SVENSKT RUNORDSREGISTER. Utarbetat av Lena Peterson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSKT RUNORDSREGISTER. Utarbetat av Lena Peterson"

Transkript

1 Runrön Runologiska bidrag utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 2 SVENSKT RUNORDSREGISTER Utarbetat av Lena Peterson TREDJE, REVIDERADE UPPLAGAN Institutionen för nordiska språk Uppsala universitet 2006

2 Abstract L. Peterson, Svenskt runordsregister. Andra, reviderade upplagan. (Word index to the Swedish runic inscriptions. 2nd, revised edition.) Runrön. Runologiska bidrag utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. 2. VIII, 79 pp. Uppsala. ISBN This volume comprises a word index to the Swedish Viking Age runic inscriptions, excluding proper names. The index is based on the runic text material stored on computer at the Department of Scandinavian Languages, Uppsala University. This material consists of all known inscriptions on stone from the period c. 800 c within the medieval boundaries of Sweden. Besides inscriptions published in Sveriges runinskrifter (Stockholm 1900 ), inscriptions published elsewhere are included, as well as unpublished inscriptions (recorded at the Antikvarisk-topografiska arkivet, Stockholm). L. Peterson, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet, Box 513, S Uppsala, Sweden. Lena Peterson 1989, 1994, 2006 Sättning: Rätt Satt Hård & Lagman HB, Bjärka Säby Teckensnitt: Century Expanded ISSN ISBN

3 Förord Detta register avser att utgöra en samlad förteckning över de ord som förekommer i de svenska vikingatida runinskrifterna. Registret är begränsat såtillvida, att egennamnen har uteslutits; ett register över dessa är under förberedelse vid avdelningen Runverket vid Riksantikvarieämbetet, Stockholm. Sådana ord som kan uppfattas som binamn, fogade till ett förnamn, är dock medtagna. Material Registret grundar sig på den runtextdatabas som inom forskningsprojektet De vikingatida runinskrifternas kronologi vid Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet började upprättas år Detta material i sin tur består av samtliga kända inskrifter på sten från tiden o. 800 o inom medeltida svenskt område med undantag för Gotland. Två undantag från huvudregeln har gjorts i det att Forsaringen (på järn) och Frösöstenen (i Jämtland) har medtagits. Förutom de inskrifter som publicerats i Sveriges runinskrifter (SRI), utg. av Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (Stockholm 1900 ff.), ingår inskrifter utgivna i andra publikationer, framför allt tidskriften Fornvännen, samt opublicerade inskrifter i fältrapporter i Antikvarisk-topografiska arkivet vid Riksantikvarieämbetet, Stockholm (se vidare nedan under Signum). För en utförlig redogörelse för arbetet med inskrivning av runtexterna hänvisas till Svante Lagman & Henrik Williams, Beskrivning av datorlagringen av det vikingatida runmaterialet (i: Projektet De vikingatida runinskrifternas kronologi. En presentation och några forskningsresultat, Uppsala 1989; Runrön 1, s. 13 ff.). Med hjälp av ett specialskrivet konkordansprogram har listor automatiskt framställts, vilka anger beläggställen för varje ord. Normalisering De till runsvenska normaliserade ordformerna, liksom översättningarna till nusvenska, är i allmänhet de som ges i de excerperade utgåvorna, men i ett inte ringa antal fall har nya normaliserade former konstruerats. De excerperade källorna, inklusive SRI, följer skiftande normaliseringsprinciper i

4 vissa fall saknas normaliserad text helt och en strävan har varit att skapa en enhetlig norm. Normalisering av ett runbelägg innebär tolkning av runföljden ifråga, och det är angeläget att framhålla, att normaliseringarna i denna ordlista genomgående bygger på de tolkningar som ges i de excerperade utgåvorna. Hänsyn till tolkningar som publicerats utanför den i signum angivna källan har inte kunnat tas. S.k. fetstilsbelägg, dvs. otolkade runföljder, är inte förtecknade. Translitterering Efter den normaliserade formen med angivande av grammatisk kategori följer beläggen i translittererad text (fetstil) samt hänvisning till beläggställe. De translittererade orden ges i alfabetisk ordning inom varje grammatisk kategori. Ett streck, -, anger att en runa har kunnat räknas men inte identifieras. Tre punkter,..., anger att en del av ordet är förlorad. Signum Beläggställe (signum) ges landskapsvis i en ordning som följer de hittills utkomna delarna av SRI. Följande förkortningar för landskap används: Öl = Öland Ög = Östergötland Sö = Södermanland Sm = Småland Vg = Västergötland U = Uppland Vs = Västmanland Nä = Närke Vr = Värmland Gs = Gästrikland För landskap som ännu inte utgivits i SRI används följande förkortningar: M = Medelpad H = Hälsingland J = Jämtland Ölands runinskrifter (SRI 1, ) har kompletterats med: Nilsson, Bruce E., The runic inscriptions of Öland, Ann Arbor, Michigan Medelpads inskrifter är hämtade ur: Hellbom, Algot, Medelpads runstenar, Sundsvall 1979.

5 Efter landskapsförkortningen ges antingen ett löpnummer för de landskap som utgivits i SRI och Hellbom 1979 ett löpnummer ur dessa och för Öland ett löpnummer ur Nilsson 1973 tillsammans med (inom klammerparentes, {}) löpnummer ur SRI 1 eller en förkortning för annan källa plus diarienummer, löpnummer och/eller sidnummer. Följande förkortningar för andra källor används: ATA = Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm [+diarienummer]. FA33 = Jansson, Sven B. F., Två runstenar i Hälsingland: Malsta och Sunnå, Stockholm 1985 (Filologiskt arkiv 33) [+sidnummer]. FV = Fornvännen. Tidskrift för svensk antikvarisk forskning 1 (1906 ff.) [+utgivningsår och sidnummer]. HOV = Jansson, Sven B. F., Stenfynden i Hovs kyrka, Stockholm 1962 (Filologiskt arkiv 9) [+löpnummer och sidnummer]. HR1951 = Jansson, Sven B. F., Ett par hälsingska runstenar. I: Hälsingerunor 1951 [+sidnummer]. HR1984 = Jansson, Sven B. F., Runstenen med stavlösa runor vid Högs kyrka i Hälsingland. I: Hälsingerunor 1984 [+sidnummer]. L = Liljegren, Joh. G., Run-urkunder, Stockholm 1833 [+löpnummer]. MÖLM1960 = Jansson, Sven B. F., Törnevalla kyrkas runstenar. I: Meddelanden från Östergötlands och Linköpings stads museum [+sidnummer]. N = Nordén, Arthur, Östergötlands runinskrifter. Supplement till Erik Brates Östergötlands runinskrifter. Manuskript i ATA [+löpnummer]. RR1987 = Gustavson, Helmer, Husby och Bo gård två ortnamn och två runinskrifter. I: Runor och runinskrifter. Föredrag vid Riksantikvarieämbetets och Vitterhetsakademiens symposium 8 11 september 1985, Stockholm 1987 (Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Konferenser 15) [+sidnummer]. RS1928 = Friesen, Otto von, Runorna i Sverige. En kortfattad översikt. 3 uppl. Uppsala 1928 (Föreningen Urds skrifter 4) [+sidnummer]. SB1965 = Jansson, Sven B. F., Några nyfunna sörmländska runristningar. I: Sörmlandsbygden 1965 [+sidnummer]. SKL = Curman, Sigurd & Lundberg, Erik, Vreta klosters kyrka, Stockholm 1935 (Sveriges kyrkor 43. Östergötland 2) [+löpnummer och sidnummer]. SMUS = Mjäryd, runstensfragment i Smålands museum, Växjö. Teckning av Staffan Fridell, Växjö.

6 SS1979 = Liestøl, Aslak, Runeringen i Forsa. Kva er han og når vart han smidd? I: Saga och sed 1979 [+sidnummer]. SVS1973 = Jansson, Sven B. F., Mellby kyrkas runsten. I: Svenska studier från runtid till nutid tillägnade Carl Ivar Ståhle på 60-årsdagen den 27 juni 1973, Stockholm 1973 (Skrifter utg. av Nämnden för svensk språkvård 48) [+sidnummer]. THS10 = Runristningarna i Täby. En vägledning sammanställd och kommenterad av S. E. Vingedal. Ny utv. och rev. uppl. Täby 1971 (Täby hembygdsförenings skriftserie 10) [+sidnummer]. ÖR1980 = Salberger, Evert, Oklunda-hällens runristningar. I: Salberger, Evert, Östgötska runstudier, Göteborg (Scripta runica 1) [+sidnummer]. I de fall mer än en inskrift publicerats på samma sida i ett verk och inget löpnummer finns, har inskrifterna särskiljts med en bokstav, a, b etc. Efter hänvisning till källa kan sist i signum förekomma kompletterande information genom ett eller flera av följande tecken: A, B, C etc. = sida av eller del av en och samma runsten. P, Q, R = variantläsningar av en och samma inskrift. # = inskriften är försvunnen och läsningen har gjorts efter äldre avbildning(ar). $ = nyläsning efter källa senare än den som anges i signum. En fullständig förteckning över de inskrifter som supplerats ges i Lagman & Williams, Beskrivning av datorlagringen av det vikingatida runmaterialet (se ovan under Material). [] = del av eller hela den citerade runföljden har supplerats från äldre källa. () = någon eller några runor i den citerade runföljden är otydlig(a). (?) = tolkningen är osäker. / = alternativ tolkning ges i den angivna källan. För hjälp med upprättandet av detta runordsregister vill jag gärna tacka mina medarbetare i projektet De vikingatida runinskrifternas kronologi fil. kand. Svante Lagman och fil. kand. Henrik Williams, Uppsala, samt författaren till konkordansprogrammet professor Svante Janson, Uppsala. Lena Peterson

7 Förord till andra upplagan Svenskt runordsregister har under en tid varit slutsålt och en ny upplaga har ansetts vara angelägen. I denna har införts nyfunna och återfunna inskrifter som publicerats i tidskriften Fornvännen efter 1988, sammanlagt tretton stycken. Det nytillkomna materialet har inte medfört några nya uppslagsord, däremot har översynen av första upplagan samt en pågående revidering av den runtextdatabas på vilken registret bygger föranlett införandet av môgr och vinr. Några tryckfel och andra smärre onöjaktigheter i första upplagan har rättats samt ett ATA-signum i ett par fall ändrats till nytt ATA-signum eller ett signum med N (= Nordén i ATA). Den förteckning över inskrifter som supplerats (i registret märkta med $), tryckt i Projektet De vikingatida runinskrifternas kronologi (1989; Runrön 1, s. 25 f.) och till vilken hänvisas i förordet till första upplagan, skall kompletteras med följande: Sö 115 Fv 1992:154 U 388 Fv 1970:305 U 434 Fv 1992:155 U 620 ATA Dnr 6420/86 U 909 Fv 1993:237 Uppsala i juli 1994 Lena Peterson

8 Förord till tredje upplagan (nätupplagan) Det har framkommit önskemål om att Svenskt runordsregister publiceras i en elektroniskt sökbar version. Texten i andra upplagan från 1994 har för detta ändamål undergått endast en lätt revision, först och främst genom att alla inskriftssigna nu överensstämmer med de ändrade signa som införts i Samnordisk runtextdatabas (version september 2004, uu.se/forskn/samnord.htm), dessutom genom att några smärre onöjaktigheter rättats. Jag vill hjärtligt tacka Svante Lagman, Bjärka Säby, som har ansvarat för införandet av de nya inskriftssigna och för omvandlingen till pdf-format. Uppsala i september 2006 Lena Peterson Sökinstruktion för pdf-fil I de flesta fall är det bäst att ställa in Acrobat Reader på att ta hänsyn till diakritiska tecken när man söker. Gå in under Redigera, Inställningar, Sökning (Search) och se till att Ignorera diakritiska tecken och accent inte är förbockat. Vokaler med längdstreck söker man genom att skriva den avsedda vokalen med akut accent. För att söka á, é, í, ó, ú, ý söker man således på á, é, í, ó, ú, ý. O med hake, ô, söker man med ô. Vissa tecken skriver man genom att hålla ned Alt-tangenten och ange en sifferkod på det numeriska tangentbordet: æ = 0230 ø = 0248 ð = 0240 þ = 0254

9 A á f. å : best. sg. dat. áinni aini Ög10()(?) á prep. på, i, vid, till : a Ög27#, Ög28#, Ög104, Sö39[], Sö56, Sö166, Sö166, Sö174, Sö179, Sö279, Sö338A, Sm5C, Sm35, Sm45, Sm101, Sm104, Vg20, Vg187, U112B, U133, U141[], U194, U214, U346#, U356, U360, U439#, U533, U539B, U540[], U574, U614, U616, U698#, U699, U785, UFV1983;228, Vs9, Gs13, Hs21[], i Hs14A, o Ög81B, Ög81B, Ög83$, Ög136$, Ög136$, Ög136$, ÖgFV1950;341, Sö40, Sö46, Sö47, Sö49, Sö65, Sö104, Sö131, Sö137B, Sö160, Sö170, Sö281, SöFV1948;289, SöFV1954;22, Sm27, Sm29$, Sm52, Sm52, Sm60, Sm77, Vg61, Vg135#, U130, U130, U241, U258, U344, U374#, U527$(), U527$, U582#, U593, U812, U999, VsFV1988;36$(), Hs6, Hs7, Hs7, on Ög136$ á adv. därpå : a Sö35(?), Sö195, Sö356B, U1104, U1139 áðan konj. innan, förrän : aþ U29, aþaa Sö126 af prep. av, från : af U414#, afu Sö333 af adv. därav, därifrån : af U214 afaræiða f. stammoder : sg. obl. afaræiðu af-raiþu Sö176C(?) afi m. farfader, morfader : sg. nom. afi afi U1181() afla v. förvärva : pret. sg. 3 aflaði aflaþi U209, U792 aft / æft prep. efter, till minne av : aft Ög8A$, Ög64, Ög136$, Ög136$, Ög189, Sö176A, Sö176A, SöFV1973;188b, Vg35, Vg119C, U4, U10$, U615#, U909$, eft U323[], U775[], ift ÖgFV1965;54, ÖgFV1965;54, Vg37, Vg59, U610#, uft Vg47 ala v. alstra, avla : pret. sg. 3 ól ul Ög136$ ald f. tidsålder, människosläkte : pl. gen. alda ata Sö145#B(?), dat. aldum altum Ög136$, Vg67 aldr m. ålder, livstid; människosläkte : sg. nom. aldr altr U323, dat. aldri ali Sm5C, altri Vg187 allgóðr adj. mycket god : sg. m. ack. allgóðan alkuþan ÖgFV1965;54, Vg32, halkuþan Ög66, alkoþan U143, pl. m. nom. allgóðir alkoþir U208 allmikill adj. mycket stor : sg. m. ack. allmikinn almikin U735, almykin U437# allr adj. all, hel, fullständig : sg. m. ack. allan alan U164, U165(), U212A, U261$, ala- U127, f. gen. allar alar Sö106, ack. alla ala U349#, n. nom. allt alt Hs7, dat. allu alu Ög136$, ack. allt alt U212B, U337, pl. m. nom. allir

10 alir Vg12B, Vg50, alir Sö54, U539A, U608[], Gs11, ack. alla ala U778, Vs13, n. ack. all al U1066, pl. gen. allra atra Sm44[],...ra U1143[](), dat. allum alum U457 án prep. utan : on Ög136$ and f. ande, själ : sg. dat. and(u) aat Sö16A, an U322, ant Öl9#, Öl23#, ÖlATA4684/43C$, Ög228, Sö2, Sö7, Sö10, Sö19, Sö30[], Sö35, Sö38#, Sö67#, Sö84$, Sö94#, Sö118, Sö120, Sö134, Sö135#, Sö149A, Sö165, Sö190$, Sö312, Sö318B[](), Sö336[], Sö347, Sö356A$, Sö363, SöFV1971;207, U69, U74, U94, U95A, U96, U101, U112A, U194, U293, U331, U337, U339#, U346#, U351, U354, U356(), U379, U391, U405, U411, U424#, U435, U453, U464, U465#, U471, U513, U515, U532, U558$, U559, U615#, U620$, U700, U738, U769, U779, U785, U786, U798#, U804, U857, U860, U943, U945, U1064#, U1067, U1093, U1094#(), U1155, U1157, U1173, UFV1955;216, UFV1959;250(), M16, antu Sö11, an- ÖlKöping47, U1144() an... ÖlATA430/37;16(), U54#, aot U889, aout Ög139#, at Sö14$, Sö43$[], Sö138, Sm7, U17, U34, U160, U200, U349#(), U381, U457, U467, U474, U478, U539C, U793, U875, aunt Öl16#, aut Ög161, Ög163, Sm19, Sm31(), U617, a-t U22, a-- U37(), Hs2, hont U418, U859, U940(?), hut U954#, nat Sö143, on U130, U987, onl U423$, ont Sm72, Sm75(), Sm100, Sm137, Sm143, SmSVS1973;4, U32, U164, U212A, U245#, U323, U645, U774, U901, U1008$[], U1043, U1143[], UATA5733/59, Vs9, ot U25, U39#, U108, U201, U201, U276, U338B, U358, U371, U490, U512A$, U518, U654(), U661, U778, U818[], U823#, U990, U1151, UATA3796/43, otu U627#, out U470, ut Vg105, Vg127, -nt Sm154$, -t U586$[], --t U126[],...atu U13,...n- U20$,...t U547(), UATA4909/78, ack. and ant U489, M4(), ont U127, U164, U165[], U261$, U896, U947, ot U345#, U719, U964, best. sg. dat. andinni antini U669#, ontini U644 andi m. ande, själ : sg. dat. anda anta Sö139, Sö174, Sö184, U409, U691, U758, U759, hnntn U578#, onta Ög229, U629, Gs2[](), Gs15 annarr räkn. andre, adj. annan : sg. m. nom. annarr anar Vg197, U392[], onar U1087#, ack. annan anan Sö35, onon U845$, n. dat. aðru aþru Hs7, ack. anna(r)t onart Ög136$, pl. m. nom. andrir antrir U518 áraukinn adj. ålderstigen : sg. m. ack. áraukinn arnukin U946(?) arf n. / arfr m. arv : sg. dat. arfi arfi U29, U29, U73, U73, U332# arfi m. arvinge : sg. nom. arfi arfi Sö208, U259, U308, U579, U862, arfr U590, dat. arfa arfa U792, ack. arfa arfa Sö138, U524, arfua U354, arf... U132#, hrfa U494[], pl. nom. arfar arfar U236, arfar U676, U889; jfr ærfi argr adj. arg, pervers : sg. f. dat. argri arkri Vg67 -arla adv., se austarla, sunnarla, vestarla

11 at prep. m. dat. på, vid; till, såsom : at Öl1, Öl37[], Ög81B, Ög136$, Sö11, Sö33, Sö55, Sö179, Sö213, Sm92, Vg4, Vg67, Vg67, Vg119B, U29, U29, U73, U73, U114B, U226, U226, U332#, U338B[], Hs7, Hs7, Hs7, Hs7, d Ög136$, t Ög136$, Ög136$ at prep. m. ack. efter, till minne av : a Sö62, U49(?), ai Ög212#, at Öl36, Öl37, Öl46, ÖlKöping7, ÖlKöping22, ÖlKöping38, Ög27#, Ög107, Ög164(?), Ög224B, Ög229, ÖgATA580/75, Sö1#, Sö3[], Sö4#, Sö7, Sö8, Sö9, Sö10, Sö11, Sö13, Sö14$, Sö14$, Sö22$, Sö25, Sö26$[], Sö28#, Sö30[], Sö31$, Sö34, Sö35, Sö36, Sö36, Sö38#, Sö39, Sö44#, Sö45, Sö46, Sö47, Sö51, Sö52[], Sö54, Sö57#, Sö60, Sö61, Sö65[], Sö68#, Sö69, Sö70, Sö74, Sö75, Sö79, Sö84$, Sö86, Sö88, Sö90, Sö96, Sö103, Sö104, Sö106, Sö107, Sö108, Sö110#, Sö111, Sö112, Sö115$[], Sö118, Sö120, Sö122, Sö122, Sö123, Sö124, Sö124, Sö128, Sö128(), Sö130A, Sö130A, Sö132, Sö136#, Sö137A, Sö137B, Sö137B, Sö138, Sö144, Sö145#A, Sö145#A, Sö147#, Sö148, Sö150, Sö154P, Sö154Q, Sö155$, Sö157#, Sö157#, Sö158$, Sö159, Sö160, Sö161, Sö162, Sö163, Sö164, Sö165, Sö166, Sö167, Sö168$, Sö170, Sö173A[], Sö174, Sö178, Sö179, Sö183, Sö184, Sö188$, Sö188$, Sö189A, Sö190$, Sö194, Sö197, Sö198(), Sö200, Sö203, Sö205, Sö205[], Sö205, Sö205, Sö206, Sö206, Sö208, Sö209, Sö210(), Sö211, Sö212, Sö213, Sö213, Sö214, Sö215#, Sö215#, Sö223#, Sö224, Sö226, Sö229, Sö232, Sö232[], Sö233$, Sö234, Sö235, Sö240, Sö242, Sö242, Sö248, Sö253#, Sö254, Sö254, Sö263#, Sö265, Sö265, Sö266, Sö266, Sö268, Sö269, Sö271#, Sö288, Sö290, Sö292, Sö293, Sö294#, Sö297, Sö302, Sö302, Sö303$, Sö306, Sö307, Sö314$, Sö317#, Sö318A, Sö318A[], Sö320, Sö323#, Sö331, Sö335$, Sö338A, Sö338A, Sö338A, Sö339#, Sö340$[], Sö341#, Sö343, Sö345$, Sö346$[], Sö347, Sö349, Sö350, Sö351, Sö352A[], Sö352A, Sö357(), Sö363, Sö367, SöFV1948;289, SöFV1948;295, SöFV1948;298, SöFV1958;242, SöFV1959;266, SöFV1984;253, SöSB1965;12, SöATA6491/60, SöATA4207/ 71, Sm93, Sm93, Sm105, U2#, U12#, U14, U30, U31A[], U31B, U32, U34, U35, U37, U38, U39#, U40, U43A, U47, U48, U51#, U52, U52, U52, U79A, U79B, U87#, U88, U90, U100, U100, U106, U119, U123#, U127, U132#, U133, U135, U136[], U141[], U142, U149#, U154, U164, U165, U167[], U168#, U173, U176#, U177, U188, U200, U208, U208, U210, U210, U212B, U224#, U225, U229, U233[], U237[], U240, U255, U259[], U261$[], U263#, U270#, U273, U279, U287, U309, U309, U310, U311, U314#, U323, U325, U332#, U337, U337, U361#, U363#, U363#, U363#, U390, U412, U432#, U439#, U444, U445, U445, U455, U455, U456(), U461, U462B, U463, U482, U484[], U485, U510, U512A$, U512B$, U517$, U526B, U531, U565#, U566, U566, U566, U573, U575, U576, U578#, U585#, U600, U628#, U634#, U635[], U636, U647$, U650, U651, U652, U653, U655, U657, U658[], U665, U668, U671, U678[](), U682#, U684, U686[], U687, U687, U687, U687, U687, U688$, U690, U695[], U697#, U699[], U703, U706, U707$, U708(),

12 U713#, U722, U724, U727, U735, U739, U740, U744, U749, U749, U750, U751, U753, U753, U753, U756, U757, U758(), U759, U770, U778, U780, U785, U786, U792, U792, U796, U800$, U808, U808, U814, U815, U815[], U819, U826#, U827, U827, U829, U834, U838, U842[], U844[], U855[], U855, U856[], U861, U861(), U867$, U867$, U867$, U870[], U873, U874#, U876, U885, U890()(?), U893, U895(), U898, U898, U901, U906#, U907, U908, U908[], U911, U912, U914, U915#, U917, U921[], U922$[], U922$, U925, U938, U939, U945, U946, U946, U950, U950, U951B, U952#, U957, U957, U959, U961, U961, U962, U968, U972#, U977#, U977#, U984#, U990, U992, U992, U999, U1005[], U1005[], U1011A, U1011B, U1026, U1030#, U1031[], U1035, U1038#, U1044[], U1045, U1048, U1050[], U1068, U1074#, U1074#, U1076#, U1081, U1083#, U1083#, U1083#, U1086#, U1092, U1095, U1095, U1096, U1103#, U1106, U1108#, U1118, U1122, U1129#, U1130#, U1140, U1140, U1151, U1162, U1168, U1174, U1176, U1177, UFV1948;168, UFV1953;263, UFV1953;268, UFV1958;250, UFV1959;255, UFV1971;212b, UFV1976;99, UFV1976;104, UFV1976; 107, UFV1976;107, UFV1986;84$, UFV1992;157, UFV1992;159a(?), UATA1391/55, Vs13, Vs15A, Vs21, Gs4#, Gs7, Gs9, M8[], M15, Hs6, Hs12, ata U645, ati U605#, a- Sö308, U91, a... Sö199(), U212A, et Sö270, it Sö346$[], Vg178, kt Sö254, ot U847, uk U1176(?), ut Vg39, yti Sö202(?), Sö333(?), -t Öl48$[], Sö273, Sö328(), Sö377, U696, UFV1953;263,...t Sö381(), U683(), U712$[], U813[], U1091#(),...-t U351, U618[], U796, U1005[], U1060, U1162, U1168, UFV1948;168 (a)t enklit. neg. part.: at Öl1, t Vg119B(?) átta räkn. åtta : ata Hs7 auðôrr adj. frikostig, givmild : sg. m. ack. auðôr(va)n auþurn Ög235$(?) aurr m. grusbank, vadställe : sg. ack. aur aor UFV1974;203, aur U996 austarla adv. österut : austarla Sö65, Sö173B, Sö179, Sö335$, VsFV1988;36$, au... Sö281()/ austr adv. öster, österut : ausr U636, austr Ög8A$, Ög30, Ög81A, Ög81B, Ög145(), Sö33, Sö92, Sö131, Sö148, Sö320, Sö338B, SöFV1954;20, Vg197(), U209, U283#, U439#, U605#, U644, U661, U778, UFV1992;157, Vs1, 9austr Sö216#, austr Sö121#, aust... U153, aus... U154(), au... Sö281()/, hu8astr Sö308(?), hustr U898, nustr U654(), os-r Vs19(), outr Sm46#, ustr Vg184, U504 austrvegr m. österväg, österled : sg. dat. austrvegi austruihi Sö126[], austruih- U366#, austruiki Sö34, SöFV1954;22, tustitki Vg135#(?) austrþingi n. ting i öster : sg. ack. austrþingi ausþiki Sö196(?)

13 B báðir räkn. båda : m. nom. báðir baþir U304$, U336, beþi U1161, ack. báða baþa Ög107, Sö178, U647$, f. ack. báðar baþar Ög136$, n. nom. báði / bæði baþi Ög181B, U455, biþi Sö141, ack. báði baþi Sö143, U854, U1093, gen. bæggia bekia Ög239$ barð n. stäv : sg. dat. barði barþi Sö65 barn n. barn : sg. gen. barns barn U332#, pl. ack. barn barn Sö176C(), U29[]() bera v. föda : pret. ptcp. sg. m. nom. burinn burin Ög136$, pl. m. nom. burnir burnr Ög136$; se även landburinn, síðburinn biarga v. bärga, frälsa : pres. konj. sg. 3 bergi / biargi bergi Sö195, berhi U440, biargi Vg127, biarhi Sö66#, UFV1978;226, biarki Ög99, birki U786 biðia v. bedja : inf. biðia biþia SöFV1954;19$(), brkia Vs4(?), pret. sg. 3 bað baþ Ög117$, U4, U11(), U327, U544, U1100, U1102#, Vs28#,...aþ U880B, pl. 3 báðu baþu Vs3# binda v. binda : pret. sg. 3 bant bat ÖgN288, bat Sö213 bó n. boning, gård : sg. ack. bó bo U114B, U348, pl. ack. bó bo Vg12A() bóa v. bo, bygga : pres. pl. 3 bóa bua URR1987;134, pret. sg. 3 byggi barþi Ög60#(?), bi)yk Sö189A(?), brike U805#Q, buki Ög28#, Ög94$, Ög132, Ög198, Sö208, U160, U355$[], U649b#, U755(), U805#P, U805#R, U809, byki Sö189B(?), Sö214[], Sö312, U57, U703, U710, U729, U744, by-i Sö195[],...k- U932B, pl. 3 byggu biku U508, buku U336, byku U114B bóndi m. bonde; make, äkta man; husbonde : sg. nom. bóndi boanti Sö213, bunti Ög94$, buonti Vs24, buti U527$, -oti U57, gen. bónda buata Sö101, bunt... U964, dat. bónda bunta Sm1, ack. bónda bata U606#, boana Sö314$, Nä32, boanta ÖlFv1911;274B, Sö19, Sö157#, Sö205[], Sö208, Sö213, Sö334, U35, U36, U50, U143, U158#, U376, U618[], U647$[](), U699[], U721, U744, U753, U819, U829, U873, boanti Sö157#, boata Sö346$[], U121, boa--- U838(), boda ÖlATA4684/43A, bohnta Sö195, bona U351, U390, U1116#, bonta Öl37, Ög29, U62[], U131, U142, U173, U210, U238, U294, U310, U317#, U318, U329, U330, U331, U332#, U412, U421(), U445, U460, U462B, U463, U485, U526B, U568#, U633, U641, U687, U908[], U919, U935(), U957, U961, U977#, U1044[], U1083#, U1095, U1097[], U1120#, UFV1972;172, UFV1976;99, bont- U1162, bont... ÖlKöping48, bota U43A, U114A[](), U199$[], U277, U478, U854, bo(tba U79B, botn ÖgSKL1;174, bounta Öl19#, buana Sö192, U545$, buanda U572, buanta Ög228, Sö96, Sö328, Sö338A, U37, U80, U144, U146(), U151, U152, U193, U214, U240, U532, U716, U821, U860[], U871, U875, U956,

14 U986#, U1035, buanti Sö137A, buata Sö242, Sö306[], U1154, bua-... U512B$, bua... Sö6#, U846, buenta U84, buha Sö72#, buita Sö116, buna Ög212#, Sö8, bunta Öl20#, Öl36, Ög128, Ög192#, Ög194#, Ög224B, ÖgFV1958;252, Sö31$[], Sö94#, Sö198[], Sö288, Sö297, Sm124, Vg152, Vg170, Vg171, U20$, U25, U30, U253(), U328, U355$[](), U461, U465#, U617, U621[], U637[](), U805#P, U805#Q, U805#R, U878[], U999, U1111(), Gs1, bun8ta Vg92(), bunt- U789, buonta U793, U1152, buota U963, buta Ög15, Ög93, Ög105, Ög112#, Ög119#, Ög206, Ög207(), Ög221$, Sö14$, Sm64$, Vg18, Vg118, Vg128(), Vg150, Vg154, Vg178, U136, U1151, butn Ög140#(?), bu-a U44$, bu--ta U38(), bu... Ög200()(?), Gs4#, b--a Ög160, b... Vg25#/, UFV1953;263, truista Ög28#(?), -o--a U239, -u-a U1[], -u...- Nä9(),...a U880A(?),...anta U517$, U1068,...oanta ÖlKöping54,...ta U211$, U425#, Nä28#,...uanta U859(), pl. nom. bøndr butr Sm20#$B, gen. bónda buta U16# borg f. borg : sg. ack. borg burg Sö106, pl. ack. borgir burkir Sö166 bort adv. bort : bort U1143[] bót f. bot, förbättring, hjälp : sg. gen. bótar botar U347 braut f. väg : sg. gen. brautar brutar U323, dat. brautu brauiu Sö34, brautu U838, ack. braut braut Sö311, Sö312, U101, U149# brinna v. brinna : pret. pl. 3 brunnu burnu U1161 briúta v. bryta : pres. konj. sg. 3 briúti briuti Vg67, pret. ptcp. sg. f. ack. brutna brutna Sö106 bró f. bro, vägbank : sg. nom. bró bru Ög162, U323, ack. bró bor Sö149B, boro Sö300$, bro Sö22$, Sö30[], Sö127#, Sö141, Sö149A[], Sö178, Sö312, SöFV1948;282, Sm73[], Sm100, Sm137, Sm157#, U36, U45, U92, U118[], U142, U146, U217#, U267, U279(), U310, U311, U316, U317#, U330, U353, U363#, U376, U378[], U489, U505, U514, U572, U638#P, U638#Q, U854, U867$, U995#, U1041, U1108#, U1114#, U1133#, UFV1978;226, brou Ög10(), bru Öl41#, Ög68$, Ög132, Ög157, Ög162, Ög212#, Ög214, Sö142, Sö174, Sö299, Sö328, Sm15, Sm80, Sm99[](), Vg2A, Vg30, Vg173, Vg182, Vg183#, U69, U126[], U127, U135, U145, U164, U165, U200, U236, U261$, U272, U327, U335, U345#, U377#, U456, U462A, U476#, U497, U565#, U586$(), U617, U791, U818, U828[], U839, U856(), U859, U861, U901, U904, U993, U1017[], U1020, U1031[], U1033B, UATA4909/78#, Vs28#, Vs31, Hs12, JRS1928;66, JRS1928;66, bru... U224#, br- Sm130, br- U102, bur Sö101, buro U475, U1046, buru Ög45, SöSB1965;18, U947, Vs9, buu Sm96B(),...u UFV1992;157,...-u Sm17, pl. ack. bróar broar U101, U143, U347; se även (h)laðbró, stæinbró

15 bróðir m. broder : sg. nom. bróðir broþir U541, broþir Sö11, Sö178, U167, U329, URR1987;134, bruþir Öl28, Sm122, U98#, gen. bróður(s) broþurs Sö138, bruþur Ög96[], Ög147(), Vg156A, Vg158, U681(), ack. bróður baurþur Sö290, berþur U74[], boroþur Sö61, Sö84$, Sö227, U862(), boruþur U616, boþor U572, boþur Öl12#, Sö188$, U721, br Ög40#, briuþur Sö88, broþor U215[], broþr U447#, broþra U1083#, broþur Öl56, Sö3, Sö103, Sö120, Sö178, Sö204, Sö205[], Sö209, Sö219, Sö232[], Sö252$, Sö255, Sö282#, SöFV1993;229, Sm109#, Sm130, Sm139[], Sm141, U48, U76, U78[], U100, U104(), U109#, U180, U236, U237[], U247(), U255, U262#, U269, U275, U279, U285[], U287, U288, U307, U309, U321A, U363#, U410, U413, U474, U482, U505, U565#, U598, U604, U614, U648, U669#, U712$[], U740[], U750, U842[], U870[], U906#, U933, U950, U968[], U974, U976, U977#, U1005[], U1026, U1038#, U1074#, U1076#, U1081, U1118, U1129#, U1176, UFV1953;270(), UFV1976;107, broþur Öl3#, broþu... Ög151, broþ-... U555(), brour SöSB1965;12, brouþur Sö212, bro... Sö92(), brþr Ög32, brþur Sö210[], Vg100, Vg130, Vg157, U90, U708, brur U932A, Gs13, Gs13[](), bruþ Ög189, Sö63#, U1127(), bruþa U341[], bruþi Ög122[], bruþir Ög143#, Hs17[], bruþr ÖgFV1975;174/, Sö60, Sö142, Sm44[], U336, U954#, bruþru Sö259, bruþu Sö284, bruþur Öl2#, Öl15#, Öl17#, ÖlKöping7, Ög34, Ög40#, Ög46, Ög60#, Ög62, Ög66, Ög68$, Ög71#, Ög81A, Ög89, Ög104, Ög111, Ög118, Ög129#, Ög133, Ög183[], Ög196#, Ög197, Ög201B, Ög233$, Ög237, Sö8, Sö26$[], Sö27, Sö29#, Sö33, Sö36, Sö39, Sö45, Sö46, Sö51[], Sö57#, Sö63#, Sö70[], Sö75, Sö82, Sö129, Sö131, Sö151A, Sö173A[], Sö176A, Sö179, Sö184, Sö190$, Sö215#, Sö287#, Sö287#, Sö297, Sö320, Sö333, Sö335$, Sö338A, Sö340$[], Sö346$[], Sö352A, Sö362, SöFV1948;295, SöFV1948;298, Sm31, Sm33, Sm42, Sm45, Sm69, Sm77, Sm84#, Sm87#, Sm89, Sm98, Sm101, Sm106, Sm111, Sm121, Vg8, Vg17A#, Vg17B#, Vg17B#, Vg78#, Vg114, Vg115, Vg119E, Vg125(), Vg133(), Vg135#, Vg171, Vg173, Vg176, Vg179, Vg183#, Vg187, Vg193, Vg195, U32, U34, U61, U61, U86, U99, U130, U144, U174#, U200, U200, U227, U273, U324, U338B, U354, U355$[], U394, U414#, U454, U473[], U490, U513, U517$, U539B, U593, U626[], U700, U701#, U745#, U780, U785, U786, U805#P, U805#Q, U805#R, U824, U924(), U937, U948, U987, U991, U998, U1025#, U1139(), UFV1975;169, UFV1992;157, Vs13, Vs15B[], Vs22, Vs29, Nä29, Nä31, Vr2, Gs9[], M5, Hs8#, bruþ8ur Gs7, bruþurr U509, bruþu- U911, bruþ-... U502, bruur Sö360, bru-er U578#, bru-ur Sm131, bru... Öl24#, Ög6, U451#, U506#, U855, br-þ... SöFV1969;298(), br... Sö127#(), br...þur Sm17[](), buroþur U1046, burþur Sö241, Sö281, buru Ög47, buruþr U676, buruþu Ög234, buruþur Ög25#, Sö161(), Sm59, Sm105, U479, U651, U655, U689, U845$[], U864#, U1153#, buruþu- Sö341#, buru... U342$[], buþur Ög45, Ög184, Sö292, Sm96B, bu...ur U1130#, b-oþur U295(), b... Vg25#(?)/,

16 U17(), U713#, b...r U732[], b...þu- SöFV1959;262, b...-þur U512A$(), ruþur Sö374, þutr Ög130#(?), -oroþur Sö239(), -oru-ur Sö257#$, -u---ur U31A[], --oþur Sö273(), --þur Sm75/,...oþur Öl25,...r Öl47/, Vg110[]/,...rauþur U575,...roþur U722,...ruþur Hs16P$(),...þur Sm157#/, UATA4822/64/, M16/,...ur Ög145/, ÖgHOV19;24/, Sö6#/, Vg172()/, U415$/,...uþur Ög16#,...-oþ-r U632,...-þur UFV1977;163/,...-uþr U620$, pl. nom. brøðr bereþr U237[], biruþr U1172, breþr U73, broþir Ög227#, broþr Vg3, bro... Ög41#(?), brtþr Vg16, brþr U73, bruþr Öl16#, Öl40, Öl46, ÖlKöping69, Ög52#, Ög121, Ög165A, Sö64#, Sö338A, Sm80(), Sm85, U357, U438, U495[](), U510, U608[], U1033A, U1146, Gs11, M11, bryþr Öl3#, Öl27, ÖlATA4700/43, Ög161, Vg197, U539A, U758, U855(), br... U934, byþr Sö344, b... Ög70$, u... Vg120#(?),...ruþr Ög2(), dat. brøðrum bruþrum Ög136$, ack. brøðr baruþar U579(), brþr Sö197, bruþ Ög128, bruþr Ög18, Ög166, ÖgFV1975;174/, Sm110, U645, U903, Hs12, bruþ- U154, bryþr Sö34, Sö56, Sö203, Sö206, Sö336(), Sm11, Vg136, Vg197, U92, U116, U153, U304$, U566, U579, U749, U1090#, UFV1948;168, byruþr Sö54, byryþr U323[], rþr Vg184, nom. el. ack. bryþr U1138; se även móðurbróðir bryggia f. brygga : sg. ack. bryggiu bryku U512A$, b-...u VsFV1988;36$ bryti m. bryte, förvaltare : sg. nom. bryti bryti U11[], ack. brytia brutia Sö42[] bræiðr adj. bred : sg. f. nom. bræið briþ U323, ack. bræiða breka U638#P, breþa U638#Q byrð(r) f. börda : sg. ack. byrð(i) burþ Ög31 býr m. gård, by : sg. nom. býr bir U130, dat. býi byi Vs24, ack. bý bu U209, by Öl37, Sö367, U331, iu Sö145#B(?), ru Sö145#B(?), pl. gen. býia bua U729, dat. býium bium Hs14B, ack. býia buia Vg4 bæria v. slå : pret. sg. 1 barði barþi M2, pret. ptcp. sg. f. ack. barða barþa Sö106 bærias v. slåss, kämpa : pret. pl. 3 barðus bþiþus Vg40 bætr adv. komp. bättre : bet Sö197, betr Sö195, Sö210, Sö212, U539C, bitr U69, U338B, U371, U512A$, U586$, U759, btr SöFV1971;207, U758() bætri adj. komp. bättre : sg. f. nom. bætri betr Vs24, n. nom. bætra betra U323 bæztr adj. sup. bäst : sg. m. nom. bæztr bastr Vg125(), U16#, batstr U802, bestr Sö64#, Sö213, Sö338B, bist Sö275(?), bistr Sö136#,...--str Gs14(?), ack. bæztan bistan Sm35, f. nom. bæzt bast Vg67, pl. gen. bæztra bistra Sö338A, n. ack. bæzt bast Sö176C[], best. sg. m. nom. bæzti basti U527$[], ack. bæzta besta U719 bøn f. bön : pl. ack. bønir bynir UFV1959;196

17 D dáð f. dåd, bragd : pl. nom. dæðir taiþir Öl1 dagr m. dag : pl. nom. dagar takar Vg119B dauðr m. död : sg. ack. dauð dyþ Sm83; se även harmdauðr dauðr adj. död : sg. m. nom. dauðr taþr Ög94$, taþr Sö62, taurþ ÖgFV1970;310, tauþer Sö287#(), tauþer Ög68$, tauþr Ög30, Ög81C, Ög184, Sö16A, Sö46, Sö49, Sö53#, Sö55, Sö160, Sö254, Sö319, Sm77, U29, U364$[], U366#, U375, U540[](), U661, U687, U699, U812, U896, U925, U1036, U1087#, UFV1992;157, Gs13, tau-r U431(), toþr Vs22, Vs27, tþr Sm28, tuþ Sö121#, Nä15, tuþr ÖgFV1950;341, Sm52, Vg40, Vg61, Vg178, Vg197(), U539B, U785, tyþr Vs9, t... ÖgHOV32;27(?), þuþr Sö82,...auþr U170#,...r SöFV1954;20, gen. dauðs taus Öl1, ack. dauðan tauþan Sö122, Sm16B, tuþan U620$()(?), f. nom. dauð tauþ Sö15, U29, pl. m. nom. dauðir ta...r SöFV1948;289, tuþir Vg184 dolg n. fiendskap, strid : pl. gen. dolga tulka Öl1 -dómr m., se møydómr dóttir f. dotter : sg. nom. dóttir totir U472, U605#, U905$(), U959, totr U112A, tutir Sö101, Vg67, U617, gen. dóttur totur U312, U489, tutur U29, ack. dóttur iutur Vg17A#, totur Ög113, Ög239$, Sm94[], U107B, U280, U311, U313, U314#, U923$, totur U867$, tot-... U387#, tutor U861, tutr Sö331, tutur U377#, U821, Hs6,...otur UFV1971;212b, UATA1391/55,...tur Vg177()/,...-ur ÖgHOV95;34()/, pl. nom. døttr tutr U181(?) draugr m. träd; man : sg. nom. draugr traukr Öl1 drepa v. dräpa : pret. sg. 3 drap trab U954#, pl. 3 drápu trabu U258,...abu Sö351, pret. ptcp. sg. m. nom. drepinn terebina Sö333, trab-... SöATA6163/61, traþi U577#, trbin Ög104, Vg20, Vg181, trbnfr SöFV1948;291(?), trebin Sö174, U898, tribin Ög81B, U533, U582#, U654, trib... Sö348[], tr... U324, þrebin Vg135# driúga v. utföra, fullborda : pret. sg. 3 draug trauh Sö126 dróttinn m. herre : sg. nom. dróttinn trutin Vg127, U627#, U759, U1143[], tr... U960$, turuin U942 drums m. klumpig, trög person : sg. ack. drums trums U323(?) drunkna v. drunkna : pret. sg. 3 drunknaði troknaþi U214, truknaþi Sö83#, U29, trukn-þi Sö39, turknaþi Vg174, turuknaþi Sö318B[](), þrukn-þi Gs7, pl. 3 drunknaðu truknaþu U455

18 drængila adv. manligt : trikela Sö130A, trikila Sö113, Sö164, Sö179; se även fulldrængila drængr m. (ung) man : sg. nom. drængr tekr U729, treks Ög81B, trenkr Sö55, trir Ög104, tr-kr Vg125(), dat. drængi troki Ög136$, ack. dræng fik Ög60#(?), tereke Vg162, tirik Vg153, trak Öl28, Ög111, trek Vg130, Vg154, U796, Vs18, Vs19, Nä23$, trenk Sö177, U143, tre... Nä18, trihk U768, trik Ög122[], Ög130#, Ög201B, ÖgFV1965;54, ÖgFV1965;54, Sö167, Sö320, Sm48(), Vg32, Vg90, Vg114, Vg123, Vg127, U166, U610#, trink U289, trk Vg157, Vg179, Vg181, trok Vg61, Vg126#, trrk Vg112(), pl. nom. drængiar trekar U808, trikiar Ög64, Sö155$[], gen. drængia trakia U802, trka Vs22(), ack. drængia tereka Vs3#, tirika Sm93, trakia Sö163, treka Vg184, U767 dýrð f. dyrbarhet : sg. ack. dýrð tyrþ Sö130A dýrr adj. dyrbar : sg. m. dat. dýrum turum Sö198[]() døyia v. dö : pret. sg. 3 dó to U29, U112A, U133, U141[], U180, U283#, U613, U1048(), tu Ög136$, Sö164, Sö170, U446#, U1016, Vs5[](), -u Sm48, pl. 3 dóu to U73, U154(), U243#, tuu Sö173B, Sö179

19 E ef konj. om : if Hs7 ek / iak pers. pron. jag : sg. nom. ek / iak iak Sö14$, Sö56, Sö176A, ik Ög66, U654, enklit. nú k nuk Ög136$, ack. mik mik Sö176A, --k Öl8#, pl. nom. vír uir Hs14A, ack. oss ys U942 en konj. men, och : en Sm122, Vg197, U44$, U262#, U413, U849#, U954#, U1161(), ia U847, iai Ög162, ian Ög162, Vg178, Vg184, U518, in Öl1, Ög66, ÖgN288, ÖgN288, ÖgN288, Sö118, Sö176A, Sö176C[], Sö178, Sö308(), Vg172, U29, U29, U29(), U73, U118[], U173, U181, U233, U287, U307, U315#, U344, U356, U375, U377#, U431, U485, U517$, U541, U565#, U566, U871, U922$, U950, U961, U962, U969, U973, U973, U1139, U1159, UFV1953;263, UFV1976;107, Gs1, Gs11, Gs13, M1, M11, Hs7, Hs7, Hs7, Hs10[], Hs14A, Hs14A, Hs14A, Hs14A(), Hs14A, Hs14A, Hs14B, Hs14B, Hs14B, Hs15, Hs15, i- Hs15, n Ög136$, U241 es / er / iar rel. part. som; han : ar Ög93, Ög105, Ög111, Sö169#, Sö260, Sm42, as Sö46, Vg59, er Ög145, Sö287#, Sm5C, Vg180, Vg187, Vg197, es ÖgFV1950;341, Sm52, hir Ög177#, iar Ög60#, iar Ög27#, Ög28#, Ög81A, Ög82, Ög94$, Vg20, Vg174, ias Vg67, im Sm46#, ir Ög132, Ög198, Sm20#$A, Sm20#$B, Sm35, Sm92, Vg40, Vg40, U1028, is Sö217, Sö254, Vg4(), U136, U439#, U654, U654, U661, U778, U802, UFV1992;157, i- Sm126#, Rs Ög83$, -s Ög10(), enklit. hinn s hins Öl1, sem s sims U1016 eta f. mat, föda : sg. ack. etu itu Ög136$

20 F fá v. få : pret. sg. 3 fikk fik U29(), U29, U29, -ik U29, pl. 3 fingu finku U29, U29 fá v. måla; rista : pret. sg. 3 fáði faþi Ög8B$, Ög136$, ÖgN288, ÖgN288, Sm144C, Vg119C, Hs7, Hs10[], Hs14A, Hs21, faðir m. fader : sg. nom. faðir faþir Ög136$, Sö122, Sö223#, Sm83, Vg119B, Vg119B, U633, UFV1959;196, faþriþ SöFV1985;218P(?), SöFV1985; 218Q(?), gen. faður(s) faþur Ög40#, Ög152, faþurs Sö195, Sö204, U336, U350, foþur U992, dat. faður...eþer Vg80#()(?), ack. faður biaþr Sö287#(?), faiau U931[], faiur U531, f)ak)þa0um8ra U163, faþ U1047, U1160, faþir Sm126#, faþor U215[], faþr Sö240, Sö256, Sö298, Sö301, Sm39$, U43A, U1084, faþþr Vg147#, faþu Ög29, Ög170, Ög180, Sö152[], Sm92, Vg109, U929$, U1018, U1042[], U1051, faþur Öl5#, Öl9#, Öl15#, Öl18, Öl21, Öl23#, Öl26, Öl27, Öl36, Öl37, Öl39, Öl41#, Öl43, Öl46, Öl56, ÖlATA4686/43, ÖlBN57, ÖlKöping29, ÖlKöping52, ÖlKöping55, ÖlKöping56, ÖlKöping57, ÖlKöping68, Ög11, Ög13, Ög17#, Ög20, Ög22, Ög23#, Ög27#, Ög33, Ög44#, Ög47, Ög61, Ög86#, Ög92#, Ög97, Ög100, Ög103, Ög105, Ög118, Ög119#, Ög120#, Ög121, Ög124#, Ög131, Ög132, Ög133, Ög135, Ög139#, Ög144, Ög149, Ög152, Ög154[], Ög165B, Ög172, Ög176, Ög179, Ög181A, Ög187[], Ög191#, Ög194#, Ög199[](), Ög208, Ög210, Ög211, Ög214[], Ög217, Ög221$, Ög224B, Ög225$[](), Ög226#, Ög229, Ög231[], Ög232$, ÖgFV1943;317b, ÖgFV1950;341, ÖgFV1958;252, ÖgFV1959;95, ÖgATA5503/61, Sö7, Sö8, Sö10, Sö12#, Sö14$, Sö19, Sö21#, Sö22$, Sö28#, Sö31$[], Sö32, Sö36, Sö38#, Sö41, Sö43$, Sö45[], Sö49, Sö52, Sö56, Sö59, Sö60, Sö64#, Sö67#, Sö76#, Sö85[], Sö86, Sö88, Sö90, Sö96, Sö97, Sö101, Sö103, Sö104, Sö106, Sö107, Sö108, Sö110#, Sö111, Sö112, Sö113, Sö116, Sö124, Sö125[], Sö126, Sö130A, Sö132, Sö136#, Sö144, Sö145#A, Sö147#, Sö148, Sö155$, Sö158$, Sö159, Sö164, Sö166, Sö170, Sö173A, Sö183, Sö187, Sö189A, Sö190$, Sö194, Sö195, Sö196, Sö200[], Sö202, Sö205[], Sö207(), Sö211, Sö213, Sö214, Sö217, Sö221, Sö224, Sö226, Sö229, Sö232, Sö234, Sö235, Sö237, Sö238#, Sö242, Sö251, Sö253#, Sö254, Sö262, Sö263#, Sö269, Sö271#, Sö273, Sö274, Sö288, Sö291, Sö293[], Sö294#, Sö305, Sö306(), Sö307, Sö312, Sö318A, Sö319, Sö325, Sö328, Sö338A, Sö339#, Sö343, Sö350[], Sö351, Sö359, Sö363, Sö367, SöFV1948;295, SöFV1948;298, SöFV1954;19$, SöFV1959;266, SöFV1971;208, SöFV1973;189(), SöFV1982;235, Sm1[](), Sm16A, Sm32, Sm35, Sm37, Sm60, Sm71, Sm71, Sm71, Sm71, Sm71, Sm76[], Sm80, Sm85, Sm99, Sm101, Sm129#, Sm132, Sm134, Sm142, Sm143(), Sm146#, Sm148#, Sm152, Sm153#, Sm154$, Sm155, SmSVS1973;4, Vg14[], Vg16, Vg23, Vg42#, Vg45, Vg55, Vg56, Vg59, Vg73, Vg87[], Vg92, Vg101, Vg102, Vg103, Vg124, Vg128, Vg137, Vg139, Vg149, Vg157, Vg160, U1, U2#, U19, U20$,

SVENSKT RUNORDSREGISTER. Utarbetat av Lena Peterson

SVENSKT RUNORDSREGISTER. Utarbetat av Lena Peterson Runrön Runologiska bidrag utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 2 SVENSKT RUNORDSREGISTER Utarbetat av Lena Peterson TREDJE, REVIDERADE UPPLAGAN Institutionen för nordiska

Läs mer

Beskrivning av databasen

Beskrivning av databasen Rundatabasen är från början uppbyggd i DOS-miljö. Det sökprogram som finns för PC-användare har i detta skede tyvärr inte kunnat omarbetas för Mac-datorer. Själva datafilerna är dock i rent textformat

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

2. Vad skulle du vilja skriva för budskap eller berättelse på din runsten? Fundera..!

2. Vad skulle du vilja skriva för budskap eller berättelse på din runsten? Fundera..! 1 av 5 Läxa SO Uppgiften lämnas in v. 5 tisdagen den 31/1 till Cia. 1. Läs först texten om runor s. 2-5. 2. Vad skulle du vilja skriva för budskap eller berättelse på din runsten? Fundera..! 3. Studera

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Den äldsta benämningen på sånglekar är»jullekar«. Carl von Linné skrev för 275 år sedan ner texten och leksättet till sex lekar som han kallade»dahlflickors

Läs mer

Nordiska museets julgransplundring 2006

Nordiska museets julgransplundring 2006 Nordiska museets julgransplundring 2006 Sånglekar2 När vi sjunger och dansar kring granen håller vi liv i en väldigt gammal tradition som är känd i varje fall från början av 1600-talet. Den äldsta uppgiften

Läs mer

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set.

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set. opran lt enor as (ad lib) Pno ext: Pernilla Rosin 6???? 1 er 2 er 3 er Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do 1 er 2 er 3 er 1 er 2 er 3 er re ulvisor dụ för blandad

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) ila vid denna källa (epistel nr 82) ext och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 2004 oprano c..... Alto 1 c 1.i - la_ vid den - na. 1.i - la vid den - na käl - la,_ vår lil - la. käl - la, vår lil

Läs mer

Vigselgudstjänst GRYTNÄS FÖRSAMLING. Vigselgudstjänst. i Grytnäs församling

Vigselgudstjänst GRYTNÄS FÖRSAMLING. Vigselgudstjänst. i Grytnäs församling Vigselgudstjänst GRYTNÄS FÖRSAMLING Vigselgudstjänst i Grytnäs församling Några ord på vägen Vi gläds mer er i era vigselplaner och vi tycker det är särskilt roligt att ni planerar att gifta er i Grytnäs

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik och vigselparet börjar sitt intåg. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

Barn i Guds tid. Nattvardsmässa för barnkör, diskantkör och instrument. Församlingsagenda

Barn i Guds tid. Nattvardsmässa för barnkör, diskantkör och instrument. Församlingsagenda Barn Guds td Nattvardsmässa för barnkör dskantkör och nstrument Församlngsagenda Barn Guds td Nattvardsmässa för barn Text: Eyvnd Skee Sv. text: Chrstna Lövestam Musk: Johan Varen Ugland 1. Processon med

Läs mer

Youths World. jeunesse. Resultat fördelat på land La. du monde. Sverige Sweden Suède. TNS-Opinion

Youths World. jeunesse. Resultat fördelat på land La. du monde. Sverige Sweden Suède. TNS-Opinion Sverige Sweden Suède World Världens unga Resultat fördelat This is the Swedish version of the results of the World Youth Survey, Our French and English publications are available at. La Sverige Sweden

Läs mer

1. Ingångspsalm. 2. Inledning. Inledande välsignelse. Inledningsord. 3. Psaltarpsalm. Antifon

1. Ingångspsalm. 2. Inledning. Inledande välsignelse. Inledningsord. 3. Psaltarpsalm. Antifon En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning. 2. Inledning 1. Ingångspsalm T.ex. 466, 467, 470 eller 485. Psalmen kan ersättas av annan musik. Inledande välsignelse Den inledande

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

Böner på vissa högtidsdagar

Böner på vissa högtidsdagar Böner på vissa högtidsdagar Långfredagens improperier Mitt folk, mitt folk, tänk på allt jag gjort för dig och hur jag bevisat dig e - vig Jag förde dig ju upp ur Egyp -tens kär - lek. land och visa -

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

Grenzgänger Festschrift zum 65. Geburtstag von Jurij Kusmenko

Grenzgänger Festschrift zum 65. Geburtstag von Jurij Kusmenko BERLINER BEITRÄGE ZUR SKANDINAVISTIK Titel/ title: Autor(in)/ author: Kapitel/ chapter: In: Grenzgänger Festschrift zum 65. Geburtstag von Jurij Kusmenko Rune Palm»Muntlighet i runinskrifter«hornscheidt,

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

SGS Nätpublikationer Genealogiska Nätbiblioteket 2005:2. Tre rosor. Ur "Genealogiska anteckningar"

SGS Nätpublikationer Genealogiska Nätbiblioteket 2005:2. Tre rosor. Ur Genealogiska anteckningar SGS Nätpublikationer Genealogiska Nätbiblioteket 2005:2 Tre rosor Ur "Genealogiska anteckningar" Sammandrag: En utredning av medeltidssläkten Tre rosor. Ursprungligen publicerad i Personhistorisk Tidskrift

Läs mer

Vem vävde och sydde vikingarnas kläder? Hur gjorde vikingarna garn? Hur var pojkar och män klädda på vikingatiden? Vad hade männen på

Vem vävde och sydde vikingarnas kläder? Hur gjorde vikingarna garn? Hur var pojkar och män klädda på vikingatiden? Vad hade männen på Vikingarnas kläder Vem vävde och sydde vikingarnas kläder? Hur gjorde vikingarna garn? Hur var pojkar och män klädda på vikingatiden? Vad hade männen på huvudet när de inte krigade? Vad hade männen på

Läs mer

Vigselgudstjänst. Vigselordning. Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnen/namnet. Inledningsmusik

Vigselgudstjänst. Vigselordning. Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnen/namnet. Inledningsmusik Vigselgudstjänst Ordningen för vigselgudstjänst i Svenska kyrkan är den som finns i 1986 års kyrkohandbok. Denna ordning gäller från och med 1 nov 2009 även vid vigsel för par av samma kön, dock med några

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

Mitt arbetshäfte om religion.

Mitt arbetshäfte om religion. Mitt arbetshäfte om religion. Centralt innehåll: Några högtider, symboler och berättelser ur kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Läs mer

Ordning för begravningsgudstjänst

Ordning för begravningsgudstjänst Ordning för begravningsgudstjänst Klockringning Musik Gudstjänsten inleds med orgelmusik, där så kan ske. Annan instrumental- och/ eller vokalmusik kan utföras. Därefter kan prästen säga följande eller

Läs mer

U414 Norrsunda. Plats: Satt i Sparreksa gravkoret. Numer försvunnen.

U414 Norrsunda. Plats: Satt i Sparreksa gravkoret. Numer försvunnen. NORRSUNDA Norrsunda kyrka är synlig från E4:an mellan Stockholm och Uppsala i närheten av Märsta. Socknen är rik på fornminnen bl.a. finns här kung Nordians gravhög från folkvandringstiden. Det är en östtornskyrka

Läs mer

Ordning för Vigselgudstjänst i Skanör-Falsterbo församling

Ordning för Vigselgudstjänst i Skanör-Falsterbo församling Ordning för Vigselgudstjänst i Skanör-Falsterbo församling Vid P: läser präst. Vid F: läser alla tillsammans. NN: står för respektive namn. Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik. Annan instrumental-

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Köp hela häftet på www.arrakmusik.se (16 sidor)

Köp hela häftet på www.arrakmusik.se (16 sidor) ftontankar vid ridas ruta + komp ad li. irger öerg rr: nders Öman opran lt aryton 5 c c c E 6 1. 5.. 7 E m G 7 C m 1. rida ro sig lagt, månen skiner mild vid sin tys ta vakt på hennes fönsterplåt. 5. rida

Läs mer

Svenska från början 3

Svenska från början 3 Svenska från början 3 1 Fyll i rätt ord Höger patienten studenten hämta vann hjälp CV Viktigt 1. Här kan du få att sluta röka. 2. Bilar ska köra på sida i Sverige. 3. Det är att ha ett körkort. 4. Läkaren

Läs mer

SPÖKHISTORIER. Den blodiga handsken Spökhuset. En mörk höstnatt Djurkyrkogården

SPÖKHISTORIER. Den blodiga handsken Spökhuset. En mörk höstnatt Djurkyrkogården SPÖKHISTORIER Vi kommer att fortsätta svensklektionerna med ett arbete kring spökhistorier. Vi kommer att läsa spökhistorier, rita och berätta, se en film samt skriva en egen spökhistoria. Spökhistorierna

Läs mer

Dopgudstjänst I GRYTNÄS FÖRSAMLING

Dopgudstjänst I GRYTNÄS FÖRSAMLING Dopgudstjänst I GRYTNÄS FÖRSAMLING Psalm Inledningsord Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att rädda oss från det onda. Genom dopet föder han

Läs mer

Brev från August och Alfred till moster Albertina ca 1896

Brev från August och Alfred till moster Albertina ca 1896 Brev från August och Alfred till moster Albertina ca 1896 Brev från August till Albertina Känsö ca 1896. August är 49 år och 9-barnspappa, och jobbar på Känsö. Han får ett brev från sin älskade moster,

Läs mer

(Completorium) Completoriet kan inledas med ljusbönen (Lucernarium s. 189). Completoriet fortsätter då från moment 5 (Bibelläsning).

(Completorium) Completoriet kan inledas med ljusbönen (Lucernarium s. 189). Completoriet fortsätter då från moment 5 (Bibelläsning). Bön vid dagens slut (Completorium) Completoriet kan inledas med ljusbönen (Lucernarium s. 189). Completoriet fortsätter då från moment 5 (Bibelläsning). 1. Inledning Inledningen kan föregås av en psalm,

Läs mer

P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger

P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Vigselgudstjänst P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Musik Under musiken går brudparet in i kyrkan. Samlingsord P: I Guds, den treeniges, namn. P: Vi har samlats till vigsel

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se Till Dig 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlerg pianoarrangemang Jonas ranke-blom Blåeld musik 2012 laeldse Innehåll Till dig Allt, allt ag ägde Idyll Trollunden Melodi Adagio Och får ag aldrig äga

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Den stungna m-runan. Staffan Fridell

Den stungna m-runan. Staffan Fridell Den stungna m-runan Staffan Fridell Det finns sammanlagt sjutton vikingatida nordiska runinskrifter där det före kommer en stungen m-runa med stingningar mellan huvudstaven och bistavarna (µ; en nästan

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen Gud blev människa Nr 3 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet GUD UPPENBARAR SIG FÖR OSS Kristna tror att Gud söker oss människor i alla tider och överallt på jorden. Gud har visat oss vem han är genom

Läs mer

Begravnings- gudstjänst

Begravnings- gudstjänst Begravnings- gudstjänst P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Klockringning Musik Samlingsord P: I Guds, den treeniges, namn.vi är samlade för att ta avsked av NN och för

Läs mer

Gudstjänsten inleds med orgelmusik, där så kan ske. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Gudstjänsten inleds med orgelmusik, där så kan ske. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras. Vigselgudstjänst Den ordning som finns här är en grundritual. Vid läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnen/namnet. Inledningsmusik - Gudstjänsten inleds med orgelmusik, där så kan

Läs mer

Den dumme bonden som bytte bort sin ko

Den dumme bonden som bytte bort sin ko q Den dumme bonden som bytte bort sin ko b Sagan är satt med typsnittet Transport kapitäler, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare.

Läs mer

Dopgudstjänst så här går det till

Dopgudstjänst så här går det till Dopgudstjänst så här går det till Ni har bokat tid för dop i vår kyrka. Här kan ni inför dopsamtalet gå igenom hur en dopgudstjänst brukar gå till. Psalmer samtalar vi om på dopsamtalet, där vi kommer

Läs mer

Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING

Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD Procession med vigselparet kan förekomma under klockringning inledande musik. Gudstjänsten kan inledas med orgelmusik annan instrumental- vokalmusik. Fast

Läs mer

Alternativa inledningsord till familjemässan

Alternativa inledningsord till familjemässan Alternativa inledningsord till familjemässan Efter tilltalet presenteras dagens och gudstjänstens speciella karaktär. 1. Vi har blivit döpta till Guds barn. Som en stor familj har vi kommit inför Gud.

Läs mer

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA ! VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Birger Söberg Dansbanan Arrangemang Christian Lunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Dansbanan Sopran Birger Söberg Arr. Christian Lunggren Alt 1.Drilla på löten 2.Dyster sluten, 3.Blek är Bestyrarn, 4.Drilla

Läs mer

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19)

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) 785 Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) Hans hjärtas tankar består från släkte till släkte, han vill rädda vår själ från döden och behålla oss vid liv i hungerns tid. Inledning Dagens

Läs mer

Julnattsmässa Sankt Pauli kyrka 24 dec 2013

Julnattsmässa Sankt Pauli kyrka 24 dec 2013 julnatten Julnattsmässa Sankt Pauli kyrka 24 dec 2013 Psalmer: 114, 115, 113, 122:4-5 Dagens bibeltexter finns i psalmboken på sidan 1281 Kollekt: Göteborgs kyrkliga stadsmission INLEDNING Ingångspsalm

Läs mer

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud.

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud. Gud i din stad! Innehåll VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv!... 3 Dina första steg på vägen till ett liv... tillsammans med Gud... 3 Lösningen är Jesus, Guds Son... 4 Frälst?... 5 Du kan bli född på nytt:...

Läs mer

Morgonbön. (Laudes) så att min mun kan förkun - na ditt lov. Gud, kom till min rädd - ning. Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden,

Morgonbön. (Laudes) så att min mun kan förkun - na ditt lov. Gud, kom till min rädd - ning. Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden, Morgonbön (Laudes) 1. Inledning Inledningen kan föregås av psalm, sång eller instrumentalmusik. Halleluja utelämnas under fastetiden från och med askonsdagen. + Herre, öppna mi - na läp - par, så att min

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i L L L L V Hm l är blek VSpel man n är HårgaLåt L L L mar nat t, n g matt, L Text: Carl Peter Wckström Sats: Robert Sund (.2) L L # Ljus L nans vat t sg be satt L # Hm l är blek Spel man L n L är V mar

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 17 sön e Trefaldighet Guds kärlek till oss Psalmer: 18, Ps 111, 242, 28, 157, L211 Texter: Pred 12:1-7, 1 Joh 4:13-21, Matt 6:19-24 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 125:2 2005

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 125:2 2005 HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 125:2 2005 Översikt Gamla och nya vägar till Sveriges runinskrifter. En kritisk översikt av källpublikationerna för svenska runtexter Av Magnus Källström Vi är inte direkt

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

Varför tror du att de flesta människor inte känner Gud personligen?

Varför tror du att de flesta människor inte känner Gud personligen? En Personlig Gud 1 Gu T de Jo Gu D de Jo 1Gud älskar dig och Han skapade dig för att du skall lära känna honom personligen Gud älskar dig Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att

Läs mer

. 2015-10- 06 ' D n r\~~.. S).~\~~ '\-\ - s-- """S(" ''\

. 2015-10- 06 ' D n r\~~.. S).~\~~ '\-\ - s-- S( ''\ Medborgarförslag BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen. 2015-10- 06 ' D n r\.. S).\ '\-\ - s-- """S(" ''\......... Återinföra korrekta benämningar på vägnamn samt vid ändring av/nya vägnamn motivera detta på

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Hej, jag heter Runa. Vill du veta en hemlighet?

Hej, jag heter Runa. Vill du veta en hemlighet? Runstensjakt för stora och små Hej, jag heter Runa. Vill du veta en hemlighet? Ordet runa betyder visdom eller hemlighet. Runa kan också kallas stav. När du tänker på runor så tänker du kanske på runstenar?

Läs mer

23 söndagen "under året"- A

23 söndagen under året- A 1235 23 söndagen "under året"- A Ingångsantifon (Ps 119:137, 124) Herre, du är rättfärdig, och dina domar är rättvisa. Gör med din tjänare efter din nåd, och lär mig dina stadgar. Inledning Eukaristins

Läs mer

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas?

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas? Predikotext: Sak 9:9-10; Matt 21:1-11 Adventstiden är en härlig och speciell tid av året. Det märks på många sätt. När det är som mörkast ute tänder vi upp mängder av stjärnor och ljusstakar. Vi förbereder

Läs mer

Var kristtrogen fröjde sig

Var kristtrogen fröjde sig Aé ogler ar kristtrogen röjde sig Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik h ar krist-tro-gen ar krist-tro-gen ar krist-tro-gen ar krist-tro-gen ar kristtrogen röjde sig ar kristtrogen röjde

Läs mer

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga D. På födelsedagen På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär använda det i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Psalmer Följande psalmer

Läs mer

Neuropedagogik Björn Adler, Hanna Adler och Studentlitteratur 2006. Bilaga 1:1 Arbete med schema för bokstäver Kognitiv träning i läsning

Neuropedagogik Björn Adler, Hanna Adler och Studentlitteratur 2006. Bilaga 1:1 Arbete med schema för bokstäver Kognitiv träning i läsning Bilaga : Arbete med schema för bokstäver Bokstäverna Våra bokstäver skrivs samtliga med ett antal geometriska former som sedan kombineras på olika sätt för att bilda de 9 unika bokstäverna i vårt alfabet.

Läs mer

Kursinformation med litteraturförteckning. Runologi I. 7,5 högskolepoäng

Kursinformation med litteraturförteckning. Runologi I. 7,5 högskolepoäng Kursinformation med litteraturförteckning Runologi I 7,5 högskolepoäng Höstterminen 2011 Välkommen till Runologi I, 7,5 högskolepoäng I detta häfte får du information om kursens innehåll och uppläggning,

Läs mer

Juldagen år A. Ingångsantifon Jes 9:6

Juldagen år A. Ingångsantifon Jes 9:6 119 Juldagen år A Ingångsantifon Jes 9:6 Ett barn är oss fött, en son är oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila. Och hans namn skall vara Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Extramaterial till Boken om SO 1-3

Extramaterial till Boken om SO 1-3 EXTRAMATERIAL Extramaterial till Boken om SO 1-3 Det här extramaterialet innehåller korsord som tränar samhällsvetenskapliga begrepp. Materialet består av korsord med begrepp kopplade till kapitlen i grundboken

Läs mer

Kultur- och fritidskontoret anser att frågan därmed är besvarad.

Kultur- och fritidskontoret anser att frågan därmed är besvarad. 1 (2) 2010-10-13 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Stefan Sundblad 08-523 021 18 stefan.sundblad@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Vård av Runstenar Dnr 10/71 Sammanfattning

Läs mer

Här på Söderby ligger fokus idag på travhästuppfödning men på

Här på Söderby ligger fokus idag på travhästuppfödning men på Välkommen till Söderby En vandring i svensk forntid Här på Söderby ligger fokus idag på travhästuppfödning men på gårdens ägor finns spåren av en välbevarad odlingsmiljö från den äldre järn-åldern, århundradena

Läs mer

FÖLJ MED PÅ EN VANDRING I RUNORNAS SIGTUNA

FÖLJ MED PÅ EN VANDRING I RUNORNAS SIGTUNA FÖLJ MED PÅ EN VANDRING I RUNORNAS SIGTUNA U 385. Vid Olovsgatan. Fragmentet är inmurat högt upp i kyrkoruinens västgavel En vandring i runornas Sigtuna Sammanlagt 15 runstenar ingår i vandringen, 12 i

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Vem är Gud? Nr 2 i serien Kristusvägen

Vem är Gud? Nr 2 i serien Kristusvägen Vem är Gud? Nr 2 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet TRO OCH TVIVEL "Tron är grunden för det vi hoppas på; den ger oss visshet om det vi inte kan se." (Hebreerbrevet 11:1). Tron på Gud innebär inte

Läs mer

Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Inledning Kollektbön

Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Inledning Kollektbön 75 Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Jfr Jes 45:8 Dryp, ni himlar därovan, och må skyarna låta rättfärdigheten strömma ner. Må jorden öppna sig och dess frukt bli Frälsaren. Inledning Adventstiden

Läs mer

Beowulf. Rudolf Wickberg. Översatt av. Mimer bokförlag

Beowulf. Rudolf Wickberg. Översatt av. Mimer bokförlag Beowulf Översatt av Rudolf Wickberg Mimer bokförlag ISBN 978-91-980713-6-8 Copyright 2013 Mimer bokförlag, Göteborg Översättning: Rudolf Wickberg Omslagsbilder: Hjälm från Valsgärde Bakgrundsmålning av

Läs mer

SIGTUNA. med Haga, St. Olof och St. Per. Mariakyrkan, byggd av dominikanorden, är den enda kyrka i Sigtuna som bevarades efter reformationen.

SIGTUNA. med Haga, St. Olof och St. Per. Mariakyrkan, byggd av dominikanorden, är den enda kyrka i Sigtuna som bevarades efter reformationen. SIGTUNA med Haga, St. Olof och St. Per Mariakyrkan, byggd av dominikanorden, är den enda kyrka i Sigtuna som bevarades efter reformationen. Konventet, som anslöt till kyrkans sydsida, förstördes däremot.

Läs mer

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA Gud sade: "Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren

Läs mer

Järvstabladet tidningen för dig som bor i Järvsta Utgåva nr 3 2009. Utgiven av Järvsta byförening Gävle 2010-10-11 WWW.JARVSTABYN.

Järvstabladet tidningen för dig som bor i Järvsta Utgåva nr 3 2009. Utgiven av Järvsta byförening Gävle 2010-10-11 WWW.JARVSTABYN. J ÄRVST A B LADET 1(8) JÄRVSTABLADET I handen håller du nu JärvstaBladet nr 3. Byföreningen ger ut tidningen vars syfte är att sprida information och bidra till sammanhållningen här i byn. Välkommen med

Läs mer

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57)

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57) Sung läs nu Bacchi öner (sång nr 57) ext musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 009 Soprano 1 Soprano. Alto 1 Alto enor 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu Bac - chi ö - ner, Bac - chi Bac -

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

Yxan i huvudet. Kapitel 1

Yxan i huvudet. Kapitel 1 Kapitel 1 Yxan i huvudet För nästan tusen år sedan levde en pojke som hette halvdan. han bodde i Östbyn som låg vid en bred flod. På andra sidan floden låg en annan by, Västbyn. trots att det fanns en

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN

MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN Text Karl-Gunnar Svensson, 1992 Musik: Karl-Gunnar Svensson och Diana Stigsson (Kärlek) 1991-1992 Arrangemang: Karl-Gunnar Svensson, 2013 1 En m usikal om att

Läs mer

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år A

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år A 165 Maria, Guds Moders högtid 1 januari år A Ingångsantifon (Sedulius) Gläd dig, Moder till Gud, till den som i evighet råder över himmel och jord, över alla oändliga världar. Inledning Man ville i Rom

Läs mer

E. Dop i församlingens gudstjänst

E. Dop i församlingens gudstjänst E. Dop i församlingens gudstjänst Om dop och förberedelse av dop, se formuläret Barndop (1 A). När dopet förrättas i församlingens gudstjänst (högmässa, gudstjänst, veckomässa, familjemässa) fogas nedanstående

Läs mer