SVENSKT RUNORDSREGISTER. Utarbetat av Lena Peterson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSKT RUNORDSREGISTER. Utarbetat av Lena Peterson"

Transkript

1 Runrön Runologiska bidrag utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 2 SVENSKT RUNORDSREGISTER Utarbetat av Lena Peterson TREDJE, REVIDERADE UPPLAGAN Institutionen för nordiska språk Uppsala universitet 2006

2 Abstract L. Peterson, Svenskt runordsregister. Andra, reviderade upplagan. (Word index to the Swedish runic inscriptions. 2nd, revised edition.) Runrön. Runologiska bidrag utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. 2. VIII, 79 pp. Uppsala. ISBN This volume comprises a word index to the Swedish Viking Age runic inscriptions, excluding proper names. The index is based on the runic text material stored on computer at the Department of Scandinavian Languages, Uppsala University. This material consists of all known inscriptions on stone from the period c. 800 c within the medieval boundaries of Sweden. Besides inscriptions published in Sveriges runinskrifter (Stockholm 1900 ), inscriptions published elsewhere are included, as well as unpublished inscriptions (recorded at the Antikvarisk-topografiska arkivet, Stockholm). L. Peterson, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet, Box 513, S Uppsala, Sweden. Lena Peterson 1989, 1994, 2006 Sättning: Rätt Satt Hård & Lagman HB, Bjärka Säby Teckensnitt: Century Expanded ISSN ISBN

3 Förord Detta register avser att utgöra en samlad förteckning över de ord som förekommer i de svenska vikingatida runinskrifterna. Registret är begränsat såtillvida, att egennamnen har uteslutits; ett register över dessa är under förberedelse vid avdelningen Runverket vid Riksantikvarieämbetet, Stockholm. Sådana ord som kan uppfattas som binamn, fogade till ett förnamn, är dock medtagna. Material Registret grundar sig på den runtextdatabas som inom forskningsprojektet De vikingatida runinskrifternas kronologi vid Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet började upprättas år Detta material i sin tur består av samtliga kända inskrifter på sten från tiden o. 800 o inom medeltida svenskt område med undantag för Gotland. Två undantag från huvudregeln har gjorts i det att Forsaringen (på järn) och Frösöstenen (i Jämtland) har medtagits. Förutom de inskrifter som publicerats i Sveriges runinskrifter (SRI), utg. av Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (Stockholm 1900 ff.), ingår inskrifter utgivna i andra publikationer, framför allt tidskriften Fornvännen, samt opublicerade inskrifter i fältrapporter i Antikvarisk-topografiska arkivet vid Riksantikvarieämbetet, Stockholm (se vidare nedan under Signum). För en utförlig redogörelse för arbetet med inskrivning av runtexterna hänvisas till Svante Lagman & Henrik Williams, Beskrivning av datorlagringen av det vikingatida runmaterialet (i: Projektet De vikingatida runinskrifternas kronologi. En presentation och några forskningsresultat, Uppsala 1989; Runrön 1, s. 13 ff.). Med hjälp av ett specialskrivet konkordansprogram har listor automatiskt framställts, vilka anger beläggställen för varje ord. Normalisering De till runsvenska normaliserade ordformerna, liksom översättningarna till nusvenska, är i allmänhet de som ges i de excerperade utgåvorna, men i ett inte ringa antal fall har nya normaliserade former konstruerats. De excerperade källorna, inklusive SRI, följer skiftande normaliseringsprinciper i

4 vissa fall saknas normaliserad text helt och en strävan har varit att skapa en enhetlig norm. Normalisering av ett runbelägg innebär tolkning av runföljden ifråga, och det är angeläget att framhålla, att normaliseringarna i denna ordlista genomgående bygger på de tolkningar som ges i de excerperade utgåvorna. Hänsyn till tolkningar som publicerats utanför den i signum angivna källan har inte kunnat tas. S.k. fetstilsbelägg, dvs. otolkade runföljder, är inte förtecknade. Translitterering Efter den normaliserade formen med angivande av grammatisk kategori följer beläggen i translittererad text (fetstil) samt hänvisning till beläggställe. De translittererade orden ges i alfabetisk ordning inom varje grammatisk kategori. Ett streck, -, anger att en runa har kunnat räknas men inte identifieras. Tre punkter,..., anger att en del av ordet är förlorad. Signum Beläggställe (signum) ges landskapsvis i en ordning som följer de hittills utkomna delarna av SRI. Följande förkortningar för landskap används: Öl = Öland Ög = Östergötland Sö = Södermanland Sm = Småland Vg = Västergötland U = Uppland Vs = Västmanland Nä = Närke Vr = Värmland Gs = Gästrikland För landskap som ännu inte utgivits i SRI används följande förkortningar: M = Medelpad H = Hälsingland J = Jämtland Ölands runinskrifter (SRI 1, ) har kompletterats med: Nilsson, Bruce E., The runic inscriptions of Öland, Ann Arbor, Michigan Medelpads inskrifter är hämtade ur: Hellbom, Algot, Medelpads runstenar, Sundsvall 1979.

5 Efter landskapsförkortningen ges antingen ett löpnummer för de landskap som utgivits i SRI och Hellbom 1979 ett löpnummer ur dessa och för Öland ett löpnummer ur Nilsson 1973 tillsammans med (inom klammerparentes, {}) löpnummer ur SRI 1 eller en förkortning för annan källa plus diarienummer, löpnummer och/eller sidnummer. Följande förkortningar för andra källor används: ATA = Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm [+diarienummer]. FA33 = Jansson, Sven B. F., Två runstenar i Hälsingland: Malsta och Sunnå, Stockholm 1985 (Filologiskt arkiv 33) [+sidnummer]. FV = Fornvännen. Tidskrift för svensk antikvarisk forskning 1 (1906 ff.) [+utgivningsår och sidnummer]. HOV = Jansson, Sven B. F., Stenfynden i Hovs kyrka, Stockholm 1962 (Filologiskt arkiv 9) [+löpnummer och sidnummer]. HR1951 = Jansson, Sven B. F., Ett par hälsingska runstenar. I: Hälsingerunor 1951 [+sidnummer]. HR1984 = Jansson, Sven B. F., Runstenen med stavlösa runor vid Högs kyrka i Hälsingland. I: Hälsingerunor 1984 [+sidnummer]. L = Liljegren, Joh. G., Run-urkunder, Stockholm 1833 [+löpnummer]. MÖLM1960 = Jansson, Sven B. F., Törnevalla kyrkas runstenar. I: Meddelanden från Östergötlands och Linköpings stads museum [+sidnummer]. N = Nordén, Arthur, Östergötlands runinskrifter. Supplement till Erik Brates Östergötlands runinskrifter. Manuskript i ATA [+löpnummer]. RR1987 = Gustavson, Helmer, Husby och Bo gård två ortnamn och två runinskrifter. I: Runor och runinskrifter. Föredrag vid Riksantikvarieämbetets och Vitterhetsakademiens symposium 8 11 september 1985, Stockholm 1987 (Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Konferenser 15) [+sidnummer]. RS1928 = Friesen, Otto von, Runorna i Sverige. En kortfattad översikt. 3 uppl. Uppsala 1928 (Föreningen Urds skrifter 4) [+sidnummer]. SB1965 = Jansson, Sven B. F., Några nyfunna sörmländska runristningar. I: Sörmlandsbygden 1965 [+sidnummer]. SKL = Curman, Sigurd & Lundberg, Erik, Vreta klosters kyrka, Stockholm 1935 (Sveriges kyrkor 43. Östergötland 2) [+löpnummer och sidnummer]. SMUS = Mjäryd, runstensfragment i Smålands museum, Växjö. Teckning av Staffan Fridell, Växjö.

6 SS1979 = Liestøl, Aslak, Runeringen i Forsa. Kva er han og når vart han smidd? I: Saga och sed 1979 [+sidnummer]. SVS1973 = Jansson, Sven B. F., Mellby kyrkas runsten. I: Svenska studier från runtid till nutid tillägnade Carl Ivar Ståhle på 60-årsdagen den 27 juni 1973, Stockholm 1973 (Skrifter utg. av Nämnden för svensk språkvård 48) [+sidnummer]. THS10 = Runristningarna i Täby. En vägledning sammanställd och kommenterad av S. E. Vingedal. Ny utv. och rev. uppl. Täby 1971 (Täby hembygdsförenings skriftserie 10) [+sidnummer]. ÖR1980 = Salberger, Evert, Oklunda-hällens runristningar. I: Salberger, Evert, Östgötska runstudier, Göteborg (Scripta runica 1) [+sidnummer]. I de fall mer än en inskrift publicerats på samma sida i ett verk och inget löpnummer finns, har inskrifterna särskiljts med en bokstav, a, b etc. Efter hänvisning till källa kan sist i signum förekomma kompletterande information genom ett eller flera av följande tecken: A, B, C etc. = sida av eller del av en och samma runsten. P, Q, R = variantläsningar av en och samma inskrift. # = inskriften är försvunnen och läsningen har gjorts efter äldre avbildning(ar). $ = nyläsning efter källa senare än den som anges i signum. En fullständig förteckning över de inskrifter som supplerats ges i Lagman & Williams, Beskrivning av datorlagringen av det vikingatida runmaterialet (se ovan under Material). [] = del av eller hela den citerade runföljden har supplerats från äldre källa. () = någon eller några runor i den citerade runföljden är otydlig(a). (?) = tolkningen är osäker. / = alternativ tolkning ges i den angivna källan. För hjälp med upprättandet av detta runordsregister vill jag gärna tacka mina medarbetare i projektet De vikingatida runinskrifternas kronologi fil. kand. Svante Lagman och fil. kand. Henrik Williams, Uppsala, samt författaren till konkordansprogrammet professor Svante Janson, Uppsala. Lena Peterson

7 Förord till andra upplagan Svenskt runordsregister har under en tid varit slutsålt och en ny upplaga har ansetts vara angelägen. I denna har införts nyfunna och återfunna inskrifter som publicerats i tidskriften Fornvännen efter 1988, sammanlagt tretton stycken. Det nytillkomna materialet har inte medfört några nya uppslagsord, däremot har översynen av första upplagan samt en pågående revidering av den runtextdatabas på vilken registret bygger föranlett införandet av môgr och vinr. Några tryckfel och andra smärre onöjaktigheter i första upplagan har rättats samt ett ATA-signum i ett par fall ändrats till nytt ATA-signum eller ett signum med N (= Nordén i ATA). Den förteckning över inskrifter som supplerats (i registret märkta med $), tryckt i Projektet De vikingatida runinskrifternas kronologi (1989; Runrön 1, s. 25 f.) och till vilken hänvisas i förordet till första upplagan, skall kompletteras med följande: Sö 115 Fv 1992:154 U 388 Fv 1970:305 U 434 Fv 1992:155 U 620 ATA Dnr 6420/86 U 909 Fv 1993:237 Uppsala i juli 1994 Lena Peterson

8 Förord till tredje upplagan (nätupplagan) Det har framkommit önskemål om att Svenskt runordsregister publiceras i en elektroniskt sökbar version. Texten i andra upplagan från 1994 har för detta ändamål undergått endast en lätt revision, först och främst genom att alla inskriftssigna nu överensstämmer med de ändrade signa som införts i Samnordisk runtextdatabas (version september 2004, uu.se/forskn/samnord.htm), dessutom genom att några smärre onöjaktigheter rättats. Jag vill hjärtligt tacka Svante Lagman, Bjärka Säby, som har ansvarat för införandet av de nya inskriftssigna och för omvandlingen till pdf-format. Uppsala i september 2006 Lena Peterson Sökinstruktion för pdf-fil I de flesta fall är det bäst att ställa in Acrobat Reader på att ta hänsyn till diakritiska tecken när man söker. Gå in under Redigera, Inställningar, Sökning (Search) och se till att Ignorera diakritiska tecken och accent inte är förbockat. Vokaler med längdstreck söker man genom att skriva den avsedda vokalen med akut accent. För att söka á, é, í, ó, ú, ý söker man således på á, é, í, ó, ú, ý. O med hake, ô, söker man med ô. Vissa tecken skriver man genom att hålla ned Alt-tangenten och ange en sifferkod på det numeriska tangentbordet: æ = 0230 ø = 0248 ð = 0240 þ = 0254

9 A á f. å : best. sg. dat. áinni aini Ög10()(?) á prep. på, i, vid, till : a Ög27#, Ög28#, Ög104, Sö39[], Sö56, Sö166, Sö166, Sö174, Sö179, Sö279, Sö338A, Sm5C, Sm35, Sm45, Sm101, Sm104, Vg20, Vg187, U112B, U133, U141[], U194, U214, U346#, U356, U360, U439#, U533, U539B, U540[], U574, U614, U616, U698#, U699, U785, UFV1983;228, Vs9, Gs13, Hs21[], i Hs14A, o Ög81B, Ög81B, Ög83$, Ög136$, Ög136$, Ög136$, ÖgFV1950;341, Sö40, Sö46, Sö47, Sö49, Sö65, Sö104, Sö131, Sö137B, Sö160, Sö170, Sö281, SöFV1948;289, SöFV1954;22, Sm27, Sm29$, Sm52, Sm52, Sm60, Sm77, Vg61, Vg135#, U130, U130, U241, U258, U344, U374#, U527$(), U527$, U582#, U593, U812, U999, VsFV1988;36$(), Hs6, Hs7, Hs7, on Ög136$ á adv. därpå : a Sö35(?), Sö195, Sö356B, U1104, U1139 áðan konj. innan, förrän : aþ U29, aþaa Sö126 af prep. av, från : af U414#, afu Sö333 af adv. därav, därifrån : af U214 afaræiða f. stammoder : sg. obl. afaræiðu af-raiþu Sö176C(?) afi m. farfader, morfader : sg. nom. afi afi U1181() afla v. förvärva : pret. sg. 3 aflaði aflaþi U209, U792 aft / æft prep. efter, till minne av : aft Ög8A$, Ög64, Ög136$, Ög136$, Ög189, Sö176A, Sö176A, SöFV1973;188b, Vg35, Vg119C, U4, U10$, U615#, U909$, eft U323[], U775[], ift ÖgFV1965;54, ÖgFV1965;54, Vg37, Vg59, U610#, uft Vg47 ala v. alstra, avla : pret. sg. 3 ól ul Ög136$ ald f. tidsålder, människosläkte : pl. gen. alda ata Sö145#B(?), dat. aldum altum Ög136$, Vg67 aldr m. ålder, livstid; människosläkte : sg. nom. aldr altr U323, dat. aldri ali Sm5C, altri Vg187 allgóðr adj. mycket god : sg. m. ack. allgóðan alkuþan ÖgFV1965;54, Vg32, halkuþan Ög66, alkoþan U143, pl. m. nom. allgóðir alkoþir U208 allmikill adj. mycket stor : sg. m. ack. allmikinn almikin U735, almykin U437# allr adj. all, hel, fullständig : sg. m. ack. allan alan U164, U165(), U212A, U261$, ala- U127, f. gen. allar alar Sö106, ack. alla ala U349#, n. nom. allt alt Hs7, dat. allu alu Ög136$, ack. allt alt U212B, U337, pl. m. nom. allir

10 alir Vg12B, Vg50, alir Sö54, U539A, U608[], Gs11, ack. alla ala U778, Vs13, n. ack. all al U1066, pl. gen. allra atra Sm44[],...ra U1143[](), dat. allum alum U457 án prep. utan : on Ög136$ and f. ande, själ : sg. dat. and(u) aat Sö16A, an U322, ant Öl9#, Öl23#, ÖlATA4684/43C$, Ög228, Sö2, Sö7, Sö10, Sö19, Sö30[], Sö35, Sö38#, Sö67#, Sö84$, Sö94#, Sö118, Sö120, Sö134, Sö135#, Sö149A, Sö165, Sö190$, Sö312, Sö318B[](), Sö336[], Sö347, Sö356A$, Sö363, SöFV1971;207, U69, U74, U94, U95A, U96, U101, U112A, U194, U293, U331, U337, U339#, U346#, U351, U354, U356(), U379, U391, U405, U411, U424#, U435, U453, U464, U465#, U471, U513, U515, U532, U558$, U559, U615#, U620$, U700, U738, U769, U779, U785, U786, U798#, U804, U857, U860, U943, U945, U1064#, U1067, U1093, U1094#(), U1155, U1157, U1173, UFV1955;216, UFV1959;250(), M16, antu Sö11, an- ÖlKöping47, U1144() an... ÖlATA430/37;16(), U54#, aot U889, aout Ög139#, at Sö14$, Sö43$[], Sö138, Sm7, U17, U34, U160, U200, U349#(), U381, U457, U467, U474, U478, U539C, U793, U875, aunt Öl16#, aut Ög161, Ög163, Sm19, Sm31(), U617, a-t U22, a-- U37(), Hs2, hont U418, U859, U940(?), hut U954#, nat Sö143, on U130, U987, onl U423$, ont Sm72, Sm75(), Sm100, Sm137, Sm143, SmSVS1973;4, U32, U164, U212A, U245#, U323, U645, U774, U901, U1008$[], U1043, U1143[], UATA5733/59, Vs9, ot U25, U39#, U108, U201, U201, U276, U338B, U358, U371, U490, U512A$, U518, U654(), U661, U778, U818[], U823#, U990, U1151, UATA3796/43, otu U627#, out U470, ut Vg105, Vg127, -nt Sm154$, -t U586$[], --t U126[],...atu U13,...n- U20$,...t U547(), UATA4909/78, ack. and ant U489, M4(), ont U127, U164, U165[], U261$, U896, U947, ot U345#, U719, U964, best. sg. dat. andinni antini U669#, ontini U644 andi m. ande, själ : sg. dat. anda anta Sö139, Sö174, Sö184, U409, U691, U758, U759, hnntn U578#, onta Ög229, U629, Gs2[](), Gs15 annarr räkn. andre, adj. annan : sg. m. nom. annarr anar Vg197, U392[], onar U1087#, ack. annan anan Sö35, onon U845$, n. dat. aðru aþru Hs7, ack. anna(r)t onart Ög136$, pl. m. nom. andrir antrir U518 áraukinn adj. ålderstigen : sg. m. ack. áraukinn arnukin U946(?) arf n. / arfr m. arv : sg. dat. arfi arfi U29, U29, U73, U73, U332# arfi m. arvinge : sg. nom. arfi arfi Sö208, U259, U308, U579, U862, arfr U590, dat. arfa arfa U792, ack. arfa arfa Sö138, U524, arfua U354, arf... U132#, hrfa U494[], pl. nom. arfar arfar U236, arfar U676, U889; jfr ærfi argr adj. arg, pervers : sg. f. dat. argri arkri Vg67 -arla adv., se austarla, sunnarla, vestarla

11 at prep. m. dat. på, vid; till, såsom : at Öl1, Öl37[], Ög81B, Ög136$, Sö11, Sö33, Sö55, Sö179, Sö213, Sm92, Vg4, Vg67, Vg67, Vg119B, U29, U29, U73, U73, U114B, U226, U226, U332#, U338B[], Hs7, Hs7, Hs7, Hs7, d Ög136$, t Ög136$, Ög136$ at prep. m. ack. efter, till minne av : a Sö62, U49(?), ai Ög212#, at Öl36, Öl37, Öl46, ÖlKöping7, ÖlKöping22, ÖlKöping38, Ög27#, Ög107, Ög164(?), Ög224B, Ög229, ÖgATA580/75, Sö1#, Sö3[], Sö4#, Sö7, Sö8, Sö9, Sö10, Sö11, Sö13, Sö14$, Sö14$, Sö22$, Sö25, Sö26$[], Sö28#, Sö30[], Sö31$, Sö34, Sö35, Sö36, Sö36, Sö38#, Sö39, Sö44#, Sö45, Sö46, Sö47, Sö51, Sö52[], Sö54, Sö57#, Sö60, Sö61, Sö65[], Sö68#, Sö69, Sö70, Sö74, Sö75, Sö79, Sö84$, Sö86, Sö88, Sö90, Sö96, Sö103, Sö104, Sö106, Sö107, Sö108, Sö110#, Sö111, Sö112, Sö115$[], Sö118, Sö120, Sö122, Sö122, Sö123, Sö124, Sö124, Sö128, Sö128(), Sö130A, Sö130A, Sö132, Sö136#, Sö137A, Sö137B, Sö137B, Sö138, Sö144, Sö145#A, Sö145#A, Sö147#, Sö148, Sö150, Sö154P, Sö154Q, Sö155$, Sö157#, Sö157#, Sö158$, Sö159, Sö160, Sö161, Sö162, Sö163, Sö164, Sö165, Sö166, Sö167, Sö168$, Sö170, Sö173A[], Sö174, Sö178, Sö179, Sö183, Sö184, Sö188$, Sö188$, Sö189A, Sö190$, Sö194, Sö197, Sö198(), Sö200, Sö203, Sö205, Sö205[], Sö205, Sö205, Sö206, Sö206, Sö208, Sö209, Sö210(), Sö211, Sö212, Sö213, Sö213, Sö214, Sö215#, Sö215#, Sö223#, Sö224, Sö226, Sö229, Sö232, Sö232[], Sö233$, Sö234, Sö235, Sö240, Sö242, Sö242, Sö248, Sö253#, Sö254, Sö254, Sö263#, Sö265, Sö265, Sö266, Sö266, Sö268, Sö269, Sö271#, Sö288, Sö290, Sö292, Sö293, Sö294#, Sö297, Sö302, Sö302, Sö303$, Sö306, Sö307, Sö314$, Sö317#, Sö318A, Sö318A[], Sö320, Sö323#, Sö331, Sö335$, Sö338A, Sö338A, Sö338A, Sö339#, Sö340$[], Sö341#, Sö343, Sö345$, Sö346$[], Sö347, Sö349, Sö350, Sö351, Sö352A[], Sö352A, Sö357(), Sö363, Sö367, SöFV1948;289, SöFV1948;295, SöFV1948;298, SöFV1958;242, SöFV1959;266, SöFV1984;253, SöSB1965;12, SöATA6491/60, SöATA4207/ 71, Sm93, Sm93, Sm105, U2#, U12#, U14, U30, U31A[], U31B, U32, U34, U35, U37, U38, U39#, U40, U43A, U47, U48, U51#, U52, U52, U52, U79A, U79B, U87#, U88, U90, U100, U100, U106, U119, U123#, U127, U132#, U133, U135, U136[], U141[], U142, U149#, U154, U164, U165, U167[], U168#, U173, U176#, U177, U188, U200, U208, U208, U210, U210, U212B, U224#, U225, U229, U233[], U237[], U240, U255, U259[], U261$[], U263#, U270#, U273, U279, U287, U309, U309, U310, U311, U314#, U323, U325, U332#, U337, U337, U361#, U363#, U363#, U363#, U390, U412, U432#, U439#, U444, U445, U445, U455, U455, U456(), U461, U462B, U463, U482, U484[], U485, U510, U512A$, U512B$, U517$, U526B, U531, U565#, U566, U566, U566, U573, U575, U576, U578#, U585#, U600, U628#, U634#, U635[], U636, U647$, U650, U651, U652, U653, U655, U657, U658[], U665, U668, U671, U678[](), U682#, U684, U686[], U687, U687, U687, U687, U687, U688$, U690, U695[], U697#, U699[], U703, U706, U707$, U708(),

12 U713#, U722, U724, U727, U735, U739, U740, U744, U749, U749, U750, U751, U753, U753, U753, U756, U757, U758(), U759, U770, U778, U780, U785, U786, U792, U792, U796, U800$, U808, U808, U814, U815, U815[], U819, U826#, U827, U827, U829, U834, U838, U842[], U844[], U855[], U855, U856[], U861, U861(), U867$, U867$, U867$, U870[], U873, U874#, U876, U885, U890()(?), U893, U895(), U898, U898, U901, U906#, U907, U908, U908[], U911, U912, U914, U915#, U917, U921[], U922$[], U922$, U925, U938, U939, U945, U946, U946, U950, U950, U951B, U952#, U957, U957, U959, U961, U961, U962, U968, U972#, U977#, U977#, U984#, U990, U992, U992, U999, U1005[], U1005[], U1011A, U1011B, U1026, U1030#, U1031[], U1035, U1038#, U1044[], U1045, U1048, U1050[], U1068, U1074#, U1074#, U1076#, U1081, U1083#, U1083#, U1083#, U1086#, U1092, U1095, U1095, U1096, U1103#, U1106, U1108#, U1118, U1122, U1129#, U1130#, U1140, U1140, U1151, U1162, U1168, U1174, U1176, U1177, UFV1948;168, UFV1953;263, UFV1953;268, UFV1958;250, UFV1959;255, UFV1971;212b, UFV1976;99, UFV1976;104, UFV1976; 107, UFV1976;107, UFV1986;84$, UFV1992;157, UFV1992;159a(?), UATA1391/55, Vs13, Vs15A, Vs21, Gs4#, Gs7, Gs9, M8[], M15, Hs6, Hs12, ata U645, ati U605#, a- Sö308, U91, a... Sö199(), U212A, et Sö270, it Sö346$[], Vg178, kt Sö254, ot U847, uk U1176(?), ut Vg39, yti Sö202(?), Sö333(?), -t Öl48$[], Sö273, Sö328(), Sö377, U696, UFV1953;263,...t Sö381(), U683(), U712$[], U813[], U1091#(),...-t U351, U618[], U796, U1005[], U1060, U1162, U1168, UFV1948;168 (a)t enklit. neg. part.: at Öl1, t Vg119B(?) átta räkn. åtta : ata Hs7 auðôrr adj. frikostig, givmild : sg. m. ack. auðôr(va)n auþurn Ög235$(?) aurr m. grusbank, vadställe : sg. ack. aur aor UFV1974;203, aur U996 austarla adv. österut : austarla Sö65, Sö173B, Sö179, Sö335$, VsFV1988;36$, au... Sö281()/ austr adv. öster, österut : ausr U636, austr Ög8A$, Ög30, Ög81A, Ög81B, Ög145(), Sö33, Sö92, Sö131, Sö148, Sö320, Sö338B, SöFV1954;20, Vg197(), U209, U283#, U439#, U605#, U644, U661, U778, UFV1992;157, Vs1, 9austr Sö216#, austr Sö121#, aust... U153, aus... U154(), au... Sö281()/, hu8astr Sö308(?), hustr U898, nustr U654(), os-r Vs19(), outr Sm46#, ustr Vg184, U504 austrvegr m. österväg, österled : sg. dat. austrvegi austruihi Sö126[], austruih- U366#, austruiki Sö34, SöFV1954;22, tustitki Vg135#(?) austrþingi n. ting i öster : sg. ack. austrþingi ausþiki Sö196(?)

13 B báðir räkn. båda : m. nom. báðir baþir U304$, U336, beþi U1161, ack. báða baþa Ög107, Sö178, U647$, f. ack. báðar baþar Ög136$, n. nom. báði / bæði baþi Ög181B, U455, biþi Sö141, ack. báði baþi Sö143, U854, U1093, gen. bæggia bekia Ög239$ barð n. stäv : sg. dat. barði barþi Sö65 barn n. barn : sg. gen. barns barn U332#, pl. ack. barn barn Sö176C(), U29[]() bera v. föda : pret. ptcp. sg. m. nom. burinn burin Ög136$, pl. m. nom. burnir burnr Ög136$; se även landburinn, síðburinn biarga v. bärga, frälsa : pres. konj. sg. 3 bergi / biargi bergi Sö195, berhi U440, biargi Vg127, biarhi Sö66#, UFV1978;226, biarki Ög99, birki U786 biðia v. bedja : inf. biðia biþia SöFV1954;19$(), brkia Vs4(?), pret. sg. 3 bað baþ Ög117$, U4, U11(), U327, U544, U1100, U1102#, Vs28#,...aþ U880B, pl. 3 báðu baþu Vs3# binda v. binda : pret. sg. 3 bant bat ÖgN288, bat Sö213 bó n. boning, gård : sg. ack. bó bo U114B, U348, pl. ack. bó bo Vg12A() bóa v. bo, bygga : pres. pl. 3 bóa bua URR1987;134, pret. sg. 3 byggi barþi Ög60#(?), bi)yk Sö189A(?), brike U805#Q, buki Ög28#, Ög94$, Ög132, Ög198, Sö208, U160, U355$[], U649b#, U755(), U805#P, U805#R, U809, byki Sö189B(?), Sö214[], Sö312, U57, U703, U710, U729, U744, by-i Sö195[],...k- U932B, pl. 3 byggu biku U508, buku U336, byku U114B bóndi m. bonde; make, äkta man; husbonde : sg. nom. bóndi boanti Sö213, bunti Ög94$, buonti Vs24, buti U527$, -oti U57, gen. bónda buata Sö101, bunt... U964, dat. bónda bunta Sm1, ack. bónda bata U606#, boana Sö314$, Nä32, boanta ÖlFv1911;274B, Sö19, Sö157#, Sö205[], Sö208, Sö213, Sö334, U35, U36, U50, U143, U158#, U376, U618[], U647$[](), U699[], U721, U744, U753, U819, U829, U873, boanti Sö157#, boata Sö346$[], U121, boa--- U838(), boda ÖlATA4684/43A, bohnta Sö195, bona U351, U390, U1116#, bonta Öl37, Ög29, U62[], U131, U142, U173, U210, U238, U294, U310, U317#, U318, U329, U330, U331, U332#, U412, U421(), U445, U460, U462B, U463, U485, U526B, U568#, U633, U641, U687, U908[], U919, U935(), U957, U961, U977#, U1044[], U1083#, U1095, U1097[], U1120#, UFV1972;172, UFV1976;99, bont- U1162, bont... ÖlKöping48, bota U43A, U114A[](), U199$[], U277, U478, U854, bo(tba U79B, botn ÖgSKL1;174, bounta Öl19#, buana Sö192, U545$, buanda U572, buanta Ög228, Sö96, Sö328, Sö338A, U37, U80, U144, U146(), U151, U152, U193, U214, U240, U532, U716, U821, U860[], U871, U875, U956,

14 U986#, U1035, buanti Sö137A, buata Sö242, Sö306[], U1154, bua-... U512B$, bua... Sö6#, U846, buenta U84, buha Sö72#, buita Sö116, buna Ög212#, Sö8, bunta Öl20#, Öl36, Ög128, Ög192#, Ög194#, Ög224B, ÖgFV1958;252, Sö31$[], Sö94#, Sö198[], Sö288, Sö297, Sm124, Vg152, Vg170, Vg171, U20$, U25, U30, U253(), U328, U355$[](), U461, U465#, U617, U621[], U637[](), U805#P, U805#Q, U805#R, U878[], U999, U1111(), Gs1, bun8ta Vg92(), bunt- U789, buonta U793, U1152, buota U963, buta Ög15, Ög93, Ög105, Ög112#, Ög119#, Ög206, Ög207(), Ög221$, Sö14$, Sm64$, Vg18, Vg118, Vg128(), Vg150, Vg154, Vg178, U136, U1151, butn Ög140#(?), bu-a U44$, bu--ta U38(), bu... Ög200()(?), Gs4#, b--a Ög160, b... Vg25#/, UFV1953;263, truista Ög28#(?), -o--a U239, -u-a U1[], -u...- Nä9(),...a U880A(?),...anta U517$, U1068,...oanta ÖlKöping54,...ta U211$, U425#, Nä28#,...uanta U859(), pl. nom. bøndr butr Sm20#$B, gen. bónda buta U16# borg f. borg : sg. ack. borg burg Sö106, pl. ack. borgir burkir Sö166 bort adv. bort : bort U1143[] bót f. bot, förbättring, hjälp : sg. gen. bótar botar U347 braut f. väg : sg. gen. brautar brutar U323, dat. brautu brauiu Sö34, brautu U838, ack. braut braut Sö311, Sö312, U101, U149# brinna v. brinna : pret. pl. 3 brunnu burnu U1161 briúta v. bryta : pres. konj. sg. 3 briúti briuti Vg67, pret. ptcp. sg. f. ack. brutna brutna Sö106 bró f. bro, vägbank : sg. nom. bró bru Ög162, U323, ack. bró bor Sö149B, boro Sö300$, bro Sö22$, Sö30[], Sö127#, Sö141, Sö149A[], Sö178, Sö312, SöFV1948;282, Sm73[], Sm100, Sm137, Sm157#, U36, U45, U92, U118[], U142, U146, U217#, U267, U279(), U310, U311, U316, U317#, U330, U353, U363#, U376, U378[], U489, U505, U514, U572, U638#P, U638#Q, U854, U867$, U995#, U1041, U1108#, U1114#, U1133#, UFV1978;226, brou Ög10(), bru Öl41#, Ög68$, Ög132, Ög157, Ög162, Ög212#, Ög214, Sö142, Sö174, Sö299, Sö328, Sm15, Sm80, Sm99[](), Vg2A, Vg30, Vg173, Vg182, Vg183#, U69, U126[], U127, U135, U145, U164, U165, U200, U236, U261$, U272, U327, U335, U345#, U377#, U456, U462A, U476#, U497, U565#, U586$(), U617, U791, U818, U828[], U839, U856(), U859, U861, U901, U904, U993, U1017[], U1020, U1031[], U1033B, UATA4909/78#, Vs28#, Vs31, Hs12, JRS1928;66, JRS1928;66, bru... U224#, br- Sm130, br- U102, bur Sö101, buro U475, U1046, buru Ög45, SöSB1965;18, U947, Vs9, buu Sm96B(),...u UFV1992;157,...-u Sm17, pl. ack. bróar broar U101, U143, U347; se även (h)laðbró, stæinbró

15 bróðir m. broder : sg. nom. bróðir broþir U541, broþir Sö11, Sö178, U167, U329, URR1987;134, bruþir Öl28, Sm122, U98#, gen. bróður(s) broþurs Sö138, bruþur Ög96[], Ög147(), Vg156A, Vg158, U681(), ack. bróður baurþur Sö290, berþur U74[], boroþur Sö61, Sö84$, Sö227, U862(), boruþur U616, boþor U572, boþur Öl12#, Sö188$, U721, br Ög40#, briuþur Sö88, broþor U215[], broþr U447#, broþra U1083#, broþur Öl56, Sö3, Sö103, Sö120, Sö178, Sö204, Sö205[], Sö209, Sö219, Sö232[], Sö252$, Sö255, Sö282#, SöFV1993;229, Sm109#, Sm130, Sm139[], Sm141, U48, U76, U78[], U100, U104(), U109#, U180, U236, U237[], U247(), U255, U262#, U269, U275, U279, U285[], U287, U288, U307, U309, U321A, U363#, U410, U413, U474, U482, U505, U565#, U598, U604, U614, U648, U669#, U712$[], U740[], U750, U842[], U870[], U906#, U933, U950, U968[], U974, U976, U977#, U1005[], U1026, U1038#, U1074#, U1076#, U1081, U1118, U1129#, U1176, UFV1953;270(), UFV1976;107, broþur Öl3#, broþu... Ög151, broþ-... U555(), brour SöSB1965;12, brouþur Sö212, bro... Sö92(), brþr Ög32, brþur Sö210[], Vg100, Vg130, Vg157, U90, U708, brur U932A, Gs13, Gs13[](), bruþ Ög189, Sö63#, U1127(), bruþa U341[], bruþi Ög122[], bruþir Ög143#, Hs17[], bruþr ÖgFV1975;174/, Sö60, Sö142, Sm44[], U336, U954#, bruþru Sö259, bruþu Sö284, bruþur Öl2#, Öl15#, Öl17#, ÖlKöping7, Ög34, Ög40#, Ög46, Ög60#, Ög62, Ög66, Ög68$, Ög71#, Ög81A, Ög89, Ög104, Ög111, Ög118, Ög129#, Ög133, Ög183[], Ög196#, Ög197, Ög201B, Ög233$, Ög237, Sö8, Sö26$[], Sö27, Sö29#, Sö33, Sö36, Sö39, Sö45, Sö46, Sö51[], Sö57#, Sö63#, Sö70[], Sö75, Sö82, Sö129, Sö131, Sö151A, Sö173A[], Sö176A, Sö179, Sö184, Sö190$, Sö215#, Sö287#, Sö287#, Sö297, Sö320, Sö333, Sö335$, Sö338A, Sö340$[], Sö346$[], Sö352A, Sö362, SöFV1948;295, SöFV1948;298, Sm31, Sm33, Sm42, Sm45, Sm69, Sm77, Sm84#, Sm87#, Sm89, Sm98, Sm101, Sm106, Sm111, Sm121, Vg8, Vg17A#, Vg17B#, Vg17B#, Vg78#, Vg114, Vg115, Vg119E, Vg125(), Vg133(), Vg135#, Vg171, Vg173, Vg176, Vg179, Vg183#, Vg187, Vg193, Vg195, U32, U34, U61, U61, U86, U99, U130, U144, U174#, U200, U200, U227, U273, U324, U338B, U354, U355$[], U394, U414#, U454, U473[], U490, U513, U517$, U539B, U593, U626[], U700, U701#, U745#, U780, U785, U786, U805#P, U805#Q, U805#R, U824, U924(), U937, U948, U987, U991, U998, U1025#, U1139(), UFV1975;169, UFV1992;157, Vs13, Vs15B[], Vs22, Vs29, Nä29, Nä31, Vr2, Gs9[], M5, Hs8#, bruþ8ur Gs7, bruþurr U509, bruþu- U911, bruþ-... U502, bruur Sö360, bru-er U578#, bru-ur Sm131, bru... Öl24#, Ög6, U451#, U506#, U855, br-þ... SöFV1969;298(), br... Sö127#(), br...þur Sm17[](), buroþur U1046, burþur Sö241, Sö281, buru Ög47, buruþr U676, buruþu Ög234, buruþur Ög25#, Sö161(), Sm59, Sm105, U479, U651, U655, U689, U845$[], U864#, U1153#, buruþu- Sö341#, buru... U342$[], buþur Ög45, Ög184, Sö292, Sm96B, bu...ur U1130#, b-oþur U295(), b... Vg25#(?)/,

16 U17(), U713#, b...r U732[], b...þu- SöFV1959;262, b...-þur U512A$(), ruþur Sö374, þutr Ög130#(?), -oroþur Sö239(), -oru-ur Sö257#$, -u---ur U31A[], --oþur Sö273(), --þur Sm75/,...oþur Öl25,...r Öl47/, Vg110[]/,...rauþur U575,...roþur U722,...ruþur Hs16P$(),...þur Sm157#/, UATA4822/64/, M16/,...ur Ög145/, ÖgHOV19;24/, Sö6#/, Vg172()/, U415$/,...uþur Ög16#,...-oþ-r U632,...-þur UFV1977;163/,...-uþr U620$, pl. nom. brøðr bereþr U237[], biruþr U1172, breþr U73, broþir Ög227#, broþr Vg3, bro... Ög41#(?), brtþr Vg16, brþr U73, bruþr Öl16#, Öl40, Öl46, ÖlKöping69, Ög52#, Ög121, Ög165A, Sö64#, Sö338A, Sm80(), Sm85, U357, U438, U495[](), U510, U608[], U1033A, U1146, Gs11, M11, bryþr Öl3#, Öl27, ÖlATA4700/43, Ög161, Vg197, U539A, U758, U855(), br... U934, byþr Sö344, b... Ög70$, u... Vg120#(?),...ruþr Ög2(), dat. brøðrum bruþrum Ög136$, ack. brøðr baruþar U579(), brþr Sö197, bruþ Ög128, bruþr Ög18, Ög166, ÖgFV1975;174/, Sm110, U645, U903, Hs12, bruþ- U154, bryþr Sö34, Sö56, Sö203, Sö206, Sö336(), Sm11, Vg136, Vg197, U92, U116, U153, U304$, U566, U579, U749, U1090#, UFV1948;168, byruþr Sö54, byryþr U323[], rþr Vg184, nom. el. ack. bryþr U1138; se även móðurbróðir bryggia f. brygga : sg. ack. bryggiu bryku U512A$, b-...u VsFV1988;36$ bryti m. bryte, förvaltare : sg. nom. bryti bryti U11[], ack. brytia brutia Sö42[] bræiðr adj. bred : sg. f. nom. bræið briþ U323, ack. bræiða breka U638#P, breþa U638#Q byrð(r) f. börda : sg. ack. byrð(i) burþ Ög31 býr m. gård, by : sg. nom. býr bir U130, dat. býi byi Vs24, ack. bý bu U209, by Öl37, Sö367, U331, iu Sö145#B(?), ru Sö145#B(?), pl. gen. býia bua U729, dat. býium bium Hs14B, ack. býia buia Vg4 bæria v. slå : pret. sg. 1 barði barþi M2, pret. ptcp. sg. f. ack. barða barþa Sö106 bærias v. slåss, kämpa : pret. pl. 3 barðus bþiþus Vg40 bætr adv. komp. bättre : bet Sö197, betr Sö195, Sö210, Sö212, U539C, bitr U69, U338B, U371, U512A$, U586$, U759, btr SöFV1971;207, U758() bætri adj. komp. bättre : sg. f. nom. bætri betr Vs24, n. nom. bætra betra U323 bæztr adj. sup. bäst : sg. m. nom. bæztr bastr Vg125(), U16#, batstr U802, bestr Sö64#, Sö213, Sö338B, bist Sö275(?), bistr Sö136#,...--str Gs14(?), ack. bæztan bistan Sm35, f. nom. bæzt bast Vg67, pl. gen. bæztra bistra Sö338A, n. ack. bæzt bast Sö176C[], best. sg. m. nom. bæzti basti U527$[], ack. bæzta besta U719 bøn f. bön : pl. ack. bønir bynir UFV1959;196

17 D dáð f. dåd, bragd : pl. nom. dæðir taiþir Öl1 dagr m. dag : pl. nom. dagar takar Vg119B dauðr m. död : sg. ack. dauð dyþ Sm83; se även harmdauðr dauðr adj. död : sg. m. nom. dauðr taþr Ög94$, taþr Sö62, taurþ ÖgFV1970;310, tauþer Sö287#(), tauþer Ög68$, tauþr Ög30, Ög81C, Ög184, Sö16A, Sö46, Sö49, Sö53#, Sö55, Sö160, Sö254, Sö319, Sm77, U29, U364$[], U366#, U375, U540[](), U661, U687, U699, U812, U896, U925, U1036, U1087#, UFV1992;157, Gs13, tau-r U431(), toþr Vs22, Vs27, tþr Sm28, tuþ Sö121#, Nä15, tuþr ÖgFV1950;341, Sm52, Vg40, Vg61, Vg178, Vg197(), U539B, U785, tyþr Vs9, t... ÖgHOV32;27(?), þuþr Sö82,...auþr U170#,...r SöFV1954;20, gen. dauðs taus Öl1, ack. dauðan tauþan Sö122, Sm16B, tuþan U620$()(?), f. nom. dauð tauþ Sö15, U29, pl. m. nom. dauðir ta...r SöFV1948;289, tuþir Vg184 dolg n. fiendskap, strid : pl. gen. dolga tulka Öl1 -dómr m., se møydómr dóttir f. dotter : sg. nom. dóttir totir U472, U605#, U905$(), U959, totr U112A, tutir Sö101, Vg67, U617, gen. dóttur totur U312, U489, tutur U29, ack. dóttur iutur Vg17A#, totur Ög113, Ög239$, Sm94[], U107B, U280, U311, U313, U314#, U923$, totur U867$, tot-... U387#, tutor U861, tutr Sö331, tutur U377#, U821, Hs6,...otur UFV1971;212b, UATA1391/55,...tur Vg177()/,...-ur ÖgHOV95;34()/, pl. nom. døttr tutr U181(?) draugr m. träd; man : sg. nom. draugr traukr Öl1 drepa v. dräpa : pret. sg. 3 drap trab U954#, pl. 3 drápu trabu U258,...abu Sö351, pret. ptcp. sg. m. nom. drepinn terebina Sö333, trab-... SöATA6163/61, traþi U577#, trbin Ög104, Vg20, Vg181, trbnfr SöFV1948;291(?), trebin Sö174, U898, tribin Ög81B, U533, U582#, U654, trib... Sö348[], tr... U324, þrebin Vg135# driúga v. utföra, fullborda : pret. sg. 3 draug trauh Sö126 dróttinn m. herre : sg. nom. dróttinn trutin Vg127, U627#, U759, U1143[], tr... U960$, turuin U942 drums m. klumpig, trög person : sg. ack. drums trums U323(?) drunkna v. drunkna : pret. sg. 3 drunknaði troknaþi U214, truknaþi Sö83#, U29, trukn-þi Sö39, turknaþi Vg174, turuknaþi Sö318B[](), þrukn-þi Gs7, pl. 3 drunknaðu truknaþu U455

18 drængila adv. manligt : trikela Sö130A, trikila Sö113, Sö164, Sö179; se även fulldrængila drængr m. (ung) man : sg. nom. drængr tekr U729, treks Ög81B, trenkr Sö55, trir Ög104, tr-kr Vg125(), dat. drængi troki Ög136$, ack. dræng fik Ög60#(?), tereke Vg162, tirik Vg153, trak Öl28, Ög111, trek Vg130, Vg154, U796, Vs18, Vs19, Nä23$, trenk Sö177, U143, tre... Nä18, trihk U768, trik Ög122[], Ög130#, Ög201B, ÖgFV1965;54, ÖgFV1965;54, Sö167, Sö320, Sm48(), Vg32, Vg90, Vg114, Vg123, Vg127, U166, U610#, trink U289, trk Vg157, Vg179, Vg181, trok Vg61, Vg126#, trrk Vg112(), pl. nom. drængiar trekar U808, trikiar Ög64, Sö155$[], gen. drængia trakia U802, trka Vs22(), ack. drængia tereka Vs3#, tirika Sm93, trakia Sö163, treka Vg184, U767 dýrð f. dyrbarhet : sg. ack. dýrð tyrþ Sö130A dýrr adj. dyrbar : sg. m. dat. dýrum turum Sö198[]() døyia v. dö : pret. sg. 3 dó to U29, U112A, U133, U141[], U180, U283#, U613, U1048(), tu Ög136$, Sö164, Sö170, U446#, U1016, Vs5[](), -u Sm48, pl. 3 dóu to U73, U154(), U243#, tuu Sö173B, Sö179

19 E ef konj. om : if Hs7 ek / iak pers. pron. jag : sg. nom. ek / iak iak Sö14$, Sö56, Sö176A, ik Ög66, U654, enklit. nú k nuk Ög136$, ack. mik mik Sö176A, --k Öl8#, pl. nom. vír uir Hs14A, ack. oss ys U942 en konj. men, och : en Sm122, Vg197, U44$, U262#, U413, U849#, U954#, U1161(), ia U847, iai Ög162, ian Ög162, Vg178, Vg184, U518, in Öl1, Ög66, ÖgN288, ÖgN288, ÖgN288, Sö118, Sö176A, Sö176C[], Sö178, Sö308(), Vg172, U29, U29, U29(), U73, U118[], U173, U181, U233, U287, U307, U315#, U344, U356, U375, U377#, U431, U485, U517$, U541, U565#, U566, U871, U922$, U950, U961, U962, U969, U973, U973, U1139, U1159, UFV1953;263, UFV1976;107, Gs1, Gs11, Gs13, M1, M11, Hs7, Hs7, Hs7, Hs10[], Hs14A, Hs14A, Hs14A, Hs14A(), Hs14A, Hs14A, Hs14B, Hs14B, Hs14B, Hs15, Hs15, i- Hs15, n Ög136$, U241 es / er / iar rel. part. som; han : ar Ög93, Ög105, Ög111, Sö169#, Sö260, Sm42, as Sö46, Vg59, er Ög145, Sö287#, Sm5C, Vg180, Vg187, Vg197, es ÖgFV1950;341, Sm52, hir Ög177#, iar Ög60#, iar Ög27#, Ög28#, Ög81A, Ög82, Ög94$, Vg20, Vg174, ias Vg67, im Sm46#, ir Ög132, Ög198, Sm20#$A, Sm20#$B, Sm35, Sm92, Vg40, Vg40, U1028, is Sö217, Sö254, Vg4(), U136, U439#, U654, U654, U661, U778, U802, UFV1992;157, i- Sm126#, Rs Ög83$, -s Ög10(), enklit. hinn s hins Öl1, sem s sims U1016 eta f. mat, föda : sg. ack. etu itu Ög136$

20 F fá v. få : pret. sg. 3 fikk fik U29(), U29, U29, -ik U29, pl. 3 fingu finku U29, U29 fá v. måla; rista : pret. sg. 3 fáði faþi Ög8B$, Ög136$, ÖgN288, ÖgN288, Sm144C, Vg119C, Hs7, Hs10[], Hs14A, Hs21, faðir m. fader : sg. nom. faðir faþir Ög136$, Sö122, Sö223#, Sm83, Vg119B, Vg119B, U633, UFV1959;196, faþriþ SöFV1985;218P(?), SöFV1985; 218Q(?), gen. faður(s) faþur Ög40#, Ög152, faþurs Sö195, Sö204, U336, U350, foþur U992, dat. faður...eþer Vg80#()(?), ack. faður biaþr Sö287#(?), faiau U931[], faiur U531, f)ak)þa0um8ra U163, faþ U1047, U1160, faþir Sm126#, faþor U215[], faþr Sö240, Sö256, Sö298, Sö301, Sm39$, U43A, U1084, faþþr Vg147#, faþu Ög29, Ög170, Ög180, Sö152[], Sm92, Vg109, U929$, U1018, U1042[], U1051, faþur Öl5#, Öl9#, Öl15#, Öl18, Öl21, Öl23#, Öl26, Öl27, Öl36, Öl37, Öl39, Öl41#, Öl43, Öl46, Öl56, ÖlATA4686/43, ÖlBN57, ÖlKöping29, ÖlKöping52, ÖlKöping55, ÖlKöping56, ÖlKöping57, ÖlKöping68, Ög11, Ög13, Ög17#, Ög20, Ög22, Ög23#, Ög27#, Ög33, Ög44#, Ög47, Ög61, Ög86#, Ög92#, Ög97, Ög100, Ög103, Ög105, Ög118, Ög119#, Ög120#, Ög121, Ög124#, Ög131, Ög132, Ög133, Ög135, Ög139#, Ög144, Ög149, Ög152, Ög154[], Ög165B, Ög172, Ög176, Ög179, Ög181A, Ög187[], Ög191#, Ög194#, Ög199[](), Ög208, Ög210, Ög211, Ög214[], Ög217, Ög221$, Ög224B, Ög225$[](), Ög226#, Ög229, Ög231[], Ög232$, ÖgFV1943;317b, ÖgFV1950;341, ÖgFV1958;252, ÖgFV1959;95, ÖgATA5503/61, Sö7, Sö8, Sö10, Sö12#, Sö14$, Sö19, Sö21#, Sö22$, Sö28#, Sö31$[], Sö32, Sö36, Sö38#, Sö41, Sö43$, Sö45[], Sö49, Sö52, Sö56, Sö59, Sö60, Sö64#, Sö67#, Sö76#, Sö85[], Sö86, Sö88, Sö90, Sö96, Sö97, Sö101, Sö103, Sö104, Sö106, Sö107, Sö108, Sö110#, Sö111, Sö112, Sö113, Sö116, Sö124, Sö125[], Sö126, Sö130A, Sö132, Sö136#, Sö144, Sö145#A, Sö147#, Sö148, Sö155$, Sö158$, Sö159, Sö164, Sö166, Sö170, Sö173A, Sö183, Sö187, Sö189A, Sö190$, Sö194, Sö195, Sö196, Sö200[], Sö202, Sö205[], Sö207(), Sö211, Sö213, Sö214, Sö217, Sö221, Sö224, Sö226, Sö229, Sö232, Sö234, Sö235, Sö237, Sö238#, Sö242, Sö251, Sö253#, Sö254, Sö262, Sö263#, Sö269, Sö271#, Sö273, Sö274, Sö288, Sö291, Sö293[], Sö294#, Sö305, Sö306(), Sö307, Sö312, Sö318A, Sö319, Sö325, Sö328, Sö338A, Sö339#, Sö343, Sö350[], Sö351, Sö359, Sö363, Sö367, SöFV1948;295, SöFV1948;298, SöFV1954;19$, SöFV1959;266, SöFV1971;208, SöFV1973;189(), SöFV1982;235, Sm1[](), Sm16A, Sm32, Sm35, Sm37, Sm60, Sm71, Sm71, Sm71, Sm71, Sm71, Sm76[], Sm80, Sm85, Sm99, Sm101, Sm129#, Sm132, Sm134, Sm142, Sm143(), Sm146#, Sm148#, Sm152, Sm153#, Sm154$, Sm155, SmSVS1973;4, Vg14[], Vg16, Vg23, Vg42#, Vg45, Vg55, Vg56, Vg59, Vg73, Vg87[], Vg92, Vg101, Vg102, Vg103, Vg124, Vg128, Vg137, Vg139, Vg149, Vg157, Vg160, U1, U2#, U19, U20$,

Runbruk i förändring

Runbruk i förändring Särtryck ur: Årsbok 2010 KVHAA Stockholm 2010 (isbn 978-91-7402-398-5, issn 0083-6796) M AGN US K Ä L LST RÖM Runbruk i förändring några tankar om vikingatidens skrifttraditioner Ordet runbruk som jag

Läs mer

Medlemsblad för Johan Nordlander - sällskapet Red: Lars-Erik Edlund Nr 3-41981 Årg 2

Medlemsblad för Johan Nordlander - sällskapet Red: Lars-Erik Edlund Nr 3-41981 Årg 2 Medlemsblad för Johan Nordlander - sällskapet Red: Lars-Erik Edlund Nr 3-41981 Årg 2 INNEHÅLL LEDARE Roland Otterbjörk. En treårings föresatser 1 ART I KLAR Bengt Audén. Bottniska prästers namn 1550-1650

Läs mer

Stockholms katolska stift Rituale för vigsel med och utan mässa

Stockholms katolska stift Rituale för vigsel med och utan mässa Stockholms katolska stift Rituale för vigsel med och utan mässa Stockholms katolska stift Rituale för vigsel med och utan mässa Stockholms katolska stift Katolska Liturgiska Nämnden Katolska Pedagogiska

Läs mer

Lag och evangelium med Jesus som läromästare

Lag och evangelium med Jesus som läromästare Lag och evangelium med Jesus som läromästare Hållet vid kyrkodagar Sala 2011 av pastor Jakob Fjellander, Lutherska Konkordiekyrkan Bröder och systrar i Herren! Jag ska nu hålla ett föredrag som bär titeln

Läs mer

Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING

Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING Nya testamentet Elevens studievägledning Framställd av Kyrkans utbildningsverksamhet Utgiven av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga 2000 Intellectual Reserve,

Läs mer

Uppfoljningsundersökning

Uppfoljningsundersökning S D A Utredningsbyrån BÖNDERNA MPJ DALEN Kibaha Farmers Training Centre Tanzanias Kustregion 965 68 974 4 URåsultatvärdering 7 HUVUDUNDEESÖKNNG Basundersökning Uppfoljningsundersökning DJUPUNDEESÖKNNG

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

Till minnet av Gunnel Öberg

Till minnet av Gunnel Öberg Till minnet av Gunnel Öberg 1 T A C K! Till Kerstin som stått mig nära under arbetet. Liksom Kajsa och Johan. Han tog initiativ till publicering och har gett mig värdefulla synpunkter. Jag känner stor

Läs mer

Festskrift till Per Stille. Specialutgåva av HumaNetten, Våren 2014.

Festskrift till Per Stille. Specialutgåva av HumaNetten, Våren 2014. Festskrift till Per Stille Specialutgåva av HumaNetten, Våren 2014. Om HumaNetten HumaNetten tillkom hösten 1997 för att förverkliga ett av målen i den dåvarande humanistiska institutionen vid Högskolan

Läs mer

INSATSEN GAR TILL... internationellinsats. varandra. varandradra. varandra? varandra? insatslandet? insatslandet? insatsområdet? insatsområdet?

INSATSEN GAR TILL... internationellinsats. varandra. varandradra. varandra? varandra? insatslandet? insatslandet? insatsområdet? insatsområdet? Vad kan man göra närnär man Vad kan man göra man saknar varandra? saknar varandra? FåFå idéer tilltill idéer attatt tävla med tävla med varandra varandra SeSe tilltill attatt skapa skapa ettett gott gäng

Läs mer

KYRKANS PRESIDENTERS LÄRDOMAR WILFORD WOODRUFF

KYRKANS PRESIDENTERS LÄRDOMAR WILFORD WOODRUFF KYRKANS PRESIDENTERS LÄRDOMAR WILFORD WOODRUFF KYRKANS PRESIDENTERS LÄRDOMAR WILFORD WOODRUFF Utgiven av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga Vi tar gärna emot dina förslag och synpunkter på denna

Läs mer

Missionären. Nya grepp för Hjälpaktion prövas. En hel del att uppleva på L99 TACK GUD ATT JAG LEVER! FINNS DET ETT SLUT PÅ HELVETET?

Missionären. Nya grepp för Hjälpaktion prövas. En hel del att uppleva på L99 TACK GUD ATT JAG LEVER! FINNS DET ETT SLUT PÅ HELVETET? N R 9 S E P T E M B E R 1 9 9 9 Missionären Tidning för Sjundedags Adventistsamfundet i Sverige och Svenskfinland Nya grepp för Hjälpaktion prövas Hjärta för behoven i u-länderna finns i alla generationer.

Läs mer

NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM. Svea Rikes Vagga. Lars Bägerfeldt

NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM. Svea Rikes Vagga. Lars Bägerfeldt NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM Svea Rikes Vagga Lars Bägerfeldt 2 BÄGERFELDT, LARS. När Sverige blev till. En annorlunda teori om Svea rikes vagga. Tillägnad Katarina, Josefin och Johan Lars

Läs mer

Rígsþula och Codex Wormianus: Textens funktion ur ett kompilationsperspektiv

Rígsþula och Codex Wormianus: Textens funktion ur ett kompilationsperspektiv Karl G. Johansson Rígsþula och Codex Wormianus: Textens funktion ur ett kompilationsperspektiv Vid studiet av eddadikterna berörs ofta frågor om datering, om muntlig respektive skriftlig tradition och

Läs mer

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5 Återinför snuvakuten L å n g t i d s s j u ka skulle gynnas om fö re t a g s- h ä l s ovå rden fick behandla va n l i ga snuvo r. Då skulle bako m l i ggande fa k to rer ka n s ke u p p t ä c ka s, menar

Läs mer

Hur såg den kyrkliga integrationen ut för de ryssar som grävde Göta Kanal?

Hur såg den kyrkliga integrationen ut för de ryssar som grävde Göta Kanal? LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för religion och kultur Religionsvetenskap, Kristendomshistoria HRVC45 Vårterminen 2006 Handledare: Otfried B Czaika Hur såg den kyrkliga integrationen ut för de ryssar

Läs mer

Digitized by the Center for Adventist Research

Digitized by the Center for Adventist Research -R r2 agen till mognad "Vdra sdner stdri sin ungdorn sorn hogveixta plantor, vdra deittrar lika hornstoder, huggna som for palats." (Ps 144:12). agen till mognad Av Ellen White "Att kiinna den Helige dr

Läs mer

SKOGSFINNARNA I SÄFSEN

SKOGSFINNARNA I SÄFSEN SKOGSFINNARNA I SÄFSEN Uppsats i tre delar Kurs vid Mälardalens Högskola hösten 2009 Skogsfinnarna i Skandinavien av Mariana Grahn Skogsfinnarnas bosättning i Säfsen Anna Ivars Skogsfinnarnas bosättningar

Läs mer

Pingströrelsen förr och nu

Pingströrelsen förr och nu Pingströrelsen förr och nu Skrifter utgivna av Insamlingsstiftelsen för pingstforskning Nr 10 Torsten Bergsten Pingströrelsen förr och nu Valda publikationer 1947 2002 med anknytning till Pingströrelsens

Läs mer

Selma Lagerlöf. Frågobgrån Kronan

Selma Lagerlöf. Frågobgrån Kronan t RÖSTRATT FOR KVINNOR Tidning utgiven av Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt. MOTTO: Vi kunna aldrig göra så mycket för en stor sak som en stor sak kan göra for oss. II. ARG. STOCKHOLM, 1

Läs mer

Vi skriver i Upplands-Bro

Vi skriver i Upplands-Bro Att bläddra och söka i dokumentet Hur förflyttar du dig i detta dokument? - Det innehåller många hundra sidor Du kan söka efter artiklar av viss författare och artiklar inom visst geografiskt område? Detta

Läs mer

Det medeltida Sverige Band 1 UPPLAND: 10 Håbo härad och Sigtuna stad

Det medeltida Sverige Band 1 UPPLAND: 10 Håbo härad och Sigtuna stad Det medeltida Sverige Band 1 UPPLAND: 10 Håbo härad och Sigtuna stad Det medeltida Sverige 1 UPPLAND 10 Håbo härad Sigtuna stad Annika Björklund Stockholm 2014 Riksarkivet Riksarkivet Box 12541, 102 29

Läs mer

Att skriva en teknisk rapport

Att skriva en teknisk rapport Att skriva en teknisk rapport Riktlinjer för tekniska rapporter på Ingenjörshögskolan vid Högskolan i Borås Victoria Johansson vix@ling.gu.se Ett kompendium avsett för rapporter på institutionen Ingenjörshögskolans

Läs mer

Läran och förbunden och kyrkans historia

Läran och förbunden och kyrkans historia Läran och förbunden och kyrkans historia S E M I N A R I E T LÄRARENS HANDLEDNING Läran och förbunden och kyrkans historia Lärarens handledning Utarbetad av Kyrkans utbildningsverksamhet Utgiven av Jesu

Läs mer

Runstenar och kyrkor

Runstenar och kyrkor Runstenar och kyrkor Osyrg (lät resa) denna sten efter... sin gode fader. Här skall stenen stå. Balle ristade. När det nya vapenhuset till Kungs-Husby byggdes på 1460-talet murades runstenarna U 707 och

Läs mer

myntstudier 2010:2 - December

myntstudier 2010:2 - December Banco firade 40-årsjubileum 1969 2009 har föreningen utgett en skrift där medlemmarna skrivit 17 mestadels kortare artiklar. Några av artiklarna handlar om myntsamlande eller har koppling till Östergötland.

Läs mer

G o dmorg on po j kar o ch fl i ckor

G o dmorg on po j kar o ch fl i ckor Jan Einarsson & Tor G. Hultman G o dmorg on po j kar o ch fl i ckor Om språk och kön i skolan 1 Innehåll Förord 3 1. Inledning 5 2. Fult och fint 10 3. Delat språk? 35 4. Vuxnas tal till små barn 53 5.

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

Han s.kall Romma igen.

Han s.kall Romma igen. N:r lo. ÅRG 30. 5 DECEMBER 1925. I-'l\r:N.-PHI~ 2: 25. r RBDAKTÖR: NATE. HÖGltlAN. Han s.kall Romma igen. lian skall komma igen, samme Jesus, som for Till en tid ur vår åsvn, och sel Han skall komma i

Läs mer

Jag vill lära känna Kristus

Jag vill lära känna Kristus Jag vill lära känna Kristus Fil.3:1 11 Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja dagens predikan som är en del av vår vandring i filipperbrevet den här hösten, med ett klipp ifrån en film som heter oh, brother

Läs mer