SVENSKT RUNORDSREGISTER. Utarbetat av Lena Peterson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSKT RUNORDSREGISTER. Utarbetat av Lena Peterson"

Transkript

1 Runrön Runologiska bidrag utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 2 SVENSKT RUNORDSREGISTER Utarbetat av Lena Peterson TREDJE, REVIDERADE UPPLAGAN Institutionen för nordiska språk Uppsala universitet 2006

2 Abstract L. Peterson, Svenskt runordsregister. Andra, reviderade upplagan. (Word index to the Swedish runic inscriptions. 2nd, revised edition.) Runrön. Runologiska bidrag utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. 2. VIII, 79 pp. Uppsala. ISBN This volume comprises a word index to the Swedish Viking Age runic inscriptions, excluding proper names. The index is based on the runic text material stored on computer at the Department of Scandinavian Languages, Uppsala University. This material consists of all known inscriptions on stone from the period c. 800 c within the medieval boundaries of Sweden. Besides inscriptions published in Sveriges runinskrifter (Stockholm 1900 ), inscriptions published elsewhere are included, as well as unpublished inscriptions (recorded at the Antikvarisk-topografiska arkivet, Stockholm). L. Peterson, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet, Box 513, S Uppsala, Sweden. Lena Peterson 1989, 1994, 2006 Sättning: Rätt Satt Hård & Lagman HB, Bjärka Säby Teckensnitt: Century Expanded ISSN ISBN

3 Förord Detta register avser att utgöra en samlad förteckning över de ord som förekommer i de svenska vikingatida runinskrifterna. Registret är begränsat såtillvida, att egennamnen har uteslutits; ett register över dessa är under förberedelse vid avdelningen Runverket vid Riksantikvarieämbetet, Stockholm. Sådana ord som kan uppfattas som binamn, fogade till ett förnamn, är dock medtagna. Material Registret grundar sig på den runtextdatabas som inom forskningsprojektet De vikingatida runinskrifternas kronologi vid Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet började upprättas år Detta material i sin tur består av samtliga kända inskrifter på sten från tiden o. 800 o inom medeltida svenskt område med undantag för Gotland. Två undantag från huvudregeln har gjorts i det att Forsaringen (på järn) och Frösöstenen (i Jämtland) har medtagits. Förutom de inskrifter som publicerats i Sveriges runinskrifter (SRI), utg. av Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (Stockholm 1900 ff.), ingår inskrifter utgivna i andra publikationer, framför allt tidskriften Fornvännen, samt opublicerade inskrifter i fältrapporter i Antikvarisk-topografiska arkivet vid Riksantikvarieämbetet, Stockholm (se vidare nedan under Signum). För en utförlig redogörelse för arbetet med inskrivning av runtexterna hänvisas till Svante Lagman & Henrik Williams, Beskrivning av datorlagringen av det vikingatida runmaterialet (i: Projektet De vikingatida runinskrifternas kronologi. En presentation och några forskningsresultat, Uppsala 1989; Runrön 1, s. 13 ff.). Med hjälp av ett specialskrivet konkordansprogram har listor automatiskt framställts, vilka anger beläggställen för varje ord. Normalisering De till runsvenska normaliserade ordformerna, liksom översättningarna till nusvenska, är i allmänhet de som ges i de excerperade utgåvorna, men i ett inte ringa antal fall har nya normaliserade former konstruerats. De excerperade källorna, inklusive SRI, följer skiftande normaliseringsprinciper i

4 vissa fall saknas normaliserad text helt och en strävan har varit att skapa en enhetlig norm. Normalisering av ett runbelägg innebär tolkning av runföljden ifråga, och det är angeläget att framhålla, att normaliseringarna i denna ordlista genomgående bygger på de tolkningar som ges i de excerperade utgåvorna. Hänsyn till tolkningar som publicerats utanför den i signum angivna källan har inte kunnat tas. S.k. fetstilsbelägg, dvs. otolkade runföljder, är inte förtecknade. Translitterering Efter den normaliserade formen med angivande av grammatisk kategori följer beläggen i translittererad text (fetstil) samt hänvisning till beläggställe. De translittererade orden ges i alfabetisk ordning inom varje grammatisk kategori. Ett streck, -, anger att en runa har kunnat räknas men inte identifieras. Tre punkter,..., anger att en del av ordet är förlorad. Signum Beläggställe (signum) ges landskapsvis i en ordning som följer de hittills utkomna delarna av SRI. Följande förkortningar för landskap används: Öl = Öland Ög = Östergötland Sö = Södermanland Sm = Småland Vg = Västergötland U = Uppland Vs = Västmanland Nä = Närke Vr = Värmland Gs = Gästrikland För landskap som ännu inte utgivits i SRI används följande förkortningar: M = Medelpad H = Hälsingland J = Jämtland Ölands runinskrifter (SRI 1, ) har kompletterats med: Nilsson, Bruce E., The runic inscriptions of Öland, Ann Arbor, Michigan Medelpads inskrifter är hämtade ur: Hellbom, Algot, Medelpads runstenar, Sundsvall 1979.

5 Efter landskapsförkortningen ges antingen ett löpnummer för de landskap som utgivits i SRI och Hellbom 1979 ett löpnummer ur dessa och för Öland ett löpnummer ur Nilsson 1973 tillsammans med (inom klammerparentes, {}) löpnummer ur SRI 1 eller en förkortning för annan källa plus diarienummer, löpnummer och/eller sidnummer. Följande förkortningar för andra källor används: ATA = Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm [+diarienummer]. FA33 = Jansson, Sven B. F., Två runstenar i Hälsingland: Malsta och Sunnå, Stockholm 1985 (Filologiskt arkiv 33) [+sidnummer]. FV = Fornvännen. Tidskrift för svensk antikvarisk forskning 1 (1906 ff.) [+utgivningsår och sidnummer]. HOV = Jansson, Sven B. F., Stenfynden i Hovs kyrka, Stockholm 1962 (Filologiskt arkiv 9) [+löpnummer och sidnummer]. HR1951 = Jansson, Sven B. F., Ett par hälsingska runstenar. I: Hälsingerunor 1951 [+sidnummer]. HR1984 = Jansson, Sven B. F., Runstenen med stavlösa runor vid Högs kyrka i Hälsingland. I: Hälsingerunor 1984 [+sidnummer]. L = Liljegren, Joh. G., Run-urkunder, Stockholm 1833 [+löpnummer]. MÖLM1960 = Jansson, Sven B. F., Törnevalla kyrkas runstenar. I: Meddelanden från Östergötlands och Linköpings stads museum [+sidnummer]. N = Nordén, Arthur, Östergötlands runinskrifter. Supplement till Erik Brates Östergötlands runinskrifter. Manuskript i ATA [+löpnummer]. RR1987 = Gustavson, Helmer, Husby och Bo gård två ortnamn och två runinskrifter. I: Runor och runinskrifter. Föredrag vid Riksantikvarieämbetets och Vitterhetsakademiens symposium 8 11 september 1985, Stockholm 1987 (Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Konferenser 15) [+sidnummer]. RS1928 = Friesen, Otto von, Runorna i Sverige. En kortfattad översikt. 3 uppl. Uppsala 1928 (Föreningen Urds skrifter 4) [+sidnummer]. SB1965 = Jansson, Sven B. F., Några nyfunna sörmländska runristningar. I: Sörmlandsbygden 1965 [+sidnummer]. SKL = Curman, Sigurd & Lundberg, Erik, Vreta klosters kyrka, Stockholm 1935 (Sveriges kyrkor 43. Östergötland 2) [+löpnummer och sidnummer]. SMUS = Mjäryd, runstensfragment i Smålands museum, Växjö. Teckning av Staffan Fridell, Växjö.

6 SS1979 = Liestøl, Aslak, Runeringen i Forsa. Kva er han og når vart han smidd? I: Saga och sed 1979 [+sidnummer]. SVS1973 = Jansson, Sven B. F., Mellby kyrkas runsten. I: Svenska studier från runtid till nutid tillägnade Carl Ivar Ståhle på 60-årsdagen den 27 juni 1973, Stockholm 1973 (Skrifter utg. av Nämnden för svensk språkvård 48) [+sidnummer]. THS10 = Runristningarna i Täby. En vägledning sammanställd och kommenterad av S. E. Vingedal. Ny utv. och rev. uppl. Täby 1971 (Täby hembygdsförenings skriftserie 10) [+sidnummer]. ÖR1980 = Salberger, Evert, Oklunda-hällens runristningar. I: Salberger, Evert, Östgötska runstudier, Göteborg (Scripta runica 1) [+sidnummer]. I de fall mer än en inskrift publicerats på samma sida i ett verk och inget löpnummer finns, har inskrifterna särskiljts med en bokstav, a, b etc. Efter hänvisning till källa kan sist i signum förekomma kompletterande information genom ett eller flera av följande tecken: A, B, C etc. = sida av eller del av en och samma runsten. P, Q, R = variantläsningar av en och samma inskrift. # = inskriften är försvunnen och läsningen har gjorts efter äldre avbildning(ar). $ = nyläsning efter källa senare än den som anges i signum. En fullständig förteckning över de inskrifter som supplerats ges i Lagman & Williams, Beskrivning av datorlagringen av det vikingatida runmaterialet (se ovan under Material). [] = del av eller hela den citerade runföljden har supplerats från äldre källa. () = någon eller några runor i den citerade runföljden är otydlig(a). (?) = tolkningen är osäker. / = alternativ tolkning ges i den angivna källan. För hjälp med upprättandet av detta runordsregister vill jag gärna tacka mina medarbetare i projektet De vikingatida runinskrifternas kronologi fil. kand. Svante Lagman och fil. kand. Henrik Williams, Uppsala, samt författaren till konkordansprogrammet professor Svante Janson, Uppsala. Lena Peterson

7 Förord till andra upplagan Svenskt runordsregister har under en tid varit slutsålt och en ny upplaga har ansetts vara angelägen. I denna har införts nyfunna och återfunna inskrifter som publicerats i tidskriften Fornvännen efter 1988, sammanlagt tretton stycken. Det nytillkomna materialet har inte medfört några nya uppslagsord, däremot har översynen av första upplagan samt en pågående revidering av den runtextdatabas på vilken registret bygger föranlett införandet av môgr och vinr. Några tryckfel och andra smärre onöjaktigheter i första upplagan har rättats samt ett ATA-signum i ett par fall ändrats till nytt ATA-signum eller ett signum med N (= Nordén i ATA). Den förteckning över inskrifter som supplerats (i registret märkta med $), tryckt i Projektet De vikingatida runinskrifternas kronologi (1989; Runrön 1, s. 25 f.) och till vilken hänvisas i förordet till första upplagan, skall kompletteras med följande: Sö 115 Fv 1992:154 U 388 Fv 1970:305 U 434 Fv 1992:155 U 620 ATA Dnr 6420/86 U 909 Fv 1993:237 Uppsala i juli 1994 Lena Peterson

8 Förord till tredje upplagan (nätupplagan) Det har framkommit önskemål om att Svenskt runordsregister publiceras i en elektroniskt sökbar version. Texten i andra upplagan från 1994 har för detta ändamål undergått endast en lätt revision, först och främst genom att alla inskriftssigna nu överensstämmer med de ändrade signa som införts i Samnordisk runtextdatabas (version september 2004, uu.se/forskn/samnord.htm), dessutom genom att några smärre onöjaktigheter rättats. Jag vill hjärtligt tacka Svante Lagman, Bjärka Säby, som har ansvarat för införandet av de nya inskriftssigna och för omvandlingen till pdf-format. Uppsala i september 2006 Lena Peterson Sökinstruktion för pdf-fil I de flesta fall är det bäst att ställa in Acrobat Reader på att ta hänsyn till diakritiska tecken när man söker. Gå in under Redigera, Inställningar, Sökning (Search) och se till att Ignorera diakritiska tecken och accent inte är förbockat. Vokaler med längdstreck söker man genom att skriva den avsedda vokalen med akut accent. För att söka á, é, í, ó, ú, ý söker man således på á, é, í, ó, ú, ý. O med hake, ô, söker man med ô. Vissa tecken skriver man genom att hålla ned Alt-tangenten och ange en sifferkod på det numeriska tangentbordet: æ = 0230 ø = 0248 ð = 0240 þ = 0254

9 A á f. å : best. sg. dat. áinni aini Ög10()(?) á prep. på, i, vid, till : a Ög27#, Ög28#, Ög104, Sö39[], Sö56, Sö166, Sö166, Sö174, Sö179, Sö279, Sö338A, Sm5C, Sm35, Sm45, Sm101, Sm104, Vg20, Vg187, U112B, U133, U141[], U194, U214, U346#, U356, U360, U439#, U533, U539B, U540[], U574, U614, U616, U698#, U699, U785, UFV1983;228, Vs9, Gs13, Hs21[], i Hs14A, o Ög81B, Ög81B, Ög83$, Ög136$, Ög136$, Ög136$, ÖgFV1950;341, Sö40, Sö46, Sö47, Sö49, Sö65, Sö104, Sö131, Sö137B, Sö160, Sö170, Sö281, SöFV1948;289, SöFV1954;22, Sm27, Sm29$, Sm52, Sm52, Sm60, Sm77, Vg61, Vg135#, U130, U130, U241, U258, U344, U374#, U527$(), U527$, U582#, U593, U812, U999, VsFV1988;36$(), Hs6, Hs7, Hs7, on Ög136$ á adv. därpå : a Sö35(?), Sö195, Sö356B, U1104, U1139 áðan konj. innan, förrän : aþ U29, aþaa Sö126 af prep. av, från : af U414#, afu Sö333 af adv. därav, därifrån : af U214 afaræiða f. stammoder : sg. obl. afaræiðu af-raiþu Sö176C(?) afi m. farfader, morfader : sg. nom. afi afi U1181() afla v. förvärva : pret. sg. 3 aflaði aflaþi U209, U792 aft / æft prep. efter, till minne av : aft Ög8A$, Ög64, Ög136$, Ög136$, Ög189, Sö176A, Sö176A, SöFV1973;188b, Vg35, Vg119C, U4, U10$, U615#, U909$, eft U323[], U775[], ift ÖgFV1965;54, ÖgFV1965;54, Vg37, Vg59, U610#, uft Vg47 ala v. alstra, avla : pret. sg. 3 ól ul Ög136$ ald f. tidsålder, människosläkte : pl. gen. alda ata Sö145#B(?), dat. aldum altum Ög136$, Vg67 aldr m. ålder, livstid; människosläkte : sg. nom. aldr altr U323, dat. aldri ali Sm5C, altri Vg187 allgóðr adj. mycket god : sg. m. ack. allgóðan alkuþan ÖgFV1965;54, Vg32, halkuþan Ög66, alkoþan U143, pl. m. nom. allgóðir alkoþir U208 allmikill adj. mycket stor : sg. m. ack. allmikinn almikin U735, almykin U437# allr adj. all, hel, fullständig : sg. m. ack. allan alan U164, U165(), U212A, U261$, ala- U127, f. gen. allar alar Sö106, ack. alla ala U349#, n. nom. allt alt Hs7, dat. allu alu Ög136$, ack. allt alt U212B, U337, pl. m. nom. allir

10 alir Vg12B, Vg50, alir Sö54, U539A, U608[], Gs11, ack. alla ala U778, Vs13, n. ack. all al U1066, pl. gen. allra atra Sm44[],...ra U1143[](), dat. allum alum U457 án prep. utan : on Ög136$ and f. ande, själ : sg. dat. and(u) aat Sö16A, an U322, ant Öl9#, Öl23#, ÖlATA4684/43C$, Ög228, Sö2, Sö7, Sö10, Sö19, Sö30[], Sö35, Sö38#, Sö67#, Sö84$, Sö94#, Sö118, Sö120, Sö134, Sö135#, Sö149A, Sö165, Sö190$, Sö312, Sö318B[](), Sö336[], Sö347, Sö356A$, Sö363, SöFV1971;207, U69, U74, U94, U95A, U96, U101, U112A, U194, U293, U331, U337, U339#, U346#, U351, U354, U356(), U379, U391, U405, U411, U424#, U435, U453, U464, U465#, U471, U513, U515, U532, U558$, U559, U615#, U620$, U700, U738, U769, U779, U785, U786, U798#, U804, U857, U860, U943, U945, U1064#, U1067, U1093, U1094#(), U1155, U1157, U1173, UFV1955;216, UFV1959;250(), M16, antu Sö11, an- ÖlKöping47, U1144() an... ÖlATA430/37;16(), U54#, aot U889, aout Ög139#, at Sö14$, Sö43$[], Sö138, Sm7, U17, U34, U160, U200, U349#(), U381, U457, U467, U474, U478, U539C, U793, U875, aunt Öl16#, aut Ög161, Ög163, Sm19, Sm31(), U617, a-t U22, a-- U37(), Hs2, hont U418, U859, U940(?), hut U954#, nat Sö143, on U130, U987, onl U423$, ont Sm72, Sm75(), Sm100, Sm137, Sm143, SmSVS1973;4, U32, U164, U212A, U245#, U323, U645, U774, U901, U1008$[], U1043, U1143[], UATA5733/59, Vs9, ot U25, U39#, U108, U201, U201, U276, U338B, U358, U371, U490, U512A$, U518, U654(), U661, U778, U818[], U823#, U990, U1151, UATA3796/43, otu U627#, out U470, ut Vg105, Vg127, -nt Sm154$, -t U586$[], --t U126[],...atu U13,...n- U20$,...t U547(), UATA4909/78, ack. and ant U489, M4(), ont U127, U164, U165[], U261$, U896, U947, ot U345#, U719, U964, best. sg. dat. andinni antini U669#, ontini U644 andi m. ande, själ : sg. dat. anda anta Sö139, Sö174, Sö184, U409, U691, U758, U759, hnntn U578#, onta Ög229, U629, Gs2[](), Gs15 annarr räkn. andre, adj. annan : sg. m. nom. annarr anar Vg197, U392[], onar U1087#, ack. annan anan Sö35, onon U845$, n. dat. aðru aþru Hs7, ack. anna(r)t onart Ög136$, pl. m. nom. andrir antrir U518 áraukinn adj. ålderstigen : sg. m. ack. áraukinn arnukin U946(?) arf n. / arfr m. arv : sg. dat. arfi arfi U29, U29, U73, U73, U332# arfi m. arvinge : sg. nom. arfi arfi Sö208, U259, U308, U579, U862, arfr U590, dat. arfa arfa U792, ack. arfa arfa Sö138, U524, arfua U354, arf... U132#, hrfa U494[], pl. nom. arfar arfar U236, arfar U676, U889; jfr ærfi argr adj. arg, pervers : sg. f. dat. argri arkri Vg67 -arla adv., se austarla, sunnarla, vestarla

11 at prep. m. dat. på, vid; till, såsom : at Öl1, Öl37[], Ög81B, Ög136$, Sö11, Sö33, Sö55, Sö179, Sö213, Sm92, Vg4, Vg67, Vg67, Vg119B, U29, U29, U73, U73, U114B, U226, U226, U332#, U338B[], Hs7, Hs7, Hs7, Hs7, d Ög136$, t Ög136$, Ög136$ at prep. m. ack. efter, till minne av : a Sö62, U49(?), ai Ög212#, at Öl36, Öl37, Öl46, ÖlKöping7, ÖlKöping22, ÖlKöping38, Ög27#, Ög107, Ög164(?), Ög224B, Ög229, ÖgATA580/75, Sö1#, Sö3[], Sö4#, Sö7, Sö8, Sö9, Sö10, Sö11, Sö13, Sö14$, Sö14$, Sö22$, Sö25, Sö26$[], Sö28#, Sö30[], Sö31$, Sö34, Sö35, Sö36, Sö36, Sö38#, Sö39, Sö44#, Sö45, Sö46, Sö47, Sö51, Sö52[], Sö54, Sö57#, Sö60, Sö61, Sö65[], Sö68#, Sö69, Sö70, Sö74, Sö75, Sö79, Sö84$, Sö86, Sö88, Sö90, Sö96, Sö103, Sö104, Sö106, Sö107, Sö108, Sö110#, Sö111, Sö112, Sö115$[], Sö118, Sö120, Sö122, Sö122, Sö123, Sö124, Sö124, Sö128, Sö128(), Sö130A, Sö130A, Sö132, Sö136#, Sö137A, Sö137B, Sö137B, Sö138, Sö144, Sö145#A, Sö145#A, Sö147#, Sö148, Sö150, Sö154P, Sö154Q, Sö155$, Sö157#, Sö157#, Sö158$, Sö159, Sö160, Sö161, Sö162, Sö163, Sö164, Sö165, Sö166, Sö167, Sö168$, Sö170, Sö173A[], Sö174, Sö178, Sö179, Sö183, Sö184, Sö188$, Sö188$, Sö189A, Sö190$, Sö194, Sö197, Sö198(), Sö200, Sö203, Sö205, Sö205[], Sö205, Sö205, Sö206, Sö206, Sö208, Sö209, Sö210(), Sö211, Sö212, Sö213, Sö213, Sö214, Sö215#, Sö215#, Sö223#, Sö224, Sö226, Sö229, Sö232, Sö232[], Sö233$, Sö234, Sö235, Sö240, Sö242, Sö242, Sö248, Sö253#, Sö254, Sö254, Sö263#, Sö265, Sö265, Sö266, Sö266, Sö268, Sö269, Sö271#, Sö288, Sö290, Sö292, Sö293, Sö294#, Sö297, Sö302, Sö302, Sö303$, Sö306, Sö307, Sö314$, Sö317#, Sö318A, Sö318A[], Sö320, Sö323#, Sö331, Sö335$, Sö338A, Sö338A, Sö338A, Sö339#, Sö340$[], Sö341#, Sö343, Sö345$, Sö346$[], Sö347, Sö349, Sö350, Sö351, Sö352A[], Sö352A, Sö357(), Sö363, Sö367, SöFV1948;289, SöFV1948;295, SöFV1948;298, SöFV1958;242, SöFV1959;266, SöFV1984;253, SöSB1965;12, SöATA6491/60, SöATA4207/ 71, Sm93, Sm93, Sm105, U2#, U12#, U14, U30, U31A[], U31B, U32, U34, U35, U37, U38, U39#, U40, U43A, U47, U48, U51#, U52, U52, U52, U79A, U79B, U87#, U88, U90, U100, U100, U106, U119, U123#, U127, U132#, U133, U135, U136[], U141[], U142, U149#, U154, U164, U165, U167[], U168#, U173, U176#, U177, U188, U200, U208, U208, U210, U210, U212B, U224#, U225, U229, U233[], U237[], U240, U255, U259[], U261$[], U263#, U270#, U273, U279, U287, U309, U309, U310, U311, U314#, U323, U325, U332#, U337, U337, U361#, U363#, U363#, U363#, U390, U412, U432#, U439#, U444, U445, U445, U455, U455, U456(), U461, U462B, U463, U482, U484[], U485, U510, U512A$, U512B$, U517$, U526B, U531, U565#, U566, U566, U566, U573, U575, U576, U578#, U585#, U600, U628#, U634#, U635[], U636, U647$, U650, U651, U652, U653, U655, U657, U658[], U665, U668, U671, U678[](), U682#, U684, U686[], U687, U687, U687, U687, U687, U688$, U690, U695[], U697#, U699[], U703, U706, U707$, U708(),

12 U713#, U722, U724, U727, U735, U739, U740, U744, U749, U749, U750, U751, U753, U753, U753, U756, U757, U758(), U759, U770, U778, U780, U785, U786, U792, U792, U796, U800$, U808, U808, U814, U815, U815[], U819, U826#, U827, U827, U829, U834, U838, U842[], U844[], U855[], U855, U856[], U861, U861(), U867$, U867$, U867$, U870[], U873, U874#, U876, U885, U890()(?), U893, U895(), U898, U898, U901, U906#, U907, U908, U908[], U911, U912, U914, U915#, U917, U921[], U922$[], U922$, U925, U938, U939, U945, U946, U946, U950, U950, U951B, U952#, U957, U957, U959, U961, U961, U962, U968, U972#, U977#, U977#, U984#, U990, U992, U992, U999, U1005[], U1005[], U1011A, U1011B, U1026, U1030#, U1031[], U1035, U1038#, U1044[], U1045, U1048, U1050[], U1068, U1074#, U1074#, U1076#, U1081, U1083#, U1083#, U1083#, U1086#, U1092, U1095, U1095, U1096, U1103#, U1106, U1108#, U1118, U1122, U1129#, U1130#, U1140, U1140, U1151, U1162, U1168, U1174, U1176, U1177, UFV1948;168, UFV1953;263, UFV1953;268, UFV1958;250, UFV1959;255, UFV1971;212b, UFV1976;99, UFV1976;104, UFV1976; 107, UFV1976;107, UFV1986;84$, UFV1992;157, UFV1992;159a(?), UATA1391/55, Vs13, Vs15A, Vs21, Gs4#, Gs7, Gs9, M8[], M15, Hs6, Hs12, ata U645, ati U605#, a- Sö308, U91, a... Sö199(), U212A, et Sö270, it Sö346$[], Vg178, kt Sö254, ot U847, uk U1176(?), ut Vg39, yti Sö202(?), Sö333(?), -t Öl48$[], Sö273, Sö328(), Sö377, U696, UFV1953;263,...t Sö381(), U683(), U712$[], U813[], U1091#(),...-t U351, U618[], U796, U1005[], U1060, U1162, U1168, UFV1948;168 (a)t enklit. neg. part.: at Öl1, t Vg119B(?) átta räkn. åtta : ata Hs7 auðôrr adj. frikostig, givmild : sg. m. ack. auðôr(va)n auþurn Ög235$(?) aurr m. grusbank, vadställe : sg. ack. aur aor UFV1974;203, aur U996 austarla adv. österut : austarla Sö65, Sö173B, Sö179, Sö335$, VsFV1988;36$, au... Sö281()/ austr adv. öster, österut : ausr U636, austr Ög8A$, Ög30, Ög81A, Ög81B, Ög145(), Sö33, Sö92, Sö131, Sö148, Sö320, Sö338B, SöFV1954;20, Vg197(), U209, U283#, U439#, U605#, U644, U661, U778, UFV1992;157, Vs1, 9austr Sö216#, austr Sö121#, aust... U153, aus... U154(), au... Sö281()/, hu8astr Sö308(?), hustr U898, nustr U654(), os-r Vs19(), outr Sm46#, ustr Vg184, U504 austrvegr m. österväg, österled : sg. dat. austrvegi austruihi Sö126[], austruih- U366#, austruiki Sö34, SöFV1954;22, tustitki Vg135#(?) austrþingi n. ting i öster : sg. ack. austrþingi ausþiki Sö196(?)

13 B báðir räkn. båda : m. nom. báðir baþir U304$, U336, beþi U1161, ack. báða baþa Ög107, Sö178, U647$, f. ack. báðar baþar Ög136$, n. nom. báði / bæði baþi Ög181B, U455, biþi Sö141, ack. báði baþi Sö143, U854, U1093, gen. bæggia bekia Ög239$ barð n. stäv : sg. dat. barði barþi Sö65 barn n. barn : sg. gen. barns barn U332#, pl. ack. barn barn Sö176C(), U29[]() bera v. föda : pret. ptcp. sg. m. nom. burinn burin Ög136$, pl. m. nom. burnir burnr Ög136$; se även landburinn, síðburinn biarga v. bärga, frälsa : pres. konj. sg. 3 bergi / biargi bergi Sö195, berhi U440, biargi Vg127, biarhi Sö66#, UFV1978;226, biarki Ög99, birki U786 biðia v. bedja : inf. biðia biþia SöFV1954;19$(), brkia Vs4(?), pret. sg. 3 bað baþ Ög117$, U4, U11(), U327, U544, U1100, U1102#, Vs28#,...aþ U880B, pl. 3 báðu baþu Vs3# binda v. binda : pret. sg. 3 bant bat ÖgN288, bat Sö213 bó n. boning, gård : sg. ack. bó bo U114B, U348, pl. ack. bó bo Vg12A() bóa v. bo, bygga : pres. pl. 3 bóa bua URR1987;134, pret. sg. 3 byggi barþi Ög60#(?), bi)yk Sö189A(?), brike U805#Q, buki Ög28#, Ög94$, Ög132, Ög198, Sö208, U160, U355$[], U649b#, U755(), U805#P, U805#R, U809, byki Sö189B(?), Sö214[], Sö312, U57, U703, U710, U729, U744, by-i Sö195[],...k- U932B, pl. 3 byggu biku U508, buku U336, byku U114B bóndi m. bonde; make, äkta man; husbonde : sg. nom. bóndi boanti Sö213, bunti Ög94$, buonti Vs24, buti U527$, -oti U57, gen. bónda buata Sö101, bunt... U964, dat. bónda bunta Sm1, ack. bónda bata U606#, boana Sö314$, Nä32, boanta ÖlFv1911;274B, Sö19, Sö157#, Sö205[], Sö208, Sö213, Sö334, U35, U36, U50, U143, U158#, U376, U618[], U647$[](), U699[], U721, U744, U753, U819, U829, U873, boanti Sö157#, boata Sö346$[], U121, boa--- U838(), boda ÖlATA4684/43A, bohnta Sö195, bona U351, U390, U1116#, bonta Öl37, Ög29, U62[], U131, U142, U173, U210, U238, U294, U310, U317#, U318, U329, U330, U331, U332#, U412, U421(), U445, U460, U462B, U463, U485, U526B, U568#, U633, U641, U687, U908[], U919, U935(), U957, U961, U977#, U1044[], U1083#, U1095, U1097[], U1120#, UFV1972;172, UFV1976;99, bont- U1162, bont... ÖlKöping48, bota U43A, U114A[](), U199$[], U277, U478, U854, bo(tba U79B, botn ÖgSKL1;174, bounta Öl19#, buana Sö192, U545$, buanda U572, buanta Ög228, Sö96, Sö328, Sö338A, U37, U80, U144, U146(), U151, U152, U193, U214, U240, U532, U716, U821, U860[], U871, U875, U956,

14 U986#, U1035, buanti Sö137A, buata Sö242, Sö306[], U1154, bua-... U512B$, bua... Sö6#, U846, buenta U84, buha Sö72#, buita Sö116, buna Ög212#, Sö8, bunta Öl20#, Öl36, Ög128, Ög192#, Ög194#, Ög224B, ÖgFV1958;252, Sö31$[], Sö94#, Sö198[], Sö288, Sö297, Sm124, Vg152, Vg170, Vg171, U20$, U25, U30, U253(), U328, U355$[](), U461, U465#, U617, U621[], U637[](), U805#P, U805#Q, U805#R, U878[], U999, U1111(), Gs1, bun8ta Vg92(), bunt- U789, buonta U793, U1152, buota U963, buta Ög15, Ög93, Ög105, Ög112#, Ög119#, Ög206, Ög207(), Ög221$, Sö14$, Sm64$, Vg18, Vg118, Vg128(), Vg150, Vg154, Vg178, U136, U1151, butn Ög140#(?), bu-a U44$, bu--ta U38(), bu... Ög200()(?), Gs4#, b--a Ög160, b... Vg25#/, UFV1953;263, truista Ög28#(?), -o--a U239, -u-a U1[], -u...- Nä9(),...a U880A(?),...anta U517$, U1068,...oanta ÖlKöping54,...ta U211$, U425#, Nä28#,...uanta U859(), pl. nom. bøndr butr Sm20#$B, gen. bónda buta U16# borg f. borg : sg. ack. borg burg Sö106, pl. ack. borgir burkir Sö166 bort adv. bort : bort U1143[] bót f. bot, förbättring, hjälp : sg. gen. bótar botar U347 braut f. väg : sg. gen. brautar brutar U323, dat. brautu brauiu Sö34, brautu U838, ack. braut braut Sö311, Sö312, U101, U149# brinna v. brinna : pret. pl. 3 brunnu burnu U1161 briúta v. bryta : pres. konj. sg. 3 briúti briuti Vg67, pret. ptcp. sg. f. ack. brutna brutna Sö106 bró f. bro, vägbank : sg. nom. bró bru Ög162, U323, ack. bró bor Sö149B, boro Sö300$, bro Sö22$, Sö30[], Sö127#, Sö141, Sö149A[], Sö178, Sö312, SöFV1948;282, Sm73[], Sm100, Sm137, Sm157#, U36, U45, U92, U118[], U142, U146, U217#, U267, U279(), U310, U311, U316, U317#, U330, U353, U363#, U376, U378[], U489, U505, U514, U572, U638#P, U638#Q, U854, U867$, U995#, U1041, U1108#, U1114#, U1133#, UFV1978;226, brou Ög10(), bru Öl41#, Ög68$, Ög132, Ög157, Ög162, Ög212#, Ög214, Sö142, Sö174, Sö299, Sö328, Sm15, Sm80, Sm99[](), Vg2A, Vg30, Vg173, Vg182, Vg183#, U69, U126[], U127, U135, U145, U164, U165, U200, U236, U261$, U272, U327, U335, U345#, U377#, U456, U462A, U476#, U497, U565#, U586$(), U617, U791, U818, U828[], U839, U856(), U859, U861, U901, U904, U993, U1017[], U1020, U1031[], U1033B, UATA4909/78#, Vs28#, Vs31, Hs12, JRS1928;66, JRS1928;66, bru... U224#, br- Sm130, br- U102, bur Sö101, buro U475, U1046, buru Ög45, SöSB1965;18, U947, Vs9, buu Sm96B(),...u UFV1992;157,...-u Sm17, pl. ack. bróar broar U101, U143, U347; se även (h)laðbró, stæinbró

15 bróðir m. broder : sg. nom. bróðir broþir U541, broþir Sö11, Sö178, U167, U329, URR1987;134, bruþir Öl28, Sm122, U98#, gen. bróður(s) broþurs Sö138, bruþur Ög96[], Ög147(), Vg156A, Vg158, U681(), ack. bróður baurþur Sö290, berþur U74[], boroþur Sö61, Sö84$, Sö227, U862(), boruþur U616, boþor U572, boþur Öl12#, Sö188$, U721, br Ög40#, briuþur Sö88, broþor U215[], broþr U447#, broþra U1083#, broþur Öl56, Sö3, Sö103, Sö120, Sö178, Sö204, Sö205[], Sö209, Sö219, Sö232[], Sö252$, Sö255, Sö282#, SöFV1993;229, Sm109#, Sm130, Sm139[], Sm141, U48, U76, U78[], U100, U104(), U109#, U180, U236, U237[], U247(), U255, U262#, U269, U275, U279, U285[], U287, U288, U307, U309, U321A, U363#, U410, U413, U474, U482, U505, U565#, U598, U604, U614, U648, U669#, U712$[], U740[], U750, U842[], U870[], U906#, U933, U950, U968[], U974, U976, U977#, U1005[], U1026, U1038#, U1074#, U1076#, U1081, U1118, U1129#, U1176, UFV1953;270(), UFV1976;107, broþur Öl3#, broþu... Ög151, broþ-... U555(), brour SöSB1965;12, brouþur Sö212, bro... Sö92(), brþr Ög32, brþur Sö210[], Vg100, Vg130, Vg157, U90, U708, brur U932A, Gs13, Gs13[](), bruþ Ög189, Sö63#, U1127(), bruþa U341[], bruþi Ög122[], bruþir Ög143#, Hs17[], bruþr ÖgFV1975;174/, Sö60, Sö142, Sm44[], U336, U954#, bruþru Sö259, bruþu Sö284, bruþur Öl2#, Öl15#, Öl17#, ÖlKöping7, Ög34, Ög40#, Ög46, Ög60#, Ög62, Ög66, Ög68$, Ög71#, Ög81A, Ög89, Ög104, Ög111, Ög118, Ög129#, Ög133, Ög183[], Ög196#, Ög197, Ög201B, Ög233$, Ög237, Sö8, Sö26$[], Sö27, Sö29#, Sö33, Sö36, Sö39, Sö45, Sö46, Sö51[], Sö57#, Sö63#, Sö70[], Sö75, Sö82, Sö129, Sö131, Sö151A, Sö173A[], Sö176A, Sö179, Sö184, Sö190$, Sö215#, Sö287#, Sö287#, Sö297, Sö320, Sö333, Sö335$, Sö338A, Sö340$[], Sö346$[], Sö352A, Sö362, SöFV1948;295, SöFV1948;298, Sm31, Sm33, Sm42, Sm45, Sm69, Sm77, Sm84#, Sm87#, Sm89, Sm98, Sm101, Sm106, Sm111, Sm121, Vg8, Vg17A#, Vg17B#, Vg17B#, Vg78#, Vg114, Vg115, Vg119E, Vg125(), Vg133(), Vg135#, Vg171, Vg173, Vg176, Vg179, Vg183#, Vg187, Vg193, Vg195, U32, U34, U61, U61, U86, U99, U130, U144, U174#, U200, U200, U227, U273, U324, U338B, U354, U355$[], U394, U414#, U454, U473[], U490, U513, U517$, U539B, U593, U626[], U700, U701#, U745#, U780, U785, U786, U805#P, U805#Q, U805#R, U824, U924(), U937, U948, U987, U991, U998, U1025#, U1139(), UFV1975;169, UFV1992;157, Vs13, Vs15B[], Vs22, Vs29, Nä29, Nä31, Vr2, Gs9[], M5, Hs8#, bruþ8ur Gs7, bruþurr U509, bruþu- U911, bruþ-... U502, bruur Sö360, bru-er U578#, bru-ur Sm131, bru... Öl24#, Ög6, U451#, U506#, U855, br-þ... SöFV1969;298(), br... Sö127#(), br...þur Sm17[](), buroþur U1046, burþur Sö241, Sö281, buru Ög47, buruþr U676, buruþu Ög234, buruþur Ög25#, Sö161(), Sm59, Sm105, U479, U651, U655, U689, U845$[], U864#, U1153#, buruþu- Sö341#, buru... U342$[], buþur Ög45, Ög184, Sö292, Sm96B, bu...ur U1130#, b-oþur U295(), b... Vg25#(?)/,

16 U17(), U713#, b...r U732[], b...þu- SöFV1959;262, b...-þur U512A$(), ruþur Sö374, þutr Ög130#(?), -oroþur Sö239(), -oru-ur Sö257#$, -u---ur U31A[], --oþur Sö273(), --þur Sm75/,...oþur Öl25,...r Öl47/, Vg110[]/,...rauþur U575,...roþur U722,...ruþur Hs16P$(),...þur Sm157#/, UATA4822/64/, M16/,...ur Ög145/, ÖgHOV19;24/, Sö6#/, Vg172()/, U415$/,...uþur Ög16#,...-oþ-r U632,...-þur UFV1977;163/,...-uþr U620$, pl. nom. brøðr bereþr U237[], biruþr U1172, breþr U73, broþir Ög227#, broþr Vg3, bro... Ög41#(?), brtþr Vg16, brþr U73, bruþr Öl16#, Öl40, Öl46, ÖlKöping69, Ög52#, Ög121, Ög165A, Sö64#, Sö338A, Sm80(), Sm85, U357, U438, U495[](), U510, U608[], U1033A, U1146, Gs11, M11, bryþr Öl3#, Öl27, ÖlATA4700/43, Ög161, Vg197, U539A, U758, U855(), br... U934, byþr Sö344, b... Ög70$, u... Vg120#(?),...ruþr Ög2(), dat. brøðrum bruþrum Ög136$, ack. brøðr baruþar U579(), brþr Sö197, bruþ Ög128, bruþr Ög18, Ög166, ÖgFV1975;174/, Sm110, U645, U903, Hs12, bruþ- U154, bryþr Sö34, Sö56, Sö203, Sö206, Sö336(), Sm11, Vg136, Vg197, U92, U116, U153, U304$, U566, U579, U749, U1090#, UFV1948;168, byruþr Sö54, byryþr U323[], rþr Vg184, nom. el. ack. bryþr U1138; se även móðurbróðir bryggia f. brygga : sg. ack. bryggiu bryku U512A$, b-...u VsFV1988;36$ bryti m. bryte, förvaltare : sg. nom. bryti bryti U11[], ack. brytia brutia Sö42[] bræiðr adj. bred : sg. f. nom. bræið briþ U323, ack. bræiða breka U638#P, breþa U638#Q byrð(r) f. börda : sg. ack. byrð(i) burþ Ög31 býr m. gård, by : sg. nom. býr bir U130, dat. býi byi Vs24, ack. bý bu U209, by Öl37, Sö367, U331, iu Sö145#B(?), ru Sö145#B(?), pl. gen. býia bua U729, dat. býium bium Hs14B, ack. býia buia Vg4 bæria v. slå : pret. sg. 1 barði barþi M2, pret. ptcp. sg. f. ack. barða barþa Sö106 bærias v. slåss, kämpa : pret. pl. 3 barðus bþiþus Vg40 bætr adv. komp. bättre : bet Sö197, betr Sö195, Sö210, Sö212, U539C, bitr U69, U338B, U371, U512A$, U586$, U759, btr SöFV1971;207, U758() bætri adj. komp. bättre : sg. f. nom. bætri betr Vs24, n. nom. bætra betra U323 bæztr adj. sup. bäst : sg. m. nom. bæztr bastr Vg125(), U16#, batstr U802, bestr Sö64#, Sö213, Sö338B, bist Sö275(?), bistr Sö136#,...--str Gs14(?), ack. bæztan bistan Sm35, f. nom. bæzt bast Vg67, pl. gen. bæztra bistra Sö338A, n. ack. bæzt bast Sö176C[], best. sg. m. nom. bæzti basti U527$[], ack. bæzta besta U719 bøn f. bön : pl. ack. bønir bynir UFV1959;196

17 D dáð f. dåd, bragd : pl. nom. dæðir taiþir Öl1 dagr m. dag : pl. nom. dagar takar Vg119B dauðr m. död : sg. ack. dauð dyþ Sm83; se även harmdauðr dauðr adj. död : sg. m. nom. dauðr taþr Ög94$, taþr Sö62, taurþ ÖgFV1970;310, tauþer Sö287#(), tauþer Ög68$, tauþr Ög30, Ög81C, Ög184, Sö16A, Sö46, Sö49, Sö53#, Sö55, Sö160, Sö254, Sö319, Sm77, U29, U364$[], U366#, U375, U540[](), U661, U687, U699, U812, U896, U925, U1036, U1087#, UFV1992;157, Gs13, tau-r U431(), toþr Vs22, Vs27, tþr Sm28, tuþ Sö121#, Nä15, tuþr ÖgFV1950;341, Sm52, Vg40, Vg61, Vg178, Vg197(), U539B, U785, tyþr Vs9, t... ÖgHOV32;27(?), þuþr Sö82,...auþr U170#,...r SöFV1954;20, gen. dauðs taus Öl1, ack. dauðan tauþan Sö122, Sm16B, tuþan U620$()(?), f. nom. dauð tauþ Sö15, U29, pl. m. nom. dauðir ta...r SöFV1948;289, tuþir Vg184 dolg n. fiendskap, strid : pl. gen. dolga tulka Öl1 -dómr m., se møydómr dóttir f. dotter : sg. nom. dóttir totir U472, U605#, U905$(), U959, totr U112A, tutir Sö101, Vg67, U617, gen. dóttur totur U312, U489, tutur U29, ack. dóttur iutur Vg17A#, totur Ög113, Ög239$, Sm94[], U107B, U280, U311, U313, U314#, U923$, totur U867$, tot-... U387#, tutor U861, tutr Sö331, tutur U377#, U821, Hs6,...otur UFV1971;212b, UATA1391/55,...tur Vg177()/,...-ur ÖgHOV95;34()/, pl. nom. døttr tutr U181(?) draugr m. träd; man : sg. nom. draugr traukr Öl1 drepa v. dräpa : pret. sg. 3 drap trab U954#, pl. 3 drápu trabu U258,...abu Sö351, pret. ptcp. sg. m. nom. drepinn terebina Sö333, trab-... SöATA6163/61, traþi U577#, trbin Ög104, Vg20, Vg181, trbnfr SöFV1948;291(?), trebin Sö174, U898, tribin Ög81B, U533, U582#, U654, trib... Sö348[], tr... U324, þrebin Vg135# driúga v. utföra, fullborda : pret. sg. 3 draug trauh Sö126 dróttinn m. herre : sg. nom. dróttinn trutin Vg127, U627#, U759, U1143[], tr... U960$, turuin U942 drums m. klumpig, trög person : sg. ack. drums trums U323(?) drunkna v. drunkna : pret. sg. 3 drunknaði troknaþi U214, truknaþi Sö83#, U29, trukn-þi Sö39, turknaþi Vg174, turuknaþi Sö318B[](), þrukn-þi Gs7, pl. 3 drunknaðu truknaþu U455

18 drængila adv. manligt : trikela Sö130A, trikila Sö113, Sö164, Sö179; se även fulldrængila drængr m. (ung) man : sg. nom. drængr tekr U729, treks Ög81B, trenkr Sö55, trir Ög104, tr-kr Vg125(), dat. drængi troki Ög136$, ack. dræng fik Ög60#(?), tereke Vg162, tirik Vg153, trak Öl28, Ög111, trek Vg130, Vg154, U796, Vs18, Vs19, Nä23$, trenk Sö177, U143, tre... Nä18, trihk U768, trik Ög122[], Ög130#, Ög201B, ÖgFV1965;54, ÖgFV1965;54, Sö167, Sö320, Sm48(), Vg32, Vg90, Vg114, Vg123, Vg127, U166, U610#, trink U289, trk Vg157, Vg179, Vg181, trok Vg61, Vg126#, trrk Vg112(), pl. nom. drængiar trekar U808, trikiar Ög64, Sö155$[], gen. drængia trakia U802, trka Vs22(), ack. drængia tereka Vs3#, tirika Sm93, trakia Sö163, treka Vg184, U767 dýrð f. dyrbarhet : sg. ack. dýrð tyrþ Sö130A dýrr adj. dyrbar : sg. m. dat. dýrum turum Sö198[]() døyia v. dö : pret. sg. 3 dó to U29, U112A, U133, U141[], U180, U283#, U613, U1048(), tu Ög136$, Sö164, Sö170, U446#, U1016, Vs5[](), -u Sm48, pl. 3 dóu to U73, U154(), U243#, tuu Sö173B, Sö179

19 E ef konj. om : if Hs7 ek / iak pers. pron. jag : sg. nom. ek / iak iak Sö14$, Sö56, Sö176A, ik Ög66, U654, enklit. nú k nuk Ög136$, ack. mik mik Sö176A, --k Öl8#, pl. nom. vír uir Hs14A, ack. oss ys U942 en konj. men, och : en Sm122, Vg197, U44$, U262#, U413, U849#, U954#, U1161(), ia U847, iai Ög162, ian Ög162, Vg178, Vg184, U518, in Öl1, Ög66, ÖgN288, ÖgN288, ÖgN288, Sö118, Sö176A, Sö176C[], Sö178, Sö308(), Vg172, U29, U29, U29(), U73, U118[], U173, U181, U233, U287, U307, U315#, U344, U356, U375, U377#, U431, U485, U517$, U541, U565#, U566, U871, U922$, U950, U961, U962, U969, U973, U973, U1139, U1159, UFV1953;263, UFV1976;107, Gs1, Gs11, Gs13, M1, M11, Hs7, Hs7, Hs7, Hs10[], Hs14A, Hs14A, Hs14A, Hs14A(), Hs14A, Hs14A, Hs14B, Hs14B, Hs14B, Hs15, Hs15, i- Hs15, n Ög136$, U241 es / er / iar rel. part. som; han : ar Ög93, Ög105, Ög111, Sö169#, Sö260, Sm42, as Sö46, Vg59, er Ög145, Sö287#, Sm5C, Vg180, Vg187, Vg197, es ÖgFV1950;341, Sm52, hir Ög177#, iar Ög60#, iar Ög27#, Ög28#, Ög81A, Ög82, Ög94$, Vg20, Vg174, ias Vg67, im Sm46#, ir Ög132, Ög198, Sm20#$A, Sm20#$B, Sm35, Sm92, Vg40, Vg40, U1028, is Sö217, Sö254, Vg4(), U136, U439#, U654, U654, U661, U778, U802, UFV1992;157, i- Sm126#, Rs Ög83$, -s Ög10(), enklit. hinn s hins Öl1, sem s sims U1016 eta f. mat, föda : sg. ack. etu itu Ög136$

20 F fá v. få : pret. sg. 3 fikk fik U29(), U29, U29, -ik U29, pl. 3 fingu finku U29, U29 fá v. måla; rista : pret. sg. 3 fáði faþi Ög8B$, Ög136$, ÖgN288, ÖgN288, Sm144C, Vg119C, Hs7, Hs10[], Hs14A, Hs21, faðir m. fader : sg. nom. faðir faþir Ög136$, Sö122, Sö223#, Sm83, Vg119B, Vg119B, U633, UFV1959;196, faþriþ SöFV1985;218P(?), SöFV1985; 218Q(?), gen. faður(s) faþur Ög40#, Ög152, faþurs Sö195, Sö204, U336, U350, foþur U992, dat. faður...eþer Vg80#()(?), ack. faður biaþr Sö287#(?), faiau U931[], faiur U531, f)ak)þa0um8ra U163, faþ U1047, U1160, faþir Sm126#, faþor U215[], faþr Sö240, Sö256, Sö298, Sö301, Sm39$, U43A, U1084, faþþr Vg147#, faþu Ög29, Ög170, Ög180, Sö152[], Sm92, Vg109, U929$, U1018, U1042[], U1051, faþur Öl5#, Öl9#, Öl15#, Öl18, Öl21, Öl23#, Öl26, Öl27, Öl36, Öl37, Öl39, Öl41#, Öl43, Öl46, Öl56, ÖlATA4686/43, ÖlBN57, ÖlKöping29, ÖlKöping52, ÖlKöping55, ÖlKöping56, ÖlKöping57, ÖlKöping68, Ög11, Ög13, Ög17#, Ög20, Ög22, Ög23#, Ög27#, Ög33, Ög44#, Ög47, Ög61, Ög86#, Ög92#, Ög97, Ög100, Ög103, Ög105, Ög118, Ög119#, Ög120#, Ög121, Ög124#, Ög131, Ög132, Ög133, Ög135, Ög139#, Ög144, Ög149, Ög152, Ög154[], Ög165B, Ög172, Ög176, Ög179, Ög181A, Ög187[], Ög191#, Ög194#, Ög199[](), Ög208, Ög210, Ög211, Ög214[], Ög217, Ög221$, Ög224B, Ög225$[](), Ög226#, Ög229, Ög231[], Ög232$, ÖgFV1943;317b, ÖgFV1950;341, ÖgFV1958;252, ÖgFV1959;95, ÖgATA5503/61, Sö7, Sö8, Sö10, Sö12#, Sö14$, Sö19, Sö21#, Sö22$, Sö28#, Sö31$[], Sö32, Sö36, Sö38#, Sö41, Sö43$, Sö45[], Sö49, Sö52, Sö56, Sö59, Sö60, Sö64#, Sö67#, Sö76#, Sö85[], Sö86, Sö88, Sö90, Sö96, Sö97, Sö101, Sö103, Sö104, Sö106, Sö107, Sö108, Sö110#, Sö111, Sö112, Sö113, Sö116, Sö124, Sö125[], Sö126, Sö130A, Sö132, Sö136#, Sö144, Sö145#A, Sö147#, Sö148, Sö155$, Sö158$, Sö159, Sö164, Sö166, Sö170, Sö173A, Sö183, Sö187, Sö189A, Sö190$, Sö194, Sö195, Sö196, Sö200[], Sö202, Sö205[], Sö207(), Sö211, Sö213, Sö214, Sö217, Sö221, Sö224, Sö226, Sö229, Sö232, Sö234, Sö235, Sö237, Sö238#, Sö242, Sö251, Sö253#, Sö254, Sö262, Sö263#, Sö269, Sö271#, Sö273, Sö274, Sö288, Sö291, Sö293[], Sö294#, Sö305, Sö306(), Sö307, Sö312, Sö318A, Sö319, Sö325, Sö328, Sö338A, Sö339#, Sö343, Sö350[], Sö351, Sö359, Sö363, Sö367, SöFV1948;295, SöFV1948;298, SöFV1954;19$, SöFV1959;266, SöFV1971;208, SöFV1973;189(), SöFV1982;235, Sm1[](), Sm16A, Sm32, Sm35, Sm37, Sm60, Sm71, Sm71, Sm71, Sm71, Sm71, Sm76[], Sm80, Sm85, Sm99, Sm101, Sm129#, Sm132, Sm134, Sm142, Sm143(), Sm146#, Sm148#, Sm152, Sm153#, Sm154$, Sm155, SmSVS1973;4, Vg14[], Vg16, Vg23, Vg42#, Vg45, Vg55, Vg56, Vg59, Vg73, Vg87[], Vg92, Vg101, Vg102, Vg103, Vg124, Vg128, Vg137, Vg139, Vg149, Vg157, Vg160, U1, U2#, U19, U20$,

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Järvstabladet tidningen för dig som bor i Järvsta Utgåva nr 3 2009. Utgiven av Järvsta byförening Gävle 2010-10-11 WWW.JARVSTABYN.

Järvstabladet tidningen för dig som bor i Järvsta Utgåva nr 3 2009. Utgiven av Järvsta byförening Gävle 2010-10-11 WWW.JARVSTABYN. J ÄRVST A B LADET 1(8) JÄRVSTABLADET I handen håller du nu JärvstaBladet nr 3. Byföreningen ger ut tidningen vars syfte är att sprida information och bidra till sammanhållningen här i byn. Välkommen med

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Kultur- och fritidskontoret anser att frågan därmed är besvarad.

Kultur- och fritidskontoret anser att frågan därmed är besvarad. 1 (2) 2010-10-13 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Stefan Sundblad 08-523 021 18 stefan.sundblad@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Vård av Runstenar Dnr 10/71 Sammanfattning

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

Var kristtrogen fröjde sig

Var kristtrogen fröjde sig Aé ogler ar kristtrogen röjde sig Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik h ar krist-tro-gen ar krist-tro-gen ar krist-tro-gen ar krist-tro-gen ar kristtrogen röjde sig ar kristtrogen röjde

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv Maria Matilda Henrikssons tragiska liv En 7,5 poängs uppsats i kursen Släktforskning en introduktion vid Mittuniversitetet Torgny Henriksson Torgny Henriksson 2 Innehåll Uppsatsen, s. 3 Bilagor: Ansedel,

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8)

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8) Soprano 1 Soprano 2 lto Basso 1 Basso 2 Text musik: Carl Michael Bellman 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 ck, ck, b ck, ck, rr: Eva Toller 2006 ck, att vid så -stång-en att vid så -stång-en b att vid så -stång-en att

Läs mer

LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson

LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson ATCC Stockholm Flygvägssystem Arlanda KRAVSTÄLLARE Lagstiftning LFV Flygoperatörer Luftfartsstyrelsen NYA FLYGVÄGAR Berörda boende Berörda kommuner Länsstyrelsen Naturvårdsverket

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Ordspråk och talesätt

Ordspråk och talesätt Ordspråk och talesätt Namn: VT-06 Ordspråkets historia De äldsta ordspråken tros vara 4000-5000 år gamla och stammar från en forntid då språket ännu inte kunde uttryckas i skrift. Många av ordspråken var

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

! A' C1!! '! CD!2C C A C4!!2 2,7/(?3(? C.C C!!!'!!' 2 A ' ' C4! '!! E!E? C"!'! 2! '! A!! 0 A'?!! ' C ' '!!! C!!! '!C0! ' C

! A' C1!! '! CD!2C C A C4!!2 2,7/(?3(? C.C C!!!'!!' 2 A ' ' C4! '!! E!E? C!'! 2! '! A!! 0 A'?!! ' C ' '!!! C!!! '!C0! ' C "#$ % &'' (() * + ",-. / / 0 % 1 2%1 3 " 4 5 6 ). ' 7 0 ' ',( %1 ",, 8,* 9,: 2,/.,3 -,6 *-,) :- 4,7 +,7 '8 ( ;, 1 * < 6 < 7 /- < ',((79(,, *, *,

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand Medan nutidens socialvårdare som bäst bryr sina hjärnor med problemet åldringsvården, kan man i Bro socken allfort lyssna till en gammal sägen,

Läs mer

SANKT STAFFANS VISA UT KOMMER STAFFAN

SANKT STAFFANS VISA UT KOMMER STAFFAN SANKT STAFFANS VISA UT KOMMER STAFFAN TEXT och MUSIK: Sankt Staffans visa - Ut kommer Staffan är en legendvisa som är sammanställd av två liknande varianter. Den egenartade melodin är upptecknad i Vittskövle

Läs mer

Inför jordvärme i Bona

Inför jordvärme i Bona UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför jordvärme i Bona Småland Bredestad socken Aneby kommun Fastighet Bona 1:7 Dnr 3.1.1-03074-2014 Marita Sjölin UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför

Läs mer

Att komma igång med DISGEN 8.2

Att komma igång med DISGEN 8.2 Att komma igång med DISGEN 8.2 Nedanstående bild är den man möter när man installerat programmet. I handledningarna för de olika versionerna av DISGEN finns beskrivning hur man kommer igång med inmatning

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Lärarhandledning. Att arbeta kring forntiden i klassrummet: Forntidsliv

Lärarhandledning. Att arbeta kring forntiden i klassrummet: Forntidsliv Lärarhandledning Nu har ni varit eller kommer att gå på introduktion på Hogslaby. En fortsatt diskussion om det ni varit med om på introduktionen fördjupar förståelsen och lärandet för eleverna. Diskutera

Läs mer

Hur prins Siddharta blev Buddha

Hur prins Siddharta blev Buddha buddism Hur prins Siddharta blev Buddha En mycket konstig dröm En natt, i ett land som nu kallas Nepal, satte sig en kvinna plötsligt rakt upp i sin säng. Det var drottning Maya, kung Suddhodanas hustru,

Läs mer

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV Ögonöppnaren Moderna översättningar av Nya Testamentet innehåller många skillnader Den senaste tiden har det kommit ut flera versioner av det Nya Testamentet, och ALLA har sagt sig vara Guds fulla Ord.

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Hej alla Jupiterbarn, här kommer svar på alla era frågor.

Hej alla Jupiterbarn, här kommer svar på alla era frågor. Brev från Sofia (Noaks mamma) Hej alla Jupiterbarn, här kommer svar på alla era frågor. Hur vet man att det funnits någon som heter Estrid och Jarlabanke? Hur vet man att hon var betydelsefull? Det vet

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

Den gamla muren tittar fram

Den gamla muren tittar fram Den gamla muren tittar fram Arkeologisk förundersökning 2009 Odengatan, Kalmar socken, Kalmar kommun Cecilia Ring KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2009:55 Gärdslösa kyrka Kalmar läns museum Den

Läs mer

Kapitel 3. Här är en karta över ön

Kapitel 3. Här är en karta över ön Kap 1 Skeppet Jag var på en färja och jag skulle över till Danmark och spela Champions League finalen som är det bästa man kan vinna i fotbollsvärlden. Jag spelar i FC Liverpool och vi ska möta Bayern

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET "GENOM EN UPPENBARELSE AVSLÖJADES HEMLIGHETEN FÖR MIG." (Ef. 3:3) Har du någonsin frågat dig varför du lever i denna världen, och vad meningen är med ditt liv? Vem du än

Läs mer

Sveriges befolkning 1890 Sida 1

Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Post 3785636 Andersson, Anders f. 1843 i Post 3785615 Andersson, Karl Johan f. 1854 i Arboga landsförs (Västmanlands län, Västmanland) Födelseort i källan: Arboga S:n Post

Läs mer

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k Nu, då och sen m i n e g e n b o k Innehåll Hur mår du idag? Rita ansikten i den gula ringen! Hej! Det här är din egen bok 3 Det här är jag idag 4 5 Min resa 6 Mitt nya hem 7 Så här såg det ut där jag

Läs mer

Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab

Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab Numa Petersons handels- och fabriksaktiebolag Svensson, August Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab Stockholm 1903 EOD Miljoner

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna.

Vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna. Jag vill fördjupa mig i vikingatiden. Vad de åt, hur de levde, o.s.v. Jag tänkte dessutom jämföra med hur vi lever idag. Detta ska jag ta reda på: Vad var städerna

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

#8 TITTA MOT SKYN ROBERT, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA

#8 TITTA MOT SKYN ROBERT, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA #8 TITTA MOT SKYN, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA CUE: KATARINA: Fel! Du är en trevlig kille, Roa. En trevlig kille! Misterioso KATARINA: Men du knallar omkring uppe land

Läs mer

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder q Ärligt gods varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö ä i töväder Sagan är satt med typsnittet Odense, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14

Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14 Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14 Skissboken - osignerad - sändes till Upplands-Bro Kulturnämnd på 70-talet från någon person i Värmland därför att ett flertal bilder kunde relateras

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Avskiljning av syror - i gas- eller droppform f rån dragskåp.

Avskiljning av syror - i gas- eller droppform f rån dragskåp. BYGGNADSSTYRELSEN: UTREDANDE PROJEKTERANDE B Y G G A N D E O C H F O R V A L T A N D E V E R K S A M H E T rapport GASTVÄTTFILTER NUMMER 117 APRIL 1975 ERS- b ANVÄNDNINGSOMRÅDE Avskiljning av syror - i

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

3. Hmm Hmm Hmm osv. 2. Se, då krypa tomtar upp ur vrårna, upp ur vrårna Lyssna speja trippa fram på tårna, fram på tårna

3. Hmm Hmm Hmm osv. 2. Se, då krypa tomtar upp ur vrårna, upp ur vrårna Lyssna speja trippa fram på tårna, fram på tårna LUCIASÅNGEN Natten går tunga fjät runt gård och stuva Kring jord som soln förlät, skuggorna ruva Då i vårt mörka hus Stiger med tända ljus Då i vårt mörka hus, stiger med tända ljus Natten var stor och

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2 i En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet Vägledning vecka 2 Vägledning: Vi tittar närmare på våra berättelser Vår historia från djupet När vi granskade vårt livs historia i fotoalbumet förra veckan,

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare 40-50 nationer Världens kanske 10:e största Antal deltagare sedan 2000: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

BEREDEN VÄG FÖR HERRAN!

BEREDEN VÄG FÖR HERRAN! BEREDEN VÄG FÖR HERRAN! TEXT: Frans Michael Franzén (1772-1847). Finsk-svensk författare, präst, biskop och akademibibliotekarie. Franzén studerade i Åbo och tog studenten vid 13 års ålder. Därefter studerade

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning Välsignelse över registrerat partnerskap Försöksordning Fastställd av Kyrkostyrelsen den 6 december 2006 Allmänna anvisningar Välsignelse över registrerat partnerskap är ett erbjudande till dem som önskar

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

TV-pucken 1999 13-17 oktober TV-Pucken, Grupp A

TV-pucken 1999 13-17 oktober TV-Pucken, Grupp A TV-pucken 1999 13-17 oktober TV-Pucken, Grupp A GRUPP A Grupp A i Gnesta Datum Tid Anläggning Hemmalag Bortalag Resultat 1999-10-13 11.00 Gnesta Ishall Stockholm Göteborg 7-0 1999-10-13 12.45 Gnesta Ishall

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet.

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet. R f l Su p b l. Su yf u f l. Pl ul Su ll ul b u ll f f f l. Kpp fy ul, f upp pp j fy b lll. Gupp l ul, l l, p upp b jl. T llull ul, ul f l f jl l ll fl u l u. Kl l ul, uf fl l f jl ul jll, jlf p. T & lf

Läs mer

texterna till "innan. under. efter" samtliga skrivna av sandra vilppala

texterna till innan. under. efter samtliga skrivna av sandra vilppala texterna till "innan. under. efter" samtliga skrivna av sandra vilppala himlen och golvet och det jag är fattig utan dig urholkat pank och dessvärre mindre än jag trodde när du fattas du är som en cirkus

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Rapport från granskning och uppmålning av runstenar i Jämtland och Medelpad 2010. Jämtland. Medelpad

Rapport från granskning och uppmålning av runstenar i Jämtland och Medelpad 2010. Jämtland. Medelpad Datum 2010-12-10 Dnr 322-906-2011 Avdelning Förvaltningsavdelningen Enhet Kulturvårdsstöd Författare Thorgunn Snædal Rapport från granskning och uppmålning av runstenar i Jämtland och Medelpad 2010. Den

Läs mer

En Muslim ropar på Jesus

En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem - Swedish En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem Av Aron Little The 700 Club Översättning C-S. K Kamal Saleem föddes i Libanon av en helöverlåten Muslimsk familj. Han kommer ihåg att han redan

Läs mer

Kungagraven i Kivik Severin, Valdemar Fornvännen 27, 378-381 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1932_378 Ingår i: samla.raa.

Kungagraven i Kivik Severin, Valdemar Fornvännen 27, 378-381 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1932_378 Ingår i: samla.raa. Kungagraven i Kivik Severin, Valdemar Fornvännen 27, 378-381 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1932_378 Ingår i: samla.raa.se 378 S M A II li E M E D D E I. A N D E N Det är korta och enkla

Läs mer

Fira FN-dagen med dina elever

Fira FN-dagen med dina elever EN BÄTTRE VÄRLD Fira FN-dagen med dina elever 24 oktober Ett material för grundskolan från Svenska FN-förbundet. Fira FN-dagen med Svenska FN-förbundet och projektet Skolmat blir kunskap. Inför FN-dagen

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet.

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. BIBELGUIDEN Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. Utgiven med bidrag från Samfundet Pro Fide et Christianismo (Kyrkoherde Nils Henrikssons Stiftelse)

Läs mer

Uttalskorrigering med hjälp av Fonetisk text

Uttalskorrigering med hjälp av Fonetisk text Uttalskorrigering med hjälp av Fonetisk text Handitek Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se WEB: www.gewa.se

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

DELA LIKA 20 mars! Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen Färgargårdstorget 66, Stockholm. Årsmöte den 21 mars kl 16.

DELA LIKA 20 mars! Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen Färgargårdstorget 66, Stockholm. Årsmöte den 21 mars kl 16. M e d l e m s i n f o r m a t i o n Föreningen för SUS kvinnoprojekt i Bangladesh www.susisverige.se susisverige@gmail.com Rapport från styrelsen Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen

Läs mer

Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2)

Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2) Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2) Av Eva Dahlberg och Anders Larsson Flytta och koppla är den metod som används för att skapa en relation, dvs. länka samman personer

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet www.kits.se Kits Frisörgymsium Nytäkde och kvlitet Stimulerde miljö på Mgsisgt Kits Frisör är e lite friskol med 90 elever som erbjuder e kretiv och ispirerde miljö. Utbildige är yrkesförberedde, håller

Läs mer

Runsvenska skrifttraditioner och ett supplement till Upplands runinskrifter

Runsvenska skrifttraditioner och ett supplement till Upplands runinskrifter Magnus Källström, Riksantikvarieämbetet Runsvenska skrifttraditioner och ett supplement till Upplands runinskrifter 2009-2014 Projektet har haft ett dubbelt syfte. Tanken var dels att undersöka och kartlägga

Läs mer

Runbruk i förändring

Runbruk i förändring Särtryck ur: Årsbok 2010 KVHAA Stockholm 2010 (isbn 978-91-7402-398-5, issn 0083-6796) M AGN US K Ä L LST RÖM Runbruk i förändring några tankar om vikingatidens skrifttraditioner Ordet runbruk som jag

Läs mer

'PJII."t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden

'PJII.t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden ~ Jordbruks verket Du ska anvanda bla nketten for att skriva et! $IlSl:rappott som besilriver genomforandet och resultatet av pro;e«tet. JQfdbru ksyen..et konvner att publicera rappotten i databasen for

Läs mer

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist Pilgrimsfärd en musikör ext musik: Lasse ahlberg fritt efter eoffrey Chausers Canterbury ales i svensk översättning av ritt Hallqvist Kör kluster ndas in alla tar sin ton så att det blir ett kluster av

Läs mer

Betrakta denna händelse SAMPLE. Gospel news for eternal salvation

Betrakta denna händelse SAMPLE. Gospel news for eternal salvation Betrakta denna händelse Gospel news for eternal salvation Betrakta denna händelse Johannes 19: 17, 18; Lukas 23: 48, 49; Hebreerna 13: 12, 13. Evangelium är om Kristus och är därför ett mycket omfattande

Läs mer

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet VINDKRAFTFAKTA Tekik och säkerhet Tekik Aktuell vidkrftverk bedöms få e vhöjd på som mest 14 meter och e rotordimeter på mell 8-13 meter. Ovsett Totlhöjd verkstyp kommer totlhöjde ite tt överstig 185 meter.

Läs mer

Förbön för förtroendevalda, nya medarbetare, ungdomsledare, musiker, diakon eller pastor i vägledningsår

Förbön för förtroendevalda, nya medarbetare, ungdomsledare, musiker, diakon eller pastor i vägledningsår Förbön för förtroendevalda, nya medarbetare, ungdomsledare, musiker, diakon eller pastor i vägledningsår Anvisningar När människor får församlingens uppdrag att som förtroendevalda eller som anställda

Läs mer

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten.

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten. Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014 Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten. Innehåll 3 FÖRBUNDSORDFÖRANDE Det är roligt att vara idrottsledare! 4 GENERALSEKRETERARE Vi fortsätter vårt utvecklingsarbete

Läs mer