Värmlands kulturplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värmlands kulturplan 2013 2015"

Transkript

1 Sida 1(13) Datum Dnr RV Värmlands kulturplan Program för utveckling av kulturen i Värmland Komplettering inför verksamhetsåret 2014 Region Värmland - kommunalförbund Postadress Box KARLSTAD Besöksadress Lagergrens gata 2 Telefon vx Fax E-post Webbplats Orgnr Bankgiro PlusGiro

2 REGION VÄRMLAND Innehåll Förord... 3 Kulturplanen en läsanvisning... 4 Verksamhetsområden... 5 Scenkonst: professionell teater-, dans- och musikverksamhet... 5 Dans... 5 Teater... 5 Bildkonst och konsthantverk... 7 Museiverksamhet och kulturarv... 7 Värmlands Museum... 7 Länsstyrelsens kulturmiljöstrategi... 9 Konst- och kulturfrämjande verksamhet Riksteatern Värmland Främjande av hemslöjd Kulturcentrum (fd Slöjd i Värmland) Biblioteksverksamhet Kulturcentrum (fd Länsbiblioteket i Värmland) Regional enskild arkivverksamhet Föreningsarkivet i Värmland (fd Folkrörelsernas arkiv för Värmland) 12 Värmlandsarkiv Svenska Migrationcentret (fd Sverige Amerika Centret) Kulturen i samspel Kultur i skolan Ekonomiska ställningstaganden Anslag Genomförande och uppföljning av kulturplanen Region Värmlands roll Ansvarsfördelning Bidragsgivning... 13

3 REGION VÄRMLAND Förord Med kulturplanen som underlag tog Värmland steget in i kultursamverkansmodellen Inför verksamhetsåret 2014 är våra ambitioner och insatser i kulturplanen i allt väsentligt oförändrade. Det finns dock anledning att på några punkter förtydliga, uppdatera och komplettera utvecklingsinsatserna i den ursprungliga planen. Det är viktigt att vi kan skapa en regional samsyn och tydlighet kring kulturpolitiken. Samverkan mellan verksamheter, mellan länder, regioner och kommuner, mellan amatörer och professionella, mellan skilda konstarter är grundläggande för att kulturlivet ska utvecklas. Kulturens egenvärde slås fast i de nationella kulturpolitiska målen och ska vara vägledande också för den regionala kulturpolitiken. Samtidigt är kulturen en självklar del av det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet. Den bidrar till regionens attraktivitet, besöksnäringens utveckling, kompetensutveckling, folkhälsa och flera andra utvecklingsområden. Genom arbetet med att ta fram och genomföra den regionala kulturplanen har vi fördjupat dialogen om kulturen och dess roll i samhällsutvecklingen och lagt grunden för en ökad samverkan mellan olika aktörer. Tomas Riste Regionråd Catarina Segersten Larsson Regionråd

4 REGION VÄRMLAND Kulturplanen en läsanvisning Värmlands kulturplan är ett regionalt program och planeringsverktyg för utveckling av kulturen i Värmland under åren Den utgör också underlag för Region Värmlands ansökan om statsbidrag från Statens kulturråd i de delar av programmet som avses få statlig medfinansiering. Kulturplanen och kompletteringen inför verksamhetsåret 2014 är politiska dokument, fastställda av regionfullmäktige. Fokus ligger därför på insatser som görs av Region Värmland och/eller de regionala kulturverksamheterna eller av den regionala nivån i samverkan med kommunerna. Verksamheter eller institutioner? Den lagstiftning som reglerar kultursamverkansmodellen använder begreppet kulturverksamhet för att beskriva mottagarna av statsbidrag. I kulturplanen har vi valt att använda samma begrepp när vi samlat beskriver de tio verksamheter/ institutioner som erhåller statsbidrag inom ramen för modellen: Wermland Opera, Västanå Teater, Värmlands Museum, Föreningsarkivet i Värmland, Föreningen Värmlandsarkiv, Riksteatern Värmland, Dans i Värmland, Film i Värmland, Länsbiblioteket i Värmland och Slöjd i Värmland. Från 2014 är de fyra senare verksamheterna inte längre organisatoriskt fristående, utan ingår i Region Värmlands verksamhet Kulturcentrum. Begreppet kulturell verksamhet används i planen när vi önskar beskriva ett större antal aktörer än de som erhåller statsbidrag.

5 REGION VÄRMLAND Verksamhetsområden Scenkonst: professionell teater-, dans- och musikverksamhet Dans Kulturcentrum genomför med start hösten 2013 en förstudie om en innovativ utvecklingsmodell för professionell dans- och filmutveckling i samverkan, där idén om ett dans- och filmlabb i Karlstad är central. Modellen syftar till att öka möjligheterna att ta del av professionell dans som scenkonst och att verka som professionell danskonstnär i länet genom såväl gästspel och residens som konstnärliga projekt, inte minst i samverkan med filmområdet. Labbet är tänkt att bli en plattform, en kreativ exponerings- och mötesplats och utvecklingsmiljö för områdets aktörer, både konstnärligt och pedagogiskt. Region Värmland kommer under 2014 att ta beslut om hur förslagen i förstudien om dans- och filmlabb fortsatt ska hanteras i projektfinansiering och i budgetarbetet inför Teater Wermland Opera 2014 inleds med en trettondagskonsert med orkestern och solister, som även går ut på turné i länet. Under januari spelas också de sista föreställningarna av musikalen Shrek. Under våren genomförs ett utvecklingsprojekt, ett modernt barockprojekt baserat på Monteverdis Orfeo. Föreställningen ska ges en modern klang med artister från olika genrer på scenen. Under sommaren 2014 fortsätter satsningen på musikteaterföreställningar och konserter under juni-juli. Höstens stora produktion blir Revolutionstrilogin, en cykel bestående av Barberaren i Sevilla, Figaros bröllop och Fidelio. De presenteras som en enhet med genomgående roller i alla tre operorna, och spelas som en fortlöpande handling under en och samma vecka. Trilogin får premiär 2014 med en spelperiod som sträcker sig in i Den planeras gå vidare till andra operahus som ett större samarbetsprojekt. Orkesterns abonnemangsserie har ökat sin publik; i dag har den ett snitt på personer. Serien kommer att utökas med ytterligare en konsert För att bredda repertoaren ges också serien Klassisk lördag på Karlstads teater. För barn och unga planeras produktioner både på de fasta scenerna och på turné. Samtliga stadier erbjuds musik eller musikteater varje säsong. Liksom tidigare år avslutas året med en julturné i mindre bygdegårdar och samlingslokaler runtom i länet. Under 2012 genomfördes en samproduktion med Nils Landgren, Bohuslän Big Band och Wermland Operas orkester. Inför 2015 planeras samarbetet få en fortsättning genom ytterligare en svensk konserthusturné samt en USA-turné. Wermland Opera har tagit en mera aktiv roll som producent/leverantör av musikteater för Mellansverige genom att spela Evigt ung på Örebro Länsteater en månad hösten Dessutom har dekorer sålts vidare till andra teatrar i Sverige och Norge. Särskilt den norska musikteaterbranschen har visat intresse för ett ökat samarbete i olika former; det senaste exemplet är Shrek. Samarbeten med operahus i Tyskland och Österrike ska fördjupas under de kommande åren, liksom samverkan med fasta samarbetspartners i Norge och

6 REGION VÄRMLAND Danmark. Internationella gäster både i produktionsgrupp och på scenen säkrar ett fortsatt inflöde av internationella konstnärliga influenser. Wermland Opera prioriterar i sin verksamhet kvinnliga kompositörer, ofta okända, både på musikalsidan, konsertant opera och som del av varje offentlig konsert med Wermland Operas orkester. Under hösten 2013 genomför Wermland Opera en utredning med avsikt att ta fram beskrivningar av möjliga framtidsscenarier för verksamheten. Utredningen finansieras av Region Värmland och Karlstads kommun. Den ska redovisas senast 31 januari 2014 och ligga till grund för kommande politiska ställningstaganden inför perioden I utredningen ska bland annat frågorna kring operans regionala musikansvar belysas. Utvecklingsprojekt/insatser under förutsättning att kompletterande finansiering beviljas Under 2013 avslutas projektet Kultur som minnesmiljö i samverkan med Värmlands Museum och fyra kommuner. Utvärdering av projektet sker under hösten 2013 under ledning av projektägande kommuner. Därefter fattas beslut om hur erfarenheterna från projektet kan föras vidare i projekt eller ordinarie verksamhet. I samarbete med sex kommuner i Värmland genomförs Färgspel, ett multikulturellt projekt. En pilot framfördes på Svensk Scenkonsts stämma i Karlstad i maj Planen är att alla kommuner först gör sitt eget Flera Färger med mindre krav på teknik, musiker med mera. Wermland Opera kommer sedan att sammanföra samtliga föreställningar till ett Färgspel med professionella musiker, koreografi och teknik. Västanå Teater Uppsättningen av Nils Holgersson i Berättarladan 2013 blev en stor publik- och kritikersuccé. Västanå Teater noterade nytt publikrekord, cirka besökare, med idel utsålda föreställningar. På grund av det stora publiktrycket har man beslutat att sätta upp föreställningen på nytt sommaren Det skapar dessutom ökat utrymme för teaterns utvecklingsarbete inför Övriga produktioner 2014 sätter Västanå Teater upp Kung Oidipus i samarbete med Riksteatern. Ensemblen blir lite större än vad teatern tidigare haft i sina turnéföreställningar. Föreställningen turnerar under våren över hela landet och under hösten i huvudsak i Värmland. Under året spelas också Farmors historier på turné, en mindre föreställning där musiken och sången står i fokus vid sidan av berättandet. Föreställningen bygger på ett antal av Selma Lagerlöfs berättelser. Detta ligger i linje med ambitionen att på sikt eftersträva en breddad repertoar med fler årliga uppsättningar. Gästspel Västanå Teater planerar att genomföra 2-3 gästspel per termin. Gästspelen kommer att äga rum i teaterns lokaler på Brårud och är en medveten satsning för att öka utbudet av kulturupplevelser i närområdet. Utbildningar Sedan 2009 samarbetar Västanå Teater med Karlstads universitet/musikhögskolan Ingesund kring en årligt återkommande högskolekurs i Berättande teater om 45 högskolepoäng. På grund av nya direktiv för universitetet och högskola kommer kursen inte att kunna fortsätta i samma form framöver. Västanå Teater för nu en diskussion med Karlstads universitet om hur samarbetet i fortsättningen skall kunna ses ut. Det är i dagsläget inte klart om kursen i sin helhet kommer kunna flyttas och

7 REGION VÄRMLAND ligga direkt under universitetet eller om samarbetet kommer att se ut på något annat sätt. Sedan läsåret 2011/2012 ansvarar Västanå Teater för profilämnet teater inom ramen för Broby Grafiskas nya estetiska gymnasieprogram med inriktning teater. Under våren 2013 fattade bildningsnämnden i Sunne beslut om att lägga ner det estetiska programmet. De elever som redan påbörjat sin utbildning kommer att få avsluta den. Det innebär att Västanå Teater kommer att ansvara för profilämnet teater till och med läsåret 2015/16. Bildkonst och konsthantverk Utvecklingsinsatser inom ramen för samverkansmodellen Region Värmland avser att ta ett övergripande ansvar för framtagandet av en strategi för stödet till samtidskonsten. Strategin ska utarbetas i nära samverkan med kommunerna och länets olika aktörer inom bildkonst och konsthantverk. Arbetet inleddes 2013 och slutförs under Museiverksamhet och kulturarv Värmlands Museum Filialer Torsby Finnkulturcentrum flyttar inför sommarsäsongen 2014 från Torsby till Lekvattnet. Torsby kommun och Värmlands Museum har slutit ett tioårigt samverkansavtal där parterna tillsammans ska utveckla verksamheten. Finnskogen och de välbevarade finngårdarna i Lekvattnet är redan idag ett etablerat besöksmål. I anslutning till Torsby Finnkulturcentrum planeras ett kultur- och naturparkssamarbete med norska samarbetspartners kring varumärket Finnskogen. Utställningar och dokumentation Värmlands Museum visar till och med 19 januari 2014 den internationella utställningen 1001 Inventions Discover the Muslim Heritage in Our World, en utställning som vill väcka intresset för uppfinningar, teknik och vetenskap. Utställningen innebär ett brett samarbete med många andra aktörer, bland annat Region Värmland, Karlstads kommun och Karlstads universitet. Ett viktigt mål är att samtliga skolelever i Värmlands län i åldrarna 6-18 år ska besöka utställningen. Till utställningen medföljer ett omfattande skolmaterial som anpassas till svensk läroplan. Materialet har översatts till svenska. Värmlands Museums satsning på 1001 Inventions möjliggörs genom stöd från bland andra Svenska Postkodlotteriet och Statens Kulturråd. Intresset för fotografi och rörlig bild har ökat kraftigt de senaste åren. Under 2014 kommer ett tiotal fotoutställningar belysa vår samtid, historia och mångfald. Under 2014 påbörjas ett projekt där utveckling av teknik ska ge museet större möjligheter att integrera nutida besökare med museet i såväl utställningar som samtidsdokumentation. Museet behöver utveckla tekniken såväl som kompetens att hantera foto och rörlig bild som utställningsobjekt och insamling planeras genomförande av utställningen Where do we migrate to? där ett 20- tal samtida amerikanska konstnärer tolkar och ger oss sin bild av migration. Utställningen är curerad av Media at Provisions Learning Project in Washington D.C. och organiserad med Center for Art, Design and Visual Culture in Baltimore. Den är ett samprojekt mellan Värmlands Museum och Svenska Migrationscentret.

8 REGION VÄRMLAND Inför 2014 fortsätter museet arbetet med att skapa utställningar som bygger på en blandning av olika konstnärliga genrer men också skillnader i genus och ålder. En höjdpunkt under 2014 i Västra Galleriet är sommarutställningen med Helene Billgren. Även Stora Hallen blir under 2014 en plats för samtidskonsten med en stor utställning av den unge och uppmärksammade konstnären Michael Johansson samt en stor retrospektiv, den första, om Robert Jäppinens konstnärskap. MU-avtalet och hur museet ska kunna kompenseras för de ökade kostnader som det innebär kommer att vara ett överskuggande problem för museets satsning på samtidskonsten. Konstkonsulentuppdraget En viktig del i en konstkonsulents uppdrag är förmedling av kunskap och information om samtidskonst till grupper av människor där den sällan når fram. Det gäller inte minst barn och ungdomar. Värmlands Museum har arbetat fram en unik metodik för detta kallad WoW. Den prövades på allvar i och med Jan Håfströms utställning och ska fortsatt utvecklas. Investeringsbehov Museet behöver investera i nya passersystem och säkerhetsanordningar. Omfattande utbyte av belysningsarmaturer krävs. Utvecklingsprojekt/insatser under förutsättning att kompletterande finansiering beviljas Med samlingsnamnet Möte med Värmland bildar museets femton basutställningar på fem orter tillsammans berättelsen om Värmlands historia och konst. Under 2014 planeras Karlstad Lab där Värmlands Museum samarbetar med Interactive Institute, Karlstads universitet, Karlstad kommun och Riksutställningar. Med teknik som ger besökarna möjligheter att medverka både inom och utanför museets väggar skapas ett nytt koncept som påminner om labbets metoder; ett deltagarmuseum om Karlstads dåtid, nutid och framtid. Med start 2014 genomförs ett projekt för att utveckla museisamarbetet inom nätverket Museer i Värmland. Genom att utveckla sin verksamhet kan de lokala museerna i regionen få fler av både bygdens invånare och dess besökare att känna sig välkomna och berörda av verksamheten, oavsett bakgrund. Museerna har potential att bidra inom både turism, fritid och utbildning för en bygd och kan därigenom vara en av anledningarna till etablering och utveckling som ger ökad sysselsättning i regionen. Det planerade projektet innebär aktiviteter som förankrar samarbetet och medvetandegör potentialen för de deltagande museerna. En museikonsulent kopplas till länsmuseet för att kunna ge de lokala museerna en kontinuerlig råd- och stödfunktion och samordna och utveckla samarbetet. Tyngdpunkten i projektet kommer att ligga på kompetensutvecklingsaktiviteter för personal och ideella krafter på museerna. I mitten av mars 2014 kommer Museer i Värmland att genomföra en tvådagars museimässa på Värmlands Museum i Karlstad. Mässan blir startskottet för projektet. Värmlands Museum kommer under 2013 och 2014 att medverka i en förstudie om en fortsättning av projektet Den skandinaviska resandekartan som avslutades i juni Projektet som genomfördes av Bohusläns museum/västarvet och Östfoldmuseene/Halden historiske samlinger i samarbete med föreningar och organisationer med resandefolk dokumenterar och lyfter fram en minoritetsgrupps resandefolkets kultur och historia. Förstudien är liksom det ursprungliga projektet finansierad med Interregmedel och syftar till att utöka det geografiska området som dokumenteras och överföra kunskap och metoder till Värmlands Museum och Örebro läns museum. Målet med arbetet är att genom utbildningar och samarbete ge resandefolket själva kompetens att utveckla sin egen historieskrivning.

9 REGION VÄRMLAND Sedan våren 2012 driver Värmlands Museum och Örebro läns museum ett gemensamt projekt kring samlingsfrågor i vid mening. Riksantikvarieämbetet stödjer projektet som bollplank och förmedlande av kontakter och nyheter inom området. Syftet är att öka kunskapen och kompetensen inom de båda institutionerna i samlingsfrågor för att öka kvaliteten i vårt samlingsarbete och att utarbeta förhållningssätt och metoder som kan användas av andra museer. Projektet kommer att rikta uppmärksamhet mot följande områden: Samlingarna ur ett berättarperspektiv vilka nya berättelser kan vi berätta med utgångspunkt i samlingarna? Magasinsfrågor. Hur ser ett museimagasin ut 2025? Hur utvecklar vi en professionell samlingsförvaltning? Digitaliseringsfrågor och nya kommunikationsmöjligheter. Insamlingsfrågor. Hur ska vi arbeta med insamling i framtiden? Representationsfrågor. Ekonomi. Vad kostar samlingarna? Projektet går vidare med diskussioner och analyser av de samlingar vi har idag och hur vi arbetar med dem. Dessutom planeras studieresor, en nationell och en internationell, och seminarier med inbjudna externa kompetenser inom området. Under 2013 och 2014 planeras en förstudie som ligger till grund för ett projekt kring att produkt- och affärsutveckla Värmlands kulturmiljöer till besöksmål. Projektet sker i samarbete mellan Värmlands Museum, Länsstyrelsen Värmland, Region Värmland och Visit Värmland. Projektet Ungdomsgrupp är en del av Värmlands Museums mångfaldssatsning som startade 2011, där en av målgrupperna är ungdomar mellan år. Ungdomsgruppen ger kulturintresserade ungdomar en plattform att verka utifrån och en chans att påverka museets utbud för unga. Ungdomarna får på fritiden tillgång till museets skaparverkstad och vägledning av museets pedagoger och expertis. Utifrån en bred baskunskap om museets samlingar och pedagogiska program skapar sedan ungdomarna sina egna kreativa program för att i sin tur anordna aktiviteter och återkommande programpunkter för sin åldersgrupp - av unga för unga på Värmlands Museum. Efter utvärdering och uppföljning kommer museet ha en större kunskap om hur arbetet med liknande projekt kan fortsätta kommande år. Inom ramen för konstkonsulentuppdraget planerar Värmlands Museum bland annat en workshop med Robert Stasinski (frilansande kritiker, curator och tidigare anställd på IASPIS) och Alessandra Di Pisa (konstnär och lärare på KTH). Deras workshop riktar sig till ungdomar och utgår från olika hjältebilder. Länsstyrelsens kulturmiljöstrategi Länsstyrelsen Värmland har 2012 fastställt en Kulturmiljöstrategi, som är tänkt att fungera som en ledstjärna i det regionala kulturarvsarbetet. För lagskyddade byggnadsminnen i Värmland för närvarande 68 stycken har Länsstyrelsen tagit fram ett förslag till en strategi för förvaltning med principiella riktlinjer för överväganden och beslut om nya byggnadsminnesförklaringar. Ett mål är att lyfta fram bebyggelsekategorier som är underrepresenterade i det nuvarande urvalet. Utifrån strategin har Länsstyrelsen tagit fram ett förslag om att bilda ett rådslag eller utveckla andra samverkansformer med syfte att initiera och samordna insatser som rör kulturarvets bevarande, tillgänglighet och användning och driva arbetet i kulturmiljöstrategins riktning. Bland annat pekas följande fokusområden ut i förslaget:

10 REGION VÄRMLAND skyddade miljöer; med lagskyddade objekt som fornlämningar, byggnadsminnen och kulturreservat värdefulla miljöer med geografisk avgränsning, som områden av riks- och regionalt intresse för kulturvården kunskapsuppbyggnad och informationsspridning kulturarvet som regional utvecklingsfaktor I första hand prioriteras därutöver regionala kulturprofilområden som: Skogens kulturarv; med värdefulla kulturspår efter tidigare markanvändning Det skogsfinska kulturarvet; med flertalet rökstugor och bastur som är specifikt för Värmland Vänerskärgården; som avspeglar verksamheter och utnyttjande av Vänern Modernismens kulturarv; med form och design med betoning på efterkrigstidens bebyggelse Det är särskilt viktigt att det fortsatta arbetet kring kulturmiljöfrågorna sker i en bred och öppen regional samverkan med ett gemensamt ansvarstagande kring ett eventuellt rådslag eller andra forum. Detta bygger bland annat på en fördjupad samverkan mellan Länsstyrelsen Värmland och Region Värmland i kulturmiljöfrågorna. Det finns även ett behov att förtydliga roll- och ansvarsfördelningen mellan Länsstyrelsen Värmland och Värmlands Museum. Konst- och kulturfrämjande verksamhet Kulturcentrum (fd Dans i Värmland) Under 2014 planeras tankesmedjor kring dans och ett aktivt arbete med att synliggöra effekter av dansverksamhet och forskning kring dansområdet. Mobila dansverkstaden planerar 2014 ett danskunskapandeprojekt för förskolan. Verksamheten kommer också att utveckla danskoncept och samverkansformer med bland annat näringslivet, skolan, sociala, vård- och omsorgssektorn. Under hösten 2014 planeras utvecklingen av en modell för danskunskapande för en vuxenpublik. Det internationella arbetet fortsätter, dels med Norge, genom Teater Innlandet och Dans i Nord Trøndelag, bland annat inför kommande EU-period, dels inom ramen för den internationella dansfestivalen Abundance. Utvecklingsprojekt/insatser under förutsättning att kompletterande finansiering beviljas Kulturcentrum ska fortsatt arbeta för att höja nivån på den professionella dansen och göra regionen till en attraktiv dansregion som man gärna väljer för såväl utbildning som yrkesutövande. Under 2014 sker ett fördjupat arbete med att stabilisera arrangörsplattformen, Dansplattform Värmland, i samverkan med ett antal värmländska kommuner och med regionerna i Mellansverige. Kulturcentrum kommer också fortsatt ha dialog med Dansnät Sverige om möjlighet att på sikt ingå i detta nätverk med Dansplattform Värmland. Riksteatern Värmland Utvecklingsprojekt/insatser under förutsättning att kompletterande finansiering beviljas

11 REGION VÄRMLAND Berättelser på Hemvägen är ett tänkt treårigt konstområdesövergripande community-projekt som vill skapa modeller för social hållbarhet och stadsdelsutveckling i ett bostadsområde inom miljonprogrammet med hjälp av kultur. Projektet syftar bland annat till att tydliggöra människors identitet, hemhörighet och samhörighet i ett miljonprogramsområde genom kulturell och konstnärlig verksamhet. Under sätts fokus på fortsatt genomförande av konst- och kulturevenemang för att etablera kultur som en naturlig beståndsdel i bostadsområdet och professionell produktion av en eller flera konstnärliga gestaltningar som emanerar ur historier från området och dess boende. Projektet Kultur på landsbygd fortsätter som planerat. Inför 2014 förs diskussioner om ett samarbete med teaterföreningar och lokalhållare i Västra Götaland med arbetsnamnet Stor scenkonst för små scener. Inom ramen för projektet utbildas deltagande föreningar lokalt kring föreningsutveckling, publikarbete etcetera. Filmkulturell verksamhet Kulturcentrum (fd Film i Värmland) Utvecklingsinsatser inom ramen för samverkansmodellen Kulturcentrum genomför ett nätverks- och entreprenörskapsprojekt för kvinnor inom filmbranschen. Projektet finansieras genom Tillväxtverkets program Främja kvinnors företagande. Främjande av hemslöjd Kulturcentrum (fd Slöjd i Värmland) Utvecklingsprojekt/insatser under förutsättning att kompletterande finansiering beviljas Kulturcentrum avser att under 2014 anordna slöjdaktiviteter för personer med funktionsnedsättning och lyfta fram slöjdens betydelse för friskvård och hälsa. Biblioteksverksamhet Kulturcentrum (fd Länsbiblioteket i Värmland) Utvecklingsinsatser inom ramen för samverkansmodellen Kulturcentrum avser att stärka och utveckla det läs- och litteratur-främjande arbetet genom konstområdesövergripande projekt och andra insatser. Regional enskild arkivverksamhet Region Värmlands och de värmländska kommunernas engagemang på arkivområdet är av tradition stort. Med sina folkrörelse- och näringslivsarkiv har Värmland varit ett pionjärlän inom den enskilda arkivsektorn. Svenska Migrationsinstitutet (fd Sverige Amerika Centret) i Karlstad räknas också till de enskilda arkiven, men betraktas av Riksarkivet som en rikstäckande institution, och ingår därför inte i samverkansmodellen.

12 REGION VÄRMLAND Föreningsarkivet i Värmland (fd Folkrörelsernas arkiv för Värmland) Arkivet har under 2013 bytt namn. Inför 2014 förs diskussioner med Region Värmland om en övergång av personal från Föreningsarkivet i Värmland till Värmlandsarkiv från 1 juli Föreningsarkivet skulle bestå som enskilt arkiv och ideell förening, men i likhet med Föreningen Värmlandsarkiv köpa arkivtjänster från institutionen Värmlandsarkiv. En sådan lösning förutsätter att nödvändiga avtal tecknas mellan Region Värmland och Föreningsarkivet i Värmland. Utvecklingsinsatser Föreningsarkivet i Värmland avser att utveckla sin samverkan med Värmlandsarkiv kring arkivpedagogik för barn och unga. Värmlandsarkiv Utvecklingsprojekt/insatser under förutsättning att kompletterande finansiering beviljas Starten för utbyggnad av arkivdepån Zakrisdal har senarelagts till Avsikten med utbygganden är att skapa plats åt framtida leveranser. Depån utnyttjas även av de enskilda arkiven och externa kunder. Svenska Migrationcentret (fd Sverige Amerika Centret) Sverige Amerika Centret har under 2013 bytt namn till Svenska Migrationscentret, bland annat för att markera breddningen i verksamheten, där fokus tidigare låg på utvandringen till Nordamerika. Svenska Migrationscentret startade hösten 2013 en riksomfattande verksamhet i samarbete med Arbetsförmedlingen för att främja svensk migrationsforskning och verka för att bryta utanförskap och underlätta integration. Projektet ska bedriva verksamhet vid 50 lokalkontor runtom i Sverige där anställd personal ska utföra digitalisering av material från privata och statliga arkiv samt dokumentera dagens invandring. Kontoren ska samverka med bland annat Riksarkivet, kommunala aktörer och föreningar. Målet är att skapa över nya arbetstillfällen. Fullt utbyggd förväntas verksamheten omsätta 338 miljoner konor per år. Kulturen i samspel Kultur i skolan Utvecklingsinsatser inom ramen för samverkansmodellen Region Värmland ska under 2014 i samverkan med kommunerna och de regionala kulturverksamheterna se över och stärka de regionala subventionssystemen för kultur i skolan. Region Värmland ska under 2014 ha medverkat till att skapa en långsiktigt hållbar och rättvis modell för hur skolornas resor till olika kulturella verksamheter i länet kan underlättas. Utvecklingsinsatserna har senarelagts i förhållande till den ursprungliga planen. Ekonomiska ställningstaganden Anslag 2014 Region Värmland avser att fastställa fördelningen av det statliga stödet till respektive institution/verksamhet vid regionstyrelsens februarisammanträde 2014 i enlighet med intentionerna i kulturplanen.

13 REGION VÄRMLAND Därutöver avser Region Värmland att finansiera utvecklingsprojekt inom kulturområdet inom ramen för den ordinarie projektbidragsgivningen. Detta förutsätter normalt medfinansiering från andra parter. Genomförande och uppföljning av kulturplanen Region Värmlands roll Ansvarsfördelning Avtal med Karlstads kommun, Sunne kommun, Arvika kommun och Kristinehamns kommun om medfinansieringen av regionala kulturverksamheter ska tecknas under Avtalen ska följas upp och utvärderas gemensamt. Bidragsgivning Den planerade översynen av kriterierna för bidragsgivning till mindre kulturprojekt och evenemang kommer att genomföras 2014 och göras i samråd med de professionella kulturskaparnas organisationer.

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de KULTURRÅDET BESLUT 2015-01-29 82015:5 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2015 inom ramen för kultursamverkansmodellen Part Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834,

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för kultursamverkansmodellen

Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för kultursamverkansmodellen KULTURRÅDET BESLUT 2012-01-24 S 2012:17 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för kultursamverkansmodellen Part Örebro läns landsting, org.nr. 232100-0164,

Läs mer

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 KULTURDIALOG 2011 PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 19.00 Välkommen 19.15 Presentation av programmet Regional kulturplan, ppt Kulturöversyn Hagfors kommun 2011 Förslag organisation kulturutveckling

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS Originalfoto: Aron Jonason. Ur Göteborgs stadsmuseums samlingar. Västarvet DETG EMEN SAMM AKUL TURA RVET DEMOKRATI, TILLGÄNGLIGHET OCH SAMVERKAN Arkiv, bibliotek och

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans

Läs mer

Regionalt dansnätverk

Regionalt dansnätverk Projektbeskrivning Regionalt dansnätverk Projektstart respektive projektslut: 2015.07.01 2016.12.31 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte och mål 4. Genomförande 5. Tidsplan 6. Målgrupper 7. Projektets

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé Genom kultur och kunnande, lust och lärande skapa ett rikt liv i en kreativ region Perspektiv med strategiska

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag (KU2010/961/KV) om förberedande insatser med anledning av en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet

Redovisning av regeringsuppdrag (KU2010/961/KV) om förberedande insatser med anledning av en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet 2010-06-22 KUR 2010/3140 Redovisning av regeringsuppdrag (KU2010/961/KV) om förberedande insatser med anledning av en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet Innehåll 1. Samverkansrådet

Läs mer

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projekt Kulturarvsportal Västmanland Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projektet i korthet Namn Period Parter Beskrivning av projektet Projektägare Projektledare Mer information

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

Värmlands län, del 1 - Behovskartläggning regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige avseende investeringar i bredbandsinfrastruktur

Värmlands län, del 1 - Behovskartläggning regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige avseende investeringar i bredbandsinfrastruktur Sida 1(4) Datum 2015-06-26 Värmlands län, del 1 - Behovskartläggning regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige avseende investeringar i bredbandsinfrastruktur Behovskartläggningens syfte och

Läs mer

1(2) Diarienummer DNKS150151. Datum. unga. Riktlinjer för. regionalt stöd. riktlinjer. nivå.

1(2) Diarienummer DNKS150151. Datum. unga. Riktlinjer för. regionalt stöd. riktlinjer. nivå. TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Kultur i Halland Eva Nyhammar Förvaltningschef Datum 2015-04-10 Diarienummer DNKS150151 Driftnämnden Kultur och skola Riktlinjer för regionalt stöd gällande kultur för barn och unga

Läs mer

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot 1(20) Plats och tid Region Värmland, Lagergrens gata 2, Karlstad, kl 09.00 12.00 ande Ledamöter Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S),

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

Kronoberg. Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans

Kronoberg. Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans Kronoberg Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans Regionalpolitiskt handlingsprogram 2010-2014 2 (8) Sju punkter för Möjligheternas Kronoberg 1. Det ska vara ett tryggt och hållbart liv i Kronoberg!

Läs mer

BILAGA JÄMFÖRELSE MELLAN OPERAHUSEN - GRUNDUPPGIFTER & NYCKELTAL 2009

BILAGA JÄMFÖRELSE MELLAN OPERAHUSEN - GRUNDUPPGIFTER & NYCKELTAL 2009 Bilaga 1 BILAGA JÄMFÖRELSE MELLAN OPERAHUSEN - GRUNDUPPGIFTER & NYCKELTAL 2009 FÖRUTSÄTTNINGAR VID JÄMFÖRELSER MELLAN OPERAHUS På grund av skillnader i redovisningarna av verksamheterna är en jämförelse

Läs mer

Kulturkartläggning JÖNKÖPINGS LÄN. Fokus: : Länsstyrelsen i Jönköpings län

Kulturkartläggning JÖNKÖPINGS LÄN. Fokus: : Länsstyrelsen i Jönköpings län Kulturkartläggning 2013 JÖNKÖPINGS LÄN Fokus: : Länsstyrelsen i Jönköpings län INNEHÅLL Kulturlivets utgångspunkter Länsstyrelsens organisation Administrativ organisation Länsstyrelsens kulturpolitik Länsstyrelsens

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014 Dnr KS-2013-137 Dpl 06 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tillväxtcentrum, Näringslivsutveckling & universitet Tjänsteyttrande 2013-05-02 Rose-Marie Andersson, 054-540 12 95 rose-marie.andersson@karlstad.se

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson kulturvara Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson Välkommen till Karta x 2 Vara kommun 16 000 invånare - varannan på landsbygd - var fjärde i Vara Tillverkn/Jordbruk Tillverkningsindustri Jordbruk Låg utbildningsnivå

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Konstnärsnämnden 2013

Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämndens uppdrag Främja konstnärers möjlighet att ägna sig åt sitt konstnärliga arbete och vidareutveckla sitt konstnärskap : Stöd till enskilda konstnärer genom stipendier

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Ämnen och antal prioritets-pluppar i parentes: * Folkrörelse - kontinuitet i ett idéelt engagemang. (7) * Socio-kulturell verksamhet i närområden. Nära samverkan

Läs mer

Kvalitativ uppföljning av Kultursamverkansmodellen 2013

Kvalitativ uppföljning av Kultursamverkansmodellen 2013 REGION VÄRMLAND Ulf Nordström 054-701 10 33 ulf.nordstrom@regionvarmland.se Dnr RV2013-73 Kvalitativ uppföljning av Kultursamverkansmodellen 2013 (Kommentar: Grå rutor innehåller instruktioner från Kulturrådet.)

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet Svenska Filminstitutet Enhet le.ciw^vq Rafl-dar. 2011-12- 2 7 Regeringsbeslut 67 REGERINGEN DnrSFI SO f ( - 2011-12-15 Ku2011/1960/RFS (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box

Läs mer

SFI som matchningsverktyg

SFI som matchningsverktyg Region Värmland Britta Zetterlund-Johansson SFI som matchningsverktyg Region Värmland, Länsstyrelsen Värmland, Arbetsförmedlingen och länets kommuner startar upp ett stort projekt för att underlätta för

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Ulricehamn skall vara Sveriges bästa plantskola för kultur! MÖTAS UTÖVA VÄXA

Ulricehamn skall vara Sveriges bästa plantskola för kultur! MÖTAS UTÖVA VÄXA INNEHÅLL Kulturpolitisk bakgrund...3 Kulturens roll i samhället...4 Vision & ledord...6 Sammanfattning...6 Kulturpris och Kulturstipendium...7 Kulturarvet...7 Biblioteket...8 Barn- och Ungdomskulturen...8

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Stockholm 2011 01 07 VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Loco Motion har arbetat och utvecklat Mässprojektet sedan 2008. Under två omgångar, 2009 och 2010, har projektet genomförts, utvärderats och utvecklats.

Läs mer

Kulturen i Värmland 2011

Kulturen i Värmland 2011 Kulturen i Värmland 2011 Rapport nr 6, Region Värmland 2011 1 Utgiven av Region Värmland, 2011 Text och faktasammanställning: Ulf Nordström, Region Värmland Foto framsida av Mats Bäcker från Wermland Operas

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Avtal 1 LÅNGSIKTIGT UPPDRAG

Avtal 1 LÅNGSIKTIGT UPPDRAG Avtal mellan Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, nedan kallat landstinget, och den ekonomiska föreningen Stockholms Läns Blåsarsymfoniker (SLB), rörande driften av regional musikverksamhet i

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Stöd för kompetensutveckling

Stöd för kompetensutveckling 1. Grundläggande information 1.1. Projektets titel 1.1.1. Projektet är: Förprojekt Pilotprojekt Projekt * Förprojekt är en undersökning, ett tydliggörande av förutsättningarna för att genomföra ett större

Läs mer

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst Vad är ung scen/öst? Ung scen/öst är en satellitverksamhet till Östgötateatern med eget teaterhus i Linköping och har sedan starten 2001 varit en

Läs mer

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Dialogmöten och workshops Enskildas förslag Tidigare utredningar Verksamhetsidén styr det fortsatta arbetet i projektet Cecilia Larsson,

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen 0 KULTURRADET BESLUT GD 2010:352 2010-10-04 Dnr KUR 2010/4183 Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen Sökande Stockholms Läns Blåsarsymfoniker, Nybrokajen 13, 111 48 Stockholm,

Läs mer

Smart affärsutveckling. Just do it!

Smart affärsutveckling. Just do it! Smart affärsutveckling Just do it! Hur kan du utveckla ditt företag och dina idéer till ett smart, lönsamt, hållbart företag? Välkommen till IUC Skånes affärsutvecklingsprojekt för kvinnor i de kulturella

Läs mer

Kulturpolitiskt program 2008-2013

Kulturpolitiskt program 2008-2013 Kulturpolitiskt program 2008-2013 solna din kulturstad Det kulturpolitiska programmet Solna Din Kulturstad antogs av kultur- och fritidsnämnden i september 2008. Vi är glada att så många solnabor bidragit

Läs mer

Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet i Halmstad

Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet i Halmstad TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Kultur i Halland Ingemar Andréasson Utvecklingsledare Datum Diarienummer 20150427 RS140512 Driftnämnden för Kultur och skola Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 1 VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 2 BAKGRUND Riksteatern verksamhetsplanerar Riktesteatern verksamhetsplanerar är ett projekt som startade hösten 2012. På kongressen 2011 fattades beslut om att hela Riksteaterns

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Statistik över konst- och kulturutbildningar. Beslut efter ansökan om överföring från kompletterande utbildningar

Statistik över konst- och kulturutbildningar. Beslut efter ansökan om överföring från kompletterande utbildningar Statistik över konst- och kulturutbildningar Beslut efter ansökan om överföring från kompletterande utbildningar Februari 2015 1 (7) Datum: 2015-03-02 Inledning Konst- och kulturutbildningar 1 är en eftergymnasial

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Östergötland 2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning. Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30

Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning. Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30 Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30 2 INNEHÅLL Sid Inledning 4 Kulturen skapar mervärden 5 Kultur- o konstcentrum

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Seminarium på Mångkulturellt centrum 13/6 2006

Seminarium på Mångkulturellt centrum 13/6 2006 Seminarium på Mångkulturellt centrum 13/6 2006 År 2006 har av regeringen utsetts till Mångkulturåret. Man menar att det offentliga kulturlivet måste bli bättre på att spegla och ta tillvara medborgarnas

Läs mer

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-11-21 Kulturberedningen Tid Fredagen 7 november 2014 kl. 9-15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Musik i Syd Kulturkvarteret,

Läs mer

Statens musikverks redovisning av insatser inför Umeå Europas kulturhuvudstad 2014

Statens musikverks redovisning av insatser inför Umeå Europas kulturhuvudstad 2014 1(5) 2013-09-30 s redovisning av insatser inför Umeå Europas kulturhuvudstad 2014 har under 2013 prioriterat samarbeten med Umeå inför Kulturhuvudstadsåret 2014. Detta har skett främst genom fördelning

Läs mer

UPPFÖLJNING AV REGIONALA UTVECKLINGSBIDRAG

UPPFÖLJNING AV REGIONALA UTVECKLINGSBIDRAG UPPFÖLJNING AV REGIONALA UTVECKLINGSBIDRAG FÖRORD I regleringsbrevet för 2013 fick Statens kulturråd i uppgift att följa upp och redovisa fördelning och utfall av utvecklingsbidragens effekter för kulturens

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

Bilaga 30. Antagen 2013-12-10. Tillgänglighetsplan

Bilaga 30. Antagen 2013-12-10. Tillgänglighetsplan Antagen 2013-12-10 Tillgänglighetsplan Murberget Länsmuseet Västernorrland 2014-2016 INLEDNING Murberget Länsmuseet Västernorrlands tillgänglighetsplan tar sin utgångspunkt i kulturrådets delmål i funktionshinderspolitiken,

Läs mer

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2015 Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Länsmuseets vision Kulturarv i vardagen - berikar och berör Länsmuseets verksamhetsidé

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé Strategisk verksamhetsplan för Kulturförvaltningen Kompletterar Kulturpolitiska mål för Värnamo kommun 2011 2014 och Biblioteksplan för Värnamo kommun 2011 2014. Kn 2014-02-19 19 Bilaga 3 1. Mission Kulturnämnden

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

VI BRINNER FÖR BLEKINGE

VI BRINNER FÖR BLEKINGE VI BRINNER FÖR BLEKINGE KRAFT ATT VILJA. TILLSAMMANS ÄR DET MÖJLIGT. Det är vår uppgift att inspirera, skapa tillfällen att mötas och stärka Blekinge i Sverige och Europa. Vårt uppdrag är att arbeta för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015 1(7) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

Sverige behöver en ny kulturvanestatistik

Sverige behöver en ny kulturvanestatistik MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Sverige behöver en ny kulturvanestatistik Kulturpolitiska rekommendationer 2013:1 Sammanfattning Aktuell och tillförlitlig statistik om hur kultur produceras och konsumeras

Läs mer

Delrapportering av Kulturrådets översyn av villkor och riktlinjer för bidragsgivning till fria teater- och dansgrupper

Delrapportering av Kulturrådets översyn av villkor och riktlinjer för bidragsgivning till fria teater- och dansgrupper 2005-06-28 KUR 2005:120 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Delrapportering av Kulturrådets översyn av villkor och riktlinjer för bidragsgivning till fria teater- och dansgrupper Kulturrådet fick i 2005

Läs mer

Förord 4. Kulturpolitiska utgångspunkter 5

Förord 4. Kulturpolitiska utgångspunkter 5 REGIONAL KULTURPLAN JÖNKÖPINGS LÄN 2015 2017 Om illustratören Emma Rendel Det är Emma Rendel som har gjort illustrationerna i den regionala kulturplanen för Jönköpings län 2015-2017. Hon är en serieskapare,

Läs mer

Vägledning SIS-medel till utvecklingsprojekt

Vägledning SIS-medel till utvecklingsprojekt ALL 2014/908 Vägledning SIS-medel till utvecklingsprojekt Fördelningsprinciper och kriterier för likvärdig fördelning Fastställd av Leif Näfver, avdelningschef i samråd med regionchefer 2014-06-09 Statsbidragsavdelningen

Läs mer

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 Mariestad has embarked on an experiment to increase cultural activity in the hope of redefining itself. The city government is launching a series of cultural

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Kommittédirektiv En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan Dir. 2015:46 Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska ta fram förslag till

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

Evenemangslista. Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert

Evenemangslista. Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert Evenemangslista Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert Folkrörelsernas arkiv för Värmland firar 60-årsjubileum fredagen den 8 maj 2009 kl 14.00 i Arkivcentrum Värmland,

Läs mer

2015-03-19 Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 19 mars 2015. Observera att protokollet inte är justerat i sin helhet.

2015-03-19 Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 19 mars 2015. Observera att protokollet inte är justerat i sin helhet. 1. Revidering av detaljbudget 2. Budget strategiområden 2015 Kulturnämnden beslutar: 1. Kulturnämnden reviderar detaljbudgeten för 2015 enligt bifogade förslag Budgetförändringar avseende statliga medel

Läs mer

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar.

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar. Föreningskraft Allsång i Heby Folkets Park. Projektägare: Mötesplats Tillväxt Ek. Förening (MTI) Projektledare: Håkan Collin Kommun: Heby Dnr: 97 Jnr: 2011 5360 Projekttid: 2011-06-20 2012-12-31 Beviljade

Läs mer