText) Norsteds Juridik Politiken.se Svenska djur/världens djur Svar Thomson/Reuters rättsdatabaser Worldbook online Zeteo - Sveriges Rikes Lag 19

20 Annan än ovan 1 - vänligen ange titel i textfältet nedan Annan än ovan 2 - vänligen ange titel i textfältet nedan Annan än ovan 3 - vänligen ange titel i textfältet nedan Vet ej Om annan, specificera: Kommentarer 2. I den mån ni har tillgång till prisuppgifter, vänligen ange pris för 2013 i SEK exkl. moms. Upplysningar om t.ex. samköp eller sponsring via läns-/regionbibliotek eller liknande kan anges i kommentarsfältet längst ner på sidan. Pris i SEK exkl. moms 2013 Affärsdata Agent 25 Artikelsök Alex Arkiv Digital CREDO EBSCOhost: MasterFILE Elite EBSCOhost: MasterFile Premier EBSCOhost: Novelist EBSCO Biography Reference Center EBSCO Literary Reference Center EBSCO Science Reference Center Elib Encyclopaedia Britannica Energi och Miljöfakta GALE: Literature Resource Center 20

21 E-förvärv 2013 Pris i SEK exkl. moms 2013 GALE: Science in Context GALE: Grzimek s Animal Life GALE: Global Issues in Context GALE: Biography in Context GALE: LitFinder GALE: GREENR Genline Global Grant IPS Inter Press Service Landguiden Library pressdisplay Lyrics (BTJ) Mediearkivet Mediejukeboxen Musikwebb Nationalencyklopedin Naxos Music Library Naxos Spoken Words Naxos Video Newsline Arkiv (f.d. PressText) Norsteds Juridik Politiken.se Svenska djur/världens djur Svar Thomson/Reuters rättsdatabaser Worldbook online Zeteo - Sveriges Rikes Lag 21

22 Pris i SEK exkl. moms 2013 Annan än ovan 1 - vänligen ange titel i textfältet nedan Annan än ovan 2 - vänligen ange titel i textfältet nedan Annan än ovan 3 - vänligen ange titel i textfältet nedan Totalkostnad exkl. moms Kommentarer (t.ex. upplysningar om samköp eller sponsring via läns-/regionbibliotek) Stort tack för att du besvarade enkäten! 22

Folkbiblioteken i. Södertälje 2011. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Södertälje 2011. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Bibliotek en institution i tiden Introduktion Svensk Biblioteksförening presenterar för sjunde året i rad rapporter om bibliotekssituationen

Läs mer

Kommunernas konsumentvägledning

Kommunernas konsumentvägledning Rapport 2013:11 Kommunernas konsumentvägledning en lägesrapport 2013 2013:11 Kommunernas konsumentvägledning en lägesrapport 2013 Konsumentverket 2013 Utredare: Margareta Lindberg (projektledare), Helena

Läs mer

Bostadsmarknaden år 2005 2006

Bostadsmarknaden år 2005 2006 Boverket Bostadsmarknaden år 2005 2006 Slutsatser av Bostadsmarknadsenkäten 2005 Bostadsmarknaden år 2005 2006 Slutsatser av Bostadsmarknadsenkäten 2005 Boverket 2005 Titel: Bostadsmarknaden år 2005 2006,

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Redovisning av 2013 års bedömning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Tomtköundersökning per kommun En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING METOD... 1 AVGRÄNSNINGAR... 1 RESULTAT... 2 LÄNGST TOMTKÖER I LANDET... 2 KOMMUNER MED EFTERFRÅGAN PÅ KOMMUNALA

Läs mer

Bibliotek 2014. Offentligt finansierade bibliotek

Bibliotek 2014. Offentligt finansierade bibliotek Offentligt finansierade bibliotek Omslagsbild: Biblioteket på lasarettet i Helsingborg. Foto: Sanja Matoničkin. Bibliotek 2014 Publikationen kan kopieras fritt och citeras. Vid citering uppge källan. Ansvarig

Läs mer

FSFs företagsklimatindex 2008

FSFs företagsklimatindex 2008 FSFs företagsklimatindex 20 Olika kommuner har olika förutsättningar. FSFs företagsklimatindex 20 visar vilka kommuner som överpresterar, underpresterar respektive presterar som förväntat i förhållande

Läs mer

Elpris, skatter och avgifter i småhus per kommun 2011 En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Elpris, skatter och avgifter i småhus per kommun 2011 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Elpris, skatter och avgifter i småhus per kommun 2011 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Villaägarnas Riksförbund den 15 januari 2013 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna

Läs mer

Folkbiblioteken i. Karlsborg 2013. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Karlsborg 2013. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer

Kortrapport från Rädda Barnen. Musik om du är rik? - en kartläggning av avgifterna till kommunala musikskolan

Kortrapport från Rädda Barnen. Musik om du är rik? - en kartläggning av avgifterna till kommunala musikskolan Kortrapport från Rädda Barnen Musik om du är rik? - en kartläggning av avgifterna till kommunala musikskolan Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis?

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Innehållsförteckning: VARFÖR ÄR BARNOMSORG UTANFÖR KONTORSTID EN VIKTIG FRÅGA? SID 03 BARNOMSORG VIKTIG FÖR ARBETSLINJEN SID 04 VAD ÄR BARNOMSORG UTANFÖR

Läs mer

Januari 2011. ROT och RUT 2010 succén fortsätter

Januari 2011. ROT och RUT 2010 succén fortsätter Januari 2011 ROT och RUT 2010 succén fortsätter Innehåll Sammanfattning... 3 Snabb ökning av användningen av ROT och RUT... 4 Minst 25 000 nya jobb... 4 Flest nya jobb i storstadslänen... 6 Plus för statsbudgeten

Läs mer

Lidingö 12 Danderyd 6

Lidingö 12 Danderyd 6 AV HANS BOLANDER Fastighetsskatten När taxeringsvärdena stiger i höst höjs fastighetsskatten med sju miljarder kr. En höjning som innebär tusenlappar i skattehöjning för många småhusägare. Förutom hål

Läs mer

TCO granskar Pappaindex 2013 #2/14. Foto: Peter Cederling 2014-03-14

TCO granskar Pappaindex 2013 #2/14. Foto: Peter Cederling 2014-03-14 TCO granskar Pappaindex 2013 Foto: Peter Cederling #2/14 2014-03-14 Författare Lena Orpana lena.orpana@tco.se tel 08 782 92 94 2 pappaindex 2013 tco granskar nr 2 2014 Innehållsförteckning Förord 4 Inledning

Läs mer

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor Rapport December 2007 Stärk informationen till våldsutsatta kvinnor Hela 47 procent av landets kommuner tycks helt sakna information

Läs mer

Folkbiblioteken i. Malmö 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Malmö 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

De högsta chefernas löner drar ifrån. Rapport av Anton Andersson

De högsta chefernas löner drar ifrån. Rapport av Anton Andersson De högsta chefernas löner drar ifrån Rapport av Anton Andersson De högsta chefernas löner drar ifrån Löner för arbetare, tjänstemän samt deras högsta chefer i kommuner, landsting och privata vårdkoncerner

Läs mer

Folkbiblioteken i. Östhammar 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Östhammar 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

Marginalintäkter vid befolkningsförändring

Marginalintäkter vid befolkningsförändring PROMEMORIA 2014-04-17 Vårt dnr: 14/2556 1 (20) Anders Folkesson Derk de Beer Måns Norgren EJ Marginalintäkter vid befolkningsförändring Inledning Kommunerna har ingen skyldighet att verka för befolkningstillväxt.

Läs mer

Folkbiblioteken på. Gotland 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken på. Gotland 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken på lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

[Skriv text] .se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV. [Skriv text] 1

[Skriv text] .se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV. [Skriv text] 1 [Skriv text].se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV [Skriv text] 1 Förord Att skapa ett bra företagsklimat handlar till viss del om att skapa bra strukturella

Läs mer

Rapport från utredningstjänsten RUT- OCH ROT-ARBETEN. Stockholm 2014-06-03 Dnr 2014:925

Rapport från utredningstjänsten RUT- OCH ROT-ARBETEN. Stockholm 2014-06-03 Dnr 2014:925 Stockholm 2014-06-03 Dnr 2014:925 Rapport från utredningstjänsten RUT- OCH ROT-ARBETEN 1. Hur har antalet som använder RUT avdraget utvecklats sedan det infördes? 2. Hur har antalet anställda utvecklats

Läs mer

kommuninvest KOMMUNALA INVESTERINGAR 2014

kommuninvest KOMMUNALA INVESTERINGAR 2014 kommuninvest KOMMUNALA INVESTERINGAR 2014 Innehållsförteckning Förord...3 Inledning...4 Kommunernas investeringar...5 Investeringarnas drivkrafter...8 Investeringsredovisning... 10 Regressionsanalys: Vad

Läs mer

Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder?

Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Rapport 2006:4 från Nationell psykiatrisamordning Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Rapport 2006:4

Läs mer

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Tidigare isbn 91-7344-803-6 (Bokslut 1987) publicering: isbn 91-618-0330-8 (Bokslut 1988) isbn 91-618-0372-3

Läs mer

Bibliotek 2010. Folkbibliotek Forskningsbibliotek Sjukhusbibliotek

Bibliotek 2010. Folkbibliotek Forskningsbibliotek Sjukhusbibliotek Bibliotek 2010 Folkbibliotek Forskningsbibliotek Sjukhusbibliotek Biblioteksstatistik 2010 Denna publikation är en del av Sveriges officiella statistik (SOS). Det är tillåtet att kopiera och på annat sätt

Läs mer

»Jag har hellre mat på bordet än lägger 100 kronor i en klasskassa.«

»Jag har hellre mat på bordet än lägger 100 kronor i en klasskassa.« Årsrapport 2010 »Jag har hellre mat på bordet än lägger 100 kronor i en klasskassa.«fredrik, 15 år, i boken Dåligt ställt Barns röster om ekonomisk utsatthet, Rädda Barnen 2004. »Jo, men om man redan

Läs mer

Företagsklimat 2006 Projektarbete 100 poäng

Företagsklimat 2006 Projektarbete 100 poäng Företagsklimat 2006 Projektarbete 100 poäng Författad av Victor Ramström Åva Gymnasium Handledare: Birgitta Larsson (Åva Gymnasium) Carl-Erik Kanne (Rotary) Företagsklimatet är summan av de attityder,

Läs mer