Värmlands kulturplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värmlands kulturplan 2013 2015"

Transkript

1 Sida 1(13) Datum Dnr RV Värmlands kulturplan Program för utveckling av kulturen i Värmland Komplettering inför verksamhetsåret 2014 Region Värmland - kommunalförbund Postadress Box KARLSTAD Besöksadress Lagergrens gata 2 Telefon vx Fax E-post Webbplats Orgnr Bankgiro PlusGiro

2 REGION VÄRMLAND Innehåll Förord... 3 Kulturplanen en läsanvisning... 4 Verksamhetsområden... 5 Scenkonst: professionell teater-, dans- och musikverksamhet... 5 Dans... 5 Teater... 5 Bildkonst och konsthantverk... 7 Museiverksamhet och kulturarv... 7 Värmlands Museum... 7 Länsstyrelsens kulturmiljöstrategi... 9 Konst- och kulturfrämjande verksamhet Riksteatern Värmland Främjande av hemslöjd Kulturcentrum (fd Slöjd i Värmland) Biblioteksverksamhet Kulturcentrum (fd Länsbiblioteket i Värmland) Regional enskild arkivverksamhet Föreningsarkivet i Värmland (fd Folkrörelsernas arkiv för Värmland) 12 Värmlandsarkiv Svenska Migrationcentret (fd Sverige Amerika Centret) Kulturen i samspel Kultur i skolan Ekonomiska ställningstaganden Anslag Genomförande och uppföljning av kulturplanen Region Värmlands roll Ansvarsfördelning Bidragsgivning... 13

3 REGION VÄRMLAND Förord Med kulturplanen som underlag tog Värmland steget in i kultursamverkansmodellen Inför verksamhetsåret 2014 är våra ambitioner och insatser i kulturplanen i allt väsentligt oförändrade. Det finns dock anledning att på några punkter förtydliga, uppdatera och komplettera utvecklingsinsatserna i den ursprungliga planen. Det är viktigt att vi kan skapa en regional samsyn och tydlighet kring kulturpolitiken. Samverkan mellan verksamheter, mellan länder, regioner och kommuner, mellan amatörer och professionella, mellan skilda konstarter är grundläggande för att kulturlivet ska utvecklas. Kulturens egenvärde slås fast i de nationella kulturpolitiska målen och ska vara vägledande också för den regionala kulturpolitiken. Samtidigt är kulturen en självklar del av det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet. Den bidrar till regionens attraktivitet, besöksnäringens utveckling, kompetensutveckling, folkhälsa och flera andra utvecklingsområden. Genom arbetet med att ta fram och genomföra den regionala kulturplanen har vi fördjupat dialogen om kulturen och dess roll i samhällsutvecklingen och lagt grunden för en ökad samverkan mellan olika aktörer. Tomas Riste Regionråd Catarina Segersten Larsson Regionråd

4 REGION VÄRMLAND Kulturplanen en läsanvisning Värmlands kulturplan är ett regionalt program och planeringsverktyg för utveckling av kulturen i Värmland under åren Den utgör också underlag för Region Värmlands ansökan om statsbidrag från Statens kulturråd i de delar av programmet som avses få statlig medfinansiering. Kulturplanen och kompletteringen inför verksamhetsåret 2014 är politiska dokument, fastställda av regionfullmäktige. Fokus ligger därför på insatser som görs av Region Värmland och/eller de regionala kulturverksamheterna eller av den regionala nivån i samverkan med kommunerna. Verksamheter eller institutioner? Den lagstiftning som reglerar kultursamverkansmodellen använder begreppet kulturverksamhet för att beskriva mottagarna av statsbidrag. I kulturplanen har vi valt att använda samma begrepp när vi samlat beskriver de tio verksamheter/ institutioner som erhåller statsbidrag inom ramen för modellen: Wermland Opera, Västanå Teater, Värmlands Museum, Föreningsarkivet i Värmland, Föreningen Värmlandsarkiv, Riksteatern Värmland, Dans i Värmland, Film i Värmland, Länsbiblioteket i Värmland och Slöjd i Värmland. Från 2014 är de fyra senare verksamheterna inte längre organisatoriskt fristående, utan ingår i Region Värmlands verksamhet Kulturcentrum. Begreppet kulturell verksamhet används i planen när vi önskar beskriva ett större antal aktörer än de som erhåller statsbidrag.

5 REGION VÄRMLAND Verksamhetsområden Scenkonst: professionell teater-, dans- och musikverksamhet Dans Kulturcentrum genomför med start hösten 2013 en förstudie om en innovativ utvecklingsmodell för professionell dans- och filmutveckling i samverkan, där idén om ett dans- och filmlabb i Karlstad är central. Modellen syftar till att öka möjligheterna att ta del av professionell dans som scenkonst och att verka som professionell danskonstnär i länet genom såväl gästspel och residens som konstnärliga projekt, inte minst i samverkan med filmområdet. Labbet är tänkt att bli en plattform, en kreativ exponerings- och mötesplats och utvecklingsmiljö för områdets aktörer, både konstnärligt och pedagogiskt. Region Värmland kommer under 2014 att ta beslut om hur förslagen i förstudien om dans- och filmlabb fortsatt ska hanteras i projektfinansiering och i budgetarbetet inför Teater Wermland Opera 2014 inleds med en trettondagskonsert med orkestern och solister, som även går ut på turné i länet. Under januari spelas också de sista föreställningarna av musikalen Shrek. Under våren genomförs ett utvecklingsprojekt, ett modernt barockprojekt baserat på Monteverdis Orfeo. Föreställningen ska ges en modern klang med artister från olika genrer på scenen. Under sommaren 2014 fortsätter satsningen på musikteaterföreställningar och konserter under juni-juli. Höstens stora produktion blir Revolutionstrilogin, en cykel bestående av Barberaren i Sevilla, Figaros bröllop och Fidelio. De presenteras som en enhet med genomgående roller i alla tre operorna, och spelas som en fortlöpande handling under en och samma vecka. Trilogin får premiär 2014 med en spelperiod som sträcker sig in i Den planeras gå vidare till andra operahus som ett större samarbetsprojekt. Orkesterns abonnemangsserie har ökat sin publik; i dag har den ett snitt på personer. Serien kommer att utökas med ytterligare en konsert För att bredda repertoaren ges också serien Klassisk lördag på Karlstads teater. För barn och unga planeras produktioner både på de fasta scenerna och på turné. Samtliga stadier erbjuds musik eller musikteater varje säsong. Liksom tidigare år avslutas året med en julturné i mindre bygdegårdar och samlingslokaler runtom i länet. Under 2012 genomfördes en samproduktion med Nils Landgren, Bohuslän Big Band och Wermland Operas orkester. Inför 2015 planeras samarbetet få en fortsättning genom ytterligare en svensk konserthusturné samt en USA-turné. Wermland Opera har tagit en mera aktiv roll som producent/leverantör av musikteater för Mellansverige genom att spela Evigt ung på Örebro Länsteater en månad hösten Dessutom har dekorer sålts vidare till andra teatrar i Sverige och Norge. Särskilt den norska musikteaterbranschen har visat intresse för ett ökat samarbete i olika former; det senaste exemplet är Shrek. Samarbeten med operahus i Tyskland och Österrike ska fördjupas under de kommande åren, liksom samverkan med fasta samarbetspartners i Norge och

6 REGION VÄRMLAND Danmark. Internationella gäster både i produktionsgrupp och på scenen säkrar ett fortsatt inflöde av internationella konstnärliga influenser. Wermland Opera prioriterar i sin verksamhet kvinnliga kompositörer, ofta okända, både på musikalsidan, konsertant opera och som del av varje offentlig konsert med Wermland Operas orkester. Under hösten 2013 genomför Wermland Opera en utredning med avsikt att ta fram beskrivningar av möjliga framtidsscenarier för verksamheten. Utredningen finansieras av Region Värmland och Karlstads kommun. Den ska redovisas senast 31 januari 2014 och ligga till grund för kommande politiska ställningstaganden inför perioden I utredningen ska bland annat frågorna kring operans regionala musikansvar belysas. Utvecklingsprojekt/insatser under förutsättning att kompletterande finansiering beviljas Under 2013 avslutas projektet Kultur som minnesmiljö i samverkan med Värmlands Museum och fyra kommuner. Utvärdering av projektet sker under hösten 2013 under ledning av projektägande kommuner. Därefter fattas beslut om hur erfarenheterna från projektet kan föras vidare i projekt eller ordinarie verksamhet. I samarbete med sex kommuner i Värmland genomförs Färgspel, ett multikulturellt projekt. En pilot framfördes på Svensk Scenkonsts stämma i Karlstad i maj Planen är att alla kommuner först gör sitt eget Flera Färger med mindre krav på teknik, musiker med mera. Wermland Opera kommer sedan att sammanföra samtliga föreställningar till ett Färgspel med professionella musiker, koreografi och teknik. Västanå Teater Uppsättningen av Nils Holgersson i Berättarladan 2013 blev en stor publik- och kritikersuccé. Västanå Teater noterade nytt publikrekord, cirka besökare, med idel utsålda föreställningar. På grund av det stora publiktrycket har man beslutat att sätta upp föreställningen på nytt sommaren Det skapar dessutom ökat utrymme för teaterns utvecklingsarbete inför Övriga produktioner 2014 sätter Västanå Teater upp Kung Oidipus i samarbete med Riksteatern. Ensemblen blir lite större än vad teatern tidigare haft i sina turnéföreställningar. Föreställningen turnerar under våren över hela landet och under hösten i huvudsak i Värmland. Under året spelas också Farmors historier på turné, en mindre föreställning där musiken och sången står i fokus vid sidan av berättandet. Föreställningen bygger på ett antal av Selma Lagerlöfs berättelser. Detta ligger i linje med ambitionen att på sikt eftersträva en breddad repertoar med fler årliga uppsättningar. Gästspel Västanå Teater planerar att genomföra 2-3 gästspel per termin. Gästspelen kommer att äga rum i teaterns lokaler på Brårud och är en medveten satsning för att öka utbudet av kulturupplevelser i närområdet. Utbildningar Sedan 2009 samarbetar Västanå Teater med Karlstads universitet/musikhögskolan Ingesund kring en årligt återkommande högskolekurs i Berättande teater om 45 högskolepoäng. På grund av nya direktiv för universitetet och högskola kommer kursen inte att kunna fortsätta i samma form framöver. Västanå Teater för nu en diskussion med Karlstads universitet om hur samarbetet i fortsättningen skall kunna ses ut. Det är i dagsläget inte klart om kursen i sin helhet kommer kunna flyttas och

7 REGION VÄRMLAND ligga direkt under universitetet eller om samarbetet kommer att se ut på något annat sätt. Sedan läsåret 2011/2012 ansvarar Västanå Teater för profilämnet teater inom ramen för Broby Grafiskas nya estetiska gymnasieprogram med inriktning teater. Under våren 2013 fattade bildningsnämnden i Sunne beslut om att lägga ner det estetiska programmet. De elever som redan påbörjat sin utbildning kommer att få avsluta den. Det innebär att Västanå Teater kommer att ansvara för profilämnet teater till och med läsåret 2015/16. Bildkonst och konsthantverk Utvecklingsinsatser inom ramen för samverkansmodellen Region Värmland avser att ta ett övergripande ansvar för framtagandet av en strategi för stödet till samtidskonsten. Strategin ska utarbetas i nära samverkan med kommunerna och länets olika aktörer inom bildkonst och konsthantverk. Arbetet inleddes 2013 och slutförs under Museiverksamhet och kulturarv Värmlands Museum Filialer Torsby Finnkulturcentrum flyttar inför sommarsäsongen 2014 från Torsby till Lekvattnet. Torsby kommun och Värmlands Museum har slutit ett tioårigt samverkansavtal där parterna tillsammans ska utveckla verksamheten. Finnskogen och de välbevarade finngårdarna i Lekvattnet är redan idag ett etablerat besöksmål. I anslutning till Torsby Finnkulturcentrum planeras ett kultur- och naturparkssamarbete med norska samarbetspartners kring varumärket Finnskogen. Utställningar och dokumentation Värmlands Museum visar till och med 19 januari 2014 den internationella utställningen 1001 Inventions Discover the Muslim Heritage in Our World, en utställning som vill väcka intresset för uppfinningar, teknik och vetenskap. Utställningen innebär ett brett samarbete med många andra aktörer, bland annat Region Värmland, Karlstads kommun och Karlstads universitet. Ett viktigt mål är att samtliga skolelever i Värmlands län i åldrarna 6-18 år ska besöka utställningen. Till utställningen medföljer ett omfattande skolmaterial som anpassas till svensk läroplan. Materialet har översatts till svenska. Värmlands Museums satsning på 1001 Inventions möjliggörs genom stöd från bland andra Svenska Postkodlotteriet och Statens Kulturråd. Intresset för fotografi och rörlig bild har ökat kraftigt de senaste åren. Under 2014 kommer ett tiotal fotoutställningar belysa vår samtid, historia och mångfald. Under 2014 påbörjas ett projekt där utveckling av teknik ska ge museet större möjligheter att integrera nutida besökare med museet i såväl utställningar som samtidsdokumentation. Museet behöver utveckla tekniken såväl som kompetens att hantera foto och rörlig bild som utställningsobjekt och insamling planeras genomförande av utställningen Where do we migrate to? där ett 20- tal samtida amerikanska konstnärer tolkar och ger oss sin bild av migration. Utställningen är curerad av Media at Provisions Learning Project in Washington D.C. och organiserad med Center for Art, Design and Visual Culture in Baltimore. Den är ett samprojekt mellan Värmlands Museum och Svenska Migrationscentret.

8 REGION VÄRMLAND Inför 2014 fortsätter museet arbetet med att skapa utställningar som bygger på en blandning av olika konstnärliga genrer men också skillnader i genus och ålder. En höjdpunkt under 2014 i Västra Galleriet är sommarutställningen med Helene Billgren. Även Stora Hallen blir under 2014 en plats för samtidskonsten med en stor utställning av den unge och uppmärksammade konstnären Michael Johansson samt en stor retrospektiv, den första, om Robert Jäppinens konstnärskap. MU-avtalet och hur museet ska kunna kompenseras för de ökade kostnader som det innebär kommer att vara ett överskuggande problem för museets satsning på samtidskonsten. Konstkonsulentuppdraget En viktig del i en konstkonsulents uppdrag är förmedling av kunskap och information om samtidskonst till grupper av människor där den sällan når fram. Det gäller inte minst barn och ungdomar. Värmlands Museum har arbetat fram en unik metodik för detta kallad WoW. Den prövades på allvar i och med Jan Håfströms utställning och ska fortsatt utvecklas. Investeringsbehov Museet behöver investera i nya passersystem och säkerhetsanordningar. Omfattande utbyte av belysningsarmaturer krävs. Utvecklingsprojekt/insatser under förutsättning att kompletterande finansiering beviljas Med samlingsnamnet Möte med Värmland bildar museets femton basutställningar på fem orter tillsammans berättelsen om Värmlands historia och konst. Under 2014 planeras Karlstad Lab där Värmlands Museum samarbetar med Interactive Institute, Karlstads universitet, Karlstad kommun och Riksutställningar. Med teknik som ger besökarna möjligheter att medverka både inom och utanför museets väggar skapas ett nytt koncept som påminner om labbets metoder; ett deltagarmuseum om Karlstads dåtid, nutid och framtid. Med start 2014 genomförs ett projekt för att utveckla museisamarbetet inom nätverket Museer i Värmland. Genom att utveckla sin verksamhet kan de lokala museerna i regionen få fler av både bygdens invånare och dess besökare att känna sig välkomna och berörda av verksamheten, oavsett bakgrund. Museerna har potential att bidra inom både turism, fritid och utbildning för en bygd och kan därigenom vara en av anledningarna till etablering och utveckling som ger ökad sysselsättning i regionen. Det planerade projektet innebär aktiviteter som förankrar samarbetet och medvetandegör potentialen för de deltagande museerna. En museikonsulent kopplas till länsmuseet för att kunna ge de lokala museerna en kontinuerlig råd- och stödfunktion och samordna och utveckla samarbetet. Tyngdpunkten i projektet kommer att ligga på kompetensutvecklingsaktiviteter för personal och ideella krafter på museerna. I mitten av mars 2014 kommer Museer i Värmland att genomföra en tvådagars museimässa på Värmlands Museum i Karlstad. Mässan blir startskottet för projektet. Värmlands Museum kommer under 2013 och 2014 att medverka i en förstudie om en fortsättning av projektet Den skandinaviska resandekartan som avslutades i juni Projektet som genomfördes av Bohusläns museum/västarvet och Östfoldmuseene/Halden historiske samlinger i samarbete med föreningar och organisationer med resandefolk dokumenterar och lyfter fram en minoritetsgrupps resandefolkets kultur och historia. Förstudien är liksom det ursprungliga projektet finansierad med Interregmedel och syftar till att utöka det geografiska området som dokumenteras och överföra kunskap och metoder till Värmlands Museum och Örebro läns museum. Målet med arbetet är att genom utbildningar och samarbete ge resandefolket själva kompetens att utveckla sin egen historieskrivning.

9 REGION VÄRMLAND Sedan våren 2012 driver Värmlands Museum och Örebro läns museum ett gemensamt projekt kring samlingsfrågor i vid mening. Riksantikvarieämbetet stödjer projektet som bollplank och förmedlande av kontakter och nyheter inom området. Syftet är att öka kunskapen och kompetensen inom de båda institutionerna i samlingsfrågor för att öka kvaliteten i vårt samlingsarbete och att utarbeta förhållningssätt och metoder som kan användas av andra museer. Projektet kommer att rikta uppmärksamhet mot följande områden: Samlingarna ur ett berättarperspektiv vilka nya berättelser kan vi berätta med utgångspunkt i samlingarna? Magasinsfrågor. Hur ser ett museimagasin ut 2025? Hur utvecklar vi en professionell samlingsförvaltning? Digitaliseringsfrågor och nya kommunikationsmöjligheter. Insamlingsfrågor. Hur ska vi arbeta med insamling i framtiden? Representationsfrågor. Ekonomi. Vad kostar samlingarna? Projektet går vidare med diskussioner och analyser av de samlingar vi har idag och hur vi arbetar med dem. Dessutom planeras studieresor, en nationell och en internationell, och seminarier med inbjudna externa kompetenser inom området. Under 2013 och 2014 planeras en förstudie som ligger till grund för ett projekt kring att produkt- och affärsutveckla Värmlands kulturmiljöer till besöksmål. Projektet sker i samarbete mellan Värmlands Museum, Länsstyrelsen Värmland, Region Värmland och Visit Värmland. Projektet Ungdomsgrupp är en del av Värmlands Museums mångfaldssatsning som startade 2011, där en av målgrupperna är ungdomar mellan år. Ungdomsgruppen ger kulturintresserade ungdomar en plattform att verka utifrån och en chans att påverka museets utbud för unga. Ungdomarna får på fritiden tillgång till museets skaparverkstad och vägledning av museets pedagoger och expertis. Utifrån en bred baskunskap om museets samlingar och pedagogiska program skapar sedan ungdomarna sina egna kreativa program för att i sin tur anordna aktiviteter och återkommande programpunkter för sin åldersgrupp - av unga för unga på Värmlands Museum. Efter utvärdering och uppföljning kommer museet ha en större kunskap om hur arbetet med liknande projekt kan fortsätta kommande år. Inom ramen för konstkonsulentuppdraget planerar Värmlands Museum bland annat en workshop med Robert Stasinski (frilansande kritiker, curator och tidigare anställd på IASPIS) och Alessandra Di Pisa (konstnär och lärare på KTH). Deras workshop riktar sig till ungdomar och utgår från olika hjältebilder. Länsstyrelsens kulturmiljöstrategi Länsstyrelsen Värmland har 2012 fastställt en Kulturmiljöstrategi, som är tänkt att fungera som en ledstjärna i det regionala kulturarvsarbetet. För lagskyddade byggnadsminnen i Värmland för närvarande 68 stycken har Länsstyrelsen tagit fram ett förslag till en strategi för förvaltning med principiella riktlinjer för överväganden och beslut om nya byggnadsminnesförklaringar. Ett mål är att lyfta fram bebyggelsekategorier som är underrepresenterade i det nuvarande urvalet. Utifrån strategin har Länsstyrelsen tagit fram ett förslag om att bilda ett rådslag eller utveckla andra samverkansformer med syfte att initiera och samordna insatser som rör kulturarvets bevarande, tillgänglighet och användning och driva arbetet i kulturmiljöstrategins riktning. Bland annat pekas följande fokusområden ut i förslaget:

10 REGION VÄRMLAND skyddade miljöer; med lagskyddade objekt som fornlämningar, byggnadsminnen och kulturreservat värdefulla miljöer med geografisk avgränsning, som områden av riks- och regionalt intresse för kulturvården kunskapsuppbyggnad och informationsspridning kulturarvet som regional utvecklingsfaktor I första hand prioriteras därutöver regionala kulturprofilområden som: Skogens kulturarv; med värdefulla kulturspår efter tidigare markanvändning Det skogsfinska kulturarvet; med flertalet rökstugor och bastur som är specifikt för Värmland Vänerskärgården; som avspeglar verksamheter och utnyttjande av Vänern Modernismens kulturarv; med form och design med betoning på efterkrigstidens bebyggelse Det är särskilt viktigt att det fortsatta arbetet kring kulturmiljöfrågorna sker i en bred och öppen regional samverkan med ett gemensamt ansvarstagande kring ett eventuellt rådslag eller andra forum. Detta bygger bland annat på en fördjupad samverkan mellan Länsstyrelsen Värmland och Region Värmland i kulturmiljöfrågorna. Det finns även ett behov att förtydliga roll- och ansvarsfördelningen mellan Länsstyrelsen Värmland och Värmlands Museum. Konst- och kulturfrämjande verksamhet Kulturcentrum (fd Dans i Värmland) Under 2014 planeras tankesmedjor kring dans och ett aktivt arbete med att synliggöra effekter av dansverksamhet och forskning kring dansområdet. Mobila dansverkstaden planerar 2014 ett danskunskapandeprojekt för förskolan. Verksamheten kommer också att utveckla danskoncept och samverkansformer med bland annat näringslivet, skolan, sociala, vård- och omsorgssektorn. Under hösten 2014 planeras utvecklingen av en modell för danskunskapande för en vuxenpublik. Det internationella arbetet fortsätter, dels med Norge, genom Teater Innlandet och Dans i Nord Trøndelag, bland annat inför kommande EU-period, dels inom ramen för den internationella dansfestivalen Abundance. Utvecklingsprojekt/insatser under förutsättning att kompletterande finansiering beviljas Kulturcentrum ska fortsatt arbeta för att höja nivån på den professionella dansen och göra regionen till en attraktiv dansregion som man gärna väljer för såväl utbildning som yrkesutövande. Under 2014 sker ett fördjupat arbete med att stabilisera arrangörsplattformen, Dansplattform Värmland, i samverkan med ett antal värmländska kommuner och med regionerna i Mellansverige. Kulturcentrum kommer också fortsatt ha dialog med Dansnät Sverige om möjlighet att på sikt ingå i detta nätverk med Dansplattform Värmland. Riksteatern Värmland Utvecklingsprojekt/insatser under förutsättning att kompletterande finansiering beviljas

11 REGION VÄRMLAND Berättelser på Hemvägen är ett tänkt treårigt konstområdesövergripande community-projekt som vill skapa modeller för social hållbarhet och stadsdelsutveckling i ett bostadsområde inom miljonprogrammet med hjälp av kultur. Projektet syftar bland annat till att tydliggöra människors identitet, hemhörighet och samhörighet i ett miljonprogramsområde genom kulturell och konstnärlig verksamhet. Under sätts fokus på fortsatt genomförande av konst- och kulturevenemang för att etablera kultur som en naturlig beståndsdel i bostadsområdet och professionell produktion av en eller flera konstnärliga gestaltningar som emanerar ur historier från området och dess boende. Projektet Kultur på landsbygd fortsätter som planerat. Inför 2014 förs diskussioner om ett samarbete med teaterföreningar och lokalhållare i Västra Götaland med arbetsnamnet Stor scenkonst för små scener. Inom ramen för projektet utbildas deltagande föreningar lokalt kring föreningsutveckling, publikarbete etcetera. Filmkulturell verksamhet Kulturcentrum (fd Film i Värmland) Utvecklingsinsatser inom ramen för samverkansmodellen Kulturcentrum genomför ett nätverks- och entreprenörskapsprojekt för kvinnor inom filmbranschen. Projektet finansieras genom Tillväxtverkets program Främja kvinnors företagande. Främjande av hemslöjd Kulturcentrum (fd Slöjd i Värmland) Utvecklingsprojekt/insatser under förutsättning att kompletterande finansiering beviljas Kulturcentrum avser att under 2014 anordna slöjdaktiviteter för personer med funktionsnedsättning och lyfta fram slöjdens betydelse för friskvård och hälsa. Biblioteksverksamhet Kulturcentrum (fd Länsbiblioteket i Värmland) Utvecklingsinsatser inom ramen för samverkansmodellen Kulturcentrum avser att stärka och utveckla det läs- och litteratur-främjande arbetet genom konstområdesövergripande projekt och andra insatser. Regional enskild arkivverksamhet Region Värmlands och de värmländska kommunernas engagemang på arkivområdet är av tradition stort. Med sina folkrörelse- och näringslivsarkiv har Värmland varit ett pionjärlän inom den enskilda arkivsektorn. Svenska Migrationsinstitutet (fd Sverige Amerika Centret) i Karlstad räknas också till de enskilda arkiven, men betraktas av Riksarkivet som en rikstäckande institution, och ingår därför inte i samverkansmodellen.

12 REGION VÄRMLAND Föreningsarkivet i Värmland (fd Folkrörelsernas arkiv för Värmland) Arkivet har under 2013 bytt namn. Inför 2014 förs diskussioner med Region Värmland om en övergång av personal från Föreningsarkivet i Värmland till Värmlandsarkiv från 1 juli Föreningsarkivet skulle bestå som enskilt arkiv och ideell förening, men i likhet med Föreningen Värmlandsarkiv köpa arkivtjänster från institutionen Värmlandsarkiv. En sådan lösning förutsätter att nödvändiga avtal tecknas mellan Region Värmland och Föreningsarkivet i Värmland. Utvecklingsinsatser Föreningsarkivet i Värmland avser att utveckla sin samverkan med Värmlandsarkiv kring arkivpedagogik för barn och unga. Värmlandsarkiv Utvecklingsprojekt/insatser under förutsättning att kompletterande finansiering beviljas Starten för utbyggnad av arkivdepån Zakrisdal har senarelagts till Avsikten med utbygganden är att skapa plats åt framtida leveranser. Depån utnyttjas även av de enskilda arkiven och externa kunder. Svenska Migrationcentret (fd Sverige Amerika Centret) Sverige Amerika Centret har under 2013 bytt namn till Svenska Migrationscentret, bland annat för att markera breddningen i verksamheten, där fokus tidigare låg på utvandringen till Nordamerika. Svenska Migrationscentret startade hösten 2013 en riksomfattande verksamhet i samarbete med Arbetsförmedlingen för att främja svensk migrationsforskning och verka för att bryta utanförskap och underlätta integration. Projektet ska bedriva verksamhet vid 50 lokalkontor runtom i Sverige där anställd personal ska utföra digitalisering av material från privata och statliga arkiv samt dokumentera dagens invandring. Kontoren ska samverka med bland annat Riksarkivet, kommunala aktörer och föreningar. Målet är att skapa över nya arbetstillfällen. Fullt utbyggd förväntas verksamheten omsätta 338 miljoner konor per år. Kulturen i samspel Kultur i skolan Utvecklingsinsatser inom ramen för samverkansmodellen Region Värmland ska under 2014 i samverkan med kommunerna och de regionala kulturverksamheterna se över och stärka de regionala subventionssystemen för kultur i skolan. Region Värmland ska under 2014 ha medverkat till att skapa en långsiktigt hållbar och rättvis modell för hur skolornas resor till olika kulturella verksamheter i länet kan underlättas. Utvecklingsinsatserna har senarelagts i förhållande till den ursprungliga planen. Ekonomiska ställningstaganden Anslag 2014 Region Värmland avser att fastställa fördelningen av det statliga stödet till respektive institution/verksamhet vid regionstyrelsens februarisammanträde 2014 i enlighet med intentionerna i kulturplanen.

13 REGION VÄRMLAND Därutöver avser Region Värmland att finansiera utvecklingsprojekt inom kulturområdet inom ramen för den ordinarie projektbidragsgivningen. Detta förutsätter normalt medfinansiering från andra parter. Genomförande och uppföljning av kulturplanen Region Värmlands roll Ansvarsfördelning Avtal med Karlstads kommun, Sunne kommun, Arvika kommun och Kristinehamns kommun om medfinansieringen av regionala kulturverksamheter ska tecknas under Avtalen ska följas upp och utvärderas gemensamt. Bidragsgivning Den planerade översynen av kriterierna för bidragsgivning till mindre kulturprojekt och evenemang kommer att genomföras 2014 och göras i samråd med de professionella kulturskaparnas organisationer.

Kulturen i Värmland 2011

Kulturen i Värmland 2011 Kulturen i Värmland 2011 Rapport nr 6, Region Värmland 2011 1 Utgiven av Region Värmland, 2011 Text och faktasammanställning: Ulf Nordström, Region Värmland Foto framsida av Mats Bäcker från Wermland Operas

Läs mer

Förord 4. Kulturpolitiska utgångspunkter 5

Förord 4. Kulturpolitiska utgångspunkter 5 REGIONAL KULTURPLAN JÖNKÖPINGS LÄN 2015 2017 Om illustratören Emma Rendel Det är Emma Rendel som har gjort illustrationerna i den regionala kulturplanen för Jönköpings län 2015-2017. Hon är en serieskapare,

Läs mer

REGIONAL KULTURPLAN 2011-2013, REGION GOTLAND

REGIONAL KULTURPLAN 2011-2013, REGION GOTLAND FÖRSLAG 2010-11-03 REGIONAL KULTURPLAN 2011-2013, REGION GOTLAND Detta förslag har godkänts av Kultur- och fritidsnämnden 2010-11-01 och överlämnas härmed till Kommunstyrelsen för behandling inför antagande

Läs mer

Revidering och komplettering av Östergötlands kulturplan inför 2015. Bilaga till Östergötlands kulturplan 2012-2014. (Förlängd till och med 2015)

Revidering och komplettering av Östergötlands kulturplan inför 2015. Bilaga till Östergötlands kulturplan 2012-2014. (Förlängd till och med 2015) Revidering och komplettering av Östergötlands kulturplan inför 2015 Bilaga till Östergötlands kulturplan 2012-2014. (Förlängd till och med 2015) Regionförbundet Östsam 2014 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Datum 2011-10-14 Dnr 1001255. Regional kulturplan 2011 2012

Datum 2011-10-14 Dnr 1001255. Regional kulturplan 2011 2012 Kulturnämnden Ola Jacobson Verksamhetsstrateg och internationell sekreterare 040-675 37 35 ola.jacobson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2011-10-14 Dnr 1001255 1 (5) Regional kulturplan 2011 2012 Ordförandens

Läs mer

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 KOMMUNFULLMÄKTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 FÖRORD Bakgrund och utgångspunkter Sala kommuns kulturplan är formad i samtal med det lokala

Läs mer

Kulturplan Sörml and 2012-2014

Kulturplan Sörml and 2012-2014 Kulturplan Sörml and 2012-2014 Layout: Catarina Turén, Sörmlands Museum Publiceringsdatum: 2011-11-11 Innehållsansvarig: Mikael Palo, Kultur & Utbildning, Landstinget Sörmland Omslagsbild: Dansprojekt

Läs mer

Västra Götalands kulturplan 2013 2015

Västra Götalands kulturplan 2013 2015 Västra Götalands kulturplan 2013 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 2. Kulturplanens form 4 3. Dialoger och nätverk 5 3.1 Arbetet med Kulturplanen 6 4. Kulturpolitiska utgångspunkter 6 4.1 EU 2020,

Läs mer

Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014

Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014 Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014 Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014 Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014 antogs av landstingets kulturnämnd den 25 april och av landstingsfullmäktige

Läs mer

REGIONAL KULTURPLAN FÖR KRONOBERGS LÄN 2012-2014 KVALITATIV UPPFÖLJNING AV FÖRDELADE STATSBIDRAG INOM KULTURSAMVERKANSMODELLEN

REGIONAL KULTURPLAN FÖR KRONOBERGS LÄN 2012-2014 KVALITATIV UPPFÖLJNING AV FÖRDELADE STATSBIDRAG INOM KULTURSAMVERKANSMODELLEN 1 REGIONAL KULTURPLAN FÖR KRONOBERGS LÄN 2012-2014 KVALITATIV UPPFÖLJNING AV FÖRDELADE STATSBIDRAG INOM KULTURSAMVERKANSMODELLEN Regionförbundet södra Småland och Landstinget Kronoberg har följt upp Regional

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-06-02 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl.

Läs mer

FÖRSLAG. 40 Kulturplan Sörmland, 2012-2014. Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

FÖRSLAG. 40 Kulturplan Sörmland, 2012-2014. Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut. Paragrafen förklaras omedelbart justerad Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG D A T U M D I A R I E N R 2011-10-04 KN-KUS11-271 40 Kulturplan Sörmland, 2012-2014 Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet

Läs mer

Kulturplan 2011 2013. Norrbotten. Norrbottens Läns Landsting

Kulturplan 2011 2013. Norrbotten. Norrbottens Läns Landsting Kulturplan 2011 2013 Norrbotten Norrbottens Läns Landsting För mer information Division Kultur och Utbildning Landstingshuset Robertsviksgatan 8 tfn: 0920-28 40 00 www.nll.se/kultur 2 kulturplan för norrbotten

Läs mer

Nulägesbeskrivning av Uppsala läns kulturliv

Nulägesbeskrivning av Uppsala läns kulturliv Nulägesbeskrivning av Uppsala läns kulturliv De regionala kulturaktörerna Kulturenheten September 2011 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Metod... 3 1.3 Regionala kulturaktörer... 4 2 Musik... 7 2.1

Läs mer

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot 1(20) Plats och tid Region Värmland, Lagergrens gata 2, Karlstad, kl 09.00 12.00 ande Ledamöter Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S),

Läs mer

Kulturplan för Norrbotten 2014 2016 Norrbottens Läns Landsting

Kulturplan för Norrbotten 2014 2016 Norrbottens Läns Landsting Kulturplan för Norrbotten 2014 2016 Norrbottens Läns Landsting För mer information Division Kultur och Utbildning Landstingshuset Robertviksgatan 7 tfn: 0920-28 40 00 www.nll.se/kultur Kulturplan för Norrbotten

Läs mer

RAPPORT. Datum 2014-08-22 Dnr 1401640. Redovisning av organisationer med verksamhetsbidrag för 2013 med fördjupad redovisning av infrastruktur

RAPPORT. Datum 2014-08-22 Dnr 1401640. Redovisning av organisationer med verksamhetsbidrag för 2013 med fördjupad redovisning av infrastruktur Jan Stenfell Verksamhetscontroller Tel 040-675 37 29 jan.stenfell@skane.se RAPPORT Datum 2014-08-22 Dnr 1401640 1 (32) Redovisning av organisationer med verksamhetsbidrag för 2013 med fördjupad redovisning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014 REGION VÄRMLAND. Sidan 1

DELÅRSRAPPORT 2014 REGION VÄRMLAND. Sidan 1 Sidan 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Uppdrag och vision 3 Resultat strategiska mål 3 Samlad bedömning av Region Värmland väg mot vision 6 Enheten för regional tillväxt 7 Enheten för kultur 9 Enheten för folkhögskolor

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011

VERKSAMHETSPLAN 2011 VERKSAMHETSPLAN 2011 1 Innehållsförteckning Inledning...2 Uppdrag...2 Värdegrund...3 Vision...3 Vägen till visionen...4 Verksamhets- och kvalitetsstyrning...4 Region Värmlands planerade insatser och verksamhetsaktiviteter

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP OCH FÖRETAGANDE INOM KULTURRÅDETS VERKSAMHETSOMRÅDE

ENTREPRENÖRSKAP OCH FÖRETAGANDE INOM KULTURRÅDETS VERKSAMHETSOMRÅDE ENTREPRENÖRSKAP OCH FÖRETAGANDE INOM KULTURRÅDETS VERKSAMHETSOMRÅDE 3 INNEHÅLL Förord 1 Sammanfattning 7 2 Kulturpolitikens betydelse för entreprenörskap inom kulturområdet 8 3 Entreprenörskap och företagande

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

Kvalitativ uppföljning av samverkansmodellen i Jönköpings län 2013

Kvalitativ uppföljning av samverkansmodellen i Jönköpings län 2013 1(27) Regional utveckling Regional utveckling stab Ola Lundmark 036-32 45 46 ola.lundmark@lj.se Kulturrådet Kvalitativ uppföljning av samverkansmodellen i Jönköpings län 2013 Professionell tearterverksamhet

Läs mer

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 1(197) inkl bil INNEHÅLL FÖRORD... 7 INTRODUKTION TILL KULTURRÅDETS VERKSAMHET... 10 RESULTATREDOVISNING... 13 Kulturrådets verksamhet i sammanfattning 2008... 13 Verksamhetsgren

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:3

Regeringens proposition 2009/10:3 Regeringens proposition 2009/10:3 Tid för kultur Prop. 2009/10:3 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 september 2009 Maud Olofsson Lena Adelsohn Liljeroth (Kulturdepartementet)

Läs mer

Tid Fredagen den 6 mars 2015 klockan 9-11:45, kaffe från 8:30 Plats Kultur- och fritidsförvaltningens sammanträdesrum, på biblioteket i Olofström

Tid Fredagen den 6 mars 2015 klockan 9-11:45, kaffe från 8:30 Plats Kultur- och fritidsförvaltningens sammanträdesrum, på biblioteket i Olofström Kultur och fritidsnämnden Föredragningslista Tid Fredagen den 6 mars 2015 klockan 9-11:45, kaffe från 8:30 Plats Kultur- och fritidsförvaltningens sammanträdesrum, på biblioteket i Olofström I anslutning

Läs mer

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor 1 KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVIL SAMHÄLLETS PERSPEKTIV Seriösa samtal eller enbart för syns skull Foto: Folkets Hus och

Läs mer

Strategiskt kulturarvsprogram. Västernorrland. 2012 2015.

Strategiskt kulturarvsprogram. Västernorrland. 2012 2015. Strategiskt kulturarvsprogram för Västernorrland. 2012 2015. 1 2 Vik upp fliken och läs innehållsförteckningen. 3 Välkommen. 7 Vi är alla en del av kulturarvet. 12 1. En kulturarvsvision för Västernorrland.

Läs mer

KULTURPLANER 2012-2014: DIALOGER OCH MÖTEN

KULTURPLANER 2012-2014: DIALOGER OCH MÖTEN KULTURPLANER 2012-2014: DIALOGER OCH MÖTEN BLEKINGE Nya samverkansformer Blekinge är en liten region med korta avstånd och goda möjligheter att skapa samverkan mellan aktörer från hela regionen. Genom

Läs mer

KULTURPOLITISK STRATEGI FÖR LUNDS KOMMUN

KULTURPOLITISK STRATEGI FÖR LUNDS KOMMUN KULTURPOLITISK STRATEGI FÖR LUNDS KOMMUN Handlingsplan 2010-2013 Beslutad i kommunstyrelsen 2010-02-03 2 Bakgrund I februari 2008 antog kommunfullmäktige en kulturpolitisk strategi för Lunds kommun. Samtidigt

Läs mer

Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015

Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015 Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015 Innehåll Inledning 2 Sjuhärads Profil 3 Strategi 4 Plan för kulturutveckling 6 Generella perspektiv 6 Långsiktiga mål 8 Kortsiktiga mål

Läs mer