Förstudie Ljungsberg den nya ridskolan i Lammhult Material av Frida Holm Johansson i samarbete med en projektgrupp och Lammhults ridklubbsstyrelse.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förstudie Ljungsberg den nya ridskolan i Lammhult Material av Frida Holm Johansson i samarbete med en projektgrupp och Lammhults ridklubbsstyrelse."

Transkript

1 Förstudie Ljungsberg den nya ridskolan i Lammhult Material av Frida Holm Johansson i samarbete med en projektgrupp och Lammhults ridklubbsstyrelse. Projektet är finansierat av Leader Linné

2 Innehållsförteckning 1. Vår framtidsvision 3 2. Nuläge 3 3. Teoretiskförankring 4 Hästen i samhället Ridskolans betydelse Stall Nyckelby Lösdriftsstall 4. Frågeställningar 5 1. Hur skulle den nya ridskolan se ut? 2. Hur skulle verksamheten kunna finansieras? 3. Hur skulle verksamheten kunna utvecklas? 5. Metod/Arbetsgång 6 6. Resultat/ Den nya verksamheten 7 1. Hur skulle den nya ridskolan se ut? Active stable och skötselstall Ridhusen 2. Vad skulle den nya anläggningen kosta? Markarbete Active stable Ridhusbyggnaderna Kostnadssammanställning Möjlighet att söka pengar till nybyggnation 3. Hur skulle verksamheten kunna utvecklas? Hästar och människor med funktionshinder Så skulle ridskoleverksamheten kunna utvecklas Andra aktörer kan använda lokalerna 7. Referenslista Bilagor 15 2

3 1. Vår framtidsvision Lammhultsridklubb ska bli Södra Sveriges mest tillgängliga ridanläggning, med upptagningsområde i kommunerna Växjö, Sävsjö, Alvesta och Värnamo, där Lammhut skall vara i centrum. Tanken är inte att bygga en exklusiv oöverträffad anläggning, utan en modern attraktiv anläggning i tiden som ger möjlighet till såväl tävlingar på högre nivå som en bra arbetsmiljö för den dagliga personalen i verksamheten. Vår vision är att Lammhultsridklubb skall kunna erbjuda en bred verksamhet. Målet är att alla klubbens nuvarande och blivande medlemmar skall lockas till vår verksamhet för att ta del av allt som hästen kan ge oss. Alla oavsett ålder eller funktionsnedsättning, skall ha möjlighet att utveckla sin hästkunskap och stärkas såväl fysiskt som psykiskt. Förhoppningen finns även att locka hästföretagare till anläggningen samt att lokalerna skall kunna användas av andra föreningar. 2. Nuläge Lammhults ridklubb är en aktiv förening med starka framtidsvisioner. Ridklubben finns idag i Slätthult, ca 7 km söder om samhället. Det geografiska läget för ridskolan gynnar inte verksamheten, då tillgängligheten är bristfällig. Med tillgänglighet menar vi möjligheten att ta sig till och från ridskolan för exempelvis ungdomar efter skolan. Men också möjligheten för att människor med funktionsnedsättningar att kunna ta del av verksamheten. Ett mål ridklubben skulle vilja uppnå är att det skall finnas förutsättningar att arrangera tävlingsverksamhet på en högre nivå än idag, då ridhusmåtten inte är tillräckliga. Ridklubben hyr idag stallet och marken av en privatperson, arrendet går ut augusti Stallet är efter 25 års slitage i stort behov av upprustning. Då Lammhults ridklubb har andra önskemål och visioner samt vill göra det möjligt att expandera, är någon satsning på att rusta upp anläggningen i Slätthult är inte aktuell. Lammhults ridklubb har från Leader Linné blivit beviljade medel för att kunna genomföra en förstudie. Målet med denna förstudie är att hitta ett bra läge för en nybyggnation i anslutning till Lammhults samhälle, vilket skulle medföra att ungdomar, speciellt flickor, ska kunna aktiveras. Det kommer även innebära en möjlig integration för människor med funktionsnedsättningar då den nya anläggningen kommer att byggas tillgänglig. För att genomföra detta är tanken att använda en tillgänglighetskonsult. Vad det gäller lokalisering av den nya ridskolan har vi funnit att kommunen har mark strax norr om Lammhult, Ljungsberg. En granne till marken på Ljungsberg uttryckte viljan om att se hästar beta i området. I förstudien har vi utgått ifrån att Ljungsberg är platsen för den nya ridskolan. Lammhultsridklubb vill vara en ridklubb i tiden och vill satsa på ett nytt koncept som är vanligt neråt Europa, men som också blir allt vanligare i Sverige. På styrelsemötet den 12 maj 2010 togs ett beslut om att Lammhults ridklubb vill ha en lösdriftslösning, ett Active stable, för sina lektionshästar men även ge möjligheten för privatryttare att inackordera sina hästar där. Till detta vill vi ha ett skötselstall med skötselspiltor och ett ridhus i vinkel. Förstudien syftar till att ta fram ett förslag en optimal anläggning utifrån klubbens önskemål, undersöka möjligheterna för att finansiera en nybyggnation, undersöka utvecklingsmöjligeter samt att skriva en förstudie. 3

4 3. Teoretisk förankring Hästen i samhället Under de senaste årtionden har hästen kommit att spela en allt större roll i det svenska samhället. Användningsområdet för hästen har förändrats från att vara ett nyttodjur i början av 1900 talet till idag då hästen i hög grad är ett nöjesdjur och en del av en upplevelsenäring. Idag finns det ca hästar i Sverige och landet är därmed det näst hästtätaste landet i Europa med 31 hästar/1000 invånare, i Kronobergslän finns 41 hästar/1000 invånare. Svensk hästnäring omsätter runt 45 miljarder kronor och har ca heltidsarbetare per år. Vilket innebär att hästen är viktig ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Hästen är också en viktig del i landsbygds- och jordbrukspolitiken samt är en viktig anledning till att folk väljer att bosätta sig på landsbygden. Hästnäringen skapar arbetstillfällen och landsbygden hålls levande (Bonorden 2008). Enligt Bonorden (2008) har hästnäringen och hästen stor betydelse för flera områden inom kommunen såsom; miljö och fritid, näringslivet, samhällsplaneringen, hälsa och omsorg, skola, räddningstjänst och turism. Kring hästnäringen efterfrågas en mängd varor och tjänster, en hästägare behöver köpa foder och utrustning, hyra stallplats, anlita hovslagare, veterinärer mm. Ridskolans betydelse Ridsporten är den näst största sporten i Sverige och den svenska ridskolan är unik i sitt slag i jämförelse med övriga världen. Ridskolan fyller funktionen som utbildningsanläggning, samlingsplats och fritidsgård för alla barn, unga och vuxna med ridsportsintresse. Förutom att sporten ger en förbättrad hälsa för utövaren blir hästen en vän och en trygghet för många barn och unga. Enligt Svenska Ridsportförbundet utgörs 85 % av ridskoleeleverna av flickor eller kvinnor, 65 % av eleverna är barn och unga under 18 år. Det unika med ridskolan är att den är öppen 365 dagar om året, mellan , vilket innebär att i stallet finns alltid en vän, ofta en vuxen och något att göra. Många unga idag saknar sysselsättning. Som bonus i stallfostran och arbetet kring hästen lär sig barn och ungdomar att ta ansvar, hjälpa till, samarbeta och att arbete lönar sig och uppskattas. Inför hästen måste man även vara lugn, trygg och en pålitlig ledare, vilket i sin tur påverkar självkänslan (Bonorden 2008). Enligt Bonorden (2008) är barn med invandrarbakgrund underrepresenterade på ridskolan och inom hästsporten. Det finns säkert flera orsaker till detta, att det inte finns traditioner kring hästsportkultur och ridskolan och att ridsporten är en relativ dyr sport, men också tillgängligheten. Hästar och arbetet kring dem gör att många mår fysiskt och psykiskt bättre, exempelvis genom minskad stress, sänkt blodtryck och få möjligheten att ingå i ett socialt nätverk. Ridning är Sveriges största handikappidrott. Ridning som behandlingsform används till en rad olika funktionsnedsättningar, både fysiska som stroke, ryggmärgsskador och utvecklingsstörning och psykiska, för behandling av ätstörningar, autism och ångest. Framförallt skapar ridningen, för målgrupperna ett självförtroende, att vara ryttare innebär att delta i en frisk aktivitet. Från Luleå Tekniska universitet har Lena Forsberg bedrivit forskning kring stallmiljöns betydelse för unga flickor. Hon gav ut rapporten Att utveckla handlingskraft om flickors identitetsskapande processer i stallet. Rapporten visar på att stallet är en jordnära och självklar utbildning i ledarskap. Forsberg menar att stallet är en tuff skola för djärva tjejer som kräver tydlig kommunikation och en sällsam arbetskraft, ofta är det dock en schablonbild och flickboksideal som visas utåt (Forsberg 2007). 4

5 Stall Nyckelby Stall Nyckelby och Motala kommun har tillsammans drivit projektet Sysselsättning med hästen som hjälpmedel för unga vuxna med psykisk ohälsa. Projektet har syftat till att hitta en meningsfull sysselsättning/socialt behandlingsarbete för målgruppen unga vuxna (16-24 år) i kontakt med djur och natur. Bakgrunden till projektet är att ungas psykiska ohälsa har ökat, detta ha gett sig till känna genom att kommunerna ser att fler personer behöver stöd i sin dagliga livsföring, såsom sysselsättning och boende. Psykisk ohälsa kan vara självdestruktivt beteende som självskador, anorexi/bulimi och utåtagerande beteende. Detta kan höra samman med sociala svårigheter, missbruk och ibland neuropsykiatriska diagnoser som ex ADHD. I projektet valdes 5 tjejer ut som uppfyllde kriterierna. Under projektets gång visade det sig att deltagarnas fysiska hälsa blev bättre, det sociala umgänget i gruppen och med personalen gick i en positiv riktning och motivationen att vilja förändra sin tillvaro blev bättre (Ahlenius mfl 2009). Lösdriftstall På uppdrag av Bollerups Lantbruksinstitut gjorde Michanek och Ventop (2008) en förstudie kring hållbar hästhållning. Syftet var att visa på ett sätt för hästföretagare att utveckla sin djurhållning mot bättre lönsamhet, friskare och mer välmående djur samt en bättre arbetsmiljö. Förstudien visar på att en lösdriftslösning har många vinster. Detta är ett koncept som används i Europa, men även ökar i Sverige. Några vinster som tas upp i förstudien är möjligheten att ge foder vid fler tillfällen och detta väl anpassat till den enskilda individen. Möjlighet att få gå i grupp, få frisk luft och få mycket rörelse, vilket är det naturliga. Vad det gäller arbetsmiljön för personalen i ett lösdriftstall minskar det tunga arbetet kring foder och rengöring av boxar. En lösdriftsanläggning skall vara anpassad för att använda maskiner vid utgödsling av ex djupströbäddar. En annan aspekt är ekonomin i hästanläggningen, enligt Michanek & Ventorp (2008), är investeringen en del. De menar att i de flesta fall är en traditionell anläggning dyrare vid nybyggnation, men totalt sett med extra arealbehov som behövs vid en lösdrift, är kostnaderna dock densamma. Den stora skillnaden är driftskostnaden, där en lösdriftslösning är betydligt billigare eftersom den kräver mindre arbete. 4. Frågeställningar; 1. Hur skulle den nya ridskolan se ut? 2. Hur skulle verksamheten kunna finansieras? 3. Hur skulle verksamheten kunna utvecklas? 5

6 5. Metod/Arbetsgång Fråga 1. För att kunna utforma hur vår bilvande ridskola har flera studiebesök gjorts, bland annat i Ängelholm, Båstad, Ljungby och på Kalmartravet samt Kalmarhästsportklubb. Under projektets gång har även tävlingsaktiva tittat på verksamheter då de är ute på tävling. Det man har tittat på är hur stallarna och ridhusen är utformade samt hur det har fungerat med arrendatorer på ridskolorna. Den 18 juli 2010 träffades projektgruppen för att tillsammans utforma önskemål om hur ridhusen, paddock, administrativa byggnader skall placeras. Placeringen gjordes utifrån erfarenheter och studiebesök. Bland annat hade placeringen och storleken på parkeringen en avgörande roll då det gäller att kunna ha tävlingar. Inför mötet gjordes en karta på marken och modeller på byggnader som är önskvärda, dessa användes sedan för att flyttas runt för att få en uppfattning om var de skulle kunna ligga för att kunna ge alla de funktioner och vinster som ridskolan efterfrågade. Då det i tidigt stadium fanns ett intresse av att ha en lösdriftsanläggning gjordes studiebesök till Stockholm och Nyköping för att titta på lösdriftsstallar, detta gjordes den 5 augusti Målet för resan var att få inspiration till att kunna planera vår lösdriftslösning, vårt Active Stable. Under försommaren och sommaren har en tät kontakt funnits med försäljare av Active stable och därmed har processen gått framåt. Bland annat den 12 juni 2010 var ett möte i Lammhult för inspiration och tankar kring planering. Projektledaren har träffat en arkitekt som gärna hjälper oss att rita vår nya anläggning. En skiss att arbeta utifrån finns redan. Fråga 2. Hur den nya verksamheten skall finansieras har främst tagits fram av projektledaren via erfarenheter från andra liknande verksamheter, samarbete med funkibator, nätverket SIP samt besök på Smålandsidrotten. Projektledaren har tagit reda på vilka stöd som finns att söka i ett inledningsskede, dessa finns beskrivna under Resultat. Fråga 3. En ny anläggning är dyr och för att kunna använda den till mer än ridskola på kvällstid krävs att lokalerna används till annat och att det bedrivs mer verksamhet. Under teoretisk förankring nämns möjligheterna att använda hästar i kombination med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. Lammhults ridklubb skulle vilja samarbeta med Växjö kommun. Möjligheten till Grön omsorg och Grön Rehabilitering via LRF finns och kontakt är tagen. En annan tanke är att använda verksamheten inom psykiatrin och studiebesök gjordes i Motala där flickor med självskadebeteende har sysselsättning med hästar. Vi hade möte på Arbete och välfärd på Växjö kommun den 3 september 2010 vilka var intresserade av ett eventuellt samarbete. Ridskoleverksamheten är i behov av att utvecklas. Utvecklingsmöten och projektmöten gav en verksamhetsplanering och en möjlig utveckling mot att ridlubben skall bli mer uppdelade i sektioner som har olika ansvarsområden. Vidare diskussion kommer att göras på årsmötet den 28 februari Kontakt har även tagits med Nyby-Torshälla Ridklubb i Sörmland vilka har erfarenheter som Lammhultsridklubb skulle kunna ta del av såsom planering kring budget och verksamhet. Målet med att ha en gedigen administrativ byggnad är att denna skall kunna användas av andra, till exempel föreningar, förfrågan har gjorts till olika föreningar och studieförbund. 6

7 Hästis, ett samarbete med skolan i Lammhult och fritids har prövats i Slätthult med gott resultat, vilket skulle kunna utvecklas. Kontakt har tagits med hästföretagare, såsom veterinärer, hovslagare, hästtandläkare vilka skulle kunna använda lokalerna och för att tar emot sina kunder. 6. Resultat/ Den nya verksamheten 1. Hur skall den nya ridskolan se ut? Active stable och skötselstall Styrelsen valde att ha en lösdriftlösning i två grupper, en med 20 hästar och en med 10 hästar med möjlighet att expandera. Tanken är att Active stable systemet skall vara längst in från vägen sett när vi utgår från marken på Ljungsberg. Vi har fått ritningar på hur ett system kan se ut. Målet är att varje häst skall ha ca 150 kvadratmeter yta i vinterhagen som används året runt. Det skall finnas en ligghall och foderstationer, fakta och bilder bifogas. Tanken med att ha systemet i bakkant är för att kunna använda grannens mark som sommarbete, samt att vid tävling kan det vara bra att lektionshästarna kan vara en bit ifrån uppståndelsen. Skötselstallet skall vara i anslutning till Active stable, ev som på Piteå Ridklubb uppdelat i två skötselavdelningar som ett U. Tanken är att hästar och lektionsryttare lätt skall kunna ta sig från skötselstallet till ridhuset. Gärna att skötselstall och ridhus är i anslutning till varandra i samma byggnad eller med en smal passage med tak över mellan byggnaderna. En del i Active stable är att ridläraren skall kunna ha en bra översikt och lätt kunna släppa ut de hästar som inte är aktuella på lektionen. Vi tänker oss ett skötselstall med 12 spiltor för lektionshästar och en del för privathästar med ett mindre antal spiltor. I denna privata skötseldel skall veterinärer, hovslagare, sadelutprovare mfl. företagare kunna hålla till. I skötselstallet skall även finnas sjukboxar, 3 stycken. I anslutning till byggnaden skall det finnas en tillvänjningsavdelning. Studiebesöken i andra stallar gav oss erfarenheter som vi skulle vilja applicera i vår nya verksamhet. När det gällde stallarna, i vårt fall skötselstallet, fanns positiva erfarenheter kring att ha högt i tak, en isolerad byggnad, mycket ljusinsläpp, breda gångar och ett bra ventilationssystem. För att få byggnaden underhållsfri och upplevas fräsch finns viljan att ha en reviterad utsida. Inne i skötselstallet skall finnas en rejäl sadelkammare och ett täckes torkrum, som skall låsas med kodlås. Önskan finns även om en spolspilta med varm och kallvatten, där slangen skall hängas från taket. Även negativa erfarenheter framkom vid studiebesöken såsom dåligt fall i spolspiltan, vattnet rann då ut på golvet, dyr elräkning då vattnet och byggnaden var eluppvärmd. Mycket arbete för personalen då varje häst skall ledas till hagen och vatten bäras. Vi har varit i kontakt med Växjö kommun angående möjligheten att använda hästgödseln till biogas. Möjligheten fanns i nuläget, så vi väljer att ha forsla bort vår gödsel med container, liksom man gör på många ridskolor. Ridhusen Projektgruppen har tillsammans kommit fram till att den bästa lösningen för oss är att förlägga ridhusen i ett L. Detta för att kunna använda ridhusen maximalt vid tävling, det blir både framhoppning och tävlingsarena samtidigt. Det finns även bestämmelser om att vissa tävlingsgrenar, 7

8 ex körning behöver ett extra stort utrymme och vi vill inte begränsa oss. Det finns flera ridklubbar som har valt att lägga byggnaderna på detta sätt och det finns bara goda erfarenheter. I den vardagliga verksamheten är det positivt att lektionsverksamheten kan hållas på en del och privatryttarna har möjlighet att använda den andra, även under vardagskvällar då efterfrågan är som störst. Vid studiebesöken tittade gruppen även på ridhus och fick med sig positiva erfarenheter som att underlaget kunde vara sandflis eller fibermix med sjösand. Det kunde med fördel vara spinklers i taket vid bevattning eller kanske ett system där ridhusbottnen vattnades underifrån. Vad det gäller material upplevdes limträstomme som positivt, perforerad plåt som väggar, vilket gav bra ljusinsläpp samt att träsargen var linoljad så den tål väta. Ridhuset skall vara ljust med flera in och utsläpp och med ett separat rum för domaren. Diskussionen har varit kring ett isolerat ridhus för en bra arbetsmiljö för ridinstruktören samt att använda sig av senaste teknik när det gäller ljudanläggning. Det negativa som framkom i samband med studiebesöken var upplevelsen av en för liten läktare, för lite plats för hindermaterial mm, ljusinsläpp mot söder vilket gör att ryttarna och hästarna bländas. Det skulle finnas behov av två nedgångar från läktaren till manegen och om det finns möjlighet att bygga bort, skymd sikt balkarna. Vår tanke var från början att lägga byggnaderna nära vägen, som på bilden. Men har nu tänkt om och vill flytta verksamheten något längre ner på skiftet. Det är då tänkt att parkeringen skall vara utmed vägen. Vi kanske då kan utnyttja markens lutning på ett bättre sätt, vi hade en tanke om att förlägga ridhuset i sutteräng. Målet är att hela verksamheten skall anpassas till människor med funktionshinder, det finns då möjlighet att komma direkt in på läktaren på ena hållet och hästarna går in i markplan på andra hållet. Vad det gäller tillfart till anläggningen är vårt önskemål att använda den redan befintliga avfarten till Ljungsberg, med en avsvängningsfil och sedan följa vägen tillbaka norrut igen mot den tänkta marken. Vi har också ett önskemål om att det skulle vara en cykelväg under väg 30 alt längs med väg 30 norrut från samhället till Ljungsberg, där ungdomar tryggt kan ta sig till och från ridskolan på egen hand. Ridskoleverksamheten är till sin största del förlagd i ridhusen, men kan vid några tillfällen vilja ha möjligheten att rida ut i naturen. Vi skulle vilja skapa en belyst ridslinga bakom Active stable där ridskolan kan rida ut och som även kan nyttjas av de inackorderade ryttarna eller kuskarna. 8

9 Vi har även diskuterat kring utseendet av vår nya anläggning. Vi vill att anläggningen skall ge att trevligt första intryck av Lammhult. Vi vill att anläggningen skall smälta in i miljön, det skall vara byggnader som är röda med vita knutar. Det skall vara en parkkänsla utmed vägen, med buskar, intrycket skall vara trevligt och proffsigt, med mycket belysning. Parkkänslan och Active stable hör nära samman. Det kommer att vara ett bra underbyggt underlag som gör att miljön inte upplevs smutsig. Vid speciellt utsatta områden som vid foderstationer kommer det vara plattläggningar. För att få miljön lummig kommer träd att sparas och hägnas in så hästarna inte kommer åt dem. 2. Vad skulle den nya anläggningen kosta? Markarbete Vi har fått siffran kr + moms ( kr) för avtäckning av matjord och schakt för byggnader. Den egentliga siffran går först få fram då avtäckningen är utförd, detta på grund av att det kan bli ev. sprängning för att få rätt nivå på marken där byggnaderna skall ligga. Active Stable Vi har fått en grovkalkyl från Gimmex på ett Active stable med två grupper om 25 hästar vardera, finns som bilaga. Summan skulle då bli kr. Vi tror dock att det finns stora möjligheter att få ner priset. Dels för att vi kommer att använda oss av lokala företag vid ex bygge av ligghall och staket, samt att vårt Active stable kommer att vara mindre. Foderstationer mm kommer dock vara desamma. Till Active Stable skall det finnas ett skötselstall med tre avdelningar, två skötselavdelningar en för lektions och en för privathästar samt en avdelning med sadelkammare, toalett, möjlighet för hästföretagare mfl att ha verksamhet. Detta är en isolerad enplans byggnad med mycket ljusinsläpp och den uppskattas kosta ca kr. Intill Active stable finns även ett foderförråd, traktorgarage. En oisolerad byggnad, liksom ligghallen, som uppskattas kosta kr. Ridhusbyggnaderna och paddock Vi har även fått in en offert på ett isolerat ridhus i vinkel. Priset skulle vara kr exl moms (inkl moms ). I priset ingår stomresning och fabrikstillverkad plintgrund samt isolerad kantbalk levererad och monterad. Möjligheten finns också att få hjälp med montering för samtliga positioner mm för kr (inkl moms ). I kalkylen nedan, totalt ca kr. Till detta skall en administrativ byggnad i två våningar finnas, med cafeteria, toalett, anpassad för personer med funktionsnedsättningar dvs med hiss mm. Denna uppskattas kosta ca kr. Vi har fått en prisuppgift om vad ett tänkbart underlag i ridhuset och paddocken skulle kosta, kontakt har tagits med bla Ängelholms ridklubb och en dansk försäljare av ridhusbottenlösning ett sk TTE system. De hade en siffra på kr för en yta på 20*60 meter, detta gäller allt underlag från grund till topp, med undantag för fiberduk i den danska lösningen. I ridhuset skulle kosta ca kr och paddocken skulle kosta ca kr. Till paddocken en läktare som uppskattas kosta ca kr. Sifforna som nämns ovan är ungefärliga och skall ge ett hum om vad den nya ridanläggningen skulle kosta. Föra att få en mer övergripande bild görs en kostnadssammanställning på nästa sida. 9

10 Kostnadssammanställning: Markarbete ca kr (plus ev sprängning) Active stable Skötselstall Foderförråd och garagebyggnad ca kr(kan bli mindre med lokala entpr.) ca kr ca kr Ridhusbyggnader Underlag ridhus Administrativ byggnad Paddock Läktare till paddock ute ca kr ca kr ca kr ca kr ca kr Utomhusmiljö, buskar stensättning ca kr Summa: Möjligheter att söka pengar till nybyggnationen Från riksidrottsförbundet finns möjlighet att ansöka om bidrag till idrottsföreningarnas anläggningar i pengar skulle det vara max 4 basbelopp (4* ca kr). Det finns möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd från Smålansidrotten, via idrottslyftet. Idrottslyftet innebär att anläggningar som är kopplade till idrott och som skapar förutsättningar för barn och ungdomars idrottande. Möjlighet finns att få ekonomiskt stöd max 2 basbelopp (2* ca kr). I vårt fall skulle anläggningen vara ridhusen eller möjligen teorilektionssalar. Basbeloppen är räknade för Det finns en möjlighet att Leader Linné kan gå in med pengar i ytterligare ett projekt, där projektledarens uppgift skall vara att i ett inledningsskede söka pengar till den nya verksamhet samt påbörja Motalaprojektet eller Grön omsorg i den gamla verksamheten. Möjligheten finns också att få finansiering till utbildning för personalen som skall arbeta med Motala konceptet. Det finns möjlighet att söka pengar från allmänna arvsfonden. Det finns två typer av stöd, projektstöd och lokalstöd. Båda dessa stöd förutsätter att bygget skall anpassas till människor med funktionshinder. Lammhultsridklubb har möjlighet att söka pengar först när förstudien är klar. Lite riktmärken kan vara att ridklubben i Rimbo byggde ny verksamhet för 14,5 miljoner kr och fick stöd från Allmänna arvsfonden på 2,9 miljoner kronor, med krav på att kafeteria och ridhus 10

11 handikappanpassas. Christinehamnsridklubb fick ,4 miljoner kr för nybyggnation av kafeteria och samlingslokal och Färjestad ridklubb fick drygt 1 miljon för att bygga ett ridlekisstall. Från Viktoria fonden har Lammhultsridklubb möjlighet att söka pengar kring barn och funktionsnedsättningar. Andra möjligheter där ridskolor tidigare har fått pengar är ifrån Stiftelsen Prins Gustav Adolf och Prinsessan Sibyllas Minnesfond. Väljer Lammhultsridklubb att satsa på handikappridning finns även Norrbacka-Eugenia stiftelsen som ger bidrag till utrustning och fritidsaktiviteter. Även Linnéa och Josef Carlssons Stiftelse för ideella föreningar finns möjlighet att söka ifrån. Möjligheten finns också att söka bidrag hos lokala bidragsgivare som Rotary, Odd Fellow och Lions Club. Kommunen har bidrag för investering och extra möjligheter att få bidrag om det finns en handikappsektion i föreningen. Kanske finns det också möjligheter att få stöd då vi skapar en plats för företagare och ger nya arbetstillfällen. Hos Länsstyrelsen finns företagsstöd och projektstöd att söka. Företagsstödet finns då företag vill utveckla en annan del i sitt företag tex Grön omsorg eller Motala projektet på Lammhultsridklubb. Här finns även möjlighet att söka pengar för kompetensutveckling för personalen eller vid investeringar. Projektstödet är till för att skapa och driva ett nytt projekt, ex en ny ridskoleverksamhet. Bidrag finns för kompetensutveckling, rådgivning, hitta förslag och lösningar på utveckligs möjligheter eller konkret bygga något. Ett exempel är att ridskolan i Rimbo fick i projektstöd för att utveckla hästverksamheten och stärka bygdens attraktionskraft. Hos jordbruksverket finns möjligheten att söka stöd inom hästsektorn. De väljer att prioritera utvecklingen av regionala forum och projekt som utvecklar hästföretagandet. Kanske kan Lammhult bli en knutpunkt för hästföretagare. Sponsormedlemskap och sponsring från företag. Ett sponsormedlemskap är en möjlighet för ridklubben att få in kontanter till den nya anläggningen och för inköp av nya ponnyer och hästar, även det till den nya anläggningen. Sponsormedlemskapet hör inte samman med det vanliga medlemskapet och kräver ingen återprestation. Priset för att bli sponsormedlem är tänkt att vara 500:-/kalenderår. ALMI har konsultcheckar som ridklubben kan ha möjlighet att söka. Checkarna är på kr och kan för oss användas då vi skall utveckla våra tjänster. Kanske kan vi ta hjälp av hushållningssällskapet eller en tillgänglighetskonsult i skapandet av vår nya verksamhet. Banklån 3. Hur skulle verksamheten kunna utvecklas? Hästar och människor med funktionshinder Efter att ha pratat med en sjukgymnast på barnhabiliteringen framkommer att det finns ett stort behov av meningsfull sysselsättning för ungdomar med psykiska funktionsnedsättningar, ADHD, självskadebeteende mm i Växjö kommun. Sjukgymnasten tror efter att vi tillsammans har gått igenom upplägget för stall Nyckelby i Motala, att detta skulle vara en möjlighet även här. Underlaget finns och det skall enligt henne satsas på ungdomar med psykiska funktionsnedsättningar då dessa är svåra att motivera och är i behov av att komma ut för att inte bli introverta. 11

12 Möjlighet till utveckling av verksamheten kommer göras genom att bla försöka få Växjö kommun att köpa konceptet på stall Nyckelby i Motala. Möte med Arbete och Välfärd gjordes den 29 juli, de var positiva och ville ha in en ansökan. Väljer Lammhultsridklubb att utveckla Motala konceptet är tanken att till en början ta emot två tjejer i taget, kanske uppdelat på för- och eftermiddag, totalt fyra per dag. Till detta finns behov av att anställa en person. Målet skulle i så fall vara att komma igång med Motala konceptet i den gamla verksamheten, för att testa och se ur det fungerar. Vi fick pengar från Leader Linné att besöka Motala, detta gjordes den 3 september. Ytterligare en resa är planerad och finansierad till England för att titta på en likande verksamhet. En kvinna som arbetade med likande verksamhet i England och undervisade på universitet där, besökte Lammhult i september 2010 och menade att Lammhultsridklubb absolut skulle satsa på hippoteraphy. Kontakt är tagen med Landstinget, vuxen och barn habiliteringen samt omsorgernas fritidsverksamhet OMS-fritid, vilka tror att ridning i vanlig bemärkelse är tillfredställd i Växjö kommun. Möjligheten finns dock alltid att erbjuda temadagar genom OMS-fritid. De tycker att idén om att arbeta för syn och hörselskadade på ridskolan skulle vara bra liksom att ta kontakt med psykiatrin. I kontakt med omsorgerna i Sävsjö och Växjö kommun framkom att handikappridningen som finns idag på Sävsjö, Bergunda, Theleborg och Växjö ridklubb är tillräcklig för att fylla behovet just nu. Ridklubbarna i Växjö har dessutom nichat sig olika och tar emot olika målgrupper. Någon har möjlighet att ta emot personer med grövre fysiska funktionsnedsättningar och någon har inriktat sig på psykiska funktionsnedsättningar som Aspergers syndom. Det som efterfrågas och personal på bland annat OMS fritid saknar, är körning med häst. Det finns folk är intresserade av att resa till Lammhult för är att köra/alt åka häst under ex halvdagar på helgen. Kontakt är tagen med olika handikapporganisationer, dock utan stort gensvar. Däremot är ett samarbete med Nätverket SIP påbörjat för att få tag på engagerade personer med funktionshinder som vill utveckla hästverksamheten. En förebild kan vara Lundagårdens ridskola utanför Göteborg där funktionshinder i kombination med häst, är väl utvecklat. Vad som kan vara viktigt kring arbetet med personer med olika funktionsnedsättningar att det tydligt delas upp i ex handikappkörning, handikappridning, rehabilitering, habilitering mm. Samt att använda sig av använda välutbildad personal med kunskap, gärna arbeta i samarbete med ex barn och vuxenhabiliteringen. Vad som kan vara bra att veta är att det finns en fond är man kan söka för att få pengar till handikapphästar och hjälpmedel som liftar mm. En ytterligare möjlighet att väva ihop människor med funktionsnedsättningar med Lammhultsridklubb är att genom Grön omsorg/grön rehabilitering och LRF detta genom att förlägga daglig verksamhet eller lknande i ridklubbens lokaler. Linné universitetet har just nu en friståendekurs i rehabilitering med hjälp av häst. Den praktiska delen av utbildningen är idag förlagd på ridskolan i Nybro. Kanske kan Lammhults ridklubb erbjuda sina lokaler till utbildningen, särskilt om ridklubben är en föregångare just kring människor med funktionshinder i kombination med häst. Så kan ridskoleverksamheten utvecklas Den 15 december 2010 hade ordföranden, kassören mfl. ett utvecklingsmöte för att skapa en verksamhetsplanering för Lammhultsridklubb. Man valde att lägga upp planeringen två faser, en för närmsta tiden dvs för 2011 och en för Verksamhetsplaneringen är bifogad som bilaga längst bak i förstudien. Tankar fanns även om att utveckla sektioner med olika ansvarsområden, tex en pedagogisk sektion som skall upprätta en pedagogisk plan för eleverna på ridskolan. En tanke finns även om att titta på verksamheten som den ser ut idag och se vad som kan göras bättre. Lammhults ridklubb skulle med 12

13 fördel kunna ta stöd i Nyby-Torshälla Ridklubb vilka har vänt en ridklubb från att ha haft en sämre ekonomi till att blomstra idag. Informtion om Nyby Torshälla ridklubb fick vi genom tidningen ridsport, vi har haft kontakt med dem och de ville gärna dela med sig av sina erfarenheter. Andra aktörer kan använda lokalerna Hästföretagare skulle kunna använda skötselstallet för att ta emot sina kunder. I samtal med ATG i Ramkvilla framkom att de var intresserade av ett samarbete någon eller några dagar per månad. I kontakt med hästtandläkare fanns också ett intresse någon dag per månad. Kanske kan de nya lokalerna även attrahera sadelutprovare, hästmassör, hovslagare med flera. Veterinärerna skulle kunna ha mottagning för smådjur, vaccinationer eller likande. Andra föreningar skulle kunna använda våra ridhus och den administrativa delen, tex skytteklubben, jägarförbundet eller brukshundsklubbar. Via studieförbunden finns ett intresse för utställningar, läger, kursverksamhet mm. Andra användningsområde för administrationsdelen kan vara att hyra ut den till fester, bröllop eller till konferens. Möjligheten är att samarbeta med Lammhultsvärdshus när det gäller att leverera mat skulle finnas. Ett annat förslag som har kommit upp är att ha ett gym i anslutning till den administrativa delen, kanske kan föräldrar nyttja det medans barnen rider och det kanske skulle locka killar till ridklubben. 13

14 7. Referenslista Ahlenius A, Ekdal K, Forsberg M, Wilhelmsson Öyan (2009) Sysselsättning med hästen som hjälpmedel för unga vuxna med psykisk ohälsa Projekt mellan Motala kommun och stall Nyckelby. Bonorden Bibbi (2008) Hästen i kommunen - betyder mer än du tror En praktisk guide för kommunens medarbetare Hästnäringens internationella stiftelse & SLU Alnarp Att bygga häststall (2001) Ventorp & Michanek Forsberg Lena (2007) Att utveckla handlingskraft- om flickors identitetsskapande processer i stallet. Luleå Tekniska universitet. 14

15 8. Bilaga Bilaga 1. Grovkalkyl Gimmex Grovkalkyl. OBS att justera med inkommande uppgifter Transponderteknik Active stable för 25 hästar bestående av Ligghall med betonggolv 250 kvm :- inkl sjukboxar byggnadsyta + övr :- Markberedning: Markförstärkning / dränering :- exkl schaktning, tillkommer singel grus :- Foderteknik bestående av: :- 3 Dubbla höstationer 1 kraftfoderstation med servicefunktioner silo mm Vattenautomat Halmfoderstationer för avkoppling 15

16 Staket :- hög kvalité säkra trästaket samt inomgårds en del galvade järnstaket inkl grindar Överbyggnader av stationer : x :- X 2 anläggningar 4,8 milj schakt + röjning av ytan nedre m stubbar o sten Active stable med rollraufe samt kraftfoderstation och kompletterande transponderutfodring. Byggnad innehållande ligghall, sjukboxar invänjn box mm 2 milj för 25 hästar. Foderteknik bestående av, 9 st rollraufen, 1 höstation 1 kraftfoderstation m tillhörande funktioner, Vattenautomat Halmstation för avkoppling :- Mark: : :- Staket: : :- X 2 anläggningar = :- 16

17 Bilaga 2. Fakta om Active stable Active stable med syncronic feeding. Ett alternativ till enbart transponderutfodring är att installera rollraufe i anläggningen denna teknik erbjuder hästarna att gemensamt samtidigt utfodras med hö eller hösilage. Är hästgruppen väldigt jämn dvs hästarna har samma behov av mängd kan denna vara tillräcklig. Med rollraufen kan antingen hela fodermängden tilldelas eller också grundutfodrar man flocken med denna teknik. Hästarna med särskilda behov dvs större behov än de övriga kan erbjudas individuell extratilldelning i en mindre transponderstation. Detta ger fullständig frihet och gör det enkelt att sköta varje häst kan få sitt behov tillgodosett. Kraftfoder tilldelas enligt vanlig princip individuell giva med transponder på hästen. 17

18 Ett exempel på en rollraufe. Här byggd i countrystil med sammanlagt 6 sidor 24 ätplatser. Dessa kan också fällas in i en vägg. Tilläggsutfodring av hö/ensilage i transponderstation. Kraftfoder i kraftfoderstation. Transponderstyrning av Active stable. Ett Active stable kan byggas på ett par olika principer vad det gäller utfodringen. När hästgruppen har stora olikheter i sitt behov av fodermängder dvs. gruppen kan innehålla stora och små hästar och 18

19 kanske också färdigvuxna blandat med växande hästar - då kan behoven vara mycket olika. I dessa anläggningar kan det vara framgångsrikt att styra all utfodring individuellt genom en individuellt programmerad giva och sort och sedan att hästen får en transponder. Genom dagrapporten kan man sedan följa varje individs foderintag. Hästarnas behov av social gemenskap, att äta gemensamt tillgodoses genom att anläggningen byggs i ett lämpligt inbördes förhållande som stimulerar till aktivitet, gemenskap i flock, vila, vattenintag harmoni. Utrustning: Höstation. Här ser vi höstation Typ B med en taköverbyggnad i svensk stil. 19

20 Här en bild från inlastningssidan, med öppningsbar port. Kraftfoderstationen har fått en liknande överbyggnad. I den inbyggda delen kan foder och foderteknik skyddas för väder. Beroende på hästgruppens storlek kan silos mm installeras här för enkel funktion och daglig hantering l silo 20

21 Bilaga 3. Verksamhetsplan Mål Fas 1 (2011) Öka antalet uppsittningar till 100 per vecka Regelbundna träningar i dressyr och hoppning på alla nivåer och för olika åldrar Anordna kvalificerad lägerverksamhet vid skollov med olika inriktningar. Ett 2-dagarsläger sport- resp påsklov, 2 veckoläger sommartid för deltagare med egen häst samt 2-dagarsläger höstlov. Arrangera minst 2 clinics under året inom tex hopp, dressyr eller hästhållning Arrangera minst två familjedager/städdagar med klubbhoppning, samt ytterligare 4 klubbhoppningar. Starta upp 3 nya sektioner, utöver tävling, cafeteria och sponsring: 1. Utveckling ridskoleverksamheten 2. Utemiljö 3. Innemiljö Anordna 2 studiecirklar under året: Grönt kort-kurs vår, Säker hästhållning höst Arrangera 4 st hopptävlingar på lokal nivå samt 3 dressyrtävlingar på lokal/regional nivå Mål Fas 2 ( ) utöver ovanstående mål även: Öka antalet uppsittningar till 150 per vecka, detta genom att erbjuda ridlektioner även dagtid samt helger. Starta upp samarbete med Lammhults skola. Erbjuda meningsfull fritidsverksamhet eftermiddagar. Utöka verksamheten dagtid genom att erbjuda Grön rehabilitering 21

22 Erbjuda handikappkörning en helg i månaden Utöka lägerverksamheten genom att även anordna handikappläger Utöka antalet hopptävlingar genom att även anordna 2 regionala hopptävlingar per år 22

Att arbeta med statistik

Att arbeta med statistik Denna manual är en av fyra som arbetats fram under projektet Regionala forum för hästsektorn - Regionala lärprojekt. Manualen ska underlätta arbetet med att stärka sektorn regionalt. Regionala forum för

Läs mer

BAKGRUND HÄSTEN OCH RIDSPORTEN I SVERIGE

BAKGRUND HÄSTEN OCH RIDSPORTEN I SVERIGE ÅRE HÄSTSPORTARENA BAKGRUND HÄSTEN OCH RIDSPORTEN I SVERIGE 70 000 hästar under 1970-talet och idag ca 360 000 hästar (fler än det finns kor och älgar) i Sverige, näst hästtätaste landet i Europa. En ökning

Läs mer

Jönköpings Fältrittklubb

Jönköpings Fältrittklubb Jönköpings Fältrittklubb -Klubben, verksamheten och arbetet Verksamhetsplan 2015 JFK är som ridskola och förening en förebild för andra föreningar i landet. Vår verksamhet präglas av god kvalitet, god

Läs mer

- Ett modernt hästcentrum som är det självklara valet!

- Ett modernt hästcentrum som är det självklara valet! - Ett modernt hästcentrum som är det självklara valet! Projekt Framtidens ridskola FRAMTIDENS RIDSKOLA Det vi vill är att arbeta fram en ny ridsportanläggning som är anpassad efter våra och samhällets

Läs mer

Medlemsmöte 2014-06-15

Medlemsmöte 2014-06-15 Medlemsmöte 2014-06-15 Program Inledning Presentation av förslag till utvecklingsplan för vår ridanläggning 2014-2016 Tacobuffe Diskussion Beslut Inledning Bakgrund Syfte och mål med mötet Ordningsfrågor

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Stall Stackebo Journalnummer: 2009-3818 Kontaktperson,

Läs mer

ACTIVE STABLE en utvecklingsmöjlighet för NRS/Bullersta?

ACTIVE STABLE en utvecklingsmöjlighet för NRS/Bullersta? Slutrapport Juni 2012 ACTIVE STABLE en utvecklingsmöjlighet för NRS/Bullersta? Effektiv och rationell framtidsverksamhet med hästhållning och arbetsmiljö i fokus Innehållsförteckning Inledning... 3 Lösdrift

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Allmänna uppgifter Datum: 2010-03-31 Projekttid: 2009-10-01-2010-04-01 Journalnummer: 2009-5974 LAG diarienr: LVS-050 Projektnamn: HÄSTNÄRA BOENDE I GÖTENE, förstudie Sammanställning

Läs mer

Kent Sjöström VÅR HEMBYGD. Ridskolan Strömsholm

Kent Sjöström VÅR HEMBYGD. Ridskolan Strömsholm Kent Sjöström VÅR HEMBYGD Ridskolan Strömsholm Mars 2015 För oss som är uppvuxna i Kolbäck har ridskolan i Strömsholm alltid funnits. När vi var små, var det Arméns kör- och ridskola, som började sin verksamhet

Läs mer

Bli en samarbetspartner!

Bli en samarbetspartner! Bli en samarbetspartner! Klagshamns Ryttarförening har bedrivit ridskola i den vackra naturen på Klagshamns udde i Malmö i snart 30 år. I dag är KRF en av Skånes största ridklubbar och vår ambition är

Läs mer

Sponsorbrev 2014. Trelleborgs Ryttarförening

Sponsorbrev 2014. Trelleborgs Ryttarförening Sponsorbrev 2014 Trelleborgs Ryttarförening Trelleborgs Ryttarförening är en helt ideell förening som grundades 1971 och driver sin verksamhet på Brosjödals gård, föreningen har ca 350 medlemmar. Vår vision

Läs mer

Stallet en jordnära ledarskola

Stallet en jordnära ledarskola Stallet en jordnära ledarskola Färska fakta kring forskning om stalltjejer 1 Hjältar i en kompromisslös värld Gemenskapen och kommunikationen med både hästar och kompisar i stallet bär på en inneboende

Läs mer

RIDSKOLANS ROLL I SAMHÄLLET

RIDSKOLANS ROLL I SAMHÄLLET RIDSKOLANS ROLL I SAMHÄLLET ALLTID ÖPPET på ridskolan Den svenska ridskolan med sitt upplägg och sin verksamhet är unik. Ridskolan är dels en utbildningsanläggning, dels en samlingsplats och fritidsgård

Läs mer

WRK FÖRENINGSUTVECKLINGSKVÄLL 2013-05-05

WRK FÖRENINGSUTVECKLINGSKVÄLL 2013-05-05 WRK FÖRENINGSUTVECKLINGSKVÄLL 2013-05-05 De viktigaste frågorna att ta tag i direkt! Utbilda domare, överdomare och banbyggare inom klubben. Arrangera nationell tävling i någon form: Samverka med andra

Läs mer

För dig som vill umgås och arbeta med hästar och andra djur i lugn och vänlig miljö. Välj vilket stall du vill arbeta vid. Öppna och läs!

För dig som vill umgås och arbeta med hästar och andra djur i lugn och vänlig miljö. Välj vilket stall du vill arbeta vid. Öppna och läs! Vi vill att du som är vuxen och har ett funktionshinder ska kunna arbeta i stall och gårdar. Det är en meningsfull dagligverksamhet. Du får en viktig arbetsplats i samhället, som säkert får dig att växa

Läs mer

Vision Häst Värmdö möte 13 sep. 2005 1 (5) Noteringar från upptaktsmöte tisdag 13 sept. 2005 på Gustavsgården i Gustavsberg.

Vision Häst Värmdö möte 13 sep. 2005 1 (5) Noteringar från upptaktsmöte tisdag 13 sept. 2005 på Gustavsgården i Gustavsberg. Vision Häst Värmdö möte 13 sep. 2005 1 (5) Vision Häst Värmdö Noteringar från upptaktsmöte tisdag 13 sept. 2005 på Gustavsgården i Gustavsberg. Sammankallande: Initiativtagare: Deltagare: Lotta Johansson,

Läs mer

För dig som vill umgås och arbeta med hästar och andra djur i lugn och vänlig miljö. Välj vilket stall du vill arbeta vid. Välkommen!

För dig som vill umgås och arbeta med hästar och andra djur i lugn och vänlig miljö. Välj vilket stall du vill arbeta vid. Välkommen! För dig som vill umgås och arbeta med hästar och andra djur i lugn och vänlig miljö. Välj vilket stall du vill arbeta vid. Välkommen! För dig som vill vara nära djur och natur Alla mår vi bra av att vara

Läs mer

BORÅS FÄLTRITTKLUBB En mötesplats för alla

BORÅS FÄLTRITTKLUBB En mötesplats för alla BORÅS FÄLTRITTKLUBB En mötesplats för alla Innehåll Ny i stallet sid 3 - Ridskolan - Stallvärdinnor Säkerhet vid ridning & hästhantering sid 3 BFK s hästpolicy sid 4 Stallet hästens hem sid 6 - Hästens

Läs mer

- enligt stadgarna är en sammanslutning av för ridsporten

- enligt stadgarna är en sammanslutning av för ridsporten VÄRDEGRUND Uppsala Ponnyklubbs värdegrund utgår i huvudsak från Svenska Ridsportförbundets värdegrund och idéprogram, vilket vi känner är en stabil grund för föreningen att stå på. Uppsala Ponnyklubb är

Läs mer

BÖRJA RIDA FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

BÖRJA RIDA FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA RIDA FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA RIDA Det här häftet är en vägledning för personer med funktionsnedsättning som vill börja rida eller köra häst. Drygt en miljon människor i Sverige

Läs mer

Ridsport, en möjlighet till att må bättre på alla sätt.

Ridsport, en möjlighet till att må bättre på alla sätt. Kungsör juni 2004 Ridsport, en möjlighet till att må bättre på alla sätt. På Klämsbo strax utanför Kungsör har det bedrivits ridskoleverksamhet sedan mitten av 1970 talet, 1977 startade Kungsörs Ridklubb.

Läs mer

STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND. Årsmöte den 18 mars 2015

STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND. Årsmöte den 18 mars 2015 STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND Årsmöte den 18 mars 2015 HÄLSNING FRÅN ORDFÖRANDEN 2014 ÄNNU ETT HÄNDELSERIKT ÅR Vårt förbund står på en stabil grund med en omfattande verksamhet Den ideella föreningen

Läs mer

Foto: Theresia Bråkenhielm. Ridskolornas Riksorganisation. Projektredovisning En riktig ridskola

Foto: Theresia Bråkenhielm. Ridskolornas Riksorganisation. Projektredovisning En riktig ridskola Foto: Theresia Bråkenhielm Projektredovisning En riktig ridskola 2008 12 14 Sid 2 Projektet En riktig ridskola en process i flera steg Bakgrund, RRO, är en företagarorganisation som bildades 1971. RRO

Läs mer

Näringsliv och arbetsmarknad

Näringsliv och arbetsmarknad Näringsliv och arbetsmarknad 30 31 Näringsliv och arbetsmarknad Det utbredda intresset för hästar i Sverige medför en stor efterfrågan på varor och tjänster knutna till svensk hästnäring. En hästägare

Läs mer

SUNDBY RIDSKOLA SUNDBY GÅRD 141 91 HUDDINGE

SUNDBY RIDSKOLA SUNDBY GÅRD 141 91 HUDDINGE SUNDBY RIDSKOLA SUNDBY GÅRD 141 91 HUDDINGE VÅREN 15 Sundby Ridklubbs ridskola för barn och ungdom med Svenska Ridsportförbundets kvalitetsmärkning Du är alltid välkommen till vår ridskola o hästarna alla

Läs mer

Braås Ponny- och ridklubb

Braås Ponny- och ridklubb Braås Ponny- och ridklubb Vattenläcka i tak, pumphus Takbyte stall, gammal del, eternittak Uppriktning av fundament på förråd Ombyggnation stall inkl ventilation S:a : Ny kiosk Ny toalettvagn S:a : ca

Läs mer

Green Care - en introduktion. Ingrid Whitelock ingrid@whitelock.se www.whitelock.se

Green Care - en introduktion. Ingrid Whitelock ingrid@whitelock.se www.whitelock.se Green Care - en introduktion Ingrid Whitelock ingrid@whitelock.se www.whitelock.se Green Care idag Meningsfull sysselsättning på gårdar i lantlig miljö för människor med särskilda behov Green Care i Sverige

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen för Värnamobygdens Ryttarförening avger härmed följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013. Styrelsen som valdes på årsmötet 2013-02-22 har bestått av:

Läs mer

Varför är det bra att utveckla sitt ledarskap?

Varför är det bra att utveckla sitt ledarskap? Ledstjärnorna är en satsning som genomförs här på Varbergs Ridskola. Målet är att ge barn och ungdomar möjligheten att utveckla sina ledaregenskaper, vilket kommer till nytta både i och utanför stallet.

Läs mer

Extra offentlig kontroll enligt 24 djurskyddslagen föranledd av anmälan

Extra offentlig kontroll enligt 24 djurskyddslagen föranledd av anmälan KONTROLLRAPPORT 1 (5) Datum FÖRVALTNINGSENHETEN Veterinär och Djurskydd Therese Elverstedt Telefon 021-19 51 84 Therese.elverstedt@lansstyrelsen.se Ridskolan Strömsholm AB Att: Jonas Johnsson Herrskogsvägen

Läs mer

Välkommen! Nu skapar vi Skara Hästland! Informationsmöte 31 oktober, Axevalla Travbana. www.skarahastland.se

Välkommen! Nu skapar vi Skara Hästland! Informationsmöte 31 oktober, Axevalla Travbana. www.skarahastland.se Välkommen! Nu skapar vi Skara Hästland! Informationsmöte 31 oktober, Axevalla Travbana Vid februarimötet framkom En arena för stora hästevenemang En modern rid- och träningsanläggning på Skålltorp En plats

Läs mer

Namn Närv Namn Närv Lena Carlberg, ordf. x Stefan Petersson, suppl. Maria Berndtsson, sekr. x Anna Gunnarsson, suppl. x

Namn Närv Namn Närv Lena Carlberg, ordf. x Stefan Petersson, suppl. Maria Berndtsson, sekr. x Anna Gunnarsson, suppl. x Protokoll fört vid NHRKs styrelsemöte tisdagen den 18 november 2014. Namn Närv Namn Närv Lena Carlberg, ordf. x Stefan Petersson, suppl. Petra Nevrén-Lundgren, v. ordf. Denice Rask, suppl. Maria Berndtsson,

Läs mer

Framtid för Färgelanda Ridklubb

Framtid för Färgelanda Ridklubb Framtid för Färgelanda Ridklubb Sammandrag Färgelanda Ridklubb startades för 30 år sedan och verksamheten har byggts upp och vuxit avsevärt med åren. Vi känner att vi har en bra verksamhet i dagsläget,

Läs mer

Foto: Mikael Sjöberg IDROTTS- LYFTET

Foto: Mikael Sjöberg IDROTTS- LYFTET Foto: Mikael Sjöberg IDROTTS- LYFTET Utvecklar svensk ridsport Idrottslyftet är regeringens riktade satsning på barn- och ungdomsidrott. Här kan föreningar inom Svenska Ridsportförbundet läsa om hur ni

Läs mer

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610 gunilla svensson arkitektkontor ab karl XII gatan 8a 222 20 lund tel: +46 46 15 07 40 www.gunillasvensson.se FÖRSLAG NYTT RIDHUS TROLLEBERG Förslaget innebär en alternativ

Läs mer

AVTAL (MALL) för förening som samverkar med extern ridskola

AVTAL (MALL) för förening som samverkar med extern ridskola 1 AVTAL (MALL) för förening som samverkar med extern ridskola Viktig information Svenska Ridsportförbundet har tagit fram en avtalsmall /typavtal som bygger på LOK-stödsnämndens praxis i liknande ärenden.

Läs mer

Ansökan avseende Natur- och landskapscheck

Ansökan avseende Natur- och landskapscheck Leaderkontorets anteckningar Ankomstdatum Diarienummer: 2011-080 O Ansökan avseende Natur- och landskapscheck Toarpsdals Ovalbana / Staket Checkens (projektets) namn Fakúr islandshästförening Sökande (namn/förening)

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Styrelsen för Karlstads Ridklubb vill härmed lämna verksamhetsberättelse för 2010. Karlstads Ridklubb har en hög ambition att vara centrum för ridsporten i Värmland. Målsättningen

Läs mer

Datum Om tillstånd för viss djurhållning... enl 16 Djurskyddslagen Hästhållning ANSÖKAN. Säffle kommun 661 80 SÄFFLE ANSÖKAN OM TILLSTÅND AVSER

Datum Om tillstånd för viss djurhållning... enl 16 Djurskyddslagen Hästhållning ANSÖKAN. Säffle kommun 661 80 SÄFFLE ANSÖKAN OM TILLSTÅND AVSER Teknisk service/miljöenheten 1(6) ANSÖKAN Datum Om tillstånd för viss djurhållning... enl 16 Djurskyddslagen Hästhållning Skickas till: Teknisk service/miljöenheten Säffle kommun 661 80 SÄFFLE ANSÖKAN

Läs mer

OM- OCH TILLBYGGNAD AV DJURSHOLMS RIDHUS. Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden. Beslutad 2009-12-16 Tekniska nämnden Danderyds kommun

OM- OCH TILLBYGGNAD AV DJURSHOLMS RIDHUS. Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden. Beslutad 2009-12-16 Tekniska nämnden Danderyds kommun 1(10) PROJEKTPLAN OM- OCH TILLBYGGNAD AV DJURSHOLMS RIDHUS Fastighet: Djursholm 2:206 Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden PROGRAMSKEDE (Underlag för projektering) Beslutad 2009-12-16 Tekniska nämnden Danderyds

Läs mer

INFORMATIONSBLAD! LERK. Lilla Edets Ridklubb är en klubb som håller till i Göta strax utanför

INFORMATIONSBLAD! LERK. Lilla Edets Ridklubb är en klubb som håller till i Göta strax utanför LERK Lilla Edets Ridklubb är en klubb som håller till i Göta strax utanför Lilla Edet. Vi har funnits sedan 1981 och har ridskoleverksamhet samt anordnar tävlingar från klubb nivå upp till nationell nivå.

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

HÄSTNÄRINGEN IDAG. hästar gör Sverige till det näst hästtätaste. avlönade heltidsarbeten skapas av hästnäringen.

HÄSTNÄRINGEN IDAG. hästar gör Sverige till det näst hästtätaste. avlönade heltidsarbeten skapas av hästnäringen. HÄSTNÄRINGEN IDAG 360000 hästar gör Sverige till det näst hästtätaste landet i Europa. 30000 avlönade heltidsarbeten skapas av hästnäringen. 46 miljarder kronor är hästnäringens bidrag till den samhällsekonomiska

Läs mer

1.Projektnamn Journalnummer Kundnummer BareFoot Multi Arena 2010-2700 U 4983

1.Projektnamn Journalnummer Kundnummer BareFoot Multi Arena 2010-2700 U 4983 1.Projektnamn Journalnummer Kundnummer BareFoot Multi Arena 2010-2700 U 4983 2. Projektperiod Projektansvarig Sökande 2010-06-01 2011-10-31 Stig Flöijer, 0703-550 510 Kolbäcks Volleyklubb mry696s@tninet.se

Läs mer

SUNDBY RIDSKOLA SUNDBY GÅRD 141 91 HUDDINGE

SUNDBY RIDSKOLA SUNDBY GÅRD 141 91 HUDDINGE SUNDBY RIDSKOLA SUNDBY GÅRD 141 91 HUDDINGE VÅREN 14 Sundby Ridklubbs ridskola för barn och ungdom med Svenska Ridsportförbundets kvalitetsmärkning Du är alltid välkommen till vår ridskola o hästarna alla

Läs mer

Nu lyfter vi ridsporten!

Nu lyfter vi ridsporten! Nu lyfter vi ridsporten! Fakta om ridsporten och Idrottslyftet år 5 MER RIDSPORT FÖR FLER Mer idrott för fler. Det är tanken bakom Idrottslyftet som nu går in på sitt femte verksamhetsår. Och öppnar nya

Läs mer

TRÄNINGSELEV VID UPK VAD INNEBÄR DET?!

TRÄNINGSELEV VID UPK VAD INNEBÄR DET?! TRÄNINGSELEV VID UPK VAD INNEBÄR DET?! Följande elever har möjlighet att få förmånen att bli förberedande träningselever respektive träningselever vid Uppsala Ponnyklubb: - Elev som rider i lägst P6 men

Läs mer

Nyhetsbrev: Socialt entreprenörskap - Idrott (SEidrott.se)

Nyhetsbrev: Socialt entreprenörskap - Idrott (SEidrott.se) Nyhetsbrev nr 2: 28 maj 2015 Att studera socialt entreprenörskap medför att vi som forskare blir en del av någon annans entreprenörskap. De sociala entreprenörerna berättar om problem i samhället och om

Läs mer

MÅLBESKRIVNING FÖR NYKÖPINGS RIDSÄLLSKAP, KORT OCH LÅNG SIKT

MÅLBESKRIVNING FÖR NYKÖPINGS RIDSÄLLSKAP, KORT OCH LÅNG SIKT MÅLBESKRIVNING FÖR NYKÖPINGS RIDSÄLLSKAP, KORT OCH LÅNG SIKT INLEDNING Detta dokument är en fortsättning/uppdatering av tidigare målbeskrivningar. NRS styrelse har arbetat med detta vid två konferenser

Läs mer

Ridpriser för höstterminen 2015 med arbetsrabatt (900 kr) avdragen: 100% 90% 75%

Ridpriser för höstterminen 2015 med arbetsrabatt (900 kr) avdragen: 100% 90% 75% ! FAKTURA Välkommen till höstterminen. Lektionerna börjar måndag 10 augusti och sista lektionsdagen för terminen blir söndag 20 december. Inga lektioner under höstlov då är det andra aktiviteter istället.

Läs mer

Foto: Per Groth. VÄLKOMMEN till Svenska Ridsportförbundet

Foto: Per Groth. VÄLKOMMEN till Svenska Ridsportförbundet Foto: Per Groth VÄLKOMMEN till Svenska Ridsportförbundet Sverige är ett riktigt hästland. Det näst hästtätaste i Europa (efter Island) faktiskt, med ungefär 350 000 hästar totalt. Här finns många sätt

Läs mer

Låt din hobby bli din framtid

Låt din hobby bli din framtid Låt din hobby bli din framtid HÄR GÅR RIDNING OCH GODA STUDIERESULTAT HAND I HAND Sveriges Ridgymnasium är en privatägd friskola som startade 2005. På våra tre skolor i Varberg, Kungsbacka och Svedala

Läs mer

2. UTBUDET ATT ERBJUDA I FÖRENINGEN

2. UTBUDET ATT ERBJUDA I FÖRENINGEN 2. UTBUDET ATT ERBJUDA I FÖRENINGEN RIDSKOLA TÄVLING ANNAN VERKSAMHET MOTIONÄRER TÄVLINGSRYTTARE AVSUTTNA MEDLEMMAR Ledare Förtroendevalda Tränare Uppfödare Funktionärer Familj RIDSKOLERYTTARE ANLÄGGNING

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 18 (21)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 18 (21) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 18 (21) Fritidsnämndens arbetsutskott 2015-02-05 15 Hemställan om investeringsanslag avseende renovering av Veda (FN 2015.014) Beslut Arbetsutskottet beslutar att

Läs mer

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD (Beslutade av RS den 8 december 1997 samt reviderade av RS den 21-22 november 2002, den 1-2 december 2003 och den 3 oktober 2006 ) 1 BIDRAGSBERÄTTIGADE

Läs mer

Manual för privatryttare

Manual för privatryttare MANUAL PRIVATRYTTARE 1 (6) Manual för privatryttare Denna manual är framtagen för att ge information till de privatryttare som använder Tyresö Ryttarförenings ridhus och utebana. Bakomliggande ramar för

Läs mer

Välkomna. Presentation NTRK och Lotta

Välkomna. Presentation NTRK och Lotta Välkomna Presentation NTRK och Lotta Välkomna Presentation av deltagarna Verksamhetsinformation Ett stall 34 platser varav 17 för ridskolans hästar Ett ridhus 20x60m 300 uppsittningar/vecka 300 medlemmar

Läs mer

Nyby Torshälla Ridklubb är mötesplatsen - där ridsportens framgångsrika förebilder utvecklas

Nyby Torshälla Ridklubb är mötesplatsen - där ridsportens framgångsrika förebilder utvecklas Nyby Torshälla Ridklubb är mötesplatsen - där ridsportens framgångsrika förebilder utvecklas Torshälla i mars 2014 Sammanfattning Denna skrivelse är ett inledande arbetsmaterial som beskriver vilka förutsättningar

Läs mer

Anders Ehrlemark. Huddinge kommun, kartläggning ridskolor, Sundby. Version 2014-02-05

Anders Ehrlemark. Huddinge kommun, kartläggning ridskolor, Sundby. Version 2014-02-05 P R A K T E K Anders Ehrlemark Version 2014-02-05 Huddinge kommun, kartläggning ridskolor, Sundby Detta dokument innehåller en dokumentation av observationer och noteringar angående byggnaderna på anläggningen.

Läs mer

Visby 2011-10-20 Slutrapport

Visby 2011-10-20 Slutrapport Visby 2011-10-20 Slutrapport En samlad hästnäring på Gotland 1 Innehållsförteckning 1) En samlad Hästnäring på Gotland 2) Kontakt uppgifter 3) Sammanfattning 4) De som genomförde projektet 5) Varför genomföra

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Sysselsättning med Hästen som hjälpmedel för unga vuna med psykisk ohälsa Journalnummer:

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 1 Möten och konferenser, för föreningsstyrelse och sektioner Aktivitet Program, innehåll Målgrupp Distriktsårsmöte Stadgeenligt innehåll, med bl a val till Distriktsstyrelsen och fastställande

Läs mer

och mål 2 Syfte 3.2 För Ridsporten 5.3 Driftsbudget 6 Tidsplan Bilagor Ansökan kommunalt Anläggningslån 2010-06-10

och mål 2 Syfte 3.2 För Ridsporten 5.3 Driftsbudget 6 Tidsplan Bilagor Ansökan kommunalt Anläggningslån 2010-06-10 Ansökan om kommunalt Anläggningslån: Nyanläggning av RIDHUS i Kateryd. Tibroo 2011-06-10 Sökande: Tibro Hästsportklubb Ansvarig: Styrelsen 1 Innehåll 1 Bakgrund 2 Syfte och mål 3 Mervärden 3.1 För Tibro

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

HÄSTNÄRINGENS ARBETSMARKNADSSATSNING

HÄSTNÄRINGENS ARBETSMARKNADSSATSNING HÄSTNÄRINGENS ARBETSMARKNADSSATSNING En satsning - flera delar Sara Strömberg KORT OM HÄSTNÄRINGEN I SVERIGE ANTALET HÄSTAR HAR FÖRÄNDRATS 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 1900

Läs mer

JULENS AKTIVITETER 2014

JULENS AKTIVITETER 2014 JULENS AKTIVITETER 2014 BLANDAT PONNY HÄST PRIVATLEKTION Välkommen till stallet VARJE DAG!! On 24 Juliga dagar i stallet! To 25 Fr 26 Lö 27 2 5 2 5 Barnkurs de små Julkurs för de små!! Ridning och pyssel

Läs mer

Föreläsare Michael Ventorp, SLU och HIR Värd för visning Jägersros anläggningschef Inge Persson

Föreläsare Michael Ventorp, SLU och HIR Värd för visning Jägersros anläggningschef Inge Persson Kurs i stallbyggnation och stallmiljö för häst Måndagen den 26 mars 2012 på Jägersro Föreläsare Michael Ventorp, SLU och HIR Värd för visning Jägersros anläggningschef Inge Persson Kursen är delfinansierad

Läs mer

ALINGSÅS RIDKLUBB HISTORIK

ALINGSÅS RIDKLUBB HISTORIK ALINGSÅS RIDKLUBB HISTORIK Vi, Åke Görrel och Claes Reivall, har blivit ombedda att försöka göra en historik, som omfattar Alingsås Ridklubbs start och första år. Vi har inte kunnat finna några styrelseprotokoll

Läs mer

Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan. Jag Hästföretagare

Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan. Jag Hästföretagare Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan Jag Hästföretagare Har du en plan? Vill du få struktur på din vardag, ditt arbete och ditt företagande, har du svårt att skilja

Läs mer

Att anordna kurser i att ha häst

Att anordna kurser i att ha häst Denna manual är en av fyra som arbetats fram under projektet Regionala forum för hästsektorn. Manualen ska underlätta arbetet med att stärka sektorn regionalt. Regionala forum för hästsektorn - Regionala

Läs mer

Nominering - årets ungdomssatsning Med checklista

Nominering - årets ungdomssatsning Med checklista Nominering - årets ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag årets ungdomssatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Baldersnäs Horse Event Journalnummer: 2011-6286 Namn på myndighet

Läs mer

BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA TÄVLA! Det här häftet är en vägledning för personer med funktionsnedsättning som vill börja tävla. Tävla kan man göra på olika nivåer och

Läs mer

HERRGÅRDSÄNGEN Förverkliga drömmen om ett lantligt boende www.longvalley.se

HERRGÅRDSÄNGEN Förverkliga drömmen om ett lantligt boende www.longvalley.se HERRGÅRDSÄNGEN Förverkliga drömmen om ett lantligt boende www.longvalley.se För snart 10 år sedan beslutade vi att lämna stressen och bilköerna för att hitta en bättre balans i vårt liv och boende. Vi

Läs mer

SLUTRAPPORT Arbetsredskap i häststallar inventering och kravspecifikation

SLUTRAPPORT Arbetsredskap i häststallar inventering och kravspecifikation SLUTRAPPORT Arbetsredskap i häststallar inventering och kravspecifikation Margareta Bendroth, Hushållningssällskapet Sjuhärad och Niklas Adolfsson, JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik Detta projekt

Läs mer

Förslag på ny fördelning av medlemsintäkter

Förslag på ny fördelning av medlemsintäkter Förslag på ny fördelning av medlemsintäkter Organisationsbidrag Ett organisationsbidrag ska betalas ut till Regionförbunden. Organisationsbidraget är 3000 sek. Organisationsbidraget ska täcka kostnader

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå Beskrivning av vår verksamhet i Piteå SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund och utbildningsorganisation. Vi bildar, utbildar och utvecklar idrotten SISU Idrottsutbildarna utbildar och

Läs mer

Sommaraktiviteter 2010

Sommaraktiviteter 2010 Sommaraktiviteter 2010 Bodens Ridklubb Bodens Ridkubb anordnar följande aktiviteter under sommaren 2010 1.) Träningsläger dagtid 21-24 juni 2.) Extralektion häst och ponny (kvällstid) 21-24 juni 3.) Helpensionsläger

Läs mer

SLUTRAPPORT OFF-ICE AKTIVITETSBANA.

SLUTRAPPORT OFF-ICE AKTIVITETSBANA. 3 SLUTRAPPORT OFF-ICE AKTIVITETSBANA. Saffle He redovisar projektet: "Off-ice Aktivitetsbana" med Journal nummer 2008-4917 i ett Leader projekt. De personer som kan svara pa fragor om projektet ar Christian

Läs mer

Ansökan om projektbidrag - sommarfotbollsläger Flemingsberg

Ansökan om projektbidrag - sommarfotbollsläger Flemingsberg i HUDDINGE KOMMUN KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN T JÄNSTEUTLATANDE DATUM DIARIENR 2014-03-13 KFN-20 14/90.387 SIDA 1 (2) HANDLÄGGARE Wesslen, Mats 08-53531737 Mats.Wesslen@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Hopp-HAA [hoppa]/stall Nyckelby

Hopp-HAA [hoppa]/stall Nyckelby Hopp-HAA [hoppa]/stall Nyckelby Verksamheten bedrivs på stall Nyckelby i kontakt med djur och natur. Syfte är att skapa meningsfull sysselsättning/socialt behandlingsarbete för individer som ingår i målgruppen

Läs mer

Stöd till projekt för främjande av Livskraftigt hästföretagande 2010

Stöd till projekt för främjande av Livskraftigt hästföretagande 2010 1(7) 2011-02-15 Landsbygdsutvecklingsenheten Magnus Nordgren Tfn: 036-15 58 67 Mobilnr: 0705-42 22 58 E-post: magnus.nordgren@jordbruksverket.se Stöd till projekt för främjande av Livskraftigt hästföretagande

Läs mer

Vi vill, vi kan, vi ska med hästen i centrum

Vi vill, vi kan, vi ska med hästen i centrum Vi vill, vi kan, vi ska med hästen i centrum Kunskapsdagar kring hästar och ridsport 14-16 november 2014 Västmanlands- och Södermanlands Ridsportförbund tillsammans med SISU Idrottsutbildarna, hälsar dig

Läs mer

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret)

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) Leader DalÄlvarna PROJEKTPLAN LEADER PROJEKTPLANEN SKA ALLTID BIFOGAS TILL JORDBRUKSVERKETS ANSÖKNINGS- BLANKETT OM PROJEKTSTÖD INOM LEADER Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) ANVÄND

Läs mer

Lilla Edets Ridklubb Årsmöte 2015-03-07. Verksamhetsberättelse Lilla Edets Ridklubb 2014

Lilla Edets Ridklubb Årsmöte 2015-03-07. Verksamhetsberättelse Lilla Edets Ridklubb 2014 Verksamhetsberättelse Lilla Edets Ridklubb 2014 1 Styrelse:... Anställda under året:... Ridskola och anläggning:... Hästar:... Investeringar och förbättringar som gjorts under året:... 2 Styrelsen Ordförande:

Läs mer

Häst. ridhus och stall

Häst. ridhus och stall Häst ridhus och stall Bäste hästägare Med den här broschyren vill vi visa dig en del av det vi hittills byggt till svenska hästägare. Vi hoppas att det kan inspirera dig till att tillsammans med oss utforma

Läs mer

SLUTRAPPORT. Attityd. - företagande med passion för hästen. December 2008

SLUTRAPPORT. Attityd. - företagande med passion för hästen. December 2008 1(8) SLUTRAPPORT Attityd - företagande med passion för hästen December 2008 Rapporten är delfinansierad av Jordbruksverkets satsning på Livskraftigt hästföretagande 2008. 2(8) Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Svenska Ridsportförbundets Besöksprotokoll

Svenska Ridsportförbundets Besöksprotokoll Svenska Ridsportförbundets Besöksprotokoll Besöksuppgifter Förening Besöksdatum Anledning Ansökan om anslutning valitetsmärkning Omprövning av anslutning Rutin inom distriktet Annat: Vid besöket närvarande

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR DINGLE HORSE ARENA-FÖRSTUDIE

SLUTRAPPORT FÖR DINGLE HORSE ARENA-FÖRSTUDIE Bilaga 4 SLUTRAPPORT FÖR DINGLE HORSE ARENA-FÖRSTUDIE Mars 2009 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING 2 BAKGRUND 3 SYFTE OCH MÅLGRUPP 4 PROJEKTETS MÅL 5 ARBETSTILLFÄLLEN OCH NYA FÖRETAG

Läs mer

Anmäl intresse www.boinassjo.se. Bo i. Nässjö

Anmäl intresse www.boinassjo.se. Bo i. Nässjö Anmäl intresse www.boinassjo.se Bo i Nässjö Välkommen att hyra en av våra nyrenoverade lägenheter i centrala Nässjö Våra lägenheter ligger i centrala Nässjö bara några kvarter från stationen, stadshuset,

Läs mer

Från tävlingskonferensen Lövånger 13 november 2014

Från tävlingskonferensen Lövånger 13 november 2014 Från tävlingskonferensen Lövånger 13 november 2014 Tack till alla medverkande! Bakgrund: Med anledning av den rådande situationen i Västerbottens Ridsportförbund, där tävlingsorganisation för närvarande

Läs mer

RAPPORT. Hästnäringen i Södermanlands län. Förstudie. Box r Export Uppstallning ggg. häst ATG. Turridning. Företagande. Tränare. Ridled.

RAPPORT. Hästnäringen i Södermanlands län. Förstudie. Box r Export Uppstallning ggg. häst ATG. Turridning. Företagande. Tränare. Ridled. RAPPORT ISSN 1400-0792 Nr 2004:6 Ridskola Tränare Tävlingsanläggning Uppfödare Avel Turridning Träningsanläggning Bed&Box Transporter Box r Export Uppstallning ggg Veterinär Utrustning häst ATG Hovslagare

Läs mer

TEMADAGAR. alla temadagar ingår i ridavgiften, gå på så många du vill. (gäller även för föräldrar)

TEMADAGAR. alla temadagar ingår i ridavgiften, gå på så många du vill. (gäller även för föräldrar) TEMADAGAR RIDSKOLAN INFORMERAR TEMADAGAR - teori På Jutagårdens Ridskola vill vi inte bara prioritera och värdesätta ridning utan även teorin som vi anser är minst lika viktig för att få en värdefull utbildning.

Läs mer

PROTOKOLL, STYRELSE MÖTE 8 dec 2013. 126. Mötets öppnande. 127. Godkännande av dagordning. 128. Val av justerare. 129. Föregående protokoll

PROTOKOLL, STYRELSE MÖTE 8 dec 2013. 126. Mötets öppnande. 127. Godkännande av dagordning. 128. Val av justerare. 129. Föregående protokoll PROTOKOLL, STYRELSE MÖTE 8 dec 2013 Närvarande: Sarah Andersson (SA) ordf., Anna Nord (AN) kassör, Irene Ek (IE) sekr., Terese Öström (TÖ), Åsa Frank (ÅF) ledamöter, Jessica Wigren (JW), Malin Stigenberg(MS)

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 1/2015

Protokoll styrelsemöte 1/2015 Sidan 1 av 6 Protokoll styrelsemöte 1/2015 Partille Ridklubb 2015-03-22 kl 17 Klubbstugan, Åstebo Närvarande: Jessica Ahlström, Björn Aronsson, Jenny Björkqvist, Ulrika Hallberg, Jens Howander, Martina

Läs mer